Sie sind auf Seite 1von 24

ООУ „Ристе Ристески“ – с.

Долно Косоврасти-Дебар

ГОДИШНО И ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ


ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Учебник: ENGLISH ADVENTURE – STARTER A

Автори: Regina Raczynska, Cristiana Bruni

Издавач: Pearson Education Limited

Изработил:
Селма Мимидиновска

Ред.бр Часови со ИКТ Наставна Време на


тема реализација

Годишен план за реализација на часови со примена на ИКТ по предметот


Англиски јазик во I одделение

1 Учење на делови од телото (примена на ИКТ) Моето тело Септември

2 Активности за утврдување и евалвација (примена на ИКТ) Моето тело Октомври

3 Активности за утврдување на членовите во семејството Моето Ноември


(примена на ИКТ) семејство

4 Евалвација – Мојата училница (примена на ИКТ) Моето Декември


семејство

5 Активности за утврдување на целината и евалвација (Правење Мојата Јануари


семејно стебло; примена на ИКТ) училница

6 Евалвација со приказна: 101 Далматинец (примена на ИКТ) Животни Февруари

7 Активности за утврдување вокабулар, бројки и бои (примена Море Март


на ИКТ)

8 Презентација на приказна (примена на ИКТ) Море Март

9 Презентација на вокабулар за играчки, глаголот има и пеење Играчки Април


песничка (примена на ИКТ)

10 Презентација на приказна (примена на ИКТ) Храна Мај

11 Активности за утврдување и пеење песна (ИКТ примена) Храна Мај

12 Активности за утврдување на целините 7 и 8 со приказна: Утврд. на Јуни


Одморот на Дора, презентирање на приказна (примена на целините
ИКТ) 7и8

2
Еколошки содржини Предмет Одделение Број Време на Наставна
на реализација тема
часови

Значење на водата за Англиски


I 1 Септември Моето тело
живиот свет јазик

Извори на вода и нивна


искористеност Англиски
I 1 Септември Моето тело
јазик

План за намалена
потрошувачка на
топлинска и Англиски
I 1 Ноември
електрична енергија јазик Животни

Обезбедување на
здрави услови за учење Англиски
I 1 Март Море
и работење во јазик
училиштето

Загадување на водата Англиски


I 1 Март Море
јазик

Подигање на свеста
на поширокатазаедница
(домот, локалната Англиски Мојот
I 1 Април
заедница и сл.) јазик распуст

Часови со ЕКО Стандарди во наставната програма по


Англиски јазик
Наставник: Селма Мимидиновска

3
PROGRAMA ZA REALIZACIJA NA PROEKTOT ZA ME\UETNI^KA
INTERGRACIJA VO OBRAZOVANIETO PO PREDMETOT ANGLISKI JAZIK
Часови со имплементација Предмет Одделение Број на Време на Наставна
на Меѓуетничка часови реализација тема
интеграција во
образованието

Презентација (формирање
Англиски
на група, меѓусебно I 1 Септември Моето тело
јазик
запознавање и соработка)

Пеење песнички за
семејството Англиски
I 1 Септември Моето тело
јазик

Миленичиња (групни игри Англиски


I 1 Декември
- ние сме група) јазик Животни

Слушање на дијалози
(Деца од Британија) Англиски
I 1 Јануари Море
(почитување и соработка јазик
на членовите во групата)

Среќен роденден - пеење Мојот


роденденски песни. ИКТ Англиски распуст
I 1 Јуни
(обработка на песна - јазик
празници)
Наставник Селма Мимидиновска

4
ДОЛГОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА
Предмет: англиски јазик
Статус на предметот: задолжителен
Одделение: прво, основно образование
Број на часови неделно / годишно: 2 / 72

Глобални цели Содржини Меѓупредметна/ Користена литература Време на реализација


меѓутематска
корелација
Ученикот / Ученичката: 1. Hello - Прирачник за септември
Здраво - мајчин јазик наставници
 Да се оспособи слухово и визуелно да 1. My Body септември
- ликовно
препознава нови зборови; Моето тело - Учебник English
2. My Family воспитување Adventure Starter A октомври
 Да може да репродуцира зборови и Мојата - музичко
едноставни јазични искази; - ЦД (касетофон / лап-
фамилија воспитување топ)
 Да може да води едноставна 3. My Classroom ноември
- математика
комуникација на ниво на усвоениот Мојата училница - Наставна програма од
вокабулар и со примена на јазични 4. Animals - информатичка БРО за I одд. декември
функции блиски до возраста на учениците; Животни деветгодишно основно
- природа
образование
5. The sea јануари/февруари
 Да покажува интерес за други култури Море
6. Toys февруари/март
Играчки
7. Food април/мај
Храна
8. My Holiday мај/јуни
Мојот распуст

5
ДОЛГОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА
Предмет: англиски јазик
Статус на предметот: задолжителен
Одделение: прво основно образование
Часови на наставниот процес
Реден
Програмски содржини / Наставни теми Разработка на
број
наставните Утврдување Вкупно Реализација
единици

1 Hello Здраво! 2 1 3 I / IX – II / IX

2 My Body Моето тело 6 1 7 III / IX – IV / IX


полугодие
прво

3 My family Мојата фамилија 6 1 7 I / X – IV / X

4 My classroom Мојата училница 6 1 7 I / XI – IV / XI

5 Animals Животни 6 1 7 IV / XI – IV / XII

6 The Sea Море 7 2 9 III / I – II / II


полугодие

7 Toys Играчки 9 2 11 III/ II – IV / III


второ

8 Food Храна 9 2 11 I / IV – I / V

9 My Holiday Мојот распуст 8 2 10 I / V – II / VI

Вкупно: 59 13 72 IX – VI
Број на часови: неделно / годишно: 2 / 72

Напомена: Во текот на учебната година можни се измени поради специфичноста на материјалот и потребите на самите ученици. Годишното глобално
планирање е изработено во соглaсност со наставната програма од БРО за прво одделение од деветгодишното образование.

6
Часови за:

Систематизација
Обработување
нов материјал

утврдување

Евалвација
Програмски содржини, Реализација

Друго
Вовед
наставни теми, целини, активности и сл. сè (месец)

Здраво Hello 1 1 2 IX
Целина 1: Моето
My Body 1 4 1 1 7 IX
тело
Целина 2: Моето X
My Family 1 4 1 1 7
семејство
Утврдување на
Revision 1 1 X
целините 1 и 2
Целина 3:
Мојата My Classroom 1 3 1 1 1 7 XI
училница
Целина 4:
Animals 1 3 1 1 6 XI - XII
Животни
Утврдување на
Revision 1 1 XII
целините 3 и 4
Божиќ Christmas 1 1 XII
прво полугодие
5 15 4 1 1 6 32 IX - XII
вкупно: 32 часа
Целина 5: Море The Sea 1 4 2 1 1 9 I – II
Целина 6:
Toys 1 4 2 1 1 9 II – III
Играчки
Утврдување на
Revision 1 1 2 III
целините 5 и 6
Велигден Easter 2 2 III
Целина 7: Храна Food 1 4 2 1 8 IV - V
Денот на мајката
Mum and Dad’s
и Денот на 1 1 X
Day
таткото
Целина 8: Мојот
My Holiday 1 3 2 1 7 V - VI
распуст
Утврдување на
Revision 1 1 2 VI
целините 7 и 8
второ полугодие
4 15 8 3 4 6 40 I - VI
вкупно: 40 часа
ВКУПНО : 9 30 12 4 5 12 72 IX - VI

7
Време на
Број Преглед на содржините на наставните часови реал.
на (недела и
час прво полугодие месец)
1 Вовед: Поздравување и пеење песна Greeting and singing a song I / IX
2 Здраво Идентификување бои и боење Identifying colours and colouring I / IX
3 Целина 1: Учење на делови од телото (примена Learning parts of the body
II / IX
Моето на ИКТ) (ICT use)
4 тело Броење 1-5 и поврзување на групи Counting 1-5 and revision activities
II / IX
броеви со бројки
5 Активности за утврдување на делови Revision activities -parts of the
III / IX
од телото body
6 Активности за утврдување на Revision activities and singing a
III / IX
вокабуларот и пеење песничка song
7 Презентирање приказна Presentation of a story IV / IX
8 Активности за утврдување и Revision activities and evaluation
IV / IX
евалвација (примена на ИКТ) (ICT use)
9 Целина 2. Презентирање и идентификување на Presentation and identifying family
I/X
Моето членовите во семејството members
10 семејство Активности за утврдување на Revision activities - family
членовите во семејството members (ICT use) I/X
(примена на ИКТ)
11 Активности за утврдување на Revision activities - family
II / X
членовите во семејството members
12 Активности за утврдување и пеење Revision activities and singing a
песничка song II / X
13 Презентирање приказна Presentation of a story III / X
14 Активности за утврдување на Unit revision activities and
целината и евалвација (Правење evaluation (making a Family tree; III / X
семејно стебло; примена на ИКТ) ICT Use)
15 Утврд. Активности за утврдување на Revision activities - Unit 1 and 2
IV / X
на цел.1и 2 целините 1 и 2
16 Целина 3: Презентирање на предмети во Learning classroom objects
I / XI
Мојата училницата
17 училница Активности за утврдување и Revision activities and identifying
идентификување на предмети во classroom objects I / XI
училницата
18 Активности за идентификување Activities for identifying size
II / XI
величина
19 Активности за утврдување на Revision activities - vocabulary and
II / XI
вокабуларот и бројките со песничка numbers through a song
20 Презентирање приказна Presentation of a story III / XI
21 Активности за утврдување на Unit revision activities
III / XI
целината
22 Евалвација – Мојата училница Evaluation - My Classroom (ICT
IV / XI
(примена на ИКТ) use)
23 Целина 4: Презентирање бројки до 10 и Counting up to 10 and a chant
IV/ XI
Животни песничка
24 Презентација на животни Learning animal vocabulary I / XII

8
25 Активности за утврдување и Revision activities for identifying
идентификување на животни, бои и animals, colours and numbers I / XII
бројки
26 Активности за утврдување на Revision activities and singing a
II / XII
вокабуларот и бројките низ песничка song
27 Презентирање приказна Presentation of a story II / XII
28 Активности за утврдување на Unit revision activities
III / XII
целината
29 Евалвација со приказна: 101 Evaluation with a story: 101
III/ XII
Далматинец (примена на ИКТ) Dalmatians story (ICT use)
30 Утврд. на Активности за утврдување на Revision activities -
целините целините Unit 3 and 4 IV / XII
3и4 3и4
31 Божиќ Активности за Божиќ Christmas activities IV / XII
второ полугодие
32 Целина 5: Презентација на вокабулар за морски Learning sea animals and saying
III / I
Море животни и песничка a chant
33 Активности за утврдување вокабулар, Revision activities - vocabulary,
III / I
бројки и бои (примена на ИКТ) colours and numbers (ICT use)
34 Активности за утврд. и презентирање Revision activities and
IV / I
вокабулар за изразување чувства introducing expressing feelings
35 Активности за утврдување на Revision activities - vocabulary,
IV / I
вокабуларот и бројките colours and numbers
36 Презентација на приказна (примена на Пresentation of a story (ICT use)
I / II
ИКТ)
37 Активности за утврдување на целината Unit revision activities I / II
38 Активности за утврдување на целината Unit revision activities II / II
39 Евалвација Evaluation II / II
40 Целина 6: Презентација на вокабулар за играчки, Learning toys, have got and a
Играчки глаголот има и пеење песничка song (ICT use) III / II
(примена на ИКТ)
41 Активности за утврдување вокабулар и Revision activities-vocabulary
III / II
бои and colours
42 Активности за утврдување на Revision activities - vocabulary,
IV / II
вокабуларот, придавките и глаголот има adjectives and have got
43 Активности за утврдување на Revision activities - vocabulary,
вокабуларот, боите, величините и colours, sizes and numbers IV / II
бројките
44 Презентирање приказна Presentation of a story I / III
45 Активности за утврдување на целината Revision activities I / III
46 Активности за утврдување на целината Unit revision activities II / III
47 Евалвација Evaluation II / III
48 Утврд. на Активности за утврд. на целините 5 и 6 Revision activities -Unit 5 and 6
III / III
целините
49 5и6 Активности за утврд. на целините 5 и 6 Revision activities- Unit 5 and 6
III / III
50 Велигден Велигденски активности Easter activities IV / III
51 Велигденски активности Easter activities IV / III
52 Целина 7: Презентација на вокабулар за храна и Learning food vocabulary and a
I / IV
Храна пеење песничка chant
53 Активности за утврдување вокабулар и Revision activities and expressing
I / IV
изразување допаѓање и недопаѓање likes / dislikes
54 Активности за утврдување Revision activities II / IV
55 Активности за утврдување Revision activities II / IV
9
56 Презентација на приказна (примена на Presentation of a story (ICT use)
III / IV
ИКТ)
57 Активности за утврдување Revision activities III / IV
58 Активности за утврдување на целината Unit revision activities IV / IV
59 Активности за утврдување на целината Unit revision activities IV / IV
60 Евалвација Evaluation I/V
61 Денот на
Singing a song and making a
мајката и Пеење песничка и изработка на постер I/V
poster
таткото
62 Целина 8: Активности за утврдување на Revision of the vocabulary
I/V
Мојот целокупниот вокабулар learned in the course
63 распуст Активности за утврдување на Revision of the vocabulary
целокупниот вокабулар – слушање и learned in the course – listening II / V
цртање and drawing
64 Активности за утврдување на Revision of the vocabulary
II / V
материјалот learned in the course
65 Активности за утврдување и пеење Revision of the vocabulary and
III / V
песна (ИКТ примена) singing a song (ICT use)
66 Презентирање приказна Presentation of a story III / V
67 Активности за утврдување и само- Unit revision activities and self-
IV / V
евалуација evaluation
68 Активности за утврдување на целината Unit revision activities IV / V
69 Евалвација Evaluation I / VI
70 Утврд. на Активности за утврд. на целините 7 и 8 Revision activities -Unit 7 and 8 I / VI
71 целините Активности за утврд. на целините 7 и 8 Revision activities -Unit 7 and 8 II / VI
72 7и8 Активности за утврдување на целините Revision activities -Unit 7 and 8
7 и 8 со приказна: Одморот на Дора, with a story: Dora’s Holiday –
II / VI
презентирање на приказна (примена на presentation of a story (ICT use)
ИКТ)

10
ТЕМАТСКИ ПЛАН

Број на
Структура на темата Време на
наставна
Вовед: Здраво (Hello) реализација
единица
Поздравување и пеење
1. Greeting and singing a song I / IX
песна
Идентификување бои и
2. Identifying colours and colouring I / IX
боење

1. Цели и задачи: Цел на воведната тема е ученикот/чката да се потсети на вокабуларот за


поздравување и збогување и неформално да поздравува и отпоздравува, го употребува
глаголот сум во прво лице еднина, употребува вокабулар за опишување бои, да се потсети на
наредбите, да се запознае со учебникот и воспостават правила за однесување во училницата
и да може да го разбере значењето на лексичките единици и правилно да ги репродуцира.
2. Вокабулар (фрази и изрази): Hello, I'm + name, Goodbye
red, blue, green, yellow, pink
3. Услови за работа: Наставникот во соработка со одделенскиот раководител се консултира
за ученикот/чката, вложува напори ученикот/чката да го засака англискиот јазик, тимски да
соработува со соученикот/чката и што е можно повеќе да се употребува L2. Наставникот
претходно се подготвува за час и ги обезбедува нагледните средства: учебник, ЦД плеер, ЦД
со песничката, играчката, учебникот, работната тетратка, креди во боја и меко топче.
4. Корелација: мајчин јазик, ликовно, музичко и физичко образование и математика
5. Средства и постапки за вреднување: Се вреднува залагањето и постигањето на
ученикот/чката, прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата, мотивираноста
за учење, соработката со соучениците итн. и вреднувањето е интегрален дел од часот.
Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно
целите, задачите и содржината на часот.
6. Забелешки:

11
ТЕМАТСКИ ПЛАН

Број на
Структура на темата бр. 1 Време на
наставна
Моето тело (My Body) реализација
единица
Учење на делови од телото Learning parts of the body (ICT
1. II / IX
(примена на ИКТ) use)
Броење 1-5 и поврзување на
2. Counting 1-5 and revision activities II / IX
групи броеви со бројки
Активности за утврдување Revision activities -parts of the
3. III / IX
на делови од телото body
Активности за утврдување
Revision activities and singing a
4. на вокабуларот и пеење III / IX
song
песничка
5. Презентирање приказна Presentation of a story IV / IX
Активности за утврдување и
Revision activities and evaluation
6. евалвација (примена на IV / IX
(ICT use)
ИКТ)

1. Цели и задачи: Цел на првата тема е ученикот/чката да го усвои вокабуларот од областа


на делови на телото, врши наредби од песничките, поврзува ликови со делови од нивното
тело, извршува наредби, повторува, употребува краток израз: My (hand, face...), брои до 5,
поврзува групи (предмети) со бројки, реагира на наредби, покажува и учи песнички, да
пребарува зборови на интернет. Ученикот/чката се труди правилно да реагира на заповедите
од наставникот и песничките, со што поправилна репродукција на англиските фонеми, ја
дополнува сликата со налепници, вложува напори правилно да ги употребува боите при
вербалните описи, повторува, прашува кога не е јасно, го употребува глаголот сум во прво
лице еднина и присвојната придавка во прво лице еднина, ги игра со внимание улогите од
приказната, го чува и правилно користи учебникот, внимателно бои, поврзува и реагира на
пофалби и упатства на наставникот, се труди да го разбира значењето на лексичките единици,
што е можно поправилно да ги усовршува вештините за комуникација и разбирање на слушнат
текст (приказна); соработува со соучениците и наставникот за време на сите активности,
внимава на час и културно се однесува.
2. Вокабулар (фрази и изрази): My (head), body, hands, feet, foot, numbers 1-5, stand up,
touch...clap (your hands), stamp your feet, Who's this? What colour is it? Well done. Thank you. How
many children/ teachers? red, blue, green, yellow, pink, left/right, boy/girl, go / stop
3. Услови за работа: Наставникот соработува со соученикот/чката правејќи позитивна клима
во училницата, употребува едноставни фрази и изрази на L2. Наставникот употребува:
учебник, компјутер / ЦД плеер, ЦД-ата, играчки, учебник, работна тетратка, креди во боја,
флеш карти, постер, работен лист и евалвационен лист за крај на темата.
4. Корелација: мајчин јазик, ликовно, музичко и физичко образование и математика
5. Средства и постапки за вреднување: Се вреднува залагањето и постигањето на
ученикот/чката, прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата, мотивираноста
за учење, соработката со соучениците итн. и вреднувањето е интегрален дел од часот.
Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно
целите, задачите и содржината на часот.
6. Забелешки:

12
ТЕМАТСКИ ПЛАН

Број на
Структура на темата бр. 2 Време на
наставна
Моето семејство (My Family) реализација
единица
Презентирање и Presentation and identifying
1. идентификување на членовите family members I/X
во семејството
Активности за утврдување на Revision activities - family
2. членовите во семејството members (ICT use) I/X
(примена на ИКТ)
Активности за утврдување на Revision activities - family
3. II / X
членовите во семејството members
Активности за утврдување и Revision activities and singing
4. II / X
пеење песничка a song
5. Презентирање приказна Presentation of a story III / X
Активности за утврдување на Unit revision activities and
целината и евалвација evaluation (making a Family
6. III / X
(Правење на семејно стебло; tree; ICT use)
примена на ИКТ)

1. Цели и задачи: Цел на втората тема е ученикот/чката да го усвои вокабуларот од областа


на семејството (членовите), да ги врши наредбите од песничката, поврзува ликови со делови
од нивното тело, извршува наредби, повторува, покажува, црта, бои, идентификува членови на
семејството, погодува ликови според сенка, глуми, наоѓа, поврзува, класифицира, прави
семеен албум, игра меморија, составува и употребува кратки изрази и описи, поврзува,
реагира на наредби, покажува и учи песнички и ролји од приказната. Ученикот/чката тежнее
правилно да реагира на барањата и укажувањата на наставникот, песничките и аудио
материјалот со што поправилна репродукција на англиските фонеми, ја дополнува сликата со
налепници, вложува напори правилно да ги употребува боите при вербалните описи,
повторува, прашува кога не е јасно, го употребува глаголот сум во прво лице еднина и
присвојната придавка во прво лице еднина, игра со внимание улоги од приказната, го чува и
правилно користи учебникот, со внимателност бои, поврзува и реагира на пофалбите и
упатствата на наставникот, се труди да го разбира значењето на лексичките единици, што е
можно поправилно да ги усовршува вештините за комуникација и разбирање на слушнат текст
(приказна); соработува со соучениците и наставникот за време на сите активности, внимава на
час и културно се однесува.
2. Вокабулар (фрази и изрази): My (family); This is my (family); mum, dad, grandma, grandpa,
sister, brother, baby; It's my (mum); What colour are (the flowers)? Run, jump and turn around;
Where's my (brother?; How many dogs? Is he your (brother)? big / small
3. Услови за работа: Наставникот соработува со соученикот/чката правејќи позитивна клима
во училницата, употребува едноставни фрази и изрази на L2. Наставникот употребува:
учебник, компјутер / ЦД плеер, ЦД-ата, играчки, работна тетратка, креди во боја, флеш карти,
постер, работен лист и евалуационен лист за крај на темата.
4. Корелација: мајчин јазик, ликовно, музичко и физичко образование, математика и природа
5. Средства и постапки за вреднување: Се вреднува залагањето и постигањето на
ученикот/чката, прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата, мотивираноста
за учење, соработката со соучениците итн. И вреднувањето е интегрален дел од часот.
Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно
целите, задачите и содржината на часот.
6. Забелешки:

13
ТЕМАТСКИ ПЛАН

Број на Структура на
Време на
наставна Утврдување на целините 1 и 2 (Revision)
реализација
единица
Активности за утврдување Revision activities –
1. на целините Unit 1 and 2 IV / X
1и2

1. Цели и задачи: Цел на активностите за утврдување на првите две целини е потсетување


на материјалот, целите и задачите низ нови активности со цел да се утврди материјалот. Се
обрнува внимание ученикот/чката индивидуално да ги извршува задачите за да добие увид во
својот напредок, а при групните игри се води грижа секој ученик да може да дојде до израз.

2. Вокабулар (фрази и изрази): вокабулар од првите две целини

3. Услови за работа: Наставникот соработува со соученикот/чката правејќи позитивна клима


во училницата, употребува едноставни фрази и изрази на L2 Наставникот внимава за..
Наставникот треба да ги има подготвено нагледните средства: учебник, ЦД плеер, ЦД-а,
играчки, работна тетратка, креди во боја, флеш карти со бројки и постер.

4. Корелација: мајчин јазик, ликовно, музичко и физичко образование и математика

5. Средства и постапки за вреднување: Се вреднува залагањето и постигањето на


ученикот/чката, прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата, мотивираноста
за учење, соработката со соучениците итн. И вреднувањето е интегрален дел од часот.
Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно
целите, задачите и содржината на часот.

6. Забелешки:

14
ТЕМАТСКИ ПЛАН

Број на
Структура на темата бр. 3 Време на
наставна
Мојата училница (My Classroom) реализација
единица
Презентирање на предмети во
1. Learning classroom objects I / XI
училницата
Активности за утврдување и
Revision activities and identifying
2. идентификување на предмети во I / XI
classroom objects
училницата
Активности за идентификување
3. Activities for identifying size II / XI
величина
Активности за утврдување на
Revision activities – vocabulary
4. вокабуларот и броевите со II / XI
and numbers through a song
песничка
5. Презентирање приказна Presentation of a story III / XI
Активности за утврдување на
6. Unit revision activities III / XI
целината
Евалвација – Мојата училница Evaluation – My Classroom
7. IV / XI
(примена на ИКТ) (ICT use)
1. Цели и задачи: Цел на третата тема е ученикот/чката да го усвои вокабуларот од својата
непосредна околина – училницата и училишниот прибор употребувајќи го новиот и веќе
усвоениот вокабулар, да ги врши наредбите од песничката, поврзува предмети, слуша и
извршува наредби боејќи, повторува, брои, подредува по боја и величина, покажува, црта,
идентификува ликови, глуми, наоѓа, поврзува, класифицира, составува и употребува кратки
изрази и описи, реагира на наредби, покажува и учи песнички и ролји од приказната, поставува
кратки прашања, дава одговори, игра едукативни игри. Ученикот/чката вложува напори
правилно да реагира на заповедите од наставникот и песничките со што поправилна
репродукција на англиските фонеми, ги препознава и користи во усна форма категоријата
еднина и множина придружена со броеви, ја дополнува сликата со налепници, вложува напори
правилно да ги употребува боите при вербалните описи, повторува, прашува кога не е јасно,
го употребува глаголот сум во прво лице еднина и присвојната придавка во прво лице еднина,
игра со внимание улоги од приказната, го чува и правилно користи учебникот, со внимателност
бои, поврзува и реагира на пофалбите и упатствата на наставникот, се труди да го разбира
значењето на лексичките единици, што е можно поправилно да ги усовршува вештините за
комуникација и разбирање на слушнат текст (приказна); соработува со соучениците и
наставникот за време на сите активности, внимава на час и културно се однесува.
2. Вокабулар (фрази и изрази): book, pencil, crayon, pencil case, rubber, bag, pen, table, board,
carpet, desk chair, big, small; Yes; No; What’s this?; This is / It’s (my) ... ; Is it big or small? Please;
mum, dad, grandma , grandpa, sister, brother, baby; It’s my (mum); What colour are (the flowers)?
Run, jump and turn around; Where’s my (brother)?; How many dogs? Pick up (a pen)!What’s in your
bag? What’s in the classroom? Can you see a (table)?
3. Услови за работа: Наставникот соработува со соученикот/чката правејќи позитивна клима
во училницата, употребува едноставни фрази и изрази на L2. Наставникот употребува:
учебник, компјутер / ЦД плеер, ЦД-ата, играчки, работна тетратка, креди во боја, флеш карти,
постер, работен лист и евалвационен лист за крај на темата.
4. Корелација: мајчин јазик, ликовно, музичко и физичко образование, математика и природа
5. Средства и постапки за вреднување: Се вреднува залагањето и постигањето на
ученикот/чката, прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата, мотивираноста
за учење, соработката со соучениците итн. И вреднувањето е интегрален дел од часот.
Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно
целите, задачите и содржината на часот.
6. Забелешки:

15
ТЕМАТСКИ ПЛАН

Број на
Структура на темата бр. 4 Време на
наставна
Животни (Animals) реализација
единица
Презентирање бројки до 10 и Counting up to 10 and a chant
1. песничка IV/ XI

2. Презентација на животни Learning animal vocabulary I / XII


Активности за утврдување и Revision activities for identifying
3. идентификување на животни, animals, colours and numbers I / XII
бои и бројки
Активности за утврдување на Revision activities and singing a song
4. вокабуларот и бројките низ II / XII
песничка
5. Презентирање приказна Presentation of a story II / XII
Активности за утврдување на Unit revision activities
6. III / XII
целината
Евалвација со приказна: 101 Evaluation with a story: 101
7. Далматинец (примена на ИКТ) Dalmatians story (ICT use) III/ XII

1. Цели и задачи: Цел на четвртата тема е ученикот/чката да го утврди веќе усвоениот


вокабулар од областа на животните и да го збогати со нови зборови, врши наредби од
песничките, поврзува предмети, слуша и извршува наредби боејќи, повторува, брои,
дооформува цртеж, слуша наредби и покажува, покажува животно од флеш карта кога ќе ја
слушне наредбата, наоѓа што недостасува на цртежот, подредува по боја и величина,
покажува, црта, идентификува ликови, глуми, наоѓа, поврзува, класифицира, составува и
употребува кратки изрази и описи, реагира на наредби, покажува и учи песнички и ролји од
приказната, поставува кратки прашања, дава одговори, игра едукативни игри. Ученикот/чката
вложува напор и волја правилно да реагира на заповедите од наставникот и песничките со
што поправилна репродукција на англиските фонеми, ги препознава и користи во усна форма
категоријата еднина и множина придружена со броеви, ја дополнува сликата со налепници,
вербално дава кус опис, повторува, прашува кога не е јасно, го употребува глаголот сум во
прво лице еднина и присвојната придавка во прво и трето лице еднина, игра со внимание
улоги од приказната, го чува и правилно користи учебникот, со внимателност бои, поврзува и
реагира на пофалбите и упатствата на наставникот, се труди да го разбира значењето на
лексичките единици, што е можно поправилно да ги усовршува вештините за комуникација и
разбирање на слушнат текст (приказна); соработува со соучениците во работата во парови и
игрите, но и со наставникот за време на сите активности, внимава на час и културно се
однесува.
2. Вокабулар (фрази и изрази): This is my (cat, dog, horse, rabbit, bird, fish, hamster, tortoise),
spots, puppy... ; Yes; No; What's this?; This is / It's (my) ... ; Is it big or small?; Draw a (cat); Jump up;
Sit down; His name's...; How many dogs? Numbers 6 – 10, It’s (black/white)
3. Услови за работа: Наставникот соработува со соученикот/чката правејќи позитивна клима
во училницата, употребува едноставни фрази и изрази на L2. Наставникот употребува:
учебник, компјутер / ЦД плеер, ЦД-ата, играчки, работна тетратка, креди во боја, флеш карти,
постер, работен лист и евалвационен лист за крај на темата.
4. Корелација: мајчин јазик, ликовно, музичко и физичко образование, математика и природа
5. Средства и постапки за вреднување: Се вреднува залагањето и постигањето на
ученикот/чката, прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата, мотивираноста
за учење, соработката со соучениците итн. и вреднувањето е интегрален дел од часот.
Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно
целите, задачите и содржината на часот.
6. Забелешки:

16
ТЕМАТСКИ ПЛАН

Број на Структура на
Време на
наставна Утврдувањето на целините 3 и 4 (Revision)
реализација
единица
Активности за утврдување Revision activities -
1. на целините Unit 3 and 4 IV / XII
3и4

1. Цели и задачи: Цел на активностите за утврдување на претходните две целини е


потсетување на материјалот, целите и задачите низ нови активности со цел да се утврди
материјалот во целост со сите учени лексички единици, граматички структури, јазични
функции, слушањето со разбирање и говорењето. Се обрнува внимание ученикот/чката
индивидуално да ги извршува задачите за да добие увид во својот напредок, а при групните
игри се води грижа секој ученик да може да дојде до израз.

2. Вокабулар (фрази и изрази): вокабулар од двете претходни целини

3. Услови за работа: Наставникот соработува со соученикот/чката правејќи позитивна клима


во училницата, употребува едноставни фрази и изрази на L2 Наставникот внимава за..
Наставникот треба да ги има подготвено нагледните средства: учебник, компјутер / ЦД плеер,
ЦД-а, играчки, работна тетратка, креди во боја, карти со бројки за играта (еден пар карти за
една група ученици), флеш карти со животни и предмети од училницата како и постер.

4. Корелација: мајчин јазик, ликовно, музичко и физичко образование и математика

5. Средства и постапки за вреднување: Се вреднува залагањето и постигањето на


ученикот/чката, прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата, мотивираноста
за учење, соработката со соучениците итн. и вреднувањето е интегрален дел од часот.
Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно
целите, задачите и содржината на часот.

6. Забелешки:

17
ТЕМАТСКИ ПЛАН

Број на
Структура на темата бр. 5 Време на
наставна
Море (The Sea) реализација
единица
Презентација на вокабулар за Learning sea animals and saying a
1. III / I
морски животни и песничка chant

Активности за утврдување
Revision activities – vocabulary,
2. вокабулар, бројки и бои III / I
colours and numbers (ICT use)
(примена на ИКТ)

Активности за утврд. И
Revision activities and introducing
3. презентирање вокабулар за IV / I
expressing feelings
изразување чувства
Активности за утврдување на Revision activities – vocabulary,
4. IV / I
вокабуларот и бројките colours and numbers
Малата сирена – презентација Little Mermaid – presentation of a
5. I / II
на приказна (примена на ИКТ) story (ICT use)
Активности за утврдување на
6. Unit revision activities I / II
целината
Активности за утврдување на
7. Unit revision activities II / II
целината
8. Евалвација Evaluation II / II
1. Цели и задачи: Цел на оваа тема е ученикот/чката да го утврди веќе усвоениот вокабулар од
областа на животните и морскиот живот како и да го збогати истиот со нови зборови, да извршува
наредби од песничките, поврзува предмети, слуша и извршува наредби боејќи, формира слика боејќи
определени места означени со броеви, повторува, брои, дооформува цртеж, слуша наредби и покажува,
покажува животно од флеш карта, подредува, покажува, црта, идентификува ликови, глуми, наоѓа,
поврзува, класифицира, составува и употребува кратки изрази и описи, реагира на наредби, покажува и
учи песнички и ролји од приказната, поставува кратки прашања, дава одговори, игра едукативни игри за
погодување и сл. Ученикот/чката се труди правилно да реагира на заповедите од наставникот и
песничките со што поправилна репродукција на англиските фонеми, ги препознава и користи во усна
форма категоријата еднина и множина придружена со броеви, ја дополнува сликата со налепници,
вложува напори правилно да вербално опишува предмети но и чувства, повторува, прашува кога не е
јасно, го употребува глаголот сум во прво лице еднина и присвојната придавка во прво и трето лице
еднина, игра со внимание улоги од приказната, го чува и правилно користи учебникот, со внимателност
бои, поврзува и реагира на пофалбите и упатствата на наставникот, се труди да го разбира значењето
на лексичките единици, што е можно поправилно да ги усовршува вештините за комуникација и
разбирање на слушнат текст (приказна); соработува со соучениците во работата во парови и игрите, но
и со наставникот за време на сите активности, внимава на час и културно се однесува.
2. Вокабулар (фрази и изрази): fish, shell, crab, starfish,octopus, turte, orange, purple, pink, brown, grey,
happy, sad; What’s this?; This is / It’s (my) ... ; Is it big or small?; I’m (happy); Is he/she happy or sad?; Are you
(happy/sad)?; Look, it’s a (crab)!
3. Услови за работа: Наставникот соработува со соученикот/чката правејќи позитивна клима во
училницата, употребува едноставни фрази и изрази на L2. Наставникот употребува: учебник,
компјутер / ЦД плеер, ЦД-ата, торба, играчки, работна тетратка, креди во боја, флеш карти со морски
животни, постер, работен лист и евалвационен лист за крај на темата.
4. Корелација: мајчин јазик, ликовно, музичко и физичко образование, математика и природа
5. Средства и постапки за вреднување: Се вреднува залагањето и постигањето на ученикот/чката,
прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата, мотивираноста за учење, соработката со
соучениците итн. И вреднувањето е интегрален дел од часот. Наставникот води евиденција за
напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно целите, задачите и содржината на часот.

6. Забелешки:

18
ТЕМАТСКИ ПЛАН

Број на
Структура на темата бр. 6 Време на
наставна
Играчки (Toys) реализација
единица
Презентација на вокабулар за III / II
Learning toys, have got and a song
1. играчки, глаголот има и пеење
(ICT use)
песничка (примена на ИКТ)
Активности за утврдување Revision activities-vocabulary and III / II
2.
вокабулар и бои colours
Активности за утврдување на IV / II
Revision activities - vocabulary,
3. вокабуларот, придавките и
adjectives and have got
глаголот има
Активности за утврдување на IV / II
Revision activities - vocabulary,
4. вокабуларот, боите,
colours, sizes and numbers
величините и бројките
5. Презентирање приказна Presentation of a story I / III
Активности за утврдување на I / III
6. Revision activities
целината
Активности за утврдување на II / III
7. Unit revision activities
целината
8. Евалвација Evaluation II / III

1. Цели и задачи: Цел на шестата тема е ученикот/чката да го утврди веќе усвоениот вокабулар и да го
збогати со нов од областа на играчките, врши наредби од песничките, поврзува предмети, слуша и
извршува наредби боејќи, повторува, брои, поврзува цртежи, слуша наредби и покажува, покажува
животно од флеш карта, подредува, покажува, црта, идентификува ликови, глуми, наоѓа, поврзува,
класифицира, составува и употребува кратки изрази и описи, реагира на наредби, покажува и учи
песнички и ролји од приказната, поставува кратки прашања, дава одговори, слуша, размислува и одбора
точен или погрешно назначен предмет, игра едукативни игри за погодување и сл. Ученикот/чката се
труди правилно да реагира на наредбите од наставникот/аудио материјалот (песничките) со што
поправилна репродукција на англиските фонеми, ги препознава и користи во усна форма категоријата
еднина и множина придружена со броеви, ја дополнува сликата со налепници, вложува напори
правилно да вербално опишува што има и какво е тоа (по величина и боја), повторува, прашува кога не
е јасно, го употребува глаголот сум и има во прво лице еднина и присвојните придавки во еднина, игра
со внимание улоги од приказната, ја игра играта со истражување, го чува и правилно користи учебникот,
со внимателност бои, поврзува и реагира на пофалбите и упатствата на наставникот, се труди да го
разбира значењето на лексичките единици, што е можно поправилно да ги усовршува вештините за
комуникација и разбирање на слушнат текст (приказна); соработува со соучениците во работата во
парови и игрите, но и со наставникот за време на сите активности, внимава на час и културно се
однесува.
2. Вокабулар (фрази и изрази): ball, boat, doll, teddy bear, car, kite, train, yo-yo, It’s a (doll), left/right, I’ve
got a (yo-yo). Happy birthday! It’s old/new!

3. Услови за работа: Наставникот соработува со соученикот/чката правејќи позитивна клима во


училницата, употребува едноставни фрази и изрази на L2. Наставникот употребува: учебник,
компјутер / ЦД плеер, ЦД-ата, торба или кутија, играчки, слики од часописи, работна тетратка, креди во
боја, флеш карти со бои и играчки, постер, работен лист и евалвационен лист за крај на темата.
4. Корелација: мајчин јазик, ликовно, музичко и физичко образование, математика и природа

5. Средства и постапки за вреднување: Се вреднува залагањето и постигањето на ученикот/чката,


прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата, мотивираноста за учење, соработката со
соучениците итн. и вреднувањето е интегрален дел од часот. Наставникот води евиденција за
напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно целите, задачите и содржината на часот.
6. Забелешки:

19
ТЕМАТСКИ ПЛАН

Број на Структура на
Време на
наставна Утврдувањето на целините 5 и 6 (Revision)
реализација
единица
Активности за утврд. на Revision activities -Unit 5 and 6
1. III / III
целините 5 и 6

Активности за утврд. на Revision activities- Unit 5 and 6


2. III / III
целините 5 и 6

1. Цели и задачи: Цел на активностите за утврдување на целините 5 и 6 е потсетување на


материјалот, целите и задачите низ нови активности со цел да се утврди материјалот во
целост со сите учени лексички единици, граматички структури, јазични функции, слушањето со
разбирање и говорењето. Се обрнува внимание ученикот/чката индивидуално да ги извршува
задачите за да добие увид во својот напредок, а при групните игри се води грижа секој ученик
да може да дојде до израз.

2. Вокабулар (фрази и изрази): вокабулар од двете претходни целини

3. Услови за работа: Наставникот соработува со соученикот/чката правејќи позитивна клима


во училницата, употребува едноставни фрази и изрази на L2 Наставникот внимава за..
Наставникот треба да ги има подготвено нагледните средства: учебник, компјутер / ЦД плеер,
ЦД-а, играчки, работна тетратка, креди во боја, карти со бројки за играта (еден пар карти за
една група ученици), флеш карти со животни и предмети од училницата како и постер.

4. Корелација: мајчин јазик, ликовно, музичко и физичко образование и математика

5. Средства и постапки за вреднување: Се вреднува залагањето и постигањето на


ученикот/чката, прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата, мотивираноста
за учење, соработката со соучениците итн. и вреднувањето е интегрален дел од часот.
Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно
целите, задачите и содржината на часот.

6. Забелешки:

20
ТЕМАТСКИ ПЛАН

Број на
Структура на темата бр. 7 Време на
наставна
Храна (Food) реализација
единица
Презентација на вокабулар за
1. Learning food vocabulary and a chant I / IV
храна и пеење песничка
Активности за утврдување
Revision activities and expressing
2. вокабулар и изразување I / IV
likes / dislikes
допаѓање и недопаѓање
3. Активности за утврдување Revision activities II / IV
4. Активности за утврдување Revision activities II / IV
Убавицата и Ѕверот –
5. презентација на приказна Presentation of a story (ICT use) III / IV
(приема на ИКТ)
6. Активности за утврдување Revision activities III / IV
Активности за утврдување на
7. Unit revision activities IV / IV
целината
Активности за утврдување на
8. Unit revision activities IV / IV
целината
9. Евалвација Evaluation I/V
1. Цели и задачи: Цел на претпоследната тема е ученикот/чката да го утврди веќе усвоениот
вокабулар и да го збогати со нов од областа на храната, врши наредби од песничките, поврзува и
подредува во низа предмети, слуша и извршува наредби боејќи, повторува, брои, поврзува цртежи,
слуша наредби и покажува, покажува од флеш карта, црта, идентификува, глуми, наоѓа, поврзува,
класифицира, составува и употребува кратки изрази и описи, реагира на наредби, покажува и учи
песнички и ролји од приказната, поставува кратки прашања, дава одговори, слуша, размислува и одбира
точен или погрешно назначен предмет, искажува допаѓање или недопаѓање, игра едукативни игри за
погодување и сл. Ученикот/чката се труди правилно да реагира на заповедите од наставникот и
песничките т.е. аудио материјалот со што поправилна репродукција на англиските фонеми, ја дополнува
сликата со налепници, вложува напори правилно да вербално опишува што има и какво е тоа (по
величина и боја), повторува, прашува кога не е јасно, го употребува глаголот сум и има во прво лице
еднина и присвојните придавки во еднина, игра со внимание улоги од приказната, ја игра играта со
истражување, го чува и правилно користи учебникот, со внимателност бои/црта, поврзува и реагира на
пофалбите и упатствата на наставникот, се труди да го разбира значењето на лексичките единици, што
е можно поправилно да ги усовршува вештините за комуникација и разбирање на слушнат текст
(приказна); соработува со соучениците во работата во парови и игрите, но и со наставникот за време на
сите активности, внимава на час и културно се однесува.

2. Вокабулар (фрази и изрази): I like / don't like (bananas, milk, chicken, cake, bread, cheese, eggs, apple,
orange, pear...); I'm hungry; Do you like apples?; What does (she) like? It's delicious; good for me; Yuck! Yum!
Here you are!
3. Услови за работа: Наставникот соработува со соученикот/чката правејќи позитивна клима во
училницата, употребува едноставни фрази и изрази на L2. Наставникот употребува: учебник,
компјутер / ЦД плеер, ЦД-ата, слики од часописи, работна тетратка, креди во боја, флеш карти со храна,
постер, работен лист, сликовен речник, храна (сокчиња, бомбони, овошје и сл.) и евалвационен лист за
крај на темата.
4. Корелација: мајчин јазик, ликовно, музичко и физичко образование, математика и природа
5. Средства и постапки за вреднување: Се вреднува залагањето и постигањето на ученикот/чката,
прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата, мотивираноста за учење, соработката со
соучениците итн. и вреднувањето е интегрален дел од часот. Наставникот води евиденција за
напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно целите, задачите и содржината на часот.

6. Забелешки:

21
ТЕМАТСКИ ПЛАН

Број на
Структура на темата бр. 8 Време на
наставна
Мојот распуст (My Holiday) реализација
единица
Активности за утврдување Revision of the vocabulary learned
1. I/V
на целокупниот вокабулар in the course
Активности за утврдување
Revision of the vocabulary learned
2. на целокупниот вокабулар – II / V
in the course
слушање и цртање
Активности за утврдување Revision of the vocabulary learned
3. II / V
на материјалот in the course

Активности за утврдување и Revision of the vocabulary and


4. III / V
пеење песна (ИКТ примена) singing a song (ICT use)

5. Презентирање приказна Presentation of a story III / V

Активности за утврдување и Unit revision activities and self-


6. IV / V
само-евалуација evaluation

Активности за утврдување
7. Unit revision activities IV / V
на целината

8. Евалвација Evaluation I / VI

1. Цели и задачи: Цел на последната тема е да го освежи сето она што е научено низ
пригодни активности и игри со опфат на сите лексички единици, граматички структури и
јазични функции при комуникацијата и слушањето со разбирање, а воедно наставникот да го
добие впечатокот дали целите и задачите се исполнети во текот на наставата. Исто така, при
оваа тема учениците ја имаат можноста за сами да го проценат и оценат сопствениот
напредок во изучувањето на англискиот јазик, неговите лексички единици и јазични структури.
2. Вокабулар (фрази и изрази): I've got a doll; What's this?; This is / It's (sea, lake, mountain,
sandcastle, beach, chair, shell, fish, crab, starfish итн.); what's in the bag? Does he like (cake)?;
We're having a picnic; We've got oranges...
3. Услови за работа: Наставникот соработува со соученикот/чката правејќи позитивна клима
во училницата, употребува едноставни фрази и изрази на L2. Наставникот употребува:
учебник, компјутер / ЦД плеер, ЦД-ата, торба или кутија, играчки, разгледници од одмор,
туристичка брошура, слики од списанија, работна тетратка, креди во боја, флеш карти (од
плажа), бои и играчки, постер, работен лист и евалвационен лист за крај на темата.
4. Корелација: мајчин јазик, ликовно, музичко и физичко образование, математика и природа

5. Средства и постапки за вреднување: Се вреднува залагањето и постигањето на


ученикот/чката, прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата, мотивираноста
за учење, соработката со соучениците итн. и вреднувањето е интегрален дел од часот.
Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно
целите, задачите и содржината на часот.
6. Забелешки:

22
ТЕМАТСКИ ПЛАН

Број на Структура на
Време на
наставна Утврдувањето на целините 7 и 8
реализација
единица
Активности за утврдување
1. Revision activities -Unit 7 and 8 I / VI
на целините 7 и 8

Активности за утврдување
2. Revision activities -Unit 7 and 8 II / VI
на целините 7 и 8
Активности за утврдување
Revision activities -Unit 7 and 8
на целините 7 и 8 со
3. with a story: Dora’s holiday (ICT II / VI
приказна: Одморот на Дора
use)
(примена на ИКТ)

1. Цели и задачи: Цел на активностите за утврдување на последните три часа е утврдување


на севкупниот материјал, со опфат на сите цели и задачи низ нови активности со цел да се
утврди материјалот во целост со сите учени лексички единици, граматички структури, јазични
функции, слушањето со разбирање и говорењето. Се обрнува внимание ученикот/чката
индивидуално да ги извршува задачите за да добие увид во својот напредок, а при групните
игри се води грижа секој ученик да може да дојде до израз.
2. Вокабулар (фрази и изрази):

3. Услови за работа: Наставникот соработува со соученикот/чката правејќи позитивна клима


во училницата, употребува едноставни фрази и изрази на L2 Наставникот внимава на
правилниот изговор и степен на изученост на материјалот од страна на ученикот. Наставникот
треба да ги има подготвено нагледните средства: учебник, компјутер / ЦД плеер, ЦД-а,
играчки, работна тетратка, креди во боја, карти со бројки за играта (еден пар карти за една
група ученици), флеш карти со животни и предмети од училницата како и постер.
4. Корелација: мајчин јазик, ликовно, музичко и физичко образование и математика

5. Средства и постапки за вреднување: Се вреднува залагањето и постигањето на


ученикот/чката, прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата, мотивираноста
за учење, соработката со соучениците итн. и вреднувањето е интегрален дел од часот.
Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно
целите, задачите и содржината на часот.

6. Забелешки:

23
Структура на засебните целини
Број на
Среќен роденден, Денот на мајката и Денот на таткото, Време на
наставна
Божиќ и Велигден реализација
единица

Пеење песничка и изработка Singing a song and making a


1. IV / X
на постер poster (Mum and Dad’s Day)

1. Активности за Божиќ Christmas activities IV / XII

1. Велигденски активности Easter activities IV / III

Велигденски активности
2. Easter activities (ICT use) IV / III
(ИКТ примена)
Денот на мајката и Денот на
1. Mother's day / Father's day I/V
таткото

1. Цели и задачи: Цел на овие засебни активности е дополнително запознавање со


содржините од културата на L2 , иако содржините од културата се опфатени во сите
компоненти на изужување на јазикот, односно не се изучуваат изолирано како посебна
компонента. Целта е да се создаде чувство за воочување на културолошките разлики преку
воспитни и социолошки содржини како основа за развивање на толеранција и емпатија кон
другиот и различниот, во овој случај преку празниците. За горенаведените празници се
одбрани интересни активности во кои ученикот/чката ја вклучуваат својата имагинација и
креативност и при тоа да осознаваат, да се воспитуваат и образуваат. Се обрнува внимание
ученикот/чката индивидуално да ги извршува задачите за да добие увид во својот напредок, а
при групните игри се води грижа секој ученик да може да дојде до израз.
2. Вокабулар (фрази и изрази):
 Mum and Dad’s Day (card, flower, a present, mum, dad, Hurray for (Dad)! A flower for you! )
 Happy Christmas (everyone); (Father Christmas, present, star, bell, Christmas card, stocking,
Christmas tree, present); Here comes Father Christmas;
 Happy Easter (Easter egg, Easter bunny, basket); Hop; Bring us eggs for Easter; Never stop;
3. Услови за работа: Наставникот соработува со соученикот/чката правејќи позитивна клима
во училницата, употребува едноставни фрази и изрази на L2 Наставникот внимава за..
Наставникот треба да ги има подготвено нагледните средства: учебник, компјутер / ЦД плеер,
ЦД-а, играчки, работна тетратка, креди во боја, флеш карти, предмети и материјали според
упатствата во прирачникот.
4. Корелација: мајчин јазик, ликовно, музичко и физичко образование и математика
5. Средства и постапки за вреднување: Се вреднува залагањето и постигањето на
ученикот/чката, прибира показатели за нивото на успешноста во постигањата, мотивираноста
за учење, соработката со соучениците итн. и вреднувањето е интегрален дел од часот.
Наставникот води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно
целите, задачите и содржината на часот.
6. Забелешки:

24

Das könnte Ihnen auch gefallen