Sie sind auf Seite 1von 36

UCHWAA NR XLII/1196/09 RADY MIASTA GDASKA z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wieniec, Komary w rejonie ulic Begoniowej i Traowej w miecie Gdasku
Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz 1237 Nr220 poz. 1413), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz 420.)

uchwala si, co nastpuje: 1 Po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Gdaska uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wieniec, Komary w rejonie ulic Begoniowej i Traowej w miecie Gdasku (o numerze ewidencyjnym 2406) zwany dalej planem, obejmujcy obszar 23,9 ha, ktrego granica: - od pnocy przebiega wzdu terenw lenych, - od wschodu obejmuje tereny usugowe i tereny usugowo-mieszkaniowe pooone po wschodniej stronie ul. Traowej, - od poudnia przebiega wzdu ul. Turystycznej i ul. Boguckiego, lecych poza granic planu, - od zachodu obejmuje fragment terenu lenego pooonego wzdu istniejcego cigu pieszo-jezdnego. 2 Wyjanienie poj uytych w niniejszym planie: 1) teren obszar wydzielony liniami rozgraniczajcymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, ktrego przeznaczenie zostao okrelone w 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony take pod drogi, sieci i urzdzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komrkowej) oraz ziele, 2) intensywno zabudowy stosunek powierzchni cakowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkw na dziace do powierzchni dziaki. W karcie terenu mona ustali intensywno zabudowy dla terenu lub terenu inwestycji, 3) powierzchnia cakowita budynku suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie zewntrznym budynku z wczeniem tynkw i okadzin, na poziomie posadzki pomieszcze lub ich 1

4)

5)

6)

7)

8)

9)

czci o wysokoci ponad 1,90 m, zamknitych i przekrytych ze wszystkich stron, z wyjtkiem nadbudwek ponad dachem, takich jak maszynownia dwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotownia. Do powierzchni cakowitej nie wlicza si przykadowo powierzchni loggii, balkonw, galerii, tarasw, powierzchnia uytkowa budynku powierzchnia cakowita pomniejszona o powierzchnie zajte przez: konstrukcj, instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane garae i parkingi oraz pomieszczenia nieuytkowe, mieszkanie integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz mieszkanie : a) waciciela podmiotu gospodarczego, b) stra lub c) technologa, o ile dziaalno wymaga caodobowego nadzoru technologicznego, na dziace wsplnej z obiektem, w ktrym jest prowadzona dziaalno gospodarcza. Dopuszcza si najwyej dwa mieszkania ( w odrbnym budynku mieszkalnym lub w budynku wsplnym z prowadzon dziaalnoci gospodarcz), przy czym czna powierzchnia uytkowa mieszka nie moe przekracza cznej powierzchni uytkowej wykorzystywanej na cele dziaalnoci gospodarczej, typ zabudowy zesp nastpujcych cech zabudowy: usytuowanie budynku na dziace, gabaryty budynku, rodzaj dachu (paski, stromy). Jeeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniejcej typ ten okrela zabudowa istniejca w bezporednim ssiedztwie projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych, poza bezporednim ssiedztwem zabudowy istniejcej ustalenie typu zabudowy nie obowizuje, chyba e take dla tych fragmentw zosta ustalony obowizujcy typ zabudowy, wysoko zabudowy wysoko mierzona od najniszej rzdnej rzutu pionowego obrysu cian lub podpr najniszej kondygnacji nadziemnej na powierzchni terenu (odwzorowan na podkadzie mapowym rysunku planu) do najwyszej kalenicy dachu lub najwyszego punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki. Do wysokoci zabudowy nie wlicza si urzdze, instalacji i elementw technicznych, rekreacyjno-sportowych, reklamowych (o ile nie maj formy attyki), takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudwki nad dachami (np. maszynownie dwigw, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotownie), ktre postrzegane z poziomu podogi parteru (z odlegoci od zabudowy nie mniejszych ni dwie i nie wikszych ni trzy jej wysokoci) nie podwyszaj optycznie zabudowy swoj mas. Dopuszcza si mierzenie wysokoci oddzielnie dla poszczeglnych czci budynkw, brya budynku zesp nastpujcych cech budynku: typ zabudowy, ksztat dachu, rozczonkowanie. a) ksztat dachu: rodzaj dachu, liczba poaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczkowy, pulpitowy itp.), kt nachylenia poaci, kolor i materia pokrycia, b) rozczonkowanie: ksztat rzutu budynku, zrnicowanie wysokoci budynku, cok, ryzality, wnki, wykusze, wieyczki, lukarny, balkony, charakter budynku zesp nastpujcych cech budynku: brya budynku, rozplanowanie i proporcje otworw okiennych, kolorystyka, 2

10)dach stromy dach, ktry spenia rwnoczenie nastpujce warunki: a) poacie dachowe s nachylone do poziomu pod ktem wikszym ni 300 , w przypadku grnej poaci dachu mansardowego pod ktem wikszym ni 100 , b) powierzchnia lukarn przykrytych poaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza poowy caej powierzchni przykrytej dachem odwzorowanym na rzucie poziomym. Za dach stromy uwaa si rwnie dachy w ksztacie kopuy, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu terenu. 11)Oglnomiejski System Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) ciga struktura przestrzenna wica ze sob najbardziej wartociowe, rnorodne tereny zieleni, fragmenty terenw otwartych (w tym wd powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a take zapewniajca ich powizanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB skada si z podstawowych elementw strukturalnych i cigw czcych, ktre zapewniaj zachowanie w jego obrbie ekologicznych regu cigoci w czasie i przestrzeni oraz rnorodnoci biologicznej. 12)maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy linia ograniczajca obszar, na ktrym dopuszcza si wznoszenie budynkw oraz okrelonych w ustaleniach planu budowli. Linia nie dotyczy: balkonw, wykuszy, loggii, gzymsw, okapw, podokiennikw, zadasze nad wejciami, ryzalitw, przedsionkw, schodw zewntrznych, pochylni, tarasw, czci podziemnych obiektw budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowi inaczej, 13)obowizujca linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, na ktrej musi by usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewacji budynku oraz okrelonych w ustaleniach planu budowli, 14)ukad odwadniajcy ukad obejmujcy szczelne, otwarte lub zamknite systemy kanalizacji deszczowej, cieki naturalne, kanay, rowy i drenae. 15)zagospodarowanie tymczasowe zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub okrelonych w nim warunkw, standardw i parametrw, ktre po terminie na jaki zostao dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie s zagospodarowaniem tymczasowym. 3 Oznaczenia literowe lub literowo cyfrowe dotyczce przeznaczenia terenw uyte w niniejszym planie: M23 tereny zabudowy mieszkaniowej wszystkie formy. W terenach mieszkaniowych M23 dopuszcza si: 1) usugi speniajce rwnoczenie ponisze warunki: a) brak kolizji z funkcj mieszkaniow, b) mieszczce si w lokalach uytkowych do 100 m 2 powierzchni uytkowej, c) dysponujce odrbnym wejciem z zewntrz lub wejciem z zewntrz wsplnym z najwyej jednym mieszkaniem. 3

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj mieszkaniow, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistw, dom zakonny, dom dziecka, z wyczeniem obiektw hotelarskich. U33 tereny zabudowy usugowej komercyjne i publiczne, z wyczeniem: 1) rzemiosa produkcyjnego, 2) stacji paliw, 3) warsztatw samochodowych blacharskich i lakierniczych, 4) stacji obsugi samochodw ciarowych i autobusw, Dopuszcza si: 1) parkingi i garae dla samochodw osobowych, 2) salony samochodowe (z serwisem), 3) mae hurtownie do 2000 m2 powierzchni, 4) budynki zamieszkania zbiorowego, 5) mieszkania integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. U34 tereny zabudowy usugowej z zieleni towarzyszc zawierajce tereny zabudowy usugowej U33 i na co najmniej 70% powierzchni dziaki tereny zieleni urzdzonej ZP. M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej mieszkaniowe M23 i usugowe U33. zawierajce tereny

ZL lasy ZP tereny zieleni urzdzonej, takie jak: parki, ogrody, ziele towarzyszca obiektom budowlanym, zielece, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje. KD tereny drg publicznych KD80 tereny ulic dojazdowych KS tereny obsugi transportu drogowego, np.: parkingi, garae, stacje obsugi samochodw, stacje paliw, centra logistyczne i autoporty. KX tereny wydzielonych cigw: pieszych, pieszo-jezdnych, pieszorowerowych, rowerowych, ulic o rwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i koowym Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza si obiekty stanowice tradycyjne wyposaenie ulic, np.: kioski z pras, punkty sprzeday biletw, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe, w tym rwnie na lokalizacjach tymczasowych.

4 1. 2. Ustalone w planie zasady podziau terenw na dziaki nie dotycz wydziele geodezyjnych dla sieci i urzdze sieciowych infrastruktury technicznej. Wody opadowe i roztopowe pochodzce z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagaj oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrbnymi.

5 1. Ustala si wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodw osobowych.
Wskaniki miejsc postojowych strefa C nieograniczonego parkowania 4 MIN. 2 MIN. 0,9 MIN. 0,4 MIN. 0,9 MIN. 0,6 MIN. 1 MIN. 1 MIN. 0,9 MIN. 32 MIN. 50 MIN. 15 MIN. 5 MIN. 3 MIN. 5
2

L.p.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

2 Budynki mieszkalne jednorodzinne Domy studenckie, internaty Hotele pracownicze, asystenckie Schroniska modzieowe Hotele Pensjonaty, pokoje gocinne, obiekty 6. wiadczce usugi hotelarskie 7. Motele Domy dziennego i staego pobytu dla osb 8. starszych, domy opieki Obiekty handlowe o pow. sprzeday do 9. 2 2000 m 10. Targowiska 11. Restauracje, kawiarnie, bary 12. Biura, urzdy, poczty, banki obiekty do 2 200 m pow. uytkowej 13. Biura, urzdy, poczty, banki obiekty 2 powyej 200m pow. uytkowej

1 1. 2. 3. 4. 5.

3 1 mieszkanie 10 pokoi 1 pokj 10 ek 1 pokj 1 pokj 1 pokj 10 ek 1000 m pow. sprzeday 2 1000 m pow. handlowej 100 miejsc konsumpcyjnych 2 100 m pow. uytkowej 100 m pow. uytkowej
2 2

14. Przychodnie, gabinety lekarskie, 100 m pow. uytkowej kancelarie adwokackie obiekty mae do 2 200 m pow. uytkowej 15. Przychodnie, gabinety lekarskie, 100 m pow. uytkowej kancelarie adwokackie obiekty due 2 powyej 200 m pow. uytkowej 2 16. Kocioy, kaplice 1000 m pow. uytkowej 17. Domy parafialne, domy kultury 100 m pow. uytkowej 18. Kina 100 miejsc siedzcych 19. Teatry, filharmonie 100 miejsc siedzcych 2 2 20. Muzea mae do 1000 m powierzchni 1000 m pow. wystawienniczej wystawienniczej 2 2 21. Muzea due powyej 1000 m 1000 m pow. powierzchni wystawienniczej wystawienniczej 22. Szkoy podstawowe i gimnazja 1 pomieszczenie do nauki 23. Szkoy rednie 1 pomieszczenie do nauki 24. Szkoy wysze, obiekty dydaktyczne 10 studentw lub 1 pomieszczenie do nauki 1 oddzia 1 ko 100 m pow. uytkowej 1 stan. naprawcze

MIN. 2,5

MIN. 12 MIN. 3 MIN. 5 MIN. 15 MIN. 16 + 0,3 m.p. dla autokaru MIN. 20 + 0,3 m.p. dla autokaru MIN. 0,5 MIN. 1,0 MIN. 1,5 lub MIN. 4 MIN. 3 MIN. 1 MIN. 2 MIN. 2

25. Przedszkola, wietlice 26. Szpitale, kliniki 27. Rzemioso usugowe 28. Warsztaty pojazdw mechanicznych

29. Myjnia samochodowa 30. Mae obiekty sportu i rekreacji 31. Kryte pywalnie 32. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzw)

1 stanowisko do mycia 100 m pow. uytkowej 100 m lustra wody 1 kort

MIN. 2 MIN. 4 MIN. 5 MIN. 2

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powysze wskaniki stosuje si odpowiednio. 6 1. Ustala si podzia obszaru objtego planem na 14 terenw oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001 do 014. 2. Ustalenia szczegowe planu s nastpujce:

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIENIEC, KOMARY W REJONIE ULIC BEGONIOWEJ I TRAOWEJ W MIECIE GDASKU.

NR EW. PLANU 2406


1. NUMER 001 3. PRZEZNACZENIE ZL las 2. POWIERZCHNIA 1,2 ha

4. FUNKCJE WYCZONE nie ustala si. 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si. 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 1) cig pieszy czcy cig pieszo-jezdny 014-KX z cigiem w kierunku play (poza granic planu), jak na rysunku planu, 2) zakaz lokalizacji nonikw reklamowych, 3) zakaz lokalizacji masztw i wie telefonii komrkowej, 4) stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt. 9,10,11,12. 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie dotyczy. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy. 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: od ul. Turystycznej (poza granic planu) poprzez cig pieszo-jezdny 014-KX 2) parkingi: wyklucza si z zastrzeeniem pkt. 16.4, 3) zaopatrzenie w wod: nie dotyczy, 4) odprowadzenie ciekw: nie dotyczy, 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego, 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy, 8) zaopatrzenie w ciepo: nie dotyczy, 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae zgodnie z obowizujcymi przepisami, 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ nie dotyczy. 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB). 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Dla cigu pieszego, o ktrym mowa w pkt. 6.1: 1) maa architektura: dopuszcza si, 2) noniki reklamowe: jak w pkt. 6.2, 3) tymczasowe obiekty usugowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 4) urzdzenia techniczne: dopuszcza si z zastrzeeniem pkt. 6.3, 5) ziele: dopuszcza si. 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania z zastrzeeniem pkt. 16.4. 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si. 15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW

1) teren pooony w obrbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, 2) teren pooony w obrbie pasa ochronnego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej, 3) obszar bezporedniego zagroenia powodzi zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, konieczne uzyskanie decyzji waciwego organu zwalniajcej z zakazw okrelonych w ustawie Prawo Wodne, 4) teren leny zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi. 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU nie dotyczy. 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zalecany cig pieszo-jezdny czcy stref 014-KX z orodkiem wypoczynkowym pooonym poza granic opracowania, jak na rysunku planu, 2) teren pooony w obszarze chronionego krajobrazu wyspa ekologiczna.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIENIEC, KOMARY W REJONIE ULIC BEGONIOWEJ I TRAOWEJ W MIECIE GDASKU.

NR EW. PLANU 2406


1. NUMER 002 2. POWIERZCHNIA 0,45 ha 3. PRZEZNACZENIE KS teren obsugi transportu drogowego parking terenowy z sezonowymi usugami handlu i gastronomii 4. FUNKCJE WYCZONE wszystkie nie wymienione w pkt. 3 z zakresu przeznaczenia KS. 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si. 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt. 7, 9, 10, 11, 17. 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie dotyczy. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy. 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: od cigu pieszo-jezdnego 014-KX, 2) parkingi: min. 80 stanowisk, 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej, 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego, 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 8) zaopatrzenie w ciepo: nie dotyczy, 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae zgodnie z obowizujcymi przepisami, 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: nie dotyczy, 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej a) zakaz lokalizacji reklam, za wyjtkiem szyldw i tablic informacyjnych dotyczcych prowadzonej dziaalnoci o max. powierzchni 0,5 m,

b) ogrodzenia dopuszczalne wycznie z ywopotw lub aurowe, z wyczeniem przse z prefabrykatw betonowych, o max. wysokoci 1,5 m, c) do utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych naley stosowa materiay pprzepuszczalne, 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: nie dotyczy. 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 2) dla parkingu terenowego powyej 10 miejsc postojowych wprowadzenie zadrzewienia wg wskanika 1 drzewo 5 miejsc postojowych, 3) wszystkie powierzchnie nie przeznaczone na parking naley przeznaczy pod ziele. 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie dotyczy. 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si. 15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW 1) teren pooony w obrbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, 2) teren pooony w obrbie pasa ochronnego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej, 3) obszar bezporedniego zagroenia powodzi zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, konieczne uzyskanie decyzji waciwego organu zwalniajcej z zakazw okrelonych w ustawie Prawo Wodne. 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 2 1) dopuszcza si maksymalnie trzy obiekty o maksymalnej powierzchni 40 m kady, nie zwizane na stae z gruntem, o wysokoci do 3 m, 2) do czasu realizacji rozdziau polderu Sobieszewo na dwa systemy odwadniajce dostosowane do potrzeb budownictwa i rolnictwa - wody opadowe zagospodarowa na terenie. 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zaleca si wprowadzenie zieleni wysokiej, 2) zaleca si lokalizacj usug sezonowych zgodnie z pkt. 17.1, wzdu cigu pieszego, rwnolegle do krawdzi terenu ssiedniego (001-ZL), pooonych nie gbiej ni 5 metrw od granicy strefy, 3) wysoki poziom wd gruntowych, 4) teren pooony w obszarze chronionego krajobrazu wyspa ekologiczna.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIENIEC, KOMARY W REJONIE ULIC BEGONIOWEJ I TRAOWEJ W MIECIE GDASKU.

NR EW. PLANU 2406


1. NUMER 003 2. POWIERZCHNIA 7,93 ha 3. PRZEZNACZENIE M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo usugowej zawierajcy teren mieszkaniowy M23 oraz usugowy U33 bez ustalania proporcji midzy funkcjami 4. FUNKCJE WYCZONE 2 1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeday powyej 100 m , 2) salony samochodowe (z serwisem), 2 3) mae hurtownie do 2000 m powierzchni,

4) zespoy garay kubaturowych, 5) zabudowa wielorodzinna, szeregowa i bliniacza. 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni okrelone w punkcie 7. 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 1) cig pieszo-jezdny obsugujcy istniejce dziaki budowlane, jak na rysunku planu, 2) dopuszcza si jeden zjazd z ul. Turystycznej, jak na rysunku planu, 3) stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt. 7, 9, 10, 11, 17. 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy maksymalne nieprzekraczalne: a) w odlegoci 6 m do 12 m od linii rozgraniczajcej tereny 014-KX i 002-KS, b) w odlegoci 8 m do 16 m od linii wewntrznego podziau, c) w odlegoci 6 m od poudniowej linii rozgraniczajcej teren, - jak na rysunku planu, d) pozostae zgodnie z przepisami budowlanymi, 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki: a) dla zabudowy mieszkaniowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 50% b) dla zabudowy usugowej oraz mieszkaniowo-usugowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 70% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni dziaki, 4) intensywno zabudowy dziaki: a) dla zabudowy mieszkaniowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 0,5 b) dla zabudowy usugowej i mieszkaniowo-usugowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 0,9 5) wysoko zabudowy: maksymalna wynikajca z parametrw okrelonych w pkt.7.7, p.7.8.b, p.7.8.c, 6) formy zabudowy: wolnostojca, 0 7) ksztat dachu: stromy, dwuspadowy, o symetrycznym ukadzie poaci, o kcie nachylenia 40-45 , nie dotyczy obiektw gospodarczych i garay, z zastrzeeniem p. 7.8.d. 8) inne: 2 a) wielko dziaki budowlanej, minimalna: 1000 m maksymalna: nie ustala si, b) maksymalna wysoko ciany budynku do dolnej krawdzi okapu: 4,5 m, c) maksymalna szeroko ciany szczytowej budynku: 12 m, d) w przypadku rozbudowy obiektw istniejcych dopuszcza si dostosowanie bryy nowego budynku do bryy budynku istniejcego. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: a) od ul. Turystycznej (poza granic planu) poprzez cigi pieszo-jezdne: ustalony i zalecany, jak na rysunku planu, b) od cigu pieszo-jezdnego 014-KX, 2) parkingi: do realizacji w granicach dziaki zgodnie z 5 Uchway, 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej, 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego, 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 8) zaopatrzenie w ciepo: z sieci ciepowniczej lub niskoemisyjnych rde lokalnych, 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae zgodnie z obowizujcymi przepisami, 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: teren objty stref ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagaj nadzoru archeologicznego, 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej a) zakaz lokalizacji wolnostojcych nonikw reklamowych i reklam na budynkach i ogrodzeniach, za wyjtkiem szyldw i tablic informacyjnych dotyczcych prowadzonej dziaalnoci o max. powierzchni 0,5 m,

10

b) dopuszcza si na budynkach lokalizacj szyldw zwizanych z prowadzon dziaalnoci o 2 powierzchni powyej 0,5m bdcych integraln czci projektu elewacji, c) zakaz lokalizacji masztw i wie telefonii komrkowej, d) ogrodzenia dopuszczalne wycznie z ywopotw lub aurowe, z wyczeniem przse z prefabrykatw betonowych, o max. wysokoci 1,5 m, e) do utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych naley stosowa materiay pprzepuszczalne, f) naley stosowa tradycyjne materiay budowlane np: cega, tynk, drewno, dachwka ceramiczna lub betonowa w naturalnym kolorze materiau ceramicznego, dla obiektw gospodarczych i garay dopuszcza si pokrycie dachu materiaem bitumicznym lub blachodachwk, 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: nie dotyczy. 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu, 2) obowizuje standard akustyczny dla danego rodzaju terenu okrelonego w przepisach odrbnych. 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie dotyczy. 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si. 15. STAWKA PROCENTOWA 1) 30% - dla terenw ograniczonych lini wewntrznego podziau i zidentyfikowanych liter a, jak na rysunku planu, 2) nie dotyczy - dla terenw ograniczonych lini wewntrznego podziau i zidentyfikowanych liter b, jak na rysunku planu. 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW teren pooony w obrbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi. 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) do czasu realizacji rozdziau polderu Sobieszewo na dwa systemy odwadniajce dostosowane do potrzeb budownictwa i rolnictwa - wody opadowe zagospodarowa na terenie, 2) zakaz dodatkowych zjazdw z ul. Turystycznej, poza ustalonym w pkt. 6.2, 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zaleca si wprowadzenie szpaleru drzew w pasie graniczcym z ul. Turystyczn, 2) zalecane podziay na dziaki budowlane, jak na rysunku planu, 3) zalecane cigi pieszo-jezdne o min. szerokoci 10m, jak na rysunku planu, 4) zaleca si lokalizowanie usug turystyki i gastronomii we wschodniej czci terenu, wzdu cigu pieszo-jezdnego w kierunku play (lecego w terenie 005-M/U31) oraz w bezporednim ssiedztwie parkingu (teren 004-KS), 5) wysoki poziom wd gruntowych, 6) zaleca si gromadzenie wd opadowych i roztopowych z powierzchni dachw obiektw kubaturowych w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania, 7) istniejcy rw otwarty; zaleca si umoliwienie dojazdu o szerokoci 5 m dla celw eksploatacyjnych, 8) teren pooony w obszarze chronionego krajobrazu wyspa ekologiczna.

11

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIENIEC, KOMARY W REJONIE ULIC BEGONIOWEJ I TRAOWEJ W MIECIE GDASKU.

NR EW. PLANU 2406


1. NUMER 004 2. POWIERZCHNIA 0,17 ha 3. PRZEZNACZENIE KS teren obsugi transportu drogowego parking terenowy 4. FUNKCJE WYCZONE wszystkie nie wymienione w pkt. 3 z zakresu przeznaczenia KS 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si. 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt. 7, 9, 10, 11, 17. 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 1% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni terenu 4) intensywno zabudowy terenu: 0,01 5) wysoko zabudowy, minimalna: nie ustala si, maksymalna: 3 m 6) formy zabudowy: wolnostojca, 0 7) ksztat dachu: stromy, dwuspadowy, o symetrycznym ukadzie poaci, o kcie nachylenia 40-45 , nie dotyczy obiektw gospodarczych i garay. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy . 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: od ul. Boguckiego (poza granic planu) poprzez cig pieszo-jezdny w terenie 005-M/U31, 2) parkingi: min. 40 stanowisk postojowych, 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej, 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego, 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 8) zaopatrzenie w ciepo: nie dotyczy, 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae zgodnie z obowizujcymi przepisami, 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: teren objty stref ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagaj nadzoru archeologicznego, 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej a) zakaz lokalizacji wolnostojcych nonikw reklamowych i reklam na budynkach i ogrodzeniach, za wyjtkiem szyldw i tablic informacyjnych dotyczcych prowadzonej dziaalnoci o max. powierzchni 0,5 m, b) dopuszcza si na budynkach lokalizacj szyldw zwizanych z prowadzon dziaalnoci o 2 powierzchni powyej 0,5m bdcych integraln czci projektu elewacji, c) zakaz lokalizacji masztw i wie telefonii komrkowej, d) ogrodzenia dopuszczalne wycznie z ywopotw lub aurowe, z wyczeniem przse z prefabrykatw betonowych, o max. wysokoci 1,5 m, e) do utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych naley stosowa materiay pprzepuszczalne, f) naley stosowa tradycyjne materiay budowlane np: cega, tynk, drewno, dachwka ceramiczna lub betonowa w naturalnym kolorze materiau ceramicznego, dla obiektw gospodarczych i garay dopuszcza si pokrycie dachu materiaem bitumicznym lub blachodachwk, 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: nie dotyczy.

12

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu, 2) wprowadzenie pojedynczego szpaleru drzew na granicy z terenem 003-M/U31, jak na rysunku planu, 3) w przypadku parkingw terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych. 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie dotyczy. 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si. 15. STAWKA PROCENTOWA 30% 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW 1) teren pooony w obrbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, 2) istniejca przepompownia ciekw zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi. 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) do czasu realizacji rozdziau polderu Sobieszewo na dwa systemy odwadniajce dostosowane do potrzeb budownictwa i rolnictwa - wody opadowe zagospodarowa na terenie, 2) zakaz lokalizowania zjazdw z ul. Turystycznej. 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zalecany zjazd na teren od cigu pieszo-jezdnego (ul. Begoniowa) jak na rysunku planu, 2) istniejca przepompownia ciekw Ps-15 na dziakach 3/19 i 3/23, 3) wysoki poziom wd gruntowych, 4) teren pooony w obszarze chronionego krajobrazu wyspa ekologiczna.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIENIEC, KOMARY W REJONIE ULIC BEGONIOWEJ I TRAOWEJ W MIECIE GDASKU.

NR EW. PLANU 2406


1. NUMER 005 2. POWIERZCHNIA 2,83 ha 3. PRZEZNACZENIE M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo usugowej zawierajcy teren mieszkaniowy M23 oraz usugowy U33 bez ustalania proporcji midzy funkcjami 4. FUNKCJE WYCZONE 2 1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeday powyej 100 m , 2) salony samochodowe (z serwisem), 2 3) mae hurtownie do 2000 m powierzchni, 4) zespoy garay kubaturowych, 5) zabudowa wielorodzinna i szeregowa. 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni okrelone w pkt. 7. 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 1) cig pieszo-jezdny (ul.Begoniowa), w czci zachodniej terenu, czcy ul. Boguckiego (poza granic planu) z cigiem w kierunku play (poza granic planu), jak na rysunku planu 2) cig pieszo-jezdny (ul. Lewkoniowa) w czci wschodniej terenu, obsugujcy istniejce dziaki budowlane, jak na rysunku planu,

13

3) stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt. 7, 9, 10, 11,12, 17. 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy maksymalne nieprzekraczalne: a) w odlegoci 6 m od poudniowej linii rozgraniczajcej teren, - jak na rysunku planu, b) pozostae zgodnie z przepisami budowlanymi, 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji cigego przestrzennie: a) dla zabudowy mieszkaniowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 50% b) dla zabudowy usugowej i mieszkaniowo-usugowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 70% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni terenu inwestycji cigego przestrzennie, 4) intensywno zabudowy terenu inwestycji cigego przestrzennie: a) dla zabudowy mieszkaniowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 0,5 b) dla zabudowy usugowej i mieszkaniowo-usugowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 0,9 5) wysoko zabudowy: maksymalna wynikajca z parametrw okrelonych w pkt.7.7, p.7.8.a, p.7.8.b, 6) formy zabudowy: wolnostojce lub bliniacze, 0 7) ksztat dachu: stromy, dwuspadowy, o symetrycznym ukadzie poaci, o kcie nachylenia 40-45 , nie dotyczy obiektw gospodarczych i garay, z zastrzeeniem 7.8.c., 8) inne: a) maksymalna wysoko ciany budynku do dolnej krawdzi okapu: 4,5 m, b) maksymalna szeroko ciany szczytowej budynku: 12 m, c) w przypadku rozbudowy obiektw istniejcych dopuszcza si dostosowanie bryy nowego budynku do bryy budynku istniejcego. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy. 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: a) od ul. Boguckiego (poza granic planu), a.a) poprzez nie oznaczone w planie istniejce cigi pieszo-jezdne, a.b) poprzez oznaczone w planie cigi pieszo-jezdne, jak na rysunku planu, 2) parkingi: do realizacji w granicach terenu inwestycji cigego przestrzennie zgodnie z 5 Uchway, 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej, 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego, 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 8) zaopatrzenie w ciepo: z sieci ciepowniczej lub niskoemisyjnych rde lokalnych, 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae zgodnie z obowizujcymi przepisami, 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: teren objty stref ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagaj nadzoru archeologicznego, 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej a) zakaz lokalizacji wolnostojcych nonikw reklamowych i reklam na budynkach i ogrodzeniach, za wyjtkiem szyldw i tablic informacyjnych dotyczcych prowadzonej dziaalnoci o max. powierzchni 0,5 m, b) dopuszcza si na budynkach lokalizacj szyldw zwizanych z prowadzon dziaalnoci o 2 powierzchni powyej 0,5m bdcych integraln czci projektu elewacji, c) zakaz lokalizacji masztw i wie telefonii komrkowej, d) ogrodzenia dopuszczalne wycznie z ywopotw lub aurowe, z wyczeniem przse z prefabrykatw betonowych, o max. wysokoci 1,5 m, e) do utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych naley stosowa materiay pprzepuszczalne, f) naley stosowa tradycyjne materiay budowlane np: cega, tynk, drewno, dachwka ceramiczna lub betonowa w naturalnym kolorze materiau ceramicznego, dla obiektw gospodarczych i garay dopuszcza si pokrycie dachu materiaem bitumicznym lub blacho-

14

dachwk, 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: nie dotyczy. 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu, 2) obowizuje standard akustyczny dla danego rodzaju terenu okrelonego w przepisach odrbnych. 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Dla cigu pieszo-jezdnego (ul. Begoniowa), o ktrym mowa w pkt. 6.1: 1) maa architektura: dopuszcza si, 2) noniki reklamowe: jak w pkt. 10.2.a, 3) tymczasowe obiekty usugowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 4) urzdzenia techniczne: dopuszcza si z zastrzeeniem pkt. 10.2.c, 5) ziele: dopuszcza si. 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si. 15. STAWKA PROCENTOWA 1) 30% - dla terenw ograniczonych lini wewntrznego podziau i zidentyfikowanych liter a, jak na rysunku planu, 2) nie dotyczy dla terenw ograniczonych lini wewntrznego podziau i zidentyfikowanych liter b, jak na rysunku planu. 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW teren pooony w obrbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) do czasu realizacji rozdziau polderu Sobieszewo na dwa systemy odwadniajce dostosowane do potrzeb budownictwa i rolnictwa - wody opadowe zagospodarowa na terenie, 2) zakaz dodatkowych zjazdw z ul. Boguckiego, poza istniejcymi. 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zaleca si wprowadzenie szpaleru drzew w pasie graniczcym z ul. Boguckiego, 2) zalecana szeroko cigw pieszo-jezdnych min. 10m, 3) wysoki poziom wd gruntowych, 4) zaleca si gromadzenie wd opadowych i roztopowych z powierzchni dachw obiektw kubaturowych w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania, 5) istniejcy rw otwarty; zaleca si umoliwienie dojazdu o szerokoci 5 m dla celw eksploatacyjnych, 6) teren pooony w obszarze chronionego krajobrazu wyspa ekologiczna.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIENIEC, KOMARY W REJONIE ULIC BEGONIOWEJ I TRAOWEJ W MIECIE GDASKU.

NR EW. PLANU 2406


1. NUMER 006 2. POWIERZCHNIA 1,95 ha 3. PRZEZNACZENIE M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo usugowej zawierajcy teren mieszkaniowy M23 oraz usugowy U33 bez ustalania proporcji midzy funkcjami 4. FUNKCJE WYCZONE 2 1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeday powyej 100 m , 2) salony samochodowe (z serwisem),

15

3) mae hurtownie do 2000 m powierzchni, 4) zespoy garay kubaturowych, 5) zabudowa wielorodzinna, szeregowa i bliniacza 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni okrelone w pkt. 7. 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 1) cig pieszo-jezdny obsugujcy dziaki budowlane, jak na rysunku planu, 2) dopuszcza si jeden dodatkowy zjazd z ul. Boguckiego poza istniejcym, 3) stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt. 7, 9, 10, 11,17. 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy maksymalne nieprzekraczalne: a) w odlegoci 6 m od poudniowej linii rozgraniczajcej teren, - jak na rysunku planu, b) pozostae zgodnie z przepisami budowlanymi, 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki: a) dla zabudowy mieszkaniowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 25% b) dla zabudowy usugowej i mieszkaniowo-usugowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 45% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: a) dla zabudowy mieszkaniowej : 70% powierzchni dziaki, b) dla zabudowy usugowej i mieszkaniowo-usugowej: 50% powierzchni dziaki, 4) intensywno zabudowy dziaki: a) dla zabudowy mieszkaniowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 0,5 b) dla zabudowy usugowej i mieszkaniowo-usugowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 0,9 5) wysoko zabudowy: maksymalna wynikajca z parametrw okrelonych w pkt.7.7, p.7.8.b, p.7.8.c 6) formy zabudowy: wolnostojca, 0 7) ksztat dachu: stromy, dwuspadowy, o symetrycznym ukadzie poaci, o kcie nachylenia 40-45 , nie dotyczy obiektw gospodarczych i garay, z zastrzeeniem p. 7.8.d. 8) inne: 2 a) wielko dziaki budowlanej, minimalna: 1000 m maksymalna: nie ustala si. b) maksymalna wysoko ciany budynku do dolnej krawdzi okapu: 4,5 m, c) maksymalna szeroko ciany szczytowej budynku: 12 m. d) w przypadku rozbudowy obiektw istniejcych dopuszcza si dostosowanie bryy nowego budynku do bryy budynku istniejcego. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy. 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: od ul. Boguckiego (poza granic planu) poprzez: a) cigi pieszo-jezdne (ustalony i zalecany) w terenie 006-M/U31, b) cig pieszo-jezdny w terenie 005-M/U31, jak na rysunku planu, 2) parkingi: do realizacji w granicach dziaki zgodnie z 5 Uchway, 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej, 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego, 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 8) zaopatrzenie w ciepo: z sieci ciepowniczej lub niskoemisyjnych rde lokalnych, 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae zgodnie z obowizujcymi przepisami, 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: teren objty stref ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagaj nadzoru archeologicznego, 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej a) zakaz lokalizacji wolnostojcych nonikw reklamowych i reklam na budynkach i ogrodzeniach, za wyjtkiem szyldw i tablic informacyjnych dotyczcych prowadzonej dziaalnoci o max. powierzchni 0,5 m,

16

b) dopuszcza si na budynkach lokalizacj szyldw zwizanych z prowadzon dziaalnoci o 2 powierzchni powyej 0,5m bdcych integraln czci projektu elewacji, c) zakaz lokalizacji masztw i wie telefonii komrkowej, d) ogrodzenia dopuszczalne wycznie z ywopotw lub aurowe, z wyczeniem przse z prefabrykatw betonowych, o max. wysokoci 1,5 m, e) do utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych naley stosowa materiay pprzepuszczalne, f) naley stosowa tradycyjne materiay budowlane np: cega, tynk, drewno, dachwka ceramiczna lub betonowa w naturalnym kolorze materiau ceramicznego, dla obiektw gospodarczych i garay dopuszcza si pokrycie dachu materiaem bitumicznym lub blachodachwk, 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: nie dotyczy. 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 2) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu, 3) drzewa do zachowania jak na rysunku planu, 4) obowizuje standard akustyczny dla danego rodzaju terenu okrelonego w przepisach odrbnych. 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie dotyczy. 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si. 15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW teren pooony w obrbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) do czasu realizacji rozdziau polderu Sobieszewo na dwa systemy odwadniajce dostosowane do potrzeb budownictwa i rolnictwa - wody opadowe zagospodarowa na terenie, 2) zakaz dodatkowych zjazdw z ul. Boguckiego poza istniejcym i projektowanym. 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zaleca si wprowadzenie szpaleru drzew w pasie graniczcym z ul. Boguckiego, 2) zaleca si pozostawi wolny od zainwestowania obszar wok pnia drzewa do zachowania, odpowiadajcy rzutowi korony, 3) zalecane podziay na dziaki budowlane, jak na rysunku planu, 4) zalecany cig pieszo-jezdny o min. szerokoci 10m, jak na rysunku planu, 5) zalecany zjazd, jak na rysunku planu, 6) wysoki poziom wd gruntowych, 7) zaleca si gromadzenie wd opadowych i roztopowych z powierzchni dachw obiektw kubaturowych w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania, 8) istniejcy rw otwarty; zaleca si umoliwienie dojazdu o szerokoci 5 m dla celw eksploatacyjnych, 9) teren pooony w obszarze chronionego krajobrazu wyspa ekologiczna.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIENIEC, KOMARY W REJONIE ULIC BEGONIOWEJ I TRAOWEJ W MIECIE GDASKU.

NR EW. PLANU 2406


1. NUMER 007 3. PRZEZNACZENIE 2. POWIERZCHNIA 0,74 ha

17

teren zabudowy usugowej z zieleni towarzyszc usugi turystyki, handlu, gastronomii, sportu, rekreacji i wypoczynku 4. FUNKCJE WYCZONE 2 1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeday powyej 100 m , 2) wszystkie nie wymienione w pkt. 3 z zakresu przeznaczenia U33. 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni okrelone w pkt. 7. 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 1) dopuszcza si jeden zjazd z ul. Boguckiego, 2) stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt. 7, 9, 10, 11. 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy maksymalne nieprzekraczalne: a) w odlegoci 6 m od poudniowej linii rozgraniczajcej teren, - jak na rysunku planu, b) pozostae zgodnie z przepisami budowlanymi, 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki: minimalna: nie ustala si, maksymalna: 25% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni dziaki, 4) intensywno zabudowy dziaki: minimalna: nie ustala si, maksymalna: 0,5 5) wysoko zabudowy: maksymalna wynikajca z parametrw okrelonych w pkt.7.7, p.7.8.b, p.7.8.c 6) formy zabudowy: wolnostojca, 0 7) ksztat dachu: stromy, dwuspadowy, o symetrycznym ukadzie poaci, o kcie nachylenia 40-45 , nie dotyczy obiektw sportowych, 8) inne: 2 a) wielko dziaki budowlanej, minimalna: 3000 m maksymalna: nie ustala si. b) maksymalna wysoko ciany budynku do dolnej krawdzi okapu: 4,5 m, nie dotyczy obiektw sportowych, c) maksymalna szeroko ciany szczytowej budynku: 12 m, nie dotyczy obiektw sportowych. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy. 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: od ul. Boguckiego (poza granic planu) poprzez jeden zjazd, 2) parkingi: do realizacji w granicach dziaki zgodnie z 5 Uchway, 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej, 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego, 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 8) zaopatrzenie w ciepo: z sieci ciepowniczej lub niskoemisyjnych rde lokalnych, 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae zgodnie z obowizujcymi przepisami, 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: teren objty stref ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagaj nadzoru archeologicznego, 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej a) zakaz lokalizacji wolnostojcych nonikw reklamowych i reklam na budynkach i ogrodzeniach, za wyjtkiem szyldw i tablic informacyjnych dotyczcych prowadzonej dziaalnoci o max. powierzchni 0,5 m, b) dopuszcza si na budynkach lokalizacj szyldw zwizanych z prowadzon dziaalnoci o 2 powierzchni powyej 0,5m bdcych integraln czci projektu elewacji, c) zakaz lokalizacji masztw i wie telefonii komrkowej, d) ogrodzenia dopuszczalne wycznie z ywopotw lub aurowe, z wyczeniem przse z prefabrykatw betonowych, o max. wysokoci 1,5 m, e) do utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych naley stosowa materiay pprzepuszczalne, f) naley stosowa tradycyjne materiay budowlane np: cega, tynk, drewno, dachwka ceramiczna lub betonowa w naturalnym kolorze materiau ceramicznego, tradycyjne pokrycie U34

18

dachu nie dotyczy obiektw sportowych, 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: nie dotyczy. 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 2) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu, 3) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujcych si w uciliwoci prowadzonej dziaalnoci gospodarczej zastosowanie zabezpiecze akustycznych doprowadzajcych poziom haasu do obowizujcych norm. 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie dotyczy. 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si. 15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW teren pooony w obrbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi. 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) do czasu realizacji rozdziau polderu Sobieszewo na dwa systemy odwadniajce dostosowane do potrzeb budownictwa i rolnictwa - wody opadowe zagospodarowa na terenie, 2) zakaz dodatkowych zjazdw z ul. Boguckiego z zastrzeeniem pkt. 6.1. 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zaleca si wprowadzenie szpaleru drzew w pasie graniczcym z ul. Boguckiego, 2) zalecana lokalizacja zjazdu, jak na rysunku planu, 3) wysoki poziom wd gruntowych, 4) zaleca si gromadzenie wd opadowych i roztopowych z powierzchni dachw obiektw kubaturowych w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania, 5) istniejcy rw otwarty; zaleca si umoliwienie dojazdu o szerokoci 5 m dla celw eksploatacyjnych, 6) teren pooony w obszarze chronionego krajobrazu wyspa ekologiczna.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIENIEC, KOMARY W REJONIE ULIC BEGONIOWEJ I TRAOWEJ W MIECIE GDASKU.

NR EW. PLANU 2406


1. NUMER 008 2. POWIERZCHNIA 6,19 ha 3. PRZEZNACZENIE M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo usugowej zawierajcy teren mieszkaniowy M23 oraz usugowy U33 bez ustalania proporcji midzy funkcjami 4. FUNKCJE WYCZONE 2 1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeday powyej 100 m , 2) salony samochodowe (z serwisem), 2 3) mae hurtownie do 2000 m powierzchni, 4) zespoy garay kubaturowych, 5) zabudowa wielorodzinna, szeregowa i bliniacza. 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 1) zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni okrelone w pkt. 7.

19

6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 1) cig pieszo-jezdny w czci zachodniej terenu, czcy ul. Boguckiego (poza granic planu) z cigiem w kierunku play (poza granic planu), jak na rysunku planu, 2) cig pieszo-jezdny w czci wschodniej terenu (grny odcinek ul. Traowej), czcy ul. Traow (013-KD80) z cigiem w kierunku play (poza granic planu), jak na rysunku planu, 3) cigi pieszo-jezdne obsugujce istniejce dziaki budowlane, jak na rysunku planu, 4) stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt. 7, 9, 10, 11, 12, 17. 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy maksymalne nieprzekraczalne: a) w odlegoci 6 m od poudniowej linii rozgraniczajcej teren, - jak na rysunku planu, b) pozostae zgodnie z przepisami budowlanymi, 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji cigego przestrzennie: a) dla zabudowy mieszkaniowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 50% b) dla zabudowy usugowej i mieszkaniowo-usugowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 70% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni terenu inwestycji cigego przestrzennie, 4) intensywno zabudowy terenu inwestycji cigego przestrzennie: a) dla zabudowy mieszkaniowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 0,5 b) dla zabudowy usugowej i mieszkaniowo-usugowej minimalna: nie ustala si, maksymalna: 0,9 5) wysoko zabudowy: maksymalna wynikajca z parametrw okrelonych w pkt.7.7, p.7.8.b, p.7.8.c 6) formy zabudowy: wolnostojca, 0 7) ksztat dachu: stromy, dwuspadowy, o symetrycznym ukadzie poaci, o kcie nachylenia 40-45 , nie dotyczy obiektw gospodarczych i garay, z zastrzeeniem p.7.8.d, 8) inne: a) wielko terenu inwestycji cigego przestrzennie, 2 minimalna: 1000 m maksymalna: nie ustala si. b) maksymalna wysoko ciany budynku do dolnej krawdzi okapu: 4,5 m, c) maksymalna szeroko ciany szczytowej budynku: 12 m, d) w przypadku rozbudowy obiektw istniejcych dopuszcza si dostosowanie bryy nowego budynku do bryy budynku istniejcego. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy. 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: a) od ul. Boguckiego (poza granic planu), poprzez ustalone w planie cigi pieszo-jezdne, b) od ul. Traowej i fragmentu ul. Wiosowej (013-KD80), - jak na rysunku planu, 2) parkingi: do realizacji w granicach terenu inwestycji cigego przestrzennie zgodnie z 5 Uchway, 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej, 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego, 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 8) zaopatrzenie w ciepo: z sieci ciepowniczej lub niskoemisyjnych rde lokalnych, 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae zgodnie z obowizujcymi przepisami, 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: teren objty stref ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagaj nadzoru archeologicznego, 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej a) zakaz lokalizacji wolnostojcych nonikw reklamowych i reklam na budynkach i ogrodzeniach, za wyjtkiem szyldw i tablic informacyjnych dotyczcych prowadzonej dziaalnoci o max. powierzchni 0,5 m, b) dopuszcza si na budynkach lokalizacj szyldw zwizanych z prowadzon dziaalnoci o

20

powierzchni powyej 0,5m bdcych integraln czci projektu elewacji, c) zakaz lokalizacji masztw i wie telefonii komrkowej, d) ogrodzenia dopuszczalne wycznie z ywopotw lub aurowe, z wyczeniem przse z prefabrykatw betonowych, o max. wysokoci 1,5 m, e) do utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych naley stosowa materiay pprzepuszczalne, f) naley stosowa tradycyjne materiay budowlane np: cega, tynk, drewno, dachwka ceramiczna lub betonowa w naturalnym kolorze materiau ceramicznego, dla obiektw gospodarczych i garay dopuszcza si pokrycie dachu materiaem bitumicznym lub blachodachwk, 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: oznaczony na rysunku planu budynek przy ul. Traowej nr 5 ochronie podlega brya budynku, jego detal architektoniczny i materia elewacyjny; dopuszcza si rozbudow budynku o wiatroap i ganek, nie wicej ni 15% rzutu budynku, pod warunkiem dostosowania ich do proporcji, kolorystyki i zasad kompozycji elewacji rozbudowywanego obiektu. 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) zachowanie istniejcego podwjnego szpaleru drzew, jak na rysunku planu, 2) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu, 3) drzewa do zachowania, jak na rysunku planu, 4) cig czcy OSTAB wprowadzenie kontynuacji szpaleru drzew na przedueniu cigu pieszojezdnego (ul. Krylowej), 5) obowizuje standard akustyczny dla danego rodzaju terenu okrelonego w przepisach odrbnych. 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Dla cigw pieszo-jezdnych, o ktrych mowa w pkt. 6.1 i 6.2: 1) maa architektura: dopuszcza si, 2) noniki reklamowe: jak w pkt. 10.2.a, 3) tymczasowe obiekty usugowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 4) urzdzenia techniczne: dopuszcza si z zastrzeeniem pkt. 10.2.c, 5) ziele: dopuszcza si. 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si. 15. STAWKA PROCENTOWA 1) 30% - dla terenw ograniczonych lini wewntrznego podziau i zidentyfikowanych liter a, jak na rysunku planu, 2) nie dotyczy - dla terenw ograniczonych lini wewntrznego podziau i zidentyfikowanych liter b, jak na rysunku planu. 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW 1) teren pooony w obrbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, 2) istniejca przepompownia ciekw zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi. 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) do czasu realizacji rozdziau polderu Sobieszewo na dwa systemy odwadniajce dostosowane do potrzeb budownictwa i rolnictwa - wody opadowe zagospodarowa na terenie, 2) zakaz dodatkowych zjazdw z ul. Boguckiego poza istniejcymi. 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zaleca si wprowadzenie szpaleru drzew w pasie graniczcym z ul. Boguckiego, 2) zaleca si pozostawi wolny od zainwestowania obszar wok pnia drzewa do zachowania, odpowiadajcy rzutowi korony, 3) zalecane podziay na dziaki budowlane, jak na rysunku planu, 4) zalecana szeroko cigw pieszo-jezdnych 10m, 5) wysoki poziom wd gruntowych, 6) zaleca si gromadzenie wd opadowych i roztopowych z powierzchni dachw obiektw kubaturowych w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania, 7) istniejce rowy otwarte; zaleca si umoliwienie dojazdu o szerokoci 5 m dla celw

21

eksploatacyjnych, 8) istniejca przepompownia ciekw Ps-17 na dziace 17/1, 9) teren pooony w obszarze chronionego krajobrazu wyspa ekologiczna.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIENIEC, KOMARY W REJONIE ULIC BEGONIOWEJ I TRAOWEJ W MIECIE GDASKU.

NR EW. PLANU 2406


1. NUMER 009 2. POWIERZCHNIA 0,96 ha 3. PRZEZNACZENIE U34 teren zabudowy usugowej z zieleni towarzyszc usugi turystyki, handlu, gastronomii, sportu, rekreacji i wypoczynku 4. FUNKCJE WYCZONE 2 1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeday powyej 100 m , 2) wszystkie nie wymienione w pkt. 3 z zakresu przeznaczenia U33. 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni okrelone w pkt.7. 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt. 7, 9, 10, 11. 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi, 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji cigego przestrzennie, minimalna: nie ustala si, maksymalna: 25% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni terenu inwestycji cigego przestrzennie, 4) intensywno zabudowy terenu inwestycji cigego przestrzennie, minimalna: nie ustala si, maksymalna: 0,6 5) wysoko zabudowy, minimalna: nie ustala si, maksymalna: 12m 6) formy zabudowy: wolnostojca, 0 7) ksztat dachu: stromy, dwuspadowy, o symetrycznym ukadzie poaci, o kcie nachylenia 40-45 , nie dotyczy obiektw sportowych, 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy. 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa od ul. Boguckiego (poza granic planu) ustalonym cigiem pieszo-jezdnym w terenie 008-M/U31, jak na rysunku planu, 2) parkingi: do realizacji w granicach terenu inwestycji cigego przestrzennie zgodnie z 5 Uchway, 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej, 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego, 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 8) zaopatrzenie w ciepo: z sieci ciepowniczej lub niskoemisyjnych rde lokalnych, 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae zgodnie z obowizujcymi przepisami, 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: teren objty stref ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagaj nadzoru archeologicznego, 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej a) zakaz lokalizacji wolnostojcych nonikw reklamowych i reklam na budynkach i ogrodzeniach, za wyjtkiem szyldw i tablic informacyjnych dotyczcych prowadzonej dziaalnoci o max. powierzchni 0,5 m,

22

b) dopuszcza si na budynkach lokalizacj szyldw zwizanych z prowadzon dziaalnoci o 2 powierzchni powyej 0,5m bdcych integraln czci projektu elewacji, c) zakaz lokalizacji masztw i wie telefonii komrkowej, d) ogrodzenia dopuszczalne wycznie z ywopotw lub aurowe, z wyczeniem przse z prefabrykatw betonowych, o max. wysokoci 1,5 m, e) do utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych naley stosowa materiay pprzepuszczalne, f) naley stosowa tradycyjne materiay budowlane np: cega, tynk, drewno, dachwka ceramiczna lub betonowa w naturalnym kolorze materiau ceramicznego, tradycyjne pokrycie dachu nie dotyczy obiektw sportowych, 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: nie dotyczy. 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) przed wprowadzeniem inwestycji w obrbie caego terenu 009 U34 naley wykona inwentaryzacj dendrologiczn, 2) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu, 3) cig czcy OSTAB wprowadzenie kontynuacji szpaleru drzew wzdu zachodniej granicy terenu, 4) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujcych si w uciliwoci prowadzonej dziaalnoci gospodarczej zastosowanie zabezpiecze akustycznych doprowadzajcych poziom haasu do obowizujcych norm . 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie dotyczy. 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si. 15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW teren pooony w obrbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi. 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU do czasu realizacji rozdziau polderu Sobieszewo na dwa systemy odwadniajce dostosowane do potrzeb budownictwa i rolnictwa - wody opadowe zagospodarowa na terenie. 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zalecany cig pieszy, jak na rysunku planu, 2) wysoki poziom wd gruntowych, 3) zaleca si gromadzenie wd opadowych i roztopowych z powierzchni dachw obiektw kubaturowych w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania, 4) teren pooony w obszarze chronionego krajobrazu wyspa ekologiczna.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIENIEC, KOMARY W REJONIE ULIC BEGONIOWEJ I TRAOWEJ W MIECIE GDASKU.

NR EW. PLANU 2406


1. NUMER 010 3. PRZEZNACZENIE U33 teren zabudowy usugowej 2. POWIERZCHNIA 0,65 ha

4. FUNKCJE WYCZONE 1) salony samochodowe (z serwisem), 2 2) mae hurtownie do 2000 m powierzchni, 2 3) obiekty handlowe o powierzchni sprzeday powyej 400 m .

23

5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM 1) funkcja mieszkaniowa w budynku przy ul. Boguckiego 31, 2) zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych ni okrelone w pkt. 7. 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 1) cig pieszy czcy ulic Traow (013-KD80) z terenem 009-U34, jak na rysunku planu, 2) stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt. 7, 9, 10,11, 12, 17. 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy: a) maksymalna nieprzekraczalna w odlegoci 6 m od poudniowej linii rozgraniczajcej teren, jak na rysunku planu b) obowizujca: b.a) w odlegoci 14 m do 12 m od poudniowej linii rozgraniczajcej teren, b.b) w odlegoci 6 m od linii rozgraniczajcej teren 013-KD80, - jak na rysunku planu, 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji cigego przestrzennie, minimalna: nie ustala si, maksymalna: 50%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni terenu inwestycji cigego przestrzennie 4) intensywno zabudowy terenu inwestycji cigego przestrzennie, minimalna: nie ustala si, maksymalna: 1,0 5) wysoko zabudowy, minimalna: nie ustala si maksymalna: 12 m 6) formy zabudowy: wolnostojca, 0 7) ksztat dachu: stromy, dwuspadowy, o symetrycznym ukadzie poaci, o kcie nachylenia 40-45 , z zastrzeeniem pkt.10.3., nie dotyczy obiektw sportowych. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy. 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: a) od ul. Traowej (013-KD80), b) od cigu pieszo-jezdnego oznaczonego w terenie 008-M/U31, jak na rysunku planu, 2) parkingi: do realizacji w granicach terenu inwestycji cigego przestrzennie, zgodnie z 5 Uchway, 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej, 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego, 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 8) zaopatrzenie w ciepo: z sieci ciepowniczej lub niskoemisyjnych rde lokalnych, 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae zgodnie z obowizujcymi przepisami, 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: teren objty stref ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagaj nadzoru archeologicznego, 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej a) zakaz lokalizacji wolnostojcych nonikw reklamowych i reklam na budynkach, ogrodzeniach i barierach ochronnych, za wyjtkiem szyldw i tablic informacyjnych dotyczcych prowadzonej dziaalnoci o max. powierzchni 0,5 m, b) dopuszcza si na budynkach lokalizacj szyldw zwizanych z prowadzon dziaalnoci o 2 powierzchni powyej 0,5m bdcych integraln czci projektu elewacji, c) zakaz lokalizacji masztw i wie telefonii komrkowej, d) ogrodzenia dopuszczalne wycznie z ywopotw lub aurowe, z wyczeniem przse z prefabrykatw betonowych, o max. wysokoci 1,5 m, e) do utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych naley stosowa materiay pprzepuszczalne, f) naley stosowa tradycyjne materiay budowlane np: cega, tynk, drewno, dachwka ceramiczna lub betonowa w naturalnym kolorze materiau ceramicznego, z zastrzeeniem pkt.10.3, tradycyjne pokrycie dachu nie dotyczy obiektw sportowych, 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: oznaczony na rysunku planu budynek przy ul.

24

Boguckiego nr 31 ochronie podlega charakter budynku, jego detal architektoniczny i materia elewacyjny. 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu, 2) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujcych si w uciliwoci prowadzonej dziaalnoci gospodarczej zastosowanie zabezpiecze akustycznych doprowadzajcych poziom haasu do obowizujcych norm . 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Dla cigu pieszego, o ktrym mowa w pkt. 6.1: 1) maa architektura: dopuszcza si, 2) noniki reklamowe: jak w pkt. 10.2.a, 3) tymczasowe obiekty usugowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 4) urzdzenia techniczne: dopuszcza si z zastrzeeniem pkt. 10.2.c. 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si. 15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW teren pooony w obrbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi. 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) do czasu realizacji rozdziau polderu Sobieszewo na dwa systemy odwadniajce dostosowane do potrzeb budownictwa i rolnictwa - wody opadowe zagospodarowa na terenie, 2) zakaz zjazdw z ul. Boguckiego. 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zaleca si wprowadzenie szpaleru drzew w pasie graniczcym z ul. Boguckiego, 2) zalecane podziay na dziaki budowlane, jak na rysunku planu, 3) wysoki poziom wd gruntowych, 4) zaleca si gromadzenie wd opadowych i roztopowych z powierzchni dachw obiektw kubaturowych w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania, 5) teren pooony w obszarze chronionego krajobrazu wyspa ekologiczna.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIENIEC, KOMARY W REJONIE ULIC BEGONIOWEJ I TRAOWEJ W MIECIE GDASKU.

NR EW. PLANU 2406


1. NUMER 011 3. PRZEZNACZENIE U33 teren zabudowy usugowej 2. POWIERZCHNIA 0,17 ha

4. FUNKCJE WYCZONE 1) salony samochodowe (z serwisem), 2 2) mae hurtownie do 2000 m powierzchni, 2 3) obiekty handlowe o powierzchni sprzeday powyej 2000 m . 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si. 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt. 7, 9, 10.

25

7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy obowizujce: a) w odlegoci 6 m od linii rozgraniczajcej z terenem 013-KD80, b) w odlegoci 8 m od poudniowej linii rozgraniczajcej teren, - jak na rysunku planu, 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalna: nie ustala si, maksymalna: 50%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni terenu 4) intensywno zabudowy terenu: minimalna: nie ustala si, maksymalna: 1,0 5) wysoko zabudowy, minimalna: nie ustala si maksymalna: 12 m 6) formy zabudowy: wolnostojca, 0 7) ksztat dachu: stromy, dwuspadowy, o symetrycznym ukadzie poaci, o kcie nachylenia 40-45 , 8) ustala si teren inwestycji rwny terenowi strefy. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy. 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: od ulicy Traowej (013-KD80), 2) parkingi: do realizacji w granicach terenu zgodnie z 5 Uchway, 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej, 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego, 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 8) zaopatrzenie w ciepo: z sieci ciepowniczej lub niskoemisyjnych rde lokalnych, 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae zgodnie z obowizujcymi przepisami, 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: teren objty stref ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagaj nadzoru archeologicznego, 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej a) zakaz umieszczania wolnostojcych nonikw reklamowych i reklam na budynkach i ogrodzeniach, za wyjtkiem szyldw i tablic informacyjnych dotyczcych prowadzonej dziaalnoci o max. powierzchni 0,5 m, b) dopuszcza si na budynkach lokalizacj szyldw zwizanych z prowadzon dziaalnoci o 2 powierzchni powyej 0,5m bdcych integraln czci projektu elewacji, c) zakaz lokalizacji masztw i wie telefonii komrkowej, d) ogrodzenia dopuszczalne wycznie z ywopotw lub aurowe, z wyczeniem przse z prefabrykatw betonowych, o max. wysokoci 1,5 m, e) do utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych naley stosowa materiay pprzepuszczalne, f) naley stosowa tradycyjne materiay budowlane np: cega, tynk, drewno, dachwka ceramiczna lub betonowa w naturalnym kolorze materiau ceramicznego, 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: nie dotyczy. 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujcych si w uciliwoci prowadzonej dziaalnoci gospodarczej zastosowanie zabezpiecze akustycznych doprowadzajcych poziom haasu do obowizujcych norm . 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie dotyczy. 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si. 15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW

26

teren pooony w obrbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi. 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU do czasu realizacji rozdziau polderu Sobieszewo na dwa systemy odwadniajce dostosowane do potrzeb budownictwa i rolnictwa - wody opadowe zagospodarowa na terenie. 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zaleca si wprowadzenie szpaleru drzew w pasie graniczcym z ul. Boguckiego, 2) zaleca si lokalizacj usug handlu i gastronomii wzdu ul. Traowej (wzdu zachodniej obowizujcej linii zabudowy), 3) wysoki poziom wd gruntowych, 4) zaleca si gromadzenie wd opadowych i roztopowych z powierzchni dachw obiektw kubaturowych w zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania, 5) teren pooony w obszarze chronionego krajobrazu wyspa ekologiczna.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIENIEC, KOMARY W REJONIE ULIC BEGONIOWEJ I TRAOWEJ W MIECIE GDASKU.

NR EW. PLANU 2406


1. NUMER 012 2. POWIERZCHNIA 0,23 ha 3. PRZEZNACZENIE KS teren obsugi transportu drogowego parking terenowy 4. FUNKCJE WYCZONE wszystkie nie wymienione w pkt. 3 z zakresu przeznaczenia KS. 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si. 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt. 7, 9, 10, 11. 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 1% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni terenu 4) intensywno zabudowy terenu: 0,01, 5) wysoko zabudowy, minimalna: nie ustala si, maksymalna: 3 m 6) formy zabudowy: wolnostojca, 0 7) ksztat dachu: stromy, dwuspadowy, o symetrycznym ukadzie poaci, o kcie nachylenia 40-45 , 8) dla obiektu gospodarczego ksztat dachu jak w pkt. 7.7 z dopuszczeniem dachu symetrycznego, 0 dwuspadowego, o kcie nachylenia 20-30 , krytego materiaem bitumicznym lub blacho-dachwk. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy. 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: od ulicy Traowej (013-KD80), 2) parkingi: min. 60 stanowisk postojowych, 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej, 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej, 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego, 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy, 8) zaopatrzenie w ciepo: nie dotyczy, 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae zgodnie z obowizujcymi przepisami, 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ

27

1) strefy ochrony dbr kultury: teren objty stref ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagaj nadzoru archeologicznego, 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej a) zakaz lokalizacji wolnostojcych nonikw reklamowych i reklam na budynkach i ogrodzeniach, za wyjtkiem szyldw i tablic informacyjnych dotyczcych prowadzonej dziaalnoci o max. powierzchni 0,5 m, b) dopuszcza si na budynkach lokalizacj szyldw zwizanych z prowadzon dziaalnoci o 2 powierzchni powyej 0,5m bdcych integraln czci projektu elewacji, c) zakaz lokalizacji masztw i wie telefonii komrkowej, d) ogrodzenia dopuszczalne wycznie z ywopotw lub aurowe, z wyczeniem przse z prefabrykatw betonowych, o max. wysokoci 1,5 m, e) do utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych naley stosowa materiay pprzepuszczalne, f) naley stosowa tradycyjne materiay budowlane np: cega, tynk, drewno, dachwka ceramiczna lub betonowa w naturalnym kolorze materiau ceramicznego, z zastrzeeniem p.7.8., 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: nie dotyczy. 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) dla parkingu terenowego powyej 10 miejsc postojowych wprowadzenie zadrzewienia wg wskanika 1 drzewo 5 miejsc postojowych, 2) wprowadzenie pojedynczego szpaleru drzew na granicy z ul. Traow (013-KD80) - jak na rysunku planu. 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie dotyczy. 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si. 15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW teren pooony w obrbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi. 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU do czasu realizacji rozdziau polderu Sobieszewo na dwa systemy odwadniajce dostosowane do potrzeb budownictwa i rolnictwa - wody opadowe zagospodarowa na terenie. 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) wysoki poziom wd gruntowych, 2) teren pooony w obszarze chronionego krajobrazu wyspa ekologiczna.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIENIEC, KOMARY W REJONIE ULIC BEGONIOWEJ I TRAOWEJ W MIECIE GDASKU.

NR EW. PLANU 2406


1. NUMER 013 2. POWIERZCHNIA 0,18 ha 3. Klasa i nazwa ulicy KD-80 ulica dojazdowa poudniowy odcinek ul. Traowej i zachodni odcinek ul. Wiosowej 4. PARAMETRY I WYPOSAENIE 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych minimalnie 10 m, jak na rysunku planu,

28

2) prdko projektowa 30 km/h, 3) przekrj jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 4) dostpno do terenw przylegych bez ogranicze, 5) wyposaenie minimalne chodnik. 5. POWIZANIA Z UKADEM ZEWNTRZNYM poprzez skrzyowanie z ul. Boguckiego drog wojewdzk nr 501, poza granic planu. 6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: teren objty stref ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagaj nadzoru archeologicznego, 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej a) zakaz umieszczania wolnostojcych nonikw reklamowych, b) zakaz lokalizacji masztw i wie telefonii komrkowej, 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: nie dotyczy. 7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY stosuje si zasady oglne. 8. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si. 9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania. 10. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 1) maa architektura dopuszcza si, 2) noniki reklamowe jak w pkt. 6.2.a, w obrbie skrzyowa zakaz lokalizacji reklam, 3) tymczasowe obiekty usugowo-handlowe zakaz lokalizacji, 4) urzdzenia techniczne dopuszcza si z zastrzeeniem pkt. 6.2.b, 5) ziele dopuszcza si. 11. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW teren pooony w obrbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspa Sobieszewska zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi. 13. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU nie ustala si. 14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) wysoki poziom wd gruntowych, 2) teren pooony w obszarze chronionego krajobrazu wyspa ekologiczna.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIENIEC, KOMARY W REJONIE ULIC BEGONIOWEJ I TRAOWEJ W MIECIE GDASKU.

NR EW. PLANU 2406


1. NUMER 014 3. PRZEZNACZENIE 2. POWIERZCHNIA 0,19 ha teren wydzielonego cigu pieszo - jezdnego

KX

4. FUNKCJE WYCZONE nie ustala si. 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si.

29

6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt. 9, 10, 12. 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie dotyczy. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy. 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: od ul. Turystycznej (poza granic planu), 2) parkingi: wyklucza si, 3) zaopatrzenie w wod: nie dotyczy, 4) odprowadzenie ciekw: nie dotyczy, 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego, 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej, 7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy, 8) zaopatrzenie w ciepo: nie dotyczy, 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae zgodnie z obowizujcymi przepisami, 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy. 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: teren objty stref ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagaj nadzoru archeologicznego, 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej: a) zakaz umieszczania wolnostojcych nonikw reklamowych, b) zakaz lokalizacji masztw i wie telefonii komrkowej, 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: nie dotyczy. 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY stosuje si zasady oglne. 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 1) maa architektura dopuszcza si, 2) noniki reklamowe jak w pkt. 10.2.a, w obrbie skrzyowa zakaz lokalizacji reklam, 3) tymczasowe obiekty usugowo-handlowe zakaz lokalizacji, 4) urzdzenia techniczne dopuszcza si z zastrzeeniem pkt. 10.2.b, 5) ziele dopuszcza si. 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si. 15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW teren pooony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi. 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU do czasu realizacji rozdziau polderu Sobieszewo na dwa systemy odwadniajce dostosowane do potrzeb budownictwa i rolnictwa - wody opadowe zagospodarowa na terenie. 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) wysoki poziom wd gruntowych, 2) zaleca si jednoprzestrzenne zagospodarowanie cigu, 3) teren pooony w obszarze chronionego krajobrazu - wyspa ekologiczna.

30

7 Zacznikami do niniejszej uchway, stanowicymi jej integralne czci s: 1) cz graficzna - rysunek planu Wieniec, Komary w rejonie ulic Begoniowej i Traowej w miecie Gdasku w skali 1:1000 (zacznik nr 1), 2) rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (zacznik nr 2), 3) rozstrzygnicie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania (zacznik nr 3).

8 Zobowizuje si Prezydenta Miasta Gdaska do: 1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchway wraz dokumentacj planistyczn w celu oceny zgodnoci z prawem, 2) publikacji niniejszej uchway na stronie internetowej Miasta Gdaska. 9 Traci moc we fragmentach objtych granicami niniejszego planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej uchwalony uchwa RMG Nr XV/483/99 z dnia 28 padziernika 1999 r. (Dz. Woj. Pomorskiego nr 3, poz. 6 z dn. 10.01.2000 r.) 10 Uchwaa wchodzi w ycie z upywem 30 dni od ogoszenia jej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego z wyjtkiem 8, ktry wchodzi w ycie z dniem podjcia uchway. z

Przewodniczcy Rady Miasta Gdaska Bogdan Oleszek

31

32

Zacznik nr 2 do Uchway Nr XLII/1196/09 Rady Miasta Gdaska z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wieniec, Komary w rejonie ulic Begoniowej i Traowej w miecie Gdasku, numer planu 2406. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wieniec, Komary w rejonie ulic Begoniowej i Traowej w miecie Gdasku wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko by wyoony do publicznego wgldu w dniach od 02.07.2009 r. do 30.07.2009 roku. W wyznaczonym terminie, tj. do 13.08.2009 r, do projektu planu wpyno sze pism z dwunastoma uwagami cznie: PISMO I: zgoszone w dniu 20.07.2009 r. przez Pastwo Renat i Mariusza Furmaniakw, zamieszkaych w Gdasku wacicieli posesji nr 3/25 i 3/26, obrb 141, dotyczyo proby o zmian szeregu parametrw urbanistycznych ustalonych w planie dla karty 003-M/U31: Uwaga 1. dopuszczenia dachw wielospadowych o nachyleniu poaci od 2045 stopni dla budynkw jednokondygnacyjnych (pkt 7.7 karty terenu 003M/U31), Uwaga 2. zwikszenia maksymalnej wysokoci ciany do dolnej krawdzi okapu od poziomu terenu do 5,5 m (pkt 7.8.b karty terenu 003-M/U31), Uwaga 3. odstpienia od zapisu maksymalnej szerokoci ciany szczytowej budynku rwnej 12m (pkt 7.8.c karty terenu 003-M/U31). Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzgldnione. Uwagi wpyny w terminie. PISMO II: zgoszone w dniu 10.08.2009 r. przez Pana Adama Witkowskiego, zamieszkaego w Gdasku waciciela posesji nr 3/10, obrb 140, dotyczyo proby o wprowadzenie bardziej elastycznych zasad ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu, jak w Pimie I, uwaga. 1-3. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzgldnione. Uwagi wpyny w terminie. PISMO III: zgoszone w dniu 10.08.2009 r. przez Pastwo Magdalen i Alberta Wawrzyniakw, zamieszkaych w Gdyni wacicieli posesji nr 3/13 i 3/14 obrb 140, dotyczyo proby o wprowadzenie bardziej elastycznych zasad ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu w karcie 003-M/U31, podobnie jak w Pimie I, uwaga 1 i 3 oraz: Uwaga 4. dopuszczenia minimalnej wysokoci ciany budynku do dolnej krawdzi okapu rwnej 5,5 m (pkt. 7.7 karty terenu 003-M/U31), Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzgldnione. Uwagi wpyny w terminie. 33

PISMO IV: zgoszone w dniu 10.08.2009 r. przez Pastwo Boen AnkiewiczFilipczuk i Jerzego Filipczuka, zamieszkaych w Gdasku wacicieli posesji nr 3/11 obrb 140, dotyczyo proby o wprowadzenie bardziej elastycznych zasad ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu w karcie 003-M/U31, jak w Pimie I, uwaga 1 i 3 oraz: Uwaga 5. dopuszczenia dachu paskiego (pkt. 7.7 karty terenu 003-M/U31), Uwaga 6. dopuszczenia maksymalnej wysokoci ciany budynku do dolnej krawdzi okapu rwnej 6,5 m (pkt. 7.8.b karty terenu 003-M/U31), Uwaga 7. nieuzasadnionego powoywania si w planie na walory kulturowe obszaru. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzgldnione. Uwagi wpynya w terminie. PISMO V: zgoszone w dniu 7.08.2009 r. (data wpywu do BRG 13.08.2009) przez Pastwo Jolant i Rafaa Bogdan (za porednictwem radcy prawnego Arkadiusza Sapay), zamieszkaych w London SE11 6DH wacicieli posesji nr 3/2, obrb 140, dotyczyo parametrw zabudowy jak w Pimie I, uwagi 1 i 2 oraz: Uwaga 8. wyczenia funkcji zabudowy wielorodzinnej, szeregowej i bliniaczej (pkt. 4.5. karty terenu 003-M/U31), wnioskodawca sugeruje dopuszczenie tych typw zabudowy, Uwaga 9. ustalenia w planie minimalnej wielkoci dziaki rwnej 1000m 2 (pkt. 7.8.a karty terenu 003-M/U31), wnioskodawca sugeruje wielko 800m2. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzgldnione. Uwagi wpyny w terminie. PISMO VI: zgoszone w dniu 12.08.2009 r. (data wpywu do BRG 17.08.2009) przez Pana Michaa Banaczkowskiego, zamieszkaego w Gdasku waciciela posesji nr 3/16, obrb 140, dotyczyo tych samych zarzutw co w Pimie I, uwagach 1 i 2 oraz w Pimie V, uwadze 9 oraz Uwaga 10. ustalonej linii zabudowy od linii wewntrznego podziau (pkt. 7.1.b karty terenu 003-M/U31), Uwaga 11. ustalonego typu ogrodzenia (pkt. 10.2.d karty terenu 003M/U31), Uwaga 12. ustalonego rodzaju pokrycia dachu (pkt. 10.2.f karty terenu 003M/U31), wnioskodawca sugeruje dopuszczenie blacho-dachwki. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzgldnione. Uwagi wpyny w terminie.

34

Zacznik nr 3 do Uchway Nr XLII/1196/09 Rady Miasta Gdaska z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wieniec, Komary w rejonie ulic Begoniowej i Traowej w miecie Gdasku, numer planu 2406.

Rozstrzygnicia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. BUDOWA I MODERNIZACJA DRG I URZDZE KOMUNIKACYJNYCH. 1. Karta terenu 013 KD80, teren ulicy dojazdowej ul. Traowa, dugoci okoo 150 mb. W przekroju ulicy znajdzie si docelowo jedna jezdnia dwupasmowa i chodnik. Przewiduje si wykonanie odwodnienia. - realizacja modernizacji ulicy i wykonanie odwodnienia finansowane z budetu gminy, - istniej moliwoci wspfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem a w zakresie odwodnienia - ze rodkw NFOiGW i WFOiGW, 2. Karta terenu 014 KX, teren wydzielonego cigu pieszo-jezdnego o dugoci okoo 190 mb. W przekroju cigu znajdzie si docelowo jedna jezdnia i chodnik. Zaleca si jednoprzestrzenne zagospodarowanie jego nawierzchni. Przewiduje si wykonanie odwodnienia i wodocigu. - realizacja modernizacji cigu i odwodnienia finansowane z budetu gminy, - realizacja wodocigu realizowana ze rodkw waciciela sieci, - istniej moliwoci wspfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem a w zakresie wodocigu i odwodnienia - ze rodkw NFOiGW i WFOiGW.
W skad uzbrojenia drg wchodz: - wodocigi, - przewody kanalizacji sanitarnej, - przewody kanalizacji deszczowej, - linie elektroenergetyczne, - ciepocigi, - gazocigi, wraz z urzdzeniami sieciowymi. Przewody kanalizacji deszczowej realizowane s ze rodkw budetowych gminy. Wodocigi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane s ze rodkw waciciela sieci. Linie elektroenergetyczne, ciepocigi i gazocigi realizowane s przez przedsibiorstwa energetyczne posiadajce koncesje.

35

36