Sie sind auf Seite 1von 4

POSSESSIVARTIKEL im Nominativ und Akkusativ

Maskulin (der) Neutral (das) Feminin (die) Plural (die)

Ich mein mein meine meine

Du dein dein deine deine

sie ihr ihr ihre ihre

Nominativ Er/es sein sein seine seine

Wir unser unser unsere unsere

ihr euer euer eure eure

Sie/sie Ihr/ihr Ihr/ihr Ihre/ihre Ihre/ihre

Ich meinen mein meine meine

Du deinen dein deine deine

sie ihren ihr ihre ihre

Akkusativ Er/es seinen sein seine seine

Wir unseren unser unsere unsere

ihr euren euer eure eure

Sie/sie Ihren/ihren Ihr/ihr Ihre/ihre Ihre/ihre

Ich meinem meinem meiner meinen

Du deinem deinem deiner deinen

sie ihrem ihrem ihrer ihren


Dativ
Er/es seinem seinem seiner seinen

Wir unserem unserem unserer unseren

ihr eurem eurem eurer euren

Sie/sie Ihrem/ihrem Ihrem/ihrem Ihrer/ihrer Ihren/ihren

! Achtung:

 Possesivartikel ở cách 1 Nomi thì sẽ đứng đầu câu bổ nghĩa cho danh từ làm chủ ngữ hoặc đứng
sau động từ “sein”
 Possesivartikel ở cách 4 Akk đứng trước tân ngữ cách 4 và đứng sau tất cả động từ đi với Akk
( trừ sein)
 Khi chia quán từ sở hữu cần lưu ý cách ( Nomi hoặc Akk) sau đó lưu ý đến giống ( der/die/das/sie
p.l) và cuối cùng là nó sở hữu cho ngôi nào ( ich/du/er….)
Lösung

Das könnte Ihnen auch gefallen