Sie sind auf Seite 1von 2

MONITOR POLSKI

DZIENNIK- POLSKIEJ - RZECZVPOSPOLITEJ LUDOWEJ


Warszawa, dnia 10 lipca 1981 r.
Nr 17
TREse:
Poz.:
UCHWAt Y S EJMU POL SKIE J RZ ECZYP 0 S P OllTEJ 1 UDOW EJ:
128, - z dnia 3 lipea 1981 r. w sprawie Apelu kady Najwyzszej ZWiqzku Soejalistyeznyeh Repuhlik Radziee-
kieh do parlamentow i narodow swiata .
i29 - . z dnia 3 lipea 1981 r. w sprawie odwolania ministra energetyki i energii atomowej
130 - z dnia 3 Ii pea 1981 r. w sprawie odwolania mini stra przemyslu maszynowego
131 - z dnia 3 lipea 1981 r. w sprawie odwolania ministra gornietwa
132 - z dnia3 lipea 1981 r. w sprawie odwolania mimstra przemyslu ehemieznego
133 .- z .dnia 3 lipea 1981 r. w sprawie odwo'lania ministra przemyslu maszyn i rolniezyeh
134 - z dnia 3 lipea 1981 r. w sprawie odwolania minist ra przemyslu spozywezego i skupu
135 - z dnia 3 lipea 1981 r. w sprawie powolania ministra - ezlonka Rady Ministrow .
136 - z dnia 3 lipea 1981 r. w sprawie powolania ministra - kierownika Gospodarki . Morskiej
137 - z dnla 3 lipea 1981 r. w sprawie powolania ministra handlu ' lagranieznego oraz odwolania ministra
handlu zagranieznego i gospodarki morskiej ,
138 - z dnia 3 lipea 1981 r. w. sprawie powolania ministra oraz odwolania ministra przemyslu lekkiego
139 - z dni-d 3 lipea 1981 r. w powolania ministra przemyslu ehemieznego i lekkiego .
140 - z dnia 3 lipea 1981 r. w sprawie powolania gornietwa i energetyki .
141 - z dnia 3 lipea 1981 r. w sprawie powolani q ministra hutnietwa i przemyslu maszynowego oraz odwola-
nia ministra hutniciwa
142 - z dnia 3 lipea 1981 r. w sprawie powolania mini"tra rolnietwai gospodarki :i:ywnosciowej oraz odwola-
nia ministra rolnietwa .
143 -:- z ' dnia 3 lipea 1981 r. w sprawie odwolania ministra n,auki. szkolnietwa wyzszego ,i techniki .
144 - z dnia 3 lipea 1981 r. w sprawie odwolania ministra
145 ...:... z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powolania ministra nauki. szkolnietwa wy:i:szego i teehniki
146 - z dnia 3 lipea 1981 r. w sprawie powolania prezesa Narodowego B'anku Polskiego
UCHWAtY RADY MINISTROW:
147 - nr 113 z dnia 17 ezerwea 1981 r. w sprawie ustalenia obowiqzkowego wymiaru godzin dydak-
137
138
138
138
139
139
139
139
139
140
140
140
140
140
141
141
141
141
141
tyeznyeh i wyehowawezyeh nauczycieli . 142
148 - nr 126 z dnia 3 lipea 1981 f . zmieniajqea W ' sprawie uroezystyeh form rejestraeji stanu ey-
wilnego obywateli . 143
ZARZJ\DZENIE
149 - Ministra Finansow 'z dnia 26 ezerwea 1981 r. wi sprawie raehunkow bankowyeh dla eudzozfemeow
dewiiowyeh. prowadzonyeh .w walutaeh wymienialnyeh 143
128
UCHW ALA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 3 lipea 1981 r.
w sjuawte Apelu Rady Najwyiszej Zwiilzku SocjaUstycmych RepubUk Radzieckich do parlamentow
i narod6w 8wiata. .
"
Sejm Polskiej Rzeczyp05politej Ludowej wyraza swoje
zdecydowane poparciedla Apelu do pariamentow i naro-
dow swiata wystoscwanego przez Najwyzszq Zwiqz.-
ku ,Socjalistycznych RepubJik Radzieckich. Widzi on w
Apelu kolejny dow6d konsekwencji w pokojowej polityce
zagranicznej Zwiqzku sluzqcej interesom
wszystkich narodow.
ofiary i stanowil glownq w rozbiciu
temu powstal w Europie nowy uklad sil stanowIq-
cy fundament trwajqcego' odtqd pokoju.
W narodu polskiego' skazan,ego przez hitlerow-
skich ludobojcow na na trwale zapisana zostala
wspolna walka zolnierzy radzieckich i polskich 0 wyLWO>-
lenie naszego kraju i stworzenie . dla Polski pokojowvch
warunkow rozwoju w oparciu 0 lUZYCKq
i Baltyk.
Apel nawiqzujqcy do 40 rocznicy napasci hitlerow-
ski.ej na Zwiqzek Radziecki przywodzi na pamiE:c bohater-
skq narodu radzieckiego. ktory poniosl w niej naj -
Monitor Polski Nr 17 - 138 ....:.... Poz. 128, 129, 130 i 131
Tragizne doswiadczenia narod6w uczestniczqcych w
II wojIi.ie oraz wnioski wynikajqce z aktualnej,
. niebezpiecznie Zaostrzajqcej ' si: sytuacji mi:dzynarodowej
podkreslonq w Apelu konie<;znosc i znacze-
nie podj:cia wszelkich mozliwych srodk6w w celu po-
wstrzyroania wyscigu zbrojen i nowej wojnie
swiatowej. -
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w pelni
dziela wyrazone w Apelu przeswfadczenie, ze dzisiaj zai-
sadniczq sprawq staje si: jak najszybsze, bez warunk6w
wst:pn.ych, podj::eie .rozmow w celu niedopuszczenia do
nowej fazy wyscigu zbrojen Wyscig
ten moZe doprowadzic do groznych i nieodwracalnych
skutkow zagrazajqcych interesom bezpieczenstwa wsiyst-
kieh bez wyjqtku panstw w Europie. Za szczeg61,nie pilne
uwazamy podj:cie rozmow mi:dzy ZSRR i USA na tema't
tzw. broni eurostrategicznych. Propozycje wyrazone ostat-
nio przez Leonida Brezniewa stanowiq dobrq ku temu pod-
staw:.
Wypowiadamy si: za mozliwie szybkim zakonczeniem
spotkania w Madrycie i konstruktywnyroi jego rezultata-
mi, ktore umocnilyby bezpieczenstwo i pogl:bUy wspot-
prac: panstw europejskich. Ponawiamy propozycj: go-
szczenia w Warszawie konferencji miIitalrnego
i rozbrojenia w Europie.
Polska socjalistyczna potwierdza raz jeszcze swoje
zdecydowanie wsp6ldzialania ze Zwiqzkiem.., Radzieckim
i wszystkimi panstwami wsp6lnoty socjalistycznej w reali-
zaeji prograrnu na rzecz utxwalenia odpr:zenia i rozbroje-
nia, uchwalonego na XXVI Zjezdzie KPZR.
Potwierdzamy naszq gotowosc aktywnego udzialu we
wszystkich formach dialogu z kazd ym panstwem na temat
aktualnych problemow pokoju, bezpieC'Lenstwa i wsp61-
pracy mi:dzynarodowej.
Deklarujqc oddanie narodu polskiego sprawie pokoju
i socjaUZmu - Sejm Polskiej Rzeczypospo1itej Ludowej
stwierdza, ze polska polityka zagraniczna niezmiennie slu-
zy interesom jednosci i wsp6lpracy panstw spcjalistycz-
nych, a tyro samym pbkojowej stabilizacji i odpr:zeniu
w Europie . .
Marszalek Sejmu: S. Gucwa
129
UCHW ALA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 3 lipca 1981 r.
w sprawte odwolania ministra energetyld j energli atomowej.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Kon-
stytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwoluje Obywatela Zl;>igniewa
Bartosiewicza ze stanowiska ministra energetyki i energii atomowej.
Marszalek Sejmu: S, Gucwa
130
UCHW ALA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 3 lipca 1981 r.
wsprawte odwolania ministra przemyslu maszynowego.
Sejm Polskiej Rzeczypospolftej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Kon-
stytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwoluje Obywatela Henryka
Gawronskiego' ze stanowiska ministra przemyslu maszynowego.
Marszalek Sejmu: S. Gucwa
131
UCHW AlA SEJMU POlSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 3 lipca 1981 r.
w sprawie odwolania minlst!a gomictwa.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawieart. 37 ust. 1 Kon-
stytucji Polskiej RzeczypospoIitej Ludowej - odwoluje Obywatela Mieczysla-
wa Glanowskiego ze stanowiska ministra gornictwa. .
Marszalek Sejmu: S. Gucwa