Sie sind auf Seite 1von 31

Con oI pnso doI fIompo v oI nvnnco do In focnoIogn so hn podIdo dofInIr Ios fIpos do

compufndorns quo so usnn ncfunImonfo, on osfo frnbnjo osfudInromos sus fIpos v sus
cnrncforsfIcns, con oI fIn do nprondor ms do osfns nmIgns quo nos hncon onfrnr on un
mundo nuovo.
onfro do In ovoIucIon do Ins compufndorns, hnn surgIdo dIforonfos oquIpos con dIforonfos
fnmnnos v cnrncforsfIcns sogun su fIpo do Inbor. !os compufndoros son ufIIIzndos dosdo
Ins pInnfns nucIonros como confroIndoros do Inboros do nIfo rIosgo hnsfn In sImpIo fnron do
cnIonfnr In comIdn con oI mIcroondns.

l. Suporcompufndorn
2. Mncrocompufndorn
3. MInIcompufndorn
4. MIcrocompufndorn
5. IsfncIonos do frnbnjo
6. Compufndor nnnIogIco
?. Compufndor hbrIdo
8. Compufndorn confrnI
9. Compufndorn do oscrIforIo
l0.Compufndorn porsonnI
ll.Compufndorn domosfIcn
l2.MuIfIsonf
l3.Compufndorn porffII do oscrIforIo
l4.Compufndorn porffII
l5.TnbIof IC

T Tu ub bI Iu u C Co om mp pu ur ru ut ti iv vu u
Cnfogorn Tnmnno VoIocIdnd

usunrIos on
Inon
!nngo do IrocIos
Suporcompufndorn
Cunrfo
compIofo
MIIos do
MIIS
MIIos do
usunrIos
VnrIos mIIIonos on
ndoInnfo
Mncrocompufndorn
MnInfrnmo
Cunrfo pnrcInI
o compIofo
CIonfos do
MIIS
CIonfos n
MIIos do
usunrIos
$300,000 n vnrIos
mIIIonos
MInIcompufndorn
o poquono n
nrchIvo
grnndo
CIonfos do
MIIS
2 n 4,000
usunrIos
$l5,000 n cIonfos do
mIIos do doInros
IsfncIon do Trnbnjo
o oscrIforIo
n nrchIvo
poquono
25 n 200
MIIS
2 n l,000
usunrIos
$5,000 n $l50,000
MIcrocompufndorn
o mnno n
oscrIforIo
l n l00
MIIS
un usunrIo
CIonfos n MIIos do
doInros

^vc.onvvvov
!ns suporcompufndorns fuoron InfroducIdns on In docndn do Ios sosonfn v fuoron
dIsonndns prIncIpnImonfo por Sovmour Crnv on In compnnn ConfroI nfn CorpornfIon
CC), In cunI domIno oI morcndo durnnfo osn opocn, hnsfn quo Crnv dojo CC pnrn
formnr su propIn omprosn, Crnv !osonrch. Con osfn nuovn omprosn sIguIo domInnndo oI
morcndo con sus nuovos dIsonos, obfonIondo oI podIo ms nIfo on suporcompufo durnnfo
cInco nnos consocufIvos l985l990). In Ios nnos ochonfn un grnn numoro do omprosns
compofIdorns onfrnron nI morcndo on pnrnIoIo con In croncIon doI morcndo do Ios
mInIcompufndoros unn docndn nnfos, poro muchns do oIIns dosnpnrocIoron n modIndos do
Ios nnos novonfn.
II formIno osf on consfnnfo fIujo. !ns suporcompufndorns do hov fIondon n convorfIrso
on Ins compufndorns ordInnrIns doI mnnnnn. !ns prImorns mquInns do CC fuoron
sImpIomonfo procosndoros oscnInros muv rpIdns, v muchos do Ios nuovos compofIdoros
dosnrroIInron sus propIos procosndoros oscnInros n un bnjo procIo pnrn podor ponofrnr on
oI morcndo.
o prIncIpIo n modIndos do Ios nnos ochonfn so vIoron mquInns con un modosfo numoro
do procosndoros vocforInIos frnbnjnndo on pnrnIoIo, Io cunI so convIrfIo on un osfndnr. II
numoro fpIco do procosndoros osfnbn on oI rnngo do 4 n l6. In In uIfImn pnrfo do Ios nnos
ochonfn v prIncIpIos do Ios novonfn, In nfoncIon cnmbIo do procosndoros vocforInIos n
sIsfomns do procosndoros mnsIvnmonfo pnrnIoIos con mIIos do CI! ordInnrIos. In In
ncfunIIdnd, dIsonos pnrnIoIos osfn bnsndos on mIcroprocosndoros do cInso sorvIdor quo
osfn dIsponIbIos ncfunImonfo 20ll). IjompIos do fnIos procosndoros son IoworIC,
Opforon o Xoon, v In mnvorn do Ios suporordonndoros modornos son hov on dn cIusforos
do compufndoros nIfnmonfo nfInndns usnndo procosndoros comunos combInndos con
InforconoxIonos ospocInIos.
Hnsfn nhorn oI uso v gonorncIon do Ins mIsmns so hn IImIfndo n orgnnIsmos mIIIfnros,
gubornnmonfnIos, ncndomIcos o omprosnrInIos.
Isfns so usnn pnrn fnrons do cIcuIos InfonsIvos, fnIos como probIomns quo InvoIucrnn
fsIcn cunfIcn, prodIccIon doI cIImn, InvosfIgncIon do cnmbIo cIImfIco, modoIndo do
moIocuIns, sImuIncIonos fsIcns fnI como In sImuIncIon do nvIonos o nufomovIIos on oI
vIonfo fnmbIon conocIdo como CompufnfIonnI IIuId InnmIcs), sImuIncIon do In
dofonncIon do nrmns nucIonros o InvosfIgncIon on In fusIon nucIonr. Como ojompIo, so
oncuonfrn In suporcompufndorn !ondrunnor IngonIoros do IIM v doI InbornforIo do !os
Inmos frnbnjnron soIs nnos on In focnoIogn do In compufndorn. AIgunos oIomonfos do
!ondrunnor fIonon como nnfocodonfos vIdojuogos popuInros, do ncuordo con nvId Turok,
vIcoprosIdonfo doI progrnmn do suporcompufndornss do IIM. In cIorfn formn, so frnfn do
unn vorsIon suporIor do Sonv IInvSfnfIon 3, IndIco. Tomnmos oI dIsono bsIco doI chIp
do IInvSfnfIon) v mojornmos su cnpncIdnd, Informo Turok.
SIn ombnrgo, !ondrunnor dIfcIImonfo puodn nsomojnrso n un vIdoojuogo. II sIsfomn do
InforconoxIon ocupn 55? m do ospncIo. Cuonfn con 9l,? km do fIbrn opfIcn v posn 226,8 f .
!n suporcompufndorn osf on oI InbornforIo do InvosfIgncIonos do IIM on IoughkoopsIo,
uovn York v fuo frnsIndndn on juIIo doI 2008 nI !nbornforIo ncIonnI !os Inmos, on
uovo MoxIco.llm2||
Jnpon croo In prImorn suporcompufndorn pofnfIops In MCrnpo3, poro soIo do proposIfos
pnrfIcuInros, Iuogo IIM do !SA croo In corrocnmInos, fnmbIon do l pofnfIops, ChInn In
MIIkv Wnv Ono do l,2 pofnfIops v Crnv do II.!!. In Jngunr do l,? pofnfIop, quo os nI
fInnI doI nno 2009 In ms rpIdn. !n suporcompufndorn mns rnpIdn n fInos doI 20l0 orn In
chInn TInnho lA con pIcos do voIocIdnd do 2,5 pofnfIops.

$ $i is st te em mu us s d de e e en nf fr ri iu um mi ie en nt to o
Muchns do Ins CI!s usndns on Ios suporcompufndoros do hov dIsIpnn l0 vocos ms cnIor
quo un dIsco do osfufn comun. AIgunos dIsonos nocosIfnn onfrInr Ios muIfIpIos CI!s n
85 C l85 I).
Iodor onfrInr muIfIpIos CI!s n fnIos fompornfurns roquIoro do un grnn consumo do
onorgn. Ior ojompIo, un nuovo suporcompufndor IInmndo Aqunsnr fondr unn voIocIdnd
fopo do l0 TornfIops. MIonfrns fnnfo oI consumo do onorgn do un soIo rnck do osfo
suporcompufndor consumo corcn do l0kW. Como compnrncIon, un rnck doI
suporcompufndor IIuo Cono !/I consumo nIrododor do 40kW.
II consumo promodIo do un suporcompufndor donfro do In IIsfn do Ios 500
suporcompufndoros ms rpIdos doI mundo os do nIrododor do 25?kW.
Inrn oI suporcompufndor Aqunsnr, quo sor InsfnIndo on oI InsfIfufo TocnoIogIco IodornI
SuIzo ITH), so ufIIIznr un nuovo dIsono do onfrInmIonfo IquIdo. So nocosIfnrn l0
IIfros do ngun quo fIuIrn n unn fnsn do 29,5 !Ifros por mInufo.
!nn do Ins InnovncIonos on osfo dIsono os quo normnImonfo Ios sIsfomns do onfrInmIonfo
nsInn oI IquIdo do In CI! v In frnnsmIsIon do cnIor so dn n frnvos do convoccIon dosdo In
cubIorfn mofIIcn do In CI! n frnvos do un ndnpfndor gonornImonfo do cobro u ofro
mnforInI formIcnmonfo conducfIvo. !n InnovncIon consIsfo on un nuovo dIsono on oI cunI
IIogn oI ngun dIrocfnmonfo n In CI! modInnfo fubos cnpIInros do mnnorn quo In
frnnsmIsIon do cnIor os ms ofIcIonfo.
In oI cnso doI ITH on SuIzn, oI cnIor oxfrndo doI suporcompufndor sor rocIcIndo pnrn
cnIonfnr hnbIfncIonos donfro do In mIsmn unIvorsIdnd.


!ns prIncIpnIos son
VoIocIdnd do Irocoso mIIos do mIIIonos do InsfruccIonos do comn fIofnnfo por
sogundo.
!sunrIos n In voz hnsfn mIIos, on onforno do rodos nmpIIns.
Tnmnno roquIoron InsfnIncIonos ospocInIos v nIro ncondIcIonndo IndusfrInI.
IfIcuIfnd do uso soIo pnrn ospocInIIsfns.
CIIonfos usunIos grnndos confros do InvosfIgncIon.
IonofrncIon socInI prcfIcnmonfo nuIn.
Impncfo socInI muv Imporfnnfo on oI mbIfo do In InvosfIgncIon, vn quo provoo
cIcuIos n nIfn voIocIdnd do procosnmIonfo, pormIfIondo, por ojompIo, cnIcuInr on
socuoncIn oI gonomn humnno, numoro II, dosnrroIInr cIcuIos do probIomns
fsIcos dojnndo un mnrgon do orror muv bnjo, ofc.
Inrquos InsfnIndos monos do un mIIInr on fodo oI mundo.
Cosfo hnsfn doconns do mIIIonos do doInros cndn unn do oIIns.v.o.onvvvov
Son sIsfomns quo ofrocon mnvor voIocIdnd on oI
procosnmIonfo v mnvor cnpncIdnd do nImnconnjo quo unn
mInI compufndorn fpIcn.
!n compufndorn do mnvor fnmnno on uso comun os oI
mncrocompufndorn. !ns Mncrocompufndorns
mnInfrnmo) osfn dIsonndns pnrn mnnojnr grnndos
cnnfIdndos do onfrndn, snIIdn v nImnconnmIonfo.
!ns mncrocompufndorns do hov gonornImonfo cuosfnn
dosdo $l20,000 hnsfn vnrIos mIIIonos do doInros.
AnforIormonfo orn usunI quo ocupnrnn cunrfos compIofos o
IncIuso pIsos onforos do odIfIcIos. ConornImonfo ornn coIocndns donfro do ofIcInns con
vIdrIos soIIndos v nIro ncondIcIonndo ospocInI pnrn mnnfonorIns n unn fompornfurn bnjn, v
sobro pIsos fnIsos pnrn ocuIfnr fodos Ios cnbIos nocosnrIos pnrn Ins conoxIonos do In
mquInn. Isfo fIpo do InsfnIncIon vn no os muv ufIIIzndn. Hov on dn, os comun vorIns
como unn hIIorn soncIIIn do grnndos nrchIvndoros, nunquo puodo soguIr roquIrIondo do un
nmbIonfo confroIndo.
ndIo snbo ronImonfo dondo so orIgIno oI formIno mnInfrnmo. AIgunos vIojos documonfos
do IIM dofInon oxpIcIfnmonfo oI formIno "frnmo" como unn pnrfo InfogrnI do unn
compufndorn "oI bnsfIdor... osfrucfurns do soporfo do hnrdwnro... v fodns Ins pnrfos v
compononfos quo confIono". SoIo podomos ospocuInr quo cunndo ompoznron n npnrocor
compufndorns do fodos Ios fnmnnos v formns on Ios nmbIonfos do compufo, so rofornn n In
compufndorn grnndo como oI "mnIn frnmo" oI bnsfIdor prIncIpnI), como on oI formIno "fho
mnIn compufor" In compufndorn prIncIpnI). IvonfunImonfo oI formIno so ncorfo n unn
pnInbrn "mnInfrnmo".


Son compufndorns quo so cnrncforIznn por su ufIIIzncIon on oI mnnojo do grnndos bnsos do
dnfos on rodos corpornfIvns do grnn fnmnno. Iosoon grnndos dIsposIfIvos do
nImnconnmIonfo como dIscos duros do hnsfn 500 CIgnIvfos CI) v cInfns do sogurIdnd
Tnpo Inckup).

3.onvvvov
AcfunImonfo ms conocIdos
como sorvIdoros, os unn cInso do
compufndorns muIfIusunrIo, quo so
oncuonfrnn on oI rnngo InformodIo doI
ospocfro compufncIonnI os docIr onfro Ios
grnndos sIsfomns muIfIusunrIo
mnInfrnmos), v Ios ms poquonos
sIsfomns monousunrIos
mIcrocompufndorns, compufndorns
porsonnIos, o IC).
II nombro comonzo n hncorso popuInr n
modIndos do In docndn do Ios 60s, pnrn
IdonfIfIcnr un forcor fIpo do
compufndorns.Isonndns grncIns n dos InnovncIonos fundnmonfnIos
l II uso do Ios cIrcuIfos Infogrndos quo Impncfo dIrocfnmonfo on In croncIon do oquIpos
con fnmnnos monoros nI mnInfrnmo), v
2 !ns mojorns on oI dIsono do In momorIn !AM, quo pormIfIoron unn mnvor
dIsponIbIIIdnd do rocursos.
IosforIormonfo, durnnfo Ios nnos 80s oI mInIcompufndor por oxcoIoncIn fuo In
Inon AS/400 do IIM. SIn ombnrgo, ms rocIonfomonfo so hnn fnbrIcndo oquIpos
sorvIdoros muv podorosos dIsonndos por fnbrIcnnfos como In mIsmn IIM, HI.
As puos, In oxpnnsIon on oI uso do sorvIdoros fuvo Iugnr dobIdo nI mnvor cosfo doI soporfo
fsIco bnsndo on llmncropocosndoros v oI dosoo do Ios usunrIos fInnIos do dopondor monos
do Ios InfIoxIbIos formInnIos fonfos, con oI rosuIfndo do quo Ios mnInfrnmos v Ios
formInnIos fuoron rompInzndos por compufndorns porsonnIos Inforconocfndns onfro s,
conocfndns con un sorvIdor.
II movImIonfo fuo fncIIIfndo no soIo por oI muIfIprocosndor sIno fnmbIon por oI dosnrroIIo
do vnrIns vorsIonos do !nIx muIfIpInfnformn con mIcroprocosndoros InfoI
IncIuIdos) comoSoInrIs, C!/!Inux v IrooIS. !n sorIo do sIsfomns opornfIvos MIcrosoff
WIndows fnmbIon IncIuvo vorsIonos do sorvIdor quo soporfnn muIfIfnron v cIonfos do
funcIonos pnrn sorvIdoros.
Como ojompIo do Io oxpIIcndo, HowIoffIncknrd so rofIoro nhorn n su sorIo do
mInIcompufndorns HI3000 como sorvIdoros.

.o.onvvvov
!nn mIcrocompufndorn os unn compufndorn quo fIono un mIcroprocosndor unIdnd
confrnI do procosnmIonfo).
ConornImonfo, oI mIcroprocosndor fIono Ios cIrcuIfos do nImnconnmIonfo o momorIn
cncho) v onfrndn/snIIdn on oI mIsmo cIrcuIfo Infogrndo o chIp). II prImor mIcroprocosndor
comorcInI fuo oI InfoI 4004, quo snIIo oI l5 do novIombro do l9?l.
osdo oI InnznmIonfo do In compufndorn porsonnI do IIM, oI IIM IC, oI
formIno compufndorn porsonnI so Io npIIcn n In compufndorn quo os uIfrn porfnfII pnrn Ins
porsonns. !n prImorn gonorncIon do mIcrocompufndorn fuo conocIdn fnmbIon
como compufndorns domosfIcns. So puodo onconfrnr ms InformncIon on Ins soccIonos
corrospondIonfos.
Iuo oI InnznmIonfo do In hojn do cIcuIo VIsICnIc Io quo hIzo quo Ios mIcrocompufndorns
dojnson do sor un pnsnfIompo pnrn Ios nfIcIonndos do In InformfIcn pnrn convorfIrso on
unn horrnmIonfn do frnbnjo.


Sus prIncIpnIos cnrncforsfIcns son
VoIocIdnd do procosnmIonfo oconns do mIIIonos do InsfruccIonos por sogundo.
!sunrIo n In voz !no Ior oso so IInmnn IorsonnIos).
Su uso ms comun os pnrn proposIfos porsonnIos.
Tnmnno Ioquonn, o porffIIos.
IncIIIdnd do uso fcIIos do usnr.
CIIonfos usunIos Ioquonns omprosns, ofIcInns, oscuoIns,
IonofrncIon socInI ModInnn.
Impncfo socInI AIfo, on Ios pnsos IndusfrInIIzndos.
Inrquo InsfnIndo CIonfos do mIIIonos on oI mundo.
Cosfo Iocos cIonfos do doInros osfndounIdonsos.
Ioso l0 kg nproxImndnmonfo compufndorns do oscrIforIo).

8v.o3c8 vc vv]o
In InformfIcn unn osfncIon do frnbnjo on IngIos worksfnfIon) os un mIcroordonndor do
nIfns prosfncIonos dosfInndo pnrn frnbnjo focnIco o cIonffIco. In unn rod do
compufndorns, os unn compufndorn quo fncIIIfn n Ios usunrIos oI nccoso n
Ios sorvIdoros v porIforIcos do In rod. A dIforoncIn do unn compufndorn nIsIndn, fIono
unn fnrjofn do rod v osf fsIcnmonfo conocfndn por modIo do cnbIos u ofros modIos no
guIndos con Ios sorvIdoros. !os compononfos pnrn sorvIdoros v osfncIonos do frnbnjo
nIcnnznn nuovos nIvoIos do rondImIonfo InformfIco, nI fIompo quo ofrocon fInbIIIdnd,
compnfIbIIIdnd, oscnInbIIIdnd v nrquIfocfurn nvnnzndn IdonIos pnrn
onfornos muIfIprocoso.
!o do Ins compufndorns on gonornI, Ins compufndorns promodIo do hov on dn son ms
podorosns quo Ins mojoros osfncIonos do frnbnjo do unn gonorncIon nfrs. Como rosuIfndo,
oI morcndo do Ins osfncIonos do frnbnjo so osf voIvIondo cndn voz ms ospocInIIzndo, vn
quo muchns oporncIonos compIojns quo nnfos roquornn sIsfomns do nIfo rondImIonfo
puodon sor nhorn dIrIgIdns n compufndoros do proposIfo gonornI. SIn ombnrgo, oI
hnrdwnro do Ins osfncIonos do frnbnjo osf opfImIzndo pnrn sIfuncIonos quo roquIoron un
nIfo rondImIonfo v fInbIIIdnd, dondo gonornImonfo so mnnfIonon opornfIvns on sIfuncIonos
on Ins cunIos cunIquIor compufndorn porsonnI frndIcIonnI dojnrn rpIdnmonfo do
rospondor.
AcfunImonfo Ins osfncIonos do frnbnjo suoIon sor vondIdns por grnndos fnbrIcnnfos do
ordonndoros como HI o oII v ufIIIznn CI!s x8664 como InfoI Xoono AM
Opforon ojocufnndo MIcrosoff WIndows o C!/!Inux. AppIo Inc. v Sun
MIcrosvsfoms comorcInIIznn fnmbIon su propIo sIsfomn opornfIvo fIpo !IXpnrn sus
worksfnfIons.i if fe er re en nc ci iu us s d de e f fi iI Io os so of f u us s d de e d di is se e o o e en nt tr re e c co om mp pu ut tu ud do or ru us s p pe er rs so on nu uI Ie es s y y
e es st tu uc ci io on ne es s d de e t tr ru ub bu u| |o o
!ns osfncIonos do frnbnjo fuoron un fIpo popuInr do compufndorns pnrn IngonIorn, cIoncIn
v grfIcos durnnfo Ins docndns do l980 v l990. !IfImnmonfo so Ins nsocIn con CI!s !ISC,
poro InIcInImonfo osfnbnn bnsndns cnsI oxcIusIvnmonfo on In sorIo do
procosndoros MoforoIn 68000.
!ns osfncIonos do frnbnjo hnn soguIdo un cnmIno do ovoIucIon dIforonfo nI do Ins
compufndorns porsonnIos o IC. Iuoron vorsIonos do bnjo cosfo do mInIcompufndorns como
son Ins do In Inon VAX, In cunI hnbn sIdo dIsonndn pnrn sncnr dnfos do fnrons do
compufos ms poquonns do In muv cnrn compufndorn mnInfrnmo do In opocn.
!pIdnmonfo ndopfnron un soIo chIp mIcropocosndor do 32bIfs, on oposIcIon n Ios ms
cosfosos procosndoros do muIfIchIp provnIocIonfos on nquoI onfoncos. IosforIormonfo, Ins
gonorncIonos do osfncIonos do frnbnjo usnron procosndoros !ISC do 32bIfs v 64bIfs, quo
ofrocnn un rondImIonfo ms nIfo quo Ios procosndoros CISC usndos on Ios compufndorns
porsonnIos.
!ns osfncIonos do frnbnjo fnmbIon corrnn oI mIsmo sIsfomn opornfIvo muIfI
usunrIo/muIfIfnron quo Ins mIcrocompufndorns usnbnn, comunmonfo !nIx. TnmbIon
usnbnn rodos pnrn conocfnrso n compufndorns ms pofonfos pnrn nnIIsIs do IngonIorn v
vIsunIIzncIon do dIsonos. II bnjo cosfo roInfIvo n mInIcompufndorns v mnInfrnmos
pormIfIo unn producfIvIdnd fofnI mnvor n muchns compnnns quo usnbnn compufndorns
podorosns pnrn oI frnbnjo do compufo focnIco, vn quo nhorn cndn usunrIo IndIvIdunI
confnbn con unn mquInn pnrn fnrons poquonns v modInnns, IIbornndo ns n Ins
compufndorns ms grnndos pnrn Ios frnfnmIonfos por Iofos.
!ns Compufndorns porsonnIos, on confrnsfo con Ins osfncIonos do frnbnjo, no fuoron
dIsonndns pnrn frnor oI rondImIonfo do In mInIcompufndorn nI oscrIforIo do un IngonIoro,
sIno quo fuoron provIsfns orIgInnImonfo pnrn oI uso on cnsn o In producfIvIdnd do ofIcInn,
In sonsIbIIIdnd nI procIo fuo un nspocfo do consIdorncIon prImnrIn. !n prImorn
compufndorn porsonnI usnbn un chIp do procosndor do 8bIfs, ospocInImonfo Ios
procosndoros MOS TochnoIogv 6502 vZIIog Z80, on Ios dns do AppIo II, AfnrI
800, Commodoro 64 v T!S80. !n InfroduccIon doI IIM IC on l98l, bnsndo on oI dIsono
do procosndor InfoI x86, ovonfunImonfo cnmbIo In IndusfrIn.
!os prImoros sIsfomns opornfIvos do IC fuoron dIsonndos pnrn sor do unn soIn fnron MS
OS), Iuogo IncIuvoron unn IImIfndn muIfIfnron coopornfIvn WIndows 3.l) v uIfImnmonfo
hnn IncIuIdo muIfIfnron con prIorIdnd WIndows 95, WIndows XI, C!/!Inux). Cndn uno
do osfos dIforonfos fIpos do sIsfomns opornfIvos vnrn on In hnbIIIdnd pnrn ufIIIznr In
pofoncIn fofnI Inhoronfo doI hnrdwnro pnrn ronIIznr muIfIpIos fnrons sImuIfnonmonfo.

i is st to or ri iu u d de e I Iu us s E Es st tu uc ci io on ne es s d de e T Tr ru ub bu u| |o o
TnI voz In prImorn compufndorn quo podrn sor cnIIfIcndn como osfncIon do frnbnjo fuo
In IIM l620, unn poquonn compufndorn cIonffIcn dIsonndn pnrn sor usndn
InforncfIvnmonfo por unn soIn porsonn sonfndn on In consoIn. Iuo InfroducIdn on l959.
!nn cnrncforsfIcn pocuIInr do In mquInn orn quo cnrocn do cunIquIor fIpo do cIrcuIfo
nrIfmofIco ronI. Inrn ronIIznr In ndIcIon, roquorn unn fnbIn nImnconndn on In momorIn
confrnI con rogIns docImnIos do In ndIcIon. !o quo pormIfn nhorrnr on cosfos do cIrcuIfos
IogIcos, pormIfIondo n IIM hncorIo ms oconomIcn. II nombro codIgo do In mquInn fuo
CAIT, oI cunI nIgunns porsonns docnn quo sIgnIfIcnbn "Cnn'f Add, oosn'f Ivon Trv
o puodo sumnr, nI sIquIorn Io Infonfn". o obsfnnfo, so nIquIIo InIcInImonfo por unos
$l000 por mos.
IosforIormonfo IIognron oI IIM ll30 sucosor doI l620 on l965), v
oI mInIcompufndor II8 do IgIfnI IquIpmonf CorpornfIon.
!ns prImorns worksfnfIons bnsndns on mIcroordonndoros dosfInndos n sor ufIIIzndos por
un unIco usunrIo fuoron mquInn !Isp doI MIT n comIonzos do Ios nnos ?0, soguIdns do
Ios Xorox AIfo l9?3),II!Q l9?9) v Xorox Sfnr l98l).
In Ios nnos 80 so ufIIIznron osfncIonos do frnbnjo bnsndns on CI! MoforoIn
68000 comorcInIIzndns por nuovns omprosns como ApoIIo Compufor, Sun
MIcrosvsfoms v SCI. IosforIormonfo IIognrnnoXT v ofrns.

L Lu u e er ru u R RI I$ $C C
osdo fInnIos do Ios 80 so fuoron susfIfuvondo por oquIpos gonornImonfo con
CI! !ISC dIsonndn por oI fnbrIcnnfo doI ordonndor, con su sIsfomn opornfIvo propIofnrIo,
cnsI sIompro unn vnrInnfo do !IX con oxcopcIonos no bnsndns on !IX,
como OponVMS o Ins vorsIonos do WIndows T pnrn pInfnformns !ISC). Aunquo fnmbIon
hubo worksfnfIons con CI! InfoI x86 ojocufnndo WIndows T como
Ins Inforgrnph VIZunI WorksfnfIon Zx v vnrIos modoIos Compnq v oII.
!Isfn no oxhnusfIvn do Ins worksfnfIon !ISC ms fnmosns do Ios nnos 90

InbrIcnnfo ModoIos ArquIfocfurn CI!
SIsfomn
OpornfIvo
Anos
IC/Compnq/HI AIphnSfnfIon IC AIphn Tru64, OponVMS l9942006
HI 9000 IA!ISC HI!X l99l200?
IIM
!S/6000
psorIos
InfoIIISfnfIon
IOWI!
IIM IOWI! AIX l9932009
SIIIcon CrnphIcs I!IS 4 MIIS I!IX l9862006
IndIgo, Indv
Ocfnno,O2 ofc
Sun
MIcrosvsfoms
SIA!CSfnfIon
!Ifrn
IIndo
SIA!C SoInrIs l9862008

$ituucin uctuuI
In In ncfunIIdnd so hn pnsndo do Ins nrquIfocfurns !ISC do IIM IOWI!,
MIIS, SIA!C, IA!ISC o IC AIphn n In pInfnformn x8664 con CI!s InfoI v AM.
Trns sor rofIrndns doI morcndo Ins Sun !Ifrn 25/45 on JuIIo do 2008 v Ins IIM
InfoIIISfnfIon Iowor on Inoro do 2009, vn no so comorcInIIznn modoIos con CI! !ISC quo
fnn comunos fuoron on Ios 90. As puos ncfunImonfo so ufIIIzn normnImonfo CI! InfoI
Xoon o AM Opforon, pudIondo usnrso ofrns CI!s x8664 ms comunos como InfoI Coro
2 o Coro I5) on modoIos ms nsoquIbIos. Son comunos Ins CI!
profosIonnIos VIIA Qundro IX v ATI IIroC!.
!Isfn do nIgunos fnbrIcnnfos v modoIos ncfunIos
AppIo Inc. Mnc Iro
IOXX TochnoIogIos
oII I!! IrocIsIon
IujIfsu SIomons CI!SI!S
HowIoffIncknrd sorIo Z
!onovo ThInkSfnfIon
SIIIcon CrnphIcs Ocfnno III
Sun MIcrosvsfoms !Ifrn 2?
WorksfnfIon SpocInIIsfs

L Li is st tu u d de e E Es st tu uc ci io on ne es s d de e T Tr ru ub bu u| |o o y y M Mu un nu uf fu uc ct tu ur ru ud do or re es s

3SfnfIon
AIIonwnro
ApoIIo Compufor
AmIgn 3000!X
AppIo Compufor
AfnrI Trnnspufor
WorksfnfIon
oII IrocIsIon 390
Coro Hnrdwnro
Svsfoms
CompuforvIsIon
nfnmnx !Vl
Acor
IgIfnI IquIpmonf
CorpornfIon
HowIoff Incknrd
IIM
Inforgrnph
!IIIfh
MIIS
Mngnum
oXT
SIIIcon
CrnphIcs
Sonv IWS
Sun
MIcrosvsfoms
Torch
Compufors
!nIsvs ICO
Xorox Sfnr

onvvvo v3v[v.o
!nn compufndorn nnnIogIcn u ordonndor ronI os un fIpo do compufndorn quo ufIIIzn
dIsposIfIvos oIocfronIcos o mocnIcos pnrn modoInr oI probIomn quo rosoIvor ufIIIznndo un
fIpo do cnnfIdnd fsIcn pnrn roprosonfnr ofrn.
Inrn oI modoIndo so ufIIIzn In nnnIogn oxIsfonfo on
formInos mnfomfIcos do nIgunns sIfuncIonos on
dIforonfos cnmpos. Ior ojompIo, In quo oxIsfo onfro
Ios movImIonfos oscIInforIos on mocnIcn v oI
nnIIsIs do corrIonfos nIfornns on oIocfrIcIdnd.
Isfos dos probIomns so rosuoIvon por ocuncIonos
dIforoncInIos v puodon nsomojnrso formInos onfro
uno v ofro probIomn pnrn obfonor unn soIucIon
snfIsfncforIn.
!sndo on confrnposIcIon n
Ins compufndorns dIgIfnIos, on Ios cunIos Ios
fonomonos fsIcos o mocnIcos son ufIIIzndos pnrn
consfruIr unn mquInn do osfndo fInIfo quo os usndn dospuos pnrn modoInr oI probIomn n
rosoIvor. Hnv un grupo InformodIo, Ios compufndoros hbrIdos, on Ios quo un compufndor
dIgIfnI os ufIIIzndo pnrn confroInr v orgnnIznr onfrndns v snIIdns hncIn v dosdo
dIsposIfIvos nnnIogIcos nnoxos por ojompIo, Ios dIsposIfIvos nnnIogIcos podrnn sor
ufIIIzndos pnrn gonornr vnIoros InIcInIos pnrn IforncIonos. As, un bnco sorn un
compufndor dIgIfnI, v unn rogIn do cIcuIo un compufndor nnnIogIco.
!os compufndoros nnnIogIcos IdonIos opornn con numoros ronIos v son dIforoncInIos,
mIonfrns quo Ios compufndoros dIgIfnIos so IImIfnn n numoros compufnbIos v son
nIgobrnIcos. Isfo sIgnIfIcn quo Ios compufndoros nnnIogIcos fIonon unn fnsn do dImonsIon
do In InformncIon vor foorn do In InformncIon), o pofoncInI do domInIo InformfIco ms
grnndo quo Ios compufndoros dIgIfnIos vor fooromn do IncompIofIfud do CodoI). Isfo, on
foorn, pormIfo n Ios compufndoros nnnIogIcos rosoIvor probIomns quo son IndoscIfrnbIos
con compufndoros dIgIfnIos.
!os foorIcos do In InformfIcn suoIon usnr oI formIno ordonndor ronI IInmndo ns porquo
oporn donfro doI conjunfo do numoros ronIos), pnrn ovIfnr Ios mnIonfondIdos popuInros
sobro Ios compufndoros nnnIogIcos.
AIgunos ojompIos do compufndoros nnnIogIcos son
IrodIcforos do mnron
Infogrndor do ngun
Compufndor do dnfos doI objofIvo pnrn submnrInos
ModoIo HIdruIIco do In oconomn doI !oIno !nIdo
II mocnnIsmo do AnfIquIforn
!n rogIn do cIcuIo

C Cr ro on no oI Io oq q u u d de e I Io os s c co om mp pu ut tu ud do or re es s u un nu uI I q qi ic co os s
So croo quo oI mocnnIsmo do AnfIcIforn os oI prImor compufndor nnnIogIco mocnIco
conocIdo.
l
Iuo dIsonndo pnrn cnIcuInr posIcIonos nsfronomIcns. oscubIorfo on l90l
on In ruInn doAnfIcIforn do In IsIn grIogn do AnfIcIforn, onfro CIforn v Crofn, v so hn
fochndo corcn doI nno l00 A.C. IsposIfIvos do un nIvoI do compIojIdnd compnrnbIo
nI doI mocnnIsmo do AnfIcIforn no ronpnrocornn hnsfn mII nnos ms fnrdo.
II nsfroInbIo fuo Invonfndo on oI mundo hoIonsfIco on oI prImor o sogundo sIgIo
nnfos do In Irn Comun, v n monudo os nfrIbuIdo n HIpnrco do Icon. Como unn
combInncIon doI pInnIsforIo v do IndIopfrn, oI nsfroInbIo fuo ofocfIvnmonfo un
compufndor nnIogIco cnpnz do rosoIvor dIforonfos fIpos do probIomns
on nsfronomn osforIcn.
IosforIormonfo, nsfronomos musuImnnos produjoron muchos fIpos dIforonfos do
nsfroInbIos v Ios usnron pnrn ms do mII probIomns dIvorsos roIncIonndos con
In nsfronomn, nsfroIogn,horoscopos, In nnvogncIon, ngrImonsurn, modIcIon doI
fIompo, In nIquIbIn dIroccIon do !n Mocn), SnInf rozo), ofc.
2

AIIIrunI Invonfo oI prImor nsfroInbIo mocnIco do ongrnnnjos pnrn oI cnIondnrIo
IunIsoInr,
3
unn fomprnnn mquInn do nInmbrofIjo do procosnmIonfo do
conocImIonfo
4
con un fron do ongrnnnjo v ruodns donfndns,
5
nIrododor doI l000 A.
II pInnIsforIo fuo un nsfroInbIo do cnrfn do osfroIIns fnmbIon Invonfndo por AI
IIrunI on oI sIgIo XI fomprnno.
6

?

II IqunforIum fuo un Insfrumonfo cnIcuIndor nsfromofrIco Invonfndo
por AznrquIoI on In Ispnnn IsImIcn nIrododor do l0l5.
II "roIoj doI cnsfIIIo", un roIoj nsfronomIco Invonfndo por AI Jnznr on l206,
8
os
consIdorndo sor oI prImor compufndor nnnIogIco progrnmnbIo.
9
IxhIbn oI zodInco,
Ins orbIfns soInros v Iunnros, un IndIcndor con formn do Iunn crocIonfo vInjnndo n
frnvos do unn onfrndn quo hncn quo puorfns nufomfIcns nbrIornn cndn horn,
l0

ll
v
cInco musIcos robofIcos quo focnbnn musIcn cunndo ornn goIpondos por Ins pnInncns
oporndns por un rboI do Iovns nfndo n unn ruodn do ngun. !n IongIfud doI dn v
In nocho podnn sor roprogrnmndns cndn dn pnrn IIovnr In cuonfn do Ins IongIfudos
cnmbInnfos doI dn v In nocho n frnvos doI nno.
9

In l235, fuo Invonfndo por AbI Inkr do Isfnhn, un nsfroInbIo quo Incorpornbn un
compufndor mocnIco do cnIondnrIo v ruodns donfndns.
l2

!n rogIn do cIcuIo os un compufndor nnnIogIco mnnunI pnrn hncor In muIfIpIIcncIon
v In dIvIsIon, Invonfndn nIrododor l620l630, poco dospuos do In pubIIcncIon doI
concopfo doI IognrIfmo.
II dIfforonfInI nnnIvsor nnnIIzndor dIforoncInI), un compufndor nnnIogIco mocnIco
dIsonndo pnrn soIucIonnr ocuncIonos dIforoncInIos por InfogrncIon, usnndo
mocnnIsmos do ruodns v dIscos pnrn ronIIznr In InfogrncIon. Invonfndo on l8?6
por Jnmos Thomson, prImoro fuoron consfruIdos on Ios nnos l920 v Ios nnos l930.
Ior l9l2, Arfhur IoIIon hnbn dosnrroIIndo un compufndor nnnIogIco mocnIco
dIrIgIdo oIocfrIcnmonfo pnrn oI sIsfomn doI confroI do dIspnro, bnsndo on oI
dIfforonfInI nnnIvsor. Iuo usndo por InMnrInn ImporInI !usn do In IrImorn Cuorrn
MundInI.
In In orn do In Sogundn Cuorrn MundInI Ion npunfndoros do nrmns v vIsoros do
bombns usnron compufndoros nnnIogIcos mocnIcos.
!n cnIcuIndorn do Curfn orn un dIsposIfIvo nccIonndo por unn poquonn mnnIvoIn
cIIndrIcn quo podrn hncor muIfIpIIcncIonos, dIvIsIonos, v un numoro do ofrns
oporncIonos.
!n MOIAC Compufor fuo un modoIo hIdruIIco do unn oconomn nncIonnI,
rovoIndo por prImorn voz on l949.
II Compufor IngInoorIng AssocInfos fuo unn vuoIfn do CnIfoch on l950 pnrn
proporcIonnr sorvIcIos comorcInIos usnndo oI "Irocf AnnIogv IIocfrIc AnnIog
Compufor" Compufndor AnnIogIco IIocfrIco do AnnIogn Irocfn) "In fncIIIdnd do
nnnIIzndor do proposIfo gonornI ms grnndo o ImprosIonnnfo pnrn In soIucIon do
probIomns do cnmpo") dosnrroIIndo nII por CIIborf . McCnnn, ChnrIos H. WIIfs, v
Inrf !ocnnfhI.
l3

l4

II HonfhkIf ICl, un compufndor nnnIogIco oducnfIvo hocho por In Honfh
Compnnv, Isfndos !nIdos, nIrododor do l960.
II compufndor nnnIogIco do Comdvnn CI6 InfroducIdo on l968 v producIdo por 36
nnos.

C Co om mp pu ut tu ud do or re es s u un nu uI I q qi ic co os s e eI Ie ec ct tr r n ni ic co os s
!n somojnnzn onfro Ios compononfos mocnIcos IInonIos, fnIos
como rosorfos v nmorfIgundoros hIdruIIcos. SIn ombnrgo, In dIforoncIn onfro osfos
sIsfomns os Io quo hnco ufII n In compufncIon nnnIogIcn. SI uno consIdorn un sImpIo
sIsfomn mnsnrosorfo, consfruIr oI sIsfomn fsIco roquorIrn In comprn do Ios rosorfos v do
Ins mnsns. Isfo sorn procodIdo n sujofnrIos oI uno nI ofro v un nncInjo npropIndo,
rocnudnr oquIpo do pruobn con In npropIndn gnmn do onfrndn, v fInnImonfo, fomnr
modIdns nIgo quo os dIfcII).
II oquIvnIonfo oIocfrIco puodo sor consfruIdo con nIgunos nmpIIfIcndoros
oporncIonnIos Op nmps) v nIgunos compononfos IInonIos pnsIvos fodns Ins modIdns
puodon fomnrso dIrocfnmonfo con un oscIIoscopIo. In oI cIrcuIfo, In "mnsn sImuIndn) doI
rosorfo" puodo sor cnmbIndn njusfnndo un pofoncIomofro. II sIsfomn oIocfrIco os unn
nnnIogn doI sIsfomn fsIco, por oso oI nombro, poro os monos cosfoso do consfruIr, ms
soguro, v ms fcII do modIfIcnr. TnmbIon, un cIrcuIfo oIocfronIco puodo opornr
fpIcnmonfo on frocuoncIns ms nIfns quo oI sIsfomn quo os sImuIndo. Isfo pormIfo quo In
sImuIncIon funcIono ms rpIdnmonfo quo on fIompo ronI, pnrn rosuIfndos ms rpIdos.
!n dosvonfnjn do In nnnIogn mocnIcooIocfrIcn os quo In oIocfronIcn os IImIfndn por oI
rnngo sobro oI cunI Ins vnrInbIos puodon vnrInr. Isfo os IInmndo rnngo. TnmbIon son
IImIfndos por Ios nIvoIos do ruIdo. Isfos cIrcuIfos oIocfrIcos fnmbIon puodon ronIIznr
fcIImonfo ofrns sImuIncIonos. Ior ojompIo, oI voIfnjo puodo sImuInr In prosIon do ngun v
Ios nmporIos puodon sImuInr In corrIonfo doI ngun on formInos do mofros cubIcos por
sogundo.
!n sIsfomn dIgIfnI usn nIvoIos do voIfnjo oIocfrIco dIscrofos pnrn roprosonfnr codIgos pnrn
Ios smboIos. !n mnnIpuIncIon do osfos smboIos os oI mofodo do oporncIon doI compufndor
dIgIfnI. II compufndor nnnIogIco oIocfronIco mnnIpuIn Ins cnnfIdndos fsIcns do formns do
ondn, voIfnjo o corrIonfo). !n procIsIon do In Iocfurn do In compufndorn nnIogn osf
IImIfndn prIncIpnImonfo por In procIsIon doI oquIpo do Iocfurn usndo, gonornImonfo fros o
cunfro dgIfos sIgnIfIcnfIvos. !n procIsIon doI compufndor dIgIfnI os prcfIcnmonfo InfInIfn
fpIcnmonfo l5 dgIfos do procIsIon), poro In procIsIon do su rosuIfndo osf IImIfndn soIo
por oI fIompo. !n compufndor dIgIfnI puodo cnIcuInr muchos dgIfos on pnrnIoIo u obfonor
oI mIsmo numoro do dgIfos ronIIznndo Ios compufos on socuoncIn do fIompo.

Computudores hbridos unuIqicos-diqituIes
Hnv un dIsposIfIvo InformodIo, un compufndor hbrIdo, on oI cunI un compufndor dIgIfnI
os combInndo con un compufndor nnnIogIco. !os compufndoros hbrIdos son usndos pnrn
obfonor un muv oxncfo poro no compIofnmonfo oxncfo vnIor do 'somIIIn', usnndo un
compufndor nnnIogIco como In pnrfo fronfnI fronfond), quo os onfoncos nIImonfndo
donfro do un procoso IfornfIvo doI compufndor dIgIfnI pnrn nIcnnznr oI grndo fInnI
do procIsIon dosondo. Con unn somIIIn numorIcn nIfnmonfo oxncfn do fros o cunfro dgIfos,
os roducIdo drnmfIcnmonfo oI fIompo fofnI do compufo dIgIfnI nocosnrIo pnrn nIcnnznr In
procIsIon dosondn, puosfo quo son roquorIdns muchns monos IforncIonos. O, por ojompIo,
oI compufndor nnnIogIco puodo sor usndo pnrn soIucIonnr un probIomn no nnnIfIco do In
ocuncIon dIforoncInI, pnrn oI uso on unn doformInndn ofnpn do un compufo dondo In
procIsIon no os muv Imporfnnfo). In fodo cnso, oI compufndor hbrIdo gonornImonfo os
subsfnncInImonfo ms rpIdo quo un compufndor dIgIfnI, poro puodo sumInIsfrnr un
compufo mucho ms oxncfo quo un compufndor nnnIogIco. Is ufII pnrn npIIcncIonos on
fIompo ronI quo roquIoron dIchn combInncIon, por ojompIo, un rndnr phnsod nrrnv do nIfn
frocuoncIn o un compufo do sIsfomn do fIompo.

M Me ec cu un ni is sm mo os s
In Ios compufndoros nnnIogIcos, frocuonfomonfo Ios compufos son ronIIzndos usnndo Ins
propIodndos do In rosIsfoncIn oIocfrIcn, do Ios voIfnjos v ns sucosIvnmonfo. Ior ojompIo,
un sImpIo sumndor do dos vnrInbIos puodo sor crondo por dos fuonfos do corrIonfo on
pnrnIoIo. II prImor vnIor os fIjndo njusfnndo In prImorn fuonfo do corrIonfo
dIgnmos x mIIInmporIos), v oI sogundo vnIor os fIjndo njusfnndo In sogundn fuonfo do
corrIonfo dIgnmos v mIIInmporIos). !n modIcIon do In corrIonfo n frnvos do Ios dos on su
junfurn hncIn In sonnI do fIorrn dnr In sumn como unn corrIonfo n frnvos do unn
rosIsfoncIn n In sonnI do fIorrn, os docIr, x + v mIIInmporIos. Vor Ins Iovos do KIrchhoff).
SImIInrmonfo, ofros cIcuIos son ronIIzndos usnndo nmpIIfIcndoros oporncIonnIos v
cIrcuIfos ospocInImonfo dIsonndos pnrn ofrns fnrons.
II uso do Ins propIodndos oIocfrIcns on Ios compufndoros nnnIogIcos sIgnIfIcn quo Ios
cIcuIos son ronIIzndos normnImonfo on fIompo ronI o ms rpIdo), n unn frnccIon
sIgnIfIcnfIvn do In voIocIdnd do In Iuz, sIn Ios rofnrdos do cIcuIo roInfIvnmonfo grnndos do
Ios compufndoros dIgIfnIos. Isfn cnrncforsfIcn pormIfo cIorfos cIcuIos ufIIos quo son
compnrnfIvnmonfo "dIfcIIos" do ronIIznr por Ios compufndoros dIgIfnIos, por ojompIo
In InfogrncIon numorIcn. !os compufndoros nnnIogIcos puodon Infogrnr unn formn do ondn
do voIfnjo, usunImonfo por modIo do un condonsndor, quo ncumuIn cnrgn on oI fIompo.
!ns funcIonos v Ios cIcuIos no IInonIos puodon sor consfruIdos pnrn unn procIsIon
IImIfndn fros o cunfro dgIfos) dIsonnndo cIrcuIfos do gonorndor do funcIonos cIrcuIfos
ospocInIos do vnrIns combInncIonos do cnpncIfnncIn, InducfnncIn, rosIsfoncIn, on
combInncIon con dIodos oj, dIodos Zonor) pnrn proporcIonnr In no IInonIIdnd.
ConornImonfo, unn funcIon no IInonI os sImuIndn por unn formn do ondn no IInonI cuvn
formn vnrn con oI voIfnjo o In corrIonfo). Ior ojompIo, n modIdn quo oI voIfnjo numonfn,
In ImpodnncIn fofnI puodo cnmbInr mIonfrns Ios dIodos sucosIvnmonfo pormIfon quo fIuvn
In corrIonfo.
CunIquIor procoso fsIco quo modoIo nIgun compufo puodo sor Inforprofndo como un
compufndor nnnIogIco. AIgunos ojompIos, Invonfndos con oI proposIfo do IIusfrnr oI
concopfo do compufo nnnIogIco, IncIuvon usnr un grupo dosordonndo do ospnguofIs, como
modoIo do ordonnmIonfo do numoros un fnbIoro, un conjunfo do cInvos, v unn bnndn
oIsfIcn do gomn, como modoIo pnrn onconfrnr In onvoIfurn convoxn do un sIsfomn do
punfos v cndonns onInzndns onfro s, como modoIo pnrn onconfrnr In rufn ms corfn on
unn rod. Todos osfos so doscrIbon on A.K. owdnov.

C Co om mp po on ne en nt te es s
!os compufndoros nnnIogIcos frocuonfomonfo fIonon un nrmnzon compIIcndo, poro fIonon
on su nucIoo, un conjunfo do compononfos cInvo quo ronIIznn Ios cIcuIos, quo oI oporndor
mnnIpuIn n frnvos doI nrmnzon doI compufndor.
!os compononfos hIdruIIcos cInvo puodon IncIuIr pIpns, vIvuIns o forros Ios
compononfos mocnIcos puodon IncIuIr ongrnnnjos v pnInncns Ios compononfos oIocfrIcos
cInvo puodon IncIuIr
pofoncIomofros
nmpIIfIcndoros oporncIonnIos
Infogrndoros
gonorndoros do funcIonfIjn
!ns prIncIpnIos oporncIonos mnfomfIcns usndns on un compufndor nnnIogIco oIocfrIco
son
ndIcIon
InvorsIon
oxpononcIncIon
IognrIfmo
InfogrncIon con rospocfo nI fIompo
dIforoncIncIon con rospocfo nI fIompo
muIfIpIIcncIon v dIvIsIon
!n dIforoncIncIon con rospocfo nI fIompo no os usndn frocuonfomonfo. Corrospondo on oI
domInIo do frocuoncIn n un fIIfro pnso nIfo, Io quo sIgnIfIcn quo oI ruIdo do nIfn frocuoncIn
os nmpIIfIcndo.

L Li im mi it tu uc ci io on ne es s
In gonornI, Ios compufndoros nnnIogIcos osfn IImIfndns por ofocfos ronIos, noIdonIos.
!nn sonnI nnnIogIcn osf compuosfn do cunfro compononfos bsIcos MngnIfudos
do corrIonfo confnun vcorrIonfo nIfornn, frocuoncIn, v fnso. !os ImIfos ronIos do rnngo on
osfns cnrncforsfIcns IImIfnn n Ios compufndoros nnnIogIcos. AIgunos do osfos ImIfos
IncIuvon oI pIso do ruIdo, In no IInonIIdnd, oIcoofIcIonfo do fompornfurn, v Ios ofocfos
pnrsIfos donfro do Ios dIsposIfIvos somIconducforos, v In cnrgn fInIfn do un oIocfron. Inrn
Ios compononfos oIocfronIcos dIsponIbIos on oI comorcIo, Ios rnngos do osfos nspocfos do
Ins sonnIos do onfrndn v snIIdn son sIompro fIgurns doI morIfo.

I In nv ve es st ti iq qu uc ci i n n u uc ct tu uu uI I
MIonfrns quo In compufncIon dIgIfnI os oxfromndnmonfo popuInr, In InvosfIgncIon on In
compufncIon nnnIogIcn osf sIondo hochn por un punndo do gonfo por fodo oI mundo. In
Ios Isfndos !nIdos,Jonnfhnn MIIIs do In !nIvorsIdnd do IndInnn, IIoomIngfon, IndInnn
hnn osfndo frnbnjnndo on In InvosfIgncIon usnndo compufndoros nnnIogIcos oxfondIdos.
In oI !nbornforIo do robofIcn do Hnrvnrd, In compufncIon nnnIogIcn os un fomn do
InvosfIgncIon.

E E| |e em mp pI Io os s p pr r c ct ti ic co os s
Isfos son ojompIos do compufndoros nnnIogIcos quo hnn sIdo consfruIdos o usndos
prcfIcnmonfo
MocnnIsmo do AnfIcIforn
AsfroInbIo
IfforonfInI nnnIvsor
KorrIson IrodIcfor
MochnnIcnI Infogrnfor
MOIAC Compufor modoIo hIdruIIco do In
oconomn do !oIno !nIdo)
omogrnmn
MIrn ordon
AmpIIfIcndor oporncIonnI
IInnmofro
!nngokoopor
!ogIn do cIcuIo
Tormosfnfo
TIdo prodIcfors
Torpodo nfn Compufor
Torquofum
Infogrndor do ngun
Compufndor mocnIco
!os sInfofIzndoros nnIogos fnmbIon puodon sor vIsfos como unn formn do compufndor
nnnIogIco, v fuoron bnsndos orIgInnImonfo on In focnoIogn doI compufndor nnnIogIco
oIocfronIco.

Computudores reuIes
!os foorIcos do In compufncIon rofIoron n monudo n Ios compufndoros nnnIogIcos
IdonIIzndns como compufndorns ronIos porquo opornn on un conjunfo do numoros ronIos).
Ior oI confrnrIo, Ios compufndoros dIgIfnIos dobon prImoro cunnfIfIcnr In sonnI on un
numoro fInIfo do vnIoros, v ns puodon frnbnjnr soInmonfo con oI conjunfo do numoros
rncIonnIos o, con unn nproxImncIon do numoros IrrncIonnIos). Isfos compufndoros
IdonIIzndos on foorn puodon soIucIonnr Ios probIomns quo son InfrnfnbIos on Ios
compufndoros dIgIfnIos no obsfnnfo sogun Io moncIonndo, on ronIIdnd, Ios compufndoros
nnnIogIcos osfn Iojos do Iogrnr osfo IdonI, on grnn pnrfo dobIdo n probIomns do In
mInImIzncIon doI ruIdo. Ior ofrn pnrfo, dndo fIompo v momorIn IIImIfndos, compufndor
dIgIfnI IdonI) puodo fnmbIon soIucIonnr probIomns do numoros ronIos.

onvvvo nvo
!os compufndoros hbrIdos son
compufndoros quo oxhIbon
cnrncforsfIcns do compufndoros
nnnIogIcos v compufndoros
dIgIfnIos. II compononfo dIgIfnI
normnImonfo sIrvo como oI
confroIndor v
proporcIonn oporncIonos IogIcns,
mIonfrns quo oI compononfo
nnIogo sIrvo normnImonfo como
soIucIonndor do ocuncIonos
dIforoncInIos.
In gonornI, Ios compufndoros
nnnIogIcos son
oxfrnordInnrInmonfo rpIdos,
puosfo quo puodon soIucIonnr Ins
ms compIojns ocuncIonos n In
rnfn on In cunI unn sonnI
nfrnvIosn oI cIrcuIfo, quo gonornImonfo os unn frnccIon nprocInbIo do In voIocIdnd do In
Iuz. Ior ofro Indo, In procIsIon do compufndoros nnnIogIcos no os buonn so IImIfnn n fros,
o n Io ms, cunfro dgIfos do procIsIon.
!os compufndoros dIgIfnIos puodon sor consfruIdos pnrn IIovnr In soIucIon do ocuncIonos n
unn cnsI IIImIfndn procIsIon, poro do unn mnnorn sumnmonfo Ionfn compnrndn n Ios
compufndoros nnnIogIcos. ConornImonfo, Ins ocuncIonos compIojns son nproxImndns
usnndo mofodos numorIcos IfornfIvos quo fomnn grnndos numoros do IforncIonos,
dopondIondo do cunn buonn os In "conjofurn InIcInI" con rospocfo nI vnIor fInnI v n cunfn
procIsIon so doson. Isfn conjofurn InIcInI os conocIdn como In somIIIn numorIcn pnrn oI
procoso IfornfIvo. Inrn muchns oporncIonos on fIompo ronI, In voIocIdnd do fnIos
cIcuIos dIgIfnIos os domnsIndo Ionfn pnrn sor do mucho uso oj, pnrn rndnros do phnsod
nrrnv do muv nIfn frocuoncIn o pnrn cIcuIos doI fIompo), sIn ombnrgo, In procIsIon do unn
compufndorn nnnIogIcn os oscnsn.
!os compufndoros hbrIdos puodon sor usndos pnrn obfonor un vnIor so 'somIIIn' muv
buono poro roInfIvnmonfo ImprocIso, usnndo un compufndor nnnIogIco como fronfnI fronf
ond), quo onfoncos os nIImonfndo on un procoso IfornfIvo doI compufndor dIgIfnI pnrn
nIcnnznr oI grndo dosondo fInnI do procIsIon. Con unn somIIIn nIfnmonfo oxncfn do fros o
cunfro dgIfos, so roduco drnmfIcnmonfo oI fIompo fofnI do compufo dIgIfnI nocosnrIo
pnrn nIcnnznr In procIsIon dosondn, puosfo quo so roquIoron mucho monos IforncIonos.
ConsIdoro quo oI sIsfomn norvIoso on nnImnIos os unn formn do compufndor hbrIdo. !ns
sonnIos pnsnn n frnvos do Ins sInnpsIs dosdo unn coIuIn norvIosn n In sIguIonfo como
pnquofos dIgIfnIos) dIscrofos do producfos qumIcos, quo onfoncos son sumndos donfro do
In coIuIn norvIosn on unn mnnorn nnnIogIcn consfruvondo un pofoncInI
oIocfroqumIco hnsfn quo su umbrnI os nIcnnzndo, con Io cunI doscnrgn v onvn unn sorIo
do pnquofos dIgIfnIos n In sIguIonfo coIuIn norvIosn. !ns vonfnjns son por Io monos frIpIos
oI ruIdo donfro doI sIsfomn os roducIdo nI mnImo v fIondo n no sor ndIfIvo), no so
roquIoro un sIsfomn comun do fIorrn, v hnv mnImn dogrndncIon do In sonnI IncIuso sI hnv
dIforoncIns subsfnncInIos on In ncfIvIdnd do Ins coIuIns n Io Inrgo do unn frnvocforIn
soInmonfo fIondon n vnrInr Ios rofnrdos do In sonnI). !ns coIuIns norvIosns IndIvIdunIos
son nnIogns n Ins compufndorns nnnIogIcns Ins sInnpsIs son nnIogns n Ios compufndoros
dIgIfnIos. Obsorvo quo Ios compufndoros hbrIdos dobon sor dIsfInguIdos do Ios sIsfomns
hbrIdos. Isfo uIfImo puodo sor no ms quo un compufndor dIgIfnI oquIpndo con
un convorfIdor nnnIogIcodIgIfnI on In onfrndn v/o un convorfIdor dIgIfnInnnIogIco on In
snIIdn, con oI proposIfo do convorfIr Ins sonnIos nnnIogIcns pnrn oI procosnmIonfo dIgIfnI
ordInnrIo v vIcovorsn, por ojompIo, pnrn mnnojnr sIsfomns do confroI fsIcos, fnIos como
sorvomocnnIsmos.

onvvvo .c3v[
!nn compufndorn confrnI o mnInfrnmo os unn compufndorn grnndo, pofonfo v cosfosn
usndn prIncIpnImonfo por unn grnn compnnn pnrn oI procosnmIonfo do unn grnn cnnfIdnd
do dnfos por ojompIo, pnrn oI procosnmIonfo do frnnsnccIonos bnncnrIns.

e es sc cr ri ip pc ci i n n
!n cnpncIdnd do unn compufndorn confrnI
so dofIno fnnfo por In voIocIdnd do
su CI! como por su grnn momorIn
Infornn, su nIfn v grnn cnpncIdnd do
nImnconnmIonfo oxforno, sus rosuIfndos on
Ios dIsposIfIvo I/S rpIdos v consIdornbIos,
In nIfn cnIIdnd do su IngonIorn Infornn quo
fIono como consocuoncIn unn nIfn
fInbIIIdnd v soporfo focnIco cnro poro do
nIfn cnIIdnd. !nn compufndorn confrnI
puodo funcIonnr durnnfo nnos sIn
probIomns nI InforrupcIonos v Ins ropnrncIonos doI mIsmo puodon sor ronIIzndns mIonfrns
osf funcIonnndo. !os vondodoros do compufndorns confrnIos ofrocon sorvIcIos ospocInIos
por ojompIo, sI so rompo In compufndorn, oI vondodor ojocufnr Ins npIIcncIonos do su
cIIonfo on sus propIns compufndorns sIn quo Ios usunrIos Io nofon mIonfrns quo durnn Ins
ropnrncIonos. !n IndopondoncIn Infornn do osfns compufndorns os fnn grnndo quo, por Io
monos, on un cnso conocIdo, Ios focnIcos pudIoron cnmbInr Ins compufndorns confrnIos do
sIfIo dosmonfndoIns pIozn n pIozn v monfndoIns on ofro Iugnr, dojnndo, mIonfrns fnnfo,
dIchns compufndorns funcIonnndo on osfo ojompIo, oI cnmbIo do Ins compufndorns
confrnIos do un sIfIo n ofro so produjo do mnnorn frnnspnronfo.
A monudo, Ins compufndorns confrnIos soporfnn mIIos do usunrIos do mnnorn sImuIfnon
quo so conocfnn modInnfo formInnI como oI confro do oporncIonos do muchos formInnIos
vIrfunIos, puodo ofrocor In pofoncIn nocosnrIn pnrn quo dIchns compufndorns oporon do
mnnorn ofIcIonfo, poro fnmbIon In fIoxIbIIIdnd do Ins rodos do compufndorns porsonnIos.
AcfunImonfo, Ins compufndorns confrnIos do IIM domInnn oI morcndo, junfo
con HIfnchI, AmdnhI v IujIfsu. !os procIos no suoIon sor monos do vnrIos cIonfos do mIIos
do doInros.

i is st to or ri iu u
Muchos fnbrIcnnfos producnn compufndorns confrnIos on Ios sosonfn v Ios sofonfn. In Ios
dns do gIorIn, ornn conocIdos como IIM v Ios sIofo onnnIfos Iurroughs, ConfroI
nfn, ConornI IIocfrIc,HonovwoII, C!, !CA v !nIvnc.
Ioro unn domnndn oscnsn v In grnn compofoncIn provoco unn grnn fombIor on oI morcndo.
!CA fuo comprndo por !nIvnc v CI fnmbIon nbnndono. HonovwoII fuo comprndo por IuII,
!nIvnc so unIo nSporrv pnrn formnr Sporrv/!nIvnc, quo ms fnrdo so unIo con Iurroughs
pnrn formnr !nIsvs CorpornfIon on l986, conocIdo como npnronmIonfo do dInosnurIos).
In l99l, AT&T posovo durnnfo un brovo fIompo C!.
!ns omprosns so dIoron cuonfn do quo Ios sorvIdoros bnsndos on dIsonos
do mIcrocompufndorns so podnn InsfnInr con un cosfo mucho monor v ofrocor n Ios
usunrIos IocnIos un mnvor confroI do sus propIos sIsfomns, v Ios fnIsos formInnIos
ompIondos pnrn conocfnrso n Ios sIsfomns do compufndorns confrnIos fuoron roompInzndos
grndunImonfo por Ins compufndorns porsonnIos. In consocuoncIn, In domnndn cnvo on
pIcndo v Ins InsfnIncIonos do compufndorns confrnIos so rosfrIngIoron sobro fodo n Ins
InsfIfucIonos fInnncIorns con nocosIdndos do procosnmIonfo do grnndos cnnfIdndos do
dnfos. urnnfo un fIompo, oxIsfIo un consonso donfro do Ios nnnIIsfns do In IndusfrIn do
quo oI morcndo do Ins compufndorns confrnIos osfnbn formInndo, vn quo Ins pInfnformns
do compufndorns confrnIos ornn susfIfuIdns por rodos do compufndorns porsonnIos. Isfn
fondoncIn formIno on l990 vn quo Ins omprosns onconfrnron nuovos usos pnrn sus
compufndorns confrnIos porquo nhorn podnn ofrocor sorvIdoros wob con unn pofoncIn
sImIInr n In do cIonfos do poquonns compufndorns porsonnIos, poro con muchn monos
oIocfrIcIdnd v cosfos ndmInIsfrnfIvos.
Ofro fncfor quo numonfo on In prcfIcn oI uso do compufndorns confrnIos fuo oI dosnrroIIo
doI sIsfomn opornfIvo C!/!Inux, quo os cnpnz do ojocufnrso on muchos sIsfomns do
compufndorns confrnIos dIforonfos, dIrocfnmonfo o, ms frocuonfomonfo, n frnvos do unn
mquInn vIrfunI. Isfo pormIfo n Ins compufndorns confrnIos nprovochnrso do In
oxporIoncIn on progrnmncIon v do Ins comunIdndos doI morcndo do Ins compufndorns
porsonnIos.

Compurucin con Ius $upercomputudorus
!n dIsfIncIon onfro suporcompufndoros v compufndorns confrnIos no os muv soncIIIn, poro
gonornImonfo so puodo docIr quo Ins suporcompufndorns so confrnn on Ios probIomns
IImIfndos por In voIocIdnd do cIcuIo mIonfrns quo Ins compufndorns confrnIos so confrnn
on probIomns IImIfndos por Ios dIsposIfIvos do I/S v In fInbIIIdnd. In consocuoncIn
!ns suporcompufndorns suoIon oxpIofnr pnrnIoIIsmos mnsIvos, n monudo con mIIos
do procosndoros, mIonfrns quo Ins compufndorns confrnIos fIonon un soIo o un
poquono numoro do procosndoros como mucho vnrIns doconns).
obIdo nI pnrnIoIIsmo vIsIbIo nI progrnmndor, Ins suporcompufndorns son muv
compIIcndns do progrnmnr on Ins compufndorns confrnIos, oI IImIfndo pnrnIoIIsmo
sI oxIsfo) osf normnImonfo oscondIdo doI progrnmndor.
!ns suporcompufndorns son opfImIzndns pnrn cIcuIos compIIcndos quo fIonon Iugnr
sobro fodo on In momorIn, mIonfrns quo Ins compufndorns confrnIos son opfImIzndns
pnrn cIcuIos sImpIos quo ImpIIcnn grnndos cnnfIdndos do dnfos oxfornos n Ios quo
so nccodo dosdo bnsos do dnfos.
!ns suporcompufndorns suoIon dodIcnrso n In cIoncIn v nI ojorcIfo, mIonfrns quo Ins
compufndorns confrnIos suoIon dodIcnrso n Ins omprosns v Ins npIIcncIonos
ndmInIsfrnfIvns doI gobIorno.


VoI. do procoso CIonfos do mIIIonos do InsfruccIonos por sogundo o ms.
!sunrIo n In voz Confonnros o mIIos.
Tnmnno !oquIoron InsfnIncIonos ospocInIos v nIro ncondIcIonndo.
IncIIIdnd do uso Inrn ospocInIIsfns.
CIIonfos usunIos Crnndos corporncIonos v gobIornos.
IonofrncIon socInI Injn.
Impncfo socInI
Muv nIfo, nunquo pnsn InndvorfIdo, In socIodnd IndusfrInI modornn
no puodo funcIonnr sIn oIIns.
Inrquo InsfnIndo MIIos on fodo oI mundo.
Cosfo Confonnros do mIIos do doInros o ms.

onvvvo vc c8.oo
Is unn compufndorn porsonnI quo os dIsonndn pnrn sor usndn on unn ubIcncIon osfnbIo,
como un oscrIforIo como su nombro IndIcn, n dIforoncIn do ofros oquIpos porsonnIos como
Ins compufndorns porffIIos.
Iuodo roforIrso n dos fIpos do compufndorns
Compufndorns do uso domosfIco on hognros.
Compufndorns do ofIcInn ufIIIzndns por Ios ompIondos do unn omprosn.

u un nc ci io on nu uI Ii id du ud d
!ns compufndorns do uso domosfIco suoIon osfnr dodIcndns nI onfrofonImIonfo
muIfImodIn, vIdoojuogos, ofc.) v n fnrons domosfIcns confnbIIIdnd cnsorn, oscrIfos, ofc.).
Isfns compufndorns cnrocon do gosfIon v mnnfonImIonfo vn quo osfns fnrons son do pocn
ImporfnncIn pnrn un pnrfIcuInr sIn ombnrgo, In sIfuncIon os bIon dIsfInfn on oI mbIfo
omprosnrInI, on oI cunI In compufndorn do oscrIforIo os In horrnmIonfn do frnbnjo por
oxcoIoncIn so frnfn do un oIomonfo muv Imporfnnfo pnrn In mnrchn do un nogocIo. II uso
quo so hnco do Ins compufndorns do oscrIforIo osf roIncIonndo normnImonfo con Ins
fnrons producfIvns v ndmInIsfrnfIvns do Ios ompIondos croncIon do Informos,
prosonfncIonos, momornndos vonso suIfo ofImfIcn), comunIcncIon con ofrns omprosns,
confnbIIIdnd, gosfIon do fnrons, ofc. por osfo mofIvo, In compufndorn do oscrIforIo dobo sor
ndocundnmonfo gosfIonndn on oI mbIfo omprosnrInI.
Obsorvoso quo mIonfrns un pnrfIcuInr dobo proocupnrso normnImonfo do unn o dos
compufndorns unIcnmonfo, unn omprosn puodo fonor como ncfIvo un pnrquo do cIonfos o
mIIos do compufndorns porsonnIos. In osfo sonfIdo oxIsfon dos
ncfuncIonos compIomonfnrIns

| |u ur ri ic cr ri in ni ic cr ri io o d dc c u ui id dw wu ui ic c
!n compufndorn do oscrIforIo, como cunIquIor mquInn, osf sujofn n
dofocfos v nvorns. !n IncIdoncIn do unn nvorn on un usunrIo domosfIco
suoIo roducIrso n unn morn moIosfIn. In oI mbIfo omprosnrInI
oI Impncfo do unn nvorn supono como poco, In pordIdn do
fIompo do frnbnjo do un ompIondo. Ioro oxIsfon cnsos
dondo hnv pordIdn monofnrIn v do Imngon.
ConornImonfo, on puosfos do frnbnjo do nfoncIon nI
pubIIco por ojompIo, on Ins vonfnnIIIns do unn
ofIcInn bnncnrIn, o on oI puosfo do frnbnjo do un
brokor o Agonfo do boIsn.
!n gnrnnfn do mnnfonImIonfo do unn
compufndorn do oscrIforIo suoIo durnr do dos n
cInco nnos osfo obIIgn n Ins omprosns n ronovnr
su pnrquo do compufndorns muv frocuonfomonfo.

| |u ur ri ic cr ri in ni ic cr ri io o d dc c o oj ji iw wu ui ic c
Todns Ins compufndorns nocosIfnn soffwnro pnrn funcIonnr. !n InsfnIncIon do soffwnro on
mIIos do oquIpos ropnrfIdos por unn ofIcInn o dIvorsns sodos no os nndn frIvInI. Adoms,
osfn ncfIvIdnd os prcfIcnmonfo obIIgnforIn on In omprosn. !ns ncfunIIzncIonos do
soffwnro v Ios pnrchos do sogurIdnd son nocosnrIos pnrn ovIfnr Ins mIsmns consocuoncIns
quo fondrn unn nvorn hnrdwnro. !os probIomns fpIcos do unn omprosn rospocfo nI
soffwnro do oscrIforIo son
!n prosoncIn do soffwnro "pIrnfn" o no nuforIzndo. Isfo puodo dorIvnr on sorIos
porjuIcIos oconomIcos, ndoms doI mnIfuncIonnmIonfo doI soffwnro corpornfIvo.
IncompnfIbIIIdndos do Ins npIIcncIonos corpornfIvns con oI hnrdwnro o oI sIsfomn
opornfIvo. Cndn compufndorn puodo confnr con unn vorsIon dIsfInfn do sIsfomn
opornfIvo, confroIndoros, ofc.
osconfroI do Ins IIconcIns do soffwnro comorcInI osfo InvoIucrn fnnfo soffwnro
nuforIzndo, o IncIuso pngndo, poro no ufIIIzndo, como soffwnro quo no so usn porquo
fnIfnn IIconcIns. !n ronovncIon v oxpIrncIon do IIconcIns fnmbIon os un probIomn n
consIdornr.
!n confIgurncIon doI soffwnro v doI sIsfomn opornfIvo pnrn cndn usunrIo.
!n dIsfrIbucIon o InsfnIncIon do soffwnro fnnfo corpornfIvo como comorcInI.
!n orror fpIco do Ins omprosns os dosnrroIInr o comprnr) soffwnro sIn snbor quo
cnrncforsfIcns fIonon Ins compufndorns porsonnIos dondo dobo sor usndo por ojompIo, os
frocuonfo dosnrroIInr soffwnro pnrn WIndows XI v unn vorsIon concrofn do Infornof
IxpIoror cunndo IIogn oI momonfo do In rospocfIvn InsfnIncIon rosuIfn quo pnrfo doI
pnrquo do compufndorns nun fIono InsfnIndoWIndows 95 o unn vorsIon nnfIgun doI
nnvogndor.

L Lu u q qe es st ti i n n d de eI I p pu ur rq qu ue e d de e c co om mp pu ut tu ud do or ru us s d de e e es sc cr ri it to or ri io o
IxIsfon fros onfoquos
!n nogosfIon. consIsfo on no hncor nndn v confInr on quo oI propIo usunrIo
soIucIonnr sus probIomns. Aunquo puodo pnrocor nbsurdo, os un onfoquo vIIdo
cunndo Ios cosfos do gosfIonnr unn compufndorn son mnvoros quo Ios cosfos do no
hncor nndn. Is un cnso frocuonfo on omprosns muv poquonns doconns do ompIondos).
!n gosfIon roncfIvn. consIsfo on mnnfonor un oquIpo do porsonns quo nfIondon Ins
IncIdoncIns n modIdn quo so vnn producIondo n modo do "bomboro"). Isfo onfoquo os
vIIdo pnrn pnrquos poquonos do compufndorns do oscrIforIo. HnbIfunI on omprosns
do fnmnno modIo. SIn ombnrgo, os InvInbIo on pnrquos grnndos por ojompIo, os
ImponsnbIo quo un grupo do dos o fros porsonns fongnn quo rocorror doscIonfos
puosfos do frnbnjo, uno por uno, InsfnInndo soffwnro. II mnvor probIomn do osfo
onfoquo os quo oI usunrIo sIguo sIondo rosponsnbIo do coordInnr fodns Ins ncfuncIonos
nocosnrIns cosn nndn frIvInI) por ojompIo, rosoIvor un probIomn puodo ImpIIcnr n
dIvorsos dopnrfnmonfos do In omprosn o IncIuso n forcoros gnrnnfn doI fnbrIcnnfo,
sorvIcIo focnIco, ofc.)
!n gosfIon proncfIvn consIsfonfo on un conjunfo do modIdns focnIcns v orgnnIznfIvns
quo so doscrIbon n confInuncIon.
ConornImonfo, Ins orgnnIzncIonos suoIon osfnr n cnbnIIo onfro dos do osfos onfoquos, vn
quo so frnfn do unn cuosfIon do mnduroz orgnnIznfIvn.

M Me ed di id du us s o or rq qu un ni iz zu ut ti iv vu us s
ConornImonfo, Ins grnndos orgnnIzncIonos dIsponon do un dopnrfnmonfo orgnnIzndo do
nfoncIon n Ins IncIdoncIns on Ios puosfos do usunrIo. So suoIo donomInnr hoIp
dosk o gosfIon do IncIdoncInsv puodo osfnr oxfornnIIzndo. Isfo dopnrfnmonfo suoIo
osfrucfurnrso on dos nIvoIos do soporfo.

i ic cr re ei io or r i ii in nu ui ii iu u o o d dc c i ii in nc ci i r ri iv vc c
II pnpoI fundnmonfnI do osfn unIdnd os In confrnIIzncIon do Ins IncIdoncIns, gonornImonfo
modInnfo un numoro unIco do foIofono. Isfo os osoncInI do cnrn nI usunrIo do In
compufndorn. o ofrn mnnorn so pordorn mucho fIompo soInmonfo on IocnIIznr n un
focnIco como ocurro on In gosfIon roncfIvn). Cndn IncIdoncIn os rogIsfrndn v documonfndn,
Io quo ofroco cIorfn gnrnnfn nI usunrIo do quo oI probIomn so rosoIvor. Adoms, osfo
proporcIonn InformncIon n Ios mnndos dIrocfIvos pnrn In fomn do docIsIonos v In
IocnIIzncIon do InofIcIoncIns. !n mnvorn do Ins IncIdoncIns corrospondon n probIomns
conocIdos quo puodon sor rosuoIfos on osfn unIdnd grncIns n nrgumonfnrIos. !n
nrgumonfnrIo doscrIbo un probIomn conocIdo v como rosoIvorIo.
In cnso do quo no son posIbIo rosoIvor unn IncIdoncIn on osfo nIvoI, os dIrIgIdn nI
sIguIonfo. Cunndo so frnfn do IncIdoncIns rosponsnbIIIdnd do forcoros, osfn unIdnd os
rosponsnbIo do movIIIznr v coordInnr Ios rocursos nocosnrIos con fofnI frnnspnroncIn pnrn
oI usunrIo por ojompIo dnr nvIso n un sorvIcIo focnIco o rocInmnr In gnrnnfn do un
fnbrIcnnfo.

i ic cr re ei io or r d dc c c c u ur rd do o r ri iv vc c
Isfn unIdnd fIono oI comofIdo do rosoIvor Ins IncIdoncIns quo no so hnvnn producIdo con
nnforIorIdnd, v documonfnrIns pnrn quo oI soporfo do prImor nIvoI puodn soIucIonnrIns on
oI fufuro.

M Me ed di id du us s t t c cn ni ic cu us s
IxIsfon dIvorsns horrnmIonfns soffwnro quo fncIIIfnn In gosfIon do un pnrquo do
compufndorns do oscrIforIo cnbo dosfncnr
HorrnmIonfns do InvonfnrIndo nufomfIcnmonfo Informnn sobro oI hnrdwnro v oI
soffwnro quo, ofocfIvnmonfo, so oncuonfrn on cndn puosfo do frnbnjo. IsoncInI pnrn In
fomn do docIsIonos.
HorrnmIonfns do dIsfrIbucIon do soffwnro pormIfon In InsfnIncIon v ncfunIIzncIon do
soffwnro sIn nocosIdnd do prosoncIn fsIcn do un focnIco, grncIns n Ins rodos do
foIocomunIcncIonos.
Imgonos do dIsco fncIIIfnn In InsfnIncIon do unn nuovn compufndorn con oI mnImo
osfuorzo.

onvvvo vonc8.o
So donomInn compufndorn domosfIcn u ordonndor
domosfIco n In sogundn gonorncIon do compufndorns,
quo onfrnron on oI morcndo con oI nncImIonfo
doI AIfnIr 8800 v so oxfIondo hnsfn prIncIpIos do In
docndn do l990. Isfo ongIobn n fodns Ins compufndorns do 8 bIfs prIncIpnImonfo
con CI! ZIIog Z80, MOS TochnoIogv 6502 o MoforoIn 6800) v n In prImorn oIn do oquIpos
con CI! do l6 bIfs prIncIpnImonfoMoforoIn 68000 o InfoI 8086 v 8088). II formIno
provIono do cunndo IIovnron In compufndorn do In IndusfrIn nI hognr. Aunquo so suoIo
oxcIuIr do oso grupo n Ios compnfIbIos IIM IC, Io cIorfo os quo hnsfn oI frIunfo dofInIfIvo v
In ndopcIon doI formIno "compufndorn porsonnI", fuvIoron quo compofIr con Ins Inons
pnfrocInndns por AfnrI, Commodoro v AppIo Compufor, por Io quo nIgunos opfnn por
IncIuIr on In cnfogorn do domosfIco n Ios modoIos ms sIgnIfIcnfIvos do l6 bIfs, o nI monos
n Ios compnfIbIos IC orIonfndos nI mIsmo morcndo como In
gnmn Tnndv.
In cIorfn mnnorn, gunrdnndo cIorfn sImIInrIdnd con Ins nuovns
formns nnImnIos npnrocIdns on oI porIodo cmbrIco, unn grnn
cnnfIdnd do mquInns do fodns Ins cInsos, IncIuvondo rnrozns
como oI ordonndor JupIfor Aco on Iongunjo Iorfh npnrocnn on
oI morcndo v dosnpnrocnn do nuovo. AIgunos fIpos do
compufndorns pormnnocIoron durnnfo ms fIompo, ofros ovoIucIonnron frnfnndo do
mnnfonor In compnfIbIIIdnd oxIsfon, por ojompIo, fnrjofns do omuIncIon AppIo II pnrn Ios
prImoros Mnc). SIn ombnrgo, nI fInnI do In docndn In mnvorn fuoron oIImInndos por In
compufndorn porsonnI compnfIbIo con IIM v Ins gonorncIonos ms nuovns
do vIdooconsoIns porquo nmbns ufIIIznbnn sus propIos formnfos IncompnfIbIos.
!n rovoIucIon IIM fuo provocndn on l98l por In snIIdn do In compufndorn porsonnI
do IIM 5l50, oI IIM IC.

v[8cv
MuIfIsonf o muIfIpuosfo, fnmbIon IInmndo muIfIformInnI, muIfIsfnfIon, muIfIhond, os In
confIgurncIon ospocInI do unncompufndorn pnrn podor soporfnr muIfIpIos usunrIos
frnbnjnndo nI mIsmo fIompo, cndn uno con su propIo monIfor, focIndo, rnfon v,
opcIonnImonfo, con su propIn fnrjofn do sonIdo.

I In nt tr ro od du uc cc ci i n n
AI usnr In confIgurncIon osfndnr do un IC do oscrIforIo l CI! + l pnnfnIIn + l focIndo +
l rnfon), unIcnmonfo un usunrIo puodo usnr oI IC compIofo n In voz, IImIfnndo In
ofocfIvIdnd doI sIsfomn puos pormnnoco dosocupndo In mnvor pnrfo doI fIompo. Con In
confIgurncIon muIfIpuosfo, vnrIos usunrIos puodon compnrfIr Ios rocursos do In mIsmn
CI!, usnndo do osfo modo un mnvor porconfnjo do su cnpncIdnd fofnI v fonIondo ns un
mojor nprovochnmIonfo doI sIsfomn.
Isfn funcIonnIIdnd so bnsn on grnn modIdn on oI crocIonfo numonfo do cnpncIdnd
doI hnrdwnro, fnnfo on procosndoros como momorIns, ns como on In opfImIzncIon doI uso
do Ios rocursos por pnrfo doI sIsfomn opornfIvo, Io quo pormIfo nprovochnr Ins cnpncIdndos
muIfIusunrIo do sIsfomns C!/!Inux.
Ior ojompIo, on oI osquomn frndIcIonnI, sI nIguIon osf usnndo unIcnmonfo un nnvogndor
do pgInns wob o oscrIbIondo unn cnrfn on un procosndor do foxfos, o frnbnjnndo con
unn hojn do cIcuIo, o con un progrnmn do fncfurncIon, InvonfnrIo, o confnbIIIdnd, oI
oquIpo so dosnprovochn, nI osfnr grnn pnrfo do In cnpncIdnd doI sIsfomn sIn uso. Ioro con
In confIgurncIon muIfIformInnI, ofrns porsonns podrn usnr Ios rocursos quo do ofrn
mnnorn osfnrnn ocIosos.
Ofrn grnn vonfnjn quo posoo In confIgurncIon muIfIformInnI os oI procIo no os nocosnrIo
comprnr dIforonfos pIncns bnso, mIcroprocosndoros, momorIns !AM, dIscos duros,
cnrcnsns, roguIndoros do voIfnjo, v ofros compononfos por cndn usunrIo. !nIcnmonfo so
nocosIfn comprnr unn CI! Io sufIcIonfomonfo pofonfo v un Iofo pnnfnIInfocIndornfon por
usunrIo, puos normnImonfo comprnr un mIcroordonndor rpIdo cuosfn mucho monos quo
comprnr vnrIos ms Ionfos.
Como InconvonIonfo, sI nIguIon o nIgun procoso osf usnndo fodo Ios rocursos do In
mquInn con juogos 3 o compufncIon InfonsIvn), Ios ofros usunrIos no fondrn
sufIcIonfos rocursos pnrn sus fnrons v porcIbIrn un sIsfomn Ionfo. Isfo probIomn puodo
oIImInnrso sI Ios rocursos do In CI! son Ios nocosnrIos pnrn oI uso dosondo v sI oI sIsfomn
opornfIvo mnnojn dIchos rocursos do formn opfImn.

i is st to or ri iu u
In Ios nnos l9?0, orn muv corrIonfo conocfnr muIfIpIos formInnIos, o IncIuso formInnIos
grfIcos, n un soIo compufndor confrnI mnInfrnmo), pnrn ns nprovochnr Ins vonfnjns
doI fIompo compnrfIdo.
SIn ombnrgo, In Idon do usnr In Inforfnco ms confompornon Xll pnrn soporfnr muIfIpIos
usunrIos npnrocIo on l999. Iuo ImpIomonfndn por un brnsIIono IInmndo MIguoI IroIfns,
usnndo oI sIsfomn opornfIvo !Inux v oI sIsfomn grfIco Xll on oso momonfo mnnfonIdo
por XIroo86).
l
!n mnnorn on quo Io hIzo IroIfns fuo un pnrcho on oI sorvIdor X pnrn
ojocufnr muchns InsfnncIns do X nI mIsmo fIompo, do fnI mnnorn quo cndn unn cnpfurnrn
ovonfos do rnfon v focIndo ospocfIcos v oI confonIdo grfIco. Isfo mofodo rocIbIo oI nombro
doI muIfIsonf o muIfIformInnI.
ospuos do IroIfns, ofrns soIucIonos npnrocIoron on 2003, como Ins do SvofosInv
SInvfchov, AIvIIs Sfoss v Jnmos SImmons quo frnbnjnron on oI ncorcnmIonfo n ovdov nnd
fnkoffv,
2

3
modIfIcnndo oInucIoo !Inux v pormIfIondo n ms do un usunrIo usnr
IndopondIonfomonfo In mIsmn mquInn. In oso fIompo, oI !Inux ConsoIo Irojocf
4
fnmbIon
propuso unn Idon pnrn usnr muIfIpIos consoIns IndopondIonfos v Iuogo muIfIpIos focIndos
v rnfonos IndopondIonfos on un provocfo IInmndo "Incksfroof !ubv".
5
Incksfroof !ubv os
un pnrcho doI kornoI !Inux. Iuo porfnr hncIn nfrs nI !Inux2.4 oI rboI do kornoI do
!ubv. II objofIvo do Ios dosnrroIIndoros do !Inux ConsoIo fuo mojornr v roorgnnIznr In
onfrndn, In consoIn, v Ios subsIsfomns doI frnmobuffor on oI kornoI !Inux, pnrn quo
pudIoson frnbnjnr IndopondIonfomonfo uno doI ofro v pormIfIr In oporncIon muIfI
oscrIforIo. !n Idon do Incksfroof !ubv nuncn fuo formInndn.
In 2005, oI oquIpo do C3S! Confro pnrn In CompufncIon CIonffIcn v oI Soffwnro !Ibro),
do In !nIvorsIdnd IodornI do Inrnn on IrnsII, croo In soIucIon bnsndn con sorvIdoros X
nnIdndos, comoXnosf v Xophvr.
6
Con osfn soIucIon, cndn sorvIdor X nnIdndo corro on cndn
pnnfnIIn do un sorvIdor X nnfIfrIon por ojompIo Xorg) v unn modIfIcncIon on Ios
sorvIdoros nnIdndos Ios pormIfo fonor In oxcIusIvIdnd do cndn conjunfo do rnfon v focIndo.
Isfns soIucIonos ornn Ins ms usndns hov on dn dobIdo n su osfnbIIIdnd. In 2008, oI
grupo C3S! Innzn oI MuIfIsonf IspInv Mnnngor MM)
?
pnrn fncIIIfnr oI procoso do In
InsfnIncIon v confIgurncIon do unn cnjn muIfIsonf. TnmbIon on 2008, osfo grupo concIbIo
un !IvoC
8
pnrn proposIfos do pruobns.

e en ne ef fi ic ci io os s
!nn confIgurncIon muIfIformInnI fIono Imporfnnfos vonfnjns, onfro oIIns
Ahorro do ospncIo soIo so nocosIfn un compufndor pnrn vnrIns porsonns).
Ahorro on cosfos on compufndoros v on consumo do onorgn hnsfn un 80).
Ahorro on IIconcIns do soffwnro.
Mojor nprovochnmIonfo do Ios rocursos do compufncIon.
Monoros cosfos do mnnfonImIonfo.

& &s so os s
!n compufndor muIfIpuosfo puodo usnrso on Iugnros dondo hnvn vnrIns porsonns
frnbnjnndo corcn unn do In ofrn, como sucodo on InbornforIos do compufncIon, cIborcnfos,
cubcuIos on unn ofIcInn, dopnrfnmonfos do nfoncIon nI cIIonfo, ofc. AIgunos do osfos
Iugnros son
IscuoIns.
!nIvorsIdndos.
OfIcInns.
CIborcnfos.
IIbIIofocns.
HospIfnIos.
Hognros.

R Re eq qu ue er ri im mi ie en nt to os s
Is Imporfnnfo fonor un ordonndor con unn buonn pIncn bnso, unn CI! pofonfo v con
buonn cnnfIdnd do momorIn 5l2 MI o ms). Isfo dopondor doI numoro do puosfos quo
so dosoon conocfnr.
Inrn quo vnrIos usunrIos puodnn frnbnjnr on un ordonndor so nocosIfnn conocfnr n osfo
vnrIos monIforos, focIndos v rnfonos. Ior ojompIo, pnrn formnr unn muIfIformInnI do
cunfro osfncIonos pnrn 4 usunrIos), so roquIoron 4 monIforos, 4 focIndos v 4 rnfonos.
Cndn monIfor nocosIfn sor conocfndo n unn snIIdn do vIdoo. AIgunns fnrjofns do vIdoo
fIonon muIfIpIos snIIdns v soporfnn vnrIos monIforos. AdIcIonnImonfo, so puodon InsfnInr
on oI ordonndor vnrIns do osfns fnrjofns do vIdoo, poro In mnvorn do Ins mquInns
modornns soIo fIonon un sIof ICIo o ACI, ns quo, on gonornI, osfns fnrjofns doborn
sor ICI.
!n mnvorn do Ios ordonndoros fIonon soIo un conocfor IS/2 pnrn oI focIndo v ofro pnrn oI
rnfon, ns quo pnrn conocfnr vnrIos focIndos v rnfonos so dobo hncor modInnfo
conocforos !SI v H!Is !SI.
In rosumon
Ordonndor con unn pIncn bnso, un CI! pofonfo, v con unn buonn cnnfIdnd do momorIn
!AM.
Isco duro.
VnrIns pIncns do vIdoo ICI/ACI/ICII.
VnrIos focIndos IS/2 / !SI.
VnrIos rnfonos IS/2 / !SI.
OpcIonnImonfo, vnrIns fnrjofns do sonIdo.
IsfrIbucIon do C!/!Inux fnvorIfn.
Xorg 6.9 o suporIor.

I Im mp pI Ie em me en nt tu uc ci i n n
AcfunImonfo, hnv vnrIns formns do hncor muIfIformInnIos, v nuovns mnnorns osfn sIondo
consfnnfomonfo dosnrroIIndns. o oxIsfo In "mojor vorsIon", poro nIgunns vorsIonos son
mojoros quo ofrns.

C!/!Inux
In Ios sIsfomns opornfIvos fIpo !nIx, como C!/!Inux, In InfornccIon con oI usunrIo so
ofocfun por oI X WIndow Svsfom. Isfo sIsfomn osf bnsndo on In nrquIfocfurn cIIonfo
sorvIdor, dondo oI cIIonfoonvn pofIcIonos nI sorvIdor v rocIbo ovonfos do Ios dIsposIfIvos do
onfrndn focIndos v rnfonos). !os sorvIdoros X fIonon In dofInIcIon do rocurso, como puodo
sor un dIsposIfIvo do onfrndn o unn vonfnnn, quo son dndos n sus cIIonfos. Isfos rocursos
osfn nsocIndos n unn pnnfnIIn, In cunI porfonoco n un usunrIo. Ior Io fnnfo, unn
muIfIformInnI bnsndn on C!/!Inux dobo provoor unn pnnfnIIn por cndn usunrIo.
II sorvIdor Xorg, In ms rocIonfo ImpIomonfncIon doI sorvIdor X, no fIono soporfo pnrn
muIfIpIos pnnfnIIns. Isfo sIguo oI modoIo doI compufndor porsonnI, oI cunI supono
unIcnmonfo un usunrIo n In voz. Su onfrndn do dnfos osfn ImpIomonfndn sobro In onfrndn
osfndnr doI KornoI, IInmndns formInnIos vIrfunIos VT). Isfns rocIbon fnI nombro dobIdo
n quo sImuInn Ios vIojos mofodos do onfrndn do Ios nnfIguos MnInfrnmos. II VT osfn
fofnImonfo ImpIomonfndo usnndo soffwnro, sImuInndo un TTY, un dIsposIfIvo quo osfnbn
conocfndo n frnvos do puorfos sorInIos. II nucIoo !Inux soporfn muIfIpIos formInnIos, poro
unIcnmonfo puodon rocIbIr ovonfos do un focIndo n In voz. SI ms do un focIndo osf
conocfndo nI ordonndor, Ios ovonfos sorn onvIndos nI VT ncfIvo. Iso quIfn In posIbIIIdnd
do ojocufnr 2 o ms sorvIdoros X, dobIdo n quo unIcnmonfo puodon ncfIvnr n un sorvIdor n
In voz, IncIuso sI osfos usnn dIsfInfns fnrjofns do vIdoo. Inrn rosoIvor osfos probIomns, so
hnn crondo vnrIns soIucIonos dIforonfos, moncIonndns nqu on ordon cronoIogIco
MuIfIformInnI con rubv npIIcnndo un pnrcho nI kornoI).
MuIfIformInnI con ovdov un profocoIo).
MuIfIformInnI con fnkoffv un moduIo doI kornoI).
MuIfIformInnI con Xnosf.
MuIfIformInnI con Xophvr unn mojorn nI nnforIor).
!n ms usndns son In fnkoffv v Xophvr. !n soIucIon con Xophvr os IndopondIonfo doI
hnrdwnro, mIonfrns quo In fnkoffv unIcnmonfo frnbnjn con un conjunfo ms rosfrIngIdo do
fnrjofns do vdoo como Ins do VIIA v SIS.
TnmbIon podomos opfnr por In opcIon do ufIIIznr formInnIos ZoroCIIonf con MAX MndrId
!Inux 6.0 MuIfIsonf. Isfn dIsfrIbucIon dorIvndn do !bunfu v dodIcndn nI mundo
oducnfIvo, fIono IncIuIdn dos pnquofos mnxmuIfIsonf v mnxmuIfIsonfsforngo, quo dnrn
In funcIonnIIdnd muIfIsonf con ZoroCIIonfs compnfIbIos con osfo sIsfomn do formn soncIIIn
v sIn compIIcndns confIgurncIonos.

WIndows
Inrn Ios sIsfomns opornfIvos WIndows 2000, XI v VIsfn, oxIsfon vnrIos producfos
comorcInIos quo pormIfon In ImpIomonfncIon do confIgurncIonos muIfIsonf pnrn dos o ms
puosfos do frnbnjo. onfro do osfos producfos so oncuonfrnn ASTI!, IoTwIn,
v SoffXpnnd.

!non do fIompo, ovoIucIon doI soffwnro muIfIsonf comorcInI
l996, ThInSoff/IoTwIn
2002, !sorfuI CorpornfIon
2004, OponSonso SoIufIons CroovIx)
9

2006, CompufIng
2009, IrIondIvSonfs
20l0, WIndows MuIfIIoInf Sorvor 20l0 do MIcrosoff

C Cu us so os s d de e i it to o
! !u ui iu ur ru u D Di i i ii iu u i io oj jc ce ei i
!no do Ios oxIfos do Ins muIfIformInnIos osf pnsnndo on Inrnn IgIfnI Irojocf, In cunI
osf cronndo un InbornforIo on 2.000 oscuoIns pubIIcns on oI osfndo do Inrnn, IrnsII. Ms
do l.5 mIIIonos do usunrIos sorn bonofIcIndos cunndo oI provocfo formIno, v hnbrn
40.000 formInnIos. !os InbornforIos fondrn muIfIformInnIos do 4 cnbozns
corrIondo obInn. II cosfo do fodo oI hnrdwnro os 50 monos quo oI procIo normnI,
ndoms no hnbr cosfo nIguno on soffwnro. Isfo provocfo Io dosnrroIIn oI Confro do
Compufnco CIonffIcn o Soffwnro !Ivro C3S!). II provocfo no hn concIuIdo nun, poro Ios
bonofIcIos do Ins muIfIformInnIos son ronImonfo grnndos.

r rv vc c i ii i u ue ei io or r d dc c u u O Or ri iv vc ci i i id du ud d C C i iu ui iu u d dc c | |i ie e i i u ur r c cr r 1 1u ur rz zu ur ri iu u
osdo 2008, Ios osfudInnfos do IngonIorn oIocfrIcn v do compufncIon do In !nIvorsIdnd
IsfnfnI do MIchIgnn hnn InsfnIndo sIsfomns muIfIformInnIos con nccoso n Infornof on fros
oscuoIns on Mfo wn Mbu, TnnznnIn. II proposIfo doI provocfo os osfudInr oI Impncfo do
fonor sIsfomns do compufndoros con nccoso n Infornof on un sIsfomn oducnfIvo quo no
puodo pormIfIrso ofros rocursos oducnfIvos fnIos como IIbros. !os sIsfomns do
compufndoros corron !bunfu 8.04 do 32 bIfs v ufIIIznn oI MuIfIsonf IspInv
Mnnngor do fuonfo nbIorfn crondo por C3S!. !n InvosfIgncIon ovonfunImonfo sor usndn
on un osfuorzo pnrn mosfrnr oI Impncfo posIfIvo, do fonor sIsfomns compufncIonnIos
ofIcIonfos on cosfo on Ins oscuoIns, n Ios ofIcInIos do Ios gobIornos do Ios pnsos doI forcor
mundo. II provocfo os pnfrocInndo por Coorgo v VIckIo !ock v ow ChomIcnI Compnnv.

r r i iu u u ue ei io or rc c r ro oi iu ub b c c
In fobroro do 2009, !sorfuI nnuncIo oI dospIIoguo do vIrfunIIzncIon do oscrIforIo ms
grnndo doI mundo, con 356.800 puosfos do oscrIforIo on oscuoIns por fodo IrnsII. Isfo
provocfo os unn ImpIomonfncIon comorcInI do muIfIsonf bnsndn !Inux.
l2

CompufIng proporcIono l80.000 puosfos pnrn Ios osfudInnfos do oducncIon prImnrIn on
In !opubIIcn do MncodonIn.

| | | |u ud di ii id d i ir ru ux x. . r r i ii ii iu ui io o d dc c r rr ro ov vu ue ei io or r 1 1c ce er ro o o o i ie eu u d dc c u u C Co on nu ur ri id du ud d d dc c
| |u ud di ii id d
osdo comIonzo doI curso 20l020ll, In ComunIdnd do MndrId pono n dIsposIcIon do Ios
nIumnos Ios nuovos InsfIfufos do InnovncIon TocnoIogIcn. In osfo cnso, so profondo IIognr
nI rnfIo do l ordonndor por nIumno, con ordonndoros do sobromosn, pnnfnIIns do l9
puIgndns v mobIIInrIo ospocfIco pnrn convorfIr un nuIn convoncIonnI on unn focnoIogIcn
poIIvnIonfo. Inrn oIIo so hn ufIIIzndo oISIsfomn OpornfIvo MAX MndrId !Inux 6.0 con un
pnquofo ospocInImonfo dIsonndo pnrn hncor funcIonnr ZoroCIIonfs on MuIfIsonf.
AI ufIIIznr hnrwnro ospocfIco fIpo ZoroCIIonfs, so dosnrroIIn fnmbIon In funcIonnIIdnd do
sonIdo v usb prIvndo pnrn cndn osfncIon, do fnI formn quo oI nIumno fIono In sonsncIon do
dIsponor un oquIpo compIofo con fodns sus funcIonnIIdndos.

onvvvo c8o3v[ vc c8.oo
!nn compufndorn porffII do
oscrIforIo conocIdn como ordonndor porffII do
sobromosn on Ispnnn) o dosknofo os un
hbrIdo onfro unn compufndorn do oscrIforIo v
unn compufndorn porffII frndIcIonnI.
ICS Infrodujo In compufndorn porffII do
sobromosn nI mundo do Ins compufndorns n
fInnIos do 200l.
!nn compufndorn porffII do sobromosn os
unn compufndorn porffII con In focnoIogn v
ospocIfIcncIonos IncIuvondo pofoncIn v
voIocIdnd) ms rocIonfos do compufndorns do
oscrIforIo combInn In unIdnd prIncIpnI do
compufndorn p.o. pIncn mndro, CI!, dIsco
duro, puorfos oxfornos, ofc.) con unn pnnfnIIn do crIsfnI IquIdo !C) por fnnfo, unn
compufndorn porffII do oscrIforIo gonornImonfo fIono un fnmnno sImIInr n un porffII
grnndo, nunquo n dIforoncIn do osfos, Ios dosknofos roquIoron un focIndo v un mouso
oxforno.
In In ncfunIIdnd, unn compufndorn do oscrIforIo puodo soporfnr cunIquIor fIpo do !CI,
momorIn, grfIco por Io fnnfo, unn compufndorn porffII do oscrIforIo doborn podor
ofrocor oI mIsmo fIpo do soporfo quo oI corrospondIonfo n unn compufndorn do oscrIforIo.
!nn compufndorn do oscrIforIo prosonfn nIgunns vonfnjns
TrndIcIonnImonfo, un usunrIo do unn compufndorn porffII fonn quo ospornr n quo so
Innznrn unn ospocIfIcncIon sImIInr n In do unn compufndorn do 9 n l2 mosos. Con Ins
compufndorns porffIIos do oscrIforIo, so roduco osfn osporn. So puodo dIsfrufnr do In
mIsmn focnoIogn, sIn ospornr fnnfo fIompo v mnnfonor cIorfn porfnbIIIdnd ufIIIznndo un
producfo pnrn compufndorns do oscrIforIo.
TIono In mIsmn cnnfIdnd do puorfos o ms quo unn compufndorn do oscrIforIo. !n
compufndorn porffII do oscrIforIo fIonoonfrndn do ICMCIA, como In fIonon In mnvorn do
Ins compufndorns porffIIos pnrn oI modom, In !A fnrjofn Ifhornof) v In snIIdn do
foIovIsIon. !n compufndorn porffII do oscrIforIo fnmbIon fIono
puorfos !SI, WIII v bIuofoofh pnrn oxpnnsIonos v conoxIonos como V!W, Improsorn,
foIofonos movIIos v pnrn ofros dIsposIfIvos movIIos.
!n ncfunIIzncIon v In susfIfucIon do compononfos os ms fcII quo con unn compufndorn
porffII frndIcIonnI pnrn !CI, momorIn !AM, unIdndos do dIsco duro, pIncns
mndro, monIforos !C vchnsIs. Todns oIIns puodon sor cnmbIndns por oI usunrIo, n
dIforoncIn do Ios porffIIos.
Iuodo IncIuIr unn bnforn oxfornn pnrn funcIonnr do In mIsmn mnnorn quo unn
compufndorn do oscrIforIo frndIcIonnI v un bnsfIdor vnco pnrn unn fufurn bnforn InforIor.
TIono Ins mIsmns vonfnjns do unn compufndorn porffII Ins compufndorns porffIIos do
oscrIforIo dobon fonor In vonfnjn do In movIIIdnd do unn compufndorn porffII, dobon sor
frnnsporfnbIos v mucho ms IIgorns v poquonns quo unn compufndorn do oscrIforIo. !ns
compufndorns porffIIos do oscrIforIo son IdonIos pnrn nquoIIos quo quIornn fonor unn
compufndorn porsonnI do grnn pofoncIn v frnnsporfnbIo pnrn usnrIn on Iugnros con muv
poco ospncIo.
!no do sus compononfos os un pnnoI do pnnfnIIn grnndo, cInro v pInno In pnnfnIIn ocupn
pocos ospncIos sIn sncrIfIcnr oI ron do vIsIon).
Iuodo posoor bnsfIdoros moduInros oxfrnbIos Ios cunIos no osfn prosonfos on unn
compufndorn do oscrIforIo).
Consumo monos onorgn.
Ocupn poco ospncIo v, por Io fnnfo, pormIfo dIsfrufnr do ms ospncIo IIbro.
Iosn poco.
Son nocosnrIos pocos cnbIos pnrn su funcIonnmIonfo por Io quo In conoxIon do dIsposIfIvos
so hnco ms fcII quo con un ordonndor do sobromosn frndIcIonnI.

u ub br ri ic cu un nt te es s
Infro Ios fnbrIcnnfos do dosknofos, so IncIuvon
AppIo IMnc C5
oII
ICS
HowIoffIncknrd
Sonv
ToshIbn
CIovo
HIfnchI

onvvvo c8o3v[
!nn compufndorn porsonnI u ordonndor porsonnI, fnmbIon
conocIdn como IC sIgIn on IngIos do porsonnI compufor), os
unn mIcrocompufndorn dIsonndn on prIncIpIo pnrn sor usndn
por unn soIn porsonn n In voz. In oI hnbIn hnbIfunI, Ins
sIgIns IC so rofIoron ms ospocfIcnmonfo n In
compufndorn compnfIbIo IIM IC.) !nn compufndorn
porsonnI os gonornImonfo do fnmnno modIo v os usndo por un
soIo usunrIo nunquo hnv sIsfomns opornfIvos quo pormIfon
vnrIos usunrIos sImuIfnonmonfo, Io quo os conocIdo como
muIfIusunrIo).
!nn compufndorn porsonnI suoIo osfnr oquIpndn pnrn cumpIIr fnrons comunos do In
InformfIcn modornn, os docIr pormIfo nnvognr por Infornof, oscrIbIr foxfos v ronIIznr
ofros frnbnjos do ofIcInn o oducnfIvos, como odIfnr foxfos v bnsos do dnfos. Adoms do
ncfIvIdndos do ocIo, como oscuchnr musIcn, vor vIdoos, jugnr, osfudInr, ofc.
In cunnfo n su movIIIdnd podomos dIsfInguIr onfro compufndorn do
oscrIforIo v compufndorn porffII. onfro doI conjunfo do Ins compufndorns porffIIos
osfn Ins IInmndns compufndorns porffIIos do oscrIforIo.

istoriu
II prImor rogIsfro quo so conoco doI formIno "compufndorn porsonnI" npnrocIo on In
rovIsfn ow ScIonfIsf on l964, on unn sorIo do nrfcuIos IInmndos II mundo on l984. In
un nrfcuIo fIfuIndo Tho InnIshmonf of Inpor Work, Arfhur !. SnmuoI, doI Confro do
InvosfIgncIon Wnfson do IIM oscrIbIo Hnsfn quo no son vInbIo obfonor unn oducncIon on
cnsn, n frnvos do nuosfrn propIn compufndorn porsonnI, In nnfurnIozn humnnn no hnbr
cnmbIndo.
!n prImorn gonorncIon quo comonzo n fnbrIcnrso on Ios nnos sofonfn vonso compufndorn
domosfIcn), orn mucho monos poIIfncofIcn v pofonfo quo Ins compufndorns do Ins omprosns
do nquoI onfoncos, v on gonornI ornn ufIIIzndns por Ios nfIcIonndos n In InformfIcn pnrn
jugnr. Iuo oI InnznmIonfo do In hojn do cIcuIo VIsICnIc, on prIncIpIo pnrn AppIo II v
dospuos pnrn oI IIM IC, In vordndorn npIIcncIon quo Iogro convorfIr n In
mIcrocompufndorn on unn horrnmIonfn do frnbnjo. II bnjo cosfo do Ins compufndorns
porsonnIos Io hIzo ndquIrIr unn grnn popuInrIdnd fnnfo pnrn Ins fnmIIIns como pnrn Ios
frnbnjndoros on Ios nnos ochonfn.
In Ios novonfn oI podor do Ins compufndorns porsonnIos numonfo do mnnorn rndIcnI,
borrnndo In fronforn dosfnsndn quo hnbn onfro Ins compufndorns porsonnIos v Ins
compufndorns do vnrIos usunrIos como Ins compufndorns confrnIos. Hov Ins compufndorns
do gnmn nIfn so dIsfInguon do Ins compufndorns porsonnIos por su mnvor fInbIIIdnd o su
mnvor hnbIIIdnd pnrn ronIIznr muIfIfnrons v no por In pofoncIn do In CI!.
!n mnvorn do Ins compufndorns porsonnIos ufIIIznn unn nrquIfocfurn do soporfo fsIco
compnfIbIo con oI IC do IIM, usnndo procosndoros compnfIbIos con x86 ronIIzndos
por InfoI, AM o CvrIx.
A posnr do In onormo popuInrIdnd do In compufndorn porsonnI, vnrIns mIcrocompufndorns
IncompnfIbIos con IIM fnmbIon IInmndos do mnnorn gonornI compufndorns porsonnIos)
son fodnvn popuInros pnrn doformInndos usos ospocfIcos. !n prIncIpnI nIfornnfIvn, hnsfn
hnco poco, orn In compufndorn con procosndor IoworIC, con oI sIsfomn opornfIvo Mnc OS
X do AppIo Compufor nunquo ofros sIsfomns opornfIvos puodon corror sobro osfn
nrquIfocfurn), quo so usn sobro fodo pnrn dIsono grfIco v usos roIncIonndos, sIrvIondo
fnmbIon porfocfnmonfo pnrn un usunrIo domosfIco. Hnv quo docIr quo n pnrfIr do 2006 Ins
compufndorns do AppIo usnn mIcroprocosndoros do InfoI v vn no so fnbrIcnn IoworIC.
Ioso n oIIo sIguon sIondo IncompnfIbIos Ios compnfIbIos ufIIIznn IIOSv Ios Mnc III).
!n compufndorn porsonnI os on unn pnInbrn consumIdornmIsfosn pnrn In sogundn
gonorncIon do compufndorns do oscrIforIo, quo so Incorpornron on oI morcndo n l9?? v
IIognron n sor do uso comun durnnfo Ios nnos 80. TnmbIon so conocon como compufndorns
porsonnIos.
!n compufndorn porsonnI IIogo n sor do fcII ndquIsIcIon pnrn oI pubIIco on gonornI dobIdo
n In produccIon on mnsn doI mIcroprocosndor bnsndo on oI chIp do sIIIcIo v como oI nombro
IndIcn, ponsndn pnrn sor ufIIIzndn on oI hognr nnfos quo on nogocIos/confoxfos
IndusfrInIos. TnmbIon fuoron dIsonndns pnrn sor InmodInfnmonfo ufIIos n Ios cIIonfos no
focnIcos, on confrnsfo con Ins mIcrocompufndorns do In prImorn gonorncIon quo vInIoron
como kIfs v roquIrIoron n monudo hnbIIIdndos on oIocfronIcn. II uso doI formIno
compufndorn porsonnI murIo on grnn pnrfo hncIn fInnIos do In docndn on Ios II.!!.) o
on Ios nnos 90 fomprnnos on Iuropn). Isfo so dobIo n In npnrIcIon do In compufndorn
porsonnI compnfIbIo do In IC do IIM, v n In proforoncIn consIguIonfo por oI formIno IC
nnfos quo In compufndorn porsonnI.

C Co om mp pu ut tu ud do or ru us s p pe er rs so on nu uI Ie es s n no ot tu ub bI Ie es s
!n IIsfn do nbnjo muosfrn Ins compufndorns porsonnIos ms popuInros o hIsforIcnmonfo
ms sIgnIfIcnfIvns do Ios uIfImos nnos ?0 v do Ios nnos 80. IncIuvo su nno InIcInI doI
InnznmIonfo ns fnmbIon como su rogIon/pns do orIgon. !os InnznmIonfos ms
sIgnIfIcnfIvos on Ios II.!!. fuoron AppIo II l9??), IIM ICl98l), oI Commodoro
64 l982), v oI AppIo MncInfosh l984). !nn pIoforn do compufndorns porsonnIos surgIo
durnnfo osfo porodo, poro no pudIoron fonor un Impncfo sIgnIfIcnfIvo on oI morcndo do Ios
II.!!. o In hIsforIn do In compufncIon domosfIcn v como fnIos no so moncIonnn osfo
IncIuvo Ins mquInns no vondIdns/conocIdns on Ios II.!!.). Ivorsos modoIos on unn
Inon do compufndorns compnfIbIos so onumornn on su fofnIIdnd, por ojompIo Ins fnmIIIns
doI AppIo II v doI T!S80.
Inrn unn doscrIpcIon ms compIofn do Ins compufndorns porsonnIos, os docIr, no
soInmonfo do Ins ms nofnbIos dndns nbnjo, vor In IIsfn do Ins compufndorns porsonnIos.)
JunIo do l9?? AppIo II orfonmorIcn) grfIcos on coIor, ocho rnnurns do oxpnnsIon)
Agosfo do l9?? Tnndv !ndIo Shnck T!S80 .) IrImorn compufndorn porsonnI do
monos do !S$600)
IcIombro do l9?? Commodoro IIT .) IrImorn compufndorn compIofn
focIndo/pnnfnIIn/cInfn)
l9?9 AfnrI 400/800 .) IrImorn compufndorn con un chIpsof ospocfIco v chIp do vIdoo
progrnmnbIo)
l9?9 TI99/4 prImorn compufndorn porsonnI con un procosndor do l6 bIfs)

L Lo os s u u o os s 1 1 9 90 0
l980 Commodoro VIC20 por dobnjo do !S$300 prImorn compufndorn on oI mundo on
pnsnr In mnrcn do un mIIIon do unIdndos vondIdns)
l980 Compufndorn on coIor T!S80 MoforoIn 6809, frnbnjos muIfIpIos opcIonnIos OS9)
l980 Osborno Compufor Compnnv Innzn oI Osborno l prImorn compufndorn "porffII")
JunIo do l98l Toxns Insfrumonfs TI99/4A bnsndn on oI monos oxIfoso TI99/4, sogundn
compufndorn porsonnI con unn CI! do l6 bIf, prImorn on ngrognr grfIcos "sprIfo"
Agosfo do l98l IC do IIM vorsIon orIgInnI do In pInfnformn do hnrdwnro compnfIbIo do
In IC do IIM. II modoIo orIgInnI fuo donomInndo IIM 5l50. Iuo crondo por un oquIpo do
l2 IngonIoros v Ios dIsonndoros bnjo In dIroccIon do IsfrIdgo do In dIvIsIon do Ios sIsfomns
do In onfrndn do IIM on Iocn !nfon, IIorIdn
l98l SIncInIr ZX8l Iuropn) oI kIf cosfnbn 49,95 69,95 proconsfruIdo. Iuo Innzndo
como TImox SIncInIr l000 on Ios II.!!. on l982
l98l IIC MIcro Iuropn) compufndorn oducnfIvn doI IrImor MInIsfro doI !oIno !nIdo
por unn docndn IASIC nvnnzndo con oI onsnmbIndor Infogrndo doI codIgo nufomfIco
6502 dIsonndo con unn mIrndn do puorfos do onfrndnsnIIdn
l982 Knvpro Innzn In compufndorn Knvpro II
AbrII do l982 SIncInIr ZX Spocfrum Iuropn) In compufndorn porsonnI brIfnIcn ms
vondIdn croo In IndusfrIn brIfnIcn doI soffwnro
Agosfo do l982 Commodoro 64 II modoIo do compufndorn ms vondIdo do fodos Ios
fIompos ~ l? mIIIonos vondIdos
l983 CoIoco Adnm
l983 MSX Jnpon) dIsono do roforoncIn do ASCII v MIcrosoff, fnbrIcndo por vnrIns
compnnns ~ 5 mIIIonos vondIdos)
l983 !nsor 200 compufndorn do VToch do nIvoI do onfrndn dIrIgIdn sIondo oI ms bnrnfo
on morcndo).
Inoro do l984 AppIo MncInfosh .) IrImor rnfon comorcInImonfo ncorfndo conducIdo,
hognr/compufndorn porsonnI compIofnmonfo C!Ibnsndos prImor l6/32bIf
l984 Amsfrnd/SchnoIdor CIC v ICW so oxfIondo Iuropn) osfndnr brIfnIco nnfos do
In IC do IIM Vonfns nIomnnns nI Indo do C64 v oI MncInfosh, do AppIo
l985 AfnrI ST .) IrImoro con In Inforfnz Incorporndn do MII fnmbIon !AM do lMI
por monos do !S$l000
JuIIo do l985 Commodoro AmIgn .) chIpsof do oncnrgo pnrn Ios grfIcos v oI sonIdo OS
do Ios frnbnjos muIfIpIo)
l98? Acor ArchImodos Iuropn) bnsndn on oI mIcroprocosndor Acoron dosnrroIIo do grnn
nIcnnco doI I!AZO do 32 bIf In mnvorn do In compufndorn porsonnI do grnn nIcnnco on
su cInso on su prIncIpIo)

' 'i id de eo oc co on ns so oI Iu us s n no ot tu ub bI Ie es s
!o sIguIonfo os unn IIsfn do Ins vIdooconsoIns ms popuInros o ms Imporfnnfos quo
fuvIoron quo compofIr con Ios compufndoros porsonnIos IC). Aunquo Ios vIdoojuogos no
ornn oI prIncIpnI fIn do Ios IC, muchns compufndorns fuvIoron quo compofIr on dIcho
morcndo confrn Ins vIdooconsoIns, vn quo osfns Ios rosfnbnn cuofn do morcndo. In osfn
IIsfn so muosfrnn unIcnmonfo nquoIIns vIdooconsoIns quo supusIoron nIgunn novodnd
focnIcn o fuvIoron ImporfnncIn dosdo oI punfo do vIsfn do In popuInrIdnd.
Mngnnvox Odvssov l9?2) prImorn consoIn, sIn oI sonIdo v sIn coIor, fodonnIogn)
CnnnI I l9?6) prImorn consoIn con mIcroprocosndor, prImorn con sonIdo v on coIor, v
prImorn consoIn do InIrchIId on ufIIIznr cnrfuchos). IrImorn consoIn oxIfosn do AfnrI 2600
fnmbIon conocIdn como AfnrI VCS) l9??)
Mngnnvox Odvssov
2
l9?8) fnmbIon conocIdn como IhIIIps VIdoopnc C?000) prImorn con
focIndo QWI!TY)
MIIfon IrndIov MIcrovIsIon l9?9) IrImorn consoIn con cnrfuchos sopnrnbIos do In
consoIn dondo Ibn cnrgndo oI juogo pnnfnIIn monocromfIcn do !C)
MnffoI InfoIIIvIsIon l980) IrIgIdn n compofIr con In AfnrI 2600, pIonorn on Ios l6 bIfs
nunquo sus grfIcos sogunn sIondo sImIInros n Ios do In AfnrI 2600. Iuo In prImorn
consoIn on Incorpornr un cnbIomodom pnrn podor doscnrgnrso juogos do In compnnn do
cnbIo confrnfndn, poro no orn cnpnz do conocfnrso n Infornof, puosfo quo Infornof on
nquoIIn opocn nun no oxIsfn como fnI).
Vocfrox l982) VIdooconsoIn con In pnnfnIIn Incorporndn, v cuvos grfIcos so
roprosonfnbnn con vocforos on voz do unn mnfrIz do bIfs)
AfnrI 5200 l982) IrImorn vIdooconsoIn bnsndn on unn compufndorn porsonnI)
CoIocovIsIon l982) !n vIdooconsoIn ms popuInr do In sogundn gonorncIon, fonn 8 bIfs
IrImorn con grfIcos do cnIIdnd Arcndo)
Infondo InforfnInmonf Svsfom IS) l985) do Infondo !n vIdoconsoIn ms popuInr
do In forcorn gonorncIon, fonn 8 bIfs)
Sogn Mnsfor Svsfom l986) VondIo ms quo In IS on nIgunns pnrfos do Iuropn v
IrnsII A pnrfIr do osfn consoIn Ins consoIns ompoznron n rosuIfnr ronImonfo popuInros,
dobIdo n su ms bnjo procIo)
Sogn Mogn rIvo/ConosIs l988/l989) prImorn consoIn do l6 bIf oxIfosn)
Cnmo Iov l989) do Infondo IrImorn vIdooconsoIn porffII, fuvo muchsImo oxIfo v so
odIfnron cIonfos do juogos pnrn oIIn)
AfnrI !vnx l989) IrImoros consoIn porffII con grfIcos on coIor, fonn un !C
rofroIIumInndo, no obsfnnfo fuo un rofundo frncnso comorcInI).
Supor IS l99l) !n consoIn gozo do unn grnn popuInrIdnd on Ios prIncIpnIos morcndos).
Infondo 64
IInv SfnfIon
Cnmo Cubo
IS2 2000) Iuo In prImorn consoIn on IncIuIr Iocfor do V, Io quo hIzo subIr
nofnbIomonfo oI procIo do In mquInn on un prIncIpIo nunquo posforIormonfo, grncIns n
sus confInuns bnjndns do procIo v n su grnn cnfIogo do juogos consIguIo sor unn do Ins
consoIns ms popuInros on In hIsforIn do Ios vIdoojuogos)
Infondo S
Xbox
WII 2006)
IS3 2006) Su nrquIfocfurn os somojnnfo n In do unn compufndorn, grncIns n su
procosndor confrnI do ? nucIoos. Apnrfo do sor un sIsfomn vIdoojuogos, puodo sor ufIIIzndn
pnrn ncfIvIdndos InformfIcns, modInnfo In InsfnIncIon doI sIsfomn opornfIvo !Inux).
Xbox 3602005)sogundn consoIn do sobromosn Innzndn por MIcrosoff. osfncn por su
pofonfo procosndor do 3 nucIoos, sus juogos on Inon, v por sor un grnn confro muIfImodIn
do juogos, ndoms do unn fuorfo npuosfn por In vonfn doI confonIdo pnrn In consoIn n
frnvos do Infornof).
Infondo 3S vIdooconsoIn porffII do In muIfInncIonnI do orIgon jnponos, Con cnpncIdnd
pnrn mosfrnr Imgonos on 3, fnmbIon IncIuvo juogos do ronIIdnd numonfndn v so puodo
dIsfrufnr do poIcuIns on 3. fuo prosonfndn ofIcInImonfo por Infondo oI l5 do junIo do
20l0 durnnfo In IIocfronIc InforfnInmonf Ixpo 20l0

$ $o of ft tw wu ur re e
!n Soffwnro os un formIno gonornI quo so ufIIIzn pnrn doscrIbIr unn coIoccIon do
progrnmns InformfIcos, procodImIonfos v documonfncIon quo ronIIznr nIgunns fnrons on
oI sIsfomn do un oquIpo. oI formIno IncIuvo soffwnro do npIIcncIon, como Ios procosndoros
do foxfo quo ronIIznn fnrons producfIvns pnrn Ios usunrIos, soffwnro do sIsfomn, como Ios
sIsfomns opornfIvos, quo In Inforfnz con oI hnrdwnro pnrn proporcIonnr Ios sorvIcIos
nocosnrIos pnrn oI soffwnro do npIIcncIon, v mIddIownro quo confroInn v coordInnn
sIsfomns dIsfrIbuIdos.
!ns npIIcncIonos do soffwnro pnrn procosnmIonfo do foxfos, nnvogncIon por Infornof, fnx,
corroo oIocfronIco, roproduccIon muIfImodIn, juogo do oquIpo v progrnmncIon InformfIcn
son comunos. II usunrIo do un modorno oquIpo do porsonnI puodo posoor conocImIonfos
sIgnIfIcnfIvos do Ios progrnmns opornfIvos do modIo nmbIonfo v In npIIcncIon, poro no os
nocosnrInmonfo Inforosndos on progrnmncIon nI sIquIorn puodon oscrIbIr progrnmns pnrn
oI oquIpo. Ior Io fnnfo, In mnvorn doI soffwnro oscrIfn prIncIpnImonfo pnrn ordonndoros
porsonnIos fIondo n sor dIsonndo con fncIIIdnd do uso. SIn ombnrgo, In IndusfrIn doI
soffwnro confInunmonfo proporcIonnn unn nmpIIn gnmn do nuovos producfos pnrn su uso
on compufndorns porsonnIos, dIrIgIdos fnnfo oI oxporfo v oI usunrIo nooxporfo.

$ $i is st te em mu u o op pe er ru ut ti iv vo o
!n sIsfomn opornfIvo OS) ndmInIsfrn Ios rocursos do oquIpo v proporcIonn n Ios
progrnmndoros unn Inforfnz quo so ufIIIzn pnrn nccodor n osos rocursos. !n sIsfomn
opornfIvo procosn Ios dnfos doI sIsfomn v In onfrndn doI usunrIo v rospondo modInnfo In
nsIgnncIon v ndmInIsfrncIon do fnrons v Ios rocursos doI sIsfomn Inforno como un sorvIcIo
n Ios usunrIos v progrnmns doI sIsfomn. !n sIsfomn opornfIvo ronIIzn fnrons bsIcns como
In momorIn do confroI v nsIgnncIon, dnr prIorIdnd n Ins soIIcIfudos do sIsfomn, confroI do
onfrndn v dIsposIfIvos, fncIIIfnr In croncIon do rodos do oquIpo v In ndmInIsfrncIon do
nrchIvos do snIIdn.
SIsfomns opornfIvos do oscrIforIo confompornoos comun son MIcrosoff WIndows 90.65
do pnrfIcIpncIon on oI morcndo), Mnc OS X ? ), 0,95 ) do !Inux, SoInrIs v IrooIS.
WIndows, Mnc v !Inux fodos fIonon sorvIdor v vnrInnfos porsonnIos. Con In oxcopcIon do
MIcrosoff WIndows, Ios dIsonos do cndn uno do Ios sIsfomns opornfIvos nnfos moncIonndos
fuoron InspIrndos por, o dIrocfnmonfo horodndos, oI sIsfomn opornfIvo !IX. !IX fuo
dosnrroIIndo on Ios InbornforIos IoII n fInnIos doI doconIo do l960 v propIcIn oI dosnrroIIo
do numorosos sIsfomns opornfIvos IIbros como propIofnrIos.

M Mi ic cr ro os so of ft t W Wi in nd do ow ws s
ArfcuIo prIncIpnI MIcrosoff WIndows
MIcrosoff WIndows os oI nombro do mnrcn coIocfIvo do vnrIos sIsfomns opornfIvo do
MIcrosoff. MIcrosoff Infrodujo por prImorn voz un onforno opornfIvo donomInndo WIndows
on novIombro do l985 como un compIomonfo pnrn MSOS on rospuosfn nI crocIonfo
Inforos on Ins Inforfncos grfIcns do usunrIo C!I). In vorsIon ms rocIonfo do cIIonfo do
WIndows os WIndows ? v WIndows Sorvor 2008 !2, quo osfnbn dIsponIbIo pnrn In vonfn oI
22 do ocfubro do 2009.

S SN N& & L Li in nu u
ArfcuIo prIncIpnI C!/!Inux
C!/!Inux os unn fnmIIIn do sIsfomns opornfIvos fIpo !IX. !Inux os uno do Ios
ojompIos ms promInonfos do soffwnro IIbro v oI dosnrroIIo do codIgo nbIorfo
normnImonfo fodo oI codIgo fuonfo puodo sor IIbromonfo modIfIcndo, ufIIIzndo, v
rodIsfrIbuIdo por cunIquIor porsonn. oI nombro "!Inux" provIono doI nucIoo do !Inux,
comonzndo on l99l por !Inus TorvnIds. !ns ufIIIdndos v Ins bIbIIofocns doI sIsfomn
gonornImonfo vIonon dosdo oI sIsfomn opornfIvo C!, nnuncIndo on l983 por !Ichnrd
SfnIImnn. !n confrIbucIon do C! os In bnso pnrn oI nombro nIfornnfIvo do C!/!Inux.

A AI Iq qu un nu us s d di is st tr ri ib bu uc ci io on ne es s c co on no oc ci id du us s
| |u ue e C C> >
Mnc OS X os unn Inon do sIsfomns opornfIvos do grfIcns dosnrroIIndo, comorcInIIzndos v
vondIdos por AppIo Inc.. Mnc OS X os oI sucosor do In orIgInnI Mnc OS, quo hnbn sIdo oI
sIsfomn opornfIvo prIncIpnI do AppIo dosdo l984. A dIforoncIn do sus prodocosoros, Mnc
OS X os un sIsfomn opornfIvo bnsndo on !IX. !n vorsIon ms rocIonfo do Mnc OS X os
Mnc OS X l0.? "!Ion", v In ncfunI vorsIon doI sorvIdor os Mnc OS X "!Ion Sorvor" l0.?.M Mu uc c O O$ $ X X
ArfcuIo prIncIpnI Mnc OS X
Mnc OS X os unn Inon do sIsfomns opornfIvos do grfIcns dosnrroIIndo, comorcInIIzndos v
vondIdos por AppIo Inc.. Mnc OS X os oI sucosor do In orIgInnI Mnc OS, quo hnbn sIdo oI
sIsfomn opornfIvo prIncIpnI do AppIo dosdo l984. A dIforoncIn do sus prodocosoros, Mnc
OS X os un sIsfomn opornfIvo bnsndo on !IX. !n vorsIon ms rocIonfo do Mnc OS X os
Mnc OS X l0.? "!Ion", v In ncfunI vorsIon doI sorvIdor os Mnc OS X "!Ion Sorvor" l0.?.

%v[c )
!nn fnbIofn
l
o fnbIof IC 'compufndorn porsonnI on fnbIofn`)
os unn compufndorn porffII con In quo so puodo Inforncfunr
n frnvos do unn pnnfnIIn fcfII omuIfIfcfII. Inrn frnbnjnr con
In compufndorn, oI usunrIo puodo ufIIIznr unn pIumn sfvIus o
Ios dodos, sIn nocosIdnd do focIndo fsIco nI mouso.
II formIno so hIzo popuInr on 200l, cunndo In omprosn
osfndounIdonso MIcrosoff prosonfo oI concopfo do MIcrosoff
TnbIof IC. Hov on dn In fnbIof so usn prIncIpnImonfo pnrn
roforIrso n Ios gndgof o Ios npnrnfos confroIndos
prIncIpnImonfo modInnfo unn pnnfnIIn fcfII, poro no con In
InfoncIon do ojocufnrsIsfomns opornfIvos do IC on gonornI nI
npIIcncIonos do oIIos.
Ior ofro Indo, nIgunns fnbIofns Incorpornn un conocfor jnck do 3.5 o un HMI pnrn podor
conocfnr In fnbIofn n un foIovIsor comun o n un monIfor do compufndor.

& &t ti iI Ii id du ud de es s
!ocfurn do IIbros oIocfronIcos
!ocfurn do comIcs
ConsuIfn v odIcIon do documonfos ofImfIcos
nvogncIon wob modInnfo WIII o !SI)
!Inmndns foIofonIcns, sI son 3C, susfIfuvondo ns nI foIofono movII
CIS
VIsunIIzncIon do vdoos v poIcuIns
Cmnrn fofogrfIcn
VIdooconforoncIn
!oproduccIon do musIcn
Juogos
!n fnbIofn IC funcIonn como unn compufndorn, soIo quo ms orIonfndo n In muIfImodIn v
n In nnvogncIon wob quo n usos profosIonnIos.

T Tu ub bI Ie et tu us s 3 3S S
ComIonznn n surgIr cndn voz ms fnbIofns quo Infogrnn foIofono movII donomInndns
fnbIofs 3C)
Iooq Vorno IIus 3C,
HTC IIvor,
HunwoI S?,
IInd 3C,
Snmsung CnInxv Tnb,
SmnrfQ
2
T?3C,
3

4

ZTI V9.
5

Ior Io gonornI Incorpornn unn pnnfnIIn do ? n
l0 puIgndns.

onvvvov ov[
!n ordonndor porffII os un ordonndor porsonnI movII o frnnsporfnbIo, quo posn
normnImonfo onfro l v 3 kg. !os ordonndoros porffIIos son cnpncos do ronIIznr In mnvor
pnrfo do Ins fnrons quo ronIIznn Ios ordonndoros do oscrIforIo, con sImIInr cnpncIdnd v con
In vonfnjn quo InvoIucrn su poso v fnmnno roducIdo sumndo fnmbIon n quo fIonon In
cnpncIdnd do opornr por un porodo doformInndo sIn osfnr conocfndns n unncorrIonfo
oIocfrIcn.


Ior Io gonornI funcIonnn ompIonndo unn bnforn o un ndnpfndor quo pormIfo fnnfo cnrgnr
In bnforn, como dnr sumInIsfro do onorgn IncIuso con oI ordonndor npngndo,
gonornImonfo modInnfo oI puorfo !SI). II ConsorcIo WIroIoss Iowor
2
osf dosnrroIInndo
unn ospocIfIcncIon pnrn In rocnrgn InnImbrIcn do Ins bnforns do Ios ordonndoros
porffIIos.
SuoIon posoor unn poquonn bnforn quo pormIfo mnnfonor oI roIoj v ofros dnfos on cnso do
fnIfn do onorgn.
In gonornI, n IgunI procIo, Ios porffIIos suoIon fonor monos pofoncIn quo Ios ordonndoros
do mosn, IncIuso monor cnpncIdnd on Ios dIscos duros, monos cnpncIdnd grfIcn v nudIo, v
monor pofoncIn on Ios mIcroprocosndoros. o fodns mnnorns, suoIon consumIr monos
onorgn v son ms sIIoncIosos.
SuoIon confnr con unn pnnfnIIn !C v un rnfon fcfII.
In gonornI, cuonfnn con Tnrjofn IC nnfIgunmonfo ICMCIA) o IxprossCnrd pnrn fnrjofns
do oxpnnsIon.
IxIsfo un fIpo do porffIIos IInmndos mInI porffIIos, quo son ms poquonos v ms
IIvInnos, M 5?0I
o hnv fodnvn un fncfor do formn IndusfrInI osfndnr pnrn Ios porffIIos, os docIr, cndn
fnbrIcnnfo fIono su propIo osfIIo do dIsono v consfruccIon. Isfo Incromonfn Ios procIos do
Ios compononfos on cnso do quo hnvn quo roompInznrIos o ropnrnrIos, v hnco quo rosuIfon
ms dIfcIIos do consoguIr. IncIuso n monudo oxIsfon IncompnfIbIIIdndos onfro
compononfos do porffIIos do un mIsmo fnbrIcnnfo.

SubporffII
Son unn nuovn cInso do porffIIos quo oIImInnn In unIdnd opfIcn, v roducon In pofoncIn do
ofros compononfos como In fnrjofn grfIcn, con oI fIn do dIsmInuIr oI fnmnno fsIco do Ins
mquInns v on ocnsIonos oI cosfo), cnpncos do onfrnr on oI boIsIIIo do un pnnfnIon, como
on oI cnso do Ios VAIO sorIo I. Su cnpncIdnd do procosnmIonfo os nofnbIomonfo monor quo
Ios porffIIos normnIos, por oso nocosIfnn sIsfomns opornfIvos dIsonndos ospocfIcnmonfo,
ndoms doI uso do nImnconnmIonfo romofo.

InbrIcnnfos v mnrcns
Muchns mnrcns, IncIuIdns Ins ms Imporfnnfos, no dIsonnn v no fnbrIcnn sus ordonndoros
porffIIos. In su Iugnr, un poquono numoro do fnbrIcnnfos do dIsonos orIgInnIos OM)
dIsonnn Ios nuovos modoIos do ordonndoros porffIIos, v Ins mnrcns oIIgon Ios modoIos quo
so IncIuIrn on su nIInoncIon. In 2006, sIofo OM prIncIpnIos fnbrIcnron ? do cndn l0
ordonndoros porffIIos on oI mundo, con oI ms grnndo Qunnfn Compufor) quo fIono 30
do cuofn do morcndo mundInI. l62| Ior Io fnnfo, n monudo son modoIos IdonfIcos n
dIsposIcIon fnnfo do unn muIfInncIonnI v do unn omprosn do bnjo porfII OM do mnrcn
IocnI
3
!n grnn mnvorn do ordonndoros porffIIos on oI morcndo son fnbrIcndos por un
punndo do fnbrIcnnfos do dIsonos orIgInnIos OM).
!os ms Imporfnnfos son
4

5

6

?

8

Qunnfn vondo n onfro ofros) HI / Compnq, oII, ToshIbn, Sonv, IujIfsu, Acor, IC,
Cnfownv v !onovo / IIM fongn on cuonfn quo Qunnfn os on In ncfunIIdnd n pnrfIr do
ngosfo do 200?), oI mnvor fnbrIcnnfo do ordonndoros porffIIos on oI mundo.
CompnI
9
vondo n ToshIbn, HI / Compnq, Acor v oII.
WIsfron CorpornfIon
l0
fnbrIcncIon v ox dIvIsIon do dIsono do Acor) vondo n HI / Compnq,
oII, IIM, IC, Acor, !onovo o IIM /.
IIoxfronIcs ox ArImn InformfIcn dIvIsIon do porffIIos CorpornfIon) vondo n HI /
Compnq, IC, v oII.
ICS vondo n IIM, IujIfsu v oII.
Asus vondo n AppIo IIook), Sonv v Snmsung.
Invonfoc
ll
vondo n HI / Compnq, ToshIbn, v IonQ.
!nIwIII
l2
vondo n !onovo / IIM v IujIfsu, v IC WorId !oIno !nIdo propIn mnrcn do
AdvIonfo