You are on page 1of 26

ROZPORZDZENIE NR 3/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCAWIU z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujcia wd podziemnych z utworw czwartorzdowych Kolice I i II, na terenie gminy Lubin i Rudna, powiat lubiski, wojewdztwo dolnolskie Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pn. zm. 1)) zarzdza si, co nastpuje: 1. Ustanawia si stref ochronn ujcia wd podziemnych z utworw czwartorzdowych Kolice I i II. 2. Stref ochronn ujcia wody stanowi: 1) teren ochrony bezporedniej dla poszczeglnych studni: a) nr Iz o powierzchni 314 m2 , przedstawiony na zaczniku nr 1 do rozporzdzenia, b) nr IIs i IIz o powierzchni 265 m2 , przedstawiony na zaczniku nr 2 do rozporzdzenia, c) nr IIIz o powierzchni 400 m2 , przestawiony na zaczniku nr 3 do rozporzdzenia, d) nr IVz o powierzchni 317 m2 , przedstawiony na zaczniku nr 4 do rozporzdzenia, e) nr 7sbis i 7sA o powierzchni 438 m2 , przestawiony na zaczniku nr 5 do rozporzdzenia, f) nr 8z o powierzchni 383 m2 , przedstawiony na zaczniku nr 6 do rozporzdzenia, g) nr 9sbis-2 i 9sA o powierzchni 578 m2 , przestawiony na zaczniku nr 7 do rozporzdzenia; 2) teren ochrony poredniej o powierzchni 6,0 km2 , przedstawiony na zaczniku nr 8 do rozporzdzenia, zlokalizowany na dziakach ewidencyjnych okrelonych w zaczniku nr 9 do rozporzdzenia i opisany w zaczniku nr 10 do rozporzdzenia. 3. 1. Na terenie ochrony bezporedniej ujcia wody zabronione jest uytkowanie gruntw do celw niezwizanych z eksploatacj ujcia wody. 2. Na terenie ochrony bezporedniej ujcia wody naley: 1) odprowadza wody opadowe w sposb uniemoliwiajcy przedostawanie si ich do urzdze sucych do poboru wody; 2) zagospodarowa teren zieleni; 3) odprowadza poza granic terenu ochrony bezporedniej cieki z urzdze sanitarnych, przeznaczonych do uytku osb zatrudnionych przy obsudze urzdze sucych do poboru wody; 4) ograniczy do niezbdnych potrzeb przebywanie osb niezatrudnionych przy obsudze urzdze sucych do poboru wody. 3. Teren ochrony bezporedniej naley ogrodzi i oznakowa tablicami zawierajcymi informacje o ujciu wody podziemnej i zakazie wstpu osobom nieupowanionym, rozmieszczonymi w sposb przedstawiony na zacznikach nr 1-7 do rozporzdzenia. 4. 1. Na terenie ochrony poredniej zabrania si: 1) wprowadzania ciekw do wd lub do ziemi, za wyjtkiem: a) oczyszczonych wd opadowych i roztopowych, b) wd opadowych i roztopowych, ktre mog by wprowadzane do wd lub do ziemi bez oczyszczania; 2) rolniczego wykorzystania ciekw; 3) przechowywania lub skadowania odpadw promieniotwrczych;

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 1

4) lokalizowania ferm chowu i hodowli zwierzt, ktre wymagaj sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko; 5) grzebania zwok zwierzcych; 6) lokalizowania magazynw produktw ropopochodnych, a take rurocigw do ich transportu; 7) lokalizowania skadowisk odpadw komunalnych, niebezpiecznych, innych ni niebezpieczne i obojtne oraz obojtnych; 8) wykonywania odwodnie grniczych w utworach czwartorzdowych; 9) lokalizowania nowych uj, za wyjtkiem uj sucych zbiorowemu zaopatrzeniu ludnoci w wod przeznaczon do spoycia. 2. Na terenie ochrony poredniej ogranicza si stosowanie nawozw oraz rodkw ochrony rolin, zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz Polskim Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej. 3. Granice terenu ochrony poredniej naley oznakowa tablicami informacyjnymi zgodnie z lokalizacj przedstawion na zaczniku nr 8 do rozporzdzenia. 5. Znosi si stref ochronn ujcia wody podziemnej Kolice I i II, ustanowion decyzjami Starosty Lubiskiego nr RO.6210/4/99 z dnia 02.08.1999 r. (teren ochrony poredniej) oraz nr RO.6332/18/2003 z dnia 30.10.2003 (teren ochrony bezporedniej). 6. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.

z up. Ministra rodowiska Zastpca Dyrektora Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej we Wrocawiu Pawe Potoczny

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Podstaw do wydania Rozporzdzenia Nr 3/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. Dyrektora Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej we Wrocawiu by wniosek o ustanowienie strefy ochronnej dla ujcia wody Kolice I i II przedoony przez Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji w Lubinie oraz dodatek do Dokumentacji hydrogeologicznej dla potrzeb ustanowienia strefy ochronnej ujcia wd podziemnych z utworw czwartorzdowych w rejonie miejscowoci Kolice (2009 r.) przyjty bez zastrzee pismem nr DM-S/TJT/7521-41/2009 z dnia 4 lutego 2010 r. przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Dolnolskiego we Wrocawiu. Ujcie wd podziemnych w Kolicach ma zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w iloci 350 m3 /h, przy depresji 12-31 m tj. na rzdnych zwierciada wody od 131 148,5 m n.p.m., decyzj Ministra Ochrony rodowiska Zasobw Naturalnych i Lenictwa nr KDH/013/5898/95 z dnia 19 maja 1995 r. Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji w Lubinie posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Lubinie decyzj nr RO.6223/18/2003 z dnia 30 padziernika 2003 r. na pobr wd podziemnych z ujcia Kolice I i II dla celw komunalnych w iloci Qmax h = 289 m3 /h i Qr d = 4818 m3 /d, wane do 31 padziernika 2018 r. Ujcie, do chwili wydania niniejszego rozporzdzenia, posiadao stref ochronn skadajc si z 7 ogrodzonych terenw ochrony bezporedniej (dla studni nr Iz o powierzchni 314 m2 , dla studni nr IIs i IIz o powierzchni 265 m2 , dla studni nr IIIz o powierzchni 400 m2 , dla studni nr IVz o powierzchni 317 m2 , dla studni nr 7sbis i 7sA o powierzchni 438 m2 , dla studni nr 8z o powierzchni 383 m2 , dla studni nr 9sbis-2 i 9sA o powierzchni 578 m2 ), ustanowion w/w decyzj Starosty Lubiskiego oraz z terenu ochrony poredniej ustanowionego decyzj Starosty Lubiskiego nr RO.6210/4/99 z dnia 2 sierpnia 1999 r. Pod wzgldem morfologicznym, wg podziau J. Kondrackiego, teren ujcia pooony jest w obszarze spitrzonej moreny czoowej zlodowacenia rodkowopolskiego, Wzgrz Dakowskich, wchodzcych w skad makroregionu Wa Trzebnicki, gdzie kulminacje rzdnych terenu osigaj 200 m n.p.m. Ujcie Kolice zlokalizowane jest na pnocny wschd od miasta Lubina. Obszar terenu ochrony poredniej wykorzystywany jest do produkcji oglnorolniczej, zwaszcza upraw warzyw, znaczn jego cz stanowi lasy. Na pnocny wschd od Lubina wystpuje zoe kruszywa naturalnego, czciowo ju wyeksploatowane. Natomiast na poudniowym wschodzie od obszaru zasobowego ujcia przebiega zachodnia granica projektowanego zoa kruszywa naturalnego Maomice. Ujcie suy do zaopatrzenia w wod pitn mieszkacw miasta Lubina. Skada si ono z 10 studni gbinowych, ktre zostay wykonane w latach 1962-1972, w tym siedmiu podstawowych i trzech awaryjnych. Ujcie bazuje na czwartorzdowym poziomie wodononym. Cz studni nalecych do ujcia Kolice I znajduje si midzy miejscowociami Gola i Maomice, natomiast studnie nalece do ujcia Kolice II znajduj si midzy miejscowociami Skadowice i Zalesie. Uytkowy poziom wodonony, na ktrym bazuj wszystkie studnie ujcia Kolice, wystpuje w przedziale gbokoci od 23,5 m, do 56 m poniej terenu, jest to poziom midzyglinowy lub podglinowy. Poziom ten posiada zmienn miszo od 8 do ponad 20 m. Poziom wodonony buduj utwory piaszczyste z przewag frakcji drobnych, niekiedy z domieszk wirw, rzadziej wiry. Du rol odgrywaj tutaj piaski pylaste, ktre obniaj jego zasobno. W rejonie ujcia zwierciado wody posiada charakter subartezyjski. Woda z ujcia zawiera ponadnormatywne iloci elaza i manganu, przed podaniem do sieci jest uzdatniana (podlega procesowi odelaziania i odmanganiania). Pozostae skadniki takie jak mied, cynk, ow oraz detergenty anionowe i niejonowe, cyjanki wolne, pestycydy z grupy DDT i HCH mieszcz si w granicach dopuszczalnych wartoci dla wd pitnych. Na podstawie wynikw dotychczasowych analiz stwierdzono, e poszczeglne wskaniki tych wd w okresie eksploatacji ujcia wzrosy w granicach od 30-50%. W wikszoci odwierconych studni stwierdzono wystpowanie, nad eksploatowanym poziomem wodononym, utworw nieprzepuszczalnych lub saboprzepuszczalnych chronicych warstw wodonon od zanieczyszcze z powierzchni terenu, natomiast w rejonie studni IIs stwierdzono okno hydrogeologiczne, umoliwiajce przedostawanie si zanieczyszcze z powierzchni terenu do warstwy wodononej. Biorc pod uwag, e ujcie wody znajduje si na obszarze przemysowym LegnickoGogowskiego Okrgu Miedziowego i jest to due ujcie komunalne uznano, e ustanowienie strefy ochronnej ujcia jest konieczne. Wprowadzone niniejszym rozporzdzeniem zakazy i ograniczenia, w myl przepisw ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) maj przede wszystkim na celu jakociow i ilociow ochron zasobw wd podziemnych omawianego terenu. Ponadto ich zadaniem jest rwnie
Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany Strona 1

utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania przestrzennego, co wykluczy powstawanie nowych ognisk zanieczyszcze mogcych niekorzystnie wpyn na ujmowan warstw wodonon. Czciowe pooenie strefy na obszarze grniczym, niewystarczajce zabezpieczenie w ssiedztwie studni IIs (lokalne okno hydrogeologiczne), zabudowa wiejska, a take rolnicze przeznaczenie gruntw mog by przyczyn zanieczyszczenia wd podziemnych, eksploatowanego poziomu czwartorzdowego. Zakazy ustanowione na mocy niniejszego rozporzdzenia takie jak wprowadzania ciekw do wd i do ziemi, rolniczego wykorzystania ciekw, grzebania zwok zwierzcych maj na celu ochron jakociow wd podziemnych od zanieczyszcze antropogenicznych, pochodzcych z istniejcego zagospodarowania przestrzennego terenu. Wprowadzone zakazy lokalizowania: ferm chowu i hodowli zwierzt, ktre wymagaj sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko, skadowisk odpadw, magazynw produktw ropopochodnych, a take rurocigw do ich transportu oraz przechowywania odpadw promieniotwrczych, maj charakter profilaktyczny. Obecnie na terenie ustanowionej strefy ochronnej ujcia wody Kolice, obiekty tego typu nie wystpuj. Wprowadzenie tych zakazw wyklucza moliwo powstawania niebezpiecznych zanieczyszcze mogcych przedostawa si do eksploatowanego czwartorzdowego pitra wodononego, zaopatrujcego w wod mieszkacw Lubina. Zasoby ilociowe ujcia chronione s poprzez zakaz lokalizowania nowych uj wd (za wyjtkiem sucych zbiorowemu zaopatrzeniu ludnoci w wod przeznaczon do spoycia) oraz zakaz odwodnie grniczych w utworach czwartorzdowych. W zwizku ze zniesieniem strefy ochronnej ujcia wody skadajcej si z terenu ochrony bezporedniej i terenu ochrony poredniej powinno nastpi wygaszenie decyzji Starosty Lubiskiego nr RO.6210/4/99 z dnia 2 sierpnia 1999 r. (teren ochrony poredniej), oraz zmiana punktu III decyzji nr RO.6223/18/2003 z dnia 30 padziernika 2003 r. (dot. terenu ochrony bezporedniej dla ujcia Kolice), ktry powiadomiony zostanie przez Dyrektora RZGW we Wrocawiu, po ogoszeniu niniejszego rozporzdzenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego. Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzdowej w wojewdztwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), projekt rozporzdzenia zosta uzgodniony z Wojewod Dolnolskim (pismo nr PO.II.MP12.0717-1/10-14 z dnia 24 maja 2010 r.).

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 2

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 3

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 4

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 5

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 6

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 7

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 8

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 9

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 10

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 11

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 12

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 13

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 14

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 15

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 16

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 17

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 18

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 19

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 20

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 21

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 22

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 23

Zacznik nr 10 do Rozporzdzenia Nr 3/2010 Dyrektora Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej we Wrocawiu z dnia 1.06.2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujcia wd podziemnych z utworw czwartorzdowych Kolice I i II. Opis przebiegu granic terenu ochrony poredniej przedstawia si nastpujco: Granica zachodnia: zaczyna swj bieg na ulicy Spacerowej. Punkt pocztkowy znajduje si powyej Zalewu Maomickiego i jest od niego oddalony o ok. 300 metrw. Granica prowadzona jest na pnoc ulic Spacerow a nastpnie drog o numerach ewidencyjnych 7 oraz 337, przechodzi przez tory kolejowe relacji Lubin-Gogw. Kierujc si w dalszym cigu na pnoc wzdu zachodniej granicy dziaki 231/251, po pokonaniu okoo 330 metrw dociera do polnej drogi. W tym miejscu granica zmienia swj kierunek na pnocno-zachodni i pokonuje tras o dugoci okoo 300 metrw. Dociera do skrzyowania, na ktrym ponownie zmienia kierunek na pnocny. Nastpnie poln drog dociera do gwnej szosy (dziaka o nr ewidencyjnym 131/1) miejscowoci Gola i zmienia swj bieg na pnocno-zachodni, kierujc si poln drog przez dziak o nr 245/223 oraz cz dziaki 164/224. Na dziace 164/224 po przebyciu okoo 50 metrw drog poln w kierunku pnocno zachodnim zmienia bieg na pnocny a nastpnie biegnie wzdu zachodniej a pniej pnocnej granicy dziaki 245/223 aby doj do dziaki 222/222. Granica pnocna: znajdujc si na dziace 222/222, w odlegoci okoo 800 metrw od studni 9sbis-2 granica zmienia swj bieg z pnocno-wschodniego na poudniowo-wschodni i kierujc si przez dziaki 222/222 oraz 225/221, pnocn czci wsi Gola, poda w stron linii kolejowej relacji Lubin-Rudna. Nastpnie biegnie wzdu trakcji okoo 850 metrw , dalej skrca w kierunku drogi nr 292 relacji Lubin-Rudna, ktr poda okoo 200 metrw na pnoc, po czym biegnie okoo 200 metrw na wschd poudniow granic dziaki 238/216, nastpnie biegnie w kierunku pnocno-wschodnim w granicach dziaki 238/216, dochodzc do drogi polnej zmienia kierunek na zachodni i poda ni okoo 250 metrw. Po dojciu do zachodniej granicy w/w dziaki skrca w kierunku pnocnym, by po okoo 200 metrach zmieni kierunek na wschodni. Nastpnie kierujc si w dalszym cigu na wschd przecina zachodni granic dziaki 246/215 by po przebyciu okoo 250 metrw drog poln zmieni kierunek na poudniowo-wschodni. Poruszajc si drog poln wykonuje zwrot w odlegoci okoo 500 metrw od studni Iz i przyjmuje kierunek poudniowo-zachodni. Granica wschodnia: dochodzi do miejscowoci Zalesie a dokadnie wschodniego rogu dziaki 21/4 i kolejno biegnie w kierunku poudniowo-zachodnim wzdu: poudniowej granicy dziaek 21/3, 21/1; wschodniej granicy dziaek 18/1, 18/2; poudniowej granicy dziaek 18/2, 16; wschodni granic dziaki 16. Nastpnie porusza si ukiem w kierunku poudniowo-wschodnim dochodzc, a do drogi czcej Kotlice i Skadowice w punkcie umiejscowionym okoo 50 m poniej punktu wysokociowego o rzdnej 163,52 m n.p.m.. Biegnie w kierunku wschodnim drog relacji Kolice-Skadowice i kolejno poudniowo-wschodni i poudniowozachodni granic dziaki 31/4, zmienia kierunek na pnocno-zachodni i drog poln dociera do drogi nr 292 relacji Lubin-Rudna. Nastpnie porusza si drog poln w kierunku wschodnim i poudniowo-wschodnim: wschodni granica dziaek 140/236, 234/246, poudniow granic dziaek 210/249, 154/248; w poowie granicy dziaki 154/248 zmienia kierunek na poudniowo-zachodni i porusza si drog poln przez okoo 550 metrw. Zakrca i zmierza w stron drogi 292, ktr przemierza okoo 80 metrw (w stron miejscowoci Rudna). Granica poudniowa: zmienia kierunek na poudniowo-wschodni i dociera wzdu pnocnej granicy do dziaki 77 a dokadnie do jej pnocno-wschodniego rogu, gdzie zmienia swj bieg na poudniowy. Dociera do pnocno-zachodniej granicy projektowanego zoa kruszywa naturalnego Maomice i biegnie t granic oraz granic dziaek 348/7, 150/4 do drogi 292 relacji Lubin-Rudna. Nastpnie zmierza (drog poln) poudniowozachodni granic dziaki 208/253, po czym zmienia kierunek na poudniowo-zachodni i kieruje si przez dziak 372/254 w stron studni IIz i IIs. Dochodzi do rodka wschodniej granicy dziaki 28/13 a nastpnie okra j zgodnie z ruchem wskazwek zegara i biegnie na pnoc od Zalewu Maomickiego do ulicy Spacerowej, gdzie czy si z zachodni granic strefy.
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz.2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664.

Id: SNNGY-EILYT-ZOPBL-OURRL-RZKEX. Podpisany

Strona 24