Sie sind auf Seite 1von 9
“BULLETIN DE L’AUTORITE SUPREME ISLAMIQUE DANS LA RE- PUBLIQUE —SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGO- Bs BULLETIN as > 3% a OP THY HI ST ISL Sle a el ale enven 30. ISTFM B aed G YI] ClALISTIC — FEDERATIV REPUBLIC OF }UGOSLA SLAVIE A SARAEVO |} ay Glo LIX. 2. Alsi VIA_IN SARAJEVO Broj 7—8 Sarajevo, juli—avgust 1971. XXXIV SADRZAJ 337 344 H. hfz, Sinanuddin Sokolovié: Seriatski propisi o » ee ue Tokmakovié: Rane su zarasle, za3to ponovo potinjati . . . 359 E, Alibegovié: Muslimansko sirotiéte za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu 362 H. hfz, Sinanuddin Sokolovié: Islamski propisi . . . . . . . 366 SS Anegdote . . f.... Kulturniidrustvenipregled |. 5...) ) 8 ’ Iz redakcije H, Husein Bozo: Pitanja ditalaca i nasi odgovori . . . . . . . 382 i Vierski Zivot H, A. Abdurahmanovié — H. M. IbriSimovié: Veliko veselje u Celiéu.. . 401 Mevludska svetanost u Zupi kod Visegrada (diemat Zlijeb) . . . . 402 Odbor IZ u Graéanici k/Visokog polaze ratuno svom radu. . . . 404 Vehbija Hodzi¢: Neobitno krupan korak odbora IZ u Novom Pazaru. . 411 H. Bender: Povodom svetanosti u Biljanima kod Kljuéa . as e Zogié: Proslava rodenja Muhameda a. s. uNovom Pazaru. . . . 414 ¥, Halilovié: Proslava mevludi-Serifau BanjaLuci. . . . . . . 415 Kemal Durguti: Mevludi-serif u Orahoveu — Kosovo . . ein + AB, J, Kadribasié: Proslava meviudi-serifa u Visiéima kod Capljine | . | 417 A, Trn&ié: Mevludi-Serif u Cajnitu . Screg ape 418 TT, Hadfija: Proslava godinjice bitke na Bedru u Prirenu . | |. 418 Selim Sami: Himna mevludu. . . inet a1 Nova generacija maturanata. . . . . . . . . ws ss 420 I Hodiié: Rabaila Rye ok) 1 ete L. WH: Karadoz Sige ce k= ee eee = 422 Abdul Déelil Sadikovié: Teubei-Nesun . . . . . . . . . . 494 Nefa V. S.: Ramazan u tudini <>") yee ee 42 S. Pupovié: Moja majka . . . . ong se ee 423, L Hadiié: Not. . MOP Viernici vrijedni svake hvale SibGel Gafar Jukié: Na njih se treba ugiedati . 426 WE Minti: Misctam Diemailaze Boinjovié i poslije smrti pomaze Islam- BEL ta yeo el - - - . —_ Mr. Enver Imamovié Gromiljak u vjersko-kulturnoj proélosti a starom i poznatom putu koji vodi od Sarajeva prema Busovati, Travniku i dalje prema sjevernoj Bosni, na 38. kilometru od Sarajeva, odmah iza Kiseljaka, nalazi se staro slikovito mje- stance Gromiljak, ili kako se neko¢ zvalo HadZibeSlina Cuprija. Sve do tridesetak godina unazad vaizilo je kao omiljeno izleti8te Saraj- lija, Visoéana i Busovljana, jer je svojim Jugovima, bistrom rijekom i po- todima, te debelom hladovinom privlatilo bilo one, koji su Zeljeli da pro- teferite negdje pokraj obale, bilo one koji su-htjeli okrenuti janjca na raZnju ili popiti na zeleni samo kahvu. Mada Gromiljak danas nije neko vete mjesto, ipak kao takvo ima svoju historiju od najstanijih vremena do danaSnjeg dana. © Gromiljak se nalazi u prostranoj kotlini koja je okruZena brdima sa svih strana. Pogodnost terena za naseljavanje ogleda se i u tome Sto se na ¢itavom prostoru susre¢u tragovi naselja tija starost ide preko 3000 godina. Ovo podruéje su naseljavala ilinska plemena, a ostaci njihovih nastambi mogu se sresti skoro na svakom okolnom uzviSenju. Neka od ‘najpoznatijih takvih naselja, ili kako se joS zovu »ilirske gradine<, nalaze se u Stitovu vise Mukaéina hana, u Svinjarevu, Bliznicama, Kraljinu, Go- mionici, Humcu, Podastinju, Vi&njici, Gracu, Docima i Hercezima, gdje se na istim mjestima i danas nalaze naselja. U to davno vrijeme izgled gromiljatkog podruéja je bio sasvim drugatviji nego Sto danas izgleda. Rijeka Fojnica je imala sasvim drugi tok, éitava kotilina je bila pod gu- stom Sumom puna moévara, dok su padine okolnih brda uglavnom bile obradive kao i danas. Takvo stanje je potrajalo sve do dolaska Rimljana -u ove krajeve, a to je negdje oko 20. godine stare ere, ili prije 1990. godina. Buduéi da je kroz gromiljatku kotlinu prolazila veoma vazna sa- obra¢ajnica koja je spajala Dalmaciju i Panoniju, ovo podrutje od tog vremena doZivljava velike promjene. Nakon dugih i te3kih ratova Rimlja- ni su pokorili okolno stanovniStvo j postaju kulturno-polititki gospodari Sto se u najveéoj mjeri odrazilo na ovo podrudje. Odmah po pokorenju u Gromiljaku se osniiva upravno privredni gradski centar pod imenom Sta- necli, koje Ge malo potom postati jedan od najpoznatijih privrednih cen- tara u Sirem dijelu rimske provincije Dalmacije. Naime u Gromiljaku su se nalazili bogati rudnici zlata koji su eksploatirani i prije dolaska Rim- Ijana, od mjesnog stanovniStva Sto je Rimljanima svakako bilo poznato, i kada su okupirali to podrudje, odmah nastavijaju sa eksploatacijom, s time Sto su to izvodili na veéoj tehnitkoj razii u veéem opsegu, a u prvo vrijeme za radnu snagu su uzimali mjesno stanovni8tvo. Mjesno sta- novniStvo koje je do tada Zivjelo u slobodi i koje je cijenilo slobodu iznad svega, nije se mirilo sa vla8éu tudinca, pa su malo poslije digli ustanak koji se za kratko vrijeme pro%irio na ditavu Bosnu, a potom i na veéi dio dana&nje Jugoslavije. To je poznati tako zvani Batonov ustanak koji je ‘trajao od 6. do 9. godine nove ere. Organizator tog ustanka bilo je poznato ilirsko pleme Dezitijati ¢iji je plemenski centar bio negdje oko dana- 344