Sie sind auf Seite 1von 2

20035b: original key: E major © 2002 www.schubertline.co.

uk
Med en Primula veris
Mit einer Primula veris With a Primrose Edvard Grieg

## 6 p j
Allegretto dolcissimo
j j œ
& 8 j œ #œ j œ #œ j œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Da Và - rens mil - de, skjøn - ne Barn, tag Và - rens før - ste
Mag dir, du zar - tes Früh - lings - kind, dies er - ste Blüm - chen

## 6
For you, the sweet - est child of spring, I pluck this first of
j j j
& 8 j œ #œ j œ #œ j œ œ œ œ

{
œp œœ œ #œ œœ œœ œ œœ œœ œJ œœ œœ

? ## 68 j j j j j j j
Piano

œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ
° œ œ œ œ œ.
# j
5

& # œœœ ‰ ‰ j œ j œ j
œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ
Blom - me, og kast den ej, for - di du ved, at
from - men. Em - pfang' es gern, ver - schmäh' es nicht, weil
flow - ers, and think, that ev' ry sum - mer's bloom was
## j j j
& œ œ œ œ œœ œ #œœ œœ œœ œœ œ #œœ œ j
# œœ

{
œœ œœ œœ œ œJ # œ œJ œ œJ œœ
J
? ## œj œœ œœ œ j œœ œœ j
œ œœ ‰ œœ œœ œ
œ. J œ J œ
## j
8

‰ ‰ œ œ j j
& œ œ œ œ
j #œ œ œ
œ œ œœœ œ
Som - rens Ro - ser kom - me. Ak, vist er Som - ren
spä - ter Ro - sen kom - men. Wohl köst - lich ist die

## j
blessed by spring - time's show - ers. Life's sum - mer days are

œ œ j j
& œ œ # œœ œœ œœ

{
# œœ œœ œœ œœ œ
J J j
? ## œ j j œ
#œœœ œœ œœ nœ œ œ œ
œ œ œ œ œ ‰ œ œJ œ œJ
œ œ œ œ œœ. œœ
.
## j j j
11

& œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ nœ
#œ œ J
lys og smuk og rig er Li - vets Høst, men
Som - mer - zeit, der Herbst er - quickt das Herz, der

# j j j
kissed by sun, and Au - tumn warms the heart, but
j
& # œœ #œœ œ #œ œ
œ #œ œœ œ
œ œœ œ #œ œ nœ

{
œ œ œ œœ # œœ œœ
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

J J
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ‰
œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ. œ
Online printing in any key from www.schubertline.co.uk
2
## j
14 poco rit.

& bœ j j j bœ nœ bœ œ
n œ bœ bœ bœ nœ n œ bœ œ œ
Và - ren er den dei - lig - ste med El - skovs Leg og
Lenz doch ist der Won - nig - ste mit Lie - bes - lust und
Spring a - lone sings loud and clear, that love must play its
## j j j
& bœ j
n œœ b œœ bœœ bbœœ nœœ bœ nœ bœ œ
b œ n œ b œœJ œœ

{
bœ œ œ œ œ
J
? ## bœ œj œ œj bœ œj œ œj bœ œj œ œj
poco rit.

bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ

17
## j U pp a tempo
j j ‰
& b œ nœ œ j œ #œ j œ #œ j
Lyst.
nOg
œ œ
du og jeg,
œ
min
œ
ran - ke Mø,
œ
Scherz. Für uns, o hol - de Maid, er - glüht des

## j
part,
U For us,
j
o sweet - est maid, there
j
bloom the

& b œ nœ œ j #œ # œ j œ #œ j

{
b œ n œœ
b œ n œœ n œ # œœ œœ œœ œœ
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

pp
œ #œ œ #œ
? ## bœ. j j j j j
a tempo

b œ. nœœœ nœJ nnœœ œœ œ œ œœ œœ œ œ


u #œ œ œ œ

##
mf
j j
20

œ ‰ ‰ j œ œ œ œ œ
& œ œ œ œœ œ œ œ J
œ >
stàr jo i Và - rens Rød - me; sà tag da min Blomst, men
Früh - lings Mor - gen - son - ne; so nimm die Blum' und

j
gen - tle buds of morn - ing; so take this flower, and
# j j j œœ
&# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ
œJ œœ œœ

{
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œJ
œJ
> œœ œœ j
mf
? ## j j j ‰ œœ œœ
œœ œœ œ œ œ œ œœ J
œ. œ.

## œ
23 dim. e poco rit.
j
p

& œ œ œ œ œ œ œ œ
j Œ
œ œ œœ œ œ
giv i - gjen dit un - ge Hjer - tes Sød - me!
gib da - für dein Herz mit sei - ner Won - ne!
give your heart, for days of love are dawn - ing.
## œ œœ j j
& œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœœ
Œ
œJ œœ

{
œ J J J œp œ
ej j j
? ## œœ œœ œœ œ œ œ œ œ j
dim. poco rit.

J œ œ œ œ œ œœ œœ œ
°
“‘ *

Das könnte Ihnen auch gefallen