ΘΕΜΑ: 1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
2. ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ......"ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"
3. ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ "ΠΕΡΣΕΥΣ"
-------------------------------------------------------------------------------5. ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΩΝ
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ
ΗΛΙΑΚΩΝ, ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ
ΑΡΧΕΙΩΝ "ΑΚΑΣΑ" ΠΡΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ
ΠΛΑΝΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προειδοποιούνται οι αποδέκτες της παρούσας ότι στις σελίδες που
ακολουθούν θα αντιµετωπίσουν µη συµβατική λογική. Όχι µόνον, αλλά το
κείµενο που ακολουθεί εξαντλεί και τα όρια της µη συµβατικής λογικής στο
κεφάλαιο περί Γεωπολιτικής, το οποίο επεκτείνεται σε Αστροπολιτική
Πλανητικού µας Συστήµατος, σύµφωνα µε τριτοβάθµια Τεκτονική µύηση Α-Ο-Α
της ADEPTIS ORDO ATLANTIS. Για τους λόγους αυτούς ζητούµε από τους µη
Τέκτονες αναγνώστες και από τους Τέκτονες µέχρι 18ου βαθµού, να µην
κάνουν αποδεκτά ή απορριπτέα τα στοιχεία που δίδονται στο κείµενο,
δεδοµένης της ανεπάρκειας απαιτούµενων γνώσεων ή µυήσεώς τους Μ-Τ-Μ.
Για τους Τέκτονες αποδέκτες άνω του 18ου βαθµού το κείµενο είναι
κατανοητό µόνον εφ΄ όσον έχουν µυηθεί στην δευτεροβάθµια κλίµακα Στοών ΟΤ-Ο της ORDO TEMPLIS ORIENTIS ή εφ΄ όσον ανήκουν στην θεοσοφική Στοά µε
προηγούµενη συµµετοχή σε φιλοσοφική Στοά της Μ..Λ.. Ελλάδος.
Επειδή κανένα από τα µέλη του Ελληνικού τεκτονισµού δεν διαθέτει
γνώσεις τριτοβάθµιας κλίµακας Στοών Α-Ο-Α, απαιτούµε από τους Τέκτονες
άσκηση ψυχρής λογικής, χωρίς συναισθηµατισµούς, σε περίπτωση που
επαληθεύσουν µε προσωπική έρευνα τα στοιχεία του κειµένου.
Η ανωτέρω απαίτηση εκφέρεται µε κριτήριο ότι το κείµενο που
ακολουθεί έχει ρυθµισθεί να "εκραγεί" σε ορισµένη χρονική περιοχή µετά
από ορισµένα γεγονότα από ORDO ADEPTIS ATLANTIS.
Από την Ο.Ε.Α. δεν θα επιτραπεί σε κανέναν η επιτάχυνση της
"εκρήξεως" του κειµένου, για λόγους συναισθηµατικού παραληρήµατος που
συνήθως
ακολουθεί
τις
κρίσεις
...τεκτονικών
συνειδήσεων,
όταν
ανακαλύπτουν την δυσωδία των βαθέων του Τεκτονισµού ως "Ατλάντιου"
Μογγολοεβραϊκού οργάνου ∆ιαφθοράς, Εκφυλισµού και Γενοκτονίας Αλλοφύλων.
Τελικώς, έχοντας συναίσθηση του ρόλου µας και της δυνάµεώς µας,
∆ΙΑΤΑΣΟΥΜΕ την ηγεσία της Στοάς "Χρυσού Σκαραβαίου" και της Στοάς
"STEINER" που δρουν στην Ελλάδα, εντεταλµένες από Α-Ο-Α και Ο-Τ-Ο να
παράγουν "Ελληνικό Κέντρο ∆ιεθνούς Ναζισµού" υπό τα προσχήµατα "Ελληνικού
Εθνικισµού" και "Ευρωπαϊκού Εθνικισµού", να διακόψουν αµέσως την δράση
τους και να διαλύσουν τις Στοές τους, διότι εάν όχι, έχουν προτεραιότητα
εκτελέσεως στη Νύχτα της Μεγάλης Σφαγής που προγραµµάτισε η Ο.Ε.Α. στα
πλαίσια της Επιχειρήσεως "ΠΕΡΣΕΥΣ".

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ

1

Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ -ΜΕΣΩ
Ο.Ε.Α. ΒΟΛΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΑΤ΄ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ: Κ.Γ.
Μ/ΥΦ/Ο.Ε.Α. - ΕΝ/∆/Ο.Ε.Α.
ΕΛΠΙ∆ΟΣ 6, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
..."ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" - ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ: "ΠΕΡΣΕΥΣ"

ΘΕΜΙΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΖΕΥΣ

ΑΘΗΝΑΙ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1985
ΠΡΟΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Κύριοι,

Λαµβάνοντας αφορµή από την ανακοίνωση του ∆ιοικητού της Τραπέζης
της Ελλάδος Κου Χαλκιά, περί ελλείµµατος ισοζυγίου συναλλαγών τριών
δισεκατοµµυρίων δολαρίων στο τέλος του 1985, κρίνουµε σκόπιµο να
γνωστοποιήσουµε στο κοινό το συνολικό χρέος της Ελλάδος προς Ξένες
Τράπεζες, που έχει συσσωρευθεί από ιδρύσεως "ελληνικού κράτους" έως
σήµερα.
Υπολογιζοµένων
των
κεφαλαίων
δανεισµού,
των
τόκων
των
κεφαλαιοποιηµένων και ανατοκιζόµενων τόκων, των ελλειµµάτων ισοζυγίου
εισαγωγών - εξαγωγών κ.λπ., το εξωτερικό χρέος της χώρας ανέρχεται σε:
185.000.000.000 δολ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ
Αν στο ανωτέρω ποσό προστεθεί το µέχρι τώρα ύψος ξένων επενδύσεων
στην βιοµηχανία και στην αγορά γης, διαµορφώνεται σε:
240.000.000.000 δολ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ.
Αυτό είναι το αποδεικτικό τεκµήριο της "υπερήφανης και ανεξάρτητης
εθνικής πολιτικής" του ισραηλινού ΜΕΝΕΪΚΟ ή ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, και του
ισραηλινού ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ.
Αν διαιρέσουµε το πρώτο ποσό δια 10.000.000 Ελλήνων διαπιστώνουµε
ότι ο κάθε Έλληνας, από νήπιο µέχρι γέροντος, οφείλει σε ξένες τράπεζες
18.500 δολ. Χ 130 = 2.405.000 δρχ. ή ολογράφως: ∆ΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΧΜΕΣ. Κατά το ποσό αυτό ο κάθε Έλληνας
είναι "υπερήφανος και εθνικά ανεξάρτητος"...
Αλλά επειδή το εργαζόµενο µέρος του πληθυσµού είναι, εκτός
υπερηλίκων συνταξιούχων και "υποηλίκων τεµπέληδων" του κοινωνικού
τουρισµού ...νεότητος, το ένα τρίτο του συνολικού ήτοι 3.330.000 και
επειδή το 1.330.000 αποτελείται από µη παραγωγικούς εµπόρους και
δηµοσίους υπαλλήλους, όλο το ανωτέρω ποσό φορτίζει τα 2.000.000
εργαζοµένων Ελλήνων, στον κάθε ένα από τους οποίους αναλογούν χρέη:
10.000.000/2.000.000 Χ 2.405.000δρχ. = 12.025.000δρχ. ή ολογράφως:
∆Ω∆ΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΧΜΕΣ.

2

Εδώ οδήγησαν την Ελλάδα ΟΛΕΣ οι "ελληνικές" κυβερνήσεις, µε την
ΕΠΑΙΤΕΙΑ Αγγλοαµερικανικών "βοηθειών" και δανείων ξένων Τραπεζών ή ΚΟΚ.
Οι "βιζιτ....(λείπει η τελευταία γραµµή ή γραµµές σελ. 2 πρωτότυπου).....
Ερωτούµε τους οίκους ανοχής που ονοµάζονται Ν.∆., ΠΑΣΟΚ, ΕΠΕΝ,
ΚΚΕ, κ.λπ. παραφυάδες του "ελληνικού" πολιτικού µαστρωπείου, πότε και σε
ποιά περίπτωση πληροφόρησαν τον έλληνα ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ, τον έλληνα
ΕΡΓΑΤΗ, τον έλληνα ΒΙΟΜΗΧΑΝΟ, τον έλληνα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, τον έλληνα ΒΙΟΤΕΧΝΗ,
τον έλληνα Ι∆ΙΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, τον έλληνα ΕΛΛΗΝΑ, ότι πρέπει να
αποταµιεύσει 12.000.000δρχ. για να συνεισφέρει στο ξελάσπωµα της
ελληνικής οικονοµίας;
Και πως θα ανακοινωθεί αυτό το τερατώδες ποσό όταν όλες οι
"ελληνικές" κυβερνήσεις από ιδρύσεως ελληνικού κράτους, έκαναν τα πάντα
για να το υψώσουν εδώ που βρίσκεται σήµερα;
Και πώς να ανακοινωθεί αυτό το τερατώδες ποσό, όταν κάθε χρόνο
ανατοκίζεται µε 20%; Για να πληρωθεί από ποιόν ΜΕΓΑΛΟ ποιόν ΜΕΣΑΙΟ και
ποιόν ΜΙΚΡΟ εισοδηµατία; Και για να πληρωθεί µε ποιά αιτιολογία;
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι πριν το 1821 η ελληνική οικονοµία είχε
ενεργητικό από έσοδα των Ναυτικών Στόλων Νήσων, έσοδα Εµπορίου ∆ιεθνούς
µε έδρα Ανατολική Ελλάδα Μικράς Ασίας - Αρχεία Σµύρνης - έσοδα από
Εµπόριο Αιγιπτιωτών Ελλήνων, έσοδα από Θεσσαλίας προς Αυστροουγγαρία,
κ.λπ. ισοδύναµα σε χρυσές λίρες σε σηµερινά 65.000.000.000δολ. ή
ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ. Αυτό ίσχυε όταν
λειτουργούσε η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ και όχι η Τραπεζική Αποταµίευση κάτω από δεινές
συνθήκες
Τουρκικής
κατοχής.
Τι
συνέβη
λοιπόν
όταν
η
Ελλάδα
"απελευθερώθηκε";
Πως "υπό κατοχή" η Ελλάδα είχε ισοδύναµη Οικονοµία µε άλλα
ανεξάρτητα κράτη, είχε ισοδύναµη Ναυτική Τεχνολογία µε άλλα Κράτη, είχε
ισοδύναµη Πολεµική Τεχνολογία και Παραγωγή µε τις τότε Μεγάλες ∆υνάµεις,
είχε τη ∆ύναµη να ανατρέψει τον Οθωµανικό Ιµπεριαλισµό, ενώ η "ελεύθερη"
Ελλάδα µετά το 1821 έφθασε στην Οικονοµική Καταστροφή, στην Καταστροφή
της Ναυτιλίας της, στην εξαφάνιση της Τεχνολογίας Ανταγωνισµού, και στην
υποδούλωση της στον Ατλάντιο Εβραϊκό Ιµπεριαλισµό µε τα τέσσερα πρόσωπα:
Εβραίοι Γλύξµπέργκερ Βαυαρίας, Εβραίοι Λόϋδ Τζωρτζ ντ΄ Ισραέλι Αγγλίας,
Εβραίοι Αϊζενχάουερ και Κίσινγκερ USA, και Εβραίες Σιµόν Βέϊλ ΕΟΚ;
Πως το κατορθώσατε αυτό προδότες άξιοι κρεµάλας όλων των
"ελληνικών" κυβερνήσεων;
Οι απαντήσεις είναι δύο, τη µία θα τη δώσουµε εµείς του Τµήµατος
Οικονοµικής Αναλύσεως της Ο.Ε.Α. και την άλλη οι συνάδελφοι του Τµήµατος
Γεωπολιτικής Αναλύσεως της Ο.Ε.Α. όταν έλθει η ώρα.
Από έρευνα ιστορικών αρχείων διαπιστώνεται ότι ουδέποτε υπήρξε
Τουρκική εξουσία στην Οθωµανική Αυτοκρατορία διότι η Πύλη κατεχόταν από
το 1200µ.Χ. από Ατλάντιους Εβραίους Σουλτάνους και όχι από Ατλάντιους
Μογγόλους Σουλτάνους ή Ατλάντιους Άραβες Σουλτάνους. Στον απληροφόρητο
αναγνώστη εξηγούµε ότι Εβραίοι, Άραβες και Μογγόλοι µεµυηµένοι της
Υπερστοάς "ΤΑΞΙΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙ∆ΟΣ" ή "ORDO ADEPTIS ATLANTIS", θεωρούν
τις τρείς ανωτέρω φυλές σαν ενιαία "Ατλάντια Οµοφυλία" µε προέλευση τις
αποικίες της βυθισµένης Ατλαντίδος, θανάσιµου εχθρού της Ελληνικής
∆ραβίδιας Οµοφυλίας, εδώ και 12.500 χρόνια.
Αυτή ακριβώς η εβραϊκή εξουσία της Πύλης είναι που παρά τους
φαινοµενικούς διωγµούς, συντήρησε την Κρυπτοσιωνιστική Ορθόδοξη Εκκλησία
που δίδασκε στους έλληνες το περίφηµο "όποιος σφάζεται από Τούρκο
αγιάζει". ----- (;) Ίδε "Κριτία" και "Τίµαιο" Πλάτωνος.

3

σε συνεργασία µε τις Στοές Ι Ζακύνθου. που είχαν θυσιάσει οικογένειες και περιουσία στην επανάσταση.. Καραϊσκάκη. αµφοτέρων εβραίων ...αποκεφάλισε κυριολεκτικά και µεταφορικά τους γενάρχες Κολοκοτρώνη. και εγκαθίδρυσε Βασιλεία µε Βασιλέα τον Όθωνα της Μογγολικής . όπως τον είχε ανέκαθεν χαµένο από οικονοµική άποψη. τους αφόρισε όπως είχε αφορίσει τις επαναστάσεις του 1750 και του 1821. 21 Βόλου. Μαυροµιχάληδες. κ. οι Έλληνες θησαύριζαν σε σηµείο που στις κασέλες των Νησιωτών και των Ελλήνων της Σµύρνης να έχει συγκεντρωθεί όλος ο χρυσός της Ανατολικής Μεσογείου. µέλος επίλεκτο του οίκου Γλυξµπέργκερ και της Στοάς "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ" που αργότερα µέσω των εβραίων Χίτλερ. 4 .Εβραϊκής Μειονότητος Βαυαρίας.τροφού των οµογάλακτων καθαρµάτων Βενιζέλου ή ΒΕΝΙΖΑΛ και Κεµάλ Ατατούρκ. έως ότου στα 1810 έχασε τον έλεγχο πάνω στους Έλληνες από θρησκευτική άποψη. ακριβώς στη µέση της εκστρατείας και στο αποκορύφωµα του πολέµου.βαθειά νερά της µάστιγας του χριστιανισµού.λπ. Μακρυγιάννη. στην ∆υτική Ελλάδα. καταστράφηκε η παραγωγή και η διακίνηση του εµπορίου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.διάκους που πολεµούσαν µε τους Έλληνες διότι δεν γνώριζαν τα . ο Βόλος κύριο εξαγωγικό κέντρο δεν επικοινωνούσε µε την "ελεύθερη" Στερεά Ελλάδα κ.. Στην Ανατολική Ελλάδα της Μικράς Ασίας το χτύπηµα δόθηκε µε δεύτερη επιχείρηση "απελευθέρωσης" υπό την αρχηγία του κρυπτοεβραίου εκ Κρήτης ΒΕΝΙΖΑΛ ή Βενιζέλου. Στα ιστορικά αρχεία του 21 ο αναγνώστης δεν διαβάζει χωρίς λόγο την ύβρη που συνήθιζε ο Καραϊσκάκης "Τουρκοεβραίοι µπάσταρδοι".. δηλαδή οικονοµική διάλυση των όσων επιζούσαν σαν οικονοµική δύναµη έστω και κάτω από την τουρκική κατοχή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία που ακόµα σήµερα επιδεικνύει δωρεές ελληνικών γαιών που της έκανε η Πύλη. στήνει το θέατρο των εκλογών. ήταν παύση µετακίνησης των Ελλήνων µε τα περίφηµα διατάγµατα που απαγόρευαν στους έλληνες την µετακίνηση στο εσωτερικό χωρίς διαβατήριο και άδεια της Βαυαρικής Αστυνοµίας. Έρκχαρτ. τις οποίες φροντίζει να χάσει από τον "Γερµανόφιλο" εβραιοβαυαρό βασιλέα και αποχωρεί για γαµήλιο ταξίδι στην Ινδία µε την εβραιοαµερικάνα σύζυγό του. Τα πρώτα µέτρα που πήρε ο εβραιοµογγόλος Όθων. ο οποίος υπό τις οδηγίες της Στοάς 41 Θεσσαλονίκης. Έτσι. Η απώλεια θρησκευτικού ελέγχου είχε συνέπεια την απώλεια πολιτικού ελέγχου σε σηµείο που οι έλληνες έκαναν εµετό τα εβραιοχριστιανικά συνθήµατα "αγάπα τους εχθρούς σου" και "τα όπλα ηµών δεν είναι σαρκικά" και άρχισαν αντιχριστιανικώτατα να σφάζουν τους Τούρκους εχθρούς. Εξευτέλισε τους ήρωες που έδωσαν τα πάντα. Για τον απληροφόρητο αναγνώστη σηµειώνουµε ότι οι Βαυαροί ή Άβαροι δεν είναι Ευρωπαϊκή Γερµανική φυλή αλλά υπόλειµµα Εβραιοµογγολικής Ορδής µετά από επιδροµή του Τσέγκις Χαν-Καν-Κουν-Κοεν της Τέταρτης Ορδής Ούννων Βουλγάρων και Πέµπτης Ορδής Ούγγρων-Φινλανδών. παρά τις ύπουλες εβραιοχριστιανικές διδασκαλίες "µη θησαυρίζετε επί της γης" και λοιπές εµετικές αηδίες. ώστε Εκκλησία και Προύχοντες να εξασφαλίζουν την Τουρκοεβραϊκή κατοχή. ∆ιότι.Αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία µε τα οικονοµικά της φέουδα συντήρησε µε την σειρά της την τάξη των τσιφλικάδων. Με τα διατάγµατα διαβατηρίων του Όθωνα η Θεσσαλία δεν επικοινωνούσε µε τη Μακεδονία ή µε την Πελοπόννησο. 31 Αθηνών και 41 Θεσσαλονίκης . ΙΙ Κερκύρας. Τότε η µαστρωπός του Ελληνισµού Ορθόδοξη Εκκλησία άλλαξε στάση και έγινε "φιλέλλην" σε σηµείο που να "καπελώσει" την επανάσταση επικαλούµενη µερικούς . Χαουσχόφερ και Λίνκολν Φον Τρέµπιτς παρήγαγε τον Ναζισµό.λπ. Αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία επρόδωσε την επανάσταση του 1750 και την έπνιξε στο ελληνικό αίµα.

∆ιότι το χρέος του κάθε έλληνα προς τις διεθνείς εβραϊκές Τράπεζες. σε µη παραγωγικά ∆ηµόσια Έργα Βιτρίνας.500. το οποίο "διευρυµένο" συνεδρίασε επειγόντως για να πάρει σοβαρά και σκληρά µέτρα λιτότητας στις 5 Αυγούστου. τότε ο κάθε έλληνας πρέπει να παραδώσει. ήτοι 2. στα Πανηγύρια της Πόρνης Μελίνας για την Αθήνα Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα. σε πληροφορική κοµπιούτερς για οικονοµία χωρίς πρωτογενή βαρειά βιοµηχανία. σε πεινασµένους της Αιθιοπίας.. σε σκατά άχρηστα και εµετούς πολυτελείας σοσιαλιστικού νεοπλουτισµού. Το οποίο σηµαίνει ότι αν το διεθνές εβραϊκό κεφάλαιο αποφασίσει να κάνει την επιστροφή των δανείων ΑΠΑΙΤΗΤΗ. σε µισθούς άχρηστων δηµοσίων υπαλλήλων ηµετέρων. σε Κοινωνικοποιήσεις Βιοµηχανιών που οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο µέσω απεργιών και αλλοπρόσαλλων απαιτήσεων συνδικαλιστών του ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ. είναι ο µέσος όρος της αξίας ακινήτου περιουσίας κάθε έλληνα. Τα ανωτέρω ισχύουν σύµφωνα µε το διεθνές "∆ίκαιο". εν αγνοία του. αλλά να ανατοκίζονται εις τους αιώνες υποθηκεύοντας την ατοµική περιουσία του κάθε έλληνα. οδήγησαν στην διάλυση του Ελληνικού Στρατού και στην διάλυση του ελληνικού πολιτισµού Ανατολικής Ελλάδος Μικράς Ασίας. ζήτησε την επείγουσα σύγκλιση του ΑΣΟΠ µε το αιτιολογικό ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα είναι εκρηκτικά και χρειάζονται άµεση και ριζική αντιµετώπιση. σε προεκλογικές καµπάνιες δισεκατοµµυρίων δραχµών. σε διεθνή ταξίδια ειρήνης και ασφάλειας µε ναυλωµένους στόλους αεροπλάνων. σε ταρατατζούµ πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το εβραιοµασονικό θέατρο στην αποθέωσή του." Συγχρόνως. Το µήνυµα είναι: "Ηλίθιοι Έλληνες σας εγκλωβίσαµε. για να εξοφλήσει. και ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας υποχρεωθεί να εκτελεί απ΄ ευθείας εντολές της καθόλου εβραϊκής ∆ιεθνούς Τραπέζης µέσω του Ευρωπαϊκού ∆ιευθυντηρίου. και του "γερµανόφιλου" βασιλέως εβραίου Βαυαρίας ΓΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ. Μήπως υπερβάλουµε. Και ιδού Έλληνες τώρα σας θέτουµε το δίληµµα: Ή θα δεχθείτε να σας τα πάρουµε όλα εµείς µε σκληρά µέτρα λιτότητας για να τα δώσουµε στα 5 . σε φιέστες. Η ανωτέρω προειδοποίηση έγινε στις 10 Ιουλίου 1985 και θορύβησε τόσο τον "πρωθυπουργό" ώστε στην σύγκλιση Υπουργικού Συµβουλίου της 26ης Ιουλίου αποφασίσθηκε η διεύρυνση του ΑΣΟΠ.000δρχ. και εξωτερικού εβραϊκού δανεισµού. Από την Μικρασιατική καταστροφή και µετά η Ελλάδα έγινε ο αποδέκτης αγγλοεβραϊκών δανείων που έµελλαν να µην εξοφληθούν ποτέ. Αυτό δεν µπορεί να το κάνει µια "ελληνική" κυβέρνηση εγκάθετων µπάσταρδων του τύπου Παπανδρέου ή Καραµανλή. Ο ∆ιοικητής της Τραπέζης Ελλάδος ανακοίνωσε στον "πρωθυπουργό" ότι: "η αντοχή της Οικονοµίας δεν πρέπει να υπολογίζεται πέρα από τρείς µήνες και ότι µετά το τρίµηνο "βλέπει" να έρχεται το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και να επιβάλει την οικονοµική του πολιτική. Ας µπούµε στην βρωµιά των παρασκηνίων.Η συµπαιγνία "διαµάχη" µεταξύ του "αγγλόφιλου" εβραίου ΒΕΝΙΖΑΛ. Εθνική συρρίκνωση και οικονοµική καταστροφή. την ακίνητη περιουσία του. σε µισθούς εγκάθετων πρασινοφρουρών. σε µισθούς εγκάθετων συνδικαλιστών. σε ξένες Τράπεζες. Σκορπίσαµε τα χρήµατα των ∆ηµοσίων Ταµείων σε ΑΤΑ. µπορεί όµως να το κάνει η κυβέρνηση των Βρυξελλών αν µας θέσει υπό "οικονοµική κηδεµονία" δηλαδή αν καταργηθεί DE FACTO και αυθαίρετα από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο η "ελληνική" κυβέρνηση. Κοινωνικούς Τουρισµούς Ανέργων και Συνταξιούχων. σε λιµάνια της Ζιµπάµπουε.

Είναι οι ΠΙΣΤΕΙΣ..ατλάντια εβραϊκά αφεντικά µας ή θα έρθει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και θα βαρέσουµε κανόνι σαν κράτος. 6 . Σε ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. και να ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ καλώντας τους Έλληνες σε Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Τ Ρ Ο Π Η Σ του Ατλάντιου Εβραιοµογγολικού Κατεστηµένου. ∆ιότι διαφορετικά δεν θα µπορούσαν να ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ τα όσα γράφουν στις προηγούµενες σελίδες. Αντίθετα. υποφέροντας διωγµούς και φοβερή κοινωνική αποµόνωση. Είσθε καταδικασµένοι Έλληνες. Γιατί το ΥΠΕΡΟΠΛΟ µας Έλληνες δεν είναι η βόµβα νετρονίου ούτε τα δορυφορικά λέϊζερ. της µουσικής. Που σηµαίνει ΣΦΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ. κάτω από τις ερπύστριες των αρµάτων µάχης των ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. Που σηµαίνει ότι είναι ΑΤΡΩΤΟΙ και στην ΣΚΕΨΗ και στο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ και στο ΣΩΜΑ. ΜΕΧΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ κατά την Αλεξάνδρεια µέθοδο. Ήδη στην στρατιωτική ακαδηµία των ΗΠΑ. Σας έχουµε αποβλακώσει και διαιρέσει µε συγκρουόµενες πολιτικές και θρησκευτικές ΠΙΣΤΕΙΣ.Ισραήλ. Θέλουµε να µπορούµε να απολογούµαστε στην διεθνή κοινή γνώµη και στην συνείδησή µας. που ποτέ δεν αποδείχτηκαν αληθινές αλλά πάντα τις φάγατε λέγοντάς µας και "ζήτω" στις προεκλογικές πλατείες. Έχετε εγκλωβισθεί Έλληνες. "έλληνα" Παύλο Γλυξµπέργκερ. Ή θα δεχθείτε να σας πάρουµε τις ακίνητες περιουσίες σας διπλασιάζοντας τους φόρους ιδιοκτησίας και να σας πάρουµε τις βιοµηχανίες σας διπλασιάζοντας τους φόρους παραγωγής ή το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µέσω του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου κηρύσσει την Ελλάδα σε πτώχευση. θέλουµε στις επόµενες εκλογές να ψηφίσετε την δεξιά που θα ηγηθεί της χρηµατοδοτούµενης από τα αφεντικά µας Ευρωπαϊκής ∆εξιάς και από αγανάκτηση για όσα σας κάναµε να την αναγάγετε σε Ναζιστική ∆εξιά που θα ξαναθέσει Σηµιτικό Ζήτηµα στην Ευρώπη. του κινηµατογράφου. που θα οδηγήσει τους Έλληνες και τις υπόλοιπες ∆ραβίδιες Ευρωπαϊκές φυλές για να συνθλιβούν δεύτερη και ΤΕΛΙΚΗ φορά. Και δεν είναι µόνον ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΙ αλλά και ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ και ΑΛΕΞΙΚΑΡ∆ΙΟΙ και ΑΛΕΞΙΣΧΟΙ. ούτε ο βιολογικός. Μη µας απειλείτε ηλίθιοι Έλληνες ότι δεν θα µας ξαναψηφίσετε αν σας επιβάλουµε σκληρά µέτρα λιτότητας. ∆ιότι ο σοσιαλισµός ήταν βάρδια που τα αφεντικά µας όρισαν επταετή. που χρησιµοποιήσαµε για να σας πλύνουµε την καρδιά και το συναίσθηµα µε τα δικά µας µηνύµατα. ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ. Το µόνο που σας σώζει είναι ένας νέος Αλέξανδρος. Θέλουµε να µας δώσετε το ηθικό άλλοθι Έλληνες για να σας διαλύσουµε όπως διαλύσαµε την Γερµανία το 1945. πολιτικές και θρησκευτικές µε τις οποίες σας πλύναµε τον εγκέφαλο. αλλά του κάνουµε γνωστό ότι οι ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΙ υπάρχουν.. τον δεύτερο Χίτλερ. Είναι τα ΘΕΑΜΑΤΑ και οι ΤΕΧΝΕΣ του θεάτρου. για όσους εννοούν την ελληνική ετυµολογία. αλλά Αλέξανδροι δεν υπάρχουν πια µεταξύ σας γιατί σας έχουµε εκφυλίσει Έλληνες. οπότε θα σας τα πάρουµε µέσω κατασχέσεως από την ∆ΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ του . ΤΕΧΝΩΝ. ότι η γενοκτονία σας του 1995 θα οφείλεται στο ότι µε εργαλείο τον αρχαίο σας πολιτισµό ηγηθήκατε νέου αντισηµιτισµού "10 και 7" ευρωπαϊκών κρατών. Έλληνες είσθε τόσο ηλίθιοι που ακόµα και τώρα που σας το λέµε δεν θα το καταλάβετε. τα αφεντικά µας ετοιµάζουν τον Ευρωπαίο Αντισηµίτη Αρχιστράτηγο. ούτε ο µετεωρολογικός πόλεµος." ∆εν λυπούµεθα καθόλου που θα απογοητεύσουµε τις ορέξεις του τοπικού και διεθνούς ατλάντιου Οίκου Ανοχής. να έχουν ΚΑΡ∆ΙΑ για να τα κοινοποιούν ανοιχτά. ∆ιότι οι "κόµβοι" των νεώτερων Ιερατείων που ∆ΕΝ ΛΥΟΝΤΑΙ.

όχι όµως για να αποτρέψει τον κοµµουνιστικό κίνδυνο γιατί αυτό το ζήτηµα ξεκαθαρίσθηκε στη Γιάλτα. Ορθόδοξοι Μητροπολίτες στους 50 Νοµούς της Χώρας και να αναχωρήσουν από την Ελλάδα οι ηγέτες και ιερείς όλων των θρησκευµάτων και ειδικώς του Οίκου Ανοχής των Μαρτύρων του Ιεχωβά. την ηγεσία της Ελλάδος σε ∆ιεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια. οδηγώντας στην σφαγή όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς. στα αρχεία της οποίας φέρεται και µε το εβραϊκό του όνοµα ΜΕΝΕΪΚΟ. θέστε σε δοκιµασία τα όσα γράφουµε κάνοντας συνδυασµό µιας φήµης που έχει διασπαρθεί στους ανώτατους αξιωµατικούς από την εβραϊκή Τεκτονική πληροφόρηση: "Έχει διασπαρθεί ότι οι έλληνες αξιωµατικοί δεν πρέπει να κινηθούν κατά του Παπανδρέου. Πράγµατι έχει σταλεί στην Ελλάδα για να οδηγήσει τον σοσιαλισµό σε αποτυχία." Πράγµατι ο Παπανδρέου διετέλεσε καθηγητής της CIA. και να αποτρέψει τον κοµµουνιστικό κίνδυνο. αλλά για να οδηγήσει την Ελλάδα και µέσω της Ελλάδος την Ευρώπη σε Εθνικοσοσιαλιστικό Αντισηµιτισµό..λπ. Πράγµατι ο Παπανδρέου είναι καθηγητής εν ενεργεία της CIA. 7 . εκτοπίζοντας τους βίαια εκτός Ελλάδος. την προτεραιότητα της Αθήνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. το τελευταίο κύµα αρχαίου αλλά εκχυδαϊσµένου "ελληνικού" πνεύµατος . την ενεργοποίηση των ∆ελφών σε ∆ιεθνές Κέντρο Πολιτισµού. Λίµπερµαν. τότε µόνον µια λύση σας µένει και σας την υποδεικνύουµε: Μέσα σε µια Νύκτα θα πρέπει. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να τουφεκισθούν 50 . να καθαρίσετε τους Στάβλους του Αυγεία από τις ατλάντιες µειονότητες εβραίων . Το ίδιο συµβαίνει και στους ιθύνοντες της Ρωσικής KGB όπως ο Αντρόποφ.τούρκων. ώστε να δοθεί αφορµή και ηθικό άλλοθι σε δεύτερο αιµατοκύλισµα της Ευρώπης και Ευρωπαϊκή Γενοκτονία. Μας αγάπησαν ξαφνικά οι γενοκτόνοι µας ή µήπως µας καλούν σε µια γιορτή φιλελληνισµού για να µεθύσουµε από µαταιοδοξία και να πιστέψουµε ότι µπορούµε να γίνουµε ηγέτες και να προκαλέσουµε την υπεροπλία των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. χωρίς να ανατρέψετε την ιεραρχία του Στρατού όπως µερικοί Παπαδόπουλοι µικρόνοες. Τι συνέβη ξαφνικά στον ∆ιεθνή Σιωνιστικό Οίκο Ανοχής. διότι ο Παπανδρέου είναι ένας από τους ογδόντα καθηγητές της CIA. αν διαπιστώσετε ότι πράγµατι µας προορίζουν για οδηγούς της Ευρώπης στην τελική γενοκτονία επαναλαµβάνουµε ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να βρείτε τον ανδρισµό να εξοντώσετε το προσωπικό των ξένων στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα και να αποχωρήσετε από κάθε στρατιωτική "συµµαχία" ή πολιτικοοικονοµική Κηδεµονία ή Συνασπισµό τύπου ΕΟΚ. Για τις οικογένειες Καραµανλήδων και Παπανδρέου προτείνουµε τελετουργικό κρέµασµα ή τουφεκισµό στην Πλατεία Συντάγµατος σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα "οµαδικής οικογενειακής εξοντώσεως σε παράπτωµα ΥΒΡΕΩΣ εναντίον της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ".Απευθυνόµαστε ειδικά στις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις: Έλληνες Αξιωµατικοί και Οπλίτες. Μπέρια. την ηγεσία της Ελλάδος σε αντισηµιτικές εκδηλώσεις. το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο που ήδη στρέφει εθνικοσοσιαλιστικά από το 1983 και µετά. και συµπληρώνουµε ότι µόνον άτοµα εβραϊκής καταγωγής γίνονται καθηγητές ή διευθύνοντες της CIA όπως ο Ναύαρχος Τάρνερ. από αντίδραση στην σοσιαλιστική αποτυχία. την αρχαία ελληνική πόλη που θα χτισθεί στον Όλυµπο από ∆ιεθνή Οργάνωση Φιλελλήνων. Αν διαπιστώσετε αυτό που εµείς διαπιστώσαµε.αράβων .. κ. και έχει αποσταλεί στην Ελλάδα για να οδηγήσει τον σοσιαλισµό σε αποτυχία.τέχνης που διοχετεύεται από τα µέσα ενηµέρωσης. Συνδυάστε τα ανωτέρω µε την οµόφωνη ανακήρυξη της Ελλάδος σε Πηγή του Ευρωπαϊκού Πολιτισµού.

ζήτησε "γη και ύδωρ" και οι "ελληνικές κυβερνήσεις" παρέδωσαν "γη και ύδωρ" και τις γυναίκες µας και τα παιδιά µας και τις παραδόσεις µας και την αρχαία ελληνική θρησκεία και το αρχαίο ελληνικό πνεύµα και το ελληνικό ∆ίκαιο τιµής και τις ελληνικές Τέχνες του Απολλώνιου Λόγου.Α. και περιορισµό στην ιδιωτική του ζωή.. να εκτοπισθούν οι οικογένειές τους και να δηµευθούν οι περιουσίες τους. και τις περιουσίες µας κι εµάς τους ίδιους. Μέσα σε µια Νύκτα θα πρέπει να επιστραφούν στους πρώην έλληνες ιδιοκτήτες των. όσοι αρνηθούν τα ανωτέρω πρέπει να τουφεκισθούν χωρίς δίκη.και Σοβιετικά . ∆ιότι µέχρι τώρα το Ατλάντιο Κατεστηµένο στο οποίο υπάκουσαν τυφλά όλες οι "ελληνικές κυβερνήσεις". να ανακληθούν όλοι οι έλληνες Πρέσβεις Εξωτερικού και να επιβάλετε τον θεσµό του "προσωρινού απεσταλµένου πρέσβεως για εκτέλεση ειδικής αποστολής" σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα. Είναι οι ίδιοι εκείνοι που δυσφηµίστηκαν σαν "θεοί απαιτούντες λατρεία αγαλµάτων και ειδωλολατρία" από ψεύδη που επινόησαν τα διαβρωµένα µε Άτλαντες Μογγολοεβραίους Ιερατεία της Ελευσίνας.. Είναι Αυτοί που έχουν πανικοβάλει την Ατλάντια NASA µε Τελεσίγραφα παραδόσεως εξουσίας πλανήτου. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να ακούσει όλος ο πλανήτης Γη το Ελληνικό "Μολών Λαβέ" ακόµη µια φορά. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει το βουλευτικό Σώµα να εγγυηθεί µε τις σκληρότερες εγγυήσεις την πλήρη και µόνιµη αποχώρηση από την διεκδίκηση διαχείρισης εθνικών µεγεθών.Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να εκδιωχθεί από την Ελλάδα το προσωπικό όλων των ξένων πρεσβειών. σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα της "υποχρεωτικής κατοχής όπλων και συντηρήσεως οπλισµού από όλους τους πολίτες µε σκοπό την άµεση ετοιµότητα".Ε. Είναι οι Κύριοι του Γαλαξία που αποίκισαν τον πλανήτη µας και ανεχώρησαν για αποικισµό νέων πλανητών του Γαλαξιακού τους Τοµέα.λπ. Ο ΖΕΥΣ. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να αλλάξει η χωροταξία των στρατοπέδων των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων. Η ∆ΙΚΗ έγινε από την ΙΣΤΟΡΙΑ Η∆Η. Σάρδεων κ. Και δεν εννοούµε µεταφορικά και συµβολικά αλλά κυριολεκτικά. Περγάµου.ραδιοτηλεσκόπια σε ΠΡΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ∆ΙΑΛΕΚΤΟ. και την ελληνική γλώσσα. Είναι οι Επιστρέφοντες για Επιθεώρηση του πλανήτη όπου έσπειραν Ζωή µέσα από τα Βιολογικά Εργαστήρια των Σκαφών τους. όλες οι κινητές και ακίνητες περιουσίες που κατέχουν οι ξένοι στην Ελλάδα και να αποδοθούν σε ελληνική ιδιοκτησία βιοµηχανίες και ακίνητα που έχουν κατασκευασθεί µε ξένες επενδύσεις ή κατασχεθεί από Τράπεζες. Μέσα σε µια Νύκτα. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να εξοπλίσετε όλο τον πληθυσµό και ειδικά τον µεθοριακό πληθυσµό. έλληνες αποδέκτες της παρούσας έκκλησης. Ο ΑΠΠΟΛΩΝ και η ΘΕΜΙΣ ΖΟΥΝ.. όπως προκύπτει από φυγάδες Αντιφρονούντες 8 . που καταγράφουν τα Αµερικανικά . ∆εν έχει µείνει τίποτα όρθιο εκτός από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ ∆ΙΟΣ που φύτρωσε στις καρδιές των ΑΝ∆ΡΩΝ της Ο. σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα "εκµηδενίσεως οικογενειών που παρήγαγαν προδότες και εξαφανίσεως των ονοµάτων τους από τα δηµοτικά και κρατικά αρχεία". πολύ πριν τα Μογγολοεβραϊκά ιερατεία υποχρεώσουν τον πληθυσµό να τους δυσφηµήσει κατασκευάζοντας οµοιώµατά τους στο µάρµαρο. και να εγκατασταθεί ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ η νέα Ελληνική Κυβέρνηση για λόγους ασφαλείας από αντίποινα ξένων και από διάβρωση κατεστηµένων µασονικών κυκλωµάτων Αθηνών.

Α. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΥΑΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΤΟΧΗΣ.Α. Παραθέτουµε σε φωτοτυπία τα "κλητήρια θεσπίσµατα" του εισαγγελίσκου Βόλου.. Είναι Αυτοί που ποτέ δεν αξίωσαν λατρεία από τους γήϊνους. Και για να καταλάβουν οι εισαγγελίσκοι της "ελληνικής" επικράτειας σε τι κλίµα ζουν τελεσίδικα. σε 45 Νοµούς της Χώρας: "ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ. Κλ.Ε. Είναι Αυτοί που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους "θεούς" αλλά "εκτελεστές" διαταγών ανωτέρων τους της Γαλαξιακής Κυβερνήσεως.Α.... 28-6-84.. έχουν σταθµεύσει περιµένοντας άγνωστο ΤΙ. έως ότου προσγειωθούν στον πλανήτη για να ξεκαθαρίσουν οριστικά το καρκίνωµα των Ατλάντιων. Συµπέρασµα: Ενώ η Ο.κτενίζεται.. σε Αντίσταση κατά του Ατλάντιου Μογγολοεβραϊκού Κατεστηµένου.Ε. ο εισαγγελίσκος Βόλου . αστερισµού προελεύσεως των Ατλάντων.Σοβιετικούς Επιστήµονες και "διαρροές" του JPL JET PROPULSION LABORATORY της NASA.Α.. τον Ένα Θεό ΦΑΝΗ του αρχαίου ελληνικού Μονοθεϊσµού των Ορφικών Κειµένων. Ποινικού Κώδικα δια "απείθεια στους νόµους και διατάγµατα µέσω επιστολών προς τις αρχές µε τις οποίες προεκάλεσε τις αρχές και διήγειρεν ταύτας εις απείθειαν εναντίον των νόµων και διαταγµάτων του νόµιµου Κράτους".27.Α.Ε..Ε.∆ραβίδιες Ελληνικές φυλές Ευρώπης. Ναι Κύριοι των Αρχών του "ελληνικού" ΥΠΟ ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΚΑΤΟΧΗ Κράτους.Ε.Γ. πριν κάνουν αυτό που φυσιολογικά ακολουθεί µια πτήση παρατήρησης των εγκαταστάσεων των Ατλάντιων αντιπάλων τους. Είναι αυτοί που χρησιµοποιούν υπερσύγχρονα µέσα τα οποία αποσυντονίζουν ή αχρηστεύουν πλήρως τα γήινα µέσα κατοπτεύσεως. ∆ίκη 30-10-85. να τους εγγράψει στον κατάλογο των µελλοθάνατων. Για τους πολύ µεµυηµένους στον Τεκτονισµό ερωτούµε: Είναι Αυτοί που έχουν πανικοβάλει τα πληρώµατα ΣΕΛΗΝΗΣ και ΛΙΛΙΘ προελεύσεως αστερισµού "Ε" ΒΟΩΤΟΥ. Εισαγγελίσκος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου παραπέµπει σε δίκη Τριµελούς Πληµ/κειου Βόλου τον εκπρόσωπό µας Κ.. Ασίας και των άλλων Ηπείρων. µε τα άρθρα 26... Ξαναγυρίζουµε στην σηµερινή πραγµατικότητα διότι ήδη καταχρασθήκαµε υπέρ το δέον ύλη αρµοδιότητας του Τµήµατος Γεωπολιτικής Αναλύσεως της Ο. διότι µε τις ενέργειές τους ανάγκασαν το Εκτελεστικό Τµήµα της Ο..183. Είναι Αυτοί που διαθέτουν Τεχνολογία για να επικοινωνήσουν τηλεπαθητικά µαζί σας. Μέλος Υφηγεσίας της Ο. και βρισκόµαστε ήδη "εκτός θέµατος"..Ε. στο µέλλον. διότι σε οποιαδήποτε ποινή του επιβληθεί από το ∆ικαστικό Τµήµα της Ο. όλοι εσείς οι αποδέκτες της παρούσης θα παραδειγµατισθείτε ώστε να αποφύγετε να "λακτίσετε προς κέντρα".181. Είναι Αυτοί που διαθέτουν Τεχνολογία για να εκπέµπουν κείµενα στους δικούς σας ραδιοδέκτες αν διαθέτατε δέκτες Οριακών Υπερβραχέων µε παραβολικές κεραίες στραµµένες στον πλανήτη Ποσειδώνα. από το ύψος τροχιάς του πλανήτη Ποσειδώνα όπου σύµφωνα µε τη NASA.. τους προκαταβάλλουµε απόσπασµα από το ψήφισµα των 45 Περιφερειών της Ο. Είναι Αυτοί που καλούν τις Ανδροµέδιες . κηρύσσει ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ για πλήρη ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του κρυπτοεβραϊκού "ελληνικού" Κράτους και για ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. όπως προκύπτει από συνεδριάσεις της "Στοάς Μεγάλης ∆ρυός" Ν. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΡΩΜΑΪΚΟΥ 9 .Α. διότι οι ίδιοι αποδίδουν λατρεία στο Υπέρτατο Ον του Σκεπτόµενου Οργανισµού Σύµπαντος... Υόρκης. Ο εισαγγελίσκος Βόλου και µερικοί ακόµη εισαγγελίσκοι κτενίζονται για να είναι ωραίοι στην τελευταία τους κατοικία..

ΔΙΚΑΙΟΥ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ." 10 . ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΠΑΥΣΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΝΟΧΗΣ ΥΠΟ ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΕΒΡΑΙΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ.

"ΕΠΕΙ ΔΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΑΥΤΟΝ. ΤΟΥΤΟ Δ΄ ΕΣΤΙΝ.1. ΑΛΛΑ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.Ή ΠΟΛΕΩΝ .Ε.8. Η ΔΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΡΙΣΙΣ.. ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΙΝ." Αριστ. ΟΙΣ ΕΠΙ ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΕΣΤΙ ΧΡΗΣΘΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ... Ι΄5. Πολ. δεν υπάρχει ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Πολ." Αριστ. ΩΣ ΦΑΜΕΝ ΤΟΖΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣ. Αφήνουµε τον µέγιστο πολιτειολόγο Αριστοτέλη να απαντήσει: "ΕΣΤΙ ΔΕ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ . χωρίς πολίτες που έχουν ΑΡΕΤΗ και ΦΡΟΝΗΣΗ ΕΠΕΙ∆Η ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΝ. "Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΤΙ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ. Η ΔΗ ΠΑΣΗΣ ΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ.2. Γ΄4. ΑΘΗΝΩΝ . Τεχνών. Σηµαίνει ότι θα είµαστε έτοιµοι να δεχθούµε γενικό αποκλεισµό από τους πάντες. Πολ. Ο.Προτείνουµε καταστροφή µιας τάξεως πραγµάτων. Ο Δ΄ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΠΛΑ ΕΧΩΝ ΦΥΕΤΑΙ ΦΡΟΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ. Πολ. Απαξιούµε να µεταφράσουµε αυτά τα ΑΙΩΝΙΑ κείµενα και ζητούµε από τους αποδέκτες της παρούσης να εξαφανισθούν από τις θέσεις Αρχών που κατέχουν σε περίπτωση που δεν τα καταλαβαίνουν στην ΑΡΧΕΤΥΠΗ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ. ΚΥΡΙΟΝ ΜΕΝ ΓΑΡ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΝ ΟΥΝ ΤΟΥ ΖΗΝ ΕΝΕΚΕΝ. Ύλης. να κατασκευάσει ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. δεν υπάρχει ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΡΙΣΙΣ. Ότι θα τολµούµε να λέµε στις γυναίκες µας ότι είµαστε ΑΝ∆ΡΕΣ ΑΚΟΜΑ. ΤΕΛΟΣ ΜΕΝ ΟΥΝ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ.13-14.ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 11 . Που σηµαίνει ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ στον τοµέα Πνεύµατος. Ας εξαφανισθούν µόνοι τους πριν τους εξαφανίσουµε ΕΜΕΙΣ. ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Δ΄ ΕΣΤΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. "ΦΑΝΕΡΟΝ ΤΟΙΝΙΝ ΟΤΙ Η ΠΟΛΙΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗ ΑΔΙΚΕΙΝ ΣΦΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΧΑΡΙΝ. Η ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . ΕΝΕΚΕΝ ΔΕ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ. Νοµιµοφανές εβραϊκό µαστροπείο υπάρχει Κε Εισαγγελέα. ΟΥΤΩ ΧΩΡΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΝ ΠΑΝΤΩΝ.. ΑΛΛ΄ Η ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Α΄ 2. Ότι θα µπορούµε να πούµε στα παιδιά µας και στις µελλοντικές γενιές ότι ∆ΕΝ ΜΑΣ ΕΞΕΦΤΕΛΙΣΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ. όσο και αν ωρύονται εγκάθετοι εισαγγελίσκοι ότι υπάρχει "νόµιµο κράτος" που το καταργεί η Ο. ΖΩΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΟΥΣ. Ζ΄7.1." Αριστ. ΧΑΛΕΠΩΤΑΤΗ ΓΑΡ ΑΔΙΚΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΟΠΛΑ. ΠΟΛΙΣ ΔΕ Η ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΩΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΩΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΟΥΣ. ΟΥ ΜΗΝ ΟΥΔ΄ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΗΔΗ ΠΟΛΙΣ. και Άµυνας Πολέµου. να κατασκευάσει ΜΕΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ." Αριστοτέλους Πολ. η απάντηση βρίσκεται στην λέξη κλειδί ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ. ∆ιότι χωρίς ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ και ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.. Σηµαίνει ότι θα ΤΟΛΜΟΎΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΝΥΚΤΕΣ χωρίς να τις πνίγουµε. εποµένως πρέπει να προτείνουµε τι θα κτισθεί στον τόπο της καταστροφής. "Η ΔΕ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΚΩΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΣ. χωρίς εκδίωξη των ΑΝΟΜΟΙΩΝ ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ.Α. Α΄. Ε΄5.Α. να κατασκευάσει ΒΑΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Για όσους κατανοούν. ΟΥΣΑ ΔΕ ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ. ∆ιότι άτοµα ανίκανα να κατανοήσουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ πρέπει να άρχονται και όχι να άρχουν. ΑΥΤΕΡΚΕΙΑ και ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ σηµαίνουν παύση των ΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ για να δοθούν κίνητρα στην ελληνική Τεχνολογία να ΕΥΡΕΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. ΩΣ ΕΣΤΙΝ ΕΙΠΕΙΝ." Αριστ.Ε. ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Δ΄ ΕΣΤΙΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ. χωρίς εκδίωξη των ξένων στρατευµάτων που έχουν ΟΠΛΑ για να ασκούν ΧΑΛΕΠΩΤΑΤΗ Α∆ΙΚΙΑ εναντίων Ελλήνων. "ΏΣΠΕΡ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΕΛΕΩΘΕΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΣΤΙ." Αριστοτέλους Πολ. ότι θα στερηθούµε τις πολυτέλειες που µας έχουν εκφυλίσει σε καταναλωτικά τρωκτικά της αφηνιασµένης παραγωγής ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. δεν υπάρχει ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΞΙΣ. ΕΙΣΠΕΡ ΕΣΤΑΙ ΠΟΛΙΣ. να κατασκευάσει ότι απαιτεί η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.Η ΓΑΡ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΞΙΣ ΕΣΤΙ.ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΤΕ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ.

ανήκει σε εβραίους κεφαλαιούχους. ΚΑΙ των ΕΣΣ∆. Αυτό σηµαίνει ότι από τώρα τα Ευρωπαϊκά Κόµµατα της ∆εξιάς που βρίσκονται στην αντιπολίτευση πρέπει να προετοιµάσουν αυτό το οξύ κλίµα εναντίον των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆.ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ Προς αποφυγή παροχής "τελείως µασηµένης τροφής" στους αποδέκτες της παρούσης. Όλη η πολεµική βιοµηχανία της Γαλλίας όπως DESSAULT των MIRAGE κ. 6ον: Το εβραϊκής εξαρτήσεως και εµπνεύσεως Πεντηκοστιανό ∆όγµα. εγκαινιάζει αυτό τον Αντιαµερικανισµό. 2ον: Η Ελληνική ∆εξιά µε αφορµή το θέµα του Αµερικανού Πρεσβευτού Κίλυ. ερχόµενος επί πώλου όνου θα φέρει παγκόσµια ειρήνη αφού προηγουµένως ο Γιαχβέ θα εξεγείρει τα τέκνα της Σιών για να καταναλώσουν και γενοκτονήσουν τα τέκνα της Ελλάδος. αφορµές µε έντονα ρατσιστικό και αντισηµιτικό περιεχόµενο. βιβλία "προφήτου" Ζαχαρία. 4ον: Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα κλιµάκια της "ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ" και των ακροδεξιών κοµµάτων τύπου ΕΠΕΝ. ώστε να την οδηγήσει σε αυταπάτες και ταυτόχρονη κήρυξη ΠΟΛΕΜΟΥ εναντίον σε ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. Αυτό σηµαίνει ότι θα δοθούν αφορµές από τις Κυβερνήσεις ∆εξιάς της Ευρώπης του 1988. και των 7 κεφαλών του θηρίου που είναι άλλα 7 Κράτη που θα ενταχθούν επίσης στην ΕΟΚ. ενώ είναι ήδη δεδοµένος και ο Αντισοβιετισµός της. 5ον: Ήδη ενισχύεται η συµβατική και η πυρηνική τεχνολογία πολέµου στην Ευρώπη. εδάφια 9-15. εναντίον στην Αµερικανική εξάρτηση. παρέχουµε τα παρακάτω στοιχεία που θα τα συνδυάσουν µε τα γραφόµενα στις προηγούµενες σελίδες µόνοι τους: 1ον: Η Γενοκτονία της Ευρώπης προϋποθέτει ότι η Νέα Ναζιστική ∆εξιά που θα αναλάβει "ανοιχτά" την ευρωπαϊκή ηγεσία από το 1988 µε την πρωτοβουλία της Ελλάδος. εναντίον των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. που θα διεκδικήσει µε το ∆ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ την εξαφάνιση του "σηµιτικού καρκινώµατος" από ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. 3ον: Η Γαλλία προσκαλεί "17" Ευρωπαϊκά Κράτη σε Ανάπτυξη Αυτόνοµης Τεχνολογίας. πρέπει να στραφεί εναντίον ΚΑΙ των ΗΠΑ.Στοάς "Χρυσή Αυγή" στην οποία ηγέτες ήσαν θιβετιανοί του Τάγµατος ΖΕΝ και εβραίοι "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ".∆. Καλούµε τον Στρατό να ερευνήσει τα ανωτέρω και 12 . Συγχρόνως στην Γαλλία µε Αραβικά και Εβραϊκά κεφάλαια. προωθείται η Νέα Ναζιστική ∆εξιά τα κείµενα της οποίας συγγράφουν και εκφωνούν διαπρεπείς κρυπτοεβραίοι τύπου Λεπέν. υπό την ηγεσία της Νέας ∆εξιάς. µε σκοπό την τοποθέτηση "ναζιστικής ζύµης" µέσα στο "δεξιό φύραµα" για γενική µετάπτωση της µετριοπαθούς δεξιάς σε "µαινόµενη αντισηµιτική αντιαµερικανική αντισοβιετική δεξιά". όπως το έκανε προπολεµικά η Ναζιστική Γερµανία υπό την καθοδήγηση της εβραιοµογγολικής Συµµορίας . ώστε να επαναληφθεί το σάρωµα της Ευρώπης από δύο πλευρές όπως το 1945. κυκλοφορεί στους έλληνες και ευρωπαίους οπαδούς του κείµενα και κασέτες. ότι "Ο Βασιλεύς της Σιών Ιησούς. θ΄. κεφ. 7ον: Η Ελληνική ορθόδοξη εκκλησία σε Μονές και Μητροπόλεις διδάσκει το απόσπασµα της "Αγίας Γραφής" της Παλαιάς ∆ιαθήκης. στις οποίες διδάσκεται ότι "ο φασιστικός αντίχριστος θα είναι έλληνας και ότι µέσω της ηλεκτρονικής και Πληροφορικής θα ηγηθεί των 10 κεράτων του θηρίου της αποκαλύψεως που είναι τα 10 Κράτη της ΕΟΚ. θυµίζουν έντονα τους εβραίους KRUPP που τροφοδοτούσαν µε πολεµικό υλικό τον Ναζισµό.λπ. διαλύονται και συγχωνεύονται µε τα µετριοπαθή δεξιά κόµµατα τύπου Ν. ως εναντίους στο "θείο" θέληµα.." Καλούµε τις Αρχές Ασφαλείας Στρατού να αρχίσουν ανακρίσεις σε κυκλώµατα "ελλήνων Πεντηκοστιανών".

8ον: Στα κυκλώµατα του "Ορθόδοξου Πατριαρχείου" Κων/λεως και στις Ελληνικές Μητροπόλεις διδάσκεται ότι: "Ο αντίχριστος µε µορφή πολιτικής Κυβέρνησης της Ευρώπης θα λέγεται "Πεφωτισµένος" ή "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" µε αριθµολεκτικό άθροισµα 666".Α. Φέρεται ως "ο µαθητής φαινόµενο" ως "µαθητής που όµοιός του δεν πέρασε ποτέ από την Στρ. 13 .Α. Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όπως διδάσκεται στα ορθόδοξα κυκλώµατα.Ρ. 10ον: Στα ίδια κυκλώµατα διδάσκεται ότι "δυστυχώς ο ελληνικός στρατός θα συµπαραταχθεί µε τον αντίχριστο ΣΣΕΛΛΑΡΡ και θα διαλυθεί από τον Ορθόδοξο Χριστιανικό Στρατό της Ρωσίας. λόγω "εκκινήσεως" από υψίσυχνες ακουστικές συχνότητες τύπου "Σ".Λ. Ακαδηµία". Για τους πολύ µεµυηµένους στον Τεκτονισµό θυµίζουµε ότι η διαδοχή "κραδασµών" που παράγουν τα φωνήεντα και σύµφωνα Σ. της οµογένειας των ΗΠΑ µε Αµερικανούς Ευέλπιδες της Στρατιωτικής Ακαδηµίας των ΗΠΑ.Μητροπολίτης Χίου .Α. αλλά στις ώρες εξόδου τον παίρνουν κυβερνητικά αυτοκίνητα και τον πηγαίνουν άγνωστο που. Τα ανωτέρω έχουν µαγνητοφωνηθεί σε συζητήσεις µελών της Ο." ∆ιότι ο µόνος αντιπρόσωπος του Χριστού επί της γης θα µείνει ο Ρωσικός Χριστιανικός Στρατός παρά το ότι φαινοµενικά και για παραπλάνηση του αντίχριστου.διδάσκεται ότι "όταν ο φασιστικός αντίχριστος φέρει την Ευρώπη στο σηµείο ανικανότητος για κάθε αντίσταση.Ε. Είναι ο µόνος εύελπις στον οποίο επιτρέπεται να δέχεται ξένους οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και της νύκτας. "ο φασίστας αντίχριστος θα εκφυλίσει την Ευρώπη σε άκρατο υλισµό και σεξουαλική αποχαλίνωση µέχρι σηµείου εθελοντικής εγκατάλειψης κάθε ενστίκτου επιβιώσεως στους Ευρωπαίους.Ε.Α. Οι επισκέπτες του είναι άτοµα µεγάλης ηλικίας εβραϊκής και θιβετιανής καταγωγής που δίνουν την εντύπωση "µαύρων µάγων" όπως είπε χαρακτηριστικά Αµερικανός Εύελπις. διότι θα χρειασθούν ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ! Ο. 12ον: Σε δηλώσεις των οι Αµερικανοί Ευέλπιδες λέγουν ότι φοβούνται την σκοτεινή προσωπικότητα του Παύλου Γλυξµπέργκερ διότι δίνει την εντύπωση ότι κατέχει υπερφυσικές ικανότητες υποβολής των συµµαθητών του µε το βλέµµα. δεν πηγαίνει στα πάρτυ της Ακαδηµίας. και καταλήξεως σε χαµηλές συχνότητες τύπου "Ρ". "Οι µαγνητοταινίες" των ανωτέρω πληροφοριών είναι στην διάθεση του Στρατού.Ε." 9ον: Στα ίδια κυκλώµατα .Ε. Επισηµαίνουµε ότι το εβραιοχριστιανικό λογοπαίγνιο "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" χρησιµοποιεί σκόπιµα την ρίζα ΣΕΛΛΑΣ ή ΕΛΛΑΣ στην αρχαϊκή ελληνική προφορά ΣΕΛΛΑΣ ή ΧΕΛΛΑΣ. και την µαζική αυτοκτονία των πληθυσµών από έλλειψη τροφής πνεύµατος και συναισθήµατος. Ο Παύλος Γλυξµπέργκερ δεν έχει φιλενάδα δεν συναναστρέφεται τους συµφοιτητές του. ο Ρωσικός Στρατός υποκρίνεται τον άθεο. όπως θα διαλυθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί στρατοί του αντίχριστου. Ο." 11ον: Στην Στρατιωτική Ακαδηµία των ΗΠΑ οι εβραιοαµερικανοί καθηγητές αποκαλούν "πεφωτισµένο" και "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" τον έκπτωτο διάδοχο του ελληνικού θρόνου ΠΑΥΛΟ ΓΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ. δεν πηγαίνει σε κέντρα διασκεδάσεως. Ερωτούµε την Γενοκτόνο του Ελληνισµού Ορθόδοξη εβραιοχριστιανική εκκλησία: Τι άλλα δεινά τεκταίνει ακόµα για να ολοκληρώσει την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ." Καλούµε τον Ελληνικό Στρατό να βγάλει τα συµπεράσµατά του όπως τα έβγαλε η Ο. είναι διαδοχή "πυκνώσεως ύλης" που προκαλεί στο περιβάλλον ενεργοποίηση του "σαρκικού υλικού πεδίου".Α.να ετοιµάσει Εκτελεστικά Αποσπάσµατα. "διαβάσεως" από µεσαίες ακουστικές συχνότητες τύπου "Α". θα επέµβει ο Ρωσικός Χριστιανικός Στρατός για να τον εκµηδενίσει". και ως µαθητής που ήδη έχει γνώσεις και προσωπικότητα στρατηγού". και ως "εύελπις που θα εξελιχθεί σε αρχιστράτηγο".Ε.

µε κίνητρα καταθέσεων µεγαλύτερα από την απόδοση κεφαλαίων σε επιχειρηµατικές επενδύσεις. Αυτό δίνει την δυνατότητα στην κρυπτοσιωνιστική Ορθόδοξη Εκκλησία να τινάξει στον αέρα την οικονοµία της Ελλάδος.(*) Ήδη η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κινείται µε παθητικό.2% επιδιώκονται και αν είναι ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2. µε "έντοκα γραµµάτια".* πληρωµή µισθών δηµοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων µε κωδικές ηλεκτρονικές Κάρτες Τραπεζών όχι σε χρήµα αλλά σε "ηλεκτρονικές µονάδες χρήµατος".: Το ηλεκτροµαγνητικό BLACK-OUT και καταστροφή µνήµης ROM-RAM των Η/Υ. εκτός των ποσοστών ελέγχου και στο υπόλοιπο 33%.5." Σύµφωνα µε µαγνητοφωνηµένα κείµενα διαλέξεων αµερικανικών και ευρωπαϊκών Στοών.3% ΙΟΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ 6% Ερωτούµε τι συνειρµοί ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 5.Σηµ.Ε.Α. από άνδρες της Ο. εξ αποστάσεως. είναι υπαρκτή τεχνολογία πολέµου. µε µία πλαστή ή πραγµατική πτώχευση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ η οποία θα συµπαρασύρει και τις άλλες µικρότερες Τράπεζες διότι η αναλογία διακινουµένων κεφαλαίων στις ελληνικές Τράπεζες επί του όλου όγκου των συναλλαγών είναι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 66.6 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. δάνεια-τοκισµό και αναλήψεις όχι σε χρήµα.Ε. Σηµ.Α. από ιδρύσεως "ελληνικού κράτους". Εάν η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ "πιέσει" την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ για επιστροφή του τεράστιου ελληνικού χρέους της 1ης σελίδος. Έτσι το εβραιοτεκτονικό κατεστηµένο ελέγχει τουλάχιστον το 67% της Ελληνικής Οικονοµίας. Οµοίως και η πρώτη σε διακίνηση χρήµατος ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.7% τυχαίο το 66. και στις επόµενες 24 ώρες την 14 ..2% ΤΡΑΠΕΖΗΣ σε συσχετισµό µε το γνωστό "666". Οι διασταυρωµένες πληροφορίες της Ο. µε αποκλεισµό των αντιφρονούντων µέσα από τις κοµµατικές διοικήσεις των συνεταιρισµών και των κοινωνικοποιηµένων Βιοµηχανιών. συγκλίνουν στο ότι το 1995 όλες οι "χριστιανικές Τράπεζες" θα έχουν αποσύρει όλο το µεταλλικό και χάρτινο χρήµα από την κυκλοφορία µε τεχνάσµατα και "κίνητρα εξυπηρετήσεως" ηλεκτρονικής µεταβιβάσεως λογαριασµών. σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει σχεδιάσει την εκτέλεση των Κων/νου και Παύλου Γλυξµπέργκερ. αλλά σε "ηλεκτρονικές µονάδες χρήµατος". 13ον: Για να µην θεωρηθεί το κείµενο ψευδεπίτιτλο και ψευδεπίθεµα θα κλείσουµε την παρούσα µε οικονοµικές "πληροφορίες..6% ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13% ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ . που παρασύρει όλες τις Τράπεζες στην πολιτική της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.: ∆εν γνωρίζουµε εάν οι Αµερικανοί Ευέλπιδες υπερβάλουν ή υποβάλουν. προκύπτει ότι σε κάθε χώρα η µεγαλύτερη Τράπεζα αµέσως µικρότερη από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας ιδρύθηκε µε κεφάλαια που ανήκουν πάνω από το 50% στα τοπικά "χριστιανικά" ή άλλα κρατούντα θρησκεύµατα. τότε µέσα σε 24 ώρες θα έχουµε την πτώχευση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Στην Ελλάδα αυτό ισχύει για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην οποία το 51% των µετοχών ανήκει στην Ορθόδοξη Μητρόπολη Ιωαννίνων.Α. Η Ο..Ε.

ανίκανος να έχει ιδιωτική ζωή εφ΄ όσον στον Υπολογιστή της Τραπέζης εγγράφονται Χρόνος. Ενδεικτικά. των Αντιπάλων Εταιρειών για τον Τόπο.Ε. λέγεται "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΧ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΜΡ". ∆ανειζόµαστε τις γνώσεις του Τµήµατος Τεχνολογίας Ο. Σταθµοί Βενζίνης κ. Το πρώτο αποτέλεσµα είναι ότι ο πολίτης κυκλοφορεί σαν "εξαρτηµένος ηλίθιος" µε µια κωδική ηλεκτρονική κάρτα στο χέρι.λπ. Να αχρηστεύσει οτιδήποτε λειτουργεί µε ηλεκτρισµό. ανίκανος να ελιχθεί ανεξάρτητα και αυτόνοµα. και σ΄ αυτό το αποτέλεσµα θα οδηγηθούν από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των "Χριστιανικών Τραπεζών" που δεν αποβλέπουν σε κέρδη Τραπεζικής ∆ιαχειρίσεως αλλά στον Μεγάλο Σκοπό του παγκόσµιου οικονοµικού κραχ το 1995 µέσω καταργήσεως του κλασσικού κυκλοφορούντος χρήµατος από κάρτες µεταβιβάσεως "µονάδων ηλεκτρονικού χρήµατος". νοτιοδυτικά της Χαβάης και εξεράγη σε ύψος 400 χιλ. όπως είναι ο διεθνής τεχνολογικός όρος για το ηλεκτροµαγνητικό κύµα εντάσεως 50.. λιώνοντας καλωδιώσεις και ηλεκτρονικά κυκλώµατα από απορρόφηση ενέργειας. και τα οικιακά ηλεκτρικά σκεύη. θα πρέπει να φθάσουν στο σηµείο οικονοµικής παραλύσεως. που χρεώνουν τις αγορές του καταναλωτή στον κεντρικό Υπολογιστή της Τραπέζης ο οποίος αφαιρεί από τον "µισθό" του τις αντίστοιχες "µονάδες χρήµατος". είναι το ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ που µπορεί σε 20 δισεκατοµµυριοστά του δευτερολέπτου να αχρηστεύσει τα ηλεκτρικά δίκτυα.Χ. Οι πληροφορίες της Ο. Το ανωτέρω που εφαρµόζεται ήδη στις ΗΠΑ περιλαµβάνει Ηλεκτρονικά Τερµατικά στους τόπους κατανάλωσης ή αγορών όπως Καταστήµατα.. προκάλεσε ΕΜΡ ΣΤΗΝ ΧΑΒΑΗ.Ε. αν καλώδιο µήκους 100 µέτρων εκτεθεί σε ΕΜΡ συλλέγει ενέργεια ικανή να ανάψει στιγµιαία 1500λάµπες των 100W. και εξαφανίσεως στην συνέχεια των "µονάδων ηλεκτρονικού χρήµατος" από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές των Τραπεζών µε απλή καταστροφή της µνήµης των. Οι ηλεκτρικές λάµπες στην OAHU και HONOLOULOU άναψαν όλες µαζί και κάηκαν. και Γ. από την γήινη επιφάνεια.λπ.πτώχευση όλων των ελληνικών Τραπεζών. Ποσότητα και Τιµή Αγοράς ή Πωλήσεως. Σουπερµάρκετ.Χ. Από το 1962 και µετά οι διαστηµικές πυρηνικές δοκιµές έγιναν για να 15 . µέσω του δικού της Ηλεκτρονικού Τερµατικού "φορτίζει" τον ηλεκτρονικό λογαριασµό του "µισθωτού" µε µονάδες ηλεκτρονικού χρήµατος.Α. Το δεύτερο αποτέλεσµα. από µαγνητοφωνήσεις συζητήσεων σε εβραιοτεκτονικά κυκλώµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι "για να δεχθούν" τα έθνη την ∆ιεθνή Χριστιανική Υπερκυβέρνηση µε έδρα την Ιερουσαλήµ. τα αεροπλάνα. τα ηλεκτρονικά όργανα. 1300 χιλ.000 έως 100. θεωρητικοί φυσικοί προειδοποιούν: Ο ηλεκτροµαγνητικός παλµός ή EMP . τα ραντάρ αµύνης. ενώ καταστράφηκαν ηλεκτρικά δίκτυα κ. Από τον Υπολογιστή της Τραπέζης δίδονται πληροφορίες στους Υπολογιστές της Αστυνοµίας.. JOHNSTON του Ειρηνικού Ωκεανού.Α. τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο µισθός δεν δίνεται σε κλασσικό χρήµα στον εργαζόµενο αλλά η επιχείρησή του όπου εργάζεται. ανίκανος να κινηθεί και να επιβιώσει σε περιοχές που δεν υπάρχουν Τερµατικά όπου θα "χώνει" την κάρτα του για να "πωλήσει" ή να "αγοράσει". της Εφορίας. Χρόνο και Ύψος "ηλεκτρονικής συναλλαγής". τα ηλεκτρικά αυτοκινήτων και πλοίων. Οι συνάδελφοι Ν. Πύραυλος µε πυρηνική κεφαλή που εκτοξεύτηκε από την Ατόλ.. Είδος.ELECTRO MAGNETIC PULSE -.000 VOLT ανά µέτρο που παράγεται από έκρηξη Πυρηνικής Βόµβας σε ύψος 80 έως 800 χιλιοµέτρων από την γήινη επιφάνεια. τις τηλεπικοινωνίες. και εποµένως του "ελληνικού" κράτους. Την πρώτη εµπειρία ΕΜΡ είχαν οι ΗΠΑ στην Χαβάη τον Ιούλιο του 1962.

υποδεικνύει όλες τις µεθόδους άµυνας σε επίθεση αντιπάλου µε ΕΜΡ. οι ΗΠΑ ή οι ΕΣΣ∆ ή άλλοι που κατέχουν πυρηνικές κεφαλές...χ. PUBL: WILLIAM CAREY. Επειδή οι ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιµοποιούν τυπωµένα συµπαγή µικροκυκλώµατα είναι τρωτές σε ΕΜΡ. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στο σκίτσο του αεροδροµίου. Για τον λόγο αυτό στο καταδιωκτικό τους FOXBAT MING ..αχρήστευση ηλεκτρονικών αεροδροµίου και αεροπλάνων πίστας. ενώ κάθε χειριστής που ακουµπά ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό µηχάνηµα θα σκοτωθεί από ηλεκτροπληξία στατικής υπερφόρτισης.25 και 27 εφάρµοσαν λυχνίες και όχι συµπαγή κυκλώµατα της τελευταίας 16 . Μπορείτε να το εγγυηθείτε σεις "έλληνες" των κυβερνήσεων της ΑΘΛΙΑΣ .αποκλειστικά για να µελετηθεί το ΕΜΡ σαν το ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ. το ΕΜΡ υφίσταται ολική απορρόφηση και ανάκλαση από τον γήινο φλοιό. τυπική καταστροφή . του AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE. Οι Αµερικανοί υπολογίζουν ότι σε µια πυρηνική κεφαλή που θα εκραγεί πάνω από την Νεµπράσκα σε ύψος 400 χιλιοµέτρων. δεν θα παίξουν τέτοια παιγνίδια πάνω από τους Υπολογιστές που θα ελέγχουν την ελληνική οικονοµία. θα προκαλέσει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό χάος ΕΜΡ στις ΗΠΑ.. Στοιχεία "SCIENCE 83" άρθρο: WILLIAM BROAD. η Τουρκία. σε βάθος µεγαλύτερο από 50 µέτρα... Φωτοτυπία σε σµίκρυνση εγχειρίδιου του Σοβιετικού Υπουργείου Αµύνης µε τίτλο "Ελεκτροµαγνήτντσιη Ιµπούλτς" όπου εµφαίνεται διάγραµµα εντάσεως του ΕΜΡ. µετά από το οποίο οι µνήµες ROM και RAM των Η/Υ θα έχουν εξαφανισθεί. Το εγχειρίδιο αυτό που διανέµεται στις ένοπλες δυνάµεις της ΕΣΣ∆.. τυπική καταστροφή ηλεκτρικού δικτύου. τα συµπαγή κυκλώµατα των CPU και των πληκτρολογίων θα λιώσουν σαν "βούτυρο". Ποιός εγγυάται στον Έλληνα πολίτη ότι π. ηλεκτρικών ασφαλειών και τυπική ηλεκτροπληξία ασυρµατιστού µε ταυτόχρονη καταστροφή ασυρµάτου. οι Σοβιετικοί χρησιµοποιούν στα ηλεκτρονικά τους λυχνίες παλαιάς τεχνολογίας που είναι άτρωτες από σοκ ΕΜΡ.

Αριστερά παραθέτουµε φωτοτυπία φωτογραφίας του Αµερικανικού Υπουργείου Αµύνης σε συνεργασία µε τα εργαστήρια HARRY DIAMOND. Βουλιαγµένης 338. των αγωγών που έχουν κυριολεκτικά εξατµισθεί µεταξύ των ηµιαγωγών. και ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ της απώλειας εργασίας χιλιάδων εργατών που σας ακολούθησαν. Το πρώτο τέχνασµα είναι η συνδικαλιστική προβολή παράλογων αιτηµάτων στην εργοδοσία. ΣΚΟΠΙΜΑ ΤΡΩΤΟΥΣ σε επίθεση ΕΜΡ.000δρχ. "πριµ γιατί το πρωϊνό ξύπνηµα του προκαλεί ψυχολογικά προβλήµατα". "πριµ γιατί η παρουσία στην δουλειά του κόβει στην µέση την πρωϊνή συνουσία µε την σύζυγο"! Αίσχος κοµµατικά καθάρµατα µε τους συνδικαλιστικούς µισθούς των 800.ΑΠΑΤΗ των µολυσµένων φαρµακευτικών ορών. παρά την άριστη ποιότητα και την υψηλή τεχνολογία που χρησιµοποιεί. Η ανωτέρω ελληνική εταιρεία ∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΗ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ∆ΕΗ. 14ον: Αναφέρουµε τεχνάσµατα που χρησιµοποιεί το κρυπτοεβραϊκό "ελληνικό" Κράτος για την διάλυση των ελληνικών βιοµηχανιών και αντικατάσταση των προϊόντων τους από εισαγόµενα εβραϊκών πολυεθνικών εταιρειών. Αίσχος σουλατσαδόροι και ρουφιάνοι των διαδρόµων εναντίον της εργοδοσίας και των εργατών. σε αντίθεση µε τους Αµερικανούς που µόνον θεωριολογούν αφήνοντας εαυτούς και Συµµάχους Ευρωπαίους. Αίσχος καιροσκόποι της άθλιας µορφής που ζείτε από το αίµα των εργατών και των εργοδοτών. Αίσχος εγκάθετοι συνωµότες της ∆ΕΗ των Προνοµιούχων Υψηλόµισθων. ολογράφως ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΧΜΕΣ το µήνα. 17 . όπου ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα καταστράφηκε από γεννήτρια αποµιµήσεως ΕΜΡ. Φαίνονται καθαρά οι διακο. όπως στην περίπτωση της "SIBER Τηλεπικοινωνίες". Αίσχος ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ της καταστροφής εκατοντάδων ελληνικών βιοµηχανιών. Το κοµµατικό αίσχος σε όλη του τη µεγαλοπρέπεια. σχεδιάζει. όπως στην περίπτωση Βαµβακουργίας Βόλου. το µήνα..τεχνολογίας. Αίσχος Αλήτες της Πράσινης και Κόκκινης Σκοπιµότητας. 16ον: Το τρίτο τέχνασµα είναι ο αποκλεισµός των ελληνικών βιοµηχανιών από ∆ιαγωνισµούς ∆ηµοσίων Οργανισµών. δηλαδή χρηµατικό βραβείο επειδή παρουσιάζονται για εργασία!!!!!! Με την τακτική αυτή σε λίγο θα ζητούνται "πριµ γιατί ξύπνησε ο εργάτης να πάει στην δουλειά". Οι µόνοι που εξοπλίζονται συστηµατικά εναντίον του ΕΜΡ είναι οι Σοβιετικοί. Αθήναι. όπως στην περίπτωση της ΧΡΩΠΕΙ που χτυπήθηκε µε το πρόσχηµα . 15ον: Το δεύτερο τέχνασµα είναι η δυσφήµηση και το µποϋκοτάζ των προϊόντων των ελληνικών βιοµηχανιών. Οι αναλυτές στα κρατικά χηµεία εξέτασαν τους Ορούς της ΧΡΩΠΕΙ αφού προηγουµένως οι "εγκάθετοι πράσινοι" των Κρατικών Νοσοκοµείων είχαν εκθέσει επί ώρες τους ορούς στον ατµοσφαιρικό αέρα καταστρέφοντας την αποστείρωση του προϊόντος και θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή ασθενών προκειµένου να κλείσει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΩΠΕΙ και να προωθηθούν εισαγόµενοι οροί όπως και τελικά έγινε. όπου οι εγκάθετοι συνδικαλιστές των Κοµµατικών Οίκων Ανοχής παρέσυραν τους εργαζόµενους σε διεκδίκηση "πριµ Παρουσίας". κατασκευάζει και παράγει Ηλεκτρονικά Τηλεφωνικά Κέντρα σε σειρά παραγωγής χωρίς κανένα ξένο KNOW HOW και µε εγχώρια προστιθέµενη αξία 80%. που µελετά.

σε µάξιµουµ επίπεδο 4% επί των πωλήσεών τους. Στην βιοµηχανική περιοχή Βόλου η Ε. Αίσχος Υπουργικές και Βουλευτικές Αρσενικές Πόρνες (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) που θέλετε να µεταδώσετε το µικρόβιο της ΑΠΡΑΞΙΑΣ σας στους έλληνες εργοδότες και εργαζόµενους.000. εκφυλίζουµε τους λαούς µας και τους οδηγούµε σε αγωγή παρασίτων τεµπέληδων". αφού εισέπραξε από τις εγκατεστηµένες βιοµηχανίες ανάλογα ποσά για την κατασκευή Εργοστασίου Βιολογικού και Χηµικού Καθαρισµού Λυµάτων. ώστε να έλθουν άλλοι ΞΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ και να πωλούν όπου έπαψαν αν πωλούνται ελληνικά προϊόντα.∆. Κανένας σας δεν το είπε.Τ. 17ον: Το τέταρτο τέχνασµα είναι η "λειτουργική βοήθεια υπό όρους". Αίσχος προδοτικά καθάρµατα της χλιδής και των δεξιώσεων της Ευρωβουλής. όπου µε το στόµα λέτε "ο επιµένων ελληνικά" ενώ µε τα έργα σας αποδεικνύετε ότι "επιµένετε ξενόδουλα" δίνοντας χρηµατικά κίνητρα στους έλληνες για να ΜΗΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ και ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ. 19ον: Το έκτο τέχνασµα είναι η απότοµη παύση χρηµατοδοτήσεως βιοµηχανιών µετά από περίοδο υπέρχρηµατοδότησης. και επιβάλλονται από κοµµατικούς Νοµάρχες εξοντωτικά πρόστιµα µε σκοπό το κλείσιµο των βιοµηχανιών.Β. ανίκανοι για δηµιουργία στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΙΒΟ. καθάρµατα καιροσκοπικά όλων των πολιτικών χρωµάτων που το µόνο που εκπροσωπείτε είναι η ΜΑΤΑΙΟ∆ΟΞΙΑ σας και οι ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ σας στις Τράπεζες των Βρυξελλών από µηνιαίους µισθούς του 1. Αίσχος Απατεώνες της Κυβερνητικής Προπαγάνδας της TV.(1985) 18ον: Το πέµπτο τέχνασµα είναι η εξόντωση βιοµηχανιών µέσω "προσχηµάτων οικολογίας". τρωκτικά που τρέφεσθε µε τις σάρκες Ελλήνων ∆ηµιουργών.∆. 18 . διότι όπως ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΚΟ το Εργοστάσιο αυτό ποτέ δεν κατασκευάσθηκε ούτε επί Ν.που δεχθήκατε στον "διαγωνισµό" σας µόνον ξένες εταιρείες µόνον για τον λόγο ότι δεν ανέχεσθε την προκοπή και την άνοδο Ελλήνων ∆ηµιουργών. χρησιµοποιείται από "κοµµατικούς περιβαλλοντολόγους" η µέθοδος του πεζοδροµίου οπού καλούνται οι πολίτες να µποϋκοτάρουν την συγκεκριµένη βιοµηχανία. Κανένας σας δεν σήκωσε την φωνή του για να καταγγείλει µέσα στο µπορδέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι "πληρώνοντας τους παραγωγούς να µην παράγουν. Υπογράφοντες και ∆ωροδοκούντες τους Έλληνες Βιοµηχάνους για να ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ. Υπογράφοντες Κίνητρα Γενικού Ξεπουλήµατος "υπό όρους". ούτε επί ΠΑΣΟΚ." Αίσχος βουλευτίδια της Ελληνικής Αντιπροσωπείας των διαδρόµων της Ευρωβουλής. του "σοσιαλιστικού" ΠΑΣΟΚ και της κρυπτοσοσιαλίζουσας Ν. Αίσχος κλέφτες και Καταχραστές Υπουργοί (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) του δηµοσίου χρήµατος. Προς το παρόν ισχύει για τις χαλυβουργίες και αποβλέπει στην εξουδετέρωση της βαρειάς µεταλλουργικής βιοµηχανίας µε το γενικό πνεύµα: "Σας πληρώνουµε και πριµοδοτούµε τις απώλειές σας αρκεί να µειώσετε την παραγωγή σας ώστε να µετατοπίσουµε το πελατολόγιό σας προς άλλους προµηθευτές. Αίσχος κοµπλεξικοί άχρηστοι της πολυθεσίτικης ∆ΕΗ των αργόσχολων. καταχράσθηκε τα εισπραχθέντα αφήνοντας τις βιοµηχανίες έκθετες σε πρόστιµα και πολιτική εκµετάλλευση πράσινων και κόκκινων "περιβαλλοντολόγων".Α. και εφ΄ όσον η χρηµατοδότηση θα µειώσει το χρηµατοοικονοµικό κόστος των επιχειρήσεων. Στην µέθοδο αυτή αντί να δοθούν στις βιοµηχανίες συµβουλές τεχνολογίας και ευνοϊκές χρηµατοδοτήσεις για εξοπλισµό µειώσεως ρυπάνσεως και µολύνσεως. Περιλαµβάνει χρηµατοδότηση ΕΟΚ που καλύπτει την ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ των βιοµηχανιών παρά την πλήρη απορρόφηση των προϊόντων τους από την τοπική ή διεθνή αγορά. και των "προλετάριων" του ΚΚΕ. Το αποτέλεσµα είναι ότι βιοµηχανίες που εξοφλούσαν δάνεια της περιόδου υπερχρηµατοδοτήσεως.000 δραχµών.

και ΠΑΣΟΚ µε τους 15 Μασώνους Υπουργούς που περιέχει η "κυβέρνηση" ΠΑΣΟΚ.4. 21ον: Το όγδοο τέχνασµα είναι η προβολή χρηµατικών κινήτρων στις βιοµηχανίες για ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ σε ελάχιστους Μεγάλους Πελάτες. Για τους γνώστες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ παραθέτουµε και την αρχέτυπη διατύπωση: "ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΩΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ." "Στην Τυραννία άρχει ο µονάρχης προς το ίδιον συµφέρον. Η Δ΄ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ. ώστε να παρασυρθούν και οι έλληνες µέτοχοι της ΑΓΕΤ σε Κοινωνικοποίηση της περιουσίας των. Το ίδιο παιγνίδι έγινε από τους εβραίους µετόχους της ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ και άλλων Ανώνυµων Εταιρειών. ΠΟΛΙΤΕΙΑ. της Βασιλείας η Τυραννία Γλυξµπέργκερ-. Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ.∆. Η µόνη άριστη πολιτεία-πολίτευµα είτε Βασιλεία.∆. διότι η διαφορά συνίσταται µόνον στον ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ Α∆ΙΚΟΥΝΤΩΝ τους υπόλοιπους πολίτες. Πολιτεία. και η ∆ηµοκρατία της Αρχής των πολλών απόρων. ΚΚΕ κ. Τα τεχνάσµατα είναι πολύ περισσότερα από οκτώ. 19 .να ευρεθούν σε αδυναµία να εξοφλήσουν υποχρεώσεις των και να ενταχθούν στις "προβληµατικές". είναι η πολιτεία που εκπληρώνει τον σκοπό της." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ΄6. στην Ολιγαρχία όχι οι Άριστοι αλλά οι ολίγοι ευπορούντες προς το ίδιο πάλι συµφέρον. µε αποτέλεσµα όταν οι πλήρως Ελεγχόµενοι Μεγάλοι Πελάτες Εξωτερικού διαταχθούν να πάψουν προµήθειες από ελληνικές βιοµηχανίες. είτε Αριστοκρατία. δηλαδή το κοινό συµφέρον όλων των τάξεων. Το παιγνίδι παίχτηκε στην συµπαιγνία "διαµάχης" πολιτικής Ν. η Βασιλεία. ΤΥΡΑΝΙΣ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. ώστε να πάψουν να προµηθεύουν τους πολλούς Μικρούς Πελάτες των του εσωτερικού. 20ον: Το έβδοµο τέχνασµα είναι η εµφάνιση "ατασθαλιών" από εβραίους µετόχους µεγάλων Ανώνυµων Εταιρειών. ώστε να χρησιµοποιηθούν σαν "ατµοµηχανές" που θα οδηγήσουν όλο τον "συρµό" των βιοµηχανιών σε κοινωνικοποίηση. και ο ΑΡΙΘΜΟΣ αυτός δεν µπορεί να καθιερώσει ΑΡΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ. Μεταφράζουµε από τα Πολιτικά του. Γ΄6: "Τρία είναι τα είδη πολιτευµάτων. όταν το πλήθος πολιτεύεται προς το κοινό συµφέρον ή ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ.-. η εβραϊκή οικογένεια Τσάτσων παρέδωσε σε Μασωνικά κυκλώµατα "στοιχεία ατασθαλιών". της Αριστοκρατίας η Ολιγαρχία -Ν. είτε Πολιτεία. οι οποίοι αντικατέστησαν τους 15 Μασώνους Υπουργούς της Ν. Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΥΡΑΝΙΣ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΥΝΤΟΣ. όπως στην περίπτωση ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ όπου µε διαταγή Αρχιραβινείας Αθηνών. είναι ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ πολιτεύµατος. οι τελευταίες να κλείνουν διότι στο µεταξύ οι πρώην Μικροί Πελάτες Εσωτερικού πωλούν προϊόντα που εισάγονται από ΞΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ. όταν η Αρχή του Ενός αποβλέπει προς το κοινό συµφέρον. Βασιλεία.-. και θα χρειαζόταν βιβλίο για να καταχωρηθούν. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.∆. η Αριστοκρατία και η Πολιτεία. και στην ∆ηµοκρατία η Αρχή ασκείται µόνον χάριν του απόρου πλήθους. όταν η Αρχή των Αρίστων αποβλέπει στο κοινό συµφέρον ή ∆ΙΑ ΤΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΑΡΧΕΙΝ Ή ∆ΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΚΟΙΝΩΝΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ." "Η Ολιγαρχία της Αρχής των ολίγων ευπόρων. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. και της Πολιτείας η ∆ηµοκρατία -ΠΑΣΟΚ. Αριστοκρατία.λπ. Αρκούν όµως τα παρόντα για να αφυπνίσουν τους αποδέκτες σε σηµείο που να αρχίσουν να σκέπτονται σοβαρά την συµµετοχή τους σε ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ! 22ον: Το εφαρµοστέο ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ µετά την ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ υποδεικνύεται από τον Μέγιστο Έλληνα Πολιτειολόγο Αριστοτέλη. ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟ ΤΩ ΚΟΙΝΩ ΛΥΣΙΤΕΛΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΤΩΝ. Παρεκτροπές εκφυλισµένες των τριών ανωτέρω πολιτευµάτων είναι.

Τους θυµίζουµε ότι εδώ και εκατοµµύρια χρόνια η Φύση αφήνει να επιβιώσουν µόνο τα ∆υνατότερα Άτοµα -Ζώα ή Φυτάµεταξύ όλων των Ειδών. όπως η Γερουσία Αµφικτιονίας ∆ελφών. το Θεσσαλικό Καθεστώς Ιωλκού. ∆ιότι δεν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ένας "τρυφερός" νέος τύπου Λαλιώτη να άρχει στο Υφυπουργείο Νεότητος και να διανέµει στα ελληνικά σχολεία εγχειρίδια µε προτροπές για Οιδιπόδεια. Στο τριµερές αυτό πολίτευµα οι "ασκούντες Αρχή" την κατακτούν µε Αγώνες µεταξύ των π.. Τέλεια µεθόδευση. Είδη που ΠΟΤΕ δεν εµφανίσθηκαν από ιδρύσεως "ελληνικού" κράτους. την Τυραννία των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ Γλυξµπέργκερ. Οι εβραίοι µπάσταρδοι που έπαιζαν σε όλο το φάσµα των πολιτικών χρωµάτων. ώστε οι πολίτες να αηδιάσουν µε κάθε µορφή πολιτεύµατος που λειτούργησε στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.χ. Οι "µοντέρνοι ηλίθιοι πιθηκίζοντες καινοτόµοι" θα ισχυρισθούν αυτές είναι παλαιές µέθοδοι κυβερνήσεως που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. και ν΄ αρχίσουν να σκέπτονται την λύση της ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ που το Ατλάντιο κατεστηµένο διαφηµίζει µέσω των "Μαρτύρων του Ιεχωβά". Έχοντας εµβαθύνει περισσότερο από κάθε άλλον στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ και µε ειδικά παραδείγµατα το Μινωϊκό Καθεστώς Κρήτης. την Ολιγαρχία των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ Καρά Αµάν Αλή και την ∆ηµοκρατία των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ Μενέϊκο Παπανδρέου. της ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ο κάθε 20 . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από το 1821 έως σήµερα στον "ελληνικό" πολιτικό στίβο οι πολίτες είχαν να διαλέξουν ανάµεσα σε τρία ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ. και της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ούτε ανέχεται τα µερικά εκατοµµύρια Ποντικάκια που διεκδικούν δικαίωµα δηµοκρατικής καταψηφίσεως ενός Λιονταριού.. παρουσιάζοντας στους πολίτες τις τρείς εκφυλισµένες µορφές τους ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ. ΤΟ ΔΕ ΤΑΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΣ. προσπάθησαν να εξευτελίσουν µ΄ αυτό τον τρόπο τα ΤΕΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. ΔΙΑ ΤΟ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΕΥΠΟΡΟΥΣ ΟΛΙΓΟΥΣ. Η Φύση δεν ανέχεται µερικά εκατοµµύρια Χορταράκια που απαιτούν να έχουν δικαίωµα δηµοκρατικής καταψηφίσεως ενός Κέδρου. στους ΑΕΤΟΥΣ και στα ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ.7. τα Ποντικάκια και τα Συµπαθή Τρωκτικά τύπου Έβερτ. το Μυκηναϊκό Καθεστώς Στερεάς. σαν "Βασιλεία Θεού" µε επίγεια έδρα . Τα ανωτέρω γράφονται για να θυµηθούµε το Αισώπειο Μυθικό ύφος που καταργήθηκε από την "παιδεία" των "σοσιαλιζόντων πιθήκων" επειδή οι περιεχόµενοι συµβολισµοί του "έκαιγαν". Είναι καιρός να εµφανισθούν ΤΩΡΑ γιατί αρκετά έζησαν στην αφάνεια. Τα Χορταράκια και οι Τρυφερές Συκιές τύπου Λαλιώτη." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ΄8. ενώ τον Νικητή υποδεικνύει Γερουσία Κριτών που δεν ασκεί ΚΑΜΙΑ ΑΡΧΗ εκτός εκείνης της "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ". ∆εν ηθικολογούµε. ΠΟΛΛΟ() Δ΄ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΑΝΤΑΧΟΥ. αλλά όχι για ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ. και των ιστορικών οµοίων τους. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. διότι ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΕΙΑΣ σηµαίνει ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ."ΤΟ ΜΕΝ ΟΛΙΓΟΥΣ Ή ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΣ ΕΣΤΙ. ΤΟ ΜΕΝ ΤΑΙΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΙΣ. ούτε ανέχεται µερικά εκατοµµύρια πεταλούδες που διεκδικούν δικαίωµα καταψηφίσεως ενός Βασιλικού Αετού. έχουν δικαίωµα να αναδεικνύουν ΙΣΟΥΣ εκπροσώπους τους. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ. που θα έχουν µόνον δικαίωµα να κάνουν προτάσεις αλλά ΟΧΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ. τα Κολίµπρι και οι Πεταλούδες της Νύχτας τύπου Μερκούρη. διαπιστώνουµε ότι το Ι∆ΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ είναι ταυτόχρονη λειτουργία ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ υπό τον όρο ότι επανδρώνεται όχι µε αλλόφυλους αλλά µε ΕΛΛΗΝΕΣ.Ιερουσαλήµ του "Κυρίου ηµών Χριστούλη". Η ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ανήκει στους ΚΕ∆ΡΟΥΣ. Αιµοµικτικά και Οµοφυλόφιλα και Οµαδικά Ερωτικά Σχήµατα. αγώνες πνεύµατος δύο υποψηφίων βασιλέων. το Αθηναϊκό Καθεστώς Κέκροπος και το Μακεδονικό Καθεστώς Αλεξάνδρου.

να συνεχίσει την εξόρυξη πετρελαίου Ζακύνθου. σήµερα η Ελλάδα θα ήταν ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ µε πλήρη ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ των δικών της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ αναγκών. Αλλά οι θεατές της Κωµωδίας θα το καταλάβαιναν και κυριολεκτικά. την Αριστοτέλεια Επιστηµολογία. που στην Ελλάδα χαρακτήρισαν "άχρηστες" και "ανεφάρµοστες". Σήµερα το Ισραήλ εξοπλίζει τα οχήµατα του Στρατού του µε το "ατέρµων διαφορικό" που εφεύρε έλληνας. Εάν ζούσε ο χυδαιολόγος Αριστοφάνης θα µπορούσε να είχε ξεσπάσει έτσι: "Κουφάλες του ∆ήµου Γεφυραίων είναι ευνόητον ότι εξαφανίσατε το ∆ιαφορικόν από την Αθήνα διότι αποτελούσε πειστήριον των συνουσιών σας µετά επιµήκων αντικειµένων εις τον οπίσθιο τροχό σας. να ψηφίζεται από την ισραηλινή κοινότητα της Αθήνας και να διορίζεται Υπουργός που καταγγέλλει στα δικαστήρια Έλληνες Πολίτες επειδή "τόλµησαν" να βγάλουν πετρέλαιο από τα ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ της Ζακύνθου και "απειλούν" µε διακοπή της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδος από τα κοινά εβραιοαραβικά συµφέροντα των πετρελαίων Μέσης Ανατολής. ιδιοκτήτη της ΧΡΩΠΕΙ. ∆εν συγχωρούνται Αχρείοι τύπου Λαλιώτη που χρησιµοποίησαν την θέση του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ σαν θέση ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΟΥ.ένας µπορεί να κάνει ότι θέλει στην ιδιωτική του ζωή έξω από το φράγµα της παρανοϊκής χριστιανικής ηθικής.του Ισραήλ. Εάν το τρωκτικό Έβερτ άφηνε τον έλληνα βιοµήχανο Σοφιανόπουλο. ενώ ο ελληνικός Στρατός "έφαγε" το παραµύθι του "άχρηστου διαφορικού" όπως το σερβίρισαν οι Παντογνώστριες Εβραιόδουλες Αρσενικές Υπουργικές Πόρνες του τύπου ΑΡΣΕΝΗ και λοιπών. Ένας Υπουργός όµως δεν ηγείται της Νεότητας για να της σεξουαλική αγωγή αλλά για να της δώσει πνευµατική αγωγή έστω και "επαναστατική"." Βέβαια αυτά θα τα έλεγε ο Αριστοφάνης εντελώς µεταφορικά. Εν τω µεταξύ το περίφηµο διαφορικό θα κατασκευάζεται στο εξής µόνον στο Ισραήλ διότι η εφεύρεση του έλληνα της ΕΑΒ κατοχυρώθηκε σε όλα τα κράτη εκτός του Ισραήλ!!!!!!!!!! Το ανωτέρω νοµικό θαύµα το επέτυχαν "έλληνες" νοµικοί σύµβουλοι των "ελληνικών" Υπουργείων της Αθήνας . Θυµίζουµε ότι τα πετρελαϊκά κοιτάσµατα Ζακύνθου τροφοδοτούσαν τις Γερµανικές Στρατιές και τον Γερµανικό Στόλο έως το 1945 που οι Άγγλοι "απελευθερωτές" σφράγισαν τις γεωτρήσεις µε τσιµέντο οπλισµένο. διότι είναι γνωστό ότι οι "έλληνες" Υπουργοί εκβιάζονται από Τεκτονικά 21 . ∆εν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ "ανδρίδια" της προδοτικής κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ να εκχωρούν στους ισραηλινούς αποκλειστικά δικαιώµατα κατασκευής και παραγωγής ελληνικών εφευρέσεων.. ειδικά όταν αυτή η πόρνη είναι "εβραία πόρνη" µε σύζυγο τον επιφανή ισραηλινό σκηνοθέτη Ζύλ Ντασέν. διάσηµο διαφθορέα και εκµαυλιστή νεαρών ηθοποιών.. υπό την καθοδηγία του Ισραηλινού Καθηγητού Μενέϊκο που σήµερα "φροντίζει τον εξοπλισµό των ενόπλων δυνάµεων στρατού ξηράς" στα πλαίσια του προγράµµατος: "Εξοπλισµός της Ελλάδος για ∆ηµιουργία Εθνικοσοσιαλιστικών παραισθήσεων υπεροπλίας ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Ευρώπης εναντίον ΕΣΣ∆ και ΗΠΑ. ∆ιότι δεν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ µια "πεταλούδα της νύχτας" και µια "πόρνη που έκανε διεθνείς παρτούζες σερβιρισµένη σε δίσκο και περιχυµένη µε σοκολάτα προς καθολικό γλείψιµο παρόντων" του τύπου ΜΕΡΚΟΥΡΗ να διαχειρίζεται Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών. δηλαδή να διαχειρίζεται την Σωκρατική διαλεκτική. την ∆ηµοκρίτεια Φυσική και την Ηράκλεια Κοσµογονία του Λόγου. µε µόνο ΜΕΤΡΟ την ευθύνη του απέναντι στους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ όπως τους αντιλαµβάνεται. ∆ιότι ΑΥΤΑ είναι ΗΘΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ που δεν χωρούν στο µυαλό µιας πόρνης. ∆ιότι δεν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ένα "εβραϊκής καταγωγής τρωκτικό" τύπου ΕΒΕΡ ή ΕΒΕΡΤ.

παραθέτουµε ατεκµηρίωτα προς το παρόν στοιχεία που δανειζόµαστε από τους συναδέλφους του Τµήµατος Γεωπολιτικής Αναλύσεως της Ο.. Σας δίνουµε την ευκαιρία να ηγηθείτε διότι δεν επιθυµούµε κατάλυση της Ιεραρχίας. Υπάρχουν ακόµα Στρατηγοί ΑΝ∆ΡΕΣ. είναι εγγεγραµµένοι όσοι και οι µισοί των µελών της Ο.Ε... Ο.Ε..Α.. Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιµα σε ερευνητές που ασχολούνται µε την Ιστορία της Οικονοµίας σε συσχετισµό µε Εθνολογικές και Γεωπολιτικές Παραµέτρους. Οι τοίχοι του Ξενοδοχείου "ΑΣΤΗΡ" Βουλιαγµένης..Ε.Α.200π. ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ και ΘΕΜΙ∆ΟΣ δεν θα εξαφανισθεί ποτέ από τον Πλανήτη µας.Ε.Ε. θα "φύγουµε" για να αντιµετωπίσουµε το "κοσµικό µας φορτίο" µε την συνείδησή µας ήσυχη ότι "εκτελέσαµε την αποστολή για την οποία ήλθαµε". και Εισαγγελείς ΑΝ∆ΡΕΣ. Στην επιχείρηση αυτή ακόµη και αν δεν µείνει ζωντανός κανένας άνδρας της Ο. ΑΤΛΑΝΤΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΟΥΡΓΚ ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΜΙΡ ΑΛΤΑΪΩΝ ΟΡΕΩΝ 1η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΪΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΥΞΩΣ και ΕΛΑΜΙΤΕΣ εισβάλουν το 2. ∆ΙΟΤΙ ΣΤΟ 1821 ΕΜΕΙΝΕ ΗΜΙΤΕΛΗΣ. ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΤΕ. Στην µαύρη λίστα της Ο.Χ. Εάν δεν είσθε ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ µας. Απ΄ αυτούς ζητούµε: ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ την διεφθαρµένη Νοµοθετική Εξουσία και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ. γενοκτονώντας τον άρρενα πληθυσµό.. Αν δεν ηγηθείτε τότε αφήστε µας να προχωρήσουµε ανενόχλητοι και απερίσπαστοι στην ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΓΗΣ θα ηγηθούµε ΕΜΕΙΣ. Για τον λόγο αυτό που ίσως δεν εννοείτε.. έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση πολλούς πολιτικούς µε τα ηλεκτρονικά τους αυτιά και µάτια που χειρίζεται η ΚΥΠ της Ελλάδος .Α. Αρχηγοί Αστυνοµίας ΑΝ∆ΡΕΣ. Όποιος µπορεί να νοήσει ας νοήσει.775 άτοµα που κατέχουν ή κατείχαν θέση Αρχής στην Ελλάδα. Σας λέµε µόνον σαν τελευταίο χαιρετισµό ότι αυτά που κάποτε αποκαλούσατε "εθνικά πεπρωµένα" συνδέονται άρρηκτα µε τα "πλανητικά πεπρωµένα" που µε την σειρά τους συνδέονται άρρηκτα µε τα "γαλαξιακά πεπρωµένα" που µε την σειρά τους συνδέονται άρρηκτα µε τα "συµπαντικά πεπρωµένα". Εισβάλουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ασσυρία και Βαβυλωνία και 22 .διαφορικόν. και για τα οποία έχει εκδοθεί θανατική ποινή από το ∆ικαστικό Τµήµα της Ο. άντρον οργίων πολιτικών ανδρών.Α. Αντιµετωπίζουν ισχυρή αντίσταση στην Κεντρική Κίνα και στρέφονται Νοτιοδυτικά. ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ Για να δώσουµε στους αποδέκτες της παρούσας το έναυσµα για προσωπική έρευνα. 23ον: ∆ώσαµε µόνον µια µικρή εικόνα των στάβλων του Αυγεία που πρέπει να ξεπλυθούν από το ποτάµι κάποιου Νέου Ηρακλή.Α.του Ισραήλ. στην Κίνα. το ΣΠΕΡΜΑ ∆ΙΟΣ. ήτοι 2.Ε.Α. γαµηθητώσαν Γιαχβέ και Ισραήλ µε ή χωρίς το κλαπέν .κυκλώµατα µε γνωστά βίτσια και ιδιαιτερότητες της ιδιωτικής τους ζωής. Καλούµε σ΄ αυτόν τον Ηράκλειο άθλο να πάρει την πρωτοβουλία ο Ελληνικός Στρατός και η Ένοπλη Ελληνική Αστυνοµία και η Ελληνική ∆ικαιοσύνη.

τις υποτάσσουν. Ιδρύουν στην Βαβυλωνία την πόλη ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ προς τιµήν
του θεού ΣΙΝ ή ΣΙΩΝ της Σελήνης... και σε ανάµνηση της Μητροπολιτικής
ΟΥΡΓΚ πρωτεύουσας της Μογγολίας, σηµερινής ΟΥΛΑΝ-ΜΠΑΤΟΡ. Η ΟΥΡ Βαβυλωνίας
είναι η γενέτειρα του ΧΑΒΡΑ-ΧΑΝ ή Αβραχάν ή Αβραχάµ ή Αβραάµ, πατρός του
Ιακώβ, του Ισαάκ και της γενεαλογικής γραµµής ∆αβίδ και ...Χριστούλη. Οι
Ασσυροβαβυλώνιοι επαναστατούν και διώκουν τους Εβραιοµογγόλους ΕΛΑΜΙΤΕΣ.
Τµήµα των Ελαµιτών υπό τον Αβραάµ καταφεύγει στην Αίγυπτο και άλλο τµήµα
στην Αραβία που κατοικούνταν από Ινδούς Ελληνικών ∆ραβίδιων Φυλών. Το
πρώτο τµήµα διαλύει µέσω συνοµωσιών την Αίγυπτο, το δε δεύτερο γενοκτονεί
τους Ινδούς ∆ραβίδες και σπέρνει τους σηµερινούς Άραβες,... εχθρούς των
Ισραηλινών, µέχρις εξοντώσεως των ...Παλαιστίνιων ή Φιλισταίων, Ελλήνων
απογόνων αποίκων Κρήτης, και εξοντώσεως ∆ραβίδων Περσίας-Ιράκ µε ΕΜΦΥΛΙΟ
ΠΟΛΕΜΟ.
2η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΙΑΠΩΝΕΣ
εισβάλουν στην Νήσο Αινού ή Νήσο Ιώνων αποίκων, σηµερινή Ιαπωνία.
Γενοκτονούν τις Ελληνικές Φυλές Αινού ή Ιώνων, κρατώντας µόνον σαν
σκλάβους τους έµπειρους στην αλιεία και την ναυπηγική τέχνη σε παράκτια
χωριά. Σήµερα υπολείµµατα των Αινού επιζούν ακόµη στην Βόρεια Ιαπωνία και
στα βορειότερα νησιά κατοχής ΕΣΣ∆, οµιλούν αρχαιότατη ελληνική διάλεκτο,
και κρατούνται σε πλήρη αποµόνωση από τους "πολιτισµένους" Ιάπωνες.
Φωτογραφίες οικογενειών Ελλήνων Αινού Ιαπωνίας, µε καθαρά ελληνικά
χαρακτηριστικά, εδηµοσίευσε ο Ι. Πασσάς, εκδότης εγκυκλοπαίδειας "ΗΛΙΟΥ"
στο παρένθεµα "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ". Οι Μογγόλοι Χαν Ιαπωνίας σε
συνεργασία µε τους Βαυαρούς Μογγόλους Όττο ή Όθων Χαν, παράγουν το
1930µ.Χ. τον Φασιστικό Άξονα εναντίον του εαυτού τους ήτοι εναντίον των
Κρυπτοµογγόλων Εβραίων Ευρώπης, ώστε µε άλλοθι το "ολοκαύτωµα" να
προκύψουν ανακατατάξεις υπέρ του Ισραήλ. Συνεργάσθηκαν σ΄ αυτό το θέατρο
ο Μογγολοεβραίος Τσουγκασβίλι Στάλιν Αρχιραβίνος και οι Μογγολοεβραίοι
Τρούµαν και Αϊζενχάουερ.
3η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ∆ΩΡΙΕΙΣ
διέρχονται από τα Νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας και εισβάλουν στην
Βαλκανική. Οι Ελληνικές πόλεις, εκτός της Σπάρτης, τους εκτοπίζουν και
αναχωρούν για Ιταλική χερσόνησο όπου γενοκτονούν τις ελληνικές φυλές
Ετρούσκων Σαβίνων, Λατίνων Τρωάδος, και Σικελίας, και ιδρύουν την Ρώµη.*
Με εργαλείο διαβρώσεως τη Σπάρτη διαλύουν τους έλληνες σε
αντιµαχόµενες συµµαχίες. Η Λακεδαίµων του Μενελάου διαφθείρεται σε
βάρβαρη Σπάρτη του Λυκούργου που αντάλλαζε πρέσβεις και επιστολές
"εθνικής ταυτότητος" µε τον Αρχιερέα της Ιερουσαλήµ όπως εξάγεται από τα
βιβλία Α΄ και Β΄ Μακκαβαίων, της ...Αγίας Γραφής, Μετάφραση των
Εβδοµήκοντα.
4η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΟΥΝΝΟΙ και
ηγέτη τον Αττίλα ή ΑΤΛ δηλαδή "Ατλάντιος", εγκαθίστανται στην Ανατολική
Ελλάδα (σηµερινή Τουρκία), στην Βουλγαρία, στην Βαυαρία, και εν µέρει
στην Ρουµανία, και κατά πάγια τακτική σφάζουν και γενοκτονούν τις
αυτόχθονες ∆ραβίδιες Ευρωπαϊκές Φυλές.
5η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΟΥΡΓΚΟΙ ή
ΟΥΓΓΡΟΙ, και ηγέτη τον Τσέγκινς ΧΑΝ-ΚΑΝ-ΚΟΥΝ-ΚΟΕΝ καταλαµβάνουν την
σηµερινή Ουγγαρία, Φινλανδία, και την πρώην Λετονία, Εσθονία κ.α.
σηµερινά Σοβιετικά εδάφη. Γενοκτονούν τους αυτόχθονες ∆ραβίδιους
Πελασγικούς πληθυσµούς και ειδικά τους ΡΩΣ και ΘΟΥΒΑΛΙΟΥΣ απόγονους
Πελασγών Σκύθων ή σηµερινούς Λευκορώσους. Γενοκτονούν τους Έλληνες Σκύθες
Βαλκανικής.
6η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΣΕΛΤΖΟΥΚΟΙ
ενισχύουν τους Τουρκοµογγόλους της 5ης ορδής σηµερινής Τουρκίας, και
καταλαµβάνουν την Αλβανία όπου γενοκτονούν την ελληνική φυλή των
Ιλλυριών.

23

7η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΤΑΜΕΡΛΑΝΟ
επιδιώκει την διέλευση στην Ευρώπη που ανακόπτεται από τους ίδιους τους
Μογγόλους Τουρκίας της 5ης και 6ης ορδής, λόγω συγκρούσεως συµφερόντων
...ενδοµογγολικών. Στρεφόµενοι ανατολικά κατακτούν την Κίνα µε την
βοήθεια των Μογγόλων Μαντσουκούο πρώην Μαντζουρίας.
ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Οι χώροι: Αραβικές Χώρες, Τουρκία, Βουλγαρία, Αλβανία, Νότιος
Ιταλία, Ιαπωνία, Εξωτερική Μογγολία, Εσωτερική Μογγολία, Ισραήλ, Βαυαρία,
Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, και εν µέρει Ρουµανία και
Ουγγαρία, αποτελούν ενιαίους, Μογγολοεβραϊκούς πληθυσµούς των οποίων οι
ηγέτες παρά τις φαινοµενικές αντιθέσεις συνασπισµών ή πολιτευµάτων,
εργάζονται για την γενοκτονία και την οικονοµική υποδούλωση των άλλων
εθνών.
Η τελευταία κίνηση για την ολική τους επικράτηση και ολική
εξαφάνιση των άλλων φυλών, είναι το σχέδιο "Αρµαγεδδών" µε προηγούµενη
παγκόσµια σύγκρουση δυνάµεων "Αντίχριστου Φασισµού" και "Χριστιανικού
Σοσιαλισµού".
Όπως στον Α΄ και Β΄ παγκόσµιο πόλεµο έτσι και στην Γ΄ Τελική
Σύγκρουση, οι αντίθετες δυνάµεις Φασισµού - Σοσιαλισµού, θα ιδρυθούν και
θα κατευθύνονται οι µεν πρώτες από Μογγόλους Κρυπτοεβραίους Βουδισµού, οι
δε δεύτερες από Εβραίους Κρυπτοµογγόλους Χριστιανισµού. ∆ηλαδή µε
αποκρυφιστικούς
όρους
Φασιστικό
ΖΕΝ
Βουδισµού
Θιβέτ
εναντίον
Σοσιαλιστικού ΣΙΩΝ Χριστιανισµού Ισραήλ.
Τα ανωτέρω εννοούνται µόνον από πολύ µεµυηµένους Τέκτονες, τους
οποίους θα παρακαλέσουµε να µας εξηγήσουν ΓΙΑΤΙ ενώ στην Ελλάδα
λειτουργούσαν µόνον οι Στοές της Σοσιαλιστικής Μεγάλης Ανατολής µε το
χριστιανικό σύνθηµα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΙΣΟΤΗΣ - Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ, ξαφνικά εδώ και λίγα
χρόνια
ιδρύθηκαν
οι
θεοσοφικές
Στοές
Φασιστικής
Βουδιστικής
συνθηµατολογίας: "ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΩ" εντελώς
ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΡΟΠΗΣ;
Ποιός είναι αυτός που πρότεινε Βουδιστικές Τελετές ΖΕΝ στην
Ολυµπία των ∆ελφών, για σκόπιµους συνειρµούς της εκτρωµατικής συζεύξεως
"ΕΛΛΗΝΟΒΟΥ∆ΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ",
κατά
το
εκτρωµατικό
ανάλογο
του
"ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"; Ποιός σπέρνει το σπέρµα του Φασισµού
στην Ελλάδα "Έλληνες" Τέκτονες; Απαντήστε µας και πείστε µας ότι δεν
εργάζεσθε για το εβραιοµογγολικό Κατεστηµένο, διότι αν όχι, στην ΝΥΧΤΑ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΓΗΣ θα σας γαµήσοµε τον Μογγολοεβραίο Χριστό και τον
Μογγολοεβραίο Βούδα, το ΣΙΩΝ και το ΖΕΝ σας, και τους συµπαραµαρτυρούντας
προφήτας και αγίους, αρσενικούς και θηλυκούς. Για να µην υποληφθούµε στην
µεταφορική χυδαιολογία από τον διδάξαντα ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ.

Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η δοµή της παγκόσµιας οικονοµίας µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο είχε
σαν κεντρικό άξονα το δόγµα: "Αποζηµιώσεις στο ηθικό και υλικό πεδίο όλων
των πληθυσµών που επλήγησαν από τους Ναζί, και ειδικά των Ισραηλιτών,
λόγω του ολοκαυτώµατος που υπέστησαν και λόγω των περιουσιών των που
κατεστράφησαν". Πάνω σ΄ αυτό το δόγµα στηρίχθηκε η ίδρυση του Κράτους του

24

Ισραήλ, τα "σχέδια βοήθειας" µε κατακλυσµό δανεισµού εβραϊκών κεφαλαίων
για ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ εθνικών οικονοµιών, τύπου Μάρσαλ, η ίδρυση της ∆ιεθνούς
Τραπέζης για "συντονισµό" του νοµισµατικού συστήµατος των εθνών µε τα
Εβραϊκά και Ιαπωνικά βρώµικα παιγνίδια των Χρηµατιστηρίων, του τύπου
"πάνω ο χρυσός, κάτω ο χρυσός, παίρνουµε όλο τον χρυσό, πάρτε χάρτινα
κουρελογραµµάτια
ηλίθιοι",
κ.λπ.
κ.λπ.
γνωστά
στους
Σιωπόντες
Μεµυηµένους.
Αλλά εµείς σαν ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ ερωτούµε: "ισχύει το ανωτέρω ∆όγµα ή
είναι Απάτη; Ποιοί ΝΑΖΙ γενοκτόνοι και ποιοί ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ γενοκτονηµένοι
και ολοκαυτωµένοι; ΠΟΙΟΙ γενοκτόνησαν και ΠΟΙΟΙ γενοκτονήθηκαν; Πόσο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΗΚΑΝ τα πληγέντα έθνη ή πόσο ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ τους µε
σχέδια τύπου Μάρσαλ, κατά "σύµπτωση" εβραιοαµερικανού;"
Ανοίγουµε την Παγκόσµια Εγκυκλοπαίδεια του Βιβλίου, Τόµος 20,
σελ.379, 380, 410. ∆ιαβάζουµε: "Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος είχε θύµατα
37.000.000 - περίπου 14.000.000 νεκρούς και 28.000.000 τραυµατίες. Ο Β΄
Παγκόσµιος Πόλεµος είχε 56.000.000.θύµατα - 22.000.000 νεκρούς και
34.000.000 τραυµατίες. Στους ανωτέρω δεν υπολογίζονται οι δεκάδες
εκατοµµύρια νεκροί από Πείνα και Επιδηµίες εξ αιτίας των ∆ύο Πολέµων."
Ανάµεσα στους 22.000.000 νεκρούς του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου
υποτίθεται ότι έχουµε 5.760.000 νεκρούς Ισραηλίτες. Ο κατά "σύµπτωση"
εβραιοαµερικανός γενικός εισαγγελέας της ∆ίκης Νυρεµβέργης, είπε
απαγγέλλοντας το κατηγορητήριο: "Από τα 9.600.000 Εβραίους που ζούσαν
στην Ευρώπη, έγινε ένας υπολογισµός, σύµφωνα µε εξακριβωµένα στοιχεία,
που απέδειξε ότι το 60% εξ αυτών βρήκαν το θάνατο και µάλιστα κατά τον
ποιό φριχτό τρόπο. 5.700.000 λείπουν από τις χώρες εκείνες της Ευρώπης
όπου ζούσαν και περισσότεροι από 4.500.000 δεν παρουσιάζονται ούτε
ανάµεσα στους µετανάστες ούτε και ανάµεσα σε άλλη κατηγορία διωκοµένων
κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο."
Θαυµάζουµε τα µπερδεµένα εβραϊκά λογιστικά και ερωτούµε: Πώς είναι
δυνατόν στις 9 Μαΐου 1945 ο στρατάρχης Κάϊτελ να υπογράφει την
συνθηκολόγηση της Γερµανίας και στις 8 Οκτωβρίου 1945 τα µέλη του
∆ιεθνούς Στρατοδικείου να συνέρχονται στο Βερολίνο µε έτοιµο το
κατηγορητήριο και αριθµούς "επιζώντων και νεκρών" εβραίων που απαγγέλλει
ο Τζάκσον από τις 21 Νοεµβρίου έως 3 ∆εκεµβρίου 1945;
Στις ...8 Οκτωβρίου 1945 οι λαοί της Ευρώπης ανέσυραν ακόµη τους
αποσυντιθέµενους νεκρούς από τα ερείπια των πόλεων τους, και τα
κατεστραµµένα δηµοτικά αρχεία από τα ερείπια των ∆ηµαρχείων τους.
Τέσσερις µήνες µετά το τέλος ενός Παγκοσµίου Πολέµου που ανέτρεψε και
µετακίνησε πληθυσµούς ∆ΕΚΑ∆ΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ανθρώπων οι εβραίοι είχαν
κάνει ...διεθνή απογραφή απόντων και µεταναστών. Στις 8 Οκτωβρίου, όταν
οι οργανωµένοι Στρατοί της Ευρώπης δεν γνώριζαν ακόµη ποιοί οι νεκροί,
ποιοί οι αιχµάλωτοι και ποιοί οι επιζώντες στρατιώτες, οι εβραίοι
"άκαπνοι και απόλεµοι" µιλούσαν για "καταλόγους επιζώντων µεταναστών" σε
100 κράτη της Υφηλίου "σύµφωνα µε εξακριβωµένα στοιχεία". Ε όχι
µπάσταρδοι πλαστογράφοι της ιστορίας! Και όχι για δύο λόγους:
1ον: Στην Ευρωπαϊκή Απογραφή σας, "προσφιλείς" Ιουδαίοι, που
τυπώσατε στις Λευκές Βίβλους των Γενεαλογιών σας το 1946, ΄σείς οι ίδιοι
αριθµούσατε τους Ισραηλίτες Ευρώπης σε 7.600.000, σηµειώνοντας ότι είχατε
απώλειες 2.000.000 νεκρούς εκ της "φυλής Ασχενάζ", ήτοι σύνολο 9.600.000
που έψαχνε ο οµόφυλός σας εισαγγελέας Τζάκσον!
Αλλά η φυλή "Ασχενάζ" ή "Ασκενάζυ" ή "Εσκενάζυ" ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΗΤΙΚΗ
διότι αφ΄ ενός µεν δεν περιλαµβάνεται µεταξύ των ονοµάτων των 12 φυλών
σας όπως τις αναφέρετε στην ...Αγία Γραφή, Παλαιά ∆ιαθήκη, αφ΄ ετέρου
πάλι σύµφωνα µε την Παλαιά ∆ιαθήκη, περιλαµβάνεται στην "Ιαπετική
Οµοφυλία" δηλαδή στους "Αρίους" λαούς κατά την "παραδεκτή" εθνολογία.
∆ιαβάζουµε από την Γένεση, κεφάλαιο ι', εδάφια 2-5: "Οι υιοί του ΙΑΦΕΘ

25

όταν διαπίστωσαν ότι οι Ραβίνοι είχαν δώσει καταλόγους των ΑΣΧΕΝΑΖ στην εβραϊκή ΓΚΕΣΤΑΠΟ. κ. Μετά το 1453. Το απαίσιο αυτό αποτέλεσµα οφείλεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία Βυζαντίου.λπ.εκ του Περσέως . Ίδε Πλάτωνος "Τίµαιος" 23-26. εκτός των Ασκανίων που ΕΞΕΒΡΑΪΣΘΗΚΑΝ από τους Ιουδαϊκού θρησκεύµατος Μογγόλους του Κασµίρ.Χ. Σύµφωνα µε Ηρόδοτο Ζ΄73: "ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΟΙ ΦΡΥΓΕΣ ΒΡΙΓΕΣ ΕΙΣΙ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΤΙ ΕΘΝΟΣ" ήτοι έλληνες θρακοπελασγοί. την "∆ιεθνή Ηγέτιδα της Νέας Φασιστικής ∆εξιάς" την Ελλάδα.ήσαν ΓΟΜΕΡ. Η Φρυγική είναι παραλλαγή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Σήµερα το Κράτος του Ισραήλ αποτελείται από ΑΣΚΑΝΙΟΥΣ ή ΑΣΧΕΝΑΖ που είναι τόσο Ισραηλίτες. Εάν τα γνώριζαν αυτά οι "εβραίοι" Ασκενάζυ Θεσσαλονίκης. Χαρακτηρίζονται "δεύτερης ποιότητας" εβραίοι από τις συναγωγές και κρατούνται αποµονωµένοι για ΣΦΑΓΗ του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και για ΑΠΟΙΚΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ που προορίζονται επίσης για ΣΦΑΓΗ στις ανακατατάξεις του 1988-1995. κατοίκους της Αιγηίδος πριν βυθισθεί και αποτελέσει την Μεσόγειο Θάλασσα. έφθαναν έως τα σηµερινά Τουρκικά σύνορα µε την ΕΣΣ∆. µε προγραµµατισµένο "υπεύθυνο" της νέας ΣΦΑΓΗΣ. ΜΑ∆ΑΪ.λπ. όσο και οι Έλληνες από τους οποίους προέρχονται µέσω επιµιξίας µε Σουηδούς και Γερµανούς αποίκους του 1. βορειοανατολικά της ΠΡΟΥΣΑΣ. µε αρχή γενόµενη από τον Ερτογρούλ γενάρχη των Οσµανιδών.000 700π. Εξισλαµίσθηκαν όλες οι ελληνικές φυλές. αρχίζει διωγµό εναντίον των εξεβραϊσθέντων ΑΣΚΑΝΙΩΝ που µη έχοντας άλλη επιλογή διασπείρονται στην Ευρώπη και γίνονται δεκτοί από τις συναγωγές σαν "ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΣΚΕΝΑΖ". και Στράβωνα Ζ΄295. Κίλικες. Και οι υιοί του ΓΟΜΕΡ ήσαν ΑΣΧΕΝΑΖ και ΡΙΦΑΘ και ΘΩΓΑΡΜΑ. Εκ τούτων εµοιράσθησαν κατά τας φυλάς αυτών και κατά τα έθνη αυτών. 265. Συρία. Χετταίοι.και Ινδούς ∆ραβίδες Προέλληνες. ΜΕΣΕΧ. Καρολίδη ∆΄ σελ. Οµοίως. Λυδοί. σήµερα ΙΣΝΙΚΓΚΙΟΛΟ. αποτελούσε την Ανατολική Ελλάδα µε αντίστοιχο Κέντρο.. 217. Άφησαν την ονοµασία τους στην λίµνη ΑΣΚΑΝΙΑ. που ασκώντας βαρύτατη θρησκευτική φορολογία και καταδυνάστευση στους Έλληνες Μ. νοµάδες Σκανδιναβών και Γερµανών "Αρείων" πριν το 700π. Για τον άπειρο αναγνώστη αναφέρουµε ότι ως ΘΩΓΑΡΜΑ εννοούνται οι ΑΡΜΕΝΙΟΙ και ως ΓΟΜΕΡ οι Κιµµέριοι. Το αποτέλεσµα ήταν ότι οι εξισλαµισµένες και εξεβραϊσµένες ελληνικές φυλές. ανάλογο των ∆ελφών της ∆υτικής Ελλάδος. Ρόδου κ. Ναι! Εβραϊκή Γκεστάπο και εβραϊκό Γ΄ Ράϊχ των εβραίων "πρώτης κατηγορίας" ΣΕΦΑΡΝΤΙ εναντίον των ελληνογενών "εβραίων" ΑΣΧΕΝΑΖ ή 26 . 239. Περσία. ΜΑΓΩΓ. ΘΟΥΒΑΛ. ΘΕΙΡΑΣ. Τα φυλετικά τους χαρακτηριστικά ήταν από βόρεια έως µεσογειακά κατ΄ αναλογία των ΠΟΜΑΚΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ. τις Σάρδεις. εξελληνισθέντες από τους έλληνες Φρυγίας. Από γλωσσική άποψη ήταν Φρύγες. Αυτές οι ελληνικές φυλές του σηµερινού Τουρκικού εδάφους εξισλαµίσθηκαν από το 1233 έως το 1433 από τους εβραιοµογγόλους των Ορδών Οσµανιδών και Σελτζουκιδών. Ίδε "Παγκόσµια Ιστορία Καρολίδη" ∆΄. ΙΑΥΑΝ. Ασίας τους έφερε στο σηµείο να δεχθούν τους Μογγόλους Οσµανίδες και Σελτζουκίδες ως απελευθερωτές που µε το θρήσκευµά τους δεν καταλήστευαν τον πληθυσµό όπως οι Ορθόδοξοι Ιερείς του Φαναρίου. και µέσω των ΕΛΛΗΝΩΝ Αρµενίων συνέδεαν τις ανωτέρω φυλές µε τους Έλληνες Σκύθες. Πέρσες .Χ. Οι περιεχόµενες ελληνικές φυλές Φρύγες. Ιράκ.. σελ. η Οθωµανική Πύλη µε οδηγίες Ραβίνων. Αυτοί οι Χειµέριοι Βόρειοι ή Κιµµέριοι αναµειχθέντες µε τους Θρακοµακεδόνες έλληνες Φρυγίας αποτέλεσαν τους ΑΣΚΑΝΟΥΣ ή ΑΣΧΕΝΑΖ ή Βιθυνούς Προποντίδος. στρέφονται εναντίον των εξεβραϊσµένων "χριστιανικά ορθόδοξα" ελλήνων του Βυζαντίου και γενοκτονούν τους Α∆ΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. περιοχών δεν θα έψαχναν για εκδίκηση τους "εξαφανισθέντες" Ραβίνους τους. 2ον: Υποθέτουµε ότι ο αναγνώστης γνωρίζει ότι όλο το έδαφος της σηµερινής Τουρκίας.

κατά 90% ΑΣΧΕΝΑΖ που σύµφωνα µε ραβινικό προγραµµατισµό εστάλησαν στην Παλαιστίνη για ίδρυση Ισραηλινού Κράτους µετά το 1946.ΑΣΧΕΝΑΖ . την Αιθιοπία. θα εγκατέλειπαν ΕΠΙΓΩΝΤΩΣ το Ισραήλ. Το επιτελείο των Μαρτύρων του Ιεχωβά είναι εβραίοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ που στο ανωτέρω εγχειρίδιο δηλώνουν σαφώς ότι "ο Ιεχωβά θα καταστρέψει το κοσµικό κράτος του Ισραήλ όπως θα καταστρέψει όλα τα έθνη µε τελευταία την ΕΣΣ∆.στο πρώτο παγκόσµιον συνέδριον των Ασχενάζ και Σεφαρντί εβραίων. ο "βασιλεύς του Βορρά" -ΕΣΣ∆.ΣΕΦΑΡΝΤΙ . διότι οι εβραίοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ που διοικούν ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ µε ηγέτη την οικογένεια BARUCH HAN.Α. Πρόεδρος των Ορθοδόξων Εβραίων ΑΣΧΕΝΑΖ της Αµερικής.αποτελούν την επικρατούσαν θρησκευτικώς τάξιν εις το Ισραήλ. καρπούς της εξορίας και αφοµοιώσεως. Αυτό εξάγεται από µαγνητοφωνήσεις της Ο.ως ξένην ιδεολογίαν η οποία πρέπει να απορριφθεί σταθερά και αµετάκλητα.της Αµερικής επανέλαβαν τας διαρκείς προσπαθείας των να εγκαταστήσουν Συναγωγές των εις το Ισραήλ και να θέσουν τέρµα εις τας διακρίσεις εις βάρος τους." Γράφει ο "αντισιωνιστής" D.των ΣΕΦΑΡΝΤΙ . κατήγγειλε το Συντηρητικό και Αναθεωρητικό κίνηµα . Εάν το γνώριζαν αυτό οι σηµερινοί πολίτες του Κράτους του Ισραήλ. Περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο Γεωπολιτικής των Μαρτύρων του Ιεχωβά µε τον ψευδότιτλο "Ελθέτω η Βασιλεία σου" και στο κεφάλαιο "Πορεία των Παγκόσµιων ∆υνάµεων".εβραίων εις το Ισραήλ και αι διακρίσεις και διωγµός εις τον οποίο αυτοί υπόκεινται εκ µέρους των εξ Ευρώπης Εβραίων ΑΣΧΕΝΑΖ. την Αίγυπτο κ. και των φριχτών συνθηκών ζωής.λπ. σε συναγωγές ΣΕΦΑΡΝΤΙ.αυτά ως θεολογικές αποκλίσεις.των ΑΣΧΕΝΑΖ . Αµέσως συνεκλήθη την 7ην Ιανουαρίου 1968 Παγκόσµιον Συνέδριον των Ορθοδόξων Εβραίων . Αυτός απεκάλεσε τα κινήµατα .εδηµοσίευσε ένα βιβλίο υπό τον τίτλο "Κίνδυνος! Ο Εβραϊκός Ρατσισµός!" εις το οποίο επεξηγείτο (SIC) η δέσµευσις των εξ ανατολών ΕΣΣ∆ και Ανατολικής Ευρώπης Συµφώνου Βαρσοβίας . Αι δηλώσεις αυταί του Ραβίνου ήταν απάντησις εις τας ανακοινώσεις τας οποίας έκανε τον προηγούµενο µήνα η Ένωσις των Αµερικανοεβραίων ΣΕΦΑΡΝΤΙ.ΑΣΚΑΝΙΩΝ. Αυτοί καταδιώκουν τους Αναθεωρητάς και Συντηρητικούς Εβραίους και δεν επιτρέπουν σ΄ αυτούς να έχουν Συναγωγάς ή να προσεύχονται εις δηµόσια µέρη εντός του Ισραήλ.στο Ισραήλ.δια να αντιδράσει εις τας προσπαθείας αυτάς. Το βιβλίο ανέφερε ρητώς: "Οι εξ ανατολών Εβραίοι είναι θύµατα (SIC) των ρατσιστικών τάσεων των αντιδηµοκρατικών ΑΣΧΕΝΑΖ και της πνευµατικής γενοκτονίας των. Το 1968 οι Αναθεωρητές και Συντηρητικοί Εβραίοι . Τέρενς Σµίθ ετηλεγράφησε εις την εφηµερίδα του: Ιεροσόλυµα 8 Ιανουαρίου . από υπαινιγµούς φανερών Συνεδρίων ΣΕΦΑΡΝΤΙ και από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ της "προφητείας" της Παλαιάς ∆ιαθήκης.ο εξ Αµερικής αντιπρόσωπος . Ο Αµερικανός ανταποκριτής των "NEW YORK TIMES".µειονότητα Σεφαρντί 10% του Ισραήλ .και να γενοκτονεί τους Ισραηλίτες εγκαθιστώντας το "βδέλυγµα της ερηµώσεως". ενώ συγχρόνως κατακτά την Λιβύη. µε υπότιτλο "ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ": "Το συµβούλιο της Κοινότητος των Σεφαρντί των Ιεροσολύµων ." Συνεχίζει: "Οι Ορθόδοξοι εβραίοι* Ασχενάζ . Αυτά δεν είναι δικές µας εξηγήσεις. ετοιµάζουν για τους ψευδοεβραίους ΑΣΧΕΝΑΖ του Ισραήλ ένα ∆ΕΥΤΕΡΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ. Ο Ραβίνος JOSEPH KARASICK.των ΣΕΦΑΡΝΤΙ . διακρίσεων εις την παιδείαν. όπου σαφώς στο ια΄40-45 κεφάλαιο του βιβλίου "∆ανιήλ". εζήτησε από την κυβέρνησιν του Ισραήλ να απορρίψει τας προσπαθείας του Αναθεωρητικού και Συντηρητικού Ιουδαϊσµού των ΣΕΦΑΡΝΤΙ .φέρεται να εισβάλλει εις την γήν της δόξης -Ισραήλ.C. YERMAK στο βιβλίο του "ΚΡΥΠΤΟΚΡΑΤΙΑ" σελίδα 61. διότι η 27 .Ε. ότι αυτή ίδρυσε µιαν επιτροπήν µε σκοπόν τον συνεχισµό της καταπιέσεως των εβραίων αναθεωρητών ΣΕΦΑΡΝΤΙ στο Ισραήλ.

µε υπότιτλο "Το Ισραήλ βασίζεται σε φυλετικές διακρίσεις και θρησκευτικό φανατισµό": "Το πολιτικό. όταν οι ΑΣΚΑΝΟΙ ή ΑΣΧΕΝΑΖ εξεβραϊσθέντες." Θαυµάσια λοιπόν. στρέφονται εναντίον του Ισραήλ και το απειλούν "ελέω Ιεχωβά" µε αφανισµό και γενοκτονία. Εκτός εάν κάποιοι συντρίψουν το φρικιαστικό Σχέδιο στην γένεσή του. Μα οι ελληνογενείς "ηλίθιοι" ΑΣΧΕΝΑΖ που µη εννοώντας ότι οι ΣΕΦΑΡΝΤΙ καθαρόαιµοι µογγολογενείς εβραίοι τύπου ΧΙΜΛΕΡ τους γενοκτόνησαν µε 2.000 στην Ευρώπη από την Νέα Ευρωπαϊκή Ναζιστική ∆εξιά αρχής 1988 και µε ηθικό αυτουργό την Ευρωπαϊκή ηγέτιδα Ελλάδα..και της Αναθεωρητικής και Συντηρητικής οµάδος . Οι Ραβίνοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ και οι Ραβίνοι ΑΣΧΕΝΑΖ παίζουν τον ρόλο του "καλού και του κακού" υπό την επίβλεψη και θεατρική σκηνοθεσία της Στοάς "Μεγάλης ∆ρυός" του .. και 2. Όχι.Κυβέρνηση του Ισραήλ παρέχει την οικονοµικήν ενίσχυσιν και την επίσηµον αναγνώρισιν µόνον εις τον Ορθόδοξον Ιουδαϊσµόν των ΑΣΧΕΝΑΖ..000.. εις Βάρος όλων των Εθνών του Πλανήτη. 59. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η Ο.. σαν σκλάβοι που πρόκειται να σφαγούν ξανά ώστε οι Κύριοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ να αποκοµίσουν τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΗΘΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ενός ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ των ΑΣΧΕΝΑΖ του Κράτους του Ισραήλ..000 νεκρούς ΑΣΧΕΝΑΖ το 1988-1995. ΝΕΕΜΙΑΣ ζ΄12." Και συνεχίζει ο . από τους Μογγολογενείς εβραίους ΣΕΦΑΡΝΤΙ. Θα διαπιστώσουν ότι φέρονται σαν Σηµιτικοί εβραϊκοί κλάδοι οι Ελάµ ή Ελαµίτες. Εβραϊκή ∆ολιότητα.αυτοκράτορα BARUCH HAN. διακρίσεις και φανατισµό. Από τους "καλούς" ΣΕΦΑΡΝΤΙ ιδρύθηκαν όλα τα Χριστιανικά θρησκεύµατα και οι Χριστιανικές αιρέσεις. ασφαλώς δεν µπορεί να προσµένει κανείς. φέρονται µετά από Ραβινική πλύση εγκεφάλου ως "σκληροπυρηνικοί" εβραίοι.000 νεκρούς ελληνογενείς ΑΣΚΑΝΟΥΣ ΑΣΧΕΝΑΖ στον Β΄ Παγκόσµιο. Όλοι αυτοί οι γενετικοί κλάδοι φέρονται σαν "εκλεκτά παιδιά" του Ιεχωβά ή 28 . Προτρέπουµε τους έλληνες αποδέκτες της παρούσης να ελέγξουν την ακρίβεια των "ισχυρισµών" µας ανοίγοντας το εβραϊκό εγχειρίδιο γεωπολιτικής "Παλαιά ∆ιαθήκη" της "Αγίας Γραφής" των .Α.500.000 νεκρούς στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο για να αποκοµίσουν τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΗΘΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ του "ολοκαυτώµατος". στα σηµεία: ΕΣ∆ΡΑΣ β΄ 7. ότι αυτοί θα ανεχθούν τους Χριστιανούς και Μουσουλµάνους µέσα στο Ισραήλ.Ε. 34. 28. ΕΣ∆ΡΑΣ ι΄25. εις Βάρος των Ευρωπαϊκών Εθνών.000. εκ των οποίων 2. ∆ολιότητα και Αποθέωση του Παραλόγου και της Ειρωνείας.Μογγολοεβραίων.57.000.500.000 θα γενοκτονηθούν στο Ισραήλ από εισβολή ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. σαν σκλάβοι που προηγούνται των καθαρόαιµων ΣΕΦΑΡΝΤΙ Κυρίων.ΕΣΣ∆ . δέχτηκαν να µετοικίσουν στο Ισραήλ για να µετατρέψουν τις ερήµους σε παραδείσους.ΗΠΑ -. 31. Εάν οι ΑΣΧΕΝΑΖ Ορθόδοξοι Εβραίοι. θρησκευτικό και κοινωνικό σύστηµα στο Εβραϊκό Κράτος βασίζεται σε ρατσιστικές και θρησκευτικές προκαταλήψεις. οι Αθλάϊ ή Ατλάϊ ή Άτλαντες των Ατλαϊων όρεων Μογγολίας. έχοντας εννοήσει ΑΠΟΛΥΤΑ τι τεκταίνεται εις βάρος της Ελλάδος. κάνει διακρίσεις και καταδιώκει τους οµοθρήσκους των της Ανατολικής Κοινότητος . εις Βάρος των ελληνογενών "εβραίων" ΑΣΧΕΝΑΖ. και το χειρότερο. Παµίρ και Κασµίρ. οι Αττίλ ή Αττίλες Μογγόλοι. ΕΣΣ∆. Για να σφαγούν ΠΟΙΟΙ.σφόδρα µεµυηµένος Σεφαρντί YERMAK. η διοικούσα τάξις του Ισραήλ. Θαυµάστε τη ΦΡΙΚΗ και τη ∆ΟΛΙΟΤΗΤΑ ενός Σχεδίου που είχε 2. νοµικό. δηλαδή τους εκπροσώπους των "χριστιανόφιλων" εβραίων της "χιλιετούς δικτατορίας του Χριστούλη". ενώ µογγολογενείς ΣΕΦΑΡΝΤΙ φέρονται µε ανάλογη πλύση εγκεφάλου σαν "χριστιανόφιλοι" µετριοπαθείς που από ΗΠΑ. ΓΕΝΕΣΙΣ ι΄22. ήτοι τους Ορθόδοξους εβραίους ΑΣΧΕΝΑΖ. οι Ουννί ή Ούννοι Μογγόλοι. και θα έχει άλλα 5. ενώ οι "κακοί" ΑΣΧΕΝΑΖ διώκουν τον Χριστιανισµό και τον "καλό" Ισλαµισµό στο Κράτος του Ισραήλ. Εβραϊκό Τρελοκοµείο. Το Εβραϊκόν Κράτος έχει ιδρυθεί και δηµιουργηθεί δια µιαν ειδικήν τάξιν εβραίων. ΝΕΕΜΙΑΣ ιβ΄9.

Χούγκο Μπρούκµαν. τότε τα ηθικά και υλικά οφέλη του "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ" πρέπει να τα αποκοµίσει η ΕΛΛΑΣ.ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ . Μήπως η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ όρων που αποκαλύπτουµε δεν είναι αληθινή. Σίλβερµπέργκ Βιοµήχανος. ήταν ΑΣΧΕΝΑΖ και αν οι γενοκτόνοι ήταν ΣΕΦΑΡΝΤΙ ΝΑΖΙ.ΜΑΣΑΓΕΤΩΝ . Άντον Ντρέξλερ πρόεδρος DAP. γενοκτόνησαν τις ελληνικές φυλές Πελασγών: ΣΚΥΘΩΝ . Κάρλ Μπός Βιοµήχανος. Αφήνουµε να απαντήσει ο ΒΑΛΤΕΡ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ στο βιβλίο του "ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ". Στους Μογγόλους Σεφαρντί ανήκει ο γενετικός κλάδος ΝΕΖΕΡ ή ΝΑΖΙΡ ή ΝΑΖΙ ή ΝΑΖΑΡ που ήσαν συγκεντρωµένοι στην πόλη ΝΑΖΑΡΕΤ δηλαδή η "πόλη των ΝΑΖΙ" εκ της οποίας ο Χριστούλης.ΣΑΡΜΑΤΩΝ . Μάξ Άµαν. Τένγκελµαν βιοµήχανος. σε συνεργασία µε τους Μητροπολιτικούς Μογγόλους της ΟΥΡΓΚΑ και του ΠΑΜΙΡ. ίδρυσαν την Ρατσιστική θεωρία των ΝΑΖΙΡ ή ΝΑΖΙ ή "ΝΑΖΩΡΑΙΩΝ ΤΕΥΤΟΝΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ" µε την οποία αιµατοκύλισαν τον πλανήτη και γενοκτόνησαν τους απογόνους των ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΚΑΝΩΝ ή ΑΣΧΕΝΑΖ.Χ. οι γενοκτονηµένοι "εβραίοι" του Β΄ Παγκοσµίου Πολ.ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ που ζούσαν στη Σιβηρία. βορείως της λίµνης Βαϊκάλης. Αουφχόϋζερ Τραπεζίτες. Χάρτσµπεργκ Νοµάρχης. Φίλιπ Ματές. Έντβιχ Μπέχσταϊν Κατασκευαστής Πιάνων. Λέβενστάϊν Πρίγκιπας. Βέρνερ Μάζερ.λπ. κ. κ. Στην ΣΡΙΜΑΓΚΑΡ ο εκεί ΕΒΡΑΪΚΟΣ πληθυσµός φυλάσσει τον "τάφο του Ιησού" ο οποίος σύµφωνα µε τις διδασκαλίες των εκεί Ραβίνων Σεφαρντί "πέθανε τελικά στο Παµίρ"!!! Οι απόγονοι των Ούννι του ΠΑΜΙΡ υποδυόµενοι τους Μουσουλµάνους Σίχ. Οι Ούννι που προχώρησαν στην Ευρώπη σαν Ούννοι Άβαροι ή Βαυαροί. επιδιώκουν σήµερα να διαλύσουν την Ινδία. Πρόκειται για τους νοµάδες εγκληµατίες που γενοκτόνησαν τους ελληνοπελασγούς Κόλχους της λίµνης Βαϊκάλης . Πρόκειται για γενοκτόνους Σεφαρντί.ΕΣΣ∆ . Σηµειώνουµε για τους φίλους της "αληθούς ιστορίας" ότι η "µυθική Κολχίδα" δεν είναι καθόλου µυθική και δεν βρίσκεται στον Πόντο της ΕΣΣ∆ αλλά σύµφωνα µε τα διασταυρωµένα "Αργοναυτικά" του Απολλώνιου και του Ορφέα. Έχερ Εκδότης. που "ελέω θεού" γενοκτόνησαν τους έλληνες της Παλαιστίνης ή Φιλισταίους. Σόϋµπνερ Οίκοι ανοχής. εκδοθέν στην Ελληνική από τις εκδόσεις "ΝΟΤΟΣ" Αθήναι.Χ. Όβις και Ιεννεσσέης.Χ. σηµερινών κατοίκων του Ισραήλ. να το σφάζει όταν ενηλικιώνεται.200π. απογόνους Ατλάντων που από το 12. Κάρλ Άλµπερτ Χέκµαν Βιοµήχανος.500π. Ρίχτερ Οίκοι ανοχής κ.και τους Κόλχους των σηµερινών Μογγολικών οροπεδίων Χάλχα ή Κάλχα ή Κάλχου. και µετά να ζητά από τον ίδιο γείτονα να τον αποζηµιώσει οικονοµικά και ηθικά για το σφαγµένο παιδί "του". ∆εν είναι ΕΝΤΙΜΟ οι ΣΕΦΑΡΝΤΙ Μογγολογενείς να επικαλούνται οφέλη που προκάλεσαν εναντίον ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΚΑΝΩΝ ΦΡΥΓΙΑΣ εξεβραϊσθέντων σε ΑΣΧΕΝΑΖ. Φέγκλερ Βιοµήχανος. Κρούπ (KRUPP) Βιοµήχανος. Χούγκενµποργκ.λπ. Μπύχερ Ράτεναου της AEG. 29 . στην περιοχή Κάλχου όπου η Σοβιετική πόλη Κέλχα.ΙΣΣΗ∆ΟΝΩΝ . Σηµειώνουµε ότι σήµερα στην πρωτεύουσα του ΠΑΜΙΡ την ΣΡΙΝΑΓΚΑΡ. βρίσκεται µετά τον Πόντο και µετά ανάπλου Ασιατικών ποταµών Φάσις. Φένκενστάϊν Κόµητες. Γκρούντµαν Βιοµήχανος.λπ. σύµφωνα µε τα "Αργοναυτικά" του Απολλώνιου Ρόδου και τα "Ορφικά Έπη". Τάσσεν Βιοµήχανος. SIEMENS Μέτοχοι.500π. Χάνσενµπαν Εβραϊκή Τράπεζα. Σραίντερ Τραπεζίτες. Πρόκειται για αιµοδιψή θηρία. Αν λοιπόν. απογόνους των Μογγόλων Ούννων Ελαµιτών που κατέσφαξαν τους έλληνες Ασσυροβαβυλωνίας το 2.Γιαχβέ ή Σιν ή Σιών. έως το 2. Στο κεφάλαιο "ΧΙΤΛΕΡ" αναφέρει σαν χρηµατοδότες του Ναζιστικού κόµµατος τους: Κόµης Ρέβεντλωφ. υπάρχει ο Ναός των Ιουδαίων που σύµφωνα µε επιτόπιες έρευνες του Έριχ Φον Νταίνιγκεν ανταποκρίνεται απόλυτα στον "µυστηριώδη" ναό που περιγράφει ο Ιεζεκιήλ στην "Παλαιά ∆ιαθήκη". διότι δικά της φυλετικά τέκνα είναι οι ΑΣΚΑΝΟΙ ΑΣΧΕΝΑΖ και όχι του ΙΣΡΑΗΛ!!!!!! ∆ιότι δεν είναι ΕΝΤΙΜΟ να κλέβει κάποιος το νήπιο του γείτονα.

ΑΟΥ είναι συγκεκαλυµµένα "ευρωπαϊζοντα" ονόµατα κρυπτοεβραίων και κρυπτοµογγόλων Βαυαρίας και λοιπών χωρών. ∆εν υπάρχει πλέον λόγος αφού είναι ήδη "αφυπνισµένη" µε τον κοµµουνιστικό φασισµό των Ταταροµογγόλων Κυβερνητών της ΕΣΣ∆. έχοντας δύο αντικειµενικούς σκοπούς: την γενοκτονία των ∆ραβιδίων φυλών Ευρώπης και την εις ώφελός των προκύπτουσα οικονοµική ανακατάταξη. γονιµοποιούντες και γονιµοποιούµενες ανήκαν στο ξανθό γένος των Σεφαρντί ήτοι των Βορείων Ατλάντων. Ο αναγνώστης ίσως απορεί γιατί τον έχουµε οδηγήσει σε θέµατα που δεν άπτονται της οικονοµίας.000 τουλάχιστον ΑΥΞΗΣΕ τον πληθυσµό της κατά 7. . "Ταµείου του Ρούρ" και "Αφυπνιζόµενη Ουγγαρία" των Μογγολοειδών που απετέλεσαν τα φονικότερα τάγµατα εθελοντών "ES-ES εξωτερικού.5%. η Τσεχοσλοβακία το 1.ΜΠΕΡΓΚΕΡ. Για τους γνώστες εβραϊκής ονοµατολογίας δεν χρειάζονται σχόλια. προς ανατροπή του διεθνούς Ατλάντιου Κατεστηµένου ΨΕΥ∆ΟΥΣ .3%. .7% του πληθυσµού της. "Κύκλου του Κέππλερ". η Ελλάδα το 6. Ιαπωνίας και Ρώµης ιδρύουν θεωρία ΦΑΣΙΣΜΟΥ µε την οποία προκαλούν Παγκόσµιο Πόλεµο. ∆ΕΥΤΕΡΟΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Οι κατηγορούµενοι κατόρθωσαν εντός εξήκοντα τεσσάρων περιπτώσεων να παραβιάσουν τριάκοντα τέσσερις διεθνείς συµβάσεις και αρχίζοντας από επιθετικούς πολέµους τελικώς έφεραν έναν παγκόσµιον πόλεµον.Οι ανωτέρω και πολλοί άλλοι χρηµατοδότησαν το Ναζιστικό κόµµα ΠΡΙΝ γίνει Κυβέρνηση της Γερµανίας. Υόρκης: ΠΡΩΤΟΝ: ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ: Οι κατηγορούµενοι κατήρτισαν από κοινού ένα σχέδιον το οποίον και εφήρµοσαν µε αντικειµενικό σκοπό ν΄ αποκτήσουν την απόλυτη εξουσία.2%. Για τους µη γνώστες παραθέτουµε τον κανόνα "τα λήγοντα εις ΣΤΑΪΝ.8% και η Γερµανία µε 2.ΥΠΟΤΑΓΗΣ.Α∆ΙΚΙΑΣ . Είναι περιττό να τονίσουµε ότι στα "Κέντρα Αναπαραγωγής". το Βέλγιο το 1. η Πολωνία το 13%. Επίσης. Για να κλείσουµε το θέµα θα αναφέρουµε το όνοµα του Άλφρεντ Ρόσενµπεργκ του διάσηµου ΕΒΡΑΙΟΥ θεωρητικού του Ναζισµού!!!!! Συµπέρασµα: Οι εβραιοµογγόλοι Βαυαρίας.ΕΡ και . του εκπορευόµενου ΟΤΟ και ΜΤΜ που κατηύθυναν τους ΝΑΖΙ εβραιοµογγόλους Βαυαρίας µε ύπατη αρχή την οικογένεια BARUCH Στοάς "Μεγάλης ∆ρυός" Ν. παραθέτουµε ολόκληρη την πράξη κατηγορίας της Νυρεµβέργης και την στρέφουµε κατά των πραγµατικών υπευθύνων εβραιοµογγόλων Σεφαρντί της ORDO ADEPTIS ATLANDIS. Στάλιν κ. αρχής γενοµένης από Λένιν..ξανααφυπνισθεί ναζιστικώς η Ουγγαρία.500. Επειδή η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ µας δεν είναι µόνον ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ αλλά αρχή ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ µε επιδιωκόµενα την ΑΛΗΘΕΙΑ την ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. η Ολλανδία το 2. πράγµα που αποκλείει δικαιολογίες "πιέσεων" από την Γκεστάπο." Και τα υπόλοιπα όµως ονόµατα του καταλόγου µε διαφορετικές καταλήξεις είναι ονόµατα µεγαλοεβραίων µεγιστάνων Βαυαρίας µελών του "Πανγερµανικού Συνδέσµου".ΜΠΕΡΓΚ. στην "Πράξη Κατηγορίας" του γενικού εισαγγελέως Τζάκσον αναφέρονται οι κατηγορίες "προκλήσεως οικονοµικού σάλου" και "εξοντώσεως εθνικών εκµεταλλεύσεων και παραγωγών".5% λόγω των "Κέντρων Αναπαραγωγής" του Γ΄ Ράϊχ." Υπάρχει περίπτωση να . η Γαλλία το 2%. Σαν ∆ραβίδια Ελληνική φυλή υπολογίζουν οι Ραβίνοι Σεφαρντί τους "εβραίους" ΑΣΧΕΝΑΖ και τους γενοκτονούν µαζί µε τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης.λπ. Από την αναφορά της "∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την ΜΕΛΕΤΗ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ" παίρνουµε τα εξής στοιχεία: Η ΕΣΣ∆ έχασε το 3. η Γιουγκοσλαβία το 10. . .ΜΑΝ. 30 . συνεφώνησαν να εκτελέσουν από κοινού τα περαιτέρω εγκλήµατά των. Και όµως άπτονται σε σηµείο που στη ∆ίκη της Νυρεµβέργης το 1945..25%.

διέταξαν µαρτύρια και βασανιστήρια ωσάν σκλάβους εκατοµµύρια εργατών και έφεραν εις τον κόσµον τον οικονοµικόν σάλον. ΕΣΣ∆. λαοί είναι µογγολοειδή κατάλοιπα.. Ιδεολογίες. στις 21 Νοεµβρίου 1945 αναθεωρεί αυτεπάγγελτα την δίκη που άρχισε στη Νυρεµβέργη στις 21/11/1945 θεωρώντας ότι επρόκειτο για παρωδία δίκης στην οποία οι δικαστές ήταν προκατειληµµένοι µε το "δίκαιο του νικητού". του Καταστροφέα της ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΜΙΛΛΑΣ. Αφγανιστάν. Αντίθετα βλέπουµε πως µόνον µια επίθεση Ελληνικού Πνεύµατος. Εµείς δεν γράψαµε στις προηγούµενες σελίδες ότι Τούρκοι. Από πότε. του "Βάρβαρου Χριστού" κατά τους σκεπτόµενους ελληνικά και αδογµάτιστα! Αναφέραµε "γείτονες λαούς οµοφύλους". Βούλγαροι κ. "Μαροκινούς".Ε. Περσία. µέσω της ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ και µέσω καταστροφής της ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ. δεν εννοούσαµε. "Βούλγαρους". "Λιβανέζους". µε αποτέλεσµα την εξαφάνιση βαθµιαία µογγολοειδών χαρακτηριστικών από τους ανωτέρω λαούς. ότι οι δικαστές ήταν διορισµένοι από την ORDO ADEPTIS ATLANDIS µε προκατασκευασµένες καταδίκες και πλαστά στοιχεία "γενοκτονηµένων εβραίων". θεωρεί την αναθεώρηση της ∆ίκης Νυρεµβέργης σαν τον µοχλό ανατροπής των ισχυόντων γεωπολιτικών δογµάτων και την αρχή δηµιουργίας µιας Νέας Γεωπολιτικής για την ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ στις φυλές και στα έθνη του πλανήτη που έχουν Ελληνοπελασγική προέλευση ∆ραβίδων Αιγηίδος. ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΤΕ απαντούµε! Μήπως αντιφάσκουµε. αλλά προτιµούµε στο πολύ λεπτό αυτό ζήτηµα να 31 . ήτοι ΗΠΑ. . Ιράκ. θα ανέτρεπε ∆ογµατικές Θρησκείες. Τα ανωτέρω είναι συµπεράσµατα του Τµήµατος Ανθρωπολογίας της Ο. µα τον ∆ία. Τεχνών και Τεχνολογίας προς όλες τις διευθύνσεις και ειδικότερα στους γείτονες λαούς ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ. ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ δηλαδή από χώρες 100% ελεγχόµενες από το ΟΤΟ και ΜΤΜ της ORDO ADEPTIS ATLANDIS µέσω του Σκοτικού Τεκτονικού ∆όγµατος. Του "Αρείου" Χριστού κατά τον Ναζισµό. "Ιταλούς" και "µη Μογγόλους Λευκορώσους" της ΕΣΣ∆. ανέδειξαν σαν υπερισχύουσα γενετικά φυλή την Πελασγική. ΑΦΡΙΚΗΣ. "Γιουγκοσλάβους".ΤΡΙΤΟΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ: Οι κατηγορούµενοι διέταξαν ή ηνέχθησαν σιωπηρώς δολοφονίας εις µιαν απέραντον κλίµακα. Τεχνών. αλλά µόνον από Γαλλία.. "Αιγύπτιους". Βρετανία. Οµόφυλοι όλοι αυτοί.λπ. ότι οι κατηγορούµενοι ήταν ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ενώ οι ηθικοί και οικονοµικοί αυτουργοί ήταν ΑΠΟΝΤΕΣ και ότι δεν εκλήθησαν εισαγγελείς κατήγοροι από όλα τα θιγέντα έθνη. Τέκνου των Μογγόλων Σεφαρντί. Αλβανοί. κλείσιµο των συνόρων κατά τα Αλβανικά πρότυπα διότι αυτό θα εσήµαινε τον πολιτικό και οικονοµικό θάνατο της Ελλάδος. Εννοούµε "Τούρκους". Ινδία). ΑΣΙΑΣ (Πακιστάν. Τέχνες και Τεχνολογίες Βαρβαρικού κατεστηµένου του Γλοιώδους Χριστούλη Ισοπεδωτή.επί τη επετείω 40 ετών της ∆ίκης της Νυρεµβέργης. Εξόντωσαν επίσης εξ ολοκλήρου τας εθνικάς εκµεταλλεύσεις και παραγωγάς. Η Ο. "Ισπανούς". της ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.Α. του Σοσιαλιστού Καταστροφέα Χριστούλη. της ΦΥΣΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.Ε. "Λίβυες". "Γάλλους".. Ναι το γράψαµε αλλά ισχύει πλέον µόνον ΓΛΩΣΣΙΚΑ και ΕΘΥΜΙΚΑ και όχι ΦΥΛΕΤΙΚΑ ή ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ." Γνωστοποιούµε στις ελληνικές Αρχές ότι το ∆ικαστικό Τµήµα της Ο. ΕΥΡΩΠΗΣ. "Αλβανούς". ∆ιότι στο πέρασµα των αιώνων οι επιµειξίες των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ αυτών των Χώρων µε τους Εισβολείς των Εβραιοµογγολικών Ατλάντιων Ορδών. Στις πρώτες σελίδες της παρούσης προτείνοντας παύση εισαγωγών Πνεύµατος.Α. Ύλης. "Σύριους".Ε.Α. της ΦΥΣΕΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. ΤΕΤΑΡΤΟΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ: Οι κατηγορούµενοι κατεδίωξαν και εξόντωσαν τους πολιτικούς των αντιπάλους καθώς επίσης τας θρησκευτικάς µειονότητας και τας θρησκευτικάς τοιάυτας. και του "κοµµουνιστή" Χριστού κατά τον Κοµµουνισµό. Ισραηλίτες Ασχενάζ".

Με τα Σκατά της Ορθοδόξου Κρυπτοεβραϊκής Εκκλησίας ή µε τα Σκατά του Κρυπτοεβραϊκού Τεκτονισµού. εγγύτερον εξετεζόµενοι αποδεικνύονται γενικώς ως κατ΄ ευθείαν απόγονοι του προτουρκικού πληθυσµού. Παρά τον εξισλαµισµό τους. συµβαίνουν και στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Ή µε τα Σκατά των εισαγόµενων DISCO και ROCK του Τρυφερού Λαλιώτη ή µε τα Σκατά των Τεχνολογιών Παραγωγής Μαλθακιών εκ Πλαστικού. Για να µιλήσει κανείς για εξελληνισµό αφελληνισθέντων.1934 -. παρά τον εκρωσισµό τους. προϋποθέτει ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΣ και οι Αλέξανδροι δεν φυτρώνουν µέσα σε αερολογούντα διεφθαρµένα Κοινοβούλια Ασήµαντων Ανθρωπίσκων και Γραικύλων της Ρωµιοσύνης των Βαρύγδουπων Λογοµηχανών Κουτσόγιωργα. Χειροτεχνία κ. 198: ". ∆ηλαδή. παρά τον εξεβραϊσµό τους. του ΠΡΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟΥ πληθυσµού. δηλαδή δεν διαπίστωσε καν την ύπαρξη Μογγολοειδούς µειονότητος. και συντηρώντας τις παραδοσιακές Τέχνες."RASSENKUNDE" . "ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ".) LYLIAS UND KIBYRATIS. Τα όσα συµβαίνουν από ανθρωπολογική άποψη στην Τουρκία. Αυτός είναι ο τοµέας που θα έπρεπε να δουλέψουν οι ελληνικές Κυβερνήσεις. δεν φυτρώνουν µέσα σε κύναιδους και Λεσβίες Μερκούρη.. ή µε τα Σκατά Εισαγόµενων Φιλοσοφιών της πεντάρας ή µε τα Σκατά της Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας ή µε τα Σκατά των Σκατών του Κοµµουνισµού και του Σοσιαλισµού και λοιπών "Εγκεκριµένων Πολιτευµάτων". οι λαοί της Μεσογείου και του Πόντου παρέµειναν φυλετικά καθαροί αποβάλλοντας τα χρωµοσώµατα των Μογγολοειδών επιµειξιών. των Εντεταγµένων στον Λάκκο µε τα φίδια της "Ρωµιοσύνης". ανήκουν κατά την µεγαλυτέραν πλειονότητα εις την λευκήν φυλήν. Βιέννη 1899. γράφει ότι "Εθεωρήθησαν οι Τουρανοί (Τουρκίας) ως Μογγολοειδείς. και αυτό είναι εντελώς ανεπιθύµητο από την πλευρά µας. αλλά δεν το έκαναν ποτέ διότι ήταν και είναι κυβερνήσεις προδοτών και οπερέτας.. Γιατί αν ΟΧΙ θα χυθεί πολύ ελληνικό αίµα από τους ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ της Ο. του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ πληθυσµού.ο οποίος περί Τουρκίας έγραψε: "Οι άνθρωποι οίτινες αποτελούν το Τουρκικόν Έθνος.λπ. δεν φυτρώνουν σε Ορθόδοξες Εκκλησίες της Εµπαθούς Ψευδοταπεινότητος και Ψευδοπραότητος και Ψευδοαγάπης. Ο VON EICKTEDT . Ασίαν.. µε πρώτον τον καθηγητή Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου Παρισίων Ε. Φυτρώνουν όπου καθαρίζουν το χώρο οι Κεραυνοί Πνεύµατος του ∆ιός. Καλούµε τις Αρχές της Ελληνικής Επικράτειας σε ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ πνεύµατος.1931 .επίσης εις την Λυκία και γενικώς εις την Νοτιοδυτικήν Μ. σελ. ο Ζυγός Καταµερισµού Υλικών Αγαθών.. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να καταλάβουν. Ζητούµε από τις Ελληνικές Αρχές να µας καταλάβουν. Αλλά µε ποιό εργαλείο να εξελληνίσουν οι εγκάθετοι µπάσταρδοι του Καραµανλή και Παπανδρέου." διότι δεν µπορούσε να ανιχνεύσει και να προσκοµίσει ούτε τα "ίχνη" εις τα οποία αναφερόταν ο PITTARD. Πολύ φυσικό εφ΄ όσον έχει εν γένει απορριφθεί η µογγολοειδής κληρονοµικότης. Οι Αλέξανδροι φυτρώνουν στο ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ των Ελλήνων ∆ιανοούµενων. Μουσική. οι εκεί Τούρκοι. τον εκλατινισµό τους. Οι ΕΞΕΛΛΗΝΙΖΟΝΤΕΣ δεν φυτρώνουν µεταξύ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΘΕΝΤΩΝ και ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ. PITTARD . λάθος.αναφέρουµε τους πρωτεργάτες της ανακάλυψης περί "φυλετικής και γενετικής καθαρότητας των λαών της Μεσογείου ή Αιγηίδος". Είχαν τον χρόνο οι ελληνικές κυβερνήσεις να εξελληνίσουν τους αφελληνισµένους έλληνες από το 1821 µέχρι σήµερα. διαφέροντας µόνον κατά το θρήσκευµα και την γλώσσα. ∆ηλαδή. Τεχνών και Όπλων ΕΝΑΝΤΙΟΝ της παρούσης προδοτικής κυβερνήσεως 32 .Α. Τα όµοια διαπιστώνουν οι ανθρωπολόγοι PETERSEN και LUSCHAN εις το βιβλίο τους REISEN IN LYE(. του "Ελληνοχριστιανικού Πολιτισµού" της "Κοµµαταρχίας" και της "Κρατοκρατίας". Οι Μογγολοειδείς Τάταροι είναι µειονότης"..Ε. δεν φυτρώνουν σε Οικονοµοκρατία της Ρήτρας Χρυσού και του Καπιταλιστικού Φιλοτοµαρισµού και Ωχαδερφισµού. η Λύρα του Απολλώνειου Καθαρού Λόγου Τεχνών.

Ε.500π. γενοκτονήθηκαν από τις ορδές του Ιησού του Ναυί ως επί κεφαλής των Μογγολοεβραίων που εξήλθαν από την Αίγυπτο το 1513π. Οι αυτόχθονες ελληνικοί πληθυσµοί των ελληνικών πόλεων που σηµειώνονται. ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: Ανατολική Ελλάς Σάρδεων. Οι "∆ΕΛΦΟΙ ΘΕΜΙ∆ΟΣ" κυβερνούσαν την ∆υτική.Χ. κεφάλαιον ΙΑ΄. Τόµος ∆΄. Ίδε "Ωγυγία" Σταγειρίτου. .Χ. εωσού εξολόθρευσαν αυτούς (τους γενοκτόνησαν). έως και 1. Εβραιοκινούµενων. αλλά απόγονοι Πελασγών Ελλήνων µέσω της Γενεαλογίας: "Άργος-Φόρβαντας-ΤρίωψΙάσον-Αγήνωρ-Φοίνιξ. Παραθέτουµε περιγραφή του ίδιου του Ιησού του Ναυί. ελαφυραγωγήσαν εις εαυτούς οι υιοί Ισραήλ. Η Σφαγή των ελλήνων άρχισε το 1473 και τελείωσε το 1463π. Αιγηίδα που περιελάµβανε διοικητικά την Ασία. Τα δύο Κέντρα συντόνιζε το Απολλώνειο Κέντρο ∆ήλου.000.000 έλληνες.Α. Οι "ΣΑΡ∆ΕΙΣ ∆ΙΟΣ" κυβερνούσαν την Ανατολική. ∆εν άφηκαν ουδέν έχον πνοήν. Καλούµε τις ελληνικές Αρχές να ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΟΥΝ.230µ. επίσηµου εγχειριδίου της Κρυπτοεβραϊκής Ορθοδόξου Εκκλησίας. ΠΡΩΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: Ανατολική Ελλάς Παλαισατίας και Φοινίκης. εδάφιον 14: "Πάντα τα λάφυρα και τα κτήνη των (ελλήνων) τούτων πόλεων. στο οµώνυµο βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης.των Έκφυλων. Οι Σάρδεις ήταν το αντίστοιχο Κέντρο ∆ιοικήσεως Ανατολικής Ελλάδος. Εσφάγησαν πάνω από 6. Σύµφωνα µε τα Ελληνικά χρονικά οι Παλαισάτες και οι Φοίνικες δεν είναι Σηµίτες όπως ψευδώς διδάσκει το υπό µογγολοεβραϊκή κατοχή "ελληνικό" Κράτος. 33 . Η χρονολογία εξάγεται από σαφείς δηλώσεις των Αρχαίων Ελληνικών Χρονικών: Ίδε Τίµαιο και Κριτία Πλάτωνος. ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κλείνουµε την παρούσα µε την παράθεση τριών Χαρτογραφήσεων του Ελληνικού Γεωπολιτικού Οικονοµικού Χώρου από 9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ! Ο/Ε/Α/ ΑΘΗΝΩΝ Ο. Τα πάντα γύρω µας είναι Μογγολοεβραϊκή Σαβούρα και Σύφιλη µε την Μάσκα του Μοντέρνου ή του Παραδοσιακού." Είναι φανερό ότι µε την δικαιολογία "της υποσχεµένης γης της επαγγελίας από τον Ιεχωβά" το Μογγολοεβραϊκό ιερατείο γενοκτόνησε ολόκληρο ελληνικό τοµέα για να επωφεληθεί από τα γεωπολιτικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα µιας περιοχής "κλειδί" στο διεθνές εµπόριο και ναυτιλία.Χ.Ωγυγία Σταγειρίτου κ. Αιγηίδα που περιελάµβανε αυτόχθονες έλληνες Αιγύπτου. Η πρώτη χρονολόγηση αφορά στην ανακατάταξη των πληθυσµών Αιγηίδος µετά την βύθισή της (σηµερινή Μεσόγειος Θάλασσα). Καλούµε σε ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟ τους έλληνες της Ελλάδος. όλων Πελασγών Άργους. Εβραιογενών µπάσταρδων ΜΕΝΕΪΚΟ που λυµαίνονται τον Χώρο µας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το σηµερινό Ισραήλ είναι ένα "εθνολογικό φάντασµα επινόηση" που κατασκευάστηκε πάνω σε µύθους του Κακούργου Γενοκτόνου Ιεχωβά που γενοκτονεί "τέκνα της Ελλάδος". διότι έχουµε ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΘΕΙ και στο Πνεύµα και στις Τέχνες και στην Ύλη. Τους δε ανθρώπους (έλληνες) πάντας επάταξαν (έσφαξαν) εν στόµατι µαχαίρας. Λιβύης (Βορείου Αφρικής) και την Ευρώπη µέχρι την Ιβηρία (Ισπανία).λπ. ανάλογο των ∆ελφών της ∆υτικής Ελλάδος. ήτοι ελληνικούς αυτόχθονες πληθυσµούς Αινού (Ιαπωνίας) και Πελασγούς Άρεως (Αρείους) Περσίας.Χ.

Χ. ΠΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΝΑΥΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΑ Ή ΠΑΛΑΙΣΑΤΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ο.Ε.Α.000 ΕΩΣ 1. 34 .Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Ε Λ Λ Α Σ Φ Ι Λ Ι Σ Τ Α Ι Α Σ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ. ΑΠΟ ΤΟ 216.470Π..

ΑΠΟ ΤΟ 216.230Μ..ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ.Χ.000 ΕΩΣ 1. ΙΣΧΥΟΣ ΣΕΛΤΖΟΥΚΙΔΩΝ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Ε Λ Λ Α Σ 35 Σ Α Ρ Δ Ε Ω Ν .

Θουβαλίας (ΕΣΣ∆) κ. Βόρειος Τοµέας. Μέρος των ανωτέρω εξισλαµίσθηκε ή γενοκτονήθηκε.Χ..λπ. διότι σύµφωνα µε τον Κριτία και Τίµαιο Πλάτωνος. Ινδίας (Πακιστάν. ΤΡΙΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: ∆υτική Ελλάς ∆ελφών. Ινδοκίνα). Σκυθίας (ΕΣΣ∆).Μοισία (Βουλγαρία) και τις Λακία-Καρπαθία (Ρουµανία). Πακιστάν). οι Αραβικές Χώρες και η Τουρκία. Ινδία.500π. είναι ΟΛΑ εθνογραφικά φαντάσµατα . που στήθηκαν µετά από γενοκτονία αυτοχθόνων ελληνικών Σκυθικών-Ιλλυρικών-∆αλµατικών-Μοισικών-Θρακικών-Καρπαθίων Φυλών. η ΕΣΣ∆ και τα Κράτη της Ανατολικής Ευρώπης πλην γενοκτονηµένης Πολωνίας (Σκυθίας). Περιλαµβάνει την Ιλλυρία (Αλβανία). χωρίς καµία "ελληνική" αρσενική ή θηλυκή πόρνη του Υπουργείου Πολιτισµού Ελλάδος να επισηµάνει ότι "είναι απάτη να επιδεικνύουν οι Ταταροµογγόλοι της ΕΣΣ∆ σαν δικά τους τα Ελληνικά Σκυθικά ευρήµατα. τις Ιλλυρία-∆αλµατία-Σκλαβονία (Γιουγκοσλαβία)." Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όπως το Ισραήλ. ∆εν µπορούµε να µην αναφέρουµε και την "ήσυχη έχιδνα" Φινλανδία σαν εθνογραφική Απάτη του Τουρανικού έπους Καλάβελα (αντίστοιχο της Κάβαλα) που στήθηκε µετά από γενοκτονία των Ελλήνων Υπερβορείων Θούλης 36 . Ρώς (ΕΣΣ∆).500π.Ασσυρίας (Ιράκ). Όλα τα τονισµένα τοπωνύµια είναι ελληνικής ετυµολογίας και σύµφωνα µε τα αρχαία ελληνικά Χρονικά είναι Χώροι Ελληνικών Αυτοχθόνων Φυλών τουλάχιστον από το 9. Κολχίδος (Μογγολίας. το 9. Περσίας (Αφγανιστάν. (9. τις Θράκη . Βαβυλωνίας (Ιράκ).000 προ Πλάτωνος) η Ελλάς διεξείγε Επικό Πόλεµο εναντίον των εισβολέων Ατλάντων προγόνων των Μογγολοεβραίων. ∆εν παραθέτουµε την Ελλάδα Σκυθίας (ΕΣΣ∆) αλλά επισηµαίνουµε την ΑΠΑΤΗ της Σοβιετικής Ηγεσίας που τόλµησε να παρουσιάσει στα ελληνικά µουσεία τα Σκυθικά αρχαιολογικά ευρήµατα σαν αποδεικτικά της "Σοβιετικής" ιστορίας. Σιβηρίας). έτσι και τα Βαλκανικά Κράτη. Μασαγετίας (Σιβηρίας).Χ.Απάτες.

Ναι. Εσθονίας (σήµερα συγχωνευµένες στην ΕΣΣ∆) µετά από γενοκτονία ελληνικών Σκυθικών. για να εξελιχθούν στη συνέχεια Γενοκτόνοι των Ελλήνων Θράκης και Μοισίας. Σε ότι αφορά στην γλωσσική αλλοίωση των Σκυθών. έτσι οι αρσενικές πόρνες των εβραιοχριστιανικών ιερατείων πλαστογράφησαν την ιστορία. παρέλαβε τους έλληνες ΛΑΟ ΗΡΩΩΝ και τους µετέτρεψε σε ΜΑΛΘΑΚΕΣ της εµετικής δακρύουσας Παναγίτσας και του εµετικού πράου εκθηλυµένου Χριστούλη. αναφέρουµε την ύπουλη τακτική της Βυζαντινής Ορθοδόξου Εκκλησίας η οποία αποστέλλοντας τους Κύριλλο και Μεθόδιο µε το επίπλαστο "Κυριλλικό Αλφάβητο". διέστρεψε το αρχέτυπο Ελληνικό Σκυθικό Αλφάβητο µε την απατηλή δικαιολογία ότι οι Σκύθες Ρωσίας δεν . Επειδή δεν µας διέπει εµπάθεια εναντίον των Ελλήνων Τεκτόνων της Νοµοθετικής.Α.. Λευκορωσικών Θουβαλικών Φυλών. και επειδή τα µέλη της Ο. ώστε να µην µπορούν να πλησιάσουν στα άδυτα των Εβραιοτεκτονικών της Μυστηρίων... στην άλωση της Κωνσταντινουπόλεως του 1453. Οµοίως για τους πολύ µεµυηµένους αναφέρουµε τις Εβραιοµογγολικές "σφήνες" της Λεττονίας.Ε. οι Κοινοί Θνητοί χωρίς να "παγώσουν" από τρόµο στις επιδείξεις εµφανίσεων των Μέτατρον των Ασµοντάϊ των Ταµιήλ και των λοιπών Υπερόντων του Γιαχβέ . ∆ικαστικής. Ο Περσέας της Ο. Ρώσων και Θουβαλίων. Είναι η Τρικέφαλη Μέδουσα. Ότι το Βυζάντιο υπό την ηγεσία των Ορθοδόξων Πατριαρχείων ως οργάνων της Ρωµαϊκής Κατοχής..Ε. Είναι η Τρικέφαλη Κατάρα που έχει τις ρίζες της στο αντίστοιχο Τρίπτυχο του Βυζαντίου. Προτρέπουµε τον αναγνώστη να εµβαθύνει στην ανάλυση της Βυζαντινής ιστορίας διότι εκεί βρίσκονται οι απαντήσεις της Γενοκτονίας των Ελλήνων. Ασία. Θα διαπιστώσει µε έκπληξη ότι το Βυζάντιο δέχθηκε να φιλοξενήσει τις εξ' Ανατολών Εβραιοµογγολικές ορδές "για να εκχριστιανίσει" τους βαρβάρους!!!!! Ότι διόρισε τους Ταταροµογγόλους "Βουλγάριους" ή "Χυδαίους" σαν φύλακες των συνόρων του Βυζαντίου. είναι επί το πλείστον "ανανήψαντα" άτοµα των ανωτέρω τοµέων. Και η σηµερινή εικόνα της ΑΘΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και του ΑΘΛΙΟΥ υπό πλειστηριασµό "ελληνικού" Κράτους. Εκτελεστικής.Ισραήλ Τουρκίας. όµως είναι έτοιµος να αποκεφαλίσει το Τρικέφαλο Τέρας κοιτώντας το µέσα από το κάτοπτρο της ασπίδας των δικών του θεών. να υπάρχουν 50.Α. πρόστυχη και αηδιαστική. τόσο φρικιαστική. ελέω Χριστούλη και Γιαχβέ.όπου υπήρχε το Μέγιστο Απολλώνειο Ιερό. Τέτοιοι µαλθάκες ήταν αδύνατον να µην γενοκτονηθούν όταν αντί για ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ δηµιουργούσαν Μοναστήρια µε αποτέλεσµα. Εκκλησιαστικής και Οικονοµικής Εξουσίας. Την Νύχτα της Μεγάλης Σφαγής θα αποκεφαλίσουµε την Ατλάντια Μέδουσα. και οµοίως οι απαίσιες οµόηχες γλώσσες των Αράβων . "εν ύπνω" και "εν ενεργεία" από 37 . Ότι το εβραιοχριστιανικό Φανάριον του Πατριαρχείου είναι υπεύθυνο για γενοκτονίες ελλήνων σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και Ρωσία και Μ..000 άρρενες µοναχοί µέσα στην πόλη οι οποίοι αρνήθηκαν να πάρουν τα όπλα για να υποστηρίξουν την αποδεκατισµένη Φρουρά των αµυνοµένων στα τείχη.. µε το όνοµα Βουλγάριοι ή Βούλγαροι. είναι απόρροια της ΠΡΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ των θρησκευτικοπολιτικών ιερατείων που αυτοαποκαλούνται "Ελληνικό Κοινοβούλιο" και "Ελληνική Εκκλησία" και "Ελληνική Οικονοµία Ξένων ∆ανείων και Επενδύσεων". Τέτοιοι µαλθάκες ήταν αδύνατον να κρατήσουν Πολιτισµό και Οικονοµία στα τρυφερά χριστιανικά τους χέρια. ∆ιότι είχαν διασπείρει στο λαό ότι µόνον µε ύµνους στην "Παρθένο Μαρία" θα σωθεί η πόλη. Λιθουανίας. ήταν αδύνατον να κρατήσουν Τέχνες και Τεχνολογία. Το αποτέλεσµα της Ταταροµογγολικής ορδής του Βαρβαριστάν είναι σήµερα γλωσσολογικά οι ηχητικά απαίσιες γλώσσες της Ανατολικής Ευρώπης και της ΕΣΣ∆ και της Φινλανδίας.εγνώριζαν την γραφή. Στρατιωτικής.της Σελήνης και Λίλιθ. Πράγµατι τα έχασαν ΟΛΑ. ∆ιότι είχαν διδαχθεί το δόγµα του εµετικού Χριστούλη: "αγάπα τους εχθρούς σου" και "τα όπλα ηµών δεν είναι σαρκικά".

από το δεκατριµελές (και όχι δωδεκαµελές) Επιτελείο του ∆ιός. ∆όθηκε στους αποίκους της "Λεβάν" και "Λίλιθ" η περιοχή Ατλαντίδος υπό τους όρους διακρατήσεως πληθυσµιακής αναλογίας 1:108 ως προς τους προϋπάρχοντες κατοίκους του πλανήτη. Ανατινάζουν 3 από τους 12 πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος πιστεύοντας ότι έκρυβαν βάσεις δυνάµεων ∆ιός.Χ. σας κάνουµε τα αποτελέσµατα των µαγνητοφωνήσεων της Ο.Χ. µε όµοιες γραµµικές ταχύτητες. σε συνεδριάσεις της Στοάς Μεγάλης ∆ρυός Ν. Πλούτωνα). σε τρόπο ώστε τα τρία σώµατα Λίλιθ-Σελήνη-Γη να βρίσκονται συνεχώς σε ευθεία γραµµή. τις ανατολικές ακτές Σιβηρίας και Κίνας. είναι ∆υνάµεις που εδρεύουν και εκπέµπουν από την Σελήνη ή Λεβάνια. 3ον: Οι Κυβερνήτες των σκαφών "Λεβάν" και "Λίλιθ" δέχονται τους όρους και αποβιβάζουν* µε µεταγωγικά σκάφη πληθυσµούς του "Ε" Βοώτου στην Ατλαντίδα.600π.τεκτονική άποψη. και σεβασµού της προϋπάρχουσας Πολιτισµικής Ροπής και Γλώσσας (Αρχέτυπη Ελληνική) του πλανήτη. Αυτά για όσους από σάς έχουν µόνον µύηση ΜΤΜ. γνωρίζουν ότι πίσω από την Σελήνη και σε σύγχρονη τροχιά µε την Σελήνη. έχουν αναχωρήσει και αποικίσει τις ανατολικές ακτές Αµερικανικής Ηπείρου. Μέτατρον και οι ονοµατολογίες σε κατάληξη -ΙΗΛ. η Λίλιθ επιτάχυνε και σταθεροποιήθηκε σε όµοιες γωνιακές ταχύτητες µε την Σελήνη.Ε. το άλλο στους τρείς πλανήτες (Ουρανό. από προηγούµενο αποικισµό του Κέντρου Τοπικού Γαλαξία σε συνεργασία µε το Κέντρο Γαλαξία Ανδροµέδας και των υπολοίπων ένδεκα Γαλαξιών του Τοπικού Συγκροτήµατος "ΚΝΟΖ".Α. Υόρκης (Μπένεν Μπερίθ) (Ολάµ Μπερίθ): 1ον: Τα σκάφη "Λεβάν" και "Λίλιθ" (Σελήνη και Λίλιθ) εισήλθαν στο ηλιακό µας σύστηµα το 11. και τις δυτικές ακτές Αφρικής και Ευρώπης (Βάσκοι). όπου σήµερα η Μεσόγειος Θάλασσα.Χ. και τέθηκαν σε τροχιά περί τη γη το 11. ως Επισήµου Πολιτισµικής Ροπής και Γλώσσας του Τοπικού Συγκροτήµατος Γαλαξιών. ενώ οι ίδιοι. (Ίδε αποµυθοποίηση "Θεογονίας" Ησιόδου).σκάφος προερχόµενος από τον αστερισµό "Ε" Βοώτου και Ηρακλέους.432π. ως προσωρινού Πλανητικού ∆ιοικητού εν αναµονή νέου δεκατριµελούς Επιτελείου από το Κέντρο του Τοπικού Γαλαξία. ευρίσκεται το "αδελφό σκάφος ιδίου όγκου που ονοµάζεται "Λίλιθ".500π. Το 9. Τελικώς ο Στόλος ∆ιός διαµοιράζεται σε τρία µέρη εκ των οποίων το ένα καταφεύγει στις υπάρχουσες βάσεις εντός της εσωτερικής κοιλότητος του πλανήτη µας. (Ίδε "Κάβαλα") 2ον: Λόγω του ότι ο πλανήτης γη βρισκόταν σε πολιτισµικό επίπεδο υψηλότατο. Είναι οµοίως γνωστό ότι η Λεβάνια δεν είναι φυσικός δορυφόρος της γης αλλά τεχνητός πλανήτης . Συγχρόνως µε την ίδια Σεληνιακή τεχνολογία υπερβαρύτητος βυθίζουν την ελληνόφωνη ∆ραβιδική Αιγηίδα. υπό τον γενικό χαρακτηρισµό "τετραγράµµατον ΓΧΒΧ ορθού τριγώνου". οι νέοι άποικοι της "Λεβάν" και "Λίλιθ" έγιναν δεκτοί σαν "φιλοξενούµενοι υπό όρους". Όσοι από σάς έχουν µύηση ΟΤΟ. γι αυτό καλούµε τους Έλληνες Τέκτονες σε ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΟΡΚΟΥ των. Στην συνέχεια παραβιάζουν τους όρους και γενοκτονούν τους έλληνες Ατλαντίδος µέσω βυθίσεως της περιοχής µε Σεληνιακή Τεχνολογία υπερβαρύτητος. και το τελευταίο τρίτο αναχωρεί από το ηλιακό σύστηµα για να ειδοποιήσει το Κέντρο Τοπικού 38 . όπου και αρχίζουν συστηµατική γενοκτονία των ελληνοφώνων τοπικών εθνοτήτων. Ποσειδώνα. λόγω της στάσεως του Πλανητικού ∆ιοικητού πλανήτου Κρόνου εναντίον του ∆ιοικητού Ηλιακού Συστήµατος µε έδρα πλανήτη Ουρανό. Συγχρόνως τα επιθετικά σκάφη της Σελήνης και Λίλιθ επιτίθενται εναντίον του Γαλαξιακού Στόλου ∆ιός και καταλαµβάνουν τους 6 εσωτερικούς πλανήτες. Τους δίνουµε την ευκαιρία να εννοήσουν τα κάτωθι και να αποχωρήσουν εγκαίρως από τον Εβραιοτεκτονισµό: Είναι γνωστό από "ειδικές µυήσεις" σας άνω του 18ου βαθµού ότι οι ∆υνάµεις Ασµοντάϊ. Επειδή κανείς από σάς δεν έχει µύηση ΑΟΑ δηλαδή "τριτοβάθµια" της ATLANTIS ORDO ADEPTIS. ήδη ειδοποιηµένοι από το Σεληνιακό Επιτελείο.

Ν.Αγία Γραφή σαν "∆ιάβολος". "µαύρη σεξουαλική µαγεία έκφυλης Αφροδίτης" και άλλα τεκταινόµενα για Τελική ∆υσφήµιση του Επιτελείου ∆ιός.Χ.500π.000π. λόγω µικροτέρας αποστάσεως από την γήινη επιφάνεια. Είναι οι υπόγειες δυνάµεις VRILL της Αµερικής. διότι διαθέτουν τεχνολογία για τηλεπαθητική επικοινωνία µε εκπροσώπους τους (ιερατεία ∆ιός) και τους ενηµερώνουν για στρατηγικές κινήσεις των εχθρών τους που αποσκοπούν σε γενοκτονίες ελληνοφώνων ανδροµέδιων. και είναι µάλλον πραγµατική χρονολογία διότι διασταυρώνεται από τα κείµενα "Τίµαιος" και "Κριτίας" του Πλάτωνα. Αιγύπτου. Στο σηµείο αυτό ο Ταµιήλ σε διαταγή του ανωτέρου του Ασµοντάϊ ή Ιεχωβά της Σελήνης.600π.Ε. Κρίνουµε σκόπιµο να αναφέρουµε ότι οι τρείς κλάδοι: ΙσραηλίτεςΆραβες-Μογγόλοι έχουν διαχωρισµένους ρόλους γενοκτονίας των αντιπάλων 39 .Μογγόλων . καθώς επίσης και κάτω από τις φυσικές πυραµίδες που σχηµατίζουν τα γήινα όρη.. αντιστοίχων κυβερνητών της Λεβάν και Λίλιθ. ΖΕΝ της Μογγολίας Θιβέτ. µε µεγαλύτερη επισηµανθείσα µηχανολογική εγκατάσταση εκείνη του όρους Σαρακηνός Μαγνησίας* σε βάθος µόλις 100 µέτρων από το επίπεδο θαλάσσης και µε στοές που συγκοινωνούν µε σπήλαια της κορυφής του. στέλνει πληρώµατα της Λίλιθ να οργανώσουν υπόγειες πολιτείες στον φλοιό της γης που θα υποδύονται τους υφιστάµενους του ∆ιός. από δε τον Τεκτονισµό σαν "∆υνάµεις Ταµίλ". παράρτηµα της Θεοσοφικής Εταιρείας (Ταµίλ).Γαλαξία για τα εγκλήµατα των Ασµοντάϊ και Ταµιήλ. του Αρχέτυπου Πολιτισµού του Πλανήτη.. σε σεξουαλική αποχαλίνωση (ίδε Βάκχες και Μαινάδες). Είναι οι δυνάµεις που επικαλούνται οι νεοϊδρυθείσες ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ και προπαγανδίζουν οι "φιλελληνικές" οργανώσεις όπως "Νέα Ακρόπολις".Αθήναι. σε µύθους που παρουσιάζουν το Επιτελείο ∆ιός σαν "συνάθροιση µαταιόδοξων µέθυσων σεξοµανών απαιτούντων λατρεία ειδώλων και αίµα υπηκόων". Είναι οι ίδιες δυνάµεις που µέσω πολιτικών της Νέας ∆εξιάς.Αράβων) στον πλανήτη. ανηκόντων σε Θεοσοφικές Στοές θα στρέψουν την Ευρώπη σε Ναζιστική Ευρώπη από το 1988 . Αυτές οι υπόγειες δυνάµεις Λιλιθιανών χρησιµοποιούν τεχνολογία τηλεπάθειας που. και κατορθώνουν να διαφθείρουν τα επίγεια "Ιερατεία ∆ιός" οδηγώντας τα σε εκφυλισµό πνεύµατος-τεχνών-ύλης. σε ειδωλολατρεία. Οι δυνάµεις Ταµίλ είναι η θρησκευτική υποδοµή του Βουδισµού και του δεύτερου Ινδουϊσµού.Χ. Αναφέρουµε µεταξύ άλλων την Ελευσίνα. (Ίδε "Ο Ναζισµός Μυστική εταιρεία" Εκδόσεις ∆ίβρης . και άλλες οι οποίες δηµιουργούσαν τηλεπαθητικά σώου επιδείξεως ισχύος στα SS του Χίµλερ. επισκιάζει τις εκποµπές των δυνάµεων ∆ιός στο εσωτερικό του πλανήτη.. Η τελική σύγκρουση και η βύθιση της Ατλαντίδος και Αιγηίδος τοποθετούνται από την Στοά Μεγάλης ∆ρυός στο 9.Χ. εµποδίζουν την επικράτηση των Λεβάνιων και Λιλίθιων (Ισραηλιτών . στα σηµεία που υπάρχουν υπόγειες Στοές χαρακτηριζόµενες από την µυθολογία σαν "Σήραγγες καθόδου στον Άδη". του Ελληνικού Πολιτισµού. κατά την διάρκεια ειδικών µυήσεων σε Βαυαρικούς Πύργους. σε ηθικό εκτραχηλισµό.)("ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΕΝΩΧ"). µε ηγέτιδα την Ελλάδα που θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό κοινό "έκφυλους πολεµοχαρείς ∆ίες και Απόλλωνες".1995. Τέτοιες υπόγειες πολιτείες υπάρχουν ακριβώς κάτω από τις Πυραµίδες Μογγολίας. έχει εντοπίσει τέτοιες εγκαταστάσεις που εκπέµπουν υποήχους και άλλες συχνότητες. Βαβυλώνος Μεσοποταµίας. έως το 10. 4ον: Οι δυνάµεις ∆ιός που κατέφυγαν στην εσωτερική κοιλότητα της γης από τις δύο οπές Βορείου και Νοτίου Πόλου. σε πολέµους εµφυλίους. * Η αποβίβαση εκτελέστηκε από το 11. και για αφανισµό των όσων αγαπούν ακόµα και το φώς του Γαλαξιακού Πολιτισµού. Για την Ελλάδα σηµειώνουµε ότι το Τµήµα Τεχνολογίας της Ο.Α. Αµερικής κ. Αυτές οι υπόγειες δυνάµεις χαρακτηρίζονται από την . την ∆ωδώνη και το Πήλιο.λπ.

ότι κατοικεί στο κέντρο της γης κάτω από την Μογγολία-Θιβέτ ως προβολή "ΤΑ . ακριβώς όπως τα τρίγωνα τετραγράµµατων ΓΧΒΧ των Τεκτονικών Στοών. και ότι από κει θα προέλθει ο "βασιλεύς του κόσµου".Α. Για τους αγνοούντες παραθέτουµε ότι όλα τα πληρώµατα των αποστολών "Απόλλων" έδωσαν αναφορές για "σκάφη και εγκαταστάσεις Σελήνης αγνώστου προελεύσεως". δηλαδή ότι "έχει κεντρική βάση την Σελήνη". είναι το καβαλιστικό εξάκτινο "άστρο του Σολοµώντος" και η επίσηµη σηµαία του Ισραήλ. πατά στην Σελήνη (βασίζεται στη Σελήνη)". ΕΠΙΧΘΟΝΙΟΙ ΔΕ ΤΕ ΜΗΝΗΝ. Επισηµαίνουµε ότι αν και το Ιουδαϊκό ιερατείο ονοµάζεται Λεβάνιο ή Λευιτικό. η σηµαία των γήινων είναι λευκή µε µαύρο τρίγωνο που έχει την βάση κάτω και την κορυφή άνω. * Τρίγωνο οµοίως: ∆ΙΜΗΝΙΟΝ-ΓΟΡΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΒΟΛΟΥ. Στο συγκεκριµένο αυτό φιλµ του εβραίου σκηνοθέτη Σπήλµπεργκ. Το πνεύµα αυτό Ανατροπής Ιεραρχίας εκπροσωπεί και η Αργοναυτική Εκστρατεία. Τα δύο τρίγωνα. Ο Χριστιανισµός διδάσκει ότι "η γυναίκα (οργάνωση) του θεού. ορθό και ανεστραµµένο. σε ότι αφορά την µύηση Α-Ο-Α. σεξουαλικής αποχαλίνωσης.ΧΑΝ . οι δε άνθρωποι µήνην. Αυτή έχει πολλά όρη.ΤΣΟ .) Δ΄ ΑΛΛΗΝ ΓΑΙΑΝ ΑΠΕΙΡΑΤΟΝ. ΗΝΤΕ ΣΕΛΗΝΗΝ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΚΛΗΖΟΥΣΙΝ. εναντίον του ∆ιός Κολχίδος εκπροσωπούµενο από τον έλληνα Αϊήτη. ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΑΘΡΑ". Τίµαιον 41. Ο Μωαµεθανισµός διδάσκει ότι ο θεός (Αλλάχ ή Αλ Γιάχ ή Αλ Γιαχβέ) κατοικεί στη Σελήνη!!! Ο Βουδισµός.Συµπαντικού Λόγου. Το ίδιο 40 . Αντίθετα. 283. διαφθοράς. την οποίαν οι θεοί ονόµασαν σελήνην." Γενικώς ότι έχει σχέση µε Κρόνια Κενταύρια θρησκεία. Το πράγµα διαφωτίζεται πλήρως από τους υπαινιγµούς της Αποκαλύψεως Γ΄12 όπου η Νέα Ιερά Σελήνη (Ιερουσαλήµ) "κατέρχεται" για "να σκηνώσει µετά των ανθρώπων". 11 κατά ERMAN DIELS: "ΜΗΣΑΝΤΟ (ΚΡΟΝΟΣ. Για όσους αµφισβητούν την σοβαρότητα των όσων γράφουµε. οι επισκέπτες πριν εµφανιστεί το µητρικό Σκάφος-Τέρας. όπως επίσης για "δεύτερη Σελήνη (Λίλιθ) πίσω από την πρώτη Σελήνη". πολλάς πόλεις. µε σκοπό την δυσφήµηση και τον εξευτελισµό των Επιτελείων Ουρανού και ∆ιός.) άλλην απέραντον (σφαιρικήν) γήν. µέσα στη Βίβλο προτιµάται ο όρος ΙΕΡΑ-ΣΕΛΗΝΗ ή Ιερουσαλήµ σε ελληνίζουσα απόδοση. Αυτά. τα οποία εργάζονταν για την γενοκτονία των ελλήνων. δηλαδή "Σεληνιακό Ιερατείο". Ίδε "Αποκάλυψη" Βίβλου.ΧΑΝ" του . µέσω ασκήσεως µαγείας (τέχνη αλλοιώσεως ύλης µε ορισµένες συχνότητες). θυµίζοντάς µας κινηµατογραφικά µηνύµατα που µας έχουν σερβιριστεί έντεχνα και ύπουλα µε τις "Επαφές Τρίτου Τύπου". παραθέτουµε Απόσπασµα των Ορφικών Σχολίων Πρόκλου. Η ΠΟΛΛΑ ΟΥΡΕ ΕΧΕΙ. αποστέλλουν για ανίχνευση τρία µικρά σκάφη που σταθεροποιούνται στον αέρα σχηµατίζοντας τρίγωνο µε την βάση προς τα άνω και την κορυφή προς τα κάτω. ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΩΛΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΘΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Ή ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ. είναι προϊόν εκποµπών Ταµίλ από υπόγειες εγκαταστάσεις. µε εργαλεία τα τρία θρησκεύµατα Χριστιανισµός-ΜωαµεθανισµόςΒουδισµός.τους. είναι: "Ο Ορφέας εκπροσωπεί διεφθαρµένα ιερατεία Κρονίων και Σεληνίων και Λιλίθιων. ΠΟΛΛΑ ΑΣΤΕΑ.Ε..ιβ΄1. υλισµού.. διαστροφής φυσικών νόµων. Μετάφρασις: "Κατασκεύασε δε (ο Κρόνος. πολλά µέγαρα."!!!!! Εδώ ακριβώς δηµιουργούνται ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ για την ελληνικότητα ή την ανθελληνικότητα της Ορφικής Θρησκείας. στην οποία φέρονται µέτοχοι ο Κρόνιος Κένταυρος και ο Ορφέας. Έχουµε κάθε λόγο να συνδυάσουµε τα ανωτέρω µε τις Σεληνιακές Εγκαταστάσεις που κυριολεκτικά "τρέλαναν" τους Αµερικανούς Αστροναύτες όταν προσσεληνώθηκαν. αριθ. 9. διαστροφής Λόγου και Ανατροπής Ιεραρχίας. Στα ερωτηµατικά αυτά η απάντηση της Ο.

Ο.Θρησκειών και Στοών. Και ιδού το αποτέλεσµα: Ενώ τα Μογγολικά Σεληνιακά Ιερατεία ετοιµάζουν το 700π. ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS. 1000 έτη. Το θέµα είναι τεράστιο και δεν θα αναπτυχθεί εδώ. Αν ναι. 5.254". 8. Απρίλιος 196. αποφασίζεται η καταστροφή των Τρώων του Κέντρου ∆ιός Σάρδεων . Για την Στοά της Μεγάλης ∆ρυός. Μήπως περάσαµε τα όρια της οικονοµικής αναλύσεως και τα όρια της συµβατικής λογικής του αναγνώστη. αναγκάστηκε να καταναλώσει εκατοντάδες ώρες έρευνας για να αποκαλύψει την Φρικτή Απάντηση σ΄ αυτό το ερώτηµα. Το περνούµε ακροθιγώς. 2.. Από εκεί τα Εβραιοµογγολικά Ιερατεία αρχίζουν την µαθηµατική γεωπολιτική του τύπου Χν = 10*ν². 40. είναι αντιστοίχως "Χν" ίσον µε: 10. 90.Ιράκ .Περσία). οι ανωτέρω θεωρούνται οι γενοκτονίες του "9ου και 10ου κύκλου ή κύκλου 000". 6. 10. 810. "MENSUEL 5 . διότι µας απασχολεί η σηµερινή γεωπολιτική και γεωστρατηγική ή αν θέλετε η σηµερινή . και όπου "ν" ο αύξων αριθµός της "αυτοκρατορίας"."ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΣ" ΤΑΜΙΛΙΚΟΣ ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ Με την επαφή των δύο πρώτων "αντίθετων πόλων" στην Ευρώπη. αρχίζοντας από το Κέντρο ∆ιός Μεσοποταµίας (ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΛΧΙ∆ΟΣ Β ή ΛΑΡΣΑ ΚΑΛΧΟΥ). 250. προϋπήρχε της Ελαµιτικής Μογγολικής επιδροµής στην Μεσοποταµία. 490..Α. επειδή η Τρωάδα ∆ιός και Ποσειδώνος (πρώην ∆ιοικητού Ατλαντίδος).Χ. θίγει την Σεληνιακή Ιέρεια Σελένια ή Ελένη των ήδη διαβρωµένων (από ∆ωριείς εβραιοµογγόλους) Μυκηνών. και Μογγολοεβραϊκών Ηγεσιών Συµπαιγνίας ΗΠΑ-ΕΣΣ∆.Ινδία . CUAI VOLTAIRE. 75 PARIS (7°). του ζητούµε να αφήσει αµέσως το κείµενο και να ξαναγυρίσει στην καθηµερινή πεπατηµένη λογική του. Για ποιούς κύκλους οµιλούν οι Εβραιοµογγόλοι της Α. έχει ως ∆ιοικητικό Κέντρο την ΝΙΝΕΥΗ ΑΣΣΥΡΙΑΣ.Αφγανιστάν . Η ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΛΧΙ∆ΟΣ Β. 222: ΑΣΣΥΡΙΑ Β΄. 9. Ασσαράδων 680 έως Ασσουρµπανιπάλ 670 Ασσουρµπανιπάλ 670 έως Ναβουχοδονόσορ 630 Ναβουχοδονόσορ 630 έως Βαλτασάσαρ 540 41 (10) (40) (90) .Χ.λίγο πριν την γενοκτονία Παλαιστίνης από Ιησού Ναυί. 160.. αρχίζουν µια συστηµατική µεθοδική γενοκτονία "σαρώσεως" εξ ανατολών προς δυσµάς. Ίδε DOCUMENTATION PHOTOGRAFIQUE FRANCAISE. όπου "Χν" ο χρόνος διαρκείας της κάθε προοριζόµενης για γενοκτονία "αυτοκρατορίας" ή "γεωπολιτικής δυνάµεως".Χ. δηµιουργείται το 1940 η Γενοκτονία των Ευρωπαϊκών ∆ραβιδίων Φυλών. τα τρία "εργαλεία" θρησκεύµατα του εβραιοχριστιανισµούµωαµεθανισµού-βουδισµού.. Εφαρµόζοντας αυτές τις τιµές στην ιστορία από το 680π. στο οποίο. τρεφόµενη από την Παπάρα του Εβραιοµογγολικού Σουπερµάρκετ "γνώσης" σάπιων Πανεπιστηµίων Κοµµάτων . και στα 680π.Ε. Το Τµήµα Γεωπολιτικής της Ο.Πακιστάν .Α. 29 -31.αστροπολιτική και αστροστρατηγική. 360. ζητούµε από τον αναγνώστη να εξετάσει δύο ψευδείς θρησκευτικοπολιτικές πολικότητες που δηµιούργησε το εβραιοµογγολικό κατεστηµένο για να γενοκτονήσει τον πλανήτη: ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ "ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΣ" ΤΑΜΙΛΙΚΟΣ ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ . 7. δηµιουργείται από το 1940 έως σήµερα η Γενοκτονία των Ασιατικών ∆ραβιδίων Φυλών (Ίδε Ινδοκίνα . 4.ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ-ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ-ΝΑΖΙΣΜΟΣ . Με την επαφή των δύο δεύτερων "αντίθετων πόλων" στην Ασία.πνεύµα Ανατροπής Ιεραρχίας εκπροσωπεί το Οµηρικό Έπος Ιλιάδος. Οι δέκα πρώτες επιλύσεις του τύπου δια "ν" ίσον µε: 1. 640. 333: ΒΑΒΥΛΩΝ . 3. έχουµε: 111: ΑΣΣΥΡΙΑ Α΄. Αν όχι.

δηλαδή ο ρόλος του εικονικού ρυθµιστού που θα φροντίζει για "εξοµάλυνση των διαφορών ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ µε πρωτοβουλίες ειρήνης" και "εξοµάλυνση της οικονοµικής ανισότητος µεταξύ Ευρώπης και Αφρικής" (Ίδε πολιτική Μενέϊκο-Παπανδρέου). Όλες ήταν τετραπολικές µε υποδιοικήσεις σε Α. Κύρος 540 έως ∆αρείο Β΄ Νόθο Ώχο 380 (160) Φίλιππος 380 έως Άτταλο Γ΄ Περγάµου 130 (250) Τιβέριος Γράκχος 130µ.Γιαχβέ. παρά την τάφρο προσεγγίσεως που το µηχανικό του έκτισε στην θάλασσα µέχρι το νησί της Τύρου..). Όλες δηµιουργήθηκαν µε άµεση επέµβαση Σκαφών της Σελήνης και της Λίλιθ. Κωνσταντίνος Βυζαντίου 330 έως Νικηφόρο Β΄ 820 (490) 888: ΡΩΜΗ Γ΄.ΗΠΑ. 666: ΡΩΜΗ Α΄.Χ. Γερµανίας (Γερµανίας Όθωνος Α΄ 962µ. Παρατηρούµε ότι οι "αυτοκρατορίες" από την "111" έως την "000" έχουν κοινά χαρακτηριστικά: Όλες ανεξαιρέτως ιδρύθηκαν από Μογγολοεβραϊκά Ιερατεία Σελήνης µέσα στα κέντρα των Ελληνόφωνων ∆ραβιδίων Φυλών Ασσυρίων. Όλες ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες συνθέσεως-αποσυνθέσεως µε τελικό αποτέλεσµα τον εκφυλισµό των περιεχοµένων πολιτισµών. τελικώς υπήρξε η προγραµµατισµένη αιτία ιδρύσεως του Ισραήλ. και µε Νότο . Βαβυλωνίων.Κίνας. Αρία.. Το περιστατικό αναφέρεται από τους χρονικογράφους της εκστρατείας.Ευρώπη . Περσών. Μεγασθένη και Πτολεµαίο.Χ.(100 έτη) 777: ΡΩΜΗ Β΄. όταν ο στρατός του Αλεξάνδρου καθηλώθηκε από τα απόρθητα Τύρια Τείχη.Ιαπωνία . στον άξονα ∆-Α. Η ανωτέρω τετραπολική γεωπολιτική είναι αδύνατον να λειτουργήσει χωρίς ενίσχυση των µειονεκτούντων Νότου . απ΄ ευθείας ή µέσω της Ιαπωνίας. Ίδρυση Κράτους 1950 έως Τέλος Χιλιασµού Χριστού 2950 (1000) 000: Γ΄ ΡΑΪΧ . κατά το παράδειγµα της τετραπολικής διαιρέσεως Αυτοκρατορίας Αλεξάνδρου µετά τον θάνατό του.. και την αντικατάστασή των σκόπιµα διαφθαρέντων πολιτισµικών των στοιχείων (µέσω εκποµπών των υπογείων Λιλιθίων Ταµίλ) µε α-πολιτισµικά στοιχεία ∆ογµατικής Επιβολής Σεληνιακών Μαλθακιών του Χριστού του . Εισβολή Σαξόνων 1460 έως Τσώρτσιλ 1950 (490 αντί 810) 000: ΙΣΡΑΗΛ .002 µε Ανατολή . ή το παράδειγµα της Αυτοκρατορίας Ισραήλ που προετοιµάζει την τετραπολικότητα του 2. Παλαισατίας (Ισραήλ)..Ινδοκίνα . µε Βορρά . µέσω "Χιλιετούς Γ΄ Ράϊχ". Καρλοµάγνος ∆ύσεως 820 έως Τέλος Αψβούργων 1460 (640) 999: ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ.Ινδία κ. -(δεν ήταν το µόνο του είδους) 42 .λπ.444: ΠΕΡΣΙΑ . µε ∆ύση . Ιέρνης (Βρεττανίας). Για τον λόγο αυτό έχει ανατεθεί στην Ελλάδα ο ρόλος του σηµείου τοµής των αξόνων Α-∆ και Β-Ν.Β. 555: ΕΛΛΑΣ .∆.Απονέκρωση. Γαλατίας (Γαλλίας Καρλοµάγνου).330µ.Ν..Χ.ΕΣΣ∆.Χ. έως Αλέξανδρο Σεβήρο 230 µ. Ελλήνων. Ετρούσκων Ιταλίας.Κίνα . Για τους αµφισβητίες παραθέτουµε νέους συγγραφείς που επαναλαµβάνουν το αρχαίο αυτό περιστατικό. οι ΗΠΑ ενισχύουν µε τεχνολογία την Κίνα. "Αποτυχούσα" απόπειρα κλοπής Χιλιετούς Κυβερνήσεως από τον "νόµιµο δικαιούχο" Ισραήλ.Αφρικής και Ανατολής .Αφρική. Αναφέρουµε το περιστατικό επεµβάσεως "ουρανίων σφαιρών" που επετέθησαν και διέλυσαν τα τείχη της Τύρου. όταν τα στρατεύµατα των γήινων εύρισκαν εµπόδια προς ολοκλήρωση της εντεταλµένης από ιερατεία στρατηγικής. Η σκόπιµη αποτυχία του Γ΄ Ράϊχ υπό εβραϊκή ηγεσία. Για τον ίδιο λόγο.(360) ---: ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (LOST CONTROL) 230 . ∆ηλαδή αντικειµενικός σκοπός: Πλανητική Γενοκτονία και Πλανητική Πολιτισµική Τελµάτωση .

διότι αυτό το εθνογραφικό έκτρωµα είναι καταδικασµένο να καταστραφεί από τους ίδιους τους δηµιουργούς του. ακριβώς διότι δηλώνει τόσο φανερά τις προθέσεις του. Το τελευταίο "χαρτί" των Μογγολοεβραίων για την αλλοτρίωση των εθνών δεν είναι ο Σιωνισµός του Κράτους του Ισραήλ. RAYMOND DR(U)SE "ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΡΩΜΗ"..τρωγόντων και χεζόντων επαρκώς και υµνόντων µε διεθνείς ύµνους σε διεθνή γλώσσα .Αρµαγεδδώνα για γενοκτονία των γήινων ∆ραβιδίων Φυλών. και λοιπών -ΙΣΜΩΝ. Αν συµβαίνει το δεύτερο τότε καλείται ο αναγνώστης να πάψει να ασχολείται µε τις αποπροσανατολιστικές Ασηµαντότητες τύπου Νέας ∆ηµοκρατίας. 1967. Οι ονοµασίες που χρησιµοποιούν για ιπτάµενα σκάφη που παρουσιάζονται για να αλλάξουν την τροπή των µαχών είναι "ιπτάµενες ασπίδες". Τα έθνη θα συντριβούν ως τα σκεύη του κεραµέως" (Αποκ.λπ. "Γάϊος Μάριος" κ. ∆ιότι φρόντισε να µην µεταφράσει σε λαϊκή γλώσσα τα εµετικά κείµενα της Βίβλου.. Εκδόσεις Μπαρµπουνάκη. ο πρωτότοκος του Γιαχβέ.. CLYPEUS.FENOGLIO ALBERTO. Τέτοιες επεµβάσεις Σκαφών που χρησιµοποίησαν τα οπλικά τους συστήµατα (ακτίνες κ. όπου περιγράφονται συγκαλυµµένα τα τροµακτικά οπλικά συστήµατα της Σελήνης που θα χρησιµοποιηθούν στον .λπ. Λίβιος. και W. Τέλος. κεφάλαιο Ε΄.. αν επικρατήσει.λπ.. Πλίνιος. Ιούλιος Οµπσέκουενς κ. διότι ο κίνδυνος ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. προτρέπουµε τον αναγνώστη να εµπλακεί στο εµετικώτατο κείµενο της "Αποκαλύψεως" της Βίβλου. τους πολιτισµούς των εθνών µετατρέποντάς τα σε αγέλες ζώων . Ερωτούµε: Σοβαρώς έχει τέτοιες προθέσεις ο Σεληνιακός Χριστούλης. Ορόφιος.. Μια ιδέα του Σεληνιακού αυτού Γενοκτονικού Προγράµµατος (δήθεν προφητεία) θα πάρει ο αναγνώστης µελετώντας το Γεωπολιτικό Εγχειρίδιο "Βίβλος" στο βιβλίο ∆ανιήλ. "CRONISTORIA SU OGGETTI VOLANTI". Τέτοιο αντίπαλο στερούµενο κάθε Πολιτισµικού Ήθους και Παραδόσεως. µε τις οικονοµικές θεωρίες των πληθωρισµών και των αποπληθωριστών. Αντικαταστήστε τη λέξη "Χριστός" µε την ταυτόσηµη λέξη "σοσιαλισµός" και θα εκπλαγείτε από την νέα µορφή του κειµένου. η "Αποκάλυψις" της Βίβλου κεφάλαιον ιθ΄15-18: "Εκ του στόµατος (του Χριστού) εξέρχεται ροµφαία (σπαθί) δια να κτυπά τα έθνη". Πλούταρχος ("Λούκουλλος". β΄27).λπ. Λίων. "ιπτάµενες σφαίρες" κ. Ποτέ ο Σιωνισµός δεν είχε ελπίδες να επικρατήσει στον πλανήτη. No 2. Οµιλούµε για Μικροστρατηγική ή Μακροστρατηγική. τον Χριστιανισµό. Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ είναι το θρησκευτικοπολιτικό έκτρωµα του "Χριστιανικού Σοσιαλισµού" που θα καταργήσει. Σενέκας.τον Κύριον Ιησού και Γιαχβέ. ΚΚΕ.ιέρειας Ολυµπιάδος. Πλαύτος. Αθήναι. αναφέρουν µεταξύ άλλων οι αρχαίοι χρονικογράφοι: Λυκοσθένης.. Ιδού το Αισχρότερο Κείµενο όλων των εποχών. τα έθνη τον απορρίπτουν εξ αρχής. ΠΑΣΟΚ. Εκπροσωπεί 43 .υπέργειων Σελήνης). "Ο Χριστός θα ποιµάνει τα έθνη εν ράβδω σιδηρά. "Σύλλας". κρύβεται µια αηδιαστική ύαινα γεµάτη µίσος και λύσσα εξουσίας και λύσσα γενοκτονίας ελλήνων.. διότι έχει την προνοητική δολιότητα να εµφανίζεται "σύµµαχος" των πολιτισµών των εθνών και για ορισµένα χρονικά διαστήµατα να εργάζεται πράγµατι για "την ανεξαρτησία των πατρίδων" (Ίδε το παιγνίδι της Πόρνης Ορθοδοξίας). ∆εν µπορούν όµως να διακρίνουν τον ∆ούρειο Ίππο του Σιωνισµού. τόπο προέλευσης της .. Αν ναί.) για το Σεληνιακό Σχέδιο εναλλαγής τετραπολικών αυτοκρατοριών. Αν το έκανε υπήρχε ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί το διπλό παιγνίδι που οδηγεί στην τελική µας γενοκτονία. Κάσσιος. µε τις θρησκείες και τα "θαύµατά" τους (Καβαλιστικές επιδείξεις των υπογείων Ταµίλ και των . ώστε να ενισχύει τον εθνικισµό των εθνών και το ένστικτο αυτοσυντήρησής τους.. Ευσέβιος. όπου εννοούµε σε τι παγίδα οδηγήθηκε ο Αλέξανδρος από τα "ελληνικά" ιερατεία των Μογγολοεβραίων Σαµοθράκης. τότε πίσω από τις διδασκαλίες του περί "αγάπης" και "πραότητος" και "ειρήνης".).

Α. ώστε να δυσφηµισθεί το Ελληνικό Πνεύµα ∆ιός. ∆ηµιουργείται εύλογα το ερώτηµα: "Αν τα πράγµατα είναι όπως τα εκθέτει η Ο.Βυζάντιο" για να κλείσει η τρύπα στο παντελόνι του Γιαχβέ και να πάψει να γελά η ανθρωπότητα µε την Εβραιοµογγολική Γκάφα των ιερατείων που νόµισαν ότι περνώντας από την Ελλάδα στην 555. Απατεώνες Άνανδρους που σκοπεύουν να "εξέλθουν από τα υπόγεια φρέατα της αβύσσου" δηλαδή τις υπόγειες εγκαταστάσεις τους. Για το αν θα βρούµε ανταπόκριση ή εµπαιγµό ή αδιαφορία ή άρνηση ή .Χ. ιθ΄17-18. Στο σηµείο αυτό ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ εργασία 1000 ετών των ίδιων ιερατείων. έως 330µ." Κύριοι των Ελληνικών Αρχών. Ήδη τα "περιοδικά . Ήδη τα όσα γράφονται στις προηγούµενες σελίδες είναι τρελά και αλλοπρόσαλλα για την συµβατική λογική.Απόλλωνα ή Απολλύωνα. Για ποιούς Φαρισαίους οµιλούσε ο Χριστούλης όταν ο ίδιος υποκρίνεται τον δάσκαλο της "αγάπης" ενώ στην Αποκάλυψη καλεί "τα όρνεα να φάγουν σάρκα βασιλέων και χιλιάρχων και µικρών και µεγάλων και δούλων και ελευθέρων" µετά από το όργιο αίµατος των οπλικών συστηµάτων της Άνω Ιερουσαλήµ ..4). είναι η πρώτη οµάδα ελλήνων που τολµά να αποµυθοποιήσει και να αποθεοποιήσει το κείµενο ΦΤΗΝΗΣ ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της Αποκαλύψεως.έντυπα περί ΑΤΙΑ" έχουν κάνει υπαινιγµούς περί Αγνώστων 44 .ακριβώς την εγκληµατική ψυχοσύνθεση των γνήσιων Σεφαρντί της ORDO ADEPTIS ATLANTIS οι οποίοι απ΄ έξω φορούν χαµόγελο και µέσα τους φορούν γενοκτονία.Πλούτων. και να επισηµάνει ότι δεν έχει γραφεί από κάποιον Συµπαντικό Χριστό αλλά από ∆ιαστηµικούς Αλήτες-Πειρατές που ατίµασαν την φιλοξενία του Ξένιου ∆ία και αποφάσισαν να κάνουν κατάληψη του πλανήτη µε παράλληλη γενοκτονία των Αρχικών Κατοίκων του. για να γενοκτονήσουν γήινους υποδυόµενοι τον . αλλά αν αληθεύουν. µέσω των µελών της Ο. ήτοι από 670π. Παρατηρήστε ότι µετά την Γεωπολιτική δύναµη 666 κάποιοι προκάλεσαν απώλεια ελέγχου 100 ετών. διέκοψαν τις επαφές των ελλήνων µε τα επιτελεία ∆ιός που έχουν έδρα την εσωτερική κοιλότητα της Γης και τους τρείς εξωτερικούς πλανήτες Ποσειδών .Ε. Απατεώνες και Άνανδρους που σκοπεύουν να επιτεθούν από την Σελήνη υποδυόµενοι τις ∆υνάµεις ∆ιός των τριών εξωτερικών πλανητών. διότι στον ορισµένο χρόνο θα καλέσουµε σε αντίσταση τους οµότιµούς σας όλων των εθνών.Ε. ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ.Ιεράς Σελήνης. Το ποιός έκανε τη "ζηµιά" φαίνεται από το πού "κατασκευάζεται επειγόντως γεωπολιτικό µπάλωµα" ενώ δεν προβλεπόταν µετακίνηση πρωτευούσης από την Ρώµη: "Μπάλωµα . Επιστρέψτε στην σελίδα 36 και θα καταλάβετε. εφ όσον εναντίον µας έχει στραφεί η τροµερή τεχνολογία πολέµου δύο "πλανητών πολέµου" της Σελήνης και της Λίλιθ που κατόρθωσαν να υποτάξουν 6 πλανήτες από τους 9 εναποµείναντες.. "το τρίτον των αστέρων του ∆ράκοντος".δικαστικές καταδίκες κατά το παράδειγµα εισαγγελίσκου Βόλου. και να ανατινάξουν 3. καλούµε σε αντίσταση εσάς προς το παρόν. από το 230-330µ. έχει αποφασίσει όσους από σας συνεχίσουν το πρόγραµµα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS.Α. Καλείσθε τώρα να εννοήσετε γιατί η Ο. Αλήτες-∆ολοφόνους-Άνανδρους που χρησιµοποίησαν την υπέρτατη τεχνολογία τους για να γενοκτονήσουν εκατοντάδες εκατοµµυρίων Έλληνες σε όλα τα µήκη και πλάτη. τότε είναι ακόµη πιο τρελή και αλλοπρόσαλλη κάθε απόπειρα αντιστάσεως διότι θα καταλήξει σε συντριβή µας. στο Γεωπολιτικό πρόγραµµα των Σεληνιακών Ιερατείων.Χ. Η Ο. µε σκοπό την δυσφήµηση του Ελληνικού Απολλώνειου Λόγου.Α.. Εξωτερικού. ∆ιότι όπως πολύ σωστά κάνατε τον παραπάνω συλλογισµό "κάθε απόπειρα αντιστάσεως θα καταλήξει σε συντριβή µας" αν είµαστε µόνοι.Α.Χ. Εδώ κλείνουµε Κύριοι. Αδιαφορούµε για τις θετικές ή αρνητικές απαντήσεις που θα λάβουµε.. θ΄ και ιβ΄3. Ίδε "Αποκάλυψη" Βίβλου..Ε. Μας είναι απαγορευµένο να εξηγήσουµε περισσότερο.Ουρανός .Ε. τότε τι νόηµα έχει κάθε αντίσταση στο Σύστηµα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. (Ίδε Αποκ.

Ε. Πως διακρίνονται αυτά τα σκάφη ∆ιός από τα Σκάφη Σελήνης Γιαχβέ. Θα ήταν υπερβολή να σας πούµε ότι ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ "ΘΕΟΙ" ΜΑΣ για τελικό ξεκαθάρισµα λογαριασµών µε τους διαστηµικούς αλήτες Γιαχβέ. ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΦΥΛΙΣΕΙ ΤΟ ΑΡΡΕΝ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΘΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΡΕΝ. δεν χρειάζονται άλλες µαγνητοφωνήσεις σε εβραιοτεκτονικά σαλόνια. ". ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΑΒΙΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ..Ε. ΤΟ ΑΡΡΕΝ ΣΠΕΡΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΡΟΦΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΣ..Α. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΡΕΝ ΣΠΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΔΕΛΦΟΙ. ΠΟΙΟΙ υπέδειξαν στον ∆ραβίδα Γκάντι την ∆ΙΑΛΥΣΗ του Ανατολικού τοµέως της "999" µέσω της Παθητικής Αντιστάσεως. Τι είναι αυτό που τα ανάγκασε να εφαρµόσουν την επίλυση και τις διαδικασίες της "777" των 490 ετών. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 1985.: ΠΡΩΗΝ ΑΝ∆ΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ο.Α. Ο... ΤΟ ΟΝΟΜΑ 45 .ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-.Ε. ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΠΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΝΗΣΚΟΝΤΑ ΟΦΙ.. Παρατηρήστε τη χρονική διάρκεια των 490 ετών της "999".. Ουδέν σχόλιον προς το παρόν. -. ∆ιότι θα είναι πραγµατικά η ΕΣΧΑΤΗ αν δεν ακυρώσετε εγκαίρως Τεκτονικούς Όρκους.Ε. ΥΠΕΑ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. άλλες διαρροές της NASA και των Σοβιετικών ∆ιαφωνούντων.Σκαφών που έρχονται στην επιφάνεια µέσω των ανοιγµάτων Βορείου και Νοτίου Πόλου.. ενώ θα έπρεπε να διαρκέσει 810 έτη. ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. Πόσο "αγνώστων". Και πως διακρίνονται αυτά τα Σκάφη προελεύσεως ∆ιός Γήινης Κοιλότητας ("Κούφια Γη") από τα σκάφη Λιλιθίων Ταµίλ που κάνουν εξόδους από υπόγειες εγκαταστάσεις µικρού βάθους.Α. σύµφωνα µε την ένατη επίλυση του τύπου Χν=10*ν². ΚΑΙ ΡΑΒΙΝΟΣ LIEBERMANN ANTROPOV IGOR ΡΩΣΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ. η πυκνότητα που βλέπουµε σε "αφικνούµενα κέντρα εκποµπής" µας δίνουν την εντύπωση ότι έχουν έλθει όλα τα σκάφη των "Κόσµων". ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΦΙΣ ΑΥΤΟΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΤΗΚΕ ΔΑΓΚΟΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ.. Ασµοντάϊ. Τι είναι αυτό που ανάγκασε τα εβραιοµογγολικά ιερατεία να επιταχύνουν τη γεωπολιτική τους κατά 320 έτη... Θα ήταν υπερβολή να σας πούµε ότι αν δεν σας εκτελέσουµε εµείς θα σας εκτελέσουν ΕΚΕΙΝΟΙ επί εσχάτη προδοσία. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑΙ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΣ: ΡΑΒΙΝΟΣ STERN ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ. ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ ΤΟΥ ΘΗΛΕΩΣ ΦΥΛΟΥ. (∆ιάλυση Αγγλικής Αντιβασιλείας Ινδιών) Για να µην µακρηγορούµε: Τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο. Μέτατρον και Ταµίλ.. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΡΑ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΕΥΣ ΣΑΡΔΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. Ουδέν σχόλιο προς το παρόν. Στα MONITOR των δεκτών του Τµήµατος Τεχνολογίας. -ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-..Α. ΠΟΛΥ ΔΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΕΒΡΑΪΚΟ Ι∆ΙΩΜΑ. για να γνωρίζουν αυτό που γνωρίζουν µε απ΄ ευθείας λήψη "υπερδραστηριότητος συχνοτήτων" από την περιοχή του Ποσειδώνος... ΟΑΣ.ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΕΧΩΒΕΧΑΙ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ..... ΩΣΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΧ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 1995 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ "ΟΤΟ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΚΑΧΑΛΑ ΤΗΣ ORDO ADEPTIS ATLANTIS.. Η ΟΠΟΙΑ ΗΔΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ". -. ΣΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ 46 ..ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΗΛΕΩΣ ΦΥΛΟΥ..... ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ.. .. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.. ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΛΗΨΗ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟΥ Ή ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ... ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. ΤΩΡΑ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΡΑΟΥΛ.......... ΔΙΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ.. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Κ.. ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ . ΚΑΙ ΑΜΑΝ ΑΛΗ... ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΩΡΑ Η ΤΟ 1988 ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗ...... ΤΟΤΕ ΥΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ HAUSHOPPER KAI LINKOLN TREBITS.. ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΟΥΝ ΤΑ ΞΥΛΑ ΕΝΟΣ ΑΓΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ. ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ....ΛΠ...... ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ.. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ...... ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ. ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΤΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ...... ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ 1988 ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΗΓΕΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΠΟΥ Ο ΤΟΥΡΑΝΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ HITLER ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟΥ 1940. ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ. ΗΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ... Ο ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.. ΑΛΛΑ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΗ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΘΑ ΕΠΙΡΙΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΤΟ 1945 ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ...... ΕΒΕΡ. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ... -. ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΣΕ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΝΑΒΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ.....ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ..ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ........... ΗΔΗ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΜΕΝΕΪΚΟ ΖΕΤΚΙΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 15 ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ.. ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΔΕΝΙΣΘΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ.. HEIL SELAR. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΟΥ "ΟΤΟ" ΤΩΝ ΗΠΑ. ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΣ ΣΕ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ 1988 ΟΤΑΝ ΑΦΙΧΘΕΙ ΕΔΩ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ Ο ΝΕΑΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΛΑΡ ΓΚΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ ΤΗΣ ΤΟΥΡΑΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ ΔΑΝ ΒΑΥΑΡΙΑΣ..... ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.. ΛΥΠΟΥΜΕΘΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΘΟΥΜΕ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΧΡΙΣ ΕΝΟΣ.. ΕΧΕΙ ΠΕΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΗΛΕΙΑ ΡΟΠΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΦΡΟΝΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΑΡΚΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΣ... ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΕΣ .... ΤΟΝ ΜΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΑΖΙΣΜΟΥ.. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΤΙ ΤΕΥΟΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΡΜΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ ΩΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ. ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΕΠΕΝ....... ΗΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.......... ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ....... ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΑ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΟΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ Ή ΤΟ 1988 ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΥΤΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ..ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-...... ΘΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ... ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ "ΟΤΟ".....

........................ .......... ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ.............. ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΛΙΜΟ........ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΜΟΝΟΝ Σ΄ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.... ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΩΞΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ....... ........ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΕΝΕΪΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΜΑΝ ΑΛΗ...... ΜΟΝΟΝ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΜΑΘΑΝ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Μ. ΑΜΥΝΑΣ. -ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ...... ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΒΕΝΙΖΑΛ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ............ ΣΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ....... ΕΝΩ ΑΥΤΗ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΘΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΑΝ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. .......... ΜΕΣΩ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. ΣΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ.... ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ... ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΥΝΗΣ..Ε.... ΕΒΕΡ... ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΡΕΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΦΟΡΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ..... ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΜΟΝΟΝ Σ΄ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ................. ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΘΕΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΡΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΜΟΥ......................... ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ.. ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ....... Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΜΕΝΕΪΚΟ ΕΧΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΗΣ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΜΥΝΗΣ............ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΦΥΕΣΤΕΡΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟ ΣΠΕΡΜΑ ΑΛΛΩΝ ΦΥΛΩΝ......." ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 47 ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο......... ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ....... ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ Β΄ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.. ..................... ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ............. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ........... ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΛΟΙΜΟΥ.. ΣΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΒΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΒΡΙΔΙΑΚΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1988 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.. ΡΑΟΥΛ... ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΗΔΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ........... ΕΧΟΥΜΕ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. . ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ.................... ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....... ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΥΣΗ.. ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ "ΜΤΜ"... ΗΔΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ...... ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΑΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ........ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ.................Α. Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ.......... ΗΔΗ ΥΠΟΧΡΕΟΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ. . ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ...................ΗΓΗΘΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ............ ΤΕΛΟΣ... ΑΣΙΑΣ.... ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΪΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ.......

ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΙΑΝΟΗΘΟΥΝ ΟΤΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΡΑ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΕΥΣ ΣΑΡΔΕΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ" ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο..ΖΩΩΝ -. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1985: ".. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΥΗΣΕΩΣ ΡΑΒΙΝΩΝ ΣΤΟ ΒΑΘΕΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΟΥ. ΣΤΗΝ ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΒΙΝΟΥ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΗ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΫΛΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΣΤΟΥΣ ΓΚΟΪΜ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΟΤΟ ΚΑΙ ΜΤΜ. ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΜΠΩΝ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΫΛΩΣΕΩΣ... ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ.Α. ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ. ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ. ΑΝΑΣΚΟΠΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΣΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΤΙΒΑΡΥΤΗΤΑ. ΥΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΣ-ΔΙΑΒΟΛΟΣ Ή ΚΑΛΟ-ΚΑΚΟ.. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΑΣΗ Ή ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ. ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ Ή ΛΕΥΚΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ. ΟΥΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΩΝ ΡΑΒΒΙΝΩΝ. ΕΝΩ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΓΚΟΪΜ ΜΕΤΡΟΥΝ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΟΩΝ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΙΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΜΠΟΥΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ. ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.. ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Ή ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΦΑΣΙΣΜΟΥ Ή ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ.Ε. ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΘΕΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΙ Ή ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΣ-ΔΑΙΜΟΝΕΣ. ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΚΟΪΜ .Α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΚΟΪΜ. Η ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΜΕ ΡΑ∆ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΩΤΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ο. --.. ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ.500 ΕΤΗ.. ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΜΠΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΩΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΛΙΘ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ.Ο. ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ.. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΑΝΑΓΚΑΣΘΕΝΤΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 48 .Ο ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ ΠΟΥ ΔΩΣΑΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΙ ΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 13.ΤΟΠΟΣ ΜΥΗΣΕΩΣ: ΣΤΟΑ "ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΡΥΟΣ" Ν. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ. ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 13. ΥΟΡΚΗΣ.Ε.500 ΕΤΩΝ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ. ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΟΜΩΣ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΦΩΝΗΤΙΚΟΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.Α..Ε. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΠΕΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ Ή ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΗΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΕΧΩΒΕΧΑΙ..

ΥΠΗΡΞΕ ΕΥΤΥΧΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΦΘΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΚΑΙ ΥΠΟΧΘΟΝΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΟΝΙΩΝ ΗΤΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑ. Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΝ . ΟΜΟΙΩΣ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΗΣΙΟΔΟΥ ΟΠΟΥ ΘΙΓΕΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΣΑΦΩΣ Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ . ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΜΕΘΑ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΤΟΟΥΜΕΘΑ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΟΤΙ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ ΝΙΚΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ. Ο ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΕΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΩΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ. Ο ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΑΧΒΕ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΘΗΚΕ ΤΙΣ ΗΤΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΟΝΟΥ. ΔΙΟΣ. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΜΟΙΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΩΣΤΕ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΙΟΙ ΚΡΟΝΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΝΑ ΥΠΟΔΥΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ. ΓΗΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΟΝΙΩΝ. Ο ΖΕΥΣ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΘΗΚΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΗΙΝΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ. ΔΙΟΣ. 49 . ΑΦΟΜΟΙΟΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΦΥΛΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. ΑΝΕΖΗΤΗΣΑΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΕ ΝΕΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε΄ ΒΟΩΤΗΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΥΠΗΡΞΕ ΑΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΤΑΤΡΟΝ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ. ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΥΠΕΡΤΕΡΩΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΣΥΝΤΟΜΕΥΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ Ε΄ ΒΟΩΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΕΞΟΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΤΑΤΡΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΒΥΘΙΣΕ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΤΗΣ.ΚΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ ΑΦΝΙΔΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΔΙΟΣ .ΚΡΟΝΟΥ . ΣΕΛΗΝΗΣ. ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Η ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΜΟΓΓΟΛΩΝ. ΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΜΑΣ ΔΙΟΣ. ΜΕΧΡΙΣ ΕΔΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ. ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ. ΓΗΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥ. ΣΕΛΗΝΙΑΚΩΝ. Η ΑΔΕΙΑ ΕΔΟΘΗ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΣ. ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΥΝΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ. ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΓΗΙΝΑ ΚΡΟΝΙΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΗΤΑΝ ΧΑΩΔΗΣ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΔΙΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΞΗ. ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ. ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ. ΟΥΡΑΝΟΣ. ΑΡΑΒΩΝ. ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 1984.ΟΥΡΑΝΟΥ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΟΡΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. ΠΛΟΥΤΩΝ. ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑΧΒΕ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝ.ΔΙΟΣ. ΛΙΛΙΘΙΩΝ. ΕΞΩΘΕΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ. ΛΟΓΩ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒΥΘΙΣΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΟΥΡΑΝΟΥ. ΛΙΛΙΘ. ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΗΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. ΕΝΩ ΥΠΕΡΙΣΧΥΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΧΗ. ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑ ΔΥΟ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΑΧΩΒΕΧΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΡΡΙΦΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ Η ΜΟΜΦΗ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΒΥΣΣΟΥ Ή ΤΑΡΤΑΡΩΝ. ΤΑ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΑΠΟΒΙΒΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ. ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΗΤΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΟΝΟ. ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΟΥΡΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΔΙΙΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ.

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΕΠΙΓΕΙΩΝ. ΑΛΛΕΛΟΥ-ΙΑ. ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ. ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΗ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΚΛΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΔΙΑΦΘΕΙΡΑΜΕ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΚΥΡΙΩΝ. ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΓΗ. ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΥΗΣΕΩΣ ΣΑΣ. ΠΡΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ. ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΜΑΣ Ο ΔΡΑΚΩΝ ΠΟΥ ΣΕΙΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΜΦΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΡΡΙΨΕΙ. ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΙ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΕΒΡΩΣΑΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΕΛΙΚΩΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥΣ.ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ. ΕΤΡΟΥΣΚΩΝ ΡΩΜΗΣ. ΠΕΡΣΙΑΣ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΡΡΙΨΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΜΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ ΓΚΟΪΜ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΠΙΣΜΕΝΟΙ ΟΤΙ Η ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΑΤΙΑ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ. ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΙ.ΧΡΙΣΤΟΥ . ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ. ΔΕΛΦΩΝ. ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ. ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΥΗΣΕΩΣ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΣ. ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΘΝΩΝ. ΘΑ ΑΜΥΝΘΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΛΧΙΔΑ ΟΠΟΥ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΓΓΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΙΒΕΤ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗ. Η ΜΟΜΦΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΟΝΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΕΙΑΣ ΤΕΡΑΤΟΓΟΝΙΑΣ.ΑΦΟΡΑ ΟΜΟΙΩΣ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΩΣΤΕ ΟΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΙ ΚΡΟΝΙΟΙ. ΤΟΥ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΔΙΟΤΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 1947 ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΩΣΤΕ ΑΝ ΗΤΤΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΗΙΝΟΥΣ. ΝΑ ΥΠΟΔΥΘΟΥΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. ΛΙΛΙΘΙΑΝΟΙ.ΔΑΙΜΟΝΩΝ. ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΟΥΤΕ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣ ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ. ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΦΑΣΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΣΑΜΕ ΤΙΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΗ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ. ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΓΕΙΝΑΝ ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΥΤΑ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ. ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Ή ΑΠΟΛΛΥΩΝΟΣ Ή ΑΒΑΔΩΝ. ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ. ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΜΕ ΠΟΣΗ ΕΥΦΥΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ . ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ ΠΛΑΝΗΤΕΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΝΑ ΕΓΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΩΝ. ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ ΕΔΑΦΙΟΝ 11. ΑΛΛΕΛΟΥΓΙΑΧΒΕ. ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΜΠΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΤΗΣ ΛΙΛΙΘ ΤΩΝ ΗΠΑ ΤΗΣ ΕΣΣΔ. ΟΥΡΑΝΟΥ. ΜΑΣ ΕΔΟΘΕΙ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ. ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΠΑΓΝΙΔΙΟΥ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΘΕΟΥ . ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 680 ΕΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ. ΣΕ ΣΑΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙΤΕ. ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΗ. ΑΠΟ ΠΟΜΠΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΡΜΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΚΝΟΖ 3 ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ.ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΥ . ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 50 . ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΝΤΙΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. ΑΙΓΥΠΤΟΥ. ΠΟΛΛΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΗΛΘΑΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΗΙΝΑ ΜΕΛΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΕΤΑΙΡΩΣ ΜΕ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ Ή ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΣ.

.ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΕΙΑΣ.. ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΛΙΘΟΥΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΟ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΠΟΥ ΦΘΕΙΡΑΜΕ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΓΚΟΪΜ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΣΕ ΤΙΠΟΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΤΟΥΣ. ΔΙΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ.Ε.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ ΕΔΑΦΙΟΝ 13: "ΘΑ ΣΤΡΕΨΩ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΟΥ ΣΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΟΥ ΕΛΛΑΣ. ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΡΩΜΗ.. 51 . ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ.." ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΝΟΗΣΑΜΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΦΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ..." ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΩΔΕΚΑ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. . ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΦΥΛΟΥ.. ΜΟΓΓΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥ. ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ ΔΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΕΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΑΧΒΕ.

ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ. ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΩΝ. ΦΥΤΕΥΕΤΕ ΑΥΤΟΓΕΝΗ . ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΠ΄ ΑΜΟΙΒΗ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ.ΓΕΝΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΓΕΝΗ ΕΧΟΥΝ 52 . ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΤΕ ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΑΓΡΟΥΣ. ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΣ ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: ΚΑΡΥΔΙΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΦΥΤΕΥΕΤΕ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΦΥΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ. 2. ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ". ΚΗΠΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ. ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Ή ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Ή ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Ή ΑΓΟΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΓΟΝΤΩΣ Η ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.ΝΤΟΠΙΑΣ ΡΑΤΣΑΣ . 5. ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΗ ΣΤΕΡΕΙΣΘΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΓΗ. ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ.ΝΤΟΠΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΙΚΑΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΝ ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΒΡΙΔΙΑΚΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.Α. ΚΑΙ ΟΠΟΡΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΟΠΩΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Κ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ. Κ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΑΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ.Ε. ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ. ΠΑΥΣΑΤΕ ΝΑ ΤΡΕΦΕΤΕ ΤΑ ΖΩΑ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΙΟΤΙ ΕΚΦΥΛΙΖΟΝΤΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ. ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΣΑΣ ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΔΙΟΤΙ Η ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΖΩΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΛΛΗΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ Ή ΥΨΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΡΑΠΕΖΕΣ. ΑΣΚΕΙΣΤΕ ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟΕΒΡΑΪΚΟΥ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ" ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΣΕ ΛΙΓΟ. ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΣ. ΤΑ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ. ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΑΣ ΖΩΑ. ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ. Κ. ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΓΗΣ ΣΑΝ ΖΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΧΩΡΟ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΝΑ ΦΥΤΕΥΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΑΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ Ή ΞΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 1. ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΒΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ. ΑΠΟ ΤΩΡΑ.ΝΤΟΠΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ . ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. 4. ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ.ΛΠ.ΛΠ. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ. ΑΥΤΟΓΕΝΗ . ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΖΕΥΓΗ ΖΩΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ Ή ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.Ο. ΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙ ΒΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ ΕΝΟΠΛΩΣ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ.ΛΠ. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΖΩΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΗΣ . 3. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΓΟΝΤΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΟΥΝ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΜΗ ΥΒΡΙΔΙΑΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ-ΣΠΟΡΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ.. ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΣΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ.

ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ .ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑΣ . ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ . ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΚΟΙΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΓΟΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ.ΛΠ. ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ. ΑΠΟΚΤΕΙΣΤΕ ΣΤΕΓΑΝΕΣ-ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΙΣΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΑ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ.ΕΔΑΦΟΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΔΕΝΔΡΩΝ . ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΣΑΣ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ . ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΒΕΔΟΥΪΝΩΝ ΕΡΗΜΟΥ. ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟ 1995 ΘΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ. ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΠΑΓΙΔΑ. ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ.ΠΥΡΙΤΙΔΑ . ΦΡΟΝΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΖΩΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ. 6. ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Ή ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 500 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 1000 ΜΕΤΡΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ. ΕΞΟΠΛΙΣΘΕΙΤΕ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΡΙΠΛΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΓΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΕΝ ΟΨΗ ΠΑΝΤΕΛΟΥΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΛΟΓΩ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΕΗΣΕΩΣ ΤΩΝ .ΛΠ.ΕΔΑΦΗ ΣΠΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ .ΟΠΛΑ .ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ . ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠ΄ ΑΜΟΙΒΗ. ΜΟΝΟΣΦΑΙΡΑ ΒΛΗΜΑΤΑ. ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΖΑΚΧΑΡΟΚΑΛΑΜΩΝ ΑΝΤΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. 7.. ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΠΟΛΕΩΣ" ΚΑΙ "ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ" ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ Ή ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ.ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΛΥΚΕΣ.. ΝΕΡΟΥ Κ.. ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ. ΜΗΝ ΕΞΑΠΑΤΑΣΘΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΥ ΚΟΙΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΚΟΠΙΜΑ. ΑΠΟΣΥΡΑΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΠΟΥΣΙΩΔΗ Ή ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΞΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΥΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟ "ΛΑΣΠΗ ΚΟΠΡΙΑΣ" ΚΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟ ΒΙΕΤΝΑΜ. ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΤΕ ΟΙΚΟΓΕΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ.. ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ. ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ..ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΑ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ..ΣΚΗΝΗ . ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ . 9. ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΑΝΤΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΜΗΝ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ 53 .. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. Ή ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΕΡΙΟ ΜΕΘΑΝΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΗΨΗ ΑΠΠΟΡΙΜΑΤΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Ή ΚΑΡΠΩΝ.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ . ΟΠΩΣ ΖΕΥΓΗ ΑΛΟΓΩΝ Κ..Χ. Π. 8. ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ.ΛΠ.ΥΠΟΣΤΕΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΓΗΣ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ Ή ΜΙΚΡΩΝ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΩΝ. ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΟΧΙ. ΚΟΚΙΝΟΓΟΥΛΙΑ Κ.ΠΗΓΕΣ ΝΕΡΟΥ . ΞΥΛΟΥΡΓΙΑΣ. ΣΤΑΦΥΛΙΑ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΕΙΣΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ .ΤΡΑΙΫΛΕΡ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ . ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. ΟΥΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ.. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ.ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Ή ΞΥΛΟΠΝΕΥΜΑ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΦΥΤΩΝ: ΣΥΚΑ. ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΧΑΡΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ.ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ . ΜΑΘΕΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΡΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΞΥΛΑ Ή ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΜΗΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΔΑΦΗ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. ΜΑΘΕΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.. 10.ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .ΕΔΑΦΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΖΩΩΝ ΣΚΕΥΗ ΕΠΙΓΟΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ .

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΕΚΕΙ ΘΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΤΡΩΚΤΙΚΑ. ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΠΙΣΩΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ: "ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ" Η ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΕΙ ΣΕ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 55 ΕΤΩΝ. ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΥΣ. ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ". ΠΟΥ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΜΟΝΟΝ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ.Χ. ΠΡΟΧΩΡΕΙΣΤΕ ΣΕ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ. ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ. ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ Ή ΟΧΙ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ "ΙΚΑ" ΚΑΙ "ΤΕΒΕ" ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΗ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΜΕ ΣΕ ΑΓΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΜΕ ΖΩΑ. ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΩΡΟ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΥΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΛΑΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ. ΖΩΩΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΠΥΡΙΤΙΔΟΣ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΙΚΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΕΤΑΞΤΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΑΣ ΤΗΝ "ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ" ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΥΠΟΥΛΑ Η ΞΕΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΤΑ ΗΘΗ ΜΑΣ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΔΕΧΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ. ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΕ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΡΩΜΕΝΕΣ Ή ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΡΑΣΤΕΣ. ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ" ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΡΥΠΤΟΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΑΤΟΜΩΝ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΨΗΦΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗΣ. ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ. ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ. ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΧΑΜΕΝΑ ΖΩΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΓΗΣ. Ή ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ. 15. 14. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1995. ΚΑΙ ΘΑΨΤΕ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΡΥΠΤΕΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΤΟΤΥΠΑ. ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1995 . ΤΟΥ ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΘΕΝ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ. ΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΞΕΡΕΤΕ ΔΙΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΕΣΩΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Π. [*ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ] ΜΗΝ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Ή ΣΠΟΡ. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΦΩΤΟΤΥΠΙΣΤΕ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΠΑΥΣΑΤΕ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ. ΑΥΤΟΓΕΝΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΜΗΝ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ* ΔΙΟΤΙ ΕΚΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΗΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΤΙ Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ. 12. ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ. ΨΗΜΕΝΟ ΑΛΑΤΙ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΗΨΗΣ. ΚΑΝΤΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΜΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.11. ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΑΝΗΛΙΚΟΙ Ή ΟΧΙ. ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΓΕΝΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΖΩΩΝ. ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΝΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΘΑΨΤΕ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΚΡΥΠΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΟ 1995.2002 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ". 54 . ΟΠΛΩΝ. 13.

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ. ΑΛΒΑΝΟΙ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΚΤΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΚΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ. ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ.000 ΧΡΟΝΙΑ -ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΤΟΧΗ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΑΜΥΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. .ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ . ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΣΑΣ ΥΠΝΩΤΙΖΟΥΝ ΜΕ ΨΕΥΔΗ: ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤ΄ ΕΠΙΦΑΣΗ "ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ". ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΟ 1995 ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ Ή ΚΡΑΤΗ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ . ΟΤΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΗ ΧΛΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΝΩΤΙΣΟΥΝ. ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ Ή ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΒΟΛΕΑ. ΤΟΥΡΚΟΙ. ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ.ΘΑ ΕΠΙΖΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΟΥΓΓΡΟΙ. . ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ Ή ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΠΛΩΝ. ΦΙΝΛΑΝΔΟΙ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ. ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΒΑΥΑΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 1940-1945 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ. ΚΡΟΑΤΕΣ. ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΥ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΒΑΥΑΡΟΙ. ΣΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΕΛΕΩ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΧΒΕ.ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΘΕΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ. ΟΛΑ ΟΣΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΕΠΙΝΟΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ "ΟΦΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ" ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ "ΙΕΡΑ ΕΛΛΑΣ". ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΗΘΙΚΟ ΑΛΛΟΘΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΩΣ . ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΤΕ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΤΕ. . ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΩΝ ΠΕΡΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. . ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ: ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΞΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΚΑΙ ΠΑΡ΄ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΩΣΑΪΚΕΣ ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ. ΑΠΟ ΤΩΡΑ. Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ .ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΗΓΟΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΠΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΒΟΛΕΑ. ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΑΝ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΓΕΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΠΡΟΔΟΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ . ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΤΟΥΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. "ΤΕΧΝΗ ΕΛΛΑΣ" ΚΑΙ "ΥΛΗ ΕΛΛΑΣ". ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ .ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΕΒΡΑΪΚΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΠΙ 2. ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ. ΤΟ ΕΒΡΑΙΟΒΑΥΑΡΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΝ. . . ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΕΣ ΟΡΔΕΣ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ: ΝΟΤΙΟΙ ΙΤΑΛΟΙ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ . ΠΡΟΣΟΧΗ: ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ ΤΟ ΝΕΚΡΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΣΑΣ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΝΑ 55 .ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ.

ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ ΕΚΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΡΘΕΙ.Α. ΕΙΤΕ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕΝΕΪΚΟ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΤΕ ΡΑΟΥΛ-ΡΑΛΛΗΣ ΕΙΤΕ ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗΣ. ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.Α.Ε. ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΠΩΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ. ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥΣ.500Π. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ-ΜΟΓΓΟΛΩΝ-ΑΡΑΒΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΕΠΛΗΞΕ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΓΝΩΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΒΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΗ ΜΑΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΤΟ 9. ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ.Ε.. 56 . Ο. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΝΟΠΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο.ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΤΡΕΨΑΝ ΣΕ ΦΥΓΗ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ. ΑΥΤΗ ΥΠΗΡΞΕ ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΘΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΟΜΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ "ΚΡΙΤΙΑ" ΚΑΙ ΤΟΥ "ΤΙΜΑΙΟΥ" ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ.

αναιρούν τις Απάτες Χρονολόγησης της Μογγολοεβραϊκής "Βίβλου" και της "Μυστικής ∆ιδασκαλίας" των Θεοσοφικών Στοών.000 έτη. Στερεά Φάση. 12ου Επιπέδου ή Φυλής.000 ετών ορίζει χρονική διάρκεια Υπο-υπο-µεταλλαγής. Τα πληρώµατα αυτά έχουν κυρίως καθήκοντα επεµβάσεων Γενετικής. Αθηνών παραδίδει στο κοινό Στοιχεία Πλανητικών Αρχείων. Σε κάθε αρχή Αναπτύξεως µιας Υπο-υποφυλής ή Μεταλλακτικού Υπουποεπιπέδου. Αυτές οι "διορθώσεις" άρχισαν στον πλανήτη µας πριν από (3Χ5. που µπορούν να "βλέπουν" και να "ακούν" όλα τα πυκνότερά τους. Αέρια. Η περίοδος των 36. Το αντίθετο ισχύει για αισθήσεις και παρατήρηση των αραιότερων Όντων. 6ης Γενετικής Επεµβάσεως 57 . Όταν ο πλανήτης πυκνώθηκε σε Υγρή Ύλη. µε την µορφή που σήµερα έχουν. Στην παρούσα φάση. δηλαδή το τελευταίο ή 12ο επίπεδο Πυκνώσεως ή Φυλής.Ε. Αέρια. Συµβατικά θα ονοµάσουµε τις Φάσεις Πυκνώσεως των Όντων. της 12ης Φυλής.000 έτη.184. τα Είδη Πανίδος και Χλωρίδος που εξαφανίστηκαν ή τείνουν να εξαφανισθούν λόγω ανατροπής οικολογίας.000 ετών για να µεταλλαχθεί στην επόµενη. επειδή ο πλανήτης αποτελείται και από τις τέσσερις καταστάσεις ύλης. Τα όσα ακολουθούν. Το 34. Οι τρείς πρώτες κατηγορίες Όντων είναι αόρατες από το δικό µας επίπεδο Βιολογίας.000)+ (6Χ36.496.000π. ήτοι Νετρονιακή. προς αποφυγή επικρατήσεως Ειδών Πανίδος και Χλωρίδος. Συγχρόνως "επαναδηµιουργούν" στα Εργαστήρια Γενετικής των σκαφών τους. δηλαδή κάθε 36.000 = 432. 5ου Υποεπιπέδου. Το δικό µας επίπεδο Πυκνώσεως είναι το 3ο της 4ης Στερεάς Πυκνώσεως.184. ενώ οµοίως τα Αέρια Όντα δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη των Νετρονιακών Όντων.Α.Χ. παραχθείσης από το Μογγολικό Τοµέα Θιβέτ και καταγραφείσης από την εβραία Μπλαβάτσκυ. βρισκόµαστε στο µέσον του 5ου Υποεπιπέδου Πυκνώσεως ή Υποφυλής.000 έτη. Τελικώς όταν η πλανητική πύκνωση εµφάνισε Στερεά Ύλη. κάθε µια από τις οποίες απαίτησε χρονικό διάστηµα 12 Χ 12 Χ 36. και Στερεά. Κατά την περίοδο Νετρονιακής Ύλης. Το κάθε Υποεπίπεδο ή Υποφυλή έχει διάρκεια πλήρους Υποµεταλλαγής. ο πλανήτης υφίσταται επιθεώρηση Πανίδος και Χλωρίδος. Ακριβέστερα. από σκάφη και πληρώµατα του Εξελικτικού Κέντρου Τοπικού Γαλαξία.000 = 5. διότι τα αισθητήρια των Όντων Τέταρτης Πυκνώσεως δεν είναι συντονισµένα στις "αρµονικές συχνότητες εκποµπής" ακτινοβολιών των αραιότερων καταστάσεων ύλης. τα Όντα ήταν οµοίως άµορφες σκεπτόµενες Μάζες Υποατοµικών Σωµατιδίων. Φυλές. Υδρατµικά. Ακριβέστερα. τα Όντα διαµόρφωσαν Στερεά Σάρκα και Σπονδύλους Οστέων. αµέσως µετά την αρχή "στερεοποιήσεως" της τρίτης Υδρατµικής ή 9ης Φυλής.ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Προς αποκατάσταση της αληθούς Ιστορίας του Πλανήτη η Πρυτανεία Ο. Όταν ο πλανήτης πέρασε στην Αέρια Ύλη τα Όντα πυκνώθηκαν σε Μάζες Αερίων. τα Όντα πυκνώθηκαν σε Μάζες Υδρατµών.000) = 17. βρισκόµαστε στο τέλος του 6ου Υπο-υποεπιπέδου. Υγρή. ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Η ύπαρξη Λογικών Όντων στον Πλανήτη είναι παράλληλη µε τις φάσεις πυκνώσεως του πλανήτη. ο πλανήτης µας και το πλανητικό µας σύστηµα δέχθηκε επιθεώρηση από την ΣΤ΄ ή 6η Γαλαξιακή Αποστολή. Με τα ίδια κριτήρια τα Υδρατµικά Όντα δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη των αραιότερων Αερίων και Νετρονιακών Όντων.000)+(4Χ432. Κάθε Φάση Πυκνώσεως περιλαµβάνει τρείς Φυλές. 12 Χ 36. τα παραγόµενα Όντα είναι µέχρι και σήµερα Νετρονιακά. που αναπτύχθηκαν εις βάρος άλλων Ειδών ή που παρουσιάζουν Μεταλλακτικά Ατυχήµατα (Τερατογονία).

ήτοι από την αρχή αυτοδηµιουργίας Νετρονιακών Όντων Πανίδος και Χλωρίδος.000) = 58.000) + (4 Χ 432.Χ. Το 2.000 µ. επεµβαίνει η Ζ΄ ή 7η* Γαλαξιακή Αποστολή µε προγραµµατισµένη παραµονή 18.000) + (6 Χ 36.000 ετών.000 ετών. ήτοι έως το 20.15 = 211.Χ.184.000 .της Σειράς 12 Επεµβάσεων που άρχισαν πριν 216.000 µ. (11 Χ 5. (* -427-) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ Παρουσιάζουµε το διάγραµµα ιστορικής εξελίξεως του πλανήτη µε ανακληθέντα αρχεία "ΑΚΑΣΑ".968. 58 .000 έτη.

Πλανητικού. χάνει την επαφή µε την Περιφέρεια. Επέρχεται πλήρης ανακοπή εξελίξεως πολιτισµού που επιδεινώνεται διότι στην Ατλαντίδα γίνονται δεκτοί για αποβίβαση πληθυσµοί Σελήνης και Λίλιθ από το 11. εκπαιδευµένους που είχαν γεννηθεί από σχέσεις τους µε γήϊνους. το Κέντρο Πλανητικής ∆ιοικήσεως αναλάµβανε η σηµερινή Ελλάς ∆ραβιδίας. διότι παραδίδουν στους "Ήρωες". παραλαµβάνοντας από την 4-4-4 της Περσίας Ελλάδος.000 χρόνια. δεν ιδρύεται φάση 9-9-9 στην ∆υτική Ατλαντίδα." Το 16. όπως προέβλεπε το πλανητικό σχέδιο.500π.572π. µε αντίστοιχα όρια ταχυτήτων: C. Το 10. Λόγω των γεωλογικών µεταβολών που ακολούθησαν. το Κέντρο ∆ιοικήσεως Ατλαντίδος 88-8.* προς αποφυγή υπερσυσσωρεύσεως δυνάµεως σε µόνιµα Κέντρα ∆ιοικήσεως. στο έδαφος του σηµερινού Τέξας ΗΠΑ. Εξάγεται Ιστορικό 17. µε αποτέλεσµα την βύθιση της Ηπείρου Λεµουρίας (Ειρηνικός Ωκεανός). και παραδίδουν στους "Ευγενείς Βασιλείς". τα µέλη της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής παρέδωσαν την εξουσία στους εκπαιδευµένους που είχαν γεννηθεί από σεξουαλικές τους σχέσεις µε τους γήϊνους.Τα ανωτέρω εξάγονται από τα αρχεία "ΑΚΑΣΑ"(Σανσκριτικά) ή "ΑΚΑΣΚΑΙΑ" (ελληνικά) µε τεχνολογία αποκωδικοποιήσεως συχνοτήτων τριών "∆ιαστάσεων". Στο 11.Χ. Αυτοί οι πληθυσµοί αρχίζουν γενετικά πειράµατα τερατογονίας και στρέφουν τους Έλληνες Άτλαντες εναντίον των ∆ραβίδιων Ελλήνων. Το διοικητικό χάος έγινε απόλυτο και ο πολιτισµός οπισθοδρόµησε σε επιβίωση εκτάκτου ανάγκης.000 ετών. σηµερινής Ιαπωνίας. Επεξηγούµε: Κάθε 3. µεταξύ των µεσηµβρινών 90° και 105°. Ενώ υπερισχύει. Κατά την φάση 6-6-6.644π. C X 1012.. Το 9. Αυτή η παράδοση έγινε το 16.432π.Χ.Χ. Ο στόλος ∆ιός αποτελείται κυρίως από σκάφη µεταγωγικά και "βιολογικά εργαστήρια".000π. διαταράσσοντας τα γήϊνα βαρυτικά πεδία. αποχωρεί διότι χωρίς ειδικά 59 .000 ετών. εκπαιδευµένους που είχαν γεννηθεί από σχέσεις µε γήϊνους.496. για τη φάση 7-7-7.000:36. Την τελευταία φάση 5-5-5. Το πρώτο Κέντρο ∆ιοικήσεως 1-1-1 σε κάθε ανακύκλωση 36. Οι "ηµίθεοι" συµµετέχουν και αποσύρονται το 15. Οι "Βασιλείς" µετατοπίζουν το Πλανητικό Κέντρο ∆ιοικήσεως στην Κεντρική Ατλαντίδα µεταξύ µεσηµβρινών 60° και 75°. και παραδίδοντας στην 6-6-6 της Ιβηρίας Ελλάδος.000π.Χ. ευρισκόταν στον Τοµέα Ιωνίας Λεµουρίας ή Αϊνίας ή Αϊνού.Χ. το Πλανητικό Κέντρο ∆ιοικήσεως µετατοπίζεται στην Ανατολική Ατλαντίδα. Επέρχεται διοικητικό χάος. τα εχθρικά σκάφη Σελήνη και Λίλιθ εισέρχονται σε δορυφορικές τροχιές. το χαρακτηρίζει σαν "αρχή δυναστείας των ηµίθεων και τέλους δυναστείας των θεών. *∆ιαµορφώθηκε σφαιρικό τριγωνοµετρικό δίκτυο "NARN" στην επιφάνεια γης. η Ελλάς την ανέλαβε µεταξύ του 22. και ο Μανέθων. Συγχρόνως τα σκάφη µάχης Σελήνης και Λίλιθ επιτίθενται εναντίον του στόλου ∆ιός.Χ. Η διατάραξη των βαρυτικών πεδίων που προέκυψε λόγω αυτής της αλλαγής τροχιών.000π.C X 106. Ηλιακού.000 έως το 10. Οι "Ήρωες" διοικούν την 7-7-7 έως το 13. µε 12 κέντρα.000 και 19. όπως το µεταγράφει ο Ευσέβιος. ήτοι 12 φορές εντός µιας περιόδου 36.Χ.Χ. η Λίλιθ επιτάχυνε και συγχρονίστηκε µε την Σελήνη σε όµοιες γωνιακές ταχύτητες. Γαλαξιακού Λόγου. µεταξύ των µεσηµβρινών 30° και 45°.Χ.000 = 486 Γαλαξιακών Αποστολών. και αποδυναµώσεως µονίµων Περιφερειών. Τα Κέντρα ∆ιοικήσεως µετατοπίζονταν πάνω στην ζώνη που περιλαµβάνεται µεταξύ των Βορείων παραλλήλων 30° και 40°. Στην φάση 5-5-5. προς δηµιουργία φάσεως 8-8-8. το ∆ιοικητικό Κέντρο του Πλανήτη µετατοπίζονταν κατά 30° προς ∆υσµάς. προκάλεσε την βύθιση της Ατλαντίδος και ∆ραβίδος.389π.600π.

----. ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ "ΑΟΑ" ADEPTIS ORDO ATLANTIS Ή ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ Ή ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ Ή ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΣΤΟΑΣ "ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΡΥΟΣ" ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ . ----.Ε.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΟΧΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ή ΜΕΝΕΪΚΟ." ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ: ----.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΤΟΩΝ "ΜΤΜ" ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ "ΟΤΟ".Ε. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ: "∆ΙΑΧΩΡΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΑΝ∆ΡΕΑ ΜΕΝΕΪΚΟΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆ΙΟΤΙ Η Ο. ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟ ΡΑΒΒΙΝΟΥ. ----..002 µετά Χριστόν.1974 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1974 .σκάφη µάχης. ΜΕ ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΑΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ . ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ . ΟΜΑ∆Α ΠΑΣΟΚ ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ.Χ.1995 ΟΠΙΣΘΕΝ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΣΚΟΠΕΥΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΕΒΡΑΙΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.ΠΛΗΝ ΕΣΣΔ.Χ.Α..Α.Ε. ο διαστηµικός πόλεµος θα γινόταν µακροχρόνιος εις βάρος της Πανίδος και Χλωρίδος του πλανήτη. ήτοι 3. ΓΕΕΘΑ. κατορθώνουν να πλαστογραφήσουν το Ελληνικό Σύστηµα ∆ιοικήσεως. παρουσιάζοντας την γελοιογραφία γεωπολιτικής του τύπου Χν=10*ν² που έχουµε αναλύσει. ΑΘΗΝΩΝ Ο.Ε.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ο. ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.* 60 . ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥ ΤΗΣ "ΑΟΑ".Α. ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ-ΔΑΝ-ΣΕΛΑΡΓΚΛΥΞΜΠΟΥΡΓΚ ΑΠΟ ΤΟ 1988 ΕΩΣ ΤΟ 1995. ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ Ο.1988 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΒΡΑΪΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΤΑΕΤΙΩΝ 1988 . ΕΒΕΡΤ Ή ΕΒΕΡ. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΗΓΗΘΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΤΟΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗΣ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ".ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ή ΜΕΝΕΪΚΟ ΚΑΙ ΡΑΛΛΗ Ή ΡΑΟΥΛ.1995. Και µόνον το 680π. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΟΧΗ Χ. κατορθώνουν να οργανώσουν στοιχειώδες σύστηµα διοικήσεως του πλανήτη.980 έτη µετά την βύθιση της Ατλαντίδος . ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ.Ε.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΡΑΛΛΗ Ή ΡΑΟΥΛ. ----. ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΒΡΑΙΟΑΡΑΒΙΚΩΝ ΣΗΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.Α.Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο.. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ. ΦΛΩΡΑΚΗ ΓΙΑ ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΡΩΣΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ANTROPOV Ή LIEBERMAN.Α. ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ----.Αιγηίδος. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΛΟΘΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΑΣΙΣΙΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ". ΟΜΟΙΩΣΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΜΕΝΕΪΚΟ-ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ . ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. Το χάος και η διάλυση ήταν τέτοια που ακόµη και η εναποµείναντες κυρίαρχοι Σελήνης και Λίλιθ.619π. ΣΚΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 1988 .Α..Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ ΑΘΗΝΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.ΔΙΑΛΟΓΩΝ. ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΗ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ. ΑΘΗΝΩΝ ∆ΙΑΝΕΜΕΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕΝΕΪΚΟ-ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΠΟ ΕΒΡΑΪΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ "ΜΕΝΕΪΟ" ΚΑΙ "ΖΕΤΕΪΝ" ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ. µόνον το 5. ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΣ ΕΠΤΑΕΤΙΩΝ: 1967 . Είναι η γεωπολιτική που θα τινάξει στον αέρα η Ζ΄ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ του 2. ΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.1982 ΑΝΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΔΕΞΙΑ 1982 .

ΖΕΥΣ ΣΑΡΔΕΩΝ Ο.1995. ΤΟΝ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1984 ΣΤΗ Ν. ΜΕΣΩ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΡΑΒΙΔΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ. ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Ε. ΥΟΡΚΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ. ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΟΜΦΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΟΙΑ "ΕΛΕΩ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1988 . ΤΑ ΕΘΝΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΡΑΒΙΔΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠ΄ ΟΥΔΕΝΙ ΛΟΓΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ: 1. ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΘΕΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ.2009 ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΣΔ.ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΧΘΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΝΟΠΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑ ΤΑ ΟΣΑ ΑΠΕΤΕΛΕΣΑΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΤΕ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΡΑΒΒΙΝΩΝ ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΑΒΑΡΩΝ . ". ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΣΗ ΕΣΣΔ ΑΠΟ ΕΒΡΑΪΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΡΕΜΛΙΝΟΥ. .3000 ΧΙΛΙΕΥΗΣ Ή ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ". ΚΙΝΑ ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΥ: ΕΒΡΑΙΟΓΕΡΜΑΝΟΣ ROONBERG. Η ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΙΔΡΥΣΕ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΕΙ ΤΙΣ ΗΠΑ.ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΤΟΥΡΑΝΩΝ.Α. ΒΟΛΟΣ *1988 . ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΟΣ ΣΤΟΩΝ "ΟΤΟ". ----.Α.ΕΚΤΟΣ ΕΣΣΔ.Α.Ε.Α.1995 - 2002 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΡΧΟΥΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ . ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΤΗΣ "ORDO ADEPTIS ATLANTIS". ΣΥΝΟΨΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ STEINBERG. ----. ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗ 2002 .ΤΗΝ 15-2-85 ΑΠΑΝΤΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΞΕΝΩΝ ΕΧΘΡΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. .. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ" ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΙΑ "ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ". ΕΣΣΔ. .ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΧΗ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 2009 . ΑΘΗΝΩΝ Ο.Ε. ----.ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΓΙΑΧΒΕ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΤΖΕΝΤΑΪ ΤΟΥ ΚΡΟΝΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.Ε. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΛΟΘΙ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΟΥ 61 . ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Ο. ΜΕ ΕΔΡΑ ΙΣΡΑΗΛ.Α. Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ο. . ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΕΟΚ. 2.Α. 3. Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΩΤΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ Ή ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ "ΕΛΕΩ ΧΡΙΣΤΟΥ". .1995: ΕΠΤΑΕΤΙΑ ΑΛΜΑΤΩΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ "ΚΡΑΧ" ΘΕΜΙΣ ΔΕΛΦΩΝ Α. .ΒΑΥΑΡΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΦΑΣΙΣΜΟΥ.Ε. Η ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΦΥΛΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ . ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο.

ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΓΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ. ΕΝΕΠΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΧΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΩΝ ΟΥΡΑΝΟΥ-ΚΡΟΝΟΥ-ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΗΣΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. ΤΑ ΝΕΦΡΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ. ΑΛΕΛΟΥ-ΓΙΑΧ. ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΟ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ. . ΑΛΕΛΟΥ-ΑΣΜΟΝΤΑΪ. ΚΑΙ ΜΟΜΦΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. 17. Η ΕΛΛΑΣ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΩΜΙΣΘΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΤΟ 1995. ΟΤΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΟΝ ΤΑΜΙΛ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ "ΔΙΑΒΟΛΟΥ". 18. 11. . ΜΗ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΣΘΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΓΙΑΧΒΕ. 6. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ 1995. Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ. ΣΚΑΦΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. 13. ΙΣΡΑΗΛΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ. ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΜΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΕΠΑΣΧΕ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΖΗΛΟΥ. Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. . 7. . ΑΛΕΛΟΥ-ΓΙΑΧΒΕ. 21. ΑΛΒΑΝΙΑΣ. ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΑΜΥΝΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ ΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ. 8. 12. Ο ΓΙΑΧΒΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΙΝ ΚΑΙ ΣΙΩΝ. ΕΩΣ ΟΤΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΙΩΝΙΑ. ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΣΣΔ. ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΒΙΒΛΟ" ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. . ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΔΡΑΒΙΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΑΛΕΛΟΥ-ΙΑ. . Ο ΚΡΟΝΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΝΕΦΕΛΙΜ ΤΗΣ AGAΝTA. ΤΟ ΑΤΛΑΝΤΙΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ. ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΛ.ΑΛΕΛΟΥ-ΜΕΤΑΤΡΟΝ. ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. 19. ΔΙΟΤΙ ΕΝΑ ΔΕΝΔΡΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΛΑΔΕΨΟΥΜΕ. 5. Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΤΛΑΝΤΙΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΓΡΑΨΑΝ ΤΑ "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ" ΩΣΤΕ ΟΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΙ ΓΚΟΪΜ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΧΗ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ. 14. ΚΑΙ ΤΗΣ SABALA ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟΥΣ ΝΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΟΜΦΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 20.4. 9. ΕΝΩ ΟΙ ΕΞΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΡΟΝΟ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑΧΒΕ. 15. 62 . Ο ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΗΞΑΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ.500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΙΚΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΗΔΗ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΓΗ ΑΠΟ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ. ΟΙ ΝΕΦΕΛΙΟΜ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΦΥΛΗ ΤΟΥ Ε΄ ΒΟΩΤΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΠΕΝΤΕ ΦΥΛΕΣ ΠΕΝΤΕ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΤΟΝ ΑΝΥΨΩΣΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΓΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΜΑΣ ΑΛΟΘΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙΣ ΕΝΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΦΥΛΗ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ. Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΡΑΒΙΔΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΦΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΩΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΤΛΑΝΤΙΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ. 16. ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΗ." ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 10. Ο ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 12. ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ.

Εξάγεται ότι ο εν λόγω Κος εµπαίζει τα µέλη των δύο "αντιθέτων" Στοών Βόλου. από το Γ΄ Ράϊχ έως σήµερα.Βουδισµού. Υόρκης.λπ. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. ο "καλός σοσιαλιστής θεούλης" κατανικά πάντα τον "κακό ναζί διάβολο". Το "µίσος" των δύο αντιθέτων παρατάξεων έφθασε στο σηµείο να προκαλέσει δύο Παγκοσµίους Πολέµους. και της Θεοσοφικής Αντιστοάς Βόλου µε ναζιστικοβουδιστική ροπή. συνεργαζόµενος προς τούτο µε επώνυµους εβραϊκής καταγωγής Τέκτονες. Το Ο-Τ-Ο διοικείται από το τριτοβάθµιο επιτελείο της Α-Ο-Α ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS. ίδρυσε Στοές. Το Σκωτικό ∆όγµα -και το Γαλλικό ∆όγµα.ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ Ο. είναι ο Κος Κουκοβίνος. να επιλύσουν το ερώτηµα: "πώς είναι δυνατόν οι "αντίθετες" ∆υνάµεις Γιαχβέ και Ταµίλ. Μήπως οι "εχθρικές" ∆υνάµεις Γιαχβέ και Ταµίλ. ενώ οι Υποχθόνιες ∆υνάµεις παίζουν ρόλο "διαβόλου-κακού" πλαστογραφώντας τις οντότητες ∆ιός. κατοίκους Βόλου. µε Κοινό Κέντρο ∆ιοικήσεως. ή "ναζιστική" ORDO ADEPTIS ATLANTIS έχει ιδρύσει Θεοσοφικές Στοές Ταµίλ σε όλο τον πλανήτη. τα τριτοβάθµια επιτελεία ORDO ADEPTIS ATLANTIS και ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ. "µισιούνται θανάσιµα" διότι έχουν αντιστοίχως "Ανώτατους Ηγέτες". για να τους αναθέτουν ίδρυση και ηγεσία Στοών. Αυτό σας είναι γνωστό. οι "Σεληνιακές ∆υνάµεις" παίζουν τον ρόλο του "θεούκαλού". το οποίο µε αραβοϊσραηλινά κεφάλαια. µε τα στοιχεία που διαθέτουµε. επικαλούνται τις "Υποχθόνιες ∆υνάµεις Ταµίλ". τους Ταµίλ-"∆ιάβολο" και Γιαχβέ-"Θεό". επικαλούνται στις πνευµατιστικές συνεδρίες τους τις "Σεληνιακές ∆υνάµεις Ασµοντάϊ-Γιαχβέ". Θεωρητικώς.Α. Θεωρία και Γεωπολιτική Ναζισµού .Ε. από ∆υνάµεις που υπερβαίνουν την αισχρή συµπαιγνία Γιαχβέ . τι προβλέπετε Κύριοι για τον Τρίτο Γύρο. εκτός ΕΣΣ∆!!! ∆ιότι οι ηγέτες του Κρεµλίνου επιτρέπουν στην ΕΣΣ∆ µόνον την λειτουργία Στοών του Γιαχβέ της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ!!! Επειδή στο "βρώµικο παιγνίδι". Ο εµπαιγµός συνίσταται στο ότι οι ανώτατοι βαθµοφόροι της "σοσιαλιστικής" Στοάς "21".διοικείται από το τριτοβάθµιο επιτελείο της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ ή Στοάς "Μεγάλης ∆ρυός" Ν. ∆ικηγόρος Βόλου.Ταµίλ και τις παρακολουθούσες 63 . ΕΞ-ΑΓΩΓΗ Μετ-ειδοποιούνται οι αποδέκτες της παρούσης ότι το κείµενο της παρούσης 72 σελίδων. διαβλέπουµε συντριβή της ΕΣΣ∆. είναι στην πραγµατικότητα ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ∆υνάµεις. ενώ οι βαθµοφόροι της "ναζιστικής" θεοσοφικής Στοάς. Μήπως αυτό που συµβαίνει στον Βόλο σε µικρή κλίµακα. Απόλλωνος. Καλούµε τα µέλη των δύο ανωτέρω Στοών Βόλου. Εµείς. µε διαµετρικά αντίθετα θρησκευτικοπολιτικά "πιστεύω". ενώ οι "καλοί" Σύµµαχοι υπάκουαν σε Στοές ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή Γιαχβέ Επουρανίων. να χρησιµοποιούν τον Κο Κουκοβίνο και τους µεµυηµένους οµοίους του. Άρεως κ. παίζεται σε µεγάλη κλίµακα παγκόσµια από το Τεκτονικό Ο-Τ-Ο ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS. διανέµεται κατά µείζονα προτεραιότητα σε Τέκτονες Αξιωµατούχους της Στοάς "Αργοναυτών 21" Βόλου µε χριστιανοσοσιαλιστική ροπή. προγραµµατισµένης νικήτριας του Τρίτου Γύρου. (Προϊσταµένη της "Αργο-ναυτών 21") Θεωρητικά. στους οποίους οι κακοί Γερµανοί ηγέτες υπάκουαν σε Στοές ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή Ταµίλ Υποχθονίων. Για τον Τρίτο και Τελικό Γύρο του Γ΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Ηγετικό και ιδρυτικό στέλεχος και των δύο ανωτέρω "αντιθέτων" Στοών.

Για τους νοήµονες δεν χρειάζονται σχόλια. παρίσταναν τους "δηµοκράτες". ως "αντίθετες πολικότητες" των ήδη υπαρχόντων Στοών σοσιαλιστικής ροπής της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ. Ήδη η ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ Ν.Στοές και Αντιστοές. στην έρευνα των υπογείων Στοών Ταµίλ. Για τους µη νοήµονες. Παρετηρήθει σε νυκτερινές ώρες εκθαµβωτικό φώς που είχε εστία.Α. "Παραδόξως" η ORDO ADEPTIS ATLANTIS επιχείρησε ίδρυση θεοσοφικής Αντιστοάς στο Βόλο το 1880. είχε σαν συνέπεια την καταστροφή του σχεδίου "αποδόσεως µοµφής" στην Ελλάδα. Στο σηµείο αυτό αιτιολογούµε την µείζονα προτεραιότητα αποστολής της παρούσης. Τι το ειδικό συµβαίνει στην περιοχή σας Κύριοι. και ότι οι "Τιτάνες Κρόνιοι" εγκλείσθηκαν στα υπόγεια Τάρταρα. Επεξηγούµε στον αναγνώστη ότι η µύηση των SS περιελάµβανε το "αποκορύφωµα" των "Κενταύριων Υπογείων Στοών Ιωλκού". Έβερτ (πατήρ). Καλαµάτα. ως έδρα ιδεολογικής υποδοµής Ευρωπαϊκού Ναζισµού το 1940. περιλαµβάνεται ο "κύριος στόχος" επικοινωνίας µε τους "Υπόγειους Κρόνιους Ιωλκού". διότι λειτουργούσαν ήδη πριν από το 1821.επιχειρήσουν "έξοδο" µαζί τους. ∆ιότι αν είχε ιδρυθεί θεοσοφική Αντιστοά στο Βόλο. και άλλων στην ∆ράµα. ∆εν λαµβάνονται υπ΄ όψιν οι υπ΄ αριθ. Πάτρα κ. έκαψαν τα πεύκα του λόφου Γορίτσης. µε την ίδια κωδική αρίθµηση. "11" Ζακύνθου και η "1" Κερκύρας. υπό εβραιοϊταλική κηδεµονία που συνεχίστηκε µέχρι την "ελληνικοποίηση" των Ιονίων Νήσων.∆ιός (26.παντογνωστριών Στοών Βόλου. αποτελούµενες από "έλληνες" ναζιστές των ναζιστικοβουδιστικών ∆ιδασκαλειών της Κας Μπλαβάτσκυ. προσθέτουµε: Η Ελληνική Μυθολογία δεν είναι µύθος αλλά ΛόγοςΠραγµατικότητα που υποκρύπτεται κάτω από σκόπιµα "ελαστική" περιγραφή.). "Κάποιοι" ΕΛΛΗΝΕΣ που δεν θα ονοµασθούν εδώ.Κρόνιοι". Το ερώτηµα ίσως βρίσκει απάντηση σε ένα άλλο γεγονός που αναφέρουν προπολεµικώς. Από τα µέλη των θεοσοφικών Αντιστοών επανδρώθηκαν οι Γερµανόφιλες "κυβερνήσεις κατοχής".560π. Η Ο. συγκεκριµένο σπήλαιο κορυφής του όρους Σαρακηνός. Για ιδίους λόγους το εκλεκτότερο Τάγµα των SS χαρακτηριζόταν "Κένταυροι . κάτοικοι του χωρίου Μακρυνίτσης Βόλου. µετά την "απελευθέρωση" του 1821. για να τις ταυτίσουν µε την Ελλάδα και τους "∆ώδεκα Ολύµπιους του ∆ιός".Ε. που επιχείρησαν τα SS περιοχής Βόλου. όλοι εβραϊκής καταγωγής.. είναι σε θέση να γνωρίζει ότι στις διαταγές της Στοάς VRILL Βερολίνου προς την διοίκηση SS Βόλου. τι θα έχετε να εξηγήσετε στους εαυτούς σας και στους κατοίκους της πόλεώς σας Κύριοι των δύο .Χ. ήταν η "21" Βόλου. Υόρκης έχει θεωρήσει την περιοχή Βόλου ως περιοχή "Μείζονος Προτεραιότητος".έσπευσαν να σφραγίσουν την είσοδο του σπηλαίου µε οπλισµένο σκυρόδεµα. ως µέλη Στοών χριστιανοσοσιαλιστικής ροπής παραρτηµάτων της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ. Αν οι ∆υνάµεις Ταµίλ -υπόγειοι σύµµαχοί τους. και Τσάτσος. Για τον λόγο αυτό η πρώτη Στοά που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. τα µέλη της θα ήταν υποχρεωµένα να συνεργασθούν µε τις Γερµανικές δυνάµεις Κατοχής. Η µαταίωση ιδρύσεως θεοσοφικής Αντιστοάς "21" στο Βόλο. και τις παρακολουθούσες επιδείξεις τροµοκρατίας "δαιµονικών θαυµάτων" και "αγγελικών θαυµάτων".λπ... σύµφωνα µε πρόγραµµα "Αποκαλύψεως" θ΄ 1-11. ∆εν είναι λοιπόν µύθος ότι στην περιοχή Ιωλκού διεξήχθει η Τιτανοµαχία µεταξύ ∆υνάµεων Κρόνου . ενώ οι Κοι Παπανδρέου-Μενέϊκο Γεώργιος (πατήρ). στην περιοχή Βόλου. τις οποίες για να εντοπίσουν ευκολότερα. Οι θρησκευτικές αρχές Βόλου -Μητρόπολη. φρόντισαν να µαταιωθεί ίδρυση τέτοιας Αντιστοάς στο Βόλο. συµβουλεύοντας τους κατοίκους Μακρυνίτσης να αποφεύγουν την περιοχή "διότι από εδώ βγαίνουν οι υπόγειοι διάβολοι". Τι θα έχει 64 . υποχρεώνοντας την θεοσοφική Εταιρεία να προχωρήσει στις Αντιστοές "31" και "41" Αθηνών και Θεσσαλονίκης. αµέσως µετά την ίδρυση της πρώτης θεοσοφικής Εταιρείας το 1879 στην Κέρκυρα.

. είναι όντα µε τεχνολογία διαγαλαξιακών σκαφών. παρακολουθώντας την παρά φύσει διόγκωση του βυθού του Παγασητικού Κόλπου.. αφήνοντας τις καταφάσεις ή τις αρνήσεις.. ∆ηλαδή. Τέτοια τεχνολογία υπαινίσσεται η Ελληνική Μυθολογία όταν αναφέρει ότι και ο Ζεύς "χρησιµοποίησε γιγάντιους λίθους εναντίον των Τιτάνων. είναι φυσικό φαινόµενο ή αποτέλεσµα τεχνολογικής επέµβασης......" ΑΝ οι υπόγειοι Κρόνιοι και οι προστεθέντες αργότερα Ταµίλ. Προηγουµένως οι Κένταυροι του.Βασιλεία του...Ε.. Και ποιοί διαθέτουν τέτοια τεχνολογία ικανή να προκαλέσει διάτρηση ή διόγκωση του γήϊνου φλοιού. ορισµένους στόχους στη γήϊνη επιφάνεια.θεούληδες Γιαχβέ και οι Υποχθόνιοι ... Είναι φυσική ή τεχνητή αυτή η εξέλιξη. 65 . παρατηρεί "περίεργες" Γεωλογικές Αλλαγές στην περιοχή.έπεσεν εις την γήν αστήρ εκ του ουρανού.θεό "να µην βλάψωσιν το χόρτον (χλωρίδα) ειµή µόνον τους ανθρώπους οίτινες δεν έχουσι την σφραγίδα του θεού επί των µετώπων αυτών". στην εµβέλεια νοηµοσύνης του κάθε παραλήπτη ή αναγνώστη της παρούσης. τότε εξηγείται ότι "εδόθη (διαταγή) προς αυτούς (Κενταύρους) να µη θανατώσωσιν αυτούς (τους ανθρώπους) αλλά να βασανίσωσιν αυτούς πέντε µήνας".. (Υπερύψωση Κέντρου Παγασητικού µε Ώση Αντιβαρύτητος).. Αναφερόµαστε στην υπερύψωση του βυθού του Παγασητικού Κόλπου κατά 3-10µ µε την µεγαλύτερη υπερύψωση στο κέντρο του. όπως αυτή του Παγασητικού Κόλπου και άλλων περιοχών.και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου (Τάρταρα) και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καµίνου µεγάλης και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος".Α. από τον ουρανό..να εξηγήσει στους "πιστούς" της η . περί "σεισµών και καταποντισµών" πρίν έλθει η . Ήδη το Τµήµα Τεχνολογίας της Ο.διάβολοι Ταµίλ-Κρόνιοι. Ίδε Αποκάλυψη θ΄7-11. τότε είναι γι αυτούς εφικτή η Τεχνολογία Γεωλογικών Μικροµεταβολών.. των οποίων τα πρόσωπα αυτών είναι ως πρόσωπα ανθρώπων" δηλαδή Κρονίων Κενταύρων µε µικτή τερατογενετική αλογανθρώπων.ώστε να ικανοποιηθούν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες δικαιώσεως της "προφητείας" προγράµµατος του .παντογνώστρια Ορθόδοξη Μητρόπολη Βόλου. ΑΝ οι Σεληνιακοί . ΑΝ οι υπόγειοι Κρόνιοι έγιναν υπεύθυνοι Γενετικής Τερατογονίας στην οποία συνεργάστηκαν οι µετέπειτα εθελοντικά εισελθόντες στα "Τάρταρα" Ταµίλ..Χριστούλη.: ". ΑΝ η Σελήνη είναι Σκάφος που διαθέτει Τεχνολογία Πολέµου ικανή να αλλάζει τροχιές µετεωριτών και να σκοπεύσει µε τέτοιους µετεωρίτες. ∆εν είµαστε οι µόνοι που το γνωρίζουµε. Η Γεωλογική Προοπτική είναι έκρηξη του κέντρου του Παγασητικού Κόλπου και η εξέλιξή του σε τεράστιο ηφαίστειο. Όχι µόνον αλλά είναι εφικτή γι αυτούς η πρόκληση σεισµών . τότε είναι τεχνολογικά εφικτή η πραγµατοποίηση της απειλής που αναφέρει η Σεληνιακή "Βίβλος" στην Αποκάλυψη θ΄1-2... Θα απαντήσουµε σκοπίµως υποθετικά. που δεν προµηνύουν τίποτε το ευχάριστο. Ίδε Αποκάλυψη θ΄4-5.. διαβόλου διατάσσονται από τον . Ξένο Πανεπιστήµιο έχει περιζώσει τον Παγασητικό Κόλπο µε σεισµογράφους και άλλο υλικό Γεωλογικών οργάνων... τότε διαθέτουν Γενετική Τεχνολογία να παράγει τα τερατοειδή όντα που θα "εξέλθουν από το φρέαρ της αβύσσου" µε τη µορφή "ίππων ητοιµασµένους εις πόλεµον.. δεν "µισιούνται" αλλά είναι συνέταιροι στην κατάκτηση του πλανήτη.

5 πλανητών. µε σταθµό τον πλανήτη Ποσειδώνα. Η αντιπαράθεση δυνάµεων που θα προκύψει είναι 13 Μοίρες Γαλαξιακού Στόλου. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η πίεση που ασκείται από τη ∆εύτερη Μοίρα του Πρώτου Γαλαξιακού Στόλου Ετοιµότητος. Αποτελείται από 52 ∆ιαγαλαξιόπλοια.Ε. Αγνοούµε το αν θα υπάρξει χρονική επιτάχυνση. Λίλιθ και 4 εσωτερικών πλανητών. διότι τα Σιωνιστικά Κέντρα ετοιµάζονταν να ιδρύσουν ∆ιεθνή Κυβέρνηση "Χριστιανικού Σοσιαλισµού". Ο πρώτος παράγοντας είναι η Αποµυθοποίηση και το Ξεσκέπασµα του σχεδίου. στην περιοχή Ποσειδώνος. Η Τεχνολογία που διαθέτει η Ο. για µαταίωση του τροµοκρατικού "σώου" Αρµαγεδδών.Βόλου φιλοδοξεί να γίνη θέατρο εξωφρενικών εξελίξεων. που θα θυµίζουν µυθολογικά έπη της περιοχής. σύνολον 17 Μοίρες. φορέων 208 ∆ιαπλανητόπλοιων.Α. τον Φίλιππο Φιλιππόπουλο. Γνωρίζουµε όµως την τελική έκβαση της συγκρούσεως αν τα πράγµατα φθάσουν ως εκεί. Το σύνολο των Μοιρών απέστειλε τελεσίγραφα παραδόσεως πλανήτου προς Επιτελεία Σελήνης. συν 1 Μοίρα της ΣΤ΄ Αποστολής της Γήϊνης Κοιλότητος. Η ανωτέρω Μοίρα ενεργεί ως Έκτακτη ∆ύναµη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. Αλλά οι έξυπνοι-ηλίθιοι ιθύνοντες της πόλης σας τον ανέκριναν σε αστυνοµίες και τον κακοποίησαν σε Νευρολογικές Κλινικές µε "ορούς αληθείας". ότι ζούν στο γεωγραφικό κέντρο "παράλογων" εξελίξεων που ευχόµεθα να µην . ∆εν είµεθα οι µόνοι. προς τα κέντρα διοικήσεως Σεληνιακών και Λιλιθιανών των 6 εσωτερικών πλανητών. Το 1975 εισήλθε στο ηλιακό µας σύστηµα η αναµενόµενη τακτική Ζ΄ Γαλαξιακή Αποστολή ακόµη 52 ∆ιαγαλαξιόπλοιων. έχοντας εισέλθει στο ηλιακό µας σύστηµα το 1971.εξελιχθούν.ΑΝ η έξοδος των Κρονίων Κενταύρων γίνη από την ίδια περιοχή "εισόδου των στα Τάρταρα". Ο εν λόγω ερευνητής είχε το προνόµιο να επικοινωνήσει µε µέλη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής και µετέφερε τις εµπειρίες του και τις οδηγίες που έλαβε. σε περίπτωση νίκης των Σεληνιακών Στόλων επί των δύο Γαλαξιακών Μοιρών Ποσειδώνος.θεόπνευστο βιβλίο της Αποκαλύψεως.. εναντίον 6 Μοιρών Σελήνης. ήτοι 11 Μοιρών. της επιτρέπει να γνωρίζει την αναµενόµενη άφιξη όλου του Γαλαξιακού Στόλου Υποστηρίξεως του Γαλαξιακού Τοµέως "Αργώ".. Ο αναγνώστης τουλάχιστον θα απορεί για το πως περισυλλέξαµε τα ανωτέρω στοιχεία. Η περιοχή Ιωλκού είναι "ειδική" περιοχή στο υπό εξέλιξη Σεληνιακό Γεωπολιτικό σχέδιο. και ΗΠΑ . Υπάρχουν δύο παράγοντες µαταιώσεως "ενεργοποιήσεως" της περιοχής σας. Αγνοούµε τις τελικές προθέσεις των δύο Στρατοπέδων. τότε η περιοχή Πηλίου .. 17 χρόνια από το 1985. Λίλιθ. Σκοπός µας είναι να γνωρίσουµε στους κατοίκους της περιοχής σας. ∆εν είναι ο µόνος που είχε αυτό το προνόµιο. σήµερα κάτοικο Μηλεών Βόλου. Η απάντηση υπήρξε αρνητική και στον πλανήτη µας συνοδεύτηκε από επιτάχυνση διαστηµικών εξοπλισµών των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ εναντίον των δύο Μοιρών της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. για να του αποσπάσουν περισσότερες πληροφορίες γύρω από τους 66 . Η "κανονική" χρονολογία επεµβάσεως είναι το 2002. Τέτοια έκβαση θα έχει καταστροφικές γεωλογικές συνέπειες για ορισµένες περιοχές του πλανήτη.. τελείως ανεπιθύµητη και απαγορευµένη εξέλιξη για την Ζ΄ Αποστολή. ∆εν θα απασχολήσουµε τον αναγνώστη µε τα υπόλοιπα τροµακτικά "σώου" Σεληνιακής και Υπόγειας Τεχνολογίας που περιγράφονται στο . έως το τέλος του 1985. Παράλληλα τα Σιωνιστικά φερέφωνα των "Μαρτύρων του Ιεχωβά" διατάχθηκαν να "κηρύξουν ότι η Βασιλεία του Ιεχωβά και του Χριστού θα έλθει το 1975". συν τρείς Μοίρες Ποσειδώνος-Ουρανού-Πλούτωνος. Κάνουµε γνωστό ότι η όλη καθυστέρηση οφείλεται στην ανακατάταξη βαρυτικών πεδίων που θα είναι αναπόφευκτη σε περίπτωση ανατινάξεως ή διαλύσεως της Σελήνης και Λίλιθ από τις ∆υνάµεις της Ζ΄ Αποστολής. σε βιβλία του. πράγµα που θα αχρηστεύσει την Σκοπιµότητα του Αιφνιδιασµού και της Άγνοιας προς τροµοκράτηση του πληθυσµού.ΕΣΣ∆ έκτου πλανήτου Γη. Η πόλις σας φιλοξενούσε έναν επίλεκτο µεµονωµένο ερευνητή.

. Και όµως αυτό το έµαθαν µετά από άσκηση τα 5 Μέλη Πρυτανείας της Ο. ο µεµονωµένος ερευνητής Φιλιπόπουλος. Για τους Τρείς Κυρίους ∆αφνίου ετοιµάζουµε κάτι Ειδικό. Φυσικά δεν κατόρθωσαν τίποτε.. Και όµως αυτό το έµαθαν µετά από άσκηση 50 µέλη της Ηγεσίας Ο. χωρίς Υποθήκευση Συνειδήσεων και Πειθαρχία Στοών και Όρκους Υπακοής σε ∆ιεθνιστικά Αόρατα Επιτελεία. Το ίδιο θα συµβεί σε όσους "παράφρονες" από σας τολµήσουν να διαβάλουν την υπόληψη και το κύρος µεµονωµένων ερευνητών. διότι οι φορείς τέτοιων "οδηγιών" από µέλη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής.Ε. Η Ο. Απαιτούµε σεβασµό στο ότι ∆ΙΚΑΙΩΣΑΜΕ την Ελληνική Αλήθεια: ότι µόνον η Απόλυτη Ελευθερία Πνεύµατος παράγει Γνώση.Α.Α.. µε την προπαρασκευασµένη µοµφή των "εγκληµατικά επικίνδυνων ψυχοπαθών". δηλαδή Αρχεία Τέταρτης ∆ιαστάσεως.Ε.. ότι µόνον η Απόλυτη χωρίς Σκοπιµότητες Αλήθεια µετατρέπει τη Γνώση σε Επαναλήψιµο Πειραµατικώς Φυσικό Νόµο. πληροφορείται ότι το εβραϊκό κατεστηµένο της Ελλάδος. Η Ο. και οι επώνυµοι εκπρόσωποι της Ο. ότι µόνον η ∆ικαιοκρατική Ιεράρχηση Προσώπων αξιοποιεί και πραγµατώνει τη Γνώση. δεν διέπεται από "χριστιανικά ιδεώδη" και γι αυτό δεν ξέρει τι είναι η "συγγνώµη" σας. Κάτι χειρότερο θα συµβεί στους ∆ολοφόνους Αρχιψυχιάτρους της "Τριάδος" ∆αφνίου Αττικής.Α. δηλαδή Αρχεία Πέµπτης ∆ιαστάσεως. υφίστανται τεχνητή "απώθηση παραστάσεων" σε τρόπο ώστε να µην θυµούνται τίποτε ούτε και κάτω από ύπνωση ή επίδραση ορών αληθείας ή Μεθόδους Τριµελούς Επιτελείου ∆αφνίου.Ε.Α.. Πόσοι από σας µπορούν να επικοινωνήσουν νοητικά χωρίς τεχνολογία µε Ακασικά Αρχεία ταχυτήτων C · 1024. όλα τα αναµενόµενα εις βάρος τους αποτελέσµατα. παρ.Ε. άσχετα από το γεγονός ότι αργότερα διαπιστώσατε την "ανθρακοποίηση των τεκτονικών θησαυρών" και την παγίδα των Τεκτονικών και Θεοσοφικών Όρκων εφ΄ Όρου Ζωής. µε ορθά κίνητρα αποκτήσεως γνώσεως. γι αυτό εξ αρχής διατάξαµε τους εκπροσώπους µας σε Επώνυµη Εκπροσώπηση.Κατόχους της Ελλάδος. ζούν σε κοινωνική αποµόνωση και µε την µοµφή των "παραφρόνων".Α.* Πολλοί από σας Κύριοι του Τεκτονισµού και του Θεοσοφισµού.Α. λειτουργεί όχι απλώς µε τον Νόµο του "οδόντος αντί οδόντος" αλλά µε τον Νόµο ". ζήτησε από τις Ελληνικές Αρχές τον εγκλεισµό των επωνύµων εκπροσώπων της Ο. άλλοι επώνυµοι µεµονωµένοι ερευνητές. εισήλθατε στις Στοές που τώρα ανήκετε.Ε. θα δει όλη την οικογένειά του µέχρι συγγενείας δευτέρου βαθµού.οδοντοστοιχία αντί οδόντος". Λόγου Συγκροτήµατος Γαλαξιών.. Αναµένουµε να δούµε την δουλικότητα ή µη των Ελληνικών Αρχών στους εβραίους Κυρίους . Πράγµα που σηµαίνει ότι αν οποιοσδήποτε από σας διαπιστωθεί υπεύθυνος διασποράς φηµών και λάσπης εναντίον µελών της Ο.Ε.Ε. Έχετε όµως υπ΄ όψιν σας Κύριοι ότι η Ο.Α.Α. σε Ψυχιατρικές Φυλακές. Λόγου Συγκροτήµατος Συγκροτηµάτων Γαλαξιών. Προς το παρόν. *ΣΤΑ Α∆ΥΤΑ ΤΟΥ ∆ΑΦΝΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ" ΤΥΠΟΥ "ΜΕΓΚΕΛΕ Γ΄ ΡΑΪΧ" 67 .Ε. να εξοντώνεται ηθικά και βιολογικά.σκοπούς της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. όταν κάποτε θα την προφέρετε ΓΟΝΑΤΙΣΤΟΙ.Α. Εµείς δεν θα κατέλθουµε στο αχρείο επίπεδο των ανωνύµων άνανδρων ψιθυριστών της πόλεώς σας.. που τα Τεκτονικά και Θεοσοφικά Κυκλώµατα της πόλεώς σας διασπείρουν µε την αλάνθαστη µέθοδο του "ψιθυρισµού λάσπης".Ψυχιατρικής ∆ιώξεως εναντίον µελών της Ο.Ε. από τα σε Ανωνυµία Μέλη της Ο. Απαιτούµε λοιπόν από σας Σεβασµό στα Αδιάφθορα Πρόσωπά µας και στο γεγονός ότι φθάσαµε στην Απόλυτη Γνώση. ή αν διαπιστωθεί υπεύθυνος Αστυνοµικής ή ∆ικαστικής ή .Ε. Πόσοι από σας µπορούν να ανακαλέσουν νοητικά χωρίς τεχνολογία Ακασικά Αρχεία ταχυτήτων C · 1018.Α.

Λόγου Τοπικού Γαλαξία. Τα πάντα είναι καταγραµµένα στα ελεύθερα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Εκεί είναι καταγραµµένες οι σκέψεις σας. υπαιτιότητι του ∆ιαστηµικού Αλήτου Γιαχβέ-Ασµοντάϊ. οι απόκρυφες συζητήσεις σας και οι νοητικές -συναισθηµατικές -σεξουαλικές φαντασιώσεις σας. Λυπούµεθα που θα σας απογοητεύσουµε αλλά κανένα στοιχείο που σας αφορά δεν έχει καταγραφεί πέραν του Ακασικού Αρχείου Πλανητικού Λόγου." (Πολύβιος Α΄ 35) Σας καλούµε για τελευταία φορά σε ακύρωση του Τεκτονικού σας Όρκου. δεν υπάρχουν "Καµένες Βιβλιοθήκες Αλεξανδρείας". ∆ιότι αν δεν επέλθει ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς Γαλαξιακού και Σεληνιακού Στόλου.Πόσοι από σας µπορούν να κάµουν το ίδιο µε τα Ακασικά Αρχεία C · 1012 Τρίτης ∆ιαστάσεως. Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι το διπολικό παιγνίδι Στοών και Αντιστοών. Σε αντίθεση µε σας. ώστε να λάβουν µέτρα ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ. Σας καλούµε να συνεργασθείτε µαζί µας στην αγωγή του υπό πλήρη άγνοια διατελούντος πληθυσµού των απλών ανθρώπων του λαού. διότι το σύστηµά σας τους µετάλλαξε σε µη σκεπτόµενους Μαζανθρώπους Μαζικών Πολιτικών Ιδεολογιών και Θρησκειών και Καταναλωτισµών.σαν υπήκοοι του Γαλαξιακού Πολιτεύµατος που θα εγκατασταθεί στον πλανήτη µας. τα µέλη της Ο.Α.Ε. έχει ήδη χαθεί διότι αφ΄ ενός οι Μοίρες του Γαλαξιακού Στόλου είναι ισχυρότερες των Στόλων Γιαχβέ και Ταµίλ. 68 . θα αντιµετωπίσουµε όλοι µας δεινές συνθήκες αποσυντονισµού Οικονοµιών και ελλείψεως παραγωγής ενεργείας και τροφίµων.. και των υδροκέφαλων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. Και όµως τα 500 µέλη της Υφηγεσίας Ο.∆ιαστάσεις. το έµαθαν µετά από άσκηση. αφ΄ ετέρου εµείς -ας µας επιτραπεί.Ε. και ανακλητέα νοητικώς ή µέσω τεχνολογίας. σε επίπεδο λιµού..Α.ΕΙΣ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΑ ΛΗΤΤΙΜΑ ΠΛΗΘΗ ΚΑΘΕΙΛΕ.. Κύριοι της Ολιγαρχίας της Γνώσης. έχουν καταχωρηµένα στοιχεία τους στους αντίστοιχους Λόγους . των αργόσχολων µισθολογίων.Α.Ε. είµαστε διανοητικά δυνατότεροι από όλους τους ψοφοδεείς υπηκόους του Γιαχβέ και του Ταµίλ. Θα έχει το προνόµιο να δει την επαλήθευση του Πολύβιου: "ΕΝ ΠΡΟΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΑΣ ΠΟΛΛΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΝΙΚΑ. διότι πρέπει να αντιστραφεί η ροπή ευδαιµονίας και αναισθησίας και εκφυλισµού ενστίκτου επιβιώσεως που έχετε διοχετεύσει στον πληθυσµό µε τις µεθόδους των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ∆ιότι θα έχει το ειδικό προνόµιο να δει να διαλύονται οι δύο Στοές της.. Έχουµε και έχετε να επιτελέσετε γιγάντιο έργο. ούτε εξαφανισθέντα ελληνικά συγγράµµατα της Κλασικής και Προκλασικής Ελλάδος. στους οποίους έχουν πρόσβαση ανακλήσεως ξένων στοιχείων. το έµαθαν µετά από άσκηση. Πόσοι από σας µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Ηλιακό Λόγο ∆ευτέρας ∆ιαστάσεως C · 106. συγκεντρωµένους µαζί. της συµπαιγνίας "θεού" και "διαβόλου". πράγµα που σηµαίνει την ελάχιστη πνευµατική σας εµβέλεια και την µέγιστη προσκόλλησή σας σε γήϊνες Μικρότητες και Μικροπρέπειες και Μικροφιλοδοξίες. Η πόλις σας είναι όντως ειδική περιοχή Κύριοι των Στοών Σοσιαλισµού και Αντιστοών Ναζισµού.. Σηµαίνουν ότι για τα µέλη της Ο. Και όµως τα 5. πρέπει ενηµερωθεί ο πληθυσµός για την εικοσαετή τουλάχιστον επιβίωση εκτάκτου ανάγκης µε πλήρη διάλυση Κρατικών ή ∆ηµοτικών Μηχανισµών..000 µέλη της Βάσεως της Ο. Αν η Συµµορία των Γιαχβέ-Ασµοντάϊ-ΜέτατρονΤαµίλ. αποφασίσει παρανοϊκή αντίσταση διαστηµικού πολέµου εναντίον του Γαλαξιακού Στόλου της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. από την διανοητική δύναµη ενός µόνον εκπροσώπου µας. Σας καλούµε στη µετατροπή των πολιτών σε Υπεύθυνους Προσωπανθρώπους. ούτε "Κατεστραµµένες Ακαδηµίες Πλάτωνος".Ε. Κατανοείτε τι σηµαίνουν τα ανωτέρω.Α.

"Πνευµατισµού". Αυτός ο "Στόλος ∆ιός" Επιτηρήσεως.000 ή 2.Χ. προέρχεται από την Απόλυτη Γνώση Συµπαντικής Φυσικής και Μαθηµατικών.Είθε να αναχθείτε στο ύψος των περιστάσεων. παρούσης. διέστρεψαν την Επιστηµονική Αγωγή του ∆ιός.. "Ανατροπής Φυσικών Νόµων". Η Ορφική Θρησκεία αντιπροσωπεύει την θρησκευτική αντίληψη των Ελλήνων του 1.Χ.000π. εγκατέλειψαν τον πλανήτη το 16. αλλά σε απόσταση 800 ετών φωτός από το Ηλιακό µας Σύστηµα.000π. 3.000 φορές µεγαλύτερης της ταχύτητος φωτός C για επανδρωµένα σκάφη ή 1. και οχυρώνει τους τρείς εξωτερικούς πλανήτες: Ουρανό-Ποσειδώνα-Πλούτωνα. Το 16.202 γήϊνα έτη.644π. διαµοιράζεται σε τρία µέρη και αποχωρεί. "Αστρολογίας" κ. κατά 106 φορές µεγαλύτερης της γήϊνης πυκνότητος. στον πλανήτη Ουρανό ως αρχική έδρα της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής του 34.Χ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ίδε: Ορφική Θρησκεία.Χ. ήτοι το 8. Το δεύτερο τρίτο µεταθέτει το ∆ιοικητικό Κέντρο από τον ∆ία. 58 της παρούσης εµφαίνεται η χρονολογία 16. Στην πραγµατικότητα.000π.Χ.000 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ 69 . *ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΑΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ 80. επιτηρώντας για 644 έτη την διακυβέρνηση των "ηµίθεων".Χ. σελ. σε Παραεπιστηµονική Αγωγή "Μαγείας". µέσω των οπών Βορείου και Νοτίου Πόλου. αλλά παραµένει στο ∆ιοικητικό Κέντρο του πλανήτη ∆ία. Από το ∆ιοικητικό Κέντρο Γαλαξία ενηµερώθηκε το Κέντρο Συγκροτήµατος Γαλαξιών ΚΝΟΖ 3.Χ. και µεταβίβαση εξουσίας στους "ηµίθεους".Χ.000 ετών φωτός. Στον χρονολογικό πίνακα σελ. Το τρίτο τρίτο αναχωρεί για το διοικητικό Κέντρο του Τοπικού Γαλαξία. ως χρονολογία παύσεως εξουσίας "θεών". πάνω από τον µέσο πολίτη.398π. έληγαν τα 18. "Ανατροπής Οικολογίας". διότι στο µέτρο που κατανοείτε. Το ένα τρίτο εισέρχεται στην εσωτερική γήϊνη επιφάνεια.600π. ήτοι χρονικής περιοχής διαβρωµένης από Λιλιθιανά ιερατεία που εκµεταλλευόµενα την απουσία του δεκατριµελούς Επιτελείου ∆ιός.Ε. παρ. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο.Χ.λπ. στην οποία έφθασαν οι κάτοικοι του ΚΝΟΖ 3. αντιµετωπίζει στο 9. οι "θεοί" Επιτελείου ∆ιός. θα σας ζητηθούν ευθύνες αν δεν το κάµετε. και πρώτο "Πλανητικό" Γαλαξία εσώτατης τροχιάς τον δικό µας Γαλαξία. "Σεξουαλικής Τελετουργίας". Σηµειώνουµε ότι τα σκάφη Γαλαξία Ανδροµέδας διαθέτουν τεχνολογία συµπυκνώσεως πυρηνικής της ύλης των.002µ.. και ότι το ∆ιοικητικό Κέντρο* του Γαλαξία µας δεν βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία αποστάσεως 50. "Ψευδούς Ιστορίας". "Τερατογονίας".000π. 13 Γαλαξιών µε "Ηλιακό" Γαλαξία τον Γαλαξία Ανδροµέδας. και τεχνολογία ταχυτήτων 5.000 έτη προγραµµατισµένης παραµονής της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής που είχαν αρχίσει το 34.000.000 Χ C για µη επανδρωµένα σκάφη. αναχωρεί από το Ηλιακό µας σύστηµα το 13µελές Επιτελείο ∆ιός.Χ.600π. όπου φθάνει µετά 1. Σηµειώνουµε ότι τα σκάφη του Τοπικού Γαλαξία διαθέτουν τεχνολογία ταχυτήτων 2/3 ταχύτητος φωτός.Α. Το 16. 39. "Ανατροπής ∆ικαιοκρατίας". "Ανατροπής Ιεραρχίας". (Ίδε Συγγράµµατα Φιλιππόπουλου) Η τεχνολογία που επιτρέπει τέτοιες ταχύτητες στα σκάφη του ΚΝΟΖ 3. ένα µέρος του Γαλαξιακού "Στόλου ∆ιός" ως µονάδα Επιτηρήσεως µέχρι την άφιξη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής του έτους 36.. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ : ΘΡΗΣΚΕΙΑ .000π. τους Στόλους των εισβολέων Σελήνης και Λίλιθ αλλά ενώ υπερισχύει..

" "Εάν ονοµάσουµε "Η" τον Όγκο στοιχείου Υδρογόνον." "Το Πρώτο Κινηθέν ∆ωδεκάεδρο αντιδρά στην Πύκνωση και την µεταβιβάζει εκ νέου στο ∆εύτερο Κινηθέν.Α. νοείται ως Χρόνος "Ένα".) "Τα Κινητόνια Τριών Ειδών. Αποτελούν Φυσική Ενός Άξονος ή Μίας ∆ιαστάσεως Χώρου. ενώ το ∆εύτερο διαστέλλεται σε Αραίωση. εκατοµµυριοστά του όγκου "Η". ∆ύο Αντιθέτως Περιστρεφόµενων Ηλίων. Ο γήϊνος φλοιός είναι ένα "Ουδετερόνιο" ή Νετρόνιο ως προς την εσωτερική του κοιλότητα και τα εκεί "Κινητόνια".Ε. "Στο Ενεργό ∆ιάστηµα διαταράσσεται η Στατική Ισορροπία των "Μηδενικών" ∆ωδεκαέδρων." "Η πρώτη µετακίνηση Ενός ∆ωδεκαέδρου."(Ίδε Συγγρ. Ελαχίστου "Μηδενικού" Όγκου και Ελαχίστης Επιφανείας. αναλόγως του βαθµού Πυκνώσεως του Χώρου. Τα Πεδιογενή Κινητόνια είναι φορείς του Ηλεκτρισµού-ΜαγνητισµούΒαρύτητος-Φωτός και αποτελούν Φυσική ∆ύο Αξόνων Επιπέδου. µεταξύ των Γεωµετρικών Κέντρων δύο Χωρικών Εφαπτόµενων ∆ωδεκαέδρων. από Αυθόρµητη Μετακίνηση ενός ∆ωδεκαέδρου προς Μια από τις ∆ώδεκα Πλευρές του. Ήτοι ο χρόνος "Ένα" είναι ίσος µε την Απόσταση των Κέντρων ∆ύο Εφαπτόµενων Χωρικών ∆ωδεκαέδρων. 12 δεξιόστροφους* και 12 αριστερόστροφους*. Αυτά στην γήϊνη φυσική ονοµάζονται Ουδετερόνια ή Νετρόνια. "Εάν ονοµάσουµε "Η" τον Όγκο του στοιχείου Υδρογόνου. Η µη ύπαρξη ∆εξιόστροφου ή Αριστερόστροφου Κινήσεως των Ακινητονίων ως προς τα περιεχόµενα κινητόνια. Αποτελούν τη Φυσική ∆ώδεκα Αξόνων ή ∆ώδεκα ∆ιαστάσεων." (Ίδε Φυσική Ο. µε 24 συνοδούς πλανήτες." "Το ∆εύτερο Αµέσως Προσβαλλόµενο ∆ωδεκάεδρο αντιδρά στην Πύκνωση και την µεταβιβάζει στο Πρώτο Κινηθέν. κατά την αντίθετη φορά επί της ίδιας ευθείας. εκτείνεται η Ηλιακή Ουδετερονιακή Σφαίρα ως προς τους περιεχόµενους πλανήτες και Ηλίους. δεν νοείται Χρόνος ούτε Κίνησις ούτε Πυκνώσεις ούτε Αραιώσεις Ύλης ή Επιπέδων Ενεργείας (∆ιαστάσεων). Τα Σωµατιδιογενή Κινητόνια είναι οι φορείς-δηµιουργοί των υποατοµικών σωµατιδίων. σε τρόπο που να µην υπάρχουν Χωρικά Κενά "Υποµηδενικού" Όγκου. µεταξύ των Ελαχίστης Επιφανείας ∆ωδεκαέδρων.Σύµφωνα µε την Απόλυτη Φυσική." "Σε ένα τέτοιο Αδρανές ∆ιάστηµα. και κατά προσέγγιση-ταύτιση ενός Άξονος. πολλαπλασιαζόµενη επί 2". ενώ το πρώτο διαστέλλεται σε Αραίωση.Ε. συσπειρώνονται σε Ακινητόνια Σχετικά ή Ακινητόνια Στερεοϋφής ως προς τα περιεχόµενα Κινητόνια Τριών Ειδών. στα όρια των ∆ύο Αντιθέτως Περιστρεφόµενων Ηλιακών Συστηµάτων εκ των οποίων το ένα περιέχει τους 9 γνωστούς πλανήτες.)[* ] 70 . Φιλιππόπουλου) "Εάν ονοµάσουµε "Η" τον όγκο στοιχείου Υδρογόνον. Στατικής ∆υναµικής." (Ίδε Αστροφυσική Ο. τότε η τάξις µεγέθους των Σωµατιδιογενών Κινητονίων είναι κατ΄ ανώτατο όριο "Η"Χ36/1045. προκαλεί Πύκνωση Εφαπτόµενων ∆ωδεκαέδρων προς την κατεύθυνση Κινήσεως και Αραίωση Εφαπτόµενων ∆ωδεκαέδρων προς την αντίθετη κατεύθυνση. κατά την αντίθετη φορά επί της ίδιας ευθείας. Οµοίως. τότε η τάξις ήτοι εικοσάκις µεγέθους των Χωρικών ∆ωδεκαέδρων είναι "Η"/1066. ∆εν αποτελούν τον πυρήνα των ατόµων αλλά το περίβληµά τους. "Το Αδρανές ∆ιάστηµα αποτελείται από ∆ωδεκαεδρικές Κυψέλες. αποτελούν Φυσική Ένδεκα Αξόνων ή Ένδεκα ∆ιαστάσεων. και συµπεριφέρονται σαν τέλεια αέρια. τα καθιστά Ουδέτερα Κινητικώς. τότε η τάξις µεγέθους των Πεδιογενών Κινητονίων είναι κατ΄ ανώτατο όριο "Η"Χ12/1054. ήτοι ως προς έξι άξονες.Α. και εκφράζει ως αριθµητική αξία την Απόσταση που διανύει το Στατιστικό Μέγιστο της κινούµενης Πυκνώσεως. Τα Χωρικά Ενεργά ∆ωδεκάεδρα ή Κινητόνια Χωρικά είναι οι φορείς-δηµιουργοί του Ελαστικού Χώρου. Η περίοδος µεταξύ των συνεχών διαδοχικών πυκνώσεων.

Στο σηµείο αυτό παραθέτουµε τις ετυµολογίες των ελληνικών λέξεων "θεός" και "θρησκεία". "σκιρτώ"." "Η επίλυση Πορείας Σκαφών µεταξύ περισσοτέρων των ∆ύο Ουρανίων Σωµάτων απαιτεί την χρήση Μαθηµατικών και Φυσικής 12 Αξόνων και ∆ωδεκαδικού Αριθµητικού Συστήµατος. "εκτινάσσοµαι". "απογειώνοµαι" κ. όπως η "χριστιανική µε τους 12 µαθητές του Χριστού". ∆ίδουµε την αληθή ετυµολογία εκ του "θρώσκω" το οποίο σηµαίνει "αναπηδώ". των "Άνω-θρωσκώντων θεών" ή "Άνω-θρώπων" ή "Ανθρώπων"."Η αποκατάστασις ισορροπίας κινήσεων µέσα στο Σύµπαν µεταξύ Κινητονίων και Ακινητονίων Σχετικών είναι η αιτία και δηµιουργός της Βαρύτητος και της Μάζας. "εξαπολύοµαι προς τα πάνω". που απορροφώνται από τις ίδιες Μάζες. όπως ο Πλανητικός. χρησιµοποιείται συµβολικώς ως αριθµός Μελών Πλήρους Επιτελείου Γαλαξιακών Αποστολών. Στο ελληνικό θρώσκειν ή "Επιστηµονική Εξέταση των Άνω".λπ. µε τον αισχρότερο και ατιµότερο τρόπο. (ΥΠΟ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ ΤΑΜΙΛ) ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Το Εβραϊκό-Μογγολικό Κατεστηµένο µειώνοντας την βαρύτητα της λέξεως την ετυµολόγησε από το "θεράπων" το οποίο σηµαίνει "εθελοντής υπηρέτης" βασιλέως ή ιερέως. Η λέξις "θεός" στην πρώτη της χρήση. διότι όλα τα σηµερινά θρησκεύµατα µηδενός εξαιρουµένου. διέστρεψαν και εκµεταλλεύτηκαν αυτές τις δύο έννοιες. προκύπτει ∆ιπολικό Σύµπλεγµα 19 ∆ωδεκαέδρων.) Η ∆εύτερη ∆ιάταξη λαµβανόµενη µονοπολικώς ως Ένα Κεντρικό ∆ωδεκάεδρο περιβαλλόµενο από 12 ∆ωδεκάεδρα.. "Εάν το ∆ίπολο δύο αλληλεπιδρώντων Χωρικών ∆ωδεκαέδρων πλαισιωθεί εξωτερικώς µε ένα Επίπεδο ∆ωδεκαέδρων Ίσου Όγκου. Ώστε "θρησκεία" σήµαινε στην Ελλάδα του 30. στους "θέοντες µε ιλιγγιώδεις ταχύτητες θεούς" ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλιακός. ΘΕΟΣ: Παρακάµπτουµε τις πλαστές ετυµολογίες και δίδουµε την αληθή ετυµολογία εκ του "θέω" το οποίο σηµαίνει "τρέχω".λπ. "πετώ". Το "δωδεκαµελές επιτελείο µαθητών Χριστού" είναι κακέκτυπο-πλαστογράφηµα των "δωδεκαθέων" των Γαλαξιακών Αποστολών. αλλά κινούνται σε τροχιές που καθορίζονται αυστηρά από τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ." (Φυσική Ο.Ε.000π. "απογειώνοµαι σε πνευµατική κατάκτηση".λπ. εφαρµοζόταν στους "τρέχοντες και πετώντες µε σκάφη-άρµατα θεών". Γαλαξιακός Λόγος κ. σε 12µελή επιτελεία θρησκειών. κατά την µία Πενταγωνική πλευρά τυχαίου ∆ωδεκαέδρου. ή µεταφορικώς "ανέρχοµαι απότοµα σε γνώση επιστήµης". "πηδώ επάνω". όλους τους επί µέρους "φύσει θέοντες" πλανήτες- 71 ." "Η δεύτερη ∆ιάταξη πλαισιώσεως ∆ιπολικότητος είναι 13Χ2 = 26 ∆ωδεκάεδρα νοούµενα ως δύο Εφαπτόµενα Συµπλέγµατα 13 ∆ωδεκαέδρων. Οι Μάζες ∆ύο Κινητικών ή Ακινητικών Πυκνωµάτων δεν έλκονται µεταξύ τους αλλά προσεγγίζουν πιεζόµενες από τα Κινητόνια τα ευρισκόµενα ελλειπτικώς ως προς την νοητή ευθεία ή άξονα ελλείψεως που τις "ενώνει" διότι η προσέγγισή τους δηµιουργεί µεταξύ τους Υποπίεση ∆ιερχοµένων Κινητονίων ή "ακτινοβολιών". Ο Συµπαντικός Λόγος ως Ανώτατο Νοήµων Όν περιέχει στον Οργανισµό Του ή Σύµπαν. διεστράφησαν από τις ∆υνάµεις Σελήνης και Λίλιθ. 108 Αξόνων ή ∆ιαστάσεων. Τέτοια.Χ.Α. "πλέω". 1 συν 12µελή Επιτελεία "θεών". την "Αλµατώδη Εκµάθηση της Επιστήµης των θεών". αντί τριών Καρτεσιανών και ∆εκαδικού συστήµατος". "εκτινάσσοµαι νοερώς στην έρευνα της γνώσης των θεών" κ. οι ΦΥΣΕΙ ΘΕΟΝΤΕΣ δεν έχουν δυνατότητα επιλογής πορείας. Σε αντίθεση µε τους θέοντες µέσω Τεχνολογίας Σκαφών. γίνεται δεκτή η ύπαρξη "θεών" που "θέουν" ή τρέχουν χωρίς τεχνολογία. και κατά προσέγγιση 36 Αξόνων ή ∆ιαστάσεων. Αυτοί οι ΦΥΣΕΙ ΘΕΟΝΤΕΣ ορίζονται ως "Λόγοι".

Ο Συµπαντικός Λόγος . υπονόµευαν το Αξιοκρατικό Πολίτευµα για να εγκαθιδρύσουν την Οχλοκρατική ∆ηµοκρατία. διαβρωµένοι από Γεφυραίους.λπ. Ορθές οι διαπιστώσεις του. µε τις ίδιες διαστάσεις του .. (Εκδόσεις "Καρδαµίτσα" στην Ελληνική) διερωτάται. που µετέτρεψαν την Ορθολογιστική Φύση του Ερευνητή Έλληνα σε Παθητικό ∆έκτη θρησκευτικοπολιτικών δογµάτων "ισότητος χριστιανοσοσιαλισµού". ονοµάζοντας "θεό" το Ανώτατο Όν. ο Υιός θα ήταν κι αυτός Σύµπαν. R. και οπωσδήποτε Σύµπαν . Χριστός. το ανωτέρω ισοδυναµεί µε το να ονοµάσουµε έναν άνθρωπο "Αιµοσφαίριο" ή "Μικρόβιο". Ο ερευνητής E.. δηλαδή δεν τρέχει.. το υποβίβασε σε επίπεδο των "θεών" ή "τρεχόντων" αστρικών πυκνωµάτων.Σύµπαν. µε θεούς που εισέρχονται στα αιδοία. Οι οµοφυλόφιλοι Εβραίοι-Γεφυραίοι µε τα ελληνοποιηµένα ονόµατα Αρµόδιος και Αριστογείτων (ερωτιδείς) δολοφόνησαν.. και τον Μονογενή Αυτού Ανθυποµαλθάκαν Χριστόν. Κατά τις διαπιστώσεις του. προς οποιοδήποτε µέρος του Σύµπαντος. Όµοιος εξευτελισµός επιχειρήθηκε από την εβραιοχριστιανική θρησκεία ή οποία χωρίς αιδώ διδάσκει ότι "ο µονογενής υιός του Ενός θεού. αν και είναι το Ανώτατο Όν.θεών. το οποίο δεν ασκεί καµία κινητική ενέργεια ή πίεση ακτινοβολίας. να εισέλθει από κάποιο άνοιγµα του Σύµπαν Πατρός. δεν είναι "θεός" διότι δεν "θέει". Αυτές οι Παρανοϊκές Αχρειότητες των Ιερατείων.Πατρός Σύµπαντος. τα οποία περιέχει το Σώµα Του ως Όργανα των Λειτουργιών του.Υιός έξω από Σώµα -Χώρο του Σύµπαν. σε τρόπο ώστε να προετοιµάσει την υποδοχή του Χριστιανισµού από τους Έλληνες που λιµοκτονούσαν ηθικά και πνευµατικά. να τις σµικρύνει σε µέγεθος ανθρώπινου σπερµατοζωαρίου. Πράγµα που σηµαίνει ότι το Σύµπαν Υιός έπρεπε να µηδενίσει τις Μάζες Ύλης του διεσπαρµένες σε αποστάσεις τρισεκατοµµυρίων ετών φωτός. Έτσι υποτιµούµε εµείς οι Κορυφαίοι των Ελλήνων τους διαστρεβλωτές της Επιστήµης των "θεών" µας σε Μη Ορθολογιστικές Πίστεις Εµετικών ∆ογµάτων. όταν δεν προκαλούσαν πολέµους µεταξύ θνητών για να διασκεδάσουν την πλήξη τους. δεν µετακινείται προς οιαδήποτε κατεύθυνση. από τους αηδείς µύθους των ιερατείων που παρουσίαζαν τους "θεούς" ως αργόσχολους µέθυσους σεξοµανείς εντρυφώντες σε δολοπλοκίες και συµπόσια.Σύµπαν . Αδρανών Χωρικών ∆ωδεκαέδρων. Αν το Ανώτατο Όν ... διότι έξω από τα όρια του υπάρχει Αδρανές ∆ιάστηµα. Έτσι τιµούµε εµείς οι Κορυφαίοι των Ελλήνων τον Επινοητή των ανωτέρω Εµετικών θεωριών. ενώ συγχρόνως εξαπατούσαν τον 72 . Αντι απαντήσεως. προτείνουµε στον αναγνώστη να εξετάσει τα πεπραγµένα του ∆ήµου Γεφυραίων της Αθήνας (Γεφυραίοι ή Γεβυραίοι ή Εβραίοι). Μα δεν ήταν Ελληνικά τα ιερατεία που διέφθειραν τον Ορθολογισµό και το Ήθος των Ελλήνων.ηλιακά συστήµατα-γαλαξίες-νεφελώµατα κ.είχε Υιόν. ∆εν ήταν δυνατόν να τραφούν πνευµατικά και ηθικά οι Έλληνες.. και µε θεούς που εξέρχονται από αιδοία. Οι Ελευσίνιοι ιερείς παράλληλα. Το Εβραιοµογγολικό Κατεστηµένο. ∆ίδοντας ένα παράλληλο παράδειγµα. και Εκσπερµατώσεων και Ενσπερµατώσεων . υποβιβάζοντας το Περιέχον σε Περιεχόµενο. αυτή η "αγωγή του παραλόγου" άφησε ένα τεράστιο Κενό Πνεύµατος και Ήθους. για να καταλήξει στο αιδοίον της ∆ίδας Μαρίας.Πατρός. τον Αθηναίο Κυβερνήτη Ίππαρχο (514). DODDS στο βιβλίο του "Οι Έλληνες και το Παράλογο". πώς ο ελληνικός ορθολογισµός µεταλλάχθηκε σε δεισιδαιµονία "πανθεϊστικής µαγείας" στην Κλασσική εποχή. υποβίβασαν τους Έλληνες σε λαό λατρείας αιδοίων και Σπερµάτων.. ενσαρκώθηκε στη µήτρα µίας γήϊνης". δηλαδή στην κυριολεξία λαό λατρείας Μαλθακιών. Αρχιµαλθάκαν Γιαχβέ του Τεκτονικού Τετραγράµµατου.

εκλείπουν βαθµιαία µέχρι πλήρους µηδενισµού.Χριστού ιδρύουν οργανώσεις και θρησκείες που επαγγέλλονται την ειρήνη. αλλά οι υπόγειοι Κρόνιοι και Ταµίλ συνέχιζαν να εµφανίζονται ως ∆ίες και Απόλλωνες. διαταχθέντος από Γιαχβέ να εκφυλίσει τον πλανήτη µέχρι διαλύσεως των εθνών που άφησαν πίσω τους οι "θεοί". 73 . Σε κατάσταση τέτοιας "υπερβαρύτητος" τα πάντα µετατρέπονται σε µέταλλο βαρύτερο περίπου 9. Στην τελική του λειτουργία ο Σείριος Β. Οι ∆υνάµεις Ταµίλ (∆ιάβολος) µέχρι σήµερα ηγούνται στην πρόκληση πολέµων. και η γενική επιτάχυνση "ολιστικής τάσεως" των.200 φορές από τον Σίδηρο. Οι "θεοί" είχαν προ πολλού εγκαταλείψει τον πλανήτη µας. έχει σαν πρώτη αιτία το γεγονός ότι οι "χαµηλές συχνότητες Πυκνώσεως Ύλης" στον διαστηµικό µας χώρο. Η ανωτέρω τακτική εφαρµόζεται από τα πληρώµατα του Γιαχβέ Σελήνη και του Υφισταµένου του Ταµίλ της Λίλιθ. ασθενειών.Χ. Έχουν φασµατοσκοπικά διαπιστωθεί πυκνότητες 65. πλαστογραφώντας τις πράξεις διαφθοράς µε τα ονόµατα των Μελών της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. οι "υψηλές συχνότητες αραιώσεως ύλης" που αντιστοιχούν στις πνευµατικές λειτουργίες. Όχι όµως τόσο τέλειο για ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. Το Ηλιακό µας Σύστηµα είναι ένα Σύστηµα Οριακής Πυκνώσεως για οργανικές λειτουργίες. υπενθυµίζουµε ότι το Ηλιακό µας Σύστηµα βρίσκεται σε απόσταση µόνον 8. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ : ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΡΟΠΗ ΠΛΑΝΗΤΟΥ Ο προσδιορισµός Πολιτισµικής Ροπής Πλανήτου είναι εξαρτώµενος από την Υλοενεργειακή κατάσταση του πλανήτη µας. Οι πλαστογράφοι θα "πληρωθούν" από την Ζ΄ Γαλαξιακή Αποστολή. Τέλειο θεατρικό σκηνικό. λόγω ιδίας αιτίας.. αποκατάσταση ήθους και οικολογίας και . δηλαδή ύπαρξη οργανικής ζωής. Αντίθετα. "έλκει" στην επιφάνειά του τα αποσυντιθέµενα γειτονικά ηλιακά συστήµατα. και τα ισοπεδώνει ισοµερώς στην εξωτερική του σφαιρικότητα. εγκλήµατος. µετά την αναχώρησή τους το 16.αιωνίου ζωής µε οικονοµική ευµάρεια που θα φέρει ο Χριστούλης.000π. Έχει µέλλον ακόµη µερικές δεκάδες χιλιάδες χρόνια αλλά τελικά προορίζεται για πλήρη απορρόφηση και διάλυση από τον Σείριο Β. ενώ οι ∆υνάµεις Γιαχβέ . ∆ιότι τελικά αν εµείς οι "θνητοί" είµεθα διανοητικά ανώτεροι του ζεύγους Γιαχβέ-Ταµίλ. οικονοµικής διαλύσεως.9 ετών φωτός από τον Σείριο Β. πορνείας. Η γενική υστέρηση της "ικανότητος διανοήσεως και κρίσεως" των γήϊνων. ανάλογα µε το προηγούµενο ειδικό τους βάρος.. αυξάνονται λόγω προσεγγίσεως στον Σείριο. Ο σκοπός όσων γράφονται εδώ δεν είναι η δηµιουργία πανικού στο κοινό.000 φορές µεγαλύτερες του ύδατος. µειώνοντας τον όγκο τους κατά χιλιάδες φορές. ∆ήµητρες και Πλούτωνες.πληθυσµό µε καβαλιστικές επιδείξεις ανύπαρκτων "θεών". Για τους έχοντες στοιχειώδεις γνώσεις Αστροφυσικής. πόσο µάλλον ανώτεροι είναι οι ελαύνοντες "θεοί" µας της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. διότι τέτοιες εξελίξεις δεν αφορούν χρονικά τις δικές µας γενεές ούτε τους απογόνους µας των προσεχών δεκάδων χιλιετηρίδων. Τα ανωτέρω γράφονται για να συναρτηθούν µε την σηµερινή πολιτισµική κατάσταση του πλανήτη. φθοράς οικολογίας. Συγκριτικά αναφέρουµε ότι η πυκνότητα του Σιδήρου είναι 7 φορές µεγαλύτερη του ύδατος. ναρκωτικών. και ότι ο Σείριος Β είναι το βαρύτερο (πυκνότερο) άστρο του "γνωστού" Σύµπαντος.

έχουν γίνει επεµβάσεις αφύσικες όπως η αλλοίωση ατµόσφαιρας µε καύση υδρογονανθράκων προς µηδενισµό οξυγόνου. οικονοµικά συστήµατα. γαλαξίες. Πρόκειται για όντα µε τάσεις ασκήσεως εξουσίας επί των οµοίων τους.Η δεύτερη αιτία εκφυλισµού διανοήσεως στον πλανήτη µας.Άρκτο . Πυρηνικές εκρήξεις στο "σώµα"-υπέδαφος του πλανήτη κ. µε αποτέλεσµα να αφοµοιωθούν από τον Σείριο Β. ηλιακά συστήµατα. τότε χρησιµοποιούν τεχνολογία σκαφών. Κάθε Τεχνητός Νόµος που επιβάλλεται στα "στατικά" και τα "κινούµενα" Όντα. Τα δεύτερα αυτά όντα µετακινούνται στο σύµπαν χωρίς τεχνολογία. είναι η χρήση του πλανήτη µας ως φυλακής περιορισµού όντων αραιοτέρων διαστάσεων. ∆ηµοκρατία-Συγκεντρωτισµός Θεοκρατία-Οντοκρατία κ.λπ. αν βρίσκονται σε διαύλους κινούµενης υλοενέργειας. Παράδειγµα: Στο "στατικό" σκεπτόµενο όν Γη. προερχόµενων από τις Πλειάδες . που αντιστοιχούν ακριβώς στις φλέβες-αρτηρίες του ανθρώπινου σώµατος ή στο ανθρώπινο δίκτυο νεύρων. κοσµοθεωρητικά και φιλοσοφικά συστήµατα. είναι αφύσικα δηλαδή ενάντια στους Φυσικούς Νόµους. προκαλεί αλλοίωση Φυσικών Λειτουργιών.Κασσιόπη() και ειδικά το Ηλιακό Σύστηµα Βοώτου Ε. επιχείρησαν όµοια προσέγγιση στο Ηλιακό µας Σύστηµα. Καλό-Κακό. σε βαθµό καταργήσεως Φυσικών Νόµων. εξορύξεις υγρών και στερεών υδρογονανθράκων από το υπέδαφος. Αυτές οι πλαστές αντιθέσεις τους τις διοχέτευσαν στον πλανήτη µας µε αποτέλεσµα να τρελάνουν στην κυριολεξία τους αυτόχθονες ζώντες οργανισµούς και όντα υπό συµπύκνωση. αλλά εµπεριέχουν ΑΥΤΟΜΑΤΑ Φυσικούς Νόµους. υπάρχουν οι διαστρικοί µικροοργανισµοί που µπορούν να παραβληθούν. ψευδοεπιστηµονικά και ψευδοψυχιατρικά Συστήµατα. ως νεκρά µόρια υπερβαρέως µετάλλου. πέραν των ορίων των Φυσικών Νόµων. Η τρίτη αιτία εκφυλισµού διανοήσεως. Τα όντα αυτά δεν έχουν ανάγκη Τεχνητών Γραπτών Νόµων για να λειτουργήσουν ως πλανήτες. κατά την ακµή των ηλίων τους έως ότου αυτοί οι ήλιοι και οι πλανήτες τους άρχισαν να διαλύονται λόγω υπερβολικής πυκνώσεως. νεφελώµατα κ. αλλά απέτυχαν λόγω της αντιθέτου φοράς ακτινοβολίας ή ρευµάτων υλοενεργείας που συνάντησαν (φυσική φορά υλοενεργείας από Βορρά προς Νότο). δηλαδή Σχιζοφρένια Αντιθέσεως µεταξύ της Φυσικής και Αφύσικης Νοµοτέλειας. ορατοί µόνον από τον νότιο γήϊνο πόλο. είναι η χρήση του ως επιβιώσεως εκτάκτου ανάγκης. πολιτικές ιδεολογίες. ήτοι του "νοτιοδυτικού" τοµέα Γαλαξία. εµπεριέχουν επίσης ΑΥΤΟΜΑΤΑ Φυσικούς Νόµους. Αν δεν βρίσκονται σε τέτοιους διαύλους αλλά επιχειρούν διέλευση δι΄ άλλης οδού. * ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ** 103 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΝΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟΝΙΑ Ή ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΝΙΑ 74 .λπ. µε τα αιµοσφαίρια ή τα κινούµενα ηλεκτρικά νευρικά φορτία. όπως και τα "στατικά". ∆ηµιουργείται έτσι εύλογα ένα ερώτηµα: Αν όλες οι υπάρχουσες θρησκείες. Αυτά τα "µετακινούµενα" όντα.* Για τους γνώστες των ουρανίων συντεταγµένων αναφέρουµε ότι αυτοί οι πληθυσµοί τοποθετούνταν στον "βορειοδυτικό" τοµέα του φακοειδούς Γαλαξία µας.(**) Οι πληθυσµοί στους Γαλαξιακούς αντίποδες. τότε ποιά Συστήµατα είναι σύµφωνα µε τους Φυσικούς Νόµους. Εκτός των "στατικών" αυτών διαστρικών οργάνων που µπορούν να παραβληθούν µε τα σχετικώς "στατικά" ανθρώπινα κύτταρα ή όργανα ή αδένες. Είναι τα όντα που επιχείρησαν να ιδρύσουν θρησκείες και πολιτικές κυβερνήσεις στο Σύµπαν. ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΝΟΜΩΝ. παίζοντας µε τις αντιθέσεις Ισότητα-Ανισότητα. από πληθυσµούς Όντων γειτονικών Αστερισµών. Η ανωτέρω ερώτηση είναι παγιδευµένη εξ αρχής και εξηγούµε το γιατί: Το Σύµπαν είναι ένας Ζωντανός Οργανισµός Σκεπτόµενος και Νοήµων που περιέχει µέσα του άλλα σκεπτόµενα "φύσει θέοντα" όντα ως όργανα εσωτερικών λειτουργιών.λπ. τα οποία ανέπτυξαν τάσεις κυριαρχίας σε ισόβαθµα όντα.

των αντίστοιχων δισεκατοµµυρίων κατοίκων του πλανήτη. Οι παραπάνω πόλεις καθώς και ο τρίτος χάρτης θα διατεθούν στο µέλλον στην µορφή που θα καταστεί δυνατόν να ερευνηθούν καθ΄ ότι απαιτούν µεγαλύτερη προσπάθεια και χρόνο διερεύνησης. ΛΥΣΤΡΑ.. Στο ερώτηµα λοιπόν: "Ποιά Συστήµατα είναι σύµφωνα µε τους Φυσικούς Νόµους". Τα όντα. Τα Φυσικά Συστήµατα Σκέψεως και ∆ράσεως είναι ΜΟΝΟΝ Ατοµικά. ΚΟΜΑΝΑ. Η ερώτηση είναι παγιδευµένη εξ αρχής. οικονοµικής θεωρίας. ∆εν υπάρχουν Συλλογικά Φυσικά Συστήµατα Σκέψεως και ∆ράσεως. κρατικοί του ποινικού ή εµπορικού ή άλλου "δικαίου". ανήθικοι. εξουσιαστικοί. µέσω των θρησκειών. γενετικής κ. απαντούµε: ΚΑΝΕΝΑ. αποβλακωτικοί. Από τον δεύτερο χάρτη της Ανατολικής Ελλάδος Σάρδεων. ορθογραφικών ή συντακτικών λαθών.Ε. αφύσικοι. ιατρικών και ψυχιατρικών "επιστηµών". είναι από τη Φύση του Αφύσικο. ∆ιότι η ίδρυση "τεχνητών συστηµάτων" σκέψεως είναι ΑΝΤΙΘΕΤΗ µε τα "φυσικά συστήµατα" σκέψεως. διεστραµµένοι και ∆ΙΑΣΤΡΕΦΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ. όπως ακριβώς έχουν ένα Προσωπικό Νόµο Βιολογικής ∆ιαµορφώσεως που τα διαφοροποιεί απ΄ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ. είναι συλλογικοί.Ε. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. και µαζικής κοσµοθεωρίας Στοάς. θρησκευτικοί. ΑΠΑΜΕΙΑ.Στα "κινούµενα" ανθρώπινα όντα και στους ζωντανούς οργανισµούς πανίδος και χλωρίδος. πολιτικής ιδεολογίας. ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ (ΦΡΥΓΙΑΣ). ΚΟΛΟΣΣΑΙ. εκφυλιστικοί. ΕΙΣΘΕ ΠΡΟΣΩΠΑΝΘΡΩΠΟΙ Ή ΜΑΖΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΙ. ΓΟΡ∆ΙΟΝ.Α. αστικής συγκεντρώσεως. Ποιά είναι λοιπόν η σωστή πολιτισµική ροπή του πλανήτη. Αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο αντιγραφέας δεν κατέχει "γνώσεις" Ο. Ποιά είναι αυτά. εκµεταλλευτικοί. αγροτικής µονοκαλλιέργειας. έχουν γίνει επεµβάσεις τεχνητών ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ νόµων. έτσι διαθέτουν αυτόµατα Προσωπικό Νόµο ∆ιαµορφώσεως Σκέψεως και Προσωπικό Νόµο ∆ιαµορφώσεως Αισθηµάτων. Κάθε Συλλογικό Σύστηµα Νοµοθετηµένο. µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την ύπαρξη τυχόν ανακριβειών. ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑ Α΄ ΕΚ∆ΟΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: 18-6-2011 Η αντιγραφή-ψηφιοποίηση έγινε από αντίγραφο πρωτότυπου το οποίο σε αρκετά σηµεία του είναι δυσανάγνωστο. ∆ιότι η Πολιτισµική Ροπή είναι συνισταµένη των ∆ισεκατοµµυρίων Προσωπικών Νόµων.Α. Είναι αδύνατη η πρόβλεψη ενός Παιχνιδιού µε 4 δισεκατοµµύρια Παίκτες. Σεις οι αναγνώστες είσθε Παίκτες µε Προσωπικό Νόµο ή είσθε µαζάνθρωποι κάποιας µαζικής θρησκείας. Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όλοι οι "νόµοι" που ετέθησαν τεχνητά από τους επιδέξιους αλήτες της εξουσίας. πολιτικών ιδεολογιών. 75 . Η θέση και η ονοµασία των περισσοτέρων πόλεων έχει εξακριβωθεί από τους ιστορικούς χάρτες της Google Earth: Middle East/Palestine 1861 και Middle East/Turkey 1861. λείπουν οι εξής πόλεις: ΚΟΤΥΑΙΟΝ. φαρµάκων.λπ. Η αντιγραφή των χαρτών έγινε χρησιµοποιώντας το Google Earth ώστε ο αναγνώστης να µπορεί να διαπιστώσει την θέση των πόλεων ακόµη και σήµερα.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful