Sie sind auf Seite 1von 19

UCHWAA NR NR III/23/10 RADY GMINY BESTWINA z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w soectwie Kaniw Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zmianami) w zwizku z art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pastwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2010 r. Nr 130, poz. 871), art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 41, art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) RADA GMINY BESTWINA uchwala : Rozdzia I Ustalenia oglne 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoci zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina, w zwizku z uchwa Nr XXXIV/259/09 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 listopada 2009 roku, uchwala si zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w soectwie Kaniw, zwan dalej zmian planu. 2. Zmiana planu obejmuje obszar soectwa Kaniw o powierzchni ok. 112 ha i o zasigach okrelonych granicami na rysunku zmiany planu, ktry stanowi zacznik Nr 1 do uchway. 2. 1. Integraln czci uchway jest rysunek zmiany planu w skali 1: 2000 okrelajcy przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu, stanowicy zacznik Nr 1 do uchway. 2. Nastpujce elementy na rysunku zmiany planu s jego ustaleniami obowizujcymi: 1) granice obszaru objtego zmian planu, 2) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach ich zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi, 3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 4) zasig strefy ograniczonej zabudowy wzdu istniejcej/projektowanej linii elektroenergetycznej redniego napicia 15 kV, 5) pas ochronny wzdu cieku, 6) obiekty zabytkowe, dla ktrych ustanawia si ochron, 7) aleje i zespoy drzew, ktre obejmuje si ochron, 8) obszary grniczych odksztace terenu na ktrych lokalizacja obiektw budowlanych wymaga wykonania bada geologiczno-inynierskich oraz ustalenia geotechnicznych warunkw posadowienia, 9) zasigi prognozowanych kategorii odksztace terenu. 3. Stosuje si nastpujce symbole identyfikacyjne terenw wyznaczonych liniami rozgraniczajcymi, o ktrych mowa w ust. 2, pkt 2), w nastpujcy sposb:
Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany Strona 1

1) 04.4 - 04.6 MR3 Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, 2) 04.1 UK/KU Tereny kultu religijnego i urzdze komunikacji, 3) 04.1 - 04.2 US4 Tereny sportu i rekreacji, 4) 04.1 - 04.3 PE/W Tereny eksploatacji powierzchniowej i wd powierzchniowych, 5) 04.1 R3 Tereny rolnicze, 6) 04.1- 04.4 ZE5 Tereny zieleni o funkcjach ekologicznych, 7) 04.3 - 04.7 WS Tereny wd powierzchniowych, 8) 04.2 - 04.4 KDD Tereny drg publicznych, 9) 04.1-04.2KDD/WS Tereny drg publicznych i wd powierzchniowych, 10) 04.1 W2 Tereny przepompowni wd. 4. Na rysunku zmiany planu oznaczono elementy wynikajce z innych aktw prawnych: 5. Na rysunku zmiany planu oznaczono ponadto nastpujce elementy informacyjne: 1) kana Macocha - przebieg istniejcy cieku, 2) przewidywany przepust, 3) tereny staww i zalewisk, 4) waniejsze rowy, 5) zabytkowa kapliczka przy ul. Rybackiej, 6) linie redniego napicia: istniejca, istniejca planowana do przeoenia, projektowana, 7) istniejce stacje transformatorowe, 8) istniejcy gazocig, 9) wodocig GO-CZA, 10) wa przeciwpowodziowy z pasem ochronnym wau przeciwpowodziowego, 11) oznaczenia wedug aktualnie obowizujcego planu miejscowego. 6. Oznaczenia cyfrowo - literowe terenw zawieraj w podanym poniej porzdku: 1) oznaczenie cyfrowe informujce o pooeniu wyznaczonego terenu w granicach soectwa, odpowiednio 04 Kaniw, 2) oznaczenie cyfrowe nastpujce po kropce okrelaj indywidualny numer porzdkowy terenu o danym przeznaczeniu w soectwie, wyrniajcy ten teren spord innych terenw; np. zapis 04.4 - 04.6 MR3 naley odczytywa jako dotyczcy wszystkich terenw o danym przeznaczeniu o numerach porzdkowych od 4 do 6 w soectwie. 3) oznaczenie literowe lub literowo - cyfrowe okrelajce rodzaj przeznaczenia terenu, stosownie do ustale ust. 3. 3. 1. Do zmiany planu zacza si aneks, niebdcy ustaleniami zmiany planu, ktry stanowi mapa w skali 1:10 000 przedstawiajca zasady obsugi infrastruktur techniczn soectwa Kaniw, w tym przebiegi tras infrastruktury technicznej oraz lokalizacj zwizanych z nimi urzdze technicznych. Szczegowy przebieg sieci oraz lokalizacja tych urzdze zostanie ucilona na etapie opracowania projektu budowlanego, z zachowaniem tych warunkw, o ktrych mowa w zmianie planu. 2. Zacznik nr 2 do uchway przedstawia sposb realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany

Strona 2

4. 1. Na ustalenia o przeznaczeniu oraz sposobie zagospodarowania i warunkach zabudowy terenw, wyznaczonych na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczajcymi, skadaj si obowizujce w zmianie planu: 1) ustalenia oglne zawarte w rozdziale I, 2) ustalenia obowizujce na caym obszarze zmiany planu miejscowego zawarte w rozdziale II, 3) ustalenia dotyczce przeznaczenia oraz warunkw zabudowy i zagospodarowania poszczeglnych kategorii terenw, zawarte w rozdziale III, 4) przepisy kocowe, zawarte w rozdziale IV. 2. Ustalenia zmiany planu stanowice tre uchway, odnosz si odpowiednio do ustale wyraonych w czci graficznej zmiany planu i obowizuj cznie, w zakresie okrelonym uchwa. Wszystkie podejmowane przedsiwzicia w zakresie zagospodarowania terenw nie mog narusza ustale, o ktrych mowa w ust.1 i 2. 5. Ilekro w niniejszej uchwale oraz na rysunku zmiany planu jest mowa o: 1) zmianie planu naley przez to rozumie tekst i rysunek zmiany planu, 2) tekcie zmiany planu - naley przez to rozumie tre niniejszej uchway, 3) rysunku zmiany planu - naley przez to rozumie zaczniki Nr 1 do uchway, 4) przeznaczeniu podstawowym naley przez to rozumie rodzaj przeznaczenia, ktry jako ustalony zmian planu jest jedyny lub przewaajcy na danym terenie wraz z elementami zagospodarowania uzupeniajcego lub towarzyszcego, wyznaczonym liniami rozgraniczajcymi, 5) przeznaczeniu dopuszczalnym naley przez to rozumie przeznaczenie inne ni podstawowe, ktre go wzbogaca i uzupenia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym, 6) terenie naley przez to rozumie teren wyznaczony w zmianie planu, ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczajcymi, oznaczony symbolem przypisanym do tej zmiany planu, 7) terenie inwestycji naley przez to rozumie teren objty wnioskiem o pozwolenie na budow i zakresem projektu zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisw prawa budowlanego, 8) dziace budowlanej naley to pojcie rozumie zgodnie z definicj okrelon w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 9) powierzchni zabudowy naley przez to rozumie sum powierzchni wszystkich budynkw i obiektw kubaturowych istniejcych i projektowanych, zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczon po zewntrznym ich obrysie murw lub obudowy cian przyziemia, a w przypadku nadwiesze, podcieni czy przejazdw po obrysie ich wyszych kondygnacji, 10) wskanik powierzchni zabudowy naley przez to rozumie parametr wyraony jako maksymalny procentowy udzia powierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwestycji lub dziaki budowlanej, 11) wysokoci zabudowy naley przez to rozumie wysoko mierzon od poziomu najniej pooonego terenu przy budynku do najwyej pooonego punktu zwieczenia budynku (kalenicy dachu wzgldnie do gzymsu lub grnej attyki); przy czym nie uwaa si za najniej pooony teren przy budynku zagbienia zwizanego ze zjazdem do garau podziemnego oraz z zejciem do piwnic, a take sztucznie wykonanych wci terenowych, 12) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - naley przez to rozumie wyznaczone na rysunku zmiany planu linie, poza ktrymi nie mona sytuowa budynku i innych obiektw kubaturowych w projekcie zagospodarowania dziaki lub terenu objtego inwestycj, odnoszce si do nowych lub rozbudowywanych budynkw i innych obiektw kubaturowych, 13) froncie dziaki naley przez to rozumie cz dziaki budowlanej lub terenu inwestycji przylegajc do drogi z ktrej odbywa si gwny wjazd lub wejcie,
Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany Strona 3

14) zieleni urzdzonej naley przez to rozumie zespoy zadrzewie, zakrzewie bd zieleni niskiej, skomponowane pod wzgldem estetycznym i plastycznym, 15) zabudowie biologicznej cieku - naley przez to rozumie rolinno zarolow i trawiast zgodn z warunkami siedliskowymi, 16) dojazdach (nie wydzielonych) naley przez to rozumie nie wydzielone liniami rozgraniczajcymi na rysunku zmiany planu istniejce i moliwe do realizacji dojazdy wewntrzne i suebne przejazdy, zapewniajce obsug komunikacyjn obiektw w obrbie wyznaczonych zmian planu terenw lub terenw inwestycji, 17) dziaalnoci nieuciliwej naley przez to rozumie dziaalno nie prowadzc do naruszenia obowizujcych standardw jakoci rodowiska oraz emisji odorw, 18) aktualnie obowizujcym planie miejscowym - naley przez to rozumie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Bestwina w soectwie Kaniw, przyjty uchwa Nr XXVII/197/2005 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 11 sierpnia 2005 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Bestwina w soectwie Kaniw, przyjta uchwa Rady Gminy Bestwina Nr XIII/125/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. 6. Ustala si nastpujce zasady i oglne warunki scale i podziaw nieruchomoci: 1) nie okrela si granic obszarw wymagajcych przeprowadzenia scale i podziaw nieruchomoci w rozumieniu przepisw gospodarki nieruchomociami, 2) na obszarze objtym zmian planu dopuszcza si dokonywanie scale i podziaw nieruchomoci, 3) w przypadku podziau geodezyjnego w celu ustalenia innego ni istniejcy ukadu dziaek budowlanych podzia ten musi zapewnia: a) dostp do drogi publicznej realizowany bezporednio z ukadu drg publicznych lub poprzez drog wewntrzn albo przez nie wydzielony w zmianie planu dojazd lub suebno, b) kt zawarty pomidzy nowo wydzielanymi granicami dziaki dochodzcymi do drogi publicznej lub wewntrznej a granic tej drogi powinien si mieci w przedziale pomidzy 60 a 120 stopni, 4) nie ustala si ogranicze dotyczcych wymaganej szerokoci frontu dziaki, 5) nie ustala si wielkoci dziaek uzyskiwanych w wyniku podziau nieruchomoci w tym minimalnej i maksymalnej wielkoci dziaki; wielkoci dziaek oraz pozostae parametry naley dostosowa do przeznaczenia terenu z uwzgldnieniem przepisw techniczno-budowlanych. Rozdzia II Ustalenia obowizujce na caym obszarze zmiany planu I. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 7. Nastpujce wydzielone tereny s przestrzeniami publicznymi: 04.2 - 04.04 KDD Tereny drg publicznych oraz 04.1- 04.2 KDD/WS Tereny drg publicznych i wd powierzchniowych. Obowizuj zasady ich zagospodarowania zgodnie z okrelonymi dla poszczeglnych terenw. 8. Jako zgodne ze zmian planu uznaje si: 1) wyznaczenie dodatkowych drg wewntrznych, dojazdw do dziaek budowlanych i cigw pieszo jezdnych w obrbie terenw, o ktrych mowa w rozdziale III, zapewniajcych ich prawidow obsug komunikacyjn, 2) wyznaczenie innego przebiegu sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacj urzdze zwizanych z rozbudow systemw infrastruktury technicznej, wedug zasad o ktrych mowa rozdziale II, stosownie
Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany Strona 4

do warunkw wynikajcych ze szczegowych rozwiza technicznych, nie kolidujcych z innymi ustaleniami planu, 3) realizacj obiektw sucych utrzymaniu i regulacji wd oraz zabezpieczeniu przed zagroeniem powodziowym. 9. 1. Dla wszystkich kategorii terenw ustala si nastpujce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) istniejca zabudowa i urzdzenia mog by remontowane, przebudowywane rozbudowywane i nadbudowywane z zachowaniem ustale w zakresie zasad, warunkw, parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenw dla poszczeglnych wydzielonych kategorii terenw; w zakresie formy obiektw, w tym formy dachu dopuszcza si kontynuacj istniejcej formy w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, 2) obowizuje zakaz stosowania ogrodze z prefabrykowanych przse betonowych, 3) nie ustala si w granicach obszarw objtych zmian planu sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw, 4) w granicach stref oznaczonych na rysunku zmiany planu, obowizuj ustalenia dla strefy oraz ustalenia zawarte w rozdziale III, stosownie do okrelonego przeznaczenia terenu. 2. Ustala si elementy kompozycji przestrzennej i zasady ich ksztatowania: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy okrelajce dopuszczalne pooenie nowych i rozbudowywanych budynkw i innych obiektw kubaturowych wzgldem drg, 2) obowizuje zakaz lokalizowania nowych i rozbudowywanych budynkw i innych obiektw kubaturowych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z zastrzeeniem 15 ust.3 pkt.2 lit c). 10. Dla wszystkich kategorii terenw ustala si nastpujce zasady: 1. w zakresie ochrony przeciwpoarowej i przeciwdziaania nadzwyczajnym zagroeniom: 1) pokrycie zapotrzebowania w wod dla celw przeciwpoarowych, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpoarowej budynkw, innych obiektw budowlanych i terenw, przez istniejcy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wod, 2) dla nowych terenw wyprzedzajc lub rwnoleg w stosunku do nowego zainwestowania rozbudow sieci wodocigowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardw w zakresie iloci i jakoci wody z uwzgldnieniem ochrony przeciwpoarowej, 3) nowo projektowane przewody wodocigowe powinny by wyposaone w hydranty zewntrzne zgodnie z przepisami i normami obowizujcymi w zakresie ochrony przeciwpoarowej, 2. w zakresie przeciwdziaania nadzwyczajnym zagroeniom, w szczeglnoci ochrony przed zagroeniem powodziami i zagroeniami zwizanymi ze szkodami grniczymi: 1) na terenach pooonych w zasigu obszaru zagroonego zalaniem przy prawdopodobiestwie wezbrania p =1%: a) wznoszenie obiektw budowlanych wymaga stosowania rozwiza konstrukcyjno-budowlanych uwzgldniajcych moliwo okresowych wyleww wd i podtopie, z zastrzeeniem lit. b), b) wznoszenie budynkw wymaga wyniesienia rzdnej poziomu pomieszcze przeznaczonych na stay pobyt ludzi co najmniej 1,5 m nad poziomem terenu, zabezpieczenia fundamentw oraz otworw drzwiowych i okiennych ktre mog by zalane, a take uwzgldnienia w rozwizaniach odprowadzenia ciekw ogranicze wynikajcych z pooenia w zasigu obszaru zagroonego zalaniem przy prawdopodobiestwie wezbrania p =1%, 2) wznoszenie obiektw budowlanych na obszarach objtych zmian planu wymaga ustalenia geotechnicznych warunkw posadowienia obiektw budowlanych na etapie opracowywania projektu

Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany

Strona 5

budowlanego, zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowlanego oraz przepisw wykonawczych techniczno budowlanych, 3) wyznacza si obszary oznaczone na rysunku zmiany planu, na ktrych posadowienie obiektw budowlanych wymaga uwzgldnienia wystpowania odksztace terenu zgodnie z okrelon kategori odksztace terenu. 3. W granicach zmiany planu nie wystpuj tereny zagroone osuwaniem mas ziemnych. 11. 1. Wskazuje si stref ochrony poredniej zewntrznej ujcia wody w Kaniowie, obejmujc obszar przedstawiony na rysunku zmiany planu. 2. W granicach strefy ochrony poredniej zewntrznej ujcia wody obowizuj nastpujce zakazy, okrelone w Decyzji Wojewody Katowickiego nr O-I-7211/126/97 z dn. 27 stycznia 1998 r. o ustanowieniu niniejszej strefy: 1) wprowadzania ciekw do ziemi i wd podziemnych, 2) przechowywania i skadowania odpadw promieniotwrczych, 3) lokalizowania magazynw produktw ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurocigw do ich transportu, 4) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadw komunalnych i przemysowych, 5) mycia pojazdw mechanicznych, 6) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierzt. II. Zasady ochrony rodowiska i przyrody 12. 1. W zakresie ochrony wartoci przyrodniczych, obowizuj nastpujce zasady: 1) wyznacza si nastpujce kategorie terenw, w obrbie ktrych dominujc funkcj jest ochrona systemu przyrodniczego: a) tereny zieleni o funkcjach ekologicznych (04.1- 04.4 ZE5), b) tereny wd powierzchniowych (04.3 - 04.7 WS). 2) zachowanie istniejcego rowu w terenie 04.4 ZE5 wraz z jego zabudow biologiczn, z moliwoci prac regulacyjnych, 3) w zwizku z eksploatacj z surowcw mineralnych przebieg kanau Macocha moe zosta przeoony pod warunkiem utrzymania cigoci przepywu wd i zapewnienia wizi hydrologicznej koryt z otoczeniem 4) wyznacza si pasy ochronne wzdu kanau Macocha (04.3 - 04.7 WS) o szerokoci 5 m od grnej krawdzi cieku w celu prowadzenia robt remontowych i konserwacyjnych oraz ochrony otuliny biologicznej cieku z wykluczeniem zabudowy z wyczeniem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, ogrodze i obiektw maej architektury; grodzenie nieruchomoci wzdu cieku zgodnie z przepisami z zakresu prawa wodnego, 5) wskazuje si, wynikajcy z przepisw w zakresie prawa wodnego, pas ochronny 50 m od odpowietrznej stopy wau rzeki Wisy, 6) obowizuj odpowiednio przepisy w zakresie prawa wodnego w pasie ochronnym 50 m od odpowietrznej stopy wau rzeki Wisy, 7) w terenach 04.4 - 04.6 MR3 zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych kategorii terenw jako terenu biologicznie czynnego w rozumieniu przepisw techniczno - budowlanych,

Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany

Strona 6

8) wykorzystanie terenw dla potrzeb zwizanych z eksploatacj z surowcw mineralnych winno mie charakter przejciowy, z obowizkiem rekultywacji terenu gwnie w kierunku wodnym z uzupenieniem w kierunku lenym, 9) w trakcie prowadzonej eksploatacji wymagane zabezpieczenie rodowiska przed zanieczyszczeniami, a prowadzona dziaalno nie moe zagraa zdrowiu i yciu ludzi, 10) oddziaywanie zwizane z prowadzon eksploatacj nie moe powodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza granicami terenu do ktrego ma prawo prowadzcy eksploatacj, 11) przed rozpoczciem eksploatacji z surowcw mineralnych na nowych terenach wymagana jest odpowiednia do potrzeb przebudowa urzdze melioracyjnych z uwzgldnieniem ssiednich terenw, 12) obowizuje w terenach zwizanych z eksploatacj surowcw mineralnych nakaz zdjcia caej warstwy prchniczej gleby zalegajcej na terenie inwestycji przy realizacji robt ziemnych, zgodnie z obowizujcymi przepisami w zakresie prawa ochrony rodowiska, 13) obowizuje na pozostaych terenach selektywne zdejmowanie prchnicznej warstwy gleby przy realizacji inwestycji i wykorzystanie jej przy rekultywacji terenu oraz dla ksztatowania zieleni, zgodnie z obowizujcymi przepisami w zakresie prawa ochrony rodowiska, 14) wykorzystanie mas ziemnych, przemieszczanych w zwizku z realizacj inwestycji do prac niwelacyjnych bd rekultywacji terenw zdegradowanych zgodnie z obowizujcymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami, 15) zakaz postpowania z odpadami w sposb zagraajcy zanieczyszczeniem wd, gleby i powietrza z uwzgldnieniem zasad gospodarki odpadami, o ktrych mowa w 22. 2. W zakresie ochrony jakoci wd ustanawia si nastpujce zasady: 1) dla terenw pooonych w zasigu strefy ochronnej poredniej zewntrznej ujcia wody obowizuj przepisy okrelone decyzj Wojewody Katowickiego o ustanowieniu strefy, 2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ciekw do gruntu i wd powierzchniowych oraz stosowania rozwiza technicznych w zakresie gospodarki wodno - ciekowej, ktre mogyby powodowa dostawanie si zanieczyszcze do wd i gleby, 3) prowadzenie gospodarki wodno-ciekowej zgodnie z zasadami okrelonymi w niniejszej zmianie planu. 3. Ustanawia si nastpujcy sposb zagospodarowania obszarw i terenw grniczych: 1) wskazuje si, obejmujce w caoci obszar zmiany planu: a) obszar grniczy Czechowice II PG4, b) teren grniczy Czechowice II, c) obszar i teren grniczego Bestwina PG 5, 2) wskazuje si teren grniczy Kaniw III B, obejmujcy obszary oznaczone na rysunku zmiany planu, 3) ustala si zasady ochrony i wykorzystania z w obszarach i terenach grniczych, o ktrym mowa w ust.1: a) eksploatacja z w obrbie obszarw grniczych, b) stosowanie zabezpiecze obiektw budowlanych stosownie do kategorii przewidywanych odksztace terenu, oznaczonych na rysunku zmiany planu. 4) w granicach obszarw i terenw grniczych oznaczonych na rysunku zmiany planu, obowizuj ustalenia zawarte w rozdziale III, stosownie do okrelonego przeznaczenia terenu. 4. W zakresie ograniczania uciliwoci obiektw obowizuj nastpujce zasady: 1) zakaz lokalizacji nowych przedsiwzi mogcych zawsze znaczco oddziaywa na rodowisko, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko z wyjtkiem obiektw infrastrukturalnych, komunikacyjnych i innych
Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany Strona 7

sucych celom publicznym oraz obiektw i przetwrstwem z surowcw mineralnych,

i przedsiwzi

zwizanych

z eksploatacj

2) emisja zanieczyszcze z lokalizowanych instalacji i urzdze nie moe powodowa przekroczenia standardw emisyjnych i standardw jakoci rodowiska poza terenem, do ktrego inwestor posiada tytu prawny. 5. Tereny o symbolu 04.4- 04.6 MR3 przeznaczone w zmianie planu dla zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej wskazuje si w rozumieniu przepisw o ochronie przed haasem jako tereny zabudowy zagrodowej. 6. Tereny o symbolu 04.1- 04.2 US4 przeznaczone w zmianie planu planie na tereny sportu i rekreacji wskazuje si w rozumieniu przepisw o ochronie przed haasem jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 7. W zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizujcym zwizanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowizuj zasady dotyczce zaopatrzenia w energi elektryczn oraz budowy i lokalizacji urzdze, sieci infrastruktury elektroenergetycznej oraz zasady budowy i lokalizacji urzdze, sieci infrastruktury telekomunikacji okrelone w zmianie planu. III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkw, dbr kultury wspczesnej i krajobrazu kulturowego 13. 1. Ustanawia si ochron w zakresie dbr kultury obiektu zabytkowego krzya kamiennego z 1804 r. wraz z drzewostanem, oznaczonego na rysunku zmiany planu, ze wzgldu na jego wartoci kulturowe: 2. Ustala si nastpujce zasady i wymagania ochrony oraz zagospodarowania obiektu, o ktrych mowa w ust. 1: 1) utrzymuje si obiekt zabytkowy wraz z istniejcym drzewostanem, 2) zakazuje si przeksztace powodujcych obnienie wartoci historycznych i estetycznych obiektu i ich bezporedniego otoczenia, 3) dopuszcza si prowadzenie robt budowlanych polegajcych na konserwacji i rewaloryzacji obiektu pod warunkiem, e dziaania te nie spowoduj utraty cech stylowych obiektu, 4) projekty dotyczce przeksztace obiektu zabytkowego oraz prace wycinkowe drzewostanu wymagaj postpowania zgodnie z obowizujcymi przepisami. 3. Ustanawia si ochron historycznych nasadze alejowych i szpalerowych wzdu ul. Rybackiej, Batalionw Chopskich i Gawlikw w granicach obszaru objtego zmian planu. 4. Ustanawia si nastpujce wymagania zasady i wymagania ochrony zieleni, o ktrej mowa w ust. 3:. 1) zachowuje si przebieg historycznych nasadze alejowych i szpalerowych moliwoci uzupeniania zieleni, 2) zakaz usuwania drzew, z wyjtkiem ci sanitarnych w celu wymiany drzewostanw, 3) prace wycinkowe starodrzewu wymagaj postpowania zgodnie z obowizujcymi przepisami. 14. 1. W granicach obszaru zmiany planu nie wystpuj zabytki nieruchome wpisane do rejestru lub ewidencji zabytkw, inne ni wymienione w 13. 2. W granicach obszaru zmiany planu nie wystpuj obiekty dbr kultury wspczesnej wymagajce okrelenia zasad ich ochrony. IV. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej i komunalnej

Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany

Strona 8

15. 1. Ukad komunikacyjny obsugujcy obszaru zmiany planu, ktry stanowi nastpujce elementy: 1) odcinek drogi zbiorczej (powiatowej) istniejcy odcinek ul. Batalionw Chopskich przebiegajcy wzdu wschodniej granicy obszaru zmiany planu (nie objty niniejsz zmian planu) realizujcy powizania wewntrzne, 2) ulica lokalna (powiatowa) istniejca ul. Rybacka i jej kontynuacja, przebiegajca wzdu pnocnej i zachodniej granicy obszaru zmiany planu (nie objte niniejsz zmian planu) realizujce powizania wewntrzne, 3) ulica dojazdowa (gminna) - istniejca ul. Gawlikw obsugujca tereny w obszarze zmiany planu oznaczona symbolami 04.2 - 04.4 KDD, 04.1- 04.2KDD/WS, 2. Ustala si nastpujce zasady obsugi komunikacyjnej terenw objtych zmian planu: 1) zakada si, e obsuga komunikacyjna terenw objtych zmian planu bdzie funkcjonowa na dotychczasowych zasadach: a) tereny 04.4 - 04.6 MR3, obsugiwane poprzez ul. Ryback i ul. Gawlikw (04.2-04.4 KDD, 04.104.2 KDD/WS), b) tereny 04.1 - 04.3 PE/W , 04.1 W2 obsugiwane przez ul. Batalionw Chopskich, ul. Ryback, ul. Gawlikw (04.2- 04.4 KDD, 04.1 KDD/WS) oraz drog technologiczn (nie objte niniejsz zmian planu) jako drog wewntrzn. c) teren 04.1UK/KU obsugiwany przez ul. Batalionw Chopskich i ul. Ryback d) tereny 04.1-04.2 US4 obsugiwane poprzez ul. Ryback i ul. Gawlikw, 2) obsuga komunikacyjna wskazana w pkt.1) okrela biecy stan, wymagany przy zagospodarowaniu zgodnym z planowanym przeznaczeniem terenu. 3. Budynki przy drogach powinny by usytuowane: 1) drogi powiatowe: ul. Batalionw Chopskich /KDZ oraz ul. Rybacka/KDL(nie objte niniejsz zmian planu odcinki drg powiatowych o szerokoci w liniach rozgraniczajcych ustalonej w aktualnie obowizujcym planie miejscowym) - w odlegoci od zewntrznej krawdzi jezdni co najmniej: na terenie zabudowy 8 m, a poza terenem zabudowy 20 m, 2) drogi (ulice) KDL,KDD,KDW (nie objte niniejsz zmian planu i ustalone w aktualnie obowizujcym planie miejscowym) oraz oznaczone 04.2-04.4 KDD, 04.1- 04.2 KDD/WS z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu w odlegociach: a) 6 m od zewntrznej krawdzi jezdni, b) 4 m od linii rozgraniczajcych ulicy KDW, c) dopuszcza si moliwo przyjcia mniejszych odlegoci, ni okrelonych w lit. a) - b) w przypadku uzasadnionym istniejcym zainwestowaniem, przy jednoczesnym spenieniu wymaga okrelonych w przepisach o drogach publicznych oraz przepisach techniczno-budowlanych; istniejce budynki pooone w odlegoci mniejszej ni okrela nieprzekraczalna linia zabudowy pozostawia si do utrzymania z moliwoci prowadzenia robt budowlanych. 4. Ukad drogowy na obszarze objtym zmian planu moe by rozbudowywany o dojazdy i drogi zakadowe. W tych przypadkach szerokoci pasw terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdw i pieszych powinny by dostosowane do potrzeb i nie powinny by one mniejsze ni wynika to z warunkw okrelonych w przepisach techniczno budowlanych. 5. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektw budowlanych z zastrzeeniem ust.3 lub urzdze niezwizanych z potrzebami ruchu drogowego, w tym ogrodze moe nastpi wycznie za zezwoleniem waciwego zarzdcy drogi. 6. Okrela si zasady obsugi parkingowej:

Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany

Strona 9

1) miejsca postojowe dla pojazdw mog by lokalizowane w terenach drg KDD, jako pasy i zatoki postojowe oraz na terenach, na ktrych ustalono moliwo lokalizacji miejsc postojowych, 2) nie okrela si wskanikw dotyczcych minimalnej liczby miejsc postojowych lub garaowych (mp) dla poszczeglnych rodzajw obiektw z zastrzeeniem pkt.3) i 4), 3) w terenach 04.4 - 04.6 MR3 dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej, co najmniej 1 mp/1 lokal mieszkalny, 4) w terenach 04.1-04.2 US4 co najmniej 5 mp /100 uytkownikw. 16. Ustala si nastpujce zasady w zakresie zaopatrzenia w wod: 1) utrzymuje si dotychczasowy zbiorowy system zaopatrzenia w wod oraz przebiegi istniejcej sieci wodocigowej, 2) gwnym rdem zasilania w wod obszaru objtego zmian planu bdzie istniejcy wodocig komunalny w gminie Bestwina zasilany z ujcia w Kaniowie, 3) zakada si dla terenw zabudowy i przeznaczonych do zainwestowania zasilanie poprzez rozbudow sieci rozdzielczej przebiegajcej poza obszarem objtym zmian planu oraz na tym obszarze z zapewnieniem odbiorcom wymaganych standardw w zakresie iloci i jakoci wody, 4) na terenach zwizanych z eksploatacj surowcw mineralnych dopuszcza si: a) realizacj sieci tymczasowych, b) zaopatrzenie w wod dla celw socjalno-bytowych z przenonych pojemnikw lub wasnego ujcia, c) dla potrzeb technologicznych wykorzystanie wody z istniejcych zbiornikw wodnych w obiegu zamknitym, d) realizacj indywidualnych uj wd podziemnych, pod warunkiem spenienia wymaga zawartych w przepisach prawa wodnego oraz prawa geologicznego i grniczego, 5) dla umoliwienia dostpu i obsugi eksploatacyjnej lokalizacja obiektw liniowych i urzdze sieci wodocigowej wzgldem zabudowy, obiektw maej architektury i zadrzewie powinna odbywa si z zachowaniem wymaganych odlegoci okrelonych przez dysponenta sieci, 6) wzdu istniejcego wodocigu GO-CZA magistrali wodocigowej 1800 mm zachowuje si pas terenu po 10,0 m od krawdzi rurocigu w kad stron, a wzdu istniejcego wodocigu 500 zachowuje si pas terenu po 5, 0 m od krawdzi rurocigu w kad stron w celu umoliwienia dostpu i obsugi eksploatacyjnej, 7) wyposaenie nowo projektowanych przewodw wodocigowych w hydranty zewntrzne zgodnie z przepisami i normami obowizujcymi w zakresie ochrony przeciwpoarowej, 8) doprowadzenie wody na cele bytowe, gospodarcze i ochron przeciwpoarow powinno nastpi przy uwzgldnieniu przeciwpoarowego zaopatrzenia wodnego do zewntrznego gaszenia poaru. 9) dopuszcza si zaopatrzenie z indywidualnych studni z uwzgldnieniem warunkw okrelonych w przepisach z zakresu prawa budowlanego oraz przepisach techniczno - budowlanych. 17. Ustala si nastpujce zasady odprowadzenia ciekw: 1. Zastosowanie kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ciekw bytowych i opadowych: 1) przyjmuje si dotychczasowy system kanalizacji sanitarnej w granicach soectwa z odprowadzeniem ciekw sanitarnych do oczyszczalni w Kaniowie wraz z jego rozbudow, 2) sie kanalizacyjn stanowi bd kolektory gwne, przebiegajce generalnie wzdu gwnych cigw komunikacyjnych, oraz kolektory boczne stanowice odgazienie kolektorw gwnych, a obejmujce swym zasigiem tereny zagospodarowane,

Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany

Strona 10

3) na terenach objtych zmian planu, zaliczonych do terenw, gdzie nie przewiduje si zbiorczej kanalizacji sanitarnej przyjmuje si zastosowanie indywidualnych oczyszczalni ciekw zapewniajcych oczyszczenie ciekw do wymaganych parametrw; dla istniejcej zabudowy dopuszcza si odprowadzenie ciekw na dotychczasowych zasadach, 4) w przypadku odbudowy lub rozbudowy budynkw mieszkalnych wymagana jest przebudowa istniejcych zbiornikw bezodpywowych w kierunku ich hermetyzacji, 5) przypadku realizacji kolektorw kanalizacji sanitarnej gminnej w przylegych cigach komunikacyjnych do terenw 04.4 - 04.6 MR3, 04.1- 04.2 US4 obowizuje podczenie do sieci kanalizacji sanitarnej, 6) na terenach zwizanych z eksploatacj surowcw mineralnych: a) dopuszcza si gromadzenie ciekw o charakterze socjalno- bytowym w przenonych urzdzeniach i pojemnikach, z wywozem do oczyszczalni ciekw, b) nie przewiduje si ciekw produkcyjnych, 2. Ustala si nastpujce zasady odprowadzania wd opadowych: 1) nie dopuszcza si odprowadzenia do sieci kanalizacji sanitarnej ciekw, opadowych, ani wd pochodzcych z odwadniania gruntw, 2) dopuszcza si odprowadzenie wd opadowych do gruntu, okolicznych ciekw i roww, 3) wody opadowe z drg publicznych naley odprowadzi do pobliskich ciekw kolektorami kanalizacji deszczowej lub rowami przydronymi, przy czym jako wd opadowych odprowadzanych do odbiornika powinna odpowiada wymaganym parametrom. 18. Ustala si nastpujce zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektw i sieci gazowej: 1) rdem zaopatrzenia w gaz pozostaje istniejca stacja gazowa I stopnia w Bestwinie oraz sie gazocigw redniego cinienia wyprowadzonych z tej stacji, 2) wzdu gazocigw redniego i niskiego cinienia wybudowanych przed 11 grudnia 2001r. naley utrzyma ich dotychczasowe strefy techniczne, a wzdu gazocigw wybudowanych po wymienionym terminie lub projektowanych strefy kontrolowane; dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych w obrbie tych stref w uzgodnieniu operatorem sieci gazowej, 3) doprowadzenie gazu do nowych odbiorcw nastpi w oparciu o dotychczasow sie gazow oraz rozbudow i przebudow istniejcego systemu zasilania w gaz funkcjonujcego na obszarze objtym zmian planu oraz poza tym obszarem, 4) dopuszczalne trasy gazocigw nie mog kolidowa z pozostaymi ustaleniami zmiany planu, 5) projektowane gazocigi naley ukada poza obrbem linii rozgraniczajcych istniejcych i projektowanych drg, lokalizowanie ich w obrbie pasa drogowego dopuszcza si na warunkach okrelonych przez zarzdc drogi. 19. Ustala si nastpujce zasady zaopatrzenia w energi elektryczn oraz budowy i lokalizacji urzdze i sieci infrastruktury elektroenergetycznej: 1) podstawowym rdem zaopatrzenia w energi elektryczn pozostaje istniejca sie redniego napicia, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV usytuowanych poza obszarem objtym zmian planu miejscowego, 2) zaopatrzenie w energi elektryczn odbywa si bdzie w oparciu o istniejce i projektowane stacje transformatorowo rozdzielcze; lokalizacja i ilo dodatkowych linii i stacji SN/nn wynika bdzie z bilansu potrzeb na dostaw mocy i energii elektrycznej, 3) przyjmuje si na obszarze objtym zmian planu utrzymanie istniejcych linii redniego i niskiego napicia oraz budow napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych redniego i niskiego
Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany Strona 11

napicia, lokalizacj z zastrzeeniem pkt.4),

napowietrznych

i wntrzowych

stacji

transformatorowych

15/0,4

kV,

4) przyjmuje si moliwo przebudowy linii napowietrznych elektroenergetycznych redniego napicia 15 kV, 5) dopuszczalne trasy linii elektroenergetycznych oraz lokalizacje stacji transformatorowych nie mog kolidowa z pozostaymi ustaleniami zmiany planu, 6) wzdu istniejcych i projektowanych linii i obiektw elektroenergetycznych naley pozostawi strefy ograniczonej zabudowy, ktre wynosz: a) dla linii napowietrznych 15 KV 16 m ( po 8 m z kadej strony osi trasy linii), b) dla linii napowietrznych niskiego napicia 6 m ( po 3 m z kadej strony osi trasy linii), c) dla linii kablowych redniego i niskiego napicia 2 m, d) dla transformatorowych stacji SN/nN 5 x 5 m, e) supw linii redniego i niskiego napicia - o promieniu 12 m. 7) warunki zagospodarowania stref, o ktrych mowa w pkt 6) okrelono w obowizujcych normach, dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych w obrbie strefy za zgod administratora sieci, 8) linie redniego i niskiego napicia naley prowadzi poza pasem drogowym istniejcych i projektowanych drg, dopuszcza si lokalizacj w pasie drogowym, po uzgodnieniu z zarzdc drogi, 9) w obrbie pasa drogowego dopuszcza si lokalizowanie wolnostojcych szaf z urzdzeniami, aparatur i osprztem infrastruktury elektroenergetyki, na warunkach okrelonych przez zarzdc drogi, 10) projektowane stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV naley wykonywa jako stacje umieszczane wewntrz obiektw budowlanych lub jako stacje wolnostojce. 20. Ustala si nastpujce zasady obsugi w zakresie telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urzdze i rozbudowy sieci: 1) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nastpi w oparciu o istniejc infrastruktur telekomunikacyjn oraz poprzez rozbudow urzdze infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, 2) wskazuje si jako zasad lokalizacj urzdze infrastruktury telekomunikacji w obiektach budowlanych lub jako wolnostojce obiekty infrastruktury teletechnicznej, lokalizowane zgodnie z zasadami okrelonymi dla poszczeglnych terenw, pod warunkiem nie naruszania pozostaych ustale zmiany planu, 3) w obrbie linii rozgraniczajcych istniejcych i projektowanych drg dopuszcza si lokalizacj urzdze sieci przewodowej na warunkach okrelonych przez zarzdc drogi. 21. Ustala si nastpujc zasad zaopatrzenia w ciepo: 1) utrzymuje si istniejcy sposb ogrzewania obiektw i przygotowania ciepej wody uytkowej w oparciu o indywidualne rda ciepa, 2) w miejsce wglowych rde ciepa preferuje si wykorzystanie gazu, innych paliw ekologicznych lub energii elektrycznej. 22. 1. Ustala si zasady gospodarki odpadami komunalnymi, polegajce na indywidualnym gromadzeniu odpadw i zagospodarowywaniu ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami. Ustala si usuwanie odpadw niebezpiecznych i zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, zgodnie z przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany

Strona 12

2. Ustala si obowizek posiadania uregulowanego stanu formalno - prawnego w zakresie gospodarki odpadami przez prowadzcego dziaalno gospodarcz. 3. Obowizuje zakaz skadowania odpadw za wyjtkiem odpadw poeksploatacyjnych pochodzcych z wyrobisk na terenach, o ktrych mowa w 26. 4. Obowizuje nakaz wyposaenia poszczeglnych nieruchomoci w urzdzenia do gromadzenia odpadw staych. 5. Obowizuje nakaz segregacji i gromadzenia odpadw zgodnie z przyjtym w terenie gminy systemem gospodarki odpadami komunalnymi. 6. Obowizuje nakaz systematycznego wywozu odpadw bytowych przez jednostki posiadajce stosowne zezwolenia na odbir i transport odpadw. Rozdzia III Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania poszczeglnych kategorii terenw 23. 1. Wyznacza si Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 04.4-04.6 MR3. 2. Ustala si przeznaczenie terenw 04.4 -04.6 MR3: 1) przeznaczenie podstawowe pod: a) zabudow zagrodow, b) budynki jednorodzinne, 2) przeznaczenie dopuszczalne pod: a) budynki gospodarcze, garae, b) drogi wewntrzne, dojazdy, miejsca postojowe, cigi piesze, c) obiekty i urzdzenia, sieci infrastruktury technicznej. 3. W granicach terenw 04.4 - 04.6 MR3 obowizuje zakaz lokalizacji zabudowy jednorodzinnej w ukadzie szeregowym. 4. Ustala si nastpujce zasady, warunki, i zagospodarowania terenu 04.4 - 04.6 MR3: parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy

1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy nie moe przekroczy 25% powierzchni terenu inwestycji, 2) minimalna powierzchnia, ktra naley urzdzi jako teren biologicznie czynny wynosi 60% powierzchni terenu inwestycji, 3) niezbdne miejsca postojowe, o ktrych mowa w 15 ust.7, powinny by zapewnione w granicach dziaki budowlanej jako naziemne miejsca postojowe lub w garau, 4) forma architektoniczna zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w zabudowie zagrodowej, z zastrzeeniem pkt.5, musi spenia nastpujce warunki: a) wysoko nie moe by wiksza ni 9 m, b) szeroko elewacji frontowej budynku, znajdujcej si od strony frontu dziaki winna stanowi co najmniej poow wysokoci budynku z wyczeniem istniejcej zabudowy w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, c) dachy nowych budynkw dwu- i wielospadowe, o jednakowym o kcie nachylenia gwnych poaci 25-45, z moliwoci dowietlania; w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy dopuszcza si kontynuacj istniejcej formy dachu,

Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany

Strona 13

d) kolorystyka dachw powinna zielonobrzowym, grafitowym, e) kolorystyka elewacji stonowana,

by

utrzymana

w kolorze

ciemnoczerwonym,

brzowym,

5) forma architektoniczna zabudowy, o ktrej mowa w ust.2 pkt.2 lit a) powinna spenia nastpujce wymagania: a) wysoko nie moe by wiksza ni 7 m, a w zabudowie zagrodowej - 9 m, b) szeroko elewacji frontowej budynku, znajdujcej si od strony frontu dziaki winna stanowi co najmniej poow wysokoci budynku z wyczeniem istniejcej zabudowy w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, c) dachy dwu- lub wielospadowe, d) dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych i paskich; w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy dachu dopuszcza si kontynuacj istniejcej formy dachu, e) kolorystyka materiaw wykoczeniowych musi by zharmonizowana z kolorystyk budynkw zlokalizowanych na dziace, 6) nie dozwala si zastosowania jako materiaw wykoczeniowych cian plastykowych listew typu siding, blachy falistej i trapezowej. 24. 1. Wyznacza si Tereny kultu religijnego i urzdze komunikacji oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 04.1UK/KU. 2. Ustala si przeznaczenie terenu 04.1UK/KU: 1) przeznaczenie podstawowe: a) obiekt kultu religijnego, b) urzdzenia obsugi komunikacj zbiorow przystanek, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) ulice, drogi dojazdowe, b) obiekty maej architektury, c) ziele urzdzona, d) obiekty, urzdzenia, sieci infrastruktury technicznej. 3. Ustala si nastpujce zasady, warunki, i zagospodarowania terenu 04.1UK/KU: parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy

1) dopuszcza si indywidualn form obiektw maej architektury, 2) ziele powinna by ksztatowana jako urzdzona wysoka i niska, 3) zakaz umieszczania nonikw reklamowych na obiekcie zabytkowym, 4) dla obiektu zabytkowego dla ktrego ustanawia si ochron obowizuj stosownie zasady i wymagania ochrony, o ktrych mowa w 13. 25. 1. Wyznacza si Tereny sportu i rekreacji oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 04.1- 04.2 US4. 2. Ustala si przeznaczenie terenw 04.1- 04.2 US4: 1) przeznaczenie podstawowe: a) niekubaturowe urzdzenia sportu i rekreacji, w szczeglnoci suce rekreacji nadwodnej, w tym: kpieliska, tereny do plaowania, pomosty do wdkowania, b) rekreacyjne zbiorniki wodne, urzdzenia hydrotechniczne suce regulacji i utrzymaniu wd,
Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany Strona 14

c) ziele o funkcjach izolacyjnych oraz ziele urzdzona i nie urzdzona, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) stae i tymczasowe szatnie i zaplecze sanitarne, b) obiekty zaplecza technicznego i administracyjnego, obiekty gastronomii, c) drogi dojazdowe, place i miejsca postojowe, d) obiekty, urzdzenia, sieci infrastruktury technicznej. 3. Ustala si nastpujce zasady, warunki, parametry i zagospodarowania wszystkich terenw 04.1- 04.2 US4: i wskaniki ksztatowania zabudowy

1) obowizuje wyposaenie obszaru w stale lub tymczasowe zaplecze sanitarne, 2) powierzchnia zabudowy pod obiekty o ktrych mowa w ust.2 lit. a)-b) nie moe przekracza 10% powierzchni terenu inwestycji, 3) obiekty gastronomii mog by realizowane jako obiekty wolnostojce o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 60 m lub wbudowane, posiadajce sal jadaln, 4) forma architektoniczna obiektw budowlanych, o ktrych mowa w ust.2 pkt.2), lit. a)-b) powinna spenia nastpujce wymagania: a) wysoko obiektw budowlanych nie moe przekracza 7m, b) dachy dwu- lub wielospadowe, dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych i paskich; 5) kolorystyka obiektw budowlanych i urzdze powinna by utrzymana w kolorach stonowanych, 6) nie dozwala si zastosowania jako materiaw wykoczeniowych cian plastykowych listew typu siding, blachy falistej i trapezowej. 26. 1. Wyznacza si Tereny eksploatacji powierzchniowej i wd powierzchniowych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 04.01- 04.3 PE/W. 2. Ustala si przeznaczenie terenw 04.01- 04.3 PE/W: 1) przeznaczenie podstawowe: a) powierzchniowa eksploatacja z surowcw mineralnych metod odkrywkow, zgodnie z koncesj, b) obiekty i urzdzenia zwizane z t eksploatacj, c) obiekty zakadu grniczego (wyrobisko, obiekty budowlane i technologiczne, obiekty i urzdzenia przerbcze), d) zbiorniki wodne z terenami zieleni, zalesienia i zadrzewienia zakadane jako rekultywacja terenu po eksploatacji zoa surowcw mineralnych, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) zwaowiska nadkadu i utworw gliniasto-ilastych, zbiornik osadowy wd popuczkowych, b) stawy rybne z urzdzeniami towarzyszcymi jako rekultywacja terenu eksploatacji zoa surowcw mineralnych, c) rekreacyjne zbiorniki wodne z urzdzeniami sanitarnymi jako rekultywacja terenu eksploatacji zoa surowcw mineralnych, d) obiekty socjalno gospodarcze zwizane ze sportem i rekreacj, e) ziele o funkcjach izolacyjnych oraz ziele urzdzona i nie urzdzona, f) drogi dojazdowe, place i miejsca postojowe, g) urzdzenia hydrotechniczne suce regulacji i utrzymaniu wd, kanay i rowy, h) obiekty, urzdzenia, sieci infrastruktury technicznej.
Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany Strona 15

3. Ustala si nastpujce zasady, warunki, i zagospodarowania terenu 04.01- 04.3 PE/W:

parametry

i wskaniki

ksztatowania

zabudowy

1) eksploatacja zoa surowcw mineralnych do spgu, po uzyskaniu decyzji i koncesji wymaganych przepisami prawa grniczego i geologicznego, 2) obowizek zachowania pasw ochronnych wzdu obrzea wyrobiska odkrywkowego / filara ochronnego wzgldem drg publicznych, wodocigu GO-CZA, linii elektroenergetycznych, kanau i ciekw, obiektw budowlanych i terenw zgodnie z przepisami z zakresu szerokoci pasw ochronnych wyrobisk odkrywkowych, 3) dopuszcza si moliwo przeoenia istniejcych linii elektroenergetycznych i przebiegu kanau Macocha, 4) przy eksploatacji z surowcw mineralnych obowizuje wprowadzenie zieleni izolacyjnej, ze szczeglnym uwzgldnieniem ssiedztwa z terenami zabudowy mieszkaniowej, 5) obowizuj zasady ochrony przed uciliwoci akustyczn eksploatacji w stosunku do ssiednich zespow zabudowy, w szczeglnoci: a) wprowadzanie oson akustycznych uciliwych haasowo urzdze i maszyn w przypadkach istotnych zagroe w obrbie terenw mieszkaniowych, b) wykonanie waw ziemnych ze zdjtego nadkadu w celu izolacji zabudowy mieszkaniowej od haasu maszyn, 6) obiekty zakadu grniczego o charakterze tymczasowym, przewidziane do likwidacji po zakoczeniu eksploatacji zoa, 7) gabaryty projektowanej zabudowy (szeroko elewacji frontowej, powierzchnia zabudowy, geometria dachu)- w dostosowaniu do wymaga technologicznych zakadu grniczego, 8) wysoko budynkw do 12 m, a dla budowli w dostosowaniu do wymaga technologicznych zakadu grniczego, 4. Okrela si nastpujce zasady rekultywacji terenu po eksploatacji z surowcw mineralnych z uwzgldnieniem zagospodarowania, o ktrym mowa w ust.2 pkt.2 lit b)-d): 1) prowadzenie rekultywacji zgodnie z zasadami okrelonymi w przepisach prawa geologicznego i grniczego oraz zgodnie z posiadanymi decyzjami, 2) przeprowadzania rekultywacji sukcesywnie bezporednio po zakoczeniu prac wydobywczych w kolejnych polach eksploatacyjnych, 3) w zagospodarowaniu naley uwzgldni wymagania wynikajce z pooenia w strefie poredniej zewntrznej ujcia wody, 4) zbiornik wodny dla potrzeb rekreacji powinien by przygotowany przez umocnienie i uksztatowanie brzegw z materiaw naturalnych, z formowanie brzegw zbiornika utworami z nadkadw, 5) obowizuje wyposaenie terenu w stae lub tymczasowe urzdzenia sanitarne w przypadku lokalizacji rekreacyjnego zbiornika wodnego, 6) czna powierzchnia przeznaczona pod obiekty kubaturowe, o ktrych mowa w ust. 2 pkt.2) lit d) nie moe przekracza 1% powierzchni terenu inwestycji, 7) dopuszcza si lokalizowanie obiektw, o ktrych mowa w ust. 2 pkt.2) lit d) jako tymczasowych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorw estetycznych i funkcjonalnych tych obiektw, 8) nie dozwala si zastosowania jako materiaw wykoczeniowych cian plastykowych listew typu siding, blachy falistej i trapezowej, 9) kolorystyka obiektw i urzdze powinna by utrzymana w kolorach stonowanych. 27. 1. Wyznacza si Tereny rolnicze oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 04.1 R3. 2. Ustala si przeznaczenie terenu 04.1 R3:
Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany Strona 16

1) przeznaczenie podstawowe pod: a) uprawy rolne, b) stawy rybne wraz z urzdzeniami towarzyszcymi, c) zadrzewienia i zakrzewienia, 2) przeznaczenie dopuszczalne pod: a) nie kubaturowe urzdzenia suce gospodarce rolnej, w tym urzdzenia melioracji, b) drogi wewntrzne i dojazdy, c) obiekty, urzdzenia, sieci infrastruktury technicznej. 3. Ustala si nastpujce zasady ksztatowania zagospodarowania terenu 04.1 R3: 1) zakaz lokalizacji nowych budynkw. 28. 1. Wyznacza si Tereny zieleni o funkcjach ekologicznych oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 04.1 - 04.4ZE5. 2. Ustala si przeznaczenie terenw 04.1- 04.4 ZE5: 1) przeznaczenie podstawowe: a) trwae uytki zielone, b) zadrzewienia i zakrzaczenia rdpolne, c) cieki, rowy, d) urzdzenia wodne w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2001 r. Prawo wodne, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) inne uytki rolne, b) drogi wewntrzne i dojazdy, c) podziemne urzdzenia, sieci infrastruktury technicznej, d) urzdzenia regulacji i utrzymania wd oraz ochrony przeciw powodziowej. 3. Ustala si nastpujce zasady, warunki, parametry i wskaniki ksztatowania zagospodarowania wszystkich terenw 04.1- 04.4 ZE5: 1) zachowanie ciekw oraz istniejcej zieleni stanowicej ich zabudow biologiczn, z moliwoci prac regulacyjnych i zwizan z tym wycink drzew, 2) zakaz prowadzenia prac naruszajcych stabilno linii brzegowej, 3) zakaz lokalizacji budynkw, 4) nie dopuszcza si do lokalizowania tymczasowych obiektw budowlanych. 29. 1. Wyznacza si Tereny wd powierzchniowych oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 04.3- 04.7 WS. 2. Ustala si przeznaczenie terenw 04.3- 04.7 WS: 1) przeznaczenie podstawowe: cieki i kanay wodne otwarte rowy wraz z zabudow biologiczn, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) urzdzenia wodne, b) obiekty, urzdzenia, sieci infrastruktury technicznej,

Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany

Strona 17

c) przeprawy mostowe, dojazdy, d) obiekty i urzdzenia suce ochronie przeciwpowodziowej. 3. Ustala si nastpujce zasady, warunki, parametry i wskaniki ksztatowania zagospodarowania wszystkich terenw 04.3- 04.7 WS: 1) zakaz odprowadzania do wd nie oczyszczonych ciekw bytowych i przemysowych, 2) zakaz prowadzenia prac naruszajcych stabilno linii brzegowej naturalnych ciekw, 3) utrzymanie zabudowy biologicznej z zachowaniem zasad ochrony przeciwpowodziowej, 4) warunkiem lokalizacji przeznaczenia dopuszczalnego wymienionego w ust.2 jest zachowanie swobodnego przepywu wd oraz zakaz dziaa mogcych zaburzy cigo przepywu i spowodowa wzrost zagroenia powodziowego. 30. 1. Wyznacza si Tereny drg publicznych oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 04.2-04.4 KDD oraz 04.1-04.2 KDD/WS Tereny drg publicznych i wd powierzchniowych z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi i ulice publiczne klasy dojazdowej, z zastrzeeniem ust.2. 2. W terenie drg publicznych przebiegajcych nad terenem wd powierzchniowych oznaczonym symbolem 04.1-04.2 KDD/WS ustala si dodatkowo kanay wodne jako przeznaczenie podstawowe. 3. Ustala si jako obowizujce szerokoci w liniach rozgraniczajcych drogi 04.2-04.4 KDD oraz 04.1- 04.2 KDD/WS 10 m w zakresie zgodnym z rysunkiem zmiany planu. 4. Drogi powinny mie zapewnione wymagane parametry przestrzenne i dostpno - zgodnie z przepisami w zakresie drg publicznych i z odpowiednimi warunkami technicznymi. 5. W terenie drg publicznych przebiegajcych nad terenem wd powierzchniowych oznaczonym symbolem 04.1-04.2 KDD/WS rozwizania w zakresie komunikacji winny uwzgldnia wymagania zapewniajce cigo i swobod przepywu wd powierzchniowych. Ponadto dopuszcza si moliwo realizacji i lokalizacji urzdze technicznych zwizanych z utrzymaniem, zapewnieniem dronoci i konserwacj kanau pod drog. 6. Jako przeznaczenie dopuszczalne w obrbie linii rozgraniczajcych terenw, o ktrych mowa w ust.1 dopuszcza si: 1) sieci, obiekty i urzdzenia infrastruktury technicznej, nie zwizanej funkcjonalnie z drogami za zgod zarzdcy drogi, 2) ziele o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym. 7. Dopuszcza si lokalizacje ogrodze w liniach rozgraniczajcych drg, za zgod zarzdcy drogi. 31. 1. Wyznacza si Tereny przepompowni wd oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 04.1 W2. 2. Ustala si przeznaczenie terenw 04.W2: 1) przeznaczenie podstawowe: obiekty i urzdzenia pompowni wd, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) zbiorniki wodne, b) obiekty, urzdzenia, sieci infrastruktury technicznej, c) dojazdy. 3. Ustala si nastpujce zasady, warunki, parametry i wskaniki ksztatowania zagospodarowania terenu 04.1 W2: 1) instalowanie, remonty, przebudowa i rozbudowa urzdze przepompowni zgodnie z wymaganiami technicznymi i technologicznymi,
Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany Strona 18

2) zachowanie zasad ochrony rodowiska wodnego. Rozdzia IV Przepisy kocowe 32. Ustala si wysoko stawki procentowej sucej naliczaniu opaty zwizanej ze wzrostem wartoci nieruchomoci, w zwizku z uchwaleniem zmiany planu: 1) dla terenw 04.4 - 04.6 MR3, 04.1-04.2 US4 w wysokoci 30%, sownie trzydzieci procent, 2) wszystkie pozostae wydzielone tereny w wysokoci 1%, sownie jeden procent. 33. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Bestwina. 34. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego i wchodzi w ycie po upywie 30 dni od jej opublikowania.

Przewodniczcy Rady Jerzy Zuaek

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr Nr III/23/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik1.jpg Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zacznik Nr 2 do Uchway Nr Nr III/23/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik2.pdf Zacznik Nr 2

Id: KFBPZ-CHZXK-PWAFF-GWEWI-FKDIV. Podpisany

Strona 19