Sie sind auf Seite 1von 30

CZECH FOR BEGINNERS

STEP BY STEP

EŠTINA PRO ZAÁTENÍKY


KROK ZA KROKEM

Štpánka Paízková
Nahrávky text a cviení najdete na našich stránkách

www.jazykoveknihy.cz

You can nd recordings of the texts and exercises on


our webpage

www.jazykoveknihy.cz

ISBN 978-80-904465-8-8
Úvod

Uebnice je urena pro zaáteníky, kteí se chtjí uit esky sami. Zprostedkujícím
jazykem je anglina. Skládá se z uebnice, cviebnice, doplk ke stažení, p hodin
poslechu a velkého množství interakvních cviení. Poslech, doplky a interakvní
cviení najdete na našem webu www.jazykoveknihy.cz. Kód pro pístup ke cviením
a slovíkm najdete v uebnici na zaátku lekce u jejího ísla.

Uebnice Vás pipraví na to, jak reagovat v bžných situacích, kterým jste vystaveni
v každodenním život. Seznámíme vás se základní gramakou a nauíte se asi 1800
slov. Po prostudování celé uebnice získáte úrove A2.

V úvodu uebnice je kapitola vnovaná foneckému systému ešny. Je teba se tu


seznámit s m, jak jednotlivé hlásky íst a jak se navzájem ovlivují. Zvláštní pozornost
je vnována nácviku výslovnos jednotlivých hlásek s dostateným množstvím píklad
k procviení.

Každá lekce se skládá z úvodního textu se slovní zásobou, gramackého oddílu a procvi-
ovacího úseku.

Nejprve je dobré si peíst slovíka, která jsou zpracovaná i v podob poslechu a m-
žete se je uit interakvn prostednictvím našeho internetového „uitele“. Potom si
poslechnte text, nejdíve bez tení, potom si text vezmte k ruce a tte si ho spolu
s poslechem. Poté pejdte k vysvtlení gramaky a následn si ji procvite. Potom
pejdte k dalšímu procviování ve cviebnici.

V pravidelných rozestupech jsou umístny opakovací lekce.

Další možnos , jak se uit a také si udlat uení jiné, popípad zábavnjší, jsou
interakvní cviení, která najdete na našich stránkách www.jazykoveknihy.cz, sekce

ešna. Nkdy jsou doplnna o rzné zajímavos nebo vpy.

Najdete tu ale nejen výukové materiály, ale také se seznámíte s adou zajímavos , prak-
ckých informací, kulturních zvláštnos ap.

Ráda bych také upozornila na velmi prakcký odkaz hp://www.ujc.cas.cz/ . Jsou to


stránky Ústavu pro jazyk eský, v jehož internetové jazykové píruce najdete skloová-
ní a asování všech eských slov a také adu gramackých pravidel.

Peji Vám, aby se Vám ešna stala jazykem, který se Vám bude líbit a budete ho rádi
používat.

3 Úvod
The textbook is intended for beginners who want to self-study Czech. The mediaon
language is English. It consists of a textbook, workbook, downloadable supplements,
ve-hour listening records and lots of interacve exercises. Listening, supplements,
pracsing vocabulary and interacve exercises are placed on our webpage www.jazy-
koveknihy.cz. You will access exercises and vocabulary by using the code which is found
at the beginning of each lesson at its number.

The textbook prepares you on how to react in common situaons which you encounter
in everyday life. We will teach you basic grammar and you will learn about 1800 words.
You will acquire level A2 a er going through the whole book.

At the beginning there is a chapter devoted to the phonec system of Czech. It is


necessary to get familiar with how to read the le ers and how they in uence each
other. Special a enon is paid to the training of pronunciaon individual sounds with
sucient number of examples to pracse.

Each lesson consists of the introductory text with vocabulary, grammar chapter and
pracse part.

We recommend reading vocabulary rst which is processed in the form of listening and
you can study new words interacvely by the means of our internet „teacher“. Then
listen to the text, rst without reading it, then with following the text. A er that come
to the grammar secon and pracse it in exercises. Then pracse it from the workbook.

To review and build up your knowledge, go through the revission lessons.

Another possibility of how to study and make your eort more enjoyable are the inter-
acve exercises which you can nd on our web www.jazykoveknihy.cz, secon
ešna.
They are somemes supplemented with a joke or a piece of interesng informaon.

You can not only nd educaonal materials but you‘ll also learn a lot of interesng
facts, praccal informaon, cultural customs and tradions.

I‘d love to draw your a enon to a very praccal link hp://www.ujc.cas.cz/. It‘s the
webpage of Ústav pro jazyk eský where you can nd an internet „diconary“ where
you can look up all words and their conjugaon and declension and also many gram-
mar rules.

I wish Czech became a language which you like and which you enjoy using.

Úvod 4
Obsah

Systém hlásek a gramaky 9

Lekce 1 Kdo to je?, Co to je? 23


Lekce 2 Dobrý den. 29
Sloveso „být“, rod mužský, ženský, stední,
Bžná jména a jejich domácí podoby 31
Lekce 3 Moje rodina 35
Pivlastovací zájmena v 1. pád 36
Lekce 4 Tší m. 39
Pechylování, Oslovení, Vykání a tykání,
Jsem z... (+ 2. p.) 40
Lekce 5 Já rád ... 45

asování sloves, Ch t, Rád/ráda 48
Lekce 6 Bydlím v ... eské republice. 54
Kde? – V Londýn... (6. pád), další slovesa 55
Opakování 1 60
Lekce 7 Strakonická 5 64
Další slovesa, Sloveso „vdt“,
íslovky do 100,
Abeceda 66
Lekce 8 V kolik hodin ...? 71
Další slovesa, Urování asu, Intonace otázky 73
Lekce 9 Hledám práci 79
Co studujeme? (+ 4. pád), 4. pád podstatných jmen,
Slovesa mít, íst 81
Lekce 10 Jak bydlím 86
V x na (Kde?) 1. a 2. p. sg., 1. p. pl. 88
Lekce 11 V sobotu je oslava. 93
Dny v týdnu, Msíce a roní období, Datum, Vyjádení
míry jistoty 95
Lekce 12 Nákupní seznam 101
Slovesa jíst a pít, adové íslovky, Pídavná a podstatná
jména 1. p. sg. a pl., 4. p. sg. a pl. a zájmeno njaký 104
Opakování 2 109
Lekce 13 Pejete si? 115
2. pád. Koho eho?,
íslovky nad 100, Urování
množství (váhové jednotky a další užitené výrazy),
Zvratná slovesa 118

5 Obsah
Lekce 14 Nemám co na sebe. 124
Zájmena pivlastovací (1., 2., 4. pád), Jí – ho – je 127
Lekce 15 Potebuji ostíhat. 132
Jít na (4. p.) x do (2. p.), 1. a 4. pád osobních zájmen,
Kvankace 134
Lekce 16 Výprava za kulturou 139
Jít x chodit, jet x jezdit, Jak asto...?, Nebo, a, ale 141
Lekce 17 Nákup 147
Pedložky od, do, bez, z, u + 2. p. osobních zájmen,
Do, v, na (shrnu a rozšíení),
asové údaje
s pedložkami od – do 150
Opakování 3 155
Lekce 18 To je moje! 159
Minulý as 3. osoba, -i/-y/-a ve 3. os. pl., Pídavná
jména mkká 1., 2. a 4. p. 162
Lekce 19 Není mi dobe. 168
3. pád, 3. pád. pivlastovacích zájmen, 3. pád osobních
zájmen, Poadí píklonek 171
Lekce 20 Orientace ve mst 178
Rozkaz sloves pohybu, Názvy autobus, trolejbus,
tramvají 180
Lekce 21 Na návštv 185
Minulý as (dokonení), Slovesa se zvratným se/si,
Pedmt na prvním míst, Individuální korespondence
k významné životní událos 187
Lekce 22 Hledám byt. 194
Vid dokonavý x nedokonavý, Budoucí as (opisný tvar),
Už x ješt, Využi innivu 196
Lekce 23 Plány na prázdniny 201
Píslovce, Vty bez podmtu,
asové výrazy pro budoucí
as, Skloování podstatných jmen typu vc 203
Lekce 24 Jedeme na výlet. 209
Pedpony od-, pi-, Tázací zájmeno který 211
Opakování 4 216
Lekce 25 Jak jste se mli? 220
Stupování píslovcí málo, hodn, dobe, špatn,
Slovesa pohybu a základní pedpony, Moc - docela,
Shoda podmt (s výrazem, který vyžaduje 2. pád)
s písudkem 222

Obsah 6
Lekce 26 Brigáda 228
Kondicionál 230
Lekce 27 Mj nový byt 234
7. pád sg., 7. pád zájmen, Vedlejší vta se spojkou že 235
Lekce 28 Na pošt 240
Pivlastovací pídavná jména 242
Lekce 29 Sthování 248
Pedložky se 4. pádem, Zpsobová slovesa mohu,
musím, nesmím 250
Lekce 30 Jdeme do restaurace. 256
Sloveso péct, Nepravidelná pídavná jména – stupování,
7. pád pídavných, pivlastovacích a podstatných jmen 262
Lekce 31 V oddlení elektro 269
Stupování pídavných jmen (pokraování), Rozkaz,
pokyny, 2. pád po výrazech urujících množství 272
Lekce 32 Co dávají? 278
Ruce, nohy, ob – skloování, 3. pád pídavných,
pivlastovacích a podstatných jmen 281
Lekce 33 V knihovn 286
6. pád, Pívlastkové vty se zájmenem který 288
Lekce 34 V hotelu na horách 295
Skloování íslovek (shrnu a doplnní), Trpný rod,
Skloování zájmena se 298
Opakování 5 304

7 Obsah
Použité zkratky

ng. /záp. negave (zápor) interakvní cviení


pl. / mn. . plural (množné íslo) (interacve exercise)
sg. / j. . singular (jednotné íslo)
BF base form (základní tvar) poslech (listening)
os. osoba (person)
ques. queson (otázka)
p. pád (case)
F feminine (ženský rod)
M masculine (mužský rod)
N neutral (stední rod)
an. animate (životný)
inan. inanimate (neživotný)
hovor. hovorový (informal)
nap. napíklad (for example)
ap., apod. a podobn (and so on)
fut. future (budoucí as)
adj. adjecve (pídavné jméno)
imper. imperave (rozkaz)
pron. pronoun (zájmeno)
min. . minulý as (past tense)

Nahrávky text a cviení najdete na našich stránkách

www.jazykoveknihy.cz

You can nd recordings of the texts and exercises on our


webpage

www.jazykoveknihy.cz

Použité zkratky 8
Systém gramaky a hlásek

Czech diers from English especially in very exible wordorder. That is why it
needs dierent instruments for people to express what they exactly want to
say. It has 10 parts of speech: nouns, adjecves, pronouns, numerals, verbs,
adverbs, preposions, conjuncons, parcles and interjecons.
First ve are exible. Nouns, adjecves, pronouns and numerals decline and
verbs are conjugated. Thanks to the system of endings, prexes and suxes we
can easily recognize their funcon in the sentence.
Czech has 7 cases (7 pád), all in singular and plural.
1. pád (nominave) expresses the subject of the sentence.
2. pád (genive) may show possession.
3. pád (dave) shows the indirect object in the sentence.
4. pád (accusave) shows the direct object in the sentence.
5. pád (vocave) is used for showing that a parcular person or thing is
being spoken to.
6. pád (locave) is used to say where someone or something is.
7. pád (instrumental) shows the kind of transportaon or the instrument
which you do something with.
Gender of nouns and adjecves is also important. It is masculine, feminine and
neutral.

Samohlásky (Vowels)
Vowel Grapheme English Czech example
a a Mum matka
e e,  pet pes
i i, y pink pivo
o o hot horký
u u put sud
á á start láska
é é - mléko
í í, ý tea mletý
ó ó door gól
ú ú,  tool hl, úterý

9 Systém gramaky a hlásek


Souhlásky (Consonants)
Consonant English Czech example
b be být
c - citron
 cheap eský
d door dm
- dlat
f fake Filip
g groom gram
h (approximately) hop houba
ch - chodím
j yes jahoda
k key káva
l love lék
m must malý
n nose nos

- nmecký
p pump Petr
r - rychlý
 - ti; epa
s son syn
š sheep šiška
t team ty
- kat
v very velký
w very WC
x maximum, exist maximum, existovat
z zoo zima
ž (approximately) garage život

Systém gramaky a hlásek 10


1 SAMOHLÁSKY (VOWELS All example words are recorded
and arranged by chapters.

Czech has 10 vocals: 5 short and 5 long vocals:

A E I O U
Á É Í Ó Ú

The dierence between a short and a long vowel is primarily in quanty thus in
the duraon not in the quality as it is in some languages. Czech long vowels are
pronounced about twice as long as their short equivalents. Both short and long
vowels can appear in any posion in the word and it is important to respect
this because it can change the meaning:

bílá [bi:la:] (white) byla [bila] (she was)


(já) dkuji [ekuji] (I thank) (oni) dkují [ekuji:] (they thank)
ji [ji] (vidím ji – jí [ji:] (jí rohlík – sloveso jíst, 3.
zájmeno = her) osoba – she eats)

Fourteen graphemes correspond with these ten phonemes:

A E I O U
a, á e, é,  i, í, y, ý o, ó u, ú, 

CVIENÍ

1. Read and listen to check your pronunciaon.

Pavel Pávek, Miloš Mysa, Vít Vysoký, Tomáš Málek, Hana Hanáková, Jií
Ticháek, Jiina Jílková

2. Listen and make short vowels long where necessary.

Soukromy pozemek. Vstup zakazan.


Stanice Lesna. Vystupujte vlevo.
Vlak pijiždi do stanice Kolin – hlavni nadraži.
Ivana Jiraskova, prosim.

11 Hláskový systém
Lekce 1 Kód: H2B

Kdo to je? (Who is it?)

It is a ...
lovk

muž žena

To je muž. To je žena.

chlapec dít dívka

To je chlapec. To je dít. To je dívka.

Pracsing vocabulary and all interacve exercises for each lesson are found on our
webpage www.jazykoveknihy.cz in secon
ešna. On entering the lesson, you need
to enter the code. The code is unique for each lesson and is always placed in the
yellow heading of the lesson opposite the number of the lesson. For example, the
code for Lesson 1 is H2B.

23 Lekce 1
Co to je? What is it?

auto autobus letadlo

To je auto. To je autobus. To je letadlo.

vlak kolo motorka

To je vlak. To je kolo. To je motorka.

pas peníze penženka

To je pas. To jsou* peníze. To je penženka.

* 3. osoba pl. (see Lekce 2)

Lekce 1 24
mobil batoh taška

To je mobil**. To je batoh. To je taška.

klí poíta televize

To je klí. To je poíta. To je televize.

foák koka
pes

To je foák**. To je pes. To je koka.

** mobil (informal but common) = mobilní telefon


foák (informal but common) = fotoaparát

25 Lekce 1
Co to je?

lešt obchod hotel

To je lešt. To je obchod. To je hotel.

nádraží zastávka škola

To je nádraží. To je zastávka. To je škola.

dm msto1 vesnice2

To je dm. To je msto. To je vesnice.

1
town of Pardubice; 2 village of Te n, one of the oldest in the Czech Republic

Lekce 1 26
CVIENÍ

1. Pracse pronunciaon in the interacve exercise on www.jazykoveknihy.cz.

2. Pracse long vowels.

dm - klí - dít - dívka - peníze - nádraží - zastávka

3. Match the quesons and corresponding pictures. Answer.

a) b) c) d)

Co to je? Kdo to je?

e) f) g)

27 Lekce 1
4. Which answers can‘t follow the quesons?

Co to je?

a) To je žena. b) To je vlak. c) To je chlapec.

d) To je penženka. e) To je koka. f) To je nádraží.

Kdo to je?

a) To je hotel. b) To je muž. c) To je dít.

d) To je lovk. e) To dívka. f) To je škola.

5. Pracse new vocabulary in the interacve exercise.

Lekce 1 28
Lekce 6 Kód: K3B

Bydlím v ..... eské republice.


Julie: Podívej, Ireno, to je moje rodina. Toto je
moje maminka a její pítel George. Bydlí a pracují
v Británii. V Londýn. A tady je moje sestra.
Jmenuje se Kate. Je vdaná a toto je její manžel.
On je podnikatel.
Irena: A co dlá? Je to Anglian?
Julie: Ne. On je
ech. Prodává –hm. Jak se ekne
esky „sports equipment“?
Irena: Sportovní poteby.
Julie: Dkuji. Tak prodává sportovní poteby. Jmenuje se Karel a rád hraje golf.
A toto je jejich syn Patrik a jejich dcera Simona. Patrik hodn sportuje. Plave
a lyžuje, hraje fotbal. Simona ráda zpívá a kreslí. A taky ráda a hodn mluví.
Oba chodí do školy v Písku, ale rodina bydlí v Táboe.

SLOVÍKA
ale but oba both
Anglian (M) Englishman podnikatel (M) enterpriser
bydlí (3. os. pl., BF bydlet) live poteby (F, pl., BF poteba) equipment
bydlím (1. os. pl., BF bydlet) I live pracují (3. os. pl., BF pracovat) work
ech (M) Czech prodává (3. os. sg., BF prodávat) sell
do to ekne (3. os. sg., BF íci, íct) say
(do) školy (F, 2. p. sg., BF škola) school v Británii (6. p. sg., BF Británie) in Britain
golf (M) golf v eské republice (6. p. sg., F, BF
eská
hodn a lot republika) Czech Republic
jak how v Londýn (6. p. sg., BF Londýn) in London
kreslí (3. os. sg., BF kreslit) (she) draws zpívá (3. os. sg., BF zpívat) (she) sings
mluví (3. os. sg., BF mluvit) (she) speaks

FRÁZE
Jak se ekne esky ....? How do you say ... in Czech?

Lekce 6 54
GRAMATIKA
KDE? V Londýn ... (6. pád) (Where? In London ... (Locave)

Kde bydlíš/pracujete/prodávají ...?


Kde pan Novák bydlí? Kde Jana pracuje?
Jano, kde bydlíš? Kde bydlíš, Jano?
Kde pracujete, paní Novotná? Paní Novotná, kde pracujete?

1. p. 6. p.
M -h, ch, k, r, d, t, n -e/- -u

Londýn, Kolín, Most, Dín, v Londýn, v Kolín, v Písku,


Chomutov, Tábor, Brandýs, v Most, v Dín, v v Hamburku,
Písek, Hamburk, Šumperk, Chomutov, v Táboe, v Šumperku,
Cheb v Brandýse v Chebu
-ž, š, , , c, j, , ,
-i (+ -e- se vypouš (is omi ed)

Humpolec, Liberec, Hradec V Humpolci, v Liberci, v Hradci Králové,


Králové, Víde ve Vídni
F -a –e/ (+H Z, K  C)

Ostrava, Polika, Praha v Ostrav, v Police, v Prazeeská republika v
eské republice
-ie, -e -ii, -i

Francie, Británie ve Francii, v Británii


Consonant -i

Olomouc, Plze, Kada, v Olomouci, v Plzni, v Kadani, v Píbrami,


Píbram, Chrudim, Kromíž, v Chrudimi, v Kromíži, v Paíži,
Paíž, Litomyšl v Litomyšli
N -o –/u
Znojmo, Nmecko,
esko ve Znojm, v Nmecku, v
esku
-í -í

Ús nad Labem v Ús nad Labem

Many Czech and world towns in 1. and 6. p. are in Doplky on our webpage.

55 Lekce 6
The preposion „ve“ is the long form of „v“ and is used for be er pronunciaon
before nouns starng with v-, f- and before groups of consonants like š-, st-, zn-.

Listen again to the text „Bydlím v...“ and complete the rule.

Before unvoiced (P, T, Š, K,…), „v“ is pronounced like: ……….......


Before voiced (B, D, Z, M ...), „v“ is pronounced like: …………..……

Names in plural:

Pardubice v Pardubicích Mariánské Lázn v Mariánských Lázních


Rokycany v Rokycanech Karlovy Vary v Karlových Varech
Litomice v Litomicích
eské Budjovice v
eských Budjovicích

Další slovesa (Some Other Verbs)

What sample verbs from the previous lesson do these verbs look like? Fill in the
third column with innives and underline the ending.

(oni) bydlí jako chodí bydlet


(oni) pracují jako
(on) prodává jako
(ona) zpívá jako
(ona) kreslí jako
(ona) mluví jako

Conjugate the verbs.

bydlet pracovat prodávat


.................. .................. .................. .................. .................. ..................
.................. .................. .................. .................. .................. ..................
.................. .................. .................. .................. .................. ..................

zpívat kreslit mluvit


.................. .................. .................. .................. .................. ..................
.................. .................. .................. .................. .................. ..................
.................. .................. .................. .................. .................. ..................

Lekce 6 56
Výslovnost
Review pronunciaon of , , . (see chapter 3.5, p. 19). Pracse the
pronunciaon of these new words:
podnikatel - v Londýn - v Most - v Dín - ve Vídni - v Nmecku

Pracse pronunciaon of V (see also chapter 2.2.1, p. 15)


voiced (V): v Londýn, v Brn, v Hradci, v Most, v Dín, v Rokytn
unvoiced (F): v Praze, v Táboe, v Chrudimi, v
esku, v Kutné Hoe, v Semilech,
v Aši, v Evrop, v Olomouci, v Ostrav, v Ús

CVIENÍ
1. Write any verbs which you can say about each picture. Which acvies do
you do or your father/mother/brother... does?

a) ......................................... c) .........................................
b) .........................................

d) .......................................
f) .........................................
e) ........................................
Já ......................................................................................................................... .
Mj ta nek/moje maminka/... ............................................................................ .

57 Lekce 6
2. Match pronouns and the correct verb forms.

zpívám ty pracuji
hrají zpívá
dláme já hraje
jsem pracuješ
pracujeme my kreslí
bruslíš plaveš
mluvíme on(a) prodává
bydlím lyžuje
oni

3. Listen and write what town is in the picture. Complete the sentences with
the correct form of the name. You will nd the unknown words in the
diconary at the end of the textbook.

A B C

To jsou ................... . To je ................... . To je ................... .


V ........................ je V ........................ je V ........................ je
krásný zámek. krásný starý most. muzeum loutek.

D E

To je ................... .
Ve ........................ je
známá ZOO. To je ................... .
V ........................ je pivovar.
Did you know?
Zlín was in the communist era named as Go waldov a er the communist president Klement
Go wald. It was because it was closely connected with Tomáš Baa, a successful businessman.
Private business was forbidden in the communist era and even this town had to be renamed.

Lekce 6 58
4. Reread the text at the beginning of the lesson and answer the
quesons from the record.

a) ................................................................................
b) ................................................................................
c) ................................................................................
d) ................................................................................
e) ................................................................................
f) ................................................................................

5. Match the quesons and the answers.

a) Kde pracuješ? 1) Je právník.


b) Odkud je Marn? 2) Helena.
c) Kdo bydlí v Pardubicích? 3) Z Nmecka.
d) Jak se ekne esky „puppet“? 4) V Kolín.
e) Co dlá pan Horký? 5) Loutka.

6. Complete the text with v/ve and verb endings.

Mj pítel se jmenuj.... Dušan. Dušan Sladký. Bydlí ..... Kyjov a studuje .... Brn.
Rád tancuj... a zpív..., jako každý Moravák1. Také hraje na cimbál a výborn
lyž.... . Jeho bratr také tancuj... a zpív.... Ale neplav... rád.
Já se jmenuj... Lenka. Lenka Kyselá. Bydl... .... Znojm. Rád... zpív.... písniku
Znojmo, vidím t dvojmo2. Také rád... kresl..., plav... a jezd.... na kole. Moje
sestra a její pítel tanc.... v souboru Hradišan3.

Did you know?

1
like each Moravian. The Moravians are considered
cheerful, friendly and sincere people. In southern
Moravia grapevine is grown and you can visit local
wine cellars and taste their unique atmosphere.
2
Znojmo is also known for its gherkins which are so
far considered the best. The song Znojmo, vidím
cimbál t dvojmo was sung by ........................ (see the
workbook).
3
Hradišan is a famous group of folklore dances.

59 Lekce 6
Lekce 8 Kód: Z2K

V kolik hodin ...?


- Dobrý den! Dlám anketu o životním stylu. Mžete mi, prosím, odpovdt na
nkolik otázek?
- Promite, spchám.
- Dobrý den!
- Dlám anketu o životním stylu. Mžete mi, prosím, odpovdt na nkolik
otázek?
- Jist.
- V kolik hodin vstáváte?
- V 6. 15.
- Snídáte doma?
- Ano.
- Kolik hodin pracujete?
- Já nepracuji. Jsem student.
- Aha, jak dlouho trvá Vaše cesta do školy?
- Asi 10 minut. Škola je blízko.
- V kolik hodin chodíte ze školy?
- Asi ve 3.
- Odpoledne sportujete?
- Moc nesportuji. Jen chodím pšky. Do školy a ze školy.
- V kolik hodin veeíte?
- V 6, 7, nkdy v 8.
- Kdy chodíte spát?
- Asi v 11, nkdy ve 12. Promite, kolik je hodin?
- Ti tvrt na devt.
- Jé, už musím jít. V devt zaíná hodina. Na shledanou.
- Dkuji. Na shledanou.

7:30 12:00 17:30

snídat - snídám obdvat - obdvám veeet - veeím

71 Lekce 8
SLOVÍKA
anketu (4.p. sg., F, BF anketa) survey odpovdt answer
asi about otázek (2.p., pl., F, BF otázka) queson
blízko not far away, close pšky on foot
dlouho long snídáte (2. os. pl., BF snídat) have breakfast
do to spát sleep
doma at home spchám (1. os. sg., BF spchat) hurry
hodin (2. p. pl., F, BF hodina) o‘clock student (M) student
hodina (F) lesson stylu (6. p., sg., M, BF styl) style
chodíte (2. os. pl., BF chodit) go školy (2. p. sg., F, BF škola) school
jen only, just trvá (3. os. sg., BF trvat) take, last
kolik how many, how much ti tvrt three quarters
minut (2. p. pl., F, BF minuta) minutes veeíte (2. os. pl., BF veeet) have dinner
moc much vstáváte (2. os. pl., BF vstávat) get up
musím (1. os. sg., BF muset) must zaíná (3. os. sg., BF zaínat) begin
nkdy somemes ze from
nkolik some, several životním (6.p., sg., BF životní) life
o about
obdvat have lunch

FRÁZE
životní styl lifestyle
odpovdt na nkolik otázek answer a few quesons
V kolik hodin ...? What me ...?
Kolik hodin ... (pracujete)? How many hours ... (do you work)? hodiny
Moc nesportuji. I don‘t play sports much.
Jen chodím pšky. I only walk.
Asi ve ti. At about three.

hodinky

Have a guess

Which coin has the move of the


Old-town astronomical clock on
the reverse?
a) desekoruna (ten-crown coin)
b) dvacekoruna (twenty-c. c.)
c) padesákoruna ( y-c. c.)
budík orloj (Staromstský orloj
The answer is on page 78. v Praze)

Lekce 8 72
GRAMATIKA
Další slovesa (Some Other Verbs)

What sample verbs from lesson 5 do these verbs look like? Fill in the third
column with innives and underline the ending.

(já) spchám jako dlám spchat


(vy) vstáváte jako
(vy) snídáte jako
(cesta) trvá jako
(vy) veeíte jako
(já) musím jako
(hodina) zaíná jako
(já) obdvám jako

Conjugate the verbs:

spchat vstávat snídat


.................. .................. .................. .................. .................. ..................
.................. .................. .................. .................. .................. ..................
.................. .................. .................. .................. .................. ..................

trvat veeet muset


.................. .................. .................. .................. .................. ..................
.................. .................. .................. .................. .................. ..................
.................. .................. .................. .................. .................. ..................

zaínat obdvat
.................. .................. .................. ..................
.................. .................. .................. ..................
.................. .................. .................. ..................

What verb is odpovdt conjugated like? :-)

Prrac
Pr acse con
onju
j ga
ju g on in th
the
e in
inte
tera
rac
cvve ex
exer
erci
cise
se
e.

73 Lekce 8
Urování asu (Telling the Time)

a) parts of the day

ve dne v poledne

dopoledne odpoledne

ráno veer

v noci

o plnoci

b) o‘clock

V kolik hodin? - V jednu hodinu. Kolik je hodin? - Je jedna hodina.


(What me? - At ...) - Ve 2, 3, 4 hodiny. (What‘s the me?) - Jsou 2, 3, 4 hodiny.
- V 5 - 11 hodin. - Je 5 - 12 hodin.
- Ve 12 hodin.

1 – 12 am = 1 – 12
1 – 12 pm = 13 - 24

Mostly it is ne to use the 12-hour system and we


don‘t need to specify, everything is clear from the
context. But arrivals, beginnings of lessons, etc.
are stated in the 24-hour system (the bus leaves at
21:10, the plane lands at 15:08 etc.)

Lekce 8 74
(Ve) tvrt na jednu. (O) pl jedné, druhé, (Ve) ti tvrt na jednu,
(Ve) tvrt na 2 - 12. te , tvrté, na 2 - 12.
páté, šesté,
sedmé, osmé,
deváté, desáté Prac
Pr se in th
the
h
jedenácté, dvanácté ininte
tera
rac
cvve ex
c exer
erci
erc se
ci es.
s.
Další:
(v) jednu hodinu 22 minut, v pt hodin 35 minut, ve tyi dvacet sedm....

za pt minut za pt minut za pt minut za pt minut


tvrt na osm pl osmé ti tvrt na osm osm

tvrt na osm pl osmé ti tvrt na osm osm hodin


a pt minut a pt minut a pt minut a pt minut

Intonace otázky (The Queson Intonaon)

a) yes/no quesons: we answer them Ano./Ne. The melody is rising.

Sportuješ asto?
Mžeš mi odpovdt?
Chodíš na fotbal?
Je Jana z Hradce Králové?

75 Lekce 8
b) Complementary quesons have a falling melody.

Jak dlouho trvá cesta do školy?


Kde bydlí Petr?
Kolik je hodin?
Jak se to ekne esky?

CVIENÍ
1. Listen, nd the correct clock and write down the me.

_________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________

2. Complete the sentences with preposions v/ve if necessary.

1. Jsou … tyi hodiny. 2. Sejdeme se … osm hodin. 3. Cesta dom trvá … pl
hodiny. 4. … osm zaíná hodina. 5. … kolik hodin chodí Pepa spát? 6. Radko, …
kolik je hodin, prosím t?

Lekce 8 76
Klí

1 Samohlásky

Cviení 2

Soukromý pozemek. Vstup zakázán.


Stanice Lesná. Vystupujte vlevo.
Vlak pijíždí do stanice Kolín – hlavní nádraží.
Ivana Jirásková, prosím.

1.1 Samohlásky /ú

úast, neúast, úes, úel, stl, úet, úkol, únor, dol, ústní, úvod, pl

1.3 Mkicí -i-

první díl, dívat se, mladý muž, dýchat, dít, chodník, hodný, hranice, plný, plní, mladý, mladí,
mládí

Lekce 1

Cviení 3

Co to je? a) To je batoh. c) To je pes. d) To je mobil. f) To je dm.


Kdo to je? b) To je dít. e) To je muž. g) To je žena.

Cviení 4

Co to je? – b), d), e), f)


Kdo to je? – b), c), d), e)

Lekce 2

Cviení 1

M: Marn, Jií, Pavel, Josef, Antonín, Rudolf, Hynek


F: Hana, Julie, Marna, Jiina, Simona, Michaela, Dagmar, Pavla

Cviení 2

1 já jsem, 2 vy jste, 3 já jsem, 4 vy jste, 5 já jsem, 6 není

Cviení 3

1 den, 2 prosím, 3 je, 4 jmenujete, 5 jsem, 6 já, 7 tší, 8 taky/také, 9 jsem, 10 ty, 11 jak

Klí 308

Das könnte Ihnen auch gefallen