Sie sind auf Seite 1von 1

OPEN TO ALL FILIPINO STUDENTS!

PreMYo Rizal
ELEMENTARY & HIGH SCHOOL
(one set of winners for each level)

Youre invited to join

A Nationwide Letter Writing and Essay Writing Contest for Elementary (Grades V and VI), Secondary (3rd and 4th year) and College Level Students

12 NATIONAL WINNERS
(one set of winners for English and Filipino)

COLLEGE

1st Prize: P10,000 2nd Prize: P 7,000 3rd Prize: P 5,000 CONTEST RULES
1. The Essay Writing contest in Filipino is open to all Grade V and 1. The Essay Writing contest in English is open to all 3rd and 4th year high school Filipino students enrolled in any public and Grade VI elementary Filipino students enrolled in any public and private secondary school nationwide during SY 20112012. The private elementary school nationwide during SY 20112012. school should be duly recognized by the Department of The school should be duly recognized by the Department of Education. Education. 2. Entries must be written in Filipino using 500-600 words, 2. The entries must be written in English, with a minimum of 1,200 words and a maximum of 1,500 words, typewritten, doubletypewritten or computerized (Font: Arial 12), double spaced spaced on 8 x 11 bond paper, 12pts. font size, font type Arial, printed on white bond paper, 8.5 x 11 (short) with 1 top, left Times New Roman or Book Antigua. and right margins. 3. Ang katanungang Kung nabubuhay si Rizal ngayon, ano ang 3. The contestant should express his/her ideas and feelings towards a character in either Noli Me Tangere or El Filibusterismo, nais mong sabihin o itanong sa kanya? Ang bawat kalahok ay relevant to todays Philippine society and political reality. kailangang mamili ng isang (1) tanong upang makabuo ng liham para kay Rizal. For example: Pansarili anong bahagi ng buhay mo ang maihahalintulad Padre Damaso depicts a depraved priest mo sa buhay na pinagdaanan ni Rizal? Doa Victorina epitomizes extreme colonial mentality Politikal anong tagumpay o kabiguan ng mga Pilipino sa ating Term Buwaya refers to corrupt individuals who abuse their authority kasaysayan ang nais mong ibahagi kay Rizal? Politikal isang mahirap na bansa ang Pilipinas, matutuwa Ibarra idealistic educator kaya o malulungkot si Rizal sakaling makita niya ito ngayon? Padre Tolentino nationalistic and rational priest Anong payo hinggil sa bayan ang maimumungkahi mo sa Elias the reliable fisherman Pilosopo Tasio the true intellectual kaniya upang mapabuti ang kasalukuyan nitong kalagayan? Pagkabansa gaya ni Rizal, ikaw ay Pilipino. Paano mo Maria Clara an ambiguous character in the novel often idealized as the model Filipina, passive in her response to ipapaunawa sa kaniya ang kahalagahan ng kaniyang mga crisis. ginawa para sa bayang Pilipinas? Pampanitikan aling tula, kuwento, o sanaysay na sinulat ni 4. The essay should show a deeper study of Rizals characters that leads to a better understanding of his ideas in his novels and a Rizal ang iyong paborito? Iliham mo sa kaniya ang mga critical understanding of contemporary Philippine society. dahilan kung bakit. O di kaya, lumikha ng isang tula para sa kaniya The following are guidelines on how to write the essay: First part - description of the character; Pampamilya may sampung kapatid si Rizal (isang kuya at Second part the student will detail how he/she can pattern or siyam na kapatid na babae). Ilan ang kapatid mo? Ano sa tingin distance his/her life from that of his/her chosen character; mo ang mangyayari sa iyong pamilya kung kasingdami nito and ang pamilya ni Rizal Summary the student should summarize his/her ideas Ambisyon noon nagbibinata si Rizal, siya ay naging on the principles represented by the character nobelista, manunula, peryodista, doktor, siyentipiko, enhinyero, and how the student will translate these principles at alagad ng sining. Magiging isa ka kaya sa mga ito paglaki in concrete action in his/her life. mo? Lumiham kay Rizal kung paano mo ito makakamit, at ano ang iyong gagawin kapag nakamit mo na ang The winner of each school shall compete for the division level propesyong iyon? elimination rounds. The first place at division level shall proceed to Pagkakaibigan sa kaniyang mga paglalakbay, nagkaroon the regional level competition. The top three (3) regional winners ng maraming kaibigan si Rizal sa ibat ibang bahagi ng shall be submitted to the DepEd Special Events Unit by Oct. 31, 2011 mundo.Naging matalik niyang kaibigan sina Juan Luna, as the regions entries for the National Competition. All top 3 regional Felix Resurreccion-Hidalgo, Marcelo H. Del Pilar, Ferdinand entries must be submitted not later than October 31, 2011 via Blumentritt, Maximo Viola, at marami pang iba. Sino ang e-mail to osec_seu@yahoo.com and by post addressed to: pinakamatalik mong kaibigan ngayon? Lumiham kay Rizal Ms. Anna Cristina M. Ganzon kung paano kayo naging magkaibigan at ano ang gagawin Director III, Office of the Secretary mo upang mapanatili ang pagkakaibigang ito. c/o Ms. Luzviminda F. Dela Rosa Head, Special Events Unit Pang-edukasyon noong bata pa si Rizal, kabilang sa mga Rm. 505, Bonifacio Bldg. DepED Complex, naging dakila niyang guro ay ang ina niyang si Teodora Alonso Meralco Avenue, Pasig City, 1600 at kuyang si Paciano, na naging estudyante naman ni All entries must be accompanied by the following: Jose Burgos (isa sa tatlong paring martir). Sino sa iyong mga A certification from the principal that the contestant is enrolled in guro (sa paaralan man o sa tahanan) ang pinakamarami the current school year (SY 2011 2012); kang natutunan? Bakit mo ito nasabi? Paano naging Scanned school ID of the student and principal or any valid ID; epektibo ang iyong guro?
accomplished Entry Form
National winners from outside of the National Capital Region (NCR) with their teacher/chaperone will be invited to the Awarding Ceremony in Manila with one (1) night free accommodation provided by the MyRizal Committee. The organizers have the right to own and publish the winning entries. The decision of the Board of Judges from the MyRizal Committee is final and irrevocable.

1st Prize: P50,000 2nd Prize: P30,000 3rd Prize: P10,000 College (in English and Filipino)

Elementary

High School

1. The contest is open to Filipino college students (undergraduate) in the Philippines. It has two categories: essay in Filipino and essay in English. 2. Essays should be original, unpublished (in print or online), and consists of 5,000 words. English Theme: The Relevance of Rizal Today Pilipino Theme: Ang Diwa ni Rizal sa Kasalukuyan 3. Participants are limited to join in one category and the submission of one entry to the category of choice. 4. Entries must be written by a sole author. Collective authorship is not allowed. 5. Entries must be submitted together with the properly filled up entry form. Entry forms are available at the Office of the Dean, College of Arts and Letters, 2nd Floor, Rizal Hall, University of the Philippines, Diliman, Quezon City or can be downloaded at: www.myrizal150.com

6. Entries must be submitted together with the endorsement letter of any of the following: teacher, adviser, department chair, college dean or university president. The letter must recommend the entry and confirm the author as a currently enrolled student in the college/university. 7. The last day of submission is on October 31, 2011, 5pm. Mailed entries must be postmarked not later than October 31, 2011. The entries must be submitted or sent in four copies together with the filled-up entry form and the endorsement letter to:
U.P. Jose Rizal Sesquicentenary Celebrations Steering Committee Office of the Dean, College of Arts and Letters, Bulwagang Rizal University of the Philippines, Diliman, Quezon City 1101

8. The author is responsible for ensuring that the submitted work is original, she/he is the sole author of said work, and it does not infringe on the rights of other authors identities. UP-CAL will name the members of the board of judges. 9. The entries will be ranked based on the content, originality, style, composition, and organization. 10. Winners will be announced in time for the performance of the opera Noli me Tangere at the U.P. on November 2011. 11. The copyright to the entries remains with the authors. However, UP-CAL and MyRizal have the right to their fair use like publication and teaching resource. No additional compensation will be awarded to the authors.

Download entry forms at www.myrizal150.com


For inquiries, contact: Binhi English Literacy Foundation, Inc. at 817-8062.