Sie sind auf Seite 1von 264

(O &ODQ GH OD 6RPEUD WLHQH XQ LQHVSHUDGR QXHYR OtGHU (VWUHOOD GH

7LJUH HO DQWLJXR OXJDUWHQLHQWH H[SXOVDGR GHO &ODQ GHO 7UXHQR SRU
DOWD WUDLFLyQ &RUD]yQ GH )XHJR VH WHPH OR SHRU GH HVWH SRGHURVR
HQHPLJRHQHVSHFLDOFXDQGRORDVDOWDQVXHxRVSUHPRQLWRULRVGHXQ
GHVDVWUHLQPLQHQWH6LQHPEDUJRQDGLHVRVSHFKDTXHODYHUGDGHUD
DPHQD]D TXH SHQGH VREUH ORV FODQHV SURYLHQH GH DOJR PXFKR PiV
WHUULEOHXQDPDQDGDGHSHUURVVDOYDMHVVHKDRFXOWDGRHQHOERVTXH
\SHUPDQHFHDODFHFKRiYLGDGHVDQJUH\GHVWUXFFLyQ
(ULQ+XQWHU

+XHOODVSHOLJURVDV
/RVJDWRVJXHUUHURV/RVFXDWURFODQHV

H3XEU
.DUV
7tWXORRULJLQDO$'DQJHURXV3DWK
(ULQ+XQWHU
7UDGXFFLyQ%HJRxD+HUQiQGH]6DOD

(GLWRUGLJLWDO.DUV
H3XEEDVHU
3DUDHODXWpQWLFR=DU]R

*UDFLDVHQHVSHFLDOD&KHULWK%DOGU\
)LOLDFLRQHV

&/$1'(/758(12

‡ /tGHU
²(675(//$ $=8/ JDWD JULV D]XODGD FRQ WRQRV SODWHDGRV DOUHGHGRU GHO
KRFLFR
‡ /XJDUWHQLHQWH
²&25$=Ï1'()8(*2KHUPRVRJDWRURML]R
²$SUHQGL] 1,0%2
‡ &XUDQGHUD
²&$5%21,//$JDWDJULVRVFXUR
‡ *XHUUHURV JDWRV\JDWDVVLQFUtDV 
²7250(17$%/$1&$JUDQJDWREODQFR
²$SUHQGL]D &(17(//,1$
²&(%5$'2OXVWURVRJDWRDWLJUDGRQHJUR\JULV
²$SUHQGL]D )521',1$
²(6&$5&+$GRWDGDGHXQEHOORSHODMHEODQFR\RMRVD]XOHV
²3(&$6EDVWDQWHDWLJUDGD
²5$%2/$5*2JDWRDWLJUDGRGHFRORUFODURFRQUD\DVPX\RVFXUDV
²$SUHQGL] =$53$5$8'$
²086$5$f$SHTXHxDJDWDPDUUyQRVFXUR
²$SUHQGL] (63,12
²)521'('25$'2DWLJUDGRPDUUyQGRUDGR
²0$17232/925262JDWRDWLJUDGRPDUUyQRVFXUR
²$SUHQGL] &(1,&,(172
²7250(17$'($5(1$JDWDFRORUPHODGRFODUR
‡ $SUHQGLFHV GHPiVGHVHLVOXQDVGHHGDGVHHQWUHQDQSDUDFRQYHUWLUVHHQ
JXHUUHURV 
²=$53$5$8'$JDWREODQFR\QHJUR
²1,0%2JDWREODQFRGHSHORODUJR
²&(17(//,1$JDWDEODQFDFRQPDQFKDVFDQHOD
²(63,12DWLJUDGRPDUUyQGRUDGR
²)521',1$JDWDJULVFODURFRQPRWDVPiVRVFXUDVGHRMRVYHUGHFODUR
²&(1,&,(172JDWRJULVFODURFRQPRWDVPiVRVFXUDVGHRMRVD]XORVFXUR
‡ 5HLQDV JDWDVHPEDUD]DGDVRDOFXLGDGRGHFUtDVSHTXHxDV 
²)/25'25$'$GHSHODMHURML]RFODUR
²&2/$3,17$'$EDVWDQWHDWLJUDGD\ODPD\RUGHODVUHLQDVFRQFUtDV
²6$8&(JDWDJULVPX\FODURGHRMRVD]XOHVSRFRFRPXQHV
‡ 9HWHUDQRV DQWLJXRVJXHUUHURV\UHLQDV\DUHWLUDGRV 
²78(57$JDWDJULVFODURHVHOPLHPEURPiVDQFLDQRGHO&ODQGHO7UXHQR
SUiFWLFDPHQWHFLHJD\VRUGD
²25(-,7$6 JDWR JULV FRQ ODV RUHMDV PX\ SHTXHxDV HO PDFKR PiV YLHMR GHO
&ODQGHO7UXHQR
²&2/$027($'$HQVXVWLHPSRVXQDERQLWDJDWDOHRQDGDFRQXQSUHFLRVR
PDQWRPRWHDGR

&/$1'(/$620%5$

‡ /tGHU
²(675(//$ '( 7,*5( HQRUPH JDWR DWLJUDGR PDUUyQ RVFXUR FRQ JDUUDV
GHODQWHUDVLQXVXDOPHQWHODUJDVDQWLJXRPLHPEURGHO&ODQGHO7UXHQR
‡ /XJDUWHQLHQWH
²3$7$6 1(*5$6 JUDQ JDWR EODQFR FRQ HQRUPHV SDWDV QHJUDV FRPR HO
D]DEDFKHDQWHULRUPHQWHIXHXQJDWRSURVFULWR
‡ &XUDQGHUR
²1$5,=,148,(7$SHTXHxRJDWREODQFR\JULV
‡ *XHUUHURV
²52%/('2SHTXHxRJDWRPDUUyQ
²&,552DWLJUDGRPX\SHTXHxR
²)/2526&85$JDWDQHJUD
²*8,-$552JDWRDWLJUDGRSODWHDGRDQWHULRUPHQWHXQSURVFULWR
²%(50(-$JDWDGHFRORUURML]RRVFXURDQWHULRUPHQWHXQDSURVFULWD
²$SUHQGL] =$53$&('5,1$
²&2/0,//25272HQRUPHJDWRDQWHULRUPHQWHXQSURVFULWR
²$SUHQGL] =$53$6(5%$/
‡ 5HLQDV
²$0$32/$DWLJUDGDPDUUyQFODURGHSDWDVPX\ODUJDV

&/$1'(/9,(172

‡ /tGHU
²(675(//$$/7$JDWREODQFR\QHJURGHFRODPX\ODUJD
‡ /XJDUWHQLHQWH
²5(1*2JDWRQHJURFRQXQDSDWDWRUFLGD
‡ &XUDQGHUR
²&$6&$5Ï1JDWRPDUUyQGHFRODFRUWD
‡ *XHUUHURV
²(1/2'$'2JDWRPDUUyQRVFXURFRQPDQFKDV
²0$17275(1=$'2JDWRDWLJUDGRJULVRVFXUR
²25(-$3$57,'$PDFKRDWLJUDGR
²3$5',1$JDWDPDUUyQGRUDGR
²%,*27(6MRYHQDWLJUDGRPDUUyQ
²$SUHQGL] (5*8,12
²&255,(17(9(/2=DWLJUDGDJULVFODUR
‡ 5HLQDV
²3(5/$'$JDWDJULV
²)/250$7,1$/UHLQDFRORUFDUH\
²&2/$%/$1&$SHTXHxDJDWDEODQFD

&/$1'(/5Ë2

‡ /tGHU
²(675(//$ '2%/$'$ HQRUPH JDWR DWLJUDGR GH FRORU FODUR FRQ OD
PDQGtEXODWRUFLGD
‡ /XJDUWHQLHQWH
²/(23$5',1$JDWDDWLJUDGDFRQLQVyOLWDVPDQFKDVGRUDGDV
‡ &XUDQGHUR
²$5&,//262JDWRPDUUyQFODURGHSHORODUJR
‡ *XHUUHURV
²35,(72PDFKRQHJURJULViFHR
²3$62327(17(FRUSXOHQWRJDWRDWLJUDGR
²$SUHQGL] =$53$$/%,1$
²3('5,=2JDWRJULVFRQODVRUHMDVPDUFDGDVFRQFLFDWULFHVGHSHOHDV
²9$+$5,1$JDWDJULVRVFXUR
²620%5$26&85$JDWDJULVPX\RVFXUR
²75,3Ï1JDWRPDUUyQRVFXUR
²/È7,*2 *5,6 JDWR GH SHOR ODUJR JULV XQLIRUPH DQWLJXR PLHPEUR GHO
&ODQGHO7UXHQR
‡ 5HLQDV
²086*26$JDWDSDUGD
‡ 9HWHUDQRV
²7$%25$JDWDGHOJDGDFRORUJULVFRQHOSHODMHSDUFKHDGR\HOKRFLFROOHQR
GHFLFDWULFHV

*$726'(69,1&8/$'26'(/26&/$1(6

²&(17(12JDWREODQFR\QHJURYLYHHQXQDJUDQMDFHUFDQDDOERVTXH
²&8(592OXVWURVRJDWRQHJURTXHYLYHHQODJUDQMDFRQ&HQWHQR
²35,1&(6$ DWLJUDGD PDUUyQ FODUR FRQ HO SHFKR \ ODV SDWDV EODQFDV HV XQD
JDWDGRPpVWLFD
²7,=1$'2 UROOL]R \ DIDEOH JDWR EODQFR \ QHJUR DGRUD YLYLU HQ XQD FDVD
MXQWRDOERVTXH(VXQJDWRGRPpVWLFR
3UyORJR
(Q HO LQWHULRU GH © OD FDVHWD TXH VH PXHYHª HVWDED PX\ RVFXUR (O OtGHU GH OD
PDQDGDRtDHOVRQLGRGH]DUSDVDUDxDQGR\VHQWtDHOOXVWURVRSHODMHGHOSHUURTXH
WHQtD DO ODGR SHUR QR YHtD QDGD (O RORU D SHUUR OH FROPDED ODV IRVDV QDVDOHV \
PiVDOOiSHUFLEtDWDPELpQRORUDERVTXHTXHPDGR
3HUPDQHFLyVHQWDGRLQFyPRGDPHQWHHQHOYLEUDQWHVXHORKDVWDTXH© ODFDVHWD
TXH VH PXHYHª VH GHWXYR GH JROSH 2\y YRFHV GH KRPEUHV IXHUD (QWHQGLy
DOJXQDVSDODEUDV© )XHJR«RMRVELHQDELHUWRV«SHUURVJXDUGLDQHVª 
&DSWy HO RORU D PLHGR GH ORV KRPEUHV MXQWR FRQ HO DJULGXOFH GH OD PDGHUD
FRUWDGD 5HFRUGy KDEHU LGR D HVH PLVPR VLWLR OD QRFKH DQWHULRU \ OD DQWHULRU
PXFKDV PiV QRFKHV GH ODV TXH YDOtD OD SHQD +DEtD SDWUXOODGR HO UHFLQWR FRQ HO
UHVWR GH OD PDQDGD LQVSHFFLRQDQGR ORV RORUHV HQ EXVFD GH LQWUXVRV OLVWR SDUD
H[SXOVDUORV
(O SHUUR JUXxy EDMLWR GHMDQGR DO GHVFXELHUWR VXV DILODGRV FROPLOORV /D
PDQDGD HUD IXHUWH 3RGtDQ FRUUHU \ PDWDU $QVLDEDQ VDQJUH FDOLHQWH HO RORU D
WHUURU GH ODV SUHVDV DQWHV GH PRULU 3HUR HQ FDPELR SHUPDQHFtDQ HQFHUUDGRV
DOLPHQWiQGRVH FRQ OD FRPLGD TXH OHV ODQ]DEDQ ORV KRPEUHV REHGHFLHQGR VXV
yUGHQHV
(O SHUUR VH DO]y VREUH VXV SRWHQWHV SDWDV WUDVHUDV \ VDFXGLy ODV SXHUWDV
JROSHiQGRODV FRQ VX HQRUPH FDEH]D QHJUD \ PDUUyQ /HYDQWy OD YR] HQ XQ
ODGULGRTXHUHWXPEyHQDTXHOHVSDFLRFHUUDGR
²£)XHUD£)XHUDPDQDGD£)XHUD\D
(OUHVWRGHORVSHUURVXQLHURQVXYR]DODVX\D
²£)XHUDPDQDGD£&RUUHPDQDGD
&RPR HQ UHVSXHVWD ODV SXHUWDV GH © OD FDVHWD TXH VH PXHYHª VH DEULHURQ GH
SDUHQSDU$ODOX]GHODQRFKHFHUHOOtGHUGHODPDQDGDYLRDOKRPEUHSODQWDGR
DOOtEUDPDQGRXQDRUGHQ
(O OtGHU IXH HO SULPHUR HQ VDOWDU DO VXHOR FHUFD GH XQ PRQWyQ GH WURQFRV
DSLODGRVHQHOFHQWURGHOUHFLQWR6XVSDWDVOHYDQWDURQSHTXHxDVQXEHVGHFHQL]D
\ KROOtQ (O UHVWR GH ORV SHUURV OR VLJXLHURQ IRUPDQGR XQ WRUUHQWH GH FXHUSRV
QHJURV\PDUURQHV
²£$GHODQWHPDQDGD£$GHODQWHPDQDGD²ODGUDEDQ
(OOtGHUVHSDVHyFRQLPSDFLHQFLDDORODUJRGHODYDOODTXHORVVHSDUDEDGHO
ERVTXH$ORWURODGRGHODYDOODiUEROHVFRQHOWURQFRFDUERQL]DGRVHDSR\DEDQ
XQRV FRQWUD RWURV R UHSRVDEDQ HQ HO VXHOR 0iV OHMRV XQD EDUUHUD GH iUEROHV
LQWDFWRVVXVXUUDEDQPRYLGRVSRUODEULVD
'H ODV VRPEUDV YHJHWDOHV PDQDEDQ DURPDV WHQWDGRUHV /RV P~VFXORV GHO
OtGHU VH WHQVDURQ $Kt IXHUD HQ HO ERVTXH UHSOHWR GH SUHVDV OD PDQDGD SRGUtD
FRUUHUHQOLEHUWDG1RKDEUtDKRPEUHVTXHORVHQFDGHQDUDQQLOHVGLHUDQyUGHQHV
6HDOLPHQWDUtDQVLHPSUHTXHTXLVLHUDQSRUTXHHOORVVHUtDQORVPiVIXHUWHV
²£/LEUHV²ODGUDEDHOOtGHU²£0DQDGDOLEUH£/LEUHSURQWR
6H DFHUFy D OD YHUMD \ SHJy HO KRFLFR D OD PDOOD PHWiOLFD DVSLUDQGR
SURIXQGDPHQWH ORV DURPDV GHO ERVTXH 0XFKRV RORUHV HUDQ QXHYRV SDUD pO SHUR
KDEtD XQR TXH FRQRFtD ELHQ PiV LQWHQVR TXH ORV GHPiV HO RORUGH VX HQHPLJR
\VXSUHVD
£*DWRV
+DEtD FDtGR OD QRFKH ODV UDPDV SHODGDV GH ORV iUEROHV HQQHJUHFLGRV VH
UHFRUWDEDQ FRQWUD HO FODUR GH OXQD (Q OD SHQXPEUD ORV SHUURV VH PRYtDQ GH XQ
ODGR D RWUR FRPR VRPEUDV RVFXUDV HQ OD QRFKH /DV SDWDV SLVDEDQ
VLOHQFLRVDPHQWH HQWUH KROOtQ \ VHUUtQ /RV P~VFXORV VH WHQVDEDQ EDMR VXV
UHOXFLHQWHV SHODMHV /RV RMRV FHQWHOOHDEDQ /DV PDQGtEXODV DELHUWDV PRVWUDEDQ
GLHQWHVDILODGRV\OHQJXDVFROJDQGR
(O OtGHU ROIDWHDED D OR ODUJR GH OD YDOOD EXVFDQGR XQ OXJDU FRQFUHWR VLWXDGR
HQHOH[WUHPRRSXHVWRGHGRQGHHOKRPEUHSDVDEDODVQRFKHV7UHVGtDVDWUiVHO
SHUUR KDEtD GHVFXELHUWR XQ HVWUHFKR DJXMHUR TXH OOHYDED DO RWUR ODGR GH OD YHUMD
$OLQVWDQWHVXSRTXHDTXpOODVHUtDODUXWDKDFLDODOLEHUWDG
²$JXMHUR¢'yQGHDJXMHUR"
(QWRQFHVHQFRQWUyHOVLWLRHQTXHODWLHUUDGHOUHFLQWRVHKXQGtDIRUPDQGRXQ
KXHFR $UDxy HO VXHOR FRQ XQD GH VXV JUDQGHV ]DUSDV \ OXHJR OHYDQWy OD FDEH]D
SDUDODGUDUDVXVVHJXLGRUHV
²$TXt$JXMHURDJXMHUR$TXt
1RWDED OD DQVLHGDG GH VXV FRPSDxHURV XQD DQVLHGDG WDQ DILODGD FRPR ODV
HVSLQDV \ WDQ DFUH FRPR OD FDUURxD 7RGRV VH DFHUFDURQ HQWRQFHV GHSULVD D VX
OtGHUUHVSRQGLHQGRDVXODGULGR
²$JXMHUR$JXMHUR
²0iVJUDQGHDJXMHURPiVJUDQGH²SURPHWLyHOOtGHU²3URQWRKXLU
(PSH]y D DUDxDU GH QXHYR HO VXHOR FRQ WRGD OD IXHU]D GH VX PXVFXORVR
FXHUSR/DWLHUUDYRODEDSRUORVDLUHVDPHGLGDTXHHODJXMHURGHEDMRGHODYDOOD
PHWiOLFD VH YROYtD PiV DQFKR \ SURIXQGR /RV GHPiV SHUURV GDEDQ YXHOWDV
DOUHGHGRU ROLVTXHDQGR HO DLUH QRFWXUQR TXH DUUDVWUDED ORV DURPDV GHO ERVTXH
%DEHDEDQDQWHODLGHDGHKLQFDUORVFROPLOORVHQSUHVDVYLYDV
(OOtGHUVHGHWXYRHLUJXLyODVRUHMDVSRUVLHOKRPEUHLEDDYHUTXpKDFtDQ
3HURQRKDEtDSHOLJURVXRORUOOHJDEDGHPX\OHMRV
(OSHUURSHJyODEDUULJDDOVXHOR\VHUHWRUFLyDWUDYpVGHODJXMHUR/DYDOODOH
DUDxyHOORPR+L]RIXHU]DFRQODVSDWDVWUDVHUDVLPSXOViQGRVHKDVWDTXHORJUy
VDOLUDOERVTXHIXHUDGHOUHFLQWR
²/LEUHV\D²ODGUy²£9DPRV£9DPRV
(O DJXMHUR VH KDFtD PiV JUDQGH FRQ FDGD SHUUR TXH VH DEUtD SDVR SDUD OOHJDU
MXQWR D VX OtGHU HQWUH ORV iUEROHV TXHPDGRV 6H SDVHDEDQ DUULED \ DEDMR
PHWLHQGR HO KRFLFR HQ ORV KXHFRV TXH IRUPDEDQ ODV UDtFHV GH ORV iUEROHV
HVFXGULxDQGRODRVFXULGDGFRQRMRVTXHEULOODEDQFRQXQIXHJRIUtR
&XDQGR HO ~OWLPR SHUUR VH DUUDVWUy SRU GHEDMR GH OD YDOOD HO OtGHU GH OD
PDQDGDOHYDQWyODFDEH]D\VROWyXQODGULGRWULXQIDO
²&RUUHU0DQDGDOLEUH£&RUUHU\D
< VH YROYLy KDFLD ORV iUEROHV SDUD DOHMDUVH GDQGR VDOWRV VXV SRWHQWHV
P~VFXORV VH PRYtDQ FRQ XQ ULWPR IOXLGR /D PDQDGD IXH WUDV pO VXV RVFXUDV
IRUPDV GHVWHOODEDQ D WUDYpV GH OD QRFKH IRUHVWDO © 0DQDGD PDQDGD ²SHQVDEDQ
²&RUUHUPDQDGDª 
(O ERVTXH HQWHUR HUD GH HOORV \ HQ VXV SHQVDPLHQWRV KDEtD XQ ~QLFR
LQVWLQWR© 0DWDUPDWDUª 

$ &RUD]yQ GH )XHJR VH OH HUL]y HO SHOR GH LQFUHGXOLGDG \ IXULD DO YHU DO QXHYR
OtGHU GHO &ODQ GH OD 6RPEUD HUJXLGR HQ OD *UDQ 5RFD &RQWHPSOy FyPR HO
DWLJUDGRPRYtDVXHQRUPHFDEH]DGHXQODGRDRWUR%DMRVXUHOXFLHQWHSHODMHVH
WHQVDEDQORVP~VFXORV\VXVRMRViPEDUSDUHFtDQFHQWHOOHDUGHWULXQIR
²£*DUUDGH7LJUH²EXIy
6X YLHMR HQHPLJR HO JDWR TXH KDEtD LQWHQWDGR PDWDUOR PiV GH XQD YH] HUD
DKRUDXQRGHORVIHOLQRVPiVSRGHURVRVGHOERVTXH
/DOXQDOOHQDHVWDEDMXVWRHQFLPDGHORV&XDWURÈUEROHVSUR\HFWDQGRVXIUtD
OX] VREUH ORV PLHPEURV GH ORV FXDWUR FODQHV UHXQLGRV DOOt SDUD OD $VDPEOHD $
WRGRV OHV KDEtD LPSDFWDGR FRQRFHU OD PXHUWH GH (VWUHOOD 1RFWXUQD HO OtGHU GHO
&ODQ GH OD 6RPEUD SHUR QLQJ~Q JDWR VH HVSHUDED TXH VX VXFHVRU SXGLHUD VHU
*DUUDGH7LJUHHODQWLJXROXJDUWHQLHQWHGHO&ODQGHO7UXHQR
-XQWR D &RUD]yQ GH )XHJR &HEUDGR HVWDED UtJLGR GH H[SHFWDFLyQ FRQ ORV
RMRV EULOODQWHV (O OXJDUWHQLHQWH VH SUHJXQWy TXp SHQVDPLHQWRV SDVDUtDQ SRU OD
FDEH]D GH VX FRPSDxHUR &XDQGR IXH H[SXOVDGR GHO &ODQ GHO 7UXHQR *DUUD GH
7LJUH LQYLWy D VX YLHMR DPLJR D LUVH FRQ pO SHUR &HEUDGR OR UHFKD]y ¢(VWDUtD
DUUHSLQWLpQGRVHDKRUDGHHVDGHFLVLyQ"
&RUD]yQGH)XHJRYLRTXH7RUPHQWDGH$UHQDVHHQFDPLQDEDKDFLDpO
²3HUR¢TXpHVWiSDVDQGR"²VLVHyODJDWDFDQHODDOOOHJDU²*DUUDGH7LJUH
QRSXHGHOLGHUDUHO&ODQGHOD6RPEUD£(VXQWUDLGRU
&RUD]yQGH)XHJRYDFLOyXQRVVHJXQGRV3RFRGHVSXpVGHXQLUVHDO&ODQGHO
7UXHQR KDEtD GHVFXELHUWR TXH *DUUD GH 7LJUH KDEtD DVHVLQDGR DO OXJDUWHQLHQWH
&ROD5RMD0iVWDUGH\DFRQYHUWLGRHQOXJDUWHQLHQWH*DUUDGH7LJUHFRQGXMRD
XQ JUXSR GH JDWRV SURVFULWRV D DWDFDU HO FDPSDPHQWR GHO &ODQ GHO 7UXHQR \ pO
PLVPR WUDWy GH PDWDU D OD OtGHU (VWUHOOD $]XO SDUD SRGHU RFXSDU VX SXHVWR
&RPR FDVWLJR OR KDEtDQ GHVWHUUDGR GH VX SURSLR FODQ \ GHO ERVTXH 'HVGH
OXHJRQRHUDXQDKLVWRULDPX\QREOHSDUDHOOtGHUGHQLQJ~QFODQ
²3HURHO&ODQGHOD6RPEUDQRVDEHQDGDGHWRGRHVR²OHUHFRUGy&RUD]yQ
GH )XHJR D OD JDWD KDEODQGR HQ YR] EDMD² 1LQJXQR GH ORV RWURV FODQHV OR
VDEH
²(QWRQFHV£W~GHEHUtDVFRQWiUVHOR
&RUD]yQ GH )XHJR PLUy D (VWUHOOD $OWD \ (VWUHOOD 'REODGD ORV OtGHUHV GHO
&ODQ GHO 9LHQWR \ HO &ODQ GHO 5tR UHVSHFWLYDPHQWH TXH VH KDOODEDQ VREUH OD
*UDQ 5RFD MXQWR D *DUUD GH 7LJUH ¢/H KDUtDQ FDVR VL OHV FRQWDED OR TXH VDEtD"
$GHPiV HO SURSLR &ODQ GH OD 6RPEUD KDEtD VXIULGR WDQWR SRU HO VDQJULHQWR
OLGHUD]JR GH &ROD 5RWD VHJXLGR SRU XQD GHYDVWDGRUD HQIHUPHGDG TXH
SUREDEOHPHQWH QR OHV LPSRUWDUtD HO RVFXUR SDVDGR GH VX QXHYR OtGHU VLHPSUH
TXHpVWHSXGLHUDFRQYHUWLUORVGHQXHYRHQXQFODQIXHUWH
3RU RWUR ODGR &RUD]yQ GH )XHJR VHQWtD FLHUWD VDWLVIDFFLyQ FXOSDEOH SRUTXH
*DUUD GH 7LJUH KXELHVH VDFLDGR VX VHG GH SRGHU HQ XQ FODQ GLIHUHQWH 4XL]i D
SDUWLU GH DKRUD HO &ODQ GHO 7UXHQR \D QR WHQGUtD TXH YLYLU WHPLHQGR TXH ORV
DWDFDUD \ &RUD]yQ GH )XHJR SRGUtD SDVHDU SRU HO ERVTXH VLQ WHQHU TXH PLUDU D
VXVHVSDOGDVFRQWLQXDPHQWH
$XQDVtPLHQWUDVGHEDWtDFRQVXVVHQWLPLHQWRVHQFRQWUDGRVVXSRTXHMDPiV
VH SHUGRQDUtD VL GHMDED TXH *DUUD GH 7LJUH VH DO]DUD FRQ HO SRGHU VLQ SURWHVWDU
VLTXLHUD
²£&RUD]yQGH)XHJR
1LPER VX SHOXGR DSUHQGL] EODQFR VH DFHUFDED D WRGD SULVD VHJXLGR SRU OD
ILEURVDJXHUUHUDPDUUyQ0XVDUDxD
²&RUD]yQ GH )XHJR ¢YDV D TXHGDUWH DKt \ SHUPLWLU TXH HVH FDFD GH ]RUUR
DVXPDHOSRGHU"
²6LOHQFLR1LPER²RUGHQy²/RVp9R\D«
6HLQWHUUXPSLyDOYHUTXH*DUUDGH7LJUHVHDGHODQWDEDHQORDOWRGHOD*UDQ
5RFD
²0HFRPSODFHHVWDUFRQYRVRWURVHQOD$VDPEOHDHVWDQRFKH²(OHQRUPH
DWLJUDGR KDEODED FRQ VRVHJDGD DXWRULGDG² < PH SUHVHQWR DQWH WRGRV FRPR HO
QXHYR OtGHU GHO &ODQ GH OD 6RPEUD (VWUHOOD 1RFWXUQD PXULy GH OD HQIHUPHGDG
TXHVHOOHYyDPXFKRVGHPLFODQ\HO&ODQ(VWHODUPHKDQRPEUDGRDPtFRPR
VXVXFHVRU
(VWUHOOD$OWDHOOtGHUEODQFR\QHJURGHO&ODQGHO9LHQWRVHYROYLyKDFLDpO
\ORVDOXGyOODPiQGRORSRUVXQXHYRQRPEUH
²%LHQYHQLGR (VWUHOOD GH 7LJUH ²PDXOOy DVLQWLHQGR UHVSHWXRVDPHQWH²
4XHHO&ODQ(VWHODUFDPLQHDWXODGR
(VWUHOOD'REODGDVHVXPyDVXVSDODEUDVPLHQWUDVHOQXHYROtGHUGHO&ODQGH
OD6RPEUDLQFOLQDEDODFDEH]DDJUDGHFLGR
²2V GR\ ODV JUDFLDV SRU YXHVWUR UHFLELPLHQWR ²FRQWHVWy (VWUHOOD GH 7LJUH
² (V XQ KRQRU KDOODUPH DTXt FRQ YRVRWURV DXQTXH GHVHDUtD TXH ODV
FLUFXQVWDQFLDVKXELHUDQVLGRGLIHUHQWHV
²(VSHUDG XQ PRPHQWR ²OR LQWHUUXPSLy (VWUHOOD $OWD² 'HEHUtDPRV VHU
FXDWUR ²0LUy KDFLD OD PXOWLWXG GH JDWRV TXH KDEtD D VXV SLHV² ¢'yQGH HVWi
ODOtGHUGHO&ODQGHO7UXHQR"
²9DPRV²7RUPHQWD%ODQFDVHKDEtDXQLGRDORVGHPiVJXHUUHURVGHO&ODQ
GHO 7UXHQR \ GLR XQ HPSXMRQFLWR D &RUD]yQ GH )XHJR² 9DV D UHSUHVHQWDU D
(VWUHOOD$]XO¢UHFXHUGDV"
&RUD]yQ GH )XHJR DVLQWLy UHSHQWLQDPHQWH LQFDSD] GH KDEODU 7HQVy ORV
P~VFXORV SUHSDUiQGRVH SDUD VDOWDU 8Q VHJXQGR GHVSXpV HVWDED WUHSDQGR D OD
FLPD GH OD *UDQ 5RFD SDUD VLWXDUVH DO ODGR GH ORV RWURV OtGHUHV 'XUDQWH XQ
PRPHQWR OD QXHYD SHUVSHFWLYD GH OD KRQGRQDGD OR GHMy VLQ DOLHQWR /H GLR OD
LPSUHVLyQ GH HVWDU PX\ SRU HQFLPD REVHUYDQGR HO FDPELDQWH GLVHxR GH OXFHV \
VRPEUDV GH ORV JDWRV FRQJUHJDGRV PLHQWUDV OD OXQD EULOODED HQWUH ODV UDPDV GH
ORV FXDWUR JLJDQWHVFRV UREOHV 6H HVWUHPHFLy DO FDSWDU HO SiOLGR IXOJRU GH
LQFRQWDEOHVSDUHVGHRMRV
²¢&RUD]yQGH)XHJR"
/HYDQWyODYLVWDDORtUODYR]GH(VWUHOOD$OWD
²¢3RUTXpHVWiVW~DTXt"¢/HKDVXFHGLGRDOJRD(VWUHOOD$]XO"
(OMRYHQOXJDUWHQLHQWHLQFOLQyODFDEH]DUHVSHWXRVDPHQWH
²1XHVWUD OtGHU LQKDOy KXPR GXUDQWH HO LQFHQGLR \ WRGDYtD QR HVWi OR
EDVWDQWHELHQSDUDYLDMDU3HURVHUHFXSHUDUi²VHDSUHVXUyDDxDGLU²QRHVQDGD
JUDYH
(VWUHOOD$OWDDVLQWLy\(VWUHOOD'REODGDUHSXVRPDOKXPRUDGR
²¢9DPRVDHPSH]DURQR"(VWDPRVGHVSHUGLFLDQGRODOX]GHODOXQD
6LQ DJXDUGDU UHVSXHVWD HO DWLJUDGR OtGHU GHO &ODQ GHO 5tR HPLWLy HO JDxLGR
TXH VHxDODED HO LQLFLR GH OD UHXQLyQ &XDQGR VH DSDJDURQ ORV PXUPXOORV GH ORV
JDWRVFRQJUHJDGRVPDXOOy
²*DWRV GH WRGRV ORV FODQHV ELHQYHQLGRV D OD $VDPEOHD (VWD QRFKH VH QRV
XQH XQ QXHYR OtGHU (VWUHOOD GH 7LJUH ²$SXQWy DO HQRUPH JXHUUHUR FRQ XQD
VDFXGLGDGHODFROD²(VWUHOODGH7LJUH¢HVWiVSUHSDUDGRSDUDKDEODUDKRUD"
'iQGROH ODV JUDFLDV FRQ XQ JHVWR FRUWpV (VWUHOOD GH 7LJUH VH DGHODQWy SDUD
GLULJLUVHDORVDVLVWHQWHV
²(VWR\ DTXt DQWH YRVRWURV SRU GHVHR GHO &ODQ (VWHODU (VWUHOOD 1RFWXUQD
HUD XQ QREOH JXHUUHUR SHUR HUD YLHMR \ QR WXYR IXHU]DV SDUD FRPEDWLU OD
HQIHUPHGDGFXDQGRpVWDOOHJy6XOXJDUWHQLHQWH5HVFROGRWDPELpQPXULy
0LHQWUDV HVFXFKDED HVDV SDODEUDV &RUD]yQ GH )XHJR QRWy XQ KRUPLJXHR GH
LQTXLHWXG /RV OtGHUHV GH FODQ UHFLEtDQ QXHYH YLGDV FXDQGR LEDQ D FRPSDUWLU
OHQJXDV FRQ HO &ODQ (VWHODU HQ OD %RFD 0DWHUQD \ (VWUHOOD 1RFWXUQD VH KDEtD
FRQYHUWLGR HQ OtGHU KDFtD DSHQDV XQDV HVWDFLRQHV ¢4Xp KDEtD RFXUULGR FRQ VXV
QXHYHYLGDV"¢/DHQIHUPHGDGGHO&ODQGHOD6RPEUDKDEtDVLGRWDQYLROHQWDTXH
VHODVKDEtDDUUHEDWDGRWRGDV"
%DMyODYLVWD\UHSDUyHQ1DUL],QTXLHWDHOFXUDQGHURGHO&ODQGHOD6RPEUD
TXH HVWDED FDEL]EDMR 1R SRGtD YHUOH OD FDUD SHUR VX SRVWXUD HQFRUYDGD VXJHUtD
TXH HVWDED VXPLGR HQ OD WULVWH]D 'HEtD GH UHVXOWDUOH PX\ GXUR HO KHFKR GH TXH
VXVFRQRFLPLHQWRVQRKXELHUDQEDVWDGRSDUDVDOYDUDVXOtGHU
²(O &ODQ (VWHODU PH FRQGXMR DO &ODQ GH OD 6RPEUD FXDQGR PD\RU HUD VX
QHFHVLGDG ²FRQWLQXy (VWUHOOD GH 7LJUH GHVGH OR DOWR² 1R KDEtDQ VREUHYLYLGR
JDWRV VXILFLHQWHV SDUD FD]DU SDUD ODV UHLQDV \ ORV YHWHUDQRV R SDUD GHIHQGHU DO
FODQ \ QR KDEtD QLQJ~Q JXHUUHUR SUHSDUDGR SDUD RFXSDU HO OXJDU GHO OtGHU
(QWRQFHV HO &ODQ (VWHODU PDQGy XQD SURIHFtD D 1DUL] ,QTXLHWD TXH VXUJLUtD RWUR
JUDQ OtGHU < \R RV MXUR SRU WRGRV QXHVWURV DQWHSDVDGRV JXHUUHURV TXH VHUp HVH
OtGHU
&RQ HO UDELOOR GHO RMR &RUD]yQ GH )XHJR DGYLUWLy TXH 1DUL] ,QTXLHWD VH
UHEXOOtD FRQ GHVD]yQ 3RU DOJ~Q PRWLYR SDUHFtD WULVWH DQWH OD PHQFLyQ GH OD
SURIHFtD
'H SURQWR &RUD]yQ GH )XHJR FRPSUHQGLy TXH VX SURSLD WDUHD VH KDEtD
YXHOWR PXFKR PiV GLItFLO 6L KDEtD XQD SURIHFtD HQWRQFHV HO &ODQ (VWHODU GHEtD
GH KDEHU HVFRJLGR D (VWUHOOD GH 7LJUH FRPR HO QXHYR OtGHU GHO &ODQ GH OD
6RPEUD 6LQ GXGD QL pO QL RWUR JDWR SRGtDQ FXHVWLRQDU ODV GHFLVLRQHV GH VXV
DQWHSDVDGRV ¢4Xp SRGtD GHFLU DKRUD VLQ TXH SDUHFLHVH TXH GHVDILDED HO GHVHR GH
VXVDQFHVWURVJXHUUHURV"
²*UDFLDV DO &ODQ (VWHODU ²SURVLJXLy (VWUHOOD GH 7LJUH² SXGH FRQWDU FRQ
RWURVJDWRVGLVSXHVWRVDFD]DUSDUDVXQXHYRFODQ\OXFKDUSRUpO
&RUD]yQ GH )XHJR VDEtD H[DFWDPHQWH GH TXp JDWRV KDEODED £OD EDQGD GH
SURVFULWRV TXH KDEtD DWDFDGR HO FDPSDPHQWR GHO &ODQ GHO 7UXHQR 9LR D XQR GH
HOORV MXVWR DO SLH GH OD *UDQ 5RFD XQ HQRUPH DWLJUDGR URML]R VHQWDGR FRQ OD
FROD HQURVFDGD DOUHGHGRU GH ODV SDWDV /D ~OWLPD YH] TXH OR KDEtD YLVWR HVWDED
HQ]DU]DGR FRQ 3HFDV LQWHQWDQGR FRODUVH HQ OD PDWHUQLGDG GHO &ODQ GHO 7UXHQR
,UyQLFDPHQWHDOJXQRVGHHVRVSURVFULWRVKDEtDQFUHFLGRHQHO&ODQGHOD6RPEUD
\ DSR\DGR DO WLUiQLFR &ROD 5RWD +DEtDQ VLGR GHVWHUUDGRV MXQWR FRQ VX OtGHU
FXDQGRHO&ODQGHO7UXHQRIXHHQD\XGDGHORSULPLGRFODQ
(VWUHOOD$OWDGLRXQSDVRDGHODQWHFRQH[SUHVLyQGXELWDWLYD
²/RV DOLDGRV GH &ROD 5RWD HUDQ FUXHOHV \ VDQJULHQWRV DO LJXDO TXH pO ¢(V
VHQVDWRGHMDUTXHUHJUHVHQDOFODQ"
&RUD]yQ GH )XHJR FRPSUHQGtD ORV WHPRUHV GH (VWUHOOD $OWD SXHV DTXHOORV
PLVPRV JDWRV KDEtDQ H[SXOVDGR D ORV PLHPEURV GHO &ODQ GHO 9LHQWR GH VX
SURSLRWHUULWRULR\FDVLKDEtDQDFDEDGRFRQHOORV6HSUHJXQWyFXiQWRVJXHUUHURV
GHO &ODQ GH OD 6RPEUD FRPSDUWLUtDQ VX LQTXLHWXG 'HVSXpV GH WRGR HO FODQ GH
&ROD5RWDKDEtDVXIULGRFDVLWDQWRFRPRHO&ODQGHO9LHQWREDMRVXVDQJXLQDULR
PDQGDWR/HVRUSUHQGtDTXHKXELHUDQDFHSWDGRGHQXHYRDORVGHVWHUUDGRV
²/RV JXHUUHURV GH &ROD 5RWD OR REHGHFtDQ D pO ²UHVSRQGLy (VWUHOOD GH
7LJUH FRQ FDOPD² ¢4XLpQ GH YRVRWURV QR KDUtD OR PLVPR SRU VX OtGHU" (O
FyGLJR JXHUUHUR GLFH TXH OD SDODEUD GH XQ OtGHU HV OH\ ²6H ODPLy HO KRFLFR
DQWHVGHFRQWLQXDU²(VWRVJDWRVHUDQOHDOHVD&ROD5RWD$KRUDPHVHUiQOHDOHV
D Pt 3DWDV 1HJUDV TXH IXH HO OXJDUWHQLHQWH GH &ROD 5RWD HV DKRUD PL
OXJDUWHQLHQWH
(VWUHOOD$OWDVHJXtDUHFHORVRSHUR(VWUHOODGH7LJUHOHVRVWXYRODPLUDGDVLQ
YDFLODU
²(VWUHOOD $OWD WLHQHV UD]yQ DO RGLDU D &ROD 5RWD eO OH KL]R PXFKR GDxR D
WXFODQ3HURGpMDPHUHFRUGDUWHTXHQRIXHGHFLVLyQPtDDGPLWLUORHQHO&ODQGHO
7UXHQR \ FXLGDU GH pO <R HVWXYH HQ FRQWUD GH HVR GHVGH HO SULQFLSLR SHUR
FXDQGR (VWUHOOD $]XO LQVLVWLy HQ GDUOH DVLOR OD OHDOWDG D PL OtGHU PH GLMR TXH
WHQtDTXHDSR\DUOR
(OOtGHUGHO&ODQGHO9LHQWRGXGy\DOFDERLQFOLQyODFDEH]D
²(VRHVFLHUWR²PDXOOy
²/R ~QLFR TXH RV SLGR HV TXH FRQILpLV HQ Pt TXH GHLV D PLV JXHUUHURV OD
RSRUWXQLGDG GH GHPRVWUDU TXH SXHGHQ KRQUDU HO FyGLJR JXHUUHUR \ SUREDU GH
QXHYR VX OHDOWDG DO &ODQ GH OD 6RPEUD &RQ OD D\XGD GHO &ODQ (VWHODU PL
SULPHUDWDUHDHVORJUDUTXHHOFODQYXHOYDDHVWDUIXHUWH\HQFRQGLFLRQHV
(VSHUDQ]DGR&RUD]yQGH)XHJRSHQVyTXHTXL]iDKRUDTXH(VWUHOODGH7LJUH
KDEtD FRQVHJXLGR OR TXH DPELFLRQDED OOHJDUtD D FRQYHUWLUVH GH YHUGDG HQ XQ
JUDQ OtGHU +DEtD GLFKR TXH ORV GHVWHUUDGRV PHUHFtDQ RWUD RSRUWXQLGDG WDO YH]
HVR VLUYLHUD WDPELpQ SDUD HO SURSLR (VWUHOOD GH 7LJUH $XQ DVt &RUD]yQ GH
)XHJRVHQWtDXQLQFyPRGRSLFRUSRUWRGRHOFXHUSR7RGDYtDTXHUtDGHMDUOHFODUR
DOQXHYROtGHUTXHHO&ODQGHO7UXHQRQRHUDDOJRDODOFDQFHGHVXVJDUUDV
(VWDED WDQ HQVLPLVPDGR HQ VXV SHQVDPLHQWRV TXH QR VH GLR FXHQWD GH TXH
(VWUHOODGH7LJUHKDEtDWHUPLQDGRGHGLULJLUVHDORVFODQHVUHXQLGRV
²¢&RUD]yQGH)XHJR"²PDXOOy(VWUHOOD$OWD²¢4XLHUHVKDEODUW~DKRUD"
(O MRYHQ OXJDUWHQLHQWH WUDJy VDOLYD FRQ QHUYLRVLVPR \ DYDQ]y SRU OD URFD
IUHVFD \ OLVD (Q HO FODUR SRGtD YHU D 7RUPHQWD GH $UHQD \ ORV RWURV PLHPEURV
GHO&ODQGHO7UXHQRPLUiQGRORFRQH[SHFWDFLyQODJDWDFDQHODORREVHUYDEDFRQ
XQEULOORGHDGPLUDFLyQHQORVRMRV
6LQWLpQGRVH UHVSDOGDGR &RUD]yQ GH )XHJR HPSH]y D KDEODU 1R LED D ILQJLU
TXH HO FDPSDPHQWR GHO &ODQ GHO 7UXHQR QR KDEtD VLGR DUUDVDGR SRU HO UHFLHQWH
LQFHQGLR SHUR QR TXHUtD GDU OD LPSUHVLyQ GH TXH HO FODQ HVWDED GHELOLWDGR
/HRSDUGLQD OD OXJDUWHQLHQWH GHO &ODQ GHO 5tR HVWDED HVFXFKDQGR FRQ DWHQFLyQ
&XDQGR &RUD]yQ GH )XHJR OH ODQ]y XQD PLUDGD HOOD HQWRUQy ORV RMRV FRPR VL
IXHUD D VRSHVDU VXV SDODEUDV FXLGDGRVDPHQWH (O &ODQ GHO 5tR KDEtD D\XGDGR DO
&ODQGHO7UXHQRDHVFDSDUGHOIXHJR\QLQJ~QJDWRVDEtDPHMRUTXH/HRSDUGLQD
ORYXOQHUDEOHVTXHHUDQDKRUD
²+DFH XQDV FXDQWDV DXURUDV ²H[SOLFy &RUD]yQ GH )XHJR² VH RULJLQy XQ
LQFHQGLR HQ HO &RUWDWURQFRV TXH EDUULy QXHVWUR FDPSDPHQWR 0HGLR 5DER \
&HQWyQ PXULHURQ \ HO FODQ ORV KRQUy < KRQUDPRV HQ HVSHFLDO D )DXFHV
$PDULOODV(OODUHJUHVyDOFDPSDPHQWRHQOODPDVSDUDUHVFDWDUD0HGLR5DER²
%DMyODFDEH]DORVUHFXHUGRVGHODYLHMDFXUDQGHUDDPHQD]DEDQFRQDEUXPDUOR²
<RODHQFRQWUpHQVXJXDULGD\HVWXYHFRQHOODFXDQGRPXULy
0DXOOLGRV GH SHVDGXPEUH VH HOHYDURQ HQWUH ORV DVLVWHQWHV (O &ODQ GHO
7UXHQR QR HUD HO ~QLFR FRQ UD]RQHV SDUD ODPHQWDU OD SpUGLGD GH )DXFHV
$PDULOODV &RUD]yQ GH )XHJR DGYLUWLy TXH 1DUL] ,QTXLHWD VH HUJXtD PLUDQGR
KDFLD OR DOWR FRQ ORV RMRV HPSDxDGRV GH DIOLFFLyQ eO KDEtD VLGR DSUHQGL] GH
)DXFHV $PDULOODV FXDQGR OD JDWD HUD OD FXUDQGHUD GHO &ODQ GH OD 6RPEUD DQWHV
GHTXH&ROD5RWDODH[SXOVDUD
²1XHVWUD QXHYD FXUDQGHUD VHUi &DUERQLOOD ²DQXQFLy &RUD]yQ GH )XHJR²
(VWUHOOD $]XO VXIULy SRU OD LQKDODFLyQ GH KXPR SHUR VH HVWi UHFXSHUDQGR
1LQJXQR GH QXHVWURV FDFKRUURV UHVXOWy KHULGR (VWDPRV UHFRQVWUX\HQGR HO
FDPSDPHQWR ²1R PHQFLRQy OD HVFDVH] GH SUHVDV HQ OD ]RQD TXHPDGD GHO
ERVTXH QL TXH HO FDPSDPHQWR VHJXtD GHVSURWHJLGR DQWH XQ DWDTXH SHVH D ORV
HVIXHU]RV SRU UHKDFHU ORV PXURV² 'HEHPRV GDU ODV JUDFLDV DO &ODQ GHO 5tR ²
DxDGLy FRQ XQD PLUDGD UHVSHWXRVD D (VWUHOOD 'REODGD² (OORV QRV DFRJLHURQ HQ
VX FDPSDPHQWR GXUDQWH HO LQFHQGLR 6LQ VX D\XGD SRGUtDQ KDEHU PXHUWR PiV
JDWRVGHQXHVWURFODQ
0LHQWUDV (VWUHOOD 'REODGD UHFRQRFtD VXV SDODEUDV FRQ XQ PRYLPLHQWR GH OD
FDEH]D &RUD]yQ GH )XHJR QR SXGR UHVLVWLUVH D PLUDU GH UHRMR D /HRSDUGLQD /D
OXJDUWHQLHQWHGHO&ODQGHO5tRQRKDEtDDSDUWDGRQLXQLQVWDQWHVXPLUDGDiPEDU
GHpO
7UDVKDFHUXQDSDXVDSDUDUHVSLUDUKRQGR&RUD]yQGH)XHJRVHYROYLyKDFLD
(VWUHOODGH7LJUH
²(O&ODQGHO7UXHQRDFHSWDTXHHO&ODQ(VWHODUKD\DDSUREDGRWXOLGHUD]JR
²PDXOOy² &RPR SURVFULWRV WXV VHJXLGRUHV UREDURQ D ORV FXDWUR FODQHV
PLHQWUDVPHURGHDEDQSRUHOERVTXHGHPRGRTXHHVEXHQRTXHYXHOYDQDWHQHU
VX SURSLR FODQ &RQILDPRV HQ TXH VH DWHQJDQ DO FyGLJR JXHUUHUR \ VH OLPLWHQ D
VXWHUULWRULR²/HSDUHFLyYHUXQGHVWHOORGHVRUSUHVDHQORVRMRVGH(VWUHOODGH
7LJUH \ FRQWLQXy FRQ ILUPH]D² 3HUR QR WROHUDUHPRV QLQJXQD LQWUXVLyQ HQ ODV
WLHUUDVGHO&ODQGHO7UXHQR$SHVDUGHOLQFHQGLRVRPRVOREDVWDQWHIXHUWHVSDUD
HFKDU D FXDOTXLHU JDWR TXH SRQJD XQD ]DUSD HQ QXHVWUR WHUULWRULR 1R WHQHPRV
PLHGRDO&ODQGHOD6RPEUD
*DxLGRVGHDSUREDFLyQEURWDURQHQWUHVXVJXHUUHURV(VWUHOODGH7LJUHLQFOLQy
OHYHPHQWH OD FDEH]D \ KDEOy HQ XQ VXVXUUR URQFR TXH VyOR R\HURQ ORV JDWRV TXH
HVWDEDQVREUHOD*UDQ5RFD
²9DOLHQWHVSDODEUDV&RUD]yQGH)XHJR1RWLHQHVQDGDTXHWHPHUGHO&ODQ
GHOD6RPEUD
&RUD]yQGH)XHJRGHVHySRGHUFUHHUOR7UDVLQFOLQDUODFDEH]DUHWURFHGLy6H
OH DOLVy HO SHOR GH DOLYLR SRU KDEHU ILQDOL]DGR VX WXUQR GH SDODEUD \ HVFXFKy
FyPR (VWUHOOD $OWD \ (VWUHOOD 'REODGD LQIRUPDEDQ VREUH ODV QRYHGDGHV
QRPEUDPLHQWRVGHQXHYRVDSUHQGLFHV\JXHUUHURV\XQDPD\RUSUHVHQFLDGH'RV
3DWDVMXQWRDOUtR
&XDQGRFRQFOX\yODSDUWHIRUPDOGHODUHXQLyQ&RUD]yQGH)XHJRVHXQLyDO
JUXSRGHJXHUUHURVGHO&ODQGHO7UXHQRDOSLHGHODURFD
²+DVKDEODGRPX\ELHQ²PDXOOy7RUPHQWD%ODQFD
7RUPHQWDGH$UHQDORPLUyFRQRMRVFHQWHOOHDQWHV\UHVWUHJyHOKRFLFRFRQWUD
VXFXHOOR
&RUD]yQGH)XHJROHGLRXQOHYHODPHWyQHQODPHMLOOD
²(V KRUD GH PDUFKDUVH ²DQXQFLy² 'HVSHGtRV \ VL DOJ~Q JDWR RV
SUHJXQWDGHFLGOHTXHDO&ODQGHO7UXHQROHHVWi\HQGRELHQ
3RU WRGR HO FODUR ORV JUXSRV GH JDWRV VH LEDQ GLVROYLHQGR FRQIRUPH ORV
FXDWUR FODQHV VH SUHSDUDEDQ SDUD SDUWLU &RUD]yQ GH )XHJR HPSH]y D PLUDU
DOUHGHGRUHQEXVFDGHOUHVWRGHVXVJXHUUHURV5HSDUyHQXQDFRQRFLGDILJXUDJULV
D]XODGR\FUX]yODKRQGRQDGDSDUDUHXQLUVHFRQHOOD
²+ROD9DKDULQD²VDOXGy²¢FyPRHVWiV"¢</iWLJR*ULV"1RORKHYLVWR
SRUDTXtHVWDQRFKH
/iWLJR*ULVKDEtDVLGRHOSULPHUDPLJRGH&RUD]yQGH)XHJRHQHO&ODQGHO
7UXHQR KDEtDQ HQWUHQDGR MXQWRV FRPR DSUHQGLFHV 3HUR OXHJR VH HQDPRUy GH
&RUULHQWH 3ODWHDGD XQD MRYHQ JXHUUHUD GHO &ODQ GHO 5tR TXH DFDEy PXULHQGR DO
GDUDOX]DVXVFDFKRUURV/iWLJR*ULVDEDQGRQyVXFODQSDUDLUVHFRQVXVKLMRVDO
&ODQ GHO 5tR $XQTXH KDEtDQ SDVDGR DOJXQDV HVWDFLRQHV &RUD]yQ GH )XHJR
WRGDYtDORHFKDEDGHPHQRV
²/iWLJR*ULVQRKDYHQLGR²/DUHLQDGHO&ODQGHO5tRVHVHQWy\HQURVFy
SXOFUDPHQWH OD FROD DOUHGHGRU GH ODV SDWDV² /HRSDUGLQD QR VH OR KD SHUPLWLGR
(VWi IXULRVD SRU OD PDQHUD HQ TXH VH FRPSRUWy GXUDQWH HO LQFHQGLR 'LFH TXH HQ
VXFRUD]yQ/iWLJR*ULVVLJXHVLHQGROHDODO&ODQGHO7UXHQR
&RUD]yQ GH )XHJR GHEtD DGPLWLU TXH SUREDEOHPHQWH /HRSDUGLQD WHQtD UD]yQ
/iWLJR *ULV OH KDEtD SUHJXQWDGR D (VWUHOOD $]XO VL SRGtD UHJUHVDU DO &ODQ GHO
7UXHQRSHURODOtGHUVHORKDEtDQHJDGR
²¢&yPRHVWi"²UHSLWLy&RUD]yQGH)XHJR
²%LHQ ²UHVSRQGLy 9DKDULQD² < ORV FDFKRUURV WDPELpQ 0H KD SHGLGR
TXH WH SUHJXQWH FyPR RV HVWi \HQGR GHVSXpV GHO LQFHQGLR +DV GLFKR TXH OR GH
(VWUHOOD$]XOQRHVJUDYH¢YHUGDG"
²$VtHV3URQWRHVWDUiPHMRU
,QWHQWy VRQDU VHJXUR \ FRQILDGR (UD FLHUWR TXH (VWUHOOD $]XO VH HVWDED
UHFXSHUDQGRGHORVHIHFWRVGHLQKDODUKXPRSHURKDFtDYDULDVOXQDVTXHODPHQWH
GH OD OtGHU HVWDED FRQIXQGLGD /D JDWD KDEtD HPSH]DGR D GXGDU GH VX SURSLR
MXLFLRHLQFOXVRVHFXHVWLRQDEDODOHDOWDGGHVXVJXHUUHURV'HVFXEULUODWUDLFLyQ
GH *DUUD GH 7LJUH OD KDEtD WUDVWRUQDGR SURIXQGDPHQWH \ D &RUD]yQ GH )XHJR OH
SUHRFXSDEDFyPRUHDFFLRQDUtDDQWHODQRWLFLDGHTXHHOOXJDUWHQLHQWHDOTXHKDEtD
GHVWHUUDGRHUDDKRUDHOOtGHUGHO&ODQGHOD6RPEUD
²0HDOHJUDTXH(VWUHOOD$]XOHVWpUHFXSHUiQGRVH
/D YR] GH 9DKDULQD LQWHUUXPSLy VXV SHQVDPLHQWRV &RUD]yQ GH )XHJR DJLWy
ODVRUHMDV
²¢&yPR VH HQFXHQWUD (VWUHOOD 'REODGD" ²SUHJXQWy D VX YH] FDPELDQGR
GHWHPD
(O OtGHU GHO &ODQ GHO 5tR OH KDEtD SDUHFLGR IUiJLO FXDQGR SHUPLWLy TXH HO
&ODQGHO7UXHQRVHUHIXJLDUDHQVXFDPSDPHQWR\HVDPLVPDQRFKHDOODGRGH
(VWUHOODGH7LJUHD~QOHKDEtDSDUHFLGRPiVPD\RUGHORTXHUHFRUGDEDDXQTXH
TXL]i QR IXHUD H[WUDxR (O OtGHU GHO &ODQ GHO 5tR KDEtD WHQLGR TXH HQIUHQWDUVH D
XQDV LQXQGDFLRQHV TXH GHVSOD]DURQ D VXV JDWRV GHO FDPSDPHQWR \ D OD HVFDVH]
GH SUHVDV SRUTXH ORV UHVLGXRV GH ORV 'RV 3DWDV KDEtDQ HQYHQHQDGR HO UtR
$GHPiV &RUULHQWH 3ODWHDGD OD DPDGD GH /iWLJR *ULV HUD OD KLMD GH (VWUHOOD
'REODGD\VXPXHUWHOHKDEtDFDXVDGRXQJUDQGRORU
²6H HQFXHQWUD ELHQ ²UHVSRQGLy 9DKDULQD² ÒOWLPDPHQWH KD SDVDGR SRU
PXFKDVFRVDV\DORVDEHV$PtPHSUHRFXSDPiV7DERUD²DxDGLyUHILULpQGRVH
D VX PDGUH² $KRUD SDUHFH PX\ DQFLDQD 7HPR TXH VH LUi SURQWR FRQ HO &ODQ
(VWHODU
$&RUD]yQGH)XHJROHKDEUtDJXVWDGRFRQVRODUODFRQXQODPHWyQDPLVWRVR
SHUR QR HVWDED VHJXUR GH FyPR UHDFFLRQDUtD OD UHLQD GHO &ODQ GHO 5tR DQWH XQ
JHVWRDVtGHXQJDWRGHRWURFODQ
$SDUWH GH 7DERUD pO HUD HO ~QLFR TXH VDEtD TXH OD DQFLDQD YHWHUDQD GHO &ODQ
GHO5tRQRHUDODYHUGDGHUDPDGUHGH9DKDULQD\VXKHUPDQR3HGUL]R6XSDGUH
&RUD]yQGH5REOHORVKDEtDOOHYDGRDO&ODQGHO5tRFXDQGRHUDQUHFLpQQDFLGRV
\7DERUDKDEtDDFFHGLGRDFXLGDUGHHOORV6XYHUGDGHUDPDGUHHUD(VWUHOOD$]XO
0LHQWUDV PXUPXUDED XQDV SDODEUDV GH iQLPR \ VH GHVSHGtD GH 9DKDULQD QR
SXGRHYLWDUSHQVDUTXHDORVGRVFODQHVD~QOHVDJXDUGDEDQPXFKRVSUREOHPDVD
FDXVDGHOVHFUHWRGH(VWUHOOD$]XO

(O FLHOR VH LED DFODUDQGR FRQ ODV SULPHUDV OXFHV GH OD DXURUD FXDQGR &RUD]yQ GH
)XHJR \ VXV JXHUUHURV UHJUHVDURQ DO FDPSDPHQWR $XQTXH VDEtD OR TXH LED D
HQFRQWUDUWRGDYtDOHLPSDFWDEDOOHJDUDORDOWRGHOEDUUDQFR\FRQWHPSODUDTXHOOD
GHYDVWDFLyQ D VXV SLHV 7RGD OD FXELHUWD GH DXODJDV \ KHOHFKRV KDEtD VLGR
HQJXOOLGD SRU HO IXHJR (O VXHOR GHO FDPSDPHQWR HVWDED WRWDOPHQWH H[SXHVWR
URGHDGRSRUORVUHVWRVHQQHJUHFLGRVGHOPXURGHHVSLQRVTXHKDEtDQHPSH]DGRD
UHSDUDUFRQUDPDV
²¢$OJXQD YH] YROYHUi D VHU FRPR HUD" ²PDXOOy VXDYHPHQWH 7RUPHQWD GH
$UHQDVLWXiQGRVHMXQWRDpO
8QD ROHDGD GH DJRWDPLHQWR LQXQGy D &RUD]yQ GH )XHJR DO SHQVDU FXiQWR
WLHPSR \ WUDEDMR KDUtDQ IDOWD DQWHV GH TXH HO FDPSDPHQWR HVWXYLHUD
FRPSOHWDPHQWHUHFRQVWUXLGR
²$OJ~Q GtD ²SURPHWLy² <D KHPRV SDVDGR SRU RWURV PRPHQWRV PDORV
6REUHYLYLUHPRV
3HJy HO KRFLFR DO IODQFR GH 7RUPHQWD GH $UHQD EXVFDQGR FRQVXHOR HQ VX
WUDQTXLOL]DGRUURQURQHRDQWHVGHDEULUODPDUFKDEDUUDQFRDEDMR
(O DUEXVWR GRQGH GRUPtDQ ORV JXHUUHURV VHJXtD DOOt SHUR HO HVSHVR GRVHO GH
UDPDV KDEtD DUGLGR 6yOR TXHGDEDQ XQDV FXDQWDV UDPLWDV FDUERQL]DGDV ORV
KXHFRVHQWUHHOODVHVWDEDQSDUFKHDGRVFRQSDOLWRV)URQGH'RUDGRHVWDEDVHQWDGR
GHODQWH PLHQWUDV TXH 5DER /DUJR PRQWDED JXDUGLD FHUFD GH OD HQWUDGD GH OD
PDWHUQLGDG \ 0DQWR 3ROYRURVR VH SDVHDED GH XQ ODGR D RWUR DQWH OD JXDULGD GH
ORVYHWHUDQRV
)URQGH'RUDGRVHOHYDQWyGHXQVDOWRFXDQGRDSDUHFLHURQ&RUD]yQGH)XHJR
\ORVGHPiVSHURVHUHODMyGHLQPHGLDWR
²6RLV YRVRWURV ²PDXOOy FRQ DOLYLR² +HPRV SDVDGR WRGD OD QRFKH
HVSHUDQGRD*DUUDGH7LJUH
²%XHQRSXHV\DSRGpLVGHMDUGHSUHRFXSDURV²FRQWHVWy&RUD]yQGH)XHJR
²(VWiGHPDVLDGRHQWUHWHQLGRSDUDSHQVDUHQQRVRWURV$KRUDVHOODPD(VWUHOOD
GH7LJUH\HVHOQXHYROtGHUGHO&ODQGHOD6RPEUD
)URQGH'RUDGRVHTXHGyERTXLDELHUWR
²£3RUHO&ODQ(VWHODU²H[FODPyFRQYR]DKRJDGD²£1RSXHGRFUHHUOR
²¢4Xp KDV GLFKR" ²5DER /DUJR FUX]y HO FODUR D JUDQGHV VDOWRV² ¢+H
RtGRELHQ"
²$Vt HV ²&RUD]yQ GH )XHJR DGYLUWLy OD FRQPRFLyQ HQ HO URVWUR GHO
DWLJUDGR²*DUUDGH7LJUHVHKDKHFKRFRQHOPDQGRGHO&ODQGHOD6RPEUD
²¢<VHORKDQSHUPLWLGR"²SUHJXQWy5DER/DUJR²¢(VWiQORFRV"
²(Q DEVROXWR ²UHVSRQGLy 7RUPHQWD %ODQFD FRORFiQGRVH MXQWR DO
OXJDUWHQLHQWH
(O YLHMR JXHUUHUR DUDxy OD WLHUUD GHVQXGD \ VH VHQWy FRQ XQ VXVSLUR FDQVDGR
6XHVSHVRSHODMHEODQFRHVWDEDPDQFKDGRGHKROOtQGHVSXpVGHOYLDMHDWUDYpVGHO
ERVTXH
²/DHQIHUPHGDGFDVLWHUPLQyFRQORVJDWRVGHO&ODQGHOD6RPEUD(VWDEDQ
GHVHVSHUDGRV SRU HQFRQWUDU XQ OtGHU IXHUWH ²SURVLJXLy² *DUUD GH 7LJUH GHELy
GHSDUHFHUOHVXQUHJDORGHO&ODQ(VWHODU
²3DUHFH TXH IXH H[DFWDPHQWH DVt ²FRLQFLGLy &RUD]yQ GH )XHJR PX\ VHULR
²3RUORYLVWRHO&ODQ(VWHODUPDQGyXQDSURIHFtDD1DUL],QTXLHWDSDUDGHFLUOH
DO&ODQGHOD6RPEUDTXHVXUJLUtDXQJUDQOtGHU
²3HUR£VL(VWUHOODGH7LJUHHVXQWUDLGRU²SURWHVWy)URQGH'RUDGR
²(O&ODQGHOD6RPEUDQRVDEHQDGDGHHVR²VHxDOyVXOXJDUWHQLHQWH
6H DFHUFDURQ RWURV JDWRV &HQWHOOLQD \ =DUSD 5DXGD FRUULHURQ GHVGH OD
JXDULGD GH ORV DSUHQGLFHV 0DQWR 3ROYRURVR VH DSUR[LPy FRQ )URQGLQD OD
DSUHQGL]D GH &HEUDGR &ROD 3LQWDGD VH DVRPy FRQ FXULRVLGDG GHVGH OD
PDWHUQLGDG &XDQGR HPSH]DURQ D ERPEDUGHDU D &RUD]yQ GH )XHJR FRQ
SUHJXQWDVpOWXYRTXHOHYDQWDUODYR]SDUDTXHORR\HUDQ
²£(VFXFKDGPH WRGRV ²SLGLy² +D\ DOJR TXH GHEpLV VDEHU ²© < TXH \R
GHER FRQWDU D (VWUHOOD $]XOª DxDGLy SDUD VXV DGHQWURV SUHSDUiQGRVH SDUD HO
HQFXHQWUR²7RUPHQWD%ODQFDRVFRQWDUiORTXHKDVXFHGLGRHQOD$VDPEOHD²
FRQWLQXy²\OXHJRTXLHURXQDSDWUXOODPDWLQDO
9DFLOy PLUDQGR D ORV JDWRV FRQJUHJDGRV 7RGRV ORV JXHUUHURV HVWDEDQ
H[KDXVWRV ORV TXH QR KDEtDQ DVLVWLGR D OD $VDPEOHD KDEtDQ WHQLGR TXH
SHUPDQHFHUGHVSLHUWRVSDUDYLJLODUHOFDPSDPHQWR
$QWHVGHTXHSXGLHUDGHFLGLUDTXLpQHQYLDU0DQWR3ROYRURVRKDEOy
²,UHPRV&HQLFLHQWR\\R
&RUD]yQ GH )XHJR LQFOLQy OD FDEH]D DJUDGHFLGR (O JXHUUHUR PDUUyQ QXQFD
KDEtD VLGR DIDEOH FRQ pO SHUR HUD XQ JDWR OHDO DO FODQ \ SDUHFtD DFHSWDU OD
DXWRULGDGGH&RUD]yQGH)XHJRFRPROXJDUWHQLHQWH
²<RWDPELpQLUp²VHRIUHFLy0XVDUDxD
²<\R²VHVXPy1LPER
&RUD]yQ GH )XHJR URQURQHy DJUDGHFLGR DQWH OD RIHUWD GH VX DSUHQGL] /H
FRPSODFtD TXH HO KLMR GH VX KHUPDQD HVWXYLHUD WUDEDMDQGR GXUR \ PRVWUDQGR XQ
PD\RU FRPSURPLVR FRQ OD YLGD GHO FODQ VREUH WRGR GHVSXpV GHO GHVDVWURVR
HSLVRGLRHQTXHXQRV'RV3DWDVVHOROOHYDURQ\KXERTXHLUDUHVFDWDUOR
²0DQWR 3ROYRURVR 0XVDUDxD 1LPER \ &HQLFLHQWR GH DFXHUGR ²PDXOOy
²/RVGHPiVLGDGRUPLUXQSRFR/XHJRQHFHVLWDUHPRVSDWUXOODVGHFD]D
²¢<W~TXpYDVDKDFHU"²SUHJXQWy&HEUDGR
&RUD]yQGH)XHJRUHVSLUyKRQGR
²9R\DKDEODUFRQ(VWUHOOD$]XO
(O LQFHQGLR KDEtD GHYRUDGR OD FRUWLQD GH OLTXHQ TXH FXEUtD OD HQWUDGD GH OD
JXDULGD GH (VWUHOOD $]XO HQ OD EDVH GH OD 3HxD $OWD $O DFHUFDUVH &RUD]yQ GH
)XHJR YLR TXH &DUERQLOOD OD FXUDQGHUD VDOtD GH OD FXHYD \ VH GHWHQtD D
GHVSHUH]DUVH6XSHORRVFXURHVWDEDDOERURWDGR\SDUHFtDDJRWDGDSRUODWHQVLyQ
GH FXLGDU GHO FODQ WUDV HO SDVR GHO LQFHQGLR SHUR OD IXHU]D GH VX WHPSOH VHJXtD
EULOODQGR HQ VXV RMRV D]XOHV &RUD]yQ GH )XHJR VH DFRUGy GH FXDQGR HUD VX
DQVLRVDDSUHQGL]DKDVWDTXHVHDFHUFyGHPDVLDGRDO6HQGHUR$WURQDGRUYtFWLPD
GHXQDWUDPSDTXH*DUUDGH7LJUHOHKDEtDWHQGLGRD(VWUHOOD$]XO/DSDWDGHOD
MRYHQ JDWD TXHGy GHVWUR]DGD LUUHPHGLDEOHPHQWH GH PRGR TXH QR SXGR
FRQYHUWLUVH HQ JXHUUHUD SHUR HOOD VLHPSUH KDEtD PDQWHQLGR VX FRPSURPLVR GH
VHUYLUDOFODQ
)XHKDFLDHOOD
²¢&yPRVHHQFXHQWUD(VWUHOOD$]XOKR\"²OHSUHJXQWyHQYR]EDMD
&DUERQLOODODQ]yXQDPLUDGDGHLQTXLHWXGDODJXDULGD
²(VWDQRFKHQRKDGRUPLGR²FRQWHVWy²/HKHGDGRED\DVGHHQHEURSDUD
WUDQTXLOL]DUODSHURQRVpVLVHUYLUiQGHDOJR
²1HFHVLWRFRQWDUOHORTXHKDRFXUULGRHQOD$VDPEOHD<QRYDDJXVWDUOH
&DUERQLOODHQWRUQyORVRMRV
²¢3RUTXpQR"
eOVHORFRQWyWDQGHSULVDFRPRSXGR
/D FXUDQGHUD OR HVFXFKy PXGD GH DVRPEUR FRQ ODV SXSLODV GLODWDGDV SRU OD
LPSUHVLyQ
²¢4Xp YDV D KDFHU" ²OH SUHJXQWy DO OXJDUWHQLHQWH FXDQGR WHUPLQy VX
UHODWR
²1R KD\ PXFKR TXH \R SXHGD KDFHU $GHPiV TXL]i HVWR VHD EXHQR SDUD
QXHVWUR FODQ $KRUD (VWUHOOD GH 7LJUH WLHQH OR TXH TXHUtD \ FRQ XQ SRFR GH
VXHUWH HVWDUi GHPDVLDGR DWDUHDGR UHFRPSRQLHQGR VX QXHYR FODQ FRPR SDUD
PROHVWDUVH SRU QRVRWURV ²$O YHU TXH &DUERQLOOD SDUHFtD LQFUpGXOD VH DSUHVXUy
D DxDGLU² $ TXLpQ HOLMD HO &ODQ GH OD 6RPEUD FRPR OtGHU HV DVXQWR VX\R
7HQGUHPRV TXH YLJLODU QXHVWUDV IURQWHUDV SHUR QR FUHR TXH (VWUHOOD GH 7LJUH
YD\DDVHUXQDDPHQD]DDOPHQRVGXUDQWHXQWLHPSR0HSUHRFXSDPiVFyPRYD
DWRPiUVHOR(VWUHOOD$]XO
²(VWR HPSHRUDUi VX HVWDGR ²DVHJXUy &DUERQLOOD QHUYLRVD² 6yOR HVSHUR
HQFRQWUDU ODV KLHUEDV DSURSLDGDV SDUD D\XGDUOD 2MDOi )DXFHV $PDULOODV HVWXYLHUD
DTXt
²/R Vp ²< VH UHVWUHJy FRQWUD OD JDWD SDUD FRQVRODUOD² 3HUR OR KDUiV
ELHQ(UHVXQDJUDQFXUDQGHUD
²1RVHWUDWDVyORGHHVR²/DYR]GH&DUERQLOODVHFRQYLUWLyHQXQVXVXUUR
DSHQDGR² £(V TXH OD HFKR WDQWR GH PHQRV &RUD]yQ GH )XHJR 6LHPSUH HVWR\
HVSHUDQGR TXH UHIXQIXxH TXH WHQJR HO VHQWLGR FRP~Q GH XQ UHFLpQ QDFLGR«
&XDQGR PH DODEDED SRU OR PHQRV VDEtD TXH PH OR GHFtD HQ VHULR 4XHUUtD
WHQHUODDPLODGR«DxRURVXRORUHOWDFWRGHVXSHORVXYR]
²/RVp²PXUPXUyHOOXJDUWHQLHQWH
6LQWLy XQ YDFtR LQWHULRU DQWH HO WRUUHQWH GH UHFXHUGRV GH OD YLHMD FXUDQGHUD
+DEtDVLGRPX\DPLJRGH)DXFHV$PDULOODVGHVGHTXHODGHVFXEULyYLYLHQGRHQ
HOWHUULWRULRGHOFODQFRPRXQDSURVFULWD
²3HURDKRUDHVWiFD]DQGRFRQHO&ODQ(VWHODU²DxDGLy
© < TXL]i KD\D HQFRQWUDGR SRU ILQ OD SD]ª UHIOH[LRQy UHFRUGDQGR HO
VXIULPLHQWR HQ OD YR] GH )DXFHV $PDULOODV DO PRULU SHQVDQGR HQ VX KLMR &ROD
5RWD HO FUXHO JDWR DO TXH HOOD MDPiV KDEtD GHMDGR GH DPDU DXQTXH pO KDEtD
FUHFLGRVLQVDEHUTXLpQHUDVXPDGUH$OILQDOHOODWXYRTXHPDWDUORSDUDVDOYDUD
VX FODQ GH DGRSFLyQ GHO VDQJXLQDULR SODQ TXH pO KDEtD WUDPDGR (O GRORU GH
)DXFHV$PDULOODVKDEtDWHUPLQDGRSHUR&RUD]yQGH)XHJRQRVHLPDJLQDEDTXH
XQGtDSXGLHUDGHMDUGHHFKDUODGHPHQRV
²7LHQHVTXHLUDODV5RFDV$OWDVGHQWURGHSRFR¢YHUGDG"²OHSUHJXQWyD
&DUERQLOOD² $ FRQRFHU D ORV GHPiV FXUDQGHURV ¢QR" &UHR TXH HQWRQFHV WH
VHQWLUiVPX\FHUFDGH)DXFHV$PDULOODV
²4XL]i WHQJDV UD]yQ ²/D JDWD VH DSDUWy GH pO² 3XHGR RtUOD
UHSUHQGLpQGRPH © ¢3RU TXp HVWiV SDUDGD OORULTXHDQGR FXDQGR KD\ WDQWR WUDEDMR
TXHKDFHU"ª 7~YHDKDEODUFRQ(VWUHOOD$]XO<RSDVDUpDYHUODPiVWDUGH
²¢6HJXURTXHHVWiVELHQ"
²6t ²&DUERQLOOD OH GLR XQ ODPHWyQ HQ OD RUHMD² 6p IXHUWH SRU (VWUHOOD
$]XO(OODWHQHFHVLWDPiVTXHQXQFD
(O OXJDUWHQLHQWH VH TXHGy REVHUYDQGR FyPR OD FXUDQGHUD VH DOHMDED FRMHDQGR
GHSULVD \ OXHJR VH YROYLy KDFLD OD JXDULGD GH (VWUHOOD $]XO 7UDV WRPDU DLUH
VDOXGyHQYR]DOWD\DWUDYHVyHOKXHFRGRQGHDQWHVFUHFtDHOOLTXHQ
/D YHQHUDEOH JDWD HVWDED DFRPRGDGD HQ XQ PRQWyQ GH PXVJR DO IRQGR GH OD
FXHYD FRQ ODV SDWDV GHODQWHUDV GREODGDV GHEDMR GHO SHFKR 7HQtD OD FDEH]D
OHYDQWDGD SHUR QR PLUDED D &RUD]yQ GH )XHJR 6XV RMRV D]XOHV SDUHFtDQ
DXVHQWHV FODYDGRV HQ DOJR TXH VyOR HOOD SRGtD YHU 6X SHODMH HVWDED iVSHUR \
GHVDOLxDGR \ KDEtD DGHOJD]DGR PXFKR $O MRYHQ VH OH HQFRJLy HO FRUD]yQ GH
OiVWLPD SRU VX OtGHU \ GH WHPRU SRU HO UHVWR GH VX FODQ (VWUHOOD $]XO KDEtD
TXHGDGR UHGXFLGD D XQD JDWD YLHMD \ HQIHUPD YHQFLGD SRU ORV SUREOHPDV H
LQFDSD]GHGHIHQGHUVHDVtPLVPD\D~QPiVLQFDSD]GHGHIHQGHUDVXFODQ
²¢(VWUHOOD$]XO"²PDXOOyGXELWDWLYR
$OSULQFLSLRFUH\yTXHODJDWDQRORKDEtDRtGR/XHJRDODGHQWUDUVHPiVHQ
OD JXDULGD HOOD JLUy OD FDEH]D 6X WXUELD PLUDGD D]XO VH FHQWUy HQ pO \ SDUHFLy
FRQIXQGLGDFRPRVLQRORJUDUDUHFRUGDUTXLpQHUD
'HVSXpVLUJXLyODVRUHMDV\ODLQWHOLJHQFLDUHJUHVyDVXVRMRV
²¢&RUD]yQGH)XHJR"¢4XpTXLHUHV"
eOLQFOLQyODFDEH]DUHVSHWXRVDPHQWH
²$FDERGHUHJUHVDUGHOD$VDPEOHD0HWHPRTXHWUDLJRPDODVQRWLFLDV²
+L]RXQDSDXVD
²¢<ELHQ"²LQTXLULyODJDWDFRQWRQRLUULWDGR²¢4XpRFXUUH"
²(O &ODQ GH OD 6RPEUD WLHQH XQ QXHYR OtGHU ²HPSH]y < IXH GLUHFWR DO
JUDQR²6HWUDWDGH*DUUDGH7LJUH«DKRUD(VWUHOODGH7LJUH
(VWUHOOD$]XOVHOHYDQWyGHXQVDOWR(QVXVRMRVOODPHDEDXQIXHJRIUtR\HO
MRYHQVHHVWUHPHFLyDOUHFRUGDUDODIRUPLGDEOHJDWDTXHKDEtDVLGRXQDYH]
²£(VRHVLPSRVLEOH²EXIy
²(V FLHUWR OR KH YLVWR FRQ PLV SURSLRV RMRV (VWUHOOD GH 7LJUH KD KDEODGR
GHVGHOD*UDQ5RFDMXQWRFRQORVRWURVOtGHUHV
(VWUHOOD $]XO JXDUGy VLOHQFLR \ VH SDVHy SRU OD JXDULGD XQD \ RWUD YH]
VDFXGLHQGR OD FROD &RUD]yQ GH )XHJR UHWURFHGLy KDVWD OD HQWUDGD QR PX\
VHJXURGHTXHODOtGHUQRORDWDFDUDSRUKDEHUOHOOHYDGRDTXHOODWHUULEOHQRWLFLD
²¢&yPR VH DWUHYH HO &ODQ GH OD 6RPEUD D KDFHU DOJR DVt" ²HVSHWy HOOD DO
ILQ² ¢&yPR VH DWUHYHQ D GDU FRELMR DO JDWR TXH LQWHQWy DVHVLQDUPH« \
FRQYHUWLUORHQVXOtGHU"
²(VWUHOOD $]XO HOORV QR OR VDEHQ« ²HPSH]y &RUD]yQ GH )XHJR SHUR OD
OtGHUQRHVWDEDHVFXFKiQGROR
²¢< ORV RWURV OtGHUHV" ²TXLVR VDEHU² ¢(Q TXp SHQVDEDQ" ¢&yPR KDQ
SRGLGRSHUPLWLUTXHVXFHGLHUDHVWR"
²1LQJ~Q JDWR VDEH OR TXH (VWUHOOD GH 7LJUH OH KL]R D QXHVWUR FODQ ²(O
OXJDUWHQLHQWHLQWHQWDEDTXHODJDWDUD]RQDUD²(VWUHOOD'REODGDQRKDGLFKRJUDQ
FRVDSHURD(VWUHOOD$OWDOHKDGLVJXVWDGRTXH(VWUHOODGH7LJUHKXELHVHOOHYDGR
GHYXHOWDDOFODQDORVVHJXLGRUHVGH&ROD5RWD
²£(VWUHOOD $OWD ²HVFXSLy OD JDWD² $ HVWDV DOWXUDV \D GHEHUtDPRV VDEHU
TXHQRSRGHPRVILDUQRVGHpO$OILQ\DOFDERQROHFRVWyGHPDVLDGRROYLGDUOR
TXHKDEtDPRVKHFKRSRUVXFODQGHVSXpVGHTXH/iWLJR*ULV\W~DUULHVJDUDLVOD
YLGDSDUDHQFRQWUDUORV\FRQGXFLUORVGHQXHYRDVXKRJDU
eOHPSH]yDSURWHVWDUSHURHOODQROHKL]RHOPHQRUFDVR
²£(O &ODQ (VWHODU PH KD DEDQGRQDGR ²H[FODPy VLQ GHMDU GH SDVHDUVH FRQ
IXULD² 0H GLMR TXH HO IXHJR VDOYDUtD DO FODQ SHUR HO IXHJR FDVL QRV GHVWUX\H
¢&yPRSXHGRYROYHUDFRQILDUHQHO&ODQ(VWHODU«HVSHFLDOPHQWHDKRUD"/HKDQ
FRQFHGLGR ODV QXHYH YLGDV GH XQ OtGHU D HVH WUDLGRU £1R VH SUHRFXSDQ QDGD SRU
PtQLSRUHO&ODQGHO7UXHQR
&RUD]yQGH)XHJRVHHVWUHPHFLy
²(VWUHOOD$]XOHVFXFKD«
²1R HVFXFKD W~ ²/D OtGHU VH OH DFHUFy 7HQtD HO SHOR HUL]DGR \ PRVWUDED
ORVFROPLOORVFRQUDELD²1XHVWURFODQHVWiPDOGLWR(VWUHOODGH7LJUHJXLDUiDO
&ODQ GH OD 6RPEUD SDUD GHVWUXLUQRV« \ QR SRGHPRV HVSHUDU QLQJXQD D\XGD GHO
&ODQ(VWHODU
²(VWUHOODGH7LJUHQRVHKDPRVWUDGRKRVWLO²&RUD]yQGH)XHJRLQWHQWDED
KDFHUOD HQWUDU HQ UD]yQ² &XDQGR KD KDEODGR OR ~QLFR TXH SDUHFtD LPSRUWDUOH
HUDOLGHUDUVXQXHYRFODQ
(VWUHOOD$]XOVROWyXQDFDUFDMDGDURQFD\TXHEUDGD
²6LWHFUHHVHVRHVTXHHUHVXQLGLRWD(VWUHOODGH7LJUHHVWDUiDTXtDQWHVGH
OD HVWDFLyQ GH OD FDtGD GH OD KRMD UHFXHUGD HVWDV SDODEUDV 3HUR QRV HQFRQWUDUi
HVSHUiQGROR 6L YDPRV D PRULU WRGRV QRV OOHYDUHPRV FRQ QRVRWURV D XQRV
FXDQWRVGHO&ODQGHOD6RPEUD
(PSH]y D SDVHDUVH GH QXHYR D SDVR UiSLGR PLHQWUDV HO OXJDUWHQLHQWH OD
REVHUYDEDFRQVWHUQDGR
²'REOD ODV SDWUXOODV ²RUGHQy OD JDWD² 3RQ JXDUGLDV HQ HO FDPSDPHQWR
0DQGDJDWRVDYLJLODUODVIURQWHUDVFRQHO&ODQGHOD6RPEUD
²1RWHQHPRVVXILFLHQWHVJXHUUHURVSDUDWRGRHVR²SURWHVWypO²/RVJDWRV
HVWiQ DJRWDGRV SRU HO WUDEDMR H[WUD GH UHFRQVWUXLU HO FDPSDPHQWR /R ~QLFR TXH
SRGHPRVKDFHUHVFRQWLQXDUFRQODVSDWUXOODVUHJXODUHV
²¢(VWiV FXHVWLRQDQGR PLV yUGHQHV" ²6H YROYLy HQ UHGRQGR KDFLD pO
PRVWUDQGRORVFROPLOORVFRQXQJUXxLGR\HQWRUQyORVRMRVFRQUHFHOR²¢2HV
TXHW~WDPELpQYDVDWUDLFLRQDUPH"
²£1R(VWUHOOD$]XOQR3XHGHVFRQILDUHQPt²7HQVyORVP~VFXORVFDVL
WHPLHQGRWHQHUTXHHVTXLYDUXQ]DUSD]RGHVXOtGHU
'HSURQWRODYLHMDJDWDVHUHODMy
²/RVp&RUD]yQGH)XHJR7~VLHPSUHKDVVLGROHDOQRFRPRHVRVRWURV
²&RPR VL OD SRWHQFLD GH VX LUD OD KXELHUD GHMDGR H[KDXVWD UHJUHVy D VX OHFKR
FRMHDQGR² 2UJDQL]D ODV SDWUXOODV ²RUGHQy GHUUXPEiQGRVH HQ HO EODQGR
FROFKyQ GH PXVJR \ EUH]R² +D]OR DKRUD PLVPR DQWHV GH TXH HO &ODQ GH OD
6RPEUDQRVKDJDSLFDGLOORDWRGRV
²0X\ELHQ(VWUHOOD$]XO
&RUD]yQGH)XHJRYLRTXH\DQRWHQtDVHQWLGRVHJXLUGLVFXWLHQGR,QFOLQyOD
FDEH]D \ VDOLy GH OD JXDULGD /D PLUDGD GH OD JDWD YROYtD D HVWDU ILMD HQ DOJR
LQYLVLEOH (O OXJDUWHQLHQWH VH SUHJXQWy VL HVWDUtD YLHQGR HO IXWXUR \ OD
GHVWUXFFLyQGHVXFODQ

$EULy ORV RMRV \ EL]TXHy DQWH OD EULOODQWH OX] TXH UHVXOWDED PX\ PROHVWD
6HJXtD VLQ DFRVWXPEUDUVH DO PRGR HQ TXH HO VRO HQWUDED GLUHFWDPHQWH HQ OD
JXDULGD GH ORV JXHUUHURV DKRUD TXH OD WXSLGD FXELHUWD GH KRMDV KDEtD
GHVDSDUHFLGR%RVWH]DQGRVHGHVHQURVFy\VHVDFXGLyORVWURFLWRVGHPXVJRTXH
VHOHKDEtDQSHJDGRDOSHOR
&HUFD GH pO 7RUPHQWD GH $UHQD D~Q GRUPtD 0DQWR 3ROYRURVR \ &HEUDGR
HVWDEDQ RYLOODGRV XQ SRFR PiV OHMRV &RUD]yQ GH )XHJR VDOLy DO FODUR +DEtDQ
SDVDGR WUHV GtDV GHVGH OD $VDPEOHD \ HO GHVFXEULPLHQWR GHO QXHYR OLGHUD]JR GH
(VWUHOODGH7LJUH\QRKDEtDVHxDOHVGHODWDTXHTXH(VWUHOOD$]XOWHPtD(OFODQ
KDEtD HPSOHDGR HO WLHPSR HQ UHFRQVWUXLU HO FDPSDPHQWR \ DXQTXH WRGDYtD OHV
TXHGDED PXFKR SRU GHODQWH &RUD]yQ GH )XHJR VH VHQWtD FRPSODFLGR DO YHU
FyPRORVXPEURVRVPXURVGHKHOHFKRVHPSH]DEDQDFUHFHUGHQXHYRDOUHGHGRU\
HO]DU]DOVHLEDUHOOHQDQGRILUPHPHQWHFRQUDPLWDVSDUDSURWHJHUDODVUHLQDV\VXV
FUtDV
0LHQWUDV VH HQFDPLQDED DO PRQWyQ GH FDUQH IUHVFD YLR TXH UHJUHVDED OD
SDWUXOOD GHO DOED FRQ 7RUPHQWD %ODQFD DO IUHQWH 6H GHWXYR D HVSHUDU D TXH HO
JXHUUHUREODQFROOHJDUDKDVWDpO
²¢$OJ~QUDVWURGHO&ODQGHOD6RPEUD"
7RUPHQWD%ODQFDQHJyFRQODFDEH]D
²1DGD ²PDXOOy² 6yOR ODV KDELWXDOHV PDUFDV RORURVDV D OR ODUJR GH VX
IURQWHUD3HURKDEtDXQDFRVD«
&RUD]yQGH)XHJRLUJXLyODVRUHMDV
²¢4Xp"
²1RPX\OHMRVGHODV5RFDVGHODV6HUSLHQWHVKHPRVHQFRQWUDGRXQDIUDQMD
GHYHJHWDFLyQSLVRWHDGD\SOXPDVGHWyUWRODHVSDUFLGDVSRUWRGDVSDUWHV
²¢3OXPDV GH WyUWROD" +DFH GtDV TXH QR YHR XQD WyUWROD ¢+D\ DOJ~Q RWUR
FODQFD]DQGRHQQXHVWURWHUULWRULR"
²&UHRTXHQR7RGRHOOXJDUDSHVWDEDDSHUUR²7RUPHQWD%ODQFDDUUXJyOD
QDUL]FRQDVFR²7DPELpQKDEtDH[FUHPHQWRVGHSHUUR
²2K XQ SHUUR ²(O OXJDUWHQLHQWH VDFXGLy OD FROD GHVGHxRVDPHQWH²
%XHQR WRGRV VDEHPRV TXH ORV 'RV 3DWDV VLHPSUH WUDHQ VXV SHUURV DO ERVTXH
/RV FKXFKRV FRUUHQ SRU DKt SHUVLJXHQ D ODV DUGLOODV \ OXHJR ORV 'RV 3DWDV VH
ORV OOHYDQ D VX FDVD GH QXHYR ²6ROWy XQ URQURQHR GLYHUWLGR² /R ~QLFR UDUR
HVTXHSRUORTXHSDUHFHpVWHKDDWUDSDGRDOJR
6LQHPEDUJR7RUPHQWD%ODQFDVHJXtDFRQVHPEODQWHVHULR
²(Q FXDOTXLHU FDVR ²PDXOOy² FUHR TXH GHEHUtDV GHFLUOHV D ODV SDWUXOODV
TXHWHQJDQORVRMRVELHQDELHUWRV
²'HDFXHUGR
5HVSHWDED GHPDVLDGR DO YLHMR JXHUUHUR FRPR SDUD SDVDU SRU DOWR VX
DGYHUWHQFLD SHUR VH GLMR TXH HO SHUUR \D OOHYDUtD PXFKR WLHPSR OHMRV GH DOOt
HQFHUUDGR HQ DOJ~Q OXJDU GHO SREODGR 'RV 3DWDV /RV SHUURV HUDQ XQ LQFRUGLR
PX\UXLGRVRSHURpOWHQtDFRVDVPiVLPSRUWDQWHVGHODVTXHSUHRFXSDUVH
$O VHJXLU D 7RUPHQWD %ODQFD KDVWD HO PRQWyQ GH FDUQH IUHVFD VH UHDYLYy VX
LQTXLHWXG SRU ODV SURYLVLRQHV GH FRPLGD &HQWHOOLQD OD DSUHQGL]D GH 7RUPHQWD
%ODQFD \ 1LPER TXH KDEtDQ IRUPDGR SDUWH GH OD ~OWLPD SDWUXOOD \D HVWDEDQ
DOOt
²£0LUDHVWR²VHODPHQWy1LPERFXDQGROOHJy&RUD]yQGH)XHJRJLUDQGR
XQFDPSDxROFRQXQDSDWD²£$TXtDSHQDVKD\XQERFDGRGHFHQWH
²/DVSUHVDVHVFDVHDQ²OHUHFRUGyHOOXJDUWHQLHQWHDGYLUWLHQGRTXHQRKDEtD
PiV TXH XQDV SRFDV SLH]DV HQ HO PRQWyQ² 1LQJXQD GH ODV FULDWXUDV TXH
VREUHYLYLHURQDOLQFHQGLRSXHGHHQFRQWUDUPXFKRTXHFRPHU
²1HFHVLWDPRV FD]DU GH QXHYR ²PDXOOy 1LPER TXH GLR XQ PRUGLVFR DO
FDPSDxRO\ORHQJXOOy²6DOGUpHQFXDQWRPHDFDEHHVWR
²3XHGHVYHQLUFRQPLJR²UHSXVR&RUD]yQGH)XHJRHVFRJLHQGRXQDXUUDFD
SDUDpO²9R\DHQFDEH]DUXQDSDWUXOODGHQWURGHSRFR
²1R QR SXHGR HVSHUDU ²PDVFXOOy HO DSUHQGL] FRQ OD ERFD OOHQD² 7HQJR
WDQWDKDPEUHTXHSRGUtDFRPHUWH&HQWHOOLQD¢TXLHUHVDFRPSDxDUPH"
&HQWHOOLQD TXH HVWDED GHYRUDQGR XQ UDWyQ GHOLFDGDPHQWH PLUy D VX PHQWRU
EXVFDQGR FRQVHQWLPLHQWR &XDQGR 7RUPHQWD %ODQFD DVLQWLy OD DSUHQGL]D VH
OHYDQWyGHXQVDOWR
²(VWR\OLVWDFXDQGRW~ORHVWpV²PDXOOy
²3HUIHFWRHQWRQFHV²GLMR&RUD]yQGH)XHJRDOJRPROHVWRSRUTXH1LPER
QROHKXELHUDSHGLGRSHUPLVRFRPRPHQWRUFRVDTXHVtKDEtDKHFKR&HQWHOOLQD
SHUR OR FLHUWR HV TXH HO FODQ QHFHVLWDED FDUQH IUHVFD \ ORV GRV DSUHQGLFHV HUDQ
EXHQRVFD]DGRUHV²1RRVDOHMpLVGHPDVLDGRGHOFDPSDPHQWR²OHVDYLVy
²3HURODVPHMRUHVSUHVDVHVWiQOHMRVGRQGHQROOHJyHOLQFHQGLR²SURWHVWy
1LPER² 1R WH SUHRFXSHV &RUD]yQ GH )XHJR ²OH GLMR² FD]DUHPRV SULPHUR
SDUDORVYHWHUDQRV
7UDV HQJXOOLU HO UHVWR GH VX FDPSDxRO HO MRYHQ VH GLULJLy D OD HQWUDGD GHO
FDPSDPHQWRVHJXLGRSRU&HQWHOOLQD
²£1R RV DFHUTXpLV DO SREODGR 'RV 3DWDV ²H[FODPy &RUD]yQ GH )XHJR
UHFRUGDQGRORVGtDVHQTXHD1LPEROHHQFDQWDEDYLVLWDUDORV'RV3DWDV
(O DSUHQGL] KDEtD SDJDGR XQ SUHFLR PX\ DOWR FXDQGR ORV 'RV 3DWDV VH OR
OOHYDURQ D VX FDVD HQ HO H[WUHPR RSXHVWR GHO WHUULWRULR GHO &ODQ GHO 9LHQWR $
PHGLGD TXH OD HVWDFLyQ GH OD KRMD YHUGH WRFDED D VX ILQ \ FRQ OD SHUVSHFWLYD GH
XQ LQYLHUQR FRQ HVFDVD FRPLGD &RUD]yQ GH )XHJR HVSHUDED TXH QR VH YLHUD
WHQWDGRGHYROYHUDODVDQGDGDV
²£$SUHQGLFHV ²URQURQHy 7RUPHQWD %ODQFD DO YHU FyPR ORV MyYHQHV VH
DOHMDEDQ FRUULHQGR² +DQ VDOLGR FRQ OD SDWUXOOD GHO DOED \ DKRUD VH PDUFKDQ D
FD]DU4XLpQWXYLHUDVXHQHUJtD
6HSDUyXQPLUORGHOPRQWyQGHFDUQHIUHVFD\VHDFRPRGySDUDFRPpUVHOR
0LHQWUDV VH WHUPLQDED VX XUUDFD &RUD]yQ GH )XHJR YLR TXH 7RUPHQWD GH
$UHQD VDOtD GH OD JXDULGD GH ORV JXHUUHURV (O VRO EULOODED VREUH HOOD \ HO
OXJDUWHQLHQWHDGPLUyFyPRVHRQGXODEDVXSHODMHDQDUDQMDGRFRQFDGDSDVR
²¢4XLHUHVYHQLUDFD]DUFRQPLJR"²OHSUHJXQWyFXDQGROOHJyDVXODGR
²3DUHFH TXH QRV KDFH IDOWD ²FRQWHVWy 7RUPHQWD GH $UHQD H[DPLQDQGR ODV
SHQRVDV SLH]DV TXH TXHGDEDQ HQ HO PRQWyQ GH FDUQH IUHVFD² 9DPRV DKRUD
PLVPR«3XHGRHVSHUDUDFRPHUKDVWDTXHFDFHPRVDOJR
&RUD]yQ GH )XHJR PLUy DOUHGHGRU EXVFDQGR RWUR JDWR TXH VH OHV XQLHUD \
UHSDUyHQTXH5DER/DUJRHVWDEDDQWHHOGRUPLWRULRGHORVDSUHQGLFHVOODPDQGR
D=DUSD5DXGD
²£(K 5DER /DUJR ²OR DYLVy FXDQGR ORV GRV JDWRV FUX]DURQ HO FODUR²
9HQLGDQXHVWUDSDUWLGDGHFD]D
5DER /DUJR YDFLOy FRPR VL QR HVWXYLHUD VHJXUR GH VL HUD XQD RUGHQ GH VX
OXJDUWHQLHQWH
²1RV YDPRV D OD KRQGRQDGD GH HQWUHQDPLHQWR ²H[SOLFy² =DUSD 5DXGD
WLHQHTXHSUDFWLFDUODVSRVLFLRQHVGHGHIHQVD
²3RGpLV KDFHUOR PiV WDUGH ²(VWD YH] &RUD]yQ GH )XHJR GHMy FODUR TXH
HVWDEDGDQGRXQDRUGHQ²/RSULPHURHVFRQVHJXLUFDUQHIUHVFD
5DER /DUJR VDFXGLy OD FROD FRQ LUULWDFLyQ SHUR QR UHVSRQGLy =DUSD 5DXGD
PRVWUy PiV HQWXVLDVPR OH EULOODEDQ ORV RMRV (O OXJDUWHQLHQWH UHSDUy HQ TXH HO
MRYHQ EODQFR \ QHJUR KDEtD FUHFLGR \D HUD FDVL WDQ JUDQGH FRPR VX PHQWRU
=DUSD5DXGDHUDHOPD\RUGHORVDSUHQGLFHV\SURQWRVHFRQYHUWLUtDHQJXHUUHUR
© 'HER KDEODU FRQ (VWUHOOD $]XO VREUH VX FHUHPRQLD GH QRPEUDPLHQWR ²
SHQVy &RUD]yQ GH )XHJR² 7DPELpQ HQ OD GH 1LPER &HQWHOOLQD \ (VSLQR (O
FODQQHFHVLWDPiVJXHUUHURVª 
'HMDQGR TXH 7RUPHQWD %ODQFD VH WRPDUD XQ GHVFDQVR ELHQ PHUHFLGR
FRQGXMRVXJUXSRGHFD]DKDVWDORDOWRGHOEDUUDQFR8QDYH]DOOtJLUyKDFLDODV
5RFDV 6ROHDGDV +DFLHQGR OR SRVLEOH SRU FXPSOLU OD RUGHQ GH (VWUHOOD $]XO GH
GREODU ODV SDWUXOODV KDEtD DOHFFLRQDGR D ODV SDUWLGDV GH FD]D SDUD TXH WDPELpQ
YLJLODUDQ ODV IURQWHUDV PDQWHQLpQGRVH DOHUWD HQ EXVFD GH RORUHV GH RWUR FODQ R
VHxDOHVGHSUHVHQFLDHQHPLJD(QSDUWLFXODUOHVKDEtDDGYHUWLGRTXHWXYLHUDQORV
RMRV ELHQ DELHUWRV HQ OD IURQWHUD FRQ HO &ODQ GH OD 6RPEUD SHUR pO KDEtD
GHFLGLGRQRGHVFXLGDUODIURQWHUDFRQHO&ODQGHO5tR
7HQtD XQD VHQVDFLyQ LQTXLHWDQWH VREUH VXV YHFLQRV &RQ (VWUHOOD 'REODGD
FDGD YH] PiV PD\RU OD OXJDUWHQLHQWH /HRSDUGLQD WHQGUtD PiV DXWRULGDG \
&RUD]yQGH)XHJRVHJXtDHVSHUDQGRTXHOHVSLGLHUDDOJRHQSDJRSRUVXD\XGDOD
QRFKHGHOLQFHQGLR
0LHQWUDV HQFDEH]DED OD PDUFKD KDFLD HO UtR DGYLUWLy TXH KDEtD SODQWDV
DEULpQGRVH SDVR D WUDYpV GHO VXHOR HQQHJUHFLGR &RPHQ]DEDQ D GHVSOHJDUVH
QXHYRV KHOHFKRV \ ]DUFLOORV YHUGHV VH H[WHQGtDQ SDUD FXEULU OD WLHUUD (O ERVTXH
HVWDED HPSH]DQGR D UHFXSHUDUVH SHUR FXDQGR VH DFHUFDUD OD HVWDFLyQ GH OD FDtGD
GH OD KRMD HO FUHFLPLHQWR LUtD PiV GHVSDFLR $ &RUD]yQ GH )XHJR WRGDYtD OH
SUHRFXSDEDTXHVXFODQVHHQFDPLQDUDDXQDHVWDFLyQVLQKRMDVIUtD\DUGXD
&XDQGR OOHJDURQ D ODV 5RFDV 6ROHDGDV 5DER /DUJR JXLy D =DUSD 5DXGD D
XQDGHODVWRUUHQWHUDVTXHKDEtDHQWUHODVURFDV
²3XHGHV LQWHQWDU FDSWDU ORV UXLGRV GH ORV UDWRQHV \ ORV FDPSDxROHV ²OH
GLMRDVXDSUHQGL]²$YHUVLFRQVLJXHVFD]DUDOJRDQWHVTXHQRVRWURV
&RUD]yQ GH )XHJR ORV YLR PDUFKDU (O DWLJUDGR FODUR HUD XQ PHQWRU
FRQFLHQ]XGR\HQWUHpO\=DUSD5DXGDVHKDEtDIRUMDGRXQVyOLGRYtQFXOR
%RUGHyODV5RFDV6ROHDGDVSRUHOODGRTXHGDEDDOUtRGRQGHODPD\RUSDUWH
GHODKLHUED\ODYHJHWDFLyQKDEtDQVREUHYLYLGR1RWDUGyPXFKRHQGHVFXEULUD
XQ UDWyQ FRUUHWHDQGR HQWUH XQRV WDOORV UHVHFRV &XDQGR HO URHGRU VH VHQWy D
PRUGLVTXHDU XQD VHPLOOD TXH VXMHWDED FRQ ODV SDWDV GHODQWHUDV &RUD]yQ GH
)XHJRGLRXQVDOWR\DFDEyFRQpOUiSLGDPHQWH
²%XHQWUDEDMR²PXUPXUy7RUPHQWDGH$UHQDDSDUHFLHQGRDVXODGR
²¢/RTXLHUHV"²OHSUHJXQWyHOOXJDUWHQLHQWHHPSXMDQGRHOUDWyQKDFLDHOOD
²7RGDYtDQRKDVFRPLGR
²1R JUDFLDV ²FRQWHVWy OD JDWD FRQ DVSHUH]D² 3XHGR FD]DU PL SURSLD
FRPLGD
< GHVDSDUHFLy EDMR OD VRPEUD GH XQ DYHOODQR &RUD]yQ GH )XHJR VH TXHGy
PLUiQGROD SUHJXQWiQGRVH VL OD KDEUtD RIHQGLGR \ OXHJR HPSH]y D FXEULU FRQ
WLHUUDDVXSUHVDSDUDUHFXSHUDUODPiVWDUGH
²6HUiPHMRUTXHYD\DVFRQSDWDVGHSORPRFRQHOOD²PDXOOyXQDYR]DVXV
HVSDOGDV²7HDUUDQFDUiODVRUHMDVVLQRWLHQHVFXLGDGR
&RUD]yQGH)XHJRVHYROYLyHQUHGRQGR6XYLHMRDPLJR/iWLJR*ULVHVWDED
HQODIURQWHUDFRQHO&ODQGHO5tRDOSLHGHODODGHUDTXHOOHYDEDDOUtR(ODJXD
UHVSODQGHFtDVREUHVXHVSHVRSHODMHJULV
²£/iWLJR*ULV²H[FODPy²£0HKDVDVXVWDGR
(OJDWRVHVDFXGLyHVSDUFLHQGRJRWLWDVSRUHODLUH
²7H KH YLVWR GHVGH OD RWUD RULOOD ²PDXOOy² 1XQFD SHQVp TXH WH
HQFRQWUDUtDFD]DQGRSDUD7RUPHQWDGH$UHQD(OODHVHVSHFLDOSDUDWL¢YHUGDG"
²1RVpGHTXpHVWiVKDEODQGR²SURWHVWy&RUD]yQGH)XHJRSHURQRWyTXH
ODSLHOOHSLFDEDFRPRVLHVWXYLHUDFXELHUWRGHKRUPLJDV²7RUPHQWDGH$UHQD
VyORHVXQDDPLJD
/iWLJR*ULVVROWyXQURQURQHRULVXHxR
²2KFODURTXHVt/RTXHW~GLJDV²6XELyODODGHUD\OHGLRXQFDEH]D]R
DIHFWXRVR HQ HO RPySODWR² 7LHQHV VXHUWH &RUD]yQ GH )XHJR (V XQD JDWD
LPSUHVLRQDQWH
(OMRYHQDEULyODERFDSHURYROYLyDFHUUDUOD1RSRGUtDFRQYHQFHUDVXYLHMR
DPLJRGLMHUDORTXHGLMHVH«\DGHPiVTXL]iWXYLHUDUD]yQ4XL]i7RUPHQWDGH
$UHQDHVWDEDFRQYLUWLpQGRVHHQDOJRPiVTXHXQDDPLJD
²'HMpPRVOR HVWDU ²PDXOOy \ FDPELy GH WHPD² &XpQWDPH FyPR WH YD
¢4XpQRYHGDGHVKD\HQHO&ODQGHO5tR"
/DDOHJUtDVHHVIXPyGHORVRMRVDPDULOORVGH/iWLJR*ULV
²1RPXFKDV7RGRVKDEODQGH(VWUHOODGH7LJUH
&XDQGR /iWLJR *ULV HUD JXHUUHUR GHO &ODQ GHO 7UXHQR pO \ &RUD]yQ GH
)XHJR HUDQ ORV ~QLFRV TXH FRQRFtDQ OD YHUGDG VREUH OD DPELFLyQ FULPLQDO GH
(VWUHOOD GH 7LJUH \ ORV ~QLFRV TXH VDEtDQ TXH KDEtD DVHVLQDGR DO OXJDUWHQLHQWH
&ROD5RMD
²1R Vp TXp SHQVDU GH HVR ²DGPLWLy &RUD]yQ GH )XHJR² 4XL]i (VWUHOOD
GH 7LJUH VHD GLIHUHQWH DKRUD TXH \D WLHQH OR TXH TXLHUH 1DGLH SXHGH QHJDU TXH
SRGUtDVHUXQEXHQOtGHUHVIXHUWHVDEHOXFKDU\FD]DU\FRQRFHSHUIHFWDPHQWHHO
FyGLJRJXHUUHUR
²3HUR QDGLH SXHGH FRQILDU HQ pO ²JUXxy /iWLJR *ULV² ¢'H TXp VLUYH
FRQRFHUHOFyGLJRJXHUUHURVLOR~QLFRTXHKDFHVHVVDOWDUWHVXVGLVSRVLFLRQHV"
²$KRUDQRHVDVXQWRQXHVWURFRQILDUHQpO(VWUHOODGH7LJUHWLHQHXQQXHYR
FODQ\1DUL],QTXLHWDGHVYHOyXQDSURIHFtDTXHSDUHFtDGHFLUTXHHO&ODQ(VWHODU
LEDDPDQGDUOHVXQJUDQQXHYROtGHU'HEtDQGHVDEHUTXHHO&ODQGHOD6RPEUD
QHFHVLWDEDXQJXHUUHURIXHUWHSDUDUHFRPSRQHUVHGHVSXpVGHODHSLGHPLD
/iWLJR*ULVQRSDUHFtDFRQYHQFLGR
²¢4XHHO&ODQ(VWHODUORHQYLy"²6ROWyXQUHVRSOLGR²/RFUHHUpFXDQGR
ORVHUL]RVYXHOHQ
&RUD]yQ GH )XHJR VDEtD TXH FRVWDUtD PXFKR FRQILDU HQ (VWUHOOD GH 7LJUH
/RJUDU TXH VX FODQ VH UHFXSHUDUD SRGUtD WHQHUOR RFXSDGR GXUDQWH XQD HVWDFLyQ R
GRV SHUR GHVSXpV« /D LGHD GH XQ ILHUR JXHUUHUR D OD FDEH]D GH XQ FODQ IXHUWH
KL]R TXH VH HVWUHPHFLHUD 1R FUHtD TXH (VWUHOOD GH 7LJUH VH FRQIRUPDUD FRQ XQD
YLGD SDFtILFD HQ HO ERVTXH UHVSHWDQGR ORV GHUHFKRV GH ORV RWURV WUHV FODQHV
7DUGH R WHPSUDQR TXHUUtD H[WHQGHU VX WHUULWRULR \ VX SULPHU REMHWLYR VHUtD HO
&ODQGHO7UXHQR
²6L \R HVWXYLHUD HQ WX OXJDU ²PDXOOy /iWLJR *ULV KDFLpQGRVH HFR GH VXV
SHQVDPLHQWRV²YLJLODUtDPLVIURQWHUDV
²6t<R«
6H LQWHUUXPSLy DO YHU TXH 7RUPHQWD GH $UHQD LED KDFLD HOORV FRQ XQ MRYHQ
FRQHMR HQ OD ERFD /D JDWD DYDQ]y VREUH ORV JXLMDUURV \ GHMy OD SLH]D D ORV SLHV
GH &RUD]yQ GH )XHJR &RQ DVSHFWR PiV UHODMDGR FRPR VL \D KXELHUD ROYLGDGR
VXLUULWDFLyQVDOXGyDOJXHUUHURGHO&ODQGHO5tR
²+ROD/iWLJR*ULV¢&yPRHVWiQWXVFDFKRUURV"
²(VWiQ ELHQ JUDFLDV ²6XV RMRV FHQWHOOHDURQ GH RUJXOOR² 3URQWR VH
FRQYHUWLUiQHQDSUHQGLFHV
²¢<W~VHUiVPHQWRUGHDOJXQRGHORVGRV"²SUHJXQWy&RUD]yQGH)XHJR
3DUDVXVRUSUHVD/iWLJR*ULVVHPRVWUyLQVHJXUR
²1R OR Vp 6L OD GHFLVLyQ GHSHQGLHUD GH (VWUHOOD 'REODGD TXL]i« SHUR
~OWLPDPHQWH QR KDFH FDVL QDGD H[FHSWR GRUPLU /HRSDUGLQD RUJDQL]D OD PD\RU
SDUWHGHODVFRVDVDKRUD\HOODMDPiVPHSHUGRQDUiODIRUPDHQTXHPXULy*DUUD
%ODQFD&UHRTXHORPiVSUREDEOHHVTXHFRQItHORVFDFKRUURVDRWURVJXHUUHURV
%DMyODFDEH]D&RUD]yQGH)XHJRQRWyTXHVXDPLJRD~QVHVHQWtDFXOSDEOH
SRUODPXHUWHGHOJXHUUHURGHO&ODQGHO5tRTXHFD\ySRUHOGHVSHxDGHURFXDQGR
VXSDWUXOODDWDFyDXQDSDUWLGDGHJXHUUHURVGHO&ODQGHO7UXHQR
²(VR HV PX\ GXUR ²PDXOOy &RUD]yQ GH )XHJR UHVWUHJiQGRVH FRQWUD VX
DPLJRSDUDFRQVRODUOR
²3HUR WLHQHV TXH HQWHQGHUOD ²VHxDOy 7RUPHQWD GH $UHQD GHOLFDGDPHQWH²
/HRSDUGLQD TXHUUi DVHJXUDUVH GH TXH ORV FDFKRUURV VH FUtHQ VLHQGR OHDOHV DO &ODQ
GHO5tR
/iWLJR*ULVVHYROYLyKDFLDHOODGHJROSHFRQHOSHORHUL]DGR
²£(VR HV OR TXH \R KDUtD 1R TXLHUR TXH PLV KLMRV FUH]FDQ VLQWLpQGRVH
GLYLGLGRVHQWUHGRVFODQHV²6HOHHPSDxDURQORVRMRV²<RVpFyPRHVHVR
$ &RUD]yQ GH )XHJR OR LQXQGy XQD JUDQ SHQD SRU VX DPLJR 'HVSXpV GHO
LQFHQGLR /iWLJR *ULV KDEtD GHMDGR WUDVOXFLU OR LQIHOL] TXH HUD HQ VX QXHYR FODQ
\UHVXOWDEDHYLGHQWHTXHODVFRVDVQRKDEtDQPHMRUDGR&RUD]yQGH)XHJRVLQWLy
JDQDV GH GHFLUOH © YHQ D FDVDª SHUR QR WHQtD GHUHFKR D RIUHFHUOH XQ OXJDU HQ HO
FODQFXDQGR(VWUHOOD$]XO\DORKDEtDUHFKD]DGR
²+DEOD FRQ (VWUHOOD 'REODGD ²OH VXJLULy² 3UHJ~QWDOH W~ PLVPR SRU ORV
FDFKRUURV
²< SURFXUD HVWDU D EXHQDV FRQ /HRSDUGLQD ²DxDGLy 7RUPHQWD GH $UHQD²
1RGHMHVTXHWHSLOOHFUX]DQGRODIURQWHUDGHO&ODQGHO7UXHQR
/iWLJR*ULVVHHVWUHPHFLy
²3XHGH TXH WHQJDV UD]yQ 6HUi PHMRU TXH YXHOYD $GLyV 7RUPHQWD GH
$UHQD&RUD]yQGH)XHJR
²,QWHQWDYHQLUDODSUy[LPD$VDPEOHD²OHLQVWyVXDPLJR
/iWLJR*ULVVDFXGLyODFRODFRPRUHVSXHVWD\HPSH]yDEDMDUODSHQGLHQWH$
PHGLRFDPLQRGHOUtRVHYROYLy\H[FODPy
²£(VSHUDGXQPRPHQWR
< FRUULy KDVWD OD RULOOD GHO DJXD 3HUPDQHFLy XQRV LQVWDQWHV LQPyYLO VREUH
XQDSLHGUDSODQDLQVSHFFLRQDQGRODHVFDVDFRUULHQWH
²¢4XpVHWUDHHQWUHSDWDVDKRUD"²PDVFXOOy7RUPHQWDGH$UHQD
$QWHV GH TXH HO OXJDUWHQLHQWH SXGLHUD UHVSRQGHU /iWLJR *ULV HVWLUy
UiSLGDPHQWHXQD]DUSD8QSH]SODWHDGRVDOLyGLVSDUDGRGHODJXD\DWHUUL]yHQOD
RULOODGRQGH VH TXHGy UHWRUFLpQGRVH (O JDWRDFDEy FRQ pO GH XQ VROR ]DUSD]R \
OROOHYyKDVWDODFLPDGHODODGHUDGHVGHGRQGHORREVHUYDEDQVXVDPLJRV
²7RPDG ²PDXOOy GHMDQGR OD SLH]D D VXV SLHV² 6p TXH ODV SUHVDV
HVFDVHDQGHVGHHOLQFHQGLR(VWRRVD\XGDUiXQSRFR
²*UDFLDV ²PDXOOy &RUD]yQ GH )XHJR \ DxDGLy FRQ DGPLUDFLyQ² 4Xp
WUXFRWDQEXHQR
/iWLJR*ULVURQURQHyPX\XIDQR
²9DKDULQDPHHQVHxyDKDFHUOR
²/R DFHSWDPRV HQFDQWDGRV ²GLMR OD JDWD² SHUR VL /HRSDUGLQD GHVFXEUH
TXHKDVGDGRGHFRPHUDRWURFODQQROHJXVWDUiQDGD
²/HRSDUGLQD SXHGH LU D FD]DUVH VX SURSLD FROD ²JUXxy /iWLJR *ULV² 6L
GLFHDOJROHUHFRUGDUpFyPR&RUD]yQGH)XHJR\\RD\XGDPRVDO&ODQGHO5tR
GXUDQWHODVULDGDVGHOD~OWLPDHVWDFLyQGHODKRMDQXHYD
<DFRQWLQXDFLyQGLRPHGLDYXHOWDSDUDGLULJLUVHGHQXHYRDOUtR&RUD]yQGH
)XHJRVLQWLyXQDSXQ]DGDHQHOSHFKRDOYHUFyPRVXDPLJRVHODQ]DEDDODJXD\
QDGDED KDFLD OD ULEHUD RSXHVWD +DEUtD GDGR FXDOTXLHU FRVD SRU WHQHU D /iWLJR
*ULV GH QXHYR HQ HO &ODQ GHO 7UXHQR SHUR HUD EDVWDQWH LPSUREDEOH TXH HO
JXHUUHURJULVYROYLHUDDVHUDFHSWDGRHQpO

&DUJy SHQRVDPHQWH FRQ HO UHVEDODGL]R SH] GH YXHOWD DO FDPSDPHQWR OD ERFD VH
OH KDFtD DJXD PLHQWUDV DTXHO RORU SRFR IDPLOLDU OH OOHQDED ODV IRVDV QDVDOHV
&XDQGRHQWUyHQHOFODURFRQHOJUXSRGHFD]DYLRTXHHOPRQWyQGHFDUQHIUHVFD
SDUHFtDPiVJUDQGH1LPER\&HQWHOOLQDKDEtDQUHJUHVDGR\HVWDEDQDSXQWRGH
VDOLUGHQXHYRFRQ0XVDUDxD\(VSLQR
²£<D KHPRV OOHYDGR FRPLGD D ORV YHWHUDQRV ²LQIRUPy 1LPER SRU HQFLPD
GHOKRPEURPLHQWUDVFRUUtDHQGLUHFFLyQDOEDUUDQFR
²¢<D&DUERQLOOD"²SUHJXQWy&RUD]yQGH)XHJR
²£7RGDYtDQR
(O OXJDUWHQLHQWH YLR FyPR VX MRYHQ SDULHQWH GHVDSDUHFtD FRPR XQ UD\R \ VH
DFHUFy DO PRQWyQ GH FDUQH IUHVFD 3HQVy TXH TXL]i HO SH] GH /iWLJR *ULV SRGUtD
WHQWDU D OD MRYHQ FXUDQGHUD 6RVSHFKDED TXH OD JDWD QR HVWDED FRPLHQGR
VXILFLHQWH GHELGR D VX WULVWH]D SRU )DXFHV $PDULOODV \ WDPELpQ SRUTXH HVWDED
PX\RFXSDGDFXLGDQGRGH(VWUHOOD$]XO\ORVJDWRVLQWR[LFDGRVSRUHOKXPRGHO
LQFHQGLR
²¢7LHQHV KDPEUH" ²OH SUHJXQWy 7RUPHQWD GH $UHQD GHSRVLWDQGR OD
~OWLPDSLH]DVREUHHOPRQWyQGHFDUQHIUHVFD)LQDOPHQWHKDEtDHVSHUDGRDOOHYDU
ODV SUHVDV DO FDPSDPHQWR SDUD FRPHU \ HVWDED H[DPLQiQGRODV FRQ DYLGH]² 6L
WHDSHWHFHSRGUtDPRVFRPHUMXQWRV
²'H DFXHUGR ²/D XUUDFD TXH VH KDEtD ]DPSDGR SRU OD PDxDQD VH OH
DQWRMDEDPX\OHMDQD²3HURSULPHUROOHYDUpHVWRD&DUERQLOOD
²1RWDUGHV²PDXOOyODJDWD
&RUD]yQ GH )XHJR DJDUUy HO SH] FRQ ORV GLHQWHV \ VH HQFDPLQy D OD JXDULGD
GH OD FXUDQGHUD $QWHV GHO LQFHQGLR HVWDED VHSDUDGD GHO UHVWR GHO FDPSDPHQWR
SRU XQ IURQGRVR W~QHO GH KHOHFKRV $KRUD GHO VXHOR VyOR VREUHVDOtDQ WDOORV
HQQHJUHFLGRV \ YLR SHUIHFWDPHQWH OD KHQGLGXUD HQ OD URFD TXH GDED DFFHVR D OD
JXDULGD
6HGHWXYRGHODQWHGHMyHOSH]\OODPy
²£&DUERQLOOD
$OFDERGHXQPRPHQWRODMRYHQFXUDQGHUDDVRPyODFDEH]DSRUODJULHWD
²¢4Xp"2KHUHVW~
6DOLyGHODJXDULGDSDUDUHXQLUVHFRQpO7HQtDHOSHORDOERURWDGR\VXVRMRV
QR EULOODEDQ FRQ VX YLYH]D KDELWXDO 3DUHFtD GLVWUDtGD \ SUHRFXSDGD (O MRYHQ
JXHUUHURVXSXVRTXHHVWDEDSHQVDQGRHQ)DXFHV$PDULOODV
²0HDOHJURGHYHUWH²PDXOOyODJDWD²+D\XQDFRVDTXHTXLHURFRQWDUWH
²3ULPHURFRPHDOJR²ODLQVWypO²0LUD/iWLJR*ULVKDDWUDSDGRHVWHSH]
SDUDQRVRWURV
²*UDFLDV SHUR HVWR HV XUJHQWH $QRFKH HO &ODQ (VWHODU PH PDQGy XQ
VXHxR
(O PRGR HQ TXH OR GLMR OH SURYRFy XQ HVFDORIUtR $~Q QR VH KDEtD
DFRVWXPEUDGR D TXH VX DQWLJXD DSUHQGL]D VH FRQYLUWLHUD HQ XQD DXWpQWLFD
FXUDQGHUD FRQ XQD YLGD VLQ SDUHMD QL KLMRV UHXQLpQGRVH HQ VHFUHWR FRQ RWURV
FXUDQGHURV D ORV TXH OD XQtD VX YtQFXOR FRQ ORV HVStULWXV JXHUUHURV GHO &ODQ
(VWHODU
²¢'HTXpWUDWDED"²SUHJXQWy
eOPLVPRKDEtDWHQLGRVXHxRVGHHVHWLSRPiVGHXQDYH](VRORD\XGDEDD
LPDJLQDUVH PHMRU TXH OD PD\RUtD GH ORV JDWRV GH FODQ OD PH]FOD GH WHPRU
UHYHUHQFLDO\SHUSOHMLGDGTXH&DUERQLOODGHEtDGHVHQWLUHQHVRVLQVWDQWHV
²1R HVWR\ VHJXUD ²/D FXUDQGHUD SDUSDGHy² &UHR TXH HVWDED HQ HO
ERVTXH \ RtD DOJR JUDQGH PRYLpQGRVH HQWUH ORV iUEROHV SHUR QR SRGtD YHU TXp
HUD < RtD YRFHV« YRFHV UXGDV HQ XQ OHQJXDMH TXH QR HUD IHOLQR 3HUR
FRPSUHQGtDORTXHHVWDEDQGLFLHQGR«
6XYR]VHDSDJy6HTXHGyFRQODYLVWDFODYDGDHQODGLVWDQFLDFRQORVRMRV
YLGULRVRVPLHQWUDVDPDVDEDHOVXHORFRQODVSDWDVGHODQWHUDV
²¢4XpGHFtDQ"²LQTXLULy&RUD]yQGH)XHJR
&DUERQLOODVHHVWUHPHFLy
²(UDH[WUDxR*ULWDEDQ©0DQDGDPDQDGDª \© 0DWDUPDWDUª
(OJDWRVHVLQWLyDOJRGHFHSFLRQDGR+DEtDHVSHUDGRTXHHOPHQVDMHGHO&ODQ
(VWHODU OHV GLHUD DOJXQD LQGLFDFLyQ GH FyPR OLGLDU FRQ WRGRV VXV SUREOHPDV OD
UHDSDULFLyQ GH (VWUHOOD GH 7LJUH OD HQIHUPHGDG GH (VWUHOOD $]XO ODV
FRQVHFXHQFLDVGHOLQFHQGLR«
²¢6DEHVTXpVLJQLILFD"²SUHJXQWy
&DUERQLOOD QHJy FRQ OD FDEH]D FRQ XQD SHUVLVWHQWH H[SUHVLyQ GH KRUURU
FRPRVLVHHQIUHQWDUDDXQDJUDQDPHQD]DTXHpOQRORJUDEDYHU
²7RGDYtD QR ²UHVSRQGLy² 4XL]i HO &ODQ (VWHODU PH PXHVWUH PiV FRVDV
FXDQGRKD\DHVWDGRHQODV5RFDV$OWDV3HURVHWUDWDGHDOJRPDORHVWR\VHJXUD
© &RPRVLQRWXYLpUDPRV\DEDVWDQWHGHORTXHSUHRFXSDUQRVª UHIOH[LRQyHO
OXJDUWHQLHQWH\GLMR
²1R Vp TXp SXHGR KDFHU D PHQRV TXH DYHULJHPRV DOJR PiV 1HFHVLWR
KHFKRV¢(VWiVVHJXUDGHTXHHVRIXHWRGRORTXHWHGLMRHOVXHxR"
&RQ ORV RMRV WRGDYtD GLODWDGRV GH DQJXVWLD OD JDWD DVLQWLy &RUD]yQ GH
)XHJROHGLRXQODPHWyQFRQVRODGRUHQODRUHMD
²1R WH SUHRFXSHV &DUERQLOOD 6L HV XQD DGYHUWHQFLD VREUH HO &ODQ GH OD
6RPEUD\DHVWDPRVYLJLOiQGRORV(QFXDQWRUHFXHUGHVPiVGHWDOOHVGtPHOR
'LRXQUHVSLQJRFXDQGRXQDXOOLGRLUULWDGRVRQyDVXVHVSDOGDV
²&RUD]yQGH)XHJR¢YDVDWDUGDUWRGRHOGtD"
$OYROYHUVHYLRD7RUPHQWDGH$UHQDHVSHUiQGRORHQODHQWUDGDGHOW~QHOGH
KHOHFKRVFDUERQL]DGRV
²7HQJRTXHLUPH²OHGLMRD&DUERQLOOD
²3HUR«
²3HQVDUp HQ OR TXH PH KDV FRQWDGR ¢YDOH" ²OD LQWHUUXPSLy HO
OXJDUWHQLHQWH HO UXJLGR GH VXV WULSDV OR HPSXMDED D UHXQLUVH FRQ 7RUPHQWD GH
$UHQD²6LWLHQHVRWURVVXHxRVFXpQWDPHORVGHLQPHGLDWR
&DUERQLOODDJLWyODVRUHMDVPROHVWD
²6HWUDWDGHXQPHQVDMHGHO&ODQ(VWHODUQRGHXQDVLPSOHUDt]HQJDQFKDGD
HQ PL SHOR R XQ WUR]R GH FDUQH DWDVFDGR HQ PL JDUJDQWD (VWR SRGUtD DIHFWDU D
WRGRHOFODQ1HFHVLWDPRVGHVFLIUDUVXVLJQLILFDGR
²%XHQRW~ORKDUiVPHMRUTXH\R²UHSOLFyHOOXJDUWHQLHQWHDOHMiQGRVHGH
ODJXDULGDGH&DUERQLOOD
0LHQWUDV FUX]DED HO FODUR KDFLD 7RUPHQWD GH $UHQD VH SUHJXQWy EUHYHPHQWH
TXpVLJQLILFDUtDDTXHOVXHxR1RVRQDEDFRPRXQDWDTXHGHRWURFODQ\QRVHOH
RFXUUtDRWUDFRVDTXHSXGLHUDVXSRQHUXQDDPHQD]D&XDQGRHPSH]yDGHYRUDUHO
FDPSDxRO TXH 7RUPHQWD GH $UHQD OH KDEtD UHVHUYDGR FRQVLJXLy VDFDUVH GH OD
FDEH]DHOVXHxRGH&DUERQLOOD

&RUD]yQGH)XHJRUHVROODEDLQWHQWDQGRUHFXSHUDUHODOLHQWR\OHGROtDODPHMLOOD
SRUHO]DUSD]RTXHKDEtDUHFLELGR0LHQWUDVVHOHYDQWDEDWDPEDOHDQWH&HQWHOOLQD
UHWURFHGLyXQSDUGHSDVRV
²1RWHKHKHFKRGDxR¢YHUGDG"²SUHJXQWyQHUYLRVDODDSUHQGL]DFDQHOD\
EODQFD
²1R HVWR\ ELHQ ²FRQWHVWy &RUD]yQ GH )XHJR FRQ YR] DKRJDGD²
¢7RUPHQWD %ODQFD WH KD HQVHxDGR HVH PRYLPLHQWR" 1R OR KH YLVWR YHQLU %LHQ
KHFKR
,QWHQWDQGR QR FRMHDU FUX]y OD KRQGRQDGD GH HQWUHQDPLHQWR KDFLD =DUSD
5DXGD(VSLQR\1LPERTXHSUHVHQFLDEDQODHVFHQD+DEtDHVWDGRHYDOXDQGRODV
WpFQLFDVGHOXFKDGHORVDSUHQGLFHV\WRGRVKDEtDQUHVLVWLGRELHQIUHQWHDpO
²0H DOHJUR GH TXH HVWpLV HQ PL EDQGR ²PDXOOy² 1R PH JXVWDUtD
HQIUHQWDUPH D YRVRWURV HQ XQD EDWDOOD +H KDEODGR FRQ YXHVWURV PHQWRUHV \
FUHHQ TXH HVWiLV SUHSDUDGRV DVt TXH YR\ D SUHJXQWDUOH D (VWUHOOD $]XO VL SRGpLV
FRQYHUWLURVHQJXHUUHURV
7UHV DSUHQGLFHV LQWHUFDPELDURQ PLUDGDV GH HPRFLyQ 1LPER SURFXUy
DSDUHQWDULQGLIHUHQFLDSHURHQVXVRMRVWDPELpQKDEtDXQEULOORGHH[SHFWDFLyQ
²'H DFXHUGR ²FRQWLQXy &RUD]yQ GH )XHJR² &D]DG HQ HO FDPLQR GH
YXHOWD DO FDPSDPHQWR \ HQFDUJDRV GH TXH FRPDQ ORV YHWHUDQRV \ ODV UHLQDV
'HVSXpVSRGpLVFRPHUYRVRWURV
²6LHVTXHTXHGDDOJR²PDXOOy=DUSD5DXGD
(OOXJDUWHQLHQWHORPLUy(QRFDVLRQHV=DUSD5DXGDLPLWDEDODVPXHVWUDVGH
GHVFRQWHQWRGHVXPHQWRU5DER/DUJRTXHKDEtDVLGRtQWLPRDOLDGRGH*DUUDGH
7LJUH SHUR HVWD YH] HO DSUHQGL] SDUHFtD EURPHDU /RV FXDWUR MyYHQHV VH
OHYDQWDURQ GH XQ VDOWR \ VDOLHURQ GLVSDUDGRV GH OD KRQGRQDGD GH HQWUHQDPLHQWR
&RUD]yQGH)XHJRR\yFyPR&HQWHOOLQDOHJULWDEDD1LPER
²£7HDSXHVWRORTXHVHDDTXHFD]RPiVSUHVDVTXHW~
0LHQWUDV ORV VHJXtD PiV GHVSDFLR SHQVy TXH KDEtD SDVDGR XQD HWHUQLGDG
GHVGH ORV GtDV HQ TXH pO VH VHQWtD DVt GH GHVSUHRFXSDGR %DMR HO SHVR GH VXV
UHVSRQVDELOLGDGHV FRPR OXJDUWHQLHQWH HQ RFDVLRQHV VH VHQWtD PiV YLHMR TXH ORV
YHWHUDQRV (O FODQ HVWDED VREUHYLYLHQGR FRQVLJXLHQGR HQFRQWUDU FRPLGD \
UHFRQVWUXLU HO FDPSDPHQWR DUUDVDGR SHUR WRGRV ORV JXHUUHURV HVWDEDQ WUDEDMDQGR
DOOtPLWHGHVXVIXHU]DV&RUD]yQGH)XHJRHVWDEDDWDUHDGRGHVGHHODOEDKDVWDOD
QRFKH\WRGRVORVGtDVVHLEDDGRUPLUFRQWDUHDVSHQGLHQWHV© ¢&XiQWRWLHPSR
SRGUHPRV VHJXLU DVt" ²VH SUHJXQWy² < QR VHUi PiV IiFLO FXDQGR OOHJXH OD
HVWDFLyQ VLQ KRMDV VLQR PiV GLItFLOª /DV SRFDV KRMDV TXH HO LQFHQGLR KDEtD
GHMDGRHQORViUEROHV\DHVWDEDQYROYLpQGRVHURMDV\GRUDGDV$OGHWHQHUVHHQOR
DOWRGHODKRQGRQDGDQRWyTXHXQDEULVDIUtDOHDOERURWDEDHOSHORDXQTXHHOVRO
EULOODEDFRQLQWHQVLGDG
5HJUHVy VLOHQFLRVDPHQWH DO FDPSDPHQWR \ VH TXHGy XQ PRPHQWR HQ OD
HQWUDGD PLUDQGR DOUHGHGRU &HEUDGR TXH HVWDED DO PDQGR GH OD UHFRQVWUXFFLyQ
KDEtD HPSH]DGR D UHOOHQDU ORV KXHFRV HQWUH ODV UDPDV GH OD JXDULGD GH ORV
JXHUUHURV&RQpOHVWDEDQWUDEDMDQGR0DQWR3ROYRURVR\ORVGRVDSUHQGLFHVPiV
MyYHQHV)URQGLQD\&HQLFLHQWR
(QHORWURH[WUHPRGHOFDPSDPHQWRYLRD&DUERQLOODGHFDPLQRDODJXDULGD
GHORVYHWHUDQRVFDUJDGDFRQXQDVKLHUEDV
(QHOFHQWURGHOFODURORVGRVFDFKRUURVGH)ORU'RUDGDHVWDEDQMXJDQGRFRQ
HO GH &ROD 3LQWDGD /DV GRV UHLQDV ORV REVHUYDEDQ FHUFD GH OD HQWUDGD GH OD
PDWHUQLGDG 6DXFH WDPELpQ HVWDED DOOt SURWHJLHQGR D VX FDPDGD FDVL UHFLpQ
QDFLGDGHORVUXGRVMXHJRVGHORVPD\RUHV
/RVRMRVGH&RUD]yQGH)XHJRVHSRVDURQHQ3HTXHxR=DU]RHOKLMRPD\RU
GH )ORU 'RUDGD 6X FXHUSR IXHUWH \ PXVFXORVR \ VX SHODMH PDUUyQ RVFXUR
UHVXOWDEDQSHUWXUEDGRUDPHQWHIDPLOLDUHVQLQJ~QJDWRTXHORYLHUDGXGDUtDGHTXH
(VWUHOOD GH 7LJUH HUD VX SDGUH (VD LGHD VLHPSUH LQFRPRGDED D &RUD]yQ GH
)XHJR DVt TXH WUDWy GH DSDUWDUOD /yJLFDPHQWH GHEHUtD VHQWLU HO PLVPR UHFHOR
KDFLD OD KHUPDQD GHO FDFKRUUR 3HTXHxD 7ULJXHxD SHUR DXQTXH HUDQ GHO PLVPR
SDGUH OD JDWD QR FRPSDUWtD OD GHVJUDFLD GH SDUHFHUVH D pO FRPR GRV JRWDV GH
DJXD (O OXJDUWHQLHQWH VDEtD TXH HUD LQMXVWR FXOSDU D 3HTXHxR =DU]R SRU ORV
FUtPHQHVGHVXSDGUH
3RURWURODGRQRSRGtDROYLGDUODLPDJHQGHOFDFKRUURDIHUUDGRDODUDPDGH
XQ iUERO HQ OODPDV DXOODQGR GH WHUURU PLHQWUDV pO LQWHQWDED DOFDQ]DUOR <
WDPSRFR SRGtD ROYLGDU TXH PLHQWUDV HVWDED UHVFDWDQGR D 3HTXHxR =DU]R HO
IXHJR DWUDSy D )DXFHV $PDULOODV HQ HO FDPSDPHQWR ¢+DEtD VDFULILFDGR D )DXFHV
$PDULOODVSRUVDOYDUDOKLMRGH*DUUDGH7LJUH"
'HSURQWRXQFKLOOLGRDJXGRVRQyHQHOJUXSRGHFDFKRUURV3HTXHxR=DU]R
VH KDEtD DEDODQ]DGR VREUH &RSLWR GH 1LHYH \ OR WHQtD FODYDGR DO VXHOR FRQ VXV
JDUUDV (O FKLOOLGR SURFHGtD GHO UREXVWR FDFKRUUR EODQFR TXH QL VLTXLHUD SDUHFtD
HVWDUGHIHQGLpQGRVH
&RUD]yQGH)XHJRVHDFHUFyFRPRXQUD\R\HPELVWLyD3HTXHxR=DU]RSDUD
VHSDUDUORGHVXYtFWLPD
²£<DEDVWD²JUXxy²¢4XpSUHWHQGHV"
(O SHTXHxR DWLJUDGR RVFXUR VH OHYDQWy VXV RMRV iPEDU OODPHDEDQ GH
DVRPEURHLQGLJQDFLyQ
²¢<ELHQ"²TXLVRVDEHUHOOXJDUWHQLHQWH
3HTXHxR=DU]RVHVDFXGLyODWLHUUDGHHQFLPD
²1RSDVDQDGD&RUD]yQGH)XHJR6yORHVWiEDPRVMXJDQGR
²¢6yOR MXJDQGR" (QWRQFHV ¢SRU TXp KD FKLOODGR DVt HO KLMR GH &ROD
3LQWDGD"
/DLUDGHVDSDUHFLyGHORVRMRVGH3HTXHxR=DU]R\VHHQFRJLyGHKRPEURV
²<\RTXpVp1RVDEHMXJDU
²£3HTXHxR =DU]R ²)ORU 'RUDGD VH DFHUFy D VX KLMR² ¢&XiQWDV YHFHV
WHQJR TXH GHFtUWHOR" 6L DOJXLHQ FKLOOD VXpOWDOR < QR VHDV JURVHUR FRQ &RUD]yQ
GH)XHJR5HFXHUGDTXHHVQXHVWUROXJDUWHQLHQWH
3HTXHxR=DU]RPLUyD&RUD]yQGH)XHJR\OXHJRDSDUWyODYLVWD
²/RVLHQWR²PDVFXOOy
²%LHQSXHVTXHQRYXHOYDDSDVDU²OHHVSHWy&RUD]yQGH)XHJR
3HTXHxR =DU]R IXH KDVWD &RSLWR GH 1LHYH WRGDYtD HQFRJLGR HQ HO VXHOR
&ROD3LQWDGDHVWDEDODPLHQGREULRVDPHQWHVXSHODMHEODQFR
²9DPRVOHYiQWDWH²PDXOOyODUHLQD²1RHVWiVKHULGR
²6tYDPRV&RSLWRGH1LHYH²GLMR3HTXHxR=DU]RSDVDQGRODOHQJXDSRU
OD RUHMD GHO FDFKRUUR² 1R OR KH KHFKR DSRVWD 9DPRV D MXJDU \ HVWD YH] W~
SXHGHVVHUHOOtGHUGHFODQ
3HTXHxD 7ULJXHxD HVWDED VHQWDGD D XQDV FRODV GH GLVWDQFLD FRQ HO UDER
HQURVFDGRHQODVSDWDV
²&RSLWRGH1LHYHQRHVQDGDGLYHUWLGR²LQWHUYLQR²1XQFDVHOHRFXUUHQ
EXHQRVMXHJRV
²£3HTXHxD 7ULJXHxD ²)ORU 'RUDGD OH GLR XQD OHYH FROOHMD² 1R VHDV WDQ
GHVDJUDGDEOH1RVpTXpRVSDVDKR\DYRVRWURVGRV
&RSLWR GH 1LHYH VHJXtD HFKDGR HQ HO VXHOR \ VH OHYDQWy VyOR FXDQGR VX
PDGUHORSXVRHQSLHDHPSXMRQHV
²4XL]i GHEHUtDLV LU D TXH OR H[DPLQDUD &DUERQLOOD ²OH VXJLULy &RUD]yQ GH
)XHJRDODUHLQDDWLJUDGD
&ROD3LQWDGDVHYROYLyKDFLDpOIXOPLQiQGRORFRQODPLUDGD
²£$ PL FDFKRUUR QR OH SDVD QDGD PDOR ²JUXxy² ¢$FDVR HVWiV GLFLHQGR
TXHQRVpFXLGDUGHpO"
/XHJROHGLRODHVSDOGD\JXLyD&RSLWRGH1LHYHGHYXHOWDDODPDWHUQLGDG
²(V PX\ SURWHFWRUD FRQ VX KLMR ²H[SOLFy )ORU 'RUDGD² 6HJXUDPHQWH
SRUTXH VyOR WLHQH XQR ²0LUy DIHFWXRVDPHQWH D VXV GRV FDFKRUURV TXH DKRUD
FRUUHWHDEDQMXQWRV
&RUD]yQ GH )XHJR IXH D VHQWDUVH D VX ODGR LQFyPRGR SRU OD GXUH]D FRQ TXH
KDEtDKDEODGRD3HTXHxR=DU]R
²¢/HV KDV FRQWDGR TXH VX SDGUH HV DKRUD HO OtGHU GHO &ODQ GH OD 6RPEUD"
²OHSUHJXQWyHQYR]EDMD
/DUHLQDORPLUyGHVRVOD\R
²1R WRGDYtD QR ²DGPLWLy² 6H SRQGUtDQ D DODUGHDU \ HQWRQFHV DOJXLHQ
OHVFRQWDUtDHOUHVWRGHODKLVWRULD
²$FDEDUiQHQWHUiQGRVHDQWHVRGHVSXpV
'XUDQWHXQRVPRPHQWRVODUHLQDURML]DVHOLPSLyHOSHFKRYLJRURVDPHQWH
²+HYLVWRFyPRORVPLUDV²GLMRHQWRQFHV²6REUHWRGRD3HTXHxR=DU]R
1R HV FXOSD VX\D VL SDUHFH XQD FRSLD GH *DUUD GH 7LJUH 3HUR RWURV JDWRV
WDPELpQORPLUDQDVt4XLHURTXHPLVKLMRVFUH]FDQIHOLFHVVLQVHQWLUVHFXOSDEOHV
SRU DOJR TXH VXFHGLy FXDQGR HOORV HUDQ DSHQDV XQRV UHFLpQ QDFLGRV 4XL]i VHD
PiV IiFLO DKRUD VL (VWUHOOD GH 7LJUH VH FRQYLHUWH HQ XQ JUDQ OtGHU 3XHGH TXH DO
ILQDOLQFOXVRVHVLHQWDQRUJXOORVRVGHpO
&RUD]yQ GH )XHJR DJLWy ODV RUHMDV LQFyPRGR LQFDSD] GH FRPSDUWLU HO
RSWLPLVPRGHODJDWD
²/RVGRVWHUHVSHWDQ¢VDEHV"²FRQWLQXyHOOD²<PiVGHVGHTXHVDOYDVWH
D3HTXHxR=DU]RGHOIXHJR
(O OXJDUWHQLHQWH QR VDEtD TXp GHFLU 6H VHQWtD FXOSDEOH SRU VX KRVWLOLGDG
KDFLD3HTXHxR=DU]RSRUTXHSRUPXFKRTXHORLQWHQWDUDQRSRGtDHYLWDUYHUHQ
HOFDFKRUURDVXDVHVLQRSDGUH
²$ Pt PH SDUHFH TXH HUHV W~ TXLHQ GHEHUtD FRQWDUOHV OR GH *DUUD GH 7LJUH
²PDXOOy )ORU 'RUDGD PLUiQGROR FRQ YHKHPHQFLD² 'HVSXpV GH WRGR HUHV HO
OXJDUWHQLHQWH 9LQLHQGR GH WL VH OR WRPDUtDQ ELHQ« \ \R Vp TXH OHV GLUtDV OD
YHUGDG
²¢&UHHV« FUHHV TXH GHEHUtD FRQWiUVHOR DKRUD" ²EDOEXFHy &RUD]yQ GH
)XHJR)ORU'RUDGDKDEODEDGHXQPRGRTXHVRQDEDDGHVDItR
²1R DKRUD QR ²FRQWHVWy OD JDWD FRQ FDOPD² 6RODPHQWH FXDQGR WH
VLHQWDV SUHSDUDGR < FXDQGR FRQVLGHUHV TXH HOORV OR HVWiQ ²DxDGLy² 3HUR QR
GHMHVSDVDUGHPDVLDGRWLHPSR
&RUD]yQGH)XHJRLQFOLQyODFDEH]D
²/RKDUp²SURPHWLy²(LQWHQWDUpTXHOHVUHVXOWHORPiVIiFLOSRVLEOH
$QWHVGHTXHODUHLQDSXGLHUDFRQWHVWDU3HTXHxR=DU]ROOHJySDWLQDQGRKDVWD
HOORVFRQVXKHUPDQDDOD]DJD
²¢3RGHPRV LU D YHU D ORV YHWHUDQRV" ²SUHJXQWy FRQ RMRV FHQWHOOHDQWHV²
£7XHUWDQRVSURPHWLyFRQWDUQRVJUDQGHVKLVWRULDV
)ORU'RUDGDURQURQHyFRQLQGXOJHQFLD
²6t SRU VXSXHVWR /OHYDGOH DOJR GHO PRQWyQ GH FDUQH IUHVFD« KD\ TXH VHU
HGXFDGRV<YROYHGDQWHVGHTXHVHSRQJDHOVRO
²£9ROYHUHPRV ²H[FODPy 3HTXHxD 7ULJXHxD \ HFKy D FRUUHU SRU HO FODUR
JULWDQGRSRUHQFLPDGHOKRPEUR²£9R\DHVFRJHUXQUDWyQSDUD7XHUWD
²£1RGHHVRQDGDORKDUp\R²FKLOOy3HTXHxR=DU]RFRUULHQGRWUDVHOOD
²%XHQR²GLMR)ORU'RUDGDYROYLpQGRVHKDFLD&RUD]yQGH)XHJR²VLYHV
DOJRPDORHQHVRVFDFKRUURVGtPHORSRUTXH\RQRORYHR
6H OHYDQWy \ VDFXGLy XQD SDWD WUDV RWUD DQWHV GH HQWUDU HQ OD PDWHUQLGDG
&RUD]yQ GH )XHJR OD REVHUYy PDUFKDUVH 'H DOJ~Q PRGR KDEtD FRQVHJXLGR
HQIDGDU D &ROD 3LQWDGD \ )ORU 'RUDGD D OD YH] $XQTXH pVWD FRQILDED HQ pO HUD
HYLGHQWH TXH OH FRVWDED SHUGRQDUOH VXV VHQWLPLHQWRV HQFRQWUDGRV KDFLD 3HTXHxR
=DU]R«VHQWLPLHQWRVTXHpOQRHVWDEDFHUFDGHORJUDUVXSHUDU
6XVSLUDQGR VH OHYDQWy \ VH GLR FXHQWD GH TXH HUD KRUD GH RUJDQL]DU OD
SDWUXOODGHODWDUGHFHU$ODOHMDUVHGHODPDWHUQLGDGUHSDUyHQ)URQGH'RUDGRTXH
HVWDEDURQGDQGRFRPRVLTXLVLHUDKDEODUFRQpO
²¢$OJ~QSUREOHPD"²OHSUHJXQWyDOMRYHQJXHUUHUR
²1R OR Vp (V VyOR TXH KH YLVWR OR VXFHGLGR FRQ HO KLMR GH &ROD 3LQWDGD

²1R LUiV D GHFLUPH TXH KH VLGR GHPDVLDGR GXUR FRQ 3HTXHxR =DU]R
¢YHUGDG"
²1R &RUD]yQ GH )XHJR SRU VXSXHVWR TXH QR 3HUR« FUHR TXH SRGUtD
KDEHUDOJ~QSUREOHPDFRQ&RSLWRGH1LHYH
&RUD]yQGH)XHJRVDEtDTXHHOJXHUUHURPDUUyQGRUDGRQRVHORGLUtDSRUXQD
QLPLHGDG
²6LJXH²ORDQLPy
²+H HVWDGR REVHUYiQGROR ²$UDxy HO VXHOR FRQ H[SUHVLyQ GH DSXUR²
<R« EXHQR WHQtD OD HVSHUDQ]D GH TXH (VWUHOOD $]XO PH HVFRJLHUD SDUD VHU VX
PHQWRU DVt TXH TXLVH FRQRFHUOR < FUHR TXH D &RSLWR GH 1LHYH OH RFXUUH DOJR
1RMXHJDFRPRORVGHPiV1RSDUHFHUHDFFLRQDUFXDQGRDOJ~QJDWROHKDEOD<D
FRQRFHV D ORV FDFKRUURV ILVJRQHDQ HQ WRGR« SHUR &RSLWR GH 1LHYH QR HV DVt
&UHRTXH&DUERQLOODGHEHUtDH[DPLQDUOR
²<ROHKHVXJHULGRHVRPLVPRD&ROD3LQWDGD\FDVLPHDUUDQFDODVRUHMDV
)URQGH'RUDGRVHHQFRJLyGHKRPEURV
²$ORPHMRUQRTXLHUHDGPLWLUTXHDVXKLMROHSDVDDOJR
&RUD]yQGH)XHJRVHTXHGySHQVDQGRXQPRPHQWR&RSLWRGH1LHYHSDUHFtD
OHQWR \ DSiWLFR FRPSDUDGR FRQ ORV GHPiV FDFKRUURV (UD PXFKR PD\RU TXH ORV
KLMRVGH)ORU'RUDGDSHURQRHVWDEDLJXDOGHGHVDUUROODGR
²'pMDPHOR D Pt ²GHFLGLy² +DEODUp FRQ &DUERQLOOD (OOD HQFRQWUDUi OD
PDQHUDGHH[DPLQDUDOSHTXHxRVLQGLVJXVWDUD&ROD3LQWDGD
²*UDFLDV²)URQGH'RUDGRSDUHFtDDOLYLDGR
²0LHQWUDV WDQWR ¢SXHGHV HQFDEH]DU OD SDWUXOOD GHO DWDUGHFHU" 3LGH D
0XVDUDxD\3HFDVTXHYD\DQFRQWLJR
)URQGH'RUDGRVHFXDGUy
²'HVGHOXHJR,UpDEXVFDUODVGHLQPHGLDWR
(O MRYHQ FUX]y HO FODUR FRQ OD FROD HUJXLGD &XDQGR HVWDED D XQRV ]RUURV GH
GLVWDQFLDHOOXJDUWHQLHQWHOROODPyGHQXHYR
²£3RU FLHUWR )URQGH 'RUDGR ²PDXOOy FRQWHQWR GH GDU EXHQDV QRWLFLDV
SRUXQDYH]²FXDQGR&RSLWRGH1LHYHHVWpSUHSDUDGRKDEODUpFRQ(VWUHOOD$]XO
SDUDTXHWHGHMHVHUVXPHQWRU

$QWHVGHLUDYHUD&DUERQLOODYLVLWyD(VWUHOOD$]XOSDUDLQIRUPDUOHGHOH[DPHQD
ORVDSUHQGLFHV/DOtGHUHVWDEDVHQWDGDIXHUDGHVXJXDULGDHQXQD]RQDVROHDGD
\&RUD]yQGH)XHJRSHQVyHVSHUDQ]DGRTXHDORPHMRUYROYtDDVHUODPLVPDGH
DQWHV 3HUR VXV RMRV D]XOHV SDUHFtDQ FDQVDGRV FXDQGR OR VDOXGy \ D VX ODGR
KDEtDXQDSLH]DGHFDUQHIUHVFDGHYRUDGDVyORDPHGLDV
²'LPH &RUD]yQ GH )XHJR ²PDXOOy FXDQGR pO VH DFHUFy² ¢TXp SXHGR
KDFHUSRUWL"
²7HQJR EXHQDV QRWLFLDV (VWUHOOD $]XO ²(O OXJDUWHQLHQWH LQWHQWy VRQDU
DOHJUH² +R\ KH HYDOXDGR D ORV FXDWUR DSUHQGLFHV PD\RUHV /R KDQ KHFKR PX\
ELHQ&UHRTXHKDOOHJDGRODKRUDGHQRPEUDUORVJXHUUHURV
²¢/RV DSUHQGLFHV PD\RUHV" ²6XV RMRV VH OOHQDURQ GH FRQIXVLyQ²
¢4XLHUHVGHFLU)URQGH\«\«"
$ &RUD]yQ GH )XHJR VH OH FD\y HO DOPD D ORV SLHV £/D OtGHU QL VLTXLHUD
UHFRUGDEDTXpJDWRVHUDQDSUHQGLFHV
²1R ²PDXOOy FRQ SDFLHQFLD² 0H UHILHUR D 1LPER &HQWHOOLQD =DUSD
5DXGD\(VSLQR
/DJDWDFDPELyGHSRVWXUD
²(VRHVORTXHSUHWHQGtDGHFLU²HVSHWy²¢<TXLHUHVTXHVHDQJXHUUHURV"
(K«UHFXpUGDPHTXLpQHVVRQVXVPHQWRUHVSRUIDYRU
²(OPHQWRUGH1LPERVR\\R²HPSH]ySURFXUDQGRTXHVXYR]QRUHIOHMDUD
VXFUHFLHQWHDEDWLPLHQWR²/RVGHPiVVRQ5DER/DUJR«
²5DER/DUJR²ORLQWHUUXPSLy²$KVt«XQRGHORVDPLJRVGH*DUUDGH
7LJUH¢3RUTXpOHDGMXGLFDPRVXQDSUHQGL]VLQRSRGHPRVILDUQRVGHpO"
²5DER /DUJR HVFRJLy TXHGDUVH HQ HO &ODQ GHO 7UXHQR FXDQGR *DUUD GH
7LJUHVHPDUFKy
(VWUHOOD$]XOVROWyXQUHVRSOLGR
²(VR QR VLJQLILFD TXH SRGDPRV ILDUQRV GH pO 1R SRGHPRV ILDUQRV GH
QLQJXQR GH HOORV 6RQ WUDLGRUHV \ HQWUHQDUiQ D PiV WUDLGRUHV £1R QRPEUDUp
JXHUUHUR D QLQJXQR GH VXV DSUHQGLFHV ²+L]R XQD SDXVD PLHQWUDV HO
OXJDUWHQLHQWHODPLUDEDKRUURUL]DGR\OXHJRDxDGLy²6yORDOWX\R&RUD]yQGH
)XHJR ÒQLFDPHQWH W~ PH HUHV ILHO 1LPER SXHGH FRQYHUWLUVH HQ JXHUUHUR SHUR
ORVGHPiVQR
(O MRYHQ QR VDEtD TXp GHFLU $XQTXH HO FODQ SDUHFtD FRQWHQWR GH WHQHU D
1LPER GH YXHOWD WUDV VX KXLGD FRQ ORV 'RV 3DWDV &RUD]yQ GH )XHJR SUHYHtD
SUREOHPDV VL VX DSUHQGL] OOHJDED D VHU JXHUUHUR \ ORV RWURV QR $GHPiV D
1LPERQROHKDUtDQLQJ~QELHQUHFLELUXQKRQRUTXHORVRWURVVHPHUHFtDQWDQWR
FRPRpO
&RUD]yQ GH )XHJR UHSULPLy XQ FUHFLHQWH SiQLFR DO FRPSUHQGHU TXH HVR
VLJQLILFDED TXH GH PRPHQWR QLQJXQR GH ORV DSUHQGLFHV VHUtD JXHUUHUR DXQTXH
HO FODQ ORV QHFHVLWDED GHVHVSHUDGDPHQWH 6H GLR FXHQWD GH TXH QR VH SRGtD
UD]RQDUFRQODOtGHUHQVXHVWDGR
²(K« JUDFLDV (VWUHOOD $]XO ²PDXOOy DO FDER GLVSRQLpQGRVH D PDUFKDUVH
² &UHR TXH SRGHPRV HVSHUDU XQ SRFR 0iV HQWUHQDPLHQWR QR OHV KDUi QLQJ~Q
GDxR
<ILQDOPHQWHVHIXHGHMDQGRDODOtGHUFRQODPLVPDPLUDGDDXVHQWH

&XDQGR IXH HQ EXVFD GH &DUERQLOOD HO VRO HVWDED GHVFHQGLHQGR \ SUR\HFWDED
ODUJDV VRPEUDV D WUDYpV GHO FODUR (QFRQWUy D OD FXUDQGHUD HQ VX JXDULGD
UHYLVDQGRVXVSURYLVLRQHVGHKLHUEDVFXUDWLYDV\VHVHQWyMXVWRHQODERFDGHOD
FXHYDSDUDKDEODUFRQHOOD
²¢(OKLMRGH&ROD3LQWDGD"²PDXOOyODJDWDFXDQGRpOWHUPLQyGHFRQWDUOH
ODVVRVSHFKDVGH)URQGH'RUDGR(QWRUQyORVRMRVSHQVDWLYD²6tFUHRTXHVpD
TXpVHUHILHUH/HHFKDUpXQYLVWD]R
²'HEHUiV WHQHU PXFKR FXLGDGR FRQ &ROD 3LQWDGD ²OH DGYLUWLy &RUD]yQ GH
)XHJR² &XDQGR OH KH VXJHULGR TXH H[DPLQDUDV D &RSLWR GH 1LHYH
SUiFWLFDPHQWHPHKDDUUDQFDGRODQDUL]
²1R PH H[WUDxD 1LQJXQD UHLQD TXLHUH SHQVDU TXH VXV FDFKRUURV QR VRQ
SHUIHFWRV<RPHHQFDUJDUpGHHVRQRWHSUHRFXSHV3HURQRHQVHJXLGD²DxDGLy
PLHQWUDV GLVSRQtD VX UHVHUYD GH ED\DV GH HQHEUR HQ XQ SXOFUR PRQWyQ² <D HV
GHPDVLDGRWDUGHSDUDPROHVWDUODKR\\PDxDQDWHQJRTXHLUDODV5RFDV$OWDV
²¢7DQ SURQWR" ²VH VRUSUHQGLy pO 1R VH KDEtD GDGR FXHQWD GH OR GHSULVD
TXHKDEtDQSDVDGRORVGtDV
²0DxDQD SRU OD QRFKH HV OXQD QXHYD 7RGRV ORV FXUDQGHURV HVWDUiQ DOOt (O
&ODQ (VWHODU PH HQWUHJDUi WRGRV PLV SRGHUHV DO FRPSOHWR ²&DUERQLOOD YDFLOy
DQWHV GH DJUHJDU² )DXFHV $PDULOODV GHEHUtD KDEHU YHQLGR FRQPLJR SDUD
SUHVHQWDUPH DO &ODQ (VWHODU FRPR XQD FXUDQGHUD WRWDOPHQWH LQVWUXLGD $KRUD
WHQGUpTXHSDVDUSRUWRGDODFHUHPRQLDVLQHOOD
0LHQWUDV KDEODED VX PLUDGD VH YROYLy PiV GLVWDQWH &RUD]yQ GH )XHJR
VLQWLy TXH OD JDWD HVWDED DOHMiQGRVH GH pO PRYLpQGRVH KDFLD XQD WLHUUD GH
VRPEUDV\VXHxRVDODTXHQRSRGtDVHJXLUOD
²7HQGUiVTXHOOHYDUWHDXQJXHUUHURFRQWLJR²PDXOOy²/D~OWLPDYH]TXH
(VWUHOOD $]XO LQWHQWy LU D ODV 5RFDV $OWDV HO &ODQ GHO 9LHQWR QR OH SHUPLWLy
DWUDYHVDUVXWHUULWRULR
&DUERQLOODORPLUyFRQFDOPD
²0H JXVWDUtD YHU D OD SDWUXOOD TXH VH DWUHYD D LPSHGLUOH HO SDVR D XQ
FXUDQGHUR (O &ODQ (VWHODU MDPiV SHUGRQDUtD DOJR DVt ²6X H[SUHVLyQ FDPELy \
VXV RMRV GHVWHOODURQ FRQ SLFDUGtD² 3XHGHV DFRPSDxDUPH KDVWD ORV &XDWUR
ÈUEROHVVLWHDSHWHFH\VLSXHGHVSDVDUXQUDWRVLQ7RUPHQWDGH$UHQD
(OMRYHQJXHUUHURVHVLQWLyLQFyPRGR
²1R WH HQWLHQGR ²PDVFXOOy SHUR UHFRUGy TXH VH KDEtD LGR D FRPHU FRQ
7RUPHQWD GH $UHQD PLHQWUDV &DUERQLOOD HVWDED FRQWiQGROH VX VXHxR \ OD
FXUDQGHUD VH KDEUtD VHQWLGR LQMXVWDPHQWH GHVSUHFLDGD² 7RUPHQWD GH $UHQD
SXHGHGLULJLUODSDWUXOODGHODOEDVLQPt²DxDGLy²<RLUpFRQWLJRDORV&XDWUR
ÈUEROHV

(O GtD VLJXLHQWH DPDQHFLy K~PHGR \ EUXPRVR 9ROXWDV GH QLHEOD VH RQGXODEDQ
HQWUHORViUEROHVFXDQGR&RUD]yQGH)XHJR\&DUERQLOODHPSUHQGLHURQODPDUFKD
KDFLD ORV &XDWUR ÈUEROHV /DV SHJDMRVDV QXEHV EODQFDV DWHQXDEDQ HO VRQLGR GH
VXVSDVRV\SHUODEDQVXVSHODMHVGHGLPLQXWDVJRWLWDV(QPHGLRGHOVLOHQFLRHO
OXJDUWHQLHQWHGLRXQEULQFRDORtUODOODPDGDGHDODUPDGHXQSiMDUR7HQtDFLHUWR
WHPRUDSHUGHUVHHQDTXHOERVTXHGHDVSHFWRGHVFRQRFLGR\IDQWDVPDJyULFR
3DUD FXDQGR FUX]DURQ HO DUUR\R \ HPSH]DURQ D VXELU OD FXHVWD TXH OOHYDED D
ORV &XDWUR ÈUEROHV OD QLHEOD \D VH HVWDED GLVLSDQGR \ HQ OR DOWR GH OD
KRQGRQDGD ORV UHFLELy XQ UDGLDQWH VRO /RV FXDWUR JLJDQWHVFRV UREOHV VH DO]DEDQ
MXVWRGHODQWHGHHOORVVXVKRMDVVHHVWDEDQYROYLHQGRGHXQGRUDGRURML]RFRQOD
FHUFDQtDGHODHVWDFLyQGHODFDtGDGHODKRMD
&DUERQLOODVROWyXQUHVRSOLGR\VHVDFXGLyODKXPHGDGGHOSHOR
²£4Xp ELHQ <D HVWDED HPSH]DQGR D SHQVDU TXH WHQGUtD TXH HQFRQWUDU HO
FDPLQR D ODV 5RFDV $OWDV VLJXLHQGR PL ROIDWR \ VRODPHQWH KH HVWDGR DOOt XQD
YH]FRQ)DXFHV$PDULOODV
&RUD]yQGH)XHJRWDPELpQDJUDGHFLyHOFDORUGHOVRO6HHVWLUyFRQGHOHLWH\
ROIDWHyHODLUHSDUDFDSWDURORUDSUHVDV(QYH]GHHVRORURGHyHORORUGHRWURV
JDWRV © £*DWRV GHO &ODQ GH OD 6RPEUDª SHQVy WHQVDQGR ORV P~VFXORV
PLHQWUDV PLUDED D XQR \ RWUR ODGR 6H UHODMy DO FDER GH XQ LQVWDQWH DO YHU DO
FXUDQGHUR1DUL],QTXLHWDTXHVXEtDGHVGHODKRQGRQDGDSURFHGHQWHGHOWHUULWRULR
GHO &ODQ GH OD 6RPEUD DFRPSDxDGR GH RWUR JDWR $TXpO QR HUD XQ JXHUUHUR
KRVWLO (O &ODQ (VWHODU LQFXOFDED D ORV FXUDQGHURV TXH HVWXYLHUDQ SRU HQFLPD GH
ODULYDOLGDGHQWUHFODQHV
²3DUHFH TXH GHVSXpV GH WRGR QR YDV D WHQHU TXH YLDMDU VROD ²OH GLMR D
&DUERQLOOD
(VSHUDURQ D TXH ORV JDWRV OOHJDUDQ KDVWD HOORV &RQIRUPH VH DFHUFDEDQ
&RUD]yQ GH )XHJR UHFRQRFLy DO DFRPSDxDQWH 6H WUDWDED GH &LUUR XQ SHTXHxR
DWLJUDGRTXHKDEtDHVWDGRDSXQWRGHPRULUSRUODUHFLHQWHHQIHUPHGDGeO\RWUR
JXHUUHUR &XHOOR %ODQFR KDEtDQ LQWHQWDGR EXVFDU DVLOR HQ HO &ODQ GHO 7UXHQR
(VWUHOOD$]XOVHQHJyDDFRJHUORVSHUR&DUERQLOODORVUHIXJLyHQVHFUHWR\FXLGy
GHHOORVKDVWDTXHHVWXYLHURQHQFRQGLFLRQHVGHUHJUHVDUDVXSURSLRWHUULWRULR
&XHOOR %ODQFR KDEtD PXHUWR SRFR GHVSXpV GH TXH (VWUHOOD GH 7LJUH \ VXV
SURVFULWRV DWDFDUDQ D XQD SDWUXOOD GHO &ODQ GHO 7UXHQR 8Q PRQVWUXR SDVy SRU
HQFLPD GHO JXHUUHUR FXDQGR pVWH KXtD GHO FRPEDWH $O UHYLYLU HO LPSDFWR GH HVH
PRPHQWR&RUD]yQGH)XHJRVHDOHJUyGHYHUTXHDOPHQRV&LUURSDUHFtDVDQR\
IXHUWHGHQXHYR
²£+ROD ²1DUL] ,QTXLHWD VDOXGy DOHJUHPHQWH D ORV GRV JDWRV GHO &ODQ GHO
7UXHQR² 4Xp DOHJUtD HQFRQWUDUWH &DUERQLOOD +DFH XQ GtD HVWXSHQGR SDUD
YLDMDU
&LUUR VDOXGy UHVSHWXRVDPHQWH D &RUD]yQ GH )XHJR FRQ OD FDEH]D \
HQWUHFKRFyVXQDUL]FRQODGH&DUERQLOOD
²0HDOHJURGHYHUWHHQIRUPDRWUDYH]²PDXOOyODJDWD
²(VWRGRJUDFLDVDWL²FRQWHVWy&LUUR<FRQXQDSL]FDGHRUJXOORDxDGLy
²$KRUDVR\HODSUHQGL]GH1DUL],QTXLHWD
²£)HOLFLGDGHV²URQURQHyODFXUDQGHUD
²< HVR WDPELpQ VH GHEH D WL ²FRQWLQXy HO DWLJUDGR² &XDQGR HVWiEDPRV
HQIHUPRV W~ VXSLVWH TXp KDFHU H[DFWDPHQWH < OXHJR QRV GLVWH ODV KLHUEDV
FXUDWLYDV SDUD TXH ODV OOHYiUDPRV DO FODQ« £\ IXQFLRQDURQ 4XLHUR KDFHU PiV
FRVDVFRPRpVD
²7LHQHWDOHQWRGHYHUGDG²LQWHUYLQR1DUL],QTXLHWD²<IXHPX\YDOLHQWH
DOUHJUHVDUDOFODQFRQODVKLHUEDV6yORODPHQWRTXH&XHOOR%ODQFRQRYROYLHUD
FRQpO
²¢1RYROYLy"²SUHJXQWy&RUD]yQGH)XHJRDSURYHFKDQGRODRFDVLyQSDUD
DYHULJXDUTXpVDEtDHO&ODQGHOD6RPEUDVREUHHOGHVWLQRGHOMRYHQJXHUUHUR
&LUURQHJyFRQODFDEH]DWULVWHPHQWH
²1R TXLVR UHJUHVDU FRQPLJR DO FDPSDPHQWR /H GDED PLHGR FRQWUDHU GH
QXHYRODHQIHUPHGDGLQFOXVRDSHVDUGHTXHWXYLpUDPRVODVKLHUEDVFXUDWLYDV²
&HUUyORVRMRVXQLQVWDQWHFRPRVLHOUHFXHUGROHUHVXOWDUDGRORURVR²$OFDER
GHXQRVGtDVHQFRQWUDPRVVXFXHUSRDOODGRGHO6HQGHUR$WURQDGRU
²/RVLHQWR²PDXOOy&RUD]yQGH)XHJR
6H SUHJXQWy VL GHEtD FRQWDUOH OD YHUGDG VREUH OD PXHUWH GH &XHOOR %ODQFR
SHURGHFLGLyTXHVHUtDGHPDVLDGRSHQRVRUHYHODUOHTXHHOQXHYROtGHUGHO&ODQGH
OD 6RPEUD HUD UHVSRQVDEOH HQ SDUWH GH OD PXHUWH GH VX DPLJR 3DUHFtD FODUR TXH
&XHOOR %ODQFR VH KDEtD XQLGR D OD EDQGD GH SURVFULWRV GXUDQWH XQ EUHYH WLHPSR
\ORKDEtDSDJDGRFRQODYLGD
&DUERQLOODUHVWUHJyHOKRFLFRFRQWUDHOFRVWDGRGH&LUURSDUDFRQVRODUOR7UDV
VHQWDUVHVREUHODFiOLGDKLHUEDLQGLFyFRQODFRODDODSUHQGL]GHFXUDQGHURTXHVH
VHQWDUDDVXODGR\HPSH]yDKDFHUOHSUHJXQWDVVREUHVXHQWUHQDPLHQWR
²¢/DV FRVDV YDQ PHMRU DKRUD" ²OH SUHJXQWy &RUD]yQ GH )XHJR D 1DUL]
,QTXLHWD
/H KDEUtD JXVWDGR DGYHUWLUOH VREUH (VWUHOOD GH 7LJUH SHUR QR KDEtD PXFKR
TXHSXGLHUDGHFLUVLQUHYHODUORTXHKDEtDVXFHGLGRHQHO&ODQGHO7UXHQR
²(VR SDUHFH ²PDXOOy HO FXUDQGHUR LJXDOPHQWH FDXWHORVR² 3RU SULPHUD
YH] HQ PXFKDV OXQDV ORV DSUHQGLFHV HVWiQ UHFLELHQGR XQ HQWUHQDPLHQWR
DSURSLDGR\VLHPSUHWHQHPRVHOHVWyPDJROOHQR
²eVDV VRQ EXHQDV QRWLFLDV ²UHSXVR &RUD]yQ GH )XHJR \ VH REOLJy D
DxDGLU²¢<TXpWDOFRQORVSURVFULWRV"
1DUL],QTXLHWDIUXQFLyODIUHQWH
²6X OOHJDGD DO FODQ QR JXVWy D WRGRV ORV JDWRV ²DGPLWLy² $ Pt SRU
HMHPSOR QR PH KL]R JUDFLD 3HUR QR KDQ FDXVDGR QLQJ~Q SUREOHPD« \ VRQ
JXHUUHURVIXHUWHVQDGLHSXHGHQHJDUOR
²(QWRQFHV HV SRVLEOH TXH (VWUHOOD GH 7LJUH VH FRQYLHUWD HQ XQ JUDQ OtGHU
WDOFRPRDQXQFLyODSURIHFtD²PDXOOyHOOXJDUWHQLHQWH
(OFXUDQGHURORPLUyVLQSHVWDxHDU
²5HVXOWDH[WUDxRTXHHO&ODQGHO7UXHQRVHGHVSUHQGLHUDGHXQJXHUUHURWDQ
IXHUWHFRPRpO
&RUD]yQ GH )XHJR UHVSLUy KRQGR $ OR PHMRU GHEtD DSURYHFKDU OD RFDVLyQ
SDUDFRQWDUOHD1DUL],QTXLHWDODYHUGDGVREUH(VWUHOODGH7LJUH
²(VXQDODUJDKLVWRULD«²HPSH]y
²1R²ORLQWHUUXPSLyHOFXUDQGHUR²1RWHHVWR\SLGLHQGRTXHUHYHOHVORV
VHFUHWRV GH WX FODQ ²6H DUULPy PiV DO OXJDUWHQLHQWH DPDVy HO VXHOR FRQ ODV
SDWDV \ VH DFRPRGy MXQWR D pO² )XHUD OR TXH IXHUD OR TXH RFXUULy HQ HO &ODQ
GHO7UXHQRHVWR\FRQYHQFLGRGHXQDFRVD²GLMRHQYR]EDMD²HO&ODQ(VWHODU
QRVHQYLyD(VWUHOODGH7LJUH
²¢7HUHILHUHVDODSURIHFtD"
²(Q UHDOLGDG KD\ DOJR PiV ²1DUL] ,QTXLHWD OH ODQ]y XQD PLUDGD GH UHRMR
² 1XHVWUR ~OWLPR OtGHU MDPiV IXH DFHSWDGR SRU HO &ODQ (VWHODU ²FRQIHVy²
&XDQGR (VWUHOOD 1RFWXUQD VH FRQYLUWLy HQ OtGHU HO &ODQ (VWHODU QR OH FRQFHGLy
ODVQXHYHYLGDV
²¢4Xp" ²&RUD]yQ GH )XHJR VH TXHGy PLUiQGROR FRQ LQFUHGXOLGDG 6L
(VWUHOOD 1RFWXUQD VyOR WHQtD XQD YLGD HUD FRPSUHQVLEOH TXH OD HQIHUPHGDG
KXELHVH SRGLGR FRQ pO WDQ IiFLOPHQWH (QWRQFHV UHFXSHUy HO KDEOD² ¢3RU TXp
QRREWXYRODVQXHYHYLGDV"
²(O&ODQ(VWHODUQRPHORH[SOLFy1RVpVLVHGHEtDDTXH&ROD5RWDD~Q
HVWDED YLYR \ HO &ODQ (VWHODU VHJXtD UHFRQRFLpQGROR FRPR OtGHU GHO FODQ 3DUD
FXDQGRQRVHQWHUDPRVGHTXH&ROD5RWDKDEtDPXHUWR(VWUHOOD1RFWXUQDHVWDED
GHPDVLDGR GpELO SDUD YLDMDU KDVWD OD 3LHGUD /XQDU \ UHFLELU VXV QXHYH YLGDV
'HVGH OD OOHJDGD GH (VWUHOOD GH 7LJUH SLHQVR TXH TXL]i pO KD\D VLGR VLHPSUH OD
HOHFFLyQ GHO &ODQ (VWHODU SDUD QXHVWUR FODQ (VWUHOOD 1RFWXUQD QR HUD HO JDWR
DGHFXDGR
²<DXQDVt¢HOFODQORDFHSWyFRPROtGHU"
²(OFODQQXQFDVXSRTXHQROHKDEtDQFRQFHGLGRODVQXHYHYLGDV²DGPLWLy
1DUL] ,QTXLHWD² (VWUHOOD 1RFWXUQD HUD XQ JDWR QREOH \ OHDO D VX FODQ
'HFLGLPRV PDQWHQHU HQ VHFUHWR HO UHFKD]R GHO &ODQ (VWHODU ¢4Xp RWUD FRVD
SRGtDPRV KDFHU" 1R KDEtD RWUR JXHUUHUR HQ FRQGLFLRQHV GH VHU OtGHU 6L
KXELpUDPRVFRQWDGRODYHUGDGHOFODQKDEUtDVLGRSUHVDGHOSiQLFR
0LHQWUDV FRQWDED OD KLVWRULD VX YR] UHYHOy FLHUWR DOLYLR &RUD]yQ GH )XHJR
VXSXVRTXHHOFXUDQGHURVHDOHJUDEDGHSRGHUFRPSDUWLUSRUILQHVHVHFUHWR
²/RV PLHPEURV GHO FODQ FUH\HURQ TXH OD HQIHUPHGDG HUD WDQ OHWDO TXH VH
KDEtD OOHYDGR WRGDV ODV YLGDV GH (VWUHOOD 1RFWXUQD GH XQD VROD YH] ²FRQWLQXy
1DUL],QTXLHWD²(VWDEDQDVXVWDGRV«PX\DVXVWDGRV1XQFDKDEtDQWHQLGRPiV
QHFHVLGDGGHXQOtGHUIXHUWH
© $Vt TXH DFHSWDURQ D (VWUHOOD GH 7LJUH VLQ FXHVWLRQiUVHORª SHQVy &RUD]yQ
GH)XHJRDxDGLHQGRORTXHHOFXUDQGHURKDEtDRPLWLGR3HURQRKDEtDQHFHVLGDG
GHTXH1DUL],QTXLHWDH[SUHVDUDVXVGXGDVKDFLDVXQXHYROtGHU
²¢(VWUHOOD GH 7LJUH KD GLFKR DOJR VREUH DWDFDU DO &ODQ GHO 7UXHQR" ²
SUHJXQWy&RUD]yQGH)XHJR
(OFXUDQGHURVROWyXQURQURQHRULVXHxR
²¢'H YHUGDG HVSHUDV TXH WH UHVSRQGD D HVR" 7UDLFLRQDUtD D PL FODQ VL WH OR
FRQWDVH 3RU OR TXH \R Vp QR WLHQHV GH TXp SUHRFXSDUWH SHUR FUHHUPH R QR HV
FRVDWX\D
< &RUD]yQ GH )XHJR OR FUHtD $O PHQRV FUHtD TXH 1DUL] ,QTXLHWD QR VDEtD
QDGD VREUH ORV SODQHV GH (VWUHOOD GH 7LJUH 6LQ HPEDUJR VL HO FXUDQGHUR WHQtD
UD]yQHUDKDULQDGHRWURFRVWDO
²£&RUD]yQGH)XHJR
(UD OD YR] GH &DUERQLOOD /D JDWD VH KDEtD SXHVWR HQ SLH \ HVWDED PLUDQGR
PiV DOOi GH OD KRQGRQDGD KDFLD ORV RQGXODGRV SiUDPRV $TXpO HUD HO WHUULWRULR
GHO &ODQ GHO 9LHQWR TXH ORV FXUDQGHURV WHQGUtDQ TXH DWUDYHVDU SDUD OOHJDU KDVWD
ODV5RFDV$OWDV\ODFHUHPRQLD
²¢1DUL] ,QTXLHWD \ W~ YDLV D TXHGDURV WRGR HO GtD FRWLOOHDQGR FRPR XQ SDU
GHYHWHUDQRV"
6XV]DUSDVDPDVDEDQHOVXHORFRQLPSDFLHQFLD&LUURHVWDEDDVXODGRFRQOD
FDEH]DHUJXLGD\ORVRMRVEULOODQWHVGHDQVLHGDG
²'H DFXHUGR ²PDXOOy 1DUL] ,QTXLHWD OHYDQWiQGRVH SDUD UHXQLUVH FRQ HOORV
²7HQHPRVWRGRHOGtD¢VDEpLV"/DV5RFDV$OWDVQRYDQDPDUFKDUVHDQLQJ~Q
VLWLR
/RVFXDWURJDWRVERUGHDURQODKRQGRQDGDKDVWDDOFDQ]DUHOLQLFLRGHOSiUDPR
EDUULGR SRU HO YLHQWR &DUERQLOOD VH GHWXYR SDUD HQWUHFKRFDU ODV QDULFHV FRQ
&RUD]yQGH)XHJR
²(VWDUp ELHQ ²PDXOOy² *UDFLDV SRU DFRPSDxDUPH KDVWD DTXt (VWDUp GH
UHJUHVRPDxDQDSRUODQRFKH
²7HQFXLGDGR²UHSXVR&RUD]yQGH)XHJR
<DKDEtDHVWDGRDOOtHQRWUDRFDVLyQSDUDGHVSHGLUVHGH&DUERQLOODODSULPHUD
YH] TXH HOOD IXH D HQIUHQWDUVH D ORV PLVWHULRV GH OD 3LHGUD /XQDU /R UHFRUULy XQ
HVFDORIUtR DO SHQVDU HQ VX DPLJD LQWHUQiQGRVH HQ ORV SDVDGL]RV VXEWHUUiQHRV
KDVWDODUHVSODQGHFLHQWHURFDFULVWDOLQDSDUDVXFRPXQLyQVLOHQFLRVDFRQHO&ODQ
(VWHODU 1R GLMR QDGD PiV VH OLPLWy D GDUOH XQ UiSLGR ODPHWyQ HQ OD RUHMD D
PRGRGHGHVSHGLGD\OXHJRVHTXHGyREVHUYDQGRFyPRVHDOHMDEDFRMHDQGRHQWUH
ODYHJHWDFLyQGHOSiUDPRVHJXLGDSRUORVGRVJDWRVGHO&ODQGHOD6RPEUD

(O ERVTXH HVWDED RVFXUR $TXHOOD QRFKH QR EULOODED OD OXQD \ FXDQGR &RUD]yQ
GH )XHJR PLUy KDFLD DUULED VyOR YLR XQ GLIXVR HQWUDPDGR GH UDPDV FRQWUD HO
FLHOR/RViUEROHVSDUHFtDQPiVDOWRVGHORTXHUHFRUGDED\ORURGHDEDQ=DU]DV
\KLHGUDVHHQUROODEDQHQVXV]DUSDV
²£-DVSHDGD²PDXOOy²-DVSHDGD¢GyQGHHVWiV"
1RKXERUHVSXHVWDVyORHOVRQLGRGHODJXDGHVGHDOJ~QOXJDUPiVDGHODQWH
7HPtD GDU XQ SDVR PiV \ QR HQFRQWUDU RWUD FRVD TXH RVFXULGDG EDMR ODV SDWDV
FXDQGRHOHVWUXHQGRVRWRUUHQWHORDUUDVWUDUD
(Q DOJXQD SDUWH GH VX PHQWH &RUD]yQ GH )XHJR VDEtD TXH HVWDED VRxDQGR
6HKDEtDDFRVWDGRHQODJXDULGDGHORVJXHUUHURVFRQODHVSHUDQ]DGHHQFRQWUDUVH
FRQ -DVSHDGD HQ VXHxRV &XDQGR HO OXJDUWHQLHQWH OOHJy SRU SULPHUD YH] DO &ODQ
GHO 7UXHQR -DVSHDGD HUD OD FXUDQGHUD SHUR IXH DVHVLQDGD SRU XQR GH ORV
VDQJXLQDULRV VHJXLGRUHV GH &ROD 5RWD 'HVGH HQWRQFHV OD JDWD YLVLWDED D
&RUD]yQ GH )XHJR HQ VXHxRV GH PRGR TXH pO SRGtD HQFRQWUDU HQ VX GXOFH
VDELGXUtDODVUHVSXHVWDVDVXVSUREOHPDV
3HURDKRUDDXQTXHEXVFDEDPiV\PiVSRUHORVFXURERVTXHQRORJUDEDGDU
FRQHOOD
²£-DVSHDGD²FKLOOyGHQXHYR
1RHUDODSULPHUDYH]TXHODJDWDHUDLQYLVLEOHSDUDpO(QOD~OWLPDRFDVLyQ
&RUD]yQ GH )XHJR VyOR SXGR RtU VX YR] \ VH HQIUHQWy DO HVSDQWRVR PLHGR GH
TXHODFXUDQGHUDHVWXYLHUDDOHMiQGRVHGHpO
²£-DVSHDGDQRPHDEDQGRQHV²VXSOLFy
8Q JUDQ SHVR DWHUUL]y VREUH pO GHVGH DWUiV &RUD]yQ GH )XHJR VH UHWRUFLy
VREUHHOVXHORIRUHVWDOLQWHQWDQGROLEHUDUVH/XHJRSHUFLELyHORORUGHRWURJDWR
\ DO DEULU ORV RMRV GHVFXEULy TXH HVWDED GHEDWLpQGRVH VREUH VX OHFKR GH PXVJR
PLHQWUDV0DQWR3ROYRURVRORLQPRYLOL]DEDSRUORVRPySODWRV
²¢4XpGLDQWUHWHSDVD"²JUXxy0DQWR3ROYRURVR²£1RKD\TXLHQSHJXH
RMRFRQHVRVJULWRVWX\RV
²'pMDOR HQ SD] ²7RUPHQWD GH $UHQD OHYDQWy OD FDEH]D GHVGH VX OHFKR
SDUSDGHDQGRSDUDHVSDELODUVH²6yORHVWDEDVRxDQGR1RHVFXOSDVX\D
²3RUTXHW~ORGLJDV²UHVRSOy0DQWR3ROYRURVR
/HVGLRODHVSDOGD\VDOLyGHODJXDULGD
&RUD]yQ GH )XHJR VH LQFRUSRUy \ HPSH]y D TXLWDUVH WURFLWRV GH PXVJR GHO
SHOR(QWUHODVFKDPXVFDGDVUDPDVTXHORVFXEUtDQYLRTXHHOVRO\DHVWDEDDOWR
7RUPHQWD %ODQFD GHEtD GH KDEHU VDOLGR FRQ OD SDWUXOOD GHO DOED QR KDEtD PiV
JXHUUHURVGXUPLHQGRHQODJXDULGD
/D RVFXULGDG GH VX VXHxR LED GHVYDQHFLpQGRVH SHUR QR ORJUDED ROYLGDUOR
¢3RU TXp HO ERVTXH SDUHFtD WDQ QHJUR \ DWHUUDGRU" ¢3RU TXp -DVSHDGD QR KDEtD
DFXGLGRHQVXD\XGD"¢3RUTXpQRKDEtDFDSWDGRVLTXLHUDVXRORURVXYR]"
²¢7HHQFXHQWUDVELHQ"²OHSUHJXQWy7RUPHQWDGH$UHQDFRQSUHRFXSDFLyQ
HQVXVRMRVYHUGHV
&RUD]yQGH)XHJRVHVDFXGLy
²(VWR\ELHQ²PDXOOy²9iPRQRVDFD]DU
+DFtD XQ GtD UDGLDQWH DXQTXH HO IUtR GH OD HVWDFLyQ GH OD FDtGD GH OD KRMD \D
VH QRWDED $ &RUD]yQ GH )XHJR OR DOLYLy YHU TXH OD KLHUED \ ORV KHOHFKRV LEDQ
FUHFLHQGR PiV HVSHVRV FRQIRUPH HO ERVTXH VH UHFXSHUDED £2MDOi GXUDUD HO EXHQ
WLHPSR$VtHOFUHFLPLHQWRSURVHJXLUtD\ODVSUHVDVUHJUHVDUtDQ
(QFDEH]y OD PDUFKD KDFLD OR DOWR GHO EDUUDQFR \ D WUDYpV GHO ERVTXH HQ
GLUHFFLyQ DO SLQDU 'HVGH HO LQFHQGLR FDVL WRGRV ORV JDWRV KDEtDQ HYLWDGR OD
IUDQMD GH WHUULWRULR PiV FHUFDQD DO &RUWDWURQFRV GRQGH OD GHVWUXFFLyQ HUD PD\RU
(O IXHJR KDEtD FRPHQ]DGR DOOt \ ]RQDV HQWHUDV GH ERVTXH KDEtDQ TXHGDGR
UHGXFLGDV D SRFR PiV TXH FHQL]D JULV VDOSLFDGD GH WRFRQHV GH iUEROHV 6H
SUHJXQWy VL \D KDEUtD SRVLELOLGDGHV GH HQFRQWUDU SUHVDV SRU DOOt SHUR FXDQGR VH
DFHUFDURQDOOLQGHURGHOSLQDUVXSXVRTXHLEDDOOHYDUVHXQDGHFHSFLyQ
/RVSLQRVFRQYHUWLGRVHQHVWUHFKRVWURQFRVFDUERQL]DGRVVHJXtDQIRUPDQGR
XQ UHYROWLMR FRQ iUEROHV FDtGRV \ HQJDQFKDGRV D RWURV TXH VHJXtDQ HQ SLH /DV
SRFDV UDPDV TXH TXHGDEDQ VH PHFtDQ D GXUDV SHQDV HQ OD EULVD (O VXHOR HVWDED
QHJUR\QRVHRtDHOWULQRGHQLQJ~QSiMDUR
²(VLQ~WLOEXVFDUDTXt²PDXOOy7RUPHQWDGH$UHQD²9DPRVD«
6H LQWHUUXPSLy DO YHU DSDUHFHU RWUR IHOLQR HQWUH ORV iUEROHV XQD SHTXHxD
ILJXUD EODQFD \ DWLJUDGD TXH DYDQ]DED QHUYLRVDPHQWH VREUH ORV UHVWRV GHO
LQFHQGLR &RQ XQ UHVSLQJR GH DVRPEUR &RUD]yQ GH )XHJR UHFRQRFLy D VX
KHUPDQD3ULQFHVD
(OODORYLRHQHOPLVPRPRPHQWR\FRUULyKDFLDpOJULWDQGR
²£&RUD]yQGH)XHJR£&RUD]yQGH)XHJR
²¢4XLpQHVpVD"²EXIy7RUPHQWDGH$UHQD²(VSDQWDUiDWRGDVODVSUHVDV
GHVGHDTXtKDVWDORV&XDWURÈUEROHV
$QWHV GH TXH pO SXGLHUD FRQWHVWDU VX KHUPDQD OOHJy /D JDWD URQURQHDED
FRPRVLQRIXHUDDSDUDUMDPiVPLHQWUDVOHUHVWUHJDEDODFDUDFRQODVX\D\VHOD
FXEUtDGHODPHWRQHV
²£&RUD]yQ GH )XHJR HVWiV YLYR ²PDXOOy² £0H DVXVWp PXFKtVLPR
FXDQGRYLHOLQFHQGLR3HQVDEDTXH1LPER\W~HVWDEDLVPXHUWRV
²%XHQR \R HVWR\ ELHQ ²FRQWHVWy pO XQ SRFR D]RUDGR GDQGR XQ UiSLGR
ODPHWD]R D 3ULQFHVD \ UHWURFHGLHQGR FRQVFLHQWH GH OD PLUDGD LQTXLVLWLYD GH
7RUPHQWDGH$UHQD²<1LPERWDPELpQ
0LUyGHVRVOD\RD7RUPHQWDGH$UHQD\YLRVXH[SUHVLyQGHGHVDJUDGRWHQtD
HOSHORHUL]DGR
²eVWD HV XQD PLQLQD FDVHUD ²JUXxy OD JXHUUHUD FDQHOD² +XHOH D PDVFRWD
GHODFDEH]DDODFROD
3ULQFHVDODPLUyDVXVWDGD\VHSHJyPiVD&RUD]yQGH)XHJR
²¢(V«HVDPLJDWX\DKHUPDQR"²PXVLWy
²6t HV 7RUPHQWD GH $UHQD 7RUPHQWD GH $UHQD pVWD HV PL KHUPDQD
3ULQFHVDODPDGUHGH1LPER
/DJXHUUHUDVHVHSDUyXQSDVR
²¢/DPDGUHGH1LPER"²UHSLWLy²(QWRQFHV¢VHJXtVYLpQGROD"²/DQ]y
XQD PLUDGD D &RUD]yQ GH )XHJR SUHJXQWiQGRVH FXiQWR OH KDEUtD FRQWDGR pO D
3ULQFHVDVREUHODHVFDSDGDGH1LPERFRQORV'RV3DWDV
²$ 1LPER OH YD WRGR GH PDUDYLOOD ²PDXOOy HO OXJDUWHQLHQWH² ¢9HUGDG
TXHVt"²&ODYyVXVRMRVHQORVGH7RUPHQWDGH$UHQDURJDQGRTXHODJXHUUHUD
QRVROWDUDQLQJXQDLQGLVFUHFLyQVREUHHOGHVREHGLHQWHDSUHQGL]
²&D]DPX\ELHQ²DGPLWLyHOOD²<WLHQHSRWHQFLDOSDUDFRQYHUWLUVHHQXQ
EXHQJXHUUHUR
3ULQFHVD QR DGYLUWLy FXiQWDV FRVDV VH HVWDED FDOODQGR OD RWUD JDWD 6XV RMRV
FHQWHOOHDURQGHRUJXOOR\GLMR
²6pTXHVHUiXQJUDQJXHUUHURFRQ&RUD]yQGH)XHJRFRPRPHQWRU
²3HUR QR PH KDV GLFKR TXp HVWiV KDFLHQGR DTXt ²PDXOOy pO LPSDFLHQWH
SRUFDPELDUGHWHPD²(VWiVPX\OHMRVGHWXKRJDU'RV3DWDV
²(VWDED EXVFiQGRWH 7HQtD TXH VDEHU TXp RV KDEtD SDVDGR D 1LPER \ D WL
9L ODV OODPDV GHVGH PL MDUGtQ \ FRPR GHVSXpV QR YLQLVWHLV D YHUPH SHQVp
TXH«
²/R ODPHQWR ²PDXOOy pO² +DEUtD LGR SHUR KH HVWDGR PX\ RFXSDGR
GHVGHHOLQFHQGLR7HQHPRVTXHUHFRQVWUXLUWRGRHOFDPSDPHQWR\HQHOERVTXH
QR TXHGDQ PXFKDV SUHVDV < \R WHQJR PiV REOLJDFLRQHV GHVGH TXH PH
QRPEUDURQOXJDUWHQLHQWH
²¢$KRUD HUHV OXJDUWHQLHQWH" ¢'H WRGR HO FODQ" £&RUD]yQ GH )XHJR HVR HV
IDQWiVWLFR
eOVHVLQWLyDUGHUGHYHUJHQ]DEDMRODPLUDGDGHVXKHUPDQD
7RUPHQWDGH$UHQDVHDFODUyODJDUJDQWD
²+D\SUHVDVTXHFD]DU&RUD]yQGH)XHJR«
²7LHQHV UD]yQ 3ULQFHVD HUHV PX\ YDOLHQWH DO KDEHU OOHJDGR WDQ OHMRV SHUR
DKRUDVHUiPHMRUTXHYXHOYDVDWXFDVD(OERVTXHSXHGHVHUSHOLJURVRVLQRHVWiV
DFRVWXPEUDGDDpO
²6tORVpSHUR«
/D LQWHUUXPSLy HO UXJLGR GH XQ PRQVWUXR GH 'RV 3DWDV (Q HVH LQVWDQWH
&RUD]yQGH)XHJRQRWyHQODQDUL]HOLPSDFWRGHVXiVSHUDSHVWLOHQFLD(OUXJLGR
VHYROYLyPiVLQWHQVR\DOFDERGHXQPRPHQWRHOPRQVWUXRLUUXPSLyHQWUHORV
iUEROHVWUDTXHWHDQGRSRUODYHUHGDOOHQDGHVXUFRV
,QVWLQWLYDPHQWH ORV GRV JDWRV JXHUUHURV VH DJD]DSDURQ EDMR XQ WURQFR
FDUERQL]DGRDODHVSHUDGHTXHHOPRQVWUXRSDVDUDGHODUJR3ULQFHVDVHOLPLWyD
REVHUYDUORFRQFXULRVLGDG
²£$JiFKDWH²OHEXIy7RUPHQWDGH$UHQD
3ULQFHVD SDUHFLy GHVFRQFHUWDGD SHUR VH SHJy DO VXHOR MXQWR D VX KHUPDQR
REHGLHQWH
(Q YH] GH VHJXLU DGHODQWH HO PRQVWUXR VH GHWXYR (O UXJLGR VH FRUWy GH
JROSH 8QD SDUWH GHO PRQVWUXR VH GHVSOHJy \ GH VXV HQWUDxDV VDOWDURQ WUHV 'RV
3DWDV
&RUD]yQ GH )XHJR LQWHUFDPELy XQD PLUDGD FRQ 7RUPHQWD GH $UHQD \ VH
DJDFKy PiV 4XL]i 3ULQFHVD VH VLQWLHUD FyPRGD FRQ ORV 'RV 3DWDV \ VX
PRQVWUXRSHURpVWRVHVWDEDQGHPDVLDGRFHUFDSDUDVXJXVWR\ODYHJHWDFLyQHUD
GHPDVLDGR HVFDVD FRPR SDUD SURSRUFLRQDUOHV XQ UHIXJLR GHFHQWH (O LPSXOVR GH
&RUD]yQ GH )XHJR HUD HFKDU D FRUUHU SHUR OD FXULRVLGDG OR PDQWXYR FODYDGR DO
VXHOR
/RV 'RV 3DWDV OOHYDEDQ SHODMHV LGpQWLFRV FRORU D]XO RVFXUR 1R LEDQ
DFRPSDxDGRV GH FDFKRUURV 'RV 3DWDV QL SHUURV DO FRQWUDULR TXH OD PD\RUtD GH
ORV TXH DSDUHFtDQ SRU HO ERVTXH 6H VHSDUDURQ HQWUH ORV iUEROHV TXHPDGRV
JULWDQGR \ DYDQ]DQGR SHVDGDPHQWH VXV SDWDV OHYDQWDEDQ SROYR \ FHQL]D
7RUPHQWDGH$UHQDEDMyODFDEH]D\UHSULPLyXQHVWRUQXGRFXDQGRXQRGHHOORV
SDVyDXQ]RUURGHGLVWDQFLD
²¢4XpHVWiQKDFLHQGR"²PXUPXUyHOOXJDUWHQLHQWH
²$KX\HQWDU ODV SUHVDV ²VLVHy 7RUPHQWD GH $UHQD HVFXSLHQGR SROYR²
3HUR¢DTXLpQOHLPSRUWDORTXHKDJDQORV'RV3DWDV"(VWiQWRGRVORFRV
²1RORVp«
&RUD]yQ GH )XHJR VRVSHFKDED TXH DTXHOORV 'RV 3DWDV WHQtDQ XQ REMHWLYR
DXQTXH pO QR VXSLHUD FXiO /D PDQHUD HQ TXH VHxDODEDQ FRQ ODV ]DUSDV \ VH
JULWDEDQ XQRV D RWURV SDUHFtD LQGLFDU TXH HVWDEDQ PRYLpQGRVH FRQ XQ SURSyVLWR
FRQFUHWR
2WUR 'RV 3DWDV SDVy FHUFD SLVDQGR FRQ IXHU]D +DEtD WRPDGR XQD UDPD \ OD
XVDED SDUD KXUJDU HQ KXHFRV \ GHEDMR GH PDWDV FDUERQL]DGDV &DVL GDED OD
LPSUHVLyQ GH TXH HVWDED EXVFDQGR SUHVDV H[FHSWR SRUTXH FRQ HO UXLGR TXH
HVWDEDKDFLHQGRKDEUtDHVSDQWDGRKDVWDDOFRQHMRPiVVRUGR
²¢7~ VDEHV GH TXp YD WRGR HVWR" ²OH SUHJXQWy &RUD]yQ GH )XHJR D
3ULQFHVD
²1RHVWR\VHJXUD²UHVSRQGLyVXKHUPDQD²&RPSUHQGRXQSRFRVXKDEOD
'RV 3DWDV SHUR QR GLFHQ SDODEUDV GH ODV TXH XVDQ PLV DPRV &UHR TXH HVWiQ
OODPDQGRDDOJXLHQSHURQRVpDTXLpQ
0LHQWUDV &RUD]yQ GH )XHJR OR REVHUYDED HO 'RV 3DWDV WLUy OD UDPD +DEtD
IUXVWUDFLyQ HQ HVH PRYLPLHQWR *ULWy GH QXHYR \ ORV RWURV 'RV 3DWDV
DSDUHFLHURQ HQWUH ORV iUEROHV /RV WUHV UHJUHVDURQ GH QXHYR DO PRQVWUXR \ VH
PHWLHURQ HQ VX LQWHULRU (O UXJLGR YROYLy D VRQDU \ HO PRQVWUXR VH SXVR HQ
PDUFKDFRQXQDVDFXGLGD\GHVDSDUHFLyHQWUHORVSLQRV
²£%LHQ²7RUPHQWDGH$UHQDVHLQFRUSRUyGHXQVDOWR\HPSH]yDODPHUVH
PHWLFXORVDPHQWH HO SHOR PDQFKDGR GH FHQL]D² £*UDFLDV DO &ODQ (VWHODU TXH VH
KDQLGR
&RUD]yQ GH )XHJR VH OHYDQWy FRQ OD YLVWD ILMD HQ HO SXQWR SRU HO TXH KDEtD
GHVDSDUHFLGR HO PRQVWUXR (O VRQLGR VH KDEtD DSDJDGR \ HO RORU DFUH VH HVWDED
GLVSHUVDQGR
²1RPHJXVWD²PDXOOy
²£2K YDPRV &RUD]yQ GH )XHJR ²7RUPHQWD GH $UHQD VH OH DFHUFy \ OH
GLRXQHPSXMRQFLWR²¢3RUTXpWHSUHRFXSDVSRUORV'RV3DWDV"6RQUDURVHVR
HVWRGR
²1R&UHRTXHVDEHQORTXHHVWiQKDFLHQGRDXQTXHDQRVRWURVQRVSDUH]FD
UDUR1RUPDOPHQWHYLHQHQDOERVTXHFRQVXVFDFKRUURVRVXVSHUURV«SHURpVWRV
QR 6L 3ULQFHVD WLHQH UD]yQ \ HVWDEDQ EXVFDQGR DOJR QR OR KDQ HQFRQWUDGR 0H
JXVWDUtD VDEHU TXp HV ²+L]R XQD SDXVD DQWHV GH DxDGLU² $GHPiV
KDELWXDOPHQWH QR YHPRV 'RV 3DWDV SRU HVWD SDUWH GHO ERVTXH 3DUD PL JXVWR
HVWiQGHPDVLDGRFHUFDGHOFDPSDPHQWR
/D H[SUHVLyQ GH LPSDFLHQFLD GH 7RUPHQWD GH $UHQD VH VXDYL]y /D JDWD OH
UHVWUHJyHOKRFLFRFRQWUDHORPySODWRSDUDWUDQTXLOL]DUOR
²3XHGHVGHFLUOHVDODVSDWUXOODVTXHHVWpQRMRDYL]RU²OHUHFRUGy
²6t²&RUD]yQGH)XHJRDVLQWLySHQVDWLYR²(VRKDUp
0LHQWUDV VH GHVSHGtD GH 3ULQFHVD LQWHQWy GHMDU D XQ ODGR VX FUHFLHQWH
QHUYLRVLVPR (Q HO ERVTXH HVWDED VXFHGLHQGR DOJR TXH QR FRPSUHQGtD \ WHPtD
TXHSXGLHUDVXSRQHUXQSHOLJURSDUDVXFODQ
7UDV GHMDU ORV OLQGHV GHO SLQDU VH HQFDPLQDURQ KDFLD HO UtR \ ODV 5RFDV
6ROHDGDV1RKDEtDQLUDVWURGHSUHVDVHQWUHORVFKDPXVFDGRViUEROHVpVDHUDOD
FRQVHFXHQFLDGHOUXLGRTXHKDEtDQKHFKRORV'RV3DWDV
²6HJXLUHPRV OD IURQWHUD FRQ HO &ODQ GHO 5tR KDVWD ORV &XDWUR ÈUEROHV ²
GHFLGLy&RUD]yQGH)XHJR²3XHGHTXHDOOtKD\DDOJRTXHFD]DU
3HUR FXDQGR WXYLHURQ ODV 5RFDV 6ROHDGDV D OD YLVWD &RUD]yQ GH )XHJR VH
GHWXYR DO RtU TXH OR OODPDED XQD YR] IDPLOLDU /HYDQWy OD FDEH]D \ YLR D /iWLJR
*ULV HQ OR DOWR GH OD URFD PiV FHUFDQD (O JXHUUHUR JULV EDMy GH XQ VDOWR SDUD
UHXQLUVHFRQpO
²£&RUD]yQGH)XHJR7HQtDODHVSHUDQ]DGHHQFRQWUDUWH
²3XHV PHQRV PDO TXH QR WH KD HQFRQWUDGR D WL XQD SDWUXOOD ²JUXxy
7RUPHQWD GH $UHQD² 3DUD VHU XQ JXHUUHUR GHO &ODQ GHO 5tR WH VLHQWHV PX\
FyPRGRHQQXHVWURWHUULWRULR
²£$QGD \D 7RUPHQWD GH $UHQD ²PDXOOy pO GiQGROH XQ HPSXMRQFLWR
MXJXHWyQ²6R\\RWXDPLJR/iWLJR*ULV¢UHFXHUGDV"
²'HPDVLDGR ELHQ ²UHSOLFy OD JXHUUHUD TXH VH VHQWy VH ODPLy XQD SDWD \
HPSH]yDOLPSLDUVHODFDUD
²¢4Xp SUREOHPD KD\" ²SUHJXQWy &RUD]yQ GH )XHJR WHPLHQGR TXH VX
YLHMR DPLJR VH KXELHUD DYHQWXUDGR HQ HO WHUULWRULR GHO &ODQ GHO 7UXHQR VLQ XQD
EXHQDUD]yQ
²1R HV H[DFWDPHQWH XQ SUREOHPD ²FRQWHVWy HO JXHUUHUR JULV² 3RU OR
PHQRV HVSHUR TXH QR OR VHD 6yOR VH WUDWD GH DOJR TXH SHQVDED TXH GHEHUtDV
VDEHU
²3XHVVXpOWDORGHXQDYH]²PDXOOy7RUPHQWDGH$UHQD
/iWLJR*ULVVDFXGLyODFROD
²(VWUHOOD 'REODGD WXYR XQD YLVLWD D\HU ²OH GLMR D &RUD]yQ GH )XHJR
HQWRUQDQGRVXVRMRViPEDU²(UD(VWUHOODGH7LJUH
²¢4«TXp"¢<TXpTXHUtD"
/iWLJR*ULVQHJyFRQODFDEH]D
²1R OR Vp 3HUR (VWUHOOD 'REODGD HVWi PX\ GpELO 7RGR HO FODQ VDEH TXH
HVWi YLYLHQGR VX ~OWLPD YLGD (VWUHOOD GH 7LJUH SDVy PX\ SRFR WLHPSR FRQ pO
SHURPDQWXYRXQDODUJDFRQYHUVDFLyQFRQ/HRSDUGLQD
/D PHQFLyQ GH OD OXJDUWHQLHQWH GHO &ODQ GHO 5tR LQFUHPHQWy ORV WHPRUHV GH
&RUD]yQ GH )XHJR ¢4Xp WHQGUtDQ TXH GHFLUVH OD JDWD \ (VWUHOOD GH 7LJUH" /H
SDVDURQ SRU OD PHQWH YLVLRQHV GH DOLDQ]D HQWUH HO &ODQ GH OD 6RPEUD \ HO GHO
5tRFRQHOGHO7UXHQRDWUDSDGRHQPHGLR/XHJRVHGLMRTXHHVWDEDH[DJHUDQGR
1RWHQtDQLQJXQDUD]yQSDUDFUHHUTXHORVGRVJDWRVHVWDEDQSODQHDQGRDOJR
²1R HV XQD QRYHGDG TXH ORV OtGHUHV VH YLVLWHQ HQWUH Vt ²VHxDOy² 6L
(VWUHOOD'REODGDVHHVWiPXULHQGRTXL]i(VWUHOODGH7LJUHTXLHUDSUHVHQWDUOHVXV
UHVSHWRVSRU~OWLPDYH]
²6t HV SRVLEOH ²UHVRSOy /iWLJR *ULV² 3HUR HQWRQFHV ¢SRU TXp HVWXYR
WDQWR WLHPSR FRQ /HRSDUGLQD" ,QWHQWp DFHUFDUPH SDUD HVFXFKDUORV \ Rt TXH
(VWUHOOD GH 7LJUH FRPHQWDED DOJR VREUH YROYHU D QXHVWUR FDPSDPHQWR HQ RWUD
RFDVLyQ
²¢(VRHVWRGRORTXHGLMR"
²(V WRGR OR TXH \R Rt ²/iWLJR *ULV EDMy OD FDEH]D DSXUDGR²
/HRSDUGLQDPHYLR\GLMRTXHQROHEXVFDUDODVFRVTXLOODV
²$ORPHMRU(VWUHOODGH7LJUHVyORSUHWHQGtDFRQRFHUOD²DYHQWXUy&RUD]yQ
GH )XHJR² $O ILQ \ DO FDER SURQWR VHUi OD OtGHU GHO FODQ FXDQGR PXHUD
(VWUHOOD'REODGD
6H YROYLy DO RtU TXH RWUR JDWR OR OODPDED \ YLR D 9DKDULQD TXH HVWDED
VDOLHQGRGHOUtR
²£2K ORDGR VHD HO JUDQ &ODQ (VWHODU ²H[FODPy 7RUPHQWD GH $UHQD²
¢(VTXHYDPRVDWHQHUDTXtDWRGRHO&ODQGHO5tR"
²£&RUD]yQ GH )XHJR ²OR OODPy 9DKDULQD UHVROODQGR \ OXHJR VH GLR XQD
EXHQD VDFXGLGD 7RUPHQWD GH $UHQD UHWURFHGLy PDOKXPRUDGD FXDQGR XQDV JRWDV
GH DJXD OH VDOSLFDURQ ODV SDWDV² &RUD]yQ GH )XHJR ¢KDV YLVWR D 7DERUD SRU
DOJXQDSDUWH"
²¢7DERUD" ²UHSLWLy HO MRYHQ UHFRUGDQGR D OD LUDVFLEOH YHWHUDQD D OD TXH
9DKDULQD FUHtD VX PDGUH eO WRGDYtD VHQWtD JUDWLWXG KDFLD OD YLHMD JDWD GHO &ODQ
GHO 5tR SRU KDEHUOH FRQWDGR OD YHUGDG VREUH ORV GRV FDFKRUURV GHO &ODQ GHO
7UXHQR TXH HOOD KDEtD FULDGR FRPR VL IXHUDQ VX\RV SHUR KDFtD PXFKR WLHPSR
TXHQRODYHtD²¢4XpLEDDDQGDUKDFLHQGR7DERUDSRUDTXt"
²1RORVp²9DKDULQDDVFHQGLyODULEHUDFRQODFDUDFULVSDGDGHDQVLHGDG²
1R ORJUR HQFRQWUDUOD HQ HO FDPSDPHQWR ÒOWLPDPHQWH HVWi PX\ GpELO \
FRQIXQGLGD\PHGDPLHGRTXHVHKD\DSHUGLGR\QRVHSDTXpHVWiKDFLHQGR
²1R HVWDUi DTXt ²LQWHUYLQR /iWLJR *ULV² 1R HV OR EDVWDQWH IXHUWH SDUD
FUX]DUHOUtRDQDGR
²(QWRQFHV ¢DGyQGH KD LGR" ²/D YR] GH 9DKDULQD VH FRQYLUWLy HQ XQ
ODPHQWR² +H EXVFDGR HQ WRGRV ORV OXJDUHV TXH VH PH KDQ RFXUULGR FHUFD GHO
FDPSDPHQWR\QRHVWiHQQLQJXQR$GHPiVDKRUDHOUtRWLHQHSRFRFDXGDO\QR
HVGLItFLOGHYDGHDU
&RUD]yQ GH )XHJR SHQVy D WRGD SULVD 6L 7DERUD KDEtD ORJUDGR FUX]DU HO UtR
KDVWD HO WHUULWRULR GHO &ODQ GHO 7UXHQR KDEUtD TXH ORFDOL]DUOD OR DQWHV SRVLEOH
/RV PLHPEURV GH VX FODQ \D WHQtDQ VXILFLHQWH PLHGR D XQD LQYDVLyQ 1R TXHUtD
QL LPDJLQDUVH TXp VXFHGHUtD VL HO SULPHUR HQ HQFRQWUDU D 7DERUD HUD XQ JDWR
DJUHVLYRFRPR&HEUDGR
²'H DFXHUGR ²PDXOOy² <R VHJXLUp OD IURQWHUD KDVWD ORV &XDWUR ÈUEROHV
SDUDYHUVLKDLGRSRUDKt7RUPHQWDGH$UHQDW~UHJUHVDDOFDPSDPHQWR&XHQWD
DORVGHPiVORTXHKDRFXUULGR\DGYLpUWHOHVTXHQRDWDTXHQD7DERUDVLODYHQ
/DJDWDSXVRORVRMRVHQEODQFR
²(VWiELHQ²PDXOOyLQFRUSRUiQGRVH²3HURFD]DUpHQHOFDPLQRGHYXHOWD
<DHVKRUDGHTXHDOJXLHQOOHYHDOJRGHFDUQHIUHVFDDOFODQ²<FRQODFRODELHQ
HUJXLGDVHHQFDPLQyKDFLDORViUEROHV
$JUDGHFLGD9DKDULQDLQFOLQyODFDEH]DDQWH&RUD]yQGH)XHJR
²*UDFLDV ²PDXOOy² 1R ROYLGDUp HVWR < XQD FRVD« VL QHFHVLWDV
LQWHUQDUWH HQ HO WHUULWRULR GHO &ODQ GHO 5tR SDUD OOHYDU D 7DERUD D FDVD GLOH D
FXDOTXLHUDTXHWHHQFXHQWUHVTXH\RWHKHGDGRSHUPLVR
(O OXJDUWHQLHQWH VH OR DJUDGHFLy 1R TXHUtD LPDJLQDUVH TXp VXFHGHUtD VL XQD
SDWUXOODGHO&ODQGHO5tRFRQ/HRSDUGLQDDODFDEH]DORSLOODEDDORWURODGRGHOD
IURQWHUD
²9DPRV 9DKDULQD ²PDXOOy /iWLJR *ULV SDUD DQLPDUOD² <R UHJUHVDUp
FRQWLJR5HJLVWUDUHPRVHOFDPSDPHQWRGHQXHYR
²*UDFLDV/iWLJR*ULV
9DKDULQD DSUHWy HO KRFLFR FRQWUD HO SHODMH GHO JXHUUHUR JULV \ DPERV JDWRV
EDMDURQMXQWRVKDVWDODRULOOD
/iWLJR*ULVPLUyDWUiVSDUDGHVSHGLUVHFRQXQJDxLGR\DFWRVHJXLGRVHODQ]y
DO DJXD GHWUiV GH 9DKDULQD &RUD]yQ GH )XHJR VH TXHGy PLUDQGR FyPR OOHJDEDQ
DODULEHUDRSXHVWDDQWHVGHGLULJLUVHKDFLDORV&XDWURÈUEROHV
6LJXLyODIURQWHUDUHQRYDQGRODVPDUFDVRORURVDVVREUHODPDUFKDKDVWDTXH
QR HVWXYR OHMRV GH ORV &XDWUR ÈUEROHV /H FRVWDED FUHHU TXH OD IUiJLO YHWHUDQD
KXELHVH ORJUDGR OOHJDU KDVWD DOOt 3HUR HQWRQFHV DO PLUDU KDFLD XQD SHQGLHQWH
URFRVDTXHGHVFHQGtDKDVWDHOUtRFDSWyXQDHVFXiOLGDILJXUDJULVDYDQ]DEDPX\
GHVSDFLR SRU HO SXHQWH 'RV 3DWDV TXH FUX]DED HO UtR FRMHDQGR HQ OD UXWD TXH
VHJXtDQORVJDWRVGHO&ODQGHO5tRKDFLDORV&XDWURÈUEROHV
£(UD7DERUD
(OOXJDUWHQLHQWHDEULyODERFDSDUDOODPDUODSHURYROYLyDFHUUDUODVLQHPLWLU
QLQJ~QVRQLGR/DYLHMDJDWDKDEtDDWUDYHVDGRHOSXHQWH\VHJXtDDGHODQWHSRUHO
PLVPR ERUGH GHO UtR 6L RtD TXH OD OODPDED XQ GHVFRQRFLGR SHQVy &RUD]yQ GH
)XHJR SRGtD DVXVWDUVH \ FDHU DO DJXD $Vt TXH GHFLGLy GHVFHQGHU OD SHQGLHQWH
DUUDVWUiQGRVHFRQFXLGDGRHQWUHODVSLHGUDVSDUDTXHQRORYLHUD
$O FDER GH XQRV PRPHQWRV 7DERUD VH VHSDUy GHO UtR H LQWHQWy VXELU OD
HVFDUSDGD ODGHUD TXH OOHYDED D ORV &XDWUR ÈUEROHV 6XV ]DUSDV VH DJDUUDEDQ
GpELOPHQWH D ORV JXLMDUURV \ &RUD]yQ GH )XHJR VH SUHJXQWy TXp VH SURSRQtD
¢6HLPDJLQDUtDTXHHUDOXQDOOHQDHLEDGHFDPLQRDXQD$VDPEOHD"
6HLQFRUSRUy\DEULyODERFDGHQXHYRSDUDOODPDUODSHURYROYLyDPRUGHUVH
ODOHQJXD\FRUULyDRFXOWDUVHWUDVODURFDPiVFHUFDQD+DEtDDSDUHFLGRRWURJDWR
FRQ SDVRV PX\ VHJXURV SURFHGHQWH GH ORV &XDWUR ÈUEROHV 6X HQRUPH \
PXVFXORVR FXHUSR MXQWR FRQ VX RVFXUR SHODMH DWLJUDGR UHVXOWDEDQ
LQFRQIXQGLEOHV
£(VWUHOODGH7LJUH

&RUD]yQ GH )XHJR VH DVRPy SRU GHWUiV GH OD URFD (VWUHOOD GH 7LJUH KDEtD
UHSDUDGR HQ 7DERUD \ VH GLULJtD KDFLD HOOD $O YHUOR DFHUFDUVH OD YHWHUDQD JDWD
UHWURFHGLy GH XQ VDOWR SRU OD VRUSUHVD \ FD\y SHUR FRQVLJXLy SRQHUVH HQ SLH GH
QXHYR \ VH HQFDUy DO JUDQ JDWR (O QXHYR OtGHU GHO &ODQ GH OD 6RPEUD OH GLMR
DOJRSHUR&RUD]yQGH)XHJRHVWDEDGHPDVLDGROHMRVSDUDRtUOR
3HJDQGR OD EDUULJD DO VXHOR VH DUUDVWUy KDFLD HOORV HPSOHDQGR WRGDV VXV
WpFQLFDV GH FD]D SDUD TXH QR OR GHWHFWDUDQ $IRUWXQDGDPHQWH WHQtD HO YLHQWR GH
FDUD GH PRGR TXH HUD LPSUREDEOH TXH (VWUHOOD GH 7LJUH FDSWDUD VX RORU 1R
TXHUtD YpUVHODV FRQ pO D PHQRV TXH IXHUD LQHYLWDEOH &RQ XQ SRFR GH VXHUWH
(VWUHOOD GH 7LJUH LUtD GH FDPLQR D YLVLWDU D /HRSDUGLQD \ D\XGDUtD D 7DERUD D
UHJUHVDUDOFDPSDPHQWRGHO&ODQGHO5tR
&RQ VLJLOR \ DSODVWDGR FRQWUD OD KLHUED VH DSUR[LPy PiV KDVWD UHIXJLDUVH
WUDV RWUD URFD PX\ FHUFD GH ORV GRV JDWRV 6HJ~Q /iWLJR *ULV (VWUHOOD GH 7LJUH
KDEtD YLVLWDGR HO &ODQ GHO 5tR HO GtD DQWHULRU ¢3RU TXp QHFHVLWDUtD YROYHU WDQ
SURQWR"
²1R ILQMDV TXH QR PH FRQRFHV ²GLMR OD WHPEORURVD YR] GH 7DERUD TXH
&RUD]yQ GH )XHJR FRQRFtD ELHQ² 6p GH VREUD TXLpQ HUHV (UHV &RUD]yQ GH
5REOH
(O MRYHQ OXJDUWHQLHQWH VH TXHGy KHODGR &RUD]yQ GH 5REOH HUD HO SDGUH GH
9DKDULQD \ 3HGUL]R HO JDWR TXH KDEtD OOHYDGR ORV FDFKRUURV DO &ODQ GHO 5tR
FXDQGR (VWUHOOD $]XO UHQXQFLy D HOORV +DEtD PXHUWR HQ XQD EDWDOOD MXVWR DQWHV
GHTXH&RUD]yQGH)XHJRVHXQLHUDDO&ODQGHO7UXHQRSHURVHSDUHFtDXQSRFR
D(VWUHOODGH7LJUHHUDXQPDFKRHQRUPHGHSHORRVFXUR
&RQ LQILQLWD SUHFDXFLyQ OHYDQWy OD FDEH]D SDUD PLUDU SRU HQFLPD GH OD URFD
TXH OH VHUYtD GH HVFRQGULMR 7DERUD HVWDED VHQWDGD HQ XQD SHTXHxD H[WHQVLyQ GH
KLHUED MXVWR SRU HQFLPD GH XQ DIORUDPLHQWR URFRVR 0LUDED D (VWUHOOD GH 7LJUH
TXHVHHUJXtDVREUHHOODDDSHQDVXQSDUGHFRODVGHGLVWDQFLD
²+DFtD OXQDV TXH QR WH YHtD ²FRQWLQXy OD YHWHUDQD² ¢'yQGH WH
HVFRQGtDV"
(VWUHOOD GH 7LJUH VH TXHGy PLUiQGROD FRQ ORV RMRV HQWRUQDGRV &RUD]yQ GH
)XHJR HVSHUDED TXH OH GLMHVH TXH VH WUDWDED GH XQD FRQIXVLyQ SHUR VH OH KHOy OD
VDQJUHFXDQGRHODWLJUDGRVHOLPLWyDFRQWHVWDU
²%XHQR«DTXt\DOOi
© 3RUHO&ODQ(VWHODU¢DTXpHVWiMXJDQGR"ª VHSUHJXQWyHOOXJDUWHQLHQWH
²3RU OR PHQRV SRGUtDV KDEHU YHQLGR D YHUPH ²VH TXHMy 7DERUD² ¢1R
TXLHUHVVDEHUFyPROHVYDDORVFDFKRUURV"
(OHQRUPHJDWRLUJXLyODVRUHMDV\VXVRMRViPEDUEULOODURQFRQLQWHUpV
²¢4XpFDFKRUURV"
²£4XpFDFKRUURVGLFH²7DERUDVHHFKyDUHtU²£&RPRVLQRORVXSLHUDV
/RVGRVFDFKRUURVGHO&ODQGHO7UXHQRTXHPHSHGLVWHTXHFXLGDUD
&RUD]yQ GH )XHJR VH TXHGy GH SLHGUD £7DERUD DFDEDED GH UHYHODU HO VHFUHWR
PHMRUJXDUGDGRGH(VWUHOOD$]XO
(VWUHOODGH7LJUHVHWHQVy\REVHUYyDODYHWHUDQDFRQPD\RUDWHQFLyQWRGRV
ORV P~VFXORV GH VX FXHUSR UHIOHMDEDQ VX LQWHUpV $GHODQWy OD FDEH]D \ GLMR DOJR
WDQEDMLWRTXH&RUD]yQGH)XHJRQRORJUyFDSWDUOR
²+DFHPXFKDVHVWDFLRQHV²FRQWHVWy7DERUDFRQYR]FRQIXQGLGD²1RPH
GLJDV TXH OR KDEtDV ROYLGDGR 7~« 1R &RUD]yQ GH 5REOH QR QHFHVLWDUtD
KDFHUPH HVD SUHJXQWD ²7DPEDOHiQGRVH UHWURFHGLy XQRV SDVRV SDUD H[DPLQDU
PHMRUD(VWUHOODGH7LJUH²£7~QRHUHV&RUD]yQGH5REOH²H[FODPy
²(VRQRLPSRUWD²PDXOOyHOJDWRWUDQTXLOL]DGRUDPHQWH²7RGDYtDSXHGHV
FRQWiUPHOR ¢4Xp FDFKRUURV GHO &ODQ GHO 7UXHQR" ¢4XLpQ HUD VX YHUGDGHUD
PDGUH"
&RUD]yQ GH )XHJR HVWDED OR EDVWDQWH FHUFD SDUD YHU OD H[SUHVLyQ
GHVFRQFHUWDGD GH 7DERUD /D YHWHUDQD ODGHy OD FDEH]D PLUDQGR FRQIXQGLGD DO
OtGHUGHO&ODQGHOD6RPEUD
²(UDQ XQRV FDFKRUURV KHUPRVRV ²UHVSRQGLy YDJDPHQWH² < DKRUD VRQ
XQRVEXHQRVJXHUUHURV
6HLQWHUUXPSLyFXDQGR(VWUHOODGH7LJUHSHJyHOKRFLFRDVXFDUD
²'LPH TXLpQHV HUDQ HVRV FDFKRUURV PRQWyQ GH FDUURxD ²H[LJLy HO
DWLJUDGRSHUGLHQGRODSDFLHQFLD
&RUD]yQ GH )XHJR YLR FRQ HVSDQWR FyPR 7DERUD GDED XQ SDVR DWUiV
DWXUXOODGD /DV SDWDV OH IDOODURQ \ UHVEDOy &D\y URGDQGR SRU OD HVFDUSDGD
SHQGLHQWH \ DWHUUL]y GXUDPHQWH FRQWUD XQD GH ODV URFDV TXH DVRPDEDQ HQWUH OD
YHJHWDFLyQ6HTXHGyTXLHWD\QRYROYLyDPRYHUVH
&RUD]yQ GH )XHJR VH VLQWLy DEDWLGR \ IXULRVR 0LHQWUDV (VWUHOOD GH 7LJUH VH
DFHUFDEDDROIDWHDUHOFXHUSRLQPyYLOGH7DERUDHOOXJDUWHQLHQWHVHSXVRHQSLH\
HFKy D FRUUHU SRU OD ODGHUD 3HUR DQWHV GH TXH DOFDQ]DVH DO OtGHU GHO &ODQ GH OD
6RPEUD pVWH GLR PHGLD YXHOWD VLQ YHU D VX DQWLJXR HQHPLJR \ VH DOHMy HQ
GLUHFFLyQDORV&XDWURÈUEROHVVXSURSLRWHUULWRULR
&RUD]yQ GH )XHJR OOHJy KDVWD 7DERUD \ VH TXHGy PLUiQGROD 'H OD SHTXHxD
FDEH]D JULV EURWDED XQ KLOR GH VDQJUH 6XV RMRV PLUDEDQ FLHJDPHQWH KDFLD HO
FLHOR/DJDWDHVWDEDPXHUWD
&RUD]yQGH)XHJRLQFOLQyODFDEH]D
²$GLyV7DERUD²PDXOOyEDMLWR²(O&ODQ(VWHODUWHKRQUDUi
3HUPDQHFLy HQ XQ GRORURVR VLOHQFLR GHVHDQGR KDEHU FRQRFLGR PHMRU D
7DERUD 6X OHQJXD DILODGD \ VX QREOH FRUD]yQ OH UHFRUGDEDQ D )DXFHV $PDULOODV
\ MDPiV GHMDUtD GH DJUDGHFHUOH TXH KXELHUD FRPSDUWLGR VX PD\RU VHFUHWR FRQ pO
TXHSURFHGtDGHRWURFODQ
6XVWULVWHVSHQVDPLHQWRVVHYLHURQLQWHUUXPSLGRVSRUODVYRFHVGHGRVJDWRV
$ODO]DUODPLUDGDYLRTXH9DKDULQD\/iWLJR*ULVFRUUtDQKDFLDpOGHVGHHOUtR
/DMRYHQJXHUUHUDVROWyXQDXOOLGRGHGHVHVSHUDFLyQDOGHVFXEULUHOFDGiYHUGHOD
YHWHUDQD\VHODQ]yVREUHHOODSDUDUHVWUHJDUODQDUL]FRQWUDVXFRVWDGR
²¢4XpKDSDVDGR"²SUHJXQWy/iWLJR*ULV
&RUD]yQ GH )XHJR GHFLGLy JXDUGDU VLOHQFLR VREUH (VWUHOOD GH 7LJUH
&XDOTXLHU PHQFLyQ DO OtGHU GHO &ODQ GH OD 6RPEUD SRGUtD SRQHU HQ SHOLJUR OD
YHUGDG VREUH ORV KLMRV GH (VWUHOOD $]XO \ pO VDEtD TXH 7DERUD QR TXHUUtD TXH
VDOLHUDDODOX]QLVLTXLHUDGHQWURGHVXSURSLRFODQ0LUyHOLQHUWHFXHUSRJULV\
SLGLySHUGyQDO&ODQ(VWHODUSRUODPHGLDPHQWLUDTXHLEDDFRQWDU
²+HYLVWRD7DERUDVXELHQGRODSHQGLHQWH²FRQWHVWy²+DUHVEDODGR\QR
KHFRQVHJXLGRDOFDQ]DUODDWLHPSR/RODPHQWR
²1R HV FXOSD WX\D ²9DKDULQD OR PLUy FRQ WULVWH]D² /OHYR XQ WLHPSR
WHPLHQGRTXHSXGLHUDRFXUULUDOJRDVt
9ROYLyDLQFOLQDUODFDEH]DKDFLDHOFXHUSRGHODYHWHUDQD&RUD]yQGH)XHJR
VLQWLyXQDJUDQFRPSDVLyQGHQWURGHOSHFKR7DERUDKDEtDDFHSWDGRD9DKDULQD\
3HGUL]RFXDQGR(VWUHOOD$]XOVXDXWpQWLFDPDGUHUHQXQFLyDHOORV6LQ7DERUD
ORVGRVKHUPDQRVKDEUtDQPXHUWR(OODORVKDEtDDPDPDQWDGR\FULDGRKDVWDTXH
HVWXYLHURQ OLVWRV SDUD FRQYHUWLUVH HQ DSUHQGLFHV (UD OD ~QLFD PDGUH TXH KDEtDQ
FRQRFLGR\QLQJ~QRWURJDWRSRGUtDKDEHUKHFKRPiVSRUHOORV
²9DPRV9DKDULQD²/iWLJR*ULVOHGLRXQVXDYHHPSXMRQFLWR²7HQHPRV
TXHOOHYDUODGHYXHOWDDOFDPSDPHQWR
²<RRVD\XGDUp²VHRIUHFLyHOOXJDUWHQLHQWH
9DKDULQDVHLQFRUSRUy
²1R ²PDXOOy² 7~ \D KDV KHFKR EDVWDQWH &RUD]yQ GH )XHJR *UDFLDV
SHURHVWRHVDOJRTXHGHEHKDFHUHOFODQGH7DERUD
< FRQ JUDQ FXLGDGR DJDUUy D OD YHWHUDQD SRU HO SHVFXH]R /iWLJR *ULV OD
DJDUUy SRU RWUR ODGR \ MXQWRV OD EDMDURQ SRU OD FXHVWD KDFLD HO SXHQWH GH 'RV
3DWDV(OFDGiYHUGHVPDGHMDGRGH7DERUDVHWDPEDOHDEDHQWUHDPERVFRQODFROD
DUUDVWUiQGRVHSRUHOVXHOR
&XDQGRDOFDQ]DURQHORWURODGRGHOUtR&RUD]yQGH)XHJRVHYROYLyKDFLDVX
WHUULWRULR 6X PHQWH GDED YXHOWDV VLQ SDUDU £(VWUHOOD GH 7LJUH KDEtD GHVFXELHUWR
TXH GRV JXHUUHURV GHO &ODQ GHO 5tR SURFHGtDQ GHO &ODQ GHO 7UXHQR 1R WHQtD QL
LGHD GH TXp KDUtD HO DWLJUDGR FRQ HVD LQIRUPDFLyQ SHUR Vt VDEtD WDQ FODUR FRPR
TXHHOVROVDOGUtDSRUODPDxDQDTXHODXWLOL]DUtD\WXYRODHVSDQWRVDVHQVDFLyQ
GH TXH ODV FRQVHFXHQFLDV SRGUtDQ VHU GHVDVWURVDV SDUD (VWUHOOD $]XO \ WRGR HO
FODQ

(QHOFDPLQRGHYXHOWDDFDVDVHGHWXYRDFD]DU\OOHJyDORDOWRGHOEDUUDQFRFRQ
XQ FRQHMR HQ OD ERFD $O PLUDU KDFLD OD HQWUDGD GHO FDPSDPHQWR YLR TXH )ORU
'RUDGD KDEtD VDFDGR D VXV FDFKRUURV DO SLH GHO EDUUDQFR /RV GRV SHTXHxRV
HVWDEDQSHUVLJXLpQGRVHHQWUHODVURFDV\ILQJLHURQDWDFDUD&HQWHOOLQDTXHDJLWy
OD FROD \ VH SXVR IXHUD GH VX DOFDQFH &XDQGR HO OXJDUWHQLHQWH EDMy \ GHMy HO
FRQHMR XQ PRPHQWR SDUD HFKDU XQD RMHDGD 3HTXHxR =DU]R VH OH DFHUFy VDOWDQGR
\GHSRVLWyXQUDWyQDQWHpO
²£0LUD &RUD]yQ GH )XHJR ²H[FODPy WULXQIDOPHQWH² £/R KH FD]DGR \R
VROR
²6X SULPHUD SUHVD ²H[SOLFy )ORU 'RUDGD ODQ]DQGR XQD PLUDGD DIHFWXRVD D
VXKLMR
/RVRMRViPEDUGHOFDFKRUURFHQWHOOHDEDQGHHPRFLyQ
²0DPiGLFHTXHVHUpWDQEXHQFD]DGRUFRPRPLSDGUH
&RUD]yQ GH )XHJR VLQWLy XQ GHVDJUDGDEOH YXHOFR HQ HO HVWyPDJR (QWRUQy
ORVRMRV\PLUyD)ORU'RUDGD/DUHLQDPDQWXYRODYLVWDFODYDGDHQVXFDFKRUUR
SHUR SRU HO PRYLPLHQWR GH VX FROD HO OXJDUWHQLHQWH VXSR TXH HOOD VDEtD TXH
HVWDEDPLUiQGROD
²¢&RUD]yQ GH )XHJR" ²3HTXHxR =DU]R SDUHFtD FRQIXQGLGR² ¢3XHGR GDU
PLUDWyQDORVYHWHUDQRV"
(O OXJDUWHQLHQWH VH VDFXGLy HQIDGDGR FRQVLJR PLVPR (O FDFKRUUR OR KDEtD
KHFKR PX\ ELHQ DO FD]DU XQ UDWyQ \ VH PHUHFtD DOJ~Q HORJLR $XQ DVt QR SRGtD
HYLWDU UHFRUGDU D (VWUHOOD GH 7LJUH LQFOLQDGR VREUH HO FXHUSR LQPyYLO GH 7DERUD
\WXYRTXHKDFHUXQHVIXHU]RSDUDQRGHVDKRJDUVXIXULDFRQHOLQRFHQWH3HTXHxR
=DU]R
²6tSRUVXSXHVWR²PDXOOy²<PX\ELHQSRUFD]DUOR0LUDVLD7XHUWDOH
DSHWHFH4XL]iFUHDTXHYDOHSRUXQDKLVWRULD
$3HTXHxR=DU]RVHOHLOXPLQDURQORVRMRV
²£%XHQDLGHD²FKLOOy
5HFRJLy HO UDWyQ \ VDOLy GLVSDUDGR KDFLD OD HQWUDGD GHO FDPSDPHQWR 6X
KHUPDQDFRUULyWUDVpO
)ORU 'RUDGD HVWDED PLUDQGR IHUR]PHQWH D &RUD]yQ GH )XHJR \ pO VXSR TXH
ODJDWDKDEtDQRWDGRORIRU]DGDTXHKDEtDVLGRVXDODEDQ]D
²<D WH OR GLMH ²PDXOOy OD UHLQD FRQ IULDOGDG² QR SLHQVR FRQWDUOHV D PLV
KLMRVQDGDPDORVREUHVXSDGUH6RPRVOHDOHVDOFODQ«WRGRVQRVRWURV
'LRPHGLDYXHOWDSDViQGROHODFRODSRUODFDUD\UHJUHVyDOFDPSDPHQWR
(O OXJDUWHQLHQWH UHFRJLy VX FRQHMR \ OD VLJXLy FRQ LQWHQFLyQ GH OOHYDUOH OD
SUHVD D &DUERQLOOD \ GH SDVR DSURYHFKDU SDUD KDEODU FRQ HOOD VREUH 3HTXHxR
=DU]R 4XL]i OD FXUDQGHUD WXYLHUD DOJXQD LGHD VREUH FyPR WUDWDU DO FDFKRUUR /D
JDWD JULV KDEtD UHJUHVDGR DO FDPSDPHQWR D DOWDV KRUDV GH OD QRFKH WUDV OD
UHXQLyQ GH FXUDQGHURV HQ ODV 5RFDV $OWDV &RUD]yQ GH )XHJR VDEtD TXH HVWDED
H[KDXVWD SHUR OH KDEtD SDUHFLGR TXH HO UHVSODQGRU GH OD 3LHGUD /XQDU VHJXtD
UHOXFLHQGRHQVXVRMRV
&XDQGR OOHJy DO FODUR GHO FDPSDPHQWR D WUDYpV GHO W~QHO GH DXODJDV TXH \D
HVWDED UHEURWDQGR YLR D &DUERQLOOD VHQWDGD FRQ &ROD 3LQWDGD GHODQWH GH OD
PDWHUQLGDG /D FXUDQGHUD HVWDED REVHUYDQGR D &RSLWR GH 1LHYH TXH WRTXHWHDED
DOJR GHO VXHOR D XQDV SRFDV FRODV GH VX PDGUH © %LHQ ²SHQVy² $KRUD
VDEUHPRVVLD&RSLWRGH1LHYHOHRFXUUHDOJRª 6HDFHUFyDODVGRVJDWDV\GHMy
HOFRQHMRDOODGRGH&DUERQLOOD
²(VWRHVSDUDWL²PDXOOy²¢&yPRWHVLHQWHVGHVSXpVGHWXYLDMH"
/DFXUDQGHUDVHYROYLyKDFLDpO6XVRMRVD]XOHVUHIOHMDEDQWUDQTXLOLGDG
²0H HQFXHQWUR ELHQ ²URQURQHy² *UDFLDV SRU HO FRQHMR &ROD 3LQWDGD \
\RHVWiEDPRVFKDUODQGRVREUH&RSLWRGH1LHYH
²1R KD\ QDGD GH TXp FKDUODU ²PDVFXOOy OD UHLQD HQFRUYDQGR ORV
RPySODWRV
6RQyPDOKXPRUDGDSHURHQ&DUERQLOODKDEtDXQDQXHYDDXUDGHDXWRULGDG\
&RUD]yQ GH )XHJR VXSXVR TXH OD JDWD PD\RU QR VH KDEtD DWUHYLGR D QHJDUVH HQ
UHGRQGRDKDEODUFRQHOOD
&DUERQLOODLQFOLQyODFDEH]D
²6yORWLHQHVTXHOODPDUOR¢TXLHUHV"²OHSLGLy
&ROD3LQWDGDVROWyXQUHVRSOLGR\REHGHFLy
²£&RSLWRGH1LHYH£&RSLWRGH1LHYHYHQDTXt
$JLWy OD FROD PLHQWUDV OR OODPDED (O FDFKRUUR VH OHYDQWy DEDQGRQDQGR OD
EROD GH PXVJR FRQ OD TXH HVWDED MXJDQGR \ IXH KDVWD VX PDGUH (OOD OH GLR XQ
ODPHWyQHQODRUHMD
²%LHQ ²PDXOOy &DUERQLOOD² $KRUD &RUD]yQ GH )XHJR YH KDVWD DOOt \
OOiPDOR W~ SRU IDYRU ²6HxDOy XQ SXQWR D XQRV ]RUURV GH GLVWDQFLD (Q XQ
VXVXUURDxDGLy²1RWHPXHYDV(PSOHDVRODPHQWHODYR]
'HVFRQFHUWDGR HO OXJDUWHQLHQWH OR KL]R 3HUR HQ HVWD RFDVLyQ \ DXQTXH
HVWDED PLUDQGR HQ VX GLUHFFLyQ &RSLWR GH 1LHYH QR VH PRYLy 1R KXER
QLQJXQD UHDFFLyQ SRU VX SDUWH QL VLTXLHUD FXDQGR &RUD]yQ GH )XHJR OR OODPy
UHSHWLGDVYHFHV
$OJXQRV JDWRV TXH LEDQ GH FDPLQR DO PRQWyQ GH FDUQH IUHVFD VH DFHUFDURQ D
YHU TXp HVWDED VXFHGLHQGR (VWUHOOD $]XO VHJXUDPHQWH DWUDtGD SRU ODV YRFHV
VDOLy GH VX FXHYD \ VH VHQWy D PLUDU DO SLH GH OD 3HxD $OWD &ROD 0RWHDGD TXH
VHHQFDPLQDEDDODJXDULGDGHORVYHWHUDQRVVHGHWXYRMXQWRD&ROD3LQWDGD\OH
GLMR DOJR /D UHLQD OH VROWy XQD UpSOLFD LUULWDGD SHUR HO OXJDUWHQLHQWH HVWDED
GHPDVLDGR OHMRV SDUD RtU TXp VH KDEtDQ GLFKR /D YHWHUDQD KL]R FDVR RPLVR GHO
PDO KXPRU GH &ROD 3LQWDGD \ VH VHQWy DO ODGR GH &DUERQLOOD SDUD REVHUYDU ELHQ
ODHVFHQD
&RUD]yQGH)XHJRVLJXLyOODPDQGRDOFDFKRUURKDVWDTXHVXPDGUHOHGLRXQ
HPSXMyQVHxDODQGRDOOXJDUWHQLHQWH\HQWRQFHVHOMRYHQFRUULyKDFLDpO
²%LHQKHFKR²PDXOOy&RUD]yQGH)XHJR<UHSLWLyODDODEDQ]DFXDQGRYLR
TXHHOJDWLWRVHTXHGDEDPLUiQGRORLQH[SUHVLYDPHQWH
7UDVXQDSDXVDHOFDFKRUURPDXOOy
²(VWi ELHQ ²3HUR VXV SDODEUDV VRQDURQ WDQ GHVHQWRQDGDV TXH DO
OXJDUWHQLHQWHOHFRVWyHQWHQGHUODV
$FRPSDxyD&RSLWRGH1LHYHGHQXHYRKDVWDVXPDGUH\&DUERQLOOD$HVDV
DOWXUDVVRVSHFKDEDFXiOHUDHOSUREOHPD\QRVHVRUSUHQGLyFXDQGRODFXUDQGHUD
VHYROYLyKDFLD&ROD3LQWDGD\OHGLMR
²/RVLHQWRPXFKR&ROD3LQWDGD«&RSLWRGH1LHYHHVVRUGR
/D UHLQD DUDxy HO VXHOR FRQ ODV ]DUSDV 6X H[SUHVLyQ HUD XQD PH]FOD GH
FRQJRMD\UDELD
²£<DVpTXHHVVRUGR²HVSHWySRUILQ²6R\VXPDGUH¢&UHHVTXH\RQR
ORVDEUtD"
²$ PHQXGR ORV JDWRV EODQFRV FRQ RMRV D]XOHV VRQ VRUGRV ²LQIRUPy &ROD
0RWHDGD D &RUD]yQ GH )XHJR² 5HFXHUGR XQR GH PL SULPHUD FDPDGD« ²
6XVSLUy
²¢4Xp OH VXFHGLy" ²SUHJXQWy HO OXJDUWHQLHQWH DOLYLDGR SRUTXH 1LPER
TXHWDPELpQHUDEODQFRFRQRMRVD]XOHVWXYLHVHEXHQRtGR
²1DGLH OR VDEH ²FRQWHVWy OD YHWHUDQD FRQ WULVWH]D² 'HVDSDUHFLy FXDQGR
WHQtDWUHVOXQDV3HQVDPRVTXHVHORKDEUtDOOHYDGRXQ]RUUR
&ROD3LQWDGDDWUDMRD&RSLWRGH1LHYHKDFLDVtILHUDPHQWHSURWHFWRUD
²£%XHQR SXHV QLQJ~Q ]RUUR VH OOHYDUi D PL KLMR ²H[FODPy² <R SXHGR
FXLGDUGHpO
²(VWR\VHJXUDGHTXHSXHGHV²PDXOOy(VWUHOOD$]XODFHUFiQGRVHDOJUXSR
²3HURPHWHPRTXHQXQFDVHUiJXHUUHUR
&RUD]yQGH)XHJRDGYLUWLyTXHODOtGHUWHQtDXQRGHVXVGtDVEXHQRV6XYR]
VRQDEDFRPSDVLYDSHURUHVXHOWD\VXVRMRVWHQtDQXQDPLUDGDFODUD
²¢3RU TXp QR SXHGH VHU JXHUUHUR" ²TXLVR VDEHU &ROD 3LQWDGD² 1R OH
SDVD QDGD PDOR (V XQ FDFKRUUR EXHQR \ IXHUWH +DFH ODV FRVDV FRPR HV GHELGR
VLOHLQGLFDVTXpWLHQHTXHKDFHU
²(VR QR HV VXILFLHQWH ²UHSOLFy (VWUHOOD $]XO² 1LQJ~Q PHQWRU SRGUtD
HQVHxDUOH D SHOHDU QL D FD]DU JXLiQGRVH SRU ODV VHxDOHV 1R RLUtD ODV yUGHQHV HQ
XQD EDWDOOD ¢\ FyPR DWUDSDUtD SUHVDV VL QR SXHGH RtU QL FDSWDU HO VRQLGR GH VXV
SURSLRVSDVRV"
&ROD3LQWDGDVHOHYDQWyGHXQEULQFRFRQHOSHORHUL]DGR3RUXQPRPHQWR
&RUD]yQGH)XHJRSHQVyTXHVDOWDUtDVREUH(VWUHOOD$]XOSHURGLRPHGLDYXHOWD
REOLJy D &RSLWR GH 1LHYH D SRQHUVH HQ SLH \ GHVDSDUHFLy FRQ pO HQ OD
PDWHUQLGDG
²6HORHVWiWRPDQGRPX\PDO²PDXOOy&ROD0RWHDGD
²¢<FyPRHVSHUDVTXHVHORWRPH"²UHSXVR&DUERQLOOD²(VWiKDFLpQGRVH
PD\RU eVWH WDO YH] VHD VX ~OWLPR FDFKRUUR \ DKRUD GHVFXEUH TXH QL VLTXLHUD
SRGUiVHUJXHUUHUR
²&DUERQLOODGHEHVKDEODUFRQHOOD²RUGHQyODOtGHU²'HEHVHQWHQGHUTXH
ODVQHFHVLGDGHVGHOFODQVRQORSULPHUR
²6t SRU VXSXHVWR (VWUHOOD $]XO ²UHVSRQGLy OD FXUDQGHUD FRQ XQ JHVWR
UHVSHWXRVR² 3HUR FUHR TXH HV PHMRU TXH DQWHV SDVH XQ WLHPSR D VRODV FRQ
&RSLWRGH1LHYHSDUDTXHYD\DDFRVWXPEUiQGRVHDTXHHOUHVWRGHOFODQVDEHOR
GHVXVRUGHUD
(VWUHOOD$]XODFFHGLyFRQXQJUXxLGR\UHJUHVyDVXJXDULGD(OOXJDUWHQLHQWH
QR SXGR HYLWDU VHQWLUVH GHFHSFLRQDGR 1R PXFKR WLHPSR DWUiV OD OtGHU KDEUtD
KDEODGR SHUVRQDOPHQWH FRQ &ROD 3LQWDGD \ TXL]i KDEUtD FRQVLGHUDGR DOJXQDV
SRVLELOLGDGHVSDUDHOIXWXURGH&RSLWRGH1LHYHHQHOFODQ© ¢4XpKDVLGRGHVX
FRPSDVLyQ\FRPSUHQVLyQ"ª VHSUHJXQWy6HOHHUL]yHOSHORDOUHSDUDUHQTXHD
VXOtGHUSDUHFtDQQRLPSRUWDUOHHOFDFKRUURVRUGRQLVXPDGUH

(O VRO VH HOHYDED SRU HQFLPD GH ORV iUEROHV PLHQWUDV &RUD]yQ GH )XHJR \ VX
SDWUXOODVHDSUR[LPDEDQDODV5RFDVGHODV6HUSLHQWHVHQHOH[WUHPRRSXHVWRGHO
WHUULWRULR FHUFDQR DO UtR (O LQFHQGLR QR KDEtD OOHJDGR KDVWD DOOt OD YHJHWDFLyQ
VHJXtDVLHQGRIURQGRVD\YHUGHDXQTXHODVKRMDVKDEtDQHPSH]DGRDFDHU
²(VSHUD ²OH GLMR &RUD]yQ GH )XHJR D (VSLQR FXDQGR pVWH VDOLy GLVSDUDGR
KDFLDODVURFDV²1RROYLGHVTXHSRUDTXtKD\YtERUDV
(ODSUHQGL]IUHQyHQVHFR
²/RVLHQWR&RUD]yQGH)XHJR
'HVGH TXH (VWUHOOD $]XO VH KDEtD QHJDGR D QRPEUDUORV JXHUUHURV HO
OXJDUWHQLHQWHKDEtDWRPDGRODGHFLVLyQGHGHGLFDUWLHPSRDWRGRVORVDSUHQGLFHV
SRUWXUQRV\GHLQFOXLUDOPHQRVXQRHQFDGDSDWUXOODSDUDGHPRVWUDUOHVTXHHO
FODQ ORV YDORUDED (O FHxR GH =DUSD 5DXGD VXJHUtD TXH OH GLVJXVWDED HO UHWUDVR
SHURD(VSLQRQRSDUHFtDLPSRUWDUOHODHVSHUDSDUDREWHQHUHOHVWDWXVGHJXHUUHUR
0XVDUDxDODPHQWRUDGH(VSLQRVHDFHUFyDOMRYHQ
²'LPHTXpKXHOHV
(O DSUHQGL] VH FRORFy FRQ OD FDEH]D HUJXLGD \ OD ERFD DELHUWD SDODGHDQGR HO
DLUH
²£5DWyQ²H[FODPy\VHSDVyODOHQJXDSRUODERFD
²6tSHURDKRUDQRHVWDPRVFD]DQGR²OHUHFRUGy0XVDUDxD²¢4XpPiV"
²(O 6HQGHUR $WURQDGRU« KDFLD DOOi ²(VSLQR VHxDOy FRQ OD FROD² < D
SHUUR
&RUD]yQ GH )XHJR TXH HVWDED EHELHQGR DJXD GH XQ KXHFR GHO VXHOR LUJXLy
ODVRUHMDV$OROIDWHDUHODLUHVHGLRFXHQWDGHTXH(VSLQRWHQtDUD]yQ+DEtDXQ
IXHUWHRORUDSHUUR\HUDUHFLHQWH
²4Xp H[WUDxR ²FRPHQWy² $ PHQRV TXH ORV 'RV 3DWDV VH KD\DQ
OHYDQWDGRPX\WHPSUDQRHORORUGHEHUtDVHUUDQFLR'HDQRFKHFRPRPtQLPR
5HFRUGy TXH 7RUPHQWD %ODQFD KDEtD HQFRQWUDGR YHJHWDFLyQ DSODVWDGD \
SOXPDV GH WyUWROD FHUFD GH ODV 5RFDV GH ODV 6HUSLHQWHV (QWRQFHV HO OXJDU
WDPELpQROtDDSHUURSHURHVHRORUQRKDEUtDSHUPDQHFLGRWDQWRWLHPSR
²6HUiPHMRUTXHHFKHPRVXQEXHQYLVWD]R²PDXOOy
7UDVRUGHQDUD(VSLQRTXHQRVHVHSDUDUDGHVXPHQWRUDORVPDQGyKDFLDORV
iUEROHV PLHQWUDV pO VH DFHUFDED VLJLORVDPHQWH D ODV URFDV $QWHV GH OOHJDU R\y
TXH0XVDUDxDOROODPDED
²£9HQDYHUHVWR
%RUGHDQGR XQD PDWD GH ]DU]DV &RUD]yQ GH )XHJR VH XQLy D OD JXHUUHUD
PDUUyQ \ PLUy KDFLD DEDMR KDFLD XQ SHTXHxR FODUR GH ODGRV HVFDUSDGRV $O
IRQGR KDEtD XQ FKDUFR GH DJXD HVWDQFDGD \ YHUGRVD OOHQR GH KRMDV FDtGDV (O
LQWHQVR RORU D KHOHFKRV DSODVWDGRV DOFDQ]y ODV JOiQGXODV ROIDWLYDV GHO
OXJDUWHQLHQWH SHUR DSHQDV VH QRWDED EDMR OD DEUXPDGRUD SHVWLOHQFLD D SHUUR
+DEtD SOXPDV GH WyUWROD HVSDUFLGDV SRU WRGDV SDUWHV \ UHWD]RV GH SLHO TXH
SRGUtDQ VHU GH DUGLOOD R GH FRQHMR /DGHUD DEDMR (VSLQR ROIDWHy XQ PRQWyQ GH
H[FUHPHQWRVFDQLQRV\UHWURFHGLyFRQXQEXILGRGHDVFR
&RUD]yQGH)XHJRVHREOLJyDH[DPLQDUWRGRVORVGHWDOOHVGHODHVFHQD/RV
'RV 3DWDV QR SRGtDQ KDEHU GHMDGR WDQWRV UDVWURV QL WDPSRFR SLVRWHDU OD
YHJHWDFLyQGHDTXHOPRGR\HVSDUFLUUHVWRVGHSUHVDVFRPRVLIXHUDODPDGULJXHUD
GH XQ ]RUUR $O YHUOR FRQ VXV SURSLRV RMRV IXH FRQVFLHQWH GH TXH UHDOPHQWH
KDEtDDOJRTXHQRPDUFKDEDELHQ
²¢4XpSLHQVDV"²OHSUHJXQWy0XVDUDxD
²1RORVp²(OOXJDUWHQLHQWHVHVHQWtDUHDFLRDH[SUHVDUVXVWHPRUHV²(V
FRPRVLKXELHUDXQSHUURVXHOWRSRUHOERVTXHVLQ'RV3DWDV
© ¢(UD HVR OR TXH ORV 'RV 3DWDV HVWDEDQ EXVFDQGR"ª VH SUHJXQWy
UHFRUGDQGR D ORV WUHV 'RV 3DWDV TXH KDEtDQ DSDUHFLGR HQ VX PRQVWUXR FXDQGR
HVWDEDQ HQ HO SLQDU FRQ 7RUPHQWD GH $UHQD 3HUR HVR KDEtD VXFHGLGR OHMRV GH
DOOtHQHORWURODGRGHOWHUULWRULRGHOFODQ
²¢4XpYDPRVDKDFHU"²LQTXLULy(VSLQRLQXVXDOPHQWHVHULR
²,QIRUPDUpD(VWUHOOD$]XO²GHFLGLy&RUD]yQGH)XHJR²6LKD\XQSHUUR
GHDPEXODQGRSRUQXHVWURWHUULWRULRWHQGUHPRVTXHKDFHUDOJRDOUHVSHFWR4XL]i
FRQVLJDPRVDOHMDUORGHDTXtGHDOJ~QPRGR
(UDHYLGHQWHTXHHOSHUURHVWDEDFD]DQGRSUHVDVPX\YDOLRVDVSDUDHOFODQ\
&RUD]yQGH)XHJRQRTXLVRSHQVDUTXpSRGUtDVXFHGHUVLHODQLPDOVHHQFRQWUDED
FRQDOJ~QJXHUUHUR
0LHQWUDV VH DOHMDEDQ GHO FODUR GH UHJUHVR DO FDPSDPHQWR WXYR OD VHQVDFLyQ
GH TXH HO ERVTXH VH KDEtD YXHOWR H[WUDxDPHQWH KRVWLO &RQRFtD FDGD XQR GH ORV
iUEROHV \ SLHGUDV SHUR VLQ HPEDUJR HQ VXV SURIXQGLGDGHV KDEtD DOJR QR XQD
HVHQFLDQLXQVRQLGRPiVELHQXQHFRUHPRWR TXHQRFRPSUHQGtD¢6HWUDWDUtD
VyORGHXQSHUUR"¢2HVTXHGHVSXpVGHWRGRLEDQDFXPSOLUVHORVWHPRUHVGH
(VWUHOOD $]XO" ¢$FDVR HO &ODQ (VWHODU WHQtD SUHYLVWR RWUR GHVDVWUH SDUD HO &ODQ
GHO7UXHQR"

/DSDWUXOODFDVLKDEtDDOFDQ]DGRHOFDPSDPHQWRFXDQGR&RUD]yQGH)XHJRFDSWy
HORORUGHJDWRVDVXVHVSDOGDV$OYROYHUVHYLRD7RUPHQWD%ODQFD&HQWHOOLQD
\ 1LPER DYDQ]DQGR HQWUH ORV UHVWRV HQQHJUHFLGRV GHO ERVTXH 7RGRV HOORV
YHQtDQFDUJDGRVFRQFDUQHIUHVFD
²¢%XHQDFD]D"²SUHJXQWyHOOXJDUWHQLHQWHFXDQGROOHJDURQDVXDOWXUD
7RUPHQWD%ODQFDGHMyHQHOVXHORHOFRQHMRTXHOOHYDEDHQODERFD
²1R KD HVWDGR PDO ²FRQWHVWy² SHUR KHPRV WHQLGR TXH LU KDVWD ORV
&XDWURÈUEROHVSDUDHQFRQWUDUOD
²$XQ DVt VRQ SLH]DV EXHQDV \ UROOL]DV ²PDXOOy &RUD]yQ GH )XHJR FRQ
DSUREDFLyQ² %LHQ KHFKR ²DxDGLy D ORV DSUHQGLFHV TXH DUUDVWUDEDQ XQ SDU GH
DUGLOODV
²+HPRV YLVWR DOJR TXH GHEHUtDV VDEHU ²PDXOOy 7RUPHQWD %ODQFD²
9ROYDPRVDOFDPSDPHQWR
(O JXHUUHUR EODQFR UHFRJLy VX FRQHMR \ VLJXLy D &RUD]yQ GH )XHJR EDUUDQFR
DEDMR (Q FXDQWR GHSRVLWDURQ ODV SUHVDV HQ HO PRQWyQ GH FDUQH IUHVFD HO
OXJDUWHQLHQWH PDQGy D ORV DSUHQGLFHV D OOHYDU FRPLGD D ORV YHWHUDQRV OXHJR
HVFRJLy XQD SLH]D SDUD pO \ VH DFRPRGy MXQWR D 7RUPHQWD %ODQFD 0XVDUDxD
WRPyXQPLUORGHOPRQWyQ\VHXQLyDORVGRVJXHUUHURV
²¢4Xp HV OR TXH KDV YLVWR" ²SUHJXQWy &RUD]yQ GH )XHJR GHVSXpVGH GDU
XQRVPRUGLVFRVDVXFDPSDxROSDUDDFDOODUVXHVWyPDJRYDFtR
/D H[SUHVLyQ GH 7RUPHQWD %ODQFD VH HQVRPEUHFLy \ HO MRYHQ VXSR OD
UHVSXHVWDDQWHVGHTXHOHFRQWHVWDUD
²0iV UHVWRV HVSDUFLGRV GH SUHVDV ²PDXOOy HO YLHMR JXHUUHUR² 7UR]RV GH
SHODMH GH FRQHMR < PiV RORU D SHUUR (VWD YH] QR PX\ OHMRV GH ORV &XDWUR
ÈUEROHVFHUFDGHODIURQWHUDFRQHO&ODQGHO5tR
²¢2ORUUHFLHQWH"
²'HD\HUPHSDUHFH
&RUD]yQGH)XHJRDVLQWLyFRQXQKRUPLJXHRGHDQVLHGDGHQODV]DUSDV(UD
REYLR TXH HO SHUUR KDEtD OOHJDGR PiV OHMRV GH OR SUHYLVLEOH 7UDV HQJXOOLU HO
UHVWR GHO FDPSDxRO OH FRQWy D 7RUPHQWD %ODQFD OR TXH KDEtD HQFRQWUDGR VX
SDWUXOODHVDPDxDQD
²7RGR HO OXJDU DSHVWDED ²DxDGLy 0XVDUDxD OHYDQWDQGR OD YLVWD GH VX
FRPLGD² (Q QXHVWUR WHUULWRULR KD\ XQ SHUUR TXH HVWi PDWDQGR QXHVWUDV SUHVDV
¢YHUGDG"
²6tFUHRTXHVt²&RUD]yQGH)XHJRVHYROYLyKDFLD7RUPHQWD%ODQFD²
&XDQGR PH GLMLVWH SRU SULPHUD YH] TXH KDEtDV FDSWDGR VX RORU LPDJLQp TXH HO
SHUUR \D KDEUtD YXHOWR D VX FDVD GH 'RV 3DWDV 3HUR HV HYLGHQWH TXH QR KD VLGR
DVt
²7HQGUHPRV TXH GHVKDFHUQRV GH pO GH DOJXQD PDQHUD ²PDXOOy 7RUPHQWD
%ODQFDPX\VHULR
²/RVp9R\DLQIRUPDUD(VWUHOOD$]XO3UREDEOHPHQWHTXLHUDFRQYRFDUXQD
UHXQLyQGHFODQ
&RUD]yQGH)XHJRFUX]yHOFODURKDFLDOD3HxD$OWD0LHQWUDVHOVROOOHJDEDD
VX FpQLW OD YLGD GHO FDPSDPHQWR FRQWLQXDED SDFtILFDPHQWH &HQLFLHQWR \ =DUSD
5DXGD FRUUHWHDEDQ GHODQWH GHO GRUPLWRULR GH ORV DSUHQGLFHV &HUFD GH OD JXDULGD
GH ORV JXHUUHURV (VFDUFKD \ 3HFDV FRPSDUWtDQ OHQJXDV ODV GRV FRQ DVSHFWR
VRxROLHQWR SRU KDEHU PRQWDGR JXDUGLD HVD QRFKH (Q HO FHQWUR GHO FODUR &ROD
3LQWDGD KDFtD VHxDV D VX FDFKRUUR FRQ ODV SDWDV \ OD FROD PLHQWUDV )URQGH
'RUDGRORVREVHUYDED&RUD]yQGH)XHJRVLQWLyXQDSXQ]DGDGHPLHGRDOSHQVDU
HQ ORV HVWUDJRV TXH SRGUtD FDXVDU HO SHUUR GHVFDUULDGR VL HQFRQWUDED HO
FDPSDPHQWR
<D FDVL KDEtD OOHJDGR D OD FXHYD GH (VWUHOOD $]XO FXDQGR )URQGH 'RUDGR VH
OHYDQWy\IXHKDFLDpO
²&RUD]yQGH)XHJR¢SXHGRFRPHQWDUWHXQDFRVD"
(OOXJDUWHQLHQWHVHGHWXYR
²6LORKDFHVUiSLGR7HQJRTXHKDEODUFRQ(VWUHOOD$]XO
²6HWUDWDGH&ROD3LQWDGD²H[SOLFyHOMRYHQJXHUUHUR²(VWR\SUHRFXSDGR
SRU HOOD &RQVLGHUD TXH &RSLWR GH 1LHYH GHEHUtD FRQYHUWLUVH HQ DSUHQGL] \ HVWi
LQWHQWDQGR HQWUHQDUOR HOOD PLVPD FRPR VL IXHUD VX PHQWRUD &UHH TXH VL
(VWUHOOD$]XOYHTXHHOFDFKRUURSXHGHDSUHQGHUWHQGUiTXHQRPEUDUORJXHUUHUR
&RUD]yQGH)XHJRSUHVWyPiVDWHQFLyQDODJDWD\VXKLMR\DGYLUWLyTXHQR
HVWDEDQ MXJDQGR VLQ PiV« SRU OR PHQRV HOOD &ROD 3LQWDGD HVWDED HQVHxiQGROH
OD SRVWXUD GH DFHFKR (O FDFKRUUR SDUHFtD GLYHUWLUVH URGDQGR VREUH Vt PLVPR \
JROSHDQGR D VX PDGUH FRQ ODV ]DUSDV SHUR QR LPLWDED VXV PRYLPLHQWRV FRQ
QLQJXQDH[DFWLWXG6LJXLyPLUiQGRORVFRQFUHFLHQWHWULVWH]D
²4XL]i VHD OR PHMRU ²$O FDER GH XQ PRPHQWR VXVSLUy² 6L &ROD
3LQWDGD VH GD FXHQWD SRU Vt PLVPD GH TXH &RSLWR GH 1LHYH QR SXHGH DSUHQGHU
TXL]iSXHGDDFHSWDUTXHMDPiVVHUiJXHUUHUR
²4XL]i ²)URQGH 'RUDGR QR VRQy PX\ FRQYHQFLGR² (Q FXDOTXLHU FDVR
PHJXVWDUtDVHJXLUREVHUYiQGRORVDYHUVLSXHGRD\XGDUHQDOJR
&RUD]yQ GH )XHJR OR PLUy FRQ DSUREDFLyQ $XQTXH QR KDFtD PXFKDV OXQDV
TXH HUD JXHUUHUR )URQGH 'RUDGR WHQtD HO DLUH VHULR GH XQ JDWR PD\RU (VWDED
SUHSDUDGRSDUDWHQHUXQDSUHQGL]\&RUD]yQGH)XHJRHVWDEDFRQYHQFLGRGHTXH
VHUtD XQ EXHQ PHQWRU« SDFLHQWH \ UHVSRQVDEOH 3HUR QR SDUD &RSLWR GH 1LHYH
(O OXJDUWHQLHQWH VDEtD TXH HO FDFKRUUR VRUGR MDPiV WHQGUtD XQ PHQWRU MDPiV
DVLVWLUtD D ODV $VDPEOHDV QL FRQRFHUtD OD LQWHQVD DOHJUtD GH VHU XQ JXHUUHUR DO
VHUYLFLR GH VX FODQ 6LQ HPEDUJR PLHQWUDV QR KXELHUD RWURV FDFKRUURV
QHFHVLWDGRV GH PHQWRU QR KDUtD QLQJ~Q GDxR TXH )URQGH 'RUDGR VH LQWHUHVDUD
SRU&RSLWRGH1LHYH
²(VWiELHQVLHPSUHTXHHVRQRLQWHUILHUDFRQWXVREOLJDFLRQHVJXHUUHUDV²
UHVSRQGLy² 6L VH WH RFXUUH DOJR FRPXQtFDPHOR <R YROYHUp D KDEODU FRQ
&DUERQLOOD
²*UDFLDV&RUD]yQGH)XHJR²PDXOOyHOMRYHQ\VHDFRPRGyHQHOVXHOR
GREODQGR ODV SDWDV SXOFUDPHQWH EDMR HO SHFKR SDUD VHJXLU REVHUYDQGR D &ROD
3LQWDGD\&RSLWRGH1LHYH
(O OXJDUWHQLHQWH YDFLOy VLQWLHQGR OiVWLPD SRU HO FDFKRUUR VRUGR \ VX PDGUH
\ SRU )URQGH 'RUDGR FX\DV HVSHUDQ]DV GH FRQYHUWLUVH HQ PHQWRU VH YHUtDQ
IUXVWUDGDV HQ HVD RFDVLyQ $ FRQWLQXDFLyQ GLR PHGLD YXHOWD \ IXH HQ EXVFD GH
(VWUHOOD$]XO
/D OtGHU HVWDED WXPEDGD HQ VX OHFKR HQ HO ULQFyQ PiV SURIXQGR GH OD
JXDULGD /D OX] GHO VRO QR OOHJDED KDVWD DOOt \ OD JDWD SDUHFtD XQD VRPEUD JULV
3HURORVUHVWRVGHXQDDUGLOODGHPRVWUDEDQTXHKDEtDFRPLGR\FXDQGR&RUD]yQ
GH)XHJRVHGHWXYRHQHOXPEUDOHOODJLUyODFDEH]DSDUDOLPSLDUVHHOORPR(O
OXJDUWHQLHQWHVHVLQWLyDQLPDGRSRUHVDVVHxDOHVGHXQDUXWLQDQRUPDO
$UDxyHOVXHORSDUDDWUDHUVXDWHQFLyQ\FXDQGRODJDWDVHYROYLyDPLUDUpO
GLMR
²(VWUHOOD$]XO¢SXHGRSDVDU"7HQJRDOJRTXHFRQWDUWH
²1DGD EXHQR VXSRQJR ²PDXOOy OD OtGHU FRQ DPDUJXUD (O MRYHQ VH
HVWUHPHFLyDQWHVXWRQR\HOODSDUHFLyDSODFDUVH²(VWiELHQHQWUD\FXpQWDPH
²&UHHPRVTXHKD\XQSHUURVXHOWRHQHOERVTXH
/H GHVFULELy OD SULPHUD YH] TXH 7RUPHQWD %ODQFD GHVFXEULy UHVWRV GH SUHVDV
FHUFD GH ODV 5RFDV GH ODV 6HUSLHQWHV OR TXH VX SDWUXOOD KDEtD YLVWR HVD PLVPD
PDxDQD \ ORV UHVWRV GH FRQHMR TXH 7RUPHQWD %ODQFD KDEtD HQFRQWUDGR FHUFD GH
ORV&XDWURÈUEROHV
/D JDWD SHUPDQHFLy HQ VLOHQFLR FRQWHPSODQGR OD SDUHG KDVWD TXH HO
OXJDUWHQLHQWHWHUPLQy(QWRQFHVVHYROYLyGHJROSHKDFLDpO
²¢&HUFDGHORV&XDWURÈUEROHV"¢'yQGH"
²7RUPHQWD%ODQFDGLFHTXHMXQWRDODIURQWHUDFRQHO&ODQGHO9LHQWR
(VWUHOOD$]XOVROWyXQJUXxLGR\FODYyODVJDUUDVHQHOVXHOR
²6t« £\D OR YHR ²EXIy² (O &ODQ GHO 9LHQWR KD HVWDGR FD]DQGR HQ
QXHVWURWHUULWRULR
(OMRYHQVHTXHGyPLUiQGROD
²'LVFXOSD(VWUHOOD$]XO1RORFRPSUHQGR
²(QWRQFHV£HUHVLGLRWD²JUXxyODOtGHU'HSURQWRSDUHFLyUHODMDUVH²1R
&RUD]yQGH)XHJRW~HUHVXQJXHUUHUREXHQR\QREOH1RHVFXOSDWX\DTXHQR
SXHGDVLPDJLQDUWHODWUDLFLyQGHORVRWURV
© ¢'H TXp HVWi KDEODQGR" ²SHQVy pO² ¢(V TXH KD ROYLGDGR TXH IXL \R
TXLHQ OH FRQWy OR GH *DUUD GH 7LJUH"ª 'HVGH OXHJR DTXpO QR HUD XQR GH ORV
GtDV EXHQRV GH (VWUHOOD $]XO /D JDWD WHQtD OD PLUDGD GHVRUELWDGD \ HO SHOR
HUL]DGR FRPR VL DQWH HOOD KXELHUD ILODV GH HQHPLJRV 4XL]i HQ VX FRQIXVLyQ
FUHtDTXHDVtHUD
²3HUR (VWUHOOD $]XO ²SURWHVWy² HQ WRGRV ORV VLWLRV GRQGH KHPRV
HQFRQWUDGR UHVWRV GH SUHVDV ROtD D SHUUR 1R KD\ QLQJXQD UD]yQ SDUD SHQVDU TXH
HOUHVSRQVDEOHHVRWURFODQ
²£&HUHEURGHUDWyQ²VLVHyODJDWDVDFXGLHQGRODFROD²/RVSHUURVQRVH
FRPSRUWDQ DVt 9LHQHQ DTXt FRQ VXV 'RV 3DWDV \ VXV 'RV 3DWDV VH ORV OOHYDQ
RWUDYH]¢4XLpQKDRtGRKDEODUGHXQSHUURGHDPEXODQGRVRORSRUHOERVTXH"
²4XH QR KD\D VXFHGLGR DQWHV QR VLJQLILFD TXH QR SXHGD VXFHGHU DKRUD ²
UD]RQy&RUD]yQGH)XHJR²¢3RUTXpFUHHVTXHVHWUDWDGHO&ODQGHO9LHQWR"
²¢(VTXHQRORYHV"²/DYR]GH(VWUHOOD$]XOHVWDEDWHxLGDGHLUD²6XV
JXHUUHURV HVWDEDQ FD]DQGR FRQHMRV \ pVWRV GHELHURQ GH FUX]DU OD IURQWHUD FRQ HO
&ODQ GHO 5tR D OD DOWXUD GH ORV &XDWUR ÈUEROHV $OOt HO WHUULWRULR GHO &ODQ GHO
5tR HV HVWUHFKR /RV JXHUUHURV SHUVLJXLHURQ D VXV SUHVDV WUDVSDVDQGR DPEDV
IURQWHUDV KDVWD QXHVWUDV WLHUUDV DQWHV GH FRQVHJXLU FD]DU ORV FRQHMRV ²/D OtGHU
KDEODEDFRQFRQYLFFLyQFRPRVLORKXELHUDSUHVHQFLDGRFRQVXVSURSLRVRMRV²
%LHQ£SXHVVHUiPHMRUTXHHO&ODQGHO9LHQWRVHDQGHFRQFXLGDGR
$O OXJDUWHQLHQWH OH GLR XQ YXHOFR HO FRUD]yQ 6RQDED FRPR VL (VWUHOOD $]XO
HVWXYLHUD SODQHDQGR DWDFDU DO FODQ YHFLQR © £1R SRGUHPRV DIURQWDU PiV
SUREOHPDVª SHQVy 8QD LPDJHQ EURWy HQ VX FDEH]D (VWUHOOD GH 7LJUH GH
FDPLQR D YLVLWDU D (VWUHOOD 'REODGD \ /HRSDUGLQD &RQ OD SHUVSHFWLYD GH XQD
SRVLEOH DOLDQ]D HQWUH HO &ODQ GHO 5tR \ HO GH OD 6RPEUD OR ~OWLPR TXH
QHFHVLWDEDQHUDXQDJXHUUDFRQHO&ODQGHO9LHQWR
²4XL]iWHQJDVUD]yQ(VWUHOOD$]XO²DGPLWLyGLSORPiWLFDPHQWH²SHURQR
SRGHPRV FXOSDU DO &ODQ GHO 9LHQWR VLQ DXWpQWLFDV SUXHEDV 3RGUtD KDEHU VLGR HO
&ODQGHO5tR¢QR"
²£7RQWHUtDV ²HVSHWy OD OtGHU² /RV JDWRV GHO &ODQ GHO 5tR MDPiV
FUX]DUtDQ XQD IURQWHUD HQ EXVFD GH SUHVDV &RQRFHQ SHUIHFWDPHQWH HO FyGLJR
JXHUUHUR ¢(V TXH KDV ROYLGDGR FyPR QRV D\XGDURQ GXUDQWH HO LQFHQGLR" 'H QR
KDEHUVLGRSRUHOORVWRGRVKDEUtDPRVDFDEDGRTXHPDGRVRDKRJDGRV
© 6t \ /HRSDUGLQD QR GHMDUi TXH QRV ROYLGHPRV GH HVRª SHQVy HO
OXJDUWHQLHQWH $ OR PHMRU HO &ODQ GHO 5tR FUHtD TXH XQRV FXDQWRV FRQHMRV VyOR
HUDQ HO SULQFLSLR GHO SDJR SRU VX D\XGD 6DFXGLy OD FDEH]D SDUD DSDUWDU HVDV
LGHDV 1R WHQtD QLQJ~Q VHQWLGR FXOSDU DO &ODQ GHO 5tR 6DEtD FRQ FHUWH]D TXp
RORUHV KDEtD FDSWDGR (O UHVSRQVDEOH GH ODV SUHVDV PXHUWDV HUD XQ SHUUR \ WHQtD
TXHFRQYHQFHUGHHOORDODOtGHU
²(VWUHOOD$]XOGHYHUGDGFUHR«²HPSH]y
(OODORLQWHUUXPSLyFRQXQPRYLPLHQWRGHODFROD
²£1R²LQVLVWLy²(UHVW~&RUD]yQGH)XHJRTXLHQYLQRDYHUPHWUDVOD
~OWLPD $VDPEOHD SDUD FRQWDUPH FyPR (VWUHOOD $OWD KDEtD GDGR OD ELHQYHQLGD D
(VWUHOODGH7LJUHFRPROtGHUGHO&ODQGHOD6RPEUD
²£/RKL]RDUHJDxDGLHQWHV²LQWHQWySURWHVWDUHOOXJDUWHQLHQWHSHURODOtGHU
QRORHVFXFKy
²¢$FDVR KDV ROYLGDGR FyPR ORV JXHUUHURV GHO &ODQ GHO 9LHQWR PH
LPSLGLHURQ YLDMDU D ODV 5RFDV $OWDV" ¢< FyPR WH DWDFDURQ FXDQGR WUDtDV D
1LPER GH YXHOWD D FDVD" 1R PRVWUDURQ QLQJXQD JUDWLWXG FXDQGR /iWLJR *ULV \
W~ ORV GHYROYLVWHLV D VX KRJDU WUDV HO H[LOLR £(VWUHOOD $OWD HVWi WUDEDMDQGR MXQWR
DO&ODQ(VWHODUHQPLFRQWUD6HKDDOLDGRFRQPLPD\RUHQHPLJR\DKRUDpO\
VXV JXHUUHURV LQYDGHQ PL WHUULWRULR (V XQD YHUJHQ]D GH JXHUUHUR pO« ²/RV
RMRV VH OH GHVRUELWDURQ \ VX YR] VH FRQYLUWLy HQ XQ URQTXLGR DKRJDGR FRPR VL
DSHQDVSXGLHUDSURQXQFLDUODVSDODEUDV
$WyQLWR&RUD]yQGH)XHJRVHGLVSXVRDPDUFKDUVH
²(VWUHOOD $]XO« ²GLMR VXSOLFDQWH² +DV HVWDGR HQIHUPD VHUi PHMRU TXH
YD\DDEXVFDUD&DUERQLOOD
$QWHV GH TXH SXGLHUD VDOLU XQ HVWULGHQWH DXOOLGR UHVRQy HQ HO FODUR (UD HO
VRQLGR GH PXFKRV JDWRV HOHYDQGR VX YR] HQ XQ HVSDQWRVR JULWR GH WHUURU
&RUD]yQGH)XHJRGLRXQEULQFR\VDOLyFRUULHQGRGHODJXDULGD
(O FHQWUR GHO FODUR HVWDED SUiFWLFDPHQWH GHVLHUWR EDxDGR SRU XQD EULOODQWH
OX] SXHV HO GRVHO GH KRMDV KDELWXDO KDEtD DUGLGR HQ HO LQFHQGLR +DEtD JDWRV
DJD]DSDGRV HQ HO OLQGHUR HQ ORV HVFDVRV UHIXJLRV TXH SURSRUFLRQDEDQ ORV PXURV
GH KHOHFKRV FDUERQL]DGRV &RUD]yQ GH )XHJR HQWUHYLy D )ORU 'RUDGD \ 6DXFH
PHWLHQGR D VXV FDFKRUURV HQ OD PDWHUQLGDG )URQGH 'RUDGR HVWDED HPSXMDQGR D
XQSDUGHYHWHUDQRVKDFLDVXJXDULGDLQVWiQGRORVDDSUHVXUDUVH
/RV JDWRV DJD]DSDGRV PLUDEDQ KDFLD HO FLHOR FRQ ORV RMRV GLODWDGRV GH
PLHGR &RUD]yQ GH )XHJR R\y XQ EDWLU GH DODV \ YLR XQ KDOFyQ YRODQGR HQ
FtUFXORV SRU HQFLPD GH ORV iUEROHV VXV iVSHURV FKLOOLGRV UHYHUEHUDEDQ $O
PLVPR WLHPSR UHSDUy HQ TXH XQ JDWR QR KDEtD EXVFDGR UHIXJLR &RSLWR GH
1LHYHVHJXtDUHYROFiQGRVH\MXJDQGRHQPHGLRGHOFODUR
²£&RSLWRGH1LHYH²DXOOy&ROD3LQWDGD
/D JDWD DFDEDED GH DSDUHFHU SRU GHWUiV GH OD PDWHUQLGDG HO OXJDU GRQGH ODV
UHLQDV KDFtDQ VXV QHFHVLGDGHV \ HQ FXDQWR FRPSUHQGLy OR TXH HVWDED SDVDQGR
VDOLy GLVSDUDGD KDFLD VX FDFKRUUR (Q HO PLVPR LQVWDQWH HO KDOFyQ VH ODQ]y HQ
SLFDGR &RSLWR GH 1LHYH FKLOOy FXDQGR ODV FUXHOHV JDUUDV VH KLQFDURQ HQ VX
ORPR(ODYHEDWLyVXVJUDQGHVDODV&RUD]yQGH)XHJRHFKyDFRUUHUSHUR&ROD
3LQWDGDIXHPiVUiSLGDTXHpO&XDQGRHOKDOFyQOHYDQWyHOYXHORODJDWDGLRXQ
VDOWR\FODYyODVXxDVHQHOSHODMHGHOFDFKRUUREODQFR
'XUDQWH XQRV PRPHQWRV DJyQLFRV PDGUH H KLMR TXHGDURQ FROJDQGR GH ODV
JDUUDV GHO KDOFyQ (O SURSLR &RUD]yQ GH )XHJR VH LPSXOVy KDFLD DUULED SHUR
HVWDEDQ GHPDVLDGR DOWRV (QWRQFHV HO DYH OLEHUy XQD GH VXV JDUUDV SDUD KHULU D
&ROD 3LQWDGD HQ OD FDUD /D JDWD VH VROWy \ FD\y DO VXHOR GRQGH DWHUUL]y
GXUDPHQWH6LQHOSHVRGHODUHLQDHOKDOFyQVHHOHYyYHOR]PHQWH\GHVDSDUHFLy
HQ GLUHFFLyQ D ORV &XDWUR ÈUEROHV /RV DXOOLGRV GHVSDYRULGRV GH &RSLWR GH
1LHYHVHSHUGLHURQDOROHMRV
²£1R ²&ROD 3LQWDGD VROWy XQ DXOOLGR GH SXUD GHVHVSHUDFLyQ² £0L
FDFKRUUR£2KPLFDFKRUUR
)URQGH 'RUDGR SDVy FRUULHQGR MXQWR D &RUD]yQ GH )XHJR VDOWy HO PXUR GHO
FDPSDPHQWRSRUXQSXQWRGRQGHODUHFRQVWUXFFLyQDSHQDVKDEtDFRPHQ]DGR\VH
LQWHUQy HQ HO ERVTXH $XQTXH HO OXJDUWHQLHQWH VDEtD TXH OD SHUVHFXFLyQ VHUtD
LQ~WLOVHYROYLyHQEXVFDGHOJDWRPiVFHUFDQR
²=DUSD5DXGDYHFRQpO
(O DSUHQGL] DEULy OD ERFD SDUD SURWHVWDU FRQVFLHQWH GH TXH VHJXLU DO KDOFyQ
QRVHUYLUtDGHQDGDSHURYROYLyDFHUUDUOD\IXHWUDV)URQGH'RUDGR
²&RSLWRGH1LHYHQRSRGtDRtU²PXUPXUy7RUPHQWDGH$UHQDWRFDQGROD
PHMLOOD GH &RUD]yQ GH )XHJR FRQ OD QDUL]² 1R KD RtGR DO KDOFyQ \ WDPSRFR
QXHVWURVJULWRVGHDGYHUWHQFLD
²£(V FXOSD PtD ²VH ODPHQWy &ROD 3LQWDGD² <R OR KH GHMDGR VROR \
DKRUD«£(OKDOFyQGHEHUtDKDEHUPHOOHYDGRHQVXOXJDU
7RUPHQWDGH$UHQDVHDFHUFyDODUHLQDDWLJUDGDSDUDFRQVRODUOD\&DUERQLOOD
OHGLRXQWLHUQRODPHWyQHQODVRUHMDV
²9HQDPLJXDULGD²GLMRODFXUDQGHUDGXOFHPHQWH²&XLGDUHPRVGHWL1R
WHDEDQGRQDUHPRV
3HUR&ROD3LQWDGDVHQHJDEDDDFHSWDUHOFRQVXHOR
²&RSLWRGH1LHYHVHKDLGR\HVFXOSDPtD²JLPLy
²1RHVFXOSDWX\D²GHFODUy(VWUHOOD$]XO
(O OXJDUWHQLHQWH VH YROYLy \ YLR TXH VX OtGHU VH GLULJtD KDFLD HOORV /D
FRUSXOHQWD JDWD JULV SDUHFtD IXHUWH \ GHFLGLGD FRQ PiV DVSHFWR GH JXHUUHUD TXH
ORVGHPiVJDWRVTXHHVWDEDQGHVWUR]DGRVSRUKDEHUSHUGLGRD&RSLWRGH1LHYH
²1R HV FXOSD WX\D ²UHSLWLy OD OtGHU² ¢4XLpQ LED D SHQVDU TXH XQ KDOFyQ
VH DEDODQ]DUtD HQ PHGLR GH XQ FDPSDPHQWR SDUD OOHYDUVH D XQ FDFKRUUR FRQ
WDQWRV JDWRV DOUHGHGRU" (VWR HV XQD VHxDO GHO &ODQ (VWHODU 1R SXHGR VHJXLU
QHJDQGRODYHUGDGPiVWLHPSR²(VWUHOOD$]XOREVHUYyDOSHWULILFDGRFODQ\VX
YR]YLEUyGHIXULD²£(O&ODQ(VWHODUHVWiHQJXHUUDFRQHO&ODQGHO7UXHQR

0LHQWUDV HO FODQ OD PLUDED KRUURUL]DGR (VWUHOOD $]XO GLR PHGLD YXHOWD \ VH
HQFDPLQyDVXJXDULGD&RUD]yQGH)XHJRIXHWUDVHOODSHURODOtGHUOHHVSHWyVLQ
YROYHUODFDEH]D
²£'pMDPHHQSD]
+DEtD WDQWR YHQHQR HQ VX YR] TXH HO OXJDUWHQLHQWH IUHQy HQ VHFR © ¢4Xp VH
VXSRQHTXHWHQJRTXHKDFHUDKRUD"ª VHSUHJXQWy(UDFRQVFLHQWHGHTXHHOFODQ
HVWDED DO ERUGH GHO SiQLFR /D FRQPRFLyQ SRU HO DWDTXH GHO KDOFyQ \ OD
LQWHUSUHWDFLyQ TXH (VWUHOOD $]XO KDEtD KHFKR GHO VXFHVR HVWDED FRQYLUWLpQGRORV
HQ FDFKRUURV DWHPRUL]DGRV $ pO PLVPR OH WHPEODEDQ ODV SDWDV SHUR GHMy VXV
PLHGRVDXQODGR\VDOWyDOD3HxD$OWD
²£(VFXFKDG²OODPy²5HXQtRVDTXtWRGRV
3RFRDSRFRORVJDWRVREHGHFLHURQDSLxiQGRVHHQFRUYDGRVDOSLHGHODURFD
$OJXQRV ODQ]DEDQ PLUDGDV DVXVWDGDV DO FLHOR FRPR VL WHPLHUDQ HO UHJUHVR GHO
KDOFyQ &RUD]yQ GH )XHJR UHSDUy HQ TXH )URQGLQD VH SHJDED D 0DQWR
3ROYRURVR &HEUDGR HVWDED DJD]DSDGR FRPR VL FUH\HUD TXH HO &ODQ (VWHODU LED D
ODQ]DUOHV XQD OOXYLD GH IXHJR 7DPELpQ VH ILMy HQ 1LPER (O DSUHQGL] PLUDED
DOUHGHGRUFRQLQFUHGXOLGDG
²¢$ TXp YLHQH WDQWR DOERURWR" ²OH SUHJXQWy D &HQWHOOLQD² 7RGRV
VDEHPRV TXH HO &ODQ (VWHODU QR HV PiV TXH XQ FXHQWR SDUD FDFKRUURV (Q
UHDOLGDGQRSXHGHQKDFHUQRVQDGD
&HQWHOOLQDVHYROYLyKDFLDpOHVFDQGDOL]DGD
²£1LPERHVRQRHVFLHUWR²H[FODPy
²£2K YDPRV ²(O DSUHQGL] EODQFR OH GLR XQ FROHWD]R DIHFWXRVR² 7~ QR
WH FUHHUiV HVH PRQWyQ GH SDSDUUXFKDV ¢YHUGDG" ²< GHPRVWUy VX LQGLIHUHQFLD
VHQWiQGRVHSDUDOLPSLDUVHODVSDWDV
&RUD]yQGH)XHJRVHTXHGyPLUDQGRDVXDSUHQGL]PLHQWUDVXQWHPRUIUtROH
KHODED OD VDQJUH 6DEtD GHVGH KDFtD WLHPSR TXH 1LPER QR UHVSHWDED HO FyGLJR
JXHUUHURSHURLJQRUDEDTXHWDPSRFRFUH\HUDHQODH[LVWHQFLDGHO&ODQ(VWHODU
$O RWUR ODGR GHO FODUR &DUERQLOOD \ 3HFDV JXLDEDQ GHOLFDGDPHQWH D &ROD
3LQWDGDDODJXDULGDGHODFXUDQGHUD&DUERQLOODVHGHWXYRGHSURQWROHGLMRDOJR
D3HFDV\UHJUHVyFRMHDQGRDOD3HxD$OWD
²4XL]i PH QHFHVLWHV &RUD]yQ GH )XHJR ²PDXOOy² 3HUR Vp UiSLGR
7HQJRTXHFXLGDUGH&ROD3LQWDGD
(OOXJDUWHQLHQWHDVLQWLy
²*DWRV GHO &ODQ GHO 7UXHQR ²HPSH]y OHYDQWDQGR OD YR]² DFDEDPRV GH
SUHVHQFLDUDOJRHVSDQWRVRQDGLHSXHGHQHJDUOR3HURGHEHPRVWHQHUFXLGDGRFRQ
HO VLJQLILFDGR TXH GHPRV D HVWD WUDJHGLD &DUERQLOOD ¢(VWUHOOD $]XO HVWi HQ OR
FLHUWR"¢6LJQLILFDTXHHO&ODQ(VWHODUQRVKDDEDQGRQDGR"
&DUERQLOODKDEOyFRQYR]FODUDGHVGHHOSLHGHODURFD
²1R ²UHVSRQGLy² (O &ODQ (VWHODU QR PH KD PRVWUDGR QDGD TXH VXJLHUD
HVR (O FDPSDPHQWR HVWi PiV H[SXHVWR GHVGH HO LQFHQGLR GH PRGR TXH QR HV
H[WUDxRTXHHOKDOFyQKD\DYLVWRDVXSUHVD
²(QWRQFHV TXH KD\DPRV SHUGLGR D &RSLWR GH 1LHYH« ¢HV VyOR XQ
DFFLGHQWH"²SUHJXQWy&RUD]yQGH)XHJR
²6yORXQDFFLGHQWH²DVHJXUyODFXUDQGHUD²1RWLHQHQDGDTXHYHUFRQHO
&ODQ(VWHODU
&RUD]yQ GH )XHJR DGYLUWLy TXH HO FODQ HPSH]DED D UHODMDUVH ODVHJXULGDG GH
&DUERQLOOD ORV KDEtD WUDQTXLOL]DGR /RV JDWRV HVWDEDQ LPSDFWDGRV \ DSHQDGRV
SRU OD SpUGLGD GH &RSLWR GH 1LHYH SHUR ODV PLUDGDV GH WHUURU LEDQ
GHVDSDUHFLHQGR
6LQ HPEDUJR MXQWR FRQ HO DOLYLR &RUD]yQ GH )XHJR VLQWLy LQTXLHWXG
FXDQGR ORV PLHPEURV GHO FODQ VH UHFXSHUDUDQ GH OD LPSUHVLyQ HPSH]DUtDQ D
SUHJXQWDUVH SRU TXp (VWUHOOD $]XO KDEtD LGR WDQ OHMRV FRPR SDUD SURFODPDU OD
JXHUUDDVXVDQWHSDVDGRVJXHUUHURV
²*UDFLDV&DUERQLOOD²PDXOOy
/DJDWDVDFXGLyODFROD\VHGLULJLyFRMHDQGRDVXJXDULGD
&RUD]yQ GH )XHJR GLR XQ SDVR DGHODQWH HQ OR DOWR GH OD URFD \ PLUy D ORV
JDWRVTXHORREVHUYDEDQ
²+D\ DOJR PiV TXH GHER FRQWDURV ²FRPHQ]y 1R HVWDED PX\ VHJXUR GH
GHFLU DTXHOOR \D TXH (VWUHOOD $]XO LQVLVWtD HQ TXH HO &ODQ GHO 9LHQWR HUD HO
UHVSRQVDEOH GH ORV FRQHMRV PXHUWRV SHUR QR SRGtD JXDUGDU VLOHQFLR VL OR TXH
HVWDEDHQMXHJRHUDODVHJXULGDGGHOFODQ²&UHHPRVTXHKD\XQSHUURVXHOWRHQ
QXHVWUR WHUULWRULR 1R OR KHPRV YLVWR SHUR KHPRV GHWHFWDGR VX RORU HQ ODV
5RFDVGHODV6HUSLHQWHV\HQORV&XDWURÈUEROHV
8Q PXUPXOOR GH DQVLHGDG EURWy HQWUH ORV FRQJUHJDGRV 7RUPHQWD GH $UHQD
SUHJXQWy
²¢< TXp KD\ GH ORV SHUURV GH OD JUDQMD VLWXDGD PiV DOOi GHO WHUULWRULR GHO
&ODQGHO9LHQWR"4XL]iVHDXQRGHpVRV
²4XL]i ²FRQFHGLy &RUD]yQ GH )XHJR UHFRUGDQGR D ODV VDOYDMHV FULDWXUDV
TXH ORV KDEtDQ SHUVHJXLGR D 7RUPHQWD GH $UHQD \ D pO FXDQGR IXHURQ D EXVFDU D
1LPER² +DVWD TXH VH YD\D OHMRV GH DTXt ²FRQWLQXy² WHQGUHPRV TXH VHU
HVSHFLDOPHQWH FXLGDGRVRV /RV DSUHQGLFHV QR GHEHQ VDOLU VLQ XQ JXHUUHUR <
WRGRV ORV JDWRV TXH VDOJDQ GHO FDPSDPHQWR WHQGUiQ XQD WDUHD H[WUD EXVFDU
UDVWURVGHHVHSHUUR«RORUKXHOODVUHVWRVGHSUHVDV«
²< H[FUHPHQWRV ²LQWHUYLQR 0XVDUDxD² $ HVDV FULDWXUDV DVTXHURVDV QL VH
OHVRFXUUHHQWHUUDUORV
²%LHQ ²PDXOOy HO OXJDUWHQLHQWH² 6L GHVFXEUtV FXDOTXLHUD GH HVDV FRVDV
LQIRUPDGPHGHLQPHGLDWR1HFHVLWDPRVDYHULJXDUGyQGHWLHQHVXPDGULJXHUDHVH
SHUUR
0LHQWUDV GDED ODV yUGHQHV VH HVIRU]y SRU GLVLPXODU VX FUHFLHQWH WHPRU 1R
ORJUDEDPLWLJDUODVHQVDFLyQGHTXHHOERVTXHHVWDEDREVHUYiQGRORHVFRQGLHQGR
XQ HQHPLJR PRUWDO HQWUH VXV iUEROHV 3RU OR PHQRV OD DPHQD]D GH (VWUHOOD GH
7LJUH HUD XQ SHOLJUR UHDO 3HUR DTXHO SHUUR RFXOWR HUD RWUD FXHVWLyQ LQYLVLEOH H
LPSUHGHFLEOH
7UDVGHVSDFKDUDOFODQ&RUD]yQGH)XHJRVDOWyGHOD3HxD$OWD\VHGLULJLy
D OD JXDULGD GH &DUERQLOOD 'H FDPLQR YLR TXH )URQGH 'RUDGR HQWUDED HQ HO
FDPSDPHQWR FRMHDQGR FRQ =DUSD 5DXGD D OD ]DJD (O JXHUUHUR WHQtD HO SHODMH
UDORHQDOJXQRVSXQWRVSXHVKDEtDDWUDYHVDGR]DU]DOHV\PDOH]DSHUVLJXLHQGRDO
KDOFyQ $O YHU VX FDEH]D JDFKD \ VX H[SUHVLyQ DEDWLGD &RUD]yQ GH )XHJR VXSR
WRGR OR TXH QHFHVLWDED VDEHU SHUR HVSHUy D TXH HO MRYHQ VH DFHUFDUD SDUD
LQIRUPDUOH
²/RODPHQWR&RUD]yQGH)XHJR+HPRVLQWHQWDGRVHJXLUORSHURORKHPRV
SHUGLGR
²+DV KHFKR WRGR OR SRVLEOH ²FRQWHVWy HO OXJDUWHQLHQWH UHVWUHJDQGR OD
FDEH]D FRQWUD HO RPySODWR GHO MRYHQ JXHUUHUR² 1R KDEtD GHPDVLDGDV
HVSHUDQ]DV
²+D VLGR XQD SpUGLGD GH WLHPSR \ HQHUJtD ²JUXxy =DUSD 5DXGD DXQTXH
VXVRMRVUHYHODEDQVXIUXVWUDFLyQSRUQRKDEHUVDOYDGRDOFDFKRUUR
²¢'yQGHHVWi&ROD3LQWDGD"²SUHJXQWy)URQGH'RUDGR
²&RQ&DUERQLOOD$KRUDYR\DYHUFyPRVHHQFXHQWUD9RVRWURVGRVFRPHG
DOJR\OXHJRLGDGHVFDQVDU
(VSHUyDTXHORVGRVJDWRVREHGHFLHUDQDQWHVGHFRQWLQXDUKDFLDODJXDULGDGH
&DUERQLOOD 7RUPHQWD GH $UHQD VH OH XQLy &XDQGR OOHJDURQ DO FODUR GH OD
FXUDQGHUDHQFRQWUDURQD&ROD3LQWDGDWXPEDGDHQHOVXHORFRQ3HFDVDVXODGR
ODPLpQGRODFRQGXO]XUD
&DUERQLOODDSDUHFLySRUODJULHWDGHODURFDFRQXQDKRMDGREODGDHQODERFD
TXHGHMyGHODQWHGH&ROD3LQWDGD
²6HPLOODVGHDGRUPLGHUD²GLMR²&yPHWHODV&ROD3LQWDGDWHD\XGDUiQD
GRUPLU
$O SULQFLSLR &RUD]yQ GH )XHJR FUH\y TXH OD UHLQD QR OD KDEtD RtGR SHUR
OXHJR OD JDWD VH LQFRUSRUy XQ SRFR GREOy OD FDEH]D \ HPSH]y D ODPHU ODV
VHPLOODVGHODKRMD
²1RWHQGUpPiVFDFKRUURV²PDXOOyFRQYR]URQFD²$KRUDPHXQLUpDORV
YHWHUDQRV
²< HOORV WH UHFLELUiQ FRQ ORV EUD]RV DELHUWRV ²PXUPXUy 7RUPHQWD GH
$UHQDDVXODGRPLHQWUDVODVVHPLOODVLEDQVXUWLHQGRHIHFWR
&RUD]yQGH)XHJRPLUyDODJDWDFRQDGPLUDFLyQHUDXQDJXHUUHUDGLHVWUD\
pO FRQRFtD GH VREUD OR DILODGD TXH HUD VX OHQJXD SHUR WDPELpQ WHQtD XQ ODGR
WLHUQR
9ROYLy D OD UHDOLGDG FXDQGR &DUERQLOOD VH SXVR D FDUUDVSHDU /D FXUDQGHUD VH
KDEtD VLWXDGR MXQWR D pO 3RU OD IRUPD HQ TXH HVWDED PLUiQGROR HO OXJDUWHQLHQWH
VXSXVRTXHOHKDEtDGLFKRDOJR\HVWDEDHVSHUDQGRXQDUHVSXHVWD
²3HUGRQD«¢TXp"²PDXOOy
²6L QR HVWiV GHPDVLDGR RFXSDGR SDUD HVFXFKDU ²UHSOLFy &DUERQLOOD
VHFDPHQWH²KHGLFKRTXH&ROD3LQWDGDVHTXHGDUiFRQPLJRHVWDQRFKH
²%XHQD LGHD JUDFLDV ²5HFRUGy TXH OD FXUDQGHUD HVWDED FRQ &ROD 3LQWDGD
PLHQWUDVpOOHFRQWDEDDOFODQORGHOSHUURVXHOWRSRUHOERVTXH²+D\DOJRTXH
GHEHVVDEHU\WDPELpQPHJXVWDUtDTXHH[DPLQDUDVGHQXHYRD(VWUHOOD$]XO
²2K¢4XpOHRFXUUH"
+DEODQGR EDMLWR SDUD TXH 7RUPHQWD GH $UHQD QR OR R\HUD OH H[SOLFy OR GHO
SHUUR TXH PHURGHDED SRU HO ERVTXH \ TXH (VWUHOOD $]XO HVWDED FRQYHQFLGD GH
TXHHUDHO&ODQGHO9LHQWR
²(VWi PX\ FRQIXQGLGD ²FRQFOX\y² 'HEH GH HVWDUOR SDUD GHFODUDUOH OD
JXHUUDDO&ODQ(VWHODUGHHVDPDQHUD<KD\XQD$VDPEOHDGHQWURGHXQDVSRFDV
QRFKHV ¢4Xp VXFHGHUi VL VH SRQH D DFXVDU DO &ODQ GHO 9LHQWR GHODQWH GH ORV
GHPiVJDWRV"
²(VSHUD XQ PRPHQWR ²PDXOOy &DUERQLOOD² (VWiV KDEODQGR GH WX OtGHU
'HEHUtDVUHVSHWDUVXVRSLQLRQHVLQFOXVRDXQTXHQRHVWpVGHDFXHUGRFRQHOODV
²£1RVHWUDWDWDQVyORGHXQGHVDFXHUGR²SURWHVWypO²1RKD\ODPHQRU
SUXHEDGHORTXHHOODLQVLQ~D²7RUPHQWDGH$UHQD\&ROD3LQWDGDLUJXLHURQODV
RUHMDV DVt TXH EDMy HO WRQR SDUD DxDGLU² (VWUHOOD $]XO KD VLGR XQD JUDQ OtGHU
7RGRV ORV JDWRV OR VDEHQ 3HUR DKRUD« PH WHPR TXH QR SXHGR FRQILDU HQ VX
EXHQMXLFLRQRFXDQGRKDFHFRVDVVLQVHQWLGR
²$XQ DVt GHEHUtDV LQWHQWDU HQWHQGHUOD 3RU OR PHQRV PXHVWUD XQ SRFR GH
FRPSUHQVLyQKDFLDHOOD6HORPHUHFHGHWRGRVQRVRWURV
'XUDQWH XQRV VHJXQGRV &RUD]yQ GH )XHJR VH VLQWLy LQGLJQDGR SRUTXH
&DUERQLOOD TXH KDEtD VLGR VX DSUHQGL]D HVWXYLHUD KDEOiQGROH DVt 1R HUD
&DUERQLOODTXLHQKDEtDGHIHQGLGRODVGHFLVLRQHVGH(VWUHOOD$]XOQLRFXOWDGROD
FRQIXVLyQ GH VX PHQWH SDUD TXH VX FODQ VLJXLHUD FRQILDQGR HQ HOOD 3RU QR
PHQFLRQDUODVH[FXVDVTXHKDEtDWHQLGRTXHLQYHQWDUDQWHHOFODQSDUDTXHQDGLH
DGLYLQDUDVXGHELOLGDG
²¢$FDVR FUHHV TXH QR OR KH LQWHQWDGR" ²OH HVSHWy² £6L VR\ PiV
FRPSUHQVLYRPHTXHGDUpVLQSHOR
²$PtPHSDUHFHTXHWXSHORHVWiSHUIHFWDPHQWH²UHSOLFy&DUERQLOOD
²0LUD« ²&RUD]yQ GH )XHJR KL]R XQ ~OWLPR HVIXHU]R SRU UHSULPLU VX
LUULWDFLyQ²(VWUHOOD$]XOIDOWyDOD~OWLPD$VDPEOHD6LQRDVLVWHDODSUy[LPD
WRGRV ORV JDWRV GHO ERVTXH VDEUiQ TXH DOJR YD PDO ¢1R SXHGHV GDUOH DOJ~Q
UHPHGLRSDUDTXHVHYXHOYDPiVUD]RQDEOH"
²/R LQWHQWDUp SHUR KD\ XQ OtPLWH SDUD OR TXH SXHGHQ ORJUDU PLV SODQWDV
(VWUHOOD$]XOVHKDUHFXSHUDGRGHORVHIHFWRVGHOIXHJR\DORVDEHV6XSUREOHPD
HPSH]y PXFKR DQWHV GH HVR FXDQGR GHVFXEULy OD YHUGDG VREUH *DUUD GH 7LJUH
(V PD\RU HVWi FDQVDGD \ FUHH TXH HVWi SHUGLHQGR WRGR DTXHOOR HQ OR TXH FUHtD
LQFOXLGRHO&ODQ(VWHODU
²(VSHFLDOPHQWH HO &ODQ (VWHODU ²FRLQFLGLy pO² < VL (VWUHOOD $]XO« ²
6H LQWHUUXPSLy DO YHU TXH 7RUPHQWD GH $UHQD KDEtD GHMDGR D &ROD 3LQWDGD \ VH
GLULJtDKDFLDHOORV
²¢<D KDEpLV DFDEDGR GH FRQWDURV VHFUHWRV" ²PDXOOy OD JXHUUHUD FRQ YR]
FRUWDQWH 6HxDODQGR D &ROD 3LQWDGD FRQ OD FROD DxDGLy² (VWi GRUPLGD $KRUD
ODGHMDUpDWXFDUJR&DUERQLOOD
²*UDFLDVSRUWXD\XGD7RUPHQWDGH$UHQD
/DVGRVJDWDVHVWDEDQVLHQGRHGXFDGDVSHUR&RUD]yQGH)XHJRSHUFLELyTXH
QROHVFRVWDUtDPXFKRVDFDUODVXxDV6HSUHJXQWySRUTXpSHURQRWHQtDWLHPSR
SDUDSUHRFXSDUVHSRUULxDVLQVLJQLILFDQWHV
²(QWRQFHVLUHPRVDFRPHU²PDXOOy
²< GHVSXpV QHFHVLWDV GHVFDQVDU ²GLMR 7RUPHQWD GH $UHQD² /OHYDV
OHYDQWDGRGHVGHHODOED²<OHGLRXQHPSXMRQFLWRLPSXOViQGRORKDFLDHOFODUR
SULQFLSDO
$QWHVGHTXHKXELHUDDYDQ]DGRGRVSDVRV&DUERQLOODOROODPy
²0DQGDDOJRGHFDUQHIUHVFDSDUD&ROD3LQWDGD\SDUDPt6LWLHQHVWLHPSR
FODUR
²3RU VXSXHVWR TXH WHQJR WLHPSR ²&RUD]yQ GH )XHJR VH VHQWtD
GHVFRQFHUWDGR SRU OD WHQVLyQ TXH KHODED HO DLUH² 0H RFXSDUp GH HVR GH
LQPHGLDWR
²%LHQ
&DUERQLOOD DVLQWLy EUXVFDPHQWH \ pO QRWy VXV RMRV D]XOHV FODYDGRV HQ HO
ORPRPLHQWUDVFUX]DEDHOFODUR

/DV HVWUHOODV GHO 0DQWR 3ODWHDGR WLWLODEDQ HQ XQ FLHOR GHVSHMDGR \ OD OXQD OOHQD
VH KDOODED HQ OR DOWR &RUD]yQ GH )XHJR VH DJD]DSy HQ OD FLPD GH OD ODGHUD TXH
OOHYDED D ORV &XDWUR ÈUEROHV %DMR ORV FXDWUR JUDQGHV UREOHV HO VXHOR HVWDED
DOIRPEUDGR GH KRMDUDVFD TXH UHOXFtD FRQ OD SULPHUD HVFDUFKD GH OD HVWDFLyQ GH OD
FDtGD GH OD KRMD 1HJUDV VLOXHWDV IHOLQDV VH PRYtDQ GH XQ ODGR D RWUR FRQWUD HO
SiOLGRUHVSODQGRU
(Q HVD RFDVLyQ (VWUHOOD $]XO KDEtD LQVLVWLGR HQ JXLDU DO FODQ KDVWD OD
$VDPEOHD&RUD]yQGH)XHJRD~QQRHVWDEDVHJXURGHVLHUDDOJREXHQRRPDOR
3RU XQ ODGR QR WHQGUtD TXH LQYHQWDUVH H[FXVDV VREUH HOOD SHUR WDPELpQ OH
SUHRFXSDED OR TXH SXGLHUD GHFLU $ PHGLGD TXH DXPHQWDEDQ ORV SUREOHPDV GHO
&ODQGHO7UXHQRVHYROYtDPiV\PiVGLItFLOGDUODFDUDDQWHORVFODQHVULYDOHV
6LQWLyXQDSXQ]DGDGHWHPRUDODGPLWLUSDUDVtTXH\DQRFRQILDEDHQHOMXLFLRGH
VXOtGHU
6H LQFOLQy KDFLD OD JDWD EDMDQGR OD YR] SDUD TXH QR OR R\HUDQ 1LPER \
0XVDUDxD
²(VWUHOOD$]XO²PXUPXUy²¢TXpYDVD«"
&RPR VL QR OR KXELHUD RtGR OD OtGHU KL]R XQD VHxDO FRQ OD FROD ORV JDWRV
GHO FODQ VH SXVLHURQ HQ SLH SDUD GHVFHQGHU GHSULVD HQWUH ORV DUEXVWRV KDFLD OD
KRQGRQDGD &RUD]yQ GH )XHJR QR WXYR PiV UHPHGLR TXH VHJXLUORV $QWHV GH
DEDQGRQDU HO FDPSDPHQWR OD OtGHU VH KDEtD QHJDGR D KDEODU GH OD $VDPEOHD \
DKRUDVHKDEtDHVIXPDGRVX~OWLPDRSRUWXQLGDGGHKDFHUOR
(QODKRQGRQDGDKDEtDPHQRVJDWRVGHORVTXHHVSHUDED\DGYLUWLyTXHHUDQ
WRGRVGHO&ODQGHO9LHQWR\HOGHOD6RPEUD5HSDUyHQ(VWUHOOD$OWD\(VWUHOOD
GH7LJUHVHQWDGRVMXQWRVDOSLHGHOD*UDQ5RFD(VWUHOOD$]XOIXHGHUHFKDKDFLD
HOORV FRQ OD FROD WDQ UtJLGD FRPR VL VH GLULJLHUD DO HQHPLJR 6LQ VDOXGDUORV
VLTXLHUD FRQ XQ PRYLPLHQWR GH ELJRWHV VXELy D OD *UDQ 5RFD GH XQ VDOWR \ VH
DFRPRGyDOOtFRQVXSHODMHJULVD]XODGREULOODQGRDOFODURGHOXQD
&RUD]yQGH)XHJRUHVSLUyKRQGRHLQWHQWyFDOPDUVXVWHPRUHV(VWUHOOD$]XO
\DVHKDEtDFRQYHQFLGRGHTXH(VWUHOOD$OWDHUDVXHQHPLJRYHUDOOtGHUGHO&ODQ
GHO9LHQWRFKDUODQGRHQSULYDGRFRQ(VWUHOODGH7LJUHHOWUDLGRUDOTXHHOODPiV
WHPtDODKDEUtDUHDILUPDGRHQVXVFRQYLFFLRQHV
(O OXJDUWHQLHQWH REVHUYy TXH (VWUHOOD $OWD VH LQFOLQDED KDFLD (VWUHOOD GH
7LJUHSDUDGHFLUOHDOJRHOQXHYROtGHUGHO&ODQGHOD6RPEUDVDFXGLyODFRODFRQ
GHVGpQ &RUD]yQ GH )XHJR TXLVR DFHUFDUVH GLVLPXODGDPHQWH SDUD HVFXFKDU TXp
HVWDEDQ GLFLHQGR SHUR DQWHV GH TXH SXGLHUD PRYHUVH DOJXLHQ OH GLR XQ
HPSXMyQ DPLVWRVR HQ HO RPySODWR $O YROYHUVH VH HQFRQWUy FRQ %LJRWHV XQ
JXHUUHURGHO&ODQGHO9LHQWR
²+ROD²ORVDOXGy%LJRWHV²¢7HDFXHUGDVGHpVWH"
(PSXMyKDFLDGHODQWHDXQMRYHQJDWRXQDWLJUDGRFRQORVRMRVEULOODQWHV\
ODVRUHMDVHUJXLGDVGHHPRFLyQ
²(V HO KLMR GH )ORU 0DWLQDO ²H[SOLFy %LJRWHV² $KRUD HV PL DSUHQGL]«
6HOODPD(UJXLQR¢$TXHHVWiJUDQGH"
²£(OKLMRGH)ORU0DWLQDOSRUVXSXHVWR7HYLHQOD~OWLPD$VDPEOHD²$
&RUD]yQGH)XHJROHFRVWDEDFUHHUTXHDTXHOPXVFXORVRDSUHQGL]IXHUDODPLVPD
EROLWD GH SHOR D OD TXH KDEtD OOHYDGR D WUDYpV GHO 6HQGHUR $WURQDGRU FXDQGR
/iWLJR*ULV\pOFRQGXMHURQDO&ODQGHO9LHQWRDVXKRJDU
²0LPDGUHPHKDKDEODGRGHWL&RUD]yQGH)XHJR²PDXOOy(UJXLQRFRQ
WLPLGH]²'HFyPRFDUJDVWHFRQPLJR\WRGRHVR
²%XHQR PH DOHJUR GH QR WHQHU TXH FDUJDU FRQWLJR DKRUD 6L FUHFHV PiV
£SRGUiVXQLUWHDO&ODQGHO/HyQ
(UJXLQRURQURQHyFRPSODFLGR&RUD]yQGH)XHJRQRWyODFiOLGDDPLVWDGTXH
VHQWtD SRU DTXHOORV JDWRV XQD DPLVWDG TXH KDEtD VREUHYLYLGR D WRGDV ODV
UHIULHJDV\GHVDFXHUGRVGHVGHDTXHOOHMDQRYLDMH
²'HEHUtDPRV HPSH]DU OD UHXQLyQ ²PDXOOy %LJRWHV² SHUR QR KD\ QL
UDVWURGHO&ODQGHO5tR
$SHQDV KDEtD SURQXQFLDGR HVDV SDODEUDV KXER XQ PRYLPLHQWR HQWUH ORV
DUEXVWRV DO RWUR ODGR GHO FODUR \ DSDUHFLy XQ JUXSR GH JDWRV GHO &ODQ GHO 5tR
&DPLQDQGRRUJXOORVDPHQWHDODFDEH]DLED/HRSDUGLQD
²¢'yQGHHVWi(VWUHOOD'REODGD"²VHSUHJXQWy%LJRWHVHQYR]DOWD
²+H RtGR TXH HVWi HQIHUPR ²PDXOOy &RUD]yQ GH )XHJR DO TXH QR KDEtD
VRUSUHQGLGRTXH/HRSDUGLQDRFXSDUDHOOXJDUGHVXOtGHU
3RU OR TXH /iWLJR *ULV OH KDEtD FRQWDGR MXQWR DO UtR KDFtD PHGLD OXQD QR
HVSHUDEDTXHVXOtGHUHVWXYLHUDOREDVWDQWHELHQSDUDDVLVWLUDOD$VDPEOHD
/HRSDUGLQD IXH GLUHFWD DO SLH GH OD *UDQ 5RFD GRQGH VH KDOODEDQ (VWUHOOD
$OWD\(VWUHOODGH7LJUH,QFOLQyODFDEH]DFRUWpVPHQWH\VHVHQWyMXQWRDHOORV
&RUD]yQ GH )XHJR GHPDVLDGR OHMRV SDUD RtU OR TXH GHFtDQ YLR TXH XQ
JXHUUHURJULVVHDFHUFDEDFUX]DQGRHOFODUR
²£/iWLJR*ULV²PDXOOyFDOXURVDPHQWH²&UHtDTXHQRWHSHUPLWtDQDFXGLU
DODV$VDPEOHDV
²$Vt HUD ²FRQWHVWy VX DPLJR HQWUHFKRFDQGR OD QDUL] FRQ OD VX\D² 3HUR
3HGUL]RKDGLFKRTXHGHEtDWHQHUODRSRUWXQLGDGGHGHPRVWUDUPLOHDOWDG
²¢3HGUL]R" ²+DEtD YLVWR D ORV GRV KLMRV GH (VWUHOOD $]XO 3HGUL]R \ VX
KHUPDQD 9DKDULQD HQWUH ORV JDWRV TXH VHJXtDQ D /HRSDUGLQD² ¢< TXp WLHQH pO
TXHGHFLU"
²3HGUL]RHVQXHVWURQXHYROXJDUWHQLHQWH²PDXOOy/iWLJR*ULV\IUXQFLyHO
HQWUHFHMR²$KFODURW~QRORVDEHV(VWUHOOD'REODGDPXULyKDFHGRVQRFKHV
$KRUDQXHVWUDOtGHUHV(VWUHOOD/HRSDUGLQD
&RUD]yQ GH )XHJR JXDUGy VLOHQFLR XQ PRPHQWR UHFRUGDQGR DO VROHPQH
DQFLDQRTXHKDEtDD\XGDGRDO&ODQGHO7UXHQRGXUDQWHHOLQFHQGLR/DQRWLFLDGH
VXPXHUWHQRORSLOOySRUVRUSUHVDSHURDXQDVtVLQWLyXQDSXQ]DGDGHGHVD]yQ
(VWUHOOD /HRSDUGLQD VHUtD XQD OtGHU IXHUWH EXHQD SDUD HO &ODQ GHO 5tR SHUR QR
VHQWtDQLQJ~QDSUHFLRSRUHO&ODQGHO7UXHQR
²(VWUHOOD /HRSDUGLQD \D KD HPSH]DGR D UHRUJDQL]DU HO FODQ DXQTXH DSHQDV
KDSDVDGRXQGtDGHVGHTXHIXHDOD3LHGUD/XQDUSDUDKDEODUFRQHO&ODQ(VWHODU
²FRQWLQXy /iWLJR *ULV KDFLHQGR XQD PXHFD² (VWi VXSHUYLVDQGR HO
HQWUHQDPLHQWR GH ORV DSUHQGLFHV GLVSRQLHQGR PiV SDWUXOODV $K« ²6H
LQWHUUXPSLy\HPSH]yDDPDVDUHOVXHORFRQODVSDWDV
²£/iWLJR*ULV²&RUD]yQGH)XHJRVHDODUPyDQWHODHYLGHQWHDJLWDFLyQGH
VXDPLJR²¢4XpVXFHGH"
(OJXHUUHURJULVORPLUyFRQDQJXVWLDHQVXVRMRVDPDULOORV
²+D\ DOJR TXH GHEHUtDV VDEHU &RUD]yQ GH )XHJR ²/DQ]y XQD PLUDGD
DOUHGHGRUSDUDDVHJXUDUVHGHTXHQRKDEtDJDWRVGHO&ODQGHO5tRFHUFD²'HVGH
HOLQFHQGLR(VWUHOOD/HRSDUGLQDHVWiSODQHDQGRUHFXSHUDUODV5RFDV6ROHDGDV
²<R« \R FUHR TXH QR GHEHUtDV FRQWDUPH HVR ²EDOEXFHy &RUD]yQ GH
)XHJR
/DV 5RFDV 6ROHDGDV HUDQ XQ WHUULWRULR ODUJDPHQWH GLVSXWDGR HQ OD IURQWHUD
HQWUH ORV GRV FODQHV &RUD]yQ GH 5REOH \ &ROD 5RMD DQWLJXR OXJDUWHQLHQWH GHO
&ODQ GHO 7UXHQR KDEtDQ PXHUWR HQ XQD EDWDOOD SRU HVD ]RQD 4XH VX DPLJR OH
FRQWDUDODVLQWHQFLRQHVGHODQXHYDOtGHUHUDXQDFWRGHWUDLFLyQTXHLEDHQFRQWUD
GHOFyGLJRJXHUUHUR
²/R Vp ²/iWLJR *ULV QR SRGtD PLUDUOR D ORV RMRV \ VX YR] WHPEODED SRU
ODJUDYHGDGGHORTXHHVWDEDKDFLHQGR²+HLQWHQWDGRVHUOHDODO&ODQGHO5tR«
£QLQJ~QJDWRORKDEUtDLQWHQWDGRFRQPiVDKtQFR²6XWRQRLEDVXELHQGRSRUOD
GHVHVSHUDFLyQ SHUR FRQVLJXLy FRQWURODUVH \ FRQWLQXDU HQ YR] PiV EDMD² 3HUR
QRSXHGRTXHGDUPHGHSDWDVFUX]DGDVPLHQWUDV(VWUHOOD/HRSDUGLQDSODQHDDWDFDU
DO&ODQGHO7UXHQR6LHVWRFXOPLQDHQXQDEDWDOODQRVpTXpYR\DKDFHU
&RUD]yQ GH )XHJR VH OH DUULPy SURFXUDQGR UHFRQIRUWDUOR 'HVGH TXH /iWLJR
*ULV FUX]y HO UtR pO KDEtD VDELGR TXH WDUGH R WHPSUDQR VX DPLJR WHQGUtD TXH
DIURQWDUODGXUDSUXHEDGHOXFKDUFRQWUDVXFODQGHQDFLPLHQWR$KRUDSDUHFtDTXH
HVHGtDHVWDEDPX\FHUFD
²¢&XiQGRVHSURGXFLUiHODWDTXH"²SUHJXQWy
/iWLJR*ULVQHJyFRQODFDEH]D
²1R WHQJR QL LGHD $XQTXH (VWUHOOD /HRSDUGLQD OR KXELHUD GHFLGLGR \D QR
PHORGLUtD<RVyORFRQR]FRVXVSODQHVSRUORTXHGLFHQRWURVJXHUUHURV3HUR
VLTXLHUHVYHUpTXpSXHGRDYHULJXDU
$ &RUD]yQ GH )XHJR OR HQWXVLDVPDED OD LGHD GH WHQHU XQ HVStD HQ HO
FDPSDPHQWR GHO &ODQ GHO 5tR SHUR FRPSUHQGLy HO HVSDQWRVR ULHVJR TXH HVWDUtD
FRUULHQGR VX DPLJR 1R SRGtD SRQHUOR HQ VHPHMDQWH SHOLJUR QL HPSHRUDU VX
SUREOHPD GH OHDOWDGHV GLYLGLGDV $ PHQRV TXH HO &ODQ GHO 7UXHQR DWDFDUD
SULPHUR ²FRVD TXH pO QR TXHUtD KDFHU² WHQGUtDQ TXH OLGLDU FRQ HVD DPHQD]D
FXDQGRVHSUHVHQWDUD
²1R HV GHPDVLDGR SHOLJURVR ²FRQWHVWy SRU ILQ² 7H DJUDGH]FR OD
DGYHUWHQFLDSHURSLHQVDHQTXpWHKDUtD(VWUHOOD/HRSDUGLQDVLVHHQWHUDUD<DQR
OH FDHV GHPDVLDGR ELHQ /HV GLUp D ODV SDUWLGDV GH FD]D TXH LQVSHFFLRQHQ ODV
5RFDV 6ROHDGDV HQ EXVFD GH RORUHV GHO &ODQ GHO 5tR \ PH DVHJXUDUp GH TXH
QXHVWUDVPDUFDVRORURVDVVHDQIXHUWHVSRUDOOt
/R LQWHUUXPSLy XQ PDXOOLGR HQ OR DOWR GH OD *UDQ 5RFD $O YROYHUVH YLR
TXHORVRWURVWUHVOtGHUHVVHKDEtDQXQLGRD(VWUHOOD$]XOTXHVHQHJDEDDPLUDU
D(VWUHOODGH7LJUH\HVWDEDQHVSHUDQGRDTXHHPSH]DUDODUHXQLyQ&XDQGRORV
JDWRVFRQJUHJDGRVJXDUGDURQVLOHQFLR(VWUHOODGH7LJUHKL]RXQDVHxDD(VWUHOOD
/HRSDUGLQD SDUD TXH KDEODVH HQ SULPHU OXJDU /D DWLJUDGD GRUDGD DYDQ]y KDVWD HO
ERUGHGHODURFD\PLUyKDFLDDEDMR
²1XHVWUR DQWLJXR OtGHU (VWUHOOD 'REODGD KD LGR D XQLUVH FRQ HO &ODQ
(VWHODU ²DQXQFLy² )XH XQ OtGHU QREOH \ WRGR HO FODQ ODPHQWD VX PXHUWH
$KRUD OD OtGHU GHO &ODQ GHO 5tR VR\ \R \ 3HGUL]R HV PL OXJDUWHQLHQWH $QRFKH
YLDMpKDVWDODV5RFDV$OWDV\UHFLEtODVQXHYHYLGDVTXHFRQFHGHHO&ODQ(VWHODU
²)HOLFLGDGHV²PDXOOy(VWUHOODGH7LJUH
²7RGRVORVFODQHVHFKDUiQGHPHQRVD(VWUHOOD'REODGD²GLMR(VWUHOOD$OWD
² (V PL GHVHR SRU HO &ODQ (VWHODU TXH HO &ODQ GHO 5tR SURVSHUH EDMR WX
OLGHUD]JR
(VWUHOOD/HRSDUGLQDOHVGLRODVJUDFLDVDORVGRV\PLUyH[SHFWDQWHD(VWUHOOD
$]XO SHUR pVWD WHQtD OD YLVWD ILMD HQ OD KRQGRQDGD 0RVWUDED XQD H[SUHVLyQ GH
RUJXOOR DO VHJXLU VX PLUDGD &RUD]yQ GH )XHJR GHVFXEULy TXH HVWDED
FRQWHPSODQGR D 3HGUL]R $O OXJDUWHQLHQWH OR LPSDFWy OD REYLD DGPLUDFLyQ GH
(VWUHOOD$]XOSRUVXKLMR\VHOHKHOyODVDQJUHDOUHFRUGDUTXH(VWUHOODGH7LJUH
VDEtD TXH XQ SDU GH FDFKRUURV GHO &ODQ GHO 5tR SURFHGtDQ GHO &ODQ GHO 7UXHQR
<HQHVHPRPHQWRHOHQRUPHDWLJUDGRHVWDEDREVHUYDQGRDODOtGHUFRQH[SUHVLyQ
SHQVDWLYD¢&XiQWRWDUGDUtDHQDGLYLQDUTXLpQHUDODPDGUHGHHVRVFDFKRUURV"
²7HQJRXQDQRWLFLDPiV²FRQWLQXy(VWUHOOD/HRSDUGLQDGHFLGLHQGRTXH\D
KDEtD HVSHUDGR EDVWDQWH D TXH KDEODUD (VWUHOOD $]XO² +D PXHUWR QXHVWUD
YHWHUDQD7DERUD
&RUD]yQ GH )XHJR LUJXLy ODV RUHMDV 6H SUHJXQWy TXp KDEUtDQ FRQWDGR
9DKDULQD \ /iWLJR *ULV D VX OtGHU VREUH OD PXHUWH GH 7DERUD \ VL pO PLVPR
KDEUtD GHMDGR VX RORU HQ HO FDGiYHU (VWUHOOD /HRSDUGLQD SRGUtD XWLOL]DU HVR SDUD
DFXVDU DO &ODQ GHO 7UXHQR GH KDEHU DVHVLQDGR D OD YLHMD JDWD \ DVt VX FODQ
WHQGUtDXQDH[FXVDSDUDDWDFDU
3HURODQXHYDOtGHUVHOLPLWyDGHFLU
²)XH XQD JXHUUHUD YDOLHQWH \ WXYR PXFKRV FDFKRUURV ²+L]R XQD SDXVD
SDUD PLUDU FRQ DIHFWR D 9DKDULQD \ 3HGUL]R² (O &ODQ GHO 5tR ODPHQWD VX
SpUGLGD²FRQFOX\y
&RUD]yQ GH )XHJR VH UHODMy SHUR YROYLy D SRQHUVH WHQVR FXDQGR (VWUHOOD GH
7LJUH GLR XQ SDVR DGHODQWH ¢,UtD D DQXQFLDU TXH VDEtD OR GH ORV GRV KLMRV GH
7DERUD"
3DUD VX DOLYLR (VWUHOOD GH 7LJUH QR PHQFLRQy HO VHFUHWR (Q YH] GH HVR
FRQWy ODV QRYHGDGHV GH VX FODQ FDFKRUURV TXH VH KDEtDQ FRQYHUWLGR HQ
DSUHQGLFHV \ HO QDFLPLHQWR GH XQD QXHYD FDPDGD GHWDOOHV TXH PRVWUDEDQ FyPR
HO &ODQ GH OD 6RPEUD HPSH]DED D UHFXSHUDU VX IXHU]D SHUR QDGD TXH VXJLULHUD
KRVWLOLGDGKDFLDQLQJ~QRWURFODQ
&RUD]yQ GH )XHJR VH VLQWLy HVSHUDQ]DGR GH QXHYR $ OR PHMRU QR KDEtD
QHFHVLGDGGHSUHRFXSDUVHSRU(VWUHOODGH7LJUH6HUtDXQDOLYLRROYLGDUVHGHpO\
FRQFHQWUDUVH HQ OD DPHQD]D GHO SHUUR VXHOWR TXH DFHFKDED HQ HO ERVTXH 3HUR
OXHJR UHFRUGy HO EUXWDO WUDWR GH (VWUHOOD GH 7LJUH D 7DERUD TXH KDEtD
GHVHPERFDGRHQVXPXHUWH\VXVUHFHORVUHJUHVDURQ
&XDQGR HO OtGHU GHO &ODQ GH OD 6RPEUD WHUPLQy GH KDEODU (VWUHOOD $OWD VH
GLVSXVRDRFXSDUVXOXJDUSHUR(VWUHOOD$]XOVHFRORFyGHODQWHGHpO
²<R KDEODUp DKRUD ²JUXxy OD JDWD PLUiQGROR FRQ GXUH]D < DYDQ]y KDVWD
HO ERUGH GH OD URFD² *DWRV GH WRGRV ORV FODQHV ²HPSH]y FRQ YR] IUtDPHQWH
LUDFXQGD²WUDLJRQRWLFLDVGHXQURER*XHUUHURVGHO&ODQGHO9LHQWRKDQHVWDGR
FD]DQGRHQHOWHUULWRULRGHO&ODQGHO7UXHQR
$ &RUD]yQ GH )XHJR VH OH HQFRJLy HO HVWyPDJR FXDQGR XQ DXOOLGR IXULRVR
EURWyHQODKRQGRQDGD/RVJDWRVGHO&ODQGHO9LHQWRVHOHYDQWDURQGHXQVDOWR
QHJDQGRUDELRVDPHQWHODDFXVDFLyQGHODOtGHU
1LPER URGHy D GRV JUDQGHV JXHUUHURV \ VH GHWXYR DO ODGR GH &RUD]yQ GH
)XHJRVXVRMRVD]XOHVHVWDEDQGLODWDGRVGHDVRPEUR\QHUYLRVLVPR
²£(O&ODQGHO9LHQWR²PDXOOy²¢'HTXpHVWiKDEODQGR(VWUHOOD$]XO"
²£6LOHQFLR ²OH HVSHWy HO OXJDUWHQLHQWH \ PLUy GH UHRMR D %LJRWHV
WHPLHQGR TXH KXELHUD RtGR D 1LPER SHUR HO JXHUUHUR DWLJUDGR VH KDEtD
OHYDQWDGRJDxHQGRGHVDILDQWHD(VWUHOOD$]XO
²£'HPXpVWUDOR ²H[FODPy %LJRWHV FRQ HO SHOR HUL]DGR² £'HPXHVWUD TXH
HO&ODQGHO9LHQWRVHKDOOHYDGRVLTXLHUDXQUDWyQ
²7HQJR SUXHEDV ²/RV RMRV GH OD OtGHU DUGtDQ FRQ XQ IXHJR IUtR²
1XHVWUDV SDWUXOODV KDQ HQFRQWUDGR UHVWRV GH FRQHMRV HVSDUFLGRV QR PX\ OHMRV GH
DTXt
²¢< D HVR OR OODPDV SUXHEDV" ²(VWUHOOD $OWD VH DEULy SDVR KDVWD HQFDUDUVH
FRQ HOOD² ¢$FDVR KDV YLVWR D PLV JDWRV HQ WX WHUULWRULR" ¢+DQ FDSWDGR WXV
SDWUXOODVRORUGHO&ODQGHO9LHQWR"
²1R QHFHVLWR YHU QL ROHU D ORV ODGURQHV SDUD VDEHU OR TXH KDQ KHFKR ²
UHSOLFy OD OtGHU² 7RGRV ORV JDWRV VDEHQ TXH VyOR HO &ODQ GHO 9LHQWR FD]D
FRQHMRV
&RUD]yQGH)XHJRWHQVyORVP~VFXORV\VDFyODVXxDVLQVWLQWLYDPHQWH
²1RVRQPiVTXHSDWUDxDV²LQVLVWLy(VWUHOOD$OWD6XSHOREODQFR\QHJUR
HVWDED HUL]DGR \ PRVWUy ORV FROPLOORV FRQ XQ JUXxLGR² (O &ODQ GHO 9LHQWR
WDPELpQKDSHUGLGRSUHVDV1RVRWURVWDPELpQKHPRVHQFRQWUDGRUHVWRVGHFRQHMR
HQ QXHVWUR WHUULWRULR < KD\ PXFKRV PHQRV FRQHMRV GH OR KDELWXDO HQ HVWD
HVWDFLyQ£<RWHDFXVRDWL(VWUHOOD$]XOGHSHUPLWLUTXHWXVJXHUUHURVFDFHQHQ
PLVWLHUUDV\GHODQ]DUDFXVDFLRQHVIDOVDVDILQGHHQFXEULUHOURER
²(VR SDUHFH PXFKR PiV SUREDEOH ²LQWHUYLQR (VWUHOOD GH 7LJUH FRQ XQ
IXOJRU HQ VXV RMRV iPEDU² 7RGRV VDEHQ TXH HQ HO WHUULWRULR GHO &ODQ GHO
7UXHQR HVFDVHDQ ODV SUHVDV GHVGH HO LQFHQGLR 7X FODQ HVWi KDPEULHQWR (VWUHOOD
$]XO \ DOJXQRV GH WXV JXHUUHURV FRQRFHQ PX\ ELHQ ODV WLHUUDV GHO &ODQ GHO
9LHQWR
&RUD]yQ GH )XHJR VLQWLy OD PLUDGD GHO OtGHU GHO &ODQ GH OD 6RPEUD \ VXSR
TXHVHHVWDEDUHILULHQGRD/iWLJR*ULV\DpO
(VWUHOOD$]XOVHYROYLyHQUHGRQGRSDUDHQIUHQWDUVHD(VWUHOODGH7LJUH
²£6LOHQFLR ²EXIy² 0DQWHQWH DOHMDGR GH Pt \ GH PL FODQ (VWR QR HV
DVXQWRWX\R
²(VDVXQWRGHWRGRVORVJDWRVGHOERVTXH²FRQWHVWy(VWUHOODGH7LJUHFRQ
FDOPD²6HVXSRQHTXHOD$VDPEOHDHVXQPRPHQWRGHSD]6LHO&ODQ(VWHODU
VHGLVJXVWDWRGRVVXIULUHPRV
²£(O &ODQ (VWHODU ²UHVRSOy OD JDWD² (O &ODQ (VWHODU QRV KD GDGR OD
HVSDOGD \ OXFKDUp FRQWUD pO VL WHQJR TXH KDFHUOR /R ~QLFR TXH PH LPSRUWD HV
DOLPHQWDUDPLFODQ\QRPHTXHGDUpGHEUD]RVFUX]DGRVPLHQWUDVRWURFODQURED
QXHVWUDVSUHVDV
6XGLVFXUVRFDVLTXHGyDKRJDGRSRUORVJULWRVDWyQLWRVGHORVSUHVHQWHVTXH
HVFXFKDEDQ HVSDQWDGRV &RUD]yQ GH )XHJR PLUy KDFLD DUULED WHPLHQGR TXH HO
&ODQ(VWHODUPRVWUDUDVXIXULDFRQXQDQXEHTXHFXEULHUDOD$VDPEOHDFRPR\D
KDEtDKHFKRHQXQDRFDVLyQ3HURHOFLHORVHJXtDGHVSHMDGR¢6LJQLILFDEDHVRTXH
HO&ODQ(VWHODUKDEtDDFHSWDGRODGHFODUDFLyQGHJXHUUDGH(VWUHOOD$]XO"
/iWLJR*ULVOHGLRXQHPSXMRQFLWR
²¢4Xp OH RFXUUH D (VWUHOOD $]XO" ¢(V TXH TXLHUH SHOHDU FRQ HO &ODQ GHO
9LHQWR"¢<TXpHVWRGRHVRGHOXFKDUFRQWUDHO&ODQ(VWHODU"
²1RVpTXpHVORTXHTXLHUH²FRQWHVWyHOOXJDUWHQLHQWHHQWUHGLHQWHV
²3XHV\RFUHRTXHWLHQHUD]yQFRQORGHORVFRQHMRV¢\DTXLpQOHLPSRUWD
HVD HVW~SLGD WUDGLFLyQ GH PDQWHQHU OD SD] HQ ODV $VDPEOHDV" ²PDXOOy 1LPER
² $IURQWpPRVOR HO &ODQ (VWHODU QR HV PiV TXH OD LQYHQFLyQ GH XQ OtGHU TXH
TXHUtDTXHORVRWURVJDWRVREHGHFLHUDQSRUWHPRU
&RUD]yQ GH )XHJR PLUy FRQ GHVDSUREDFLyQ D VX DSUHQGL] SHUR QR KDEtD
WLHPSR GH GLVFXWLU VREUH VXV DQWHSDVDGRV JXHUUHURV (O FRUD]yQ OH PDUWLOOHDED
FRPRHQORVSUROHJyPHQRVGHXQDEDWDOOD$KRUD\DQRKDEtDPDQHUDGHRFXOWDU
D ORV RWURV FODQHV OD ORFXUD GH (VWUHOOD $]XO« \ OD YXOQHUDELOLGDG GHO &ODQ GHO
7UXHQR (VWUHOOD $OWD WHQtD HO SHOR HUL]DGR GH UDELD < HQ FXDQWR D (VWUHOOD
/HRSDUGLQDDXQTXHQRVHKDEtDVXPDGRDODGLVFXVLyQWHQtDODH[SUHVLyQGHXQ
IHOLQRDSXQWRGHFODYDUORVFROPLOORVHQXQDMXJRVDSLH]DGHFDUQH
&XDQGR HO PXUPXOOR GH OD KRQGRQDGD VH DSDJy (VWUHOOD $OWD ORJUy TXH VH
R\HUDVXYR]
²(VWUHOOD $]XO \R WH MXUR SRU HO &ODQ (VWHODU TXH QLQJ~Q JDWR GHO &ODQ
GHO 9LHQWR KD FD]DGR HQ WX WHUULWRULR ²DVHJXUy VDFXGLHQGR OD FROD² 3HUR VL
LQVLVWHVHQSHOHDUFRQQRVRWURVHVWDUHPRVSUHSDUDGRV
'LFKR HVR VH UHWLUy DO ERUGH GH OD URFD GiQGROH OD HVSDOGD D (VWUHOOD $]XO
FRPRXQDWDMDQWHQHJDWLYDDVHJXLUGHIHQGLpQGRVH
$QWHV GH TXH OD OtGHU GHO &ODQ GHO 7UXHQR SXGLHUD UHSOLFDU (VWUHOOD
/HRSDUGLQDGLRXQSDVRDGHODQWH
²(O LQFHQGLR IXH XQD GHVJUDFLD HVSDQWRVD ²PDXOOy² 7RGRV ORV JDWRV GHO
ERVTXH OR VDEHQ SHUR HO WX\R (VWUHOOD $]XO QR HV HO ~QLFR FODQ TXH HVWi
VXIULHQGR 9XHVWUR ERVTXH YROYHUi D VHU WDQ DEXQGDQWH HQ SUHVDV FRPR VLHPSUH
KDVLGRSHURORV'RV3DWDVKDQLQYDGLGRQXHVWUDVWLHUUDV\QRGDQVHxDOHVGHLU
D DEDQGRQDUODV (Q OD ~OWLPD HVWDFLyQ VLQ KRMDV HO UtR IXH HQYHQHQDGR \ ORV
JDWRV TXH FRPtDQ SHVFDGR HQIHUPDEDQ ¢4XLpQ SXHGH DVHJXUDUQRV TXH HVR QR
VXFHGHUi GH QXHYR" 1R SXHGR KDEODU SRU ODV QHFHVLGDGHV GHO &ODQ GHO 9LHQWR
SHUR HO GHO 5tR WLHQH PiV QHFHVLGDG GH PHMRUHV WHUUHQRV GH FD]D TXH HO GHO
7UXHQR
$OJXQRV PLHPEURV GHO &ODQ GHO 5tR DXOODURQ FRQ DSUREDFLyQ \ D &RUD]yQ
GH )XHJR VH OH HUL]y HO SHOR GH LQTXLHWXG /DQ]y XQD PLUDGD D /iWLJR *ULV
UHFRUGDQGR VX DGYHUWHQFLD VREUH ODV 5RFDV 6ROHDGDV 6X QXHYD OtGHU SUHWHQGtD
DPSOLDU VX WHUULWRULR \ OD GLUHFFLyQ OyJLFD HUD FUX]DU HO UtR KDVWD ODV WLHUUDV GHO
&ODQGHO7UXHQR(OGHVILODGHUROHFRUWDEDHOSDVRDOWHUUHQRGHO&ODQGHO9LHQWR
\WRGDVVXVGHPiVIURQWHUDVOLPLWDEDQFRQJUDQMDVGH'RV3DWDV
3HUR (VWUHOOD $]XO QR KDEtD FDSWDGR OD DPHQD]D HQFXELHUWD (Q FDPELR
LQFOLQyODFDEH]DFRQHOHJDQFLD
²7LHQHVUD]yQ(VWUHOOD/HRSDUGLQD²PDXOOy²(O&ODQGHO5tRKDYLYLGR
PRPHQWRV GLItFLOHV $XQ DVt WXV JDWRV VRQ WDQ IXHUWHV \ QREOHV TXH Vp TXH
VREUHYLYLUpLV
/DDWLJUDGDSDUHFLyGHVFRQFHUWDGD\&RUD]yQGH)XHJRSHQVyTXHHUDOyJLFR
/DDQWLJXD(VWUHOOD$]XOMDPiVKDEUtDSDVDGRSRUDOWRODDPHQD]DTXHHQFHUUDEDQ
ODVSDODEUDVGH(VWUHOOD/HRSDUGLQD
(VWUHOODGH7LJUHDYDQ]ySDUDVLWXDUVHMXQWRDODJDWDJULV
²$QWHVGHDPHQD]DUDO&ODQGHO9LHQWRSLpQVDORFRQFXLGDGR(VWUHOOD$]XO
²OHDGYLUWLy²1XQFDKDEUiSD]HQHOERVTXHVL«
(OODOHHQVHxyORVGLHQWHVJUXxHQGRFRQHOSHODMHHUL]DGRGHIXULD
²£1R PH KDEOHV GH SD] ²EXIy² 7H KH GLFKR TXH WH PDQWXYLHUDV DO
PDUJHQGHHVWR$PHQRVTXHWHKD\DVDOLDGRFRQHVHODGUyQGHDKt
(VWUHOOD$OWDVHDFHUFyDODHQIXUHFLGDOtGHU\&RUD]yQGH)XHJRVXSXVRTXH
(VWUHOOD$]XOHVWDEDKDFLHQGRXQJUDQHVIXHU]RSDUDQRODQ]DUVHDOD\XJXODUGHOD
JDWD
²6L TXLHUHV SHOHD OD WHQGUiV (VWUHOOD $]XO ²JUXxy \ VLQ HVSHUDU
UHVSXHVWDEDMyGHODURFDGHXQVDOWR
(VWUHOOD GH 7LJUH LQWHUFDPELy XQD PLUDGD FRQ (VWUHOOD /HRSDUGLQD \ DPERV
VLJXLHURQDOOtGHUGHO&ODQGHO9LHQWRGHMDQGRVRODD(VWUHOOD$]XO&RUD]yQGH
)XHJR PLUy GH QXHYR KDFLD HO FLHOR LQFDSD] GH FUHHU TXH HO &ODQ (VWHODU
SHUPDQHFLHUDLPSDVLEOH¢6LJQLILFDUtDHVRTXHHO&ODQ(VWHODUGHVHDEDXQDJXHUUD
HQWUHFODQHV"
&XDQGR (VWUHOOD $]XO GHVFHQGLy GH OD URFD HO OXJDUWHQLHQWH PLUy DOUHGHGRU
HQEXVFDGHVXVJXHUUHURV
²1LPER²OHRUGHQyFRQXUJHQFLD²ORFDOL]DDWDQWRVGHQXHVWURVJXHUUHURV
FRPR SXHGDV \ PiQGDORV DO SLH GH OD *UDQ 5RFD (VWUHOOD $]XO QHFHVLWDUi XQD
HVFROWD
6X DSUHQGL] DVLQWLy \ GHVDSDUHFLy HQWUH OD PXOWLWXG &RUD]yQ GH )XHJR YLR
FyPR3HGUL]RVHDEUtDSDVRHQWUHORVFRQJUHJDGRVKDFLD/iWLJR*ULV
²¢(VWiV OLVWR" ²PDXOOy HO OXJDUWHQLHQWH GHO &ODQ GHO 5tR² (VWUHOOD
/HRSDUGLQDTXLHUHSDUWLUGHLQPHGLDWR
²6t ²UHVSRQGLy HO JXHUUHUR JULV SRQLpQGRVH HQ SLH /H WHPEOy OD YR] DO
DxDGLU²$GLyV&RUD]yQGH)XHJR
²$GLyV²FRQWHVWy
+DEtD PXFKDV FRVDV TXH TXHUtD GHFLU SHUR GH QXHYR WXYR TXH DIURQWDU HO
KHFKR GH TXH VX DPLJR SHUWHQHFtD D RWUR FODQ \ GH TXH OD SUy[LPD YH] TXH VH
YLHUDQSRGUtDVHUHQXQFRPEDWH
$QWHV GH TXH ORV GRV JDWRV GHO &ODQ GHO 5tR VH PDUFKDUDQ &RUD]yQ GH
)XHJREXVFyGHVHVSHUDGDPHQWHODVSDODEUDVDGHFXDGDVSDUDGLULJLUVHD3HGUL]R
²)HOLFLGDGHV²OHGLMRSRUILQ²0HDOHJUDVDEHUTXH(VWUHOOD/HRSDUGLQDWH
KD HVFRJLGR FRPR OXJDUWHQLHQWH (O &ODQ GHO 7UXHQR QR TXLHUH SUREOHPDV ¢OR
VDEHVYHUGDG"
3HGUL]ROHVRVWXYRODPLUDGD
²<R WDPSRFR ²PDXOOy² 3HUR HQ RFDVLRQHV ORV SUREOHPDV OOHJDQ VLQ
TXHUHUORV
&RUD]yQGH)XHJRORVREVHUYyPLHQWUDVVHHQFDPLQDEDQDOERUGHGHOFODUR\
DGYLUWLy FRQ XQ VREUHVDOWR TXH RWUR JDWR WHQtD ORV RMRV FODYDGRV HQ HO
OXJDUWHQLHQWHGHO&ODQGHO5tR£(VWUHOODGH7LJUHQDGDPHQRV6HSUHJXQWyTXp
VLJQLILFDUtD OD PLUDGD SHQVDWLYD GHO DWLJUDGR ¢(VWDUtD HYDOXDQGR D XQ IXWXUR
DOLDGR" ¢2 VRVSHFKDED TXH 3HGUL]R HUD XQR GH ORV FDFKRUURV GH ORV TXH KDEtD
KDEODGR 7DERUD ORV TXH SURFHGtDQ GHO &ODQ GHO 7UXHQR" $O ILQ \ DO FDER WRGR
HO PXQGR VDEtD TXH 7DERUD KDEtD FULDGR D 3HGUL]R \ 9DKDULQD GH PRGR TXH
(VWUHOOD GH 7LJUH QR WDUGDUtD HQ FRPSUHQGHU TXLpQ HUD VX YHUGDGHUD PDGUH /RV
GRVKHUPDQRVVHSDUHFtDQPXFKtVLPRD(VWUHOOD$]XO
&RUD]yQ GH )XHJR HVWDED WDQ DEVRUWR TXH WDUGy XQRV LQVWDQWHV HQ GDUVH
FXHQWD GH TXH HO JDWR VHQWDGR HQ ODV VRPEUDV MXQWR D (VWUHOOD GH 7LJUH HUD
&HEUDGR &ODUR HUD OyJLFR TXH HO DPLJR PiV DQWLJXR GHO DWLJUDGR OR KXELHUD
EXVFDGR HQ OD $VDPEOHD SHUR QR OH KDFtD QLQJXQD JUDFLD 7RGDYtD QR HVWDED
VHJXURGHODOHDOWDGGH&HEUDGR
6HOHYDQWyGHXQVDOWR\VHGLULJLyKDFLDHOORV$ODFHUFDUVHR\yTXH(VWUHOOD
GH7LJUHOHSUHJXQWDEDDVXFRPSDxHUR
²¢0LVKLMRVHVWiQELHQ"
²0X\ ELHQ 6H HVWiQ KDFLHQGR JUDQGHV \ IXHUWHV« VREUH WRGR 3HTXHxR
=DU]R
²£&HEUDGR ²OR LQWHUUXPSLy &RUD]yQ GH )XHJR² /D $VDPEOHD KD
FRQFOXLGR¢RHVTXHQRWHKDVHQWHUDGR"(VWUHOOD$]XOTXHUUiSDUWLUHQVHJXLGD
²1RWHVXOIXUHV&RUD]yQGH)XHJR²UHSXVRFRQWRQRLQVROHQWH²<DYR\
²9DPRV &HEUDGR QR GHEHV KDFHU HVSHUDU D WX OXJDUWHQLHQWH ²PDXOOy
(VWUHOODGH7LJUHLQFOLQDQGRODFDEH]DDQWH&RUD]yQGH)XHJRVXPLUDGDiPEDU
HUDFXLGDGRVDPHQWHQHXWUD
(OOXJDUWHQLHQWHFUX]yHOFODURSDUDUHXQLUVHFRQ(VWUHOOD$]XOFRQ&HEUDGRD
OD]DJD(OUHVWRGHORVJXHUUHURVGHO&ODQGHO7UXHQRHVWDEDQDSLxDGRVDOUHGHGRU
GHODOtGHUUHVJXDUGiQGRODGHODVPLUDGDVKRVWLOHV\ODVPXUPXUDFLRQHVGHO&ODQ
GHO 9LHQWR /RV RMRV D]XOHV GH OD JDWD VHJXtDQ FHQWHOOHDQGR GHVDILDQWHV \
&RUD]yQ GH )XHJR FRPSUHQGLy FRQ GHVD]yQ TXH OD JXHUUD HQWUH DPERV FODQHV
SRGUtDQRHVWDUOHMRV

(OVROVHHOHYDEDVREUHORViUEROHVFXDQGR&RUD]yQGH)XHJRVDOLyGHODJXDULGD
GH ORV JXHUUHURV 7UDV VDFXGLUVH XQ WUR]R GH KRMD GHO SHOR LQVSLUy HO DLUH IUtR \
HVWLUyODVSDWDVGHODQWHUDV
'HVSXpVGHOD$VDPEOHDGHODQRFKHDQWHULRUFDVLVHVRUSUHQGLyDOYHUTXHOD
YLGD GHO FDPSDPHQWR VH GHVDUUROODED FRPR GH FRVWXPEUH &HQLFLHQWR \ 1LPER
HVWDEDQ DWDUHDGRV UHOOHQDQGR FRQ SDOLWRV HO PXUR H[WHULRU )ORU 'RUDGD \ 6DXFH
REVHUYDEDQ D VXV FDFKRUURV GHVGH OD HQWUDGD GH OD PDWHUQLGDG GRQGH &HQWHOOLQD
VH KDEtD GHWHQLGR D MXJDU FRQ HOORV < 7RUPHQWD %ODQFD HVWDED HQWUDQGR HQ HO
FODURFRQODERFDOOHQDGHFDUQHIUHVFD&RUD]yQGH)XHJRSRGtDQRWDUODWHQVLyQ
HQHODLUHSHURGHPRPHQWRVXVWHPRUHVDXQDWDTXHSDUHFtDQKDEHUTXHGDGRHQ
QDGD
0LUy DOUHGHGRU EXVFDQGR D 7RUPHQWD GH $UHQD TXH KDEtD HQFDEH]DGR OD
SDWUXOODGHODOEDSHURSRUORYLVWRD~QQRKDEtDUHJUHVDGR/DJXHUUHUDQRKDEtD
IRUPDGR SDUWH GH ORV DVLVWHQWHV D OD $VDPEOHD \ &RUD]yQ GH )XHJR DQKHODED
FRQWDUOHORTXHKDEtDVXFHGLGR
²£&RUD]yQ GH )XHJR ²(UD (VWUHOOD $]XO TXH HVWDED FUX]DQGR HO FODUR
GHVGHVXJXDULGD
²¢4XpRFXUUH"
/DJDWDKL]RXQJHVWRFRQODFDEH]D
²9DPRVDPLJXDULGD7HQHPRVTXHKDEODU
0LHQWUDVODVHJXtDHOMRYHQUHSDUyHQVXVQHUYLRVRVSDVRV\HQODVVDFXGLGDV
GH VX FROD 'DED OD LPSUHVLyQ GH TXH HVWXYLHUD D SXQWR GH OLEUDU XQD EDWDOOD
DXQTXHQRKDEtDQLQJ~QHQHPLJRDODYLVWD
$OOOHJDUDODFXHYDODJDWDJULVVHGLULJLyDVXOHFKR\VHVHQWyDOOtIUHQWHD
&RUD]yQGH)XHJR
²$QRFKH RtVWH DO KLSyFULWD GH (VWUHOOD $OWD ²EXIy² 6H QHJy D DGPLWLU
TXH VXV JDWRV KDQ HVWDGR UREDQGR QXHVWUDV SUHVDV GH PRGR TXH VyOR KD\ XQD
FRVDTXHHO&ODQGHO7UXHQRSXHGDKDFHU£'HEHPRVDWDFDU
(OMRYHQJDWRVHTXHGyERTXLDELHUWR
²3H« SHUR (VWUHOOD $]XO ²WDUWDPXGHy² £QR SRGHPRV KDFHU HVR
1XHVWUR FODQ QR HVWi OR EDVWDQWH IXHUWH ²5HFRUGy TXH SRGUtDQ WHQHU FXDWUR
JXHUUHURVPiVVLODOtGHUKXELHUDDFFHGLGRDDVFHQGHUDORVDSUHQGLFHVSHURQRVH
DWUHYLy D PHQFLRQDUOR² 1R SRGHPRV SHUPLWLUQRV WHQHU JXHUUHURV KHULGRV R
LQFOXVRPXHUWRV
/DJDWDFODYyVXVRMRVHQpOFRQILHUDKRVWLOLGDG
²¢(VWiV GLFLHQGR TXH HO &ODQ GHO 7UXHQR HV GHPDVLDGR GpELO SDUD
GHIHQGHUVH"
²'HIHQGHUVH HV PX\ GLVWLQWR GH ODQ]DU XQ DWDTXH $GHPiV QR KD\
DXWpQWLFDVSUXHEDVGHTXHHO&ODQGHO9LHQWRKD\DUREDGR«
(VWUHOOD$]XOHQVHxyORVFROPLOORV6HOHHUL]yHOSHORDOOHYDQWDUVH\GDUXQ
SDVRDPHQD]DGRUKDFLDHOOXJDUWHQLHQWH
²¢0HHVWiVFXHVWLRQDQGR"²JUXxy
&RUD]yQGH)XHJRDJXDQWyHOWLSRFRQHVIXHU]R
²1R TXLHUR XQ GHUUDPDPLHQWR GH VDQJUH LQQHFHVDULR ²GLMR TXHGDPHQWH²
7RGRV ORV LQGLFLRV QRV GLFHQ TXH KD\ XQ SHUUR VXHOWR HQ HO ERVTXH \ TXH HV pO
TXLHQKDHVWDGRFD]DQGRFRQHMRV
²£< \R WH GLJR TXH ORV SHUURV QR VH SDVHDQ SRU DKt VRORV 9LHQHQ \ VH YDQ
FRQVXV'RV3DWDV
²(QWRQFHV¢GHGyQGHSURFHGHHORORUDSHUUR"
²£6LOHQFLR ²(VWUHOOD $]XO EODQGLy XQD ]DUSD \ QR KLULy D &RUD]yQ GH
)XHJRHQODQDUL]SRUORVSHORV(OMRYHQLQWHQWyQRPRYHUVH²9LDMDUHPRVHVWD
QRFKH\DWDFDUHPRVDO&ODQGHO9LHQWRDODPDQHFHU
$O OXJDUWHQLHQWH OH GLR XQ YXHOFR HO FRUD]yQ 3DUD XQ JXHUUHUR HUD XQ KRQRU
OXFKDUSRUVXFODQSHURQXQFDVHKDEtDYLVWRDQWHXQDEDWDOODWDQLQMXVWDFRPROD
TXHSURSRQtDVXOtGHU1RTXHUtDTXHVHGHUUDPDUDVDQJUHGHQLQJ~QFODQVLQXQD
EXHQDUD]yQ
²¢0H KDV RtGR &RUD]yQ GH )XHJR" (VFRJH D ORV JXHUUHURV \ GDOHV ODV
yUGHQHVQHFHVDULDV'HEHQHVWDUSUHSDUDGRVSDUDFXDQGRVHSRQJDODOXQD
6XV RMRV HUDQ OODPDV D]XOHV \ HO MRYHQ FDVL WHPLy TXH SXGLHUDQ FRQYHUWLUOR
HQ XQ PRQWyQ GH FHQL]DV DO LJXDO TXH HO LQFHQGLR TXH KDEtD GHVWUXLGR HO
ERVTXH
²6t(VWUHOOD$]XOSHUR«²HPSH]y
²¢$FDVRWLHQHVPLHGRGHO&ODQGHO9LHQWR"²OHHVSHWyODYLHMDOtGHU²¢2
HV TXH HVWiV WDQ DFRVWXPEUDGR D DFKLFDUWH DQWH HO &ODQ (VWHODU TXH QR GHVHDV
GHVDILDUORSDUDOXFKDUSRUORVGHUHFKRVGHWXFODQ"²6HHQFDPLQyDXQH[WUHPR
GH OD JXDULGD GLR PHGLD YXHOWD \ UHWURFHGLy GH QXHYR SDUD DFHUFDU OD FDUD D VX
OXJDUWHQLHQWH² 0H GHFHSFLRQDV W~ SUHFLVDPHQWH ¢&yPR YR\ D FUHHU TXH
FRPEDWLUiV FRQ WRGDV WXV IXHU]DV VL FXHVWLRQDV PLV yUGHQHV GH HVWD PDQHUD" ²
EXIy²1RPHGHMDVRSFLyQ&RUD]yQGH)XHJR<RPLVPDGLULJLUpHODWDTXH
(O MRYHQ SDUSDGHy GHVFRQFHUWDGR (VWUHOOD $]XO HVWDED HQYHMHFLHQGR \
SHUGLHQGR IXHU]D VH KDOODED HQ VX ~OWLPD YLGD QR SHQVDED FRQ FODULGDG 3HUR
IUHQWH D VX IXULD IXH LQFDSD] GH GHFLU QDGD \ VH OLPLWy D EDMDU OD FDEH]D
UHVSHWXRVDPHQWH
²&RPRSUHILHUDV(VWUHOOD$]XO
²(QWRQFHVYHDKDFHUORTXHWHKHRUGHQDGR
/DOtGHUPDQWXYRVXILHUDPLUDGDFODYDGDHQHOMRYHQPLHQWUDVpVWHVDOtDGHOD
JXDULGD
²9HQGUiV FRQ QRVRWURV SHUR UHFXHUGD TXH HVWDUp REVHUYiQGRWH ²JUXxy D
VXVHVSDOGDV
8QD YH] HQ HO FODUR &RUD]yQ GH )XHJR VH HVWUHPHFLy FRPR VL DFDEDUD GH
HPHUJHUGHDJXDVKHODGDV6XREOLJDFLyQHUDHOHJLUDORVJXHUUHURVSDUDHODWDTXH
DO&ODQGHO9LHQWR\H[SOLFDUOHVODVyUGHQHVGH(VWUHOOD$]XOSDUDTXHHVWXYLHVHQ
OLVWRVSDUDSDUWLUHQFXDQWRVHHVFRQGLHUDODOXQD6LQHPEDUJRWRGRV\FDGDXQR
GH VXV SHORV SURWHVWDEDQ SRU DTXHOOR (UD XQ SHUUR HO TXH KDEtD UREDGR ORV
FRQHMRVQRHO&ODQGHO9LHQWR£(O&ODQ(VWHODUQRSRGtDTXHUHUTXHVHDWDFDUDD
XQFODQLQRFHQWH(VWUHOOD$]XOHVWDEDFRPSOHWDPHQWHHTXLYRFDGD
6XV SDVRV OR OOHYDURQ D OD JXDULGD GH &DUERQLOOD $ OR PHMRU HOOD SRGtD
DFRQVHMDUOR&RQVXVDELGXUtD\VXYtQFXORHVSHFLDOFRQHO&ODQ(VWHODUTXL]iOD
FXUDQGHUD SRGUtD YHU HO PHMRU FDPLQR D VHJXLU 3HUR FXDQGR OOHJy DO FODUR GH
&DUERQLOOD\ODOODPyQRREWXYRUHVSXHVWD6HDVRPySRUODJULHWDGHODURFDOD
JXDULGD HVWDED YDFtD H[FHSWR SRU ORV SXOFURV PRQWRQHV GH KLHUEDV D OR ODUJR GH
XQDSDUHG
$O VDOLU SRU HO W~QHO GH KHOHFKRV QR PX\ VHJXUR GH TXp KDFHU D
FRQWLQXDFLyQYLRD(VSLQRFDUJDGRFRQPXVJRSDUDHOOHFKRGHORVYHWHUDQRV(O
DSUHQGL]GHMyVXFDUJDHQHOVXHORDOYHUOR\PDXOOy
²&DUERQLOODKDVDOLGRDUHFROHFWDUKLHUEDV&RUD]yQGH)XHJR
²¢$GyQGH" ²SUHJXQWy pO 6L HUD FHUFD GHO FDPSDPHQWR SRGUtD LU D
EXVFDUOD
3HUR(VSLQRVHHQFRJLyGHKRPEURV
²1RORVpORVLHQWR²<UHFRJLyHOPXVJRSDUDVHJXLUVXFDPLQR
&RUD]yQ GH )XHJR VH TXHGy DOOt XQRV LQVWDQWHV FRQ OD FDEH]D GiQGROH
YXHOWDV GH WHPRU \ FRQIXVLyQ 1R SRGtD SHGLU FRQVHMR D QLQJ~Q RWUR JDWR
SRUTXH XQ OXJDUWHQLHQWH MDPiV GHEtD SRQHU HQ GXGD ODV yUGHQHV GH VX OtGHU 1L
VLTXLHUDSRGtDKDEODUFRQ7RUPHQWDGH$UHQDSRUPXFKRTXHORTXLVLHUDSRUTXH
HOFyGLJRJXHUUHURODREOLJDEDDREHGHFHUDVXOtGHU6yORTXHGDEDXQDHVSHUDQ]D
6HHQFDPLQyGHVSDFLRDODJXDULGDGHORVJXHUUHURV\VHHQFRQWUyFRQ3HFDV
TXHHVWDEDVDOLHQGRHQHVHPRPHQWR
²9R\ D GRUPLU XQ SRFR ²H[SOLFy &RUD]yQ GH )XHJR DO SHUFLELU VX PLUDGD
LQTXLVLWLYD² 4XLHUR HVWDU IUHVFR SDUD OD SDWUXOOD QRFWXUQD ²6H VLQWLy LQFDSD]
GHFRQWDUOHORTXHHQUHDOLGDGHVWDEDSODQHDGRSDUDHVDQRFKH
/RVRMRVGH3HFDVVHGXOFLILFDURQFRPSUHQVLYRV
²3DUHFHV XQ SRFR FDQVDGR ²PDXOOy² (VWiV WUDEDMDQGR GHPDVLDGR
&RUD]yQGH)XHJR
/DJDWDOHGLRXQODPHWD]RHQODRUHMD\VHGLULJLyDOPRQWyQGHFDUQHIUHVFD
3DUDVXDOLYLRQRKDEtDQLQJ~QRWURJXHUUHURHQODJXDULGDDVtTXHQRWXYRTXH
UHVSRQGHU D PiV SUHJXQWDV PLHQWUDV VH RYLOODED VREUH PXVJR \ KHOHFKR 6L
ORJUDED GRUPLU XQ SRFR D OR PHMRU FRQVHJXtD FRQWDFWDU FRQ -DVSHDGD \ SHGLUOH
TXHORJXLDUD
(QWRQFHV UHFRUGy VX DQWHULRU VXHxR FXDQGR EXVFDED D -DVSHDGD HQ OD
RVFXULGDGGHXQWHPLEOHERVTXHVLQGDUFRQHOOD
²2K -DVSHDGD YHQ D Pt DKRUD ²PXUPXUy² 7H QHFHVLWR WHQJR TXH
DYHULJXDUTXpTXLHUHHO&ODQ(VWHODUTXHKDJD

6H KDOODED HQ OD IURQWHUD GHO WHUULWRULR GHO &ODQ GHO 9LHQWR FRQWHPSODQGR OD
H[WHQVLyQ GH SiUDPR GHVLHUWR 8QD IUtD EULVD RQGXODED OD KLHUED DOERURWDQGR HO
SHOR GHO MRYHQ OXJDUWHQLHQWH (O SiUDPR HVWDED OLPLWDGR SRU XQD PLVWHULRVD OX]
TXH RFXOWDED HO KRUL]RQWH \ ODV WLHUUDV D HVSDOGDV GH &RUD]yQ GH )XHJR eVWH
PLUDEDKDFLDDWUiVHVSHUDQGRYHUORVUREOHVGHORV&XDWURÈUEROHV²DXQTXHQR
UHFRUGDEDKDEHUDWUDYHVDGRHOERVTXH²SHURQRKDEtDQDGDPiVTXHDTXHOGpELO
UHVSODQGRUDPDULOOR1RVHYHtDQLQJ~QJDWR
²¢-DVSHDGD"²PDXOODEDYDFLODQWH
1R KDEtD UHVSXHVWD SHUR FUHtD SHUFLELU XQ OHYH UDVWUR GHO GXOFH DURPD GH OD
JDWD TXH VLHPSUH DQXQFLDED VX SUHVHQFLD 6H SRQtD WHQVR DO]DQGR OD FDEH]D \
DEULHQGRODERFDSDUDDEVRUEHUHODGRUDGRRORU
²£-DVSHDGD²UHSHWtD²3RUIDYRUYHQ«WHQHFHVLWRPXFKtVLPR
/RLQYDGtDXQDV~ELWDFDOLGH]\XQDGHOLFDGDYR]OHVXVXUUDED
²(VWR\DTXt&RUD]yQGH)XHJR
6HQWtD TXH -DVSHDGD HVWDED GHWUiV GH pO \ TXH VL JLUDED OD FDEH]D OD YHUtD
3HUR QR SRGtD PRYHUVH (UD FRPR VL OR LQPRYLOL]DUDQ XQDV IUtDV PDQGtEXODV
IRU]iQGRORDPLUDUHOSiUDPREDUULGRSRUHOYLHQWR
0LHQWUDV SHUPDQHFtD LQPyYLO SHUFLEtD SRFR D SRFR TXH -DVSHDGD QR HVWDED
VROD+DVWDVXQDUL]OOHJDEDRWURRORUGRORURVDPHQWHIDPLOLDU
²¢)DXFHV$PDULOODV"²PXVLWDED²¢(UHVW~"
1RWDED HQ HO SHOR XQ OHYH VXVSLUR \ FUHtD RtU HO URQFR URQURQHR GH )DXFHV
$PDULOODV
²£2K )DXFHV $PDULOODV ²H[FODPDED² &XiQWR WH KH HFKDGR GH PHQRV
¢7HHQFXHQWUDVELHQ"¢+DVYLVWRORELHQTXHORHVWiKDFLHQGR&DUERQLOOD"
/DV SDODEUDV OH VDOtDQ D ERUERWRQHV GH OD HPRFLyQ FRQWHQWR GH UHXQLUVH FRQ
VX YLHMD DPLJD SHUR QR KDEtD UHVSXHVWD DXQTXH OH SDUHFtD TXH HO URQURQHR VH
YROYtDPiVLQWHQVR
(QWRQFHVODYR]GH-DVSHDGDOHVXVXUUDEDVXDYHPHQWHDORtGR
²7H KH WUDtGR DTXt SRU XQD UD]yQ &RUD]yQ GH )XHJR 0LUD HVWH OXJDU
UHFXpUGDOR $TXt HV GRQGH QR VH OLEUDUi XQD EDWDOOD GRQGH QR VH GHUUDPDUi
VDQJUH
²(QWRQFHV GLPH FyPR LPSHGLUOR ²VXSOLFDED pO FRQVFLHQWH GH TXH OD JDWD
VHUHIHUtDDORVSODQHVGH(VWUHOOD$]XO
3HUR QR KDEtD UHVSXHVWD VyOR XQ EUHYH VXVSLUR TXH VH GHVYDQHFtD HQ HO
YLHQWR /D SDUiOLVLV TXH OR DWHQD]DED FRPHQ]DED D GHVDSDUHFHU \ &RUD]yQ GH
)XHJR VH YROYtD HQ UHGRQGR SHUR -DVSHDGD \ )DXFHV $PDULOODV VH KDEtDQ
PDUFKDGR2OLVTXHDEDHODLUHDQVLRVRSRUSHUFLELUHO~OWLPRUDVWURGHVXDURPD
SHURQRKDEtDQDGD
²£-DVSHDGD²DXOODED²£)DXFHV$PDULOODV£1RRVYD\iLV
/DOX]HPSH]DEDDFDPELDUSDUDFRQYHUWLUVHHQODKDELWXDOOX]GLXUQDGHXQD
PDxDQD RWRxDO \ HQ YH] GHO SiUDPR &RUD]yQ GH )XHJR YLR VREUH pO XQ
GHVLJXDO HQWUDPDGR GH UDPDV FRQWUD HO FLHOR OD FXELHUWD GH OD JXDULGD GH ORV
JXHUUHURVGDxDGDSRUHOLQFHQGLR(VWDEDGHFRVWDGRVREUHHOPXVJRUHVROODQGR
²¢&RUD]yQ GH )XHJR" ²SUHJXQWy XQD YR] DQJXVWLDGD D VXV HVSDOGDV \ DO
YROYHUVHVHHQFRQWUyFRQ7RUPHQWDGH$UHQD
/DJDWDOHODPLyODVRUHMDV
²¢(VWiVELHQ"
²6t« Vt (VWR\ ELHQ ²6H LQFRUSRUy D GXUDV SHQDV \ DJLWy ODV RUHMDV SDUD
VDFXGLUVHORVUHVWRVGHPXVJR²6yORHVWDEDVRxDQGRQDGDPiV
²7HHVWDEDEXVFDQGR²PDXOOy7RUPHQWDGH$UHQD²1RKHPRVYLVWRQDGD
VRVSHFKRVRHQODSDWUXOODGHODOED0XVDUDxDPHKDFRQWDGRORTXHVXFHGLyHQOD
$VDPEOHD<HOPRQWyQGHFDUQHIUHVFDHVWiSUiFWLFDPHQWHYDFtR+HSHQVDGRTXH
SRGUtDPRVLUDFD]DU
²1RSXHGRDKRUDPLVPRQR7HQJRFRVDVTXHKDFHU3HURSXHGHVRUJDQL]DU
XQDSDUWLGDGHFD]DVHUtDHVWXSHQGR
/D JXHUUHUD VH TXHGy PLUiQGROR PLHQWUDV VX H[SUHVLyQ SUHRFXSDGD VH
GHVYDQHFtD
²9DOH PX\ ELHQ VL HVWiV GHPDVLDGR RFXSDGR« ²6RQy RIHQGLGD SHUR
&RUD]yQ GH )XHJR QR VDEtD FyPR H[SOLFDUVH² 0H OOHYDUp D 3HFDV \ )URQGH
'RUDGR
/DJDWDVHOHYDQWy\VDOLyGHODJXDULGDVLQPLUDUORGHQXHYR
&RUD]yQ GH )XHJR VH ODPLy XQD SDWD \ VH OD SDVy SRU OD FDUD DIHUUiQGRVH DO
SUHFLDGR UHFXHUGR GH VX VXHxR © 1R VH OLEUDUi XQD EDWDOOD QR VH GHUUDPDUi
VDQJUHª VH UHSLWLy ¢(VWDUtD -DVSHDGD LQWHQWDQGR GHFLUOH TXH QR VH LQTXLHWDUD"
¢4XH GH DOJ~Q PRGR HO &ODQ (VWHODU LPSHGLUtD HO HQIUHQWDPLHQWR" ¢2 HVWDED
GLFLpQGROHTXHHUDpOTXLHQGHEtDHQFDUJDUVHGHTXHQRVHGHUUDPDUDVDQJUH"
6H VLQWLy WHQWDGR GH GHMDUOR WRGR HQ PDQRV GHO &ODQ (VWHODU ¢4Xp SRGtD
KDFHU pO FXDQGR VX OtGHU OH KDEtD GDGR yUGHQHV FRQFUHWDV" 3HUR VL REHGHFtD D
(VWUHOOD $]XO ¢QR HVWDUtD \HQGR HQ FRQWUD GH OD YROXQWDG GHO &ODQ (VWHODU" <
PiVD~Q¢FRQWUDWRGRVVXVLQVWLQWRVGHORTXHHUDFRUUHFWRSDUDVXFODQ"
&RUD]yQGH)XHJRWRPyXQDGHFLVLyQ)XHUDORTXHIXHVHORTXHWXYLHUDTXH
KDFHUHO&ODQGHO7UXHQRQRGHEtDOXFKDUFRQWUDHO&ODQGHO9LHQWR

&RUD]yQ GH )XHJR VH GLVSXVR D VDOLU UiSLGDPHQWH GHO FDPSDPHQWR FRQ OD
HVSHUDQ]D GH TXH QLQJ~Q JDWR OR YLHUD \ OH SUHJXQWDVH DGyQGH LED (O FyGLJR
JXHUUHUR GHFtD TXH ODV yUGHQHV GHO OtGHU GH XQ FODQ GHEtDQ REHGHFHUVH VLQ
UHFKLVWDU +DVWD DKRUD &RUD]yQ GH )XHJR VLHPSUH KDEtD DFHSWDGR HVR -DPiV
KDEtDLPDJLQDGRTXHDOJXQDYH]GHVREHGHFHUtDSHURKDEtDOOHJDGRODKRUDHQTXH
GHEtDGHVDILDUODVyUGHQHVGHVXOtGHURFRQWHPSODUODGHVWUXFFLyQGHVXFODQ/D
~QLFDIRUPDTXHYHtDGHHYLWDUODEDWDOODHUDTXH(VWUHOOD$OWD\(VWUHOOD$]XOVH
UHXQLHUDQ SDUD KDEODU VREUH ODV SUXHEDV GH SUHVDV UREDGDV HQ VXV GRV WHUULWRULRV
(Q FXDQWR (VWUHOOD $]XO FRPSUHQGLHUD TXH HO &ODQ GHO 9LHQWR HVWDED VXIULHQGR
GHO PLVPR PRGR TXH HO &ODQ GHO 7UXHQR &RUD]yQ GH )XHJR HVWDED VHJXUR GH
TXHVXVSHQGHUtDHODWDTXH
,JQRUDEDTXpKDUtDODOtGHUGHVSXpVGHHVRVLGHVFXEUtDTXHpOKDEtDLGRDYHU
D (VWUHOOD $OWD VLQ VX SHUPLVR 2MDOi HQWHQGLHVH TXH OR KDEtD KHFKR SRU HO ELHQ
GHVXFODQ
(QODHQWUDGDGHOW~QHOGHDXODJDVVHYROYLySDUDHFKDUXQ~OWLPRYLVWD]RDO
FDPSDPHQWR 9LR D &HQWHOOLQD SUDFWLFDQGR OD SRVLFLyQ GH FD]D SRU VX FXHQWD
GHODQWHGHODJXDULGDGHORVDSUHQGLFHV/DJDWDVHDSUR[LPyVLJLORVDPHQWHDXQD
KRMDVHFD\VDOWyVREUHHOODSDUDDWUDSDUODFRQODV]DUSDVH[WHQGLGDV
²£%LHQKHFKR²H[FODPyHOOXJDUWHQLHQWH
&HQWHOOLQDOHYDQWyODYLVWDFRQRMRVEULOODQWHV
²£*UDFLDV&RUD]yQGH)XHJR
eO DVLQWLy FRQ OD FDEH]D \ VH LQWHUQy HQ HO W~QHO GH DXODJDV (O EUHYH
LQWHUFDPELR FRQ &HQWHOOLQD KDEtD UHIRU]DGR VX GHFLVLyQ HO HQWXVLDVPR GH OD
MRYHQDSUHQGL]DUHSUHVHQWDEDORTXHHUDLPSRUWDQWHHQHOFODQ1RSRGtDSHUPLWLU
TXHHVRIXHUDGHVWUXLGR
&XDQGR HO VRO OOHJy D VX FpQLW &RUD]yQ GH )XHJR HVWDED DFHUFiQGRVH DO
DUUR\R TXH KDEtD GH FDPLQR D ORV &XDWUR ÈUEROHV +L]R XQ DOWR SDUD GHVFDQVDU
&RQ WDQWD DQVLHGDG \ FRQIXVLyQ QR VH KDEtD SDUDGR D FRPHU DQWHV GH VDOLU GHO
FDPSDPHQWR \ XQ UXLGR HQ HO VRWRERVTXH OH UHFRUGy HO KDPEUH TXH WHQtD
$GRSWy OD SRVLFLyQ GH DFHFKR SHUR WUDV XQRV VHJXQGRV DGYLUWLy TXH HO VRQLGR
QRSURFHGtDGHXQDSRVLEOHSUHVD(QWUHYLyXQFRQRFLGRSHODMHRVFXUR\FDSWyHO
RORUGHJDWRVGHO&ODQGHO7UXHQR
'HVFRQFHUWDGR VH SHJy DO VXHOR GHWUiV GH XQD PDWD GH KHOHFKRV 1R KDEtD
PDQGDGRQLQJXQDSDWUXOODHQDTXHOODGLUHFFLyQGHPRGRTXH¢SRUTXpDTXHOORV
JDWRVHVWDEDQDOOt"(QWRQFHVVHVHSDUyODPDOH]D\DSDUHFLy&HEUDGRPDXOODQGR
SRUHQFLPDGHOKRPEUR
²6HJXLGPH,QWHQWDGLUDPLULWPR¢SRGUpLV"
'RVSHTXHxDVILJXUDVVXUJLHURQHQWUHORVKHOHFKRV$&RUD]yQGH)XHJRVHOH
VDOLHURQORVRMRVGHODVyUELWDVDOUHFRQRFHUDORVGRVFDFKRUURVGH)ORU'RUDGD
3HTXHxR =DU]R GLR XQ VDOWR SDUD DWUDSDU XQD KRMD FDtGD PLHQWUDV 3HTXHxD
7ULJXHxDORVHJXtDPiVGHVSDFLR
²(VWR\FDQVDGD0HGXHOHQODV]DUSDV²VHTXHMyODJDWLWD
²¢4Xp" ²UHSOLFy &HEUDGR² ¢8QD FDFKRUULWD IXHUWH FRPR W~" 1R VHDV
ERED<DQRHVWiOHMRV
© ¢4Xp HV OR TXH QR HVWi OHMRV" ²VH SUHJXQWy &RUD]yQ GH )XHJR DODUPDGR
² ¢4Xp HVWiV KDFLHQGR DTXt IXHUD \ DGyQGH OOHYDV D HVRV FDFKRUURV"ª (VSHUy
YHU D )ORU 'RUDGD FRQ HOORV ²VHJXUR TXH VXV KLMRV QXQFD KDEtDQ HVWDGR WDQ
OHMRVGHODPDWHUQLGDG²SHURQRKDEtDQLUDVWURGHODJDWD
3HTXHxR=DU]RFRUULyKDVWDVXKHUPDQD\OHGLRXQHPSXMRQFLWR
²9HQJD«²ODDQLPy²£9DOGUiODSHQD
/RV GRV JDWLWRV VLJXLHURQ GHSULVD D &HEUDGR KDVWD XQ SXQWR SRFR SURIXQGR
GHO DUUR\R /R YDGHDURQ FKLOODQGR GH PLHGR \ HPRFLyQ PLHQWUDV HO DJXD OHV
PRMDED ODV SDWDV 8QD YH] DO RWUR ODGR GHO DUUR\R &HEUDGR JLUy HQ GLUHFFLyQ
FRQWUDULD D ORV &XDWUR ÈUEROHV WRPDQGR XQD YHUHGD PiV HVWUHFKD TXH
VHUSHQWHDED HQWUH ORV iUEROHV &RUD]yQ GH )XHJR VLQWLy XQD ROHDGD GH
LQGLJQDFLyQ 6DEtD SHUIHFWDPHQWH DGyQGH FRQGXFtD HVH FDPLQR &HEUDGR HVWDED
JXLDQGRDORVFDFKRUURVDODIURQWHUDFRQHO&ODQGHOD6RPEUD
(VSHUyDTXHHOJUXSRDVFHQGLHVHODODGHUDTXHKDEtDGHVSXpVGHODUUR\RDQWHV
GH DWUHYHUVH D VDOLU GH HQWUH ORV KHOHFKRV \ VHJXLUORV &XDQGRORV YLR GH QXHYR
HVWDEDQ DSUR[LPiQGRVH D OD IURQWHUD /R DOFDQ]y HO LQWHQVR KHGRU GHO &ODQ GH OD
6RPEUD\DGYLUWLyTXHORVFDFKRUURVVHGHWHQtDQDROIDWHDUHODLUH
²3XDM¢TXpHVHVR"²H[FODPy3HTXHxD7ULJXHxD
²¢(VXQ]RUUR"²SUHJXQWy3HTXHxR=DU]R
²1R HV HO RORU GHO &ODQ GH OD 6RPEUD ²OHV H[SOLFy &HEUDGR² 9DPRV
TXHFDVLKHPRVOOHJDGR
/OHYyDORVFDFKRUURVDORWURODGRGHODIURQWHUDPLHQWUDVODJDWLWDVHTXHMDED
GHTXHDTXHOHVSDQWRVRRORUVHOHHVWDEDSHJDQGRDODVSDWDV
&DGD YH] PiV IXULRVR &RUD]yQ GH )XHJR VH RFXOWy HQ XQ DUEXVWR HVSLQRVR
MXVWRHQHOODGRGHO&ODQGHO7UXHQRGHVGHGRQGHSRGUtDREVHUYDUVLQVHUYLVWR
&HEUDGRVHKDEtDGHWHQLGRFHUFDGHDOOt/RVFDFKRUURVVHGHUUXPEDURQVREUH
ODKLHUEDDJRWDGRVSHURVHOHYDQWDURQGHXQEULQFRXQLQVWDQWHGHVSXpVFXDQGR
KXERXQVRQLGRHQXQDPDWDGHKHOHFKRVSRUODTXHDSDUHFLyRWURJDWR«
£(VWUHOODGH7LJUH
&RUD]yQ GH )XHJR GLR XQ UHVSLQJR SHUR HQ UHDOLGDG VH OR HVSHUDED +DEtD
VXSXHVWR TXH &HEUDGR SRGUtD LQWHQWDU JDQDUVH HO IDYRU GH (VWUHOOD GH 7LJUH
OOHYiQGROHDVXVKLMRVSDUDTXHORVYLHUDSHURODUHSHQWLQDDSDULFLyQGHOOtGHUGHO
&ODQGHOD6RPEUDLQGLFDEDTXHHOHQFXHQWURHVWDEDSODQHDGR
6H SUHJXQWy VL )ORU 'RUDGD HVWDUtD DO WDQWR /D JDWD QR HVWDED DOOt FRQ VXV
FDFKRUURV GH PRGR TXH D OR PHMRU LJQRUDED TXH VH KDEtDQ LGR FRQ &HEUDGR
4XL]iLQFOXVRFUH\HUDTXHVHKDEtDQSHUGLGR© 'HEHGHHVWDUORFDGHLQTXLHWXGª 
SHQVy 7HQVy ORV P~VFXORV OLVWR SDUD VDOWDU \ HQFDUDUVH D &HEUDGR SHUR VH
TXHGyHQVXHVFRQGULMR\VHREOLJyDFRQFHQWUDUVHHQODHVFHQD
(VWUHOOD GH 7LJUH DYDQ]y ²VXV P~VFXORV VH PDUFDEDQ EDMR VX RVFXUR SHODMH
DWLJUDGR² KDVWD FRORFDUVH IUHQWH D VXV GRV KLMRV /RV H[DPLQy GXUDQWH XQ
PRPHQWR\OXHJREDMyODFDEH]DSDUDHQWUHFKRFDUQDULFHVFRQHOORVSULPHURFRQ
3HTXHxR =DU]R \ OXHJR FRQ 3HTXHxD 7ULJXHxD $XQTXH MDPiV KDEtDQ WHQLGR
GHODQWHDXQJDWRWDQJUDQGHDPERVFDFKRUURVDJXDQWDURQHOWLSRFRQYDOHQWtD\
OHVRVWXYLHURQODPLUDGDVLQSHVWDxHDU
²¢6DEpLVTXLpQVR\"²PDXOOy(VWUHOODGH7LJUH
²&HEUDGR KD GLFKR TXH QRV OOHYDUtD D FRQRFHU D QXHVWUR SDGUH ²FRQWHVWy
3HTXHxR=DU]R
²¢(UHV W~ QXHVWUR SDGUH" ²TXLVR VDEHU 3HTXHxD 7ULJXHxD² +XHOHV XQ
SRTXLWRFRPRQRVRWURV
(VWUHOODGH7LJUHDVLQWLy
²6t
/RV FDFKRUURV LQWHUFDPELDURQ XQD PLUDGD GH DVRPEUR FXDQGR &HEUDGR
DxDGLy
²eVWHHV(VWUHOODGH7LJUHHOOtGHUGHO&ODQGHOD6RPEUD
6H OHV SXVLHURQ ORV RMRV FRPR SODWRV \ 3HTXHxR =DU]R H[FODPy FDVL VLQ
DOLHQWR
²£8DX¢'HYHUGDGHUHVOtGHUGHXQFODQ"
(VWUHOOD GH 7LJUH DVLQWLy FRQ OD FDEH]D \ 3HTXHxD 7ULJXHxD PDXOOy
HPRFLRQDGD
²¢3RU TXp QR SRGHPRV LU D YLYLU FRQWLJR HQ WX FODQ" 'HEHV GH WHQHU XQD
JXDULGDPX\ERQLWD
(OJUDQDWLJUDGRQHJyFRQODFDEH]D
²'H PRPHQWR YXHVWUR OXJDU HVWi FRQ YXHVWUD PDGUH ²UHVSRQGLy² 3HUR
HVR QR VLJQLILFD TXH \R QR HVWp RUJXOORVR GH YRVRWURV ²9ROYLpQGRVH KDFLD
&HEUDGR DxDGLy² 3DUHFHQ FDFKRUURV VDQRV \ IXHUWHV ¢&XiQGR VH FRQYHUWLUiQ
HQDSUHQGLFHV"
²'HQWUR GH XQD OXQD PiV R PHQRV (V XQD OiVWLPD TXH \R \D WHQJD XQD
DSUHQGL]DGHORFRQWUDULRSRGUtDVHUHOPHQWRUGHXQRGHWXVKLMRV
&RUD]yQ GH )XHJR KXQGLy ODV JDUUDV HQ OD WLHUUD PLHQWUDV OR UHFRUUtD XQD
ROHDGD GH UDELD © £(VWUHOOD $]XO \ \R HOHJLPRV D ORV PHQWRUHV &HEUDGR QR W~
²&DVL HVFXSLy HVDV SDODEUDV HQ YR] DOWD² < W~ HUHV HO ~OWLPR DO TXH
HVFRJHUtDPRVª 
(VWUHOODGH7LJUHVHYROYLyKDFLDVXVFDFKRUURV
²¢6DEpLV FD]DU" ²OHV SUHJXQWy² ¢< SHOHDU" ¢4XHUpLV VHU EXHQRV
JXHUUHURV"
/RVGRVJDWLWRVDVLQWLHURQEULRVDPHQWH
²£<RYR\DVHUHOPHMRUJXHUUHURGHOFODQ²IDQIDUURQHy3HTXHxR=DU]R
3HTXHxD7ULJXHxDQRTXHUtDDVHUPHQRVTXHVXKHUPDQR
²£<\RODPHMRUFD]DGRUD
²%LHQELHQ²(VWUHOODGH7LJUHOHVGLRXQEUHYHODPHWyQHQODFDEH]D
&RUD]yQ GH )XHJR QR SXGR HYLWDU DFRUGDUVH GH /iWLJR *ULV \ GH FyPR VX
DPLJRKDEtDDEDQGRQDGRVXFODQGHQDFLPLHQWRSDUDSRGHUHVWDUFRQVXVDPDGRV
KLMRV ¢6HUtD SRVLEOH TXH (VWUHOOD GH 7LJUH HVWXYLHUD VXIULHQGR LJXDOPHQWH SRU
HVWDUVHSDUDGRGHVXVFDFKRUURV"
3HUROXHJRVHOHKHOyODVDQJUHFXDQGR3HTXHxR=DU]RSUHJXQWy
²(VWUHOOD GH 7LJUH ¢SRU TXp HUHV HO OtGHU GHO &ODQ GH OD 6RPEUD FXDQGR
QXHVWUDPDGUHHVGHO&ODQGHO7UXHQR"
²¢1RORVDEHQ"²OHSUHJXQWy(VWUHOODGH7LJUHD&HEUDGR\pVWHQHJyFRQ
ODFDEH]D²%LHQ²PDXOOyYROYLpQGRVHKDFLDORVFDFKRUURV²eVDHVXQDODUJD
KLVWRULD6HQWDRV\RVODFRQWDUp
&RUD]yQ GH )XHJR FRPSUHQGLy TXH HUD HO PRPHQWR GH LQWHUUXPSLUORV /R
~OWLPRTXHTXHUtDHUDTXH(VWUHOODGH7LJUHOHVFRQWDVHXQUHODWRWHQGHQFLRVRGH
SRU TXp KDEtD GHMDGR HO &ODQ GHO 7UXHQR 8QD FRVD HUD VHJXUD MDPiV DGPLWLUtD
VHUXQDVHVLQR\XQWUDLGRU
7UDVSRQHUVHHQSLHHOOXJDUWHQLHQWHVDOLyGHODEULJRGHODUEXVWRHVSLQRVR
²%XHQRV GtDV (VWUHOOD GH 7LJUH ²PDXOOy² (VWiV PX\ OHMRV GH WX
FDPSDPHQWR < W~ WDPELpQ &HEUDGR ²DxDGLy FRQ WRQR PiV FRUWDQWH² ¢4Xp
HVWiVKDFLHQGRDTXtFRQHVWRVFDFKRUURV"
7XYR OD VDWLVIDFFLyQ GH YHU TXH DPERV VH TXHGDEDQ DWyQLWRV DQWH VX
DSDULFLyQ /R PLUDURQ ERTXLDELHUWRV PLHQWUDV ORV FDFKRUURV VDOWDEDQ VREUH OD
KLHUEDSDUDLUDVXHQFXHQWUR
²£eVWH HV QXHVWUR SDGUH ²DQXQFLy 3HTXHxD 7ULJXHxD HQWXVLDVPDGD²
+HPRVYHQLGRDFRQRFHUOR
²¢3RU TXp QDGLH QRV KDEtD GLFKR TXH HUD OtGHU GH XQ FODQ" ²TXLVR VDEHU
3HTXHxR=DU]R
&RUD]yQ GH )XHJR QR GHVHDED UHVSRQGHU D HVD SUHJXQWD DVt TXH VH HQFDUy D
&HEUDGRHQWRUQDQGRORVRMRV
²¢<ELHQ"
²¢&yPRKDVVDELGRTXHHVWiEDPRVDTXt"²OHHVSHWyHOJXHUUHUR
²2VKHYLVWRFUX]DQGRHODUUR\R+DFtDLVHOUXLGRVXILFLHQWHSDUDGHVSHUWDUD
WRGRHOERVTXH
²&RUD]yQ GH )XHJR ²(VWUHOOD GH 7LJUH LQFOLQy OD FDEH]D FRQ HO FRUWpV
VDOXGR GH XQ OtGHU DO OXJDUWHQLHQWH GH RWUR FODQ 1R KDEtD KRVWLOLGDG HQ VX WRQR
² &~OSDPH D Pt QR D &HEUDGR 4XHUtD YHU D PLV KLMRV 7~ QR PH QHJDUtDV
HVR¢YHUGDG"
²7RGRHVRHVWiPX\ELHQ²FRQWHVWy&RUD]yQGH)XHJRFRQIXQGLGR²SHUR
&HEUDGR QR GHEHUtD KDEpUVHORV OOHYDGR VLQ SHUPLVR (V SHOLJURVR GHMDU TXH ORV
FDFKRUURVGHDPEXOHQWDQOHMRVGHOFDPSDPHQWR²© (VSHFLDOPHQWHFRQHVHSHUUR
VXHOWRSRUHOERVTXHª DxDGLySDUDVXVDGHQWURV
²1RHVWDEDQGHDPEXODQGR«HVWiQFRQPLJR²SURWHVWy&HEUDGR
²¢< VL DWDFD XQ KDOFyQ" $OJXQDV ]RQDV GHO ERVTXH WRGDYtD RIUHFHQ SRFD
SURWHFFLyQ ¢<D WH KDV ROYLGDGR GH &RSLWR GH 1LHYH" ²8QR GH ORV FDFKRUURV
VROWy XQ JHPLGR \ &RUD]yQ GH )XHJR HQPXGHFLy QR TXHUtD DVXVWDUORV²
/OpYDWHORVGHYXHOWDDOFDPSDPHQWR&HEUDGR$KRUDPLVPR
(O JXHUUHUR LQWHUFDPELy XQD PLUDGD FRQ (VWUHOOD GH 7LJUH \ VH HQFRJLy GH
KRPEURV/XHJROHVGLMRDORVJDWLWRV
²9DPRV&RUD]yQGH)XHJRKDKDEODGR\QRVRWURVGHEHPRVREHGHFHU
/RVGRVSHTXHxRVVHVHSDUDURQGHVXSDGUHSDUDUHXQLUVHFRQ&HEUDGR
²'HVSHGtRV GH YXHVWUR SDGUH DQWHV GH SDUWLU ²GLMR HO OXJDUWHQLHQWH
REOLJiQGRVH D HPSOHDU XQ WRQR DPLJDEOH² 9ROYHUpLV D YHUOR FXDQGR VHiLV
DSUHQGLFHV\SRGiLVDVLVWLUDODV$VDPEOHDV
/RVGRVFDFKRUURVVHYROYLHURQSDUDGHVSHGLUVH
²$GLyV ²FRQWHVWy (VWUHOOD GH 7LJUH² 7UDEDMDG GXUR \ \R HVWDUp
RUJXOORVRGHYRVRWURV
&RUD]yQGH)XHJR\pOVHTXHGDURQLQPyYLOHVPLHQWUDV&HEUDGRJXLDEDDORV
JDWLWRV ODGHUD DEDMR \ D WUDYpV GHO DUUR\R &XDQGR GHVDSDUHFLHURQ HQ HO
VRWRERVTXHHOOtGHUPDXOOy
²&XLGDGHHVRVFDFKRUURV&RUD]yQGH)XHJR(VWDUpYLJLOiQGRORV
(O MRYHQ WHQtD HO FRUD]yQ GHVERFDGR &XDQGR KDEtD GHVFXELHUWR OD WUDLFLyQ
GHO DQWHULRU OXJDUWHQLHQWH pVWH DPHQD]y FRQ PDWDUOR $KRUD YROYtDQ D HVWDU D
VRODV VLQ D\XGD FHUFD VL HO IODPDQWH OtGHU GHO &ODQ GH OD 6RPEUD OR DWDFDED
7HQVy ORV P~VFXORV SHUR (VWUHOOD GH 7LJUH QR KL]R QLQJ~Q PRYLPLHQWR KDFLD
pO
²0H DVHJXUDUp GH TXH HVWpQ ELHQ DWHQGLGRV ²PDXOOy² (VWR\ VHJXUR GH
TXHVHUiQOHDOHVDVXFODQ(O&ODQGHO7UXHQRFXLGDGHWRGRVVXVFDFKRUURV
²¢(Q VHULR" ²(VWUHOOD GH 7LJUH HQWRUQy VXV RMRV iPEDU² 0H DOHJUD
RtUOR
&RQXQVREUHVDOWR&RUD]yQGH)XHJRUHFRUGyTXH(VWUHOODGH7LJUHVDEtDOR
GHORVFDFKRUURVTXHKDEtDFULDGR7DERUD(VSHUyDTXHHODWLJUDGRORGHVDILDUDD
WRFDU HVH WHPD SHUR pVWH QR OH KL]R QLQJXQD SUHJXQWD DXQTXH VX PLUDGD GH
FRPSOLFLGDG OR GHMy KHODGR (UD FRPR VL HO OtGHU VXSLHUD TXH pO SRGtD UHYHODUOH
FLHUWDVFRVDV
3HUR(VWUHOODGH7LJUHLQFOLQyODFDEH]D\PDXOOy
²9ROYHUHPRVDYHUQRVHQODSUy[LPD$VDPEOHD$KRUDGHERUHJUHVDUFRQPL
FODQ²<GLRPHGLDYXHOWDSDUDDOHMDUVH
&RUD]yQGH)XHJRVHDVHJXUyGHTXHVHKDEtDLGRGHYHUGDGDQWHVGHSRQHUVH
HQPDUFKDVLJXLHQGRODIURQWHUDKDFLDORV&XDWURÈUEROHV3RUPXFKRTXHRGLDUD
DGPLWLUOR QR FUHtD TXH &HEUDGR KXELHVH KHFKR DOJR UHDOPHQWH PDOR DO VDFDU D
ORVFDFKRUURVGHODPDWHUQLGDGeOPLVPRKDEUtDWHQLGRTXHDFDEDUSRUFRQWDUOHV
TXH VX SDGUH HUD HO OtGHU GHO &ODQ GH OD 6RPEUD < (VWUHOOD GH 7LJUH KDEtD
DFWXDGRFRQPiVVHQVDWH]GHODHVSHUDGD
$VtSXHV&RUD]yQGH)XHJRDSDUWyFRQILUPH]DHVHHSLVRGLRGHVXPHQWH6H
HVWDED DJRWDQGR HO WLHPSR $QWHV GH TXH VH SXVLHUD HO VRO WHQtD TXH KDEODU FRQ
(VWUHOOD$OWD\HQFRQWUDUODIRUPDGHUHVROYHUODGLVSXWDSRUODVSUHVDVUREDGDV

&RUD]yQ GH )XHJR LED FRUULHQGR GH XQD PDWD GH DXODJDV D OD VLJXLHQWH PLHQWUDV
DWUDYHVDED HO SiUDPR HQ GLUHFFLyQ DO FDPSDPHQWR GHO &ODQ GHO 9LHQWR &RUUtD
FRQODEDUULJDSHJDGDDODFRUWDKLHUEDLQWHQWDQGRPDQWHQHUVHIXHUDGHODYLVWD\
HFKDQGRGHPHQRVHOIURQGRVRVRWRERVTXHGHVXSURSLRWHUULWRULR/D~OWLPDYH]
TXH KDEtD YLVLWDGR HO FDPSDPHQWR YHFLQR FXDQGR HO &ODQ GHO 7UXHQR D\XGy DO
GHO 9LHQWR HQ XQD EDWDOOD FRQWUD ORV RWURV GRV FODQHV QR KDEtD WHQLGR OD
QHFHVLGDG GH RFXOWDUVH $KRUD QR VH DWUHYtD D GDU VHxDOHV GH VX SUHVHQFLD KDVWD
OOHJDU D (VWUHOOD $OWD R KDVWD HQFRQWUDU D DOJXQRV JDWRV TXH SXGLHVH FRQVLGHUDU
DPLJRV« HVR VL VHJXtDQ VLHQGR DPLJDEOHV FRQ pO GHVSXpV GH OD UHFLHQWH \
GHVDVWURVD$VDPEOHD
/R URGHDED HO RORU GHO &ODQ GHO 9LHQWR SHUR KDVWD HO PRPHQWR QR KDEtD
YLVWR D QLQJ~Q JDWR (O VRO \D FDVL KDEtD WHUPLQDGR GH FUX]DU HO FLHOR SHUR
SURFXUy QR SHQVDU HQ HVR (O SiQLFR OR DFHFKDED FDGD YH] TXH UHFRUGDED HO SRFR
WLHPSRTXHTXHGDEDSDUDTXH(VWUHOOD$]XOODQ]DUDVXDWDTXH
(VWDED FUX]DQGR XQR GH ORV DUUR\RV SRFR SURIXQGRV GHO SiUDPR ²VDOWDQGR
GH XQD URFD D RWUD² FXDQGR FDSWy XQ IXHUWH RORU D &ODQ GHO 9LHQWR MXQWR FRQ
RORUDFRQHMR
(O HVWyPDJR OH UXJLy GH KDPEUH SHUR QR OH KL]R FDVR 'H QLQJXQD PDQHUD
LED D DWUDSDU XQD SUHVD GHO &ODQ GHO 9LHQWR« $GHPiV ROtD FRPR VL KXELHUD XQ
JUXSR GH FD]D QR PX\ OHMRV GH DOOt 7UDV LQWHUQDUVH HQ XQD PDWD GH KHOHFKRV DO
ERUGHGHODJXDEXVFyFDXWHORVDPHQWHHORULJHQGHORORU
7UHV JDWRV VH HQFDPLQDEDQ KDFLD pO ERUGHDQGR HO DUUR\R (Q FDEH]D LED VX
YLHMR DPLJR %LJRWHV \ &RUD]yQ GH )XHJR VH VLQWLy PiV DQLPDGR (UJXLQR
DFRPSDxDED D VX PHQWRU DPERV OOHYDEDQ FRQHMRV 3HUR D &RUD]yQGH )XHJR VH
OH FD\y HO DOPD D ORV SLHV DO YHU TXH HO WHUFHU JDWR HUD (QORGDGR HO RVFXUR
JXHUUHUR PRWHDGR TXH KDEtD LPSHGLGR HO SDVR D (VWUHOOD $]XO FXDQGR HOOD
LQWHQWDED FUX]DU HO WHUULWRULR GHO &ODQ GHO 9LHQWR SDUD OOHJDU D ODV 5RFDV $OWDV
(VHJDWRMDPiVOHSHUPLWLUtDOOHYDUVXPHQVDMHD(VWUHOOD$OWD
1R REVWDQWH SDUHFtD TXH OD VXHUWH ²R HO IDYRU GHO &ODQ (VWHODU² HVWDED GH
VX ODGR \D TXH DO OOHYDU ODV SUHVDV HQWUH ODV IDXFHV ORV JDWRV GHO &ODQ GHO
9LHQWR QR FDSWDURQ VX RORU D &ODQ GHO 7UXHQR DXQTXH SDVDURQ D DSHQDV XQDV
FRODV GH GRQGH VH HQFRQWUDED (QWRQFHV (UJXLQR TXH FDUJDED D GXUDV SHQDV FRQ
XQFRQHMRFDVLWDQJUDQGHFRPRpOVHSDUySDUDDJDUUDUPHMRUODSUHVD\VHTXHGy
DOJRUH]DJDGR
&RUD]yQGH)XHJRDSURYHFKyODRSRUWXQLGDG
²£(UJXLQR
(OMRYHQJDWROHYDQWyODFDEH]DFRQODVRUHMDVWLHVDV
²$TXtHQORVKHOHFKRV
(O DSUHQGL] VH YROYLy \ DEULy XQRV RMRV FRPR SODWRV DO YHU TXH &RUD]yQ GH
)XHJR DVRPDED OD FDEH]D HQWUH ODV UHVHFDV IURQGDV $EULy OD ERFD SHUR HO
OXJDUWHQLHQWHOHLQGLFyTXHJXDUGDUDVLOHQFLR
²(VF~FKDPH (UJXLQR ²PDXOOy TXHGDPHQWH² 4XLHUR TXH OH GLJDV D
%LJRWHVTXHHVWR\DTXtSHURVLQTXH(QORGDGRVHHQWHUH¢GHDFXHUGR"
(ODSUHQGL]YDFLOyD~QGHVFRQFHUWDGR\&RUD]yQGH)XHJRORDSUHPLy
²7HQJR TXH KDEODU FRQ pO (V LPSRUWDQWH SDUD QXHVWURV GRV FODQHV 'HEHV
FRQILDUHQPt
(UJXLQRDGYLUWLyODDQVLHGDGGHVXYR]\WUDVXQDSHTXHxDSDXVDDVLQWLyFRQ
ODFDEH]D
²'HDFXHUGR&RUD]yQGH)XHJR(VSHUDDTXt
5HFRJLyHOFRQHMR\FRUULyHQSRVGHORVGRVJXHUUHURV&RUD]yQGH)XHJRVH
RFXOWyHQWUHORVKHOHFKRV\VHDJD]DSyDOOtDHVSHUDU$OFDERGHXQUDWRR\yTXH
XQJDWRVHDFHUFDED\VXVXUUDED
²¢&RUD]yQGH)XHJR"¢(UHVW~"
$OLYLDGR UHFRQRFLy OD YR] GH %LJRWHV 6H DVRPy FXLGDGRVDPHQWH HQWUH ORV
KHOHFKRV\VHLQFRUSRUyHQFXDQWRYLRTXHVXDPLJRHVWDEDVROR
²£*UDFLDVDO&ODQ(VWHODU²H[FODPy²&UHtDTXHQRLEDVDYHQLU
²6HUiPHMRUTXHHVWRVHDSRUDOJRLPSRUWDQWH&RUD]yQGH)XHJR²PDXOOy
%LJRWHV /R PLUDED FRQ GXUH]D VLQ UDVWUR GH VX KDELWXDO FRUGLDOLGDG² 0H KD
FRVWDGRGHVKDFHUPHGH(QORGDGR6LpOVXSLHUDTXHHVWiVHQQXHVWURWHUULWRULRWH
KDUtD SLFDGLOOR \ OR VDEHV ²6H DFHUFy DO OXJDUWHQLHQWH² (VWR\ MXJiQGRPH HO
SHOOHMRSRUWL²JUXxy²(VSHURTXHYDOJDODSHQD
²9DOH OD SHQD WH OR DVHJXUR +H YHQLGR D GHFLUWH TXH QHFHVLWR KDEODU FRQ
(VWUHOOD $OWD (V LPSRUWDQWH ²DxDGLy SXHV %LJRWHV VHJXtD PLUiQGROR VLQ
SHVWDxHDU
'XUDQWH XQRV VHJXQGRV WHPLy TXH VX DPLJR VH QHJDUD R LQFOXVR TXH OR
DWDFDUDSDUDHFKDUORGHOWHUULWRULRGHO&ODQGHO9LHQWR
6LQ HPEDUJR %LJRWHV KDEOy SRU ILQ \ SDUD DOLYLR GH &RUD]yQ GH )XHJR
VRQDEDPHQRVKRVWLOFRPRVLHPSH]DUDDFRPSUHQGHUODXUJHQFLDGHVXSHWLFLyQ
²¢'H TXp VH WUDWD" (VWUHOOD $OWD PH GHVROODUi VL OOHYR D XQ JXHUUHUR GHO
&ODQGHO7UXHQRDOFDPSDPHQWRVLQXQDEXHQDUD]yQ
²1R SXHGR FRQWiUWHOR %LJRWHV 1R SXHGR FRQWiUVHOR D QDGLH H[FHSWR D
(VWUHOOD$OWD3HURFUpHPHHVSRUHOELHQGHQXHVWURVFODQHV
%LJRWHVGXGyXQDYH]PiV
²<R QR KDUtD HVWR SRU QLQJ~Q JDWR H[FHSWR SRU WL &RUD]yQ GH )XHJR ²
PDXOOySRUILQ
7UDV GDU PHGLD YXHOWD OH KL]R XQD VHxDO FRQ OD FROD \ HPSUHQGLy OD PDUFKD
SRUHOSiUDPR
&RUD]yQ GH )XHJR FRUULy GHWUiV GH pO %LJRWHV VH GHWXYR HQ OR DOWR GH XQD
SHQGLHQWH D PLUDU HO FDPSDPHQWR GHO &ODQ GHO 9LHQWR D VXV SLHV (O VRO
SRQLHQWH SUR\HFWDED ODUJDV VRPEUDV VREUH ODV DXODJDV TXH ERUGHDEDQ OD
KRQGRQDGD0LHQWUDVORVGRVDPLJRVHVWDEDQDOOtXQDSDWUXOODSDVySRUVXODGR
&RUD]yQ GH )XHJR QRWy VXV PLUDGDV HQ ODV TXH VH PH]FODEDQ FXULRVLGDG \
KRVWLOLGDG
²9DPRV²PDXOOy%LJRWHV
'HVFHQGLy D WUDYpV GH ORV GXURV WDOORV GH DXODJD KDVWD XQ FODUR DUHQRVR HQ
PLWDGGHORVDUEXVWRV
$O VDOLU SRU XQD HVWUHFKD DEHUWXUD HQWUH ODV HVSLQRVDV UDPDV &RUD]yQ GH
)XHJRYLRD(VWUHOOD$OWDHQXQH[WUHPRGHOFODURFHUFDGHXQPRQWyQGHFDUQH
IUHVFD (VWDED URGHDGR GH JXHUUHURV )XH HO OXJDUWHQLHQWH 5HQJR HO TXH SULPHUR
OHYDQWy OD YLVWD HQWRQFHV GLR XQ WRTXH D VX OtGHU \ OH GLMR DOJR DO RtGR D WRGD
SULVD
(VWUHOOD$OWDVHSXVRHQSLH\FUX]yHOFODURKDVWDGRQGHDJXDUGDEDQ&RUD]yQ
GH )XHJR \ %LJRWHV 5HQJR IXH WUDV pO VHJXLGR SRU RWURV JDWRV &RUD]yQ GH
)XHJR UHFRQRFLy D &DVFDUyQ HO FXUDQGHUR GHO FODQ \ D (QORGDGR TXH HQVHxDED
ORVFROPLOORVJUXxHQGR
²%LHQ%LJRWHV²/DYR]GH(VWUHOOD$OWDVRQyQHXWUDQRUHYHODEDQDGD²
¢3RUTXpKDVWUDtGRD&RUD]yQGH)XHJRDTXt"
%LJRWHVLQFOLQyODFDEH]D
²'LFHTXHWLHQHTXHKDEODUFRQWLJR
²¢<HVRVLJQLILFDTXHSXHGHYHQLUDQXHVWURFDPSDPHQWRFRPRVLQDGD"²
EXIy(QORGDGR²£3HUWHQHFHDXQFODQHQHPLJR
(VWUHOOD $OWD DJLWy OD FROD LQGLFiQGROH D (QORGDGR TXH JXDUGDUD VLOHQFLR
PLHQWUDVPLUDEDDOLQWUXVR
²$TXtHVWR\²VHOLPLWyDGHFLU²+DEOD
&RUD]yQ GH )XHJR PLUy DOUHGHGRU /RV FXULRVRV VH LEDQ VXPDQGR D PHGLGD
TXHORVJDWRVVHHQWHUDEDQGHVXLQHVSHUDGDSUHVHQFLD
²/RTXHWHQJRTXHGHFLUQRHVSDUDWRGRVORVRtGRV(VWUHOOD$OWD²UHSXVR
&UH\y RtU XQ OHYH JUXxLGR HQ OD JDUJDQWD GHO OtGHU SHUR pVWH DVLQWLy
GHVSDFLR
²0X\ ELHQ ,UHPRV D PL JXDULGD 5HQJR YHQ FRQ QRVRWURV« \ W~
%LJRWHV
'LR PHGLD YXHOWD SDUD LU KDFLD OD URFD TXH KDEtD HQ HO H[WUHPR PiV DOHMDGR
GHO FODUR FRQ OD FROD ELHQ HUJXLGD PLHQWUDV ORV GRV JXHUUHURV FRQGXFtDQ D
&RUD]yQGH)XHJRWUDVpO
/D JXDULGD GH (VWUHOOD $OWD HVWDED UHVJXDUGDGD SRU XQ SURIXQGR VDOLHQWH
URFRVR OHMRV GHO FODUR SULQFLSDO (O OtGHU HQWUy \ VH DFRPRGy HQ XQ OHFKR GH
EUH]RDQWH&RUD]yQGH)XHJR
²¢<ELHQ"²PDXOOy
/DV VRPEUDV LEDQ LQYDGLHQGR OD JXDULGD \ HO MRYHQ SHUFLEtD PiV TXH YHtD
ODV IRUPDV GH ORV JDWRV TXH OR IODQTXHDEDQ /D WHQVLyQ HUD SDOSDEOH FRPR VL
HVWXYLHUDQHVSHUDQGRODPtQLPDH[FXVDSDUDDWDFDUOR'XUDQWHHOWUD\HFWRDWUDYpV
GHO SiUDPR KDEtD SHQVDGR HQ TXp GLUtD SHUR D~Q QR WHQtD PX\ FODUR VL
FRQVHJXLUtD FRQYHQFHU D (VWUHOOD $OWD GH TXH KDEtD XQ PRGR GH HYLWDU HO DWDTXH
GH(VWUHOOD$]XO
²<D VDEHV TXH (VWUHOOD $]XO HVWi GHVFRQWHQWD SRU OD SpUGLGD GH SUHVDV ²
HPSH]y
$OOtGHUGHO&ODQGHO9LHQWRVHOHHUL]yHOORPR
²£(O&ODQGHO9LHQWRQRKDUREDGRSUHVDVGHYXHVWURFODQ²HVSHWy
²1RVRWURVWDPELpQKHPRVHQFRQWUDGRUHVWRVGHFRQHMRV²LQWHUYLQR5HQJR
SHJDQGR FDVL HO KRFLFR D OD FDUD GH &RUD]yQ GH )XHJR² ¢(VWiV VHJXUR GH TXH
WXFODQQRKDHVWDGRUREDQGRSUHVDVQXHVWUDV"
(OMRYHQOXJDUWHQLHQWHVHREOLJyDQRDPLODQDUVH
²£6t²GLMR²&UHRTXHQLQJ~QJDWRKDUREDGRHVDVSUHVDV
²¢4XpOHVKDSDVDGRHQWRQFHV"²SUHJXQWy%LJRWHV
²&UHR TXH KD\ XQ SHUUR YLYLHQGR HQ HO ERVTXH +HPRV FDSWDGR VX RORU \
KHPRVYLVWRVXVH[FUHPHQWRV
²£8Q SHUUR ²UHSLWLy %LJRWHV \ HQWUHFHUUy ORV RMRV SHQVDWLYR² ¢&yPR
VHSDUDGRGHVXV'RV3DWDV"
²(VWR\FRQYHQFLGRGHHVR²DILUPy
²3RGUtDVHU«²PDXOOy(VWUHOOD$OWD3DUDDOLYLRGH&RUD]yQGH)XHJRVX
SHOR YROYtD D HVWDU OLVR² (V FLHUWR TXH UHFLHQWHPHQWH KHPRV ROLGR D SHUUR HQ
QXHVWUR WHUULWRULR SHUR HQ UHDOLGDG VXEHQ D PHQXGR KDVWD DTXt FRQ VXV 'RV
3DWDV²&RQWRQRPHQRVGXELWDWLYRFRQWLQXy²6tSRGUtDVHUXQSHUURHOTXH
HVWXYLHUDPDWDQGRORVFRQHMRV2UGHQDUpDPLVSDWUXOODVTXHHVWpQRMRDYL]RU
²3HUR W~ QR KDV YHQLGR KDVWD DTXt SDUD FRQWDUQRV HVR &RUD]yQ GH )XHJR
²GLMR5HQJR²¢4XpWHURQGDSRUODFDEH]D"
(O MRYHQ OXJDUWHQLHQWH UHVSLUy KRQGR 1R TXHUtD WUDLFLRQDU D (VWUHOOD $]XO
UHYHODQGRVXVSODQHVGHDWDTXHSHURGHEtDVXJHULUTXHVHSRGUtDHYLWDUXQIXWXUR
HQIUHQWDPLHQWRVLKDEODEDFRQODOtGHUVREUHHOURERGHSUHVDV
²1R FRQVLJR FRQYHQFHU D (VWUHOOD $]XO GH OR GHO SHUUR ²GLMR² (OOD VH
VLHQWHDPHQD]DGDSRUYXHVWURFODQ\WDUGHRWHPSUDQRHVWRWHUPLQDUiHQEDWDOOD
D PHQRV TXH KDJDPRV DOJR ²1R SRGtD H[SOLFDUOHV OR LQPLQHQWH TXH HUD HVD
EDWDOODVLIUDFDVDEDHQVXLQWHQWR²+DEUiJDWRVKHULGRVTXL]iLQFOXVRPXHUWRV
SRUQDGD
²%XHQR¢\TXpHVSHUDVTXHKDJD"²SUHJXQWy(VWUHOOD$OWDPDOKXPRUDGR
²(OODHVWXOtGHU&RUD]yQGH)XHJR(VRHVSUREOHPDWX\R
(OMRYHQVHDWUHYLyDGDUXQRVSDVRVKDFLDHOOtGHU
²+H YHQLGR D SHGLUWH TXH WHQJDV XQD UHXQLyQ FRQ (VWUHOOD $]XO 6L SRGpLV
GHEDWLUODVFRVDVHQSULYDGRTXL]iORJUHVODSD]
²¢(VWUHOOD $]XO TXLHUH XQD UHXQLyQ" ²LQTXLULy 5HQJR LQFUpGXOR² /D
~OWLPDYH]TXHODYLPRVGDEDODLPSUHVLyQGHTXHUHUUHEDQDUQRVOD\XJXODU
²(VWRQRHVLGHDGHHOOD«VLQRPtD²UHYHOy&RUD]yQGH)XHJR
/RV WUHV JDWRV VH TXHGDURQ PLUiQGROR VLQ SDUSDGHDU $O ILQDO %LJRWHV
URPSLyHOVLOHQFLR
²¢6LJQLILFDHVRTXHHVWiVDFWXDQGRDHVSDOGDVGHWXOtGHU"
²(VSRUHOELHQGHQXHVWURVFODQHV²LQVLVWLy
&DVL HVSHUDED TXH OR HFKDUDQ GHO FDPSDPHQWR SHUR DIRUWXQDGDPHQWH
(VWUHOOD$OWDSDUHFLyUHIOH[LRQDU
²/R FLHUWR HV TXH \R SUHIHULUtD KDEODU D SHOHDU ²PDXOOy HO OtGHU DO FDER²
3HUR ¢FyPR YDPRV D DUUHJODUOR" ¢&UHHV TXH (VWUHOOD $]XO HVWDUi GLVSXHVWD D
HVFXFKDU VL VH HQWHUD GH TXH W~ KDV KDEODGR SULPHUR FRQ QRVRWURV VLQ VX
FRQRFLPLHQWR" ²6LQ HVSHUDU UHVSXHVWD SURVLJXLy² 4XL]i VHUtD PHMRU VL
HQYLDUD XQ PHQVDMHUR SDUD SHGLUOH TXH VH UH~QD FRQPLJR HQ ORV &XDWUR
ÈUEROHV« 3HUR ¢SXHGHV JDUDQWL]DU OD VHJXULGDG GH XQ PLHPEUR GHO &ODQ GHO
9LHQWRHQWXWHUULWRULR"
&RUD]yQGH)XHJRJXDUGyVLOHQFLRORFXDO\DHUDXQDUHVSXHVWD
(VWUHOOD$OWDVHHQFRJLyGHKRPEURV
²/R ODPHQWR SHUR QR YR\ D SRQHU HQ SHOLJUR D XQR GH PLV JXHUUHURV 6L
(VWUHOOD $]XO GHFLGH TXH TXLHUH KDEODU \D VDEH GyQGH HQFRQWUDUQRV %LJRWHV
VHUiPHMRUTXHDFRPSDxHVD&RUD]yQGH)XHJRGHYXHOWDDORV&XDWURÈUEROHV
²£(VSHUD ²H[FODPy HO MRYHQ OXJDUWHQLHQWH $FDEDED GH RFXUUtUVHOH XQD
LGHD«RWDOYH]VHODKDEtDLQVSLUDGRHO&ODQ(VWHODU²<DVpTXpSXHGHVKDFHU
/RVRMRVGH(VWUHOOD$OWDUHOXFLHURQHQODFUHFLHQWHRVFXULGDG
²¢4Xp"
²&RQRFpLVD&XHUYR¢YHUGDG"(VXQJDWRVROLWDULRTXHYLYHHQXQDJUDQMD
DO ERUGH GH YXHVWUR WHUULWRULR FHUFD GH ODV 5RFDV $OWDV 1RV D\XGy D EXVFDU
UHIXJLRHQQXHVWURYLDMHGHUHJUHVRDFDVD«¢RVDFRUGiLV"
²/R FRQR]FR ²PDXOOy %LJRWHV² (V XQ JDWR GHFHQWH DXQTXH QR VHD
JXHUUHUR¢4XpSDVDFRQpO"
&RUD]yQGH)XHJRVHYROYLyKDFLD%LJRWHV
²eO SRGUtD OOHYDU HO PHQVDMH GH YXHVWUD SDUWH (VWUHOOD $]XO OH KD GDGR
SHUPLVRSDUDHQWUDUHQHOWHUULWRULRGHO&ODQGHO7UXHQRSXHVDQWHVHUDPLHPEUR
GHQXHVWURFODQ
(VWUHOOD$OWDVHPRYLyHQVXOHFKRGHEUH]R
²(VRSRGUtDIXQFLRQDU5HQJR¢W~TXpRSLQDV"
$OJRUHDFLRHOOXJDUWHQLHQWHHPLWLyXQVRQLGRDILUPDWLYR
²(QWRQFHV £YH ²LQVWy &RUD]yQ GH )XHJR D %LJRWHV FRQVFLHQWH GH OR
GHSULVDTXHVHDJRWDEDHOWLHPSR²9HDKRUDPLVPR'LOHTXHOHSLGDD(VWUHOOD
$]XOTXHVHUH~QDFRQ(VWUHOOD$OWDHQORV&XDWURÈUEROHVDODPDQHFHU
$SHQDV KDEtD WLHPSR SDUD TXH %LJRWHV HQFRQWUDUD D &XHUYR \ SDUD TXH pVWH
OOHYDUD HO PHQVDMH KDVWD HO FDPSDPHQWR DQWHV GH TXH (VWUHOOD $]XO VDOLHUD SDUD
DWDFDU DO FODQ YHFLQR &RUD]yQ GH )XHJR URJy HQ VLOHQFLR DO &ODQ (VWHODU TXH
%LJRWHVORJUDVHORFDOL]DUHQVHJXLGDD&XHUYRHQODJUDQMDGH'RV3DWDV
%LJRWHVPLUyDVXOtGHUTXHDVLQWLy'HLQPHGLDWRHOJXHUUHURPDUUyQVDOLy
GHODJXDULGD\GHVDSDUHFLyHQODVVRPEUDVQRFWXUQDV
(VWUHOOD$OWDVHTXHGyPLUDQGRD&RUD]yQGH)XHJRFRQORVRMRVHQWRUQDGRV
²0H KXHOR TXH KD\ DOJR TXH QR PH HVWiV FRQWDQGR ²PDXOOy SHUR SDUD
DOLYLRGHOMRYHQQRORSUHVLRQy²%LHQHVKRUDGHTXHWHYD\DV²FRQWLQXy²
5HQJR HVFyOWDOR KDVWD OD IURQWHUD GH QXHVWUR WHUULWRULR < &RUD]yQ GH )XHJR«
\R HVWDUp HQ ORV &XDWUR ÈUEROHV DO DPDQHFHU SHUR HVR HV OR ~QLFR TXH SXHGR
KDFHU6L(VWUHOOD$]XOTXLHUHSD]GHEHUiDFXGLUDOOt
²(Q ORV &XDWUR ÈUEROHV DO DPDQHFHU ²UHSLWLy HO MRYHQ \ VDOLy WUDV HO
OXJDUWHQLHQWHGHO&ODQGHO9LHQWR

1RWDUGyGHPDVLDGRHQOOHJDUDORV&XDWURÈUEROHV\UHJUHVDUDVXWHUULWRULR1R
KDEtD FRPLGR GHVGH DQWHV GH OD $VDPEOHD GH OD QRFKH DQWHULRU /H GROtD HO
HVWyPDJR GH KDPEUH \ QRWDED TXH ODV SDWDV OH WHPEODEDQ DVt TXH VH REOLJy D
GHWHQHUVHSDUDFD]DU
6H SDUy D HVFXFKDU DO OOHJDU DO DUUR\R \ FDSWy HO VRQLGR GH XQ FDPSDxRO
FRUUHWHDQGR HQWUH ORV MXQFRV GH OD RULOOD 7UDV OHYDQWDU OD FDEH]D ORFDOL]y D OD
FULDWXUDPiVFRQHOROIDWRTXHFRQODYLVWD$WDFy\VXVFROPLOORVVHFODYDURQHQ
ODSUHVD/DHQJXOOyGHSULVD\QRWyTXHUHFREUDEDODHQHUJtD5HWRPyHOFDPLQR
KDFLD HO FDPSDPHQWR FRQ YHORFLGDG UHQRYDGD 3DUD FXDQGR GHVFHQGLy HO
EDUUDQFRODOXQDVHKDEtDDO]DGRSRUHQFLPDGHORViUEROHV\HVROHUHFRUGyTXH
WHQtDKDVWDODSXHVWDGHODOXQDSDUDHVFRJHUDORVJXHUUHURVSDUDHOSODQGHDWDTXH
GH (VWUHOOD $]XO $KRUD VH VHQWtD PiV RSWLPLVWD (VWUHOOD $OWD KDEtD DFHSWDGR
KDEODUVHJXURTXH(VWUHOOD$]XOFRPSUHQGHUtDTXHODJXHUUDFRQVXVYHFLQRVHUD
LQQHFHVDULD
&DVL KDEtD OOHJDGR D OD HQWUDGD GHO FODUR FXDQGR R\y TXH OR OODPDEDQ (UD
7RUPHQWD%ODQFDTXHHVWDEDGHVFHQGLHQGRHOEDUUDQFRDOIUHQWHGHODSDWUXOODGHO
DQRFKHFHU/RDFRPSDxDEDQ&HQWHOOLQD1LPER\(VFDUFKD
²¢7RGRHQFDOPD"²SUHJXQWy&RUD]yQGH)XHJRFXDQGR7RUPHQWD%ODQFD
ORDOFDQ]y
²7DQ HQ FDOPD FRPR XQ FDFKRUUR GRUPLGR ²FRQWHVWy² 1L UDVWUR GHO
SHUUR3XHGHTXHGHVSXpVGHWRGRVXV'RV3DWDVORKD\DQHQFRQWUDGR
²4XL]i ²'H UHSHQWH GHFLGLy FRQWDUOH DO YLHMR JXHUUHUR GyQGH KDEtD
HVWDGR 4XHUtD TXH DO PHQRV XQ DPLJR FRPSDUWLHUD OD HVSHUDQ]D GH TXH WDO YH]
QR FRPEDWLHUDQ FRQWUD HO &ODQ GHO 9LHQWR² (Q UHDOLGDG 7RUPHQWD %ODQFD
TXHUUtDGHFLUWHDOJRVREUHHVR¢7LHQHVXQPRPHQWR"
²3RUVXSXHVWR«VLQRWHLPSRUWDTXHFRPDPLHQWUDVWHHVFXFKR
0DQGy D ORV DSUHQGLFHV TXH IXHUDQ SRU XQD SUHVD SDUD FDGD XQR ORV GRV
VDOWDURQ VREUH HO PRQWyQ GH FDUQH IUHVFD \ VH GLVSXWDURQ XQD XUUDFD (VFDUFKD VH
PDUFKy D OD JXDULGD GH ORV JXHUUHURV FRQ XQ UDWyQ GH DJXD PLHQWUDV 7RUPHQWD
%ODQFD HVFRJtD XQD DUGLOOD \ VH OD OOHYDED D XQ ULQFyQ WUDQTXLOR DO ODGR GH ODV
QXHYDVPDWDVGHRUWLJDV
&RUD]yQGH)XHJRORVLJXLy
²7RUPHQWD%ODQFDQXHVWUDOtGHUPHKDOODPDGRHVWDPDxDQD«
(QYR]EDMDOHFRQWyWRGDODKLVWRULDGHVGHODFUHHQFLDREVHVLYDGH(VWUHOOD
$]XOGHTXHHO&ODQGHO9LHQWRHVWDEDUREDQGRSUHVDV\VXRUGHQGHDWDFDUKDVWD
ODGHFLVLyQTXHpOKDEtDWRPDGRGHVROLFLWDUXQHQFXHQWURDO&ODQGHO9LHQWR
²¢4Xp" ²7RUPHQWD %ODQFD VH TXHGy PLUiQGROR LQFUpGXOR² ¢+DV LGR D
HVSDOGDV GH (VWUHOOD $]XO" ²6H OH TXHEUy OD YR] \ QHJy FRQ OD FDEH]D
GHVFRQFHUWDGR
&RUD]yQGH)XHJRVHSXVRDODGHIHQVLYD
²¢4XpRWUDFRVDSRGtDKDFHU"
²'HEHUtDVKDEHUPHFRQVXOWDGR²$7RUPHQWD%ODQFDVHOHHUL]yHOSHORGH
IXULD²2DDOJ~QRWURJXHUUHURYHWHUDQR7HKDEUtDPRVD\XGDGRDHQFRQWUDUXQD
VROXFLyQ
²/RODPHQWR²$OOXJDUWHQLHQWHOHPDUWLOOHDEDHOFRUD]yQ²1RTXHUtDTXH
QDGLH PiV VH PHWLHVH HQ SUREOHPDV +H KHFKR OR TXH FUHtD PHMRU ²+DEtD
DFWXDGR VROR GHELGR DO FyGLJR JXHUUHUR QR SRGtD SHGLU D QLQJ~Q RWUR JDWR TXH
GHVDILDUDODVyUGHQHVGH(VWUHOOD$]XOGHDTXHOODPDQHUD
/DPLUDGDGH7RUPHQWD%ODQFDHUDUHIOH[LYD
²&UHRTXHGHEHPRVFRQWiUVHORDORVGHPiVJXHUUHURV²PDXOOyHQWRQFHV²
'HEHUiQ HVWDU SUHSDUDGRV SDUD VHJXLU HO SODQ GH (VWUHOOD $]XO HQ FDVR GH TXH
&XHUYRQRDSDUH]FD«HLQFOXVRDXQTXH(VWUHOOD$]XODFHSWHUHXQLUVHFRQ(VWUHOOD
$OWD VHJXUDPHQWH TXHUUi LU DFRPSDxDGD GH XQD SDWUXOOD 0H DSRVWDUtD XQD OXQD
GH SDWUXOODV PDWXWLQDV D TXH (VWUHOOD $OWD VRVSHFKD TXH RFXUUH DOJR 1R
SRGHPRVHVWDUVHJXURVGHTXHQRQRVWLHQGDXQDHPERVFDGD
&RUD]yQGH)XHJRDVLQWLyUHVSHWXRVDPHQWH
²7LHQHV UD]yQ 7RUPHQWD %ODQFD <R FRQItR HQ HO &ODQ GHO 9LHQWR SHUR
GHEHUtDPRVHVWDUSUHSDUDGRV
²%XVFDUp D XQRV FXDQWRV DSUHQGLFHV SDUD TXH JXDUGHQ HO FDPSDPHQWR 7~
UH~QHDORVJXHUUHURV
&RUD]yQ GH )XHJR FUX]y HO FODUR HQ GLUHFFLyQ D OD JXDULGD GH ORV JXHUUHURV
/DPD\RUtD\DHVWDEDQDOOtRYLOODGRVHQVXVOHFKRV\GRUPLGRV(OMRYHQGLRXQ
HPSXMRQFLWRD7RUPHQWDGH$UHQDSDUDGHVSHUWDUOD/DJDWDORPLUyEL]TXHDQGR
²¢4XpSDVD"
²'HVSLHUWDDORVRWURV7RUPHQWD%ODQFD\\RWHQHPRVDOJRLPSRUWDQWHTXH
FRQWDURV
/DJXHUUHUDVHSXVRHQSLHWRUSHPHQWH
²¢$TXpWHUHILHUHVFRQDOJRLPSRUWDQWH"£(VWDPRVHQSOHQDQRFKH
&RUD]yQ GH )XHJR YROYLy D VDOLU VLQ FRQWHVWDU HQ EXVFD GH ORV GHPiV
JXHUUHURV(QFRQWUyD3HFDVYLVLWDQGRDODVUHLQDVHQODPDWHUQLGDG\0XVDUDxD
DFDEDEDGHOOHJDUDOFDPSDPHQWRFRQODERFDOOHQDGHFDUQHIUHVFDGHVSXpVGHXQD
EDWLGD QRFWXUQD 6H SUHJXQWy VL OODPDU D &DUERQLOOD SHUR GHFLGLy TXH VHUtD
PHMRUH[SOLFDUOHODVLWXDFLyQLQGLYLGXDOPHQWH
&XDQGR UHJUHVy D OD JXDULGD GH ORV JXHUUHURV WRGRV ORV GHPiV HVWDEDQ ELHQ
GHVSLHUWRV$OFDERGHXQPRPHQWRHQWUy7RUPHQWD%ODQFD\VHVHQWyDOODGRGH
&RUD]yQGH)XHJR
²¢'H TXp YD WRGR HVWR" ²SUHJXQWy &HEUDGR FRQ PDODV SXOJDV
VDFXGLpQGRVHXQSRFRGHPXVJRGHXQDRUHMD²0iVYDOHTXHVHDLPSRUWDQWH
$ &RUD]yQ GH )XHJR VH OH UHYROYtD HO HVWyPDJR SRU ORV QHUYLRV ¢&yPR
UHDFFLRQDUtDQ VXV FRPSDxHURV GH FODQ DO HQWHUDUVH GH OR TXH KDEtD KHFKR"
7RUPHQWD%ODQFDOHGLRXQHPSXMRQFLWRLQVWiQGRORDKDEODU
7UDV UHVSLUDU KRQGR HPSH]y ([SOLFy HO SODQ GH DWDTXH GH (VWUHOOD $]XO \
FyPR pO KDEtD LQWHQWDGR EXVFDU XQD VROXFLyQ SDFtILFD 6XV FRPSDxHURV
HVFXFKDEDQ HQ VLOHQFLR DWyQLWRV &RUD]yQ GH )XHJR HUD SOHQDPHQWH FRQVFLHQWH
GH VXV RMRV FODYDGRV HQ pO UHOXFLHQWHV D OD OX] GH OD OXQD TXH VH ILOWUDED SRU OD
FXELHUWD GH OD JXDULGD (Q SDUWLFXODU HUD FRQVFLHQWH GH OD PLUDGD YHUGH FODUR GH
7RUPHQWD GH $UHQD TXH HVWDED VHQWDGD FHUFD GH OD HQWUDGD SHUR HUD LQFDSD] GH
PLUDUOD GLUHFWDPHQWH 6yOR HVSHUDED TXH ORV JXHUUHURV FRPSUHQGLHVHQ TXH OR
KDEtDKHFKRSRUODPHMRUGHODVUD]RQHVHYLWDUODEDWDOOD\VDOYDUYLGDV
²< (VWUHOOD $OWD KD DFFHGLGR D KDEODU FRQ (VWUHOOD $]XO HQ ORV &XDWUR
ÈUEROHV²FRQFOX\y²&XHUYRGHEHUtDOOHJDUGHXQPRPHQWRDRWURSDUDGHFLUOH
ORGHODUHXQLyQ
6H SUHSDUy SDUD XQD GHVFDUJD GH UHSURFKHV SHUR QLQJXQR SDUHFtD VDEHU TXp
GHFLUVHOLPLWDURQDPLUDUVHXQRVDRWURVFRQSHUSOHMLGDG
$OILQDO0XVDUDxDSUHJXQWy
²7RUPHQWD %ODQFD ¢W~ HVWiV GH DFXHUGR FRQ OR TXH KD KHFKR &RUD]yQ GH
)XHJR"
(O OXJDUWHQLHQWH HVSHUy PLUiQGRVH ODV SDWDV 1HFHVLWDED GHVHVSHUDGDPHQWH HO
DSR\R GH 7RUPHQWD %ODQFD SRU HO UHVSHWR TXH LQVSLUDED HQ ORV RWURV JXHUUHURV
DXQTXH VDEtD TXH QR DSUREDED GHO WRGR VXV DFFLRQHV SRU PX\ ELHQ
LQWHQFLRQDGDVTXHIXHUDQ
²<R QR OR KDEUtD KHFKR ²(O YLHMR JXHUUHUR KDEOy FRQ VX KDELWXDO
DXWRULGDG SDXVDGD² 3HUR SLHQVR TXH WLHQH UD]yQ HQ TXH QR GHEHPRV DWDFDU DO
&ODQGHO9LHQWR<RQRFUHRTXHVHKD\DQOOHYDGRQXHVWUDVSUHVDV+D\XQSHUUR
VXHOWR«\RPLVPRORKHROLGR
²<\RWDPELpQFHUFDGHODV5RFDVGHODV6HUSLHQWHV²FRQILUPy0XVDUDxD
²< WDPELpQ HQ ORV &XDWUR ÈUEROHV ²PDXOOy )URQGH 'RUDGR² 1R
SRGHPRVFXOSDUDO&ODQGHO9LHQWRSRUHVR
²3HUR £QRV HVWiV SLGLHQGR TXH RFXOWHPRV FRVDV D (VWUHOOD $]XO ²
7RUPHQWDGH$UHQDVHOHYDQWy\DOILQDO&RUD]yQGH)XHJRWXYRTXHHQIUHQWDUVH
DVXGHVDILDQWHPLUDGDYHUGH
6H VLQWLy DEDWLGR 1R HVSHUDED TXH 7RUPHQWD GH $UHQD IXHUD OD SULPHUD HQ
SRQHUREMHFLRQHVDVXSURFHGHU
²/RODPHQWR²PDXOOy²3HQVDEDTXHQRWHQtDHOHFFLyQ
²(V MXVWR OR TXH PH HVSHUDUtD GH XQ PLQLQR FDVHUR ²JUXxy &HEUDGR²
¢7LHQHVLGHDGHORTXHVLJQLILFDHOFyGLJRJXHUUHUR"
²6p PX\ ELHQ OR TXH VLJQLILFD ²VH GHIHQGLy &RUD]yQ GH )XHJR² <
SUHFLVDPHQWHSRUPLOHDOWDGDOFODQQRGHVHRHQWDEODUXQFRPEDWHLQQHFHVDULR<
UHVSHWR DO &ODQ (VWHODU WDQWR FRPR FXDOTXLHU RWUR JDWR 1R FUHR TXH QXHVWURV
DQWHSDVDGRVTXLHUDQTXHDWDTXHPRVHVWDQRFKH
&HEUDGR DJLWy ODV RUHMDV GHVSHFWLYDPHQWH SHUR QR GLMR QDGD PiV &RUD]yQ
GH )XHJR PLUy DOUHGHGRU SUHJXQWiQGRVH VL KDEtD FRQVHJXLGR HO DSR\R GH VXV
JXHUUHURV ,QFyPRGR SHQVy TXH FXDQGR (VWUHOOD $]XO FRQVXPLHUD VX ~OWLPD
YLGD\IXHUDDXQLUVHDO&ODQ(VWHODUSRVLEOHPHQWHpOWHQGUtDTXHOLGHUDUDOFODQ
\VLQRORJUDEDJDQDUVHVXOHDOWDG\UHVSHWRODWDUHDVHUtDLPSRVLEOH
²/RLPSRUWDQWHHVHVWR²FRQWLQXy²(O&ODQGHO9LHQWRQRKDKHFKRQDGD
PDOR < QRVRWURV \D WHQHPRV EDVWDQWHV SUREOHPDV UHFRQVWUX\HQGR HO
FDPSDPHQWR \ PDQWHQLHQGR ODV SDWUXOODV SDUD HQIUHQWDUQRV D XQD EDWDOOD
SHOLJURVDHLQQHFHVDULD¢&yPRFRQVHJXLUHPRVHVWDUDOLPHQWDGRV\OLVWRVSDUDOD
HVWDFLyQVLQKRMDVFRQJXHUUHURVKHULGRVRLQFOXVRPXHUWRV"
²&RUD]yQ GH )XHJR WLHQH UD]yQ ²GHFODUy 3HFDV \ ORV GHPiV VH YROYLHURQ
KDFLD HOOD² 1XHVWURV KLMRV HQWUDUtDQ HQ FRPEDWH ²FRQWLQXy HQ YR] TXHGD²
1RTXHUHPRVTXHUHVXOWHQKHULGRVSRUQDGD
(VFDUFKD FRLQFLGLy FRQ HOOD SHUR HO UHVWR GH ORV JXHUUHURV VHJXtDQ
PXUPXUDQGRHQWUHVt&RUD]yQGH)XHJRYROYtDDVHUFRQVFLHQWHGHODPLUDGDGH
7RUPHQWDGH$UHQD\GHODDQJXVWLDGHVXVRMRVYHUGHV&RPSUHQGtDORGLYLGLGD
TXH GHEtD GH VHQWLUVH OD JXHUUHUD HQWUH VX OHDOWDG D (VWUHOOD $]XO \ VX YtQFXOR
FRQ pO (Q HVRV LQVWDQWHV &RUD]yQ GH )XHJR VyOR GHVHDED UHVWUHJDUVH FRQWUD HO
FRVWDGRGHODJDWD\ROYLGDUVHGHWRGRFRQHOGXOFHDURPDGHVXSLHOSHURWHQtD
TXHVHJXLUGDQGRODFDUDDQWHVXVJXHUUHURVDODHVSHUDGHVXYHUHGLFWRGHVLOR
DSR\DUtDQRQR
²(QWRQFHV¢TXpTXLHUHVTXHKDJDPRV"²SUHJXQWy5DER/DUJRDOILQ
²1HFHVLWDUp XQ JUXSR GH JXHUUHURV OLVWRV SDUD LU FRQ (VWUHOOD $]XO D ORV
&XDWUR ÈUEROHV ²FRQWHVWy² 6L &XHUYR QR DSDUHFH R VL (VWUHOOD $]XO QR
DFHSWD OD UHXQLyQ QXHVWUD OtGHU QRV JXLDUi D OD EDWDOOD < VL HVR VXFHGH« ²/H
IDOOyODYR]\WUDJyVDOLYD
²6t ¢TXp SDVD HQ HVH FDVR" ²SUHJXQWy 7RUPHQWD GH $UHQD² ¢4XLHUHV
TXH GHVREHGH]FDPRV ODV yUGHQHV GLUHFWDV GH (VWUHOOD $]XO" ¢4XH GHPRV PHGLD
YXHOWD \ FRUUDPRV HQ GLUHFFLyQ FRQWUDULD" 0DQWR 3ROYRURVR £GLOH D &RUD]yQ GH
)XHJRTXHHVXQDLGHDGHUDWyQGHVFHUHEUDGR
0DQWR 3ROYRURVR PRYLy ODV RUHMDV VRUSUHQGLGR &RUD]yQ GH )XHJR VDEtD
TXHHQSDUWHODKRVWLOLGDGGHOJXHUUHURPDUUyQKDFLDpOVHGHEtDDTXH7RUPHQWD
GH $UHQD OR SUHIHUtD FODUDPHQWH 6H SUHSDUy SDUD PiV FUtWLFDV SHUR 0DQWR
3ROYRURVRUHVSRQGLyYDFLODQWH
²1R Vp 7RUPHQWD GH $UHQD &RUD]yQ GH )XHJR WLHQH UD]yQ HQ TXH HV XQ
PDOPRPHQWRSDUDXQFRPEDWH\DGHPiVQLQJ~QJDWRSXHGHFUHHUHQVHULRTXH
HO &ODQ GHO 9LHQWR HVWp UREiQGRQRV SUHVDV 6L (VWUHOOD $]XO SLHQVD HVR
HQWRQFHV«EXHQR«²6HLQWHUUXPSLyPRYLHQGRODVSDWDVFRQIXQGLGR
²(V FRPSUHQVLEOH TXH (VWUHOOD $]XO QR FRQItH HQ HO &ODQ GHO 9LHQWR ²
PDXOOy &RUD]yQ GH )XHJR GHIHQGLHQGR LQVWLQWLYDPHQWH D VX OtGHU² (V DVt
GHVGH TXH OH LPSLGLHURQ YLDMDU D ODV 5RFDV $OWDV < QXQFD KDEtDPRV YLVWR XQ
SHUUR VXHOWR HQ HO ERVTXH KDVWD DKRUD 3HUR QR KD\ QLQJXQD SUXHED GH TXH HO
&ODQGHO9LHQWRVHOOHYDUDHVRVFRQHMRV\KD\PXFKDVSUXHEDVGHTXHORKL]RXQ
SHUUR
²¢< TXp SURSRQHV TXH KDJDPRV VL QRV HQIUHQWDPRV D XQD EDWDOOD" ²
SUHJXQWy 0XVDUDxD² ¢5HJUHVDU DO FDPSDPHQWR FXDQGR (VWUHOOD $]XO Gp OD
RUGHQGHDWDFDU"
²1R (VWUHOOD $OWD SDUHFtD GLVSXHVWR D UHXQLUVH FRQ (VWUHOOD $]XO HQ SD] \
VL WHQHPRV VXHUWH VyOR OOHYDUi FRQVLJR D XQR R GRV JXHUUHURV /D FRVD QR
WHUPLQDUiHQSHOHD
²£(VR HV PXFKR VXSRQHU ²H[FODPy 0XVDUDxD VDFXGLHQGR OD FROD FRQ
HVFHSWLFLVPR²¢<VLHO&ODQGHO9LHQWRVHLPDJLQDORPLVPR\QRVWLHQGHXQD
HPERVFDGD"1RVGHVWUR]DUtDQ
&RUD]yQ GH )XHJR KL]R XQD PXHFD FXDQGR OD JXHUUHUD H[SUHVy ODV PLVPDV
GXGDVTXHWHQtD7RUPHQWD%ODQFDVREUHVLSRGtDQFRQILDUHQ(VWUHOOD$OWD
²<RQRYR\DLU²DQXQFLy5DER/DUJR²¢<GHMDUTXHHO&ODQGHO9LHQWR
QRVGHVSHGDFH"£1RVR\XQFHUHEURGHUDWyQ
0DQWR 3ROYRURVR TXH HVWDED VHQWDGR D VX ODGR VH YROYLy KDFLD pO FRQ XQD
SHQHWUDQWHPLUDGDGHGHVSUHFLR
²1RORTXHHUHVHVXQFREDUGH²OHHVSHWy
²£1RORVR\²SURWHVWy5DER/DUJR²£6R\XQPLHPEUROHDOGHO&ODQGHO
7UXHQR
²0X\ELHQ5DER/DUJR²LQWHUYLQR&RUD]yQGH)XHJR²1RQHFHVLWDPRV
TXHYD\DQWRGRVORVJXHUUHURV3XHGHVTXHGDUWHDSURWHJHUHOFDPSDPHQWR<HVR
VLUYHSDUDHOUHVWR²DxDGLy²6LQRTXHUpLVSDUWLFLSDUHQHVWRTXHGDRVDTXt
(VSHUy WHQVR OD UHVSXHVWD GH VXV JXHUUHURV PLUDQGR VXV FDUDV SUHRFXSDGDV D
ODHVFDVDOX]GHODJXDULGD
²<R LUp ²PDXOOy DO FDER 7RUPHQWD %ODQFD² &UHR TXH SRGHPRV FRQILDU
HQTXH(VWUHOOD$OWDGHVLVWDGHDWDFDUVLKD\XQDDOWHUQDWLYD
&RUD]yQ GH )XHJR OH GLULJLy XQD PLUDGD GH DJUDGHFLPLHQWR PLHQWUDV ORV
GHPiV GXGDEDQ PXUPXUDQGR R PRYLpQGRVH LQTXLHWRV HQWUH ORV OHFKRV
PXVJRVRV
²<R WDPELpQ LUp ²)URQGH 'RUDGR VRQy QHUYLRVR DO WHQHU TXH KDEODU HQWUH
WDQWRVJXHUUHURVPD\RUHVTXHpO
²< \R ²VH VXPy 0DQWR 3ROYRURVR \ VDFXGLy OD FROD HQ GLUHFFLyQ D
&RUD]yQ GH )XHJR² 3HUR VL HO &ODQ GHO 9LHQWR DWDFD \R SHOHDUp 1R YR\ D
GHMDUTXHRWURJDWRPHGHVWURFH
(O UHVWR GH ORV JXHUUHURV GLR VX UHVSXHVWD 3DUD DVRPEUR GH &RUD]yQ GH
)XHJR&HEUDGRDFFHGLyDLUPLHQWUDVTXH0XVDUDxDVHQHJy
²/R ODPHQWR &RUD]yQ GH )XHJR ²GLMR OD JDWD² /R TXH GLFHV WLHQH
VHQWLGR SHUR pVD QR HV OD FXHVWLyQ (O FyGLJR JXHUUHUR QR HV DOJR D OR TXH
FHxLUVH FXDQGR D XQR OH DSHWHFH 1R FUHR TXH SXGLHUD GHVREHGHFHU D PL OtGHU VL
PHRUGHQDUDDWDFDU
²%XHQR SXHV \R Vt LUp ²DILUPy 3HFDV² 1R TXLHUR YHU D PLV KLMRV
YtFWLPDVGHXQDEDWDOODTXHQRGHEHPRVOLEUDU
3RU ILQ &RUD]yQ GH )XHJR WXYR TXH HQFDUDUVH D 7RUPHQWD GH $UHQD TXH QR
KDEtDGLFKRQDGD1RVHLPDJLQDEDTXpKDUtDVLHOODUHFKD]DEDDSR\DUOR
²¢7RUPHQWDGH$UHQD"²PDXOOyGXELWDWLYR
/DJDWDHVWDEDVHQWDGDFRQODFDEH]DJDFKDVLQPLUDUORDORVRMRV
²,UpFRQWLJR&RUD]yQGH)XHJR²PXVLWy²6pTXHWLHQHVUD]yQHQORGHO
SHUUR«SHURDXQDVtQRVRSRUWRPHQWLUOHD(VWUHOOD$]XO
(O OXJDUWHQLHQWH VH OH DFHUFy SDUD GDUOH XQ ODPHWyQ GH DJUDGHFLPLHQWR HQ OD
RUHMDSHURHOODDSDUWyODFDEH]DVLQPLUDUOR
²¢< TXp SDVD FRQ ORV DSUHQGLFHV" ²SUHJXQWy &HEUDGR² ¢4XLHUHV TXH
YHQJDQFRQQRVRWURV")URQGLQDHVGHPDVLDGRMRYHQSDUDSDUWLFLSDU
²(VWR\GHDFXHUGR²VHDSUHVXUyDPDXOODU0DQWR3ROYRURVR
$ SHVDU GH OD WHQVLyQ &RUD]yQ GH )XHJR WXYR TXH UHSULPLU XQ URQURQHR
GLYHUWLGRDOSHUFLELUODWHUQXUDTXHVHQWtD0DQWR3ROYRURVRKDFLDODDSUHQGL]DGH
&HEUDGR
²<RSUHIHULUtDGHMDUD&HQWHOOLQDIXHUDGHHVWR²GLMR7RUPHQWD%ODQFD
²3HUR ¢D (VWUHOOD $]XO QR OH SDUHFHUi TXH SDVD DOJR UDUR VL QR OOHYDPRV D
QLQJ~QDSUHQGL]"²SUHJXQWy)URQGH'RUDGR
²(V FLHUWR ²FRQWHVWy &RUD]yQ GH )XHJR² 'H DFXHUGR 1RV DFRPSDxDUiQ
=DUSD5DXGD\1LPERSHURVyORVL(VWUHOOD$]XOTXLHUHOOHYDUVHDWDQWRVJDWRV
\ D HOORV OHV FRQWDUHPRV OR TXH RFXUUH GHVSXpV GH SDUWLU 'H OR FRQWUDULR ODV
QRYHGDGHVVHSURSDJDUiQSRUHOFDPSDPHQWR
3DUD VX VRUSUHVD &RUD]yQ GH )XHJR DGYLUWLy TXH WHQtD PiV JXHUUHURV GH VX
ODGR GH ORV TXH QHFHVLWDED 6L &XHUYR OOHJDED DO FDPSDPHQWR D WLHPSR \
(VWUHOOD $]XO DFFHGtD D KDEODU FRQ (VWUHOOD $OWD SDUHFHUtD H[WUDxR TXH WRGD XQD
SDWUXOOD GH FRPEDWH VH RIUHFLHUD D LU FRQ HOOD $GHPiV QR TXHUtD GHMDU HO
FDPSDPHQWRGHVSURWHJLGRDQWHSRVLEOHVDWDTXHVPHQRVD~QHQHVRVPRPHQWRV
²(VFDUFKD \ )URQGH 'RUDGR ¢SRU TXp QR RV TXHGiLV D JXDUGDU HO
FDPSDPHQWR" ²VXJLULy² $JUDGH]FR YXHVWUR DSR\R SHUR D OR PHMRU VRLV PiV
QHFHVDULRVDTXt
/RVDOXGLGRVLQWHUFDPELDURQXQDPLUDGD\DVLQWLHURQ
²%LHQ VHUi PHMRU TXH ORV GHPiV GXHUPDQ XQ SRFR ²FRQWLQXy²
3DUWLUHPRVFXDQGRVHHVFRQGDODOXQD
2EVHUYy FyPR ORV JXHUUHURV VH DFRPRGDEDQ HQ VXV OHFKRV SHUR QR VH OHV
XQLy6DEtDTXHQRSRGUtDSHJDURMR\TXHUtDFRQWDUOHD&DUERQLOODORTXHHVWDED
VXFHGLHQGR DQWHV GH TXH VH HQWHUDUD SRU RWUR JDWR 'H QR VHU SRU VX IH HQ
-DVSHDGD KDEUtD GXGDGR GH TXH ORJUDUD LPSHGLU DTXHOOD EDWDOOD 'DED OD
LPSUHVLyQ GH TXH SRGtDQ VDOLU PDO PXFKDV FRVDV &XHUYR SRGUtD QR OOHYDU HO
PHQVDMH D WLHPSR (VWUHOOD $]XO SRGUtD QHJDUVH D KDEODU FRQ (VWUHOOD $OWD HO
&ODQGHO9LHQWRSRGUtDWHQGHUOHVXQDHPERVFDGDHQORV&XDWURÈUEROHV«
7UDVVDFXGLUVH&RUD]yQGH)XHJRVDOLyDOFODUR0LUyDOUHGHGRUHQEXVFDGH
VHxDOHVGH&XHUYRSHURHOFDPSDPHQWRHVWDEDHQVLOHQFLRDODOX]GHODOXQD8Q
SDUGHRMRVUHOXFtDQHQODHQWUDGDGHOW~QHOGHDXODJDV$ODFHUFDUVH&RUD]yQGH
)XHJRGLVWLQJXLyODSiOLGDVLOXHWDGH&HQLFLHQWRTXHHVWDEDGHJXDUGLD
²¢6DEHV TXLpQ HV &XHUYR" ²SUHJXQWy DO DSUHQGL] TXH DVLQWLy² 1R KD
HVWDGRDTXtHVWDQRFKH¢YHUGDG"
&HQLFLHQWRQHJyFRQODFDEH]D
²6LYLHQHGpMDORHQWUDU\OOpYDORGLUHFWDPHQWHD(VWUHOOD$]XO¢HQWHQGLGR"
²'HDFXHUGR&RUD]yQGH)XHJR²$&HQLFLHQWROHSLFyODFXULRVLGDGSHUR
QRKL]RSUHJXQWDV
&RUD]yQGH)XHJRIXHHQEXVFDGH&DUERQLOOD&XDQGRHQWUyHQHOFODURGHOD
FXUDQGHUD OD HQFRQWUy VHQWDGD GHODQWH GH VX JXDULGD KDEODQGR DFDORUDGDPHQWH
FRQ0XVDUDxD
/DVGRVJDWDVDO]DURQODYLVWDDORtUORDFHUFDUVH
²¢&RUD]yQ GH )XHJR" ²PDXOOy &DUERQLOOD OHYDQWiQGRVH GHVSDFLR²
¢4XpHVORTXHPHHVWiFRQWDQGR0XVDUDxD"¢3RUTXpQRPHKDVFRQYRFDGRDOD
UHXQLyQ"²6XVRMRVD]XOHVFKLVSHDEDQGHHQIDGR
²6yOR HUD SDUD JXHUUHURV ²FRQWHVWy DXQTXH OD H[SOLFDFLyQ OH SDUHFLy IORMD
LQFOXVRDpO
²2K SHUIHFWR ²UHSXVR &DUERQLOOD VHFDPHQWH² +DV SHQVDGR TXH D Pt QR
PHLQWHUHVDUtDRFXOWDUOHFRVDVD(VWUHOOD$]XO¢YHUGDG"
²£1R HV DVt 3UHFLVDPHQWH YHQtD D FRQWiUWHOR 0XVDUDxD ²DxDGLy PLUDQGR
LUDFXQGRDODJDWDPDUUyQ²¢QRVHVXSRQHTXHGHEHUtDVHVWDUGHVFDQVDQGR"
/DJXHUUHUDOHGHYROYLyXQDPLUDGDLJXDOPHQWHIXULEXQGD\OXHJRGLRPHGLD
YXHOWDSDUDGHVDSDUHFHUHQODRVFXULGDG
²¢<ELHQ"²TXLVRVDEHU&DUERQLOOD
²3DUHFH TXH 0XVDUDxD \D WH OR KD FRQWDGR WRGR $ Pt QR PH JXVWD HVWD
VLWXDFLyQ PiV TXH D WL SHUR ¢TXp RSFLyQ WHQtD" ¢'H YHUGDG FUHHV TXH HO &ODQ
(VWHODUGHVHDXQDJXHUUDHQWUHFODQHV«HVSHFLDOPHQWHXQDJXHUUDLQMXVWD"
²(O &ODQ (VWHODU QR PH KD PRVWUDGR QDGD VREUH EDWDOODV ²DGPLWLy OD
FXUDQGHUD² < QR TXLHUR TXH VH GHUUDPH VDQJUH SHUR ¢HV pVWD OD ~QLFD PDQHUD
GHLPSHGLUOR"
²6LVHWHRFXUUHXQDLGHDPHMRUFXpQWDPHOD
&DUERQLOODQHJyFRQODFDEH]D(OUHVSODQGRUOXQDUEULOODEDHQVXSHODMHJULV
GiQGROH XQD DSDULHQFLD IDQWDVPDO FRPR VL HVWXYLHUD D PHGLDV HQ HO PXQGR GHO
&ODQ(VWHODU
²+DJDVORTXHKDJDV&RUD]yQGH)XHJRWHQFXLGDGRFRQ(VWUHOOD$]XO6p
DPDEOHFRQHOOD+DVLGRXQDJUDQOtGHU«\SRGUtDYROYHUDVHUOR
eO GHVHy FUHHU HQ ODV SDODEUDV GH OD FXUDQGHUD SHUR (VWUHOOD $]XO SDUHFtD
VXPLUVH FDGD GtD PiV HQ OD FRQIXVLyQ /D VDELD PHQWRUD TXH KDEtD UHVSHWDGR
WDQWRDVXOOHJDGDDO&ODQGHO7UXHQRSDUHFtDPX\OHMDQD
²+DUp WRGR OR TXH SXHGD ²OH SURPHWLy² 1R GHVHR HQJDxDU D (VWUHOOD
$]XO \ SRU HVR KH RUJDQL]DGR HO HQFXHQWUR FRQ (VWUHOOD $OWD 4XLHUR TXH HOOD
FRPSUHQGDTXHQRWHQHPRVTXHSHOHDU²7HQVDPHQWHDxDGLy²¢&UHHVTXHPH
HTXLYRFR"
²1R VR\ TXLpQ SDUD GHFLUOR ²&DUERQLOOD OH VRVWXYR OD PLUDGD² (VWR HV
GHFLVLyQWX\D&RUD]yQGH)XHJR1DGLHSXHGHKDFHUORSRUWL

&XDQGRUHJUHVyDOFODURSULQFLSDOQRKDEtDQLUDVWURGH&XHUYR6HOHHQFRJLyHO
HVWyPDJR /D OXQD HVWDED PX\ DOWD HQ HO FLHOR $O FDER GH QR PXFKR (VWUHOOD
$]XO JXLDUtD D VXV JXHUUHURV D FRPEDWLU FRQWUD HO &ODQ GHO 9LHQWR \ WRGDV ODV
HVSHUDQ]DVGHXQDVROXFLyQSDFtILFDVHKDEUtDQSHUGLGR
¢'yQGH HVWDED &XHUYR" 7DO YH] %LJRWHV QR KDEtD ORJUDGR GDU FRQ pO 2 WDO
YH] QR LED D LU« R HVWDED GH FDPLQR SHUR OOHJDUtD GHPDVLDGR WDUGH $ &RUD]yQ
GH )XHJR OH HQWUDURQ JDQDV GH VDOLU FRUULHQGR DO ERVTXH HQ EXVFD GH &XHUYR
SHURHVRQRVHUYLUtDGHQDGD
(QWRQFHV FDSWy XQ PRYLPLHQWR HQ OD HQWUDGD GHO FDPSDPHQWR \ R\y XQ
PDXOOLGRGHVDILDQWHGH&HQLFLHQWR2WURJDWRUHVSRQGLy\&RUD]yQGH)XHJRVH
HVWUHPHFLy GH DOLYLR DO UHFRQRFHU OD YR] GH &XHUYR &UX]y HO FODUR D WRGD
YHORFLGDG
²0X\ ELHQ &HQLFLHQWR ²OH GLMR DO DSUHQGL]² <R PH HQFDUJDUp GH
&XHUYR 7~ VLJXH GH JXDUGLD ²(QWUHFKRFy QDULFHV FRQ HO OXVWURVR JDWR TXH
DSDUHFLyHQHOW~QHOGHDXODJDV²0HDOHJURGHYHUWH&XHUYR¢&yPRHVWiV"
(O DQWLJXR DSUHQGL] WHQtD EXHQ DVSHFWR 6X SHOR QHJUR UHOXFtD D OD OX] GH OD
OXQD\VXVIXHUWHVP~VFXORVVHPDUFDEDQEDMRODSLHO
²(VWR\ ELHQ ²FRQWHVWy &XHUYR \ PLUy HO FODUR FRQ ORV RMRV iPEDU PX\
GLODWDGRV² 0H UHVXOWD H[WUDxR HVWDU DTXt GH QXHYR /DPHQWR VDEHU TXH WHQpLV
SUREOHPDV FRQ HO &ODQ GHO 9LHQWR %LJRWHV PH OR KD FRQWDGR WRGR \ PH KD
MXUDGRTXHHOORVQRKDQUREDGRQLQJXQDSUHVD
²,QWHQWDFRQYHQFHUGHHVRD(VWUHOOD$]XO²PDXOOy&RUD]yQGH)XHJRPX\
VHULR²0LUDGHWHVWRPHWHUWHSULVDSXHVVHJXURTXHKDVFRUULGRFRPRHOYLHQWR
SDUDOOHJDUDTXtWDQUiSLGRSHURHVTXHQRWHQHPRVPXFKRWLHPSR6tJXHPH
/RJXLyKDVWDODJXDULGDGHODOtGHU/DJDWDHVWDEDRYLOODGDHQVXOHFKRSHUR
FXDQGR &RUD]yQ GH )XHJR DJX]y OD YLVWD YLVOXPEUy XQ EULOOR UHIOHMDGR HQ VXV
RMRVHQWUHFHUUDGRV/DJDWDQRHVWDEDGRUPLGD
²¢4XpRFXUUH&RUD]yQGH)XHJR"²SUHJXQWyFRQWRQRLUULWDGR²7RGDYtD
QRHVKRUDGHSDUWLU«¢4XLpQYLHQHFRQWLJR"
²6R\ &XHUYR ²VH SUHVHQWy HO VROLWDULR DGHODQWiQGRVH² 7UDLJR XQ
PHQVDMHGHO&ODQGHO9LHQWR
²£(O &ODQ GHO 9LHQWR ²/D OtGHU VH OHYDQWy GH XQ VDOWR² ¢4Xp TXLHUH
GHFLUPHHVHFODQGHODGURQHV"
&XHUYRPDQWXYRHOWLSRVLQHQFRJHUVHVLTXLHUDDXQTXHGHEtDGHUHFRUGDUORV
GtDVHQTXHpOHUDXQDSUHQGL]GHOFODQ\ODLUDGH(VWUHOOD$]XOHUDDOJRWHPLEOH
²(VWUHOOD$OWDTXLHUHUHXQLUVHFRQWLJRSDUDKDEODUGHODSpUGLGDGHSUHVDV²
DQXQFLy
²¢(QVHULR"
0LUy LUDFXQGD D VX OXJDUWHQLHQWH FRQ ORV RMRV DUGLHQGR 'XUDQWH XQ
VHJXQGR &RUD]yQ GH )XHJR HVWXYR VHJXUR GH TXH HOOD KDEtD DGLYLQDGR OR TXH
KDEtDKHFKR+XERXQDSDXVDWHQVD
²(VWUHOOD$]XOVLQGXGDVHUtDPHMRUKDEODUTXHSHOHDU²VHDWUHYLyDGHFLU
²1RPHGLJDVTXpKDFHU²OHHVSHWyODOtGHU/DSXQWDGHVXFRODVHVDFXGtD
FRQLUULWDFLyQ²6DOGHDTXt&XHUYR\\RGLVFXWLUHPRVHODVXQWR
&RUD]yQGH)XHJRQRWXYRPiVUHPHGLRTXHDEDQGRQDUODJXDULGD6HTXHGy
SDVHiQGRVH HQ HO H[WHULRU HVFXFKDQGR ORV PXUPXOORV SHUR VLQ GLVWLQJXLU TXp
HVWDEDQGLFLpQGRVH
$O FDER GH XQ PRPHQWR 7RUPHQWD %ODQFD VDOLy GHO GRUPLWRULR GH ORV
JXHUUHURV\VHOHDFHUFy
²/D OXQD HVWi HPSH]DQGR D GHVFHQGHU ²PDXOOy² (VWUHOOD $]XO TXHUUi
SDUWLUGHQWURGHSRFR¢&XHUYR\DKDOOHJDGR"
²6t 3HUR QR Vp VL« ²6H LQWHUUXPSLy DO SHUFLELU XQ PRYLPLHQWR HQ HO
LQWHULRUGHODJXDULGD
8QVHJXQGRGHVSXpVDSDUHFLy(VWUHOOD$]XOFRQ&XHUYRDOD]DJD/DOtGHUVH
GHWXYRGHODQWHGHOOXJDUWHQLHQWHVDFXGLHQGRODFROD
²)RUPDXQDSDWUXOOD²OHRUGHQy²1RVYDPRVDORV&XDWURÈUEROHV
²¢6LJQLILFD HVR TXH YDV D KDEODU FRQ (VWUHOOD $OWD" ²SUHJXQWy pO FRQ
YDOHQWtD
/DJDWDVDFXGLyODFRODGHQXHYR
²+DEODUp²GHFODUy²3HURVLQRKD\DFXHUGROXFKDUHPRV

/D QRFKH VHJXtD RVFXUD FXDQGR (VWUHOOD $]XO FRQGXMR D VXV JXHUUHURV D OD
KRQGRQDGD HQ TXH VH DO]DEDQ ORV FXDWUR UREOHV &RUD]yQ GH )XHJR LED MXVWR
GHWUiVGHHOODXQOHYHUXPRUOHLQGLFDEDTXHORVRWURVJDWRVORVVHJXtDQ/HGLR
XQ YXHOFR HO FRUD]yQ FXDQGR XQ E~KR XOXOy D OR OHMRV $SHQDV KDEtD WHQLGR
WLHPSRGHGDUODVJUDFLDVD&XHUYRSRUWUDQVPLWLUHOPHQVDMHGH(VWUHOOD$OWD(O
JDWR QHJUR WRPDUtD XQD UXWD GLIHUHQWH SDUD UHJUHVDU D VX JUDQMD PDQWHQLpQGRVH
OHMRVGHORV&XDWURÈUEROHV
(VWUHOOD $]XO VH GHWXYR HQ OR DOWR GH OD ODGHUD PLHQWUDV ORV GHPiV JXHUUHURV
OD DOFDQ]DEDQ /D OX] GH ODV HVWUHOODV GDED XQ WHQXH OXVWUH D VX SHODMH WRFDQGR
VXV RUHMDV HUJXLGDV \ UHIOHMiQGRVH HQ VXV RMRV GLODWDGRV &RUD]yQ GH )XHJR FDVL
SRGtDSHUFLELUODH[SHFWDFLyQGHODJDWD
&XDQGR PLUy DO RWUR ODGR GH OD IURQWHUD KDFLD HO WHUULWRULR GHO &ODQ GHO
9LHQWRDOSULQFLSLROHSDUHFLyTXHHOSiUDPRHVWDEDGHVLHUWR(OYLHQWRVXVXUUDED
HQWUH ORV UREOHV GH OD KRQGRQDGD (QWRQFHV &RUD]yQ GH )XHJR FDSWy XQ
PRYLPLHQWR HQ OR DOWR GH OD SHQGLHQWH \ UHSDUy HQ XQD KLOHUD GH JDWRV FRQ
(VWUHOOD $OWD HQ HO FHQWUR 6H OH HQFRJLy HO HVWyPDJR DO GHVFXEULU TXH (VWUHOOD
$OWDWDPELpQKDEtDOOHYDGRDVXVJXHUUHURVFRQVLJR
²¢4XpHVHVR"²EXIy(VWUHOOD$]XO²¢7DQWRVJDWRVGHO&ODQGHO9LHQWR"
&UHtD TXH KDEtD YHQLGR DTXt D KDEODU ²)XOPLQy D &RUD]yQ GH )XHJR FRQ OD
PLUDGD VX DJXGR LQVWLQWR OD KDEtD KHFKR FRPSUHQGHU² (VWR SDUHFH PiV XQD
HPERVFDGDTXHXQHQFXHQWURGHOtGHUHV
6DFXGLy OD FROD \ HQ VLOHQFLR ORV JXHUUHURV GHO FODQ URGHDURQ
SURWHFWRUDPHQWH D VX OtGHU (O DLUH HVWDED FDUJDGR GH WHQVLyQ \ VHUtD PX\ IiFLO
TXH HVWDOODUD XQD SHOHD DXQTXH HO &ODQ GHO 9LHQWR QR DWDFDUD SULPHUR
¢0DQWHQGUtD (VWUHOOD $OWD VX SDODEUD H LQWHQWDUtD GLDORJDU FRQ (VWUHOOD $]XO HQ
YH]GHOXFKDU"
²(VWUHOOD$OWD²PDXOOyODOtGHUIUtDPHQWH²¢4XpWLHQHVTXHGHFLUPH"
0LHQWUDVDJXDUGDEDODUHVSXHVWD&RUD]yQGH)XHJRPHWtD\VDFDEDODVJDUUDV
QHUYLRVDPHQWH1RVDEtDVLODIRUPDFLyQDJXDQWDUtDILUPH6yORFRQTXHXQJDWR
VHPRYLHUDKDFLDGHODQWHSRGUtDQYHUVHHQYXHOWRVHQXQDEDWDOOD9LRTXH0DQWR
3ROYRURVRLQWHUFDPELDEDXQDPLUDGDWHQVDFRQ3HFDVFRPRVLDPERVHVWXYLHUDQ
SHQVDQGRORPLVPRTXHpO$VXODGR7RUPHQWDGH$UHQDWHQtDODYLVWDFODYDGD
HQ ORV JDWRV YHFLQRV FRQ ODV RUHMDV SHJDGDV DO FUiQHR =DUSD 5DXGD PLUDED
QHUYLRVDPHQWH D VX OtGHU SHUR VLJXLy HQ VX VLWLR 1LPER DO RWUR ODGR GH
&RUD]yQ GH )XHJR KDEtD DGRSWDGR OD SRVLFLyQ GH DFHFKR \ PRYtD ODV DQFDV
FRPRDSXQWRGHVDOWDU
²£4XLHWR²VLVHy&RUD]yQGH)XHJR
$ XQRV SRFRV ]RUURV GH GLVWDQFLD VH KDOODED (VWUHOOD $OWD XQRV SDVRV SRU
GHODQWH GH VXV JXHUUHURV &XDQGR OD SULPHUD OX] GHO DOED HPSH]y D DVFHQGHU
&RUD]yQ GH )XHJR SXGR GLVWLQJXLUOR PiV FODUDPHQWH (O OtGHU WHQtD DKXHFDGR HO
SHODMH EODQFR \ QHJUR \ OD FROD HUJXLGD 'HWUiV GH pO YLR D %LJRWHV \ )ORU
0DWLQDO \ DO MRYHQ DSUHQGL] (UJXLQR © 1R TXLHUR OXFKDU FRQWUD HVWRV JDWRVª 
SHQVy\HVSHUyVLQWLHQGRTXHHOFRUD]yQOHODWtDFRPRHOGHXQSiMDURDWUDSDGR
²4XHQDGLHVHPXHYD²RUGHQy(VWUHOOD$OWDDVXVJXHUUHURVSRUILQVXYR]
VHR\ySHUIHFWDPHQWHHQHOVLOHQFLRVRDLUH
²£'HEHV GH HVWDU ORFR ²H[FODPy (QORGDGR FRORFiQGRVH DO ODGR GH VX
OtGHU²(VWUHOOD$]XOKDWUDtGRFRQVLJRXQEDWDOOyQ£7HQHPRVTXHDWDFDU
²£1R ²(VWUHOOD $OWD GLR XQ SDVR DGHODQWH DJLWDQGR OD FROD SDUD TXH OR
DFRPSDxDUD VX OXJDUWHQLHQWH 5HQJR 0LUDQGR D (VWUHOOD $]XO LQFOLQy OD FDEH]D
² +R\ QR KDEUi QLQJXQD EDWDOOD DTXt 'LMH TXH YHQGUtD D KDEODU \ HVR HV OR
TXHSUHWHQGR
/D OtGHU QR UHVSRQGLy 6H DJD]DSy FRQ HO SHOR HUL]DGR HQVHxDQGR ORV
FROPLOORV FRQ XQ JUXxLGR GHVDILDQWH 'H SURQWR &RUD]yQ GH )XHJR WHPLy TXH
KXELHUDFDPELDGRGHRSLQLyQ\VHSUHJXQWyTXpSDVDUtDVLODJDWDVHDEDODQ]DED
FRQWUD HO OtGHU GHO &ODQ GHO 9LHQWR 5RJy IHUYLHQWHPHQWH DO &ODQ (VWHODU TXH
(VWUHOOD$]XOFRQVHUYDUDODPHVXUD
0LHQWUDV WDQWR %LJRWHV VH DFHUFy D (QORGDGR \ OR REOLJy D YROYHU D OD ILOD
FRQ XQ EUXVFR HPSXMyQ 'XUDQWH XQ LQVWDQWH TXH D &RUD]yQ GH )XHJR VH OH
DQWRMy WDQ ODUJR FRPR YDULDV OXQDV ODV GRV KLOHUDV GH JDWRV TXHGDURQ IUHQWH D
IUHQWH FRQ HO SHOR DOERURWDGR SRU HO YLHQWR \ ORV RMRV UHOXFLHQWHV FRQ XQD
WHQVLyQTXHDPHQD]DEDFRQWUDQVIRUPDUVHHQXQDLUDWHPSHVWXRVD
²(VWUHOOD $]XO ²PDXOOy (VWUHOOD $OWD² ¢DFHSWDV YHQLU KDVWD DTXt HQ
PHGLR GH QXHVWURV JXHUUHURV" 9HQ FRQ WX OXJDUWHQLHQWH \ YHDPRV VL SRGHPRV
KDFHUODVSDFHV
²£/DV SDFHV ²EXIy OD JDWD² ¢&yPR YR\ D KDFHU ODV SDFHV FRQ ODGURQHV
GHSUHVDV\FDQDOODV"
%URWDURQ DXOOLGRV GH SURWHVWD HQWUH ORV JDWRV GHO &ODQ GHO 9LHQWR (QORGDGR
VDOWy KDFLD GHODQWH SHUR %LJRWHV ORJUy GHUULEDUOR \ OR LQPRYLOL]y VREUH OD
KLHUED &RUD]yQ GH )XHJR YLR TXH &HEUDGR VDFXGtD OD FROD QHUYLRVDPHQWH VL
(QORGDGR DWDFDED &HEUDGR VDOGUtD D VX HQFXHQWUR \ WRGD HVSHUDQ]D GH SD] VH
GHVYDQHFHUtD