Sie sind auf Seite 1von 39

UCHWAA NR VII/34/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszkw dla miejscowoci: Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul.Serockiej w Wyszkowie. Dziaajc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181. poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043.) Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co nastpuje: 1. 1. Zgodnie z uchwa Nr XXXIX/292/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszkw dla miejscowoci: Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul.Serockiej w Wyszkowie, stwierdzajc zgodno ze Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszkw przyjtego uchwa Rady Miejskiej Wyszkowie Nr XVII/103/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku oraz uchwa Nr XXI/149/2008 z dnia 27 marca 2008 roku, uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszkw dla miejscowoci: Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul.Serockiej w Wyszkowie. 2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego s tereny o funkcji mieszkaniowej, usugowo-mieszkaniowej, usugowej, tereny usug owiaty, tereny zabudowy przemysowo-usugowej, tereny usug sportu i rekreacji, tereny usug turystyki i wypoczynku, tereny lasw, tereny zieleni urzdzonej, tereny zieleni nieurzdzonej, tereny rolne wraz z infrastruktur techniczn i komunikacyjn. 3. Obszar planu obejmuje tereny pooone w gminie Wyszkw o powierzchni ok. 422 ha. 4. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunku planu w skali 1:2000 stanowicym zacznik nr 1. 5. Zacznikami do uchway s: 1) integralnie zwizany z uchwa rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkw, stanowicy zacznik nr 1; 2) rozstrzygnicie w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre naley do zada wasnych gminy, stanowicy zacznik nr 2; 3) rozstrzygnicie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu, stanowice zacznik nr 3. 2. Wyjanienie poj uytych w niniejszym planie: 1. nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, ktrych nie naley przekracza przy lokalizacji cian budynkw. Linia nie dotyczy: balkonw, wykuszy, loggii, gzymsw, zadasze nad wejciami, przedsionkw, schodw zewntrznych, pochylni, tarasw, czci podziemnych obiektw budowlanych, ktre mog przekracza lini zabudowy o maksymalnie 1,3m oraz okapw, podokiennikw, ryzalitw, ktre mog przekracza lini zabudowy o maksymalnie 0,8m, o ile ustalenia planu nie stanowi inaczej; linie nie dotycz obiektw maej architektury oraz miejsc do czasowego gromadzenia odpadw staych (zadaszonych oson); 2. dziaka budowlana - dziaka budowlana w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. nieruchomo gruntowa lub dziaka gruntu, w tym, zabudowana, ktrej wielko, cechy geometryczne, dostp do drogi publicznej oraz wyposaenie w urzdzenia infrastruktury technicznej speniaj wymogi realizacji obiektw budowlanych wynikajcych z odrbnych przepisw i aktw prawa miejscowego;

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 1

3. obiekt o cechach zabytku - budynek lub budowla, dawna lub wspczesna, majca w caoci lub w czci znaczenie dla dziedzictwa lub rozwoju kulturalnego ze wzgldu na sw warto historyczn, architektoniczn, naukow, artystyczn lub tradycj miejscow; 4. nieruchomo - naley przez to rozumie czci powierzchni ziemskiej, stanowice odrbny przedmiot wasnoci, jak rwnie budynki trwale z gruntem zwizane lub czci takich budynkw, jeeli na mocy przepisw szczeglnych stanowi odrbny od gruntu przedmiot wasnoci; 5. nonik reklamowy - naley przez to rozumie obiekt skadajcy si z konstrukcji nonej oraz staej lub zmiennej paszczyzny ekspozycyjnej owietlonej, nieowietlonej lub podwietlonej, ktry przeznaczony jest do prezentacji reklam; 6. reklama - naley przez to rozumie grafik na materialnym podou, umieszczan na cianach budynkw lub nieaurowych czciach ogrodze tj. bez wolnostojcej konstrukcji nonej; 7. reklama podwietlana naley przez to rozumie reklam, o jakiej mowa w 11, czyteln w nocy poprzez podwietlenie wasnym zewntrznym rdem wiata; 8. reklama wietlna naley przez to rozumie reklam, o jakiej mowa w 11, czyteln w nocy dziki wewntrznemu rdu wiata; 9. szyld naley przez to rozumie zewntrzne oznaczenie staego miejsca wykonywania przez przedsibiorc dziaalnoci gospodarczej, zawierajce oznaczenie przedsibiorcy - firm lub nazw przedsibiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imi i nazwisko przedsibiorcy oraz nazw, pod ktr wykonuje dziaalno gospodarcz oraz zwize okrelenie przedmiotu wykonywanej dziaalnoci gospodarczej; 10. szyld reklamowy naley przez to rozumie rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryn lub wejciem do lokalu/miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, zawierajcego grafik informacyjno-reklamow, okrelajc nazw i charakter prowadzonej dziaalnoci; 11. obszar planu - naley przez to rozumie obszar objty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu w skali 1:2000 stanowicym zacznik nr 1; 12. teren biologicznie cz ynny - naley przez to rozumie grunt rodzimy oraz wod powierzchniow na terenie dziaki budowlanej, a take 50% sumy powierzchni tarasw i stropodachw, o powierzchni nie mniejszej ni 10 m2, urzdzonych jako stae trawniki lub kwietniki na podou zapewniajcym ich naturaln wegetacj; w kartach terenw ustala si wskanik powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z definicj zawart w pkt 17; 13. uchwaa - naley przez to rozumie niniejsz uchwa; 14. typ zabudowy - zesp nastpujcych cech zabudowy: a) usytuowanie na dziace, b) gabaryty, c) ksztat dachu; Jeeli w ustaleniach jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniejcej - typ ten okrela zabudowa istniejca w bliskim ssiedztwie projektowanej (we wntrzu urbanistycznym np. przy tej samej ulicy, placu, skrzyowaniu ulic); 15. usugi nieuciliwe - naley przez to rozumie: usugi handlu detalicznego, gastronomii, nieuciliwego rzemiosa (obsuga ludnoci obejmujca drobn wytwrczo, naprawy i konserwacj), administracji i bezpieczestwa publicznego, cznoci, informacji, nauki i owiaty, zdrowia i opieki spoecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur, bankw i innych o analogicznym do powyszych charakterze i stopniu uciliwoci, ktrych funkcjonowanie: a) nie powoduje przekroczenia adnego z parametrw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciliwych oddziaywa na rodowisko poza zajmowan dziak, b) ani w aden inny oczywisty sposb nie pogarsza warunkw uytkowania terenw ssiadujcych;

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 2

16. usugi uciliwe - naley przez to rozumie dziaalno, ktra powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardw jakoci rodowiska okrelonych w przepisach prawa, spowodowane emisj pyw i gazw pochodzc z procesw spalania nie zwizanych z ogrzewaniem pomieszcze lub podgrzewaniem wody na cele bytowe, wytwarzaniem odpadw innych ni komunalne, wytwarzaniem ciekw innych ni bytowe, zanieczyszczeniem gleby i powierzchni ziemi, wytwarzaniem pl elektromagnetycznych, emisj haasu spowodowan wzmoonym ruchem pojazdw, w tym przedsiwzicia mogce znaczco oddziaywa na rodowisko, okrelone w przepisach prawa ochrony rodowiska; 17. ustawienie budynkw w stosunku do ulicy usytuowanie budynku na dziace od strony ulicy publicznej lub drogi wewntrznej okrelone przez pooenie gwnej kalenicy budynku w stosunku do ulicy np. prostopade lub rwnolege; jeeli ustalenia szczegowe nie stanowi inaczej, dla budynkw na dziakach naronych pooenie kalenicy gwnej naley dostosowa do jednej z ulic, przy ktrych zlokalizowana jest dziaka; dopuszcza si inne usytuowanie budynku, jeeli wynika to z potrzeby dostosowania do istniejcej zabudowy w bezporednim ssiedztwie; 18. wskaniku powierzchni biologicznie czynnej - naley przez to rozumie udzia procentowy sumy terenw biologicznie czynnych wzgldem powierzchni dziaki budowlanej lub do sumy powierzchni dziaek budowlanych objtych zamierzeniem budowlanym; w przypadku dziaki zabudowanej, na ktrej wskazany udzia procentowy jest mniejszy, stosuje si wskanik wedug stanu istniejcego lub dopuszcza si zastpienie powierzchni aktywn przyrodniczo; 19. wskanik powierzchni zabudowy - naley przez to rozumie udzia procentowy sumy powierzchni zabudowanej wzgldem powierzchni dziaki budowlanej lub wzgldem sumy powierzchni dziaek budowlanych objtych zamierzeniem budowlanym; 20. wysoko zabudowy - naley przez to rozumie wysoko budynkw; 21. wysoko budynku lub jego czci - naley przez to rozumie wysoko budynku lub jego czci, suc do okrelenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, ktr liczy si od poziomu terenu przy najniej pooonym wejciu do budynku do grnej krawdzi ciany zewntrznej, gzymsu lub attyki bd jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyej pooonej krawdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu poaci dachowych; 22. stawka procentowa stawka suca ustaleniu jednorazowej opaty, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 23. przeznaczenie podstawowe - podstawowe przeznaczenie terenu lub podstawowe przeznaczenie obiektu; naley przez to rozumie, e okrelone przeznaczenie zabudowy lub sposobu zagospodarowania terenu zajmuje co najmniej 60% powierzchni dziaki budowlanej lub powierzchni uytkowej budynku, chyba e ustalenia sczeglowe dla terenu stanowi inaczej; 24. przeznaczenie uzupeniajce - uzupeniajce przeznaczenie terenu lub uzupeniajce przeznaczenie obiektu; naley przez to rozumie, e okrelone przeznaczenie zabudowy lub soposbu zagospodarowania terenu zajmuje co najwyej 40% powierzchni dziaki budowlanej lub powierzchni uytkowej budynku, chyba e ustalenia szczegowe dla terenu stanowi inaczej, 25. ogrodzenie aurowe naley przez to rozumie ogrodzenie o cznej powierzchni przewitw min. 40% powierzchni przsa ogrodzenia; Rozdzia 1. Ustalenia oglne 3. 1. Na rysunku planu zawarto nastpujce ustalenia: 1) granice planu, 2) granice terenw zamknitych, 3) linie rozgraniczajce tereny o rnych funkcjach lub rnych zasadach zagospodarowania, 4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 5) przeznaczenia terenw - oznaczenia identyfikacyjne terenw wyznaczonych liniami rozgraniczajcymi symbole cyfrowo-literowe, zawierajce numer kolejny terenu i symbole literowe zawierajce symbol przeznaczenia podstawowego wedug klasyfikacji strefowej,

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 3

6) granice stref i oznaczenia obiektw objtych ochron oraz tereny i obiekty objte ochron na podstawie przepisw odrbnych. 2. W planie nie wystpuj ustalenia dotyczce: 1) zasad ochrony dbr kultury wspczesnej, 2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw, 3) granic obszarw rehabilitacji istniejcej zabudowy i infrastruktury technicznej, 4) granic obszarw wymagajcych przeksztace lub rekultywacji, 5) granic terenw rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenw sucych organizacji imprez masowych, 6) granic pomnikw zagady oraz ich stref ochronnych. 3. Pozostae oznaczenia na rysunku planu stanowi informacje i nie s ustaleniami planu. 4. 1. Ustalenia szczegowe sformuowano w formie kart terenw przyporzdkowanych do terenw, na ktre podzielony zosta obszar planu. 2. Przez teren rozumie si teren wydzielony liniami rozgraniczajcymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon grup funkcji wedug klasyfikacji, o ktrej mowa w ust. 5 pkt 1 do 13. 3. Symbole terenw skadaj si z: a) kolejnego numeru terenu; b) symbolu literowego oznaczajcego przeznaczenie terenu wedug oznacze, o ktrych mowa w ust. 5 pkt od 1 do 13. 4. Dla kadego terenu obowizuje suma ustale oglnych zawartych w 3 do 14, szczegowych zawartych w odpowiedniej karcie terenu znajdujcej si w 15 oraz kocowych znajdujcych si w 17, 18 i 19 w niniejszej uchway. W 16 znajduje si zestawienie stawek procentowych. 5. Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - tereny budynkw mieszkalnych jednorodzinnych z wykluczeniem zabudowy szeregowej oraz z dopuszczeniem usug nieuciliwych; dopuszcza si jednokondygnacyjne budynki garaowe i gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35m, place zabaw. Pod warunkiem realizacji funkcji mieszkaniowej na dziace dopuszcza si usugi nieuciliwe wbudowane w bry budynku mieszkalnego, speniajce rwnoczenie warunki: brak kolizji z funkcj mieszkaniow, mieszczce si w lokalach o powierzchni zabudowy i odpowiednio powierzchni uytkowej nie wikszej ni 40% cznej powierzchni zabudowy i powierzchni uytkowej na dziace (lub zespole dziaek stanowicych wsplne przedsiwzicie budowlane objte jednym projektem zagospodarowania terenu), dysponujce odrbnym wejciem z zewntrz lub wejciem z zewntrz wsplnym z co najwyej jednym lokalem mieszkalnym; tereny oznaczono na rysunku symbolem MN ; 2) tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej - tereny budynkw mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojcych (domy jedno- lub dwumieszkaniowe) z dopuszczeniem usug nieuciliwych wbudowanych w bry budynku mieszkalnego lub realizowanych w budynku wolnostojcym; dopuszcza si jednokondygnacyjne budynki garaowe i gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35m, tereny oznaczono symbolem MNU ; 3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Tereny oznaczono symbolem MW ; 4) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usugami teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usug. Pod warunkiem realizacji funkcji mieszkaniowej dopuszcza si nieuciliwe usugi wbudowane, speniajce rwnoczenie warunki: brak kolizji z funkcj mieszkaniow, dysponujce odrbnym wejciem z zewntrz lub wejciem z zewntrz wsplnym z najwyej jednym mieszkaniem. Wyklucza si obiekty hotelarskie, stacje paliw, warsztaty samochodowe, blacharskie i lakiernicze. Tereny oznaczono symbolem MWU ; 5) tereny zabudowy usugowo-mieszkaniowej tereny zabudowy usugowej z dopuszczeniem mieszka na wyszych kondygnacjach (poza parterem), tereny oznaczono symbolem UM ;
Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany Strona 4

6) tereny zabudowy usugowej - tereny zabudowy usugowej, obiektw wolnostojcych lub lokali niemieszkalnych wbudowanych w inne obiekty lub fragmenty lokali mieszkalnych, w ktrych prowadzona jest dziaalno w zakresie: handlu, gastronomii, rzemiosa i usug bytowych, kultury i administracji (siedziby firm), nie zwizana z wytwarzaniem dbr materialnych metodami przemysowymi, z wykluczeniem usug uciliwych i budynkw zamieszkania zbiorowego; tereny oznaczono symbolem U ; 7) tereny usug owiaty - tereny obiektw uytecznoci publicznej, przeznaczone do realizacji celw publicznych: usugi owiaty, sportu i rekreacji, i inne; tereny oznaczono symbolem UO ; 8) tereny zabudowy przemysowo-usugowej - wszelka dziaalno gospodarcza przemysowo-usugowa z dopuszczeniem usug uciliwych z wyczeniem skadowania odpadw przemysowych, obiektw emitujcych odory, szpitali i domw opieki spoecznej, budynkw zwizanych ze staym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i modziey. Dopuszcza si: parkingi i garae dla samochodw ciarowych (w tym tzw. tirw); tereny oznaczono symbolem PU ; 9) tereny usug sportu i rekreacji tereny sportowych obiektw budowlanych i urzdze terenowych. Dopuszcza si: usugi zwizane z obsug korzystajcych z usug sportu i rekreacji; Tereny oznaczono symbolem US ; 10) tereny zieleni parkowej tereny przestrzeni publicznej, np.: parki, zielece, ogrody, w ktrych co najmniej 70% powierzchni stanowi powierzchni biologicznie czynn. Dopuszcza si: place zabaw, obiekty budowlane obsugujce uytkownikw, np.: gastronomia, szalety oraz obiekty obsugujce uytkownikw nie wymagajce pozwolenia na budow; Tereny oznaczono symbolem ZP ; 11) tereny zieleni i wd otwartych : a) tereny zieleni nieurzdzonej - np.: zadrzewienia i zakrzewienia, tereny podmoke, ziele na skarpach, drobne cieki wraz z zieleni przywodn, zbiorniki wodne, otwarte tereny nadwodne. Istniejc zabudow i urzdzenia uznaje si za zgodne z planem. Dopuszcza si urzdzanie doj i dojazdw. Tereny oznaczono symbolem ZN , b) tereny zalewowe tereny oznaczono symbolem ZZ , c) tereny lasw tereny oznaczono symbolem ZL , 12) tereny rolnicze tereny oznaczono symbolem R ; 13) tereny komunikacji z dopuszczeniem lokalizacji jezdni, cieek rowerowych, chodnikw, przydrogowych pasw postojowych, zatok parkingowych dla samochodw, zatok przystankowych dla pojazdw komunikacji zbiorowej i takswek, wiat przystankowych, zieleni przydrogowej i izolacyjnej, sieci i urzdze technicznego uzbrojenia terenu, urzdze organizacji ruchu, owietlenia drg, elementw wyposaenia drg i urzdzenia przestrzeni publicznych; w terenach komunikacji dopuszcza si obiekty zwizane z obsug ruchu m.in.: kioski uliczne, punkty sprzeday biletw, budki telefoniczne, wiaty przystankowe. Tereny oznaczono symbolami: a) KDG publiczne drogi gwne, b) KDZ publiczne drogi zbiorcze, c) KDL publiczne drogi lokalne, d) KDD publiczne drogi dojazdowe, e) KDW drogi wewntrzne, f) KDX dojazdy, cigi pieszo-jezdne i cigi piesze. 5. 1. Ustala si zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego w obszarze planu polegajce na: 1) ksztatowaniu zabudowy przez: a) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy na rysunku planu oraz w odlegoci 6m od dojazdw lub drg wewntrznych, o ktrych mowa w 6 ust. 1 pkt 3; b) ujednolicenie wysokoci zabudowy; c) okrelenie zasad ksztatowania i kolorystki dachw przez ograniczenie kta nachylenia poaci dachowej dachw spadzistych do: 25-40oraz ograniczenie kolorystyki dachw spadzistych do odcieni czerwieni, brzw i szaroci oraz czarnego;
Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany Strona 5

d) okrelenie zasad stosowania kolorystyki i materiaw elewacji budynkw przez: - nakaz stosowania pastelowych kolorw tynku; - zakaz stosowania tynkw w kolorach intensywnych i jaskrawych: brzowego, czerwonego, pomaraczowego, cytrynowego, zielonego, seledynowego, niebieskiego, fioletowego, rowego i purpurowego oraz w kolorze czarnym; - nakaz utrzymania jednakowej kolorystyki dla poszczeglnych elementw elewacji budynku, takich jak: cok, pilastry, stolarka okienna, balustrady; - zakaz stosowania materiaw refleksyjnych, dajcych dokadne, lustrzane odbicie otoczenia; e) zakaz realizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej w formie wolnostojcych budynkw o konstrukcji nietrwaej; f) zasada o ktrej mowa w lit. b nie dotyczy kominw, masztw, anten bdcych integralnymi elementami wyposaenia technicznego budynkw, sucych ich poprawnemu funkcjonowaniu; g) usytuowanie budynku wzgldem ulicy - gwna kalenica rwnolega do granicy dziaki z tolerancj odchylenia do 30; dopuszcza si inne ustawienie budynkw dla dziaek, ktrych szeroko frontu nie przekracza 16m; 2) okreleniu zasad stosowania ogrodze: a) od strony drg - w liniach rozgraniczajcych tych drg, z dopuszczeniem miejscowego wycofania w gb dziaki w miejscach istniejcych przeszkd, tj. infrastruktury technicznej, drzew itp. i w miejscach sytuowania bram wjazdowych; b) maksymalna wysoko ogrodze: 2,0 m nad poziom terenu; konieczno stosowania ogrodze aurowych bez podmurwki lub na podmurwce do 30cm wysokoci z przepustami uatwiajcymi migracj maych zwierzt, w formie otworw wielkoci nie mniejszej ni 15cm x 15cm , w odstpach nie wikszych ni 10m; c) zakaz realizacji ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych; d) zakaz stosowania ogrodze ostro zakoczonych; 3) okreleniu zasad rozmieszczania nonikw reklamowych, zgodnie z 11, 4) ustaleniu zakazu realizacji obiektw tymczasowych, 5) ustaleniu zakazu realizacji obiektw sucych hodowli i chowu ptactwa domowego typu :kury, gsi, kaczki, gobie, indyki oraz zwierzt futerkowych typu: krliki, nutrie, 6) dopuszczeniu sytuowania budynkw na dziace budowlanej w odlegoci 1,5 m od granicy lub bezporednio przy granicy z ssiedni dziak budowlan. 6. 1. Zasady scalania i podziau nieruchomoci : 1) dopuszcza si podziay nieruchomoci wzdu linii rozgraniczajcych tereny niezalenie od ustale zawartych w kartach terenw; 2) minimalne wielkoci wydzielanych dziaek budowlanych nie dotycz podziaw dokonywanych w celu wydzielenia drg i dojazdw wewntrznych oraz pod obiekty budowlane infrastruktury technicznej; 3) jeeli w zwizku z podziaem nieruchomoci na dziaki lub czeniem i ponownym podziaem, niezbdne jest utworzenie nowej drogi zapewniajcej dojazd do dziaek, musi ona odpowiada nastpujcym warunkom: a) dla obsugi 1 dziaki dopuszcza si wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokoci 5 m, b) dla obsugi 2 - 5 dziaek dopuszcza si wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokoci 6 m i dugoci nie wikszej ni 50m, c) obsuga wicej ni 5 dziaek wymaga wydzielenia drogi wewntrznej o minimalnej szerokoci 8 m, na kocu drogi plac do zawracania samochodw o wymiarach min.12,5x12,5m lub zapewnienie wyjazdu na drog publiczn bez koniecznoci zawracania; 4) kt pooenia granic wydzielanych dziaek w stosunku do pasa drogowego od 0 do 90,

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 6

5) istniejce dziaki, ktre nie speniaj wymaga zawartych w kartch terenu uznaje si za zgodne z planem. 7. 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej : 1) w granicach otoczenia obiektu wpisanego do rejestru zabytkw (zesp paacowo parkowy z parkiem i otoczeniem w promieniu 200 m, decyzja o wpisie z dnia 19.05.1956r., obecny numer rejestru A-378) oznaczonego na rysunku planu obowizuje uzgodnienie z waciwym wojewdzkim konserwatorem zabytkw projektw budowlanych nowych obiektw oraz rozbudowy, przebudowy, remontw i rozbirki obiektw istniejcych, uzupenie zabudowy, maych form architektonicznych, rewaloryzacji zieleni historycznych, elementw reklam wizualnej; 2) dla budynkw wpisanych do rejestru zabytkw oraz budynkw o cechach zabytkw: ochrona bry budynkw, ksztatu dachu, rozplanowania, proporcji i ksztatu otworw okiennych i drzwiowych, detalu architektonicznego (np.: gzymsw, cokow, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi); 3) procesy budowlane zwizane z budynkami wpisanymi do rejestru zabytkw oraz z budynkami o cechach zabytku oznaczonymi na rysunku planu naley prowadzi z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych z zakresu ochrony zabytkw; 4) dla wskazanych na rysunku planu kapliczek i krzyy przydronych ustala si ochron obiektw i obowizek zachowania z dopuszczeniem przeniesienia w przypadku kolizji z realizacj ustale planu. 5) w planie wskazano stanowiska archeologiczne oraz granic strefy ochrony konserwatorskiej: a) procesy budowlane zwizane z prowadzeniem prac ziemnych w obrbie stanowiska archeologicznego naley poprzedzi ratowniczymi badaniami archeologicznymi, b) procesy budowlane zwizane z prowadzeniem prac ziemnych w strefie ochrony konserwatorskiej naley prowadzi pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim; w przypadku stwierdzenia wystpowania obiektw podlegajcych ochronie konserwatorskiej obowizuje przeprowadzenie archeologicznych bada ratowniczych, na zasadach okrelonych przepisami dot. ochrony zabytkw. 8. 1. Tereny lub obiekty znajdujce si w obszarze planu, podlegajce ochronie na podstawie przepisw odrbnych : 1) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego; 2) cz obszaru planu znajduje si w granicach obszarw NATURA 2000: obszaru specjalnej ochrony ptakw "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadbuaska (PLH140011) - stosuje si przepisy o ochronie przyrody; 3) w planie zrnicowano tereny i przyporzdkowano do odpowiednich grup, dla ktrych przepisy o ochronie rodowiska okrelaj dopuszczalne poziomy haasw; 4) w planie wskazano obszar naraony na niebezpieczestwo powodzi o prawdopodobiestwie 1% - stosuje si przepisy prawa wodnego; nowopowstajce obiekty powinny by lokalizowane poza terenem zalewowym wody 1%; rzdna poziomu podogi parteru budynku nie powinna znajdowa si poniej rzdnej zwierciada wody powodziowej o prawdopodobiestwie wystpienia 1%; 5) w planie wskazano obszar naraony na niebezpieczestwo osuwania si mas ziemnych, obowizuj przepisy prawa ochrony rodowiska; 6) w granicach planu wskazano obiekty wpisane do rejestru zabytkw oraz granic strefy stanowisk archeologicznych: procesy budowlane zwizane z tymi obiektami naley prowadzi z uwzgldnieniem przepisw odrbnych z zakresu ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; 7) w planie wskazano granice terenw zamknitych (tereny wojskowe), stosuje si przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz przepisy wykonawcze; 8) w planie wskazano gazocig wysokiego cinienia 250 (PN 6,3 Mpa) wraz ze stref ogranicze, stosuje si przepisy prawa budowlanego. 9. 1. Zasady obsugi w zakresie komunikacji : 1) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany Strona 7

a) publiczne ulice: 1KDG, 2KDZ, 3KDZ, 4KDZ, stanowi gwne elementy ukadu komunikacyjnego obszaru objtego planem, b) powizania ukadu komunikacyjnego na obszarze objtym planem z ukadem zewntrznym zapewniaj ulice 1KDG, 2KDZ i 4KDZ, 2) warunki w zakresie urzdzania miejsc parkingowych: a) obowizuj wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji w postaci zamierzenia budowlanego na ilo miejsc parkingowych dla samochodw osobowych:
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rodzaj funkcji Budynki mieszkalne wielorodzinne Budynki mieszkalne jednorodzinne Hotele, pensjonaty Domy dziennego i staego pobytu dla osb starszych Sklepy o powierzchni sprzedaowej do 2000 m Restauracje, kawiarnie, bary Biura, urzdy, poczty, banki Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie Kocioy, kaplice Podstawa odniesienia 1 mieszkanie 1 mieszkanie 5 ek 15 ek 100 m pow. sprzeday 10 miejsc konsumpcji 100 m pow. uytkowej 100 m pow. uytkowej 100 m pow. uytkowej 100 m pow. uytkowej 100 miejsc siedzcych 1 pomieszczenie do nauczania 1 oddzia 100 m pow. uytkowej Wskaniki miejsc postojowych min 1,2 min 2 min 3 min 1,3 min 2,5 min 3 min 3 min 3 min 1,2 min 0,8 min 16 min 1,5 min 3 min 3

10. Domy parafialne, domy kultury 11. Stadiony 12. Szkoy podstawowe, gimnazja 13. Przedszkola, wietlice 14. Rzemioso usugowe

b) obliczon za pomoc wskanikw ilo miejsc parkingowych, naley zaokrgli w gr do penej liczby, c) w przypadkach szczeglnych dla funkcji niewymienionych w powyszym wykazie, ilo miejsc parkingowych naley okreli w sposb indywidualny, dostosowujc do programu zamierzenia inwestycyjnego, d) ilo miejsc parkingowych dla samochodw ciarowych naley okreli w sposb indywidualny, dostosowujc do programu zamierzenia inwestycyjnego, e) ustala si obowizek zaspokajanie potrzeb parkingowych dla obiektw nowowznoszonych, rozbudowywanych lub zmieniajcych funkcj na terenie objtym zamierzeniem budowlanym, f) dopuszcza si dla istniejcych obiektw zbilansowanie potrzeb parkingowych na terenach w bezporednim ssiedztwie, g) ustala si konieczno zapewnienia miejsc postojowych dla rowerw w iloci 10 miejsc/10 miejsc postojowych dla samochodw, o ile przepisy szczegowe nie stanowi inaczej, h) dopuszcza si realizowanie zatok postojowych w ulicach o szerokoci min.15m w liniach rozgraniczajcych ulic, i) dopuszcza si realizacj parkingw naziemnych i podziemnych. 3) ustala si nastpujce oznaczenia i klasy dla poszczeglnych terenw komunikacji wydzielonymi liniami rozgraniczenia na rysunku planu:
symbol na rysunku planu 1KDG 2KDZ 3KDZ 4KDZ 5KDL klasa ulicy gwna zbiorcza zbiorcza zbiorcza lokalna nazwa ulicy ul. Serocka ul. 3 Maja szeroko w liniach rozgraniczenia min.20 m min.15 m min.20 m min.20 m min.12 m

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 8

6KDL 7KDL 8KDL 9KDL 10KDL 11KDL 12KDL 13KDL 14KDL 15KDL 16KDL 17KDL 18KDL 19KDL 20KDL 21KDL 22KDL 23KDL 24KDL 25KDL 26KDL 27KDD 28KDD 29KDD 30KDD 31KDD 32KDD 33KDD 34KDD 35KDD 36KDD 37KDD 38KDD 39KDD 40KDD 41KDD 42KDD 43KDD 44KDD 45KDD 46KDD 47KDD 48KDD 49KDD 50KDD 51KDD 52KDD 53KDD 54KDD

lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna lokalna dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa

ul.Smocza

min.12 m min.12 m min.12 m

ul. Dobrej Wrki ul. Dobrej Wrki ul. Handlowa

min.12 m min.12 m min.12 m min.12 m min.6 m; teren poszerzenia istniejcej drogi; min. 11m, na fragmencie plan nie wyznacza pnocnej granicy pasa drogowego; min.12 m min.12 m min. 14 m min. 20 m min. 19 m min. 12 m min. 14 m min. 12 m min. 15 m min. 15 m min. 12 m min. 12 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 12 m min. 10 m

ul. ytnia ul. Dobra ul. Meliorantw ul. Zapole ul.Szpitalna ul. Kasztanowa ul. Kasztanowa

ul.Pinokia ul. w. Mikoaja ul. Kubusia Puchatka ul. Starej Bani ul.Calineczki ul.w. Mikoaja ul.w. Mikoaja ul.w. Mikoaja

min. 10 m min. 10 m min. 12 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 8 m min. 8 m

ul. Sezamkowa ul.Calineczki

min. 8 m min. 10 m min. 10 m min. 29 m

ul. Jana Kochanowskiego ul. Jana Kochanowskiego ul. Mikoaja Reja

min. 11 m min. 10 m min. 10 m min. 15 m min. 10 m min. 10 m

ul. Orzechowa

min. 10 m min. 12 m min. 10 m Strona 9

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

55KDD 56KDD 57KDD 58KDD 59KDD 60KDD 61KDD 62KDD 63KDD 64KDD 65KDD 66KDD 67KDD 68KDD 69KDD 70KDD 71KDD 72KDD 73KDD 74KDD 75KDD 76KDD 77KDD 78KDD 79KDD 80KDD 81KDD 82KDD 83KDL

dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa lokalna

min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 12 m min. 12 m min. 10 m min. 10 m min. 11 m min. 8 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m min. 10 m teren poszerzenia istniejcej drogi

10. 1. Zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej : 1) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej: a) gwnych elementw ukadu: - woda - system magistral wodocigowych w ukadzie piercieniowym, - elektryczno - sieci 15 kV, - ogrzewanie z indywidualnych niskoemisyjnych rde ciepa, dopuszcza si kominki, - cieki do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza si indywidualne i grupowe zbiorniki na cieki, - dopuszcza si inne rozwizania, jeeli przepisy odrbne nie stanowi inaczej; b) sieci i urzdzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si lokalizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej we wszystkich strefach funkcyjnych (w tym powiza z ukadem zewntrznym), np.: wodocigw, sieci elektrycznych niskich, rednich i wysokich napi, gazowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i innych; c) na obszarze objtym planem w zalenoci od potrzeb na etapie projektw realizacyjnych naley projektowa studnie awaryjne; 2) realizacj nowych obiektw naley skoordynowa z uzbrojeniem terenu w infrastruktur techniczn: a) woda - z sieci wodocigowej, do czasu realizacji sieci dopuszcza si alternatywne rda, b) elektryczno - z sieci elektrycznej, c) gaz - z sieci gazowej, dopuszcza si naziemne lub podziemne zbiorniki na gaz,
Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany Strona 10

d) ogrzewanie - z sieci cieplnej lub indywidualnych niskoemisyjnych rde ciepa, e) cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji sieci dopuszcza si alternatywne odbiorniki, f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu realizacji sieci dopuszcza si do gruntu - stosuje si przepisy prawa wodnego, g) gospodarka odpadami - naley stworzy warunki segregacji odpadw komunalnych oraz odbioru odpadw z nieruchomoci (w celu dalszego ich zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania), gospodarka pozostaymi odpadami zgodnie z przepisami z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony rodowiska. 11. 1. Ustala si zasady rozmieszczania reklam polegajce na : 1) dopuszczeniu realizacji reklam w formie tablicy reklamowej, szyldu, szyldu reklamowego, reklamy wietlnej lub podwietlanej o cakowitej powierzchni ekspozycyjnej maksymalnie 3m wcznie; przy czym powierzchni reklam dwustronnych oraz zmiennych nie sumuje si, traktujc je jak reklamy jednostronne; 2) sytuowaniu reklam na budynkach lub ogrodzeniach w minimalnych odlegociach od innych elementw zagospodarowania przestrzeni miejskiej, tj.: a) co najmniej 20m od innych wolnostojcych nonikw reklamy; b) co najmniej 10m od znakw drogowych; c) co najmniej 3m od krawdzi jezdni; d) co najmniej 3m od pnia drzewa; 3) zakazie sytuowania reklam: a) na terenach MN w formie wolnostojcych nonikw reklamowych; b) na aurowych ogrodzeniach terenw; c) na barierkach oddzielajcych jezdnie i przystanki; d) na latarniach ulicznych; e) na urzdzeniach naziemnych infrastruktury technicznej; f) na balustradach balkonw i tarasw; g) w sposb powodujcy pogarszanie warunkw wegetacyjnych drzew lub przycinanie gazi; 4) dopuszczeniu reklam i szyldw na maych obiektach handlowych (kioskach) z nastpujcymi warunkami: a) dopuszcza si umieszczanie maksymalnie dwch pl reklamowych o cznej powierzchni nie wikszej ni 3m i nie przekraczajcej 15% powierzchni wszystkich cian kiosku; b) nie dopuszcza si reklam wystajcych poza obrys ciany; c) nie dopuszcza si umieszczania reklam na attyce kiosku lub jego dachu; d) szyldy dopuszcza si wycznie na cianach i attykach, przy czym maksymalna wysoko szyldu nie moe przekracza 50cm; e) nie dopuszcza si umieszczania szyldw na dachach; 5) dopuszczeniu rozmieszczania szyldw i tabliczek informacyjnych o powierzchni nie wikszej ni 1,0m, ktre mog by umieszczane przy wejciach do budynkw tak, by ich zewntrzne krawdzie byy oddalone od krawdzi tabliczek adresowych o co najmniej 0,5m; 6) umieszczaniu reklamy na cianie budynku jest moliwe pod warunkiem dostosowania jej formy i wielkoci do kompozycji architektonicznej caej ciany, z uwzgldnieniem funkcji budynku; 7) takim rozmieszczeniu, aby: a) odlego pomidzy reklamami wynosia co najmniej 20m w kad stron;

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 11

b) kompozycja, wielko, kolorystyka i grafika szyldw umieszczanych na elewacjach budynkw bya indywidualnie dostosowana do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku, przekroju ulicy oraz aby pozostawaa w funkcjonalnym zwizku z uytkowaniem budynku; c) szyldy byy umieszczane wycznie w obrbie kondygnacji parteru; d) wielko szyldw semaforowych, umieszczanych pod ktem do ciany budynku, nie przekraczaa wielkoci 1,5m a zakoczenia tych szyldw nie wystaway poza paszczyzn ciany wicej ni 80cm; 12. 1. Ustala si nastpujce zasady ksztatowania przestrzeni publicznej : 1) przestrzeni publiczn na obszarze planu s tereny drg publicznych, 2) na terenach stanowicych przestrze publiczn, o ktrej mowa ust. 1, obowizuje: a) nakaz stosowania w granicach jednego terenu jednakowych elementw wyposaenia powtarzalnego, takich jak: awki, latarnie, kosze na mieci, donice kwiatowe, barierki, supki itd.; b) nakaz dostosowania urzdze sucych do ruchu pieszego do potrzeb osb niepenosprawnych; c) system zapisw wg 11 dotyczcych rozmieszczenia nonikw reklam i szyldw. 13. 1. Ustala si nakaz dostosowania przestrzeni miejskich, oglnodostpnych do potrzeb osb niepenosprawnych poprzez : 1) obnienie do poziomu jezdni krawnika chodnika w rejonie skrzyowania na caej szerokoci przej dla pieszych w sposb umoliwiajcy zjazd i wjazd osobie poruszajcej si na wzku, 2) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyrniajcej si fakturze, wyczuwalnej dla osb z dysfunkcj wzroku na chodnikach przed krawnikami opuszczonymi do poziomu jezdni, 3) dostosowanie mebli ulicznych: awek, kioskw, tablic i supw informacyjnych do potrzeb osb niepenosprawnych, przy czym ich lokalizacja nie powinna kolidowa z pasami dla ruchu pieszego. Miejsca do wypoczynku (awki) naley lokalizowa przy chodnikach, obok awki naley przewidzie miejsce do zatrzymania si osoby poruszajcej si na wzku, 4) lokalizowanie maej architektury: latarni, awek, tablic, supw informacyjnych i reklamowych oraz kioskw i znakw drogowych, w sposb nie kolidujcy z ruchem pieszym i zapewniajcy przejazd dla wzka inwalidzkiego, 5) stosowanie krawnikw opuszczonych w miejscach postojowych wskazanych dla osb niepenosprawnych w liniach rozgraniczajcych ulic. 14. 1. Ustala si nastpujce zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu 1) ochrona istniejcego drzewostanu oraz zieleni, o ile nie koliduje z istniejcym lub projektowanym zagospodarowaniem terenu; 2) ksztatowanie powierzchni dziaek w sposb zabezpieczajcy ssiednie tereny i ulice przed spywem wd, 3) zakaz odprowadzania wd opadowych i roztopowych na zbocza skarp. Rozdzia 2. Ustalenia szczegowe 15. Ustalenia szczegowe sformuowano w formie kart terenw, zawierajcych ustalenia obowizujce dla nastpujcych terenw: 1. Karta terenu 1MN-10MN
Symbol terenu: 1MN,2MN,3MN,4MN,5MN,6MN,7MN,8MN,9MN,10MN 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza si usugi nieuciliwe. a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, obowizuje 2 ust 1 oraz 5 ust 1 pkt1 lit. a, b) wskanik powierzchni zabudowy maksymalnie 30%, c) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%, d) wysoko zabudowy -2 kondygnacje, w tym poddasze uytkowe, maksymalnie 10 m, e) dachy strome dwuspadowe o poaciach symetrycznych - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.1 lit. c), o kcie nachylenia 25-

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 12

40, dopuszcza si inne w typie zabudowy istniejcej, f) ustawienie budynkw w stosunku do drogi (dla budynkw mieszkalnych usytuowanych od strony drogi) zgodnie z 5 ust. 1 pkt.1 lit. g); g) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej, h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11; i) zasady stosowania ogrodze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: a) obowizuj ustalenia zawarte w 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki 1000 m, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: minimalna 18 m, a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14; c) na terenach 2MN i 10MN wyznaczono strefy zieleni z ograniczeniem zabudowy, ustala si zakaz realizacji obiektw wymagajcych pozwolenia na budow; a) fragment terenu 3MN ley w granicach stanowiska archeologicznego, obowizuje: wspdziaanie w zakresie zamierze inwestycyjnych i innych zwizanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytkw, przeprowadzenie archeologicznych bada ratunkowych na terenie objtym realizacj prac ziemnych w przypadku stwierdzenia wystpowania obiektw podlegajcych ochronie konserwatorskiej, na zasadach okrelonych przepisami dot. ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; a) teren przeznaczony pod zabudow mieszkaniow dopuszczalne poziomy haasw reguluj przepisy o ochronie rodowiska; b) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; c) fragment terenu 3MN ley w granicach stanowiska archeologicznego - wszelkie procesy budowlane i inne zwizane z pracami ziemnymi naley prowadzi w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony zabytkw, stosuje si przepisy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami; d) przez fragmenty terenw 3MN, 6MN,7MN, 8MN,9MN przebiega gazocig wysokiego cinienia 250 (PN 6,3 Mpa), fragment terenu 5MN ley w strefie ogranicze od tego gazocigu - stosuje si przepisy prawa budowlanego; na rysunku planu oznaczono przebieg gazocigu wraz z orientacyjn stref ogranicze; wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust.1 pkt 2;

7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

2. Karta terenu 11MN-49MN


Symbol terenu: 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN,24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN,32MN, 33MN, 34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN, 40MN, 41MN, 42MN, 43MN, 44MN, 45MN, 46MN, 47MN, 48MN, 49MN 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza si usugi nieuciliwe.Istniejc zabudow zagrodow uznaje si za zgodn z planem. a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, obowizuje 2 ust 1 oraz 5 ust 1 pkt1 lit. a, b) wskanik powierzchni zabudowy maksymalnie 30%, c) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%, d) wysoko zabudowy 2 kondygnacje, w tym poddasze uytkowe, maksymalnie 10m, e) dachy strome dwuspadowe o poaciach symetrycznych - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.1 lit. c), o kcie nachylenia 2540, dopuszcza si inne w typie zabudowy istniejcej, f) ustawienie budynkw w stosunku do drogi (dla budynkw mieszkalnych usytuowanych od strony drogi) zgodnie z 5 ust. 1 pkt.1 lit. g); g) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej, h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11; i) zasady stosowania ogrodze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2, j) na terenie 29MN, na terenie dziaki nr 2551/2 dopuszcza si urzdzanie placw zabaw; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki 700 m, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: minimalna 17 m, a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14; c) na terenie 14MN wyznaczono stref zieleni z ograniczeniem zabudowy, ustala si zakaz realizacji obiektw wymagajcych pozwolenia na budow; Strona 13

3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: a) fragment terenu 44MN ley w granicach stanowiska archeologicznego, obowizuje: wspdziaanie w zakresie zamierze inwestycyjnych i innych zwizanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytkw, przeprowadzenie archeologicznych bada ratunkowych na terenie objtym realizacj prac ziemnych w przypadku stwierdzenia wystpowania obiektw podlegajcych ochronie konserwatorskiej, na zasadach okrelonych przepisami dot. ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; b) fragmenty terenw 41MN, 42MN, 44MN, 45MN oraz 46MN le w granicach otoczenia obiektu wpisanego do rejestru zabytkw, obowizuj ustalenia zawarte w 7, ust. 1 pkt. 1). a) teren przeznaczony pod zabudow mieszkaniow dopuszczalne poziomy haasw reguluj przepisy o ochronie rodowiska; b) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; c) fragment terenu 44MN ley w granicach stanowiska archeologicznego - wszelkie procesy budowlane i inne zwizane z pracami ziemnymi naley prowadzi w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony zabytkw, stosuje si przepisy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami; d) przez fragmenty terenu16MN przebiega gazocig wysokiego cinienia 250 (PN 6,3 Mpa), fragmenty terenw 13MN,15MN le w jego strefie ogranicze - stosuje si przepisy prawa budowlanego; na rysunku planu oznaczono przebieg gazocigu wraz z orientacyjn stref ogranicze; e) fragmenty terenw 39MN, 48MN, 49MN le w granicach obszaru naraonego na niebezpieczestwo osuwania si mas ziemnych, obowizuj przepisy prawa ochrony rodowiska; f) fragmenty terenw 39MN,48MN le w granicach obszaru naraonego na niebezpieczestwo powodzi o prawdopodobiestwie 1% - stosuje si przepisy prawa wodnego; Nowopowstajce obiekty powinny by lokalizowane poza terenem zalewowym wody 1%. g) fragmenty terenw 39MN,48MN, 49MN le w granicach obszarw NATURA 2000: obszaru specjalnej ochrony ptakw "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadbuaska (PLH140011) - stosuje si przepisy o ochronie przyrody; h) teren 49 MN i fragment terenu 48MN znajduj si w granicach projektowanego Nadbuaskiego Parku Krajobrazowego - stosuje si przepisy o ochronie przyrody. wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust.1 pkt 2);

7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

3. Karta terenu 50ZP


Symbol terenu: 50ZP 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: Tereny zieleni parkowej; a) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%, b) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej oraz urzdzanie doj i dojazdw, cieek rowerowych i maej architektury; c) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11; d) zasady stosowania ogrodze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki: dowolna, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: dowolna; a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14;

5) zasady ochrony nie wystpuj obiekty chronione; dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw podlegajce ochronie na oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si podstawie odrbnych przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; przepisw: 7) zasady obsugi wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust.1 pkt 2); w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi obowizuj ustalenia zawarte w 10; Strona 14

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

w zakresie infrastruktury technicznej:

4. Karta terenu 51MNU-61MNU


Symbol terenu: 51MNU, 52MNU, 53MNU, 54MNU, 55MNU, 56MNU, 57MNU, 58MNU, 59MNU, 60MNU, 61MNU 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojcej,Przeznaczenie uzupeniajce: tereny zabudowy usugowej; Budynki usugowe wolnostojce lub wbudowane w bry budynku mieszkalnego.Istniejc zabudow zagrodow uznaje si za zgodn z planem; a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, obowizuje 2 ust 1 oraz 5 ust 1 pkt1 lit. a, b) wskanik powierzchni zabudowy maksymalnie 35%, c) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 40 %, d) wysoko zabudowy: 2 kondygnacje, w tym poddasze uytkowe, maksymalnie 10m, bud. usugowe 1 kondygnacja do 8 m, e) dachy strome dwuspadowe o poaciach symetrycznych - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.1 lit.c), o kcie nachylenia 2540, dopuszcza si inne w typie zabudowy istniejcej, f) ustawienie budynkw w stosunku do ulicy - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.1 lit. g) , g) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej, h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11,i) zasady stosowania ogrodze zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6; b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki budowlanej 1000 m, dla terenw 55MNU - 58MNU 800m; c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: minimalna 18 m; a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14; c) na terenie 52MNU wyznaczono stref zieleni z ograniczeniem zabudowy, ustala si zakaz realizacji obiektw wymagajcych pozwolenia na budow; nie wystpuj obiekty chronione;

3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: 7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) teren przeznaczony pod zabudow mieszkaniow dopuszczalne poziomy haasw reguluj przepisy o ochronie rodowiska; b) tereny le w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; c) przez fragment terenu 54MNU przebiega gazocig wysokiego cinienia 250 (PN 6,3 Mpa) - stosuje si przepisy prawa budowlanego; na rysunku planu oznaczono przebieg gazocigu wraz z orientacyjn stref ogranicze; wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust. 1 pkt 2);

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

5. Karta terenu 62MW-65MW


Symbol terenu: 62MW,63MW,64MW,65MW 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, obowizuje 2 ust 1 oraz 5 ust 1 pkt1 lit. a, b) wskanik powierzchni zabudowy maksymalnie 50%, c) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 30%, d) wysoko zabudowy 4 kondygnacje, maksymalnie 14 m, e) nachylenie dachu - dowolne, f) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej, g) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11, h) zasady stosowania ogrodze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6;

3) zasady scalania

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 15

i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: 7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki 1500 m, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: minimalna 18 m, a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14;

nie wystpuj obiekty chronione;

a) teren przeznaczony pod zabudow mieszkaniow dopuszczalne poziomy haasw reguluj przepisy o ochronie rodowiska, b) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust.1 pkt 2);

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

6. Karta terenu 66MWU-68MWU


Symbol terenu: 66MWU,67MWU,68MWU 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usugami. a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, obowizuje 2 ust 1 oraz 5 ust 1 pkt1 lit. a, b) wskanik powierzchni zabudowy maksymalnie 40%, c) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%, d) wysoko zabudowy 4 kondygnacje, maksymalnie 14 m, e) nachylenie dachu - dowolne, f) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej, g) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11, h) zasady stosowania ogrodze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6; b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki 1500 m, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: minimalna 18 m, a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14;

3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: 7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi

nie wystpuj obiekty chronione;

a) teren przeznaczony pod zabudow mieszkaniow dopuszczalne poziomy haasw reguluj przepisy o ochronie rodowiska, b) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust.1 pkt 2);

obowizuj ustalenia zawarte w 10; Strona 16

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

w zakresie infrastruktury technicznej:

7. Karta terenu 69UM-82UM


Symbol terenu: 69UM, 70UM,71UM, 72UM, 73UM, 74UM, 75UM, 76UM, 77UM, 78UM, 79UM, 80UM, 81UM, 82 UM 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: Tereny zabudowy usugowo-mieszkaniowej a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, obowizuje 2 ust 1 oraz 5 ust 1 pkt1 lit. a, b) wskanik powierzchni zabudowy maksymalnie 40%, c) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 35%, d) wysoko zabudowy 2 kondygnacje, maksymalnie 10 m, e) dachy strome dwuspadowe o poaciach symetrycznych, o kcie nachylenia 25-40, dopuszcza si inne w typie zabudowy istniejcej, f) ustawienie budynkw w stosunku do ulicy - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.1 lit. g) ; g) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej; h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11; i) zasady stosowania ogrodze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6; b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki budowlanej 1000 m, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: minimalna 18 m, a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia naley skablowa; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14; c) na terenach 75UM i 76UM wyznaczono strefy zieleni z ograniczeniem zabudowy, ustala si zakaz realizacji obiektw wymagajcych pozwolenia na budow; fragment terenu 76UM ley w granicach stanowisk archeologicznych, obowizuje: wspdziaanie w zakresie zamierze inwestycyjnych i innych zwizanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytkw, przeprowadzenie archeologicznych bada ratunkowych na terenie objtym realizacj prac ziemnych w przypadku stwierdzenia wystpowania obiektw podlegajcych ochronie konserwatorskiej, na zasadach okrelonych przepisami dot. ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; a) fragment terenu 76UM ley w granicach stanowisk archeologicznych - wszelkie procesy budowlane i inne zwizane z pracami ziemnymi naley prowadzi w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony zabytkw, stosuje si przepisy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami; b) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, c) przez fragmenty terenw 75UM, 76UM przebiega gazocig wysokiego cinienia 250 (PN 6,3 Mpa), fragment terenu 77MN ley w strefie ogranicze od tego gazocigu - stosuje si przepisy prawa budowlanego; na rysunku planu oznaczono przebieg gazocigu wraz ze stref ogranicze; a) wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust. 1 pkt 2);

3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw:

7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

8. Karta terenu 83U-86U


Symbol terenu: 83U,84U,85U,86U 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: Tereny zabudowy usugowej; a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, obowizuje 2 ust 1, b) wskanik powierzchni zabudowy maksymalnie 40%, c) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 35%, d) wysoko zabudowy: 2 kondygnacje, w tym poddasze uytkowe, maksymalnie 10 m, e) dachy strome dwuspadowe o poaciach symetrycznych - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.1 lit.c), o kcie nachylenia 2540, dopuszcza si inne w typie zabudowy istniejcej; f) ustawienie budynkw w stosunku do ulicy - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.1 lit. g) ; g) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej; h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11; Strona 17

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

i) zasady stosowania ogrodze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; j) istniejc zabudow mieszkaniow na terenie 83U uznaje si za zgodn z planem; 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) obowizuj ustalenia zawarte w 6; b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki budowlanej 1500 m, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: minimalna 20 m; a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14;

nie wystpuj obiekty chronione;

6) tereny lub obiekty cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz podlegajce w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa ochronie na wodnego oraz akty prawa miejscowego, podstawie odrbnych przepisw: 7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej: wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust. 1 pkt 2);

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

9. Karta terenu 87MN, 88MN


Symbol terenu: 87MN, 88MN 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza si usugi nieuciliwe. a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, obowizuje 2 ust 1 oraz 5 ust 1 pkt1 lit. a, b) wskanik powierzchni zabudowy maksymalnie 30%, c) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%, d) wysoko zabudowy: 3 kondygnacje, maksymalnie 15 m, e) dachy strome dwuspadowe o poaciach symetrycznych - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.1 lit.c), o kcie nachylenia 2540, dopuszcza si inne w typie zabudowy istniejcej; f) ustawienie budynkw w stosunku do ulicy - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.1 lit. g) ; g) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej; h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11; i) zasady stosowania ogrodze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6; b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki budowlanej 1000 m, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: minimalna 18 m; a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14; c) na terenie oznaczono alej jesionow do zachowania, obowizuje zakaz wycinki drzew poza zabiegami sanitarnymi; a) fragment terenu 87MN ley w granicach stanowiska archeologicznego, obowizuje: wspdziaanie w zakresie zamierze inwestycyjnych i innych zwizanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytkw, przeprowadzenie archeologicznych bada ratunkowych na terenie objtym realizacj prac ziemnych w przypadku stwierdzenia wystpowania obiektw podlegajcych ochronie konserwatorskiej, na zasadach okrelonych przepisami dot. ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; b) teren 88MN oraz cz terenu 87MN le w granicach otoczenia obiektu wpisanego do rejestru zabytkw, obowizuj ustalenia zawarte w 7, ust. 1 pkt. 1), c) teren przeznaczony pod zabudow mieszkaniow dopuszczalne poziomy haasw reguluj przepisy o ochronie rodowiska;

3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej:

6) tereny lub obiekty a) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw podlegajce oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany Strona 18

ochronie na podstawie odrbnych przepisw: 7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, b) fragment terenu 87MN ley w granicach stanowiska archeologicznego - wszelkie procesy budowlane i inne zwizane z pracami ziemnymi naley prowadzi w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony zabytkw, stosuje si przepisy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami; wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust. 1 pkt 2;

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

10. Karta terenu 89UO


Symbol terenu: 89U0 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: Tereny usug owiaty. a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, obowizuje 2 ust 1, b) wskanik powierzchni zabudowy maksymalnie 40%, c) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 40%, d) wysoko zabudowy maksymalnie 12 m, dla hali sportowej maksymalnie 18m, e) dachy dowolne, f) ustawienie budynkw w stosunku do drogi zgodnie z 5 ust. 1 pkt.1 lit. g); g) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej, h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11; i) zasady stosowania ogrodze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6, b) podziay nieruchomoci wzdu linii rozgraniczajcych teren; a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14;

3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej:

nie wystpuj obiekty chronione;

6) tereny lub obiekty cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz podlegajce w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa ochronie na wodnego oraz akty prawa miejscowego, podstawie odrbnych przepisw: 7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej: wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust.1 pkt 2;

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

11. Karta terenu 90PU,91PU


Symbol terenu: 90PU,91PU 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowani Tereny zabudowy przemysowo-usugowej a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 2 ust 1, b) wskanik powierzchni zabudowy maksymalnie 60%, c) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 30%, d) wysoko zabudowy maksymalnie 15 m, Strona 19

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

a terenu:

e) dachy dowolne, f) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej; g) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11; h) zasady stosowania ogrodze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki budowlanej 2000 m, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: minimalna 20m a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14;

3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: 7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

nie wystpuj obiekty chronione;

tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego,

wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust.1 pkt 2;

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

12. Karta terenu 92US,93US


Symbol terenu: 92US,93US 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: Tereny usug sportu i rekreacji; Dopuszcza si usugi zwizane z obsug korzystajcych z usug sportu i rekreacji a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, obowizuje 2 ust 1, b) wskanik powierzchni zabudowy maksymalnie 25%, c) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 60 %, d) wysoko zabudowy maksymalnie 8m; e) nachylenie dachu dowolne, f) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej; g) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11; h) zasady stosowania ogrodze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki dowolna, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: dowolna; a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14;

3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych

teren 92US znajduje si w granicach otoczenia o promieniu 200m wok zespou paacowo parkowego wpisanego do rejestru zabytkw i oznaczonego na rysunku planu: obowizuje uzgodnienie z waciwym wojewdzkim konserwatorem zabytkw projektw budowlanych nowych obiektw oraz rozbudowy, przebudowy, remontw i rozbirki obiektw istniejcych, uzupenie zabudowy, maych form architektonicznych, urzdzania i rewaloryzacji zieleni, elementw reklam wizualnej; a) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, b) fragment terenu 93US ley w granicach obszaru naraonego na niebezpieczestwo powodzi o prawdopodobiestwie 1%, stosuje si przepisy prawa wodnego, Strona 20

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

przepisw:

c) fragmenty terenw 92US, 93US znajduj si w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony ptakw "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001) oraz w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadbuaska (PLH140011) - stosuje si przepisy o ochronie przyrody, d) teren 92US znajduje si w granicach otoczenia o promieniu 200m wok zespou paacowo parkowego wpisanego do rejestru zabytkw (decyzja o wpisie z dnia 19.05.1956r., obecny numer rejestru A-378): procesy budowlane naley prowadzi z uwzgldnieniem przepisw odrbnych z zakresu ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; e) Fragment teren 92 US i teren 93US znajduje si w granicach projektowanego Nadbuaskiego Parku Krajobrazowego - stosuje si przepisy o ochronie przyrody. wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust.1 pkt 2);

7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

13. Karta terenu 94ZP


Symbol terenu: 94 ZP 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urzdzonej; Przeznaczenie uzupeniajce: tereny usug sportu i rekreacji, terenu usug turystyki; a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, obowizuje 2 ust 1, b) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%, c) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej, d) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11; e) zasady stosowania ogr odze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki: zgodnie szeroko przepisami odrbnymi z zakresu ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: zgodnie z przepisami z zakresu ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14;

4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw:

teren 94ZP stanowi zesp paacowo parkowy wpisany do rejestru zabytkw i oznaczonego na rysunku planu: obowizuje uzgodnienie z waciwym wojewdzkim konserwatorem zabytkw projektw budowlanych nowych obiektw oraz rozbudowy, przebudowy, remontw i rozbirki obiektw istniejcych, uzupenie zabudowy, maych form architektonicznych, urzdzania i rewaloryzacji zieleni, elementw reklam wizualnej;

a) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, b) fragment terenu ley w granicach obszaru naraonego na niebezpieczestwo powodzi o prawdopodobiestwie 1%, stosuje si przepisy prawa wodnego, c) fragmenty terenw 94ZP znajduje si w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony ptakw "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001) oraz w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadbuaska (PLH140011) - stosuje si przepisy o ochronie przyrody, d) teren 94ZP stanowi zesp paacowo parkowy wpisany do rejestru zabytkw (decyzja o wpisie z dnia 19.05.1956r., obecny numer rejestru A-378): procesy budowlane naley prowadzi z uwzgldnieniem przepisw odrbnych z zakresu ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; e) fragment terenu 94 ZP znajduje si w granicach projektowanego Nadbuaskiego Parku Krajobrazowego stosuje si przepisy o ochronie przyrody. wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust.1 pkt 2);

7) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 21

14. Karta terenu 95ZP, 96ZP


Symbol terenu: 95ZP, 96ZP 1) przeznaczenie terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urzdzonej;

2) zasady a) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%, ksztatowania b) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej; zabudowy i zagospodarowania terenu: 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: 7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej: a) obowizuj ustalenia zawarte w 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki: dowolna, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: dowolna; a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14;

nie wystpuj obiekty chronione;

a) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, b) fragmenty terenw le w strefie ogranicze od gazocigu - stosuje si przepisy prawa budowlanego; na rysunku planu oznaczono przebieg gazocigu wraz z orientacyjn stref ogranicze; dojazd od drogi 57KDD

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

15. Karta terenu 97ZP, 98ZP


Symbol terenu: 97ZP, 98ZP 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: Tereny zieleni urzdzonej; a) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%, nie dotyczy w przypadku realizacji boisk sportowych, b) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej oraz urzdzanie doj i dojazdw, cieek rowerowych i maej architektury, place zabaw i skwery, c) dachy dowolne, d) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej, e) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11; f) zasady stosowania ogrodze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki: dowolna, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: dowolna; a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14;

3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz

nie wystpuj obiekty chronione;

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 22

dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: 7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej: a) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, b) przez teren 98ZP przebiega gazocig wysokiego cinienia 250 (PN 6,3 Mpa) - stosuje si przepisy prawa budowlanego; na rysunku planu oznaczono przebieg gazocigu wraz z orientacyjn stref ogranicze; wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust.1 pkt 2);

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

16. Karta terenu 99US,ZN


Symbol terenu: 99US,ZN 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: Przeznaczenie podstawowe: tereny usug sportu i rekreacji, dopuszcza si sportowe obiekty terenowe wraz z niezbdnymi obiektami zaplecza typu wiaty, szatnie; Przeznaczenie uzupeniajce: tereny zieleni nieurzdzonej. a) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%, b) wysoko obiektw budowlanych maksymalnie 5m, c) dachy dowolne, d) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki: dowolna, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: dowolna; nie wystpuj obiekty chronione;

nie wystpuj obiekty chronione;

a) teren 99US,ZN znajduje si w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadbuaska (PLH140011) oraz w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony ptakw "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001)- stosuje si przepisy o ochronie przyrody, b) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, c) fragment terenu 99US,ZN ley w granicach obszaru naraonego na niebezpieczestwo powodzi o prawdopodobiestwie 1%, stosuje si przepisy prawa wodnego; d) teren 99US,ZN znajduje si w granicach projektowanego Nadbuaskiego Parku Krajobrazowego - stosuje si przepisy o ochronie przyrody. dojazd od drogi 60KDD;

7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

17. Karta terenu 100ZN


Symbol terenu: 100ZN 1) przeznaczenie Tereny zieleni nieurzdzonej. Strona 23

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

terenu: 2) zasady a) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%, ksztatowania b) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej, zabudowy c) istniejc zabudow uznaje si za zgodn z planem, bez moliwoci rozbudowy lub nadbudowy; i zagospodarowani a terenu: 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: a) obowizuj ustalenia zawarte w 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki: dowolna, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: dowolna; nie wystpuj obiekty chronione;

nie wystpuj obiekty chronione;

a) teren 100ZN znajduje si w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadbuaska (PLH140011) oraz w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony ptakw "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001)- stosuje si przepisy o ochronie przyrody, b) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, c) fragment terenu 100ZN ley w granicach obszaru naraonego na niebezpieczestwo powodzi o prawdopodobiestwie 1%, stosuje si przepisy prawa wodnego, d) fragment terenu ley w granicach obszaru naraonego na niebezpieczestwo osuwania si mas ziemnych, obowizuj przepisy prawa ochrony rodowiska; e) teren 100 ZN znajduje si w granicach projektowanego Nadbuaskiego Parku Krajobrazowego - stosuje si przepisy o ochronie przyrody. dojazd od drg dojazdowych lub cigw pieszo-jezdnych;

7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

18. Karta terenu 101ZZ


Symbol terenu: 101ZZ 1) przeznaczenie terenu: Tereny zalewowe rz. Bug

2) zasady zakaz zabudowy; istniejc zabudow uznaje si za zgodn z planem; ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: dopuszcza si podziay nieruchomoci wzdu linii rozgraniczajcych tereny oraz podziay wzdu linii brzegowej w przypadku jej zmiany; nie wystpuj obiekty chronione;

nie wystpuj obiekty chronione;

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 24

6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw:

a) tereny znajduj si w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadbuaska (PLH140011) oraz w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony ptakw "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001)- stosuje si przepisy o ochronie przyrody, b) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, c) fragment terenu ley w granicach obszaru naraonego na niebezpieczestwo osuwania si mas ziemnych, obowizuj przepisy prawa ochrony rodowiska; d) teren 101 ZZ- znajduje si w granicach projektowanego Nadbuaskiego Parku Krajobrazowego) - stosuje si przepisy o ochronie przyrody. dojazd od istniejcych drg polnych i lenych,

7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

nie ustala si;

19. Karta terenu 102ZL


Symbol terenu: 102ZL 1) przeznaczenie terenu: Tereny lasw

2) zasady dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej, za wyjtkiem obiektw wymagajcych ksztatowania zmiany przeznaczenie gruntw lenych na cele nierolnicze i nielene; zabudowy i zagospodarowani a terenu: 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: a) obowizuj ustalenia zawarte w 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki: dowolna, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: dowolna; nie wystpuj obiekty chronione;

nie wystpuj obiekty chronione;

a) teren znajduje si w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadbuaska (PLH140011) oraz w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony ptakw "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001)- stosuje si przepisy o ochronie przyrody,b) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, b) teren znajduje si w granicach obszaru naraonego na niebezpieczestwo powodzi o prawdopodobiestwie 1% stosuje si przepisy prawa wodnego; c) teren 102 ZL znajduje si w granicach projektowanego Nadbuaskiego Parku Krajobrazowego - stosuje si przepisy o ochronie przyrody. dojazd od istniejcych drg polnych lub lenych;

7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

20. Karta terenu 103R


Symbol terenu: 103R 1) przeznaczenie Tereny rolnicze.

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 25

terenu: 2) zasady dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej; ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: obowizuj ustalenia zawarte w 6,

nie wystpuj obiekty chronione;

na fragmentach terenu znajduj si stanowiska archeologiczne, obowizuje: wspdziaanie w zakresie zamierze inwestycyjnych i innych zwizanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytkw, przeprowadzenie archeologicznych bada ratunkowych na terenie objtym realizacj prac ziemnych w przypadku stwierdzenia wystpowania obiektw podlegajcych ochronie konserwatorskiej, na zasadach okrelonych przepisami dot. ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; a) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, b) fragmenty terenu le w granicach stanowisk archeologicznych - wszelkie procesy budowlane i inne zwizane z pracami ziemnymi naley prowadzi w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony zabytkw, stosuje si przepisy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami, c) przez teren przebiega gazocig wysokiego cinienia 250 (PN 6,3 Mpa) - stosuje si przepisy prawa budowlanego; na rysunku planu oznaczono przebieg gazocigu wraz z orientacyjn stref ogranicze; dojazd od drg zbiorczych, drg wewntrznych lub od istniejcych drg polnych;

7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

21. Karta terenu 104K


Symbol terenu: 104K 1) przeznaczenie terenu: Tereny infrastruktury technicznej kanalizacja (oczyszczalnia ciekw).

2) zasady dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej; ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie a) obowizuj ustalenia zawarte w 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki 2000 m, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: minimalna 20 m, nie wystpuj obiekty chronione;

fragment terenu ley w granicach stanowiska archeologicznego, obowizuje: wspdziaanie w zakresie zamierze inwestycyjnych i innych zwizanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytkw, przeprowadzenie archeologicznych bada ratunkowych na terenie objtym realizacj prac ziemnych w przypadku stwierdzenia wystpowania obiektw podlegajcych ochronie konserwatorskiej, na zasadach okrelonych przepisami dot. ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; a) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, b) fragment terenu ley w granicach stanowiska archeologicznego - wszelkie procesy budowlane i inne zwizane Strona 26

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

odrbnych przepisw: 7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

z pracami ziemnymi naley prowadzi w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony zabytkw, stosuje si przepisy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami; dojazd od drogi zbiorczej 13KDZ;

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

22. Karta terenu 105G


Symbol terenu: 105G 1) przeznaczenie terenu: Tereny infrastruktury technicznej gazownictwo (stacja redukcyjno-pomiarowa). 2) zasady ksztatowania zabudowy dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej; i zagospodarowania terenu: 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: 7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej: zakaz podziaw; nie wystpuj obiekty chronione;

nie wystpuj obiekty chronione;

cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; dojazd od drogi cigu pieszo-jezdnego 66KDX; obowizuj ustalenia zawarte w 10;

23. Karta terenu 106ZP,107ZP


Symbol terenu: 106ZP,107ZP 1) przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urzdzonej; 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%, nie dotyczy w przypadku realizacji boisk sportowych, b) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej oraz urzdzanie doj i dojazdw, cieek rowerowych i maej architektury, c) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11; d) zasady stosowania ogrodze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki: dowolna, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: dowolna;

3) zasady scalania i podziau nieruchomoci:

4) zasady ochrony a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; rodowiska, przyrody b) obowizuj ustalenia zawarte w 14; i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony nie wystpuj obiekty chronione; dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw podlegajce ochronie oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy na podstawie prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; odrbnych przepisw: 7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust.1 pkt 2);

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 27

8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej:

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

24. Karta terenu 108UM, 109UM


Symbol terenu: 108UM, 109UM 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowani a terenu: Tereny zabudowy usugowo-mieszkaniowej a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, obowizuje 2 ust 1, b) wskanik powierzchni zabudowy maksymalnie 40%, c) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 35%, d) wysoko zabudowy 2 kondygnacje, maksymalnie 10 m, e) dachy strome dwuspadowe o poaciach symetrycznych, zgodnie z 5 ust. 1 pkt.1 lit. c), o kcie nachylenia 25400, dopuszcza si inne w typie zabudowy istniejcej, f) ustawienie budynkw w stosunku do ulicy - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.1 lit. g) ; g) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej; h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11; i) zasady stosowania ogrodze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6; b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki budowlanej 1000 m, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: minimalna 20 m, a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia naley skablowa; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14;;

3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej:

nie wystpuj obiekty chronione;

6) tereny lub obiekty cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz podlegajce w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa ochronie na wodnego oraz akty prawa miejscowego; podstawie odrbnych przepisw: 7) zasady obsugi w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej: a) wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust. 1 pkt 2);

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

25. Karta terenu 110ZP-116ZP


Symbol terenu: 110ZP,111ZP,112ZP,113ZP,114ZP,115ZP,116ZP 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu Tereny zieleni parkowej; a) wskanik powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%, b) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej oraz urzdzanie doj i dojazdw, cieek rowerowych i maej architektury, c) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowizuj ustalenia zawarte w 11; d) zasady stosowania ogrodze - zgodnie z 5 ust. 1 pkt.2; a) obowizuj ustalenia zawarte w 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki budowlanej 20 m, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: minimalna 10 m, a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i redniego napicia ukada doziemnie; b) obowizuj ustalenia zawarte w 14;

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 28

kulturowego: 5) zasady ochrony nie wystpuj obiekty chronione; dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw podlegajce ochronie na oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si podstawie odrbnych przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; przepisw: 7) zasady obsugi wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 9 ust.1 pkt 2); w zakresie komunikacji: 8) zasady obsugi obowizuj ustalenia zawarte w 10; w zakresie infrastruktury technicznej:

26. Karta terenu 01KDG


Symbol terenu: 01KDG 1) przeznaczenie terenu: Droga klasy gwnej; a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, cieka rowerowa dwukierunkowa przynajmniej jednostronnie o szer. min. 2,5 m, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2m, b) szeroko w liniach rozgraniczajcych zgodnie z rysunkiem planu: od 27m, c) dopuszcza si urzdzanie bezkolizyjnych przej pieszych (w formie tunelu podziemnego lub kadki);

2) wymagania wynikajce obowizuj ustalenia zawarte w 12; z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: podziay nieruchomoci wzdu linii rozgraniczajcych tereny;

nie wystpuj obiekty chronione;

5) zasady ochrony na terenie znajduje si obiekt maej architektury (kapliczka): ustala si ochron i obowizek zachowania dziedzictwa z dopuszczeniem przeniesienia w przypadku kolizji z realizacj ustale planu; kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw podlegajce ochronie na oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy podstawie odrbnych prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; przepisw: 7) zasady modernizacji, obowizuj ustalenia zawarte w 9 ust. 1 pkt 1; budowy i rozbudowy systemw komunikacji: 8) zasady modernizacji, obowizuj ustalenia zawarte w 10; budowy i rozbudowy systemw infrastruktury technicznej:

27. Karta terenu 2KDZ,3KDZ,4KDZ


Symbol terenu: 2KDZ,3KDZ,4KDZ 1) przeznaczenie terenu: Droga zbiorcza. a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, cieka rowerowa dwukierunkowa przynajmniej jednostronnie o szer. min. 2,5 m, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2m, b) szeroko w liniach rozgraniczajcych zgodnie z rysunkiem planu min. 20m; obowizuj ustalenia zawarte w 12;

2) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 29

publicznych: 3) zasady scalania podziay nieruchomoci wzdu linii rozgraniczajcych teren drogi; i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony nie wystpuj obiekty chronione; rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony na terenie 2KDZ znajduje si obiekt maej architektury (kapliczka): ustala si ochron i obowizek zachowania dziedzictwa z dopuszczeniem przeniesienia w przypadku kolizji z realizacj ustale planu; kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: 7) zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemw komunikacji: 8) zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemw infrastruktury technicznej: a) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; b) fragment terenu 2KDZ znajduje si w granicach otoczenia o promieniu 200m wok zespou paacowo parkowego wpisanego do rejestru zabytkw (decyzja o wpisie z dnia 19.05.1956r., obecny numer rejestru A-378): procesy budowlane naley prowadzi z uwzgldnieniem przepisw odrbnych z zakresu ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; obowizuj ustalenia zawarte w 9 ust. 1 pkt 1;

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

28. Karta terenu 5KDL-26KDL


Symbol terenu: 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL, 9KDL, 10 KDL, 11KDL, 12KDL, 13KDL, 14KDL, 15KDL, 16KDL, 17KDL, 18KDL, 19KDL, 20KDL, 21KDL, 22KDL, 23KDL, 24KDL, 25KDL, 26KDL 1) przeznaczenie terenu: Droga lokalna, kategoria drogi: gminna. a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2m, b) szeroko w liniach rozgraniczajcych zgodnie z rysunkiem planu: min. 12m; nie dotyczy terenu 14KDL, ktry stanowi poszerzenie istniejcej drogi; obowizuj ustalenia zawarte w 12;

2) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych:

3) zasady scalania podziay nieruchomoci wzdu linii rozgraniczajcych teren drogi; i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony nie wystpuj obiekty chronione; rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony na terenie 13KDL oraz 20KDL znajduj si obiekty maej architektury (kapliczki): ustala si ochron i obowizek dziedzictwa zachowania z dopuszczeniem przeniesienia w przypadku kolizji z realizacj ustale planu; kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 30

wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: a) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, b) przez fragmenty terenw 5KDL,6KDL,7KDL,13KDL, 14KDL, przebiega gazocig wysokiego cinienia 250 (PN 6,3 Mpa) - stosuje si przepisy prawa budowlanego; na rysunku planu oznaczono przebieg gazocigu wraz ze stref ogranicze, c) fragmenty terenw 19KDL, 21KDL, 22KDL, 23KDL znajduj si w granicach otoczenia o promieniu 200m wok zespou paacowo parkowego wpisanego do rejestru zabytkw (decyzja o wpisie z dnia 19.05.1956r., obecny numer rejestru A-378): procesy budowlane naley prowadzi z uwzgldnieniem przepisw odrbnych z zakresu ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; d) fragment terenu 23KDL ley w granicach stanowiska archeologicznego - wszelkie procesy budowlane i inne zwizane z pracami ziemnymi naley prowadzi w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony zabytkw, stosuje si przepisy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami; obowizuj ustalenia zawarte w 9 ust. 1 pkt 1;

7) zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemw komunikacji: 8) zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemw infrastruktury technicznej:

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

29. Karta terenu 27KDD-65KDD


Symbol terenu: 27KDD, 28KDD, 29KDD, 30KDD, 31KDD, 32KDD, 33KDD, 34KDD, 35KDD, 36KDD, 37KDD, 38KDD, 39KDD, 40KDD, 41KDD, 42KDD, 43KDD, 44KDD, 45KDD, 46KDD, 47KDD, 48KDD, 49KDD, 50KDD, 51KDD, 52KDD, 53KDD, 54KDD, 55KDD, 56KDD, 57KDD, 58KDD, 59KDD, 60KDD, 61KDD, 62KDD, 63KDD, 64KDD, 65KDD 1) przeznaczenie terenu: 2) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: Droga dojazdowa, kategoria drogi: gminna. a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2m, b) szeroko w liniach rozgraniczajcych zgodnie z rysunkiem planu: min. 10m; obowizuj ustalenia zawarte w 12;

3) zasady scalania podziay nieruchomoci wzdu linii rozgraniczajcych teren drogi; i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony nie wystpuj obiekty chronione; rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony nie wystpuj obiekty chronione; dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: a) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, b) przez fragment terenu 30KDD przebiega gazocig wysokiego cinienia 250 (PN 6,3 Mpa) - stosuje si przepisy prawa budowlanego; na rysunku planu oznaczono przebieg gazocigu wraz ze stref ogranicze; c) fragmenty terenw 62KDD,64KDD znajduj si w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony ptakw "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001) w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadbuaska (PLH140011) - stosuje si przepisy o ochronie przyrody, Strona 31

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

d) fragmenty terenw 62KDD,64KDD le w granicach obszaru naraonego na niebezpieczestwo powodzi o prawdopodobiestwie 1%, stosuje si przepisy prawa wodnego, e) fragment terenu 64KDD ley w granicach obszaru naraonego na niebezpieczestwo osuwania si mas ziemnych, obowizuj przepisy prawa ochrony rodowiska; 7) zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemw komunikacji: 8) zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemw infrastruktury technicznej: obowizuj ustalenia zawarte w 9 ust. 1 pkt 1;

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

30. Karta terenu 66KDX-68KDX


Symbol terenu: 66KDX,67KDX,68KDX 1) przeznaczenie terenu: 2) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: Cig pieszo-jezdny, szeroko w liniach rozgraniczajcych zgodnie z rysunkiem planu; obowizuj ustalenia zawarte w 12;

3) zasady scalania podziay nieruchomoci wzdu linii rozgraniczajcych teren drogi; i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony nie wystpuj obiekty chronione; rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony nie wystpuj obiekty chronione; dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: a) fragment terenu 68KDX znajduje si w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony ptakw "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001) oraz w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadbuaska (PLH140011) - stosuje si przepisy o ochronie przyrody, b) cz terenu 68KDX ley w granicach obszaru naraonego na niebezpieczestwo powodzi o prawdopodobiestwie 1%, stosuje si przepisy prawa wodnego, c) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, d) w ssiedztwie terenu 66KDX przebiega gazocig wysokiego cinienia 250 (PN 6,3 Mpa) wraz ze stref ogranicze, fragment terenu 66KDX ley w tej strefie - stosuje si przepisy prawa budowlanego; obowizuj ustalenia zawarte w 9 ust. 1 pkt 1;

7) zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemw komunikacji: 8) zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemw

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 32

infrastruktury technicznej:

31. Karta terenu 69KDW-74KDW


Symbol terenu: 69KDW,70KDW,71KDW,72KDW,73KDW,74KDW 1) przeznaczenie terenu: 2) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: 7) zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemw komunikacji: 8) zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemw infrastruktury technicznej: Droga wewntrzna. a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2m, b) szeroko w liniach rozgraniczajcych zgodnie z rysunkiem planu: min. 10m; obowizuj ustalenia zawarte w 12;

podziay nieruchomoci wzdu linii rozgraniczajcych teren drogi;

nie wystpuj obiekty chronione;

nie wystpuj obiekty chronione;

a) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, b) przez fragmenty terenw 70KDW,72KDW przebiega gazocig wysokiego cinienia 250 (PN 6,3 Mpa) wraz ze stref ogranicze - stosuje si przepisy prawa budowlanego; na rysunku planu oznaczono przebieg gazocigu wraz ze stref ogranicze; obowizuj ustalenia zawarte w 9 ust. 1 pkt 1;

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

32. Karta terenu 75KDD-82KDD


Symbol terenu: 75KDD,76KDD,77KDD,78KDD,79KDD,80KDD,81KDD,82KDD 1) przeznaczenie terenu: 2) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: 3) zasady scalania i podziau Droga dojazdowa. a) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2m, b) szeroko w liniach rozgraniczajcych zgodnie z rysunkiem planu: min. 10m; obowizuj ustalenia zawarte w 12;

podziay nieruchomoci wzdu linii rozgraniczajcych teren drogi;

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 33

nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie wystpuj obiekty chronione;

5) zasady ochrony nie wystpuj obiekty chronione; dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: 7) zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemw komunikacji: 8) zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemw infrastruktury technicznej: a) fragment terenu 75KDD znajduje si w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony ptakw "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001) oraz w granicach obszaru NATURA 2000 specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadbuaska (PLH140011) - stosuje si przepisy o ochronie przyrody, b) cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; obowizuj ustalenia zawarte w 9 ust. 1 pkt 1;

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

33. Karta terenu 83KDL


Symbol terenu: 83KDL 1) przeznaczenie terenu: 2) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: 3) zasady scalania i podziau nieruchomoci: 4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 6) tereny lub obiekty podlegajce ochronie na podstawie odrbnych przepisw: 7) zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemw komunikacji: 8) zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemw infrastruktury technicznej: Droga lokalna, kategoria drogi: gminna. teren stanowi poszerzenie istniejcej drogi lokalnej; obowizuj ustalenia zawarte w 12;

podziay nieruchomoci wzdu linii rozgraniczajcych teren drogi; nie wystpuj obiekty chronione;

nie wystpuj obiekty chronione;

cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; obowizuj ustalenia zawarte w 9 ust. 1 pkt 1;

obowizuj ustalenia zawarte w 10;

16. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si stawk procentow suc naliczaniu opaty od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 25% dla terenw MN, MNU oraz MW oraz 30% dla terenw U, UT, US, UM, PU; dla pozostaych terenw 0%.

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 34

Rozdzia 3. Ustalenia kocowe 17. W granicach ustalonych niniejszym planem traci moc uchwaa Nr XIX/18/2000 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa. 18. Wykonanie niniejszej uchway powierza si Burmistrzowi Wyszkowa. 19. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczcy Rady Jzef Biernacki

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik1.jpg Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 35

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2011 r. Rozstrzygnicie w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy 1. Przez budow urzdze infrastruktury technicznej rozumie si zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z pn. zm.) budow drogi oraz wybudowanie pod ziemi, na ziemi albo nad ziemi przewodw lub urzdze wodocigowych, kanalizacyjnych, ciepowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. 2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkacw, w tym m.in. sprawy gminnych drg, ulic, mostw, placw oraz sprawy wodocigw i zaopatrzenia w wod, kanalizacji, zaopatrzenia w energi elektryczn i ciepln oraz gaz stanowi, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.), zadania wasne gminy. 3. Sposb realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie planowania, wykonania i eksploatacji, okrelaj obowizujce przepisy szczeglne, w tym: 1) art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 z pn. zm.) okrela, i do zada wasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energi elektryczn, ciepo i paliwa gazowe naley: - planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepo, energi elektryczn i paliwa gazowe na obszarze gminy, - planowanie owietlenia miejsc publicznych i drg znajdujcych si na terenie gminy, - finansowanie owietlenia ulic, placw i drg, znajdujcych si na terenie gminy, natomiast przedsibiorstwa energetyczne zajmujce si przesyaniem i dystrybucj energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepa s obowizane zapewnia realizacj i finansowanie budowy i rozbudowy sieci; 2) art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pn. zm.) okrela, i zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw jest zadaniem wasnym gminy. 4. 1. Finansowanie inwestycji, o ktrych mowa w 2 podlega przepisom szczeglnym, w tym m.in.: ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pn. zm.), ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamwie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pn. zm.). 2. Wydatki inwestycyjne finansowane z budetu gminy (w tym inwestycje, ktrych okres realizacji przekracza jeden rok budetowy) ujmowane s w uchwale budetowej Rady Miejskiej w Wyszkowie. 3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowane bd zgodnie z obowizujcymi przepisami i zawartymi umowami, z budetu gminy i ze rde zewntrznych, tj. m.in.: ze rodkw wasnych przedsibiorstw wodocigowo-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych i telekomunikacyjnych, kredytw i poyczek, funduszy unijnych i innych.

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 1

Przewodniczcy Rady Jzef Biernacki

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik3.doc Rozstrzygnicie w sprawie uwag

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Uzasadnienie do Uchway Nr LVII/34/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31.03.2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszkw dla miejscowoci Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul. Serockiej w Wyszkowie. 1. Prace dotyczce miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszkw dla miejscowoci Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul. Serockiej w Wyszkowie prowadzone byy w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z pn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz. 1227). 2. Przedmiotowa uchwaa jest konsekwencj podjtej w dniu 28 maja 2009 roku Uchway Nr XXXIX/292/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie w sprawie przystpienia do sporzdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszkw dla miejscowoci Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul. Serockiej w Wyszkowie 3. Stosownie do przepisu art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjcie uchway o przystpieniu do sporzdzenia przedmiotowego planu, poprzedzone zostao wykonaniem analiz dotyczcych zasadnoci przystpienia do sporzdzenia planu i stopnia zgodnoci przewidywanych rozwiza z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkw uchwalonego uchwa Nr XVII/103/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2007r. oraz uchwa Nr XXI/149/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 marca 2008r. 4. W dniach od 30 lipca do 18 wrzenia 2009 r. na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego wywieszone byo obwieszczenie Burmistrza Wyszkowa o przystpieniu do sporzdzania ww. miejscowego planu, okrelajce form, miejsce i termin skadania wnioskw do planu. 5. O podjciu uchway o przystpieniu do sporzdzania cytowanego planu wraz z prob o wnioski do planu wystpiono na pimie do instytucji i organw waciwych do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 30 lipca 2009r. Ponadto dnia 30 lipca 2009 r. ukazao si ogoszenie na stronie internetowej Urzdu Miejskiego www.wyszkow.pl, a dnia 4 sierpnia 2009r. w prasie lokalnej. 6. W dniu 8 wrzenia 2009 r. na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego wywieszono obwieszczenie Burmistrza Wyszkowa o przystpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko dotyczcej ww. miejscowego planu, okrelajce form, miejsce i termin skadania wnioskw do planu. W dniu 8 wrzenia ukazao si ogoszenie na stronie internetowej urzdu i w prasie lokalnej. 7. W dniu 15 padziernika 2009 r. Burmistrz Wyszkowa wyda owiadczenie, e w zwizku z ukazaniem si ogoszenia /obwieszczenia o przystpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko dotyczcej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszkw dla miejscowoci Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul. Serockiej w Wyszkowie do dnia 6 padziernika 2009r. nie wpyn aden wniosek ani uwaga do w/w planu. 8. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul. Serockiej w Wyszkowie zoono 18 wnioskw. 9. Burmistrz Wyszkowa, zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po zapoznaniu si z wnioskami wniesionymi do ww. miejscowego planu rozstrzygn o sposobie ich rozpatrzenia zgodnie z ustaleniami zawartymi w tabeli: Wykaz wnioskw do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 10. Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) Burmistrz Wyszkowa wystpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Warszawie i do Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o okrelenie zakresu i stopnia szczegowoci informacji wymaganych w prognozie oddziaywania na rodowisko. 11. Burmistrz Wyszkowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporzdzi projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko oraz zgodnie z art. 17 pkt 5 prognoz skutkw finansowych uchwalenia planu miejscowego. 12. W dniu 8 lipca 2010 roku projekt planu uzyska pozytywn opini Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. 13. W dniu 14 lipca 2010r. udostpniono projekt ww. planu miejscowego organom administracji rzdowej i samorzdowej oraz innym jednostkom organizacyjnym, celem jego uzgodnienia zgodnie z art. 17 pkt 7 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz urzdowi gminy graniczcej z obszarem objtym ww. planem, celem uzyskania opinii zgodnie z art. 17 pkt 6 ppkt. b ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 14. Burmistrz Wyszkowa zgodnie z art. 17 pkt 9 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzi stosowne zmiany wynikajce z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnie. 15. Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany Strona 1

3 padziernika 2008r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) w dniach od 20 padziernika do 25 listopada 2010r. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszkw dla miejscowoci Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul. Serockiej w Wyszkowie wraz z Prognoz oddziaywania na rodowisko zosta wyoony do publicznego wgldu. 16. Dyskusja publiczna nad przyjtymi w projekcie planu rozwizaniami odbya si w dniu 17 listopada 2010r. 17. W ustawowym terminie, tj. do dnia 15 grudnia 2010r. wniesiono 7 uwag do projektu planu. 18. W dniu 28 grudnia 2010r. Burmistrz Wyszkowa podj zarzdzenie w sprawie rozpatrzenia uwag do ww. projektu planu. 19. Burmistrz Wyszkowa zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawi Radzie Miejskiej projekt uchway wraz z zacznikami w celu uchwalenia. 20. Na SESJI 31 marca 2011r. nr VII/11 Rada podja decyzj o uchwaleniu planu Uchwa Nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszkw dla miejscowoci Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul. Serockiej w Wyszkowie 21. Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Wyszkowie stwierdzia zgodno przyjtych rozwiza z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkw uchwalonego Uchwa Nr XVII/103/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2007r. oraz uchwa Nr XXI/149/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 marca 2008r. 22. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszkw dla miejscowoci Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul. Serockiej w Wyszkowie z zastosowaniem procedury przewidzianej ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stworzyo podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczcych zagospodarowania przedmiotowego terenu.

Przewodniczcy Rady Jzef Biernacki

Id: HFPSY-JNHHO-HXBBM-XCPWR-HKQFD. Podpisany

Strona 2