UCHWAŁA NR XI/100/11 RADY GMINY NIEMCE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia w postaci medalu dla zasłużonych Gminy Niemce  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

 z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 ze zm.) i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r.  Nr 31, poz.130 ze zm.) ­ Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje:  § 1. Mając na celu odpowiednie uhonorowanie obywateli i instytucji za zasługi dla Gminy Niemce ustanawia  się wyróżnienie honorowe pod nazwą: „ Zasłużony dla Gminy Niemce” zwane dalej „Odznaczeniem”.  § 2. Odznaczenie  przyznaje  się  osobom  fizycznym,  prawnym  oraz  organizacjom  gospodarczym,  społecznym,  zawodowym, naukowym i kulturalnym jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla Gminy Niemce we wszystkich  dziedzinach  życia,  a w  szczególności  gospodarki,  wiedzy,  oświaty,  kultury,  kultury  fizycznej  i sportu,  sztuki,  promocji lub polityki.  § 3. Odznaczenie nadaje Wójt Gminy Niemce w drodze zarządzenia na wniosek Kapituły Wyróżnienia.  § 4. 1. Powołuje się Kapitułę Wyróżnienia w składzie:  1) Przewodniczący Rady Gminy Niemce,  2) V­ce Przewodniczący Rady Gminy,  3) V­ce Przewodniczący Rady Gminy,  4) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminy,  5) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,  6) Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  7) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  8) Zastępca Wójta Gminy,  9) Sekretarz Gminy.  2. Na czele Kapituły stoi Przewodniczący Rady Gminy Niemce.  § 5. Do kompetencji Kapituły Wyróżnienia należy:  1) przyjmowanie wniosków o nadanie Odznaczenia,  2) opiniowanie wniosków o nadanie Odznaczenia i przedstawianie ich Wójtowi Gminy Niemce.  § 6. Pisemny wniosek o przyznanie Odznaczenia powinien zawierać dane kandydata wraz z określeniem zasług  uzasadniających jego przyznanie.  § 7. 1. Prawo zgłaszania wniosków o przyznanie Odznaczenia określonego w § 1 posiadają:  1) stali mieszkańcy gminy w ilości co najmniej 30 osób,  2) statutowe władze organizacji społecznych i pozarządowych,  3) Radni Gminy Niemce,  4) Wójt Gminy Niemce,  5) rady sołeckie.  2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały .  § 8. 1. Osoby  wyróżnione  otrzymują  medal  wykonany  z mosiądzu  o średnicy  7 cm.,  odznakę  i pamiątkowy  dyplom. Na medalu znajduje się herb Gminy Niemce i napis „Zasłużony dla Gminy Niemce”.  2. Osoby otrzymujące Odznaczenia są wpisywane do Księgi Osób Wyróżnionych. 
Id: KPAJZ­BUAVY­SQKIW­PEMIS­WNRDP. Podpisany Strona 1

3. Wzór plastyczny medalu i odznaki stanowi załącznik nr 2 do uchwały.  § 9. 1. Uroczyste  wręczanie  Odznaczenia  odbywa  się  na  uroczystej  sesji  Rady  Gminy,  lub  podczas  innych  uroczystości gminnych bądź państwowych.  2. Wręczenia Odznaczenia dokonuje Wójt Gminy Niemce lub upoważnione przez niego osoby.  3. Wręczenie  Odznaczenia  powinno  mieć  charakter  uroczysty,  podkreślający  osiągnięcia  i zasługi  osób  wyróżnionych.  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce.  § 11. Uchwała  wchodzi  w życie  po  14  dniach  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego.  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/100/11 Rady Gminy Niemce z dnia 27 października 2011 r. Zalacznik1.doc WNIOSEK  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/100/11 Rady Gminy Niemce z dnia 27 października 2011 r. Zalacznik2.doc WZÓR PLASTYCZNY MEDALU I ODZNAKI 

Id: KPAJZ­BUAVY­SQKIW­PEMIS­WNRDP. Podpisany

Strona 2

Related Interests