Sie sind auf Seite 1von 4

~  Serve  Love  Give  Purify  Meditate  Realise  ~

OM

(lower strings)

OM GAM GANAPATAYAE NAMAH

GANESHA SHARANAM
SHARANAM GANESHA

SHRI RAM JAY RAM JAY JAY RAM


RAM SITA RAM SITA RAM SITA RAM
SITA RAM SITA RAM SITA RAM SITA RAM

OM KAARAM BINDU SAMYUKTAM


NITYAM DHYAAYANTI YOGINAHA
KAAMADAM MOKSHADAM CHAIVA
OM KAARAAYA NAMO NAMAH

C           G C      F    C       G C

GOPALA GOPALA DEVAKINANDANA GOPALA


C C7
F C    G C

DEVAKINANDANA GOPALA

HARE RAMA HARE RAMA


RAMA RAMA HARE HARE
HARE KRISHNA HARE KRISHNA
KRISHNA KRISHNA HARE HARE

RADHÉ RADHÉ RADHÉ SHYAM


GOVINDA RADHÉ SHYAM

RAGHUPATI RAGHAV RAJA RAM,


PATIT PAVAN SITA RAM
ISHWAR ALLAH TERE NAAM,
SAAB KO SANMTI DE BHAGAVAN

(IN ÉÉN ADEM)
C      G       Dm  F   Am C

RA MA DA SA SA SE SO HUNG

Kirtan! - http://www.dankjewel.org/kirtan - - pagina 1 van 4


~  Serve  Love  Give  Purify  Meditate  Realise  ~
C         C7 F      C

SHRI KRISHNA GOVINDA HARE MURARE


C          C7 G         C

HE NATHA NARAYANA VASUDEVA


C F         C
C          C7 G         C

HE NATHA NARAYANA VASUDEVA

GOPI GOPALA VENU GOPALA


G C

MUKUNDA MADHAVA GOPI GOPALA


Hele regel:  C  C  C7  C

KRISHNA HARE JAI KRISHNA HARE

///
Am Dm G

KALI BOLO KALI BOLO BOLO BOLO MA


F      C Am

JAYA MATA KALI JAYA JAYA MA

LOKA SAMASTA SUKHINO BHAVANTU

SOHAM SHIVO HAM

OM NAMAH SHIVAYA OM NAMAH SHIVAYA

C
F     C        G        C

RAMA BOLO RAMA BOLO BOLO BOLO RAM


SITA BOLO SITA BOLO BOLO SITA RAM
HANUMAN BOLO HANUMAN BOLO HANUMAN

Am        C   G           Am

SA TA NA MA

 Am C
 Am Dm

GATE GATE, PARAGATE,


 G Am

PARASAMGATE, BODHI SVAHA

Kirtan! - http://www.dankjewel.org/kirtan - - pagina 2 van 4


~  Serve  Love  Give  Purify  Meditate  Realise  ~
 Am  G  Dm Am

JAYA JAGATAMBE HE MA DURGA


Am G Am

JAYA JAGATAMBE, JAGATAMBE MA DURGA


 G        Am

MA KALI DURGA NAMO NAMAH


G Am

JAYA JAGATAMBE, JAGATAMBE MA DURGA


Am      G Am

HEY MA DURGA HEY MA DURGA

Am    C               G       Am


Am    Dm               G       Am

SHARANAM ANANDA SATCHID ANANDA

Am C

GOVINDA JAYA JAYA


G

GOPALA JAYA JAYA


Dm

RADHA-RAMANA HARI
Am

GOVINDA JAYA JAYA


F

NRSINGADEVA JAYA
F

NRSINGADEVA

Am        F G  Am
Am

SHIVA SHIVA SHIVA SHAMBO (2X)


Am        F G  Am
Am

MAHADEVA SHAMBO MAHADEVA SHAMBO (2X)

OM BHUR BHUVA SVAHA


TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHI
DHIYO YO NAH PRACHODAYAT

SUCARU VAKTRA MANDALAM


SUKARNA RATNA KUNDALAM
SUCARCITANGA CANDANAM
NAMAMI NANDA NANDANA

VRAJANGANA SUNAYAKAM
SADA SUKHA PRADAYAKAM
JAGANMANAH PRALOBHANAM
NAMAMI NANDA NANDANAM

Kirtan! - http://www.dankjewel.org/kirtan - - pagina 3 van 4


~  Serve  Love  Give  Purify  Meditate  Realise  ~
MULMANTRA
EK ONG KAR
One Creator, Creation
SAT NAM
Truth is God’s Name
KARTAA PURKH
Doer of everything
NIRBHAO
Fearless
NIRVAIR
Revengeless
AKAAL MOORAT
Undying
AJOONEE
Unborn
SAIBHANG
Self Illumined
GUR PRASAAD
It is by Guru’s Grace
JAP
Repeat and Meditate!
AAD SACH
True in the beginning
JUGAAD SACH
True through all the ages
HAI BHEE SACH
True even now
NANAK HOSEE BHEE SACH
Nanak says Truth shall ever be.

Kirtan! - http://www.dankjewel.org/kirtan - - pagina 4 van 4