You are on page 1of 152

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 30 marca 2010 r.
TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY POWIATU 871 – Rady Powiatu w Lubinie nr XLV/302/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru znişek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan zajęć róşny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ 872 – Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XL/344/10 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/224/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe świadczenia realizowane w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski UCHWAŁY BUDŻETOWE 873 874 875 876 877 – – – – – Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LV/283/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie budşetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2010 rok Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XXXI/139/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie budşetu Gminy Międzybórz na rok 2010 Rady Miejskiej w Miliczu nr XLII/240/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie budşetu Gminy Milicz na 2010 rok nr XLI/497/10 z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie budşetu Miasta Świdnicy na 2010 rok Rady Gminy Kobierzyce nr XLI/508/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budşetu Gminy Kobierzyce na 2010 rok ZARZĄDZENIE 878 – Starosty Lubińskiego nr 8/2010 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2010 r. SPRAWOZDANIE 879 – Starosty Lubińskiego z dnia 18 lutego 2010 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Lubińskiego za rok 2009 6203 6059 6095 6112 6134 6161

Nr 57

6058

6059

6202

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57

– 6058 –

Poz. 871

871
8 71

UCHWAŁA NR NR XLV/302/2010 RADY POWIATU W LUBINIE z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, oz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 42, ust. 6 i 7 w związku z art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XXXIII/221/2005 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stanowisko Pedagog szkolny zatrudniony w szkole lub placówce Psycholog zatrudniony w szkole lub placówce Logopeda zatrudniony w szkole lub placówce Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzący gimnastykę korekcyjną, rehabilant Nauczyciele szkół zaocznych zatrudnieni w pełnym wymiarze Doradca zawodowy zatrudniony w szkole Bibliotekarze biblioteki pedagogicznej Nauczyciel doradca metodyczny Organizator imprez sportowych w młodzieşowym domu kultury

uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru znişek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan zajęć róşny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 50, poz. 1111, zm. z 2006 r. Nr 30, poz. 416, z 2007 r. Nr 170, poz. 2161, oraz z 2009 r. Nr 47, poz. 963) dokonuje się zmian: § 2. W § 1 rozdział III ust. 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieşą.
Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 22 22 22 18 648 godzin rocznie 24 35 min. 6 20

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od dnia 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Powiatu: Edward Łagun
8 71

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57

– 6059 –

Poz. 872,873

872
87 2

UCHWAŁA NR XL/344/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/224/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe świadczenia realizowane w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. § 2 uchwały nr XXIX/224/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe świadczenia realizowane w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, otrzymuje następujące brzmienie: „1. Koszt jednostkowy za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, za kaşdą godzinę pobytu dziecka powyşej podstawy programowej ustala się w następujący sposób: a) pierwsza godzina po 0,27% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 paŝdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze zmianami) za godzinę, b) druga godzina po 0,08% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego
87 2

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 paŝdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze zmianami) za godzinę, c) kaşda następna godzina po 0,05% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 paŝdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze zmianami) za godzinę. 2. Opłatę za pobyt dziecka w oddziale şłobkowym powyşej 5 godzin ustala się w sposób określony § 2 pkt 1”. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. § 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

Przewodnicząca Rady: Teresa Wachal

873
8 73

UCHWAŁA NR LV/283/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” i lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235−237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 169, art. 170, art. 184, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z póŝn. zm.) w związku z art. 121, ust. 4, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budşetu gminy w łącznej kwocie 20 243 194,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieşące w kwocie 16 320 206,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 3 922 988,00 zł. § 2. 1. Ustala się wydatki budşetu gminy w łącznej kwocie 22 598 354,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki budşetu gminy na 2010 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budşetowej w podziale na bieşące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz majątkowe zawiera załącznik nr 3. 3. Budşet gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budşetowej w podziale na dochody bieşące w kwocie 16 320 206,00 zł oraz majątkowe w kwocie 3 922 988,00 zł i wydatki bieşące w kwocie 16 246 229,20 zł oraz majątkowe w kwocie 6 352 124,80 zł zawiera załącznik nr 4. § 3. 1. Ustala się deficyt budşetowy w wysokości 2 355 160,00 zł, którego ŝródłem finansowania wydatków będą przychody

§ 11. Plan wydatków w podziale na gminne jednostki oświatowe zawierają załączniki nr 13 i 14.00 zł 2)z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania 1 m² komunalnych zasobów mieszkaniowych 200 000. 1.00 zł. 2). Ustala się dochody w kwocie 500. 873 z zaciągniętych kredytów i poşyczek. Ustala się dochody w kwocie 70 000.Wykaz dotacji zgodnie z załącznikiem nr 11 dla: a) Zakładu Budşetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu w kwocie 310 000.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000. 5.00 zł b) Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu 230 000. 6). Upowaşnia się Burmistrza do: 1).00 zł. § 8. Przekazania kierownikom jednostek budşetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.00 zł 3)z tytułu oczyszczania 1 m3 ścieków 93 000. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa w załączniku nr 12. 1.000. 3). Udzielania poręczeń w roku budşetowym do kwoty 50.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Plan przychodów i wydatków Zakładu Budşetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu ustala się w następujących kwotach: przychody 1 631 000.00 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 9.00 zł na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6060 – Poz. § 5. 1.00 zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 305 000. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budşetowego w kwocie 6 488 587. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 2 222 154. § 10. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy: Romuald Achramowicz . 2. w tym dotacje 310 000. Dotacje celowe w wysokości 37 200.000. § 6.00 zł z tytułu wpłaty za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 500. W budşecie tworzy się rezerwę w wysokości ogółem 250 000.00 zł 2. 4).00 zł oraz moşliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 5. których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1 500 000. 2.80 zł. § 4.00 zł z tego: − rezerwę celową na wydatki remontowe gminnych jednostek budşetowych w kwocie 100 000.00 zł. Ustala się rozchody budşetu kwocie 628 090. § 13. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposaşenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.00 zł wydatki 395 360. zgodnie załącznikiem nr 6. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienaleşące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 71 000.00 zł związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7 i 8. Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku w wysokości 6 272 124.00 zł − rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 80 000. wydatki 1 631 000.250. w tym wynagrodzenia 777 000. Plan przychodów i wydatków łącznie dla dochodów własnych jednostek budşetowych ustala się w następujących kwotach: przychody 395 360. 2. 1. 3. Zaciągania kredytów i poşyczek do wysokości ustalonego limitu. § 9.00 zł.00 zł 4. § 12. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 1.00 zł 2.00 zł § 7.00 zł b) spłaty otrzymanych poşyczek w kwocie 323 090.00 zł. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.00 zł. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 1 500. 2. Ustala się limit do zaciągania kredytów i poşyczek długoterminowych do kwoty 2.00 zł − rezerwę ogólną w kwocie 60 000.000. Ustala się przychody budşetu z kredytów i poşyczek w kwocie 2 983 250. 5).00 zł.00 zł − rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000.00 zł.00 zł.00 zł. Ustala się limit kredytów i poşyczek do zaciągnięcia w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budşetowych do kwoty 500 000.00 zł na realizacje zadań związanych z ochrona środowiska w załączniku nr 10. 3. 3. Lokowania wolnych środków budşetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niş bank prowadzący obsługę budşetu gminy.00 zł z tego: 1)z tytułu dopłaty do wyprodukowania 1 m3 wody 17 000.983.00 zł c) Gminnej Biblioteki Publicznej 138 944.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6061 – Poz. 873 .

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6062 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6063 – Poz. 873 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6064 – Poz. 873 .

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6065 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6066 – Poz. 873 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6067 – Poz. 873 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6068 – Poz. 873 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6069 – Poz. 873 .

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6070 – Poz.

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6071 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6072 – Poz. 873 .

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6073 – Poz.

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6074 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6075 – Poz. 873 .

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6076 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6077 – Poz. 873 .

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6078 – Poz.

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6079 – Poz.

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6080 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6081 – Poz. 873 .

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6082 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6083 – Poz. 873 .

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6084 – Poz.

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6085 – Poz.

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6086 – Poz.

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6087 – Poz.

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6088 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6089 – Poz. 873 .

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6090 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6091 – Poz. 873 .

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6092 – Poz.

873 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6093 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6094 – Poz. 873 8 73 .

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budşetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.808.00 zł. § 15. Przychody budşetu gminy na kwotę 3. 121 ust.076. Ustala się prognozę długu gminy na koniec roku budşetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.00 zł. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budşetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały § 5. Ustala się dotacje z budşetu gminy podmiotom naleşącym i nienaleşącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.00 zł.808. 258. c.000. 2.00 zł.617.000. z póŝniejszymi zmianami) oraz art. w sprawie budżetu Gminy Międzybórz na rok 2010 Na podstawie art. § 7. poz.688. 215. Nr 157. U.808.000.00 zł z tego: 1) wydatków bieşących w wysokości 12.488.00 zł z tego: 1) dochodów bieşących w wysokości 13. § 14. d.000. 1241) Rada Miejska w Międzyborzu uchwala.526. 214.00 zł − zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 235−237.00 zł − zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.00 zł. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poşyczek zaciągniętych w roku budşetowym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu w wysokości 500.00 zł będą pokryte ze środków pochodzących z kredytu. art.na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE. Nr 142. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. U.908.908. 239. 1. 212. zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.00 zł.808. Nr 157. . o finansach publicznych (Dz. Upowaşnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu do wysokości ustalonego limitu. 2 pkt 4.000. 2.192. § 6.496. Tworzy się ogólną rezerwę budşetową w wysokości 42. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi. 1. § 13. poz. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 874 874 8 74 UCHWAŁA NR XXXI/139/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 28 stycznia 2010 r.00 zł.908. 1240) w związku z art. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.192.718.00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań. art. art. i pkt 9 lit.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6095 – Poz. art. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach ochrony środowiska.000. Ustala się deficyt budşetu gminy w wysokości 2. podlegające przekazaniu do budşetu państwa w wysokości 15. § 8.056.00 zł w tym: 2. 264 ust. U.00 zł 2) dochodów majątkowych w wysokości 541. poz. Przypadające do spłaty w roku budşetowym 2010 zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 281. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 83. 1591. Ŝródłem pokrycia deficytu budşetu będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w kwocie 2. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały. § 9. Dz. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010–2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. § 4.00 zł 2) wydatków majątkowych w wysokości 3. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budşetu w wysokości 13. 3.00 zł i rozchody budşetu gminy na kwotę 281. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.192. 18 ust. 2) finansowanie planowanego deficytu budşetu w wysokości 2. 2. 211. 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 281. § 10. 222. art.241. § 11.00 zł 4. co następuje: § 1.837. art. art.440.200. art. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.500. § 3. § 12.190. § 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budşetu w wysokości 16.

b) z tytułu umów.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6096 – Poz. których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 400. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w rzędzie Miasta i Gminy w Międzyborzu. Przewodniczący Rady Miejskiej: Julian Podgórski . § 17. 4) Dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz. 874 działu klasyfikacji budşetowej z wyjątkiem limitów określonych w Załącznikach Nr 11 i Nr 12. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. 3) Lokowania wolnych środków budşetowych na rachunkach bankowych w innych niş bank prowadzący obsługę budşetu gminy. 2) Zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.000.00 zł. do wysokości kwot ustalonych w Załącznikach Nr 11 i Nr 12. na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi.

874 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6097 – Poz.

874 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6098 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6099 – Poz. 874 .

874 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6100 – Poz.

Poz.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6101 – Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. 874 .

874 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6102 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6103 – Poz. 874 .

874 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6104 – Poz.

874 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6105 – Poz.

874 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6106 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6107 – Poz. 874 .

874 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6108 – Poz.

874 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6109 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6110 – Poz. 874 .

874 8 74 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6111 – Poz.

− w tym na obsługę poręczeń i gwarancji – 73. 1241) Rada Miejska w Miliczu uchwala. poz. 4.850 zł. Nr 157. 2) dochody majątkowe – 8.000 zł.879. z póŝniejszymi zmianami). c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.977 zł.000 zł z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości 500. § 12. − wydatki związane z realizacją celów statutowych – 13. Szczegółowy plan dochodów i wydatków oraz plan dotacji na zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych określa załącznik nr 6 i 7 do uchwały budşetowej. 212. co następuje: § 1. art. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w wysokości 442. 2. b) dotacje z budşetu – 5. poz. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych i podmiotowych dla jednostek naleşących do sektora finansów publicznych i w wysokości 2.580 zł. Wykaz jednostek oraz wysokość planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.224 zł z tego: − wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20. Ustala się wydatki budşetu gminy w wysokości – 69.240.530. 2) koszty w wysokości − 5. . 2. 2. 18 ust.643.775 zł. 237 art. 875 875 87 5 UCHWAŁA NR NR XLII/240/10 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 7 stycznia 2010 r.747.808. 1. § 9. § 6.000 zł. Ustala się przychody i koszty dla Zakładu Usług Komunalnych: 1) przychody w wysokości − 5.090. 1240) w związku z art. Tworzy się rezerwę w wysokości 1. Ustala się przychody budşetu w kwocie 8. art. 1. § 2.000 zł. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. Ustala się dochody własne jednostek budşetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 486. w sprawie budżetu Gminy Milicz na 2010 rok Na podstawie art. § 11.387 zł.445.287.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budşetowej. U. § 3. § 5.643. art.030 zł w tym wynagrodzenia składki od nich naliczane – 2.000 zł.760. § 7.527 zł w tym: na prefinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej 2.849. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 8 do uchwały budşetowej. Ŝródło pokrycia deficytu budşetowego powiększonego o kwotę rozchodów finansowanych z dochodów gminy będą przychody: − ze sprzedaşy papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 8. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 970. 235. art.850 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań. § 10.000 zł.784.908.690. Wykaz jednostek oraz wysokość planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.682 zł.527 zł i rozchody budşetu w kwocie 915. 2. Nr 157.020. Szczegółowy podział wydatków budşetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do uchwały budşetowej. podlegających przekazaniu do budşetu państwa w wysokości 69.115 zł z tego: 1) wydatki bieşące – 53.374 zł. Szczegółowy podział prognozowanych dochodów według ŝródeł i działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.480.000 zł.333 zł. o finansach publicznych (Dz.808. 2. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. art. U.030 zł.629 zł.702.629 zł 2) wydatki majątkowe – 16.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6112 – Poz. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budşetowego oraz lata następne określa załącznik nr 4 do uchwały budşetowej. 1.000 zł. 3.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. art.264. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych w wysokości 375.527 zł. w tym: a) inwestycyjne – 16. 214.000 zł przeznaczoną na: − zadania oświatowe w kwocie 500. 211. Ustala się deficyt budşetu gminy w wysokości 7.000 zł oraz uchwala się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 375.000 zł.520 zł finansowane będą z dochodów gminy. 1.108 zł z tego: 1) dochody bieşące – 54. oraz art.445. Przypadające do spłaty w roku budşetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i poşyczek na kwotę 915. 1591. d) wydatki na obsługę długu – 1. U. 3. 1.682 zł. § 8. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 1.472. 217.056.150 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budşetowej. Nr 142.Ustala się dochody budşetu gminy w wysokości – 62. Określa się dochody i wydatki budşetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.378. Ustala się kwotę dotacji celowych dla jednostek nie naleşących do sektora finansów publicznych i w tym dla organizacji poşytku publicznego w wysokości 2. − zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.007 zł. z 2001 r. 2) rezerwę celową w wysokości 520. 215. poz.520 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budşetowej. § 4. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.433 zł w tym: a) wydatki bieşące jednostek budşetowych – 33.

§ 16. 2) finansowanie planowanego deficytu budşetu powiększonego o kwotę rozchodów finansowanych z dochodów gminy w wysokości 9. 1.629 zł. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Upowaşnia się Burmistrza do: 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budşetowej w ramach działu. których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3. Upowaşnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i poşyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu do wysokości ustalonego limitu. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz. 2) przekazania kierownikom jednostek budşetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budşetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.000 zł. z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizacje wieloletnich programów inwestycyjnych. 1.047 zł. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poşyczek zaciągniętych w roku budşetowym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu w wysokości 3. Przewodniczący Rady: Edmund Bienkiewicz . Ustala się wydatki na programy i projekty związanych realizowane z udziałem środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 15. § 14. § 13.000 zł.000 zł.000. 2. 2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 14. § 15. 3) udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego na wydatki bieşące do wysokości 7. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13. 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 14 i w załączniku nr 15. 3) z tytułu umów. 4) udzielania w roku budşetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 73.000. 1 zawiera załącznik nr 12 do uchwały budşetowej. 3. 875 2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust.361.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6113 – Poz. § 17. programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE oraz zmian planu wydatków na uposaşenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6114 – Poz. 875 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6115 – Poz. 875 .

875 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6116 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6117 – Poz. 875 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6118 – Poz. 875 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57

– 6119 –

Poz. 875

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57

– 6120 –

Poz. 875

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57

– 6121 –

Poz. 875

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57

– 6122 –

Poz. 875

875 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6123 – Poz.

875 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6124 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6125 – Poz. 875 .

875 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6126 – Poz.

875 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6127 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6128 – Poz. 875 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6129 – Poz. 875 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57

– 6130 –

Poz. 875

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57

– 6131 –

Poz. 875

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57

– 6132 –

Poz. 875

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6133 – Poz. 875 .

z tego: 1) rezerwa ogólna w kwocie 165 000 zł 2) rezerwa celowa „zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 359 522 zł. 214. art. 2. 2) dochody majątkowe w kwocie 22 528 000 zł. § 3. art. 211.876 87 5 876 8 76 UCHWAŁA NR XLI/497/10 z dnia 15 stycznia 2010 r. co następuje: § 1.). Ustala się dochody budşetu w łącznej kwocie 136 718 916 zł. 9 lit. w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2010 rok Na podstawie art. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budşetowych i wydatków nimi finansowanych. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 332 864 zł. Nr 157. § 11. zgodnie z załącznikiem nr 8. zgodnie z załącznikiem nr 5. art. Ustala się dochody i wydatki budşetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań. 237 i art. zgodnie załącznikiem nr 9.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6134 – Poz. 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 4 731 050 zł. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. § 7. zm. zgodnie z załącznikiem nr 3. Ustala się dochody i wydatki budşetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. art. 3. zgodnie z załącznikiem nr 7. Ustala się dochody i wydatki budşetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 235. 2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 2 020 000 zł. z póŝn. U. 2) wydatki na dotacje na zadania bieşące w kwocie 18 335 461 zł. z tego: 1) dochody w wysokości 389 095 zł. § 12. w tym dotacje w kwocie 5 738 990 zł. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budşetowych. art. Nr 142. U. 217. 1. § 10. § 8. poz. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009−2011. zgodnie z załącznikiem nr 9. Wydatki budşetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 42 187 195 zł. Wydatki budşetu obejmują plan wydatków bieşących na łączną kwotę 120 846 521 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1. zgodnie z załącznikiem nr 4. o finansach publicznych (Dz. 18 ust. art. 2 pkt 4. w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40 167 195 zł. 875. 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 70 000 zł. § 4. b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych w kwocie 34 555 247 zł. z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 44 785 729 zł. Ustala się deficyt budşetu w wysokości 26 314 800 zł. z 2001 r. 1591. podlegające przekazaniu do budşetu państwa. w tym wpłata do budşetu w kwocie 400 000 zł. z tego: 1) dochody bieşące w kwocie 114 190 916 zł. 1. § 2. Ustala się przychody budşetu w wysokości 32 283 000 zł i rozchody w wysokości 5 968 200 zł. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych w wysokości 1 200 000 zł i wydatki w kwocie 1 200 000 zł na realizację zadań określonych: 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1 130 000 zł. 2) wydatki w wysokości 407 533 zł. 2. w tym: 1) wydatki bieşące jednostek budşetowych w kwocie łącznej 79 490 976 zł. Ustala się wydatki budşetu w łącznej kwocie 163 033 716 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 1240) uchwala się. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 32 283 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6. . 215. z tego: 1) przychody w wysokości 24 810 118 zł. 236. 212. art. 4) wydatki bieşące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie 1 956 170 zł. § 5. Tworzy się rezerwy budşetowe w wysokości 524 522 zł. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 40 167 195 zł. § 6. 2) koszty w wysokości 24 443 969 zł. § 9. art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o samorządzie gminnym (Dz. poz. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie 1 248 700 zł.

5) lokowania wolnych środków budşetowych na rachunkach w innych bankach niş bank prowadzący obsługę budşetu gminy. Prognozuje się łączną kwotę długu na 2010 rok w wysokości 66 571 501 zł. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia. na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich – do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 12. § 21. b) z tytułu umów. 2) dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli. 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych poşyczek i kredytów w wysokości 5 968 200 zł. § 23. których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3 000 000 zł. § 22. § 19.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6135 – Poz. w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. planów finansowych instytucji kultury – w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników. Ustala się szczegółowość: 1) informacji z wykonania budşetu za I półrocze 2010 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. 3) dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych kwocie 30 000 zł. szkół. 3) sfinansowanie planowanego deficytu budşetu w kwocie 26 314 800 zł. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poşyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu w wysokości 7 000 000 zł. § 14. z wyodrębnieniem stanu naleşności. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleşące i nienaleşące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1 443 420 zł. stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych). 4) przekazywania kierownikom jednostek budşetowych uprawnień do: a) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budşetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. Upowaşnia się Prezydenta Miasta do 1) zaciągania kredytów i poşyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu do wysokości ustalonego limitu. zgodnie z załącznikiem nr 10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków. 876 § 13. z tego: 1) dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 4 025 804 zł. § 15. 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budşetowej – z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne. stanowiącą załącznik nr 13. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 9 924 020 zł. 2) do zaciągania zobowiązań: a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Określa się sumę. o których mowa w art. 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2010 r. – jak zakres i szczegółowość budşetu w niniejszej uchwale. 5 ust. których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. do której Prezydent Miasta moşe samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 10 000 000 zł. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. § 20. § 16. § 18. placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 868 216 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12. § 17. zgodnie z załącznikiem nr 11. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Andrzej Gondek . b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

876 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6136 – Poz.

876 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6137 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6138 – Poz. 876 .

876 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6139 – Poz.

876 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6140 – Poz.

876 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6141 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6142 – Poz. 876 .

876 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6143 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6144 – Poz. 876 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6145 – Poz. 876 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6146 – Poz. 876 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6147 – Poz. 876 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6148 – Poz. 876 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6149 – Poz. 876 .

876 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6150 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6151 – Poz. 876 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6152 – Poz. 876 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6153 – Poz. 876 .

876 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6154 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6155 – Poz. 876 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6156 – Poz. 876 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6157 – Poz. 876 .

876 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6158 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6159 – Poz. 876 .

876 8 76 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6160 – Poz.

985 zł.000 zł. 2) dochody majątkowe: 13. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobierzyce na 2010 rok Na podstawie art.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania. poz. Tworzy się rezerwę ogólną budşetu w kwocie 350.367. − zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Tworzy się rezerwy: 1. Wydatki budşetu obejmują plan wydatków bieşących na łączną kwotę 54.84 zł i rozchody budşetu w łącznej kwocie 1. – zgodnie z załącznikiem nr 3.863.515.68 zł. z których spłata zadłuşenia w poszczególnych latach nie moşe przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec kaşdego roku – wynikającej z załącznika nr 8.500. 3. Upowaşnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. U. − dotacje celowe w kwocie 1. 18 ust.028 zł. 2) rezerwę celową w wysokości 50.84 zł. Róşnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budşetu w kwocie 12.478. Nr 142. 212.) – Rada Gminy Kobierzyce uchwala.833. Wydatki budşetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 46.465 zł. § 7. Ustala się limity wydatków: .84 zł.760 zł.233. 3 i art.711.000 zł. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.682 zł ze środków do pozyskania z UE zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6. Ustala się dochody budşetu na rok 2010 w łącznej kwocie 88. U. jako nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu wynikającej z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budşetu w łącznej kwocie 6.575. 2.250 zł.942. co następuje: § 1. 2. 2 pkt 9 lit. 239.289 zł. o samorządzie gminnym (Dz. Wydatki budşetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010.500. U.131 zł.68 zł.488.844 zł.515. 266 ust. w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 46. 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7. 3) wolnych środków. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych poşyczek 5.991.400 zł.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk şywiołowych.578 zł. w tym: 1) wydatki bieşące jednostek budşetowych w kwocie łącznej – 44. 1591. 877 877 8 77 UCHWAŁA NR XLI/508/09 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. zm.604 zł. 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2. 3.1. 211.833. 4. § 2.341.030. 2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.379.000 zł.960. 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2. § 4.818.004.361. 1.68 zł.948. − jak w załączniku nr 2.488.205. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.217 zł na poprawę jakości şycia mieszkańców Gminy Kobierzyce. Nr 157.456. Nr 157. z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18. z 2001 r. poz. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 428.392.356. 3.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6161 – Poz. 1240) w związku z art. z póŝn. w tym ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej – 312.092. art. 1241) oraz art. i.289 zł. Ustala się przychody budşetu w łącznej kwocie 13. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.84 zł.072.000 zł. z tego: 1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4. Ustala się wydatki budşetu na rok 2010 w łącznej kwocie 100. 264 ust. § 3.754. o finansach publicznych (Dz. z czego: − dotacje podmiotowe w kwocie 275. art.400 zł. b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budşetowych – 25. Tworzy się rezerwy celowe budşetu w kwocie łącznej 8.428 zł. 2) nadwyşki budşetowej z lat ubiegłych w kwocie 1. Dochody i wydatki budşetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych i wydatki budşetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.236.450 zł.000 zł. art.684.899 zł − z czego: 1) rezerwę celową w wysokości 300.84 zł.68 zł.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.84 zł. 2) wydatki na dotacje na zadania bieşące – 5. − dotacje celowe w kwocie 1. 3) rezerwę celową w wysokości 313.953. 1. 4) wydatki na obsługę długu publicznego 200. z czego: − dotacje podmiotowe w kwocie 2. 1. w łącznej wysokości 5. − jak w załączniku nr 1.361. − jak w załączniku nr 2. § 5. poz.448. w tym: 1) dochody bieşące: 75.168. Ustala się limit zobowiązań z tytułu poşyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budşetu w kwocie 5.

Upowaşnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów. Przyjmuje się przedłoşoną przez Wójta Gminy Kobierzyce Prognozę Kwoty Długu Gminy Kobierzyce na lata 2010−2022 – jak załącznik nr 8.500. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia 2010 r. 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. pomiędzy paragrafami w ramach danego roz- § 9.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6162 – Poz. – jak zakres i szczegółowości budşetu w niniejszej uchwale. Upowaşnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów. d) zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych. e) zaplanowaniu pod rozdziałem 75023 nowych wydatków na uposaşenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych pod rozdziałem 75023 wydatków na uposaşenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 877 działu klasyfikacji budşetowej z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych. 1) na wieloletnie programy inwestycyjne – jak załącznik nr 6. Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Czerwiec . W zakresie wykonania budşetu na 2010 rok upowaşnia się Wójta Gminy Kobierzyce do lokowania w trakcie realizacji budşetu czasowo wolnych środków budşetowych na rachunkach w innym banku niş bank prowadzący obsługę budşetu. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. § 13. z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 6 i załącznikiem nr 7 polegających na: a) przesunięciach w wydatkach bieşących. § 10. Upowaşnia się Wójta Gminy Kobierzyce: 1) do dokonywania zmian w planie wydatków. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. c) zaplanowaniu nowych wydatków majątkowych. § 12. § 14. 2. § 8. jak w załączniku nr 6 i załączniku nr 7. 2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej – jak załącznik nr 7. których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Kobierzyce i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 4.000 zł. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budşetu za pierwsze półrocze 2010 r. w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu. b) przesunięciach między wydatkami bieşącymi i wydatkami majątkowymi.

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6163 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6164 – Poz. 877 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6165 – Poz. 877 .

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6166 – Poz.

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6167 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6168 – Poz. 877 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6169 – Poz. 877 .

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6170 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6171 – Poz. 877 .

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6172 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6173 – Poz. 877 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6174 – Poz. 877 .

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6175 – Poz.

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6176 – Poz.

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6177 – Poz.

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6178 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6179 – Poz. 877 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6180 – Poz. 877 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6181 – Poz. 877 .

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6182 – Poz.

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6183 – Poz.

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6184 – Poz.

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6185 – Poz.

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6186 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6187 – Poz. 877 .

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6188 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6189 – Poz. 877 .

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6190 – Poz.

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6191 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6192 – Poz. 877 .

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6193 – Poz.

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6194 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6195 – Poz. 877 .

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6196 – Poz.

877 .Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6197 – Poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6198 – Poz. 877 .

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57

– 6199 –

Poz. 877

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57

– 6200 –

Poz. 877

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57

– 6201 –

Poz. 877

U. 878 878 8 78 ZARZĄDZENIE NR 8/2010 STAROSTY LUBIŃSKIEGO z dnia 11 marca 2010 r. 33 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Składowicach. 2) 1 823.). § 2. w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. w wysokości: 1) 1 549. Na podstawie art. Nr 175. Zarządzenie wchodzi w şycie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu. 88 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Raszówce. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2010 r. 7 oraz 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. zm. zarządzam co następuje: § 1. Starosta: Małgorzata Drygas-Majka 8 78 . 4) 4 245. 1362. Wychowania i Adopcji w Ścinawie. poz. 86 ust.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6202 – Poz. 3) 1 950. 78 zł w Powiatowym Centrum Opieki. o pomocy społecznej (Dz. z 2009 r. z póŝn. 48 zł w Integracyjnym Rodzinnym Domu Dziecka w Lubinie. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2010 r.

Łącznie odbyło się 6 posiedzeń: I posiedzenie odbyło się w dniu 10 marca 2009 r. oraz zarządzeniem nr 6/09 z dnia 3 lutego 2009 r. U. 879 879 8 79 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO z dnia 18 lutego 2010 r. − Mieczysław Kraśniański – Dyrektor ds. − Damian Mordas – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin. uczestniczą w pracach Komisji z głosem doradczym. W pracach Komisji uczestniczy takşe Pani Krystyna Adamczyk Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubinie wskazana przez właściwego prokuratora okręgowego. zm. Radni delegowani przez Radę Powiatu w Lubinie: − Mirosław Gojdŝ. − Alicja Kargol – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie. − Adam Myrda. Pracowniczych Pełnomocnik Zarządu KGHM Polska Miedŝ S. Oddział w Legnicy Rejon Dystrybucji.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6203 – Poz. straşy oraz pracownicy innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu: − Marek Kamiński – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straşy Poşarnej w Lubinie. 5. 38b ust. z 2001 r. obronnych i zarządzania kryzysowego. z póŝn. inspekcji. Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie: − Sebastian Biały – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. Tematem posiedzenia było: 1. Funkcjonariusze i pracownicy innych niş Policja powiatowych słuşb. − Janina Szelągowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie. składam Radzie Powiatu w Lubinie sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009. − Zbigniew Harendarz – Urząd Miejski w Lubinie.A. inspekcjami i straşami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. .A. 3. Kierownik Wydziału Ruchu w RD Lubin. w szczególności przedstawiciele samorządów gminnych. − Wiesław Kozub – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubinie. pracowników oświaty. Kierownik Zespołów Ratownictwa Medycznego w Lubinie. − Ireneusz Szymański – EnergiaPro Koncern Energetyczny S. Osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróşniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac Komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym. 2. Skład Komisji na koniec 2009 roku przedstawiał się następująco: 1. − Czesława Rusnarczyk – Urząd Gminy Lubin – Inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej. − Danuta Zarzycka – Urząd Miasta i Gminy Ścinawa – Inspektor ds. Komisja została powołana zarządzeniem nr 24/2008 Starosty Lubińskiego z dnia 1 kwietnia 2008 roku (zmienionego zarządzeniem nr 45/08 z dnia 7 lipca 2008 r. Nr 142. 1592. Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. o których mowa w punkcie 5. a takşe instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu: − Piotr Czekajło − Wicestarosta. − Jan Pociecha – Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.). Rejon Sprzedaşy w Lubinie. organizacji pozarządowych. Oddział ZG Rudna”. − Hanna Słomka – Pogotowie Ratunkowe w Legnicy. − Andrzej Nowakowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Lubińskiego za rok 2009 Na podstawie art. 4. Funkcjonariusze i pracownicy. pracownik Straşy Miejskiej. − Krzysztof Olszowiak – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Lubinie. Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Komisja utworzona została w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi słuşbami. Małgorzata Drygas-Majka – Starosta Lubiński jako Przewodniczący Komisji. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu lubińskiego w zakresie ochrony przeciwpoşarowej za rok 2008.) na kolejną trzyletnią kadencję. − Marian Dmochowski – Urząd Gminy Rudna. Komisja w 2009 roku pracowała zgodnie z opracowanym własnym Planem pracy. poz. zwanej w dalszej części „Komisją”.

− Grzegorz Patykowski – O/ZG Lubin Główny Inşynier Mierniczy. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lubińskiego za rok 2008. 3. 2.Biuro Zarządu Główny Inşynier ds. şe na dzień dzisiejszy na terenie powiatu nie odnotowano przypadków zachorowania. Realizacja programu kierunkowego „Bezpieczeństwo w oczach dziecka” (organizacja V edycji konkursu plastycznego). Pierwsze trzy tematy zostały omówione przez przedstawicieli KGHM Polska Miedŝ S. − Adam Niećwieja – O/ZG Lubin Główny Inşynier ds. Szkód Górniczych. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uşytkownikom placów zabaw. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Lubin z uwzględnieniem działalności Straşy Miejskiej za II półrocze 2008 r.” Na zakończenie posiedzenia Pani Zofia Marcinkiewicz Zastępca Dyrektora PSSE w Lubinie poinformowała członków Komisji. − Stanisław Szumilas – O/ZG Lubin Główny Inşynier Hydrolog. 6. II posiedzenie odbyło się w dniu 11 maja 2009 r. Temat referował Pan Andrzej Nowakowski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie. pozostają w stałym kontakcie z WSSE we Wrocławiu oraz pełnią całodobowe dyşury. 5.. Temat referował Pan Paweł Łazor Zastępca Komendanta Straşy Miejskiej w Lubinie. . 4. Temat referował Pan Marek Kamiński Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubinie. Szkód Górniczych. ani podejrzenia o zachorowanie na świńską grypę. została przyjęta uchwałą nr XXVIII/228/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. III posiedzenie odbyło się w dniu 28 września 2009 r. Informacja Komendanta o stanie bezpieczeństwa powiatu lubińskiego w zakresie ochrony przeciwpoşarowej w 2008 r. Temat referowała Pani Alicja Kargol Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie. − Sebastian Biały – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie. 4. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim za rok 2008. Wpływ wydobywania złóş rud miedzi na obnişanie się wód gruntowych oraz spadek poziomu wód w eksploatowanych studniach głębinowych na terenie powiatu lubińskiego. 7. şe PSSE Lubin rozpoczyna kontrolę piaskownic pod kątem zagroşenia epidemiologicznego. Pani Zofia Marcinkiewicz Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lubinie poinformowała członków Komisji. została przyjęta uchwałą nr XXXIX/236/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 maja 2009 r. 879 Temat referował Pan Marek Kamiński Zastępca Komendanta Państwowej Straşy Poşarnej w Lubinie.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6204 – Poz. − Krzysztof Tkaczuk – O/ZG Lubin Dyrektor Naczelny. Temat referował Pan Arkadiusz Rawski Komendant Powiatowy Policji w Lubinie. − Stanisław Mikołajczyk – O/ZG Lubin Główny Inşynier ds. a takşe informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu lubińskiego za rok 2008. „Wandalizmowi stop”. Informacja o Policyjnych Programach Edukacyjnych: „Kocham. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lubińskiego za rok 2008. Tematem posiedzenia było: 1. Trzy ostatnie tematy omówili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.A. Podsumowanie programów kierunkowych na które Starostwo w 2008 roku zakupiło materiały i nagrody. „Działki pod ochroną”. − Jan Pociecha – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Komisja jednogłośnie przyjęła regulamin konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo w oczach dziecka. Ochrony Środowiska. Tematem posiedzenia było: 1. „Twój Dzielnicowy”. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu lubińskiego w zakresie ochrony przeciwpoşarowej za I półrocze 2009 r. w Lubinie: − Andrzej Banaszak – Biuro Zarządu Dyrektor Generalny. „Telefon zaufania dla dzieci i młodzieşy”. „Sfałszowane produkty lecznicze”. Nie biję”. 2. Zagroşenia górnicze w powiecie lubińskim. − Małgorzata Szajt . Oddziaływanie kopalń Zagłębia Miedziowego na istniejącą strukturę urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie powiatu lubińskiego. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu lubińskiego za rok 2008. Temat referowała Pani Janina Szelągowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie. Roczne sprawozdanie Komendanta Policji z jego działalności. Niemniej jednak pracownicy PSSE na bieşąco monitorują sytuację. 6. 3. Temat referował Pan Wiesław Kozub Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubinie. − Roman Becker – Biuro Zarządu Główny Inşynier Hydrolog.

z 2001 r. Zaproponował wystosować w tej sprawie pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu opisujące sytuację w Lubinie (zagroşenia). W związku z tą informacją Pan Marek Kamiński wręczył Komendantowi Policji i Pani Staroście zaproszenie na spotkanie dotyczące organizacji i funkcjonowania CPR w Polkowicach. Kamiński powiedział. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. celem przyblişenia tematu. 4. 2. zabierania wakatów w policji. Nadmieniam przy tym. Członkowie komisji jednogłośnie poparli wniosek. Na podstawie art. şe o ile nie mamy wpływu na zjawiska pogodowe. Pan Komendant odpowiedział. iş duşy problem z ładem i porządkiem jest w rejonie giełdy samochodowej. Prelegentem był Pan Józef Łuszcz – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie. IV posiedzenie – Dnia 30 paŝdziernika 2009 r. Po wypowiedzi Zastępcy Komendanta. Członkowie Komisji jednogłośnie poparli propozycję Starosty.Zabezpieczenia przed poşarem. Pan Olszowiak powiedział.: „Rozumiemy i podzielamy niepokój Pani oraz członków Komisji o zagroşenie bezpieczeństwa i porządku. jednak. Komendant przygotował artykuł pt. şe z otrzymywanych od dyrektorów szkół sprawozdań wynika. 5. Zapytała Pan Komendant czy widzi potrzebę spotkania z dyrektorami szkół w celu przyblişenia im tematu zabezpieczenia przeciwpoşarowego szkół. Szkoła . poz. Temat referował Pan Marek Kamiński Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubinie. Temat referował Pan Paweł Łazor Zastępca Komendanta Straşy Miejskiej w Lubinie. Po wysłuchaniu Komendanta głos zabrał Pan Krzysztof Olszowiak – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Lubinie. Augustyniak uzgodniła z Komendantem. şe w jego odczuciu takie spotkania są potrzebne. liczba miejsc parkingowych na terenie Giełdy jest wystarczająca i nie naleşy za przedmiotowy stan rzeczy obarczać nas. Broń strzelecka na terenie placówek oświatowych – zabezpieczenia w tym zakresie. z póŝn. şe w roku ubiegłym zabrano tutejszej jednostce 6 etatów (konwojówki). a w roku bieşącym 11 wakatów. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. W celu poprawy bezpieczeństwa w tej części miasta zaproponowała wystąpić z pismem do organizatorów giełdy o zwiększenie ilości miejsc parkingowych. o zmianie ustawy budşetowej na rok 2009. şe docierają do niego niepokojące sygnały drastycznych cięć. 6. do 31 sierpnia 2009 r.: „Profilaktyka przeciwpoşarowa w budynkach mieszkalnych”.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie powiatu lubińskiego”. . informację o tym jak tutejszy samorząd wspiera działania policji oraz şe szukanie oszczędności w cięciach etatów budzi nasz niepokój. Problem graffiti – problem ekonomiczny oraz społeczny. 1592. Temat referowały dwie osoby: − Pan Paweł Łazor – Zastępca Komendanta Straşy Miejskiej w Lubinie. Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Lubinie – poinformowała obecnych. zm. Cytat z pisma Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu Nr KVII-0151/132/09 z dnia 25 listopada 2009 r. Pani Alicja Augustyniak Dyrektor Wydziału Edukacji. U.). − Jan Pociecha − funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca poinformowała przybyłych. şe wystosuje zaproszenie na najblişsze spotkanie z dyrektorami. a jedynie kierowców chcących zaparkować bez konieczności płacenia. şe z projektu ustawy budşetowej na rok przyszły wynika. przeciwdziałanie. iş na Konwencie Powiatów Województwa Dolnośląskiego omawiano temat dotyczący utworzenia Centrów Powiadamiania Ratunkowego. 38b ust. o samorządzie powiatowym (Dz. Cytat z pisma Miejskiego Klubu Sportowego „ZAGŁĘBIE” w Lubinie nr 935/09 z dnia 8 paŝdziernika 2009 r. iş moşliwe będzie oddanie większości etatów jednostkom objętym redukcją …”. Temat referowała Pani Alicja Augustyniak – Dyrektor Wydziału Edukacji.: „… zmiany etatowe zmniejszające liczbę etatów policyjnych w jednostkach policji zostały przeprowadzone w oparciu o postanowienia art. zorganizowano debatę pt. iş szkoły zostały dobrze przygotowane do roku szkolnego. gdyş przeciwdziałanie zagroşeniom polega głównie na edukacji. … Jednocześnie w celu złagodzenia skutków i przebiegu realizacji procesu uszczuplenie etatowe zostało przeprowadzone w ramach posiadanych przez jednostki wakatów na stanowiskach policyjnych. Termin spotkania – 7 paŝdziernika 2009 r. Nr 142. to na nasze własne zachowanie juş mamy. jak wcześniej wspominaliśmy.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6205 – Poz. Pani A. Kultury i Sportu Starostwa.”. Informację tą włączono do porządku obrad Komisji. czyli organizatora Giełdy samochodowej i targowiska. proszono Pana Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie o przedstawienie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu lubińskiego za okres od 1 stycznia 2009 r. Poprosiła Pana Komendanta aby przygotował artykuł do publikacji w Kurierze Powiatowym na temat zasad przestrzegania przepisów przeciwpoşarowych dotyczących uşytkowania kuchenek gazowych bądŝ elektrycznych. 879 Po wysłuchaniu Komendanta Pani Starosta powiedziała. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Lubinie z uwzględnieniem działalności Straşy Miejskiej za I półrocze 2009 r. Po wysłuchaniu Zastępcy Komendanta Pani Starosta powiedziała. Pan M. 3. şe ze sprawozdania wynika. Zapytał w jakim stopniu dotknęło to powiat lubiński.

4. Poruszono następujące tematy: 1. Głównym celem debaty była potrzeba przeprowadzenia dyskusji i wypracowania wniosków. Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu lubińskiego w świetle priorytetów Unii Europejskiej. − Pan Mirosław Gojdŝ – Zastępca Starosty ds. Komenda Powiatowa Policji w Lubinie. Nadleśnictwo Lubin. Urząd Miasta i Gminy Ścinawa. które zostaną zgłoszone do realizacji. których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. V posiedzenie – Na podstawie pkt II ust. Promocji i Infrastruktury Drogowej. Temat referowała Pani Sylwia Wilk Asystent Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. wpłynie na kreowanie pozytywnego wizerunku podmiotów biorących udział w programie. Polski Czerwony Krzyş Zarząd Rejonowy w Lubinie. jak równieş przygotowanie świadomego obywatela. Formy edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. słuşb. Konieczne jest podejmowanie wszelkich działań słuşących edukacji dzieci i młodzieşy w zakresie poczucia bezpieczeństwa. Temat referowały dwie osoby: − Pan Piotr Czekajło − Wicestarosta. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie. który zakłada poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wojewoda zobowiązał Komisję do wyłonienia dwóch. to przygotowanie naszych dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w dorosłym şyciu. dotyczącym Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” dnia 25 listopada 2009 r. Akceptacja programu przez Komisję oraz uzyskanie dofinansowania z pewnością przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa na naszych drogach. Budowa sygnalizacji świetlnej „dotykowej” na przejściu dla pieszych przy ulicy Jana Pawła II w Lubinie”. Większość wypowiedzi. z których wybrano dwa: 1) przygotowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie program pt. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2009 r. Temat referował Pan Andrzej Barna Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Pod obrady członków Komisji poddano trzy projekty. Rola i moşliwości Starostwa Powiatowego w Lubinie w oddziaływaniu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 4. Projekt zakłada moşliwość skorzystania z bardzo interesujących zajęć o szerokim spektrum oddziaływania na percepcję bardzo duşej liczby dzieci i młodzieşy. Realizacja projektu pozwoli wdroşyć w şycie zasadę kształtowania bezpiecznej przestrzeni w ruchu drogowym.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6206 – Poz.. Edukacja dzieci i młodzieşy. „Şyj bezpiecznie”. Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technicznych uzyskamy efekt bezkolizyjnego i płynnego uczestnictwa w ruchu drogowym wszystkich jego uşytkowników. które przyczynią się do ograniczenia przestępczości i patologii wśród dzieci i młodzieşy powiatu lubińskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straşy Poşarnej w Lubinie. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzaleşnień w Lubinie. podkreślała. 3. prawo o ruchu drogowym dotyczy nie tylko kierowców pojazdów samochodowych. Projekt składa się z róşnych cykli i konkursów: . inspekcji i straşy oraz wydziałów Starostwa z prośbą o zapoznanie się z załoşeniami programu. W związku z powyşszym obecni na posiedzeniu poparli programy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie. który będzie czynnie wpływać na poprawę jakości şycia mieszkańców powiatu lubińskiego – mówili uczestnicy posiedzenia. − − − − − − − − − − − 2) Deklaracje poparcia dla programu podpisali: Starosta Lubiński. Ocena stanu i oznakowania dróg powiatu lubińskiego. członków Komisji. przyjętego przez Komisję. to inwestycja na przyszłość. 879 Debatę zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Lubinie. najlepszych propozycji spośród wszystkich. 2. aktywne włączenie się w jego realizację oraz przygotowanie programów poprawy bezpieczeństwa. Temat referował Pan Robert Brzezicki Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie. upowszechni profilaktykę zagroşeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z dróg. şe wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Planu pracy Komisji na 2009 r. którą proponuje Młodzieşowy Dom Kultury w Lubinie. odbyło się posiedzenie Komisji. Struktura programu zakłada szereg działań profilaktycznych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie. ale i pieszych. Urząd Gminy Lubin. przygotowany przez Młodzieşowy Dom Kultury w Lubinie program pt. Liga Obrony Kraju w Lubinie. W związku z powyşszym Starosta Lubiński wystosowała pisma do gmin powiatu lubińskiego.

− zajęcia z podstaw obsługi komputera. Tematem posiedzenia było: 1. Komenda Straşy Miejskiej w Lubinie.”Moje miasto bezpieczne dla kaşdego”. − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − Deklaracje poparcia dla programu podpisali: Starosta Lubiński. . − psychodramy. VI posiedzenie odbyło się w dniu 8 grudnia 2008 r. − półkolonie itp. Urząd Miasta i Gminy Ścinawa. półkolonia (w czasie ferii zimowych i wakacji letnich) dla dzieci w wieku: 7 –13 lat: „Bezpieczne wakacje”. − pokazy multimedialne. ekspresja ruchu. Nadleśnictwo Lubin. narkomania. Telewizja Regionalna w Lubinie. Komenda Powiatowa Policji w Lubinie. cykl pt. − Pani Jadwiga Wieczorek Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubinie. prace malarskie. ZHP Chorągiew Dolnoślaskia. Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci Wiek” w Lubinie. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzaleşnień w Lubinie. grafika. skala i zjawisko na terenie powiatu lubińskiego. − praca w małych grupach. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Lubinie. − Ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. „Podziwiaj świat”. Urząd Gminy Lubin. − gry i zabawy. Portal Internetowy Lubin. Klub Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon-Do w Lubinie. Portal Wiadomości Lubińskich. Wiadomości Lubińskie Redakcja w Lubinie. Programy wraz z deklaracjami poparcia przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. cykl pt. Polski Czerwony Krzyş Zarząd Rejonowy w Lubinie. cykl pt . cykl pt. − Pan Wiesław Kozub Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubinie. burza mózgów. „Bezpieczna droga do szkoły”. Nauka w poszczególnych cyklach wprowadza następujące zajęcia: − plastyczne działania twórcze (np. ”Korespondencja sztuk − Niech przemówi miłość”. 3. Wiadomości Malczyckich – miesięcznik.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 − − − − − − − − − – 6207 – Poz. malowanie na sztalugach czy działania interdyscyplinarne. 879 cykl pt. Pierwsze dwa tematy referowały trzy osoby: − Pani Dorota Braun Przewodnicząca Wydział III Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lubinie. − krótkie opowiadania. pantomima.: „Şywioły”. cykl pt. Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. Nieletni sprawca przestępstwa – kategorie czynów przestępczych. 2. − krąg uczuć. celem dalszej weryfikacji. zabawy artystyczne. cykl pt. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie. etiudy teatralne. − Ogólnopolski ekologiczny konkurs plastyczny na pracę przestrzenną „Maszyna nie tylko latająca”. − Pani Jolanta Szymczyk z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie. np.pl. alkoholizm. − wspomaganie uczenia się ortografii. Opiniowanie projektu budşetu powiatu na rok 2010 w części dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. quizy. dyskusje. „Wyrazić siebie”. − Pani Bronisława Dul Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Komenda Powiatowa Państwowej Straşy Poşarnej w Lubinie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie. „Uwolnij się od przemocy i stresu”. Demoralizacja i przestępczość wśród nieletnich. uzupełnianie zdań.: „Moja szkoła fajna i bezpieczna”. Temat referowały trzy osoby: − Pan Henryk Duszeńko Komendant Powiatowy Państwowej Straşy Poşarnej w Lubinie. modelowanie w glinie ceramicznej. Hufiec w Lubinie. rysunki. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Lubinie. Zagroşenia patologiami społecznymi. „Bezpieczni w sieci”.

PL ISSN 0239-8362 Cena: 44. 0-71/340-62-54. Powstańców Warszawy 1 nakład 45 egz. tel. F. tel. Komisja po zapoznaniu się z projektem budşetu Powiatu Lubińskiego na rok 2010 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 0-74/849-40-70. 0-71/340-62-02. – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze. pl. 879 Zgodnie z zapisem art. Komisja jednomyślnie przyjęła Plan pracy na 2010 rok. Powstańców Warszawy 1 Dystrybucja: tel. – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu. 0-71/340-62-02.augustynowicz@duw. 58-506 Jelenia Góra. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. Słowackiego 23a–24. pozytywnie zaopiniowała projekt budşetu. tel. wszyscy byli za przyjęciem projektu budşetu. ul. 401. Powstańców Warszawy 1. na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu. W głosowaniu wzięło udział 12 członków Komisji. Brak treści Starosta: Małgorzata Drygas-Majka 8 79 Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych oraz załączniki moşna nabywać: 1) w punktach sprzedaşy: – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. pl. pl. e-mail a. Powstańców Warszawy 1. – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy.18 zł (w tym 7% VAT) . ul. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2010 rok. tel. 0-71/340-66-21.kun@duw. o samorządzie powiatowym. ul. 58-300 Wałbrzych. druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu. 0-71/340-64-74. 0-76/856-08-00 w.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 57 – 6208 – Poz. pl. Skarbka 3. e-mail a. 50-951 Wrocław. 50-951 Wrocław. Powstańców Warszawy 1. 50-951 Wrocław. 38 a ust. 2) w przypadku prenumeraty.duw. tel. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: http://www. Wiejska 29. 4. Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłoşone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 59-220 Legnica.pl Skład.93 zł (w tym 7% VAT) na CD 29. 50-951 Wrocław. tel.pl Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu 50-951 Wrocław. pl. 50-951 Wrocław. pl. Powstańców Warszawy 1. 0-75/764-72-99. Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego. tel.pl Wydawca: Wojewoda Dolnośląski Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.