Sie sind auf Seite 1von 37

UCHWAA NR XXXVII/1068/09 RADY MIASTA GDASKA z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kpieliska morskiego Stogi w miecie Gdasku
Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz 1237 Nr220 poz. 1413), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz 1111,Nr 223 poz. 1458.)

uchwala si, co nastpuje:

1 Po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Gdaska uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon kpieliska morskiego Stogi w miecie Gdasku (o numerze ewidencyjnym 1416) zwany dalej planem, obejmujcy obszar ograniczony: od pnocy wydzieleniem geodezyjnym brzegu morskiego, od wschodu duktem lenym, prowadzcym z play w kierunku poudniowo zachodnim, od poudnia granic terenu wizki rurocigw, od zachodu granicami kompleksu lenego i zachodni lini rozgraniczajc ul. Nowotnej, jak na rysunku planu.

2 Wyjanienie poj uytych w niniejszym planie: 1) teren obszar wydzielony liniami rozgraniczajcymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, ktrego przeznaczenie zostao okrelone w 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony take pod drogi, sieci i urzdzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komrkowej) oraz ziele. 2) intensywno zabudowy stosunek powierzchni cakowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkw na dziace do powierzchni dziaki. W karcie terenu mona ustali intensywno zabudowy dla terenu. 3) powierzchnia cakowita budynku - suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie zewntrznym budynku z wczeniem tynkw i okadzin, na poziomie posadzki pomieszcze lub ich czci o wysokoci ponad 1,90 m, zamknitych i przekrytych ze wszystkich stron, z wyjtkiem nadbudwek ponad dachem, takich jak maszynownia dwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotownia. Do powierzchni cakowitej nie wlicza si przykadowo powierzchni loggii, balkonw, galerii, tarasw.

4) powierzchnia uytkowa budynku - powierzchnia cakowita pomniejszona o powierzchnie zajte przez: konstrukcj, instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane garae i parkingi oraz pomieszczenia nieuytkowe. 5) mieszkanie integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz mieszkanie : a) waciciela podmiotu gospodarczego, b) stra lub c) technologa, o ile dziaalno wymaga caodobowego nadzoru technologicznego, na dziace wsplnej z obiektem gospodarczym. Dopuszcza si najwyej dwa mieszkania ( w odrbnym budynku mieszkalnym lub w budynku wsplnym z prowadzon dziaalnoci gospodarcz ), przy czym czna powierzchnia uytkowa mieszka nie moe przekracza cznej powierzchni uytkowej wykorzystywanej na cele dziaalnoci gospodarczej. 6) wysoko zabudowy wysoko mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najniszym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwyszego punktu na pokryciu kubatury, bez masztw odgromnikowych, anten i kominw. 7) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy linia ograniczajca obszar, na ktrym dopuszcza si wznoszenie budynkw oraz okrelonych w ustaleniach planu budowli. Linia nie dotyczy: balkonw, wykuszy, loggii, gzymsw, okapw, podokiennikw, zadasze nad wejciami, ryzalitw, przedsionkw, schodw zewntrznych, pochylni, tarasw, czci podziemnych obiektw budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowi inaczej. 8) obowizujca linia zabudowy maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, na ktrej musi by usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewacji budynku oraz okrelonych w ustaleniach planu budowli. 9) Oglnomiejski System Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) ciga struktura przestrzenna wica ze sob najbardziej wartociowe, rnorodne tereny zieleni i fragmenty terenw otwartych (w tym wd powierzchniowych) oraz wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a take zapewniajca ich powizanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB skada si z podstawowych elementw strukturalnych i cigw czcych, ktre zapewniaj zachowanie w jego obrbie ekologicznych regu cigoci w czasie i przestrzeni oraz rnorodnoci biologicznej. 10) ukad odwadniajcy ukad obejmujcy szczelne, otwarte lub zamknite systemy kanalizacji deszczowej, cieki naturalne, kanay, rowy i drenae. 11) ziele do utrzymania i wprowadzenia obszar zieleni wyznaczony w planie wewntrz terenu o innym przeznaczeniu z okrelonych przestrzennie powodw rodowiskowych, takich jak: ochrona istniejcych skupisk zieleni, wskazania do pokrycia terenu zieleni (np. skarpy, zagroenie osuwiskami, podmokoci), lokalne powizania ekologiczne, ziele izolacyjna. Minimum 80% obszaru tej zieleni musi stanowi powierzchnia biologicznie czynna. W karcie terenu mona ustali odrbnie dla tych obszarw wikszy jej udzia. Jako ziele towarzyszca innym funkcjom, utrzymywana i pielgnowana przez waciciela terenu (uytkownika) moe ona by urzdzona i suy celom rekreacyjnym w stopniu i w sposb nie kolidujcy z celami jej ustalenia. Na tych zasadach w granicach zieleni do utrzymania i wprowadzenia dopuszcza si: - cieki piesze i rowerowe, ma architektur i placyki zabaw dla dzieci, drogi eksploatacyjne dla urzdze infrastruktury technicznej, chyba e w karcie terenu ustalono inaczej,

terenowe urzdzenia sportowo-rekreacyjne o powierzchniach nie przekraczajcych powierzchni boisk do gier maych - w przypadku dopuszczenia ich w karcie terenu, cigi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewntrzne - bez miejsc postojowych - w przypadku dopuszczenia ich w karcie terenu wraz z okreleniem warunkw (np. liczba, orientacyjna lokalizacja).

3 Oznaczenia literowe lub literowo cyfrowe dotyczce przeznaczenia terenw uyte w niniejszym planie: U33 tereny zabudowy usugowej komercyjne i publiczne, z wyczeniem: 1) rzemiosa produkcyjnego, 2) stacji paliw, 3) warsztatw samochodowych blacharskich i lakierniczych, 4) stacji obsugi samochodw ciarowych i autobusw, Dopuszcza si: 1) parkingi i garae dla samochodw osobowych, 2) salony samochodowe (z serwisem), 3) mae hurtownie do 2000 m2 powierzchni, 4) budynki zamieszkania zbiorowego, 5) mieszkania integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. U34 tereny zabudowy usugowej z zieleni towarzyszc zawierajce tereny zabudowy usugowej U33 i na co najmniej 70% powierzchni dziaki tereny zieleni urzdzonej ZP. U35 plae morskie z dopuszczeniem obiektw zwizanych z obsug ruchu turystycznego. ZL lasy. ZP tereny zieleni urzdzonej, takie jak: parki, ogrody, ziele towarzyszca obiektom budowlanym, zielece, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje. Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej: np.: drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z zieleni przywodn, midzywala, tereny podmoke, arnowczyska, wydmy, ziele na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia. KD81 tereny ulic lokalnych. KS tereny obsugi transportu drogowego, np.: parkingi, garae, stacje obsugi samochodw, stacje paliw, centra logistyczne, autoporty. KX tereny wydzielonych cigw: pieszych, pieszo-jezdnych, pieszo-rowerowych, rowerowych, ulic o rwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i koowym. Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza si obiekty stanowice tradycyjne wyposaenie ulic, np.: kioski z pras, punkty sprzeday biletw, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe, w tym rwnie na lokalizacjach tymczasowych.

4 Wody opadowe i roztopowe pochodzce z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagaj oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrbnymi.

5 1. Ustala si wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe.


Wskaniki miejsc postojowych Strefa C nieograniczonego parkowania
4

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia
3

1 1a 1b 2 2a 3 4 5 6 7 8 8a

Domy studenckie, internaty Hotele pracownicze, asystenckie Schroniska modzieowe Hotele Pensjonaty, pokoje gocinne, obiekty wiadczce usugi hotelarskie Motele Domy dziennego i staego pobytu dla osb starszych, domy opieki Sklepy o pow. sprzeday 2 do 2000 m Targowiska Restauracje, kawiarnie, bary

10 pokoi 1 pokj 10 ek 1 pokj 1 pokj 1 pokj 10 ek 1000 m pow. sprzeday 2 1000 m pow. 100 miejsc konsumpc.
2

MIN 0,9 MIN 0,4 MIN 0,9 MIN 0,6 MIN 1,0 MIN 1,0 MIN 0,9 MIN 32 MIN 50 MIN 15 MIN 5 MIN 3

Biura, urzdy, poczty, banki, 2 100 m pow. u. 2 obiekty o pow. u. do 200 m Biura, urzdy, poczty, banki, 2 2 100 m pow. u. obiekty o pow. u. powyej 200 m Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie obiekty 2 mae do 200 m pow. u. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie obiekty 2 due powyej 200 m pow. u. Kocioy, kaplice Domy parafialne, domy kultury Kina

100 m pow. u. MIN 5

9a 10 11 12

100 m pow. u. 1000 m pow. u.


2

MIN 2,5

12a Teatry, filharmonie


2

MIN 1,2 100 m pow. u. MIN 3 100 miejsc MIN 5 siedzcych 100 miejsc siedzcych MIN 15 1000 m pow. wystawienn. 1000 m pow. wystawienn. 2 10000 m pow. terenu
2 2 2

13

Muzea mae do 1000m powierzchni wystawienniczej


2

MIN 16 + 0,3 M.P. DLA AUTOKARU

Muzea due powyej 1000m powierzchni wystawienniczej Muzea na wolnym powietrzu13b skanseny 13a 13c Centra muzealne,

MIN 20 MIN 20

1000 m pow. u. MIN 20


2

13d Centra wystawienniczo-targowe

1000 m pow. u.

POWIERZCHNIA PARKINGOWA MIN

40% POW. UYTKOWEJ LUB 80% POW. WYSTAWIENNICZEJ 2 LUB 40 M.P./1000 m POW. U. 14 15 Szkoy podstawowe i gimnazja Szkoy rednie Szkoy wysze, obiekty dydaktyczne Przedszkola, wietlice Szpitale, kliniki Mae obiekty sportu i rekreacji 1 pomieszczenie MIN 0,5 do nauki 1 pomieszczenie MIN 1,0 do nauki 10 studentw 1 oddzia 1 ko 100 m pow. u. 100 m lustra wody 1 kort MIN 1,5 MIN 3,0 MIN 1 MIN 4 MIN 5 MIN 2

16 17 18 19

19a Kryte pywalnie 20 Korty tenisowe (bez widzw)

2.

Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 wskaniki parkingowe stosuje si odpowiednio. 6

1. Ustala si podzia obszaru objtego planem na 14 terenw, oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001 do 014. 2. Ustalenia szczegowe planu s nastpujce:

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PRZESTRZENNEGO REJON KPIELISKA GDASKU

PLANU ZAGOSPODAROWANIA MORSKIEGO STOGI W MIECIE

NR EW. PLANU 1416


1. NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 7,43 ha 3. PRZEZNACZENIE Oznaczenie plae morskie przeznaczenia U35 4. FUNKCJE WYCZONE nie ustala si 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM kpielisko morskie Stogi 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt. 7,11,12 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy wok istniejcego budynku technicznego - jak na rysunku planu 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki: minimalna: nie ustala si, maksymalna: 5% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 90% powierzchni dziaki 4) intensywno zabudowy: minimalna: nie ustala si, maksymalna: 0,1 5) wysoko zabudowy, minimalna: nie ustala si, maksymalna: 12m 6) formy zabudowy: dowolne 7) ksztat dachu: dowolny 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy. 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: wycznie dojazdy dostawcze, techniczne i awaryjne z cigu pieszego 003-KX 2) parkingi: wyklucza si 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wd opadowych: powierzchniowo 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy 8) zaopatrzenie w ciepo: nie dotyczy 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae - zgodnie z obowizujcymi przepisami 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ nie dotyczy 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 2) zakaz poszukiwa i wydobycia kopalin 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 1) maa architektura: dopuszcza si 2) noniki reklamowe: zakaz lokalizacji 3) tymczasowe obiekty usugowo-handlowe: zgodnie z pkt. 13 4) urzdzenia techniczne: dopuszcza si systemy i budowle ochronne brzegu morskiego 5) ziele: dopuszcza si 6) inne: zabudowa biologiczna podna wydmy przedniej 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania za wyjtkiem zwizanych z obsug ruchu turystycznego 2 sezonowych obiektw kubaturowych o powierzchni zabudowy nie wikszej ni 80m , stawianych na okres nie duszy ni 120 dni i lokalizowanych zgodnie z planem sezonowego zagospodarowania pla sporzdzonym przez gmin i uzgadnianym z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si

15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW 1) teren pooony w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 2) teren pooony w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, konieczne uzyskanie decyzji waciwego terytorialnie organu administracji morskiej zwalniajcej z zakazw okrelonych w ustawie Prawo Wodne 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) w rozwizaniach technicznych naley uwzgldni zagroenie zalaniem do rzdnej +2,5 m n.p.m. w wyniku spitrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza 2) poziom bezpieczestwa zaplecza brzegu morskiego: 200 3) dopuszcza si systemy i budowle ochronne brzegu morskiego 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) naley zapewni dostpno dla waciwego organu administracji morskiej 2) w rozwizaniach technicznych zaleca si uwzgldnienie podniesienia si poziomu wody gruntowej do rzdnej +1,25 m n.p.m. 3) teren w bezporednim ssiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakw PLB-220005 Zatoka Pucka Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 4) wysoki poziom wd gruntowych

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PRZESTRZENNEGO REJON KPIELISKA GDASKU

PLANU ZAGOSPODAROWANIA MORSKIEGO STOGI W MIECIE

NR EW. PLANU 1416


1. NUMER 002 2. POWIERZCHNIA 3,28 ha 3. PRZEZNACZENIE Oznaczenie tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej - wydmy przeznaczenia Z64 4. FUNKCJE WYCZONE nie ustala si 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 1) stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt 10, 11 2) cig pieszy rwnolegy do linii brzegowej jak na rysunku planu 3) zakaz lokalizacji nonikw reklamowych 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie dotyczy 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: wycznie dojazdy techniczne i awaryjne z cigu pieszego 003KX lub z cigu pieszego, o ktrym mowa w pkt 6.2 2) parkingi: wyklucza si 3) zaopatrzenie w wod: nie dotyczy 4) odprowadzenie ciekw: nie dotyczy 5) odprowadzenie wd opadowych: powierzchniowo 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: nie dotyczy 7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy 8) zaopatrzenie w ciepo: nie dotyczy 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae - zgodnie z obowizujcymi przepisami 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ zasady ksztatowania struktury przestrzennej: ochrona wydm 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 2) zachowanie naturalnego uksztatowania terenu z dopuszczeniem biologicznych metod przeciwdziaania erozji z wykorzystaniem gatunkw zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi 3) zakaz poszukiwa i wydobycia kopalin 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie dotyczy 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si 15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW 1) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 2) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 3) teren pooony w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, konieczne uzyskanie decyzji waciwego terytorialnie organu administracji morskiej zwalniajcej z zakazw okrelonych w ustawie Prawo Wodne 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) zakaz zabudowy z zastrzeeniem ppkt. 2 2) dopuszcza si systemy i budowle ochronne brzegu morskiego 3) poziom bezpieczestwa zaplecza brzegu morskiego: 200 4) z uwagi na wystpujc w terenie infrastruktur teleinformatyczn wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania naley uzgodni z Morskim Oddziaem Stray Granicznej 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) naley zapewni dostpno dla waciwego organu administracji morskiej 2) zaleca si zastosowanie nawierzchni pprzepuszczalnej do utwardzenia cigu pieszego

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PRZESTRZENNEGO REJON KPIELISKA GDASKU

PLANU ZAGOSPODAROWANIA MORSKIEGO STOGI W MIECIE

NR EW. PLANU 1416


1. NUMER 003 2. POWIERZCHNIA 0,14 ha 3. PRZEZNACZENIE Oznaczenie teren wydzielonego cigu pieszego przeznaczenia KX 4. FUNKCJE WYCZONE nie ustala si 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM toalety publiczne 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 1) stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt 7, 11, 12 2) elementy ksztatowania krajobrazu: o widokowa, jak na rysunku planu 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy rwnolega do pnocnej czci linii rozgraniczajcej teren 004-Z64, w odlegoci 3,5m od niej - jak na rysunku planu 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalna: nie ustala si maksymalna: 15% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni terenu 4) intensywno zabudowy terenu: minimalna: nie ustala si, maksymalna: 0,15 5) wysoko zabudowy: minimalna: nie ustala si, maksymalna: 6m 6) formy zabudowy: dowolne 7) ksztat dachu: dowolny 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: wycznie dojazdy dostawcze, techniczne i awaryjne od ul. Nowotnej (010KD81) przez teren 005-U33 2) parkingi: wyklucza si 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wd opadowych: powierzchniowo 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy 8) zaopatrzenie w ciepo: nie dotyczy 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae - zgodnie z obowizujcymi przepisami 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ nie dotyczy 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 2) realizacja nawierzchni cigu pieszego z wykluczeniem materiaw wylewanych i bitumicznych 3) zakaz poszukiwa i wydobycia kopalin 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 1) maa architektura: dopuszcza si 2) noniki reklamowe: zakaz lokalizacji 3) tymczasowe obiekty usugowo-handlowe: zakaz lokalizacji 4) urzdzenia techniczne: dopuszcza si 5) ziele: dopuszcza si 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si 15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy

10

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW 1) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 2) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 3) teren pooony w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, konieczne uzyskanie decyzji waciwego terytorialnie organu administracji morskiej zwalniajcej z zakazw okrelonych w ustawie Prawo Wodne 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) w rozwizaniach technicznych naley uwzgldni zagroenie zalaniem do rzdnej +2,5 m n.p.m. w wyniku spitrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza 2) poziom bezpieczestwa zaplecza brzegu morskiego: 200 3) z uwagi na wystpujc w terenie infrastruktur teleinformatyczn wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania naley uzgodni z Morskim Oddziaem Stray Granicznej 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) w rozwizaniach technicznych zaleca si uwzgldnienie podniesienia si poziomu wody gruntowej do rzdnej +1,25 m n.p.m. 2) zaleca si zastosowanie nawierzchni pprzepuszczalnej do utwardzenia cigu 3) naley zapewni dostpno dla waciwego organu administracji morskiej 4) wysoki poziom wd gruntowych

11

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PRZESTRZENNEGO REJON KPIELISKA GDASKU

PLANU ZAGOSPODAROWANIA MORSKIEGO STOGI W MIECIE

NR EW. PLANU 1416


1. NUMER 004 2. POWIERZCHNIA 16,82 ha 3. PRZEZNACZENIE Oznaczenie tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej - wydmy przeznaczenia Z64 4. FUNKCJE WYCZONE nie ustala si 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 1) stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt. 10, 11 2) cigi piesze - dojcia do play, jak na rysunku planu 3) zakaz lokalizacji nonikw reklamowych 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie dotyczy 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: wycznie dojazdy techniczne i awaryjne z cigu pieszego 003-KX, z cigu pieszo-jezdnego w terenie 006-U34, z cigu pieszego w terenie 005-U33 oraz z cigu pieszego w terenie 014-ZL 2) parkingi: wyklucza si 3) zaopatrzenie w wod: nie dotyczy 4) odprowadzenie ciekw: nie dotyczy 5) odprowadzenie wd opadowych: powierzchniowo 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: nie dotyczy 7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy 8) zaopatrzenie w ciepo: nie dotyczy 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae - zgodnie z obowizujcymi przepisami 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: teren czciowo objty stref ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej: ochrona wydm 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: obiekt o wartociach kulturowych relikty Baterii Wiejskiej (prawe stanowisko kierowania ogniem), oznaczone na rysunku planu, do zachowania w formie trwaej ruiny 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 2) zachowanie naturalnego uksztatowania terenu z dopuszczeniem biologicznych metod przeciwdziaania erozji z wykorzystaniem gatunkw zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi 3) zakaz poszukiwa i wydobycia kopalin 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie dotyczy 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si 15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy

12

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW 1) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 2) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 3) teren pooony w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, konieczne uzyskanie decyzji waciwego terytorialnie organu administracji morskiej zwalniajcej z zakazw okrelonych w ustawie Prawo Wodne 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) zakaz zabudowy z zastrzeeniem ppkt. 2 2) dopuszcza si systemy i budowle ochronne brzegu morskiego 3) poziom bezpieczestwa zaplecza brzegu morskiego: 200 4) z uwagi na wystpujc w terenie infrastruktur teleinformatyczn wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania naley uzgodni z Morskim Oddziaem Stray Granicznej 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) naley zapewni dostpno dla waciwego organu administracji morskiej 2) zaleca si zastosowanie nawierzchni pprzepuszczalnej do utwardzenia cigu pieszego

13

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PRZESTRZENNEGO REJON KPIELISKA GDASKU

PLANU ZAGOSPODAROWANIA MORSKIEGO STOGI W MIECIE

NR EW. PLANU 1416


1. NUMER 005 2. POWIERZCHNIA 2,08 ha 3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usugowej Oznaczenie 2 przeznaczenia U33 - usugi: gastronomii, handlu o powierzchni sprzeday do 400m , kultury, sportu i rekreacji, obsugi ruchu turystycznego; mieszkania integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz; parkingi i garae w obiektach usugowych. 4. FUNKCJE WYCZONE wszystkie nie wymienione w pkt. 3 z zakresu przeznaczenia U33 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 1) stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt 7, 10, 11, 12 2) o widokowa na przedueniu cigu pieszego 003-KX jak na rysunku planu 3) cig pieszy wzdu pasa wydm - jak na rysunku planu 4) cig pieszy midzy ul. Nowotn (010-KD81), a terenem 003-KX 5) cig pieszo-jezdny czcy ul. Nowotn (010-KD81) z cigiem komunikacyjnym wzdu linii rozgraniczajcej teren 004-Z64, obiegajcy zabudow w centrum terenu 6) cieka rowerowa czca istniejc ciek rowerow w ul. Nowotnej (010-KD81) z cigiem komunikacyjnym wzdu pnocnej linii rozgraniczajcej teren 004-Z64, obiegajca zabudow w centrum terenu i bdca fragmentem trasy rowerowej czcej kpielisko morskie Stogi z rejonem ujcia Wisy miaej w Grkach Zachodnich 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy formujce dwa skrzyda zabudowy po obu stronach osi widokowej, o ktrej mowa w pkt. 6.2 - jak na rysunku planu 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki: minimalna: nie ustala si, maksymalna: 20% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni dziaki 4) intensywno zabudowy, minimalna: nie ustala si, maksymalna: 0,5 5) wysoko zabudowy, minimalna: nie ustala si, maksymalna: 15m 6) formy zabudowy: dowolne 7) ksztat dachu: dowolny 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: od ul. Nowotnej (010-KD81) i z terenu 009-KS 2) parkingi: do realizacji poza terenem 005-U33, zgodnie z 5. Dopuszcza si realizacj miejsc postojowych dla niepenosprawnych 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy 8) zaopatrzenie w ciepo: z sieci ciepowniczej lub niskoemisyjnych rde lokalnych 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae - zgodnie z obowizujcymi przepisami 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: cze terenu objta stref ochrony konserwatorskiej - jak na rysunku planu 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej: zachowanie tarasowego uksztatowania terenu 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: nie dotyczy

14

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 2) przed przystpieniem do nowego zagospodarowania naley przeprowadzi szczegow inwentaryzacj drzew i krzeww wraz z ocen ich zdrowotnoci 3) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu 4) realizacja cigw pieszych z wykluczeniem materiaw wylewanych i bitumicznych 5) zakaz poszukiwa i wydobycia kopalin 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 1) maa architektura: dopuszcza si 2) noniki reklamowe: dopuszcza si wycznie noniki reklamowe zwizane z powadzon dziaalnoci, przewidziane w projekcie budowlanym, ktry by podstaw budowy obiektu 3) tymczasowe obiekty usugowo-handlowe: dopuszcza si 4) urzdzenia techniczne: dopuszcza si 5) ziele: dopuszcza si 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si 15. STAWKA PROCENTOWA 30% 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW 1) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 2) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 3) teren pooony w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, konieczne uzyskanie decyzji waciwego terytorialnie organu administracji morskiej zwalniajcej z zakazw okrelonych w ustawie Prawo Wodne 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) w rozwizaniach technicznych naley uwzgldni zagroenie zalaniem do rzdnej +2,5 m n.p.m. w wyniku spitrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza, 2) z uwagi na wystpujc w terenie infrastruktur teleinformatyczn wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania naley uzgodni z Morskim Oddziaem Stray Granicznej 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) w rozwizaniach technicznych zaleca si uwzgldnienie podniesienia si poziomu wody gruntowej do rzdnej +1,25 m n.p.m. 2) zaleca si realizacj cigw pieszych z wykluczeniem materiaw wylewanych i bitumicznych 3) zaleca si zastosowanie nawierzchni pprzepuszczalnej do utwardzenia cigw pieszych 4) zaleca si realizacj cigu pieszego, o ktrym mowa w pkt. 6.4 w przebiegu pokazanym na rysunku planu 5) zaleca si realizacj cigu pieszo-jezdnego, o ktrym mowa w pkt. 6.5 w przebiegu pokazanym na rysunku planu 6) zaleca si realizacj cieki rowerowej, o ktrej mowa w pkt. 6.6 w przebiegu pokazanym na rysunku planu 7) zaleca si przesadzenie drzew w przypadku ich kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu 8) wysoki poziom wd gruntowych

15

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PRZESTRZENNEGO REJON KPIELISKA GDASKU

PLANU ZAGOSPODAROWANIA MORSKIEGO STOGI W MIECIE

NR EW. PLANU 1416


1. NUMER 006 2. POWIERZCHNIA 8,64 ha 3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usugowej z zieleni towarzyszc Oznaczenie 2 przeznaczenia U34 - usugi: gastronomii, handlu o powierzchni sprzeday do 400m , owiaty i szkolnictwa, ochrony zdrowia i pomocy spoecznej, administracji, kultury, sportu i rekreacji, obsugi ruchu turystycznego; budynki zamieszkania zbiorowego; mieszkania integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz; parkingi i garae w obiektach usugowych. 4. FUNKCJE WYCZONE wszystkie nie wymienione w pkt. 3 z zakresu przeznaczenia U34 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM budynek mieszkalny przy ul. Wydmy 1 i 2 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 1) stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt 7, 10, 11, 12 2) cig pieszy wzdu wschodniej linii rozgraniczajcej teren 004-Z64 - jak na rysunku planu 3) cig pieszo-jezdny wzdu pnocnej linii rozgraniczajcej teren 004-Z64 - jak na rysunku planu 4) cieka rowerowa bdca fragmentem trasy czcej kpielisko morskie Stogi z rejonem ujcia Wisy miaej w Grkach Zachodnich 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy: a) obowizujce linie zabudowy po obrysie fundamentw budynku w ssiedztwie gaju grabowego jak na rysunku planu b) dla terenu na poudnie od cigu pieszo-jezdnego linie zabudowy zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki: minimalna: nie ustala si, maksymalna: 20% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni dziaki 4) intensywno zabudowy: minimalna: nie ustala si, maksymalna: 0,5 5) wysoko zabudowy, minimalna: nie ustala si, maksymalna: 15m 6) formy zabudowy: dowolne 7) ksztat dachu: dowolny 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: a) od ul. Nowotnej (010-KD81) poprzez cig pieszo-jezdny jak na rysunku planu b) od ul. Nowotnej (010-KD81) przez teren obsugi transportu drogowego 009-KS c) od ulicy o rwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i koowym 012-KX 2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z 5 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy 8) zaopatrzenie w ciepo: z sieci ciepowniczej lub niskoemisyjnych rde lokalnych 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae - zgodnie z obowizujcymi przepisami 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: cze terenu objta stref ochrony konserwatorskiej - jak na rysunku planu 2) zasady ksztatowania struktury przestrzennej: nie ustala si 3) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: ochrona gaju grabowego wskazanego na rysunku planu jako ziele do utrzymania i wprowadzenia

16

11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 2) ziele do utrzymania i wprowadzenia - gaj grabowy jak na rysunku planu, 3) przed przystpieniem do nowego zagospodarowania naley przeprowadzi szczegow inwentaryzacj drzew i krzeww wraz z ocen ich zdrowotnoci. 4) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu 5) realizacja cigw pieszych i miejsc postojowych z wykluczeniem materiaw wylewanych i bitumicznych 6) ograniczenie niwelacji wycznie do potrzeb zwizanych z lokalizacj obiektw kubaturowych i niezbdnej obsugi komunikacyjnej 7) zakaz poszukiwa i wydobycia kopalin 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie dotyczy 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si 15. STAWKA PROCENTOWA 30% 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW 1) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 2) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 3) teren pooony w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, konieczne uzyskanie decyzji waciwego terytorialnie organu administracji morskiej zwalniajcej z zakazw okrelonych w ustawie Prawo Wodne 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) w rozwizaniach technicznych naley uwzgldni zagroenie zalaniem do rzdnej +2,5 m n.p.m. w wyniku spitrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza 2) z uwagi na wystpujc w terenie infrastruktur teleinformatyczn wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania naley uzgodni z Morskim Oddziaem Stray Granicznej oraz z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) w rozwizaniach technicznych zaleca si uwzgldnienie podniesienia si poziomu wody gruntowej do rzdnej +1,25 m n.p.m. 2) zaleca si obsug komunikacyjn od ulicy o rwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i koowym 012-KX i z terenu obsugi transportu drogowego 009-KS 3) zaleca si realizacj cieki rowerowej, o ktrej mowa w pkt. 6.4 w przebiegu pokazanym na rysunku planu 4) zaleca si lokalizacj wlotu cieki rowerowej, o ktrej mowa w pkt. 6.4 w teren 014-ZL w miejscu pokazanym na rysunku planu 5) zaleca si zastosowanie nawierzchni pprzepuszczalnej do utwardzenia cigw pieszych 6) zaleca si przesadzenie drzew w przypadku ich kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu 7) wysoki poziom wd gruntowych

17

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PRZESTRZENNEGO REJON KPIELISKA GDASKU

PLANU ZAGOSPODAROWANIA MORSKIEGO STOGI W MIECIE

NR EW. PLANU 1416


1. NUMER 007 2. POWIERZCHNIA 1,09 ha 3. PRZEZNACZENIE teren zabudowy usugowej z zieleni towarzyszc Oznaczenie 2 przeznaczenia U34 - usugi: gastronomii, handlu o powierzchni sprzeday do 400m , owiaty i szkolnictwa, ochrony zdrowia i pomocy spoecznej, administracji, kultury, sportu i rekreacji, obsugi ruchu turystycznego; budynki zamieszkania zbiorowego; mieszkania integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz; parkingi i garae w obiektach usugowych. 4. FUNKCJE WYCZONE wszystkie nie wymienione w pkt. 3 z zakresu przeznaczenia U34 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt 7, 11 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki: minimalna: nie ustala si, maksymalna: 20% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni dziaki 4) intensywno zabudowy: minimalna: nie ustala si, maksymalna: 0,3 5) wysoko zabudowy, minimalna: nie ustala si, maksymalna: 12m 6) formy zabudowy: dowolne 7) ksztat dachu: dowolny 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: od ulicy o rwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i koowym 012-KX 2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z 5 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy 8) zaopatrzenie w ciepo: z sieci ciepowniczej lub niskoemisyjnych rde lokalnych 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae - zgodnie z obowizujcymi przepisami 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ nie dotyczy 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB), 2) przed przystpieniem do nowego zagospodarowania naley przeprowadzi szczegow inwentaryzacj drzew i krzeww wraz z ocen ich zdrowotnoci 3) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu 4) realizacja cigw pieszych i miejsc postojowych z wykluczeniem materiaw wylewanych i bitumicznych 5) zakaz poszukiwa i wydobycia kopalin 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie dotyczy 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si

18

15. STAWKA PROCENTOWA 30% 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW nie dotyczy 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU z uwagi na wystpujc w terenie infrastruktur teleinformatyczn wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania naley uzgodni z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zaleca si zastosowanie nawierzchni pprzepuszczalnej do utwardzenia cigw pieszych 2) zaleca si realizacj cigw pieszych z wykluczeniem materiaw wylewanych i bitumicznych 3) zaleca si przesadzenie drzew w przypadku ich kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu 4) wysoki poziom wd gruntowych

19

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PRZESTRZENNEGO REJON KPIELISKA GDASKU

PLANU ZAGOSPODAROWANIA MORSKIEGO STOGI W MIECIE

NR EW. PLANU 1416


1. NUMER 008 2. POWIERZCHNIA 0,82 ha 3. PRZEZNACZENIE Oznaczenie teren obsugi transportu drogowego parking terenowy przeznaczenia KS 4. FUNKCJE WYCZONE nie ustala si 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt 7, 11,12 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalna: nie ustala si, maksymalna 2% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni terenu 4) intensywno zabudowy terenu: minimalna: nie ustala si, maksymalna 0,1 5) wysoko zabudowy: minimalna: nie ustala si, maksymalna 6m 6) formy zabudowy: dowolne 7) ksztat dachu: dowolny 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: od ulicy o rwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i koowym 012-KX 2) parkingi: co najmniej 150 miejsc postojowych 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy 8) zaopatrzenie w ciepo: nie dotyczy 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae - zgodnie z obowizujcymi przepisami 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ nie dotyczy 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 2) przed przystpieniem do nowego zagospodarowania naley przeprowadzi szczegow inwentaryzacj drzew i krzeww wraz z ocen ich zdrowotnoci 3) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu 4) realizacja parkingu z wykluczeniem materiaw wylewanych i bitumicznych 5) ograniczenie niwelacji wycznie do potrzeb zwizanych z niezbdn obsug komunikacyjn 6) zakaz poszukiwa i wydobycia kopalin 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 1) maa architektura: dopuszcza si 2) noniki reklamowe: zakaz lokalizacji nonikw reklamowych 3) tymczasowe obiekty usugowo-handlowe: zgodnie z 3 4) urzdzenia techniczne: dopuszcza si 5) ziele: dopuszcza si 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si

20

15. STAWKA PROCENTOWA 30% 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW nie dotyczy 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU z uwagi na wystpujc w terenie infrastruktur teleinformatyczn wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania naley uzgodni z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zaleca si zastosowanie nawierzchni pprzepuszczalnej do utwardzenia parkingu 2) zaleca si przesadzenie drzew w przypadku ich kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu 3) wysoki poziom wd gruntowych

21

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PRZESTRZENNEGO REJON KPIELISKA GDASKU

PLANU ZAGOSPODAROWANIA MORSKIEGO STOGI W MIECIE

NR EW. PLANU 1416


1. NUMER 009 2. POWIERZCHNIA 0,96 ha 3. PRZEZNACZENIE Oznaczenie teren obsugi transportu drogowego parking terenowy, plac lub przeznaczenia KS ptla do zawracania 4. FUNKCJE WYCZONE nie ustala si 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt 7, 10, 11, 12 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalna: nie ustala si, maksymalna 2% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni terenu 4) intensywno zabudowy terenu: minimalna: nie ustala si, maksymalna 0,1 5) wysoko zabudowy: minimalna: nie ustala si, maksymalna 6m 6) formy zabudowy: dowolne 7) ksztat dachu: dowolny 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: od ul. Nowotnej (010-KD81), od ulicy o rwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i koowym 012-KX 2) parkingi: co najmniej 200 miejsc postojowych 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy 8) zaopatrzenie w ciepo: nie dotyczy 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae - zgodnie z obowizujcymi przepisami 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ strefy ochrony dbr kultury: teren czciowo objty stref ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych 2) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu 3) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 4) zakaz poszukiwa i wydobycia kopalin 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 1) maa architektura: dopuszcza si 2 2) noniki reklamowe: zakaz lokalizacji szyldw i nonikw reklamowych o powierzchni wikszej ni 1m 3) tymczasowe obiekty usugowo-handlowe: zgodnie z 3 4) urzdzenia techniczne: dopuszcza si 5) ziele: dopuszcza si 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si 15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy

22

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW 1) teren pooony w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 2) teren pooony w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, konieczne uzyskanie decyzji waciwego terytorialnie organu administracji morskiej zwalniajcej z zakazw okrelonych w ustawie Prawo Wodne 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) w rozwizaniach technicznych naley uwzgldni zagroenie zalaniem do rzdnej +2,5 m n.p.m. w wyniku spitrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza 2) z uwagi na wystpujc w terenie infrastruktur teleinformatyczn wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania naley uzgodni z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) w rozwizaniach technicznych zaleca si uwzgldnienie podniesienia si poziomu wody gruntowej do rzdnej +1,25 m n.p.m. 2) zalecana lokalizacja przepompowni ciekw jak na rysunku planu 3) zaleca si przesadzenie drzew w przypadku ich kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu 4) wysoki poziom wd gruntowych

23

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PRZESTRZENNEGO REJON KPIELISKA GDASKU


1. NUMER 010 3. Klasa i nazwa ulicy Oznaczenie przeznaczenia KD81

PLANU ZAGOSPODAROWANIA MORSKIEGO STOGI W MIECIE

NR EW. PLANU 1416


2. POWIERZCHNIA 1,08 ha

teren ulicy lokalnej ulica Nowotna

4. PARAMETRY I WYPOSAENIE 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych: od 21m do 30m jak na rysunku planu 2) prdko projektowa 40 km/h 3) przekrj jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 4) dostpno do terenw przylegych bez ogranicze 5) wyposaenie chodnik lub chodniki, cieka rowerowa, dwutorowe torowisko tramwajowe 5. POWIZANIA Z UKADEM ZEWNTRZNYM poprzez skrzyowanie z ulic Stryjewskiego (poza granicami planu) 6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: teren czciowo objty stref ochrony konserwatorskiej - jak na rysunku planu 2) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: a)ochrona historycznego przebiegu ulicy b)ochrona szpaleru drzew po wschodniej stronie ulicy 7. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 2) maksymalne zachowanie i uzupenienie istniejcego szpaleru drzew wzdu ulicy 3) zakaz poszukiwa i wydobycia kopalin 8. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie dotyczy 9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania 10. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 1) maa architektura: dopuszcza si 2 2) noniki reklamowe: zakaz lokalizacji szyldw i nonikw reklamowych o powierzchni wikszej ni 1m 3) tymczasowe obiekty usugowo-handlowe: zgodnie z 3 4) urzdzenia techniczne: dopuszcza si 5) ziele: dopuszcza si 6) inne: kompozycja ulicy - jednostronny szpaler drzew 11. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy 12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW 1) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 2) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, konieczne uzyskanie decyzji waciwego terytorialnie organu administracji morskiej zwalniajcej z zakazw okrelonych w ustawie Prawo Wodne 13. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) dopuszcza si stanowiska postojowe samochodw osobowych w zatokach wzdu jezdni 2) w rozwizaniach technicznych naley uwzgldni zagroenie zalaniem do rzdnej +2,5 m n.p.m. w wyniku spitrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza 3) z uwagi na wystpujc w terenie infrastruktur teleinformatyczn wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania naley uzgodni z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej

24

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zaleca si zastosowanie nawierzchni pprzepuszczalnej do utwardzenia cigw pieszych 2) w rozwizaniach technicznych zaleca si uwzgldnienie podniesienia si poziomu wody gruntowej do rzdnej +1,25 m n.p.m. 3) zaleca si przesadzenie drzew w przypadku ich kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu

25

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KPIELISKA MORSKIEGO STOGI W MIECIE GDASKU

NR EW. PLANU 1416


1. NUMER 011 2. POWIERZCHNIA 3,41 ha 3. PRZEZNACZENIE Oznaczenie teren lasu przeznaczenia ZL 4. FUNKCJE WYCZONE nie ustala si 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt 11, 12 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie dotyczy 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: od ulicy o rwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i koowym 012-KX, od ul. Nowotnej (010-KD81) lub spoza granic planu 2) parkingi: dopuszcza si 3) zaopatrzenie w wod: nie dotyczy 4) odprowadzenie ciekw: nie dotyczy 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy 8) zaopatrzenie w ciepo: nie dotyczy 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae - zgodnie z obowizujcymi przepisami 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ nie dotyczy 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 2) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu w trakcie realizacji nowego zagospodarowania terenu 3) zakaz poszukiwa i wydobycia kopalin 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 1) maa architektura: dopuszcza si 2) noniki reklamowe: zakaz lokalizacji nonikw reklamowych 3) tymczasowe obiekty usugowo-handlowe: zakaz lokalizacji 4) urzdzenia techniczne: dopuszcza si 5) ziele: dopuszcza si 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si 15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW teren leny zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi

26

17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU z uwagi na wystpujc w terenie infrastruktur teleinformatyczn wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania naley uzgodni z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH nie ustala si

27

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KPIELISKA MORSKIEGO STOGI W MIECIE GDASKU

NR EW. PLANU 1416


1. NUMER 012 2. POWIERZCHNIA 0,80 ha 3. PRZEZNACZENIE Oznaczenie teren ulicy o rwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i przeznaczenia KX koowym 4. FUNKCJE WYCZONE nie ustala si 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt 7, 11, 12 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy: nie dotyczy 2) wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki: nie dotyczy 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni terenu 4) intensywno zabudowy: nie dotyczy 5) wysoko zabudowy: nie dotyczy 6) formy zabudowy: nie dotyczy 7) ksztat dachu: nie dotyczy 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: od ul. Nowotnej (010-KD81) 2) parkingi: dopuszcza si 3) zaopatrzenie w wod: z sieci wodocigowej 4) odprowadzenie ciekw: do kanalizacji sanitarnej 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej 6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy 7) zaopatrzenie w ciepo: nie dotyczy 8) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae - zgodnie z obowizujcymi przepisami 9) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ nie dotyczy 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 2) przed przystpieniem do nowego zagospodarowania naley przeprowadzi szczegow inwentaryzacj drzew i krzeww wraz z ocen ich zdrowotnoci 3) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu 4) realizacja nawierzchni ulicy i miejsc postojowych z wykluczeniem materiaw wylewanych i bitumicznych 5) zakaz poszukiwa i wydobycia kopalin 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 1) maa architektura: dopuszcza si 2 2) noniki reklamowe: zakaz lokalizacji szyldw i nonikw reklamowych o powierzchni wikszej ni 1m 3) tymczasowe obiekty usugowo-handlowe: zakaz lokalizacji 4) urzdzenia techniczne: dopuszcza si 5) ziele: dopuszcza si 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania, 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si

28

15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW 1) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 2) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, konieczne uzyskanie decyzji waciwego terytorialnie organu administracji morskiej zwalniajcej z zakazw okrelonych w ustawie Prawo Wodne 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) zakaz zabudowy 2) w rozwizaniach technicznych naley uwzgldni zagroenie zalaniem do rzdnej +2,5 m n.p.m. w wyniku spitrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza 3) z uwagi na wystpujc w terenie infrastruktur teleinformatyczn wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania naley uzgodni z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zaleca si zastosowanie nawierzchni pprzepuszczalnej do utwardzenia ulicy i miejsc postojowych 2) w rozwizaniach technicznych zaleca si uwzgldnienie podniesienia si poziomu wody gruntowej do rzdnej +1,25 m n.p.m. 3) zaleca si przesadzenie drzew w przypadku ich kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu

29

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KPIELISKA MORSKIEGO STOGI W MIECIE GDASKU

NR EW. PLANU 1416


1. NUMER 013 2. POWIERZCHNIA 0,34 ha 3. PRZEZNACZENIE Oznaczenie teren lasu przeznaczenia ZL 4. FUNKCJE WYCZONE nie ustala si 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 1) stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt 11. 2) cigi piesze, jak na rysunku planu 3) zakaz lokalizacji nonikw reklamowych 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie dotyczy 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: wycznie dojazdy techniczne i awaryjne od ul. Nowotnej (010-KD81) poprzez cig pieszo-jezdny w terenie 005-U33 jak na rysunku planu 2) parkingi: wyklucza si 3) zaopatrzenie w wod: nie dotyczy 4) odprowadzenie ciekw: nie dotyczy 5) odprowadzenie wd opadowych: powierzchniowo 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: nie dotyczy 7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy 8) zaopatrzenie w ciepo: nie dotyczy 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae - zgodnie z obowizujcymi przepisami 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ nie dotyczy 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 2) zakaz poszukiwa i wydobycia kopalin 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie dotyczy 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si 15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW 1) teren leny zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi 2) teren pooony w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 3) teren pooony w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, konieczne uzyskanie decyzji waciwego terytorialnie organu administracji morskiej zwalniajcej z zakazw okrelonych w ustawie Prawo Wodne 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU 1) zakaz zabudowy z zastrzeeniem ppkt. 2

30

2) dopuszcza si systemy i budowle ochronne brzegu morskiego 3) poziom bezpieczestwa zaplecza brzegu morskiego: 200 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH nie ustala si

31

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON KPIELISKA MORSKIEGO STOGI W MIECIE GDASKU

NR EW. PLANU 1416


1. NUMER 014 2. POWIERZCHNIA 23,01 ha 3. PRZEZNACZENIE Oznaczenie teren lasu przeznaczenia ZL 4. FUNKCJE WYCZONE nie ustala si 5. ISTNIEJCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala si 6. ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 1) stosuje si zasady, o ktrych mowa w pkt 10, 11 2) cigi piesze, jak na rysunku planu 3) cieka rowerowa bdca fragmentem trasy czcej kpielisko morskie Stogi z rejonem ujcia Wisy miaej w Grkach Zachodnich 7.ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie dotyczy 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie dotyczy 9. ZASADY DOTYCZCE SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostpno drogowa: od ulicy o rwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i koowym 012-KX lub spoza granic planu 2) parkingi: dopuszcza si 3) zaopatrzenie w wod: nie dotyczy 4) odprowadzenie ciekw: nie dotyczy 5) odprowadzenie wd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do ukadu odwadniajcego 6) zaopatrzenie w energi elektryczn: z sieci elektroenergetycznej 7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy 8) zaopatrzenie w ciepo: nie dotyczy 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywz na skadowisko miejskie, pozostae - zgodnie z obowizujcymi przepisami 10) planowane urzdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy 10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ 1) strefy ochrony dbr kultury: teren czciowo objty stref ochrony konserwatorskiej, jak na rysunku planu 2) zasady ochrony obiektw o wartociach kulturowych: a) do zachowania ukad cigw pieszych, jak na rysunku planu b) relikty baterii Wiejskiej, objte stref ochrony konserwatorskiej, do zachowania w formie trwaej ruiny 11. ZASADY OCHRONY RODOWISKA I PRZYRODY 1) teren objty Oglnomiejskim Systemem Terenw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) 2) maksymalne zachowanie istniejcego drzewostanu w trakcie realizacji nowego zagospodarowania terenu 3) zakaz poszukiwa i wydobycia kopalin 12. ZASADY KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 1) maa architektura: dopuszcza si 2) noniki reklamowe: zakaz lokalizacji nonikw reklamowych 3) tymczasowe obiekty usugowo-handlowe: zakaz lokalizacji 4) urzdzenia techniczne: dopuszcza si 5) ziele: dopuszcza si 13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz tymczasowego zagospodarowania 14. USTALENIA DOTYCZCE OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJCYCH PRZEKSZTACE LUB REKULTYWACJI nie ustala si

32

15. STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy 16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRBNYCH PRZEPISW 1) teren leny zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi 2) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu uytkowania i zagospodarowania naley uzgodni z waciwym terytorialnie organem administracji morskiej 3) cze terenu, jak na rysunku planu, pooona w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrbnymi, konieczne uzyskanie decyzji waciwego terytorialnie organu administracji morskiej zwalniajcej z zakazw okrelonych w ustawie Prawo Wodne 17. SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU z uwagi na wystpujc w terenie infrastruktur teleinformatyczn wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania naley uzgodni z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BDCE PODSTAW WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH zaleca si zastosowanie nawierzchni pprzepuszczalnej do utwardzenia cigw pieszych

33

7 Zacznikami do niniejszej uchway, stanowicymi jej integralne czci s: 1) cz graficzna - rysunek planu rejon kpieliska morskiego Stogi w miecie Gdasku w skali 1: 2000 (zacznik nr 1), 2) rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (zacznik nr 2), 3) rozstrzygnicie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania (zacznik nr 3). 8 Zobowizuje si Prezydenta Miasta Gdaska do: 1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchway wraz z dokumentacj planistyczn w celu oceny zgodnoci z prawem, 2) publikacji niniejszej uchway na stronie internetowej Miasta Gdaska. 9 Traci moc we fragmentach objtych granicami niniejszego planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krakowiec Grki Zachodnie w miecie Gdasku, zatwierdzony uchwa nr XX/608/2000 Rady Miasta Gdaska z dnia 30.03.2000 r.(Dz. Urz. Nr 52, poz. 325 z dnia 25.05.2000 r.) 10 Uchwaa wchodzi w ycie z upywem 30 dni od ogoszenia jej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego z wyjtkiem 8, ktry wchodzi w ycie z dniem podjcia uchway.

Przewodniczcy Rady Miasta Gdaska Bogdan Oleszek

34

35

Zacznik nr 2 do Uchway Nr XXXVII/1068/09 Rady Miasta Gdaska z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kpieliska morskiego Stogi w miecie Gdasku Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W wyznaczonym terminie t.j. do 14.05.2009 roku do projektu planu nie wpyny uwagi

36

Zacznik nr 3 do Uchway Nr XXXVII/1068/09 Rady Miasta Gdaska z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kpieliska morskiego Stogi w miecie Gdasku Rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
I. BUDOWA DRG I URZDZE KOMUNIKACYJNYCH:

1. Karta terenu nr 012KX, teren ulicy o rwnoprawnym ruchu pieszym, koowym i rowerowym o powierzchni 1,08 ha, czcej tereny lene, usugowe i parking samochodw osobowych z ul. Nowotn. W przekroju ulicy 012-KX przewidziano jednoprzestrzenny cig komunikacyjny urzdzony o dugoci 340 mb wraz z uzbrojeniem - realizacja finansowana z budetu gminy, - istniej moliwoci wspfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w zakresie uzbrojenia wodocigowo, kanalizacyjnego i odwodnienia ze rodkw NFOiGW i WFOiGW. W skad uzbrojenia drg wchodz: - wodocigi, - przewody kanalizacji sanitarnej, - przewody kanalizacji deszczowej, - linie elektroenergetyczne, - ciepocigi, - gazocigi, wraz z urzdzeniami sieciowymi. Przewody kanalizacji deszczowej realizowane s ze rodkw budetowych gminy. Wodocigi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane s ze rodkw waciciela sieci. Linie elektroenergetyczne, ciepocigi i gazocigi realizowane s przez przedsibiorstwa energetyczne posiadajce koncesje. II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY ROZGRANICZAJCYMI DRG ZLOKALIZOWANEJ POZA LINIAMI

1. Budowa przepompowni ciekw w terenie nr 010-KS - realizowana ze rodkw waciciela sieci - istniej moliwoci ubiegania si o dofinansowanie ze rodkw NFOiGW, WFOiGW uwarunkowaniem zewntrznym jest budowa ukadu odprowadzajcego dugoci ok. 2 km.

37