You are on page 1of 3

UCHWAA NR LIII/448/2010 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie podziau miasta Redy na okrgi wyborcze.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652) Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastpuje: 1. Dokonuje si podziau miasta Redy na stae okrgi wyborcze ustalajc ich numery , granice oraz liczb wybieranych radnych jak w zaczniku do uchway. 2. 1. Traci moc uchwaa Nr XLIII/413/2002 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie okrgw wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Redzie. 2. Traci moc uchwaa Nr LII/444/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie podziau miasta Redy na okrgi wyborcze. 3. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego oraz podaniu do wiadomoci publicznej w sposb zwyczajowo przyjty 4. Uchwa niezwocznie Wyborczemu w Gdasku. przekazuje si Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi

5. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Redy 6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Kazimierz Okrj

Id: QFMZK-SIPCD-OXAIB-ARHOS-QLUWU. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do uchway Nr LIII/448/2010 . Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie podziau miasta Redy na okrgi wyborcze. Wojewoda Pomorski Zarzdzeniem Nr 56/10 z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach 2010 roku do Sejmiku Wojewdztwa Pomorskiego, rad powiatw orasz rad gmin na obszarze Wojewdztwa Pomorskiego, ustali liczb radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Redzie na 15. Przedstawiony projekt podziau miasta na okrgi wyborcze w liczbie 15 zosta opracowany zgodnie z zasadami tworzenia okrgw wyborczych wynikajcych z art. 89-92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatw i sejmikw wojewdztw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pn. zm.). W kadym okrgu wybierany jest 1 radny. Przy tworzeniu okrgw wyborczych stasuje si jednolita norm przedstawicielstwa wynikajca z podzielenia liczby mieszkacw gminy przez ustalon dla danej rady liczb wybieranych radnych. W obecnym przedstawionym podziale miasta na okrgi wyborcze nie naruszono reguy mwicej, e o iloci mandatw decyduje liczba mieszkacw, stanowica jednokrotno co wynika z podziau miasta Redy na 15 okrgw wyborczych. Trac moc uchway: Nr XLIII/413/2002 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 czerwca 2002 roku i uchwaa Nr LII/444/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010 roku, ktre to nie speniay reguy dotyczcej jednokrotnoci normy przedstawicielstwa tj. ustalenia liczby mandatw w okrgu.

Id: QFMZK-SIPCD-OXAIB-ARHOS-QLUWU. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr LIII/448/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 sierpnia 2010 r. Tytu

Numer okrgu 1 2

Granice okrgu Gniewowska od nr 11 do koca, M. Buczka zabudowa jednorodzinna od nr 1 do nr 23 i nr 30, Jara, Krtka, Lena, Objazdowa, Piaskowa, Podgrna, Soneczna, Spacerowa, Zbychowska, wirowa Buczka bloki od nr 25 do nr 29 i od nr 31 do nr 39, E.Orzeszkowej G. Bacewicz, F. Chopina, Jaminowa, M. Karowicza, Konwaliowa, Krokusowa, Kwiatowa, W. Lutosawskiego, ososiowa, opianowa,12-go Marca, Cz. Miosza, S. Moniuszki, Mitowa, F. Nowowiejskiego, Ogrodnikw, Owocowa, M. Ogiskiego, Polna, Przemysowa, Rana, Rzeczna, Rumiankowa, Spdzielcza, Szafranowa, A.wierzyskiego, Torowa, Usugowa, Warzywnicza, Wejherowska, H. Wieniawskiego, Wiklinowa, Zboowa, Zielna Duga od nr 58 do koca, Grna, Graniczna, Kocielna, Korzenna, Al.Lipowa numery nieparzyste od nr 1 do nr 19, oraz wszystkie numery od 26 do koca, Miodowa, Okrna, Podlena, Pogodna, Prosta, Rekowska, Sosnowa, Zacisze, Tczowa Biwakowa, Bukowa, Chmielna, Cisowa, Duga od nr 1 do nr 57, Druynowa, Gawdy, Harcerska, Jczmienna, Jesionowa, Letnia, Al.Lipowa numery parzyste od nr 2 do nr 24, ubinowa, Modrzewiowa, Owsiana, Pucka od nr 9 do koca, Pszenna,Rajdowa, Skautw, Wczasowa, Widokowa, Wiejska, Wierzbowa, Wodniakw, Zuchw, ytnia Brzozowa numery parzyste od nr 2 do nr 28, Kazimierska, Morelowa, Olchowa, Topolowa, Torfowa, Winiowa od nr 1 do nr 5, Wrzosowa Akacjowa, Brzozowa numery nieparzyste od nr 1 do nr 29 oraz wszystkie numery od 30 do koca, Dbowa, Gajowa, Jodowa, Kasztanowa Klonowa, Nowa, Parkowa, Pk.Stanisawa Dbka, Poprzeczna, wierkowa, Winiowa od nr 6 do koca, J. Wybickiego Bociania, Bursztynowa, Gogowa, Jantarowa, Krucza, kowa bloki nr 29, 29A, 32,34 bloki od nr 41-70, Mostowa, Nasienna, Olimpijska, Rolnicza, Sowikowa, Sportowa, Tenisowa, Wodocigowa, rdlana, urawia kowa bloki nr 15,17,19,21,23,25,26,28,30,3l,33,37,39, C.K. Norwida, Spokojna bloki nr 20,22,23,24,26, bloki od nr 28 do nr 37, nr 39, nr 41, Cicha Cechowa, Drogowcw, Gdaska, Gniewowska od nr 1 do nr 8, Ogrodowa, Pucka od nr 1 do nr 8, Rzemielnicza, Jana III Sobieskiego H.Derdowskiego, Aleja Jana Pawa II, kowa zabudowa jednorodzinna od nr 1 do nr 14,16,18 i blok nr 22, 1 Maja, Spokojna zabudowa jednorodzinna od nr 1 do nr 17, nr 21,38,40, 40A, od nr 42 do koca, bloki nr 25, 27 A.Asnyka, A.Mickiewicza, J.Brzechwy, F.Ceynowy, Ks. Jzefa Poniatowskiego, B.Prusa, M.Reja, Szkolna, A.Zawadzkiego, F.Fenikowskiego, w.Wojciecha Myska, Obwodowa, Osadnicza

Liczba wybieranych radnych 1 1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Id: QFMZK-SIPCD-OXAIB-ARHOS-QLUWU. Podpisany

Strona 1