You are on page 1of 23

LXXXI.

Armee Korps
Information Vol. II
Troop Strength
25 Oct 29 Dec 1944

Collected and compiled by John Winner

25 Oct 1944
3.Pz.Gren.Div.

Iststrke

I./Gren.Rgt.8
8./Gren.Rgt.8
III./Gren.Rgt.8
13./Gren.Rgt.8
15./Gren.Rgt.8
Stab/Gren.Rgt.8
I./Gren,Rgt.29
II./Gren.Rgt.29
III./Gren.Rgt.29
13./Gren.Rgt.29
15./Gren.Rgt.29
Stab/Gren.Rgt.29
Art.Rgt.3
Heeres-Flak.Abt.312
Pz.Abt.103
Pz.Aufkl.Abt.103
Pz.Jg.Abt.3
Pi.Btl.3
Nachr.Abt.3
insgesamt

800
127
762
133
203
166
808
911
820
148
159
198
1519
624
772
905
584
805
403
10847

Gefechtsstrke
292
65
251
68
103
107
403
408
434
93
82
113
1007
314
187
404
203
333
285
5152

Kampfstrke
220
49
181
59
84
87
340
376
259
73
69
96
798
238
118
239
148
159
92
3685

26 Oct 1944
116.Pz.Div.

Iststrke

II.Abt./Pz.Rgt.10
I.Abt./Pz.Rgt.24
I./Pz.Gren.Rgt.60
II./Pz.Gren.Rgt.60
9./Pz.Gren.Rgt.60
Stab u.Stbskp./Pz.Gren.Rgt.60
I./Pz.Gren.Rgt.156
II./Pz.Gren.Rgt.156
9./Pz.Gren.Rgt.156
10./Pz.Gren.Rgt.156
Stab u.Stbskp./Pz.Gren.Rgt.156
Pz.Art.Abt.116
Pz.Jg.
Pi.675
Nachr.
I./Art.146
II./Art.146
III./Art.146
Rgt.Stab/Art.146
Heeres-Flak 960
Heeres-Flak 281 (mot)
insgesamt

1002
896
1011
688
109
281
669
610
150
182
162
835
483
677
471
537
456
540
119
210
709
10797

Gefechtsstrke
451
382
642
417
66
88
411
436
109
92
103
509
271
418
296
349
318
259
49
151
500
6317

Kampfstrke
161
196
257
211
22
78
316
331
105
80
74
411
130
334
23
219
244
206
134
406
3938

12.Inf.Div.
I./Fs.Rgt.27
III./Fs.Rgt.27
I./Gren.Rgt.48
II./Gren.Rgt.48
I./Gren.Rgt.89
II./Gren.Rgt.89
Rgts.Bttr./Art.Rgt.12
I.Abt./Art.Rgt.12
II.Abt./Art.Rgt.12
III.Abt./Art.Rgt.12
IV.Abt./Art.Rgt.12
Fs.Btl.12
Pz.Jg.Abt.12
Pi.Btl.12
Nachr.Abt.12
insgesamt
246.Volks-Gren.Div.
Stab/246.Volks-Gren.Div.
Stab u.Stbskp.13.u.14./
Gren.Rgt.352
I./Gren.Rgt.352
II./Gren.Rgt.352
Stab u.Stbskp.13.u.14./
Gren.Rgt.404
503./Gren.Rgt.404
504./Gren.Rgt.404
506./Gren.Rgt.404
Stab u.Stbskp.13.u.14./
Gren.Rgt.689
I./Gren.Rgt.689
II./Gren.Rgt.689
F.M.G.Btl.33
F.M.G.Btl.54
Stab u.Stbsbttr./Art.Rgt.246
I.Abt./Art.Rgt.246
II.Abt./Art.Rgt.246
IV.Abt./Art.Rgt.246
Pz.Jg.Abt.246
Nachr.Abt.246
Pi.Btl.246
Feld-Ers.Btl.246
Landessch. II/6
Fest.Pak-Abt.501
insgesamt
Heeres-Pz.Jg.Abt.741

Iststrke
551
529
544
469
581
592
122
439
437
428
463
651
486
427
339
7058
Iststrke

Gefechtsstrke
458
420
442
367
469
469
71
327
323
321
348
452
316
314
266
5363
Gefechtsstrke

Kampfstrke
376
353
380
311
413
420
220
222
210
216
408
263
265
4057
Kampfstrke

145

88

390
573
346

379
542
278

332
476
274

497
524

29
382
384
278

333
348
244

254
606
304
589
112
397
344
573
703
329
514
836
353
246
8635

198
476
288
163
448
111
274
282
439
338
222
323
375
236
186
6919

195
358
278
163
403
67
207
188
247
220
207
259
375
192
161
5527

271

155

16

1 Nov 1944
3.Pz.Gren.Div.
I./Gren.Rgt.8
II./Gren.Rgt.8
III./Gren.Rgt.8
13./Gren.Rgt.8
15./Gren.Rgt.8
Stab/Gren.Rgt.8
I./Gren.Rgt.29
II./Gren.Rgt.29
III./Gren.Rgt.29
13./Gren.Rgt.29
15./Gren.Rgt.29
Stab/Gren.Rgt.29
Art.Rgt.3 (mot)
Heeres-Flak.Abt.312
Pz.Abt.103
Pz.Aufkl.Abt.103
Pz.Jg.Abt.3
Pi.Btl.3 (mot)
Nachr.Abt.3
insgesamt
12.Volks-Gren.Div.
I./Fs.Rgt.27
III./Fs.Rgt.27
I./Gren.Rgt.48
II./Gren.Rgt.48
I./Gren.Rgt.89
II./Gren.Rgt.89
Rgts.Bttr./Art.Rgt.12
I.Abt./Art.Rgt.12
II.Abt./Art.Rgt.12
III.Abt./Art.Rgt.12
IV.Abt./Art/Rgt.12
Fs.Rgt.12
Pz.Jg.Abt.12
Pi.Btl.12
Nachr.Abt.12
insgesamt

Iststrke
744
724
796
134
198
184
852
885
787
115
181
197
1407
556
174
815
547
824
399
10519
Iststrke
517
525
552
469
578
593
111
434
435
426
452
634
498
432
319
6975

Gefechtsstrke
306
351
353
67
116
128
473
471
432
76
91
124
927
284
84
384
258
335
254
5514
Gefechtsstrke
440
425
441
371
477
487
64
302
318
317
342
438
340
324
268
5354

Kampfstrke
245
268
284
58
101
112
380
390
342
63
80
98
689
219
232
264
204
70
4099
Kampfstrke
376
364
390
317
415
419
208
218
197
216
307
278
271
3976

246.Volks-Gren.Div.
Stab/246.Volks-Gren.Div.
Stab u.Stbskp.13.u.14./
Gren.Rgt.246
I./Gren.Rgt.246
II./Gren.Rgt.246
Ldschtz.771
Stab u.Stbskp.13.u.14./
Gren.Rgt.404
I./Gren.Rgt.404
II./Gren.Rgt.404
Stab u.Stbskp.13.u.14./
Gren.Rgt.689
I./Gren.Rgt.689
II./Gren.Rgt.689
Stab u.Stbsbttr./Art.Rgt.246
I.Abt./Art.Rgt.246
II.Abt./Art.Rgt.246
IV.Abt./Art.Rgt.246
Pz.Jg.Abt.246
Nachr.Abt.246
Pi.Btl.246
Feld-Ers.Btl.246
Versorg.Rgt.246
3./Bttr.1310
insgesamt

Iststrke

Gefechtsstrke

Kampfstrke

149

91

420
618
362
-

338
505
244
-

290
475
239
-

293
589
566

289
437
403

154
434
384

398
628
616
107
548
370
617
735
327
522
844
1038
9747

314
534
506
63
316
272
457
462
208
316
269
6024

308
523
472
60
262
186
247
383
190
259
269
5130

4 Nov 1944
12.Volks-Gren.Div.
I./Fs.Rgt.27
III./Fs.Rgt.27
I.Gren.Rgt.48
II./Gren.Rgt.48
I./Gren.Rgt.89
II./Gren.Rgt.89
Rgts.Bttr./Art.Rgt.12
I.Abt./Art.Rgt.12
II.Abt./Art.Rgt.12
III.Abt./Art.Rgt.12
IV.Abt./Art.Rgt.12
Fs.Btl.12
Pz.Jg.Abt.12
Pi.Btl.12
Nachr.Abt.12
insgesamt
Heeres-Pz.Jg.Abt.741

Iststrke
542
510
540
483
574
587
121
434
450
432
468
617
497
420
306
6981
282

Gefechtsstrke
433
410
437
383
473
482
62
310
326
307
348
423
336
314
240
5284
155

Kampfstrke
367
348
387
328
415
412
214
223
191
221
401
262
261
4030
12

5 Nov 1944
3.Pz.Gren.Div.
I./Gren.Rgt.8
II./Gren.Rgt.8
III./Gren.Rgt.8
13./Gren.Rgt.8
15./Gren.Rgt.8
Stab/Gren.Rgt.8
I./Gren.Rgt.29
II./Gren.Rgt.29
III./Gren.Rgt.29
13./Gren.Rgt.29
15./Gren.Rgt.29
Stab/Gren.Rgt.29
Art.Rgt.3 (mot)
Heeres-Flak.Abt.312
Pz.Abt.103
Pz.Aufkl.Abt.103
Pz.Jg.Abt.3
Pi.Btl.3 (mot)
Nachr.Abt.3
insgesamt

Iststrke
759
723
780
129
200
180
839
868
776
113
197
196
1419
561
620
832
561
833
407
10998

Gefechtsstrke
330
342
362
66
122
122
417
236
445
65
90
123
897
293
195
422
261
366
286
5440

Kampfstrke
263
260
292
57
108
107
324
164
324
53
76
97
648
236
162
265
206
209
73
3924

246.Volks-Gren.Rgt.

Iststrke

Gefechtsstrke

Kampfstrke

Stab/246.Volk-Gren.Div.
Stab, Stbskp.13.u.14./
Gren.Rgt.352
I./Gren.Rgt.352
II./Gren.Rgt.352
Stab, Stbskp.13.u14./
Gren.Rgt.404
I./Gren.Rgt.404
II./Gren.Rgt.404
Stab, Stbskp.13.u.14./
Gren.Rgt.689
I./Gren.Rgt.689
II./Gren.Rgt.689
Stab u.Stbsbttr./Art.Rgt.246
I.Abt./Art.Rgt.246
II.Abt./Art.Rgt.246
IV.Abt./Art.Rgt.246
Abwicklung
Nachr.Abt.246
Pz.Jg.Abt.246
Pi.Btl.246
Feld-Ers.Btl.246
Versorg.Rgt.246
insgesamt

149

92

500
634
468

342
511
301

307
478
295

405
645
614

284
495
614

204
473
385

500
600
636
107
494
387
617
18
330
729
543
998
1044
10418

326
584
488
62
262
258
478
203
444
336
367
6447

309
544
486
10
245
208
277
186
373
269
367
5416

9 Nov 1944
3.Pz.Gren.Div.
Gen.Marsch-Kp.III, Strke: 4 Offz., 32 Uffz., 259 Mann.
12.Volks-Gren.Rgt.
I./Fs.Rgt.27
III./Fs.Rgt.
I./Gren.Rgt.
II./Gren.Rgt.
I./Gren.Rgt.89
II./Gren.Rgt.89
Rgtsbttr./Art.Rgt.12
I.Abt./Art.Rgt.12
II.Abt./Art.Rgt.12
III.Abt./Art.Rgt.12
IV.Abt./Art.Rgt.12
Fs.Btl.12
Pz.Jg.Abt.12
Pi.Btl.12
Nachr.Abt.12
insgesamt

Iststrke
540
504
525
472
561
569
123
429
442
430
468
612
496
400
316
6887

Gefechtsstrke

Kampfstrke

433
403
425
378
463
463
55
304
317
306
348
424
325
297
262
5207

364
341
372
319
404
395
212
220
189
210
404
269
255
3954

10 Nov 1944
3.Pz.Gren.Div.
I./Gren.Rgt.8
II./Gren.Rgt.8
III./Gren.Rgt.8
13./Gren.Rgt.8
15./Gren.Rgt.8
Stab/Gren.Rgt.8
Gren.Rgt.29
Art.Rgt.3 (mot)
Heeres-Flak.Abt.312
Pz.Abt.103
Pi.Abt.3 (mot)
Nachr.Abt.3
insgesamt

Iststrke

Gefechtsstrke

Kampfstrke

799
383
732
367
795
370
127
74
206
119
186
126
wegen Leitungsstrung nicht gemeldet
1413
908
554
297
494
242
894
457
403
326
6603
3669

259
286
302
57
104
110
663
244
191
278
74
2568

246.Volks-Gren.Rgt.
Stab/246.Volks-Gren.Div.
Stab, Stabskp.13.u.14./
Gren.Rgt.246
I./Gren.Rgt.246
II./Gren.Rgt.246
Stab, Stabskp.13.u.14./
Gren.Rgt.404
I./Gren.Rgt.404
II./Gren.Rgt.404
Stab, Stabskp.13.u.14./
Gren.Rgt.689
I./Gren.Rgt.689
II./Gren.Rgt.689
Stab u. Stbsbttr./Art.Rgt.246
I.Abt./Art.Rgt.246
II.Abt./Art.Rgt.246
IV.Abt./Art.Rgt.246
Nachr.Abt.246
Pz.Jg.Abt.246
Pi.Btl.246
Feld-Ers.Btl.246
Versorg.Rgt.246
insgesamt

Iststrke

Gefechtsstrke

Kampfstrke

148

94

598
690
700

380
521
448

348
480
444

517
640
620

398
549
419

289
481
392

555
686
656
106
501
406
627
328
728
555
989
1044
11094

372
615
458
59
282
264
547
198
468
322
467
6861

353
527
442
8
247
211
337
177
391
255
5843

13 Nov 1944
12.Volks-Gren.Div.
I./Fs.Rgt.27
III./Fs.Rgt.27
I./Gren.Rgt.48
II./Gren.Rgt.48
I./Gren.Rgt.89
II./Gren.Rgt.89
Rgts.Bttr./Art.Rgt.12
I.Abt./Art.Rgt.12
II.Abt./Art.Rgt.12
III.Abt./Art.Rgt.12
IV.Abt./Art.Rgt.12
Fs.Btl.12
Pi.Btl.12
Pz.Jg.Abt.12
Nachr.Abt.12
insgesamt

Iststrke
513
494
526
471
559
579
118
440
444
435
467
609
481
385
310
6831

Gefechtsstrke
416
397
427
367
457
468
63
304
323
309
346
419
320
286
260
5162

Kampfstrke
345
335
367
312
405
396
205
221
195
210
396
262
236
3885

14 Nov 1944
3.Pz.Gren.Div.
I./Gren.Rgt.8
II./Gren.Rgt.8
III./Gren.Rgt.8
13./Gren.Rgt.8
15./Gren.Rgt.8
Stab/Gren.Rgt.8
I./Gren.Rgt.29
II./Gren.Rgt.29
III./Gren.Rgt.29
13./Gren.Rgt.29
15./Gren.Rgt.29
Stab/Gren.Rgt.29
Art.Rgt.3 (mot)
Pz.Abt.103
Heeres-Flak.Abt.312
Pz.Aufkl.Abt.103
Pz.Jg.Abt.103
Pi.Btl.3 (mot)
Nachr.Abt.3 (mot)
insgesamt

Iststrke
798
749
799
127
204
178
849
918
830
123
191
175
1409
622
555
823
519
868
413
11150

Gefechtsstrke
358
597
384
91
125
125
510
552
447
66
51
76
905
209
292
431
243
495
341
6076

Kampfstrke
288
319
312
72
110
107
416
432
346
56
41
54
658
174
237
267
195
317
74
4485

12.Volks-Gren.Div.
Gen.Marsch.Kp.II, Strke: 3 Offz., 100 Uffz., 293 Mann.
246.Volks-Gren.Div.
Stab/246.Volks-Gren.Div.
Stab,13.u.14./Gren.Rgt.352
I./Gren.Rgt.352
II./Gren.Rgt.352
Stab,13.u.14./Gren.Rgt.404
I./Gren.Rgt.404
II./Gren.Rgt.404
Stab,13.u.14./Gren.Rgt.689
I./Gren.Rgt.689
II./Gren.Rgt.689
Stab u.Stbbttr./Art.Rgt.246
I./Art.Rgt.246
II./Art.Rgt.246
IV./Art.Rgt.246
Nachr.Abt.246
Pz.Jg.Abt.246
Pi.Btl.246
Feld-Ers.Btl.246
Versorg.Rgt.246
insgesamt

Iststrke
147
586
633
647
539
631
654
554
678
652
108
503
411
705
326
749
538
1018
1062
11141

Gefechtsstrke
93
370
458
449
306
526
415
376
529
450
58
271
276
112
216
457
318
544
6701

Kampfstrke
324
418
433
304
401
418
358
512
428
10
231
214
298
195
374
246
544
5768

20 Nov 1944
3.Fallschm.Jg.Div.
a

Stab/3.Fs.Jg.Div.
14 3
4
2 36
78
141
Kradmeldezug
1
8
21
30
Feldgen.Tr
1
23
3
27
Feldgericht
1
1 2
4
8
N.S.Fhr.Offz.
1
2
3
Aufkl.Kp.3
3
31
168 7
2 2 213
Feldpostamt 943
3 6
7
16
Stab/Jg.Rgt.5
12 2
1
131
670 8
9
9
1
843
II./Jg.Rgt.5
11 1
3 155
636 19 10 7
2
844
III./Jg.Rgt.5
12 1
2 162
569 20 9
8
2
785
Stab/Jg.Rgt.8
16 3
1
2 127
568 4
13 6
1
741
II./Jg.Rgt.8
14 1
1
169
597 11 4 14 1
812
III./Jg.Rgt.8
13 1 - 147
626 20 6 12 2 827
Stab/Jg.Rgt.9
16 2
- 148
572 8
8 11 1 766
I./Jg.Rgt.9
14 2
1
- 145
645 16 11 9
1 844
II./Jg.Rgt.9
15 1
2
- 125
667 22 6
14 852
III./Jg.Rgt.9
12 1
2
- 162
614 17 14 8
830
Stab/Art.Rgt.3
5
1 18
89
- 1
2
1
117
I./Art.Rgt.3
11 1
- 104
273 1
7
9
2 408
II./Art.Rgt.3
10 1
1
- 82
248
2 7
6
357
III./Art.Rgt.3
13 1
1
- 97
275
6
7
400
Pz.Jg.Abt.3
13 1
1
1 193
375 15 8
9
616
Pi.Btl.3
14 2
1
- 281
716
3 12 11 1040
Granatw.Btl.3
13 1
1
- 169
428
5 13 11 641
I./Flak.Rgt.12
23 1
1
2 229
759
8
8
4
1035
Nachr.Abt.3
14 1
1
2 110
303
7
2
5
445
San.Abt.3
3
22 3
3 215 226 41 513
Kdr.Div.Nachr.Tr.
13 1
2 157
466
4
2
3
548
Verwaltungseinh.
1
7
- 40
189
1
3
- 241
insgesamt
288 47 33 24 3059 10566 198 380 393 55 15043
a) Offz., b) San.Offz., c) Offz.i.TSD., d) Beamte, e) Uffz.ohne San.Pers., f) Mann.o.San.Pers.,
g) Fahrenjunker, h) San.Uffz., i) San.Mannsch., j) San.Fahnenjunker, k) insgesamt

23 Nov 1944
47.Volks-Gren.Div.
III. u. IV./Fallschrimschule IV. Mit Fahrtnummer 19 520, Strke: 263 Mann.
246.Volks-Gren.Div.
III. u. IV./Fallschrimschule IV. Mit Fahrtnummer 19 520, Strke: 1415 Mann.

25 Nov 1944
3.Pz.Gren.Div.

Kampfstrke

Gren.Rgt.8
Gren.Rgt.29
Art.Rgt.3
Heeres-Flak.Abt.312
Pz.Abt.103
Pz.Aufkl.Abt.103
Pz.Jg.Abt.3
Pi.Btl.3
Nachr.Abt.3
Feld-Ers.Btl.3 u.Div.Kampfschule
insgesamt
340.Volks-Gren.Div.
Gren.Rgt.694
Gren.Rgt.695
Gren.Rgt.696
Art.Rgt.340
Pz.Jg.Abt.340
Pi.Btl.240
Narchr.Abt.
Fs.Kp.
1.Alarmeinheit
insgesamt
47.Volks-Gren.Div.
Kampfgruppe 103
Kampfgruppe 104
Kampfgruppe 115
Art.Rgt.147
Pi.Btl.47
Pz.Jg.Abt.47
Fs.Btl.147
insgesamt
12.Volks-Gren.Div.
Fs.Rgt.27
Gren.Rgt.48
Fs.Btl.12
Gren.Rgt.89
Art.Rgt.12
Pi.Btl.12
Pz.Jg.Abt.12
Feld-Ers.Btl.12
insgesamt

436
549
617
293
114
245
66
180
73
492
3065

Kampfstrke
733
1157
549
855
78
215
50
154
68
3859
Kampfstrke
425
300
145
821
70
98
21
1880
Kampfstrke
378
500+
200
500+
788
256
239
2861

26 Nov 1944
3.Pz.Gren.Div.
Marsch-Btl.682 Strke: 12 Uffz., 286 Mann.
246.Volks-Gren.Div.
Gren.Rgt.352
Gren.Rgt.404
Gren.Rgt.689
Art.Rgt.246
Nachr.Abt.246
Pz.Jg.Abt.246
Pi.Btl.246
Feld-Ers.Btl.246
gesamt

Kampfstrke
688
1031
1053
678
67
210
201
306
4234

27 Nov 1944
12.Volks-Gren.Div.
Marsch-Btl.z.b.V.663, Strke: 44 Uffz., 431 Mann.

28 Nov 1944
3.Pz.Gren.Div.
Marsch-Btl.646, Strke: 28 Uffz., 307 Mann.

30 Nov 1944
3.Pz.Gren.Div.
I./Gren.Rgt.8
II./Gren.Rgt.8
III./Gren.Rgt.8
Stab,13.u.15./Gren.Rgt.8
I./Gren.Rgt.29
II./Gren.Rgt.29
III./Gren.Rgt.29
Stab,13.u.15./Gren.Rgt.29
Art.Rgt.3
Heeres-Flak.Rgt.312
Pz.Abt.103
Pz.Aufkl.Abt.103
Pz.Jg.Abt.3
Pi.Btl.3
Nachr.Abt.3
FKB.u.Div.K.Schule
insgesamt

Tagstrke
462
446
395
357
564
470
542
373
1248
455
551
691
462
576
414
427
8433

Gefechtsstrke
355
132
97
208
213
163
154
196
911
302
98
429
40
310
334
307
4249

Kampfstrke
271
43
6
162
134
94
60
144
662
247
88
263
29
148
73
290
2714

Tagstrke

Kampfstrke

246.Volks-Gren.Div.
Stab 246.Volks-Gren.Div.
Stab,Stabskp.13.u.14./
Gren.Rgt.246
I./Gren.Rgt.246
II./Gren.Rgt.246
Stab,Stabskp.13u.14./
Gren.Rgt.404
I./Gren.Rgt.404
II./Gren.Rgt.404
Stab,Stabskp.13.u.14./
Gren.Rgt.689
I./Gren.Rgt.689
II./Gren.Rgt.689
Stab,Stabsbttr./Art.Rgt.246
I.Abt.
II.Abt.
IV.Abt.
Nachr.Abt.246
Pz.Jg.Abt.246
Pi.Btl.246
Feld-Ers.Btl.246
Fs.Kp.246
Vers.Rgt.246
insgesamt

167

451
524
506

262
333
326

482
551
616

259
346
420

483
526
549

323
376
372

1576

741

313
566
406
502
110
8328

198
236
215
183
95
4685

Tagstrke

Gefechtsstrke

340.Volks-Gren.Div.

Stab/340.Volks-Gren.Div.
Stab,13.u.14./Gren.Rgt.694
I./Gren.Rgt.694
II./Gren.Rgt.694
Stab,13.u.14./Gren.Rgt.695
I./Gren.Rgt.695
II./Gren.Rgt.695
Stab,13.u.14./Gren.Rgt.696
I./Gren.Rgt.696
II./Gren.Rgt.696
Fs.Kp.340
Div.Kampfschule
Stab/Art.Rgt.340
I.Abt./Art.Rgt.340
II.Abt./Art.Rgt.340
III.Abt./Art.Rgt.340
IV.Abt./Art.Rgt.340

150
508
369
297
441
322
535
460
387
332
133
127
123
349
361
355
561

43
438
364
196
334
216
442
282
162
149
112
73
259
325
306
436

Kampfstrke
353
223
139
259
199
415
278
148
144
104
27
215
197
188
263

Pz.Jg.Abt.340
Pi.Btl.340
Nachr.Abt.340
Vers.Rgt.340
Feldgen.Tr.1340
2.Alarm-Kp.
Einheit Exner
insgesamt

177
314
291
938
30
101
7661

124
191
192
87
4731

67
179
92
86
87
3663

3.Fallschrm.Jg.Div.
Tagstrke
Stab u.Stabseinh.
Aufkl.Kp.3
Stab/Jg.Rgt.5 m.R.E.
II./Jg.Rgt.5
III./Jg.Rgt.5
Stab/Jg.Rgt.8 m.R.E.
II./Jg.Rgt.8
III./Jg.Rgt.8
Stab/Art.Rgt.3 m.R.E.
I.Abt./Art.Rgt.3
II.Abt./Art.Rgt.3
III.Abt./Art.Rgt.3
Pz.Jg.Abt.3
Pi.Btl.3
Granatw.Btl.3
I./Flak.Rgt.12
Nachr.Abt.3
insgesamt

Gefechtsstrke

193
153
813
662
140
712
641
697
125
390
350
425
527
901
648
1077
357
8811

Kampfstrke

75
131
566
591
374
563
586
621
111
243
244
295
406
754
405
837
213
7015

131
420
591
374
502
576
545
145
215
130
365
754
161
407
5316

5 Dec 1944
3.Fallschm.Jg.Div.
Stab/3.Fallschm.Jg.Div.
Aufkl.Kp.3
Stab/Jg.Rgt.5 m.R.E.
I./Jg.Rgt.5
II./Jg.Rgt.5
III./Jg.Rgt.5
Stab/Jg.Rgt.8 m.R.E.
II./Jg.Rgt.8
III./Jg.Rgt.8
Stab/Jg.Rgt.9
I./Jg.Rgt.9
II./Jg.Rgt.9
III./Jg.Rgt.9
Art.Rgt.3
Pz.Jg.Abt.3
Pi.Btl.3

Tagesstrken
220
113
742
569
440
451
698
524
644
311
587
569
474
1219
531
865

Kampfstrken
41
120
495
375
370
468
558
501
392
370
314
753
365
728

Granatw.Btl.3
I./Flak.Rgt.12
Nachr.Abt.3
San.Abt.3
Kdr.d.Div.Nachsch.Tr.
Verwaltungseinh.
insgesamnt

624
1059
386
459
546
226
12257

133
404
6387

Die Strken vom Rgt.8 sind vom 4.12. Neue Strken liegen noch nicht vor.
246.Volks-Gren.Div.
Stab/246.Volks-Gren.Div.
Gren.Rgt.352 m.R.E.
I./Gren.Rgt.352
II./Gren.Rgt.352
Gren.Rgt.404 m.R.E.
I./Gren.Rgt.404
II./Gren.Rgt.404
Gren.Rgt.689 m.R.E.
I./Gren.Rgt.689
II./Gren.Rgt.689
Art.Rgt.246
Nachr.Abt.246
Pz.Jg.Abt.246
Feld-Ers.Btl.246
Fs.Kp.246
Verw.Rgt.246
Pi.Btl.246
insgesamnt
363.Volks-Gren.Div.
Stab/363.Volks-Gren.Div.
Feldgend.Tr.
Gren.Rgt.957 m.R.E.
I./Gren.Rgt.957
II./Gren.Rgt.957
Gren.Rgt.958 m.R.E.
I./Gren.Rgt.958
II./Gren.Rgt.958
Gren.Rgt.959 m.R.E.
I./Gren.Rgt.959
II./Gren.Rgt.959
Fs.Kp.
Pz.Jg.
Art.Rgt.363
Pi.Btl.
K.-Schule
Nachr.Abt.
Versorg.Rgt.

Tagesstrken
167
492
511
500
477
487
202
430
1578
318
559
519
106
378
6724
Tagesstrken
137
35
477
426
442
441
390
396
495
458
424
172
493
1745
348
190
301
1025

Kampfstrken
309
343
331
243
163
147
317
196
284
738
197
253
200
88
169
3978
Kampfstrken
312
299
295
287
296
299
304
281
300
148
405
833
228
45
-

Bau.Kp.
insgesamnt

142
8537

113
4445

9 Dec 1944
3.Fallschm.Jg.Div.
Stab/3.Fallschm.Jg.Div.
Aufkl.Kp.3
Stab/Jg.Rgt.5 m.R.E.
I./Jg.Rgt.5
II./Jg.Rgt.5
III./Jg.Rgt.5
Stab/Jg.Rgt.8 m.R.E.
II./Jg.Rgt.8
III./Jg.Rgt.8
Stab/Jg.Rgt.9 m.R.E.
I./Jg.Rgt.9
II./Jg.Rgt.9
III./Jg.Rgt.9
Art.Rgt.3
Pz.Jg.Abt.3
Pi.Btl.3
Granatw.Btl.3
I./Flak.Rgt.3
Nachr.Abt.3
San.Abt.3
Kdr.d.Div.Nachsch.Tr.
Verwaltungseinh.
insgesamnt
246.Volks-Gren.Div.
Stab/246.Volks-Gren.Div.
Gren.Rgt.352 m.R.E.
I./Gren.Rgt.352
II./Gren.Rgt.352
Gren.Rgt.404 m.R.E.
I./Gren.Rgt.404
II./Gren.Rgt.404
GrenRgt.689 m.R.E.
I./Gren.Rgt.689
II./Gren.Rgt.689
Art.Rgt.246
Nachr.Abt.246
Pz.Jg.Abt.246
Pi.Btl.246
Feld-Ers.Btl.246
Fs.Kp.246
Div.K.-Schule
insgesamnt

Tagesstrken
233
99
681
494
470
393
511
481
636
531
624
562
609
1203
517
813
517
1005
368
361
525
232
11465
Tagesstrken
167
564
567
565
477
382
549
405
541
516
1516
335
496
362
494
106
192
8234

Kampfstrken
337
395
385
401
298
284
381
478
385
368
445
583
373
552
160
636
6261
Kampfstrken
366
401
400
235
226
362
285
314
323
737
215
257
161
382
61
120
4845

363.Volks-Gren.Div.
Stab/363.Volks-Gren.Div.
Feldgend.Tr.
Gren.Rgt.957 m.R.E.
I./Gren.Rgt.957
II./Gren.Rgt.957
Gren.Rgt.958 m.R.E.
I./Gren.Rgt.958
II./Gren.Rgt.958
Gren.Rgt.959 m.R.E.
I./Gren.Rgt.959
II./Gren.Rgt.959
Fs.Kp.
Pz.Jg.
Art.Rgt.363
Pi.Btl.
K.-Schule
Nachr.Abt.
Versorg.Rgt.
Bau.Kp.
Einheit Exner
Wolgatat.Btl.627
insgesamnt

Tagesstrken
138
34
443
344
433
442
388
380
497
453
354
167
598
1717
335
205
301
1005
138
96
360
8828

Kampfstrken
276
185
404
269
286
277
312
283
206
145
369
825
207
58
112
86
233
4733

14 Dec 1944
47.Volks-Gren.Div.

Tagesstrken

Stab/47.Volks-Gren.Div.
137
Feldgend.Tr.
33
Gren.Rgt.103 m.R.E.
329
I./Gren.Rgt.103
393
II./Gren.Rgt.103
381
Gren.Rgt.104 m.R.E.
375
I./Gren.Rgt.104
(358)
II./Gren.Rgt.104
333
Gren.Rgt.115 m.R.E.
(462)
I./Gren.Rgt.115
(372)
II./Gren.Rgt.115
(471)
Feld-Ers.Btl.47
230
Fs.Kp.
(175)
Art.Rgt.147
1398
Pi.Btl.147
241
Pz.Jg.147
421
Versorg.Rgt.147
492
Nachr.Abt.147
240
K.-Schule
152
insgesamnt
6993
- Fs.Kp.
da beim I/115
enthalten.
in ( ) Strken vom 13 Dec 1944 + einschl.Fs.Kp.

Kampfstrken
198
302
285
232
105
194
211
220
222
122
(128)
627
118
220
3184
128
3056

246.Volks-Gren.Div.
Stab/246.Volks-Gre.Div.
Gren.Rgt.352 m.R.E.
I./Gren.Rgt.352
II./Gren.Rgt.352
Gren.Rgt.404 m.R.E.
I./Gren.Rgt.404
II./Gren.Rgt.404
Gren.Rgt.689 m.R.E.
I./Gren.Rgt.689
II./Gren.Rgt.689
Art.Rgt.246
Nachr.Abt.246
Pz.Jg.Abt.246
Pi.Btl.246
Feld-Ers.Btl.246
Div.K.-Schule
Fs.Kp.
insgesamnt
363.Volks-Gren.Div.
Stab/363.Volks-Gren.Div.
Feldgend.Tr.
Gren.Rgt.957 m.R.E.
I./Gren.Rgt.957
II./Gren.Rgt.957
Gren.Rgt.958 m.R.E.
I./Gren.Rgt.958
II./Gren.Rgt.958
Gren.Rgt.959 m.R.E.
I./Gren.Rgt.959
II./Gren.Rgt.959
Fs.Kp.
Pz.Jg.
Art.Rgt.363
Pi.Btl.363
K.-Schule
Nachr.Abt.363
Versorg.Rgt.363
Bau.Btl.
Wolgatat.Btl.627
insgesamnt

Tagesstrken
154
574
421
405
444
503
590
368
258
313
1644
339
542
354
524
188
7621
Tagesstrken
142
29
430
432
432
449
384
369
486
446
413
173
585
1578
364
294
293
990
131
365
8785

Kampfstrken
354
272
259
223
315
411
206
136
196
798
219
247
135
333
117
60
4281
Kampfstrken
261
252
306
293
274
267
281
274
258
153
395
848
205
234
58
107
158
4634

19 Dec 1944
47.Volks-Gren.Div.
Stab/47.Volks-Gren.Div.
Feldgend.Tr.
Gren.Rgt.103 m.R.E.
I./Gren.Rgt.103
II./Gren.Rgt.103
Gren.Rgt.104 m.R.E.
I./Gren.Rgt.104
II./Gren.Rgt.104
Gren.Rgt.115 m.R.E.
I./Gren.Rgt.115
II./Gren.Rgt.115
Feld-Ers.Btl.
Fs.Kp.
K.-Schule
Art.Rgt.147
Pi.Btl.
Pz.Jg.
Nachr.Abt.
Versorg.Rgt.
ingesamt
363.Volks-Gren.Div.
Stab/363.Volks-Gren.Div.
Feldgend.Tr.
Gren.Rgt.957 m.R.E.
I./Gren.Rgt.957
II./Gren.Rgt.957
Gren.Rgt.958 m.R.E.
I./Gren.Rgt.958
II./Gren.Rgt.958
Gren.Rgt.959 m.R.E.
I./Gren.Rgt.959
II./Gren.Rgt.959
Fs.Kp.
Pz.Jg.
Art.Rgt.
Pi.Btl.
K.-Schule
Nachr.Abt.
Versorg.Rgt.
insgesamt
Bau.Btl.

Tagesstrken
136
33
297
322
132
363
222
298
399
321
352
100
42
131
1332
244
403
255
757
6139
Tagesstrken
142
34
421
392
404
436
392
386
495
467
453
179
617
1681
333
215
295
996
8338
128

Kampfstrken
232
184
37
216
101
215
207
184
176
31
6
562
118
178
2447
Kampfstrken
285
241
290
289
281
269
297
289
263
155
380
830
207
145
59
4281
105

24 Dec 1944
47.Volks-Gren.Div.
Stab/47.Volks-Gren.Div.
Feldgend.Tr.
Gren.Rgt.103 m.R.E.
I./Gren.Rgt.103
II./Gren.Rgt.103
Gren.Rgt.104 m.R.E.
I./Gren.Rgt.104
II./Gren.Rgt.104
Gren.Rgt.115
I./Gren.Rgt.115
II./Gren.Rgt.115
Feld-Ers.Btl.
Fs.Kp.
K.-Schule
Art.Rgt.147
Pi.Btl.147
Pz.Jg.Abt.147
Nachr.Abt.147
Versorg.Rgt.147
insgesamt
344.Volks-Gren.Div.
Stab/344.Volks-Gren.Div.
Feldgen.Tr.
Gren.Rgt.854 m.R.E.
I./Gren.Rgt.854
II./Gren.Rgt.854
III./Gren.Rgt.854
Gren.Rgt.855 m.R.E.
I./Gren.Rgt.855
II./Gren.Rgt.855
III./Gren.Rgt.855
Fs.Kp.
K.-Schule
Feld-Ers.Btl.344
Pz.Jg.Abt.344
Pi.Btl.344
Nachr.Abt.344
Versorg.Rgt.344
insgesamt
353.Inf.Div.
Stab/353.Inf.Div.
Feldgend.Tr.

Tagesstrken
143
33
314
311
164
355
249
316
414
302
349
105
53
130
1310
223
404
244
764
6183
Tagesstrken
155
45
334
73
176
173
195
107
43
170
61
190
496
336
174
323
966
4017
Tagesstrken
207
33

Kampfstrken
189
236
73
207
134
229
225
202
189
31
15
566
103
194
2593
Kampfstrken
248
11
94
85
138
47
36
90
47
182
221
218
82
28
1527
Kampfstrken
-

Gren.Rgt.941 m.R.E.
I.u.II./Gren.Rgt.941
Gren.Rgt.943
I.u.II./Gren.Rgt.943
Fs.Kp.353
Pi.Btl.353
Art.Rgt.353
Pz.Jg.Abt.353
Gren.Begl.Zug
Feld-Ers.Btl.353
Sturmkp.
Nachr.Abt.353
Versorg.Rgt.353
Art.Rgt.344
3./Fla./Pz.Jg.Abt.240
Fest.Pak-Abt.501
Pz.Pi.Ers.u.Ausb.Btl.16
Gr.Werf.Btl.AOK.7
Heeres-Fest.Art.Abt.1193
363.Volks-Gren.Div.
Stab/363.Volks-Gren.Div.
Feldgend.Tr.
Gren.Rgt.957 m.R.E.
I./Gren.Rgt.957
II./Gren.Rgt.957
Gren.Rgt.958 m.R.E.
I./Gren.Rgt.958
II./Gren.Rgt.958
Gren.Rgt.959 m.R.E.
I./Gren.Rgt.959
II./Gren.Rgt.959
Fs.Kp.
Pz.Jg.
Art.Rgt.
Pi.Btl.
K.-Schule
Nachr.Abt.
Versorg.Rgt.
Bau.Kp
insgesamnt

529
212
410
210
310
676
197
29
154
74
255
835
1511
138
144
255
203
371
6750
Tagesstrken
130
33
427
391
399
445
386
371
490
449
392
174
583
1673
344
410
294
995
133
8519

148
53
119
326
76
130
299
61
16
76
52
210
659
108
86
156
160
184
2919
Kampfstrken
324
238
287
291
280
269
294
268
240
151
358
928
211
335
53
4644

29 Dec 1944
47.Volks-Gren.Div.
Stab/47.Volks-Gren.Div.
Feldgend.Tr.
Gren.Rgt.103 m.R.E.
I./Gren.Rgt.103

Tagesstrken
142
33
348
328

Kampfstrken
221
269

II./Gren.Rgt.103
Gren.Rgt.104 m.R.E.
I./Gren.Rgt.104
II./Gren.Rgt.104
Gren.Rgt.115 m.R.E.
I./Gren.Rgt.115
II./Gren.Rgt.115
Feld-Ers.Btl.147
Fs.Kp.147
K.-Schule
Art.Rgt.147
Pi.Btl.147
Pz.Jg.Abt.147
Nachr.Abt.147
Versorg.Rgt.147
insgesamnt
353.Inf.Div.
Stab/353.Inf.Div.
Feldgend.Tr.
Gren.Rgt.941 m.R.E.
I.u.II./Gren.Rgt.941
Gr.Rgt.942 m.R.E.
I./Gren.Rgt.942
II./Gren.Rgt.942
Gren.Rgt.943 m.R.E.
I./Gren.Rgt.943
Fs.Kp.353
Pi.Btl.353
Art.Rgt.353
Pz.Jg.Abt.353
Feld-Ers.Btl.353
Sturmkp.
Nachr.Abt.353
Versorg.Rgt.353
3./Fla./Pz.Jg.Abt.240
Fest.Pak-Abt.501
Gr.Werf.Btl.AOK.7
Insgesamt
363.Volks-Gren.Div.
Stab/363.Volks-Gren.Div.
Feldgend.Tr.
Gren.Rgt.957 m.R.E.
I./Gren.Rgt.957
II./Gren.Rgt.957
GrenRgt.958 m.R.E.
I./Gren.Rgt.958

274
353
305
309
405
337
369
220
93
126
1306
212
429
251
789
6629
Tagesstrken
196
30
609
261
363
192
278
852
226
112
74
265
879
138
148
285
4908
Tagesstrken
135
33
419
409
404
452
419

190
203
192
226
222
245
200
135
63
563
95
217
3041
Kampfstrken
165
106
71
45
6
169
243
42
114
419
60
31
68
219
113
86
161
2118
Kampfstrken
288
271
302
309
316

II./Gren.Rgt.958
Gren.Rgt.959 m.R.E.
I./Gren.Rgt.959
II./Gren.Rgt.959
Fs.Kp.
Pz.Jg.Abt.363
Art.Rgt.363
Pi.Btl.363
K.-Schule
Nachr.Abt.363
Versorg.Rgt.363
Bau.Kp.
insgesamt

367
503
444
410
174
735
1706
333
607
294
1029
144
9017

265
303
265
259
151
408
851
211
521
57
110
4887