UCHWAŁA NR IV/32/11 RADY GMINY NIEMCE z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Niemcach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: ELTHV-DMJNN-BXACC-EAOKJ-OPOZF. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IV/32/11 Rady Gminy Niemce z dnia 3 marca 2011 r. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Rozdział 1. Przypisy ogólne 1)Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę zespołu interdyscyplinarnego. 2)Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w „Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie”. 3)Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny wykonuje w szczególności zadania określone w art. 9b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 4)Zespół interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Niemce. 5)Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Rozdział 2. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 1)W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: a) Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach; b) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemcach; c) Komisariatu Policji w Niemcach; d) szkół z terenu gminy Niemce; e) Zakładu Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Niemcach; f) organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Niemce; g) Sądu Rejonowego w Lublinie – Zespół Kuratorów; w ilości po 1-2 przedstawicieli z każdego podmiotu. 2)Powoływanie i odwoływanie członków zespołu interdyscyplinarnego: a) przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami / jednostkami; b) skład zespołu interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Niemce powołującym zespół interdyscyplinarny; c) każdy członek zespołu interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w zespole; d) członek zespołu interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym mocą zarządzenia Wójta Gminy Niemce, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w zespole interdyscyplinarnym. 3)Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. a) przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu zespołu;
Id: ELTHV-DMJNN-BXACC-EAOKJ-OPOZF. Podpisany Strona 1

b) przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 4 lat; c) o wyborze przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Niemce; d) na zasadach określonych w podpunktach a) -c) wybiera się zastępcę przewodniczącego zespołu wykonującego zadania przewodniczącego w czasie jego nieobecności; e) przewodniczący (zastępca przewodniczacego) może zostać odwołany na podstawie: - uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków zespołu interdyscyplinarnego; - odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu zespołu; - pisemnej rezygnacji przewodniczącego ( zastępcy przewodniczącego); - uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Niemce. f) odwołanie przewodniczącego (zastępcy przewodniczacego) skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego), zgodnie z zapisami pkt. 1) Rozdział 3. Warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego 1)Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Niemce a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład. 2)Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 3)Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Niemce a instytucjami. 4)Za obsługę techniczno-organizacyjną zespołu interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach. 5)Posiedzenia zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków. 6)Zwołanie posiedzenia może mieć formą pisemną, mailową lub telefoniczną 7)Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający m.in.: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia. 8)Spotkania organizowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w jego godzinach pracy. Dopuszcza się możliwość organizacji spotkań na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w działalność zespołu interdyscyplinarnego. 9)Uczestnictwo w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowe. 10)Przewodniczący Zespołu: a) reprezentuje Zespół, b) kieruje pracami Zespołu, c) koordynuje prace grup roboczych, d) organizuje, zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu. 11)Zespół sporządza roczne sprawozdanie z działalności i przedkłada je Wójtowi Gminy w terminie do 20 lutego roku następnego. Rozdział 4. Przepisy końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. niniejszym załącznikiem zastosowanie mają przepisy ustawy

Id: ELTHV-DMJNN-BXACC-EAOKJ-OPOZF. Podpisany

Strona 2