Sie sind auf Seite 1von 8

Određeni član

Padež Singular Plural


Muški rod Ženski rod Srednji rod

Nominativ der die das die

Genitiv des der des der

Dativ dem der dem den

Akkusativ den die das die

Neodređeni član

Padež Singular
Muški Ženski rod Srednji rod
rod

Nominativ ein eine ein

Genitiv eines einer eines

Dativ einem einer einem

Akkusativ einen eine ein

Negacija kein

Padež Singular Plural


Muški rod Ženski rod Srednji rod

Nominativ kein keine kein keine

Genitiv keines keiner keines keiner

Dativ keinem keiner keinem keinen

Akkusativ keinen keine kein keine

1
SPAJANJE ČLANA I PRIJEDLOGA

an dem am bei dem beim


in dem im zu dem zum
von dem vom auf das aufs
an das ans über das übers
in das ins zu der zur

U njemačkom jeziku ima sedam vrsta zamjenica:


1) osobna zamjenica (das Personalpronomen, persönliches Fürwort)
2) povratna zamjenica (das Reflexivpronomen, rückbezügliches Fürwort)
3) posvojna zamjenica (das Possessivpronomen, besitzanzeigendes Fürwort)
4) pokazna zamjenica (das Demonstrativpronomen, hinweisendes Fürwort)
5) odnosna zamjenica (das Relativpronomen, bezügliches Fürwort)
6) upitna zamjenica (das Interrogativpronomen, Fragefürwort)
7) neodređena zamjenica (das Indefinitpronomen, unbestimmtes Fürwort)

1. OSOBNE ZAMJENICE (das Personalpronomina)

Deklinacija osobnih zamjenica

Padež Singular Plural


1. lice 2. lice 3. lice 1.lice 2. lice 3.lice
ja ti Maskulin Feminin Neutral mi vi oni
on ona ono Vi
Nominativ ich du er sie es wir ihr sie/Sie
tko? što? ja ti on ona ono mi vi oni/Vi
čovjek
Genitiv meiner deiner seiner ihrer seiner unser euer ihrer/Ihrer
koga? čega? mene/me tebe/te njega/ga nje/je njega/ga nas vas njih;ih/Vas
nema
Dativ mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen/Ihnen
komu? čemu? meni/mi tebi/ti njemu/mu njoj/joj njemu/mu nama vama njima;im/Vama
prilazim
Akkusativ mich dich ihn sie es uns euch sie/Sie
koga? što? mene/me tebe/te njega/ga nju/ju njega/ga nas vas njih;ih/Vas
volim

2
3. POSVOJNE ZAMJENICE (die Possessivpronomina)

1. Deklinacija posvojne zamjenice u nominativu jednine

m.r ž.r s.r


ich Das ist... mein meine mein
moj moja moje
du dein deine dein
tvoj tvoja tvoje
jednina

er sein seine sein


njegov njegova njegovo
sie ihr ihre ihr
njezin njezina njezino
es sein seine sein
njegov njegova njegovo
wir Das ist... unser unsere unser
naš naša naše
množina

ihr euer euere euer


vaš vaša vaše
sie ihr ihre ihr
njihov njihova njihovo
Sie Ihr Ihre Ihr
Vaš Vaša Vaše

2. Deklinacija posvojne zamjenice u svim padežima

m.r ž.r s.r mn.


NOMINATIV mein meine mein meine
moj moja moje moji/moje/moja
GENETIV meines meiner meines meiner
moga moje moga mojih
DATIV meinem meiner meinem meinem
mome mojoj moje mojim
AKUZATIV meinen meine mein meine
moga moju moje moje

3
Tablica nastavaka

m.r ž.r s.r mn.


NOMINATIV - e - e
GENETIV es r es er
DATIV em r em en
AKUZATIV en - - e

Posvojna se zamjenica u jednini deklinira kao neodređeni član, a u množini dobiva nastavke
određenog člana.
Znači, u promjeni posvojne zamjenice dobivaju iste nastavke kao član: der, die, das, die.
a) Ako uz imenicu stoji posvojna zamjenica, član se ne upotrebljava:
Pflege deine Muttersprache (njeguj svoj materinji jezik)
Mein Buch (moja knjiga),
Dort liegt sein Hut (tamo je njegov šešir)

b) Posvojna zamjenica može se upotrijebiti i kao imenica:


Die Seinen warten auf Nachricht (njegovi čekaju vijest)

c) Posvojna zamjenica se u rodu, broju i padežu slaže sa imenicom pred kojom stoji:
Das Kind liebt seinen Vater, seine Mutter und sein Brüderchen
( dijete voli svoga oca, svoju majku i svog malog brata)

4
4. POKAZNE ZAMJENICE (die Demonstrativpronomen)
I. Pregled pokaznih zamjenica

Pokazne zamjenice Prijevod Način dekliniranja


der, die, das taj, ta, to kao određeni član
dieser, diese, dieses ovaj, ova, ovo kao određeni član
jener, jene, jenes onaj, ona, ono kao određeni član
solcher, solche, solches ovakav, ovakva, ovakvo - kao određeni član
ein solcher, eine solche, ein solches takav, takva, takvo prema mješovitoj deklinaciji pridjeva
selbst, selber sam ne deklinira se, stoji iza riječi na koju
se odnosi
derselbe, dieselbe, dasselbe isti, ista, isto prema slaboj deklinaciji pridjeva
derjenige, diejenige, dasjenige onaj, ona, ono prema slaboj deklinaciji pridjeva

Pokazne zamjenice Način dekliniranja


der die das kao određeni član
taj ta to
dieser diese dieses kao određeni član
ovaj ova ovo
jener jene jenes kao određeni član
onaj ona ono
solcher solche solches kao određeni član prema mješovitoj deklinaciji
ovakav ovakva ovakvo pridjeva
takav takva takvo
selbst selber - ne deklinira se, stoji iza riječi na koju se odnosi
sam sam -
derselbe dieselbe dasselbe prema slaboj deklinaciji pridjeva
isti ista isto
derjenige diejenige dasjenige prema slaboj deklinaciji pridjeva
onaj ona ono

II. Deklinacija pokaznih zamjenica


a) Ako je der, die, das vezano uz imenicu, mijenja se kao određeni član, ali ako se upotrebljava
nevezano, onda promijena izgleda ovako:

der, die das (bez imenice)


m. r. ž. r. s. r. mn.
NOMINATIV der die das die
GENETIV dessen deren dessen deren, derer
DATIV dem der dem denen
AKUZATIV den die das die

5
b) Složeni prilozi postali spajanjem prijedloga i dativa ili akuzativa jednine od das (dem,das):
daran = an das dafür = für das Primjeri:
darauf = auf das damit = mit dem Daran denke ich oft
darüber = über das dazu = zu dem (ja često mislim na to)
dabei = bei dem Dafür habe ich alles fertig
gemacht
sve sam za to pripremio

c) Pokazne zamjenice dieser i jener mijenjaju se kao određeni član:

dieser, diese, dieses, jener, jene, jenes


m. r. ž. r. s. r. mn.
NOMINATIV dieser diese dieses diese
ovaj ovaj ovo ovi, ova, ove
GENETIV dieses dieser dieses dieser
ovoga ove ovoga ovih
DATIV diesem dieser diesem diesen
ovome ovoj ovome ovima
AKUZATIV diesen diese dieses diese
ovoga ovu ovoga ove, ovu

Tablica nastavaka
m. r. ž. r. s. r. mn.
NOMINATIV -er -e -es -e
GENETIV -es -er -es -er
DATIV -em -er -em -en
AKUZATIV -en -e -es -e

d) Pokazne zamjenice derjenige i derselbe mijenjaju se ovako:

derjenige, diejenige, dasjenige


m. r. ž. r. s. r. mn.
NOMINATIV derjenige diejenige dasjenige diejenigen
GENETIV desjenigen derjenigen desjenigen derjenigen
DATIV demjenigen derjenigen demjenigen denjenigen
AKUZATIV denjenigen diejenige dasjenige diejenigen

derselbe, dieselbe, dasselbe


m. r. ž. r. s. r. mn.
NOMINATIV derselbe dieselbe dasselbe dieselben
GENETIV desselben derselben desselben derselben
DATIV demselben derselben demselben denselben
AKUZATIV denselben dieselbe dasselbe dieselben

6
e) Pokazne zamjenice selbst i selber ne mijenjaju se.
f) Solch se ne mijenja. U jednini pored njega stoji često neodređeni član:
solch ein Lärm (takva galama)
solch eine Freude (takva radost)

Usput si naučio da uz neke glagole poput kaufen i haben uvijek stoji akuzativ.

Razlika između hinter i hinten

Ova rečenica će učiniti da bilo koji Njemac pita ˝Hinter was?˝ (iza što?-behind what?)

Ich bin hinter dem Baum.


Ja sam iza drveća. I am behind the tree.

Hinten, naprotiv/ suprotno hinter-u, je već odgovarajući odgovor na pitanje Gdje?

 Ich bin hinten.


 I am in the back.

Sada se čini da ako je hinter iza, hinten je stražnji?!?. Uglavnom je točno. Ali nije uvijek:

 Ich rufe von hinter dem Haus.


 I shout from behind the house.
 Ja vičem iza kuće.

 Thomas nimmt Maria von hinten in den Arm.


 Thomas hugs Maria from behind.
 Tomas grli Mariju odostraga.

U prvom primjeru je hinter zato što izražavamo odnos između njega i kuće. U drugom primjeru
iza/odostraga je ime mjesta. Pitanje od kud, a odgovor je odostraga.

Dakle da sumiramo/ sažemo, hinten je ˝ime˝ od lokacije i kao takav možemo odgovoriti na pitanje
Gdje? jednostavno govoreći hinten, s obzirom da je kontekst poznat.

Hinter je prijedlog i stavlja stvari ili osobe u odnos jednim s drugim (jedan prema drugome). Tako da
hinter treba biti slijeđena, pridržavana imenicom ili osobom da bi imalo smisla kao lokacija.

Sada možemo razumijeti razlike između unter i unten, vor i vorn(e), auf i oben, in i drin i aus i
draussen. Prve riječi su prijedlozi, tako da one trebaju biti upotpunjenje imenicom. Druge riječi su
imena i, neki kontekst je uvjetovan, može odgovoriti na pitanje gdje? all by themselves. –

unter je prijedlog (povezan s imenicom), unten je prilog (upućivajući poziciju – ukazivajući na


poziciju.)

7
8

Das könnte Ihnen auch gefallen