Sie sind auf Seite 1von 4

Grades 1 to 12 Daily Paaralan GALA NATIONAL HIGH SCHOOL Baitang/Antas 9

Lesson Log Guro CHRILIE MAE L. CUARTEROS Asignatura FILIPINO


(Pang-araw-araw na Tala Petsa/Oras SEPTEMBER 26-30, 2022 Markahan Una
saPagtuturo)

UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW IKAAPAT NA ARAW IKALIMANG ARAW
I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring magdagdag ng iba pang 1awain sa
paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang
kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan ng Timog- Silangang Asya
B. Pamantayan sa Pagganap Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa ng malikhaing panghihikayat tungkol sa isang book fair ng mga akdang pampanitikan ng Timog-Silangang Asya

C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto F9PT-Ig-h-43 F9PB-Ig-h-43 F9PB-Ia-b-39 . F9PN-Ie-41


(Isulatang code ng bawat Naipaliliwanag ang kahulugan ng salita Nailalapat sa sarili, bilang isang Nabubuo ang sariling paghatol o Naiuugnay ang sariling damdamin
kasanayan) habang nagbabago ang estruktura nito. Asyano,ang pangunahing kaisipan ng pagmamatuwid sa mga ideyang sa damdaming inihayag ng
dulang binasa. nakapaloob sa akda. napakinggang akda.

II. NILALAMAN TIYO SIMON TIYO SIMON TIYO SIMON TIYO SIMON ICL
III. KAGAMITANG PANTURO Led TV Batayang aklat Led TV
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
2. Mga Pahina sa Kagamita ng Pang-
Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin Yugto ng Pagkatuto
at/o pagsisimulang bagong aralin A. Tuklasin
Gawain 1 (LM p. 62)

B. Paghabi sa Layunin ng Aralin Gawain 2 (LM p. 62)

C. Pag-uugnay ng mga halimbawa Gawain 3 (LM p. 62)


sa bagong aralin
D. Pagtalakay ng bagong konsepto Mga mahahalagang terminong ginagamit Yugto ng Pagkatuto Pagtalakay sa Paksa Pagpapatuloy sa Talakayan
at paglalahad ng bagong kasanayan sa dula. B. Linangin (LM p. 63)
#1
E. Pagtalakay ng bagong konsepto Mga pandiwang nasa panaganong
at paglalahad ng bagong kasanayan paturol
#2
F. Paglinang sa Kabihasaan Gawain 4 (LM p. 67)
(Tungo sa Formative Assessment)
G. Paglalapat ng Aralin sa pang-
araw-araw na buhay
H. Paglalahat ng Aralin
I. Pagtataya ng Aralin Gawain 5 (LM p. 68)
J. Karagdagang Gawain sa takdang-
aralin at remediation
V. MGA TALA ____Natapos ang aralin/gawain at maaari ____Natapos ang aralin/gawain at ____Natapos ang aralin/gawain ____Natapos ang aralin/gawain at
nang magpatuloy sa mga susunod na maaari nang magpatuloy sa mga at maaari nang magpatuloy sa maaari nang magpatuloy sa mga
aralin. susunod na aralin. mga susunod na aralin. susunod na aralin.
____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil ____ Hindi natapos ang aralin/gawain ____ Hindi natapos ang ____ Hindi natapos ang
sa kakulangan sa oras. dahil sa kakulangan sa oras. aralin/gawain dahil sa kakulangan aralin/gawain dahil sa kakulangan
____Hindi natapos ang aralin dahil sa ____Hindi natapos ang aralin dahil sa sa oras. sa oras.
integrasyon ng mga napapanahong mga integrasyon ng mga napapanahong ____Hindi natapos ang aralin ____Hindi natapos ang aralin dahil
pangyayari. mga pangyayari. dahil sa integrasyon ng mga sa integrasyon ng mga
____Hindi natapos ang aralin dahil ____Hindi natapos ang aralin dahil napapanahong mga pangyayari. napapanahong mga pangyayari.
napakaraming ideya ang gustong ibahagi napakaraming ideya ang gustong ____Hindi natapos ang aralin ____Hindi natapos ang aralin dahil
ng mga mag-aaral patungkol sa paksang ibahagi ng mga mag-aaral patungkol dahil napakaraming ideya ang napakaraming ideya ang gustong
pinag-aaralan. sa paksang pinag-aaralan. gustong ibahagi ng mga mag- ibahagi ng mga mag-aaral
_____ Hindi natapos ang aralin dahil sa _____ Hindi natapos ang aralin dahil aaral patungkol sa paksang patungkol sa paksang pinag-
pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga pinag-aaralan. aaralan.
dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga klase dulot ng mga gawaing pang- _____ Hindi natapos ang aralin _____ Hindi natapos ang aralin
sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng dahil sa pagkaantala/pagsuspindi dahil sa pagkaantala/pagsuspindi
gurong nagtuturo. sa mga klase dulot ng mga sa mga klase dulot ng mga gawaing
Iba pang mga Tala: gawaing pang-eskwela/ mga pang-eskwela/ mga sakuna/
Iba pang mga Tala: sakuna/ pagliban ng gurong pagliban ng gurong nagtuturo.
nagtuturo.
Iba pang mga Tala:
Iba pang mga Tala:

VI. PAGNINILAY Paano naiiba ang dulang


melodrama sa iba pang uri ng
dula?
A. Bilang ng mga mag-aaral
na nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng mga mag-aaral
na nangangailangan ng iba
pang Gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mga
mag-aaral na nakaunawa
sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang ___ _sama-samang pagkatuto ___ _sama-samang pagkatuto ___ _sama-samang pagkatuto ___ _sama-samang pagkatuto
pagtuturo nakatulong ng ____Think-Pair-Share ____Think-Pair-Share ____Think-Pair-Share ____Think-Pair-Share
lubos? Paano ito ____Maliit na pangkatang talakayan ____Maliit na pangkatang talakayan ____Maliit na pangkatang ____Maliit na pangkatang
nakatulong? ____malayang talakayan ____malayang talakayan talakayan talakayan
____Inquiry based learning ____Inquiry based learning ____malayang talakayan ____malayang talakayan
____replektibong pagkatuto ____replektibong pagkatuto ____Inquiry based learning ____Inquiry based learning
____ paggawa ng poster ____ paggawa ng poster ____replektibong pagkatuto ____replektibong pagkatuto
____pagpapakita ng video ____pagpapakita ng video ____ paggawa ng poster ____ paggawa ng poster
_____Powerpoint Presentation _____Powerpoint Presentation ____pagpapakita ng video ____pagpapakita ng video
____Integrative learning (integrating current ____Integrative learning (integrating _____Powerpoint Presentation _____Powerpoint Presentation
issues) current issues) ____Integrative learning ____Integrative learning
____Pagrereport /gallery walk ____Pagrereport /gallery walk (integrating current issues) (integrating current issues)
____Problem-based learning ____Problem-based learning ____Pagrereport /gallery walk ____Pagrereport /gallery walk
_____Peer Learning _____Peer Learning ____Problem-based learning ____Problem-based learning
____Games ____Games _____Peer Learning _____Peer Learning
____Realias/models ____Realias/models ____Games ____Games
____KWL Technique ____KWL Technique ____Realias/models ____Realias/models
____Quiz Bee ____Quiz Bee ____KWL Technique ____KWL Technique
Iba pang Istratehiya sa Iba pang Istratehiya sa ____Quiz Bee ____Quiz Bee
pagtuturo:______________ pagtuturo:______________ Iba pang Istratehiya sa Iba pang Istratehiya sa
___________________________________ ______________________________ pagtuturo:______________ pagtuturo:______________
________________ _____________________ ___________________________ ____________________________
________________________ _______________________
Prepared by Noted by

CHRILIE MAE L. CUARTEROS DIONESIA T. ALFECHE

Das könnte Ihnen auch gefallen