Sie sind auf Seite 1von 658

;, .

*;

CODEX DIPLOMATICUS
REGNI

C R O A T I A E , D A L M A T I A E ET SLAVONIAE
EDIDIT

ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM SLAVORUM MERIDIONALIUM

COLLEGIT

TADIJA

SMIIKLAS

DIGESSIT

MARKO

KOSTRENI

SUPPLEVERUNT, SUMMARIUM ET INDICES CONFECERUNT

JAKOV STIPII

MILJEN

AMALOVI

VOLUMEN XVI
DIPLOMATA ANNORUM 13791385. GONTINENS

ZAGRABIAE

1976.

DIPLOMATIKI ZBORNIK
KRALJEVINE

HRVATSKE,

DALMACIJE
IZDALA

SLAVONIJE

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

SABRAO

TADIJA

SMIIKLAS

UREDIO

MARKO KOSTRENI
DOPUNILI, SUMARIJ I INDEKSE IZRADILI

JAKOV STIPII

MILJEN

AMALOVI

SVEZAK XVI
LISTINE GODINA 13791385.

ZAGREB 1976.

PREDGOVOR

Sredinom osamdesetih godina prolog stoljea svi su historici, tada pravi i dopisni elanovi Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, izradili i objavili plan o izdavanju spomenika i izvora za ihrvatsku povijest. Meu tim su spomenicima i izvorima najvanije mjesto zauzimaile iistine, prvenstveno one koje se odnose na hrvatsku povijest srednjega vijeka. N e j dostatak takvog zbornika listina osjetio je ponajvie u toku svoga rada Tadija Smiiklas, pisac prve sistematsiki i na izvorima obraene Povijesti Hrvatske, koju je u dva toma izdala Matica Hrvatska, i to drugi njezin tom g. 1879,, a prvi tri godine kasnije g. 1882. Neo'binu injenicu, da drugi svezak izilazi prije prvoga, koji mu vremenski prerjiodi, treba pripisati okolnosti da je rad inae marljivoga Tadije Smiiklasa zapinjao upravo na netaici izvora, naroito listina. Svijestan, dakle, koliko su izvori vazni za pisanje povijesti, Smiiklas je kao olan Jugoslavenske akademije (od g. 1883), a napose kao njezin predsjednik (od g. 1900), svim silama nastojao da ona posveti punu brigu izdavanju jx>vijesnih izvora i dokumenata. Kao najpozvaniji i najspremniji za taj posao on je preuzeo zadatak da sakupi grau i izda Codex diplomaticus Diplomaticki zbornik, u kojem bi se tiskom objavile sve listine za hrvatsku povijest srednjega vijeka, i javne i privatne, i one koje su ve tiskom objavljene, kao i one koje se jo neobjavljene uvaju u arhivima. Smatrajuoi da je takav Codex diplomaticus njegovo ivotno djelo on se je prihvatio svim arom toga zamanoga posla tako da je ve god. 1904. tiskom objavljen prvi svezak pod naslovom Diplomatiki zbornik kraijevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije koji sadrzi listine od god. 1101. do god. 12005 a nosi oznaku kao svezak II toga Zbornika, jer je Smiiklas izdanje prvog sveska koji je imao obuhvatiti 'listine prije 1101. odloio za kasnije, budui da su te listine, iako ne u potpunosti, ule u Documenta historiae Chroaticae periodum antiquam illustrantia, koja je god. 1877. izdao Franjo Raeki kao V I I svezak serije Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium.

VI Smiiklas je svoj Diplomatiki zbornik od godine do godine redovito nastavljao, lino vodio brigu o sakupijanju ddkumenata, njihovu prepisivanju i kolacioniranju sve do svoje smrti 8. lipnja 1914. Diplomaliki zbornik sv. X I I 'koji je objavfljen god. 1914, posljednji je to ga je Smieiklas sam uredio, dok su svezaik X I I I (izaao 1915) uredili Marko Kostreni i Emilije Laszowski, a daljnji svezak X I V uredio je Marko Kostreni. Sada je u izdavanju daljnjilh svezaka Zbornika dolo zbog tekih ratnih i poratnih materijalnih prilika Akademije do neeljenog i dugotrajnog prekida od punih osamnaest godina tako da je svezak XV, koji obuhvaa listine od god. 1374. do god. 1378. izaao tek god. 1934. To je ujedno bio posljednji svezak toga zbornika koji je tisikom obj'aVljen prije II Svjetskog rata. U socijalistiokoj Jugosdaviji naa Aikademija nije dvoumila da ona treba da nastavi i da dovri rad na Diplomatikom zbomiku onako kako ga je zamislio i kako ga je izdavao Tadija Smiiklas. Pristupajui tomu poslu smatralo se da je prvi i najprei zadatak da se najprije izda I svezak Diplomatikog zbornika, koji bi sadravao listine za povijest hrvatsku prije god. 1102, 'koje su djelomino nale mjesta u Documenta Rakoga a koji svezak Smiiklas nije izdao, ve ga je odloio za kasnije. Taj je posao dovren i I svezak Diplomatikog zbornika, koji obuhvaa listine od god. 743. do god. 1102, tiskom je objavljen god. 1967. Nakon toga se poelo radom na ovom XVI svesku Diplomatikog zbornika koji popraujemo s nekoliko naih napomena. Glavni dio grae priopene u ovom svesku sainjava materijal sabran od Tadije Smiiklasa i njegovih suradnika. Prireivai su taj materijal ponovo pregledali i dopunili novim listinama. to se tie metode i tehnike izdavanja prireivai nisu bitno odstupali od prakse dosadanjih izdavaa Diplomatikog zbomika. Pitanja izdavanja diplomatieke grae jo nisu dovoljno razraena niti openito prihvaena, pa je ovdje primjenjena sredina izmeu tzv. kritike i diplomatike metode, a to zbog ujednaavanja s prethodnim svescima Zbornika. ^ Prireivai ovog XVI sveska odstupili su od prakse dosadanjih izdavaa u tome to neke listine nisu priopili u cj'elosti, ve su donijeli samo njihove regeste uz naznaku one edicije u kojoj su one tiskane. Radi se tu o poznatim edicijama: Spomenici grada Zagreba Ivana Tkalia, Turopoljski spomenici Emilija Laszowskoga, Dubrovaka akta i povelje Jovana Radonia. Sve su te edicije dovoljno kritine, novijeg u daturaa, poznate i pristupane svim znanstvenim radnicimia koji se tom graom slue. U takvim su prilikama prireivai smatrali suvinim ponavljanje njihovog objaVljivanja, a to tim vie to se ionako neobjavljena diplomatika graa u ovom, pa i u slijedeim razdobljima uvelike gomila.

VII Prireivaoi su u ovom svesku izostavili dubrovaike povelje pisane irilicom, a to s razloga to Jugoslavenska akademija namjerava ponovno izdati Aota Croatica u koja e prema zakljuku Odbora koj'i radi na tom izdanju ui i spomenuta dubrovaka graa. Na kraju moemo spomenuti i to da je u toku rada na ovom XVI svesku iskrsia i misao da se s obzirom na vraanje Istre matici zemlji unese i diplomatika graa tog podruja. Ta je micijativa otklonjena s motivacijom da bi se protiviilo historijskoj logici kad bismo sada, kad smo gotovo pri kraju s izdavanjem Diplomatikog zbornilka Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, unosilli i grau s podraja Istre to vise to je stvoren plan po kojem e Jugoslavenska akademija pristupiti sistematskom izdavanju njene historijske grae. Rad na ovom svesku djelomiono je potpomogao fiiinancijskim sredstvima Fond za nauni rad Socijalistike Repuiblike Hrvatske. Marko Kostrenci

P R E G L E D IZDANJA KOJA SE NAVODE U O V O M SVESKU

A n t o 1 j a k S., Miscellanea I I , Zadar. 1953. B r a n d t M., 1955. Wyclifova hereza i socijalni pokreti u Splitu krajem X I V s t , Zagreb

F a r l a t i D., Illyricum sacrum I I I (Venetiis 1765), I V (Venetiis 1769), V I (Venetiis 1800). F e j e r G., Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I X , 5 (Budae 1834), I X , 7 (Budae 1842), X, 1 (Budae 1834), X, 3 (Budae 1838), X, 8 (Budae 1843). (U navodu: Codex dipl. H u n g . ) . G e l c i c h G . T h a l l o c z y L., D i p l o m a t a r i u m relationum reipublicae R a gusinae cum regno Hungariae, Budapest 1887. (U navodu: Dipl. R a g . ) . K a e r P., D o c u m e n t a spectantia historiam monasterii s. Stephani de pinis prope Spalatum n o n d u m edita. Bullettino di archeologia e storia d a l m a t a X I I I , supplemento I I I , Spalato 1890. ( U navodu: Bullettino X I I I , suppl. I I I ) . K u k u l j e v i I. S., Iura regni Croatiae, D a l m a t i a e et Slavoniae I, Zagrabiae 1861. (U navodu: I u r a regni). K u k u l j e v i I. S., Dogadjaji Medvedgrada. Prilozi. Arkiv za povjestnicu jugoslavensku I I I , Zagreb 1854. (U navodu: Kukuljevi, Arkiv za povj. jugosl.). L a s z o w s k i E., M o n u m e n t a historica nob. communitatis Turopolje olim Campus Zagrabiensis dictae vol. I, Zagrabiae 1904. (U navodu: Mon. T u r . ) . L a s z o w s k i E., est listina za povjest grada Zagreba. Vjesnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. (U navodu: Vjesnik zem. ark.). Lucius Lucius I., De regno D a l m a t i a e et Croatiae libri sex. Amstelodami 1666.

I.,Memorie istoriche d i Tragurio ora detto T r a u . I n Venetia 1673.

M a k u e v V . V., M o n u m e n t a historica Slavorum Meridionalium vicinorumque populorum e tabulariis et bibliothecis Italicis deprompta. Varsaviae 1874. (U navodu: Mon. hist. Slav. M e r i d . ) . M a k u e v V. V., Zapiski imp. akademii nauk' t. X I X kn. 2. S. Peterburg 1871. (U navodu: Zapiski). M a t kovi P., Spomenici za dubrovaku povjest u vrieme ugarsko-hrvatske zatite. Starine I, Zagreb 1869. (U navodu: Starine I ) . N a g y E . N a g y J . B . V e g h e l y D., Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy et Vasonkeo, Budapestini 1878. (U navodu: Cod. dipl. com i t u m Zichy).

2
N a g y E . I p o l y i A . V e g h e l y D., Codex diplomaticus patrius vol. 5 , Jaurini 1873. (U navodu: Nagy, Cod. dipl. patrius). Raki F., Rukopisi tiui se junoslovinske povjesti u arkivih srednje i donje Italije, R a d Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti X V I I I , Zagreb 1872. (U navodu: Raki, R a d X V I I I ) . R a d o n i J., Dubrovaka akta i povelje I. Beograd 1934. A., Bullarium ordinis praedicatorum I I , R o m e d e Blagay (U navodu:

R i p p o l Th. B r e m o n d 1730.

T h a l l o c z y L . B a r a b a s S., Codex diplomaticus comitum (Monumenta Hungariae historica t. X X V I I I ) , Budapest 1897. Cod. Blag.).

T h a l l o c z y L . B a r a b a s S., Codex diplomaticus comitum d e Frangepanibus ( M o n u m e n t a Hungariae historica t. X X X V ) , Budapest 1910. T h a l l o c z y L. H o r v a t h S., Codex diplomaticus partium regno H u n gariae adnexarum, C o m i t a t u u m de Dubicza, Orbasz et Szana ( M o n u m e n t a H u n gariae historica t. X X X V I ) , Budapest 1912. (U navodu: Also Szlavoniai okmanytar). T h e i n e r A., Vetera m o n u m e n t a Slavorum Meridionalium historiam illustrantia I, R o m a e 1863. T k a 1 i L, M o n u m e n t a historica liberae et regiae civitatis Zagrabiensis I, Zagrabiae 1889. W e n z e 1 G., Acta extera I I I , Budapestini 1876.

1. 1379. 31. sijenja. U Zaru.


Franjo pokojnog Lovra de Ceuallellis prodaje Mihovilu Petrovom, trgovcu suknom, i Bartolu Martinovom iz Milana svoj posjed na otoku Pasmanu na mjesiu zvanom Bagno za 450 zlatnih florena. In Chnisti nomine. Amem. Anno ab incarnacione eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo octavo, 1 indicione secunda, die vltimo mensis ianuarii. Regnante serenissimo principe et domino nostro naturale domino Lodouico, dei gratia inclito rege Hungarie, Polonie et Dalmacie temporeque reuerendii patris et domini domini Petri de Matafaris, dei et apostolice sedis gratia archiepiscopi Jadriensis, ac magnifici et potentis domini domini Nicolay de Seeg, regnorum Dalmacie et Croacie bani generaliis et ciuitatis Jadre comitis. Ser Franciscus condam ser Laurencii de Ceuallellis, ciuis Jadre, uerbo et consensu domine Bune, matrix (!) sue et relicte dicti ser Laurencii de Ceuallellis ibi presentis, volentis, consencientis et parabolam ipsi ser Francisco, filio suo, dantis per se suosque heredes et successores iure proprio in perpetuum dedit, vendidit et transactauit ser Mdchouillo draperio condam Petri et ser Bartulo con'dam ser Martini de Milano, ambobus ciuibus JadrensibuSj ementibus pro se et suis heredibus et successoribus totam et integram vnam suam possessionem positam in linsula Pistomani, districtus Jadre, in loco dicto Bagno in pluribus peciis, videlicet: primo vnam peciam terre vineatam ad terraticum gognacorum (!) nouem uel circa, et si plus uel minus esset, cadat in presenti vendicione sine preciii additione uel minutione, quia sic actum extitit inter dictas partes pacto, quam tenet et lalborat Radouanes Puloho, de qua reddit terciam partem omnium frugum patrono annuatim, saluis semper iuribus suis, positam in dicta insula et dicto loco, cui hos dixerunt esse confines: de borea via publica, de trauersa partim ser Cemolus Abraam de Botono, partim ser Grixogonus de Ceualellis et partim clanac,, videHcet via publica 3 de sirocho clanag, videlicet via publica, et de quirina partim dicti emptore et partim hereditas condam ser Henrici de Milano. Item vnam aliam peciam terre vtineatam ad terraticum gognaorum nouem vel circa, et si plus vel 'rninus esset, cadat in pre1

Datirano prema stilu inkarnacije.

4 senti venditione sine precii addictione vel minutione, quia sic actum extkit inter dictas partes ex pacto, quam tenet et laborat Pribac Fantich, de qua reddit quartam partem omnium frugum patrono annuatim, saluis semper iuribus sutis, positam in dicta insula et dicto loco, cui hos dixerunt esse confines: de borea et de quirina via publica, de sirocho partim ser Quue de Ceualellis et partim possidet domina Dobrica de Nassis et de trauersa partim dictus ser Grixogonus de Ceualellis et partim ser Quue de Ceualellis mediante potocho. Item vnam aliam peciam terre vineatam ad terraticum gognaorum trium vel circa, et si plus vel minus esset, cadat in presenti venditione sine preciii addictione vel minutione, quia sic actum extitit inter dictas partes ex pacto quam tenet et laJborat Bribcus Comaiich, de qua reddit quartam partem annuatim omnium frugum patrono, saluis semper iuribus suis, positam in dicta insula et dicto loco, cui hos dixerunt esse conlfines: de borea ecclesia sancte Marie presbiterorum de Jadra partim et partim heredes condam ser Viti de Qadulinis, de trauersa ser Grixogonus de Ceuallellis, de sirocho terra monasterii sancte Marie monacharum de Jadra et de quirina partim monasterium sancti Nicolay de Jadra et partim ser ^luue de Ceuallellis mediante potocho. Item vnam aliam peciam terre vineatam ad terraticum, quam laborat Cr[e]sole, saluis iuribus suis et parbim laboratoriam gognaiorum decem vel circa et si plus vel minus esset, cadat in presenti venditione sine precii addictione vel minutione, quia sic actum extitit inter dictas partes ex pacto, positam in dicta insula et in dicto loco vocato Bagno, cui hos dixerunt esse confines: de trauersa via publica, de sirocho possidet domina Dobriga de Nassis, de quirina partim hereditas condam Marini de Boscho^ partim dicti emptores et partim hereditas condam ser Henrici de Millano et de borea dicta hereditas candam dicti ser Henrici de Millano et forte supradictis quatuor peciis terre alii sunt sibi confines veriores. Item omnes et singulas alias pecias terre et que laborantur et que non laborantur, cum arboribus suis et cum omnibus et singulis busohis, siluis, pratis, pascuis, derris, aquis et gays ipsi possessioni spectantibus et pertinentibus ad habendum, tenenidum et possidendum et quiquid dictis emptoribus vel suis heredibus et successoribus de ipsa possessione tota deinceps melius placuerit faciendum, sine cotradictione dicti venditoris vel suorum heredum et successorum, cum omni accessu, ingressu, introytu et exitu suo, viis, seruitutiibus, fossatis, moceriis (!), aqueductibus, adiacenciis et pertinenciis suis superioribus et inferioribus et cum omnibus iuribus et actionibus ipsi possessioni tote in integrum spectantibus, competentibus et pertinentibus a cello (!) usque ad habissum, dans et concedens dictus venditor per se et suos heredes et successores ipsis emptoribus et suis heredibus et successoribus omnia sua iura omnesque actiones et rationes reales et personales, vtilles (!) et directas, tacitas et expressas atque mixtas, que vel quas et qualia dictus venditor habet vel habere uidebatur, poterat et posset

5 in ipsa possessione tota aduersus quascumque personas huius mundi, constituens dictus venditor prefactos emptores et suos heredes et successores procuratores, ut in rem suam, et ponens eos in ipsa possessione tota in locum suum ac eoiam dans et concedens dictus venditor ipsis emptoribus licenciam et parabolam sua auctoritate intrandi et aprehendendi tenutam et corporalem possessionem de ipsa possessione tota; qui venditor se pro dictis emptoribus precario nomine possidere constituit, donec dicti emptores de ipsa possessione tota tenutam et possessionem aprehenderint corporalem. Quam quidem possessionem totam cum omnibus suis iuribus et pertinenciis promixit quoque dictus venditor stipulatione solempni per se et suos heredes et successores dictis emptoribus semper eis et suis heredibus et successoribus excalumpniare, deffendere et guarentare contra vnamquamque personam huius mundi de iure, sub pena quarti; qua soluta vel non, nicbilominus contraotus iste suam semper obtineat roboris firmitatem, et cum reffectione omnium damnorum, intresse et expensarum litis et extra et cum obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum, et hoc pro precio et nomine precii florenorum centum et quinquaganta auri, computando pro quolibet floreno libras tres et solidos duodecim paruorum; quos denarios et precium dictus venditor guarentauit, contentus et confessus fuit se manualiiter habuisse et recepisse et in se habere dixit a dictis emptoribus; renuncians super hoc sponte et per pactum dictus venditor excepcioni et "orobationi non datorum, habitorum et receptorum ac sibi manualiter numeratorum dictorum florenorum quatuor centum et quinquaginta auri a dictis emptoribus dicta de causa tempore huius contractus omni spey future numerationis et traditionis omnique alii suo iuri et auxilio. Et pro predictis omnibus et singulis melius actendendis et obseruandis sponte et per pactum dictus vendiitor obligauit se suosque heredes et successores et omnia sua bona presencia et futura penes dictos emptores et suos heredes et successores et ad conueniendum tam realiter quam personaliter, semel et pluries usque ad plenariam et condignam satisfationem omnium predictorum Jadre et ubique locorum et terrarum et omni tempore. Actum Jadre, iuxta plateam comunis in statione suprascripti Michouilli drapperii^ presentibus Matheo mergario condam Netremaci et Drasco mergario condam Vlatchi, ambobus habitatoribus Jadre, testibus vocatis, rogatis et aliis. Ego Marinus de Ginanis, iudex examinator^ manum missi. (Signum not.) Ego Petrus dictus Perenganus condam domini Agonis de Lemicetis de Padua, imperiali auctoritate et comunis Jadre notarius iuratus, hiis ommbus interfui et rogatus predicta bona fide scripsi.
Original na pergameni u Naufnoj biblioteci u Zadru. Perg. br. 243. Pored ovoga primjerka postoji i drugi istog datuma i istog sadraja, ali neto skraen. Perg. br. 311.

2. 1379. 2. oujka. (U Dubrovniku).


Dubrovaki knez Jakov de Sorgo zajedno s malim vijeem imenuje Pokru de Benessa kapetanom jedne ratne lae kojom e napadati neprijateljske lade u predjelu Ulcinja. M I I I C L X X V I I I I , indiictione I I , die II marcii. Nuy Jaohomo de Sorgo, rectore de Ragusa, cum lo oonsello pioolo cometemo a >ty Pocre de Benessa, nostro nobile et amado zitadino, ohe al nomme de dio et de misser san Blasio, nostro defensor, debie andar souracomito de lo nostro legno armado. Et debie dischorrer cum lo ditto legno armado per tuta la riuera de la via de Levant fin ad Dulcigno et pluy, se ti parera. Et tuti li nauili, chi trouaray deh nostri inimisi li ddbi 'pillar et mandar ouer condur cum li homeni in Ragusa. Et se altri nauili ca de nostrii inimisi tu trouaray, chi portasse alguna vituaria, et tu per lo simile li debi pillar et mandar ouer condur n Ragusa. Et volemo, che in tuto questo viaco non possi ni debi stare pluy de di diese.
Historijski arhiv u Dubrovniku: Lettere e commissioni di Levante 135080. Gelcich-Thalloczy, Dipl. Rag. br. 60, 77.

3. 1379. 6. oujka. (U Svetom Irineju).


Stjepan Petrov dariva u sluaju smrti svojoj neakinji Annus svoje posjede u srijemskoj upaniji i one u Jaseniku (Jezenyk) preko Save. Uniuersis Ohristi fidelibus presentilbus et futuris presens scriptum inspecturis capitulum eccLeSie sancti Irinei martiris salutem in omnium largitore. Quoniam ea, que aguntur in tempore, ne simul cum eodem labantur, prouida adinuenit discrecio 'litterarum patrooinio solHdari, proinde igitur ad vniuersorum tam presencium quam futurorum harum serie volumus peruenire litterarum, quod vir nobilis magiister Stephanus, fihus Petri, frater vterinus condam magistri Zemere de Vyfalu comitatu Syrimiensi, coram nobis personaliter oonstitutus, per eundem coram nobis confessiue propositum extitit in hunc modum: quod quia lipse heredum solacio careret nec in futurum se habere speraret, et cum nobilis domina Annus vocata, filia scilicet

7
predicti magustri Zemere nunc vero contoralis Andree, fratris Alberti, ab euo sue iuventutis dulci leuamine ac continuis prouisionibus in omnibus negociis suis prosperis et aduersis semper affuisset non parcendo rebus et bonis suis vniuersis, ob hoc ipse tam pro predictis benefactis eiusdem domine, tum eciam ofo dileccionem consangusineitatis vniuersas 'porciones suas possessionarias tam in predicto comitatu Syrimiensi quam vltra fluuium Zaua in Jezenyk existentes, quousque sitai vita comes fuerit, vbi, frui et possidere deberet, post mortem vero suam annotate nobili domine Annus vocate dedisset, donasset et contulisset, ymo dedit, donauit et contulit coram nobis pretacte nobili domine et per eam suis herediibus heredumque siiorum successoribus pacifice et quiete post mortem suam possidendas, tenendas et habendas, nemine contradiotore coram nobis apparente. In cuius rei memoriam perpetuamque firmkatem presentes litteras nostras priuiilegiales pendentis sigilli nostri munimine roiboratas eidem nobili domine duximus concedendas. Datum in dominica reminiscere, anno domini M m o C C C m 0 L X X m o nono presentibus honorabilibus et discretis viris dominis Andrea preposito, Petro cantore, Gregorio custode, Demetrio de Belyun^ Andrea de Pozania, Ladislao de Abana, archydiaconis ceterisque canonicis in eadem ecclesia iugiter deo famulantibus et deuote. Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 1510, nr. 41.

4. 1379. 13. oujka. (U Dubrovniku).


Junije de Sorgo, knez dubrovaki, zajedno s vijeem umoljenih daje naputak Stjepanu de Sorgo, kapetanu velike gcdije, za ratni pohod protiv grada Kotora. M I I I C L X X V I I I I die X I I I marcii. Nuy Junio de Sorgo, rectore de Ragusa, cum lo consello deli pregadi dela dita terra commettemo a ty Stephano de Sorgo, nobile et amado nostro zitadino, he al nomme de dio et de misser san Blasio, nostro confalonier, debie andar capitanio dela nostra armajda dela galia grande. Et debie andar cura la gracia de dio spagadamente fin al porto auanti la zitade de Catharo. Et debie pillar cum tuo saluamento, chomo mellor te parera, et toller tuti nauily grandi et picoli, chi trouaray deli Oatharini nostri inimisi et mandar a Ragusa. Et quelli nauily, chi non poray mandar a Ragusa et tu li defoi far abrusar.

8
Et exando dalo gulfo de Catharo, se ti parera, lassamo in tua discrecion, che possi nauigar per la riuera, discorando fin a Dulgigno per assecurar le nostre barche et per pillar nauily de nostri inimisi o zascuni altri nauily ehi portasse grassa, et condur a Ragusa. Et se haueray nouella che fossy exida armada de Catharini da fuora lo lor gulfo, et tu debi perseguir et pillar cum la gracia de dio la ditta armada deli Catharini, azio che sia laude delo nostro comun et laude dela tua persona, et chussy speremo ca tu *faray. Et pergo ca in questi fatti non se po dar commission ad plen de quello chi po oeCurrere, et nuy hauemo firma speran^a dela vostra discrecion, ca vuy sicho sauio et pro zentil homo, vi reQeri in questi seruisii chomo fara mistiero, per^o segondo le nouelle, chi haueri et chasi ohi occurrera, soura le ditte chose debie fare chomo mellor parera alla tua discrezion, che sia honor del nostro comun, laude et conseruamento vostro et dela vostra brigada, spauento et terrore deli nostri inimisi.
Historijski arhiv u Dubrovniku: "Lettere et commissioni di Levtmte 13591380, fol. 118. Libri reformationum IV 201202. Starine, I, 182. Gelcich-Thalloczy, Dipl. Rag. br. 61, 78.

5. 1379. 30. oujka. (U Zagrebu).


Benedikt Ladislava iz Rakovca u ime svoje i nekih roaka prosvjeduje na osnovu prava prvokupa pred zagrebakim kaptolom protiv otuenja nekih posjeda sto ga namjeravaju uciniti Nikola Ivanov i Toma Tomin iz Rakovca. Nos capitulum ecclesie Zagrabiensis memorie commendamus, quod Benedictus, filius Ladizlai de Rakonuk, in sua ac Thome filii eiusdem Ladizlai^ fratris sui vterini, nec non Johannis, filii eiusdem Thome, personis ad nostram personaliter accedens presenoiam nobis extitit protestatus in hunc modum, quod prout ipsi audiuissent et percipere potuissent, Nicolaus, filius Johannis Ladizlaus et Thomas, filii Thome, de dicta Rakonuk, quasdam possessiones ipsorum et porciones possessionarias in eadem Rakonuk et Lonya ac Dulebzka Kuzi hafoitas ipsis insciis et penitus ignorantibus manibus alienis tradere et ab ipsis alienare niterentur. Cum tamen, vt idem dicit, predicte possessiones et possessionarie poroiones tam racione proximimitatis quam contigue vicinitatis magis ipsis Thome et Benedicto ac ipsorum heredibus ad emendum et pro pignore recipiendum et habendum

9 pertinere debeant et spectent ac pertineant quam aliis hominibus quibuscumque, quare idem Benediotus suo et nominibus, quibus supra, facta protestacione huiusmodi predietos Nicolaum, filium Johannis, et Ladizlaum, filium Thome, coram nobis facie ad faciem repertos, memoratum vero Thomam, filium Thome, tanquam absentem ab alienacione, vendicione, donacione, tradicione, impignoracione, quoslibet vero ab occupacione, empcione, pro pignore recepcione, specialiter vero magistros Stephanum et Akus, filios quondam magistri Stephani, filii Mykch, condam bani de Prodauiz, se de eisdem intromissione qucmodolibet facta vel facienda contradicendo et contradixit coram nobis. Datum feria quarta proxima ante dominicam ramispalmarum, anno domini M C C C m o L X X m 0 nono.
Original na papiru u Arhivu Hrvatske, Acta conventus Crisiensis, fasc. III, nr. I.

6. 1379. 9. travnja. U Nostre.


Hrvatsko-ugarski kralj Ludovik potvruje )da je njegov kastelan iz Obrovca Ivan Bissenus, koji je dao sagraditi i obdariti samostan Svih Svetih u Strezi, poklonio istom samostanu jos jednu cesticu zemlje. Nos Lodouicus, dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie e t c , memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod fidelis noster dilectus magister Johannes Bissenus, castellanus noster de Obroach, nostri in presencia personaliter constitutus confessus extitit oraculo viue vocis^ quod licet ipse claustrum in possessione sua Striza nuncupata in regno nostro Solauonie habita ad honorem omnium sanctorum ob remedium anime sue pro cohabitacione fratrum heremkarum ordinis sancti Pauli primi heremite construi et edificari fecerit, ipsumque terris arabilibus, siluis et aliis iuxta continenciam litterarum priuilegialium honorabilis capituii ecclesie Chasmensis exinde confectarum et emanatarum sub certis metarum limitacionibus et distinccionibus satis laute dudum in antea dotauerit, tamen quia ipse easdem terras ad vsum dictorum fratrum heremitarum in eodem claustro degencium et deo altissimo famulantium nunc consideraret fore insufficientes, ideo ne iidem fratres heremite futuris in temporibus penuriam circa vsum dictarum terrarum pati viderentur aut paterentur, habita in se matura deliberacione non coactus nec inuitus, sed sponte et liberaliter vltra premissas terras arabiles hactenus dicto claustro et

10 per eonsequens eisdem fratribus heremitis in eodem deo f amulantibus datas, donatas et assignatas, quandam particulam terre sue 'intra veras rnetas diete possessionis sue Stryza adiacentem sub metis metarumque decursibus infra declarandis ipsi claustro omnium sanctorum ac fratribus heremitis in eodem pro tempore residentibus de nouo superaddidisset, adiunxisset, dedisset et donasset, ymo superaddidit, annexit, dedit et donauit coram nobis iure perpetuo et irreuocabiliter possidendamj tenendam pariter et habendam, nullum aus nullamque iuris seu dominiii proprietatem pro se et suis heredibus amodo et demceps in eadem terre partieuia reseruando, sed totum ius et iuris proprietatem seu plenum dominium eiusdem in dictum claustrum omnium sanctorum et eius dncolas fratres videUcet heremitas transferendo. Cuius quidem pardoule terre per ipsum magistrum Johannem annotato claustro et eius fratribus modo superius declarato de nouo eollate termini limitales, sicut idem magister Johannes retulit, hoc ordine distinguntur: prima videlicet meta incipit a parte orientali in quadam parua valle iuxta vnum riuulum Planycha vocatum, ipsum silicet riuulum includendo pro maiori cautela et firmitate fratrum predictorum, ne processu temporis in preiudicium ipsorum et detrimentum infra metas eiusdem sine permissione ipsorum a quauis persona quouis ausu temerario molendinum construatur. Ab hinc per eandem vallem paululum asscendendo tendit versus ocoidentem et vadit ad vnam arborem piri siluestris meta terrea circumfusam; et deinde ad eandem plagam iterum asscendendo et quasdam terras arabiles transeundo per aliam vallem paraam vadit iuxta viam ad monticulum, in ouius latere est meta terrea sub arbore illicis circumf usa, ac deinde iterum ad eandem partem asscendendo vadit ad verticem montis ad vnam viam magnam et ibi iuxta quoddam lacum wlgo Fertews vocatum sub vna arbore gyrtianfa vocata est meta terrea ibidem vicinatur terris filiorum Lacho, Budhka et Mychaeliis noibilium et ab hinc flectitur versus partem aquilonarem et per eandem viam vadit ad quinque metas terreas in litteris dicti capituli contentas, que quidem mete diuidunt siiuam fratrum heremitarum et nobilium prediotorum ibique peruenitur ad angulum vinearum iobagionum Ragach ban, aib hinc vlterius progreddendo per eandem partem peruenit ad aliam viam magnam, vbi est meta terrea ibique vicinatur terris regalibus; ab hinc paululum girando et quasdam vineas circuiens includendo vadit ad partem orientalem ad angulum terre arabilis, v*bi est meta terrea ibique ooniungitur metis prioribus in litteris sepedioti capituli Chasmensis continentibus (!) et sic terminatur. Datum in Nostre in vigilia passce domini anno eiusdem M m0 CCC m0 LXX nono.
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Acta monasterii Ztreza, fasc. I, nr, 8.

11

7. 1379. 10. travnja. U Viegradu.


Ludovvk} kralj ugarski i hrvatski, na molbu poslanika sibenske opine nalaze banu Nikoli de Zeech da udalji Vlahe zajedno s njihovom cijelom imovinom iz oblasti grada ibenika. Ludouicus, dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmaciae etc. fideli suo magniifico viro domino Nioolao de Zeeeh, regnorum nostrorum Dalmacie et Croaeie bano vel vices suas gerenti salutem et graciam. Conqueruntur nobis et domine regine, consorti nostre karissime, Thomas fildus Dominici et Johannes Naplauich, ciues et ambasiatores ciuitatis nostre Sybynicensis in eorum et tocius communitatis ciuium dicte ciuitatis Sybynicensis [nomine], quod vniuersi Olachi in territorio eiusdem ciuitatis nostre Sybynicensis commorantes eisdem ciuibus et hospitibus nostris Sybynicensibus idampna non modica di iniurias inferrent creberrime ac de die in diem inferre non cessarent, propter quod iidem ciues et hospites nostri desolaciones et ruinas paterentur valde magnas; quos quidem Olachos ad plurima nostra litteratoria mandata de territorio eiusdem ciuitatis ad alia loca moraturos transferre non curassetis nec curaretis de presenti in preiudicium et dampnum diototorum oiuium nostrorum valde magnum. Super quo fidelitati vestire firmo damus regio sub precepto, quatenus habita presencium noticia predictos Olachos in territorio predicte ciuitatis nostre vbique commorantes simul cum eorum ibonis et rebus ac pecoriibus extra territoria dicte oiuitatis nostre ad alia videlicet habitacionis loca tiransiferatis seu transducatis moraturos; et aliud non facturi, ne vkeiuus predioti ciues nostri super premdssis nostre querulentur maiestati. Et hoc idem iniungimus aHis banis nostris vel vicebanis eorundem in dictis regnis nostris Dalmacie et Croaoie constituendis in futurum dantes eis similibus sub preceptis. Presentes autem po9t (leoturam reddi iubemus eiudbus nostris prenotatis. Datum in Wissegrad in festo resurreccionis domini anno eiusdem millesimo C C C m o LXX m o nono.
Original na pergameni u Narodnom muzeju u Budimpeti a. 1379. (Zbirka Jankovi). Na hrptu: Relatio domini Nicolai palatini.

12

8. 1 3 7 9 . 1 3 . travnja. U Zadru. Kuzma Maroi iz Rogove kao zastupnik ostavine pokojnog Hranka Bugarinova i Bogdan Bogorini, kmetovi samostana sv. Kuzme i Damjana, dozvolom opata Petra prodaju brai Disimanu i Dominiku Staneliiu dio svojih solana na zemljitu istog samostana. In Christi nomine. Amen. Anno domini ab eiusdem ancarnatione millesimo trecentessimo septuagessimo nono, indictione secunda, die tertio decimo mensis aprilis, regnante serenissimo principe et nostro domino naturale domino Lodovico, dei gratia inclito rege Hungarie, Polonie, Dalmatie et Crohatie etc. temporeque reuerendi patris domini Petri de Mactafaris, archiepiscopi Jadrensis, nec non magnifici viri domini Nicolay de Zech, regnorum Dalmatie et Crohatie bani et comitis ciuitatis Jadre. Cusma Marocich de Rogoua, ut comissarius, se asserens comissario nomine condam Cranag condam Bugarini de Rogoua et Bogdanus condam Bogorinich de Rogoua, iubaiones (!) venerabilis in Cbristo patris et domini domini Petri de Jadra, dei et sancte sedis apostolice gratia abbatis monasterii sanctorum Cosme et Damiani de Monte Jadrensis diocesis, cum presentia, consensu et voluntate ipsius domini abbatis dederunt et vendiderunt, cesserunt et concesserunt Dissimanno et Dominicho, fratribus et filiis condam Johannis Stanelichich de Rogoua, similiter iubaionibus ipsius abbatis, ibidem presentibus, stipulantibus et recipientibus pro se ipsis eorumque heredibus et successoribus decimam eorum partem salinarum, quas halbent in Bossiaua, super terreno ipsius monasteria sanctorum Cosme et Damiani infra hos confines: de quirina mare et ab omnibus aliis lateribus res dicte abbatie, ad habendum, tenendum, gaudendum, vsufructuandum et possidendum et quicquid dictis emptoribus et suis heredibus et successoribus deinceps placuerit perpetuo faciendum, saluo et reseruato iure domini et proprietatis videlicet: quia tenentur annuatim dare dicto monasterio octauam partem fructus percipiendi ex dictis salinis in curia domini abbatis in Rogoua omnibus eorum sumptibus et expensis; et si aliquo tempore volent vendere ius eorum, dare dicto monasterio vnum bonum castratum uel duodecim grossus (!) secundum consuetudinem Jadre. Et hoc pro parte prectio (!) et nomine prectii triginta librarum paruorum, quod prectium dicti venditores nominibus predictis emptoribus exceptioni dicti prectii non habiti, non recepti et spei future numerationis et traditionis omnino renunptiauerunt. Quas salinas venditas predicti venditores promisserunt dictis emptoribus et eorum heredibus et successoribus semper defendere et scalumpniare in ratione; et promisserunt predictam venditionem et omnia et singula in

13

presenti contractu contenta semper ratam (!) et firmama (!) habere et tenere et non contrafacere uel venire sub pena quarti dicti prectii et obligatione eorum bonorum presentium et futurorum cum reffectione dampnorum et expensarum ac interresse litis et extra; et pena predicta soluta uel non, semper rato manente contractu. Actum JadVe in domo habitationis ipsius domini abbatis, presentibus ser Francisco de Grubogna et Domioie, familiari ipsius domini abbatis de Jadra, testibus et aliis ad hec habitis et vocatis. Ego Marinus de Matafaris, iudex examinator, manum missi. (Signum not.) Et ego Vannes condam Bernardi de Firmo, publicus imperiali auctoritate notarius et ciuitatis Jadre iuratus, predictis omnibus interfui et rogatus scripsci (!) et publicaui signumque meum consuetum apposui.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru. Fond samostana sv. Kuzme i Damjana, br. 117.

9. 1 3 7 9 . 1 9 . travnja. j j K r i e v c i m a . Petar Chyrke, podban i zupan krizevacki, odgada za 14 dana parnicu Nikole iz tejanovca i njegova sina Fabijana protiv Martina i njegova sina Lovre. Nos Petrus Chyrke, vicebanus et comes Crisyensis, damus pro memoria, quod causam, quam Nicolaus, filius Stephani de Stephanouch, et Fabianus filius suus, ex quibus idem Nicolaus pro se personaliter et pro eodem filio suo cum procuratoriis litteris nostris astitit contra Martinum, filium Georgii, et Laurencium filium suum, pro quibus assumptor termini comparendo terminum assumpserunt iuxta contineciam litterarum capituli Chasmensis citatoriarum in quindenis ferie secunde proxime post dominicam ramispalmarum mouere habebant coram nobis racione prenotati termini predicti duximus prorogandam. Datum Crisii secunda die termini preeotati anno domini M C C C L X X m o nono. Na hrptu: Pro Martino, filio Georgii, et Laurencio, filio suo, contra Nicolaum, filium Stephani, et Fabianum, fiiium suum, ad feriam secundam proximam post octauas festi beati Georgii martiris prorogatorie.
Original na papiru u ostatak utisnutog peata. Historijskom arhivu u Varazdinu. Na hrptu listine vidi

se

__ 14

10. 1379. 30. travnja. (U Dubrovniku).


Andrija de Sorgo} dubrovacki knez, zajedno s vijeem umoljenih daje upute Nikoli Gunduliu, kapetanu galije koja kree pod Zadar, kako da se stavi na raspolozenje hrvatskougarskom kralju i floti Genovezana protiv Mleana.. M I I I L X X V I I I I indictione I I , die ultimo apfilis. Commissio ser Nicolai de Gondola, capitanei nostre galee armate, que vadit ad armatam. Nuy Andrea de Sorgo, rector de Ragusa, cum lo consello delli pregadi per auitoritade a nuy data dalo gran consello cometemo a ty Nioola de Gondola, nostro honorado ckadino, ohe al nomme de dio et de misser san Blasio, nostro defensor, debde andar souracomito dela nostra galea* armada. Et debie andar cum la ditta galia lo piu tosto ohii poray cum tuo saluamento alla zitade de Zara. Et portandote de Ragusa debi spiar et sauere sempre chomo mellor ti parera e poray de nouelle de l'armada deli Venegiani et delli Zenoysi. Et chomo mellio ti parera per mazor tua segurtade, debi andar la via dentro de la Farra ouer de fuora cbomo mellor ti parera. Et anzoncando a Spalato saueray a Spalato certe nouelle. Et segondo le nouelle, chi haueray tanto a Spalato quanto a zaschuno altro luogo dela ditta armada deli Viniciani chusi te ddbi reger ad andar a Zara ouer a scampar et saluar te, se chaso auignisse, ohe dio cesse, al porto dii Sibinicho ouer a Scardona, ouer in altro luogo et -porto de saluamento, doue mellor saveray et porray. Et zonzando a quello luogo, chi te salueray de presente, debi scriuer a misser lo bano et a misser lo capitano de 1'armada deli Zenoesi in Zara per terra, dando lor a sauer in che logo si azonto et che lor piase de ordinar et chomandar dela tua andata cum saluamento a Zara. Et zon^ando in saluamento cum la galda in Zara, tu debi presentar primeramente a misser lo bano Nicolo Sceg, et despuoy a misser Luciano de Auria, capitano general. Et fagando lor lo saludo da parte nostra et de tuta la terra cum quella reuerencia et ornade parole, chi se convien, lor debie presentare le nostre littere de credenga. Et debie dir tanto a misser lo bano quanto a misser Luciano: Auegna ca lo nostro sygnor natural misser lo re de Hungaria habia chomandato per suoy littere alli suoy fideli de Ragusa, che debia dar una lor galia armada cum la armada dele galie deli Zenoesi in honor et seruisiio de ditto misser lo re, et danno et offensione deli Viniciani suoy et nostri mimisi. Niente men, ca lo capitanio de le VI galie de Zenoysii, chi fo nouamente a Ragusa, requese per parte vostra la ditta
C

15

galia de Ragusa digando, ca se de gran necessa per voler andar contra li nostri inimisi, pergo li zintili homeni el lo comun de Ragusa, vostri seruidori, per chomandamento de lo diitto nostro signor misser lo re et vostro viacamente, quanto elli ha posudo, mando me cum questa galea armada al honor et al seruisio delo ditto nostro sygnor misser lo re cum quello ordine et chomandamento, chd mi dara la vostra magnificencia. Et perco quello chi vi piase de chomandar, io son aparichiado de obedir. Et debie lor dire, ca nuy pregasimo per parte de ditto misser lo ban lo capitanio dele ditte VI galie, che M piasese de toller de Ragusa et far menar in Qara lo corpo dela galea de ditto misser lo re. Et ello se schuso, ca non lo podea fare. Et percp quando lor piase mainda a toller lo ditto corpo de la galia regal, ca de presente lor sera data. Et non te debi partir deli chomandamenti de ditti misser lo ban et de misser Lucian, capitanio general, senga nostro special chomandamento. Et de presente chomo azongeray in Zara, ouer se non poray andar in Zara segurtade a quelo luogo, chi tu te saluaray cum la galia, statim ni debi scriuer per lo corrieii, chi pord cum ty significandoni, iri che luogo seray azonto cum la galia et de emene nouella dhi saueray. Et se alguna chosa fara misteri alla chiurma della gaMa, et tu debi spender de M duxendo duchati chi ti hauemo dati tute le spese chi sera bisognose. Et volemo, che debi dar a zaschuno homo dela nostra gaMa omne di onze diexe et otto de pan, dui pranzi de carne et duy de f aue zaschuna septimana, et tre fiade la septimana onze tre de chaso per zaschuno. Et de lo vino lassamo in itua discrecion.
Historijski arhiv u Dubrovniku: Lettere e commissioni di Levante 13591380, fol. 118v119. Libri reformationum IV, 210212. Starine I, 182. Gelcich-Thalloczy, Dipi Rag. br. 62, 7980.

11. 1379 2. svibnja. U Zadru.


Petar, opat samostana sv. Kuzme i Damjana, daje Prvi i njezinom sinu Simunu iz sela Vrbice kao kolonima neka zemljita okolici Vrbice uz obicna davanja. In dei nomine. Amen. Anno domdni ab incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo nono, indictione secunda, die secunda mensis maii regnante serenissimo prinoiipe et nostro domino naturale domino Lodouico, dei gratia incMto rege Vngarie, Polonie, Dalmate, Crohatie etc.

17

et locauit; si uero secus fecerint, predicti affictus et locationes apud monasterium prenotatum et predicto domino abbati remanere debeant libere et expedke et nulllius ualoris sit vel esse debeat prenses carta. Que omnia et singula suprascripta promixerunt diota Perua et Simon, filius suus predictus, attendere et obseruare et contra non facere uel venire sub pena contenta in statutis Jadre seu ordinamentis; et pena soluta uel non, semper presens contractus in sua remaneat roboris firmitate cum adiectione pene predicte. Actum Jadre in domo ser Francisci de Grubogna presente ser Colanno de Gragia et Damiano, famulo dicti domini abbatis, testibus ad hec habitis, vocatis et rogatis etc. Ego Marinus de Ginanis, iudex examinator, manum misi. Ego Antonius domini Angeli de Firmo, publicus imperiali autoritate notarius et ciuitatis Jadre iuratus, hiis omnibus suprascriptis interfui signumque meum consuetum apposui. (Signum not.)

Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru, fond samostana sv. Kuzme i Damjana, br. 118.

12. 1 3 7 9 . 5. svibnja. U Zadru. Oporuka krojaa Stanka de Sloradis. In Christi nomine, Amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo seotuagesimo nono, indictione secunda, die quinto mensis madii regnante domino domino Loduico, dei gracia serenissimo rege Hungarie, Polonie, Dalmacie et Croacie, temporeque reuerendi patris domini Petri de Matafaris, prouissione diuina Jadre archiepiscopi, ac magnifici domini Nicolay de Sech, regnorum Dalmatie et Croatie generalis bani et comitis ciuitatis Jadre. Cum nil sit certius morte neque incertius preuento extremo vite horis ad quem quelibet dies fugare nos non cessat, idcirco Stanco sartor, iilius ser Qanini Barthi de Sloradis, licet corpore languidus tamen per Christi sanam halbens mentem et integrum intellectum timens subitanee atque improuise mortis euentum nolens decedere ab intestato de suis bonis omnibus suum condidit testamentum per hunc modum, in quo suos fideicomissarios esse uoluit et constituit Radoslauum ortulanum condam Glauine et Dominicum dictum Ruya de Taregi ad hoc, ut dicti comissarii faciant secundum quod dictus testator eis in hoc suo ordinare disposuit testamento. Qui testator dixit et asseruit quod sua omnia bona non ascendunt nec de prope ad ualorem librarum centum paruorum. Primo uoluit dictus testator,
2 CODEX

18

quod suum corpus per suos dictos comissarios sepeliatur honorifice iuxta suam decentiam. Item idem testator dimisit et legauit omnia et singulla sua bona tam mobillia quam stabillia, iura et actiones dicto ser Qanino de SIoradis ad hoc, ut idem ser Qaninus teneatur deum rogare pro eius anima, quem ser Qaninum idem testator siibi heredem vniuersalem instkuit. Preterea dictus testator dedit et contulit dictis suis comissariis plenam potestatem et bayliam hanc suam comissariam intromittendi et administrandi ad agendum, deffendendum, petendum et respondendum ac iurandum de calumpnia et veritate dicenda in animam dicti testatoris et omnia ac singulla allia faciendum, que quilibet ueri comissarii et que ipsemet testator facere posset, si uiuus adesset, et hoc suum ultimum testamentum esse uoluit et adiudicauit, quod ualere uoluit iure testamenti, quod si non ualeret iure testamenti, ualeat saltem iure codicililorum uel cuiuscumque alterdus ultime uoluntatis. Actum Jadre presentibus Dominico pilipario dicto Vodopia et Lucha condam Tholeni testibus ad hec uocatis et rogatis et alliis. Signum not. Ego presbiter Helyas, canonicus Spalatensis, imperiali auctoritate notarius et iuratus comunis Jadre hiis omnibus dnterfui rogatus scripsi et puplicaui signoque meo consueto signaui.
Original na pergameni. Historijski arhiv u Zadru: Pergamenae notariles nr. 48.

13. 1 3 7 9 . 6. svibnja. (U D u b r o v n i k u ) . Marin de Bodaza, dubrovaki knez, zajedno sa sucima i ostalim vijeniclma, daje Ivanu de Poza, imenovanom zapovjedniku bojnog broda, upute za krstarenje u pravcu Ulcinja i napadanje na mletacko i kotorsko brodovlje. MIIII C LXXVIIII diie VI maii. Commissio ser Ziue de Po^a, supracomiti nostri ligni armati. Nuy Marin de Bodaa, rector de Ragusa, iudesi et consilieri de la ditta terra, per autoritade a nuy data da lo consello deli pregadi per libertade alli ditti pregadi data dal gran consello cometemo a ty Zive de Poc,a, nostro honorado gitadino, che al nome de dio et de misser san Blasio, nostro defensor, debi andar per parte nostra et de tuta la terra souracomito delo nostro ligno armato. Et debi discorrer cum lo ditto ligno armado questa nostra riuera in fin a Dulcjgno, et in la se te parera circha milli VI dampnificando li Viniciani et li Catharini, nostri inimisi, pillando le lor barche, merchadantie, homeni et chose.

19

E quelle barche, chi pillarai, debi le in tua forga o condur a Ragusa, se lo poray fare; e se non le poray mandar ni condur, e tu le debi brusar. Et in tuto lo ditto viac,o volemo ? che debi star lo pluy tardi di octo, e mancho quanto a ty parera per tuo saluamento e dela tua compania. Et debi andar demandando spiando de nouelle destramente per tuo auisamento e per saluamento tuo et dela brigada, chomo mello te parera, azo che si mello auisado a far li seruisii per li quali tu vay.
Historijski arhiv u Dubrovniku: Lettere e commissioni di Levante 1359-1380, fol. 119v. Libri reformationum IV, 213. Gelcich-Thalloczy, Dipl. Rag. br. 63, 81.

14. 1 3 7 9 . 1 2 . svibnja. U Varadinu. Ivan, sin Tome de Molnar, zupan varazdinski, svjedoi kako su neki plemii iz Komora neka dobra koja su zajedniki posjedovali medu sobom podijelili. Nos magister Johannes, filius Thomae de Molnar, vices gerens magistri Johannis filii Hostl comitis Zagorie, comes Varasdiensis, et iudices nobilium memorie commendamus, quod Petrus filius Pethew, Paulus filius Michael et Johannes, Laurentius, filii Jacoby, nobiles de Komor, coram nobis personaliter retulerunt, quod ipsi possessiones ad dictam Komor pertinentes, quas ipsi inter se indiuise habuissent, presentibus homine nostro, iudicibus nobilium iuste diusissent. Cuius divisionis porcionem primam Paulus frater Michaelis habuisset, i . . . cum omnibus vtilitatibus; Petro fratri Pethew possessio Scent Martoni cum omnibus vtilitatibus et Johanni ac Laurencio, filiis Jacoby, Zerno cum Hozek cum omnibus vtilitatibus ac ad ipsas porciones pertinentes, quam diuisionem partes supradicte concorditer assumpserant; nec non possessionem Komor inter se ad tres partes diuiderunt. Item possessionem Bolejt ad tres partes. Item possessionem Petermezeje ad tres partes; de possessione Zalatana Paulo, filio Michaelis vna medietas, reliqua vero medietas Johanni ac Laurentio, filiis Jacobi; cuius (!) quidem diuisioni partes supradicte prebuerunt consensum et assensum. In cuius rei memoriam perpetuamque firmitatem presentes sigillis nostris duximus consignari. Datum in Varasd feria quinta posta dominicam cantate anno domini MCCCLXXIX.
Fejer, Codex Dipl. Hung. IX-7, p. 414. Tu se veli: E collectione Augustini Szalay.

20

15. 1379. 20. svibnja. (U Zagrebu).


Kaptol zagrebacki svjedoci da je sporazumno sa predstavnicima grada Zagreba odlozio rociste u parnici izmeu njega i grada.
Original na papiru u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-35. Tkalci, Mon. civ. Zagrab. I, 273-274.

16. 1379. 22. svibnja. U Rimu.


Urban papa nalae opatu samostana sv. Kuzme i Damjana da odredi rok u kojem e otmicari pokretnih i nepokreinih dobara samostana sv. Krsevana u Zadru vratiti oteto, te da ih kazni izopenjem, ako to u odreenom roku ne ucine. Urbanus episcopus, seruus seruorum dei, dilecto filio . . .* abbati monasterii sanctorum Cosme et Damiani de Monte Jadrensi salutem et apostolicam benedictionem. Significarunt nobis dilecti filii. . . 2 abbas et conuentus monasterii santi Grisogoni Jadrensis, ordinis sanoti Benediicti, quod nonnulli iniquitatis filii, quos prorsus ignorant, decimas, redditus, census, pensiones, terragia, terras, domos, uineas, prata, stagna, nemora, molendina, instrumenta publica, calices, cruces argenteas, libros ecclesiasticos et nonnulla alia bona ad dictum monasterium spectantia temere et malitiose occultare et occulte detinere presumunt non curantes ea prefatis abbati et conuentui exhibere in animarum suarum periculum et ipsorum abbatis et conuentus ac monasterii non modicum detrimentum. Super quo iidem abbas et conuentus apostolice sedis remedium implorarunt. Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus omnes huismodi occultos detentores decimarum, reddituum, censuum et aliorum bonorum predictorum ex parte nostra publice in ecclesiis coram populo per te vel alium moneas, ut infra competentem terminum, quem eis prefixeris, ea predictis abbati et conuentui a se debita restituant et reuelent ac de ipsis plenam et debitam satisfactionem impendant. Et si id non adimpleuerint infra terminum competentem, quem eis ad hoc peremtorie duxeris prefigendum, ex [tunc] in eos ge1 2

Ime je izostavljeno. Ime je izostavljeno.

21

neralem excommunicationis sententiam proferas et eam facias, ubi et quando expedire uideris, usque ad satisfactiionem condignam solemniter publicari. Datum Rome apud sanctam Mariam in Transtiberim XI kalendas iunii, pontificatus nostri anno secundo.
Na prednjoj strani: Jo(hannes) de Sancto Iusto. Na poleini: lacobus de Fulgineo. Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru, fond samostana sv. Krievana, kaps. XV, br. 289, sada 62.

17. 1379. 23. svibnja. (U Zagrebu).


Pred kaptolom zagrebackim Mikac od plemena Ratetia i Blaz Lempeti uzimlju u zalog od Mikceve brae posjed Boginu, koji su zajednifki posjedovali, za 100 zlatnih forinti. Nos capitulum ecclesie Zagrabiensis significamus tenore presencium quibus expedit universis, quod Mykech, filius Velychk de generatione Rathetych, in sua ac Pauli et Marci, filiorum suorum, nec non Blasii Lempegych 1 personis ab una, parte vero ab altera Orlek et Gregorius, filii eiusdem Velychk, similiter in suis ac Michaelis, Johannis et Andree, filiorum dicti Orlek, nec non Georgii, filii dicti Gregorii, item Martinus, filius Jwk, frater eorundem patruelis, modo simili in sua ac Pauli, filii sui, personis, quorum onus et gravamen, si quid ipsos eueniret in futrum, super se assumpserunt, per eosdem Orlek et Gregorium ac Martinum, filium Jwk, confessum extitit coram nobis sponte pariter et relatum, quod prefati Mykech, Paulus et Mark, filii eiusdem ac Blasius, filius Lempe, centum florenos auri expedidissent in acquisitione possessionis ipsorum communis Bogina vocate et ceterarum possessionariarum portionum ipsorum, in quarum dominio pro nunc existurut et commorantur, quam quidem possessionem Bogyna cum ceteris ipsorum possessionariis portionibus una cum se ipsis prenom ; natis Mykech, Paulo et Markoni ac Blasio, filio Lempe, obligarunt pro dictis centum ducatis aruri more aliorum iobagionum eorundem eisdem servituros tamdiu, quousque prenominatam possessionem Bogyna cum aliis portionibus possessionariis remutabunt pro ipsis centum ducatis auri et remutare valebunt quoad plenum, quod si non solutis ipsis centum ducatis auri preassumpti Orlek, Gregorius aut Martinus vel filii eorundem in dominium prenominate possessionis Bogyna et ceterarum portionum possessionariarum se intromitterent, ex tunc pena dupli dictorum centum ducatorum auri contra prenominatos Mykech, Paulum, Marcum et Blasium Lempetych absque
1

Mjesto: Lempetych

22
portione iudicis incurrent ipso facto; ad quod se sepefati Orlek, Gregorius et Martinus sponte obligarunt coram nobis. Datum feria secunda proxima post festum ascensionis domini anno eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo nono.
Thalloczy-Barabas, Cod. Blag. 164-165.

18. 1379. 24. svibnja. U Rimu.


Kardinal Filip imenuje Tomu opata sv. Krsevana u Zadru svojim kapelanom. Philippus de Alenconio, miseracione diuina tituli sancte Marie in Transtiberim presbiter cardinalis, religioso viro fratri Thome, in abbatem monasterii sancti Grisogoni de Jadra electo confirmato, salutem et sincere caritatis affectum. Grandia dona virtutum, quibus vos dominus insiniuit ( ! ) , merito nos inducunt, ut personam vestram quadam prerogatiua specialis gracie prosequentes eam oportunis muniamus roboribus et condignis honoribus attolamus. Vt igitur eo magis nostram benduolenciam vobis fauoraJbilem senciatis et ad virtutum studia fortius. . . J quo maiori prerogatiua fauoris congnosceritis vos honorari, vos ex nunc de speciali gracia in nostrum capellanum commensalem tenore presencium graciose recipimus et capeManorum nostrorum collegio sociamus volentes, ut ipsorum de cetero comitiam letatis ad nos presbiteris et monasterii vestri agendis singulis recurrere valeatis confidenter has litteras sigilli nostri munimine roboratas vobis in testimonium concendentes. Datum Rome, die X X I I I I mensis madii, anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono, indicione secunda, pontifioaitus domini nostri pape Vrbani sexti anno secundo.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru, fond samostana sv. Krsevana, kaps. XIV, br. 224.

19. 1379. 2. lipnja. U Trogiru.


Jakov sin Dimine Faqa izjavljuje da je od svoje lene Margarete, keri Bertana Qobine, primio miraz u novcu i nekretninama In Ghristi nomine. . Anno natiuitate eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo nono, indictione secunda, regnante domino nostro domino Lodouico, dei gracia serenissimo rege Vngarie, Polonie et Dal1

Neitljivo

23
macie; temporibus venerabilis patris domini Grisogoni, dei et apostolice sedis gracia episcopi Traguriensis, et egregii et sapientis viri domini Jacobi de Raduchis de Jadra, legum doctoris, honorabilis comitis Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum dominorum Cige Josip, Nicole Jacobi, Stipe Nicole et Mirse Mauri, die secundo mensis iunii. Tragurii, in cancellaria comunis presentibus ser Nicola Acelino et presbitero Barthohomeo condam Petri, testibus vocatis et rogatis, et Nicola Damiano examinatore. Jacobus, filius Dimine Faga, fuit contentus et confessus habuisse et recepisse a Margarita, filia Bertani Qobine, uxore ipsius Jacobi, pro dote et nomine dotis ipsius Margarite: in primis in rebus mobilibus libras centrum quatuor paruorum; item terram vnam aratoriam cum olliuis vretenorum octo cum dimidio uel circa positam ad sanctum Vitum iuxta rem Luchxe Micaii et rem Nicole Marini Quarchi et alios fines; item terram vnam aratoriam vretenorum quinque cum dimidio uel circa positam in Conacuin iuxta rem Blaxii Grubese et rem Radouani Polumisse et alios fines; item domum vnam poxitam in Tragurio iuxta rem Marci Fugoieuich et rem Maroe de Cucouice et alios fines. Quam dotem et bona dotalia dominus Jacobus tenere, saluare et custodire promixit eidem Margarite ita et taliter, quod dicta Margarita dictam dotem. . . possit in casu mortis uel diuorcii seu affinitatis ubique reperiende inter ipsos et in quolibet alio casu secundum consuetudinem et formam ciuikatis Tragurii in bonis et super bonis ipsius Jacobi presentibus et futuris; renuncians etc. (Signum not.) Ego Guillelmus condam imperiali auctoritate notarius ac notarius iuratus comunis Tragurii, prout in nostris dicti comunis scriptis nianu Vannis Dominici Johannis olim notarii dicti comunis inueni, ita hic de verbo ad verbum nil addens vel minuens fraudulenter, quod sensum viciet vel variet intellectum, ex auctoritaite maioras conscilii mihi concessa scripsi, acopiaui et in publicam formam redegi sub anno domini millesimo trecentesimo LXXXIII, inddcione sexta, die vigesimo octubris ipsius anni.
Ovjerovljeni notarski prijepis na pergameni iz 1383. godine u kaptolskom arhivu u Trogiru, br. 108.

20. 1379. 4. lipnja. (U Virovitici).


Mayus, sin Aleksandra de Gerech, podzupan viroviticki, svjedoi da su njegovi izaslanici proveli diobu dobara izmedu Petra i Tome, sinova Ivana Bijelog, te da su ih uveli u posjed dijelova koji su im pripali. Nos magister Mayus, filius Alexandri de Gerech, vicecomes de Vereuche, per magistrum Akus, filium Stephani filii Mykch, condam bani, comitem comitatuum de Pasaga et de eadem Vereuche, deputatus, item Fran-

24 ciscus, filius Ladislai de Buchyn, et Dominicus, filius Cosme de Lessckeuch, iudices nobUium de eodem comitatu, memorie commendamus quibus expe dit vniuersis, vt ea, que aguntur in tempore, ne simul cum eodem elabantur, litterarum patrociniis consuerunt roborari. Proinde ad vniuersorum noticiam harum serie litterarum volumus peruenire, quod nos ad iustam et condignam peticionem Petri et Thome, filiorum Johannis Albi de Lussanch, ad diusionem faciendam in dicta possessione ipsorum coequalem amore fraternitatis et perpetue pacis vnionem inter eosdem et eorum heredes heredumque successores perpetuo duraturam homines nostros videlicet Thomam, filium Peeach de Mendssenth, vicecomitem nostrum et eundem magistrum Franciscum laicum, prothonotarium et alterum iudicem nobilium dicti comitatus de Vereuche duxissmus transmittendos. Tandem iidem homines nostri exinde ad nos reuersi huiusmodi diuisionem signis pro metis inter eosdem ordinatis infrascriptis mediantibus eciam aliis probis viris vicinis et commetaneis quibusdam ibi conuocatis in presencia eorundem scilicet Petri et Thome dixerunt et confessi sunt ordinasse, quod equalis pars eiusdem possessionis ipsorum Lussanch vocate a parte septemtrionis adiacens cum omnibus eiusdem vtilitatibus et pertinenciis vniuersis, videlicet terris arabilibus, vineis, fenetis, siluis et aliis quibuscunque cessisset eidem Petro, filio Johannis, et suis heredibus heredumque suorum successoribus perpetuo possidere et habere, alia vero equalis medietas eiusdem existens a parte meridionali similiter cum omnibus suis vitilitatibus et pertinenciis vniuersis predictis cessisset eidem Thome, filio Johannis, et suis heredibus perpetuo possidere, tenere et habere, quas soilicet partes signa pro metis inter eosdem ordinata infrascripta separant aibinuicem, prout nobis in registro per eosdem fuit deportatum tali modo, quod prima meta incipit a parte occidentis inter duo confinia terre de quodam fossato supeiius pratum eiusdem et eundem transit ultra inter duos oreos, a parte scilicet orientis inde in fossatum; de hinc in plateam et in vnam paruam vallem et inde reuertitur ad eandem partem septemtrionis et peruenit ad vnum fluuium et per eundem superius asscendendo exitque de eodem ad vnum puteum eisdem communem, deinde asscendit superius ad arborem gertyan; inde per eandem partem peruenit iuxta confinia terre arabilis ad vnam paruam vallem; inde a dicta demum parte asscendit ad montem ad arborem tul; dehinc reflectitur ad partem septemtrionis et peruenit ad arborem ihor; inde iterum ad partem orientis ad signum uel metam terream; inde descendit inferius in caput cuiusdam vallicule; inde aduc (!) inferius in magnam vallem, que Grabrouaznus nuncupatur, exit de eadem directe et peruenit circum in vnam paruam valiem; inde exeundo in capite cuiusdam vallis arbor quercyna; deinde superius ad eandem partem orientis signum mete terree; ab inde asscendit ad monticulum et ibi meta terrea; inde directe transceundo ad eandem partem peruenit ad arborem piri cruce signatam; deinde ad eandem partem perue-

25 nit ad dumum auellani fusum cum terra, inde arbor tul; dehinc ad eandem partem inter coniinia terrarum arabilium peruenit iuxta metas dominorum de Aghyna. Et quia porciones dictarum parcium directe iuxta eandem diuisionem succedere non valuerunt, ideo quedam due particule terre in qualibet tria iugera in se continentes iam sub signis et metis eiusdem Thome, quarum vna est prope metas dominorum de Aghyna, alia vero in Teluk iuxta metas domini Johannis Treutul et istis similiter signa metalia habentur. Ibidem eciam iuxta vel prope metas dictorum dominorum de Aghyna sub signis prefati Thome silua auasi ad octo iugera successit Petro, quam separant ab codem arbores tul crace signate, et quia prata aut fenilia eiusdem Petri sunt insimul cum fenetis eiusdem Thome et sub suis signis ac metis, ideo eadem in duas partes eisdem successerunt modo premisso possidere et habere. Preterea vineam eorundem similiter in duas partes diuisissent, cuius equalis pars a parte occidentis adiacens cessisset Petro predicto, alia vero equalis medietas a parte orientis adiacens cessisset Thome prenotato, quas diuidit abinuicem fossatum, inferius autem meta terrea; inde descendit in vallem advsque quasdam arbores fructiferas et ibidem prope est meta terrea. Preterea eidem Thome quadam (!) particula terre apta ad plantandum vineam sub metis et signis prefati Petri adiacens, existens a parte orientis, sedecim iugera in se continens ces9isset Thome sepedicto sub metis aut signis ibi tunc assignatis, et ibi eciam due particule vinearum iobagionum Petri annotati, quas iidem possidebunt. Et retulerunt eciam dicti homines nostri, quod predictam diuisionem vna cum hominibus suis Petrus, filius Johannis prescriptus, fecisset, Thomas autem eiligere habuisset, et eo modo porciones eorum in omnibus premissis separate sunt abinvicem; voluissent eciam, quod si qua (!) parcium premissarum porcionem suam in qualicunque particula minorem sibi fore cognouerit, extunc ipsa talis pars ad suas expensas proprias mensuratores adducere et pars qua (!) plus obtineret, alie parti in qualicunque particula minus habenti subplere tenebitur, et hoc a data presencium vsque reulocionem quarti anni facere possint et non vlterius et super tali addicione aliam quandam litteram videlicet aut comitis aut cuiusuis capituli inter se emanare tenebuntur, diuisione autem premissa inter eosdem fraternaHter facta inviolabiliter et inconcussa remanente. Confessi etiam extiterunt et obligarunt se idem Petrus et Thomas, filii Johannis, iam in nostri presenoia personaliter conparendo tali modo, quod si qua (!) parcium premissarum de hac composicione aut diuisione inter eosdem modo premisso fraternaliter facta resiliret aut reuooare curaret, pars aduersa parti pacem sufferenti absque porcione iudioiaria in decem marcis denariorum deponendis conuincetur eo facto. In cuius rei memoriam perpetuamque firmkatem ad peticionem sepedictorum filiorum Johannis presentes concessimus litteras sigillorum nostrorum munimine communitas. Preterea iidem homines nostri confessi extiterunt coram nobis quod eosdem Petrum

26
et Thomam, quemlibet in sua porcione iuxta premissam diuisionem eorundem fraternalem statuissent non obstante contradiccione cuiuscunque. Datum sabbato proximo post festum penthecostes anno domini M (> LXX m o nono.
Original na pergameni kucha nr. 3. Visei pecat. u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Acta monasterii Dobra-

21. 1379. 8. lipnja. U Zadru.


Oporuka Salvucija Jakovljeva iz Ankone. In Christi nomine. Amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo nono, indicione secunda, die octauo iunii; regnante serenissimo principe et domino domino Lodouico, dei gratia rege Vngarie, Polonie et Dalmatie e t c , temporeque reuerendi patris domini Petri de Ma[ta]faris, Jadrensis archiepiscopi, et magnifici viri domini Nicolai de Zeech, bani Dalmatie et Croatie ac Jadre comitis. Vbi Saluutius condam Jacobi de Ancona, habitator ciuitatis Jadre, sanus per dei gratiam mente, sensu et intellectu, licet corpore languens, bonorum suorum dispositionem per presens nuncupatiuum testamentum, quod dicitur sine scriptis, in hunc modum facere procurauit. In quo quidem testamento et eius executores suos commissarios creauit, fecit et esse uoluit dominum Georgium, plebanum ecclesie sancte Marie presbiterorum de Jadra, sumittens eum dominio Jadre et iurisdictioni temporali et Maricgam suam famulam; hoc adiecto, quod ipsa Maricga in hac parte se regat secundum ipsius domini plebani consilium. In primis quidem iussit et uoluit ubicumque eum mori contigerit suum corpus sepelliri apud locum fratrum predicatorum et tunc expendi pro exquiis sui corporis in cera clericis, pauperibus et aliis f uneris (!) eam quantitatem denariorum, que uidebitur suis commissariis predictis. Et reliquit ecclesie seu loco fratrum minorum de Ancona libras ducentas denariorum paruorum, item pro indumentis pauperum pro eius anima et parentum suorum litbras viginti quinque denariorum paruorum, item pro missis dicendis pro eius anima et parentum suorum libras viginiti quinque paruorum; item reliquit supradicte Maricce libras centum denariorum paruorum, quas ipse testator asseruit se habuisse de pensione domorum ipsius Maricc,e; item iussit et uoluit emi unam vineam, in qua expendantur libre quingente denariorum paruorum, quam ipsa Marica teneat et possideat, donec uixerit; post mortem vero suam, infrascripta eiusdem [testajtoris heres

27 in ipsa vinea eidem Marige succedat; que heres si ante ipsam Maricgam moreretur, post mortem ipsius Maricge iussit ipsam vineam uendi et precium dari pauperibus Christi pro animabus ipsius testatoris et parentum suorum. Item reiiquit pro decimis retentis et male ablatis incertis libras decem denariorum paruorum. In omnibus aliis suis bonis mpbilibus et inmobilibus, iuribus et actionibus presentibus et futuris Margaritam ipsius testatoris filiam creauit et fecit instituitque sibi heredem vniuersalem; que si decesserit in pupillari etate, substitutit ei pauperes Christi, si uero decesserit postea quandocumque ante etatem viginti quinque annorum sine filiis legkimis, substituit ei pauperes Christi, hoc adiecto, quod de mille libris et vno lecto, quas eam habere uoluit pro parte legitima et falcidia omnium suorum bonorum et eis eam stare contentam post etatem pupillarem, possit antequam peruenerit ad legitiimam etatem viginti quinque annorum testari pro libito, si ante ipsam etatem legitimam eam contigerit sine filiis legitimis. Et mandauit et voluit, quod dictam Margaritam, cum compleuerit duodecimum annum, quod erk hinc ad unum annum decem menses de mense martii complendos, magister Cosma sartor et Johannes, eius filius, sponsus ipsius Margarite, traducant, prout eis placebit sine obstaculo alicuius. Et in hoc firmauit presens testamentum et suam ultimam voluntatem, quam et quod ualere uoluit iure testamenti nuncupatiui, quo iure si ualere non posset, voluit illud ualere saltem iure codicillorum et cuiuslibet uldime uoluntatis omni alio testamento haotenus facto per presens casso et anullato dans et concedens supradictis suis commissariis licenciam, potestatem, auctoritatem et bailiam plenam hanc suam commissariam intromittendi et apprehendendi, regendi, manutenendi et defendendi in iuditio et extra de bonis ipsius testatoris aecipiendi, vendendi et alienandi pro satisfactione omnium et singulorum predictorum legatorum seu relictorum et omnia et singula f aciendi, que quilibet ueri commissarii facere possunt et que ipse testator facere posset, si uiueret. Actum, lectum et publicatum et firmatum fuit dictum testamentum in domo habitationis ipsius testatoris presentibus Philipo Alexandrij Zannino Jacobi et supradicto magistro Cosma de Jadra, testibus uocatis et rogatis a dicto testatore. Ego Cresius condam Raynerii de Varicassis, iudex examinator, manum missi. (Signum nat.) Et ego Peronus ser Taiutoii Perucii de Cingulo, imperiali auctoritate notarius et comunis Jadre iuratus, supradictis omnibus interfui et rogatus a dicto testatore scrips^i et publicaui secundum morem ciuitatis Jadre.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru, fond samostana sv. Dominika, br. 739.

28

22. 1379. 13. lipnja. U Podgrau.


Ivan Gorjanski, kastelan Ostrovice, i cetiri suca zupanije Luka dosuujh Jordanu Filipovom iz Zadra i sinovima Stjepana viteza iz Zadra neke posjede izmeu sela Grabovcana i Praskvia koji su im pripali po pravu nasljedstva. Nos Johannes de Garra, castellanus Ostrouize, Petrus Mathey generationis Subigh, Vladiha, filius Georgii de genere Kirinensium, Stephanus Petri de Posedarya et Vlatche Scegotigh generationis Tugomerigh, iudices nobilium comitatus de Luka, memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod nobilis vir Jordanus condam Philipi Francisci de Jadra in sua, Gabriellis, Nicolay et Stephany, item Phylippi, Francisci et Petri, filiorum domini Stephani militis de eadem Jadra, fratrum patruelium personis nostram adeundo presenciam nobis consedentibus in loco nostro iudiciario consueto Podgradya nuncupato pristaldum iuratum nomine Radoslau Bolcigh de villa Malinauas postulauit humiliter et affectuose pro citandis vniversis possessionariis porcionibus olim per Thomam et Stephanum fratres, filios Dragi de generatione Draginighy, possessas in villa Draginighy nuncupata, diuersimode sitas et habitas et in pluribus peciis existentes secundum ipsarum confines hactenus et in presenti confinatas, asserens, proponens et alegans ipsas possessionarias porciones per lineam proximitatis tamquam ipsorum Thome et Stephani penitus sine prole legiptima decedencium sibi et predictis suis fratribus hereditarie pertineri. Currentibus terminis iuribus Croaticis dictantibus primo, secundo, tertio, quarto, quinto, sexto, septimo et perhemptorie octauo, quamuis ex habundanti cautela contra dictum Jordanum et predictos fratres eius per quempiam hominum super causa premissa in nostra sede iudiciaria in terminis predictis minime extitit responsum et contradictum, nos igitur ob maioris cause eiudenciam iura Croatorum obseruare volentes ipsum pristaldum Radoslauum ad faciem dictarum particularum possessionum cum nobilibus viris Vladiha prenotato ac Gregorio Iurislaui destinantes pro reambulandis dictis possessionariis portionibus, presentibus ibidem vicinis et commetaneis inhibi conuocatis ab eisdem pristaldo, iudice et nobili viro in ipso termino octauo, vltimo et perhemptorio responso accepto super reuisione et demonstratione per ipsos Jordanum et fratres prenotatos demonstratis nemine hominum contradicente. Vnde nos circumspicientes omnibus de iure circumspiciendis videntesque Jitteras patentes serenissimi principis domini nostri domini Lodouici, regis Hungarie, suo sigillo consignatas sub annis domini M C C C 0 quinquagcsimo inter cetera continentes, qualiter ldem excellentissimus princeps Francisco Stephani de Jadra, auo dictorum Jordani et

29

fratrum, vniuersas possessionarias porciones vniuersorum nobilium de villa Draginighy sine prole et potissime masculina decedencium a villa Grabrouizane usque ad villam Prasquighy sitas et existcntes ipsi et suis heredibus heredumque successoribus contulit et donauit perpetuo et inreuocabiliter pussidendas. Quibus visis ex maturis consilio et deliberatione quam piurimorum nobilium Groatorum in dicta sede nobiscum pro tribunali circumsedencium deum habentes pre oculis ipsas vniuersas possessionarias portiones predictorum Thome et Stephani in dicta viila Draginighy, ut premittitur, sitas et habitas cum earum confinibus antiquis et modernis ac vniuersis pertinenciis, vtiiitatibus, vsufrucdbus, pratis, pascuis, siluis, nemoribus, fenetis, vineis, arboribus, molendinis, aquis et aquarum decursibus ac vniuersis aliis pertinenciis, que nunc et in futurum reperiri possent ipsis possessionariis porcionibus pertinere, per sentenciam diffinitiuam presentibus declaramus predictis Jordano, Gabrielli, Nicolao et Stephano, item Phylippo^ Francisco et Petro eorumque heredibus ac heredum successoribus adiudicantes, determinantes perpetuo possidendas et habendas, demum ad introducendum prefatos Jordanum cum prenominatis fratribus et consanguineis eundem Radoslauum nostrum pristaldum iuratum cum nobilibus viris Gregorio Jurislaui de Kirino, Borino, fratre eius, ac Jacobo Stoysigh de generatione Vireuigh sibi in pristaldo adiunctis duximus transmittendos. In quorum omnium premissorum testimonium perpetueque firmitatis robur presentes nostras litteras patentes et sentencionales contulimus sigillorum nostrorum appensione munitas. Daitum in predicta nostra sede iudiciaria Podgradya nuncupata die X I I I 0 mensis iunii, anno domini M C C C m o septuagesimo nono.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru, fond samostana sv. Krsevana, kaps. XV, br. 134. Prijepis iste isprave od kaptola zadarskog ..iz g. 1456. 12. marta nalazi se pod signaturom kaps. XV, br. 346. S vrpca su otpali pecati.

23. 1379. 15. lipnja. (U Dubrovniku).


Jakov de Menze, dubrovacki knez, zajedno s malim vijeem daje Stjepanu de Sorgo, imenovanom zapovjedniku brodovlja, upute kako e razoriti solane u Kotoru da ne bi tog Ijeta mogle proizvoditi sol. M I I I C L X X V I I I I , die XV iunii. Nuy Jachomo de Menze, rector de Ragusa, cum lo pic,olo consello per autoritade a nuy data dalo consello deli pregadi comettemo a ti Stephano de Sorgo, nobile et amado nostro citadino, che al nomme de dio et de misser sann Blasio, nostro defensor, debie andar capitanio dela nostra armada, cum *a qual tu vay de Ragusa.

30
Et debie andar le longo spagadamente alle saline de Catharo. Et trouando lo nostro legno, lo qual credemo ca tu lo trouaray in Zagnez, debie presentar a Michel de Menze, capitanio de lo dicto nostro ligno, la littera chi li mandemo per ti } allo qual scriuemo et chomandemo, che debia esserc ad ogne tuo chomandamento. Et cum lo dito legno et cum tute le barche chi meni cum ti, debie andar viac,amente alle saline de Catharo, et debie fare guastare tute le ditte saline in tal muodo, che in questa estade non se possa fare de sale in esse. Et habiando guaste le ditte saline, se porri offender et arrubar alguna villa o ville delo districto deli Catharini, nostri inimisi, cum salulamento vostro et dela vostra gente, questo lassamo in tua discrecion, che possi fare chomo mellor ti parera et piasera, cognoscando ti lo partido de poder arobar cum tuo saluamento et de la tua gente e de non poder arobare. Et per nissun muodo volemo che ne tu ni lo ditto capitanio non debie descender in terra ad nessuno luogo. Et non debie andar per nessun muodo ananty la gitade de Catharo.
Historijskih arhiv u Dubrovniku. Lettere et commissioni di Levante 1359-1380. fol. 121. Libri reformationum IV, 220-221. Gelcich-Thalloczy Dipl. Rag. br. 64, 81-82.

24. 1379. 20. lipnja. (U Dubrovniku).


Jakov de Menze, dubrovacki knez, zajedno s malim vijeem nalaze Nikoli de Gondola da ide kao poslanik u Zadar do bana Nikole Seca i da pred njim prema danoj mu uputi opravda dubrovacki napad na Kotor. M I I P L X X I I I I die XX iunii. Gondola. Copia commissionis ser Nicolai de

Nuy Jachomo de Menze, rector de Ragusa, cum lo pic,olo consello dela ditta terra, per autoritade a nuy data dalo consello deli pregati, comettemo a ty Nichola de Gondola, paron dela nostra galea de Ragusa, che al nomme de dio et de misser san Blasio, nostro defensor, chomo anzoc,erary in Zara, debi andar a misser Nicolo Sec,, bano de Dalmacia et C[r]ohacia. Et fagandoli la reurencia cum recomandason da parte nostra et de tuta la tera cum quele ornade parole, chi se convien, li debi presentar la nostra littera dc credenQa.

31 Et quando elle (!) ti dara audiencia et tu per lo plu achongo muodo, chi ti parera, li debi dire, ca li zintili homeni et lo comun de Ragusa vostri seruidori crede in li lor animi ca alla vostra magnificencia fo fatta ouer se f ara informason de lor, delo muodo chi essi ha tegnudo contra la gitade de Catharo; perc,o a far la lor schusa iusta et rasoneuole, et a dare a vuy clara et vera informason soura questi seruisii, elli sicho a iusto et benigno signor, chi vuy se vi da a sauer. Ca in lo primo principio, quando li Viniciani, noafcri inimisi, pillo la ditta zitade de Catharo, dio lo sa, da lo qual non se po cellar chosa nessuna, ca tuti li homeni de Ragusa, tanto in diuiso quanto in comun, fo dolorosi et graui assad, 1'una per honor delo nostro signor misser lo re et 1'altra per amor de parentado et de visinitade; perc,o ca la ditta presa de Catharo era contra lo honor del ditto nostro sygnor et era de gran dolor per lo dispiaser et male chi receppe li mascholi et le femine chi son coniuncti de sangue cum il Ragusei, et de gran perigolo de Ragusa per la visinitade, habiando li ditti Viniciani lo dominio in quella terra. Et volando li Ragusei cum ogne sollicitudine, quanto sappe et potte, prouider in questi seruisii, mando per lo piu secreto et destro muodo chi elli ha possudo, uno frar minor natiuo de Catharo, fra Piero Gisda per nomme alii Catarini, confortando quelli cautamente et indugando che debia tornar alla fidelitade delo dito nostro sygnor misser lo re de Hungaria et che zettase la signoria deli Viniciani. Et s'elli se contentaua de fare questo, lo comun de Ragusa per lo honore delo ditto nostro sygnor et amor lor era disposto et prometeali de aydarli et fauoricarli, quanto sauea et podea; et in chaso doue non se contentasse ouer se schusase, ca non po tomar alla fidelitate delo ditto nostro sygnor, pur se alguni fosse chi volesse tornar alla fidelitade delo ditto nostro sygnor, li Ragusei se offerse de regeuer quelli tali in Ragusa et trattarli chomo fideli delo ditto nostro signor. Lo qual frar tornando de Catharo a Ragusa, disse ca parlo le ditte parole cum muolti zintili homeni et pouolari de Catharo et quasi da tutti habe resposta ca per pagura deli Viniciani elli non ausaua ni podea tornarse alla fidelitade delo ditto nostro sygnor. Vero e ca alguni de lor disse, ca se contentaua infra certo termino de vignir auanty a star a Ragusa alla fidelitade del ditto nostro sygnor ca star in Catharo subietto alli Viniciani; li quali Catharini chi se contentaua de vignir a Ragusa habiando de nu littera de securitade, ni allo ditto termino ni despuo, camay non se contento de vignir a Ragusa. Et despuo de lo mese de feuraro proximo pasado, quando misser Antonio de Flischo venne capitanio cum I I I I galie de Zenoesi a Ragusa, Ii ditti Catharini dubitandose che le ditte I I I I galee cum 1'armada de Ragusa non andasse a pillar Cataro, mando II lor ambassadori alli ditti signori Zenoesi et a nuy offerandose, ca infra certo termino chi dali ditti signori Ze-

32 noesi et de nuy lor fo dato, voleua leuar lo confalon et renderse allo ditto nostro signor. Et sicho se manifesto elli non volse far nienti sicho dalo ditto misser Antonio et deli suoy compagni chi era in quella porri, se vi piase, esser claramente informadi. Et non lor bastando tuto questo souradkto, ma studiando et solHcitanclo quanto elli sa et po sicho sempre fo vsi per li tempi pasadi a render a nuy mali meriti per li beneficii, chi nu lor hauemo fatti, mando lor vno lor zintil homo Marin de Micho de Buchya a misser lo re de Bosna et de Rassa, lo qual re per li tempi pasati e stato troppo nostro amigo, et mando questo anno passado de sua gente per defesa de le nostre chose contra li Viniciani; et per Ii tempi pasadi sempre mandaua il suoi subditti cum carne et formaco et zivea la citade de Ragusa; et cum le lor proferte, chi ha fatte al ditto re ca li ditti vole dare lo castello et la citade de Catharo et li gran partidi, chi li mette dauanti, hanno redutto et indurato lo dkto re per tal contra Ragusa, chi nissuna victuaria conduse la sua gente a Ragusa, et stamo quasi assigadi et non hauemo de carne ni de formaco per occhasion de li ditti Catharini, lo qual ambassador lor sta de continuo cum lo ditto re ad adourar lo pecp chi po contra la terra de Ragusa. Et vltra questo li homeni nostri chi tegnimo alle cime deli monti per guardie, a fare M segni deli fuogi et deli fummi per le galie, chi passa per ben et auisamento dela guerra delo nostro sygnor, li ditti Catharini li pillo et meno et tenne presonieri in Catharo, li quali fo afranchadi mo dali Zenoesi, quando fo vltimamente in Catharo. Anchora vno nostro corrieri Raguseo, lo qual mandassimo in Catharo per comandamento dela vostra magnificencia, quando mandassimo requirando li Catharini se volea tornar alla fiumare de Romania, ca nauiii grandi non po intrar alle ditte fiumare per la chusi, chi li guasto tute le brage. Et ca non podessimo hauer furnimento da frumento dela Pulya questo tempo pasado, nu mandauamo le barche pigole per adure de frumento dale fiumare de Romania, ca nauili grandi non po intrar alle ditte fiumare per la pigula aqua. Et li ditti Catbarini de continuo armaua le sue scabe a pillar le nostre barche chi pasaua dauanti lo lor gulfo, et pillo de nostre barche et in vna de quelle barche algise a man salua vno nostro bon homo de fare mencion habiandolo preso san et saluo alle lor man, per la qual occasuon de)o lor curso chi fa sconuien de necessa che li Ragusei tegna de continuo lor legno armado cum gran spese alla boccha de lo gulfo de Catharo. Ancora ti commetemo che debi spiar et sauer se porray f are vendita de millari trenta ouer circha de bambase delo nostro comun dela qual bambase tu porti la mostra cum ti et tu debi vender questa quantita de bambase a rason de ducati diese lo centenaro dele libre per lo men allo nostro peso de Ragusa et che la bambase nu la debbiamo assignar a Ragusa. Ancora volemmo

33
che ni debie scriuer de tutte le nouelle chi saueray. Et se alguna fiada auignera alguna nouella, chi ti parera de necessa che tu ni la debi dare a sauere, per tal bisognose noueile tu non sparagnar de spender quel chi se conuignera per dare ni la a sauere. Historijski arhiv u Dubrovniku. Lettere e commissioni di Levante 1359-1380, fol. 121v-122. Starine I, 182-184. Libri reformationum IV, 222-223. Gelcich-Thalloczy Dipl. Rag. br. 65, 82-85.

25. 1379. 26. lipnja. (U Dubrovniku).


Jakov de Menze, dubrovaki knez, zajedno s malim vijeem salje svog poslanika Rajnalda Stambertija u Drac s molbom da dracka opina ne prevozi svojim brodovljem sol u Kotor. M I I I C L X X I X die XXVI junii. Copia commissionis facte Raynaldo de Stamberti. Nuy Jachomo de Menze, rector de Ragusa, cum lo pic,olo consello, per autoritade a nuy data dalo consello deli pregadi, cometemo a ty Raynaldo Stamberti, nostro zitadino, che al nomme de dio et de misser san Blasio, nostro defensor, debie andar per parte nostra et de tuta la nostra terra alli sygnori capitanei et a tuta la comunitade ouer vniuersitade deli homeni de Durac,o, et fagando lor lo saludo da parte nostra et de tuta la nostra comunitade cum quele parole, chi se conuien, lor debi presentar la nostra litera de credenga. Et quando elli ti dara audiencia, et tu per lo piu bello et ornado muodo, chi ti parera, lor debi dire: Li zintili homeni et lo comuni de Ragusa volando conseruare 1'antiqua amistade et ben voler, chi e stado sempre per li tempi pasadi intra li homeni de questa zitade de Dorac,o et li homeni de Ragusa, et che alguna materia de scandalo non nasca dentro de vuy et lor per lo tempo chi de vignir, mando mi alla vostra sygnoria a significare et dare sauerui, ca per molti iusti et rasonebeli occasioni essi non vol ni intende de lassar portar de sal in Catharo per muodo nessuno; ma altra victuaria po portar in Catharo franchamente zaschuno, pergo che se tornadi alla fidelitade del nostro signor natural misser lo re de Hungaria. Et perc,o elli ve prega sicho lor chari amisi, che non possa nassere alguna materia de scandalo dintro de vuy et li Ragusei, debie dar tal ordine,
3 CODEX

34 -^
se vi piase, che nessun vostro nauile debia ni possa portar de sale in Catharo per questa presente stade. Et se chusi fari, sera conseruamento de amistade et de ben voler. Et se pur alguno vostro nauile vora andar cum sale in Catharo, habie de certo, ca non sera lassado intrar al gulfo de Catharo. Et debie spiar et sauer se li Catharini habesse fatta ouer intendea de de fare alguna compara de sale in Durazo, et de ogni nouelle chi porray et debie star per I I I o I I I I di aspetando la resposta deli capitanii et deli Durachini. Et habiando la lor resposta debi vignir a Ragusa.
Historijski arhiv u Dubrovniku. Lettere e commissioni di Levante 1359-1380, jol. 123v. Libri reformationum IV, 225226. Gelcich-T halloczy Dipl. Rag. br. 66, 85-86.

26. 1379. 26. lipnja. (U Dubrovniku).


Jakov de Menze, dubrovacki knez, zajedno s malim vijeem alje svog poslanika ivu Longa u Kotor s porukom da se grad vrati pod vlast ugarsko-hrvatskog kralja, pa e se Kotoranima postupati kao s prijateljima i dati im slobodu trgovanja sa svim ziveznim namirnicama osim sa soli. Nuy Jachomo de Menze, rector de Ragusa, cum lo picolo consello dela ditta terra, cometemo a ty Zive Longo, nostro ^itadino, che al nomme de dio debi andar per parte nostra et de tuta la terra alli zintili homeni et al comun de Catharo, et f agandoli lo saludo da parte nostra et de tuta la terra cum quelle ornade parole, chi se conuien, lor debie presentar la nostra ht de credenga. Et quando elli ti dara audiencia et tu per lo piu ornado rnuodo, chi ti parera, lor debi dire perco, ca si ti tornadi alla fidelitate del nostro sygnor naturale misser lo re de Hungaria, li zintili homeni et lo comun de Ragusa, vostri amisi, ui denuncio et da a sauer, ca eli ve vole et intende de tratar sico lor amisi, perseuerando vuy in la ditta fidelitate delo ditto nostro sygnor et podi franchamente quanto e per la lor parte andar per terra et per mar franchi et seguri, et adur ogni victuaria per fornimento de la vostra citade de Catharo excepto sale, chi per nissun muodo lo comun Ragusa nol vol ni vi consente per alguni iusti occasioni che vuy debie condur a Catharo per alguno tempo, fin ca al ditto comun de Ragusa parera, et daraui a sauer.

35
Et debie spiar et sauere chomo se porta li Cathari cum li lor conte et castelano chi sta in castello. Et se de suo la partida dele galie deli Zenoesi da Catharo, se quelli dissese dalo castello in la zitade o s e n o n ; et de tute altre nouelle, chi poray sauer te debi informar aco che ni sapie disponere, quando tornaray a Ragusa; et debi tornar a Ragusa.
Historijski arhiv u Dubrovniku. Lettere e commissioni di Levante 13591380. fol. 123. Starine I, 182. Gelcich-T alloczy Dipl. Rag. br. 67, 86-87.

27. 1379. 28. lipnja. (U Dubrovniku).


Jakov de Menqe, dubrovacki knez, zajedno s malim vijeem daje upute kapetanima svojih lada kako da plijene brodove koji dopremaju sol u Kotor M C C C L X X V I I I I die X X V I I I junii. Hec est copia commissionis factae ser Michaeli de Resti, capitaneo nostri ligni armati. Nuy Jachomo de Menge, rectore de Ragusa, cum lo pigolo chonsello, per autoritade a nu data da lo chonsello de li pregati, comettemo a ti Michael de Resti, nostro amado zetadino, che al nome de dio et de misser san Blasio? nosfcro defensor, debie andare oapetanio de lo nostro legno armado. Et debie andare al nome de dio cum lo deto armado alla boccha de lo gulfo de Catharo, et da la dita boccha fin a Budua, et discurrando et guardando de continuo per tuti questi luogi, schomengando da la boccha de lo gulfo de Catharo fin ad Budua, quanti navili trouaray cum sale, tanto se fosse cargadi tuti de sale, quanto se habesse parte alguna de sale; in lo lor gargo siando li navili de chi lor piase, debie li pillare per lo piu curtese muodo che porray, debie li mandare cum bona guardia in man nostra a Ragusa. Et se per auentura ti incapasse in man nauili o chose de Venesiani, nostri inimisi, et tu li debbi pilare in persone et in havere et tractare sicho chose de inimisi. Et se habessi novella, che ultra Budua fin alla ponta de Antibari fosse alguno nauile cum sale o qualumque altro nauile de nostri inimisi, nu ti damo arbitrio che possi andare, se ti parera, fin alla ponta de Antibari ad intromettere et pillare li diti nauili. Et debi fare cussi bona et solicita guardia, che per nessum muodo se possa portar de sale in Catharo, et cussi speramo cha tu faray che te habiamo per merito recomandato. Et non te debi partire dalla dita guardia discorrando de continue de la boccha de lo gulfo de Catharo fin ad Budua o da Budua al gulfo sencu nostro spec.ial comandamento.

36
Et similis commissio facta fuit ser Nicolao de Georgio, capitanio dicti ligni, die XXVI julii. Et similis commissio facta fuit ser Raphaeli de Goc,e, capitanio dicti ligni, die X V I I augusti. Et similis commissio facta fuit ser Bachoe quondam Marchi de Basello, capitanio dicti ligni, die XI septembris. Et similis commissio facta fuit ser Perfce Marinouich, adito quod obediat Qive Longo ad eundum in Dulcjmum vel Duraxum. Et similis commissio facta fuit Maroe Moystrouich die X V I I novembris. Et similis commissio facta fuit Obrado Miloeuich die ultimo decembris. Et perche alla nostra audiencia e vignuto, che le barche se fa portar gran et biaua a Catharo, aschonde soto lo dito gran et biaua sale et porta lo per questo muodo chouerto a Catharo, fraudando la nostra intencion, percp te chometemo che per lo piu chortese, che se po e sa, debi cerchar le dite barche e nauili, che non habia sale per questo muodo chouerto. Et tute quelle barche e nauili, che trouaray hauer sal per questo muodo chouerto, tute le debi mandar in guardia in man nostra a Ragusa. Et le altre, che non hauesse sal, lagale andar la sua via. Et similis comissio fadta fuit Dobroslauo Bogoevich, die X X I I februarii.
Historijski arhiv u Dubrovniku, Lettere e commissioni di Levante 1359-1380, fol. 124. Libri reformationum IV, 226227.

28. 1379. 11. srpnja. U Viegradu.


Ludovik, kralj ugarski i hrvatski, nalaze da nitko ne zlostavlja gradane ibenika kada su na poslovima izvan grada, ve da svaku pravdu protiv njih traze preko suda grada ibenika. Ludouicus, dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie e t c , fidelibus suiis vniuersis pirelatis, baronibus, comitibus, castellanis, nobilibus et possessionatis hominibus eorumque officialibus, item ciuitatibus et liberis villis, ipsarum rectoribus, iudioiibus seu villicis, quibus presentes ostenduntur, salutem et graciam. Dicit nobis prouddus vir Kosa, filius condam Nieolai filu Saracheni, ciuis noster Sibinycensis. sua ac tocius vniuersitatis ciuium et hospitum nostrorum in personis de eadem graui conquerela, quod, cum ipsi causa merci[mo]nio[rum] vel alia causa legiitima ad tenutas terrarum, pos-

37
sessionum et comitatuum vestrorum accederent, per vos et ad vos pertinentes creberrirne in rebus et personis arrestarentur, in vestri presenciam sepe sepius in causam attraherenitur, signanter pro debitis, delictis, excessibus et offensis aliorum, nulla prius, vt conueniens esset, a rectore et iudicibus dicte ciuitatis nostre Sibinycensis iusticia postulata; per quod factum ipsa ciuitas nostra deuastaciones et depopulaciones non modicas pateretur. Vnde cum nos ipsam ciuitatem nostram non velimus desolari, volumus et fidelitati vestre et vestrum cuilibet firmo edicto regio precipientes mandamus, quatenus nullus ex vobis prefatos ciues nostros fideles de dicta Sibinyk in aliquibus causis et causarum articulis iudicare vel vestro astare iudicatui compellere audeat quouis modo vel presumpmat resque et bona ipsorum in vestris tenutis, possessionibus et comitatibus ac vestro in medio prohihere et arestare non audeat, signanter pro debitis, excessibus et offensis aliorum. S qui enim quitquid accionis vel questionis materiam contra ipsos ciues vel aliquem ex ipsis habent vel habuerint, hii prius coram rectore et iudicibus eiusdem ciuitatis nostre legitime exequantur; qui si in reddenda iusticia cuipiam tepidi existerint vel remissi, ex tunc non hii contra quos agitur, set iidem rector et iudices dicte ciuitatis nostre in presenciam regnorum nostrorum Dalmacie et Croacie bani pro tempore constituti per querelantes euocentur racionem abnegate iusticie reddituri, ex parte quorum sufficiens iuris et iusticie exhibebitur complementum omni querelanti de eisdem. Datum in Visegrad feria secunda proxima ante festum beate Margarethe virginis et martiris anno domini millesimo C C m o L X X m 0 nono.
Original na pergameni (A) u Narodnom muzeju u Budimpeti a. 1379. Ovdje se nalazi i prijepis (B) kaptola ninskog od 4. decembra 1379. Fejer Cod. dipl. Hung. IX-7, 614 ima jedan izvadak iz nekog kasnijeg prijepisa ninskog kaptola.

29. 1379. 15. srpnja. U Krievcima.


Pred podbanom Petrom Chyrke, zupanom krizevackim, izmiruju se Ivan sin Petew iz epovca i Jakov Stjepanov iz Budrovca i prelaze preko svih medusobno nanesenih nasilja. Nos Petms Chyrke, vioebanus et comes Crisyensis, ac iudices nobilium eiusdem comitatus, memorie commendamus, quod Johannes, filius Petew de Chapouch, ab vna, parte vero ex altera Jacobus, filius Stephani de Budrouch, personaliter coram nobis constituti, confessi sunt viua voce, quod licet inter ipsos lis et materia questionis super factis pot[e]nciariis suscitata fuerit et exorta diuciusque coram nobis extiterit ventilata, tamen ipsi petita a nobis concordandi licencia et optenta per arbttratiuam composicionem

38
et ordinacionem et nobilium virorum pacis zelatorum super omnibus factis potenciariis, iniuriis, dampnis, sanguinum effusionibus, wlneracionibus et generaliter cunctis malorum generibus quoquo modo et qualitercumque vsque nunc inter ipsos motis et habitis, exceptis factis possessionariis, ad plene et perfecte pacis, que vinculum extat caritatis, devenissent vnionem, ymo deuenerunt coram nobis eo modo, quod idem Johannes, filius Petew, pro ablacione quorumdam porcorum ipsius Jacobi nouem marcas denariorum pure et simpliciter in octauis festi beati Mychaelis archangeli nunc venturis eidem Jacobo soluere; e conuerso autem idem Jacobus ibidem octauis in eisdem pro wlneraeione Valentini iobagionis dicti Johannis tres marcas denariorum eidem Johanni soluere tenebuntur coram nobis obhgacione tali [me] diante, quod, si ipse partes ipsam solucionem suam termino in prefixo alter alteri non fecerint, extunc pars insoluta contra partem alteram in pena dupli ipsius pecunie conuinceretur eo facto, vbi idem Johannes ex parte ipsius iobagionis sui super facto wlneracionis eiusdem litteras expenditorias ipsi Jaoobo dare ac ipsum \^bique contra ipsum iobagionem expedire tenebitur. Datum Crisii in festo diuisionis apostolorum anno domini millesimo OCC m o LXX m o nono.
Origirial na papiru u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu DVI-37. Na hrptu ostatak utisnutog pecata i suvremena biljeka: Partes partim de voluntate parcium ad festum post octavas Georgii firorogant soluciones.

30. 1379. 20. srpnja. U Piliu.


Kraljica Elizabeta nareuje vlastima i narodu Dubice da pomognu samostanu u Dubici da dobije prava koya mu pripadaju na temelju nekih oporuka. Nos Elisabeth, dei gratia regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc. vobis fidelibus nostris iudici, iuratis, villico et universis populis nostris de Dubica, firmis damus in mandatis, quatenus ex parte omnium illorum, qui in facto testamentariarum legationum in medio vestri commorantes, religiosis viris fratribus heremitis claustri beate Virginis in prefata Dubicha habiti rebelles et contumaces casualiter forent et existerent, eisdem fratribus heremitis debite satisfactionis semper exhibere debeatis complementum, ipsosque rebellantes in huiusmodi testamentariis legationibus ad eandem satisfactionem ipsis heremids debendam compellendo; et aliud pro regia et etiam nostre maiestads gratia non facituri. Datum Pilisii octavo die festi sanote Margarethe virginis anno domini M m o C C C m o L X X m o nono.
Thalloczy-Horvdth, Also-Szlavoniai okmdnytdr br. 58, p. 92.

39

31. 1379. 30. srpnja. U Zadru.


Zlatar Franjo Antuna iz Milana prodaje Ivanu Dristiniu neke zemlje koje je on ve prije bio kupio na drazbi. In Christi nomine. Amen. Anno ab incarnacione eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo nono, indicione secunda, die penultimo mensis iulii; regnante serenissimo principe et domino nostro naturale domino Lodouico, dei gratia inclito rege Hungarie, Polonie et Dalmaoie; temporeque reuerendi patris et domini Petri de Matafaris, dei et sancte sedis apostolice gratia archiepiscopi Jadriensis, ac magniffici et potentis domini domini Nicolay de Seec,, regnorum Dalmacie et Croacie bani generalis, ciuitatis Jadre comitis. Magister Franciscus auriffex condam Anthonii de Mediolano et nunc habitator Jadre per se et suos heredes et successores fecit vigorem et robur Yuani vocato Dristinich, ortolano oondam Radouani de Jadra, recipienti pro se et suis heredibus et successoribus de vno suo puplico instramento unius publici breuiarii incantus infrascmpte pecie terre cum suis iuribus et pertineneiis gognaiorum sex uel circa posite in confinio sancte Marine scripto manu Vanis condam Bernardi de Firmo, publici imperiali auctoriate notarii et Jadre iurati, sub millesimo trecentesimo septuagesimo octavo, indictione prima, die uigesimo quinto mensis maroii a me notaiio infrascripto viso et lecto inter alia oontinente: - Testificor ego Thomas gastaldus et preco comiunis Jadre, quod, cum nobilibus viris ser Saladino de Sakdiniis, ser Grixogono de Nassis et ser Grixogono Raynerii de Varicassis, honorabilibus rectoribus ciuitatis Jadre, per Grisianum mergarium presentata foret cedulla incantus infrascripti tenoris et continencie videlicet: - Incantatur et per incantum plus offerenti et danti dabitur et deliberabiltur vna pecia terre laboratorie gognaiorum sex uel circa posite in confinio sancte Marine infra hos confines: de trauersa Colanus condam ser Marini de Fanfogna, de austro possidet Georgius capator, gener Stoici, de quirina possidet magister Vitolus Bedricich marangonus, de borea ser Johannes et ser Viticor de Viticor partim et partim ecclesia sancte Marie presbiterorum de Jadra, cum omnibus suis iuribus et pertinencis; que terra est Bune, filie condam Cernote de Jadra, data in tenutam et corporalem possessionem Grisiano merQario per tribunum curie Jadre de mandato dictorum dominorum rectorum dicte ciuitatis pro executione vnius sentencie late per iudices curie consulum in millesimo trecentesimo septuagesimo septimo, indictione quinta decima, die duodecimo mensis augusti in fauorem dicti Grisiani mergarii contra dictam Bunam pro quantitate librarum septuaginta paruorum debendarum per ipsam Bunam dicto

40 Grisiano, prout et sicut in dieta sentencia lacius conitinetur. Et facta fuit presentacio denaraorum dicte Bune more solito ad petitionem dicti Grisiani, quod exigere debuisset dictam terram imfra terminum in statutis Jadre contentum. Ideo ista terra incantatur ad petitionem dicti Grisiani pro dicto debito septuaginta librarum paruorum; quare iste incantus procedit secundum formam statutorum Jadre positorum in tertio libro sub rubrica: De rebus et possessionibus vendendis ad incantum, capitulo quod incipit: Hoc consultissimo etc. - et cognito per dictos dominos rectores, quod dicta pecia terre laboratorie, ut in dicta cedula continetur, incantari petebatur pro causa legiptima atque primo guarentatis ipsis dominis rectoribus confinibus supradictis per confinatores predictos repertoque ipsam peciam terre, ut supra in dicta cedula describitur confinatam, commixerunt michi Thomassio gastaldo predicto, ut dicitam petiam terre laboratorie, secundum quod in dicta cedula describitur, incantare et deliberare deberem. Quorum mandata fideliter exequens dictam peciam terre, prout in dicta cedula continetur, per vnum mensem oomplefcum et vltra per plateas, ecclesias, in consoilio Jadre et alia loca soiita et debita, modo et horis debitis et consuetis et in statuto Jadre expressis et nominatis incantaui preconia voce dicens, quod diota pecia terre laboratorie secundum quod in dicta cedula continetur, plus offerenti dabitur, ceduiam predictam ipsius incantus in manibus semper ferrens. Cumque prenotificato per me, quod die predicta, que erat die (!) festi beate Marie virginis, deliberaretur, nemo se opposuisset incantui et deiiberationi ipsius nullusque comparuisset, qui de dicta pecia terre laboratorie, prout in dicta cedulla continetur, se plus daturum offeret magistro Francisco auriffice condam Anthonii de Mediolano, habitatore Jadre, qui de dicta peoia terre, prout in dicta cedula describitur confinata, se daturum obtulit libras octuaginta paruorum, tandem de mandato suprascriptorum dominorum rectorum dictam peciam terre cum omnibus et singulis suis iuribus et pertinenciis, prout et sicut in dicta cedula continetur, predicto magistro Francisco dedi, tradidi et deliberaui ad habendum, tenendum, gaudendum et possidendum et quicquid eidem magistro Francisco et suis heredibus et successoribus deinceps placuerit p e ^ e t u o faciendum; et cum omni iure et actione, vsu seu requisisitione ipsi pecie terre modo aliquo pertinente siue spectante de iure, facto et consuetudine, et hoc pro precio et nomine precii octuaginta librarum denariorum paruorum; quod quidem precium totum et integrum dictus Grisianus mergarius contentus et confessus fuit penes se habuisse et recepisse a dicto magistro Francisco; quem magistrum Franciscum predictus ser Saladinus de Saladinis, rector, cum bachulo, quem suis tenebat in manibus, de possessione dicte pecie terre inuestiuit etc. - prout hec et alia in dicto publico instrumento publici breuiarii incantus et deliurationis dicte pecie terre cum omnibus suis iuribus et pertinenciis plenius continentur, ita ut ad (!) modo dictus Yuanes Dristinich ortolanus cum suis

41 heredibus et successoribus possit et libere valeat dictam peciam terre laborate gognariorum sex uel circa habere, tenere et possidere omnemque suam utilitatem et voluntatem ex ea facere sine contradictione dicti magistri Francisci uel suorum heredum et successorum, cum omni accessu, ingressu, introytu et exitu suo ac omnibus suis iuribus et pertinenciis sibi modo quocumque spectantibus et pertinentibus. Quam quidem peciam terre cum omnibus suis iuribus et pertinenciis idem magister Franciscus per se et suos heredes et successores dedit, transtulit et transactauit ipsi Yuani Dristinich et suis heredibus et successoribus cum dicto insrumento publici breuarii incantus et deliurationis ipsius pecie terre in suis manibus dato et tradito integro et non inciso neque abolito uel viciato, set pocius omni suspieione carente cum omni suo robore et vigore, prout melius et validius facere potuit; constituens dictus magister Franciscus eundem Yuanem Dristinich in ipsa pecia terre procuratorem, ut in rem suam, et ponens eum in locum suum, dans et concedens dictus magister Franciscus per se et suos heredes et successores ipsi Yuani Dristinich et suis heredibus et successoribus omnia sua iura omnesque actiones et rationes reales et personales, utilles et directas, tacitas et expressas atque mixtas cum omni suo robore et vigore, que uel quas et qualia dictus magister Franciscus habet uel habere uidebatur, poterat et posset in ipsa pecia terre vigore supradicti publici breiuarii incantus et deliurationis ipsius pecie terre aduersus quascumque personas huius mundi ac eciam dans et concedens dictus magister Franciscus ipsi Yuani licenciam et parabolam sua aiuctoratate intrandi et aprehendendi tenutam et corporalem possessionem de ipsa pecia terre, dicens et asserens dictus magister Franciscus se nemini dicta iura sua, actiones et rationes ac vigorem et robur dedisse, cessisse, tradidisse, vendidisse, donasse, obligasse seu aliquo alio modo obnoxiasse aut cum aliquo contractum, pactum uel conuentionem fecisse per quem, quam uel quod aliqua persona poterit seu possit in ipsa pecia terre in toto uel in parte ius aliquod aquisiuisse uel habere ab ipso magistro Francisco, quod si aliter per ipsum magistrum Franciscum fore factum esse reperiretur, promixit quoque dictus magister Franciscus stipulatoine solempni per se et suos heredes et successores ipsi Yuani eundem Yuanem et suos heredes et successores indempnem liberare, excalumpniare et deffendere de iure, omnibus suis expensis, sub pena quarti; qua soluta uel non, nichilominus contractus iste suam semper obtineat roboris firmitatem et cum reffectione omnium damnorum, interesse et expensarum litis et extra et cum obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum. Et hoc pro precio et nomine precii librarum centum et quinquaginta denariorum paruorum, quos denarios et precium dictus magister Franciscus guarentauit, contentus et confessus fuit se manualiter habuisse et recepisse et in se habere dixit a dicto Yuane; renuncians super hoc sponte et per pactum dictus magister Franoiscus excepcioni et probationi non datarum, habitarum et receptarum ac sibi manualiter numeratarum dictarum librarum

42
centum et quinquaginta denariorum paruorum a dicto Yuane dicta de causa tempore huius contractus, omni spey future numerationds et ftraditionis omnique alii suo iuri et legum auxilio. Actum Jadre iuxta logiam magnam comunis presentibus ser Augustino, filio ser Bite Raynerii de Bite, ciue Jadre, et magistro Andrea cimatore condam Michaelis de Ghandia, nunc habitatore Jadre, testibus vocatis, rogatis et aliis. Ego Vitchor condam Viti Nicholai de Vitchor, iudex examinator, manum misi. (Signum not.) Ego Petrus diotus Perencanus condam domini Agconis de Lemicatis de Padua, imperiali auctoritate et eomunis Jadre iuratus, hiis omnibus interfui et rogatus predicta bona fide scripsi.
Original na pergameni u Naunoj biblioteci u Zadru br. 240.

32. 1379. 4. kolovoza. (U Dubrovniku). Mihael de Martinus, dubrovacki knez, zajedno s malim vijeem alje svog poslanika u Zadar da uruci jedno pismo hrvatskom banu i da od zapovjednika genoveske mornarice sazna novosti. Anno domini M I I I C L X X V I I I I die IV augusti. Commissio Mathei quondam Nichole physici, qui duit Jadram pro notificandis nouis da armata Januensium. Nuy Michael de Martinus, rector de Ragusa, cum lo pigolo consello per autoritade a nuy data dalo consello deli pregadi, cometemo a ti Matio de Nicola, nostro citadino de Ragusa, che al nomme de dio et de misser san Blasio, nostro defensor, debie andar per parte nostra alla cita de Zara. Et siando zonto in Zadra debi andar primieramente ad misser lo ban Nicola Sceeg, et fagandoli la reuerencia oum recomandason de pante nostra et dela nostra comunitade cum quelle parole chi se conuien, li debi presentar la nostra littera, chi li mandemo per ti. Et despoy debi andare a misser lo capitano general de armada deli Zenoesi, se sera a Zadra; et sel non fosse in Zadra, et tu andaray a quel chi sera in suo luogo, et fagandoli lo saluto cum recomandason da parte nostra li debi presentar la litera chi li mandemo. Et debi supplicare a misser lo bano et a misser lo capitanio ouer al suo luogotenente da parte nostra, che se essi ha algune nouelle de dar a sauer a nuy, che vi le dia a sauere, che tu ni le scriui. Et tanto quelle nouelle, chi ti dira li ditti signori quanto tute altre nouelle chi audiray et saueray delo fatto de questa guerra et delo nostro

43
sygnor misser lo re et delo voler delo signor de Padoa et deli Zenoesi ad proseguire questa guerra, et dela condicion de Vinesia, de presente ni debi scriuer ordinadamente et mandar a Ragusa per questa barcha cum lo qual tu vay. Et de continuo debi visitare li ditti signori et a demandarli dele nouelle chi lor vignira, che vi debia dir a boccha over scriuer per lor littere, sicho nuy lor supplicamo per le carte, chi lor presenteray. Et quante fiade vignera barcha de Qara a Ragusa, sempre ni debi scriuer tanto se hauerai de nuouo algune nouelle, quanto se non. Et se caso hauignera chi haueray alguna nouella, la qual sera de bessogno, che viacamente nuy la debiamo sauere, et tu allora a spese dello nostro comun per una barcha per mar o per terra, chomo mellor porray et a te parera, che habiamo pluy tosto, ni la debi scriuer et dare et sauere. Et non te debi partir de Zadra senca nostro special chomandamento, et habie in memoria per lo fatto delo choton delo comun a sollicitar et far sichomo commise il masseri delo comun.
Historijski arhiv u Dubrovniku, Lettere e commissioni di Levante 13591380, fol. 124 Libri reformationum IV, 233. Gelcich-Thalloczy Dipl. Rag. br. 68, 87-88.

33. 1379. 9. kolovoza. (U Dubrovniku). Mihael de Martinusso, knez dubrovacki, zajedno s vijeem umoljenih alje Luku Nigojeva u Manfredoniju i Barletu radi nabave ita. M I I I C L X X V I I I I die VllllVaugusti. Copia commissioms facte Luce de Negoe, sindico in Apulia. Nuy Michael de Marttinusso, rector de Ragusa, cum lo consello de li pregadi, per autoritade a nuy data da lo gran consello, cometemo a ty Luca de Niegoe, che al nomme de dio et de misser san Blasio, nostro defensor, debie andar sindico per parte nostra et de tuta la nostra comunitade alla zita de Manfridonia. Et siando ki Manfridonia debie sauiamenite tastar et videre, per quanto poray hauere lo centenaro de salme de frumento e condutto in nauile per oargar lo barchoso, cum lo qual tu vay; veramente non debi firmare lo merchado. Et habiando tastado per quanto poray havere lo c[entenaro] de salme in Mafridoniia, et tu de presente debi andar cum una barchetta per mar in

44 Barletta et portaray cum ty a Barletta lo argento chi haveray, et per lo simile muodo debi tastar et videre in Barletta per quanto poray haver lo centenaro de salme de frumento condutto in nauile. Et in quella de queste due zitade de Manfridonia et de Barletta, doue poray haver mellor merchando et tu debi comparare lo cargo de questo barchoso cum lo qual tu vay, et quando faray lo merchado et tu debi mostrare lo arQeruto allo venditor de lo frumento et acordare te cum esso per quanto ti tollera primeramente lo arc,ento, et chusi faray la compara. Et se non trovassi chi vollese toller argento per pagamento, et tu venderay lo arc,ento lo mellor chi poray et faray lo pagamento. Et siando in Barletta te debi poner et insemblar cum Marcuzo de Adam de Barletta, et debi parlare de parte nostra et ordinare cum esso, che se Couello de Florio ni mandara a sue spese et risigo a Ragusa salme duo milia de frumento fin per tuto lo mese de octubrio primo chi die vignir, che nuy li pagemo infra termino de VI miesi o de miiesi IV per lo men scomengando chomo receueremo lo frumento a rason de grossi X X V I I I lo staro, se lo frumento valesse mo alla manescha a grossi X X V I I I lo staro oy piu de grossi X X V I I I , et se men valesse, che nuy il pagemo men, zoe a quello presio chomo tu lo porissi hauer alla manescha, a denari aparichyadi, et nuy perdonaremo la pena, alla qual ni e cha^udo per la obliga de lo frumento, chi no ni de allo termino ordinado intra nuy et lo ditto Marcugo suo fator. Et se lo dito Couello disesse, ca non havere dextro de nauili et nuy li daremo dextro de nostri navili a suo risigo pagando esso lo nolo rasonevole. Et se alla per fin lo dito Couello non se contentasse de regevere lo risigo de li nauili, et nuy li daremo nauili a nostro risigo, ma che esso lor paga lo nolo. Et habiando tastado tuto quello chi porai fare cum lo dito Marcugo et Couello soura lo fatto delle dite duo milia salme de frumento, che ni dia in credenga per lo modo dito de su, de le quali se el se contentara et tu debi /irmar, et se ello non se contentara habiando da lor la resposta, debi sauiamente tastare et videre per quanto poray haver lo centenaro de le salme de frumento posto in nauile, et de orgo fin a summa de salme tre milia de frumento et de salme mile de orc,o, a dinari maneschi, et per quanto in credenga a termino de VI over de quarto miesi. Et de tuto quello chi farai cum li diti Marcugo et Chouello, et per quanto se pora hauere la dita quantitade de frumento et de OTQO, spacadamente ni debi scriuer per questo nauile a Ragusa, lo qual mandarai cargado de frumento, et non te debi partir senca nostro chomandamento.
Historijski arhiv u Dubrovniku, Lettere e commissioni di Levante 1359-1380, fol. 125. Libri reformationum IV, 135-136.

45

34. 1379. 15. kolovoza. U Zagrebu.


Rode sin Rodmanov, Ivan sin Petrov i Lukac siti Hotenov dijele svoja nasljedna dobra na brdascu sv. Katarine pred zagrebackim zupanom Nikolom de Virtus i turopoljskim zupanom Vidom, sinom istog Nikole.
Laszowski, Mon. Tur. I, 102.

35. 1379. 2. listopada. U Budimu.


Ludovik kralj ugarski i hrvatski zabranjuje Saracenu, predstojniku komore i tridesetnicaru kraljevstva, da utjeruje tridesetinu od stoke koju izvozi u inostranstvo udovica Nikole Toth Susjedgradskog. Lodouicus, de gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie etc, fideli suo magistro Saracheno, comiti camcrarum nostrarum auree et argentee ac tricesimatori per regnum nostrum Hungarie, vel ipso absente vniuersis tricesimatoribus eiusdem Zagrabie constitutis presentes litteras inspecturis salutem et gratiam. Dicit nobis nobilis domina relicta condam magistri Nicolai dicti Toth de Zomzydwara, quod ipsa sicut temporibus preteritis sicut et nunc equos, porcos et alia pecora de sua curia ad extranea regna vendidisset et vendicioni exponere esset assueta, de quibus rebus tricesimam exigere niteremini et velletis, cum tamen aliis temporibus nulla tricesima exacta fuisset de rebus venalibus suis prenotatis, quocirca fidelitati vestre firmis damus in mandatis, quatenus amodo in facto exaccionis dicte tricesime contra preallegatam nobilem dominam et suos filios nullam nouitatem indicere audeatis, sed prout eadem pristinis temporibus in premissis negocionibus suis quieta extitisse perhibetur, pacificam relinquatis et tranquillam, aliud facere non ausuri. Et premissa iniungimus aliis tricesimatoribus nostris ac eorum vices gerentibus in dicta Zagrabia in futurum constituendis, dantes eis similibus sub preceptis. Datum Bude die dominico proximo ante festum beati Francisci confessoris anno domini millesamo trecentesimo septuagesimo nono.
Original na pergameni u kaptolskom arhivu u Zagrebu. Na hrptu suvremena biljeka: Littera ipsius regis Lodouici, vt de rebus quibuscumque, que aut de castro Zumzed uel eius pertinenciis ad vendendum mittebantur, tricesima eo ipso non dabatur.

46

36. 1 3 7 9 . 9. listopada. (Sveti Irenej). Kaptol sv. Ireneja na molbu Nikole Ivanova de Bodon prepisuje svoju 1 ispravu od 24. srpnja 1353. i dvije isprave bivseg dvorskog suca Nikole de Zeech od 20. svibnja 1371. i od 21. listopada 1371. Nos capitulum ecclesie sancti Irinei martiris memorie commendamus, quod magister Nicolaus, filius Johannis filii Symonis de Bodon, in nostram personaliter veniendo presenciam exhibuit nobis quedam priuilegia, vnum nostrum, duo vero viri magnifici comitis Nicolai de Zeech, pridem iudicis curie regie, tenorum subsequencium, petens nos prece deuota, vt tenores earundem litteris nostris priuilegialibus inseri faciendo sibi concederemus ad cautelam. Quorum primum, scilicet nostri, tenor talis est: (Slijedi listina kaptola sv. Irineja od god. 1354. 24. srpnja). Alterius quoque priuilegii continencia hec est: (Slijedi povelja Nikole de Zecch od god. 1371. 20. svibnja) Tercii vero priuilegii series dinoscitur esse talis: (Shjedi povelja Nikole de Zeech od god. 1371. 21. listopada). Nos itaque peticionibus iustis ipsius magistri Nicolai inclinati tenores prescriptoram priuilegiorum non abrasorum, non cancellatorum nec in aliquibus suis partibus viciatorum, sine diminucione et augmentQ aliquali litteris nostris priuilegialibus insertos eidem magistro Nicolao duximus concedendos vberiorem ad oautelam. Datum in festo beati Dionisdii martiriis, anno domini M m o C C C m 0 L X X m o nono. Discretis viris Andrea preposito, Petro cantore, Gregorio custode, Demetrio de Abana et Ladislao de Belyn, archydiaconis ceterisque canonicis in eadem ecclesia deo iugiter famulantibus et deuote. Original na pergameni u Dravnom arhivu u Budimpesti M. O. D. L. 33599.

37. 1 3 7 9 . 1 3 . listopada, ( U Zagrebu). Petar Zudor, ban slavonski, odreduje novi rok u parnici izmeu kaptola i opine zagrebacke pred sudom kraljevskog tavernika, budui da je on zauzet drugim poslovima. Original na papiru u Arhivu Jugoslavenske akademije u agrebu DVI-38. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I, 274.
1

U Cod. dipl. XII,str. 190 pogrean je datum 25. kolovoza.

47

38. 1 3 7 9 . 1 3 . listopada. U Zagrebu. Petar Zudor, ban slavonski, odreuje novi rok u parnici izmeu Benedikta de Zelch i Ladislava sina Teuteusa od Bline. Nos Petrus Zudor, regni Sclauonie banus, damus pro memoria, quod causam, que inter Benedictum litteratum, filium Andree filii Varisa de Zelch, personaliter astantem ab una, parte vero ex alltera magistrum Ladislaum, filium Teuteus de Blina, iuxta continenciam priorum litterarum nostrarum prorogatoriarum super factis in eisdem conte[n]tis in octauis festi beati Mychaelis archangeli vertebatur coram nobis de regio litteratorio mandato, pro predicto magistro Ladislao nobis allato, eo quod idem magister Ladislaus nonullas causas octauis in premissis tam in presencia iudicis curie sue regie quam eciam palatini regni sui in curia sua regia habere perhiberetur; tum eciam pro eo, vt idem nunc in lecto egritudinis decumbere fore asseritur, ad octauas festi beati Martini confessoris nunc venturas duximus prorogandam. Datum Zagrabie octauo die termini prenotati anno domini M m 0 C C C m o L X X m 0 nono.
Cod. dipl. comitum Zichy IV, 117-118.

39. 1 3 7 9 . 1 4 . listopada. U K r i e v c i m a . Petar Chyrke, podban i zupan krizevacki, poziva kaptol cazmanski da posalje svog vjerodostojnog ovjeka koji e prisustvovati uvoenju u posjed zemaija koje je Ivan Bissen darovao samostanu Pavlina u Strezi. Amicis suis reuerendis capitulo ecclesie Chasmensis Petrus Chyrke, vicebanus et comes Crisyensis, amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis fratrum heremitarum in ecclesia omnium sanctorum in possesione Streza vocata constructa residencium, quod ipsi in dominium cuiusdam porcionis possessionarie in eadem Streza existentis ipsis per magistrum Johannem Bissenum colate legitime vellent introire; super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Nicolaus, filius Johannis, vel Vgrinus seu Stephanus, filius Marci, an Martinus, filius Beke, seu Andreas, filius Zebenya, aliis absentibus homo noster, ad faciem dicte porcionis possessionari vicinis et commetaneis suis inibi legiitime conuocatis et presentibus ac-

48
cedendo introducat ipsos fratres in dominium eiusdem statuatque ipsam eisdem eo iure, quo ad ipsos dinoscitur pertinere perpetuo possidendam, si non fuerit contradictum. Contradictores, vero, si qui fuerint, citet ipsos contra prefatum magistrum Johannem in nostram presenciam ad terminum competentem racionem contradiccionis eorum reddituros; et post hec ipsius possessionarie introduccionis et statucionis seriem vel nomina contradictorum et citatorum, si qui fuerint, cum termino assignato nobis amicabiliter rescribatis. Datum Crisii feria sexta proxima ante festum beati Galli confessoris anno domini M CCC LXX nono.
Original u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Acta monasterii Ztreza, fasc. I, nr. 9.

40. 1379. 18. listopada. (U Zadru).


Na javnoj drabi raspisanoj za dug Katarini, udovi Mihe de Sloradis, prodaje se kua Bogdana Ligatia iz Tkona, koju je kupio Ivan de Viticor. In Christi nomine. Amen. Anno incarnationis eiusdem millessimo trecentessimo septuagessimo nono, indictione tertia, die decimo octauo mensis octobris, regnante serenissimo principe et domino nostro domino Lodouico, dei gratia rege Hungarie, Polonie, Dalmatie etc. temporeque reuerendi patris domini Petri de Matafaris, Jadrensis archiepiscopi, ac magnifici domini domini Nicolai de Zeech, bani Dalmatie et Chroatie ac Jadre comitis. Ego Gilius castaldio preconum Jadre testificor, quod, cum presentata foret coram prefato domino comite et nobilibus viris dominis Johanne de Sloradis, Grisogono de Nassis et Grisogono Raynerii de Varicassis, rectoribus ciuitatis Jadre, quedam cedula inoantus talis tenoris: - Incantatur et plus obferenti et danti dabitur et deliberabitur vna domus murata et coppis cohoperta Bogdani Ligatich de Tchono cum omnibus suis iuribus, actionibus et pertinentiiis posita in ciuitate Jadre in confinio sancti Grisogoni infra hos confines: de trauersa uia publica, de borea sporticus siue ambitus conuicinalis, de quirina domus Marini brauarii de insula Magna et de austro loca domini Marini de Butadeo, archidiaconi Jadrensis; et hoc ad instantiam et petitionem domine Catarine, relicte condam ser Miche de Sloradis, pro euidenti debito, videlicet librarum ducentarum denariorum paruorum cum expensds legitimis uiigore vnius sentencie late per iudices maioris curie Jadre ad ciuiha deputatos in fauorem dicte domine Oatarine contra dictum Bogdanum et scripte per Petrum de Sargana, notarium iuratum Jadre, in millesimo trecentesimo septuagesimo nono, indictione secunda, die X X V I I I I mensis iulii; et posita fuit dicta domina Catarina per tribunum curie Jadre

49
cum scitu et uoluntate dioti Bogdani in tenutam et corporalem possessionem ac pagamentum dicte domus pro quantitate predicta videlicet pro dictis ducentis libris paruorum cum expensis legitimis; et facta fuit presentatio denarii dicto Bogdano secundum ordinem ciuitatis Jadre de predicta domo. Quare iste incantus procedit secundum formam statuti Jadre positi in libro terxio uoluminis statutorum sub rubrica: De rebus et possessionibus uendendis ad incantum capitulo quod incipit: Hoc consultissimo etc. - Supradicti domini comes et rectores habito, quod supradiota domus est posita ad incantum per supradictam dominam Catarinam pro debito in dicta cedula contento commiserunt mihi castaldioni predicto, quod dictam domum, uti in ipsa cedula continebatur, incantare deberem et deliberare secundum statuta et ordinamenta Jadre de rebus et possesionibus uendendis ad incantum capitulo ,sane'. Quorum dominorum mandata fideliiter exequens diotam domum, ut in dicta cedula continetur, per plateam, ecclesias et alia loca solita ciuitatis Jadre publice incantaui modis et horis debitis in eodem statuto nominatis et expressis atque bis in generali consilio Jadre denuntiaui preconia uoce dicens, quod dicta domus diliueretur per incantum plus offerenti et danti cedulam incantus predicti in manibus publice deferendo cuicumque prenotificato per me, quod dicta die deliberatur dicta domus et in premissis obseruatis omnibus solempnitatibus, que in huiusmodi incantibus intervenire, concurrere et obseruari deberunt. Cum nemo se opposuisset incantui predicto ac deliberationi nullusque comparuisset, qui de dicta domo se plus nec tantum daturum obferret, quantum vir nobilis ser Johannes de Uiticor, qui obtulit se daturum libras ducentas decem denariorum paruorum, tandem de mandato nobilium virorum dominorum Johannis de Petric,o, Gregorii de Zadulinis et Pauli de Paulo, rectorum dicte ciuitatis Jadre, predicto ser Johanni de Uitticor presenti et ementi et recipienti pro se et suis heredibus et succesoribus die supradicto dictam domum, ut in dicta cedula continetur, per incantum dedi, uendidi et deliberaui ad habendum, tenendum, possidendum et gaudendum et quicqiud ipsi ser Johanni emptori suisque heredibus et successoribus deinceps placuerit faciendum et quicquid ementi et recipienti rem aliquam ad inoantum ex forma statutorum Jadre fieri permittitur pro dicto pretio Hbrarum ducentarum decem denariorum paruorum; quod precium idcm ser Johannes emptor dedit et soluit ac numerauit supradicte domine Catarine, ut ipsa confessa et oontenta fuit d ; ^tum precium habuisse et recepisse. Quem ser Johannem emptorem prefaitus dominus Johannes de Petri^o rector pro tribunali sedens in logia rmagna Jadre vna cum dictis suis collegis cum baculo de dicta domo legitime inuestiuit, u.t moris est, et deliberando ei ipsam confirmauit mandando ad cautelam fieri presentis breuiarii incantus publicum instrumentum; presentibus ser Cosa de Begna, ser Blasio de Sope de Jadra et aliis multis.
4 CODEX

50 Ego Petrus dictus Perencanus condam domini Agonis de Lemicetis de Padua, imperiali auctoritate et comunis Jadre notarius iuratus et iussu ac mandato suprascripti domini Johannis de Petrigo, rectoris Jadre, loco eius me subscripsi, quia scribere nescit. Ego Gregorius de Qadulinis, rector Jadre, manum misi. Ego Paulus de Paulo, rector Jadre suprascriptus, me subscripsi. (Signum not.) Ego ego Peronus ser Taiutoli Perucii de Cingulo, imperiali auctoritate notarius et nunc comiunis Jadre iuratus, suprascriptis interfui et ea rogaitus scripsi et publicaui. Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru. Fond samostana rogovskog, br. 119.

41. 1 3 7 9 . 2 2 . listopada. (U Zagrebu). Bartolomej sin Belyudov i njegov sin Stjepan od Konjske pred zagrebackim kaptolom zalazu dio svog posjeda Dominiku Jakovljevom od Konjske za dvadeset i tri dinarske marke. Nos capitulum ecclesie Zagrabiensis memorie commendamus per presentes quibus expedit vniuersis, quod Bartholomeus, fflius Belyud, et Stephanus filius eiusdem de Konzka, pro se personaliter, item pro Dauid, filio ipsius Bartholomei in tenera etate constituti omne onus et grauamen, quod in infrascripto negocio ex parte eiusdem quocunque temporum in processu posset quomolibet euenire in se assumpmendo, nec non pro Vgrino, altero filio eiusdem, cum sufficientibus litteris procuratoriis honorabilis capituli ecclesie Tininiensis ab vna, parte vero ab altera magister Dominicus, filius Jacobi de eadem Konzka, coram nobis constituti, iidem Bartholomeus et Stephanus, nominibus quibus supra, dixerunt et ministerio viue vocis sunt confessi, quod ipsi quandam particulam terre seu possessionis eorum supradicte hereditarie Konzka vocate viginti iugera terre arabilis, videlicet a parte orientali et iuxta terram filiorum Wlkani atque secus quandam viam existentis constitutam, in fine cuius particule terre foret vnus fons scaturiens Kunouech nunoupatus, magistro Dominico, filio Jaoobi de eadem Konzka, contiguo et inmediato vicino ac commetaneo ipsorum, nec non vnam vineam ipsorum ad curiam seu celarium eorum pertinentem in facie eiusdem possessionis ipsorum existentem pro viginti tribus marois denariorum plene, vt dixerunt, ab eodem magistro Dominico habitis et receptis inpignorassent, ymo inpignorarunt coram nobis, quandocunque possent et valerent ab eodem cum propria pecunia solummodo et non alterius redimendam. Volu-

51

erunt eciam idem Bartholomeus et Stephanus, filius ipsius, suis et nominibus quibus supra, quod ipsi supradictam particulam terre modo et alias inpignoratam cum propria dumtaxat et nunquam cum alterius possint redimere atque valeant magistro Dominico ab eodem, assumpserunt nichilominus eedem partes sponte se ad id obligantes, vt quicunque ex ipsis aut eorum heredibus quorumcunque temporum in processibus suam possessionem aut posessionariam porcionem inpignorare, vendere aut quouis colore quesito et adinuento alienare vellet, nulli alteri preterquam alter alteri eorum possit et valeat atque queat inpignorare, in concambium dare, vendere et quomodolibet alienare, volens huiusmodi composicionem inter se et suos posteros inuiolabiliter et inconcusse semper et inperpetum permanere. Datum sabbato proximo post festum vndecim millia virginum anno domini millesimo C C C m o L X X m o nono.
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 1675, nr. 11.

42. 1 3 7 9 . 3 . s t u d e n o g . ( U azmi). azmanski kaptol prepisuje na molbu Nikole de Vrboua listinu kralja Bele od g. 1244. 15. lipnja. Capitulum Chasmensis ecclesie omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris presencium notioiam habituris salutem in omnium saluatore. Ad uniuersorum noticiam harum serie volumus perueniire, quod Nicolaus, filius Johannis filii Mark de Verboua, ad nostram personaliter accedens presencdam exhibuit et presentauit ndbis quoddam priuilegium condam domim Bele regis aurea bulla consignatum petens nos deuote, vt, quia ipsum propter viarum discrimina et diuersas temporum permutaciones in specie secum fere (!) non auderet, igitur eundem de uerbo ad uerbiim transscribi sigillique nostri appendisione consignari dignaremur. Cuius tenor talis est: (Slijedi isprava kralja Bele IV. od . 1244. 15. lipnja). Nos itaque iustis et legitimis peticionibus ipsius Nicolai, filii Johannis filii Mark, annuentes tenorem ipsius priuilegii de uerbo ad uerbum transscribi sigillique nostri appensione fecimus ad cautelam. Datum feria quinta proxima post festum omnium sanctorum anno domini M C C C L X X m o nono.
Original na pergameni u Drzavnom arhivu u Budimpelti M. O. D. L. br. 268. Na listini visi osteeni peat azmanskog kaptola.

52 43. 1379. 5. studenog. (U azmi).


Ana, ki Marcelova, prima pred pozeskim kaptolom od svojih roaka svotu od 40 maraka u ime otkupnine za djevojaku cetvrtinu koja joj pripada od ocevih imanja. Capkulum ecclesie beati Petri de Posega vniuersis Christi fidelibus presentibus pariter et futuris presentem paginam inspecturis salutem in salutis largitore. Ad vniuersorum noticiam harum serie volumus peruenire, quod nobilis domina Anna vocata, filia Marcelli, relicta videlicet condam Beke, filii Mychaelis de Greda, comitatus de dicta Posega ab vna, parte vero ex altera Terdos, filius Martini, Petheu, filius Petri, filiorum dicti Marcelli et Paulus, filius Pauli filii dicti Martini de Ozornicha, coraitatus de Vrbaz, ad nostram personaliter accedentes presenciam, eadem nobilis domina Anna, filia videlicet annotati Marcelli, aui eorundem, confessa extitit oraculo viue vocis eo modo 5 quod ipsa totalem quartam puellarem de omnibus possessionariis porcionibus prefati Marcelli, patris sui, in predicto comitatu Vrbas existentibus quouis modo vocatis ipsam contingentibus eisdem Terdos, Petheu et Paulo pro quadraginta marcis promptorum denariorum regalium, quamlibet marcam cum quinque pensis computando ab eisdem plene, sicut dixit, receptis, dimissiset, donasset et reliquisset ac vendidisset, ymo dimisit, donauit, et reliquk ac vendidit tenore presencium coram nobis, heredum in heredes, iure perpetuo et irreuocabiliter possidendam, tenendam pariter et habendam. Pro eo eadem domina ipsos Terdos^ Petheu et Paulum racione dicte quarte puellaris reddidit expeditos, persolutos penitus et per omnia satisfactos, et si quas litteras racione prescripte quarte puellaris haberet, cassas reddiddt et inanes, friuolas ac omnibus viribus carituras. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam ad peticionem prefate domine Anne ipsis Terdos, Petheu et Paulo presentes concessimus litteras pendentis sigiffi nostri munimine roboratas. Datum sabbato proximo mo ante festum beati Martini confessoris anno domini M L X X nono.
Tr. 1383, 28. sijenja.

44. 1379. 9. studenog. U Budimu.


Elizabeta, kraljica ugarska i hrvatska, zamjeia graanima Zagreba sto ne poslusase kraljeva naloga i nalaze da vrate svom sugradaninu Donatu sva nasljedna dobra, koja su mu njegovi neprijatelji oduzeli. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I, 275.

53

45. 1379. 9. studenog. U Senju.


Oporuka Desinje Androsia. Hec est copia testamenti Dessigne testatoris infrascripti data fratribus minoribus de Segnia de mandato domini Tomasii vicarii ad cautelam iurium, que in hoc testamento habent etc. In dei noimne. Amen. Anno a natiuitate eiusdem millesimo trecentesimo septuagessimo nono, indicione secunda, die nono mensis nouemlbris], temporibus autem domini Ludouici, dei gracia serenissimi Vngarie regis, episcopatu uacante, magnificoramque virorum dominorum Stephani et Johannis Vegle, Modrussie, Gegche ac Vinodolli comitum, nec non Segnie dominorum naturalium, generosi militis domini Andree vicecomitis, Bartholi condam iudicis Moysis, Georgii condam ser Zanelli et Phylypi condam iudicis Jacobi, iudicum ac rectorum ciuitatis Segnie. Actum in ipsa ciuitate Segnie in domo habitacionis Desse, relicte Vidi Qowegniz, ubi infrascriptus testator iacebat, presentibus presbkero Bogdano, canonico ecclesie Segniensis, Iuraio ser Doc.heuic.h, Raddouaaio Dessic.heuich, Bartholo Berdareuigh, Dimino Goislauic,h, Iuraio Diminico, Drassatio sartore de Segnia et aliis testibus ad hec uocatis, habitis et rogatis. Ibique Dessigna condam Petri Androsich, ciuis Segnie, per gratiam Iesu Christi sanus mente, sensu ac intelectu reoteque loquens, quamuis corpore languens, dubitans ab intestato recedere de hoc seculo suarum rerum et bonorum omnium disposicionem per presens nuncupatum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procurauit: In primis uoluit, statuit et ordinauit suum corpus poni et sepeliri in ciroiterio ecclesie sante Marie de Segnia. Item dixit, asseruit atque firmauit se tenere et dare debere Desse predicte amitte sue ducatos sexaginta auri, pro quorum sexaginta auni ducatorum solutione dimisit atque legauit eidem Desse obligatam vnam suam domum muratam positam Segnie iuxta cimiterium ecclesie sancti Iohanmis Baptiste apud domum Iurai aurificis, apud domum heredum Lu^ha^hii et iuxta domum Biue de Supannch; kem unam aliam domum de lignamine positam Segnie apud macellum uia publica media, apud domum fratrum minorum de Segnia et apud uias publicas, ut ipsas domos et vtramque earum teneat, gaudeat et fructificet, dummodo de solutione pensionis dictarum domorum sibi fuerit persolutum et plene satisfactum de toto ipso debito et quantitate sexaginta ducatorum auri cum plena integritate; non possit tamen ipsas interim vendere aut allienare, set habiita et faota sibi solucione ipsorum sexaginta ducatorum voluit, mandauit et ordinauit, quod ipsa domus murata posita apud cimiterium sancti Iohannis Baptiste deueniat et sit ex tunc in perpetuum ecclesie cathedralis

54 Marie de Segnia; alia autem domus de lignamine voluit et mandauit, quod sit et esse debeat ex tunc in perpetuum ecclesie santi Francisci de Segnia; cum hac conditione et pacto videlicet, quod, ubi ecclesia sancte Marie daret et solueret eidem Desse ducatos quadraginta de ipso debito, teneatur et debeat ipsa Dessa dare et dimittere eidem ecclesie ipsam domum liberam et expeditam. Item si et ubi ecclesia prediota fratrum minorum daret et solueret Desse ducatos viginti auri de ipso debito, teneatur ipsa Dessa dimittere eidem ecclesie domum predictam liberam et expeditam, deducta semper pensione ipsarum domorum et deffalcata de ipso debito sexaginta ducatorum, quam pensionem ipsa Dessa interim deciperet. Cui quidem Desse iure institucionis reliquit unam suam domum positam Segnie apud domum Iurai lelencouich apud domum dicte Desse etc. Item vnam eius vineam cum quadam neresia positam in districtu Segnie in loco vocato Costigline apud vinearn Gregorii Sillouich, apud uineam Bercogne et apud viam publicam, ut ipas domum, vineam atque neresiam teneat, fructificet et gaudeat in vita sua tantum et post eius mortem predicta omnia deueniant Dessigne Zunculi^e; quem Dessignam et Dessam eius uoluit esse heredes modo quo supra et commissarios huius sui testamenti. Et hanc suam vltimam uoluntatem asseruit esse uelle? quam ualere uoluit iure nuncupati testamenti, quod si iure nunccupati testameti non valeret, valleat saltem iure codicilli uel cuiuslibet alterius ultime uoluntatis, quo de iure et consuetudine valere poterit et tenere cassando omne aliud testamentum, quod hactenus fecisset, set hoc uoluit plenam roboris firmitatem [habere]. (Signum not.) Ego Nicolaus condam Dominioi de Vegla, publicus imperiali auctoritate notarius et nunc comunis Segnie officialis iuratus, hiis omnibus et singulis interfui, rogatus scripsi et publicaui meoque signo solito et consueto corroboraui.
Notarski prijepis na pergameni u Arhivu samostana na Trsatu.

46. 1 3 7 9 . 1 1 . s t u d e n o g . ( U azmi). Kaptol cazmanski izvjeuje podbana Petra Chyrke da je na njegovu molbu (v. ispravu od 14. listopada 1379.) uveo u posjed Pavline u Strezi koji im je darovao Ivan od Bisena. Nobili viro magistro Petro dicto Chyrke, vicebano regni Sclauonie et coraiti Crisyensi, amico eoram, capitulum Chasmensis ecclesie amiciciam paratam cum honore. Nouerit vestra amicioia nos litteras vestras per vos nobis directas honore quo decuit recepisse in hec verba: (Slijedi pismo podbana Petra Chyrke od g. 1379. 14. listopada)

55 Nos itaque vestris amicabilibus peticionibus annuentes vna cum prefato Stephano, filio Marci, homine vestro, virum discretum magistrum Mathyam, sublectorem ipsius ecclesie nostre, hominem nostrum fidedignum, ad exequendum premissa pro testimonio duximus destinandum. Qui demum ad nos exinde reuersi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi feria secunda proxima ante festum beati Martini confessoris nunc preterita ad faciem prefate porcionis possessionarie in eadem Ztreza habite pariter accessissent et eandem vicinis et commetaneis eiusdem inibi legitime convocatis sub infrascriptis metarum decursibus prefatis fratribus heremitis ipsius ecclesie omniium sanotorum de prediicta Ztreza et eorum quibuslibet successoribus statuisset perpetuo possidendam, ipsos in dominium eiusdem introducendo, nullo penitus in ipsa statucione contradictore aparente. Mete vero ipsius particule terre, prout easdem iidem vester et noster homdnes nobis in registro aportarunt, hoc ordine distinguuntur: prima meta incipit a parte. meridionali a fluuio Plaunicha vocato, simul cum ipso fluuio, molendinis et aliis vtilitatibus seu pertinenciis suis, deinde ad occidentem pergendo peruenit ad arfoorem kerkus; abhinc ad eandem plagam eundo vnam metam terream renovassent, deinde eundo ad eandem plagam circa quosdam dumos auellanorum asscendendo montem peruenit ad quandam magnam viam, vbi vnam metam terream de nouo erexissent; deinde in ipsa via per siluas ad plagam aquilonis in magno spacio per antiquas metas procedendo peruenit sub quadam vinea, vbi siluam intrando per metas antiquas in eadem plaga in longo spacio eundo reuertkur ad orientem per eandem viam et peruendt ad duas vias in modum crucis; deinde in eadem plaga inter vineas procedendo peruenit ad arborem nucis cruce signatam meta terrea circumfusam; vbi exit de ipsa via, peruenit ad dumos auellanorum; deinde in bono spacio per dumos eundo pervenit ad arborem piri cruce signatam meta terrea circumfusam; abhinc declinando per quasdam concauitates peruenit ad dictum fluuium Plaunicha et per eundem ad partem meridionalem in longo spacio eundo peruenit ad priorem metam ibique terminantur. Astiterunt eciam ooram nobis Georgius, filius Beke, et Paulus Galldcus, legitimi procuratores sepefati magistri Iohannis Bisseni cum sufficientibus litteris proouratoriis regie maiestatis et in persona eiusdem asseruerunt viue uocis eorum oraculo, quod idem magister Iohannes prefatam particulam possessioniariam metis supraddctis inclusam simul cum recta decima parte collectarum decimarum frugum, vini, porcorum, munerum, laborum et quorumlibet aliorum prouentuum in procione Thome, filii Nicolai de Horpach, in eadem Ztreza habita per eundem Iohannem Bissenum sibi data exigi consuetorum prenotatis fratribus heremitis ecclesie omnium sanctorum de eadem Ztreza et quibuslibet eorum successoribus pro salute anime sue suorumque progenitorum dedisset et assignasset inreuooabilker haiben-

56 dam et perpetuo iure possidendam. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras priuilegiales pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas duximus concedendas. Datum in festo beati Martini confessoris anno domini M GCC LXX nono supradicto.
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Acta monasterii Ztreza fasc. I, nr. 9.

47. 1379. 14. studenog. (U Dubrovniku). Petar, nadbiskup dubrovacki, nalaze da se sastavi notarski dokument o aktu kojim je on ve 1376. g. potvrdio Savina Bonda za kanonika. Universis et singulis presentes litteras inspecturis seu ipsarum seriem quomodolibet audituris frater Petrus, dei et apostolice sedis graaia arhiepiscopus Ragusinus, salutem et graciarum suscipere celestium incrementa. Sane canonici et capitulum nostre cathedralis ecclesie Ragusine matura meditacione pensantes multiplicata et accepta seruicia cum opportunis fauoribus ipsis et dicte ecclesie Ragusine hactenus impensa a parenttibus et consanguineis clerici Sauini, filii quondam ser Pasche de Bonda, et impendenda vberius concedente domino in futurum eundem elegerunt in eorum iratrem et canonicum ad canonicatum vacamtem in dicta eccllesia cathedrali per obitum quondam presbkeri Marci de Menze, eorum concanomci, secundum eorum antiquas consuetudines approbatas. Nos vero, qui cupimus in dicta nostra cathedrali ecclesia diuinum honorem cum commodo ampliari, prefati clerici Sauini bona principia et sue nobilis progeniei in nostris ecclesie necessitatibus affutura patrocinia verisimiliter cogitantes, prius inuocato nomine domini benedicto, dictam eleccionem utpote de ydoneo celebratam autentico confirmamus et ipsum clericum Sauinum coram nobis presentatum per nostrum annulum de dicto canonicatu inuestimus cum omnibus iuribus et pertinenciis suis assignando sibi stallum in choro et vocem in capitulo pleno iure, in anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo sexto, indiccione quarta decima 5 die itercio decimo mensis marcii, intus in nostro archiepiscopali palacio Ragusino, presentibus providis et discretis viris presbitero Petro Summa, et presbitero Georgio et nobilibus et circumspectis viris ser Clemente Marini de Gozze et ser Iacobo Joannis de Gondula, testibus ad premissa vocatis et rogatis. Et quia ser Monte quondam Pepi de Mantiis de Casulis, ciuis Senarum, imperiali auctoritate notarius, et tunc cancellarius iuratus communis Ragusii, qui interfuit pro notario in premissis, in forma debita dictamen non composuit de materia supradicta, idcirco veritatis substanciam in aliquo non mutando per notarium infra-

57
scriptum presentes nostras correctorias patentes litteras exinde fieri fecimus nostri pontificalis sigilli appensione munkas. Datum in dicto nostro archiepiscopali palacio supradicto anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono, indictione secunda, die quarto decimo mensis nouembris. (Signum not.) Ego Theodorus Scolmafogia de Brundusio, publicus imperiali auctoritate notarius et nunc iuratus notarius et cancellarius communis Ragusii, prefatas litteras dictaminis correctorias de litteris eiusdem ser Monte notarii non mutando substanciam veritatis de mandato dicti domini archiepiscopi extraxi et emendaui.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Dubrovniku, Isprave XIV st. br. 24. Na ispravi je visei pecat.

48. 1379. 4. prosinca. U Ninu.


Kaptol ninski prepisuje ispravu kralja Ljudevita od 11. srpnja 1379. Nos capitulum vniuerssum Nonensis ecclesie memorie comendantes tenore presentium significamus quibus vniuerssis, quod nobis existentibus in ecclesia nostra congregatis accessit nobilis vir ser Nicholaus olim Clementis de Sibinicho presentans quasdam Mtteras sacre regie maiestatis domini nostri naturalis serenissimi regis Hungarie patentes scriptas super cartam pergaminafm] ipsius celsitudinis magno sigillo a tergo sigillatas petens ipsas rescrilbi facere. Quarum tenor talis est. (Slijedi isprava kralja Ljudevita od 1379. 11. srpnja) Nos uero petitiones Nicholay adimplere uolentes, ut tenemur, dictas litteras mspeximus non canzeliatas nec in aliqua sui parte uioiatas et dictas litteras legi fecimus cum presenti nostra copia, ac quia insimul omnia bene concordabant, nil tamen addentes uel minuentes, quod muttet sensum uel uariet intelleotum, ad instanciam et peticionem prefati Nicholay hanc presentem copiam nostram in formam priuillegii reddactam sigilli pendentis nostri capituli soliti et antiqui fecimus munimine roborari. Actum et datum None in ecclesia nostra cathedralli sub anno natiuitatis domini millesimo trecent[esimo] septuagesimo nono, indictione secunda, die quarto decembris, temporeque sanctissimi in Christo[patris]et domini nostri domini Vrbani, diuina prouidentia pape sexti, pontificatus eiusdem anno secundo.
Original na pergameni u Narodnom muzeju u Budimpeti a. 1379 (Nova zbirka Nikole Jankovia).

58

49. 1 3 7 9 . 1 4 . prosinca. ( U D u b r o v n i k u ) . Prijepis pisma dubrovackog kneza Andrije de Sorgo gradu Kotoru u kojem obrazlaze zdsto se Dubrovcanin Rajnaldo de Stambertis nije odzavao pozivu da u parnici protiv Vukoslava de Sabo doe u Kotor. Die decembris. Gopia littere hic registrate de mandato domini rectoris ser Andree de Sorgo et consilii rogatorum ad peticionem Raynaldi de Stambertis. Amici carissimi, gracia salutacione premissa. Amiciciae vestre tenore presencium denotamus, quod Raynaldus de Stambertis, noster civis Ragusinus, venit ad nostram presenciam asserendo, quod vos ipsum citaveratis per vestras litteras, ut in datum terminum in illis contentum per se vel per suum legiptimum procuratorem coram vobis deberet in civitate Cathari legittime comparere cum omnibus iuribus suis, que habet contra bona quondam Vulchoslavi de Sabo, vestri civis et sui debitoris; supra quibus bonis pro solucione sui debiti nuper ipse Raynaldus optinuit deffinitivam sententiam a vobis, a qua sententia asseritis fuisse appellatum, visurus et auditurus legi totum processum dicte cause cum sententia et appelacione predictis, eosque claudi et bullari ac tradi nuncio qui debet illos portare ad collegium, ad quod fuit appellatum, prout in dictis vestris litteris citatoriis a dicto Raynaldo nobis ostensis dignoscitur latius continere, petens a nobis, quod illi ad faciendum supra premissis consulere et precipere volebamus, quia contra nostrum velle aliquid acceptare vel facere in predictis aliqualiter non audebat. Nos autem volentes, prout de iure tenemur, dicto Raynaldo civi nostro, sicut et singulis aliis nostris civibus, de consillis et auxiliis debitis cum debita iusiticia in eorum necessitatibus subvenire de modo dicte appellacionis et tempore cuiusdam vestri statuti editi, per quod apparet, quod ubi civis vester Catharensis appelare non admittitur, civis illius loci appelans in vestra civitate a vobis non audiatur, et de tempore dicti contracti debiti voluimus cum omni diligencia informari. Et quare reperimus dictum debitum fuisse contraotum ante dictum statum appelacionis, cui contractui debiti dllud statutum, tamquam post illud celebratum 5 de iure preiudicare non potest. Et scimus etiam, quod, si in eadem causa dictus Raynaldus, noster civis, a vobis aliqualiter appelasset, vos appelacionem ipsius nullatenus audivissetis. Idcirco concluditur, quod sic partem adversam appelantem vos audire debetis, quia apud pretorem non debet esse acceptio personarum, et in una et eadem causa vultis magis acceptare cives vestros quam nostros, quod cum vestra reverencia non est condecens neque iustum; et maxime quia clare scitis, quod instrumentum dicte partis adverse inique et malitiose fnit factum pro infringendo et annullando debitum Raynaldi predicti, quem

59
Raynaldum ad vos venire dimisimus, quia non debet de iure. Quare vestram amiciciam deprecamur, quatenus premissa omnia cum debita equitate iusiticie matura deliberacione pensantes prefatum Raynaldum habeatis, si placeat, renovabiliter excusatum et partem adversam appellantem contra eum non audire ad subterfuigiendum iudicium vestre sententie late contra ipsum. Historijski arhiv u Dubrovniku, Lettere e commissioni di Levante 1359-1380, <ol. 127. Libri reformationum IV, 252253.

50. 1379. 21. prosinca. U Zadru.


Mandica, zena Petra de Catharino, prima od izvrsitelja oporuke Katarine de Cande 68 libara. In Christi nomine. Amen. Anno ab incarnatione eusdem millesimo trecentesimo nono, indictione tercia, die uigesimo primo mensis decembris, regnante serenissimo principe et domino nostro naturale domino Loudouico, dei gratia inclito rege Hungarie, Polonie et Dalmatie, temporeque reuerendi patris et domini domini Petri de Matafaris, dei et sancte sedis apostolice gratia archiepiscopi Jadriensis, ac magniffdci et potentis domini domini Nicolay de Seeg, regnorum Dalmacie et Croacie bani generalis et ciuitatis Jadre comitis. Domina Mandica, vxor ser Petri de Chatarino, ciuis Jadre, uerbo et consensu dicti ser Petri, mariti sui ibi presentis, volentis, conscentientis et parabolam ipsi domine Mandige, vxori sue, dantis vocauit sibi bene et integre se fore et esse solutam et satisfactam, tacitam et contentam ac plenam et lintegram solutionem et satisfactionem in se habere dixit a religiosis et honestis dominabus, videlicet domina sorore Francisca de Ceualellis, abatissa monasterii sancti Francisci de Jadra, domina sorore Gratia, monacha dicti monasterii sancti Nicolay de Jadra, et a nobile domina Ysabetta, vxore viri nobilis ser Francisci condam ser Laurencii de Ceualellis, omnibus commissariis, ut dixerunt, domine Chatarine de Chande, de libris sexaginta octo paruorum pro parte solutionis vnius legati librarum centum paruorum relicti per dictam dominam Chatarinam de Chande in suo vltimo testamento, ut dixerunt, ipsi domine Mandice, faciens dicta domina Mandiga per se suosque heredes et successores ipsis dominabus commissariis stipulantibus et recipientibus nomine et vice dicte comissarie et quod dicta comissaria condam dicte domine Chatarine de ipsis libris sexaginta octo paruorum pro parte solutionis dictarum librarum centum paruorum uigore dicti legati finem, remissionem, quietacionem et perpetuam liberationem ac eciam pactum perpetuum et speciale de vlterius non petendo dictas libras sexaginta

60 octo paruorum in toto uel in parte dicta de causa ipsis dominabus comissariis seu ipsi comissarie condam dicte domine Ghatarine de Chande per se uel per suos hederes et successores aut per aliquam aliam personam ipsius nomine, sub pena quarti, qua soluta uel non, nichihominus contractus iste suam semper obtineat roboris firmitatem et cum reffectione omnium damnorum, interesse et expensarum litis et extra et cum obligatjione omnium suorum bonorum presencium et futurorum. Et hoc dicta domina Mandiga, quia guarentauit, contenta et confessa fuit se manualiter habuisse et recepisse et in se habere dixit a dictis dominabus comissariis dantibus et soluentibus nomine et vice dicte comissarie et pro dicta comissaria condam dicte domine Chatarine de Chande dictas libras sexaginta octo paruorum pro solutione dicti legati librarum centum paruorum, ut superius dictum est; renuncians super hoc sponte et per pactum dicta domina Mandiga exceptioni et probationi non datarum, habitarum et receptarum ac sibi manualiter numeratarum dictarum librarum sexaginta octo paruorum dicta de causa antedictis dominabus commissariis dantibus et soluentibus, ut supra, tempore huius contractus omni spei future numerationis et traditionis omnique alii suo iuri et legum ac muliebri auxilio. Actum Jadre iuxta dictum monasterium sancti Nicolay presentibus Paulo condam Purchic (?) de Adurana et Petrucio de Todi, ambobus habitatoribus Jadre, testibus vocatis, rogatis et aliis. Ego Johanes condam ser Nicholai de Uitchor, iudex examinator, me subscripsi. (Signum not.) Ego Petrus dictus Perenganus, condam domini Agonis de Lemicetis de Padua, imperiali auctoritate et comunis Jadre notarius iuratus, hiis omnibus interfui et rogatus predicta bona fide scripssi.
Original na pergamen: u Historijskom arhivu u Zadru. Fond samostana sv. Nikole, br. 236.

51. 1380. 13. sijenja. (U Zagrebu).


Stjepan i Nikola, sinovi Tomasia, i Nikola sin istog Stjepana od Magalovca pred zagrebaekim kaptolom prodaju polovicu posjeda Radchicha sinovima Beke. [N]os capitulum ecclesie Zagrabiensis memorie commendantes significamus tenore presencium quibus expedit vniuersis, quod Stephanus et Mychael, filii Thomasich, ac Nicolaus, filius eiusdem Stephani de Magalouch, ut dicebant, ad nostram personaliter accedentes presenciam dixerunt et confessi sunt oraculo viue vocis, quod licet condam magister Thomas, filius Beke, a dicto Thomasich ac aliis predecessoribus eiusdem medietatem

61

cuiusdam possesionis Radchicha vocate mediantibus litteris priuilegialibus honorabilis capituli ecclesie Chasmensis redemisset, et licet dicte possessionis alia medietas apud manus Nicolai, Paska, Stephani, Johannis et Mychaelis, filiorum predicti Thome filii Beke, ut referebant, foret et nunc existeret pacifice et quiete, tamen nunc ob maiorem rei firmitatem iidem filii Thomasych et Nicolaus, filius eiusdem Stephani filii dicti Thomasich, totum ius et proprietatem, quod et quam in ipsa alia medietate dicte possessionis Radchicha se habere sperassent vel haberent eisdem filiis Thome, filii Beke, pro viginti marchis denariorum Saracenorum, ut dixerunt, plene ab eisdem habitis et receptis perpetue et irreuocabiliter ipsis filiis Thome, filii Beke, et per ipsos ipsorum heredibus dimissisent, reliquissent et vendidissent, ymmo dimiserunt, reliquerunt et vendiderunt coram nobis, nil iuris nilque dominii seu proprietatis pro se in eadem reseruantes, sed totum ius et dominium dicte totalis possessionis Radchicha vocate in ipsos filios Thome, filii Beke, et ipsorum heredes per omnia transferendo. Voluerunt nichilominus predicti filii Thomasich, quod si aliquas litteras seu litteralia munimenta racione predicte possessionis Radchicha pro se reseruassent, sint friuole, mortue et inanes ac earum viribus cariture prorsusque earundem exhibitoribus, dum ad lucem per quempiam proferentur, nociture. In ouius rei testimonium presentibus sigillum nostrum duximus appendendum. Datum octauo die festi epyphaniarum domini anno ekisdem millesimo C C C m o octuagesimo. Original na pergameni u Arhimi Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 1511, nr. 1.

52. 1380. 15. sijenja. U Viegradu.


Toma, kraljevski tavernik, odreuje u parnici trgovca zagrebackog Reynara protiv Jakova Bolya, suca zagrebackog, novi rok za doprinosenje novih do~ kaza i kanjava Reynara kraljevskom kaznom od 6 maraka, jer je uvrijedio u sudnici zastupnika svog protivnika. Original na pergameni u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-39. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I 275-277.

53. 1380. 15. sijenja. U Viegradu.


Toma, tavernik kraljev, odreuje novi rok u parnici zagrebackog trgovca Reynara protiv suca zagrebakog Jakova Bolya. Original na pergameni u Arhivu fugoslavenske akademije u Zagrebu DVI-40. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I, 277.

62

54. 1380. 3. veljae. U Zagrebu.


Petar Chirke, podban i zupan krizevacki, na molbu Miklina, zakletog prisjednika zagrebakog, prepisuje ispravu kraljice Elizabete od 9. studenog 1379.
Original na pergameni u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu DVI60. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I, 278.

55. 1380. 16. veljae. (U Somou).


Pred samostanom sv. Egidija u Somou Jakov, neak Ivana pok. nadbiskupa ostrogonskog, i Nikola Ivana od Orbone dijele svoje posjede Orbona i Chalaborda u krizevacko] zupaniji. Conuentus monasterii sancti Egidii de Symigiio omnibus Chriisti fidelibus presentibus pariter et futuris, presentes scriptum intuentibus salutem in vero salutis largitore. Sagax humana discrecio adinuenit, ut acta moralia cum tempore labitura litterarum patrocinio solidentur rei pro memoria. Proinde ad uniuersorum noticiam harum serie uolumus peruenire, quod Jacobo nepote condam domini Johannis, arhyepiscopi Strigonyensis, ab vna, item Nicolao, filio Johannis de Orbona, parte ab altera coram nobis personaliter constitutis, confessi extiterunt viua voce in hunc modum, quod ipsi quasdam duas possessiones eorum videlicet Orbona et Chalaborda vocatas et pertinencias earundem in comitatu Chrisyensi habitas et existentes cum omnibus suis vtilitatibus quibuslibet et pertinenciis vniuersis in duas partes rectas et equales iuxta continenciam litterarum honorabilis capituli ecclesie Budensis et iuxta eorum assumpta instrumentaliter inter ipsos hoc ordine diuisissent. Quod primo in villa sancti Thome sessiones Philippi filii Banik, Georgii filii Thome, filii Zlonen, Anthoni filii Benedicti, Stephani filii Georgii, Thome fiilii , Pauli dicti Ponegya, Gordonech, Dyank filii Demetrii, item in villa Guduzlouch, Pauli filii Petri, Worban dioti Horuath Peten; item in vdlla Zenth Iwan sessiones Demetrii filii Petri, Guardani filii Chuck, Clemenitis sutoris, Markus filii Kuchan, Petri filii Falbiani, Thome filii Termech, Thome filii Stephani; item iuxta fluuium Rogoza sessiones Wlchak filii Draxa, Pauli filii Valentini, uxoris Valentini, Nicolai carpentarii, Georgii filii Sturnych, Markus dicti Hauzcar, Clementis arcuparis, Matei dicti Dica, Georgii filii Mychaelis, Gregorii antiqui, Thome fllii Ma-

63 re, Drisa filii Endre, Laurencii dicti Horuath, Nicolai filii Mykech; item in villa Tegla sessiones Myke filii Ipsa, Petrus filii Wlkonya, Petri filii Dragonya, Blasii dicti Files, Georgii filii Iwan, Peten fabri, Martini filii Petri, Wrban dicti Mendar, Georgii filii Cosme, Banizlou filii Bank, Johannis filii Petri; item penes fluium Kys Chernech sessio Nicolai filii Nicolai; item in villa Cherebynch sessiones Marci rufi, Thome dicti Chorba, Pauli dicti Zakalus, Thome filii Johannis Stephani filiii Wlchak Gruda, Iwan filii Cornogou, Nicolai filii Vrban, Fabiani filii Jaxa, Bedyk, Stephani filii Petri, Mychaelis iudicis, Adriani filii Petri; item in villa Nouamonte sessiones Iwani sartoris, Matei filii Pauli, Valentini filii Dragonya, Fabiani filii Nadagh, Iwan filii Cosme? Blasii filii Hernech, Gregorii filii Dragonya Wlkonya cum omnibus vtilitatibus predictarum sessionum et pertinenciis vniuersis in porcionem predicti Nicolai filii Johannis cessissent. Item in predicta villa sanoti Thome sessiones Markus dicti Ludas, Matei Pauli dioti Naposd, Matei filii Kuchan, Martini filii Mychaelis; item in dicta vila Zenth Iwan sessiones Johannis filii Fodor, Demetrii filii Draxa, Stepani dicti Cheuz, Gurda filii Marchi, Nicolai Kursych dicti, Petri filii Mylanch, Nicolai filii Bogdal, Petri, filii Stephani, Georgii filii Johannis, Johannis filii Endre, Drisa filii Petri; item iuxta dictum fluuium Rogozna sessiones PauJi dicti Zeuleus, Dyonisii antiqui, Jacobi filii Martini, Lucasii filii Mychaelis, Cherniko filii Barnabe, Egidii filii Iwank, Golob filii Laurencii, Nicolai fiiii Mare, Draxa filii Thome, Stephani filii Pauli, Johannis fabri, Georgii filii Pauli, Petri filii Wlkon, Valentini filii Dragnech Scrobak; item in prelibata villa Tegla sessiones Zyugyarton, Georgii filii Glys, Benedioti filii Thome, Dragech filii, Wlkonya, Mychaelis filii Buryn, Fabiani filii Laurencii, Stephani filii Dulga, Georgii filii Fabiani, Georgii falbri, Pauh dicti Pissycha; item in villa Cherebynch antedicta sessiones Wlohuk antiqui, Johannis filii Iwan, Andree carpentarii, Thome filii Yelek, Matei filii Granus, vna deserta sessio Johannis dioti Kurych, Blasii Stephani, filii Pauli; item in dicta villa Nouamonte sessiones Valentini filii Mate, Georgii filii Ilank, Stephani filii Blasii Andree villici, Comradi sartoris, Iwan filii Budek, Georgii filii Emerici; cum omnibus attinenciis predictaram sessionum in porcionem prelibati Jacobi, nepotis domini Johannis, condam archyepiscopi Strigoniensis deuenissent; item curia prope ecclesiam sancti Thome prenotatam, quam prefatus Nicolaus ordinasse dicitur eidem Nicolao, filio Johannis; item curia in Nouamomte, quam videlioeit curiam condam Adam ordinasse dicitur prelibato Jacobo deuenisset; item quandam antiquam curiam, in qua olym prefatus Johannes, pater ipsius Nicolai, residisset circa dictum fluuium Rogozna habkam iidem (!) partes prenotate communi vsui reliquissent; item terras arabiles ad curias proprias ipsarum parcium spectantes similiter in duas rectas et condecentes partes semper tamen ipsas terras arabiles metis distinguendo diuisissent eo modo, quod recta medietas iteire arabilis Lypoupole vocate a partibus orientali et meridionali prefato Nicolao, alia vero medietas eiusdem

64 terre a parte septemtrionali prehabito Jacobo cessisset; item aiterius terre arabilis prope ecclesiam sancti Thome prenotatam habite medietas a parte septemtrionali ipso Nicolao, alia medietas eiusdem a parte meridiei dicto Jacobo, nec non medietas terre arahilis prope supradiotam ecclesiam sancti Thome a plaga occidentali ipsi Nicolao et altera medietas a parte orientali iam dioto Jacobo; item vna medietas terre arabilis Dolgopole vocate a parte occidentali memorato Nicolao et alia medietas a parte orientali prelibato Nicolao deuenissent; item vniuersa prata similiter ad curias ipsarum parcium proprias attinencia similiter in duas rectas partes simili modo signis metalibus oonsignando diuisissent isto modo, quod medietas cuiusdam prati Iastenye vocati a parte septemtrionali dicto Nicolao et alia medietas a parte meridionali ipsi Jacobo; item medietas magni feneti iuxta dictum fluium Rogozna existentis a parte orientali Nicolao prenotato et altera medietas a parte occidentali ipsi Jacobo; item medietas cuiusdam prati circa fluuium Orbona a parte meridiei dioto Nicolao et alia medietas a parte septemtrionali prefato Jacobo cessisent; item aliud fenetum ibidem eodem modo diuisisent; item vineas similiter ad curias proprias ipsarum parcium pertinentes modo simili in duas rectas partes metis interpositis diuisissent eo modo, quod medietas cuiusdam vinee Mohor vocate a parte septemtrionali dicto Nicolao et alia medietas a parte meridionali dicto Jacobo; item medietas vinee in monte Cherouch a parte occidentali prelibato Nicolao et alia medietas a parte orientali iam dicto Jacobo; item medietas vinee magne a parte septemtrionali dicto Nicolao et a plaga meridiei pretitulato Jacofoo deuenissent, siluas et aldas vtilitastes earundem preter premissa indiuisas ipsis communiter vti commissisent et commiserunt nostri in presencia. Item predictam possessionem Chalaborda et pertinencias eiusdem tali modo diuisissent inter ipsos, quod primo quandam possessionem seu villam Ozegh cum suis attinenciis, videlicet cum locis sessionalibus Georgii, Jaxe, Blasii, Georgii, Petri, Vanek, Nicolai, Mate, Emerici, Georgii, Gregorii Georgii, Benedicti, Gregorii, Kyliani, Iwan, Malhen, Gregech, Fabiani; item in circuitu ecclesie sancti Nicolai sessiones Petri dicti Vrdungh, Jacobi dicti Ban, Dyonisii et vna deserta sessio; item in monte Oztrum sessiones Johannis et Maryn cum omnibus earum utilitatibus videlicet ad prelibatas sessiones pertinentibus iam dicto Nicolao in porcionem deuenissent; item villam Golgoncha cum suis vtilitatibus quibusliibet et pertinenciis, videlicet locis sessionalibus Julse, filii Gerdech, Pauli filii Hertnek, Clementis filii Pauli, Fabiani filii dicti Hertnek, Jacobi filii Gerdech, Pauli filii Dyonisii, Valentini filii Iuan, Petri filii Lucasii, Anthonii filii Iwan, Pauli filii Iwan } Pauh filii Nicolai, Iwan filii Nicolai, Suta filii Bud, Johannis filii Ladislai; Markus claudi, Gerdus filii Radus, Markus dicti Maly filii Makuch, Mate filii Hertnek, Machech filii Egidii; item iuxta riuulum Semechech sessiones Laurencii filii Iwan, Thome filii Zent, Chebechk filii Neudal, Iwan filius (!) Martini; item penes ecclesiam sancti Nicolai sessio

65
Egidii filii Leune; item in monte Oztrum sessiones Valentini filii Wlchuk et Petres filii Petri ac Georgii fili Nicolai, Georgi filii Ncolai, Dyonisii filii Neudal, cum suis utilitatibus dictarum sessionum et pertinenciis earundem dicto Jacobo deuenissent; item duas vineas in tenutis dicte possessionis Chalaborda habitas ad proprium cellarium predicti Nicolai pertinentes eidem Nicolao, videlicet vna in valle Podolya et alia in monte Junas cessissent; item vna vinea iuxta metam possessionis Dymus filii Adriani a parte septemtrionali habita dicto Jacobo deuenisset; item prata ad proprias curias dicti Nicolai pertinencia, videlicet vnum penes curiam eiusdem a parte meridionali habitam Remeterete vocatum, seoundum in valle penes fluumm Golgoncha Nogreth appelatum et duo prata in monte Ghalaborda habita, videlicet vnum Perusreth et aliud Crabonya vocata iam dicto Nicolao deuenissent; item duo prata videlicet vnum in loco Brestochycha et Cirkossycha vocata dicto Jacobo cessissent; item terre arabiles iuxta viam Petressicha septem iugera; item in monte Velike Harazt sex iugera; kem penes pontem Kuhyd sex iugera, item penes quandam arborem markocha tria iugera; item subtus vineam dicti Jacobi a parte orientali quinque iugera prelibato Nicolao deuenissent; item in monte Harastochycha duodecim iugera, item penes prediotam villam Golgoncba a parte aquilonari decem iugera dicto Jacdbo cessissent. Vnicuique ipsis in dicta diuisione sibi ipsis suum ius possessionarium modo premisso deuentum iure perpetuo et irreuocabiHter possidere, tenere pariter et habere. In cuius rei memoriam perpetuamque firmatatem presentes concessimus litteras nostras priuilegiales pendentis et autentici sigilli nostri munime roboratas. Datum feria quinta proxima post festum beati Valentini martiris anno domini M m o C C C m o LXXX m o presentibus religiosis viris domino fratre Ladislao abbate, domino et prelato nostro, Demetrio priore, Georgio custode, Andrea oantore et aliisque quampluribus in eadem deo iugiter famulantibus et deuote.
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 591, nr. 5.

56. 1380. 19. veljace. (U Dubrovniku).


Dubrovaki knez Stjepan de Luchari zajedno s vijeem umoljenih daje vpute kapetanu brodovlja, koje ima krstariti uz obale Apulije i Dalmacije, da napada mletake brodove. M C C C L X X X die X I X februarii. Nuy Stephano de Luchari, rector de Ragusa, cum lo consello deli pregadi dela ditta terra, per la autoritade a nuy data dalo grando et general consello dela ditta terra, cometemo a vuy Mathio de Zorzi, nostro amado zitadino, che al nome de dio et de misser
5 CODEX

66 santo Blasio, nostro auocato et defensor, debi andar capitanib dela nostra galea de X X I V banchi et delo brigantino de Blasio de Radoan cum tuta la chiurma, la qual e in quelli, alla guandagna et a consumacion et a destruction de Veneciani, nostri inimisi, et dela lor roba. Et portandoti de qua de Ragusa cum la dita galea et brigantino, volemo che per lo piu destro et sauio muodo, che ti parera, debi andar primeramente cum la dicta nostra armada a Manfridonia a cerchar et ad intrometter le naui et altri nauilii deli ditti nostri inimisi, li quaU trouarai la, pillando quelli et dagando lor morte a quelli, chi non porrai hauer viui, et intrometando et pillando li diitri lor nauili, merchadantie et chose per lo mello che tu sai et poi. Et quello chi porai pillar di lor et dele lor merchadantie et chose debi adur cum ti o mandar in tua forza a Ragusa ouer.ad alguna terra de Dalmacia, la qual sia sotto la signoria del nostro signor, se per contrario tempo ad altro non potesse vignir seguramente a Ragusa. Et se tu pilassi alguna naue o altro nauilio et altre chose deli ditti nostri inimissi et non li potesse condur ni mandar in tua forza a Ragusa ouer in alguna altra terra de Dalmacia sotto la signoria del nostro signor, sichomo e ditto, volemo che tu li debi brusar et afondar. Et che non li debi vender per nissum presio, lo qual podessi hauer d'essi, azo che elli non vegna una altra volta in le man deli ditti nostri inimisi et che non li chargi de segondo una altra volta. Et habiando fatto, chomo e suora ditto volemo che debi et possi dischorrere, se te parera, per quella riuera de Pulla chomenzando de Trani in fin ad Arthona, et diexe milli de pluy tanto in leuante quanto in ponento per zaschaduno, et mtrometando li ditti nostri inimisi 'e'li lor nauilii et chose per lo muodo souraditto al tuo poder. Et quando tu te perizerai cum la ditta tua armada in questa nostra riuiera, se tu hauerai alguna nouella de alguni nauilii deli ditti nostri inimisi, li quali fossi ad algune isole o in quelle aque de Zara in qua, et a ti paresse che li podessi trouar et intrometter, volemo che li possi cerchar et intrometter al tuo poder, sichomo e souraditto, non achostandote ni mostrandote a nissuna zitade de Dalmacia cum la ditta tua armada. Et habiando tu schorso per lo muodo souraditto dampnif icando li ditti nostri inimisi segondo lo tuo poder, debi tornar cum la ditta galia et cum lo brigantino et cum tuta l'armada a Ragusa. Historijski arhiv u Dubrovniku, Lettere e commissioni di Levante 13591380, fol. 128. Starine I, 184. Gelcich-Thalloczy, Dipi. Rag, br. 69, 89-90.

67

57. 1380. 19. veljae. U Budimu.


Ludovik, kralj ugarski i hrvatski, ponovno dariva palatinu Nikoli de Gara posjede Matije de Baran, koji je umro bez potomaka, u srijemskoj upaniji. L[itter]atorium mandatum domini regis. Nos Ludouicus, dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. memorie commendamus tenore presencium significantes quibus incunbit vniuersis, quod nos, qui secundum quod nostre magnitudinis requirit officium cunctorum nobis fideliter obsequencium merita animo metiri debemus pietatis, et hiis precipue, quos opera sue virtutis regali remuneracioni dignos efficiunt grata solemus impendere premia. Gonsideratis igitur fidelitatibus et fidelium obsequiorum preclaris et laudedignis meritis ac sinceris et gratuitis seruiciis et complacenciis viri magnifici domini Nicolai de Gara, regni nostri palatini 5 quibus ipse in cuncts nostris et regni nostri negociis sicut prosperis sic et aduersis cum sumpma fidelitatis strennuitate nostre semper studuit laudabiliter complacere maiestati, pretextu quoram licet ipse a nobis multo plura antidotum premia mereatur, in aliqualem tamen suorum premissorum fidelium obsequiorum recompensacionem vniuersas possesiones condam Matie, filii Demetrii de Baran, comitatus Sirmyensis, hominis, ut feritur, sine herede decedentis, quouis nominlis vocabulo vocitatis et in quibusuis comitatibus regni nostri habitis lege et consuetudine regni nostri requirente preuia racione ad nostras regias manus deuolutas eit collacioni nostre pertinentes cum omnibus eorum utilitatibus et pertinenciis vniuersis sub eisdem verys metis et antiquis, quibus eedem per suos priores possessores ab olym vse fuerunt et possesse, eidem domino Nicolao palatino et per eum suis heredibus et posteritatibus vniuersis noue nostre donacionis titulo et omni eo iure, quo eedem ad nostram pertinere dinoscuntur collacionem, dedimus, donauimus et contulimus, ymmo damus, donamus et conferimus perpetuo et irreuocabiliter possidendas, tenendas et habendas, saluo iure alieno, harum nostraram testimonio litteraram. Datum Bude in dominica reminiscere anno domini millesimo C C C m o LXXX m 0 .
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 1511, nr. 2. Na hrptu ostatak utisnutog pecata.

68

58. 1380. 21. veljae. U Zoliju.


Ludovik, kralj ugarski i hrvatski, trazi da mu sinovi Oliverija izruce sve isprave koje se odnose na sela Stupnica i Pedchel, jcr im }e on za ta sela dao u zamjenu posjed Pakus. Ludouicus, dei gratia rex Hungarie, Polonie, Dalmatic etc. fidelibus suis magistris Iohanni, Nicolao, et aliis filiis condam Oliverii, salutem et gratiam. Quum nos villas Ztupnicza et Pedchel vocatas a vobis in concambium possessionis Pakus vocatae habuerimus et in eis conseruare nostram personam vos opportet, de eisque collationem condam Georgio de Zeren et Paulo, filio suo, fecerimus specialem, fidelitati igitur vestrae damus in mandatis, quatenus omnia litteralia instrumenta super facto dictarum villarum seu possessionum Ztupnicha et Pedchel vocatarum cum confecta et apud vos habita nobis remittatis, ut iuxta earum seriem ipsum Paulum conseruare valeamus in eisdem, quia, ut praemisimus, in ipsis villis nos conseruare vos oportet, alioquin in octauis festi beati Georgii martyris nunc affuturi coram nostra compareatis cum premissis omnibus litteralibus vestris instrumentis maiestate rationem in premissis reddituri. Presentcs etiam volumus praesentanti [reddi], et aliud facere non ausuri. Datum Zolii feria tertia proxima post dominicam reminiscere anno domini M C C C L X X X .
Diplomatarium Sechenyi t. V. No. 150. Sa strane je biljeka: originali charta archivi camerae Posoniensis. Dipl. Sech. rukopis u biblioteci Narodnog muzeja u Budimpesti 1280 quart. Lat.

59. 1 3 8 0 . 2 6 . veljae. ( U Zagrebu). Kaptol zagrebaki na poziv podbana Petra Chyrke uvodi u posjed Koruske i Ivancia Martu, ker Lachkovu od Koruske. Nos capitulum ecclesie Zagrabiensis memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod cum nos receptis litteris nobilis viri magistri Petri , vicebani regni Sclauonie et comitis Crisyensis, statutoriis nobis per eundem directis, vna cum Dyonisio, filio Georgii, homine eiusdem in eisdem litteris contento et expresso, virum

69 discretum Franciscum presbiterum^ capellanum ecclesie beati Petri de Cassayna, homine nostrum fidedignuih, ad exequendum et fideiiter et concienciose, que in iam dictis litteris ipsius magistri Petri Chirke suo modo plenius vidimus contineri, pro tesbimonio duxissemus transmittendum. Tandem iidem ad nos exinde reuersi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi feria quinta proxima ante dominicam reminiscere nunc proxime preterita ad faciem quarundam porcionum possessionariarum in p>ossessionibus Koruska et Iuanchich habitarum et existencium vicinis et et commetaneis earundem vniuersis inibi legitime conuocatis et presentibus accedendo, tribus diebus continuis in eisdem moram facientes, nemine contradictore inibi aparente, easdem porciones possessionarias nobili domine Marta vocate, filie condam Lachk filii Petri filii Chrystol, [de] eadem Koruska eo iure, quo ad ipsam dignoscuntur pertinere perpetue statuissent possidendas. Datum in dominica oculi anno domini M m 0 C C C m o LXXX m o .
Original na pergameni u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI41. Na poledini ostatak utisnutog pecata.

1390. 1. oujka. U Zadru.

60.

Zadarska opina izvjeuje kralja Ludovika o prolazu mletackih ratnih i trgovackih brodova pored Zadra prema istoku. Serenissime princeps et domine noster naturalis humili recomendatione premissa! Vt noua que habemus sentiatis, maiestati vestre significamus, quod armata Venetorum, nostrorum emulorum, galearum 14 et quinque arseriorum heri transiuit versus orientem ante vestram ciuitatem Jadre, que diu tardauit armari propter penuriam . .. ntis, ipseque galee male arserii vero pessime, vt au . . . ati etenim carcerati sunt in armata predicta, que quidem armata portat in dictis arseriis mercantias et specialiter magnam copiam pannorum mercatorum Lombardie, et ibit per partes Apulie et Romanie vsque ad Candiam, et in redditu pro pannis predictis mercatoribus antedictis debet reportare mercantias specierum, et in arseriis victualia recipienda Apulee, quibus Veneti sunt multum actenuati, provt de predictis ab aliquibus nostris amicis per viam Ancone sumus informati. Majestati vestre fideles: vicarius, rectores consilium et commune vestre ciuitatis Jadre. Vbi datum 1 martii, anno 1380.
Lucius: Memorie istoriche di Tragurio, p. 317.

70

61. 1380. poetkom oujka. li Budimu.


Kralj Ludovik zabranjuje graanima Zagreba izvoz plodova i zita iz Hrvatske.
Original na papiru dosta oteen u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-42. Na hrptu veliki utisnuti peat. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I, 278.

62. 1380. 3. oujka. U Rimu.


Papa Urban VI potvruje odluku dominikanskog reda da se stvori posebna provincija Dalmacija, koja e se sastojati iz trinaest mjesta Dalmacije i tri mjesta Donje Lombardije. Vrbanus episcopus, seruus seruuorum dei, ad perpetuam rei memoriam. Sedis apostolice circumspecta benignitas ad ea, per que persone ecclesiastice et presertim sub religionis habitu domino militantes secundum suorum ordinum instituta quietius uiuere et in humilitatis spiritu domino feruentius deseruire possint, iibenter intendit illasque, quantum cum deo poiest, fauoribus prosequitur opportunis. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte nonnullorum fratrum ordinis predicatorum petitio continebat, quod olim dilecti filii magister et fratres predicti ordinis in capitulo generali dicti ordinis Carcassone celebrato prouide attendentes, quod prouincia Vngarie secundum morem dicti ordinis erat adeo amplata et diffusa, quod prior prouincialis dicte prouincie pro tempore existens non poterat singulis annis, ut tenebatur, secundum eiusdem ordinis instituta singula Ioca dicti ordinis in sua prouincia consistentia per se uel suum vicarium co~ mode uisitare, propter hoc et aliis oausis rationabilibus ad id eos mouentibus ordinauerunt et etiam statuerunt, ut natio et patria Dalmatie ? que secundum morem dicti ordinis de dicta prouincia existebat et in qua tredecim loca eiusdem ordinis, uidelicet: Dirarcensis ( ! ) , Soutarensis, Dulcinensis, Catharensis, Ragusinensis, Pharensis, Spalatensis, Traguriensis, Sibenicensis, Jadrensis, Vegliensis, Nonensis, Signiensis et Arbensis consistebant, additis eis tribus locis predicti ordinis de prouincia Lombardie Inferioris, uidelicet: Vtinensis, Ciuitatensis et Iustinopolitanensis, esset prouincia pro

71 se ac distincta et separata a prouincia Ungarie supradicta et denominaretur et appellaretur prouincia Dalmatie. Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, in constitutionibus dicti ordinis caueatur expresse, quod cum per capitulum generale dicti ordinis ordinatum fuerit, quod aliqua prouincia dicti ordinis in duas prouincias diuidatur, que quidem ordinatio secundum morem dicti ordinis inchoatio nuncupatur, huismodi ordinatio uigorem non habet, nisi postmodum per duo alia generalia capitula dicti ordinis approbata et etiam confirmaita, pro parte dictorum fratrum fuit nobis humiliter supplicatum, ut huiusmodi ordinationem per dictum generale capitulum, ut prefertur, factum de huiusmodi prouincia Dalmatie, que, ut prefertur, apud eos inchoatio nuncupatur, auctoritate apostolica non obstante, quod dpsa per duo alia generalia capitula dicti ordinis approbata seu confirmata non fuerit, confirmare et approbare de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur attendentes, quod onus in plures diuisum facilius suppor tatur et quod humana fragilitas tanto facilius ab illicitis refrenatur, quanto pluribus fuerit gubernaculis coarctata et intensis desideriis affectantes, quod dictus ordo, ad quem specialem gerimus dilectionis affectum, spiritualibus semper proficiat incrementis huiusmodi supplicationibus inclinati uolumus et apostolica auctoritate decernimus, quod huiusmodi ordinatio, que, ut prefertur, inchoatio nuncupatur, per dictum generale capitulum, ut prefertur, facta perinde a datis presentium ualeat et plenam obtineat roboris firmitatem ac si per duo alia generalia capitula dicti ordinis confirmata et approbata efficaciter extitisset statuentes et etiam ordinantes auctoritate predicta, quod deinceps natio et patria Dalmatie prediota et pref acta loca dicti ordinis inibi consistentia adiunctis eis prefatis aliis tribus locis dicti ordinis, que, ut prefertur, hactenus de prouincia Lomibardie Inferioris extiterunt, unam prouinciam per se distinctam a prefata prouintia Ungarie faciant et prouintia Dalmacie existat et nuncupetur iusta (!) morem dicti ordinis ibique prior prouincialis eiusdem ordinis } prout in aliis prouinciis est fieri consuetum, perpetuis futuris temporibus deputetur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum uohmtatis, constitutionis, statuti et ordinationis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatoram Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Rome apud s. Petrum V nonas martii, pontificatus nostri anno secundo. Valasius.

Prijepis iz XVII st. u Historijskom arhivu u Zadru. Fond samostana sv. Dominika, br. 2196. Farlati, Illyr. sacr. VI, 139-140. Rippol-Bremond, Bullarium ordinis praedicatorum II, 297. Fejer, Cod. dipl. Hung. IX, 7, 416-419.

72

63. 1380. 12. oujka. U Zagrebu.


Pred Vidom, zupanom turopoljskim, Petar Jakobov sa svojom braom zalaze neku svoju zemlju Mirenu Rodievom na vrijeme od etiri godine.
Prijepis Stjepana Berislavia kastelana turopoljskog od g. 1487. u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-102. Laszowski, Mon. Tur. I, 103, br. 96.

64. 1380. 23. oujka. U Zagrebu.


Jakov Radiev de Bicina obavezuje se platiti primljeni zajam svom vjerovniku Nikoli Grizogona de Marino. In Christi nomine. Amen. Anno ab incaraacione eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo nono, indictione secunda, die uigesimo tercio mino Ludouico, dei gracia inclito rege Hungarie, Polonie et Dalmacie temmensis marcii, regnante serenissimo principe et domino nostro naturale doporeque reuerendi patris et domini domini Petri de Matafaris, dei et sancte sedis apostolice gracia archiepiscopi Jadriensis, ac magniffici et potentis domini domini Nicolay de Seeg, regnorum Dalmacie et Croacie bani generalis et ciuitatis Jadre comittis ( ! ) . Jacobus condam Radichi de Bicina omni cepcione iuris uel facti remota solempni stipulacione promixit et se obligauit viro nobili ser Nicolao condam ser Grixogoni de Marino, ciui Jadre, dare, soluere et integre satisfacere ipsi ser Nicolao uel suis heredibus et successoribus per se suosque heredes et successores f lorenos treginta septem auri, conputando pro quolibet floreno libras tres et solidos duodecim paruorum, et solidos uiginti sex paruorum ad omnem instanciam, beneplacitum et requisitionem diicti ser Nicolay oreditoris sub pena quarti, qua soluta uel non, nichilominus contractus iste suam semper obtineat roboris firmitatem et cum reffectione omnium damnorum, interesse et expensarum litis et extra et cum obligacione omnium suorum bonorum presencium et futurorum. Quos florenos treginta septem auri et solidos uiginti sex paruorum dictus Jacobus guarentatus, contentus et confessus fuit se manualiter habuisse et recepisse et in se habere dixit et dicto ser Nicolao nomine veri et puri mutui dillectione et fino amore habiti et recepti ab eodem ser Nicolao sine aliqua vsura, premio uel guerdone renuncians super hoc dictus Jacobus sponte et per pactum excepcioni et probationi non datorum, habitorum et recep-

73
torum ac sibi manualiter numeratorum dictorum treginta septem florenorum auri et solidorum uiginti sex paruorum a dicto ser Nicolao dicta da causa tempore huius contractus omni spey future numerationis et tradictionis omnique alii suo iuri et legum auxilio. Et pro predictis omnibus et singulis melius actendendis et obseruandis sponte et per pactum dictus Jacobus obligauit se suosque heredes et successores et omnia sua bona presencia et futura penes dictum ser Nicolaum et suos heredes et successores et ad conueniendum tam realiter quam personaliter, semel et pluries, usque ad plenariam et condignam satisfactionem omnium predictorum Jadre et vbiquc locorum et terrarum et omni tempore. Actum Jadre iuxta logiam magnam communis, presentibus Bernardo condam Francisci de Legio de Piacencia et Bartolomeo notario condam ser Paganini de Bononia, ambobus habitatoribus Jadre, testibus vocatis, rogatis et aliis. Ego Damianus condam Grisogoni de Begna, iudex examinator Jadre, examinaui et subscripsi. (Signum not.) Ego Petrus dictus Perenganus condam domini Agonis de Lemicetis de Padua, imperiali auctoritate et communis Jadre notarius iuratus, hiis omnibus interfui et rogatus predicta bona fide scripsi.
Original na pergameni u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-36.

65. 1380. 26. oujka. U Viiegradu.


Jakob de Scepus, kraljevski dvorski sudac, dosuuje zaselak sv. Martina i posjede Neptinolch i Kiralouch plemiima voinskim (nobilibus de Athina). Nos comes Iacobus de Scepus, iudex curie serenissimi et magnifici principis domini Ludouici, dei gracia incliti regis Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod Georgius lkteratus pro serenissima principe domina nostra Elizabeth, seniori regina Hungarie, cum procuratoriis litteris eiusdem iuxta continenciam litterarum capituli ecclesie de Posaga euocatoriarum pariter et reambulatoriarum in quindenis sabbati proximi ante festum beati Georgii martiris in anno domini millesimo C C C m o septuagesimo septimo preteritis in figura nostri iudicii comparendo contra Petrum, filium Laurencii, alterum Petrum, filium Nicolai, et Stephanum, filium Johannis, nobiles de Athina, easdem litteras domino nostro regi ad suum regium litteratorium mandatum rescriptas tenoremque litterarum regalium eidem capitulo directarum verbaliter in se habentes asserens accionem prescripte domine nostre regine litteris explicari in eisdem nobis pre-

74 sentarat declarantes inter alia, quod eidem domino nostro regi intelligi datum extitisset, quod quidam nobiles et alterius status homines quamplures terras et vtilitates ciuitatis diote domine nostre regine, genitricis eiusdem domini nostri regis, Wereuche nuncupate intra veros cursus metales eiusdem in instrumentis dicte ciuitatis contentos habitas minus iuste occupassent et occupatas villas in eisdem loquantes (!) possiderent, que reambulacione iuxta continenciam dictorum instrumentorum fienda nimium indigeret. Quare idem dominus noster rex fidelitati dicti capituli firmiter precipiendo mandasset, quatenus ipsorum mitterent hominem pro testimonio fidedignum, quo presente magister Lucas prothonotarius noster, homo regius specialis, ad faciem predicte ciuitatis reginalis vicinis et commetaneis eiusdem vniversis legitime conuocatis et presentibus accedendo eandem iuxta continenciam dictorum instrumentorum reambularet per suas veras metas et antiquas nouas iuxita veteres erigendo ireambulatamque et ab aliorum iuribus possessionariis metaliter sequestratam simul cum terris et utilitatibus eiusdem relinqueret vsui ciuitatis supradicte, si non fieret contradictum. Contradictores vero, si q.ui fierent, euocaret ipsos cum eorum instrumentis quibuslibet regiam in presenciam ad terminum competentem, racionem contradiccionis eorum reddituros, et post hec seriem tocius facti domino nostro regi fideliter rescriberet capitulum de Posaga prenotatum. Ipsum itaque capitulum mandatis regie excellencie obedire cupiens, vt tenetur, secundum earundem litterarum continenciam vna cum prenotato magistro Luca, homine regio, vnum ex ipsis discretum virum magistrum Johannem, seniorem socium et concanonicum ipsorum, hominem eorum ad exequendum premissa pro testimonio transmisisset. Qui demum ad ipsum capitulum reuersi eidem concorditer retulissent, quod ipsi in dicto sabbato proximo ante festum beati Georgii martiris ad faciem dicte ciuitatis Wereuche nominate accessissent ibique priuilegio domine Marie regine per ciues de eandem (!) in specie exhibito metas eiusdem ciuitatis secundum demonstracionem ciuium de eadem modo et ordine in eisdem litteris declaratis reambulassent, per quam quidem reambulacionem inter possessiones aliorum nobilium possessiones eorundem nobilium de Athina, videlicet Neptinolch et Kiralouch vocatas includendo ad quendam montem peruenissent, in quo monte olym vineam Preboych in dictis litteris priuilegialibus conscriptam fuisse, sed tandem ipsam vineam in veprem redactam extitisse allegassent populi prenotati; aibhinc ad quandam arborem hasfa vocatam meta terrea circumfusam peruenissent, exhinc per quoddam berch peruenissent ad quandam vallem et in eadem valle ad viam magnam de Wereuche ducentem transiuissenit, vbi Bartholomeus, familiaris et officialis Petri, filii Laurencii de Athina, in eiusdem domini sui, item Petri filii Nicolai, et Stephani filii Johannis de eadem Athina, personis statucioni dictarum possessionum Neptinolch et Kiralouch vocatarum contradixisset. Quibus peractis eosdem contradictores prefati regius et dioti capituli homines ad dictas quin-

75 denas prescripti diei sabbati tunc venturas contra prefatam dominam nostram reginam cum eoram instramentis litteralibus regiam in presenciam euocassent. Quibus quidem litteris exhibitis prefatus procurator dicte domine nostre regine raoionem premisse contradictorie inhibicionis assignari postularat per nobiles supradictos. Quo percepto Petrus sartor et Georgius, f ilius Petheu, pro eisdem nohilibus de Athyna cum procuratoriis litteris regalibus ac nostris et capituli de Posaga ad nostram veniendo presenciam responderant ex aduerso, quod tempore prescripte reambulacionis et metarum ereccionis dicte ciuitatis Wereuche iidem nobiles pro eo contradiccionem fecissent prenotatam, quia iidem ciues per ipsam reambulacionem et metarum erreccionem annotatas possessiones Neptinolch et Kyralouch vocatas occupare et ad dictam ciuitatem Wereuche applicare voluissent, iidem vero no~ biles in f acto earundem possessionum per ipsos modo premisso prohibitarum litteralia haberent instrumeruta, que non ad tunc, sed in termino vlteriori per nos ipsis dando coram nobis exhibere prompti essent et parati. Vnde nos perceptis premissis iudicantes commiseramus eo modo, quod prefati nobiles de Athina vniuersa eorum litteralia instrumenta, si que in facto dictarum possessionum eorum haberent confecta, in ocbauis festi beati Jacdbi apostoli tunc venturi coram nobis exhibere tenerentur, vt hiis visis iudicium et iusticiam facere valeremus in premissis iure obseruato. A quibus quidem octauis festi beati Jacobi apostoli dum premissorum instrumentorum exhibicio inter prefatam dominam nostram reginam ac predictos Petrum, filium Laurencii, alterum Petrum, filium Nicolai, et Stephanum, nobiles de Athina, diuersis prorogacionum cautelis et terminis interaenientibus iuxta continentias litterarum nostrarum prorogatoriarum ventilando ad octauas festi beati Jacobi apostoli in anno domini millesimo CCC m0 LXX m o octauo elapsas dilatiue deuenisset, tandem ipsis octauis instantibus prefatus Georgius litteratus pro prescripta domina nostra regina cum procuratoriis litteris eiusdem ad nostram veniendo presenciam premissa per annotatos nobiles de Athina exhibere assumpta instrumenta per eosdem producere postularat coram nobis; quo percepto predictus Petrus sartor et Johannes dictus Tolmach ac alter Johannes, filius Pauli, pro eisdem Petro, altero Petro et Stephano cum procuratoriis litteris nostris et dicti capituli de Posaga ad nostram venientes presenciam pro premissis exhibere assumptis instrumentis, quasdam quatuor litteras priuilegiales, vnam domine Elizabeth, olym regine Hungarie, et duas domini Karuli, condam similiter regis Hungarie, ac quartam comitis Pauli, condam iudicis curie regie, nostrum produxerant in conspectum. Quarum prima, videlicet ipsius domine Elizabeth regine littera anno domini millesimo CC m0 nonagesimo emanata explanarat inter alia, quod eadem domina Elizabeth regina consideratis fidelitatibus et seruiciis magistri Laurencii, filii comitis Laurencii de genere Aba, cognati sui karissimi, in eisdem litteris declaratis visnicatum sancti Martinii in oomitatu de Wereuche existentem ex certa sciencia et voluntate domini Ladislai regis, filii sui karissimi, et con-

76 sensu baronum suorum ac eciam baronum eiusdem domine regine cum omnibus vtilitatibus suis, vineis scilicet, siluis, pratis, circumstanciis et pertinenciis vniuersis a tempore domine M[arie] regine, matris sui predilecte per diuersos dominos possessam et ab eis culpis suis amissam et ad suas manus reginales sepius deuolutam, eidem magistro Laurencio et per eum suis heredibus heredumque suorum successoribus sub eisdem metis et terminis, quibus antea extitisset limitata et possessa, dedisset et contulisset iure perpetuo pacifice et irreuocabiliter possidendam, cassans et retractans instrumenta seu priuilegia, que per ipsam dominam reginam uel per quempiam super facto ipsius visnicatus cuipiam essent emanata. Altera vero predicti domini Karuli regis littera anno ab incarnacione domini millesimo trecentesimo decimo octauo, quarto kalendas mensis aprilis, regni autem sui anno similiter decimo octauo sub priori et antiquo suo sigillo regio emanata predictas litteras domine Elizabeth, condam regine Hungarie, in superioribus sensualiter conscriptas de uerbo ad uerbum transcribendo noue sue regie donacionis titulo confirmabat. Tertia autem similiter eiusdem domini Karuli regis littera anno domini millesimo OCC mo vigesimo quarto, tercio idus maii, regni autem sui anno similiter vigesimo quarto exorta declarabat, quod idem dominus Karulus rex ad peticionerh Johannis, filii magistri Laurencii dicti de Sopronio, in sua ac Jacobi et Petri fratrum suorum vteiinorum, nec non Petri, filii Nicolai, fratris eorum, sibi porrectam predictas suas litteras regias privilegiales antiquo suo sigillo consignatas modo simili de uerbo ad uerbum transcribendo pro eisdem Johanne et fratribus suis ratificasset et dictum visnicatum de consilio suorum eisdem Jacobo, Johanni et Petro, filiis Laurencii, ac Petro, filio Nicolai, ipsorumque heredibus sub impensione noui sigilli sui perpetuo possidendam (!) confirmasset. Quarta siquidem videlicet dicti comitis Pauli Mttera hic in Vyssegrad sedecimo die octauarum festi passce domini, anno eiusdem millesimo CCC ,n0 tricesimo quarto suborta enunciabat, quod cum Nicolaus dictus Berzeche, magister pincernarum dicte domine Elizabeth regine, comes de Wereuche et de Orbaz, in persona dicti domini Karuli regis magistros Petrum et Johannem, filios Laurencii, Petrum, filium Nicolai, et Johannem, filium Jacobi, super facto possessionum eorum in dicto comitatu de Wereuche erga eos habitarum in causam atraxisset et ipsa causa in curiam regiam in presenciam dicti comitis Pauli deuenisset; tandem idem comes Paulus ex scitu et voluntate dicti domini Karuli regis visis eciam litteralibus instrumentis eorundem filiorum Laurencii Petri et Johannis in eisdem litteris declaratis vna cum prelatis et baronibus similiter in eisdem litteris expressis possessiones Lippua et Tylanouch vooatas cum suis pertinenciis ac visnicatum sancti Martini cum omnibus suis vtilitatibus eisdem filiis Laurencii Petro ac Johaiim eorumque heredibus ac successoribus adiudicasset perpetuo possidere, saluo iure alieno. Quibus quidem litteris exhibitis prefati Petrus sartor, Johannes dictus Tolmach et Johannes, filius Pauli, procuratores prescriptorum Petri,

__ 77 filii Laurencii, alterius Petri Nicolai ac Stephani, filii Johannis, nobilium de Athina, eosdem ad nostras requisiciones iuridicas facto in premisso nulla plura instrumenta preter preexhibita habere nec tunc, nec in futurum exhibere posse referentes, tam ipsi eisdem nohilibus, quam prefatus procurator dicte domine nostre regine eidem in premissis iuris equitatem per nos petierant elargiri. Hiis itaque perspectis disoussionem premisse cause propter eiusdem arduitatem ad octauas festi beati Michaelis archangeli tunc uenturi duxeramus prorogandam. A quibus quidem octauis sancti Michaelis, dum discussio premise cause inter prefatam dominam nostram reginam ab una et inter Ladislaum, filium prefati Laurencii, in quem presens causa medio tempore predicto Petro, filio eiusdem Laurencii, fratre suo mortuo extiterat redacta ac predictos Petrum, filium Nicolai, et Stephanum, filium Johannis, parte ab altera diuersis prorogacionum cautelis et terminis interuenientibus iuxta continencias litterarum nostrarum prorogatoriarum ventilando ad presentes octauas diei medii quadragesime dilatiue deuenisset, tandem ipsis octauis instantibus annotato Georgio litterato pro prediota domina nostra regina cum procuratoriis litteris eiusdem, item Thoma, filio Belyud, et Johanne, filio Pauli, nec non altero Johanne dicto Tolmach pro prescriptis Ladislao, Petro et Stephano cum procuratoriis litteris nostris et dicti capituli de Posaga ad nostram venientibus presenciam, idem procurator ipsius domine nostre regine, eidem domine regine ac ipsi procuratores dictorum nobilium de Athina eisdem nobilibus in premissis iuris equitatem per nos pecierunt inpartiri. Verum licet prelibata domina nostra regina premissas possessiones Neptinolch et Kiralouch nominatas vigore dicti priuilegii domine Marie olym regine metaliter per premisam reambulacionem metarum dicte ciuitatis sue Wereuche nuncupate ad ipsam ciuitatem suam includi et anecti facere voluerit, tamen quia post emanacionem annotati priuilegii predicte Marie regine metalis annotata domina Elizabeth, similiter condam regina, pro fidelitatibus et seruiciis annotati comitis Laurencii de genere Abaa, cognati sui, predecessoris videlicet dictorum nobilium de Athina, annotatum visnicatum sancti Martini de voluntate prescripti Ladislai regis, filii sui, et consensu baronum suorum ac eciam baronum ipsius, scilicet domine regine, cum omnibus suis vtilitatibus, videlicet vineis, siluis, pratis, circumstanciis et pertinenciis vniuersis a tempore domine M[arie] regie, matris sue predilecte, per diuersos dominos possessam et ab eis culpis eorum exigentibus amissam et ad suas manus reginales sepius deuolutam eidem magistro Laurencio predecessori et prothauo dictorum nobilium de Athina in heredum heredes sub suis metis et terminis, quibus antea extitisset Hmitata, perpetuo contulisse. Postmodum vero prefatus dominus Karulus rex primo easdem litteras ipsius domine Elizabeth regine mediante dicto suo priuilegio noue sue donacionis titulo confirmasse demumque ipsas litteras suas priuilegiales pro annotatis Johanne, Jacobo et Petro, filiis Laurencii, nec non Petro, filio Nicolai, ratificasse et eisdem ac ipsorum heredibus dictum visnicatum per-

78 petuo possidendum vigore dicti alterius priuilegii sui modo simili confirmasse, wltimo autem prefato domino Karulo rege vna cum prefatis Petro et Johanne, filiis Laurencii, ac Petro, filio Nicolai, nec non Johanne, filio Jacobi, super facto possessionum eorundem nobilium in dicto comitatu de Wereuche existencium in presencia annotati comitis Pauli, iudicis curie sue, in causam deueniente, idem comes Paulus vna cum prelatis et baronibus visis litteris et instrumentis eorundem nobilium prescriptas possessiones Lippua et Tilanouch cum earum pertinenciis ac prescriptum visnicatum sancti Martini cum omnibus suis vtilitatibus eisdem filiis Laurencii Petro ac Johanni eorumque heredibus perpetuo possidere adiudicasse, ex premissis omnibus comperiebantur, prefatique procuratores eorundem nobilium de Athina ipsas possessiones Neptinolch et Kiralouch nuncupatas in tenutis seu terris prescriptis viisnicatus sancti Martini adiacere et inter metas eiusdem existere asserebant, iidem eciam nobiles de Athina eorumque predecessores a tempore emanacionis prescripti priuilegii domine Elizabeth regine semper in pacifico dominio dictarum possessionum Neptinolch et Kiralouch vocatarum permansisse et nunc existere agnoscebantur, et ex eo ex causis racionabilibus premissis eadem domina nostra regina vigore dicti sui priuilegii metalis easdem possessiones Neptinolch et Kiralouch vocatas ab eisdem nobilibus de Athina reoptinere non posse tenebatur, pro eo vna cum venerabilibus in Christo patribus dominis Stephano, patriarcha Jerosolimitano, sacre pagine magistro, conseruatore archyepiscopatus ecclesie Colocensis, Benedicto Wesprimiensis et Dominico Nitriensis ecclesiarum episcopis, item magistris Thoma Nicolai de Gara, regni Hungarie palatind, et Luca nostro prothonotario ac Petro Chirke, vicebano regni Sclauonie et comite Crisyensi, nec non aliis regni nobilibus nobiscum in adiudicacione presentis cause adherentibus premissis omnibus diligenter premetitis et suo modo consideratis ac circumspectis predictum visnicatum sancti Martini cum omnibus vtilitatibus et pertinenciis eiusdem simul cum dictis possessionibus Neptinolch et Kiralouch vocatis in terris eiusdem visnicatus adiacentibus pretitulatis Ladislao, filio Laurencii, Petro, filio Nicolai, et Stephano, filio Johannis, nobilibus de Athina eorumque heredibus et uccessoribus vniuersis eo iure, quo eis ex vigore premissorum priuilegiorum dinoscitur pertinere adiudicantes reliquimus et commisimus perhempnaliter possidere, tenere pariter et habere, saluo iure alieno. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes eisdem nobilibus de Athina concessimus litteras nostras priuilegiales pendentis sigilli nostri autentici munimine roboratas. Datum in Vyssegrad sedecimo die octauarum diei medii quadragesime prediotarum anno domini millesdmo tirecentesimo octuagesimo.
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu: Doc. medii aevi a. 1380. Na listini visi okrugli pecat. Na hrptu suvremena biljeka: Super Neptylowcz et Kyralowcz.

***m-

79 66. 1380. 29. oujka. U Zagrebu.


Nikola Virtus, zagrebacki zupan, nareuje plemikim sucima da ispitaju nedjela kanonika Nikolu Brislina.
Tkali, Mon. civ. Zagreb. I, 279.

67. 1380. 1. travnja. (U Zagrebu).


Zagrebacki kaptol naredbom kraljice Elizabeie uvodi u posjed Lokochov rodake pok. Ivana Nikolinog zvanog Tyza, koje je protupravno zaposjeo bio Juraj Zudor. Nos capitulum eccelesie Zagrabiensis memorie commendantes significamus tenore presentium quibus expedit universis, quod cum nos receptis liitteris patentibus serenissime principisse domine Elizabeth, dei gratia iunioris regine Hungarie, Polonie, Dalmatie e t c , domine nostre naturalis, statutoriis et introductoriis, una cum magistro Andrea literato, curie reginalis notario et speciali homine eiusdem virum discretum dominum Anthonium magistrum hospitalem, sociumque et canonicum nostrum ad exequendum ea fideliter et conscientiose, que in iam dictis litteris ipsius domine nostre regine statutoriis et introductoriis suo modo plenius vidimus contmeri, pro testimonio duxissemus transmitendum. Tandem iidem ad nos exinde reversi nobis concorditer et uniformiter retulerunt, quod ipsi feria quarta proxima post festum resurrectionis domini ad faciem possessionis et possessionarii iuris c[ondam] Iohannis, filii Nicolai dicti Tiza de Ratetich, specialiter Lokochov vooate pariter accessissent et ab universis vicinis et commetaneis earundem possessionarie [portionjis rescita mera et omnimoda veritate, in eo vadelicet, quod magister Georgius dictus Zudor, magister pincernarum regalium, iura possessionaria [condam] filii Nicolai dicti Tyza de Ratetich, tam videlicet iure hereditario quam etiam emptionis titulo ipsum Iohannem tangentia et signanter po[rtionem possession]ariam in possessione Lokocheu vocata habitam non legitime, ut regni consuetudo requirit, sed potentialiter pro se occupando intrasset. Hiis [itaque hab]itis ipsum Stoymer, filium Iwan, fratrem patruelem ipsius Iohannis, et nobilem dominam matrem Dywna vocatam, nec non nobiles puellas An[nam et] nuncupatas, filias scilicet iam dicti Iohannis, filii Nicolai, iuxta continentiam et tenorem predictarum literarum statutoriarum ipsius domine nostre regine in predicta universa iura ipsius Iohannis et eorum dominium, signanter vero in pre-

80
notatam possessionariam portionem in dicta Lokochev habitam introducentes, ipsis eadem iura cum dicba portione possessionaria restatuissent et reliquissent perpetuo possidenda, contradictione quorumcunque non obstante in hac parte. In cuius rei testimonium presentibus sigillum nostrum duximus appendendum. Datum octavo die festi predicte resurrectionis domini anno eiusdem MGCC octuagesimo.
Thalloczy-Barabds, Cod. Blag. 165-166.

68. 1 3 8 0 . 3. travnja. U Zagrebu. Plemiki suci zagrebake upanije izvjeuju kralja Ludovika o nedjelima kanonika Nikole Brislina. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I, 279-280.

69. 1380. 7. travnja. U Budimu.


Ludovik, kralj ugarski i hrvatski, nalaze kaptolu pozeskom da plemiima iz Predisinca i Sv. Marka izda autenticni prijepis isprave o tim posjedima koji se uva u arhivu tog kaptola. Lodouicus dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie e t c , fidelibus suis capitulo ecclesie de Posaga salutem et graciam. Dicitur nobis in persona nobilium de Predysynch et de Zenthmark, quod quedam litteralia ipsorum instrumenta super facto predictarum possessionum Predysynch et Zenthmark vocatarum in comitatu de Posaga existencium confecta ab ipsis casualiter deperdita forent et alienata, quorum alia paria in vestra sacristia seu conseruatorio ecclesie vestre more solito reposita haberentur, que nunc pro tuicione iurium ipsorum eisdem nimium forent necessaria. Super quo fidelitati vestre firmiter precipimus, quatenus predicta alia paria dictorum litteralium instrumentorum dn annotata sacristia seu conseruatorio ecclesie vestre diligenter requiri et inueniri faciatis, requisitorumque et reinuentorum tenores, si ipsos nobiles rite et racionabiliter tangere agnoueritis, extunc in transscripto vestrarum litterarum eisdem ooncedatis ad cautelam; oauentes tamen ne fraus et dolus suboreatur (!) in hac parte aliqualis; aliud non facturi. Datum Bude sabbato proximo post octauas festi passce domini anno eiusdem millesimo C C C m 0 LXXX m o .
Tr.25. svibnja 1380.

81

70. 1 3 8 0 . 1 4 . travnja. U Zagrefou. Nikola de Virtus, zagrebacki zupan, poziva plemike suce da izvrse istragu glede ubistva zagrebackog stanovnika Grgura sto su ga izvrsili Ijudi kaptola. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I, 280-281.

71. 1380. 14. travnja. U Zagrebu.


Nikola de Virtus, zagrebacki zupan, moli samostan u Symegu da njegov delegat ispita kako je doslo do ubojstva od strane kaptola zagrebackog nad gradaninom Grgurom. Religiosis vdris conventui ecclesie Symigiensis, amicis ipsorum honorandis, magister Nicolaus de Wirtus, comes Zagrabiensis et castellanus de Medved, amiciciam paratam cum honore. Dicunt nobis iudex, iurati et vniuersi ciues Montis Grecensis graui cum querela, quod dum quidam inclinus (!) ipsorum ciuium feria sexta proxima ante meridiem, videlicet duodecimo die concussionis ouorum, nomine Gregorius ad quedam facta sua peragenda per viam seu territorium eorundem ciuium accessisset, tandem quidam duo iobagiones capituli Zagrabiensis ecclesie predicte Johannes Zagorch nuncupatus et alter Benedictus appellatus de Noua Villa capituli ecclesie prefate prope ecclesiam sancti Iohannis Baptiste et beati Zacharie ipsum letaliter wlnerassent, vbi spiritum incontinenti exalasset et sic ipsum mortuum ad territorium dicti capituli deferre fecissent, quem tandem abscondissent et fecissent quod ipsorum placuisset uoluntati lite tamen pendente inte: predictos ciues et capitulum prenotatum. Super quo vestram presentibus petimus amiciciam diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Dyonisius, filius Anthemi (!) de Maroucha vel Petrus, filius Stephani, de capitulo Zagrabiensi sin Nicolaus dictus Koz de antedicta Maroucha, aliis absentibus, homo nositer ab omnibus a quibus decuerit et licuerit, palam et occulte inquirendo sciat et inquirat de premissis omnimodam veriitatem, et post hec, prout vobis exinde ueritas constiterit, domino nostro regi more solito fideliter rescribatis. Datum Zagrabie tercio decimo die concussionis ouorum anno domini millesimo C C C m o octoagesimo. Arhiv Hrvatske u Zagrebu, Doc. medii aevi 1380.
6 CODEX

82

72. 1380. 17. travnja. U Krievcima. Petar Chyrke, podban i zupan krizevacki, zajedno s plemikim sucima zagrebacke upanije izvjeuje kralja Ludovika o nedjelima kanonika Nikole Brislina.
Original na papiru u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-43. Na hrptu tri utisnuta pecata. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I, 281.

73. 1380. 17. travnja. U Krievcima. Petar Zudar, ban slavonski, nalaze zupanu i plemikim sucima krizevacke zupanije da povedu istragu o ubistvu zagrebackog stanovnika Grgura.
Original na papiru u Arhivu Jugoslavenske'akademije u Zagrebu D-VI-45. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I, 281-282.

74. 1380. 17. travnja. U Krievcima. Petar Chyrke, zupan krizevacki, zajedno s plemikim sucima krizevackim izvjeuje kralja Ljudevita o istrazi ubistva zagrebackog stanovnika Grgura.
Original na papiru u Arhivu Jugoslavenske akdemije u Zagrebu D-VI-46. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I, 282283.

75. 1380. 17. travnja. U Krievcima.


Petar Chyrke, zupan krizevacki, zajedno s plemikim sucima krizevacke upanije utvruje stanje u istrazi oko ubistva zagrebackog postolara Grgura.
Original na papiru u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-44. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I, 283.

83

76. 1380. 19. travnja. U Zagrebu.


Nikola Virtus, lupan zagrebacki, poziva plemike 'suce zagrebacke zupanije da povedu istragu o ubistvu zagrebackog postolara Grgura.
Original na papiru u Arhivu fugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-47. Kukuljevi, Arhiv za povj. jugosl. III, 88. Tkalci, Mon. civ. Zagreb. I, 284.

77. 1380. 19. travnja. (U Trogiru).


Trogirska obina sklapa sporazum sa Stjepanom, biskupom hvarskim i brackim, glede svote od 180 dukata, koju mu je oplina uzajmila za popravak njegove kule u blizini morske obale, a koji se popravak nije mogao izvrsiti zbog ratnih prilika. Anno domini 1380. die 19. aprilis. Cum hoc sit, quod commune Traguriense et nomine et vice ipsius communis venerabili patri domino Stephano, Farensi et Brachiensi episcopo, ex causa mutui solutae fuerunt certae pecuniarum quantkates ascendentes ad summam ducatorum in auro 180 vel circa, pro reparatione turris ipsius domini episoopi positae prope ripam maris juxta viam et muros communis et juxta planoam ipsius domini episcopi, et alios fines; postea vero cum propter multa incommoda et dispendia multiplicia eidem occurrentia propter imminentem guerram habitam inter dominum nostrum regem et Venetos, dominus Stephanus minime vacare et attendere potuisset: nunc autem ipse dominus Stephanus episoopus parte ab una et nobilis vir ser Nicola Azolini tamquam sindicus et procurator communis Traguriensis ad hoc specialiter constitutus, prout de instrumento constat die 18. instantis, parte ex ahera, volentes huiusmodi negotio remedium adhibere pro bono utriusque partis ad infrascriptam transactionem, ipsae partes ambae sponte invicem devenerunt videlicet: quod ipse dominus Stephanus episcopus per se etc. dedit etc. tam locum ipsum turris esse ipsius turris, ubicumque locorum, et omnia et singula jura et etc. addito et expresse specificato de partium voluntate, quod commune Traguriense neque singulares personae nullum jus habere possint in planca sita juxta dictam turrim neque in curia et domibus domini Stephani episcopi supradicti sitis prope ipsam turiim, nisi tantum tempore necessitatis propter guer-

84 ram vel custodiam faciendam, quo oasu liceat tantum et licitum sit communi et regimini Traguriensi de die et de nocte gentem destinare et custodes pro defensione et custodia civitaris per curiam ipsius domini Stephani episcopi toties quoties necessarium esset et opportunum; hoc insuper addito et specificato, videlicet quod commune Traguriense nullo modo etc. possit facere seu fieri facere fenestram aliquam a parte interiori ipsius turris, quae respiciat ipsam plancam, vel supra plancam, nisi fenestras parvas tantum pro argatis, et aliud non etc.
Farlati, Illyricum sacrum IV, p. 253.

78. 1380. 21. travnja. U Rimu.


Augustin, biskup penski i adrijski, daje upute opatu samostana sv. Krsevana u Zadru kako ima postupati s monahom Markom koji je iz samostana sv. Nikole na Visu zbog zlostavljanja prebjegao u njepov samostan. Augustinus, dei gratia episcopus Pennensis et Adriensis, religioso viro 1 . . . abbati monasterii sancti Gricogoni Jadrensis, ordinis sancti Benedicti, salutem in domino. Ex parte fratris Marci quondam Petri de Jadra, presbiteri monachi professi monasterii sancti Nicolai de Lissa dicti ordinis, Farensis diocesis, nobis oblata petitio continebat, quod ipse olim monasterium ipsum, in quo se loco professionis astrinxerat, propter nonnullas molestias, turbationes et persecutiones, que sibi tam per abbatem quam per monachos dicti monasterii inferebantur, petita sui superioris licencia non tamen obtenta monasterium ipsum halbitu retento exiuit et ad dictum monasterium, in quo regulari obseruantia viget, iuxta ipsius ordinis disciplinam transiuit et in eo remanere intendit, propter quod excomunicatianis incurrit sentenciam in tales per constitutiones et statufca dicti ordinis et aliter a iure generaliter promulgatam, et sic ligatus tamquam simplex et iuris ingnarus (!) in suis non tamen in contemptum clauium ordinibus ministrauit et alias immiscuit se diuinis, super quibus supplicari fecit humiliter sibi per sedem apostolicam de oportuno remedio iuris prouideri. Nos igitur, qui sui et singulorum animarum salutem feruenti desiderio affectamus, anime sue saluti prouidere volentes auctoritate domini pape, cuius penitenciarie ad presens curam regimus, discretioni tue committimus, quatenus, si est ita et predictus frater Marcus non repetaitur in dicto primo monasterio, ipsum in tuo monasterio tolleres, si tamen ibidem viget virtus obseruancie arcioris, ipsumque a dicta sentencia et excessibus huiusmodi absoluas in forma ecclesie
1

Ime je izostavljeno.

85 consueta et iniuncta, inde sibi pro modo culpe penitencia salutari et aliis, que de iure fuerint imungenida, eoque ad tempus, prout expedire videris, a suorum ordinum executione suspenso, demum suffragantibus sibi meritis alioque canonico non obstante super irregularitate dicto modo contracta dispenses auctoritate predicta iure cum eodem. Si uero in dicto tuo monasterio virtus non vigeat obseruantie arcioris, precipias eidem fratri Marco, ut sublato more dispendio reuertatur ad monasterium suum pri.mum. Datum Rome apud sanctum Petrum XI kalendas maii, pontificatus domini Vrbani pape VI anno tercio. A. de Quatuor Ceruiclia (?) Original na pergameni. Arhiv Hvarskog kaptola. Pergamene, svezanj II, br. 14.

79. 1 3 8 0 . 2 3 . travnja. U Zagrebu. Plemiki suci zagrebacke upanije izvjeuju kralja Ludovika o povedenoj istrazi oko ubistua stanovnika zagrebackog Grgura. Original na papiru u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-47. Tkali, Mon. civ. Zagreb. I, 285-286.

80. 1 3 8 0 . 1. svibnja. (U D u b r o v n i k u ) . Dubrovacki knez Martol de Theodisio zajedno s malim vijeem daje upute Vitu Goze kako da napada mletacke brodove u podrucju Apulije. MCCCLXXX, indiccione I I I , die primo mensis maii. Hec est copia commissionis facte ser Vito de Goze, capitaneo galee et brigentini missorum in partibus Apulee in dampnificacionem hostium nostrorum videlicet Vcnetorum. - Nuy Martolo de Theodisio, rector de Raguxa, cum lo pizolo conseglo de la dicta terra, per auotoritade a nuy data da lo conseglo de li pregadi de la dicta terra, per libertade al dicto conseglo deli pregadi data et solempnemitie attribuida da lo grande et general conseglo dela dicta terra cometemo a voy Vita de Goze, nostro dilecto citadino, che alo nome de dio et de misser sancto Rlassio, nostro aduocato et defensor, debie andar
1

Ime je izostavljeno.

86 nostro capitaneo de la galea de X X I I I I banchi, et de lo brigentine de Blasio de Radoan, nostro citadino3 oum tuta la cbyurma la quale e in queli, a la guadagna e consumacion e destrucion de Veneciani nostri inimixi de la lor roba. E partando ti de qua de Raguxa cum la dicta galia et brigentino, volemo che per lu plu destro et sauio, che ti parera conuegnire, per ben de li seruisii per li quali tu vay, debi andar cum la dicta nostra armada in Pugla la che meglo ti parera che tu possi hauer pluy vere e certe nouelle per esser auisado de trouar nauilii, merchadantie e cosse de Veneciani nostri inimisi. E siando tu informado a plen quanto poray in Pugla suora li dicti seruisii de poder trouar nauilii, mercadantie e cosse deli dicti nostri inimixi, volemo che possi discorrer cum la dicta nostra galia et brigentino, si te parera per quella riuiera de Pugla, de parte de ponente infin Artona o circha et da parte de leuante per quella riuiera infin a Soasin o circha et infin ad Odyronto o circha, cerchando, intrometando e piglando li nauillii, mercadanthie, cosse et homini deli dicti nostri inimisi per lo meglor modo che saueray et poray. E tuto quello che porray piglar deli dicti nostri inimisi et de le lor mercadantie e cosse volemo che debi condur cum ti, ouer mandar in tua forc,a a Raguxa ouer ad alguna altra terra de Dalmacia, la qual sia soto la signoria delo nostro segnor messer lo re de Vngaria, se per tempo contrario o per altro impedimento non potesse vegnir seguramentre a Raguxa. Et se tu piglasse alguno nauilio o algune mercadantie e cosse deli dicti nostri inimixi e non li podesse condur ni mandar in tua forga a Raguxa ouer ad alguna altra terra de Dalmacia soto la segnoria del nostro segnor souradicto, volemo che tu debi brusar et afondar e cbe non li debi vender ni per nessuno rechato chi potesse hauer per essi, azo che elli non possa vegnir de segondo in man deli nostri inimisi et che elli non li cargi vna altra volta. E se a te non paresse de voler discorrer cum la nostra galia, in la qual uay per li luogi souradicti tanto de leuant quanto de ponent, e lo brigentino, lo qual va cum ti volesse discorer li dicti luogi senza ti, volemo che debi lagar lo dicto brigentino discorer li dicti luogi tanto de leuant quanto de ponent senza te non ofendando lo dicto brigentin nessuno deli nostri amisi. E se tu cum la nostra galia non volessy discorer per li dicti luogi per che non ti paresse, ma volessi tornar in dredo de Pugla a Raguxi, cum la dicta nostra galia et lo dicto brigentin volesse discorer li dicti luogi senza ti, volemo cbe lo comito de la nostra galia, in la qual tu uay, possa intrar in lo dicto brigentin et andar cum quello a discorer li dicti luogi senga te. E lo comito delo dicto brigentino sia tegnudo et debia intrar cum ti in la dicta nostra galia e vignir cum ti a Raguxa.
Historijski arhiv u Dubrovniku: Lettere e commissioni di Levante 1359-1380, /. 131. Gelcich-Thalloczy, Dipl. Rag. br. 70, 90-92.

87

81. 1380. 4. svibnja. (U Zadru).


Zastupnik samostana sv. Krsevana u Zadru tvrdi pred sucem istraiteljem da Kolan de Fanfogna nepovlasno drzi neke samostanske zemlje sto ovaj nijee tvrdei da ih drzi na temelju ugovora. In Christi nomine. Amen. Anno ab incarnacione eiusdem millesimo trecentesimo octoagesimo, indictione tercia, die quarto mensis maii; regnante serenissimo principe et domino nostro naturali, domino Lodouico, dei gracia inclito rege Vngarie, Polonie, Dalmacie etc. temporeque reuerendi in Christo patris et domini domini Petri de Matafaris, dei et sancte sedis apostolice gracia archiepiscopi ladrensis, ac magnifici et potentis viri domini Nicolay de Qech, regnorum Dalmacie et Croacie bani generalis et ciuitatis Iadre comitis. Vir nobilis ser Magiolus condam ser Nicolay de Gallo, ut procurator et procuratorio nomine venerabilis in Christo patris et domini domini Thome, dei gracia abbatis monasterii sancti Grisogoni de Iadra, constitutus ante presenciam domini iudicis examinatoris, mei notarii et testium infrascriptorum, presente et inteligente Colano condam Marini de Fanfogna de Iadra dixit, narauit et protestatus fuit contra et audersus dictum Colanum sic dicens: Oum tu, Colane, indebite et iniuste contra formam iuris tenueris post mortem venerabilis patris domini Iohannis ; abbatis condam dioti monasterii, et tad presens detines cum potencia laycaii terras, vineas et possessiones quascumque dicti monasterii positas in Insula Magna in loco vocato Tel^a et in loco vocato Cobiglarath, ideo ego Magiolus suprascriptus omni protestancium solepnitate seruata te requiro et amoneo, quatenus de perceptis fructibus ex dictis possessionibus et qui percipi potuerunt, dicto domino fratri Thome abbati satisfacere debeas et dictas possessiones ab omni vinculo ocupationis expeditas dimittere et relaxare eidem domino abbati iuxta formam iuris et statutorum comunis Iadre debeas hinc ad octo dies proximos, alias protestor contra te de omni dampno, interesse et expensis, in quod et quas dicti monasterium et dominus abbas incurerunt uel incurere possent occasione dicte indebite detentionis. Que dampna, interesse et expensas facio ex nunc prout ex tunc libras quinque quolibet die pro toto tempore, quo tenuerunt occupatas ipsas possessiones, quas contra et in bonis tuiis dicto nomine volo et intendo petere, consequi et exigere suo loco et tempore coram iudice competente; saluis et reseruatis michi iuribus dicto nomine adendi, minuendi, corigendi, declarandi, interpretandi et de nouo protestandi semel et pluries, quociens videbitur expedire ad laudem mei sapientis. Actum Iadre iuxta logiam magnam comunis, presentibus ser Cresscio Petri de Qadulinis et ser Francisco de Grubogna, testibus voca-

88 tis, rogatis et aliis. Quibus peractis dictus Colanus coram dictis testibus et examinatore infrascripto a me notario infrascripto copiam dicte protestationis sibi dari causa respondendi eidem eo instanti peciit; que, dum tradita fuit ei, suam responsionem contra dictam protestacionem dedit in scriptis hunc tienorem continentem videlicet: Hec est responsio facta per Colanem condam ser Marini de Fanfogna contra protestationem contra eum iniuste faotam per ser Magiolum condam ser Nioolay de Gallo asserentem se esse procuratorem, quod negatur, nisi appareat, venerabilis in Christo patris et domini dornini Thome, dei gracia abbatis monasterii sancti Grisogoni de Iadra. Et primo et ante omnia, ut iuste procedi possit, petit dictus Colanes dictum ser Magiolum producere debere instrumentum sui mandati, ut appareat, si procurator legiptimus est uel non; secundo dicit, quod dato sine preiudicio ipsum ser Magiolum procuratorem legiptimum dicti domini abbatis esse, quod negatur, vbi dicit ipsum Colanem ad presens detinere cum potencia laycali terras, vineas et possessiones quascumque dicti monasterii positas in Insula Magna in loco vocato Telc^a et in loco vocato Cobiglarath ? ad hoc dicit, quod salua reurerencia dicentis dictas possessiones non iniuste neque per potenciam detinere, set equo, iusto et bono modo ipsas possessiones omnes habere, tenere et possidere vigore vnius instrumenti locationis sibi facte ad certum terminum et certo precio, ut in ipso instrumento locationis plenius continetur, quod suo looo et tempore apparebit; et que in ipso continentur instrumento, quod si propter guerram, que esset, pro qua percipi non possent fructus dictarum possessionum, ipsa eo casu non teneatur e t c , ut in ipso instrumento legitur. Tercio ad ea, que dicit dictus procurator, si procurator est, quod negatur, nisi iuste appareat, quatenus de perceptis fructibus ex dictis possessionibus et qui percipi potuerunt dicto domino fratri Thome abbati satisfacere debeat, dicit idem Colanes dedisse annuatim et maxime ipsi ser Magiolo, ut gubernatori dicti monasterii, pro rata ipsorum affictuum habitorum tempore guerre, ut dare tenetur tempore guerre vigore dicti instrumenti locationis libras ducentas et viginti paruorum et modia sex vini pro tempore ekpso 5 et si quid facta ratione cum dicto domino abbate restat aliquid ad dandum de dicto tempore elapso paratus est graciose dare sine dilatione et facere rationem ipsam omni vice et quandocumque ipsi domino abbati placuerit et videbitur. Quarto dicit, quod de frugibus presentis anni, videlicet de blado et vino eundem dominum abbatem cum protestatione requirit, ut ea omnia percipere et coligere debeat in suo monasterio, ut dampnum non sit, in quo dicto presenti anno in ipsis frugibus occasione dicte presentis guerre se impedire non intendat, saluo semper et reseruato ipsi Colano omni iure suo tenendi et vsufructandi ipsas possessiones tempore pacis pro tanto tempore, quo ipse tenere debet vigore dicti instrumenti locacionis. Quinto de animalibus pasculantibus in pasculis dicti monasterii et de frugibus ipsorum etc. dicit dicta aniimalia sua tenere et pasculare in ipsis pasculis secundum tenorem litterarum regalium et secundum ordina-

89 menta Iadre facta occasione presentis guerre; et si quid ipse Colanes de iure tenetur, paratus est dare, saluo semper et reseruato ipsi Colani omni iure suo addendi, minuendi et aliam responsionem de nouo faciendi, vnam et plures, semel et pluries consilio et laude sui sapientis. Ego Maurus condam Petri de Grissogonis, iudex examinator, manum missi. (Signum not.)
Original na pergameni u Hislorijskom arhivu u Zadru, Fond samostana sv. Krsevana kaps. XVIII. br. 65.

82. 1380. 7. svibnja. U Senju.


Samostan sv. Franje u Senju kupuje iz legata sto mu ga je ostavila kneginja Elizabeta, udovica krckog kneza Dujma, kuu iji su prihodi namijenjeni za uzdravanje crkve sv. Franje u Senju. In Christi nomine. Amen. Anno a natiuitate eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo, indictione tercia, die septimo mensis maii, temporibus autem incliti principis et domini Lodovici, dei gracia regis Vngarie, vacante episcopatu Segnie, magnificorum virorum et dominorum Stephani et Johannis, Vegle, Modr[ussie], Gegche ac Vinodoli comitum, ac Segnie dominorum naturalium; generosi militis domini Andree, vicarii Segnie, Bartholi, Georgii et Philippi, iudicum ciuitatis predicte. Actum in dicta ciuitate Segnie, in ecclesia s. Francisci, presentibus nobilibus et prudentibus viris domino Paulo, vicario Vegle, prothocancelario dicti domini comitis Johannis, Georgio, iudice Segnie, Phylippo condam judicis Jacobi de Raduco, olim rectore Segnie et aliis testibus ad hec vocatis et rogatis. Cum hoc esset quod inclita et magnifica condam domina comitissa Elizabeth, relicta condam felicis recordacionis domini comitis Duymi, nati condam domini comitis Frederici, domini Vegle, Segnie etc. in sue ultime voluntatis testamento legauit et dimisit ac dari et solui ordinauit conuentui minorum de Segnia certam quantitatem pecunie, ut de ipsa quantitate emeretur et emi deberet aliqua possessio, cuius redditus et prouentus deberent reseruari solummodo pro fabrica dicte ecclesie loci fratrum beati Francisci, prelibati viri et domini comites Stephanus et Johannes, nepotes dicte condam domine Ellisabeth comitisse, ordinauerunt et mandauerunt discreto viro ser Francisco Paon de Veneciis, mercatori Segnie^ comissario dicte domine comitisse habenti certam quatitatem dicti legati, vt eam dare deberet fratribus dicti conuentus sancti Francisci quandocunque causa emergeret emendi aliquam possessionem cum dicta conditione et pacto, ut redditus eiusdem possessionis venire et reseruari deberunt pro fabrica ecclesie supra-

90 dicte. Idcirco vir prouidus et discretus dictus Thomas vicarius Segnie, condam ser Beneueniti (!) de Ripa diocesis Tridentine, petita prius et obtenta licencia a eisdem dominis comitibus posse uendere et allienare domum infrascriptam conuentui s. Francisci de Segnia obmissis quatuor stridis seu proclamationibus, sine quibus possesio aliqua Segnie posita vendi non potest; de qua licentia constabat per litteras dictorum dominorum ibidem perkctas per se et [suos] heredes, posteros ac successores, omni modo, iure et forma, quibus melius potuit, dedit, vendidit, tradidit et allienauit iure proprio et in perpetuum religioso et honesto viro fratri Nicolao Storto de Vegla, guardiano conuentus fratrum minorum de Segnia, vice et nomine dicti conuentus ementi et recipienti, unam suam magnam domum, magnam muralam, emptam a dictis dominis comitibus Stephano et Johanne, positam in ciuitate Segnie cum balladurio exteriori versus litus maris, prout et sicut ante incendium ciuitatis fuit ipsum baladurium. Cuius domus ab una parte est litus maris, ab alia est domus heredum ser Ranini, a bobus (!) domus ser Francisci Paonis et una domus domini vicarii Andree via publica mediante, ab alia vero parte est domus monasterii s. Marie de Topulscha et quedam domuncula s. Quirini, etiam via media et apud domum olim Fricii Pauthlin etiam via publica media, ut ibi dicebatur, vel infra allios, si qui forent veriores confines, de consensu, voluntate et licentia fratris Gregorii de Pago, fratris Quirini Busanini et alliorum fratrum conuentualium dicti loci, et etiam de consensu Massoli iudicis et Georgii procuratoris dicti conuentus ibidem presentium et confirmanitium dicte domus emptionem-ad habendum, tenendum, gaudendum, fructuandum, fructus, redditus et prouentus quoscunque circa fabricam dicte ecclesie et sui claustri ponendum et conseruandum, locandum, affictandum, prout et sicut constat in testamento et ultima voluntate dicte domine Elizabeth comitisse, et quemadmodum dicti domini comites voluerunt et mandauerunt pretium infrascriptum, legatum sub dicta conditione fore dandum, pro ipsa domo emenda pro fabrica dicte ecclesie sub hac conditione et pacto, quod ipsa domus non possit vendi nec donari nec permutari nec obligari aut modo aliquo allienari, set perpetuis futuris temporibus redditus et prouentus conuentui dicte domus colligi et reseruari et circa reparationem ecclesie supradicte, dum fuerit oportunum, distribui ad libitum et iuxta exigentiam rei et imminentem oportunitatem ipsius ecclesie. Quam quidem domum cum accessibus, egressibus, iuribus, proprietatibus, commoditatibus, utilitatibus, pertinenciis, coherentiis et iurisdiotionibus quibuscunque ipsi et ad ipsam domum spectantibus et pertinentibus quoquomodo et cum omnibus et singulis, que ipsa vniuersa vendita habet sUpra vel infra seu intra se in integrum a celo usque ad abissum omnique iure et accione, usu seu requisicione sibi ex ea vel pro eadem domo aut ipsi domui modo aliquo pertinente et generaliter cum omnibus proprietatibus domus predicte vendite ipse dominus Thomas venditor constituit se vice et nomine dicte ecclesie et guardiani ac fratrum nec non

91

dioti procuratoris [constituit se] possidere, donec predictus guardianus cum fratribus et procuratore prediotis domus predicte possessionem intraverit et acceperit corporalem, quam intrandi, accipiendi et detinendi deinceps eorum propria auctoritate sibi licentiam omnimodam et plenariam facultatem contulit et dedit. Et hoe nominatim pretio et nomine pretii ducatorum quingentorum et quinquaginita auri boni et iusti ponderis, quod totum pretium quingentorum et quinquaginta auri ducatorum dictus dominus Thomas vicarius contentus, confessus ac voce manifestus fuit coram dictis testibus et me Nic[olao] not[ario] infrascripto habuisse et ad plenum recepisse a dicto guardiano, fratribus et procuratore per manus dicti ser Francisci de Paon dicti legati facti cum conditione predicta, exceptioni sibi non dati, non soluti 5 non numerati et non accepti tocius pretii quingentorum et quinquaginta ducatorum auri omnino et paoto penitus renunciando promittensque idem dominus vicarius venditor per se et suos heredes, posteros et successores dicto guardiano et procuratori suo et dicti conuentus vice et nomine diote ecclesie sancti Francisci recipientibus et stipulantibus litem, questionem, molestiam, controversiam aut grauamen aliquod dicte ecclesie seu loco fratrum predictorum de ipsa domo vendita, aut aliqua parte ipsius, de cetero nullo venturo tempore non infere nec inferrenti modo aliquo consentire; set dictam domum venditam cum omnibus suis iuribus et pertinentis tam in proprietate quam in possessione dicte ecclesie et loco fratrum predictorum perpetuo deffendere, disscalumpniare et modis omnibus dissbrigare suis propriis sumpbibus et expensis in iudicio et extra et dictam venditionem, tradi.tionem et omnia et singula supradicta et in hoc contractu contenta perpetuo firma et rata habere et tenere, attendere, obseruare, adimplere et non contrafacere vel uenire per se vel allium aliqua ratione vel causa seu ingenio, de iure vel de facto, sub pena dupli dicte quantitatis pretii, stipulatione in singulis capitulis huius contractus in solidum promissa; que pena tociens committatur et exigi possit in sangulis capitulis huius contractus, quotiens fuerit contrafaotum, cum reffectione omnium damnorum et expensarum ac interesse litis et extra, et obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium, presencium et futurorom, cuius quidem pene medietas curie, coram qua questio fieret de premissis aut aliquo premisso, et reliqua medietas predicto deueniat conuentui et ecclesie; qua pena soluta uel non ? rata et firma semper sit presens vendicio etc. (Signum not.) Ego Beneuenutus, vicecommes Segnie, examinator manum misi. Ego Nicolaus condam Dominioi de Vegla, imperiali auctoritate notarius et nunc communis Segnie scriba iuratus, hiis omnibus et singulis interfui, rogatus scripsi et publicaui et meo solito signo corroboraui.
Original na pergameni u Arhivu franjevakog samostana na Trsatu.

92

83. 1380. 7. svibnja. U Rimu.


Henrik de Wildenstayn. biskup hrvatski, zbog otsutnosti imenuje Ivana, opata samostana sv. Marije na olte, svojim zastupnikom. Uniuersis et singuilis presentes literas seu presens publicum instrumentum inspecturis et audituris Henricus de Wildenstayn, episcopus Croatensis, salutem in domino fidemque presentibus adhibere. Gum nos pro certis arduis negotiis oporteat in Romana curia demorari et non intendimus, quod propter nostram absentiam nostra ecclesia et iura eius aliqualiter lederentur seu occupatorum manibus usurpanitium ipsa remaneat indefensa, sed, prout nobis incumhk, de gubernatore et potenti defensore nostro nomine subvenire. Condifidentes igitur de legalitate et nobilitatis prosapia venerabilis uiri domini Iohanms, abbatis monasterii sante Marie in insula Solte ordinis sancti Benedioti Spalatensis diocesis, de cuius circumspectionis et legaiitatis industria in domino gerimus fiduciam specialem sperantes in illo, a quo cuncta bona procedunt, ut ea que sibi et sue solicitudini comittantur, utiliter et salubriter gubernabuntur ac suo ministerio dirigentur. In primis omnes et singulos nostros procuratores, vicarios seu officiales ad infrascripta comuniter uel diuisim per nos a quacumque forma uel expressione uerborum constitutos expresse reuocamus et annullamus et omnem potestatem eis et substitutis ab eis penitus ex certa scientia abrogamus et omnibus meliori modo, via et forma, quibus melius possumus et infrascripta valeant adaptari, omnique exceptione iuris et facti remota nomine nostro et dicte ecclesie nostre tenore presentium ipsum dominum Iohannem, abbatem monasterii predicti, facimus, constituimus, creamus et ordinamus nostrum et dicte ecclesie nostre generalem vicarium, officialem et procuratorem, actorem, iactorem, defensorem, negotiorum gestorem et nuncium specialem ad gubernandum, regendum, tenendum et possidendum nomine nostro dictam ecclesiam nostram fructusque, redditus, prouemtus, census, decimas, legata et obuentiones universas tollendum, leuandum et percipiendum ac omnia et singula bona mobilia et immobilia aut se mouentia ad dictam ecclesiam seu ad nos episcopum nomine dicte ecclesie nostre pertinentes et pertinentia aut spectantes et spectantia aut debitos et debita seu debendos et debenda a quibuscunque personis tam ecclesiasticis quam secularibus, clericis et religiosis et aliis quibuscunque personis, comitibus, baronibus et militibus quibuseunque nominibus nuncupentur ipsos et ipsa habentibus in totum yel in parte tenentibus seu detentoribus eorundem, tam pro preterito, presenti quam etiam futuro temporibus, siue in rebus, siue in pecunia numerata consistam ac qualescumque, quantacumque et ubicumque consistant et quorumcumque ualorum existant et quocumque nomine censeantur, et nichilominus

93
fractus, redditus et proventus vendendum ac areudandum ac domos, vineas, prata, pascua, siluas, molendina et possessiones quasiibet dicte ecclesie, alias tamen adhuc consuetas, prout suppetunt facultates locandum seu dandum ad firmam aut annuam pensionem; nec non curiam nostram episcopalem regendum et gubernandum causasque ciuiles et criminales, temporales et spirituales per quemcumque modum ad nos nostramque curiam episcopalem delatas audiendas, terminandas, deffiniendas et executioni demandandas et excessibus et criminibus, prout ad nos pertinet, inquirendum et subditos nostros et ecclesie nostre tam in capite, quam in membris visitandos, delinquentes puniendos, incarcerandos, corrigendos, excommunicandos et interdicendos, loca et personas, in quibus et per quos fuerint perpetrata ipsorum delicta et de comissis penas infligendum et eas faciendum inviolabiliter obseruari; et nichilominus de castris, villis, pratis, feodis et possessionibus quibuslibet dicte ecclesie nostre alias ad hoc consuetos infeodandum personas quaslibet, barones et militares et alios cuiuscumque conditionis consistant et personas ipsas, quas de dictis castris, villis et possessionibus et aliis predictis duxerit infeodandos in possessiones ipsorum castrorum, villarum et aliarum possessionum inducendum et defendendum, infeodationes et locationes faciendum et factas a quibuscunque personis alias tamen canonice confirmandum vel infirmandum et reuocandum et anullandum et illis uel aliis de nouo concedendum per modum superius declaratum et quod sibi melius videbitur faciendum; omagia quoque et iuramenta fidelitatis a nostris et ecclesie nostre subditis et vassallis nomine nostro petendum et recipiendum ipsosque subditos et vasallos in eorum iure defendendum et manutenendum, prout in talibus est consuetum, beneficia quoque omnia quecumque sint etiam et dignitates et alia curam animarum habentia uel non habentia et officia aut personatus vacantes uel vacaturos ad nostram collationem, presentationem, prouisionem, institutionem seu quamvis aliam dispositionem spectantia quoque personis ydoneis et alia beneficia compatibilia obtinentibus conferendum t presentandum, alias tamen canonice instituendum et personas ipsas beneficiorum et dignitatum possessiones inducendum et de fructibus, redditibus, iuribus et obuentianibus uniuersis faoiendis integre respondendum; contradiotores auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam compescendo ac personas ipsas, quibus huiusmedi beneficia conferi contingat, si in collegiatis ecclesiis eiusdem prouidere contingerit, in canonicos ipsius sieu ipsarum ecclesiarum collegiatarum recipi faciendum et in fratres stallis eis in choro et loco in capitulo ipsarum ecclesiarum cum plenitudine iuris canonici assignatis, prout ad nos et etiam nostram presentationem huiusmodi presentandorum pertinere quoquomodo nosoatur, diotasque infeodationes et locationes, ut premittitur, faciendum ad tempus uel in perpetuum, prout a iure premibtitur, et hoc siit licitum ct honestum, prout dicto nostro vicario officiali et procuratori videbitur pro utilitate nostra et ecclesie nostre predicte expedire, et de receptione quaque faciendum finem, qmtationem,

94 absolutionem, remissionem, refutationem et pactum de ulterius non potendo cum omnibus clausulis et cautelis oportunis ad nolle solventis roborandas veritate . . . . in aliquo non mutata; et si necesse fuerit pro premissis aut aliquo premissorum aut etiam pro aliis quibusuis negotiis huiusmodi negotia tangentibus in toto vel in parte comumter et diuisim ad comparendum et agendum nostro nomine et pro nobis coram quibuscumque iudicibus tam ecclesiasticis quam seeularibus, datis uel dandis in quibuscumque curiis et contra quascumque personas tam ecclestiasticas quam seculares, nosque et nostram ecclesiam et iura nostra episcopaiia defendundum, libellum, libellos et quascumque petitiones alias dandum et recipiendum, litem et lites contestandum de oalumpnia et uerkate dicenda et quodlibet aliud licitum iuramentum in animam nostram prestandum, ponendum et articulandum, positiones et articulos declarandum, testes, instrumentum et alia probationum genera producendum et contra testes partis aduerse productos t contra producta et producenda per producendos dicendum et obtinendum, crimina et defectus opponendum et probandum ac excipiendum, replicandum, duplicandum, allegandum, instandum, accusandum, proponendum, in causis renuntiandum et concludendumacsententiametsententias tam interlocutorias quam diffinitivasferri petendum et audiendum et obtinendum et ab iis et earum qualibet et alio quocumque grauamine sibi illata uel inferenda, si necesse fuerit, ad petendum et prouocandum et appellandum semel et pluries cum instantia ac dampna et expensas et beneficium restitutionis in integrum uel solucionis simpliciter et ad cautelam ac terminos et dilationes petendum, implorandum et optinendum quociens opus fuerit et dicto nostro vicario officiali et procuratori videbitur expedire, ac plures procuratores et vicarios seu officiales loco sui ; substituendi et reuooandi et onus huiusmodi procurationis, vicariatus, officialatus in se iterum reassumendum quotiens et quando vicario, officiali et procuratori memorato videbitur expedire, et generaliter omnia alia et singula faciendum, gerendum et exercendum, que in premissa et circa premissa necessaria fuerint seu quomodolibet opportuna et exercendum, que ueris et legitimis procuratori, vicario et officiali facere posset (!) et prout nos facere possemus, si in predictis personaliter interessemus, etiam si talia essent, que mandatum exigerent speciale et que presenti procuratorio non essent expressa et forte alio sufficientiori indigerent mandato. Promittimus quoque rata, grata et finma perpetuo habere et retinere omnia et singula, que per dictum nostrum viearium officialem et procuratorem aut substitutum ab eo acta seu gesta, administrata et procurata fuerint quomodolibet in premissis et quolilibet premissorum ac volentes eundem vicarium, officialem et procuratorem et substitutum ab eo et eorum quemlibet releuare et ipsos releuandum ab omni onere satisdandi. Promittimus tibi notario infrascripto, ut persone publice ibidem presenti vice et nomine omnium quorum interest et poterit

95 mteresse, stipulanti et recipenti iudicio sisti et iudicatum solui cum clausulis opportunis et necessariis sub ypotheca omnium bonorum nostrorum et episcopatus nostri presentium et futurorum. Super quibus omnibus et singulis expressis et inexpressis, ut supra narratur, comuniter et diuisim dicto vicario nostro, officiali et procuratori plenam et expressam concedimus tenore presentium facultatem. In quorum omnium et singulorum testimonium presens nostri vicariatus, officialatus seu procurationis publicum instrumentum per Vilhelmum de Rene, notarium publicum infrascriptum, subscribi ac publicari et sigilli nostri appensione iussimus comuniri. Datum et actum Rome in hospitio venerabilis et circumspecti viri domini Wilhelmi Horborch, decretorum doctoris, prepositi ecclesie Gracouiensis, domini nostri pape prothonotarii et ipsius sacri palatii causarum apostolici auditoris, sub anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo, indictione tertia, die septima mensis maii, pontificatus sanctissim iin Christo patris et domini nostri domini Urbani, diuina providencia pape sexti, anno tertio. Presentibus ibidem honorabilibus viris dominis Petro dicto Liesek sancti Petri in Bruna Olomucensis diocesis nec non Henrico Ouerenkerken sancti Martini Mindendis ecclesiarum canonicis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. (Signum not.) Et ego Vilhemus de Rene, clericus Monasteriensis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius, dicte procuratorie reuocacioni nec non vicarii generalis, officialis et procuratoris constitutionis, potestatis tradicioni ac aliis premissis una cum prenominatis presens dmterfui eaque sic fieri vidi et audivi. Et presens publicum instrumentum per alium me aliis occupato negociis fideliter scriptum exinde confeci, publicaui et in hanc publicam formam hic in me propria manu subscribendo redegi signoque meo solito et consueto una cum eiusdem reverendi patris domini Henrici episcopi constkuentis appensione sigilli signaui rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium premissorum. Original na pergameni u Arhivu splitskog kaptola 668, br. 137.

84. 1 3 8 0 . 1 0 . svibnja. U K r i e v c i m a . Petar Zudor, slavonski ban, pise Petru Pakrinu, nadzorniku mostova na Lonji, neka ne tereti zagrebacke graane za popravak istih mostova. Original na papiru u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-48. Na poleini utisnut peat. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I, 286.

96

85. 1380. 22. svibnja. U Rimu.


Papa Urban VI nareuje Vivianu, magistru krizarskog reda, da skuplja dohotke apostolske komore u Dalmaciji i u drugim susjednim zemljama. Theiner, Mon. Slav. Mer. I, br. 484, str. 337.

86. 1 3 8 0 . 2 3 . svibnja. U Zagrebu. Temlin, magister kraljevskih tavernika, nalaze sucu i graanima Zagreba da presude parnicu Mihajla Ortolfa i Jakoba Bolle. Original na papiru u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-49. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I, 287.

87. 1380. 25. svibnja. (U Poegi).


Pozeski kaptol izdaje po nalogu kralja Ludovika od 7. travnja 1380. listinu od g. 1279. o posjedu Predisinc. Nos capitulum ecclesie beati Petri de Posaga memorie commendamus per presentes, quod nos receptis litteris excellentisimi principis domini nostri Lodouci, dei gracia incliti regis Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. sub maiori sigillo hunc tenorem continentibus: (Slijedi isprava kralja Ludovika od 1380. 7. travnja.) Feria sexta proxima sexta proxima post festum solempniitatis corporis Christi anno eiusdem quo supra in predicta sacristia seu conseruatorio dicte ecclesie nostre in vnum conueniendo et scrinia, vbi paria litteralium instrumentorum nobilium et aliorum regnicolarum regni salent conseruari, reserando ac diligenter perquirendo, inuenimus seu comperimus quoddam par priuilegii sub pendenti moderno nostro sigillo de uerbo ad uerbum continens hunc tenorem: (Slijedi isprava istoga kaptola od 1279. V. Cod. dipl. VI. p. 325.) Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu NRA fasc. 1597, nr. 10.

97 88. 1380. 25. svibnja. U Zagrebu.


Ludovik kralj nalaze banu Petru Zudoru da omoguti graanima Ozlja da i dalje uzivaju neke zemlje. Lodouicus, dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie e t c , fideli suo magnifico viro Petro Zudor, regni Sclauonie bano vel eius castellano de Ozel, presentibus et futuris, salutem et graciam. Fideles nostri ciues, hospites et populi de Ozal nobis graui significarunt cum querela, quomodo ipsi semper et ab antiquo vna cum populis dicti castri, terris arabilibus, pratis de Breznik, siluis, nemoribus, aquis et aliis vtilitatibus ad dictum castrum pertinentibus et intra metas eiusdem existentibus, prout eciam littere priilegiales quondam Mikach bani denotarent, communiter et indesinenter vsi fuissenit et potiti; ounc auitem iidem populi eosdem et hospites nostros ab vsu dictarum terrarum, pratorum, viretorum, siluarum et aliarum vtilitatum eos prohiberent, per quod ipsa villa nostra desolacionis indicium recipere videretur. Super quo fidelitati vestre damus in mandatis, quatenus visis presentibus non permifcatis fieri nouitatem in hanc parte, sed secundum quod alias fuit consuetum, ipsos populos dicti castri ad hec teneatis, quod dictos ciues et hospites nostros non audeant prohibere ab vsu terrarum, siluarum, pratorum, viretorum, aquarum et aliarum vtilitatum ipsius castri predictarum, quibus alias pacifico vsi fuisse dinoscuntur, prout hoc idem in aliis litteris nostris secreto sigillo nostro consignatis, quas eciam ratas habemus, seriose poteritis intueri; et ahud pro nostra gracia non facturi. Datum Zagrabie secundo die festi corporis Christi anno eiusdem milksimo trecentiesimo noaagesimo ( I ) . 1 Prijepis T. Smiciklasa prema izvornom prijepisu Ivana, Nikole i Stjepana Frankopana iz g. 1433. 25. travnja na pergameni koja se je nalazila u imovinskoj opini Trg kod Ozlja.

89. 1380. 25. svibnja. (U Poegi).


Pozelki kaptol izdaje plemiima iz Predisinca i Sv. Marka po nalogu kralja Ludovika od 7. travnja 1380. prijepis Ustine iz g. 1280. o prodaji posjeda Predisinca u pozekoj lupaniji. Nos capitulum ecclesie beati Petri de Posaga memorie commendamus per presentes, quod nos receptis litteris excellentissimi principi[pis et domini] Lodouici, dei gracia incliti regis Hungarie, Polonie, Dalmacie etc.
1 Mora biti octuagesimo jer je Petar Zudor bio banom od 1368. do 1386 g. Osim toga je kralj Ludovik upravo u to vrijeme boravio u Zagrebu. Vidi ispravu od 3. lipnja 1380.

7 CODEX

98 (Slijedi isprava kralja Ludovika upravljena na pozeski kaptol od 7. travnja 1380.). Feria sexta proxima post festum solempmtatis corporis Christi, anno eiusdem quo supra in predicta sacristia seu conseruatorio dicte ecclesie nostre in vnum conueniendo et scrinia, vbi paria litteralium instrumentorum nobilium et aliorum regnicolarum regni solent conseruari reserando ac diligenter perquirendo invenimus seu comperimus quoddam par priuilegii sub pendenti moderno nostro sigillo de verbo ad verbum continens hunc tenorem: (Slijedi isprava istog kaptola o prodaji neke zemlje u Predisincu g. 1280. V. Cod. dipl. VI. p. 379). Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 1597, nr. 10.

90. 1380. 27. svibnja. U Rimu.


Papa Urban VI nalaze opatu topuskom da istrazi pravo patronata crkve sv. Marka u Zagrebu i dokine zloupotrebe. Original na papiru u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-49. Na poteini trag dvaju pecata. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I 287-289.

91. 1380. 30. svibnja. (U akovu).


Pred kaptolom bosanskim Dionizije Ivanov zalaze svoj posjed u Matucini Nikoli Gorjanskom za 45 florena. Nos capitulum ecclesie Boznensis memorie commendamus per presentes, quod Dyonisius, filius Johannis de Matuchyna, coram nobis personaliter constitutus confessus est oraculo viue vocis, quod ipse totam possessionariam porcionem suam in eadem Matuchyna habitam ipsum contingentem, videlicet circa fluuium Jalsaua existentem, cum omnibus vtilitatibus et pertinenciis ad eandem spectantibus videlicet sessiionibus, terris arabilibus, siluis, fenetis, pratiis, nemoribus et quibuslibet aliis vtilitatibus, quibus idem Dionisius vsque nunc possedisset, magnifico viro Nicolo de Gara, regni Hungarie palatino nec non iudici Comanorum, pro quatriginta (!) quinque florensis, quemlibet florenum cum centum denariis conputando, pi-

99 gnori obligasset, tali condicione mediante, quod quandocunque ydem Dyonisius vel sui heredes prediotam possesioiariam porcionem pro predicta tantitafte pecunie redimere uellet, extunc sine aliquo grauamine redimendi habeat facultatem. Datum feria quarta proxima post festum corporis Christi anno domini M C C C m o octuagesimo.
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 1511, nr. 4. Ostaci utisnutog pecata.

92. 1380. 1. Upiija. (U Dubrovniku).


Marin de Menze, knez dubrovaki, zajedno s malim vijeem alje svog poslanika Mateja de Zorzi u Kotor da nagovori pucane da vrate vlast plemiima. MCGCXXX, indiccione I I I a , die secuindo mensis junii. Forma della commission facta a ser Matteo de Zorzi ambasador, lo qual debia andar a Catharo. In nome de Christo. Amen. Nuy Marino de Zugno de Menze, rector de Ragusa, cum lo nostro pizolo conseglo per lauctoritade a nuy data et attribuida dal conseglo deli pregadi dela dicta terra, cometemo a ti Mathio de Zorzi, nostro dilecto citadino, che al nome de dio et de misser sancto Blasio, defensor nostro, per parte nostra et de tuta la terra debi andar a Catharo e menar cum ti Medoe e Matheo pouolani de Catharo et exponer per modo et forma, che de soto se contene. Inprima volemo3 che, oomo tu saray zonto a Catharo, tu vadi a messer lo capitanio de Catharo et dighe a quello ch' ello faza congregar insembre li zentili homeni de Catharo e che congregadi li zintili homini in uno, tu presenti al dicto capitano et ali dicti zentili homini la nostra letera de credenza. Et che quanto tu averay presentada la didta letera de credenza ali dicti capitanio et zentili homni de Catharo, tu li saludi da nostra parte. Et f acta la salutacione, che ne dighi: tu e mandado a quelli da nostra parte e per caxon de vna letera de messer lo bano de Dalmacia et Crouacia, et che a noy recressi forte li dampni et inzurie facte ali dicti zentili homini de Catharo per quelli del pouolo de Catharo et che noy volemo e desideremo che li dicti zentili homeni de Catharo retorni al suo primo stado et a rezere et gubernare la cita de Catharo, como antigamentre li zentili homeni de Catharo son usadi da rezere. Et che ali dicti zentili homini de Catharo plaqua de far adunar insembre lo pouolo et che adunato lo dicto pouolo, e specialmentre li caporali del dicto pouolo de Catharo, tu debi dire de parte nostra como tu e mandado da parte del nostro comun e per caxon de una lectera la qual noy receuessemo dal dicto messer bano

100 requirendo et comandando ali dicti homini de pouolo ch'elli debia render et restituere lo rezemento de Catharo ali zintilhomini de Catharo et lagar quelli golder et usar lo rezemento de Catharo come antigamente sono usadi, e che tu dighi et expone ali dicti homini de pouolo le predicte parole cum algune parole ardue et graue. Et che finalmente tu concludi che li dicti domini de pouolo faza zaschuna cosa, che tu ha exposto et deto a quelli, e che se li dicti homeni et pouolo disesse o mostrasse de non voler che li zentili homini regesse como sono antigamentre usadi, che tu dighi a queli pouolani, che le lor resposte noy rescriueremo al dicto messer bano et, in quanto noy poremo, saremo fauoreveli ali dicti zentili homini de Catharo. E chc dite per te le dicte parole tuto li combiando et vegni a Raguxa.
Historijski arhiv u Dubrovniku. Lettere e commissioni di Levante 1359-1380, f. 135v. Gelcich-Thalloczy, Dipl. Rag. br. 71, 92-93.

93. 1380. 3. lipnja. U Zagrebu.


Ludovik, kralj ugarski i hrvatski, zalaze grad Senicnjak krckom knezu Stjepanu i njegovoj zeni Katarini za 10.000 zlatnih florena Nos Ludouicus, dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. manifestum facimus vniuersis et singulis presentes patentes mostras litteras inspecturis, quod spectabilis proximus et fidelis noster magnificus dominus Stephanus, comes Vegle et Modruse, in nostra opportunitate et complacencia singulari mutuauit nobis decem millia florenorum boni auri et iusti ponderis, quos presencium testimonio confitemur ex certa sciencia nos ab eodem domino Stephano plenarie et integre recepisse ac in nostram vtilitatem et vsus necessarios conuertisse. Quapropter volentes dictum Stephanum nec non dominam Katherinam comitissam, coniugem suam, et heredes suos facere securos de rehabicione pecunie supradicte obligauimus et obligamus eidem domino comiti Stephano et domine coniugi sue nec non heredibus suis castrum nostrum Stenychnyak vocatum in regno nostro Sclauonie situm cum omnibus et singulis nobilibus castrensibus et iobagionibus, villis, foris, montibus, siluis, pratis, aquis, theloniis, tributis, mardurinis, et aliis quibuscunque possessionibus, iuribus et iurisdiccionibus, prouentibus, vtilitatibus et redditibus quocunque nomine titulentur ad ipsum castrum nostrum Stenychnyak ab antiquo pertinentibus et spectantibus quoquo modo. Quod castrum cum omnibus iuribus et pertinenciis et vtilitatibus predictis et aliis quibuscunque ad ipsum castrum spectantibus, vt premissum est, de scitu, voluntate et consensu illustrissime domine Elyzabeth, regine Hungarie, Po-

101

lonie, Dalmacie e t c , consortis nostre carissime nec non de consilio et consensu prelatorum et baronum nostrorum designauimus et dedimus ad manus ipsius domini comitis Stephani et domine comitisse ac heredum suorum tam diu tenendum, possidendum et vsufructuandum, ita quod de fructibus nichil computetur in sortem, donec per nos aut eandem dominam regiinam, coniugem nostram carissimam, seu heredes nostros predictis domino comiti Stephano et domine comitisse ac heredibus suis aut cui seu quibus commiserit predicta decem millia florenorum boni auri et iusti ponderis integre et plenarie fuerint restituta. Q u a pecunia, ut predictum est, restituta plenarie predictum castrum cum omnibus, ut est premissum, pertinenciis suis ad manus et potestatem nostram seu ipsius domine consortis carissime aut heredum nostrorum absque dilacione aliqua reddi debet. Medio vero tempore, scilicet existente ipso castro in manibus ipsius comitis Stephani aut domine comitisse consortis sue seu heredum suorum promittimus per nos nec non per predictam dominam reginam, conthoralem nostram, ac heredes nostros non turbare nec molestare nec eciam permittere turbari aut molestari per quoscunque tam extraneos quam subditos nostros banos seu officiales quoscumque dictos comitem Stephanum et dominam coniugem suam ac heredes suos quominus ipsum castrum cum omnibus ad ipsum pertinentibus valeat vsufructare ipso frui pacifice et quiete. Ymmo ab omnibus tam extraneis quam subditis nostris banis seu aliis officialibus quibuscunque volentibus ipsos dominum comitem Stephanum et dominam coniugem eiusdem ac heredes suos, ut premittitur, molestare in aliquo vel turbare promittimus, vt supra, seruare indempnes, defendere ac tueri. Ad quorum testimonium, memoriam, euidenciam, securitatem et cautelam presentes nostras litteras dedimus ipsi domino comiti Stephano et dicte domine coniugi sue ac heredibus eius nostri maioris sigilli pendentis munitas. Datum Zagrabie die dominico proximo post octauas festi corporis Christi anno eiusdem millesimo C C O LXXX m o .
Tr. 1415. 6. srpnja. Fejer, Cod. dipl. Hung. IX, vol. 5, 396-8. Thalloczy-Barabds, Cod. dipl. com. de Frangepanibus I, 89-91.

94. 1380. 13. lipnja. U Krievcima.


Ludovik kralj prenosi parnicu izmeu kaptola i grada Zagreba zbog tornja i zemlje na glavnu skupstinu zagrebacke zupanije.
Original na pergameni u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-51. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I, 289.

102

95. 1380. 20. lipnja. U Mitrovici.


Ivan Horvaty, ban macvanski, poziva kaptol sv. Ireneja da poalje svog covjeka koji 6e prisustvovati istrazi oko povrede granica koju su uinili sinovi Dominika Bekina de Kuke na posjedu Ivana i sinova Nikole de Huzzyubath. Amidis suis reuerendis eapitulo ecclesie sancti Irinei martiris Johannes de Horuaty, banus Machouiensis et inter cetera comes de Walkow, amiciciam paratam debito cum honore. Dicitur nobis in personis magistri Johannis et filiorum Nicolai, fratris sui vterini, quod ubi ipsi feria tercia proxime preterita ad reuidendum metas possessionum eorum Pege, Pechlend et Bykech vocatarum, ne per eorum vicinos et commetaneos destruerentur, transmiserunt, extunc quosdam iobagiones Thome et Sumrakus, filiorum Dominici flilii Beke de Kuke, in eadem Kuke commorantes duos lapides magnos pro signis metalibus in eorundem, scilicet magistri Johannis et filiorum Nicolai, terras proprias ad predictas possessiones ipsorum Pege, Pechlend et Bykech vocatas pertinentes et intra metas veras earandem adiacentes fodisse ac decem alios lapides super duos curros r super quibus iidem fuissent illis portati inibi fugere (!) reperissent. Qui per eosdem requisiti hec se ex dicto et mandato ipsorum suorum dominorum fecisse astruxissent ( ! ) , ipsorum iuris in preiudicium nimis grande. Super quo vestram amiciciam presentibus petimus reuerenter, quatenus mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Blasius . . . cantor de Nazuad vel Gregorius, filius Georgii de eadem, aut Michael, filius Demetrii de Hazaffalwa, sin Michael, filius Nicolai de Zaznad, seu alter Gregorius, filius Georgii de Bodon, siue Mathyas, filius Laurencii de eadem an Stephanus Kenezyus similiter de eadem Bodon, aliis absentibus, homo noster, ab omnibus quibus decet et licet, palam et oculte, diligenter de premissis inuestigando sciat et intueatur omnimodam veritatem et post hec, prout vobis veritas constiterit premissarum, nobis amicabiliter rescribatis. Datum in Sancto Demetrio feria quarta promo xima ante festum natiuitatis beati Johannis Bapiste anno domini M mo 0 CCC LXXX .
Tr. 1380. 23. lipnja.

103

96. 1380. 20. lipnja. U Krievcima.


Ludovik, kralj ugarski i hrvatski, potvruje Mihajlu, sinu Pettew de Rascyna, reambulaciju posjeda Rasinje koju je proveo njegov izaslanik uz svjedoanstvo azmanskog kaptola, iako su se unuci bana Mikca silom odupirali. Nos Lodouicus, dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie et cetera, memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod cum nos de congregacione nostra generali vmuersitati (!) nobilium et alterius status hominum comitatus Crisyensis vna cum reuerendissimo in Christo patre domino Demetrio cardinali, gubernatore ecclesie Strygoniensis, aule nostre cancellario, et viro magnifico domino Petro Zudor, regni nostri Sclauonie bano, feria secunda, videlicet in festo beati Barnabe apostoli nunc preterito Crisii celebrata ad instantem petitionem Mychaelis, tfilii Pethew de Rascyna, Paulum, filium Nicolai de Bechefalua, homimem nostrum, vna cum discreto viro domino Gregorio presbytero, prebendario ecclesie Chasmensis, testimonio videlicet capituli loci eiusdem ad quamdam possessionariam reambulacionem infrascriptam destinaramus, iidem tandem ad nos reuersi nobis pari voce retulerant, quod ipsi feria tercia proxima post festum natiuitatis beati Iohannis Baptiste nunc elapsum ad faciem dicte possessionis Rascyna vocate, vicinis et commetaneis eiusdem vniuersis inibi legitime conuocatis et presentibus accedendo ac dictam possessionem Rascyna per suas veras metas et antiquas nouas secus veteres in locis necessariis iuxta continenciam litterarum priuilegialium dicti capituli ecclesie Chasmensis erigendo reambulassent reambulatamqu(' et ab aliorum iuribus possessionariis dempta possessione Zombathel vocata, ex parte cuius nobilis domina consors Iohannis, filii Martini de eadem Zombathel, contradiccionis velamine obuia,sset eidem Mychaeli iure sibi incumbenti reliquisset perpetuo possidendam nemine penitus contradictore inibi apparente. Quibus sic habitis cum tandem terno die reambulacionis predicte iuxta relacionem prefatorum nostri et dicti capituli Chasmensis hominujrn nostre littere regales super premissa reambulacione pro dicto Mychaele emanabantur, mox et in instanti magistri Akus et Stephanus, filii Stephani filii condam Mykch bani, emanacionem dictarum litterarum nostrarum regalium pro eodem Mychaele fiendam publice prohibuerunt asserentes, vt in dicta reambulacione ipsis tunc absentibus magnam particulam terre ipsorum ad eorum possessionem Bachonouch vocatam pertinentem iidem noster et dicti capituli Chasmensis homines ex sinistra demonstracione predic-

104 ti Mychaelis ad eandem possessionem Rascyna vocatam applicuissent. Cumque nos perceptis premissis ob maioris rei certitudinem, ne iuri aliquarum parcium predictarum sic derogari videremur, ad instantissimam peticionem prefatorum filiorum Stephani et Mychaelis, filii Pethew, ad reambulacionem metarum inter dictas possessiones Rascyna et Bachonouch vocatas per exhibicionem litteralium instrumentorum ambarum parcium ex nostra iudiciaria commissione in faoie diotarum possessionum debendas fiendam magistrum Mychaelem de Zemlyn, curie nostre notarium, hominem nostrum specialem, vna cum discreto viro domino Lucasio presbytero, plebano de Kerezthwr, testimonio videlicet capituli Chasmensis predicti, congregacione nostra de eadem viceseraria (!) transmississemus, iidem exinde ad nos postremo reuersi nobis concorditer retulerunt, quod cum ipsi feria quarta proxima post festum beatorum Petri et Pauli apostolorum nunc preteritum ad facies diotarum possessionum Rascyna et Bachonouch vocatarum vicinis et commetaneis earumdem vniuersis legitime inibi conuocatis et pressentibus accedendo ipsis filiis Stephani certos homines eorum ad hec transmittentibus litteraliaque eorumdem instruimenta in facto dicte possessionis eorum Bachonouch vocate confecta et per mos, vt premisimus, in facie eiusdem per ipsos exhibere commissa minime exhibentibus vniuersas metas et quelibet signa metalia per primarios nostrum et dicti capituli Chasmensis homines secundum verum tenorem litteraram priuilegialium ipsius capituli Chasmensis positas et erecta, iidem filii Stephani penitus et per omnia destrui, aboliri et perarari faciendo alias metas intra veros cursus metales dicte possessionis Rascyna vocate in quadam silua propria auctoritate eorum mediante erigi fecissent et iidem speciales homines dictorum filiorum Stephani ipsis nostro et dicti capituli hominibus dictas metas et cursus earumdem modo, quo supra, de facto erectas et consignatas hoc ordine demonstrassent; quod primo incepissent a parte septemtrionali in prefata silua penes quemdam fossatum Zuhapatak appellatum, vbi iidem filii Stephani vnam metam terream erigi fecissent; abhinc ad partem meridionalem tendendo et ipsum patak semper pro meta relinquendo peruenissent ad vnam aliam nouam metam, similiter per eosdem filios Stephani de facto erectam; dehinc ad plagam orientalem paruum eundo vnum signum metale terreum; abhinc vsque quandam viam penes metas dicte possessionis Zombathel vocate paulisper eundo secus magnum dumum spinarum vnum aliud signum terreum metale fecissent, vbi demonstraciones ipsorum terminassent. Et cum tandem ipsi habita demonstracione metarum predictarum et signorum metalium per eosdem speciales homines eorundem filiorum Stephani facta per metas et signa metalia per prefatos primarios nostrum et eiusdem capituli Chasmensis homiines appositas et erecta dictam possessionem Rascyna secundum litterarum priuilegialium dicti capituli Chasmensis et iuxta demonstracionem ipeius Mychaels reambulare et eandem dicto Mychaeli iure sibi incumbenti relinquere voluissent mox [et] in instanti vniuersi iobagiones dictorum filio-

105 rum Stephani non solum in eadem Bachonouch residentes, verum eciam in nonnullis aliis ipsorum possessionibus commorantes manu forti et potenti eisdem nostro et ipsius capituli Chasmensis hominibus resistentes obuiasent et sic prefatam possessionem Rascyna a parte eiusdem possessionis Bachonouch vocate ipsis iuxta nostre deliberacionis commissionem reambulare non permississent. Ouibus sic peractis et premissa eisdem nostro et dicti capijtuli hominibus nobis suo modo referentibus, idem Mychael medelam iusticie a nobis sibi in premissis postulauit elargiri, verum quia, vt ordo iuris rigorque equitatis ipsos filios Stephani in premissis non de iure, sed de facla processisse dictabat, eo quod eorum litteralia instrumenta in facie dicte possessionis ipsorum per nos exhibere commissa minime exhibuisse, sed dicti iobagiones eorum prefatos nostrum et ipsius capituli Chasmensis homines a legitima reambulacione dicte possessionis Rascyna vocate secundum tenorcm dictarum litterarum priuilegialium eiusdem capituli per ipsum Mychaelem inibi specietenus iuxta nostram deliberaculam commissionem exhibitarum fienda manu forti et potenti resistentes prohibuisse iidemque filii Stephani eciam dictas metas silua in eadem ex relacione certissima dictorum nostri et dicti capituli hominum auctoritate eorum mediante erexisse ac dictas metas et signa metalia in primaria reambulacionc possessionis Rascyna vocate per eosdem primarios nostrum et dicti capituli homines erectas prorsus destruxisse, anichilasse et perarari fecisse agnoscebantur^ pro eo nos vna cum eisdem baronibus nostris et regni nostri proceribus nobiscum pro tribunali consedentibus predictam particulam terre intra veros cursus metales dicte possessionis Rascyna in tenoribus dictarum litterarum priuilegialium ipsius capituli Chasmensis limpidius expressos habitam prefatis metis et signis metalibus per eosdem filios Stephani, vt premittitur, de facto erectis penitus et per omnia cassatis et abolitis eidem Mychaeli et per eum suis heredumque suorum successoribus cum omnibus vtilitatum eiusdem integritatibus sub eisdem mctis ct mi-larum terminis, que in codem priuilegio dicti capituli Chasmensis seriose continentur et que per ipsos filios Stephani destruote habebantur, adiudicauimus, commisimus et reliquimus perpetuo possidendam, tenendam et habendam, nostris et aliorum iuribus saluis remanentibus, vigore presencium mediante mandantes bano regno nostri Sclauonie et vicebano eiusdem nunc constitutis et in futurum constituendis, vt ipsi dictum Mychaelem et heredes eiusdem in pacifico dominio dicte possessionis Rascyna vocate et terrarum intra veros cursus metales eiusdem habitarum, contradictione dictorum filiorum Stephani non obstante, in hac parte indempnes et pacificos conseruare dictasque metas eiusdem possessionis Rascyna a parte prefate possessionis Bachonouch per eosdem filios Stephani, vt premittitur, destructas iuxta continencias dictarum litterarum priuilegialium ipsius capituli Chasmensis renouando et erigendo protegere et manutenere debeant temporibus perpetuis et teneantur auctoritate nostra regia mediante. In cuius rei memoriam firmitatemque perpe-

106

tuam presentes dicto Mychaeli duximus concedendas. Datum decimo die congregacionis nostre prenotate in loco memorato anno domini millesimo C C C m o LXXX m o . Original na pergameni u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-52.

97. 1380. 21. lipnja. U Krievcima.


Pred podbanom Petrom Chyrke sinovi Nikole de Ozugio izjavljuju da su podmireni od Jakova Stjepanova iz Budrovca u pogledu djevojacke etvrtine. Nos Petrus Chyrke, vicebanus et comes Crisiensis, ac iudices nobilium eiusdem comitatus, memorie commendamus, quod Ladislaus, Petrus et Nicolaus, filii Nicolai filii Demetri de Ozugio, personaliter ad nostram veniendo presenciam dixerunt et confessi sunt viua voce, quod ipsi Jacobum, filium Stephani de Budrocz, racione quarte filialis ipsis per condam nobilem dominam consortem eiusdem Demetrii, awiam ipsorum, ab eodem Iacobo iuxta regni consuetudinem prouenientis reddidissent et commisissent expeditum, ymo reddiderunt et commiserunt coram nobis vigore presencium mediante. Datum Crisii feria quinta proxima ante festum natiuitatis beati Iohannis Baptiste anno domini millesimo C C C m o LXXX m 0 . Prijepis iz XVI st. u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Doc. medii aevi a. 1262.

98. 1380. 23. lipnja. (U Mitrovici).


Kaptol sv. Ireneja odgovara macvanskom banu Ivanu na njegovo pismo od 20. lipnja 1380. da su sinovi Dominika Bekina doista povrijedili meae na posjedu Ivana i sinova Nikole. Magnifico et potenti viro domino lohanni, bano Machouiensi^ amico eorum reuerendo, capitulum ecclesie sancti Irinei martiris sincere reuerencie incrementum et honorem. Litteras vestras inquisitorias inoueritis nos reuerenter recepisse in hec : (Slijedi pismo bana Ivana de Horvaty upravljeno na kaptol Sv. Irineja od g. 1380. 20. lipnja.) Nos itaque peticionibus vestris reuerenter inclinati vna cum Michaele filio Demetrii, homine vestro predicto, nostrum hominem videlicet magistrum Clementem, socium et concanonicum nostrum, ad premissam inqui-

107 -

sicionem faciendam pro testimonio transmisimus fidedignum. Iidem demum ad nos reuersi nobis consona voce retulerunt, quod prout ipsi feria quinta proxima ante festum natiuitatis beati Iohannis Baptiste proxime elapsum a nobilibus et ab aliis cuiusius status et condicionis dicti comitatus de Wolkow hommibus, a quibus decuisset, fimeli inquisicione prehabka scire potuissent, omnia premissa et queuis premissorum singula suo modo, vt prefertur, facta fuisse resciuissent, ymo et iidem noster et vester homines retulerunt fide premisa vidissent oculata. Datum tercio die diei inquisicionis premisse anno supradicto. Na poledini:

Domini Iohanni, bano Machouiensi, pro magistro Iohanne filio Iohannis, Andrea, Stephano et Iohanne filiorum (!) Nicolai de Huzzyubath contra Thoman et Sumrakus, filios Dominici, filii Beke de Kuke, et alias generaciones Ayunardi in facto interius declarato relacio inquisioionis.
Prijepis iz ostavtine . Smiiklasa prema originalu u Drzavnom arhivu u Budimpesti M. O. D. L. br. 33678. Stara signatura NRA fasc. 1684, nr. 6.

99. 1380. 26. lipnja. U Zadru.


Dabis Stojanov se obavezuje Augustinu Kuzme de Cigalie raditi na solani. In Ghristi nomine. Amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo, indictione tertia, die vigesimo sexto iunii. Regnante serenissimo pricipe et domino nostro naturale domino Lodouico, dei gratia inclito rege Vngarie, Polonie et Dalmatie temporeque reuerendi patris et domini domini Petri de Matafaris, dei et sancte sedis apostolice gratia archiepiscopi Jadriensis, ac magniffici et potentis domini domini Nicolay de Seeg, regnorum Dalmatie et Croatie bani generalis et ciukatis Jadre comitis. Dabixius condam Stoiani, habitator Jadre, solempni stipulatione promixit et se obligauit viro nobili ser Augustino condam ser Cusme de Cigalie ciui Jadre, sponte, uoluntarie et non choacte veniendi (?) ad . . . . suum salinarium et laborandi omnes suas salinas existentes prope Jadram in vna bersalia ad pontam de Micha bona in confinio sancti Georgii hinc ad quinque annos proxime venturos inchoandos in presenti die. Qui dictus Dabixius solempni stipulatione promixit et se obligauit ipsi ser Augustino dictas suas salinas omnes bene et dilligenter temporibus debitis et consuetis die notuque studiare, frequentare et laborare diligenter secundum consuetudinem Jadre ac secundum morem et consuetudinem boni salinarii et bone laboratorie salinarum et ipsas salinas modo aliquo ante dictum terminum

108 --non dimittere et desolatas relaxare, set pocius toto posse suo studiare dilligenter et laborare et dare, traddere et fideliter consignare ipsi ser Augustino uel suis heredibus et successoribus duas partes trium partium totius salis provenientis annuatim in ipsis salinis et dictus ser Augustimrs solempni stipulatione promixit et se obligauit ipsi Dabixio eundem Dabixium ante dictum terminum de ipsis salinis non expellere uel licenciare et suis expensis aptari facere aggeres dictarum salinarum et aptatos manutenerc. Que omnia et singula suprascripta et in presenti contractu contenta promixerunt quoque dicti comtrahentes stipulatioine solempni sibi adinuicem et viciscim videlicet vnus alteri et alter alteri actendere, obseruare et adimplere et non contrafacere uel uenire predictis uel aliquo predictorum per aliquem ipsorum aliqua ratione uel causa, modo uel ingenio de iure uel de facto sub pena libraram viginti quinque paruorum, qua soluta uel non nichilominus contractus iste suam semper obtineat roboris firmitatem et cum reffectione omnium damnorum interesse et expensis litis et extra et cum obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et pro predictis omnibus et singulis melius actendendis et obseruandis sponte et per pactum dicti contrahentes obligauerunt sese adinuicem et viciscim ac suos heredes et successores et omnia eorum bona presentia et futura videlicet vnus alteri et alter alteri et ad oonueniendum tam realiter quam personaliter semel et pluries usque ad plenariam et condignam satisfactionem omnium predictorum Jadre et ubique locorum et terrarum et omni tempore. Actum Jadre iuxta logiam magnam comunls presentibus magistro Johnne chalegario condam Radosclaui et Iuanussio calegario Paulouich, ambobus habitatoribus Jadre, testibus vocatis, rogatis et aliis. Ego Maurus condam Petri de Grissoganis, iudex examinator, manum missi. (Signum not.). Ego Petrus dictus Perenganus quondam domini Aqonis de Lemicetis de Padua, imperiali auctoritate et comunis Jadre notarius iuratus, hiis omnibus interfui et rogatus predicta bona fide scripsi.
Original na pergameni. Arhiv jranjevakog samostana u Zadru, br. 72.

100.
1380. 26. lipnja. U Krievcima.
Ludovik, kralj ugarski i hrvatski, potvruje na molbu nekih plemia rovisanskih listinu kralja Bele III od 14. sijenja 1265. kojom se ureuju odnosi istih prema upanu. Relacio domini Petri Zudor bani. Nos Ludouicus, dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. memorie commendamus tenore presencium significamus (!) quibus expedit

109

vniuersis, quod Andreas filius Dragoch suppanus, Petrus filius Iwan, Petrczlaus filius Chark et Georgius filius Fabiani, nobiles iobagiones castri nostri de Ryuche, suis et aliorum consociorum eorundem in personis rn nostre celstitudinis venientes conspectum exhibuerunt nobis quasdam litteras priuilegiales olym excellentissimi principis domirii Bele regis Hungarie quarti super ipsorum liberalitatibus confectas tenoris infrascripti supplicaintes nostro regio culmini humiliter et deuote, vt easdem raitas habendo et acceptas nostris litteris patentibus de verbo ad verbum inseri faciendo pro ipsis et eorum heredibus dignaremur confirmare. Quarum tenor talis est: (Slijedi isprava kralja Bele III. od god. 1265. 14. sijecnja.) Nos igitur humilimis et deuotis prefatorum Andree, Petri, Petrezlai et Georgii suppliccacionibus nominibus, quibus supra, nostre per ipsos subieciiue porrectis maiestati regia benignitate exauditis clementerque et admissis prefatas litteras ipsius condam domini Bele regis priuilegiales ratas habendo et acceptas et presentibus verbotenus insertas pro eisdem nobilibus iobagionibus prefati castri dc Ryuche et eorum heredibus perpetue confiriamus, patronido presencium mediante. Datum Crisii feria tertia proxima post festum natiuitatis beati Johannis baptiste anno domini millesimo CCCLXXX.
Prijepis iz ostavitine T. Smiciklasa prema originalu u Drlavnom arhivu u Budimpehi M. O. D. L. nr. 581. Stara signatura NRA fasc. 559, nr. 29.

101. 1380. 4. srpnja. U Rimu.


Papa Urban VI postavlja Viviana, priora kriarskog samostana sv. Marije u Veneciji, za sabiraca papinskih prihoda u zadarskoj, splitskoj i dubrovacko) biskupiji, a isto tako i u nekim drugim biskupijama. Urbanus episcopus, seruus seruorum dei, dilecto filio Viuiano de Sancto Seuerino, priori monasterii sancte Marie de Veneciis per priorem soliti gubernari, ordinis Cruciferorum Castellanensis diocesis, apostolice sedis nuncio, salutem et apostolicam benediccionem. Ex fideli et solicka ac diligenti prudencia et probitate, prouidencia quoque circumspecta aliisque uirtutibus pluribus, quibus, prout fidedignorum relacione nobis innotuit, te dominus insigniuit, presumimus euidenter, quod ea,que tibi exequenda comiserimus, solerti et salubri studio gubernabis et fideliter exequeris. Hinc est, quod nos de huiusmodi probitate ac uirtutibus plurimum in domino

110 confidentes te in Aquilegensi et Gradensi ac Mediolanensi, Rauenata, Iadrensi, Spalatensi, Ragusina et Antibarensi ciuitatibus et diocesibus et prouineiis ac parfcibus Romanie et insula Cretensi apostolice sedis nuncium nostrumque collectorem et receptorem usque ad nostrum beneplacitum auctoritate apostolica facimus, constituimus et etiam deputamus, omnes et singulos nuncios ac collectores, receptores ac succollectores apostolicos inibi haotenus per sedem ipsam uel eius auctoritate deputatos, excepto dilecto filio Nicolao de Mercadantibus, canonico Patracensi, in eisdem Romanie partibus a[c] insula Cretensi, dicte sedis nuncio et collectore, penitus re[uoc]ando, ipsosque a collectorie et succollectorie officiis totaliter amouendo; tibi per te uel alium seu alios fide et facultatibus ydoneos petendi, exigendi et recipiendi nostro et camere nostre ac ecclesie Romane nomine omnia et singula, res et bona nobis et eisdem ecclesie ac camere in prefatis ciuitatibus, diocesibus, prouinciis, partibus et insula quacumque racione uel causa debifca et debenda inantea uel ad nos seu ad eas nunc inposterum pertinencia quecumque, quotcumque et qualiacumque fuerint. Insuper quoque omnibus et singulis commissionibus ac litteris apostolicis tibi et aliis quibuscumque tuis precessoribus et predecessoribus auctoritate apostolica missis, concessis seu laliter destinatis ac dictam cameram nostram seu iura te concernentibus, ceptis et non ceptis vtendi perinde easque exequendi et ad effectum plenarium deducendi ac si tibi per nos speoialiter essent destinate; nec non contradiotores quoslibet et rebelles cuiuscumque status, gradus, ordinis, condicionis uel preeminencie fuerint, etiam si pontificali uel alia quauis prefulgeant dignitate, auotoritate nostra per censuram ecclesksticam, appellacione postposita, compescendi et etiam, si opus fuerit, auxilium brachii secularis inuocandi; nec non de receptis quitandi et absoluendi, non obstanfcibus tam felicis recordacionis Bonifacii pape V I I I , predecessoris nostri, et de vna et duabus dietis ac personis ultra certum numerum ad iudicium non uocandis, quam aliis constitucionibus apostolicis contrariis quibuscunque, etiam si de illis et totis earum tenoribus de uerbo ad uerbum esset presentibus mencio specialis habenda, seu si aliquibus comuniter uel diuisim a predicta sede sit indultum^ quod interdici, suspendi uel excommunicari aut extra uel ultra certa loca ad iudicium euocari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mentionem auctoritate predicta tenore presencium facultatem plenariam concedentes ita tamen, quod in fructibus, redditibus, prouentibus et aliis bonis quibusqunque ad dictam cameram nostram pertinentibus soluendis ultra duos annos dilacionem dare nequeas et in singulis ciuitatibus et diocesibus intra tuam collectoriam consistentibus, si uero parue fuerint in duabus vnum dumtaxat succollectorem constituas et omnium et singuloram succollectorum, quos te deputare contigent, nomina et cog-

111

nomina nobis seu camerario nostro clare et distinote transmittere ac singulis annis de reoeptis per te et gestis camerario nostro seu gentibus dicte camere rationem et computa reddere non postponas. Sic igitur in premissis diligenter, solicite et fideliter te habeas, quod apud nos merito commendari ualeas, nostramque et dicte sedis benedictionem et graciam vberius consequi merearis. Datum Rome apud sanctum Petrum IV nonas iullii; pontificatus nostri anno tercio. Iz listine priora Viviana od 1. prosinca 1382. u Historijskom arhivu u Zadru, fond samostana sv. Krsevana XIV, br. 182.

102. 1380. 10. srpnja. U Zagrebu.


Ludovik, kralj ugarski i hrvatski, na molbu Nikole Jakova iz Pribia potvruje ispravu kralja Karla od 24. lipnja 1333. koja sadrzi prijepis isprave kralja Bele od 12. studenog 1244. Nos Ludouicus, dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod Nicolaus, filius Jacobi, et Nicolaus, filius Stephani de Prebych, in nostre sublimitatis venientes conspectum exhibuerunt nobis quasdam litteras serenissimi pr[incipi]s condam domini Karoli, regis Hungarie, patris nostri carissimi, patentes tenorem litterarum priuillegialium condam domini Bele similiter illustris regis Hungarie, prothaui nostri, in se transsumptiue haben[tes] tenoris infrascripti supplicantes exinde nostro regio culmini humiliter et deuote, vt easdem nostris litteris patentibus inseri et transsupmi facere dignaremur. Quarum tenor talis est: (Slijedi isprava kralja Karla od 24. lipnja 1333. koja sadrzi ispravu kralja Bele od 12. studenog 1244.) Nos itaque humillimis supplicacionibus prefatorum Nicolai et alterius Nicolai regia benignitate inclinati pretactas litteras paternas patentes presentibus litteris patentibus verbotenus inseri et transsupmi fecimus pro eisdem ad cautelam. Datum Zagrabye feria tercia proxima post octauas festi mo beatorum Petri et Pauli apostolorum anno domini millesimo C G C mo LXXX . Original na pergameni u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-I-39. Na hrptu trag okruglog pecata.

112

103. 1380. 13. srpnja. (U Zagrebu).


Zagrebacki kaptol prepisuje ispravu kralja Ludovika od 1. svibnja 1351. koja se odnosi na posjed Gostovi. Nos capitulum ecclesie Zagrabiensis memorie commendamus per presentes quibus expedit vniuersis, quod nos iuxta litteratorium mandatum domini Lodouici, doi gracia incliti regis Hungarie, domini nostri naturalis, nobis per Petrum de Bachka in festo beate Margarethe virginis et martiris sub anno domini millesimo C C C m o octoagesimo oblatum tenorum quarundam litterarum nostrarum patencium factum possessionis Gozthouich vocate, in qua ecclesia in honore sancti Laurencii dinoscitur fore constructa, itangentem in sacristia seu conseruatorio nostro diligenti requisioione prehabita in regestro conseruacionis nostre conperientes, omni penitus fraude et dolo postpositis de verbo ad verbum transcribi et presentibus litteris nostris inseri nostrique sigilli appensione fecimus communiri. Cuius quidem tenoris series modo premisso in regestro nostro inuenta sequitur in hec verba: (Slijedi isprava istoga kaptola od god, 1351. 1. svibnja.)
Tr. 1382. 1. veljae.

104. 1380. 19. srpnja. (U Zagrebu).


Kaptol zagrebacki prepisuje svoju ispravu od 1. svibnja 1358. koja sadrzi ispravu od 23. listopada 1354., o darovanju posjeda Otoka pavlinskom samostanu u Dubici. Nos capitulum ecclesie Zagrabiensis memorie commendantes [significajmus tenore presencium quibus expedit vniuersis, quod nos iuxta Etteratorium mandatum excellentisstoii principis domini Ludouici, dei gracia incliti regis Hungarie, Polonie, Dalmacie e t c , domini nostri naturalis, nobis per religiosum virum fratrem Blasium, ordinis fratrum heremitarum beati Pauli primi heremite, claustri beate virginis de promonthorio Zagrabiensi in sua ac orrmium fratrum dicti ordinis personis, feria quinta proxima post festum beate Margarethe virginis et martiris sub anio domini M CCC octuagesimo oblatum, litteras nostras priuilegiales sub amtiquo sigillo nostro confectas et emanatas, tenoris subsequentis diligenti exarninacione, videlicet

113

in quarta, 1 sigillo, scriptura et serico ac aliis de eisdem prehabita comperientes easdem omni penitus suspicione carentes, de verbo ad verbum transscribi et presentibus litteris nostris priuilegialibus inseri nouique nostri sigilli appensione communiri. Quarum tenor sequitur in hec verba: (Slijedi isprava istoga kaptola od g. 1358. 1. svibnja, [Cod. dipl. X I I . p. 471], koja sadrzi ispravu od g. 1354. 13. listopada [Cod. dipl. X I I . p. 257-258] o darovanju posjeda Otoka samostanu dubikom po Nikoli i Stjepanu Odolenovi).
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Acta monasterii Dubiczensis nr. 3. Visei pecat otpao.

105. 1380. 9. kolovoza. U Glogovnici.


Petar, prepost crkve sv. Marije u Glogovnici, daje Lovri i Nikoli, sinovima Nikole de Touth od Susjedgrada, kao predijalistima posjed Planinu. Nos frater Petrus, praepositus ecclesie beate Virginis de Glogoncha et canonicus domus sancti sepulcri Ierosolimitani, tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod consideranates preclara et laude digna seruitiorum merita, quibus egregius et strenuus miles magister Laurencius, filius condam comitis Nicolai dicti Touth de Zomzedwar, et Nicolaus, frater eiusdem, ymmo idem comes Nicolaus, pater ipsorum 3 erga nostram ecclesiam predictam et nos multipliciter studuerunt complacere et in futurum exercendo complacere spoponderunt, quandam predialem possessionem eiusdem ecclesie nostre et nostram, feudari solitam et consuetam, Planina nuncupatam, nostre collacioni et prouisioni pertinentem, cum omnibus suis iuribus et vtilitatum integritatibus quibuscunque, quouis vocabulo censeantur, sub suis veris et antiquis metis eisdem Laurencio et Nicolai ipsorum quoad uitam absque decimis et marturinis duximus conferendam, tenendam et habendam; ita tamen, quod iidem singulis annis quatuor marcas denariorum in festo purificationis virginis gloriose nobis et nostris successoribus in signum dominii dicte possessionis Planina ratione census soluere et adimplere tenebuntur. Si vero ipsam solutionem preterirent in soluendo, ex tunc sine omni iurisdiccione aliquorum iudicum, manus nostras in eandem possessionem Planina intromittere tenebuntur, et nos vel nostri successores ipsam recaptiuare habebunt facultatem eo facto. In quorum omnium premissorum testimonium, memoriam ac firmitatem perpetuam presentibus
1

tj. carta.

8 CODEX

114

sigillum nostrum authenticum duximus apponendum. Datum in predicta Glogoncha scilicet in domo habitacionis nostre feria quinta proxima ante festum beati Laurencii martyris anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo.
Fejer, Cod. dipl. Hung. IX. 5, 428. i 7, 424.

106. 1380. 20. kolovoza. U Krievcima. Petar Zudor, ban slavonski, odreuje da se izvrsi reambulacija posjeda Kamecnica, koju je na molbu Pavla Nikole od Kamecnice izvrsio podban i zupan krizevdcki Petar Chyrke. [N]os Petrus Zudor, regni Sclauonie banus, memorie commendantes significamus tenore presencmm qubius expedit vniuersis, quod nobis vna cum regni nobilibus feria secunda proxima post octauas festi beati Jacobi apostoli in sede nostra iudiciaria Crisyensi pro faciendo moderatiuo iudicio sedentibus, Paulus, filius Nicolai filii Wlkon, nobiiis iobagio castri de Kamechnicha, generacionis Maitheus, ad nostram personaliter veniendo presenciam, quasdam litteras patentes condam Jacobi comitis Crisyensis et Vydus, comitis terrestris de eodem, in anno domini millesimo C C C m o decimo septimo, feria seounda proxima post octauas festi beatorum Petri et Pauli apostolorum super facto terre condam Petri, filii Chernek, ipsi Paulo ex racionibus in eisdem declaratis deuolute confectas et emanatas metasque eiusdem terre in se continentes nobis presentauit, petens nos cum instancia, ut sibi iuxta continenciam ipsarum litterarum metalium ad reambulandum ipsas metas hominem nostrum dare et destinare dignaremur, eo quod nobilis domina relicta Petri, filii Petri de Kamechnicha, cum filiis suis ipsum Paulum perturbaret et impediret nec non aliquas particulas terrarum intra cursus ipsarum metarum existentes pro se ipsis occupassent. Nos itaque iustis et condignis peticionibus ipsius Pauli annuentes maxime pro eo, quia vnumquemque in suis iuribus, prout nostro incoribit (!) officio, conseruare debemus, magistrum Petrum Chyrke, vicebanum et comitem nostrum Crisyensem, ad reambulandum et renouandum ipsas metas duximus destinandum. Qui demum ad nos exinde reuersus nobis retulit, quod ipse die dominico proximo ante festum assumpcionis beate virginis nunc preteritum ad facies ipsius possesionis annotati Pauli accessisset et eandem iuxta series et continencias earundem litterarum metalium sibi in specie exhibitarum presentibus vicinis et commetaneis eiusdem legitime inibi conuocatis, nec non etisdem Paulo ac nobili domina relicta Petri, filii Petri, et filiis eius-

115

dem domine in puerili etate existentibus et in nullo contradicentibus per antiquas metas suas in ipsis litteris expressas reambulasset, reambulatamque et nouas metas iuxta veteres, vbi necesse fuisset, erigendo comisisset eandem prefato Paulo filio Nicolai iure sibi attinenti perpetuo tenendam et possidendam. Mete autem per ipsum magistrum Petrum ereote sunt tales: Prima meta inciperetur circa fluuium Tetruunch infra poitum eiusdem fluuii in quadam arbore tylie, wlgo hasfa dicte, meta terrea circumfusa; deinde directe ad occidentem ad montem eundo veniret ad arborem thul in cacumine eiusdem montis sitam, meta terrea ciroumfusam; ab inde directe ad eandem plagam occidentalem eundo veniret ad vnam arborem castanei, meta terrea circumfusam in fine vnius iugeris terre sitam; ab hinc directe ad eandem plagam procedendo veniret ad fluuium Jalseuech vocatum, vbi vnus truncus arboris tul haberetur meta terrea circumfusus; deinde inter terras arabiles eorundem Pauli et domine pergendo veniret ad vnam metam terream in easdem (!) terram (!) sitam; ab hinc directe eundo intraret ad fluuium Kamechnicha, vbi esset meta terrea; deinde contra cursum ipsius fluuii eundo veniret ad metas Petri, filii Mark dicti Braath, et ibi terminaretur. In cuius rey testimonium presentes litteras nostras sub appensione auttentici nostri sigilli ad peticionem eiusdem Pauli eisdem duximus concendendas. Datum Crisii feria secunda proxama post predictum festum assumpcionis beate virginis anno domiini mill[esimo] CCC r a 0 octuagesimo.
Prijepis iz ostavstine T. Smiciklasa prema originalu na pergameni koji se je nalazio kod imovinske opine Sv. Jelena Koruska kod Kriievaca.

107. 1380. 27. kolovoza. (U Zagrebu).


Kaptol zagrebaki svjedoci o ispravljanju granica zemalja koje pripadaju gradu Berschanouch. Capitulum ecclesie Zagrabiensis omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris presencium noticiam habituris salutem in omnium saluatore. Rei geste seriem opus est litterarum patrocinio commendare. Proinde vniuersorum noticie presencium serie volumus fieri manifestum, quod cum nos iuxta continenciam litterarum patencium excellentissimi principis domini Lodouici, dei gracia incliti regis Hungarie, honorabili viro domino Conya, ecclesie nostre preposito, et magistro Stephano, filio quondam Nicolai bani de Lendua, hominibus ipsius domini regis specialibus ad rectifificanda iura regalia in regno Sclauonie habita specialiter deputatis, preceptiue directarum, quibus eisdem domino preposito et magistro Stephano

116 mandabatur, quatenus inter alias rectifioaciones iurium regalium possessionarium ad sacies possessionum magistri Lachk, filii Wilkozlou de Berschanouich, miliitis ipsius domini regis, ad dictum castrum Berschanouch vocatum pertinencium eisdem presente nostro testimonio, quod per nos ad id ipsarum litterarum serie iubebant destinari, accederent, vbi ipsas passessiones et earum pertinencias ab aliorum iuribus possessionariis iuxta continenciam litterarum domini Bele regis, olim incliti regis Hungarie, priuilegalium per ipsum dominum regem eidem magistro Lachk pro tuicione et conseruacione iurium eorundem per ipsum magistrum Lachk inibi in specie exhibendorum, presentibus et commetaneis eorundem vniuersis inibi legitime conuocatis et eodem magistro Lachk vel procuratori suo legitimo inibi assistente reambulare reambulatasque easdem iuxta regni nostri consuetudinem rectificari et moderari et vbi predicta littera priuilegialis ipsius domini Bele regis metalis finiretur, ex tunc secundum seriem Htterarum metalium talium nobilium per eos inibi in specie producendarum, ex quorum possessionum parte ipsa possessionaria reambulacio fieri deberet peragrare et eciam si quid ex premissis et continenciis dictarum litterarum regalium bono modo adimpleri non posset, ex tunc omnium horum seriem, videlicet estimacionis, prohibicionis cum nominibus contradictorum et euocatorum in litteris nostris ad octauas festi beati Mychaelis archangeli speciali regie maiestati rescribi facere debuissent, honorabilem et discretum virum domi num Blasium, archidiaconum Kamarcensem, socium et concanonicum nostrum, ad exequendum premissa fidelker pro testimonio transmississemus. Tandem iidem regie maiestatis et noster homines ad nos redeuntes nobis concordi et consona voce retulerunt, quod ipsi inter alios nobiles possessiones Thome et Petri filiorum Beke a possessionibus ipsius magistri Lachk de Berschanouch modo infrascripto abinuicem separassent. Prima enim meta incipit vbi quidam ryuulus per vallem Horuathwlge vocatam currens intrat fluuium Deschnieha vocatum, wbi est meta terra, et per ipsum ryuulum supra, contra decursum ipsius, vadat versus meridiem et peruenit ad caput ipsius ryuuli, vbi sunt secus vnam viam tres mete terree de nouo erecte, quarum vna ipsi magistro Lachk, altera Bartholomeo, filio Matheus, tercia Thome et Pero, filiis Beke, separant et distinguunt; de hinc declinat versus occidentem directe et venit ad vnam metam terream sub arbore tulfa subleuatam, a qua reuertitur ad meridiem et in modico spacio procedendo peruenit ad metam terream sub arbore pomi siluestris eleuatam ;deinde reuertitur iterato inter occidentem et meridiem et vadit in paruo spacio et venit saliendo vnam viam ad arborem tul, sub qua est meta terrea in capite cuiusdam vallis erecta, per quam vallem infra descendit et intrat fluuium Kanyeuicha nuncupatum, per cuius decursum vadit infra in magno spacio et exyt de eodem ad plagam occidentalem per vnam valliculam et venit ad

117

arborem piri siluestris, sub qua est meta terrea, a qua ad eandem plagam asscendendo monticulum peruenit ad uerticem eiusdem, vbi est meta terrea, de qua progreditur in paruo spacio ad eandem plagam et saliendo vnam viam venit ad metam terream in capite cuiusdam parue vallis subleuatam, a qua regirat et vadit inter orientem et per meridiem et peruenit ad puteum Subkkrita dictum, de quo procedit ad eandem vallem et ad eandem plagam et venit in ryuulum Dunayech dictum, per cuius decursum direote progrediendo venit, vbi ipse ryuulus cadit in Kanyeuicha supradictum. Ibique mete ipsius magistri Lachk cum predictis filiis Beke modo quo supra terminantur. In cuius rei testimonium presentibus sigillum nostrum duximus appendendum. Datum octauo die festi beati Stephani regis anno domini m0 mo millesimo C C C LXXX .
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Acta monasterii Garig fasc. II, dr. 37. Na zelenoj vrpci visi peat. Na hrptu biljeka: Metales ad Bethyncz.

108. 1 3 8 0 . 2 7 . k o l o v o z a . ( U Zagrebu). Kaptol zagrebacki svjedoi o reambulaciji posjeda slobodnog mjesta Rovisa. [N]os capitulum ecclesie Zagrabiensis memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod cum nos iuxta continenciam litterarum preceptoriarum excellentissimi principis domini Lodouici, incliti regis Vngarie, vniuersis nobilibus et alterius cuiusuis status et condicionis hominibus possessiones hajbentibus, vbique in regno Sclauonie constitutis directarum vna cum honorabili et discreto domino Conya, ecclesie nostre preposito, et magistro Stephano, filio quondam Nicolai bani de Lendaua, ad renouandum, reambulandum et rectificandum metas quarumlibet possessionum et liberarum villarum regalium in dicto regno Sclauonie habitarum ac easdem a metis et possessionariis iuribus quoramHbet nobilium et ecclesiarum in contigua vicinitate dictarum possessionum regalium adiacentes et e conuerso eadem iura nobilium et ecclesiarum iuribus regalibus" presente nostro testimonio, quod ad id idem dominus rex serie ipsarum litterarum suarum per nos transmitti iubebait separandum et distinguendum ipearumque iura regalia, si que forsitan per quoscunque homines forent occupata, iterum iuri regio reapplicandum, contradiccione quorumlibet non obstante, deputatis et specialiter destinatis in iam dictis litteris re-

118

giis nominatim contentis et expressis, prout in eisdem ea ipsa vidimus contineri, honorabilem et discretum virum dominum Blasium, archydiaconum Camarcensem, socium et concanonicum nostrum, ad exsequendum ea fideliter et conscienciose, que in eisdem litteris regiis suo modo continemtur, pro testimonio duxissemus transmittendum. Qui quidem homines regie maiestatis et noster ad nos redeuntes nobis voce consona retulerunt, quod ipsi inter alias possessiones seu liberas villas ipsius domini nostri regis ad faciem libere ville Rywcha vocate pariter accessissent et eam a possessionibus et possessionariis iuribus nobilium et quorundam castrensium ei in contigua vicinitate adiacencium metis infrascriptis distinxissent pariter et separassent. Prima igitur meta incipit a parte occidentali circa vnam viam in fluuio Seleznypotok dicto circa metas hereditarias possessionis viri discreti Gregorii presbiteri, rectoris ecclesie et plebis de Rywcha antedicta, ac fratrum suorum Leschan vocate et vadit per ipsum fluuium supra ad orientem in bono spacio intrando quandam vallem Mateyewdol vocatam; et per eandem vallem procedit supra in bono spacio inter orientem et meridiem ad vnam metam terream iuxta viam de nouo erectam Trauinput vocatam; de hinc regirat per eandem viam inter septemptrionem et orientem in modico spacio et peruenit ad vnam metam iterream; deinde declinat inter orientem et meridiem peruenitque ad vnam metam terream de nouo subleuatam et ab inde direote et eandem plagam descendendo ad vallem venit ad quendam ryuulum Sileuech nuncupatam ( ! ) , per quem infra descenddt et venit, vbi ipse ryuulus cadit in fluuium Konzka nominatam (!) ibique ipse mete, quantum ex vna parte, terminantur. In cuius rei testimonium firmitotemque perpetuam presentibus sigillum nostrum duximus appendendum. Datum octauo die festi beati Stephani regis anno domini millesimo C O C m o LXXX m o .
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 561, nr. 1. Na svilenoj vrpci visi pecat.

109. 1380. 29. kolovoza. U gradu Veyglecsth.


Ludovik, kralj ugarski i hrvatski, nalaze ostrogonskom nadbiskupu Dimitriju da odgodi parnicu izmedu grada Zagreba i Marka Mikceva.
Original na pergameni u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-53. Tkalci, Mon. civ. Zagrab. I 289-290.

119

110. 1 3 8 0 . ' 2 8 . rujna. U Zadru. Marin de Matajaris prodaje Marku de Gerardo dvije kue u gradu izuzevsi dva duana za dvjesta dukata. In Christi nomine. Amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo, indictione quarta, die uigesimo octauo mensis septembris, regnante serenissimo principe et domino nostro naturale domino Lodouico, dei gratia inclito rege Hungarie, Polonie et Dalmacie, temporeque reuerendi patris et domini domini Petri de Matafaris, dei et sancte sedis apostolice gratia -archiepiscopi Iadrensis, ac magniffici et potentis domini domini Nicolay de Seec, regnorum Dalmacie et Croacie bani generalis et ciuitatis Iadre comitis. Vir nobilis ser Marinus condam ser Vulcine de Matafaris, ciuis Iadre, per se suosque heredes et successores dedit, vendidit et transactauit iure proprii imperpetuum viro nobili ser Marco condam ser Marci de Gerardo, civi Iadre, ementi pro se et suis heredibus et successoribus duas suas domos simul se tenentes de muro; vna quarum, que est versus plateam a parte traversali, coperta est de planchis, sub qua sunt infrascripte due stationes; alia que est a parte quirinali est coperta de cupis, exceptis dictis duabus stationibus existentibus sub dicta domo uersus plateam comunis siue subtus primum solarium dicte domus, quantum ipse due stationes durant et tenent; quarum duarum stationum dominium et potestatem dictus venditor in se retinet et retinuit ad faciendum de ipsis duabus stationibus totum velle suum, ut de re sua propria, presente instrumento in aliquo et pacto non obstante, vnam quarum dictaram duarum stationum ser Muta condam ser Iohannis de Martinussio, ciuis Iadre, in presenti habet et tenet ad affictum a dicto ser Martino venditore et aliam in presenti habet et tenet ad affictum a dicto ser Marino venditore Philipus condam magistri Alexandri. Que domus posite sunt in platea comunis, quibus hic (!) sunt confines, ut dixerunt: de trauersa dicta platea oomunis, de sirocho partim comissarius condam domine Palmucie, et partim ser Micha condam ser Petri Miche de Rosa, de borea partim dictus ser Micha condam ser Petri Miche et partim dictus emptor et de quirina diotus ser Marchus emptor et forte alii sunt sibi confines veriores; ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid dicto emptori uel suis heredibus et successoribus de ipsis duabus domibus sine dictis duabus stationibus quantum ipse ad presens tenent et durant deinceps melius placuerit faciendum sine contradictione dicti venditoris uel suorum heredum et successorum; cum omni accessu, ingressu, introytu et exitu suo, viis, seruitutibus, stilicidiis, aqueductibus, adiacenciis suis superioribus et inferioribus et cum omnibus iuribus et actionibus ipsis

120
duabus domibus sine dictis duabus stationibus, secundum quod ad presens tenent, in integrum spectantibus, competentibus et pertinentibus a cello usque ad habissum; dans et concedens dictus venditor per se suosque heredes et successores ipsi emptori omnia sua iura omnesque actiones et rationes reales et personales, utilles et directas, tacitas et expressas atque mixtas, que uel quas et qualia ipse venditor habet uel habere uidebatur, poterat et posset in ipsis duabus domibus, cum omnibus suis iuribus et pertinenoiis sine dictis duabus stationibus, secundum quod ad presens iacent, aduersus quascumque personas huius mundi; constitiuens dictus vencfitor eundem emptorem in ipsis duabus domiibus cum omnibus suis iuribus et pertinenciis exceptis dictis duabus stationibus, prout in presenti manet, procuratorem, ut in rem suam et ponens eum in locum suum ac eciam dans et concedens dictus venditor ipsi emptori licenciam et parabolam sua autoritate intrandi et aprehendendi tenutam et corporalem possessionem de ipsis duabus domibus cum omnibus suis iuribus et pertinenciis, exceptis dictis duabus stationibus et quia dictus venditor dominium et proprietatem ipsaruim in se retinuit; qui venditor se pro dicto emptore precario nomiine possidere constituit, donec dictus emptor de ipsis duabus domibus cum omnibus suis iuribus et pertinenciis sine dictis duabus stationibus, prout in presens iacent, tenutam et possessionem aprehendiderit corporalem. Quas quidem duas domos cum omnibus suis iuribus et pertinenciis et suo terreno proprio, super quo hediffioate sunt domus predicte, exceptis dictis duabus stationibus^ secundum quod ipse ambe in presenti manent, de quibus ambabus stationibus dictus venditor dominium et proprietatem ipsaram in se rebinuit et retinet, promixit quoque dictus venditor stipulatione solempni per se et suos heredes et successores dicto emptori ei et suis heredibus et successoribus excalumpniare et deffendere contra vnamquamque personam huius mundi de iure sub pena quarti, qua soluta uel non nichilominus contractus iste suam semper obtineat roboris firmitatem; et cum reffectione omnium damnorum, interesse et expensarum litis et extra et cum obligatione omnium suoram bonorum presencium et futurorum, et hoc pro precio et nomine precii ducatorum ducentorum boni auri et iusti ponderis, quos denarios et precium dictus venditor quarentauit, contentus et confessus fuit se manualiter halbuisse et recepisse et in se habere dixit a dicto emptore; renuncians super hoc sponte et per pactum dictus venditor exceptioni et probationi non datorum, habitoram et receptorum ac sibi manualiter numeratorum dictorum ducatorum ducentorum boni auri et iusti ponderis a dicto emptore dicta de causa tempore huius contractus, omni spey fuiture numerationis et traditionis omnique allio suo iuri et legum auxilio. Et pro predictis omnibus et singulis melius actendendis et dbseruandis sponte et per pactum dictus venditor obligauit se suosque heredes et successores et omnia sua bona presencia et futura penes dictum emptorem et suos heredes et successores et ad conueniendum tam realiter quam perso-

121

naliter, semel et pluries usque ad plenariam et condignam satisfactionem omnium predictorum Iadre et vbique locorum et terrarum et omni tempore. Actum Iadre in platea comunis presentibus ser Qanino condam ser Grixogoni de Chalcina et ser Bartulo condam ser Martini de Milano, ambobus ciuibus Iadre, testibus vocatis, rogatis et alliis. Ego Andreas filius ser Zoilli de Cesamo, iudex examinator, me subscripsi. (Signum not.) Ego Petrus dictus Perenganus condam domini Aconis de Lemicetis de Padua, imperiali auctoritate et comunis Iadre notarius iuratus, hiis omnibus interfui et rogatus predicta bona fide scripsi.. Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru, fond samostana sv. Dominika, br. 697.

111.
1380. 29. rujna. (U Zagrebu).
Pavao, biskup zagrebacki. osniva zajedno sa zagrebackim kanonicima bratovstinu koja se nazivlje kalanda. Original u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Acta capituli antiqua. Pecati su otpali. Tkali, Mon. civ. Zagrab. I, 291-293.

112.
1380. 29. rujna. U Krievcima.
Pred podbanom Petrom Chyrke izjavljuje Klara Tomina da je namirena od Jakova i Jurja Bukovackog glede djevojafke cetvrtine koja joj pripada iz imanja Budrovac. Nos Petrus Chirke, vicebanus et comes Crisiensis ac iudices nobilium eiusdem comitatus, memorie commendantes et significamus quibus expedit vniuersis per tenorem presencium, quod licet nobilis domina Clara uocata, filia Thome, dicta Lepa ex domina Chala, filia Matbms, filii Sagud de Budroucz, procreata super Georgium f ilium Petri et Jacobum, f ilium Stephani filii Budor, de eadem Budroucz de possessionaria porcione ipsius Mathius, aui sui, in eadem Budroucz apud manus eorundem Georgii et Jacobi habita, iuxta continenciam aliarum litterarum nostrarum adiudicatoriam quartam suam filialem ordine iudiciario aquisierit coram nobis, tandem ipsa domina Clara vna cum Benedicto et Demetrio, filiis suis, prefatum Georgium

122

et Jacobum et per ipsos heredes et posteritates ipsorum super vniuersis iuribus, quas (!) seinprediotis possessionibus eorandem Georgiietjacobietspecialiter in porcione possessionaria prefati Mathius filii Sagud habere sperassent, reddidissent, ymmo reddiderant expeditos penitus et per omnia absolutos, testimonio presencium mediante. Datum Grisii in festo beati Michaelis archangeli anno domini millesimo C G C m o LXXX m o .
Prijepis iz XVI stoljea u Arhivu Hrvatske u Zagrebu. Doc. medii aevi a. 1262.

113. 1380. 30. rujna. U Zadru.


Na drazbi se prodavaju dva drijeba zemlje iz ostavine Mavra Grizogona. In Christi nomine. Amen. Anno ab incarnacione eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo, indiccione quarta, die dominico, vltimo mensis septembris; regnante serenissimo principe et domino nostro naturale domino Lodouico, dei gracia inclito rege Hungarie, Polonie et Dalmacie, temporeque reuerendi patris et domini domini Petri de Matafaris, dei et sancte sedis apostolice gracia archiepiscopi Iadrensis, ac magniffici et potentis domini domini Nicolai de Seec,, regnorum Dalmacie et Croacie bani generalis et ciuiatatis Iadre comittis. Testificor ego Egidius, gastaldio preconum communis Iadre, quod, cum presentata foret dominis reotoribus ciuitatis Iadre pro parte domine Pelegrine, relicte condam ser Francisci de Grixogonis de Iadra, cedulla incantus infrascripti tenoris et continencie, videlicet: Incantantur et per incantum plus offerenti et danti dabuntur et deliberantur duc sortes terre aratorie posite in villa Comorane distriotus Iadre, que fuerant condam ser Maori Francisci de Grisogonis de Iadra et nunc eius commissarie, in quibus duabus sortibus terre sunt due poduornice et sexdecim pecie tere aratorie cum quinque peciis vinearum ad terraticum positarum in dicta villa Comorane, de quibus peciis vnam laborat presbiter Volcina de Podis, aliam laborat Gregorius Sturnoga de Paprachiane, terciam laborat Obrad Stoiacouich, quartam uero et quintam laborat Miros Micouilich de dicta villa Comorane; et cum omnibus aliis terris, pasculis, siluis, aquis ac iuribus et pertinenciis dictarum duarum sorcium terre et cum omnibus actionibus ipsis duabus sortibus [sjpeotantibus et competentibus secundum diuisionem factam inter dictum condam ser Franciscum, patrem olim dicti ser Maori, ex vna parte et condam ser Bartholomeum condam Maori de Grisogonis et fratres dicti ser Bartholomei heredis condam ser Maori ex altera parte de quatuor sortibus terre positis in dicta villa Comorane, de quibus due sortes predicte, que incantantur, cum ipsaram iuribus veneranit in partem dicto

123 condam ser Francisco de Grisogonis; cui tote ville de Comorane hii sunt confines: de austro partim possessiones commuiiis Iadre de Semulnich et partim magister Petrus a Moneta, de trauersa heredes condam domini Iohannis militis de Grisogonis, de borea partim via publica, que vocatur Muarischic, usque ad riuulum et partim heredes illorum de Nosdrogna, de quirina via publica, que protenditur uersus Nonam; et hoc ad peticionem et instanciam domine Pelegrine, relicte condam dicti ser Francisci done (!) domine et vsufructuarie omnium bonorum dicti condam ser Maori condam Francisci de Grisogonis sui filii, ut comissarie et comissario nomine dicti condam ser Maori de Grisogonis, sui filii, cum voluntate et conscensu ser Miche de Pechiaro, alterius comissarii predicti condam ser Maori volentis adimplere legata in testamento contenta dicti condam ser Maori condam Francisci in vita ipsius domine Pelegrine et executione testamenti dicti condam ser Maori scripti manu Laurencii de Alexandris de Regio, tunc notarii Jadre iurati sub millesimo trecentesimo septuagesimo, indiccione octaua, die uigesimo octauo aprilis. Igitor presens incantus procedit iuxta formam statuitorum Jadre capitulo, quod incipit: Hoc consultissimo etc. - et cognito per diotos dominos rectores, quod dicte due sortes terre, prout in dicta cedula continentur, incantari petebantur per dictam dominam Pelegrinam comissariam, ut supra, et pro dicta comissaria condam dicti ser Maori et pro exeCutione testamenti et vltime voluntatis dicti condam ser Maori, atque primo guarentatis ipsis dominis rectoribus confinibus supradictis per confinatores, qui reperti fuerunt sic esse, prout in ipsa cedula continetur, repertoque ipsas duas sortes terre, secundum quod in dicta cedula describitur confinatas, comisserunt michi Egidio gastaldioni predicto, ut dictas duas sortes terre, secundum quod in dicta cedula describitur, incantare et deliberare deberem, ut moris est; quorum mandata fideliter exequens ipsas duas sortes terre, secundum quod in dicta cedula describitur, per vnum mensem completum et vltra per plateas, ecclesias et alia loca solita et debita et diebus et horis debitis et consuetis in statutis communis Jadre expressis et nominatis publice incantaui et bis in generali conscilio Jadre denunciaui preconia voce dicens, quod dicte due sortes terre, ut in dicta cedula continetur, plus offerenti dabuntur et deliberabuntur; cedulam predictam ipsius incantus in manibus ferens diebus et horis consuetis cumque prenotifficato per me, quod die predicta, que erat dies dominica et festiua, videlicet die vltimo suprascripti mensis septembris deliberarentur ipse due sortes terre, nemo se opposuisset incantui neque deliberationi ipsarum, nullusque comparuisset, qui se plus daturam offeret Maric,e condam Volchi et seruioiali condam Saluucii de Ancona, habitatrici Jadre, que de ipsis duabus sortibus terre cum suis hiribus et pertinenciis se daturam obtulit ducatos ducerutos auri, tandem de mandato no'bilium et sapientum virorum dominorum Pauli condam ser Marini de Paulo, Chose condam ser Mathey de Begna et Marini condam ser Miche de Ginano, honorabilium rectorum ciuitatis Jadre, dic-

___ 124 tas duas sortes terre cum omnibus suis iuribus et pertinenoiis, secundum quod in dicta cedula continetur, ipsi Marige dedi et deliberaui ad habendum, tenendum, gaudendum et possidendum et quicquid ei suisque heredibus et successoribus de ipsis duabus sortibus terre cum suis iuribus et pertinenciis deinceps melius placuerit faciendum, ut de re sua propria, cum omni iure, vsu, actione seu requisitione ipsius duabus sortibus terre modo aliquo spectante et pertinente de iure, facto et consuetudine; et hoc pro precio et nomine precii ducatorum ducentorum auri, quos denarios et precium dicta domina Pelegrina guarentauit, contenta et confessa fuit se manualiter habuisse et recepisse et in se habere dixit a dicta Marica emptrice. Quam quidem Marigam prefatus dominus Paulus condam ser Marini de Paulo, rector Iadre, cum baculo, quem suis tenebat in manibus, inuestiuit de possessione ipsarum duarum sorcium terre secundum tenorem dicte cedule incantus. In cuius rey testimonium et ad euidenciam pleniorem predicti domini rectores Iadre pro tribunali sedentes sub logia magna communis Iadre, ut moris est, mandauerunt mihi notario infrascripto ad cautellam dicte emptricis hoc publicum breuiarii incantus instrumentum fieri. Actum Iadre sub dicta logia magna communis, presentibus viris nobilibus ser Grixogono condam ser Nicolay de Nassis et ser Bartolomeo condam ser Qoilli de Cipriano, ambobus ciuibus Iadriensibus, testibus vocatis, rogatis et aliis. Ego Pauius de Paulo, rector Iadre supratitulatus, scripsi. Ego Choxa condam Matey de Begna, rector ut supra, me subscripsi. Ego Marinus de Ginanis, rector Iadre, scripsi. Ego Petrus dictus Perenganus condam domini Ac,onis de Lemicetis de Padua, imperiali auctoritate et communis Iadre notarius iuratus, hiis omnibus interfui et rogatus ac iussu et mandato supradictorum dominorum rectorum Iadre predicta bona fide scripsi. (Signum not.)

Original na pergameni u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-54.

114. 1 3 8 0 . 3. listopada. U Zagrebu. Ban Petar Zudor osuuje iz ogluhe parbene protivnike Ladislava Teuteusova. Nos Petrus Zudor, regni Sclauonie banus, damus pro memoria, quod Thomas, filius Churrukch, pro magistro Ladislao, filio Teuteus, cum procuratoriis littris capituli ecolesie Chasmensis contra Benedictum litteratum, Johannem et Petrum, filios Andree de Sornou, ab octauis festi natiuitatis

125

beate Virginis decem et octo diebus continuis legitime in termino stetit coram nobis. Qui iuxta continenciam litterarum nostrarum euocatoriarum et dicti capituli rescripcionalium super factis in eisdem contentis legitime euocati non venerunt neque miserunt. Vnde ipsos in iudiciis commisimus fore conuictos, si se racionabiliter non poterunt excusare. Presentes autem sigillis nostris, absentibus sigillo Petri Chirke vicebani et comitis nostri Crisyensis, fecimus consignari. Datum Zagrabie decimo nono die termini premo mo notati anno domini M C C C LXXX . Izvana: Pro magistro Ladislao, filio Teuteus, contra Benedictum litteratum, Iohannem et Petrum, filios Andree de Sornou, iudicialis.
Cod. dipl. comitum Zichy IV, 160.

115. 1 3 8 0 . 5. listopada. U Zadru. Ban Nikola de Sech predsjedavajui sudu Hrvata i Vlaha u Zadru proglasava nevinim Grgura Jakobova od roda Ratetia optuzenog zbog ubijstva Bogese. Nos Nicolaus de Sech, regnorum Dalmacie et Croathie banus vniuersis et singulis, ad quorum noticiam presentes peruenerint, pro perpetua rei memoria facimus manifestum, quod cum accedens ad nostri presenciam Gregorius Jacobi condam Philipi de Hutucha de generatione Rathethich dum in iudicio in palacio comunis Jadre tam cum nobilibus Croachie quam cum nobilibus iudicibus Volakorum simul pro tribunali consederemus, ac et sub tali querela exposuit coram nobis quod Vlkoy Sinadinich, Dobrilo et Budko Branichich cum fratribus eorum de catuno Sopquouich me iniustc et indebite acusent, incriminentur et inculpent de et super morte Bogesse, cumsanguinei ipsorum, qui apud me commorans naturali morte et diuino iudicio est defunctus. Supplico vobis domino bano et omnibus iudicibus consedentibus vobiscum, vt, inter me, ex una parte, et ipsos inculpantes me indebite, ex altera, auditis eorum opposicionibus et meis defensionibus scita et cognita veritate verum faciatis iudicium. Cumque aduersanti et opponenti sibi tamquam affirmanti incumberet probatio, eidem parti iniunximus, ut, si posset probare, quod predictus Gregorius interfecisset Bogessam predictum, consanguineum ipsorum, cum predicta pars nil posset probare nisi id tantum, quod assereret se audisse, ut pretactus Gregorius interfecisset Bogessam prefatum, ex aduersa autem parte interrogatus Gregorius predictus per nos et nostros iudices si posset probare Bogessam suprascriptum non manu sua aut opere, sed solo diuino iudicio esse mortuum, respondit se posr se probare testimonio vertitatis. Et illico produxit in testem Borkam, filiam

126
condam Bogoy, relictam condam Miltini, propriam genitricem Bogesse predicti ac Wlkoslauum, filium condam Musoy, consanguineum Bogesse predicti, dicens: hii sciunt, quod prediotus Bogissa sit mortus naturali morte et diuino iudicio et non per me nec aliquem me operante. Interrogati per nos diota Borka, mater sua, et Wlkoslauus, consaguineus eius, utrum scient spediotum Bogissam mortuum esse naturali morte aut non, qui illioo facta eis interrogatione iasseruerunt eorum fide et sacramento se benii scire, quod predictus Bogissa sit morte mortuus naturali et diuino iudioio ac predictum Gregorium in nullo esse culpabilem aut reum seu obnoxium de et super morte Bogisse antedicti. Nos itaque videntes opponentis partis inefficacem probationem et nullo robore iuris firmatam Gregorii autem sepedicti probationes efficacissimas et testimonia satis iusta tamquam per matrem et consanguineum defunoti facta, quibus potius quam extraneis in facto suprascripto est credendum, iam sepedictum Gregorium et suos iilios ac in perpetuum filios fihorum inuocato Christi nomine vna cum predictis iudicibus per sententiam diffinitiuam damus et denuntiamus immunes, expertes et penitus innocentes mortis suprascripti Bogisse, dantes et imponentes predicte aduerse parti ac omnibus de generatione eorum perpetuum silentium et ut vna pars akeram in personis et in rebus iam per tempus non offendat. Ponimus et facimus penam inter utrasque partes duo mdlia librarum denariorum paruorum^ cuius pene medietas lese parti et altera medietas camere regie applicetur et pena commissa soluta uel non sohita hec sententia semper in sua permaneat firmitate, dantes super hoc ad maiorem cautelam secundum consuetudinem regni Croathie pristaldos et primo hos de Croathis, videlicet Budko Curiakouich, Budisa Budkouich, Radko Miletichich et hos de Volachis: Rayko Chopich, Stoyslauus Bogauchich de catuno Sopkouich. In ouius rei memoriiam dedimus has nostras litteras nostri sigilli aprehensione communitas. Datum Jadre quiinto die mensis octobris anno domini M Q C C C m 0 ootuagesimo.
Original na pergameni s tragovima utisnutog pecata. Historijski arhiv u Zadru. Pergamenae notariles 1, nr. 50.

116. 1 3 8 0 . 6. listopada. U D u b r o v n i k u . Pribil Dragosevi priznaje da je u ime miraza svoje zene Dobre primio od od Mateja Vite de Georgio 70 perpera i cetiri para srebrnih nausnica. In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo, indictione tercia, diie sexto mensis octubris. Ragusii. Coram testibus subscriptis. Ego quidem Pribillus Dragosseuich confiteor, quod

127

super met et super omnia bona mea pro dote vxoris mee Dobre, nutricis ser Maroie, filii ser Mathei condam ser Vite de Georgio, habui et recepi ab ipso ser Matheo yperperos septuaginta et paria quatuor cercellorum argenteorum cum consuetudine Ragusii cum hac condicione, quod si ego Pribillus et ego Palchus, filiois dioti Pribili, exegerimus domum a domina Slaue de Volle, quod dicta dos intelligatur esse in dicta domo et ipsa domus et omnia nostra bona videlicet Pribilli et Palchi sint obligata pro diota dote diote Dobre. Et quod si contigeret, quod absit, quod dicta Dobre decederet sine heredibus etatem legiptimam habentibus, quod ipsa Dobre possit testari medietatem dicte dotis, et reliqua medietas reuertatur et restitui debet dicto ser Matheo. Hec autem carta nullo testimonio rumpi possit. Et hii sunt testes: ser Andreas Domb de Bincola, iuratus iudex, et ser Clemens Marini de Gocge testis. (Signum not.) Ego Albertus Bono olim Thome de ciudtate Belluni, iuratus notarius et cancellarius comunis Ragusii, predictum instrumentum prout inueni notatum in catasticho notarie Ragusii manu Artichucii de Rauegnono 1 ( ! ) , tunc iurati notarii comunis Ragusii, scripsi et publicaui. Et ego Andrea de Binciola iuratus iudex.
Or. na perg. Historijski arhiv u Dubrovniku. Miscellanea.

117. 1380. 9. listopada. (U Zagrebu).


Kaptol zagrebaki svjedoci da su po nalogu bana Petra Zudora uvedeni u posjed Godenicu plemii de Zowk i jos neki. Nos capkulum ecchesie Zagrabiensis memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod cum nos receptis litteris xnagnifici viri domini Petri Zudor, regni Sclauonie bani, et iuxta continenciam earundem vna cum Iwan, filio Nicolai de Draganych, homine eiusdem, Benedictum sacerdotem, chori ecclesie nostre prebendarium, hominem nostrum fidedignum, ad quandam possessionariam statucionem faciendam pro testimonio duxissemus transmittendum; qui demum ad nos reuersi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi feria sexta proxima post festum beati Michaelis archangeli nunc proxime preteritum ad faciem possessionis Godenycza vocate, vicinis et commetaneis eiusdem inibi legitime conuocatis et presentibus accedendo, tribus diebus iuxta regni consuetudinem in eadem commorantes, nullo contradictore tunc inibi apparente Johannem, filium Andree, Johannem et Nicolaum, filios Egidii, Georgium, filium
1

Treba da stoji Riuignano.

128

Imbor, Bartholomeum, filium Thome, Jacobum, filium Stephani, Petrum, filium Johannis, Paulum litteratum, filium Laurencii, nobiles de genere Zowk, item Lwchachium, filium Dlezk, et Iliam, filium Ilie, ac ceteros fratres ipsorum patrueles de eadem Godennycza districtus Gorycza in dominium eiusdem possessionis Godenycza introduxissent et eandem possessionem cum vniuersis suis vtilitatibus et petinenciis quibuscunque eo iure, quod ad ipsos dignoscitur pertinere, perpetuo possidendam et tenendam statuissent, nemine contradictore, vt predicitur, tunc in facie eiusdem apparente. Datum feria tercia proxima post octauas beati Michaelis archangeli anno domini millesimo trecentcsimo octuagesimo.
Iz prijepisa zagrebakog kaptola od g. 1517 i 1559. Original u Arhivu fugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-103.

118. 1 3 8 0 . 1 8 . listopada. ( U Zadru). Helena de Botono, priora samostana sv. Dimitrija u Zadru, izjavljuje da je od Pelegrine, udovice Franje de Grixogonis, izvriteljice opruke Lucije, zene Maura de Grixogonis, primila 50 libara koje je ova ostavila oporuno sada ve umrloj redovnici Graciji de Botono. In Cristi nomine. Amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo, indictione quarta, die decimo octauo mensis octubris, regnante serenissimo principe et domino nostro naturale domino Lodoucio, dei gratia inclito rege Hungarie, Polonie et Dalmacie, temporeque reuerendi patris et domini domini Petri de Matafaris dei et sancte sedis apostolice gratia archiepiscopi Iadriensis ac magniffici et potentis domini Nicolay de Seec,, regnorum Dalmacie et Croacie bani generalis et ciuitatis Iadre comitis. Domina soror Helena de Botono, priora monasterii sancti Demetri de Iadra, cum ascensu (!) suarum sororum et monialium dicti monasterii videlicet dominarum sororum Agnetis Jurisich, Chatarine de Begna, Andriole de Cortosis, Drage et omnium aliarum dominarum monialium tocius capituli ibi congregatarum sono campanelle, ubi capitula dicti monasterii congregantur, ut moris est, ac etiam cum ascensu ( ! ) , beneplacito et voluntate viri nobilis ser Damiani condam ser Qilli de Cipriano, ciuis Jadre, procuratoris dicti monasterii, ut dixit, ibi presentis ac laudantis, aprobantis et ratifsicantis omnia et singula infrascripta, vocauit sibi suo nomine et nomine omnium aliarum sororum bene et integre se fore et esse solutam et satisfactam, tacitam et contentam ac plenam et integram solutionem et satisfactionem in se habere dixit a domina Pelegrina, relicta condam ser Francisci de Grixogonis de ladra, ut comissaria, ut dixit, condam domine

129

Lucie, vxoris condam ser Mauri de Grixogonis, olim filii ipsius domine Pelegrine, de libris quinguaginta paruorum relictis per dictam dominam Luciam domine sorori Gratie de Botono, tunc moniali dicti monasteriii et nunc deffunote, in suo testamanto scripto manu Beltramis de Tarsia, ciuis Iustinopolitani, tunc Iadrensis iurati, sub millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, indictione quarta decima, die quinto mensis aprilis a me notario infrascripto viso et leato, faciens dicta domina soror Helena priora suo nomine et nomine quo supra et tocius capituli dicti monasterii ipsi domine Pelegrine comissarie et dicte comissarie condam dicte domine Lucie de dictis Jibris quinquaginta paruorum reiictis, ut supra, finem, remissionem, quietationem et perpetuam libertatem ac etiam pactum perpetuum et speciale de vlterius non petendo ipsi domine Pelegrine comissarie seu ipsi comissarie condam dicte domine Lucie dictas libras quinquaginta paruorum relictas, ut supra, in toto uel in parte per se uel per suas succedrices aut per aliquam personam nomine suo et dioti monasterii sub pena quarti, qua soluta uel non, nichilominus contractus iste suam semper obtineat robofris] 1 firmitatem et cum reffectione omnium damnorum, interesse et expensarum litis et extra (et cum obligadone omnium damnorum ( ! ) , interesse et expensarum litos et extra) 2 et cum obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum dicti monasterii. Et hoc fecit dicta domina soror Helena priora, quia gilarentata, contenta et confessa fuit se manualiter habuisse et recepisse et in se habere dixit suo nomine et nomine quo supra a dicta dormna Pelegrina comissaria dante et soluente nomine et vice dicte comissarie et pro diota comissaria condam dicte domine Lucie et dicta de causa renunciauit super hoc sponte et per pactum dicta domina soror Helena priora exceptioni et probationi non datarum, habitarum et receptarum ac sibi manualiter numeratarum dictarum librarum quinquaginta paruorum a dicta domina Pelegrina cornissaria dante ut supra et dicta de cuasa tempore huius contractus omni spey future numerationis et traditionis omnique alii suo iuri tam canonico quam ciuili et muliebri auxilio. Actum Iadre in ecclesia sancti Demetri de Iadra presentibus magistro Andrea protomagistro condam magistri Desse protomagistri et magistro Damiano chalefado condam Cresscii Ricii, ambobus de Iadra, testibus vocatis rogatis et aliis. Ego Marcus Girardi, iudex examinator, manum misi. (Signum not.) Ego Petrus dictus PerenQanus condam domini Agonds de Lemicetis de Padua, imperiali auctoritate et comunis Iadre notarius iuratus hiis omnibus interfui et rogatus predicta bona fide scripsi.
Original na pergameni. Arhiv samostana sv. Marije u Zadru, mapa IV, br. 289.

1. Dio rijei u zaporkama izostavljen grekom pisara. 2. Ponavlianje teksta grekom pisara.
9 CODEX

130

119. 1380. 18. listopada. U Zagrebu.


Kaptol zagrebaki svjedoi da su se sinovi blagajskog kneza Dujma nagodili s topuskim opatom o posjedu Mala Bojna (Kisboyna) i popisuje granice njihovih zemalja. Nos capitulum ecclesie Zagrabiensis memorie commendantes significamus tenore presentium quibus expedit universis, quod cum nos ad amicabilem litteratoriam petitionem magnifici viri domini Petri Zudor, regni Sclavonie bani, ad videndam seu audiendam quandam arbitratoriam compositionem inter magistros Iohannem, Nicolaum, Babonik et Stephanum, filios comitis Duymi de Blagai, ab una, parte vero ex altera virum religosum dominum fratrem Thomam, abbatem Toplichensem, tertio die beati Michaelis archangeli nunc proxime preteriti in possessione Boyna fiendam nostros homines fide dignos pro utrisque partibus, scilicet pro parte ipsorum jiliorum comitis Duymi virum discretum, dominum Gregorium, archidiaconum Chasmensem, pro parte vero ipsius domini abbatis similiter virum discretum dominum Andream, archidiaconum de Worosd, socios et concanonicos nostros, pro testimonio transmisis6[emu]s; tandem iidem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerumt, quod partes predicte die et loco predictis super facto possessionis Kisboyna et metarum eiusdem per ordinationem et compositionem proborum et nobilium virorum pacem inter eosdem zelantium metis seu signis metalibus infrascriptis distingendo, partibus predictis perpetuo possidendam, eandem eo modo reliquissent. Prima enim meta eiusdem possessionis Kisboyna, prout nobis iidem nostri homines in regestro apportarunt, incipit in quodam monte Pesschennagoricha vocato iuxta metas hominum generationis Creschych sub duabus arboribus querci cruce signatis, metis terreis circumfusis, quarum una a parte orientis prefatis filiis comitis Duymi et alia a parte occidentis domino abbati distingerent; deinde per declinationem eiusdem montis descendendo versus aquilonem ad quandam arborem jegyna, penes quam duas metas terreas elevassent; dehinc ad viam et ad quandam arborem tul, penes quam similiter duas metas terreas erexissent, ab hinc in modico spatio eundo ad duas arbores tul cruce signatas metis terreis circumfusas, deinde . . . ad quandam planitiem Terztenycha vocatam, ubi duas metas terreas cumulassent, de hinc per eandem planitiem versus eandem plagam in modico spatio eundo ad duas metas terreas, ubi cadit ipse cursus metalis in fluvium Boyna, in quo in pravo spatio descendendo et exeundo de eodem, ubi prope portum eiusdem [fluvii duas metas] terreas, unam scilicet sub quadam arbore pomi silvestris, aliam in terra plana cumulassent; deinde per planitiem in bono spatio eun-

131

do . . . arbores tul metis terreis circumfusas, deinde directe in parvo spatio eundo ad duas metas terreas; ab hinc ascendendo quendam [montem, in cuius] cacumine duas metas terreas, unam scilicet sub arbore tul et aliam in terra plana erexissent, deinde per cacumen eiusdem in bono spatio eundo perveniret ad quandam viam et transeundo ipsam viam ad duas metas terreas; de hinc descendendo de eodem monticulo per quandam planitiem versus [plagam] occidentalem ad duas metas terreas, ubi ipse cursus metalis caderet in fluvium Chemernicha et saliendo ipsum fluvium eundo ad quendam m[onticulum] pervenisset, in quo duas metas terreas erexissent et per berch ipsius montis versus septemptrionem ad cacumen eiusdem montis perveniret, in cuius cacumine duas metas terreas erexissent; deinde ascendendo alium montem et decendendo de eodem ad duas arbores tul cruce signatas, sub quibus metam [terream elev] assent et ab hinc in modico spatio eundo caderet in quandam magnam viam, per quam itur versus Thoplicam, que via separaret metas . . . . tes prenotatas, penes quam et ex utraque parte eiusdem duas novas metas terreas erexissent, quarum unam a a parte eccidentali domino fabbati pre]dicto et aliam a plaga orientali memoratis filiis comitis Duymi deputassent et reliquissent, ibique ipse cursus metalis terminaretur. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentibus sigillum nostrum duximus appendendum. Datum feria quinta proxima post festum beati Galli confessoris anno domini M CCC octuagesimo.
Thalloczy-Barabds, Cod. com. Blag. 167168.

120. 1380. 18. listopada. (U Zagrebu).


Kaptol zagrebaki svjedoi da su se sinovi blagajskog kneza Dujma nagodili o posjedu Mala Bojna (Kisboyna) s rodom Kreia i popisuje granice njihovih posjeda. Nos capitulum ecclesie Zagrabiensis memorie commendantes significamus tenore presentium quibus expedit universis, quod cum nos ad amicabilem literatoriam petitionem magnifici viri domini Petri Zudor 5 regni Sclavonie bani, ad videndam seu audiendam quandam arbitratoriam compositionem inter magistros lohannem, Nicolaum, Baboneg et Stephanum, filios comitis Doymi de Blagay, ab una, parte vero ex altera nobiles viros homines generationes de Cresych tertio die festi beati Michaelis archangeli nunc proxime preterki [in] possessione Boyna fienda[m] nostros homines fide dignos pro utrisque partibus, scilicet pro parte ipsorum filiorum comitis

132 Doymi virum discretum dominum Gregorium, archidiaconum Chasmensem, pro parte vero ipsorum universorum hominum de genere Cresych similiter virum discretum dominum Andream, archidiaconum de Worosd, socios et concanonicos nostros, pro testimonio transmisissemus, tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt, quod partes predicte die et loco predictis super facto possessionis Kisboyna et metarum eiusdem per ordinationem et compositionem proborum et nobilium virorum pacem inter eosdem zelantium metis seu signis metalibus infrascriptis distingendo, partibus predictis perpetuo possidendam eandem eo modo reliquissent. Prima enim meta eiusdem possesionis Kisboyna, prout nobis iidem nostri homines in registro apportarunt, incipit in quadam arbore magna querci, que existit in cacumine montis Gariauech, a metis hominum generationis de Stebecha, cruce signata, meta terrea circumfusa, a parte orientis prefatis filiis comitis Doymi et ab alia parte occidentis hominibus generationis de Cresych distingerent; deinde vadit et procedit infra directe descendendo per bonum spatium et venit ad caput longi rivuli, ubi oritur ipse rivulus vulgariter Dulgaknea vocatus et per meatum eiusdem rivuli directe infra descendendo per magnum spatium venit in fluvium Prosyna, ubi ipse rivulus cedit seu intrat in eandem Prosynam, ab hinc vadit et procedit directe infra per magnum spatium per meatum seu cursum ipsius fluvii Prosyna et exit ab eodem fluvio Prosyna revertendo se per quandam planam terram extra ipsum fluvium et venit ad quendam puteum Breztouech vocatum, cuius vero putei in capite seu ubi ipse oritur existit quedam magna arbor silfa vocata; deinde vadit supra per dorsum undus longi montis per multum spatium ascendendo versus aquilonem et venit ad cacumen eiusdem montis et de eiusdem montis cacumine ascendendo per bonum spatium per terram quasi planam et venit ad cacumen seu caput, ubi oritur rivulus Dedinsco vocatus, ab hinc vadit et descendit in quandam parvam vallem et de eadem valle ascendit supra ad monticulum, qui monticulus existit prope de superius rivulo Pisschan vocato; deinde de eodem monticulo descendit infra et pertransiendo ipsum rivulum Pisschan ascendendo supra per viam per modicum venit ad quandam magnam arborem querci meta terrea circumfusam, que arbor existit secus viam a parte sinistra prope, per quam kur de Cresych ad Boynam ibique ipse mete terminantur, a prima meta incipiendo a parte sinistra terra hominum de Cresych, a parte vero dextera terra prefatorum filiorum comitis Doymi, sicque ipse cursus metalis inter easdem partes finitur et terminatur. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentibus sigillum nostrum duximus appendendum. Datum feria quinta proxima post festum beati Galli confessoris anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo.
Thalloczy-Barabds, Cod. com. Blag. 169-170.

133

121. 1 3 8 0 . 2 2 . listopada. ( U azmi). azmanski kaptol izvjeuje bana Petra Zudora da je na njegov zahtjev pozvao pred sud sinove Andrije koji su se pamicili s Ivanjom, udovicom Dominika Chetera. Magnifico viro domino Petor Zudor, regni Sclauonie bano, amico eorum reuerendo, capitulum Chasmensis ecclesie amiciciam paratam cum honore. Nouerit vestra magnificencia, quod cum nos visis literis vestris euocatoriis, quas capite sigilli nostri consignantes cum presentibus vestre magnitudini remisismus, vna cum Petro, filio Iwan de Gresencha, homine vestro in eisdem literis contento et expresso, Johannem chori ipsius ecclesie nostre clericum, hominem nostrum, ad infrascriptam euocacionem faciendam pro testimonio duxissemus transmittendum, tandem iidem ad nos exinde reuersi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi sabbato proximo post festum beati Luce ewangeliste, nunc preteritum, Benedictum literatum, Johannem et Petrum, filios Andree, in possessiones eorum Sarnov vocata, contra nobilem dominam Ivanya vocatam, relictam Dominici dicti Cheter, ad contenta ipsarum literarum vestrarum responsuros et racionem efficacem reddituros in vestram euocassent presenciam [ad] octauas festi omnium sanctorum nunc affuturi eisdem coram vobis conparendi pro termino assignando. Datum tercio die euocacionis prenotate, anno domini Mo CCC octuagesimo. lzvana: Domino bano pro nobili domina Ivanya vocata contra Benedictum literatum, Iohannem et Petrum, filios Andree, ad octauas festi omnium nunc affuturi euocatoria. Cod. dipl. comitum Zichy T. IV, 171.

122. 1 3 8 0 . 3 1 . listopada. U A n k o n i . Biljeska o izabiranju polanika Ankone u slavenske krajeve. Dicti domini antiani et regulatores, existentes ut supra, vigore deliberationis consilii generalis elegerunt in ambaxiatorem iturum ad partes Sclavonie, pro dando remedia opportuna circa novitatem, que fuerit per brigantinos e t c , Petrellum Masscelli FanelM de Ancona; cum salario declarando per ipsos.
Archivio comunale di Ancona. Libri consiliorum et decretorum. Lib. I, p. LIV. Makuev: Mon. hist. Slav. merid. I, p. 102. Makuev: Zapisi XIX, 2. pril. 4 p. 33. Rad XVIII, p. 232.

134

123. 1380. 26. studenog. (U Zagrebu).


Zagrebacki kaptol javlja banu Petru Zudoru da je bez prigovora izvrsena predaja jedne cestice posjeda Oresja Tomi, sinu Vukovom. Magnificio viro domino Petro Zudor, regni Sclauonie bano, amico eorum honorabili, capitulum ecclesie Zagrabiensis amiciciam paratam cum honore. Noverit vestra magnificencia, quod cum nos receptis literis vestris statutoriis sigillo magistri Petri Chyrke, vicebani et comitis Crisiensis, consignatis, nobis directis, quas capite sigilli nostri consignando vobis duximus remittendas una cum Johanne, filio Georgii de Schytaria, homine vestro, in eiusdm litteris vestris coratento et expresso, virum discretum magistrum Johannerh de Maroucha, socium et concanonicum nostrum, ad ipsam statucionem faciendam pro testimomo duxissemus transmittendum, tandem iidem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi feria quarta proxima ante festum omnium sanotorum nunc proxime preteritum ad faciem eiusdem portionis possessionarie in possessione Oresya habite, scilicet condam Cuzmisa, in dictis iiteris statutoriis plenius expresse, viciruis et commetaneis eiusdem universis inibi legitime convocatis et presentibus personaliter accedendo, eandem cum omnibus uitilitatibus eiusdem Thome^ filio Wlk de eadem Oresya, iure sibi attinente nemine contradictore inibi apparente perpetuo statuisset possidendam. Datum feria secunda proxima post festum beate Katharine virginis et martiris anno domini M C C C LXXX.
Tr. 1380. 3. prosinca.

124. 1380. 2. prosinca. (U Zadru).


Prodaje se na drazbi mletacki brod koji je uhvatila zadarska galija kod Tranija za 900 zlatnih dukata, od koje svote treina pripada zadarskoj opini, a ostalo posadi zadarske galije. 1380. die 2. decembris. Incantetur nauilium vocatum sanctus Grisogonus, quod fuit Venetorum nostrorum emulorum, captum sub Trani per galeam communis Jadre, cuius est patronus Cressius de Varicassis dictus Gallus, ad instantiam procuratorum communis deliberatum pro ducatis 900 auri in auro, vel pro quolibet ducato solidos 76 paruorum, quorum tertia pars communi deueniat et due partes pro vniuersis hominibus dicte galee.
Lucius, Memoire istoriche di Tragurio, p. 321.

135

125. 1 3 8 0 . 3 . prosinca. ( U Zagrebu). Podban Petar Chyrke dosuuje cesticu posjeda Oresja nakon provedenog postupka Tomi, sinu Vukovom. Nos Petrus Chyrke, vicebanus regni Sclavonie et comes Crysiensis, memorie commendantes tenore presentium significamus quibus expedit universis, quod Thomas, filius Wlk de Oresia, per . . . iuxta continentiam literarum capituli ecclesie Zagrabiansis citatarum (!) pariter et intraductaterum (!) in quindenis f esti beati Laurentii martiris proxime preteritis coram bano comparendo, easdem litteras nobis ad nostram amicabilem litteratoriam peticionem rescriptas, tenoremque litterarum nostrarum ipsi capitulo directaram verbaliter in se habentes, asserens accionem et proposicionem suam litteris con prout per litteras domini magnifici viri domini Petri Zudar, regni Sclauonie bani, domini nostri, informabamur, eidem presentasset, declarantes, quod cum idem Thomas acceptis Johanne, filio Georgii, nostro et discreto viro Mathia, presbitero chori ipsius capituli prebendario, eiusdem capituli hominibus, in predicto festo beati Laurencii martiris proxime preteriti ad faciem cuiusdam porcionis possessionarie in dicta Oresia habite vicinis et commetaneis eiusdem universis inibi legitime convocatis et presentibus accessisset, et se in dominium dicte porcionis possesionarie introducere, et eandem eo iure, quod ad ipsum dinosceretur perpetue possidendam per prefatos nostrum et dicti capituli homines sibi statui facere voluisset, Nicolaus, filius Maren, ab huiusmodi introduccione et statucione prefatos nostrum et annotati capituli homines prohibuisset; quem quidem Nicolaum iidem noster et ipsius capituli homines die et loco, quibus supra, racionem contradiccionis sue redditurum contra annotatum Thomam, ad dictas quindenas in presenciam dicti domini bani c[onvocassent] hinc perfatus Thomas quasdam duas litteras dictis capituli Zagrabiensis privilegiales, feria quarta proxima ante festum beate Margarete virginis et martiris proxime preteritum confectas, dicto domino nostro bano presentasset ipsum informantes, quod Nicolaus, fillus Mareni de Oresia, in sua ac Mireni et Martini [frat]rum uterinorum Georgii, filii Malezlai, fraJtris ipsius patruelis, Iwech et Barla, filiorum Georgii de eadem Oresia, cum litteris procuratoriis domini nostri regis sufficientibus personis ab una, parte vero ex altera Thomas, filius Wlk, civis montis Grechensis, coram ipso capitulo constituti, per eundem Nicolaum supra confessus extitisset ministerio vive vocis, quod quamvis idem Thomas ipsius et prefatos fratres suos racione cuiusdam porcionis sue hereditarie

136 in possessione predicta Oresia per Cuzmisa, avum suum, ipsum contingentem et sibi succedere debentem in congregacione generali tunc existente attraxisset, tamen intervencione et nobilium virorum ad talem pacis devenissent uinionem, quod ipsi filii Maren totalem porcionem possessionariam ipsius Cuzmise, avi prefafci Thome, hereditariam in dicta possessione Oresya habitam anotato Thomae et per eum suis heredibus annuissent, remisissent et consensissent iure perpetuo et irrevocabiliter metis, sub quibus eandem ipse Cuzmisa tenuisset, habendam, possidendam, obligans se idem Nicolaus et annotatos nobiles supra specificatos auctoritate procuratoria predicta, quod si unquam temporum in processu contra eundem Thoman et suos heredes racione eiusdem porcionis possessionarie litem moveret aliquam dueli facti potencialis contra ipsum Thomam et suas posteritates convicerentur eo facto. Quibus quidem litteris exhibitis dem Thomam et suos heredes racione eiusdem porcionis possessionarie litem tulasset per Nicolaum supradictum in presencia domini bani prenotati. Quo audito idem Nicolaus in presencia dicti domini bani respondisset eo modo, quod ipse tempore premisse possessionarie introduccionis et statucionis pro eo contradictor apparuisset, sibi id assumpsisset, quod tam diu donec sibi decem marcas denariorum non persolveret in dictam porcionem possessionariam intrare non valeret; et ibidem quasdam duas literas patentes videlicet unam Zagrabiensis comitis Fabiani, secundam capituli Zagrabiensis dicto domino bano presentasset. Quarum prime tenor talis esset: (Slijedi isprava zagrebackog upana Detrika od 15. ozujka 1268. s prijepisom isprave zupana Fabijana od 15. prosinca 1261. Cod. dipl. V. 200 i 460). Alterius vero litterarum dicti capituli ecclesie Zagrabiensis continencia, secundo die festi beate Margarethe virginis et martiris pro tunc preterito confecte, declarasset: quod Thomas, filius Wlk de Oresya, personaliter ab una, parte vero ex altera . . . . de eadem ad ipsius capituli accedentes presenciam per eundem Thomam confessum extitisse, quod licet ipse quandam porcionem possessionariam a Cusmisa, avo suo, devolutam ab eodem Nicolao et suis fratribus tam videlicet mere composicione proborum virorum, quam iuris ordine observato optinuerit, tamen idem Thomas Nicolaus in redempcionem eiusdem porcionis possessionarie decem marcas denariorum persolvere et tamdiu ipsam possessionem non intrare, completis autem et persolutis ipsis decem marcis ipse Nicolaus dictam possessionem seu possessionariam porcionem renuere et resignare ac ipsum Thomam in dominium eiusdem intromittere debet exhibentibus factis prefatus Cuzmisa non maiorem porcionem possessionariam in dicta Oresya, nisi quanta in dictis litteris prefati comitis Detrici contineretur habuisse et eandem ipse, sed non maiorem, prefato Thome, ut prescribitur, iuxta conti-

137 nenciam litterarum dicti capituli privilegialium . . . . scnsualiter conscriptarum in sua et predictorum aliorum personis donasset. His itaque peractis eedem partes in premissis per ipsum dominum banum iuris equitatem petivisset impertiri; unde quia prefatus Nicolaus, filius Maren, termino in predicto in ipsius capituli presencia personaliter comparendo in sua et predictorum Maren, Martini, Georgii, /Iw/ech et Barla auctoritate procuratoria prenotata personis dictam porcionem possessionariam condam prefati Cuzmisa ipsum in dicta possessione Oresya contigentem sub obligamine prenotato ipsi Thome, modo premisso, annuisse et remisisse, idem vero Thomas similiter coram dicto capitulo astando Nikola racione ex prescripta dictas decem marcas denariorum solvere asumpsisse ex prescriptarum litterarum continenciis lucide adinveniebantur, prefatus eciam Nicolaus predictam prohibicionem solum racione prescriptarum decem marcarum et non alia de causa se fecisse asseruisset, prefatus vero Thomas ipsas decem marcas an[tedicto] Nicolao, ut predicitur, coram ipso domino bano astante plenarie persolvisset et integre, et ex eo predicta porcio possessionaria modo prescripto per ipsum Nicolaum in sua et predictorum aliorum personis ipsi Thome resdgnata eidem Thome statui debere visum fuisset ad ipsamque statucionem dicti domini bani et annotati capituli homines necessario fuissent destinandi per idem. Dominus banus amiciam dicti capituli Zagrabiensis litteratorie petivisset diligenter, quatenus ipsorum mitterent hominem pro testimonio fidedignum, quo presente homo dicti domini infra declarandus ad faciem dicte porcionis possessionarie in dicta possessione Oresya . . . . condam prefati Cuzmisa vicinis et commetaneis ipsarum universis inibi legitime convocatis et presentibus accedendo eandem cum omnibus suis Uitilitatibus prefato Thome iure sibi atinenti statueret et committeret perpetue possidendam, contradiccionem prefati Nicolai et aliorum quorumlibet eo, quod tempore prescripte introduccionis nullius alterius . . . ipsius [particule] obviasset contradiccio, obviari non valente. Et post hec ipsius possesionarie statucionis seriem ad octavas festi beati Martini confessoris tunc venturas dicto domino bano amicabiliter rescriberet capitulum Zagrabiense prenotatum. Tandem ipsis octavis festi beati Martini confessoris instantibus prefatus Thomas . . . . personaliter veniendo presenciam litteras anotati capituli super premissis rescripcionales nostras produxit in conspectum habentes hunc tenorem: (Slijedi isprava kaptola zagrebackoga od 26. studenog 1380.) Nos igitur dictam porcionem possessionariam in dicta possessione Oresya vocata habitam, que condam dicti Cuzmisa prefuisset per predictos dicti domini nostri bani ac anotati capituli homines tcrmino in prefixo ex tenore diotarum Rterarum ipsius capituli eidem Thome statutum fore

138

agnoscentes eandem cum omnibus suis utilitatibus eidem Thome et eius heredibus, heredumque suorum successoribus reliquimus et commisimus in perpetuum possidere, pariter et habere, salvo tamen iure allieno. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas eidem Thome duxerimus concedendas. Datum Zagrabie sedecimo die octavarum festi beati Martini confessoris predictarum anno domini M C C C octuagesimo prenotato.
Original na pergament vrlo osteen. Arhiv Hrvatske u Zagrebu. Acta capituli antiqua.

126. 1380. 4. prosinca. (U Zagrebu).


Kaptol zagrebacki na molbu Nikole Blagajskog prepisuje svoju listinu od 27. srpnja 1283. izdanu za pleme jamniko. Capitulum ecclesie Zagrabiensis memorie commendamus per presentes quibus expedit universis, quod nos iuxta litteratorium mandatum excellentissimi principis domini Lodovici, dei gracia illustris regis Hungarie, Polonie, Dalmatie e t c , domini nostri naturalis, nobis per nobilem virum magistrum Nicolaum, filium condam comitis Duymi de Blagay, in festo beate Barbare virginis et martyris proxime nunc preterito sub anno domini MCCC octuagesimo oblatum, quasdam litteras nostras privilegiales sub priori sigillo nostro confectas et emanatas tenoris subsequentis diligenti examinatione ipsarum in carta, sigillo, scripurta et serico ac aliis de eisdem prehabita reperientes easdem omni penitus suspicione carentes de verbo ad verbum transcribi et presentibus litteris nostris privilegialibus inseri novique nostri sigilli appensione fecimus communiri. Quarum tenor talis est: (Slijedi isprava kaptola zagrebackog od 27. srpnja 1283. v. Cod. dipl. VI. str. 436-437.) Nos igitur mandatis ipsius domini regis obedire cupientes, ut tenemur, dictas litteras privilegiales nostro priori sigillo consignatas de verbo ad verbum transcribi et nostro novo sigillo pendenti, ut prefertur, fecimus communiri. Datum die et anno domini supradictis. Thalloczy-Barabds, Cod. Blag. 171. Vjesnik zetn. ark. Vlll, 232.

139

127. 1380. 8. prosinca. U Zoliju.


Ludovik, kralj ugarski i hrvatski, pile splitskom kaptolu da je pisao papi da potvrdi redovnika Nikolu za opata samostana sv. Benedikta pod borovima u Splitu. Lodovicus, dei gratia rex Ungarorum, Polonie, Dalmatie etc, fidelibus suis honorabilibus viris capitulo Spalatensi, nec non iudicibus et comunitati civitatis Spalati, salutem et gratiam. Noveritis, quod nos petitionibus vestris, quas nobis pro venerabili fratre Nicolao quondam Marci de dicta Spalato ordinis sancti Benedicti cum laudabili testimonio ipsius obtulistis, annuimus et eidem fratri Nicolao de abbatia sancti Stephani de Pinis Spalatensis diocesis, per amotionem et legitimam depositionem quondam fratris Nicolai de dicta abbatia vacante providimus et pro ipsius confirmatione domino summo pontifici direximus litteras et preces nostras, dictoque fratri Nicolai Marci, donec sibi provisio per dominum papam facta fuerit, regimen et gubernationem duximus presentibus comittendam. Datum Zolii die V I I I mensis decembris anno domini M C C C L X X X .
Iz registra samostana sv. Stjepana u Splitu koji se nalazi u Biblioteci Marciani u Veneciji.

128. 1380. 17. prosinca. (U Ankoni).


U velikom vijeu Ankone donose se zakljucci koji se odnose na ometanje trgovackih veza sa susjednom dalmatinskom obalom od strane Mlecana. Consilio generali . . . Item quod cum per offidales exoellentis dominii Venetiarum, iam est diu, fuerint certe quantitates pecuniarum civium Ancone in Venetiis sequestrate, et per subditos dicti dominii illate fuerint in mari plura dampna Anconitanis civibus antedictis temporibus retroactis; et ultra hoc de novo quoddam navigium veniens cum quadam arbore a navi et certa quantitite lignaminis, ferri et raminis de partibus Sclavenie captum fuerit et Venetias ductum per quandam galeam Venetam et etiam capti fuerint certi cives Anconitani et carcerati in Venetiis teneantur et verisimiliter fient in posterum in simili forma, nisi opportuna remedia opponantur, quod provideatur de salubribus modis super materia prelibata. (Arch. commun. Anconae. Lib. 1. cons. et decr. 83.)

140

Honorabilis vir Bertolucius Cole Petri etc. dixit et consuluit super seriem propositam de dampnis recuperandis, quod domini antiani et regulatores habeant autoritatem et baliam eligendi et mittendi unum vel duos ambassiatores Venetias, ut eis videbitur, ad impetrandum revocationem sequestri pecuniarum civium Ancone et resarcitionem dampnorum eis illatorum in mari et relassationem captivorum detemptorum per officiales et subditos Venetos ac fidantiam, ut possit navigari ad partes Sclavonie secure, omni impedimento ab officialibus et subditis dicti dominii inferendo cessante.
Archivio comunale di Ancona, Lib. I Cons. et decret. f. 90. Makusev, Mon. hist. Slav. merid. I, 1, p. 102-103. Makusev, Zapiski XIX, 2, pril. 4, p. 33-34. Regest. Rad XVIII p. 232. Regest.

129. 1 3 8 0 . 3 1 . prosinca. U Zadru. Ribar imun prodaje svoju kuu za stotinu libara maiih dinara Prvku s otoka Pasmana. In Christi nomine. Amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo, indicione quarta, die vltimo mensis decembris; regnante serenissimo principe et domino nostro naturale domino Lodouico, dei gratia inclito rege Hungarie, Polonie et Dalmacie temporeque reuerend" patris domini domini Petri de Matafaris, dei et sancte sedis apostolice gratia archiepiscopi Jadriensis, ac magnifici et potentis domini domini Henrici Bubech, regnorum Dalmacie et Croacie bani generalis et ciuitatis Jadre comitis. Simon piscator condam Qanoli de Jadra per se suosque heredes et successores dedit et vendidit iure proprii in perpetuum Perfce condam Stancii de Pistomano ementi pro se et suis heredibus et successoribus vnam suam domum cum suo terreno proprio, super quo est hedifficata, muratam a duabus partibus videlicet a parte australi e t a parte quirine, copertam de tabulis, positam Jadre in confinio sancti Siluestri; cui domo hii cunt confines, ut dixerunt: de siroko et de quirina via publica comunis, de trauersa Grescus condam ser Iohannis de Qualis et de borea possidet monasterium sancte Marie monacarum de Jadra et forte alii sunt sibi confines, ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid dicto emptori uel suis heredibus et successoribus de ipsa domo deinceps melius placuerit faciendum sine contradiotione dicti venditoris uel suorum heredum et successorum,

141

cum omni accessu, ingressu, introytu et exitu suo, viis, seruitutibus, stilicidiis, aqueductibus, adiacentiis et pertinentiis suis superioribus et inferioribus et cum omnibus iuribus et aotionibus ipsi domo in integrum spectantibus, competentibus et pertinentibus a cello usque ad habissum, dans et concedens dictus venditor ipsi emptori omnia sua iura, que ipse habet in ipsa domo aduersus quascumque personas huius mundi; constituens dictus vendittor eundem emptorem in ipsa domo procuratorem ut in rem suam et ponens eum in locum suum ac etiam dans et concedens dictus venditor ipsi emptori licenciam et parabolam sua auctoritate intrandi et aprehendendi tenutam et corporalem possessionem de ipsa domo, qui venditor se pro dicto emptore precario nomine possidere constituit. Quam quidem domum promisit quoque dictus venditor stipulacione solempni per se et suos heredes et successores ipsi emptori semper ei et suis heredibus et successoribus excalumpniare et deffendere contra vnamquamque personam huius mundi de iure, sub pena quarti, qua soluta uel non, nichilominus contractus iste suam semper obtineat roboris firmitatem et cum reffectione omnium dannorum, interesse et expensarum litis et extra et cum obligacione omnium suorum bonorum presencium et futurorum, et hoc pro precio librarum centum denariorum paruorum, quos denarios et precium dictus venditor guarentauit, contentus et confessus fuit se manualiter habuisse et recepisse et in se habere dixit a dicto emptore; renuncians super hoc sponte et per pactum dictus venditor excepcioni et probationi non datarum, habitarum et receptarum ac sibi manualiter numeratarum dictarum librarum centum paruorum a dicto emptore dicta de causa tempore huius contractus omni spey foiture numerationis et tradictionis omnique alii suo iure et legum auxilio. Et pro predictis omnibus et singulis melius actendendis et obseruandis sponte et per pactum dictus venditor obligauit se suosque et successores et omnia sua bona presencia et futura penes dictum emptorem et suos heredes et successores et ad conueniendum tam realiter quam personaliter, semel et pluries usque ad plenariam et condignam statisfictionem omnium predictorum Jadre et vbique locorum et terraram et omni tempore. Actum jadre iuxta logiam magnam comunis presentibus ser Augustino condam ser Chusme de Cigalis, ciue Jadre, et magistro Iohanne chalegario condam Radosclaui, habitatore Jadre, testibus vocatis, rogatis et aliis. Ego Qaninus de Chalcina, iudex exeminator (!) manum misi. (Signum not.) Ego Petrus dictus Peren^anus oondam domini Agonis de Lemicetis de Padua, imperiali autoritate et comunis Jadre notarius iuratus, hiis omnibus interfui et rogatus predicta bona fide scripsi.
Original na pergameni u Naunoj biblioteci u Zadru br. 263.

142

130. 1 3 8 1 . 1 1 . sijenja. U Zadru. Raskid ugovora o zakupu zemalja na Dugom otoku koji je bio sklopljen na 10 godina izmeu samostana sv. Krsevana u Zadru i Kolana de Fanjogna. In Christi nomine. Amen. Anno ab incarnacionc eiusdem millesimo 1 trecentesimo octuagesimo, indictione quarta, die vndecimo mensis ianuarii; regnante serenissimo principe et domino nostro naturale domino Lodouico, dei gracia inclito rege Hungarie, Polonie et Dalmacie temporeque reuerendi patris et domini domim Petri de Matafaris, dei et sancte sedis apostolice gracia archiepiscopi Jadriensis, ac magnifici et potentis domini domini Henrici Bubech, regnorum Dalmacie et Croacie bani generalis et ciuitatis Jadre comitis. Cum alias reuerendus pater et dominus dominus frater Johannes, tunc abbas monasterii sancti Grixogoni de Jadra, dedisset, locasset et affictasset Colani condam ser Marini de Fanfogna Jadriensi pro tribus partibus quatuor per annos et Yuani condam Petrini de Insula Magna et loco uocato Regninopogle pro reliqua vltima quarta parte dictarum quatuor parcium omnes et singulas terras, vineas et quascumque alias possessiones cultas et incultas dicti monasterii cum omnibus et singulis pasculis, aquis, montibus, nemoribus, pratis, arboribus, et omnibus et singulis circumstanciis, iuribus, pertinenciis et vsibus suis quomodocumque et qualitercumque ipsi monasterio spectantibus et pertinentibus positis et situatis in Insula Magna in loco vocato Telga, in loco vocato Cobiglarat et in loco vocato Jesera hinc ad decem annos venturos et subsequentes pro florenis octuaginta auri et modiis sex vini in anno quolibet dictorum decem annorum, ut de dicta locacione patet publico instrumento scripto manu Petri condam Bartolomei de Annobonis de Sargana, publici imperiali auctoritate notarii et Jadre iurati, sub millesimo trecentesimo septuagesimo sexto, indictione quinta decima, die uigesimo secundo mensis decembris a me notario infracripto viso et lecto; vnde reuerendus pater et dominus dominus frater Thomas de Rosa, nunc abbas dicti monasterii sancti Grixogoni de Jadra, vna parte et dictus Colanes tam suo nomine quam nomine et vice dicti Yuanis altera parte ad hanc composicionem de plano concordio et vnanimi voluntate concorditer insimul devenerunt hoc modo videlicet, quod dictus Colanes tam suo nomine quam nomine dioti Yuanis renunciavit et reffutauit ipsi domino fratri Thome abbati recipienti suo nomine et dicti sui monasterii et in manibus suis dimixit et relaxauit a festo sancti Georgii de mensis (!) aprilis nunc venturo in antea dictam locacionem et affictacio1

Datirano prema stilu inkarnacije.

143 nem sibi factam per dictum condam dominum fratrem Johannem, tunc abbatem dicti monasterii, de possessionibus omnibus suprascriptis dicti monasterii promittens stipulacione solempni dictus Colanes suo nomine et nomine dicti Yuanis ipsi domino fratri Thome abbati in ipsis possessionibus suprascriptis dicti monasterii in toto uel in parte se modo aliquo non impedire, set pocius ipsas possessiones omnes suprascriptas a dicto festo sancti Georgii dicti mensis aprilis nunc venturo liberas et expeditas dimixit et relaxauit; volens insuper et mandans dictum locationis instrumentum dictarum possessionum dicti monasterii elapso dicto festo sancti Georgii venturo nunc proxime incidi debere et changelari de quocumque loco, ubi scriptum foret et appareret tanquam instrumentum anichilatum et nullius valoris. Et dictus dominus frater Thomas abbas suo nomine et nomine sui monasterii dictam renunciationem et reffutationem dicte locationis et affictationis modis, quibus melius potuit, pro bono dicti sui monasterii benigne aceptauit et sibi bene placere dixit ac eciam vocauit sibi bene et integre se fore et esse solutum et satisfactum, tacitum et contentum ac plenam et integram solutionem et satisfaccionem in se habere dixk a dicto Colane suo nomine et nomine dicti Yuanis de toto affictu dictarum possessionum dicti monasterii pro annis tribus elapsis in racione florenorum octuaginta auri et modiorum sex vini in anno quolibet dictorum trium annorum; faciens dictus dominus frater Thomas abbas suo nomine et dicti sui monasterii per se et suos successores ipsi Colani recipienti suo nomine et nomine dicti Yuanis de toto dicto affictu trium annorum ad racionem florenorum octuaginta auri et modiorum sex vini in anno quolibet dictorum trium annorum finem, remissionem, quietationem et perpetuam liberationem ac etiam pactum perpetuum et speciale de nil vlterius petendo ipsis Colani et Yuani uel alicui eorum aut suis heredibus et successoribus per se uel per suos successores aut per aliquam aliam personam ipsius uel dicti monasterii nomine, sub obligatione omnium bonorum presencium et futurorum dicti monasterii. Et hoc fecit dictus dominus frater Thomas abbas suo nomine et nomine dicti sui monasterii guarentauit, contentus et confessus fuit se manualiter habuisse et recepisse et in se habere dixit a dicto Oolane dante et suo nomine et nomine dicti Yuanis totum dictum affictum dictorum trium annorum preteritorum ad dictam racionem florenorum octuaginta auri et modiorum sex vini in anno quolibet dictorum trium annorum; renuncians super hoc sponte et per patum (!) dictus dominus frater Thomas abbas excepcioni et probacioni non dati, habiti et recepti ac sibi manualiter traditi et numerati tocius dicti affictus dictorum trium annorum preteritorum ad racionem suprascriptam in anno quolibet a dicto Colane dante suo nomine et nomine dicti Yuanis tempore huius contractus, omni spey future numerationis, tradkionis et consignationis omnique alii suo iuri et legum auxilio. Que omnia et singula suprascripta promixerunt quoque dicti contrahentes stipulatione solempni sibi adinuicem et vicisim, videlicet vnus alteri et alter alteri acten-

144

dere, obseruare et adimplere et non contrafacere uel uenire in predictis uel aliquo predictorum per aliquem ipsorum aliqua racione uel causa, modo aliquo uel ingenio, de iure uel de facto, sub pena f lorenorum centum auri; qua soluta uel non nichilominus contractus iste suam semper obtineat roboris firmitatem, et reffectione omnium damnorum, interesse et expensarum litis et extra et cum obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum. Et pro predictis omnibus et singulis melius actendendis et obseruandis sponte et per pactum dicti contrahentes obligauerunt sese in inuicem et vicisim, videlicet vnus alter-i et alter alteri et ad conueniendum tam realiter quam personaliter, semel et pluries usque ad plenariam et condignam satisfactionem omnium predictorum Iadre et vbique locorum et terrarum et omni tempore; et voluerunt dicti contrahentes ac mihi notario infrascripto mandauerunt, ut de predictis duo debeam publica conficere instrumenta consonancia et ipsorum cuilibet vnum exibere. Actum Jadre in monasterio sancti Grixogoni presentibus ser Nadalino condam ser Uiti de Qadulinis, ciue Jadre, et ser Cernulo condam ser Marineli de Arbo, testibus vocatis, rogatis et aliis. Ego Andreas ser Grisogoni de Grisogonis, iudex examinator, manum missi. (Signum not.) Ego Petrus dictus Peren^anus condam domini A^onis de Lemicetis de Padua, imperiali auctoritate et comunis Jadre notarius iura tus, hiis omnibus interfui et rogatus predicta bona fide scripsi.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru. Fond samostana sv. Krsevana kaps. XVIII, br. 64.

131. 1381. 22. sijenja. (U Peuhu).


Stjepan Ivanov iz Zavrja pred kaptolom pecuhskim zabranjuje Ivanu Gjeletovu de Rocholch da ga smeta u posjedu imanja Zavrsje koje su Stjepanovi pretci pravovaljano stekli od Ivanovih predaka. Capitulum ecclesie Quinqueecclesiensis memorie commendamus, quod Stephanus, filius Iohannis de Zauarsya, comitatus de Posoga, coram nobis personaliter constitutus Johannem, filium Gyeleti de Roholch, similiter coram nobis personaliter asstantem, ab occupacione, detencione et sibi statucione dicte possessionis sue Zauarsya, quam progenitores eiusdem Iohannis progenitoribus dicti Stephani, filii Iohannis, instrumentorum efficacissimorum seriose' dedissent ac perpetrassent, facie ad faciem prohibuit contradicendo et contradixit inhibendo coram nobis, vbi prefatus Iohannes, filius Gyeleti, confessus est viua voce, quod ipse super predicta possessione Zauarsya, quam sui progenitores dicti Stephani progenitoribus dedissent, nil fa1

Trebalo bi biti: serie ili uigore.

145

cere haberet de presenti contra ipsum nec in aliquo eundem Stephanum super ipsa possessione Zauarsya impedire intenderet. Datum secundo dic festi beate Agnetis virginis et martiris anno domini millesimo C C C m 0 octuagesimo primo. XV. 1396. 13. travnja.

132. 1381. 22. sijenja. U Zadru.


Marketa zena i Domolo sin pokojnog Zanina de Chalcina kao izvrsitelji njegove oporuke vraaju Ivanu de Fumadis neku kuu koju je Zanin prijevarom stekao od Marina de Fumadis, oca Ivanova. In Christi nomine. Amen. Anno ab incarnacione eiusdem millesimo trecentesimo ootuagesimo,1 indictione quarta, die uigesimo secundo mensis ianunarii; regnante serenissimo principe et domino nostro naturale domino Lodouico, dei gracia inclito rege Hungarie, Polonie et Dalmacie, temporeque reuerendi patris et domini domini Petri de Matafaris, dei et sancte sedis apostolice gracia archiepiscopi Jadriensis, ac magniffici et potentis domini dornini Henrici Bebech, regnorum Dalmacie et Croacie bani generalis et ciukatis Jadre comitis. Cum ser Qaninus condam ser Nicolai de Chalcina de Jadra suum condiderit testamentum scriptum per Laurencium de Alexandrinis de Regio, publicum imperiali auctoritate notarium et tunc comunis Jadre iuratum, sub millesimo trecentesimo septuagesimo, indicione octaua, die uigesimo septimo iunii, a me notario infrascripto visum et lectum, in quo inter alia suos comissarios instituit dominam Marchetam, vxorem suam, Domolum, eius filium naturalem, et fratrem Marinum ordinis predicatorum, ut in dicto testamento continetur; et cum dominus frater Marinus mortuus sit et dicta domina Marcheta et Domulus, comissarii dicti condam ser Qanini in presenti . . . . one, idcirco ipsi ambo commisarii sponte et libere et ex certa sciencia et non herrore ducti, set animo mero, puro, quieto et sincero dicant et affirment sua bona et spontanea volumtate audiuise ab ore proprio dicti ser Qanini iacentis in lecto graui infirmitate, de qua obiit in domo sue habitacionis, in qua tunc habitabat tempore sue vite et mortis; que domus est de muro cum curia et balatoriis et aliis suis pertinenciis posita Jadre in confinio sanota Marie de Bongaldo; cui domui hii sunt confines, ut dixerunt: de borea via publica comunis, de trauesa domus ser Grixogoni de Ceualellis3 de siroco partim dictus ser Grixogonus de Caualellis et partim loca monasterii sancti Demetrii de Jadra et de quirina dicta loca dicti monasterii sancti Demetrii de Jadra et forte ipsi domui alii sunt sibi confines veriores; ipsam domum non iusto et equo modo subtra1

Datirano prema stilu inkarnacije.

10 CODf.X

146

csisse (!) a manibus et potestate ser Marini de Fumadis, condam auii paterai infrascripti ser Iohannis condam ser Michaelis de Fumadis. Pro quibus deceptione et fraude per dictum ser Qaninum commissis in accipiendo dictam domum non iusto modo, ipse ser Qaninus voluitj iussit et mandauit supradictis suis comissariis oretenus prefatam domum dicto ser Iohanni dioti condam ser Michaelis de Fumadis, successori dicti condam ser Marini, auii paterni ipsius ser Iohannis, sine aliquo precio et solutione alicuius pecunie quantitatis libere et expedite restitui debere ad hec, ut eius anima in alis seculo grauata non sit. Vnde dicti domina Marcheta et Domolus, comissarii suprascripti dicti condam ser Qanini, volentes et cupientes adimplere voluntatem ipsius ser Qanini ad hec, ut eius anima in alio seculo graua[ta] non sit, modis omnibus quibus melius potuerunt, dederunt et tradiderunt dicto ser lohanni et suis heredibus et successoribus suprascriptam domum cum omnibus suis iuribus et pertinenciis occasione predicta libere et skie aliquo precio et in manibus ipsius ser Iohannis renunciauerant et refutauerunt omnia iura dicte domus, que dicta comissaria in ipsa domo ante presentem contractum habebat uel habere uidebatur, poterat et posset quomodocumque et qualitercumque, ita ut admodo (!) dictus ser Iohannes cum suis heredibus et successoribus possit et libere valeat dictam domum cum omnibus suis iuribus et pertinenciis habere, tenere, possidere, vendere, donare, obligare et pro anima et corpore iudicare omnemque suam vtilitatem et voluntatem ex ea facere sine contradiccione diotorum comissariorum et dicte comissarie et suorum successorum cum omni accesu, ingressu, introytu et exitu suo ac omnibus suis iuribus et pertinenciis ipsi domui in integram spectantibus, competentibus et pertinentibus a cello usque ad habissum, dantes et concendentes dicti comissarii nomine et vice dicte comissarie ipsi ser Iohanni et suis heredibus et successoribus dicta de causa omnia iura omnesque actiones et rationes reales et personales, vtiles et directas, tacitas et expressas atque mixas, que uel quas et qualia dicta comissaria habet uel habere uidebatur, poterat et posset in ipsa domo cum omnibus suis iuribus et pertinenciis aduersus quascumque personas huius mundi; constinuentes dicti comisarii nomine dicte comissarie occasione iam dicta dictum ser Iohannem in ipsa domo cum omnibus suis iuribus et pertinenciis procuratorem ut in rem suam et ponentes eum in locum dicte comissarie; ac etiam dantes et concedentes dicti comissarii nomine dicte comissarie ipsi ser Iohanni licenciam et parabolam sua auctorkate intrandi et aprehendendi tenutam et corporalem possessionem de ipsa domo; qui comissarii nomine diote comissarie se precario nomine possidere constkuerunt, donec dictus ser Iohannes de ipsa domo tenutam et possessionem aprehendiderit corporalem, dicemtes et asserentes dicti comissarii se nemini dicta iura sua et dicte omissarie in ipsa domo in toto uel in parte dedisse, cessisse, tradidisse, vendidisse, donasse, obligasse seu aliquo alio modo obnoxiasse iura et aotiones, nisi nunc dicto ser Iohanni, ut superius dictum est; quod si aliter fore fac-

__ 147 tum esse reperiretur, promixerunt dicti comissarii stipulatione solempni ipsi ser Iohanni eundem ser Iohannem et suos heredes et successores indempnes liberare e.t conseruare omnibus eorum et dicte comissarie expensis, sub pena quarti, qua soluta uel non nichilominus contractus iste suam semper obtineat roboris firmitatem et cum reffectione omnium damnorum, interesse et expensarum litis et extra et cum obligatione omnium suorum et dicte comissarie bonoram presentium et futurorum; actamen (! )conditione apposita, quod, si dicta domus plus valeret de eo quod dictus ser Qaninus tenebatur dare dicta de causa, illud plus sit in consciencia et discretione dicti ser Iohannis dandi pro anima dicti ser Qanini. Actum Iadre iuxta logiam magnam communis in curtino domus habitationis ser Gregorii de Saladinis presentibus ser Cressio condam ser Marci de Grubogna et Damiano, filio Stoiani marinarii, ambobus de Iadra, testibus vocatis, rogatis et aliis. Ego Andreas, filius ser Grisogoni de Grisogonis, iudex examinator, manum missi. (Signum noi.) Ego Petrus dictus Perencanus condam domini Agonis de Lemicetis de Padua, imperiali auctoritate et comunis Iadre notarius iuratus, hiis omnibus interfui et rogatus predicta bona fide scripsi.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru. Fond samostana sv. Krsevana kaps. XVI, br. 16.,

133. 1381. 24. sijenja. U Viegradu.


Nikola de Zech, dvorski sudac kralja Ludovika, u parnici Dragije, keri Stjepana, zene Martina de Gersenche, protiv Antuna, priora samostana garikog, donosi odluku da prior svecano u crkvi izjavi da ne zna gdje su isprave tuiteljice te da se na licu mjesta utvrde granice spornog posjeda. Amicis suis reuerendis capitulo ecclesie Chasmensis comes Nicolaus de Zech, iudex curie domini Lodouici, dei gracia regis Hungarie, comitatumque Posoniensem tenens pro honore, amiciciam paratam cum honore. Noueritis, quod domina Dragia vocata, filia Stephani, consors videlicet Martini de Gerzenche, personaliter iuxta continenciam litterarum magistri Petri dicti Cirke, vicebani regni Sclauonie et comitis Crisiensis, transmissionem presentis cause in regiam presenciam factam fuisse denotancium in octaua festi epiphanyarum domini in nostram accedendo presenciam contra religiosum virum fratrem Anthonium, priorem heremitarum claustri Virginis de Garigh, quasdam tres litteras, duas videlicet magnifici viri domini Petri Zudor, regni Sclauonie bani, adiudicatorias et terciam vestram eidem Petro bano rescripcionalem in diuersis terminis omnino anno proxime tran-

148
^tcto confectas nohis presentauit declarantes, quod in congregaeione generali domini nostri vna cum venerabili in Christo patre domino Demetrio dinali, archyesoopatus ecclesie Strigoniensis gubernatore, nec non eodem Petro bano vniuersitati nobilium et alterius cuiusuis status conmkatus Crisiensis hominibus feria secunda proxima post quindenas festi corporis Christi proxime preteriti Crisii per eundem dominum nostrum regam celebrata nobilis domina Dragya vocata, filia Stephani, consors Martini de Gresenche, personaliter de medio aliorum exurgendo contra religiosum virum fratrem Anthonium, heremitam et priorem claustri beate Virginis de Garyd ( ! ) , item nobiles dominas Chala et Marghita appellatas, filias Benedicti, filii Zulian de dicta Gersencha, proposuisset eo modo, quod ipsa vniuersa instrumenta quibusdam heremitis, antecessoribus scilicet eiusdem fratris Anthonii, prioris de dicto claustro, ad conseruandam tradidisset, que tandem sibi non restituissent, sed eadem circa se conseruassent et idem ad predicte domine Chala et Magitha (!) multas particulas terrarum porcionis sue possessionarie Myhalwegle vocate iuxta fluuium Gresenca existentis occupassent et occupatas detinerent in sui iuris preiudicium valde magnum, que quidem instrumenta ipsa domina a predicto fratre Anthonio priore ceterisque fratribus dicti claustri pro se habere ac racione premisse occupacionis terrarum suarum ab eodem priore et dictis dominabus scire vellet et audire iusticia mediante. Quo percepto Geleth, filius Dezen, pro eodem priore ac dominabus Chala et Magitha vocatis cum procuratoriis litteris vestris mandato eiusdem domini nostri regis in ipsius Petri bani presenciam exurgendo obiecisset in hunc modum, quod idem frater Anthonius prior in ipsum claustrum de novo aduenisset et eo ipsas litteras, vbi essent, penitus ignoraret, vnde idem ipsas querere et, si easdem inuenire posset, omnino ipsas eidem domine Dragya dare et assignare presto esset et paratus ipsas autem particulas terrarum ipsius domine idem prior et prefate domine Chala et Magitha, vbi essent, nescirent, vnde si eadem domina Dragya iuxta regni consuetudinem ad faciem ipsius porcionis sue possessionarie veniendo et eandem legitima demonstracione prehabita recaptiuaret, tunc talem possent recaptiuare et sibi statui facere, in cuius recaptiuacione et statucione idem prior et prefate domine eidem non contradicerent, talem enim recapere et sibi statui facere posset, in cuius statucione idem prior et prefate domine Chala et Magitha eidem domine Dragye contradiccionis obstaculo obuiarent. Vnde cum ad ipsam recuperacionem faciendam ipsius Petri bani et vester homines transmitti debuissent, pro eo idem Petrus banus vestram amiciciam litteratorie petiuisset reuerenter, quatenus vestrum mitteretis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente homo eiusdem Petri bani in eisdem litteris suis nominatus die dominico proximo ante festum lacobi apostoli tunc venientes ad faciem dicte possessionis Myhalwegle vocate, vicinis et commetaneis eiusdem inibi legitime conuocatis ac

149 panibus vel earum legitimis procuratoribus presentibus accedendo easdem particulas terrarum iuxta demonstracionem ipsius domine Dragya vel procuratoris ipsius recapituet recaptiuatasque et ab aliorum iuribus separatas statueret prefate domine Dragya vocate perpetuo possidendas, si per predictos prdorem et dominas fiiias Benedicti vel alios non fieret contradictum; contradictores vero ailii, si qui preter predictos priorem et dominas aparerent, citaret eosdem contra prefatam dominam Dragya ad feriam secundam proximam post octauas predicti festi beati Iacobi apostoli in presenciam eiusdem Petri bani ad sedem suam iudicariam Crisiensem racionem contradiccionis eorum reddituros, ipsos autem priorem et dominas filias Benedicti, si in aliquo contradicerent, citare non incumberet eo, quod iidem cum prefata domina Dragya super premissis in lite existendo in dicto termino coram ipso comparere oporteret, et post hec ipsius recaptiuacionis seriem cum nominibus contradictorum et citatorum, si qui fierent, ad dictam feriam secundam ipsi Petro bano amicabilker rescriberetis; commisisset eciam idem Petrus banus, vt prefatus prior premissa instrumenta eiusdem domine Dragya medio tempore requireret et si eadem reinuenire posset, tunc in sui presenciam eadem portando dicte domino restituere vel si eadem instrumenta inuenire non posset, tunc in faoto earundem in eodem termino contra ipsam dominam respondere teneretur coram ipso; vos vero ipsi Petro bano super prescriptis rescripsissetis in huoc modum, quod receptis premissis litteris ipsius vna cum homine eiusdem vestrum hominem ad premissa exequenda pro testimonio transmisissetis. Qui demum ad nos reuersi nobis concorditer rctulissent, quod ipsi in prefixo termino ad faciem dicte possessionis Myhalwegle vocate accessissemt et cum vicinis et commetaneis suis inhibi legittime conuocatis, quasdam particulas terrarum in eadem possesione per demonstracionem dicte nobilis domine Dragya, filie Stephani, pro eadem recaptiuare et recaptiuatas ac ab iuribus possessinariis separatas eidem domine statuere voluissent, religiosus vir prefatus prior claustri de Garygh ac dicte domine Chala et Magitha inibi comparentes ipsos Petri bani et vestrum homines a statucione dictarum particularum terre prohibuissent nullo penitus alio inibi contradictore apparente; tandem vero prefata domina Dragya in presencia prefati Petri bani accedendo racionem premisse contradictorie inhibicionis assignari postulasset per priorem et dominas prenotatas; quo audito Gelegh (!), filius Dezen, pro eisdem priore et dominabus cum procuratoriis litteris vestris in ipsius Petri bani exurgendo presenciam respondisset eo modo, quod prefate possessionarie porciones per ipsam dominam recaptiuate et dictis priori et sue ecclesie ac nobilibus dominabus efficacissimorum instrumentorum in vlteriori termino exhibendorum vigoribus pertinerent. Vnde idem Petrus banus commisisset, vt iidem prior et domine uniuersa eorum litteralia instrumenta, si que super premissis haberent, feria

150 secunda proxima post octauas festi Mychaelis archangeli nunc venturas coram ipso deberent exhibere, in quo eciam termino predictus prior in f acto dictorum instrumentorum ipsius domine Dragya plenarie respondere teneretur, quibus quidem litteris exhibitis et expositis prefata domina Dragya premissa sua litteralia instrumenta in prefatum claustrum heremitarum assignata sibi reddi ac prefata alia litteralia instrumenta per ipsum priorem coram ipso Petro bano exhibere assumpta exhiberi postulauit per eundem. Quo percepto religiosi viri fratres Blasius et Paulus heremite pro predicto Anthonio priore cum procuratoriis litteris prioris prouincialis eiusdem ordinis in nostram exurgentes presenciam responderunt eo modo, quod idem Anthonius prior in dicto suo claustro de Garygh diligenter requirendo nulla instrumenta dicte domine Dragya inuenire valuisset nec haberentur in eodem, nec idem sciret vbi eadem instrumenta dicte domine haberentur et fuissent; quibus allegatis ibidem pro premissis exhibere assumptis instrumentis quasdam tres litteras priuilegiales vnam et aliam domini Nicolai, tocius Sclauonie et Crouacie bani, et terciam prefati domini nostri Lodouici regis nostro iudiciario examini curarant exhibere. Quarum prima vestra littera priuilegalis in anno domini M COC mo L mo tercio? feria sexta proxima ante octauas festi beatorum Petri et Pauli apostolorum emanata, declarabat, quod ipsius domini Nicolai bani et vester homines ad litteratoriam peticionem eiusdem Nicolai bani transmissi ad facies quarundam particularum possessionariarum ecclesie beate virginis de Garygh presentibus vicinis et commetaneis earundem in ipsis litteris oomiinatis accedendo easdem absque aliquali contradiccione, ymo ex consensu et beneplacitu eorundem commetaneorum reambulassent ac nouarum per metarum in eisdem litteris specificatarum erecciones ab aliorum possessionibus vndique separassent. Alia vero littera videlicet ipsius domini Nicolai bani similiter pruilegialis in anno domini M m0 GCC mo L mo quarto, seoundo die festi epiphanie domini emanata ipsas litteras vestras metales de verbo ad verbum transcribebant (!) et confirmabant (!) manifeste; tercia siquidem dicti domini nostri regis littera in anno domini M mo CCC mo LX mo itercio, duodecimo kalendas 'mensis apprilis (!), regni autem sui anno vigesimo secundo emanata, similiter prescriptas litteras ipsius Nicolai bani de verbo ad verbum transscriptiue et confirmatiue in se continebant (!) seriose. Quarum litterarum exhibicionibus factis et perletis (!) continenciis aerundem, quia prefata domina per nos legitime requisita in facto predictaram particularum possessionariarum per ipsam recaptiuatarum nulla instrumenta se exhibere posse, sed sua instrumenta in facto earundem confecta in prefato claustro beate virginis de Garygh fuisse et esse asserebat, prefati vero procuratores ipsius Anthonii prioris nulla instrumenta ipsius domine actricis in dicto claustro esse, dictum eciam priorem id, vbi eadem essent penitus ignorare allega-

151 bant, in facto vero predictarum possessionariarum porcionum ipsius ecclesie de Garygh modo prehabito metalia instrumenta exhibebant, pro eo vna cum regni nobilibus nobiscum in iudicio sedentibus commisimus eo modo, vt primo prefatus Anthonius prior secundo se, videlicet vno fratre sacerdote sui conuentus, in octavis festi passce domini nuncvenrari coram hominibus regiis infradeclarandis et vestro testimonio communiter adducendo in dicta ecclesia beate Virginis de Garygh id, vt nulla instrumenta diote domine Dragya requirendo dnuenire valuerint, nec temporibus suis in dicto olaustro fuerint nec nunc existant nec sciant vbi sint vel quo deuenerint ad sue consciencie ac sui status et habitus regularis puritatem refferre teneatur. Demum vero secundo die earundem octauarum festi passce domini predicte homines regii et vestrum testimonium ad facies predictarum possessionariarum porcionum ipsius claustri de Garygh ac dicte domine Dragya vicinis et commetaneis earundem vniuersis legitime inibi conuocatis et partibus vel earum legitimis procuratoriibus presentibus accedendo primo easdem possessionarias porciones dicti claustri de Garygh per metas et cursus metales in dicto priuilegio vestro per ipsum Anthonium priorem vel suum legitimum procuratorem in specie inibi exhibendo contentos et expressos ex parte prediotarum possessionariarum porcionum per ipsam dominam actricem ab ipso priore recaptiuatarum, ut dicitur, in Mihalwelge habitarum reambularent et si eedem mete euidenter et apparenter ac bono modo reinueniri poterunt, tunc iuxta easdem nouis metis erectis iura possessionaria dicti claustri eidem Anthonio priori et dicte sue ecclesie relinquant et committant perempnaliter possidenda, contradiccione ipsius domine Dragya non obstante, particulam possessionariam, si qua extra ipsas metas in dicto priuilegio contentas ex dictis possessionariis porcionibus ab ipso Anthonio priore recapitiuatis remaneret, eidem domine Dragya perpetuo possidendam committendo; si vero eedem mete in dicto privilegio apparenter et bono modo reinueniri non possent at huiusmodi reambulacioni dicta domina contradixerit, tunc dictas possessionarias particulas per ipsam dominam Dragygh (!) ab ipso priore recaptiuatas iuxta demonstracionem eiusdem domine uel sui procuratoris ad partem dictarum possessionariarum porcionem ipsius ecclesie de Garygh et demum easdem possessionarias porciones dicte ecclesie similiter iuxta demonstracionem predicti Anthonii prioris uel sui legitimi procuratoris per metas et cursus metales in prescripto priuilegio vestro declaratos et specificatos semper tamen ad illas partes et loca, ad quas cursus ipsarum metarum dictum priuilegium procedere denotat tendendo a parte dictarum possessionarum particularum per ipsam dominam a dicto priore recaptiuatarum reambularet, et si partes in huiusmodi possessionariis reambulacionibus et demonstracionibus concordauerint, tunc partibus sua iura possessionaria nouarum metarum ereccionibus 'abinuicem distingendo

152

statuant et committant perpetuo possidenda; si vero eedem partes in huiusmodi reambulacionibus et ostensionibus discordauerint, tunc particulam possessionariam inter ipsas parcium demonstraciones Ktigiose remanentem signis metalibus vndique consignando regahque mensura mensurando vel, si mensurari nequirent, visu considerando deo pre oculis habito visis et circumspectis quibuslibet suis vtilitatibus, vna cum aliis probis viris estiment in condigno suo precio et valore, vt cum ad premissa videnda et peragenda regii et vester homines necessario sint destinandi, vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Iuanchych de districtu Gersence vel Andreas, filius suus, aut Borch de dicta Gersenche seu Petrus, filius Georgii de Bersanoch, pro parte predicte domine actricis, item Mychael ac Iacobus, iilii Lako de Kranyschy, aut Georgius, filius Luce, seu Georgius, filius Petri, seu Blasius, filius Babanyk, ac Georgius, filius Nicolai, seu Laka an Petrus, iilius Nicolai de Zagenye, vel Benedictus,, filius Georgii de Mendzenth, seu Thomas de Kapolna aut Georgius seu Nicolaus, filius Lacha de ZenthAndreas, siue Andreas dictus Melles de districtu Garygh sin Gregorius lit~ teratus, filius Endre, an Valentinus de Gersenche pro parte predicti fratris Anthonii prioris in causam attracti, aliis absentibus homines regii, primo in dicta ecclesia beate virginis de Garygh in predictis octauis festi passce domini accedendo premissam conscienciosam assercionem audiant, videant et diligenter intueantur et demum secundo die earundem octauarum ad facies predictarum possessionariarum porcionum modo premisso pergendo omnia prescripta et queuis singula premissorum faciant et exequantur modo omnino prenotato et post hec ipsius conscienciose assercionis, possessionarie reambulacionis, statucionis, metarum ereccionis et estimacionis seriem ad octauas festi beati Georgii martiris similiter nunc affuturas domino nostro regi fideliter rescribatis. Datum in Wyssegrad duodecimo die termini prenotati anno domini M m o C C C m 0 LXXX m o primo. Na hrptu: Amicis suis reverendis capitulo ecclesie Chasmensis pro fratre Anthonio, priore fratrum heremitarum claustri toeate Virginis de Garygh, comtra dominam Dragya vocatam, filiam Stephani, consortem videlicet Martini de Gersenche, super consoienciosa assercione et per eundem priorem secundo se videlicet fratre sacerdote sui conuentus coram regiis et vestro hominibus in dicto suo claustro in octauis festi passce domini modo intrascripto facienda ac possessionaria reambulacione, statucione, metarum ereccione et estimacione similiter per regios et vestram homines secundo die dictarum octauarum festi passce domini fiendis et ad octauas festi beati Georgii martiris adiudicatoria.
Original na papiru u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Acta monasterii Garig. fasc. , nr. 38. Na hrptu se vidi ostatak utisnutog pecata.

153

134. 1381. 25. sijenja. (U Kamenici).


Pred kamenikim kaptolom Toma, bivsi protonotar mavanskog bana Andrije, i drugovi prodaju Petru zvanom Progon svoje posjede. Nos capitulum ecclesie de Kw memorie commendamus tenore presencium quibus expedit vniversis, quod magister Thomas de Palaticho, condam protonotharius Andree, bani Machoviensis, et Mathyas frater eiusdem magistri Thome, ac Nicolaus filius Iohannis filii Simonis de Bodon, nec non Blasius litteratus Pauli de Ze Georgius frater eiusdem Blasii litterati ab vna, parte vero altera prouidus vir Petrus diotus Progon, civis de Zawazenthdemeter, coram nobis pcrsonaliter constituti per eosdem propositum extitit oraculo viue vocis in hunc modum, quod ipsi pro quibusdam ipsorum necessitatibus ad presens ipsos vrgentibus quasdam possessiones ipsorum Feuberk, alio nomine Palaticho, Kekes nec non Bankouch vocatas in comitatu Syrimiensi existentes [provijdo viro Petro dicto Progon predicto pro tribus millibus florenorum auri puri bene, \t dicitur, ab eodem Petro receptis et habitis ve[ndidissent et contu]lissent, ymo vendiderunt et contulerunt coram nobis in filios filiorum et heredum per heredes iure perpetuo et irreuocabiliter possidendas, tenendas pariter et habendas assumpmentesque prefati magister Thomas et Mathyas, frater suus, ac Nicolaus, filius Iohannis filii Simonis, nec non Blasius litteratus [et] Georgius, frater suus, eundem Petrum dictum Progon temporum in processu contra quoslibet impetitores semper in dominio earundem possessionum conseruare, defendere, tueri et protegere propriis ipsorum laboribus et expensis. In cuius rei memoriam perpetuamque firmitatem presentes litteras nostras priuilegiales pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas eidem Petro dicto Progon ducimus concedandas. Datum in festo conuersionis beati Pauli apostoli anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo primo.
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 1511, nr. 7. Na svilenoj vrpci visi ostatak peata.

154

135. 1381. 30. sijenja. U Zagrebu.


Petar Zudor, ban slavonski, osuuje Ivana Andrije de Sarnou, jer se u parnici pokrenutoj od Ivanje, udovice Dominika Chethel, nije odazvao sudskom pozivu. Nos Petrus Zudor, regni Scllauonie banus, damus pro memoria, quod causam, quam Thomas, filius Churuk, pro nobili domina Iwanya vocata, reliota Dominici dicti Chethei de Zerch, cum procuratoriis literis capituli eoclesie Chasmensis oontra Iohannem, filium Andree de Sarnou, personaliter ab octauis festi epiphaniarum domini decem et septem diebus continuis legitime in termino stetit coram nobis, qui iuxta continenciam litterarum nostrarum euocatoriarum et dicti capituli rescripcionalium super factis in eisdem contentis legitime euocatus nostram in presenciam non venit, neque misit, nec terciam partem iudiciorum decem et octo marcaram nunc nobis et parti aduerse persoluere debens persoluit, vt debebat; vnde ipsum pro sua non veniencia in iudicio consueto et pro non solucione dictorum iudiciorum in duplo eorundem commisimus fore conuictum, si se racionabiliter non poterit excusare, presentes autem sigillis nostris absentibus sigillo Petri Chirke, vicebani et comitis nostri Crisyensis, fecimus consignari. Datum Zagrabie decimo octauo die termini prenotati anno domini M m o C C C m 0 L X X X m o primo. Izvana: Pro nobili domiina Iwania vocata, relicta Dominici dicti Chetel de Zelch, contra Iohannem, filium Andree de Sarnou. ludicialis. Cod. dipl. com. Zichy T. IV, p. 186.

136. 1381. 5. veljae. U Budimu.


Ludovik, kralj ugarski i hrvatski, objavljuje da je Ivan Bissenus de Nezde darovao dio svog posjeda Streza u krievakoj zupaniji samostanu pavlina u recenoj Strezi. Nos Lodouiicus, dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. memorie commendamus per presentes, quod magister Iohannes Byssenus de Nezde, fidelis noibis et dileotus, nostri in presencia personaliter comparendo proposuit viua uoce, quod ipse volens transitoria mundi sapienter mutare in celestia malensque spiritualium sobolum fecunditate letari, qui per carnalem

155

tsterilitatem prole f oret exorbatus, huiusmodi igitur ductus consideracione ob remedium anime sue parentumque suorum quandam particulam terre intra metas possessionis sue Striza vocate in comitatu Crisyensi exisfcentis adiacentem ad trecenita iugera terrarum arabilium se extendentem cum vniuersis aKis quibuslibet vtilitatibus, videlicet pratis, molendinis, vineis et siluis in superficie eiusdem particule terre adiacentibus sub certa metarum limitaciotne claustro fratrum heremitaram ordinis beati Pauli primi heremite de dicta Striza per ipsum in honore omnium sanctorum constructo et fundato ac fratribus in eodem deo famulantibus dedisset, donasset et contulisset, ymmo dedit, donauit et contulit coram nobis iure perpetuo et irreuocabiliter tenendam, possidendam pariter et habendam testimonio presencium litterarum nostrarum mediante, nostris dumtaxat et aliorum quorumlibet iuribus saluis remanentibus. Datum Bude quarto die festi purificacionis Virginis gloriose anno nomini millesimo C O C m o L X X X m o primo.
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Acta monasterii Ztreza fasc. 1, nr. 10. Na hrptu listine je bio utisnut veliki kraljevski peat.

137. 1381. 7. veljae. U Zadru.


Zadarski nadpop Bartolomej prodaje Grizogonu Nikole de Nassis zemljiste pokraj sv. Anastazije u Zadru za 90 libara malih dinara. In Christi nomine. Amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo, 1 indictione quarta, die septimo mensis februarii; regnante seremssimo principe et domino nostro naturale domino Lodouico, dei gratia inclito rege Hungarie, Polonie et Dalmatie, temporeque rcuerendi patris et domini domini Petri de Mataf aris, dei et sancte sedis apostolice gratia archiepiscopi Iadensis, ac magniffici et potentis domini domini Henrici Bubech, regnorum Dalmacie et Croacie bani generalis et ciuitatis Iadre comitis. Dominus presbyter Bartholomeus, archipresbyter Iadrensis, per se suosque heredes et successores dedit et vendidit iure proprii imperpetuum viro nobili ser Crixogono condam ser Nicolay de Nassis, ciui Jadre, ementi pro se et suis heredibus et successoribus vnum suum locum cum vna domuncula de lignamine, qui esse potest passuum comunis quatuor uel circa, et si plus aut minus sit, cedat in presemti venditione sine precii addictione uel minutione, positum Iadre in confinio sancte Anastasie aut sanofcorum quadraginta. Cui hii sunt confines, ut dixerunt: de trauersa via publica, de
1

Datirano po stilu inkarnacije.

156 au^.tro siue sciroco Dminolus Criuosich de Vgiglano, de quirina et de borea dictus emptor et forte alii sunt sibi confines veriores, ad habendum, tenendum et quicquid dicto emptori uel suis heredibus et successoribus de ipso loco cum domuncula deinceps melius placuerit faciendum sine contradictione dicti venditoris uel suorum heredum et successorum cum omni accessu, ingressu, introytu et exitu suo, uiis, seruitutibus, aqueductibus, adiacentiis et pertinentiis suis superioribus et inferioribus et cum omnibus iuribus et actionibus ipsi loco cum domuncula in integrum competentibus et pertinentibus a cello (!) ad habissum, dans et concedens dictus venditor ipsi emptori omnia sua iura, que ipse venditor habet in ipso loco cum domuncula aduersus quascumque personas huius mundi, constituens dictus venditor eundem emptorem in ipso loco cum domuncula procuratorem ut in rem suam et ponens eum in locum suum nec non dans et concedens dictus venditor ipsi emptori licentiam et parabolam sua auctoritate intrandi et aprehendendi tenutam et corporalem possessionem de ipso loco cum domuncula. Qui venditor se pro dicto emptore procuratorio nomine possidere constituit, donec dictus emptor de ipso loco cum domuncula tenutam et possessionen aprehendiderit corporalem; quem quidem locum cum domuncula promixit quoque dictus venditor stipulatione solemni per se et suos heredes et successores dicto emptori semper ei et suis heredibus et successoribus excalumpniare et deffendere contra vnamquamque personam huius mundi de iure sub pena quarti, qua soluta uel non nichilominus contractus iste suam semper obtineat roboris firmitatem, et cum reffectione omnium damnorum, interesse et expensarum litis et extra et cum obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et hoc pro precio et nomine precii librarum nonaginta denariorum paruorum, quos denarios et precium dictus venditor guarentatus contentus et confessus fuit se manualiter habuisse et recepisse et in se habere dixit a dicto empore renuncians super hoc sponte et per pactum dictus venditor exceptioni et probationi non date, habite et recepte ac sibi manualiter numerate dicte pecunie quantitatis a dicto emptore dicta de causa tempore huius contractus omni spey future numerationis et traditionis omnique alii suo iuri et legum auxilio. Et pro predictis omnibus et singulls melius actendendis et obseruandis sponte et per pactum dictus venditor obligauit se suosque heredes et successores et omnia sua bona presentia et futura penes dictum emptorem et suos heredes et successores ad conueniendum tam realiter quam personaliter semel et pluries usque ad plenariam et condignam satisfactionem omnium predictorum Iadre et ubique locorum et terrarum et omni tempore. Actum Iadre iuxta logiam magnam comunis presentibus ser Nicola de Spingarelo condam Tholomeri, ciue Iadre, et Damiano cimatore condam ser ^anini de Chalcina de Iadra, testiibus vocatis^ rogatis et aliis. Ego Gregorius condam Gregorii de Zadulinis examinator me subscripsi.

157

(Signum not.) Ego Petrus dictus Perenganus condam domini ,nis de Lemicetis de Padua, imperiali auctoritate et comunis Iadre notarius iuratus, hiis omnibus interfui et rogatus predicta bona fide scripsi.
Original na pergameni u Arhivu sv. Marije u Zadru,' mapa IV, br. 290.

138. 1381. 7. veljae. U Zadru.


Bogoslav Radoslavov i njegova zena Radoslava prodaju svoju drvenu kuu pokraj crkve sv. Tome Lovruli Ivanovom za 18 libara. In Christi nomine. Amen. Anno incarnacionis eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo, 1 indictilone quarta, die septimo februarii, regnante serenissimo principe et domino domino Lodouico, dei gracia rege Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. temporeque reuerendi patris domini Petri de Matafaris, Iadrensis archiepiscopi, ac magnifici domini domini Henrici Bebek, Dalmacie et Crohacie bani ac comitis Iadre. Bogoslaf condam Radoslaui, habitator Iadre, et Radoslaua, eius uxor, dederunt, uendiderunt et tradiderunt Lourulo condam Iohannis habitanti in insula Suirnac, ementi et recipienti hedificium domus de lignamine a terra supra, videlicet diotus Bogoslaf pro duabus partibus et dicta Radoslaua pro tercia parte totius dicti hedificii; quod hedificium positum est in ciuitate Iadre super terrenum ecclesie sancti Thome et in contrata sancti Thome, cui bos dixerunt confines existere, videlicet: de borea loca domine Pelegrine; de trauersa et austro loea dicte ecolesie et de quirina loca olim domini Maphei de Matafaris, saluo et reseruato iure ipsius ecclesie in dicto hedificio, pro annuo affictu debito ipsi ecclesie videlicet sedecim soldis paruorum annis singul'is soluendis; et hoc pro precio et nomine precii decem octo Hbrarum paruorum, quod precium dicti venditores confessi et contenti fuerunt se a dicto emptore quilibet pro sua parte habuisse et recepisse; renunciantes exceptioni sibi non dati, non habiti et non reoepti dicti pretii et omni alii legum et iuris auxilio; ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid ipsi emptori et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum et cum omnibus, que intra predictos continentur confines uel alios, si qui forent, accessibus et egressibus suis usque in uiam publicam et cum omni iure et actione ipsi hedificio pertinente; et promittentes per se suosque heredes et successores dicto emptori pro se suisque heredibus et successoribus stipulanti dictum hediiicium, videlicet pro duabus partibus ipse Bogoslaf et tertia parte dicta Radoslaua, eidem emptori et suis heredibus et successoribus legitime defendere, aucto1

Datirano prema stilu inkarnacije.

158 rigare, disbrigare et excalumpmare ab omni persona et vniuersitate sub pena quarti dicti pretii in curia et extra et damna, expensas ac interesse reficere, que et quas fecerint uel sub . . . rint; qua pena soluta uel non, presens contractus sit firmus. Pro quibus omnibus obseruandis obligauerunt eidem omnia eorum bona presencia et futura. Ego Gregorius condam Gregorii de Zadulinis, examinator me subscripsi. Actum Iadre, presentibus ser Georgio de Ziualellis et ser Magiolo de Fanfogna testibus et aliis. (Signum not.) Et ego Peronus ser Taiutoli de Cingulo, imperiali auctoritate notarius et Iadre iuratus, prescriptis interfui et ea rogatus scripsi et publicaui.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru. Fond samostana sv. Krsevana kaps. XVI, br. 6.

139. 1381. 16. veljace. U Rimu.


Marin, nadbiskup Taranta i papin komornik, izjavljuje da je primio papinsku desetinu od samostana sv. Krsevana. Uniuersis presentes licteras inspecturis Marinus, miseratione diuina archiepiscopus Tarentinus, domini pape camerarius, salutem in domino. Vniuersitati uestre notum facimus, quod venerabilis pater dominus frater Thomas, abbas monasterii sancti Grisogoni Iadrensis, pro complemento sui comunis seruirii, in quo camere apostolice tenetur et erat obligatus^ decem et ooto florenos auri de camera triginta sex solidos et nouem denarios monete Romane et pro complemento solutionis quatuor paruorum seruitiorum debitorum pro familiaribus et seruitoribus domini nostri pape sex florenos similes, viginti septem solidos et quatuor denarios dicte moneteo die dato presentium realiter solui f acit camere antedicte et gentibus ipsius. De quibus sic soluis ipsum dominum abbatem et eius successores et monasterium suum prediotum presentium tenore quictamus et liberamus. In cuius rei testimonium preseotes licteras fieri fecimus et sigilli nostri camerariatus officii appensione muniri. Datum Rome die XVI mensis februarii, sub anno natiuitatis domini millesimo trecentesimo octuagesimo primo, mdictione quarta, pontificatus sanotissimi in Christo patris et domini nostri domini Vrbani, divdna prouidencia pape VI anno tertio. Na prvoj strani desno: Litus Inmotii (?) episcopus domini nostri pape thesaurarius receptum. Lijevo: Testatur Nicolaus.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru. Fond samostana sv. Krsevana kaps. XXIII, br. 52.

159

140. 1381. 24. veljae. (U ).


Grad Ankona upuuje svoje poslanike u Veneciju i daje im upute glede robe koju taj grad treba da izveze iz Senja i Paga, naroito glede drva i eljeza. Item quod cum commune et homkies dicte civitatis Ancone indigeant ]igno atque ferro et aliis rebus existentibus in Segna et Pagho, quod dignetur [dominium Venetorum] concedere litteras patentes, ut ad dicta loca et quolibet ipsorum etc. possint singuli cives Ancone cum eorum personis, navigiis, mercibus atque rebus libere accedere ibique morari etc. et inde recedere ac mercantias et res quaslibet extraxere (!) et libere conducere in Anconam. Item, quod cum quamplures cives Ancone non voluntate, sed potius necessitate cohacti miserint ad partes Sclavonie pro lignis, ferro et aliis rebus nimium opportunis, sine quibus absque maximo detrimento facere non poterant quoque modo, et in eorum redditu cum predictis rebus reperti fuerint, et capti per galeas excellentis dominii supradicti et rebus et navigiis spoliati, quod dignetur eius excellentia, pensatis necessitatibus antedictis, facere dictis civibus Ancone restitui navigia et res huiusmodi de gratia speciali.
Archivio comunale di Ancona. Libri consiliorum et decretorum L. I, f. LIIL Makuev: Zapiski XIX, 2. pril. 4, p. 35. Raki: Rad XVIII ,p. 232.

141. 1381. 25. veljae. U Rimu.


Toma, biskup tuskulanski i komornik kardinalskog zbora, izjavljuje da je primio novcani ostatak sto ga je dugovao samostan sv. Krsevana kardinalskoj komori. Nos frater Thomas, miseracione divkia episcopus Tusculanus, sacri collegii reuerendissimorum in Christo patrum dominorum sancte Romane ecclesie cardinalium camerarius, tenore presencium recognoscimus et fatemur, quod venerabilis pater frater Thomas, abbas monasterii sancti Grisogbm de Iadra, pro complemento sui comunis seruicii, in quo camere prefati collegii sub certis penis et censuris obligatus existebat5 decem et octo florenos auri de camera et triginta sex solidos monete Romane et pro complemento

160 vnius minuti seruicii, in quo eciam dicte camere erat obligaitus, vnum florerum auri consimilem triginta unum solidos dicte monete per certum suum procuratorem nobis die data presencium pro ipso collegio recipientibus realiter et cum efectu solui fecit. De quibus florenis et solidis sic solutis dictum fratrem Thomam, eius monasterium, heredes et successores suos quoscumque ac eorum bona prefati collegii nomine quitamus, absoluimus et penitus iiberamus. Hinc est, quod idem frater Thomas propter dictam solucionem in termino sibi ad hoc statuto non factam, excomunicacionis sentenciam incurrit; ideo cum eo agere volentes graciose ipsum a diota excomunicationis sentencia absoluimus et tenore presencium absolutum denunciamus, restituentes ipsum comunioni fidelium, participacioni ecclesiasticorum sacramentorum et sancte matris ecclesie vnitati. In quorum omnium et singulorum testimonium et fidem presentes lifeteras fieri fecimus et sigilli nostri appensione iussimus communiri. Datum et actum Ronre anno a natiuitate domini millesimo trecentesimo octuagesimo primo, indiotione quarta, die XX quinta mensis februarid, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Vrbani, diuina prouidencia pape VI anno teroio.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru. Fond samostana sv: Krsevana kaps. XXIII, br. 53. Na listini visi ulomak ovalnog pecata.

142. 1 3 8 1 . 1. oujka. U Temivaru. Ludovik, ugarski i hrvatski kralj, pise srijemskom kaptolu da uvede Petra Progona u posjed dobara Bankovac, Feuberk i Kekes. Lodouicus, dei gracia rex Hungarie ac Polonie, fidelibus suis capitulo ecclesie sancti Irinei martiris salutem et graciam. Dicit nobis prouidus vir Petrus dictus Progon, ciuis noster de Zawazenthdemeter, quomodo ipse in dominium quarundam possessionum scilicet Bankouch, Kekes et Feuberk alio nomine Palaticho vocatarum, in comitatu Syrimienst existencium et habitarum, ipsum titulo empcionis concernentes legittime vellet introire, si conitradictio cuiuspiam contradictoris ipsi non obuiaret in hac parte; super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Stephanus de Kuthyta, siue Andreas de Rewa vel Dominicus de Silay aut Nicolaus, filius Dcmetrii de Zenthpeter, neue Barnabas de Ianussalua siue Ladislaus de Lele, aliis absentibus homo noster, ad facies predictarum possessionum Feuberk, Bankouch et Kekes, vicinis et commetaneis earundem inibi legitimc conuocatis et presentibus, accedendo introducat prefatum Petrum dictum

161

Progon in dominium earundem, statuatque easdem eidem iure ipsi inconbenti ( ! ) , si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, citet ipsos contra prefatum Petrum dictum Progon nostram in presenciam ad terminum conpetentem, iacionem contradiccionis eorum reddituros, et post hec ipsarum introduccionis et statucionis seriem cum nominibus contradictorum et citatorum, si qui fuerint, terminoque assignato nobis fideliter rescribatis- Datum in Themeswar feria sexta proxima post festum beati Matye apostoli anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo primo. Tr. 17. ozujka 1381.

143. 1381. 12. oujka. U Nereiima.


Baloje Rupci iz Dola na Brau prodaje Maroju Gostemiu iz Humca zemlju od tri vretena pod GraciUem za 50 libara. In Christi nomine. Amen. Anno a natiuitate eiusdem millesimo trecentessimo octuagesiimo primo, indiotione quarta, die duodecimo mensis maii; regnante domino nostro Ludouicho, dei gratiia serenissimo rege Ungarie, Polonie et Dalmatie temporeque reuerendi in Christo patris et domini domini Stephani, dei et apostolice sedis gratia Bracensis et Farrensis episcopi, et egregii et potentis viri domini Symonis de Aurea de Janua, honorabilis comitis Braciensis et Farensis, ac nobilis viri domini Bilse Cipriani, ciuis Spalatensis, eius vicarium (!) atque nobilium virorum dominorum iudicum Miche Nigoeuicq, Michoy Vuladinicq, Yuan Ninchouicq. In Neresi, presentibus ser Nicolao Luce et Yurcho Radoslauicq testibus et aliis. Baloe Rupziq de Dol uendidit iure proprio in perpetuum Maroe Gostemicq de Limatio de subtus vnam terram vuretenorum trium uel circa, uel quantumcunque sit, subtus Grazische penes terram Vsechimicq, penes viam publicam et penes Iagodinorioh, cum omnibus suis iuribus et circumstantiis et pertinentiis, ad habendum, tenendum et possidendum, et quidquid placuerit ipsi emptori et suis heredibus et successoribus hinc inde perpetuo faciendum et hoc pro pretio libraram quinquaginta paruorum, quod totum pretium dictus venditor contentus et confessus fuit habuisse et recepisse a dicto emptore, de quibus clamavit se fore bene solutum et integre satisfactum faciens eidem finem, quietationem 3 remissionem et pactum de ulterius dictos denarios non petendo; quam terram promissit dictus uenditor per se et suos heredes et successores ipsi emptori et suis heredibus et successoribus legittime deffendere et excalumpniare ab omni persona et de ea litem non inferre nec inferenti consentire, sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum ac reffectione dampnorum omnium, interesse et
11 C.ODEX

162

expensarum litis et extra. Et iuraverunt diete partes secundum formam statutorum. Eodem die retulit Iuane Prosticiq cridasse dictam terram secundum formam statutorum. Ego Augustinus de Auria, vicarius Bracensis, manum misi. (Signum not.) Et ego Dragota Radini, ciuis Sibenicensis, imperiali auctoritate publicus notarius et iudex ordinarius et nunc comunis Braciensis iuratus cancelarius, premissum instrumentum, prout in quaterno Uliveri condam Iacobi, condam cancellarii communis Bracie, inueni, hic conscripsi meumque signum consuetum apposui ad cautelam premissorum.
Original na pergameni u Arhivu splitskog kaptola 668, br. 93.

144. 1381. 14. oujka. U Zadru.


Ban Emerik sa rektorima i vijeem zadarskim izvjeuje kralja Ludovika o prilikama u mletacko) ratnoj mornarici, o teskim prehrambenim prilikama u Veneciji i o pokuaju iskrcavanja mletacke vojske zbog opskrbe vodom u blizini Trogira. Serenissime princeps et domine nostre (!) naturalis. Postquam maiestati vestre pridie scripsimus de transiitu galearum emulorum [id est Venetorum] conditiones ipsorum clarius percepimus a Ianuensibus captis in Clugia fugientibus de galeis preidictis certificantibus nos, quod dicte galee fere mensibus tardauerunt armari et quod pessime sunt armate, et quod de captiuatis Ianuensibus in eis pro remigatoribus, quam multi 5 e[t] qui in Candia vadunt et portant mulieres cum filiis vltra septingentos, vt ibi habeant et portant mulieres cum filiis vltra septingentos, vt ibi habeant ad viuendum propter maximam penuriam victualium Venetiis existentem, portant et mercantias spetialiter pannos mercatorum Lombardorum in reditu vero debent reportare mercaitias pro ipsis pannis et victualia Venetorum. Item quod Veneti in Venetiis victualibus summe egent et in mala conditione positi de omnibus opportunis existunt. Habuimus per litteras Tragurienses, quod dicte galee emulorum fuerunt prope Tragurium et miserunt gentes armatas in terram causa tollendi aquas, contra quos gentes septem galearum Ianuensium, que paulo ante de Apulia redierant, et gentes castellani Clipsi (!) et Tragurienses irruerunt et multos ex Venetis vulnerauerunt; de quibus plures mortui fuerunt, ceteri proiecerunt se in mari, et vtcumque potuerunt ad galeas redierunt cum vituperio atque dampno non modico; ex Traguriensibus et aliis circa decem fuerunt leuiter vulnerati et vnus interiit de bombarda. Capitaneus istarum galearum Ianuensium cum 4 galeis iuit versus Istriam ad emulos of-

163

fendendum, et vnam . . .. se misisse Romaniam pro eorum negociis et maxime ad nunciandum galearum Venetorum accessum, due sunt ad presens Tragurii, relique vero hic. Alia noua de Italia et aliunde relatu digna non habemus, si qua adherunt maiestati vestre confestim curabimus nunciare. Maiestatis vestre fidelis Hemericus banus et comes, rectores et consilium ciuitatis Iadre, ubi datum 14 martii 1381.
Lucius, Memorie istoriche di Tragurio, p. 314.

145. 1381. 17. oujka. (U Mitrovici).


Kaptol sv. Ireneja izvjeuje kralja Ludovika da je u nazocnosti njegova izaslanika uveo u posjed Bahkovac, Feuberk i Kekes Petra Progona. Capitulum ecclesie sancti Irinei martiris omnibus Christi fidelibus presens scriptum inspecturis salutem in domino sempiteraam. Ad vniuersorum tam presencium quam futurorum noticiam harum serie volumus peruenire, quod nos litteras excellentissimi principis domini Lodouici, incliti regi (!) Hungarie et Polonie, statutorias nobis directas cum perpetua fidelitate, qua decuit, reuerenter recepimus in hec verba: (Slijedi isprava kralja Ludovika od god. 1381. 1. ozujka). Nos igitur mandatis ipsius domini Lodouici, illustri (!) regi (!) Hungarie et Polonie, obtemperare cupientes, ut tenemur, vna cum prefato Stephano de Kuchyta, homine vestro, discretum virum magistrum Albertum de Abana, socium et concanonicum nostrum, nostro pro testimonio fidedignum ad premissa fideliter exequenda duximus destinandum; qui demum exinde ad nos reuersi nobis concordier retulerumt eo modo, quod ipsi feria quarta proxima post festum beati Gregorii pape ad facies predictarum possessionum Bankouch, Feuberk ac Kekes in comitatu predicto existentes vicmis et commetaneis earundem vniuersis inibi legitime conuocatis et presentibus accedendo prefatum Petrum dictum Progon in dominium earundem introduxissent easdemque eidem sub premisso iure sibi incumbenti, nullo penitus contradictore apparente, statuissent perpetualiter possidendas, diebus legitimis in faciebus earundem permanendo. In cuius rei memoriam perpetuamque firmitatem presentes litteras priuilegiales pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas eidem Petro dicto Progon duximus concedendas. Datum quinto die diei introduccionis et statucionis prediotarum anno domini supradicto, discretis viris Andrea preposito, Petro cantore ac Gregorio custode, Alberto de Abana, Ladislao de Belyn, archydiaconis ceterisque canonicis in eadem ecclesia deo iugiter famulantibus et deuote.
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 1511, nr. 8.

164 146. 1381. 19. oujka. U Senju.


Lucija, udova dvornika Jurse iz Doljana, dariva pavlinskom samostanu u Ljubotini jednu kuu u Senju. In Christi nomine. Amen. Anno a natiuitate eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo primo, indictione tercia, die decimo nono mensis marcii; temporibus autem domini Lodouici, dei gracia incliti Vngarie regis, vacante episcopatu Segnie magnificorumque virorum dominorum Stephani et Johannis, Vegle, Modrusse, Gegche ac Vinodolli comitum nec non Segnie dominorum naturalium; generosi militis domini Andree vicecomitis, Bartholi condam iudicis Movsis, Georgii condam ser Zanelli et Nicolai condam iudicis Jacobi, iudicum Segnie. Actum in dicta ciuitate Segnie in ecclesia sante Anne presentibus Gasparino condam Joseph, vicecomitis Ottozaz, ser Jacomello, filio ser Francisci Paonis de Veneciis, habitatore Signie, Dianisio (!) Augustini de Posega, habitatore Segnie, et aliis testibus ad hec uocatis et rogatis. Ibique Lucia, filia condam Mathei et vxor olim lurse de Doglano, de Segnia, ex causa et nomine donationis, que dicitur inter viuos, que vlla ingratitudine aut offensa reuocari non possit, oirmi modo, iure et forma, quibus melius et efficatius potuit propter remissionem suorum peccatorum ac predecessorum eius, per se ac suos heredes, posteros et successores iure proprio et in perpetuum dedit, tradidit, donauit e contulit religioso et honesto viro fratri Iacobo, priori monasterii santi Saluatoris de Glubotinna, diocesis Segniensis, vice et nomine ipsius monasterii et pro ipso monasterio recipienti vnum suum cassale situm in Segnia apud cassale Ogappe, relicte Siuacii, apud cassale Marci de Doglano et apud viam pubMcam, vt ibi dicebatur, uel infra alios, si qui forent, veriores confines; ad habendum, tenendum, aptandum, econciliandum, superhedificandum, permutandum, allienandum et quicquid eidem priori ac suis posteris et successoribus deinceps pro bono dicti monasterii placuerit perpetuo faciendum; cum accessibus, egressibus, iuribus, proprietatibus, comodis, vtilitatibus, pertinenciis et coherenciis quibuslibet ipsi et ad ipsum cassale intus et extra spectantibus et pertinentibus quoquo modo et cum omnibus et singulis, que ipsum cassale habet supra uel infra seu intra se in integrum a celo usque ad abissum, cum hac condicione et pacto videlicet, quod ipsa Lucia possit et valeat stare et habitare in dicta domo super solario tantum et inferius non, dum vixerit in hoc mundo, et in parte 'inferiori, silicet in canipa possint nunc fratres dicti monasterii stare et habitare et de ipsa omnem suam voluntatem facere et post mortem ipsius Lucie tota ipsa domus remaneat libera ipsi monasterio ad faciendum de ipsa tota domo suam omnimodam

165

vohmtatem, promittens autem dicta Lucia per se ac eius heredes et successores ipsi fratri Iacobo priori vice et nomine ipsius monasterii et pro ipso monasterio stipulanti iitem, questionem aut molestiam predicto monasterio de ipso cassali aut aliquia parte ipsius vllo futuro tempore non inferre nec inferrenti consentire, set ipsam rem donatam cum ommbus suis iuribus sibi, videlicet prelibato monasterio, ab omni et quotlibet homine, persona et vmuersitate legittime deffendere, disschalunlpniare, auctorizare et modis omnibus dissbrigare et non contrafacere uel venire per se uel alium, aliqua ratione vel causa seu ingenio, de iure uel de facto, sub pena librarum centum solmnorum (!) stipulatione in singulis capitulis huius publici instrumenti in solidum promissa; que pena tociens committatur et exigi possit in singulis capitulis huiius contractus, quotiens fuerit contrafactum; reffectione omnium dampnorum et expensarum cum interesse litis et extra, obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium, presencium et futurorum. Cuius quidem pene medietas curie, coram qua questio fieret de premissis, et alia medietas dioto monasterio perueniat; qua pena soluta vel non, rata et firma maneant omnia et singula supradicta et in hoc publico instrumento contenta. (Signum not.) Ego Nicolaus condam Dominici de Vegla, publicus imperiali auctorifcate notarius et nunc comunis Segnie officialis iuratus, hiis omnibus et singulis interfui, rogatus scripsi et publicaui meoque signo solito corroboraui. Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Acta S. Salvatoris prope Segniam nr. 4. Na hrptu se vide ostaci regesta pisanog glagoljicom.

147. 1 3 8 1 . 2 7 . oujka. U B e k o m N o v o m Mjestu. Grad Zagreb uz neke druge ugarske gradove odobrava lenidbeni ugovor izmedu Hedvige, keri kralja Ludovika, i Vilima vojvode austrijskog, i obavezuje se da 6e se drzati svih obaveza tog ugovora. Nos iudices, iurati ac vniuersi cives ciuitatum Budensis, Vissegradiensis, Albe regalis, Gassouiensis, Trinchiniensis, Zagrabiensis, Tirnauiensis, Posoniensis et Suproniensis f atemur et publice recognoscimus pro nobis et omnibus nostris successoribus per presentes, sicut inter illustrem et preclaram principem dominam Hedwigam, natam serenissimi principis domini Lodouici regis Vngarie e t c , domini nostri naturalis, ac inclitum dorninum Wilhelmum, ducem Austrie, primogenitum illustrissimi principi domini Leopoldi, ducis Austrie, matrimonialis contractus pro bono pacis et comodo

166

regnorum et terraram conscriptus est et confirmatus, iuxta tenorem et continenciam litterarum, quas superinde serrenissimi principes prefatus dornimus noster Lodouicus Vngarie rex nostraque graciossima doniina regina et certi archiepiscopi, episcopi, comites, barones, ac consilia sub sigillorum ipsorum appensionibus tradiderant; et nos ex missionibus et mandatis eorundem domkiorum regis et regine, dommorum et consulum ipsorum promisimus et polliiti sumus per nostre fidci iuramenta, quod nos et nostrum quilibet tactis sacrosanctis euangeliis prestitimus et prestamus, quod nos prefati matrimonialis contractus litteras omnesque obligaciones et premissa contenta in eisdem rata habere vommus ac tenemur, nec vnquam contra eas verbis siue factis facere per conamenta, nec iusticiam causalem, dolo et fraude penkus semotis. Et si aliquis huic contractui resisteret vel obstare inposterum niteretur, illud debebimus injpedire adhibitiiri ad hoc consilia et auxilia pro nostro posse, ut contractus ipse matrimonialis in litteris predictis contentus in suis singulis punctis maneat, quoque coripleantur et seruentur omnes obligationes et premissa in eisdem litteris coriprehensa. In quorum fidem nos ciuitates predicte presentes litteras nostrorum sigilloram fecimus appensionibus roborari. Datum in Noua Ciuitate feria quarta proxima in domiriica letare anno domini millesimo tricentesimo octuagesimo primo. Vjesnik Hrv.-Slav.-Dalrr. zemalj. arhiva 1904, Sv. I, 60-61.

148. 1 3 8 1 . 2 7 . oujka. U S t a r o m gradu na H v a r u . Budinja Ljubojevi prodaje u ime bratovstine sv. Antuna u selu Vrisniku Bogdiciju Simoniu zemlju u Na Polandi za osamlibara. In nomine Christi. Amen. Anno eiusdem natiuitatis millesimo trecentessimo octuagesimo primo, indictione quarta; regnante serenissimd principe et domino nostro domino Lodovico, dei gratia Hungarie, Polonie et Dalmacie rege etc.; temporibus equidem reuerendi in Christo patris et domini doiriirii Stephani, eadem gratia Farensis et Bracensis episcopi, et magniffici ac potentis viri domirii domini Simonis de Auria de Iariua, regii admirati insularumque Farre, Brace et Cor^ule comitis declarati, suoque in Farra vicario existente egregio viro domino Iacobo Nicole de Spaleto cum suis et comunis Farre iudicibus, prouidis viris ser . . . aluo Birislaui, ser Marcho Sclauogosti loco ser Bogdani Balcy eft ser ^lanino Lucxe loco ser Thomaxii Stephani, die vigessima septima mensis riiarcii. Budigna Luboeuich, tanquam procurator et prouratorio nomine ilorum (!) de fratallea sancti

167

Antonii de Vresenich specialliter ad infrascripta constitutus, scripta dicta procura manu mei notarii infrascripti in millesimo predicto sub die vkima mensis decembris, iure proprii et in perpetuum dedit, vendidit et tradidit Bogdicio Simonich pro se suisque heredibus recipienti et ementi vnam peciam terre vineatam sitam in campo de Piteuo locodicto Napolande; cuius tales dicuntur esse confines: a leuante Vlaticho Geperich in parte et in parte heredes Berthi Bratusinich; a ponente dictus emptor, a trauerssa iura ecclesie sancti Helie et a meridie via comunis, uel si qui forent confines veriores, qui confines aprobati fuerant esse veri per Peruoy Micte et Iohannem Ossuci, examinatores comunis; ad habendum, tenendum, gaudendum et possidendum et quicquid ei et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum, cum omniibus iuribus et pertinenciis suis, et hoc pro precio librarum octo paruorum, quos denarios et precium dictus Budigna procuratorio nomine quo supra guarentauit et confessus fuit se a dicto emptore habuisse et recepisse, promittens predictus Budigna nomine quo supra predicto Bogdicio Simonich emptori pro se suisque heredibus recipienti et ementi dictani terram venditam semper ab omni homine et persona deffendere et discalumpniare, pena quarti et obligatione bonorum omnium presentium et futurorum dicte fratallee, cum reffectione dampnorum et expensarum et interesse dicti contrahentis secundum statuta. Die ultima, mense predicto retullit michi notario infrascripto Cresole placarius se de dicta vendicione alta voce fecisse cridam per casalia Farre secundum statuta et partem captam. Actum 1 Fare in Ciuitate Veteri, ante domum med notarii, presentibus Iurai Liuoeuich et Bene Sclauogosti testibus. Ego Iacobus condam Nicole de Spaleto, yicarius Farre, manum missi. (Signum not.) Ego Iacobus filius ser Vliuerii de Zauarino de Padua, imperialli auctoritate notarius et nunc comunis Farre cancellarius iuratus, hiis omnibus interfui et rogatus fide bona scripsi; suprascripta verba: actum Farre in Ciuitate Veteri obmissa poni in vigessima quinta linea mea propria manu scripsi. Originaina pergameni u zbirci obiteiji Bogli u Hvaru.

149. 1381. 5. travnja. U Zadru.


Oporuka Fumije, kerke Martinucija de Xabetis, a zene Gvida de Matapharis. In Christi nomine. Amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo primo, indictione quarta, die quinto mensis aprilis; regnante serenissimo principe et nostro domino naturale domino Lodouico,
1

Od actum do testibus umetnuto. Na to se odnosi notareva napomena.

168 dei gratia rege Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. temporeque reuerendi patris et domini domini Petri de Matapharis, eadem gratia archiepiscopi Iadrensis, ac magnifici et potentis domini domini Henrici Bubech, regnorum DaJmacie et Crohacie bani et comitis ciuitatis Iadre. Quia laudabile est, ut vnusquisque in dispositione rerum temporalium sibi prouideat, dum spiritus in membris corporis viget et ratio regit mentem, ad hoc, ne per mortem subitaneam aut mentis impeditionem contingat quemquam res suas inordinatas relinquere et quia morte nil certius et hora mortis nichil incertius, idcircho nobilis domina Fumia, filia condam ser Martinutii de Xabetis et vxor nobilis viri ser Guidonis de Matapharis, ciuis Iadre, sana per gratiam lesu Christi mente, sensu et intellectu, quamuis corpore languens, predicta considerans timensque diuinum iuditium et nolens ab intestato decedere de bonis suis omnibus per nuncupationem suam ultimam voluntatem et suum vltimum testamentum in hunc modum facere procurauit. Inprimis namque suos fideicommissarios et huius testamenti executores instituit et esse uoluit relligiosam et honestam dominam sororem Francischam de Ziualellis, abbatissam monasterii sancti Nicolai de Iadra, quam submisit in hac parte iuditio seculari secundum statuta et ordines ciuitatis Iadre, et nobiles viros ser Zaninum de Sloradis et ser Iacobum de Zadulinis, ciues Iadre, et sicut ordinauerit et dari iusserit in hoc suo testamento, ita dicti sui commissarii facere et adimplere teneantur et debeant. Item uoluit, quod quilibet dictorum suorum commissariorum tam presentium quam futurorum in obitu suo possint alium commissarium instituere loco sui, quem uoluerint, et hoc uoluit perpetuo obseruari dans et concedens dictis suis commissariis tam presentibus quam futuris siue maiori parti eorum plenam licentiam et liberam potestatem, bailiam et auctoritatem predictam commissariam intromictendi, distribuendi et administrandi, de calumpnia et ueritate dicenda in animam ipsius testatricis iurandi et cuiuslibet generis sacramentum prestandi, agendi et defendendi, petendi et generaliter omnia et singula dicendi, faciendi, gerendi et exercendi in iuditio et extra, que facere possunt quilibet ueri et legiptimi commissarii alicuius et quemadmodum facere posset dicta testatrix, si viuens personaliter interesset; et si supradictus Iacobus de Zadulinis, commissarius suus, refutaret dictam commissariam uel nollet esse commissarius, eo casu uoluit, quod sui commisarii sint alii duo suprascripti commissarii. Item uoluit corpus suum sepelliri ad ecclesiam sancti Francisci de Iadra, ubi sepulta est mater sua. Item relliquid expendi per suos commissarios libras centum paruorum in uno calice et uno paramento altaris dandas dicte ecclesie sancti Francisci causa celebrandi cum eis diuina offitia pro anima sua. Item uoluit corpus suum honorifice sepelliri, prout conueniens fuerit, et ea die celebrari in dicta ecclesia sancti Francisci missam sollempnem et alias missas secretas usque ad quadraginta pro anima

169

eius, et si ipsa die non possent omnes quadraginta misse celebrari, uoluit, quod postmodum celebrentur quam cicius fieri poterit. Item relliquid cuilibet dictorum trium commissariorum presentium libras quinquaginta paruorum. Item uoluit, quod dicti sui commissarii post obitum eius irnde ad duos annos proxime subsequentes celebrari faciant quolibet anno dictorum duorum annorum missas, ubi eis melius videbitur pro anima eius. Item uoluit et ordinauit, quod de frugibus et prouentibus suarum possessionum sui commissarii fieri faciant in ecclesia sancti Francisci vnum altare ad honorem et reuerentiam virginis Marie ac dent conuentui dicti monasterii sancti Francisci omnia necessaria pro dicto altare, ac omni anno in perpetuum libras uiginti paruorum ad hoc, ut fratres dicti monasterii celebrare debeant in perpetuum quolibet die unam missam pro anima sua et suorum mortuorum. Item uoluit, quod de frugibus suarum possessionum dicti sui commissarii diuidant inter omnes moniales sancte Marie, sancti Nicolai et sancti Demetrii de Iadra viginti ducatos ad monetam pro psalteriis octuaginta uicibus per eas dicendis pro anima eius. Item uoluit, quod sui commissarii induant septuaginta pauperes homines et mulieres de una tunica grisi pro quolibet pro anima eius. Item uoluit, quod dicti suis commissarii stare faciant unam lampadem accensam in perpetuum qualibet nocte et in diebus festiuis ante altare sancti Teodori in ecclesia sancte Anastasie. Item uoluit, quod dicti sui commissarii hinc ad sex annos proxime subsequentes videlicet quolibet anno dictorum sex annorum facere debeanit fieri quinque anniuersaria et post dictos sex annos quolibet anno in perpetuum duo anniuersaria pro anima sua et suorum mortuorum. Item uoluk, quod dicti sui commissarii dispensare debeant libras quinquaginta paruorum ubi et prout ipsis commissariis melius uidebitur pro anima domine Marige, sororis sue. Item reliquid presbytero Georgio, plebano sancte Marie maioris de Iadra, patrino suo, libras triginta paruorum pro orationibus dicendis pro anima sua. Item reliquid dari debere suprascripto presbytero Georgio plebano libras decem paruorum dandas per eum ubi ipsa sibi commisit in secreto. Item reliquid Stan^i^e, seruitiali sue, si non nupserit ante obitum ipsius testatricis, libras centum paruorum et omnes tunicas et zerzellos dicte Stan, et si dicta Stangiga nupserit ante obitum suum, tumc relliquid ei solummodo libras quadraginta pro sua mercede pro toto tempore, quo stetit cum ea. Item reliquid Dmine, nutrici Catarine, filie sue, libras uiginti paruorum. Item uoluit, quod sui coiiimissarii teneantur maritare condecenter Marigam, filiam suprascripte Dmine, cum peruenerit ad etatem nubendi, prout uidebitur ipsis commissariis. Item reliquid ser Damiano condam Grisogoni de Begna florenos uiginti auri. Que omnia legata suprascripta adimpleri uoluit et satisfieri per dictos suos commissarios de frugibus et redidkibus possessionum dicte testatricis. Item reliquid domine Prodane, uxori ser Zannini

170 de Sloradis, vnum zardinum positum supra fontem Ranchangoni in uita ipsius Prodane et post eius mortem uoluit, quod dictus zardinus ueniat in manibus suorum commissariorum tenendus, prout inferius de aliis suis possessionibus declaratur. Item reliquid ser Iacobo de Zadulinis uocato Papiga medietatem totius sue ville et suorum iurium et pertinentiarum posite ad Moruigam cum hac conditione, quod si dictus Iacobus decesserit sine. filiis masculis legiptimis uno uelpluribus, tunc eo casu uoluit, quod dicta medietas dicte uille reuertatur in suos commissarios tenenda per eos, prout de aliis suis possessionibus inferius declaratur. Item reliquid ser Cressio et Maffeo, filiis condam ser Gregorii de Zadulinis, aliam medietatem totius sue uille et suorum iurium et pertinentiaram posite ad Moruicam cum hac conditione, quod si decesserit sine heredibus legiptimis masculis uno uel pluribus, quod alter subcedat in dicta medietate dicte uille, et si ambo decesserint sine heredibus legiptimis masculis uno uel pluribus, tunc uoluit, quod dicta medietas dicte uille reuertatur in manibus dictorum suorum commissariorum tenenda, prout inferius de aliis suis possessionibus declaratur. Item reliquid domine Zexendole, uxori condam Artichi de Articho, vnum eius terrenum positum prope fontanam in perpetuum. Item re/liquid Mari^e Vgiligine Hbras duodecim paruorum. Item reliquid Dmine, seruitiali sue, libras duodecim paruorum. Item dixit recepisse a condam ser Gregorio Grisogoni de Zadulinis viginti ducatos, quos condam domina Fumia, eius amita, eidem in testamento reliquid. Item reliquid Colano Grisogoni de Begna libras quinquaginta paruorum. Item reliquid ser Guidoni, marito suo, omnes possessiones dicte testatricis positas ad Racicam in uita ipsius Guidonis et post mortem dicti Guidonis uoluit, quod dicte possessiones reuertantur in manibus suorum commissariorum tenende, prout de aliis suis possessionibus inferius declaratur. Item uoluit, iussit et mandauit, quod bona sua stabilia non possint vendi, donari, alienari, obligari nec aliquo modo uel ingenio malignari in totum uel in partem, sed ipsa omnia bona sua stabilia uoluit et iussit conseruari et manuteneri per manus suorum commisariorum.presentium et futurorum perpetuo et quod dicti sui commissarii teneantur et debeant omnes fruges, introytus et prouentus ipsarum possessionum distribuere perpetuo inter pauperes Christi, quos ipsi commissarii duxerint eligendos, pro anima eius et suorum mortuorum; quos quidem pauperes Christi in frugibus, introytibus et prouentibus dictarum suarum possessionum et residuo aliorum suorum bonorum mobilium heredes vniuersales instituit satisfaciendo semper primo legata suprascripta et non preiudicando legatis superius factis in aliquo, sed ipsa in omnibus conseruando. Et hanc uoluit esse suam vltimam uoluntatem et suum vltimum testamentum, quam et quod ualere iussit iure testamenti, et si iure testamenti non ualeret, saltem ualeat iure codicillorum et cuiuslibet alterius ultime uoluntatis, quo melius ualere possit, non obstante aliquo pretermisso. Actum

171

Iadre in domo habitationis ipsius testatricis presentibus Ziuitcho Petrouich sartore et Anthonio pictore condam Laurentii, habitatoribus Iadre, testibus uocatis et rogatis et aliis. Ego Simon de Rosa, procurator oomunis, me subscripsi. , (Signum notarii) Ego Petrus comdam Bartholomei de Annobonis de Sarcana, imperiali auctoritate notarius et Iadre iuratus, premissis omnihus et singulis interfui eaque rogatus a dicta testatrice scripsi et publicaui.
Original na pergameni u Arhivu sv. Marije u Zadru, mapa IV, br, 292.

150. 1381. 15. travnja. U Ninu.


Stana, udovica Nikole Ogule, prodaje sveeniku Jurju cetiri gonjaja zemlje u Prapratniku za 25 i pol libara. In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo pfimo, indicione quarta, die quinto decimo mensis aprilis. None- Regnante serenissimo principe domino nostro domino Lodouico, dei gracia illustrissimo rege Vngarie, temporeque reuerendi in Christo patris domini Demetrii de Mathafaris, dei et apostolice sedis gratia episcopi None, ac egregii et potentis viri domini Nouachi Petrouig de genere Mogorouig, militis regii et nunc honorabilis comitis ciuitatis None. Stana, relicta olim Nicholai Ogule, per se suosque heredes et successores dedit, uendidit, tradidit et concessit iure proprio in perpetuum per modum f ranchum, liberum et expeditum presbitero Georgio condam Iursse de Nona recipienti et ementi pro se et suis heredibus et successoribus gonyagos quatuor terre sue proprie posite in Prapratnich; cuius confines sunt: de trauerssa partini terratici ecclesie sancti Georgii ante Nonam et partim terra Marchi Sexige, de austro terra heredum Grubcii et partim terra dicte uenditricis, de quirina partim terra et partim vinea ecclesie sancte Georgii et de borea partim vinea Stephani Cabal et partim vinea dicte ecclesie sancti Georgii; ad habendum, tenendum, gaudendum et possidendum, dandum, donandum, uendendum et pignori obligandum ac pro anima et corpore adiudicandum et quicquid sibi et suis heredibus et successoribus ex nunc perpetuo placuerit faciendum; cum omnibus et singulis suis iuribus et pertinenciis, que infra predictos continentur confines uel forte si quualii forent meliores et ueraciores in integrum omnique iure et accione, usu seu requisicione sibi et ea terra uendita modo aliquo pertinente, tam de consuetudine, quam de iure et tam subtus terram quam super terram, et hoc pro precio et nomine

172

precii librarum vdginti quinque cum dimidia denariorum paruorum, quod precium dicta venditrix fuit contenta et confessa se a predicto emptore plene et integre habuisse et recepise et in se habere dixit in prompta et numerata pecunia, dans igitur et concedens ex nunc dicta venditrix de dicta re uendita dicto emptori licenciam omnimodam intrandi et retinendi, quandocumque sibi placuerit, sua propria auctoritate; et promittens dicta uenditrix de dicta re uendita dicto emptori litem uel molestiam nullo tempore inferre nec inferenti consentire, set predictam terram uenditam, iura et acciones cum omnibus pertinenciis suis per se suosque heredes et successores dicto emptori et suis heredibus et successoribus excalumpniare et defendere in ratione in perpetuum ab omni homine et persona, collegio et vniuersitate super se et omnia bona sua presencia et futura. Actum est hoc et firmatum None presentibus ser Michaele olim ser Ratici, nunc iudice, ser Iohanne domini Borsse examinatore, Michaele Plasafcig et Stanislauo Macharouig, testibus ad hoc specialiter uocatis et rogatis et aliis. Ego Iohannes Borsse, examinator manum missi. (Signum not.) Et ego Butcus, filius Lubislaui de Nona, publicus auctoritate imperiali notarius et nunc iuratus ciuitatis None cancellarius, hiis omnibus predictis interfui et rogatus scripsi, roboraui et meo signo solito signaui.
Original na pergameni u Naunoj biblioteci u Zadru, br. 241.

151. 1 3 8 1 . 1 7 . travnja. ( U Zadru). Izvjestaj kralju Ludoviku o pomorskoj snazi Mlecana s jedne strane te kralja i Genovelana s druge strane obzirom na sukob koji se mole ocekivati prigodom povratka mletacke mornarice s otoka Krete. Serenissime etc. Scripsit nobis nuper dominus dux Ianuensis per litteras datas 17. martii, quod armabuntur Ianue galie 20 venture in istum gulfum, de quibus tredecim cum domino Isnardo, germano suo, capitanio getterali, expediri debeant infra 25. diem dicti mensis; relique vero 7. infra kalendas mensis instantis, vt dicte 13 cum ipsis presentibus galeis Ianuensibus et aliis vestre majestatis decem vel duodecim in Dalmatia armandis inuenire possent galeas 21 Venetorum, que onuste mercantiis de Candia in breui redire debent Venecias, hortans nos ad expeditionem galearum in Dalmatia armandarum predictarum. Insuper eidem majestati significamus, quod post accessum galearum Venetorum in Candia Venetiis statuerunt 16 galeas ar-

173

mare, de quibus die 7. mensis instantis X transierunt hac per pelagum extra insulas [ad] orientem in auxilium galearum de Candia redeuntium predictarum versus. Dominus banus et dominus admiratus solicitant, quod \n Dalmatia armentur galee secundum vestre majestatis mandatum: nos autem nescimus in Dalmatia nisi octo corpora galearum, que possunt nauigari; quot igitur armabuntur nescimus hoc. Dicti domini banus et admiratus vestre referent majestati: nos vero pro honore eiusdem maiestatis ad predicta totum nostrum posse faciemus. Quibus omnibus consideratis, et attento, quod Veneti plures armare poterunt, vere vidimus, quod Venetorum in mari campus erit, si Ianuenses maiorem armatam non facient, qui Ianuenses, vt audiuimus, de Romania tres galeas solum habere debent. Ouocirca vestre supplicamus maiestati, quatenus dignetur super hiis salubriter prouidere, et adeo, quod Ianuenses ampliorem potentiam in mari hac estate viriliter ostendant, nam si campus in mari habebitur, verisimiliter est credendum, quod vestrum propositum et colligatorum hac estate de emulis obtinebitur; sin autem, condicio emulorum, que nunc est satis debilis, vndique et multis rationibus meliorabitur. Insuper licet propter penuriam bladi, quem partim procuramus de Flumine, et vnde possumus recuperare, tamen vt armate vberius subueniatur de pane, et placeat vestre maiestati mandare, quod de superioribus partibus scilicet de banatu Sclavonie bladum hunc conducatur exhibituri pro precio Ianuensibus antedictis. Datum 1381. die 17. aprilis.
Lucius, Memorie istoriche di Tragurio, p. 318.

152. 1 3 8 1 . 2 0 . travnja. ( U Trogiru). Trogirska opina salje svog opunomoenika Stipu Nikole u grad Recanati da s Pavlom, sinom Colina, sklopi ugovor da dode na dvije godine kao apotekar u Trogir uz godisnju plau od 200 libara. In Ghristi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo primo, indictione quarta; regnante domino nostro domino Lodoyco, dei gratia serenissimo rege Hungarie, Polonie, Dalmacie etc.; tempore quidem venerabilis patris domini Grisogoni, dei et apostolice sedis gratia episcopi Traguriensis, et egregii et sapientis viri domini Baldasar de Sorba de Ianua, regii militis, et eius mandato honorabilis comitis eiusdem ciuitatis Tragurii suorumque iudicum nobilium virorum dominorum Nicole, filio Domiche, Lode, filio Dimine Lucxe, et Nicole Andree Mavri, die vi-

174

gesimo mensis aprilis. Congregatis domino comite, iudicibus et nobilibus super genere et multis aliis et specialiter super facto conducendi apothecharium ad salarium comunis Tragurii per generale consilium deputatis, pront in reformatione superinde confeota plenius continetur, in palacio comunis, ut moris est, qui omnes fuerunt numero decem, prefatus dominus comes de voluntate et consensu dominorum iudicum et aliorum nobilium predictorum et ipsi domini iudices ac nobiles antedicti de voluntate et consensu domini comitis antedicti vnanimiter et concorditer ipsorum nemine discrepante vigore et virtute reformacionis iamdicte et omni modo, via, iure et forma, quibus melius potuerunt, fecerunt, constituerunt et ordinauerunt eorum et dicti comunis sindicum, procuratorem, actorem, factorem et nuncium specialem uel, si quo alio nomine melius de iure et consuetudine dici et censeri potest, nobilem virum ser Stipe Nicole Cipriani presentem et sponte suscipienltem specialker ad conducendum ad salarium comunis Paulum condam Cole, apotecharium de Recaneto, pro duobus annis proxime venturis cum salario librarum ducentarum paruorum soluendarum eidem more aliorum salariorum Tragurii et ultra hoc stationem comunis pro apothecha per ipsum Pavlum retinendam, et superinde conficiendum et confici faciendum publicum instrumentum cum notari (!) rogatione, pene adictione, bonorum dicti comunis Tragurii obligatione, cum omnibus et singulis clausulis necessariis et oportunis ac de iure valituris ad plenum; et generaliter ad omnia et singula facienda, gerenda er exercenda, que in predictis, circha predicta et quodlibet predictorum necessarii fuerit (!) utilia et oportuna et q u t ipsimet constituentes et totum generale consilium pro se in capite et membris facere et exercere possent, si presentialiter interessent, dantes et concedentes predicti superius nominati dicto eorum sindico et procuratori in predictis omnibus et singulis, oircha predicta et quodlibet predictorum plenum, liberum, generale et speciale mandatum cum plena, libera, generali et speciali administratione; ac promictentes michi Vanni notario, tamquam publice persone stipulanti et recipienti nomine et vice omnium et singulorum, quorum interest seu poterit interesse, firmum et ratum habere et tenere quicquid per dictum sindicum et procuratorem dictum, factum, gestum et operatum fuerit in predictis, circha predicta et quodlibet predictorum sub ypotecha et dbligatione bonorum omnium comunis Tragurii presentium et futurorum. Volentes insuper dicti constituentes dictum eorum sindicum et procuratorem ab omni satisdationis et fideiussionis onere releuare promiserunt michi dicto notario ? ut supra stipulanti et recipienti, de iudicio sisti et iudicato in omneni casum, causam et euentum cum omnibus aliis oportunis, pro quo sindico et procuratore ipsimet constituentes exstiterunt fideiussores sub ypotecha et obligatione iamdictis.
Prijepis iz ostavstine T. Smiiklasa, navodno iz knjige notara Vannesa.

175

153. 1381. 25. travnja. U Zadru.


Pavao Kristofora Zudenika iz Raba ustupa Grguru Damjanovu de Nassis iz Zadra sva svoja prava koja mu pripadaju po oporuci Mandice, keri Pavla de Galcigna, za 270 libara malih dinara. In Christi nomine. Amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo primo, indictione quarta, die vigesimo quinto aprilis; regnante serenissimo principe et domino domino Lodouico, dei grabia rege Vngarie, Polonie, Dalmaoie e t c , temporeque reuerendi partis domini Petri de Matafaris, Iadrensis archiepiscopi, ac magnifici domini domini Hemrici Bebech, Dalmacie et Crohacie bani ac Iadre comitis. Nobilis vir ser Paulus condam Christofori Zudenici de Arbo per se suosque heredes et successores ex causa uenditionis dedit, cessit et concessit, tradidit, transtulit et mandauit nobili viro ser Gregorio condam Damiani de Nassis de Iadra presenti et pro se suisque heredibus et successoribus ementi et recipienti omnia et singula sua iura et aotiones reales et personales, utiles, directas et mistas, tacitas uel expressas, que et quas habebat et habere poterat quacumque ratione uel causa tacita et expressa in bonis et hereditate condam domine Mandige, filie condam ser Pauli de Galcigna de Iadra, tam ex uigore testamernti ipsius domine, quam uigore successionis eiusdem domine Mandige et quocumque alio modo iure et causa qualitercumque et quomodocumque et contra etiam heredes, hereditatem, bona et successionem dicte domine et ex quacumque occasione iuris uel facti constituens ipsum ser Gregorium procuratorem, ut in rem suam, et ponens eum in locum suum ita quod amodo per se suosque heredes et successores suo proprio nomine actionibus utilibus et directis possit in dictis bonis hereditatem et successionem et contra eadem bona hereditaria et successiua agere, exiperiri, consequi et se tueri, petere, recipere, tenere, possidere, uendere, alienare et omnia et singula f acere quemadmodum ipsemet ser Paulus per se suosque heredes et successores poterat uel posset paciscens atque conueniens, quod nulli alii persone uendidit, cessit, concessit, alienauit aut obligauit iura, actiones, bona et res predictas, nec non promittens per se suosque heredes et successores stipulatione sollemni ipsi ser Gregorio, quod si ullo unquam tempore appareret ipsum ser Paulum hactenus eadem iura et actiones et bona cuiquam uendidisse, dedisse, cessisse, alienasse aut obligasse quouis modo, iure uel causa in toto uel in parte, promisit eundem ser Gregorium suosque heredes et successores indemnes conseruare. Quam dationem ex causa uenditions, cessioniis bonorum, iurium et actionum et omnia et singula suprascripta eidem ser Gregorio fecit pro pretio et nornine pretii librarum ducentarum septuaginta denariorum paruorum, quod pretium totum idem ser

176 Paulus fuit et confessus et contentus se a dicto ser Gregorio manualiter et integre habuisse et recepisse ac sibi perfecte datum, solutum et numeratum esse, renuntians exceptioni, allegationi et probationi dicti pretii non habiti et non recepti et integre non numerati, doli, mali, condicioni sine causa in factum, actioni et omni alii iuris, statutorum et consuetudinis auxilio sibi competenti uel competituro. Insuper promisit idem ser Paulus per se suosque heredes et successores dicto ser Gregorio pro se suisque heredibus et successoribus stipulanti predictam iuris et bonorum cessionem et omnia et singula in hoc contractu contenta perpetuo firma et rata habere, obseruare et adimplere et in nullo contra facere, dicere, obicere uel uenire ratione minoris pretii uel aliqua ratione uel causa de iure uel de sacto per se uel alium seu alios, sed eandem iuris cessionem dicta uenditionis causa et ipsa omnia bona, iura et actiones ab omni homine et vniuersitate perpetuo defendere, auctorigare et disbrigare ac etiam excalumniare sub pena quarti ualoris et extimationis diotorum bonorum, iurium et actionum, quantacumque plus unquam essent, cum refectione damnorum et expensarum ac etiam interesse litis et extra, que uel quas idem ser Gregorius uel sui heredes aut successores fecerint uel substituerint in iudicio siue extra sub dicta pena, qua soluta uel non presens contractus ratus maneat in qualibet parte sui. Pro quibus omnibus melius attendendis et firmiter obseruandis et adimplendis prefatus ser Paulus obligauit eidem ser Gregorio omnia et singula sua bona presenbia et futura et se suosque heredes et successores ad conuemendum realiter et personaliter ubique locoorum pro obseruatione omnium premissorum. Actum Iadre in cancellaria palatii comunis presentibus ser Alberto de Saladinis, ser Marco de Ghyrardo de Iadra et Laurentio Francisci de Obrouatio testibus uocatis. Ego Andreas, fillius ser Cresii de Grisogonis, iudex examinator manum misi. (Signum notarii) Et ego Peronus ser Taiutoli Perutii de Cingulo, imperiali auctoritate notarius et iuratus Iadre, suprascriptis interfui et rogatus scripsi et publicaui.
Original na pergameni u Arhivu sv, Marije u Zadru, mapa IV, br. 293.

154. 1381. 25. travnja. (U Zagrebu).


Kaptol zagrebacki izjavljuje da )e po nalogu kralja Ludovika uveo Jurja Zudara, magistra kraljevske kuri)e, u posjed Gaza, Dugarese, Vinice i Radune. Nos capitulum ecclesie Zagrabiensis memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod cum nos receptis litteris introductoriis et statutoriis serenissimi principis domini Lodouici, dei

177

gracia incliti regis Vngarie, Polonie, Dalmatie e t c , maiori suo sigillo sigillatis iuxta continenciam earundem vna cum Valentino, filio Iohannis de Themerya, homine eiusdem, honorabilem et discretum virum magistrum Petrum archidyaconum de Orbouch, concanonicum nostrum, hominem nostrum fidedignum, ad quasdam possesionarias introducciones et statuciones faciendas pro testimonio duxissemus transmittendum. Tandem iidem ad nos exinde reuersi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi feria secunda proxima ante festum beati Georgii martiris nunc preteritum ad facies possessionum Gaaz, Dulgareza, Vinnicha et Raduna vocatarum vicinis et commetaneis earundem inibi legitime conuocatis et presentibus accedendo, Thomam, filium Pauli de Brezthouch, officialem et famulum magistri Georgii dicti Zudar, magistri curie dicti domini regis, nomine et in persona eiusdem in dominium prefatarum possessionum Gaaz, Dulgareza, Vinnicha et Raduna uocatarum introduxissent, tribus diebus continuis iuxta regni consuetudinem in ipsis commorantes, easdem possessiones eidem magistro Georgio Zudar, domino ipsius Thome, et per eum suis heredibus eo iure, quo ipsi ex noua donacione regia pertinere dignoscerentur, statuissent perpetuo possidendas, nullo contradictore inibi aparente. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras priuilegiales concessimus, pendentis sigilli nostri munimine roboratas. Datum in festo beati Marci ewangeliste anno domini M m o trecentesimo octuagesimo primo.
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 1542, nr. 46. Visei peat.

155. 1381. 26. travnja. (U azmi).


Kaptol cazmanski javlja kralju Ludoviku da )e po njegovu nalogu izvrsio razgranicenje posjeda Michalwlge i da )e u njegov posjed uveo samostan u Gariu. Serenissimo principi domino Lodouico, dei gracia inclito regi Hungarie, Polonie, Dalmacie e t c , domino eorum, capitulum Chasmensis ecclesie oraciones in filio Virginis gloriose cum perpetua fidelitate. Nouerit vestra serenitas, quod cum nos visis litteris adiudicatoriis simul et reambulatoriis ac statutoriis magnifici viri domini Nicolai de Zech, iudicis curie vestre, quas caipite sigilli nostri consignando cura presentibus vestre remisimus maiestaiti, vna cum Gregorio litterato, filio Andree de Gresencha, homine vestro in eisdem litteris inter alios nominatim contento et expresso, virum discretum magistrum Mychaelem, socium et concanonicum ac hominem nostrum, in octauis festi resurectionis domini nunc preteriti ad videndam et audien12 CODEX

178

dam quandam conscienciosam assercionem religiosi viri fratris Anthonii, pnioris heremkarum claustri beate Virginis de Garig, secundo se videlicet vno fratre sacerdote contra dominam Dragya vocatam, filiam Stephani, consortem videlicet Martini de Gresencha, item reambulacioni et metarum ereccioni simul et statucioni possessionarie pro testimonio duxissemus transmittendum. Tandem iidem ad nos exinde reuersi nobis consona voce retulerunt, quod dum ipsi in eisdem octauis festi resureccionis domini nunc preteritis ad peragendum premissa primo ad ecclesiam beate Virgims de Garig accessissent, idem dominus frater Anthonius prior, secundo se videiicet fratre sacerdote dicti sui conuentus ad sue consciencie et sui status et regularis habitus puritatem, vt nulla instrumenta ipsius domine Dragia requirendo inuenisset, ut suis temporibus antedicto claustro fuerint nec nunc essent nec sciret, vbi sint vel quo deuenerint, retulisset et iurasset. Qua quidem iuramenti deposicione et conscienciosa assercione peracta secundo die earundem octauarum festi resureccionis domini proxime preteriti ad facies porcionum possessionariarum ipsius claustri beate Virginis de Garig Mihalwlge vocatarum per ipsam dominam Dragia vocatam recaptiuatarum accessissent et metas earundem porcionum possessionariarum in pfiuilegio nostro contentas et expressas aparenter et bono modo legitime easdem vicinis et commetaneis ipsarum conuocatis ac ipsis partibus presentibus et in nullo sibi inuicem contradicentibus perambulando et nouas metas iuxta veteres erigendo et renouando reperissent et nec aliquam particulam possessionariam extra ipsas inuenire potuissent. Quibus peractis ipsas porciones possessionarias Mihalwlge vocatas per ipsam dominam Dragia vocatam modo quo supra recaptiuatas sub infrascripta renouacione metali, contradiccione ipsius domine Dragia vocate non obstante, ipsi claustro beate Virginis de Garig statuissent perpetuo possidendas pariter et habendas. Mete autem prefate per ipsos iuxta veteres renouate secuntur (!) in hec verba: prima meta ipsius terre litigiose Myhalwlge vocate incipit iuxta veteres circa fluuium Gresencha in dumo auellanarum meta terrea circumfuso; dekide per vallem supra ad orientem venit ad duas arbores has et tul cruce signatas et metis terreis circumfusas, inde an uiam, que separat metas filiorum Stephani, filii Chupor de Monozlow, a terra Gresencha, vbi sunt arbores has cruce signate metis terreis circumfuse et per eandem viam vadit in montem Babinagora in longo spacio et venit ad magnam viam, que vadit versus Monozlow de Garig et per ipsam viam in montibus procedendo in longo spacio versus orientem et nullum transiens rywlum peruenit ad aliam viam, que diuidit terram Gresencha a terra castri Borschanowch et peruenit ad arborem bokoucha dictam, inde per montem declinat in via ad dexteram partem et venit ad locum, qui dicitur Romoschinabow, vbi sunt arbores tul et has cruce signate et meta terrea circumfuse; inde descendit per vallem versus orientem et venit per eandem vallem et cadit in riwlum Sumechi vocatum

179

ibique terminantur. In cuius rei memoriam et perpetuam firmitatem presentibus sigillum nostrum duximus appendendum. Datum secundo die festi mo beati Marci ewangeliste anno domini millesimo C C C octuagesimo primo.
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Acta monasterii Garig jasc. II, nr. 39. Visei pecat je otpao.

156. 1 3 8 1 . 1 5 . svibnja. U D u b r o v n i k u . Matko de Driuchas izjavljuje da je od svoje zene Maruse, keri pok. svecenika Klementa de Pabora, primio 450 perpera u ime miraza. In Christo nomine. Amen, Anno a natiuitate eiusdem millesimo trecontesimo octuagesimo primo, indicione I I I a , die XV 0 mensis madii, Ragusii, coram vobis subscriptis testibus. Ego quidem Matchus de Driuchas confiteor, quod super me et super omnia mea bona pro dote seu perchiuio Marusse, filie quondam presbyteri Clementis de Pabora et vxoris mee, habui et recepi a dicta Marussa, vxore mea, yperperos quadringentos quinquaginta secundum consuetudinem Ragusii. Hec autem carta nullo testimonio rUmpi possit. Et hii sunt testes: ser Matheus de Georgio, iuratus iudex, et Cherne de More testis. (Signum not.:) Et ego Iohannes Foschus, iuratus notarius et cancellarius comunis Ragusii, rogatus scripsi et publicaui.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Dubrovniku. Perg. br. 80.

157. 1 3 8 1 . 1 6 . svibnja. ( U azmi). Kaptol azmanski javlja zupanu krizevackom Basovu da je Anu, zenu Nikole de Bachka, uveo u posjed Gostovi i Sv. Lovrinac. Nobili viro magistro Basou de Byk, comiti Crisyensi, amico eorum honorando, capitulum Chasmensis ecclesie amiciciam paratam cum honore. Nouerit vestra amicicia, quod cum nos visis litteris vestris statutoriis pariter et adiudicatoriis, quas capite sigilli nostri consignantes cum presentibus vestre amicicie duximus remittendas, vna cum Petro, filio Nicolai dicti Cykus de Bednya, homine vestro, in eisdem litteris vestris inter alios nominatim contento et expresso discretum virum magistrum Gregorium, clericum cho-

180
ri, ipsius ecclesie nostre prebendarium, hominem nostrum fidedignum ad infrascriptam statucionem peragendam pro testimonio duxissemus transmittendum. Tandem iidem exinde ad nos reuersi nobis voce consona retulerunt, quod ipsi feria secunda proxima ante festum beate Elene regine nunc preterita ad f aciem medietatis possessionum Goztouich et Zenthlorinch vocatarum iuxta continenciam earundem litterarum vestrarum parker accessissent, ubi tribus diebus continuis permanentes vicinis et commentaneis earundem medietatum inibi legitime conuocatis, easdem medietates cum omnibus earum vtilitatibus et pertinenciis vniuersis quouis nomine vocitatis nobili domine Anna vocate, consorti magistri Petri, filii Nicolai de Bachka, contradiccione Nicolai et Dyonisii, filiorum Nicolai, eo quod tempore recaptiuacionis earundem medietatum nullis alterius preter ipsorum filiorum Nicolai dicitur obuiasse, non obstante, statuissent perpetuo possidendas, tenendas pariter et habendas, nullo penitus inibi contradictore apparente. In cuius rei memoriam et perpetuam stabilitatem presentibus sigillum nostrum duximus appendendum. Datum feria quinta proxima ante festum beate Elene regine prenotatum anno domini M C C C m o LYXX m o primo.
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 465, nr. 2.

158. 1381. 19. svibnja. U Zadru.


Dobra, kerka Mateja de Bixante iz Kotora i Paskve, sada zene Andrije Zoila de Cesamo iz Zadra, odrice se svih dobara koja joj pripadaju po majci, jer je od Andrije dobila svoj dio pri udaji. In Christi nomine. Amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo primo, indictione quarta, die decimo nono mensis maii. Regnante principe serenissimo et domino nostro naturale domino Lodouico, dei gratia inclito rege Hungarie, Polonie et Dalmacie, temporeque reuerendi patris et domini domini Petri de Matafaris, dei et sancte sedis apostolice gratia archiepiscopi Iadriensis, ac magniffici et potentis domtini domini Hemrici Bubech, regnorum Dalmacie et Croacie bani generalis et ciuitatis Iadre comitis. Domina Dobra, filia condam ser Mathey de Bixante de Chataro uerbo et consensu domine Pasque, relicte dicti condam ser Mathey de Bixante, et nunc vxor (!) viri nobilis ser Andree condam ser Qoilli de Cesamo, ciuis Iadre, uerbo et consensu dicte domine Pasque matris sue ibi presentis, volentis, consencientis et parabolam ibi domine Dobrice, filie sue, dantis auctorigante dicto ser Andrea, marito suo ipsius domine Pasque ibi presente et consenciente sponte, libere et ex certa sciencia

181 non herore ducta, set animo mero, puro, quieto et sincero per se suosque heredes et successores renunciauit et reffutauit in manibus dicti ser Andree stipulantis et recipientis nomine et vice Iohanne, Ghatarine, Elene et Guererie, sororum dicte domine Dobrice ex parte matris et filiarum dicti ser Andree et ipsius domine Pasque et aliorum uel aliarum quorumcumque ex eis domina Pasque et ser Andrea nasitorum (!) et pro ipsis Iohanna, Chatarina, Elena et Guereria sororibus et aliis tam masculis quam feminis ex ipsis coniugalibus in futurum nascituris et pro suis heredibus et successoribus et in manibus ipsius ser Andree nominibus quibus supra stipulantis et recipientis dimixit et libere relaxauit omnia et singula bona materna tam mobilia quam immobilia et se mouencia ubicumque posita et situata ipsi domine Pobrice hereditario et successorio nomine spectancia et pertinentia pro sua parte hereditatis dictorum bonorum maternorum. Et hoc fecit dicta domina Dobrica ipsi ser Andree stipulanti et recipienti nominibus quibus supra eo, quia dicta domina Dobrica guarentata, contenta et confessa fuit se manualiter habuisse et recepisse et in se habere dixit ab eodem ser Andrea dante nomine et vice dicte domine Pasque vxoris sue, et pro ipsa domina Pasqua et suis heredibus et successoribus tam presentibus quam futuris pro porcione sua sibi spectante et pertinente omnium bonorum maternorum tam mobilium quam immobilium et se mouencium tocius hereditatis ipsius domine Pasque matrix (!) ipsius domine Dobrice totam et integram porcionem suam sibi spectantem et pertinentem causa dandi et ponendi in dote sua tempore suarum nupciarum, renuncians super hoc dicta domina Dobrica executioni et probationi non date, habite et recepte ac sibi manualiter tradite, numerate et consignate dicte sue partis portionis dictorum omnium bonorum maternorum a dicto ser Andrea dante et soluente nominibus quibus supra et dicta de causa tempore huius contractus omni spei future numerationis, traditionis et consignationis, beneficio nouarum constitutionum de duobus uel pluribus reis debendis, epistole diui Adriani, beneficio Veleiani senatus consulti, iuri ypothecarum omnique alii suo iuri et legum ac muliefari auxilio. Qua de causa dicta domina Dobriga per se suosque heredes et successores fecit ipsi ser Andree stipulanti et recipienti nominibus quiibus supra plenam securitatem, renuntiationem et reffutationem ac finem, remissionem, quietationem et perpetuam liberationem ac etiam pactum perpetuum et speciale de nil ulterius petendo ipsi domine Pasque, matri sue, uel filiis aut filiabus eiusdem domine Pasque tam presentibus quam futuris aut suis heredibus et successoribus de predictis et occasione predicta per se uel per suos heredes et successores aut per aliquam aliam personam ipsius nomine; promittens insuper dicta domina Dobriga stipulatione solempni per se et suos heredes et successores ipsi ser Andree stipulanti et recipienti nominibus quibus supra litem, questionem uel controuersiam eidem domine Pasque, matri sue, et dictis filiabus suis presentibus ac aliis suis filiis uel filiabus nascituris in futurum uel suis he-

182

redibus et successoribus occasione predicta vllo tempore non inferre neque inferenti consentire, set pocius omnia et singula in presenti contractu confecta firma, rata et grata perpetuo habere et tenere, actendere, obseruare et adimplere et non contrafacere uel uenire aliqua ratione uel causa modo uel ingenio de iure uel de facto sub pena quarti, qua soluta uel non nichilominus contractus iste suam semper obtineat roboris firmitatem, et cum reffectione omnium damnorum, interesse et expensarum litis et extra et cum obligacione omnium suorum bonorum presencium et futurorum. Et pro predictis omnibus et singulis melius actendendis et obseruandis sponte et per pactum dicta domina Dobriga obligauit se suosque heredes et successores et omnia sua bona presentia et futura penes dictum ser Andream stipulantem et recipientem nominibus quibus supra et ad conueniendum tam realker quam personaliter semel et pluries usque ad plenariam et dignam satisfactionem omnium predictorum Iadre et vbique locorum et terrarum et omni tempore et in quacumque curia et coram quacumque dominatione. Actum Iadre in confinio sanctorum quadraginta in domo habitationis dicti ser Andree presentibus ser Cressio condam ser Marci de Grubogna, ciue ladre, et Marcho Brixicich marinario de Iadra, testibus vocatis, rogatis et aliis. Ego Marinus de Matafaris, iudex examinator, manum misi. (Signum notarii) Ego Petrus dictus Perenganus condam domini Ac,onis de Lemicetis de Padua, imperiali auctoritate et comunis Iadre notarius iuratus, hiis omnibus interfui et rogatus predicta bona fide scripsi.
Original na pergameni u Arhivu sv. Marije u Zadru, mapa IV, br. 294.

159. 1381. 20. svibnja. U Visegradu.


Nikola de Zeech, dvorski sudac kralja Ludovika, izrice osudu kojom u parnici Dragije, keri Stjepanove, protiv samostana garikog posjed Myhalwlge konacno dosauje tuzenom samostanu. [Njos comes Nicolaus de Zeech, iudex curie serenissimi et magnifici principis domini Lodouici dei gracia incliti regis Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. comitatumque Posoniensem tenens pro honore, memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod domina Dragya vocata, filia Stephani, consors videlicet Martini de Gerzenche, iuxta continenciam litterarum magistri Petri de Chyrke, vicebani regni Sclauonie et comitis Crisiensis, transmissionem presentis cause in regiam presenciam factam fuisse denotancium, in octauis festi epiphaniarum domini proxime preteriti in nostram accedendo presenciam contra religiosum virum fratrem Anthonium heremitarum cl'austri beate Virginis de Garygh

183 quasdam tres litteras, duas videlicet magnif ici viri domini Petri Zudor, regni Sclauonie bani, adiudicatorias et terciam capituli ecclesie Chasmensis eidem Petro bano rescripcionalem in diuersis terminis omnino anno proxime transacto confectas nobis presentarat declarantes, quod in congregacione generali domini nostri regis vna cum venerabili in Ghristo patre domino Demetrio cardinali, arhyepiscopatus ecclesie Strigoniensis gubernatore, nec non eodem Petro bano vniuersitatis nobilium et alterius cuiusuis status comitatus Grisyensis hominum feria secunda proxima post quindenas festi corporis Chrisbi proxime preteriti Crisii per eundum dominum nostrum regem celebrata, nobilis domina Dragya vocata, filia Stephani, consors Martini de Gersenche, personaliter de medio aliorum exurgendo contra religiosum virum fratrem Anthonium herernitam et priorem claustri beate Virginis de Garygh, item nobiles dominas Ohala et Magitha appellatas, filias Benedicti filh Ziulan de dicta Gersenche, proposuisset eo modo, quod ipsa vniuersa litteralia sua instrumenta quibusdam heremitis antecessoribus scilicet eiusdem fratris Anthonii prioris de dicto claustro ad conseruandum tradidisset, que tandem sibi non restituissent, sed eadem circa se conseruassent et idem ac predicte domine Chala et Magitha multas particulas terrarum porcionis sue possessionarie Myhalwlge vocate iuxta fluuium Gersenca existentis occupassent et occupatas detinerent in sui iuris preiudicium valde magnum. Que quidem instrumenita ipsa domina a predicto fratre Anthonio priore ceterisque fratribus dicti claustri pro se habere ac racione premisse occupacionis terrarum suarum ab eodem priore et dictis dominabus scire vellet et audire iusticia mediante. Quo percepto Geleth3 filius Dezou, fpro eisdem priore ac dominabus Chala et Magitha vocatis cum proouratoriis litteris dicti capituli ex mandato eiusdem domini nostri regis in ipsius Petri bani presenciam exurgendo obiecisset in hunc modum, quod idem frater Anthonius prior in ipsum claustrum de nouo aduenisset et ex eo ipsas litteras vbi essent penitus ignorarent (!), vnde idem ipsas querere et si easdem inuenire posset, tunc ipsas eidem domine Dragya dare et assignare presto esset et paratus, ipsas autem particulas terrarum ipsius domine idem prior et prefate domine Chala et Magitha vbi essent nescirent, vnde si eadem domina Dragya iuxta regni consuetudinem ad faciem ipsius porcionis sue possessionarie veniendo easdem legitima demonstracione prehabita recaptiuaret, tunc talem posset recaptiuare et sibi statui facere, in cuius recaptiuacione et statucione idem prior et prefate domine eidem non contradicerent, talem enim recapere et sibi statui facere posset, in cuius statucione idem prior et prefate domine Chala et Magyta eidem domine Dragye contradiccionis obstaculo obuiarent. Vnde cum ad ipsam recaptiuacionem faciendam ipsius Petri bani et prefati capituU homines transmitti debuissent, pro eo idem Petrus banus amiciciam prescripti capituli ecclesie Chasmensis libteratorie petiuisset reuerenter, quatenus ipsorum mitterent hominem pro testimonio fidedignum,

184 quo presente homo eiusdem Petri bani in eisdem litteris suis nominatus die dominico proximo ante festum beati Iacobi apostoli tunc venturo ad faciem dicte possessionis Myhalwlge vocate vicinis et commetaneis eiusdem vniuersis inibi legitime conuocatis ac partibus vel earum legitimis procuratoribus presentibus accedendo easdem particulas terrarum iuxta demonstracionem ipsius domine Dragya vel procurator ipsius recaptiuet recaptiuatasque et ab aliorum iuribus separatas statueret prefate domine Dragya vocate perpetuo possidendas, si per predictos priorem et dominas filias Benedicti vel alios non fieret contradiotum, contradictores vero alii, si qui preter predictos priorem et dominas aparerent, citaret eosdem contra prefatam dominam Dragya ad feriam secundam proximam post octauas predicti festi beati Iacobi apostoli in presencia eiusdem Petri bani ad sedem suam iudiciariam Crisyensem racionem contradiccionis reddituros; ipsos autem priorem et dominas filias Benedicti, si in aliquo contradicerent, citare non incumberet eo, quod eosdem cum prefata domina Dragya super premissis in lite existentes in dicto termino coram ipso comparere oporteret et post hec ipsius recaptiuacionis seriem cum nominibus contradictorum et citatorum, si qui fierent, ad dictam feriam secundam ipsi Petro bano amicabiliter rescriberet capitulum Chasmense prenotatum. Commisisset eciam idem Petrus banus, vt prefatus prior premissa instrumenta eiusdem domine Dragya medio tempore requireret et si eadem reinuenire posset, tunc in sui presencia eadem portando dicte domine restituere, vel si eadem instrumenta invenire non posset, tunc in facto earundem in eodem termino contra ipsam dominam respondere teneretur coram ipso. Ipsum vero capitulum Chasmense ipsi Petro bano super prescriptis rescripsisset in hunc modum, quod receptis premissis litteris ipsius vna cum homine eiusdem ipsorum hominem ad premissa exequenda pro testimonio transmisissent, qui demum ad ipsum capitulum reuersi eidem concorditer retulissent, quod ipsi in prefixo termino ad faciem dicte possessionis Myhalwelge vocate accesissent et dum vicinis et commetaneis suis inibi legitime conuocatis quasdam particulas terrarum in eadem possessione per demonstracionem dicte nobilis domine Dragya, filie Stephani, pro eadem recaptiuare et recaptiuatas ac ab aliorum possesionariis separatas eidem domine statuere voluissent, religiosus vir prefatus prior claustri Garygd (!) ac dicte domine Chala et Magita inibi comparentes ipsos Petri bani et dicti capituli homines a statucione dictarum particularum terre prohibuissent, nullo penitus alio inibi contradictore aparente. Tandem vero prefata domina Dragya in presencia prefati Petri hani accedendo racionem premisse contradictorie inhibicionis assignari postulasset per priorem et dominas prenotatas, quo audito Geleth, filius Dozeu (!), pro eisdem priore et dominabus cum procuratoriis litteris prefati capituli in ipsius Petri bani exurgendo presenciam respondisset eo modo, quod prefate possessionarie porciones per ipsam dominam recaptiuate dictis priori et sue ecclesie ac

185 nobilibus dominabus efficacissimorum instrumentorum in vlteriori exhibendorum vigoribus pertinerent, vnde idem Petrus banus commisisset, vt iidem prior et domine vniuersa eorum litteralia instrumenta, si que super premissis haberent confecta, feria secunda proxima post octauas festi beati Mychaelis archangeli tunc venturi coram ipso deberent exhibere, in quo eciam termino predictus prior in facto dictorum instrumentorum ipsius domine Dragya plenarie respondere teneretur. Quibus quidem litteris exhibitis et expositis prefata Dragya premissa sua litteralia instrumenta in prefatum claustrum heremitarum assignata sibi reddi ac prefata alia litteralia instrumenta per ipsum priorem coram ipso Petro bano exhibere assumpta exhiberi postularat per eundem- Quo percepto religiosi viri fratres Blasius et Paulus heremite pro predicto Anthonio priore cum procuratoriis litteris prouincialis eiusdem ordinis in nostra exurgentes presencia responderant eo modo, quod idem Anthonius prior in dicto suo claustro de Garygh diligenter requirendo nulla instrumenta dicte domine Dragya invenire valuisset nec haberentur in eodem nec idem sciret, vbi eadem instrumenta dicte domine haberentur et fuissent; quibus allegatis ibidem pro premissis exhibere assumptis instrumentis quasdam tres litteras priuilegiales, vnam prefati capituli Chasmensis et aliam domini Nicolai, tocius Sclauonie et Croacie bani, ac terciam prefati domini nostri Lodouici regis nostro iudiciario examini curarant exhibere, quarum prima ipsius capituli littera priuilegialis in anno domini millesimo CCC mo L mo tercio, feria sexta proxima ante octauas festi beatorum Petri et Pauli apostolorum emanata declarabat, quod ipsius Nicolai bani et ipsius capituli homines ad litteratoriam peticionem eiusdem Nicolai bani transmissi ad facies quarundam particularum possessionariarum eoclesie beate Virginis de Garygh presentibus vicinis et commetaneis earundem in ipsis litteris nominatis accedendo easdem absque aliquali contradiccione, ymmo ex consensu et beneplacito eorundem commetaneorum reambulassent ac nouarum per metarum in eisdem litteris specificatarum erecciones ab aldorum possessionibus vndique separassent; alia vero littera, videlicet ipsius domini Nicolai bani similker priuilegialis in anno domini M mo OCC mo L m0 quarto, secundo die festi epiphanie domini emanata ipsas litteras predkti capituli metales de verbo ad veribum transcribebant (!) et confirmabant (!) manifeste; tercia siquidem dicti domini nostri regis litteris in anno domini millesimo CCC m o L mo tercio, duodecimo kalendas mensis aprilis, regni autem sui anno vigesimo secundo emanata similiter prescriptas litteras ipsius Nicolai bani de verbo ad verbum transcriptiue et confirmatiue in se continebant (!) seriose. Quarum litterarum exhibicionibus factis et perleotis continenciis earundem, quia prefata domina per nos legitime requisita in facto predictarum particularum possessionariarum per ipsam recaptivatarum nulla instrumenta se exhibere posse, sed sua instrumenta in facto earundem confecta in prefato claustro beate

186 Virgims de Garygh fuisse et esse asserebat, prefati vero procuratores ipsius Anthonii prioris nulla instrumenta ipsius domine actricis in dicto claustro esse, dictum eciam priorem id, vbi eadem essent, penitus ignorare allegabant, in f acto vero predictarum possessionariaram porcionum ipsius ecclesie Garygh modo prehabito metalia instrumenta exhibebant, pro eo vna cum regni nobiUbus nobiscum in iudicio sedentibus, commiseramus eo modo, vt primo prefatus Anthonius prior secundo se videlicet vno fratre sacerdote sui conuentus in octauis festi passce domini tunc venturis coram hominibus regiis infradeclarandis et ipsius capituli testimonio communiter adducendo in dicta ecclesia beate Virginis de Garygh id, vt nulla mstrumenta dicte domine Dragya requirendo invenire valuerit, nec temporibus suis in dicto claustro fuerint, nec nunc existant, nec sciat, vbi sint vel quo deuenerint ad sue consciencie ac sui status et habitus regularis puritatem referre teneantur; demum vero secundo die earundem octavarum festi pasce domini predicti homines regii et eiusdem capituli testimonium ad facies predictarum possessionariarum porcionum ipsius claustri de Garygh ac dicte domine Dragya vicinis et commetaneis earundem vniuersis legitime inibi conuocatis et partibus vel earum legitimis procuratoribus presentibus accedendo primo easdem possessionarias porciones dicti claustri de Garygh per metas et cursus metales in dicto priuilegio iamdicti capituli per ipsum Anthonium priorem vel suum legitimum procuratorem in specie inibi exhibendo et expressas ex parte predictarum possessionariarum porcionum per ipsam dominam actricem ab ipso priore recapituatarum, vt dicitur, in Myhalwlge habitarum reambularent, et si eedem mete euidenter et apparenter ac bono modo reinueniri possent, tunc iuxta easdem nouis metis erectis iura possessionaria dicti claustri eidem Anthonio priori et dicte sue ecclesie relinquerent et committerent perhempnaliter possidenda contradiccione ipsius domine Dragya non obstante, particulam possessionariam, si qua extra ipsas metas in dicto priuilegio contentas ex dictis possessionariis porcionibus ab ipso Anthonio priore recapitiuatis remaneret, eidem domine Dragya perpetuo possidendam committendo, si vero eedem mete in dicto priuilegio expresse, apparenter et bono modo reinueniri non possent et huiusmodi reambulacioni dicta domina contradiceret, tunc dictas possessionarias particulas per ipsam dominam Dragya ab ipso priore recaptiuatas iuxta demonstracionem eiusdem domine vel sui procuratoris a parte dictarum possessionariaram porcionum ipsius ecclesie de Garygh et demum easdem possessionarias porciones dicte ecclesie similiter iuxta demonstracionem predicti Anthonii prioris vel sui legitimi procuratoris per metas et cursus metales in prescripto priuilegio ipsius capituli declaratos et speoificatos, semper tamen ad illas partes et loca, ad quas cursus ipsarum metarum dictum priuilegium procedere denotauerit tendendo a parte dictarum possessionariarum particularum per ipsam dominam a dicto priore recaptivatarum reambularent,

187 et si partes in huiusmodi possessionariis reambulacionibus et demonstracionibus concordarent, tunc partibus sua iura possessionaria nouarum metarum ereccionibus abinuicem distingendo statuerent et committerent perpetuo possidenda, si vero eedem partes in huiusmodi reambulacionibus et ostensionibus discordarent, tunc particulam possessionariam inter ipsas parcium demonstraciones litigiose remanentem signis metalibus vndique consignando regalique mensura mensurando, vel si mensurari nequirent visu considerando deo pre oculis habito visis et circumspectis quibuslibet suis vtilitatibus vna cum aliis probis viris estimarent in condigno suo precio et valore; vnde cum ad premissa videnda et peragenda regii et ipsius capituii homines necessarie fuerant destinandi, igitur amiiciciam ipsius capituli litteratorie pecieramus diligenter, quatenus ipsorum mitterent hominem pro testimonio fidedignum, quo presente homines regii primo in dicta ecclesia beate Virginis de Garygh, in predictis octauis festi pasce domini accedendo premissam conscienciosam assercionem audirent, viderent et dilligenter intuerentur et demum secundo die earundem octauarum ad facies predictarum possessionarium porcionum modo premisso pergendo omnia prescripta et queuis singula premissorum facerent et exequerentur modo omnino prenotato et post hec ipsius conscienciose assercionis, possessionarie reambuJacionis, statucionis, metarum erreccionis et estimacionis seriem ad octauas festi beati Georgii martiris, similiter tunc affuturi, domino nostro regi fideliter rescriberent capitulum Chasmense prenotatum. Tandem ipsis octauis festi Georgii martiris instantibus prefatus frater Anthonius prior personaliter nostrum iudiciarium adiens conspectum litteras prefati capituli Chasmensis super premissis domino nostro regi rescripcionales nobis presentauit hunc tenorem continentes: (Slijedi isprava cazmanskog kaptola od g. 1381. 26. travnja). Quibus quidem litteris exhibitis, quia prefatus frater Anthonius prior premissum suum iuramentum termino in predicto super premissis iuxta iudiciariam nostram commissionem antedictam rite et legitime deposuisse, tandemque annotati regii et dicti capituli homines secundo die predictarum octauarum ad faciem predicte possessionis Mychalwlge vocate accedendo eandem per premissas metas in dictis Htteris priuilegialibus annotati capituli metalibus contentas reambulasse et easdem metas bene apparentes inuenisse et renouasse ac easdem terram seu possessionem sub premissis metis eidem ecclesie beate Virginis de Garygh nullo penitus contradictore inibi apparente statuisse ex premissis adinuniebantur nuncque tempore reportacionis seriei premissarum, tam premisse iuramentali deposicioni, quam ipsaram metarum ereccioni et statucioni dicte possessionis nemo contradicebat, pro eo baronum et nobilium regni nobiscum iudicancium maturo adhibito consilio annotatum fratrem Anthonium priorem super premissis acquisicionibus dicte domine expeditum commitendo eandemque possessio-

r
188 nem seu terram Myhahvlge vocatam, vt premittitur, per ipsam dominam recaptiuatam, sub premissarum metarum de nouo erectarum cursus m e m o rate ecclesie beate Virginis de Garyg adiudicauimus, reliquimus et commisimus iure perpetuo possidere, tenere pariter et habere saluo iure alieno. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes eidem domino fratri Anthonio priori et per consequens dicte ecclesie beate Virginis dc Garyg litteras nostras priuilegiales pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas duximus concendandas. Datum in Wissegrad vigesimo die octauarum festi beati Georgii martiris predictarum anno domini millesimo C C C m o octuagesimo primo supradicto. Ispravi prilezi mala pergamena sa suvremenom biljeskom: In hoc privilegio continetur longus processus super expeticione quarundam litterarum siue instrumentorum litteralium per dominam Dragya ab Anthonio priore et eciam super occupacione certarum particularum terre per fratres et dominas Chala et Magita, de quibus idem frater Anthonius se iuridice expurgauit et metas super Mihalwelge de nouo reambulare et erigere fecit et ab omni litigio quietauit. Anno omni M GCC LXXX.
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Acta monasterii Garig iasc. II. nr. 40. Visei pecat.

160. 1381. 26. svibnja. (U Zadru).


Zadrani mole kralja Ludovika da pristane da se jednogodinji prihodi rogovskog samostana, koji je tada bio bez opata, dadu kao zajam zadarskoj opini koja bi tim novcem pojaala gradske zidine. Continua meditatione detenti, quod hec vestre maiestatis ciuitas forticetur, vt ab emulorum tuta conseruaretur insultibus, hoc maxime tempore, quo inimicorum vis est potentior in mari, quam amicorum. Et habita deliberatione matura causa summe necessaria deliberauimus, quod muri huius ciuitatis vestre maxime ex parte, qui sunt in pluribus locis nimis decliui altius extollantur, ad quod opus clerus Jadrensis et gubernatores monasteriorum sponte et de benignitate obtulerunt se pro posse fauere, et quia propter expensas presentes nil restat in communi et quamuis homines singulares libenti animo et toto posse seruitia regia faciant, tamen propter continuas exactiones pro expeditione galearum et aliarum necessitatum incessanter occurentium sunt in pecuniam nimium grauati; adeo opus predictum sine aliquo subsidio alio posse facere non videmus. Prouidimus in casu, quo ve-

189

stra placeat maiestas pro tali subsidio vendere prouentus anni presentis vacantis abbatie de Rogua, diocesis et disstrictus Jadrensis, qui prouentus super se a vita et sumptibus necessariis futuri abbatis, qui per vestram maiestatem acceptabk et conuentus abbatie eiusdem et precium inde habendum mutuo accipere pro communi, illudque cum suffragio sponte exhibendo cleri et monasteriorum expendere in opera iam incepto murorum predictorum dictumque precium post guerram integraliter restituere abbati prefato. Quocirca maiestati vestre humiliter supplicamus quatenus dignemini concedere, vt pro dicto ministerio dictus prouentus preciumque restituendi, vt predioitur, expendere valeamus, et maiestas vestra decretum nobis rescribere super premissis. Datum 26. may.
Lucius, Memorie istoriche di Tragurio, p. 318.

161. 1381. 26. svibnja. (U Zadru).


Zadrani mole kralja Ludovika da posreduje kod vojvode austrijskog da osigura cestu od Austrije na Rijeku koja je zbog svae devinskog gospodara Uga i gorickog grofa postala nesigurnorn, a prijeko je potrebna obzirom na rat izmedu Mleana i kralja za dovoz ziveznih namirnica u Dalmaciju. Serenissumo etc. Majestati vestre significamus, quod, propter quandam discordiam exortam inter dominos Vgonem de Duino et comitem de Goriza strata, qua venitur de Austria ad terram Fluminis sancti Viti, per quam solebat uberrima et valde vtilis in hac guerra refocilatio bladi, quo nunc egemus, nobis armate et aliis Dalmatinis aduenire per homines conseque dictorum dominorum est rupta et adeo more predonio impedita, quod blada, que hinc inde ferebantur et alia victualia per viam versus Istriam ad terras inimicorum et deinde Venetias deferunt in magnum comodum emulorum et detrimentum vestre majestatis subditorum ac Januensium. Igitur eedem majestati supplicamus, quatenus dignemini super prouidere et effectualiter scribere vel nunciare dominio inclito domino duci Austrie, atque dominis Vgoni et comiti, quod strata predicta in statum pristinum reuertatur pro commodo vestrorum fidelium et coligatorum iacturamque hostium Venetorum. Datum die 26. madii.
Lucius, Memorie istoriche di Tragurio, p. 318.

190

162. 1 3 8 1 . 2 6 . svibnja. ( U Zadru). Vijee Zadra moli kralja Ludovika da zastiti zadarske graane koje vranski priorat smeta u posjedu dvaju sela odnosno da dopusti da ih Zadrani obestete iz dobara koje vranski samostan ima u gradu Zadru. Serenissime princeps et domine noster naturalis. Quamvis per plures vestre maiestatis litteras rnandaveritis, quod fideles viri cives Jadre Zaninus Butas et Iohannes de Vittor in possessionem ville Boischie ac Cressius Gala de Varicassis ville Sablate prioratus Aurane remitteretur, de quibus per dominum fratrem Iohannem priorem sunt expoliati; et quia ipsis per dominum Nicolaum de Zech, tunc banum, manutenentur, donec ipsis satisfieret de pecunia per eos domino fratri Raymondo, tunc priori, soluta pro reditibus villarum premissarum; tamen per gentem presentem domini Johannis prioris in contemptum mandatorum vestre majestatis fuerunt de ipsis villis iterato presentialiter expulsi et bonis eorum in ipsis villis sistentibus privati; non obstante quod mandato regio per dictum dominum banum et nobilem virum Paulum de Jadra, hominem regium ? dum in nostris legationibus existeret per vestram majestatem specialiter deputatum, reducti fuissent in possessionem villarum predictarum. Quapropter vestre majestati humiliter supplicamus, quatenus dignemini mandare domino Emerico bano, quod dictos Jadrenses in possessionem dictarum villarum remitat et remissos manuteneat et defendat in eisdem usque ad satisfactionem quantitatis ei debite et per eos solute domino fratri Raymundo antedicto; et in casu quo per gentem prefati domini prioris de ipsis villis potentialiter expellentur, quod tunc dictus dominus Emericus banus et nos rectores cum ipso domino bano auctoritate majestatis vestre valeamus de bonis dicti domini prioris Iohannis reperiendis Jadrae, et tenutis Jadre predictis civibus satisfacere illam quantitatem, quam secundum ipsorum literalia instrumenta habere ddbent occasione premissa; ne dicti fideles regii Jadrenses remaneant in tam gravissimo et insuportabile dompno. Datum 26. may 1381.
Lucius} Memorie istorice di Tragurio, p. 326.

191

163. 1381. 27. svibnja. (U Zadru).


Zadrani izvjesuju kralja Ludovika o pomorskim snagama Genovezana i Dalmatinaca s jedne te Mleana s druge strane kao i o predstojeo] bici izmeu te dvije mornarice. Dominus Isnardus de Gauarcho, capitanius generalis armate Januensis, cum galeis 21 Januensibus et vna Ragusiensium, videlicet que nuper de Janua discesserunt et 8 que hac hieme in gulfo permanserunt et in portu aplicuit (!) quas galeas 21 Januensium Venetorum galee 27 in partibus Romanie de portu Tremedona egredientes per longam viam fuerunt prosecute; habemus per litteras communis Ragusii, quod die 23 mensis instantis hora tertiarum dicte galee 26 Venetorum fuerunt prope Ragusium et versus ponentem nauigabant: hodie vero dictus capitaneus Januensium cum predictis suis galeis et duabus domini admirati, vna Jadrensis, quarta Ragusiensis, quinta Signiensis, in dei nomine de portu Jadre discessit causa inueniendi predictas galeas inimicorum; speramus in gratia altissimi, quod vestra maiestas cum coligatis de inimicis victoriam obtinebit, si reperiri poterunt. Datum 27. maii.
Lucius, Memorie istoriche di Tragurio, p, 319.

164. 1381. 3. lipnja. U Viegradu.


Ludovik kralj ugarski i hrvatski, odreuje da se u parnici opata topuskog samostana i Pavla Zrinskog glede nekih posjeda reeni opat obrati izravno na njega te e mu on sam odgovoriti. Relatio domini Nicolai de Gara palatini. Nos Ludouicus, dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie etc, memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod licet inter religiosum virum dominum fratrem Johannem, abbatem monasterii de Toplika, vt actorem ab una, parte vero ex altera magistrum Paulum, filium Georgii de Zyrin, vt in causam atractum, super facto quarumdam possessionum de Dych, Ohacha et Passtussa vocatarum per ipsum dominum abbatem ad dictum suum monasterium beate Virginis, per ipsum vero magistrum Paulum ad castrum suum Zyrin appellatum pertinuisse et debere allegatarum, questionis et litis materia suscitata fuisset et exorta in conspectu nostre maiestatis, tamen quia idem magister Paulus huiusmodi litteras nostras priuilegiales coram nobis curauit exhibere, ut

192

nos dictum castrum Zyrin cum suis pertinenciis in concambium cuiusdam alterius castri sui Oztrouicha vocati dedissemus et contulissemus et ipsum magistrum Paulum in dominio eiusdem castri et suarum pertinenciarum contra quoslibet assumpsissemus conseruan[dum], tum pro eo, tum eciam ex eo, quia Mykech, filius Dragoy, qui cum procuratoriis litteris capituli ecclesie Zagrabiensis pro ipso d[omin]o fratre Jdhanne abbate astabat, nec per magistrum Georgium, patrem ipsius magistri Pauli, nec eoiam per ipsum magistrum Paulum, a[d] quam nouitatem dicto monasterio in ipsis possessionibus factam fuisse, nec eciam aliquas litteras prohibicionales vel inquisicionales contra ipsos magistros Georgium et Paulum super facto occupacionis premissarum ipsum dominum abbatem habere et ad presens vel in futurum posse exhibere, ad nostram requisicionem referebat siue allegabat, quod eciam si huiusmodi litteras inquisicionales et prohibicionales dictus dominus habuisset, et tunc eciam eedem propter binas combustiones dicti monasterii eodem monasterio fuissent concremate. Ideo nos matura deliberatione exinde prehabita duximus commitendum et committimus firmiter harum serie, quod ipse dominus Joannes a[bba]s et sui successores in facto memoratarum possessionum nostram requirere teneantur maiestatem et nos ei personaliter cur[abimus] respondere de eiisdem. Datum in Wissegrad secundo die festi penthecostes anno domkii M m o C C C m o octuagesimo primo.
Fejer. Cod. dipl. Hung. IX - 5, p. 484.

165. 1 3 8 1 . 1 1 . lipnja. ( U A n k o n i ) . Zakljuci vijea grada Ankone u vezi s napadajem jedne mletake galije na brodove genoveske i zadarske unutar luke grada Ankone i mjere da se taj spor izgladi. Imprimis, quod cum die 29. maii proxime preteriti per galeam unam Venetam fuerint illata dampna quamplurima tribus brigantinis Ianuensibus et Dalmatinis existentibus inter palatam portus Ancone et occasione predicta apud dominum capitaneum galearum Ianue et dominum banum Dalmatie et Croatie, nec non rectores civitatis Jadre sint commune et homines civitatis Ancone non modioum diffamati, propter quod dicti domini capitaneus, banus et rectores dedignati erga Anconitanos dicuntur mandasse Dalmatinis, quod in XV dies debeant disgombrasse territorium Anconitanum, quod provideatur et consulatur de modis tenendis super materia suprascripta. (Consil. et decr. L. I. / CX.)

193

Item quod cum occasione novitatis predicte facte per galeam Venetam brigantinis Ianuensium et Dalmatinorum, quorum unum erat inter palatam et duo fugientes intraverant ipsam palatam, eo quia capitaneus portus, ad quem pertinet et penes quem erant claves catene, non fecerat ipsam claudi, ut decebat, etc. (Consil. et decret. L. I. f. CX.) Circumspectus vir ser Dionisius Casiocti etc. consuluit, quod domini antiani et regulatores eligant duos cives sufficientes et acceptos Ianue, qui mittantur ad dominos capitaneum, banum et rectores Jadre et ad illos, ut expediens fuerit, cum salario et famulis per dictos dominos antianos et regulatores declarandis et dicti eligendi ire cogantur, quibus committatur naratio facti, excusatio comunis et offertio iustitie in delinquentes. (Consil. et decr. L. I. / CX.) Post que supradicti domini existentes ut supra unanimiter et coricorditer elegerunt et deputaverunt in ambaxatores dicti comunis ituros ad partes Sclavenie honorabiles viros Petrellum Masscelli et Filitianum Vanuntii de Ancona presentes et acceptos cum duobus famulis pro quolibet et naulo barche ac salario consueto super predictis per presens consilium limitato. Qui prestito solito sacramento cum litteris credentie opportunis recesserunt die 13. junii et dictus Filitianus rediit die 12. mensis julii et portavit litteras pro parte dominorum bani, admirati regii et rectorum Jadre continentes, quod de captione brigantini Gerbe de Jadra facta in portu Ancone per galeam Venetam habent commune et homines Ancone merito excusatos. Et dictus Petrellus rediit die 28. mensiis julii dioti anni et retulit ut Filicianus, et quod cum concordia super captione dictorum brigantinorum haberi non potest pro parte dominorum capitaneorum galearum dominorum Ianuensium et consiliariorum eorundem, ymmo quod contra Anconitanos expresse minantur. (Consil. et decret. L. I. f. CXII.)
Archivio comunale di Ancona. Consil. et decret. L. I, f. CXCXII. Makusev, Mon. hist. Slav. merid. I, l.,p. 103-104. Makuev, Zapiski XIX 2. 4., p. 34. Raki, Rad XVIII, p. 232.

166. 1381. 12. lipnja. (U Zadru).


Zadrani izvjeuju kralja Ludovika da je udruzena genoveska i kraljevska mornarica zauzela grad Justinopolis (Kopar) u Istri, ali da dalmatinskim gradovima prijeti opasnost od strane Mlecana. Maiestati vestre significamus, quod dominus capitaneus generalis armate Ianuensis, de cuius aduentu pridie vestre scripsimus majestati, cum suis galeis 21 et 4 regiis, videlicet duobus domini admirati, vna Ragusina
13 CODEX

194

et quarta Jadrensi die vltimo maii nuper elapsi ciuitatem Justinopolim, quam emuli recuperatam stipendiariis fulciuerant, expugnauerunt et gratia altissimi victoria obtenta ipsam totam ciuitatem incendio comiserunt et muros in magna parte dirruerunt in eo medio tempore, quo steterunt et deinde biscopto acepto in Marano die 8 mensis, hunc redierunt in Jadram, Segniensi galea tunc causa reparationis Jadre manente, et habitis postea nouis, sicut et nos per viam Ancone perceperamus, quod de armata Venetorum, que die 29 dicti maii hora meridiei ante Anconam transiuerunt galee X in Glugiam redierunt, et galie 16 versus ripaiiam Januensium nauigauerunt. Dominus capitaneus Januensium cum omnibus suis galeis die 9 mensis instantis ab hic discessit et dictas galeas emulorum versus ripariam est persecutus, quo rediturus tempore ignoramus. Cumque considerata potentia emulorum, cum qua predicte galee si iungerent absente potentia Januensium ciuitates regni vestri Dalmatie et specialiter alique debiliores non sine magno periculo permanebunt et ee, que in insulis sunt ab hostibus penitus auferentur; dignetur vestra maiestas scribere domino duci, quod eius potentiam in Dalmatia faciat permanere ad offensam emulorum, ex hoc enim regnum vestrum Dalmatie tute persistet. Habemus per litteras domini ducis datas 1. presentis mensis, quod galeas septem, que Janue armare faciebat expediri, hodie predicte due galee domini armirati et tertia nostra iuerant ad discurrendum versus partes Veneciarum et per illam ripariam vsque ad Barulum pro offensione emuiorum; galea vero Ragusiensis egens certa reparatione ad propria remeauk- Datum 12. junii.
Lucius, Memorie istoriche di Tragurio, p. 319.

167. 1381. 12. lipnja. (U Zadru).


Zadrani izvjesuju kralja Ludovika o napadaju mletacke galije na genoveske i zadarske brodove u luci grada Ankone i o sudjelovanju gradana Ankone kod tog napadaja. Nouerit vestra maiestas, quod die 29. maii proxime elapsi vna galea emulorum, que precedebat per plura milliaria ipsorum armatam, in aurora tres brigantinos nostros et Januensium nostris hominibus armatos inuenit circa portum Ancone, qui contra dictam galeam cum balistris procedentes ipsam retrocedere fecerunt; et postea credentes in portu Ancone, vt in preterito, secure permanere, in ipsum portum se reduxerunt. Et tunc Anconitani ad instantiam Venetorum nostris preceperunt, vt sub pena persone de

195

dictis brigantinis, quorum duo erant mercantiis honerati, nihil in terram ponere presumentes ponendo custodiam, ne aliquid per nostros de ipsis brigantinis extraheretur; et tunc nostri brigantinis simul alligatis et terre adhesis se ad defendendum preparauerunt et illi de galea positis aliquibus balestrariis super quasdam naues ibi sistentes pro offensione nostrorum in brigantinos irruerunt. Anconitani vero exclamabant ad mortem affluenter proiicientes lapides de muris contra nostros; nostri autem videntes Anconitanos manifeste fauere dicte galee et de relictis brigantinis fugerunt versus portas ciuitatis, vbi per Anconitanos armis eiecti et vulnerati fuerunt, et sic oportuit nostris extra muros ciuitatis in terram fugere et portum natando ad aliam partem accedere, Anconitanis non desistentibus exclamare et proiicere lapides contra nostros, de quibus, vt audiuimus, 23 numero, qui per Venetos et pro maiori parte per Anconitanos fuerunt interempti; propter quod cum deUberatione domini bani et domini admirati vnum nostrum nuncium destinauimus Anconam ad explorandum causam, qua ipsi Anconitani predicta contra vestros fideles comiserunt et intentum ipsorum Anconitanorum, ac pro habenda informatione a dicto consule Januensi Ancone manente super premissis; quo redeunte, si Anconitani pro honore vestre maiestatis debitam emendationem et satisfactionem nobis vestris fidelibus facere non curabunt, vna cum dictis dominis bano et admirato prouidebimus effectualiter super premissis, vti pro honore vestre maiestatis et conseruatione vestrorum fidelium videbitur opportune. Datum 12. junii anno 1381.
Lucius, Memorie istoriche di Tragurio, p. 319-320.

168.
1381. 13. lipnja. U Krievcima.
upan i plemiki suci krizevacke upanije potvruju uvoenje Ane, zene Petrove, u posjed imanja Gostovi i Sv. Lovrinac. Nos magister Basow de Byk, comes Crisyensis, ac iudices nobilium eiusdem comitatus, memorie commendantes tenore presencium significamus quibus vniuersis, quod nobis feria quarta proxima post octauas festi beati Georgii martiris proxime preteritis vna cum regni nobilibus in sede nostra iudiciaria sedentibus causalesque processus quorumlibet nostri in presencia litigancium in statera equitatis pensantibus magister Petrus, filius Nicolai de Bachka, pro nobili domina Anna vocata, consorte sua, cum procuratoriis

196 litteris capituli ecclesie Chasmensis ad nostram veniendo presenciam quasdam sex litteras, tres ipsius capituli Chasmensis recaptiautorias pariter et citatorias, duas magistro Petro Chyrke, vicebano et pridem comiti Crisyensi, ac terciam vacante honore dicte sedis Crisyensis iudicibus nobilium dicti comitatus ad amicabilem litteratoriam peticionem eorundem rescriptas tenoremque litteramm prefatorum magistri Petri et iudicum nobilium ipsi capitulo directarum verbaliter in se habentes, nec non tres iudiciales, duas prefati magistri Petri et terciam dictomm iudicum nobilium in annis proxime preterito et presenti in diuersis terminis confectas nostrum produxerat in conspectum declarantes, quod cum primo et principaliter prefata nobilis domina Anna receptis Georgio, filio Dyonisii de Ebres, prefati magistri Petri et Martino sacerdote, dicti capituli hominibus, in vigilia festi beatorum Symonis et Jude apostolorum antedicto anno proxime transacto preteriti ad facies medietatis quarundam possessionum Goztouich et Zenthlorynch vocatarum vicinis et commetaneis ipsarum vniuersis inibi legitime conuocatis et presentibus accedendo et easdem per prefatos annotati comitis et dicti capituli homines nomine sui iuris recaptiuando eo iure, quo ad ipsam dignosceretur pertinere perpetuo possidendas statui facere voluisset, Johannes, villicus Nicolai et Dyonisii, filiomm Nicolai filii Georgii, in personis eorundem dominorum suorum inibi comparendo, ipsi possessionarie statucioni prefate nobili domine fiende contradixisset; qui quidem Nicolaus et Dyonisius per predictos annotati comitis et dicti capituli homines die et loco quibus supra contra annotatam nobilem dominam ad quindenas ferie secunde proxime post predictum festum beatorum Symonis et Jude apostolorum in presencia dicti comitis Crisiensis racionem contradiccionis eorum reddituros citati extitissent. Ad quas quidem quindenas prelibati Nicolaus et Dyonisius per Johannem, filium Elie, legitimum proeuratorem prescripte domine, in persona eiusdem, congruis diebus ipsarum quindenarum coram predicto comite Crisyensis expectati suam in presenciam non venissent, neque misissent, sed mediantibus dictis litteris iudicialibus in iudiciis permisissent agrauari. Et tandem vice secundaria anotata nobilis domina Anna vocata acceptis Dominico, filio Petri de Zuhodol, annotati comitis Crisyensis et Petro sacerdote, dicti capituli hominibus, feria tercia proxima ante festum beati Andree apostoli proxime preteritum ad superficies medietatis dictarum possessionum Goztouich et Zenthlorinch vocatarum vicinis et commentaneis ipsamm vniuersis illic legitime conuocatis et presentibus accessissent easdemque medietates ipsarum possessionum nomine sui iuris legitime recaptiuando, per prescriptos annotati comitis Crisyensis et dicti capituli homines eo iure, quod ad ipsam congmeret perpetuo possidendam statui facere voluisset, Johannes, villicus Nicolai et Dyonisii, filiorum Nicolai, in personis eorundem dominomm suomm inibi comparendo eosdem prefati comitis Crisyensis et annotati capituli homines a dicta possessionaria

197 statucione ipsi domkie faoienda prohibuisset; quos quidem Nicolaum et Dyonisium iidem comitis Crisiensis et annotati capiituli homines die et loco in predictis racionem contradiccionis eorum reddituros contra prefatam dominam ad quindenas ferie secunde proxime post predictum f estum sancti Andree tunc venturum in presenciam annotati cdmitis Cricyensis citauissent. Ad quas quidem quindenas iidem filii Nicolai per prefatum Johannem, filium Elie, legitimum procuratorem annotate nobilis domine, in persona eiusdem congruis diebus ipsarum quindenarum coram annotato comite Crisyensi expectati in eiusdem presenciam non venissent neque misissent se mediantibus dictis litteris ipsius comitis Crisyensis iudicialibus in iudiciis agrauari permittendo. Demum vero vice terciaria prescripta nobilis domina, honore iudicatus dicte sedis Crisyensis vacante, adiunctis sibi Dyonisio, filio Georgii de Velike, dictorum iudicum nobilium et Laurencio sacerdote ipsius capituli hominibus, sabbato proximo ante dominicam reminiscere nunc preteritam ad facies dictarum medietatum possessionum predictarum Zenthlorynch et Goztouicz vocatarum vicinis et commetaneis ipsarum vniuersis inibi legitime conuocatis et presentibus accedendo easdem nomine sui iuris legitime recaptiuando per predictos annotatorum iudicum nobilium et prefati capituU homines eo iure, quo ad ipsam spectare dignoscerentur perpetuo possidendam statui facere voluisset, Johannes, villicus Nicolai et Dyonisii, filiorum Nicolai, in personis eorundem dominorum suorum, ipsi possessionarie statucioni contradixisset, quos quidem filios Nicolai iidem iudicum nobiUum et prefati capituli homines ibidem in eodem loco racionem contradiccionis eorum reddituros contra memoratam nobilem dominam ad quindenas ferie secunde post predictam dominicam reminiscere in presenciam dictorum iudioum nobilium citauissent. Ad quas quidem quindenas iidem filii Nicolai per ipsum Johannem, filHum Elie, legitimum procuratorem ipsius domine, in persona eiusdem, legitimis diebus ipsarum quindenarum coram ipsis iudicibus nobilium expectati in eorundem presenciam non venissent neque missisent se mediantibus dictis litteris ipsorum iudicum nobilium iudicialibus mole iudicorum (!) opprimi permiittendo; quibus quidem litteris exhibitis prefatus procurator annotate domine eidem in premissis per nos iuris equitatem postularat impertiri. Vnde quia annotata domina receptis annotatorum magistri Petri Chyrke, comitis Chrisyensis, et iudicum nobilium ac dicti capituli hominibus terminis in prefixis ad faciem medietatis dictarum possessionum Goztouich et Zenthlorynch vocatarum vicinis et commetaneis ipsarum vniuersis illic legitime conuocatis et presentibus accessisse et easdem medietates ipsarum possessionum nomine iuris sui per prediotos magistri Petri et iudicum nobilium ac prefati capituli hornines trina vice legitime recaptiuando sibi eo iure, quo ad ipsam dignosceretur pertinere perpetuo possidendas statui facere voluisse, ipsisque trinariis

198 recaptiuacionibus et statucionibus semper in personis predictorum filiorum Nicolai contradictum extitisse et iidem ad reddendam contracliccionis eorum racionem contra prefatam dorninam ad dictos tres tenrnnos iuridicos legitime citati ad nullum eorundem terminorum, vt predicitur, eis iuridice assignatorum venire vel mittere non curasse, sed se in quolibet prescriptorum tennmorum in mdiciis agrauari permississe ex prescriptarum litterarum seriebus lucide adinueniebantur consuetudinaria vero regni lege requiremte: quicunque statuoioni aliquorum iurium possessionariorum contradiccionem fecerint et iidem ad reddenda huiusmodi contradiccionis eorum racionem in presencia ipsorum iudicis ordinarii ad tres terminos iuridicos legitime citati ad nullum ipsorum terminorum venire vel mittere curauerint, sed se in ipsis tribus terminis in iudiciis agrauari permiserint, amplius statucioni huiusmodi iuris possessonarii contradicere non valent obuiare, sed requisitoria eorundem iurium possessionariorum contradiccione ipsorum inhibitorum et aliorum quorumlibet non obstante statui debent atque introduci; pro eo amiciciam dicti capituli Chasmensis litteratorie petieramus diligenter, quatenus ipsorum mitterent hominem pro testimonio fidedignum, quo presente homo noster infradeclarandus ad facies medietatis dictarum possessionum Goztouich et Zenthlorynch vocataram modo premisso per prefatam dominam recaptiuatarum vicinis et commetaneis ipsarum vniuersis inibi legrtime conuocatis et presentibus accedendo et easdem medietates cum omnibus suis vtilitatibus prefate nobili domine Anna vocate statueret et comitteret perpetuo possidendas, contradiccione prefatorum Nicolai et Dyonisii, filiorum Nicolai, et aliorum quorumlibet eoque tempore recapituacionis earundem statucioni ipsarum nullius alterius preter ipsorum filiorum Nicolai contradicio obuiarat, obuiari non valente, et post hec ipsius possessionarie statucionis seriem ad feriam secundam proximam post octauas festi penthecostes nunc venturas nobis amicabiliter rescriberet capitulum Ghasmense. Tandem ipsa feria secunda post dictas octauas festi penthecostes instante prefatus Johannes, filius Elie, pro ipsa nobili domina Anna vocata cum procuratoriis litteris dicti capituli Chasmensis ad nostram veniendo presenciam litteras eiusdem capituli super premissa possessionaria statucione rescripcionales nostrum produxit in conspectum habentes hunc tenorem: (Slijedi uprava cazmanskog kaptola od god. 1831. 16. svibnja) Nos igitur, quia ex tenore dictarum litterarum ipsius capituli Ghasmensis predictos nostrum et dicti capituli homines predictas medietates annotatarum possessionum Goztouich et Zenthlorynch vocatarum presentibus vicinis et commetaneis earundem illic legitime conuocatis prefate domine consorti ipsius magistri Petri nullo penitus contradictore existente statutas fore agnoscentes, pro eo annotatas medietates earundem possessio-

199

num Goztouich et Zenthlorynch vocatarum cum omnibus earum vtilitatibus et pertinenciis vniuersis eidem nobili domine consorti ipsius magistri Petri ac per eam suis heredibus vniuersis reliquimus et commissimus perpetuo possidendas, tenendas pariter et habendas. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras priuilegiales pendencium sigillorum nostrorum autenticorum munimine roboratas eidem nobili domine duximus concedendas. Datum Crisii quarto die ferie secunde proxime post dictas octauas festi penthecostes prenotati anno domini millesimo mo mo GeC LXXX primo supradieto. Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 465, nr, 2. Na ispravi visi jedan vei pecat zupana krizevackog Bassowa i dva manja vrlo oteena pecata.

169. 1 3 8 1 . 2 6 . lipnja. U K r i e v c i m a . Pred Stjepanom i Ivanom Lendavskim, slavonskim banovima, sinovi Nikole de Ozudyo prodaju Nikoli i Petru de Rauen neko napusteno mlinsko mjesto na potoku Glogovnici. [N]os Stephanus et Iohannes de Lindua, regni Sdlauonie bani, memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniu^rsis, quod Ladizlao, Petro et Nikus, filiis Nicolai fiUi Demeter de Ozudyo ab vna, parte vero ex altera Nicolao, filio Myke de Rauen, et Petro, filio eiusdem Nicolai, coram nobis personaliter constitutis per eosdem filios Nicolai, filii Demeter, confessum est spontanea eorum voluntate, quod ipsi quemdam locum molendini ipsorum desertum in fluuio Glogoncha vocato ex opposito alterius loci molendini similker deserti dktorum Nicolai filii Myke, et filii sui penes fluuium Koroska habitum et existentem cum terra ad prenominatum molendinum seu iocum pertinente et spectante pro sex marcis denariorum prefatis Nicolao, filio Myke, et Petro, filio suo, eorumque heredibus et successoribus vniuersis vendidissent et tradidisent, imo vendiderunt et tradiderunt nostro in conspectu perpetuo iure et irreuocabiliter possidendum, tenendum et habendum. In cuius rei memoriam et firmitatem perpetuam presentes litteras nostras concessimus pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas. Datum Crisii feria quarta proxima post festum natiuitatis beati Iohannis baptiste anno domini milessimo COC m o ootuagesimo primo. Original na pergameni u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-57. Visei pecat otpao.

200

170. 1381. 1. srpnja. U Trogiru.


Vlasnici brigantina koji su zarobili brod sa ziveznim namirnicama iz Riminija izjavljuje da su spremni u Zadru rijesiti pitanje kome pripada zaplijenjeni brod. 1381. die 1. julii. Actum Tragurii in palatio oomitatus presentibus Marculo Petri et Michoi Siluestri, testibus vocatis et rogatis, et Dmine Luxe examinatore. Galias Malfante de Ianua, patronus voius brigantini, Dominicus de Saladinis de Iadra, patronus alterius brigantini, et Gregorius Michouich de Sibenico, patronus tertii brigantini, existentes ante presentiam domini comitis Tragurii presente et audiente ser Maurizino de Spinolis patrono vnius galee, protestati fuerunt in hec verba dicentes, quod cum ipsi patroni cum eorum brigantinis et gente more guerre ceperunt et captum Tragurium conduxerunt quoddam nauigium oneratum oleo, caseo, amigdalis et cumio, cuius nauis patronus extitit Robortetus de Brichinis de Arimino, quod quidem nauigium cum mercibus et aliis in ipso existentibus ad ipsos patronos et eius socios et gentem pertinet more guerre, et ipsi patroni contententur, et ex nunc contenti sunt, quod ipse Morazinus patronus iam dictus cum sua galea conducat Iadram nauigium antediotum cum mercibus in portum Iadre et consignet in maniibus et ad manus magnifici et potentis domini Emerici Rub. 1 regni Dalmatie et Croatie bani, nec non domini Symonis de Auria, admirati regie maiestatis, ac domini Ambrosii de Spinul, vicecapitanei Ianuensis in Iadra, qui videant, cognoscent et determinent, cui vel quibus de ire pertinet et spectat nauigium antedictum cum ipsis mercibus et aliis in ipso existentibus. Ad que respondens Marculus antedictus dixit, quod cum ipse ad preces prefati domini comitis et suorum iudicum ac quorundam aliorum nobilium se obtulerit ipsum naugium suo pro posse Iadram conducere, saluo semper et excepto ipericulo fortune maris. seu alicuius violentie vel potentie Venetorum vel aliorum quorumcumque, quod ex nunc paratus est adimplere suo pro posse, vt superius est expressum, Iadram conducere et ipsum naugium cum mercibus in ipso existentibus presentare ad manus predictorum dominorum bani, amirati et vicecapitanei, superius expressorum, qui postea videant, cognoscant et determinent, quibus pertinet et speotat nauigium suprascriptum cum mercibus et rebus in ipso e,xistentibus, rogantes patroni iam dicti me Vanem notarium, vt de predictis eis pubHcum conficerem instrumentum.
Lucius, Memorie istoriche di Tragurio, p. 321.
1

Bubek.

201

171. 1381. 6. srpnja. (Na B r d u sv. Marije?).


Kristan, opat samostana sv. Marije, daje Nikoli, sinu Ivana Ludbreskog, kao predijalisti dvije kurije na posjedu Ketehl. Nos frater Christannus, abbas monasterii Montis sancte Miarie, totusque conuentus ibidem omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris presentem paginam insprecturis salutem in domino sempiternam. Ad vniuersorum noticiam harum serie volumus pervenire, quia nos adtendentes deuocionem. magistri Nycolay^filii quondam Johannis Wani de Ludwerchk, quam habuit et habet erga nos et ecclesiam nostram ac laudabilia sua opera seu multimoda bona facta, quibus in cunctis nostris et ecclesie nostre negociis tam prosperis quam aduersis nobis meruit comrJlacere in memoria reducti quasdam duas curias [cum] siluis, terris arabilibus, ortis, vineis, fenelibus (!) ceterisque vtilitatibus iuris et iurisdiccinonibus quibusllibet vniuersis in possessione seu villa ecclesie nostre Ketchll vocata quouis nomine vocabulo censantur (!), que quondam Petri filii Fridlini, hominis sine herede ab hac luce discessi, dinoscuntur prefuisse, quas idem Petrus quoquomodo actenus tenuit et possedit, que omni pressura pro eo, quia prenominatus Petrus censum eit debitum siue terragium conswetum a diuturnis temporibus persoluere de isdem tam nobis quam nostris predecessoribus non eurauit, adhuc in vita sua de meriti sui exigencia ad manus nostras extiterant legitime deudlute,ob hoc propter huiusmodiipsius" Petricontumaciamet rebellionem vniuersis proximis et cognatis suis in dictis duobus curiis, terris, ortis, vineis et ceteris iuribus ac iurisdiccionibus iam dictis per modum legitime successionis aliquod ius se habere sperantlibus d.e isdem omnino exclusis,proinde magisttro Nycolao supradieto, sibi et suis heredibus heredumque suorum successoribus more prediali dedimus, donauimus, contullimus perpetuo possidendas pariter et haberidas, ita videlicet, quod supradictus magister Nycolaus de Ludwerchk et sui heredes quolibet anno siingulis fesitiuitatibus beati Michaelis archangeli vnum talentum denariorum in patria curencium nobis et dicte nostre eccleSie et vnum modium de tritico, nec non ius monitanum de vineis predictis pro censu dare et persoluere tenebuntur de isdem. Ut hec omnia premissa et singula premissorum pro ratu et firmo volumus obseruare, quamdiu prelibatus magister Nycolaus et sui heredes fideles et deuoti nobis et ecclesie nostre extiteri[nt et oens] um prenotatum persoluerint. In cuius memoriam perpetuamque firmitatem presentes pendencium et autenticorum sigillorum nostrorum munimine r[obo1

U originalu je ovo ime ponovljeno.

202
ratas duxijmus concendendas. Datum et actum in predicta ecclesia nostra in octaua apostolorum Petri et Pauli anno domini M CGG LXXX primo.
Original na pergameni dosta osteen u Arhivu Jugoslavenske akademije D-VI-56. Na ispravi visi pecat.

172. 1381. 1. kolovoza. (U Dubrovniku).


Oporuka Marina Kalia. Jesus Christus. In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis ipsius millesimo trecentesimo octuagesimo primo, indictione quarta, die primo mensis augusti, coram nobili et prudenti domino Martolo de Thodisio, honorabili rectore ciukatis Ragusii, iuratis iudicibus ser Andera Dobre de Binzola, ser Stefano de Sorgo et ser Mateo de Georgio. Nos Nicolaus de Georgio, Johannes de Mence, testes iurati de veritate dicenda nostro sacramento testificamur, quod ser Marinus de Chalich in nostra presentia feck suum vltimum testamentum in scriptis presentatum sic dicens. In nomine de Christo amen. Anno domini M C C C L X X X I a di X X I I I di luglo. Io Marino di Chalich fago et primo et vltimo testamento con buona memoria. Lasso per decima et primitia grossi dodici; tutta la mia parte, zoe lo terc,o mio, tanto di mobile quanto di stabile lago a Thome madre mia, che li non possa dire nesun niente, che possa fare della mia parte tanto quanto io medisimo extratti che traro per 1'anima mia. Voglo che me se fac,a cantare a san Zuanni de Pusterna due mese la septimana. Et voglo che me arda la candela per vno anno. Lasso alli fra minori venti yperi per messe. Lasso alli frari predegadori per messe yperperi diece. Lasso a santa Maria grande yperperi diece per mese. Lasso a santo Stefano yperperi odto per messe. monasteri delle monache yperperi oinque, per monasterio a santa Maria di CasteMo yperperi cinque per messe; la casa che fu di Piero Chissagna venne in parte a Nicoleta mia sorella, della qual cosa passando di questa vita ella lago la ditta casa Marussa sua sorella et con tal condition, che si la ditta casa in vita sua, et se herede non auese, che fosse allo herede non auesse, ch'ella casa torni a Thomme mia madre, passando Thomme di questa vita viene a mi li mitade di ditta casa della qual cosa io do la mia mitade a Mare mia sorella, veramente che fac,a vno altare alli fra minori et questa mitade della casa chelli sta per dota allo ditto altare et sia questo per anima mia et sua. La mia parte di Stagno et della Punta sia di Thomme

203
mia madre con tutte sue raxon et pertinengie. Delle carte di notario che auemo delli debiti, zo che se scotera per esse lago in man di Thomme chelli dia per anima di mio padre et mia. Voglo, che dia a Zacrusa di Sorna yperperi venti. Lasso a Budua mia baila yperperi diece, che si sostegna et lo so marito che e in prexon, lasso per maltolletto yperperi sexanta. Voglo, che se canti a santo Biagio di Grauosa messe trenta. Voglo che me se fac,a vno desinar de venticinque yperperi alli poueri. Et sia miei pitropi Thomme mia madre et Gregor fradel mio. Hoc autem testamentum nullo testimonio rumpi possit. (Signum not.) Ego Benedictus quondam Mathei de Scieris dc Prato, iuratus notarius comunis Ragusii, ex cathastico notarie fideliter publicaui. Et quod supra remissum et interlineatum est in trigesima linea videlicet: mia et in trigesima nona videlicet: desinar, ego ipse remisi et interlineaui, quia non malitia, sed errore pretermiseram.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Dubrovniku, Perg. br. 82.

173. 1381. 4. kolovoza. U Zadrn.


Marica, zena Matejeva, odrice se citavog nasljedstva po ocu i majci u korist svog strica Petra de Nassis, jer je ovaj isplatio na ime miraza njenom muiu 375 dukata. In Christi nomine. Amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo primo, indictione quarta, die quarto mensis augusti, regnante serenisimo principe domino nostro naiturale domino Lodouico, dei gratia inclito rege Hungarie, Polonie et Dalmatie temporeque reuerendi patris et domini domini Petri de Matafaris, dei et sancte sedis apostolice gratia arhiepiscopi Iadriensis, ac magniffici et patentis domini domini Henrici Bubech, regnorum Dalmatie et Croatie bani generalls et ciuitatis Iadre comitis. Domina Mariga, filia condam ser Dominici de Nassis de Iadra et vxor viri nobilis ser Mathey, condam strenui militis domini Iacobi de Oesamo ciuis Iadre, uerbo et consensu dicti ser Mathey mariti sui ibi presentis, uolentis et conscentientis et parabolam ipsi domine Marice, vxori sue, dantis sponte libere et ex certa scientia et non herore ducta per se suosque heredes et successores renunciauit et reffutauit in manibus viri nobilis Petri condam ser Coilli de Nassis, patrui sui, ciuis Iadre, stipulantis et recipientis nomine et vice omnium fratrum ipsius domine Marice et filioram condam dicti ser Dominici de Nassis, condam fratris dicti ser Dominici, et eidem ser Petro stipulanti et recipienti nomine

204 et vice omnium nepotum suorum et filiorum condam dicti ser Dominici dimixit et relaxauit omnia et singula bona paterna et materna tam mobilia quam immobilia et se mouentia sibi hereditario et successorio nomine usque in presenti spectantia et pertinentia pro sua parte hereditatis sui patris et sue matris. Et hoc ideo fecit dicta domina Mariga ipsi ser Petro, patruo suo, stipulanti et recipienti nomine et vice omnium fratram ipsius domine Marice et filioram condam dicti ser Dominici ac nepotum dicti ser Petri et pro suis heredibus et successoribus eo, quod dicta domina Mariga seu dictus ser Matheus, eius maritus, habuit et recepit integre pro dote et dotis nomine ipsius domine Marice, vxoris sue, a dicto ser Petro dante et soluente nomine et vice alioram nepotum suoram et filiorum condam dicti ser Dominici condam fratris sui, pro portione ipsius domine Marice in dote et pro dpte sua tempore contracti matrimonii cum dicto ser Matheo, marito suo, ducatos trecentos et septuaginta quinque boni, auri et iusti ponderis, ut de dicta dote patet publico instrumento scripto manu mei notarii infrascripti sub presentibus millesimo, indictione et die undecimo mensis maii. Que dicta domina Mariga per se suosque heredes et successores fecit ipsi ser Petro patruo suo stipulanti et recipienti nomine et uice omnium alicrum nepotum suorum et filiorum condam dioti ser Dominici, condam fratris sui, et pro heredibus et successoribus dictorum nepotum suoram plenam securitatem, renuntiationem et reffutationem ac finem, remissionem, quietationem et perpetuam liberationem ac etiam pactum perpetuum et speciale de nil vlterius petendo ipsis fratribus suis et filiis condam dicti ser Dominici uel suis heredibus et successoribus de dictis bonis paternis et maternis et occasione ipsorum bonorum per se uel per suos heredes et successores aut per aliquam aliam personam ipsius nomine promittens insuper prefata domina Mariga stipulatione soiempni per se suosque heredes et successores ipsi ser Petro stipulanti et recipienti nomine et vice dictorum nepotum suorum et filioram condam dicti ser Dominici, olim fratris ipsius ser Petri, et fratrum dicte domine Marige, eis uel alicui eoram aut suis heredibus et succesoribus litem, questionem uel controuersiam de dictis bonis paternis et maternis et occasione ipsorum bonoram in toto uel in parte vllo tempore non inferre neque inferenti ipsius nomine non conscentire, set pocius omnia et singula in presenti contractu contenta firma, rata et grata perpetuo habere et tenere, actendere, obseraare et adimplere et non contrafacere uel uenire predictis uel aliquo predictoram aliqua ratione uel causa, modo uel ingenio, de iure uel de facto sub pena quarti qua soluta uel non nichilominus contractus iste suam semper obtineat roboris firmitatem et cum refectione omnium damnorum interesse et expensarum litis et extra et cum obligatione omnium suoram bonoram presentium et futurorum. Et pro predictis omnibus et singulis melius actendendis et obseraandis sponte et

205
per pactum dicta domina Mariga obligat se suosque heredes et successores et omnia sua bona presentia et futura penes dictum ser Petrum stipulantem et recipientem nomine et vice dictorum nepotum suorum et pro dictis nepotibus suis et suis heredibus et successoribus ad conueniendum tam realiter quam personaliter semel et pluries usque ad plenariam et condignam satisfaotionem omnium predictorum Iadre et vbique locorum et terrarum et omni tempore. Aotum Iadre in confinio sanotorum quadraginta in domo habitationis dicte domine Marice presente ser Michsa condam ser Stephani de Rasol, ciue Iadre, et Anthonio, fiiio Laurentii tintoris, habitatore Iadre, testibus uocatis rogatis et aliliis. Ego Marinus de Ginanis iudex examinator manum missi. (Signum not.) Ego Petrus dictus Perencanus condam domini Aconis de Lemicetis de Padua imperiali auotoritate et comunis Iadre notarius iuratus, hiis omnibus interfui et rogatus predicta bona fide scripsi.
Original na pergameni. Historijski arhiv u Zadru, Pergamenae notariles nr. 51.

174. 1381. 8. kolovoza. U Krievcima.


upan i plemiki suci krizevacke upanije izjavljuju da je Margareti Blalovo) i Dragoji Andrijinoj dodijeljena djevojaka etvrtina s posjeda njihova pradjeda Bratise. Nos magister Basou de Byk, comes Crisiensis, ac iudices nobilium eiusdem comitatus, memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod domine Margaretha, filia Blasii, consors Iwan filii Georgii, ac Dragoya, filia Andree filii eiusdem Georgii, nec non Elya, filius Bricci de genere Bratisa, personaliter iuxta continenciam litterarum nostrarum prorogatoriarum feria secunda proxima post octauas fesitsi natiuitatis beati Iohannis Baptiste proxime preteriti in figura nostri iudicii comparendo contra Stephanum et Thomam, filios Blagonya de Kamarcha, proposuerant eo modo, quod ipsis de porcionibus possessionariis condam dioti Bratisa, prothaui ipsorum, iuxta fluuium Plaunicha in manibus dictorum Thome et Stephani ac fratrum ipsorum habitarum quarta filialis debet prouenire, quam ab eisdem Thoma et Stephano habere vellent iure exigente. Quo audito idem Thomas personaliter et pro ipso Stephano Bamabas, filius Petri, cum procuratoriis litteris capituli ecclesie Ghasmensis in nostram exurgendo presenciam responderant ex aduerso, quod hoc bene verum foret, ut ipsis dominabus et Elye de dictis porcionibus

206 possessionariis condam ipsius Bratisa quarta filialis deberet prouenire et eandem eisdem dominabus et Elye in termino per nos deputato extradare prompti essent et parati. Quibus perceptis vna cum regni nobilibus ipsis partibus volentibus et petentibus iudicantes commiseramus eo modo, vt vnus ex iudicibus nobilium dicti comitatus, cui ad id litteratorie accedere iusseramus, feria quinta proxima ante festum beati Iacobi apostoli tunc venturum et aliis diebus ad id aptis ad facies dictarum porcionum possessionariarum condam ipsius Bratisa pre manibus ipsorum filiorum Blagonya habitarum vicinis et commetaneis ipsarum parcium vniuersis inibi legitime conuocatis et partibus vel earum legittimis procuratoribus presentibus accedendo easdem in quatuor rectas et equales partes diuideret, factaque diuisione prenotata rectam et equalem quartam partem earundem cx vna parte prefatis nobilibus dominabus Margaretha et Dragoya vocatis nec non Elye, filio Bricci, iure eis attinenti statueret et committeret perpetuo possidendam, contradicione quorumlibet non obstante; et post hec ipsius possessionarie diuisionis et statucionis seriem, ut fieret expediens, idem iudex nobilium feria secunda proxima post octauas dicti festi beati Iacobi apostoli tunc venturi nobis recitare teneretur. Tandem ipsa feria secunda occurrente Nicolaus, filius Dominici, ex nobis iudicibus nobilium ad premissa per nos transnmissus et exinde ad nos reuersus nobis retulit isto modo, quod ipse in predicto die ad facies dictarum porcionum possessionarium vicinis et commetaneis earundem inibi legittime conuocatis ac ipsis et dictis partibus presentibus accedendo primo et principaliter octo dietas terre vna cum aliis probis viris in vno loco penes terram ipsorum actorum a parte occidentis inters tres vias, vna, que duceret a capella beate Virginis versus Bukouiam et alia, que transiret ab ecclesia sancti Benedicti versus septemtrionem ac tercia, que ueniret a possessione Lazen ad eandem viam sancti Benedicti adiacentes, nec non vnam dietam terre cum media in alio loco, scilicet ex opposito earundem octo dietarum terre ex alia parte dicte vie de possessione ducentis a parte meridiei terram Mychaelis, filii Blasii, a parte occidentis et iuxta terram prefatorum filiorum Blagonya a parte orientis existentes, item de nemoribus in tercio loco iuxta prefatas octo dietas, quas in angulo a parte orientis penes dictam viam sancti Benedicti habitis, quorum scilicet nemorum prima meta inciperetur in eadem via in meta terrea a parte orientis et prooederet infra versus eandem plagam orientalem et perueniret ad dumum siluestris piri meta terrea circumfusi et ab hinc diuertendo versus meridiem procederet et perueniret ad arborem siluestris pomi similiter meta terrea circumfusi, et deinde procedendo directe perueniret ad dumum aulleanorum modo simili meta terrea circumfusum et ab eodem dumo flecteretur et procederet supra versus plagam orientalem et perueniret ad predictam viam sancti Benedicti et per eandem viam

207
procedendo perueniret ad priorem metam. Item fenilia seu prata inter fluuios scilicet antiquam et nouam Plaunicham habita ac vnum parwm fenile superius contra meatum predicti antiqui fluui Plaunicha vocati a parte occidentis secus eundem fluuium habita et existencia, in toto videlicet ipsa fenlia ad nouem currus feni vel citra se extendencia presentibus dictis filiis Blagonya annotatis actoribus ipsorumque heredibus iure ipsis attinenti statuisset et commisisset perpetuo possidere et habere. Vnde quia prefatum ius quartale de dictis porcionibus possessionariis prefati Bratisa annotatis actoribus idem iudex nobilium, homo noster, modo superius expresso, prout ex relacione eiusdem percepimus, statuisset, prefatique filii Blagonya nunc coram nobis personaliter adherentes premisse statucioni non contradicebant. Pro eo prefatam quartam filialem sub prescriptis metis dictis actoribus statutam eisdem dominabus scilicet Margarethe et Dragoye ac Elye ipsorumque heredibus vniuersis reliquimus et commisimus perpetuo possidere et habere, saluo iure alieno. In cuius rei memoriam presentes litteras nostras priuilegiales pendencium sigillorum nostrorum munimine roboratao ipsis actoribus duximus concedendas. Datum Crisii quarto die termini prenotati anno domini M m o C C C m 0 octuagesimo primo.
Original na pergameni u Arhivu hlrvatske u Zagrebu, Acta monasterii Ztreza, fasc. I nr. 11. Tri visea pecata su otpala.

175. 1381. 15. kolovoza, (U Budimu).


Kraljica Elizabeta nalaze banu Emeriku Bubeku da stiti Rabljane narocito od Zadrana. Elizabeth, dei gracia regina Hungarie, Polonie, Dalmacie etc, fideli suo magnifico viro domino Emerico Bubek, regnorum nostrorum Dalmacie et Croacie bano, salutem et graciam. Cum nos fideles nostros ciues Arbenses vna cum possessionariis porcionibus ipsorum quibuslibet et specialiter Noualya et ad ipsam pertinentibus districtus Arbensis ad ipsam ciuitatem nostram de iure spectantibus in nostram recepimus proteccionem et tutelam specialem viceque nostre maiestatis persone eosdem vestre commisimus proteccioni et tutele speciali, igitur fidelitati vestre firmo damus reginali sub edicto, quatenus visis presentibus amodoque et deinceps in antea ciues nostros Arbenses in prefatis possessionariis porcionibus ipsorum manutenere et reddi facere vbicumque sint et ab iniustis impetitoribus protegere et tueri debeatis et specialiter a ciuibus nostris Iadrensi-

208
bus et eorum subditis ipsos protegatis regia et nostre maiestatis in persona iusticia mediante, secus pro nostra gracia non facturi in premissis; presentes autem post lecturam reddi iubemus presentanti. Datum Bude in festo asumpcionis Virginis gioriose anno domini MCCCLXXX primo.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru, br. 52a. Na ispravi se vidi trag utisnutog pecata. Na poleini biljeka: commissio propria domine regine. Pergamenae notariles

176. 1381. 21. kolovoza. (U Zagrebu).


Kaptol zagrebacki izjavljuje da su njegovi izaslanici izvrsili diobu posjeda Rakovec u smislu kraljeve presude izrecene u parnici Nikole Ivanova ie Ladislava i Tome, sinova Tominih, kao tuzitelja i sinova Ladislavovih kao tuzenika. Capitulum ecclesie Zagrabiensis omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris presencium noticiam habituris salutem in domino Jesu Christo. Vt ea que geruntur in tempore apud posteros muiolabiliter persuerent, litterarum testimonio solent perhennari; inconcussuril namque id permanet, quod patrocinio priuilegiali fuerit communitum. Igitur vniuersorum noticie presencium serie volumus fieri manifestum, quod cum nos iuxta continenciam litterarum excellentissimi principis domini Lodouici, incliti regis Hungarie, domini nostri naturalis, sue celsitudinis adiudicacionis seriem in se continencium, nobis directarum, vna cum viro discreto magistro Nicolao, capellano et notario reuerendissimi in Christo patris et domini Demetrii, dei et apostolica gracia tituli sanctorum quatuor coronatorum presbiteri cardinalis, socii et concanonici nostri, hominem videlicet dicti domini nostri regis de curia eiusdem specialiter destinati, in dictis litteris nominatim contento et expresso viros discretos dominos Johannem, archidiaconum de Vrbouch, pro parte Nicolai filii Johannis, Ladizlai et Thome, filiorum Thome de Rakounuk, actorum, item pro parte Thome et Benedicti, filiorum Ladizlai de eadem, in causam attractorum, Andream archydiaconum Vorosdyensem, socios et concanonicos nostros, ad diuidendum et metaliter distingendum ac ab inuicem separandum predictam Rakounuk et alias quaslibet possessiones eorundem apud manus ipsorum intra limites regni Sclauonie habitas et vnicuique diotarum parcium suam procionem extradandum et statuendum pro testimoniis duxissemus destinandos; tandem iidem regius et noster homines ad nos exinde redeuntes per nos requisiti nobis concorditer retulerunt, quod ipsi in octauis festi beati Jacobi apostoli nunc proxime preteritis et aliis diebus ad

209 id sufficientibus ad faciem predicte possessionis Rakounuk et aliarum possessionum prescriptarum parcium, vt premittitur, erga manus eorundem intra limites regni Sclauonie habitarum accessissent et easdem conuocatis vicinis et commetaneis eorundem inibi legitime vniuersis et presentibus metis et metarum cursibus inter ipsas partes modo inferius declarando ab inuicem separassent et diuisissent statuentes vnicuique predictarum parcium porcionem sibi prouenientem pariter et debentem. Super qua quidem possessionania huiusmodi diuisione et statucione eedem partes ad plenum absque omni contradiccionis obstaculo contente extitissent et primo ac ante omnia supradictam villam et eius sessiones Rakounuk dumtaxat porcionem apud manus eorundem habitam modo infradeclarato diuisissent cuiuslibet partis porcionem sibi prouenientem metis infraspecificatis abinuicem separando, videlicet quod sessiones colonorum a plaga occidentali, vtputa a fine viille incipiendo et uersus plagam septemtrionalem tendendo ipsis sessionibus a parte sinistra constitutis usque ad sessionem seu domun quondam Megech exclusiue, vbi metam terream erexissent, cessisset in porcionem Nicolai filii Johannis, Ladizlai et Thome, filiorum Thome, predictorum, demum a domo ipsius Megech inclusiue supra usque viam publicam eundo, quaisur uersus ecclesiam sancti Petri martiris saliendo ipsam viamet tendendo versus plagam orientalem usque fundum quondam Kuni, filii Petri, exclusiue, vbi meta terrea foret erecta in porcionem predictorum Thome et Benedicti, filiorum Ladizlai, peruenisset; ab hinc uersus orientem usque finem ville transeundo viam publicam usque domum sacerdotis parochialis deuenisset in porcionem Nicolai, filii Johannis, et filiorum Thome predictorum. Item porcio a plaga meridionali existens scilicet a fundo Gregorii fabri, nunc iobagionis magistri Akus, exclusiue tendendo usque finem ville predicte deuenisset in porcionem filiorum Ladizlai predictorum. Denique facta diuisione ipsius ville Rakounuk terras arabiles et prata ac alias vtiiitates eiusdem ville metis infradeclarandis ab inuicem separando eo modo diuisissent, videlicet quod prima meta predicte ville Rakounuk incipit in quadam meta terrea penes uiam publicam, qua itur de Zagrabia uersus villam Rakounuk predictam situata tendendo per eandem viam, transeundo ipsam villam Rakounuk et in fine eiusdem ville venit in quendam meatum aque Kaznycha mlaka dictum et per eandem viam, qua itur uersus villiam Graberyanch ad plagam orientalem per modicum spacium uenit in quendam fluuium Radonyscha dictum, deinde per eandem viam in modico spacio directe tendendo peruenit in alium fluuium dictum Zolnyk relinquendo ipsam viam tendit circa eundem fluuium uersus partem australem in modico spacio, vbi penes ipsum fluuium metam terream erexissent; ab hinc reflectitur uersus onientem eundo in bono spacio peruenit ad quendam monticulum, in quo quandam arborem tul meta
14 CODEX

210 terrea circumfudissent; deinde procedendo directe versus eandem plagam in modico spacio per rubeta descendit in riuum Paganschech dictum et per eundem riuum semper asscendendo peruenit usque ad metas Nicolai, filii Nicolai; deinde diuertendo ad predictam viam publicam saliendoque eandem viam, penes quam a parte meridionali metam terream erexissent et per eandem viam uersus orientalem plagam in bono spacio eundo peruenit in portum Dulebzka, vbi vicinaitur metis nobilium de Graberyanch et magistri Dionisii, filii Johanms, intelligendo semper, quos, a principio et processu cursus metarum predictarum a parte sinistra dictis Nicolao, fi]io Johannis, Ladizlao et Thome, filiis Thome, a parte uero dextra predictis Thome et Benedicto, filis Madizlai, remanente- relinquendo autem predicta vltima meta terrarum predictarum et saliendo terras, quas nunc possidet magister Akus, filius magistri Stephani, filii Mykch bani, ipse cursus metalis terrarum Rakounuk predictaram peruenit in quandam magnam arborem tul, subtus quam metam terream subleuassent et tenendo uersus plagam ocddetafcm directe cadit, vbi duo meatus aque simul coniunguntur et deinde per meatum vnius ipsarum versus eandem plagam eundo in modico spacio et de eodem meatu et uenit ad quandam viam, penes quam metam terream errexissent et ab hinc directe uersus ipsam plagam occidentalem in modico spacio eundo cadit in riuulum Rokouchech dictum et exeundo de eodem asscendit ad quoddam berch directe uersus eandem plagam penes terram Ciglenycha dictam satis in bono spacio recte per rubeta tendendo venit ad uiam publicam predictam scilicet ad priorem meetam (!) et ibi terminatur, vbi ipsam particulam terre vsque villam Rakounuk predictam ipsis filiis Ladizlai reliquissent. Postmodum autem premissis modo preallegato peractis possessionem Boxynch vocatam apud manus dictorum Nicolai, filii Johannis, et filiorum Thome predictorum habitam a possessionibus seu porcionibus possessionariis prescriptorum filiorum Ladizlai hiis metis et metarum cursibus separando distribuissent. Cuius separacionis prima meta incipit circa quandam arborem prope fluuium Zolnyk situatam tul nuncupatam, meta terrea circumfusam; que arbor distingit eciam metas terre Rakounuk et descendit directe tendendo ad partem meridionalem per cursum eiusdem fluuii Zolnyk in magno spacio et uenit subtus villam seu predium Boxynch ipsorum Nicoflai, filii Johannis, et Ladizlai ac Thome, filiorum condam Thome, et per eundem fluuium, vbi circa predictum fluuium metam terream eleuassent; deinde reflectitur ad partem occidentalem per quendam campum in parao spacio, vbi eciam in fine ipsius campi metam terream erexissent; ab hinc directe eundo in modico spacio versus ipsam plagam occidentalem venit ad quandam arborem tilie meta terrea circumfusam, deinde veniendo per paruum spacium uenit ad quandam arborem egerfa meta terrea circum-

211 fusam; et ab hinc directe eundo per modicum spacium quandam viam saKendo uenit prope quoddam nemus ad arborem tul meta terrea circumfusam, semper ad ipsam plagam occidentalem directe tendendo vadit per idem nemus per quandam viam et uenit ad quandam arborem tilie cruce signatam; inde in modico spacio peruenit ad arborem zyl cruce signatam et ab hinc ipsum nemus pertranseundo veniendo per quoddam (!) sulcos directe cadit in fluuium Rakouchech, vbi penes ipsum fluuium metam terream erexissent et per ipsum fluuium Rakouchech descendendo satis in magno spacio cadit in fluuium Mlaka vocatum et asscendendo per fluuium Mlaka predictum peruenit ad locum, vbi dictus fluuius Mlaka effhiit de fluuio Lona dicto, semper terra in parte sinistra ipsis Thome et Benedicto, filiis Ladizlai, et in parte dextra Nicolao, Ladizlao et Thome predictis remanente; item idem Nicolaus, Ladizlaus et Thomas quoddam molendinum in fluuio Lona situm cum terris cultis et stirpe nudis incipiendo a fluuio Mlaka infra tendendo directe penes dictum fluuium Lona tendendo usque quoddam molendinum Sule, iobagionis cruciferorum, cum quodam prato seu fenili predictis Thome et Benedicto, filiis Ladizlai et eorum heredibus pacifice perpetue remisissent, vsus tamen siluarum et fructus ac vtilitates vniuersas communium vsui relinquendo deputassent; de hinc contra cursum ipsius fluuii procedendo uenit usque ad pontes in iluuio ipsius Lone skuatas, ex hinc reuertitur per viam publicam versus villam Rakounuk ad metam terream secus viam publicam de nouo subleuatam incipientem metas terrarum ville Rakounuk prenotate, ut ibique ipse mete, modo quo supra, terminantur. Alias possessiones ipsorum apud manus eorum habitas sicuti actenus vnaqueque dictarum parcium tenuisset et possedisset sic et nunc easdem vnicuique dictarum parcium in perpetuum statuentes commississent possidendas, tenendas pariter et habendas; siluas vero glandiferas et alias quaslibet nec non prata et fenilia indiuisa eedem partes contente per omnia in premissis communi vsui inter sese deputassent; tributum nichnominus in dicta villa ipsorum Rakounuk exigi et recipi consuetum, videlicet apud manus eorum habitum, communiter inter sese in duas partes diuidendum comisissent; hoc declarato, quod possessiones et quaslibet possessionarias porciones ipsorum ab ipsis alienatas et apud manus aliorum quouismodo habitas ipse partes communibus laboribus eorum et expensis reaquirere et reoptinere seu reinuenire tenebuntur inter se in duas partes coequales diuidendas pariter et possidendas. In cuius rei testimonium firmitatemque perpetuam presentibus sigillum nostrum duximus appendendum. Datum secundo die festi beati Stephani regis et confessoris anno domini MCCC m o octuagesimo primo.
Original na pergameni u Arhivu nadbiskupije u Zagrebu, Ecclesiastica a. 1381.

212

177. 1381.-24. kolovoza. (U Kninu).


Nikola i Bldsko, sinovi Jadre iz Trogira, daju u zalog svoje posjede Prapratnici i Lubitovi Grizogonu, biskupu trogirskom, za 1000 libara. --: INos] capitulum ecclesie Tininiensis memorie commendamus tenore presentium significantes quibus expedit vniuersis, quod Nicdlaus et Blasco, iilii Jadre de Tragurio, ab vna parte uero ex alitera Demeitrius, filius Nbcolai de Dubicha, famulus et procurator reuerendi in Ghristo patris do^ mini Grisogoni, Traguriensis episcopi, cum sufficientibus litteris procuratoriis magniffici viri. . . Emerici Bubek, regnorum Dalmacie et Croacie bani, ad nostram aecedendo presenciam per eosdem Nicolaum et Blasconem confessum extitit viua voce, quod ipsi pro quibusdam negociis euitandis quasdam ipsorum possessiones et possessionarias porciones in vilHs Prapratnicha et Lubitoua vocatis eosdem iusto as legiptimo cuiusvis iuris titulo inibi [tangentes] cum vniuersis iobagionibus, terris, vineis, aquis, monJtibus, pascuis et aliis obuentionibus prefato domino Grisogono, episcopo Traguriensi, pro mille libris denariorum. . . et obligauerunt nostro in conspectu promittens insuper prefatus Demetrius famulus et procurator dicti domini episcopi Traguriensis virtute et vigore procuratorio ac eun^ dem dominum. . . ans, quod quandocumque temporis in processu iamdioti Nicolaus et Blasco prefatas mille libras denariorum solidorum memo* rato domino Grisogono, episcopo Traguriensi, aut cuilibet ipse commiserit, restituere voluerint, easdem possessiones et possessionarias porciones in dictis villis Prapratnicha et Lubitoua vocatis ipsos modo quo, vt premittitur, iusto iuris titulo tangentes sepefatis Nicolao et Blasconi aut eorum heredibus et successoribus reddere et restituere toto (!) plenitudine cum effeotu. In cuius obligationis testimonio presentes litteras patentes sub appensione sigiili nostri duximus concedendas. Datum in festo sancti Bartholomei anno MCCC LXXX m o primo.
Original na pergarneni.
Naucna biblioteka u Zadru. Pergamena br. 317.

213 178. 1381. 1. rujna. U Trogiru.


Trogirski biskup Krsevan podjeljuje Jakovu Tolinoviu, kanoniku trogirskom, ispraznjeni beneficij koji pripada crkvi sv. Marije od Brda. Grisogonus, dei et apostolice sedis gracia humilis episcopus ecclesie Traguriensis, dilecto nobis in Christo Jacobo, nato Veselini Tolinouich de Tragurio, canonico ecclesie Traguriensis antedicte, salutem et sinceram in domino caritatem. Laudabilium tuorum opera meritorum, quibus apud nos fide dignis testimoniis commendaris sinceris affetibus (!) nos inducunt, vt tibi redamur ad graciam liberales. Igitur vacante medietate beneiicii ecclesie sancte Marie de Monte diocesis Traguriensis per spontaneam renunciacionem facitam in nostris manibus super ipsa medietate per dompnum Mateum Desse, primicerium et canonicum prefate Traguriensis ecclesie, ipsam medietatem benefidii primitus obtinentem, sicut de predicta eius renunciacione constat per publicum instrumentum scriptum de nostro mandato per notarium infrascriptum, volentes nos exinde premissorum intuitu te prosequi fauore gracie speciailis, vt sic de virtutibus iuxta verbum psalmisticum ambules in virtutes, invocata spiritus sancti gracia et ad laudem maiestatis ipsius beate Marie, cuius vocabulo ipsa ecclesia dignoscitur insignita tibi in hoc bene merito de ipsa medietate beneficii eiusdem ecclesie per renunciacionem prefatam vacante in nostris manibus, ut preiertur, auctoritate nostra ordinaria liberaliter prouidemus ipsamque tibi conferimus in hiis scriptis et de ipsa cum omnibus suis iuribus et honoribus spectantibus quomodolibet ad eam, te per nostrum aureum annulum in signum prouisionis prefate similiter inuestimus vnientes ipsam medietatem beneficii eiusdem ecclesie, quam in ipsa dignoscitur obtinere, vt sit amodo vnum et idem beneficium ac integrum censeatur. Et volentes, vt gracia nostra predicta canonicos consequatur effetus ( ! ) , per quem valeat ipsa nostra prouissio executioni canonice demandari, ex nunc committimus in hiis scriptis auctoritate nostra ordinaria supradicta discreto viro dompno Zuue Duimi Martini, canonico prefate nostre ecclesie, quatenus vice et auctoritate nostra predicta te uel procuratorem tuum nomine tuo indueere possit et debeat in corporalem possessionem uel quasi ipsius medietatis beneficii ecclesie antedicte et iurium, uel quasi spectancium ad eandem inductuum (!) deffendere similiter eadem auctoritate, iuribus, remediis opportunis, tibique uel procuratori tuo nomine tui faciat eadem auctoritate de vniuersis redditibus, fructibus et obuentionibus vniuersis spectantibus vndecumque ad ipsam medietatem integre et inuiolabiliter responderi contradiotores auctoritate prefata per censuram debite compesendo,

214

In quorum testimonium validiori robore imposterum permansurum presentes prouisionis literas scribi decreuimus per notarium infrascriptum sub nostri sigilli impendentis muinmine ex certa sciencia roborantes. Datum et actum in nostro episcopali palacio in eius curia anno domini millesimo trecentesimo ootuagesimo primo, indictione quarta, die primo mensis septembris ipsius anni; pontifficatus sanstissimi in Christo patris et domini nostri Vrbani, sacrosancte et vniuersalis ecclesie diuina prouidencia pape sexti, anno quarto; presentibus dompno Johanne Catolica, archidiacono dicte Traguriensis ecclesie, ser Oiga Josip et ser Nicola Jacobi, ad predicta omnia vocatis, habitis et specialiter requisitis. (Signum not.) Ego Guillelmus condam Francischi de Dobrolino ciuitatis Belluni publicus imperialli auctoritate notarius, ac notarius iuratus comunis Tragurii, predictis omnibus interfui et rogatus per ipsum dompnum Jacobum hec scribere scripsi et in hanc publicam formam sub mei proprio nomine et tabelionatus solito signo redegi de licencia et mandato ipsius dcrnini episcopi supradicti.
Original na pergameni u Arhivu kaptola u Trogiru br. 109. Na ispravi visi ovalni peat.

179. 1381. 25. rujna. U Zadru.


Andrija i Pavao, sinovi Zove de Cesamo, vrse diobu nekretnina. In Christi nomine. Amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo primo, indictione quinta, die vigesimo quinto mensis septembris. Regnante serenissimo principe et nostro domino naturale domino Lodouico, dei gratia rege Hungarie, Polonie, Dalmacie e t c , temporeque reuerendi patris domini Petri de Matafaris, archiepiscopi Iadre, ac magnifici et potentis domini domini Emrici Bubech, regnorum Dalmacie et Crohacie bani et comitis ciuitatis Iadre. Nobilis vir ser Andreas et ser Paulus fratres et filii condam ser Zouis de Cesamo, ciues Iadre, volentes ad infrascriptoram bonorum suorum paternorum peruenire divisionem cum presentia, consensu et uoluntate domine Iohanne, matris eorum, fecerunt de ipsis bonis communi concordio duas partes ponentes et designantes in vnam partem totam vnam domum vacuam cum curia et omnibus suis iuribus, actionibus et pertinentiis positam in ciuitate Iadre in confinio sanctorum quadraginta, cuis tales dixerant esse confines: de borrea domus heredum condam domini Iacobi de Cesamo militis, de quirina et de austro possident moniales monasterii sancti Marie de Iadra, de trauersa via publi-

215 ca, saluo si alii veriores forent confines. Que quidem domus de communi eonim concordio et vtriusque consensu ipsi Paulo peruenit in partem et eam ipse Paulus de ipsius Andree uoluntate pro sua portione elegit et accepit ac ea se contentum uocauit et dixit, saluo tamen, quod de infrascripta additione inferius exprimetur. In alia uero parte dessignauerunt et posuerunt omnes et singulas possessiones, que fuerunt dicti condam ser Zouis, patris eorum, positas in insula sancti Michaelis et in insula sancte Eufumie iuxta eorum confines. Item totam eorum partem vnius possessionis, quam dictus quondam pater eorum habebat, ut asseruerunt, pro indiuiso cum ser Iohanne de Galcina in loco uocato Tuclecana iuxta suos confines cum omnibus et singulis suis iuribus, actionibus et pertinentiis. Et hec pars de vtriusque communi concordio et consensu ipsi ser Andree peraenit in partem et eam de ipsius Pauli uoluntate pro sua portione elegit et accepit ac ea se contentum uocauit et dixit hoc tamen inter eos expressim acto et dicto, quod quia dicta pars ipsius Pauli melior est parte Andree supradicti, debeat ipse Paulus dare et soluere eidem Andree ducatos centum auri boni et iusti ponderis ad omnem voluntatem et requisitionem ipsius Andree sub pena quarti dictorum centum ducatorum. Item actum est inter ipsos expressim, quod si quo tempore contingeret alicui eorum litem uel questionem moueri de aliqua rerum illarum, que sibi obuenerunt in partem, expensis communibus procuretur et stetur in lite, et res, de qua lis mota fuerit, communibus defendatur et excalumpnietur expensis, et si euinci contingeret dampnum, inter ipsos pariter sit commune. Quam diuisionem et omnia et singula suprascripta promiserunt perpetuo adinuicem per se et eoram heredes et subcessores videlicet vnus alteri vicissim sollempnibus stipulationibus hinc inde interuenientibus firma et rata habere et tenere et non contra facere uel uenire per se uel alias aliqua ratione uel causa, de iure uel de facto sub pena ducatorum auri stipulatione in sigulis capitulis huius contractus in solidum promissa cum reffectione dampnorum et expensarum ac interesse litis et extra et sub obligatione sui et omnium suorum bonorum presentium et futurorum, et pena soluta uel non rata maneant omnia et singula suprascripta mandantes, ut de premissis fiant duo publica instrumenta consimilia, quorum pars quelibet habeat vnum. Actum Iadre in curia domus suprascripte presentibus Ziuitchone Petrouich sartore et Georgio pellipario condam Stephani, habitatoribus Iadre, testibus uocatis et rogatis, et aliis. + Ego Marinus de Ginanis, iudex examinator, manum missi. (Signum not.) Ego Petrus condam Barthi de Annobonis de SarQana, imperiali auctoritate notarius et Iadre iuratus, premissis omnibus et singulis interfui eaque rogatus scripsi et publicaui.
Original na pergameni u Arhivu sv. Marije u Zadru, mapa IV br. 295.

216

180. 1381. 26. rujna. U Kotoru.


Pavao de Georgiis izjavljuje da je u smislu mirovnog ugovora preuzeo od mletackog kapetana Jakova de Zupa grad Kotor. In nomine domini. Amen. Millesimo trecentessimo octuagessimo primo, indictione quarta secundum cursum Ianue, diie vigessima sexta septembris. Nobilis e t . . . dominus Paulus de Georgis de Iadra miles fuit confessus et maniffestus se habere, tenere et penes se habuisse et recepisse... datum, tradditum et consignatum fuisse et esse castram Cathari cum omnibus et singulis suis iuribus et pertinenciis a dis . . . ab eodem et municione eiusdem loci integraliter et recepisse et penes se habere, tenere et possidere ac de cetero por . . . dominum et tenutam intrasse et aprehendidisse nomine et vice antedioti domini regis secundum pacta pacis, renuntians ex . . . non habiti . .. traditi ac sibi consignati dicti castri et municionis predicte et omnium et singulorum iurium confinium depende[ncium] et conexo[rum] . . . speique future tradicionis, dacionis et consignacionis pacto dicto nomine omnino renunciauit a nobili viro domino Iacobo de Zupa,. .. et capitaneo pro comunitate Veneciarum, faciens eidem domino Iacobo antedicto dicto nomine finem, quietacionem, remissionem, liberacionem et plenam satis[factionem] et pactum de amplius dictum castrum cum omnibus suis iuribus et rebus dicte munitionis non petendo, liberans et absoluens dictus dominus Paulus dicto nomine ipsius dominum Jacobum nomine predicto suscipientem per aceptilacionem et Acquilianam stipulacionem verbis solempnibus introduc[tum] . . . omni modo, via iuris et forma, quibus melius et efficacius fieri et esse potest. Quam finem, remissionem, quietacionem et pactum et omnia et singula suprascripta et infrascripta idem dominus Paulus dicto nomine ipslius dominum Iacobum nomine predioto suscipientem per obligacione omnium bonorum prefati domini regis presencium et futurorum firma, rata et grata habere et tenere promissit in nullo contrafacere uel uenire aliqua racione, occasione uel causa, de iure uel de facto, per se dioto nomine uel per alium seu alios, neque per interposiitam personam seu personas, que dici uel excogitati posset et hoc sub pena in pace contenta. Que pena tociens peti et exigi possit cum effectu per dictum dominum Iacobum uel alios habentes causam ab eo dicto nomine, quociens contra predicta uel prediotorum aliquod et singulorum suprascriptorum capitulum a dicto domino Paulo dioto nomine fuerit in aliquo contrafactum uel comissum et pena quoque commissa petita, soluta et exacta uel non, semel pluries . . . nil minus presens contractus sui roboris obtineat firmitatem.

217

Actum in ciuitate Cathari iuxta portam ciuitatis, testibus nobilibus viris dominis Francisco de Benedicto, ciue et sindico comunitatis Ianue, Andrea Paradiso, ciue et sindico comunitatis Itanue], Geronlimo Contareno, ciue Veneciarum et quampluribus aliis ad predicta uocatis et rogatis. (Signum not.) Ego Iohannes Birorfus de Diano, natus quondam Dominici, imperiali auctoritate notarius, predictis omnibus et singulis interfui et rogatus scripsi.
Prema prijepisu T. Smiiklasa s vrlo osteenog originala (Hof- und Staatsarchiv u Becu).

181. 1381. 29. rujna (U Poegi).


Pred kaptolom pozeskim izjavljuje ivko (Sywk), sin Huholenov de Haraiowch, da daje polovicu svog posjeda Gachalmezow u zalog Miksi Pavla de Brestya za pokrie danog mu zajma od 31 marke. Nos capitulum ecclesie beati Petri de [Posega mejmorie commendantes tenore presentium significamus quibus expedit universis, quod Sywk, fifius Hucholeni de Haraiowch, comitatus de Orbaz ab una parte, Mixa f[ilius Pauli de] Brestya eiusdem comitatus ab altera, coram nobis personaliter constituti, idem Sywk confessus est oraculo vive vocis, quod equalem medietatem cuiusdam possession[arie portionis] sue Gachalmezow appellate titulo impignorationis a Ladislao, fillio Johannis, Zokolcha dicto et Georgio nec non Stephano, filiis ipsius Ladizlai de prefata Gachalmezow, dictti [comikatus ipsum contingente habite apparte (!) occidentali iuxta fluvium Copil vocatum sitam et habitam, cum omnibus utilitatibus et pertinentiis dicte medietatis possessionarie portionis sue universisque scilicet terris arabilibus, silvis, pratis, fenetis, nemoribus, aquis, molendinis, seu locis molendinorum, clausuris aque, piscinis, prenominato Mixse, filio Pauli, pro triginta una marcis denariorum pro tempore currentium, compoti de predidta Orbaz, ab eodem plene, sicut dicit, receptis dedisset, ymo dedit a data presentium et a fesito sancti Michaelis usque vicesimam quintam revolutionem festi eiusdem annualem, per modum pignoris tenendam pariter et habendam tali modo, quod si dictum Sywk, filiium Hucholeni, medio tempore, videlicet ante prefatum terminum ipsius redemptionis possessionarie portionis, decedere contigerit, quod absit, extunc ydem Ladizlaus Zokolcha dictus cum filiis suis antedictis, non cum aliorum hominum quomodocumque acquisitis. sed propriis ipsorum rebus semper in predictis die dt tempore redemptionis advenientibus ab eodem Mixsa pro dicta predicta pecunie quantitate liberam redimendi habeant facultatem

218

coram nobis; hoc etiam interposito, quod omnia litteralia instrumenta ipsius impignorationis prenominate possessionarie portionis per ipsos Ladislaum Zokolcha dictum et filios dicto Sywk facte cassa et inania hac (!) omnibus viribus caritura reddiderint tamdyu quousque ydem Sywk aut Ladislaus vel sui filii prenotati seu heredes ipsorum ab eodem Mixsa, vel heredibus suis, pro predicta pecunie quantitate et in termino redemptionis ipsius possessionarie portionis redimere valebunt et poterunt. Utilitates autem, si quas ipse Mixsa, filius Pauli, in dicta medietate possessionarie portionis medio tempore fieri procuraverit, tempore redemptionis eiusdem iuxta estimationem proborum et nobilium virorum sepedicto Mixse persolvere tenebuntur iidem Sywk et Ladislaus vel filii prenotati. Presentes autem litteras nostras ad petionem predictarum partium pendenti sigillo nostro roboratas duximus concedendas. Datum in predicto festo sancti Michaelis anno domini millesimo trecentesimo L X X X m o primo.
7'halloczy-Horvdth, Also Szlavoniai okmdnytdr, p. 93.

182. 1381. 2. listopada. U Senju.


Bartol Kristolov, prokurator svoje sestre Jelene, iznajmljuje njenu kuu trgovcu Antonu Brunovom. In Christi nomine. Amen. Anno a natiuitate millesimo trecentesimo octuagesimo primo, indictione quarta, die secundo mensis octubris. Temporibus utique domini Lodouici, dei gracia serenissimi Vngarie regis, vacante episcopatu Segniensi, magnificorumque virorum dominorum Stephani et lohannis, Vegle, Modrusse, Gecche ac Vinodolli, nec non Segnie dominorum naturalium; generosi militis domini Andree vicarii, Bartholi condam iudicis Moysis, Georgii condam ser Zanelli et Nicolai condam iudicis Iacobi, rectorum ciukatis predicte. Aotum Segnlie in domo mei Nicolai n[otarii in] frascripti presentibus ser Antonio Lombardo de Veneciis, ser Bindo condam ser Bigucii de Arimino, Iuraio douornico dato ad . . . per iudicem Georgium supradictum, Raddoslauo tabernario, omnibus habitatoribus Segnie et aliis testibus ad hec vocatis et rogatis. Ibique Bartholus condam Ghristoli Drasce ciuis Segnie, procurator, ut asseruit, Ielene sororis suc ac relicte Iuanis vocati Sali de Sregnis, pro qua de rato promisit sub pena inferdus contenta per se ac suos heredes omni modo, iure et forma, quibus melius, firmius efficaius potuit, dedit, contulit, concessit et affictauit Antonio Bruni de Arimi[no], mercatori in Segna, per se ac eius heredes conducenti et recipienti unum cassale ipsms ]elen[e] situm in ciuitate Segnie apud domum iudicis Ioseph [cum] quo-

219 dam balladurio medio apud domum sive cassale Gradine de Sregnis et apud vias publicas, ut ibi dicebatur, vei iuxta alios, si qui forent veriores confines cum accessibus, egressibus, iuribus, proprietatibus, commodis, utilitatibus, pertinenciis, coherenciis quibuscumque ipsi et ad ipsum cassale et cum rehedificatum fuerit, spectantibus et pertinentibus quoquo modo et cum omnibus et singulis, que dictum casale sic locatum habet supra vel infra seu intra se in integrum a celo usque ad abissum, ad habendum, tenendum . . . gaudendum, locandum et affictandum, habitandum et usufructuandum per se et alium quem voluerit loco sui, per spatium quinque annorum cum dimidio proxime futurorum continuandoram et eomplendorum, quoram quinque annoram cum dimidio principium erit, incipiet ac esse debet quinto decimo die mensis instantis. Et hoc ideo fecit idem Bartholus, nomine quo supra, quia prefatus Antonius solempni stipulatione interueniente promisit, debet atque tenetur dictum cassale refficere, aptare et reconcilliare dicti Antonii pecuniis, sumptibus et expensis quibuscumque, ipsum cassale de tabulis coperiendo, pauimentum faciendo sine tfelrratia cum duabus cameris reclusis pariete iuxta introytum domus, epicastoria, portis, fenestris de lignamine et non de ferro, balladurio, scallfis] et aliis quibuscunque necessariis et oportunis ad reparationem et pro reparatione ipsms cassalis, ut stet, permaneat atque sit ipsa domus, prout et sicut ante fuit, cum rebus superius positis, notatis et specificatis, dedit, superaddidit atque soluit idem Antonius conductor preominato Bartholo nomine additionis et melioramenti ad predicta ducatos viginti quinque auri iusti ponderis, quos viginti quinque ducatos auri dictus Bartholus ibidem et in presenti coram me Nicolao notario et ipsis testibus contentus, confessus ac vere manifestus fuit se ab ipso Antonio manualiter in prompta et numerata pecunia habuisse et recepisse ac sibi integre datos, solutos et numeratos esse; exceptioni sibi non date, non solute et non numerate tocies dicte pecunie quantitatis omnino et pacto renuncians promittensque diotus Bartholus nomine quo supra per se ac suos heredes dicto Antonio pro se ac suis heredibus stipulanti predictam locationem, obligationem et omnia et singula hic posita firma et rata habere atque tenere, attendere, obserurare et adimplere et non contrafacere vel venire, scilicet predictam rem locatam ipsi Antonio et qui fuerit legitime loco sui et ab eo causam habuerit per totum spatium quinque annoram cum dimido legitime deffendere, discalumniare, auctorizare et modis omnibus dissbrigare et in ipsa domo vel eiius occassione aliquam non facere dationem, obligationem vel contractum cum pretextu presenti locationi vel ipsii conductori aliquod preiudicium vel dampnum contigere possit; vel quominus dictus Antonius per se aut alium, quem voluerit, uti valeat et teneatur, non obstante aliqua consuetudine ciuitatis, cui poenitus renunciauit, promittens sibi ipsam domum interim non accipere, etiam si personaliter vellet ipsam inhabitare. Que omnia et singula supradicta et infrascripta promiserunt sibi ad inuicem una pars alteri solemnibus stipulationibus hinc inde interaenien-

220
tibus firma et rata habere atque tenere, attendere, obseruare et adimplere et non contrafacere aut venire per se vel alios aliqua ratione vel causa seu ingenio, de iure vel de facto sub pena ducatorum quinquaginta auri iusti ponderis, stipulatione in singulis capitul'is huius publici instrumenti in solidum promissa, que pena tociens committatur et exigi possit in singulis capitulis huius instrumenti, quotiens fuerit contrafactum, cum reffectione omnium dampnorum et expensarum cum interesse litis et extra et sub obligaitione omnium bonorum utriusque partis, mobilium et immobilium, presentium et futurorum, cuius quidem pene medietas curie, coram qua questio fieret de premissis aut aliquo premissorum, et alia medietas parti deueniat obseruanti; qua pena soluta vel non rata et firma maneant omnia et singula supradicta usque ad integram et plenariam satisfacionem et complimentum (!) integrum omnium predictorum. (Signum not.) Ego Nicolaus condam Dominici de Vegla, imperiali auctoritate notarius publicus et nunc communis Segnie officialis iuratus, hiis omnibus et singulis interfui, rogatus scripsi et publicaui meoque signo solito et consueto corroboraui.
Original na pergameni u arhivu samostana na Trsatu.

183. 1381. 8. listopada. U Krievcima.


Basov de Bik, zupan krievacki, odgada u sporazumu s parnicarima rociste u parnici glede posjeda Gostovi i Sv. Lovrinac. Nos magister Basow de Bik, comes Crisyensis, damus pro memoria, quod causam, quam magister Petrus, filius Nicolai de Bachka, et nobilis domina Anna vocata, consors eiusdem, pro quibus Iohannes, filius Elye, cum procuratoriis litteris nostris astitit contra Nicolaum et Dyonisium, filios Nicolai de Bedna, pro quibus Benedictus, filius Emerici, cum procuratoriis litteris domini Petri Zudor, pridem regni Sclavonie bani, comparuit iuxta continenciam priorum litterarum nostrarum prorogatoriarum feria secunda proxima post octavas festi beati Michaelis archangeli, idem magister Petrus contra ipsum Nicolaum in facto debiti rerum et contra ipsum Dyonisium in facto potencie, prefata vero nobilis domina contra eosdem Nicolaum et Dyonisium in facto quorundam litteralium instrumentoram factum possessjbnis Goztovich, Zenthlourinch vocate tangencium movere habebant coram nobis de parcium procuratorum voluntate ad feriam secundam proximam post octavas festi epiphaniarum domini nunc venturi duximus prorogandam. Datum Crisii secundo die termini prenotati anno M m o C C C m o L X X X m 0 primo.

221

Izvana: Pro Nicolao et Dyonisio, filiis Nicolai de Bednia, contra magistrum Petrum, filium Nicolai de Bachka, et nobili (!) dominam consortem suam ad feriam secundam proximam post octauas festi epiphaniarum domini prorogatoria.
Nagy, Cod. dipl. patrius, p. 162.

184. 1381. 11. listopada. U Zadru.


Sinovi Mavra de Grisogonis prodaju uz privolu svoje majke Prodane svom stricu Krsevanu de Grisogonis svoj posjed u udomiriu za 190 zlatnih dukata. In Christi nomine. Amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo primo, indictione quinta, die vndecimo mensis octubris; regnante serenissimo principe et domino nostro naturale domino Lodouico, dei gratia indlito rege Hungarie, Polonie et Dalmacie, temporeque reuerendi patris et domini domini Petri de Matafaris, dei et sancte sedis apostolice gratia archiepiscopi Iadriensis, ac magniffici et potentis domini domini Henrici Bubech, regnorum Dalmacie et Croacie bani generalis et ciuitatis Iadre comitis. Vir nobilis ser Iohannes condam ser Georgii de Soppe, ciuis Iadre, ut procurator et procuratorio nomine ser Iohannis condam ser Mauri de Grixogonis, ciuis Iadre, ut patet publico instrumento procurationis scripto manu mei notarii infrascripti sub millesimo trecentesimo septuagesimo nono, indictione secunda, die vndecimo mensis maii, ser Cressius et ser Andreas fratres et filii condam dicti ser Mauri de Grixogonis uerbo et conscensu domine Prodane, eorum matris et relicte condam dicti ser Mauri de Grixogonis, ibi presentis, volentis, conscencientis et parabolam dictis filiis suis dantis omnes insimul per se et eorum heredes et successores dederunt et vendidenmt iure proprio imperpetuum viro nobili ser Grixogono, patruo suo, condam ser Andree Federici de Grixogonis, ciui Iadre, ementi pro se et suis heredibus et successoribus duas suas sortes terre cum dimidia uel circa gognaiorum septuaginta quinque uel circa terre partim vineate ad terraticum, saluis semper iuribus laboratorum, partim terre aratorie, partim non, partim pratiue et partim buschine; cum omnibus et singulis suis pasculis, derris, siluis, aquis, gays, poduorniciis, arboribus, lapidibus et omnibus aliis suis iuribus et pertinenciis, positas in villa vocata Qadomerich, que due sortes cum dimidio terre sunt posite in pluribus peciis exsistentibus in ipsa villa. Ideo confines tocius dicte ville hii sunt, ut dixerunt: de trauersa et de siroco terra ville P di ( ? ) , de quirina terra ville

222 Xelmenich et de borea partim ser Cressius de Varicassis et per 1 heredes condam domini Iohannis militis de Grixogonis et forte alii sunt ipsi ville confines veriores; ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid emptori uel suis heredibus et sucessoribus de ipsis duabus sortibus cum dimidio terre deinceps melius placuerit faciendum, sine contradicione dictorum venditoram nominibus quibus supra uel suorum heredum et successorm cum omni accessu, ingressu, introitu et exku suo, viis, seruitutibus, fossatis, maceriis, aque ductibus, adiacenciis et pertinenciis suis superioribus et inferioribus et cum omnibus iuribus et actionibus ipsis duabus sortibus cum dimidio terre in integrum spectantibus, comptentibus et pertinentibus a cello usque ad habissum dantes et concedentes dicti venditores nominibus quibus supra per se et suos heredes et successores ipi emptori et suis heredibus et successoribus omnia sua iura, omnes actiones et rationes reales et personales,utiles et directas, tacitas et expressas atqtie mixtas, que uel quas et qualia dicti venditores nominibus quibus supra habent uel habere uidebantur, poterant et possent in ipsis duabus sortibus cum dimidio terre aduersus quascumque personas huius mundi, constituentes dicti venditores nominibus quibus supra eundem emptorem in ipsis duabus sortibus cum dimidia terre procuratorem ut in rem suam et ponentes eum in locum et etiam dantes et concedentes dicti venditores nominibus quibus supra eidem emptori licenciam et parabolam sua auctoritate intrandi et aprehendendi tenutam et corporalem possessioneni de ipsis duabus sortibus cum dimidia terre; qui venditores nominibus quibus supra se pro dicto emptore precario nomine possidere constituerunt, donec dictus emptor de ipsis duabus sortibus cum dimidia terre tenutam et possessionem aprehendiderit corporalem. Quas quidem duas sortes cum dimidia terre promixerunt quoque dicti venditores nominibus quibus supra stipulatione solempni per se et suos heredes et successores ipsi emptori semper ei et suis heredibus et successoribus excalumpniare et deffendere contra vnamquamque personam huius mundi de iure, sub pena quarti, qua soluta uel non, nichilominus contractus iste suam semper obtineat roboris firmitatem et cum reffectione omnium damnorum, interesse et expensarum litis et extra et cum obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum et hoc pro precio et nomine precii ducatorum centum et nonaginta auri computando pro ducato libras tres et soldos duos denariorum paruorum; quos denarios et precium dicti venditores nominibus quibus supra guarentauerunt, contenti et confessi fuerunt se manualiter habuisee et recepdsse a dicto emptore, renunciantes super hoc sponte et per pactum dicti venditores nominibus quibus supra excepcioni et probacioni non datorum, habitorum et receptorum ac sibi manualiter numeratorum dictorum centum et nonaginta ducatorum auri, computando ut supra, a
1

Trebalo bi biti -partitn.

223 dicto emptore dicta de causa tempore huius contractus, omni spey future numerationis et traditionis omnique alii suo iuri et legum auxilio. Et pro predictis omnibus et singulis melius actendendis et obseruandis sponte et per pactum dicti venditores nominibus quibus supra obligauerunt se suosque heredes et successores et omnia sua bona presencia et futura penes dictum emptorem et suos heredes et successores et ad conueniendum tam realiter quam personaliter, semel et pluries usque ad plenariam et condignam satisfacionem omnium predictorum Iadre et vbique locorum et terrarum et omni tempore. Actum Iadre, in confinio sancte Anastasie, in domo habitationis domine Prodane suprascripte, presentibus ser Nicolao condam ser Iacobi Benedicti de Matafaris, ciue Iadre, et presbitero Stipano condam Dragouslaui de Segnia, nunc habitatore Iadre, testibus vocatis, rogatis et aliis. Ego Paulus condam ser Qoilli de Cessamis, iudex examinator, me subscripssi. (Signum not.) Ego Petrus dictus PerenGanus condam domini Asonis de Lemicetis de Padua, imperiali auctoritate et comunis Iadre notarius iuratus, hiis omnibus interfui et rogatus predicta bona fide scripsi.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru. - Fond samostana na :.v. Dominika br. 742.

185. 1 3 3 1 . 1 2 . Hstopada. U D u b r o v n i k u . Oporuka redovnice Brate In nome de Ghristo. Amen. Anni del signor son MCCCLXXXI, indizione IIII a , a di X I I de octubrio a Ragussa. Eo Brata reclusa in santo Michiel de fur de Ragussa fazo lu mio ultimo testamento cum mia sana et bona mente; si fazo lu mio ultimo testamento cussi vigando: In prima lasso per decima et primicia a sancta Maria grossi I I ; voglo che tuto quel che mi se debitora Radna mugler de Pauel Radoieuich de Zoncheto voglo che sia a sua figla, zoe Stoyna, li qual son grossi X X I I I . Anchora si mi se debitor Bogauez Michoeuich de Grauossa grossi X I I I , li qual io li impresti; lasso a la fratigla de santo Michael de Grauossa grossi I I I I ; ancora lasso a dom Marin de Maxi grossi I I I I ; voglo che la mia gunella de rassa, che io comprai, voglo che la se uenda et che mi se faza la tratta. Ancora voglo che mi se compara grossi II de candelle e che sia a santo Michael donde zazero. Ancora si mi se debitor Peter homo de le monege de santa Clara duchato I; voglo che zo che auanzasse del duchato con le altre cose sourascrit-

__ 224
te voglo che mi se diga mese I I I a santo Michiiel con su auanzo che mi se faza la caritade secondo usanza de li de fuora. Fago li mei pitropi et comesari Bosicho Primilouich et Zuitcho Gerdoieuich de Grauossa. M C C C L X X X I , indictione I I I I t a , die X X V I I 0 mensis ootobris. Coram domino rectore ser Andrea Dobre de Bingola et iuratis iudicibus ser Jacobo de Mence, ser Martolo de Todisio et ser Blasio de Sorgo presens testamentum presentatum, lectum et auctenticatum fuit dato sacramento testibus suprascripis.
Original na pergameni. HistorijskiafhivuDubrovniku.Actasaec.XIV.nr.83.

186. 1381. 16. listopada. U Zadru.


Nikola de Marino u ime svoje i svojih roaka daje Dminoslavu Dragonjinom iz Sikove kao kolonu neku zemlju da nasadi vinograd uz obavezu da daje cevrtinu priroda i neka druga podavanja. In Christi nomine. Amen. Anno ab incarnacione eiusdem millesimo trecentesimo octuageslimo primo, indictione quinta, die sexto decimo mensis octubris; regnante serenissimo principe et domino nostro naturale domino Lodouico, dei gratia inclito rege Hungarie, Polonie et Dalmatie, temporeque reuerendi patris et domini domini Petri de Matafaris, dei et sancte sedis apostolice gratia archiepiscopi Iadrensis ac magniffici et potentis domini Hemrici Bubech, regnorum Dalmacie et Croacie bani generalis et ciuitatis Iadre comitis. Vir nobiiis ser Nicolaus condam ser Grixogoni de Marino, ciuis Iadre, suo nomine proprio et comissario nomine ser Marini, condam eius fratris, et ser Nicolaus, filius condam ser Marini, suo nomine et nomine omnium aliorum suorum fratrum et filiorum condam dicti ser Marini cum ascensu (!) et velle domine Chaterine, matris sue, per se et eorum heredes et sucoessores iure pastinationis dederunt et concesserunt imperpetuum Dminosclauo condam Dragogne, habitatori in Sichoua, et suis heredibus et successoribus vnum gognaium et quartam partem vnius gognai uel circa sue terre posite in Sichoua, cui hii sunt confiens, ut dixerunt: de trauersa potoch, de siroco Viitole condam ser Iohannis Detricho, de quirina dicti locatores et de borea Greschus de Qualis et forte alii sunt sibi confines veriores; ad pastinandum vineam de bonis vitibus hinc ad vnum annum proxime venturum sub pena perperorum sex ac bene et diligenter laborandum temporibus debitis et consuetis; videlicet semel in anno podare, bis c,apare et multiplicare de bonis vitibus cum pocladis et grebeniciis secundum statuta,


225

ordinem consuetudinem ciuitatis Iadere ac secundum morem boni laboratoris ita. eit taliter, quod dictus laborator cum heredibus et successoribus singulis annis pro terratico dare et reddere teneatur et debeat ipsis locatoribus temporibus debitis quartam partem omnium frugum nascencium et perueniencium annuatim in ipsis vno gognaio et quarta parte vnius gognai dandam annuatim per laboratorem in Sichoua in curia domus dictorum locatorum expensis laboratoris et omni anno tempore vendemiarum vnam bonam galinam uel grossos duos; ipse uero laborator cum suis heredibus et successoribus de iuribus suis suam omnimodam facere possit voluntatem, requisitis tamen laboratoribus secundum consuetudinem Iadre, iuribus tamen dictorum locatorum semper saluis et reseruatis; et quocienscumque capita vituum per laboratorem alicui alienabuntur habere debeant ex pacto locatores vnum bonum castratum uel grossos duodecim promittentes dicd locatores stipulatione solempni per se et eorum heredes et successores dicto laboratori pro se et suis heredibus et successoribus stipulanti dictum vnum gognaium terre cum quarta parte vnius gognai excalumpniare et deffendere contra vnamquamque personam huius mundi de iure sub omnium suorum obligatione bonorum presencium et futurorum. Actum Iadre iuxta logliam magnam comunis presentibus presbitero Iohanne Damiani de Pago et Alegreto mergario condam Vulcine Lialis de Iadra, testibus vocatis, rogatis et alliis. Ego Paulus de Cessamis, iudex examinator, me subscripsi.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru. Fond samostana sv. Dominika, br. 743.

187. 1381. 25. listopada. (U Cazmi).


Pred azmanskim kaptolom posjednici tefanovca i Cirkvene rjesavaju svoj spor sa Stjepanom Anyus oko nekih posjeda. Nos capitulum Chasmensis ecclesie memorie commendantes significamus quibus expedit vniuersis presencium per tenorem, quod Nicolaus, fiUus Stephani, et Fabyanus, filius suus de Stefanouch, item Nicolaus t Iohannes, filii Petri de Chyrkuena, ex quibus ydem Fabyanus et Iohannes honus filliorum suorum si ipsi temporum in processu infrascriptam composicionem acceptare nolfent, super se assumpserurut ab una, parte vero ab altera Stephanus, dictus Anyus, simtiliter in sua et nobilis domine Katicha vocate, consortis sue, personis cum procuratoriis litteris magistri Basow, comitis Crisiensis, similiter honus filiorum suorum et ipsius domine in se assumpmendo personaliter coram nobis constituti propositum extitit per easdem partes concorditer viua uoce et relatum quod, licet inter nos lis et materia
15 CODEX

226 questionis super facto possessionario et aliis factis usque ad hec tempora mota fuerit et exorta, tamen ipsi interveniente composicione proborum virorum super omnibus dampnis iniuriiis, factis possessionariis inter ipsos commissis et illatis eo modo concordassent et concordarunt coram nobis sese mutuo et vicissim in possessionibus, in quibus nunc resident, pacificos et quietos committendo; assumpserunt eciam prefati filii Petri, Nicolaus, filius Stephani, et Fabyanus filius suus eosdem Stephanum Anyus et dominam consortem suam ac eorum herderes in aliis possessionibus quas aliunde aquirere possent, specialiter vero in possessione Sabnicha vocata apud manus ipsarum existentes pacificos et indempnes conseruare; et similiter idem Stephanus tam suo nomine quam dicte consortis sue eosdem Nicolaum, Fabianum et filios Petri ac posteros eorum in possessionibus ipsorum vniuersis ab emulis ipsorum filiis seu heredibus pacificos tenere et conseruare tenebuntur vigore presencium mediante, presentes autemdumnobisin specie reportate fuerint, in formam nostri priuilegii redigy faciemus. Datum feria sexta proxima ante festum beati Demetrii martyris anno domini M CCC mo octuagesimo primo.
Original na papiru u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-58. Na hrptu ostaci utisnutog pelata.

188. 1381. 28. listopada. (U Poegi.)


Jlka, udovica Ivana de Pousamezee, prodaje pred poekim kaptolom sva svoja prava na posjedu Pousameze palatinu Nikoli Gorjanskom za 150 jorinta. [C]apitulum ecclesie beati Petri de Posaga vniversis Christi fidelibus presentibus pariter et futuris presencium notitiam habituris salutem in salutis largitore. Ad vniversorum tam presencium quam futurorum notitiam harum serie volumus pervenire, quod nobilis domina Ilka vocata, filia condam Corardi Blasii predialis de Nekche, reMcta videilicet Iohannis, filii Petri filii Nicolai de Pousameze, comitatus de dicta Posaga, ad nostram personaliter accedendo presenciam confessa est oraculo viue vocis, quod vniuersa iura sua infrascripta ex eadem possessione Pousamezee vocata de iure et regni consuetudine ipsam contingencia, videlicet dotem et res parafernales suas cum omnibus vtililitatibus et pertinenciis eorundem iurium suorum magnifico viro domino Nicolao de Gara, regni Hungarie palatino, pro centum quinquaginta florenis, quemlibet florenum per centum albos denarios monete zerechyni computando ab eodem plene, sicut dixit, receptis dedisset et tradidisset, ymmo dedit et tradidit serie presencium coram nobis in quan-

227
tum potuit et vt expedit possidenda, pariter et habenda, nii iuris aut proprietatis de ipsis iuribus suis amodo et deinceps pro se ipsa retinendo, sed per omnia in ius et proprietatem ipsius domini palatini serie presencium conuertendo. In cuius rey memoriam ipsi domino palatino presentes concessimus litteras pendentis sigilli nostri munimine roboratas. Datum feria secunda in festo beatorum Symonis et Iude apostolorum anno domini M m i ! C O LXXX primo.
Original na pergatneni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 1511 nr. 14. Visei peat.

189. 1381. 28. listopada. (U Poegi).


Sebe, kerka Nikole de Cernuk, prodaje pred kaptolom pozeskim sva svoja prava na posjedu Pouzamezee palatinu Nikoli Gorjanskom za 100 florena. [CJapitulum ecclesie beati Petri de Posaga vniuersis Christi fidelibus presentibus pariter et futuris presencium noticiam habituris salutem in salutis largitore. Ad vniuersorum tam presendium quam futurorum noticiam harum serie volumus peruenire, quod nobilis domina Sebe vocata, filia condam Nicolai filii Nicolai de Cernuk, relicta videlicet Petri, filii Nicolai de Pousamezee comitatus de dicta Posaga, ad nostram personaliter accedendo presenciam confessa est oraculo viue vocis, quod vniuersa iura sua infrascripta ex eadem possessione Pousamezee vocata de iure et regni consuetudine ipsam contingencia, videlicet dotem et res parafernales suas cum omnibus vtilitatibus et pertinenciis eorundem iurium suorum magnifico viro domino Nicolao de Gara, regni Hungarie palatino, pro centum florenis, quemlibet florenum per centum albos denarios monete zerechini computando, ab eodem plene, sicut dixit, receptis dedisset et tradidisset, ymmo dedit et tradidit serie presencium coram nobis in quantum potuit et vt expedit possidenda, tenenda pariter et habenda, nil iuris aut proprietatis de ipsis iuribus suis amodo et deinceps pro se ipsa retinendo, sed per omnia in ius et proprietatem ipsius domini palatini serie presencium conuertendo. In cuius rey memoriam ipsi domino palatino presentes concessimus litteras pendentis sigilli nostri munimine roboratas. Datum feria [secunda]* lin festo beatorum Symonis et Iude apostolorum anno domini M m o C C C m o L X X X m o primo.
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 1511 nr. 15. Visei pecat.
1

Prema prethodnoj ispravi treba dodati secunda.

- 228

190. 1381. 28. listopada. U Zadru.


Radoslav i njegova zena Dobra prodaju Blasiolu, sinu Grgurovom, kuu gradu za 116 libara. In Christi nomine. Amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo primo, indictione quinta, die vigesimo octauo octobris; regnante serenissimo domino nostro domino Lodouico, dei gratia rege Vngarie, Polonie, Dalmatie et cetera temporeque reuerendi patris domini Petri de Matafaris, Iadrensis archiepiscopi, ac magnifici domini domini Hemrici Bubek, Dalmatie et Croatie bani ac Iadre comitis, Radosclauus condam Radsci, habitator Iadre, et Dobra eius vxor, filia condam Radosclaui, etiam habitatrix Iadre, per se et eorum heredes et successores dederunt, uendiderunt et tradiderunt Blasiolo condam Gregorii sappatoris, habitatori Iadre, presenti et pro se suisque heredibus et successoribus recipienti et ementi quandam domum de liignamine siue hedificium copertum cuppis positum in ciuitate Iadre super terrenum domine Marchisine, relicte Andree de Raua; cui confines sunt territoria dicte domine Marchisine posita in loco dicto santa Maria de Bongaudi; et hoc presente et consentiente ipsa domina Marchisina, ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid ipsi eptori (!) et suis heredibus et successoribus deinceps placuerit perpetuo faciendum cum omnibus et singulis pertinenciis ipsi domui seu hedificio accessibus et egressibus suis solitis usque in uias publicas eft cum omnibus et singulis, que ipsa domus seu hedificium habet super se, infra seu intra se, omnique iure et actione, usu seu requisitione ipsi domui seu hedificio pertinente pro precio centum sedecim librarum denariorum paruorum, quod pretium dicti venditor et uenditrix penes se habere et ab ipso emptore confessi sunt esse sibi integre datum, solutum et numeratum esse (!) et habuisse et recepisse, excepcioni ibi non dati, non habiti et non recepti dicti pretii et omni spei future numerationis et omni alii legum et iuris auxilio renuntiantes expresse; quam domum siue hedificium domus dicti uenditor et uenditrix se dicti emptoris nomine constituerunt possidere, donec ipsius domus siue hedificii possessionem acceperit corporalem, quam accipiendi et sua auctoritate retinendi ei omnimodam licenciam concesserunt promittentes per se et eorum heredes et successores dicto emptori pro se suisque heredibus et successoribus stipulanti de dicta domo seu hedificio aut parte ipsius dicto emptori aut suis heredibus et successoribus litem aut questionem ulJo tempore non inferre per se uel alium, nec inferenti cumsentire, set ipsam domum seu hedificium eidem emptori et suis heredibus et successoribus ipsi uenditor et uenditrix et quilibet eorum in solidum, ita quod ipsie emptor

229

possit se tenere ad quem uolet, ab omni homine et vniuersitate legitime defendere, auctorigare, excaluminare et disbrigare promiserunt et predicta omnia perpetuo firma et rata habere, tenere, obseruare et adimplere et in nullo contrafacere uel venire, aliqua ratione uel causa, per se uel alium, de iure uel de facto, sub pena quarti dicti precii, qua commissa soluta uel non, presens conitractus sit firmus; item reficere et restituere sibi omnia danna, expensas ac interesse litis et extra; pro quibus omnibus obseruandis obligauerunt dioto emptori omnia eoram bona presencia et futura. Actum Iadre, in domo dicte domine Marchisine, presentibus ser Zannino de Calcina Boccaccio et Pribislauo condam Ratchi, habitatore Jadre, testibus uocatis. Ego Augustinus, filius condam ser Bitti de Bitti, iudex examinator, me subscripsii. (Signum. not.) Et ego Peronus ser Tauitoli de Cingulo, imperiali auctoritate notarius et Iadre iilratus, suprascriptis interfui et ea rogatus scripssi et publicaui.
Original na pergameni u Historijskom arhivu u Zadru. Fond samostana sv. Dominika, br. 744.

191. 1381. 29. listopada. U Zagrebu,


Banovi Stjepan i Ivan de Lendva, nakon sto su donijeli presudu u parnici izmedu Pavla, sina Jurja Zrinskog, i Pavla, sina Stjepana bana od Krupe, nalazu cazmanskom kaptolu da uvede u posjed imanja Zelnice Pavla Zrinskoga. Amicis suis reverendis capitulo ecclesie Chasmensis Stephanus et Iohannes de Lendua, regni Sclavonie bani, amicitiam paratam cum honore. Noveritis, quod domino Petro Zudar, pridem dicti regni Sclavonie bano, una cum regni nobilibus quarto die divisionis apostolorum in anno proxime transacto preterito pro faciendo moderativo iudicio in sede sua Zagrabiensi sedente, Paulus, filius Georgii de Zerin, personaliter ad ipsius domini Petri bani accedendo presenitiam quasdam literas domini nostri regis duodecimo die congregationis domini nostri regis universitati nobilium et alterius cuiusvis status et conditionis hominum comitatus Zagrabiensis una cum reverendo in Christo patre domino Demetrio cardinali, ecclesie Strigoniensis gubernatore ac cancellario ipsius domini nostri regis, ac dicto domino Petro Zudor, pridem dicti regni Sclavonie bano, feria secunda proxima post festum beatorum Petri et Pauli apostolorum in dicto anno preteritum Za-

230 grabie celebrate emanatas eidem domino Petro bano presentasset declarantes, quod idem Paulus, filius Georgii, de medio aliorum in suam regiam exurgendo presentiam proposuisset eo modo, quod Paulus, filius condam Stephani bani de Cruppa, quandam possessionem suam Zelchnicha voeatam, a pluribus annis oecupatam detineret minus iuste, ad quam quidem congregationem idem Paulus, filius Stephani bani, legitimis diebus dicte congregationis per ipsum Paulum, filium Georgii, expectatus in presentiam dicti domini nostri regis non venisset, sed se mediantibus dictis literis ipsius domini nostri regis in iudicio aggravari permisisset; quibus quidem literis exhibitis prefatus Paulus de Zerin ex parte annotati Pauli, filii Stephani bani, super premissis per ipsum Petrum banum iuris equitatem petivisset impertiri. Unde quia prefatus Paulus filius Stephani super premissis peremptorie responsurus ipsi Petro bano et regni nobilibus evocandus fore visus fuisset, pro eo idem Petrus banus amicitiam capkuli ecclesie Zagrabiensis literatorie petierat diligenter, quatenus ipsorum mitterent hominem pro testimonio fide dignum, quo presente homo suus infra declarandus evocaret prefatum Paulum, filium Stephani, super premissis peremptorie responsurum rationemque efficacem redditurum contra ipsum Paulum, filium Georgii, in suam presentiam ad terminum competentem; et post hec seriem ipsius evocationis cum nomine evocati et termino assignato dicto domino Petro bano amicabiliter rescriberet capitulum Zagrabiense prenotatum. Tandem dicto Petro in quindenis ferie tertie proxime ante festum beati Laurentii martyris una cum regni nobilibus in sede sua iudiciaria sedente causalesque processus quorumlibet sui in presentia litigantium iusto iuris tramite discutientibus, Michael literatus filius Stephani pro ipso Paulo, filio Georgii, cum procuratoriis literis regalibus ad ipsius domini Petri bani presentiam veniendo literas dicti capituli super ipsa evocatione rescriptionales suum produxisset in conspectum, in quibus per Paulum, filium Iacobi de Gyurgeuich, nostrum et Michaelem sacerdotem ipsius capituli homines prefatum Paulum, filium Stephani, in possessione sua Ielouch vocata feria secunda proxima ante festum beati Iacobi apostoli tunc preterita ad premissa, iuxta premissam suam iudiciariam commissionem ad predictas quindenas rite et legitime contra prefatum Paulum, filium Georgii, evocatum fuisse comperissent evidenter, ad quas quidem quindenas prefatus Paulus, filius Stephani, per prefatum Michaelem, procuratorem ipsius Pauli filii Georgii, legitimis diebus ipsius termini coram dicto domino Petro bano expectatus in suam presentiam non venisset, neque misisset se mediantibus literis suis iudicialibus in iudiciis aggravari permittendo, petens prefatus procurator ipsius Pauli, filii Georgii, eidem in premissis per ipsum Petrum banum iuris equitatem impertiri. Unde quia forma iuris vigorque equitatis eundem Paulum, filium Stephani, ad omnia premissa evocandum fore dic-

231 taret, pro eo idem Petrus banus amicitiam dicti capkuli Zagrabiensis literatorie petierat diligenter, quatenus ipsorum mitterent hominem pro testimonio fide dignum, quo presente homo suus infra declarandus prefatum Paulum, filium Stephani, super premissis peremptorie responsurum rationemque efficacem redditurum et de dictis iudiciis in toto sex marcas facientibus sibi et parti adverse satisfacturum contra prefatum Paulum, filium Georgii, evocaret suam in presentiam ad terminum competentem; et post hec seriem ipsius evocationis cum nomine evocati et termino assignato dicto domino Petro bano amicabiliter rescriberet capitulum Zagrabiense annotatum. Denique eodem domino Petro bano in quindenis ferie quarte proxime ante festum nativitatis beate Virginis in sede sua iudiciaria sedente, Stephanus, filius Nicolai, pro annotato Paulo, filio Georgii, cum procuratoriis literis regalibus ad ipsius Petri bani accedendo presentiam, literas dicti capituli super ipsa evocatione dicto domino Petro bano rescriptionales sibi curasset exhibere, in quibus per Paulum, filium Iacobi de Gyurgeuich, suum et Iohannem sacerdotem dicti capituli homines prefatum Paulum, filium Stephani, in possessione sua Ielouch vocata in dicta feria quarta proxima ante festum nativitatis beate Virginis ad omnia premissa rite et legitime, iuxta predictam suam iudiciariam commissionem ad prefixum terminum suam in presentiam contra prelibatum Paulum, filium Georgii, evocatum fuisse comperisset seriose; ad quas quidem quindenas prefatus Paulus, filius Stephani, per prefatum procuratorem ipsius Pauli, filii Georgii, legitimis diebus ipsarum quindenarum coram ipso Petro bano expectatus in suam presentiam non venerat, nec miserat, nec persolverat iudicia prenotata, se pro sua non venientia in iudicio consueto et pro non solutione dictorum iudiciorum in duplo eorundem mediantibus literis ipsius Petri bani iudicialibus aggravari permittendo, postulans memoratus procurator ipsius Pauli, filii Georgii, eidem in premissis iuris equitatem impertiri. Unde quia evocationes consultivas, evocatorum contumacia requirente, trine forenses serius debent proclamationes, devios autem et iuri parere non curantes per trinas forenses proclamationes ad viam veritatis invitare iudicibus maximum indicium existat pietatis, pro eo ipse Petrus banus amicitiam dioti captiuli literatorie petierat diligenter, quatenus ipsorum mitterent hominem pro testimonio fidedignum. quo presente homo suus prefatum Paulum, filium Stephani, super premissis peremptorie responsurum rationemque efficacem redditurum ac de dictis iudiciis dicto domino Petro bano et parti adverse satisfacturum contra annotatum Paulum, filium Georgii, ad octavas festi beati Martini confessoris tunc venturas in tribus foris comprovincialibus publice et manifeste in presentiam dicti domini bani faceret proclamari, insinuando

232 ibidem, ut si veniret et se super premissis bono modo emendaret ac de dictis iudiciis in toto quindecim marcas f acientibus dicto Petro bano et parti adverse satisf aceret, bene quidem, alioquin non obstante sua absentia et rebellione finem debitum et indilatum faceret dominus Petrus banus prenotatus causa in premissa iure observato; et post hec ipsius trine forensis proclamationis seriem cum nomine proclamati ad dictas ootavas dicto Petro bano amicabiliter rescriberet capitulum Zagrabiense supra dictum. A quibus qnidem octavis festi beati Martini confessoris dum discussio premissorum partes inter easdem, primo iuxta continentias literarum dicti domini Petri bani prorogatoriarum et demum ipso honore banatus ab ipso domino Petro bano ablato et eodem nobis dato, iuxta continentiam literarum nostrarum prorogatoriarum diversimode ventilando ad. pesentes octavas festi beati Michaelis archangeli porogative devenisset, tandem ipsis octavis instantibus Valentinus, filius Iohannis, pro ipso magisro Paulo cum proouratoriis literis vestris ad nostram veniendo presentiam literas predicti capituli Zagraibiensis super premissa trina forensi proclamatione eidem domino Petro bano rescriptionales nobis presentavit, in quibus per ipsius domini Petri bani et annotati capituli Zagrabiensis homines literis in eorundem nominatos predictum magistrum Paulum in tribus foris comprovincialibus similiter literis in eorundem declaratis ad dictas octavas sancti Martini contra ipsum Paulum de Zeryn iuxta iudiciariam commissionem dicti domini Petri bani legitimi proclamatus fuisse comperimus seriose; ad quas quidem octavas sancti Michaelis predictus magister Paulus per annotatum procuratorem ipsius Pauli de Zerin legitimis diebus ipsarum octavarum coram nobis expectatus nostram in presentiam non venit, neque misit nec persolvit iudicia prenotata, postulans prefatus procurator ipsius Pauli de Zerin eidem in premissis per nos iuris equitatem impertiri. Unde quia predictus Paulus de Cruppa hiis proximis diebus absque heredibus masculinis decessus fore agnoscebatur, dictus etiam procurator ipsius magistri Pauli predictam possessionem Zelchnicha vocatam post decessum predicti Pauli per Iohannem et Nicolaum, filios comitis Duymi de Blagay, ac fratres eorum occupatam fore et nunc apud manus eorum existere asserebat et ex eo nobis et regni nobilibus predicta possessio Zelchnicha vocata, si contradictio non obviaret aliqualis, ipsi magistro Paulo statuenda fore agnoscebatur, pro eo vestram amicitiam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fide dignum, quo presente Paulus vel Iwan, filii Iacobi de Gyurgeuich, vel Stephanus, filius Nicolai de Goricha, sive Nicolaus, filius Lyban, an Michael, filius Mark de Blina, aliis absentibus homo noster ad faciem predicte possessionis Zelchnicha vocate, vicinis et commetaneis eiusdem universis inibi legitime convocatis et presentibus, accedendo eandem cum

233
omnibus suis utilitatibus et pertinentiis statuat et committat predicto magistro Paulo, filio Georgii, perpetuo possidendam, si non fuerint contradiotum, contradictores vero, si qui fuerint, evocet ipso contra memoratum magistrum Paulum ad ootavas diei cinerum nunc venturas nostram in presentiam rationem contradictionis eorum reddituros; et post hec ipsius possessionarie statutionis seriem vel, si necesse fuerit, nomina contradictorum et evocatorum ad easdem octavas nobis amicabiliter rescribatis. Datum Zagrabie vigesimo quarto die termini prenotati anno dominii millesimo C C C m o octuagesimo primo. Transumpt 9. veljae 1382.

192. 1381. 1. studenog. U Virovitici.


Kraljica Elizabeta nalaze cazmanskom kaptolu da njegov izaslanik prisustvuje kod poziva na sud Valentina Petrova tuzenog od samostana u Gariu zbog nepovlasnog drzanja posjeda Grangya. Elizabeth, dei gracia regina Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. fidelibus suis capitulo ecclesie Chasmensis salutem et graciam. Dicit nobis religiosus vir frater Mathias, prior claustri beate Virginis de monte Garygh, sua et vniuersoram fratrum heremitaram in eodem deo iugiter famulancium in personis, quod Valentinus, filius Petri filii Jakech de Glogonch, quandam possessionem eorum Grangya vocatam omni iuris titulo eis pertinentem dudum per condam ipsius Iakech awm suum in detrimentum anime sue occupatam detineret et vteretur de eadem in preiudicium iuris eorandem valde magnum; super quo vestre fidelitati firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo ipresente Gregorius, litteratus de Peklench, uel Langytis de eadem aut Gyfikech de comitatu Gresenche, aliis absentibus homo regius, euocet prefatum Valentinum personaliter et non per procuratorem sine crastinacione ad octawum diem diey ostensionis presencium cum litteralibus suis instrumentis, si que super dicta possessione Grangya habet confecta in nositram et baronum nostrorum presenciam racionem premissorum, et post hec seriem premissorum cum nomine euocati et termino predicto assignato nobis fideliter rescribatis. Datum in Vereuche in festo mo mo mo omnium sanctorum anno domini M CCC LXXX primo. Transumpt 12. studenog 1381.

234

193. 1381. 11. studenog. U Virovitici.


Kralj Ludovik dariva palatinu Nikoli Gorjanskom posjed Vidosevac. Nos Ludouicus, dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie etc, memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod nos pensatis et recensitis fidelitatibus et fidelium obsequiorum gratuitis meritis ac sinceris complacenciis magnifici viri domini Nicolai de Gara, regni nostri palatini, fidelis nostri et dilecti, quibus ipse in cunctis regni nostri negociis et expedicionibus sumpme arduis cum feruentis animi desiderio, virtute eximia, agilitate strennua laudabilique constanoa nostre diuersimode studuit et nunc studet complacere maiestati, licet id quod ad presens agimus respectu horum, que in futurum agere cupimus modioum et exile videatur, tamen in aliqualem recompensacionem premissorum fidelium suorum obsequiorum, quandam possessionem Wvdasouch vocatam, in comitatu de Orbaaz existentem, que condam Borouyna filii Wydos, hominis absque heredum solacio ex hac luce defuncti et ex hoc ex approbatissima lege regni nostri manibus nostris regiis deuoluta fore asseritur, eidem domino palatino et per eum suis heredibus vniuersis cum omnibus suis vtilitatibus in superficie eiusdem existentibus, videlicet terris arabilibus, siluis, montibus, wallibus, nemoribus, pratis, fenilibus, aquis aquarumque decursibus, piscinis et piscaturis ac quibusuis pertinenciis eiusdem sub eisdem metis et terminis quibus eadem per priores possessores suos usa extitit et possessa sub premisso titulo ac omni eo iure, quod ad nostram dinosciltur pertinere collacionem, dedimus, donauimus et contulimus, ymno damus, donamus et conferimus, presencium pratrocinio mediante iure perhempnali possidendam pariter et habendam, saluis iuribus alienis. Datum in Wereuche in festo beati Martini confessoris anno domini M GCC octuagesimo primo.
Transumpt 18. srpnja 1382.

194. 1381. 12. studenog. (U azmi).


azmanski kaptol javlja kraljici Elizabeti da je Valentina Petrova pozvao pred kraljevski sud da poka&e isprave koje se odnose na posjed Grangya. Serenissime principisse domine Elizabet, dei gracia inclite regine Hungarie, Dalmacie e t c , domine eorum, capitulum Chasmensis ecclesie oraciones in filio Virginis gloriose cum perpetua fidelitate. Nouerit vestra

235 celsitudo nos litteras vestras anulari sigillo vestro consignatas obediencia, qua decuit, recepisse in hec verba: (Slijedi isprava od 1. studenog 1381. Nos igitur mandatis vestre maiestatis semper obedire cupientes, vt tenemur, vna cum prefato Gyeke, filio Dezeu de Gresencha, homine vestre sereratatis, magistram Gaspar, socium concanonicum ac hominem nostrum, ad ipsam euocacionem faciendam pro testimonio duximus destinandum. Qui demum ad nos exinde reuersi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi in festo sancti Martini, episcopi et confessoris, nunc preterito eundem Valentinum, filium Petri, in possessione Grangya vocata cum suis litteralibus instrumentis, si que super facto dicte possessionis Grangia vocate habet confecta, personaliter et non per procuratorem sine crastinacione in vestram et baronum vestrorum presenciam euocassent, octauum diem diei ipsius euocacionis nunc affuturum eidem coram vestra maiestate comparendi pro testimonio assignando. Datum secundo die euocacionis prenotate, anno domini supradicto. Na hrptu: Domine regine pro religiosis fratribus heremitis claustri beate Virginis de monte Garig contra Valentinum, filium Petri filii Jakech, ad octauum diem festi sancti Martini confessoris nunc venturum personaliter et non per procuratorem sine crastinacione euocatoria, Na hrptu suvremena biljeska: Capitulo Zagrabiensi, dicunt vt supra homines Gregorius litteratus de Petreuich, Laurencius de eadem, Iohannes de Zent Iwanus, Stephanus de eadem, Gelet filius Dezeu de comitatu Gersenche, Andreas Melles de eadem Zent Iwanus etc. recaptiuatoria.
Original na papiru u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Acta monasterii Garig, fasc. U, nr. 41. Na hrptu se vidi trag utisnutog pecata.

195. 1381. 22. studenog. U Koprivnici.


Kraljica Elizabeta nalaze pozeskom kapiolu da Nikolu Gorjanskog uvede u posjed redovnog mu posjeda Vidosevca. Elizabeth5 dei gracia regina Hungarie, Polonie, Dalmacie etc, fidelibus suis capitulo ecclesie de Posega salutem et graciam. Dicit nobis magnificus vir dominus Nicolaus de Gara, dicti regni nostri Hungarie palatinus, quod ipse in dominium cuiusdam possessionis Wydusouch nuncupate in comitatu de Orbaz existentis per regiarn et nostram maiestates noue donacionis titulo nomine possessionis hominis sine herede defuncti et aliter quomodocunque ipsas regiam et nostram maiestates tangentes sibi

236 collate legitime vellet introire, super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamius, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Iohannes, filius Geleth de Ztupnik, uel Nicolaus, filius Mychaelis de Ztrasemlya, aut Thomas, filius Stephani de Polkothyna, aliis absentibus homo regius, ad facies ipsius possessionis Wydusouch vocate et suarum quarumlibet pertinenciarum vniuersis vicinis et commetaneis suis inibi legitime conuocatis et presentibus accedendo introducat eundem dominum palatinum in dominium eiusdem possessionis et suarum quarumlibet pertinenciarum statuatque eandem cum suis quibuslibet pertinenciis noue premisse donacionis regie et nostre titulis domino palatino antedicto perpetuo possidendam, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, citet eosdem contra annotatum dominum palatinum in regiam presenciam ad terminum competentem racionem contradiccionis eorum reddituros efficacem et tandem tocius facti seriem, vt fuerit expediens, ipsi domino regi more solko fideliter rescribatis. Datum in Kaproncha in festo beate Cecilie virginis et maritiris anno domini millesimo CCC ootuagesimo primo.
Transumpt 7. prosinca 1381.

196. 1381. 25. studenog. U Krievcima.


Na tuzbu Akusa, unuka bana Mikca, vodi se istraga o nasilju izvrsenom na posjedu Sumugpalfyalaka. Nos Stephanus et Iohannes de Lyndwa memorie commendamus, quod Akus, frlius Stephani filii condam Mykech bani, iuxta continenciam litterarum nostrarum procuratoriarum in octauis festi beati Mychaelis comparendo, item Petros, filia Nicolai de Athyna, et Nicolai fratris eiusdem quasdam litteras capituli Chasmensis inquisitorias p . . . . suum regium litteratorium preceptum rescriptas tenoremque litterarum regalium ipsi capitulo directarum specialiter in se continentes litteris oontineri in eisdem nobis presentauit declarantes, quod idem magister Akus regie dixisset maiestati, quod ipsa Akus in seruiciis regalibus in partibus Iltalie existen . . . . manibus a r m a t e ad porciones suas possessionarias seu duo loca prediorum in possessione [Sumugpaljfyaliaka nuncupata existencia sibi per predictum Petrum mediantibus litteris capituli de Posega pro quinquaginta marcis denariorum sub obligaminibus et con[dicionibus] in dictis litteris annotati capituli de Posega contentis impignorata circa festum beati Jacobi apostoli in anno domini

237 M mo CCC mo LXXX m 0 preteritum irruentes vnum iobagionem suum miserabiliter interemi, sex vero iobagiones grauibus wlneribus sauciari et semiuiuos relinqui ac vniuersis rebus et bonis eorum spoliari fecissent dictaque duo loca prediorum indebite et minus iuste pro se ipsis occupando ipsum magistrum Akus de dominio eorundem extraxissent in preiudicium ipsius magistri Akus valde magnum; super quo idem dominus rex fidelitati dicti capituli Chasmensis firmiter precipiendo mandasset, quatenus ipsoram mitterent hominem pro testimonio fidedignum, quo presente homo suus regius infra declarandus ab omnibus, quibus incumberet, meram de premissis experirent veritatem, expertaque premissorum veritate euocarent prefatos Petrum et Nicolaum, filium suum, contra annotatum magistrum Akus in suam regiam presenciam ad terminum conpetentem racionem de premissis reddituros litis pendencia inter ipsos habite non obstante. Et post hec seriem premissorum, vt fuerit expediens, ac diem et locum ipsius euocacionis cum nominibus euocatorum terminoque assignato ipsi domino nostro regi fideliter rescriberet capitulum Chasmense annotatum. Ipsum igitur capitulum Chasmense mandatis ipsius regie maiestatis obedire cupiens, vt tenetur, vna cum Martino de Koren, homine regio? Georgium sacerdotem, hominem ipsorum, ad premissa peragenda pro testimonio duxissent destinandum. Qui demum ad ipsum capitulum exinde reuersi eidem concorditer retulissent, quod ipsi ab omnibus, quibus decuisset et licuisset, diligenter investigando omnia premissa et premissorum singula [per] prefatos Petrum et Nicolaum filiium suum eodem modo iaclta fuisse resciuissent, sicut regie dictum extitisset maiestati et prout contineret tenor litterarum regalium predictarum, qua inquisicione facta eosdem Petrum et Nicolaum, fratrem suum, idem regius et dicti capituli homines contra annotatum magistrum Akus ad octauas festi betti Mychaelis archangeli tunc affuturas in iipsius regie maiestatis presenciam euocassent. Quibus quidem litteris exhibitis prefatus magister Akus sibi in premissis ex pafte annotatorum Petri et Nicolai, filii sui, per nos iuris equitatem postulauit inpartiri. Quo audito iidem Petrus et Nicolaus, filius suus, in nostri adherendo presencia responderunt ex aduerso, quod hoc bene verum foret, vt ipsi dictas porciones possessionarias seu duo loca prediorum in possessione Sumugpalfyalaka vocata existencia annotato magistro Akus pro premissis quinquaginta tribus marcis denariorum pignori obligassent, sed easdem ipsi pro eadem sumpma pecunie ab ipso magistro Akus redemissent et ibidem in huius documentum quasdem litteras domini Petri Zudar, pridem dicti regni Sclauonie bani, patentes Crisii, quarto die festi beati Jacobi apostoli in dicto anno M mo CCC mo LXXX m o emanatas nobis presentauit declarantes inter cetera, quod prefati Petrus et Nicolaus, filius suus, prescriptas porciones possessionarias Sumugpalfyalaka vocatas ab ipso magistro Akus et Stephano, fraitre suo, iuxta iudiciariam commis-

239

dictos continentur confines, accessibus et egressibus suis usque in viam publicam et omni iure et actione ipsi rei uendite pertinente pro pretio et nomine pretii librarum triginta denariorum paruorum. Quod pretium idem venditor se ab ipsa emptrice habuisse et recepisse confessus est exceptioni dicti pretii non habiti et non recepti et omni alii legum et iuris auxilio omnino renuncians et promittens per se suosque heredes et successores dicte emptrici pro se suisque heredibus et successoribus stipulanti dictam rem uenditam ei ab omni homine et vniuersitate legitime defendere et excalumniare in iudicio et extra dansque et concedens eidem emptrici tenutam accipiendi et retinendi dicte rei uendite licentiam pleniorem, et etiam promittens eidem omnia in hoc contractu contenta perpetuo attendere et obseruare et in nullo contra facere uel uenire per se uel per alium aliqua ratione uel causa de iure uel de facto sub pena quarti, qua soluta uel non presens contractus sit firmus cum refectione damnorum, expensarum a[c] interesse litis et extra. Pro quibus omnibus obseruandis obligauit eidem emptrici omnia sua bona presentia et futura. Actum Iadre presentibns Toma condam Blanci et Martino Iacobi, clericis sancte Anastasie, testibus et aliis. Ego Gregorius condam Gregorii de Zadulinis examinator me subscripsi. (Signum. not.) Et ego Petronus ser Tauitoli de Cingulo, imperiali auctoritate notarius et Iadre iuratus, predictis interfui et ea rogatus scripsi et publicaui.
Original na pergameni u Arhivu sv. Marije u Zadru, mapa IV, br. 296.

198. 1 3 8 1 . 6. prosinca. U K r i e v c i m a . Kralj Ludovik odreuje da se u povodu darivanja posjeda Vidosevac Nikoli Gorjanskom i spora koji je tom prigodom nastao ispitaju susjedni plemii. Nos Ludouicus, dei gracia rex Hungarie, Poionie, Dallmacie etc. memorie commendantus, quod cum magnificus vir dominus Nicolaus de Gara, regni nostri Hungarie palatinus, quandam possessionem Wydosouch vocatam in comitatu de Orbaaz existentem nomine possessionis Borouina, filii Wydos, hominis absque heredum solacio ab hac luce defuncti sibi et suis heredibus a nostra impertrasset maiestate, nosque eandem possessionem Wydosouch eidem domino Nicolao palatino pro suis fidelibus seruiciis mediantibus aliis litteris nostris donacionalibus contulissemus, tandem Thomas, filius Stephani, in sua, item Martini, Benedicti et Lorandi, filio-

240 rum suorum, nec non Georgii et Andree, filiorum Dyank, Petri, Stephani et Valentini, filiorum Thome, personis, in nostram et domine regine consortis nostre carissime nec non prelatorum et banorum nostrorum presenciam veniens nobis querulose detexit in hunc modum, quod predictus Borouyna, vt premittitur, absque heredum solacio ab hac hice decessus, frater ipsorum patruelis et condiuisionalis extitisset et ex eo dicta possessio Wydosouch iuxta regni consuetudinem in ipsos foret deuoluta et ipsis semper et ab antiquo hereditario iure pertinuisset et nunc deberet pertinere et in hoc se et dictos filios suos ac filios Dyank nec non filios Thome veridice fassioni et attestacioni nobilium circumiacencium prouinciarum benigne submittere velle allegauit. Quibus auditis predictus dominus Nicolaus palatinus coram nobis personaliter adherens asseruit eo modo, quod predictus Borouyna ab hac luce absque heredibus decessus in nullo prediotis Thome et filiis suis ac filiis Dyank et Thome attinuisset et ex eo prediota possessio Wydosouch predicti Borouyna eisdem Thome et filiis suis nec non predictis aliis nec premisso iure hereditario nec alio quouis iuridico titulo attineret et in hoc se non fassioni seu assercioni predictorum vniuersorum nobilium in circumiacentibus prouinciis existencium, sed propter maioris rei euidenciam solum sex nobilium in ipsis circumiacentibus prouinciis exdstencium per eundem Thomam nominandorum et ad hoc eligendorum iuramento submittere promptus esset et paratus. Cumque tandem hiis perceptis predictus Thomas in sua et predictorum aliorum personis quosdam nobiles videlicet Georgium, filium Iohannis de Chernyk, Ikach, filium Hectoris de Proucha in Posega, Syuk, filium Wtoleni pugidk (!), Iohannem filium Vrbani, Nicolaum dictum Heer, filium Iohannis filii Jacobi in Orbaz, et Dyonisium, filium Iohannis Ruffi de Zana, comitatibus existentes, nominando se et predictos alios in premissis eorum allegacionibus ad iuramentum eorundem beniuole submittere velle retulissent, tandem quia predictus dominus Nicolaus palatinus se in premissis modo simili iuramento predictorum nobilium per eundem Thomam nominatorum et ad id dlectorum benigne committebat. Pro eo nos hiis perceptis prediotis partibus beniuole assumpmentibus commisimus iudicantes eo modo, quod predioti Georgius filius Iohannis, Ikach filius Hectoris, Syuk filius Vtoleni, Iohannes filius Vrbani, Nicolaus dictus Heer et Dyonisius filius Iohannis in octauis festi epiphaniarum domini nunc venturi coram capitulo ecclesie de Posega per adducoionem predicti Thome et aliorum supradiotorum super eo, quod prediota possessio, quam predictus dominus palatinus in didto comitatu de Orbaz nomine possessionis Borouina, filii Wydus, hominis absque heredibus defuncti a nostra impetrasset maiestate, eisdem Thome et filiis suis ac Dyarik et filiis Thome iure heredkario pertineat et pertinere debeat predictusque Borouina frater eorum patruelis et condiuisionalis fuerit, sacramentum, sii voluerint, prestare tencantur et tan-

__ 241 dem ipsarum iuramentalium deposicionum seriem in litteris dicti capituli ad octauam diem octauarum per partes nostre volumus reportari maiestatii. Datum Crisii in festo beati Nicoiai confessoris anno domini millesimo C C C m o L X X X m o primo.
Transupt 13. sijenja 1382.

199. 1381. 6. prosinca. U Krievcima.


Kralj Ludovik nalaze kaptolu u Peuhu da njegov poslanik zajedno s kraljevim izaslanikom utvrdi granice posjeda samostana pavlina koji je osnovan na posjedu Ivana Bissena zvanom Streza. Ludouicus, dei gratia rex Hungariae, Poloniae, Dalmatiae, etc. fidelibus suis capitulo ecclesiae Quinqueecclesiensis salutem et gratiam. Cum nos suggerente nobis spiritus sancti gratia ? que ad bonum suadet vnumquemque, ob spem potissime et deuotionem nostram, quam ad ordinem fratrum eremitarum sancti Pauli primi heremite gerimus et habemus singularem, domum claustralem eorundem fratrum heremitarum per magistrum Ioannem Bissenum, familiarem nostrum dilectum, sub honore omnium sanctorum in possessione sua Streza vocata et in eius territorio ex nostro consensu et licentia permissiua beneuole fundatam et dotatam, ac possessionaria portione eiusdem claustri, ne iidem fratres heremite ex litium anfractibus ilacessiti, rdicta vita contemplatiua, ad actiuam redire cogantur, ab omni vicinorum et commetaneorum terris et possessionibus et etiam ab aliis possessionariis iuribus predicti magistri Ioannis circumiacentibus metaliter distingui et sequestrari ac eandem ipsis fratribus heremitis perenniter statui, relinqui et assignari facere velimus; vt iidem fratres heremite ab omnibus litium inquietudinibus, processis et impedimentis semoti, quiete viuant et placabilem hostiam offerre valeant omnium saluatori; ad hecque homo noster et vestrum testimonium sint necessario transmittendi; fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus 3 quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Paulus de Tur vel Gregorius aut Ladislaus de Bakkur, aliis absentibus, homo noster, ad superficiem dicte domus olaustralis et particule terre sue, vicinis et commetaneis suis vniuersis legitime inibi conuocatis et presentibus, accedendo, legitima reambulatione prehabita, ab omnium vicinorum nobilium et commetaneorum eiusdem possessionibus et terris eam ambientibus seu circumiacentibus, metaliter separet, distinguat et sequestret, sequestratamque erectis nouis metis. sub veteribus statuat et relinquat eandem dicte domui daustrali et per consequens dictis fra16 CODEX

242 trifous heremitis in eadem domo claustrali deo deuote famulantibus omni eo iure et titulo, quod ad ipsos demonstratur pertinere, perpetuo possidendam et hafoendam, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, euocet ipsos simul cum ipsorum instrumentis litteralibus contra eosdem fratres heremitas in nostram specialem presentiam ad terminum competentem, rationem contradictionis ipsorum reddituros, et tandem ipsius possessionarie reambulationis et statutionis seriem ac nomina contradictorum et euocatorum, si qui fuerint, cum termino assignato nobis fideliter rescribatis. Datum Crisii in festo beati Nicolai confessoris anno domini milesimo trecentesimo oetuagesimo primo.
Orig. na pergameni u Arhivu Hrvatske, Acta monast. Streza fasc. I nr. 12.

200. 1381. 7. prosinca. (U Poegi).


Poeski kaptol javlja kralju Ludoviku da je po nalogu kraljice Elizabete uveo Nikolu Gorjanskog u posjed Vidosevac. Excellentissimo domino eorum Lodouico, dei graoia inclito regi Hungarie, Polonie, Dalmaciie etc, capitulum ecclesie beati Petri de Posega oraeiones in domino debitas, eontinuas et deuotas. Recepimus litteras serenissime principis domine Elizabet, eadem dei gracia regine regnorum predictorum, sub anullari sigillo tenorem continentes: (Slijedi isprava kraljice Elizabete od 22. studenog 1381.) Nos itaque mandatis predicte domine nostre regine obedire cupientes, vt tenemur, secundum earundem litterarum suarum continenciam cum prenominato Niicolao, filio Myohaelis de Ztrasemlya, homine regio, nostrum hominem Georgium sacerdotem, chori nostri magistrum altaris sanoti Mychaelis archangeli, ad exequendum premissa pro testimonio transmisimus. Qui postmodum ad nos reuersi nobis concorditer retulerant, quod idem Nicolaus, filius Mychaelis, homo regius, presente dicto testimonio nostro die dominico post festum beati Andree apostoli proxime preterito ad facies supradicte possessionis Wydosouch appellate et pertinenciarum suarum vicinis et commetaneiis suis vniuersis linibi legitime conuocatis et presentibus accedendo supradiotum dominum Nicolaum palatinum et in eius persona Ladizlaum, filium Anthonii de Radouanch, famulum ipsius, in dominium eiusdem possessioms Wydaseuch appellate et pertinenciarum

243
suarum introduxisset statuissetque eandem cum suis vtilitatibus et pertinenciis premisse noue donacionis vcstre et reginalis titulo ipsi domino palatino perpetuo possidendam, nullo periitus ibidem infra spacium trium dierum, quibus illic perstitissent, contradictore apparente. Datum sabbato proximo post festum beati Nicolai confessoris anno domini M m o CCC m ( > LXXX m o primo.
Transumpt 18. srpnja 1382.

201. 1381. 22. prosinca. U Zagrebu.


Kraljica Elizabeta odreuje da se sporovi izmedu ibenana i Vlaha imaju rjesavati u Skradinu o tri godinja roka, ako je tuzena stranka Vlah, a ako je tuzena stranka ibencanin, da se parnica vodi pred sudom u ibeniku. Elizabeth, dei gracia regina Vngarie, Polonie, Daknacie e t c , fideli suo magnifico viro domino Emericho Bubech, regnorum nostrorum Dalmacie et Croacie bano nunc constituto et in futurum constituendo 5 vestrisque et eorum vices gerentiibus salutem et gratiam. Grauis querela communitatis et vniuersitatis ciuitatis nostre Scibinicensis nostre detexit maiestati, quod vniuersitas Vlachorum ipsis dampna, iniurias, nocumenta et impedimenta grandia mtulisset, ex parte quorum nullam iustitiam nec satisfacionem haibere possent, in ipsorum preiudicium satis magnum; et quia nos ipsam ciuitatem nostram Scibinicensem dampna pati non volumus admittere aliqualiter, ideo fidelitati vestre firmo damus reginali sub edicto, quatenus annis singulis Olachos nostros reos et culpabiles ter et trina vice vestri in presentiam euocari faiendo in Scardonensem ciuitatem, primo videlicet octauo die post festum 'pentecostes, secundo octauo die quadragesime, et tercio octauo die festi beati Georgii martyris ex parte eorundem Olacorum prefatis Scibinicensibus indilate satisfactionem in eisdem Scibinicensibus duos pristaldos per ipsos Scibinicenses eligendos, vnum scilicet Croatum et alium Olachum, si vero quibusuiis Vlachis nostris aliiquis ciuium nostrorum Scibinicensium e conuerso in aliquo tenetur illum coram comite et iudicibus dicte nostre ciuitatis querant iuris tramite exigente, cui et quibus satisfactio impendetur secundum statuta et consuetudinem ciuitatis nostre supradicte; secus nullatenus facere presumatis in premissis. Volumus eciam, quod de Olachis Iohannis filii quondam Iuan, filii Nelipcii, ordo similis obseruetur. Pre-

244
sentes vero post lecturam reddi iubemus presentanti. Datum Zagrabie secundo die festi beati Tome episcopi et martiris anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo primo.
Original na pergameni u Narodnom muzeju u Budimpesti (Zbirka fankovi). Fejer, Cod. dipl. Hung. X. 1, p. 50.

202. 1381. 22. prosinca. U Zagrebu.


Kraljica Elizabeta brani da sibenski graani prodavaju svoja zemljita strancima, a naroito Vlasima. Eiizabeth, dei gracia regina Vngarie, Polonie, Dalmacie e t c , fideli suo magnifico viro domino Emericho Bubech, regnorum nostrorum Dalmacie et Croacie bano, salutem et graciam. Ad audienciam nostre peruenit sublimitatis, quod quidam ciues nostri Scibinicenses possessiones in districtu ipsius ciuitatis nostre Scibinicensis habitas extraneis hominibus et specialiter Vlachis in contrarium statutorum predicte ciuitatis nostre Scibinicensis auctoritate domini nostri regis confirmatorum vendidissent et alienassent, per quod factum cotidie oriuntur scandala^ rixe, cedes, furta, spolia et rapine aliaque enormia, que ipsius oiuitatis nostre quietem impediunt et perturbant incessanter. Vnde quia nos premissis volumus obuiare, vt ex suscepti regiminis officio tenere dignoscimur, huiusmodi vendiciones et possessionum allienaciones prohibitas et nociuas penitus detestandas cassamus, irritamus et tenore presencium reuocamus firmiter vna cum baronibus nostris decernentes, vt quevis scriptura alliaque cautela superinde publice uel priuate confecta nullius sint momenti. Et vniuersis et singulis fidelibus nostris ciuibus ipsius ciuitatis nostre Scibinicensis comuniter uel diuisim et presertim, si quorum interest, redimendi possessiones huiusmodi contra statutum predictum allienatas aut venditas a quibuslibet extraneis emptoribus et possessionaribus pro eodem precio, quod ipsi extranei persoluissent, easdemque prossessiones titulo empcionis deinceps ha'bendi, tenendi, possidendi in vita et in morte iudicandi perpetuo liberam et expressam concedimus facultatem. Eapropter fidelitati vestre firmis damus in mandatis, vt siue ipsis fidelibus nostris comunitati et vniuersitati ipsius ciuitatis nostre Scibinicensis siue singularibus personis, ut dictum est3 ciuibus dumtaxat eiusdem ciuitatis nostre repetentibus et redimere volentibus possessiones huiusmodi contra vetitum seu prohybicionem aliienatas et venditas, dum modo indillate plenarieque persoluant et reddant ipsis extraneis emptoribus et possessionaribus earumdem precium, quod ipsi extranei emptores

245
in contractu superinde habito pro ipsis possessionibus vetitis persoluerunt; statuatis easdem posssessiones habendas et pro libito contractandas cum omni plenitudine sui iuris ammouentes ab eisdem ipsos possessores extraneos eisque superinde uerbo nostro sillencium perpetuum imponentes; et hoc idem iniungimus banis nostris et eorum vicebanis in futurum constituendis. Datum Zagrabie secundo die festi beati Tome episcopi et martiris anno domini M CCC octuagesimo primo. Transumpt 24. veljae 1382.

203. 1381. (U Zagrebu).


Zagrebaki kaptol svjedoci pravednoj diobi posjeda Rakonog (Rakovec) izmedu Nikole Ivanovog te sinova Tome s jedne i sinova Ladislava s druge strane. Gapitulum ecclesie Zagrabiensis omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris presencium noticiam habituris salutem in domino jesu Christo. Vt ea, que geruntur in tempore apud nosftros inviolabiliter perseuerent, litterarum testimonio solent perhennari, inconcussum namque id permanet, quod patrocinio priuilegiali fuerit comunitum. Igitur vniuersorum noticia presencium serie volumus fieri manifestum, quod cum nos iuxta continenciam litterarum excellentissimi principis domini Lodouici, incliti regis Hungarie, domini nostri naturalis, sue celsitudinis adiuidicacionis seriem in se continencium nobis directarum vna cum viro discreto magistro Nicolao, capellano et notario reuerendissimi in Christo patris et dommi domini Demetrii, dei et apostolica gracia capituli sanctorum quatuor coronatorum presbiteri cardinalis, socio et concanonico, nostro, homine videlicet dicti domini nostri regis de curia eiusdem specialliter destinato, in dictis litteris nominatim contento et expresso viros discretos dominos Iohannes archidiaconum de Vrbouch, pro parte Nicolai filii Iohannis, Ladislai et Thome. filiorum Thome de Rakonok, actorum, item pro parte Thome et Benedicti, filiorum Ladizlai de eadem, in causam attractorum, Andream archydiaconum Varosdiensem, socios et concanonicos nostros, ad uidendum et metaliter distinguendum ac ab inuicem separandum predictam Rakonok et alias quaslibet possessiones eorumdem apud manus ipsorum intra limites regni Sclauonie habitas et vnicuique dictarum parcium suam porcionem extradandum et statuendum pro testimoniis duxissemus destinandos. Tandem iidem regius et noster homines ad nos redeuntes per nos requisiti nobis

246 concorditer retulerant, quod ipsi in octauis festi beati Jacobi apostoli riunc proxime preteritis et aliis diebus ad id sufficientibus ad faciem predicte possessioms Rakonok et aliarum possessionum prescriptarum parcium, vt premittitur, erga manus eorumdem intra limites regni Sclauonie habitarum accessiissent et eosdem conuocatis vicinis et commetaneis earumdem inibi legitime vniuersis et presentibus metas et metarum cursibus inter ipsas partes modo inferius declarando ab inuicem separassent et diuisissent statuentes vnicuique dictarum parcium porcionem sibi prouenientem pariter et debentem, supra qua quidem possessionaria huiusmodi diuisione et statucione eedem partes ad plenum absque omni contradiccionis obstaculo contente extitissent. Et primo ac ante omnia supradictam villam et eius sessiones Rakonok dumtaxat porcionem apud manus eorum habitam modo infra declarato diuisissent cuiuslibet partis porcionem sibi prouenientem metis infra specificatis ab invicem separando videlicet, quod sessiones colonorum a plaga occidentali, utputa a fine ville incipiendo et versus plagam septemtrionalem tendendo ipsis sessionibus a parte sinistra constitutis vsque ad sessionem seu domum cuiusdam Megech exclusiue, vbi metam terream erexissent} cessiset in porcionem Nicolai filii Iohannis, Ladizlai et Thome filiorum Thome predictorum; demum a domo ipsius Megech inqlusiue supra vsque viam publicam eundo, qua itur versus ecclesiam sancti Petri martiris saliendo ipsam viam et tendendo versus plagam orientalem vsque fundum quondam Kune filii Petri, exclusiue, vbi meta terre, foret erecta, in porcionem predictorum Thome et Benedicti, filiorum Ladiziai, peraenisset; ab hinc versus orientem vsque finem ville transeundo viam publicam vsque domum sacerdotis parochialis deuenisset in porcionem Nicolai iilii Iohannis et filiorum Thome predictorum; item porcio a plaga meridionali existens scilicet a fundo Gregorii fabri, nunc iobagionis magistri Akus, exclusiue tendendo vsque finem predicte deuenisset in porcionem filiorum Ladizlai predictorum; denique facta diusione ipsius ville Rakonuk terras arabiles et prata ac alias vtilitates eiusdem ville metis infra declarandis ab invicem separando eo modo diuidissent videlicet, quod prima meta terre predicte Rakonuk incipit in quandam meta terrea penes viam publicam, qua itur de Zagrabia versus villam Rakonok predicta situata tendendo per eandem viam transeundo ipsam villam Rakonuk et in fine eiusdem ville venit ad quemdam meatum aque Kaznicha Mlaka dictum et per eandem viam, qua itur versus villam Graberyanch ad plagam orientalem per mod k u m spacium venit in quemdam fluuium Radouische dictum; deinde per eandem viam in modico spacio tendendo peraenit in alium fluuium dictum Zalnuk relinquendo ipsam viam tendit circa eumdem fluium versus partem australem in modico spacio, vbi penes ipsum fluuium metam terream erexissent; ab hinc reflectitur versus orientem eundo in bono spa-

247 cio peruenit ad quemdam monticulum, in quo quamdam arborem tul meta terrea circumf udissent; deinde procedendo directe versus eandem plagam in modico spacio per rubeta descendit in riuum Poganchech dictum et per eundem riuum semper ascendendo peruenit vsque ad metas Nicolai filii Nioolai; deinde diuertendo ad predictam viam publicam saliendoque eandem viam, penes quam a parte meridionali metam terream cumulassent et demum versus dictam plagam meridionalem directe per rubeta in magno spacio procedendo cadit in aliam viam, qua itur de Rakonuk ad Vrbouuch, penes quam in arbore cher metam terream erexissent et per eandem viam versus orientalem plagam in bono spacio eundo peruenit in portum Dulebzka, qui vicinastur metis nobilium de Graberyanch et magistri Dionisii, filii Iohannis, intelligendo semper, quod a principio et processu cursus metarum predictarum a parte sinistra dictis Nicolao filio Iohannis, Ladizlao et Thome } filiis Thome, a parte vero dextera predictis Thome et Benedicto, filiis Ladizlai, remanente; relinquendo autem vltima meta terraram preclictarum et saliendo terras, quas nunc possidet magister Akus, filius magistri Stephani Mikch, viam ipse cursus metalis terrarum Rakonuk predictarum perueniit in quandam magnam arborem tul, subtus quam metam terream subleaussent et tendendo versus plagam occidentalem directe cadit, vbi duo meatus aque simul coniunguntur et deinde per mearum vnius ipsarum uersus eandem plagam eundo in modico spacio exit de eodem meatu et venk ad quamdam viam, penes quam metam terream erexissent, et abhinc direote versus ipsam plagam occidentalem in modico spacio eundo cadit in riuulum Rakouchech dictum et exeundo de eodem ascendit ad quoddam berch directe versus eandem plagam penes terram Chiglenicha dictam satis in bono spacio recte per rubeta tendendo venit ad viam publicam predictam, scilicet ad priorem metam et ibi terminantur, vbi ipsam particulam terre vsque villam Rakonuk predictam ipsis filiis Ladizlai reliquissent, postmodum autem premissis modo prealegato peractis possessionem Boxinch vocatam apud manus dictorum Nicolai filii Iohannis et filiorum Thome predictorum habitam a possessionibus seu porocionibus possessionariis prescriptorum filiorum Ladizlai hiis metis et metarum cursibus separando distinxissent, cuius separacionis prima meta incipit circa quamdam arborem prope fluuium Zalnuk situatam tul nuncupatam me'ta terrea circumfusam, que arbore distingit etiam metas terre Rakonok et descendit directe tendendo ad partem meridionalem per cursum eiusdem fluuii Zalnuk in magno spacio et venit subtus villam sew predium Boxinch ipsorum Nicolai filii Iohannis et Ladizlai ac Thome, filiorum condam Thome, per eundem fluium, vbi circa fluuium predictum metam tereeam eleuassent; deinde reflectitur ad partem ocoidentalem per quemdam campum in paruo spacio, vbi etiam in fine ipsius campi metam terream erexissent; abhinc directe eundo in modico spacio versus

248
ipsam plagam occidentalem venit ad quamdam arborem tilye meta terrea circumfusam; deinde veniendo per paruum spacium venit ad quamdam arborem egerfa meta terrea circumfusam et abhinc directe eundo per modicum spacium quamdam viam saliendo venit prope quoddam nemus ad arborem tul meta terrea circumfusam semper ad ipsam plagam occidentalem directe tendendo vadit per idem nemus per quadam viam et venit ad quamdam arborem tilie cruce signatam; inde in modico spacio perunit ad arborem zyl cruce signatam et abhinc ipsum nemus pertranseundo Veniendo per quoddam sulcus directe cadit in fluuium Rakouchech, vbi penes ipsum fluuium metam terream erexissent et per ipsum fluuium descendendo satis in magno spacio cadit in fluuium Mlaka vocatum et ascendendo per fluuium Mlaka predictum peruenk ad locum, vbi dictus fluuius Mlaka efluit de fkiuio Lona dicto semper terra in parte sinistra ipsis Thome et Benedioto, filiis Ladizlai, et in parte dextra Nicolao, Ladizlao et Thome predictis remanente; item idem Nicolaus, Ladizlaus et Thomas quoddam molendinum in fluuio Lona situm cum terris cultis et stirpandis incipiendo a fluuio Mlaka infra tendendo directe penes fluuium Lona tendendo usque molendinum Lule, iobagionis cruciferorum, cum quodam prato seu fenili prediotis Thome et Benedicto, filiis Ladizlai et eorum heredibus pacifice perpetue remisissent, vsus tamen siluarum ac vtilitates vniuersas communi vsui relinquendo deputassent. Dehinc contra cursum ipsius fluuii procedendo venit vsque ad pontes in fluuio ipsius Lone situatas; exhinc reuertitur per uiam publicam versus villam Rakonuk ad metam terream secus viam publicam de nouo subleuatam incipientem metas terrarum ville Rakonok prenotate ibique ipse mete, modo quo supra, terminantur. Aiias possessiones ipsorum apud manus ipsorum haibitas sicuti actenus vnaqueque dictarum parcium tenuiset et possedisset, sic et nunc easdem vnicuique dictarum parcium in perpetuum statuentes commisissent possidendas, tenendas pariter et habendas; siluas vero glandiferas et alias quaslibet nec non prata et fenilia indiusia eedem pantes contente per omnia in premissis communi vsui interesse deputassent, tributum nichilominus in dicta villa ipsorum Rakonuk exigi et recipi consuetum, videlicet apud manus ipsorum habitum communiter inter sese in duas partes diuidendum commisissent, hoc declarato, quod possessiones et quaslibet possessionarias porciones ipsorum ab ipsis alienatas et apud manus aliorum habitas quouismodo ipse partes communibus laboribus eoram et expensis reaquirere et reoptinere eis remunerare tenebuntur inter se in duas partes coequales diuidendas pariter et possidendas. In cuius rei testimonium firmitatemque perpetuam presentibus sigillum nostrum duximus appendendum. Anno domini millesimo CCC octuagesimo primo.
Original na pergameni u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-55. Na ispravi visi peat.

249

204. 1382. 1. sijenja. U Rimu.


Papa Urban VI nalaze Kozmatu Gentili, sabirau apostolske komore u Engleskoj da utjera onih dvanaest tisua forinti koje je oporucno ostavio apostolskoj komori bosanski biskup Dominik, a koju je svotu isti biskup pozajmio kralju Ludoviku. Urbanus episcopus etc. dilecto filio Cosmato Gentili, preposito ecclesie Valvensis, in regno Anglie fructuum et proventuum camere apostolice debitorum collectori, salutem etc. Intelleximus, quod bone memorie Dominicus, episcopus Bosniensis, in suo ultimo testamento legavit nobis et camere apostolice duodecim milia florenorum, que idem episcopus, dum viveret, recolende memorie Ludovico, regi Ungarie illustri, mutuaverat, et de quibus non fuit haotenus eidem episcopo vel alteri pro eo per dictum regem vel alium eius nomine satisfactum. Nos itaque volentes5 sicut debito tenemur pastoralis officii, utilitatibus prefate camere salubriter providere, discrecioni tue per te vel alium seu alios dicta duo milia florenorum ab illis, a quibus debentur, auctoritate nostra nomine predicte camere petendi, exigendi et recipiendi, et de receptis solventes et assignantes libere quitandi et absolvendi plenam et liberam tenore presentium concedimus facultatem. Volumus autem, quod de hiis, que receperis premissis, duo consimilia fieri facias publica instrumenta, quorum uno penes te retento, reliquum ad dictam cameram quanto cicius destinare procures. Datum Rome apud santum Petrum kaiendis ianuarii, pontificatus nositri anno quinto. Theiner, Mon. Slav. Merid. I br. 485, str. 337.

205. 1382. 4. sijenja. U Zagrebu.


Ludovik kralj potvrduje gradu Kotoru sve povlastice koje je prije imao i obeaje da e zajedno s kraljicom doi u Kotor i tom prigodom razmotriti te povlastice. Ludovicus, dei gratia Ungariae, Poloniae, Dalmatiae e t c , fidelifous suis judicibus, consilio et communi civitatis nostre Gatharensis salutem et gratiam. Missis ad nostrae celsitidunis conspectum Damiano et Marco, nuntiis et ambasciatoribus vestris parte vestri, nobis extititt

250
humiliter supplicatum per eosdem, quod quia ipsa civitas nostra Catharensis, tum propter inopinabilis ignis incendia, tum etiam propter maximam guerram Venetorum, tunc nostrorum aemulorum, de novo sopitam et ad pacis pulchritudinem deductam, derobationes et desolationes non modicas perpessa extitisset, imo multi et quamplures ex ipsa civitate nostra ad cxtraneas provincias et tenutas dispersi extitissent, supplicantes nostrae majestati vice et nominibus vestris, ut vestrae eommunitati ac eidem civitati vestrae Catharensi in signum nostri regii adminiculi libertatum praerogativas et gratiarum privilegia, quibus hactenus ciues eiusdem civitatis nostrae Catharensis gavisi fuissent, ratificari et confirmari dignaremur, ut iis a nostra majestate gratiose concessis, sicut numero, sic nominibus possetis fideldtate multiplicari et augeri, profectus et honoris materia a vestra communitate nostrae proveniret majestati. Nos itaque considerantes, quod dum nostris fidelibus subditis in eorum narrationibus gratiarum praerogativas concesserimus, et dum eorum onera removebimus, in ipsorum quiete quiescimus et fouemus in pace, praemissis supplicationibus ex parte ^.estri nostrae porrectis majestati gratiose exuaditis et admissis, praemissarum libertatum, praerogativarum et gratiarum privilegia, quibus hactenus gavisi extitistis, confirmantes ratificamus, quousque sibi deo propifcio dictam civitatem nostram Catharensem personaliter visitabimus, uel domina regina, consors nostra carissima, ad illas partes feliciter accedendo visitabit, ut tunc nos5 aut eadem domina regina, super qualitatibus libertatum vestrarum, ac libertatum praerogativis vestrae fidelitati indullgeri debendis maturius deliberare possimus. Datum Zagrabiae sabbato proximo ante festum epiphaniae domini anno ejusdem millesimo CCC octuagesimo secundo.
Farlati, Illyricum sacrum VI, 453. Fejer, Cod. dipl. Hung. IX, 7, p. 470. Kukuljevi, Iura regni I, 144.

206. 1382. 5. sijecnja. U Zagrebu.


Stjepan i Ivan Lendavski, banovi Slavonije, osuduju na tuzbu pavlinskog samostana sv. Marije u Remetama Marka, sina Mikcevog, da od sedam vinograda u Pristavsini plaa reenom samostanu sve godisnje dae. Nos Stephanus et Iohannes de Lindua, regni Sclauonie bani, memorie commendantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod cum religiosus vir frater Blasius heremita ordinis sancti Pauli primi heremite, prior claustri beate Virginis de promontorio Zagrabinsi,

251 in sua et aliorum fratrum heremitarum in dicto claustro existencium personis domina nostra regina hic Zagrabie existente eidem in eo, quod Marcus, ffiius Mykech filii Leonardi de Brachaan, quasdam septem vineas in territorio possessionis ipsorum Priztauschyna vocate conseruaret et de eisdem siibi et dictis fratribus tributum montis dare recusaret querimoniam porrexisset, ipsaque reginalis maiestas ipsam causam pro finali deliberacione eiusdem nostram in presenciam transmisisset, tandem nobis feria quinta proxima ante festum epiphaniarum domini vna cum prelatis, barronibus et proceribus ac regni nobilibus nobiscum in sede nostra iudiciaria sedentibus prefatus frater Blasius presente eodem Marco ad nostram veniendo presenciam dictam suam propositionem reiterans quasdam litteras domine Margarethe, tocius Sclauonie, Croacie et Dalmacie ducisse, relicte condam domini Stephani ducis, priuilegiales Zagrabie anno domini M mo CCC m0 L mo sexto confectas nobis presentarat declarantes, quod eadem domina Margaretha ducissa quandam possessionem suam Priztauschyna vocatam iuxta possessionem Grachyan adiacentem fratribus heremitis ecclesie beate Virginis de promontorio Zagrabiensi perpetuo dedisset et contulisset, ac eandem ipsis fratribus per suum et capituli Zagrabiensis homines litteris in eisdem nominatos statui fecisset. Quibus quidem litteris exhibitis prefatus frater Blasius sibi et dictis fratribus suis ex parte prefati Marci per nos iuris medelam postularat elargiri in premissis. Quo audito idem Marcus responderat ex aduerso, quod ipse nullas vineas in territorio dicte possessionis Priztauschyna ipsorum heremitarum conseruaret et ibidem quasdam septem lititeras iudicum et iuratorum ciuium ciukatis Moritis Grechensis in diuersis annis et terminis confectas factum empcionis quarundam porcionum possessionarium, sessionum et vinearum in dicta possessione Grachyan existencium prefato Mykech, patri ipsius Marci, per quosdam ciues dicte ciuitatis factas in se denotantes nobis presentarat. Quibus quidem litteris exhibitis prefatus Marcus ac Mykusius, filius Iwan, iudex dicte ciuitatis Montis Grechensis, in nostri adherendo presencia responderant eo modo, quod dicte vinee modo premisso per prefatum Mykech empte non in territorio dicte possessionis Priztauschyna dictorum heremitarum, sed in facie dicte possessionis Grachyan existerent, dicta vero possessio Grachyan inter metas et cursus metales dicte ciuitatis Montis Grechensis baberetur eademque ciuitas super metis suis vndique Htteras haberent (!) metales et ex eo ipse Marcus de eisdem annotatis heremitis nullum tributum et dacium soluere deberet et ibidem idem Mykusius iudex quasdam litteras domini Bele} olim regis Hungarie, anno domini M mo CCC mo LX mo sexto, nono kalendas decembris, regni autem sui anno XXX m o primo confectas nobis presentarat exprimentes, quod idem dominus Bela rex hospitibus de monte Grech terram circa eundem montem Grech dedisset et contulisset perpetuo possidendam et per homi-

252 nem suum in eisdem htteris suis nominatum eandem ipsis hospitibus statui fecisset, mete vero eiusdem terre litteris in eisdem seriatim sunt conscripte. Ipsarum itaque lititeraram exhibicionibus faotis, quia absque reambulacione et metarum ostensione dicte ciuitatis partes inter easdem congruens iudicium facere non poteramus, pro eo commiseramus eo modo: quod magistri Basow, comes Crisyensis, et Lucasius, canonicus ecclesie Strigoniensis, capellanus dicte domine nostre regine, homines nostri, ad faciem predicte ciuitatis Montis Grechensis accedendo eandem per metas et cursus metales in dictis litteris priuilegialibus annotati Bele regis per ipsum iudicem inibi specietenus exhibendis et expressos secundum demonstracionem eiusdem ex parte annotate possessionis Priztauschyna ipsoram heremitarum reambularent, factaque ipsa reambulacione id, vtrum dicte mete in predictis litteris annotati domini Bele regis contente dictas vineas includerent, aut excluderent, viderent et diligenter intuerentur et post hec seriem premissorum iidem homines nostri nobis recitare tenerentur. Tandem nobis saibbato sequenti vna cum venerabilibus in Christo patribus dominis Demetrio cardinali, ecclesie Strigoniensis gubematore, Valentino Quinqueecclesiensis, Paulo Zagrabiensis ecclesiamm episcopis, Kathone, preposito ecclesie Albensis Transiluane, item magnificis viris Nicolao de Gara, regni Hungarie palatino, Emerico Bebeek, regnorum Croacie et Dalmacie bano, et magistro Georgio dicto Zudar aliisque regni nobilibus eit proceribus nobiscum in sede nostra iudiciaria sedentibus prefati magistri Basow et Lucasius vna cum predictis partibus ac ipso iudice, iuratis et ciuibus dicte cmitatis ad nostram personaliter accedendo presenciam nobis pari uoce retulerunt eo modo, quod ipsi ad faciem dicte ciuitatis presentibus dictis partibus ac iudice et iuratis accessissent et eandem per metas et cursus metales in diotis litteris annotati domini Bele regis per prefatum iudicem inibi speoietenus exhibitis secundum demonstracionem eiusdem ex parte annatate possessionis Priztauschyna ipsomm heremitamm taliter reambulassent, quod primo incepissent penes eandem ciuitatem in fluuio Cyrkuenik et per eundem fluuium uersus aquilonem transeundo peruenissent ad funtem (!) Kebelkwt penes dictam possessionem Grachyan habitum et dehinc per ipsum fluuium Cyrkuenik ad eandem partem aquilonem tendendo deuenissent ad fluuium Zopothnyk et in eodem fluuio Zopotnyk ipsam reambulacionem determinassent, factaque ipsa reambulacione ipsas septem vineas vltra ipsum ryuulum Cyrkuenyk a plaga orientali in territorio dicte possessionis Priztauschyna predictorum heremitarum adiacere reperissent. Qua relacione facta annotatus frater Blasius sibi et dictis fratribus heremitis in premissis per nos iuris equitatem petiuit impartiri. Verum licet dicte septem vinee annotati Marci inter metas dicte possessionis Priztauschyna prelihatorum heremitamm reperte fuerint, tamen quia dudum ante donacionem dicte possessionis Priztauschyna per prefatam dominam Mar-

253

garetham ducissam ipsis heremitis factam, prefatus Mykech, pater ipsius Marci, et tandem ipse Marcus in dominio dictarum vinearum fuisse et existere agnoscebantur et ex eo nobis et dictis prelatis ac baronibus ipsi heremite non dictas vineas, sed solum tributum montis earundem ac dacia consueta obtinere posse tenebantur, pro eo vna cum predictiis prelatis et baronibus commisimus eo modo, quod idem Marcus singulis annis de qualibet predictarum septem vinearum tempore vindemie tributum montis ac alia dacia et munera, prout ceteri homines vineas in territorio dicte possessionis Priztausohyna ipsoram heremitarum habentes et seruientes soluere solent, ipsis heremitis dare et soluere teneantur. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras priuilegiales sigilli nostri autentici munimine roboratas ipsis heremitis duximus concedendas. Datum Zagrabie secundo die sabbati prenotati anno domini M m o G C C m o L X X X m o secundo.
Original na pergameni u Archivu Hrvatske u Zagrebu. Doc. Visei peat je otpao. medii aevi a. 1832.

207. 1382. 6. sijenja. (U Zagrebu).


Ladislav Nikolin s jedne strane i unuci bana Mikca s druge strane pred kaptolom zagrebackim vrse zamjenu svojih posjeda u bodrosko) odnosno saroskoj zupaniji. Nos capitulum ecclesie Zagrabiensis memorie commendantes significamus tenore presencium quibus expedit vniuersis, quod ad nostram personaliter accedentes presenciam Ladizlaus, filius Nicolai filii Lorandi ? ab vna, parte vero ab altera Akus et Stephanus, filii Stephani filii condam Mikch bani, ac Ladizlaus et Mikch, filii magistri Akus, filii iam diicti condam Mikch bani, fratres patrueles, idem Ladizlaus dixit et confessus est coram nobis oraculo vilie vocis illud concambium seu illam mutacionem possessionum inter predictos fratres suos patrueles ac inter magnificos viros Petrum banum ac Georgium et Stephanum dictos Zudar factam plenarie firmiter et irreuocabiliter assumpsisse, ymo concambiauit et assumpsk sicut et prenominati fratres sui patrueles coram nobis ita videlicet, quod sepedicti Ladizlaus, filius Nicolai, Akus et Stephanus, filii Stephani, Ladizlaus et Mikch, filii magistri Akus, quasdam possessiones ipsorum a monte Beschad, de quo oritur fluuius Hotcha et cadit ad fluuium Bodrog usque metas et terminos regni Polonie, soilicet inter dictos fluuios Hotcha et Bodrog existentes et iacentes predictis Petro bano, Georgio et Stephano dictis Zudar dederunt et assignarunt

254
ipsis et heredibus eorundem iure perpetuo et irreuocabiliter possidendas, tenendas pariter et habendas. Modo simili prenominati Petrus banus, Georgius et Stephanus dicti Zudar quasdam possessiones ipsorum Galgo et Peklen vocatas in comitatu Sarus existentes Ladizlao, filio Nicolai, Aikus et Stepihano, filiis Stephani, Ladizlao et Mikch, filiis magistri Akus, dederunt, tradiiderant et assignarunt ipsis et eoirum heredibus iure perpetuo et irreuocabiliter possidendas3 tenendas pariter et habenda. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes cum appensione sigillli nostri dedimus mummine roboratas. Datum in festo epiphaniarum domini anno eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo secundo.
Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Doc. medii aevi a. 1382. Stara signatura NRA, fasc. 1511, nr. 16. Fejer, Cod. dipl. Hung. IX 5, 609.

208. 1382. 7. sijenja. (U Poegi).


Kaptol pozeski svjedoci da Juraj Ivanov i ostali nisu polozili prisegu da posjed Vidosevac u vrbaskoj upaniji, koji je Nikola Gorjanski dobio kao kraljevsku donaciju, pripada Tomi Stjepanovom i ostalima po bastinskom pravu. Nos capitulum ecclesie beati Potri de Posega memorie commendamus per presentes, quod cum secundum continenciam litterarum patenoium iuramentaiium excellentiissimi principis domini nostri Lodouici, dei gracia incliti regis Hungariej sub maiori sigillo per Ladisiaum, filium Anthonii de Radauanch, famulum domini Nioolai de Gara, regni Hungarie palatini, nobis exhibitarum hunc tenorem continenoium: (Slijedi isprava kralja Ludovika izdana u Krizevcima 6. prosinca 1381.) Prenominati Georgius filius Iohannis, Ikach filius Hectoris, Syuk filius Vtoleni, Iohannes filius Vrbani, Nicolaus dictus Heer et Dyonisius filius Iohannis per pretactum Thomam in sua et predictorum aliorum personis adducti in prescriptis octauis festi 'epiphaniarum domini proxime preteritis super eo, quod predicta possessiio Wydosouch appellata, quam predictus dominus Nicolaus palatinus in dicto oomitatu de Orbaaz nomine possessiionis supradicti Borouina filiii Wydus, hominis absque herede defuncti, a regia maiestate impetrasset, eisdem Thome fiiio Stephani et filiis suis ac filiis Dyank nec non fildis Thome predictis iure hereditario pertinuerit et pertinere debuerit, predictusque Borouyna, frater eorum patruelis et condiuisionalis fuerit, coram nobis sacramentum prestare debuissent, tandem

255

licet ipso die iuramenti adueniente supradicti Georgius filius Iohannis, Ikach filius Hectoris, Sywk filius Vtdleni, Idhannes filius Vrbani, Nicolaus dictus Heer et Dyonisius fildus Iohannis, vt est premissum, ex adducoione prelibati Thome, filii Stephani, nostri in presenciam venerint, tamen ipsum iuramentuim deponere recusarunt. Datum secundo/die predictarum octauarum festi 'epiphanie domini anno eiusdem 'milesimo C C C m o octuagesimo secundo.
Transumpt 19. srpnja 1382.

209. 1382. 10. sijenja. U Zagrebu.


Nagodba o djevojakoj cetvrtini Miloslave, Ise, Dukuse, Klare, Ane, Flore, Margarete i Suze, keri Jurja de Gaaz. [N]os Lodouicus, dei graoia rex Hungarie, []1, Dalmacie e t c , memorie commendantes siignificamus tenore presenoium, quibus expedit vniuersis, quod magistro Georgio Zudar, fideli nostro et dalecto, sua item venerabilis in Christo domini Emerici, episcopi [Agri]ensis, ac honorabilds viri domini Iohannds, prepositii Albensis? nec non viri magnifioi do'mini Petri, condam bani, regni nostri Russcie capitanei, ac magistri Stephani vterinorum siimiliter Zudar dictorum; item P[etri et] Anthonii filiorum condam magistri Michaelis, patruelium fratrum suorum. in personis ab vna, parte vero ex altera nobili domina Myluzlaua vocata, filia Georgii filii Ozyas de Gaaz, pro se 'personaliter, it[em S]tephano, filio Mykuch de Meezen, pro domina Issa, consorte sua, Paulo, filio Farcasii de Hothwchyna, pro domdna Dwkussa, consorte Dwymi, filii Farcasii de eadem Hothwchyna, Ianchech, filio Endre de Gradech, pro domina Stana, consorte sua; item eadem domina Myluzlaua, Steplhano (!) Mykuch, Paulo filio Farcasii, Ianchech filio Endre [predicti]s pro ndbiilibus daminabus Elena, Anna, Margaretha, Flora et Susa vocatis, filiabus eiusdem condam GeoTgii, filiii Ozyas de Gaaz predicta, quarum cnus et grauamen, si in infrasoripds eedem filye condam dictii Georgii persistere nollent super se assumpmendo, de quorum noticiiis personalibus honorabilis vir dominus Konya, prepositus ecclesie Zagrabiensis, capellanus noster speoialis, n[ostram asse]curando certificauat maiestatem, coram nobis constiitutis per eandem dominam Myluzlauam, Stephanum filium Mykuch, Paulum filium Farcasii et Iancheeh filiu.m Endre sponte mimst[erio vi]ue voois propositum extitit et relatum, quod licet inter ipsos super facto dotis et rerum paraffernaldum ac quarte puellaris et aliorum iuriium prelibatarum

256 dominarum Myluzlaua, Issa, Dwcussa, Clara, Anna ? Margaretha, Flora et Susa nuncupatarum, filiarum ipsius condam Georgii^ de possessionibus hereditariiis acquisitieiis et empticiis predicti Georgii patris ipsaram eisdem conuenire debencium litis materia susscitata et aliquandiu ventilata extiterit, tamen ipse componentibus pluribus probis et nobilibus viris super dietis dote et rebus paraff[ernalibus ac] quarta puellari, nec non aliis iuribus, vt prefertur, aquisiticiis et emptioiis taliter concordassent et concordarunt coram nobis, quod predicte nobiles domme filie ipsius condam Georgii predictas [dotem] et res paraffemales, quartam puellarem^ nec non alia iura ipsarum, quas et que ipse de iuribus et de regni nostri consuetudine ex possessionibus Gaaz, Dwgareze, Vynnyche, Rodyna, et alia Rodyna ac Zammarew nuncupatis in comitatu Zagrabiensi et in districtu de Gorycha existentibus dicti Georgii patris ipsorum tam hereditaris (!) quam aquisiticiis prefatis magistro Georgio Zudar et fratribus suis per nostram maiestatem datis et collatds de regni consuetudine qualitercunque habere possent vel potuissent totaliter et omnino eidem magistro Georgio et dictis fratribus suis perpetue remisissent et relaxassent, ipsos magistmm Georgium et fratres suos quitos et expeditos super eisdem relinquendo; e conuerso vero idem magister Georgius in totalem satisfaccionem ac ommmodam et finalem expedicionem premissarum dotis, reram paraffernalium et quarte puellaris ac alioram iurium ipsaram ex premissis possessionibus ipsius Georgii patris ipsaram dominarum tam hereditariis, quam aquisiticiis eisdem dominabus prouenire debenoium eisdem nobilibus dominabus centum marcas denarioram, quamlibet marcam quinque pensis computando in moneta nostra antiqua wlgariter sarachenpenz dicta dedisset et plene persoluisset, quas quidem centum marcas denarioram iidem domina Myluzlaua, Stephanus, Paulus et Janchedh dixerunt se in personis earundem dominarum a predictis Georgio et suis fratribus plene recepisse et habuisse et tam super ipsis centum marcys, quam eciam super prelibatis dote, rebus paraffernalibus^ quarta puellari aliis iuriibus eundem magistrum Georgium et fratres suos predictos ad plenum expeditos reddidisse et commisisse, ymmo eadem domina Myluzlaua, Stephanus, Paulus et Janchech reddiderunt et commiserant nostri in presencia, assumpmentes eundem magistram Georgium et fratres suos predictos ipsoramque heredes ab omnibus specialiter vero a prelibatis dominabus filiabus dicti Georgii et ipsoram heredibus processu temporum occasione premissorum dotis et rerum paraffernalium ac quarte puellaris et aliorum iurium molestare et inquietare voientibus vbique expedire propriis eorum laboribus et expensis, vniuersas eamm litteras in -facto predictarum dotis et rerum paraffernalium ac quarte puellaris et alioram iurium in predictis possessionibus hereditariis, empticiis et acquisiticiis eis competencium sub quacun,que verboram forma confectas et emanatas contra prelibatos magistrum Georgium Zudar et fratres suos cassas, vanas et friolas (!) exhibitoribusque

257
earundem nocituras per omnia relinquendo vigore presencium mediante. Datum Zagrabye quinto die octauarum festi epiphaniarum domini anno eiusdem M m 0 C C C m o L X X X m 0 secundo.
Na hrptu suvremena biljeska: Concordia super dothe et res paraffernales filye Georgii, filii Ozyas de Gaz. Original na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu: Doc. medii aevi a. 1382. Ostaci utisnutog peata.

210. 1382. 13. sijenja.


Kralj Ludovik potvruje Krizevcima povlasticu odobrenu g. 1356. uz narocitu dozvolu da se tamo odrzava godisnji sajam cetiri dana prije i cetiri dana poslije blagdana sv. Ladislava. [LJodouicus, dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallioie, Comanie, Bulgarieque rex, princeps Salernitanus et Honoris ac Montis sancti Angeli dominus, omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris, presencium noticiam habituris, salutem in omnium saluatore. Iustis petencium desideriis facilem prebere consensum ius inuitat, racio requirit et regalis munificencia exortatur in hdis presertim, que suorum subiiectorum comodis videntur vtiliter conuenire. Proinde ad vniuersorum noticiam harum serie volumus peruenire, quod discretus vir dominus Petrus, plebanus ecclesie sancte crucis de Crisio, et Iwchech, villicus libere ville nostre Crisiensis, vice et nomine vniuersorum ciuium et hospitum nostrorum eiusdem libere ville nostre, ad nostre serenitatis accedentes presenciam exhibuerunt nobis quasdam literas nostras priuilegiales, priori et autentico sigiillo nostro, in partibus Vzure casualiter deperdito, consignatas, confirmantes tenorcm litterarum condam serenissimi et incliti principis domini Bele, regis Hungarie, proaui nostri carissimi laudande recordacionis, litteras condam magnifici viri domini Stephani bani tocius regnii nostri Sclauonie, super libertatibus eorundem ciuium et hospitum nostrorum per ipsum dominum Stephanum banum ipsis concessas in se confirmatiue habentes tenoris et continenoie per omnia infrascripte, supplicantes nostro regio culmini, nominibus quibus supra humiliter et deuote, vt ipsas litteras nostras priuilegiales presentibus de verbo ad verbum inseri et transscribi faciendo acceptare, approbare, ratificare et nostro dignaremur priuilegio confirmare pro eisdem vberiorem rei ad cautelam. Quarum tenor talis est: (Slijedi isprava kralja Ludovika od g. 1356. V. Cod. dipl. XII str. 348-349.) Nos itaque humilimis et votiuis supplicacionibus ipsorum Petri plebani, ac Iwchech villici, nominibus quibus supra, nostre humiliter porrectis maie17 CODEX

25
stati regia pietate inclinati pretactas litteras nostras priuilegiales presentibus de verbo ad verbum insertas simul cum predictis libertatum prerogatiuis expressis in eisdem aoceptamus, approbamus, ratificamus et nostro pro eisdem ciuibus et hospitibus nostris libere ville nostre Crisiensis priuilegio perpetuo valere confirmamus. Insuper ad deuotam et humilem supplicacionem eorundem ciuium et hospkum nostrorum, vt iidem sicut numero^ sic et fidelkate augeantur, nundinas seu forum annuale liberum et ab omni tributaria solucione foro seu nundinis in eisdem fienda singulis annis in eadem libera villa nostra Crisiensi perpetuo celebrandum; itaque ipsa nundinalis congregacio incipi et inchouari (!) debeat per quatuor dies ante fesitum beati Ladislai regis et durari similiter per quatuor dies post idem festum inclusiue, de gracia speciali duximus annuendo concedendum. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes concessimus litteras nostras priuilegiales pendenbis et autentici sigilli nostri noui duplicis munimine roboratas. Datum per manus reuerendissimi in Christo patris et domini domini Demetrii, miseraoione diuina titulo sanctorum quatuor coronatorum sacrosancte Romane ecclesie presbiteri cardinalis, gubernatoris sancte Strigoniensis ecclesie locique eiusdem comitis perpetui et aule nostre cancellarii, dilecti nobis et fidelis, armo domind millesimo C C C m o octuagesimo secundo, idus mensiis ianuarii, regni autem nostri anno quadragesimo primo. Reuerendis et venerabilibus in Christo patribus eodem domino Demetrio ecclesie Strigoniensis gubernatore, Stephano patriarcha Iherosolimitano, Colocensis et Bachiensis ecclesiarum vnitarum administratore, sacre pagine magistro, Petro Jadrensi ? Vgulino Spalatensi, et Vgone Ragusiensi archiepiscopis; Emerico Agriensis, Paulo Zagrabiensis, Gublino (!) Transsiluanensis, Valentino Quinqueecclesiensis, decretoram doctore, Ladislao Waradiensis, Guilermo Jauriensis, Benedioto Wesprimensis, Johanne Chanadiensiis, fratre Dominico Boznensis, Petro Waciensis, Iohanne Sirmiensis, fratre Dominioo Nitriensis, Paulo Tininiensis, Demetrio Nonensis, Grisogono Traguriensis, Matiheo Sibinicensis, Stephano Pharensis, Jacobo Makarensis, Thoma Corbauiensis et Mychaele Scardonensis, ecclesiarum episcopis, eoclesias dei fdliciter gubernantibus; Seniensi sede vacante; magnificis viris Nicolao de Gara, regni nostri palatino et iudice Comanorum, Ladislao, woyvuoda Transsiluano et comiite de Zonuk, Emerico Bubek dicto Dalmaoie et Oroacie, Stephano de Lyndua, tocius regni Sclauonie5 et Paulo de Lyzko de Macho banis, comite Nioolao de Zeech, iudice curie nostre, Templino tauarnicorum, Sandrino dapiferorum, Stephano fildo Phylpus ianitorum ac Stephano agazonum nostrorum magistris, eodem Nicolao de Zeech, comite Posoniensij aliisque quampluribus regni nostri comitatus tenentibus et honores.
Prijepis iz ostavHine T. Smiiklasa. Original na pergameni neko u Arhivu grada Krizevca.

259

211. 1382. 14. sijenja. U Zagrebu.


Kraljica Elizabeta nalaze gradanima Raba da ne dopuste krckom knezu Stjepanu da krnji povlastice njihova grada. Elizabeth, dei gracia regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc. fideHbus suas iuddcibus consiiioque ciuitatis nostrae Arbensis, saiutem et graciam. relacione reuerendi in Christo patris domini Grisogoni, eadem et apostolica gratia episcopi Traguriensis, nostri fidelis, ambaxiatoris vestri? perceptimus eo modo, quod magnificus vir Stephanus, comes vester, dominus Vegliie et Modrus, proximus noster dilectus et fidelis, super quibusdam factis, quadam noua consuetudme adinuenta, oontra libertates vestras inquietaret et molestaret vos minus iuste, quod maxime displicet nostre maiestati. Quapropter fidelitati vestre firmis damus in mandatis, quatenus ipsi comiti Stephano obedientiam debitam obseruando, salarium suum modo alias consueto extradare debeatis, sed superflue vos de vestris libertatibus nullatenus amouere admittatis ne eadem ciuitas nostra Arbensis vlterius aliquam desolationem per tales minus iustas exaotiones desoiationem aliquam patiatur, secus non facturi in premissis. Datum Zagrabie feria tertia proxima post octauas festi epiphaniarum domini anno eiusdem MCGGLXXX m o secundo.
Fejer, Cod. dipl. Hung. IX 7, p. 462.

212. 1382. 14. sijenja. U Zagrebu.


Kraljica Elizabeta naiaze modruskom knezu Stjepanu da se u odnosu sa opinom grada Raba pridrzava starih obiaja tog grada i ne sili gradane da prizivlju na njegov umjesto na banski sud. Elizabeth, dei gracia regina Vngarie, Polonie, Dalmacie etc. [fideli suo] magnifico viro comiti Stephano de Modrussa etc. salutem et graciam. Pro parte nobilium et totius [vniuejrsiitatis ciuitatis nostre Arbensis querelam percepimus contiinentem, quod vos et vicecomes vester in dicta ciuitate existentes aliquas nouas consuetudines ac leges contra antiquas libertates ipsorum, in quibus hactenus fuerunt conseruatij super ipsos imponeretis cogentes appellare os a sentenciis latis per vestrum officialem vestri in presenciam, oum tamen olim ipsi ad magndfici viri bani nostri

260
maritimi presenciam olim appelare fuissent consueti, et quod eciam pro salario vobis ex parte eorundem prouenire debente quasdam possessiones communis et aliqua eoram bona pro vobis oceupare mtemini et velletis in ipsorum ciuiium nostrorum preiudicium non modicum maximumque prefate ciuitatis nostre detrimentum. Vnde cum nos ipsam ciuitatem nostram Arbensem in pristims libertatibus et consuetudinibus conseruare velimus inconcusse, igitur proximitatis vestre dileccionem requirimus vobisque mandamus, quatenus prefatos noibiles et vniuersitatem dicte nostre ciuitatis Arbensis nulla nouitate adinuenta in ipsorum pristinis libertatibus et antiquis consuetudinibus conseruando benigne pertractetis ab eis iustum salarium, prout aliis comitibus idem salarium persolui consueuerant, exigatis et exigi faoiatis, quia per tam imustas sallarii exacoiones ipsa eiuitas nostra Arbensis multas desolaoiones, quod absit, posset 'pafci eo facto, vt vestro mediante regimine prefata eiuitas nostra Arbensis suscipiat incrementum et non ruinam aliqualem patiatur; aliud igitur per nostram graciam non facturi in premissis; presentes eciam post lecturam reddi dubemus presentanti. Datum Zagrabie feria tercia proxima post octauas festi epiphaniarum domini anno eiusdem M C C C L X X X m o secundo.
Original na papiru u Historijskom Trag utisnutog peata. Miscellanea II, p. 18 Zadar 1953. arhivu u Zadru, Perg. notariles nr. 51a.

213. 1382. 18. sijenja. (U Poegi).


Tvrdes i Pethew u ime roaka pred pozeskim kaptolom postavljaju svoje zahtjeve na posjed Petrovac na osnovu susjedskog prava. Nos capitulum ecclesie beati Petri de Posaga memorie commendamus per presentes, quod Tuerdes, filius Martini, et Pethew, filius Petri, filiorum Marcelli de Ozornycha, comitatus de Orbaz, ad nostram personaliter accedentes presentiam confessi sunt oraculo vive vocis, quod ipsi quandam possessionem Petrouch vocatam in eodem comitatu existentem, ratione vioinitatis ipsos contigentem, nunc apud manus filiorum Urbani de Lubna habitam, nominibus eorum soilicet Tuerdes et Pethew 3 magistri Nicolai et Nelepeoh, filii Pauli ac Ladislai filii Groyzlow, filii eiusdem Pauli, requirere, rehabere et reobtinere commisissent, imo commiserunt coram nobis serie presentium tali modo, ipsos ad requisitionem eiusdem possessionis in medietate expensarum et laborum adiuvare asumpmentes quod si iidem nobiles de Dobra Kughya eandem possessionem Petrouch deo propitio poterint reobtinere, extunc equalem medietatem eiusdem pos-

261

sessionis Petrouch cum omnibus suis utilitatibus pro se ipsis reoptinebunt in heredum heredes iure perpetuo possidendam; aliam autem similiter equalem medietatem eiusdem possessionis cum suis pertinratiis universis relinquerent ipsis Tuerdes et Pethew modo simili in heredum heredes possidendam, prout hoc idem magister Nicolaus presenti die personaliter astando in sui et predictorum aliorum personis sponte assumpsit coram nobis. Datum sabbato proximo ante festum beatorum Fabiani et Sebastiani martyrum anno domim M m o COC m o L X X X I I .
Thalloczy-Horvdth, Also-Szlavoniai okmdnytdr, p. 95.

214. 1382. 25. sijenja. U Segedinu.


Kralj Ludovik naiaze pozeskom kaptolu da palatina Nikolu Gorjanskog uvede u posjed dobara Beleukateleke, Brest i Jagodnica, koje su svojatali neki plemii vrbaske zupanije. Lodouicus, dei gracia rex Hungarie, Dalmaoie etc^ fidelibus suis capitulo de Posega salutem et graoiam. Dicit nobis wr magnificus dominus Nioolaus de Gara, regni nostri palatinus, quod quedam possessiones sue Beleukateleke, Bresth et Iagodnycha nuncupate, que condam Borouyna de Wydosouch fuissent in comitatu de Orbaz, aput manus quorundam nobilium comitatus predicti occupatiue habite legitimia recaptiuacione et sibi statuifacdone plurimum indigerent; super quo fidelitati vestre firmiter preciipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatiis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Paulus, filiius Matheus de Stichnyk, vel Benedictus filius Dionisiii de Farkacheg^h, aut Alexander, filius Benedicti de Hualanteleke} aliis absentibus homo noster, ad faoies predictarum possessiionum vicinis et commetaneis suis vniuersis inibi legitime conuocatis et presentibus accedendo recapiat ipsas nomine iuris ipsius domini Nicolai palatini, recaptiuatasque et ab aliorum possessionaniis iuribus separatas statuat easdem eidem domino Nicolao palatino iure sibi incumbenti perpetuo possidendas, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, citet ipsos contra annotatum dominum Nicolaum palatinum in presenciam regni nostri Sclauonie bani ad terminum competentem racionem contradicoionis eorum reddituros, et post hec ipsius possessionarie recaptiuacionis et statuoionis seriem vel nomina contradictorum et citatorum, si qui fuerint, terminoque assignato eidem domino bano more solito rescribatis. Datum in Segedino in festo conuersionis beati Pauli apostoli anno domini mo millesimo C C C octuagesimo secundo.
Transumpt 20. veljae 1382.

262

215. 1382. 28. sijenja. (U Zagrebu).


Kaptol zagrebaki po nalogu kralja Ludovika uvodi u posjed nekih dobara sinove Dujma Blagajskoga. Capkukim eoclesie Zagrabiensis omnlibus Ghristi fideldbus tam sentibus quam futuris presentiuim notitiam habituris salutem in omnium salvatore. Ad universoruim notitiam harum senie volumus pervenire, quod oum nos receptis literis serendssimi et inclyti prdncipis dominii Lodovici, dei gratia regis Hungarie, Polonie, Dalmatie e t c , domdni nostrli naturalis, introductoriis simul et statutoriis inter cetera pro parte nobildum viirorum videlicet magistrorum lohannds, Nicolai^ Baboneg et Stephani, fiiliorum condam Duymi, oomitis de Blagay, secreto sigillo eiusdem domini regis consignatis, nobis loquentdbus et directis oum omni debita reverentia per nos receptis et iuxta earundem ldterarum mtroductoriarum pariter et statutoriarum continentias et series una cum Martino, filio Andree de Gora, homine ipsius regie maiestatis in predictis lliiteris inter ceteros homines daoti domini regis nominatim inserto, nostrum homlinem videlicet honorabilem et discretum virum dommum Ndcolaum, ecciesie nostre antedicte cantorem sociumque et concanonicum nostrum, ad infrascriptam possessionariam introduc'tionem et statutionem faciendam nostro pro testimonio fidedignum duxissemus transmdttendum; qui demum ad nos exdnde reuersi et per nos diligenter requisiti nobis concorditer retulerunt dsto 'modo, quod ipsi ad facies quarundam possessionum infranominatarum, vicdnis et oommetaneis earundem inibi legitime convocatis et presentiibus, accedendo primo die dominico proximo post f estum epiphaniarum domini nunc preteritum ad villas Ruyscha Chayoha superiorem et dnferiorem, Voyzika, Selezno, Brezouicha vocatas, deinde feria secunda iimmediate sequenti ad villas Polasisscha, Mortes et Riiohicha, postremo vero feria tertia iibidem consequenti ad alias villas, utputa Spil5 Breztouich, Vizoko superiorem et inferiorem, nec non Bukoua nuncupatas simul et dnvicem procedendo accessissent, ibique accedendo dn easdem predictos magistros Iohannem, Nicolaum, Baboneg et Stephanum introduxdssent introduotosque easdem eisdem comitibus perpetuo sbatuissent possidendas3 tenendas pariter et habendas eo iure, quo ipsis dignoscitur pertinere, nemdne contradiotore dnhibi exdstente. In quorum omnium premissorum fidem et testimonium presentes iitteras nostras sub appensione nostri sigilli duximus concedendas. Datum quinto decimo die statutiionis prenotate anno a natiutate eiusdem millesimo trecentisimo octuagesimo secundo.
Thalloczy-Barabds, Cod. Blag., 172.

263

216. 1382 31. sijenja. (U Peuhu).


Kaptol u Peuhu izvjeuje kralja Ludovika dd je po njegovom nalogu proveo reambulaciju posjeda samostana u Strezi. Excellentissimo domino eoram domino domino Lodouico, dei gracia inclJto regi Hungarie, Polonie, Dalmacie e t c , domino ipsorum metuendo, capitulum ecclesie Quinqueecclesiiensis oracionum suffragia deuotarum pro vestra vita pariter et salute. Litteras vestre serenitatis maiori et auteniico sigillo vestro consignatas in facto reambulacionis et metarum ereccionis heremitorii oliaustri omnium sanctorum fratrum heremitarum orciinis sancti Pauli de Ztreza nobis directas honore, quo decuit, nos noinjritis recepisse in hec verba: (Slijedi isprava kralja Ludovika od 6. prosinca 1381.). Nos igiitur mandaitJis vestre excellencie in omnibus iustiis et legitimis optemperare cupientes, vt tenemur, vria cum Paulo de Thur, homine vestro in dictis Mitteris vestris specialiter contento, nostrum hominem, videlicet virum discretum magistrum Andream, plebanum ecclesie sancti Bartholomei de ciiuitate Quinqueecclesierisi, socium et concanonjicum nostrum, ad premisa exequenda pro nostro testimonio transmisimus fidediignum. Qui demum ad nos exinde reuersi nobis pari et consona voce retulerunt, quod prefatus homo vestre maiiestatis feria quinta proxima post festum beati Nicolai eonfessoris supradictum nunc proxime preterita ad superficiem dicte domus claustraliis et particule terre sue vicinis et commetaneis suis vniuersiis legitime inihi conuocatis et presentibus accedendo legitima reambuIaGione prehabita ab omnibus vicinorum, nobilium et commetaneorum eiusdem possessionibus et terris quo (!) eadem ambienti'bus seu circumiiacentibus metaliter separasset, distinxisset et sequestrasset sequestratamque erectis nouis metiis et sub veteribus statuisset eamdem dicte domui claustrali et per consequens predictis fratribus heremitis in eadem domo deo deuore famulantibus omni eo iure et titulo, quo ad ipsos dinosceretur pertinere perpetuo possidendam et habendam nullo penitus contradictore, nec in faoie ipsius terre neque extra apparente. Mete autem dicte terre et possesionis heremitorii, vt iidem vester et noster hommes nobis asseruerunt hoc ordine proceduntur, quod piiima meta incipit cum itur a claustro versus sanctam crucem ad plagam septemtrionalem prope viam, deinde descendendo versus meridiem in modico spacio, dbi est vna meta terrea; deinde eundo ad eandem plagam peruenitur ad vnum fontem; deinde venitur ad vnum montiioulum versus meiudiem, in quo est vna meta terrea; deinde declinando versus meridiem per aquam Planicba vocatam, ibi est

264 vna meta terrea prope magmam viam, deinde eundo per eandem viam versus plagam septemtrionalem ad modicum spacium est vna meta terrea; deinde asscendendo vsque ad montem vnam metam terream erexissent; deinde procedendo versus meridiem peruenitur ad vnam magnam viam? ibidem est vna meta terrea, item eundo per eandem viam versus meridiem est vna meta terrea penes viam predictam, sub quadam arbore quercina seu tulfa vocata; deiinde procedendo ad eandem plagam meridiomalem in modico spacio vna meta terrea; deinde declinando de via versus meridiem directe in cacumen montis procedendo peruenitur ad vnam metam terream; deinde sic eundo ad eandem palagam peruenitur ad vnam metam terream inter duas arbores quercinas; item procedendo directe per eandem plagam vsque ad finem montis ibidem est vna meta terrea erecta; deinde descendendo versus occidentem peruenitur ad aquam Plaunicha vocatam ibidem est vna meta terrea; deinde procedendo penes aquam versus meridiem vsque ad molendinum Nicolai filii Prelech dicti; ibi transeundo aquam Plamicha immeddate inifra prediotum molendinum erecte sunt due mete terree, quarum metarum vna versus septemtrionem distinguit terras claustri predicti, alia vero versus meridiem distinguit terras filiorum Luoe scilicet Georgii et Jacobi, ibidem immediate itur asscendendo versus occidentem per vnam vallem Dyankowdlge vocatam, que similiter separat terras claustri predicti a terris filiorum Luce prenotatis quousque veniret ad vnara planiciem, ibidem 'immediate sunt due mete erecte terree, quarum metarum vna a parte septemtrionali, vna in terra predicti dlaustri, secunda vero a parte meridiey est filiorum Luce, deinde eundo per modicum spacium versus occidentem peruenitur ad aliam vallem, que eciam Dyankowelge nuncupatur, ibidem iterurn sunt due mete terree et hec mete distingunt terras modo pretacto et sic vallis in ascendendo vsque ad finem versus ocoidentem separat metaliter terras predicti claustri a terris filiorum Luce prelibatorum; vemendo autem de valle Dyankoweg^le vocata ibidem sunt due mete terree, quarum vna determinat et finit viciniitatem terrarum filiorum Luce a terris claustri predicti et sic immediate est vma magna via eundo versus occidentemj per quam itur et intrat ad commetaneitatem filiorum Botka et eadem via versus ocoidentem separat terras claustri predioti a terris filiorum Botka ibique peruenitur ad vnam metam terream, que distingit terras ckustri a terris filiorum Botka; deinde declinando de via in aliam viam versus meridiem et sic in eadem procedendo versus occidentem est vna meta terrea; deinde procedendo simiii modo peruenitur ad vnam metam terream, in qua arbor est quercina; deinde eundo per eandem viam et plagam et peruenitur iterum ad vnam metam terream; deinde ascendendo ad monticulum peruenitur ad vnam metam terream, in qua est arbor quercina; deinde eundo in eadem via versus occidentem peruenitur ad vnam metam terream; item deinde descendendo montdculum est vna meta terrea erecta; deinde asscendendo

265 per vnam vineam prope vnam arborem piri est vna meta terrea; deinde eundo versus partem septemrionalem peruenitur ad vnam metam terream; deinde transeundo peruenitur ad vnam magnam viam versus septemtrionalem plagam, que via versus occidentem separat terras domini nostri regis a terris claustri prenotati et sic eundo per eandem viam versus septemitraonem peruenitur ad viam, qua itur versus sanctam cracem et circa viam est vna meta terrea ereota; deinde intrando ad eandem viam, declinando versus meridiem inter vineas peruenitur ad metam primam ibique mete'terminantur. Datum feria sexta proxima ante festum purificacionis Virginis gloriose armo domini M m o C C C m o octuagesimo secundo.
Fejer, Cod. dipl. Hung. IX, 4. 604.

217. 1382. 1. veljae. U Budimu.


Kralj Ludovik dariva Petru de Bachka pod naslovom nove donacije posjed Gostovi. Relacio Nicolai palatini. Nos Lodouicus, dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie e t c , memorie commendantes tenoare presenciaim signifdcamus quibus expedit vniuersis, quod rnagister Petrus de Bachka, nobis dilectus et fidelis, ad nostre serenitatis accedendo presenciam exhibuit nobis quasdam litteras priuilegiales capituli ecclesie Zagrabiensis hunc tenorem continentes: (Slijedi isprava zagreb. kaptola od 13. srpnja 1380. koja sadrzava prijepis isprave istoga kaptola od 1. svibnja 1351.). Quarum quidem litteraruim exhibicionibus factis idem magister Petrus nostre humiliter declarauit maiiestati, quod predicta nobilis domina Tetis nuncupata a tempore premisse collaoionis vsque vite sue terminum in pacifico dominio predicte possessioniis Gozthouych perstitisset ipsaque domina Tetis ab hac luce decessa eadem possessio ad ius et proprietatem nobilis domine Anna vocate, consortis sue, fillie condam Ladislai fili Hedrici de Wysnye, prioris domini et mariti eiusidem domine Tetis procreate, deuoluta extitisset et redacta, que eoiam a tempore oibitus dicte domine Tetis similiter in dominio pacifico ekisdem possessionis vsque ad hec tempora extitisset et persisteret de presenti, supplicans exinde nostre humiliter maie-

266
stati, vt propter vberioris rei cautelam cbllacioni dicte possessionis Goztouych vocate per ipsum >magistrum Nicolaum prealegate domine Tetis facte de regie pietatis clemenoia speciali consensum nostrum regium prebere ac eandem possessionem Goztouych vocatam noue donacionis nostre titulo sibd et per consequens eidem domine Anna vocate, consorti sue, perpetuo dare et conferre dignaremur. Nos itaque consideratis multimodis fidelibus seruioiis ipsius magistrii Petri, quibus idem in plerisque nostris et regni nostri negociis et expedicionibus sumpme atrduis non parcendo rebus nec persone nostre tuduit complacere maiestati, premissis humilimis eiusdem suppHcacionibus fauorabili pietate inclinati prelibate collacioni ipsius possessionis Gozthouych vooate per annotatum Nioolaum sepefate domine Tetis facte nostrum regium consensum prebentes et assensum eandem possessionem Gozthouych ipsis magistro Petro et dicte domine Anna vocate consorti sue eorumque heredibus et posteritatibus vniuersis noue donacionis nostre titulo et omni eo iure, quo ad nostram dinoscitur pertinere collaoionem^ dedimus, donauimus et contulimus, ymmo damus, donamus et conferimus iure perpetuo et irreuocabiliter possidendam, tenendam pariter et habendam presencium patrocinio mediante, saulvis (!) iuribus alienis, presentes autem quamprimum nobis in specie fuerint reportate easdem in formam nostri priuilegii redigi faoiemus. Datum Bude in vigilia festi purificacionis Virginis gloriose anno domini millesimo C C C m 0 L X X m o secundo.
Orlginal na pergameni u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, NRA fasc. 446 nr. 8. Na hrptu se nalazi ostatak utisnutog pecata.

218. 3382. 3. veljae. U Rimu.


Papa Urban VI postavlja Nikolu Marchi za opata samostana sv. Stjepana de Pinis kraj Splita. Urbanus episcopus servus servorum dei dilecto filio Nicolao Marchi, abbati monasterii sanoti Stephani de Pinis ordinis sancti Benedicti, Spalatensis diocesis, salutem efe apostolicam benedictionem. Solicitudinds studium circha diversa, quae agenda nostris incumbunt humeris, et illud pobissimum, ut circha ecclesiarum et monasterioiram oninium statum et illorum maxime, quae sunt pastorum regdminibus destituta, sic solicita dilligentia intendamus, quod ecolesiae et monasteria eadem nostrae occupationis studio

267
superni favoris auxilio suffraganite praeserventur a noxiis et prosperitatis votive successibus gratulentur, dudum siquidem quondam Nioolao, abbate monasterii sancti Stephani de Pinis ordinis sancti Benedieti Spalatensis dioecesis, regimini eiusdem monasterii praesidente, nos cupientes ipsi monastenio cum vacaret per apostolicae sedis prudentiam utilem et idoneam praesidere personam, provisionem ipsius monasterii ordinatiani et dispositioni nostrae ea vice duximus specialiter reservandam, decernentes extunc irritum et inane, si secus super huius (!) per quoscunque, quavis auctoritate facientes, scienter vel ignorare contingeret acceptari, postmodum vero dicto monasterio per obitum ipsius Nicolay abbatis, qui extra Romanam curiam diem olausit extremum, vaoante, nos vacatione huiusmodi fidedignis relationibus intellecta, ad proviisionem ipsius monasterii celerem et felioem de qua nullus praeter nos hac vice se intromittere potuit, neque potest, reservatione et decreto oibsisitentibus supradictis, ne monasterium ipsum longe vacationis exponereitur incomodis, paternis et solicitis studiis intendentes post deliberationem, quam de praeficiendo eidem monasterio personam utilem et etiam fruotuosam cum fratribus nostris habuimus diligentem demum ad te monachum dicti monasterii, ordinem ipsum expresse professum et in saoerdotio constitutum, cui de religionis zelo, literarum scientia, vitae <munditia, honestate morum spiritualium, prudentia et temporalium circumspectione aliisque multiplicium virtutum meritis apud nos fideddgna testimonia perhilbentur, direximus oculos nostrae mentis, quiibus omnibus debita meditatione pensatis, de persona tua ndbis et eisdem f ratribus ob dictorum tuorum exigentiam meritoram aocepta de eorundem fratrum consilio eidem monasterio auctoritate apostolica providemus teque illi praeficimus in abbatem curam et admimistrationem ipsius monasterii tibi 1 spiritualibus et temiporalibus plenarie comittendo in illo, qui dat gratias et 'largitur praemia confidentes, quod dirigente domino aotus tuos praefatum monasterium per taae industriae et circumspectioms studium fructuosum regetur utiliter et prospere dirigetur, grataque in eisdem spiritualibus et temparalibus suscipiet incrementa. Volumus autem, quod solitus monachorum et ministrorum numerus in dicto monasterio nullatenus minuatur. Quooirca discretioni tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus onus regiminis dicti monasterii reverenter suscipiens, sic te in eius cura salubriter exercenda fidelem exhibeas et etiam fructuosam, quod idem monasterium per laudabile tuae diligentiae studium gubernatori provido et fructuoso administratore gaudeat se oomissum tuque praeter aeternae retributionis premium, nostram et dictae sedis benedictionem et gratiam exinde uberius consequi merearis. Datum Romae apud sanctum Petrum, I I I . nonas februarii, pontiEeatus nostri anno IV. Bulletino XII suppL III, p. 8.5.

268

219. 1382. 9. veljae. (U azmi).


Kaptol cazmanski naredbom slavonskih banova Ivana i Stjepana Lendavskih od 29. listopada 1381. uvodi u posjed dobra Zelcnice Pavla, sina Jurja Zrinskog, koji se je dugo parnicio zbog istog posjeda s Pavlom, sinom Stjepana bana od Krupe. Magnificis viris dominis Stephano et Iohanni de Lendua, baniis regni Sclavonie^ amicis eorum reverendis, capituhim Chasmensis ecclesie amicitiam paratam cum honore. Noverit vestra magnitudo nos literas vestras statutorias per vos nobis directas recepisse in hec verba: (Slijedi isprava od 29. listopada 1381). Nos itaque vestris petitionibus amicabilibus annuentes, una cum prefato Steiphano filio Nicolai de Gk>richa, homine vestro, Benediotum sacerdotem, chori ipsius ecolesie nostre prebendarium, hominem nostrum, ad premissa peragenda pro testimonio duximus destinandum; qui demum ad nos exinde reversi nobis ooncorditer retulerunt, quod ipsi feria secunda proxima post festum purificationis Virginis gloriose nunc pretefitum ad faciem prefate possessionis Zelchniicha vocate pariter aocessissent, ubi tribus diebus legitimis residentiam facientes, vicinis et commetaneis suis uiniversis inibi convocatis et presentibus eandem possessionem cum omnibus suis utilitatibus et pertinentiis eidem magistro Paulo, fiMo Georgii, statuissent perpetuo possidendam, nullo penitus inibi contradiotore apparente. In cuius rei memoriam presentibus sigillum nostrum duximus appendendum. Datum in dominica exsurge anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo secundo.
Thaloczy-Barabas, Cod. Blag. 173.

220. 1382. 20. veljae. (U Poegi).


Pozeski kaptol javlja banu Stjepanu i Ivanu Lendavskim da je po nalogu kralja Ludovika od 25. sijecnja 1382. uveo palatina Nikolu Gorjanskog u posjed Beleukateleke. Magnifiois viris dominis Stephano et Iohanni de Lyndwa, regni Sclauonie banis amicis eorum honorandis, rapitulum ecclesie beati Petri de Posega amicieie debitum et honoris continuum incrementum. Recepi-

269

mus litteras excellentissimi domini nostri Lodouici, dei gracia incliti regis Hungarie, sub maiori sigillo hunc tenorem continentes: (Slijedi isprava kralja Ludovika od 25. sijecnja 1382.) Nos itaque mandatis supradicti domini nostri regis obedire cupientes, ut tenemur, secundum earundem litterarum suarum continenciam cum prenominato Paulo filio Matheus, homine ipsius domini nostri regis, nostrum hominem Matheum sacerdotem, chori nostri magistrum altaris omnium sanotorum, ad exequendum premissa pro testimonio transmisimus; qui postmodum ad nos reuersi nobis concorditer retulerunt, quod idem homo regius presente dioto testimonio nostro feria quatra proxima ante dominicam esto michi proxime preterita ad faciern supradicte possessionis Beleukateleke vocate in comitatu de dicta Orbaz existentis vicinis et commetaneis eiusdem vniuersis inibi legitime conuocatis et presentibus accedendo eandemque nomine iuris prefati domini palatini recaptiuando eidem domino palatino iure sibi inoumbente statuisset perpetuo possidendam, nullo penitus ibidem contradictore apparente. Datum feria quinta proxima post diem oinerum anno domini superius annotato.
Transumpt 19. srpnja 1382.

221. 1382. 24. veljae. U Ninu.


Ninski kaptol prepisuje na molbu grada ibenika povelju kraljice Elizabete od 22. prosinca 1381. kojom stiti taj grad protiv Vlaha Nos capituhim vniversum Nonensis ecclesie memorie commendantes tenore presenoium significamus quibus expedit vniuersis, quod nobis existentibus in ecclesia nostra congregatis accessk nobilis vir ser Duymus Zuratig, ciuis et ambaxiator ciuitatis Scibinicensis, presentans quasdam literas sacre regie maiestatis domine nostre naturalis serenissime regine Vngarie patentes scriptas in carta bombicina ipsius celsitudinis paruo sigillo consueto a iparte intrinseca sigillatas, petens ipsas rescribi facere, quarum tenor talis est: (Slijedi isprava kraljice Elizabete od 22. prosinca 1381. g.) Nos uero peticiones dicti ser Duymi adimplere volentes, ut tenemur, dictas literas inspeximus et eas invenimus non rasas, non canzelatas, non in alliqua sui parte vioiatas, et dictas literas legi fecimus cum presenti nos-

270
tra eopia. Ac quia insimul omnia bene concordabant, nil tamen addentes, uel minuentes, quod mutet sensum uel variet intellectum, ad instantiam et pefcitionem prefati ser Duymi hanc presentem copiam nostram in formam priuilegii redactam sigilli pendenti[s] nostri capituli soliti et antiqui feoimus munimioie roborari. Actum et datum None, in nostra rathedrali sub anno nativitatis domini millesimo CGG m o ootuagesimo secundo, indictione quinta, die X X I I I I februarii, temporibusque sanctissimi in Christo piatris et domini nostri dornirii Vrbani diuina prouidencia pape sexti, pontiffioatus eiusdem anno quarto.
Original na pergameni u arhivu Narodnog muzeja kole fankovia). Na ispravi visi pecat kaptola ninskog. Fejer, Cod. dipl. Hung. X l, p. 50. u Budimpeti (Zbirka Ni-

222. 1382. 5. oujka. U Zadru.


Dobre, zena Mihovila stolara, prodaje svoju kuu Ivanu de Petrico. In Christi nomine. Amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo, indiotione quarta, die quinta mensis martii, regnante serenissimo principe et domino nostro naturali domino Lodouico, dei gratia inclito rege Hungarie, Polonie et Dalmacie, temporeque reuerendi patris et domini domini Petri de Matafaris, dei et sanote sedis apostolice gratia arohiepisoopi Iadrens'is, ac magniffici et potentis viri [domini Henrici Bubech] regnorum Dalmatie et Croatie bani generalis et comitis Iadrensis prouiintie. Dobra condam Glubislaui et vxor magistri Michaelis marangoni de Iadra uoluntate et consensu dioti mariti sui ibi presentis, uolentis, conscentientis et parabolam ei dantis per se et suos heredes et successores dedit et uendidiit iure proprio et imperpetuum viro nobili ser Iohanni condam ser l l i o m e de Petrigo, ciui Iadre, ementi pro se et suis heredibus et successoribus non de bonis dotalibus, set de bonis palafrenalibus ipsi Dobre post nuptias suas additis, ut dixit, vnam suam domum partim de muro et partim de lignamine copertam de cupis cum suo ambitu positam Iadre in confinio sancti Saluatoris, cui hii sunt confines, ut dixerunt: de trauersa curia ecclesie sanoti Petri veteris de Iadra, de siroco dictus ser Iohannes emptor; de quirina partim diotus ser Iohannes emptor et pantim ambitus conuicinaliis et de borea partim ser Augustinus de Oigalis mediante muro comuni et pardm dictus ambkus conuicinalis; et forte ipsi domui alii sunt sibi oonfines veriores, ad habendum, tenendum et

271

possidendum et quicquid dicto emptori uel suis heredibus et successoribus de ipsa domo deinceps melius placuerit faoiendum sine contradietione dicte uenditricis uel suorum heredum et suocessorum cum omni accessu, ingressu, introytu et exitu suo, viis, seruitutibus^ stilicidiis, aqueductibus, adiacentiis et pertinentiis suis superioribus et dnlferioribus et eum omnibus iuribus et actionibus ipsi domui in integrum spectantibus, competentibus et pertinentibus a cello lusque ad habissum; dans et ooncedens dicta uenditrix ipsi emptori omnia sua iura omnesque actiones et rationes reales et personales, vtiles et directas, tackas et expressas atque mixtas, que uel quas et qualia ipsa uenditrix habet uel habere uidebatur, poterat et posset in ipsa domo aduersus quascumque personas huius mundi, consitituens dicta uenditrix eundem emptorem in ipsa domo procuratorem, ut dn rem suam, et ponens eum in locum suum ac etiam dans et concedens diota uenditris (!) ipsi emptori potestatem intrandi et aprehendendi tenutam et corporalem possessionem de ipsa domo, quam se dicti emptoris nomine possidere oonstituit, donec dictus emptor de ipsa domo tenutam et possessionem aprehenderit corporalem. Quam domum promixit quoque dicta uenditrix stipulatione solempni per se suosque heredes et successores ipsi emptori suisque heredibus et successoribus excalumpniare et deffendere contra vnamquamque personam huius mundi de iure sub pena quarti^ qua soluta uel non, nichilommus contraetus iste suam semper obtineat roboris firmitatem et eum reff ectione omnium damnorum, interesse et expensis litis et extra et cuiri obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et hoc pro precio et nomine precii ducatorum centum et uiiginti boni auri et iusti ponderis, quos denarios et precium dicta uenditrix guarentauit, contenta et confessa fuit se manualiter babudsse et recepisse et in se habere dixit a dicto emptore, renuncians super hoc sponte et per pactum diota uenditrix exceptioni et probationi non datorum, habitoram et receptorum ac sibi manualker numeratorum dictorum centum et uiginti ducatorum aairi dicto emptore dicba de causa tempore ihuius contractus, omni spey future numerationis et traditionis omnique aliii suo iuri et legum ac muliebri auxilio et pro predictis orrmibus et singulis melius actendendis et obseruandis sponte et per pactum dicta uenditrix obligauit se suosque heredes et successores et omnia sua bona presentia et futura penes dictum emptorem et suos heredes et successores et ad conueniendum tam realiter quam personaliter semel et pluries usque ad plenariam et condignam satisfactionem omnium prediotorum Iadre et vbique looorum nunc et omni tempore. Aotum Iadre in confinio sancti Saluatoris in domo habitationis dicti emptoris presentibus ser Marino condam ser Miche de Ginano, ciue Iadre, et Yuarnio meroario condam Vochse, habitatore Iadre, testibus uocatis, rogatis et aliis. Ego Gregorius condam Gregorii de Zadulinis examinator me subscripsi.

272
Signum not. Ego Petrus dictus Perenganus condam domini Aconis de Lemicetiis de Padua, imperiali auctoritate et comunis Iadre notarius iuratus, hiis omniibus interfui et rogatus predicta bona fide scripsi.
Original na pergameni. Historijski arhiv u Zadru: Pergamenae notariles I, nr. 49.

223. 1382. 12. oujka. (U Zagrebu).


Zagrebaki kaptol po nalogu kralja Ludovika prepisuje ispravu od 26. listopada 1343. kojom Nikola od Ludbrega i neki plemii iz Moravca ureuju medusobne posjedovne odnose. Nos capitulum ecclesie Zagrabiensis memorie commendanites tenore presencium significamus quibus expedit vniuersis, quod anno domini M m o C C C m o LXXX m o secundo, die festi beati Gregorii pape, Georgius filius Iaoobi, Paulus et Nicolaus, filii Mychaelis de Moroucha, ad nostram personaliter accedentes presenciam exhibuerunt et apportarunt nobis quasdam litteras clausas excellentissimi principis domini Lodouici, dei gracia incliti regis Hungarie, Polonie, Dalmacie e t c , domini nostri naturalis, eius maiori sigillo rotundo consignatas nobis loquentes in quibus nobis mandabatur, quod quia prefati Paulus et Nicolaus, filii Michaelis, litteralia eorum instrumenta super possessionariis iuribus ipsorum sub priori nostro sigillo confecta infra tempus et terminum ad hoc deputatum et prefixum ad nos confirmanda ceteris prepediti negociis portare et nobis offerre nequierunt, ideo ea seu eas, dum ad nos portarent, dummodo iusto et racionabili titulo emanata seu emanatas fore cognosceremus per nouum nostrum sigillum confirmare deberemus, Inter que mstrumenta prefati nobiles exhibuerunt et apportarunt nobis quasdam litteras nostras patentes priori nostro sigillo consignatas tenoris subsequentis ruinam in sigillo propter malam conseruanciam pacientes, petentes nos debita cum instancia, v,t tenorem earundem de verbo ad uerbum transcribi et appensione nostri sigilli faceremus consignari, quarum tenor talis est: (Slijedi listina kaptola zagrebackog od 26. listopada 1343. g.) Nos igitur mandatis ipsius domini nostri regis obtemperantes, vt tenemur, dictas litteras de verbo ad uerbum transscribi et appensione nostri sigilli fecimus consignari. Datum die et anno domini supradictiis.
Original na pergameni u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-61.

273

224. 1382. 14. oujka. U Viegrau.


Kraljica Elizabeta nalaze kaptolu u Pecuhu da svoju ispravu o posjedu samostana u Strezi izda u svecanom obliku povelje. Fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus visis presenitibus litteras vestras super faoto reambulancionis et statucionis domus claustralis religiosorum virorum fratrum heremitarum dlaustri omnium sanctorum de Ztreza et cuiusdam particule terre ipsis facte nobis rescripcionales in formam vestrarum priuilegialium litterarum more solito redigi faciatis et facere debeatis, secus nullatenus facientes in premissis. Datum in Wyssegrad, feria sexta proxima post dominicam oculi anno domini c C C m o L X X X m o secundo. M mo
Transumpt 7. lipnja 1382.

225. 1382. 25. oujka. U Buimu.


Kralj Ludovik nalae zaladskom samostanu da posaije svog povjerenika kod razgranienja posjeda Petrinja, pripada Jurju Zudaru. Lodouicus, dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie e t c , fidelibus suis conuentui Zaladiensi salutem et graciam. Dicit nobis magister Georgius d)ictus Zudar, quod quedam possessio sua Petryna vocata cum suis pertiinenciis in comitatu Zagrabiensi apud manus suas existens legitima reambulacione et ab aliorum possessionariis iuribus metali distinccione et separacione plurimum indigeret. Suiper quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Petrus de Rachychek uel Iohannes fiUus Gregorii de eadem, aut Nicolaus, filius Nicolai de Temerenie, seu Valentinus, filius Iohannis de eadem Temerenye, siue Phylypus, filius Geren de eadem, aliis absentibus homo noster, ad faciem dicte possessionis Petryna vocate et pertinencias eiusdem vicinis et commetaneis earundem vniuersis inibi legitime conuocatis et presentibus accedendo reambulet ipsas per ueras earum metas, nouas iuxta veteres in locis necessariis erigendo, reambulatasque et ab aliorum iuribus possessionariis metaliter separatas
18 CODEX

274
et distinctas relinquat easdem eidem magistro Georgio eo iure, quo sibi dinoscuntur pertinere perpetuo possidendas, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, citet ipsos contra annotatum magistrum Georgium in presenciam regni nostri Sclauonie bani ad terminum competentem racionem contradiceionis eorum reddituros, et post hec ipsius reambulacionis seriem cum cursibus metarum, uel si necesse fuerit nomina contradictorum et citatorum, si qui fuerint, terminoque assignato eidem bano more solito rescribatis. Datum Bude in festo annunciacionis beate Marie virginis anno domini M m o C C C m 0 LXXX m o secundo.
Transumpt 11. svibnja 1382.

226. 1382. 7. travnja. U Zagrebu.


Dionizije, zupnik u Novoj Vesi, svjedofi da su malodobnici Kavke, zene Simunove, zajedno s vinogradom predani na brigu Matiji Nikole de Koznicha.
Tkali, Mon. civ. Zagrab. I 294.

227. 1382. 8. travnja. U Zadru.


Franjo Ivana de Zadulinis izjavljuje da je od Pelegrine, udovice Franje de Grisogonis, zatim od Jurja Koze de Saiadinis i Ivana Dragojeva, izvritelja oporuke Palmucije, zene Mafeja de Matafaris, kupio i zatim prodao ubonici, kojom rukovodi ista Pelegrina, neke zemlje kod Petrcana za 670 dukata. In Christi nomine. Amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo secundo, indictione quinta, die octauo mensis aprilis. Regnante serenissimo principe domino nostro domino Lodouico dei gratia rege Vngarie, Polonie, Dalmatie e t c , temporeque reuerendi patris domini Petri de Matafaris, Iadrensis archiepiscopi, ac magnifici viri domini Henrici Bubek, Daknatie et Crohatie bani ac Iadre comitis. Nobilis vir dominus Franciscus condam Iohannis de Zadulinis de Iadra per se suosque heredes et successores ex causa uenditionis fecit uigorem et robur no-

275 bili domine Pelegrine, relicte ser Francisci de Grisogonis de Iadra, presenti et recipienti nomine ac vice pauperum hospitalis eiusdem domine Pelegrine et pro eis de quodam publico instrumento emptionis quarundam petiarum terre vnius scilicet ad terraticum pastinate, de qua pars quarta fructuum reddi debet, que est gognariorum viginti quinque uel circa posite ad Petreganum in confinio sancti Vigillii intra sua latera. Item vnius terre vineate gognaiorum circa quatuor, de qua tertia pars reddi debet, posite ad Petrec/anum in confinio sancti Bartolomei intra sua latera et confines. Item vnius terre pastinate gognaiorum octo uel circa, de qua reddi debet tertia pars fructuum posite ad Petrec,anum in confinio sancti Bartolomei intra suos confines. Item vnius terre pastinate gognaiorum octo uel circa, de qua reddi debet tertia pars fructuum, posite ad Petreganum in confinio sancti Bartolomei intra suos confines. Item vnius terre pastinate gognaiorum octo uel circa, de qua reddi debet tertia pars fructuum, posite ad Petreganum in confinio sancti Bartolomei intra suos confines. Item vnius derri gognaiorum septem uel circa positi ad Petrec^anum in confinio sancti Bartolomei intra suos confines. Item vnius terre aratorie gognaiorum quindeoim uel circa posite ad Petrecanum in confinio sancti Martini intra suos confines. Quas omnes terras idem dominus Franciscus emit a domino Gregorio condam Cose de Saladinis a suprascripta domina Pelegrina et a lohanne condam Dragoi, commissariis nobilis domine domine Palmutie, vxoris condam domini Maffei de Matafaris, ut de bonis dicte commissarie, ut patet publico instrumento emptionis facto de ipsis terris manu mei notarii infrascripti sub millesimo trecentesimo octuagesimo primo incarnationis domini nostri Iesu Christi, indictione quinta, die vigesimo sexto mensis ianuarii, dans, cedens, conferens, transferens atque mandans idem dominus Franciscus dicte domine Pelegrine nomine et uice pauperum predicti sui hospitalis omnia sua iura et actiones reales et personales, utiles et directas, tacitas et expressas, que et quas habebat et habere poterat in dictis terris uigore et forma dicti instrumenti emptionis, quod quidem instramentum emptionis idem dominus Franciscus dedit et tradidit eidem domine Pelegrine recipienti uice et nomine pauperum predicti sui hospitalis et pro eis ibidem et in presenti constituens ipsam dominam nomine iam dioto suam procuratricem, ut in rem suam, dicto nomine et ponens eam et dictos pauperes in locum suum ita, quod amodo ipsa domina, quo supra nomine, et ipsi pauperes et eorum successores possint uigore et causa dicti instrumenti emptionis et presentis cessionis et uigoris et roboris dationis aduersus quamcumque personam et vniuersitiatem agere, experiri, excipere, replicare, consequi et se tueri et omnia et singula facere quemadmodum poterat ipsemet dominus Franciscus, paciscens atque conueniens se nulli alii ex aliquo contractu obligatione uel alienatione hactenus cessisse ius et iura predicfca, et si contrarium appareret, promisit ipsos paupe-

276
res indemnes conseruare. Et hoc fecit dictus dominus Franciscus pro eo, quia confessus et contentus fuit se habuisse et reCepisse a domina Pelegrina predicta soluente nomine uice pauperum predictorum et de eorum propria pecunia pro pretio et nomine pretii sexcentos septuaginta ducatos auri exceptioni dicte quantitatis ducatorum non habite et non recepte et omni alii legum et iuris auxilio omnino renuntians et promittens dicte domine Pelegrine, quo supra, nomine stipulationem predictam, iuris, cessionis, uigoris et roboris et omniia suprascripta perpetuo firma et rata habere, attendere et in nuilo contrafacere uel uenire aliqua ratione uel causa de iure uel de facto sub pena quarti et cum refectione damnorum et expensarum litis et extra, qua pena soluta uel non presens contractus sit firmus .Pro quibus omnibus obseruandis obligauit eidem omnia sua bona, hoc etiam inter dictas partes pacto speciali habito et expresse conuento, quod idem dictus Franciscus suique heredes et successores non teneantur defendere neque excalumniare ullo modo terras, iura et actiones predictas, nisi si appareret ex eius contractu solum aliqua alienatio, uenditio uel quouis modo obligatio, ut supra dictum est, facta de terris, iuribus et actionibus antedictis. Actum ladre presentibus ser Alberto de Saladinis et Iohanne Dragoi de Iadra testibus et aliis, Ego Gregorius condam Gregorii de Zadulinis examinator me subscripsi. (Signum not.) Et ego Petrus ser Tauitoli de Cingulo, imperiaili auctoritate notarius et notarius Iadre iuratus, suprascriptis interfui et rogatus scripsi et publioaui.
Original na pergameni u Arhivu sv. Marije u Zadru, mapa IV, br. 297.

228. 1382. 16. travnja. (U Cazmi).


Ivan Fabijanov proglasava pred azmanskim kaptolom nistetnima sve isprave koje su na stetu Dominika Jakobovog od Konjske u pogledu njihovih posjeda, a koje je on ili njegov otac Fabijan iznio kao dokaz pred sudom. Capitulum Chasmensis ecclesie omnibus Christi fidelibus tam presenitibus quam futuris presencium noticiam habituris salutem in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam harum serie volumus peruenire, quod Iohannes, filius Fabiani filii Woysa de Riycha, a parte vna, ab altera autem mag*ister Dominicus, filius Jacobi de Konzka, personaliter coram nobis constituti; idem Iohannes dixit et sppnte est confessus oraculo viue

277 vocis, vt si idem Fabianus pater [suu]s aut ipse Iohannes aliiquando aliquas litteras sub sigillo eiusdem magistri Dominici vel alic[uius] capituli, conuentus aut iudicum nobilium vel alias quaslibet, dum idem magister Dominicus heredes habuisset aut dum ipsos heredes nos habuisset in contrarium ipsius magistri Dorninici, filii Iacobi, aut possessionum seu porcionum possessionariarum ipsum vbilibet contingenoium et speoialiter possessionum in commetaneitate sua existencium emanasset vel emanari procurasset, ipsas litteras auctoritate presencium mortuas et inanes reliquit coram nobis et exhibitoribus ipsarum vbique nocituras. In cuius rei memoriam et perpetuam firmitatem presentes literas nostras priuilegiales ad petiicionem parcium duximus concedendas. Datum feria quarta proxima post octauas festi passce domini anno eiusdem millesimo trecentesimo octuiagesimo secundo.
Original na pergameni u Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu D-VI-62.

229. 1382. 21. travnja. U Viegradu.


Dvorski sudac Nikola de Zeech nalaze poekom kaptolu da palatina Nikolu Gorjanskog uvede u posjed Obrova koji mu je u provedenpj parnici dosuden. Amicis suis reuerendis capitulo ecclesie de Posega comes Nicolaus de Zeech, iudex curie domini Lodouici, dei gracia regis Hungarie, comitatumque Posoniensem tenens pro honore, amiciciam paratam cum honore. Noueritis, quod viro magnifico domino Nicolao de Gara, regni Hungarie palatino, personaliter ab vna, parte vero ab altera Syrak et Dominico, filiis Goyzlai, similiter personaliter Bude in festo beati Valentini martiris proxime preterito coram nobis constitutis proposkum extiterat per eosdem sponte pariter et relatum, quod licet pridem possessio Wydossouch vocata cum eius utilitatibus sub inclusione antiquarum suarum metarum per regiam serenitatem ipsi domino palatino collatJa per regium et vestrum homines simul cum terra eorum, quam ipsi Obrow vocari asseruerant, statuta extiterit, tamen quia ipsi Syrak et Dominicus eandem terram Obrow ab ipsa Wydosouch per se distinctam et aliam fere et super eadem instrumenta habere retulerant, ideo dpse dominus palatinus dictam terram Obrow vocatam ipsis Syrak et Dominico remiserat et regnarat coram nobis, eo tamen modo, quod ipsi Syrak et Dominicus in octauis diei medii quadragesime tunc proxime venturi dn Wyssegrad in curia regia vniversa eorum

278 litteraiKa instrumenta, mediantibus quibus ipsa terra Obrow ab ipsa possessione Wydosouch per se distincta esset et ipsis de iure pertineret contra ipsum palatinum similiter instrumenta sua producere debentem exhibere tenerentur indilate coram nobis iudicium in premissis per nos fiendum recepturi, hoc declarato, quod si ipsi Syrak et Dominicus qualicunque cautela imienta et inuenienda fore per litteras regias vel reginales ipsam instrumentalem exhibicionem vlterius vellent prorogare, extunc idem palatinus in diotam terram Obrow reintroeundi securam et absolutam haberet facultatem; adiecerant eciam ipsi Syrak et Dominicus, vt medio tempore dictam terram depopulare vel molestias rus-ticis super eadem terra residentibus inferre non deberent, sed ipsam terram cum suis rusticis in eodem statu, in quo tunc esset, conseruare tenerentur, quod si secus in premissis facere attemptarent, extunc alye hereditates eorum ratione huius deberent aggrauari. Tandem ipsis octauis diei medii quadragesime instantibus prefati Syrak et Dominicus per Benedictum de Doboka pro eodem palatino cum procuratoriis litteris eiusdem simul cum vniversis lkteralibus instrumentis ipsius palatini in facto dicte possessionis confectis legitimis diebus earundem octauarum coram nobis expectati nostram in presenciam non venerunt, nec miserunit se mediantibus litteris iudicialibus exinde confectis in predicto obligamine aggrauari permittendo, postulans annot atus Benedictus dicto domino pallatino in premissis iusticiam impertiri, verum quia prefati filii Goyzlow annotatam terram Obrow a dieta possesskme Wydosouch per se distinctam fore et super eadem instrumenta se haibere retulisse idemque palatinus ipsam terram vsque dictas octauas eis resignasse ipsique filii Goyzlo dicta ipsorum instrumenta, quibus mediantibus ipsa terra eis pertineat et ab ipsa possessione Wydosouch separata fuerit in dictis octauis indilate eo modo, quod ipsam instrumentalem exhibicionem ab eisdem octauis nulla cautela adinuenta ulterius valerent dilatare, si vero exhibere non curarent, tunc idem palatinus in dominium eiusdem terre introeundi haberet facultatem producere asumpsisse ex premissis reperiebantur nuncque ipsius palatini instrumenta sua coram torum dicto Benedicto in persona ipsius palatini instrumenta sua coram nobis exhibente et lege expectante venire vel mittere non curarunt et ob hoc ipse palatinus in dominium eiusdem terre iterate legitime introducendus fore agnoscebatur. Pro eo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Paulus, filius Mathei de Stychnyk vel Benedictus, fihus Dyonisii de Farkashege aut Alexander, filius Benedicti de Hualenteleke, an Iacobus, filius Vrbani de Luknye, aliis absentibus homo regius, ad faciem dicte terre Obrow vocate vicinis et commetaneis suis illic legitime conuocatis et presentibus accendendo eandem cum omnibus utilitatibus et pertinenoiis suis ad dictam possessionem Wydosouch dicto palatino iure sibi

279

attinenti statuat perhempnaliter possidendam, contradictione dictorum filiorum Goyzlow et aliorum quorumlibet preuia racione non obstante, et post hec ipsius possessionarie statucionis seriem ad octauas festi penthecostes nunc venturi domino nostro regi fideliter rescribatis. Datum in Wyssegrad, tricesimo die termini prenotati, anno domini millesimo GGC octuagesimo secundo.
Transumpt 19. srpnja. 1382.

230. 1382. 23. travnja. U Viegradu.


Kraljica Elizabeta nalaze dalmalinskim gradskim opinama na kopnu i moru, da spreme i opreme ratne brodove i da ekaju zapovjedi hrvatskog i dalmatinskog bana. Elisabeth, dei gratia Ungariae, Poloniae, Dalmatiae etc, fidelibus suis universis et singuiis rectoribus, iudicibus, consiliis civitatum et locorum Jadrae, Ragusii, Sibenici, Tragurii, Spalati, Cathari et insularum Lesinae et Braoiae, Arbi et Kersi caeterisque communitatibus regni nostri Dalmatiae salutem et gratiam. Quoniam pro cujusdam ardui executione negotii honorem serenissimi domini nostri regis ac nostram concernentes potentiam maridmam, sine qua illud perfectionem assumere non valet, oportet experiri, fideMtatibus vestris strictissime precipiendo mandamus, quatenus mox visis praesentibus omnes galeas, parascernos, brigentinos et quodlibet aliud genus classis, quod sit aptum belilis aequoreis, sicut etiam magnificus vir fidelis noster dilectus dominus Emericus Bubek, regnorum nostrorum Dalmatiae et Groatiae banus, vobis nostro reginali verbo firmiter mandabit, armare debeatis et sic ordinari facere, ut homines necessarios pro his classibus armandis disponere se taliter mandare, quatenus quotiescunque habitam post praesentium notitiam ad requisitionem fidelis nostri domini Surici (!) bani praetaxati sine aliqua mora ipsi possit cum navigiis hujusmodi armatis, et perfecte praeparatis ad locum, quem idem dominus banus ordinabit, maritimum iter feliciter arripere: scientes, quod si quis vestrum ausu temerartio praesentibus non paruerit omni cum effectu, regiam et nostram indignationem subire et nihilominus tales mandatoram neglectiones supplicio debitae pecuniae corrigemus. Datum in Visograd, die 23. mensis aprilis, anno domini 1382., V. indiotione.
Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae, lib. V, cap. 1, p. 248.

280

231. 1382. 1. svibnja. U Zoliju.


Kralj Ludovik nalaze banu Emeriku Bubeku da bude spreman da s vojskom pritece pomo kralju Sicilije Karlu. Ludovicus etc. fidelibus suis magnifico viro Emerico Bubek, regnorum Dalmatiae et Croatiae bano, item rectoribus, consiliis et communitatibus civitatum ac insularum Dalmatiarum, quibus expedit, salutem et gratiam. Quia sentimus adversus serenissimum principem dominum Carolum, Jerusalem et Siciliae regem illustrem, fratrem nostrum carissimum^ et ejus regna non modicam gentium armigerarum potentiam debere hostiliter advenire, dpsumque fratrem nostrum non valemus salvo honore permittere inauditum, fidelitatem igitur vestram requirimus eique damus in mandatis, quatenus mox hafoita praesentium notitia vos cum galeis, navigiis et aliis exercitus necessariis adeo velitis disponere et munire studeatis, ut, dum tempus opportunum advenerit, in subsidium ipsius fratris nostri dilecti, more dispendio amputato egredi et proficisci valeamus, in quo nobis grate complacet. Datum Zolii3 in festo sancti Philippi et Jacobi apostolorum, anno domini 1382.
Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae, lib. V., cap. 1., p. 248.

232. 1382. 1. svibnja. U Rimu.


Papa Urban II daje upute sabiracu papinske desetine u Dalmaciji i nekim drugim zemljama kako ima sabrati trogodisnju zaostalu desetinu. Urbanus episcopus, seruus seruuorum dei, dillecto filio Viviano, ordinis Cruciferorum magistro, redituum et prouentuum in Lombardie et nonnullis partdbus camere apostolice debitorum colleotori, salutem et apostolicam benedictionem., Nonnullorum peruersorum, a quorum oculis dei timor abscessit et quorum vie perverse sunt et infames gressus eorum, sic excreuit dampnata presumptio, quod ipsi velut alieni fiiii per cecitatis . . . . oberrantes Romanam ecclesiam, matrem cunctoram fidellium et magistram. iniuriis et dampnis affioere eiusque terras et bona atque iura occupare et

281 inuadere et sisma in dei ecclesia ponere et fidem catholicam } quantum in eis est, inficere et deprauare non verentur, ad quorum insolemtias refrenandas et predictorum deffensionem et recuperationem terrarum ac bonorum etiam iurium, prout debitum nostri requirit officii, tot et tanta de presenti nos subire opportet honera expensasque ad illa ferenda prouentus nostre camere, quam omnino pecuniis exhaustam reperimus, sufficere non possunt, quod nos ansie cogitantes et uias et modos rationabiles et honestos, quibus necessarie subportationi huiusmodi honerum valleamus sufficere sollicite perquirentes et reputantes equum et congruum, ut dicta Romana ecclesia ab ali'is ecclesiis et personis ecclesiasticis, quarum ipsa est capud, in suis necessitatibus adiuuetur, deliberatione super hiis prehabita diligenti decimam omnium reddituum et prouentuum ecclesiasticorum in Aquiliensi, Gradensi, Mediolanensi, Ravenatensi, Iadrensi, Spallatensi, Ragusiensi et Anitibarensi prouinciis ac insulis et partibus consistentium per tres annos a prima die mensis iunii proxime venturi inchoandos corntinuo subsequentes in subsequentibus terminis singulis annis dictorum trium annorum soluendam et etiam exigendam ab omnibus et singulis patriarchis, archiepiscopis, episcopis ceterisque prelatis et personis ecclesiastieis secularibus et regularibus exemptis et non exemptis huiusmodi redditus et prouentus in predictis prouinciis ac partibus et 'insulis obitinentibus et obtenturis infra dictum terminum cuiuscumque preheminentie, dignkatis, status, religionis, ordinis uel condicionis existant, quibus aut eorum alicui nulla priuilegia aut indulgentias sub quacumque verborum forma vel expressione concessa, quod ad hoc volumus suffragari preterquam a venerabilibus fratribus nositris sancte Romane ecclesie cardinalibus huiusmodi redditus et proventus in dictis provinciis ac partibus et insulis obtinentjibus et obtenturis in posterum, qui nobiscum asidue indefessis laboribus honera universalis ecclesie sorciuntur nec non a dillectis filiis hospitalis sanoti Iohannis Ierosolimitani et beate Marie Theotonicorum magistris, prioribus, preceptoriibus et fratribus, qui contra hostes fidei Christiane exponunt iugiter se et sua. Quos cardinales, magistros, priores, preceptores et fratres a prestatione huiusmodi decime exemptos esse volumus et immunes solvendam, exigendam et colMgendam, ac in elevatione dictorum honerum convertendam imposuimus et imponimus per presentes, volentes quod huiusmodi decima per ite, qui fructuum, redituum et proventuum in dictis provinciis, insulis et partibus camere apostolice debitorum cdllector existis et quem eiusdem decime collectorem deputavimus et tenore presencium deputamus, et subcollectores tuos clericos dumtaxat, quos tu ad id deputabis sub ipsis patriarchiSj archiepiscopis, episcopis et prelatis ac personis aliis ecclesiasticis secularibus et regularibus exentds (!) et non exemptis in provinciis et insulis ac partibus supradictis redditus et proventus huiusmo-

282 di, ut preffertur, habemtibus et infra dictos tres annos habituris preterquam a predictis cardinalibus, magistris, prioribus, preceptoribus et fratribus de ipsis dumtaxat redditibus atque proventibus colligatur et etiam exigatur sine iniuria et opressione quacumque. Itaque per te vel subcollectores tuos predictos ad reditus et proventus ecclesiasticos extra dictas provincias et insulas ac partes consistentes compulsionis officium nutlatemus extendatur. Primurn enim terminum solutionis medietatis huiusmodi decime primi anni dicti trienii statuimus et esse volumus festum aasumptionis beate Marie virginis de mense augusti proximum venturum, secundum vero terminum alterius medietatis ipsius decime primi anni festum annunciationis eiusdem beate Marie immediate secuturum, in aliis duobus annis dicti trienii similibus termims observandas dictaque exactio fiat secundum taxationem decimc in dictis provtinciis et insulis ac partibus factam vel ubi nulla huiusrnodi certa fuerit, secundum modum, morem et consuetudinem in exactione ei solutione huiusmodi decime observatos et aliqua honera illorum, a quibus huiusmodi decima exigetur, et ne de moneta, in qua fiet et fieri debebit soiutio dicte decime valeat exitari (!), vitenturque gravamina, que propter hoc viri ecclesiastici sunt perpessi, volumus, quod per te et subcollectores tuos prefatos irjsa decima ad monetam in dictis fcerminis in prefatis provincis et insulis ac partibus comunker curentem levetur et etiam exigatur, et tibi et subcollectoribus prediotis nomine camere apostolice recipientibus persolvatur iuxta constitutionem super hoc editam in concilio Vianensi, ita quod pretextu alicuius cambii debitores et solutores dicte decime non graventur, quodque iuxta constitutjionem eiusdem Vianensis concilii calices, libri et alia ornamenta ecclesiarum divinis officiis deputata ex causa pignoris vel alia occasione dicte exactionis nullatenus capiantur, distrahentur vel etiam occupentur. Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus a prefatis patriarcis, archiepiscopis^ episcopis ceterisque prelatis et persoriis ecclesiasticis de ipsorum ecclesiasticis reditibus et proventibus, quos infra tuam collectoriam obtinent et per dictum triennium obtinebunt, preterquam a cardinaUbus, magistris, prioris (!) preceptoribus et fratribus supradictis per te vel alium seu alios exigere vel coligere studeas diligenter. Nos enim tibi prefatos patriarchas, archiepiscopos, episcopos, prelatos et personas ecclesiasticas supradictas huiusmodi reditus et proventus infra didtam collectoriam tuam obtiinentes et per huiusmodi triennium ut presemittitur obenturos cardinalibus, magistris, prioribus preceptoribus et fratribus supradictis dumtaxat ad solvendum tibi vel a te deputandis dictam decimam in eisdem terminis, prout superius est expressum, auctoritate nostra per censuram ecclesiastticam et etiam per sequestrationem ipsorum redituum et proventuum in eisdem provinciis et insulis ac partibus consistentium, sii expediens fuerit, per te vel alium seu alios compellendi plenam et liberam concedimus tenore presencium fa-

283
cultatem non obstante, si eisdem patriarchis, archiepiscopis, episcopis, prelatis et aliis personis ecclesiasticis vel quibusvis aliis comuniter vel divisim ad predictam sit sedem indultum, quod ad solutionem huiusmodi decime minime teneantur id compelli aut quod interdici, suspendi aut excomunicari non possint per litteras apostolicas, que de indulto huiusmodi et toto eius tenore ac de verbo ad verbum et propriis ipsorum ordinum, locorum et personarum nominibus plenam et expressam non fecerint mencionem, et quibuslibet privilegiis, indulgentiis, exemptionibus et litteris apostolicis quibuscumque dignitatibus seu ordinibus et specialites sanctorum Benedicti et Augustini, Cluniacensi, Qisterciensi, Premonstratensi, Cartusiensi, Grandimontanensi, Vallis Umbrose et Camaldulensi et ipsorum universitatibus generaliter vel specialiter sub quacumque forma vel conceptione verboram a memorata sede concessis, vel de quibus quorumque totis tenoribus ac de verbo ad verbum in nostris litteris plena et expressa mentio sit habenda; adhuc volumus tibique eadem auctoritate concedimus, quod tu nec non a te deputati illos de tua collectoria, quos in deffectu non facte solutionis huiusmodi decime excomunicationis, suspenssionis et interdicti sententias incurisse contingerit, ab eisdem sententiis post satisfactionem debitam facta prius fide tibi vel huiusmodi deputandi de satisfactione huiusmodi absolutionis beneficium impendere valeatis, et super irregularitate, si qua forte sint ligati, non tamen in contemptum clauium, celebrando diuina vel immiscendo se illis contracxerint, possitis etiam dispensare, ceterum quia nonnulle forsan ex personis ecclesiasticis supradictis adeo pauperes sunt, quod ad solutionem huiusmodi deoime impotentes existant, vdlumus, quod quoad illos de tua collectoria, qui per te sumarie et de plano reperti fuerint, in solutione huiusmodi decime in predictis terminis facienda, ut premittitur, impotentes, super quo tuam conscienciam honeramus, prefatas relaxes semtentias et super irregularitate, si qua sint ligate, non tamen in contemptum clavium celebrando divina aut miscendo illis contraxerint cum eisdem etiam autoritate nostra dispenses, nostre autem intentionis existat, quod hii, quorum facultates ad integram soMutionem huiusmodi decime, subportatis allis honeribus consuetis non suppetunt, ultra quam iuxta suarum huiusmodi facultatum exigenciam comode possent, illi vero qui de ipsa decima nichil solvere poterunt, super qua impotencia tuam conscdentiam honeramus, ad soluendum aliquid pretextu impositionis huiusmodi nullatenus compellaratur. Datm Rome apud sanctum Petrum, kalendis maii, pontificatus nostri anno quinto.
Transumpt 1383. 24. veljae.

284

233. 1382. 17. svibnja. (U Poegi).


Kaptol pozeski javlja kralju Ludoviku da je po nalogu dvorskog suca Nikole de Zeecha uveo u posjed Obrova u upaniji vrbaskoj paltina Nikolu Gorjanskoga. Excellentissimo domino eorum Lodouico dei graoia inclito regi Hungiarie, Polonie, Dalmacie e t c , capitulum ecclesie beati Petri de Posega braciones in domino debitas et deuotas. Receptis litteris magnifici viri comitis Nicolai de Zeech, iudicis curie uestre magnitudinis, secundum earundem continenciam cum Paulo, filio Mathei de Stichnyk, homine vestro, nostrum hominem Georgium sacerdotem chori nostri, magistrum viddlicet altaris sancti Mychaelis archangeU, ad exequenda linfrascripta et in ipsis litteris iudicis curie sue capilte sigilli nostri consignatis plenius expressa pro testimonio transmisimus. Qui demum ad nos reuersi nobis concorditer retulerunt, quod idem homo vester presente dicto testimonio nostro feria secunda proxiima ante festum asscensionis domini nunc preteritum ad faciem cuiusdam terre Obrow vocata, vicinis et commetaneis suis vniuersis illic legitime conuocatis et presentibus accedendo eandem cum omnibus utilitatiibus et pertinendiiis suis ad possessionem Wydozouch vocatam, ubi eadem terra existeret, magnifico viro domino Nicolao de Gara, regni Hungarie palatino, lure sibi attinenti statuisset perhempnaliter possidendam, contradiccione Vyrak et Dominici, filiorum Goyzlai, et quorumlibet alic*rum preuia racione non obstante. Datum sabbato proximo post predictum festum asscensionis domini, anno eiusdem millesimo CGC ootuagesimo secundo.
Transumpt 18. srpnja 1382.

234. 1382. 21. svibnja. U Splitu.


Dujam pokojnog Blaka pred splitskim kaptolom izjavljuje da su mu Nikola i Blasko, sinovi pokojnog Andrije Marinova, namirili dug od 500 dukata te im je zato vratio zalozene posjede u Prapratnici i Lubitovi. Urikiersiis et singulis presentibus et futuris, quibus expedit ad noticiam deducimus per presentes nos Petrus . . . dus primicerius ceterique canonici et vniuersum capitulum maioris ecclesie Spalatensis qualiter nobiles viri Doymus condam Blaschi . . . persotnaliter coram nobis ad hoc

285 specialiter congregatis constitutus fuit contentus et confessus se habuisse et recepisse ac sibi integre datos, solutos et numeratos esse a nobilibus viris ser Nicolao et Btascho fratribus, filiis condam Andree Marini de eodem Tragurio, ducatos quingentos auri boni et iusti ponderis, in quibus videlicet quingentis ducatis foret ipsis fratribus partim debitor per instrumenta publica et partim ab eisdem in pecunia recepit, ut asserebat, pro quibus quidem quingentis ducatis idem Doymus per se suosque heredes et successores subpiignorauit ipsis Nicolao et Blascho integram sextam partem ville vocate Prapratniga, que pars fuit dicti condam Blaschi, patris sui, et aliam sextam partem de villa Lubitoua, que pars fuit condam Gausini, patrini sui, positeque sunt in diocesi Tiininiensi inter metas ex vno latere dicte ciuitatis Traguriensis et inter metas ex aliio latere ciuitatis Sibenicensis cum ornnibus dictarum partium pratis, pasculis, silvis, nemoribus, aquis et aquarum decursibus terrisque et vineis cultis et incultis et cum omnibus et singulis suis veris confinibus, iuribus et pertinentiis cum introitu et exitu suo usque in vias publicas ad habendum, tenendum, vsufructuandum per semetipsos et per ahos, quoscumque voluerint, vsque quo oontigerit eos cum dictis qiungentis ducatis et quecumque ipsos contingerit cum predicta quantitate ducatorum ipse Duymus uel sui heredes aut successores ex tunc prout ex nunc debeant et teneantur dioti fratres cum suis heredibus et successoribus dictis partes duas sex villarum antedictarum restituere et reddere ad locum pristinum eidem obligantii et suis heredibus et successoribus absque aliquo onere seu grauamine citationis et questionis et hoc ex pacto inter eas habito. Qui dictus Doymus expresse et stipulatione solempni premissa cassauit et annulauiit quoddam priuiilegium factum, sigillatum et cellebratum per Tininiensem (!) capitulum super ipsos fratres oausa assignationis et apportationiis copiarum seu priuilegiorum quarundam causarum serenissimi condam principis domini Bele regis volens dictum priuilegium cassatum, irritum et iinefficacem (!) esse nuliusque valoris et momenti promittens et stipulans dictus obligans per se suosque heredes et successores ipsis fratribus videlicet Nicolao et Blascho pro se suisque heredibus et successoribus diotarum partium possessionem tam in parte quam in toto, donec taliter penes eos extiterint obligate, ab omni contradictione in raitione legitime defendere et excalumpniare super se et omniia bona sua presentia et futura nec non dictam obligationem et omnia et singula supradicta perpetuo firma et nata habere semper et tenere nec contrafacere uel uenire per se uel per alium ahqua ratione uel causa de iure uel de facto sub pena quarti plus rei petite et refectione omnium dampnorum et expensarum ac interesse non rato manente contractu supplicantes nobis dicti contrahentes tam humiliter quam deuote, quatenus de predictis eisdem ooncedere dignaremur nostras litteras sigillo nostri capituli appensione munitas. Datum et actum in diota maiori ecclesia Spalatenai sub roboratione nostri sigilli pendentis munimine anno domini millesimo trecentessimo octuagessimo

286
secundo indictione quinta, die vigessimo primo mensis maii, pontificatus sanctissimi in Christo patris nostri et domkii domini Vrbani diuina prouidentia pape sexti anno quinto.
Original na pergameni. hauna bibiioteka Zadru. Pergamene br. 312.

235. 1382. 22. svibnja. (U Zali).


Samoslan u Zali izvjeuje da je po nalogu kralja Ludovika izvrsio razgranicenja posjeda Petrinje. Conuentus monasterii sancti Adriani martiris de Zala omnibus Christi iidelibus presentibus pariter et futuris presens scriptum inspecturis salutem in omnium saluatore. Fraudulosa rerum varietas humanis sepe actibus aduersatur^ nisi superhabundanti scripture preuenta fuerit caucione. Hinc est, quod ad vniuersorum nofciciam harum serie volumus peruenire, quod nos litteras serenissimi principis et domini nostri metuendi domini Lodouici, dei gracia incliti regis Hungare, Polonie, Dalmacie e t c , maiori sigillo suo communitas sumpmo recepimus cum honore sub hac forma: (Slijedi isprava kralja Ludovika od g. 1382. 25. oujka) Unde nos preceptis uestre maiestatis in omnibus obedire cupientes, ut de iure tenemur, vnacum prefato Phylippo, fiiio Geren, homine eiusdem domini regis in dictis litteris eiusdem domini nostri inter alios nominanter expresso^ rehgiosum virum fratrem Wericum sacerdotem commonachum hominem nostrum pro testimonio fidedignum, ad infrascriptam statucionem faciendam metarumque reambulacionem et ereccionem duximus transmittendum. Tandem iidcm exinde ad nos reuersi nobis vniformiter retulerunt, vt dominico die proximo post festum beati Johannis apostoli ante portam Latinam de nouo preterito euolutum, ad faciem dicte possessionis Petryna vocate et pertinencias eiusdem vicinis et commentaneis earundem vniuersis inibi legitime conuocatis et presentibus accedendo reambulassent ipsas per veras earum metas nouas iuxta veteres in locis necessariis erigendo reambulatasquc et ab aldorum iuribus possessionariis metaliter separatas et distinctas reliquissent easdem eidem magistro Georgio eo iure, quo sibi dinoscuntur pertinere perpetuo possidendas sub metis et terminis infrascriptis, ita videlicet, quod prima meta incipit et exoritur in quadam via, q