MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 11 maja 2002 r.
TREÂå: Poz.: POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 276 — z dnia 22 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu . . . . . 277 — z dnia 28 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeƒ . UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 278 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Azerbejd˝aƒskiej o cywilnej komunikacji lotniczej, sporzàdzona w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r. . . 279 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Azerbejd˝aƒskiej o cywilnej komunikacji lotniczej, sporzàdzonej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r. . . . . . . . 280 — Porozumienie mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Bia∏oruÊ o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejÊciu granicznym Bobrowniki-Bierestowica o mi´dzynarodowy ruch osobowy i autobusów, sporzàdzone w Warszawie dnia 1 sierpnia 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem sporzàdzonym w Warszawie dnia 1 sierpnia 2000 r. mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Bia∏oruÊ o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejÊciu granicznym Bobrowniki-Bierestowica o mi´dzynarodowy ruch osobowy i autobusów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 — Porozumienie z dnia 11 lipca 2001 r. mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o zmianie za∏àcznika nr 1 do Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o przejÊciach granicznych, przejÊciach na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania granicy poza przejÊciami granicznymi, sporzàdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . . . 283 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 11 lipca 2001 r. mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o zmianie za∏àcznika nr 1 do Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o przejÊciach granicznych, przejÊciach na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania granicy poza przejÊciami granicznymi, sporzàdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . 284 — Porozumienie z dnia 13 grudnia 2001 r. mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o zmianie za∏àcznika nr 2 do Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o przejÊciach granicznych, przejÊciach na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania granicy poza przejÊciami granicznymi, sporzàdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . . . . 285 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 13 grudnia 2001 r. mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o zmianie za∏àcznika nr 2 do Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o przejÊciach granicznych, przejÊciach na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania granicy poza przejÊciami granicznymi, sporzàdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . 286 — Porozumienie z dnia 3 stycznia 2002 r. mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o zmianie za∏àcznika nr 1 do Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o przejÊciach granicznych, przejÊciach na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania granicy poza przejÊciami granicznymi, sporzàdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . . . . 287 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 3 stycznia 2002 r. mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o zmianie za∏àcznika nr 1 do Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o przejÊciach granicznych, przejÊciach na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania granicy poza przejÊciami granicznymi, sporzàdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . 836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 835

Nr 17

845

845

848

849

851

851

853

854

855

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Monitor Polski Nr 17

— 834 —

288 — Porozumienie z dnia 12 lutego 2002 r. mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o zmianie za∏àczników nr 1 i 2 do Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o przejÊciach granicznych, przejÊciach na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania granicy poza przejÊciami granicznymi, sporzàdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . . . 289 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 12 lutego 2002 r. mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o zmianie za∏àczników nr 1 i 2 do Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o przejÊciach granicznych, przejÊciach na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania granicy poza przejÊciami granicznymi, sporzàdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Arabskiej Republiki Egiptu o wspó∏pracy w dziedzinie nauki i techniki, sporzàdzona w Kairze dnia 16 wrzeÊnia 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Arabskiej Republiki Egiptu o wspó∏pracy w dziedzinie nauki i techniki, sporzàdzonej w Kairze dnia 16 wrzeÊnia 2000 r. . . . . 292 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Litewskiej o wspó∏pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Wilnie dnia 14 wrzeÊnia 1997 r. . . . . 293 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Litewskiej o wspó∏pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzonej w Wilnie dnia 14 wrzeÊnia 1997 r. . . . . . . 294 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Mongolii o wspó∏pracy w dziedzinie kultury, oÊwiaty i nauki, sporzàdzona w Warszawie dnia 9 grudnia 1999 r. . 295 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Mongolii o wspó∏pracy w dziedzinie kultury, oÊwiaty i nauki, sporzàdzonej w Warszawie dnia 9 grudnia 1999 r. . . . . . . 296 — Porozumienie mi´dzy Ministrem Ârodowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Ârodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeƒstwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wspólnych projektów pilota˝owych w dziedzinie ochrony Êrodowiska w Rzeczypospolitej Polskiej w celu zmniejszenia transgranicznych zanieczyszczeƒ Êrodowiska, sporzàdzone we Frankfurcie nad Odrà dnia 18 czerwca 2001 r. . . 297 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem mi´dzy Ministrem Ârodowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Ârodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeƒstwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wspólnych projektów pilota˝owych w dziedzinie ochrony Êrodowiska w Rzeczypospolitej Polskiej w celu zmniejszenia transgranicznych zanieczyszczeƒ Êrodowiska, sporzàdzonego we Frankfurcie nad Odrà dnia 18 czerwca 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 — Porozumienie z dnia 27 listopada 2001 r. mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie za∏àcznika nr 2 do Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Federalnej Niemiec o przejÊciach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporzàdzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. . . . 299 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 27 listopada 2001 r. mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie za∏àcznika nr 2 do Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Federalnej Niemiec o przejÊciach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporzàdzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. . 300 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki S∏owackiej o przejÊciach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania granicy paƒstwowej poza przejÊciami granicznymi, sporzàdzona w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. . . . . . . . . . . . 301 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Umowà mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki S∏owackiej o przejÊciach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania granicy paƒstwowej poza przejÊciami granicznymi, sporzàdzonà w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. . . . . . . . . . 302 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki S∏owackiej o zmianie godzin otwarcia przejÊcia granicznego Szczawnica-Lesnica, sporzàdzona w Warszawie dnia 4 stycznia 2002 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 303 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Umowà mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki S∏owackiej o zmianie godzin otwarcia przejÊcia granicznego Szczawnica-Lesnica, sporzàdzonej w Warszawie dnia 4 stycznia 2002 r. . . . . . . . . . . . . . . . .

856

857

858

861 862

870 870

873

874

876

877

880

881

898

899

900