You are on page 1of 4526

drutvo za prouavanje srednjovjekovne bosanske historije

-----------------------------------------------------------------------------------------posebna izdanja

knjiga x
rjenici

svezak 1

-------------------------------------------------------------------------------------------

Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


priredila
Lejla Naka

sarajevo
2011

society for the study of medieval bosnian history

-----------------------------------------------------------------------------------------special editions

volume x
dictionaries

issue 1
Concordance of Cyrillic Charters of Medieval Bosnia
Edited by
Lejla Naka

-----------------------------------------------------------------------------------------Urednik:
Emir O. Filipovi

Izdava:
Drutvo za prouavanje srednjovjekovne bosanske historije
Filozofski fakultet u Sarajevu
Franje Rakog 1, 71 000 Sarajevo
www.stanak.org

Predgovor

Konkordancija

je abecedni popis svih rijei koje se pojavljuju u odreenom djelu. Pritom su rijei popraene kontekstima
u kojima su se javile, sa oznakom njihove lokacije. Uvidom u kontekst mogue je pratiti karakteristino znaenje svake pojedine
rijei, a usporedbom sa istim oblicima upotrijebljenim u svim ostalim kontekstima u djelu mogue je odrediti semantike varijacije
jedne lekseme i granice njenog mogueg smisla. Zapravo, rije znai ono to znai u kontekstu, a usporeivanjem njenih okurencija
u razliitim kontekstima, moe se utvrditi spektar njenih leksikih znaenja. Vremenom se jezik mijenja, znaenja fluktuiraju, a nema
boljeg naina da se stekne uvid u leksiki sadraj pripisan jednoj rijei u okviru jedne epohe nego to je ispitivanje njenih ostvarenih
konteksta.

Kao instrument analize teksta konkordancija se pojavljuje ve u 13. stoljeu i dugo ostaje vezana posebno za religijska djela.
Takve liste okurencija esto su praene komentarima o posebnim znaenjima u odreenoj upotrebi (glose concordantia). Osim toga,
viejezine konkordancije biblijskog teksta esto su sluile i kao korektiv vjerodostojnosti prijevoda.

Danas konkordancijske liste najee imaju ulogu indeksa koji neposredno otvara uvid u traenu temu, a kako indeksi mogu
biti predmetni i imenski, tako su i ove liste posebno pogodne za potrebe istraivanja obimne grae jer pruaju brz i izravan uvid i u
okurencije imena osoba ili lokaliteta u okviru odreene grupe tekstova.

Konkordancije se najee koriste za lingvistika istraivanja jer omoguavaju usporeivanje razliite upotrebe jedne rijei, korespondencije meu rijeima, analizu kljunih rijei, frekventnost upotrebe odreene rijei ili oblika, uvid u sloene odnose leksike
derivacije, pronalaenje fraza, a pogodan su instrument i za svaku vrstu stilistike analize. U filologiji one olakavaju rekonstrukciju
djelomino oteenih starih tekstova, pri emu konkordancijske liste tekstova iz odgovarajue epohe najee slue kao korektiv za
pretpostavljene mogunosti rekonstruiranja teksta.
i


Rjenik koji predstavljamo javnosti nastao je u sklopu zamiljenog projekta izrade Rjenika bosanske redakcije staroslavenskog
jezika. U tom smislu konkordancijski rjenik povelja predstavlja jednu od tri velike istraivake cjeline, jer zajedno sa konkordancijskim
rjenikom epigrafskih natpisa i rjenikom religijskih tekstova ini temelj za opis srednjovjekovnog leksikona. Konkordancijski rjenik
bosanskih povelja sa 38000 pojavnica nezamjenjiv je izvor za stvaranje takvog leksikona. Korpus se sastoji od 133 povelje iz razdoblja
od 1189. do 1493. godine. Rijei su poredane abecednim redom sa prateim kontekstom u kojem su se pojavile i u tano onolikoj
frekventnosti u kojoj su se javile. Na ovaj nain omogueno je da se uoi svaka okurencija neke rijei u pisanom korpusu, te da se prema
njenim moguim kontekstima odredi njeno onodobno znaenje. Ova konkordancija u izvjesnoj je mjeri selektivna jer su izuzete neke
od gramatikih rijei iji sadraj nije od pretjeranog znaaja, a njihovo prisustvo bi u velikoj mjeri opteretilo konani ispis teksta. Stoga
u ovaj rjenik nisu uli prijedlozi za, u, od, veznici i, ili, a, ni, da, kopulativni oblici glagola je, su i povratna zamjenica se.

Osim to omoguava istraivanje leksikog znaenja, ovaj rjenik daje uvid u srednjovjekovnu onomastiku, antroponimiju i
toponimiju. Stvaranje konkordancijskog rjenika trebalo bi prethoditi svakoj vrsti leksikog opisa, a takav postupak postaje posebno
vaan kada je rije o izradi leksikona starijih razdoblja jezika, jer dananji znaenjski odnosi mogu ometati ispravno razumijevanje
teksta koji prema modernom jeziku stoji na distanci od nekoliko stoljea. Znaaj ovakvog rjenika kao instrumenta za filoloka
istraivanja temelji se na mogunosti uvida u sinonimske odnose, a samim tim i u stilsku vrijednost upotrijebljenih rijei. Konkordancija omoguava uoavanje sveanijih oblika onodobnog knjievnog jezika, analizu uzajamnih odnosa pojedinih fonetskih likova rijei
(rodastvo : porojenije), ali i druge korisne mogunosti razliitih pregleda tekstualnih podataka s minimalnim utrokom vremena,
a sa sigurnou da nam nita nije promaklo. Ovakav nain prezentacije teksta filologu moe dati i dragocjene podatke o pisarskom
autorstvu nepotpisanih povelja, jer se putem spektralne analize mogu utvrditi lingvistiki registri karakteristini za jednog pisara, a na
slian nain ovakvi rjenici mogu posluiti i za utvrivanje razlika izmeu plagijata i originala.
U uvjerenju da ovakav nain prezentacije podataka moe biti izuzetno koristan za historiara, jednako kao za filologa,
izraavam osjeaj poastvovanosti zbog toga to je ovaj rjenik predstavljen u okviru Drutva za prouavanje srednjovjekovne bosanske historije, nasluujui u tom gestu otvaranje puta ka bogatstvu saznanja koja mogu pruiti interdisciplinarna istraivanja.

U Sarajevu, 27. aprila 2011.
Lejla Naka

ii

Literatura i izvori

remonik, Gregor (1948)


Bosanske i humske povelje srednjega vijeka, Glasnik Zemaljskog muzeja, nova serija, sv. III, 1948, Sarajevo, 103-143.
remonik, Gregor (1950)
Bosanske i humske povelje srednjega vijeka, Glasnik Zemaljskog muzeja, nova serija, sv. IV-V, 1950, Sarajevo, 105-199.
Draganovi, Krunoslav i dr. (1942)
Poviest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine: od najstarijih vremena do godine 1463, Napredak, Sarajevo
ori, Petar (1971) Istorija srpske irilice paleografsko-filoloki prilozi, Zavod za izdavanje udbenika SR Srbije, Beograd
Goi, Nevenka i dr. (1989)
Osamsto godina Povelje bosanskog bana Kulina, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, knj. 90, Sarajevo
Kuna, Herta (1982)
Srednjovjekovna bosanskohercegovaka knjievnost, Pisana rije u Bosni i Hercegovini, Veselin Maslea, Sarajevo
Miklosich, Franz (1858)
Monumenta serbica spectantia Serbiae, Bosnae, Ragusii, Viennae
Puci, Medo (1858-1862)
Spomenici srbski, I-II, Beograd
Solovjev, Aleksandar (1949)
Vlasteoske povelje bosanskih vladara, Istorijsko-pravni zbornik, 1, Pravni fakultet u Sarajevu
iii

Stojanovi, Ljubomir (1929)


Stare srpske povelje i pisma I, Zbornik za istoriju, jezik i knjievnost srpskog naroda, Prvo odelenje, Knjiga 19, Beograd Sremski Karlovci
Stojanovi, Ljubomir (1934)
Stare srpske povelje i pisma II, Zbornik za istoriju, jezik i knjievnost srpskog naroda, Prvo odelenje, Knjiga 24, Beograd Sremski Karlovci
Thallczy, Ljudevit (1906)
Istraivanja o postanku bosanske banovine sa naroitim obzirom na povelje krmendskog arkiva, Glasnik Zemaljskog muzeja, XVIII
Turbi-Hadagi, Amira (2006)
Deklinabilne rijei bosaninih pravnih tekstova od 12. do 15. stoljea, Sveuilite u Zagrebu, Filozofski fakultet, doktorska
disertacija u rukopisu
Brkovi, Milko (2002)
Srednjovjekovna Bosna i Hum: identitet i kontinuitet, Mostar [Iz ove knjige koriten je indeks povelja, kao nadopuna ranijim
popisima remonika i Solovjeva. L.N.]
Softver: Almir Kazazi, Wien, Austria

iv

INDEKS prati remonika, Miklosicha, Solovjeva i Brkovia


1

ban Kulin
29. august 1189.
remonik br. 1
Rasdoje dijak
sl. Osamsto godina Povolje bosanskog bana Kulina

dijak Radoje

stariji prijepis Kulinove povelje (1189-1205)


Mikosich IV; Turbi-Hadagi 2006:11-12
HR-DAD sign. bec_189
sl. Osamsto godina Povelje bosanskog bana Kulina

povelja bana Kulina


prema dubrovakom prijepisu oko 1205.
sl. Osamsto godina Povelje bosanskog bana Kulina

Ninoslav, Bosnae magnus banus


prije 1232.
Miklosich XXX; Stojanovi br.9; remonik br. 2; Turbi-Hadagi 2006:14;
HR-DAD; sign. bec_992
sl. ori, 1971:276

gramatig Desoje

Humski knez Andrej Dubrovniku


prije 1235.
Miklosich XXIX; Stojanovi br. 7; remonik 1948:132; Turbi-Hadagi 2006:13;
HR-DAD; sign. bec_987
sl. ori, 1971:274

Ninoslav, veliki ban bosanski


1240.
Miklosich XXXVI; Stojanovi br.10; remonik br. 3
sl. ori, 1971:277

anonim

Matthaeus Ninoslav, Bosnae magnus banus


22. mart 1240.
Miklosich XXXV; Stojanovi br.11; remonik 1948:118; Turbi-Hadagi 2006:15;
HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 13. st. br. 256/2
sl. ori 1971:278

Povelja humskog kneza Andreja Dubrovniku


1247-1249.
Miklosich XL; Stojanovi br.8; remonik 1948:134; Turbi-Hadagi 2006:18-19;
HR-DAD; sign. bec_988
sl. ori, 1971:275

Matheus Stephanus, Bosnae magnus banus


1249.
Miklosich XXXIX; Stojanovi br. 12; remonik 1948:124;

10

Pismo kneza rnomira Dubrovniku


1252-1254.
Miklosich XLIII; Stojanovi br.25; remonik 1948:139; Turbi-Hadagi 2006:20;
HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 13. st. br. 216
sl. ori, 1971:280

11

Povelja humskog upana Radoslava Dubrovniku


22. maj 1254. bosanska zakletva pisana u dubrovakoj kancelariji (drugi primjerak originala, prvi je nestao 1832.)
Stojanovi br.27; Turbi-Hadagi, 21-23
HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 13. st. br. 213

notar Paskal

12

22. maj 1254.


humski upan Radoslav
Miklosich XLV; Stojanovi br. 27

humska
kancelarija
izgubljeni
primjerak

notar Paskal

iz dubrovake
kancelarije

13

Stjepan Kotromani
oko 1322. godine
Arh. Kermenda; ii, br. 6; Thalloczy, Studien br. I, GZM XVIII/1906;
sl. Povijest Bosne Napredak; usp. Dizdar, 56

dijak Priboje na
Milima

14

Stjepan Kotromani
oko 1323. godine
orig. u Kermendu; ii, br. 4, Thall. br. V; GZM, XVIII, 1906, 405
sl. ori, 1971:390

(dijak Priboje) u
hii velikoga gosta
Radoslava

15

Jelisaveta, supruga bana Stjepana Kotromani, kerka srpskog kralja Dragutina


oko 1323. godine
prema slici iz Povijesti Bosne Napredak
orig. u Kermendu; . br. 5, Thall. br. V, GZM, XVIII, 1906, 407
sl. ori, 1971:391

dijak Radjen u
Ribiima

16

Stjepan Kotromani
oko 1326. godine
Priboje dijak
daje velikom knezu Grguru Stjepaniu u nasljedstvo 5 sela za uslugu to mu je predvodio poslanstvo u vrijeme enidbe.
Thalloczy IV, GZM, XVIII/1906, 406-407.

17

Stjepan Kotromani
oko 1331. godine
Thalloczy IV, GZM, XVIII/1906, 408.

18

Ugovor bosanskog bana Stjepana Kotromania s Dubrovanima


23. oktobar 1332.
dubrovaka
prepisao gramatig opine dubrovake originalni primjerak dijaka Priboja
kancelarija
Miklosich LXXXV; Tekst koji donosi Miklosich je prijepis dubrovakog primjerka iz Codex ragusinus fol. 52b - dokument
koji je sastavljao (1430-1455) dubrovaki pisar Nika Zvijezdi

19

ban Stjepan Kotromani


15. mart 1333. Srebrnik
Miklosich LXXXIX; Stojanovi br.45;
HR-DAD; prijepis, Codex ragusinus fol. 25a

Kupusac dijak

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis
3

20

Knez Vladislav, kneginja Jelena, ban Tvrtko Kotromani i brat njegov Vuk
knezu Vlatku Vukoslaviu 1353.
sl. Thalloczy, GZM, XVIII, 1906, 409-410
sl. ori, 1971:392

dijak Draeslav

21

Tvrtko Kotromani
godine 1357.
sl. Povjest Bosne - Napredak (orig. u Kermendskom arhivu)

dijak Draeslav

22

ban Tvrtko Kotromani


11. august 1366. pod Prozorom u Rami
Raki, Starine XXI, 1889, str.81; remonik br.8; Turbi-Hadagi 2006:23;
pismo:poluustav
HAZUir.I/2
sl. V. Moin irilski rukopisi Jugoslavenske akademije II, Reprodukcije, br. 132

dijak Draeslav

23

Tvrtko Kotromani
1. juni 1367.
Miklosich, CLIX; Stojanovi, br. 80; remonik br. 9; Turbi-Hadagi 2006:26;
Stojanovi: Ustavom, na pergamentu, s obeenim velikim peatom: sigillum minus turhi dei gratia toti bosne bani;
unutra /gn bn tvertko/
pismo: majuskula
sl. ori, 1971:393

dijak Draeslav
Boji

24

Tvrtko Kotromani
9. februar 1375. pod Bobovcem
Miklosich, CLXXV; Stojanovi br. 81: Peat otkinut; Turbi-Hadagi, 27-28;
HR-DAD; sign. becki_1041
sl. ori, 1971:394

dijak Brajan

25

Tvrtko Kotromani
7. februar 1376.
Miklosich, CLXXVI
Stojanovi, br. 82: Kursivom na papiru bez peata, CC (Spomenici srpski), 59, MS, CLXXVI
sl. ori, 1971:394

26

Tvrtko I Kotromani
1377-1385.
Stojanovi, br. 84: Peat /S. T... Bosne/. Original bio u Nar. biblioteci pa je za vreme okupacije ukraden. - Gl. Dr. Srp. Sl. VI sa
snimkom; MS CCCLXXXVII; Handelstr. 36 i 111; Arch. f. Sl. Phil XXX, 287; God. III, 442; Kralj Tvrtko 63.
Miklosich ovo vjerovno pismo pripisuje kralju Tomi; Origin. chartac. in bibliotheca societatis litterarum serbicarum Belgradi.
Glasnik. VI/1854. 184. (Glasnik drutva srpske slovesnosti)
upi, III, 442. smatra da ga je pisao kralj Tvrtko godine 1385. (valjda zato to se spominje na vlastelii Bogi)

27

Tvrtko I Kotromani
10. april 1378. rnovnica; 17. juni 1378. Trstivnica
Miklosich CLXXXI; Stojanovi br. 83; Turbi-Hadagi 2006:28
sl. u: Jezik u Bosni i Hercegovini

logofet Vlade

28

Tvrtko Kotromani
12. mart 1380. na Motru
Darovnica Hrvoju Vukiu Hrvatiniu
Original u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, Turbi-Hadagi:32-33
sl. Ljudevit Thalloczy, Kako i kada je Hrvoje postao veliki vojvoda bosanski, GZM, 1897.

anonim
remonik:Vlade)

Tvrtko Kotromani
2. decembar 1382.
Miklosich, CXC: Sigilum pendens. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. Spomen. 68; sl. ori, 1971:395
Primjerak na pergameni

na Bii u
Podgradi (pod
Blagajem
u Humu,
Dizdar:102);
remonik:Vlade

29

30

Tvrtko Kotromani
2. decembar 1382.
Turbi-Hadagi:34-35: HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 14. st. br. 122; sl. koncepta u: Jezik u BiH, 103.VII.
Primjerak na papiru, koncept.
Stojanovi, br. 85 Imaju dve kopije, jedna u Codex ragusinus, l. 316, i druga na hartiji bez peata s ovim
odstupanjima:u Codexu: 1.r. zielo, prjetno i dostolietno (!), 2.r. vieroju, 3.r. prnesti

31

kralj Tvrtko I
4. mart 1387.
Stojanovi, br. 86, Na hartiji u knj. Div. canc. 1386. Puci, II, 36

32

kralj Tvrtko I
28. septembar 1388.
Stojanovi, br. 88. Na hartiji u knj. Div. canc. 1388., Puci, II, 40

33

kralj Tvrtko I
25. novembar 1388.
Stojanovi, br. 89, Na hartiji u knjizi Div. canc. 1388. Puci, II, 42.

34

kralj Tvrtko I
maj 1389.
Stojanovi, br. 90, Na hartiji u knj. Liber reform. 1388-90. peat od prstena s grbom nejasan, Sp. XI, 25.

35

kralj Tvrtko I
19. maj 1389.
Stojanovi, br. 91, Na hartiji s peatom s grbom i natpisom Regis Rasie Stepani Tvetchonis, u knjizi Div. canc. 1388.
Puci, II, 43; Turbi-Hadagi:36; HR-DAD; sign. 1389_IVa 19.

36

kralj Tvrtko
12. juni 1389.
Stojanovi, br. 92. Na hartiji u knj. Div. canc. 1388. Puci, II, 44.

37

upan Milten i Ruir


prije oktobra 1335.
Stojanovi. br. 72. Original na hartiji u knj. Div. canc. 1334-39. oktobra 1335. - Puci, II, 16; Spom. XI, 100.
6

LN: anonim na
Bii u Podgradi

38

upan Sanko
prije 1391. (ori: prije 1369.)
Stojanovi br. 103, Kurzivom na hartiji, bez peata SS, 79, Monumenta serbica CCXXXVI
Miklosich str.247: Sine sigillo. Origin. chartac. in c. r. archivio Viennae. Spomen.79.
sl. ori, 1971:408

39

Radi Sankovi
15. april 1391.
Stojanovi br. 129: Na pergamentu, kurzivom, dva visea peata (peat Blikov i peat kneza Radia) Spomenici srpski
78, Monumenta serbica CCIV; Turbi-Hadagi:37-40;
HR-DAD; sign. 1391_becki 1033.
Miklosich, CCIV: Duo sigilla pendentia: . . Origin. membran. in c. r. archivio
Viennae. Spomen. 78.

dijak Grubanac
Hlapi,
Imoanin

40

Radi Sankovi
15. maj 1391.
Miklosich, CCV: Sigillum pendens: . Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. Spomen. 80;
Stojanovi, br. 130: Na pergamentu, kursivom, peat mali visi s natpisom . Sredina desne polovine
sasvim oteena.

Rako dijak u
Zaborama

41

kralj Dabia
6. mart 1392. na Ceceni u domu protovistijara oreta
Stojanovi br. 177

42

kralj Dabia
17. juli 1392.
Miklosich CCVI, Stojanovi, br.178: kurzivom na pergameni, visei peat: stepan dabissa b.e. Rasiae, Spomenici srpski
81, Monumenta serbica CCVI; remonik br.24; original u: HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) Turbi-Hadagi
2006:40
sl. ori 1971:396

logotet Toma
Luac, u Donjim
Krajima, u
Lucima

43

kralj Dabia
17. juli 1392. na ihoviima
Stojanovi br. 179, original u knj. Diversa cancelariae 1392. remonik br.25
sign. IV br.23

Toma Luac na
ihoviima

44

kralj Dabia
21. august 1392.
Stojanovi br. 180, original u knj. Diversa cancelariae 1392. remonik br. 26
sign. IV br. 24

pisar anonim

45

kralj Dabia
18. februar 1393.
Stojanovi br. 181, original u knj. Diversa cancelariae 1392. remonik br.28
sign. IVa br. 25

Toma Luac, u
Sutisci

46

kralj Dabia
oktobar 1393.
Stojanovi br. 182, original u knj. Diversa cancelariae 1342. remonik br.29
sign. IVa br. 28

47

kralj Dabia
prije 15. oktobra 1393.
Stojanovi br. 184: original u knj. Diversa cancelariae 1391.
remonik br. 30

logofet Toma

48

kralj Dabia
26. april 1395.
Miklosich, CCX
nalazi se u Arhivu Bosne i Hercegovine u Sarajevu (Turbi-Hadagi 2006:42)

Toma Luac u
Sutisci

49

kralj Dabia
17. maj 1395.
Miklosich, CCXI
sl. ori 1971:397

logofet Toma

50

Elena, udova kralja Dabie


13. maj 1397. u Sutisci
Miklosich, CCXX, prijepis u Cod. ragus. f.55, b.:MCCCXXXXVII

51

Elena
22. maj 1397.
Stojanovi br.252; remonik br. 31: nepoznati pisar
orig. u DAD: IVa br. 65

anon. pisar isti


kao i 9. marta
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.

52

Elena
15. novembar 1397. na Motru
Stojanovi br. 253; remonik1950:146, br.32.
orig. u DAD:IVa br. 30

Toma Luac
(remonik
1950:146)

53

Elena
9. mart 1398.
Stojanovi br. 255: original u Diversa cancelariae 1396.
remonik br. 33.
orig. u DAD: IVa br. 31

anon. pisar isti


kao 22. maja
1397, aprila
1398. i 5. marta
1399.

54

Elena
april 1398.
Stojanovi br. 256
remonik br. 34.
orig. u DAD: IVa br. 32

anon. pisar isti


kao 22. maja
1397, 9. marta
1398. i 5. marta
1399.

55

knez Pavao Radinovi


25. mart 1397.
dijak Radosav
Miklosich br. CCXIX; Stojanovi, br. 259; remonik 1950:90 iskoena aljkava minuskula; Turbi-Hadagi 2006:44 Milosali u
HR-DAD, sign. 7.3. (Diplomata et acta) 14. st. br. 129,
Konavlu na Ljutoj
sl. ori 1971:409

56

kralj Stefan Ostoja


20. novembar 1398.
Stojanovi br. 428; Miklosich CCXXIV; remonik br.35
sl. ori 1971:398

dijak Stipan
Dobrinovi na
Dumnu

57

kralj Stefan Ostoja


15. januar 1399.
Miklosich CCXXV; remonik br.36; Turbi-Hadgi 2006:48;
HR-DAD; sign. becki_1037

dijak Stipan
Dobrinovi na
Usori u Linici

58

kralj Ostoja
15. januar 1399. na Usori u Linici
Turbi-Hadagi 2006:50 HR_DAD; sign. 1399_IVa 38; remonik br.37; Stojanovi br.430

dijak Hrvatin na
Usori u Linici

59

kralj Stefan Ostoja


5. februar 1399. u Sutisci
Miklosich CCXXVI; Stojanovi br.431; remonik br.38; Turbi:Hadagi 2006:51; HR-DAD; sign. 1399_becki 1038
sl. ori 1971:399

dijak Hrvatin u
Sutisci

60

bosanska kraljica Jelena Gruba


5. mart 1399.
Stojanov br.491; remonik br.39; Kuna 1982. (opaska u: Pisana rije u Bosni i Hercegovini); Turbi-Hadagi 2006:54;
HR-DAD: IVa 34

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

61

Vojvoda Radi Sankovi i upan Bjelijak


25. august 1399.
Miklosich CCXXIX; Stojanovi br. 135; remonik 1951:87; Turbi-Hadagi 2006:55-57
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 14. st. br. 133
sl. ori, 1971:410

logothet Mileta
Popovi

10

62

kralj Ostoja
8. decembar 1400.
Miklosich CCXXXVII; na pergameni; visei peat s neitkim natpisom
orig. u HAZU

Vukorija dijak u
Sutisci

63

Hrvoje Vuki Hrvatini, veliki vojvoda bosanski i herceg splitski


15. januar 1404.
Miklosich CCXLI; na pergameni, peat otkinut
sl. ori 1971:411

dijak Milivoj u
Zveaju

64

Stefan Tvrtko Tvrtkovi


24. juni 1405.
Turbi-Hadagi: 20. 6. 1405.
Miklosich CCXLIII; Stojanovi br. 513; remonik br.40; Turbi-Hadagi 2006:58-61
pismo: bosanska majuskula sa malo minuskulnih elemenata (remonik)
HR-DAD; sign. becki_1045

Novak Gojini
na Bijelim
Selitima u
Trstivnici

65

kralj Ostoja
4. decembar 1409.
Miklosich CCLIV; Stojanovi br.445; remonik br.42; Turbi-Hadagi 2006:62;
HR-DAD; sign. 1409_becki 1048
pismo: minuskula s kurzivnim elementima
sl. ori 1971:400

Pod Visokim
logotet Toma
Buanin

66

vojvoda Sandalj banici Anki


4. mart 1410.
Miklosich br.CCLV:Puci:98; Karano-Tvrtk. 93; Stojanovi br.298
original u Srpskoj ak. (Solovjev)

u Draevici u
Novom

67

vojvoda Sandalj Dubrovniku


19. oktobar 1413.
Turbi-Hadagi 2006:64;
HR-DAD; sign. 1413_IVa 35

na Ljubomiru

11

68

kralj Ostoja
20. novembar 1414.
Stojanovi br.451; remonik br.42; Turbi-Hadagi 2006:65;
HR-DAD; sign. 1414_IVa 47

69

kralj Ostoja
28. oktobar 1416.a
Stojanovi br.452; remonik br.44; Turbi-Hadagi 2006:66;
HR-DAD; sign. 1416_IVa 36

70

kralj Ostoja
28. oktobar 1416.b
Stojanovi br.453; remonik br.43; Turbi-Hadagi 2006:66;
HR-DAD; sign. 1416_IVa 33

71

kralj Ostoja
decembar 1416.
Stojanovi br.454; remonik br.45; Turbi-Hadagi 2006:67;
HR-DAD; sign. 1416_IVa 37

72

kralj Ostoja
1418.
Stojanovi br.456; remonik br.47; Turbi-Hadagi 2006:68;
HR-DAD; sign. 1416_IVa 40

73

knez Grgur Vukosali


6. juli 1418.

Dobrilo Rakovi;
sl. ori
1971:412;
Stojanovi br.564

74

kralj Stjepan Ostoji


5. mart 1419.
Miklosich CCLXVI; Stojanovi br.579; remonik br.48; Turbi-Hadagi 2006:68-70;
HR-DAD; sign. 1419_becki 1050

dijak Vladi u
Zveaju

12

75

Sandalj Hrani, veliki vojvoda bosanski


14. juni 1419.
Miklosich CCLXVIII; Stojanovi br.314; remonik br.89; Turbi-Hadagi 2006:71-74;
sl. ori 1971:414
HR-DAD; sign. 1419_becki 1051

Pribisav Pohvali
na Stipanju polju
pod Sokolom

76

kralj Stjepan Ostoji


4. decembar 1419.
Miklosich CCLXIX; Stojanovi br.580; remonik br.49; Turbi-Hadagi 2006:75-78;
HR-DAD; sign. 1419_becki 1052
sl. ori 1971:401

logofet Novak
Gojini u Sutisci

77

Sandalj Hrani
30. maj 1420.
Miklosich CCLXXII; Stojanovi br.322; remonik br.90; Turbi-Hadagi 2006:78-82
na pergameni, tri visea peata
HR-DAD; sign. 1420_becki 1053;
sl. ori 1971:413 (od r.26 do kraja)

dijak Gruba u
Sokolu

78

kralj Stefan Tvrtko Tvrtkovi


16. august 1420.
Miklosich CCLXXIII; Stojanovi br.522;remonik br.50; Turbi:Hadagi 2006:83-84;
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 227
pismo: polukurzivna minuskula
ori 1971:402

logofet Duan,
Pod Visokim

79

vojvoda Radosav Pavlovi


24. april 1421.
Vlatko Maro u
Stojanovi br.591; remonik 1951:91; Turbi-Hadagi 2006:85-86; HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 15. st. br.
Boru
229,
sl. ori 1971:415

13

80

Stefan Tvrtko Tvrtkovi


18. august 1421.
Miklosich CCLXXX; Stojanovi br.523; remonik br.51; Turbi-Hadagi 2006:87-89
HR-DAD; sign. 1421_becki 1058

dijak Vladi u
Milodrai

81

Radosav Pavlovi
7. april 1423.
Miklosich, CCLXXXIII, Stojanovi, str. 585; Turbi-Hadagi 2006:90-92
HR-DAD; sign. 1423_becki 1060

Ostoja dijak u
Boru

82

Sandalj, veliki vojvoda bosanski


1. novembar 1423.
u Blagaju
Miklosich CCLXXXIV; original na pergameni, visei votani peat (privilegium est in lingua seruiana scriptum, traductum
in linguam nostram uernaculam)

83

Sandalj bosanski vojvoda


27. decembar 1423.
Miklosich, CCLXXXV;

Kukanj

84

Radosav Pavlovi
31. decembar 1427.
Miklosich CCXCVII; Stojanovi 1929:592; remonik 1951:97; Turbi-Hadagi 2006:92;
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 237
sl. ori 1971:416

logofet Ostoja

knez Tvrtko Borovini


14. mart 1430.
85

86

pismo Dubrovakoj opini;


Stojanovi br. 631
sl. ori 1971:417
Radosav Pavlovi 25. oktobra 1432.
Miklosich CCCXIV

dijak Ostoja
14

87

kralj Tvrtko II Tvrtkovi


2. mart 1433.
Miklosich CCCXVI; Stojanovi br. 592; remonik br.54; Turbi-Hadagi 2006:94-96
sl. ori 1971:403
HR-DAD sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 245

dijak Pavle u
Sutisci

88

vojvoda Radosav Pavlovi


25. mart 1433.
Turbi-Hadagi 2006:96-97
HR-DAD; sign. becki_1074

Ostoja dijak,
Bora

89

Juraj Vojsali, sinovac Hrvoja Vukia,


12. august 1434.
Miklosich CCCXX;
sl. ori 1971:417

Pod Kreevom

90

veliki vojvoda Stjepan Kosaa, sin Vukca Hrania


10. oktobar 1435.
Miklosich CCCXXII; Stojanovi, br. 647; remonik, br. 93; Turbi-Hadagi 2006:97-98;
HR-DAD; sign. 1435_becki 1077
pismo: diplomatska minuskula

dijak Vlatko na
Nevesinju

veliki vojvoda Radosav Pavlovi,


31. januar 1437.
100

Stojanovi br.613; remonik 1951:105; Turbi-Hadagi 2006:101


HR-DAD; sign. 1437_becki 1080
sl. ori 1971:418

kralj Tvrtko II
26. mart 1438.
101 Stojanovi br. 531; remonik br. 55; Turbi-Hadagi 2006:102.
HR-DAD; sign. 1438_IVa 56
pismo: bosanska minuskula

dijak Ivan

Radivoj Hrsti

15

Radosav Pavlovi
januar 1439.
102
Stojanovi 1929:635; Turbi-Hadagi 2006:103-105
HR-DAD; sign. 1439_becki 1086

dijak Ivan

Radosav Pavlovi, supruga Todora i sin Ivani


19. august 1439. u Boru
103

dijak Ivan u
Boru

Stojanovi br.615; Turbi-Hadagi 2006:105-109


HR-DAD; sign. 1439_becki 1087
sl. ori 1971:419

herceg Stjepan Kosaa


7. maj 1440.
104
Miklosich CCCXXXVI; Stojanovi br. 654; remonik br. 98; Turbi-Hadagi str.110-112
HR-DAD; sign. 1440_becki 1088

knez Vukman
Jugovi u
Draevici (Novi)

Radosav Pavlovi
10. april 1441.
105
Stojanovi 1929:642; Turbi-Hadagi 2006:112-113
HR-DAD; sign. 1441_becki 1089

dijak Ivan u
Boru

vojvoda Ivani, sin Radosava Pavlovia


29. septembar 1442.
106
Miklosich CCCXL; Stojanovi 1934:100; remonik 1951:113; Turbi-Hadagi 2006:114-117
HR-DAD; sign. 1442_becki 1091

dijak Ivan na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

veliki vojvoda Stjepan Kosaa, sin Vukca Hrania


1. april 1443.
107
Miklosich CCCXLIV; Stojanovi br. 656; remonik br. 99; Turbi-Hadagi 2006:117-118
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 266

Vuka dijak u
Kljuu

16

Stefan Tvrtko Tvrtkovi


22. juni 1443.
108 Miklosich CCCXLV; remonik br. 56; Stojanovi br. 536; Turbi-Hadagi 2006:119
HR-DAD; sign. 1443_becki 1093
sl. ori 1971:404

Radivoj Hrsti u
Sutisci

Toma Ostoji
3. septembar 1444.
109 Miklosich, CCCXLVI; Stojanovi br.696; Turbi-Hadagi 2006:120-122
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 268
sl. ori 1971:405

protobistar knez
Restoje u Kreevu

Toma Ostoji
22. august 1446.
110
Miklosich CCCLIII; remonik br. 59;
HAZUir.I/4

dijak Tvrtko
Sekulovi u
Vranduku

kralj Toma
3. februar 1449.
Stojanovi 1934: 481-482; remonik br. 60; Turbi-Hadagi 2006:126-127
111 pismo: brzopis
na papiru, s votanim peatom
HAZUir.I/5
sl. V. Moin irilski rukopisi Jugoslavenske akademije II, Reprodukcije, br. 133

anonim u
Vranduku

herceg Stjepan Kosaa


5. juli 1450.
112 Miklosich CCCLIX; Stojanovi br. 664; remonik br. 101; Turbi:Hadagi 2006:128
HR-DAD; sign. 1450_becki 1098
sl. ori 1971:420

Radi Grupkovi
u Novom

17

herceg Stjepan Kosaa


5. juli 1450.2
113
Stojanovi br. 665; remonik br. 102; Turbi-Hadagi 2006:130
HR-DAD; sign. 1450_becki 1099

Radi Grupkovi
u Novom

Vladisav Hercegovi
oko 1450.
114
Stojanovi 1934:124; Turbi-Hadagi 2006:128
HR-DAD; sign. 1450_becki 1117

vlastoruno

Vladisav Hercegovi
115 15. august 1451. u Drinaljevu
Miklosich CCCLXI

vlastoruno

kralj Toma Ostoji


18. decembar 1451.
116 Miklosich CCCLXIII; Stojanovi br.697; remonik br. 62; Turbi-Hadagi 2006:131-134
HR-DAD; sign. 1451_becki 1101
sl. ori 1971:406

protobistar
Restoje u
Bobovcu

herceg Stjepan Kosaa


19. 7. 1453.1 (oprotaj sinu)
117
Miklosich CCCLXIX; Stojanovi br. 668; remonik br. 106; Turbi-Hadagi 2006:135-137
HR-DAD; sign. 1453_becki 1104

Boidar dijak u
Pivi na planini
Pii

herceg Stjepan Kosaa


19. juli 1453.2 (oprotaj supruzi Jeleni i vlastelinima)
118
Miklosich CCCLXVIII; Stojanovi br. 667; remonik br. 105; Turbi-Hadagi 2006:138-141
HR-DAD; sign. 1453_becki 1105

Boidar dijak u
Pivi

herceg Stjepan Kosaa


10. april 1454.
119
Miklosich CCCLXXI; Stojanovi br. 669; remonik br. 107; Turbi-Hadagi 142-145
HR-DAD; sign. 1454_becki 1106

Radivoj
Dobrievi

18

kralj Toma
19. februar 1459.
120 r. nema; Turbi-Hadagi 2006:146
GZM XVII, 1905, 235 (Solovjev pie da je original u ibeniku)
sign. Zemaljski muzej u Sarajevu

na Jezeru

herceg Stjepan Kosaa


13. oktobar 1461.
121
Miklosich CCCXC; Stojanovi br. 670; remonik br. 108. Turbi-Hadagi 2006:147-148
HR-DAD; SIGN. 1461_becki 1118

u Meuriju pod
Samoborom

kralj Stjepan Tomaevi


23. novembar 1461.
122
Miklosich, CCCXCI; Stojanovi br. 737; remonik 64; Turbi-Hadagi 2006:149-151
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 289

dijak Brano u
Jajcu

Stjepan Tomaevi
25. novembar 1461.1
123
Miklosich CCCXCIII; Stojanovi br. 739; remonik br. 67; Turbi-Hadagi 2006:152
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 290

dijak Brano u
Jajcu

Stjepan Tomaevi
25. novembar 1461.2
124
Miklosich CCCXCIV, Turbi-Hadagi 2006:153
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 291

dijak Brano u
Jajcu

Stjepan Tomaevi
25. novembar 1461.3
125
Miklosich CCCXCII; Turbi-Hadagi 2006:154
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 292

dijak Brano u
Jajcu

19

Stjepan Tomaevi
25. novembar 1461.4
126 Miklosich CCCXCV; Stojanovi br. 741; remonik str. 188, 192; Turbi-Hadagi 2006:155-156
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 293
sl. ori 1971:407

dijak Brano u
Jajcu

herceg Stjepan Kosaa


3. februar 1464.
127
Miklosich CCCLXIX; Stojanovi br. 671; remonik br. 109; Turbi-Hadagi 2006:157
HR-DAD; sign. 1464_becki 1124

dijak Sanko

herceg Stjepan Kosaa


17. septembar 1465.
128
Miklosich CCCXCVII; Stojanovi br. 672 (skraeno); remonik br. 110; Turbi-Hadagi 2006:158
HR-DAD; sign. 1465_becki 1127

dijak Sanko

vojvoda Vladisav Hercegovi


13. oktobar 1465.
129
Miklosich CD; Stojanovi br. 703; remonik br. 114; Turbi-Hadagi 2006:159
HR-DAD; sign. 1465_becki 1112

dijak Vladisav

herceg Stjepan Kosaa


5. decembar 1465.
130
Miklosich CCCXCVIII; Stojanovi br. 673; remonik br. 111; Turbi-Hadagi 2006:160
HR-DAD; sign. 1465_becki 1129

dijak Radoje
Dobrievi

knez Vlatko Popovi


1. januar 1466.
131
Miklosich CDIV
sl. ori 1971:421

vlastoruno

herceg Stjepan Kosaa


iza 3. februara 1466.
132
Miklosich CCCXCIX; Stojanovi br. 674; remonik br. 112: Turbi-Hadagi 2006:162
HR-DAD; sign. 1466_becki 1140

dijak Sanko

20

knez arko humski (arko chlmensis)


133 26. maj 1466.
Miklosich CDV; Puci 170;

vlastoruno

herceg Vlatko
134 iza 1466.
Miklosich CDVIII; sine sigillo, origin. chartac.
herceica Cecilija
28. maj 1467.
135
Miklosich CDIX; Stojanovi br. 777;
sl. ori 1971:422

Ivko dijak

Herceg Bala
1467-1470.
136
vlastoruni potpis hercegovog unuka
Miklosich CDX

vlastoruni potpis
hercegovog unuka

veliki vojvoda Vladisav Hercegovi


137 17. juni 1469.
Miklosich CDXXXI

Vukman dijak

herceg Vlatko
26 januar 1470.
138
Miklosich CDXXX (isjeak); Stojanovi br. 772
sl. ori 1971:424

mitropolit David

herceg Vlatko
139 26 juli 1470.
Miklosich CDXXXIII

Ivko dijak;
vlastoruni
potpisi Vlatka i
Stjepana

21

herceg Vlatko
140 26 juli 1470.
Miklosich CDXXXII

prijepis: dijak
Radonja za
Hamza-bega
prepisao iz hueta
hercega Vlatka i
kneza Stjepana

herceg Vladislav
27. oktobar 1487.
141
Stojanovi br. 712
sl. ori 1971:425b

Vukain Gizdavi

arko, Tadija i Juraj humski (braa Vlatkovii)


prije 25. marta 1493.
142
Stojanovi br. 721
sl. ori 1971:425a

22

ban Kulin
29. august 1189.
remonik br. 1
sl. Osamsto godina Povelje bosanskog bana Kulina

stariji prijepis Kulinove povelje (1189-1205)


Mikosich IV; Turbi-Hadagi 2006:11-12
HR-DAD sign. bec_189
sl. Osamsto godina Povelje bosanskog bana Kulina
o


:

23

povelja bana Kulina


prema dubrovakom prijepisu oko 1205.
sl. Osamsto godina Povelje bosanskog bana Kulina

Ninoslav, Bosnae magnus banus


prije 1232.
Miklosich XXX; Stojanovi br.9; remonik 1948:114; Turbi-Hadagi 2006:14;
HR-DAD; sign. bec_992
sl. ori, 1971:276
y :
y yy y
y
y y y

y y


y


24

Humski knez Andrej Dubrovniku


prije 1235.
Miklosich XXIX; Stojanovi br. 7; remonik 1948:132; Turbi-Hadagi 2006:13;
HR-DAD; sign. bec_987
sl. ori, 1971:274

Ninoslav, veliki ban bosanski


1240.
Miklosich XXXVI; Stojanovi br.10; remonik br. 3
sl. ori, 1971:277

[ ]


() ()

.....


25

Matthaeus Ninoslav, Bosnae magnus banus


22. mart 1240.
Miklosich XXXV; Stojanovi br.11; remonik 1948:118; Turbi-Hadagi 2006:15;
HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 13. st. br. 256/2
sl. ori 1971:278

y


(-)

26

Povelja humskog kneza Andreja Dubrovniku


1247-1249.
Miklosich XL; Stojanovi br.8; remonik 1948:134; Turbi-Hadagi 2006:18-19;
HR-DAD; sign. bec_988
sl. ori, 1971:275

y
y yy y y y

y
y y
yy y y
y y y
y y y
y

y
y y

y y y
y

27

Matheus Stephanus, Bosnae magnus banus


1249.
Miklosich XXXIX; Stojanovi br. 12; remonik 1948:124;()


()()
28

Pismo kneza rnomira Dubrovniku


1252-1254.
Miklosich XLIII; Stojanovi br.25; remonik 1948:139; Turbi-Hadagi 2006:20;
HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 13. st. br. 216
sl. ori, 1971:280

(-)Povelja humskog upana Radoslava Dubrovniku


22. maj 1254.
notar Paskal
bosanska zakletva pisana u dubrovakoj kancelariji (drugi primjerak originala, prvi je nestao 1832.)
Stojanovi br.27; Turbi-Hadagi, 21-23
HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 13. st. br. 213
:

29

(--)

.... [][ ]

[]
:


:
:
:

humski upan Radoslav


22. maj 1254.
Stojanovi br. 27; Miklosich XLV: Origin. dictur esse Ragusii; at etiam exemplar c. r. archivii Viennensis sigillo olim erat munitum. Spomen. 20. P. J.
afar. Pamatky. Listiny. 18. Nos textum exemplaris Ragusii conservati recepimus.
izgubljeni primjerak iz humske kancelarije30
[]

tumeenje: -

ban Stjepan Kotromani


oko 1322. godine, na Milima
Arh. Kermenda; ii, br. 6; Thalloczy, Studien br. I, GZM XVIII/1906;
sl. Povijesti Bosne Napredak; usp. Dizdar, 56


31

ban Stjepan Kotromani


oko 1323. godine
orig. u Kermendu; ii, br. 4, Thall. br. V; GZM, XVIII, 1906, 405
sl. ori, 1971:390


32

Jelisaveta, supruga bana Stjepana Kotromania


oko 1323. godine
orig. u Kermendu; . br. 5, Thall. br. V, GZM, XVIII, 1906, 407
sl. ori, 1971:391

()


()


()
() ()

Stjepan Kotromani
oko 1326. godine
daje velikom knezu Grguru Stjepaniu u nasljedstvo 5 sela za uslugu to mu je predvodio poslanstvo u vrijeme enidbe. Thalloczy IV, GZM, XVIII/1906,
406-407.
Priboje dijak

() ()
()


()


33

()

() ()

Stjepan Kotromani
oko 1331. godine
Thalloczy IV, GZM, XVIII/1906, 408.
pisar: Kupusac dijak
y
y
y y y y y

y y y y y y ()y y
y y y y y y
y y
y y y y y y y ()
y
()
() y y y y y y y
y ()y
y y yy y yy y y ()
y
yy yy y y y y

y yy y y y
y
y y y y
y
y() y y y y y y
y
y ()
y ()
y y: y
y y
y
y y
34

() y y y y y y
()
() ()
y y y y y y
yy

Ugovor bosanskog bana Stjepana Kotromania s Dubrovanima


23. oktobar 1332.
prepisao gramatig opine dubrovake originalni primjerak dijaka Priboja
Miklosich LXXXV; Tekst koji donosi Miklosich prijepis je dubrovakog primjerka iz Codex ragusinus fol. 52b - dokumenta koji je sastavljao (14301455) dubrovaki pisar Nika Zvijezdi.


: -
- : - -
:
35

ban Stjepan Kotromani


15. mart 1333. Srebrnik
Miklosich LXXXIX; Stojanovi br.45;
HR-DAD; prijepis, Codex ragusinus fol. 25a
- -- ()--

36

--
()


----:Knez Vladislav, kneginja Jelena, ban Tvrtko Kotromani i brat njegov Vuk
knezu Vlatku Vukoslaviu 1353.
Thalloczy, GZM, XVIII, 1906, 409-410
sl. ori, 1971:392

---- -----------
37------

Tvrtko Kotromani
godine 1357.
sl. Povjest Bosne - Napredak (orig. u Kermendskom arhivu):::::

38

ban Tvrtko Kotromani


11. august 1366. pod Prozorom u Rami
Raki, Starine XXI, 1889, str.81; remonik br.8; Turbi-Hadagi 2006:23;
pisar: dijak Draeslav
pismo:poluustav
HAZUir.I/2
sl. V. Moin irilski rukopisi Jugoslavenske akademije II, Reprodukcije, br. 132...

39

Tvrtko Kotromani
1. juni 1367.
Miklosich, CLIX; Stojanovi, br. 80; remonik br. 9; Turbi-Hadagi 2006:26;
Stojanovi: Ustavom, na pergamentu, s obeenim velikim peatom: sigillum minus turhi dei gratia toti bosne bani; unutra /gn bn tvertko/
pisar: dijak Draeslav Boji
pismo: majuskula
sl. ori, 1971:393
40

Tvrtko Kotromani
9. februar 1375. pod Bobovcem
Miklosich, CLXXV; Stojanovi br. 81: Peat otkinut; Turbi-Hadagi, 27-28;
HR-DAD; sign. becki_1041
sl. ori, 1971:394
o

Tvrtko Kotromani
7. februar 1376.
Miklosich, CLXXVI
Stojanovi, br. 82: Kursivom na papiru bez peata, CC (Spomenici srpski), 59, MS CLXXVI
sl. ori, 1971:394


41

Tvrtko I Kotromani
1377-1385.
Stojanovi, br. 84: Peat /S. T... Bosne/. Original bio u Nar. biblioteci pa je za vreme okupacije ukraden. - Gl. Dr. Srp. Sl. VI sa snimkom; MS
CCCLXXXVII; Handelstr. 36 i 111; Arch. f. Sl. Phil XXX, 287; God. III, 442; Kralj Tvrtko 63.
Miklosich ovo vjerovno pismo pripisuje kralju Tomi; Origin. chartac. in bibliotheca societatis litterarum serbicarum Belgradi. Glasnik. VI/1854. 184.
Glasnik drutva srpske slovesnosti
upi, III, 442. smatra da ga je pisao kralj Tvrtko godine 1385. (valjda zato to se spominje na vlastelii Bogi)
(-)


spolja:

Tvrtko I Kotromani
10. april 1378. rnovnica; 17. juni 1378. Trstivnica
Miklosich CLXXXI; Stojanovi br. 83; Turbi-Hadagi 2006:28
sl. u: Jezik u Bosni i Hercegovini42

(-)


y

y
y

43


..


y y


Tvrtko Kotromani
12. mart 1380.
Darovnica Hrvoju Vukiu Hrvatiniu
Original u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, Turbi-Hadagi:32-33
sl. Ljudevit Thalloczy, Kako i kada je Hrvoje postao veliki vojvoda bosanski, GZM, 1897.

y
44


y[]::::

Tvrtko Kotromani
2. decembar 1382.
Miklosich, CXC: Sigilum pendens. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. Spomen. 68; sl. ori, 1971:395 Primjerak na pergameni


y y


y

45

Tvrtko Kotromani
2. decembar 1382.
Turbi-Hadagi:34-35: HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 14. st. br. 122; sl. koncepta u: Jezik u BiH, 103.VII. Primjerak na papiru, koncept.
Stojanovi, br. 85 Imaju dve kopije, jedna u Cod. ragus. l. 316, i druga na hartiji bez peata sa ovim odstupanjima: u Codexu: 1.r. zielo, prjetno i
dostolietno(!), 2.r. vieroju, 3.r. prnesti

[]
y y


y

[]

o46

[][] []


[]

kralj Tvrtko I
4. mart 1387.
Stojanovi, br. 86, Na hartiji u knj. Div. canc. 1386. Puci, II, 36
y


spolja:

kralj Tvrtko I
28. septembar 1388.
Stojanovi, br. 88. Na hartiji u knj. Div. canc. 1388., Puci, II, 40spolja:

47

kralj Tvrtko I
25. novembar 1388.
Stojanovi, br. 89, Na hartiji u knjizi Div. canc. 1388. Puci, II, 42.


spolja:

kralj Tvrtko I
maj 1389.
Stojanovi, br. 90, Na hartiji u knj. Liber Reform. 1388-90. peat od prstena s grbom nejasan, Sp. XI, 25.

(-)


spolja:

kralj Tvrtko I
19. maj 1389.
Stojanovi, br. 91, Na hartiji s peatom s grbom i natpisom Regis Rasie Stepani Tvertchonis, u knjizi Div. canc. 1388. Puci, II, 43; Turbi-Hadagi:36;
HR-DAD; sign. 1389_IVa 19.

spolja:
48

kralj Tvrtko
12. juni 1389.
Stojanovi, br. 92. Na hartiji u knj. Div. canc. 1388. Puci, II, 44.( )

spolja: ()

upan Milten i Ruir


prije oktobra 1335.
Stojanovi. br. 72. Original na hartiji u knj. Div. canc. 1334-39 (oktobra 1335) Puci, II, 16; Spom. XI, 100.

spolja:

upan Sanko
prije 1391. (ori: prije 1369.)
Stojanovi br. 103, Kurzivom na hartiji, bez peata SS, 79, Monumenta serbica CCXXXVI
Miklosich str.247: Sine sigillo. Origin. chartac. in c. r. archivio Viennae. Spomen.79.
sl. ori, 1971:408


49::
::

::

spolja:

Radi Sankovi
15. april 1391.
Stojanovi br. 129: Na pergamentu, kurzivom, dva visea peata (peat Blikov i peat kneza Radia) Spomenici srpski 78, Monumenta serbica CCIV;
Turbi-Hadagi:37-40;
HR-DAD; sign. 1391_becki 1033.
Miklosich, CCIV: Duo sigilla pendentia: . . Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. Spomen. 78.
pisar: dijak Grubanac Hlapi, Imoanin


[]

50


[] []
[]
[] []
[]
[ ]
[ ]
51

...
[] []

Radi Sankovi
15. maj 1391. u Zaborama
Miklosich, CCV: Sigillum pendens: . Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. Spomen. 80; Stojanovi, br. 130: Na
pergamentu, kursivom, peat mali visi s natpisom . Sredina desne polovine sasvim oteena.


. . . . . .
....
. . . . . . .
. . . . .
. . . . . . .
. . . . . .
[] . . . . .kralj Dabia
6. mart 1392.
Stojanovi br. 177, na Ceceni u domu protovistijara oreta (ligaturno je, ja); remonik nema52

kralj Dabia
17. juli 1392.
Miklosich CCVI, Stojanovi, br.178: kurzivom na pergameni, visei peat: Stepan Dabissa b.e. Rasiae; Spomenici srpski 81; Monumenta serbica CCVI;
remonik br.24; original u: HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) Turbi-Hadagi 2006:40
pisar: logotet Toma Luac
sl. ori 1971:396y

53

()


y


oy
()

oy

kralj Dabia
17. juli 1392. na ihoviima
Stojanovi br. 179, original u knj. Diversa cancelariae 1392. remonik br.25: pisar Toma Luac,
sign. IV br.23

spolja:
54

kralj Dabia
21. august 1392.
Stojanovi br. 180, original u knj. Diversa cancelariae 1392. remonik br. 26: pisar anonim
sign. IV br. 24spolja:

kralj Dabia
18. februar 1393. u Sutisci
Stojanovi br. 181, original u knj. Diversa cancelariae 1392. remonik br.28: pisar Toma Luac,
sign. IVa br. 25


spolja:

kralj Dabia
oktobar 1393.
Stojanovi br. 182, original u knj. Diversa cancelariae 1342. remonik br.29
sign. IVa br. 28spolja:
55

kralj Dabia
prije 15. oktobra 1393.
Stojanovi br. 184: original u knj. Diversa cancelariae 1391.
remonik br. 30: pisar logofet Toma

n


spolja:
ispod (rukopisom dubrovakog logoteta Ruska :rem.):

kralj Dabia
26. april 1395. u Sutisci
Miklosich, CCX
nalazi se u Arhivu Bosne i Hercegovine u Sarajevu (Turbi-Hadagi 2006:42)

y


56

kralj Dabia
17. maj 1395.
Miklosich, CCXI
sl. ori 1971:397


:
:: o
::::: ::

57

Elena, udova kralja Dabie


13. maj 1397. u Sutisci
Miklosich, CCXX, prijepis u Cod. raus. f.55, b.:MCCCXXXXVII

y

. . . . .

Elena
22. maj 1397.
Stojanovi br.252; remonik br. 31: nepoznati pisar
orig. u DAD: IVa br. 65


58

spolja:

Elena
15. novembar 1397.
Stojanovi br. 253; remonik1950:146, br.32. pisar Toma Luac
orig. u DAD:IVa br. 30
spolja:

Elena
9. mart 1398.
Stojanovi br. 255: original u Diversa cancelariae 1396.
remonik br. 33. anon. pisar isti kao 22. maja 1397.
orig. u DAD: IVa br. 31


spolja:

59

Elena
april 1398.
Stojanovi br. 256
remonik br. 34. anon. pisar isti kao 22. maja 1397. i 9. marta 1398.
orig. u DAD: IVa br. 32


spolja:

knez Pavao Radinovi


25. mart 1397. u Konavlu na Ljutoj
pisar: dijak Radosav Milosali
Miklosich br. CCXIX; Stojanovi, br. 259; remonik 1950:90 iskoena aljkava minuskula; Turbi-Hadagi 2006:44 HR-DAD, sign. 7.3. (Diplomata
et acta) 14. st. br. 129
sl. ori 1971:409


60

kralj Stefan Ostoja


20. novembar 1398. na Dumnu
Stojanovi br. 428; Miklosich CCXXIV; remonik br. 35
pisar: dijak Stipan Dobrinovi
sl. ori 1971:398
y
61

kralj Stefan Ostoja


15. januar 1399. na Usori u Linici
Miklosich CCXXV; remonik br.36; Turbi-Hadgi 2006:48;
HR-DAD; sign. becki_1037;
pisar: dijak Stipan Dobrinovi


62()

y

kralj Ostoja
15. januar 1399.
Turbi-Hadagi 2006:50 HR_DAD; sign. 1399_IVa 38; remonik br.37; Stojanovi br.430
pisar: dijak Hrvatin


()

kralj Stefan Ostoja


5. februar 1399. u Sutisci
Miklosich CCXXVI; Stojanovi br.431; remonik br.38; Turbi:Hadagi 2006:51; HR-DAD; sign. 1399_becki 1038
pisar: dijak Hrvatin
sl. ori 1971:399


63


--


y

64

bosanska kraljica Jelena Gruba


5. mart 1399.
Stojanov br. 491; remonik br. 39; Kuna 1982. (opaska u: Pisana rije u Bosni i Hercegovini); Turbi-Hadagi 2006:54; HR-DAD: IVa 34
pisar: anonim, isti koji je pisao pisma kraljice Jelene od 9. marta i 9. aprila 1398.

(-): : :

Vojvoda Radi Sankovi i upan Bjelijak


25. august 1399.
Miklosich CCXXIX; Stojanovi br. 135; remonik 1951:87; Turbi-Hadagi 2006:55-57
pisar: logothet Mileta Popovi
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 14. st. br. 133
sl. ori, 1971:41065

()
~ ~ ~

66

kralj Ostoja
8. decembar 1400. u Sutisci
Miklosich CCXXXVII; na pergameni; visei peat s neitkim natpisom
orig. u HAZU


()


--67

()


()


.

Hrvoje Vuki Hrvatini, veliki vojvoda bosanski i herceg splitski


15. januar 1404. u Zveaju
Miklosich CCXLI; na pergameni, peat otkinut
pisar: dijak Milivoj
sl. ori 1971:411

(od sele)

68[]

Stefan Tvrtko Tvrtkovi


24. juni 1405.
Turbi-Hadagi: 20. 6. 1405. na Bijelim Selitima u Trstivnici
Miklosich CCXLIII; Stojanovi br.513; remonik br.40; Turbi-Hadagi 2006:58-61
pisar: Novak Gojini
pismo: bosanska majuskula sa malo minuskulnih elemenata (remonik)
HR-DAD; sign. becki_1045
() ()
69()

. .
.
[]

.
()
70

[]
::
71

kralj Ostoja
4. decembar 1409. Pod Visokim
Miklosich CCLIV; Stojanovi br.445; remonik br.42; Turbi-Hadagi 2006:62;
HR-DAD; sign. 1409_becki 1048
pisar: logotet Toma Buanin
pismo: minuskula s kurzivnim elementima
sl. ori 1971:400


()

(netjak)
72

vojvoda Sandalj banici Anki


4. mart 1410. u Draevici u Novom
Miklosich br.CCLV:Puci:98; Karano-Tvrtk. 93; Stojanovi br.298
original u Srpskoj ak. (Solovjev)73

vojvoda Sandalj Dubrovniku


19. oktobar 1413. na Ljubomiru
Turbi-Hadagi 2006:64
HR-DAD; sign. 1413_IVa 35

kralj Ostoja
20. novembar 1414.
Stojanovi br. 451; remonik br. 42; Turbi-Hadagi 2006:65
HR-DAD; sign. 1414_IVa 47
()
()
kralj Ostoja
28. oktobar 1416.
Stojanovi br. 452; remonik br. 44; Turbi-Hadagi 2006:66
HR-DAD; sign. 1416_IVa 36

74

kralj Ostoja
28. oktobar 1416.
Stojanovi br. 453; remonik br. 43; Turbi-Hadagi 2006:66
HR-DAD; sign. 1416_IVa 33[]


kralj Ostoja
decembar 1416.
Stojanovi br. 454; remonik br. 45; Turbi-Hadagi 2006:67
HR-DAD; sign. 1416_IVa 37

o

kralj Ostoja
1418.
Stojanovi br.456; remonik br.47; Turbi-Hadagi 2006:68
HR-DAD; sign. 1416_IVa 40


(Mrenoviu)[]
75

knez Grgur Vukosali Dubrovakoj opini


6. juli 1418.
pisar: dobrilo Rakovi
sl. ori 1971:412

()
()

()
()
()

() ()
()
()
()
() ()

. . .. .. .. ..

kralj Stjepan Ostoji


5. mart 1419. u Zveaju
Miklosich CCLXVI; Stojanovi br.579; remonik br.48; Turbi-Hadagi 2006:68-70
HR-DAD; sign. 1419_becki 1050
pisar: dijak Vladi

76


()

77

Sandalj Hrani, veliki vojvoda bosanski


14. juni 1419. na Stipanju polju pod Sokolom
Miklosich CCLXVIII; Stojanovi br.314; remonik br.89; Turbi-Hadagi 2006:71-74
sl. ori 1971:414
pisar: Pribisav Pohvali
HR-DAD; sign. 1419_becki 1051

()

()


78


79

kralj Stjepan Ostoji


4. decembar 1419. u Sutisci
Miklosich CCLXIX; Stojanovi br.580; remonik br.49; Turbi-Hadagi 2006:75-78
HR-DAD; sign. 1419_becki 1052
pisar: logofet Novak Gojini
sl. ori 1971:401


[]80

Sandalj Hrani
30. maj 1420. u Sokolu
Miklosich CCLXXII; Stojanovi br.322; remonik br.90; Turbi-Hadagi 2006:78-82
na pergameni, tri visea peata
HR-DAD; sign. 1420_becki 1053
pisar: dijak Gruba
sl. ori 1971:413 (od r.26 do kraja)


()


81[][]


()
(sic!)

()


82

()


.. .. .. ..
83

Stefan Tvrtko Tvrtkovi


16. august 1420.
Miklosich CCLXXIII; Stojanovi br.522;remonik br.50; Turbi:Hadagi 2006:83-84;
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 227
pisar: logofet Duan, Pod Visokim
pismo: polukurzivna minuskula
sl. ori 1971:402

()
~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~
84

vojvoda Radosav Pavlovi


24. april 1421. u Boru
pisar: Vlatko Maro
Stojanovi br.591; remonik 1951:91; Turbi-Hadagi 2006:85-86; HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 229,
sl. ori 1971:415

()
()

()
()

()
()85

Stefan Tvrtko Tvrtkovi


18. august 1421. u Milodrai
Miklosich CCLXXX; Stojanovi br.523; remonik br.51; Turbi-Hadagi 2006:87-89
HR-DAD; sign. 1421_becki 1058
pisar:dijak Vladi
sl. Jezik u Bosni i Hercegovini tbl.IX-X
86()
Radosav Pavlovi
7. april 1423. u Boru
Miklosich, CCLXXXIII, Stojanovi, str. 585; Turbi-Hadagi 2006:90-92
HR-DAD; sign. 1423_becki 1060
pisar: Ostojai


87
()88

Sandalj, veliki vojvoda bosanski


1. novembar 1423. u Blagaju, visea peat
Miklosich CCLXXXIV: original na pergameni, visei votani peat (privilegium est in lingua seruiana scriptum, traductum in linguam nostram uernaculam)()89


()

90

Sandalj bosanski vojvoda


27. decembar 1423.
Miklosich, CCLXXXV
Radosav Pavlovi
31. decembar 1427.
Miklosich CCXCVII; Stojanovi 1929:592; remonik 1951:97; Turbi-Hadagi 2006:92
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 237
pisar: logofet Ostoja
sl. ori 1971:416

(-)


91

(-)knez Tvrtko Borovini


14. mart 1430.
pismo Dubrovakoj opini
Stojanovi br. 631
sl. ori 1971:417
Radosav Pavlovi
25. oktobra 1432.
Miklosich CCCXIV: pouveglia de la paxe fatta con voiuoda Radosau Paulouich; na pergameni,
,
, , -


:
, ,

92


, ,

:
,

,(-)
93
94

kralj Tvrtko II Tvrtkovi


2. mart 1433. u Sutisci
Miklosich CCCXVI; Stojanovi br. 592; remonik br.54; Turbi-Hadagi 2006:94-96
sl. ori 1971:403
pisar: dijak Pavle
HR-DAD sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 245


95

vojvoda Radosav Pavlovi


25. mart 1433. Bora
Turbi-Hadagi 2006:96-97
HR-DAD; sign. becki_1074


()96

Juraj Vojsali, sinovac Hrvoja Vukia


12. august 1434. Pod Kreevom
Miklosich CCCXX;
sl. ori 1971:417

97

veliki vojvoda Stjepan Kosaa, sin Vukca Hrania


10. oktobar 1435. na Nevesinju
Miklosich CCCXXII; Stojanovi, br. 647; remonik, br. 93; Turbi-Hadagi 2006:97-98;
HR-DAD; sign. 1435_becki 1077
pismo: diplomatska minuskula
pisar: dijak Vlatko
98(-)


99

veliki vojvoda Radosav Pavlovi


31. januar 1437.
dijak Ivan
Stojanovi br.613; remonik 1951:105; Turbi-Hadagi 2006:101
HR-DAD; sign. 1437_becki 1080
sl. ori 1971:418kralj Tvrtko II
26. mart 1438.
pisar Radivoj Hrsti
Stojanovi br. 531; remonik br. 55; Turbi-Hadagi 2006:102.
HR-DAD; sign. 1438_IVa 56
pismo: bosanska minuskula


()


100[]

vojvoda Radosav Pavlovi


januar 1439.
Stojanovi 1929:635; Turbi-Hadagi 2006:103-105
pisar: dijak Ivan
HR-DAD; sign. 1439_becki 1086


101

Radosav Pavlovi, supruga Todora i sin Ivani


19. august 1439.
dijak Ivan
Stojanovi br.615; Turbi-Hadagi 2006:105-109
HR-DAD; sign. 1439_becki 1087
sl. ori 1971:419102
103

veliki vojvoda Stjepan Kosaa


7. maj 1440. u Draevici (Novi)
Miklosich CCCXXXVI; Stojanovi br. 654; remonik br. 98; Turbi-Hadagi str.110-112
pisar: knez Vukman Jugovi
HR-DAD; sign. 1440_becki 1088
104

Radosav Pavlovi
10. april 1441. u Boru
Stojanovi 1929:642; Turbi-Hadagi 2006:112-113
HR-DAD; sign. 1441_becki 1089
pisar: dijak Ivanvojvoda Ivani, sin Radosava Pavlovia


29. septembar 1442. na planini Bujak, prema gradu Brodaru
Miklosich CCCXL; Stojanovi 1934:100; remonik 1951:113; Turbi-Hadagi 2006:114-117
HR-DAD; sign. 1442_becki 1091
pisar: dijak Ivan105
106

veliki vojvoda Stjepan Kosaa, sin Vukca Hrania


1. april 1443. u Kljuu
Miklosich CCCXLIV; Stojanovi br. 656; remonik br. 99; Turbi-Hadagi 2006:117-118
pisar: Vuka dijak
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 266


107

Stefan Tvrtko Tvrtkovi


22. juni 1443. u Sutisci
Miklosich CCCXLV; remonik br. 56; Stojanovi br. 536; Turbi-Hadagi 2006:119
HR-DAD; sign. 1443_becki 1093
pisar: Radivoj Hrsti
sl. ori 1971:404


()

kralj Toma Ostoji


3. septembar 1444. u Kreevu
Miklosich, CCCXLVI; Stojanovi br.696; Turbi-Hadagi 2006:120-122
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 268
pisar: protobistar Restoje
sl. ori 1971:405
y

()
108


()
~ ~ ~ ~


109

kralj Toma Ostoji


22. august 1446. u Vranduku
Miklosich CCCLIII; remonik br. 59
HAZUir.I/4
pisar: dijak Tvrtko Sekulovi(-)
110
(pdstinje)

-()

111

kralj Toma
3. februar 1449. u Vranduku
Stojanovi 1934: 481-482; remonik br. 60; Turbi-Hadagi 2006:126-127
pismo: brzopis
na papiru, s votanim peatom
HAZUir.I/5
sl. V. Moin irilski rukopisi Jugoslavenske akademije II, Reprodukcije, br. 133

112

herceg Stjepan Kosaa


5. juli 1450. na Novom
Miklosich CCCLIX; Stojanovi br. 664; remonik br. 101; Turbi:Hadagi 2006:128
pisar: Radi Grupkovi
HR-DAD; sign. 1450_becki 1098
sl. ori 1971:420herceg Stjepan Kosaa


5. juli 1450.2 na Novom
Stojanovi br. 665; remonik br. 102; Turbi-Hadagi 2006:130
HR-DAD; sign. 1450_becki 1099
pisar: Radi Grupkovi


113

Vladisav Hercegovi
oko 1450.
Stojanovi 1934:124; Turbi-Hadagi 2006:128
vlastoruno
HR-DAD; sign. 1450_becki 1117knez Vladisav Hercegovi


povelja pisana vlastoruno
Miklosich CCCLXI;
15. august 1451. u Drinaljevu
114
115

- ()


--

-

Toma Ostoji
18. decembar 1451. u Bobovcu
Miklosich CCCLXIII; Stojanovi br.697; remonik br. 62; Turbi-Hadagi 2006:131-134
pisar: protobistar Restoje
HR-DAD; sign. 1451_becki 1101
sl. ori 1971:406


116

()117

herceg Stjepan Kosaa


19. juli 1453. u Pivi na planini Pii
Miklosich CCCLXIX; Stojanovi br. 668; remonik br. 106; Turbi-Hadagi 2006:135-137
pisar: Boidar dijak
HR-DAD; sign. 1453_becki 1104

118

(-)

(-)
119

herceg Stjepan Kosaa


19. juli 1453.2 u Pivi
pisar: Boidar dijak
Miklosich CCCLXVIII; Stojanovi br. 667; remonik br. 105; Turbi-Hadagi 2006:138-141
HR-DAD; sign. 1453_becki 1105()


120
~ ~ ~

121

herceg Stjepan Kosaa


10. april 1454.
Miklosich CCCLXXI; Stojanovi br. 669; remonik br. 107; Turbi-Hadagi 142-145
HR-DAD; sign. 1454_becki 1106
pisar: Radivoj Dobrievi


:
122

i
rusaga123

kralj Toma
19. februar 1459.
na Jezeru
r. nema; Turbi-Hadagi 2006:146
GZM XVII, 1905, 235 (Solovjev pie da je original u ibeniku)
sign. Zemaljski muzej u Sarajevu

124

herceg Stjepan Kosaa


13. oktobar 1461.
u Meuriju pod Samoborom
Miklosich CCCXC; Stojanovi br. 670; remonik br. 108. Turbi-Hadagi 2006:147-148
HR-DAD; sign. 1461_becki 1118
kralj Stjepan Tomaevi


23. novembar 1461. u Jajcu
Miklosich, CCCXCI; Stojanovi br. 737; remonik 64; Turbi-Hadagi 2006:149-151
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 289
pisar: dijak Brano

125


(-)

126

Stjepan Tomaevi
25. novembar 1461.1
dijak Brano u Jajcu
Miklosich CCCXCIII; Stojanovi br. 739; remonik br. 67; Turbi-Hadagi 2006:152
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 290Stjepan Tomaevi
25. novembar 1461.2
dijak Brano u Jajcu
Miklosich CCCXCIV, Turbi-Hadagi 2006:153
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 291


(-)

(-)
127

Stjepan Tomaevi
25. novembar 1461.3
dijak Brano u Jajcu
Miklosich CCCXCII; Turbi-Hadagi 2006:154
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 292
(-)

Stjepan Tomaevi
25. novembar 1461.4
dijak Brano u Jajcu
Miklosich CCCXCV; Stojanovi br. 741; remonik str. 188, 192; Turbi-Hadagi 2006:155-156
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 293
sl. ori 1971:407

128o

(-)(-)

herceg Stjepan Kosaa


3. februar 1464.
Miklosich CCCLXIX; Stojanovi br. 671; remonik br. 109; Turbi-Hadagi 2006:157
HR-DAD; sign. 1464_becki 1124
pisar: dijak Sanko
129

herceg Stjepan Kosaa


17. septembar 1465.
Miklosich CCCXCVII; Stojanovi br. 672 (skraeno); remonik br. 110; Turbi-Hadagi 2006:158
HR-DAD; sign. 1465_becki 1127
pisar: dijak Sanko
(-)

Vladisav Hercegovi
13. oktobar 1465.
Miklosich CD; Stojanovi br. 703; remonik br. 114; Turbi-Hadagi 2006:159
HR-DAD; sign. 1465_becki 1112
pisar: dijak Vladisav

130

herceg Stjepan Kosaa


5. decembar 1465.
Miklosich CCCXCVIII; Stojanovi br. 673; remonik br. 111; Turbi-Hadagi 2006:160
HR-DAD; sign. 1465_becki 1129
pisar: dijak Radoje Dobrievi

131

knez Vlatko Popovi


1. januar 1466.
Miklosich CDIV
sl. ori 1971:421
vlastoruno

herceg Stjepan Kosaa


iza 3. februara 1466.
Miklosich CCCXCIX; Stojanovi br. 674; remonik br. 112: Turbi-Hadagi 2006:162
HR-DAD; sign. 1466_becki 1140
pisar: dijak Sanko


132

knez arko humski


vlastoruno
26. maj 1466.
Miklosich CDV; Puci 170;

herceg Vlatko
iza 1466.
Miklosich CDVIII; sine sigillo, origin. chartac.
::
:::
133


(-)
(-)

herceica Cecilija
28. maj 1467.
Miklosich CDIX; Stojanovi br. 777
sl. ori 1971:422
pisar: Ivko dijak
()


()
x

134

Herceg Bala
1467-1470.
vlastoruni potpis hercegovog unuka
Miklosich CDX
ego Balsa dux sancte Sabe etc.

veliki vojvoda Vladisav Hercegovi


17. juni 1469.
Miklosich CDXXXI
pisar: Vukman dijak135

herceg Vlatko
26. januar 1470.
pisar: mitropolit David
Miklosich CDXXX (isjeak); Stojanovi br. 772
sl. ori 1971:424

herceg Vlatko
26. juli 1470.
Miklosich CDXXXIII: na pergameni, visei peat
pisar: Ivko dijak
136

herceg Vlatko
26 juli 1470.b
Miklosich CDXXXII: subscriptio turcica, apographum chartac. (M. in c. r. archivio Viennae)
pisar: dijak Radonja za Hamza-bega prepisao iz hueta hercega Vlatka i kneza Stjepana

137

() ()
( )


u


....138

herceg Vladislav
27. oktobar 1487.
Stojanovi br. 712
sl. ori 1971:425b
pisar: Vukain Gizdavi

()
arko, Tadija i Juraj humski (braa Vlatkovii)


prije 25. marta 1493.
Stojanovi br. 721
sl. ori 1971:425a

--


)-)

139

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


y
y

Adamovia

y
y y

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

Aleksa

Aleksom

Aleksu

Aluviz

Aluvizu

6. mart 1392.
na Ceceni
6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia
kralj Dabia

Alviza

kralj Toma

protobistar
Restoje

amen

amen

kralj Stjepan
Tomaevi
kralj Stjepan
Tomaevi

amen

Vukain
Gizdavi

kralj Toma

protobistar
Restoje

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

amen

141

dijak Brano

herceg Vladislav

()

amen

dijak Brano

18. decembar
1451. u
Bobovcu
25. novembar
1461.4 u Jajcu
25. novembar
1461.2 u Jajcu
27. oktobar
1487.
18. decembar
1451. u
Bobovcu
23. novembar
1461. u Jajcu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


amen

amen

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

17. septembar
1465.

amen

vojvoda Juraj
Vojsali

amen

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

12. august
1434. Pod
Kreevom
25. mart 1433.
Bora

amin

22. maj 1254.

amin

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

amin

herceica Cecilija

amin

vojvoda Sandalj

amin

amin

vojvoda Radosav
Pavlovi
knez Vlatko
Popovi

Ivko dijak

logofet Ostoja
vlastoruno

1. januar 1466.
3. septembar
1444. u
Kreevu
22. maj 1254.

amin

kralj Toma

protobistar
Restoje

amin

humski upan
Radoslav

notar Paskal

amin

herceg Vlatko

mitropolit
David

...

amin

142

ban Tvrtko

28. maj 1467.


4. mart 1410. u
Draevici u
Novom
31. decembar
1427.

26. januar
1470.
11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


amin

amin

humski upan
Radoslav
humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humska
kancelarija

22. maj 1254.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

amin

amin

amin

amin

amin

amin

143

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

amin

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

4. decembar
1409. Pod
Visokim
oko 1450.

amin

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

amin

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

amin

herceg Stjepan
Kosaa

amin

vojvoda Sandalj

amin

amin

amin

amin

amin

kralj Dabia

amin

kralj Dabia

amin

Radi Sankovi

amin

amin

herceg Stjepan
Kosaa
vojvoda Vladisav
Hercegovi
herceg Stjepan
Kosaa
herceg Stjepan
Kosaa

kralj Toma

kralj Toma

144

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
Radi
5. juli 1450.2
Grupkovi
na Novom
13. oktobar
dijak Vladisav
1465.
Radi
5. juli 1450. na
Grupkovi
Novom
3. februar
dijak Sanko
1464.
logofet Toma 26. april 1395.
Luac
u Sutisci
logofet Toma 17. maj 1395.
dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
22. august
dijak Tvrtko
1446. u
Sekulovi
Vranduku
knez Vukman
Jugovi

19. februar
1459. na Jezeru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


amin

kralj Ostoja

Vukorija dijak

amin

kralj Tvrtko I

anonim

amin

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

amin

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

amin

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

amin

amin

amin

ban Tvrtko

amin

ban Tvrtko

amin

amin

amin

vojvoda Ivani
Pavlovi

amin

ban Tvrtko

amin

vojvoda Stjepan
Kosaa

amin

ban Ninoslav

vojvoda Radosav
Pavlovi
vojvoda Radosav
Pavlovi

vojvoda Radosav
Pavlovi
ban Ninoslav

dijak Ivan
dijak Ivan

8. decembar
1400. u Sutisci
12. mart 1380.
na Motru
19. juli 1453.2
u Pivi
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pii
30. maj 1420. u
Sokolu
31. januar
1437.
10. april 1441.
u Boru

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji
11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami
19. august
dijak Ivan
1439. Bora
notar Paskal
godine 1249.
29. septembar
1442. na
dijak Ivan
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
dijak Draeslav 1353. na Suhoj
Boji
na Prozracu
10. oktobar
dijak Vlatko
1435. na
Nevesinju
notar Paskal
22. mart 1240.

amin

ban Stjepan

Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

notar Paskal

godine 1249.

()

amin

ban Ninoslav
145

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


amin
amin

y :

ban Ninoslav
ban Ninoslav

()

amin

kralj Ostoja

amin

ban Tvrtko

amir (emir)

notar Paskal
22. mart 1240.
Desoje gramatig prije 1232.
15. januar
dijak Stipan
1399. na Usori
Dobrinovi
u Linici
11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pii

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

anatema

Andreja

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humska
kancelarija

22. maj 1254.

Andrja

humski upan
Radoslav

Andrja

Andrjaem

humski knez Andrej anonim

()

146

kralj Ostoja

Vukorija dijak

godine
12471249.
8. decembar
1400. u Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Andrji

humski knez Andrej anonim

prije 1235.y y

Andrji

yy y y y humski knez Andrej anonim


godine
12471249.

Andruko

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

anela

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

anela

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

anela

vojvoda Ivani

Pavlovi

anela

anela

vojvoda Radosav
Pavlovi
vojvoda Stjepan
Kosaa

anela

147

kraljica Jelena

13. maj 1397. u


Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


aneli

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

anelov

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

Anici

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

Anke

vojvoda Sandalj

Anke

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom
4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

Anke

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

Anke

Anke

148

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


apostola

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

vlastoruno

15. august
1451.

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

ban Stjepan
Kotromaniapostola

knez Vladisav
Hercegovi


apostola

ban Stjepan
() Kotromani


apostola

apostola

apostola

herceg Stjepan

Kosaa

apostola

149

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

apostola

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

apostol

'

''

' ' '

apostol

'

'apostol

apostol

150

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
apostol

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

apostol

vojvoda Ivani
Pavlovi

apostol

apostol

apostol

apostoli

151

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


apostoli

Radi Sankovi

apostolma

kralj Toma

apostoloma

ban Stjepan

Kotromani

apostoloma

kralj Dabia

...

apostoloma

Rako dijak
protobistar
Restoje
Priboje dijak
logofet Toma
Luac

ban Tvrtko

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

Pribisav dijak

oko 1326.

26. april 1395.


u Sutisci

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

apostoloma

15. maj 1391. u


Zaborama
18. decembar
1451. u
Bobovcu
oko 1322. na
Milima

apostoloma

ban Stjepan
()

Kotromani

apostoloma

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

apostoloma

ban Tvrtko

apostoloma

()

apostoloma


::

152

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

Radjen dijak

oko 1323.
godine u
Ribiima

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


apostolom

vojvoda Radosav

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Pavlovi

apostolom

apostolov

apostolov.. .. .. ..


apostolu

aprla

vojvoda Radosav

Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

aprla

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

aprila

aprila

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

..

aprila

153

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

24. april 1421.


u Boru
17. juli 1392. u
Lucima u
Donjim
Krajima
18. august
1421. u
Milodrai
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
1. april 1443. u
Kljuu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

aprila

aprila

aprila

aprila

vojvoda Radosav

Pavlovi
vojvoda Radosav
Pavloviaprila

Radi Sankovi

kralj Dabia

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
7. april 1423. u
dijak Ostoja
Boru
10. april 1441.
dijak Ivan
u Boru
logofet Toma 26. april 1395.
Luac
u Sutisci

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

aprila

aprila

aragonskoga

arhanela

arhaneli

154

kraljica Jelena

13. maj 1397. u


Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


[]

arhanelom

[ ]
[ ]

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Radi Sankovi

Rako dijak

arhanelom

15. maj 1391. u


Zaborama

arhidijakona

kralj Tvrtko I

anonim

arhdijakona

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

aspri

vojvoda Sandalj

27. decembar
1423. Kukanj

vojvoda Sandalj

27. decembar
1423. Kukanj

vojvoda Sandalj

27. decembar
1423. Kukanj

aspri

aspri

ate (ako)

Radi Sankovi

august

'

155

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
logothet Mileta 25. august
Popovi
1399.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

augusta

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

herceg Bala

vlastoruni
potpis
hercegovog
unuka

14671470.

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

augusta

augusta

augusta

augusta

augusta

augusta

augusta

ban Stjepan
Kotromani

herceg Stjepan
Kosaa

herceg Stjepan

Kosaa

herceg Stjepan
Kosaa


augusta

vojvoda Radosav
Pavlovi

augusta

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami
19. august
dijak Ivan
1439. Bora
prijepis
23. oktobar
dubrovakog
1332.
gramatiga
dijak Radoje
5. decembar
Dobrievi
1465.
Radi
5. juli 1450.2
Grupkovi
na Novom
Radi
5. juli 1450. na
Grupkovi
Novom

augusta

herceg Stjepan

Kosaa

augusta

kralj Tvrtko II

logofet Duan

. . . . .

augusta

156

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

16. august
1420. Pod
Visokim
22. august
1446. u
Vranduku

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


augusta

augusta

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

vojvoda Juraj
Vojsali

15. august
1451.
12. august
1434. Pod
Kreevom

augusta

ban Kulin

prijepis

11891205.

ban Kulin

dijak Radoje

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

augusta

augusta

az

vojvoda Radosav
Pavlovi

()

az

kralj Ostoja

(netjak)


az

az

az

157

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


az

az

az

y
yy y y


ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

ban Ninoslav

anonim

godine godine
1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.()

az

az()

az

az

az

az() y y y y
y y y y ()y

158

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneaz

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

az


[]
'

az


'

az

()az

az

az

kralj Stjepan
Ostoji


az

kralj Tvrtko II

159

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

az

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Ostoja

az

kralj Dabia

()

az

kralj Stjepan
Ostoji

az

kralj Toma

az

az

() ()
()

az

az

az

160

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneaz

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

herceg Bala

vlastoruni
potpis
hercegovog
unuka

14671470.

kralj Ostoja


az
'

az

az

az

az

az

az

Balsa

Balsa

eg Balsa dux sancte Sabe etc.

161

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Bala

herceg Bala

Bala

herceg Bala

Bala

kralj Tvrtko II

vlastoruni
potpis
hercegovog
unuka
vlastoruni
potpis
hercegovog
unuka

14671470.

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

Bala

14671470.

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

Bale

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Ostoja

Vukorija dijak

Bale

Bali

Bali

Bali

ban

ban Stjepan
Kotromani

162

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

8. decembar
1400. u Sutisci
8. decembar
1400. u Sutisci
8. decembar
1400. u Sutisci
15. mart 1333.
Srebrnik

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ban

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

ban Ninoslav

anonim

godine 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban

ban

ban

ban

ban

ban

y
yy y y()

ban

163

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ban

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru


()

ban

ban

ban Stjepan
Kotromani

ban

ban

ban Stjepan
Kotromani

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga
prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.

ban

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban

ban

ban

() y y y y
y y y y ()y


164

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


ban

ban Tvrtko

ban

ban Tvrtko

ban

ban Tvrtko

ban

ban

ban

ban

ban Stjepan
Kotromani
ban Tvrtko
ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani

ban

ban

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu
dijak Draeslav 1353. na Suhoj
Boji
na Prozracu
stoljee mlai
dubrovaki
prijepis
dijak Draeslav
Boji
stoljee mlai
dubrovaki
prijepis
stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik
1353. na Suhoj
na Prozracu
15. mart 1333.
Srebrnik
15. mart 1333.
Srebrnik

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

y y

ban

y y y y ()y y y y
y y y y
y y

ban

165

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

ban

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

Radjen dijak

oko 1323.
godine u
Ribiima

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

ban Stjepan

Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

ban

ban

()


ban

() ()
()

ban

ban


()

ban

ban Tvrtko

dijak Brajan

ban

ban Tvrtko

166

dijak Brajan

9. februar
1375. pod
Bobovcem
9. februar
1375. pod
Bobovcem

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneban

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

ban Kulin

prijepis

11891205.

ban

ban

ban

y
y y

ban

ban

ban

ban Kulin

dijak Radoje

ban

y y y

ban Stjepan
y y y Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

ban Tvrtko

anonim

7. februar
1376. u
Bobovcu

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

bana

bana

167

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebana

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

bana

bana

bana

bana

bana

bana
() ()

ban Stjepan
Kotromani
ban Tvrtko
ban Tvrtko

prijepis
23. oktobar
dubrovakog
1332.
gramatiga
dijak Draeslav 1353. na Suhoj
Boji
na Prozracu
dijak Draeslav 1353. na Suhoj
Boji
na Prozracu

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

oko 1326.

bana

bana

bana

ban Stjepan
Kotromani

bana

bana

168

ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga
prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bana

ban Tvrtko

dijak Brajan

bana

bana

ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga
prijepis
dubrovakog
gramatiga

9. februar
1375. pod
Bobovcem
23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.

bana

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

bana

ban Tvrtko

dijak Brajan

bana

ban Stjepan

Kotromani

ban Stjepan
Kotromani

15. mart 1333.


Srebrnik
15. mart 1333.
Srebrnik

bana

bana

bana

()()

ban Stjepan
Kotromani
ban Ninoslav

bana

. . . . .

Radi Sankovi

Rako dijak

bana

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

bana

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis
stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

9. februar
1375. pod
Bobovcem

yy

y
y y

ban Tvrtko

banice

169

vojvoda Sandalj

dijak Kupusac

godine 1331.

notar Paskal

godine 1249.
15. maj 1391. u
Zaborama

dijak Brajan

9. februar
1375. pod
Bobovcem
4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

banice

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

banice

banice

banice

banici

Bani

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

banom

banom

ban Stjepan

Kotromani170

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


banom

ban Tvrtko

banom

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji
dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

Radjen dijak

oko 1323.
godine u
Ribiima

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

banom

banom

banom

banom


()

banom

banova

banu

171

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebanu

ban Stjepan

Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

banu

banu

banu

ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani

banj

23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Kulin

prijepis

11891205.

ban Kulin

dijak Radoje

ban Kulin

prijepis

prijepis
dubrovakog
gramatiga
prijepis
dubrovakog
gramatiga

banj

banj

banj

oko 1205.

banja

banje

Banjicami

Banjice

Banjice

()

()
()

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania
Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

Radjen dijak

Radjen dijak

()

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak
172

oko 1323.
godine u
Ribiima
oko 1323.
godine u
Ribiima
22. august
1446. u
Vranduku
oko 1323.
godine na
Motru
oko 1322. na
Milima

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Banjice

y ()

ban Stjepan
y () Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Kupusac

godine 1331.

y y

Banjice

y y y y ()y y y y
y y y y

ban Stjepan
Kotromani

y y

Banjice

Banjice

y y
y y y
() y y y
y y y ()

ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani

Banjice

y y y

ban Stjepan
y y y Kotromani

banjike

banjom

()

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

Radjen dijak

ban Kulin

prijepis

ban Kulin

dijak Radoje

ban Kulin

prijepis

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak


()

22. august
1446. u
Vranduku
oko 1323.
godine u
Ribiima

banjov

11891205.

banjov

banjov

oko 1205.

Bapie

Baran

Bast

vojvoda Juraj
Vojsali
vojvoda Juraj
Vojsali

173

oko 1322. na
Milima
12. august
1434. Pod
Kreevom
12. august
1434. Pod
Kreevom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


batina

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

batin

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

batinami

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

batinami

batinano

Radi Sankovi

batinano

()

kralj Tvrtko II

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
16. august
logofet Duan 1420. Pod
Visokim

batinanu

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

batine

174

15. mart 1333.


Srebrnik

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

kralj Toma

protobistar
Restoje

batine

batine
()

batine

()

batine

batine

batine

175

18. decembar
1451. u
Bobovcu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

batine

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

batine

::

batine

::

herceg Vlatko

iza 1466.

batine

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

batin

176

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebatinsko

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

batinu

batinu

batinu

vojvoda Radosav

Pavlovi

' '

batinu

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu
''

()

batinu

'
'
'

batinu

177

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'

' '

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

batinu

''

()


()

'

' '


batinu

''

()


()

batinu


'
'

batinu

vojvoda Stjepan
Kosaa

178

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
batinu

()

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

batinu

()batinu

batinu

vojvoda Ivani
Pavlovi

batinu

kralj Toma

179

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebatinu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

logofet Ostoja

31. decembar
1427.


()

batinu

vojvoda Radosav
Pavlovi

batinu

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

batinuju

()

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

Batalo

kralj Ostoja

()

Batalo

Batalo

Batalo

180

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Batalo

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

Batalom

kralj Ostoja

Batalom

kraljica Jelena

13. maj 1397. u


Sutisci

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

Batalom

Batar

Bati

181

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

Bati

Bati

Batiem

Batun

'

Baveliem

'


'

bega

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

bega

182

herceg Stjepan
Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebega

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

bh

kralj Ostojabh

kralj Ostojabh

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

bh

bhomo

bhomo

183

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebhomo

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vlastoruno

15. august
1451.

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vlastoruno

15. august
1451.

bhomo

vojvoda Radosav
Pavlovi

bhu

knez Vladisav
Hercegovi

bhu

kralj Tvrtko I

bhu

vojvoda Radosav

Pavlovi

bhu

knez Vladisav184

Hercegovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bhu

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

bhu

bhu


'

bhu

Blani

185

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneblzh

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

blil

kralj Tvrtko I

12. juni 1389.

Blhan

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

Blhani

Blhani

kralj Tvrtko II

ban Tvrtko

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

Blhani

2. mart 1433. u
Sutisci
11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami
dijak Pavle

Blhani

Blica

Blica

186

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Blih

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

[]

Blijak

[ ]
[ ]


Blijak

Blijak

Blijak

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

anonim

12. mart 1380.


na Motru

Blijak

kralj Tvrtko I


[]

Blijak

187

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Blijaka

[]
[]
'

Blijakom

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

Blu

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

Benuli

ban Stjepan
Kotromani

Benuli

Benuliem

kralj Tvrtko II

logofet Duan

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

Benei

ban Tvrtko

dijak Brajan

Benkovi

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

16. august
1420. Pod
Visokim
30. maj 1420. u
Sokolu
9. februar
1375. pod
Bobovcem
oko 1323.
godine na
Motru

Berislav

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.


y
y

Berivojevi

y
y y
y

188

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBerko

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

Berko
y
y

Berko

y
y y

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Berojevi

besdah

vojvoda Radosav

Pavlovi

besdili

vojvoda Radosav

189

Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebesdiv

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

besdive

vojvoda Radosav

Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

besdom

vojvoda Radosav
Pavlovi

besdu

vojvoda Radosav

Pavlovi

besdu

vojvoda Radosav

Pavlovi

bespravedno

bespravedno

be
be

() ()

() ()

be

be

kralj Tvrtko II

herceg Stjepan
Kosaa
ban Ninoslav
ban Ninoslav
kralj Tvrtko I

kralj Tvrtko I

be

[]

190

Radi Sankovi

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
19. juli 1453. u
Boidar dijak
Pivi na planini
Pii
anonim
godine 1240.
anonim
godine 1240.
2. decembar
logofet Vlade
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
anonim
1382. na Bii
u Podgradi
dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


be

beket

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

herceg Vlatko

iza 1466.

kralj Tvrtko I

maj 1389.

kralj Tvrtko I

maj 1389.

()

Bevenjuti
()

Bevenjuti

bez

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

bez

ban Stjepan

Kotromani()

bez()

bez

191

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bez

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu


()bez()


bez

bez

bez

bez

192

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebez

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

bez

bez

bez

ban Tvrtko

23. oktobar
1332.

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

bez

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

bez

bez

bez

193

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bez

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

bez

bez

bez

bez' '

bez
''

194

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne()

bez

'
'

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

ban Kulin

dijak Radoje

ban Kulin

prijepis

11891205.

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

'
bez

bez

vojvoda Radosav
()

bez

[ ]

Pavlovi

bez

bez

bez

bez

195

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'

' '

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

knez Pavao
Radinovi

dijak Radosav
Milosali

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

10. april 1441.


u Boru

bez

''

()


()

bez

bez

bez

bez

bez

bez

ban Stjepan

Kotromani

bez

kralj Toma

196

Priboje dijak
protobistar
Restoje

oko 1323.
godine na
Motru
18. decembar
1451. u
Bobovcu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bez

kralj Stjepan

Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

bez

bez

bez

ban Stjepan
Kotromani

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana

Kotromania
Jelisaveta, supruga

bana Stjepana

Kotromania

Priboje dijak

Radjen dijak

Radjen dijak

oko 1323.
godine na
Motru
oko 1323.
godine u
Ribiima
oko 1323.
godine u
Ribiima

bez

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

bez

ban Kulin

dijak Radoje

bez

ban Kulin

prijepis

bez

'
' '

11891205.
13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

herceg Stjepan
Kosaa

bez

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

bez

197

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebez

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

Radi Sankovi

Rako dijak

15. maj 1391. u


Zaborama

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

bez


. . . . . . . . . .

bez

bez

bez

bez

y
y y


bezakonne

'

'
' '

ban Tvrtko

herceg Stjepan
Kosaa

bezakonnom

()

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami
13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom
13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

herceg Stjepan
Kosaa

bezakonija

198

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.1 u Jajcu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebezakonje

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

bezgrini

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

bezsumnjeno

herceg Stjepan
Kosaa

bezsumnjeno

'
' '
()

bi

() y y y y y
y
()

bi

() y y y y y
y

bi

bi

13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom
13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

()

()

herceg Stjepan
Kosaa
ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

8. decembar
1400. u Sutisci
25. novembar
1461.2 u Jajcu

bi

4. decembar
1419. u Sutisci

bi

199

kralj Toma

3. februar
1449. u
Vranduku

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebi

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

bi

ban Stjepan
()

Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

Pribisav dijak

oko 1326.

bi

ban Stjepan
()

Kotromani

bi

::

upan Sanko

prije 1369.

herceg Vlatko

iza 1466.

bi

()

bi

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan

Kosaa

bi

bi

bi

200

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

bi

bi

bi

bi

bi

bi

bi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

herceg Vlatko

iza 1466.

herceg Vlatko

iza 1466.

bi

ban Tvrtko

201

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pii

dijak Brajan

9. februar
1375. pod
Bobovcem

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bi

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

bi

bi
[]

bi

25. oktobra
1432.


()

bi

bi

bi

bi

'

'

bi

bi

202

vojvoda Sandalj

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bi

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

bi

bi

bi

::

upan Sanko

prije 1369.

vojvoda Juraj

Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

bi

bi

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj

Vojsali

bi

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

bi

bi

203

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


''
' ''

bi

''

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

bi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

bi

herceg Stjepan
Kosaa

bi

herceg Stjepan
Kosaa

bi

herceg Stjepan
Kosaa

bi

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

bi

204

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebi

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

bi

bi


[]
'

bi


[]
'

bi

bi

ban Stjepan

Kotromani

'

bi

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja


'

bi

bi

205

25. oktobra
1432.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bi

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

bi

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

bi

bi

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

bi

bi

[]

206

30. maj 1420. u


Sokolu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

bi


'

bi

bi

bi

Radi Sankovi

20. novembar
1398. na
Dumnu
20. novembar
1398. na
Dumnu

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

bi

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

bi

bi

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

bi

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

bi

herceg Stjepan
Kosaa


vojvoda Juraj
Vojsali

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

bi

bi
bi

207

12. august
1434. Pod
Kreevom
2. mart 1433. u
Sutisci
2. mart 1433. u
Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bi

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

bi

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

bi

bi

bi


[]

oko 1323.
godine na
Motru
oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

bi

()bi

()

bi

208

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bi

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

bi

kralj Stjepan

Tomaevi

bi

kralj Stjepan

Tomaevi

bi

vojvoda Radosav
Pavlovi

bi

bi


::

::

209

upan Sanko

prije 1369.

upan Sanko

prije 1369.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bi

bi

bi

kralj Ostoja

Vukorija dijak

vojvoda Juraj
Vojsali
vojvoda Juraj
Vojsali

8. decembar
1400. u Sutisci
12. august
1434. Pod
Kreevom
12. august
1434. Pod
Kreevom

bi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

bi

bi

bi

bi

y

i

bi

rusaga


210

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


i

bi

rusaga

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

bi

rusagai

bi

rusaga


bi

herceg Stjepan

Kosaa

bi

bi

bi

herceg Vlatko

iza 1466.

bi

211

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


()

bi

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu()

bi
()

bi

bi

()

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

herceg Vlatko

iza 1466.

bi

()


bi

bi

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

bi

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

bi

()

212

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bi

bi

bi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi
4. mart 1410. u
Draevici u
Novom
4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

vojvoda Sandalj

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

bi

vojvoda Ivani
Pavlovi

bi

herceg Stjepan
Kosaa

bi

bi

bi

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

bi

herceg Stjepan

213

Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bi

herceg Stjepan

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

Kosaa

bi

bi

bi

bi

herceg Stjepan

Kosaa

bi

kralj Ostoja

bi

bi

bi

bi

214

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bi

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

herceg Stjepan
Kosaa
ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Kupusac

godine 1331.

bi

bi

bi

bi() y y y
y y y ()
y y yy y yy y
y () y
y
y

Bigrn

y
y y

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

y

' ' '

bih

'
'

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

bih

herceg Vlatko

iza 1466.

()

()

bih

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.


....
[]

bih

215

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebih

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

bih

bih

bih

bih

bih

herceg Vlatko

iza 1466.

herceg Vlatko

iza 1466.

herceg Vlatko

iza 1466.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

bih

bih


[]

bih


[]

bih


'

216

kralj Tvrtko I

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bih

kralj Toma

protobistar
Restoje

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

bih

bih

y kralj Tvrtko I

anonim

bih

rnomir, knez

Konavlja

anonim

12521254.

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

bih

kralj Toma

18. decembar
1451. u
Bobovcu
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi


::

bih

::

herceg Vlatko

iza 1466.

herceg Vlatko

iza 1466.

bih

bih

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

bih

bih

217

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebih

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

y () y

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

bih

bihosmo

bihote

y y yy y yy y....
[]

bihu

bihu

bihu

bihu

bihu

218

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bihu

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

bihu
()

bihu

bihu

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

bihu

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

knez Pavao
Radinovi

dijak Radosav
Milosali

knez Pavao

dijak Radosav
Milosali

. . .. .. ..
..

knez Grgur
Vukosali

bijeh
()

bijehu

bijesmo

bijesmo

Radinovi

bijee

219

vojvoda Sandalj

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj
25. mart 1397.
u Konavlu na
Ljutoj
1. novembar
1423. u Blagaju

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bil

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

anonim

bil

bil

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
23. oktobar
1332.

bil

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

bil

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

bil

[]

Radi Sankovi

bil

kralj Ostoja

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
8. decembar
Vukorija dijak
1400. u Sutisci

bil

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

bil

220

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bila

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

[]

bila
()

bila

bila

bila

bila

bila


[]

221

22. maj 1254.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebila

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

kraljica Jelena
Gruba

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

bila

bila


()

bila

bila

bila


()

Bilani

bile

222

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bile

vojvoda Radosav
, , Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

bile

herceg Stjepan
Kosaa

bile

herceg Vlatko

iza 1466.

bile

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

bile

kraljica Jelena

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

13. maj 1397. u


Sutisci

vojvoda Sandalj

27. decembar
1423. Kukanj

bile

bile

bile

223

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBilee

()

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

bili

bili

bili

27. decembar
1423. Kukanj

vojvoda Sandalj

bili

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

bili

[ ]bili

bili

224

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebili

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Tvrtko II

Radivoj Hrsti

22. juni 1443.


u Sutisci

kralj Tvrtko II

Radivoj Hrsti

22. juni 1443.


u Sutisci

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

bilig

biligom

bilo

'

bilo

vojvoda Sandalj

bilo

bilo

herceg Vlatko

iza 1466.

herceg Vlatko

iza 1466.

bilo

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

bilo

225

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebilo

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

bilo

kralj Tvrtko II


bilo

vojvoda Radosav

Pavlovi

bilo

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

bilo

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

bilo

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

()

bilo

herceg Stjepan

Kosaa

bilo

vojvoda Sandalj

226

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'

' '

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

bilo

''

()


()

'

' '


bilo

''

()


()

bilo

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

bilo

227

herceg Vlatko

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


22. august
1446. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku
16. august
1420. Pod
Visokim

bilo

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

bilo

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

bilo

kralj Tvrtko II

logofet Duan

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.1 u Jajcu

bilo

bilo

()

bilo

bilo

bilo

228

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bilo

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

bilo

kralj Toma

bilo

dijak Tvrtko
Sekulovi

herceg Vlatko

22. august
1446. u
Vranduku
iza 1466.


'

bilo

' vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu


'

'

bilo

' vojvoda Sandalj'

bilo

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

bilo

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

kralj Ostoja


bilo

bilo

229

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bilo

()
() ()

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku


()

Bilojevia

20. novembar
1414.

kralj Ostoja

Biloevi

anonim

12. mart 1380.


na Motru

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

kralj Tvrtko I


[]

Biloevi

bio

bio
bio

herceg Vlatko

iza 1466.
prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

ban Stjepan
Kotromani

bio

bio

230

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebio

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

bio

bio

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

vojvoda Vladisav
Hercegovi

Vukman dijak

17. juni 1469.

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.2 u Jajcu

bio

bio

bio

bio

bio

231

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebio

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Vlatko

bio

bisera


....

bisera

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

biserna

biskupom

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

bismo

bismo

'

232

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebismo

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

bismo

bismo

bismo

bismo

bismo

bismo


()


()

bismo

kralj Tvrtko II

bismo

bismo

vojvoda Radosav
Pavlovi

()

233

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj
dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bismo

, ,

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

bismo

bismo

bismo

bismo

()

bismo

bismo

vojvoda Ivani

Pavlovi

bismo

234

kraljica Jelena
Gruba

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebismo

kraljica Jelena

13. maj 1397. u


Sutisci

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

bismo

bismo

bismo

bismo

bismo

235

kralj Tvrtko II

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebismo

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.'

bist

bista

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

bista

biste

biste

arko, Tadija i Juraj


prije 25. marta


1493.

Vlatkovi

Bistrice

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

Bistrice

Bistrici

bistriki

kralj Ostoja

bistrikomu

bisva

kralj Ostoja

ban Stjepan

Kotromani
236

Vukorija dijak
Priboje dijak

8. decembar
1400. u Sutisci
oko 1323.
godine na
Motru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Bii

Bii

[]

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

kralj Tvrtko I

anonim

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

bie

bie

bie

bie

bie

bie

bie

bie

bie

vojvoda Radosav
Pavlovi
herceg Stjepan
Kosaa
herceg Stjepan
Kosaa

dijak Ivan
dijak Sanko
dijak Sanko

vojvoda Juraj
Vojsali

19. august
1439. Bora
3. februar
1464.
iza 3. februara
1466.
12. august
1434. Pod
Kreevom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

17. septembar
1465.

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

bie

bie

' '

237

kralj Tvrtko I

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebie

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.2 u Jajcu

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

kralj Stjepan
Tomaevi

23. novembar
1461. u Jajcu
5. februar
dijak Hrvatin
1399. u Sutisci
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
22. august
dijak Tvrtko
1446. u
Sekulovi
Vranduku
5. mart 1419. u
dijak Vladi
Zveaju

bie

bie

bie

bie

yy yy y y y
y

bie

bie

bie

bie

bie

bie

bie'

kralj Ostoja

kralj Tvrtko II

kralj Tvrtko II

kralj Toma

kralj Stjepan

Ostoji
238

dijak Brano

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bie

bie

kralj Stjepan
Ostoji
y yy y y ban Stjepan
Kotromani
y y

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

dijak Kupusac

godine 1331.

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

bit

bit


[]
'

bit'

bit

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

bit

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

()

biti' ' '

biti

'
'

3. februar
1449. u
Vranduku

kralj Toma
vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

biti

kralj Toma

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

herceg Bala

vlastoruni
potpis
hercegovog
unuka

14671470.

biti

biti

239

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


biti
biti

biti

herceg Vlatko

iza 1466.

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pii

biti

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

biti


[]

biti

biti

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

biti

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

biti

kralj Tvrtko II

biti

biti

herceg Stjepan
Kosaa

herceg Stjepan

240

Kosaa

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
19. juli 1453. u
Boidar dijak
Pivi na planini
Pii
19. juli 1453. u
Boidar dijak
Pivi na planini
Pii

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


biti

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

biti

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj


Hrvoje Vuki

biti

Hrvatini, veliki

vojvoda bosanski i
herceg splitski

'

biti

vojvoda Sandalj

biti

kralj Tvrtko I

'

24. april 1421.


u Boru

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
10. april 1378.
rnovnica; 17.
logofet Vlade
juni 1378.
Trstivnica


' '


biti

''

vojvoda Sandalj


()

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom()

biti

biti

biti

241

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima
5. februar
1399. u Sutisci
2. mart 1433. u
Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki

vojvoda bosanski i

herceg splitski

biti

biti

biti

biti

biti

biti

kralj Tvrtko II

kralj Tvrtko II

vojvoda Radosav
Pavlovi

herceg Stjepan
Kosaa

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
dijak Ivan
Boidar dijak
Boidar dijak

19. august
1439. Bora
19. juli 1453.2
u Pivi
19. juli 1453.2
u Pivi

biti

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

biti

ban Stjepan

Kotromani


()
::

biti

::


242

herceg Vlatko

iza 1466.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


::

biti

::

herceg Vlatko

iza 1466.

upan Sanko

prije 1369.

biti

biti

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

biti

vojvoda Ivani
Pavlovi

biti

vojvoda Stjepan
Kosaa

biti

kralj Ostojabiti

herceg Vlatko

243

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebiti

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

ban Kulin

prijepis

11891205.

biti

biti

biti

biti

ban Kulin

dijak Radoje

biti

()

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

() knez Grgur

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

()

biti

()
() ()

biti

()

Vukosali

() ()

biti

() knez Grgur
()

Vukosali

() ()

bitije

bitije

244

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bitje

kralj Tvrtko II

bitje

kralj Stjepan
Ostoji

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
5. mart 1419. u
dijak Vladi
Zveaju

biv

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

biva

bivago

bivago

kralj Tvrtko II

Novak Gojini

kralj Tvrtko II

Novak Gojini

kralj Tvrtko II

Novak Gojini

bivago

bivago

bivago

kralj Tvrtko II

Novak Gojini

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

bive

()
() ()

245

24. juni 1405.


na Bijelim
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Selitima u
Trstivnici
6. juli 1418. na
Zablatku

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebivega

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

bivega

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

bivega

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu


'

bivi


' '
()

bivi

bivi

bivim

herceg Stjepan

Kosaa

bivim

246

kralj Stjepan
Tomaevi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebivoj

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

kralj Tvrtko II

()bivoj

kralj Toma
bivoj

kralj Stjepan

Ostoji

()

bivom

bivu

blaga

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

blaga

y kralj Tvrtko I

247

anonim

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


i

blaga

rusaga

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Blagaju

blagi

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj
dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

kralj Toma

blagi

kralj Dabia


y


blago

blago


[]
'
'

blago

blago

248

7. april 1423. u
Boru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
blago

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

blago

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

blago

blago

blagostivno

'

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

anonim

blagostno


[]

249

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


blagostno

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

blagodarismo

'

blagodt

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

blagodt

y kralj Tvrtko I

anonim

blagodtelju

'

blagodtno

blagodit

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

blagodit

blagodit

blagom

25. novembar
1388.

kralj Tvrtko I

blagom

250

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

10. april 1441.


u Boru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneblagom

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

blagom

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

blagom

blagom

rusaga

blagom

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru


'

blagosadnji

blagoslov

251

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
blagoslovi

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

blagoslovih

blagoslovih

()

blagoslovimo

blagoslovismo

blagoslovismo

[] kralj Tvrtko II

blagoslovismo

blagoslovismo

252

kralj Tvrtko II
vojvoda Radosav
Pavlovi

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
2. mart 1433. u
dijak Pavle
Sutisci
dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

blagoslovismoo

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

blagoslovom

blagoslovom

vojvoda Radosav

Pavlovi

blagoslovom

blagoslovom

blagost

vojvoda Stjepan
()

253

Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


blagotvorenije'

blagovrni

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak

blagovrnomu


'

Blagovijest

Blagovijest

knez Pavao

Radinovi

dijak Radosav
Milosali

kralj Tvrtko II

logofet Duan

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

blagovirnomu

blagovirnomu


[]

20. novembar
1398. na
Dumnu
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
25. mart 1433.
Bora
25. mart 1397.
u Konavlu na
Ljutoj
16. august
1420. Pod
Visokim

blagovirnomu

kralj Ostoja


blagovoljenje

Blasi()

254

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBlasi

humski upan

notar Paskal

22. maj 1254.

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

Radoslavblaena

blaena

()

blaenoga

blaenoga()

blaenom

blizan

ban Tvrtko

255

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


blizu

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

knez Vlatko
Popovi

vlastoruno

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

bliika

bliikami'

1. januar 1466.

bliikami

bliikami

bliikami

blinja

vojvoda Ivani
Pavlovi

vojvoda Stjepan
Kosaa

vojvoda Sandalj

24. april 1421.


u Boru

29. septembar
1442. na
dijak Ivan
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
10. oktobar
dijak Vlatko
1435. na
Nevesinju
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

blinja

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

bljusti

256

kralj Tvrtko I

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bljusti

kraljica Jelena
Gruba

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

bnetaka

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

bnetaka

bnetaka()

bnetaka

()bnetaka

bnetake

257

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebnetake

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

bnetake

bnetake

bnetake

bnetake

bnetake

bnetake()


bnetake()

258

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebnetake

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

bnetake

bnetake

bnetake

bnetake

bnetake

259

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bnetake

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

bnetake

bnetaki

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

bnetakim

bnetakoj

bnetakoj

bnetakoj

260

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebnetakoj

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

bnetakom

Bnetka

Bnetke

bo

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

bo

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
4. decembar
1419. u Sutisci

bo

261

15. januar
1399. na Usori
u Linici

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebo

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

bo

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

anonim

kralj Tvrtko I

anonim

bo

bo


[]

bo


[]

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi'

bo

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

bo

y y

kralj Tvrtko I

anonim

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

bo

y y

bo

kralj Tvrtko I

anonim

Bobaljevi

262

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBobaljevi

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Bobodi

upan Militen i
Ruir

prije oktobra
1335.

Bobovac

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

Bobovcem

Bobovci

9. februar
1375. pod
Bobovcem
7. februar
1376. u
Bobovcu

ban Tvrtko

dijak Brajan

ban Tvrtko

anonim

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

Bobovcu

Bobovcu

Bog

263

kralj Tvrtko I

28. septembar
1388.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Bog

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

Bog

Bog

Bog()
Bog

3. februar
1449. u
Vranduku
13771385.
pod Spuem u
Zeti

kralj Toma

kralj Tvrtko I
Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

Bog

herceg Stjepan
Kosaa

Bog

herceg Stjepan
Kosaa

Bog

humski knez Andrej anonim

prije 1235.

Bog

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

Bog

Bog

264

humski upan
Radoslav
humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humska
kancelarija

22. maj 1254.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne()

Bog

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

Bog

Bog

kralj Ostoja

Bog

Bog

Bog

Bog

Bog

265

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBog

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

vlastoruno

15. august
1451.

Bog

knez Vladisav

Hercegovi

Bog

kralj Tvrtko I

Bog

kralj Tvrtko I

Bog

kralj Tvrtko I

Bog

vojvoda Sandalj

Bog

knez Tvrtko
Borovini

Bog

[ ]

Bog

Bog

Bog

Bog

266

19. maj 1389.


25. novembar
1388.
12. juni 1389.
19. oktobar
1413. na
Ljubomiru
14. mart 1430.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Kulin

prijepis

11891205.

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Tvrtko I

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Bog

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

22. maj 1254.

Bog

Bog

vojvoda Sandalj

Bog

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

Bog

kralj Tvrtko I

5. februar
1399. u Sutisci
4. mart 1410. u
Draevici u
Novom
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
4. mart 1387.

Bog

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

Bog

Bog

herceg Vlatko

iza 1466.

Bog

, ,
,

Bog


()

267

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Bog

Bog


()

rnomir, knez
Konavlja

anonim

kraljica Jelena
Gruba

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

12521254.

Bog

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Bog

Bog

bog

vojvoda Radosav

Pavlovi

Bog

herceg Stjepan
Kosaa

boga

268

humski knez Andrej anonim

prije 1235.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
boga

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

kralj Tvrtko I

anonim

knez Pavao
Radinovi

dijak Radosav
Milosali

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

22. maj 1254.

Boga

Boga

12. mart 1380.


na Motru
25. mart 1397.
u Konavlu na
Ljutoj

Boga

Boga

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu
()

Boga

boga()

Boga

269

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne()

Boga

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

Boga


[]

Boga

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom
4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

Boga

vojvoda Sandalj

boga

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

Boga

herceg Stjepan

Kosaa

Boga

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

Boga

Boga

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

Boga

y kralj Tvrtko I

270

anonim

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Boga

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

Boga

vojvoda Ivani

Pavlovi

Boga

Boga

vojvoda Radosav
Pavlovi

Boga

boga

boga

vojvoda Radi
Sankovi i upan

Bjelijak
vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

'

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
logothet Mileta 25. august
Popovi
1399.

Boga

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

Boga

kralj Tvrtko I

anonim

Boga

Boga

ban Stjepan

Kotromani

271

ban Ninoslav

Priboje dijak
notar Paskal

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
oko 1323.
godine na
Motru
22. mart 1240.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBoga

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

Boga

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

kralj Tvrtko I

anonim

Boga

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima
12. mart 1380.
na Motru

Boga

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Ivani
Pavlovi

Boga

boga

272

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Boga

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Boga

Boga

Boga

ban Tvrtko

kraljica Jelena

kraljica Jelena

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji
anon. pisar isti
kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.
anon. pisar isti
kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.

Boga

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

logofet Toma

17. maj 1395.

Boga

Boga

273

kralj Dabia

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBoga

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Boga

vojvoda Radosav

Pavlovi

boga

Boga

kralj Dabia

kralj Tvrtko I

'

Boga

kralj Tvrtko II

Boga

17. juli 1392. u


logotet Toma Lucima u
Luac
Donjim
Krajima
10. april 1378.
rnovnica; 17.
logofet Vlade
juni 1378.
Trstivnica
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
12. mart 1380.
na Motru

kralj Tvrtko I

anonim

kralj Stjepan
Tomaevi

23. novembar
1461. u Jajcu
22. august
dijak Tvrtko
1446. u
Sekulovi
Vranduku
5. mart 1419. u
dijak Vladi
Zveaju
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
2. decembar
anonim
1382. na Bii
u Podgradi

Boga

Boga

Boga

Boga

kralj Toma
kralj Stjepan
Ostoji

kralj Tvrtko II

Boga

y y

274

kralj Tvrtko I

dijak Brano

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Boga

y y

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

Boga

Boga


y y

boga

yy y y y humski knez Andrej anonim


godine
12471249.

Boga

()

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

Bogavi

Bogavia

Bogavia

Bogavia

275

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Bogavia

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

Bogaviem

Bogaviem

Bogaviu

vojvoda Radosav

Pavlovi

Bogaviu

Bogaviu

Bogdan

276

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Bogdan

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

oko 1326.

Bogdan

Bogdan

Bogdan

Bogdan

Bogdan

277

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


y
y

Bogdan

y
y y

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

knez Pavao
Radinovi

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj

Bogdani

dijak Radosav
Milosali


y y

Bogdanom

yy y y y humski knez Andrej anonim


godine
12471249.

Bogdenoviu

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

Bogdinoviu

Bogi

()

kralj Tvrtko I

13771385.
pod Spuem u
Zeti

kralj Tvrtko I

anonim

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

logofet Vlade

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

bogodarovanago


[]

bogodarovanago

278

kralj Tvrtko I

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
'

bogodarovanji

'

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

bogodarovanemi

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

bogodarovanmi[]

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

bogodarovanim


kralj Ostoja

bogodarovanoju

bogodarovanom

(
)

bogodarovanom


y
()

279

kralj Dabia

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bogodarovanom

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

vlastoruno

15. august
1451.

bogodarovanom

bogoljubimago

bogoljubimago

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski
vojvoda Stjepan
Kosaa

bogoljubimoga

vojvoda Ivani
Pavlovibogoljubimom

kralj Dabia


y


Bogom

knez Vladisav
Hercegovi


280

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Bogom

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

anonim

12. mart 1380.


na Motru

Bogom

Bogom

kralj Dabia

Bogom

kralj Toma

Bogom

kralj Tvrtko I

Bogom

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

Radjen dijak

oko 1323.
godine u
Ribiima

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

Bogom

()

Bogom


[]

Bogom


'

kralj Tvrtko I

Bogom

kralj Stjepan
Ostoji

281

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Bogom

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

Bogom

Bogom

Bogom


()

Bogom

Bogom

Bogom

'

vojvoda Sandalj

vojvoda Sandalj

7. april 1423. u
Boru
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
30. maj 1420. u
dijak Gruba
Sokolu

Bogom

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Ostoja

Bogom

Bogom

Bogom


::
282

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Bogom

Rako dijak

15. maj 1391. u


Zaborama

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Radi Sankovi

Bogom

Bogom

Bogom

Bogom

Bogom

283

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBogom

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

Bogom

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

bogom

kralj Tvrtko I

19. maj 1389.

Bogom

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

kralj Ostoja

Bogom

Bogom

Bogom

Bogomater

Bogomater

herceg Stjepan

284

Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Bogomater

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

Bogomateriju

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

bogomdani

bogomdanijem()

bogomdanoj

bogomdanoj

bogomdarovanim

'

bogompotovanom'

bogopotrbnim

Bogorodica

humski knez Andrej anonim

prije 1235.

Bogorodica

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

Bogorodica

humski upan
Radoslav

22. maj 1254.

285

notar Paskal

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Bogorodica

Bogorodica

Bogorodica

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

vlastoruno

15. august
1451.

Bogorodice

Bogorodice

Bogorodicom

knez Vladisav
Hercegovi


Bogorodicom

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

Bogorodicu

286

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
()

Bogorodicu

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

notar Paskal

22. maj 1254.

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

Bogorodicu()Bogorodicu

Bogorodicu

humski upan
Radoslav
Bogorodicu

287

vojvoda Ivani
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Bogorodicu

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Bogorodicu

Bogorodicu

vojvoda Radi

Bogosali

'

()

Bogu

() y y y y y
y

288

Sankovi i upan
Bjelijak
ban Stjepan
Kotromani

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
dijak Kupusac

godine 1331.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Bogu

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

notar Paskal

22. maj 1254.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

Bogu

(--)

humski upan
Radoslav
Bogu

Bogu

Bogu

ban Stjepan

Kotromani

Bogu

kralj Toma

Bogu

kralj Dabia

289

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


...

Bogu

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

kralj Ostoja

Vukorija dijak

Bogu

8. decembar
1400. u Sutisci

Bogu

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

Bogu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

Bogu

'
()

Bogu

Bogu()

290

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne'

' ' '

Bogu

'

vojvoda Sandalj

'

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

Bogu

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

Bogu.. .. .. ..


Bogu

Bogu

herceg Stjepan

Kosaa

Bogu

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

Bogu

291

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

Bogu

Bogu

Bogu

Bogu

Bogu

292

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBogu

humski upan

notar Paskal

22. maj 1254.

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Radoslav


Bogu

kralj Dabia

Bogu

vojvoda Ivani
Pavlovi

Bogu

Bogu

293

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Bogu

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Radi Sankovi

Rako dijak

15. maj 1391. u


Zaborama

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Bogu

Bogu

Bogu

Bogu

Bogu

vojvoda Radosav

294

Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
'

Bogu

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Stjepan
Tomaevi

23. novembar
1461. u Jajcu
5. februar
dijak Hrvatin
1399. u Sutisci
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
22. august
dijak Tvrtko
1446. u
Sekulovi
Vranduku
5. mart 1419. u
dijak Vladi
Zveaju
2. decembar
anonim
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
logofet Vlade
1382. na Bii
u Podgradi

Bogu

Bogu

Bogu

Bogu

Bogu'

kralj Ostoja

kralj Tvrtko II

kralj Toma

kralj Stjepan

Ostoji

Bogu

y y

kralj Tvrtko I

Bogu

y y

kralj Tvrtko I

dijak Brano

Bogu

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Ostoja

Bogu

Bogu

295

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBogu

boguugodivih

vojvoda Radosav
Pavlovi
Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

boguugodno

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj


Bojani

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

vlastoruno

15. august
1451.

vlastoruno

15. august
1451.

boje

herceg Stjepan
Kosaa
bojee

knez Vladisav
Hercegovi

bojee

knez Vladisav296

Hercegovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Boji

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

bojih

bolano

kralj Stjepan

Tomaevi

bolja

bolja

upan Sanko

prije 1369.

upan Sanko

prije 1369.

boljarimi

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.
()

boljarimi

boljarimi()

boljarimi

297

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


boljarimi

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro
prijepis dijaka
Radonje

24. april 1421.


u Boru

boljarina

bolje

bolje()

() ()

herceg Vlatko

26 juli 1470.b

bolje

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vlastoruno

15. august
1451.

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

bolje

herceg Stjepan

Kosaa

bolje

vojvoda Radosav
Pavlovi

bolje

knez Vladisav

Hercegovi

bolje


298

vojvoda Radosav
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bolje

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

bolje

kralj Toma

bolje

kralj Tvrtko II

3. februar
1449. u
Vranduku
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

bolje

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

kralj Toma

bolje

bolje

bolje

kralj Ostoja

Boljesavac

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim
22. august
1446. u
Vranduku

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

Boljeslav

299

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Boljeslava

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

bolji

bolji

bolje

kralj Tvrtko I

bolje

'


'

()

bolje

()

bolje

bolje

300

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bolje

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

anonim

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

bolje

kralj Tvrtko I

bolje

y y

kralj Tvrtko I

anonim

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

bolje

y y

bolju

. . . . .

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

borakom

vojvoda Radosav
Pavlovi

Boru

Boru

Boru

Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

vojvoda Radosav
Pavlovi

vojvoda Radosav
Pavlovi

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak
dijak Vlatko
Maro
dijak Ostoja
dijak Ivan

Boru

vojvoda Ivani
Pavlovi

301

dijak Ivan

25. mart 1433.


Bora
24. april 1421.
u Boru
7. april 1423. u
Boru
10. april 1441.
u Boru
29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Borislav

Borovini

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

Borovini

vojvoda Ivani
Pavlovi

Borovini

vojvoda Ivani
Pavlovi

Borovini

Borovini

vojvoda Radosav
Pavlovi
vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja
dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru
7. april 1423. u
Boru

Borovini

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

Borovinia

302

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Borovinia

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

Borovinia

knez Tvrtko
Borovini

14. mart 1430.

Boroviniem

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

Boroviniem

bosansch

vojvoda Sandalj

bosanscem

ban Stjepan
Kotromani

bosanscm

vojvoda Sandalj

303

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bosanscih

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Tvrtko II

bosanscih

bosanscih()

bosanscim

kralj Toma'

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

''

bosanscim

''

'' ''
''

bosanscim

bosanscimi

kralj Tvrtko II

bosanscimi

304

kralj Tvrtko II

23. novembar
1461. u Jajcu

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bosanska

kralj Ostoja

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

bosanska

15. januar
1399. na Usori
u Linici

dijak Stipan
Dobrinovi

bosanska

15. august
1451.


vojvoda Radi

bosanska

'

Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

bosanska

bosanska

bosanske

bosanske

305

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebosanske

()

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Toma

bosanske

kralj Dabiabosanske

bosanske

bosanske

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

bosanske

bosanske


()

306

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bosanske

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

bosanske

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

bosanske

bosanske

kralj Stjepan

Tomaevi

()

bosanske

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu
17. juli 1392. u
Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

bosanske

bosanske

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

bosanske

. . . . . .

Radi Sankovi

Rako dijak

15. maj 1391. u


Zaborama

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

bosanske

'

307

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bosanske

bosanske

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Tvrtko II

Radivoj Hrsti

22. juni 1443.


u Sutisci

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

kralj Stjepan

Tomaevi

bosanske

kralj Ostoja

bosanske

bosanske

bosanske

bosanske

bosanski

bosanski

308

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bosanski

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

ban Ninoslav

anonim

godine 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

bosanski

bosanski

bosanski

bosanski

y
yy y y()

bosanski

bosanski()

309

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebosanski

oko 1323.
godine na
Motru

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

bosanski

bosanski

bosanski

bosanski

bosanski

bosanski

ban Tvrtko

dijak Brajan

22. august
1446. u
Vranduku
30. maj 1420. u
Sokolu
9. februar
1375. pod
Bobovcem

()

bosanski

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

bosanski

''

''

310

31. decembar
1427.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bosanski

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

bosanski

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

ban Kulin

prijepis

11891205.

bosanski

bosanski

bosanski

bosanski

bosanski

bosanski

bosanski

ban Kulin

dijak Radoje

bosanskih

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.1 u Jajcu

dijak Kupusac

godine 1331.

bosanskih

bosanskih

y y y

ban Stjepan
y y y Kotromani

311

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebosanskim

herceg Stjepan

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

Kosaa

bosanskim

ban Stjepan
Kotromani

bosanskim

bosanskim

() ()
()


bosanskim

kralj Tvrtko II

bosansko

vojvoda Radosav

Pavlovi

bosansko

312

herceg Stjepan
Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebosanskoga

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

ban Tvrtko

anonim

7. februar
1376. u
Bobovcu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

bosanskoga

bosanskoga

bosanskoga

bosanskoga

kralj Tvrtko II

bosanskoga

kralj Toma

bosanskoga

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

bosanskoga

bosanskoga

'


bosanskoga

313

19. februar
1459. na Jezeru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebosanskoga

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

bosanskoga

vojvoda Stjepan

Kosaa

bosanskoga

bosanskoga

bosanskoga

vojvoda Ivani
Pavlovi


(d sele)

bosanskoga

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

bosanskoga
''
' ''

bosanskoga

''

''


314

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bosanskoga

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

bosanskoga

bosanskoga

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

bosanskoga

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

bosanskoga

vojvoda Stjepan
Kosaa


'
''

bosanskoga

''

'' ''

vojvoda Sandalj

''

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

bosanskoga

vojvoda Sandalj

315

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


()

bosanskoga

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

17. septembar
1465.

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

bosanskoga

bosanskoga

bosanskoga

bosanskoga

bosanskoga

vojvoda Stjepan

Kosaa

dijak Vlatko

bosanskoga

bosanskoga

bosanskoga

316

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju
10. oktobar
1435. na
Nevesinju

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

31. januar
1437.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bosanskoga

vojvoda Vladisav

Vukman dijak

17. juni 1469.

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

3. februar
1464.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

Hercegovi

bosanskoga

herceg Stjepan

Kosaa

bosanskoga

bosanskoga

bosanskoga

bosanskoga

bosanskoga

vojvoda Radosav

Pavlovi

bosanskoga

bosanskoga

317

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebosanskoga

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

bosanskoga

bosanskoga

bosanskoga

knez Tvrtko
Borovini

14. mart 1430.

bosanskoga

kralj Tvrtko II

bosanskoga

kralj Tvrtko II

bosanskoga

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

bosanskoga

vojvoda Stjepan

Kosaa

bosanskoj

318

Radi Sankovi

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'
''

bosanskoj

''

'' ''

vojvoda Sandalj

''

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

bosanskoj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

vojvoda Sandaljbosanskom

ban Stjepan
Kotromani

bosanskom

bosanskom

bosanskom


()


bosanskom

319

kralj Tvrtko I

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebosanskom

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

bosanskom

bosanskom

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

bosanskom

bosanskom

bosanskom

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

bosanskom

bosanskom

320

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bosanskomu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

bosanskomu

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

()

.

Bosna


[]

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Tvrtko I

anonim

Bosna

12. mart 1380.


na Motru


vojvoda Radi

Bosna

Sankovi i upan

Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

()

Bosne

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

Bosne

Bosne

321

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Bosne

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

Bosne

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj
vojvoda Radi

Bosne

Sankovi i upan

Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

Bosne

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

Bosne

Bosne

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

Bosne

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

Bosn

Bosn

322

5. februar
1399. u Sutisci
4. decembar
1409. Pod
Visokim

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBosn

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

Bosn

Bosn


[]

Bosn

Bosn


'

oko 1322. na
Milima
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

Bosn

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

Bosn

kralj Tvrtko I

anonim

Bosn

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

Bosn

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

323

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
'

Bosn

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

12. mart 1380.


na Motru
20. novembar
1398. na
Dumnu

Bosni

kralj Tvrtko I

anonim

Bosni

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.3 u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.1 u Jajcu

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

Bosni

Bosni

Bosni

kralj Tvrtko II

Bosni

ban Stjepan

Kotromani

Bosni

ban Stjepan

Kotromani

Bosni

324

ban Stjepan
Kotromani

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBosni

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Toma

protobistar
Restoje

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

Bosni

Bosniy y

Bosni

y y y y ()y y y y
y y y y
y y

Bosni

Bosni

Bosni

Bosni

18. decembar
1451. u
Bobovcu
22. august
1446. u
Vranduku

Bosni

ban Stjepan

Kotromani


()

325

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


2. mart 1433. u
Sutisci
15. januar
1399. na Usori
u Linici
22. august
1446. u
Vranduku

Bosni

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

Bosni

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

Bosni

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

Bosni

Bosni

Bosni

Bosni

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

Bosni

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.2 u Jajcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

Bosni

Bosni

Bosni

326

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Bosni

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

Bosni

Bosni

3. februar
1449. u
Vranduku

kralj Toma

Bosni

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

Bosni

kralj Tvrtko II

Bosni

kralj Ostoja

Bosni

kralj Dabia

'

Bosni

kralj Tvrtko II

18. august
dijak Vladi
1421. u
Milodrai
15. januar
dijak Hrvatin 1399. na Usori
u Linici
17. juli 1392. u
logotet Toma Lucima u
Luac
Donjim
Krajima
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

Bosni

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

Bosni

327

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBosni

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

Bosni

Bosnom

ban Stjepan
Kotromani

Bosnom

ban Stjepan
Kotromani

Bosnom

ban Stjepan
Kotromani

Bosnom

vojvoda Radi
Sankovi i upan
' Bjelijak
' ' '

Bosnu

'

'
'

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

prijepis
dubrovakog
gramatiga
prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
logothet Mileta 25. august
Popovi
1399.

Bosnu

ban Stjepan

Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

Bonjan

328

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBonjan

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

ban Stjepan

Kotromani

Bonjane

Bonjane

Bonjane

Bonjane

329

5. mart 1419. u
Zveaju

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Bonjane

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

dijak Kupusac

godine 1331.

y y: y
y

Bonjane

y ban Stjepan
y

Kotromani

y yBonjane

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

Bonjanin

kralj Tvrtko II

Bonjanin

ban Stjepan
Kotromani

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
prijepis
23. oktobar
dubrovakog
1332.
gramatiga

Bonjanin

ban Stjepan

Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

Bonjanin

: :

330

ban Stjepan
Kotromani

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Bonjanin

ban Stjepan
Kotromani

Bonjanin

Bonjanin

ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani

Bonjanin

kralj Tvrtko II

Bonjanina

ban Stjepan

Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga
prijepis
dubrovakog
gramatiga
prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
prijepis
23. oktobar
dubrovakog
1332.
gramatiga

Bonjanina

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

Bonjanina

vojvoda Ivani
Pavlovi

Bonjanina

Bonjaninu

331

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBonjaninu

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

ban Stjepan

Kotromani

Bonjanmi

()()

boastva

boastva

boastvenago

' '

boastvenije

boastvenom

vojvoda Radosav

Pavlovi

boastvenom

boastvenuju
332

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


boastvenuju

Boe

kralj Stjepan
Ostoji
vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

Boe

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

notar Paskal

22. mart 1240.

Boe

vojvoda Radosav
Pavlovi


Boe

ban Ninoslav


()

Boe

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

Boe

y kralj Tvrtko I

anonim

Boe

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

ban Kulin

dijak Radoje

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

logofet Novak
Gojini
dijak Radivoj
Dobrievi

4. decembar
1419. u Sutisci
10. april 1454.
u Novom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

Boe

Boe

Boe

kralj Stjepan
Ostoji

herceg Stjepan
Kosaa

Boe

, ,
,

Boe


333

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Boe

Boe

herceg Stjepan
Kosaa

'

Sankovi i upan
Bjelijak

5. decembar
1465.
19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

vojvoda Radi

Boiko

dijak Radoje
Dobrievi

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.


()

Boia

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar

Boidar

Boija

Boija

:::::

ban Tvrtko

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji
11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

Boija

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

()

Boija

334

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Boija

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.


()

Boija

Boija

kralj Toma

ban Tvrtko

Boija

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

Boija

Boija

Boija

Boija

Boija

Boija

Boija

335

18. decembar
1451. u
Bobovcu
11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami
protobistar
Restoje

vojvoda Sandalj

vojvoda Stjepan
Kosaa
ban Tvrtko

7. april 1423. u
Boru
30. maj 1420. u
Sokolu
29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
25. oktobra
1432.

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
10. oktobar
dijak Vlatko
1435. na
Nevesinju
dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Boija

Boija

Boijayy

Boija

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

herceg Vlatko

mitropolit
David

26. januar
1470.

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

Boija

Boije

Boije

Boije

ban Stjepan
Kotromani

Boije

ban Stjepan
() Kotromani

Boije

336

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
()

Boije

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

herceg Vladislav

Vukain
Gizdavi

27. oktobar
1487.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

notar Paskal

22. maj 1254.

Boije


()

Boije

Boije

humski upan
RadoslavBoije

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

Boije

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

Boijeh

Boijeh

herceg Stjepan

337

Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Boijej

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

anonim

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

Boijej

Boijej

Boijeju


[]

Boijeju

kralj Ostoja


Boijem

Boijem

Boijem

Boijem

[]

338

kralj Tvrtko I

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Boijem

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

Boijem

Boijem

Boijem

Boijem

339

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Boijem

''

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

ban Ninoslav
ban Stjepan
Kotromani
herceg Stjepan
Kosaa
ban Ninoslav
ban Ninoslav

anonim

ban Tvrtko

dijak Brajan

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

Boiji

Boiji

Boiji

boiji

Boiji

Boiji

Boiji
Boiji

Boiji

yy y y

Priboje dijak
dijak Radivoj
Dobrievi
notar Paskal
notar Paskal

Boiji

Boiji

340

godine 1240.
oko 1322. na
Milima
10. april 1454.
u Novom
godine 1249.
22. mart 1240.
9. februar
1375. pod
Bobovcem

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Boijih

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

Boijih

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Boijih

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

kralj Toma


Boijih

Boijih

Boijih

341

vojvoda Ivani
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Boijih

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Boijih

Boijih

Boijim

25. novembar
1388.

kralj Tvrtko I

Boijim

Boijim

342

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kraljica Jelena
Gruba

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'

Boijim

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

vojvoda SandaljBoijim

kralj Tvrtko II

Boijim

Boijim

Boijim

Boijim

Boijim

Boijim

343

vojvoda Sandalj

vojvoda Ivani
Pavlovi

7. april 1423. u
Boru
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
29. septembar
1442. na
dijak Ivan
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Boijimi

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

...

Boijimi

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

Boijoj

ban Stjepan
()

Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

Boijoj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

Boijoj

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba


' '

Boijoj
''

()

Boijoj

'
'
'

344

30. maj 1420. u


Sokolu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBoijoj

()

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

Boijoj

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan

Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

() ()
()


Boijoj


()

Boijom

kralj Tvrtko I

28. septembar
1388.

kraljica Jelena

Toma Luac

15. novembar
1397. na
Motru

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

Boijom

Boijom

Boijom

herceg Vlatko

Boijom

345

kralj Ostoja

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBoijom

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.3 u Jajcu

kralj Tvrtko II

Radivoj Hrsti

22. juni 1443.


u Sutisci

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.1 u Jajcu

Boijom

Boijom

Boijom

Boijom

ban Tvrtko

anonim

kralj Tvrtko II

logofet Duan

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

herceg Vladislav

Vukain
Gizdavi

Boijom...

Boijom

Boijom

7. februar
1376. u
Bobovcu
16. august
1420. Pod
Visokim

Boijom

Boijom


()
346

27. oktobar
1487.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBoijom

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

Boijom

vojvoda Stjepan

Kosaa

Boijom

vojvoda Ivani
Pavlovi

Boijom

vojvoda Ivani
Pavlovi

Boijom

27. decembar
1423. Kukanj

vojvoda Sandalj

Boijom

Boijom

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Boijom

347

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Boijom

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

17. septembar
1465.

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

Boijom

Boijom

Boijom

Boijom

Boijom

Boijom

Boijom

Boijom

348

30. maj 1420. u


Sokolu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Boijom

ban Tvrtko

dijak Brajan

Boijom

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

31. januar
1437.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

Vukman dijak

17. juni 1469.

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

Boijom

9. februar
1375. pod
Bobovcem
10. oktobar
1435. na
Nevesinju

Boijom
()

Boijom

Boijom

vojvoda Vladisav

Hercegovi

Boijom

herceg Stjepan

Kosaa

Boijom

Boijom

349

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBoijom

13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

herceg Stjepan
Kosaa

Boijom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

3. februar
1464.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

Boijom

Boijom

Boijom

Boijom

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

Boijom

vojvoda Radosav

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Pavlovi

Boijom

Boijom

350

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBoijom

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.2 u Jajcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

10. april 1441.


u Boru

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

herceg Vlatko

mitropolit
David

26. januar
1470.

Boijom

Boijom

Boijom

Boijom

Boijom

vojvoda Ivani
vla Pavlovi

Boijom

Boijom

Boijom

351

kralj Toma

3. februar
1449. u
Vranduku

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBoijom

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

Boijom

Boijom

Boijom

Boijom

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

Boijom

kralj Tvrtko I

anonim

Boijom

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

Boijom

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

Boijom

kralj Toma

protobistar
Restoje

15. januar
1399. na Usori
u Linici
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
23. novembar
1461. u Jajcu
3. septembar
1444. u
Kreevu

Boijom

y y y

ban Stjepan
y y y Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

Boijom

vojvoda Stjepan

352

Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBoijom

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
VojsaliBoiju

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

Boiju

kraljica Jelena

13. maj 1397. u


Sutisci

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

bostva

bostva

bostva

'

bostva

kralj Tvrtko I

bostvom

vojvoda Radosav
Pavlovi

353

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bostvom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

vlastoruno

1. januar 1466.

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

knez Vlatko
Popovi

vlastoruno

1. januar 1466.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

bostvom

bostvom

bostvu

bostvu

vojvoda Radosav
Pavlovi

Braila

Braila

knez Vlatko
Popovi
vojvoda Radosav
Pavlovi

Braila

Brailom

Brailu

354

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBrailu

vojvoda Radosav

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

ban Tvrtko

dijak Brajan

9. februar
1375. pod
Bobovcem

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

Pavlovi

Brajan

Brajana

Brajko

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru


[]

Brajko

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

kralj Dabia

logofet Toma

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Brajko

brane

355

17. maj 1395.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebranila

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

''
' ''

branila

''


()

branila

30. maj 1420. u


Sokolu

branimo

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

branit

[]

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

braniti

herceg Vlatko

iza 1466.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

braniti

braniti

356

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebraniti

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

braniti

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom


'

braniti


'

braniti

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.3 u Jajcu

()

Branko

Branko

Brano

Brano

357

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Brano

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

Brano

Brano

Brano

Brano

kralj Stjepan
Tomaevi
kralj Stjepan
Tomaevi
kralj Stjepan
Tomaevi
kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano
dijak Brano
dijak Brano
dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu
25. novembar
1461.2 u Jajcu
25. novembar
1461.1 u Jajcu
23. novembar
1461. u Jajcu

brat

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

brat

herceg Vlatko


brat

brat

brat

358

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


brat

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

brat

brat

brat

() y y y y
y y y y ()y
'

brat


'

ban Stjepan
Kotromani
vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

brat

ban Tvrtko

brat

brat

brat

brat

brat

vojvoda Radosav
Pavlovi
vojvoda Radosav
Pavlovi
vojvoda Radosav
Pavlovi
vojvoda Radosav
Pavlovi
vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Kupusac

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
dijak Draeslav 1353. na Suhoj
Boji
na Prozracu
dijak Ostoja
dijak Ostoja
dijak Ostoja
dijak Ostoja
dijak Ostoja

brat

359

vojvoda Ivani
Pavlovi

godine 1331.

dijak Ivan

7. april 1423. u
Boru
7. april 1423. u
Boru
7. april 1423. u
Boru
7. april 1423. u
Boru
7. april 1423. u
Boru
29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebrat


()

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

herceg Vlatko

mitropolit
David

26. januar
1470.

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

brat

brat


y y

brat

y y y y ()y y y y
y y y y
y y

brat


()


brat

() ()
()


brat

brat

y y y

ban Stjepan
y y y Kotromani

brata

360

vojvoda Radosav
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
()

brata

herceg Stjepan

Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

brata

() herceg Stjepan

Kosaa

brata

kralj Ostoja

brata

vojvoda Radosav
, , Pavlovi

brata

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

brata

361

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
brata

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

brata

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

dijak Radosav
Milosali

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

dijak Kupusac

godine 1331.

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

brata

knez Pavao

Radinovi

brata

brata

brata

y y y

ban Stjepan
y y y Kotromani

brata

knez Grgur
Vukosali

brate

362

herceg Vlatko

iza 1466.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Brateljevia

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Brateljeviem

::

bratnac

::

herceg Vlatko

iza 1466.

bratncem

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

bratncema

bratija

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

bratija[] []

bratija


[]
[] []

363

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebratija

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

bratija

bratija

vojvoda Ivani
Pavlovi

bratija

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

bratije

bratije

vojvoda Ivani
Pavlovi

kralj Dabia

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
6. mart 1392.
na Ceceni

bratije

364

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bratije

bratije

ban Tvrtko

bratije

bratije

bratije

bratije

anonim

7. februar
1376. u
Bobovcu

upan Sanko

prije 1369.

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

upan Sanko

prije 1369.

upan Sanko

prije 1369.

upan Sanko

prije 1369.

bratije

bratije

ban Tvrtko

anonim

7. februar
1376. u
Bobovcu

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

bratije

herceg Vlatko

bratiji

bratiji

bratiji

knez Grgur

365

Vukosali

kraljica Jelena

kraljica Jelena

Dobrilo
Rakovi
anon. pisar isti
kao 22. maja
1397, 9. marta
1398. i 5. marta
1399.
anon. pisar isti
kao 22. maja
1397, 9. marta
1398. i 5. marta
1399.

6. juli 1418. na
Zablatku

april 1398.

april 1398.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bratiji

ban Tvrtko

anonim

7. februar
1376. u
Bobovcu

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

'

bratiji

vojvoda Sandalj

bratiji

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

bratiji

bratiji

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

bratiji

bratiji

30. maj 1420. u


Sokolu

bratiji

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

kralj Ostoja

15. januar
1399. na Usori
u Linici

bratiji

366

dijak Hrvatin

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bratiji

bratiji

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao 22. maja
1397, 9. marta april 1398.
1398. i 5. marta
1399.

upan Sanko

prije 1369.

bratiji

Radi Sankovi

Rako dijak

15. maj 1391. u


Zaborama

bratiji

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsalibratiji

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj

Vojsali

bratiji

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

bratijo

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

bratijom

367

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bratijom

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

bratijom

bratijom

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

368

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebratijom

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

bratijom

bratijom

bratijom

kralj Tvrtko II

bratijom

kralj Tvrtko II

bratijom

kralj Tvrtko II

bratijom

369

kralj Tvrtko II

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebratijom

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

370

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bratijom

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

bratijom

bratijom

bratijom

371

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bratijom

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

kralj Toma

protobistar
Restoje

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom'

bratijom

372

3. septembar
1444. u
Kreevu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bratijom

ban Tvrtko

bratijom

kralj Toma

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji
22. august
dijak Tvrtko
1446. u
Sekulovi
Vranduku

bratijom

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

373

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebratijom

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

374

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bratijom

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

375

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bratijom

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

bratijom

bratijom

()

bratijom()

bratijom()

bratijom()

bratijom

376

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

377

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

378

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

8. decembar
1400. u Sutisci
8. decembar
1400. u Sutisci

bratijom

bratijom

bratijom

379

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebratijom

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

380

kralj Toma

19. februar
1459. na Jezeru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bratijom

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

bratijom

bratijom

bratijom

381

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bratijom

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

bratijom

bratijom

bratijom

382

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bratijom

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

bratijom

bratijom

bratijom

383

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bratijom

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

anonim

12. mart 1380.


na Motru

anonim

12. mart 1380.


na Motru

anonim

12. mart 1380.


na Motru

bratijom

kralj Tvrtko I


[]

bratijom

kralj Tvrtko I


[]

bratijom

kralj Tvrtko I


[]

384

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


y


bratijom

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

anonim

12. mart 1380.


na Motru

anonim

12. mart 1380.


na Motru

anonim

12. mart 1380.


na Motru[]

bratijom

kralj Tvrtko I


[]

bratijom

kralj Tvrtko I


[]

bratijom

kralj Tvrtko I


[]

385

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


y


bratijom

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

anonim

12. mart 1380.


na Motru

anonim

12. mart 1380.


na Motru

anonim

12. mart 1380.


na Motru[]

bratijom

kralj Tvrtko I


[]

bratijom

kralj Tvrtko I


[]

bratijom

kralj Tvrtko I


[]

386

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


y


bratijom

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

anonim

12. mart 1380.


na Motru

anonim

12. mart 1380.


na Motru[]

bratijom

kralj Tvrtko I


[]

bratijom

kralj Tvrtko I


[]

bratijom

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

y y: y
y

bratijom

y ban Stjepan
y
y y

387

Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


y y: y
y

bratijom

y ban Stjepan
y

Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Kupusac

godine 1331.

y y

y y: y
y

bratijom

y ban Stjepan
y

Kotromani

y y

y y: y
y

bratijom

y ban Stjepan
y

Kotromani

y y

y y: y
y

bratijom

y ban Stjepan
y

Kotromani

y y

y y: y
y

bratijom

y ban Stjepan
y

Kotromani

y y

bratijom

vojvoda Juraj

Vojsali

bratijom

bratijom

herceg Stjepan
Kosaa
herceg Stjepan
Kosaa

388

Boidar dijak
Boidar dijak

12. august
1434. Pod
Kreevom
19. juli 1453.2
u Pivi
19. juli 1453.2
u Pivi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bratijom

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu' '

bratijom
''

()

bratijom

'
'
'

bratijom

bratijom

[]

389

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'

' '


bratijom

''

vojvoda Sandalj


()

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom()

bratijom

()

bratijom

y ()

ban Stjepan
y () Kotromani
ban Stjepan
y ()
y () Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Kupusac

godine 1331.

bratijom

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

bratijom

390

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bratijom

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

bratijom

bratijom

bratijom

391

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bratijom

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

bratijom

bratijom

bratijom

392

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bratijom

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

kralj Toma

protobistar
Restoje

bratijom

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

393

3. septembar
1444. u
Kreevu
22. august
1446. u
Vranduku

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

kralj Dabia
kralj Dabia

logofet Toma
logofet Toma

18. decembar
1451. u
Bobovcu
18. decembar
1451. u
Bobovcu
22. august
1446. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku
18. decembar
1451. u
Bobovcu
18. decembar
1451. u
Bobovcu
22. august
1446. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku
18. decembar
1451. u
Bobovcu
6. mart 1392.
na Ceceni
17. maj 1395.
17. maj 1395.

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

bratijom

kralj Toma

protobistar
Restoje

bratijom

kralj Toma

protobistar
Restoje

bratijom

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

bratijom

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

bratijom

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

bratijom

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

bratijom

kralj Toma

protobistar
Restoje

bratijom

kralj Toma

protobistar
Restoje

bratijom

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

bratijom

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

bratijom

kralj Toma

protobistar
Restoje

bratijom

bratijom
bratijom

bratijom

bratijom

394

kralj Dabia

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bratijom

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Dabia
kralj Dabia

logofet Toma
logofet Toma

17. maj 1395.


17. maj 1395.

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom
bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

395

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bratijom

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

bratijom

kralj Dabia

bratijom

kralj Dabia

bratijom

kralj Dabia

bratijom

kralj Dabia


396

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bratijom

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

bratijom

kralj Dabia

bratijom

kralj Dabia

bratijom

kralj Dabia

bratijom

kralj Dabia


397

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bratijom

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

bratijom

kralj Dabia

bratijom

kralj Dabia


bratijom

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

bratijom

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

bratijom

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

bratijom

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

bratijom

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

bratijom

kralj Toma

protobistar
Restoje

398

22. august
1446. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku
18. decembar
1451. u
Bobovcu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


18. decembar
1451. u
Bobovcu
19. juli 1453.2
u Pivi

bratijom

kralj Toma

protobistar
Restoje

bratijom

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

bratijom


'

bratijom

' vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

'

bratijom

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Ostoja

Vukorija dijak

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

bratijom

kralj Ostoja

Vukorija dijak

bratijom

kralj Toma

protobistar
Restoje

8. decembar
1400. u Sutisci
8. decembar
1400. u Sutisci
8. decembar
1400. u Sutisci
8. decembar
1400. u Sutisci
8. decembar
1400. u Sutisci
18. decembar
1451. u
Bobovcu

bratijom
399

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebratijom

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

bratijom


()

bratijov (bratijom)

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi
'

bratiju


' '
()

bratiju

bratiju

'

kralj Tvrtko I

bratiju

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

bratiju

400

15. januar
1399. na Usori
u Linici
25. novembar
1388.
29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
13. oktobar
1465.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

bratiju

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

bratiju

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

bratiju

15. januar
1399. na Usori
u Linici
7. februar
1376. u
Bobovcu

ban Tvrtko

anonim

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

bratim

bratim

bratim

401

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


()

bratim

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

bratja

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

bratom

()

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

Pribisav dijak

oko 1326.

bratom

(()y)

()

bratom

herceg Stjepan

Kosaa

bratom

herceg Stjepan

Kosaa

bratom

402

ban Stjepan
Kotromani

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebratom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

logofet Toma

17. maj 1395.

bratoma

kralj Dabia


y
y

Bratoslav

y
y y

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

bratstva

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

vojvoda Stjepan

Kosaa

bratstva

bratstva

bratstva

403

19. august
1439. Bora

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bratstva

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vlastoruno

15. august
1451.

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

dijak Kupusac

godine 1331.

bratstva

bratstvo

bratstvo

bratstvo

knez Vladisav

Hercegovi

bratstvo

bratu

bratu


() y y y y
y y y y ()y

404

kralj Stjepan
Ostoji
ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bratu

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

kralj Ostoja

bratu

bratu

bratu
y y

bratu

y y y y ()y y y y
y y y y
y y

bratu

bratu

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

bratu

y() y y y y
y y y

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

bratued

405

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bratued

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

Bravsih

vojvoda Radi

Brli

Brod

'

Sankovi i upan
Bjelijak

y yy y y ban Stjepan
Kotromani
y y

Brodaru

brodove

'
' '

brojil


()

vojvoda Ivani
Pavlovi

herceg Stjepan
Kosaa

kraljica Jelena
Gruba

22. august
1446. u
Vranduku

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
dijak Kupusac

dijak Ivan

godine 1331.
29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

Brsai

406

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Brseevo

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

Bublijin

Buaninin

8. decembar
1400. u Sutisci
4. decembar
1409. Pod
Visokim

bude

bude

() ()

bude

''
()
'
'

bude


''

bude

bude

y
y y

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

humski knez Andrej anonim

prije 1235.

kralj Tvrtko I

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

bude407

logofet Vlade

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bude

kralj Tvrtko I

anonim

bude

kralj Toma

bude

kralj Toma

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
3. februar
1449. u
Vranduku
3. februar
1449. u
Vranduku

bude

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.


(sic!)

bude

bude

bude

herceg Stjepan

Kosaa

bude

bude

bude

kralj Tvrtko II

bude

kralj Tvrtko II

bude

408

ban Stjepan
Kotromani

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
prijepis
23. oktobar
dubrovakog
1332.
gramatiga

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnebude

ban Stjepan

Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

bude

ban Stjepan

Kotromani

bude

: :

bude

: :

ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani

bude

bude

23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga
prijepis
dubrovakog
gramatiga
prijepis
dubrovakog
gramatiga

bude

()

bude

herceg Stjepan409

Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
()

bude

herceg Stjepan

Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

bude

vojvoda Radosav
Pavlovi

bude

bude

ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga
prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.

bude

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba'

' ' '

bude

'

'


bude.. .. .. ..

410

30. maj 1420. u


Sokolu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bude

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

bude

bude

bude

bude

bude

vojvoda Radosav

Pavlovi

dijak Ivan

20. novembar
1398. na
Dumnu
19. august
1439. Bora

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

ban Kulin
ban Kulin
ban Kulin

prijepis
prijepis
dijak Radoje

bude


()

' '

bude
''

()

bude

'
'

30. maj 1420. u


Sokolu

'

bude
bude
bude

411

11891205.
oko 1205.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bude

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

bude

bude

bude

bude

kralj Toma
knez Pavao
Radinovi

dijak Radosav
Milosali

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

kralj Toma

bude

[] kralj Tvrtko II

bude

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Ostoja

Vukorija dijak

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

notar Paskal

22. maj 1254.


'

23. oktobar
1332.

3. februar
1449. u
Vranduku
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

bude

3. februar
1449. u
Vranduku
25. mart 1397.
u Konavlu na
Ljutoj

bude

bude

humski upan

Radoslav


vojvoda Radi

bude

'

412

Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bude

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

bude

bude

kralj Tvrtko I

bude

()

arko, Tadija i Juraj


Vlatkovi

prije 25. marta


1493.
3. februar
1449. u
Vranduku

bude

kralj Toma

bude

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

bude

rusagabude

413

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
bude

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

bude

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

kraljica Jelena

13. maj 1397. u


Sutisci

bude

bude

bude

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

kralj Tvrtko II

Radivoj Hrsti

22. juni 1443.


u Sutisci

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

ban Stjepan

Kotromani

bude

herceg Stjepan


bude

bude

414

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


y

bude

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

bude

herceg Stjepan

Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

bude

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

bude

bude

bude

bude

bude

kralj Stjepan

Tomaevi
herceica Cecilija

dijak Brano
Ivko dijak

23. novembar
1461. u Jajcu
28. maj 1467.

bude

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

bude

bude

()
() ()

415

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


bude

() knez Grgur
()

Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

() ()
[] []

Budela


[]

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

[] []

budemo

budemo

budemo

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
[]
herceg splitski

budemo

budemo

bude

416

herceg Vlatko

iza 1466.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

budet

budet

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

anonim

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

anonim

budet

budet

budet

budet

budi

kralj Ostoja

budi

budi

budi

herceg Stjepan
Kosaa

kralj Tvrtko II

kralj Tvrtko II

budi

kraljica Jelena

budi

417

vojvoda Sandalj

Radi
Grupkovi

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
godine 1418.
5. juli 1450.2
na Novom

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
anon. pisar isti
kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.
1. novembar
1423. u Blagaju

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


budi

budi

budi

budi

budi

budi

budi

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

herceg Vlatko

mitropolit
David

26. januar
1470.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

3. februar
1464.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

17. septembar
1465.

kralj Dabia

Toma Luac

18. februar
1393. u Sutisci

budi

upan Militen i

budi

budi

Ruir
kralj Tvrtko I

budi

kralj Ostoja

budi

[]

kralj Ostoja

budi

()

arko, Tadija i Juraj


Vlatkovi

prije oktobra
1335.
19. maj 1389.
20. novembar
1414.
28. oktobar
1416.b
prije 25. marta
1493.

budi

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

budi
budi

418

kralj Tvrtko I
kralj Toma

4. mart 1387.
protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

budi

budi

vojvoda Sandalj

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao 22. maja
9. mart 1398.
1397, aprila
1398. i 5. marta
1399.

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

Budisali

vojvoda Radi

Budisav

'

Budisav

19. oktobar
1413. na
Ljubomiru

Sankovi i upan
Bjelijak
vojvoda Radosav
Pavlovi

23. oktobar
1332.

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

Budisav

Budisava

Budisava

419

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Budisava

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

Budisavom

Budisavu

Budisavu

vojvoda Radosav

Pavlovi

Budisavu

Budisavu

Budislav

420

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


budite

budje

budje

upan Militen i
Ruir
vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

prije oktobra
1335.
7. april 1423. u
Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

31. januar
1437.

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

vlastoruno

15. august
1451.

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

Budo

Budo

budu

knez Vladisav
Hercegovi


budu

421

ban Stjepan
Kotromani

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


budu

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

budu

22. maj 1254.


19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

....
[]

budu

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

knez Pavao
Radinovi

dijak Radosav
Milosali

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

budu

budu

budu

budu
''
' ''

budu

''

422

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
budu

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

ban Kulin

dijak Radoje

ban Kulin

prijepis

11891205.

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

budu

budu

budu

budu

budu

budu

budu

budu

423

22. maj 1254.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


budu

humski upan

notar Paskal

22. maj 1254.

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

Radoslav

budu

budu

budu

budu

::

kralj Tvrtko II

kralj Tvrtko II

budu

vojvoda Ivani
Pavlovi

budu

vojvoda Ivani
Pavlovi

budu

424

vojvoda Ivani
Pavlovi

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
29. septembar
1442. na
dijak Ivan
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
29. septembar
1442. na
dijak Ivan
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
29. septembar
1442. na
dijak Ivan
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
budu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

budu

budu

budu

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

budu

budu

kralj Ostoja

Vukorija dijak

y y

budu

yy

yy y
y

425

humski knez Andrej anonim

8. decembar
1400. u Sutisci
godine
12471249.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


budu

budu

budue

28. oktobar
1416.b
20. novembar
1414.

kralj Ostoja
kralj Ostoja
herceg Vlatko

iza 1466.

budue

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

dijak Ivan

19. august
1439. Bora
()

budue

herceg Stjepan

Kosaa

budue

budue

budue

herceg Stjepan

Kosaa

budue

426

vojvoda Radosav
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


budue

vojvoda Stjepan

Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

budui

knez arko humski

26. maj 1466.

budui

budui

budui

buduijeh''

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

vojvoda Sandalj

vojvoda Ivani

Pavlovi

iza 3. februara
1466.

30. maj 1420. u


Sokolu
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
29. septembar
1442. na
dijak Ivan
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

budute

ban Stjepan

Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

()

budutemu

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

Bugarin

427

22. maj 1254.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneBugarin

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica


....
[]

bugarskim

bugarskom

bugarskomu


()

Bujaku

Buni

byti


'

kralj Tvrtko I

Capi

428

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

Capi

vojvoda Ivani
Pavlovi

Captat

vojvoda Stjepan
KosaaCaptat

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

Captat

Captata

Captata

Captata

429

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneCaptata

rnomir, knez
Konavlja

anonim

12521254.

rnomir, knez
Konavlja

anonim

12521254.

rnomir, knez
Konavlja

anonim

12521254.

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

Captata

Captata

Captat

[]

Captatom

Captatom

....
[]

car

430

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


....
[]

car

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

car

car

kralj Tvrtko II

car

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

car

y kralj Tvrtko I

anonim


'
''

car

'' ''

vojvoda Sandalj

''

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

car

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

car

431

kralj Toma

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnecar

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

car
car

yy yy y y y
y


'

cara

vojvoda Sandaljcara

cara

cara
''
' ''

cara

''

432

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnecara

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

cara

vojvoda Radosav

Pavlovi


()

cara

cara

'

cara

' vojvoda Sandalj'

cara

herceg Stjepan
Kosaa

carem

vojvoda Ivani
Pavlovi

carem

433

vojvoda Stjepan
Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

carem

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

carem

carna

kraljica Jelena

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

13. maj 1397. u


Sutisci

carna

carne
'

carev

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi'

carevom

vojvoda Sandalj


cari

434

herceg Stjepan
Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnecarije

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

carina

ban Tvrtko

dijak Brajan

ban Tvrtko

dijak Brajan

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.1 u Jajcu

Dobrilo
Rakovi
Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku
6. juli 1418. na
Zablatku

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

() knez Grgur

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

kralj Dabia

logofet Toma

prije 15.
oktobra 1393.

carina

carina

carina

carina

9. februar
1375. pod
Bobovcem
9. februar
1375. pod
Bobovcem

()

knez Grgur
Vukosali
()
() knez Grgur
Vukosali
()

carina

()
() ()

carina

()

Vukosali

() ()

carina

() knez Grgur
()
() ()

carin

435

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnecarin

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

carine

carine

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Rako dijak

15. maj 1391. u


Zaborama

carine

. . . . . . .

Radi Sankovi

()

carine

kralj Tvrtko I

maj 1389.

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

ban Tvrtko

dijak Brajan

9. februar
1375. pod
Bobovcem

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

carine

carine

carine

herceg Stjepan
Kosaa

carine

'

'
' '

436

herceg Stjepan
Kosaa

13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


carine

kralj Dabia

logofet Toma

prije 15.
oktobra 1393.

carine

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

carinika

kralj Stjepan

Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

carinike

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

carinike

carinikom

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.1 u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

carinikom

437

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnecarinikom

herceg Stjepan
Kosaa

13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

carinu

carinu

()

carinu


()

carinu


()

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

10. april 1441.


u Boru

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

carinje

carjeji

carom

carsci

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

kralj Tvrtko I

anonim

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

carsci

carsci

438

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima
12. mart 1380.
na Motru
5. februar
1399. u Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


carska

kralj Tvrtko I

carska

y kralj Tvrtko I

carska

carskaja

carski

carski

kralj Stjepan
Ostoji

kralj Tvrtko II

kralj Stjepan
Tomaevi
kralj Toma

2. decembar
logofet Vlade
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
anonim
1382. na Bii
u Podgradi
5. mart 1419. u
dijak Vladi
Zveaju
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
23. novembar
dijak Brano
1461. u Jajcu
22. august
dijak Tvrtko
1446. u
Sekulovi
Vranduku

carskim


[]

anonim

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Tvrtko I

carskim

carstv

carstv


'

carstv

439

kralj Tvrtko I

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


carstvo

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

carstvo


'

carstvo

carstvovae

carstvovati

carstvovati

carstvovave

'

carstvovave

440

kralj Tvrtko I

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

carstvujut

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

kralj Toma

carstvujut

kralj Tvrtko II

caru

vojvoda Radosav
Pavlovi

'

caru

vojvoda Sandalj


caru

vojvoda Radosav

Pavlovi

caru

caru


()


cat

441

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
cat

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

ban Stjepan
Kotromani

cat

vojvoda Radosav
Pavlovi


cat

cat

cat

cat

Ceceni

442

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ckati

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

cl

kralj Tvrtko II

cna

cna

upan Sanko

prije 1369.

upan Sanko

prije 1369.

upan Sanko

prije 1369.

cne

cesarom

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

Cetine

() ()

Cicilija()

Cicilije

443

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Cicilije

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

Cicilije()

Ciciniu

herceg Stjepan

Kosaa

ci

cijel

arko, Tadija i Juraj


Vlatkovi

prije 25. marta


1493.
10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

cijelo

cijelo

cijelo

herceg Stjepan

Kosaa

444

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnecijelo

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

cijelo

cijelo

()


cil

kralj Tvrtko II


cil
()

cil

cilo

445

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnecio

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

cio

cio

cje

cjelokupno

Cripov

crkovne

crkovnim

22. august
1446. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku
12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

crkva

446

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
crkve

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

crkve

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

kralj Ostoja

Vukorija dijak

crkvi

crkvom

crkvom

Crnug

cvate

447

8. decembar
1400. u Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Cvitimir

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

aplji

arak

as

vojvoda Ivani

Pavlovi

dijak Ivan

as

8. decembar
1400. u Sutisci
22. august
1446. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku
29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
13. maj 1397. u
Sutisci

kraljica Jelena

asni

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

asnim

asnim

() '

asno

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

asnom

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i

herceg splitski

448

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


asnom

'

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

asnom

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

asnom

asnom.. .. .. ..

asnom

kralj Tvrtko II
asnom

kralj Ostoja

asnom

y
()

449

kralj Dabia

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


asnom

kralj Stjepan

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Ostoji

asnom

asnom

asnom

vojvoda Ivani
Pavlovi

asnom

asnom

450

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

asnom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

asnu

asnu

vojvoda Radi
Sankovi i upan
' Bjelijak
vojvoda Radi

Sankovi i upan
' Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
logothet Mileta 25. august
Popovi
1399.

ast

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

ast

vojvoda Stjepan
Kosaa

ast

kralj Ostoja


ast

451

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

ast

ast

kralj Toma

protobistar
Restoje

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

ast

herceg Stjepan

Kosaa

Boidar dijak

asti

Radi Sankovi

3. septembar
1444. u
Kreevu
29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pii

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

asti

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

asti

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

asti

y kralj Tvrtko I

anonim

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

asti

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

asti

452

vojvoda Ivani
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


asti

astiju

knez Tvrtko
Borovini

14. mart 1430.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

astimi

kralj Tvrtko II

astmi

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

kralj Toma

protobistar
Restoje

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

astmi

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima
3. septembar
1444. u
Kreevu

astmi

astmi

astmi

vojvoda Ivani
Pavlovi

astmi

kralj Stjepan
Tomaevi

astmi

453

vojvoda Stjepan
Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneastnago

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

astnago

astnago

herceg Stjepan

Kosaa

astni

humski knez Andrej anonim

prije 1235.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

astni()

astni

454

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
astni

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.


()


y y

astni

yy y y y humski knez Andrej anonim


godine
12471249.

stnikov

astnim

stnim

ban Kulin
vojvoda Radi
Sankovi i upan
'
Bjelijak

Jelisaveta, supruga

bana Stjepana
()
Kotromania

dijak Radoje
logothet Mileta 25. august
Popovi
1399.
Radjen dijak

oko 1323.
godine u
Ribiima

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

stnim

kralj Tvrtko I

stnim

stno

455

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne'

' ' '

astnom

'

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

'astnom

stnom

kralj Stjepan
Ostoji


stnom

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

herceica Cecilija

Ivko dijak

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

ai

28. maj 1467.

avlovi

evu

() ()
()

456

oko 1326.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

edh

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

edh

edh

19. august
1439. Bora

edih

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

edijeh

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

edom

kralj Dabia


y


elnii

457

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


y y: y
y

elnii

y ban Stjepan
y

dijak Kupusac

godine 1331.

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

Kotromani

y yelnik

eljadinku

em

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

em

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

em

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj

Vojsali

em

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj

Vojsali

em

458

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneem

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

em

herceg Vlatko

iza 1466.

emereviu

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Ivko dijak

26. juli 1470.

ban Tvrtko

dijak Brajan

9. februar
1375. pod
Bobovcem

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

emerovi

emeroviu

herceg Vlatko

emre

eonik (elnik)

epikue

459

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

eprnja

knez Pavao
Radinovi

dijak Radosav
Milosali

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj

y
y

eprnja

y
y y

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

eprnji

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

eprnji

rnjenovi

esa

kralj Toma

3. februar
1449. u
Vranduku

upan Sanko

prije 1369.

esa

::

esa

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

upan Sanko

prije 1369.
dijak Draeslav 1353. na Suhoj
Boji
na Prozracu

esa

esa

::


460

ban Tvrtko

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


esa

esa

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

herceg Vlatko

iza 1466.

::

esa

::esa

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

notar Paskal

22. maj 1254.

prijepis
prijepis

11891205.
oko 1205.
oko 1323.
godine u
Ribiima

esti

herceg Stjepan
Kosaa

estitoj

kralj Dabia


estni

humski upan
Radoslav

estnikov
estnikov

etire


()

461

ban Kulin
ban Kulin
Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

Radjen dijak

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneetir

kralj Ostoja

etireh

kralj Tvrtko II

etirh

kralj Tvrtko II


()

etiri

() y y y y y
y

ban Stjepan
Kotromani

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
dijak Kupusac

godine 1331.

etiri

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

etiri

ban Stjepan
()

Pribisav dijak

oko 1326.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

Kotromani

etiri
'

' ' '

etiri

'

'


462

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
etiri

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

.. .. .. ..

etiri

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

etiri

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

etiri

() ()
()

etiri

etiri

etiri

etiri

etiri

463

vojvoda Sandalj
vojvoda Sandalj
kralj Ostoja
kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

31. decembar
1427.
4. mart 1410. u
Draevici u
Novom
27. decembar
1423. Kukanj
4. decembar
1409. Pod
Visokim
20. novembar
1414.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


etiri

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

etiri na desete

etiri na desete

vojvoda Ivani
Pavlovi

etiri na desete

etirimi

ban Tvrtko
kralj Ostoja

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji
8. decembar
Vukorija dijak
1400. u Sutisci

etirista

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

etirista

kralj Tvrtko II

logofet Duan

. . . . .

etirista

etirista

etirista

etirista

herceg Vlatko

vojvoda Radosav


Pavlovi
Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski
vojvoda Sandalj

mitropolit
David
dijak Ostoja

dijak Milivoj

16. august
1420. Pod
Visokim
26. januar
1470.
7. april 1423. u
Boru
15. januar
1404. u
Zveaju

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

etirista

kralj Ostoja

decembar 1416.

etirista

464

kralj Ostoja

28. oktobar
1416.b

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


etirista

etirista

etirista

etirista

etirista

etirista

etirista

kralj Ostoja
knez Vladisav
Hercegovi
vojvoda Radosav
Pavlovi

godine 1418.
vlastoruno
logofet Ostoja

vojvoda Sandalj
vojvoda Sandalj
kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

kralj Ostoja

etirmi

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

etirmi

kralj Toma

...

etirmi

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

Pribisav dijak

oko 1326.

Radjen dijak

oko 1323.
godine u
Ribiima

etirmi

15. august
1451.
31. decembar
1427.
4. mart 1410. u
Draevici u
Novom
27. decembar
1423. Kukanj
4. decembar
1409. Pod
Visokim
20. novembar
1414.

etirmi

ban Stjepan
()

Kotromani

etirmi

()

465

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


etirmi
etirmi

Radjen dijak

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

Radi Sankovi

Rako dijak

()

oko 1323.
godine u
Ribiima
15. maj 1391. u
Zaborama

etiru

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

etrista

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

etvero

etvrtak

etvrti

etvrti

etvrti

vojvoda Radosav


Pavlovi
kralj Stjepan
Ostoji
vojvoda Sandalj

kralj Ostoja

dijak Vlatko
Maro
logofet Novak
Gojini

24. april 1421.


u Boru
4. decembar
1419. u Sutisci
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
4. decembar
logotet Toma
1409. Pod
Buanin
Visokim

etvrto

466

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


etvrto

etvrto

etvrto

kralj Ostoja
Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

'

8. decembar
1400. u Sutisci

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju
20. novembar
1414.

kralj Ostoja

vojvoda Radi

ihori

Vukorija dijak

Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

ihovie

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Dabia

Toma Luac

17. juli 1392.


na ihoviima

ihoviih

iju

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Ivani
Pavlovi

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

iju

467

dijak Ivan

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
iju

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

iju

iju

iju

iju

iju

30. maj 1420. u


Sokolu

im

'

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Ostoja

Vukorija dijak

im

468

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
8. decembar
1400. u Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


im

kralj Tvrtko I

12. juni 1389.

herceg Stjepan
Kosaa

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

( )

im

Boidar dijak

()

im

kralj Tvrtko I

maj 1389.

im


()

kraljica Jelena
Gruba

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

im

herceg Stjepan

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

Kosaa

im

ine

ine

ine

ine

kralj Tvrtko II

ine

469

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneine

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

ine

ine'

vojvoda Sandalj

vojvoda Sandalj

15. januar
1399. na Usori
u Linici

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
30. maj 1420. u
dijak Gruba
Sokolu

ine

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

ban Stjepan
Kotromani

ine

ine

ine

470

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneine

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

inee

ini

ini

ini

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

ban Ninoslav

notar Paskal

oko 1323.
godine na
Motru
godine 1249.

notar Paskal

22. maj 1254.

ini

humski upan

Radoslav

inie

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

()

inila

()

inili

arko, Tadija i Juraj


Vlatkovi

471

prije 25. marta


1493.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

inili

inilo
inilo

kraljica Jelena

ban Ninoslav
ban Ninoslav

anon. pisar isti


kao 22. maja
1397, 9. marta april 1398.
1398. i 5. marta
1399.
notar Paskal
godine 1249.
notar Paskal
22. mart 1240.

inilo

herceg Vlatko

iza 1466.

upan Sanko

prije 1369.

inite

inite

kraljica Jelena
Gruba

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

initi

(--)

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humska
kancelarija

22. maj 1254.

initi

humski upan
Radoslav

initi

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

....
[]

initi

472

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneiniti

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

kraljica Jelena
Gruba

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

22. maj 1254.

initi

initi

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

initi

initi

initi

upan Sanko

prije 1369.

inu

473

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneinu

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

inu

inu

injae

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

injenije

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

injeno

herceg Vlatko

iza 1466.

injenje

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

ipia

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

ipia

474

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ipiem

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ist

: :

ist

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia()

istem

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

istem()

istije

isto

475

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
isto

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

31. januar
1437.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

isto

isto

isto

istoe

istou

istou

istou

herceg Stjepan

Kosaa

knez Vukman
Jugovi

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

istotu


'

lovscm

476

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


lovaski

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

love

love

love

love

kralj Stjepan
Tomaevi

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
22. august
dijak Tvrtko
1446. u
Sekulovi
Vranduku
23. novembar
dijak Brano
1461. u Jajcu

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Tvrtko II

kralj Toma

love

love

lovje

477

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


lovu

vojvoda Radosav

Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

lovu

herceg Stjepan
Kosaa

lovek

lovk

lovk

lovk

lovk

ban Stjepan
Kotromani
y
y y
y y
y y

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

humski knez Andrej anonim

prije 1235.

humski knez Andrej anonim

prije 1235.

humski knez Andrej anonim

lovk

ban Tvrtko

dijak Brajan

lovk

godine
12471249.
9. februar
1375. pod
Bobovcem

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

lovk

lovk

herceg Stjepan
Kosaa

lovk

herceg Stjepan
Kosaa

478

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnelovk

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

lovk

lovk

lovk

Radi Sankovi

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

lovk

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

()

lovk

Radi Sankovi

lovk

Radi Sankovi

lovk

rnomir, knez

Konavlja

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
anonim

12521254.

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

lovk

479

vojvoda Radosav
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnelovk

rnomir, knez
Konavlja

anonim

12521254.

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

lovk

herceg Stjepan

Kosaa

lovk

Radi Sankovi

lovka

ban Tvrtko

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
dijak Draeslav 1353. na Suhoj
Boji
na Prozracu

lovka

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

lovka

vojvoda Ivani
Pavlovi

lovka

lovka

480

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnelovka

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

lovka

lovka

lovka

vojvoda Radosav

Pavlovi

lovka

upan Sanko

prije 1369.

lovka

481

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

lovka

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

lovka

lovka

vojvoda Ivani
Pavlovi

vojvoda Stjepan
()

Kosaa

dijak Ivan

dijak Vlatko

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
10. oktobar
1435. na
Nevesinju

lovka

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

rnomir, knez
Konavlja

anonim

12521254.

rnomir, knez
Konavlja

anonim

12521254.

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

lovka

lovka

lovka

482

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

anonim

12521254.

anonim

12521254.

anonim

12521254.

anonim

12521254.

lovka

vojvoda Ivani
Pavlovi

lovka

lovka

lovka

lovka

lovka

lovka

lovke

lovkoljubno

lovkoljubno

rnomir, knez
Konavlja

rnomir, knez
Konavlja

rnomir, knez

Konavlja

() rnomir, knez
Konavlja

483

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

22. august
1446. u
Vranduku
23. novembar
1461. u Jajcu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


lovkoljubno

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

rnomir, knez
Konavlja

anonim

12521254.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Ostoja

lovkoljubno

lovkoljubno

() '

lovkoljubno

() '

lovkom

lovkom

lovkom

vojvoda Radosav

Pavlovi

loveku

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

lovku

484

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.3 u Jajcu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


lovku

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.1 u Jajcu

vlastoruno

15. august
1451.

lovku

knez Vladisav
Hercegovi


lovku

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

lovku

25. oktobra
1432.

lovku

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

kralj Dabia

logofet Toma

lovku

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
prije 15.
oktobra 1393.

lovku

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

lovku

herceg Stjepan
Kosaa

485

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


lovku

Radi Sankovi

lovku

lovku

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

upan Sanko
herceg Stjepan
Kosaa

prije 1369.
Boidar dijak

lovku

ban Tvrtko

dijak Brajan

lovku

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

oko 1450.

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

logofet Toma

17. maj 1395.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

17. septembar
1465.

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

lovku

19. juli 1453.2


u Pivi
9. februar
1375. pod
Bobovcem

kralj Ostoja

lovku

kralj Dabia

lovku

lovku

lovku

lovku

13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

herceg Stjepan
Kosaa

lovku

486

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

3. februar
1464.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


lovku

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.2 u Jajcu

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

lovku()

lovku

kralj Dabia


y

lovku

lovku

lovku

lovku

487

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneloviaskije

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. august
1421. u
Milodrai

loviskije

lovie

kralj Tvrtko II

lovie

kralj Tvrtko I

3. septembar
1444. u
Kreevu
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
12. mart 1380.
anonim
na Motru

lovie

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

lovik

lovika

vojvoda Radosav
()

Pavlovi
vojvoda Radosav
Pavlovi

'

lovika

vojvoda Sandalj

lovika

lovika

()

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru
7. april 1423. u
dijak Ostoja
Boru
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

lovikoljubiju

488

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Tvrtko II

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


y y

loviku

y y y y ()y y y y
y y y y

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

y y

loviku

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsaliloviku

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Radosav
Milosali

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj

loviku

ovek

herceg Vlatko


ovka


[]

vojvoda Sandalj

'

ovku

knez Pavao

Radinovi

ovku

489

kralj Toma

3. februar
1449. u
Vranduku

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

rinjevac

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

dijak Kupusac

godine 1331.

anonim

12521254.

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

rni
()

rnia


(netjak)


rnnovi
y y y y y

rnilino

y y () ban Stjepan
y

Kotromani

()

rnomira

rnomir, knez
Konavlja

rnugovi

kralj Tvrtko I

teta

490

kralj Tvrtko I

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


teta

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

ban Ninoslav

anonim

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

anonim

ban Kulin

prijepis

teta

tete

tete

to

to

to


[]

godine 1240.
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

to

491

oko 1205.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ubreti

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

ubrijana

ubrijan

25. novembar
1388.
25. novembar
1388.

kralj Tvrtko I
kralj Tvrtko I

uje

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

uju
'

' ' '

uju

'

'


uju.. .. .. ..

492

30. maj 1420. u


Sokolu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


uju

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

ukli

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

uli

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin


y
y

upeti

y
y y

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

kraljica Jelena

Toma Luac

15. novembar
1397. na
Motru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

10. april 1441.


u Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

uti

uv

uv

()

uvaju

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

uvati

uvati

493

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

10. april 1441.


u Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

10. april 1441.


u Boru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


uvati

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

uve

uve()

uve

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena()

uve

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Dabia

kralj Toma

...

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

kralj Ostoja

Vukorija dijak

494

8. decembar
1400. u Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
()

Kotromani

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

ban Tvrtko

herceg Stjepan
Kosaa

herceg Stjepan
Kosaa

herceg Stjepan

Kosaa

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu
Boidar dijak

Boidar dijak

Boidar dijak

Hrvoje Vuki

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

Hrvatini, veliki
::

495

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pii
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pii

vojvoda bosanski i
herceg splitski

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

()
vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Stjepan
()

Kosaa

dijak Vlatko

upan Sanko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju
prije 1369.

herceg Vlatko

496

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneemo

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

emo

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom
4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

emo

vojvoda Sandalj

emo

kralj Dabia

oktobar 1393.

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

emo

emo

()

er (kir)

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

(netjak)


er (kir)

497

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneer (kir)

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

herceg Vlatko

iza 1466.

ete

kraljica Jelena
Gruba

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

::

upan Sanko

prije 1369.

herceg Vlatko

iza 1466.

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

herceg Vlatko

iza 1466.::

::y y: y
y

Dabi

y ban Stjepan
y
y y

498

Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


logofet Toma
Luac
logofet Toma

26. april 1395.


u Sutisci
17. maj 1395.

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

Dabia

kralj Dabia

Dabia

kralj Dabia

Dabia

Dabia

Dabia

kralj Dabia

()

Dabia

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Dabia

logofet Toma

prije 15.
oktobra 1393.

Dabia

Dabia

499

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Dabia

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

logofet Toma

17. maj 1395.

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

Dabia

Dabia

kralj Dabia

kralj Dabia

Dabia

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kraljica Jelena

13. maj 1397. u


Sutisci

Dabie

. . . . .

Dabie

kralj Tvrtko II

Dabie

kralj Tvrtko II

Dabie

()
() ()

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.

Dabii

500

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
6. juli 1418. na
Zablatku

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dabii

15. novembar
1397. na
Motru

kraljica Jelena

Toma Luac

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

Dabiia

vojvoda Radi

Dabiiv

'

Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

Dabiivu

vojvoda Radosav

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

31. januar
1437.

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

Pavlovi

dade

dade

dade

dadu

() ()

dadu501

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dae

()

dah

' '

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

oko 1323.
godine u
Ribiima

Radjen dijak

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.3 u Jajcu

dah

dah

dah

dah

()dah

502

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedah

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

daj

28. septembar
1388.

kralj Tvrtko I

daj

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

ban Ninoslav
rnomir, knez
Konavlja

Desoje gramatig prije 1232.

daj

herceg Stjepan
Kosaa

daj

herceg Stjepan
Kosaa

daj

daj

daj

anonim

12521254.

daje

503

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedaje

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci' '

daje
''

()

daje

'
'
'

daje


[]

daje

daje

()


daje

504

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedaje

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dajemo

dajemo

dajemo

dajemo

dajemo

kralj Tvrtko I

12. juni 1389.

( )

dajemo

505

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dajemo

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

17. septembar
1465.

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

dajemo

dajemo

ban Stjepan

Kotromani


()

dajemo

dajemo

dajemo

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

dajemo

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

31. januar
1437.

dajemo

506

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedajemo

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

herceg Stjepan

Kosaa

dajemo

dajemo

dajemo

13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

herceg Stjepan
Kosaa

dajemo

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

3. februar
1464.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dajemo

dajemo

dajemo

dajemo

507

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dajemo

kralj Toma

3. februar
1449. u
Vranduku

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

dajemo

dajemo

dajemo

herceg Vlatko

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.

kralj Tvrtko I

4. mart 1387.

kralj Ostoja

28. oktobar
1416.b

kralj Ostoja

20. novembar
1414.

kralj Tvrtko I

19. maj 1389.

kralj Tvrtko I

19. maj 1389.

kralj Dabia

oktobar 1393.

kralj Ostoja

godine 1418.

dajete

dajete

dajete()

dajete

dajte

dajte

dajte

dajte

508

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dajte

kralj Ostoja

decembar 1416.

dajte

ban Tvrtko

anonim

herceg Vladislav

Vukain
Gizdavi

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

daju

daju

daju

kraljica Jelena

daju

vojvoda Ivani
Pavlovi

7. februar
1376. u
Bobovcu
27. oktobar
1487.
20. novembar
1398. na
Dumnu

anon. pisar isti


kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.
29. septembar
1442. na
dijak Ivan
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

daju

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

daju

509

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
daju

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Vukman dijak

17. juni 1469.

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

Toma Luac

15. novembar
1397. na
Motru

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

()daju

daju

herceg Stjepan
Kosaa

daju

vojvoda Vladisav

Hercegovi

daju

kralj Ostoja

daju

kraljica Jelena

daju

'

'

510

kralj Tvrtko I

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedaju

'

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

'

daju

vojvoda Radosav

Pavlovi

daju

herceg Stjepan
Kosaa

daju

vojvoda Radosav
Pavlovi

daju

()

knez Grgur
Vukosali

dajue

vojvoda Radosav

Pavlovi


' '

dajui

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba


''

()

dajui

'
'
'

511

30. maj 1420. u


Sokolu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedal

vojvoda Radosav

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

kraljica Jelena
Gruba

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

Pavlovi

dal

dal


()

dale

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

kralj Tvrtko II

dalee

vojvoda Ivani
Pavlovi

dalee()

Dalfinu

512

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosney y

Dalfinu

yy y y y humski knez Andrej anonim


godine
12471249.

dali

kralj Tvrtko I

12. juni 1389.


(sic!)

dali

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

dali

dali

::

upan Sanko

prije 1369.

dali

ban Tvrtko

dali

kraljica Jelena

dali

::

upan Sanko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu
anon. pisar isti
kao 22. maja
1397, 9. marta april 1398.
1398. i 5. marta
1399.
prije 1369.


'

' ' '

dali

'

'


513

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dali

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.


.. .. .. ..

dali

vojvoda Radosav
Pavlovi

dali

dali

dali

dali

dali

daliu

u

vojvoda Radosav
Pavlovi
ban Tvrtko
herceg Vlatko
herceg Vlatko

dijak Draeslav
Boji
prijepis dijaka
Radonje
prijepis dijaka
Radonje
prijepis dijaka
Radonje

1353. na Suhoj
na Prozracu

17. juni 1469.

26 juli 1470.b
26 juli 1470.b

herceg Vlatko

vojvoda Vladisav
Hercegovi

Vukman dijak

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

26 juli 1470.b

dali

dali

kralj Stjepan

Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.1 u Jajcu

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

()

dali
514

vojvoda Radosav
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dali

dali

dali

28. oktobar
1416.b
20. novembar
1414.

kralj Ostoja
kralj Ostoja
kralj Ostoja

godine 1418.

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

dali

dali

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Vlatko

dali

dali

Dalmacije

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

Dalmacije

Dalmaciji

Dalmaciji

dam

515

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

kralj Toma

protobistar
Restoje

ban Ninoslav

notar Paskal

23. novembar
1461. u Jajcu
22. august
1446. u
Vranduku
3. septembar
1444. u
Kreevu
godine 1249.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dam

dam

dam

dam

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

ban Ninoslav

anonim

godine 1240.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

dam

27. decembar
1423. Kukanj

vojvoda Sandalj

dam

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

10. april 1441.


u Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.3 u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.1 u Jajcu

dam

damo

damo

516

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedamo

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

damo

damo

damo

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali


()

damo

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

damo

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

damo

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.2 u Jajcu

damo

517

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


damo

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

()

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

kralj Dabia

logofet Toma

prije 15.
oktobra 1393.

notar Paskal

22. maj 1254.

damo

dan

dan

(--)

humski upan
Radoslav

dan

'

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

dan

dan

dan

dan

dan

dan

kralj Stjepan

Ostoji

518

dijak Vladi

25. mart 1433.


Bora
18. august
1421. u
Milodrai
5. mart 1419. u
Zveaju

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dan

dan

dan

dan

dan

dan

()
()

ban Tvrtko
herceg Stjepan
Kosaa
vojvoda Radosav
Pavlovi
kralj Toma
vojvoda Radosav
Pavlovi
Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami
Radi
5. juli 1450. na
Grupkovi
Novom
19. august
dijak Ivan
1439. Bora
3. septembar
protobistar
1444. u
Restoje
Kreevu
25. oktobra
dijak Ostoja
1432.
oko 1323.
Radjen dijak
godine u
Ribiima

dan

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

dan

dan

ban Stjepan
Kotromani

dan

kraljica Jelena

dan

dan

519

prijepis
23. oktobar
dubrovakog
1332.
gramatiga
anon. pisar isti
kao 22. maja
1397, 9. marta april 1398.
1398. i 5. marta
1399.

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dan

vojvoda Sandalj

dan

dan

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

dan

kraljica Jelena

dan

kraljica Jelena

dan

kralj Tvrtko II

anon. pisar isti


kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.
anon. pisar isti
kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.
dijak Pavle

dan

. . . . .

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom
30. maj 1420. u
Sokolu
30. maj 1420. u
Sokolu

2. mart 1433. u
Sutisci
13. maj 1397. u
Sutisci

kraljica Jelena

dan

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

kralj Tvrtko II

Radivoj Hrsti

22. juni 1443.


u Sutisci

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

dan

dan

dan

520

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedan

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

()


dan

kralj Tvrtko II

()dan

kralj Toma

dan

kralj Tomadan

kralj Ostoja

dan

521

kralj Dabia

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedan

kralj Stjepan

Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

Toma Luac

18. februar
1393. u Sutisci

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

()

dan

kralj Stjepan

Ostoji

()

dan

kralj Dabia

dan

vojvoda Radosav
Pavlovi


dan

vojvoda Radosav
Pavlovi

dan

dan

dan

dan

522

vojvoda Radosav
Pavlovi
vojvoda Radosav
Pavlovi
vojvoda Sandalj

vojvoda Sandalj

7. april 1423. u
Boru
7. april 1423. u
dijak Ostoja
Boru
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
dijak Ostoja

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dan

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dan

vojvoda Ivani

Pavlovi

dan

dan

dan

vojvoda Radosav
Pavlovi

10. oktobar
1435. na
Nevesinju
5. juli 1450.2
na Novom

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

'

' '


dan

''

()


()

dan

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

dan

dan

523

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

10. oktobar
1435. na
Nevesinju
18. august
1421. u
Milodrai
18. august
1421. u
Milodrai

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dan

dan

knez Vlatko

Popovi
knez Vlatko
Popovi

vlastoruno

1. januar 1466.

vlastoruno

1. januar 1466.

dan

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

..

dan

dan

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

dan

dan

dan

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
31. januar
1437.
29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
5. decembar
1465.

dan

dan

dan

dan

dan

knez Pavaoy524

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj
15. maj 1391. u
Zaborama

Radinovi

dijak Radosav
Milosali

Radi Sankovi

Rako dijak

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

4. decembar
1419. u Sutisci
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedan

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

herceg Stjepan
Kosaa
vojvoda Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

30. maj 1420. u


Sokolu

dan

dan

dan

kralj Tvrtko II

dan

kralj Tvrtko II

dan

dan

dan

kralj Tvrtko II
ban Tvrtko

kraljica Jelena

dan

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

pisar Radivoj
26. mart 1438.
Hrsti
dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji
anon. pisar isti
kao 22. maja
9. mart 1398.
1397, aprila
1398. i 5. marta
1399.

kralj Dabia

21. august
1392.

dan

kralj Tvrtko II

dan

Radi Sankovi

525

26. mart 1438.

21. august
1392.

pisar Radivoj
Hrsti

kralj Dabia

dan

Vuka dijak

5. juli 1450. na
Novom
1. april 1443. u
Kljuu

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedan

ban Stjepan

Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

()

dan

dan

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

dan

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

kraljica Jelena

Toma Luac

15. novembar
1397. na
Motru

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

kralj Toma

protobistar
Restoje

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

dan
()

dan()

dan

dan

dan

dan

dan

kralj Tvrtko II

logofet Duan

. . . . .

dan

vojvoda Radosav

Pavlovi

526

dijak Vlatko
Maro

15. januar
1399. na Usori
u Linici
15. januar
1399. na Usori
u Linici
18. decembar
1451. u
Bobovcu

16. august
1420. Pod
Visokim
24. april 1421.
u Boru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dan

dan

dan

dan

dan

vojvoda Radosav

Pavlovi
vojvoda Radosav

Pavlovi

vojvoda Radosav
Pavlovi

vojvoda Vladisav

Hercegovidan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan::::: ::


527

dijak Vladisav

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

7. april 1423. u
Boru
31. decembar
1427.
10. april 1441.
u Boru
13. oktobar
1465.
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pii
19. juli 1453.2
u Pivi

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

7. februar
1376. u
Bobovcu
17. juli 1392. u
Lucima u
Donjim
Krajima
26. april 1395.
u Sutisci

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

ban Tvrtko

kralj Dabia

dijak Ivan

Boidar dijak

dan

logofet Ostoja

herceg Stjepan
Kosaa

dan

dijak Ostoja

kralj Stjepan
Tomaevi
Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

anonim

logotet Toma
Luac

5. februar
1399. u Sutisci
18. februar
1393. u Sutisci

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

kralj Dabia

Toma Luac

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

kralj Toma

kraljica Jelena
kralj Ostoja
kralj Dabia


::::

kralj Dabia

vojvoda Sandalj

kralj Tvrtko I

dan

: : :

kraljica Jelena
Gruba

dan

kraljica Jelena

dan

dan

dan

dan()

ban Tvrtko

kralj Ostoja

kralj Stjepan

Tomaevi

528

kralj Tvrtko II

19. februar
1459. na Jezeru
15. novembar
Toma Luac
1397. na
Motru
8. decembar
Vukorija dijak
1400. u Sutisci
17. juli 1392.
Toma Luac
na ihoviima
6. mart 1392.
na Ceceni
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
12. mart 1380.
anonim
na Motru
anonim, isti koji
je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.
anon. pisar isti
kao 22. maja
9. mart 1398.
1397, aprila
1398. i 5. marta
1399.
9. februar
dijak Brajan
1375. pod
Bobovcem
15. januar
dijak Hrvatin 1399. na Usori
u Linici
25. novembar
dijak Brano
1461.4 u Jajcu
2. mart 1433. u
dijak Pavle
Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dan

dan

dan

dan

kralj Toma
kralj Stjepan
Tomaevi
kralj Stjepan
Tomaevi
kralj Stjepan
Tomaevi

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

vlastoruno

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

kralj Toma

dijak Brano

knez Vladisav
Hercegovi

dijak Brano

dijak Stipan
Dobrinovi

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Brano

kralj Ostoja

dan

dijak Tvrtko
Sekulovi

vojvoda Sandalj
kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

vojvoda Juraj
Vojsali

22. august
1446. u
Vranduku
25. novembar
1461.3 u Jajcu
25. novembar
1461.2 u Jajcu
25. novembar
1461.1 u Jajcu
20. novembar
1398. na
Dumnu
15. august
1451.
10. april 1454.
u Novom
17. septembar
1465.
13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom
3. februar
1449. u
Vranduku
27. decembar
1423. Kukanj
4. decembar
1409. Pod
Visokim
12. august
1434. Pod
Kreevom

dan

529

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dan

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

dan

dan

kralj Ostoja
kralj Ostoja

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima
28. oktobar
1416.b
20. novembar
1414.

dan

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

ban Kulin

prijepis

11891205.

ban Kulin

dijak Radoje

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

dan

dan

dan

dan

dan

dan

. . .. .. ..
..

530

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedana

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

dana

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

()

danas

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

danas

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia'

danas


' '

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

()
()

danas

()

24. april 1421.


u Boru

danas

danas531

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

danas


()

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

kralj Toma

danas

danas

dananjago

dananjega

4. decembar
1409. Pod
Visokim
19. august
1439. Bora

dananjega

dananjega

dananjega

dananjega

dananjega532

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dananji

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dananji

dananji

vojvoda Radosav
Pavlovi

Dandolu

humski knez Andrej anonim

prije 1235.

Dandulu

dani

danije

y
yy y yban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

danije

danijem

danijem

vojvoda Juraj

Vojsali

533

12. august
1434. Pod
Kreevom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedano

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom()

dano'
''

dano

'' ''
''


dano

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

danoj

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

danu

dao

, ,
,

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

::

dao

::

herceg Vlatko

iza 1466.

dao534

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dao

herceg Vlatko

'

dare

dare

vojvoda Radi
Sankovi i upan

Bjelijak
'
vojvoda Radi
Sankovi i upan
'
Bjelijak

iza 1466.
logothet Mileta 25. august
Popovi
1399.
logothet Mileta 25. august
Popovi
1399.

dare

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

dare

dari

dari

kralj Tvrtko II

dari

535

vojvoda Stjepan
Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedari

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

kralj Toma

protobistar
Restoje

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

dari

dari

3. septembar
1444. u
Kreevu
17. juli 1392. u
Lucima u
Donjim
Krajima

dari

dari

dari

darivam

()darivam

536

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


vojvoda Radi

darmi

darmi

'

Sankovi i upan
Bjelijak

vojvoda Radi
() '
Sankovi i upan

Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
logothet Mileta 25. august
Popovi
1399.

darmi

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

kralj Toma

protobistar
Restoje

darmi

darmi

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

darmi

kralj Stjepan
Tomaevi

18. august
1421. u
Milodrai
3. septembar
1444. u
Kreevu
29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

darmi

vojvoda Stjepan
Kosaa


'

darom

vojvoda Sandalj


darom

kralj Toma

darom

537

kralj Toma

19. februar
1459. na Jezeru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


darova

vojvoda Radosav
Pavlovi

vojvoda Radi

darova

Sankovi i upan

Bjelijak

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

'

darova

kralj Tvrtko I

darovah

kralj Ostojadarovah

()darovah

daroval

darovanom

538

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


darovanomi

kralj Stjepan

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

Ostoji

darovasmo

'

' '


darovasmo

''

()


()

'

' '


darovasmo

''

()


()

darovasmo

539

4. decembar
1419. u Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

darovasmo

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

darovasmo

vojvoda Sandalj


darovasmo

kralj Toma'

darovasmo

' vojvoda Sandalj'

darovasmo

kralj Toma

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

19. februar
1459. na Jezeru

darovasmo

darovasmo

540

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

'

darovae


''


darovae

darovae

()

darovae

()

darovae

darovae

darovae

541

15. januar
1399. na Usori
u Linici

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


darovae

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

31. januar
1437.

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

darovae

darovati

'

darovati

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

daru

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

dasmo

dasmo

dasmo

542

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dasmo

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

dasmo

dasmo

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj

Vojsali

dasmo

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

dasmo

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

dasmo

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

logofet Toma

17. maj 1395.

dasmo

543

kralj Dabia

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'

' '

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

dasmo

''

()


()

'

' '


dasmo

''

()


()

544

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'

' '

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

dasmo

''

()


()

dasmo


'

30. maj 1420. u


Sokolu

'

dasmo

dasmo

dasmo

()545

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedasmo

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Dabia

logofet Toma

prije 15.
oktobra 1393.

dasmo

()dasmo

dasmo

dasmo

vojvoda Sandalj


dasmo

dasmo

dasmo

546

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne'

dasmo

' vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

'

dasmo

herceg Stjepan
Kosaa

13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

kralj Toma

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

19. februar
1459. na Jezeru

dasmo

dasmo

vojvoda Radi

dasmo


'

Sankovi i upan
Bjelijak

dasmo

kralj Toma

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

dasmo

vojvoda Juraj

Vojsali

dasmo

dast

547

ban Tvrtko

kralj Tvrtko I

12. august
1434. Pod
Kreevom
11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami
10. april 1378.
rnovnica; 17.
logofet Vlade
juni 1378.
Trstivnica

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


daste

kralj Tvrtko I

12. juni 1389.

kralj Tvrtko I

25. novembar
1388.

( )

daste

daste

daste

'

()


rnomir, knez
Konavlja

anonim

kralj Tvrtko I

4. mart 1387.

daste

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

15. januar
1399. na Usori
u Linici

anonim

12521254.

daste

daste

rnomir, knez
Konavlja

12521254.

kralj Tvrtko I

25. novembar
1388.

ban Stjepan
Kotromani

oko 1323.
godine na
Motru

dasva

Priboje dijak

dasva

dasva

dasva

dasva

ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak
Priboje dijak

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

dasva

oko 1322. na
Milima
oko 1322. na
Milima
oko 1323.
godine na
Motru
oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.


y y

dasva

y y y y ()y y y y
y y y y
y y
548

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dasva

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

dasva

() ()
()


dasva

()

() ()
()


dasva

()

() ()
()

da

herceg Vlatko

iza 1466.

()

da

da

da

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

herceg Vlatko

iza 1466.

herceg Vlatko

iza 1466.

dae

549

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

herceg Bala

vlastoruni
potpis
hercegovog
unuka

14671470.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

'

dae


''


dae

dae

dae

dae

dae

dae

dae

vojvoda Radosav
Pavlovi


550

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dae

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.()

dae

()

dae

dae

vojvoda Radosav
Pavlovi

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

oko 1450.

vojvoda Vladisav
Hercegovi

Vukman dijak

17. juni 1469.

dae

dae

dae

dae

551

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dae

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

31. januar
1437.

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

herceg Vlatko

mitropolit
David

26. januar
1470.

dae

dae

dae

dae

dae

dae

dae

dati

kralj Toma

dati

552

Radi Sankovi

3. februar
1449. u
Vranduku
dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedati

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

dati

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao 22. maja
1397, 9. marta april 1398.
1398. i 5. marta
1399.

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

dati

dati

13. oktobar
1465.

13. oktobar
1465.

dati

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

dati

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

dati

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

ban Kulin

dijak Radoje

dati553

15. august
1451.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dati

dati

dati

ban Kulin

prijepis

11891205.

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

dati

dati

kralj Toma

3. februar
1449. u
Vranduku

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

kralj Tvrtko I

4. mart 1387.

kralj Dabia

21. august
1392.

kralj Dabia

21. august
1392.

kralj Ostoja

godine 1418.

dati()

dati

dati

dati

dati

dati

554

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedati

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

kralj Toma

3. februar
1449. u
Vranduku

kralj Toma

3. februar
1449. u
Vranduku

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

dati

dati

dati

davala

()


davali

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

davali

kralj Tvrtko II

()davali

kralj Toma


555

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


davali

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

davali

kralj Dabia

davali

kralj Stjepan

Ostoji

()

davali

davali

davali


::

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.

kralj Dabia

oktobar 1393.

upan Sanko

prije 1369.

davali

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

15. januar
1399. na Usori
u Linici

Toma Luac

15. novembar
1397. na
Motru

davali

kraljica Jelena

davali

kralj Ostoja

decembar 1416.

davali

556

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


davali

knez Vlatko
Popovi

vlastoruno

1. januar 1466.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

mitropolit
David

26. januar
1470.

kralj Dabia

Toma Luac

18. februar
1393. u Sutisci

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao 22. maja
9. mart 1398.
1397, aprila
1398. i 5. marta
1399.

davali

'

'davam()

davamo

davamo

davate

davate

557

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedavati

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

davati

davati

davati

arko, Tadija i Juraj


Vlatkovi

ban Ninoslav
Desoje gramatig

anon. pisar isti

kao 22. maja
kraljica Jelena
1397, 9. marta

1398. i 5. marta

1399.

prije 25. marta


1493.
prije 1232.

april 1398.

davati

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

davati

kralj Tvrtko I

davati

vojvoda Sandalj
''
' ''

davati

''

vojvoda Sandalj

10. april 1378.


rnovnica; 17.
logofet Vlade
juni 1378.
Trstivnica
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

davati()

558

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
davati

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

kralj Toma

davati

kralj Tomadavati

kralj Ostoja

davati

kralj Dabia

davati

kralj Stjepan

Ostoji

()

davati

davati

559

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedavati

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

davati

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

()

()

davati

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

davati

()

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

davati

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

mitropolit
David
Dobrilo
Rakovi

26. januar
1470.
6. juli 1418. na
Zablatku

herceg Vlatko

mitropolit
David

26. januar
1470.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

David

Davida

herceg Vlatko

knez Grgur

Vukosali

Davidu

de

de

de

de

560

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


d

ban Ninoslav

anonim

godine godine
1240.

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

kralj Toma

protobistar
Restoje

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dca


'
'

dca[] []

dcu


[]
[] []

deembra

dda

ddinu

ddinu

18. decembar
1451. u
Bobovcu
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pii
oko 1322. na
Milima
oko 1323.
godine na
Motru

ddom

ddom

561

vojvoda Ivani
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


degba

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

Djanievi

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

dekebra

dekebra

dekembra

dekembra

dekembra

dekembra

dekembrija

dekemrva

[]

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

vojvoda Sandalj

4. decembar
1419. u Sutisci
8. decembar
1400. u Sutisci
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
5. decembar
1465.
27. decembar
1423. Kukanj
4. decembar
1409. Pod
Visokim
31. decembar
1427.
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

kralj Tvrtko I

anonim

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

dekemvrija

31. decembar
1427.

dl

dl

562

7. april 1423. u
Boru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dla

()

herceg Vlatko

iza 1466.

dla

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

dla

dla

dla

knez Vladisav

vlastoruno

oko 1450.

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

notar Paskal

22. maj 1254.

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

Hercegovi
ban Stjepan
Kotromani

delak

humski upan

Radoslav

dle

kralj Stjepan
Ostoji

dlee

' ' '

dli

'
'

563

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dli

vojvoda Radi
Sankovi i upan
' Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

dlih

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

dlijeh

dlili

herceg Vlatko

iza 1466.

herceg Vlatko

iza 1466.

()

dlio

dlo

()

vojvoda Radosav
Pavlovi

dlo

dlo

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

delom

ban Ninoslav

delom' ' '

dlom

'
'

dlom

' '

564

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dlom

dlom

'


vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak
vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

dlu

kralj Tvrtko II

dlu

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
logothet Mileta 25. august
Popovi
1399.
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

herceg Vlatko

iza 1466.

herceg Vlatko

iza 1466.

herceg Vlatko

iza 1466.

()

dlu

()

::

dlu

::dlu

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

notar Paskal

22. maj 1254.

dm

ban Stjepan
Kotromani

deneni

(--)

humski upan
Radoslav

565

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneDnii

kralj Tvrtko II

deri


[]

kralj Tvrtko II

deri

kralj Ostoja

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
15. januar
dijak Stipan
1399. na Usori
Dobrinovi
u Linici

deri

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici


vojvoda Radi

deri

Sankovi i upan

Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

y
y

Desavi

y
y y

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

ban Ninoslav

godine 1249.

y

y
y

Desn

y
y y
y

desetine

566

notar Paskal

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


destine
deset'

ban Ninoslav

notar Paskal

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

deset

22. mart 1240.

deset

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

deset

deset

deset

deset

deset

deset

deset

knez Pavao


Radinovi

dijak Radosav
Milosali

Radi Sankovi

Rako dijak

kraljica Jelena

kralj Dabia
Radi Sankovi

desete

567

ban Tvrtko

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj
15. maj 1391. u
Zaborama

anon. pisar isti


kao 22. maja
1397, 9. marta april 1398.
1398. i 5. marta
1399.
6. mart 1392.
na Ceceni
dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
dijak Draeslav 1353. na Suhoj
Boji
na Prozracu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


desete

()

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

oko 1323.
godine u
Ribiima

Radjen dijak

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

desete

desete

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

desete

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

desete

desete

desete

desete

ban Tvrtko
kralj Ostoja

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu
8. decembar
Vukorija dijak
1400. u Sutisci

desete

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

vlastoruno

oko 1450.

desete

knez Vladisav

568

Hercegovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


desete

herceg Stjepan

Kosaa

desete


()

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)
oko 1323.
godine u
Ribiima

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

Radjen dijak

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

desete

desete

desete

()

desete
()

desete

desete

kralj Tvrtko II
. . . . .

569

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

desete

desete

desete

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

dijak Milivoj

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

vojvoda Sandalj

15. januar
1404. u
Zveaju

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

desete

kralj Ostoja

decembar 1416.

desete

desete

desete

28. oktobar
1416.b
20. novembar
1414.

kralj Ostoja
kralj Ostoja
kralj Ostoja

godine 1418.

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

desete

desete

deseti

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

Radjen dijak

oko 1323.
godine u
Ribiima

deseti

()

570

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

deseti

deseti

kralj Tvrtko II

knez Pavao

Radinovi

dijak Vladi
dijak Radosav
Milosali

deseti

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

ban Ninoslav
ban Ninoslav

anonim
anonim

desetka
desetka

deseto

vojvoda Sandalj

18. august
1421. u
Milodrai
25. mart 1397.
u Konavlu na
Ljutoj
17. juli 1392. u
Lucima u
Donjim
Krajima
godine 1240.
godine 1240.
4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

Desimir

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Dsimir

Desisali

vojvoda Stjepan

Kosaa

desnuju

vojvoda Radosav

:

571

Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


desnuju

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

logofet Vlade

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

anonim

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

anonim

12. mart 1380.


na Motru

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

ban Ninoslav

anonim

godine 1240.

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

Desoje

det

det

dtca

kralj Tvrtko I

dtca

[]
[]

kralj Tvrtko I

dtca

'

kralj Tvrtko I


'

dtci

kralj Tvrtko I

dtci

dtci

dte

dte
572

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedtete

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

dtetev

dtetev

dtetev

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

dtevi

dtevi

devet

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana

Kotromania
()
Jelisaveta, supruga

bana Stjepana

Kotromania
vojvoda Radi
'
Sankovi i upan

Bjelijak

Radjen dijak

Radjen dijak

oko 1323.
godine u
Ribiima
oko 1323.
godine u
Ribiima

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

devet()

573

herceg Vlatko

iza 1466.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedevet

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

devet

devet

devet

devet

knez Pavao


Radinovi

dijak Radosav
Milosali

Radi Sankovi

Rako dijak

kraljica Jelena

kralj Dabia

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj
15. maj 1391. u
Zaborama

anon. pisar isti


kao 22. maja
1397, 9. marta april 1398.
1398. i 5. marta
1399.
6. mart 1392.
na Ceceni

devet

ban Kulin

prijepis

ban Kulin

dijak Radoje

ban Kulin

prijepis

11891205.

devet

devet

oko 1205.

deveti

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

deveti

ban Kulin

prijepis

ban Kulin

dijak Radoje

ban Kulin

prijepis

11891205.

deveti

deveti

574

oko 1205.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

deveto

deveto

deveto

deveto

'


vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

vojvoda Sandalj

kralj Ostoja

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
4. decembar
logotet Toma
1409. Pod
Buanin
Visokim()

Deviju (Djevu)

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

notar Paskal

22. maj 1254.

humska
kancelarija

22. maj 1254.

Deviju (Djevu)()


Deviju (Djevu)

humski upan
Radoslav
Dvoju (Djevom)

575

humski upan
Radoslav

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dica

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

'

' '


dica

''

()


()

dica

dida

didom

didu

didu

22. august
1446. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku

dih

576

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dijak

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

dijak

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

dijak

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

dijak

dijak

dijak

dijak

dijak

dijak

dijak

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

dijak

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

dijak

dijak

dijak

dijak

dijak

vojvoda Radosav
Pavlovi
vojvoda Radosav

Pavlovi

kralj Stjepan

Ostoji
vojvoda Radosav

Pavlovi

kralj Stjepan

Tomaevi
vojvoda Radosav

Pavlovi[]
[]
:::::577

ban Stjepan
Kotromani
Radi Sankovi
ban Tvrtko

ban Tvrtko

ban Tvrtko

dijak Ostoja
dijak Ivan
dijak Vladi
Ostoja dijak
dijak Brano
dijak Vlatko
Maro

prijepis
dubrovakog
gramatiga
dijak Grubanac
Hlapi,
Imoanin
dijak Draeslav
Boji

18. august
1421. u
Milodrai
31. januar
1437.
29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
25. oktobra
1432.
19. august
1439. Bora
5. mart 1419. u
Zveaju
25. mart 1433.
Bora
25. novembar
1461.3 u Jajcu
24. april 1421.
u Boru
22. august
1446. u
Vranduku
oko 1322. na
Milima
23. oktobar
1332.
15. april 1391.
godine 1357.

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami
dijak Draeslav 1353. na Suhoj
Boji
na Prozracu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dijak

dijak

dijak

() ()

()

dijak

dijak

dijak

dijak

dijak

dijak

dijak

()

ban Tvrtko
ban Tvrtko
ban Stjepan
Kotromani
Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania
kralj Stjepan
Tomaevi
kralj Stjepan
Tomaevi
kralj Stjepan
Tomaevi
kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu
dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji
Pribisav dijak
Radjen dijak
dijak Brano
dijak Brano
dijak Brano
dijak Brano

oko 1326.
oko 1323.
godine u
Ribiima
25. novembar
1461.4 u Jajcu
25. novembar
1461.2 u Jajcu
25. novembar
1461.1 u Jajcu
23. novembar
1461. u Jajcu
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pii

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

kralj Tvrtko II

Radivoj Hrsti

22. juni 1443.


u Sutisci

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

Radi Sankovi

Rako dijak

15. maj 1391. u


Zaborama

dijak

dijak

dijak

dijak

dijak

578

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dijak

dijak

dijak

dijak

dijak

dijak

dijak

knez Pavao

Radinovi

kralj Tvrtko II

yy

ban Stjepan
Kotromani

vojvoda Vladisav

Hercegovi
vojvoda Stjepan

Kosaa
vojvoda Radosav
Pavlovi

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak

dijak

dijak

dijak

dijak

dijak()

herceg Stjepan
Kosaa

dijak

579

godine 1331.

Vukman dijak

17. juni 1469.

Vuka dijak
dijak Ostoja
dijak Ivan

1. april 1443. u
Kljuu
7. april 1423. u
Boru
10. april 1441.
u Boru
19. juli 1453.2
u Pivi

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

kralj Ostoja

Vukorija dijak

ban Tvrtko

dijak Brajan

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

dijak Kupusac

Boidar dijak

dijak

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
dijak Radosav
Milosali

5. februar
1399. u Sutisci
8. decembar
1400. u Sutisci
9. februar
1375. pod
Bobovcem
15. januar
1399. na Usori
u Linici
20. novembar
1398. na
Dumnu
10. april 1454.
u Novom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dijak

dijak

dijak

dijak

dijak

dijak

herceg Stjepan
Kosaa
herceg Vlatko
herceg Vlatko
herceica Cecilija
herceg Stjepan
Kosaa
herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko
Ivko dijak
prijepis dijaka
Radonje
Ivko dijak
dijak Sanko
dijak Sanko

17. septembar
1465.
26. juli 1470.
26 juli 1470.b
28. maj 1467.
3. februar
1464.
iza 3. februara
1466.

dijak

ban Kulin

prijepis

11891205.

ban Kulin

dijak Radoje

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

dijak

dijak

dijaka()

dijaka

dijaku

dijaku

kralj Tvrtko II

dijaku


[]

dijaku
580

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dijaku

dijaku

dijaku

herceg Stjepan
Kosaa

herceg Stjepan


Kosaa
vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Sanko
dijak Sanko
dijak Vladisav

iza 3. februara
1466.
3. februar
1464.
13. oktobar
1465.

dijaku

herceg Stjepan

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

17. septembar
1465.

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Kosaa

dijaku

()


dijaku

()


dijavlu

...

dijavolje

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

dijel

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

dijela

581

herceg Stjepan
Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedijela

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

dijela

dijela

dijela

dijelu

herceg Stjepan

Kosaa

dijete

27. decembar
1423. Kukanj

vojvoda Sandalj

dikari

kralj Toma

dil

kralj Ostoja

Vukorija dijak

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

''
' ''

dila

''

582

3. februar
1449. u
Vranduku
8. decembar
1400. u Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


()

dila

kralj Tvrtko II

logofet Duan

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Tvrtko II

logofet Duan

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

notar Paskal

22. maj 1254.

dijak Brajan

9. februar
1375. pod
Bobovcem

dila

dile

16. august
1420. Pod
Visokim
8. decembar
1400. u Sutisci
16. august
1420. Pod
Visokim

dile

dilih

dilu

kralj Ostoja

Dimitrij

humski upan
Radoslav


Dimko

ban Tvrtko

dinara

knez arko humskidinara

583

herceg Bala

26. maj 1466.


vlastoruni
potpis
hercegovog
unuka

14671470.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedinara

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Brajan

9. februar
1375. pod
Bobovcem

Vukain
Gizdavi

27. oktobar
1487.

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

dinara

ban Tvrtko

dinara

()

herceg Vladislav

()

dinara

vojvoda Radosav
Pavlovi


dinara

kralj Stjepan
Tomaevi

dinare

vojvoda Radosav
Pavlovi


dinare

vojvoda Radosav

Pavlovi

dinar


[]

584

kralj Tvrtko II

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedinari

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

''
' ''

dinari

''dinari

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

()dinari

kralj Tomadinari

kralj Ostoja

dinari

kralj Dabia

dinari

kralj Stjepan

()

585

Ostoji

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedinari

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

()

dinari

dinari

dinari

dinari

herceg Stjepan

Kosaa

dinari

()


dinarje

586

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedinarjeh

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

herceg Stjepan

Kosaa

Dinica

kralj Tvrtko I

Dinii

Dinii

Dinii

Dinii

587

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Diniiem

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

dio

dio

dio

dio

7. april 1423. u
Boru
12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

dio

dio

588

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dio

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

dio

dio

dio

dio

dionik

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pii

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

ditca

ditca

ditci

Divi

herceg Stjepan
Kosaa

589

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Divi

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

Divia

Dive

Diviia

kralj Ostoja

28. oktobar
1416.b

kralj Ostoja

20. novembar
1414.


()

Diviia

Divjanovi

ban Stjepan
Kotromani

() '

divnm

'

() '

kralj Tvrtko II

divnim

oko 1323.
Priboje dijak
godine na
Motru
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

divnim

590

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


divnim

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

divnim

divnim

Divom

Divom

kralj TomaDivom

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

Divo

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

Divo

591

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Divoevi

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

Divoevi

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru


[]

Divoevia

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

Divoeviem

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

Djevu

Dlamoa592

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Dmitrije

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.

22. maj 1254.

Dmitrov

Dmitrov

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

()Dmitrov

kralj TomaDmitrov

kralj Ostoja

Dmitrov

kralj Dabia

Dmitrov

kralj Stjepan

()

593

Ostoji

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dmitrov

21. august
1392.

kralj Dabia

Dmitrov

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

Dmitrova

Dmitrove

'

kralj Tvrtko I

'

Dmitrovi

kralj Ostoja

28. oktobar
1416.b

kralj Ostoja

20. novembar
1414.


()

Dmitrovi

Dmitrovi

()

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

dijak Hrvatin

15. januar
1399. na Usori
u Linici

Toma Luac

15. novembar
1397. na
Motru

Dmitrovi

kralj Ostoja

Dmitrovi

kraljica Jelena

Dmitrovu

kralj Tvrtko I

4. mart 1387.

dne

594

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne()

dne

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

24. april 1421.


u Boru

dne'

dne


' '

kralj Tvrtko II

()

19. august
1439. Bora
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

dne

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

dne

dne

dne

dne

dne

595

18. decembar
1451. u
Bobovcu
4. decembar
1409. Pod
Visokim
26. mart 1438.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dne

dne

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

dne

vojvoda Radosav
Pavlovi


dn

kralj Ostoja

dneve

'

kralj Tvrtko I

'

dnev

dnevi

dnevi

kralj Tvrtko I
herceg Stjepan
Kosaa
herceg Stjepan
Kosaa

dnevi

kralj Tvrtko II

dnevi

kralj Tvrtko II

4. mart 1387.
Radi
Grupkovi
Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom
5. juli 1450. na
Novom

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

dnevi

kralj Ostoja

godine 1418.

kralj Ostoja

28. oktobar
1416.b

dnevi

596

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


()

dnevi

20. novembar
1414.

kralj Ostoja

dnevi

()

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

dijak Hrvatin

15. januar
1399. na Usori
u Linici

Toma Luac

15. novembar
1397. na
Motru

Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

herceg Bala

vlastoruni
potpis
hercegovog
unuka

14671470.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

kralj Tvrtko II

dnevi

kralj Ostoja

dnevi

kraljica Jelena

dnevi

vojvoda Radosavdni

dni

dni

dni

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)
7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

dni

dni

597

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne()

dni

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

dni

dni

dni

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

dni

Radi Sankovi

dni

kralj Ostoja

dni

dni

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
4. decembar
logotet Toma
1409. Pod
Buanin
Visokim

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

3. februar
1464.

Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dni

vojvoda Radosav

dni


[]
'
598

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'

dni

vojvoda Sandalj

dni

dni

dni

herceg Stjepan
Kosaa

herceg Stjepan
Kosaa

herceg Stjepan
Kosaa

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
17. septembar
dijak Sanko
1465.
dijak Radoje
5. decembar
Dobrievi
1465.
Radi
5. juli 1450. na
Grupkovi
Novom

dni

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

dni

dni

dni

kralj Tvrtko II

dni

vojvoda Vladisav
Hercegovi

kralj Tvrtko I

10. april 1378.


rnovnica; 17.
logofet Vlade
juni 1378.
Trstivnica
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
Vukman dijak

17. juni 1469.

notar Paskal

22. maj 1254.

dijak Ivan

januar 1439.

dni

humski upan
Radoslav

dni

599

vojvoda Radosav
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dni

[]

dni

kralj Tvrtko I

anonim

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

dni

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Stjepan
Kosaa

5. decembar
1465.

herceg Bala

dijak Radoje
Dobrievi
vlastoruni
potpis
hercegovog
unuka

ban Stjepan

Kotromani


()

dni

kralj Ostoja

dni

herceg Stjepan


dni

dni

dni

dni

kralj Ostoja

dni

vojvoda Sandalj

dijak Stipan
Dobrinovi

14671470.
20. novembar
1398. na
Dumnu
19. oktobar
1413. na
Ljubomiru

dni
600

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedni

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

dni

dnih

[ ]

dnje

doba

27. decembar
1423. Kukanj

vojvoda Sandalj

dobit

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

dobit

dobit

dobit

601

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dobitak

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

dijak Ivan

januar 1439.

15. mart 1333.


Srebrnik

dobitak

dobitak

dobitak

dobitak

vojvoda Radosav
Pavlovi

dobitak

dobitak

dobitak

herceg Stjepan

Kosaa

dobitak

602

vojvoda Radosav
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dobitak

dobitak

dobitak

dobitak

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

dijak Ivan

januar 1439.

dijak Ivan

januar 1439.

dijak Ivan

januar 1439.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

rnomir, knez
Konavlja

anonim

12521254.

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

vojvoda Radosav
Pavlovi
vojvoda Radosav
Pavlovi
vojvoda Radosav
Pavlovi

dobitak

dobitak

dobitaky
y y

dobitak

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

dobitek

dobitek

dobitek

dobitek

603

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dobitek

[ ]

dobitija

dobitija

dobitija

dobitija


::

humski upan
Radoslav

notar Paskal

kralj Toma
vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

upan Sanko

22. maj 1254.


3. februar
1449. u
Vranduku
19. august
1439. Bora
25. oktobra
1432.
prije 1369.

dobitija

herceg Stjepan

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

3. februar
1464.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

Kosaa

dobitija

dobitija

dobitije

dobitije

vojvoda Radosav
Pavlovi


dobitije

dobitije

604

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dobitije

dobitije

herceg Stjepan
Kosaa
herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi
dijak Sanko

5. juli 1450.2
na Novom
3. februar
1464.

dobitije

()

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

17. septembar
1465.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

anonim

godine 1240.

dobitije

dobitka

dobitkom

dobitkom

dobitkomy y

dobitkom

yy y

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

humski upan
Radoslav

22. maj 1254.

dobitku

605

humska
kancelarija

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedobra

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

dobraja

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

y y y y y

Dobrane

y y () ban Stjepan
y

dijak Kupusac

godine 1331.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

Kotromani

()

Dobrain

[]

dobre

[ ]
[ ]

dobre

606

10. april 1454.


u Novom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dobre

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dobre

dobre

dobre

dobre

dobre

dobre

dobre

dobre

()

607

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
16. august
1420. Pod
Visokim
8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko II

logofet Duan

kralj Ostoja

Vukorija dijak

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedobre

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

dobre

dobr

kralj Stjepan
Ostoji

dobr

dobr

dobr

dobr

herceg Stjepan
Kosaa

dobr

dobr

608

kraljica Jelena
Gruba

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

upan Sanko

prije 1369.

upan Sanko

prije 1369.

kraljica Jelena
Gruba

kraljica Jelena

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.
anon. pisar isti
kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dobr

dobrh

kraljica Jelena

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

anon. pisar isti


kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.
logothet Mileta 25. august
Popovi
1399.

dobrh

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

dobrh

herceg Vlatko

iza 1466.

()

dobrh

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dobrh

dobrh

dobremi

vojvoda Ivani

' ' '

dobrmi

'
'

609

Pavlovi

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dobrmi

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

kralj Ostoja

Vukorija dijak

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

Dobrnovi

Dobrnovia

Dobretom

()dobri

20. novembar
1398. na
Dumnu
8. decembar
1400. u Sutisci
30. maj 1420. u
Sokolu

dobri

dobri

kralj Tvrtko II

dobri

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

dobri

610

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao 22. maja
1397, 9. marta april 1398.
1398. i 5. marta
1399.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

dobri

dobri

dobri

dobri

dobri

dobri

dobri

vojvoda Juraj

Vojsali

611

12. august
1434. Pod
Kreevom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


y y: y
y

dobri

y ban Stjepan
y

Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

y y

dobri

vojvoda Radosav
Pavlovi

dobri

vojvoda Radosav

Pavlovi

dobri

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

dobri

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

dobri

dobri

612

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dobri

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

Radi Sankovi

Rako dijak

dobri

. . . . . . .

15. maj 1391. u


Zaborama

dobri

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

dobri

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

dobri

7. april 1423. u
Boru
1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

dobri

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

dobri

613

vojvoda Radosav
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedobri

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

herceg Vlatkodobri

herceg Vlatko

Dobrievi

dobrijeh

dobrijeh

herceg Stjepan

Kosaa

dobrijeh

dobrijeh

dobrijem

dobrijem

614

herceg Stjepan
Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dobrilo

. . .. .. ..
..

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

dobrim

dobrim

dobrim

dobrim

vojvoda Radi
Sankovi i upan
' Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

dobrim

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

dobrimi

615

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dobrimi

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

15. januar
1399. na Usori
u Linici
5. decembar
1465.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

dobrimi

dobrimi

()

Dobrinovia

Dobrievi

Dobrievi

Dobrieviu

herceg Stjepan

Kosaa

dobro

616

ban Stjepan
Kotromani

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedobro

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

dobro

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dobro

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

dobro

dobro

kralj Tvrtko II

Radivoj Hrsti

22. juni 1443.


u Sutisci

dobro

herceg Vlatko

iza 1466.

dobro

617

kraljica Jelena
Gruba

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dobro

kraljica Jelena
Gruba

dobro

kraljica Jelena

dobro

kraljica Jelena

Dobro Polje

kralj Toma

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.
anon. pisar isti
kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.
anon. pisar isti
kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.
22. august
dijak Tvrtko
1446. u
Sekulovi
Vranduku

dobroga

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

dobrohtjenije

dobroj

618

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dobroj

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

()

dobroj()

dobrom

dobrom

herceg Vlatko

iza 1466.

dobrom

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dobrom

dobrom

619

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


::

dobrom

::

herceg Vlatko

iza 1466.

herceg Vlatko

iza 1466.

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

anonim

12. mart 1380.


na Motru

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

dobromy
y

Dobromiri

y
y y
y

y
y

Dobromisl

y
y y
y

dobronaroiti

Dobrosav

kralj Tvrtko I


[]

Dobrosavom

620

kralj Dabia

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedobrov

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.y
y

Dobrovit

y
y y

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

dobrovljno

Dobrovojevi

Dobrovojevi

Dobrovojevi

621

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Dobrovojevia

ban Tvrtko

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

dobrovoljna

dobrovoljnijem

dobrovoljnijem

dobrovoljnim

dobrovoljnim

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

dobrovoljno

622

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dobrovoljno

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Bala

vlastoruni
potpis
hercegovog
unuka

14671470.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dobrovoljno

dobrovoljno

dobrovoljno

dobrovoljno

dobrovoljno

() herceg Stjepan

Kosaa

dobrovoljno

vojvoda Radosav

623

Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dobrovoljno

vojvoda Radosav

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

10. april 1441.


u Boru

kralj Ostoja

Vukorija dijak

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

Pavlovi

dobrovoljno

dobrovoljno

dobrovoljno

dobrovoljno

dobrovoljno

dobrovoljno

8. decembar
1400. u Sutisci
7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

dobrovoljno

()dobru

herceg Stjepan

dobru

624

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dobru

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

dobru

dobru

dobru

dobru

vojvoda Radosav

Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dobru

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

dobru

herceg Stjepan

Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

doi

vojvoda Ivani
Pavlovi

dodrae

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

doe625

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


doe

doe

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

oko 1450.

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

31. januar
1437.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

doe

doe

doe

dooe

dooe

dogoda

dogoda

dogoda

dogovaraje

626

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dogovorismo

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dogovorismo

dohititi

dohititi
. . . . . . . . . .

oko 1323.
godine na
Motru
15. maj 1391. u
Zaborama

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

Radi Sankovi

Rako dijak

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

dohoci

dohodak

dohodak

kraljica Jelena

dohodak

627

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao 22. maja
1397, 9. marta april 1398.
1398. i 5. marta
1399.
anon. pisar isti
kao 22. maja
1397, 9. marta april 1398.
1398. i 5. marta
1399.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dohodak

kraljica Jelena

dohodak

kralj Tvrtko I

anon. pisar isti


kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.
10. april 1378.
rnovnica; 17.
logofet Vlade
juni 1378.
Trstivnica

dohodak

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

()dohodak

kralj Tomadohodak

kralj Ostoja

dohodak

kralj Dabia

dohodak

kralj Stjepan

Ostoji

()

dohodak628

herceg Stjepan
Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dohodak

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

3. februar
1464.

kralj Dabia

Toma Luac

18. februar
1393. u Sutisci

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dohodak

dohodak

vojvoda Radosav
Pavlovi

dohodak

dohodak'

13771385.
pod Spuem u
Zeti
25. novembar
1388.

kralj Tvrtko I
kralj Tvrtko I

dohodak

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

dohodak

kralj Dabia

dohodak

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
oktobar 1393.

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

[]

dohodak

dohodak

dohodak

629

kralj Tvrtko I

4. mart 1387.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dohodak

kralj Tvrtko II

dohodak

dohodak

dohodak

kralj Tvrtko II

26. mart 1438.

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

kralj Tvrtko I

4. mart 1387.

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao 22. maja
9. mart 1398.
1397, aprila
1398. i 5. marta
1399.

dohodak

pisar Radivoj
Hrsti

kralj Ostoja

godine 1418.

kralj Ostoja

28. oktobar
1416.b

kralj Ostoja

20. novembar
1414.

dohodak()

dohodak

dohodak

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

17. septembar
1465.

dohodak

herceg Stjepan

Kosaa

dohodak

()


dohodak

()


630

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dohodak

ban Tvrtko

anonim

dohodak

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

dohodak

kraljica Jelena

Toma Luac

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

dohodak

dohodak

dohodak

dohodak

()


kralj Ostoja
kralj Ostoja
kralj Ostoja

7. februar
1376. u
Bobovcu
15. januar
1399. na Usori
u Linici
15. novembar
1397. na
Motru
25. novembar
1461.2 u Jajcu
28. oktobar
1416.b
20. novembar
1414.
godine 1418.

dohodak

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

knez Vlatko
Popovi

vlastoruno

1. januar 1466.

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

anonim

7. februar
1376. u
Bobovcu

dohodak

dohodak

'

kralj Tvrtko I

'

dohodak

631

ban Tvrtko

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dohodak

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao 22. maja
9. mart 1398.
1397, aprila
1398. i 5. marta
1399.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

dohodci

8. decembar
1400. u Sutisci

dohodci

kralj Toma

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

3. februar
1449. u
Vranduku

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

dohode

dohodeim

dohodei

dohodie

ban Tvrtko

dijak Brajan

dohoditi

dohodke

dohodkom

632

knez Pavao
Radinovi

dijak Radosav
Milosali

kralj Dabia

Toma Luac

kralj Tvrtko I

9. februar
1375. pod
Bobovcem
25. mart 1397.
u Konavlu na
Ljutoj
17. juli 1392.
na ihoviima
25. novembar
1388.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dohotci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dohotka

dohotka

dohotka

dohotka

dohotka

dohotka

kralj Tvrtko I

19. maj 1389.

kralj Tvrtko I

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

dohotka

633

logofet Vlade

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedohotka

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

()

dohotka

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

dohotka

()

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

dohotka

dohotka

ban Stjepan
Kotromani
ban Tvrtko

dohotke

kraljica Jelena

dohotke

kraljica Jelena

dohotke

Radi Sankovi

oko 1322. na
Milima
11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami
anon. pisar isti
kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.
anon. pisar isti
kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.
Priboje dijak

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

dohotke

634

kralj Dabia

21. august
1392.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dohotke

kralj Toma

dohotku

dohotku

dijak Tvrtko
Sekulovi

kralj Dabia

22. august
1446. u
Vranduku
oktobar 1393.

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vlastoruno

15. august
1451.

vlastoruno

15. august
1451.

dojde

dojde

dojde

knez Vladisav

Hercegovi

dojde

635

knez Vladisav
Hercegovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dojde

...

Radi Sankovi

dojde

kralj Tvrtko II

dojde

kralj Tvrtko I

dojde

kralj Tvrtko I

[]

dojde

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
2. decembar
logofet Vlade
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
anonim
1382. na Bii
u Podgradi
19. juli 1453. u
Boidar dijak
Pivi na planini
Pii

dojde

13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

herceg Stjepan
Kosaa

dojde

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

knez Grgur

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

dojde


()

dojde

dojdoe

()

Vukosali
vojvoda Radosav
Pavlovi

dojdoe

kralj Ostoja

636

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'

dojdu

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

doje

knez Pavao

Radinovi

dijak Radosav
Milosali

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj

dojti

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dojti

dokla

dokla

dokla

dokla

dokla

herceg Stjepan

Kosaa

herceg Stjepan
Kosaa
vojvoda Radosav
Pavlovi

637

Boidar dijak
dijak Radivoj
Dobrievi
dijak Ostoja

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii
10. april 1454.
u Novom
25. oktobra
1432.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


i

dokla

rusaga

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

dokla

dokla

herceg Stjepan

Kosaa

dokla

dokla

dokla

dokla

dokla

638

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dokle

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

prijepis

oko 1205.

notar Paskal

22. maj 1254.

dokle

dokle

dokle

dokle'
()

dokle

dokola

vojvoda Radosav
Pavlovi

dokola

ban Kulin

dokole

(--)

humski upan
Radoslav

639

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


....
[]

dokole

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

logofet Vlade

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

ban Ninoslav

anonim

godine 1240.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

dokole

kralj Tvrtko I

dokole

'

'

dokol

dokol

dokol

dokol

dokol

dokol

ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani

dokol

640

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima
oko 1322. na
Milima

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

ban Kulin

dijak Radoje

dokol

Priboje dijak

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dokol

dokol

dokol


()

ban Kulin

prijepis

11891205.

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

Radjen dijak

oko 1323.
godine u
Ribiima

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

ban Kulin

prijepis

dokol

dokol

11891205.

dokol

ban Kulin

dijak Radoje

dokoli

kraljica Jelena
Gruba

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

'

dokoli


' '
()
()

dokoli

()

641

24. april 1421.


u Boru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dokoli

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

dokoli

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

dokoli

[] kralj Tvrtko II

dokoli

[]
[]

kralj Tvrtko I

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
anonim

dokoli

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

dokoli

dokolije

()

642

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dokolije

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

doku

dokuy y
y y

humski knez Andrej anonim

prije 1235.

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dole

dol

vojvoda Sandalj
'

' '


doli

''

vojvoda Sandalj


()

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom()

y y y y y

Dolnje

y y () ban Stjepan
y
()

643

Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


y


Dolnjh

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

dijak Kupusac

godine 1331.[]

Dolnjh

kralj Dabia

y y: y
y

Dolnjih

y ban Stjepan
y

Kotromani

y yDolnjih

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

Dolnjih

Dolnjih

644

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneDolnjih

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali


Dolnjih

y y y

ban Stjepan
y y y Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

Dolnjim

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

Dolnjim

Dolnjim

Dolnjim

Dolnjim

Dolnjim

645

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneDolnjom

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

kralj Dabia

logofet Toma

'

' '


Dolnju goru

''

()


()

dom

prije 15.
oktobra 1393.

doma

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

Domaslav

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

Dominiku()

646

herceg Vlatko

iza 1466.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


domu

kralj Dabia

domu

domu

domu

domu

domu

donese'

kralj Stjepan
Tomaevi
kralj Ostoja

kralj Tvrtko II

kralj Toma

kralj Stjepan

Ostoji

herceg Vladislav

17. juli 1392. u


logotet Toma Lucima u
Luac
Donjim
Krajima
23. novembar
dijak Brano
1461. u Jajcu
5. februar
dijak Hrvatin
1399. u Sutisci
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
22. august
dijak Tvrtko
1446. u
Sekulovi
Vranduku
5. mart 1419. u
dijak Vladi
Zveaju
Vukain
27. oktobar
Gizdavi
1487.

donese

dijak Radosav
Milosali

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

knez Pavao

Radinovi

donesoe

donesti

647

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneDonje

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

Donjem

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

Donjih

Donjih

Donjih

Donjih

Donjim

Donjim

648

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Donjim

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

Donjim

() ()
()

Donjim

Donjim

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

Donjim

Donjim

Donjim

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

'

Donjim

kralj Tvrtko II

Donjim

kralj Toma

22. august
1446. u
Vranduku
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
3. septembar
protobistar
1444. u
Restoje
Kreevu

Donjoj

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.2 u Jajcu

doplaeno

()

649

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedoplatili

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

doplatio

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.3 u Jajcu

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

vlastoruno

15. august
1451.

dopusti

dopusti

dopusti

dopusti

knez Vladisav650

Hercegovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dopusti

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

dopustiv

knez Vladisav

vlastoruno

15. august
1451.

vlastoruno

15. august
1451.

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

knez Pavao
Radinovi

dijak Radosav
Milosali

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

kralj Tvrtko II

Radivoj Hrsti

22. juni 1443.


u Sutisci

Hercegovi
dopustive

knez Vladisav
Hercegovi

Dorotheja

kralj Tvrtko I

Dorothijom

dosei

dosei

dosiljah

651

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


doslali

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Radosav
Milosali

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

doslali

doslan

knez Pavao

Radinovi

doslani

doslani

doslanijem

vojvoda Radosav

Pavlovi

doslasta

kralj Tvrtko II

doslae

vojvoda Radosav

Pavlovi

doslae

652

kralj Toma

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedoslae

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

doslae

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Ostoja

dostojalo

herceg Stjepan

Kosaa

dostojan

dostojanija

dostojanijem

dostojanijem

dostojanijem

653

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dostojanijem

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

dostojanijem'

' '


dostojanijem

''

()


()


'

dostojanijem

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

' vojvoda Sandalj'

dostojanijem

dostojanijem

654

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dostojaniju

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

dostojaniju

dostojaniju

dostojaniju

dostojaniju

dostojaniju

dostojaniju

655

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dostojaniju

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

dostojaniju

dostojanstvo

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

dostojati

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

dostojati

herceg Stjepan

Kosaa

dostoji

dostoji

' '

656

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedostoji

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

dostoji

ban Stjepan

Kotromani


()

dostoji

kralj Toma

dostoji

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali


dostoji

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

31. januar
1437.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

dostoji

dostoji

dostoji

657

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dostoji

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

10. april 1441.


u Boru

herceg Vlatko

mitropolit
David

26. januar
1470.

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

dostoji

dostoji

dostoji

dostoji

dostoji

dostojna

dostojni

658

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedostojnim

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

dostojno

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

dostojno

herceg Stjepan

Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

dostojno

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj

Vojsali

dostojno

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

dostojno

herceg Stjepan
Kosaa

dostojno

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

dostojnoj

dostojnoj

659

knez Tvrtko
Borovini

20. novembar
1398. na
Dumnu
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pii
14. mart 1430.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dostojnom

dostolpno

'

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

anonim

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

dostolpno


[]

doad

. . .. .. ..
..

dodu

()

kralj Tvrtko I

doao

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

kralj Tvrtko I

dostolpno

25. mart 1433.


Bora

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

doao

()

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

dola

doli

660

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dolo

herceg Vlatko

iza 1466.

herceg Vlatko

iza 1466.

()

dolo

()

dolu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.3 u Jajcu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

ban Kulin

prijepis

11891205.

dotole

dovk

dovka

dovka


[]
'

dovka

'


dovka

dovka

661

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dovka

ban Kulin

dijak Radoje

dovesti

dovijeka

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj
vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

dovika

dovika

()


dovika'

dovika

dovika

dovika

dovika

dozva

662

5. mart 1419. u
Zveaju
4. decembar
1409. Pod
Visokim
4. decembar
1409. Pod
Visokim
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pii

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dozva

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

herceg Stjepan
Kosaa

Draevice

Draevic

Draevici

vojvoda Sandalj

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)
4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

Draevicom

'

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

'Draevicu

()draevike

draevikoj


[]

663

kralj Tvrtko I

anonim

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


draevikoj

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

[] []

draga


[]
[] []

draga

draga

draga

draga

ban Tvrtko

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

anonim

7. februar
1376. u
Bobovcu

upan Sanko

prije 1369.

upan Sanko

prije 1369.

upan Sanko

prije 1369.

upan Sanko

prije 1369.

draga

()

draga

ban Tvrtko

anonim

dragi

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

dragi

kralj Tvrtko II

Radivoj Hrsti

Dragievi

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

7. februar
1376. u
Bobovcu
22. august
1446. u
Vranduku
22. juni 1443.
u Sutisci
8. decembar
1400. u Sutisci

()

Dragi


(netjak)

4. decembar
1409. Pod
Visokim

Dragi

664

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Dragi

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Stjepan

Kosaa

Dragi

kralj Dabia
Dragievem

Dragievi

Dragievi

Dragievi

dragim

665

kralj Tvrtko I

25. novembar
1388.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedragim

kralj Tvrtko I

28. septembar
1388.

kralj Tvrtko I

12. juni 1389.

kralj Tvrtko I

19. maj 1389.

dragim

dragim

dragim

dragim
dragim

dragim

dragim

dragim

dragim

dragim

dragim

()

kralj Tvrtko I
kralj Tvrtko I

25. novembar
1388.
maj 1389.
maj 1389.

kralj Tvrtko I

12. juni 1389.

kralj Tvrtko I

28. septembar
1388.

kralj Tvrtko I

4. mart 1387.

kralj Tvrtko I

19. maj 1389.

kralj Tvrtko I

4. mart 1387.
13771385.
pod Spuem u
Zeti

kralj Tvrtko I

kralj Tvrtko I

Dragia

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

Dragii

666

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Dragii

Dragiia

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

Dragiom

kralj Tvrtko II

Dragljan

vojvoda Juraj

Vojsali

drago

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

12. august
1434. Pod
Kreevom
2. mart 1433. u
Sutisci

drago

kralj Stjepan

Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

drago

kralj Stjepan

Tomaevi

drago

667

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedrago

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

drago

drago

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

vojvoda Vladisav
Hercegovi

Vukman dijak

17. juni 1469.

dragoga


....

dragoga

dragoj

dragoj

dragoj

ban Tvrtko

anonim

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

upan Sanko

prije 1369.

Dragoja

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

anonim

Dragoja


[]

668

7. februar
1376. u
Bobovcu
15. januar
1399. na Usori
u Linici

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dragoje

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

Dragoje

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

anonim

Dragoje

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

Dragoje

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Tvrtko I

maj 1389.

kralj Tvrtko I

maj 1389.

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni()

Dragoje
()

Dragoje

Dragoje

Dragoje

Dragojevu

Dragoju

669

kralj Dabia
kralj Tvrtko I

logofet Vlade

6. mart 1392.
na Ceceni
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Dragoju

Dragoju

kralj Tvrtko I

anonim

kralj Dabia

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
6. mart 1392.
na Ceceni

Dragoju

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

Dragoju

dragomu

rnomir, knez
Konavlja

anonim

12521254.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

Dragosali

Dragosali

Dragosali

670

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


y


Dragosali

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima[]

Dragosaliem

kralj Ostoja

Dragosaliem

kralj Dabia

Dragoslavi

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

Drago

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

Drago

671

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Drago

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

Drago

dragu

dragu

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

dragu

ban Tvrtko

anonim

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

drazih

15. januar
1399. na Usori
u Linici
7. februar
1376. u
Bobovcu

drazijem

672

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedrazim

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.3 u Jajcu

kralj Tvrtko II

Radivoj Hrsti

22. juni 1443.


u Sutisci

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

drazim

drazim()

drazim

drazim

drazim

drazim

()


20. novembar
1414.
28. oktobar
1416.b

kralj Ostoja
kralj Ostoja
kralj Ostoja

godine 1418.

kralj Ostoja

28. oktobar
1416.a

drazim

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.2 u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

drazim

drazim

drazim

drae

673

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

22. august
1446. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pii

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


drae

herceg Stjepan

Kosaa

Boidar dijak

Draeslav

Draeslav

Draeslav

Draeslav

:::::

ban Tvrtko

ban Tvrtko

ban Tvrtko
ban Tvrtko

Draivojevi

ban Stjepan
Kotromani

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

dijak Draeslav
godine 1357.
Boji
11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami
dijak Draeslav 1353. na Suhoj
Boji
na Prozracu
dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji
prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Draojevi

herceg Stjepan
Kosaa

drvu

herceg Vlatko

iza 1466.

Drinaljevu

Drine() ()

drinski

drinski

674

knez Vladisav
Hercegovi
ban Stjepan
Kotromani

vlastoruno

15. august
1451.

Pribisav dijak

oko 1326.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

17. septembar
1465.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


drinski

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

3. februar
1464.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

drinski

drinski

drinski

drinski

drinski

drinski

Drivih

675

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedrivom

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj

Vojsali

drivske

drivske

12. august
1434. Pod
Kreevom
12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali
vojvoda Juraj
Vojsali

drug

ban Stjepan
()

Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

druga

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

druga

vojvoda Radosav

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

Pavlovi

druga

druge

676

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

druge

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

anonim

12521254.

anonim

12521254.

'
'

druge


''

druge

druge

druge

druge

()

rnomir, knez
Konavlja

() rnomir, knez
Konavlja

druge

[]

Radi Sankovi

druge

vojvoda Sandalj

drugi

677

kralj Ostoja

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
8. decembar
Vukorija dijak
1400. u Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedrugi

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

herceg Vlatko

Ivko dijak

drugi

drugi

drugi

drugi

26. juli 1470.

drugi

drugi

kralj Toma

3. februar
1449. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

drugi

drugi

678

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


drugo

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

dijak Kupusac

godine 1331.

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

anonim

12. mart 1380.


na Motru

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

y y: y
y

drugo

y ban Stjepan
y

Kotromani

y y

drugo


....

drugo

drugo

kralj Tvrtko I


drugo

drugo

() ()
()

::

drugo

::


679

herceg Vlatko

iza 1466.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


drugo

herceg Vlatko

drugo

kralj Dabia

iza 1466.
logotet Toma
Luac

drugoga

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

drugoga

drugoga

drugoj

drugoj

drugoj

680

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


drugoj

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

vlastoruno

15. august
1451.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

drugom

knez Vladisav
Hercegovi


drugom

drugom

drugom

Drugovi
(sic!)

drugu

681

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
drugu

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

kralj Tvrtko II

logofet Duan

ban Ninoslav

notar Paskal

4. decembar
1419. u Sutisci

drugu

drugu

22. august
1446. u
Vranduku
16. august
1420. Pod
Visokim

drugu

22. mart 1240.

drugu

3. februar
1449. u
Vranduku

kralj Toma

drugu

yy

yy yy y y y
y

Drui

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku


()

druzih

Druac

682

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedrvimi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

drvmi

' '

'

' '


drvmi

''

()


()


'

drvmi

'

' vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica


'

drvmi

kralj Tvrtko II

drzne

()

683

kralj Tvrtko I

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedrzne

kralj Tvrtko I

logofet Vlade


'

kralj Stjepan
Ostoji

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
logofet Novak 4. decembar
Gojini
1419. u Sutisci

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

drzne

kralj Tvrtko II

drzne

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

drahu

dral

()

()

dral

kralj Tvrtko I

maj 1389.

dral

kralj Dabia

logofet Toma

prije 15.
oktobra 1393.

drali

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

drali

684

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'

' '


drali

''

vojvoda Sandalj


()

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom()

::

drali

::

herceg Vlatko

iza 1466.

dran

(--)

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

dran....
[]

dran

dran

685

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dran

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

dran

dran

dran

dranija

()

herceg Vlatko

iza 1466.

dranija

kralj Toma

dranije

686

herceg Vlatko

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu
iza 1466.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedranije

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

::

dranije

::

herceg Vlatko

iza 1466.

dranijem

vojvoda Juraj

Vojsali

dranijem

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom
12. august
1434. Pod
Kreevom

dranijem

vojvoda Juraj

Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

dranijem

vojvoda Juraj

Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

dranijem

vojvoda Juraj

Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

draniji

687

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


draniji

ban Tvrtko

draniji

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu
dijak Draeslav 1353. na Suhoj
Boji
na Prozracu

draniji

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

draniju

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj

Vojsali

draniju

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

draniju

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

draniju

22. august
1446. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku
22. august
1446. u
Vranduku

dr aniju

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj

Vojsali

dranje

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

drao

688

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


drae

() ()

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

drati

ban Stjepan
Kotromani

drati

kralj Ostoja


'

drati

vojvoda Sandaljdrati

()drati

drati

kralj Ostoja

drati

ban Kulin

dijak Radoje

drati

ban Kulin

prijepis

11891205.

drati

kralj Toma

3. februar
1449. u
Vranduku

kralj Tvrtko II

16. august
1420. Pod
Visokim

drati689

logofet Duan

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


drati

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj


drati

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

drati

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

ban Kulin

prijepis

11891205.

drati

drati

drati

ban Kulin

dijak Radoje

drave

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

drave

drav

'

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

knez Pavao
Radinovi

dijak Radosav
Milosali

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

drav

dravi

690

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
25. mart 1397.
u Konavlu na
Ljutoj
24. april 1421.
u Boru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


' '

dravi

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru


''

()

dravi

'
'
'

dravi

vojvoda Radosav
()

Pavlovi

'
''

dravi

'' ''

vojvoda Sandalj

''

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

dravi

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

dravi

''

vojvoda Sandalj

dravi

vojvoda Stjepan

Kosaa

30. maj 1420. u


Sokolu

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

dravu

691

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedravu

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

kralj Toma

protobistar
Restoje

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Tvrtko II

dravu

dravu

dravu

3. septembar
1444. u
Kreevu
29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dre

dre

dreji

692

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedreji

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

dret

dret

kralj Tvrtko II

dri

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

dri

'

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

anonim

12521254.

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

rnomir, knez
Konavlja

anonim

12521254.

kralj Tvrtko I

'

drimo

ban Stjepan
() Kotromani

drimo

rnomir, knez
Konavlja

drita

drite

693

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubljanina
Dubnice

dubravami

' '

rnomir, knez
Konavlja

anonim

12521254.

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

dubravami

15. januar
1399. na Usori
u Linici


'

' '


dubravami

''

()


()


'

dubravami

' vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci


'

Dubravi

694

kralj Ostoja

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dubrave

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

knez Vlatko
Popovi

vlastoruno

1. januar 1466.

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dubravimi

dubrovaceh

dubrovaceh

dubrovaceh

herceg Vlatko

dubrovach

695

vojvoda Sandalj

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedubrovach

27. decembar
1423. Kukanj

vojvoda Sandalj

dubrovach

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

dubrovach

dubrovach

dubrovach

dubrovach

696

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedubrovach

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

herceg Vlatko

mitropolit
David

26. januar
1470.

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

dubrovach

dubrovach

dubrovacem

dubrovacem

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

dubrovacem

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dubrovacm

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

dubrovacm

697

vojvoda Radosav
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedubrovacm

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

dubrovacm

19. august
1439. Bora

dubrovacm

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

dubrovacm

vojvoda Radosav

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

Pavlovi

dubrovacm

dubrovacm

dubrovacm

dubrovacm

698

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dubrovacm

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

dubrovacm

27. decembar
1423. Kukanj

vojvoda Sandalj

dubrovacemi

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Vlatko


dubrovacmi

dubrovacmi

dubrovacmi

699

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dubrovacmi

vojvoda Radosav

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

Pavlovi

dubrovacmi

vojvoda Radosav

Pavlovi

dubrovacmi

vojvoda Radosav

Pavlovi

dubrovacmi

vojvoda Radosav

Pavlovi

dubrovacmi

dubrovacmi

dubrovacmi

, ,

dubrovacmi

dubrovaci

dubrovaci


[]

700

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dubrovaci

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

ban Stjepan
() Kotromani

dubrovaci

dubrovaci

dubrovaci

vojvoda Radosav
Pavlovi


dubrovaci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dubrovaci

dubrovaci

dubrovaci

701

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedubrovaci

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

()

dubrovaci

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

dubrovaci

dubrovaci

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

anonim

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

dubrovaci

[]
[]

kralj Tvrtko I

dubrovaci

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

dubrovaci'

dubrovaci

'

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak'

702

kralj Tvrtko I

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
15. januar
1399. na Usori
u Linici

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

dubrovaci

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedubrovaci

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

dubrovaci

dijak Brajan

9. februar
1375. pod
Bobovcem

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

10. april 1441.


u Boru

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

ban Tvrtkodubrovaci()

dubrovaci

dubrovaci

'

'


dubrovaci

703

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedubrovaci

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

dubrovacih

kralj Stjepan
Tomaevi

dubrovacih

knez arko humski

26. maj 1466.

dubrovacih

knez arko humskidubrovacih

herceg Bala

dubrovacih

herceg Bala

dubrovacih

26. maj 1466.


vlastoruni
potpis
hercegovog
unuka
vlastoruni
potpis
hercegovog
unuka

14671470.

14671470.

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.3 u Jajcu

herceg Vladislav

Vukain
Gizdavi

27. oktobar
1487.

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

dubrovacih


()

dubrovacih

dubrovacih

704

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


''

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

' ''

dubrovacih

''


dubrovacih

dubrovacih

kralj Tvrtko II

()dubrovacih

kralj Tomadubrovacih

kralj Ostoja

dubrovacih

kralj Stjepan

Ostoji

()

dubrovacih

dubrovacih

705

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedubrovacih

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

Ivko dijak

26. juli 1470.

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

vojvoda Vladisav
Hercegovi

Vukman dijak

17. juni 1469.

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

()

dubrovacih

dubrovacih

herceg Vlatko

dubrovacih


[]

dubrovacih


[]


dubrovacih

kralj Stjepan

Tomaevi

dubrovacih

dubrovacih

dubrovacih

herceg Stjepan

706

Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dubrovacih

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

Vukman dijak

17. juni 1469.

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

dubrovacih

dubrovacih

dubrovacih

dubrovacih

dubrovacih

dubrovacih

()

dubrovacih

vojvoda Vladisav

Hercegovi

dubrovacih

707

kralj Stjepan
Tomaevi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dubrovacih

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.2 u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dubrovacih

dubrovacih

dubrovacih

dubrovacijeh

dubrovacijeh

708

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dubrovacijeh

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

Ivko dijak

28. maj 1467.

dubrovacijeh

dubrovacijeh

dubrovacijeh

herceg Stjepan

Kosaa

dubrovacijeh

vojvoda Radosav
Pavlovi

dubrovacijeh

herceg Stjepan

Kosaa

dubrovacijeh

herceg Stjepan

Kosaa

dubrovacijeh

709

herceica Cecilija

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dubrovacijeh

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

dijak Sanko

3. februar
1464.

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

herceg Stjepan

knez Vukman
Jugovi

dubrovacijeh

dubrovacijeh

dubrovacijeh

herceg Stjepan

Kosaa

dubrovacijeh

dubrovacijeh

dubrovacijeh

dubrovacijeh

Kosaa

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)
7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

dubrovacijeh

herceg Stjepan


710

Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedubrovacijeh

herceg Stjepan

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

17. septembar
1465.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

31. januar
1437.

Kosaa

dubrovacijeh

()


dubrovacijeh

dubrovacijeh

herceg Stjepan
Kosaa

13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

herceg Stjepan
Kosaa

13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

dubrovacijeh

dubrovacijeh

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dubrovacijem

dubrovacijem

711

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dubrovacijem

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dubrovacijem

13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

herceg Stjepan
Kosaa

dubrovacijemi

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dubrovacijemi

712

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dubrovacijemi

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dijak Ivan

10. april 1441.


u Boru

Toma Luac

18. februar
1393. u Sutisci

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

dubrovacijemi

Kosaa

dubrovacijemi

vojvoda Radosav
Pavlovi

dubrovacim

kralj Dabia

dubrovacim

dubrovacim

dubrovacim

kralj Ostoja

dubrovacim

dubrovacim

vojvoda Radosav

713

Pavlovi
herceg Stjepan
Kosaa

dijak Stipan
Dobrinovi
dijak Ivan
Radi
Grupkovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici
19. august
1439. Bora
5. juli 1450. na
Novom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dubrovacim

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.2 u Jajcu

Radi Sankovi

Rako dijak

15. maj 1391. u


Zaborama

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450. na
Novom

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

dubrovacim

dubrovacim

dubrovacim

dubrovacim

dubrovcim

dubrovacimi

dubrovacimi

kralj Tvrtko I

dubrovacimi

714

kralj Tvrtko II

10. april 1454.


u Novom

10. april 1378.


rnovnica; 17.
logofet Vlade
juni 1378.
Trstivnica
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

dubrovacimi

dubrovaka

15. mart 1333.


Srebrnik

dubrovaka
'

dubrovaka

'


'

dubrovaka

dubrovaka

25. oktobra
1432.

dubrovaka

ban Stjepan
Kotromani

dubrovaka

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis
stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik
15. mart 1333.
Srebrnik

dubrovaka
715

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dubrovaka

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

dubrovaka

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

dubrovaka

dubrovaka

::

::

kralj Tvrtko II

kralj Tvrtko II

dubrovaka

()

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

31. januar
1437.

dubrovaka

dubrovaka

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

herceg Stjepan
Kosaa

dubrovaka

dubrovake

dubrovake

716

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
2. mart 1433. u
Sutisci
13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

22. maj 1254.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dubrovake

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

dubrovake

dubrovake

27. decembar
1423. Kukanj

vojvoda Sandalj

dubrovake

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

dubrovake

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Tomadubrovake

vojvoda Radosav

Pavlovi

dubrovake

dubrovake

717

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dubrovake

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

dubrovake

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

dubrovake

dubrovake

dubrovake

dubrovake

718

januar 1439.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dubrovake

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

dubrovake

dubrovake

27. decembar
1423. Kukanj

vojvoda Sandalj

dubrovake

ban Stjepan

Kotromani

dubrovake

ban Stjepan

Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

dubrovake

vojvoda Ivani
Pavlovi

dubrovake

719

vojvoda Stjepan
Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedubrovak

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

notar Paskal

22. maj 1254.

dubrovak

humski upan
Radoslav


dubrovakm

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

dubrovaki

dubrovaki

ban Stjepan

Kotromani

....
[]

dubrovaki
....
[]

dubrovaki

dubrovaki[]

dubrovaki

720

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


[]

dubrovaki

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

dubrovaki

'


dubrovaki

dubrovaki

dubrovaki

herceg Stjepan

Kosaa

dubrovaki

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)
19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

dubrovaki

dubrovaki

vojvoda Radosav
Pavlovi

dubrovaki

vojvoda Radosav
()

dubrovaki

721

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedubrovaki

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

notar Paskal

22. maj 1254.

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vlastoruno

oko 1450.

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

herceg Stjepan

Kosaa

dubrovaki

humski upan

Radoslav

dubrovaki

kralj Stjepan
Ostoji

dubrovaki

knez Vladisav

Hercegovi

dubrovaki

herceg Stjepan

Kosaa

dubrovaki

dubrovaki

dubrovaki

dubrovaki

722

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedubrovaki

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

dubrovaki

dubrovaki

dubrovaki

dubrovaki

dubrovaki

herceg Stjepan
Kosaa
herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

ban Tvrtko

dijak Brajan

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

17. septembar
1465.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

dijak Sanko

dubrovaki

5. juli 1450.2
na Novom
3. februar
1464.
9. februar
1375. pod
Bobovcem

dubrovaki

()dubrovaki

dubrovaki

723

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dubrovaki

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

vojvoda Radosav
Pavlovi

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

dubrovaki

dubrovakih

()

dubrovakih

dubrovakih

dubrovakih

()
dubrovakijem

dubrovakim

724

humski knez Andrej anonim

prije 1235.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dubrovakim

kralj Tvrtko I

12. juni 1389.

kralj Tvrtko I

19. maj 1389.

kralj Tvrtko I
kralj Tvrtko I

maj 1389.
maj 1389.

kralj Tvrtko I

12. juni 1389.

kralj Tvrtko I

12. juni 1389.

kralj Tvrtko I

19. maj 1389.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

Radi Sankovi

Rako dijak

15. maj 1391. u


Zaborama

anonim

12521254.

Ostoja dijak

25. mart 1433.


Bora

dubrovakim

dubrovakim
dubrovakim

dubrovakim

dubrovakim

dubrovakim

()

()

dubrovakim

'


dubrovakim

dubrovakim

dubrovakim

dubrovakim

dubrovakim

rnomir, knez
Konavlja

dubrovakim

725

vojvoda Radosav
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosney y

dubrovakim

yy y y y humski knez Andrej anonim


godine
12471249.

dubrovakimi

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

dubrovakje

januar 1439.

dubrovako

dubrovako

dubrovako

dubrovako

dubrovakoga

dubrovakoga

726

ban Tvrtko

dijak Brajan

kraljica Jelena

Toma Luac

ban Tvrtko

anonim

9. februar
1375. pod
Bobovcem
15. novembar
1397. na
Motru
7. februar
1376. u
Bobovcu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dubrovakoga

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

10. april 1441.


u Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

dubrovakoga

dubrovakoga

dubrovakoga()

dubrovakoga

dubrovakoga

ban Stjepan

Kotromani


[]

dubrovakoj

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

[] . . . . .

Radi Sankovi

Rako dijak

upan Militen i
Ruir

[ ]
[ ]

dubrovakoj

dubrovakoj

727

15. maj 1391. u


Zaborama
prije oktobra
1335.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dubrovakoj

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

ban Ninoslav

anonim

godine 1240.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

22. maj 1254.

dubrovakoj'

dubrovakoj

dubrovakoj

y
yy y y

dubrovakoj

dubrovakoj'

dubrovakoj


'

dubrovakoj

dubrovakoj

dubrovakoj

728

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


()

dubrovakoj

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dubrovakoj

vojvoda Sandalj

dubrovakoj

kralj Dabia

dubrovakoj

dubrovakoj

dubrovakoj

kralj Ostoja

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
17. juli 1392. u
logotet Toma Lucima u
Luac
Donjim
Krajima
15. januar
dijak Hrvatin 1399. na Usori
u Linici

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

dubrovakoj

dubrovakoj

dubrovakoj

dubrovakoj

dubrovakoj

()
729

kralj Ostoja
kralj Ostoja
kralj Ostoja

20. novembar
1414.
28. oktobar
1416.b
godine 1418.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dubrovakoj

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dubrovakoj

dubrovakoj

dubrovakoj. . . . . . .

kralj Ostoja
Radi Sankovi

Rako dijak

28. oktobar
1416.a
15. maj 1391. u
Zaborama

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

Vukman dijak

17. juni 1469.

dubrovakoj

vojvoda Ivani
Pavlovi

dubrovakoj

dubrovakoj

dubrovakoj

vojvoda Vladisav

730

Hercegovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dubrovakoj

19. oktobar
1413. na
Ljubomiru

vojvoda Sandalj

dubrovakoj

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

dijak Brajan

9. februar
1375. pod
Bobovcem

dubrovakoj


()

dubrovakom

ban Tvrtko

dubrovakomu

humski knez Andrej anonim

prije 1235.

upan Militen i
Ruir

prije oktobra
1335.

dubrovakomu

dubrovakomu

yyy
yy y y

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.()

dubrovakomu

dubrovakomu()

731

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedubrovakomu

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

anonim

12521254.

dijak Brano

25. novembar
1461.1 u Jajcu

dubrovakomu

rnomir, knez
Konavlja

dubrovakomu

kralj Stjepan
Tomaevi


y y

dubrovakomu

yy yy y y y humski knez Andrej anonim


godine
12471249.

dubrovaku

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

dubrovaku

dubrovaku

dubrovaku

dubrovsko

732

upan Sanko

prije 1369.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dubrovskomu

dubrovskomu

upan Sanko

prije 1369.

upan Sanko

prije 1369.

Dubrovam

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

ban Kulin

prijepis

11891205.

Dubrovam

Dubrovam

ban Kulin

dijak Radoje

Dubrovami

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

Dubrovami

Dubrovane

Dubrovane

Dubrovane

[ ]

13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

herceg Stjepan
Kosaa
humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

Dubrovane

733

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovane

humski upan

Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

notar Paskal

22. maj 1254.

Dubrovane

humski upan

Radoslav

Dubrovane

ban Kulin

dijak Radoje

Dubrovane

ban Kulin

prijepis

11891205.

anonim

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

logofet Vlade

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

Dubrovane

kralj Tvrtko I

Dubrovane

kralj Tvrtko I

y y

Dubrovane

yy y

humski knez Andrej anonim

Dubrovane

Radi Sankovi

Dubrovani

ban Stjepan
Kotromani

godine
12471249.

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
prijepis
23. oktobar
dubrovakog
1332.
gramatiga

Dubrovani

ban Stjepan

Kotromani

734

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Dubrovani

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

Dubrovani

Dubrovanin

Dubrovanin

ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga
prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.

Dubrovanin

ban Stjepan

Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

Dubrovanin

Dubrovanin

: :

Dubrovanin

ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga
prijepis
dubrovakog
gramatiga
stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.
15. mart 1333.
Srebrnik

Dubrovanin

735

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovanin

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Dubrovanin

ban Tvrtko

dijak Brajan

Radi Sankovi

Rako dijak

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

Dubrovanin


. . . . . . . . . .

Dubrovanin

Dubrovanin

kralj Tvrtko II

Dubrovanin

Dubrovanina


()

knez Grgur
Vukosali
ban Stjepan
Kotromani

9. februar
1375. pod
Bobovcem
15. maj 1391. u
Zaborama
10. april 1454.
u Novom

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
Dobrilo
6. juli 1418. na
Rakovi
Zablatku
prijepis
23. oktobar
dubrovakog
1332.
gramatiga

Dubrovanina

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Stjepan

Kotromani

Dubrovanina

: :

Dubrovanina

Dubrovanina

Dubrovaninom

ban Stjepan

Kotromani

736

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneDubrovaninu

humski upan
Radoslav

notar Paskal

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

22. maj 1254.

Dubrovaninu

Dubrovaninu

Dubrovaninu

ban Stjepan

Kotromani

Dubrovaninu

Dubrovaninu

Dubrovaninu

Dubrovaninu

kralj Tvrtko II

Dubrovaninu

737

kralj Tvrtko II

10. april 1454.


u Novom
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovanom

Dubrovanom

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

Dubrovnk

kralj Tvrtko I

anonim

Dubrovnka

kralj Ostoja

Dubrovnkom

kralj Ostoja

Dubrovnici

ban Stjepan
Kotromani

Dubrovnici

dijak Stipan
Dobrinovi
dijak Stipan
Dobrinovi
stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
20. novembar
1398. na
Dumnu
20. novembar
1398. na
Dumnu
15. mart 1333.
Srebrnik

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

ban Stjepan
() Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

'Dubrovnici

Dubrovnici

Dubrovnici

ban Stjepan

Kotromani

Dubrovnici

738

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga
prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Dubrovnici

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

notar Paskal

22. maj 1254.

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

Dubrovnik

(--)

humski upan
Radoslav

Dubrovnik

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i

herceg splitski

'

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

dijak Brajan

9. februar
1375. pod
Bobovcem

'

Dubrovnik


''

Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik

ban Tvrtko

739

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovnik

herceg Vladislav

Vukain
Gizdavi

27. oktobar
1487.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

()

Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

Dubrovnik

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

vlastoruno

15. august
1451.

vlastoruno

15. august
1451.

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

Hrvoje Vuki

Dubrovnik

Hrvatini, veliki

vojvoda bosanski i
herceg splitski

Dubrovnik

knez Vladisav
HercegoviDubrovnik

knez Vladisav
Hercegovi


Dubrovnik

740

ban Stjepan
Kotromani

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovnik

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik
Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik

ban Ninoslav
ban Ninoslav
ban Stjepan
Kotromani

notar Paskal
notar Paskal
prijepis
dubrovakog
gramatiga

logofet Vlade

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
[]
herceg splitski

Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik

741

23. oktobar
1332.
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

Dubrovnik

22. mart 1240.


godine 1249.

4. decembar
1409. Pod
Visokim
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovnik

logofet Vlade

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

kralj Tvrtko I

anonim

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

kralj Tvrtko I

Dubrovnik

[]
[]

Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik

vojvoda Radi
Sankovi i upan
' Bjelijak
' vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

Dubrovnik


[]

Dubrovnik


[]

Dubrovnik

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
logothet Mileta 25. august
Popovi
1399.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

Dubrovnik

()Dubrovnik

()

742

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Dubrovnik

kralj Stjepan

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

Tomaevi

Dubrovnik

kralj Stjepan

Tomaevi

Dubrovnik

Dubrovnik

[]

Dubrovnik

rusagaDubrovnik

743

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

ban Ninoslav

anonim

godine 1240.

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

Dubrovnik'


Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik

744

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

dijak Milivoj

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

15. januar
1404. u
Zveaju

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovnik

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

Dubrovnik

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

vojvoda Sandalj

Dubrovnik

'

'


Dubrovnik

Dubrovnik

knez Grgur

Dubrovnik

. . .. .. ..
..

Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

knez Grgur
Vukosali

Dobrilo
Rakovi

6. juli 1418. na
Zablatku

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

Dubrovnika

vojvoda Radosav
Pavlovi

Dubrovnika

vojvoda Sandalj

Dubrovnika

745

kralj Tvrtko I

25. novembar
1388.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneDubrovnika

28. septembar
1388.

kralj Tvrtko I

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

kraljica Jelena

Dubrovnika

kralj Tvrtko I
kralj Tvrtko I

4. mart 1387.

kralj Tvrtko I

4. mart 1387.
13771385.
pod Spuem u
Zeti
21. august
1392.
18. februar
1393. u Sutisci
17. juli 1392.
na ihoviima
prije 15.
oktobra 1393.
17. juli 1392.
na ihoviima
15. novembar
1397. na
Motru
prije 15.
oktobra 1393.
oktobar 1393.

kralj Tvrtko I
kralj Dabia
kralj Dabia

Toma Luac

kralj Dabia

Toma Luac

kralj Dabia

logofet Toma

kralj Dabia


Toma Luac

kraljica Jelena

Toma Luac

kralj Dabia

logofet Toma

kralj Dabia

746

25. novembar
1388.
28. septembar
1388.

kralj Tvrtko I

anon. pisar isti


kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

kraljica Jelena

kraljica Jelena

kraljica Jelena

kraljica Jelena

Dubrovnika

kralj Tvrtko II

anon. pisar isti


kao i 9. marta
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.
anon. pisar isti
kao 22. maja
1397, 9. marta
1398. i 5. marta
1399.
anon. pisar isti
kao 22. maja
1397, 9. marta
1398. i 5. marta
1399.
anon. pisar isti
kao 22. maja
1397, aprila
1398. i 5. marta
1399.

22. maj 1397.

april 1398.

april 1398.

9. mart 1398.

Radivoj Hrsti

22. juni 1443.


u Sutisci

vlastoruno

15. august
1451.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Dubrovnika

knez Vladisav
HercegoviDubrovnika

747

vojvoda Radosav
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Dubrovnika

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

''
()
'
'

Dubrovnika


''

Dubrovnika

748

25. oktobra
1432.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovnika

ban Tvrtko

dijak Brajan

9. februar
1375. pod
Bobovcem

Dubrovnika

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Dubrovnika

kralj Stjepan

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

Ostoji

Dubrovnika


,


'

' ' '

Dubrovnika

'

'


Dubrovnika

Dubrovnika

749

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneDubrovnika

15. januar
1399. na Usori
u Linici

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

knez Pavao
Radinovi

dijak Radosav
Milosali

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu'

Dubrovnika

'


' '
()

Dubrovnika

Dubrovnika

kralj Tvrtko II

()


Dubrovnika

kralj Tvrtko II

()Dubrovnika

kralj Toma


750

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Dubrovnika

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj TomaDubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

kralj Dabia

Dubrovnika

kralj Stjepan

Ostoji

()

Dubrovnika

kralj Stjepan

Ostoji

()

Dubrovnika

Dubrovnika

751

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneDubrovnika


()

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

752

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Dubrovnika

knez Vladisav

vlastoruno

15. august
1451.

vlastoruno

15. august
1451.

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Hercegovi

Dubrovnika

knez Vladisav

Hercegovi

Dubrovnika

knez Vladisav

Hercegovi

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

753

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Dubrovnika

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika' '

Dubrovnika
''

()

Dubrovnika

'
'
'
Dubrovnika

754

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovnika

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

Dubrovnika

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

Dubrovnika

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

755

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'

' '

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

Dubrovnika

''

()


()

Dubrovnika

Dubrovnika

vojvoda Radi

Dubrovnika

'

'

Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

Dubrovnika

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

Dubrovnika

756

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovnika

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Dubrovnika

Dubrovnika

vojvoda Radosav
, , Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

Dubrovnika

kralj Dabia

Dubrovnika

kralj Dabia

Dubrovnika

Radi Sankovi

Dubrovnika

kralj Ostoja

Dubrovnika

kralj Tvrtko II

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
15. januar
dijak Stipan
1399. na Usori
Dobrinovi
u Linici
16. august
logofet Duan 1420. Pod
Visokim

Dubrovnika

757

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneDubrovnika

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

Dubrovnika

Dubrovnika

4. decembar
1419. u Sutisci

Dubrovnika

Dubrovnika

vojvoda Ivani
Pavlovi

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

758

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovnika

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Toma

protobistar
Restoje

kralj Toma

protobistar
Restoje

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Tvrtko II

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

3. septembar
1444. u
Kreevu
3. septembar
1444. u
Kreevu

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

kralj Toma

759

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Dubrovnika

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Dubrovnika

()Dubrovnika

()Dubrovnika


()

Dubrovnika

splja:

Dubrovnika

Dubrovnika760

13771385.
pod Spuem u
Zeti

kralj Tvrtko I
vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

oko 1450.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovnika

kralj Dabia

Dubrovnika

kralj Toma

protobistar
Restoje

kralj Toma

protobistar
Restoje

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

18. decembar
1451. u
Bobovcu
21. august
1392.

kralj Dabia

kraljica Jelena
Gruba

oktobar 1393.
18. decembar
1451. u
Bobovcu

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

kralj Ostoja

godine 1418.

kralj Ostoja

decembar 1416.

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao 22. maja
9. mart 1398.
1397, aprila
1398. i 5. marta
1399.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

oko 1450.

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

Dubrovnika

761

vojvoda Ivani
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Dubrovnika

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Ivani
Pavlovi

Dubrovnika

vojvoda Stjepan
Kosaa

Dubrovnika

Dubrovnika

762

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Dubrovnika

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

vojvoda Sandalj

763

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneDubrovnika

kraljica Jelena

13. maj 1397. u


Sutisci

kralj Tvrtko I

anonim

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Radosav
Milosali

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj

dijak Radosav
Milosali

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

knez Pavao

Radinovi

Dubrovnika

knez Pavao

Radinovi

Dubrovnika

kralj Stjepan
Ostoji

Dubrovnika

kralj Toma

764

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovnika

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

Dubrovnika

()

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

Dubrovnika

vojvoda Radosav
Pavlovi
()

Dubrovnika

knez Tvrtko
Borovini

14. mart 1430.

Dubrovnika

765

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


vojvoda Radi

Dubrovnika

Dubrovnika

Sankovi i upan
Bjelijak
'
vojvoda Radi
Sankovi i upan

Bjelijak
'

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
logothet Mileta 25. august
Popovi
1399.

Dubrovnika

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

Dubrovnika

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

Dubrovnika

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

Dubrovnika

18. august
1421. u
Milodrai
29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

Dubrovnika

Dubrovnika

vojvoda Stjepan
Kosaa

Dubrovnika

766

vojvoda Stjepan
Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne()

Dubrovnika

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

Dubrovnikom

Dubrovnikom

ban Stjepan
Kotromani


Dubrovnikom

kralj Tvrtko I

Dubrovnikom


'

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

Dubrovnikom()

Dubrovnikom

()

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

Dubrovnikom


()

767

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovnikom

Dubrovnikom

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

Dubrovnikom

Dubrovnikom

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

..

Dubrovnikom

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

Dubrovnikom

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
7. april 1423. u
Boru

Dubrovnikom

'

Dubrovnikom

Dubrovniku

knez arko humski


768

26. maj 1466.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneDubrovniku

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

vlastoruno

1. januar 1466.

Dubrovniku

Dubrovniku

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i

herceg splitski

knez Vlatko

Popovi

'

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

'

Dubrovniku


''

' ' '

Dubrovniku

'

'
'

' ' '

Dubrovniku

'

'
'

Dubrovniku'

Dubrovniku

' 'Dubrovniku

769

10. april 1454.


u Novom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Dubrovniku

Dubrovniku

Dubrovniku

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

anonim

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

knez Pavao
Radinovi

dijak Radosav
Milosali

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj

knez Pavao
Radinovi

dijak Radosav
Milosali

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

Dubrovniku

()


Dubrovniku

Dubrovniku

Dubrovniku

Dubrovniku

Dubrovniku

Dubrovniku
770

5. februar
1399. u Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneDubrovniku

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

Dubrovniku

Dubrovniku

Dubrovniku

Dubrovniku

Dubrovniku

vojvoda Radosav

Dubrovniku

771

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovniku

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Dubrovniku

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.4 u Jajcu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

Dubrovniku

Dubrovniku()

Dubrovniku

[]

'

Dubrovniku


'

Dubrovniku

772

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


'

' '


Dubrovniku

''

vojvoda Sandalj


()

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom()

Dubrovniku

Dubrovniku

'

Dubrovniku

Dubrovniku

'

'
vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak
vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
logothet Mileta 25. august
Popovi
1399.

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

18. august
1421. u
Milodrai
18. august
1421. u
Milodrai

Dubrovniku


'

30. maj 1420. u


Sokolu

'
vojvoda Radi

Dubrovniku

'

Dubrovniku

Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

Dubrovniku
773

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovniku

'

Dubrovniku

vojvoda Radi
Sankovi i upan
' Bjelijak
vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

()

Dubrovniku

kralj Tvrtko II

Dubrovniku

kralj Tvrtko I

Dubrovniku

kralj Tvrtko I

[]

Dubrovniku

kralj Stjepan
Ostoji

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.
logothet Mileta 25. august
Popovi
1399.
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
2. decembar
logofet Vlade
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
anonim
1382. na Bii
u Podgradi
logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

Dubrovniku

kralj Stjepan

Tomaevi

Dubrovniku

Dubrovniku

774

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovniku

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

Dubrovniku

Dubrovniku

Dubrovniku

vojvoda Ivani
Pavlovi

Dubrovniku

ban Tvrtko

dijak Brajan

Dubrovniku

ban Tvrtko

dijak Brajan

9. februar
1375. pod
Bobovcem
9. februar
1375. pod
Bobovcem

Dubrovniku

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

Dubrovniku

'


Dubrovniku

775

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dubrovniku

dijak Ivan

31. januar
1437.

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

vlastoruni
potpis
hercegovog
unuka

14671470.

vojvoda Radosav
Pavlovi

Dubrovniku

vojvoda Radosav
Pavlovi
()

Dubrovniku

Dubrovniku

Dubrovniku

Dubrovniku

herceg Bala

Dubrovniku

knez arko humski

26. maj 1466.

Dubrovniku

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

Dubrovniku

kralj Dabia

Dubrovniku

776

kralj Tvrtko II

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne BosneDubrovniku

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

Dubrovniku

Dubrovniku

Dubrovniku

Dubrovniku

dug

dug

dug

dug

777

kralj Dabia
kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu
6. mart 1392.
na Ceceni
20. novembar
1398. na
Dumnu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dug

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

duga

duga

: :

()

duga

kralj Tvrtko I

maj 1389.

duge

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

Dugo

dugom

Duha

Duha

humski knez Andrej anonim

778

prije 1235.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Duha

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

dijak Milivoj

knez Pavao
Radinovi

dijak Radosav
Milosali

herceica Cecilija
kralj Stjepan
Tomaevi

Ivko dijak

15. januar
1404. u
Zveaju
25. mart 1397.
u Konavlu na
Ljutoj
28. maj 1467.
25. novembar
1461.4 u Jajcu
4. mart 1410. u
Draevici u
Novom
31. decembar
1427.

Duha

Duha

Duha

Duha

Duha

Duha

Duha

Duha

kralj Toma

protobistar
Restoje

Duha

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

ban Kulin
ban Kulin
ban Kulin

dijak Radoje
prijepis
prijepis

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

dijak Brano

vojvoda Sandalj
vojvoda Radosav
Pavlovi
knez Vlatko
Popovi
kralj Stjepan
Tomaevi

logofet Ostoja
vlastoruno
dijak Brano

Duha

Duha
Duha
Duha

1. januar 1466.
25. novembar
1461.2 u Jajcu
3. septembar
1444. u
Kreevu

oko 1205.
11891205.

Duha

Duha

herceg Stjepan

779

Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Duha

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

logofet Novak
Gojini
dijak Radivoj
Dobrievi

4. decembar
1419. u Sutisci
10. april 1454.
u Novom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

Duha

Duha

Duha

Duha

Duha

kralj Stjepan
Ostoji

herceg Stjepan
Kosaa

Duha

, ,
,Duha

Duha

780

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Duha

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

oko 1450.

knez Vukman
Jugovi

Duha

Duha

herceg Stjepan
Kosaa

Duha

kralj Stjepan
Tomaevi

Duha

vojvoda Sandalj

Duha

Duha

Duha

Duha

kralj Tvrtko II

Duha

herceg Stjepan
Kosaa

herceg Stjepan
Kosaa
vojvoda Vladisav
Hercegovi
herceg Stjepan
Kosaa

Duha

herceg Stjepan
Kosaa

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)
23. novembar
dijak Brano
1461. u Jajcu
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
Radi
5. juli 1450.2
Grupkovi
na Novom
13. oktobar
dijak Vladisav
1465.
Radi
5. juli 1450. na
Grupkovi
Novom
2. mart 1433. u
dijak Pavle
Sutisci
3. februar
dijak Sanko
1464.
dijak Sanko

17. septembar
1465.

logofet Toma
Luac
logofet Toma

26. april 1395.


u Sutisci
17. maj 1395.

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

Duha

kralj Dabia

Duha

kralj Dabia

Duha

() ()
()

Duha

ban Stjepan
Kotromani

Duha

kraljica Jelena

Duha

ban Stjepan
Kotromani

781

13. maj 1397. u


Sutisci
dijak Kupusac

godine 1331.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Duha

Duha

Duha

ban Tvrtko

Duha

Radi Sankovi

Duha

kralj Ostoja

Radi Sankovi

kralj Toma

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin
22. august
dijak Tvrtko
1446. u
Sekulovi
Vranduku
9. februar
dijak Brajan
1375. pod
Bobovcem
15. maj 1391. u
Rako dijak
Zaborama
8. decembar
Vukorija dijak
1400. u Sutisci

Duha

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

Duha

() '

Duha

() '

kralj Tvrtko II

Duha

kralj Tvrtko I

Duha

vojvoda Juraj
Vojsali

Duha

herceg Stjepan
Kosaa

Duha

herceg Stjepan
Kosaa

Duha

vojvoda Sandalj

Duha

Duha

vojvoda Radosav
Pavlovi
vojvoda Radosav
Pavlovi
782

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
12. mart 1380.
anonim
na Motru
12. august
1434. Pod
Kreevom
19. juli 1453.2
Boidar dijak
u Pivi
19. juli 1453. u
Boidar dijak
Pivi na planini
Pii
30. maj 1420. u
dijak Gruba
Sokolu
31. januar
dijak Ivan
1437.
10. april 1441.
dijak Ivan
u Boru

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Duha

Duha

Duha

Duha

Duha

Duha

Duha

Duha

Duha

Duha

Duha

Duha

Duha

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji
11. august
dijak Draeslav 1366. pod
ban Tvrtko
Boji
Prozorom u
Rami
vojvoda Radosav
19. august
dijak Ivan
Pavlovi
1439. Bora
oko 1323.
ban Stjepan
Priboje dijak
godine na
Kotromani
Motru
ban Stjepan
oko 1322. na
Priboje dijak
Kotromani
Milima
vojvoda Radosav
25. mart 1433.
Ostoja dijak
Pavlovi
Bora
ban Ninoslav
notar Paskal
godine 1249.
29. septembar
1442. na
vojvoda Ivani
dijak Ivan
planini Bujak,
Pavlovi
prema gradu
Brodaru
dijak Draeslav 1353. na Suhoj
ban Tvrtko
Boji
na Prozracu
Jelisaveta, supruga
oko 1323.
bana Stjepana
Radjen dijak
godine u
Kotromania
Ribiima
godine
humski knez Andrej anonim
12471249.
10. oktobar
vojvoda Stjepan
dijak Vlatko
1435. na
Kosaa
Nevesinju
ban Ninoslav
notar Paskal
22. mart 1240.
ban Tvrtko

Duha

ban Stjepan

Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

()

Duha

y :
()

Duhom

() y y y y y
y
783

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Duhom

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

Duhom

ban Stjepan

Kotromani

Duhom

kralj Toma

Duhom

kralj Dabia

Duhom

kralj Toma

...

Duhom

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru

Pribisav dijak

oko 1326.

Duhom

Duhom

Duhom

ban Stjepan
()

784

Kotromani

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Duhom

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

Duhom

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

Duhom

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

Duhom

Duhom

Duhom::

Radi Sankovi

Rako dijak

15. maj 1391. u


Zaborama

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

herceg Stjepan

Kosaa

Duhom

vojvoda Ivani
Pavlovi

Duhom

785

vojvoda Stjepan
Kosaa

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Duhom

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

Duhom

Duhom

Duhom

duhovnika

Duhu

, ,
,

duka

dukat

dukat'

dukat

786

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski
herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

kralj Tvrtko I
vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

3. februar
1464.
25. novembar
1388.
19. august
1439. Bora

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dukat

herceg Stjepan

dijak Sanko

3. februar
1464.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

17. septembar
1465.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

17. septembar
1465.

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

oko 1450.

herceg Vlatko

mitropolit
David

26. januar
1470.

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

Kosaa

dukat

()dukat

()

dukata

dukata

dukata

dukata()

dukata

()

dukata

787

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dukata

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

()

dukata()

dukat

() ()


dukat

dukat

dukat

dukat

788

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dukat

dukat

dukat

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

herceg Vlatko

Ivko dijak

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)
7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)
26. juli 1470.

dukat

herceg Vlatko

iza 1466.

()

dukat

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

dukat

dukat

dukat

dukat

dukat::upan Sanko
herceg Stjepan
Kosaa
kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

dukat

dijak Sanko

prije 1369.
iza 3. februara
1466.
20. novembar
1398. na
Dumnu

....


dukat

789

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dukat

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vlastoruno

1. januar 1466.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

vlastoruno

oko 1450.

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

dukat

dukat

vojvoda Radosav
Pavlovi

dukat

knez Vlatko

Popovi

dukat

dukat

dukat

knez Vladisav

dukat

Hercegovi

herceg Stjepan

Kosaa

790

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dukat

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radoje
Dobrievi

5. decembar
1465.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dukat

dukat

dukat

dukat

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

()


dukat

vojvoda Stjepan
Kosaa

Vuka dijak

1. april 1443. u
Kljuu

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

Kosaa

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

3. februar
1464.

dukat

dukat

herceg Stjepan


dukat

dukat

791

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dukat

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

dukat

dukat

dukat

()

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

dukat

dukat

dukat

dukat

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)
7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)
7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

dukat

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

kralj Toma

3. februar
1449. u
Vranduku

kralj Toma

3. februar
1449. u
Vranduku

dukat

dukat

792

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedukat

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

herceg Vlatko

mitropolit
David

26. januar
1470.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom
25. novembar
1388.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

dukat
()

dukat
()

dukat

dukat

dukat

dukat

kralj Tvrtko I

dukat

dukate

793

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dukate

dukate

dukate

()


vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

herceg Vlatko
herceg Vlatko

31. decembar
1427.
iza 1466.

mitropolit
David

26. januar
1470.

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dukate

vojvoda Radosav
Pavlovi


dukate

vojvoda Radosav

Pavlovi

dukate

3. februar
1449. u
Vranduku

kralj Toma

dukate

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

vlastoruno

oko 1450.

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom
3. februar
1464.

dukate

dukate

dukate

dukate

dukate

794

knez Vladisav
Hercegovi
herceg Stjepan
Kosaa
herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dukate


()

kraljica Jelena
Gruba

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

dukate

dukat

dukat

dukath

22. august
1446. u
Vranduku
3. februar
1464.
iza 3. februara
1466.
25. novembar
1388.

kralj Tvrtko I

dukati

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

dukati

herceg Stjepan

Kosaa

dukati


()

kraljica Jelena
Gruba

dukati

795

kralj Toma

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.
3. februar
1449. u
Vranduku

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedukatih

kralj Tvrtko II

Radivoj Hrsti

22. juni 1443.


u Sutisci

dukatih

3. februar
1449. u
Vranduku

kralj Toma

dukatijeh

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

vojvoda Vladisav
Hercegovi

dijak Vladisav

13. oktobar
1465.

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

herceg Stjepan

Kosaa

dukatje

dukatje

dukatje

Dukojevi

vojvoda Stjepan

Kosaa

796

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Dukojevi

vojvoda Stjepan

Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

Dukojevi

vojvoda Stjepan

Kosaa

Dukojevi

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Dukojevi

Dukojeviem

dum

797

kralj Tvrtko I

28. septembar
1388.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dumanadesete

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

Pribisav dijak

oko 1326.

Dumna

dumnadeset

ban Stjepan
()

Kotromani

...

dumnadesetoma

ban Tvrtko

Dumn

kralj Ostoja

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami
20. novembar
dijak Stipan
1398. na
Dobrinovi
Dumnu

Dumni

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

anonim

12. mart 1380.


na Motru

Dumni

duplene

kralj Tvrtko I

798

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Dus

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

Dusi

Duan

kralj Tvrtko II
. . . . .

due

'

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim'

' ' '

due

'

'


due.. .. .. ..


due

dui

799

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dui

duje

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

[]

duom

[ ]
[ ]


duom

duom

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

duu

() ()

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

herceg Vlatko

duu

duu

duu'

800

kralj Tvrtko I

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneduu

() ()
()

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

herceg Bala

vlastoruni
potpis
hercegovog
unuka

14671470.

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

dux

dux

eg Balsa dux sancte Sabe etc.


duan

duan

duan

duan

kralj Dabia
kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

duan

6. mart 1392.
na Ceceni
20. novembar
1398. na
Dumnu
20. novembar
1398. na
Dumnu

()

duan

kralj Tvrtko I

maj 1389.

duan

duan

kralj Dabia
herceg Stjepan
Kosaa

duan

kralj Tvrtko II

duan

kralj Stjepan

Tomaevi

801

6. mart 1392.
na Ceceni
dijak Radivoj
10. april 1454.
Dobrievi
u Novom
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici
23. novembar
dijak Brano
1461. u Jajcu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedud

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

dud

dud

dud()

dud

()dud

duda

802

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneduda

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

duda

duda

duda

duda

duda()


duda()


duda

803

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneduda

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

duda

duda

duda

duda

duda

804

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


duda

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

dudem

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

dudu

dudu

dudu

dudu

vojvoda Radi

dui

Sankovi i upan

Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

duna


( )

805

kralj Tvrtko I

12. juni 1389.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

duna


()

kraljica Jelena
Gruba

anonim, isti koji


je pisao pisma
kraljice Jelene od
5. mart 1399.
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

dun

duni

duni

13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

herceg Stjepan
Kosaa

duni

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

()

duni

dunike

806

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dva

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

vlastoruno

15. august
1451.

Radjen dijak

oko 1323.
godine u
Ribiima

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

dva

knez Vladisav
Hercegovidva

()

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania()

dva

herceg Stjepan

Kosaa

dva

ban Tvrtko

dva

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

dva

807

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dva

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Sandalj

dva

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

dva

dva

ban Tvrtko
ban Stjepan
Kotromani

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu
oko 1323.
Priboje dijak
godine na
Motru

dva

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

vlastoruno

oko 1450.

dva

dva

dva

dva

dva

knez Vladisav

Hercegovi

dva

herceg Stjepan

Kosaa

knez Vukman
Jugovi

knez Pavao

dijak Radosav
Milosali

dva

Radinovi

808

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)
25. mart 1397.
u Konavlu na
Ljutoj

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dva

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

dva

dva

dva

dva

dva

( )


dva

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

dva

809

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dva

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Tvrtko II

Radivoj Hrsti

22. juni 1443.


u Sutisci

vojvoda Radi
Sankovi i upan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august


Popovi
1399.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

dva

dva na desete.. .. .. ..

dva na desete

dvadeset


::


dvadeset drugi

dvadeset peti

'

dvadeseta

dvadeseti

dvadeseti

dvadeseti

dvadeseti

vojvoda Radosav810

Pavlovi
vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja
logofet Ostoja

7. april 1423. u
Boru
31. decembar
1427.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dvadeseti

dvadeseti

kralj Ostoja
kralj Ostoja

Vukorija dijak

ban Kulin

prijepis

ban Kulin

dijak Radoje

ban Kulin

prijepis

20. novembar
1414.
8. decembar
1400. u Sutisci

dvadeseti

11891205.

dvadeseti

dvadeseti

oko 1205.

dvadeseto

kralj Tvrtko II
. . . . .

dvadesti

vojvoda Sandalj

dvama

ban Tvrtko

dvama

()

dvat

dve

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

16. august
logofet Duan 1420. Pod
Visokim
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom
dijak Draeslav 1353. na Suhoj
Boji
na Prozracu
Radjen dijak

upan Sanko

oko 1323.
godine u
Ribiima
prije 1369.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

dv

dv

ban Tvrtko

811

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

dv

dv

dv

20. novembar
1398. na
Dumnu
oko 1323.
godine na
Motru
oko 1322. na
Milima

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

dv

dv

dv

dv

dv

dvma

dvi

812

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnedvi

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

()

dvi

dvi

kralj Dabia

dvi

kralj Stjepan

Ostoji

()

dvi

kralj Dabia

21. august
1392.

kralj Ostoja

28. oktobar
1416.b

kralj Ostoja

20. novembar
1414.

dvi()

dvi

dvi

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

15. januar
1399. na Usori
u Linici

Toma Luac

15. novembar
1397. na
Motru

dvi

813

kraljica Jelena

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dvi

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu


(d sele)

dvignuti

dvije

dvije

kralj Toma


dvije

ban Stjepan
Kotromani

dvije

ban Stjepan
Kotromani

dvije

()

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis
stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik
15. mart 1333.
Srebrnik

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.


()

dvije

dvije

vojvoda Radosav
Pavlovi

814

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dvije

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dvije

vojvoda Radosav
Pavlovi

dvist

::

upan Sanko

prije 1369.

dvisti

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

25. novembar
1461.3 u Jajcu

dvisti

dvor

dvor

()
kralj Toma

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

dvor

dvor

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

dvor

25. novembar
1461.2 u Jajcu
3. februar
1449. u
Vranduku
10. april 1378.
rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
17. juli 1392. u
Lucima u
Donjim
Krajima

dvor

815

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dvor

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

dvor

vojvoda Ivani
Pavlovi

dvor

kralj Stjepan
Tomaevi

dvor

dvora

dvora

kralj Toma

protobistar
Restoje

dvora

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

3. septembar
1444. u
Kreevu
22. august
1446. u
Vranduku

dvora

816

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dvora

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

dvora

dvora

ban Tvrtko

kralj Ostoja

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami
8. decembar
Vukorija dijak
1400. u Sutisci

dvora

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

dvora

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

dvora

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru


[]

dvora

817

kralj Tvrtko I

25. novembar
1388.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dvora

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

dvora

dvora

dvora

kralj Toma

dvore

. . . . .

13. maj 1397. u


Sutisci

kraljica Jelena

dvor

dvor

dvor

dvor

dvor

dvorih

dvorih

::::: ::::::818

kralj Dabia

logofet Toma

kralj Dabia

logofet Toma
Luac

prije 15.
oktobra 1393.
26. april 1395.
u Sutisci

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

kralj Tvrtko I

anonim

Radi Sankovi

Rako dijak

kralj Dabia

5. februar
1399. u Sutisci
12. mart 1380.
na Motru
15. maj 1391. u
Zaborama
6. mart 1392.
na Ceceni

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dvorie

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

kralj Toma

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Toma

protobistar
Restoje

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

dvorom

kralj Toma


dvorscim

dvorski


()

dvorski


(netjak)


dvorski

dvorski

dvorski

dvorski
819

3. septembar
1444. u
Kreevu
2. mart 1433. u
Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


dvorski

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

dvorski

kralj Ostoja

dvorski

kralj Toma

dijak Stipan
Dobrinovi
dijak Tvrtko
Sekulovi

dvorski

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
20. novembar
1398. na
Dumnu
22. august
1446. u
Vranduku
6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

dvorski

kralj Stjepan
Ostoji

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

dvorski

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

dvorski

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.


na Motru


[]

dvorski

dvorski

820

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

anonim

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
dvorskoga

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

dvortinom

()

dvortinom

kralj Tvrtko II

ori (Giorgio)

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

ori (Giorgio)

ori (Giorgio)()

821

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneori (Giorgio)

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

knez Vlatko
Popovi

vlastoruno

1. januar 1466.

ori (Giorgio)

eda

eda

eda

eda

Esebega

822

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


espeditoriju

espeditoriju

espeditoriju

espeditoriju

espeditoriju

espeditoriju

Radi
Grupkovi

5. juli 1450.2
na Novom

herceg Stjepan
Kosaa

Radi
Grupkovi
mitropolit
David

5. juli 1450. na
Novom
26. januar
1470.
20. novembar
1414.

Ivko dijak

28. maj 1467.

herceg Vlatko
kralj Ostoja

evagelijemi

herceg Stjepan
Kosaa

()

herceica Cecilija

knez arko humski


Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Radjen dijak
Kotromania

evanageliju

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i

herceg splitski

dijak Milivoj

26. maj 1466.


oko 1323.
godine u
Ribiima
15. januar
1404. u
Zveaju

evandelist

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

evandjeliju

'


[]

evanelija

[ ]
[ ]


evanelije

823

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


evanelije

ban Kulin

prijepis

11891205.

kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Dabia

logotet Toma
Luac

17. juli 1392. u


Lucima u
Donjim
Krajima

ban Tvrtko

dijak Draeslav
1. juni 1367.
Boji

evanelije

evaneliji

evaneliji

y
()

evaneliji

evaneliju

kralj Tvrtko II

logofet Duan

16. august
1420. Pod
Visokim

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

evaneliju

evaneliju

kralj Tvrtko II

824

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


evaneliju

kralj Stjepan

dijak Vladi

5. mart 1419. u
Zveaju

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

15. januar
1399. na Usori
u Linici

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.


na Stipanju
Pribisav Pohvali
polju pod
Sokolom

Ostoji

evaneliju

evaneliju

evanelist

'

' ' '

evaneliste

'

'


825

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneevaneliste

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Boidar dijak

19. juli 1453. u


Pivi na planini
Pii

evaneliste

herceg Stjepan

Kosaa

evaneliste

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

ban Stjepan
Kotromani

dijak Kupusac

godine 1331.

evaneliste

evaneliste()

evanelisti

() y y y y y
y

826

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
evanelisti

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

dijak Tvrtko
Sekulovi

22. august
1446. u
Vranduku

logofet Toma
Luac

26. april 1395.


u Sutisci

evanelisti

ban Stjepan

Kotromani

evanelisti

kralj Toma

evanelisti

kralj Dabia

...

evanelisti

ban Tvrtko

11. august
dijak Draeslav 1366. pod
Boji
Prozorom u
Rami

evanelisti

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

evanelisti

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Vlatko
Maro

24. april 1421.


u Boru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

evanelisti

827

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


evanelistje

'

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.


na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

22. maj 1254.

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik
()

evangelija

evangelija()evangelije

evangelije

ban Stjepan
Kotromani

evangelije

evangelije

828

ban Kulin

dijak Radoje

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneevangelije

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.
y y

evangelije

yy y y y humski knez Andrej anonim


godine
12471249.

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

evangelijem

kralj Tvrtko I

evangelijem

kralj Tvrtko I


'

evangeliji

kralj Tvrtko I

evangeliju

kralj Stjepan
Ostoji

829

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
evangeliju

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

evangeliju

evangeliju

evangelista

ban Stjepan
Kotromanievangeliste

830

vojvoda Radosav
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
evangeliste

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

evangeliste

evangelisti

ban Stjepan
() Kotromani

evangelisti


::

evangjeliste

evaneliji

kralj Toma

evaneliji

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu
4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Toma

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreevu

evaneliju

evaneliju831

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosneevaneliju

kralj Stjepan
Ostoji

logofet Novak
Gojini

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Vlatko

Ivko dijak

26. juli 1470.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

iza 3. februara
1466.

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Sanko

3. februar
1464.

evanelisti
()

evo


(netjak)

febrara

Feli

fervara

fervara

fervara

fervara

fervara

fervara
832

ban Tvrtko

anonim

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

7. februar
1376. u
Bobovcu
5. februar
1399. u Sutisci

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


fervra

fevrara

kralj Dabia

Toma Luac

herceg Stjepan
Kosaa

knez Vukman
Jugovi

18. februar
1393. u Sutisci
7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)

fina

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabia

6. mart 1392.
na Ceceni

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

fina

Foskari

Foskari

Francika

Franeskom

833

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnefratri

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj

Vojsali

fratrom

12. august
1434. Pod
Kreevom

vojvoda Juraj
Vojsali

frvara

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

dijak Stipan
Dobrinovi

20. novembar
1398. na
Dumnu

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

frevara

kralj Ostoja

frevara

ban Stjepan

Kotromani


()

frevara

frvra

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Toma

kralj Tvrtko II

pisar Radivoj
Hrsti

26. mart 1438.

ga

kralj Tvrtko I

28. septembar
1388.

vojvoda Ivani
Pavlovi

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

ga

834

dijak Ivan

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


ga

ga

herceg Stjepan
Kosaa
kralj Toma

ga

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

kralj Toma

protobistar
Restoje

ga

ga

knez Vukman
Jugovi

7. maj 1440. u
Draevici
(Novi)
3. februar
1449. u
Vranduku
20. novembar
1398. na
Dumnu
19. august
1439. Bora
3. septembar
1444. u
Kreevu

'

ga

vojvoda Sandalj

dijak Gruba

30. maj 1420. u


Sokolu

ga

ga

ga

ga

: :

herceg Vlatko
ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani
ban Stjepan
Kotromani

iza 1466.
prijepis
dubrovakog
gramatiga
prijepis
dubrovakog
gramatiga
prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.

ga

835

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


ga

12. mart 1380.


na Motru

kralj Tvrtko I

anonim

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

ga

ga

ga

ban Tvrtko

ga

ban Tvrtko(d sele)

ga
(d sele)

ga

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

kraljica Jelena

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

ga

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

anon. pisar isti


kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.

ga

19. juli 1453.2


u Pivi

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski
Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

ga


( )

836

kralj Tvrtko I

12. juni 1389.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


ga

kralj Tvrtko I

12. juni 1389.

ban Stjepan
Kotromani

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

( )

ga

ga

ga

Hrvoje Vuki

ga

Hrvatini, veliki


ga

ga

ga

ga

ga

ga

ga

vojvoda bosanski i
herceg splitski
vojvoda Radosav
Pavlovi
kralj Tvrtko I

kralj Tvrtko I

kralj Tvrtko I
kralj Stjepan
Tomaevi
kralj Stjepan
Tomaevi
kralj Stjepan
Tomaevi

dijak Brano
dijak Brano
dijak Brano

logofet Vlade

10. april 1378.


rnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

anonim

12521254.

ga

kralj Tvrtko I

ga

rnomir, knez

Konavlja

837

13771385.
pod Spuem u
Zeti
13771385.
pod Spuem u
Zeti
13771385.
pod Spuem u
Zeti
25. novembar
1461.2 u Jajcu
23. novembar
1461. u Jajcu
25. novembar
1461.3 u Jajcu

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


ga

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

vojvoda Radosav
Pavlovi

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

ga

()ga

()


ga


()

ga

ga

ga

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromania

ban Stjepan
Kotromani

:

:

Radjen dijak

Priboje dijak

oko 1323.
godine u
Ribiima
oko 1323.
godine na
Motru

herceg Vlatko

iza 1466.

herceg Vlatko

iza 1466.

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Draevici u
Novom

kralj Tvrtko I

19. maj 1389.

ga

ga

ga

ga

ga

rnomir, knez
Konavlja

rnomir, knez
Konavlja

rnomir, knez

Konavlja

838

anonim

12521254.

anonim

12521254.

anonim

12521254.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


ga

ga
gabele


()

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

ban Stjepan
Kotromani

Pribisav dijak

oko 1326.

vojvoda Juraj
Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

herceg Vlatko

iza 1466.

::

gabele

::
gabelu

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

Gaji
y
y

Galac

y
y y

humski knez Andrej anonim

godine
12471249.

y

()

Galei

kralj Ostoja

logotet Toma
Buanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

ban Stjepan
Kotromani

prijepis
dubrovakog
gramatiga

23. oktobar
1332.

(netjak)

Galei

839

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


Galein

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

knez Pavao
Radinovi

dijak Radosav
Milosali

knez Pavao
Radinovi

dijak Radosav
Milosali

Galop

Gaoi

Gaoi

25. mart 1397.


u Konavlu na
Ljutoj
25. mart 1397.
u Konavlu na
Ljutoj

Gaoi

vojvoda Ivani
Pavlovi

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Boru

ban Tvrtko

dijak Draeslav 1353. na Suhoj


Boji
na Prozracu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Motru

Gaoi

Gapilovi

gatke

gd

840

ban Stjepan
Kotromani

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnegd

humski upan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

herceg Vlatko

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

gd

() ()

gd

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

anonim

gd

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

gd

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

herceg Vlatko

iza 1466.

gd

gd

humski upan
Radoslav

humska
kancelarija

Radi Sankovi

dijak Grubanac
Hlapi,
15. april 1391.
Imoanin

22. maj 1254.

gd

gd

841

vojvoda Sandalj

1. novembar
1423. u Blagaju

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosnegd

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

gd

ban Tvrtko

dijak Brajan

gd

'
' '

gd

gdi

gdi

herceg Stjepan
Kosaa
herceg Vlatko
kralj Toma

kralj Tvrtko II

iza 1466.
3. februar
1449. u
Vranduku
24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojini
Selitima u
Trstivnici

gdi

dijak Vladi

kraljica Jelena

anon. pisar isti


kao i 9. marta
22. maj 1397.
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.

knez Vladisav
Hercegovi

vlastoruno

15. august
1451.

anonim

2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

gdi

18. august
1421. u
Milodrai

kralj Tvrtko II

()

gdi

9. februar
1375. pod
Bobovcem
13. oktobar
1461. u
Meuriju pod
Samoborom

gdi

y kralj Tvrtko I

842

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne

gdi

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

Radi Sankovi

Rako dijak

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

anonim

15. mart 1333.


Srebrnik

gdi


. . . . . . . . . .

gdi

gdi

gdi


[]

15. maj 1391. u


Zaborama
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi

gdje

vojvoda Stjepan
Kosaa

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

dijak Milivoj

15. januar
1404. u
Zveaju

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Ivan

januar 1439.

genavara

Hrvoje Vuki
Hrvatini, veliki
vojvoda bosanski i
herceg splitski

genra

vojvoda Radosav
Pavlovi

genra843

vojvoda Radosav
Pavlovi

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


genvara

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinovi

herceg Vlatko

mitropolit
David

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

januar 1439.

anonim

12521254.

()

genvara

genvara

genvara

genvra

()


31. januar
1437.
15. januar
1399. na Usori
u Linici
26. januar
1470.
15. januar
1399. na Usori
u Linici

Georgi

rnomir, knez
Konavlja

Georgi (ori)

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

Gizdavi

herceg Vladislav

Vukain
Gizdavi

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

kralj Tvrtko I

anonim

kralj Toma

protobistar
Restoje

glagolje

glagolje


[]

glas

27. oktobar
1487.
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bii
u Podgradi
3. septembar
1444. u
Kreevu

glasa

844

kralj Tvrtko II

dijak Vladi

18. august
1421. u
Milodrai

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


vlastoruni
potpis
hercegovog
unuka

14671470.

prijepis dijaka
Radonje

26 juli 1470.b

herceg Stjepan
Kosaa

dijak Radivoj
Dobrievi

10. april 1454.


u Novom

herceica Cecilija

Ivko dijak

28. maj 1467.

herceg Stjepan
Kosaa

Boidar dijak

19. juli 1453.2


u Pivi

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Ostoja

Vukorija dijak

ban Stjepan
y y y Kotromani

dijak Kupusac

glasitago

herceg Bala

glasitoga

herceg Vlatkoglasitoga

glasitoga()

glasitoga

glasom

glasom

8. decembar
1400. u Sutisci
8. decembar
1400. u Sutisci

glasom

y y y

845

godine 1331.

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne


glasu

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ivan

19. august
1439. Bora

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Radosav
Pavlovi

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Toma

dijak Tvrtko
Sekulovi

glasu

vojvoda Ivani

glasu

glasu

glaki

glava

Pavlovi

vojvoda Juraj
Vojsali

8. decembar
1400. u Sutisci
22. august
1446. u
Vranduku
12. august
1434. Pod
Kreevom

glav

kralj Dabia

logofet Toma

17. maj 1395.

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

Glavcih

glave

846

ban Stjepan
Kotromani

Lejla Naka - Konkordancijski rjenik irilskih povelja srednjovjekovne Bosne
glave

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

15. mart 1333.


Srebrnik

glave

upan Sanko

prije 1369.

vojvoda Juraj

Vojsali

12. august
1434. Pod
Kreevom

glave

glave

ban Stjepan
Kotromani

stoljee mlai
dubrovaki
prijepis

<