Sie sind auf Seite 1von 5

UCHWAA NR IV/27/11 RADY GMINY CHODZIE z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie trybu postpowania o udzielenie dotacji dla spki wodnej dziaajcej na terenie Gminy Chodzie bdcej podmiotem niezaliczonym do sektora finansw publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.) oraz art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pn. zm.) Rada Gminy Chodzie uchwala, co nastpuje: 1. 1. Okrela si tryb postpowania o udzielenie dotacji z budetu Gminy Chodzie dla spki wodnej bdcej podmiotem niezaliczonym do sektora finansw publicznych i niedziaajcym w celu osignicia zysku, na cele publiczne zwizane z realizacj zada gminy, innych ni okrelone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie oraz sposb jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania. 2. Tryb postpowania o udzielenie dotacji, o ktrej mowa w ust.1, okrela si w Regulaminie, stanowicym zacznik do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Chodzie. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego.

Id: LXJYL-YALQX-EFPKD-IYUNQ-CZVZI. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Uzasadnienie do Uchway Nr IV/27/11 Rady Gminy Chodzie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie trybu postpowania o udzielenie dotacji dla spki wodnej dziaajcej na terenie Gminy Chodzie bdcej podmiotem niezaliczonym do sektora finansw publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania W Gminie Chodzie, podobnie jak w wielu regionach Polski w ostatnich latach, wystpuj liczne podtopienia i wzrost poziomu wd gruntowych w rejonie k nadnoteckich. W zwizku z tym, potrzeby zwizane z utrzymaniem sprawnoci, bardzo ju wyeksploatowanych systemw melioracyjnych, z roku na rok staj si coraz pilniejsze i wymagaj coraz wikszych nakadw finansowych, dlatego sami rolnicy nie s w stanie im sprosta. Zgodnie z art. 221 ust.1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych i niedziaajce w celu osignicia zyskw mog otrzymywa z budetu jednostki samorzdu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, zwizane z realizacj zada tej jednostki. Rwnie art. 164, ust. 5 ustawy Prawo Wodne stanowi, i spki wodne mog korzysta z pomocy finansowej z budetu jednostki samorzdu terytorialnego w formie dotacji udzielanej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, przeznaczonej w szczeglnoci na biece utrzymanie wd i urzdze wodnych oraz realizacj inwestycji. Celem funkcjonowania spki wodnej jest prowadzenie dziaa dla zaspokojenia potrzeb publicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, dlatego udzielenie jej dotacji celowej jest w peni uzasadnione.

Id: LXJYL-YALQX-EFPKD-IYUNQ-CZVZI. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr IV/27/11 Rady Gminy Chodzie z dnia 29 kwietnia 2011 r. Regulamin postpowania o udzilenie dotacji spce wodnej dziaajcej na terenie Gminy Chodzie 1. Ilekro w uchwale jest mowa o : 1. Gminie - naley przez to rozumie Gmin Chodzie Zacznik Nr 2 do Uchway Nr IV/27/11 Rady Gminy Chodzie z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik2.doc 2 wniosek Zacznik Nr 3 do Uchway Nr IV/27/11 Rady Gminy Chodzie z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik3.doc 3 sprawozdanie 2. Radzie - naley przez to rozumie Rad Gminy Chodzie, 3. Wjcie- naley przez to rozumie Wjta Gminy Chodzie 4. Spce wodnej - naley przez to rozumie podmiot niezaliczany do sektora finansw publicznych, niedziaajcy w celu osignicia zysku i majcy wrd swoich zada statutowych realizacj zada z zakresu gospodarki wodnej, w tym zada, o ktrych mowa w art. 164 ust. 5 ustawy Prawo wodne. 2. Spka wodna dziaajca na terenie Gminy moe otrzyma pomoc finansow z budetu Gminy w postaci dotacji z przeznaczeniem na realizacj prac zwizanych z wykonywaniem biecej konserwacji urzdze melioracji wodnych szczegowych, objtych dziaaniem spki wodnej, polegajcej na odmuleniu, udronieniu roww do parametrw pierwotnych. 3. Spka wodna moe uzyska dotacj do faktycznie wykonanych i udokumentowanych robt. 1. Przyznanie dotacji, o ktrej mowa w 2, nastpi po przedstawieniu przez spk wodn dokumentw gwarantujcych zabezpieczenie udziau wasnego w realizowanym dziaaniu. 4. rodki finansowe na udzielenie dotacji okrelonej w 2 bd pochodzi z budetu Gminy. 1. czna kwota dotacji dla spek wodnych ustalana bdzie przez Rad na dany rok budetowy w uchwale budetowej i uzaleniona bdzie od moliwoci finansowych Gminy. 2. Suma udzielonych dotacji w danym roku budetowym, nie moe przekroczy wielkoci rodkw zabezpieczonych na ten cel w budecie Gminy. 5. Dotacje na realizacj zada objtych uchwa przyznawane s na wniosek zoony przez spk wodn.

Id: LXJYL-YALQX-EFPKD-IYUNQ-CZVZI. Podpisany

Strona 1

1. Wnioski, o ktrych mowa w ust. 1, naley skada przed rozpoczciem roku budetowego bd w cigu roku nie pniej jednak ni do 15 padziernika roku budetowego. 2. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si zoenie wniosku w innym terminie. 3. Wniosek, o ktrym mowa w ust.1, powinien zawiera: a) dane o spce wodnej ubiegajcej si o pomoc finansow w formie dotacji na realizacj zadania w 2, w tym zakres jej dziaania wynikajcy ze statutu lub dokumentu rejestrowego, informacj o posiadanych zasobach finansowych wskazujcych moliwo wykonania zadania; b) szczegowy opis zadania; c) termin i miejsce realizacji zadania; d) kalkulacje przewidywanych kosztw realizacji zadania oraz wskazanie rde finansowania zadania, w tym wielko oczekiwanej dotacji z budetu Gminy. 4. Do wniosku naley doczy: a) aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy; b) upowanienie do skadania owiadcze woli w imieniu spki wodnej; c) owiadczenie, e spka wodna nie dziaa w celu osignicia zysku; 5. W przypadku stwierdzenia uchybie formalnych bd innych wad, Wjt wyznacza termin i wzywa wnioskodawc do ich usunicia, bd uzupenienia wniosku. Wniosek, ktry nie zosta uzupeniony w terminie nie jest rozpatrzony. 6. Wjt moe uzaleni rozpatrzenie wniosku, od zoenia w okrelonym terminie dodatkowych dokumentw bd informacji. 7. W przypadku stwierdzenia uchybie formalnych bd innych wad, Wjt wyznacza termin i wzywa wnioskodawc do ich usunicia, bd uzupenienia wniosku. Wniosek, ktry nie zosta uzupeniony w terminie nie jest rozpatrzony. 8. Przy rozpatrywaniu wniosku o dotacj na realizacj zadania okrelonego w 2, uwzgldnia si ocen moliwoci realizacji przez spk wodn. 6. Po podjciu uchway budetowej na dany rok budetowy bd wprowadzeniu do niej zmian, Wjt podaje do publicznej wiadomoci wykaz zada okrelonych w 2 niniejszej uchway oraz wielko przyznanych na ten cel dotacji. 7. Warunkiem udzielenia spce wodnej dotacji na realizacj zadania okrelonego w 2, jest zaplanowanie wydatku w budecie Gminy, a nastpnie zawarcie umowy. 1. Umow, o ktrej mowa w ust. 1, zawiera si na czas okrelony, nie duej jednak ni do dnia 31 grudnia danego roku budetowego. 2. Umowa dotacji, zawiera dane wynikajce z art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 8. Udzielona dotacja okrelona w 6 podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu. 1. Wjt moe da od spki wodnej dodatkowych dokumentw niezbdnych do udokumentowania wykonanych prac, ktre okreli w umowie dotacji. 2. Spka wodna otrzymujca dotacj zobowizana jest do przedoenia rozliczenia zadania zgodnie z ust. 1 i 2 w terminie do 30 dni od daty zakoczenia realizacji zadania. 3. W przypadku wykorzystania na realizacj zadania tylko czci przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana cz podlega zwrotowi na konto Gminy w terminie nie pniej ni 15 dni od okrelonego w umowie dnia wykonania zadania. 4. Spka wodna otrzymujca dotacj nie moe wykorzysta otrzymanych rodkw na inny cel ni okrelony w umowie. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel ni okrelony w umowie, dotacja podlega w caoci zwrotowi na konto Gminy wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji z konta Gminy do dnia zwrotu na konto budetu Gminy.

Id: LXJYL-YALQX-EFPKD-IYUNQ-CZVZI. Podpisany

Strona 2

9. Wjt bd osoba przez niego upowaniona moe dokona kontroli prawidowoci realizacji zadania. Kontrola moe by przeprowadzona w trakcie realizacji zadania bd po jego wykonaniu. 1. Spka wodna realizujca zadanie, zobowizana jest udostpni na kade danie Wjta bd osoby przez niego upowanionej dokumentacj finansow bd inn niezbdn do dokonania kontroli prawidowoci wykonania zadania. 2. Zakres kontroli obejmuje: a) wykonanie zadania zgodnie z umow; b) udokumentowanie realizowanego zadania; c) przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budetu Gminy. 3. Z czynnoci kontrolnych sporzdza si protok. 4. Na podstawie protokou z kontroli, w przypadku stwierdzenia niezgodnoci realizacji zadania z warunkami umowy Wjt ma prawo do: a) wezwania spki wodnej do natychmiastowego usunicia stwierdzonych nieprawidowoci; b) wstrzymania przekazywania rodkw oraz rozwizania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 10. Postpowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne. 1. Rozliczenie wykorzystania dotacji okrelonych w 2 niniejszego regulaminu, Wjt przedstawia Radzie Gminy w informacji o przebiegu wykonania budetu za pierwsze procze oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budetu Gminy. 2. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji Wjt podaje do publicznej wiadomoci wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu Gminy za dany rok budetowy.

Id: LXJYL-YALQX-EFPKD-IYUNQ-CZVZI. Podpisany

Strona 3