Sie sind auf Seite 1von 574

This is a reproduction of a library book that was digitized

by Google as part of an ongoing effort to preserve the


information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.
Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.
Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.
Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.
+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com durchsuchen.
2*4Xiö.
2)<нЛх^ ¿st.iôixfc

Columbia <Hntom¡ítp

THE LIBRARIES
¿%£г%у//гг^,
^

7308

-¿7
J¿? &s&b¿**f"Z ЛСЫ.
¿%¿<%. aft-^-r-í^ /z¿-tt,,
¿£t¿l^ ¿**^T^Ce*
\

//.

s.
жвтттт шттш
kraljevinah

DALMACIJE HÈRVATSKE I SLAVONIJE


uredio

Vinko Snbljar
vèrhovni nadzornik с. к. financijalne straie.

-ooo^oo»-

ORTS-LEXIKON
der Königreiche

Dalmatien, ¡ Kroatien, und Slavonien


von

Vinzenz Sabljar
к. k. Finanzwach-Oberinspector.

43 2А&ЖШЗ u@®<s,
Nakladom i bèrzotiskom A. Jakica.
S*J3

Purchased by the riu-»;an InttiUte


in
Ol

ÜZORITOffiU î PRECASTfflOiU
i GOSPODINU

JÜRJÜ HÀULIKU VARALJSKOMU


svete Rimske cèrkve stozèrniku kod svetoga
Kvirika i Julite, Bozjom i apostolske stolice
miloscu pèrvostolne cèrkve Zagrebaéke nad-
biskupu, Blazene Djevice Marije Topuske opatu,
carskoga Leopoldova reda velekèrstniku i reda
svetoga Stjepana kralja apostolskoga poveli-
telju, slavne zupanije Breznièke velikomu i
\jekovitomu zupanu, Njegovoga cesarsko-kra-
ljevskoga apostolskoga Yelicanstva pravomu taj-
nomu savietniku, sv. Bogoslovja doktoru itd. itd.

u znak duboka stovanja

posvetjuje

Pisav.

••'■■
Predgovor.
God. 1850. zapoCeh áakupljati podatke, da si za svoju sluzbeuu {><>'-'
rabu sastavim po abecednom redu toCan. izkaz miestah kraljevinah Hèrvatske
i Slavonije. Znatne promiene u politickom razdieljenju, koje su se sve do go-
dine 1855 protezale i tek god. 1857. visokoj zeraaljskoj vladi omoguéile iz-
danje novoga sluzbenoga izkaza miestah, nedadoäe mojemu poslu napredovati
i ja mcdjutim predjoh, po 41 godiánoj deráavuoj sluábi, 1. svibnja 1856 u
staliá mira.
Pot ¡can prijateljî i domoljubî ¿elecimi, da sakupljena do onda mic-
stopisna data nepropadnu, nego za oben korist domovine uznapreduju, latin
se niieseca studenoga 1856 ozbiljno istoga djela i dokoncah ga u jeseri god.
1864 poáto sam jo§ prije, uslied onih velikih promienah u politickom razdie
ljenju, koje su se god. 1861 po previSjoj diplomi od 20. listopada 1860. sgo-
dile, morao öitavu Pokrajinu posve na novo preraditi.
Jo moje djelo uredjeno je po sluibenih datih, koja sam za Pokrajinu
dobio od vis. Namiestnickoga Vieéa, za c. k. Krajinu pako sum pribavio, stra-
nom pako iz statistiékih tabelah popunjeuih god. 1850 po ¿upnicih, a napokon
stranom i iz inih izvorah cèrpio, — i sadèrzava abecednim redom ne samo
sva i najinanja napucena miesta, negó i znamenitija bèrda, doline, Spilje, sve
vode, rudna vrela, rude, rudnike, Sume, povèrSinu, broj marve, spomenike
njegdaánje i sadanje, poviest kr. si. gradovah i inih znaménitijih miestah, za-
tim obeeniti opis medjah, poloáaja, podnebja, zemljiSta, cestah itd., jednom
riecju: sve ono, ato se u domovini spomene vriedna nalazi i ato se je iznaci
moglo, kako to sviedoöe clanci: Bakar i Turopolje priobeeni u iasopisu: Knji-
áevnik od god. 1864. na strani 494 do 504.
Znatni troákovi skopcani s tiskom toga djela, koje bi preko 100 tis-
kanih arakah na velikoj osmini zauzelo i slaba nada, da bi se prodajom knji-
gah mogli sami ti troskovi namiriti, prisilila me je odstupiti od daljega ure-
djivanja prepisah i prevadjanja na hèrvatski iz njema¿koga jezika, u körn je
■ djelo zapoceto bilo, i to tim vise âto taj posao zahtieva vise troska, nego
ja mogu §mo6i, i Sto se napokon ni predvidjeti nedade, bi H mogao u svo-
joj starosti sve копабпо urediti, i bi li i u ovom slüeaju isto djelo ikada na
VI

svietlo izaSlo ili bi pako vjekovitoj tmini zapalo. Ako to , nebi onda ni
vriedno bilo, da mu joS viae truda , troáka i zdravlja zèrtvujem , negó sam
do onda uz 8% godine neprestane radnje u interesu domovine zèrtvovao.
Ove su me okolnosti potakle, da sam se ogranicio na najkratji izva-
dak iz toga djela t. j. na naznaôenje napuCenih miestah po politiökom, cèr-
kvenom i poStanskom razdieljenju i drugih statistiökih datah od prieke potrebe.
U ovo pokraéeno djelo uveo sam i Citavu Dalmaciju, za-koju sam
bio takodjer sakupio kratka sluzbena data i dodao sam mu, po zelji domo-
Ijubah, njegdaüsnju hèrvatsku Istru i na sveräetku djela njckoje spomene vriedne
predmete nalazeée se u domovini.
ZaSto je ovo pokraéeno djelo, koje se je moglo veo u svibnju p. g.
tiskati, tek u svibnju t. g. pod tisak doálo, nedopuSta mi domoljubje ovdie
oöitovati, zadovoljan budué Sto je svietlo ugledalo. Izdajem ga na pisacoj har-
tiji, da moue svatko promjene, popravke i dodatke pripisati.
S ovim svojim djelom izlazim u javnost torn mirnom i ovèrstom svie-
stju, da sam miestopisnomu poslu, uz neumoran trud, najvecu pazljivost i u
koliko je to o meni visilo, najveéu tocnost, punih 10 godinah ili njeâto vise
od sedmine mojega zivota posvetio i na uäterb svoga zdravlja i obiteljskih
skèrbih, viae mu zèrtvovao, negó sam izpèrva i promisliti samo mogao i na
se uzeti smio, - §to se dakako na pèrvi pogled proáuditi nemoze.
Sto se teèajem proálih stoljetjah nije naáao nijedan domorodni uöe-
njak, koji bi ovakovo djelo na svietlo izdao, to je najjasniji dokaz, da ovaj
posao, niti je tako materialan, ni ti tako lak, kako se mozebiti gdjekomu 6ini.
Akoprem se moje djelo nemoze brojiti niti medju izvèrstnije, a karaoli medju
podpune ove vèrsti umotvore: ipak mislim, da sam sagradio pèrvu i óverstu
u svojih temeljih kucu u jednom ogranku na§e domovine, gdie jedva kolibica
stajaäe, s toga пека mi se, nevieätu u knjizevnosti, nezamieri, §to prama kri-
tikam, ako jih bude, postavljam nnapried poslovicu :
„Ребеп kiuh je lako jesti,
Al do peéi teáko svesti",
s torn primietbom, da cu svaku iskrenu pouku i izpravak svih mi oznanjenih
znatnijih pogreSakah, nalazeéih se u djelii, najvrucijom zahvalnostju priiuiti,
о svom troSku tiskati dati i gospodi kupcem ove knjige poátom dostaviti.
U Zagrebu 31. listopada 1866.
Vinko Sabljar.

Vorrede.
Im Jahre 1850 begann ich Daten zu sammeln, um für meinen eige
nen amtlichen Gebrauch ein richtiges Ortschaftenverzeichniss der Königreiche
Kroatien und Slavonien in alphabetischer Form zusammen zu stellen. Nam
hafte Äuderungrn in der politischen Eintheilung, welche sich bis in das Jahr
1855 hinauszogen und erst im Jahre 1857 der hohen Landesbehörde die Her
VII

ausgäbe eines neuen Ortschaftenverzeichnisses ermöglichten, Hessen meine


Arbeit nicht fortschreiten und mittlerweile übertrat ich, nach 41 jährigem
Staatsdienste, am 1. May 1856 in den Ruhestand.
Aufgemuntert durch eigene und Vaterlandsfreunde, die es gewunschen,
dass die bis dahin gesammelten topographischen Daten nicht nutzlos verfallen,
sondern im allgemeinen Interesse des Vaterlandes fortschreiten, nahm ich mich
im Monate November 1856 derselben Arbeit ernstlich an und beendigte sie
im Herbste 1864, nachdem ich früher noch, in Folge jener grossen Verände
rungen in der politischen Eintheilung, welche sich im Jahre 1861 nach dem
allerhöchsten Diplome vom 20. October 1860 ergeben hatten, das ganze Pro
vinciale durchaus neu umarbeiten musste.
Dasselbe Werk ist verfasst nach ämtlichen Daten, welche ich für das
Provincialgebiet vom hohen Statthai terei rathe erhielt, für die k. k. Militär-
gränze aber mir selbst verschaffte und welche ich theils aus den, im Jahre
1850 durch die Pfarrvorsteher beschriebenen statistischen Tabellen und end
lich theils aus anderen Quellen schöpftte, - und enthält in alphabetischer
Reihenfolge nicht nur alle bevölkerten noch so geringen Ortschaften , sondern
auch die merkwürdigeren Berge, Thäler, Grotten, alle Gewässer, Mineralquel
len, Minen, Bergwerke, Waldungen, den Flächenraum, den Viehstand, die ehe
maligen und gegenwärtigen Denkmäler, die Geschichte der königlichen freien
Städte und anderer bedeutenderen Orte, sonach die allgemeine Beschreibung-
der Gränzen, geographischen Lage, des Klima, der Gattung des Bodens, der
Strassen u. s. w., mit einem Worte: Alles was im Vaterlande Denkwürdiges
vorkömt und aufgefunden werden konnte, wie dies die, in der Zeitschrift:
Knjiievnik vom Jahre 1864, Seite 494—504 aufgenommenen Artikel: Bakai
und Turopolje bezeugen.
Die mit dem Drucke dieses Werkes, welches über 100 Druckbogen
im Grossoctavformate einnehmen würde, verbundenen namhaften Kosten und
die schwache Aussicht, aus dem Verschleisse der Bücher nur diese einzigen
Kosten decken zu können, haben mich genöthiget, von der weiteren Besor
gung der Reinschrift und Uebersetzung in die kroatische - aus der deutschen
Sprache , in welcher das Werk begonnen wurde , um so mehr abzustehen,
als diese Arbeit mehr Auslagen, als ich zu erschwingen im Stande bin, er
heischt und als es sich endlich nicht voraus sehen Hess, ob ich in meinem
vorgerückten Alter werde Alles beendigen körnen, uud ob auch in diesem
Falle dasselbe Werk je in die Öffentlichkeit treteu oder aber der ewigen Fin-
sterniss anheimfallen werde. Unter diesem Umstände wäre es auch nicht werth.
demselben noch mehr Mühe, Auslagen und Gesundheit zu opfern, als ich es
bis dahin in 8l/s Jahren ununterbrochener Arbeit, im Interesse des Vaterlan
des gethan hatte.
Diese Verhältnisse haben mich dahin geleitet, mich auf den kürzesten
Auszug aus demselben Werke, d. i. blos auf die Darstellung der bevölkerten
Ortschaften nach ihrer politischen, kirchlichen und postalischen Eintheilung,
und sonstiger unerlässlichen statistischen Daten zu beschränken.
VIII

In dieses abgekürzte Werk habe ich auch ganz Dalmatien, wofür ich
mir gleichfalls kurze ämtliche Daten verschafft hatte, eingereiht und dem
selben, nach dem Wunsche der Vaterlandsfreunde, auch das ehemalige kroa
tische Istrien und am Schlüsse einige denkwürdigere Gegenstände des Vater
landes beigegeben.
Warum dieses abgekürzte Werk, welches schon im Monate May v. J.
gedruckt werden konnte, erst im May d. J. unter die Presse kam, dies erlaubt
mir die Vaterlandsliebe nicht hier zu erklären, indem ich mich damit zufrie
den stelle, dass es das Tageslicht erblickte. Ich gebe es auf Schreibpapier
heraus, damit darauf die Veränderungen, Berichtigungen und Zusätze vorge
merkt werden können.
Dieses Werk übergebe ich nun der Öffentlichkeit mit dem ruhigen
und festen Bewusstsein, den topographischen Arbeiten unermüdet, mit der
grössten Aufmerksamkeit und, in so weit es von mir abhing, auch mit der
grössten Genauigkeit, volle 10 Jahre oder etwas mehr als den siebenten Theil
meines Lebens gewidmet, und auf Kosten meiner Gesundheit und Familien
rücksichten mehr geopfert zu haben, als ich anfänglich zu erwägen vermochte
und auf mich nehmen durfte, — was sich selbstverständlich auf den ersten
Anblick gar nicht beurtheilen lässt.
Dass sich im Zeiträume der verflossenen Jahrhunderte kein vaterlän
discher Gelehrte gefunden, der ein solches Werk zu Tage gefordert hätte, lie
fert den evidentesten Beweis, dass es weder so materiel, noch so leicht zu
verfassen ist, als es vielleicht Manchem zu sein scheint. Wenngleich dieses
mein Werk weder zu den vorzüglicheren, noch weniger aber zu den vollstän
digen Geistesproducten dieser Art gerechnet werden kann, so glaube ich den
noch, das erste und in seinen Grundlagen feste Haus aufgeführt zu haben in
einem Zweige des Vaterlandes, wo kaum ein Hüttchen stand, — desshalb
möge man es mir, einem Laien in der Literatur, nicht verübeln, wenn ich all-
lalligen Kritiken das Sprichwort:
„Gebacken Brod ist leicht zu essen,
Doch bis zum Ofen schwer zu ressen",
vorhinein mit dem Bemerken entgegensetze, dass ich jede aufrichtige Beleh
rung und Berichtigung aller, in diesem Werke vorkommenden wesentlicheren
Mängel, welche man mir bekannt geben wird, mit dem wärmsteu Danke
entgegennehmen, solche auf meine Kosten drucken lassen und den Abnehmern
dieses Buches mittelst der Post zustellen werde.
Agram am 31. October 1866.
Vinzenz Sabljar.
Р г e g 1 e d
politiökoga razdieljenja, pucanstva i povèrsine.

Zupanija u Pokrajini « та 3-Я broj stanovnikah dakle godine Povèr-
i u Dalmaciji, pukov- ¿ s CS godine 1857. Sine D
се оз
nija u Krajini .5 S 3 be' 1827 | 1857 vi§e | manje milje
C/J

KrizevaCka 6 2 81.461 80.203 1.258 31.07oc VaraMinska 10 1 155.696 150.830 4.866 31.77
42
ci 28.12
> Rieóka 5 2
338.535
89.175 13.745
•93
— Zagrebaíka 16 2 235.615 77.08
te ukupno 37 7 575.692 555.823 19.869 168.04
a Л
¿Л
Poáeáka 7 1 84.249 64.026 20.223 43.62
Oi
В Sriemska 6 107.550 103.784 3.766 42.40
о
M тз
3~ VirovitiCka 7 1 148.123 158.252 10.129 81.31
О J-
ukupno 20 2 339.922 326.062 13.860 167.33
Çt4
svota sadanje hèrv.
slav. Pokrajine 57 9 915.614 SKl.SSf, 33.729 335.37
Ai .edjumurje ~2 48.143 58.721 7öM>7§ 13.38
S' >'ota Oitave
Pokrajine. 59 9 963.757 940.606 23.151 348.75
Banska I. 12 41.159 61.003 19.844 24.00
Banska II. 12 2 56.031 59.831 3.800 24.00
od
Gjurgjevaíka 12 1 74.171 81.436 7.265 36.00
-^■г. Krizevaéka 12 1 66.026 62.781 3.245 28.00
ci
>ГЗ— Liöka 12 1 54.737 73.663 18.926 46.00
S
Ogulinska 12 48.716 70.887 22.171 44.00
Otocka 12 1 51.942 69.389 17.447 49.00
Slunjska 12 55.715 60.960 5.245 25.00
ce
— ukupno 96 6 448.497 539.950 91.453 276.00
M ■q Brodska 12 1 76.506 77.668 1.162 34.00
я Gradiska
12 69426 57.246 12.180 29.00
-> Petrovaradinska 12 3 84.376 92.525 8.149 54.00
X ukupno 36 4 230.308 227.439 2.869 1 1 7.00
svota Krajine 132 10 678.805 767.389 88.584 393.00
svota éitave Hèrvatske
i Slavonije sa Medju- 1 milion 1 milion
murjem 191 19 642.562 707.995 65.433 741.75
ев g íDubrovacka
■••^ 5 51.296 23.73
4Я 4la
CJ в i Kotorska 4 C3
и 31.209 aа C3
С
11.04
03 N M M
a 2 íSplitska 12 О
Ci.
173.423 о
ш
Ai
о
а, 90.39
"S |Zadarska 10 1 CJ
а 148.571 я
03
a 97.74
Д ukupno 31 1 404.499 222.90
8V< 3ta trojedne kralje- 2 milion.
vi ne sa Medjumurjem 222 20 ^__ 112.494 m^ _^_ 964.65
X

Opazka. Po statistiökom pregledu izdanom god. 1859 od strane с


к. ministarstva nutarnjih poslovah na temelju popisa naroda od 31. listopada
1857, ima Pokrajina sa Medjumurjem 933.941 stanovnikah, dakle manje 6665
st. nego je ovdie po etnografiôko-topografiékih spisih naznaéeno.
Broj stanovnikah pojedinih miestah vojniöke Krajine izvadjen je iz
biskupskih Sematizmih i doticna svota iznosi 799.921 stanovnikak, dakle 32.532
vi§e nego je ovdie po statistiökom pregledu dok.uano.
Broj stanovnikah u god. 1827 izvadjen je iz djela: „Notitiie polit,
geograph. statisticœ Slavoniœ et Croatire" od Ljudevita Nagy-a, Budirn 1829
tom opazkom, da su od onoga vremeua presla njekoja miesta iz Liéke u
Otocku pukovn. sa 366-, iz Brodske u GradiSku sa 6207 i iz Petrovaradinske
u Brodsku pukovniju sa 6337 stanovnikah.
PovèrSina Pokrajine naznafena je u predstojecem pregledu po iznosku
katastralne izmiere, - Krajine i Dalmacije pako po recenom statistickom pre
gledu.
Rieëka éupanija ulemeljena je god. 1850; prije je spadao veói dio
pod íupaniju Zagrebacku, pokraj koje je i piiöan-^tvo prijasnjega Rieökoga gu-
bernija od god. 1827 naznaöeno.
Po politiökom razdieljcnju odpadaju miesta
1) m Pokrajini na selske sudéije, kotare (¿upanijsko-kotaske sudove), na
zupanije i ukupno na Pokrajinu (strana 324). — Jedna ili vise sudCijah ima
biljeaniötvo, koje pako na politicko razdieljenje nikakova upliva neima, a one
sudíije, gdie selski sudac sam sluábene poslove obavlja, neimaju biljeznictva.
— Gradovi (strana 126), u Pokrajini i Krajini nezavisni od ¿upanije ili pu-
kovnije u obsegu koje le£e,-i tèrgovièta imaju svoju sobstvenu sudCiju (magi
strat). — Porezne obóine obstoje i u Pokrajini, neraCunaju se pako od god.
1861. u politiCko razdieljenje.,
2) и Krajini, na satnije, pukovnije i ukupno na Krajinu (strana 199).
3) и Dalmaciji, gdie je jedini grad Zadar nezavisan od áupanije u kojoj
leái, i u Istri (Dodatak I. strana 499), na porezne obcine, na politiöke obcine,
na kotare (preture, kotarske sudove), na ¿upanije i ukupno na kraljevinu Dal-
maciju (strana 73).
4) Pokrajina i Krajina odpadaju opet na kraljevinu Hèrvatsku (strana
135), na kraljevinu Slavoniju (strana 382) i ukupno na sdruáeue kraljevine
Hèrvatsku i Slavoniju (strana 136).
5) Ucrvalska i Slavonija ili Pokrajina i Krajina sa Dalmacijom sacinjaju
Trojednu Kraljevinu (strana 437).
Po cèrkvenom razdieljenju odpadaju miesta na £upne kotare ;- rimo-
katolicke iupe na djakonate (u Hèrvatskoj i Slavoniji takodjer na arcidjako-
nate), na biskupije i nadbiskupije, - gèrèko-katolioke zupe samo u Dalmaciji i
Slavoniji na vikariate, inaöe neposredno na biskupijn, - gèrcko-iztocne aupe
pako na protopresbiterate, eparkije i arcibiskupiju.
Po poàtanskom razdieljenju spadaju poStarnice, naime 54 u Dalmaciji
pod poátansko ravnateljstvo u Zadru, 14 u pukovniji Petrovaradinskoj i u ko
XI

tarih: Erdevik, Ilok, Irig i Ruma (gl. na strani 310 i 392. Petrovarad. pukov-
nija, Sriemska zupanija, Postarnice), pod postansko ravnateljstvo u Temiävaru
i 150 u Hèrvatskoj, Slavoniji i u Medjumurju pod postansko ravnateljstvo u
Zagrebu. — Pokraj svakoga hèrvatsko-slavonskoga miesta, izim onih koja su
veéemu miestu utielovljena i sa ovim jedno tielo saCinjaju, naznaCeno je po
stansko okrnzje pod koje isto miesto spada. U Dalmaciji obstoji pofitarnica n
svakom miestu gdie se nalazi kotarski ured. — Koje su se promiene u postan-
skih okruzjih teCajem tiskanja ovoga djela sgodile, - gdie se joá u Dalmaciji
izvan kotarskih glavnih miestah poStarnice nalaze i koja manja miesta i osam-
Ijene kuc'e nedolazeée u miestopisu na iste spadaju, dokazuje dodatak II na
strani 529. — Ako se u buduéenove promiene u postanskih okruájih dogode, mogu
se pisina sveudilj na onu poätarnicu odpravljati, koja je u miestopisu naznacena,
ili koja se, glede Dalmacije, u kotarskom glavnom miestu nalazi, i koja ée jih
dotiônoj bliánoj poàti dostaviti.

Anmerkung. Nach der, im Jahre 1859 Seitens des к. k. Ministeri


ums des Innern, auf Grundlage der Volkszählung vom 31. October 1857 hinaus
gegebenen statistischen Ucbersicht, hat das Provinzialgebiet mit Einrechnung der
Murinsel 933.941 Einwohner, daher weniger 6665 E. als hier nach den ethno
graphisch-topographischen Tabellen ersichtlich ist.
Die Zahl der Einwohner der einzelneu Ortschaften der Militärgränze
ist den Diözesanschematismen entnommen und die betreffende Gesammtzahl be
trägt 799.921 Einwohner, daher 32.532 E. mehr, als hier nach der statistischen
Uebersicht ausgewiesen ist.
Die Zahl der Einwohner vom Jahre 1827 ist dem Werke: „Politisch
geographisch-statistische Notizen von Slavonien und Kroatien" von Ludwig
Nagy, Ofen 1829, mit dem Bemerken entnommen, dass seit jener Zeit einige
Ortschaften aus dem Likaner in das Otoöaner Regiment mit 366, -aus dem
Broder in das Gradiskaner R. mit 6207, -und aus dem Peterwardeiner in das
Broder R. mit 6337 Einwohnern übergangen sind.
Der Flächenraum des Provinzialgebietes ist in der vorstehenden Ueber
sicht nach dem Ergebnisse der Katastralvermessung, - der Militärgränze und Dal
matiens aber nach der erwähnten statistischen Uebersicht angegeben.
Das Fiumaner Komitat ist im Jahre 1850 errichtet worden; früher
gehörte der grössere Theil desselben zum Agramer Komitate, neben welchem
auch die Bevölkerung des vormaligen Fiumaner Guberniums vom Jahre 1827
ausgewiesen ist.
Nach der politischen FAntheilung zerfallen die Ortschaften
1) im Provinzialgebiete, in Dorfsrichterschaften, Bezirke (Komitats-Stuhl-
bezirke oder Bezirksgerichte, in Komitate und zusammen in das Provinzial
gebiet (Seite 324). Eine oder mehrere Dorfsrichterschaften haben ihr Notariat,
welches aber auf die politische Eintheilung keinen Einfluss übt, und jene
Richterschaften, wo der Dorfsrichter die ämtlichen Geschäfte selbst besorgt,
haben kein Notariat — Di Städte (Seite 126), im Provinzialgebiete und in
XII

der Militärgränze unabhängig vom Komitate oder Regimenté in dessen Um


kreise sie liegen,- und die Marktflecke haben ihre eigenen Richterschaften
(Magistrate). — Steuergemeinden bestehen auch im Provinzialgebiete, werden
aber seit dem Jahre 1861 in die politische Eintheiluug nicht einbezogen.
2) in der Militärgränze, in Compagnien, Regimenter und zusammen in
das Militäigiiinzgebiet (Seite 199).
3) in Dalmatien, wo die einzige Stadt Zara vom Kreise, in welchem
sie liegt, unabhängig ist, und in Istrien (Anhang I. Seite 499), -in Steuerge
meinden, politischen oder Ortsgemeinden, in Bezirke (Präturen, Bezirksgerichte),
in Kreise und zusammen in das Königreich Dalmatien (Seite 73).
4) Das Provincial - und das Militärgränz-Gcliet zerfallen in das König
reich Kroatien (Seite 135), in das Königreich Slavonien (Seite 382) und zusam
men in die vereinigten Königreiche Kroatien und Slavonien (Seite 136).
5) Kroatien und Slavonien oder das Provinzial-und Militärgränz-Gebiet
mit Dalmatien bilden das dreieinige Königreich (Seite 437).
Noch der kirchlichen Eintheilung zerfallen die Ortschaften in Pfarr-
sprengel ; - die römisch-katholischen Pfarren in Dechanate (in Kroatien und Sla
vonien auch in Erzdechanate), in Bisthümer und Erzbisthümer,- die griechisch-
katholischen Pfarren nur in Dalmatien und Slavonien in Vikariate, sonst aber
unmittelbar indas Bisthum, - die griechisch-orientalischen Pfarren in Protopres-
byterate, Eparchien (Bisthümer) und in das Erzbisthuin.
Nach der postalischen Juntheilung gechören die dalmatinischen 54
Postämter unter die Postdirection Zara, die 1 4 Postämter des Peterwardeiner
Regiments und der Bezirke Erdevik, Ilok, Irig und Ruma (siehe Seite 310
und 392. Peterwaradeiner Regiment und Sinnier Komitat, Postämter) unter die
Postdirection TemeSvar, und die übrigen 150 Postämter in Kroatien, Slavo
nien und in der Murinsel unter die Postdirection Agram. — Neben jeder
kroatisch-slavonischen Ortschaft, ausgenommen diejenigen, welche einem grös-
reren Orte einverleibt sind und mit diesem einen Körper bilden, ist der Post
bezirk, zu welchem dieselbe gehört, angegeben. In Dalmatien besteht ein
Postamt in jedem Orte, wo sich das Bezirksamt befindet. — Welche Verän
derungen sich in den Postbestellungsbezirken während des Druckes dieses
Werkes ergeben haben, -wo sich noch in Dalmatien, ausserhalb der Bezirks-
Hauptorte Postanstalten befinden und welche kleineren, im Ortslexikon nicht
vorkommenden Orte und isolirte Häuser zu denselben gehören, zeigt der An
hang II. Seite 529. — Wenn in der Folge neue Veränderungen in den Post
bestellungsbezirken eintreten, können die Briefschaften immerhin an die, im
Ortslexikon angegebene oder hinsichtlich Dalmatiens, an die im Bezirks-Haupt-
orte befindliche Postanstalt geleitet werden, welche die weitere Zustellung an
die betreffende nächste Post besorgen wird.
Njemacko tumaceiije
pokracenih riecih i znamenjah kao i dolazecih u ovom
djelu hèrvatskih izrekah.

Deutsche Erklärung
der Abkürzungen und Zeichen, so wie der in diesem Werke vorkom
menden kroatischen Ausdrücke.
abecedni red, alphabetische Ordnung. bijaSe, war, wurde.
abis. arcibiskupija, Erzbisthum grio- bilj. biljcznictvo , Dorfsnotariat.
chisch-orientalisch. Uljeznik, öffentlicher Notar.
adj. arcidjakonat, Erzdechanat Wim. bio, bila, bilo, ist gewesen.
kath. bis. biskupija, Bisthum römisch- oder
alodij, Allodium. griechisch-katolisch.
ар. apóstol, Apostel. bivoli, Büffeln.
ark. arkangjeo, Erzengel. bivsi, a, e, gewesener, e, es.
bliz. pst. bliznja posta, nächste Post.
Ban. Banska pukovnija, Banal-Re
bógate rude, reiche Minen.
giment
br. broj, Zahl ; br. st., Einwohnerzahl.
bare, Teiche. , brezni dio, -prediel, Gebirgs- Theil, -
bas. basée, Gärten. Gegend.
bave se, beschäftigen sich. Brod. Brodska pukovnija, Broder-Re
BDM blaSena djevica Maria, heilige giment.
Jungfrau Maria; - karm., - sniez., brod, Schiff ; brodar, Schiffer; brodar.
von Karrael, - Schnee ; narodjenje—, ucio., nautische Schule.
pohodjenje—, blagoviest—, uzecc - bunar, Brunnen.
и nébo, Marien -Geburt, - Keimsu- с. k. cesarsko-kraljcvski, kaiserlich
chung,-Verkündigung,-Himme)falut. königlich.
bèrdo, Berg. carinara, Zollamt.
Ъег, ohne. cèrkva, Kirche.
XIV

cesta, Strasse; cestarnica, Strassen- ep. epurkija, Eparchie (griech. orient


mauth. Bisthum).
cric, dobro, Kirchengut ergela, Gestütt.
¿est, Theil, Abtheilung. ev. evangjelista, Evangelist.
Uüi, Tschitschen, Einwohner Kroaten fabrikant, Fabrikant.
in Istrien. g. gornji, a, e, Ober -(bei Dörfern).
öinovnik, Beamte. gdie, wo.
ëitaj, lies, lese. gèrëka uëio., griechishe Schule (nicht
öitav, а, o, ganzer, e, es. griech. orieut. oder serbisch).
clanak, Artikel des Ortslexikons. gi. gèrëko-iztoëni , а, о, griechisch
d. dolnji, a, e, Unter- (bei Dörfern). orientalisch; gi. st., gr. or. Ein
dakle, daher. wohner.
desni, а, o, rechts (am rechten Ufer gim. gimnazij, Gymnasium.
der Save) liegend. giê. gèrëko-izloëna êupa, griechisch-
dicli se, theilt sich, zerfällt in ; - да, orientalische Pfarre.
theilt ihn; dio, Theil, Abtheilung. Gjurgjev. Gjurgjevaëka pukovnija,
dj. djakonat, Dechanat rom. kath. Sanct-Georger Regiment.
djeca, e, Kinder. gk. gèrëho-katoïiëki, а, о, griechisch-
djelo, Werk. katolisch; gk. st., gk. Einwohner;
djev. djevojacka uöio. Mädchenschule. gkê., gk. Pfare.
do, bis. gl. gledaj, sieh.
doli, Alter; po— , nach dem —. glasovit, а, o, berümht.
dobro, Gut ; drz. - crk. - obc. - priv. —, glav. glavah tnarve, Stücke Viehes;
Staats—, Kirchen—, Gemeinde—, glavna ucio., Hauptschule; glavno
Priwat-Gut. miesto, Hauptort, Stabsort.
dodatak, Anhang. god. godina, Jahr.
dolazi, kömmt vor ; - na 1 О m. st., дога, Gebirge.
auf 1 □ M. entfallen Einwohner. gospodars. gospodarstvo , Landwirt
domaci, Einheimische. schaft ; gospodarstven , landwirt
doticni, а, o, betreffender, e, es. schaftlich.
dozvoljeno, bewilliget. gov. goveda, Rindvieh.
drugi, der Zweite, - Andere. grad, gradovi, Stadt, Städte.
drum, Reichsstrasse. gradic, Schloss (herrschaftliches neu
drz. dèrzavna ucio..,- dobro, Ärarial- erer Zeit.
schule, Staatsgut. Gradië. Gradiska pukovnija, Gradiä-
Dubrovn. Dubrovacka zupanija, Ra- kaner Regiment.
gusaner Kreis. gradski kotar, Stadtbezirk
dug, dugacak, lang. granatovacami, mit Granatkugeln.
duhovno uc'diste, Klerikalschulc. gvozdena ruda, gvoMjara, Eisengrube,
dusc, Seelen ; dusah, der—. Eisenhammer.
duvn. duvne, Nonnen. hodocastje, Wallfahrtsfeier ; hodoëast-
dva dvie, dvoje, zwei. vena ccrkva, Wallfahrtskirche.
¿vor, Landhaus; Supni—, Pfarehof. hraniliste, Convict.
XV

hrp. кис. hèrpakucah, Häusergruppc. jedem, ein, Einer.


hvat, Klafter. jednak, gleichlautend
i, und, auch; itd. i tako dalje, und jerm. kat. jermensko-katol., — iztoen.,
so weiter. armenisch - katholisch , —orienta
te, oder. lisch.
ima, hat; imaju, sie haben. jezero, See (der).
imanje, Gut herrschaftliches. joë, noch.
ime, Name. juzno, südlich.
in. nar. ine narodnosti, anderer Na- k. kotar , Bezirk (Komitats - Stuhl-
tionalität, t.j. stanovnici, koji nisu bezirksgericht, politischer Bezirk,
Slavjani, Niemci, Magjari, Tali- Pratur, Bezirksgericht).
jani, d. i. Einwohner, welche nicht kameno ugljevje. Steinkohlen.
Slaven, Deutsche, Magyaren, Ita- kapelan. kapelanija, Kapellanei.
liener sind. kastei, kastco, Kastell.
in. vier, inoga vieroizpoviedanja, an- katastralna izmiera, Katastralvermes-
•leren Glaubensbekenntnisses, /. j. sung.
stunovnici koji nisu rk. gk. gi. Int. kèrema, Wirthshaus eiuschichitg.
ref. ¿id., d. i. Einwohner welche kiselu voda , Sauerwasser; kiselica,
sich zum rk. gk. go. Glauben, zur Säuerling.
Augsburger— , Helwetischeh Con- knj. konji, Pferde,
fession, zum Israelismus nicht be- knjizevnik, Literat,
kennen. kod, bei ; - ovoga s., - diesem Dorfe.
inace, sonst, anders. koji, a, e. welcher, e, es.
inih muzkih, - ¿enskih (slanovnikah) i koliba, Hütte.
djeee mladje od -god., sonstige Man- kontumaeija, Kontumazamt.
ner, - Weiber und Kinder unter- kopaü, graben; ovdie se кора, hier
Jahren. wird gegraben nach—.
ist. im. istoga imena, desselben (glei- kopno, Festland.
eheri) Namens. kordunska straza, —put, Kordons-
ista mienta, isto sto i sdc. zupa, die- Wache, —Weg (an der türkischen,
selben Ortschaften, dasselbe wie Gränze).
die Doifsrichtcrschaft, Pfarre. kosti, Gebeine.
iz, aus. kotarski sud, Stuhlrichtersamt, Be-
izdan, a, o, herausgegeben. zirksgericht ; kotarski ured, Be-
izim, mit Ausnahme ;-toga, -des. zirksamt.
izkaz, Ausweis, Verzeichniss. Kotor. Kotorska zupanija, Cattaroer
izmed, zwischen. Kreis.
izpiraaje zlata, Goldwäscherei. koz. koze, Ziegen.
iztoeno, östlich. kr. kralj, König ; kr.sl., königlich frei.
izvadjen, ausgezogen, entnommen. kraj sela, Seite oder Ende des Dorfes.
izvanjski kotar , Landbezirk , politi- Krajina vojnicka, Militär-Gränzgebirt.
scher—. kraljevina, Königreich.
izmre, entspringt; izvor, Quelle. krasan, herrlich, schön.
je, jest, ist Krizev. Krizevacka pukovnija ili zu
XVI

panija, Kreuzer Regiment oder Artikels ; magjarske narodnosti kod


Komi tat. stanovnikah и zaporki, magyari
form. Yermad, Borstenvieh. scher Nationalität bei den Ein
kroz, durch. wohnern innerhalb der Parenthese
krst. kèrstitélj, Täufer (Johan der—). zeichen.
кис. киса, кисе, Haus, Häuser. miesec, Monat; svaki—, jeden—.
hiciste, Bauarea. miestni, а, o, im Orte befindlich, lo
kula, Wachtthurm. kal; miesto, и miesto, anstatt; и
kupaliste, Badeanstalt. т. и miestu, im Orte.
lat. latinski, lateinisch. mil. milje austrianske, Meilen öster
lazaret, Lazareth, Quarantaine. reichische.
lezi, liegt. milosèrdna braca, barmherzigen Brü
lievi, а, o, links (am linken Ufer der der; milosèrdne sestre, — Schwe
Save) liegend. stern.
Lik. Licka pukovnija, Likaner Regi miruju, sie ruhen.
ment. mladji, e, a, jünger.
liv. livade , Wiesen ; liv. ba§., - und mlaka, Teich ; ribnjak, Fischteich.
Gärten. mlin, Mühle ; paromlin, Dampf—.
lovaönica, Jägerhaus. mnogo veca, viel grössere.
luka, Hafen; sl.—, freier—. mor. mil. morske milje, Seemeilen;
lut. luteran, Lutheraner. morje, Meer, die See ; morska pO'
m, mali, а, o, Klein— (von Dörfern) ; vèrèina, Meeresfläche.
и т., im Orte, local; podr. т.,
most, Brücke.
Filialortschaft ; D m. , Quadrat-
mramor, Marmor.
meile.
mue. mucenik, Märtyrer.
mala (mlin), Mühle, nedolazi razstav-
Ijeno od svoga predimena , kömmt muí. muzki, а, o, männlich; muzki
nicht getrennt von seinem Vorna djaci (ucenici), Schulknaben; muSka
men vor, z. B. Dobricmala und uciona, Knabenschule ; muikih (sta
nicht Dobric mala. novnikah) preko - god., mänliche
malo, wenig, ein wenig. Einwohner über - Jahre.
manastir, Kloster. mzg. mazge, Maulthiere, Maulesel.
monje, weniger; manji, a, e, kleiner. и. novi, а, o, Neu -(bei Dörfern).
marof, Meierhof. na, auf, an; na 1 □ m. dolazi st.,
marva , Hausvieh, Viehstand; knj., auf 1 [] Meile entfallen Einwohner.
Pferde ; mtg., Maulthiere, Maulesel ; nad, oberhalb, über.
gov. , Rindvieh ; os. , Esel ; ov., nadbis. nadbiskupija, Erzbisthum rk.
Schafe; koz., Ziegen; krm., Bor nadniëar, Taglöhner.
stenvieh. naime, namentlich, nemlich.
md. (tntiüki djaci) ticenici , Schul nalazi, e, se, befindet, befinden sich,
knaben. ist—, sind vorhanden.
medja, Glänze ; turska —, türkische—. nalici, ist ähnlich.
mgj. magjarski kod imena ëlanka, napucen, bevölkert.
magyarisch bei dein Namen des narod, Nation; popis naroda, Volks-
XVII
Zählung; narod. uciona, National- obradjeno, kultivirt (Boden).
scbule. obseg, Umfang, Umkreis.
naselbina, Ansicdlung. obstoji, e, besteht, bestehen.
nasèrnut, angerannt. od, von ; od . . . god. do . . . god.,
naznaëen, ausgewiesen, angedeutet. von . . . bis . . . Jahre.
nazvan, genannt. odbijajuci, nach Abschlag (Abzug); -
nedolaze, kommen nicht vor. odsutn., - der Abwesenden.
negó samo, sondern nur. oderzao, hat erhalten, davongetragen.
neima, neimaju, hat nicht, haben nicht ; odpravnictvo parobrodarstva, Ageuzie
-podr.m., (keine) Filialortschaften. der Dampfschifffahrt.
пет. niemaëki Jcod imena ëlanka, odsutni, Abwesenden.
deutsch beim Namen des Artikels; odvietnik, Rechtsanwalt
niemaöke naroduosti, Jcod stunov- Ogid. Ogulinska pukovnija, Oguliner
nikah и zaporki, deutscher Natio Regiment.
nalität bei den Einwohnern inner oklopna fregada, Panzerfregate.
halb der Parenthesezeichen. okolica, Umgebung.
neobstoji vi§e, besteht nicht mehr. okruzje, Umkreis.
neozenjen , ledig , unverheirateter opatija, Abtei.
Mann. opazka, Anmerkung.
neplem. neplemici, Unadelige. opisan pod clankom, beschrieben un
neposredw, unmittelbar. ter dem Artikel.
nepozn. nepoznat, а, o, unbekaunt. or. oranice, Ackerfelder.
nepravo, unrichtig. os. osli, Esel.
neprijateljski, feindlich. osamljen, vereinzelt, einschichtig.
neudata, lediges Frauenzimmer. ostali, e, a, die übrigen.
nezavisan, unabhängig. oStaria, Wirthshaus einschichtig.
ni - ni -, weder - noch -. Otoé. Otocka pukovnija, Otocaner Re
wy'e, ist nicht. giment.
niti - niti -, weder - noch -. otok, Insel.
nie. nizji, a, e, unterer, e, es; - re- ov. ovee, Schafe.
alba, - ffim., Unter - Realschule, - ovaj, ova, ovo, dieser, e, es; ovoga,
Gymnasium. ove, dieses, dieser im Genitiv.
njegda, einst; njegdasnji, einstig. ovamo spada, hieher gehört.
nosi ime, trägt (führt) den Namen. ovöarnica, Schäferei.
nplz. neplodna zemlja, unproduktiver ovdie, hier; - ima, -je, hier ist, sind,
Boden. - giebt es.
nu, aber. ovdicsnji, hiesig.
mdarnji grad, innere Stadt. ozdo, unten.
oba, beide. oienjen, verheiratheter Mann.
obala, Ufer. p. pukovnija, Regiment.
obc. obeina , Gemeinde ; obc. dobro, pako, aber, jedoch.
Gemeindegut. papirana, Papierfabrik.
oben, Gewerbe; obertuik, Gewerbs papr. papratnjak (stelnih) , Farrcn-
mann. krautfeld.
Ь
XVIII

paróbrod, Dampfschiff; parobrodur- pol. ob. politicka obeina, politische


stvo , Dampfschifffahrt; paromlin, Gemeinde.
Dampfmühle ; paropilana, Dampf politicko razdieljenje, politische Ein
sägemühle. teilung.
pa§. pasnjak, pasevina, Hutweide. poluotok, Halbinsel.
perivoj, Park. pomagac, Hilfsarbeiter; - kod gospo-
pèrnjavori, imovine gi. samostanah, darstva, - obèrtah, - tergovine, - bei
koje su redovnici naselnikom istoga der Landwirthschaft , Gewerben,
vieroizpoviedanja га obradjivanje Handel.
иг danak predali bili, i gdie sada pomanjkanje, Ermanglung.
sela stoje, Besitzungen der gr. orient. pomieäane slavjanske narodnosti. ge
Klöster, welche die Ordensgeist mischter slavischen Nationalität.
lichen Ansiedlern gleichen Glau- pomorsko-tèrgovacki grad, See- und
bensbekentnisses zur Bearbeitung Merkantil-Stadt.
gegen Tribut übergeben hatten und popis naroda, Volkszählung.
wo jetzt Dörfer stehen. por. ob. porezna obéina, Steuerge
Petrovar. Petrovaradinska pukovnija, meinde; — ured, Steueramt.
Peterwardeiner Regiment posebnu svoju sdö., seine eigene Dorfs
pilana, piljenica, Sagemühle. richterschaft.
pitomo (obradjeno) zemljiëte, kulti- posiednik, Besitzer.
virter Boden. poslie, später.
pl. dv. plemicki dvor, Edelhof ein potok, Bach.
schichtig. potopljen, zu Grunde gebohrt.
planina, Alpe, hohes Gebirge. povèrs. jwvèrsina u [] m. i [] г., Flä
plem. s. —obc. jilemenito selo, — ob chenraum in [] Meilen und [] Jo
eina, koja ima svoje posebne ple- chen ; kuciste, Bauarea ; or., Acker
micke povlasfnice, adeliges Dorf, feder; liv., Wiesen; bas., Gärten;
— Gemeinde, welche ihre besonde vin., Weingärten; раё., Hutweide;
ren Adelsprivilegien-Urkunden ha papr. , Farrenkrautfelder ; sum.,
ben. Waldungen; rit, Rohrschlag ; bare,
po, nach, laut, mittelst. Teiche; nplz., unproduktiver Boden ;
pobieda, Sieg. dr¿'crh-obó.-priv. dobro, Staats-,
poëetna uciona, Elementarschule. Kirchen-, Gemeinde-, Privat-Gut.
pod, unter, unterhalb. povlasc. povlaSceno selo ili obeina
podr. m. podruèno miesto, Filialort koja svoje posebne povlnstnice ima,
schaft. privilegirtes Dorf oder Gemaiende,
pojedina miesta, einzelne Ortschaften. welcke ihre eigenen Privilegiensur-
pokopan, beerdiget kunde haben.
pokraj, neben, längs ; - njih, - dersel Poz. Pozeêka zupanija, Pozegaiar
ben. Komitat.
Pokrajina, Provinzialgebirt. 2)l>r.protopresbiterat,Protopresbytemt,
pokuëaliste, Versuchshof landwirth- Erzpriesteramt griech. orient.
schafttlich. pravije, richtiger.
pokvareno, verdorben. pravoslovno uèiliste, Rechtsakademie.
XIX

prebiva, wohnt, hat seinen Sitz, Stand redovnik, Ordensgeistlicher.


ort ; po prebivanju, nach dem Auf ribar, Fischer, rïbarska koliba, Fischer
enthalte. hütte.
predgradje, Vorstadt. rieéi, Worte ; pokracene-, abgekürzte-.
predicl, Gegend. ref. reformati, Reformirte.
predij, Prädium. Riek. Rieöka zupanija, Fiumaner Ko-
predmet, Gegenstand. niitat.
prednji, Vorder -(bei Dörfern). rieka, Fluss.
pregled, Uebersicht. Rimljani, Römer; pod-, unter den-.
prcko, jenseits, über. rit. ritovi (tèrstistc), Rohrschlag, Süm
preobrazenje Isus., Verklärung Christi. pfe mit-.
prepar. preparando, (pripravnièka uèi- rk. rimo-katolicki, römisch-katholisch;
ona), Präparandie. rk. st., rom. kath. Einwohner.
precoz, Ueberfuhr. rkk. rimo-katolicka zupa, röm. kath.
prigradak, das Nebengebäude. Pfarre.
prihod, Rente. rudarska ubiona, Bergwerksschule, -
prije, fiüher. koliba, -hütte.
Primorje, Küstenland. rudna voda, Mineralwasser.
prisutni die Anwesenden. rudokop, Bergbau; rudnik,- werk.
priv. privatna uciona, Privatschule; Rutnunji, Romanen in Istrien.
— dobro, Privatgut. s. selo, Dorf, (selce, ako neima 20
pror. prorok, Prophet. kuc. ili 100 st., Dörfchen wenn es
prosto, gemein (vulgo). nicht 20 Häuser oder 100 Einwoh
proteze-, pruêa se, erstreckt sich. ner hat).
pàt. postarnica, postansko okruzje, sa, mit.
Post, Postamt, Postbestelluugsbe- sada, jetzt.
zirk. sahranjeno, beigesetzt in der Gruft.
pucanstvo, Bevölkerung. salieva sc, ergiesst sich
pustara, Einöde. sam, selbst, allein ; samo, nur.
pustoselina, Weiler. samostalan, selbstständig.
radi, wegen. samostan, Kloster; duvn., Dominik.,
raka, Gruft. Francisk., Nonnen-, Dominikaner-,
r. ral, Joch. Franziskaner—.
ráetela, Rastel, Handelsplatz an der sastoji iz, besteht aus.
türkischen Gränze. sat. satnija, Compagnie eines Regi
ravnateljstvo, Direction. ments ; - zapoviedn., - Commando.
ravnica, Ebene. sat hoda, Stunde Weges.
razdieljenje, Eintheilung. savez, Verbindung.
razred, Klasse. sdc. sudëija iliknezija selska, Dorfs
razstavljen od, getrennt von. richterschaft.
raztbrkane кисе, zerstreute Häuser. se, sich.
realka, Realschule. sgrade, die Gebäude.
red, Orden geistlicher; abecedni-, al sjajna pobieda, glänzender Sieg.
phabetische Ordnung. sjemeniste, Seminar,
XX
sjeverno, nördlich. studena rudna voda, kaltes Mineral
skapca, verbindet; skopëan, verbunden. wasser.
skoro, bald. stupilo, stupiti се и zivot, ist ins
si. Slobodan, frei. Leben getreten, wird — treten.
slaba, schwach. , sud kotarski, Bezirksgericht.
sladka voda, Süsswasser. sumpor, Schwefel.
slana voda, slanac, Salzwasser, - quelle. Sv. Sveti, а, o, Heiliger, e, es; pod
Slavjan, Slave; slavjanski, slavisch. ovim clankom dolaze sva miesta
sliede, folgen nach ; sliedeci, a, e, nach nazvana po imenu svetca, unter
folgend. diesem Artikel kommen alle Ort
slovacka uëiona, slowakische Schule. schaften vor, welche den Namen
Sloveni, Slovenen. eines Heiligen führen.
sluzben, ämtlich; sluzi, dient; sluz- sva miesta, alle Ortschaften.
nik, Diener. svako miesto, jede Ortschaft ; svaki
smolina, Erdharz. mjesec, jeden Monats.
spada, spadaju, gehört, sie gehören; svecenik, Geistlicher.
spadao, spadla, spadalo, hat gehört. svi, alle ; svi sveti, Alle Heiligen.
spasovo, spasovdan, Christi-hHimmel- svoj, a, e, sein, e, es; svojimi mit
fahrt. seinen.
srb.. serbski , a , о, serbisch (auch svota, Gesammtzahl; - domaeih, — der
griech. orient.) Einheimischen.
srednji, a, e, Mittel -(bei Dörfern). svratiSte, Einkehrchaus, Wirthshaus.
Sriem. SriemsJca ênpauija, Sirmier sematizam, Schematismus.
Komitat. Sirok, breit.
st. stanovnik, Einwohner; (пет. mgj. sum. Sume, Waldungen ; Sumar, stan,
tal., in. nar., deutscher-, magyar.-, Waldhaus; Sumar, uciliste, Forst
italien.-, anderer Nationalität); rk. schule.
gk. gi.—, röm. kath,. gr. kath., gr. t. j. to jest, das ist.
orient., — lut. réf. ltd., Luteraner, takodjer, gleichfalls, auch.
Reformirte, Juden ; in. vier., andern tal. talianshi kod imena ëlanka, ta-
Glaubensbekenntnisses. lianske narodnosti kod stanovni-
staklana, Glasfabrik. kah и zaporki, italienisch bei dem
staliS, Stand ; po—, nach dem—. Namen des Artikels, italienischer
stew. Wohnung; Sumar. — , Waldhaus. Nationalität bei den Einwohnern
stanuje, wohnt, hat den Sitz, Stamort. innerhalb der Parenthesezeichen.
stari, a, o, Alt — (bei Dörfern). Tal. Taliani, Italiener.
statistiöki pregled, statistische Ueber- tamo, dort.
sicht. teëajem tiskanja, während des Dru
stoß, steht. ckes (eines Werkes).
stolica, Residenz, Stabsort; stoluje, teêenje, Erwerb.
residirt. temelj, Grundlage.
stopa, Fuss des Längenmasses. tèrgavac , Handelsmann ; tèrgovaëka
str. stari, alt. uëiona, Handelsschule.
strana, Seite. tèrgoviSte, Marktfleck.
XXI

tèrnje, Dorne. wed, Amt.


tèrziste, Handelsplatz. utemeljenje, Begründung, Errichtung ;
lielo, Körper. utemeljen, errichtet.
tiskanje, Druck (eines Werkes). utiëe, mündet ein.
torn opazkom, mit dem Bemerken. uticl. utielovljen, einverleibt dem.
topla rudna voda, warmes Mineral utok, Einmündung.
wasser; toplice, — Mineralbäder. v. veliki, а, o, Gross - (bei Dörfern).
trg. tèrgoviste, Marktfiek. Varaêd. Varaêdinska znpanija, Wa-
triv. trivialna uëiona, Trivialschule. razdiner Komitat.
tromedja , dreifache (dalmat. kroat. varoàica, Städtchen, Marktflecken.
türkische) Gränze. veliëanstven, majestätisch.
tudjani, Fremde. verb, Spitze, Berg—.
turski, а, o, türkisch. vèrst, Gattung.
tvèrdjava, Festung ; tvèrdjavica, Fort. vieroizpoviedanje , Glaubensbekennt-
w, in. niss.
m т. и miestu, im Orte, local; znaci vin. vinogradi, Weihgärten ; vinogora,
ujedno kod sudèije, ¡supe itd. da Weinberg.
ima podruënih miestah, bedeutet Virovit. Virovitiëka èupanija, Wiro-
zugleich bei den Dorfsricbterschaf- wititzer Komitcit.
ten, Pfarren u. s. w. dass sie Fi visok, hoch.
lialortschaften haben. vis, visji, a, e, höher, Ober—.
и obee, im Allgemeinen. viSe, mehr. ,
uëenik, Schüler , ucenicu , Schülerin. voda, Wasser; vode, Gewässer.
uciliMe pravoslovno, Rechtsakademie; vodopad, Wasserfall.
duhovno, Klerikalschule; sumar, i vojnicki, а, o, militärisch ; vojnik, voj-
gospodar., Forst- und Landwirth- nici, Krieger, Militär überhaupt.
schafts-Schule. vrelo, Quelle.
ucio. uciona, Schule. za, für; za se, für sich eilein, znaëi
ucit. ucilelj, uëiteljica, Lehrer, Lehrerin. kod sdc., itd. da neima ¡wdr. т.,
udata, verheirathetes Frauenzimmer. bedeutet bei den Dorfsrichter--
udovac, Witwer; udovica, Witve. schaften u. s. w. dass sie keine
ugljevjc, Kohlen; kameno—, Stein—. Filialort.schaften haben.
ujedno gleichzeitig. Zadar. Zadarska zupanija, Zaraer
ukiuuti, aufgehoben, aufgelessen. Kreis.
ukneani, Wohn parth ei en. Zagreb. Zagrebaëka zupanija, Agra
ukupno, zusamen, Summe. mer Komitat.
umerloga, des Verstorbenen. zapadno, westlich.
umietnik , Künstler ; umietiöni mlin, zapoviedn. zapoviednietvo, Commando.
Kunstmühle. zaStitnictvo, Patronat.
uuitar, Unitarier. zatim, sonach, ferner.
upaljena granatovaëami, in Brand ge zauzima, umfasst.
schlossen mit Granatkugeln. zdravniëtvo, Sanitätspersonale ; zdrav-
upravlja zupom , administrât die stveni ured, Sanitätsamt.
Pfarre. zemljiste, Boden ; pitomo, kultivirter—.
XXII

zlaío, Gold. zupni, pfarrämtlich; — dvor, Pfarrhof;


znamenje Zeichen. —ured, Pfarramt.
zovu sc, heissen, werden genannt. щ èupna cèrkva, Pfarrkirche.
zvanje, Beruf. g kapela, podrucna cèrkva, Kapelle,
zvierinjak, Thiergarten. Filialkirche.
ë.- êupanija, Komitat (Kreis in Dal
д, molnica, Bethaus.
matien).
zd. (êenski djaci) uöenice, Schulmäd □ m. cetvorna milja, Quadratmeile;
chen. D г., —Joch.
zeljcznica, Eisenbahn. (....) ime miesta и zaporki jest ili
zenskih (stanovnikah) i djece mladje je bilo istovietno sa predstojecim
od . . . god., weibliche Einwohner imenom élanka, der Name der Ort
und Kinder unter . . . Jahren. schaft innerhalb der Parenthese
¿id. zidovi. Juden. zeichen ist oder war identisch mit
iivot, Leben. dem vorstehenden Namen des Ar
zupa, Pfarre; rkz. gkz. giz., röm. tikels.
kath., gr. kath., gr. orient. Pfarre.

U ovom su djelu pokraéena samo njekoja imena áupanijah i pukov-


nijah; sva ostala imena, ¡mala ona znamenje pokraienja, kao п. р. „u k. Se-
verin. (Severinskora)" ili pred sobom dvopiknju (:) koja stoji u miesto navod-
nika (,..."),» uzdèrzana su svuda u pèrvom ili imeniteljnom padeáu, n.
p. „Brane2ac, s ima 419 st. gi. äupe: Buë, ili Tulnik, s ima
218 st. rk. zupe: Buk" miesto jednoglasnoga za obe aupe pridavnika „Bucke".
— (In diesem Werke sind nur einige Namen der Komitate und Regimenter
abgekürzt ; alle übrigen Namen, mögen sie das Abkürzungszeichen, wie z. B.
„im Severin. (Severiner) Bezirke" oder vor sich den Doppelpunkt (:) haben,
welcher statt des Anführungszeichens („...") steht, -sind überall im ersten Beug
falle oder Nominativ beibehalten worden, z. B. „Branezac, Dorf hat 419 Ein
wohner der grichisch - orientalischen Pfarre: Buö, oder Tulnik, Dorf .... hat
218 Einwohner der röm. katholischen Pfarre: Bule, anstatt der Висел- oder
der Buker Pfarre, was in kroatischer Sprache mit dem gleichlautenden Bei
worte „Buöke" ausgedrückt werden müsste.
Jednaka imena miestah dolaze u miestopisu po abecednom redu a)
¿upanijah hèrv. slav., zatim Medjumurja, h) pukovnijah, c) áupanijah dalma-
tinskih. — Jednaka imena miestah u áupaniji i pukovniji sliedc po abecednom
redu kotarah i satnijah. — (Gleichlautende Namen der Ortschaften kommen im
Ortslexikon nach der alphabetischen Ordnung a) der Kroatisch-Slavonischen
Komitate dann der Murinsel, b) der Regimenter, c) der dalmatinischen Kreise
vor. — Gleichlautende Namen der Ortschaften in den . Komitaten und Regi
mentern folgen nach der alphabetischen Ordnung der Bezirke und Compagnien.)
XXIII

Anmerkung für Deutsehe.


Die kroatischen Buchstaben lauten u. z.
C. wie das deutsche Z. daher ca wie га und nicht wie Tea im La
teinischen oder Italienischen.
C. wie das deutsche tsch oder das magyarische es. ts.
<5. wie das italienische ce in cederé, voce, also weicher als das deut
sche tsch, beinahe wie tj, mit welchem es identisch ist
E. das ackzentuirte è ist im Kroatischen stumm, wesshalb die an
seinen beiden Seiten stehenden Selbstlauter, z. B. her—, der—, gèr—, her—,
per—, ter—, vèr—; ganz so ausgesprochen werden, wie die Eudsilben in den
französischen Wörtern : chamère, tendre, ai^re, fiacre, apre, astre, havre.
Gj. wie das italienische ge in genere, giurare, oder das magyarische gy.
II. wie das deutsche h im Anfange, und ch in der Mitte oder am
Ende des Wortes z. B. Aaben, AeucAeln, ich, und wie das französische as-
pirirte h.
S. wie das deutsche, französische und italienische s Im Anfange eines
Wortes, oder das magyarische sz.
S. wie das deutsche seh, das französische ch, das italienische sc und
das magyarische s.
V. wie im Französischen, Italienischen und Magyarischen , oder wie
das deutsche w.
Z. wie im Französischen, Magyarischen, oder wie das deutsche s
zwischen zwei Selbstlautern z. B. Besen, lesen.
Z. wie das französische ,; und ge in jamais, général, und das magya
rische es.
Q. W. X. Y. existiren im Kroatischen nicht. Alle übrigen Buchstaben
behalten ihnen natürlichen Laut, und es werden die Selbstlauter, wo zwei
derselben zusammen stehen, nicht verschmolzen, sondern jeder für sich deutlich
ausgesprochen z. B. Bam-a, Sa-¿-6evo, und nicht wie im Deutschen das: Hain,
Haifisch.

*»^ллЛЛЛЛЛЛЛлл/^^~->
Znatnije pogreèke tiska (Wesentlichere Druckfehler),
na strani (auf der Seite):
14. Bednik, red 3, öit. Petkovac.
25. Bilopolje (Bielopolje), red. 1, ¿it. satnije zapoviedn. suda и sein: Zavalje g.
33. Bolfan, red. 4, öit. Gi. гири.
46. Brodska pukovnija, red. 6, öit. 604 lut. 4 réf.
75. Dédié, red. 1, Cit. pol. ob: Novigrad, k. i z. Zadar.
82. Dobrinci, red. 1, öit. bilj. za sdé: Dobrinci i Petrovci и m, sdö. za se.
90. Drenovac u z. Virovit., red. 5, öit. Gi. zupa ujedno podrucni manastir
samostana: Caluga.
137. (Hèrvatska i Slavonija), red. 2, ôit. tvèrdjav. 3—2: 5; uöionah, red 1, Cit.
ukupno 613—&73; Í086, t. j. pravoslovno— ; strana 138. Po statis.
pregledu, red. 4, za rieöju: Irig, Ruma), öit. sa p. Petrovar. i sa gradovi.
153. oit Jagodnje dolnje.
166. Kalje, red. 1, za rieöju: Zumberak, cit satnije zapoviedn. u m.
173. Karlowitz, red, 1. za rieöju: stari, dodaj : Karlstadt, gl. Karlovac.
190. Karadovica, öit. Koradovica.
191. Korenica, red. 10, cit. mistnu rk. zupu izim s: Bilopolje.
200. (Krajina) uöion., red 7. i 8, tit. slovaök. 1 (p. Petrovar.).
202. Rkapanj, öit. Krapanj.
206. Kriviput, red. 3, öit. Francikovac.
208. (Krizevci) zupanija, red. 11, öit. po katastralnoj izmieri sa grad: Kopriv-
nica i Krizevci
222. Kendva, öit. Lendva.
229. Lièane (drugo), öit. u z. i к. Zadar., pol. ob. Biograd.
233. Lovic gognji, öit. gornji.
289. Ro ubica, öit. Orubica.
316. Pleternica, red 7, öit. Komorica.
327. Pokjana, öit. Poljana.
346. Radatovici, öit. s. u p. Slunj.
367. Za ölankom San-Cassiano, öit. Ъ'ап-Eufemia, i u red. 5. öit. Sanct- Gcorger.
393. Staraves petroska, öit. petrovska.
439. Tuèenik, red. 1, öit. u p. Krizev.
464. Vis (Lissa), red. 1, öit. trg. na otoku ist. im.
480. Zagreb, red. 17, öit. 3 djev. glav. normal, (uöione) ; red. 18, öit. Jugo-
slavjanska.
503. Cikuti, öit. (Cekuti, tal. Cicutti).
506. Gzadise, öit. Gradiêe.
507. Istra, red. 2, öit Albona ; Hèrvatska Istra, red. 4, oil. Kastva ; strana
508, red. 1, öit. Kopar.
512. Labin, red. 10, öit. Labin.
Opazka. Ovdie znaèi (hier bedeutet): red. redak, Zeile, — Cit. íjtaj, lies, — do
daj, setze hinzu, — za rieöju, nach dem Worte.
Miestopis.
A.

ABBADESSA, CASTEL —, gl. Gomilica.


ABDICBËRDO, terziSte na turskoj medji, blizu s: Zeljava, sat: Korenica,
p. Otoé .
ABSEVCI, s. u p. Brod., sat: Neraci, p§t: Orolik; 22 kué. 233 st. — 200
rkz: Lipovac, 6 gkz: aid, 27 giz: Banovci n.
ACIMINCUM, ACUMINCUM, gl. Petrovaradin. — ACAMOYCI, gl. Adzamovci. —
AD-BIBIUM, gl. Ston veliki. — AD-FINES, gl. Steniénjak. — AD-TURRES,
gl. Cèrkvenica. —
ADA, pustara u z. Sriem., k. i pèt. Vukovar., sdé. Gabo§.; 3 kué. 19 ¿t.
rkz: Jarmina.
ADAMOVEC, s. u z. Zagreb., k. i pêt. Sv. Ivan., bilj. i sdé. u m; 60 kué.
483 st. rkz: Moravée. Ovamo spadaju hrp. kué: Beljevéevbrieg, Belovar,
Jakuâevec, Kèréi, Resakovbrieg, Vukovdol i Zenkovskoselo. — Sudéija
ima podr. m: Blazkovec. Cèrkvenaves, Drenova d. i g, Glavnica d. i g,
Jesenovec, 293 kué. 2777 st.
ADAèEVCI (Azasevcij, s. u p. Petrovar., satnijc zapoviedniétvo u m, pèt :
Baéinci; 246 kué. 1628 st. — 68 rkz: Morovié, 1560 giz. sa W u m ;
uéio. — GL ¿upa u abis : Karlovci, ppr : Sid, neima podr. m. — Satnija
br. 2. ima podr. m: Ilinci, Kuzmin, Vaâica, 952 kué, 6303 st, — 387
rk, 5916 gi. sa 4 Mf i 4 uéio. (1 u svakom miestu).
ADJAMOVCI, gl. Adzamovci. — ADRA, gl. Odra.
ADZAMOVCI (Acamovci, Adjaraovci), s. u p. Gradis., sat: Reâetari, rkz. i piU :
Gradiska n; 26 kué. 247 st.; uéiona.
AENONA, gl. Nin. — AGA, gl. DerviSaga. — AGOSTA, gl. Lastovo. —
AGRAM, AGRAMER KOMITAT, gl. Zagreb.
AKëlCI, kuéa u p. Otoé., sat. Sv. Juraj., pát. Senj.; 9 st. rk2: Krasno.
ALAGINCI, marofi utiel. s: Turnic, k: Velika. z. Poz.; 13 kué 37 st,
(34 mgj.) rkz: Pozega.
ALAN, s. u p. Ogul., sat: Kèrmpote, pèt: Senj; 10 kué. 112 st. rkz: Kriviput.
ALAN, s. u p. i pät. Otoé., sat: Leâée; 13 kué. 160 st. rkz: Ravljane.
ALAVANJA, s. u z. Zadar., k. i pol. ob: Benkovac; lezi izmed s: Karin,
Popovic, Bruska i Zelengrad.
ALBA MARITIMA, gl. Biograd. — ALBANES1, gl. Arbanasi.
ALEKSINICA (Pazariáte srednje), s. u p. Otoé., sat: Tazariáte, p§t: Perusic;
29 kué. 323 st. — 318 rkz. sa W Sv. Ivan krst. u m, 5 giz: Klenovac.
(Miestopisni rieciiikj 2
— 2 —

— Rkêupa u bis. Senj., adj : Lik. - Kérbav, dj : Peruâié, ima podr. m: Bako-
vac v, Dubrava, Dunjevac, Izakadèrma, KruScica, Podkosom, Polje, Skvadra,
Vaganac, 1260 st.
ALETA, gl. Sinj.
ALILOVCI, (Aüovci). s. u z. i pât. Poz., к : Velika. bilj : Mihaljevci ilir., sdó.
za se; 19 kué. 192 st. — 191 rkz: Kaptol, 1 giz: Treètanovci.
ALMA§. s. u z. Virovit, k: Osiek, pat: Dalj, bilj: Bielobèrdo, sdé. za se;
131 kué. 935 st. — 815 rkz. sa Mf Pohodjenje BDM. u m, 116 giz: Dalj,
4 Ш; — uéio. 1 uéit. 37 md. 10 zd. — Ovamo spada m: Nausti. — Rkêupa
u bis. i adj : Djakovo, dj : Osiek, neima podr. m.
ALMINIUM, g]. Omis. — ALMIS, gl. Kraljevica. — ALMISSA, gl. OmiS. —
ALOEP, ALOEPIUM, gl. Olib. — AMALATA, gl. Banoâtar.
AMATOVAC, s. u z. Pol, к. i p§t: Pakrac, sdé: Mihaci ; 7 kué. 101 st. giz:
Vuôjak.
ANCUS, gl. Dreznik. — ANDANTONIÜM, gl. Stenjevec domji. — ANDRA-
SEVCI, gl. AndriaSevci.
ANDRASeVEC, s. u z. Zagreb., k. pat. rkz. i sdé: Stubica d; 32 kué. 438 st.
äNDRASEVEC, gradié utiel. s: Oroslavje, k: Stubica, z. Zagreb..
ANDREIS, CASTEL —, gl. Jadretovac. — ANDRETIUM, gl. Klisa.
ANDRIASEVCI, (Andraáevci), s. u p. Brod., sat: Cerna, rkz. i p§t: Vinkovci;
62 kué. 676 st; uéio.
ANDRD3VCI DOLNJI , s. u p. Brod., satnije zapovieduictvo u m, pat :
Vèrpolje; 99 kué. 1428 st. — 1412 rkz. sa W Sv. Andrija ap. u m, 16
giz : Topolje n ; ucio. — Rhzupa u bis. i adj : Djakovo, dj : Koprivnica,
ima podr. m: Pèrkovci stari, 2327 st. — Satmja br. 4. ima podr. m:
Cajkovci, Divoäcvci, Pèrkovci stari, Strizivojna i Vèrpolje, 401 kué. 5511
st. — 5420 rk. sa 2 Mi (Andrievci. Vèrpolje). 91 gi; 5 uéio.
ANDREEVCI GORNJI, s. u p. Gradis., sat. Sibinj., pât. Brod.; 28 kué. 327
st. rM : Sibinj ; uéio.
ANDRILOVEC, (Andrikovec), s. u z. Zagreb., k. pst. isdé: Dugoselo; 17 kué.
232 st. rkz : Prozorje.
ANlCl, s. u p. Otoé., sat. Sv. Juraj., p§t. Senj.; 15 kué. 200 st. rkz: Krasno.
ANTIN, s. u z. Sriem., k. Vukovar., pat: Vera, bilj: Tordinci, sdé. za se;
86 kué. 554 st. (6 nem.) — 502 rkz : Tordinci, 46 réf. 6 zid.
ANTOLOVEC, s. u l. Krizev., k: Koprivnica, p§t: Ludbreg, sdé: Kutnjak;
16 kué. 160 st. rkz: Kuzminec.
ANTOLOVO, pi. dv. utiel. s: Radakovo, k: Novidvori, ï. Varazd.
ANTONOVO, gl. Antovo. — ANTONSDORF, gl. Autunovac, Antunovo.
ANTOVO (Antonovo), s. u z. Riele, к. Vinodol., pst: Cèrkvenica,, sdé:
Biograd; 26 kué. 154 st. rkz: Grizani.
ANTUNOVAC (Antonsdorf, Antunfàlu, prijc: Dèrzanica magjarska), s. u 2.
Virovit., k. i pát: Osiek, bilj: Tcnja, sdé. za se; 44 kué. 158 st. (mgj.)
rká: Osiek tvrdjava; uéio. 1 uéit. 15 md. 3 zd, — Ovamo spada kuca:
Salaskakérèma.
- 3 —

ANTUNOVAC (Branjevina), s. utiel. tig., k. i z. Virovit.; 12 kué. 97 st.


(58 mgj.) — 89 гк — , 8 giz : Virovitica.
ANTUNOVAC, gl. Müinci.
ANTUNOVO (Antonsdorf, njegda Kapan), s. u z. i k. Virovit., rká. ipát: Tere-
zovac, bilj: Miholjac g, sdc. za se; 30 kué. 224 st;uéio. 1 uéit. 14 md. 15 zd.
APATÍA (Opatia), s. u z. Krizev., k. rkz. i pát : Ludbreg, sdó: Sigetec; 26 kué.
192 st.
APATOVEC, s. u p. i p§t: Krizev., sat: Vojakovec; 42 kué. 707 st rká:
Glogovnica. Ovdie ima vrelo kisele vode.
APTOVAC (Optovac), s. u i. Split., к. i pol. ob. Sinj., rkz. ¡ por. ob : Strizirep ;
82 st
AQUA VIVA, gl. Varazdin. — AQUAE BALISSAE, gl. Topusko. — AQUAE
SEXTAE, gl. Babinec. — AQUAE VITAE, gl. Krapinske toplice. — ARA-
PIUM, gl. Vèrhovine dolnje.
ARAPOVDOL, hrp. kué. kod s: Vaganac g sat: Dreánik, p. Ogul.
ARAUSA, gl. Morpolaéa. — ARAUSONA, gl. Vrana. — ARBA, gl. Rab.
ARBANASI (Albanesi, Borgo-Erizzo) s. u 1 k. i pol. ob. Zadar., por. ob.
u m; 1125 st. rkz. sa Mí BDM. u m. Ovamo spadaju s: Cerno i Dra-
éevac. — Porez. obc. ima podr. m: Malpaga, 1357 st. 409 □ r. —Rk
¿upa u nadbis. i dj. Zadar., ima podr. m : Bokanjac, Malpaga, 1577 st
ARBE, gl.' Rab.
ARBONJA, s. utiel. s: Zedno, k: Trogir, z. Split.
ARBUM, gl. Rab. - ARDUBA, gl. Gardun. — ARGYRUNTUM, gl. Novigrad.
ARMICA, gl. Harmica.
ARTAN, s. utiel. s: Razance, k. i z. Zadar..
ARTICAK, hrp. kuc. utiel. s: Kuzelj, k: Delnice, z. Riek..
ARUCIA, gl. Tounj.
ARZANO, s. u z. Split, к. i pol. ob: Imoski, por. ob. za se; 801 st. rk2-
sa líí Svi Sveti u m, 2672 П r- — Rkzupa u bis: Makarska (Split), dj:
Imoski, ima podr. m : Bilopolje, 922 st.
ASCRIVIUM, gl. Kotor. - ASIS, gl. Bribir.
ASPERGERI (Aspergari, Aspergerovibregi), hrp. kné. utiel. s: Kraljevec, k. .
i z. Zagreb., rkz: Kupinec.
ASSERIA, gl. Podgradje.
AèANJA, s. u p. Petrovar., sat: Kupinovo, pët: Zemun; 114 kué. 670 st.
giz. saW u m; uöio. — GL zupa. u abis: Karlovci, ppr: Zemun, neima
podr. m.
ASIKOVAC, s. u z. Poz., k. i bilj. Begtez., pst: Kula, sdé. za se; 20 kué.
108 st. (25 nem. 1 mgj.) rkz : Sesvete.
ATLAGICKULA (Kulatlagié), s. u z. Zadar., k. i pol. ob: Benkovac, por.
ob. za se; 325 st. rkz: Benkovac i giz. sa W Sv. Nikola u m, 3266 Q
r. — Gi. zupa u ep. i ppr. Zadar., ima 4 sela, 643 st.
ATTYA, gl. Opatovac.
__ 4 —

AUGUSTANOVEC, s. u i. Zagreb., к. rká.ibilj: Pokupsko, pät: Jastrebarsko,


sdö. u m; 41 ku6. 469 st. — Sudëija ima podr. m : Degoj, Skenderbèrdo,
Stefanki, 92 kué. 1061 st.
AURANA, gl- Vrana. — AVENDONIS, gl. Brinj. — AVIDICI, gl. Havidiéi.
AZAèEVCI, gl. AdaSevci. — AZÜRORUM insula, gl. Zuri. —

В.
BABAC, gl. Podbabac.
BABCA, s. u z. Zagreb., k. ipSt: Gorica v, rkz. i sdé : âéitarjevo; 5 kué. 63 st.
BABIÓAVAROS, hrp. kué. utiel. s: Sv. Rok, sat: Lovinac, p. Lik.
BABICI, hrp. kué. utiel. s : Hèrvati, k. Samobor., z. Zagreb.
BABINAGORA, nova naselbina kod s: Hura, к. Voéin., z. Virovit.
BABINAGREDA, s. u p. Brod., satnije zapoviedniétvo u m., pát : Samac-
350 kué. 3943 st. — 3931 rkz. sa W Sv. Lovrenac u m, 11 giz: Vin-
kovci, 1 lut ; 2 uéio. — EL ênpa u bis. i adj : Djakovo, dj : Kopanica,
ima podr. in: Krusevica i èamac, 5099 st. — Satnija br. 6. ima podr.
m: Gundinci, 496 kué, 6106 st — 6057 rk. sa 2 W, 48 gi., 1 lut; 3 uéio.
BABINARIEKA (Babnja), s. u p. Ban. II, sat, Umetié., pSt: Kostajnica ;
25 kué, 222 st. — 114 giz: Babinarieka I, 108 giz: Babinarieka II, sa Ht
u s: Kukuruzari; uéio. — Gi. hipa: Babinarieka I. i II. u ep: Karlovac
ppr: Kostajnica; ¿upa I. ima podr. m: Bielovac, Kukuruzari, PèrvèrSac,
529 st., — ¿upa II: Kukuruzari, VeleSnja d. i g. 809 st.
BABINDUB, s. utiel s: Malpaga, k. i z. Zadar..
BABINEC (njegda : Aquae, sexta?), s. u z. i \>'st. Varazd., к: Vinica, bilj:
Radovec, sdé. u m; 26 kué. 221 st. rkz: Krizovljan. Ovamo spada pi.
dv: Boklican. — Sudéija ima podr m: Brezje, Jarki, Kolarovec, 83 kué.
668 st
BABINEC, s. u p. Krizev., sat i rkz: Ivanska, pst : Belovar; 6 kué. Í01 st.
BABINJE, bip. kué. utiel. s: Ilovéak, sat: Bovié. p. Ban. I.
BABINOPOLJE, s. u i. Dubrovn., k. Ston., pol. ob: Mljct, por. ob. za se ;
740 st. rkz. sa W Sv. Blaz u m, 5291 [] r; ima samostan jezovitski.
— Ovamo spada hrp. kué: Ropa. — Rk. ¿upa и bis. Dubrovn., dj. Ston.,
ima podr. m : Blato, Govedjari, 988 st.
BABINPOTOK, s. u p. Otoe., sat. i pit: Vérhovine; 59 kué. 1079 st, — 2
rkz: Sinac, 1077 giz: Vérhovine g.
ВАШЕ, gl. Podbabje. — BABNJA, gl. Babinarieka.
BABOTOK (Babotuk), s. u p. Gjurgjev., sat: Kapela, pst: Belovar; H kué.
138 st. rkz: Miholanec.
BABSKA, s. u z. Sriem., k: Erdevik, pst: Sid, bilj: Bèrkasovo, sdé. za se;
84 kué. 510 st. — 500 rkz: Novak, 10 zid; ucio. 1 uéit 20 md. 8 ad.
BABUNJCI, s. u z. i к. Kotor., pol. ob: LuStica, por. ob. za se; 117 st.
rkz: Novi, 601 [] r.
BACEVAC, s. u i. Virovit, k. Vocin., pst: Terezovac, rkz. i bilj: Lukaé, sdé.
za se; 50 kué. 378 st. (46 nem ) Ovamo spada îiiarof: Zrakova.
— 5 —

BACEVDO (Baéevo, Baníevo, Banodol) s. u z. Dubrovn., k. Captât, pol.


ob: Ploéice, 221 st rk¿: Gruda.
BACICDRAGA (Baéiékadraga), s. utiel. s: Mnletié, k: Ribnik, z. Zagreb.;
10 kuc. 111 st. rki: Novigrad.
BACiCI, s. u i. Riek., k. Vinodol.,pst: Kraljevica, rká.isdé: Dèrvenik; 7 kué.
27 st.
BACICKADRAGA, gl. Baíiédraga.
BACÍN, s. u p. Ban. II., sat, rkz. i pàt: Dubica; 43 kué. 407 st.
BACINA, gl. Bakina.
BACINAC, s. u p. Lik., sat i rkä. Smiljan., pst Gospié.; 6 kué. 101 st.
BACINCI, s. u z. Sriem. , k: Erdevik, bilj: Kukujevci, pat u m., sdé. za
se; 184 kué. 1282 st.. (15 niein. 7 in. uar.) — 7 rki: Kukujevci, 400
gkz. sa W Sv. Luka — 860 giz. sa W Sv. Nikola u m., 8 lut. 7 zid. ; ucion.
2 uéit 40 md. 50 M. — Gk. ¿upa u bis. Krizev. ima podr. m : Bacinci,
Gèrgurevci, Ladjarak, Martinci , Mitrovica , Privinaglava , èaàinci , 888 st.
u k: Erdevik i Itïg, i u sat: Ladjarak i Mitrovica. — Gi. ¿upa u abis:
Karlovci , ppr : Sïil , neima podr. m. — Postarn. zauzima m : Bingula,
Erdevik, Kukujevci, i sat: Adasevci , Morovic , u p. Petrovar. ; bliz. pat:
Tovarnik 2 (Sid 1%), Calma 22/„ milj.
BACINDOL, s. и ï. Poz. , k. i bilj: Cèrnik , pat: Gradiska п., sdé. za se;
49 kué. 420 st. rkz: Cernik. — Kod scia se кора smolina.
BACKOVICA, s. u p. Gjurgjev., sat Severin. , pfit. Belovar. ; 21 kué. 258
st. giz\ : Pisanica v.
BACUGA, s. u p. Ban. I., sat: Kraljevcani , pat: Glina; 44 kuc. 480 st giá:
Luáéani I i II sa Mí u m ; uéion.
BACUN, s. u z. k. i pat Zagreb., sdé. i rkz: Markuáevec; 15 kuc. 220 st.
BACVICA DOLNJA I GORNJA , s. u p. Otofi., sat Sv. Juraj., pst Senj.;
11 kué. 87 st — 80 rkz: Prizna, 7 rkz: Pazariète dolnje.
BADANJ , s. u z. Zadar. , k. rkz. i pol. ob. Derniá., por. ob. za se ; 300 st
730 [] r.
BADIA (Scoglio di Madonna), otok blizu grada: Korfnla u z. Dubrovn., sa
samostanom Franciskan.
BADJENOVOBÈRDO, gl. Bandinoselo.
BADJEVO, pustara utiel. s: Viljevo, k: Miholjac d., z. Virovit
BADJINEC, s. u z. Kri2ev., k. i pèt: Vèrbovec, гкй. i bilj: Dubrava, sdé. u
га; 10 kué. 124 st — Sudëija ima podr. m: Graberec, Kostanj , Novaki,
Podluzan i Svinjarec, 58 kué. 760 st.
BADLIÖAN, s. u Medjumurju, k: Cakovec, pàt: âtrigovo; 12 kué. 83 st. —
82 rkz: Mihaljevec g., 1 réf.
BADLJEVINA , s. u z. Poz. , k. Daruvar. , pSt : Pakrac, bilj. u m , sdé. za
se; 54 kué. 350 st. (16 niem. 20 magj.) — 339 rk2 : Pakrac, 4 giá:
Pakrac I, 7 zid. — BïljeS. ima podr. sdé : Badljevina , Doljani , Golubinjak,
Kip, Miljanovac, Siraé, Sredjani rim. i srb. i Sibovac.
— 6 —

BADOVINCI, s. u p. Slunj., sat: Osterc, p§t: Kostanjevac; 14 kuc. 220 St.


gkz: Kast.
BAG , gl. Karlobag. — BAGJINEC , gl. Badjinec. - BAGNA , BAGNEVAC,
gl. Banja, Banjevci.
BAHNEC, hrp. kué. utiel. s: Fodrovec геб., к. Novimarof., z Krizev.
BAHUN, hrp. kué. utiel. s: Bedenec, к: Ivanec, á. Varazd.
BAICSELO, gl. Bajié. — ВАШ, gl. Banj.
BAINSKOSELO (Banskoselo) , s. u p. Slunj., sat. i pst: Barilovié, 9 kucah,
117 st. rkz: Leskovac.
ВАШ, hrp. kué. utiel. s: Subockigrad, sat: Novska, p. Gradiá.
BAJAGIC (Bojagié) , s.ul Split. , к. i pol. ob. Sinj. , por. ob. za se ; 537
st, rkz. sa И Sv. Nikola u m , i giz : Dragovic ; 4299 [] г. — Rk. гира
u bis. Split., dj. Sinj., iraa podr. m: Bilibrig, Han, Obrovac, 1176 st.
BAJCI, 3 kuée utiel. s: Mraéin, к: Ribnik, z. Zagreb.; 16 st. rkz: Novigrad.
BAJCEVOSELO, hrp. kué. utiel. s: Buzdohanj, k. Grob.-hreljin. , ?.. Riek.
BAJIC (Baiéselo), s. u z. Zagreb., к: Ribnik, sdé: Rosopajnik, pst: Netretié;
9 kué. 79 st. rkz: Kunic.
ВАКА, gl. Kraljevci.
BAKAR (tal. Buccari , njegda : Patrassi , Lokaj i Vescera ili Velcera) , kr.
si. pomorsko - trgovaéki grad i slobodna luka u obsegu z. Riek. , gradsko-
kotarsko poglavarstvo (magistrat) , i pst. u m , sdé. za se ; 388 kué. 2045
st. (9 niem. 33 tal.) — 2036 rkz sa Mi Sv. Andrija u m , 9 giz : Rieka ;
3 uéion. (glavna zemaljskc zaklade od 4 razreda , puéka i djevojacka
privatna), 7 uéit. 186 md. 91 zd. — Sudcija ima podr. m: Sv. Kuzma,
èkèrljevo dol. i Vitosevo , 449 kuc. 2385 st. — Gradski kotar iina podr.
sudéije: Bakar, Bakarac, Draga d. i g. , Hreljin d. , Kostrena Sv. Barbara
i Sv. Lucija, Kraljevica, Krasica dol., Podvezica, Praputnik dol. i Tèrsat, 1
trg. (Kraljevica), 24 s., 7 selac. , 2445 kué. (4 kastela, 2 marofa) , 11508
st (15 niem. 1 magj. 65 tal.) — 11496 rk. sa 7 W (Bakar, Dol mali
dolnji, Draga d. , Kostrena Sv. Barbara i Sv. Lucija, Kraljevica, Tèrsat),
i 1 kapelan. (Martinséica) , 12 gi. ; 1 samost. (Tèrsat); 10 uéion., 15 uéit,
627 md. 329 Ы. — Povrs.: 9202.7 [] ralih , t. j. 1351.3 oran., 713.5 liv.
ba§., 457.6 vin., 4639.3 paô., 2041.0 nplz.; — ili 21.4 <lrz. , 21.8 crk.,
3070.0 obé. , 6089.5 priv. dobra. — Mane: 2754 glave t. j. 114 konj.,
925 gov. , 1 os. , 1629 ov. , 48 koz., 37 krm. — Jik. ¡¡upa u bis. ModruS.
(Senj.), adj. i dj. u m., ima podr. m: Jeleuje, Jelovka, Koritnjak, Krasica
d. i g., Lepenice, Ostroviea, Sv. Kuzma, Skèrljevo dol., Visnjevica i Vito
sevo , 4425 st. u k. Grob. - hreljin. i u k. grada Bakra. — Djakon. ima
podr. zupe: Bakar, Cernik, Dol mali dolnji, Draga dol., Grobnik, HrcljÎB,
Jelenje , Kostrena Sv. Barbara i Sv. Lucija , Kraljevica , Kukuljanovo,
Praputnik , Tèrsat i Zlobin, 25 8, 26.428 st. — Arcidjakon. (bakárlki ili
Albinski , Transalbinus) ima djakon. : Bakar , Brod , Ôabar i Vèrbovsko,
40 W (36 u z. Riek., 4 u i Zagreb.), 60 Я, 67.160 st. — FoStarn. zauzima
izim sdé: Bakarac, Kraljevica, Podvezica i Tèrsat, èitavi gradski kotar,
— 7 —

zatira sdé: Hreljin g., Krasica g. izim s.: Lepenice, Kukuljanovo, Praput-
nik g., èkèrljevo g. i Zlobin u к. Grob.-hreljin. ; bliz. pët. Rieka l4/8, Kra-
ljevica %, Jelenje 2% milj.
BAKARAC (tal. Buccarica), s. u k. grada: Bakar., pät: Kraljevica, sdc. u m.;
34 kuc. 150 st. rkz : Dol mali dolnji. Ovamo spada marof Samsovo. —
Sudcija ima podr. m.: Dol m. d., Krizisée d., Turinovoselo, GO kuc. 302 st
BAKARSKADRAGA, gl. Draga dolnja.
BAKlCl, s. u á. i к. Virovit., bilj: Miholjac g. , pst: Slatina, sd6. za se; 87
kué. 501 st. — 425 rkz: Sladojevci, 76 giz: Slatina.
ВAKINA (Bacina), s. u z. Split., к: Makarska, pol. ob.: Dèrvenik, por. ob.
za se; 442 st. rkz sa И S v. Juraj u ra, 5471 [] r. — Rh. zupa u bis:
Makarska (Split), dj: Makarska, ima podr. m: Slavinac, br. stan. nepozn.
BAKOVAC MALI, s. u p. Otoi. , sat: Pazariste, pat: Perusic; 28 kuc. 378
st. — 30 rkz: Pazariste d., 348 rkz: Kosinj g.
BAKOVAC VELIKI, s. u p. Otoe., sat: Pazariste, pit: Perusïé ; 29 kué.
391 st — 283 rkz: Kosinj g., 100 rkz: PazariSte d., 8 rkz: Aleksinica.
BAKOVCICA, s. u p. i pát. Gjurgjev., sat: Novigrad ; 25 kuc. 273 st. —
195 rkz: Koprivnica, 78 giz: Plavsinac.
BAKRA, gl. Spisicbukovica. — BALAGOVIDVORI , gl. Balogovidvori. —
BALANOVICI, gl. Boljenovici.
BALENSKADRAGA , 2 kuce u p. Otoô. , sat. Sv. Juraj., pst. Senj.: 40 st
rki: Jablanac.
BALENSKAPLANA, gl. Hruskovaplana. — BALlC, gl. Bulic.
BALILICI, s. u í. i к. Dubrovn., rkz. i pol. ob: Zupa gornja; br. st. nepozn.
BALINAC , s. u p. Bau. I., sat: Maja, pát: Glina; 46 kuc. 489 st. giz:
Hajtic.
BALINCI , nova naselb. , u z. Virovit. , k. i pst. Vocin. , bilj : Drenovac , sdö.
za se; 59 kuc. 215 st. (43 niem. 22 magj.) giz: Bukovica g.
BALINCANI, gl. Ceralie. — BALISSAE AQUAE, gl. Topusko. — BALJCI,
gl. Baljke.
BALJEVAC, s. u p. OtoC, sat: Korenica, pát: Zavalje; 24 kuc. 372 st. —
291 rkz: Zavalje, 81 giz: Petrovoselo.
BALJKE (Baljci) , s. u z. Zadar. , k. i pol. ob. Demis. , por. ob. za se ;
861 st.—«182 gkz sa И Preobraz. Isus. , i 679 giz. sa 5flf Sv. Ivan u m,
4680 [] r. — Gk. êupa u bis. Krizev. , ima podr. m : Gradac , Mirilovié
u polju, 278 st. — GL zupa u ep. Zadar., ppr : èibenik, ima 4 sela 873 st
BALOGOVIDVORI (Balagovi-, Vilidvori), pi. dv. utiel. s: Lug, к. Samo-
bor., z. Zagreb.
BANAL-GRÀNZ-REGIMENT, gl. Banska (I- i П.) pukovnija. — BANOEVDÓ,
gl. Baöevdo.
BANDINOSELO (Badjenovobèrdo), s. u p. Slunj., sat. i giz. Blagaj., pSt: Ve-
ljun; 16 kué. 241 st
BANFI, kasteo u Medjumurju, k: Öakovec, rkz. i pgt : Strigovo; 2 kuce 5
stan.
— 8 —

БАМ, s. n î,. Diibrovn., к. Captât., pol. ob: Ploéice, 75 st. rkz: Ploéice.
BANIA, s. u i. Zagreb., kotarski sud i biljez. u m, sdé. za se, pSt : Karlovac;
71 kué. 714 st. (46 niem. 21 magj. 12 tal.) 631 rkz: Hèrnetié, 2 gkz:
Peéno, 17 giz: Karlovac, 64 aid. — Biljei. ima podr. sdé: Bania , i u k:
Ozalj : Zadoborje. — Kotar ima bilj : Bania, Draganic, Kupcina d., Reèica,
Selce i Sisljavié, — sdé: Bania, Blatnica (1 za plemice , 1 za nepleraice),
Draganié , Hèrnetié, Kupcina dol. , Mahicno, Mekuàje. Reéica i âialjavié,
34 s., M selac. , 1273 kué. (1 kasteo, 2 pi. dv.), 12.095 st. (47 niem.
29 magj. 22 tal. 2 in. nar.) — 12.001 rk. sa 6 И (Hèrnetié, Kupéina d.,
Mahiéno, Reéica, Sipak, Sisljavié), 2 gk. 19 gi. 1 réf. 72 zid; — 3 uèione,
3 uèit. 205 rod. 59 Ы. — PovrS. 4 [] m. 5261.3 [] r. , t j. 1 m. 5167.6
or., 7914.4 liv. bas., 485.9 vin, 1754.0 paS., 1 m. 8136.1 Sum., 1803.3
nplz. , ili 216.0 crk. -, 1 m. 4467.3 obé. - , 3 m. 0578.0 priv. dobra. —
Morve: 14.247 glav., t. j. 1479 konj., 8470 gov., 3 os., 4295 krro.
BANICEVAC, s. u z. Pol, к. i bilj: Cèrnik , p6t: Gradiska п., sdé. za se;
26 kué. 242 st. — 239 гкй: Cèrnik, 3 zid.
BANIÖEVEC, 5.UÜ: Krtéev., k. i pst: Vèrbovec, rkz. i sdé: Rakovec; 11
kué, 110 st.
BANlOl, s. u i. Dubrov. , k. Ston. , pol. ob: Slano, por. ob. u m; 139 st.
rkz. sa W Sv. Marija Mand. um. — Porez. obê. ima sa s: Kruéica 220 st.
671 [] r. — Rk. zupa u bis. Dubrov., dj. Ston., ima podr. ni: Kruéica,
Mravinjica, Tèrnova, 464 st.
ВАШ (Bain), dio trg. i rkz: Krpljevica u k. grada: Dakar; 80 kué. 398 st.
BANJA, 2 kuée utiel. s: Cavlje, k. Grob.-hreljin., ï. Riek.
BANJA (tal. Bagna) , s. u z. Dubrovn. , k. Ston. , rkl , pol. i por. ob : Slano ;
70 st.
BANJA, podr. manast. gi. raanastira: Savina u z. Kotor. , k: Novi; cèrkva
Sv. Juraj mué.
BANJA, s. utiel. trg: Vergorac, u z. Split.
BANJA DOLNJA, gl. Dolen.
BAN JÁSELA, s. u z. Zagreb., k. Sv. Ivan., p§t: Popovec, sdé: Sasinovec; 15
kué. 180 st. rkz: Bozjakovina.
BANJA VCIC, s. utiel. s: Mraéin, k: Ribnik, z. Zagreb.; 8 kué. 53 st. rkz:
Novigrad.
BANJCI, gl. Piibanjci.
BANJEVCI (tal. Bagnevac), s. u z. Zadar. . k. i pol. ob: Benkovac, por. ob.
za se; 646 st. rkz. sa W Sv. Ivan krst. u m; 5030 [] r. — Rk. zupa u
bis: èibenik, dj: Skradin, neima podr. m.
BANJO , s. na otoku : PaSman , u z. i k. Zadar. , pol. ob : Biograd , por. ob.
za se; 193 st rkz: Nevjane sa kapelan. i 8 Sv. Kuzroa i Damjan u m,
777 [] r.
BANJOL (Bargulura) , s. u z. Zadar. , k. i pol. ob. Rab. , por. ob. za se ;
455 st. rkz. sa Mí Sv. Marija Mand. u m. ; 1500 [] r. — Rk. èupa u bis:
Kèrk, dj: Rab, neima podr. m.
— 9 —

BANKOVCI, s. u z. i pst. Poá., к: Velika, bilj: Mihaljevci ilir., sdé. za


se; 10 kué. 57 st. rkz: Strazeman. Ovamo spada marof Krivaja.
BANKOVCI, pustara utiel. s: Gèrgeteg, к: Irig, 2. Sriem.
BANKOVCI , s. u i. Virovit , к. i p§t : Nasice , sd6 : Feriéanci ; 43 kuce
247 st. (150 niem. 47 raagj.) — 241 гкй : Feriéanci, 1 lut. 5 áid. —
Ovamo spada marof Osibovac.
BANODOL, gl. Bacevdó.
BANOSTAR (Banoátor, njegda: Amalata ili Malata i Banonia ili Bononia),
s. u i. Sriem. , k: Ilok, bilj. i p§t: Cerevié, sdé. za se; 156 kué. 708 st.
(100 niem.) — 100 rkz: Cerevié, 600 gté. sa Mf Sv. Gjorgje u m, 8 áid;
2 uéione , 2 uCit. 16 md. 10 id. — Gi. ¡¡upa u abis. i ppr : Karlovci,
neima podr. m.
BANOVAJARUGA , s. u p. Gradis., sat: Lipovljani , pst: Novska; 33 kuce
294 st. rkz: Medjurié.
BANOVBROD, gl. Bobovac.
BANOVCI, s. u p. GradiS. , sat: Stupnik , pst: Oriovac; 36 kué. 481 st.
rk¿: Bebrina; uéiona.
BANOVCI NOVI (njegda Forovci , pravije Jorovci), s. u z. Sriem., k: To-
vamik, pst: Orolik. bilj: Ilaé, sdé. za se; 92 kuée 460 st. (143 niem.
4 magj. 3 in. nar.) - 9 rkz: Tovarnik, 305 giz sa Mí u m , 143 lut, 3
¿id; uéion. 1 uéit. 23 md. 20 id. — Ovamo spada pust. Rubetinci. — of.
¡upa u abis: Karlovci, ppr: Vukovar, ima podr. m: Absevci , Banovci
stari (Forovci), Cakovci , Gjeletovci, Uaé, Nemei , Podgradje, 687 st. u
к : Tovarnik i sat : Nemci.
BANOVCI NOVI (Kasarna , njegda Burgena), s. u p. Petrovar., sat: Ba
novci star., pst: Pazua star., 81 kuca 589 st. —310 rk¿. sa Mf Narodjenje
BDM. u m, 1 giz: Banovci star., 260 lut. 18 réf.; uéion. — Rk. ¡upa u
bis: Djakovo, adj: Sriem d. , dj: Mitrovica, ima podr. m: Banovci stari,
Batajnica, BelegiS, Pazua n. i Ugrinovci, 435 st.
BANOVCI STARI (njegda Forovci, pravije Jorovci), s. u p. Brod. , sat:
Nemci, pst: Orolik; 14 kué. 124 st. giz: Banovci n. (Forovci).
BANOVCI STARI, s. u p. Petrovar., zapoviedniétvo satnije um, pst: Pa
zua star.; 262 kuée 1765 st. — 50 rkz: Banovci n. (Kasarna), 1710 giá.
sa W u m, 5 lut ; uéion. — Gi. ¡upa u abis: Karlovci, ppr: Zemun , ima
podr. m: Banovci n. (Kasarna), 1711 st. — Satnija br. 11. ima podr. m:
Banovci n. (Kasarna), Batajnica, Belegiè i Surduk, 969 kué. 7236 st. —
410 rk. sa 1 W (Banovci п.), 6540 gi. sa 4 W (u svakom selu izim Banovci
п.), 268 lut. 18 réf.; 5 uéion.
BANOVCEVA, mlin kod s: Orolik, sat: Nemci, p. Brod.
BANOVDOL, gl. Baéevdó.
BANOVINA, s. u z. Riek., k: Delnice, pst: Fuzine, sdé: Lié; 42 kuce 268
st. rkz: Lié. Ovamo spadaju hrp. kué: Seline, Staréeviéi i Tomiuovoselo.
BANOVPUT, s. u p. Ban. IL, sat: Dèrljaéa, pst: Bednik; br. st. giz: Ce-
tvèrtkovac nepozn.
— 10 —

BANSKA I. (grof Jelaoié Josip) pukovnija, (Graf Jelaoié Josef 1. Banal-


Gränz - Regiment ) br. 10, u Hèrvatskoj, imä stolicu u trg: Glina; satn:
Bovié , Cemernica , Glina , Gora , Gradac m. , Klasnié, Kraljevöani, Lasinja,
Maja, Stankovac , Vèrginmost i Vranovina, 1 trg. (Glina), 125 s., 5 selac,
6159 kué., 66.330 st.. — 21.845 rk. sa 8 W u nadbis. Zagreb., 6 gk.,
44.472 gi. sa 28 zupah i 26 Mí u ер : Karlovac , 7 lut.; — 16 uöionah,
(dèrzav.: 1 glav. , 6 pu 6k.; obé: 7 niem. 2 hèrv. kaL); — 24.0 [] m.
povèr§.; 78.187 glav. marve, t. j. 7297 konj., 33.792 gov., 2 os., 11.459
o-v., 3118 koz., 22.519 krm. — Poètarn.: Glina, Topusko, Vèrginmost.
BANSKA II. pukovnija (2. Banal-Gränz-Regiment) br. 11, u Hèrvatskoj, ima
stolicu u gradu: Petrinja; sat: Dèrljaca, Dubica, Dvpr, Gradusa, Hrastovac,
Jabukovac, Jasenovac, Kostajnica, Petrinja, Rujevac, Umetic i Zrinj, 143 s.,
8 selac, 5785 kuéah , 53.684 st. — 20.093 rk. sa 10 W u nadbis. Zagreb.,
2 gk, 33.584 gi. sa 30 zupah, 28 И u ep: Karlovac, 5 lut; — S8 ucion.,
(dèrzav: 6 puök.; Obé.: 5 niem. 13 hèrv. kat. , 14 srb.); — 24.0 [] m.
povèrs.; 85.748 glav. marve t. j. 8034 konja, 30.741 gov., 7127 oy., 3613
koze, 36.233 krm. — Poètarn.: Bednik, Dubica, Dvor, Jasenovac, Kostaj
nica, Petrinja. — U obsegu pukovnije jesu gradovi : Kostajnica i Petrinja.
BANSKAGORICA , s. u z. Varazd. , k: Novidvori , pst: Klanjec, sdö: CreS-
njevec ; 14 kué. 86 st. rkz: Tuhelj.
BANSKIDVOR, .gradic, utiel. s: Ladanje g, k. i rkz: Vinica, 2. Varazd.; 6 st.
BANSKIMAROF, marof, utiel. s: Novaves, k: Bêla, 2. Vara2din.
BANSKOSELO, gl. Bainskoselo.
BANSOlCA , s. u z. Zagreb., k. i pst: Stubica d, sdö: Dubovec; 10 kuéah
107 st. rkz: Stubica g.
BANèCINA , s. u k. i pát. grada: Varazdin , sdi: Varazdinbreg ; 9 kucah
56 st rkz: Toplice.
BAOàlC (BoaSi6) , s. u z. Kotor., k. i pol. ob: Novi, por. ob. za se; 468 st.
giz. sa W Sv. Nikola u m, 515 [] r. — 6ri. éupa u ep. Zadar. , ppr: Novi,
ima podr. m: Gjonovié, Kombur, 1054 st.
BARACI, gl. Vitoäevo. — BARBADO, gl. Barbat.
BARBARIC, s. u í. Zagreb., к: Pokupsko, pèt: Gorica v, rká. i sdö: Kravar-
sko; 9 kué. 96 st.
BARBAT (tal. Barbato), s. u z. Zadar., k. i pol. ob: Pag, por. ob. za se;
166 st. rkz: Kolane, 4306 Q r.
RARBAT (tal. Barbado) , s, ai Zadar. , к. i pol. ob Rab , por. ob. za se ;
500 st rkz. sa Mf Sv. Stjepan u m, 4126 [] r. — Rk. $upa u bis: Kèrk,
dj: Rab, neima podr. m.
BARCI, s. u z. Rick., k. Vinodol. , pSt: Cèrkvenica, rká. i sdö: Griäani; 54
kuée 295 st.
BARDO, gl. Bèrdo.
BARE, s. u z. Virovit., k: Naéice, pât: Orahovica, sdö: Obradovçi; 39 kué.
314 st. (9 niem.), — 64 rkz: Orahovica, 250 giz: Obradovçi. Ovamo
spada marof Miálovac.
— 11 —

BARE, hrp. kuc. utiel. s: Javoranj, sat: Dvor, p. Ban. II.


BARE, s. utiel. s: Cèmjegovina, к: Captât, I. Dubrovn.
BARE, gl: Kolakovebare.
BARETICI, s. u i. Riek., k. Vinodol. , pát: Cèrkvenica, sd6: Biograd ; 26
kué. 139 st. rkz : Grizani.
BARGÜLUM, gl: Banjo!.
BARICA, pusta. utiel. s: Budjanovci, k: Ruma, z. Sriem., 1 kué. 3 st. ritz:
Hèrtkovci.
BARICEVAC, gl. Boriéevac.
BARILOVIC , s. u p. Slunj., zapoviedniétvo satnije i pit. u m ; 30 kuéah
342 st. — 334 rkz : Leskovac. 8 giz : Budaèki d ; uéio. — Satnija br. 8
ima podr. m: Bainskoselo, Belaj , Bost, Brieg, Bukovlje d. i g, Carevo-
selo , Cerovac , Gaj , Galoviéi , Koranskibrieg , Kosierskoselo , Kozinac ra
i v, Kiiz, Ladvenjak, Leskovac, LuCica, Malinci, Mihalici, Novaki, Peöur-
kovoberdo, Podvozic, Poljice, Siéa, Séulac , Varoä, Velemerié d. i g,
Venae, Vínica i Zabljak, 446 kué. (1 kasteo), 5234 st. — 4821 rk sa 3
W (Cerovac , Leskovac , Velemerié d.) , 413 gi ; 3 uéio. — PoStarn. zauzi-
ma sat: Barilovic, Budaèki i Poloj j bliz. p§t: Karlovac 2, Veljun 2% m.
BARKOVlCl, s. u z. Zagreb., к: Bania, pSt: Karlovac, sdc: Draganié; 8
kué. 98 st. rkz: Sipak.
BARLABASEVEC (njegda Gostovnica) , plemenito s. u z. Krizev., к : Novi-
marof, pát: Reka g, sdé: Drobkovec : 5 kuc. 33 et. rkz: Reka g.
ВÁRLETE (Beriete), s. u p. Lik., sat: Kula , pst: Gospié; 70 kuc. 806 st.
— 276 rkz: Bilaj, 530 giz: Oátervica.
BARNA MALA, s. u p. Gjurgjev., sat: Grubiànopolje , pst: Gèrdjevac v;
12 kuc, 148 st. — 13 rkz: Grubiànopolje, 135 giz: Barna v.
BARNA VELIKA, s. u p. Gjurgjev., sat: Kovaöica, pát: Gèrdjevac v; 85
kuc, 919 st. — 230 rká: Grubiànopolje, 689 giz sa W Sv. Marko u m;
Bèion. — Gi. êupa u ep: Pakrac, ppr: Severin, ima podr. m: Barna m,
JasenovaCa m, 943 st.
BAROKA, gl. Barovka. — BAROVITA, gl. Borovita.
BAROVKA (Baroka, Baruka), s. u z. Zagreb., k. KraSié. , pât: Jastrebarsko,
sdi: Prekrizje g; 8 kué. 49 st. rkz: Prekrizje g.
BARSECINE, gl. Bèrseéine. — BARáADIN, gl. BèrSadin. — BARTELOVCI,
gl. Bèrtelovci. — BARTOLÖlCl, gl. Lipnica.
BARTOLOVEC, s. u z. к. i pSt. Varnzd., sdé: Zabnik; 26 kuc. 166 st. rkz.
sa W Sv. Bartul u m; uéion. 1 ucit. 35 md. 31 zd. — Rk. вира u
nadbis. Zagreb. , adj. Varazd. , dj. Varazdin d, ima podr. m : Opaénjak,
âemoveo, Stefanec, Tèrnovec, Zamlaka i Zabnik, 1941 st.
BARTOLOVICI, s. u p. Ogul., sat: Dubrave, pêt: Generalskisto! : 8 kuéah
126 st. rkz: Otok.
BARUKA, gl. Barovka.
— 12 —

BASARSKOSELO , s. utiel. s: Gèrdun, к: Ribnik, i. Zagreb.; 12 kué. 84 st.


rkz: Zavèrsje.
BASILENA, gl. Orolik.
BASILJINA (Busiljina), s. u z. Dubrovn., k: Peljesac, pol. ob: Orebié; 163
st. rkiï: Viganj.
BASOLJINA, gl. Bosiljina. - BASSIANA, gl. Kraljevci. — BASSIANUM, gl.
Petrovéic.
BAST, s. u z. Split., к. i pol. ob: Makarska, por. ob. u m; 740 st. rkz. sa Mí
Uzeée BDM u nebo, um. — Forez, ohé. i ma sa s: Baèkavoda 812 st.
4435 [] r. — Rk. zupa u bis : Makarska (Split) , dj : Makarska , ima isto
èto i por. obé.
BASTAZI (Bastaji) MALI ILI DOLNJI, s. u ?.. Po*., k. Daruvar., pst: Kati-
nac, bilj: Bastazi v, sdé. za se; 25 kuc. 253 st. (7 nirm. 24 magj.) — 43
rkz: Daruvar, 210 giz: Bastazi v. — Ovamo spada predij Maslenjaéa.
BASTAZI (Bastaji) VELIKI ILI GORNJI, s. u f.. Pol, к. Daruvar., pät: Ka-
tinac, bilj. za sdé: Bastazi m. i v, Bèrdjani, Ciepidlake, Dobrakuca, Kore-
niéani, Potoéani, Puklica, Removac i Vrieska u m, sdé. za se; 49 kuc. 486
st. — 10 rkz: Daruvar, 476 giz sa ïi u m; ucion. 1 ufit. 40 md. 12 zd.
— Gi. zupa u ep: Pakrac, ppr : Daruvar, ima podr. m: Bastazi m, Bèr
djani, Dobrakuia, Korenicani, Vrieska, 1641 st.
BASTERI, hrp. kuc. utiel. s: Zagari g, k: Cabar, ï. Riek.
BASICBREG, hrp. kuc. utiel. s: NorSiéevoselo, k. Samobor., z. Zagreb.
BASKAVODA, s. il z. Split., к. i pol. ob: Makarska, por. ob: Bast; 72 st.
rk2: Bast.
BASLI, gl. Bazli.
BASÜNJE MALO, s. u z. Riek , к. Vinodol., pst: Cèrkvenica, sdé: Biograd;
7 kuó. 26 st rká: Tribalj.
BASUNJE VELIKO, s. u z. Riek., k. Vinodol., psi: Cèrkvenica, sdc: Biograd;
33 kuóe 135 st. rkz: Grizani.
BATAJNICA (Batanica, Patojnica), s. u p. Petrovai-., sat: Banovci stari, p§t:
Pazua stara; 185 kuc. 1704 st. — 19 rkz: Banovci n. (Kasarna), 1682 giz. sa
W u m, 3 lut; uêion. — Gi. zupa u abis: Karlovci, ppr: Zemun, neima
podr. m.
BATINA, s. u z. Poá., к. pst. i bilj: Rutina, sdé. za se; 21 kuéa, 122 st. —
121 rkz: Kutina, 1 giz: Stupovaéa.
BATINA DOLNJA, s. u z. VaraSd., k. pát. i bilj. Zlatar., sd6. u m; 57 kuc\
659 st. — 567 rk¿: Zlatar, 92 rkz: KonScina d. Ovamo spadaju pi. dv:
Batina srednja. — Sudcija ima podr. m: Bèrlekovo, Kiemen, 77 kué. 937 st.
BATINA GORNJA, s. u i. Varazd., k. i pst. Zlatan, sdô: Ostèrc; 20 kué.
228 st. rká: Belec.
BATINA SREDNJA, pi. dvorovi utiel. s: Batina d, k. Zlatar., i. Varazd.
BATINJANI, s. u ï. Poá., к. i pit. Daruvar., bilj: Daruvar d, sdé. za se; 57
kué. 531 st. — 29 rk. — 502 gi. zupe : Daruvar. Ovamo spada pustara
Supljalipa.
— 13 —

BATINJANI, s. u í. Po¿, к. pät. i bilj : Pakrac, sdé. za se; 30 kué. 185 st.
giá: Toran.
BATINJANI, gl. Vojakovec.
BATINOVAKOSA , s. u p. Ban..I., sat: Cemernica, pat: Glina; 23 kuée 293
st. — 27 rk2: Viduäevac, 266 giá: Cemernica.
BATINOVEC, gl. Botinovec. — BATNOGA, gl. Radovica.
BATRINA, s. u p. Gradiè., sat: Kapela n, pät: Oriovac; 38 kué. 364 st, —
363 rkz: Kapela n, 1 giz: Kobaä.
BATROVCI, s. u p. Petrovar., sat: Morovic, pât: Baéinci; 62 kuce 394 st. —
170 rkz: Lipovac, 224 giz: Morovic.
BAZIE (Bazje) DOLNJE, s. u à. Virovit., k: Nasice, pat: Slatina, sdé: Mi-
kleuä; 38 kué. 305 st. — 189 rkz: Cadjavica, 112 giz: Dobrovié, 4 ¿id.
BAZLE (Bazje) GORNJE, s. u z. Virovit., k. Vocin., pät: Terezovac, bilj: Lu-
kaé, sdé. za se; 121 kuèa 1022 st. (26 niem. 204 magj.) — 916 rkz: Lu-
kaé, 100 giá : Gaéiate, 5 lut. 1 réf. — Ovamo spada s. Bazie n.
BAZIE (Bazje) NOVO, s. utiel. s: Bazie g, k. Vocin., l. Virovit., 36 kucah
100 st. giá: Gaéiáte.
BAZKIPORAT (Paäkiporat) , kuca u p. Lik. , sat. Smiljan., pat: Karlobag; 8
st. rká: Cesarica.
BAZIJ (Baàli), s. u z. Riek. , k. i pät: Cabar, sdé: Prezid ; 5 kué. 41 st.
rkz: Prezid.
BEAKUSA, gl. Pejakuáa.
BEBRINA, s. u p. Gradiä., sat: Stupnik, pät: Oriovac; 60 kuc. 867 st. rká. sa
И Sv. Mandalena u m ; uéion. — Bk. ¿upa u nadbis. Zagreb., adj : Since,
dj: Kapela n. ima podr. m: Banovci, Kute, 1972 st.
BEBRINA DOLNJA, s. u p. Brod., sat: Tèrnjani, pät: Garèin; 71 kué. 810
st. rkz: Klakar; uéion.
BEBRINA GORNJA, s. u p. Brod., sat: Tèrnjani, pst: Garéin; 46 kué. 602
st. rkz: Klakar; uéion.
BEC , s. utiel. s: Jaréepolje, k: Ribuik , z. Zagreb.; 8 kuc. 60 st. rká: No-
vigrad.
BEC, s u z. Zagreb., k. Severin., pst: Stelnik, ^dc: Potok; 11 kué. 88 st.
rkz: Bosiljevo.
BECiC, s. u p. Gradiä., sat. i pät: Oriovac; 10 kuc. 67 st. rkz: Oriovac.
BEÖIC, s. u z. Kotor., k: Budva, pol. ob: Pastrovici, por. ob. za se; 140 st.
gi. kapelan. sa 8 Sv. Nikola u in; 554 [] r. — Kapelanija u ep. Zador.,
ppr: Budva, ima 6 selali, 205 st.
ВЕСКА, gl. Beäka.
BEÖMEN, s. u p. Petrovar., sut. Surcin. , pät: Zeinun; 46 kuc. 303 st. — 5
rkz: Zemun, 298 giz sa W u ni; ucion. — Gi. hipa u abis: Kailovci, ppr:
Zemun, neima podr. m.
BEDEKOVÖIN A DOLNJA, s. u z. Varazd., k. Sv. Kriz., pät. Zlatar., sdé: Be-
dekoveina g; 41 kuca 3fiü st. rkz: Koinor n. sa Щ na briegu : Крщог ;
uéion. 1 licit. 38 ni'l. 17 zd.
— 14 —

BEDEKOVÖINA GORNJA , s. u 2. Varead. , к. Sv. Kriz. , pst. Zlatar. , bilj :


Krizanée, sdé. u m; 58 kué. 533 st. rkz: Komor n. Ovamo spadaju hrp.
kué : Gèrbavec i JalSevec. — Sudcija ima podr. m : Bedekovéina d. i Zidov-
njak, 119 kué. 1068 st.
BEDENEC, s. u z. Varazd. , k. i pât: Ivanec , sdé: Jerovec; 67 kué. 677 st.
rkz: Kamenica. Ovamo spadaju hrp. kué: Bahun, Cerovec, LonéarLé, Pa-
ljak, Petaki, Tezaki, Vuglaé i Zelezié.
BEDENICA, s. u z. Zagreb., к: Bistrica, pät: Breznica, bilj: ToSovec, sdé. u
m; 24 kuée 267 st. rkz. sa «f Svi Sveti u m; uéion. 1 uéit. 22 md. 16
zd. — Ovamo spada hrp. kué. Sesvecina. — Sudcija ima podr. m: Belo-
slavec, Bisag m, Bosna, Breznica, Jales, Jarek kod Bisaga, Mirkovec, Po-
dvorec, Turkovéina, 136 kué. 1456 st. — Rk. zupa u nadbis. Zagreb., adj:
Kalnik, dj : Zelina, ima podr. m : Beloslavec, Bosna, Jales, Jertovec, Omam-
no, OreSje g, Otèrékovec, Pesceno, Prepolno, Sirounov.ec, Turkovéina , Zito-
mir, 1801 st.
BEDENICKA, s. u p. Gjurgjev., sat. Severin., p§t. Belovar. ; 15 kué. 121 st
— 14 rkz: Kozarovac, 107 giz: Bedenik.
BEDEN1K, s. u p. Gjurgjev., sat. Severin., p§t. Belovar.; 78 kué. 862 st. —
532 rkz : Raéa , 330 giz sa W Preobraz. Isus. u m ; uéion. — Gi. èupa u
ep: Pakrac , ppr: Severin, ima podr. m: Bedeniéka, Bulinac, Lasovac,
847 stan.
BEDER (Bedra), s. u i. Zagreb., к. i p§t. Sainobor. , sdé: Slanidol; 8 kué.
116 st rkz: Norsiéevoselo.
BEDNICA, gl. Bednjica.
BEDNIK (Biednik), s. u p. Ban. IL, sat: Gradusa, p§t u m; 25 kué. 201 st
gfê: Blinja. — PoStarn. zauzima sat: Dèrljaéa, Gradusa, i s: Blinja, Leto-
vanci, Magjari, Patkovac, Strazbenica u sat: Petrinja; bliz. pát: Petrinja 2,
Kostajnica 24/s milj.
BEDNJA , s. u i. Varazd., k. i pSt: Ivanec, bilj. za sdé: Bednja , Rinkovec,
SaSa, i sdé. u m; 56 kué. 443 st — 434 rkz sa W Uzeée BDM u nebo,
u m, 8 zid ; uéion, 1 uéit. 317 md. 323 ¿à. — Ovamo spada kasteo Sai-
éevo i marof Prasnica. — Sudcija ima podr. m : Goranec m. i v , Meljan,
PleS, Podgorje bednjansko , Prebukovje, Purga, Sinkovica i Vèrhovec bed-
njanski, 237 kué. 2320 st.— Ek. èupa u nadbis. Zagreb., adj: Zagorje, dj.
u m, iina podr. m : Benkovec , Jezovec , Osonjak , Pasnik , Rinkovec , SaSa,
Sinkovica àaâka, Trakostjan, Vèrbno, Viletinec , Vranojelje i éitavu sudéiju
mjestnu, 4854 st. — Djakon. ima podr. zupe: Bednja, Cvetlin , Jesenje g,
Kamenica, Klenovnik, Lepoglava , ViSnjica d, 16.489 st. i 11 Я u к: Iva
nec, Tabor m. i Vinica.
BEDNJICA (Bednica), s. u z. Varazd , k. i p&t: Ivanec, sdé: Viánjica g; 21
kuca, 192 st. rkz: ViSnjica d.
13ED0V0, gl. Imbriovec. — BEDRA, gl. Beder. — BEGBÈRDO , BEGI, gl.
Begovobèrdo.
BEGOVAC, s. u p. Ogul., sat. i pst: Piaski; 12 kuc. 167 st giá : Jesenica.
— 15 —

BEGOVAC, s. u p. SluDJ., sat. i pat: Valisselo; 28 kué. 536 St. — 3fi9 ткЗ:
Valisselo, 137 gi2: Cetin.
BEGOVACA, S..U p. Krizev., sat: Berek, pst: Belovar; 14 кне. 139 St. — 3
rk2: Tèrnovitica, 136 giz: Paäian.
BEGOVlCl, s. u p. Ban. II., sat: Jabukovac, pSt: Petfinja; 19 kué. 139 st.
giz: Cremusnjak.
BEGOVOBÈRDO (Begbèrdo, Begi), s. u p. Slunj., sat: Ostèrc, p§t: Kostanje-
vac; 5 kué. 93 st. rkz: Prekrizje g.
BEGOVORAZDOLJE (Begovrazlog, Begovrazdor, Begovorazdorje), s. u p. sat.
i p§t. Ogul. ; 23 kuée 288 st. rkz : Mèrkopalj.
BEGTE2 (Bektez), s. ц z. Poz. , kotarski sud i biljeí. u m , pät: Rula, sdé.
za se; 35 kué. 290 st. (12 niem.) rkz: Kutjevo. — Biljeê. ima podr. sdé:
Asikovac, Ciglenik, Caglin, Üosmac, Duboka , Grabarje , Gradiste , Granica,
Jurkovac, Knezci, Kula , Kutjevo , Latinovac , Ljeskovica , Londjica , Poreé,
Sapna, Sesvete, Sibokovac, Stojéinovac i Zarilac. — Kotar. ima bilj: Beg-
teá i Kaptol, 44 sdé., 3 trg. (Kaptol, Kutjevo , Sesvete) , 30 sel., 1 1 selac,
1236 kué. (2 gradiéa, 1 pi. dv, 3 marofa), 9993 st. (768 niem. 21 magj.
7 tal.) 7505 rk. sa 4 W (Kaptol, Kutjevo, Sesvete, Vetovo), 2409 gi. sa 3 И
(GradiSte, Londjica, Vetovo), 3 réf. 71 zid. 5 in. vjer. — 7 uéion. 6 ufiit.
270 md. 290 2d. — Povèrs. 7 [] m. 243.4. [] r. t. j. 1 m. 9486.9 or., 5814.8
liv. baS., 620.9 vin., 7614.2 paß., 3 m. 5459.8 Sum., 1246.8 nplz. , ili 2 m.
9328.9 drz.- 8343.2 crk.- 5784.7 obé.- 2 m. 6786.6 priv. dobra. — Marva:
35.478 glav. t. j. 3483 konj., 7208 gov., 6350 ov., 4147 koz. , 14.290 krm.
BEKETINCI, s. u z. Virovit. , k: Djakovo , pst. i bilj: Vuka , sdé. za se; 32
kuée, 294 st (13 in. nor.) — 239 rkz: Punitovci, 42 giz: Dopsin, 13 zid.
BEKETINEC , s. u l. k. i pSt, Krizev. , sdé : Gregurovec ; 5 kué. 99 st. rk2 :
Dubovec d.
BEKTEZ, gl. Begtez. — BEL—, gl. takodjer Biel—, Bil—, Bjel—.
BELA , s. u z. i pât. Varazd. , ime znpanijskoga kotara , kojega sud u gradu
Varazd. prebiva, bilj : Petrijancc , sdé. u m ; 8 kué. 42 st. rkz : Bêla (Mar-
geéan). — Sudcija ima podr. m : Filipié, Pece, Seljanec, Skriljevec, ZavèrSje
d. i g; 84 kuée, 901 st. — liïc. zupa u nadbis. Zagreb., adj. Varazd., dj:
Varaidin d, ima sva mjesta sudéijah: Bêla, Radovan i Ïuzno-Cerje, 2750
st; zupni ured i W u s: Margeéan. — Kotar ima sdé: Bêla, Beretinec,
Biskupec, Cresnjevo, Druzbinec, Jorketinec, Nedeljanec , Novaves, Petria-
nec sa bilj., Radovan, Sraèinef, Sv. Hija sa bilj., Tuzno-Cerje , Vidovee sa bilj,
i Zamlace, 1 trg. (Petrianec) , 37 selah, 14 selacah , 1213 kué. (15 gradié.
3 pi. dv. , 6 marof.) 11.823 st. — 11.818 rk.saS W (Bêla, Biskupec, Pe
trianec , Sv. Ilia , Vidovee), 5 zid; — 5 uéion, 6 uéit. 357 md. 278 2d. —
Povèra. 3[] m. 818.2 G r- t. j. 1 m. 2044.0 or., 4212.2 liv. baâ., 519.4 viu.,
3769.4 pa§., 9088.8 Sum., 1184.4 nepkl., ili 623.6 crk. 4868.8 obé. 2 m. 5325.8
priv. dobrn. — Marva: 13.995 gluv. t. j. 1446 konj., 6248 gov., 6 os., 873
ov., 5417 krm.
BELA, gl. Biela.
— 16 —

BELAGORICA. s. u i. Zagreb., к. i p§t: Bèrdovec, sdè: Kraj d; 15 kué. 152


st. rkz: Mariagorica. Ovamo spada hrpa kuc: Jelenscak.
BELAJ, s. u p. Slunj., sat, i p§t: Barilovic; 7 kué. 56 sL — 24 rk¿: Lesko-
vac, 32 giz: Velemerié d.
BELAJCI, gl. Bjelajci.
BELANOVOSELO (ékuliberi) , s. u à. Krizev., k: Koprivnica, pät: Ludbieg,
sdè: Pèrkos; 8 kué. 82 st — 3 rká: Rasinja, 79 giá: Bolfan.
BELASTINA, gl. Bielastiena.
BELAVICSELO, s. utiel. s: Tomaänica, к: Ozalj, z. Zagreb., 4 kuée 29 st.
rkz: Zavèrsje.
BELAVICSELO, s. u p. Slunj., sat: Svaréa, pät : Karlovac, 12 kuc. Ill st.
rkz: Mreznica.
BELAZEMLJA. s. u p. i pét. Slunj., sat: Ladjevac; 17 kué. 176 st rkz:
Cvitovié.
BELC, gl. Bélica.
BELCI (Beleci), s. u z. Varazd., к: Vínica, pät: Ivanec, sdé: Öalinec; 13 kué.
127 st. rká: Maruäevec.
BELCU, PRI—, gl. Borina.
BELCICI, s. u l. Zagreb., k. i pät: Jastrebarsko, sdé: Sv. Ana; 19 kué. 140
st rkz: Sv. Ana (Podturan).
BELEBREZE, s. utiel. s: Gèrdun, k: Ribnik, l. Zagreb., 4 kuée 18 st. rkz:
Zavèrsje.
BELEC, s. u z. Varazd., k. i pät. Zlatar., bilj: Séerbinec, sdé. u m; 26 kué.
270 st. — 267 rkz. BDM sa Mi u m, 3 áid; uèion. 1 uéit 22 md. 10 id.
— Sudcija ima podr. m : Juranaéina , Petruäevec , Selnica , Viáanovec , Za
vèrsje beleéko, 125 kué 1334 st — Rk. éupa u nadbis. £agreb., adj: Za-
gorje , dj. u m , ima podr. m: Batina g, Repno , Séerbinec , Znoz i éitavu
miestnu sdé., 1796 st. — Djakonat ima podr. 2upe: Belec , Konäcina d,
Lobor, Maée , Mihovljan , Orehovica , Zajezda i Zlatar, 21.762 st 15 8
u k: Mihovljan i Zlatar.
BELEC, gradié utiel. s: Selnica, k. Zlatar., z. Varazd.
BELECI, pi. dv. utiel. s: Poznanovec, k: Mihovljan, z. Varazd.
BELECI, gl: Belci.
BELEGlè (Belegeä), s. u p. Petrovar., sat: Banovci str., pst: Pozua str; 220
kuc. 1630 st — 10 rkz: Banovci n. (Kasarna), 1620 giz sa W u m;
uéio. — Gi. ¿upa u abis: Karlovci, ppr: Zemun, neima podr. m.
BELES (Belez), pusta. utiel. s: Mohovo, k: Tovarnik, z. Sriem., 2 kuée 33
st (7 inagj.) — 26 rkz : Sarengrad, 7. réf.
BELETINEC, s. u z. i pät. Varazd., к: Bêla, sdé: Beretinec; 83 kué. 439 st.
rkz : Sv. Ilia (Obrez).
BELEVCEVBRIEG, gl. Beljevé -.
BELEVINA, s. u z. Rick., к. i pät: Öabar, sdé: Hrib; 4 kuc. 29 st rkz:
Razloge.
BELEZ, gl. Beles. — BELGRAD, gl. Biograd.
— 17 —

BÉLICA, (njegda: Belc), s. u Medjumurju, к. i pèt : Öakovec; 98 kuc. 905


st. (1 mgj. 4 in. nar.) — 'SOI rkz. sa W uzece В DM. u nebo, u m, 4 ¿id ;
uéio, 1 uiit. 105 md. 105 2d. — Bk. Supa u nadbis. Zagreb., adj. Bezin., dj:
Medjumurje, ima podr. m: Gardinovec, 1849. st.
BÉLICA MALA gl. Sevalj.
BELINSKO — (Bilinsko) SELO s. u 2. Zagreb., k. Ozalj., pSt: Karlovac, sdé:
Podgrajci; 8 kué. 63. st. rkz: Svetice.
BELlâCAK, gl. Belosié.
BELJEVCEV — (Belevöev) BRIEG, 2 kuc. utiel. s: Adamovec, k. Sv. Ivao.,z.
Zagreb., 25 st. rkz: MoravCe.
BELO, s. u z. Riek., k: Verbo vsko, p§t: Skrad, sdé: Moravice brod; 12 ku6.
82 st. rkz: Brod.
BELOBÈRDO, gl. Bielobèrdo.
BELOBRAJDICI, (Belobraici), s. u z. Riek., k. Vinodol., pät: Kraljevica, sd6.
Dèrvenik; 4 kuc. 25 st. rkz: Tribalj.
BELOBREG, 4. kuc. utiel. s: Kraljevec, k. i z. Zagreb., 69 st. rkz: Kupinec.
BELOSELO, s. u z. Riek., k: Delnice, p§t. rkz. i sdé: Fuzme; 25 kué. 178 st.
BELOSLAVEC, s. uz. Zagreb., k: Bistrica, pát : Breznica, sdé: Bedenica; 15
kué. 143 st rkz: Bedenica.
BELOàlC (BeliSéak), s. u z. Zagreb., k. Kraêic., pât: Jastrebarsko, sdö: Vivo-
dina: 18 kuc. 104 st. rkz: Vivodina.
BELOVAC, gl: Bielovac.
BELOVAR, s. u z. Varazd., k. i pát. Mihovljan., sdö. Komor., 8 kuc. 94 st
rkz: Orehovica.
BELOVAR, marof utiel. s: Maria — Mandalena, k: Bèrdovec, z. Zagreb.
BELOVAR, s. u z. Zagreb., k. i pát. Sv. Ivan., sdè: Paukovec; 14. kuc. 137
st. — 131 rkz: Moj-avce, 6 giz. Zagreb.
BELOVAR, s. utiel. s: Adamovec, k. Sv. Ivan., z. Zagreb., 8 kué. 54 st. rkz:
Moravée.
BELOVAR (Belovarinum), grad i vojnicka obcina u obsegu p. Gjurgjev., pât.
u m; 320 kué. 1691 st. — 1437 rkz. sa И Sv. Terezija u m, 254 giz sa
W um; 3 ucio. Ovdje stoluje zapoviedniétvo brigade i Krizev. i Gjurgjev.
p. — Bkêupa u nadbis. Zagreb., adj: Kalnik, dj. u m, ima podr. m: Bre-
zovac, Gudovac, Hèrgovljani, Ivanovcani, Klokocevac, Korenovo, Novoseljani,
Plavnice n. i str, Prokljuvani, Sredice, Zdralovi, u sat: Gudovac i Trojstvo,
2777 st. — Gi. êupa u ep: Pakrac, ppr: Narta, ima podr. m: Gudovac,
Hèrgovljani, Klokoécvac, Pèigomelje, Plavnice stare, Sredice, Stanéié, u sat:
Gudovac i Trojstvo, 2389 st. — BMjakon. u nadbis. Zagreb., adj: Kalnik,
ima podr. zupe: Belovar, Carovdar, Cèrkvena, Ciglena, Gèrdjevac v, Gjur-
gjié, Kapela, Nevinec, Raéa, Roviáée, Sv. Ivan (Zabno), Sv. Petar (Cvèrstec),
Sandorovac, Topólo vec i Trojstvo, 16 8 30.642 st. u puk: Gjurgjev. i Kri
zev. — Postam. zauzima sat: Kapela, Severin, Trojstvo u puk. Gjurgjev.
— Berek, Farkasevec, Gudovac, Hèrcegovac i Ivanska u puk : Krizev., bltë.
(Miestopisni riecuik) 3
— 18 —

p§t: Gjurgjevac 3*/8, Sv. Ivan '2% (Zagreb 1078), Gèrdjevac 3% (Daruvur
7%) milj.
BELOVARCI, raarof utiel. s: Krusljevec, k. i z. Krizev.
BELOVARINUM, gl. Belovar. — BELSKEGACICE gl. Gaéice.
BELSKIDOL, hrp. kué. utiel. s: Podrute, k. Zlatar., z. Varazd., 12 st rkz:
Madjerovo.
BELSCAK, pi. dv. utiel. s: Hum, k: Tabor m, z. Varazd.
BELâClNA, ostaria utiel. s: Tuzno, k: Bela, z. Varazd.
BELUCE BELUÖIA, gl. Biluée.
BELVEDER, s. u kotaru grada: Rieka, sdé: Kozala: 17 kué. 101 st. (5 tal.)
rkz: Rieka.
BENCETICI, s. u z. Zagreb., k: Bania, pst: Karlovac, sdé : Draganic; 21 kué.
158 st. rkz: Sipak.
BENDER, s. u z. Zadar., k. i pol. ob. Кш'п., giz. por. ob: Otón; br. st. nepozn.
BENICANCI, s. u z. Virovit, k. i pst: Miholjac d, bilj: Slivosevci, sdé. za
se; 66 kué. 691 st. — 685 rkz: Slivosevci, G zid. Ovanio spada kèrèma
Pèrkos.
BENIÓI, s. u z. Riek., k. Vinodol., p§t. rkz. i sd6: Cèrkvenica; 6 kué. 32 st.
BENICT, s. u z. Riek., k. Vinodol., pát: Kraljevica, rkz. i sdé: Dèrvenik; 7
kué. 43 st.
BENlâCE, gl. Njiva.
BENKOVAC, s. u z. Riek.,k: Delnice, p§t. rkz. i sdö: Fuzine; 37 kué. 243 st.
BENKOVAC, s. u p. Gradis., sat. gil i pst: Okuéani; 26 kuc. 215. st., ucio:
BENKOVAC, trg. u z. Zadar., kotarski ured, pát. i pol. ob. u m, por. ob. za
se; 295 st. — 180 rkz. sa W Sv. Antun pad. —■ 115 giz. sa Mí Sv. Ivan
u m. — Rkhipa u nadbis. Zadar., dj: Novigrad, ima podr. in: Atlaçiékula,
Banjevac, Bukovic, Stankovac, bopot, 2G39 st. — (Ti. éupa u ep. i ppr.
Zadar., ima 6 selah, 763 st. — Katar i pol. oh. ima por. ob: Atlagickula,
Banjevac, Bergud, Biljane g, Bruska, Uukovic, Ccranje, Jagodnje d. i g,
Kolarine, Korlat, Lepuri, Lisiéic, Lisane, Naclin, Poniáic, Poljaca, Popovic,
Pristeg, Radaäinovac, Rastevic, Stankovac, Sopot, Tinj, Vrana i Vuksic, 40
sei., 1805 kuc., 10.152 st. (5,75S rk., 4445 gi., 42 tudjanah, odbijnjuci 93 od-
sutnih) ; 9.80 □ m. povbrs., 79.748. glav. marc. t. j. l.GOO konj., 1 mzg.,
6.021 gov., 938 os., 50.120 ov.. 19.038 koz., 2.030 krm. — Bliz. jüt:
Zara 44/8, Lisane 2 milj.
BENKOVEC, s. u z. Varazd., k. i pst: Ivanec, sdé: Rinkovcc, 28 kuc. 277
st. rkz: Bednja. Ovamo spadaju hrp. kuc: Bèrdo i Zelimorski.
BENKOVEC, s. u z. Varazd., .k: Tabor m, pst: Krapina, rkz. i sdé: Pe-
trovsko; 8 kuc. 110 st.
BENKOVEC, s. u Medjumurju, k. i pst: Prelog; 2G kuc. 206 st. rkz: Su-
botica.
BENKOVECKIVÈRH, s. uz. Varazd., k: Krapinsketoplice, pst: Pregrada, sdé:
— 19 —

Vèrbanec; 26 kuc. 269 st. — 172 rkz: Pregrada, 97 rkz: Petrovsko


Ovarao spadaju marofi: Benkoviéevo i Markusovo.
BENKOVICEVO, marof utiel. s: Benkoveékivèrh , k: Krapinsketoplice, ï.
Varazd.
BENKOVI&, s. u z. Riek., k. Vinodol., pst: Kraljevica, rkz. i sdé: Dèrvenik; 4
kué. 21 st.
BEOCIN, grék.-iztoé. manast. i pèrnjav. u z. Sriem., k: Ilok, p§t: Cerevié, bilj:
Beoêinselo, sdé. za se; 3 kué. 23 st. giz. sa W Spasovdan u manast,; uéio.
Ovamo spada podr. manast: Remeta m. u k: lrig.
BEOCINSELO, s. u z. Sriem., k: Ilok, pst: Cerevié, bilj. za sdé: Beoéin, Beo
êinselo, Rakovac pernjav. i manast. u m, sdé. za se; 211 kuc. 983 st. (11
nem. 2 magj.) — 20 rkz : Cerevié, 963 giz. sa W Preobraz. Isus. u m ;
uéio., i uéit. 56 md. 24 zd. — Gi. zupa u abis. i ppr: Karlovci, neima
podr. m.
BEOGRAD, gl. Biograd.
BERAK, s. u z. Sriem., k: Tovarnik, pst: Orolik, bilj. zasdè: Berak, Cakovci,
Jankovci str. i Svinjarevci u m; sdé. za se; 108 kué. 630 st. (120 njem. 80
magj. 15 in. nar.) — 609 rkz. sa tf Sv. Ivan krst. u m, 6 giz: Orolik, 7
réf. 8 zid; ucio., 1 ucit. 32 ind. 30 zd. — Ovaino spadaju muni: Bèrzica,
Cigut, Gornjica, Keljusa, Kendreá i pusta: Gjeletovci. — Bk. ¿upa u bis:
Djakovo, adj : Sriem g, dj : Tovarnik, ima podr. m : Cakovci, Negoslavci,
Orolik, 1045 st. u z. Sriem. i u puk. Brod.
BERAVCI, s. u puk. Brod., sat: Sikirevci, pst: èamac, 66 kuc. 832 st. rkz:
Kopanica velika.
BÈRCKOVCINA DOLNJA, plem. sel. u z. k. i p§t Krizev.. sdô. Lemcs.; 21
kué. 106 st. rkz: Krizevci. Ovamo spada pi. dv. i marof Capovec.
BÈRCKOVCINA GORNJA, povlast. selo u k. rkz. i post, grada: Krizevci; 12 kué.
Gl st,
BÈRCKOVICDRAGA, s. u z. Zagreb., k. Severin., post: Stelnik, sdé: Lipa;
8 kuc. 89 st. rkz: Lipa.
BÈRCKOVLJAN, s. u z. Zagreb., k. i post: Dugoselo, bilj. i sdé. u m; 26
kué, 185 st. — 177 rkz: Bozjakovina sa HÍ Sv. Bèrcko u m, 1 gkz: Kri
zevci, 7 zid; uéio., 1 uéit. 60 md. 34 zd. — Sudcija ima podr. m: Dvo-
risce g, Graéec, Greda g, Hrebinec, Prikraj, Stanéic i Stakorovec, 95 kué.
1102 st.
BÈRCEVEC, s. u z. Krizev., k. i poët: Vèrbovec, sdé: Poljana; 24 kué. 269
st rkz: Vèrbovec.
BÈRCINO, hrp. kué. utiel. s. i rkz: Odvorci, sat. Sibinj., puk. Gradisk., 248 st.
BÈRDA, s. u z. Kotor., k: Budva, pol. ob : Pastroviéi ; br. st. giz : Rezevic nepozn.
BÈRDCI, gl. Golobèrdci.
BÈRDINE, s. u puk. Ogulin., sat: Dreznik, pät: Rakovica; 15 kué. 151 st. —
102 rkz: Saborsko, 49 gi*: Sadilovac. Ovamo spada hrp. kuc: Borovvèrh.
*
— 20 —

BÈRDJANI, s. u z. Poz., k: Daruvar, jtêt : Katinac, bilj : Bastazi v, sdé. za se;


19. kué. 179 st. giz: Bastazi veliki.
BÈRDJANI, s. u z. i poát. Poz.. k: Velika, bilj: Slobostina, sdé. za se; 16
kuc. 114 st. — 8 rkz: Skcnderovci, 100 giz: Sloboätina.
BÈRDJANI, s. u p. Ban. II, sat: Gradusa, post: Bednik; 34 kué. 241 st. giz:
Vukosevac sa W u m.
BÈRDJANI, s. u puk. Ban. II, sat. Zrinj., pát: Kostajnica; 46 kué. 489 st.
giz. sa W u m. — Gi. ¿upa u ep: Karlovac, ppr: Kostajnica, ima podr.
m: Draga, Rogulje, Svrakarica, 1030 st. u snt: Zrinj i Rujevac.
BÈRDJANI, s. u p. GradiS., sat: Reèetari , pat: Gradièka n; 19 kuc. 194 st.
rkz: Petrovoselo.
BÈRDJANI, hrpa kué. utiel. s. i rkz: Odvorci, sat. Sibinj., p. GradiS.; 148 st.
BÈRDJE, gl. Pobèrdje, Podbèrdjc, Zabèrdje.
BÈRDO, s. u z. k. i pät. Krizev., sdé: Boékovec; 4 kuée 59 st. rkz: Sv. Petar.
BÈRDO, s. u z. Riek., k. Grob.-breljin. , pst. Bakar. , rkz. i sdé. Zlobin ;
19 kuc. 165 st.
BÈRDO, hrpa kuc. utiel. s. i rkz: Selce, k. Vinodol., z. Riek.
BÈRDO, hrpa kuc. utiel. s : Benkovec, к : Ivanec, ¡t. Varazd.
BÈRDO (Bèrdoselo), s. u ?.. Varazd., k: Tabor in, pàt: Krapina, sdc: Jesenje
g; 16 kuc. 240 st. rkz: Jesenje g.
BÈRDO, s. u z. Zagreb., k. Ozalj. , pst: Karlovac, sdé: Zadoborje; 15 kucah
150 st. rká: Hèrnetié.
BÈRDO, s. u p. Slunj., sat. i pst. Vojnié. ; 13 kuc. 157 st. giz: Utinja.
BÈRDO, s. u z. Dubrovn., k. i pol. obc: Korcula , rká. i por. ob: Zèrnova;
52 st.
BÈRDO, gl. Guiijskoselo, Skoblicbèrdo ; gl. takodjer Bèrda. — BÈRDOSELO,
gl. Bèrdo.
BÈRDO VEC (njegda Buzin) , s. u z. Zagreb., kotarski sud, p§t. i sdé. u
m, bilj: Zapresic: 45 kué. 470 st. rkz: Bèrdovec sa W Sv. Vid u s: Ja-
vorje. Ovamo spadaju gradici Januècvec i Luznica. — Sudrija ima podr.
m: Javorje, Prigorje, Prudnica, Sibice i Zdenci, 157 kuc. 1398 st. — Bk.
êupa u nadbis. i adj. Zagreb., dj : Stubica, ima podr. m : Drcnje, Harniica,
Kljué, Ladué d. i g , Novidvori , Senkovec , ZapreSic i éitavu miestnu sud-
éiju, 3585 st. — Kotar ima sdé: Bèrdovec, Kraj d, Kupljenovo, Ladué g,
Pusca d, ZapreSié sa bilj., 35 s. 1 selce, 913 kué. (3 gradica, 8 pi. dv. 5
marof.), 8115 rk. st, sa 3 VI (Javorje, Maiïagorica , Puèéa) , 4 uéion , 4
uéit. 289 md. 159 2d. — Povèrs. 2 [] m. 263.2 [] r. t.j. 8022.3 or., 2790.9
liv. bas., 1275.3 vin., 1345.3 paè., 6123.9 Sum., 705.5 nplz., ili 399.8 crk.-
508.4 obé.- 1 m 9355,0 priv. dobra. — Marve 3803 glave t. j. 150 konj.,
4 mazge , 2046 gov., 7 ov., 1 koza, 1595 krm. — Postarn. zauzima éitavi
k: Bèrdovec; bliz. pât: Zapresic (¿eljeznica) %, Brezce (Rann) 2 milje.
BEREK (njegda Golianc), s. u p. Krizev. . satnijc zapovjedniétvo u m, pat:
Belovar; 32 kuée 414 st. — 263 rkz: Ivanska , 151 giz: Narta; uéion. —
Satnija br. 4. ima podr. m : Begovaca , GareSnica , Kostajnovec , Krivaja,
— 21 —

Oátrizid, PloSéica n. i str, Podgaric, Potok, Ruskovac, Samaricn, Simljana,


Simljanica i Simljanik, 356 kué. 4738 st. — 4003 rk. s 2 И (PloSéiea str.
Samarica), 735 gi; 5 uéion.
BERETINEC, s. n ?.. i pSt. Varaíd. , k: Bela , bilj: Sv. Ilia . sdé. u m; 58
kuéah 464 st. rkz: Sv. Ilia (Obrez). — Sudcija ima podr. m: Beletinec,
Kruáljevec, Poljana, 1П8 kué. 11ЯЗ st.
BÈRGAT (tal. Bergato) DOLNJI , s. u z. i k. Üubrovn. , pol. ob : Zupa gor.,
por. ob. za se; 245 st. rkz: Bèrgat g, 318 [] г.
BÈRGAT (tal. Bergato) GORNJI, s. u z. i к. Dubrovn. , pol. ob: Zupa gor,
por. ob. za se; 214 st. rkz sa W Sv. Ana u m; 431 [] r. — Rh zupa u bis.
i dj. Dnbrovn., ima podr, m: Bèrgat d, 459 st.
BERGDISTRIKTE, gl. Brezni kotari. — BÈRGOMELJ, gl. Pèrgomelj.
BÈRGUD, s. u i. Zadar., к. i pol. ob: Benkovac, por. ob. za se; 531 st. giz. sa
W Sv. Lazar u m; 5197 [1 r. — Gi. zupa u ep. i ppr: Zadar, ima 4 sela,
915 st.
BÈRGULI, s. u z. i к. K'otor. , pol. ob: Lustica, por. ob. u m; 146 st. giz:
Klinci. — Porez. obc. ima podr. m: Klinci, 267 st. 1138 [] r.
BÈRGULJE , s. na otoku : Mulat, u z. i k. Zadar., pol. ob: Silba, por. ob:
Zapuntelj; 154 st. rkz : Mulat s kapelan. i 8 Sv. Andrija ap. u m.
BERISLAVEC, s. utiel. s: Pretoki , k. i rk2; Sv. Ivan., i. Zagreb.; 4 ku-
ée 34 st.
BÈRKASOVO, s. u z. Sriem. , k: Erdevik , pSt: aid, bilj. za sdé: Babska,
Bèrkasovo i Privinaglava u m, sdí. za se; 170 kué. 1116 st. — 120 rkz:
Sot, 140 gkz: Sid, 850 giz sa И u m, 6 zid; uCion., 1 ucit. 18 md. 6 ád.
— Gi. zupa u abis: Karlovci, ppr: èid, neima podr. m.
BÈRKISEVINA, s. u z. Zagreb., k. i bilj: Pokupsko , p§t: Jastrebarsko, sdí.
u m; 42 kuce 392 st. rkz: Siâinec. — Sudëija ima podr. m: èiainec , 65
kué. 637 st.
BÈRKISEVINA, gl. Glinskapoljana. - BÈRKOPALJ, gl. Mèrkopalj. — BÈR-
KUêA, gl. Glinskapoljana.
BÈRLEKOVO (Bèrlekoselo), s. u z. Varazd., k. i p§t. Zlatar., sdé: Batina d;
10 kué. 146 st. rkz: KonSéina d.
BÈRLENIC (Bèrlinic), s. u z. Zagreb., k. Kraàic.. p§t: Jastrebarsko, sd6:Kup-
éina g; 20 kué. 176 st. rkz: KraSié.
BÈRLETE, gl. Barlete. — BÈRLINIC, gl. Bèrlenié.
BÈRLOG, s. u z. Zagreb., k. i bilj. Ozalj., p§t : Karlovac, sdé. u m; 29 kué.
288 st. rkz: Kamanje. — Sudcija ima podr. m: Bratovanci, Durlinci, Kama-
nje, Malivèrb, Orlakovo, Preseka, Reitovo i Velikivèrh, 143 kuée 1430 st.
BÈRLOG, s. u p. Otoé., satnije zapovjedniétvo u m, p§t: Zutalokva; 90 kuéah
720 st— 125 rkz sa И Pohodenje BDM i 595 giz. sa W u m; uèion.— Ek.
¿upa u bis. i adj. Senj., dj. Otoé., ima podr. m: Drenovklanac, Dubrava, Gla-
vaée, GuSiépolje, Kompolje srb., Maraâovtuk, èkamnica i ètacia, 1271 st. —
Gi. zupa u ep: Karlovac, ppr: Vilié, ima izim s: Glnvaée ista podr. m. Sto i
rk. zupa, 1796 st. — Sotnija br. 11. ima podr. m: Biljevine, Drenovklanac.
— 22 —

Dubrava, Gusiépolje; Kompolje kat. i srb., Mara§ovtuk, Melnice, Stubalj,


Skamnica, Stacia i Vratnik, 451 kué. 4743 st. — 2671 rk. sa 3 W (Bèrlog,
Kompolje kat, Vratnik), 2072 gi. sal И (Bèrlog), 2 uéion
BÈRLOG, kasteo utiel. s: Orlakovo, k. Ozalj., z. Zagreb.
BÈRNACE , s. u z. Split. , к. rkz. i pol. ob. Sinj., рог. ob. za se ; 804 st.
3768 [J m.
BÈRNELICI, s. u z. i pst. Rick., к. Grob -hreljin., sdé: Jelenje; 29 kué. 160 st.
rkz; Jelenje. Ovamo spada brpa kué: Branki.
BÈRNICEVO, s. u p. Lik., sat: Lovinac, pst: Sv. Rok; 14 kué. 168 st rkz:
Riéice.
BÈRNJAVAC, s. u p. Ban. I., sat. i pst: Vèrginmost; 30 kué. 350 st. giz: Vèr-
ginmost. Ovamo spada hrpa kué. Krasulje.
BÊRNJUSKA (Bèmjeuska), s. n p. Ban. I., sat. i pát: Glina; 39 kué. 412 st.
giz: Majskepoljane.
BÈRNO, hrpa kué. utiel. s: Smokvica, k: Koréula, z. Dubrovn.
BEROVCI, gl. Borovci.
BÈRSECINE (Barseèinc), s. u z. i к. Dubrovn., pol. ob: Zatoii, por. ob. za se;
322 st. rkz : Tèrsteno ; 548 [] г.
BERSTRANOVO (Berstanovo), s. u z. Split., к. ïrogir., pol. ob : Leéevice, por.
ob. za se; 374 st. rkz. sa W Uzece BDM u nebo, u ni ; 3573 [\ r. — Ж
zupa u bis: éibenik, dj : Visoka, inia podr. m: Nizko, 781 st.
BÈRSADIN (Baräadin), s. u z. Sriem., k. i pst, Vukovar., bilj : Tèrpinja, sdé. za
se: 102 kuée 610 st. (9 ine nar.) — 16 rkz: Vukovar str., 585 giz. sa W
Sv. Gavril ark. u m, 9 zid; uéion., 1 uéit., 38 md. 21 zd. — Gi. zupa u abi?.
Karlovci, ppr: Dalj, neima podr. m.
BÈRèLJANICA, s. u p. Krizev., set: Vukovje, pst: Kutina; 56 kué. 515 st. —
3 rkz: Kanizkaiva, 512 giz sa W Sv. Nikola u m; uéion. — Gi. zupa u ep:
Pakrac, ppr: Narta, i ma podr. m: Caire, Diznik, Kanizkaiva, Kutinica, Pod-
garic, Prokop, 1314 st. u sat: Berek, Garesnica i Vukovje.
BÈRSLJINAC, gl. Besljinac.
BÈRTELOVCI (Bartelovci), s. u z. i p§t. Poz., k: Velika, bilj. Mihaljevci ilir.,
sdé. za se; 14 kué. 123 st. rkz: Jaksié.
BÈRTlCEVO, pi. dv. utiel. s: Orehovica, k: Mihovljan, z: Varazd.
BÈRTISEVEC, gl. Mèrzljaki.
BÈRZAJA, s. u p. Gjurgjev., sat: Kovaéica, pát: Gèrdjevac v; 12 kué. 128 st.
— 39 rkz: ïurnasica, 89 giz: Pisauica v.
BÈRZICA, mlin utiel. s: Berak, k: Tovarnik, z. Sriem.
BÈRZLETI, gl. Pèrsleti.
BESTÈRMA, s. u p. Ban. IL, sat: Gradusa, pst: Bednik; 32 kiráe 255 st. giz:
Staroselo.
BEèENOVO, gèrè.-iztoé. manast. i pèrnjav. u z. Sriem., k. i p§t: Irig, bilj: Be-
Senovoselo, sdé. za se; 42 kuée 190 st. — 9 rkz: Mitrovica, 181 giz sa Vi
Sv. Vasilija u m.
BESENOVOSELO, s. u z. Sriem.,. k. i post: Irig, bilj. za sdé: Besenovo i
— 23 —

BeSenovoselo u m, sdf, za se; 171 kuc. 95G st. — 11 rkz: Mitrovica, 945
giz. sa И Sv. Gaviil. ark. и m; ucio., 1 uCit. 36 md. 37 M. — Ovamo
spada oilin: Jovanovic. — Gi. hipa u abis: Karlovci, ppr: Mitrovica. neima
podr. m.
BESINAC, (Besi), s. u í. i poát. Рой., k: Begteá, bilj : Kaptol, sd<5. za se; 15.
kuc. 110 st. rkz: Kaptol. Ovamo spada ovcarn. Gjurak.
BE§KA (Beóka), s. u pule. Petrovar., satnije zapovjedniCtvo i poát. u m; 250
kuc. 1371 st. — 25 rkz: Slankaraen str., 1340 giz. sa W u m, 4 lut. 2 ref;
uöio. — Gi. tupa u abis. i ppr: Karlovci, neima podr. m. — Satnija br.
12, ima podr. m: Cortanovci, Karlovci n, Kcrcedin, Slankaraen n. i sir;
1531 кое. 9466 st, — 2234 rk. sa 1 W (Slankaraen str), 1 gk, 7210 gi.
sa 5 щ (1 u svakom rajestu izini: Slankaraen str.) 16 lut. 5 ref; 7 uöio.
— Postant., zauzima sat: Beska, i trg: India u k: Ruma; bliá. poát: Kar
lovci str. 2, Pazua str. 2%, Petrovaradin 3% milj.
BESLJ1NAC (BerSljinac), s. u p. Ban. II, sat: Buje vac, pat: Dvor; — Br.
st. rkz: Gvozdansko nepoz. Ovdje su gvozdene rude i gvozdjara.
BESLJINEC, s. u puk. Krizev., sat. i post: Ivanicklostar; 15 kuc. 214 st. —
204 гкй: Ivanicklostar, 10 giz. Lipovcani.
BETER, s. u z. Zagreb., к. i pát: Jastrebarsko, sdè: Klinéasela; 14 kuc. 181
st. rkz: Sv. Maria (Okie).
BETINA, s. na otoku: Morter u z. Zadar., k. âibenik, pol. ob: Tisno, por. ob:
Morter ; 932 st. rkz. sa W Sv. Franjo u ni. — Rk. zupa u bis: §ibenik, dj:
Tisno, neiraa podr. m.
BEZAVINA (Bezovina, Brezovina), s. u z. Varazd., k. i pSt: Krapinsketoplice,
sdé: Dubravéan; 17 kuc. 173 st. — 54 rkz: Erpenja v, 56 rki: Tuhelj,
63 rkz: Klanjec.
BEZEK, gl. Bizek. - BEZGAN (Bezje), gl. Hum (Taborsko).
BEZJE, ostaria utiel. s: Gjeleko vec, k: Koprivnica, z. Krizev.
BEZOVINA, gl. Bezavina.
BEZANEC, kasteo utiel. s: Vèrbaùec, k: Krapinsketoplice, i. Varazd.
BEZANIA, s. u puk. Petrovar., sat: Suröin., post: Zemun.; 109 kuc. 852 st.
— 25 гкй: Zemun, 785 giá. sa Mí u m, 42 lut; uóio. GL Ыра u abis:
Karlovci, ppr: Zemun, neima podr. m.
BEZIN, rk. Arcidjakon. u nadbis. Zagreb., ima djakon: Medjumurje d. i g,
21 W, 24 8, 56.218 st, u Medjuraurju.
BIANCHA, gl. Biela. — BIANCHE PONTE ILI PUNTE, gl: Otok.
BIBINJE, s. u ï. k. i pol. ob. Zadar., por. obc. za se ; 464 st. rkz : SukoSan
s kapelan. i 8 Sv. Rok u ra; 2515 □ r.
BIBIUM, gl. Gen-jralskistol. — BIBIUM, AD —, gl: Ston veliki.
BICINE, s. u z. Zadar., k., pol. ob.i por. ob. i rkz: Skradin. — Br. st. nepozn.
BICKOSELO (Bigjskoselo), s. u puk. Brod., sat. i post: Garöin.; 35 kuc. 289
st. — 281 rká: Gar6in, 8 giz: Klokoöevik.
BIDROVEC, (Bidruáec), s. u z. k. i poSt. Zagfeb., sdc: Markuáevec; 11 kué.
174 st. rkz: Markusevec.
— 24 —

BIDRUÉICA, pi. dv. utiel. s: Desinic, k: Krapinsketoplice, i. Varaid.


BIEDNIK, gl. Bednik.
BIELA, s. u l. Pol, к. i post. Daruvar., bilj: Daruvar d, sdé. za se; 23 kué.
174 st. — 1 rkz: Daruvar, 171 giz. sa Mi Sv. Mihajlo u m, 2 ¿id ; uéio.,
1 uéit. G4 rad. 40 zd. — Gi. èupa u ep: Pakrac, ppr: Daruvar, ima podr.
m: Borki, Markovac, Pakrani i Zaile, 1459 st. u k: Daruvar i Pakrac.
BIELA (tal. Biancha), s. u z. Kotor., k. i pol. ob: Novi, por. ob. za se; 720
st. giz. sa Mí BDM. u m; 900 □ ral. — Gi. zupa u ep. Zadar., ppr: Novi,
ima 3 sela, 775 st.
BIELABUCICA, gl. Buéica. — BIELAC, gl. Bilaé. — BIELAJ, gl. Belaj i
Bilaj. — BIELAJCI, gl. Bjelajci.
BIELANOVAC, s. u p. Gradis., sat. i giz. Caglié., pst: Okuéani; 16 kué.
172 st.
BffiLASTIENA (Bilastina), s. u p. GradiS., sat. Caglic., pát: Okuéani; 20
kué. 1P'3 st. — 156 rkz: Caglic, 30 giz: Rogolje.
BIELAVODICA, parna pilana utiel. s: Cèrnilug, (Veloselo), k: Delnice, z.
Riek.
BIELEVODE, s. u puk. Ban. I, sat: Gradac m, poSt: Glina; 64 kué. 672 st.
giz: Dragotina. Ovamo spada hrp. kué: Vucjak.
BIELIBRIEG, gl. Bilibrig.
BIELIKLANAC, s. u p. Slunj., sat: BudaCki, post: Barilovic, 4 kué. 46 st
giz: Budaéki g.
BIELISeVAC, gl. Bilisevac. - BIELJEVINE, gl. Biljeviue.
BIELOBÈRDO (Belobèrdo), s. u v.. Virovit, к. i po§t: Osiek, bilj. za sdé :
Almas, Bielobèrdo i Sarvas u m, sdé. za se; 287 kué. 1871 st — 54 rkz:
SarvaS, 1800 giz. sa Mí Sv. Nikola u m, 17 zid; ucio., 1 uéit. 30 md, 10
zd. — Gi. ¡tupa u abis: Karlovci, ppr: Dalj. neima podr. m.
BIELOPOLJE, gl. Bilopolje, Bjclopolje.
BIELOVAC, hrp. kué. utiel. s: Pecki, sat: Gora, p. Ban. I., 63. st. rkz:
Cuntic.
BIELOVAC, s. u puk. Ban. II., sat: Umetic, poät: Kostajnica; 39 kué. 337
st. — 64 rkz: Kostajnica, 273 giz: Babinarieka I. i Boroeviéi.
BIENIK, (Bienko, Bijenik), s. u z. k. i post. Zagreb., sdé: Mikulié; 20 kuc.
220 st. rká: èestine.
BIGJSKOSELO, gl. Bickoselo. - BIJENIK, gl. Bieuik.
BIKOVEC, s. u z. Varazd., k: Vinica, post: Ivanec, sdé: Calinec; 14 kué.
220 st. rkz: Marusevec.
BIL, el: Podbil.
BILAÖ (Bielaé) MALI s. u z. Poz.. к: Pleternica, post: Kula, bilj: Rusevo, sdé.
za se; 11 kué. 116 st rkz: Buk.
BILAÖ (Bielaé) VELIKI s. u z. Poz., k: Pleternica, post: Kula, bilj: Rusevo,
sdé. za se; 19 kuc. 176 st. — 83 rk2: Rusevo, 93 giz: Gradiáte.
BILAJ, s. u p. Lik., sat: Kaniza, post: Gospic; 51 kuc. 550 st. rkz. sa
Mf Sv. Jakov ap. u m. — Rk. zupa u bis. Senj., adj: Lika — Kèibavai
dj: Gospic, ima podr. m: Barlete, Novoselo, 980 st. u sat: Kaniza i Kula
— 25 —

BILAJCI, gl. Bjelajci. — BILASTINA, gl. Bielastiena.


BILE, s. u p. Ogul., sat. i rkz: Kermpote poät: Senj; 15 kué. 212 st.
BILENSKIPODI (ßilenovipodi), s. u puk. Otoé., sat. Sv. Juraj., post. Senj.;
4 kué. 85 st. rkz: Jablanac.
BILIBRIG, s. u p. GradiS., sat. i rkz: Kapela n, pat: Oriovac; 25 kué.
163 st.
BILIBRIG, tèiiiate na turskoj medji, u z. Split., к., i pol. ob. Sinj., por. ob:
Obrovac, rkz: Bajagié.
BILICA, kèrôma i pre voz preko Drave, utiel. s: Terezovopolje, k. VoéiD., z:
Virovit,
BILICE, s. u z. Zadar., k. i pel. ob: ¡Sibenik., por. ob: Vralje; 106 st rkz:
Varoá.
BILINE, s. u z. Zadar., к. i pol. ob: Kistanje, por. ob. za se; 523 st. giz.
sa W Sv. Paraskeva u m; 4528 Dr. — Gi. zupa u ep. Zadar., ppr. Skra-
ilin., ima 3 sela, 1159 st
BILINSKOSELO, gl. Belinskoselo.
BILlâANE, s. u z. Zadar., к. i pol. ob: Obrovac, por. ob. u m; 585 st. giz.
sa И Sv. Ivan u in. — Porez. obc. ima podr. ra: Bristane, 831 st. 6114
Dr. — Gi. êupa u ep. i ppr. Zadar., ima podr. m: Bristane, Zelengrad,
1355 st.
BILISEVAC, (Bielisevac), s. u z. Poz., k: Begtez, post: Kula, bilj: Kaptol,
sdé. za se ; 8 kué. 52 st. giz : Vetovo.
BILJANI DOLNJI, s. u z. k. i pol. ob. Zadar., por. ob. u m; 291 st. giz:
Biljani g. — Porez. obc. ima podr. m : Tèrljuge, Veljane, 507 st. 2949 D r.
BILJANI GORNJI, s. u z. Zadar., k. i pol. ob: Benkovac; por; ob. za se;
263 st. giz. sa Hf Sv. Juraj u m ; 3095 Dr. — Gi. êupa u ep. i ppr. Za
dar., ima 5 sela, 770 st.
BILJEVINE, hrp. kué. utiel. s: Staroselo, sat: Vranovina, puk. Ban. I.
BILJEVINE, s. u p. Otoé., sat: Bèrlog, post: Zutalokva; 15 kué. 184 st.
giz: âvica.
BILJEVINE, s. u p. Otoé., sat. i rkz. Sv. Juraj., post. Senj., 7 kué. 62 st.
BILLUBIUM, gl. Imoski.
BILO, s. u puk. Slunj., sat. i po§t: Valisselo, 22 kuc. 487 st. 446 rk2: Va-
lisselo, 41 giz: Cetin.
BILOPOLJE (Bielopolje), s. u puk. Otoé., satnije zapoviedniétvo u m, po§t:
Korenica; 153 kué. 1769 st. — 10 rkz: Korenica, 1759 giz. sa И u m;
uéio. — Gi. zupa u ep: Karlovac, ppr: Korenica, ima podr. m: Forgaéié,
1915 st. — Satnija br. 5. ima podr. m: Debelobèrdo, Forgaéié, GrabuSié,
Kruge, Medjurazje, Melinovac, Nebljue, Peéane, Skoéaj, Zavalje d. i g, 479
kué. 6270 st. — 1310 rk. sa 1 M? (Zavalje g.), 4960 gi. sa 3 И (Bilopolje,
Debelobèrdo, Nebljue) ; 3 uéio.
BILOPOLJE, s. u p. Otoé., sat. i rkz: Sv. Juraj., pàt. Senj., 10 kué. 82 st.
— 26 —

BILOPOLJE. s. u z. Split., к. i pol. ob: Imoski, por. ob: Svib; 121 rkz:
Ar2ano.
Gledaj takodjer Bjelopolje.
BILUÔE (Bildöia, Beluce, Belucia), 2 kuce u pnk. OtoC, sat. Sv. Juraj., pst.
Senj.; 42 st. rkz: Lukovo. ч
BILUSTICBUK, raztèrkane kuce i mlini na rieci : Kèrka u k. Knin., z. Zadar.
BINGULA (prije Binkola), s. u z. Sriem., k: Erdevik, post: Bacinci, bilj. i
sdc. za se; 170 kuc. 1005 st. — 300 rkz: Kukujevci, G00 giz. sa И Sv.
Gjuragj u т., 100 lut. 5 zid; ucio., 1 uôit. 15 md. 10 zd. — Gi. аира ц
abis: Karlovci, ppr: §id, neima podr. m.
BIOCIC, s. u z. Zadar., k. i pol. ob. Demis., por. ob. za se; 1010 st. rká:
Demis i giz : Kanjani; 2728 □ ral.
BIOCICTEPLJU, gl. Teplju.
BIOGRAD (Belgrad, Beograd), s. u z. Riek., k. Vinodol., post: Cèrkvenica, sdc.
um; — 10 kuc. 49 st. rkz: Grizani. — Sudêija iraa podr. in: Antovo,
Baretici, Baáunje m. i v, Blazici, Blazkovici, Janjeval, Kostelj (kuce br. 61
— 105), Pecca, Podsopalj biogr., Bieóina. Semicevici, i Tribalj, 252 kuc.
1172 rk. st. — Ovaino spada hrp. kuc: Karlicselo.
BIOGRAD (Belgrad, Starigrad, Zadar staii, Zara vecchia, njegda Blandona i
Alba maris), tri,', u z. i к. Zadar., pol. ob. u m, por. ob. za se; 639 st.
rkz. sa щ Sv. Anastazia u in, (¡505 □ ral. — Polit, obc. ima por. ob:
Banjo, Dobropoljana, Gorica, Nevjane, Pakoscane, Pasman, Rastane, Sv.
Pilip i Jakov, Tkon, Tuianj, Vèrgada, Zdrelac. 4675 st., 3 LI milj. 1873 Ural.
— Rkzupa u nadbis. Zadar., dj. u m. neima podr. m. — Djalcon. u nadbis.
Zadar., ima podr. zupe: Biograd, Pakoscane, Poljaöa, Sv. Pilip i Jakov,
Turanj i Vrana, 4 kaplan., 9 E, 3717 st. —
BIORINE, s. u z. Split., к. i pol. ob: Iinoski, por. ob. za se; 441 st. rkz:
Öista; 4085 LI ral.
BIOVICINOSELO, s. u z. Zadar., k. i pol. ob: Kistanje, por. ob. za se; 592
st. giz: Petrovacèrkva ; 3778 D ral.
BIRACKIBRIEG, hrp. kuc. utiel. s. i sat: Gradac m, puk. Ban. I.
BIRANJ, gl. Danilo-Biranj.
BIRBINJ (tal: Birbigno), s. na otoku: Luka u z. i к. Zadar., pol. ob: Sale,
por. ob. za se; 226 rk2. sa W Sv. Kuzma i Damián u m, 19^2 □ ral. —
Rkzupa u nadbis. Zadar., dj. Sale, neima podr. m.
BIRICKAGORICA (Biri6i), brp. kuc. utiel. s: Hrastje. k. Ozalj., I. Zagreb.;
12 kuc. 110 st. rkz: Mahiéno.
BISAG, gradic utiel. s: Borenec, k: Novimarof, i. Krizev.
BISAG MALI, s. u z. Zagreb., k: Bistrica, pSt: Breznica, sdé: Bedenica; 5
kué. 57 st. rk2: Bisag v. — Ovamo spnda hrp. kuc: Gradunje.
BISAG VELIKI, s. u z. Krizev., k: Novimarof, poát: Breznica, bilj: Viniéno,
sd6. u m; 22 kuc. 251 st. rkî. sa Щ Sv. Mandalina u m; ucio., 1
ucrt. 45 md. 37 zd. — Sudcia ima podr. m: Boreuec, Keleminovec, Kre
— 27 —
éaves, Novomiesto, Polonje, RadoiSée, Tkalec i TomaSevec, 121 kuc. 1549
st. —■ Rkêupa u nadbis. Zagreb., adj: Kalnik, dj : Zelina, ima podr. m:
Bisag m, Borenec, Dubovec, Jarek kod Bisaga, Keleminovec, Komin, Mir-
kovec, Novakovec, Podvorec, Radoiáce, Surdovec, Tkalec, TomaSevec, 1616
st. и к: Bistrica, í. Zagreb., i u k: Novimarof, ?.. Krizev.
BISAGA, JAREK KOD —, gl. Jarek.
BISKO, s. u z. Split, к. i pol. ob. Sinj., por. ob. za se; 495 st. rkz: sa И
Sv. Mihajlo u m, 2347 □ r. — Rkêupa u bis. Split., dj. Sinj., ima 745 st.
BISKUPCI, s. u z. i poSt. Pol, k: Velika, bilj : Mihaljevci ilir., sdc. za se;
21 kué. 278 st. (43 ragj. 7 in. nar.) — 270 rkz: Strazeman, 1 giz: Smo-
ljanovci, 7 zid.
BISKUPEC, s. u z. i poSt Varazd, k: Bela, bilj: Sv. Ilia, sdc. u m; 36 kuc.
341 st rkz. sa W Uzece BDM u nebo, u m ; utio., 1 uéit, 47 md. 37 zd.
— Sudëija ima podr. m: Cernee, Jalkovec, 87 kuc. 915 st. — Rkzupa u
nadbis. Zagreb., adj. Varazd., dj: Varazdin d, ima podr. ni : Cernee, Jalkovec,
Kuéau d. i g, Kucanmarof, Turéin, Zbelava, 1843 st. u k: Bela i Varazd.
BISKUPEC, s. u ■>.. Zagreb., к. poát. i sd6. Sv. Ivan.; 22 kuc. 326 st. rkz:
Sv. Ivan (Zelina). — Ovamo spadaju hrp. kué: Curjevina, Rieka i Tèrsci g.
BISKUPIA, s. u z. Zadar., к. i pol. ob. Knin., por. ob. u m; 772 st. gil sa W
Sv. Duh um. — Porez. obc. ima podr. m: Kosovo, Lupoë, 1006 st 3669
□ r. — GH. êupa u ер. Zadar., ppr. Knin., ima podr. m: LupoS, 904 st.
BISKUPlCSELO, s. u p. Ogul., sat. i pôt: Brinje; 3 1шб. 30 st rkz: Letinac.
BISKUPJAK, s. u p. pát, i rkz. Otof., 19 kué 224 st.
BISSONE, SANTA MARIA DE --, gl. Lopud (Mezzo).
BISTRA DOLNJA, s. u z. Zagreb., k: Stubica, pat: Bistra d, bilj. za sdé:
Bistra d, Jakovlje i Podgora, i sdc. u m; 23 kuc. 289 st. rkz: Bistra g.
(Poljanica). — Sudëija ima podr. m: Bistra g, Oborovo, Poljanica, 130 kuc.
1533 st. — Postant, zauziraa sdé: Bistra d, Jakovlje i Podgora u k: Stu
bica; bliz. p§t: Zagreb 3—, Oroslavje 2 milj.
BISTRA GORNJA, s. u z. Zagreb., k: Stubica, pSt. i sdé: Bistra d; 43 kué.
495 st. rkz: Bistra g. sa W u s: Poljanica. — Rkêupa u nadbis. i adj.
Zagreb., dj: Stubica, ima podr. m: Bistra d, Bukovje, Ivanec, Jablanovec,
Jakovlje, Novaki, Oborovo, Poljanica Mi, 3307 st. u k: Stubica.
BISTRAC (Bistravec), s. u z. Zagreb., k. i pSt. Samobor., sdé: Podvèrh; 6
kué. 40 st. rkz: Samobor.
BISTRAC, s. » p. Ogul., sat. Tounj., p§t : Josephstal ; 3 kué. 33 st. rkz : Tounj.
BISTRAC, s. u p. Ban. IL, sat. Dèrljaéa, pst: Bednik; 21 kué. 170 strkz : Sunja.
BISTRAVEC, gl. Bistrac.
BISTRICA, s. u z. i к. Virovit, bilj. i pSt: Slatina, sdé. za se; 29 kué. 196
st. (4 nem.) — 23 rkz: Sladoevci, 173 giz: Meljani.
BISTRICA (Mariabistrica), s. u z. Zagreb., k. bilj. i sdé. u m, pit: Stubica d;
36 kuc. 438 st. (8mgj.) — 427 rkz. sa W Uzece BDM u nebo, u m, 11
— 28 —

zid; uéio., 1 uéit, 96 md. 4 M. — Sudcija ima podr. m: Globoéec, Hum,


Laz, Podgorje, Podgradje, Poljanica, Selnica, Suèobreg, ïugonica, 340 kué.
5484 st. — Rkiupa u nadbis. i adj. Zagreb., dj: Stubica, ima podr. m: éitavu
sdé. miestmi, 7 8, 535") ¡st. (129 st. iste sdé. spadaju pod rkz: Stubicag).
— Kotar ima bilj: Bistrica, Hum d, Tèrgoviaée, ToSevec, Zitomir, i sdó:
Bedenica, Bistrica, Hrascinn, Oresje d, Scepanje, 34 sel. 15 selac. 893 kné.
(2 gradiéa, 20 pi. dv, 7 marof.) 11.246 st. (8 mgj. 1 tal) — 11.235 rk.
sa 4 Mi (Bedenica, Bistrica, Hrasïina, Hum d.), 11 zid; 4 uéio., 4 uéit 243
tnd. 82 zd. — Povers. 3 □ milj. 5575. 6 □ r. t. j. 9536. 6 or., 4120. 1
liv. ba§., 1589.8 vin., 1726.1 paé., 1. m, 7461.4 euro., 1141.6 nplz., ili 721.8
crk. — 2345.9 obc. — 3 2507.9 priv. dobra. — Marv. 11.282 glav., t. j.
463 knj., 5322 gov., 5 os., 468 ov., ,o024 krm. —
BISTRIJARAK, s. u z. Virovit., k. i post: Nasico, sdé: Podgoraé; 37 kuc. 209
st. (3 nein.) — 206 rkz: Podgoraé, 3 zid.
BISTR1NCI, s. u z. Virovit, k. pat. i bilj: Valpovo, sd6. za se; 60 kuc. 657
st (6 in. nar.) - 620 rkz: Valpovo, 31 giz: Budiinci, 6 zid.
BlèCANOVO, s. u p. Ban I., sat: Stankovac, pst: Glina; 18 kué. 217 st. —
159 rkz: Viduáevac, 58 giz: Bovié.
BISKUPCI, Biákupec itd. gl. Bisk —.
BITELIC DOLNJI, s. u z. Split., к. i pol. ob. Sinj., por. ob. za se; 723 st.
rkz: Bitelic g. i gi. kaplan. sa 8 BDM. u m; 4939 Q r. — GL kapelania
u ep. Zadar., ppr: Imoski, ima 2 sela, 382 st.
BITELIC GORNJI, s. u z. Split., к. i pol. ob. Sinj., por. ob. za se; 1053 st.
rkz: sa W Uzece BDM. u nebo u m; 6731 Dr.— Rkzupa u bis. Split,
dj. Sinj., ima 1212 st.
BITÜRAJCI (Bitorajci), s. u i. Zagreb., k. Severin., pst: Stelnik, sdé:
Fuékovac; 4 kué. 22 st. rkz: Bosiljevo.
BIZEK (Bezek), s. u z. k. i poát Zagreb., sdé: Sused; 29 kuc. 284 st. rkz:
Stenjevec d.
BIZOVAC, s. u i. Virovit, k: Valpovo ,pSt i bilj. za sdó: Bizovac, Brodjanci,
Habjanovci i Martinci u m, sdé. za se: 135 kuc. 1170 st (6 nem.) — 1162
rkz. sa W Sv. Matija u m, 2 giz : Budimci, 1 lut. 5 zid ; uéio., I uèit 58
md. 58 2d. — Rkzupa u bis. i adj. Peéuj., d j : Valpovo, ima podr. m: La-
dimirevci, 2096 st. — Postant, zauzima s: Brodjanci, Habjanovci, Josipo-
vac, Ladimirevci, Martinci, bliz. poát: Valpovo l4/8, KoSka 2, Osick 24/e.
Miholjac d. 3%, Sikloá u Ugarskoj 2a/8 milj.
BtóANJ, s. u z. Dubrovn., k. i pol. ob: Ston v; 60 st. rkz: Ston v. — Ovamo
spada hrp. kuc: Hrasno.
BJELAJCI (Belajci, Bilajci, Bielajci), s. u z. Poz., k. i pát: Pakrac, bilj: Bue,
sdé. za se; 17 kuk. 236 st. giz: Bué.
BJELOPOLJE, s. u z. Dubrovn., k: Peljeàac, rkz. i pol. ob: Orebié; 40 st
— 29 —

BLACKO (Blatsko), s. uz. i pSt. Poz., к. i bilj: Pleternica, sdé. za se; 16


kué. 99 st. — 96 rkz: Pozega, 3 zid.
BLAGAJ, satnia br. 5 u puk. Slunj., zapovjedniétvo satnije i post, u s: Ve-
Ijun. — Satnija ima podr. m: Bandinoselo, Blagaj hèrv. i srb., Cèrnovrelo,
Cvianovicbèrdo, Glina, Glina d, Glinica, Grobnik, Korana, Lapovac, Pav-
lovac, Ponorac, Slivnjak, Sparenjak, Toéak, Veljun, Yodjeviébèrdo, Zagorje,
380 kué. 4544 st. — 944 rk. sa 1 Mf (Blagaj hrv.j, 3600 gi. sa 2 И (Bla
gaj srb. i Veljun) ; 1 ucio.
BLAGAJ HÈRVATSKI, s. u p. Sluuj., sat: Blagaj, pst: Veljun; 28 kué.
333 st. rká. sa Mí Sv. Duh u m; uéio. — RMupa u bis. ModruS. (Senj.),
adj: ModruS. (Novi), dj. Slunj., ima podr. m: Korana, Pavlovac, Veljun»
1686 st.
BLAGAJ SÈRBSKI, s. u p. Slunj., sat. Blagaj., pst: Veljun, Il kué. 150
st. giz. mjestne u s: Cvianovicbèrdo. — GL zupa u ep: Karlovac, ppr:
Budacki, ima podr. m: Bandinoselo, Cèrnovrelo, Cvianovicbèrdo щ, Glina,
Glina g, Glinica, Gnojnice, Korana, Kremen d. i g, Miljevac, 2809 st. usât:
Blagaj, Ladjevac i Valisselo.
BLAGUâA, s. u z. Zagreb., k. Sv. Ivan., post: Popovec, sdé: К usina d; 27
kuc. 392 st (8 nem.) — 384 rkz: Kasina d, 8 lut. Ovamo spada dobro
Ferljur.
BLANDONA, gl. Biograd. — BLVSKOVEC, gl. Blaz —.
BLATA, s. u puk. Ogul., sat. i post: Piaski; 24. kué. 297 st. giz: Jesenica.
BLATA, trg. u z. Dubrovn., k: Korcula, pol. i por. ob. u m; 3695 rkz. sa щ
Svi Sveti u m. — Ovamo spadaju hrp. kuc. Bristva, Prapratna, Prigradica,
Trepoci. — Porcs, obc. ima podr. m : Luka (Vallegrnde) 5041 st., 1 □ mlj.
9021 U r. — Polit, obc. ima por. ob: Kéara, Smokvica, 5959 st., 3 U m.
2577 Dr. — Bkzapa u bis. Dubiov., dj: Korcula, neirua podr. m.
BLATJE, gl. Zablatje.
BLATNICA, s. u ï. Zagreb., k: Bauia, post: Karlovac, bilj: Sisljavic, sdé.
plein, za se, — neplem. u ni; 22 kuc. 1G1 st. rkz: Sisljavic. — Sdé. za
neplem. ima podr. m: Ivanéic, Kaiasi, Koritinja, Zamèrsje, 65 kué. 674 st.
BLATNICA, s. u puk. Krizev., sat: Ivanska, poèt: Belovar; 20 kuc. 266 st.
— 215 rkz: Stefanje n, 51 giz: Narta.
BLATO (njegda Quadratumj, s. u z. i к. Zagreb., pát. i bilj: Stupnik, sdé. u
m; 16 kué. 166 st. rkz: Stupnik. — Sudcija ima podr. m. Botinec, Luéko,
Remetinec, 49 kué. 532 st.
BLATO, s. u z. i к. Dubrovn. pol. ob: Zupa g, 68 st. rkz: Mlini.
BLATO, u. u z. Dubrovn., k. Ston., pol. ob. Mljet., por. ob. za se; 110 st.
rkz: Babinopolje, 2415 □ r.
BLATO, s. u z. Split, к. i pol. ob: Oini§, por. ob. za se; 770 st. rkz. sa Mí
UzeéeBDM u nebo, u m; 3334 U r. — Rhziipa u bis. Split, dj: Omis.,
neima podr. in.
— 30 —

BLATSKO, gl. Blacko.


BLATUêA, s. u p. Ban. I., sat: Cemeruica, post: Glina, 84 kué. 850 st. giz.
sa Ш Sv. Nikola u m. i giz: бегает ica. — Gi. èupa u ep: Karlovac, ppr:
Kirin, ima podr. m: Malióka i Podgorje, 1611 s£. u sat: Öememica i Vèr-
ginmost.
BLAZEVCI, s. u z. Zagreb., к. i poSt : Severin., rkz. i sdc : PlemenitaS ; 20 kuc.
238 st.
BLAZEVDOL, s. u z. Zagreb., k. i post. Sv. Ivan., sdc: Psarjevo d, bilj. za
istu sdc. ii m; 20 kuc. 306 st. rkz: Zelina d. — Ovamo spadaju hrp.
kuc: Bokva, Curkovci, Kopèrcovbrieg, i jedna kuca od sela: Zelina d.
BLAZICI, s. u z. Riek., k. Vinodol., poét: Cèrkvenica, sdö: Biograd; 4 кие.
18 st. rkz: Tribalj.
BLAZINOVAGORICA (Blazinicevagorica), hrp. kué. utiel. s: Durlinci, k. Ozalj.,
i. Zagreb., 5 kuc. 68 st. rkz: Karaanje.
BLAZJE, gl. Sveto-Blazje.
BLANKO VEC (Blaskovec), s. u z. Zagreb., k. i post. Sv. Ivan., sdc: Ada-
movec,- 46 kuc. 366 st. rkáí: Moravée. — Ovamo spada hrp. kuc: Broku-
njevac i Scitivèrh.
BLAZKOVICI, s. u z. Riek., k. Vinodol., po§t: Cèrkvenica, sdö: Biograd; 10
kuc. 59 st. rkz: Grizani.
BLINJA, s. u p. Ban. II., sat: Petrinja, post: Sisak; 36 kué. 305 st. giz.
sa W um; uéio. — Gi. hipa u ep: Karlovac, ppr: Petrinja, ima podr. m:
Bednik, Budiöina, Komarevo g, Magjari, Mostanica, Petkovac, Straábenica,
Svinica, 1290 st. u sat: Giadusa i Petrinja.
BLINJAUJVAR, gl. Topolovec.
BLINSK1KUT, s. u p. Ban. IL, sat: Gradusa, po§t: Bednik; 35 kué. 290
st. — 130 rkz: Komarevo g, 160 giz: Vukosevac.
BLISNA, gl. Blizna —.
BLIZANCI (Blisanci), s. u puk. Lik., sat. Smiljan., post: Karlobago; 3. kué.
28 st. rkä: Cesarica.
BLIZIKUCE, s. u ï. Kotor., k: Budva, pol. ob: Pastroviéi, por. ob. za se;
59 st. giz: Praskvica; 513 [] rai.
BLIZNA (Blisna), s. u z. Split., к. Trogir., pol. ob: Bristivica, por. ob. za se;
288 st. rkz. sa Mí Narodjenje BDM u m; 3907 Q — E/cènpa u bis:
Sibenik, dj, Ilogoznica, ima podr. m: Vinovac, 596 st.
BOAS, gl. Búa. — Волею, gl. Baoäic.
BOBARE, s. u p. Gradis., sat. Caglic., poSt: Okuéani; 8 kué. 104 st. giá:
Rogolje.
BOBODOL, (Bobovdol), s. u z. Zadar., k. i pol. ob. Knin., por. ob: Mataâe,
198 st. giz: Vèrbnik sa kaplan. u m. — GiJcapclanija ima 3 sela, 618 st.
BOBOTA, s. u z. Sriem., k. Vukovar., post: Vera, bilj. za sdi: Bobota i Pa
— 31 —

öetin, i sdö. u m; 286 kuc. 1921 st. (9 nem. 1 mgj.) — 46 rkz: Tordinci,
1865 gil sa И Sv. Gjorgj. u m, 1 réf. 9 zid; uôio., 1 uóit. 30 md. 46 zd.
— Sudcija ima podr. m: Klisa, Ludvinci, Palaöa, 292 kuc. 1944 st. —
Gizupa u abis: Karlovci, ppr: Dalj, ima podr. m: Lipovaôa, Tordinci,
1871 st.
BOBOVAC (Banovbrod), s. u p. Ban. II., sat: Hrastovac, pst: Kostajnica;
65 kuc. 624 st. rkz: Sunja ; uôio.
BOBOVDOL, gl. Bobodol.
BOBOVEC, s. u z. Varazd., k: Novidvori, post: Klanjec, sdö: Dubravica ; 60
kuc. 512 st. rkz: Rozgo.
BOBOVEC, s. u z. Varazd., k: Novidvori, post: Klanjec, sdö: Tomasevec; 7
kué. 68 st. rkz: Klanjec.
BOBOVICA, s. u z. Zagreb., k. rkz. i post. Samobor., sdö: Podvêrh; 10 kud.
72 st.
BOBOVlèCE, s. u p. Otoe., sat. i rkí. Sv. Juraj., poát. S<mj., 6 kué. 93 st.
BOBOVISCE, s. u z. Split., к. ßraö, pol. ob: Milna, por. ob.zase; 1117 st. rkz.
sa a u m; 1828 [] r. — likêupa u bis. Hvar., dj. Brac., neima podr. m.
BOBOVJE, povlast. s. tèrgovista: Krapina, u z. VarazU, k. Sv. Kriz\, post: Kra-
pina; 31 kuc. 157 st. rkz: Krapina.
BOCANJEVCI, s. u z. Virovit., k. pät. rkz. i bilj: Valpovo, sdö. za se; 72 kué.
774 st. — 772 rk. 2 zid.
BOCaüIR, s. u z. Varazd., k. i pst. Zlatar., sdö. i rkz: Konscina d, 7 kuc.
103 st.
BOÖAKI, s. u z. Varazd., k. i pát. Zlatar., sdö. i rkz: Konséina d, 10 kué.
152 st.
B0ÖKINC1, s. u z. Virovit., k. i post: Miholjac d, bilj: Marjanöaci u к : Valpovo,
sdö. za se,- 27 kuc. 194 st. rkz: Podgajci.
B0ÖKOVEC, s. u i. k. i pst. Krizcv., bilj. i rkz: Sv. Petar, sdö. u m;
26 kuc. 320 st. — Sude, ima podr. m: Bèrdo, Dedina, Kameznica, 53
kuc. 773 st.
BODEGRAJ, s. u puk. Gradis., sat. i poät: Okuöani; 61 kuc. 634 st. — 20 rkz:
Bogiöevci, 614 giz. sa W Uzece BDM u nebu, u m; uôio. — Gizupa u ep :
Pakrac, ppr: Gradiska n, ima podr. m: Ladjevac, 926 st.
BODOVALJCI, s. u puk. Gradiä., sat: Resetari, poát: Gradiäka n; 33 kuc. 456
st. rkz: Vèrblje; uôio.
BOGACEVO DOLNJE, s. u z. k. i pst. Krizev., sdc. i rkz: Sv. Petar 7
kué. 82 st.
BOGACEVO GORNJE ili RECKO, plem. s. u z. Krizev. k: Novimarof, pät. i
rkz: Reka g, sdö: Drobkovec; 12. kuc. 123 st.
BOGADI, kuca utiel. s: Vèrhovcc bednj. k: Ivanec, z. Varazd.
BOGDANI, gl. Karabogdani.
— 32 —

BOGDANlC, s. u puk. Lik., sat. Srailjan., post: Gospic.; 60 kuc. 613 st. — 162
rk. — i 451 giá: Srailjan.
BOGDANOVCI, s. u l. Sriera., к. i pât: Vukovar str, bilj: Vukovar п., sd6. za
se; 90 kuc. 614 st. (1 ragj. 7 in. nar.) - 604 rk. -i 2 giá: Vukovar str, 1 réf.
7 ¿id.
BOGDANOVEC, s. u Medjumurju, k: Cakovec, post: Strigovo; 14 kuc. 106 st.
rká: Mihaljevec g.
ROGDAèlC, s. u á. Poá., к. i post: Pakrac, bilj: Виб, sd6. и m; 8 киб. 116 8t
giá: Vucjak. — SudÖija iraa podr. m: Kruáevo, Suánjari, 22 kuc. 321 st.
BOGDASIC, s. и á. k. i pol. ob. Kotor., por. ob. za se; 251 st. rká. Sv. Petar
ар. и га, 650 [] г. — Bkzupa и bis. i dj. Kotor., ima podr. m: Kavac,
Meröevac 414 st.
BOGETIC, s. и z. Zadar, k. i pol. ob: Obrovac, por. ob: 2egar; br. st. giá:
Zegar nepozn.
BOGETIC DOLNJI, s. и á. Zadar., к. i pol. ob. Derniâ., por. ob. za se; 216 st.
rká: Promina; 1490 [] г.
BOGETIC GORNJI, s. и z. Zadar., к. i pol. ob. Knin., por. ob. za se ; 414 st.
rká: Proraina; 2626 [] ral.
BOGICEVCI DOLNJI, s. и p. Gradiá., sat: Maâic, poët: Gradiska n; 32 kué.
231 st. giá: Gradiska St.
BOGICEVCI GORNJI, s. и p. Gradiàk., sat. i post: Okucani; 42 киб. 412 st.
rká. sa Mf Sv. Duh и га; uöio. — Rkêupa и nadbis. Zagreb., ad: Since, dj:
Gradiska n, ima podr. m: Bodegraj, Gage, Covac, Dragalió, Dubovac, Kosovac,
Medari, Okuóani, Poljane i Tèrnava, 844 st. и sat: Maâic i Okuóani.
BOGISIC, s. и á. i к. Kotor., pol. ob: Hartóle, por. ob. za se; 195 st. giá: Ra-
dovic; 489 [] ral.
BOGOJEVIC, hrp. kuc. utiel. s: Susnjar, sat: Kraljevcani, puk. Ban, I.
BOGOMOLJE, s. и á. Split., к. Hvar., pol. ob: Sugjuragj, por. ob. za se; 375 st.
rká: Gdinj; 4489 Q ral.
BOGOVCI, s. и á. Zagreb., к: Ribnik, post: Netretic, sdc: Rosopajnik; 11
kuc. 92 st. rká: Kunié.
BOGOVOLJA, s. и puk. Slunj., sat. i post: Valisselo; 20 kuc, 276 st. — 3G
rká: Valisselo, 240 giá: Cetin.
BOJACNO (Bojeöno), s. и z. Varazd., к: Tabor m, poít: Pregada, sdc. i rká:
Poljana; 16 kuc. 75 st.
BOJAGIC, gl. Bajagié.
BOJANA, s. и p. Kriáev., sat: Cazraa, p§t: Kiiá; 25 kuc. 291 st. rká: Dra-
ganac n.
BOJFCNO, gl. Bojacno.
BOJNA, s. и p. Ban. I., sat: Maja, pSt: Glina; 78 kuc. 766 st. — 2 rká :
Maja, 764 giá. sa W и m. — Gi. êupa и ер: Kailovac, ppr: Glina, ima
podr. m: Kobiljak, 1093 st. и sat: Klasnic i Maja.
— 33 —

BOJNA DRAGA, 2 kuée и p. Lik., sat. Smiljan., rkz. i pit: Karlobag; 27 st.
BOJNIKOVEC, plem. s. u z. k. i pit. Kriiev., sdc: Lemei.; 29 kuc. 167 st.
rkz : Raven in.
BOK, s. u z. Zagreb., k. pit. i rkz: Sisak, bilj : Palanjek, ad6. о m; 37 kuf.
353 st. — Sndcija iina podr. ni: Streleeko, Tisina kapt. 70 kuc. 643 .sf,
BOK, ¡il. Cèrkveni-, Drenov-, Ivanskibok.
BOKANI, s. и z. Yirovit., k. i pit. Yocin., bilj: Drenovac, sd£. za sc: 44 kué.
270 st. (19 nient. 6 mngj.) — 57 rkz: Voéin, 213 gt¿: Macute.
BOKANI, s. utiel. s: Zavèrije, к: Ribnik, z. Zagreb.; 4 kuce 25 st. rká:
Zavèrsje.
BOKANJAC, s. u z. k. i pol. ob. Zadar. , por. ob. za se; 220 st. rkz : Arba-
nasi, sa kapclan. i 8 Sv. Simon i Juda u m; 3226 [] r.
BOKLIÖAN, pl dv. utiel. s: Babinec, k: Vinica, z. Varazd.
BOKSIÖ, s. u z. Virovit. , к. i post: Nasice, bilj: Feriéanci, sdé. za se; 77
kuc. 750 st. (4 mgj.) — 746 rkz: Feriéanci, 4 ¿id; uèio., 1 ufit. 20 ind.
12 zd.
BOKVA (Bukva), eestarn. na dcrzavnoni drumu Zagreb-Varazd., utiel. s: Bla-
zevdol, k. Sv. Ivan., z. Zagreb.; 1 kuc. 6 st. rkz: Zelina d.
BOL, trg. u z. Split., к. Braô., pol. ob. u m, por. ob. za se; 1863 st. rkz. sa щ
u in; 3963 [] г. — Bkzupa u bis. Hvar., dj: Braè, neiina podr. ni. —
Polit, ohé. iina podr. m: Huinac g, 2103 st. 1 [] milj. 361 [] r.
BOLC, s. u puk. Krizev., sat: Farkaàevec, poát: Belovar; 42 kuc. 52o st. —
253 rkz: Cèrkvcua, 267 giz. sa W Sv. Mihajlo ark. u m; ucio. — Gi.zupa
u ep: Pakrac, ppr: Plaviinac, ima podr. m: Ciepidlak, Farkaievec, Hèrsovo,
Kebel, Majur, Mirkovec d, Raie i Zvonik, 1107 st. u sat: Farkaievec, Gu-
dovac i Sv. Ivan.
BOLEMACE, gl. Bolonlace. — BOLENTÎUM gl. Terezovac.
BOLFAN, s. u z. Krizev., k. poit. i bilj : Lndbreg, sdé. u m ; 45 kué. 393 st.
— 167 rkz: Rasiiija. 236 giz. sa Mí Sv. Paraskcva u m; ucio., 1 ucit. 42
md. 9 zd. — Sudcija iina podr. in: Cukovec, Globoéec, Toi tec g, 117 kué.
877 st. — Gk. hipa u ep: Pakrac, ppr: Plaviinac, ima podr. m: Belano-
voselo, Cukovec, Ivancec, Kuzniinec, Ludbreg, Segovina, Selnica, Toplice,
Torèec g, 737 st. u к : Koprivuica, Ludbreg i Varazdin.
BOLFANG, BOLFEK, gl. Sv. Vuk. — BOLFI-KUPARI, gl. Kupa.
BOLJENOYICI (Balanovici), s. u ?.. Dubrovn., к i pol. ob. Ston., por. ob. za
se; 270 st rkz: Ponikve; 3051 [J r. — Ovaiuo spada s: Metoca.
BOLJEVCI, s. u puk. Petrovar., sat: Kupinovo, poit: Zemun; 118 kuc. 1230
st. — 7 rkz: Zemun, 1223 giz. sa Mí u m; uéio. -- Gi. hipa u abis:
Karlovci, ppr: Zemun, neiina podr. in.
BOLOMACE (Boleinace), s. u z. i poät. Poz., k: Cernik, bilj: Brestovac, sdc.
za se; 10 kué. 76 st» giz. sa Mf Sv. Ilia u in. — Gi. hipa u ep. i ppr:
Pakrac, ima podr. m: Brestovac, Busnovi, Dezevci, Gucani, Lipa, Obla-
kovac. Pavlovci, Vilicselo, 748 st. u к : Cèrnik i Yelika.
BONONIA, gl. Banostar.
(Miestopisni rieeuik) 4
— 34 —

BORAJA, s. u i. Zadar., к. i pol. ob: Sibenik, poSt. u m, por. ob. za se; 565
st rkz: Ljubitovica ; 51G1 [] r. — Ovamo spadaju hrp. kuc: Mravnica, Po-
dine, Podluzje, Vermo. — Bliz. poät: èibenik 3, Trogir 3% milj.
BORCI, gl. Borki.
BORCEC, s. u z. k. i post. Zagreb., sdé: Stenjevec g; 68 kué. 571 st. rkz:
Stonjevec (1.
BORENEC (Borinec), s. u z. Krizev., k: Novimarof, po§t: Breznica, rkz i
s<lé: Bisag v; 6 kué. 80 st. — Ovamo spada gradié : Bisag i hrp. kuc: Cret.
BORGO DI MARE, gl. Dolac. — BORGO DI TERRA, gl: Varos.
BORGO-ERIZZO, gl: Arbanasi. — BORGO-PILE, gl. Pile.
BORICEVAC (Bariéevac), s. u z. i к. Varazd., post. rkz. i sdé : Toplice; ô
kuc. 15 st.
BORICEVAC, s. u p. Lik., sat: Dobroselo, post, Lapac d, 51 kuc. 708 st,
— 664 rkz. sa W BDM. u m, 44 giz: Dobroselo. — Ovdjejc carinara mala II.
reda nazvana Modragreda, i na turskoj medji kontuniacija i mátela Li-
sifjak. — likèupa u bis. Senj., adj: Lika-Kèrbava, dj: Udbinja, ima podr.
m: Brotnja, Dobroselo, Doljani, Kupirovo, Lapac d. i g, Oraovac, Serb,
Suvija, Tiskovac, 1146 st. u sat: Dobroselo i Serb.
BORlCEVCI, s. u i. i post. Poz., k. : Velika, bilj: Slobostina, sdé. za se; 9
kué. 75 st. rká : Skenderovci.
BORIK, rudarska koliba utiel. s: Mikleuska, к: Moslavina, L Krizev., 5 st.
гкй : Voloder. — Ovdje ima smoline (Erdharz).
BORINA (Pribelcu), s. utiel. s: Toplicina d, k. i rkl Sv. Ivan., z. Zagreb., 5
knc. 1!) st,
BORINEC, gl: Borenec.
BOR.JE, s. u z. k. i post. Krizev., sdé. i rkz: Kalnik; 9 kuc. 144 st.
BORJE, s. u z. Varazd., k. i post: Ivanec, sdé. i rkz: Lepoglava ; 7 kuc. 110
st. Ovamo spada kuca: Godinié.
BORJE (Borle, Borlin, Boilenik), hrp. knc. utiel. predgradju i rkz: Dubovac
u k. grada: Karlovac; 34 st.
BORJE, s. u ?.. Dubrovn., k: Peljesac, pol. ob. i rkz: Kuna, 36 st.
BORKE, s. u Medjutnurju, к: Gakovec, post: Strigovo,- 5 kué. 38 st. rkz:
Mihaljevec g.
BORKI (Borci), s. u z. Poz., k. i poSt Daruvar., bilj: Daruvar dolnji, sdé. za
se; 50 kué. 55a st. giz: Biela. Ovamo spada samost. Pakia.
BORKOYEC, s. u z. Varazd., k. poSt. rkz. i sdé. Zlatar.; 26 kué. 206 st.
Ovamo spada hrp. kué: Brezice.
BORLE, BORLENIK. BORLIN, gl: Borje.
BOROJEVCI, s. u z. Virovit, k. i pàt: Djakovo, sdé: Slobodnavlast; 13 kué.
74 st. — 23 rkz: Levanskavaros, 51 giz: Рака.
ROROJEVICI, s. u p. Ban. II, sat. Umetic., pst: Kostajnica; 38 kué. 347 st.
giz: Borojeviéi u s: UniPtic. i giz: Komogovina. — Gi. zupa n ep: Karlovac,
ppr: Petrinja, ima podr. ni: Biclovac, Knezovljaui, Meéenéani, Umetic W,
965 st.
— 35 —

BORONGAJ, gl: Borovgaj.


BOROVA, s. u ■}.. Virovit., к. Voéin. , pSt. i bilj: Terezovac, sdé. za se; 119
kué. 765 st. (84 niem. 42 magj.) — '283 rk¿: Terezovac, 477 giá. sa И
Uzeé« I5DM. и nebo u ni, 1 réf. 4 ¿id; ucio, 1 uôit. 49 ntd. 25 iá. — Gi.
¿apa ti ер: Pakrac, ppr. u in, ima podr. ni: Budanica, Péelié, Rezovac sluri,
Terpzovac, 1347 st. — Protopresb. u ep: Pakrac ima podr. ¿upe: Borova,
Bnkoviea g, Dobrovié, Urenovac, Gaéiète, Gazie, Kapelna, Klisa, Kuéanci,
Lisicinc, Macuto, Medinci, Meljani. Miholjac g, Mikleui, Obradovci, Oraho-
vica, Slatina, Sinude, Suhamlaka, Virovitica i Voéin, 22 8, 20.845 st. u k:
Miholjac it., Nasice, Virovit. i Vocin. — Gl. takodjer Borovo.
BOROVAC, s. u p. GradiS., sat: Raie, pát: Okuéani; 50 kué. 481 st. — 370
rkz: Raie g, 111 giz: Raie d; ncio.
BOROVCI, s. utiel. s: Miaéin, к: Ribnik, z. Zagreb.; 3 kué. 27 st. rkz:
Novigrad.
BOROVCI, s. ч p. Otoe., sat. Sv. Juraj., pät, Senj.; 4 kué. 34 st. rkz: Prizna.
BOROVCI (Berovci), s n ?.. Split., k: Metkovié, pol. ob: Opuzen. por. ob. za
se; (¡15 st. rk¿. sa Mf Sv. Nikola u in; 4382 [] r. Ovamo spada s: Izkisli.
— Rk. ¿upa u bis: Makarska (Split), dj: Metkovié, ima podr. ni: Nóvasela.
BOROVGAJ (Borongaj, Borovéani), 2 marofa u z. k. i pSt. Zagreb., rk¿. i
sdé: Resnik; (J st.
BOROVIK, s. u z. Virovit., k. i pöt Djakovo, sdé: Podgorje; 1 ti kué. 103 st.
giz: Poucje.
BOROVITA (Barovita), s. u p. Ban. I, sat: Maja, pst: Glina; 16 kuc. 182 st.
»iz: Hajtié.
B0R0VLJAN1, s. u p. i pst. Gjurgjev., sat: Novigrad; 13 kué. 133 st. -36
rkz: Koprivnica, 97 fiiz: Plavsinac.
BOROVO (njegda Titobiirguin), s. u ?.. Virovit., k: Osiek, pát: Vera, bilj. i
sdc. za se; 318 kué. 1774 st. (2 niein. 1 magj.) — 29 rkz: Dalj, 1742
giz. sa W Sv. Stjepan u ni, 1 réf. 2 ¿id; uèio, 1 uôit. 25 md. 39 M. —
Gi. Ыра u abis: Karlovci , ppr: Dalj, neiina podr. m. — Gl. takodjer
Borova.
BOROVVÈRH, hrp. kuc. utiel. s: Bèrdine, sat: Dreznik, p. Ogul.
BOSANCi, s. u ¿. Zagreb., k. i pst. Severin., sdc: Pribanjci; 11 kué. 127 st.
rk¿: Bosiljevo.
BOSANKA,*s, и z. k. i pol. ob. Dubrovn., por. ob. i rk¿: Pile; 50 st.
BOSANSKA BISKUPIJA, gl. Djakovo.
BOSILJEVO, kasteo utiel. s: Varos, к. Severin., ¿. Zagreb.; bilj. za sdé:
Fuékovac, Hèrsina, Lipa, Potok, Pribanjci i Uniol u m. — Itk. zupa (W i
zupni dvor u s: Varos) u nadbis. Zagreb, adj: Gorica, dj: Karlovac, ima
podr. m: Liplje, Raéak, Vukovagorica, Zdihovo, i éitave sudéije: Fuékovac,
Hersina, Potok i Pribanjci, 5390 st.
BOSILJEVO, s. u p. Kri¿ev., sat: Cazuia, pSt Kriz; 14 kué. 170 st. — 121
rkz: Cazuia, 49 giz: Lipovéaui.
B0SILJ1NA (Bosoljina, Basoljina), s. u ?.. Split., k. Trogir., pol. ob. n m, por.
*
— 36 —

ob. za se; 1348 st. rk2. sa Mf Sv. Jakov ap. u m. — Rk. èupa « bis:
Sibenik, dj: Rogoznica ¡ma podr. m: Rastovac, 1446 st. — Pol. ob. ima
por. ob: Raéice, Sevid. Viniáte, 3447 st. 9660 [] r.
BOSNA, s. u 2. Zagreb., к. Bistrica pát. Breznica, sdé. i rká: Bedenica;
4 kuc. 67 st.
BOSNJAKI (Bosnjaci), s. u p. Brod., sat. i pst: Zupanja; 281 kué. 3100 st. —
2930 rkz. sa W Sv. Martin u m, 167 giz: Vinknvci , 2 lut. 1 ref; il6io. —
Rk. èupa u bis: Djakovo, adj: Sriein g, dj: Zupanja. nciina podr m.
BOSNJANI, gl: Boánjani. — BOSOLJINA, gl: Bosiljina.
HOST, s. u p. sat. pát. i rkz. Ognl.; 20 kué. 254 st.
BOST, s. u p. Slunj., sat. i pát: Barilovic; 8 kuc. 99 st. rkz: Leskovac.
BOSUT, s. u p. Petrovar., sat: Morovic, pát: Bacinci, 93 kuc. 613 st.-3 rkz:
Morovié, 610 giz: Raca.
BOSEVCI, s. u i. Zagreb., к. Ozalj., pst: Karlovac, sdé: Podgrnjci; 8 kuc.
83 st. rkz : Tèrg.
BOSNJACKOSELO, hrp. kuc. utiel. s: Greguricbreg, k. Samobor., z. Zagreb.
BOSNJAK, gl. Cèruac.
BüSN'JANI NOVI, s. u p. i pst. Krizev., sat: Vojakovec; S kuc. 167 st. rkz:
Carovdar.
BOSNJANI STARI, s. u p. i pat. Krizev., sat: Vojakovec; 6 kuc. 80 st. rk?.:
Carovdar.
BOSÜUA, BOSUROVEC, gl. Pazurovec.
BOTINAC, s. u p. Gjurgjev., sat. i rkz: Kapela, pst: Belovar; 15 kuc. 185 st.
BOTINEG, s. u z. i k. Zagreb., pát: Stupnik, sdé: Blato; 6 kuc. 77 st. rkz:
Zaprudje.
BOTINOVEC (Batinovec), s. u i. Krizev., k. i pst: Koprivnica, sdé: Subotica;
28 kué. 192 st.- 185 rkz: Ivanec, 7 ¿id.
BOTINOVEC, s. u p. Gjurgjev., sat: Sokolovac, pát: Koprivnica; 15 kuc. 165
st.- 18 rkz: Carovdar, 147 giz: Lepavina.
BOTORI, gl. Boturi.
BOTOVO, s. u z. Krizev., k. i pát: Koprivnica, sdé : Toréec d; 77 kué. 366
st. — 353 rkz: Dèrnje, 13 zid.
BOTURI (Botori), s. u p. Ban. I. sat:Bovié, p§t: Glina; 5 kuc. 60 st. rk2:
Vidusevac. • »
BOVlO, s. u p. Ban. I, satnije /apoviedniétvo u ni, pát: Glina; 55 kuc. 553
st.- 10 rkz: Buéica, 543 giz: Bovic sa Wus: Nediljn, i giz: Kirin; uéio. —
Ovamo spadaju hrp. kuc: Nedilja, Sèrnjak, Svinjica. — Gl èupa u ер:
Karlovac, ppr: Kirin,- ima podr. m: Biscanovo, Crcniuánica, Golinja, Kozarac,
Taboristc, Tèrstenica g, 1993 st. u sat: Bovic i Stankovac. — Satnija br.
10. ima podr. m: Boturi, Bucica, Cieinuánica, Dcgoj, Golinja, Ilovcak, Kirin,
Kozarac, Slatina, Tèrstenica d. i g. 491 kuc. 5231 st.- 1881 rk. sa 1 5BÍ
(Buèica), 3350 gi. sa 2 И (Bovic, Kirin); 1 ucio.
DOZAVA, s, na ntnku : l.nkn и h i к. Zadar., pol. ob: Rah», por. ob: Dratrove;
— 37 —

802 st. rk¿. sa W Sv. Nikola u m. — Ш. hipa u nadbis. Zadar., dj: Sale,
ima pod. m: Dragove, Otok, Polje, Soline, Verona, Zvirinac, 1635 st.
BOZJAKOVINA, s. u i. Zagreb., k. pst. i sdé: Ougoselo; 11 kuc. 75 st.-
23 гкй: Bozjakovina (W u s. Bèrckovljan), 43 rká: Prozorje, 4 gii: Ivanié
tvèdjava, 5 zid. — RI: ¿upa u nadbis. i adj. Zagreb., dj: Viigrovec, ima
podr. m: Banjasela, Bèrckovljan, Dvoriéce g, Graéec, Greda g, Hrebinec,
Kusanovec, Lonjica , Majkovec, Prikraj, Stanéié, átakorovec, 2225 st. u k.
Dugoselo, Sv. Ivan i Vèrbovec.
BRA С (tal. Brazza, lat. Brectia, njegda Biattia), otok u z. Split., ujedno kotar,
kojega ured stanuje u trg: Supetar. — Kotar ima, pol. ob: Bol, Milna,
Nerezi, Postile. Puciêce, Supetar, Sv. Ivan, 20 por. ob, 7 tèrgovistah (ista
§to su pol. ob.) 14 s. 3170 kuc. 15GG7 st. (15952 rk. 3 gi. 112 tudjanab,
odbijajuci 400 odsutnib); 6.86 [] m. pover.s; 11.040 glav. marte, t. j. 1.134
kuj., 2 mzg., 340 gov., 906 os., 6.005 ov.. 2.078 koz., 575 krm. — Djakon.
u bis. Hvar., ima podr. aupe: Bobovisée, Dol, Iluinac d. i g, Mirée, Prasniee,
Selca, Sv. Martin, Skrip, i one iste gdie su i pol. ob., 15952 st.
BRACAK, pl. dv. utiel. s: Dubrava, к. Sv. Kriz., i. Varaz4L, p§t: Oroslavje.
Kotarski sud Sv. Kriz. u ni.
BRACE VCI (Bratéevci), s. u '/.. Virovit., k. i pát: Djakovo, bilj: Drenje, sdé.
za se; 00 kué. 330 st. (10 in. nar.) — 84 rkz: Drenje, 240 giá: sa W
Sv. Dimitria u m, 6 zid; uéio, 1 uéit. 33 md. 18 2d. — Gi. hipa u ep:
Pükrac, ppr. u m, ima podr. m: Buéje, Gorjan, Ostioáinci. Podgoraé, Pod-
gorje, Potnjanje i RazboiSte, 878 st. u k: Djakovo i NaSice. — Protopresb.
ima podr. ¿upe: Braéevci, Brod, Klokoéevik, Majar, Nabèrdje, Pouéje,
Topolje novo, 7 8. 5240 st. u i. Virovit. i u p Brod.
BRACEYIC, s. u z. i k. Split., pol. ob: Mud g, por. ob. za se; 324 st. rkz:
Ogorje d; 3303 [J r.
BRAÜAVÖICA, kuca utiel. s: PusYina, k: Cakovec i rkz: Nedelisce u Medju-
nuirju.
BRAICI, s. u /.. Kotor., k: Budva, pol. i por. ob. u m; 142 st. gii sa W
Sv. Dimitria u m. — Pol. oh. ima por. ob: Martinovié, Prentovid, Stojanovic,
Ugljesïé, 623 st. 2924 [] r. — Gi. zapa u ep. Zadar., ppr: Budva, ima 573 st.
BRAINSKA (prije Branska), s. u p. i pst. Krizev., sat: Vojakovee; 9 kuc. 121
st. gi¿: Lepavina.
RRAJAKOYOBÈRDO , s. u z. Zagreb., k. Ozalj., pst. Netretic., sd6: Slative;
48 kuc. 363 st. гкй: Zavèrsje. — Ovamo spadaju hrp. kuc: Cvitaki , Huki,
Kesericdraga, Kuaanovobèrdo, Maéeéevicdraga, Prekrizje i Smendrovoselo.
BRAJDICSELO, s. u p. Ogul., sat. pst. i гкй: Rakovica; 8 kué. 128 8t.
ÜRAJKOV1C, gl: Eerenci.
BRANEZAC (Branéae), s. u z. Poz\, k. i pst: Pakrac, bilj: Bué, sdé. za se;
38 kué. 419 st giz: Bué.
BRANJEYINA, gl. Antunovac
BRANKI. hrp. kuc. utiel. s: Bèmelici, k. Grob - hreljin., z. Riek.
— 38 —

BRANOVEC, s. u i. к. i pst. Zagreb., sdé: GrnneSina; 4 kué. 46 st. rki:


Granesina.
BKANOVIK, gl. Vranovic. — HRANSKA, pl. Brainska.
BRASLOVJE, s. u i. Zagreb., k. i pst Samobor., sdé: Rakovica v; 22 kué.
251 st. rká: Rude.
BRASCINA (Braáina), s. u k. grada: Rieka, sdé: Kozala; 12 kud 76 st. rki:
Rieka. — Ovamo spada hrp. kuc: Krasa.
BRASINA (Bruiina), s. u z. i к. Dubrovn.. pol. ob: Ziipa g, por. ob. u in;
fil st. rki: Mlini. — Porez. obc. ima nepozn. potli. m., 553 st.; 657 [J r.
BRASLJEVICA, s. u p. Sliinj., sat: Ostère, pst: Kostanjevac; 6 kuc. 9<> st.
gkz: Kast.
BRATCEVCI, gl. Braéevci.
BRATIANEC, marof kod trg: Srediséc mur., k: Cakovec, u Medjutniirjti.
BRATINA, s. h z. Zagreb., k. i pst: Jastrebarsko, sdé: Kupinee; (¡<> kuc.
898 st. rki: Kupinec.
BRATISKOVCI, s. u t Zadar., k. i pol. ob. Skradin., por. ob. za sc; 449 st.
giz. sa Mí Sv. Nikola u m, 3129 [] r. — Gi. hipa u ep. Zadar., ppr.
Skradin., ima 13 selah, 1855 st.
BRATKOVEC, s. u z. Varazd., k: Tabor in, pst: Pregrada, sdé: PoJjana; 27
kuc. 221 st. rkz: Poljana.
BRATKOVSKIVÈRH, gl. Bratovskiverh.
BRATOVANCJ, s. u z. Zagreb., k. Ozalj., pst: Karlovac, sdé: Beilog: 20 kuc.
185 st. rki: Kamanje. Ovnmo spadaju hrp. kuc: Culigbrieg , Lukinicdrnga,
Razumici (iz sdé: Ostrivèrh).
BRATOVSKIVERH (Bratkovskivèrh) , s. u z. Varadád., к. i sdé: Novulvori,
pst: Klanjec; 9 kuc. 89 st. -47 rkz: Kraljevec, 42 rkz: Klanjrc.
BRATTIA, gl: Braé.
BRATULJI (ßratuljevci), s. u z. i pat. Poz.. k: Velika, bilj: Sloboslina, sdc.
za se: 12 kué. 114 st. giz: Smoljanovci. Ovamo spada niarof Lucinci.
BRAZZA, gl: BraC.
BREBÈRNICA, s. utiel. s: Starjak, k. i z. Zagreb., 4 kuc. 40 st. rki: Bre-
zovica.
BREBORNICA, s. u p. Slunj., sat: Budaéki, pst: B;nilovic; 14 kuc. 119 st.
giz: Budaéki g.
BREBROVAC, s. u z. Z¡igrcb., к. i pst: Jastrebarsko, sdé i rkí: Sbvctic;
16 kuc. 150 st.
BREBROVEC, lovaénica utiel. s: Struzcc, k: Moslavina, ?.. Krizev. ; 3 st. (nigj.)-2
rkz: Osekovo, 1 lut.
BRECTIA, gl: Braé.
BREO (Dol, Jagnicdol), s. u i. Zagreb., к. Samobor., pst: Stiipnik, sdc: Stèr-
iiiec; 10 kuc. 121 st rkí: Sv. Nedelja (Okif).
BREG, gl. takodjer: Brieg, Brig. — BREG SAVSKI, gl. Sv. Nedelja.
BREGANA, s. u t. Zagreb., к. i pst: Jastrebarsko, sdé: Kupinec; 13 kué.
155 st. rk¿: Jan mica.
— 39 —

BREGANA, s. u z. Zagreb., к. pSt i rkz. Samobor. , sdé: Podvèrh; 37 kuc.


308 st.
BREGANICA, s. u z. Zagreb., к. i pât. Samobor., sdé: Slanidol; 4.kucc54st.
rkz: Norlicevoselo i Samobor.
BREGI, s. u z. Krizev., k: Moslavina, pât: Ivanicklostar, bilj: Poljana, sdé. u
m; 104 kué. 1241 st. rkz. sa щ Sv. Maksim u га; uöio., 1 uéit. 46 md.
18 zd. — Sudcija una podr. m: Topolje i Zaklepica, 120 kuc. 1573 st
— Rkzupa u nadbis. Zagreb., adj. Cazma., dj. Ivanic., iina ista podr. m.
ato i sdé: Bregi, Opatinoe, Poljana i Preéec izim s. Topolje i ïedrovec,
3504 st.
BREGI KOPRIVNICKI, gl: К— .
BREGI KOSTELSKI, s. м z. Varazd., k: Tabor m, poât: Pregrada, sdé: Ho
stel ; f)3 kuó. 475 st. — 459 rki: Kostel. 16 rkz: Pregrada.
BREGI RADOBOJSKI (Nabregih), s. u ?.. Varazd., k. Mihovljan., post: lira-
pina, *dé: Radoboj; 21 kuc. 249 st. rkz: Radoboj. — O va rao spadaju s:
Podsandorje i Kovacevec.
BREGI ZABOCKI, s. u z. Varazd., k. Sv. Kn'z., post: Oroslavje, sdc: Zabok;
19 kué. 233 st. rkz: Zabok.
BREGOVICBREG. gl. Kotar.
BREGOVLJAN, s. u ?.. Zagreb., k. i poàt: Bèr'dovec, rkz. i sdé: PuSca d; 12
kuc. 113 st; uéio, 1 uéit. 03 md. 30 zd.
BREKINSKA, s. u z. Poz., k: Kutina, post: Darnvar. bilj: Uljanik, sdé. za
se; 48 kuc. 295 st. — 294 rkz: Gaj, 1 giz: Uljanik.
BRELE DOLNJE (njegda Peguntium), s. u z. Split., к. i pol. ob: Makarska,
por. ob. u m; 375 st. rkz. sa щ Sv. Stjepan u га. — Por. ob. ima podr.
m: Breie g, 764 st. 4636 [] r .— Rlcéupa u bis: Makarska (Split), dj : Ma
karska, neima podr. m.
BRELE GORNJE, s. u z. Split., к i pol. ob: Makarska, por. ob: Breie d,
pst. u in; 389 st. rkz. sa щ BDM. u m. — BMupa u bis: Makarska
(Split), dj: Makarska, neiniti podr. in. — ВШ. poét: Omiá 3, Makarska
2 milj.
BRENO DOLNJE, gl. Mlini. - BRENO GORNJE, gl. Zupa gornja.
BRESKI, hrp. kuc. utiel. s: Vrateöko, sat: Gora, puk. Ban. I.
BRESNICA, gl. Breznica.
BREST, pl. dv. utiel. s: Cigrovec, k: Krapinsketoplice, z. Varazd.
BREST, s. u ?.. Zagreb., k: Sisak, poât: Petrinja, rkz. i sdé: Gorica m, 34
kuc. 398 st.
BREST, s. u puk. Slunj., sat: Poloj, pat: Barilovic; 10 kuc. 101 st. rkz:
Perjasica.
BREST, gl : Breàt, Brist i Podbrest.
BRESTAC, s. и ï. Sriein., к. i pát: Ruma, bilj. za sdé: Brestac i Subotiste
a m, sdé. za se; 134 kué. 922 st. (2 mgj.) — 2 rkz: Nikinci, 920 giz. sa
W Sv. Mihajlo ark. n m; uéio., 1 uéit. 44 md. 33 zd. — Gi. ¿upa u abis:
Kárlovci, ppr: Mitrovica, neima podr. ni.
— 40 —

BRESTAÖA, s. u p. Gradis., sat. pit. i rkz: Novska; 36 kué. 389 st., uCio.
BRESTANE, BRESTANOVEC, gl. Brest —.
BRESTIÓ(Brestik), prevoz preko Drave u sat: Pitomaéa, puk. Gjurgjev.
BRESTIK, s. u p. Ban. I., sat: Gradac m, pst: Glina; 48 kué. 490 st.
giz: Klasnié.
BRESÏJE, s. u z. k. i pst. Zagreb., rkz. i sdé: Sesvete; 5 kué. 76 st.
BRESTOVAC, (Breztovac), s. u ?.. Poz., k. i pofit. Daruvar., bilj: Daruvar d,
sdé. za se; 119 kuc. 810 st. (101 nem. 376 mgj. 3 in. nar.) — 471 rkz:
Daruvar, 6 gká: Daranj u Ugarskoj, 380 giz. sa WSv. Petar i Pavao u
in, 3. zid; uéio., 2 uéit. 59 nul. 54 zd. — Gi. hipa u ep: Pakrac, ppr:
Daruvar, ima podr. m: Imsovoselo, 632 st. u k: Daruvnr i Kutina.
BRESTOVAC, 8. u z. i post. Рой., k: Cernik, bilj. za sdc: Brestovac. Bolo-
mace, Busnovi, Ceéavac, Daranovac, Dolac, Guéani, Ivandol, Nurkovac, Obla-
kovac, Snjegavié, Vuéjak i Zakorenje n m, sd6. za se; 49 kué. 345 st. —
250 rkz. sa W Sv. Martin u m, 90 giz: Boloinaöe, 5 zid. — RJ.iupa n
nadbis. Zagreb., adj: Gveséa, dj. Poz., ima podr. m: Busnovi, Daranovac,
Dolac, Guöani, Ivandol, Nurkovac, Zakorenje, 1433 st.
BRESTOVADRAGA, s. u z. Riek., k: Delnice, pst: Lokvc, sdó: Sungeri; 21
kué. 197 st. rkz: Mèrkopalj.
BRESTOVEC, s. u z. Varazd., k. i pst. Mihovljan., sd6. Komor.; 15 kuc. 127
st. rkz: Orehovica. Ovamo spada pl. dv: Kolemnica.
BRESTOVEC DOLNJI, s. u z. Varazd., k. Mihovljan., pst. Zlatar., sd6. Lo-
vreCan.; 13 kué. 101 st. rkz: Zlatar.
BRESTOVEC GORNJl. s. u z. Varazd., k. Mihovljan., pst. Zlatar., sdc. Lo-
vreöan., 8 kué. 63 st. rkz: Zlatar.
BRESTOVICA, gl: Fincevec.
BRE§T, inarof utiel. s: Tominovac, k: Begtez, z. Poz.
BRESTANE, s. u p. Lik., sat Mekinjar, pst: Udbinja; 20 kuc. 189 st.
rkz: Podlopaé.
BRESTANOVAC, (BreStenovac) marof utiel. s: Cernac, k: NaSice, z. Virovit.
BREVILAQUA, gl. Privlaka.
BREZA, s. u puk. Krizev., sat Gudovac, pst: Belovar: 7 kuc. 105 st. — 21
rkz. —, 84 giz: RoviSée.
BREZAKOVVÈRH, s. u z. Varazd., k: Novidvnri, pst: Klanjec, rkz. i sdé:
Sela; 38 kuc. 335 st. Ovamo spada pl. dv : Poklek.
BREZANE, gl : Brezane.
BREZANI, s. u i. Krizev., k. i pát: Verbovec, sdé: Rakovec; 9 kué. 92 sL
rkz: Rakovec.
Gl. takodjer: Brezani.
BREZARI (Brozari), povlast. s. u ?.. Zagreb., к. i pst: Jastrebarsko , rkz. i
sdé: Petrovina; 11 kuc. 104 st.
BREZARlC, s. u z. Zagreb., к. i sdé. KraSié. , pát: Jastrebarsko; 21 kuéa
230 st. rkz: Kraáié.
— 41 —

BUEZBOGE, s. u z. Dubrovn., k. Captât., pol. ob: Plocice; 70 st. rkz: Vi-


taljina.
BHEZE, gl. Beli-breze.
BREZICE, hrpa kuc. utiel s: Borkovec, k. Zlatar., z. Varazd.
BREZIK, marof utiel. tig: Naáice, i. Virovit.
BREZIK, s. u p. Lik., sat. i pát: Medak; 4U kuc. 334. st — 176 giz: Medak,
158 giz: Pocitelj.
BREZINE, s. u p. Gradisk., sat. Caglié., pát: Okuéani; 28 kuc. 245 st. rkz: Gaj.
BREZINE, s. u p. Krizev., sat: Farkaáevec, pát: Belovar; 18 kuc. 260 st.
rkz: Cèrkvena.
BREZJAN, hrpa kuc. utiel. s: Velika preseíka, k. i z. Krizev.
BREZJE, s. u ¿. k. i pát. Krizev., sdó: Fodrovec d; 13 kuc. 121 st. rkz: Miholjec.
BREZJE, s. u i. Krizev., k. i pát: Vèrbovec, sdc: Pnruáevec; 7 kuc. 135 st.
rkz: Dubrnva.
BREZJE, s. u z: Rick., к: Vèrbovsko, pát: Skrad, rkz. i sdó: Divjaki; 3
kuce 29 st.
BREZJE, s. u z. Varazd., k: Novidvori, poát. i bilj: Klanjec, sdc. u m; 31
kuí. 290 st. rkz: Tuhelj. Ovamo spada nilin Zatrep. — Sudcija ima podr.
m : Dognjevec, Podgorom, Razdèrto i Rizvica, 109 kué. 997 st.
BREZJE, s. u z. i pát, Varazd., k: Vinica, sdó: Babiriec; 16 kuc. 108 st. rkz:
Krizovljan.
BREZJE, pl. dv. utiel. s: Ladaoje d, k: Vinica, z. Varazd.
BREZJE, s. .u z. Zagreb., k. Kraáié., pát: Jastrebarsko, sdc: Vivodina; 12 kuc.
116 st. rkz: Vivodina.
BREZJE, s. u z. Zagreb., к. Samobor, pát: Stupnik, sd6: Stermec; 13 kuc,
137 st. rkz: Sv. Nedelja (Okié).
BREZJE, s. u z. Zagrob., k. i pát: Stubica d, sdó: Slanipotok; 15 kuí, 275
st. rkz : Stubica g.
BREZJE, s. u Medjumurju, k. i pát: Cakovec; 13 kuc. 73 st. rkz: Lopatinec.
BREZJE, gl. Podbrezje, Podgorom. — BREZKI, gl. Breíki.
BREZN AGORA, s. u z. Varazdin., k: Tabor m, pát: Pregrada. sdC: Brezno
g; 59 kuc. 290 st. — 261 rkz: Priálin, 29 rkz: Vinogora.
BREZNI, 2 kuce utiel. s: Paánik, k: Ivanec, z. Varazd.
Gl. takodjer Breáni.
BREZNICA (Bresnicn), s. u z. i pst. Poz., k. i bilj: Pleternica, sd6. za se;
8 кцс. 63 st. giz: Vèrhovci poz.
BREZNICA, s. u z. Virovit, k. i pát: Naáice, sdc: Vukojevci; 57 kuc. 432
M. (mgj.) — 429 rkz: Naáice, 3 2¡d.
BREZNICA, mlin utiel. s: Póelic, k. Vocin., z. Virovit.
BREZNICA, s. u z. Zagreb., к: Bistiica., pát. u m, sdé: Bedenica., 34 kuc.
414 st. rkz: Hum d. - Postarn. zauziroa sd6: Bisag v, Viaicno u k: No-
vimarof, i éitavi kotar: nistrica izim sdá: Bistrica; bliz: pát: Novimaiof
1 %, Sv. Ivan (Zelina) 22/8 railj.
Gl. takodjer Breznica.
— 42 —

BREZNICE, HUM KOD -, gl. Hum dolnji.


BREZNIK, (Breznik) s. u z. Zagreb., k. i pát: Jastrebarsko, sdc: Roka g, 7
kué. 79 st. rkz: Jastrebarsko.
BRPXNIK (Briznik) DOLNJI, s. u z. Zagreb , k. Ozalj., pSt: Karlovac, sdc: Mla-
éaki; 24 kué. 231 st. rki: Svetice.
BREZNIK (Briznik) GORNJI, s. u z. Zagreb., к : Ribnik.pst: Netretié, sdé: Za-
kanje; 17 kué. 185 st. rkz: Zakanje.
BREZNO DOLNJE, s u z. Varazd., k: Tabnr m, pät: Pregrada, sd6: Brezno
g; 37 kué. 208 st. rkz: Prièlin.
BREZNO GORNJE, s. u z. Varazd., k: Tabor m, pst: Pregada, bilj: Hum
(Taborsko), sdé. u m ; 74 kué. 444 st. rkz : Prislin. — Sudcija ima podr.
m: Breznagora, Brezno d, 170 kuc. 942 st.
BREZOVAC. hrp. kué. utiel. s: Suboékigrad, sat: Nov-ka, p. Gradiá.
BREZOVAC, s. u p. Krizev., sat: Gudovac, pst: Belovar; 21 kuc. 214 st. —
5 rkz: Belovar, 209 giz; Pavljani n.
BREZOVAC, s. n p. Ogtil., sat. i pst: Rakovica; 33 kuc. 459 st. — 42 rkz:
Ladjevac, 417 giz: Slunjcica.
BREZOVAC, s. u p. Slunj., sat: Zuinberak, pst: Kostanjevac; 11 kuc. 75
st gkz: Grabar.
BREZO VAGLAVA, s. u p. Slunj., sat: Vukmanié., pst: Karlovac; 15 kué.
249 st. g¡2: Tusilovic.
BRKZOVAGORA, s. u z. Varazd., k. i pát: Ivanec, bilj. i sdó : Trakostjaii;
44 kué. 362 st. rkz: Cvetlin.
BREZO VC1, s. u z. Riek., k. i pst: Cabar, sdc: Hrib; 6 kuc. 76 st. rkz: Hrib.
BREZOVEC, 2 kuce utiel. s: Gora, k. Mihovljau., z. Varaid
BREZOVEC, hrp. kuc. utiel. s: Jerovec, k: Ivanec, z. Varazd.
BREZOVEC, inarof utiel. s: Podgradje, k: Bistricn, z. Zagreb.
BREZOVEC, s. u Mcdjumurju, k: Cakovec, pst: Slrigovo; 16 kuc. 114 st.
rki: Sv. Martin (Pomorje).
BREZOVEC DOLNJI, s. u z. Zagreb., k. i pst. Sv. Ivan., sdé: Paukovec; 7
kuc. 58 st. rkz: Zelina d. i Sv. Ivan (Zelina g.).
BREZOVEC GORNJI, s. u z. Zagreb., k. i pst. Sv. Ivan., sdé: Paukovec; 4
kuc. 39 st. rkz: Zelina d.
BREZOVEC MALI, s. u z. Krizev., k. i pát: Vèrbovec, sdé: Gradac; 9 kuc.
93 st rkz: Gradac.
BREZOVEC VELIKI, s. u z. Krizev., k. i pst: Vèrbovec, sdé: Gradac; 17
kué. 160 st. rkz: Gradac.
BREZOVICA, s. u z, Varazd., k: Tabor m, pst: Krapina, sdé: Petrovsko; 6
kué. 121 st. rkz: Petrovsko.
BREZOVICA, s. u z. Virovit., k. Vocin., pSt: Terezovac, bilj: Lukaè, sdé.
za se; 57 kué. 704 st. (7 nem. 17 mgj.) — 686 rkz: Gradina, 18 giz: Gacilte.
BREZOVICA, gradié i gospodarske sgrade u i. i к. Zagreb., pàt. i bilj : Stup-
nik, sdé. za se; 4 kuc. 35 st. rkz: Brezovica sa 5tf Uzece BDM u nebo,
u s: Golibreg. — Rkéupa n nadbis. Zagreb., adj: Turopolje, dj: Okie, ima
— 43 —

podr. m: Brebèrnica, Desprim, Dreiïnik, Golibreg W, Granèari, Stèrmec i


Zadvorsko, 878 st.
BREZOYICA, gl. Gaj, Podbrezovicom.
BREZOVICKIMAROFI, marofi utiel. s: Zadvorsko, k. i z. Zagreb.
BREZOVINA, gl: Bezavina.
BREZOVLJANI, s. u z. Virovit, k: Naàice, pst: Slatina,sdé: MikleuS; 15
kuc. 9! st. giz: Dobrovié.
BREZOVUANI, s. u p. Krizev., sat. i pst: Sv. Ivan; 25 kuc. 305 st. — 216
rkz: Sv. Ivan (Zabno), 89 giz: Kapela vlnákn.
BREZOVO, hrp. kuc. iitiel. s: Mirkovec, k. Sv. Kriz., z. Varazd.
BREZOVOrOLJE, s. u p. Ban. I, sat. Klasnié., pst: Glina; 86 kué. 577 st,
giz. sa W n in; ucio. — Gi. hipa u ep: Karlovac, ppr: Glina, ima podr.
m: Brubno. 1043 st.
BREZTOVAC, gl. Brestovac. — BREZ—, gl. takodjer Brez—.
BREZANE, pi. dv. utiel. s: Fodrovec d, k. i z. Krizev., 2 kuc. 19 st. rkz:
Miholjt'c.
BREZANI, s. u z. Zagreb., k: Gorica v, pat: Lekenik erd., sdc: PeSéenica ;
sastoji iz hrp. kuc: Busic, Jurjevec, Kèrlevje, Marekovec, Modruéje, Podluzjc.
Severje i Sikerci, ima 16 kuc. 168 st. (1 mgj.) rk: PcScenica.
BREZJE, gl. Podbrezje.
BREZKI, kuca utiel. s: Ves, к: Ivanec, z. Varazd.
BRE/ftil KOTARI, (Bcrgdistrickte), obstoje u Medjumurju, k: Cakovec; ima
jih 7, koji saéinjavuju svaki za se poreznu obeinu. — Brezni kotar I. ima
podr. m: Giuboko, Kerôe, Kèrpec, Kopriva, Leskovéec v, Rabadi, Selscak,
Sprinc, 203 kuc. 751 st. 1542. 4 Q r. — II: Goriéina, Gèrdinovec, Koz--
lovéak, Martinov.skivèrh, OberlenduS, Pern ¡як, Rimscak, Stanetinskivèrh,
Santnvec, Vèrhovica, 155 kué. 070 st. 1174.0 [] r. — III: Banfi, Gibinséak,
Leskovéec inali. Rackanizagraba, Rnckanizavèrh, âafarskivèrh, Strigovskivèrh,
Vescickivèrh i VuSivfak, 151 kuc. 661 st. 810 5 [| r. — IV: Businséak,
Dragoslavskivèrh, Hèrnjakovéina, Lohovec, Orehovcak, Prekopa, Tèrnovéak,
Vugrisinoc, Vukanovec, Zeleznagora, 243 kuc. 1262 st. 2406. 3 [J r. —
V: Dragoslavecbreg, Fèrkanovec, Habaj, Lopatinec, Okni«li, Pleskovec, Vu-
éetinec, Zasadbrcg, 361 kuc. 1729 st. 3112.9 [] r. - VI: Bnkovec, Gèr-
kavescak, Gradiséak, Jurovéak , Kapclscak, Koncovéak il. i g. Praproéan,
Selnica, Selniscak i Zavescak, 331 kuc 1771 st. 4G24.7 [J r. — VII: Mar-
hatovec, Pleáivica Zebanecbreg d. i g, i Zebanecselo, 123 kuc. 686 st.
5580.4 [] r. — Brezni kotar VI i VII spadahu pod pol. obe: Sredisce mur-
sko, nstali pod. pol. obe: Strigovo.
BREZNIGA, s. u z. Virovit., k. i pst: Djukovo, bilj: Lcvanskavaros, sdé. za
se; 29 kué. 125 st. — 5 rkz: LevanskavaroS, 120 gi/, : Nabènlje. — Ovdje
ima vrelo mèrzle rudne vode.
BREZNIK, gl: Breznik.
BRIBIR (njegda Asie), s. u ?.. Riek., k. Vinodol., pët: Novi, sdé: u m; 80 kuc. 195
st. rkz. sa W Sv. Petar i Pavao u m; uéio. 1 uéit. 179 md. 136 zd. —
— 44 —

Sudéija ima podr. m: Dragaljin, Gradac, Jargovo, Kiéeri, Kosavjn, Kricina,


Podgori, Podskoíi, Podugrinac, Poduljin, Sv. Nikola, Sv. Vid, §Ые i Ugi'ini,
843 kuc. 4155 st. — Rhzupa u bis. Modrus. (Senj), adj. Modrus. (Novi),
dj. Viaodol. (Novi), ima ista podr. m. ato i sdc.
BRIBIR, s. u z. Zadar., k. i pol. obc: Skradin., por. ob. za se; 596 st. giz.
sa Ví Sv. Joakin i Ana u m; 3437 [] r. — Gi. ¿upa u ep: Ziidar., ppr.
Skradin., ima 7 selah, 963 st.
BRICEVICA, s. utiel. s: Rozmanic u k. grada: Bakar; 9 kuc. 37 st. rkz:
Sv. Lucia (Kostrena).
BRIDICI, s. u z. Zagreb., к. Ozalj., p§t: Karlovac, sdé: Zadoborje ; 10 kuc.
68 st. rkz : Zavèrsje.
BRIEG, s. u p. SliiDJ., sat. i pét. Barilovié., í» kuc. 122 st. — 112 rkz:
Mreznica, 10 rkz: Leskovtic.
Gl. takodjer Breg i Brig.
BRIESTA, (Brjesta), s. u z. Dubrovn., k: PoljeSac (Orecic), pol. ob: Janjina.
por. ob. za se; 153 st. rkz: Cèrnogora; 2531 [] ral.
BRIG (Breg), s. u k. i pst. grada: Bakar, sd6: í)rag:i g; 54 kuc. 283 st. rkz:
Draga d.
BRIG (Breg Brieg), s. u p. Ogul., sat: Primislje, pSt: Slunj; 56 kué. 658 st.
— 15 rkz: Sluuj, 643 giz: Pritnislje g.
BRIG (Brieg), s. u p. Otoô., sat: PazariSte, pat: Perusic; 13 laïc. 159 st. rkz:
Pazariste d.
BRIG, gl. Breg, Brieg, Bilibrig.
BRIHOVO, s. u z. Zagreb., k: Ribnik, pàt: Netretic, sdô: Pravutina; 41 kuc.
229 st. rkz: Zakanje. — Ovamo spada hrp. kuc: Sèrbelji.
BRINJE (Bründl, njegda Vendo ili Avendonis), s. u p. Ogul., zapoviedniétvo
satnijc i pst. u m; 181 kuc. 1819 st, — 1798 rkz. sa Mí Uzece В DM u
nebo, u m, 21 giz: Luöaui; uöio. — Iilcêupa a bis. adj. i dj. Senj., inia
podr. m : Kamenica, Kèrbavica, Luèani, Plaácica, l'rokikve. Skanmica, Zuta-
lokva, 3809 st. — Satnija br. 2. ima podr. ni: Biskupicselo, Gostovopolje,
Ivakusa, Letinac, Pèrkovicselo, Podjauovac, Rnjkovicselo, Skalic, Tuuiicselo,
Vodotiú, i citavii miestnu zupu, 650 kuc. 7825 st. — 4926 ik. sa 2 Mi (Biinje,
Letinac), 2899 gi. sa 1 Mi (Luèani); 3 uèio. — Postarn. zauzima miestnu
satniju; bliz. pst: Jezerane l4/8, ¿utalokva 1 milj.
BRINJOVADRAGA (Brinjevadraga, prije GoraCi), s. u z. Riek., k. i pst: Cabar,
sdC: Tèrstje; 4 kuc. 42 st. rkz: Tèrstje.
BR1SNICE, gl: Briznice.
BRIST, s. u z Split, к: Makarska, pol. ob: Dèrvenik, por. ob. za se; 415 st.
rkz. sa Mi Sv. Margarita u m; 1824 [] г. — Bkzupa u bis: Makarska (Split),
dj: Makarska, ima podr. m: Podaca, 790 st.
BRISTA, s. utiel. s: Plina, k. Metkovic., z. Split.
BRISTANE, s. u í. Zadnr.. k. i pol. ob: DèrniS. por. ob. za se; 485 rkí :
Ц iljevci ; 2702 [] г.
— 45 —

BRISTANE, s. u z. Zadar., к. i pol. ob : Obrovac, por. ob. i giz: Bilíáane :


246 st.
BRISTIVICA, s. u i. Split., к. Trogir., pol. ob. u m, por. ob. za se; 436 st.
rkz. sa W Sv. Ivan kist. u m ; 3814 Dr. — RkJupa u bis : âibenik, dj: Ro-
goznica, ima potlr. m: Labin, Lepenice, Srotok, 1457 st. —■ Polit, obc. iina
por. ob: Blizna, Labin. Lepenice, Ljubitovicn. Pergomet, Prapatnica, Sitno,
Sratok, Suhidol, Trolokve, Vinovac, 4144 st. 3 D milj. 3192 [] ral.
BRISTVA, hrp. kuc. utiel. trg: Blata, к: Korcula, z. Dubron.
BRISEVO. s. u i. i k. Zadar., pol. ob. Niii , por. ob. u m; 102 st. rkz. Mui-
vica. — Porcz. obc. ima podr. ni: Gruje, 480 st. 2967 [] ralih.
BRIZNICE (Brisnice) MALE, s. u p. Otoc., snt. Sv. Juraj., pát. Senj., 4 kuc.
108 st. rkz: Jablanac.
BRIZNICE (Brisnico) VELIKE, s. u p. Otoc., sat. Sv. Juraj., pât. Senj. ; 32 kuc.
280 st. rkz: Starigrad d.
BRIZNIK, gl. Breznik.
BRIZIK, kuéa u p. Lik., sat. Smiljan., p§t. Gospic.; 8 st, rká: Ternovac.
BRJESTA, gl. Briesta.
BROCE, s. u z. Dubrovn., k. i pol. ob. Stoii., por. oh. za se; 170 st. rká:
Ston vel., 2256 ['] r.
BROCANAC, a. u p. Ogul., sat i pát: Rakovica; 36 kué. 473 st.- 27 гЫ:
Ladjevac, 446 giz: Slnnjeica; uéio.
BROÔANAC DOLNJI, s. u z. i k. Split, pol. ob: Klisa, por. ob. za se; 624
st. rkz : Konjsko, i giz. sa Mí Uzece BDM u nebo, u m. — Gi. hipa u ep.
Zadar., ppr: Imoski, ima 9 s. 73S st.
BROÖANAC GORNJI, s. u z. i k. Split., pol. ob: Mué g., por. ob. za se;
412 st. rkz: Prugovo d, 2385 [] r.
BROÚNICE, gl. Brotnjict!.
BROCNJA, gl. Brotnja.
BROD, s. u z. Riek, k: Delnice, |ist bilj. za sd¿: Brod, Kuzelj i Türke, i
sdó u m; 24 kuc. 172 st. -160 rki. sa И Sv. Mandalena u m, 12 ¿id; uèio.
1 uèit. 73 md. 39 M. — Smïcija iina podr. m: Buzim, Gustilaz, Isevnica.
Jablanac, Krivac, LeÈnica m. i v, Loiac d, PèrdoÈaj, Rogi, Tihovo d. i g,
Vèrh, Zakrajc d, Zamost, 154 kué. 1299 st. — lik. zupa u bis. ModruS.
(Senj), adj. Bakar., dj. u ni, ima podr. m: Belo, Gulik, Gorica, Pucak,
Rasohe, Ravuo, Razkrizje, Tèrskilazi i citavu miestnu sdô., 1653 st. u k:
Delnice i Vèrbovsko. — Rk. Dja/сон. ima podr. zupc: Brod, Cèrnilug, Dolnice,
Uivjaki, Kuzelj, Lokve, Moravice brod., Podstene, Razloge, Türke i Zavèrsje,
19 8, 14.286 st u k: Cabar, Delnice i Vèrbovsko. — Postant, zauzima
sdô: Brod, Kuzelj i Türke; bliz. pst: Delnice \4/9 mil.
BROD, s. u z. Zagreb., k: Ribnik, pst: Netretic, sdè: Zakanje; 'J'J kué. 159 st.
rkz: Zakanje.
BROD (njegda Marsonia), kr. si. grad i vojiiicka obcina, ujedno tvèrdjava u
obsegu p. Brod., pit. ti m; 516 kuc. 2736 st. -2465 rkz. sa W Sv. Stjepan
— 267 giz. sa И Sv. Juraj u m, 2 lut. 2 zid; 2 uéio; samost. Franciska,
— 46 —

nah um. — Rk. zupa u bis: Djakovo, adj. i clj. u in, ima podr. m: Rn-
Séica, Vurofi, Verba g, u sat: Podvinj i Terujani; 40C3 st. — Gi. zupa u
ep: Pakrac, ppr: Braöevci, ima podr. m: GromaCnik, Podvinj, Sibinj, Zdenci,
u sat. Podvinj i Sibinj, 413 st. — Rk. Djakon. ujedno i Arcidjakon. inia
podr. zupe: Brod, Garcin, Kaniza, Klakarje, Odvoici, Oprisavci. Podcèrkavje,
Podvinj, Sibinj. Slobodnica, Sumedje i Tèrnjani, 22 8, 18.077 st. u p. Brod.
i GradiS. — Postarn. zauzima sat: Podvinj, i Sibinj; bliz. pst. Oriovac 3,
Gárcin 2 mil; po parobrodu: Gradiska stara, Saniac. Od'ovoga grada ¡ma
Rrodska pukovnija svoje ime.
BROD, gl. Brodarci.
BRODAC, hip. kuc. utiel. s: Tomaénica, к. Ozalj., z. Zagreb.; 4 kué. 18 st.
rkz: Zavèrsje.
BRODANCEM, Pod-, gl. P-.
BRODARCI (Brodari, Brod), s. u z. Zagreb., k. Ozalj., pst: Karlovac, sd£:
Zadoborje; 11 kuc. 110 st. rkz: Hèrnetic.
BRODARO VEC, s. u í. Varazdin., к: Vínica; pst: Ivanec, sdc: Druzkovec;
10 kuc. 127 st rkz: Marusevec.
BRODER GRÄNZ REGIMENT, gl. Brodska pukovnija.
HRODIC, prevoz preko Drave, kod s: Eerdinandovec, sat. i p. Gjurgjev.
BRODJANCI, s. u z. Virovit, к: Valpovo, pát. i bilj: Bizovac, sdc. za se;
134 kuc. 1098 st. (12 nem.)-1077 rkz. sa W Sv. Ana u m, 9 giz: Budimci,
12 ziel; uéio., 1 uiit. 90 md. 102 zd. — RI;, zupa u bis. i adj. Peöuj., dj:
Valpovo, ima podr. in: Budimci, Cepin n. i Str., Habjanovci, Martinci, 3872
st u к: Osiek i Valpovo.
BRODSKA PUKOVNIJA (Broder Regiment), br. 7 u Slavoniji, nosi svoje ime
od grada: Brod, ima stolicu u tig: Vinkovci, sat: Aiulrievci, Babinagreda .
Cerna, Drenovci, Garcin, Ivankova, Nemci, Podvinj, Sikirevci, Tèrnjani,
Vinkovci i Zupanja, 1 trg. (Vinkovci) 94 s. 5 seiac, 70ó6 kuc. 73.038 st.-
G6.821 rk. sa 29 W, 40 8, ubis: Djakovo, — 27 gk. u bis. Krizev.,- 5.492
gi. sa 6 И, 1 8, u abis: Karlovci i ep: Pakrac, 4 lut. C94 réf. sa 1
niolnic; 85 uèion. (derzav.: 1 gini., 1 glav. 5 nem. trivial; obcin. : 12 nein.,
CO hèrv. kat., 6 srb.); — 34.0 [] m. povèrs., 299.442 glav. marv. t j. 26.983
knj., 47.403 gov., 9os., 24.219 ov., 4.525 koz., 196.243 knn. — Postarn.:
Brod, Gar6in, Mikanovci n, Orolik, Rajevoselo, Samac, Vèrpolje, Vinkovci,
Zupanja. — U obsegu pukov. lezi grad Brod.
BRODSKE MORA VICE, gl. M— .
BROKUNJEVAC, inarof utiel. s: Blazkovec, k. Sv. Ivan., z. Zagrreb.
BROTNJA (Broènja), s. u p. Lik., sat. Serb., pat: La|>ac d; 36 kuc\ 350 st.-
40 rkz: Bo ricevac, 310 giz : Suvaja.
BROTNJICE (Brocuice), s. u i. Dubrovn., k. i pol. ob. Captât, por. ob. za
se; 86 st rkz: Stravóa; 951 [] г.
BROZARI, gl. Brezari.
BRUHNO, s. u p. Ban. I, sat. Klasuic., pst: Glina; 64 kuc\ 466 st g\i:
Bvczovopolje. — Gl. takodjer Bruvno.
— 47 —
BRÜlCl, hrp. kué. utiel. s: Golinja, sat. Bovié., p. Ban. I.
BRÜNDL, gl. Brinje.
BRÜNDOVEC, gl. Puhovo.
BRUMCA. marof utiel. s: Gjelekovec, k: Koprivnica, i. Kiiáev.
BRUSJE, s. u z. Split., к. i pol. ob. Hvar., рог. ob. za se: 773 st. rk2. sa W
u m, 3419 [] i*. — Rk. ¿upa u bis. i dj. Hvar., neima podr. m.
BRUSNIK (Bruznik), s. u i. Poz. k. pit. i bilj: Рнкгас, sdé. za se; 12 kué.
2S0 st. giz: Kiisonje.
BRUSOVACA, s. и p. Slunj., sat. i giz: Kèrstinja, pèt : Vojnié; 27 kué. 342 st.
BRUSANE, s. u p. Lik., sat, Sniiljan., pSt. Gospié.; 60kué. 589 st. rkz. sa W
Sv. ¡Martin u m. — Rk. êupu u bis. Senj., adj : Lika - Kèrbava, dj : Gospié,
ima podr. m: RizvanuSa, 803 st.
BRUèKA, s. u L Zadar., k. i pol. ob: Benkovac. por. ob. zase; 264 st. rkz:
Medvidje, 2299 [] г.
BRUYNO (njegda Burnomilia), s. u p. Lik., zapoviedniétvo satnije u га, pst.
GraCac; 178 kuc. 1839 st. giz: Bruvno sa Mf us: Vodenaglava; ucion;
- blizu izvora potoCica: Otuéa ima verlo kisele vode. — Rk. ¿upa, Bruvno
u s: Rudopolje spada pod bis. Senj., adj: Lika -Kèrbava, dj: Udbinja, ima
podr. m: Omtsica. Podkremen, Podreánik, Rudopolje W, 325 st. — Gi.zupa
u ep: Karlovac, ppr. Kèrbava, ima podr. in: Podkremen, Vodenaglava Mi,
2341 st. — Satnija br 4, (do gd 1861 zvana: S v. Petar) ima podr. m:
Deringaj, Mazin, Oinàica, Podkremen, Podreánik, Rudopolje i Tomingaj,
488 kuc. 5475 st.- 325 rk. sa 1 W (Rudopolje), 5150 gi sa 3 W (Graine
g. I, Mazin, Vodenaglava); 1 uöio. — Gl. takodjer: Brubno.
BRUZNIK, gl. Brusnik. — BRUZ1NA, gl. Brasina.
BUA (Bubus, Boas, Ciova), otok u z. Split,, ima s: Okrug, Zedno u k. Trogir..
i Slatine u k. Split., 7ii6 st, 4644 1 1 г., 2 samost (Dominik, i Francisk.)
BUACA, gl. Buhaca.
BUBNJARCI (Bubnjari), s. u z. Zagreb., k: Ribuik, pat: Netretic, sdé: Zaka-
nje; 41 kuc. 339 st. rkz: Zakanje.
BUBUS, gl. Bun. — BUCGARI, BUCCARIZZA gl. Bakar, Bakarac
BUG (BuCie), s. utiel. s: Ozegovac, k: Pakrac, z. Poz.; 5 kué. 13 st. -9 rkz:
Pakrac, 4 zid; uóio, neima ucit. — Ovdie je biljeá. za sdé: Bielajci, Bog-
daèic, Branezac, Budic, Cikote, Gèrdjevica, Kricke, Mèrkopolje, Mihaéi.
Ozegovac, Pèrgomelje, Rogiilje, Stiïczevica i Zaile. — Gi. iupn u s: Oze
govac nosi iine od ovoga niiesta i ima podr. m: Bielajci. Branezac, Budié.
Cikote, Gèrdjevica, Jakobovac, Koturic, Kricke, Ozegovac W, Pèrgomelje.
Popovac, Ilogulje, Tisovac, 2603 st. u k: I'akrac.
BUÖETINA, gl. Busetina.
BUÖICA (Bielabncïcn), s. u p. Ban. I, sat. Bovic., pst: Glina; GO kuc. 060 st.
rkz. sa W Sv. Antun pad. u m. — Ovamo spada hrp. kuc. Slakovié. — Ri:
три u nadbis. Zagreb., adj: Turopolje, dj: Pokupsko, ima podr. ni: Bovié,
Creniusnien, Degoj, Golinja, llovcak, Slatina, Taboriste, Terstenica d, 2352
st. u sat: Bovic i Stankovac.
— 48 —

BUClE, gl. Bue.


BUCJE (Bucie), s. и z. Virovit, к. i pSt: Djakovo, sdc: Podgorjo; 22 kuí.
122 st, giz : Braéevci.
BUCJE, s. и p. Gradis.. sat. i pst: Oriovac; 28 кис. 296 st. -292 rkz. sa И
Preobraz. Isus. и m, 4 giz: Koba§; uCio. — EL ¡upa и n.ulbis. Zngreb.,
adj: Since, dj: Kapela n, ima podr. m: Drenovac^ Lovcic, Zagrndje, 1421
st. и sat: Oriovac i Stupnik.
BUDAÖKI, satnia br. 6 и p. Sluuj., zapoviednictvo sntuijc и s: Kèrnjnk.
Satnia ima podr. m: Bieliklanac, Brebornica. Budncki'd. i g. Buriéselo.
Cèrkvina m. i v, Caternja, Dugidol, DvoriSce, Grabovac. v, Jasnicbèrdo,
Kènijak, Keserovpotolc, Mlakovac, Pavkovicselo, Periéselo, Podgoije. Ponornc.
Rastovac, Rieka, Skrad d. i g, Suhodol, Trupinjnk Vojnnvicbèrdo, 372 km'.
3735 st. -187 rk.-3548 gi. sa 3 W (Budaèki d. i g, Skrad d.); 3 ucio. —
Protoprcsb. и ер: Karlovac, ima podr. ¿upe: Blagaj srb., Budaôki d. i g,
Cetin, Karlovac, Kèrstinja, Klokoc, Kolarié, Skrad d, Trebinje g, Tusilovic.
Utinjavrelo, Veljun i Vojnié, 13 щ, 3 g, и p. Slunj., 1 щ, и z. Zagreb.,
27.053 st.
BUDAÖKI DOLNJI," s. и p. Slunj., sat: BudaCki, pst: Barilovic; 19 kuc. 179
st. giz. sa И и m; ucion. — Gi. êupa и ер: Karlovac, ppr: Budaôki, ima
podr. m: Barilovic, Dugidol, Kèrnjak, Koranskibrieg, Kosierskoselo, Mlako
vac, Pavkovicselo, Podgorje, Rastovac, Rieka, 1343 st. и sat: Badaèki i
Barilovié.
BUDAÖKI GORNJÍ, s. n p. Slunj.. sat: Budaèki, pst: Barilovic; 10 kué. 132
st. giz. sa Mi и m, uCio. Gi. ¡upa и ер : Karlovac, ppr : Budaèki, ima podr,
m : Bieliklanac , Brebornica , Buriéselo , Cèrkvina m , Jasniébèrdo , Johovo.
Keserovpotok , Klupica, Mraöaj , Pericselo, Rieka, Snliodol. Trupinjak, Vo-
djeviébèrdo, Vojnovicbèrdo, Zagorje, 1949 st. и sat: Budacki i Kèrstinja.
BUDAK, s. и p. Lik., sat: Kula, pát: Gospic; 36 kuc. 402 st. rkz : Osik.
BUDAKOVAC, s. и z. Virovit., k. Vocin., pst: Terezovac, bilj : Lukaè, sdc. za
se; 152 kuc. 350 st. (32 niem. 46 magj.) — 167 rkz: Gradina, 183 giz:
GaciSte.
BUDALIA, gl. MandjeloS.
BUDANÖEVICA, s. и p., sat. i pSt. Gjurgjev.; 22 кисе 262 st. rkz: KloStar.
BUDANICA, s. и z. Virovit., k. Vocin., pst. i bilj: Terezovac, sdc. za se; 47
kuc. 299 st. (74 niem. 29 magj.) — 136 rkz: Terezovac, 163 gi2: Boro va.
BCDASEVO, s. и z. Zagreb., k. i pst: Sisak, sdc: Topolovec; 52 kuce 421
st. rkz: Preloscica. — Ovamo spada ostaria: Scpèina i marof Sasnagreda.
BUDENCI (Budenec), s. и z. Zagreb., k. Sv. Ivan., pst: Popovec, sdè : Sasi-
novec; 11 kuc. 128 st. rkz: Cerje.
BUDlC, s. и z. Poz. , k. i pst: Pakrac, giz. i bilj: Bue, sdc. и m; 14 kuc.
219 st. — Sudcija ima podr. m: Popovac, 23 kuée 379 st.
BUDICINA DOLNJA 1 GORNJA , s. и p. Ban. II., sat: Petrinja, pSt: Sisak;
33 kuc. 363 st. — 351 rkz: Hrastovica, 12 giz: Blinja.
BUDIM, s. ц z. Varaáíd., к. i pst: Ivanec, rkz. i sdc: Lepoglava;9 kuc. 117 st.
— 49 —

BUDIM, s. u z. Zagreb., к. Krasié. , pât : Jastrebarsko, sdé: Vivodina; 8 kué.


87 st. rkz: Vivodina.
BUDIM, gl. Vurot.
BÜDIMCI, s. u i. Virovit., k: Valpovo, pst. i bilj: Koäka, sdé. za se; 126
kué. 962 st. (3 raagj.) — 19 rkz: Brodjauci, 940 giz. sa W Sv. Spasovo u
m, 3 lut; uéion., 1 uéit. 41 rad. 32 zd. — Gi. zupa u abis: Karlovci, ppr:
Dalj. iina podr. m: Bistrinci, Bizovac, Brodjanci, Harkanovci, Ivanovci, Koska,
Ladirairevci, Poganovci, Valpovo, Zeléin, 1584 st.
BUDIMERIC, gl. Staroselo.
BUDIM1R, s. u z. Split., к. i pol. ob. Sinj., por. ob. za sc; 751 st. rkf: L'g-
ljane, 2825 Q r.
BUDINDOL, gradic utiel. s: Budinscina, k. Zlatar., i. Varazd.
BÜDINJAK, s. u p. Slunj., sat: Zumberak, pst: Kostanjevac; 3 kuce 40 st.
gkz : Mèrzlopolje.
BUDINâCAK, s. u z. Varazd., к: Vínica, pst: Ivanec, sdé: Voca g; 22 kia-e
169 st. rkz: Voéa d.
BUDINSCINA, s. u i. Varazd., k. i pät. Zlatar., bilj: Séerbinec, sdé. и in;
22 kuée 299 st. — 293 rkz : Zajezda, 6 zid. — Ovamo spatla gradié: Bu-
dindol i ostaria: Lukovec. — Sudáija ima podr. m: Marigutié, Paiurovee,
Pomperovec, Prepustovec, Sv. Kriz, 63 kuée 721 st.
BUD1SLAVEC, s. u z. i pst. Varazd., к: Bêla, sdé: Jurketiuec; 26 kuc. 221
st. rkz: Vidovec.
BUDJANOVCI (Bugjauovci, Bujanovci), s. u z. Sriem., k. i pst: Ruma, bilj.
za sdé. Budjanovci i Sibac u m, sdc. za se; 257 kuc. 1887 st. (6 niem.
12 maf!J.) — 18 rkz: Hèrtkovci, 1869 giz. sa W Sv. Gavril u m; uéion.
1 uéit. 61 md. 43 zd. — Ovamo spada pusta. Barica. — Gi. êupe (ovdje
su 2), u abis: Karlovci, ppr: Mitrovica, neimaju podr. m.
BUDROVAC, s. u z. Virovit. , k. Vocin., pst: Terezovac, bilj: Lukaé, sdé. za
se; 34 kuce 413 st. (35 magj.) rkz: Lukaé. Ovamo spada marof Rit.
BUDROVCI, s. u z. Virovit, k. pât. i bilj: Djakovo , sdé. za se; 118 kué.
1534 st. (9 niem.) — 1525 rkz: Piàkurevci, 1 réf. 8 zid; uéion. 1 uéit.
30 md. 30 zd.
BUDROVCI, povlaSt. s. u z. Zagreb., k: Bania, pst: Karlovac, sdé: Draganic;
35 kué. 290 st. rkz : âipak sa W Sv. Juraj u m.
BUDROVEC, s. u p. sat. pât. i rkz. Gjurgjev.; 56 kuc. 683 st., uéion.
BUDVA (Budua, Butua, Bulva), grad u z. Kotor., kotarski ured i pst. u m,
pol. i por. ob. za se; 936 st. — 458 rkz. sa W Sv. Ivan krst — 478 giz.
s;\ W Sv. Duh. u m, — Bkènpa u bis. Kotor., dj. u m, neima podr. m. —
Gi. hipa u ep. Zadar. , ppr. u m , neima podr. m. — lîk. Djàkon. u bis.
Kotor., ima podr. zupe: Budva, Pastrovici, 471 st. — Gi. protopresb. ima
podr. zupe: Beéic (kapelan.), Braici, Budva, Duljevo, GradiSte, Kastellastva,
Pobori, Podostrog, Praskvica, Rezevic, Tudorovié, 30 8 5.277 st. — Kotar
ima pol. ob: Braidi, Budva, Maini, Pastrovici, Pobori, 29 por. ob., 1 grad,
28 sei. 1406 kuc. 48U5 st. (267 rk. 5030 gi. 129 tudjanah, odbijajuéi 621
(Miestopiaui ricCnik.) 5
— 50 —
odsutnih); 2.03 □ milj. poverê.; — 10.602 glav. marv. t. j. 6 knj., 121
mzg., 908 gov., 195 os., 5.982 ov., 2903 koz., 487 krm. — Bliz. pSt. po
parobrodu: Meljine 24, Antivari u Arbaniji 20 mor. mil.
BUDZAK, gl. Buzak.
BUGI, hrp. kué. utiel. s: Koliébèrdo, sat: OStèrc, p. Slunj., spada pod rkz:
Prekriäje u k. Kraáié.
BUGJANOVCI, gl. Budjanovci.
BUHACA (Buaéa), s. и p. Slunj., sat. i p§t: Valisselo, 56 kué. 743 st. giz:
Cetin sa W и m ; uéio.
BUlCl, s. « i. i к. Dubrovn., rkz. i pol. ob : Zupa g, por. ob. za se ; 187 st.,
310 □ г.
BUINJA, s. и p. Ban. II, sat. Zrinj., pàt: Kostajnica; 20 kué. 248 st giz:
Jurakovac.
BUJANOVCI, gl. Budjanovci.
BUJAVICA, s. и p. Gradis., sat Caglié., pàt: Okuéani; 16 kué. 177 st. g\i.
Lovska.
BUK, s. и i. Poz., к. i bilj: Pleternice, pSt: Kula, sdé. za se; 26 kué. 178
st. — 175. rkz. sa 41 Sv. Juraj mué. и m, 3 zid. — Kkèwpa и nadbis.
Zagreb., adj: Gveàéa, dj: Poz., ima podr. m: Bielaé m, Kalenié. Mihaljevci,
Resnik, Svilna, Tulnik, Veréindol, 968 st.
BUKEVJE, s. и z. Zagreb., k. i pët: Gorica v, bilj: Orle, sdé. и m; 37 kué.
573 st. (1 tal.) rkz. sa И Sv. Antun и m; uéio. 1 uèit. 36 md. 24 zd. —
Sudäja ima podr. m: Cret, Obed, Sop, Stèrmec i Zablatje, 77 kué. 1136
st. — Bkiupa и nadbis. Zagreb., adj: Turopolje, dj: Odra, ima podr. m:
Dèrnek i éitavu miest. sdé., 1609 st.
BUKEVJE, 3 kuée utiel. s: Krizevéec, k. Sv. Ivan., 1 Zagreb.; 37 st. rká:
Zelina d.
BUKOVAC, s. и ?.. Riek., k: Vèrbovsko, pSt: Skrad, sdé: Moravice brod. ; 3
kué. 28 st. rkz: Podstene.
BUKOVAC, s. и z. Zagreb., k. i pât: Jastrebarsko, sdé: Sv. Ana; 18- kué.
155 st. rkz: Sv. Ana (Podturan).
BUKOVAC, hrp. kué. utiel. s: Kirin, sat. Bovié., p. Ban I.
BUKOVAC, s. и p. Lik., sat. i pSt: Udbinja; 10 кик. 154 st. — 42 rkz:
Udbinja, 112 giz: Visué.
BUKOVAC, s. и p. Ogul., sat. i rkz: Kèrmpotc, pät: Senj; 3 kué. 37 st.
BUKOVAC, s. и p. Otoé., sat. rkz. i pSt: PeruSié; 26 kué. 478 st.
BUKOVAC, s. и p. Slunj., sat. Poloj'., pSt: Barilovié; 11 kué. 118 st. giz:
Poloj sred.
BUKOVAC, gl. Biikovica.
BUKOVAC DOLNJI, s. и ï. Zagreb., k: Ribnik, pSt: Netretié, rkz. i sdé:
Uakanje; 16 kué. 85 st.
BUKOVAC GORNJI, s. и z. Zagreb., k: Ribnik, pSt: Netretié, rkz. i sdé:
Zakftnje; 14 kué. 82 st.
- 51 -

BUKOVCAK, s. ptem. obc: Turopolje, u i. Zagreb., к. i pSí, Gorica v, bilj. i


rkz: Dubranec, sdé. za se; 17 kué. 157 st.
BUKOVCANI, s. u p. Gradiá., sat. Caglié., pst: Okuéani; 18 kué. 224 st. —
78 rkü. — i 146 g¡¿: Cagué.
BUKOVEC, s. u z. Varazdin., k. i pst. Miliovljan., sdé: Maée; 46 kué. 527
st. rké: Майе.
BUKOVEC, s. u í. Zagreb., к. i pst Sv. Ivan., sdó: Bsarjov« d; 29 kué.
310 st. — 306 rkz: Zelina d, 4 zid. — Ovamo spada 8: Zelina d. i Polja-
kovina, i zupni dvor Zabok.
BUKOVEC, s. u Medjumurju, k. i pst: Cakovec; 36 kué. 207 st. (1 nein.)
rkí: Selnica.
BUKOVEC DOLNJI, s. u i. k. i pSt. Zagreb., nkz. i sdé: Rnnete, 22 kué.
92 st.
BUKOVEC GORNJI, s. u z. k. i pst. Zagreb., rkl i sdé : Remete ; 22 knc.
163 st.
BUKOVEC MALÍ, s. u i. Krizev., k: Koprivnica, pst: Ludbreg, bity. za sdé:
Bukovec m. i v, Kutnjak, Kuzminec, Novoselo, Selnica i Sv. Petar u m,
sdé. za se; 116 kué. 982 st. — 978 rká: Bukovec v, 4 ¿id.
BUKOVEC VELIKI, s. u z. Krizev., к: Koprivnica, pst: Ludbreg, bilj: Bu
kovec m, sdé. u ni; 77 kué. 725 st. rkz. sa 4L Sv. Franjo seraf. u m;
ucio. 1 ucit. 73 md. 47 ád. — Sudcija ima podr. m : Dubovica, Kapola,
164 kué. 1504 st. — JIMupa u nadbis. Zagreb., adj: Novigrad, dj: Kopriv
nica, ima podr. ni: Bukovec m, Dubovica, Kapela, Lunkovec, Martinic, No
voselo, Selnica, Sv. Petar, Zupanec, 4347 st.
BUKOVICA, s. u ?.. Poz., k., rkz. i bilj: Cèrnik, p§t: Giadiska n, sdé. zase;
10 kué. 66 st.
BUKOVICA, s. u z. Zagreb., к. KraSié., pát: Jastrebarsko, sdé: Piekri&je g;
17 kué. 83 st. — 82 rkz: Prekrizje, 1 giz: Karlovac.
BUKOVICA, s. u p. Ban. I, sat: Cemernica, pát: Glina; 42 kué. 464 st.
giz : Cemernica.
BUKOVICA (Bukovac), s. u k. i pst: grada. Petrovar., 243 kué. 1100 st. —
140 rk2: Sv. Rok, 960 giz: sa И u m; uéio. — GL zupa u abis. i юг:
Karlovci, ima podr. m: Petrovaradiu i predgrad: Ljudevit i Sv. Rok, 1024 st.
BUKOVICA, s. u p. Slunj., sat. Vukmanié., pst: Karlovac; 35 kué. 315 st.
— 3 rkz: Vukmanié, 348 giz: Utinja i Tusilovié.
BUKOVICA DOLNJA, s. u i. i к. Virovit, pst i bilj: Slatina, sdé. za se;
30 kué. 213 st. — 10 rki: Bukovica п., 203 giz: Bukovica g.
BUKOVICA GORNJA, s. u z. i к. Virovit, pSt. i bilj: Slatina, sdé. za se:
34 kué. 197 st. — 40 rkz: Bukovica n, 157 giz. sa Mi Sv. Trojstvo u пь
uéio. 1 uéit. 31 md. 38 zd. — GL zupa u ep: Pakrac, ppr: Borová ima
podr. m: Balinci, Bukovica dolnja i Viljevo, 762 st. u k. Virovit., i Voéin.
BUKOVICA NOVA, s. u z. i к. Virovit., pSt'i bilj: Slatina, sdé. za se; 55
kué. 298 8t. (24 nem.) — 294 rkz. sa W Uzeée BDM u nebo, u m., 4 zid.
— RHupa u nndbis. Zagreb., adj: Va§ka, dj: Nasice, ima podr. m: Bukq-
"5
— 52 —

vica d. i g, Kozice, Mikleuá, Miljevci i Viljevo, 1257 st. u к: NaSice


i Virovit.
BUKOVICA, gl. ápiáiábukovica.
BUKOVIC, s. u í. Zadar., к. i pol. ob: Benkovac, por. ob. za se; 456 st. giz:
Benkovac, 3320 О г.
BUKOVJE (Bukovlje), s. u i. Zagreb., к. Ozalj., pst: Netretié., sdé: Zagradci;
18 kué. 190 st. rká: Novigrad i ZavrSje. — Ovamo spada pl. dv: Takal-
nik i hrp. kuó: Sveto-Maröani.
BUKOVJE, s. u ï. Zagreb., k. i pát. Samobor., sdé: Rakovica v; 6 kué. 61
st. rki: Kotari.
BUKOVJE, s. u i. Zagreb., k: Stubica, pát: Bistra u m., sdc. Podgora; 14
kué. 206 st. rkz. Bistra. Ovamo spada pl. dv. Mirovnik.
BUKOVJE, s. u p. i pSt Brod., sat. Podvinj., 23 kuc. 226 st. rkz : Podvinj.
BUKOVJE (Bukovlje), s. u p. Krizev., sat. i pst. Sv. Ivan. (Zabno); 7 kué.
140 st. rkz: Gjurgjié. .
BUKOVJE, s. u Medjuraurju, k: Cakovec, pát: Strigovo; 5 kuc. 24 st. (9 nem.)
rld: Sv. Martin (Pomorje).
BUKOVLJE, gl. Bukovje.
BUKOVLJE DOLNJE, s. u p. Slunj., sat. i pát. Barilovic., 21 kuc. 239 st.
rki: Cerovac.
BUKOVLJE GORNJE, s. u p. Slunj., sat. i pst. Barilovié., 21 kué. 204 st.
rkz: Cerovac.
BUKOVSKA-DOBRA, gl. D —.
BUKOVVÈRH, s. ц i. Riek., k: Vèrbovsko, pát: Skrad, rká. i sdé: Divjaki;
28 kué. 248 st.
BUKVA, gl. Bokva.
BUKVBK, hrp. kuc. utiel. s: Podgorje, sat: Vèrgiumost, p. Ban I.
BULESINEC, gl. Bulisinec.
BULET, s. u i. i к. Dubrovn., pol. i por. ob. Zaton., 17 st. rkz: Zaton.
BULlC (Balic), s. u /.. Zadar., k. i pol. ob: Benkovac; 87 st. rkz: Lisane.
BULIC1, s. u p. Slunj., sat. Ostèrc, pát: Kostaujevac, 4 kuc. 51 st. gkz:
Radatovici.
BULINAC, s. u p. Gjurgjev., sat. Seveiin., pst. Belovar.; 20 kué. 173 st. —
110 rkz: Raéa, 63 giz: Bedenik.
BULISINEC (Bulesiuec, Vulisinec), s. u z. Varazd., k. i pát: Ivanec, sdc:
Oéura; 11 kuc. 112 st. rkz: Lepoglava. Ovamo spada kuca: Juricevski.
BULJARICA, s. u L Kotor., k: Bud va, pol. ob: Pastroviéi, por. ob. za se;
334 st. giz: Praskvica, 2486 [| r.
BULVA, gl. Budva.
BUMBEKOVACA, prevoz preko Save, utiel. s: Drenovbok, sat: Jasenovac, p.
Ban II; 2 kué. Il st. — 5 rkz: Krapje, 6 giz: Jasenovac.
BUNA MALA, s. u í. Zagreb., к: Pokupsko, pst: Gorica v, sdc: Kozjaéa;
6 kué. 97 st. rki: Kravarsko.
— 53 —
BUNA VELIKA, s. a i. Zagreb., к: Pokupsko, p§t: Gorica v, sdé: Kozjaéa:
18 kué. 332 st. rkz: Kravaasko.
BUNARI, gl. Zivibunari.
BUNIC, s. u p. Otoé., satnije zapovjedniétvo u m. pit: Korenica; 132 kué.
1554 st. — 380 rkz. sa VSÍ Narodjenje BDM —, 591 giz. sa W u m, 374
giz: Debelobèrdo i 209 giz: Kèrbavica; uéio — Rkêupa a bis. Senj., adj:
Lika-Kèrbava, dj: PeruSic, inia podr. m: Debelobèrdo, Kèrbavica, Salamu-
nié, 439 st. u sat: Bilopolje i Bunic. — Gi. êupa u ep: Karlovae, ppr:
Korenica, ima podr. in: Salamunic, 1187 st. — Satnija br. 4. iraa podr.
m: Canke, Kèrbavica, Kosa, Kozjan i Salamunuc, 319 kué. 4183 st. —
1028 rk. sa 2 W (Bunié, Canke), 3155 gi. sa 2 W (Bunic, Kèrba
vica); 1 uéio.
BUNlCÉVJAREK, hrp. kuc. utiel. s: Drenova g, k. Sv. Ivan., z. Zagreb.
BUNJAK, s. u z. Zagreb., k. i pàt. Sv. Ivan., sdé: Psarjevo d; 22 kué. 214
st. rkz: Moravée.
BUNJANI, s. u p. Krizev., sat. i pàt: Kriz; IG kué. 229 st. -204 rkz: Kriz,
25 giz: Lipovíani.
BUNJEVCI, hrp. kuc. utiel. s: Moravice kom., k: Vèrbovsko, z. Riek.
BURANE, s. u z. Kotor., k: Budva, pol. ob: Pastroviéi; br. st. i giz. aepozn.
BURC1NGRAD, gl. Ljupina. — BURGENA, gl. Banovci novi.
BURICSELO, s. u p. Slunj., sat: Budaéki, pat: Barilovié; 17 kué. 166 st.
giz: Budaéki g.
BURIN I, s. u k. i pát. grada: Bakar, sdé: Draga g; 14 kué. 65 st. rkz:
Draga d.
BURNOiMILIA, gl. Briivno.
BUSIJA, marof utiel. s: Tenja, k: Osiek, z. Virovit.
BUSILJINA, gl. Basiljina.
BUSINâCAK, s. u Medjuiiiuiju, k: Cakovec, pat : Strigovo; 3 kuc. 21 st.
rkz: ètrigovo.
BUSNOVI, s. u z. i p§t Poz., k: Cèrnik, bilj : Brestovac, sdé. za se; 18 kuc.
152 st.- 91 rkz: Brestovac, 61 giz: Bolomaée.
BUSETINA (Buéetina, Tranéetina), s. u z. k. pát. i bilj. Virovit, sdé. za se:
110 kué. 1099 st. (3 mgj.)-1098 rkz-1 giz. Virovit; uéio, 1 uéit 53 md.
29 zd.
BUèEVEC, s. plem. obé: Turopolje, u z. Zagreb., k. i pst: Gorica v, bilj:
Mraclin, sdé. za se; 50 kué. 357 st. rkz: Ciée staro. Neplemiéi ovoga s.
spadaju pod sdé: Vukovina.
BUèlC, hrp. kué. utiel. s: Brezani, k: Gorica v, î. Zagreb.
BUèlN, hrp. kué. utiel. s: Vèrbanec, k: Krapinsketoplice, z. Varazdin.
BUTKOVEC (Putkovec), s. u z. Zagreb., k: Bistrica, pat: Breznica, sdé: âée-
panje; 13 kué. 164 st. rkz: Hum d.
BUTKOVINA, s. u 2. Dubrovn., k. Captât, pol. ob: Ploéice, por. ob. i rkí :
Mèrcine d; 2G8 st.
BUTUA, gl. Budva.
— 54 —

BUZADOVEC, s. u p. Krizev., sat, i pat Sv. Ivan. (2abno); 7 kué. 120 st.
rká : Gradac.
BÜZDOHANJ, s.uá. i p§t. Rick., к: Grob-hreljin., rká.isdé: Cèrnik; 42 kué.
197 st Ovamo spadaju hrp. kuc: Bajéevoselo, Hrastenica, Kozorci i Rakovoselo.
BUZETA, s. u p. Ban. I, sat: Maja, p§t: Glina; 68 kué. 663 st. gi2. sa W
u m; uéio. — Qi. zupa u ep: Karlovac, ppr: Glina, ima podr. m: Da-
brina, 1090 st.
BUZIJANEC, s. utiel. s: Psarjevo g, k. Sv. Ivan., 2. Zagreb.; 3 kué. 80 st.
rk¿: Sv. Ivan (Zelina g.).
BUZIM (prije Rogi dolnji), s. u z. Riek., k: Delnice, pSt i sdé: Brod; 8 kué
52 st. rkz: Brod.
BUZIN, s. u z. i k. Zagreb., pát: Gorica v, bilj: Odra, sdé u m; 18 kué.
285 st. rkz: Odra. — Sudcia ima podr. m: Otok v, 33 kué. 489 st.
BÜZOVEC, s. u Medjumurju, k. p§t. i rkz: Cakovec; 33 kué. 197 st
BUZAK (Budzak), s. u p. Otoé., sat: Pazariste, p§t: PeruSié; 9 kué. 125 st.
rk?: Pazariste g.
BDZIM, s. u p. Lik., sat Smiljan., pSt: Gospié; 22 kué. 206 st. rkz. sa W
Sv. Terezia djev. um. — Rk. Ыра u bis. Senj., adj : Lika-kèrbava , dj :
Gospié, ima podr, m: Caéiédraga, Dugopolje, Kosa, MiSkulinovkèré, Pavîéié-
selo, 773 st.
BUZlN, gl. Bèrdovec.
BZENICA, s. u z. i pát: Poá., к. i bilj: Pleternica, sdé. za se; 17 kué.
85 st.- 51 rkí: Pleternica, 34 giz: Verhovci pozezki.

C.
CABUNA (Cabuna), s. u i. Virovit, k. Voéin., p§t i bilj: Terezovac, sdé. za
se; 70 kué. 591 st. (196 ñera. 17 mgj.) - 266 гкй: Terezovac, 315 giá : Me-
ljani, 6 ref. 4 ¿id. — Ovamo spada marof Jugovopolje.
CAGE. s. u p. GradiS., sat. i pat. Okuéani; 23 kué. 175 st-3 rki: Bogi-
éevci, 172 giz: Okuéani.
CAGINEC, s. up. Krizev., sat. i pst: IvaniékloStar; 15 kué. 221 st.- 205 rkz:
IvanickloStar, 16 giá: Lipovéani.
CALAMOTTA, CALAPHODIUM, gl. Koloéep. - CALHERA, gl. Kotor. —
CALLE, gl. Kali. — CAMARCA, gl. Novigrad. — CAMBIO, Castel-, gl.
Kambelovac. — CAMPO D'ABBASSO, gl. Dolnjopolje. — CAMPORA, CAM
PUS, gl. Kampor, Kampus. — CANALITANUS BECHANATUS , gl. Kanal.
CANJUGI, hrp. kué. utiel. s: Jerovec, k: Ivanec, z. Varazd.
CANN08A, gl. Tèrsteno. — CAPITULO , gl. Khpitols. — CAPOCESTO, gl.
Primosten.
CAPRAG, hrp. kué. utiel. s: Galdovo erd, k: Sisak, i. Zagreb.; 6 kué. '27 st.
rkí: Sisak. Ovdic utiée rieka Kupa u Savu.
CAPRAG, s. utiel. s: Sisak п., sat: Petrinja, p. Ban. IL; 20 kué. 186 st.
rkz; Sisak.
— 55 —

CAPRI, gl. Kaprije.


CAPTAT (Ragusa vecehia, njegda Epidaurus illyrica, pod Rimljani : Colonia
Martia), trg. u i. Dubrovn. ; kotarski ured, pit. i pol. ob. u m, рог. ob. za
se; 868 st. rká. sa W Sv. Nikola um, 529 [] г. — M. zupa u bis. Du
brovn., dj. Kanal., iraa podr. in: Obod, 1050 st. — Polit, obc. ima por. ob:
Brotnjice, Donjagora. Gabrili, Jasenice, Moéici, Obod, Stravca i Uzkopolje,
3146 st. 9458 [] r. — Kotar ima pol. ob: Captât, Ploöice, Pridvorje, 30
por. ob., 1 trg. (Captât), 29 sel. 1480 kué., 8849 st. (9091 rk, 2 gi. 13 tudjanah,
odbijajuéi 257 odsutnih);-3.64 [] m. povèrS.;- 6727 glav. marv., t. j. 60 knj.,
589 razg., 664 gov., 33 os., 2.318 ov., x.277 koz., 786 krm. — BUS. pit:
Dubrovnik 4%, Gruda 2% rail; po parobrodu Gruz 8, Antivari u Arbaniji
56 mor. mil.
CAREVADRAGA (Carovad raga), s. u i. Zagreb., k. KrasiS., pst: Jastrebarsko.
sdc: Prekrizje g; 3 kuc. 24 st. rkz: Pribié.
СAREV DAR, gl. Carovdar.
CAREVICI, s. u ?.. Riek., k: Vèrbovsko, pst: VuCinicselo, giz. i sdc: Moravice
kom; 11 kuc. 63 st.
CAKEVOPOLJE, s. u p. Ogul., sat: Ostarie, pst: Josepbsthal; 41 kuc. 467
st. -461 xVi: Josephsthal, 6 giz: Munjava.
CAREVOSELO (Carovoselo.) s. u p. Slunj., sat. i pst. Barilovic. ; 6 kuc. 75
st. rkz: Leskovac.
CARGOVEC (Cargovec), s. u î. i pst. Varaid., k: Bêla, sd6: ZamlaCe; 20 kué.
178 st. rkz: Vidovec.
CARGOVEC (Vratno), pi. dv. u s: Viatiio, k: Vinica, i. Vara?.d.
CARLOBAGO (Caiiopago), gl. Karlobag.
CAKLOVICIUM, gl. Karlovci stari. — CARMINE, gl. Podgorje. — CAROLO-
POLIS, CAROLOSTADimi, gl. Karlovac. — CAROVADRAGA, gl. Careva-
draga.
CAROVDAR (Carevdar, prije Oslovica), s. u p. i pst. Krizev., sat: Vojakovec;
25 kuc. 374 st. -373 rkz. sa И Sv. Barbara u m, 1 gi2: Lepavina; uöio. —г
Rk.zupa u nadbis. Zagreb., adj: Kalnik, dj: Belovar, ima podr. m: BoSnjani
n. i str, Botinovec, Kloátar, Koprivniókarieka, Lepavina, Vojakovec, 742 st.
u sat: Vojakovec i Sokolovac.
CAROVO, CAROVOSELO, gl. Sarovo, Carevoselo.
CARRODUNÜM, gl. Koprivnica grad.
CASANDRIA, gl. Kasina dolnja.
CASTEL-ABBADESSA, gl. Gomilica. - CASTEL-ANDREIS, gl. Jadretovac. —
CASTEL-CAMBIO, gl. Kambelovac. — CASTEL-DRUSSICH , gl. Kastel-
drusic. - CASTEL-LASTÜA, gl. Kastellastva. — CASTEL-NUOVO , gl.
Novi, Kastei novi. — CASTEL-SAN GIORGIO, gl. Kastelsucurac. - CASTEL-
STAFILEO, gl. Kastelstafileo. — CASTEL-VECCHIO, gl. Kastei stari. —
CASTEL-VENIER, gl. Vinjerac. - CASTEL - VITTURI , gl. LuSié. —
CASTRUM UJVAR, gl. Levnnskavaros — CATHARA, CATTARO, gl.Kotor
— 56 —

CEBOVEC, s. u i. Varazd., k. i pät. Mihovljan , sdô: Petrovagora; 13 kué.


76 st. rki: Lobor. Ovo s. i Golubovec nose u obée ime: Petrovagora.
CELIC (Zelié), hrp. kué. utiel. s: MataSe, k. Knin., i. Zadar.
CELINE, s. u i. Kriiev., k. pSt. rki i sdé: Vèrbovec; 22 kué. 129 st.
CELINE, s. utiel. s: Selno, k: Krapinsketoplice, i. VarazU, 3 kué. 24 st.
CELINE, s. u i. Zagreb., k. i p§t: Bèrdovec, sdé: Pu§éa d; 15 kué. 102 st.
rki: Mr. ri a gn rica.
CELINE, s. u i. Zagreb., k. i pst: Jastrebarsko, rkl i sdé: Sv. Ana; 10
kué. 78 st.
CELINE, s. ai. Zagreb., k. rk?..i pit. Samobor., sdé: Domaslovec; 9 kué. 88 st.
CEL0P0C1, gl. Celopeci.
CENKOVEC, s. u i. Kriäev., к. i pát: Koprivnica, sdé: Ivanec; 29 kué. 205
st -200 rkí: Ivanec, 5 aid.
CEPELlS, s. u p. Ban. II, sat. i giá: Petrinja, pSt: Sisak; 18 kué. 150 st
CEPIDLAK, s. u p. Krizev., sat. i pst Sv. Ivan.; 27 kué. 402 st.- 201 rkz:
Cvèrstec, 201 giz: Bolé.
Gl. takodjer Ciepidlake, Cepikuée.
CERA, gl. Cerja.
CERANJE, s. u z. Z»dar., k. i pol. ob: Benkovac, por. ob. za se; 264 st. gté.
sa И Sv. Ilia pror. u m, 1719 Q r. — Gi. èupa a ep. i ppr. Zadar., ima
4 sel., 600 st.
CEREMOëNJAK (CerraoSnjak) , s. u z. Viiovit., k. i pät: NaSice, sdé: Vuko-
jevci ; 27 kué. 212 st. -67 rki: Nasice, 145 gii: Londjica.
CEREMUèlNA, gl. CremuSina.
CEREZINA (Crezina), s. u p. sat. i pât. Otoé. ; 5 kué. 55 st. rkz: Kuterovo.
CERlC, s. u i. Sriem., k. i pSt: Vukovar, bilj: Nustar, sdé. za se; 126 kuc.
730 st (363 nem. 4 in. nar.)-7ll rkí: Nuátar, 15 gií: Marinci, 4 aid;
uéio. 1 uéit. 43 md. 39 id.
CERINA, s. u p. Kriáev., sat. i pst: Ivaniéklostar; 14 kué. 244 st rkz:
Cazuia.
CERJA (tal. Cera, Cerra), s. u i. Zadar., k. i pol. ob: DèrniS, por. ob: Ne-
vest; 110 st. rká: Visoka.
CERJE, s. u i. Kriáev., к. pst rkz. i sdé: Vèrbovec; 8 kué. 125 st
CERJE, marof i pusta. utiel. s: Putinci, k: Ruma, i. Sriem., 1 kué. 8 st.
(mgj.) rkz: Putinci.
CERJE, s. u i. i pát. Varaííd., k: Bela, sdé: Tuzno-Cerje; 4 kué. 30 st rkz:
Bela.
CERJE, s. u i. Varaád., k. i pst: Ivanec, sdé: Saáa; 30 kué. 336 st. rk2:
Jesenje g.
CERJE, s. uá. Varaád., k: Vinica, pát: Ivanec, rkí. i sdé: Klenovnik; 24 kuc.
245 st. — Ovamo spada marof: Lipovnik.
CERJE, в. u i. Zagreb., к. Kraâié. , pst: Jastrebarsko, rkí. i sdé: Vivodina:
8 kué. 58 st.
— 57 —

CERJE, s. u z. Zigreb., k. i p§t. Samobor., sd6: Rnkovica; 26 kué. 208 St.


rkz: Kotaii.
CERJE, s. u z. Zagreb., k. Sv. Ivan., poät: Popovec, sdé: èaàïnovec; 17 kué.
157 st. rkl sa W Sv. Ivan ev. u m; uéio. 1 uCit. 28 md. 16 2d. — Ovamo
spada hrp. kué: Drenéec. — Ш. zupa u nadbis. i adj. Zagreb., dj: Vugro-
vec, ima podr. m: Budenci, Glavnièica. Kraljevec, Laktec, Sasinovec, 1361
st. u k: Dugoselo i Sv. Ivan.
CERJE, s. u p. Lik., sat: Lovinac, pSt: Sv. Rok; 84 kué. 796 st.- 243 rkz:
Lovinac Sv. Mihovil, 421 rki: Lovinac Sv. Rok, i 132 rkz: Riéice.
CERJE DOLNJE, s. u z. Zagreb., к: Sisak, p§t: Lekenik erd, bilj: Letovanic,
sdé. u m; 39 kué. 403 st rkz: Peáéenica. — Sudcija ima podr. m: Pala-
njek srb., SeliSée, 54 kué. 533 st,
CERJE GORNJE, s. u z. Zagreb., к. rkz. i sdé: Pokupsko, pSt: Jastrebarsko ;
10 kué. 147 st.
CERJENEBOJSE, s. u z. Varazd., k: Vínica, pal: I vanee, sdc: Druzkovec;
15 kué. 127 st. rkz: Marusevec.
CÈRKOVEC,- s. u z. Varazd., к. p§t. i bilj: lvanec, rkz. i sdé: Kamenica;
21 kué. 213 st. — Ovamo spadaju kuée Crepinsko i Reäetari.
CÈRKOVLJAN (Cirkovljan), s. u Medjurnurju, k., rkz. i pSt: Prelog 119 kuc.
936 st.
CÈRKVARI, s. uz. Virovit., k. i pât: Naâice, sdé: Fericanci ; 16 kué. 103 st.
(4 nem.)-99 rkz: Feriéanci, 4 zid.
CÈRKVENA (Cirkvena), s. u p: Krizev., sat. i pst: Sv. Ivan; 61 kué. 840 st.
rkz. sa W Pohodenje BDM. u m; uéio. — EL êupa u nadbis. Zagreb.,
adj: Kalnik, dj: Btlovar, ima podr. m: Bolé, Brezine, Earkaáevec, Glog n,
Hèrsovo, Kebel, Kendjelovec, Kustani, Ladinec, Maéki, Majur; Markovec d.
i g, Pmséevec, Zvonik, 3051 st. u sat: FarkaSevec i Sv. Ivan.
CÈRKVENAVES (Cirkvenaves, Cirkvenijarek), s. u z. Zagreb., k. i pSt. Sv. Ivan.,
sdc: Adamovec; 46 kué. 465 st. rkz: Moravce; uéio. 1 uéit. 58 md, 18 zd.
Ovamo spadaju hrp. kué: Kremenje, Mirakovbrieg i Moravée.
CÈRKVENIBOK, s. u p. Ban. II, sat: Hrastovac, p§t: Kostajnica; 58 kué.
551 st. giz. sa W u m: — Gi. êupa u ep: Karlovac, ppr: Petrinja ima
podr. m: Ivanskibok i Sterinen, 1490 st.
CÈRKVENICA (Cirkvenica. Crikvenica, pod Rimljani Adturres), s. u z. Riek.,
k. Vinodol., kojega sud ovdje prebiva, p§t. i sdé. um; 177 kuc. 1112 st.
rki. sa щ Uzeée BDM. u nebo, u m; uéio 1 uéit. 80 md. — Sudcija ima
podr. m: Beniéi, Dolac, Draga, Dovrska, Rotor, Ladvié, Sopaljska, Supera
i Zoriéiéi, 344 kué. 2006 st. — Rk.èupa u bis. ModruS. (Senj), adj. Mo-
dru§. (Novi), dj. Vinodol. (Novi) ima podr. m : éitavu miest. sdé. — Postarn.
zauziiua sdé: Biograd, Cèrkvenica, Grizani i Sv. Jelena; bliz. pSt: Kralje-
vica %, Bakar 3, Novi l4/8 milj.
CÈRKVENIPRIBlC, gl. Pribié cèrkveni. — CÈRKVENO gl. Konséina dolnja.
CÈRKVENOSELO, s. u z. Zagreb., k: Ribnik, pst:, Netretié, sdé: Maletié;
— 58 —

29 kué. 238 st. Ai: Novigrad. Ovamo spadaju hrp. kué: Cuékovobèrdo,
Novigrad gradié, Novigrad pi. dv, i Puhovobèrdo.
CÈRKVENOSELO, gl. Glogovnica, Mreánica, Pribié cèrkveni, Sv. Nedelja.
CÈRKVINA MALA, s. u p. Slunj., sat: Budaéki, pst: Barilovié; 7 kué. 81
et giz: Budaéki g.
CÈRKVINA VELIKA, s. u p. Slunj., sat: Budaéki, pst: Barilovié, 29 kué.
308 st. giz: Srad d.
CÈRLJENA, hrp. kué. utiel. s: Oblaj, sat: Maja, p. Ban I.
CÈRLJENCI, s. u z. i pát. Рой., к: Velika, bilj: Slobostina, sdé. za se; 12
kué. 96 st. giz: Slobostina.
CÈRLJENITURAN, gl. Dubrava - CÈRMOSNJAK, gl. Cereraosnjak.
CERNA, s. u p. Brod., satnije zapovjedniétvo u m, pát: Vinkovci; 119 kuc.
1481 st. — 1430 rkz. sa щ Sv. Mihajlo ark. u m, 51 giz: Vinkovci; uéio.
— RkJupa u bis: Djakovo, adj: Sriem g, dj: Zupanja, ima podr. m: SiS-
kovci, 1722 st. — Satnija br. 8, ima podr. m: Andriasevci, GradiSte, Pèr-
kovci, Rokovci, èiskovci, 489 kuc. 6245 st. — (¡101 rk. sa 2 щ (Cerna,
Gradiste), 144 gi., 6 uéio.
CÈRNAC (ujegda Boänjak zatim Sudario), s. u z. Virovit., k: Naàice, pat:
Slatina, bilj: Orahovica . sdé. u m; 103 kuée 853 st. — 693 rki. sa W
Sv. Ivan krst. u m, 158 giz: Suhamlaka, 2 zid. Ovamo spada marof Bre-
stanovac. — Sudéija ima podr. m: Suhamlaka, 172 kuce 1446 st. — Rkèupa
u nadbis. Zagreb. , adj : Vaska , dj : Naàice , ima podr. m : Dobrovié , Pre-
drievo d, Suhamlaka, 735 st.
Gl. takodjer Cèrnjac.
CÈRNADRAGA, s. utiel. s. sat. i rkz: Lasinja, p. Ban. I.; 21 kué. 227 st.
CÈRNAGORA, gl. Cèrnogora.
CÈRNAMLAKA (Cernamlaka) , marof utiel. marofu i por. obc: Novidvori, к:
Cakovec u Medjumurju.
CÈRNATKUSA (Cèrnjatkusa) , kuéa u p. Otoé., sut. Sv. Juraj., pst. Senj.; 14
st. rkz : Jablanac.
CÈRNAVLAST, s. u p. Oto.'., sat. i pát: Vèrhovine; H kuc. 300 st. — 10
rkz: Sinac, 290 giz: Vèrhovine g.
CÈRNCEVEC (Cernéevec) , s. u z. k. i pst Kriiev. , rkz. i sdé: Sv. Petar
(Orehovec); 8 kuc. 133 st. — Ovamo spada pernjav. Siljevec.
CÈRNEC (Cernee), s. u z. i pst. Varazd., k: Bêla, Ai. i sdé: Biskupec; 24
kuée 290 st.
CÈRNEC, s. u p. Ban. U., sat: Petrinja . rkz. i pat: Sisak.; 24 kuée 193 st.
CÈRNEC (Cernee) DUGOSELSKI, s. u z. Zagreb., k. i pát: Dugoselo, sdé:
Ostèrna v; 9 kuc. 213 st. rki : Prozorje.
CÈRNEC (Cernee) OBOROVSKI , s. u z. Zagreb. , k. i pst : Dugoselo . sdé ;
Rugvicn: 7 kué. 79 st Ai: Prozorje.
CÈRNEGOVINA, gl. Cernjegovina.
CÈRNICA, s. u i. Zadar. k. i pol. ob: Sibenik. por. ob. za se; 344 st. Ai:
Varos. 2288 Q г.
— 59 —

CÉRNICALUKA, s. u z. i к. Split., pol. ob: Muí g, рог. oh: Prugovo g; 11 fi


st. rkz: Prugovo d.
CÈRNIDABAR, gl. Dabar cèrni.
CÈRNIK (prije Cèrnik veliki, njegda Csernekj, trg. u z. Pol, kotarski sud.
bilj. i sdc. u m. pat: Gradiska n ; 237 kuc. 1410 st. — 1280 rkz. sa W
Sv. Petar ар. u in. 17 giz: Sumetljica, 113 zid. sa A u m; uùion. 1 uiit.
67 md. 74 zd ; samost. Francisk. — Biljez. ima podr. sudéije : Baóindol.
Baniéevac, Bukovtca, Cèrnik, Dreznik. Giletinci, Golobèrdac. Mala, Opato-
vac , Opèrsinac , Podvèrsko , Sinlie , Sagovina i Sumetljica. — Rkiupa u
nadbis. Zagreb., adj : Gveséa, dj: Poz. . ima podr. m: izim sdc. Golobèrdac,
Opèrsinac i Sinlie, sav. obseg mies, bilj., 4151 st. — Kotnr. ima bilj. Bre-
stovac i Cemik, 27 sdc., 1 trg., 23 s.. 3 selca, 920 kuc. 7fi81 st. (Imagj.) —
5584 rk. sa 2 щ (Brestovac, Cèrnik), 1909 gi. sa 3 щ (Bolomace, Ceôavac,
Sumetljica), 128 zid, sa д,; 1 rk. samost. 1 uôio. — Povers. 3 D m,
5570.9 [] r. t. j. 9018.0 or., 2646.8 liv. bas., 523.6 vin., 2514.3 pas., 2. U m.
239.7 sum.. 627.9 nplz. ili 45.3 crk. —, 2706.5 obé. —, 3. U m. 2819.1 priv.
dobra. — Marve: 14.650 glav. t. j. 1010 knj., 4249 gov.. 1 os., 2618 OV„
1771. koz., 5001 koin.
CÈRNIK, s. u ?.. i pst: Riek., к. Grob. — hreljin., sdc. u ni; 58 kuc. 290 st.
rkz. sa щ Sv. Bartol u m. Ovamo spada hrp. kuc. Ravnjari i Skril. —
Kuc"e br. 41 — 50 ovoga sela nose posebno ime: Zezelovoselo. — Sudcija
ima podr. m: Buzdohanj, Cavlja, Haramia, Kamenjak, 218 kuc. 1162 st.
— Rkzupa u bis. Modrus. (Senj), adj. i dj. Bakar., ima podr. m : Mav-
rinci, Platak, i öitavu miest. sdc., 1165 st
CÈRNIK, s. u p. Slunj., sat. i rkz: Ostèrc, pst: Kostanjevac 8 kué. 85 st.
CÈRNIK. gl. Hosnik. - CÈRNIK MALI, gl. Mala; CÈRNIK VELIKI, gl.
Cèrnik.
CÈRNIKA, 2 kuée, n p. Otoe., sat. i rkz. Sv. Juraj., pst. Senj.; 28 st.
CÈRNILAZI (Cernilazi). s. u ?.. Швк., к. i pát: Cabar, rkz. i sdC: Tèrstje ;
15 kuc. 109 st.
CÈRNILAZI, gl. Terskilazi.
CÈRNILE (Cernile). s. u ?.. i k. Varaíd.. pst. i rkz: Toplice, sdc: Hra-
stovec; 11 kuc. 129 st.
GÈRNILOVEC, (Cernilovec), s. u i. Zagreb., к. i pát: Jastrebarsko, sdé: Vo-
la.vje; 10 kuc. 100 sfc. .rki: Petroviua.
CÈRNILUG (Maloselo). s. u z. Riek., k. i pát: Delnice, rkz. i sdc: Cernilug
(Veloselo); 20 kuc. 23! st.
CÈRNILUG (Vdnselo, Velikoselo), s. u z. Riek., k. i pst: Delnice, sdé. u
ш; 56 kuú 503 st. rkl sa щ Sv. Petar i Pava o u ni; uéio. 1 ucit. 45
md. 35 zd ; — iz bèrda Tomac mali izvire topla rudna voda. — Ovamo
spada kuca: Leska, i parna pilana: Bielavodica. — Sudciju ima podr. m:
Cernilug (Maloselo), âiberliéka, Velavoda, 85 kuc. 808 st — Rkzupa u
bis. Modrui. (Senj), adj. Bakar.. dj. Brod., ima podr. m: Zeliu i öitavu
miest. sdé., 846.
— 60 —

CÈRNIPADEZ, gl. Padel


CÈRNIPOTOK, s. u p. i pat. Brod., sat. Podvinj., 10 kué. 101 st. rká: Tèr-
njani.
CÈRNIPOTOK, hrp. kué. utiel. s. Pecka v, sat: Vranovina, p. Ban. I.
CÈRNJAC (Cèrnjac) DOLNJI, s. u p. Ogul., sat., rká. i pát: Jezerane; 19
ktté. 220 st.
CÈRNJAC (Cèrnjac) GORNJI , s. u p. Ogul., sat, rká. i pät: Jezerane; 30
kuc. 343 st.
CÊRNJATKUSA, gl. Cèrnatkusa.
CËRNJEGOVINA, s. u á. Dubrovn., к. Captât, pol. ob: Ploéice; 86 st. rká:
Gruda.
CÈRNKOVCI (Cèrnkovci), s. u z. Virovit, k. i p§t: Miholjac d, bilj: Marjan-
éaci u k. Valpovo , sdé. za se; 46 kué. 473 st. — 468 rkz: Podgajci , 5
giá: Kuéanci.
CÈRNKOVEC (Cernkovec), à. u à. Zagreb., k. i pst: Gorica v, sd6: Séitar-
jevo; 10 kué. 68 st. (1 magj.) — 67 rkz: ècitarjevo, 1 réf.
CÈRNKOVEC, pi. dv. utiel. s: Jakuéevec, k. Sv. Kriá., á. Varaád.
CÈRNO, s. u p. Ogul, sat: Kèrmpote, pat: Novi; 15 kué. 202 st. rká: be
denke.
CÈRNO, s. utiel. s: Arbanasi, k. i á. Zadar.
CÈRNOGORA (Cèrnagora, tal. Zarnagora), s. u à. Dubrovn., k. Peljesac, pol.
ob, Jaiijina; 170 st. rká. sa W Sv. Maria Mandalena um. — Шгира u
bis. Dubio v., dj. Peljesac, ima podr. m: Briesta, Dubrava, Koso, Putnikovici,
Ruskovici, Vukotici, Zaradeée, 931 st.
CÈRNOGORCI (Cèrnogovci), s. u p. GradiS. , sat: Petrovoselo, pst: Verbova;
17 kuc. 166 st. — 165 rkz: Petrovoselo, 1 giz: Svinjar.
CÈRNOKAMANJE (Cernokanianje), s. u à. Zagreb., k. Seveiïn. , pst: Stelnik,
rkz. i sdé: Lipa; 10 kuc. 142 st.
CÈRNOMEREC (Oernomerec), hrp. kuc. utiel. zagieb. predgradju : Sv. Duh;
14 kué. 128 st. rká: Sv. Marko u Zagrebu.
CÈRNOVRELO, s. u p. SIunj., sat. i giá. Blagaj., pst. Veljun; 19 kuc. 187 st.
CEROVAC, s. u á. i pst. Poz., k. Begteá., bilj. Kaptol., sdé. za se; 16 kuc.
180 st. (1 magj.) 177 rkz: Sesvete, 3 aid.
CEROVAC , s. u p. Slunj. , sat. i pát. Barilovié. , 18 kué. 223 st. rká. sa W
Sv. Trojstvo u m, néion. — Rkzupa u nadbis. Zagreb., adj: Gorica, dj:
Karlovac, ¡ma podr. m: Bukovlje d. i g, Gaj, Galoviéi, Grabovac v, Luéica,
Mihaliéi, Siéa, Sculac, Venac, Zabljak, 2055 st. u sat : Barilovié i Budaèki.
CEROVAC, s. u p., pát. i rká. Slunj., sat: Ladjevac, 6 kué. 67 st.
CEROVAC, s. u p. Slunj., sat. Vukmanif'., pst: Karlovac; 36 kué. 382 st. —
138 rká: Vuknianic, 244 giá: Tusilovié.
CEROVEC. hrp. hué. utiel. s: Bedenec, k: Ivanec, à. Varazd.
CEROVICA, pi. dv. utiel. s: Pèrvinci, k. Kraéié., à. Zagreb., p§t: Kostanjevac.
CEROVICA, s. u p. Slunj., sat: Zumberak. pSt : Kostanjevac; 4 kucc 62 st. —
38 rká: Kai je, 24 gkz: Mèrzlopolje.
— 61 —

CEROVICI, s. u i. Riek. , к. Vinodol., pet: Kraljevica, rkz. i sdé: Dèrvenik;


20 kué. 86 st.
CEROVIJANI DOLNJI, s. u p. Ban. IL, sat. i p§t: Dubica; 55 kué. 399 st.
— 136 rkz. —, 263 giá : Dubica.
CEROVLJANI GORNJI, s. u p. Ban. IL, sat. i pàt: Dubica; 18 kué, 143 st.
— 120 rkz. —, 23 giá: Dubica.
CEROVNIK, s. u p. Ogul., sat: Oslarie, pàt: Josephsthal; 26 kué. 510 st. —
387 rkz. sa Mí Zastupljenje Isus. u m, 123 giá: Munjava; uéion. — Iikêupa
u bis: Modruà. (Senj.) , adj : Modruà. (Novi), dj. Ogul., iraa podr. m: Goj-
merac, Munjava d. i g, Trojvèrh, Vainvrh, Vèrhovec, 1249 st. u sat: Ostarie
i Modruà.
CEROVSKIVÈRH (Cerovsko, Cerovskobèrdo) , s. plem. obé: Turopolje , u z.
Zagreb., k. i pàt: Gorica v, rkz. i bilj: Dubranec, sdé. u m; 10 kué. 120
st. — Sudéija iraa podr. m: Jerebiébèrdo, 25 kué. 321 st.
CEROVSKOSELO, s. utiel. s: Piàéetke, k: Ribnik, z. Zagreb.; 7 kné. 36 st.
rkz: Zaveràje.
CERRA, gl. Cerja. — CERSAT, g!. Tèrsat - CERTIS, gl. Djakovo.
CÈRVANCI, s. utiel. s: Ledenice, sut: Kèrmpote, p. Oogulin.
CESARICA, s. u p. Lik., sat. Smiljan., pàt: Karlobago; 11 kué. 85 st. rkz. sa
щ Sv. Jelena u m. — Rk.éupa u bis: Senj., adj: Lika-Kèrbava, dj: Gospié
iraa podr. m : Bazkiporat, Blizanci, Cilovino, Karavla, Koromaéinn, Pejakusa,
Plitkadraga, Podove, Zelenkovadraga, ¿utalokva, 448 st. u sat. Siniljan i
Sv. Juraj.
CESARSKAVES, s. u z. Varazd., k: Novidvori, rkz., pat i sdé: Klanjec; Í)
39 st.
CESTA STARA, gl. Staracesta.
CESTICA, s. u z. i pst. Varazd., к: Vinica, sdé: Radovec; 21 kué. 154 st.
— 1Ы rkz: Krizovljan, 3 zid.
CETIN, s. i tvèrdjavica u p. Slunj.. sat. i pst: Valisselo; 14 kué. 154 st. - S
rkz: Valisselo, 146 giz: Cetin sa щ u s: Buhaéa. — Gi. hipa u ep:
Karlovac, ppr: Budaéki, ima podr. m: Begovac, Bilo, Bogovolja, Buhaéa
щ, Cetinskivaros, Deliéapoljana, Gojkovac, Hruävica, Komesarac, Krusko-
vaéa, Maljevac, Radovica, Valisselo, 4693 st.
CETINJEVRELO (tal. Sorgente-Cettina), s. u z. Split, к., rk. - i gil, i pol.
ob: Vèrljika, por. ob. za se; 596 st. 10684 [] rali.
CETINVAROS (Cetinskivaros), s. u p. Slunj., sat i pst. Valisselo, 46 kué.
970 st. — 224 rká: Valisselo, 746 giz: Cetin.
CHEUR, gl. Cerevié. — CHI0Z1NA. gl. KioCina. — CHIULINI, gl. Culini.
— CIBACIA, gl. Cibaëa. — CIBALIS, gl. Vinkovci. — CDZLOVINO. gl.
Cilovino. — CIEPIDLAK, gl. Cepidlak.
CIEPIDLAKE (Cepidlake), s. u z. Poz., k. Daruvar., pst: Katinac, bilj: Ba-
stazi v, sdé. za se; 37 kué. 271 st. — 5 rkz: Daruvar, 266 giz. sa щ
Sv. Petar i Pavao u ëumi kod s: Puklica. — Gi. éupa u ep: Pakrac, ppr;
Daruvar. ira« pn<lr. m: Kn'innc. Potoér.rii. Puklica. Romovac. 992 st.
— 62 —

CIGANIK, hrp. kué. utiel. s: Gradac v, sat: Gradac mali, p. Ban. I.


CIGANKA, marof. utiel. s: Miholjac g, k. i í. Virovit, 1 kué. 28 st. — 27
rkz: Sladoevci, 1 ¿id.
CIGANèCAK (Ciganèéakbreg), s. u Medjumurju, k: Cakovec, rkz. i pèt: Stri-
govo; 48 kué. 207 st
CIGLENA, s. u p. Gjurgjev., sat: Trojstvo, p§t: Belovar; 39 kué. 589 st. rkz.
sa щ Sv. Simon ap. u m; uCio. — RkJupa u nadbis. Zagreb., adj: Kalnik,
dj : Belovar, i ma podr. m: Orahovac, Patkovac, Prespa, Severin, Tomas,
1366 st. ti sat: Severin i Trojstvo.
CIGLENICA, s. u z. Varaid., k. Sv. Kriz., pst: Krapina, sd6: Mirkovec; 41
kué. 327 sL rkz. Sv. Kriz (Zaéretje).
CIGLENICA, s. u p. Krizev., sat: Vukovje, pát: Kutina; 26 kuc. 280 st.
rkz: GareSnica.
CIGLENIK, s. u z. Poz., k. i bilj: Begtez, pét: Kula, sdé. za se; 29 kué. 189
st. — 69 rkz: Kutjevo, 120 giz: Vetovo.
CIGLENIK, s. u p. Gradi§.; sat. i pst: Oriovac; 22 kué. 222 st. — 214 rkz:
Oriovac, 8 giz: Koba§.
CIGLENIK, gl. Moàéenica.
CIGROVEC, s. u й. Varazd., к: Krapinsketoplicc, rkz. i pSt: Pregradn, bilj:
Desinié, sdé. za se; 81 kuc. 703 st.
C1GUT, mlin uticl. s: Berak, k: Tovarnik, i. Sriem.
(TKOTE, s. u z. Poz., k. i pSt: Pakrac, rkz. i bilj: Bué, sdé. za se; 24 kué.
241 st.
CILIPPI, gl. Doujagora.
(TLOYINO (Cielovino), s. u p. Lik., sat. Smiljan., pst: Karlobago ; 6 kné. 57
st. rkz: Cesarica.
CINAEVAC, gl. Zinaevac.
CINDERI, pl. dv. utiel. trg: Viuica, z. Varazd.
CTRKOVLJAN, CIRKVENA, CIRKVENICA, CIRKVENO i. t. d. gl. Cetkovljan,
Cèrkveua itd. — CITAKOVA, gl. Cvitaki. — CITTAVECCHIA, gl. Starigrad.
- CIUL1NI, gl. Culini.
CIVLJANE, s. u z. Split, к., pol. obc , rk — i giä: Vèrljika, por. ob. za se;
737 st., 3609 D ralih.
CLAUDIUS MONS gl. Moslaviua. — CLINIA, gl. Glina. — CLISSA, gl. Klisa. —
CMROK, gl. Snirok. — COLENTUM, gl. Morter.
COLNARI (prije Kolnari), dio sela: ZavèrSje, u k: Ycrbovsko, z. Rick., 4 kué.
32 st. rkz: Zavèrsje.
COMISA, gl. Komiza. — CORBAVIA, gl. Kèrbava. — CORCYRA NIGRA, gl. Kor-
éula. — CORINIUM, gl. Karin. — CÓSICA, gl. Kosica. — COSMO, SAN —,
gl. Sv. Kuzma. — COSSORE, gl. Kozore. — COVENTO, gl. Kovent. —
CRAPPANO, gl. Krapanj.
CREMUSINA (Ceremusina, Cremuäina, Tremusina), s. u p. Gjurgjev. sat: Ko-
yaéica, p§t: Gèrdjevac v; 16 kué. 192 st giz: Pisanica v.
— 63 —

CREZINA, gl. Cerezina. — CRIKVENICA, gl. Cèrkvenica, — CRISIUM gl,


Krizevci. — CROATIEN, gl. Hèrvatska. — CSAKTORNJA, gl. Cakovec. —
CSERNEK, gl. Cèrnik.
CUBINEC (Cubhnci), s. u p. Krizev., sat. i pst. Sv. Ivan.; 12 kué. 250 st.
rkz: Gjurgjié.
CÜCC1UM, gl. Ilok.
CUCEKI, s. u z. i к. Zagreb., pát: Gorica v, bilj: Odra, sdö. u m; 11 kué. 158
st. rkz: Dubranec. — Ovamo spada hrp. kué: Tèrputci. — Sudcija ima porlr.
m: Macki, 18 kué. 256 st.
CUCUK (tal. Zuzzuc), s. u z. Kotor., к : Budva, pol. ob : Pastrovié ; br. st. giz :
Praskvica nepozn.
CUGOVEC (Cugavec), s. u p. Krizev., sat: Farkaáevec, pät: Belovar; 19 kué.
284 st rká: Gradac.
CÜHER, gl. Cerevic.
CULIBÈRK, hrp. kué. utiel. s: Jakovci, k: Ribnik, z. Zagreb.
CULlèlC (Zulisié), s. u z. Zadar., k. i pol. ob. Skradin., rkz. i por. ob: Dubravica;
82 st.
CUPINA, kuéa utiel. s: Sv. Ilia, sat: Kèrmpote, p. Ogul.
CURJEVINA, mlin utiel. s: Biskupec, k. Sv. Ivan., z. Zagreb.
CURKOVCI, hrp. kué. utiel. s: Blazevdol, k. Sv. Ivan., z. Zagreb.
CÜRZOLA, gl. Koréula. — CUSUM, gl. Petrovaradin.
CVARIC (Zvarié), hrp. kué. nticl. s: Podstrana, k. i z. Split. — Tir. stanov.
rkz. Podstrana nepozn. .
CVÈRLJEVO (Zvarljevo, Zvèrljevo), s. u z. Split., к. Trogir., pol. oh: Lcéevice, por.
ob. za se ; 290 st. rkz. sa щ Sv-. Filip i Jakov u m, 2730 [] r. — Rk.zupa u bis : Si-
benik, dj : Visoka, ima podr. m : Divojevié, Kladnice. Nevest, Utore d. i g,
Vinovo d. i g, 1538 st.
CVETKOVAC, hrp. kué. utiel. s : Javoranj, sat. Dvor., p. Ban. II.
CVETKOVEC, s. u '/.. Kvtéev., k: Koprivuica, pst: Ludbreg, rká. i sdc: Rasinja;
27 kué, 203 st.
CVETKOVlC, povlast. s. u z. Zagreb., k. rkz. i put: Jastrebarsko, bilj. i sdc. u
m; 110 kué. 864 st., ucïo. 1 uéit. 36 nul, 13 zd — Suâcija ¡nia podr. m:
Cabdin, 126 kué. 991 st.
CVETKOVICBÈRDO, s. plein, obc: Turopolje, u z. Zagreb., k. i pst: Gorica v,
rkz. i bilj: Dubranec, sdé. za se; 2J kué. 174 st.
CVETLIN, s. u z. Varazd., k. i pst: Ivanec, sdé: TrakoStjan; 40 kué. 380 st.
rkz. sa щ Sv. Petar i Pavao u m. — RkJupa u nadbis. Zagreb., adj: Za-
gorje, dj: Bednja, ima podr. ni: Brezovagora, Jamno, Jazbina i Macelj,
1565 st. u k: Ivanec i Tabor in.
CVETNICBÈRDO, s. u z. Zagreb., k., rkz. i sdé: Pokupsko, pst: Jastre
barsko; 4 kué. 50 st.
CVIANOVICBÈRDO, s. u p. Slunj., sat Blagaj., pst. Veljuu., 79 kué. HOl
st giz: Blagaj sa щ u m.
— 64 —

CVIETOVIC, gl. Cvitovié.


CVITAKI (Cvitakovo, Citakova, hrp. kué. utiel. s: Brajakovobèrdo, к. Ozalj., z.
Zagreb., 5 kuc. 57 st. rkz: Zavèrsje.
CVITOVlC (Cvietovié), s. a p. i pst Slunj., sat: Ladjevac; 38 kué. 442 st. гкй.
sa и Sv. Nikola bis. um. — Rk.zupa u bis. Modrus. (Senj.), adj. Modrus.
(Novi), dj. Slunj., ima podr. m: Belazemlja, Drenak, Glina d. i g, Glinica,
Glinskovrelo, Gnojnice, Kremen d. i g, Marindolskobèrdo i Ponor, 2484 st.
u sat: Blagaj, Ladjevac i Valisselo.

t. t.
ÖABAR (Cubar), s. u z. Riek., kotarski sud, pst. — biljezniétvo za sndéije :
Cabar i Plesée, i sdó. u m; 48 kuc. (t gradic), 279 st. rkz. sa щ Sv.
Antun pad. u m; ucio. 1 uéit. 80 nid. 50 zd. — Sudcija ima podr. m:
Goraci, Parg, Tropeti i Zagari g, 185 kuc. 1417 st. — Rk.zupa u bis:
Modrus. (Senj), adj. Bakar., dj. u in, ima podr. m. ista sto i sdé. — Djakon.
ima podr. ¿upe: Cabar, Gerovo, Hrib, Plesce, Prezid, i Tèrstje, 4 я 7235 st-
— Kotor ima sdé: Ôabar sa bilj., Gerovo sa bilj., Hrib, Plesée, Prezid sa bilj.,
Tèrstje, 20 selah, 48 selcah, 1004 kuc. (1 grdié), 7402 st. svi rk. sa 6 щ
ist. im. kaoisdé: Ь néio. 6 ucit 573 md. 327 zd; — PovèrL 4 [] m. 9367.4
□ г., t. j. 1925.8 or., 6364.0 liv. bas., 8349.3 pas., 3 m. 2421.4 sum., 306.9 nplz. ili
0.1 derz. — 92.1 cèrk. — 5340.9 obé. — 4. m. 3934.3 piïv. dobra,- — Mari:
5612 glav., t. j. 244 konj., 2104 gov., 1516 от., 197 koz., 1551 krm. — PoStarn.
zauzima öitavi к. Cabar; bliz. pat Laz u Kranjskoj 34/8 milj.
ÖABDIN, povlaSL s. u z. Zagreb., k. rkz. i pst: Jastrebarko, sd6: Cvetkovic; 16
kué. 127 st.
CABRANI, gl. Kauvrani. — CâBUNA, gl. Cabuua.
CaCiCDRAGA, s. u p. Lik., sat Smiljan., pst. Gospic. ; 12 kuc. 107 st rkz: Buzin.
CaCINCI (Caciuci) , s. u i. Virovit , k: Nasice , pst: Slatina , sdé: Mikleuà;
41 kué. 240 st. (40 niem.) — 64 rkz: Orahovica, 173 giz : Mikleuà, 3 zid.
CaCVINE, s. u z. Split, к. i pol. ob. Sinj. ; 486 st. rkz. sa W Svi Svcti u ni.
— Iikhtpa u bis. Split, dj. Sinj., neima podr. m.
CADJAVAC, s, u p. Gjurgjev., sat Severin. , pst. Belovar ; 17 kuc. 187 st
giz: Pisanica v.
CADJAVICA, trg. u z. Virovit., k. i pst: Miholjac d, bilj: Moslavina, sdé. za
se; 110 kué. 1109 st. (6 niagj.) — 1102 rkz. sa W Sv. Petar u m, 2 giz:
Medinci, 5 zid; — uCion. 1 ucit. 43 md. 54 zd. — Rkiupa u nadbis. Za
greb., adj: Vaéka, dj: Naäice, ima podr. m: Bazie d, 1291 st u k: Miho
ljac d. i NaSice.
CAGLlC, s. u p. Gradis., satnije z#poviedniétvo u m, pst: Okuôani; 40 kué.
383 st.— 118 rkz sa И Sv. Juraj — 265 giz sa И Sv. Nikola u m; uéio
— Rkzupa u nadbis. Zagreb., adj: Gveiéa, dj. Pakrac, ima podr. m: Biela-
stiena, Bukovéani, Jagma, Kriéke , Kukunjevac, Rogolje, Skènderovac, 429
$t. — Gi. ¡upa u ep: Pakrac, ppr: Gradiska n, ima podr. m: Bielanovac,
— 65 —

Bukovcani , KovHÓevac i Kriéke , 873 st. — Satnija br. 4. ima podr. m :


Bobare, Brezine, Bujavica, Korita, Livadjani, Ljeàtane, Lovska, Suboíka srb.,
i éitavu rk- i giz. miestnu , izim s: Kriöke, 376 kuc. 3970 st. — 669 rk.
sa 1 W (Caglié), 3301 gi. sa 5 W (Caglic , Kukunjevac , Lovska, Rogolje,
Subouka srb.); 4 uiion.
CAOLÍN, s. u z. Poz. , k. i bilj. Begtez. , pst: Kula, sdc. za se; 31 kué. 202
st (17 niem.) — 198 rkz : Rusevo, 4 ¿id.
CAIRE (Cajre, Kutinica inuzka), s. u i.. Krizev., k: Moslavina, p£t: Popovata,
s<16: Mikleuika; 21 kué. 150 st. iká: Rutina.
CAIRE (Cajre), s. u p. Krizev., sat: Vukovje, p5t: Kutina; 11 kuc. 126 st_
giz: Bèrsljanica.
CAJKOVCI. s. u p. Brod.. sat: Andrievci. pit: Vèrpolje ; 54 kuée 651 st. —
617 rkz: Vèrpolje, 34 giz: Topolje n; ucion.
OAJKOVCI, gl. Cakovci.
CAJKOVICA, s. n z. i к. Dubrovn., pol. ob: Rieka (Ombla), por. ob. za se;
192 st. rk2: Rozato, 231 □ r.
CAJKOVICI, 8. d i. i k. Ünbrovn. , pol: ob. Rieka (Ombla), por. ob: Rozato ;
52 st гкй: Rozato.
CAJRE. gl. Caire.
CAKANEC, s. u z. Zagreb., k: Pokupsko. pst: Gorica v, rkz. i sdc: Kravarsko;
9 kuc. 159 st.
С A KLO VAC, s. u z. Poz.. k. i p§t: Pakrac, sdc: Dragovic; 5 kué. 52 st. giá:
Kusonje.
CAKOVCI (Cajkovci). s. u й. Sriem., k: Tovarnik, pst : Vukovar, bilj: Berak,
sdé. za se; 148 kuc. 525 st. (336 niagj. 11 in. nar.) — 336 rkz: Berak, 178
giz: Banovci n, 11 zid; ucion. 1 uéit 39 md. 37 M. Ovarao spadaju muni:
Danguba, Noviea.
CAKOVEC (Cakovturan , magj. Csaktornya , niem. Tscbakaturn) , trg. i glav.
miesto Medjuuiurja, pat. u m; 210 kuc. 1969 st. (386 niem. 51 magj. 8 in.
nar.) — 1597 rk2. sa W Sv. Nikola u m, 2 gkz: Krizev., 8 giz: Lepavina, 5
lut. 357 zid. sa *; 2 uiion. (1 kat. 1 zid.) 4 ucit. 297 nul. 261 Ы. —
Samost. Francisk. dèrzave Sv. Ladislava kr., ujedno miestna zupa. — ВЫнра
u nadb. Zagreb., adj. Beim., dj. Medjuminje g., ima podr. m: Buzovec, Iva-
novoc, Jankoselo. Maékovec, Martan, Mihovljan, Pribislavec, Pustakovec g,
Putjan, Savskaves, Sv. Jelena, Sv. Rok, Senkovec, Vidovec, Zaipe, 4467 st.--
Porez. - ujedno polit. - obé. imala je do god. 1861. podr. m: Buzovec, Martan,
Putjan, 291 kué. 2429 st. 2197.8 [] г.— Polit. Шаг imao je polit, ob: Ne-
deliSce, Novakovec, Srediáée mursko, Strigovo , 4 trg., 68 s., 66 selac, 4837
kué., 30.488 st (508 niem. 230 magj.) — 30.078 rk. sa 12 И (Bélica, Cako-
vec, Dekanovec, Lopatinec, Macinec d, Mihaljevec g, Nedelisce, Podturen,
Selnica, Sv. Martin, Strigovo, Vratiáinec), 2 gk. 8 gi. 1 1 lut. Í réf. 388 zid.
sa Л (Cakovec),- 1 rk. samost. (Cakovec); 15 ucion. 17 ucit. 1181 md. 917
2d. — Povèrè. 7 [] m. 7558.7 [] r. t. j. 3 m. 1102.1 or., 1 ni. 1733.6 liv. bag.,
4333.4 vin., 9763.4 pa&. 1 m. 7757.5 Sum., 27.8 rit., 2840 9 nplz. ili 1.0 driL
(Miestopisni rietnilc) 6
— 66 —
374.1 crk. 1 m. 6015.1 obé. 6 m. 1168.5 priv. dobra. — Marva: 40.671
glav. t j. 3.082 konj., 7 raazg., 16.579 gov., 16 os., 3.609. ov., 21 koz.,
17.357 krm. — Poëtarn. zauzima bivse polit, obé: Öakovec, Nedeliàée, No-
vakovec, i jednu éest obé. SrediSce mur.; bliá. p§t. : Prelog 2V8, Also-Len-
dva 24/8 milj. ; po ¿eljeznici: Kraljevec d. 24/8, Koturiba l4/8, Kaniza v.
2% milj.
CALINEC, 8. u 2. Varaíd., k: Vinica, pát: Ivanec, bilj: Druzkovec, sdé. u m,
13 kué. 117 st. — 110 rká: Maruèevec, 7 ¿id. — Sudcija ima podr. m:
Belci, Bikovec, Eapelec i Koretinec, 61 kué. 661 st.
CALMA., 8. u i. Sriem. , k: Erdevik, p§t. u m, sdé. sa bilj. za se; 240 kué.
1406 st. (600 niem. 6 in. nar.) — 600 rká : Kukujevci , 800 giá. sa iíf
Sv. Juraj u m, 6 ¿id ; 2 uéion. (1 rk. 1 gi.) 2 uéit. 80 md. 40 ïà. —
Ovamo spada pusta. Novoselo. — Gi. zupa u abis : Karlovci , ppr : èid,
neima podr. m. Poütrn. za bilj: Divoá, Leáimir;Baéinci 2a/8. Mitrovica 2 milj.
CALUGA (Orahoviéki samostan, njegda Remeta), gi. samostan u abis: Pakrac,
utiel. trg: Orahovica, k: Naâice, í. Viro vit., 1 kué. 13 st. — Upravlja sa
giá. Drenovac u k. Voéin. , — Gazie, Obradovci , Orahovica u k: Nasice,
i Vetovo u k. Begtez.
CAMAGAJEVCI, s. u ï. Virovit., k. i p§t: Miholjac d, bilj: Marjancani u k:
Valpovo, sdé. za se; 40 kué. 359 st.— 357 rkz: Radikovci, 2 zid.
CaMEROVAC (Carabrovac, Ôamrovac), s. u p. i pát. Slunj., rkz. i sat: La-
djevac, 38 kué. 448 st — Gl. takodjer: Caperovac.
CANDÈRLE, s. u ï. Riek., k. Vinodol., pst: Kraljevica. rkz. i sdé: Dèrvenik;
il kué. 57 st.
ÖANJEVO, s. u ï. Kriiev., k: Novimarof, p§t: Reka g, bilj: Sudovec, sdé. и
m; 19 kué. 199 st. rká: Visoko. — Ovamo spada pi. dv: Canjevo-Kis-
Marton i marof èabac. — Sudèija ima podr. m; Fodrovec rieéki, Kolaroc,
Pofuki, Preseéuo, Sudovec, VukSinec, 130 kué. 1211 st
ÖANJEVO, pi. dv. utiel. s: Paruáevina, k. Sv. Ivan., z. Zagreb.
CANJE VO-KIS-MARTON (prosto KiSmarta), pi. dv. utiel. s: Canjevo, k: No
vimarof, ï. Krtëev.
САЖЕ, s. u p. Otoé., sat. Bunié., p§t: Korenica.; 36 kué. 539 st. rká. sa щ
BDM. um. — RkJupa u bis. Senj., adj: Lika-Kèrbava, dj: PeruSié, ima
podr. m: Kosa, Kozjan i Tèrnovac, 622 st. u sat: Bunié i Korenica.
CAPEROVAC (Zaperovac), s. u p. Slunj., sat. i rkz: Kèrstinja, pat: Yojnic;
12 kué. 151 st — Gl. takodjer: Camerovac.
CAPLJANI, s. u p. Ban II, sat: Hrastovac, pát: Kostajnica; 17 kué. 143 st.
giz: Meminska.
CaPORICE, s. u z. Split., к i pol. ob. Sinj., por. ob. za se; 391 st rkz. sa
щ Sv. Petar u m, 1211 Dr- — Kkzupa u bis. Split, dj. Sinj., neima
podr. m.
СAPOVEC, (èapovec, ècapovec) , pi. dv. i marof utiel. s : Bèrckovéina d, k. i
?. Kriáev.
— 67 —

CAPRAGINCI (Capreginci), s. u p. GradiS., sat i pst Oku6ani; 15 kué. 148


. st. giz: Rogolje.
CARALJE, gl. Ceralie.
ÖARAPOVOSELO, 8. u p. Ogul., sat i pst: Jezerane; 20 kué. 260 st. ikz :
Stajnica. Ovamo spada hrp. kuc. Raspiéinadraga.
ÖARDA, kèréma utiel. s: Viljevo, k: Miholjac d, 2. Virovit.
ÖARDAK (êardak), 2 kuée u p. Ogul, sat: Kriviput, pst: Senj; 23 st. rkz:
Kermpote.
ÖARGOVEC, gl. Cargovec. — ÖASMA, gl. Cazma.
CaTÈRNJA, s. u p. Ogul., sat i rkz : Dreznik, p§t Rakovica ; 39 kué. 402 st.
CATÈRNJA, s. u p. Slunj., sat: Budaéki, p§t: Barilovié, 19 kuc. 165 st. —
104 giá: Skrad, 61 gi2: Veljun.
CAVÍO, hrp. kué. utiel. s: Grabovica, sät: Rujevac, p. Ban. II.
CAVLJA (Cavle), s. u 2. i pat Riek., k. Grob - hreljin., sdé: Cèrnik, 57 kué.
328 st. — 327 rk2: Cèrnik, 1 gi2: Rieka. Ovamo spadaju hrp. kué. Ba-
nja i 2ubri.
CAVLOVICA, s. u p. Ban. I, sat. Klasnié., p§t: Glina; 24 kué. 276 st.
gi2: Zirovac.
CAZMA (Casma, Zaéesje, Zaéesanje), s. u p. Kri2ev., satnije zapovjcdniétvo u
m, p§t: Kri2; 54 kué. 489 st. — 479 rk2. sa щ Sv. Mandalena u m, 10
gi2: Lipovéani; 2 uéio. — Rk.êupa a nadbis. Zagreb., adj. u m, dj. Ivanié,
ima podr. m: Bosiljevo, Cerina, Dabei. Dereza, Dragiéevec, Grabovnica,
Lipovéani, Maréa, Milaàevec, Palanéani, Prokljuvani, Sovari, Suhaja, Sume-
djani, Vèrlci, 2500 st. u sat: Cazma, IvaniékloStar, Kriá. — Arcidjakon.
ima podr. djakon.: Gareènica, Ivanié, Moslavina, 26 ш (17 u Kri2ev. — 1
u Gjurgjev. p., 8 u Kri2ev. 2.) 30 g, 54.890 st. — Satnija br. 6, ima podr.
m: Bojana, Bosiljevo, Daskatica, Dereza, Draganec n i stari, Grabovnica,
Komuáevec, MiklouS, Milaàevec, Pobienik, Prokljuvani, Siséani, Suhaja, Va-
govina, Vèrtlinska i Zdenéec, 404 kué. 5461 st — 5273 rk. sa 4 и (Cazma,
Draganec n, MiklouS, Vèrtlinska), 188 gi., 5 uéio.
CeCaVAC, s. u 2. Po2., k: Cèrnik, pat: GradiSka n, bilj : Brestovac, sdé. za
se; 16 kuc. 141 st. sa щ Uzece BDM u nebo, um. — Gi. éupa u ep.
i ppr: Pakrac, ima podr. m: Koprivna, Rasna, Snjegavié i Vuéjak , 976
st. u k: Cèrnik i Velika
CEDANJ, 2 kuée utiel. s: Kupa, k: Vèrbovsko, 2. Riek, 18 st. rkz: Podst<?ne.
CEGUÉ, povlast. s. u 2. Zagreb., k. Bania, pst: Karlovac, sdé: Draganic;
48 kuc. 359 st. rk2: èipak. — Ovamo spada hrp. kué: Hudebci i pi. dv:
Sèrbljinovec.
CEHI DOLNJI, s. u 2. i к. Zagreb., pst: Gorica v, sdé: Cehi g; 11 kuc. 133
st rkz: Zaprudje.
CEHI GORNJI, s. u 2. i к. Zagreb., pst: Gorica v, bilj: Odra, sdé. u m; 19
kué. 199 st rk2: Zaprudje. — Sudëija ima podr. m: Cehi dolnji 30 kué.
332 st.
*
— Hfr —

ÖEHOVEC, s. u Medjumurju, k. i pát: Prelog; 59 kué. 519 st (1 magj.) rliz:


Sv. Juraj.
CELETOVCI, gl. Gjeletovci. - Свис, gl. Pcelié, Celic.
CELIKOVICI (Celikoviéroala) , hrp. kué. utiel. s: Odvorci , sat Sibinj. , p.
Gradis.
CELO DONJE I GORNJE, gl. Koloöep.
ÔELOBÈRDO, s. u i. Kotor., к: Budva, pol. ob: Pastrovici, por. ob. za se;
140 st. giz. Praskvica, 673 [] r.
CELOPECI (tal. Celopoci), s. u z. i к. Dubrovn. , pol. ob: ¿upa g., por. ob.
za se; 257 st, rkz: Zupa g, 263 [] r.
CEMEHOVEC," s. u z. Varazd. , k: Novidvori, pát: Klanjec, bilj. za sdé: Du-
bravica, Kraljevec, Prosinec, Radakovo i Stèrmec klanj. u m, sdé: Prosinec;
31 kuc. 219 st. rkz; Kraljevec. — Ovamo spada gradié Mokrice.
ÖEMERNICA, maroif, zviernjak i kèrcma utiel. s: Rezovac , к. Vocin. , z.
Virovit,
ÖEMERNICA , s. u p. Ban. I. , satnije zapoviedniclvo u m, pät : Glina; 103
kuc. 1223 st. -3rkz: Topusko, 1220 giz. sa W Sv. Paraskeva u in ; ucion.
— Gi. êupu il" t*p : Karlovac", ppr: Kirin, ima podr. m: Batiuovakosa , Bla-
tusa, Bukovica, 1986 st. — Sainija br. 1, ima podr. ni: Giedjaui, Maliöka,
Satonija i citavu miest. zupu, 433 kuce 4787 st. — 1 104 rk, 3683 gi. sa 2
Mf (Blatuáa, Сешегшса); 1 ucion.
ÖEMERNICA. s. u p. Kiïzev., sat. i pát: Ivanickloátar ; 15 kuc. 263 st. —
218 rkz: Ivanickl., 45 giz: Lipovcani.
ÖENKOVO, s. u z. Virovit., k. i pát: Djakovo , bilj: Levanskavaroá , sdd. u
m; 33 kuc. 185 st. giz: Poitcje. — Sudëija ima podr. m: Milinci, 42 kuc.
244 st.
ÖEPELOVEC, s. u p., sut., pst. i rkz. Gjurgjev., 58 kuc. 679 st., uíioo.
CEPIKUCE, s. u z. Dubrovn., k. Ston., rkz. i pol. ob: Lisac, por. ob. ?n se;
283 st. 1422 [] г.
ÖEPIN NOV I (prije Ôepin slovaéki, i Najvirt ili Neuviertel), s. u z. Virovit,
k. i pát: Osiek, bilj: Cepîn star., sdc. za se; 212 kuc. 1144 st. (137
nieni. 270 niagj. 17 tal.) — 1067 rkz: Brodjanci , 12 giz: Ce-pin str. , 11
lut 54 reí.
CEPIN STARI, trg. u z. Virovit., k. i pát: Osiek, bilj. za sdó: Cepin n, Ce-
pin str., Dopsin, Harastin, Jovanovac, Koprivna, Vladislavci u m, sd6. za
se; 255 kué. 1821 st. (113 niem. 55 magj. 2 in. nar.) — 451 rkz: Bro
djanci, 1346 giz. sa W Sv. Mihalj ark. u m , 7 lut. 2 réf. 15 zid; 2 ucion:
(1 rk. 1 gi.), 2 uöit. 122 md. 60 id. — Gi. mpa u abis : Karlovci , ppr.
Dalj , iina podr. in: Cepin n, Jovanovac, Martinci i Sag, 1609 st. и к:
Osiek i Valpovo.
ÖEPREK, alod. utiel. Zagreb, predgradju i rkz: Novaves; 1 kuc. 2 st.
CERALIE (Ceralje), s. u z. Virovit. . k. i pát. Voéia., bilj : Drenovac, sd¿. za
se; 24 kuée 368 st. — 157 rkz: Vocin. 203 giz: Macute, 8 zid.
ÇEREVIC (njegda Cheur, Cnher, Keu , Kev, Ko, Ku). trg. u z. Sriera. , k:
— 69 —

Ilok , pSt. i bilj. za sdó : BanoStar i Cerevié u m , sdó. za se ; 349 kué.


1700 st. (500 niem.)— 500 rkz. sa Mí Sv.Josip- 1200 gil sa И Sv. Sava u
ni; 2 uóion. (1 niem. 1 gi.) 2 uéit 45 md. 25 id. — RJczupa n biS: Dja-
kovo, adj:Sriem d, dj. Petrovar., ima podr. in: Banostnr, Beoóinselo, Sviloá,
627 st. — Gi. aupa u abis. i ppr: Karlovci , neinia podr. m. — Poitarn.
zauzima s: Banoátar, Beoéin, Beoóinselo, Rakovac i Rakovacselo; blií. p§t:
Susek l4/8, Petrovar. 2e/8 m.
CERN itd, gl. Cern— .
CESTJANEC, s. u Medjuraurju , k. i pSt: Cakovec; 8 kuc. 65 st. (1 magj.)
rkz: Sv. Martin (Pomorje)
CESVINJICA, s. u z. Dubrovn., k. i po!. ob. Ston. , por. ob. za se; 130 rkz:
Ston v, 1443 ¡} r.
CESLJAKOVAC, s. u z. i pSt. Poz., k. Bekteá. , bilj. Kaptol., sdó. za se; 28
kuc. 283 st (1 magJO — 279 rkz: Kaptol, 4 zid.
CETVÈRTKOVAC , s. u p. Ban. II, sat: Derljaóa, pSt: Bednik; 42 kuée 332
st. giz. sa Mí BDM u ni. — Gi. aupa u ep : Karlovac, ppr: Petrinja, ima
podr. ni: Derljaóa, Novoselci, Radojnaluka, Rakovac i Sunja, 743 st. u sat:
Dèrljaca i Hrastovac.
CIBACa (tal. Cibacia), s. u 1 i k. Dubrovn., rkz. i pol. ob: ¿upa g., por. ob.
za se; 200 st, 545 [] r.
ClC'AVAC, gl. Ôiséavac.
CICE NOVO, s. u í. Zagreb., k. i pst: Gorica v, bilj: Podotoèje, sdó. u ni;
27 kuc. 325 st. (7 magj.) rkz sa Mf Sv. Ivan krst. u m; ucion. 1 uéit. 47
md. 9 id. — Sudcija ima podr. m: Jagodno, Lazine, Poljana óiéka, Rib-
nica , 105 kuc. 1251 st. — Kkzupa u nadbis. Zagreb., adj. Turopolje, dj:
Odra, ima podr. m. ista Sto i sdó.
CICE STARO, s. u й. Zagreb, k. i pst: Gorica v, sdó: Vukovina; 24 kuée 227
st. rká: Cióe staro sa Mf BDM u s: Vukovina. — lîkiupa n nadbis. Za
greb, adj: Turopolje, dj: Odra, ima podr. m: BnSevec, Kuée, Lazi, Mraclin,
Oknje, Podotoèje, Rakitovec, Vukovina, 2787 st.
ÖICKAPOLJANA, gl. Poljana óióka.
CICKOVINA, s. u i. i к. Varaíd., pSt: Ludbreg, sdó: Hrastovljan; 15 kuc.
199 st rkz: Martianec d.
CICLA, s. utiel. s: Ostèrvica, к. Omiâ., í. Split
ClGOC, s. u z. Zagreb., k. i pát: Sisak.,rkz. i sdó: Krateóko; 27 kuc, 314 st.
СГСОС, marof utiel. s: Guâée, k: Sisak, z. Zagreb.
ClOLNlCGRAD, gl. Ostcrc gomji. — CÍOVA, gl. Búa.
CISTA, s. u ¿.Split, к. i pol. ob: Inioski, por. ob. za se; 1171 st. rki. sa Mf
■ Sv. Jakov u m; 5423 [J г.— Rkíupa u bis: Makarska (Split), dj: Inioski,
imá podr. m: Bioriuc, 1612 st
(5ISTA, s. u t. Split, к. i pol. ob. Oiniá., por. ob. za se; 422 st. rká: Gata;
890 [] r. ".. : . •
ClSTA MALA, s. u i. Zadar., k. i pol. ob. Skradiu., por. ob. i rká. Cista v ;
176 st. Ovamo spadaju s. Dobrióié, DragiSié, Gaéelevci i Ladjevci.
— 70 —
ÖISTA VELIKA, s. u á. Zadar., к. i pol. ob. Skradin., por. ob. u m; 290 st.
rká. sa щ Sv- JuraJ u m- — Pores, obé. ima podr. m: Öista m. 466 st.
8482 □ r. — Bkêupa u bis: Sibenik, dj. Skradin, ima isto sto i por. ob.
ÖISTAMLAKA, s. u á. Zagreb., k. i pst: Dugoselo, sdé: Kraljevec; 6 kuc.
83 st. rká: Nart
OláÓAVAC (Öieavac), s. u p. Ogul., sat. i rká: Kèrmpote, pàt: Senj; IS kuc.
140 st.
ClèNJAK, kuéa utiel. s: Drenje, k: Gorica, z. Zagreb.
ÖITLUK, marof samostana: Öaluga, utiel. trg: Feriéanci, k: Nasice, à. Virovit
ÖITLUK, s. u p. Lik., sat: Kaniza, p§t: Gospié; 42 kué. 434 st. giá: Divoselo.
ÖITLUK, s. u z. Split, к. i pol. ob. Sinj., por. ob: Karakaáica; 253 st rká:
Ervace, i gi. kaplan. um. — Kapelanija spada pod ер : Zadar, ppr: Imoski;
br. st. nepozn.
ÖITLUK, s. u z. Split., к., rk-i giz. i pol. ob: Vèrljika, por. ob: Kozore;
136 st.
ÖITLUK, s. u á. Zadar., k. i pol. ob. Knin., por. ob. za se; 377 st. rkz: Pro
mina, 1816 □ rauh.
COJLUK, s. u p. Lik., sat. i p5t: Udbinja; 14 kuc. 188 st. giá: Mutilié.
ÖOKUR, gl. Öukur. — ÖOLNIÖGRAD, gl. Ostèrc gornji. — ÖOMBORI. gl.
Gjoinbori. — ÖONKIÖMALA, gl. Popovac mali. — ÖORDANOVCI, gl.
öortanovci.
CORE (Öovre), s. u p. Ban. II, sat. i pst: Dvor.; 28 kué. 287 st. giz: Javo-
ranj I. Ovamo spada hrp. kuc: Kamenica.
ÖORIÖSELO, hrp. kuc. utiel. s: êakanlie, sat. Zrinj., p. Ban. II.
CORTANOVCI (Öordanovci, drugéije Mihaljevac), s. u p. Petrovar., sat. i pSt:
Beska; 133 kuc. 934 st. — 3 rki: Slankamen str. 931 giz. sa щ u m;
uöio. — Gi. ¿upa u abis. i ppr: Karlovci, neima podr. m.
COèlNAC (GjoSinac, GvoSinci), s. u z. Poz., k. i bilj. Begtel, p§t: Kula, sdé.
za se: 9 kuc. 71 st. — 8 rkä: Svesvete, 63 giz: Vetovo.
ÖOVAC, s. u p. Gradiä., sat. i p§t: Okuéani; 50 kué. 543 st — 3 rkz: Bo-
giéevci, 540 giz: Vèrbovljani; uéio.
ÖOVIÖI, s. u p. i pit. Otoe., sat: Leâée; 41 kuc. 437 st. — 436 rki: LeSée,
1 giz: ávica g.
ÖOVRE, gL Öore.
ÖREÖAN, s. u z. Zagreb., k., pát, rká. i sdé. Sv. Ivan.; 23 kué. 111 st.
ÖREÖAN, s. u Medjumurju, k. i p£t: Öakovec; 27 kué. 206 st. rká: Macinec.
ÖIIEMUSINA, gl. CremuSina.
ÖREMUäNICA (njdgda Gradiáte), s. u p. Ban. I, sat Bovié., pst: Gliua ; 45
kué. 472 st. — 46 rká: Buéica, 426 giá: Bovié.
CiŒMUèNJAK (Tremuánjak), s. u p. Ban. U., sat: Jabukovac, pát: Petrinja;
32 kué. 317 8t giá. sa щит; uéio. — Gi. êupa и ер: Karlovac, ppr:
Petrinja, iraa podr. m: Begovici, Jabukovac, Maékovoselo, PastuSa g, 1122 st.
ÖREPINSKO, kuéa utiel. s: Cèrkovec, k: Ivanec, z. Varaád.
— 71 —

CRESNJEVEC, s. u i. Varazd., к: Novidvori, pit: Klanjec, bilj: Sv. Kriz,


seif, u m; 18 kué. 173 st. — 48 гкй: Erpenja, 125 rkz: Tnhelj. — Ovamo
spada pl. dv. Tèrgovièée malo. — Sudéija ima podr. m: Banskagorica, Glo-
govec, Lipnica, Smèvdeéetoplice, Sv. Krii, Tèrsteno, 140 kué. 1245 st.
CRESNJEVICA (TreSnjevica) MALA s. u p. Gjnrgjev., sat. i pèt: Pitomaóa;
19 kuc. 156 st. — 37 rkz: Kozarovac, 119 gii. sa и Sv. Petar i Pavao
u m. — tí?, ¿upa u ер: Pakrac, ppr: Severin, ima podr. m: Creènjevica
v, Dinjevac, Grabovnica, Kloètar. Pitomaéa, Ribnjaöka, 672 st. u sat: Pi-
tom:i¿a i Severin.
CRESNJEVICA (TreSnjevica) VELIKA s. u p. Gjurgjev., sat. i pst: Pitomaéa;
57 kué. 583 st. — 235 rkz: Pitomaéa, 348 giz: Creènjevica mala.
CRESNJEVO, s. u ¿. i pèt. Varazd., к: Bêla, rkz, i bilj: Sv. Uia, sdé. u m;
19 kuc. 214 st. — Ovamo spada pl. dv: Saulovec. — Sudöija ima podr.
ni: Ledinec. 35 kuc. S80 st.
CREÍ, brp. kué. utiel. s: Borenec, k: Novimarof, z. Krizev.
ÖRET, s. u z. Varazd., k. i pst: Ivanec, rkz. i sdô: Lepoglava; 4 kué. 49 st.
ÖRET, s. u 1. Varazd., k. pèt. i bilj: Krapinsketoplice, sdC. u m; 57 kuc.
565 st. — 125 rkz: Pregrada, 46 rká: Petrovsko, 394 rkz: Krapinsketo
plice. — Ovamo spada marof: Rudolfovo. — Sudèija ima podr. m: Lov-
recaseln, 85 kuc. 836 st.
CRET, s. u i. Zagreb., k. i pst: Gorica v, rkz. i sd¿: Bukevje; 3 kué. 54 st.
Cubar, gi. Cabar.
CEC AK, s. u z. Riek. k: Vèrbosko, pst: Skrad, sdé: Moravice brod; 7 kuc.
54 st. rkz: Moravicebrod.
CuCERJE, s. u i. k. i pst Zagreb., bilj : Dubrava, sdé. u m., 25 kué. 743 st.
rkz. sa щ BDM u m; uéio. 1 uéit. 113 md. 74 zd. — Sudcija ima podr.
m: Dankovec, Degidovec, Jaléevec, Slanovec, Tèrstenik, 78 kuc. 1844 st.
— RkJupa u nadbis. adj. i dj. Zagreb., ima podr. m : Dankovec, Jalsevec,
Medvedskibreg, Slanovec, Tèrstenik i Vidovec, 2337 st.
CUCKOVOBÈRDO, hrp. kué. utiel. s: Cèrkvenoselo, k: Ribnik, i. Zagreb.;
4 kué. 37 st. rkz: Novigrad.
CUGOVEC, s. u à. k. i p§t. Zagreb., rkl i sdé: Granesina. 6 kué. 87 st.
CUKOVEC, s. u i. Krizev, k. i pst: Ludbreg, sdé: Bolfan; 31 kué. 159 st.
— 81 rki: Ludbreg, 78 giz: Bolfan.
CUKOVEC, s. u Medjunmrju, k. i pèt. Prelog; 38 kué. 335 st rki: Draèkovec.
CUKOVlCl (Cutloviéi), hrp. kuc. utiel. zagreb. predgradju: Sv. Duh.
CUKUR (Cokur), s. u p. Ban. II, sat., giz. i pst: Kostajnica; 16 kué. 141 st.
CULIGBREG (Culigi, Culigvèrh), s. utiel. s: Bratovanci, k. Ozalj., i Zagreb.;
4 kuc. 52 st. rk2: Kamanje.
CULINEC, s. u z. k. i pèt. Zagreb., sdé: Resnik; 16 kuc. 206 st. rk2: Gra
nesina.
CULINI (tal. Chiulini, Ciulini), s. u z. Split, к. i pol. ob. Sinj., por. ob. i
rki: Glavice; 546 st.
CÜMJGASEVBRIEG, kuéa utiel. s : Glavnica g, k. Sv. Ivan, 2. Zagreb.
— 72 —
CUNKOVADRAGA, s. u z. Zagreb., k. Krásié., pat: Jastrebarsko, sdé: Pribic
crkv. ; 12 kuc. 70 st. rkz: Prekrizje g.
CUNTIC, s. u p. Ban. II, sat: Jabukovac, pát: Petrinja; 32 kuée 309 st. —
220 rkz sa W Sv. Antun pad. u m, 89 giz: Joáavica. — Rkzupa u nadbis-
Zagreb., adj : Dubica, dj. Petrinja, ima podr. m: Bielovac, Dragotinci, Kra-
Ijevéani , Mlinoga , Pecki , Pèrnjavor, 1145 st. u sat: Gora , Jabukovac i
Kraljevéani.
CURILOVAC, gl. Cnrlovac.
CURILOVEC (Fèrkovec), plena, s. u z. Krizev., k. i pst: Novimarof, sdé: Ka-
pela; 24 kuée 152 st. rkz: Ljubeséica.
CURLOVAC (Curilovac) , s. u p. Gjurgjev. , sat: Trojstvo , pst: Belovar; 20
kuc. 211 st. — 159 rkz: Kapela, 52 giz: Zdralovi.
ÖUTKOVEC, gl. Dankovec i JalSevec u sd6: Cuéerje. .— CUTLOVICI, gl.
Cukoviéi. - ÖVERSTEC, gl. Sv. Petar.

D.

DABANOVCI, gl. Dobanovci.


DABAR, s. u p. i pst. Otoé., sat: Skarc; 131 kuc. 1904 st. — 747 rki. sa W
Sv. Mill. ark. u m, 1157 giz. sa W Sv. Jeremía u m; uóion. — RMupa u
bis. i adj. Scnj. , dj. Otoó. , ima podr. m: Petriniépolje, Skarc, 773 st. —
Gi. ¡upa u ep: Karlovac, ppr: Vilic, ima podr. m: Petriniépolje, 1189 st.
DABAR, s. u z. Split, к. i pol. ob. Sinj., por. ob. za se: 584 st. rkz: Za-
siok, i giz: Dragovic; 3771 [] r.
DABAR CÈRNI, s. u p. Lik. , sat. Smiljan., pst: Karlobag; 12 kuc. 117 st.
rkz: Oätaria.
DABAR-DOSEN, s. u p. Lik., sat. Smiljan., pst: Karlobag; 9 kué. 92 st. rkz :
OStaria.
DABAR RAVNI, s. u p. Lik., sat Smiljan., pát: Karlobag; 8 kuc. 76 st. rkz:
Oëtaria.
DABASMCä, s. u p. Lik., sat. Serb., pst: Lapac d; 19 kué. 312 st. giz:
Suvaja.
DABCI, s. up. Krizev., sat. i p§t: Kriz; 12 kuc. 222 st. rkz: Cazma.
DABCETICA (DapCevica) MALA, s. u p. Gjurgjev., sat: Grubisnopolje , pst:
Gèrdjevac v ; 13 kué. 132 st. — 6 rkz : Grubisnopolje , 126 giz : Pera-
tovica v.
DABCEVICA (Dapcevica) VELIKA, s. u p. Gjurgjev., sat: Grubisnopolje, pst:
Gèrdjevac v; 23 kuée 231 st. giz: Peratovica v.
DABKOVIC, s. u z. Kotor., k: Budva, pol. ob: Pastroviéi, por. ob. za se; 50
st. giz: Duljevo, 223 [] r.
DABRINA, s. u p. Bau. I, sat: Maja, pSt: Glina; 40 kué. 427 st. giz: Buzeta.
DALETIC, gl. Duletié.
DALJ (Dalja) , trg. n 2. Virovit, k: Osiek, pSt. u in, bilj. i sdé. za se; 809
kué. 4449 st. (32 magj. 15 in nar.) — 1309 rkz sa И Sv. Josip — 3125
73

giz. sa щ Sv. Dimitrija u m, 15 aid; 2 uéion. 3 uéit. 210 md. 163 zd,
Ovanio spada pusta. Lovas — RkJupa u bis. i adj: Djakovo, dj: Osiek,
îma podr. m: Borovo, Erdut, Vera, 1770 st. u k: Osiek i Vukovar. —
Gi. êitpa u abis: Karlovci, ppr: u m, ima podr. m: Alma§, Erdut, 3566 st.
— Protopresb. ima podr. aupe: Bielobèrdo, BerSadin, Bobota, Borovo, Bu-
dirnci. Cepin, Dalj, Dopsin, Osiek, Paéetin, Tenje I i II, Tèrpinja i Vera,
(5 zupah i щ u z. Sriem., 9 zupah, 8 щ u z. Virovit), 8 g, 20.468 st.
— Poistarn. zauzima sdc: Alma§ i Erdut; bliz. pët. Vera 1 m.
DALMACIJA (Dalmatien,) kraljevina, jedna öest trojedne kraljevine, dieli se
na staru i novu Dalmaciju ; pod staru spada grad Zadar i z. Split, i Zadar.,
pod novu: ?.. üubrovn. i Kotor., ima polag statist, pregleda 32 kotar. (14
gradskih, 18 izvanjskih), 89 polit, obé., 745 porez. obé. 14 gradov.. 8 pred-
grad., 44 trg., 983 sel., 85.740 kué. 404.499 st, medju kojimi se 37.000 Ta-
lijanah raéuna, (337.800 rk. 341 gk. 77.144 gi. 17 lut. 8 réf. 318 zid.,
5410 tudjanah," odbijajuéi 16.539 odsutnih); — 222.90 D m. povèrs. —
Г 442.794 glav. marv. t. j. 22.006 knj., 6.318 mzg., 114.775 gov., 17.758 OS.,
815.632 ov., 424.087 koz., 42.218 krm. — Obsirniji opis puéanstva dolazi pod
¿lankom: Trojedna kraljevina. — Dalmacija ima rk. nadbis. Zadar., pod koju
spadaju bis. Dubrovn., Hvar., Kotor., Split, i : éibenik i koja se proteze po
svoj Dalmaciji izim dtoka: Rab, i zupah: Lud i Nevalja na otoku: Pag.
— Grö. iztoc. bis. Zadar. proteze se po cieloj Dalmaciji i po Istri. — Po-
lag biskupskih Semati/mah ima u Dalmaciji:
naime u: dusall йираЬ kapelanijah S samostanah
rk. nadbis. Zadar. 56.389 57 37 121 10
bis. Split. 127.525 139 — ¿S 18
о, л
я êibenik. 67.540 55 — a n 8
n Dubrovn. 55.538 57 9 284 19
В
Hvar. 35.066 29 1 £ 2
n Kotor. 10.198 24 2 6
Kèrk. 5.159 9 — —
я а 3

ukupno limo-katolik. 357.415 370 49 405 66

gèrô. katol . bis. Kriáev 833 3 1 1 —

gerö-izto6. ер : Zadar. 84.367 94(93W) 8 153 11

ukupno 442.615 467(466«) о8 559 77


Budne vode ima Ombla, Split i Vèrljika).
DAMALJ (Domalj), s и z. Zagreb., к. i p§t. Severin., bilj: Zdihovo, sdf. n
m; 9 kué. 122 st. rkz: Lukovdol. — Sudâija ima podr. m : Jaderö m, Kla-
njac, Mocile, Pleáivica, Severin i SmiSljak, 125 kué. 1273 st.
DANCÜLOVICI, s. и p. Slunj., sat: OStèrc, pät: Kostanjevac, 11 kué. 151
st gkz: Kast.
— 74 -
DANCANJE (Donéanje), s. u ¿. Dubrovn., k. i pol. ob. Ston., por. ob. za se;
115 st. rk¿: Ponikve, 1584 □ ral.
DANE, s. n p. Slunj., sat: Zumberak. pat: Kostanjevac; 4 kué. 46 st. gk¿:
Mèrzlopolje.
DANGURA, mlin utiel. s: Cakovci, к: Tovamik, ¿. Sriern.
DANI (Dane), s. u z. Zagreb., k. Severin., p ¡igStelnik, sdé: Umol; 3 kué.
44 st. rkz: Lésée.
DAMLO-BIRANJ, s. u z. Zadar., k. i pol. ob: âibenik, por. ob. za se; 326
st. rkz: VaroS, 4414 □ ral.
DANILO-KRALJICE, s. u z. Zadar, к. i pol. ob: Sibenik, por. ob. za se;
335 st. rki sa и Sv. Danilo u m, 4340 ü r. — RkJupa u bis: âibenik,
dj: Varos, ima podr. in: Slivno, 720 st.
DANKOYEC, s. u ¿. k. i pst. Zagreb., rkz. i sdé: Cuéerje; 9 kué. 159
st., — 3 kuée su spadale prije pod bivse selo: Cutkovec.
DAPCEVICA, gl. Dabéevica.
DARANOVAC, s. u z. i pst. Poz., k: Cèrnik, rkz. i bilj: Brestovac, sdé. za
se; 25 kué. 233 st.
DARICI (Dariéko), povlasc. s. u ¿. Zagreb., k: Bania, pst: Karlovac, sdé:
Draganié, 10 kué. 91 st. rkz: Sipak.
DARUVAR (njegda Iligje i Podborje, pod Riniljani: Respublica Jasorum, i
Thermae jasorvenses, slavjanski: Jassi ili Jasci) trg. u z. Poz., kotarski
sud i pst, u m, bilj. i sdé. za se; 122 kué. 616 st. (30 liera. 68 mgj. 48
in. nar.) — 468 rkz. sa щ Sv. Trojstvo, — 97 giz. sa щ Sv. Otci u m, 1 lut.
2 réf. 48 ¿id., — uéio. 2 uéit. 110 md. 122 M. — samostan milosèrdnih
sestarab. — Ovdie su glasovite rudne toplice. — Rk.zupa u nadbis. Zagreb.,
adj: GveSéa, dj: Pakrac, ima podr. m: Bastazi v, Batinjani, Biela, Bre
stovac, Ciepidlake, Daruvar g, Deáanovac. Doljani, Golubinjak, Ivanovo-
polje, Kip, Konéanica, Koreniéani, Lojzendorf, Pakra, Removac, Sibovac,
Verbo vac, Vrieska, 2741 st. — GL èupa a ep: Pakrac, ppr. u m, ima
podr. m: Batinjani, Daruvar d. i g, Vèrbovac, 1356 st. — Protopresb. ima
podr. ¿upe: Bastazi v, Biela, Brestovac, Ciepidlake, Daruvar, Doljani, Gra-
hovljani, Toran, Trojglav i Uljanik, 6 g, 10.001 st. u k: Daruvar, Kutina
i Pakrac. — Kotar ima bilj. Badljevina, Bastazi v, Daruvar i Daruvar d,
33 sdé. 1 trg. (Daruvar), 32 sel. 1 selce, 1 pèrnjav. 1 pusta., 1386 kué, (1
gradié, 2 marôfa), 10.598 st. (297 nem. 513 mgj. 59 in. nar.) — 3808 rk.
sa 1 щ (Daruvar), 7 gk., 6669 gi. sa 7 щ (izim Grahovljani, Toran i
Uljanik, iste sto su u ppr.), 6 lut. 23 réf. 85 ¿id ; — 2 samostana (1 rk.
duvnih: Daruvar, — l gi: Pakra); 8 uéio. 10 uéit. 425 md. 334 ¿d.
— Povèrl 6 D milj. 3915.1 D r, t. j. 1 m. 9085.4 or., 5669 3 liv. bai,
426.7 vin., 1464.9 pas., 3 m. 5926.7 Sum., 1342.1 nplz. ili 0.6 dr¿-, 57.4 crk-,
1577.3 obé-, 6 m. 2279.8 priv. dobra. — Marv. 43.361 glav. t. j. 2,619 knj.,
1 mzg., 11.118 gov., 2 os., 8S92 ov., 3811 koz., 16.918 krm. — PoStam.
zauzima izim m: Badljevina, Siraé i Sredjani rim., éitavi kotar: Daruvar,
zatim sudéije Brekinska, Gaj, Govedjepolje Imsovoselo, KreStelovacselo,
— 75 —

Mariuoselo, Poljana, Trojglav i Uljanik, u к: Kutina; bliz. pst: Gèrdjevao


v. 4, Pakrac 2% milj. —
DARUVAR DOLNJI (Podborje dolnje), s. u z. Pol, к. i pst Daruvar., bilj.
za sdé: Batinjani, Biela, Borki, Brestovac, Daruvar d. i g, Dezanovac, Iva-
no vopolje, Konéanica, Lojzendorf, Markovac, Pakrani i Vèrbovac u m, sdí.
za se; 67 kué. 471 st. — 197 rkz: Daruvar, i gkz: Darany u Ugarskoj.
261 giz: Daruvar, 3 ref. 9 zid.
DARUVAR GORNЛ (Podborje gornje, Podborjebèrdo), s. u z. Poz., к. i p§t.
Daruvar., bilj: Daruvar d, sdé. za se; 40 kué. 368 st. — 52 rkz. — 316
giz. Daruvar.
DASKATICA, s. u p. Krizev.. sat: Cazma, pst: Kriz; 12 kué. 170 st. rkz:
Stefanje n.
D AUTAN (Deutan, njegda Theutonia), s. u p. Gjurgjev., sat: Raéa, pst: Gèr-
djevac v; 40 kuc. 450 st. rkz: Nevinec.
DEAKOVAR, gl. Djakovo.
DEANOVEC (Dejanovec), s. u p. Krizev., sat. i pst: Kriz; 22 kuc. 255 st.
— 129 rkz: Kri2, 126 giz: Lipovéani.
DEANOVTC, s. u p. Ban. H, sat: Jabukovac, pst: Petrinja; 9 kuc. 84 st.
giz: Joáavica.
DÉBALO (Drebalo), s. u p. Kriáev., sat: Gudovac, pst: Belovar; 10 kué. 141
st. — 103 rkz. — 38 giz: Rovisée.
DEBELAKOSA, kuéa u p. Otoé., sat. i rkz. Sv. Juraj., pät. Senj.; 8 st.
DEBELAKOSA, hrp. kué utiel. s: Volinja, sat, Zrinj., p. Ban. II.
DEBELOBÈRDO, s. u p. Lik., sat. Smiljan., pst: Gospic.; 24 kuc. 289 st.—
60 rkz: Tèrnovac, 229 rkz: Smiljan.
DEBELOBÈRDO, s. u p. Otoé., sat: Bilopolje, pst: Korenica; 60 kué. 620
st. — 26 rkz: Bunié, 594 giz. sa щ u m. — Gi. êupa u ep: Karlovac,
ppr: Korenica, ima podr. m: Bunié i Grabusic, 1357 st. u sat: Bilopolje
i Bunic.
DEBELOKESTENJE, s. u p. Slunj., sat. rkz. i pèt: Valisselo, 16 kuc. 280 st.
DEC, s. u p. Petrovar., sat: èimanovci, pst: Pazua str; 105 kué. 820 st. giz.
sa щ u ш,- uéio. — Gi. êupa u abis: Karlovci, ppr: Zemun, neima
podr. m.
DEDIC, selce utiel. s : Pridraga, k. Novigrad., z. Zadar.
DEDICI, s. u î. k. i pst. Zagreb., sdé: Graéani ; 3 kué. 24 st. rkz: éestine.
DEDIN (Djedin), s. u z. Riek., k., rkl, pát. i sdé: Delnice; 5 kuc. 34. st.
DEDINA (Djedina), s. u 2. k. i pSt. Krizev., sdé: Boékovec; Il kué, 200 st.
rkz: Kalnik. Ovamo spada: Fizirovinlin i krèraa: Vratno.
DEDINAREKA (Djedinarieka), s. u z. Poz., k: Pleternica, pèt: Kula, bilj: Ru-
àevo, sdé. za se; 25 kué. 192 st. — 191 rkz: Ruáevo, 1 ¿id
DE' DRITTI, gl. Dritti.
DEGIDOVEC, s. u à. k. i p§t. Zagreb., sdé: Cuéerje. 2 kué. 49 st. rkz:
Graneäina.
— 76 —

DEGOJ, s. u i. Zagreb., к. i rkz: Pokupsko, p§t: Jastrebarsko, sdó: Augu-


■-tanovec; 7 kué. 161 st.
ÜEGOJ, s. u p. Ban. I, sát. Bovic., pSt:"Glina; 20 kuc. 221 st. rkz: Bnóica.
DEJANOVEC, gl. Deanovec.
DEKANOVEC, s. u Medjumurjii; k. i pst: Cakovec; 64 kué. 494 st. — 490
rkz. sa щ Svi Sveti u m, 4 ¿id; uéio. 1 uóit, 129 md. 127 id. — Rk.&upu
u nadbis. Zagreb., adj. Beziu., dj : Medjumurje d, ima podr. m : Domasiuec
i Novakovec, 2556 st.
DEKLEéANEC, s. u z. Krizev., k: Novimarot, rkz., pst. i sdó: Reka g; 3
kuc. 172 st.
DELACI, s. u z. Riek., k: Vèrbovsko, pst: Skrad, rkz. i sdó: Moravice brod ;
8 kuc. 75 st; bilo je prije skopóano sa s: Maklic pod imenoin Maklen-
rtelaó.
DELAPHODIA, gl. Lopud.
DELICPOLJANE, s. u p. Slunj., sat. i pst: Valisselo. 10 kuc. 171 st. — 86
rkz: Valisselo, 85 giz: Cetin.
DELKOVEC (Delovec), s. u i. Varazd., k. Mihovljan., pst. Zlatar., sdó: Per-
saves; 18 kué. 249 st. rkz: Lobor.
DELNÍCE (ujegda Mèrzlopolje), s. u i. Hiek., к. pst. bilj. i sdó. u ra, 277
kuó. 2293 st. rkz. sa щ Sv. Ivan krst. u m; utio. 1 uóit. 168 md. 4 /A.
— Ovamo spada hrp. kuc: Vodenjak. — Sudcija ima podr. ra: Dedin,
Javornik, Mariatroát, Razkrizje tihovo, Tumi g., Zaliesina, 327 kuc. 2592
st. — RkJitpa u bis. Modruá. (Senj), adj. Bakar., dj. Brod., ima ista podr.
m. sto i sdó. — Kotar ima bilj. i sdó: Brod, Cèrnilug, Delnice, Fuzine, Lie,
Lokve, Mèrkopalj, Mèazlavodica, zatim sdó: Kuzelj, Sungeri i Türke, 1 trg.
(Mèrkopalj), 35 s., 28 selac, 1910 kuc. (1 kasteo), 15.283 st. — 15.268
rk. sa 10 щ (Razloge i izim s: Mèrzlavodica i Sungeri u svakom niiestu
gdje je sudóija), 1 gk. 14 zid ; 8 uóio. 8 uóit. 620 md. 217 id. — Povèrs.
7 ü milj. 5889.1 □ ralih t. j. 3600.4 or., 1 m. 5644.1 liv., bas., 9991.2 paá.,
72.1 rit., 4 m. 5358.5 sum., 1222.8 nplz. ili 1 m. 9717.5 diz. — 517.7 crk.-
4289.5 obc. — 5 in. 1364.4 priv. dobra. — Man*. 6S31 glav. t. j. 479 knj.,
3982 gov., 2053 ov., 36 koz., 281 krm. — Foèturn. zauzima sdc: Cernilut?
i Delnice; blii. pst: Skrad z, Lokve 1%, Brod l4/8 milj-
DELOVEC, gl. Delkovec.
DELOVI (Dielovi), s. u p. i pst. Gjurgjev., sat. Novigrad., 41 kuc. 413 st. —
283 ikz: Novigrad, 130 giz: Plavsinac.
DEMERJE, s. u z. ¡ к. Zagreb., rkz. pst, i bilj: Stupnik, sdó. za se; 32 kuc.
406 St.
OEMITROVICA, gl. Mitrovica.
DEREâANI, s. u p. Krizev., sat i pät: IvaniókloStar; 10 kué. 151 st. — 90
ikz: Ivaniékl. 61 giz: Lipovéani.
DEREZA, s. и i. Poz., к. pit. i bilj: Pakrac, sdc. za se: 30 kuc. 312 st.
giz: Grnliovijani.
— 77 —

DEIIEZA, s. u p. Krizev., sat: Cazma, pát: Kriz; 10 kuc. 154 st. — Í23
rkz: Cazma, 31 giz. Lipovéani.
DERINGAJ, s. u p. Lik., sat: Bruvno, pèt: Gracac; 50 kué. 561 st. — 301
giz: Graéac g. I, i 200 giz: Graéac g. II, sa щ za obe zupe u m.
DÈRLJACA, s. u p. Ban. II, ime satnije koje zapovjednictvo u s: Sunja sta-
nuje, pst: Bednik; 32 kuc. 257 st. — 7 rkz: Sunja, 250 giz: Cetvèrtkovac;
uéio. — Satnija br. S, ima podr. m: Banovput, Bistraé, Cetvèrtkovac,
Gradusa, Greda, Krivaj, Letina, Petrinci, Praèéevac, Radojnaluka, Rakovac.
Seliste i Sunja, 422 kuc. 3640 st. — 2636 rk. sa \ щ (Sunja), 1004 gi.
sa 1 щ (Cetvèrtkovac); 3 uéio.
DÈRLJANOVAC, s. u p. Gjurgjev., sat. i rkz: Rata, p§t : Gèrdjevac v; 38
kué. 436 st.
DËRNDIC, 2 kuée u p. Otoè., sat. Sv. Juraj., pst. Senj ; 12 st. rkz: Jablanac.
DÈRNEK, s. u z. Zagreb., k. i pát: Gorica v, bilj: Orle, sdé. u ni; 26 kuc.
473 st. rkz: Bukevje. - Sudèija ima podr. in: Orle i Vèrbovo, 56 kuc.
960 st.
DÈRNIS, trg. u z. Zadar., k. pst. i pol. ob. u m, por. ob. za se; 1172 st.
rkz. sa щ Sv. Ivan krst. u ra, gkz: Kricke i giz. sa ш Uspeuie Bogoro-
rodice um, 3720 Dr. — Rk.zupa u bis: Sibenik, dj. u m, ima podr. ш:
Badanj, Bioéic, Paréié, Sedramié, 3640 st. — lib. Djakon. ima podr. ¿upe :
Dèrnis, Gradac, Kievo, Kljake, Knin, Miljevci, Mirilovic u Zagorju, Ogorje,
Promina, UneSié, Vèrpolje, 22.619 st. — Gi. ¡upa u ep. Zadar., ppr: Si
benik, ima podr. m: ètikovo, Velusic, ¿itnié, 1256 st. — Kotar (ujedno
pol. obc.) ima podr. ob: Badanj, Baljke, Biooié, Bogetié, Bristane Demis,
Drinovci, Gradac, Kadinaglavica, Karalié, Kljake, Kljuc, Koaciue, Kricke,
Ljubostine, Miocié, Mirilovic u polju i u Zagorju, Moseé, Nevest, Ostro-
gasica, Otavice, Paröio, Pavkovoselo, Planjane, P