Sie sind auf Seite 1von 4

UCHWAA NR VI/29/11 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie trybu postpowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonujcym zadania z zakresu prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objtego dotacj. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U . z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 221 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.) Rada Gminy Dobrzyca uchwala, co nastpuje: 1. 1. Ilekro w uchwale jest mowa o spkach wodnych rozumie si przez to spki wodne oraz inne podmioty, niezaliczane do sektora finansw publicznych, niedziaajce w celu osignicia zysku, zrzeszajce osoby fizyczne lub prawne i majce na celu zaspokojenie wskazanych w ustawie prawo wodne potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. 2. Spka wodna moe otrzyma z budetu Gminy Dobrzyca dotacj celow na biece utrzymanie wd i urzdze wodnych, w tym melioracji wodnych szczegowych znajdujcych si na terenie Gminy Dobrzyca. 3. Dotacj celow przeznacza si bdzie w szczeglnoci na prace zwizane z wykonywaniem biecej konserwacji urzdze melioracji wodnych szczegowych objtych dziaaniem spki wodnej, polegajce w odniesieniu do roww na wykaszaniu, wygrabianiu porostw ze skarp i dna rowu na brzeg rowu lub wywoeniu, wycinaniu i karczowaniu drzew i krzeww i ich wywoeniu lub rozdrabnianiu, odmulaniu dna rowu przy maksymalnym zamuleniu 40 cm i plantowaniu lub wywoeniu urobku, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp roww i niszczeniu chemicznym odrostw drzew i krzeww, a w odniesieniu do urzdze drenarskich, tzw. awarii drenarskich: na czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekadaniu rurocigw drenarskich. 2. 1. rodki finansowe na udzielenie dotacji, okrelonej w 1 ust.2, pochodzi bd z budetu Gminy Dobrzyca. 2. czna kwota dotacji dla spek wodnych ustalona bdzie przez Rad Gminy Dobrzyca na dany rok budetowy w uchwale budetowej. 3. Suma udzielonych dotacji w danym roku budetowym nie moe przekroczy wielkoci rodkw zabezpieczonych na ten cel w budecie Gminy Dobrzyca. 3. 1. Wjt Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomoci poprzez umieszczenie informacji o moliwoci uzyskania dotacji, o ktrej mowa w 1, w biuletynie informacji publicznej Gminy Dobrzyca oraz przez wywieszenie informacji na tablicy ogosze w Urzdzie Gminy Dobrzyca. 2. Dotacj na realizacj zada, o ktrych mowa w ust. 1, przyznaje si na pisemny wniosek zoony przez spk wodn, ktrego wzr stanowi zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 3. Wniosek, o ktrym mowa w ust.2, spka wodna skada w Urzdzie Gminy Dobrzyca w terminie do dnia 15 wrzenia na kady kolejny rok budetowy, z zastrzeeniem ust. 4. W trakcie roku budetowego, moe by zoony wniosek w sytuacjach wyjtkowych, jeeli zachodzi konieczno realizacji zada, ktrych nie mona byo przewidzie. 4. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, powinien zawiera: 1) dane dotyczce wnioskodawcy, w tym pen nazw, adres, dat i numer wpisu do katastru wodnego, numer rachunku bankowego, dane osoby bd osb uprawnionych do skadania owiadcze woli w imieniu spki, zakres dziaania wynikajcy ze statutu lub dokumentu rejestrowego a take informacj o posiadanych rodkach finansowych wskazujcych na moliwo wykonania zadania; 2) szczegowy opis zadania; 3) termin i miejsce realizacji zadania;

Id: MWGCA-RRFWN-BLFXD-IPNPK-SZIUF. Podpisany

Strona 1

4) kalkulacje przewidywanych kosztw realizacji zadania oraz wskazanie rde finansowania zadania, w tym wielko wnioskowanej dotacji z budetu Gminy Dobrzyca. 5. Do wniosku naley doczy: 1) aktualny dokument rejestrowy dotyczcy wnioskodawcy; 2) upowanienie do skadania owiadcze woli w imieniu wnioskodawcy; 3) owiadczenie, e spka wodna nie dziaa w celu osignicia zysku; 4) szczegowy zakres rzeczowy i finansowy robt konserwacyjnych urzdze melioracji wodnych; 5) owiadczenie o dysponowaniu sprztem i rodkami finansowymi umoliwiajcymi realizacj zadania. 6. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 2, powinien by podpisany przez osob bd osoby uprawnione do skadania owiadcze woli w imieniu spki wodnej. 7. W przypadku stwierdzenia uchybie formalnych bd innych wad wniosku, Wjt Gminy Dobrzyca wyznacza termin i wzywa wnioskodawc do ich usunicia bd uzupenienia wniosku. Wniosek, ktrego uchybienia lub wady nie zostay usunite lub ktry nie zosta uzupeniony w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu. 8. Decyzj o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wjt Gminy Dobrzyca, majc na wzgldzie w szczeglnoci wysoko rodkw przeznaczonych na realizacj zada w budecie Gminy Dobrzyca oraz ocen moliwoci realizacji zadania przez wnioskodawc. 9. Przy rozpatrywaniu wnioskw o dotacj na realizacj zadania okrelonego w 1 uwzgldnia si: 1) moliwoci finansowe gminy; 2) ujcie zadania w budecie gminy; 3) ocen moliwoci realizacji zadania przez wnioskodawc. 10. Wnioski, okrelone w ust. 2, mog stanowi podstaw ujcia zada i kwot dotacji na ich finansowanie w projekcie budetu, na kolejny rok budetowy w uchwale budetowej bd w roku biecym. 4. 1. Po podjciu uchway budetowej na dany rok budetowy bd wprowadzenia do niej zmian, Wjt Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomoci wykaz zada, okrelonych w niniejszej uchway, oraz wielko przyznanych na ten cel dotacji. 2. Wjt Gminy Dobrzyca zawiadamia spk wodn o udzieleniu bd nie udzieleniu dotacji z budetu Gminy Dobrzyca. 5. 1. Udzielenia spce wodnej dotacji jest zawarcie pisemnej umowy przez Wjta Gminy Dobrzyca. 2. Umow, o ktrej mowa w ust. 1, zawiera si na czas okrelony, nie duej jednak ni do dnia 30 listopada danego roku budetowego. 3. Umowa dotacji zawiera dane wynikajce z art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 6. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie: 1) sprawozdania sporzdzonego wedug wzoru stanowicego zacznik nr 2 do uchway; 2) sprawozdania sporzdzonego wedug wzoru stanowicego zacznik nr 2 do uchway; 3) faktur za wykonane prace. 2. Spka wodna zobowizana jest do rozliczenia zadania w terminie 30 dni od daty zakoczenia realizacji zadania, jednak nie pniej ni do dnia 30 listopada roku budetowego. 3. W przypadku wykorzystania na realizacj zadania tylko czci kwoty dotacji, niewykorzystana cz podlega zwrotowi na konto Urzdu Gminy Dobrzyca w terminie 15 dni od dnia okrelonego w umowie, jako dzie wykonania zadania. 4. Spka wodna nie moe wykorzysta otrzymanej dotacji na inny cel ni okrelony w umowie. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel ni okrelony w umowie, dotacja podlega w caoci zwrotowi na konto Urzdu Gminy Dobrzyca wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej, jak dla zalegoci podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji z konta Urzdu Gminy Dobrzyca do dnia ich wpywu na to konto.
Id: MWGCA-RRFWN-BLFXD-IPNPK-SZIUF. Podpisany Strona 2

7. 1. Wjt Gminy Dobrzyca, bd osoba przez niego upowaniona, moe dokona kontroli realizacji zadania do czasu rozliczenia udzielonej dotacji . 2. Spka wodna zobowizana jest udostpni na kade danie Wjta Gminy Dobrzyca, bd osoby przez niego upowanionej, wszelk dokumentacj niezbdn do dokonania kontroli prawidowoci wykonania zadania. 3. Zakres kontroli obejmuje: 1) wykonanie zadania zgodnie z umow; 2) udokumentowanie realizowanego zadania; 3) przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budetu Gminy Dobrzyca. 4. Z czynnoci kontrolnych sporzdza si protok. 5. Na podstawie protokou kontroli, w przypadku stwierdzenia niezgodnoci realizacji zadania z warunkami umowy, Wjt Gminy Dobrzyca ma prawo do: 1) wezwania spki wodnej do natychmiastowego usunicia stwierdzonych nieprawidowoci; 2) wstrzymania przekazania rodkw oraz rozwizania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 8. 1. Postpowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne. 2. Rozliczenie wykorzystania dotacji, o ktrych mowa w uchwale, Wjt Gminy Dobrzyca przedstawia Radzie Gminy Dobrzyca w informacji o przebiegu wykonania budetu za pierwsze procze oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budetu Gminy Dobrzyca. 3. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji Wjt Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomoci wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu Gminy Dobrzyca za dany rok budetowy. 9. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Dobrzyca. 10. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Witalis Prolniczak

Id: MWGCA-RRFWN-BLFXD-IPNPK-SZIUF. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr VI/29/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf Za.nr 1 - Wniosek Zacznik Nr 2 do Uchway Nr VI/29/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik2.pdf Za.nr 2 - Sprawozdanie

Id: MWGCA-RRFWN-BLFXD-IPNPK-SZIUF. Podpisany

Strona 4