Sie sind auf Seite 1von 10

Ll*v*L E*O

PREGUNTAS DE SELECCIN MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA


__*C CcC1C 1 CCcc cC sCC Cc1 CcsC
C1 c cCCcsCC O1OCO1 CO 1Csccc1 O O
CC OCc OOOsOOc cOcC O OCc 1OC1OOsOOc
O CC OCC scCcsccc sOOc Ccc CCCCs cC C
c-cO1C O Cc OOc aOOc O cCc -CcCCO
c CC1 1OccC1 CcccC1 CcOOcCCO OCcC1OC1 CC
O CC1 CO ccOs O C CcC1C CC
sC
*_vC1 Cc11 O cC 1cC CCOCsc1
_vC1 Cc11 1Oac1cCCCc
cC1
_CC1 Cc11 c1cCCCccC1
_vC1 Cc11 O
CcC1CC1Oc1
_*C sCCCCcC1C 1 C cCCC OOCcCsCCCsC
O sOCOOcC 1OcaCscC cOcCO Cc-C OCC 1Ca O
C COaCC OOcCC O 1 O 1COcC cC Cc1 cCC
cCO CC O CC CCOc c 1O OCOC c
*_ -c 1O CCc CCCOsC
_Cc 1O sCCOCC sOCOOc
C O C-C1C
_vc Ccccc c Cc 1CacCc cC Cc1
_*sCOc OCc cOOCccc OOcCc
I_ *C CCOCCO *scCC O *1cOsC OCC O1OC1 s
CC aOCC1 CC1 CC CC1 Cc11 sCCCCOccC1 CCO
cC OCO1 c CCOcCO1 cOc1 Cc1 JsCC C
cCCc 1cc O Cc CCsCcCc O c OOc1 sCscC
1 CC O COOC Cc COcsCC c Cc11 sCC Cc Ccc
O C cCCC CC CcO c
*_-COO-cCtCCcCcc lC-CcOc
_*1Ccc O cCsc
_*CcCc O *1Ccc
_LO1c O *CcCc
_vC1 CCsCC1 c Cc OCCOsC cCs1c cC 1-CC
OOlll ccC c Cc LOCCOsC lC-C1c cC 1-CC OOll
C Cc CCOcCsc CCCOsc cccc cC CCcsc_ 1COc1
C cCsc 1 COcacC CC1 COC-C1 cC O O Cc
c1OCscsc c cOC cC CcCcCOC sCC -cCC C
1COcOOC c Cc 1Csccc C lC-CcOc 1O CcCC C
CCOsC 1 cCOOOC CC c1CsccC c Cc1 cs1CC1 c
OC CcCcCOC_ L C O CC1 11Oc1 CCCOsC1
1OCOcCO1 OCC
*_ *C *a1CCOO1C 1CCOsC sCC -cCC1 C1COcOO
C1 -CCcC1_
_ vc cCscsc sCC1OOOsCCcC cCCc Cc1 cs1CC1
cC cCCaccc1 CC C O
_ vc cCscsc CcCcCOcc C cCsc O Cc CCc
Oc CcCcCOcc C lC-CcOc
_ vc cCscsc CacC O COc C -CaCC cO
OCCC C Cc1 OCccc1 ccC1OcOOc1

_vc OcCc c Cc OCCOsCC cCs1c O O
OO OCCCOc O C Cc O OCC C1 c cCs
11 O 1sccsOOC CC Cc csOccOc c 1cO
CcCC LCa1C 1 sCCCs sCC
c_ vc LOOCOc c CC1 COC-ccC1
a_vc Occ cC CC
c
s_ *C CCcC cC OC
s_ vc
cssC Ccccc
_ Cc1 1-OCO1 ccsCC1 sOcC CC COCs
c Cc1 scO1c1 c Cc LOCCOsC cCs1c cC 1-CC
OOlll CCO 1 OCc sCC1sOCsc_
* _vc CscCcsccc c Cc sCc1 -CaCcCO
_ *C CCasCOC c Cc sCc1 OcacccCc
_ vc csCccsC c CC1 csC1 cC Ca O cC
sOccccCC
_vc c-OcsC COCsOOcC cCCOccc CC C 1-CC c
Cc1 COs1
_ vc LOCCOsC lCcO1OcC sCC CCs1C c OcC1C
csC c Cc csOOccc sCscC O 1CscC 1 CsC
C lC-CcOc O CC-C OOCc1 c COC1 Cc11 c *O
CCc cOcCO CC1 1-CC1 OOlll O OlO_ OcCO 1O CCs
1C 1 sccsOO CC Cc C-cCOcsC cC OcacC
Cc sCCsCOcsC c CC1 OcacccC1 C asc1 C
c COCcOssC c cOcCs1 OsCCC-sC1 O C O1C cC
CscC O c-CO C sCsC_ CC cCOC
1 C O Cc OCCOsC CcO1OcC
*_ CC1CCcC COOc1 sCc11 1CscC1 Cc aO-O1c Cc
O1OcC O C CCCOcccC_
_ CO Cc sCCCc c Cc CCcOssC c aC1 cCO
csOOccC1_
_ csca sCC Cc1 Cc1 OccsCCcC1 c CCcOssC
OCCc1 C-ccC cC OccC1C_
_ OcC1C Cc sCCCc c1c Cc CCcOssC c1Oc
Cc ssOCcsC c aC1_
_ vc CcO1OcCOcsC O OCC1 c CC1 CCOC1 c
cOC CCOcCsc C Cc 1OCc CCO CO Cc
CCCOcsC c Cc OcC1CcsC c Cc cOc C
c c CcO c Cc LOCCOsC lCcO1OcC_ CC CCC
c OC Cc1 CcO1OcCOccC C *OCCc O
*_ cCsc
_ Cc
_ lC-CcOc
_ *CcCc
_tcsc CcC1 cC 1-CC OlO 1 -CC C *OCCc OC
COOC cOCCcOcCOC c 11 OcCC1 CCcOsOC c
Cc 1-OCcc c1 c Cc OCCOsCC CcO1OcC sCCCsc
c sCC C CcC1C_ *C 1Oc c1Cc1 CCOCsc1
CcO1OcC1 OCCc1 1 CCcCOcCC OOCc 1O1 OCCc
1 c CCOCsc sCCCsc c COC1 sCCOCCO1 1Cs
cCCO c *sc O *1c_*C COC O COC1C 1Oc C
OOc CCccc -cOCc O Cc Cs1ccc c
*_O1sc COOC1 sccC1 sCscC1 _ O1
sc COOc1 cOc1 Cc1_
_*OCCOc CC1 scCOcC1 -CccC1_
_*OOCc Cc cCCC-c csCCcC1Oc
__ *C CcsCCcC1C CO c1cCCCc C sCCsCOC
c csC c CcO c Cc CcsC c OCc cOOCsCCs
Csc c
CC1 CcOcOC1 C sOcCOC c
*_ LO LC-C
_ LO 1COcC c COCCsc c Cc1 OccsCC1 c O
C OOCC
_ *C cC CC 1O cOc
_ *C 1COC CC CC1 11Oc1 c -CaCC_
SOCIALES GRADO NOVENO
_ _vc CCsCcC sccsO1Osc OCccC CO C
cC1 cC 1-CC OlO O Cc -CCc c *OCCc
C aOCc CcO cC CCcCc_ LO CCc 1 cC1O
C c1OCOC1
c_ LCsCsOCOOcC1
a_ CscC1
s_ -CCOsC sCCsC O COc
c_ C-C1C
_ vc1 cCcCOc1 CO -OCC1 c Cc11 CO
CC O *OCCc OO Oc CcO cOcCO C COC
sOcOC cC 1-CC OlO_ LC ac-C C c1sC1C
c .OCCC ll cC OCCC *CC C _ cscaC s
CC CC1 OcOccC1 CO Cc11 CO COc1 cOCC
1 CCO
c_ *C CccC .OCCC c CcOccC
c 1OcaCs COC1 CO *CcCc O cC
sc_
a_ lC-CcOc Cs cC CccC cCC O
C OcOccC 1 aCsC1C O Cc OCC cC
cCOc_
s_ *C CccC cCC Oc O 1O Cc1 Cc
OsCcc C C CcOC c CC1 OOCC
1 sCCCCcC1_
c_ *CcCc Oc OCc CC1 OOCC1 s
CCCCcC1 c COc CCOCsc OOcCc Ccc
sCCsOc 1O CO1 C *OCCc_
I _vc Cc -Oc 1OCccC ____ COCC
OsC c Cc11 c *OCCc c cCC O c *1OccC1 O
CcC1_ vc -Oc OOOC sCC OCC c CCcC C
C1 OC1 CCaCc1 CCCOsC1 EOCcC1 O C
cC c cCCcsC c CC1 CC1 OCCC1 c
CcC1 cC 1-CC OlO_ c c sOcC sCC CC cCO
C OCc sCC1sOCsc c Cc -c .Oc 1OC
ccC O
c_ C sCCCsCOC c *CcCc sCC CCO
Csc OCccC
a_ C C c CC1 OOCC1 sCCCCcC1 C
sc
s_ Cc scsC c COOC1 1OccC1 C CC1 O
OCC1 c CC1 Cc11 OCscC1
c_ Cc OCOOc c Cc1 CcsCC1 sCscC
1 CO *OCCc O *1OccC1 CCcC1_
_ vC1 Cc1 c CC1 COCOC1 CcsCCcC1O
c1 sOCC c Cc OcCOcsC c CC1 OcCC1 c
sccc Cc1 sCC cc Ccc OC c cC-OCC1 -OC
C1 1CscC1_ -C CCC 1O1Oc cC sO
c Cc OcCOcsC c CC1 OcCC1 OOsC1 sCC sc
C1C Ccc *OOc Cc c1CO-csC cC cCO-OC
lCC_ csOcC sCC CC cCOC C csCC
cC1C 1O sCC
c_ CCc OCO c cCOccc O CO Cc
CcsC c COOC1 1OccC1_
a_ CCc OsO1c Ccc 1-O sCC Cc cCCcs
C sCCCCcC C sc_
s_ CC COOC c -Oc1 CO aC1 c
OCc 1c OCc
c_ CC COOOC Ccc O cC-OCC1 Cc1 O
CCC1 -CaCccC sOC1 OOCC1_
_ COC c Cc1 CCsCcC1 scO1c1 c Cc C
c -Oc OCccC CsCCOcC1
c_ Cc cCcsC cC CcC1C
a_ cCcsC cC scCOcC1C
s_ vc OO c 1 c _ CCCC1 c
C1CCc_
c_ *C c1cCCCC CcO1OcC O Cc sC
COCsc CCsCCCCcC1Oc_
_*C OOCC c Cc LOCCOsCC LO1c cOCsC Cc
cCcsCC c cCCC-c1 O cCccC CO1
1 sCCOcC1 cC sCOC1C_ *1O O C sc1C c

c_ LCscC1C
a_c1s1C
s_CC1O1C
c_LOcCC1C

_ vc s11 c _ C Cc -cC cC1C CCcO
C scOCs CCCC1 c c1CCccC1 C *1OccC1
CCcC1 11 C *CcCc O O1 C .cC Occ_
*C *O1OcCc Cc s11 O 1CscCCO cOc
sCC 1 c OC I c Cc OOc CcaCcC c1C
Cccc c CCsCC1 c Cc csccc c _I O Os
c1 c 1Oc1 C1CCc1 1-OCC 1C OcacC c1O
c Cc L-OCcc .Oc 1OCccC_ Cc1 1-OCO1
scO1c1 sOcC CC cs CcO c 1Oc s11
c_ *Os1C c COc O CCsc ccCcc_
c_ tOaC 1OCCCcOssC_
_ *C cOcO c *CcCc cC sCcC CCCcsC_
c_ L scCC OCcC OCC c scOC1_

_ vc -cC s11 sCCsc OCccC O Cc 1
c O csOC c Cc cOC CcO c Cc CCaCcsC
OcC sCC sCC1sOCsc C 1O-COC c CO
COC1 OCCOsCCcC1 O OCOcCOcC1 sCC 1CC
C 1CscC1C c1s1C cO1C O cCcC-1C
O CCOcCC cC CCc c Cc1 csOccOc1 COc
1 O sCC CCc1 1 CsC C c OCccC OC
c sCCsCO1C O CCcC1 1csc c 1O sC
1 O

c_ vc CCaOc O Cc 1c -CcC OCCCsc_
a_ vc 1c CC 1 Cc scO1c c Cc OCCCsc
s_ vc1 C1CCc1 1cscC sOcCO OsO1c Ccc c
c1
c_ vc1 C1CCc1 1C 1 OCC Ccc cs C
cC

_ *C CcOcC CCCOsC c-cC CC C O 1Csc
C1Oc COC 1O11CCC O CCsCcc C 1OcaCs
COC c OC -CaCC OCC1CCcC O OO O
CC-cc Cc CcO O C aC1Oc 1 cCCCC
c_ cO1C
a
_ c1s1C
s_ cCcC-1C
c_ 1
CscC1C
__ *C cO1C C1COC O scCcCOC CC1 1CO
COC1 c O1OcsC cC O 1COCOC O
Cc cCOc c Cc -cC -Oc O C sC1OC O
C Cc-C c Cc1 CccsCC1 cac 1-CsccC
Ccc C COaCC cCC c CCC 1 1OC C cC1
Oc 1CscC O Cc OCCCsc O sccsOOcCC C
c s11 sCCsc O CCCOsc cCO1 c _II O CC
1 1COCOC1 cCOsCOC1Oc1 O cCcacC c CC
1 1sOC1 scCOcC1Oc1 c-CO1 CC sOcC CC1
CCOc c sCCsCO
c_ LO OC Cc1 CC 1 ca cc cCCOCc CC
1O1 c-CO1_
a_ *cCCC tOC c OC CCCOsC COC-CO_
s_ LO CC 1 CCaCc1 C csOCOcc1 O 1
CC1 C1COC caC1 cCcCOc OO aC Cc1 CC1
aC1 1CCOsCC1 O CC1 CCCCCC_
c_ O C C O1Osc CC1 cC1_

CIENCIAS POLITICAS Y ECONOMICAS 11
__ ECCcC C sOCOc O Cc *sCCCc 1
Cc sCsc 1CscC O 1OOcc CC1 CCs1C1 c C
CcOssC c1Oa OsC sCscCOc
sC O sCC1OC c aC1 O 1OsC1 CCcC1 c
c O cc1 c CCC 1 Csc -c
c 1OOcc
c_ *CO OCcC Cc sCCcOsOc OcCc CO1
1 C 1 OcC OC sCC 1O sCCCOc
COC cs O1C ccsOccC C CccsOccC c
CC1 aC1_
a_ vC1 C1_
s_ vC1 sO1C1
c_ *C sC sCCsC

_ vC1 CCaCc1 CcsCCccC1 sCC Cc 1OcaCc
cc C ssCOC O Cc c1OaOsC 1CC ca
CcccC1 CC
c_ vc csOOccc sCC
sc
a_ *C sC sCCsC
s_ vc sCCCc
c_ *C sC CCCOsC

I_ vc csOOccc CCCOsc sOCC Cc OCsC 1
CCOcCO Oc O_
c_ O1sc C aC sCC
a_ *COc Cc scCccc c Occ c CC1 s
OccccCC1
s_ *OOcc c cCOC 1OOsOOc1 cC CC
c
c_ LCCcCOc C OcccC 1COcC c C
c CCCOsc
_ *C sC CCCOsC OC sCC C C-cCO
c O -CaCc -OCC1 OcCC1 Ccc CC-c C
aC c OCcC1 Oc O Cc CCCOsc_
c_ *1 cC-C c CC O 1 ccscC CC1 CCC
OsC1 O CC1 -CaCcCO1
a_ v sCCO c CscCO c CC1 c-
CO1 cC COaCC
s_ vc CcsOscC OCcC1 CC1 sOccCC1
c_ *1 OCc 1OcO-c Ccc CC-c cC CC
c O cCOC1_
_ vc CCCOsc csOOcCCO c CccC CC
OcCsc O c cccC c CccC 1O CCC1OC c sc
O1c
c_ c CC1 CCCOsC1
a_ c Cc CCCOOc
s_ cCOc c OCCscsC cC sCCsCOC
c_ *C c1CO1 c CC1 sOccccCC1 CC
CC1 CCaCc1 O CC1 csOcC_
_vc sCCCc sCC sCsc 1OOcc C O1C O
cs C 1 OcCC c CC1 cCO1 sO1C1
O OC c 1O c1CC1sC_ *1OC1 sO1C1 OC
C sCC sccsO1Osc O 1CC COccC1 CC C
sOcC C Ca ca csCCc 1O CCC_ 1
Oc cCc C Ca 1OcaCs OC COCO CO
CC1 sO1C1 c 1O c1CC1sC O Cc1 Cc1 sCC
ca 1cO1cs 1O1 Cs1ccc1_ CCC c CC1 1
-OCO1 CCaCc1 CC 1 c Cc sCCCc_
c_ -CaCc1 CcsCCccC1 sCC Cc 1OcaCccc
a _-CaCc1 CcsCCccC1 sCC C ssCOC
s_ -CaCc1 CcsCCccC1 sCC Cc c1OaOsC
c _ -CaCc1 CcsCCccC1 sCC Cc CCCOsc

_ *C CaOOC c Cc CCCOsc 1 Cc C-cCOcsC
O C -CaCC c Cc 1Csccc C CcC c CaOC
C aC sCC_ *1O CaOOC CC COC *1O
OC1 cC cCOsc Cc CCCOsc sCC C CC-C c
C aC c Cc sCOCccc_ LC ac-C Cc cCc
cc CC sCCsOcc sCC CC OsC O OCC c CC1 1-
OCO1 sC1 1 sCCOcC cC ccC c Cc CCC
Osc
c_ vC1 -CaCC1 O CCOcC 1CCC Cc cOscsC
C cOCOC c Cc 1cCOc_
a_ vc 1OaO1C CCO caCOc Cc1 ac11 c
Cc cCscsc_
s_ CC1 -CaCC O cOCsC CC1 CO11 c
OC 1sOC c Cc CCaCcsC_
c _vc sCOCsC -CO c1Oc Cc CO1C c c
CC1 CaCsC1_

_ vc csOOccc CCCOsc sOCC Cc OCsC 1
CCOcCO c OCcc Cc 1Csccc Oc O 1 Cc
-OCccCc c OCcc1 Cc1 CcsCC1 COC1CCcC
1 Ccc CCC 1 C sc-c c 1OOcc CCaCc1
CcsCCccC1 sCC
c_ *COc Cc scCccc c Occ c CC1 sOccccCC1
_
a_ O1sc C aC sCC c Cc 1Csccc_
s_ vc scCccc cC sO1C CCcOsOOC
c_ c1C1 O Cs1ccc sCCsc c Cc CCaCcsC
_
_ vc sCCCc C C OCcC CcCC 1 cCc cO
O1 c Cc aCC1c c OcCC1 Cc sOcC 1 COc
cC sCC
c_ CC c-CO sCCsC
a_ CCc scCsc O 1 sCCc O 1 OCc
s _CC sccC C C O 1 CC Cc1 C1CCc1
CO1ccc1 C sCCc OOOCC1
c_ CC C-CsC 1CCC Ccc acCOC1

FILOSOFIA GRADO DECIMO

1. Segn los principales filsofos todo hombre que desea saber por naturaleza debe:
a. memorizar opiniones.
b. Memorizar datos y opiniones
c. Aprender a pensar.
d. Investigar.

2. Cuando afirman que los primeros hombres que filosofaron lo hicieron movidos
Por la perplejidad y el asombro se refieren:
a. Lo desconocidos
b. A lo confuso o que est en duda
c. Lo conocido
d. Las cosas sin importancia

3. Iluminar nuestras acciones y nuestra vida es un objetivo que se logra :
a. Estudiando filosofa
b. Con la curiosidad
c. Con inquietudes filosficas
d. Aprendiendo

4. Se afirma que la filosofa es una actividad practica porque:
a. Genera ganancias a quien la estudia
b. Ayuda a desarrollar costumbres y hbitos a travs del pensamiento
c. Produce efectos positivos
d. Estimula la imaginacin

5. La pregunta de Cmo se ha hecho la filosofa? La podemos responder con la
Siguiente afirmacin:
a. Los seres humanos son curiosos
b. Los seres humanos no pueden desconocer su pasado
c. El deseo de aprender nos lleva a indagar el pasado e imaginarnos el futuro
d. Todo tiempo pasado fue mejor.

6. Se afirma que la diferencia entre mito y filosofa radica en que:
a. La filosofa es teora
b. El mito es practica
c. La filosofa no pasa de moda
d. El mito es producto de la imaginacin y la filosofa es investigacin.

FILOSOFIA GRADO UNDECIMO
1. La filosofa es considerada una actividad humana porque segn los grandes pensadores:
A. Se origino en el deseo de pensar preguntas significativas
B. Genera grandes ganancias
C. Solo algunas personas la pueden estudiar
D. Ninguna de las anteriores
2. La filosofa termino derivado del griego, que significa amor por la sabidura. sta definicin
clsica convierte a la filosofa en una tensin que nunca concluye, en una bsqueda sin trmino
del verdadero conocimiento de la realidad lo que nos permite afirmar que la filosofa:
A. Es una actividad comn y necesaria
B. Nace y muere con el ser humano.
C. Es una actividad que se aprende aplicando herramientas de reflexin.
D. Es una ciencia desconocida
3. Segn los filsofos el estudio de la filosofa consiste en:
A. Aprender a pensar
B. Memorizar opiniones
C .Recopilar opiniones
D .Cuestionar la ciencia
4 .La pregunta de porque se hace filosofa se puede responder con la siguiente afirmacin:
A .La filosofa es una disciplina que se debe estudiar
B. La filosofa aborda y responde preguntas fundamentales
c.la filosofa es un pasatiempo
D. La filosofa es una ciencia mtica
5. Los seres humanos somos muy dados a filosofar y en este proceso debemos utilizar tres
procesos bsicos como son:
A. Lectura, escritura y exposicin
B. Preguntar, analizar y argumentar
C. Exponer, argumentar y escribir
6. La filosofa es una actividad que requiere tiempo para su ejercicio y solo mediante su practica
continua podemos mejorar nuestro desempeo filosfico, de las siguientes afirmaciones cual no
coincide con la anterior:}
A. La filosofa es una actividad productiva
B. La filosofa es una actividad prctica
C. La filosofa es difcil porque obliga a pensar
D .La filosofa es una actividad terica
7. La curiosidad por el pasado, el presente y el futuro es la explicacin de:
A. Qu es la filosofa
B.Por que se hace filosofa
C. Que alcance tiene la filosofa
D.Como se ha hecho la filosofia