Sie sind auf Seite 1von 7

Ashes on the Fire

from Shingeki no Kyojin

Kohta Yamamoto


arr. Theishter

 
      
Thunderous, with fury ( = 68)

     
   

                
molto

        
 
          
9

 
      
     






        
13

   
     
      
 








                                          
                
17

    
               
 

     




    


https://www.patreon.com/animepiano
https://www.youtube.com/tehishter

2 Ashes on the Fire

  
                                       
                 
21

     
         
 
     



    


    


        
                 
   
25


       
     
          
molto

        


    
                            
33

             


 sempre
       
   
      
    
          



  


               
                                    
37

           


 
  
          
 
 

         


                
 
                                   
41

               
   
  
          
   
  
        

Ashes on the Fire 3

                    
                 
           
    
45

        
  
  
            
             
      


  
                   
           
49

  
    
  
          




  



 

        
53

         
    



                      
                      
57

    
                
   
   
cre scen do

         
   


                
                            
  
        
61

            
               
      


                 
4
      
Ashes on the Fire

                      
                

65

            
                
      


   
                
         
                     
   
69

   
   
     
 
         
    


     
                     
          
    
               
73

   
                      
           



   
          
                           
  
77

  
                 
    


      




 





        


     
LH

       
81

            
 








 
 sub.
                  
       
   

Ashes on the Fire 5

    


      

          
               
    
85







        


   
 
      
     
   
   


                    
                      
89

    

     
      
      
   
      


                  
   
                           
93

    
      
           


          

 
   
   
              
97


               
            
     
          
    
  

     
6 Ashes on the Fire

                 

          
  
100

     
 
  
  
      
       
       
              


    
 

            
             
             

103

     
   

   
 
    
  
       
 
       
         
       
 


     
                  
    
            
106


      
                 
           
  


           
               
           
 
109

 
  
                     
           
  

    
Ashes on the Fire 7

         
                   
                 
112

  
           
     
         




 




    
   
              
                 

              
 
115

 sub. cre 
            
scen do

            
     


         
                     
                                     
119

 sempre
       
  
     
     


 
             
                     
                   
              
122

            

    
   

          
       
                               

              
125

 
        
  
             
   
 

 
   
 

Das könnte Ihnen auch gefallen