Sie sind auf Seite 1von 6

LA CA. X,S.A.SE CONSTTUYO EN ENERO DE 2005 CON UN CAPTAL DE $ 7 500,000.

00
ACCIONISTAS N DE SOCIOS IMPORTE
A 200 600,000.00 $
B 800 2,400,000.00 $
C 150 450,000.00 $
D 850 2,550,000.00 $
E 500 1,500,000.00 $
TOTALES 2500 7,500,000.00 $
MERCANCAS 50,000.00 $
MAQUNARA Y EQUPO 60,000.00 $
DOCTOS POR COBRAR $100,000.00
TOTAL $210,000.00
EL ACCONSTA " B " EXHBE NTEGRAMENTE EL VALOR DE LAS ACCONES COMO SGUE:
MERCANCAS 2,400,000.00 $ 16.667% 400,008.000 $
MUEBLES Y ENSERES 2,400,000.00 $ 66.666% 1,599,984.000 $
TERRENO 2,400,000.00 $ 16.667% 400,008.000 $
TOTALES 100.000% 2,400,000.000 $
EL ACCONSTA " C " PAGA EL VALOR DE 75 ACCONES MEDANTE LA ENTREGA DE MERCANCAS
EL RESTO DE LAS ACCONES SE EXHBEN EN SU MNMO LEGAL
CONSDERANDO QUE LOS ACCONES A Y B SON FUNDADORES DE LA SOCEDAD, SE LES ENTREGA
80 BONOS DE FUNDADOR , REPARTDOS EN PROPORCN A LAS ACCONES SUSCRTAS POR CADA UNO DE ELLOS
REGSTRO EN ASENTOS DE DARO
1
PARCAL CARGOS ABONOS
ACCONSTAS 7,500,000.00 $
SOCO "A " ACCONES 200 600,000.00 $
SOCO "B " ACCONES 800 2,400,000.00 $
SOCO "C " ACCONES 150 450,000.00 $
SOCO "D " ACCONES 850 2,550,000.00 $
SOCO "E " ACCONES 500 1,500,000.00 $
2500 7,500,000.00 $
CAPTAL SOCAL 7,500,000.00 $
7,500,000.00 $ 7,500,000.00 $
2
CAJA 78,000.00 $
MERCANCAS 50,000.00 $
MAQUNARA Y EQUPO 60,000.00 $
DOCTOS POR COBRAR 100,000.00 $
ACCONSTAS - $ 288,000.00 $
288,000.00 $ 288,000.00 $
SOCIO A EXHIBE 70 ACCIONES 3000 C/U 210,000.00 $
EL 20% DE130 ACCIONES CON EL MNIMO LEGAL
130 ACCIONES 3,000.00 $ 390,000.00 $ 20% 78,000.00 $
CAJA 78,000.00 $
MERCANCAS 50,000.00 $ 50,000.00 $
MAQUINARIA Y EQUIPO 60,000.00 $ 60,000.00 $
DOCTOS POR COBRAR $100,000.00 $100,000.00
EQUIVALENTE A 70 ACCIONES 210,000.00 $ 288,000.00 $ 498,000.00 $
3
MERCANCAS 400,008.00 $
MUEBLES Y ENSERES 1,599,984.00 $
TERRENO 400,008.00 $
ACCONSTA 2,400,000.00 $
2,400,000.00 $ 2,400,000.00 $
EXHBCN DE 800 ACCONES SUSCRTAS DEL SOCO B
EL ACCONSTA " B " EXHBE NTEGRAMENTE EL VALOR DE LAS ACCONES COMO SGUE:
MERCANCAS 2,400,000.00 $ 16.667% 400,008.000 $
MUEBLES Y ENSERES 2,400,000.00 $ 66.666% 1,599,984.000 $
TERRENO 2,400,000.00 $ 16.667% 400,008.000 $
TOTALES 100.000% 2,400,000.000 $
4
CAJA 45,000.00 $
MERCANCAS 225,000.00 $
ACCONSTAS 270,000.00 $
270,000.00 $ 270,000.00 $
EXHBCN DEL SOCO B 20%
75 ACCONES MEDANTE LA ENTREGA DE MERCANCA 75 3,000.00 $ 225,000.00 $
75 ACCONES CON EL MNMO LEGAL 75 3,000.00 $ 225,000.00 $ 45,000.00 $
TOTAL 270,000.00 $
EL CAPTAL ES SUSCRTO COMO SGUE
EL ACCONSTA "A" ENTREGA ENTRE OTROS LOS SGUENTES VALORES
DVDDO EN 2500 ACCONES CON UN VALOR DE $ 3 000.00 CADA UNA
ESTUDO DEL CAPTAL CONTABLE
5
CAJA 810,000.00 $
ACCONSTAS 810,000.00 $
810,000.00 $ 810,000.00 $
EXHBCN DEL MNMO LEGAL 20% DE LOS SOCOS
D 850 2,550,000.00 $ 20% 510,000.00 $
E 500 1,500,000.00 $ 20% 300,000.00 $
TOTAL 810,000.00 $
LS1uulC uLL CAl1AL CCn1A8LL
CuAnuC unC C vA8lCS uL LCS ACClCnlS1AS nC Cu88An ALCunA LxPl8lClCn uLC8L1AuA
uLn18C uLL LAZC CCnvLnluC LA SCClLuAu uuL C1A8 C8 LCS SlCulLn1LS CAMlnCS
8ML8C LxlCl8 !uulALMLn1L LL ACC uL LA Lxl8lClCn
SLCunuC uLCLA8A8 LAS ACClCnLS CCMC uLSL81AS
1L8CL8C 8LuuCl8 LL CAl1AL SCClAL
LA 8LSCnSA8lLluAu uL LCS ACClCnlS1AS SL LlMl1A AL lMC81L uL SuS AC81AClCnLS ?
SCLC LA SuMA uL LS1AS LS LC CuL CA8An1lZA A LCS 1L8CL8CS uL LAS CL8AClCnLS
SCClALLS LS C8 LC CuL LxlS1L unA C8LlCAClCn lnLLuul8LL A8A LL SCClC uL ACA8
IN1LGkAMLN1L SUS ACCICNLS SUSCkI1AS
Sl ASl SL LS1luLC Ln LA LSC8l1u8A CCnS1l1u1lvA LAS ACClCnLS uLuLn Cu88l8SL
A8ClALMLn18L
LCS LS1A1U1CS ULDLN MLNCICNAk LN LS1CS CASCS LC SIGUILN1L
1CuAS LAS ACClCnLS SL8An uLC8L1AuAS A8A SL8 Cu8lL81AS A lLCPA ll!A ? Ln LL
LuCA8 CuL uLSlCnA8L LL CCnSL!C uL AuMlnlS1A8AClCn LC CuL SL A81lClA8A A LCS
ACClCnlS1AS CCn LA C81unluAu CCnvLnlLn1L C8 MLulC uL un AvlSC Ln LL ulA8lC CllClAL
Sln L8!ulClC uL LA lACuL1Au CuL 1Lnu8A LL CCnSL!C uL LxLul8 unA Cl8CuLA8 CCn LL
MlSMC lln A8A PACL8 SA8L8 ACuLL ACuL8uC uL1L8MlnAuuC C uL1L8MlnAuCS ACClCnlS1AS
Cu?CS nCM88LS CCnS1A8Ln Ln LCS 8LClS18CS
LL ACClCnlS1A CuL nC Cu88lL8L CC81unAMLn1L LAS LxPl8lClCnLS CuL SL uLC8L1Ln 1Lnu8A
uCS MLSLS uL LAZC A8A LlLC1uA8LC ACAnuC LL ln1L8LS uL unC CClLn1C
MLnSuAL C8 LL 1lLMC uLL 8L1A8uC
ASAnuC LCS uCS MLSLS ? nC PA8lLnuC PLCPC LL ACC uL LA LxPl8lClCn ? uL SuS
ln1L8LSLS CuLuA8A LA ACClCn A ulS`SlClCn uL LA SCClLuAu
LA SCClLuAu AL vLnuL8 LA ACClCn LC CuL nC Cu8A PACL8 A MLnCS uL Su vALC8 nCMlnAL
uLvCLvL8A AL uL1lMC CSLLuC8 CuL Pu8lL8L uLSL81AuCLAS LxPl8lClCnLS ACAuAS C8 LLLA
PAS1A LA uLSL8ClCn
L!MLC uL LA SCClLuAu A8C
SL CCnS1l1u?L LL 1uL LnL8C uL 2003 CCn un CAl1AL uL $ 1000 00000 LxPl8lLnuCSL Ln
Ln LlLC1lvC un 30 uLL MlSMC LCS CSLLuC8LS uL LCS 1l1uLCS 8L8LSLn1A1lvCS uLL
CAl1AL SCClAL Ln 1C1AL SuMAn 10 ? LCS `8lCS 1l1uLCS 100 ulS1l8uluCS C8 A81LS
lCuALLS
Ln !unlC 30 uLL 2003 SL uLC8L1A LA SLCunuA LxPl8lClCn C8 LL 23 uL LA A81L nC
LxPl8luA
LL 23 uL !uLlC uLL 2003 CCPC ACClCnlS1AS LlCuluAn uL LA SLCunuA LxPl8lClCn
LL 13 uL ACCS1C uLL 2003 LA SCClLuAu Ln1A8LL un !ulClC CCn18A LCS ACClCnlS1AS MC8CSCS
LCS ACAS1CS uLL !ulClC ASClLnuLn A $ 800000
LL 30 uL CC1u88L uLL 2003 SL vLnuLn LCS 1l1uLCS SL vLnuLn LCS 1l1uLCS uL LCS ACClCnlS1AS
uLSL81C8LS Ln un 10 MAS uL Su vALC8 nCMlnAL
LL 13 uL nCvlLM88L uL 2003 LCS ACClCnlS1AS uLSL81C8LS SL 8LSLn1An A CC88A8 LA
SuMA A Su lAvC8 LA CuAL SL LLS LlCuluA lnMLulA1AMLn1L
8LMAnLn1L A lAvC8 uL SuS ACClCnlS1AS uLSL81C8LS
vALC8 nCMlnAL uL 20 ACClCnLS 20000000 $
MLnCS
LxPl8lClCn lnlClAL 10000000 $
SALuC C8 LxPl8l8 $ 100 00000
vALC8 uL vLn1A $ 220 00000
ullL8LnClA $ 120 00000
MLnCS
CAS1CS uL !ulClC 800000 $
kLMANLN1L 11200000 5
ASlLn1CS CCn1A8LLS CuL uL8Ln 8LClS18A8SL
debe haber
1
ACClCnlS1AS 100000000 $
CAl1AL SCClAL 100000000 $
2
CA!A 30000000 $
ACCl0nlS1AS 30000000 $
3
LxPl8lClCnLS uLC8L1AuAS 12300000 $
CA!A 12300000 $
ACClCnLS uLSL81AS

CA!A 10000000 $
LxPl8lClCnLS uLC8L1AuAS 10000000 $
3
!ulClCS CCn18A ACClCnlS1AS 2300000 $
ACClCnlS1AS CuLn1A uL !ulClC 2300000 $
6
uLuuC8LS nMC8CSCS Ln LxPl8lClCnLS 800000 $
CA!A 800000 $
7
ACClCnLS uLSL81AS 20000000 $
ACClCnlS1AS 7300000 $
vALC8LS Ln SuSLnSC 10000000 $
CA!A 2300000 $
8
ACClCnCS1AS CuLn1A uL !ulClCS 2300000 $
!ulClCS CCn18A ACClCnlS1AS
MC8CSCS 2300000 $

CA!A 22000000 $
ACClCnLS uLS8L1AS 20000000 $
vALC8LS Ln SuSLnSC 2000000 $

vALC8LS Ln SuSLnSC 800000 $


uLuuC8LS MC8CSCS Ln
LxPl8lClCnLS uLC8L1AuAS 800000 $

vALC8LS Ln SuSLnSC 11200000 $


AC8LLuC8LS C8 ACClCnLS
C8 ACClCnLS uLSL81AS 11200000 $

AC8LLuC8LS C8 ACClCnLS uLSL81AS 11200000 $


CA!A 11200000 $
SuMAS 23300000 $ 23300000 $
LA SCClLuAu AL vLnuL8 LCS 1l1uLCS uL LCS ACClCnlS1AS uLSL81C8LS LC PACL C8 CuLn1A uL LLLCS
C8 LC CuAL SL LLS uL8L8ALS1l1ul8 LCS lMC81LS LxPl8luCS Sl LS CuL LL 8LClC LC L8Ml1L Sln LM8A8CC
uLuL AC1A8SL CuL LL 8LClC 8LCl8luCLn LA vLn1A uL LAS ACClCnLS uLSL81AS SL ALlCuL A lAvC8 uL LA
SCClLuAu Ln Cu?C CASC SL A8CnA8lA A LA CuLn1A uL S?uL8Avl1 C8 ACClCnLS uLSL81AS
A CCn1lnuAClCn vAMCS A SuCnL8 uCS vA8lAn1LS uLL 8C8LLMA An1L8lC8
1ero Ln vlS1A uL CuL LAS ACClCnLS uLSL81AS nC uulL8Cn vLnuL8SL SL ACuL8uA 8LuuCl8 LL CAl1AL
2da Cue las acclones deserLa se suscrlben en la slgulenLe forma
a) 2os velnLe LlLulos sus suscrlben dos personas
b)la suscrlpcln se hace a la par
c)la canLldad que enLrega cada una de esLas personas es lgual al lmporLe de la exhlblcln lnlclal mas el
de la segunda exhlblcln decreLada
ASlLn1CS CCn1A8LLS CuL uL8Ln 8LClS18A8SL 8lML8A vA8lAn1L
debe haber
1
ACClCnlS1AS 100000000 $
CAl1AL SCClAL 100000000 $
2
CA!A 30000000 $
ACCl0nlS1AS 30000000 $
3
LxPl8lClCnLS uLC8L1AuAS 12300000 $
CA!A 12300000 $

CA!A 10000000 $
LxPl8lClCnLS uLC8L1AuAS 10000000 $
3
!ulClCS CCn18A ACClCnlS1AS 2300000 $
ACClCnlS1AS CuLn1A uL !ulClC 2300000 $
6
uLuuC8LS nMC8CSCS Ln LxPl8lClCnLS 800000 $
CA!A 800000 $
7
ACClCnLS uLSL81AS 20000000 $
ACClCnlS1AS 7300000 $
vALC8LS Ln SuSLnSC 10000000 $
CA!A 2300000 $
8
ACClCnlS1AS CuLn1A uL !ulClCS 2300000 $
!ulClCS CCn18A ACClCnlS1AS
MC8CSCS 2300000 $
9
CAl1AL SCClAL 20000000 $
ACClCnlS1AS uLSL81AS 20000000 $
10
vALC8LS Ln SuSLnSC 800000 $
uLuuC8LS MC8CSCS Ln
LxPl8lClCnLS uLC8L1AuAS 800000 $

vALC8LS Ln SuSLnSC 800000 $


uLuuC8LS MC8CSCS Ln
LxPl8lClCnLS uLC8L1AuAS 800000 $
11
vALC8LS Ln SuSLnSC 9200000 $
AC8LLuC8LS C8 ACClCnLS
uLSL81AS 9200000 $
12
AC8LLuC8LS C8 ACClCnLS uLSL81AS 9200000 $
CA!A 9200000 $
ASlLn1CS CCn1A8LLS CuL uL8Ln 8LClS18A8SL SLCunuA vA8lAn1L
debe haber
1
ACClCnlS1AS 100000000 $
CAl1AL SCClAL 100000000 $
2
CA!A 30000000 $
ACCl0nlS1AS 30000000 $
3
LxPl8lClCnLS uLC8L1AuAS 12300000 $
CA!A 12300000 $

CA!A 10000000 $
LxPl8lClCnLS uLC8L1AuAS 10000000 $
3
!ulClCS CCn18A ACClCnlS1AS 2300000 $
ACClCnlS1AS CuLn1A uL !ulClC 2300000 $
6
uLuuC8LS nMC8CSCS Ln LxPl8lClCnLS 800000 $
CA!A 800000 $
7
ACClCnLS uLSL81AS 20000000 $
ACClCnlS1AS 7300000 $
vALC8LS Ln SuSLnSC 10000000 $
CA!A 2300000 $
8
ACClCnlS1AS CuLn1A uL !ulClCS 2300000 $
!ulClCS CCn18A ACClCnlS1AS
MC8CSCS 2300000 $
9
CA!A 12300000 $
ACClCnlS1AS 7300000 $
ACClCnlS1AS uLSL81AS
ACClCnLS uLSL81AS 20000000 $
vALC8LS Ln SuSLnSC 800000 $
uLuuC8LS MC8CSCS Ln
LxPl8lClCnLS uLC8L1AuAS 800000 $