Sie sind auf Seite 1von 37

-1-

Prijedlog rjeenja naina proiavanja, dimenzioniranje i prijedlog postrojenja za tretman i proiavanje komunalnih otpadnih voda za naselje Bioloki (aerobni sistem) za tretman komunalnih otpadnih voda ISEA SBR MULTI PRO 500

Zenica, 29.06.2013. god. AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

-2OSNOVNI PODACI: - Vrsta objekta: stambeno naselje, - Broj stanovnika: 500, - Finalni recipijent: povrinski vodotok, odnosno drugi prirodni recipijent druge kategorije, odnosno komunalna kanalizacija za naselje koje nema gradski preista za tretman komunalnih otpadnih voda (za obje varijante iste su dozvoljene granine vrijednosti opasnih i tetnih tvari u efluentu), - Nivo rizika sa aspekta utjecaja na okoli: srednji / medium risk to the environment - Projektni zadatak: - Prijedlog tehnolokog rjeenja to jest Prijedlog naina tretmana komunalnih otpadnih voda za naselje , te odabir odgovarajue opreme za tretman komunalnih otpadnih voda i dimenzioniranje iste, za postizanje kvaliteta efluenta (proiene otpadne vode) koji bi bio u skladu sa evropskim i domicilnim normama za efluent koji se uputa u prirodni recipijent, ili u komunalnu kanalizaciju u mjestu koje nema gradski preista komunalnih otpadnih voda.

- RJEENJE bazirano na podacima dostavljenim od strane naruioca


Na osnovu dostupnih nam podataka i informacija, moemo Vam ponuditi validno tehniko-tehnoloko rjeenje tretmana komunalnih otpadnih voda za predmetno resort naselje . Ovo rjeenje bi bilo savremeno, funkcionalno, ekonomino i usklaeno sa evropskim normama i standardima gdje prije svega mislimo na Evropsku Direktivu 91/271 E.N., i naravno usklaeno je sa domocilnom legislativom gdje prije svega mislimo na Zakon o zatiti okolia (Sl. novine FBiH, br. 33/03; 33/09), Zakon o vodama (Sl. novine FBiH, br. 70/06) i Uredbu o uvjetima isputanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sustave javne kanalizacije (Sl. novine FbiH, br. 4/12), kojom je stavljen van snage do sada primjenjivani Pravilnik o dozvoljenim graninim vrijednostima opasnih i tetnih tvari za otpadne vode prije njihovog isputanja u sistem javne kanalizacije odnosno drugi prijemnik dio koji vrijedi za povrinske vode (Sl. novine FbiH, br. 50/07). Isto tako veoma je bitno spomenuti da je na Prijedlog rjeenja naina tretmana otpadnih voda utemeljen na postulatima koje definiraju BAT (Best Available Technique /Najbolje raspoloive tehnike) i BAP (Best Available Practices / Najbolje raspoloive prakse).

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-3PROPISI IZ OBLASTI ZATITE OKOLIA U FEDERACIJI BiH 1. Pravilnik o donoenju najboljih raspoloivih tehnika kojima se postiu standardi kvaliteta okolia (Slubene novine FBiH, br. 92/07), 2. Pravilnik o eko-oznakama i o nainu upravljanja eko-oznakama (Slubene novine FBiH, br. 92/07), 3. Pravilnik o nainu obraunavanja, postupku i rokovima za obraunavanje i plaanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu ope vodne naknade i posebnih vodnih naknada (Slubene novine FBiH, br. 92/07) 4. Pravilnik o registru zagaivanja i postrojenjima (Slubene novine FBiH, br. 82/07), 5. Uredba o uvjetima isputanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sustave javne kanalizacije (Sl. novine FbiH, br. 4/12), kojom je stavljen van snage do sada primjenjivani Pravilnik o dozvoljenim graninim vrijednostima opasnih i tetnih tvari za otpadne vode prije njihovog isputanja u sistem javne kanalizacije odnosno drugi prijemnik (Sl. novine FbiH, br. 50/07). 6. Odluka o visini posebnih vodnih naknada (Slubene novine FBiH, br. 46/07) 7. Uredba o opasnim i tetnim materijama u vodama (Slubene novine FBiH, br. 43/07) 8. Odluka o granicama rijenih bazena i vodnih podruja na teritoriji F BIH (Slubene novine FBiH, br. 41/07), 9. Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i oznaavanju otpada (Slubene novine FBiH, br. 38/06), 10. Zakon o vodama (Slubene novine FBiH, br. 70/06), 11. Pravilnik o rokovima za podnoenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zatiti okolia (Slubene novine FBiH, br. 68/05), 12. Pravilnik o uvjetima za podnoenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zatiti okolia (Slubene novine FBiH, br. 68/05), 13. Pravilnik o sadraju izvjetaja o stanju sigurnosti, sadraju informacija o sigurnosnim mjerama i sadraju unutranjih i spoljnih planova intervencije (Slubene novine FBiH, br. 68/05) 14. Pravilnik o postepenom iskljuivanju supstanci koje oteuju ozonski omota (Slubene novine FBiH, br. 39/05), 15. Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka (Slubene novine FBiH, br. 12/05), 16. Pravilnik o monitoringu emisija zagaujuih materija u zrak (Slubene novine FBiH, br.12/05), 17. Pravilnik o graninim vrijednostima kvaliteta zraka (Slubene novine FBiH, br. 12/05), 18. Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja (Slubene novine FBiH, br. 12/05), 19. Pravilnik o graninim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Slubene novine FBiH, br. 12/05), 20. Pravilnik o graninim vrijednostima emisije zagaujuih materija u zrak (Slubene novine FBiH, br. 12/05), 21. Pravilnik o kategorijama otpada sa listam (Slubene novine FBiH, br. 09/05), 22. Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili iji je AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

-4sadraj nepoznat (Slubene novine FBiH, br. 09/05), 23. Pravilnik o uvjetima za prijenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvoaa i prodavaa na operatera sistema za prikupljanje otpada (Slubene novine FBiH, br. 09/05), 24. Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoli i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgraeni i puteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (Slubene novine FBiH, br. 19/04), 25. Zakon o zatiti okolia (Slubene novine FBiH, br. 33/03), 26. Zakon o zatiti prirode (Slubene novine FBiH, br. 33/03), 27. Zakon o zatiti zraka (Slubene novine FBiH, br. 33/03), 28. Zakon o upravljanju otpadom (Slubene novine FBiH, br. 33/03), 29. Zakon o Fondu za zatitu okolia Federacije BiH (Slubene novine FBiH, br. 33/03), 30. Zakon o graenju (Slubene novine FBiH, br. 55/02) 31. Zakon o prostornom ureenju (Slubene novine FBiH, br. 52/02), 32. Zakon o koncesijama (Slubene novine FBiH, br. 40/02) 33. Pravilnik o uslovima za odreivanje zona sanitarne zatite i zatitnih mjera za izvorita voda koje se koriste ili planiraju da koriste za pie (Slubene novine FBiH, br. 51/02), 34. Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH (Slubene novine FBiH, br. 32/01), 35. Uredba o koncesijama na vodama i javnom vodnom dobru (Slubene novine FBiH, br. 08/00), 36. Zakon o prikupljanju i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala (Slubene novine FBiH, br. 35/98), 37. Zakon o upravnom postupku (Slubene novine FBiH, br. 2/98), 38. Zakon o zdravstvenoj zatiti (Slubene novine FBiH, br.29/97), 39. Zakon o komunalnim djelatnostima (Slubene novine FBiH, br. 20/90), 40. Pravilnik o posebnom reimu kontrole djelatnosti koje ugroavaju ili mogu ugroziti sredinu (Slubeni list SRBH, br. 2/76, 23/76, 23/82, 26/88).

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-5ODABIR I DIMENZIONIRANJE OPREME ZA BIOLOKI TRETMAN KOMUNALNIH OTPADNIH VODA ZA NASELJE U KOJEM OBITAVA 500 STANOVNIKA Dakle, na osnovu informacije dobijene od naruioca da je potrebno adekvatno proistiti otpadne vode koje se produciraju u naselju u kojem boravi 500 stanovnika, moemo proraunati ukupnu dnevnu produkciju komunalnih otpadnih voda (sive i crne otpadne vode). Ovo je bazni parametar kojeg treba uzeti u obzir kod dizajniranja i dimenzioniranja biolokog (aerobnog) sistema za tretman otpadnih voda na bazi aktivnog mulja sa dodatnom aeracijom za predmetno naselje, to emo uraditi preko ekvivalentnog tereta zagaenja odnosno na osnovu specifine potronje. Ovo vrijedi za kuanske otpadne vode i komunalne otpadne vode sa vrlo malim, odnosno udjelom u tragovima, ili nikakavim udjelom industrijskih otpadnih voda, i pretpostavlja se da su koncentracije zagaenja i tereti zagaenja uobiajeni i svojstveni za ovakave otpadne vode, i uglavnom su organskog porijekla, te da u ovakvim otpadnim vodama nema ili ima vrlo malo, odnosno u tragovima, i povremeno izrazito opasnih i tetnih tvari, razliitih kemijskih supstanci i sl.

Specifina potronja vode po jednom ekvivalentnom stanovniku (ES, EBS, PE) i vrijedi dakle za kuanske otpadne vode (Domestic Wastewater) je standardizirana i ona iznosi: QEBS = 150,0 l/d/ = 0,15 m3/d, Ova veliina se dobije dijeljenjem ukupnog BPK5 koji za kuanske otpadne vode iznosi 400,0 mg O2 /l otpadne vode (odnosno 400,0 g O2 /m3 otpadne vode) sa standardiziranom, opeprihvaenom vrijednou od 60,0 g O2/stanovnik/dan . BPK - Biokemijska Potronja Kisika jeste koliina kisika potrebna da se razgradi bioloki razgradiva organska tvar u vodi posredstvom aerobnih mikroorganizama. Tako, imamo: Ukupni BPK5 = 400 mg O2 /l = 400 g O2 /m3 QEBS = 400 g O2 /m3 / 60,0 g O2 /stanovnik/dan QEBS = 6,66 stanovnik/dan / m3 1,0 m3 = 6,66 stanovnik/dan QEBS = 1 m3 / 6,66 QEBS = 0,15 m3 = 150,0 l (litara) Kada ukupan broj korisnika - stanovnika ovog naselja pomnoimo sa specifinom potronjom, odnosno koliinom otpadne vode po jednom korisniku po jednom danu, odnosno po ekvivalent stanovniku (ES, EBS, PE, korisnik), dobiemo ukupni dnevni protok komunalnih otpadnih voda za predmetno naselje, a na osnovu ovog prorauna, dobiemo osnovne parametre potrebne za dizajniranje i dimenzioniranje - kapacitet (C) odgovarajueg sistema za bioloki tretman komunalnih otpadnih voda izraen preko ekvivalent stanovnika.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-6Dakle ukupna dnevna produkcija komunalnih otpadnih voda (sive i crne otpadne vode) u predmetnom naselju biti e : Qdan = EBS x QEBS = 500 x 0,15 m3 (150,0 l) = 75.000,0 l/d (litara/dan) = 75,0 m3/d (metara kubnih/dan). Kapacitet postrojenja (C) za bioloki tretman otpadnih voda izraen preko ekvivalent stanovnika: CEBS = 500, odnosno C = 500 EBS Dakle, potrebno je osigurati da radni (efektivni), nominalni kapacitet biolokog sistema za aerobni tretman otpadnih voda bude 500 EBS (ES,PE). Na osnovu toga na prijedlog je da investitor ugradi bioloki (aerobni) sistem na bazi aktivnog mulja sa dodatnom aeracijom i povratom bioaktivnog mulja (CASS tehnologija) ISEA SBR MULTI PRO 500.

OSNOVNE ORGANSKE TVARI KOJE SE POJAVLJUJU KAO TERET ZAGAENJA U OVAKVIM OTPADNIM VODAMA Najzastupljeniji organski spojevi (organske tvari) koji se u manjoj ili veoj koncentraciji mogu pojaviti u otpadnim vodama: Proteini koji su dominantni gradijent ove vrste otpadnih voda. Pojavljuju se u koncentraciji 35 -65 % ovih otpadnih voda. Najee su to razliita tkiva ivotinjskog porijekla (biljna su znatno manje prisutna). Ovakvi spojevi su nestabilni odnosno lako razgradivi , dio njih je lako topiv u vodi. Uz C, H, O, S, P i Fe sadre oko 16% N, pa su uz ureu glavni nositelji duikovih tvari u ovoj vrsti otpadnih voda. Karakteristino je da ih prati jak miris u ovim otpadnim vodama. Ugljikohidrati Cx (H2O) y - Pojavljuju se u koncentraciji 20-50% ovih otpadnih voda. To su eeri, krob i celuloza. Sastavljeni su od C, H i O. Mnogi su topivi u void. Najtee biorazgradiva je celuloza. Masnoe i ulja Pojavljuju se u koncentraciji do 10% ovih otpadnih voda. Esteri su sastavljeni od alkohola ili glicerola i masnih kiselina, na elemntarnoj razini su sastavljeni od C, H i O. Masti su dosta stabilni, to jest teko biorazgradivi organski spojevi. Urea je prisutna samo u neodstojalim otpadnim vodama.

- Sintetiki organski spojevi Pojavljuju se u maloj ili manjoj koncentraciji, s tim da a se biljei tendencija porasta kako po koliini tako i po vrstama. Veina njih su slabo ili gotovo nikako biorazgradivi, a mnogi su vie ili manje toksini.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-7BIOLOKI POSTUPAK RAZGRADNJE ORGANSKOG TERETA ZAGAENJA U AEROBNIM (BIOLOKIM) SISTEMIMA ZA PROIAVANJE OTPADNIH VODA Mikroorganizmi razgrauju gotovo sve organske tvari, koje im pri tome slue kao hrana za rast i razmnoavanje. Da bi se ovakvi procesi i odvijali u aerobnim sistemima za tretman i proiavanje otpadnih voda, potrebno je osigurati i odreene uvjete: odgovarajua temperatura, odgovarajui pH, i hranjive tvari kao to su : duik, fosfor, spojevi sa ugljikom i naravno kisik. Ovdje nas zanimaju dvije grupe mikroorganizama, i to: Aerobni mikroorganizmi koji trebaju kisik za ivot i razvoj Fakultativni mikroorganizmi koji mogu ivjeti skoro u svim uvjetima, sa ili bez kisika.

Biokemijski procesi koji se odvijaju unutar ovako koncipiranog postrojenja za tretman otpadnih voda - To je proces Oksidacije, gdje se deava sljedee: COHNS + O2 + bakterija CO2 + NH3 + ostali produkti + energija (organska tvar) - Zatim je to proces Biosinteze, gdje se deava sljedee: COHNS + O2 + bakterija C2H7NO2 (organska tvar) (nove stanice) - I to je proces Autooksidacije, gdje se deava: C2H7NO2 + 5 O2 5 CO2 + NH3 + 2 H2O + energija (bakterija) Otpadne vode se intenzivno aeriraju i mijeaju stvarajui uvjete pogodne za intenzivni proces biorazgradnje (redukcija sadraja organske tvari oko 95%). Nakon aeracije, slijedi taloenje gdje se odvaja biomasa mikrobioloki mulj od efluenta. Postupak se zasniva na velikoj mikrobiolokoj gustoi uz intenzivno mijeanje u suspenziji s otpadnom vodom pri aerobnim uvjetima. Organska tvar moe biti transformirana oksidacijom u krajnje oksidacijske produkte kao CO2 , NO3 , SO4 i PO4 ili biosintezom u biomasu. Segmenti ovog postupka i procesa su: Aeracijski reaktor, Sistem za aeraciju i mijeanje, Talonik, i Aktivni mulj.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-8OSNOVNE OSOBINE BIOLOKOG (AEROBNOG) SISTEMA (KONFIGURACIJE) za tretman civilnih (komunalnih) otpadnih voda na bazi aktivnog mulja sa dodatnom aeracijom i povratom bioaktivnog mulja ISEA SBR MULTI PRO 500 kapaciteta 500 EBS (ES, PE, korisnika)

Prednost ovako koncipiranih tehnolokih rjeenja je kao prvo to su ureaji izraeni od linearnog polietilena velike vrstoe i praktiki su neogranienog roka trajanja. U ovome rjeenju se ne koristi metal kao konstrukcioni materijal tako da nema niti propadanja zbog posljedica oksidacije, a niti otputanja oksida metala koji dodatno zagauju efluent. Nema niti pokretnih mehanikih sklopova koji su esto razlog kvara na postrojenjima. Aktivni sklopovi kao to su aeratori i pumpe su pokazali dugovjenost i niske trokove eksploatacije i odravanja kod ovakvih postrojenja. Ovakva rjeenja su prilagoena oscilacijama kapaciteta, tako da se vrlo jednostavno dodavanjem potrebnih segmenata moe poveati kapacitet ukupnog postrojenja. Osim nevedenog kontrolna automatika se podeava tako da maksimalno smanji trokove po osnovu utroene elektrine energije prilikom redovite eksploatacije.

Dakle, predlaemo Vam postrojenje koje je u osnovi PLUG FLOW - REAKTOR sa povratom bioaktivnog mulja u izvedbi sa PREDREAKTOROM za mijeanje otpadne vode sa povratnim aktivnim muljem to se klasificira u grupu ureaja sa PRODUENOM AERACIJOM, i dodatno intenziviranom aeracijom , utemeljeno je na postulatima koje definiraju BAT (Best Available Technique /Najbolje raspoloive tehnike) i BAP (Best Available Practices / Najbolje raspoloive prakse), i bazirano je na principima CASS tehnologije (CASS - Cyclic Activated Sludge System / Cikliki sistem na bazi aktivnog mulja).

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-9OSNOVNI PODACI TEHNOLOKI PARAMETRI ISEA SBR MULTI PRO 500 1. Efektivni kapacitet (Equivalent Inhabitant Population Equivalent) = 500 EBS (ES, PE, korisnika), 2. Specifina potronja vode (Specific Water Consuption) QEBS = 150 l / EBS / d, 3. Dnevni protok (Daily Flow Rate) Qd = 75,0 m3 , 4. Prosjeni protok influenta po satu (Average Flow Rate / h) AFRh = 3,125 m3 /h , 5. Koeficijent vrnog sata (C Peak Factor) Cp = 7, 6. Vrna potronja (Peak Flow Rate) QPFR = (Qd / 24) x Cp = (75,0 m3 / 24) x 7 = 21,875 m3 / h , 7. Organske tvari (Organic Load) OL = 60,0 g / BPK5 / EBS / d, 8. Dnevne organske tvari (Daily Organic Load) OLd = 60,0 g / BPK5 / EBS / d x 500 EBS = 30,0 kg BPK5 / d , 9. Koncentracija organskih tvari (Organic Load Concentration) OLC = 240 - 400 mg BPK5 / l /d = 0,24 - 0,40 kg BPK5 / m3 / d , 10. Koliina mulja (Sludge Load) SL = 0,1 - 0,16 kg BPK5 / kg ssma / m3 , 11. Koncentracija mulja (Sludge Concentration) SC = 5 kg ssma / m3 , 12. Zapreminska koliina (Volumetric Load) VL = 0,5 kg BPK5 / m3 / d , 13. Prosjeno vrijeme zadravanja (Average Retention Time) za dnevni protok od Qd = 75,0 m3 ART = V (korisni volumen postrojenja) / Qd = 131,0 m3 / 75,0 m3 = 1,75 d 42 h ,

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 10 14. Koeficijent povrata mulja (Recycle Ratio) r = Qr (protok povratnog mulja, m3 /h) / Q (prosjeni protok influenta, m3 /h) kada su pumpe za povrat aktivnog mulja (za ovu fazu u postrojenje je instalirano 4 pumpe iji je kapacitet jedne pumpe da u jednom satu na visinu od 3 metra ispumpa 15 m3 otpadne vode) podeene da rade u reimu tako da su u toku jednog sata na ON = 5 min i na OF = 55 min, onda e ove pumpe (njih 4) u toku jednog sata prebaciti koliinu mulja od (15 m3 / 60 x 5) x 4 = 5,0 m3 , pa e biti : r = (5,0 m3 / h ) / ( 3,125 m3 / h) = 1,6

Kada je r = 0,25 0,50 postrojenje ili ureaj se smatra konvencionalnim, a kada je r > 0,75 onda se ureaj ili postrojenje smatra sistemom sa produenom aearacijom kao to je sluaj i kod naeg postrojenja koje ima znatno produenu aeraciju.

Napomena: 1. Koeficijent povrata mulja (Recyle Ratio) a time i intenzitet produenja aeracije moe se vrlo jednostavno mijenjati tako da se gore spomenuti reim rada pumpi za povrat bioaktivnog mulja podesi da u roku jednog sata pumpe budu vie ili manje aktivne, odnosno da se poveava ili smanjuje vrijeme aktivnosti u odnosu na vrijeme mirovanja predmetnih pumpi. 2. Isto tako intenzitet aeracije se vrlo jednostavno podeava tako da se u okviru jednog sata poveava ili smanjuje vrijeme aktivnosti u odnosu na vrijeme mirovanja potopnog aeratora.

- Sa ovim podeavanjima se moe uticati na efikasnost tretmana odnosno proiavanja otpadnih voda u kauzalnoj korelaciji sa eventualnim varijacijama stepena zagaenja otpadne vode odnosno intenziteta zagaenosti otpadne vode i varijacijama u hidraulikom protoku odnosno u ukupnoj dnevnoj koliini otpadne vode. Ove varijacije najee mogu biti posljedica sezonskih kolebanja.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 11 USKLAENOST SA RELEVANTNOM LEGISLATIVOM U FBiH: Talonik za predtretman , kao i segment za finalizaciju i bistrenje su usklaeni sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 125661:2000/A1:2003). Segment BIO-REAKTOR - Ureaj je usklaen sa zahtjevima sljedeih domicilnih/evropskih normi: BAS EN 12255-6:2004 (EN 12255-6:2002); BAS EN 12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ); BAS EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT). Jamimo da ovako proiena voda, efluent koji dobivamo nakon tretmana u ureajima na bazi aktivnog mulja sa dodatnom aeracijom, zadovoljava zakonom propisane standarde za isputanje u finalni prirodni recipijent druge kategorije (npr. isputanje u tlo, povrinske vode itd.) odnosno zadovoljava standarde koje imperativno regulira Evropska Direktiva 91/271 E.N.). Jamimo da ovaj na sistem u gore navedenoj konfiguraciji postie da kvalitet konanog efluenta zadovoljava uvjete propisane Uredbom o uvjetima isputanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sustave javne kanalizacije (Sl. novine FbiH, br. 4/12), kojom je stavljen van snage do sada primjenjivani Pravilnik o graninim vrijednostima opasnih i tetnih tvari za tehnoloke otpadne vode prije njihovog isputanja u sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik koji je donesen 29.06.2007. god. (Slubene Novine FBiH 50/07). Osnovne vrijednosti efluenta: BPK5<25mg/l; HPK-Cr<125 mg/l; ukupne suspendirane tvari<35 mg/l itd.

Iako u nazivu sistema koristimo ime SBR (eng. Sequencing Batch Reactor), ovdje se ne radi o SBR postupku nainu tretmana otpadnih voda, koji je u sutini diskontinuirani proces pri kojem se u samo jednoj posudi reaktoru sekvencijalno odvijaju dijelovi biolokog procesa tretmana otpadnih voda. Ovo ime koristimo iz komercijalnih razloga, jer na naem tritu su relativno nepoznati pravi nazivi za ovakve tehnologije gore spomenuti Plug Flow - Reaktor i neto jednostavniji Comletely Mixed Reaktor (sa kompletnim mijeanjem), i drugi razlog je i to to dobar dio firmi koje su nam konkurencija na tritu isto tako koristi ovaj naziv.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 12 DESIGN POSTROJENJA ISEA TIP SBR MULTI PRO 500

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 13 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 14 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 15 CRTEI POSTROJENJA ISEA SBR MULTI PRO 500

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 16 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 17 KONFIGURACIJA I TOK OTPADNE VODE Bioloki ureaj funkcionira na principu aktivnog mulja, gdje aerobne bakterije uz pomo dodatno dovedenih koliina kisika upuhanih od strane veoma tihih kompresora niskog tlaka (proces aeracije), vre proces oksidacije organskog otpada postupno ga razlaui na prostije spojeve i elemente koji su ekoloki prihvatljiviji za okoli. Ovdje emo ispratiti jednu od dvije paralelno postavljene linije postrojenja za tretman otpadnih voda koje ine bioloku sekciju sistema:

Otpadne vode(influent)idu ka Segmentu za predtretman i razdjelno okno ISEA RM 10000 : Ovaj segment slui da prihvati influent - ulazne otpadne vode, te da ih razdijeli i jednake koliine influenta da gravitacijski, na bazi sistema spojenih posuda, proslijedi u svaku od dvije linije koje ine bioloku sekciju postrojenja. Dimenzije ovog segmenta su: promjer D = 215 cm i visina H = 300 cm. Volumen ovog segmenta je V 10,8 m3. Promjer cijevi koja influent dovodi u ovaj segment je D = 250 mm, a promjer cijevi koje influent odvode na dvije aktivne linije bioloke sekcije jeste D = 160 mm.

Osim toga, djelimina funkcija ovog segmenta jeste da, odvoji i na due vrijeme zadri plivajue i druge materije (masnoe, ulja, deterdente) te omogui otpoinjanje razgradnje. Osim toga, titi i pravilno i uinkovito funkcioniranje biolokog ureaja. Poto je u ovoj poetnoj fazi tretmana, influent - ulazna otpadna voda u znaajnoj mjeri optereen krupnim i krutim formama organskog otpada, ovaj segment bi ve tokom rada postrojenja u prvih nekoliko dana, bio napunjen do visine cijevi ovim otpadom koji bi se tu zadravao, tako da bi se nakon toga sav dolazei influent bez ikakvog predtretmana direktno odlijevao u Segment za primarni tretman kao prvi segment u biolokoj sekciji.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 18 Zbog toga smo u ovaj segment ugradili dvije pumpe za fekalne vode EBARA RIGHT 100 INOX (0,75 kW/380 V), koje e biti podeene tako da se povremeno ukljuuju i ovaj nataloeni organski otpad prebacuju u Bioreaktore ISEA SBR I 10000 u kojima se vri intenzivno mijeanje, sitnjenje i aeracija u obje linije bioloke sekcije postrojenja. Kapacitet jedne ovakve pumpe jeste da u jednom satu na visinu od H = 3 m ispumpa koliinu otpadne vode Q = 15 m3/h. Startno podeavanje, koje se naravno po potrebi kasnije moe prepodeavati se uradi tako da se pumpe podese da rade u reimu tako da su u toku jednog sata na ON = 5 min i na OF = 55 min, onda e ove pumpe (njih 2) koje su instalirane u ovaj segment u toku jednog sata prebaciti koliinu nataloenog otpada Q = (15 m3 / 60 x 5) x 2 = 2,5 m3/h. Tokom faze mirovanja pumpi vrie se proces odstojavanja i laganog otapanja i taloenja krutog i krupnog organskog otpada na dno ovog segmenta, kojeg e po svakom ukljuivanju pumpe zahvatiti i prebaciti, kao to smo ve rekli, u Bioreaktore ISEA SBR I 10000. U ovom segmentu se takoe zbog mijeanja koje je posljedica turbulencija koje prouzrokuju dvije spomenute pumpe i zbog pomanjkanja kisika (jer se ovaj segment ne ubacije zrak) istovremeno dogaa i proces denitrifikacije tako da se u uvjetima anaerobnog procesa deava da se pod utjecajem anaerobnih mikroorganizama iz nitrata oslobaa duik N2 i otputa u atmosferu ime se iz efluenta uklanja znaajan dio ammonija.

Iz Segmenta za predtretman i razdjelnog okna ISEA RM 10000, otpadne vode(influent)idu ka Segmentu za primarni tretman otpadnih voda ISEA TIP TM 10000 : Ovaj segment slui za primarni tretman sanitarnih/fekalnih otpadnih voda. Dimenzije ovog segmenta su: promjer D = 215 cm i visina H = 300 cm. Volumen ovog segmenta je V 10,8 m3. Promjer cijevi koja influent dovodi u ovaj segment je D = 160 mm, a promjer cijevi koja influent odvodi u sljedei segment jeste D = 160 mm.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 19 Osnovna namjena jeste da, vrei primarni tretman sanitarnih otpadnih voda, odvoji i zadri plivajue i druge materije (masnoe, ulja, deterdente i slino) te da procesom tihe oksidacije zapone i obavi dio razgradnje organskih tvari. Osim toga, titi i pravilno i uinkovito funkcioniranje biolokog ureaja. Isto tako u ovaj segment se odgovarajuim pumpama za fekalne vode (dvije pumpe EBARA RIGHT 100 INOX (0,75 kW, 380V) iz Segmenta za intenziviranje procesa razgradnje ISEA TIP IRM 10000 i iz Segmenta za finalizaciju i bistrenje ISEA TIP M 10000 , vri povrat nataloenog bioaktivnog mulja da bi se obogaivanjem dodatnom koliinom korisnih aktivnih aerobnih mikroorganizama jo vie intenzivirao proces oksidacije tereta zagaenja u otpadnim vodama (bazirano na principu CASS tehnologije - Cyclic Activated Sludge System /Cikliki sistem na bazi aktivnog mulja). Osim toga ovdje se zbog navedenog (javljanje turbulencije) deava kontinuirano fazno mijeanje i sitnjenje organskog otpada, ime se podstie odvijanje procesa nitrifikacije - denitrifikacije.

Iz Segmenta za primarni tretman ISEA TIP TM 10000, otpadne vode idu ka Bioreaktoru ISEA SBR I 10000 : Ovaj segment jeste Bioreaktor ISEA SBR I 10000 - prvi ureaj. Dimenzije ovog segmenta su: promjer D = 215 cm i visina H = 300 cm. Volumen ovog segmenta je V 10,8 m3. Promjer cijevi koja influent dovodi u ovaj segment je D = 160 mm, a promjer cijevi koja influent odvodi u sljedei segment jeste D = 160 mm.

U ovaj segment je ugraen visokokvalitetni potopni aerator japanskog proizvoaa TSURUMI 32TRN2.75-52 (0,75 kW / 380 V). AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

- 20 Startno podeavanje, koje se naravno po potrebi kasnije moe prepodeavati se uradi tako da se aerator podesi da radi u reimu tako da su u toku jednog sata na ON = 30 min i na OF = 30 min, onda e ovaj aerator koji je instaliran u ovaj segment u toku jednog sata u Bioreaktor na dubinu od H = 3 m , ubaciti koliinu zraka QAIR 4 m3/h. Tokom faze mirovanja aeratora vrie se proces odstojavanja i laganog otapanja i taloenja krutog i krupnog organskog otpada na dno ovog segmenta, kojeg e prilikom rada aeratora zahvatiti i agresivna turbulentna kretanja otpadne vode, to e proizvesti brzo mijeanje otpadne vode i znaajno sitnjenje organskog otpada. Osnovni tehnoloki proces koji se odvija u Bioreaktoru jeste oksidacija otpadnih voda intenzivirana areacijom pomou navedenog aeratoragdje se odvijaju aerobni procesi razgradnje organskog otpada. Inae komandna automatika se moe dodatno podeavati u ovisnosti o koncentraciji tereta zagaenja u otpadnim vodama te se tako moe mijenjati intenzitet aeracije. Naime, bioloki ureaj funkcionira na principu aktivnog mulja, gdje aerobne bakterije uz pomo dodatno dovedenih koliina zraka - kisika upuhanih od strane aeratora (proces aeracije), vre proces oksidacije organskog otpada postupno ga razlaui na prostije spojeve i elemente koji su ekoloki prihvatljiviji za okoli. Poto je nosilac procesa biorazgradnje putem oksidacije upravo nastamba aerobnih bakterija, potrebno je ne dozvoliti da do njih dopre jaa koncentracija bilo kakvih tvari sa baktericidnim svojstvima, jer se time smanjuje uinkovitost biolokog ureaja. U ovaj segment, kao to smo ve rekli kod pojanjenja prvog segmenta, jedna od dvije instalirane pumpe za fekalne vode EBARA RIGHT 100 INOX (0,75 kW, 380V) , iz Segmenta za predtretman i razdjelnog okna ISEA RM 10000, nataloeni i nakupljeni organski otpad - mulj svakog sata pri startno podeenom radu pumpi, prebaci koliinu mulja Q = 1,25 m3 , koji se zbog mijeanja i oksidacije poinje ubrzano razgraivati. Zbog ubacivanja velikih koliina zraka u Bioreaktor (Bioreaktore), ovdje smo ugradili i odgovarajue cijevi (cjevovode) koje smo pospajali i odveli na glavnu izlaznu cijev koja se ugradi u AB - plou (metalna cijev visine H 2 m) da ovaj viak zraka odvede u atmosferu, to je u funkciji ozrake ureaja. U ovome segmentu se uz pomo oksidacije takoe odvija i proces nitrifikacije odnosno oksidacije ammonija, gdje pod influencom bakterije Nitro Somonas dolazi do stvaranja Nitrita NO2-N, a zatim Nitro Bacter oksidira u Nitrat NO3-N koji su tanki kristali i to su soli azotne (duine) kiseline koji apsorbiraju O2 . Iz segmenta Bioreaktor ISEA SBR I 10000 , otpadne vode idu ka ureaju za tretman otpadnih voda u Bioreaktor ISEA SBR II 10000 : Ovaj segment jeste Bioreaktor ISEA SBR II 10000 - drugi ureaj. Dimenzije ovog segmenta su: promjer D = 215 cm i visina H = 300 cm. Volumen ovog segmenta je V 10,8 m3. Promjer cijevi koja influent dovodi u ovaj segment je D = 160 mm, a promjer cijevi koja influent odvodi u sljedei segment jeste D = 160 mm. I u ovaj segment - Bioreaktor je, kao i u prethodni, ugraen visokokvalitetni potopni aerator japanskog proizvoaa TSURUMI 32TRN2.75-52 (0,75 kW / 380 V). AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

- 21 -

Startno podeavanje, koje se naravno po potrebi kasnije moe prepodeavati se uradi tako da se aerator podesi da radi u reimu tako da su u toku jednog sata na ON = 30 min i na OF = 30 min, onda e ovaj aerator koji je instaliran u ovaj segment u toku jednog sata u Bioreaktor na dubinu od H = 3 m , ubaciti koliinu zraka QAIR 4 m3/h. Tokom faze mirovanja aeratora vrie se proces odstojavanja i laganog otapanja i taloenja krutog i krupnog organskog otpada na dno ovog segmenta, kojeg e prilikom rada aeratora zahvatiti i agresivna turbulentna kretanja otpadne vode, to e proizvesti brzo mijeanje otpadne vode i znaajno sitnjenje organskog otpada. Osnovni tehnoloki proces koji se odvija u Bioreaktoru jeste nastavak u prvom Biorektoru zapoete oksidacije otpadnih voda intenzivirane areacijom pomou navedenog aeratoragdje se odvijaju aerobni procesi razgradnje organskog otpada. Inae komandna automatika se moe dodatno podeavati u ovisnosti o koncentraciji tereta zagaenja u otpadnim vodama te se tako moe mijenjati intenzitet aeracije. Naime, bioloki ureaj funkcionira na principu aktivnog mulja, gdje aerobne bakterije uz pomo dodatno dovedenih koliina zraka - kisika upuhanih od strane aeratora (proces aeracije), vre proces oksidacije organskog otpada postupno ga razlaui na prostije spojeve i elemente koji su ekoloki prihvatljiviji za okoli. Zbog ubacivanja velikih koliina zraka u Bioreaktor (Bioreaktore), ovdje smo ugradili i odgovarajue cijevi (cjevovode) koje smo pospajali i odveli na glavnu izlaznu cijev koja se ugradi u AB - plou (metalna cijev visine H 2 m) da ovaj viak zraka odvede u atmosferu, to je u funkciji ozrake ureaja. U ovome segmentu se uz pomo oksidacije takoe odvija i proces nitrifikacije odnosno oksidacije ammonija, gdje pod influencom bakterije Nitro Somonas dolazi do stvaranja Nitrita NO2-N, a zatim Nitro Bacter oksidira u Nitrat NO3-N koji su tanki kristali i to su soli azotne (duine) kiseline koji apsorbiraju O2 .

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 22 Iz segmenta Bioreaktor ISEA SBR II 10000 , otpadne vode idu u Bioreaktor ISEA SBR III 10000 :

Ovaj segment jeste Bioreaktor ISEA SBR III 10000 - trei ureaj. Dimenzije ovog segmenta su: promjer D = 215 cm i visina H = 300 cm. Volumen ovog segmenta je V 10,8 m3. Promjer cijevi koja influent dovodi u ovaj segment je D = 160 mm, a promjer cijevi koja influent odvodi u sljedei segment jeste D = 160 mm. I u ovaj segment - Bioreaktor je, kao i u prethodna , ugraen visokokvalitetni aerator , ali ne kao kod dva prethodna Bioreaktora - potopni, nego je ugraen aerator sa difuznom membranom SECOH EL-80-17 SEPTIC AIR PUMP (0,080 kW / 220 V), koji preko difuzne membrane isputa mnotvo finih mjehuria zraka .

Startno podeavanje, koje se naravno po potrebi kasnije moe prepodeavati se uradi tako da se aerator podesi da radi u reimu tako da su u toku jednog sata na ON = 30 min i na OF = 30 min, onda e ovaj aerator koji je instaliran u ovaj segment preko difuzne memmbrane u toku jednog sata u Bioreaktor , ubaciti koliinu zraka QAIR 2,5 m3/h. Osnovni tehnoloki proces koji se odvija u Bioreaktoru jeste nastavak jo u prvom Bioreaktoru zapoete oksidacije otpadnih voda intenzivirane areacijom pomou navedenog aeratoragdje se odvijaju aerobni procesi razgradnje organskog otpada. Inae komandna automatika se moe dodatno podeavati u ovisnosti o koncentraciji tereta zagaenja u otpadnim vodama te se tako moe mijenjati intenzitet aeracije. Naime, bioloki ureaj funkcionira na principu aktivnog mulja, gdje aerobne bakterije uz pomo dodatno dovedenih koliina zraka - kisika upuhanih od strane aeratora (proces aeracije), vre proces oksidacije organskog otpada postupno ga razlaui na prostije spojeve i elemente koji su ekoloki prihvatljiviji za okoli. AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

- 23 Zbog ubacivanja velikih koliina zraka u Bioreaktor (Bioreaktore), i ovdje smo ugradili i odgovarajue cijevi (cjevovode) koje smo pospajali i odveli na glavnu izlaznu cijev koja se ugradi u AB - plou (metalna cijev visine H 2 m) da ovaj viak zraka odvede u atmosferu, to je u funkciji ozrake ureaja. U ovome segmentu se uz pomo oksidacije takoe odvija i proces nitrifikacije odnosno oksidacije ammonija, gdje pod influencom bakterije Nitro Somonas dolazi do stvaranja Nitrita NO2-N, a zatim Nitro Bacter oksidira u Nitrat NO3-N koji su tanki kristali i to su soli azotne (duine) kiseline koji apsorbiraju O2 .

Iz Bioreaktora ISEA SBR III 10000, otpadna voda se vodi ka Segmentu za intenziviranje procesa razgradnje ISEA TIP IRM 10000 :

Dimenzije ovog segmenta su: promjer D = 215 cm i visina H = 300 cm. Volumen ovog segmenta je V 10,8 m3. Promjer cijevi koja influent dovodi u ovaj segment je D = 160 mm, a promjer cijevi koja influent odvodi u sljedei segment jeste D = 160 mm.

Osnovna namjena jeste da, vri taloenje, bistrenje i umirenje toka otpadnih voda, te da odgovarajuom pumpom za fekalne vode EBARA RIGHT 100 INOX (0,75 kW, 380V), povratom bioaktivnog mulja u Segment za primarni tretman ISEA TIP TM 10000, koji se kao prvi segment bioloke sekcije nalazi u obje linije, znaajno intenzivira i ubrza procese aerobne razgradnje organskog otpada.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 24 Iz ovog segmenta se, dakle gore spomenutom pumpom vri povrat bioaktivnog mulja da bi se obogaivanjem dodatnom koliinom korisnih aktivnih aerobnih mikroorganizama jo vie intenzivirao proces oksidacije tereta zagaenja u otpadnim vodama (bazirano na principu CASS tehnologije-Cyclic Activated Sludge System /Cikliki sistem na bazi aktivnog mulja), ime se intenzivira proces biorazgradnje, ali isto tako se time proizvodi efekat smanjnja ukupnog volumena organskog muljnog otpada i produava vrijeme za neophodno ienje ureaja. U ovom segmentu se takoe zbog mijeanja koje je posljedica turbulencija koje prouzrokuje pumpa za povrat bioaktivnog mulja i zbog pomanjkanja kisika (jer se ovaj segment ne ubacije zrak) istovremeno dogaa i proces denitrifikacije tako da se deava da se pod utjecajem anaerobnih mikroorganizama iz nitrata oslobaa duik N2 i otputa u atmosferu ime se iz efluenta uklanja znaajan dio ammonija.

Iz Segmenta za intenziviranje procesa razgradnje ISEA TIP IRM 10000 otpadna voda se vodi ka Segmentu za bistrenje i finalizaciju ISEA TIP M 10000 :

Dimenzije ovog segmenta su: promjer D = 215 cm i visina H = 300 cm. Volumen ovog segmenta je V 10,8 m3. Promjer cijevi koja influent dovodi u ovaj segment je D = 160 mm, a promjer cijevi koja influent odvodi u sljedei segment jeste D = 160 mm.

Osnovna namjena jeste da, vri finalno taloenje, finalno bistrenje i umirenje toka otpadnih voda, te da odgovarajuom pumpom za fekalne vode EBARA RIGHT 100 INOX (0,75 kW, 380V), povratom bioaktivnog mulja u Segment za primarni tretman ISEA TIP TM 10000, koji se kao prvi segment bioloke sekcije nalazi u obje linije, znaajno intenzivira i ubrza procese aerobne razgradnje organskog otpada.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 25 I iz ovog segmnta se, dakle gore spomenutom pumpom vri povrat bioaktivnog mulja da bi se obogaivanjem dodatnom koliinom korisnih aktivnih aerobnih mikroorganizama jo vie intenzivirao proces oksidacije tereta zagaenja u otpadnim vodama (bazirano na principu CASS tehnologije-Cyclic Activated Sludge System /Cikliki sistem na bazi aktivnog mulja), ime se intenzivira proces biorazgradnje, ali isto tako se time proizvodi efekat smanjnja ukupnog volumena organskog muljnog otpada i produava vrijeme za neophodno ienje ureaja. U ovom segmentu se takoe zbog mijeanja koje je posljedica turbulencija koje prouzrokuje pumpa za povrat bioaktivnog mulja i zbog pomanjkanja kisika (jer se ovaj segment ne ubacije zrak) istovremeno dogaa i proces denitrifikacije tako da se u uvjetima anaerobnog procesa deava da se pod utjecajem anaerobnih mikroorganizama iz nitrata oslobaa duik N2 i otputa u atmosferu ime se iz efluenta uklanja znaajan dio ammonija.

Iz Segmenta za finalizaciju i bistrenje ISEA TIP M 10000, efluent (proiena otpadna voda) se odvodi na izlazno Razdjelno okno ISEA RS 1000 :

Ovaj segment slui da prihvati efluent - proiene otpadne vode koje u njega pristiu iz dvije paralelno postavljene linije koje ine bioloku sekciju ovog postrojenja , te da ih spoji i proslijedi ka finalnom recipijentu. Dimenzije ovog segmenta su : promjer 120 cm i visina 120 cm. Volumen ovog segmenta je V 1,2 m3. Promjer cijevi koje efluent dovode u ovaj segment je 160 mm, a promjer cijevi koje efluent odvodi dalje ka finalnom recipijentu jeste 250 mm.

Iz izlaznog razdjelnog okna ISEA RS 1000 efluent (proiena otpadna voda) se odvodi ka finalnom recipijentu. AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

- 26 TEHNIKE KARAKTERISTIKE POSTROJENJE AEROBNI SISTEM ZA TRETMAN KOMUNALNIH OTPADNIH VODA ISEA SBR MULTI PRO 500 - SASTOJI SE OD SLJEDEE OPREME: 1. Segment za predtretman i razdjelno okno ISEA RM 10000 .................................. kom 1 2. Segment za primarni tretman ISEA TIP TM 10000 ................................................kom 2 3. Bioreaktor ISEA SBR I 10000 ................................................................................... kom 2 4. Bioreaktor ISEA SBR II 10000................................................................................... kom 2 5. Bioreaktor ISEA SBR III 10000 ................................................................................ kom 2 6. Segment za intenziviranje procesa razgradnje ISEA TIP IRM 10000 .................. kom 2 7. Segment za finalizaciju i bistrenje ISEA TIP M 10000 ........................................... kom 2 8. Potopni aeartor TSURUMI 32TRN2.75-52 (0,75 kW / 380 V).............................. kom 4 9. Aerator sa difuzorom SECOH EL-80-17 SEP.AIR PUMP (0,080 kW / 220 V) .... kom 2 10. Pumpa EBARA RIGHT 100 INOX (0,75 kW, 380V) .............................................. kom 6 11. Ormari sa elektronikom ........................................................................................ kom 7-8 12. Kablovi za elektro napajanje (duine do 10 m) ....................................................... kpl 12 Zbirne-ukupne dimenzije ponuene montirane konfiguracije, odnosno prostor potreban za montau ovog ponuenog dijela postrojenja priblino su: ~ 18,0 m x 4,9 m x 3 m . Ukupni korisni volumen ponuenog dijela postrojenja V > 131.000 litara (V > 131 m3). Dnevni kapacitet postrojenja kada je u pitanju ukupna koliina otpadnih voda koja se moe proistiti Q = 75,0 m3 komunalnih otpadnih voda. Ukupna snaga instalirane elektrine jeste 7,66 kW, s tim da se oprema podeava tako da se pojedinani segmenti aktiviraju u razliito vrijeme. Regulacija sistema: Kompletnim sistemom se upravlja putem elektrinih komadnnih ormaria. Elektrini komandni ormarii su spremni za unutarnju ugradnju (klasa izolacije IP 55) tj. preporuuje se smjetaj u strojarnici ili u odgovarajuim vanjskougradbenim razvodnim ormarima, ili u graevinski objekat ukoliko se nalazi samoj blizini postrojenja.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 27 UGRADNJA SISTEMA (MONTAA) KRATAK OPIS I 3D CRTEI UGRADNJE

- VARIJANTA DIZAJNA : PARALALELNO POSTAVLJENE DVIJE LINIJE KOJE TVORE SERIJSKI POVEZANI UREAJI UGRADNJA KONFIGURACIJE ISEA SBR MULTI PRO 500 KRATAK OPIS GRAEVINSKE UGRADNJE 1. Izvriti iskop dimenzija datih u crteima a koje su u stvari dimenzije (gabariti) samog postrojenja uveane sa svih strana cca 20 tak centimetara i dubine ovisno o dubini na kojoj je poloena cijev koja dovodi influent, odnosno ukoliko se zbog prisustva podzemnih voda konfiguracija ugrauje u AB ahtove jo po 20 tak centimetara sa svih strana, 2. Ukoliko nema podzemnih voda: a) Nasuti posteljicu na dno iskopa vlanim pjeskom granulacije 0 5 mm, poravnati je i odgovarajue iznivelirati, b) Poloiti i meusobno povezati sve segmente sistema, c) Zasuti slobodni prostor do visine segmenata sistema vlanim pjeskom granulacije 0 5 mm, d) Nasuti kompletan sistem istom vodom, e) Oko sistema i izmeu linija biolokog kompleksa postrojenja u priblinoj razini gornje povrine segmenata sistema postaviti mali AB temelj i izvesti nosivi zid od blokova ili AB zid do razine tla to e biti u funkciji temeljnog zida za AB plou, a visine ovisno o dubini na kojoj je poloena cijev koja dovodi influent, 3. Ukoliko su prisutne podzemne vode postoje dvije varijante ugradnje: - I varijanta: a) Nasuti posteljicu na dno iskopa odgovarajuim betonom, poravnati je i odgovarajue iznivelirati, b) Poloiti i meusobno povezati sve segmente sistema, c) Zasuti slobodni prostor do visine segmenata sistema odgovarajuim betonom, ili mi nimalno do razine na kojoj se pojavljuju podzemne vode, a ostalo nastaviti kao pod rednim brojem dva varijanta kada nema podzemnih voda, d) Nasuti kompletan sistem istom vodom, e) Oko sistema i izmeu linija biolokog kompleksa postrojenja u priblinoj razini gornje povrine segmenata sistema postaviti mali AB temelj i izvesti nosivi zid od blokova ili AB zid do razine tla to e biti u funkciji temeljnog zida za AB plou, a visine ovisno o dubini na kojoj je poloena cijev koja dovodi influent, - II varijanta: a) Uraditi AB- ahtove dimenzija: gabariti konfiguracije + 20 tak centimetara u odnosu na stijenke ureaja, b) Nasuti posteljicu na dno ahta vlanim pjeskom granulacije 0 5 mm, , poravnati je i odgovarajue iznivelirati, AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

- 28 c) Poloiti i meusobno povezati sve segmente sistema, f) Zasuti slobodni prostor do visine segmenata sistema vlanim pjeskom granulacije 0 5 mm, d) Nasuti kompletan sistem istom vodom, e) Na zidovima ahtova izraditi AB plou, a visine udaljenosti od ureaja ovisno o dubini na kojoj je poloena cijev koja dovodi influent, 4. AB plou izraditi debljine i armiranja ovisno o oekivanom optereenju, to jest ovisno od toga da li e sistem biti ugraen u zelenom pojasu, etnici, parkingu ili prometnici, sa odgovarajuim otvorima za pristup ureajima tokom montae elektro mehanikih sklopova i kasnije za potrebe odravanja, a prema datim crteima, 5. Postaviti na ostavljene otvore poklopce odgovarajue nosivosti a ovisno o predvienom optereenju, 6. Dovesti do postrojenja elektrinu energiju trofaznu (380 V) za napajanje elektromehanikih sklopova, 7. Obezbijediti mjesto za postavljanje komandnih ormaria sa elektronskom automatikom na jedan od sljedeih naina: osigurati nadzemni vanjskougradbeni razvodni ormar (slino kao to se koristi u elektrodistribuciji) ili direktno ormarie ugraditi u neku od prostorija u samom poslovnom objektu ili ukoliko se postrojenje nalazi daleko od najblieg objekta izgraditi mali objekat koji bi bio u funkciji strojarnice. 8. Nakon toga na tim vri montau elektromehanikih sklopova, osigurava napajanje postrojenja elektrinom energijom i puta postrojenje u rad.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 29 CRTEI UGRADNJE

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 30 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 31 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 32 3D CRTEI UGRADNJE

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 33 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 34 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 35 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 36 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 37 Neke od karakteristika ISEA sistema i ureaja za tretman i proiavanje otpadnih voda: Nai ureaji su izraeni od linearnog polyetilena visoke vrstoe koji je vrlo inertan i kemijski ne reagira sa fliidom sa kojim je u kontaktu, i to metodom livenja i oni su prefabricirani, tipski, modularni, nadomjestivi, prilagodljivi oscilacijama kapaciteta, premjestivi, lagani za transport i manipulaciju, vrlo jednostavni za upotrebu i ugradnju i mogu biti ukopani, poluukopani ili neukopani to ovisi o namjeni, konfiguraciji terena, prostornim mogunostima i klimatskim uvjetima koji vladaju na tom podruju.. Bitna karakteristika naih ureaja i prednost u odnosu na druge je ekonomska isplativost kao posljedica utede vremena i novca. Osim toga nai ureaji traju neogranieno dugo i 100% su nepropusni i 100% su reciklirajui.

direktor: Mensud Agi

AG-Metal Zenica / Tretman otpadnih voda/Wastewater Treatment Ulica Zavnobih-a b.b., 72000 Zenica, Bosnia and Herzegovina tel: +387 032 443 600 fax:+387 032 443 610 mob: +387 063 995 603 ; +387 063 995 803 E-mail: agm.isea@gmail.com Web stranica : www.ag-metal.net Naa referentna lista: Nai kupci ( http://www.ag-metal.net/reference.htm ) Na video kanal: AG-Metal na YouTube-u ( http://www.youtube.com/user/AGMETALekologija ) Naa Web knjinica: AG-Metal na Scribde-u ( http://www.scribd.com/ag-metal%20 )

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net