Sie sind auf Seite 1von 44

-1-

Elaborat Prijedlog naina rjeavanja tretmana otpadnih voda za banjsko rekreacioni i ljeilini centar Banja Ilida Sanski Most

Zenica, 09.09.2011. god. AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

-2Osnovni podaci: - Lokacija objekta: rubno podruje opine Sanski Most udaljeno 15 km od grada, - Vrsta objekta: Hotel sa dodatnim sadrajima (vanjski i zatvoreni bazeni), - Namjena objekata: banjsko - ljeilini turizam (ugostiteljsko smjetajni kapaciteti), - Finalni recipijent: rijeka Sana, - Nivo rizika sa aspekta utjecaja na okoli: srednji / medium environmental risk, - Kontakt i ovlatena osoba: Arhinh Kartal d.o.o. g. Enes Kartal d.i.a. (061 790 996; archingkartal@yahoo.de )

Predmet : Prijedlog naina tretmana, dimenzioniranja i odabira

opreme za tretman otpadnih voda za poslovni objekat Banja Ilida Sanski Most ponuda br. 221/11

Potovani g. Kartal, Na osnovu Vaeg zahtjeva za ponudu od 02.09.2011. god. i dostavljenih podataka za rjeavanje otpadnih voda na projektu banjsko rekreacionog i ljecilisnog centra Banja Ilida Sanskom Mostu, u mogunosti smo ponuditi validno tehniko-tehnoloko rjeenje. Ovo rjeenje bi bilo suvremeno, funkcionalno, ekonomino i usklaeno sa evropskim normama i standardima gdje prije svega mislimo na Evropsku Direktivu 91/271 E.N., i naravno usklaeno je sa domocilnom legislativom gdje prije svega mislimo na Zakon o vodama (Sl. novine FbiH br. 70/06), Pravilnik o graninim vrijednostima opasnih i tetnih tvari za tehnoloke otpadne vode prije njihovog isputanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik dio koji vrijedi za povrinske vode, a koji je donesen 29.06.2007. god. (Slubene Novine FBiH 50/07).

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-3-

A) Banja Ilida Sanski Most (lokacija)

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-4-

Lokacija

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-5-

Banja Ilida nalazi se na rubnom dijelu opine Sanski Most, negdje na pola puta izmeu gradova Sanski Most i Klju u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-6-

B) TEHNOLOKI SEPARAT

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-7- U cilju obezbjeivanja mogunosti adekvatnog i uinkovitog tretmana i proiavanja otpadnih voda investitor je sve otpadne vode koje se pojavljuju na predmetnoj lokaciji poslovnog objekta obavezan razdvojiti po vrsti.

Dakle potrebno je zasebno prikupiti sljedee vrste otpadnih voda:

I - Vrsta otpadnih voda: 1. Krovne vode (oborinske, atmosferske vode) prikupljene sa krovova graevinskih objekata: - Ove vode su relativno iste (stepen oneienosti ovih voda najvie ovisi o aerozagaenosti konkretnog podruja u kojem je lociran poslovni objekat) i one se mogu bez ikakvog tretmana odvesti ka finalnom recipijentu.. - Nije dobro ove vode isputati na ureene platoe, parkinge ili interne prometnice, jer znaajno podiu ukupnu koliinu prikupljene vode na ovakvim povrinama i time poveavaju protok (Q) takvih voda koje se moraju odvesti u separatore ulja, masti i naftnih derivata. Posljedica je to da investitor mora nepotrebno platiti znaajno vie kroz kupovinu separatora odgovarajueg protoka to jest puno veeg efektivnog kapaciteta.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-8II Vrsta otpadnih voda: 2. Oborinske otpadne vode - Obavezno otpadne vode prikupljene sa ureenih platoa (parkinzi, interne prometnice, utovarno istovarne rampe, otvorena skladita i sl.), optereene uljima, mastima i naftnim derivatima te krutim esticama razliitog porijekla Ove otpadne vode neophodno je prikupiti na nain da se odgovarajuom nivelacijom terena to jest partera predmetne parcele postigne da se vode gravitacijski odvedu do mjesta na kojem e biti lociran odgovarajue odabran i dimenzioniran ureaj za proiavanje zauljenih, zamaenih, naftnim derivatima i drugim neistoama oneienih oborinskih voda koji se naziva separator - sa obavezno ugraenim koalescentnim filterom, a kod vrlo velikih povrina ovih platoa i sa ugraenim By passom. * Da bi se pravilno i u skladu sa normama odabrala adekvatna oprema i izvrilo domenzioniranje te opreme, potrebno je napraviti proraun priliva ukupne koliine prikupljenih oborinskih voda: Oborinske vode sa tehnolokog dijela platoa, prometnica, i druge oborinske vode vode obraunati po pojednostavljenoj formuli : Q = Proizvod (A , I , ) / ha - ovim se dobije koliina oborinskih voda (Q) u l/s/m , gdje je: A tlocrtna povrina ureenog platoa u m, I - intenzitet padavina - u l/s/ha, koeficijent oticanja padavina, ija vrijednost ovisi o hrapavosti zavrnog sloja na nekoj povrini, za ureenu betoniranu ili asfaltiranu povrinu i ovisi od nagiba tako iznivelirane povrine. Ove otpadne vode je bez izuzetaka obavezno odgovarajue proistiti prije uputanja u finalni recipijent, te vriti zakonom propisani monitoring (hemijsku analizu) kvaliteta proienog efluenta od strane za to licencirane laboratorije. Poto projektant investitor sada ne raspolae podacima o povrinama sa kojih bi se prikupljale oborinske otpadne vode, mi ovaj segment sada neemo elaborirati, a kada nam takvi podaci budu dostupni uradiemo potrebne proraune i dimenzioniranje i odabir najoptimalnije opreme.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-9III Vrsta otpadnih voda:

Otpadne vode iz kuhinja, restorana, menzi i sl. su takozvane sive otpadne vode, i treba ih prikupiti i zasebno odvesti na odgovarajui ureaj za proiavanje.

Tretman ove vrste otpadnih voda: - Ovakve otpadne vode moraju se proiavati na ureajima koji su izraeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040 Part 2./Part 3. Kvalitet ovako proienih otpadnih voda mora da obezbijedi odstranjivanje plivajuih materija >90% i odstranjivanje talonih materija >70%. Ovi ureaji trebaju biti usklaeni sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003). - Efluent treba da zadovolji kriterije koje je propisao Pravilnik o graninim vrijednostima opasnih i tetnih tvari za tehnoloke otpadne vode prije njihovog isputanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik dio koji vrijedi za povrinske vode (Slubene Novine FBiH 50/07). - Namjenski tipski ureaji koji su razvijeni za proiavanje na ovaj nain oneienih otpadnih voda zovu se Mastolovi/pjeskolovi ili separatori organskih i drugih masnoa i deterdenata i drugih likvida ili abrazivnih sredstava za ienje. - Osnovna namjena Mastolova/pjeskolova jeste da, vrei predtretman ovakvih otpadnih voda , odvoji i zadri plivajue tvari (masnoe, ulja, deterdente, istila i rastvarae) i talone tvari u koje spadaju krupnije i krute estice (pjesak i razliiti abarazivi koji se koriste kao punila kod sredstava za ienje) te da se u njemu zapone proces tihe oksidacije i razgradnje organskih materija. - Osim toga, zaustavljajui iz perilica za posue i ve, deterdente, rastvarae, istila i druga sredstva za ienje i pranje, Mastolov/pjeskolov titi i pravilno i uinkovito funkcionisanje biolokog ureaja, koji funkcionie na principu bio-aktivnog mulja, gdje je nosilac procesa biorazgradnje putem oksidacije upravo nastamba aerobnih bakterija, potrebno je ne dozvoliti da do njih dopre jaa koncentracija suspenzije deterdenata i slinog jer isti djeluju baktericidno i time smanjuju uinkovitost biolokog ureaja. Dakle obavezno je prikupiti otpadne vode iz kuhinje restorana, sudopere anka (ako bude postojao neovisno o kuhinji) ) i tako prikupljene otpadne vode odvesti u ureaj za proiavanje otpadnih voda: mastolov/pjeskolov.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 10 Na osnovu dostavljenih podataka iz idejnog rjeenja, kapaciteta restorana od 124 mjesta, ljetnog biffea kapaciteta 32 mjesta, na konkretan prijedlog za poiavanje ovih otpadnih voda u predmetnom objektu jeste ugradnja ureaja:

ISEA Mastolov/pjeskolov; proizvod TIP 2000; protok 2,0 litara/sekunda; volumen 2.000 litara; dimenzije: baza 120 cm x 120 cm i visina 200 cm;visina ulazne cijevi 175 cm; visina izlazne cijevi 170 cm; promjer ulaz/izlazne cijevi 160 mm; promjer inspekcijskog otvora 100 mm; promjer otvora za pranjenje 400 mm ;teina ~ 90 kg.

Zatim obavezno je prikupiti otpadne vode iz veeraja (praonice vea,) kapaciteta dvije ve maine ovo je naroito vano uraditi u situacijama kao to je u predmetnom sluaju, zato to e se producirati znaajna koliina otpadne vode prilikom redovitog pranja posteljine, stolnjaka) i tako prikupljene otpadne vode odvesti u ureaj za proiavanje otpadnih voda: mastolov/pjeskolov. Na konkretan prijedlog za poiavanje ovih otpadnih voda u predmetnom objektu jeste ugradnja ureaja:

ISEA Mastolov/pjeskolov; proizvod TIP 800; protok 0,8 litara/sekunda; volumen 600 litara; dimenzije: baza 80 cm x 80 cm i visina 120 cm; visina ulazne cijevi 102 cm; visina izlazne cijevi 97 cm; promjer ulaz/izlazne cijevi 110 mm; promjer inspekcijskog otvora 100 mm; promjer otvora za pranjenje 400 mm; teina ~ 25 kg.

ISEA Mastolov/pjeskolov separator organskih masnoa

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 11 Usklaenost sa legislativom: ISEA mastolov/pjeskolov je izraen u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040 Part 2./Part 3. Garantujemo da kvalitet proienih voda zadovoljava zakonske standarde i propise. ISEA garantuje za odstranjivanje plivajuih materija >90% i za odstranjivanje talonih materija >70%; ureaj je usklaen sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003. Jamimo za pravilno funkcionisanje ako se mastolov koristi do nivoa njegovog definisanog kapaciteta i iskljuivo u skladu s priloenim uputama za rukovanje i odravanje ureaja

*** Ovako dobiven Efluent (u mastolovu/pjeskolovu proiena otpadna voda) moe se spojiti sa crnim (fekalnim/ sanitarnim) otpadnim vodama. To je zbog toga to se dodatnom preradom u biolokom ureaju ovaj efluent moe procesom oksidacije raslojiti na elemente koji su prihvatljiviji za okoli. Cijevi se pod odgovarajuim padovima mogu ravom direktno spojiti dakle nije potrebna gradnja posebnog razdjelnog okna ili ahta. Onda se ova otpadna voda sistemom kanalizacijskih cijevi gravitacijski odvodi ka odgovarajuem biolokom ureaju.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 12 IV Vrsta otpadnih voda: Fekalne/sanitarne (civilne) otpadne vode Ove otpadne vode spadaju u takozvane crne otpadne vode i one su produkt zadovoljavanja osnovnih ljudskih higijenskih i fiziolokih potreba.

Ove otpadne vode nakon tretmana u Mastolovu vode se na ISEA SBR MULTI PRO 100 aerobni (bioloki) sistem za tretman otpadnih voda na daljni tretman (sekundarni tretman otpadnih voda), Na osnovu dostavljenih podataka iz idejnog rjeenja da e objekat posjedovati 36 dvokrevetnih soba, frizerski salon-kozmetiar, ljetni biffe sa 32 mjesta, restoran sa 124 mjesta, sveanu salu sa 39 mjesta, kupaa u sezoni do 250 i 20 ukupno uposlenih osoba, na konkretan prijedlog za poiavanje ovih otpadnih voda u predmetnom objektu jeste ugradnja ureaja: ISEA SBR MULTI PRO 100 - bioloki (aerobni) sistem za tretman i proiavanje komunalnih otpadnih voda (sanitarnih/fekalnih otpadnih voda - Domestic Wastewater).

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 13 -

Informacije o ISEA SBR MULTI PRO 100 100 - jeste bioloki (aerobni) sistem za tretman i

- ISEA SBR MULTI PRO

proiavanje komunalnih (sanitarnih/fekalnih - Domestic Wastewater) otpadnih voda


U predmetnom objektu, kao to smo gore elaborirali, se osim komunalnih otpadnih voda (sanitarnih/fekalnih) pojavljuju i otpadne vode iz kuhinje, restorana i perionice rublja (pranje posteljine, radne odjee uposlenih i sl.) koje se za ovakve poslovne objekete mogu svrstati u tehnoloke otpadne vode. Za tretman ovih otpadnih voda, predvidjeli smo odgovarajue ISEA Mastolov/pjeskolov ureaje za tretman otpadnih voda optereenih organskim masnoama i uljima (primarni tretman otpadnih voda), i time moemo smatrati da su ove vode adekvatno tretirane, tako da u narednom tekstu ove vode vie neemo elaborirati. Ove otpadne vode nakon tretmana u Mastolovu/mastolovima vode se na ISEA SBR MULTI PRO 100 aerobni (bioloki) sistem za tretman otpadnih voda na daljni tretman (sekundarni tretman otpadnih voda), Dakle, ponudili smo Vam postrojenje koje je u osnovi PLUG FLOW - REAKTOR sa povratom bioaktivnog mulja u izvedbi sa PREDREAKTOROM za mijeanje otpadne vode sa povratnim aktivnim muljem to se klasificira u grupu ureaja sa PRODUENOM AERACIJOM, a kod ovog naeg postrojenja i dodatno intenziviranom aeracijom (postavljena su dva aeratora u dva pojedinana segmenta bioreaktora), utemeljeno je na postulatima koje definiraju BAT (Best Available Technique /Najbolje raspoloive tehnike) i BAP (Best Available Practices / Najbolje raspoloive prakse). i bazirano je na principima CASS tehnologije. Ovo postrojenje je savremeno, funkcionalno, ekonomino i usklaeno sa evropskim normama i standardima gdje prije svega mislimo na Evropsku Direktivu 91/271 E.N., i naravno usklaeno je sa domocilnom legislativom gdje prije svega mislimo na Zakon o zatiti okolia (Sl. novine FBiH, br. 33/03), Zakon o zatiti voda (Sl. novine FBiH, br. 33/03, 54/04), Zakon o zatiti prirode (Sl. novine FBiH, br. 33/03), Pravilnik o dozvoljenim graninim vrijednostima opasnih i tetnih tvari za otpadne vode prije njihovog isputanja u sistem javne kanalizacije odnosno drugi prijemnik dio koji vrijedi za povrinske vode (Sl. novine FbiH, br. 50/07). AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

- 14 Iako smo u nazivu sistema koristili ime SBR (eng. Sequencing Batch Reactor), ovdje se ne radi o SBR postupku nainu tretmana otpadnih voda, koji je u sutini diskontinuirani proces pri kojem se u samo jednoj posudi reaktoru sekvencijalno odvijaju dijelovi biolokog procesa tretmana otpadnih voda. Ovo ime koristimo iz komercijalnih razloga, jer na naem tritu su relativno nepoznati pravi nazivi za ovakve tehnologije gore spomenuti Plug Flow - Reaktor i neto jednostavniji Comletely Mixed Reaktor (sa kompletnim mijeanjem), i drugi razlog je i to to dobar dio firmi koje su nam konkurencija na tritu isto tako koristi ovaj naziv.

Plug Flow Reaktor : ISEA SBR MULTI PRO 100

Lista zakona-propisa koji su relevantni za predmetnu temu u Federaciji BiH : 1. Zakon o zatiti okolia (Sl. novine FBiH, br. 33/03), 2. Zakon o zatiti voda (Sl. novine FBiH, br. 33/03, 54/04), 3. Zakon o upravljanju otpadom (Sl. novine FBiH, br. 33/03), 4. Zakon o zatiti prirode (Sl. novine FBiH, br. 33/03), 5. Zakon o zatiti zraka (Sl. novine FBiH, br. 33/03), 6. Zakon o fondu za zatitu okolia (Sl. novine FBiH, br. 33/03), 7. Zakon o vodama (Sl. novine FBiH, br. 18/98), 8. Zakon o poljoprivrednom zemljitu (Sl. novine FBiH, br. 2/98), 9. Zakon o koncesijama (Sl. novine FBiH, br. 40/02), 10. Zakon o ureenju prostora (Sl. novine FBiH, br. 52/02), 11. Zakon o graenju (Sl. novine FBiH, br. 55/02), 12. Zakon o umama (Sl. novine FBiH, br. 20/02, 29/03), 13. Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl. novine FBiH, br. 20/90), 14. Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala (Sl. novine FBiH, br. 25/98), AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

- 15 15. Zakon o zdravstvenoj zatiti (Sl. novine FBiH, br.29/97), 16. Zakon o zatiti od jonizirajueg zraenja (Slubeni novine F BiH, br 15/99), 17. Zakon o graevnskom zemljitu (Slubeni novine F BiH, br 25/03, 16/04) 18. Zakon o vodama (Sl. novine FBiH , br. 70/06) stupanjem na snagu ovog Zakona prestala je da se primjenjuje Zakon o vodama (Sl. novine FBiH, br. 18/98), i 19. Zakon o zatiti voda (Sl. novine FBiH, br. 33/03, 54/04)

1. Osnovne organske tvari


- koje se pojavljuju kao teret zagaenja u komunalnim otpadnim vodama
Najzastupljeniji organski spojevi (organske tvari) koji se u manjoj ili veoj koncentraciji mogu pojaviti u komunalnim otpadnim vodama: Proteini koji su dominantni gradijent ove vrste otpadnih voda. Pojavljuju se u koncentraciji 35 -65 % ovih otpadnih voda. Najee su to razliita tkiva ivotinjskog porijekla (biljna su znatno manje prisutna). Ovakvi spojevi su nestabilni odnosno lako razgradivi , dio njih je lako topiv u vodi. Uz C, H, O, S, P i Fe sadre oko 16% N, pa su uz ureu glavni nositelji duikovih tvari u ovoj vrsti otpadnih voda. Karakteristino je da ih prati jak miris u ovim otpadnim vodama.

Ugljikohidrati Cx (H2O) y - Pojavljuju se u koncentraciji 20-50% ovih otpadnih voda. To su eeri, krob i celuloza. Sastavljeni su od C, H i O. Mnogi su topivi u void. Najtee biorazgradiva je celuloza. Masnoe i ulja Pojavljuju se u koncentraciji do 10% ovih otpadnih voda. Esteri su sastavljeni od alkohola ili glicerola i masnih kiselina, na elemntarnoj razini su sastavljeni od C, H i O. Mmasti su dosta stabilni, to jest teko biorazgradivi organski spojevi.

Urea je prisutna samo u neodstojalim otpadnim vodama. Sintetike organski spojevi Pojavljuju se u maloj ili manjoj koncentraciji, s tim da a se

biljei tendencija porasta kako po koliini tako i po vrstama. Veina njih su slabo ili gotovo nikako biorazgradivi, a mnogi su vie ili manje toksini. AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

- 16 -

2. Bioloki postupak razgradnje


- organskog tereta zagaenja u aerobnim (biolokim) sistemima za proiavanje otpadnih voda koncipiranim i dizajniranim na principu Plug Flow Reaktora sa predreaktorom i sa produenom aeracijom

Mikroorganizmi razgrauju gotovo sve organske tvari, koje im pri tome slue kao hrana za rast i razmnoavanje. Da bi se ovakvi procesi i odvijali u aerobnim sistemima za tretman i proiavanje otpadnih voda, potrebno je osigurati i odreene uvjete: odgovarajua temperatura, odgovarajui pH, i hranjive tvari kao to su : duik, fosfor, spojevi sa ugljikom i naravno kisik. Ovdje nas zanimaju dvije grupe mikroorganizama, i to: Aerobni mikroorganizmi koji trebaju kisik za ivot i razvoj Fakultativni mikroorganizmi koji mogu ivjeti skoro u svim uvjetima, sa ili bez kisika. Biokemijski procesi koji se odvijaju unutar ovako koncipiranog postrojenja za tretman otpadnih voda: To je proces Oksidacije, gdje se deava sljedee:

COHNS + O2 + bakterija CO2 + NH3 + ostali produkti + energija (organska tvar) Zatim je to proces Biosinteze, gdje se deava sljedee:

COHNS + O2 + bakterija C2H7NO2 (organska tvar) (nove stanice) I to je proces Autooksidacije, gdje se deava:

C2H7NO2 + 5 O2 5 CO2 + NH3 + 2 H2O + energija (bakterija) Otpadne vode se intenzivno aeriraju i mijeaju stvarajui uvjete pogodne za intenzivni proces biorazgradnje (redukcija sadraja organske tvari oko 95%). Nakon aeracije, slijedi taloenje gdje se odvaja biomasa mikrobioloki mulj od efluenta. Dio mulja se vodi natrag u proces (aktivni mulj) gdje slui kao aktivator za intenziviranje i ubrzavanje biolokog procesa. Postupak se zasniva na velikoj mikrobiolokoj gustoi uz intenzivno mijeanje u suspenziji s otpadnom vodom pri aerobnim uvjetima. Organska tvar moe biti transformirana oksidacijom u krajnje oksidacijske produkte kao CO2 , NO3 , SO4 i PO4 ili biosintezom u biomasu. Segmenti ovog postupka i procesa su: Aeracijski reaktor, Sistem za aeraciju i mijeanje, Talonik, Aktivni mulj i Povratni mulj AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

- 17 -

3. Osnovni podaci
tehnoloki parametri ISEA SBR MULTI PRO 100
1. Efektivni kapacitet (Equivalent Inhabitant Population Equivalent) = 100 EBS (ES, PE, korisnika), 2. Specifina potronja vode (Specific Water Consuption) QEBS = 150 200 l / EBS / d, 3. Dnevni protok (Daily Flow Rate) Qd = 15,0 20,0 m3 , 4. Prosjeni protok influenta po satu (Average Flow Rate / h) = 0,625 m3 /h 0,833 m3 /h , 5. Koeficijent vrnog sata (C Peak Factor) Cp = 7, 6. Vrna potronja (Peak Flow Rate) QPFR = (Qd / 24) x Cp = (20 m3 / 24) x 7 = 5,833 m3 / h ~ 6,0 m3 /h, 7. Organske tvari (Organic Load) OL = 60,0 g / BPK5 / EBS / d, 8. Dnevne organske tvari (Daily Organic Load) OLd = 60,0 g / BPK5 / EBS / d x 100 EBS = 6,0 kg BPK5 / d , 9. Koncentracija organskih tvari (Organic Load Concentration) OLC = 240 mg BPK5 / l /d = 0,24 kg BPK5 / m3 / d , 10. Koliina mulja (Sludge Load) = 0,1 kg BPK5 / kg ssma / m3 ,

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 18 11. Koncentracija mulja (Sludge Concentration) = 5 kg ssma / m3 , 12. Zapreminska koliina (Volumetric Load) = 0,5 kg BPK5 / m3 / d , 13. Prosjeno vrijeme zadravanja (Average Retention Time) za dnevni protok od Qd = 15,0 m3 = V (korisni volumen postrojenja) / Qd = 32 m3 / 15,0 m3 = 2,13 d ~ 50 h , 14. Koeficijent povrata mulja (Recycle Ratio) r = Qr (protok povratnog mulja, m3 /h) / Q (prosjeni protok influenta, m3 /h) kada je pumpa za povrat aktivnog mulja podeena da radi u reimu tako da je za 1 sat na ON 5 min i na OF 55 min, onda e ona u toku jednog sata prebaciti koliinu mulja od 12 m3 / 60 x 5 = 1,0 m3 , pa e biti : r = (1,0 m3 / h ) / (0,625 m3 / h) = 1,6

Usklaenost sa legislativom: ISEA SBR MULTI PRO sistem je usklaen sa nizom standarda, normi i pravilnika koji reguliraju ovu oblast. Usklaen sa zahtjevima norme DIN EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme DIN EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003, zatim je usklaen sa zahtjevima domicilnih/evropskih normi: DIN EN 12255-6:2004 (EN 12255-6:2002); DIN EN 12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ); DIN EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT) ISEA jami da ovako proiena voda, efluent koji dobivamo nakon tretmana u ureajima na bazi aktivnog mulja sa dodatnom aeracijom, zadovoljava zakonom propisane standarde za isputanje u finalni prirodni recipijent druge kategorije (npr. isputanje u tlo, povrinske vode itd.) odnosno zadovoljava standarde koje imperativno regulira Evropska Direktiva 91/271 E.N.). Jamimo da ovaj na sistem u gore navedenoj konfiguraciji postie da kvalitet konanog efluenta zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o dozvoljenim graninim vrijednostima opasnih i tetnih tvari za tehnoloke otpadne vode prije njihovog isputanja u sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik Dio koji vrijedi za povrinske vode (Slubene Novine FBiH 50/07). Osnovne vrijednosti efluenta: BPK5<25mg/l; HPK-Cr<125 mg/l; ukupne suspendirane tvari<35 mg/l itd.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 19 -

C) TEHNIKI SEPARAT I - CRTEI POSTROJENJA ISEA SBR MULTI PRO 100

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 20 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 21 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 22 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 23 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 24 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 25 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 26 -

D) TEHNIKI SEPARAT II - DIZAJN POSTROJENJA ISEA SBR MULTI PRO 100

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 27 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 28 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 29 -

E) TEHNIKI SEPARAT III TEHNIKE KARAKTERISTIKE

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 30 ISEA postrojenje aerobni sistem za tretman komunalnih otpadnih voda ISEA SBR MULTI PRO 100 sastoji se od sljedee opreme: 1. Fiksna reetka ISEA TIP 1000 ili slinog dizajna u AB izvedbi obavezna je (nije ponuena u ponudi ali se moe naknadno naruiti ili kao to je reeno napraviti odgovarajuu u AB izvedbi 2. Predreaktor - Segment za predtretman i prihvat povrata aktivnog mulja ....... kom 1 3. I Reaktor sa aeracijom ....................................................................................... kom 1 4. II Reaktor sa aeracijom ...................................................................................... kom 1 5. Segment za finalizaciju i bistrenje i povrat aktivnog mulja ............................... kom 1 6. Aerator Tsurumi potopni 0,75 kW/380V ....................................................... kom 2 7. Pumpa za povrat bio-aktivnog mulja ,75 kW/380V ............................................ kom 1 8. Komandni ormarii sa programabilnom elektronskom automatikom ............. kom 3 9. Potrebna zrana crijeva za aeratore ...................................................................... kpl 2 10. Potrebne cijevi za pumpu ........................................................................................ kpl 1 11. Kablovi za elektro napajanje (duine do 10 m) .................................................... kpl 3

Cijevi od aeratora za usis zraka postavljaju se iznad ureenog terena do visine od 20 -50 cm sa zatitnom kapom. Zbirne-ukupne dimenzije ponuene montirane konfiguracije, odnosno prostor potreban za montau ovog ponuenog dijela postrojenja priblino su ~ 11,5 m x 3,2 m x 3,8 m. Ukupni korisni volumen ponuenog dijela postrojenja V > 33.000 litara (V > 20 m3). Dnevni kapacitet postrojenja kada je u pitanju ukupna koliina otpadnih voda koja se moe proistiti Q = 15,0 m3 20,0 m3 komunalnih (sanitarnih / fekalnih) otpadnih voda. Za navedenu komandnu elektronsku automatiku koja je smjetena u odgovarajuim ormariima dimenzija: 30 cm x 20 cm x 18 cm kojih ima ukupno 3 kom, potrebno je obezbjediti elektrinu energiju 380 V (trofaznu struju) i nadzemni vodonepropusni razvodni ormar (slino kao to se koristi u elektrodistribuciji) ili direktno ormarie ugraditi u objekat ako postoji u blizini ili izgraditi mali objekat u funkciji strojarnice. Ukupna snaga instalirane elektrine opreme (dva potopna aeratora i pumpe za povrat bioaktivnog mulja) jeste 2,25 kW, s tim da se oprema podeava tako da se pojedinani segmenti aktiviraju u razliito vrijeme. Regulacija sistema: Kompletnim sistemom se upravlja putem elektrinih komadnnih ormaria. Elektrini komandni ormarii su spremni za unutarnju ugradnju (klasa izolacije IP 55) tj. preporuuje se smjetaj u strojarnici ili u odgovarajuim vanjskougradbenim razvodnim ormarima.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 31 Tehnike karakteristike Tsurumi aeratora

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 32 Tehnike karakteristike pumpi Ebara Right

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 33 -

F) TEHNIKI SEPARAT IV UGRADNJA SISTEMA - POSTROJENJA ISEA SBR MULTI PRO 100 (MONTAA) KRATAK OPIS I 3D CRTEI PO FAZAMA UGRADNJE

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 34 -

Ugradnja konfiguracije ISEA SBR MULTI PRO 100


Pretpostavljamo da e se mikrolokacija pozicioniranja ovog sistema za tretman otpadnih voda nalaziti u neposrednoj ili relativnoj blizini predmetnog poslovnog objekta. Na osnovu poznavanja ove lokacije, smatramo da nee biti problema sa podzemnim vodama, te smo predstavili varijantu ugradnje sistema bez prisustva podzemnih voda. Kratak opis graevinske ugradnje predloenog sistema 1. Izvriti iskop dimenzija datih u crteima a koje su u stvari dimenzije (gabariti) samog postrojenja uveane sa svih strana cca 20 tak centimetara i dubine ovisno o dubini na kojoj je poloena cijev koja dovodi influent, 2. Nasuti posteljicu na dno iskopa vlanim pjeskom granulacije 0 5 mm, poravnati je i odgovarajue iznivelirati, 3. Poloiti i meusobno povezati sve segmente sistema, 4. Zasuti slobodni prostor do visine segmenata sistema vlanim pjeskom granulacije 0 5 mm, 5. Nasuti kompletan sistem istom vodom, 6. Oko sistema u priblinoj razini gornje povrine segmenata sistema postaviti mali AB temelj i izvesti nosivi zid od blokova ili AB zid do razine tla to e biti u funkciji temeljnog zida za AB plou, a visine ovisno o dubini na kojoj je poloena cijev koja dovodi influent, 7. Na ovaj zid postaviti AB plou debljine ovisno o oekivanom optereenju, to jest ovisno od toga da li e sistem biti ugraen u zelenom pojasu, etnici, parkingu ili prometnici, sa odgovarajuim otvorima za pristup ureajima tokom montae elektro mehanikih sklopova i kasnije za potrebe odravanja, a prema datim crteima, 8. Postaviti na ostavljene otvore poklopce odgovarajue nosivosti a ovisno o predvienom optereenju, 9. Dovesti do postrojenja elektrinu energiju trofaznu (380 V) za napajanje elektromehanikih sklopova, 10. Obezbijediti mjesto za postavljanje komandnih ormaria sa elektronskom automatikom na jedan od sljedeih naina: osigurati nadzemni vanjskougradbeni razvodni ormar (slino kao to se koristi u elektrodistribuciji) ili direktno ormarie ugraditi u neku od prostorija u samom poslovnom objektu ili izgraditi mali objekat koji bi bio u funkciji strojarnice. 11. Nakon toga na tim vri montau elektromehanikih sklopova, osigurava napajanje postrojenja elektrinom energijom i puta postrojenje u rad

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 35 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 36 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 37 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 38 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 39 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 40 -

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 41 -

G) PREDMJER GRAEVINSKIH RADOVA ZA UGRADNJU MONTAU ISEA SBR MULTI PRO 100

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 42 PREDMJER GRAEVINSKIH RADOVA NEOPHODNIH ZA UGRADNJU SISTEMA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA ISEA SBR MULTI PRO 100 (Varijanta ugradnje kada se cijev koja dovodi influent nalazi na dubini 80 cm od razine tla)

PREDMJER:
R.B. 1. VRSTA RADOVA J/M KOLIINA J/C U/C

GRAEVINSKI RADOVI

1.1. Mainski i runi iskop u materijalu III, IV i V kategorije sa odbacivanjem 1,00 m van ivica iskopa dimenzija prema crteima 1.2. Zasipanje do visine ureaja vlanim pijeskom granulacije 0-5mm sa zasipanjem posteljice vlanim pijeskom iste granulacije u visini do 20 cm 1.3. Izrada temeljnog zida za AB plou, od ljakobetonskih blokova dimenzija prema crteima, d = 20 cm 1.4. Izrada AB ploe, MB - 30 armirani beton u oplati dimenzija prema crteu, d = 20 cm Armaturna mrea (2 zone) 1.5. Poklopac za aht, nagazni (0,6mx0,6m) UKUPNO: m3 kg 5,8 300,0 250,00 KM 1,80 KM 1.450,00 KM 540,00 KM m3 4,5 140,00 KM 630,00 KM m3 50,0 37,00 KM 1.850,00 KM m3 105,0 15,00 KM 1.575,00 KM

kom

90,00 KM

450,00 KM 6.495,00 KM

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 43 -

H) FINANSIJSKO KOMERCIJALNI SEPARAT ZA UKUPNO PREDLOENU OPREMU

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 44 CIJENE PREDLOENE ISEA OPREME ZA TRETMAN OTPADNIH VODA 1. Cijena ISEA Mastolov/pjeskolov TIP 2000 bez PDV-a ............................. 2. Cijena ISEA mastolov/pjeskolov TIP 800 bez PDV-a .......................... 1.990,00 KM/kom 990,00 KM/kom

3. Cijena ISEA SBR MULTI PRO 100 bez PDV-a ........................................ 24.990,00 KM/kpl UKUPNO ponuena ISEA oprema bez uraunatog PDV-a ..................... 27.970,00 KM Popust po osnovu jednokratne kupovine svih ponuenih ureaja 3% .. 839,10 KM

UKUPNO sa uraunatim popustom bez uraunatog PDV-a ................ 27.130,90 KM

Komercijalne kondicije: Plaanje: avansno ili odgoeno uz garanciju banke, Mjesto isporuke: do objekta mjesta ugradnje, Termin isporuke: 7 do 21 dana; Opcija ponude: 30 dana; Obezbijeeno: certifikat (atest) i uputstva i savjeti za ugradnju i odravanje; Osigurano: - vijek trajanja uz pridravanje uvjeta ugradnje i odravanja je praktiki neogranien, - dajemo jamstvo 12 mjeseci za sve elektro-mehanike sklopove.

Neke karakteristike nai sistema ureaja: - Nai ureaji su izraeni od polyetilena i oni su prefabricirani, tipski, modularni, nadomjestivi, prilagodljivi oscilacijama kapaciteta, premjestivi, lagani za transport i manipulaciju, vrlo jednostavni za upotrebu i ugradnju i mogu biti ukopani, poluukopani ili neukopani to ovisi o namjeni, konfiguraciji terena i prostornim mogunostima. Bitna karakteristika naih ureaja i prednost u odnosu na druge je ekonomska isplativost kao posljedica utede vremena i novca. Osim toga nai ureaji traju neogranieno dugo i 100% su nepropusni i 100% su reciklirajui. Obaveza kupca je da na osnovu naih crtea i instrukcija izvri neophodne graevinske radove ugradnje ponuenih ureaja i sistema. Naa je obaveza da kupcu tokom tih radova budemo pri ruci i da smjernicama i savjetima ovisno o prostornim i geo uvjetima mikrolokacije pomognemo kod ugradnje ureaja. Isto tako, naa je obaveza da izvrimo montau elektro i pneumatskih sklopova (vai za ureaje koji imaju ugraene ovakve sklopove), izvrimo podeavanje elektronske automatike i pustimo postrojenje u probni rad. Tim AG-Metal Zenica direktor: Mensud Agi

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net