Sie sind auf Seite 1von 2

POROZUMIENIENRSON.031.48.2011 POWIATUWADOWICKIEGOIGMINYWADOWICE zdnia31sierpnia2011r. wsprawiepowierzeniaGminieTomicerealizacjizadapublicznychPowiatuWadowickiegowzakresierobt drogowych zawartewWadowicachpomiedzyPowiatemWadowickimzwanymdalejPowiatem,ktryreprezentuj: 1.JacekJoczykStarosta 2.MartaKrlikWicestarosta aGminTomicezwandalejGmin,ktrreprezentuje: AdamKrciochWjtGminyTomice Porozumieniezawartowoparciuo: art.4ust.1pkt6,ust.5iart.5ust.2i3ustawyzdnia5czerwca1998r.osamorzdziepowiatowym(Dz.U.z2001r. Nr142,poz.1592zpn.zm.), art.10ust.2ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zpn.zm.), art.220ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.

1240), Uchwa Nr VII/57/2011 Rady Gminy Tomice zdnia 17 czerwca 2011r. wsprawie udzielenia Powiatowi Wadowickiemupomocyrzeczowejwzakresiebudowychodnikwprzydrogachpowiatowych, Uchwa Nr VI/62/11 Rady Powiatu wWadowicach zdnia 16 czerwca 2011r. wsprawie powierzenia Gminie Tomice prowadzenia w2011r. zada publicznych Powiatu Wadowickiego wzakresie robt drogowych wcigach drgpowiatowych. 1.PrzedmiotemniniejszegoporozumieniajestpowierzenieGminieprowadzeniazadaniawzakresiemodernizacji drgpowiatowychpoprzezbudowiremontnastepujcychchodnikw: 1) Budowa chodnika wcigu drg powiatowych nr 1769K SpytkowiceBachowiceWitanowice inr 1770K WitanowiceZygodowiceWonikiwmiejscowociWoniki(etapIIiIII), 2)Remontchodnikawcigudrogipowiatowejnr1766KTomicePiekowmiejscowociTomice(odcinekI), 3)Budowachodnikawcigudrogipowiatowejnr1766KTomicePiekowmiejscowociTomice(odcinekII). 2.1.PowiatpowierzaGminiepenieniefunkcjiinwestorawzakresiekoniecznymdlaprawidowejrealizacjizada okrelonychw1niniejszegoporozumienia. 2.Gmina woparciu oobowizujce przepisy ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z2010r. Nr 113, poz. 759 zp. zm.) zobowizuje si do wyboru wykonawcy robt objtych niniejszym porozumieniem oraz do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami. Gmina umieci wSpecyfikacjiIstotnychWarunkwZamwieniawwarunkachumowyzwykonawczapiszobowizujcywykonawc robtdoudzieleniaminimumtrzyletnichgwarancjinawykonaneroboty. 3.PozawarciuumwzwykonawcamiGminaprzedstawiPowiatowiuwierzytelnioneichkserokopie. 4.Gminazobowizanajestdorealizacji praczgodniezprzepisamiustawyzdnia7lipca1994r.Prawobudowlane (Dz. U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 zp. zm.) oraz zprzepisami ustawy zdnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.z2005r.Nr239,poz.2019,zpn.zm.) 5.Gmina owiadcza, e roboty wykonywane bd na podstawie podlegajcego wykonaniu zgoszenia lub pozwolenia na budow oraz pozwolenia wodnoprawnego uzyskanych odpowiednio we waciwym wsprawie organie zgodniezwymogamiPrawabudowlanegoiPrawawodnego. 3.Strony ustalaj finansowanie zada, oktrych mowa 1, w100% wramach rodkw Gminy zdziau 600 rozdzia600146050dowysokoci1.539.000,00z/brutto/(sownie:jedenmilionpisettrzydziecidziewitysicy zotych00/100),aGminaowiadcza,eposiadarodkifinansowenarealizacjzada,oktrychmowaw1. 4.1.Ustalasiterminzakoczeniarealizacjizadado30padziernika2011r. 2.Przekazanie placu budowy iodbiory robt (cznie zodbiorami pogwarancyjnymi) bd nastpowa wsplnie, tj.przyjednoczesnymudzialeprzedstawicieliPowiatuiGminy. 3.UprawnieniaztytuurkojmiigwarancjiwstosunkudowykonawcwzadawykonujeGmina. 5.1.Wykonane roboty zostan przekazane na majtek Powiatu na podstawie protokou zdawczoodbiorczego wterminiedo30listopada2011r. 2.Protok zdawczoodbiorczy zawiera bdzie okrelenie zakresu iwartoci wykonanych zada. Do protokou doczonebduwierzytelnionekserokopienastpujcychdokumentw: a)dokumentyPT, b)dokumentacjaprojektowa(projektwykonawczywzakresierealizowanegow2011r.zadania), c)pozwoleniawodnoprawnewrazzoperatamiwodnoprawnymi,

d)dokumentacjazwizanazuytkowaniemobiektubudowlanego. 6.Zmianyniniejszegoporozumieniadlaswejwanociwymagajformypisemnejibddokonywanewpostaci obustronniepodpisanychanekswdoporozumienia. 7.WsprawachnieuregulowanychniniejszymporozumieniemmajzastosowanieodpowiednieprzepisyKodeksu Cywilnegoorazustawyofinansachpublicznych. 8.Spory wynike na tle stosowania niniejszego porozumienia bdzie rozstrzyga waciwy miejscowo Sd RejonowywWadowicach. 9.Rozwizanie niniejszego porozumienia przez ktrkolwiek ze stron przed terminem jego wyganicia nie zwalniastronzwywiazaniasizobowizkwizobowiazanaoonychniniejszymporozumieniem. 10.1.PorozumieniepodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwaMaopolskiego. 2.ZwnioskiemopublikacjwDziennikuUrzdowymwystpiStarostaWadowicki. 11.Porozumieniesporzdzonowpiciujednobrzmicychegzemplarzach,podwaegzemplarzedlakadejzestron orazjedendlacelwpublikacjiwDziennikuUrzdowymWojewdztwaMaopolskiego.

PowiatWadowicki Starosta JacekJoczyk Wicestarosta MartaKrlik

GminaTomice Wjt AdamKrcioch SkarbnikGminy BarbaraTargosz