ΘΕΜΑ: 1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
2. ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ......"ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"
3. ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ "ΠΕΡΣΕΥΣ"
-------------------------------------------------------------------------------5. ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΩΝ
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ
ΗΛΙΑΚΩΝ, ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ
ΑΡΧΕΙΩΝ "ΑΚΑΣΑ" ΠΡΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ
ΠΛΑΝΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προειδοποιούνται οι αποδέκτες της παρούσας ότι στις σελίδες που
ακολουθούν θα αντιµετωπίσουν µη συµβατική λογική. Όχι µόνον, αλλά το
κείµενο που ακολουθεί εξαντλεί και τα όρια της µη συµβατικής λογικής στο
κεφάλαιο περί Γεωπολιτικής, το οποίο επεκτείνεται σε Αστροπολιτική
Πλανητικού µας Συστήµατος, σύµφωνα µε τριτοβάθµια Τεκτονική µύηση Α-Ο-Α
της ADEPTIS ORDO ATLANTIS. Για τους λόγους αυτούς ζητούµε από τους µη
Τέκτονες αναγνώστες και από τους Τέκτονες µέχρι 18ου βαθµού, να µην
κάνουν αποδεκτά ή απορριπτέα τα στοιχεία που δίδονται στο κείµενο,
δεδοµένης της ανεπάρκειας απαιτούµενων γνώσεων ή µυήσεώς τους Μ-Τ-Μ.
Για τους Τέκτονες αποδέκτες άνω του 18ου βαθµού το κείµενο είναι
κατανοητό µόνον εφ΄ όσον έχουν µυηθεί στην δευτεροβάθµια κλίµακα Στοών ΟΤ-Ο της ORDO TEMPLIS ORIENTIS ή εφ΄ όσον ανήκουν στην θεοσοφική Στοά µε
προηγούµενη συµµετοχή σε φιλοσοφική Στοά της Μ..Λ.. Ελλάδος.
Επειδή κανένα από τα µέλη του Ελληνικού τεκτονισµού δεν διαθέτει
γνώσεις τριτοβάθµιας κλίµακας Στοών Α-Ο-Α, απαιτούµε από τους Τέκτονες
άσκηση ψυχρής λογικής, χωρίς συναισθηµατισµούς, σε περίπτωση που
επαληθεύσουν µε προσωπική έρευνα τα στοιχεία του κειµένου.
Η ανωτέρω απαίτηση εκφέρεται µε κριτήριο ότι το κείµενο που
ακολουθεί έχει ρυθµισθεί να "εκραγεί" σε ορισµένη χρονική περιοχή µετά
από ορισµένα γεγονότα από ORDO ADEPTIS ATLANTIS.
Από την Ο.Ε.Α. δεν θα επιτραπεί σε κανέναν η επιτάχυνση της
"εκρήξεως" του κειµένου, για λόγους συναισθηµατικού παραληρήµατος που
συνήθως
ακολουθεί
τις
κρίσεις
...τεκτονικών
συνειδήσεων,
όταν
ανακαλύπτουν την δυσωδία των βαθέων του Τεκτονισµού ως "Ατλάντιου"
Μογγολοεβραϊκού οργάνου ∆ιαφθοράς, Εκφυλισµού και Γενοκτονίας Αλλοφύλων.
Τελικώς, έχοντας συναίσθηση του ρόλου µας και της δυνάµεώς µας,
∆ΙΑΤΑΣΟΥΜΕ την ηγεσία της Στοάς "Χρυσού Σκαραβαίου" και της Στοάς
"STEINER" που δρουν στην Ελλάδα, εντεταλµένες από Α-Ο-Α και Ο-Τ-Ο να
παράγουν "Ελληνικό Κέντρο ∆ιεθνούς Ναζισµού" υπό τα προσχήµατα "Ελληνικού
Εθνικισµού" και "Ευρωπαϊκού Εθνικισµού", να διακόψουν αµέσως την δράση
τους και να διαλύσουν τις Στοές τους, διότι εάν όχι, έχουν προτεραιότητα
εκτελέσεως στη Νύχτα της Μεγάλης Σφαγής που προγραµµάτισε η Ο.Ε.Α. στα
πλαίσια της Επιχειρήσεως "ΠΕΡΣΕΥΣ".

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ

1

Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ -ΜΕΣΩ
Ο.Ε.Α. ΒΟΛΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΑΤ΄ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ: Κ.Γ.
Μ/ΥΦ/Ο.Ε.Α. - ΕΝ/∆/Ο.Ε.Α.
ΕΛΠΙ∆ΟΣ 6, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
..."ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" - ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ: "ΠΕΡΣΕΥΣ"

ΘΕΜΙΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΖΕΥΣ

ΑΘΗΝΑΙ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1985
ΠΡΟΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Κύριοι,

Λαµβάνοντας αφορµή από την ανακοίνωση του ∆ιοικητού της Τραπέζης
της Ελλάδος Κου Χαλκιά, περί ελλείµµατος ισοζυγίου συναλλαγών τριών
δισεκατοµµυρίων δολαρίων στο τέλος του 1985, κρίνουµε σκόπιµο να
γνωστοποιήσουµε στο κοινό το συνολικό χρέος της Ελλάδος προς Ξένες
Τράπεζες, που έχει συσσωρευθεί από ιδρύσεως "ελληνικού κράτους" έως
σήµερα.
Υπολογιζοµένων
των
κεφαλαίων
δανεισµού,
των
τόκων
των
κεφαλαιοποιηµένων και ανατοκιζόµενων τόκων, των ελλειµµάτων ισοζυγίου
εισαγωγών - εξαγωγών κ.λπ., το εξωτερικό χρέος της χώρας ανέρχεται σε:
185.000.000.000 δολ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ
Αν στο ανωτέρω ποσό προστεθεί το µέχρι τώρα ύψος ξένων επενδύσεων
στην βιοµηχανία και στην αγορά γης, διαµορφώνεται σε:
240.000.000.000 δολ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ.
Αυτό είναι το αποδεικτικό τεκµήριο της "υπερήφανης και ανεξάρτητης
εθνικής πολιτικής" του ισραηλινού ΜΕΝΕΪΚΟ ή ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, και του
ισραηλινού ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ.
Αν διαιρέσουµε το πρώτο ποσό δια 10.000.000 Ελλήνων διαπιστώνουµε
ότι ο κάθε Έλληνας, από νήπιο µέχρι γέροντος, οφείλει σε ξένες τράπεζες
18.500 δολ. Χ 130 = 2.405.000 δρχ. ή ολογράφως: ∆ΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΧΜΕΣ. Κατά το ποσό αυτό ο κάθε Έλληνας
είναι "υπερήφανος και εθνικά ανεξάρτητος"...
Αλλά επειδή το εργαζόµενο µέρος του πληθυσµού είναι, εκτός
υπερηλίκων συνταξιούχων και "υποηλίκων τεµπέληδων" του κοινωνικού
τουρισµού ...νεότητος, το ένα τρίτο του συνολικού ήτοι 3.330.000 και
επειδή το 1.330.000 αποτελείται από µη παραγωγικούς εµπόρους και
δηµοσίους υπαλλήλους, όλο το ανωτέρω ποσό φορτίζει τα 2.000.000
εργαζοµένων Ελλήνων, στον κάθε ένα από τους οποίους αναλογούν χρέη:
10.000.000/2.000.000 Χ 2.405.000δρχ. = 12.025.000δρχ. ή ολογράφως:
∆Ω∆ΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΧΜΕΣ.

2

Εδώ οδήγησαν την Ελλάδα ΟΛΕΣ οι "ελληνικές" κυβερνήσεις, µε την
ΕΠΑΙΤΕΙΑ Αγγλοαµερικανικών "βοηθειών" και δανείων ξένων Τραπεζών ή ΚΟΚ.
Οι "βιζιτ....(λείπει η τελευταία γραµµή ή γραµµές σελ. 2 πρωτότυπου).....
Ερωτούµε τους οίκους ανοχής που ονοµάζονται Ν.∆., ΠΑΣΟΚ, ΕΠΕΝ,
ΚΚΕ, κ.λπ. παραφυάδες του "ελληνικού" πολιτικού µαστρωπείου, πότε και σε
ποιά περίπτωση πληροφόρησαν τον έλληνα ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ, τον έλληνα
ΕΡΓΑΤΗ, τον έλληνα ΒΙΟΜΗΧΑΝΟ, τον έλληνα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, τον έλληνα ΒΙΟΤΕΧΝΗ,
τον έλληνα Ι∆ΙΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, τον έλληνα ΕΛΛΗΝΑ, ότι πρέπει να
αποταµιεύσει 12.000.000δρχ. για να συνεισφέρει στο ξελάσπωµα της
ελληνικής οικονοµίας;
Και πως θα ανακοινωθεί αυτό το τερατώδες ποσό όταν όλες οι
"ελληνικές" κυβερνήσεις από ιδρύσεως ελληνικού κράτους, έκαναν τα πάντα
για να το υψώσουν εδώ που βρίσκεται σήµερα;
Και πώς να ανακοινωθεί αυτό το τερατώδες ποσό, όταν κάθε χρόνο
ανατοκίζεται µε 20%; Για να πληρωθεί από ποιόν ΜΕΓΑΛΟ ποιόν ΜΕΣΑΙΟ και
ποιόν ΜΙΚΡΟ εισοδηµατία; Και για να πληρωθεί µε ποιά αιτιολογία;
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι πριν το 1821 η ελληνική οικονοµία είχε
ενεργητικό από έσοδα των Ναυτικών Στόλων Νήσων, έσοδα Εµπορίου ∆ιεθνούς
µε έδρα Ανατολική Ελλάδα Μικράς Ασίας - Αρχεία Σµύρνης - έσοδα από
Εµπόριο Αιγιπτιωτών Ελλήνων, έσοδα από Θεσσαλίας προς Αυστροουγγαρία,
κ.λπ. ισοδύναµα σε χρυσές λίρες σε σηµερινά 65.000.000.000δολ. ή
ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ. Αυτό ίσχυε όταν
λειτουργούσε η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ και όχι η Τραπεζική Αποταµίευση κάτω από δεινές
συνθήκες
Τουρκικής
κατοχής.
Τι
συνέβη
λοιπόν
όταν
η
Ελλάδα
"απελευθερώθηκε";
Πως "υπό κατοχή" η Ελλάδα είχε ισοδύναµη Οικονοµία µε άλλα
ανεξάρτητα κράτη, είχε ισοδύναµη Ναυτική Τεχνολογία µε άλλα Κράτη, είχε
ισοδύναµη Πολεµική Τεχνολογία και Παραγωγή µε τις τότε Μεγάλες ∆υνάµεις,
είχε τη ∆ύναµη να ανατρέψει τον Οθωµανικό Ιµπεριαλισµό, ενώ η "ελεύθερη"
Ελλάδα µετά το 1821 έφθασε στην Οικονοµική Καταστροφή, στην Καταστροφή
της Ναυτιλίας της, στην εξαφάνιση της Τεχνολογίας Ανταγωνισµού, και στην
υποδούλωση της στον Ατλάντιο Εβραϊκό Ιµπεριαλισµό µε τα τέσσερα πρόσωπα:
Εβραίοι Γλύξµπέργκερ Βαυαρίας, Εβραίοι Λόϋδ Τζωρτζ ντ΄ Ισραέλι Αγγλίας,
Εβραίοι Αϊζενχάουερ και Κίσινγκερ USA, και Εβραίες Σιµόν Βέϊλ ΕΟΚ;
Πως το κατορθώσατε αυτό προδότες άξιοι κρεµάλας όλων των
"ελληνικών" κυβερνήσεων;
Οι απαντήσεις είναι δύο, τη µία θα τη δώσουµε εµείς του Τµήµατος
Οικονοµικής Αναλύσεως της Ο.Ε.Α. και την άλλη οι συνάδελφοι του Τµήµατος
Γεωπολιτικής Αναλύσεως της Ο.Ε.Α. όταν έλθει η ώρα.
Από έρευνα ιστορικών αρχείων διαπιστώνεται ότι ουδέποτε υπήρξε
Τουρκική εξουσία στην Οθωµανική Αυτοκρατορία διότι η Πύλη κατεχόταν από
το 1200µ.Χ. από Ατλάντιους Εβραίους Σουλτάνους και όχι από Ατλάντιους
Μογγόλους Σουλτάνους ή Ατλάντιους Άραβες Σουλτάνους. Στον απληροφόρητο
αναγνώστη εξηγούµε ότι Εβραίοι, Άραβες και Μογγόλοι µεµυηµένοι της
Υπερστοάς "ΤΑΞΙΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙ∆ΟΣ" ή "ORDO ADEPTIS ATLANTIS", θεωρούν
τις τρείς ανωτέρω φυλές σαν ενιαία "Ατλάντια Οµοφυλία" µε προέλευση τις
αποικίες της βυθισµένης Ατλαντίδος, θανάσιµου εχθρού της Ελληνικής
∆ραβίδιας Οµοφυλίας, εδώ και 12.500 χρόνια.
Αυτή ακριβώς η εβραϊκή εξουσία της Πύλης είναι που παρά τους
φαινοµενικούς διωγµούς, συντήρησε την Κρυπτοσιωνιστική Ορθόδοξη Εκκλησία
που δίδασκε στους έλληνες το περίφηµο "όποιος σφάζεται από Τούρκο
αγιάζει". ----- (;) Ίδε "Κριτία" και "Τίµαιο" Πλάτωνος.

3

βαθειά νερά της µάστιγας του χριστιανισµού.. Έρκχαρτ. Τότε η µαστρωπός του Ελληνισµού Ορθόδοξη Εκκλησία άλλαξε στάση και έγινε "φιλέλλην" σε σηµείο που να "καπελώσει" την επανάσταση επικαλούµενη µερικούς . ∆ιότι. 21 Βόλου. Στην Ανατολική Ελλάδα της Μικράς Ασίας το χτύπηµα δόθηκε µε δεύτερη επιχείρηση "απελευθέρωσης" υπό την αρχηγία του κρυπτοεβραίου εκ Κρήτης ΒΕΝΙΖΑΛ ή Βενιζέλου. ο Βόλος κύριο εξαγωγικό κέντρο δεν επικοινωνούσε µε την "ελεύθερη" Στερεά Ελλάδα κ. που είχαν θυσιάσει οικογένειες και περιουσία στην επανάσταση. οι Έλληνες θησαύριζαν σε σηµείο που στις κασέλες των Νησιωτών και των Ελλήνων της Σµύρνης να έχει συγκεντρωθεί όλος ο χρυσός της Ανατολικής Μεσογείου. και εγκαθίδρυσε Βασιλεία µε Βασιλέα τον Όθωνα της Μογγολικής . τους αφόρισε όπως είχε αφορίσει τις επαναστάσεις του 1750 και του 1821. ώστε Εκκλησία και Προύχοντες να εξασφαλίζουν την Τουρκοεβραϊκή κατοχή. Έτσι.λπ. όπως τον είχε ανέκαθεν χαµένο από οικονοµική άποψη. καταστράφηκε η παραγωγή και η διακίνηση του εµπορίου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. τις οποίες φροντίζει να χάσει από τον "Γερµανόφιλο" εβραιοβαυαρό βασιλέα και αποχωρεί για γαµήλιο ταξίδι στην Ινδία µε την εβραιοαµερικάνα σύζυγό του. αµφοτέρων εβραίων ...λπ.αποκεφάλισε κυριολεκτικά και µεταφορικά τους γενάρχες Κολοκοτρώνη. µέλος επίλεκτο του οίκου Γλυξµπέργκερ και της Στοάς "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ" που αργότερα µέσω των εβραίων Χίτλερ. Τα πρώτα µέτρα που πήρε ο εβραιοµογγόλος Όθων. ακριβώς στη µέση της εκστρατείας και στο αποκορύφωµα του πολέµου. Μαυροµιχάληδες. Η απώλεια θρησκευτικού ελέγχου είχε συνέπεια την απώλεια πολιτικού ελέγχου σε σηµείο που οι έλληνες έκαναν εµετό τα εβραιοχριστιανικά συνθήµατα "αγάπα τους εχθρούς σου" και "τα όπλα ηµών δεν είναι σαρκικά" και άρχισαν αντιχριστιανικώτατα να σφάζουν τους Τούρκους εχθρούς. Αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία επρόδωσε την επανάσταση του 1750 και την έπνιξε στο ελληνικό αίµα. Με τα διατάγµατα διαβατηρίων του Όθωνα η Θεσσαλία δεν επικοινωνούσε µε τη Μακεδονία ή µε την Πελοπόννησο. στήνει το θέατρο των εκλογών.διάκους που πολεµούσαν µε τους Έλληνες διότι δεν γνώριζαν τα . 4 . ο οποίος υπό τις οδηγίες της Στοάς 41 Θεσσαλονίκης.. στην ∆υτική Ελλάδα. δηλαδή οικονοµική διάλυση των όσων επιζούσαν σαν οικονοµική δύναµη έστω και κάτω από την τουρκική κατοχή. Στα ιστορικά αρχεία του 21 ο αναγνώστης δεν διαβάζει χωρίς λόγο την ύβρη που συνήθιζε ο Καραϊσκάκης "Τουρκοεβραίοι µπάσταρδοι". Μακρυγιάννη. ΙΙ Κερκύρας.τροφού των οµογάλακτων καθαρµάτων Βενιζέλου ή ΒΕΝΙΖΑΛ και Κεµάλ Ατατούρκ. Καραϊσκάκη.. έως ότου στα 1810 έχασε τον έλεγχο πάνω στους Έλληνες από θρησκευτική άποψη. παρά τις ύπουλες εβραιοχριστιανικές διδασκαλίες "µη θησαυρίζετε επί της γης" και λοιπές εµετικές αηδίες. Εξευτέλισε τους ήρωες που έδωσαν τα πάντα. σε συνεργασία µε τις Στοές Ι Ζακύνθου.Αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία µε τα οικονοµικά της φέουδα συντήρησε µε την σειρά της την τάξη των τσιφλικάδων. ήταν παύση µετακίνησης των Ελλήνων µε τα περίφηµα διατάγµατα που απαγόρευαν στους έλληνες την µετακίνηση στο εσωτερικό χωρίς διαβατήριο και άδεια της Βαυαρικής Αστυνοµίας. 31 Αθηνών και 41 Θεσσαλονίκης . Για τον απληροφόρητο αναγνώστη σηµειώνουµε ότι οι Βαυαροί ή Άβαροι δεν είναι Ευρωπαϊκή Γερµανική φυλή αλλά υπόλειµµα Εβραιοµογγολικής Ορδής µετά από επιδροµή του Τσέγκις Χαν-Καν-Κουν-Κοεν της Τέταρτης Ορδής Ούννων Βουλγάρων και Πέµπτης Ορδής Ούγγρων-Φινλανδών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία που ακόµα σήµερα επιδεικνύει δωρεές ελληνικών γαιών που της έκανε η Πύλη.Εβραϊκής Μειονότητος Βαυαρίας. κ. Χαουσχόφερ και Λίνκολν Φον Τρέµπιτς παρήγαγε τον Ναζισµό.

Εθνική συρρίκνωση και οικονοµική καταστροφή. σε λιµάνια της Ζιµπάµπουε. σε πληροφορική κοµπιούτερς για οικονοµία χωρίς πρωτογενή βαρειά βιοµηχανία. Από την Μικρασιατική καταστροφή και µετά η Ελλάδα έγινε ο αποδέκτης αγγλοεβραϊκών δανείων που έµελλαν να µην εξοφληθούν ποτέ. σε Κοινωνικοποιήσεις Βιοµηχανιών που οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο µέσω απεργιών και αλλοπρόσαλλων απαιτήσεων συνδικαλιστών του ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ. εν αγνοία του. για να εξοφλήσει. και ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας υποχρεωθεί να εκτελεί απ΄ ευθείας εντολές της καθόλου εβραϊκής ∆ιεθνούς Τραπέζης µέσω του Ευρωπαϊκού ∆ιευθυντηρίου. Η ανωτέρω προειδοποίηση έγινε στις 10 Ιουλίου 1985 και θορύβησε τόσο τον "πρωθυπουργό" ώστε στην σύγκλιση Υπουργικού Συµβουλίου της 26ης Ιουλίου αποφασίσθηκε η διεύρυνση του ΑΣΟΠ. Το οποίο σηµαίνει ότι αν το διεθνές εβραϊκό κεφάλαιο αποφασίσει να κάνει την επιστροφή των δανείων ΑΠΑΙΤΗΤΗ. σε φιέστες. την ακίνητη περιουσία του. ζήτησε την επείγουσα σύγκλιση του ΑΣΟΠ µε το αιτιολογικό ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα είναι εκρηκτικά και χρειάζονται άµεση και ριζική αντιµετώπιση. σε µισθούς άχρηστων δηµοσίων υπαλλήλων ηµετέρων. Το εβραιοµασονικό θέατρο στην αποθέωσή του. το οποίο "διευρυµένο" συνεδρίασε επειγόντως για να πάρει σοβαρά και σκληρά µέτρα λιτότητας στις 5 Αυγούστου. σε πεινασµένους της Αιθιοπίας. και εξωτερικού εβραϊκού δανεισµού. σε προεκλογικές καµπάνιες δισεκατοµµυρίων δραχµών. σε µη παραγωγικά ∆ηµόσια Έργα Βιτρίνας. Τα ανωτέρω ισχύουν σύµφωνα µε το διεθνές "∆ίκαιο". Ο ∆ιοικητής της Τραπέζης Ελλάδος ανακοίνωσε στον "πρωθυπουργό" ότι: "η αντοχή της Οικονοµίας δεν πρέπει να υπολογίζεται πέρα από τρείς µήνες και ότι µετά το τρίµηνο "βλέπει" να έρχεται το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και να επιβάλει την οικονοµική του πολιτική. σε µισθούς εγκάθετων πρασινοφρουρών. Σκορπίσαµε τα χρήµατα των ∆ηµοσίων Ταµείων σε ΑΤΑ. αλλά να ανατοκίζονται εις τους αιώνες υποθηκεύοντας την ατοµική περιουσία του κάθε έλληνα. οδήγησαν στην διάλυση του Ελληνικού Στρατού και στην διάλυση του ελληνικού πολιτισµού Ανατολικής Ελλάδος Μικράς Ασίας. στα Πανηγύρια της Πόρνης Μελίνας για την Αθήνα Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα. Το µήνυµα είναι: "Ηλίθιοι Έλληνες σας εγκλωβίσαµε. ήτοι 2. Αυτό δεν µπορεί να το κάνει µια "ελληνική" κυβέρνηση εγκάθετων µπάσταρδων του τύπου Παπανδρέου ή Καραµανλή.. σε µισθούς εγκάθετων συνδικαλιστών. µπορεί όµως να το κάνει η κυβέρνηση των Βρυξελλών αν µας θέσει υπό "οικονοµική κηδεµονία" δηλαδή αν καταργηθεί DE FACTO και αυθαίρετα από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο η "ελληνική" κυβέρνηση. σε σκατά άχρηστα και εµετούς πολυτελείας σοσιαλιστικού νεοπλουτισµού. Κοινωνικούς Τουρισµούς Ανέργων και Συνταξιούχων. σε διεθνή ταξίδια ειρήνης και ασφάλειας µε ναυλωµένους στόλους αεροπλάνων.500.000δρχ. ∆ιότι το χρέος του κάθε έλληνα προς τις διεθνείς εβραϊκές Τράπεζες. Και ιδού Έλληνες τώρα σας θέτουµε το δίληµµα: Ή θα δεχθείτε να σας τα πάρουµε όλα εµείς µε σκληρά µέτρα λιτότητας για να τα δώσουµε στα 5 . και του "γερµανόφιλου" βασιλέως εβραίου Βαυαρίας ΓΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ. σε ξένες Τράπεζες." Συγχρόνως. τότε ο κάθε έλληνας πρέπει να παραδώσει.Η συµπαιγνία "διαµάχη" µεταξύ του "αγγλόφιλου" εβραίου ΒΕΝΙΖΑΛ. σε ταρατατζούµ πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ας µπούµε στην βρωµιά των παρασκηνίων. είναι ο µέσος όρος της αξίας ακινήτου περιουσίας κάθε έλληνα. Μήπως υπερβάλουµε.

που θα οδηγήσει τους Έλληνες και τις υπόλοιπες ∆ραβίδιες Ευρωπαϊκές φυλές για να συνθλιβούν δεύτερη και ΤΕΛΙΚΗ φορά. Θέλουµε να µπορούµε να απολογούµαστε στην διεθνή κοινή γνώµη και στην συνείδησή µας. θέλουµε στις επόµενες εκλογές να ψηφίσετε την δεξιά που θα ηγηθεί της χρηµατοδοτούµενης από τα αφεντικά µας Ευρωπαϊκής ∆εξιάς και από αγανάκτηση για όσα σας κάναµε να την αναγάγετε σε Ναζιστική ∆εξιά που θα ξαναθέσει Σηµιτικό Ζήτηµα στην Ευρώπη. τα αφεντικά µας ετοιµάζουν τον Ευρωπαίο Αντισηµίτη Αρχιστράτηγο. του κινηµατογράφου.ατλάντια εβραϊκά αφεντικά µας ή θα έρθει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και θα βαρέσουµε κανόνι σαν κράτος. Που σηµαίνει ότι είναι ΑΤΡΩΤΟΙ και στην ΣΚΕΨΗ και στο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ και στο ΣΩΜΑ. ∆ιότι οι "κόµβοι" των νεώτερων Ιερατείων που ∆ΕΝ ΛΥΟΝΤΑΙ. αλλά Αλέξανδροι δεν υπάρχουν πια µεταξύ σας γιατί σας έχουµε εκφυλίσει Έλληνες. Που σηµαίνει ΣΦΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ. Είναι οι ΠΙΣΤΕΙΣ. Θέλουµε να µας δώσετε το ηθικό άλλοθι Έλληνες για να σας διαλύσουµε όπως διαλύσαµε την Γερµανία το 1945. Γιατί το ΥΠΕΡΟΠΛΟ µας Έλληνες δεν είναι η βόµβα νετρονίου ούτε τα δορυφορικά λέϊζερ. για όσους εννοούν την ελληνική ετυµολογία. "έλληνα" Παύλο Γλυξµπέργκερ. ούτε ο µετεωρολογικός πόλεµος. Και δεν είναι µόνον ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΙ αλλά και ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ και ΑΛΕΞΙΚΑΡ∆ΙΟΙ και ΑΛΕΞΙΣΧΟΙ. αλλά του κάνουµε γνωστό ότι οι ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΙ υπάρχουν. Έχετε εγκλωβισθεί Έλληνες. ∆ιότι διαφορετικά δεν θα µπορούσαν να ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ τα όσα γράφουν στις προηγούµενες σελίδες. ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ. της µουσικής. Μη µας απειλείτε ηλίθιοι Έλληνες ότι δεν θα µας ξαναψηφίσετε αν σας επιβάλουµε σκληρά µέτρα λιτότητας. Ήδη στην στρατιωτική ακαδηµία των ΗΠΑ. Έλληνες είσθε τόσο ηλίθιοι που ακόµα και τώρα που σας το λέµε δεν θα το καταλάβετε." ∆εν λυπούµεθα καθόλου που θα απογοητεύσουµε τις ορέξεις του τοπικού και διεθνούς ατλάντιου Οίκου Ανοχής.Ισραήλ. οπότε θα σας τα πάρουµε µέσω κατασχέσεως από την ∆ΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ του . κάτω από τις ερπύστριες των αρµάτων µάχης των ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. ούτε ο βιολογικός. να έχουν ΚΑΡ∆ΙΑ για να τα κοινοποιούν ανοιχτά.. Το µόνο που σας σώζει είναι ένας νέος Αλέξανδρος. που ποτέ δεν αποδείχτηκαν αληθινές αλλά πάντα τις φάγατε λέγοντάς µας και "ζήτω" στις προεκλογικές πλατείες. Είναι τα ΘΕΑΜΑΤΑ και οι ΤΕΧΝΕΣ του θεάτρου. Σε ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ή θα δεχθείτε να σας πάρουµε τις ακίνητες περιουσίες σας διπλασιάζοντας τους φόρους ιδιοκτησίας και να σας πάρουµε τις βιοµηχανίες σας διπλασιάζοντας τους φόρους παραγωγής ή το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µέσω του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου κηρύσσει την Ελλάδα σε πτώχευση. και να ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ καλώντας τους Έλληνες σε Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Τ Ρ Ο Π Η Σ του Ατλάντιου Εβραιοµογγολικού Κατεστηµένου. πολιτικές και θρησκευτικές µε τις οποίες σας πλύναµε τον εγκέφαλο. Αντίθετα. ότι η γενοκτονία σας του 1995 θα οφείλεται στο ότι µε εργαλείο τον αρχαίο σας πολιτισµό ηγηθήκατε νέου αντισηµιτισµού "10 και 7" ευρωπαϊκών κρατών. Σας έχουµε αποβλακώσει και διαιρέσει µε συγκρουόµενες πολιτικές και θρησκευτικές ΠΙΣΤΕΙΣ. υποφέροντας διωγµούς και φοβερή κοινωνική αποµόνωση. ΜΕΧΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. Είσθε καταδικασµένοι Έλληνες. τον δεύτερο Χίτλερ. ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ κατά την Αλεξάνδρεια µέθοδο. 6 . ∆ιότι ο σοσιαλισµός ήταν βάρδια που τα αφεντικά µας όρισαν επταετή. ΤΕΧΝΩΝ. που χρησιµοποιήσαµε για να σας πλύνουµε την καρδιά και το συναίσθηµα µε τα δικά µας µηνύµατα..

Ορθόδοξοι Μητροπολίτες στους 50 Νοµούς της Χώρας και να αναχωρήσουν από την Ελλάδα οι ηγέτες και ιερείς όλων των θρησκευµάτων και ειδικώς του Οίκου Ανοχής των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Αν διαπιστώσετε αυτό που εµείς διαπιστώσαµε.. κ. εκτοπίζοντας τους βίαια εκτός Ελλάδος.τέχνης που διοχετεύεται από τα µέσα ενηµέρωσης. 7 . όχι όµως για να αποτρέψει τον κοµµουνιστικό κίνδυνο γιατί αυτό το ζήτηµα ξεκαθαρίσθηκε στη Γιάλτα. χωρίς να ανατρέψετε την ιεραρχία του Στρατού όπως µερικοί Παπαδόπουλοι µικρόνοες.τούρκων. Το ίδιο συµβαίνει και στους ιθύνοντες της Ρωσικής KGB όπως ο Αντρόποφ. το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο που ήδη στρέφει εθνικοσοσιαλιστικά από το 1983 και µετά. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να τουφεκισθούν 50 . τότε µόνον µια λύση σας µένει και σας την υποδεικνύουµε: Μέσα σε µια Νύκτα θα πρέπει. Μπέρια.. Για τις οικογένειες Καραµανλήδων και Παπανδρέου προτείνουµε τελετουργικό κρέµασµα ή τουφεκισµό στην Πλατεία Συντάγµατος σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα "οµαδικής οικογενειακής εξοντώσεως σε παράπτωµα ΥΒΡΕΩΣ εναντίον της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ". θέστε σε δοκιµασία τα όσα γράφουµε κάνοντας συνδυασµό µιας φήµης που έχει διασπαρθεί στους ανώτατους αξιωµατικούς από την εβραϊκή Τεκτονική πληροφόρηση: "Έχει διασπαρθεί ότι οι έλληνες αξιωµατικοί δεν πρέπει να κινηθούν κατά του Παπανδρέου. αλλά για να οδηγήσει την Ελλάδα και µέσω της Ελλάδος την Ευρώπη σε Εθνικοσοσιαλιστικό Αντισηµιτισµό. και συµπληρώνουµε ότι µόνον άτοµα εβραϊκής καταγωγής γίνονται καθηγητές ή διευθύνοντες της CIA όπως ο Ναύαρχος Τάρνερ. την ηγεσία της Ελλάδος σε ∆ιεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια. να καθαρίσετε τους Στάβλους του Αυγεία από τις ατλάντιες µειονότητες εβραίων . από αντίδραση στην σοσιαλιστική αποτυχία. και να αποτρέψει τον κοµµουνιστικό κίνδυνο.λπ. Πράγµατι ο Παπανδρέου είναι καθηγητής εν ενεργεία της CIA. οδηγώντας στην σφαγή όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς. Πράγµατι έχει σταλεί στην Ελλάδα για να οδηγήσει τον σοσιαλισµό σε αποτυχία." Πράγµατι ο Παπανδρέου διετέλεσε καθηγητής της CIA.Απευθυνόµαστε ειδικά στις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις: Έλληνες Αξιωµατικοί και Οπλίτες. το τελευταίο κύµα αρχαίου αλλά εκχυδαϊσµένου "ελληνικού" πνεύµατος . την αρχαία ελληνική πόλη που θα χτισθεί στον Όλυµπο από ∆ιεθνή Οργάνωση Φιλελλήνων. ώστε να δοθεί αφορµή και ηθικό άλλοθι σε δεύτερο αιµατοκύλισµα της Ευρώπης και Ευρωπαϊκή Γενοκτονία. διότι ο Παπανδρέου είναι ένας από τους ογδόντα καθηγητές της CIA. και έχει αποσταλεί στην Ελλάδα για να οδηγήσει τον σοσιαλισµό σε αποτυχία. την προτεραιότητα της Αθήνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. την ενεργοποίηση των ∆ελφών σε ∆ιεθνές Κέντρο Πολιτισµού. αν διαπιστώσετε ότι πράγµατι µας προορίζουν για οδηγούς της Ευρώπης στην τελική γενοκτονία επαναλαµβάνουµε ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Μας αγάπησαν ξαφνικά οι γενοκτόνοι µας ή µήπως µας καλούν σε µια γιορτή φιλελληνισµού για να µεθύσουµε από µαταιοδοξία και να πιστέψουµε ότι µπορούµε να γίνουµε ηγέτες και να προκαλέσουµε την υπεροπλία των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. Τι συνέβη ξαφνικά στον ∆ιεθνή Σιωνιστικό Οίκο Ανοχής. Συνδυάστε τα ανωτέρω µε την οµόφωνη ανακήρυξη της Ελλάδος σε Πηγή του Ευρωπαϊκού Πολιτισµού. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να βρείτε τον ανδρισµό να εξοντώσετε το προσωπικό των ξένων στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα και να αποχωρήσετε από κάθε στρατιωτική "συµµαχία" ή πολιτικοοικονοµική Κηδεµονία ή Συνασπισµό τύπου ΕΟΚ. την ηγεσία της Ελλάδος σε αντισηµιτικές εκδηλώσεις. στα αρχεία της οποίας φέρεται και µε το εβραϊκό του όνοµα ΜΕΝΕΪΚΟ.αράβων . Λίµπερµαν.

λπ. όλες οι κινητές και ακίνητες περιουσίες που κατέχουν οι ξένοι στην Ελλάδα και να αποδοθούν σε ελληνική ιδιοκτησία βιοµηχανίες και ακίνητα που έχουν κατασκευασθεί µε ξένες επενδύσεις ή κατασχεθεί από Τράπεζες.Α. να εκτοπισθούν οι οικογένειές τους και να δηµευθούν οι περιουσίες τους. Μέσα σε µια Νύκτα.Ε. Η ∆ΙΚΗ έγινε από την ΙΣΤΟΡΙΑ Η∆Η.. όπως προκύπτει από φυγάδες Αντιφρονούντες 8 . Ο ΖΕΥΣ. ∆ιότι µέχρι τώρα το Ατλάντιο Κατεστηµένο στο οποίο υπάκουσαν τυφλά όλες οι "ελληνικές κυβερνήσεις". Ο ΑΠΠΟΛΩΝ και η ΘΕΜΙΣ ΖΟΥΝ. Είναι Αυτοί που έχουν πανικοβάλει την Ατλάντια NASA µε Τελεσίγραφα παραδόσεως εξουσίας πλανήτου. Περγάµου..και Σοβιετικά . και περιορισµό στην ιδιωτική του ζωή. ∆εν έχει µείνει τίποτα όρθιο εκτός από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ ∆ΙΟΣ που φύτρωσε στις καρδιές των ΑΝ∆ΡΩΝ της Ο.. Είναι οι Επιστρέφοντες για Επιθεώρηση του πλανήτη όπου έσπειραν Ζωή µέσα από τα Βιολογικά Εργαστήρια των Σκαφών τους.Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να εκδιωχθεί από την Ελλάδα το προσωπικό όλων των ξένων πρεσβειών. και την ελληνική γλώσσα. σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα της "υποχρεωτικής κατοχής όπλων και συντηρήσεως οπλισµού από όλους τους πολίτες µε σκοπό την άµεση ετοιµότητα". πολύ πριν τα Μογγολοεβραϊκά ιερατεία υποχρεώσουν τον πληθυσµό να τους δυσφηµήσει κατασκευάζοντας οµοιώµατά τους στο µάρµαρο.ραδιοτηλεσκόπια σε ΠΡΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ∆ΙΑΛΕΚΤΟ. έλληνες αποδέκτες της παρούσας έκκλησης. σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα "εκµηδενίσεως οικογενειών που παρήγαγαν προδότες και εξαφανίσεως των ονοµάτων τους από τα δηµοτικά και κρατικά αρχεία". Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει το βουλευτικό Σώµα να εγγυηθεί µε τις σκληρότερες εγγυήσεις την πλήρη και µόνιµη αποχώρηση από την διεκδίκηση διαχείρισης εθνικών µεγεθών. Σάρδεων κ. και να εγκατασταθεί ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ η νέα Ελληνική Κυβέρνηση για λόγους ασφαλείας από αντίποινα ξένων και από διάβρωση κατεστηµένων µασονικών κυκλωµάτων Αθηνών. Και δεν εννοούµε µεταφορικά και συµβολικά αλλά κυριολεκτικά. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να ακούσει όλος ο πλανήτης Γη το Ελληνικό "Μολών Λαβέ" ακόµη µια φορά. Μέσα σε µια Νύκτα θα πρέπει να επιστραφούν στους πρώην έλληνες ιδιοκτήτες των. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να εξοπλίσετε όλο τον πληθυσµό και ειδικά τον µεθοριακό πληθυσµό. Είναι οι Κύριοι του Γαλαξία που αποίκισαν τον πλανήτη µας και ανεχώρησαν για αποικισµό νέων πλανητών του Γαλαξιακού τους Τοµέα. και τις περιουσίες µας κι εµάς τους ίδιους. που καταγράφουν τα Αµερικανικά . ζήτησε "γη και ύδωρ" και οι "ελληνικές κυβερνήσεις" παρέδωσαν "γη και ύδωρ" και τις γυναίκες µας και τα παιδιά µας και τις παραδόσεις µας και την αρχαία ελληνική θρησκεία και το αρχαίο ελληνικό πνεύµα και το ελληνικό ∆ίκαιο τιµής και τις ελληνικές Τέχνες του Απολλώνιου Λόγου. Είναι οι ίδιοι εκείνοι που δυσφηµίστηκαν σαν "θεοί απαιτούντες λατρεία αγαλµάτων και ειδωλολατρία" από ψεύδη που επινόησαν τα διαβρωµένα µε Άτλαντες Μογγολοεβραίους Ιερατεία της Ελευσίνας. όσοι αρνηθούν τα ανωτέρω πρέπει να τουφεκισθούν χωρίς δίκη. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να αλλάξει η χωροταξία των στρατοπέδων των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων. να ανακληθούν όλοι οι έλληνες Πρέσβεις Εξωτερικού και να επιβάλετε τον θεσµό του "προσωρινού απεσταλµένου πρέσβεως για εκτέλεση ειδικής αποστολής" σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα.

Μέλος Υφηγεσίας της Ο.. να τους εγγράψει στον κατάλογο των µελλοθάνατων.Σοβιετικούς Επιστήµονες και "διαρροές" του JPL JET PROPULSION LABORATORY της NASA. όπως προκύπτει από συνεδριάσεις της "Στοάς Μεγάλης ∆ρυός" Ν. κηρύσσει ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ για πλήρη ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του κρυπτοεβραϊκού "ελληνικού" Κράτους και για ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. όλοι εσείς οι αποδέκτες της παρούσης θα παραδειγµατισθείτε ώστε να αποφύγετε να "λακτίσετε προς κέντρα"..κτενίζεται.. Είναι Αυτοί που ποτέ δεν αξίωσαν λατρεία από τους γήϊνους. ο εισαγγελίσκος Βόλου . διότι σε οποιαδήποτε ποινή του επιβληθεί από το ∆ικαστικό Τµήµα της Ο. έχουν σταθµεύσει περιµένοντας άγνωστο ΤΙ....27. Ο εισαγγελίσκος Βόλου και µερικοί ακόµη εισαγγελίσκοι κτενίζονται για να είναι ωραίοι στην τελευταία τους κατοικία. µε τα άρθρα 26.Ε. Συµπέρασµα: Ενώ η Ο.. σε 45 Νοµούς της Χώρας: "ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ.Ε. 28-6-84. Για τους πολύ µεµυηµένους στον Τεκτονισµό ερωτούµε: Είναι Αυτοί που έχουν πανικοβάλει τα πληρώµατα ΣΕΛΗΝΗΣ και ΛΙΛΙΘ προελεύσεως αστερισµού "Ε" ΒΟΩΤΟΥ. έως ότου προσγειωθούν στον πλανήτη για να ξεκαθαρίσουν οριστικά το καρκίνωµα των Ατλάντιων. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΥΑΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΤΟΧΗΣ.Α.Ε.Ε. Ποινικού Κώδικα δια "απείθεια στους νόµους και διατάγµατα µέσω επιστολών προς τις αρχές µε τις οποίες προεκάλεσε τις αρχές και διήγειρεν ταύτας εις απείθειαν εναντίον των νόµων και διαταγµάτων του νόµιµου Κράτους".Α. τον Ένα Θεό ΦΑΝΗ του αρχαίου ελληνικού Μονοθεϊσµού των Ορφικών Κειµένων.183. και βρισκόµαστε ήδη "εκτός θέµατος".Α. Είναι Αυτοί που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους "θεούς" αλλά "εκτελεστές" διαταγών ανωτέρων τους της Γαλαξιακής Κυβερνήσεως. διότι µε τις ενέργειές τους ανάγκασαν το Εκτελεστικό Τµήµα της Ο. Υόρκης.. Και για να καταλάβουν οι εισαγγελίσκοι της "ελληνικής" επικράτειας σε τι κλίµα ζουν τελεσίδικα. σε Αντίσταση κατά του Ατλάντιου Μογγολοεβραϊκού Κατεστηµένου... πριν κάνουν αυτό που φυσιολογικά ακολουθεί µια πτήση παρατήρησης των εγκαταστάσεων των Ατλάντιων αντιπάλων τους.Γ. Είναι Αυτοί που διαθέτουν Τεχνολογία για να επικοινωνήσουν τηλεπαθητικά µαζί σας. Είναι Αυτοί που καλούν τις Ανδροµέδιες . τους προκαταβάλλουµε απόσπασµα από το ψήφισµα των 45 Περιφερειών της Ο. Είναι Αυτοί που διαθέτουν Τεχνολογία για να εκπέµπουν κείµενα στους δικούς σας ραδιοδέκτες αν διαθέτατε δέκτες Οριακών Υπερβραχέων µε παραβολικές κεραίες στραµµένες στον πλανήτη Ποσειδώνα. από το ύψος τροχιάς του πλανήτη Ποσειδώνα όπου σύµφωνα µε τη NASA.181..Α.Α. Είναι αυτοί που χρησιµοποιούν υπερσύγχρονα µέσα τα οποία αποσυντονίζουν ή αχρηστεύουν πλήρως τα γήινα µέσα κατοπτεύσεως.Ε. αστερισµού προελεύσεως των Ατλάντων. Εισαγγελίσκος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου παραπέµπει σε δίκη Τριµελούς Πληµ/κειου Βόλου τον εκπρόσωπό µας Κ. Ξαναγυρίζουµε στην σηµερινή πραγµατικότητα διότι ήδη καταχρασθήκαµε υπέρ το δέον ύλη αρµοδιότητας του Τµήµατος Γεωπολιτικής Αναλύσεως της Ο. Κλ. Παραθέτουµε σε φωτοτυπία τα "κλητήρια θεσπίσµατα" του εισαγγελίσκου Βόλου.Α... ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΡΩΜΑΪΚΟΥ 9 . διότι οι ίδιοι αποδίδουν λατρεία στο Υπέρτατο Ον του Σκεπτόµενου Οργανισµού Σύµπαντος. Ναι Κύριοι των Αρχών του "ελληνικού" ΥΠΟ ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΚΑΤΟΧΗ Κράτους...∆ραβίδιες Ελληνικές φυλές Ευρώπης.Ε.. Ασίας και των άλλων Ηπείρων. ∆ίκη 30-10-85. στο µέλλον..

ΔΙΚΑΙΟΥ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ." 10 . ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΠΑΥΣΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΝΟΧΗΣ ΥΠΟ ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΕΒΡΑΙΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ.

"Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΤΙ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ. ΟΙΣ ΕΠΙ ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΕΣΤΙ ΧΡΗΣΘΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ." Αριστ. ΑΥΤΕΡΚΕΙΑ και ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ σηµαίνουν παύση των ΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ για να δοθούν κίνητρα στην ελληνική Τεχνολογία να ΕΥΡΕΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. Απαξιούµε να µεταφράσουµε αυτά τα ΑΙΩΝΙΑ κείµενα και ζητούµε από τους αποδέκτες της παρούσης να εξαφανισθούν από τις θέσεις Αρχών που κατέχουν σε περίπτωση που δεν τα καταλαβαίνουν στην ΑΡΧΕΤΥΠΗ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ. Αφήνουµε τον µέγιστο πολιτειολόγο Αριστοτέλη να απαντήσει: "ΕΣΤΙ ΔΕ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ . Σηµαίνει ότι θα ΤΟΛΜΟΎΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΝΥΚΤΕΣ χωρίς να τις πνίγουµε. Α΄. να κατασκευάσει ΒΑΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ." Αριστ. ΚΥΡΙΟΝ ΜΕΝ ΓΑΡ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. Ότι θα µπορούµε να πούµε στα παιδιά µας και στις µελλοντικές γενιές ότι ∆ΕΝ ΜΑΣ ΕΞΕΦΤΕΛΙΣΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ. ΩΣ ΕΣΤΙΝ ΕΙΠΕΙΝ. Ε΄5. ΟΥΣΑ ΔΕ ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ. Πολ. να κατασκευάσει ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. δεν υπάρχει ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΟΥΤΩ ΧΩΡΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΝ ΠΑΝΤΩΝ. χωρίς πολίτες που έχουν ΑΡΕΤΗ και ΦΡΟΝΗΣΗ ΕΠΕΙ∆Η ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΝ. και Άµυνας Πολέµου.ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΤΕ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ... Τεχνών. ΕΙΣΠΕΡ ΕΣΤΑΙ ΠΟΛΙΣ. ΑΛΛ΄ Η ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΩΣ ΦΑΜΕΝ ΤΟΖΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣ. ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Δ΄ ΕΣΤΙΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ.. Α΄ 2. ΠΟΛΙΣ ΔΕ Η ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΩΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΩΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΟΥΣ. ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Δ΄ ΕΣΤΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΧΑΛΕΠΩΤΑΤΗ ΓΑΡ ΑΔΙΚΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΟΠΛΑ. ΑΘΗΝΩΝ .. "ΏΣΠΕΡ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΕΛΕΩΘΕΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΣΤΙ. Πολ.ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 11 .Η ΓΑΡ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΞΙΣ ΕΣΤΙ. χωρίς εκδίωξη των ΑΝΟΜΟΙΩΝ ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ. Ο. δεν υπάρχει ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΞΙΣ. ότι θα στερηθούµε τις πολυτέλειες που µας έχουν εκφυλίσει σε καταναλωτικά τρωκτικά της αφηνιασµένης παραγωγής ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΕΝΕΚΕΝ ΔΕ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ. Ζ΄7. ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΙΝ.Ή ΠΟΛΕΩΝ .8. ∆ιότι άτοµα ανίκανα να κατανοήσουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ πρέπει να άρχονται και όχι να άρχουν. Ύλης. Η ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . ΖΩΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΟΥΣ. "ΕΠΕΙ ΔΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΑΥΤΟΝ. Η ΔΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΡΙΣΙΣ. η απάντηση βρίσκεται στην λέξη κλειδί ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ. να κατασκευάσει ότι απαιτεί η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Η ΔΗ ΠΑΣΗΣ ΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ.Προτείνουµε καταστροφή µιας τάξεως πραγµάτων." Αριστ." Αριστοτέλους Πολ.1. εποµένως πρέπει να προτείνουµε τι θα κτισθεί στον τόπο της καταστροφής. Γ΄4. Ο Δ΄ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΠΛΑ ΕΧΩΝ ΦΥΕΤΑΙ ΦΡΟΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ. ΑΛΛΑ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.13-14. Πολ. Ας εξαφανισθούν µόνοι τους πριν τους εξαφανίσουµε ΕΜΕΙΣ. όσο και αν ωρύονται εγκάθετοι εισαγγελίσκοι ότι υπάρχει "νόµιµο κράτος" που το καταργεί η Ο. Που σηµαίνει ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ στον τοµέα Πνεύµατος. χωρίς εκδίωξη των ξένων στρατευµάτων που έχουν ΟΠΛΑ για να ασκούν ΧΑΛΕΠΩΤΑΤΗ Α∆ΙΚΙΑ εναντίων Ελλήνων.2.Ε.Α. ΤΕΛΟΣ ΜΕΝ ΟΥΝ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ.Α. Σηµαίνει ότι θα είµαστε έτοιµοι να δεχθούµε γενικό αποκλεισµό από τους πάντες. "ΦΑΝΕΡΟΝ ΤΟΙΝΙΝ ΟΤΙ Η ΠΟΛΙΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗ ΑΔΙΚΕΙΝ ΣΦΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΧΑΡΙΝ. να κατασκευάσει ΜΕΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. δεν υπάρχει ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΡΙΣΙΣ. Πολ. Για όσους κατανοούν. ΤΟΥΤΟ Δ΄ ΕΣΤΙΝ." Αριστοτέλους Πολ. ΟΥ ΜΗΝ ΟΥΔ΄ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΗΔΗ ΠΟΛΙΣ. "Η ΔΕ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΚΩΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΣ. ∆ιότι χωρίς ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ και ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ.Ε. Ότι θα τολµούµε να λέµε στις γυναίκες µας ότι είµαστε ΑΝ∆ΡΕΣ ΑΚΟΜΑ. Ι΄5. Νοµιµοφανές εβραϊκό µαστροπείο υπάρχει Κε Εισαγγελέα.1. ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΝ ΟΥΝ ΤΟΥ ΖΗΝ ΕΝΕΚΕΝ.." Αριστ.

" Καλούµε τις Αρχές Ασφαλείας Στρατού να αρχίσουν ανακρίσεις σε κυκλώµατα "ελλήνων Πεντηκοστιανών". 4ον: Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα κλιµάκια της "ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ" και των ακροδεξιών κοµµάτων τύπου ΕΠΕΝ. παρέχουµε τα παρακάτω στοιχεία που θα τα συνδυάσουν µε τα γραφόµενα στις προηγούµενες σελίδες µόνοι τους: 1ον: Η Γενοκτονία της Ευρώπης προϋποθέτει ότι η Νέα Ναζιστική ∆εξιά που θα αναλάβει "ανοιχτά" την ευρωπαϊκή ηγεσία από το 1988 µε την πρωτοβουλία της Ελλάδος. υπό την ηγεσία της Νέας ∆εξιάς. ως εναντίους στο "θείο" θέληµα. κεφ. θυµίζουν έντονα τους εβραίους KRUPP που τροφοδοτούσαν µε πολεµικό υλικό τον Ναζισµό. και των 7 κεφαλών του θηρίου που είναι άλλα 7 Κράτη που θα ενταχθούν επίσης στην ΕΟΚ. Αυτό σηµαίνει ότι από τώρα τα Ευρωπαϊκά Κόµµατα της ∆εξιάς που βρίσκονται στην αντιπολίτευση πρέπει να προετοιµάσουν αυτό το οξύ κλίµα εναντίον των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. εναντίον των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. ΚΑΙ των ΕΣΣ∆. όπως το έκανε προπολεµικά η Ναζιστική Γερµανία υπό την καθοδήγηση της εβραιοµογγολικής Συµµορίας . κυκλοφορεί στους έλληνες και ευρωπαίους οπαδούς του κείµενα και κασέτες. εδάφια 9-15. βιβλία "προφήτου" Ζαχαρία. εναντίον στην Αµερικανική εξάρτηση. ώστε να την οδηγήσει σε αυταπάτες και ταυτόχρονη κήρυξη ΠΟΛΕΜΟΥ εναντίον σε ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. ότι "Ο Βασιλεύς της Σιών Ιησούς. 7ον: Η Ελληνική ορθόδοξη εκκλησία σε Μονές και Μητροπόλεις διδάσκει το απόσπασµα της "Αγίας Γραφής" της Παλαιάς ∆ιαθήκης. στις οποίες διδάσκεται ότι "ο φασιστικός αντίχριστος θα είναι έλληνας και ότι µέσω της ηλεκτρονικής και Πληροφορικής θα ηγηθεί των 10 κεράτων του θηρίου της αποκαλύψεως που είναι τα 10 Κράτη της ΕΟΚ. Αυτό σηµαίνει ότι θα δοθούν αφορµές από τις Κυβερνήσεις ∆εξιάς της Ευρώπης του 1988. θ΄. Όλη η πολεµική βιοµηχανία της Γαλλίας όπως DESSAULT των MIRAGE κ. αφορµές µε έντονα ρατσιστικό και αντισηµιτικό περιεχόµενο. ερχόµενος επί πώλου όνου θα φέρει παγκόσµια ειρήνη αφού προηγουµένως ο Γιαχβέ θα εξεγείρει τα τέκνα της Σιών για να καταναλώσουν και γενοκτονήσουν τα τέκνα της Ελλάδος. ανήκει σε εβραίους κεφαλαιούχους..∆.Στοάς "Χρυσή Αυγή" στην οποία ηγέτες ήσαν θιβετιανοί του Τάγµατος ΖΕΝ και εβραίοι "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ". 3ον: Η Γαλλία προσκαλεί "17" Ευρωπαϊκά Κράτη σε Ανάπτυξη Αυτόνοµης Τεχνολογίας.λπ. Καλούµε τον Στρατό να ερευνήσει τα ανωτέρω και 12 . ενώ είναι ήδη δεδοµένος και ο Αντισοβιετισµός της. που θα διεκδικήσει µε το ∆ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ την εξαφάνιση του "σηµιτικού καρκινώµατος" από ΗΠΑ και ΕΣΣ∆.ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ Προς αποφυγή παροχής "τελείως µασηµένης τροφής" στους αποδέκτες της παρούσης. προωθείται η Νέα Ναζιστική ∆εξιά τα κείµενα της οποίας συγγράφουν και εκφωνούν διαπρεπείς κρυπτοεβραίοι τύπου Λεπέν. πρέπει να στραφεί εναντίον ΚΑΙ των ΗΠΑ. διαλύονται και συγχωνεύονται µε τα µετριοπαθή δεξιά κόµµατα τύπου Ν. Συγχρόνως στην Γαλλία µε Αραβικά και Εβραϊκά κεφάλαια. 2ον: Η Ελληνική ∆εξιά µε αφορµή το θέµα του Αµερικανού Πρεσβευτού Κίλυ. 6ον: Το εβραϊκής εξαρτήσεως και εµπνεύσεως Πεντηκοστιανό ∆όγµα. ώστε να επαναληφθεί το σάρωµα της Ευρώπης από δύο πλευρές όπως το 1945. εγκαινιάζει αυτό τον Αντιαµερικανισµό. 5ον: Ήδη ενισχύεται η συµβατική και η πυρηνική τεχνολογία πολέµου στην Ευρώπη. µε σκοπό την τοποθέτηση "ναζιστικής ζύµης" µέσα στο "δεξιό φύραµα" για γενική µετάπτωση της µετριοπαθούς δεξιάς σε "µαινόµενη αντισηµιτική αντιαµερικανική αντισοβιετική δεξιά".

λόγω "εκκινήσεως" από υψίσυχνες ακουστικές συχνότητες τύπου "Σ". Για τους πολύ µεµυηµένους στον Τεκτονισµό θυµίζουµε ότι η διαδοχή "κραδασµών" που παράγουν τα φωνήεντα και σύµφωνα Σ. 13 .Α. της οµογένειας των ΗΠΑ µε Αµερικανούς Ευέλπιδες της Στρατιωτικής Ακαδηµίας των ΗΠΑ.Α. είναι διαδοχή "πυκνώσεως ύλης" που προκαλεί στο περιβάλλον ενεργοποίηση του "σαρκικού υλικού πεδίου".Α.να ετοιµάσει Εκτελεστικά Αποσπάσµατα. Επισηµαίνουµε ότι το εβραιοχριστιανικό λογοπαίγνιο "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" χρησιµοποιεί σκόπιµα την ρίζα ΣΕΛΛΑΣ ή ΕΛΛΑΣ στην αρχαϊκή ελληνική προφορά ΣΕΛΛΑΣ ή ΧΕΛΛΑΣ. Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όπως διδάσκεται στα ορθόδοξα κυκλώµατα. Οι επισκέπτες του είναι άτοµα µεγάλης ηλικίας εβραϊκής και θιβετιανής καταγωγής που δίνουν την εντύπωση "µαύρων µάγων" όπως είπε χαρακτηριστικά Αµερικανός Εύελπις.Α.Ε. διότι θα χρειασθούν ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ! Ο.Λ. θα επέµβει ο Ρωσικός Χριστιανικός Στρατός για να τον εκµηδενίσει". και καταλήξεως σε χαµηλές συχνότητες τύπου "Ρ". Ερωτούµε την Γενοκτόνο του Ελληνισµού Ορθόδοξη εβραιοχριστιανική εκκλησία: Τι άλλα δεινά τεκταίνει ακόµα για να ολοκληρώσει την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 8ον: Στα κυκλώµατα του "Ορθόδοξου Πατριαρχείου" Κων/λεως και στις Ελληνικές Μητροπόλεις διδάσκεται ότι: "Ο αντίχριστος µε µορφή πολιτικής Κυβέρνησης της Ευρώπης θα λέγεται "Πεφωτισµένος" ή "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" µε αριθµολεκτικό άθροισµα 666". Ακαδηµία". "Οι µαγνητοταινίες" των ανωτέρω πληροφοριών είναι στην διάθεση του Στρατού. 12ον: Σε δηλώσεις των οι Αµερικανοί Ευέλπιδες λέγουν ότι φοβούνται την σκοτεινή προσωπικότητα του Παύλου Γλυξµπέργκερ διότι δίνει την εντύπωση ότι κατέχει υπερφυσικές ικανότητες υποβολής των συµµαθητών του µε το βλέµµα. 10ον: Στα ίδια κυκλώµατα διδάσκεται ότι "δυστυχώς ο ελληνικός στρατός θα συµπαραταχθεί µε τον αντίχριστο ΣΣΕΛΛΑΡΡ και θα διαλυθεί από τον Ορθόδοξο Χριστιανικό Στρατό της Ρωσίας. δεν πηγαίνει σε κέντρα διασκεδάσεως. Ο.Ε.διδάσκεται ότι "όταν ο φασιστικός αντίχριστος φέρει την Ευρώπη στο σηµείο ανικανότητος για κάθε αντίσταση. και ως µαθητής που ήδη έχει γνώσεις και προσωπικότητα στρατηγού". Ο Παύλος Γλυξµπέργκερ δεν έχει φιλενάδα δεν συναναστρέφεται τους συµφοιτητές του. Τα ανωτέρω έχουν µαγνητοφωνηθεί σε συζητήσεις µελών της Ο. και ως "εύελπις που θα εξελιχθεί σε αρχιστράτηγο". "διαβάσεως" από µεσαίες ακουστικές συχνότητες τύπου "Α". αλλά στις ώρες εξόδου τον παίρνουν κυβερνητικά αυτοκίνητα και τον πηγαίνουν άγνωστο που.Ε.Ε.Ρ. ο Ρωσικός Στρατός υποκρίνεται τον άθεο. "ο φασίστας αντίχριστος θα εκφυλίσει την Ευρώπη σε άκρατο υλισµό και σεξουαλική αποχαλίνωση µέχρι σηµείου εθελοντικής εγκατάλειψης κάθε ενστίκτου επιβιώσεως στους Ευρωπαίους. Φέρεται ως "ο µαθητής φαινόµενο" ως "µαθητής που όµοιός του δεν πέρασε ποτέ από την Στρ." ∆ιότι ο µόνος αντιπρόσωπος του Χριστού επί της γης θα µείνει ο Ρωσικός Χριστιανικός Στρατός παρά το ότι φαινοµενικά και για παραπλάνηση του αντίχριστου. και την µαζική αυτοκτονία των πληθυσµών από έλλειψη τροφής πνεύµατος και συναισθήµατος." 9ον: Στα ίδια κυκλώµατα ." Καλούµε τον Ελληνικό Στρατό να βγάλει τα συµπεράσµατά του όπως τα έβγαλε η Ο.Μητροπολίτης Χίου . Είναι ο µόνος εύελπις στον οποίο επιτρέπεται να δέχεται ξένους οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και της νύκτας.Ε.Α. δεν πηγαίνει στα πάρτυ της Ακαδηµίας. όπως θα διαλυθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί στρατοί του αντίχριστου." 11ον: Στην Στρατιωτική Ακαδηµία των ΗΠΑ οι εβραιοαµερικανοί καθηγητές αποκαλούν "πεφωτισµένο" και "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" τον έκπτωτο διάδοχο του ελληνικού θρόνου ΠΑΥΛΟ ΓΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ.

5.6% ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13% ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ . µε αποκλεισµό των αντιφρονούντων µέσα από τις κοµµατικές διοικήσεις των συνεταιρισµών και των κοινωνικοποιηµένων Βιοµηχανιών.Ε.: Το ηλεκτροµαγνητικό BLACK-OUT και καταστροφή µνήµης ROM-RAM των Η/Υ.: ∆εν γνωρίζουµε εάν οι Αµερικανοί Ευέλπιδες υπερβάλουν ή υποβάλουν. εξ αποστάσεως.3% ΙΟΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ 6% Ερωτούµε τι συνειρµοί ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 5.. τότε µέσα σε 24 ώρες θα έχουµε την πτώχευση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. από ιδρύσεως "ελληνικού κράτους". σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει σχεδιάσει την εκτέλεση των Κων/νου και Παύλου Γλυξµπέργκερ. Οµοίως και η πρώτη σε διακίνηση χρήµατος ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Εάν η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ "πιέσει" την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ για επιστροφή του τεράστιου ελληνικού χρέους της 1ης σελίδος. αλλά σε "ηλεκτρονικές µονάδες χρήµατος". και στις επόµενες 24 ώρες την 14 . Οι διασταυρωµένες πληροφορίες της Ο.Α. προκύπτει ότι σε κάθε χώρα η µεγαλύτερη Τράπεζα αµέσως µικρότερη από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας ιδρύθηκε µε κεφάλαια που ανήκουν πάνω από το 50% στα τοπικά "χριστιανικά" ή άλλα κρατούντα θρησκεύµατα.Α. δάνεια-τοκισµό και αναλήψεις όχι σε χρήµα.(*) Ήδη η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κινείται µε παθητικό.2% ΤΡΑΠΕΖΗΣ σε συσχετισµό µε το γνωστό "666". Έτσι το εβραιοτεκτονικό κατεστηµένο ελέγχει τουλάχιστον το 67% της Ελληνικής Οικονοµίας.Σηµ. Αυτό δίνει την δυνατότητα στην κρυπτοσιωνιστική Ορθόδοξη Εκκλησία να τινάξει στον αέρα την οικονοµία της Ελλάδος. µε "έντοκα γραµµάτια". Η Ο." Σύµφωνα µε µαγνητοφωνηµένα κείµενα διαλέξεων αµερικανικών και ευρωπαϊκών Στοών. Στην Ελλάδα αυτό ισχύει για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην οποία το 51% των µετοχών ανήκει στην Ορθόδοξη Μητρόπολη Ιωαννίνων.6 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.7% τυχαίο το 66. Σηµ. µε µία πλαστή ή πραγµατική πτώχευση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ η οποία θα συµπαρασύρει και τις άλλες µικρότερες Τράπεζες διότι η αναλογία διακινουµένων κεφαλαίων στις ελληνικές Τράπεζες επί του όλου όγκου των συναλλαγών είναι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 66. από άνδρες της Ο. µε κίνητρα καταθέσεων µεγαλύτερα από την απόδοση κεφαλαίων σε επιχειρηµατικές επενδύσεις.2% επιδιώκονται και αν είναι ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2. εκτός των ποσοστών ελέγχου και στο υπόλοιπο 33%..Α. είναι υπαρκτή τεχνολογία πολέµου. 13ον: Για να µην θεωρηθεί το κείµενο ψευδεπίτιτλο και ψευδεπίθεµα θα κλείσουµε την παρούσα µε οικονοµικές "πληροφορίες. συγκλίνουν στο ότι το 1995 όλες οι "χριστιανικές Τράπεζες" θα έχουν αποσύρει όλο το µεταλλικό και χάρτινο χρήµα από την κυκλοφορία µε τεχνάσµατα και "κίνητρα εξυπηρετήσεως" ηλεκτρονικής µεταβιβάσεως λογαριασµών. που παρασύρει όλες τις Τράπεζες στην πολιτική της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ..Ε.Ε.* πληρωµή µισθών δηµοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων µε κωδικές ηλεκτρονικές Κάρτες Τραπεζών όχι σε χρήµα αλλά σε "ηλεκτρονικές µονάδες χρήµατος".

ανίκανος να κινηθεί και να επιβιώσει σε περιοχές που δεν υπάρχουν Τερµατικά όπου θα "χώνει" την κάρτα του για να "πωλήσει" ή να "αγοράσει". από µαγνητοφωνήσεις συζητήσεων σε εβραιοτεκτονικά κυκλώµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι "για να δεχθούν" τα έθνη την ∆ιεθνή Χριστιανική Υπερκυβέρνηση µε έδρα την Ιερουσαλήµ. ∆ανειζόµαστε τις γνώσεις του Τµήµατος Τεχνολογίας Ο.. µέσω του δικού της Ηλεκτρονικού Τερµατικού "φορτίζει" τον ηλεκτρονικό λογαριασµό του "µισθωτού" µε µονάδες ηλεκτρονικού χρήµατος. θεωρητικοί φυσικοί προειδοποιούν: Ο ηλεκτροµαγνητικός παλµός ή EMP . και σ΄ αυτό το αποτέλεσµα θα οδηγηθούν από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των "Χριστιανικών Τραπεζών" που δεν αποβλέπουν σε κέρδη Τραπεζικής ∆ιαχειρίσεως αλλά στον Μεγάλο Σκοπό του παγκόσµιου οικονοµικού κραχ το 1995 µέσω καταργήσεως του κλασσικού κυκλοφορούντος χρήµατος από κάρτες µεταβιβάσεως "µονάδων ηλεκτρονικού χρήµατος".Ε.000 VOLT ανά µέτρο που παράγεται από έκρηξη Πυρηνικής Βόµβας σε ύψος 80 έως 800 χιλιοµέτρων από την γήινη επιφάνεια. από την γήινη επιφάνεια. τα ηλεκτρικά αυτοκινήτων και πλοίων. Οι ηλεκτρικές λάµπες στην OAHU και HONOLOULOU άναψαν όλες µαζί και κάηκαν. ενώ καταστράφηκαν ηλεκτρικά δίκτυα κ. Πύραυλος µε πυρηνική κεφαλή που εκτοξεύτηκε από την Ατόλ. που χρεώνουν τις αγορές του καταναλωτή στον κεντρικό Υπολογιστή της Τραπέζης ο οποίος αφαιρεί από τον "µισθό" του τις αντίστοιχες "µονάδες χρήµατος". και εξαφανίσεως στην συνέχεια των "µονάδων ηλεκτρονικού χρήµατος" από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές των Τραπεζών µε απλή καταστροφή της µνήµης των. Την πρώτη εµπειρία ΕΜΡ είχαν οι ΗΠΑ στην Χαβάη τον Ιούλιο του 1962. και Γ. Οι συνάδελφοι Ν. αν καλώδιο µήκους 100 µέτρων εκτεθεί σε ΕΜΡ συλλέγει ενέργεια ικανή να ανάψει στιγµιαία 1500λάµπες των 100W. ανίκανος να ελιχθεί ανεξάρτητα και αυτόνοµα. τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το πρώτο αποτέλεσµα είναι ότι ο πολίτης κυκλοφορεί σαν "εξαρτηµένος ηλίθιος" µε µια κωδική ηλεκτρονική κάρτα στο χέρι.ELECTRO MAGNETIC PULSE -. είναι το ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ που µπορεί σε 20 δισεκατοµµυριοστά του δευτερολέπτου να αχρηστεύσει τα ηλεκτρικά δίκτυα. Να αχρηστεύσει οτιδήποτε λειτουργεί µε ηλεκτρισµό. ανίκανος να έχει ιδιωτική ζωή εφ΄ όσον στον Υπολογιστή της Τραπέζης εγγράφονται Χρόνος. της Εφορίας. και εποµένως του "ελληνικού" κράτους. τα ραντάρ αµύνης. τα αεροπλάνα. Ενδεικτικά. Από τον Υπολογιστή της Τραπέζης δίδονται πληροφορίες στους Υπολογιστές της Αστυνοµίας. JOHNSTON του Ειρηνικού Ωκεανού.. όπως είναι ο διεθνής τεχνολογικός όρος για το ηλεκτροµαγνητικό κύµα εντάσεως 50. προκάλεσε ΕΜΡ ΣΤΗΝ ΧΑΒΑΗ. Οι πληροφορίες της Ο. νοτιοδυτικά της Χαβάης και εξεράγη σε ύψος 400 χιλ. Ποσότητα και Τιµή Αγοράς ή Πωλήσεως.Ε. τα ηλεκτρονικά όργανα.Χ. Ο µισθός δεν δίνεται σε κλασσικό χρήµα στον εργαζόµενο αλλά η επιχείρησή του όπου εργάζεται. 1300 χιλ.000 έως 100.λπ.λπ. λιώνοντας καλωδιώσεις και ηλεκτρονικά κυκλώµατα από απορρόφηση ενέργειας. Από το 1962 και µετά οι διαστηµικές πυρηνικές δοκιµές έγιναν για να 15 . των Αντιπάλων Εταιρειών για τον Τόπο. Σουπερµάρκετ.Χ.. θα πρέπει να φθάσουν στο σηµείο οικονοµικής παραλύσεως.Α. λέγεται "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΧ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΜΡ". Σταθµοί Βενζίνης κ. Το ανωτέρω που εφαρµόζεται ήδη στις ΗΠΑ περιλαµβάνει Ηλεκτρονικά Τερµατικά στους τόπους κατανάλωσης ή αγορών όπως Καταστήµατα.πτώχευση όλων των ελληνικών Τραπεζών.Α. Το δεύτερο αποτέλεσµα. Χρόνο και Ύψος "ηλεκτρονικής συναλλαγής".. τις τηλεπικοινωνίες. και τα οικιακά ηλεκτρικά σκεύη. Είδος.

. Μπορείτε να το εγγυηθείτε σεις "έλληνες" των κυβερνήσεων της ΑΘΛΙΑΣ . Οι Αµερικανοί υπολογίζουν ότι σε µια πυρηνική κεφαλή που θα εκραγεί πάνω από την Νεµπράσκα σε ύψος 400 χιλιοµέτρων. σε βάθος µεγαλύτερο από 50 µέτρα. Φωτοτυπία σε σµίκρυνση εγχειρίδιου του Σοβιετικού Υπουργείου Αµύνης µε τίτλο "Ελεκτροµαγνήτντσιη Ιµπούλτς" όπου εµφαίνεται διάγραµµα εντάσεως του ΕΜΡ. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στο σκίτσο του αεροδροµίου. τυπική καταστροφή ηλεκτρικού δικτύου. Το εγχειρίδιο αυτό που διανέµεται στις ένοπλες δυνάµεις της ΕΣΣ∆. Ποιός εγγυάται στον Έλληνα πολίτη ότι π.χ..25 και 27 εφάρµοσαν λυχνίες και όχι συµπαγή κυκλώµατα της τελευταίας 16 .. οι Σοβιετικοί χρησιµοποιούν στα ηλεκτρονικά τους λυχνίες παλαιάς τεχνολογίας που είναι άτρωτες από σοκ ΕΜΡ. PUBL: WILLIAM CAREY. µετά από το οποίο οι µνήµες ROM και RAM των Η/Υ θα έχουν εξαφανισθεί. το ΕΜΡ υφίσταται ολική απορρόφηση και ανάκλαση από τον γήινο φλοιό. υποδεικνύει όλες τις µεθόδους άµυνας σε επίθεση αντιπάλου µε ΕΜΡ. ενώ κάθε χειριστής που ακουµπά ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό µηχάνηµα θα σκοτωθεί από ηλεκτροπληξία στατικής υπερφόρτισης.αχρήστευση ηλεκτρονικών αεροδροµίου και αεροπλάνων πίστας. η Τουρκία.. Για τον λόγο αυτό στο καταδιωκτικό τους FOXBAT MING . δεν θα παίξουν τέτοια παιγνίδια πάνω από τους Υπολογιστές που θα ελέγχουν την ελληνική οικονοµία. οι ΗΠΑ ή οι ΕΣΣ∆ ή άλλοι που κατέχουν πυρηνικές κεφαλές. Στοιχεία "SCIENCE 83" άρθρο: WILLIAM BROAD...αποκλειστικά για να µελετηθεί το ΕΜΡ σαν το ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ. τα συµπαγή κυκλώµατα των CPU και των πληκτρολογίων θα λιώσουν σαν "βούτυρο". του AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE.. Επειδή οι ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιµοποιούν τυπωµένα συµπαγή µικροκυκλώµατα είναι τρωτές σε ΕΜΡ. τυπική καταστροφή . θα προκαλέσει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό χάος ΕΜΡ στις ΗΠΑ. ηλεκτρικών ασφαλειών και τυπική ηλεκτροπληξία ασυρµατιστού µε ταυτόχρονη καταστροφή ασυρµάτου.

Η ανωτέρω ελληνική εταιρεία ∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΗ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ∆ΕΗ. το µήνα. Οι αναλυτές στα κρατικά χηµεία εξέτασαν τους Ορούς της ΧΡΩΠΕΙ αφού προηγουµένως οι "εγκάθετοι πράσινοι" των Κρατικών Νοσοκοµείων είχαν εκθέσει επί ώρες τους ορούς στον ατµοσφαιρικό αέρα καταστρέφοντας την αποστείρωση του προϊόντος και θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή ασθενών προκειµένου να κλείσει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΩΠΕΙ και να προωθηθούν εισαγόµενοι οροί όπως και τελικά έγινε. Αθήναι. Φαίνονται καθαρά οι διακο. δηλαδή χρηµατικό βραβείο επειδή παρουσιάζονται για εργασία!!!!!! Με την τακτική αυτή σε λίγο θα ζητούνται "πριµ γιατί ξύπνησε ο εργάτης να πάει στην δουλειά". όπως στην περίπτωση Βαµβακουργίας Βόλου. Αίσχος ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ της καταστροφής εκατοντάδων ελληνικών βιοµηχανιών. "πριµ γιατί η παρουσία στην δουλειά του κόβει στην µέση την πρωϊνή συνουσία µε την σύζυγο"! Αίσχος κοµµατικά καθάρµατα µε τους συνδικαλιστικούς µισθούς των 800. ΣΚΟΠΙΜΑ ΤΡΩΤΟΥΣ σε επίθεση ΕΜΡ. 16ον: Το τρίτο τέχνασµα είναι ο αποκλεισµός των ελληνικών βιοµηχανιών από ∆ιαγωνισµούς ∆ηµοσίων Οργανισµών. Αριστερά παραθέτουµε φωτοτυπία φωτογραφίας του Αµερικανικού Υπουργείου Αµύνης σε συνεργασία µε τα εργαστήρια HARRY DIAMOND. και ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ της απώλειας εργασίας χιλιάδων εργατών που σας ακολούθησαν. Αίσχος Αλήτες της Πράσινης και Κόκκινης Σκοπιµότητας. Το κοµµατικό αίσχος σε όλη του τη µεγαλοπρέπεια. όπως στην περίπτωση της ΧΡΩΠΕΙ που χτυπήθηκε µε το πρόσχηµα . σχεδιάζει. που µελετά.000δρχ. κατασκευάζει και παράγει Ηλεκτρονικά Τηλεφωνικά Κέντρα σε σειρά παραγωγής χωρίς κανένα ξένο KNOW HOW και µε εγχώρια προστιθέµενη αξία 80%. 17 . σε αντίθεση µε τους Αµερικανούς που µόνον θεωριολογούν αφήνοντας εαυτούς και Συµµάχους Ευρωπαίους. Οι µόνοι που εξοπλίζονται συστηµατικά εναντίον του ΕΜΡ είναι οι Σοβιετικοί. Αίσχος εγκάθετοι συνωµότες της ∆ΕΗ των Προνοµιούχων Υψηλόµισθων. Αίσχος καιροσκόποι της άθλιας µορφής που ζείτε από το αίµα των εργατών και των εργοδοτών.ΑΠΑΤΗ των µολυσµένων φαρµακευτικών ορών. Το πρώτο τέχνασµα είναι η συνδικαλιστική προβολή παράλογων αιτηµάτων στην εργοδοσία. Βουλιαγµένης 338. "πριµ γιατί το πρωϊνό ξύπνηµα του προκαλεί ψυχολογικά προβλήµατα". ολογράφως ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΧΜΕΣ το µήνα. όπως στην περίπτωση της "SIBER Τηλεπικοινωνίες". όπου ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα καταστράφηκε από γεννήτρια αποµιµήσεως ΕΜΡ. παρά την άριστη ποιότητα και την υψηλή τεχνολογία που χρησιµοποιεί. 14ον: Αναφέρουµε τεχνάσµατα που χρησιµοποιεί το κρυπτοεβραϊκό "ελληνικό" Κράτος για την διάλυση των ελληνικών βιοµηχανιών και αντικατάσταση των προϊόντων τους από εισαγόµενα εβραϊκών πολυεθνικών εταιρειών. Αίσχος σουλατσαδόροι και ρουφιάνοι των διαδρόµων εναντίον της εργοδοσίας και των εργατών.τεχνολογίας. των αγωγών που έχουν κυριολεκτικά εξατµισθεί µεταξύ των ηµιαγωγών. 15ον: Το δεύτερο τέχνασµα είναι η δυσφήµηση και το µποϋκοτάζ των προϊόντων των ελληνικών βιοµηχανιών. όπου οι εγκάθετοι συνδικαλιστές των Κοµµατικών Οίκων Ανοχής παρέσυραν τους εργαζόµενους σε διεκδίκηση "πριµ Παρουσίας"..

" Αίσχος βουλευτίδια της Ελληνικής Αντιπροσωπείας των διαδρόµων της Ευρωβουλής. όπου µε το στόµα λέτε "ο επιµένων ελληνικά" ενώ µε τα έργα σας αποδεικνύετε ότι "επιµένετε ξενόδουλα" δίνοντας χρηµατικά κίνητρα στους έλληνες για να ΜΗΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ και ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ.Τ. διότι όπως ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΚΟ το Εργοστάσιο αυτό ποτέ δεν κατασκευάσθηκε ούτε επί Ν. 17ον: Το τέταρτο τέχνασµα είναι η "λειτουργική βοήθεια υπό όρους". αφού εισέπραξε από τις εγκατεστηµένες βιοµηχανίες ανάλογα ποσά για την κατασκευή Εργοστασίου Βιολογικού και Χηµικού Καθαρισµού Λυµάτων. Αίσχος Απατεώνες της Κυβερνητικής Προπαγάνδας της TV. καθάρµατα καιροσκοπικά όλων των πολιτικών χρωµάτων που το µόνο που εκπροσωπείτε είναι η ΜΑΤΑΙΟ∆ΟΞΙΑ σας και οι ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ σας στις Τράπεζες των Βρυξελλών από µηνιαίους µισθούς του 1. Κανένας σας δεν το είπε.000 δραχµών. καταχράσθηκε τα εισπραχθέντα αφήνοντας τις βιοµηχανίες έκθετες σε πρόστιµα και πολιτική εκµετάλλευση πράσινων και κόκκινων "περιβαλλοντολόγων".∆. Κανένας σας δεν σήκωσε την φωνή του για να καταγγείλει µέσα στο µπορδέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι "πληρώνοντας τους παραγωγούς να µην παράγουν. ώστε να έλθουν άλλοι ΞΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ και να πωλούν όπου έπαψαν αν πωλούνται ελληνικά προϊόντα.000. και εφ΄ όσον η χρηµατοδότηση θα µειώσει το χρηµατοοικονοµικό κόστος των επιχειρήσεων. Υπογράφοντες Κίνητρα Γενικού Ξεπουλήµατος "υπό όρους". Αίσχος προδοτικά καθάρµατα της χλιδής και των δεξιώσεων της Ευρωβουλής. Στην βιοµηχανική περιοχή Βόλου η Ε. και επιβάλλονται από κοµµατικούς Νοµάρχες εξοντωτικά πρόστιµα µε σκοπό το κλείσιµο των βιοµηχανιών. Προς το παρόν ισχύει για τις χαλυβουργίες και αποβλέπει στην εξουδετέρωση της βαρειάς µεταλλουργικής βιοµηχανίας µε το γενικό πνεύµα: "Σας πληρώνουµε και πριµοδοτούµε τις απώλειές σας αρκεί να µειώσετε την παραγωγή σας ώστε να µετατοπίσουµε το πελατολόγιό σας προς άλλους προµηθευτές. Αίσχος Υπουργικές και Βουλευτικές Αρσενικές Πόρνες (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) που θέλετε να µεταδώσετε το µικρόβιο της ΑΠΡΑΞΙΑΣ σας στους έλληνες εργοδότες και εργαζόµενους. του "σοσιαλιστικού" ΠΑΣΟΚ και της κρυπτοσοσιαλίζουσας Ν. Αίσχος κλέφτες και Καταχραστές Υπουργοί (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) του δηµοσίου χρήµατος. Υπογράφοντες και ∆ωροδοκούντες τους Έλληνες Βιοµηχάνους για να ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ.(1985) 18ον: Το πέµπτο τέχνασµα είναι η εξόντωση βιοµηχανιών µέσω "προσχηµάτων οικολογίας". Στην µέθοδο αυτή αντί να δοθούν στις βιοµηχανίες συµβουλές τεχνολογίας και ευνοϊκές χρηµατοδοτήσεις για εξοπλισµό µειώσεως ρυπάνσεως και µολύνσεως. Αίσχος κοµπλεξικοί άχρηστοι της πολυθεσίτικης ∆ΕΗ των αργόσχολων. χρησιµοποιείται από "κοµµατικούς περιβαλλοντολόγους" η µέθοδος του πεζοδροµίου οπού καλούνται οι πολίτες να µποϋκοτάρουν την συγκεκριµένη βιοµηχανία. 19ον: Το έκτο τέχνασµα είναι η απότοµη παύση χρηµατοδοτήσεως βιοµηχανιών µετά από περίοδο υπέρχρηµατοδότησης. Περιλαµβάνει χρηµατοδότηση ΕΟΚ που καλύπτει την ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ των βιοµηχανιών παρά την πλήρη απορρόφηση των προϊόντων τους από την τοπική ή διεθνή αγορά. εκφυλίζουµε τους λαούς µας και τους οδηγούµε σε αγωγή παρασίτων τεµπέληδων".Β. σε µάξιµουµ επίπεδο 4% επί των πωλήσεών τους.∆. και των "προλετάριων" του ΚΚΕ. ανίκανοι για δηµιουργία στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΙΒΟ.που δεχθήκατε στον "διαγωνισµό" σας µόνον ξένες εταιρείες µόνον για τον λόγο ότι δεν ανέχεσθε την προκοπή και την άνοδο Ελλήνων ∆ηµιουργών. ούτε επί ΠΑΣΟΚ.Α. Το αποτέλεσµα είναι ότι βιοµηχανίες που εξοφλούσαν δάνεια της περιόδου υπερχρηµατοδοτήσεως. τρωκτικά που τρέφεσθε µε τις σάρκες Ελλήνων ∆ηµιουργών. 18 .

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.∆. όταν το πλήθος πολιτεύεται προς το κοινό συµφέρον ή ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.-. Μεταφράζουµε από τα Πολιτικά του. Αριστοκρατία. οι τελευταίες να κλείνουν διότι στο µεταξύ οι πρώην Μικροί Πελάτες Εσωτερικού πωλούν προϊόντα που εισάγονται από ΞΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ. Πολιτεία. Για τους γνώστες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ παραθέτουµε και την αρχέτυπη διατύπωση: "ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΩΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ.-. στην Ολιγαρχία όχι οι Άριστοι αλλά οι ολίγοι ευπορούντες προς το ίδιο πάλι συµφέρον. της Αριστοκρατίας η Ολιγαρχία -Ν. ΤΥΡΑΝΙΣ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. και στην ∆ηµοκρατία η Αρχή ασκείται µόνον χάριν του απόρου πλήθους.να ευρεθούν σε αδυναµία να εξοφλήσουν υποχρεώσεις των και να ενταχθούν στις "προβληµατικές".∆. 19 . και της Πολιτείας η ∆ηµοκρατία -ΠΑΣΟΚ. δηλαδή το κοινό συµφέρον όλων των τάξεων. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρκούν όµως τα παρόντα για να αφυπνίσουν τους αποδέκτες σε σηµείο που να αρχίσουν να σκέπτονται σοβαρά την συµµετοχή τους σε ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ! 22ον: Το εφαρµοστέο ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ µετά την ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ υποδεικνύεται από τον Μέγιστο Έλληνα Πολιτειολόγο Αριστοτέλη. 20ον: Το έβδοµο τέχνασµα είναι η εµφάνιση "ατασθαλιών" από εβραίους µετόχους µεγάλων Ανώνυµων Εταιρειών. ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟ ΤΩ ΚΟΙΝΩ ΛΥΣΙΤΕΛΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΤΩΝ. και ΠΑΣΟΚ µε τους 15 Μασώνους Υπουργούς που περιέχει η "κυβέρνηση" ΠΑΣΟΚ. η Αριστοκρατία και η Πολιτεία. Η Δ΄ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ." "Στην Τυραννία άρχει ο µονάρχης προς το ίδιον συµφέρον." "Η Ολιγαρχία της Αρχής των ολίγων ευπόρων. όταν η Αρχή του Ενός αποβλέπει προς το κοινό συµφέρον. όταν η Αρχή των Αρίστων αποβλέπει στο κοινό συµφέρον ή ∆ΙΑ ΤΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΑΡΧΕΙΝ Ή ∆ΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΚΟΙΝΩΝΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ.4. ώστε να παρασυρθούν και οι έλληνες µέτοχοι της ΑΓΕΤ σε Κοινωνικοποίηση της περιουσίας των. η εβραϊκή οικογένεια Τσάτσων παρέδωσε σε Μασωνικά κυκλώµατα "στοιχεία ατασθαλιών". της Βασιλείας η Τυραννία Γλυξµπέργκερ-. Βασιλεία. η Βασιλεία." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ΄6. Γ΄6: "Τρία είναι τα είδη πολιτευµάτων. Το παιγνίδι παίχτηκε στην συµπαιγνία "διαµάχης" πολιτικής Ν. ΚΚΕ κ. διότι η διαφορά συνίσταται µόνον στον ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ Α∆ΙΚΟΥΝΤΩΝ τους υπόλοιπους πολίτες. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. Τα τεχνάσµατα είναι πολύ περισσότερα από οκτώ. είτε Αριστοκρατία. είναι η πολιτεία που εκπληρώνει τον σκοπό της. ΠΟΛΙΤΕΙΑ. είτε Πολιτεία. και ο ΑΡΙΘΜΟΣ αυτός δεν µπορεί να καθιερώσει ΑΡΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ.λπ. Παρεκτροπές εκφυλισµένες των τριών ανωτέρω πολιτευµάτων είναι. είναι ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ πολιτεύµατος. και θα χρειαζόταν βιβλίο για να καταχωρηθούν. µε αποτέλεσµα όταν οι πλήρως Ελεγχόµενοι Μεγάλοι Πελάτες Εξωτερικού διαταχθούν να πάψουν προµήθειες από ελληνικές βιοµηχανίες. όπως στην περίπτωση ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ όπου µε διαταγή Αρχιραβινείας Αθηνών. Το ίδιο παιγνίδι έγινε από τους εβραίους µετόχους της ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ και άλλων Ανώνυµων Εταιρειών. οι οποίοι αντικατέστησαν τους 15 Μασώνους Υπουργούς της Ν.∆. Η µόνη άριστη πολιτεία-πολίτευµα είτε Βασιλεία. 21ον: Το όγδοο τέχνασµα είναι η προβολή χρηµατικών κινήτρων στις βιοµηχανίες για ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ σε ελάχιστους Μεγάλους Πελάτες. και η ∆ηµοκρατία της Αρχής των πολλών απόρων. ώστε να χρησιµοποιηθούν σαν "ατµοµηχανές" που θα οδηγήσουν όλο τον "συρµό" των βιοµηχανιών σε κοινωνικοποίηση. Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΥΡΑΝΙΣ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΥΝΤΟΣ. ώστε να πάψουν να προµηθεύουν τους πολλούς Μικρούς Πελάτες των του εσωτερικού. Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ.

ΤΟ ΜΕΝ ΤΑΙΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΙΣ. το Θεσσαλικό Καθεστώς Ιωλκού. που θα έχουν µόνον δικαίωµα να κάνουν προτάσεις αλλά ΟΧΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ. Οι εβραίοι µπάσταρδοι που έπαιζαν σε όλο το φάσµα των πολιτικών χρωµάτων. Είδη που ΠΟΤΕ δεν εµφανίσθηκαν από ιδρύσεως "ελληνικού" κράτους. και των ιστορικών οµοίων τους. Είναι καιρός να εµφανισθούν ΤΩΡΑ γιατί αρκετά έζησαν στην αφάνεια. στους ΑΕΤΟΥΣ και στα ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ. την Ολιγαρχία των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ Καρά Αµάν Αλή και την ∆ηµοκρατία των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ Μενέϊκο Παπανδρέου.7. ούτε ανέχεται µερικά εκατοµµύρια πεταλούδες που διεκδικούν δικαίωµα καταψηφίσεως ενός Βασιλικού Αετού. προσπάθησαν να εξευτελίσουν µ΄ αυτό τον τρόπο τα ΤΕΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. και της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Ο κάθε 20 .. Οι "µοντέρνοι ηλίθιοι πιθηκίζοντες καινοτόµοι" θα ισχυρισθούν αυτές είναι παλαιές µέθοδοι κυβερνήσεως που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Η Φύση δεν ανέχεται µερικά εκατοµµύρια Χορταράκια που απαιτούν να έχουν δικαίωµα δηµοκρατικής καταψηφίσεως ενός Κέδρου. το Αθηναϊκό Καθεστώς Κέκροπος και το Μακεδονικό Καθεστώς Αλεξάνδρου. και ν΄ αρχίσουν να σκέπτονται την λύση της ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ που το Ατλάντιο κατεστηµένο διαφηµίζει µέσω των "Μαρτύρων του Ιεχωβά". το Μυκηναϊκό Καθεστώς Στερεάς. ΠΟΛΛΟ() Δ΄ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΑΝΤΑΧΟΥ. ΔΙΑ ΤΟ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΕΥΠΟΡΟΥΣ ΟΛΙΓΟΥΣ."ΤΟ ΜΕΝ ΟΛΙΓΟΥΣ Ή ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΣ ΕΣΤΙ. ούτε ανέχεται τα µερικά εκατοµµύρια Ποντικάκια που διεκδικούν δικαίωµα δηµοκρατικής καταψηφίσεως ενός Λιονταριού. διότι ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΕΙΑΣ σηµαίνει ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ. ενώ τον Νικητή υποδεικνύει Γερουσία Κριτών που δεν ασκεί ΚΑΜΙΑ ΑΡΧΗ εκτός εκείνης της "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ". έχουν δικαίωµα να αναδεικνύουν ΙΣΟΥΣ εκπροσώπους τους. Έχοντας εµβαθύνει περισσότερο από κάθε άλλον στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ και µε ειδικά παραδείγµατα το Μινωϊκό Καθεστώς Κρήτης. Τους θυµίζουµε ότι εδώ και εκατοµµύρια χρόνια η Φύση αφήνει να επιβιώσουν µόνο τα ∆υνατότερα Άτοµα -Ζώα ή Φυτάµεταξύ όλων των Ειδών. παρουσιάζοντας στους πολίτες τις τρείς εκφυλισµένες µορφές τους ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ. Τέλεια µεθόδευση. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ. Τα Χορταράκια και οι Τρυφερές Συκιές τύπου Λαλιώτη. ΤΟ ΔΕ ΤΑΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΣ. ∆εν ηθικολογούµε. Η ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ανήκει στους ΚΕ∆ΡΟΥΣ. ώστε οι πολίτες να αηδιάσουν µε κάθε µορφή πολιτεύµατος που λειτούργησε στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. αλλά όχι για ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ.. τα Κολίµπρι και οι Πεταλούδες της Νύχτας τύπου Μερκούρη. Τα ανωτέρω γράφονται για να θυµηθούµε το Αισώπειο Μυθικό ύφος που καταργήθηκε από την "παιδεία" των "σοσιαλιζόντων πιθήκων" επειδή οι περιεχόµενοι συµβολισµοί του "έκαιγαν".χ.Ιερουσαλήµ του "Κυρίου ηµών Χριστούλη". όπως η Γερουσία Αµφικτιονίας ∆ελφών. διαπιστώνουµε ότι το Ι∆ΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ είναι ταυτόχρονη λειτουργία ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ υπό τον όρο ότι επανδρώνεται όχι µε αλλόφυλους αλλά µε ΕΛΛΗΝΕΣ." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ΄8. σαν "Βασιλεία Θεού" µε επίγεια έδρα . της ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αιµοµικτικά και Οµοφυλόφιλα και Οµαδικά Ερωτικά Σχήµατα. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από το 1821 έως σήµερα στον "ελληνικό" πολιτικό στίβο οι πολίτες είχαν να διαλέξουν ανάµεσα σε τρία ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ. τα Ποντικάκια και τα Συµπαθή Τρωκτικά τύπου Έβερτ. ∆ιότι δεν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ένας "τρυφερός" νέος τύπου Λαλιώτη να άρχει στο Υφυπουργείο Νεότητος και να διανέµει στα ελληνικά σχολεία εγχειρίδια µε προτροπές για Οιδιπόδεια. την Τυραννία των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ Γλυξµπέργκερ. Στο τριµερές αυτό πολίτευµα οι "ασκούντες Αρχή" την κατακτούν µε Αγώνες µεταξύ των π. αγώνες πνεύµατος δύο υποψηφίων βασιλέων.

∆ιότι ΑΥΤΑ είναι ΗΘΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ που δεν χωρούν στο µυαλό µιας πόρνης. να συνεχίσει την εξόρυξη πετρελαίου Ζακύνθου. σήµερα η Ελλάδα θα ήταν ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ µε πλήρη ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ των δικών της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ αναγκών.. να ψηφίζεται από την ισραηλινή κοινότητα της Αθήνας και να διορίζεται Υπουργός που καταγγέλλει στα δικαστήρια Έλληνες Πολίτες επειδή "τόλµησαν" να βγάλουν πετρέλαιο από τα ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ της Ζακύνθου και "απειλούν" µε διακοπή της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδος από τα κοινά εβραιοαραβικά συµφέροντα των πετρελαίων Μέσης Ανατολής. Εάν το τρωκτικό Έβερτ άφηνε τον έλληνα βιοµήχανο Σοφιανόπουλο. ειδικά όταν αυτή η πόρνη είναι "εβραία πόρνη" µε σύζυγο τον επιφανή ισραηλινό σκηνοθέτη Ζύλ Ντασέν. Θυµίζουµε ότι τα πετρελαϊκά κοιτάσµατα Ζακύνθου τροφοδοτούσαν τις Γερµανικές Στρατιές και τον Γερµανικό Στόλο έως το 1945 που οι Άγγλοι "απελευθερωτές" σφράγισαν τις γεωτρήσεις µε τσιµέντο οπλισµένο. ∆ιότι δεν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ µια "πεταλούδα της νύχτας" και µια "πόρνη που έκανε διεθνείς παρτούζες σερβιρισµένη σε δίσκο και περιχυµένη µε σοκολάτα προς καθολικό γλείψιµο παρόντων" του τύπου ΜΕΡΚΟΥΡΗ να διαχειρίζεται Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών. ενώ ο ελληνικός Στρατός "έφαγε" το παραµύθι του "άχρηστου διαφορικού" όπως το σερβίρισαν οι Παντογνώστριες Εβραιόδουλες Αρσενικές Υπουργικές Πόρνες του τύπου ΑΡΣΕΝΗ και λοιπών. ∆εν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ "ανδρίδια" της προδοτικής κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ να εκχωρούν στους ισραηλινούς αποκλειστικά δικαιώµατα κατασκευής και παραγωγής ελληνικών εφευρέσεων. δηλαδή να διαχειρίζεται την Σωκρατική διαλεκτική. που στην Ελλάδα χαρακτήρισαν "άχρηστες" και "ανεφάρµοστες". διάσηµο διαφθορέα και εκµαυλιστή νεαρών ηθοποιών. την Αριστοτέλεια Επιστηµολογία. υπό την καθοδηγία του Ισραηλινού Καθηγητού Μενέϊκο που σήµερα "φροντίζει τον εξοπλισµό των ενόπλων δυνάµεων στρατού ξηράς" στα πλαίσια του προγράµµατος: "Εξοπλισµός της Ελλάδος για ∆ηµιουργία Εθνικοσοσιαλιστικών παραισθήσεων υπεροπλίας ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Ευρώπης εναντίον ΕΣΣ∆ και ΗΠΑ. Σήµερα το Ισραήλ εξοπλίζει τα οχήµατα του Στρατού του µε το "ατέρµων διαφορικό" που εφεύρε έλληνας..ένας µπορεί να κάνει ότι θέλει στην ιδιωτική του ζωή έξω από το φράγµα της παρανοϊκής χριστιανικής ηθικής. την ∆ηµοκρίτεια Φυσική και την Ηράκλεια Κοσµογονία του Λόγου. ∆ιότι δεν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ένα "εβραϊκής καταγωγής τρωκτικό" τύπου ΕΒΕΡ ή ΕΒΕΡΤ. Ένας Υπουργός όµως δεν ηγείται της Νεότητας για να της σεξουαλική αγωγή αλλά για να της δώσει πνευµατική αγωγή έστω και "επαναστατική". Εάν ζούσε ο χυδαιολόγος Αριστοφάνης θα µπορούσε να είχε ξεσπάσει έτσι: "Κουφάλες του ∆ήµου Γεφυραίων είναι ευνόητον ότι εξαφανίσατε το ∆ιαφορικόν από την Αθήνα διότι αποτελούσε πειστήριον των συνουσιών σας µετά επιµήκων αντικειµένων εις τον οπίσθιο τροχό σας. διότι είναι γνωστό ότι οι "έλληνες" Υπουργοί εκβιάζονται από Τεκτονικά 21 ." Βέβαια αυτά θα τα έλεγε ο Αριστοφάνης εντελώς µεταφορικά. ∆εν συγχωρούνται Αχρείοι τύπου Λαλιώτη που χρησιµοποίησαν την θέση του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ σαν θέση ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΟΥ. µε µόνο ΜΕΤΡΟ την ευθύνη του απέναντι στους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ όπως τους αντιλαµβάνεται. ιδιοκτήτη της ΧΡΩΠΕΙ. Αλλά οι θεατές της Κωµωδίας θα το καταλάβαιναν και κυριολεκτικά. Εν τω µεταξύ το περίφηµο διαφορικό θα κατασκευάζεται στο εξής µόνον στο Ισραήλ διότι η εφεύρεση του έλληνα της ΕΑΒ κατοχυρώθηκε σε όλα τα κράτη εκτός του Ισραήλ!!!!!!!!!! Το ανωτέρω νοµικό θαύµα το επέτυχαν "έλληνες" νοµικοί σύµβουλοι των "ελληνικών" Υπουργείων της Αθήνας .του Ισραήλ.

. Όποιος µπορεί να νοήσει ας νοήσει.Χ. άντρον οργίων πολιτικών ανδρών. θα "φύγουµε" για να αντιµετωπίσουµε το "κοσµικό µας φορτίο" µε την συνείδησή µας ήσυχη ότι "εκτελέσαµε την αποστολή για την οποία ήλθαµε". Σας λέµε µόνον σαν τελευταίο χαιρετισµό ότι αυτά που κάποτε αποκαλούσατε "εθνικά πεπρωµένα" συνδέονται άρρηκτα µε τα "πλανητικά πεπρωµένα" που µε την σειρά τους συνδέονται άρρηκτα µε τα "γαλαξιακά πεπρωµένα" που µε την σειρά τους συνδέονται άρρηκτα µε τα "συµπαντικά πεπρωµένα". Καλούµε σ΄ αυτόν τον Ηράκλειο άθλο να πάρει την πρωτοβουλία ο Ελληνικός Στρατός και η Ένοπλη Ελληνική Αστυνοµία και η Ελληνική ∆ικαιοσύνη..Α.Ε.Α. ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ και ΘΕΜΙ∆ΟΣ δεν θα εξαφανισθεί ποτέ από τον Πλανήτη µας.Ε.200π. στην Κίνα.Ε. γενοκτονώντας τον άρρενα πληθυσµό. ΑΤΛΑΝΤΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΟΥΡΓΚ ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΜΙΡ ΑΛΤΑΪΩΝ ΟΡΕΩΝ 1η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΪΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΥΞΩΣ και ΕΛΑΜΙΤΕΣ εισβάλουν το 2. Υπάρχουν ακόµα Στρατηγοί ΑΝ∆ΡΕΣ.του Ισραήλ. είναι εγγεγραµµένοι όσοι και οι µισοί των µελών της Ο.Ε.Ε. γαµηθητώσαν Γιαχβέ και Ισραήλ µε ή χωρίς το κλαπέν .. Αρχηγοί Αστυνοµίας ΑΝ∆ΡΕΣ. Αν δεν ηγηθείτε τότε αφήστε µας να προχωρήσουµε ανενόχλητοι και απερίσπαστοι στην ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΓΗΣ θα ηγηθούµε ΕΜΕΙΣ. Για τον λόγο αυτό που ίσως δεν εννοείτε. Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιµα σε ερευνητές που ασχολούνται µε την Ιστορία της Οικονοµίας σε συσχετισµό µε Εθνολογικές και Γεωπολιτικές Παραµέτρους. Απ΄ αυτούς ζητούµε: ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ την διεφθαρµένη Νοµοθετική Εξουσία και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.Α. έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση πολλούς πολιτικούς µε τα ηλεκτρονικά τους αυτιά και µάτια που χειρίζεται η ΚΥΠ της Ελλάδος .775 άτοµα που κατέχουν ή κατείχαν θέση Αρχής στην Ελλάδα.. το ΣΠΕΡΜΑ ∆ΙΟΣ.. Στην επιχείρηση αυτή ακόµη και αν δεν µείνει ζωντανός κανένας άνδρας της Ο. Στην µαύρη λίστα της Ο.Α. Οι τοίχοι του Ξενοδοχείου "ΑΣΤΗΡ" Βουλιαγµένης. ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ Για να δώσουµε στους αποδέκτες της παρούσας το έναυσµα για προσωπική έρευνα..διαφορικόν.Α. ∆ΙΟΤΙ ΣΤΟ 1821 ΕΜΕΙΝΕ ΗΜΙΤΕΛΗΣ.. Εισβάλουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ασσυρία και Βαβυλωνία και 22 . Εάν δεν είσθε ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ µας..Α.κυκλώµατα µε γνωστά βίτσια και ιδιαιτερότητες της ιδιωτικής τους ζωής. παραθέτουµε ατεκµηρίωτα προς το παρόν στοιχεία που δανειζόµαστε από τους συναδέλφους του Τµήµατος Γεωπολιτικής Αναλύσεως της Ο. ήτοι 2. και για τα οποία έχει εκδοθεί θανατική ποινή από το ∆ικαστικό Τµήµα της Ο. Σας δίνουµε την ευκαιρία να ηγηθείτε διότι δεν επιθυµούµε κατάλυση της Ιεραρχίας.Ε. 23ον: ∆ώσαµε µόνον µια µικρή εικόνα των στάβλων του Αυγεία που πρέπει να ξεπλυθούν από το ποτάµι κάποιου Νέου Ηρακλή. Αντιµετωπίζουν ισχυρή αντίσταση στην Κεντρική Κίνα και στρέφονται Νοτιοδυτικά. και Εισαγγελείς ΑΝ∆ΡΕΣ. ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΤΕ. Ο.

τις υποτάσσουν. Ιδρύουν στην Βαβυλωνία την πόλη ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ προς τιµήν
του θεού ΣΙΝ ή ΣΙΩΝ της Σελήνης... και σε ανάµνηση της Μητροπολιτικής
ΟΥΡΓΚ πρωτεύουσας της Μογγολίας, σηµερινής ΟΥΛΑΝ-ΜΠΑΤΟΡ. Η ΟΥΡ Βαβυλωνίας
είναι η γενέτειρα του ΧΑΒΡΑ-ΧΑΝ ή Αβραχάν ή Αβραχάµ ή Αβραάµ, πατρός του
Ιακώβ, του Ισαάκ και της γενεαλογικής γραµµής ∆αβίδ και ...Χριστούλη. Οι
Ασσυροβαβυλώνιοι επαναστατούν και διώκουν τους Εβραιοµογγόλους ΕΛΑΜΙΤΕΣ.
Τµήµα των Ελαµιτών υπό τον Αβραάµ καταφεύγει στην Αίγυπτο και άλλο τµήµα
στην Αραβία που κατοικούνταν από Ινδούς Ελληνικών ∆ραβίδιων Φυλών. Το
πρώτο τµήµα διαλύει µέσω συνοµωσιών την Αίγυπτο, το δε δεύτερο γενοκτονεί
τους Ινδούς ∆ραβίδες και σπέρνει τους σηµερινούς Άραβες,... εχθρούς των
Ισραηλινών, µέχρις εξοντώσεως των ...Παλαιστίνιων ή Φιλισταίων, Ελλήνων
απογόνων αποίκων Κρήτης, και εξοντώσεως ∆ραβίδων Περσίας-Ιράκ µε ΕΜΦΥΛΙΟ
ΠΟΛΕΜΟ.
2η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΙΑΠΩΝΕΣ
εισβάλουν στην Νήσο Αινού ή Νήσο Ιώνων αποίκων, σηµερινή Ιαπωνία.
Γενοκτονούν τις Ελληνικές Φυλές Αινού ή Ιώνων, κρατώντας µόνον σαν
σκλάβους τους έµπειρους στην αλιεία και την ναυπηγική τέχνη σε παράκτια
χωριά. Σήµερα υπολείµµατα των Αινού επιζούν ακόµη στην Βόρεια Ιαπωνία και
στα βορειότερα νησιά κατοχής ΕΣΣ∆, οµιλούν αρχαιότατη ελληνική διάλεκτο,
και κρατούνται σε πλήρη αποµόνωση από τους "πολιτισµένους" Ιάπωνες.
Φωτογραφίες οικογενειών Ελλήνων Αινού Ιαπωνίας, µε καθαρά ελληνικά
χαρακτηριστικά, εδηµοσίευσε ο Ι. Πασσάς, εκδότης εγκυκλοπαίδειας "ΗΛΙΟΥ"
στο παρένθεµα "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ". Οι Μογγόλοι Χαν Ιαπωνίας σε
συνεργασία µε τους Βαυαρούς Μογγόλους Όττο ή Όθων Χαν, παράγουν το
1930µ.Χ. τον Φασιστικό Άξονα εναντίον του εαυτού τους ήτοι εναντίον των
Κρυπτοµογγόλων Εβραίων Ευρώπης, ώστε µε άλλοθι το "ολοκαύτωµα" να
προκύψουν ανακατατάξεις υπέρ του Ισραήλ. Συνεργάσθηκαν σ΄ αυτό το θέατρο
ο Μογγολοεβραίος Τσουγκασβίλι Στάλιν Αρχιραβίνος και οι Μογγολοεβραίοι
Τρούµαν και Αϊζενχάουερ.
3η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ∆ΩΡΙΕΙΣ
διέρχονται από τα Νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας και εισβάλουν στην
Βαλκανική. Οι Ελληνικές πόλεις, εκτός της Σπάρτης, τους εκτοπίζουν και
αναχωρούν για Ιταλική χερσόνησο όπου γενοκτονούν τις ελληνικές φυλές
Ετρούσκων Σαβίνων, Λατίνων Τρωάδος, και Σικελίας, και ιδρύουν την Ρώµη.*
Με εργαλείο διαβρώσεως τη Σπάρτη διαλύουν τους έλληνες σε
αντιµαχόµενες συµµαχίες. Η Λακεδαίµων του Μενελάου διαφθείρεται σε
βάρβαρη Σπάρτη του Λυκούργου που αντάλλαζε πρέσβεις και επιστολές
"εθνικής ταυτότητος" µε τον Αρχιερέα της Ιερουσαλήµ όπως εξάγεται από τα
βιβλία Α΄ και Β΄ Μακκαβαίων, της ...Αγίας Γραφής, Μετάφραση των
Εβδοµήκοντα.
4η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΟΥΝΝΟΙ και
ηγέτη τον Αττίλα ή ΑΤΛ δηλαδή "Ατλάντιος", εγκαθίστανται στην Ανατολική
Ελλάδα (σηµερινή Τουρκία), στην Βουλγαρία, στην Βαυαρία, και εν µέρει
στην Ρουµανία, και κατά πάγια τακτική σφάζουν και γενοκτονούν τις
αυτόχθονες ∆ραβίδιες Ευρωπαϊκές Φυλές.
5η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΟΥΡΓΚΟΙ ή
ΟΥΓΓΡΟΙ, και ηγέτη τον Τσέγκινς ΧΑΝ-ΚΑΝ-ΚΟΥΝ-ΚΟΕΝ καταλαµβάνουν την
σηµερινή Ουγγαρία, Φινλανδία, και την πρώην Λετονία, Εσθονία κ.α.
σηµερινά Σοβιετικά εδάφη. Γενοκτονούν τους αυτόχθονες ∆ραβίδιους
Πελασγικούς πληθυσµούς και ειδικά τους ΡΩΣ και ΘΟΥΒΑΛΙΟΥΣ απόγονους
Πελασγών Σκύθων ή σηµερινούς Λευκορώσους. Γενοκτονούν τους Έλληνες Σκύθες
Βαλκανικής.
6η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΣΕΛΤΖΟΥΚΟΙ
ενισχύουν τους Τουρκοµογγόλους της 5ης ορδής σηµερινής Τουρκίας, και
καταλαµβάνουν την Αλβανία όπου γενοκτονούν την ελληνική φυλή των
Ιλλυριών.

23

7η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΤΑΜΕΡΛΑΝΟ
επιδιώκει την διέλευση στην Ευρώπη που ανακόπτεται από τους ίδιους τους
Μογγόλους Τουρκίας της 5ης και 6ης ορδής, λόγω συγκρούσεως συµφερόντων
...ενδοµογγολικών. Στρεφόµενοι ανατολικά κατακτούν την Κίνα µε την
βοήθεια των Μογγόλων Μαντσουκούο πρώην Μαντζουρίας.
ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Οι χώροι: Αραβικές Χώρες, Τουρκία, Βουλγαρία, Αλβανία, Νότιος
Ιταλία, Ιαπωνία, Εξωτερική Μογγολία, Εσωτερική Μογγολία, Ισραήλ, Βαυαρία,
Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, και εν µέρει Ρουµανία και
Ουγγαρία, αποτελούν ενιαίους, Μογγολοεβραϊκούς πληθυσµούς των οποίων οι
ηγέτες παρά τις φαινοµενικές αντιθέσεις συνασπισµών ή πολιτευµάτων,
εργάζονται για την γενοκτονία και την οικονοµική υποδούλωση των άλλων
εθνών.
Η τελευταία κίνηση για την ολική τους επικράτηση και ολική
εξαφάνιση των άλλων φυλών, είναι το σχέδιο "Αρµαγεδδών" µε προηγούµενη
παγκόσµια σύγκρουση δυνάµεων "Αντίχριστου Φασισµού" και "Χριστιανικού
Σοσιαλισµού".
Όπως στον Α΄ και Β΄ παγκόσµιο πόλεµο έτσι και στην Γ΄ Τελική
Σύγκρουση, οι αντίθετες δυνάµεις Φασισµού - Σοσιαλισµού, θα ιδρυθούν και
θα κατευθύνονται οι µεν πρώτες από Μογγόλους Κρυπτοεβραίους Βουδισµού, οι
δε δεύτερες από Εβραίους Κρυπτοµογγόλους Χριστιανισµού. ∆ηλαδή µε
αποκρυφιστικούς
όρους
Φασιστικό
ΖΕΝ
Βουδισµού
Θιβέτ
εναντίον
Σοσιαλιστικού ΣΙΩΝ Χριστιανισµού Ισραήλ.
Τα ανωτέρω εννοούνται µόνον από πολύ µεµυηµένους Τέκτονες, τους
οποίους θα παρακαλέσουµε να µας εξηγήσουν ΓΙΑΤΙ ενώ στην Ελλάδα
λειτουργούσαν µόνον οι Στοές της Σοσιαλιστικής Μεγάλης Ανατολής µε το
χριστιανικό σύνθηµα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΙΣΟΤΗΣ - Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ, ξαφνικά εδώ και λίγα
χρόνια
ιδρύθηκαν
οι
θεοσοφικές
Στοές
Φασιστικής
Βουδιστικής
συνθηµατολογίας: "ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΩ" εντελώς
ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΡΟΠΗΣ;
Ποιός είναι αυτός που πρότεινε Βουδιστικές Τελετές ΖΕΝ στην
Ολυµπία των ∆ελφών, για σκόπιµους συνειρµούς της εκτρωµατικής συζεύξεως
"ΕΛΛΗΝΟΒΟΥ∆ΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ",
κατά
το
εκτρωµατικό
ανάλογο
του
"ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"; Ποιός σπέρνει το σπέρµα του Φασισµού
στην Ελλάδα "Έλληνες" Τέκτονες; Απαντήστε µας και πείστε µας ότι δεν
εργάζεσθε για το εβραιοµογγολικό Κατεστηµένο, διότι αν όχι, στην ΝΥΧΤΑ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΓΗΣ θα σας γαµήσοµε τον Μογγολοεβραίο Χριστό και τον
Μογγολοεβραίο Βούδα, το ΣΙΩΝ και το ΖΕΝ σας, και τους συµπαραµαρτυρούντας
προφήτας και αγίους, αρσενικούς και θηλυκούς. Για να µην υποληφθούµε στην
µεταφορική χυδαιολογία από τον διδάξαντα ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ.

Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η δοµή της παγκόσµιας οικονοµίας µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο είχε
σαν κεντρικό άξονα το δόγµα: "Αποζηµιώσεις στο ηθικό και υλικό πεδίο όλων
των πληθυσµών που επλήγησαν από τους Ναζί, και ειδικά των Ισραηλιτών,
λόγω του ολοκαυτώµατος που υπέστησαν και λόγω των περιουσιών των που
κατεστράφησαν". Πάνω σ΄ αυτό το δόγµα στηρίχθηκε η ίδρυση του Κράτους του

24

Ισραήλ, τα "σχέδια βοήθειας" µε κατακλυσµό δανεισµού εβραϊκών κεφαλαίων
για ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ εθνικών οικονοµιών, τύπου Μάρσαλ, η ίδρυση της ∆ιεθνούς
Τραπέζης για "συντονισµό" του νοµισµατικού συστήµατος των εθνών µε τα
Εβραϊκά και Ιαπωνικά βρώµικα παιγνίδια των Χρηµατιστηρίων, του τύπου
"πάνω ο χρυσός, κάτω ο χρυσός, παίρνουµε όλο τον χρυσό, πάρτε χάρτινα
κουρελογραµµάτια
ηλίθιοι",
κ.λπ.
κ.λπ.
γνωστά
στους
Σιωπόντες
Μεµυηµένους.
Αλλά εµείς σαν ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ ερωτούµε: "ισχύει το ανωτέρω ∆όγµα ή
είναι Απάτη; Ποιοί ΝΑΖΙ γενοκτόνοι και ποιοί ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ γενοκτονηµένοι
και ολοκαυτωµένοι; ΠΟΙΟΙ γενοκτόνησαν και ΠΟΙΟΙ γενοκτονήθηκαν; Πόσο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΗΚΑΝ τα πληγέντα έθνη ή πόσο ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ τους µε
σχέδια τύπου Μάρσαλ, κατά "σύµπτωση" εβραιοαµερικανού;"
Ανοίγουµε την Παγκόσµια Εγκυκλοπαίδεια του Βιβλίου, Τόµος 20,
σελ.379, 380, 410. ∆ιαβάζουµε: "Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος είχε θύµατα
37.000.000 - περίπου 14.000.000 νεκρούς και 28.000.000 τραυµατίες. Ο Β΄
Παγκόσµιος Πόλεµος είχε 56.000.000.θύµατα - 22.000.000 νεκρούς και
34.000.000 τραυµατίες. Στους ανωτέρω δεν υπολογίζονται οι δεκάδες
εκατοµµύρια νεκροί από Πείνα και Επιδηµίες εξ αιτίας των ∆ύο Πολέµων."
Ανάµεσα στους 22.000.000 νεκρούς του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου
υποτίθεται ότι έχουµε 5.760.000 νεκρούς Ισραηλίτες. Ο κατά "σύµπτωση"
εβραιοαµερικανός γενικός εισαγγελέας της ∆ίκης Νυρεµβέργης, είπε
απαγγέλλοντας το κατηγορητήριο: "Από τα 9.600.000 Εβραίους που ζούσαν
στην Ευρώπη, έγινε ένας υπολογισµός, σύµφωνα µε εξακριβωµένα στοιχεία,
που απέδειξε ότι το 60% εξ αυτών βρήκαν το θάνατο και µάλιστα κατά τον
ποιό φριχτό τρόπο. 5.700.000 λείπουν από τις χώρες εκείνες της Ευρώπης
όπου ζούσαν και περισσότεροι από 4.500.000 δεν παρουσιάζονται ούτε
ανάµεσα στους µετανάστες ούτε και ανάµεσα σε άλλη κατηγορία διωκοµένων
κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο."
Θαυµάζουµε τα µπερδεµένα εβραϊκά λογιστικά και ερωτούµε: Πώς είναι
δυνατόν στις 9 Μαΐου 1945 ο στρατάρχης Κάϊτελ να υπογράφει την
συνθηκολόγηση της Γερµανίας και στις 8 Οκτωβρίου 1945 τα µέλη του
∆ιεθνούς Στρατοδικείου να συνέρχονται στο Βερολίνο µε έτοιµο το
κατηγορητήριο και αριθµούς "επιζώντων και νεκρών" εβραίων που απαγγέλλει
ο Τζάκσον από τις 21 Νοεµβρίου έως 3 ∆εκεµβρίου 1945;
Στις ...8 Οκτωβρίου 1945 οι λαοί της Ευρώπης ανέσυραν ακόµη τους
αποσυντιθέµενους νεκρούς από τα ερείπια των πόλεων τους, και τα
κατεστραµµένα δηµοτικά αρχεία από τα ερείπια των ∆ηµαρχείων τους.
Τέσσερις µήνες µετά το τέλος ενός Παγκοσµίου Πολέµου που ανέτρεψε και
µετακίνησε πληθυσµούς ∆ΕΚΑ∆ΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ανθρώπων οι εβραίοι είχαν
κάνει ...διεθνή απογραφή απόντων και µεταναστών. Στις 8 Οκτωβρίου, όταν
οι οργανωµένοι Στρατοί της Ευρώπης δεν γνώριζαν ακόµη ποιοί οι νεκροί,
ποιοί οι αιχµάλωτοι και ποιοί οι επιζώντες στρατιώτες, οι εβραίοι
"άκαπνοι και απόλεµοι" µιλούσαν για "καταλόγους επιζώντων µεταναστών" σε
100 κράτη της Υφηλίου "σύµφωνα µε εξακριβωµένα στοιχεία". Ε όχι
µπάσταρδοι πλαστογράφοι της ιστορίας! Και όχι για δύο λόγους:
1ον: Στην Ευρωπαϊκή Απογραφή σας, "προσφιλείς" Ιουδαίοι, που
τυπώσατε στις Λευκές Βίβλους των Γενεαλογιών σας το 1946, ΄σείς οι ίδιοι
αριθµούσατε τους Ισραηλίτες Ευρώπης σε 7.600.000, σηµειώνοντας ότι είχατε
απώλειες 2.000.000 νεκρούς εκ της "φυλής Ασχενάζ", ήτοι σύνολο 9.600.000
που έψαχνε ο οµόφυλός σας εισαγγελέας Τζάκσον!
Αλλά η φυλή "Ασχενάζ" ή "Ασκενάζυ" ή "Εσκενάζυ" ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΗΤΙΚΗ
διότι αφ΄ ενός µεν δεν περιλαµβάνεται µεταξύ των ονοµάτων των 12 φυλών
σας όπως τις αναφέρετε στην ...Αγία Γραφή, Παλαιά ∆ιαθήκη, αφ΄ ετέρου
πάλι σύµφωνα µε την Παλαιά ∆ιαθήκη, περιλαµβάνεται στην "Ιαπετική
Οµοφυλία" δηλαδή στους "Αρίους" λαούς κατά την "παραδεκτή" εθνολογία.
∆ιαβάζουµε από την Γένεση, κεφάλαιο ι', εδάφια 2-5: "Οι υιοί του ΙΑΦΕΘ

25

εκτός των Ασκανίων που ΕΞΕΒΡΑΪΣΘΗΚΑΝ από τους Ιουδαϊκού θρησκεύµατος Μογγόλους του Κασµίρ. τις Σάρδεις. εξελληνισθέντες από τους έλληνες Φρυγίας. ΜΕΣΕΧ. αρχίζει διωγµό εναντίον των εξεβραϊσθέντων ΑΣΚΑΝΙΩΝ που µη έχοντας άλλη επιλογή διασπείρονται στην Ευρώπη και γίνονται δεκτοί από τις συναγωγές σαν "ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΣΚΕΝΑΖ". 239. Οι περιεχόµενες ελληνικές φυλές Φρύγες. Από γλωσσική άποψη ήταν Φρύγες. 217. νοµάδες Σκανδιναβών και Γερµανών "Αρείων" πριν το 700π.Χ. Καρολίδη ∆΄ σελ. 265. Μετά το 1453. σελ. Σύµφωνα µε Ηρόδοτο Ζ΄73: "ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΟΙ ΦΡΥΓΕΣ ΒΡΙΓΕΣ ΕΙΣΙ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΤΙ ΕΘΝΟΣ" ήτοι έλληνες θρακοπελασγοί.λπ. αποτελούσε την Ανατολική Ελλάδα µε αντίστοιχο Κέντρο.. και Στράβωνα Ζ΄295. και µέσω των ΕΛΛΗΝΩΝ Αρµενίων συνέδεαν τις ανωτέρω φυλές µε τους Έλληνες Σκύθες. κ. ΘΕΙΡΑΣ. βορειοανατολικά της ΠΡΟΥΣΑΣ. ανάλογο των ∆ελφών της ∆υτικής Ελλάδος. Ίδε "Παγκόσµια Ιστορία Καρολίδη" ∆΄. στρέφονται εναντίον των εξεβραϊσµένων "χριστιανικά ορθόδοξα" ελλήνων του Βυζαντίου και γενοκτονούν τους Α∆ΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. Ασίας τους έφερε στο σηµείο να δεχθούν τους Μογγόλους Οσµανίδες και Σελτζουκίδες ως απελευθερωτές που µε το θρήσκευµά τους δεν καταλήστευαν τον πληθυσµό όπως οι Ορθόδοξοι Ιερείς του Φαναρίου. ΜΑΓΩΓ. έφθαναν έως τα σηµερινά Τουρκικά σύνορα µε την ΕΣΣ∆. Το αποτέλεσµα ήταν ότι οι εξισλαµισµένες και εξεβραϊσµένες ελληνικές φυλές. µε αρχή γενόµενη από τον Ερτογρούλ γενάρχη των Οσµανιδών. Ρόδου κ. Λυδοί. Ίδε Πλάτωνος "Τίµαιος" 23-26. Για τον άπειρο αναγνώστη αναφέρουµε ότι ως ΘΩΓΑΡΜΑ εννοούνται οι ΑΡΜΕΝΙΟΙ και ως ΓΟΜΕΡ οι Κιµµέριοι. Άφησαν την ονοµασία τους στην λίµνη ΑΣΚΑΝΙΑ. κατοίκους της Αιγηίδος πριν βυθισθεί και αποτελέσει την Μεσόγειο Θάλασσα. Οµοίως. ΜΑ∆ΑΪ. µε προγραµµατισµένο "υπεύθυνο" της νέας ΣΦΑΓΗΣ.και Ινδούς ∆ραβίδες Προέλληνες.ήσαν ΓΟΜΕΡ. ΙΑΥΑΝ. όταν διαπίστωσαν ότι οι Ραβίνοι είχαν δώσει καταλόγους των ΑΣΧΕΝΑΖ στην εβραϊκή ΓΚΕΣΤΑΠΟ. Ναι! Εβραϊκή Γκεστάπο και εβραϊκό Γ΄ Ράϊχ των εβραίων "πρώτης κατηγορίας" ΣΕΦΑΡΝΤΙ εναντίον των ελληνογενών "εβραίων" ΑΣΧΕΝΑΖ ή 26 . Χαρακτηρίζονται "δεύτερης ποιότητας" εβραίοι από τις συναγωγές και κρατούνται αποµονωµένοι για ΣΦΑΓΗ του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και για ΑΠΟΙΚΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ που προορίζονται επίσης για ΣΦΑΓΗ στις ανακατατάξεις του 1988-1995. Εξισλαµίσθηκαν όλες οι ελληνικές φυλές. την "∆ιεθνή Ηγέτιδα της Νέας Φασιστικής ∆εξιάς" την Ελλάδα. Εκ τούτων εµοιράσθησαν κατά τας φυλάς αυτών και κατά τα έθνη αυτών. ΘΟΥΒΑΛ. Αυτές οι ελληνικές φυλές του σηµερινού Τουρκικού εδάφους εξισλαµίσθηκαν από το 1233 έως το 1433 από τους εβραιοµογγόλους των Ορδών Οσµανιδών και Σελτζουκιδών. Χετταίοι. Και οι υιοί του ΓΟΜΕΡ ήσαν ΑΣΧΕΝΑΖ και ΡΙΦΑΘ και ΘΩΓΑΡΜΑ. Πέρσες . Η Φρυγική είναι παραλλαγή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ιράκ. Κίλικες. Περσία.λπ. Εάν τα γνώριζαν αυτά οι "εβραίοι" Ασκενάζυ Θεσσαλονίκης. όσο και οι Έλληνες από τους οποίους προέρχονται µέσω επιµιξίας µε Σουηδούς και Γερµανούς αποίκους του 1. η Οθωµανική Πύλη µε οδηγίες Ραβίνων. Σήµερα το Κράτος του Ισραήλ αποτελείται από ΑΣΚΑΝΙΟΥΣ ή ΑΣΧΕΝΑΖ που είναι τόσο Ισραηλίτες.εκ του Περσέως . περιοχών δεν θα έψαχναν για εκδίκηση τους "εξαφανισθέντες" Ραβίνους τους. Το απαίσιο αυτό αποτέλεσµα οφείλεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία Βυζαντίου.000 700π. Συρία. που ασκώντας βαρύτατη θρησκευτική φορολογία και καταδυνάστευση στους Έλληνες Μ..Χ. σήµερα ΙΣΝΙΚΓΚΙΟΛΟ. Αυτοί οι Χειµέριοι Βόρειοι ή Κιµµέριοι αναµειχθέντες µε τους Θρακοµακεδόνες έλληνες Φρυγίας αποτέλεσαν τους ΑΣΚΑΝΟΥΣ ή ΑΣΧΕΝΑΖ ή Βιθυνούς Προποντίδος. Τα φυλετικά τους χαρακτηριστικά ήταν από βόρεια έως µεσογειακά κατ΄ αναλογία των ΠΟΜΑΚΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ. 2ον: Υποθέτουµε ότι ο αναγνώστης γνωρίζει ότι όλο το έδαφος της σηµερινής Τουρκίας.

Α. και των φριχτών συνθηκών ζωής.ΣΕΦΑΡΝΤΙ . Το 1968 οι Αναθεωρητές και Συντηρητικοί Εβραίοι .των ΑΣΧΕΝΑΖ .Ε. Το επιτελείο των Μαρτύρων του Ιεχωβά είναι εβραίοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ που στο ανωτέρω εγχειρίδιο δηλώνουν σαφώς ότι "ο Ιεχωβά θα καταστρέψει το κοσµικό κράτος του Ισραήλ όπως θα καταστρέψει όλα τα έθνη µε τελευταία την ΕΣΣ∆." Γράφει ο "αντισιωνιστής" D.εβραίων εις το Ισραήλ και αι διακρίσεις και διωγµός εις τον οποίο αυτοί υπόκεινται εκ µέρους των εξ Ευρώπης Εβραίων ΑΣΧΕΝΑΖ. εζήτησε από την κυβέρνησιν του Ισραήλ να απορρίψει τας προσπαθείας του Αναθεωρητικού και Συντηρητικού Ιουδαϊσµού των ΣΕΦΑΡΝΤΙ . Περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο Γεωπολιτικής των Μαρτύρων του Ιεχωβά µε τον ψευδότιτλο "Ελθέτω η Βασιλεία σου" και στο κεφάλαιο "Πορεία των Παγκόσµιων ∆υνάµεων". Πρόεδρος των Ορθοδόξων Εβραίων ΑΣΧΕΝΑΖ της Αµερικής. Ο Ραβίνος JOSEPH KARASICK.ΑΣΧΕΝΑΖ ." Συνεχίζει: "Οι Ορθόδοξοι εβραίοι* Ασχενάζ . θα εγκατέλειπαν ΕΠΙΓΩΝΤΩΣ το Ισραήλ. διότι η 27 . Εάν το γνώριζαν αυτό οι σηµερινοί πολίτες του Κράτους του Ισραήλ.δια να αντιδράσει εις τας προσπαθείας αυτάς. ότι αυτή ίδρυσε µιαν επιτροπήν µε σκοπόν τον συνεχισµό της καταπιέσεως των εβραίων αναθεωρητών ΣΕΦΑΡΝΤΙ στο Ισραήλ.εδηµοσίευσε ένα βιβλίο υπό τον τίτλο "Κίνδυνος! Ο Εβραϊκός Ρατσισµός!" εις το οποίο επεξηγείτο (SIC) η δέσµευσις των εξ ανατολών ΕΣΣ∆ και Ανατολικής Ευρώπης Συµφώνου Βαρσοβίας . διότι οι εβραίοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ που διοικούν ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ µε ηγέτη την οικογένεια BARUCH HAN. µε υπότιτλο "ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ": "Το συµβούλιο της Κοινότητος των Σεφαρντί των Ιεροσολύµων .µειονότητα Σεφαρντί 10% του Ισραήλ . ετοιµάζουν για τους ψευδοεβραίους ΑΣΧΕΝΑΖ του Ισραήλ ένα ∆ΕΥΤΕΡΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ. Αυτοί καταδιώκουν τους Αναθεωρητάς και Συντηρητικούς Εβραίους και δεν επιτρέπουν σ΄ αυτούς να έχουν Συναγωγάς ή να προσεύχονται εις δηµόσια µέρη εντός του Ισραήλ.λπ. την Αιθιοπία. Αυτό εξάγεται από µαγνητοφωνήσεις της Ο. Αι δηλώσεις αυταί του Ραβίνου ήταν απάντησις εις τας ανακοινώσεις τας οποίας έκανε τον προηγούµενο µήνα η Ένωσις των Αµερικανοεβραίων ΣΕΦΑΡΝΤΙ. κατά 90% ΑΣΧΕΝΑΖ που σύµφωνα µε ραβινικό προγραµµατισµό εστάλησαν στην Παλαιστίνη για ίδρυση Ισραηλινού Κράτους µετά το 1946. ο "βασιλεύς του Βορρά" -ΕΣΣ∆. διακρίσεων εις την παιδείαν.αυτά ως θεολογικές αποκλίσεις. Τέρενς Σµίθ ετηλεγράφησε εις την εφηµερίδα του: Ιεροσόλυµα 8 Ιανουαρίου . από υπαινιγµούς φανερών Συνεδρίων ΣΕΦΑΡΝΤΙ και από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ της "προφητείας" της Παλαιάς ∆ιαθήκης.ο εξ Αµερικής αντιπρόσωπος . Το βιβλίο ανέφερε ρητώς: "Οι εξ ανατολών Εβραίοι είναι θύµατα (SIC) των ρατσιστικών τάσεων των αντιδηµοκρατικών ΑΣΧΕΝΑΖ και της πνευµατικής γενοκτονίας των. κατήγγειλε το Συντηρητικό και Αναθεωρητικό κίνηµα . σε συναγωγές ΣΕΦΑΡΝΤΙ.και να γενοκτονεί τους Ισραηλίτες εγκαθιστώντας το "βδέλυγµα της ερηµώσεως". καρπούς της εξορίας και αφοµοιώσεως.των ΣΕΦΑΡΝΤΙ .της Αµερικής επανέλαβαν τας διαρκείς προσπαθείας των να εγκαταστήσουν Συναγωγές των εις το Ισραήλ και να θέσουν τέρµα εις τας διακρίσεις εις βάρος τους.αποτελούν την επικρατούσαν θρησκευτικώς τάξιν εις το Ισραήλ. Ο Αµερικανός ανταποκριτής των "NEW YORK TIMES".των ΣΕΦΑΡΝΤΙ . Αυτά δεν είναι δικές µας εξηγήσεις. YERMAK στο βιβλίο του "ΚΡΥΠΤΟΚΡΑΤΙΑ" σελίδα 61.στο πρώτο παγκόσµιον συνέδριον των Ασχενάζ και Σεφαρντί εβραίων.φέρεται να εισβάλλει εις την γήν της δόξης -Ισραήλ.C. Αµέσως συνεκλήθη την 7ην Ιανουαρίου 1968 Παγκόσµιον Συνέδριον των Ορθοδόξων Εβραίων .ως ξένην ιδεολογίαν η οποία πρέπει να απορριφθεί σταθερά και αµετάκλητα. την Αίγυπτο κ.στο Ισραήλ. Αυτός απεκάλεσε τα κινήµατα . ενώ συγχρόνως κατακτά την Λιβύη. όπου σαφώς στο ια΄40-45 κεφάλαιο του βιβλίου "∆ανιήλ".ΑΣΚΑΝΙΩΝ.

Μα οι ελληνογενείς "ηλίθιοι" ΑΣΧΕΝΑΖ που µη εννοώντας ότι οι ΣΕΦΑΡΝΤΙ καθαρόαιµοι µογγολογενείς εβραίοι τύπου ΧΙΜΛΕΡ τους γενοκτόνησαν µε 2. Παµίρ και Κασµίρ. σαν σκλάβοι που προηγούνται των καθαρόαιµων ΣΕΦΑΡΝΤΙ Κυρίων.000 νεκρούς ελληνογενείς ΑΣΚΑΝΟΥΣ ΑΣΧΕΝΑΖ στον Β΄ Παγκόσµιο. Προτρέπουµε τους έλληνες αποδέκτες της παρούσης να ελέγξουν την ακρίβεια των "ισχυρισµών" µας ανοίγοντας το εβραϊκό εγχειρίδιο γεωπολιτικής "Παλαιά ∆ιαθήκη" της "Αγίας Γραφής" των . από τους Μογγολογενείς εβραίους ΣΕΦΑΡΝΤΙ. στα σηµεία: ΕΣ∆ΡΑΣ β΄ 7.Κυβέρνηση του Ισραήλ παρέχει την οικονοµικήν ενίσχυσιν και την επίσηµον αναγνώρισιν µόνον εις τον Ορθόδοξον Ιουδαϊσµόν των ΑΣΧΕΝΑΖ. Θα διαπιστώσουν ότι φέρονται σαν Σηµιτικοί εβραϊκοί κλάδοι οι Ελάµ ή Ελαµίτες.σφόδρα µεµυηµένος Σεφαρντί YERMAK. Εβραϊκή ∆ολιότητα. Το Εβραϊκόν Κράτος έχει ιδρυθεί και δηµιουργηθεί δια µιαν ειδικήν τάξιν εβραίων.000. θρησκευτικό και κοινωνικό σύστηµα στο Εβραϊκό Κράτος βασίζεται σε ρατσιστικές και θρησκευτικές προκαταλήψεις.57. Για να σφαγούν ΠΟΙΟΙ.. Από τους "καλούς" ΣΕΦΑΡΝΤΙ ιδρύθηκαν όλα τα Χριστιανικά θρησκεύµατα και οι Χριστιανικές αιρέσεις. στρέφονται εναντίον του Ισραήλ και το απειλούν "ελέω Ιεχωβά" µε αφανισµό και γενοκτονία. και 2. Όχι. σαν σκλάβοι που πρόκειται να σφαγούν ξανά ώστε οι Κύριοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ να αποκοµίσουν τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΗΘΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ενός ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ των ΑΣΧΕΝΑΖ του Κράτους του Ισραήλ. οι Ουννί ή Ούννοι Μογγόλοι. όταν οι ΑΣΚΑΝΟΙ ή ΑΣΧΕΝΑΖ εξεβραϊσθέντες. οι Αθλάϊ ή Ατλάϊ ή Άτλαντες των Ατλαϊων όρεων Μογγολίας. ∆ολιότητα και Αποθέωση του Παραλόγου και της Ειρωνείας.. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η Ο. νοµικό. εις Βάρος των Ευρωπαϊκών Εθνών.Α. διακρίσεις και φανατισµό. έχοντας εννοήσει ΑΠΟΛΥΤΑ τι τεκταίνεται εις βάρος της Ελλάδος. δέχτηκαν να µετοικίσουν στο Ισραήλ για να µετατρέψουν τις ερήµους σε παραδείσους. ενώ µογγολογενείς ΣΕΦΑΡΝΤΙ φέρονται µε ανάλογη πλύση εγκεφάλου σαν "χριστιανόφιλοι" µετριοπαθείς που από ΗΠΑ. Εάν οι ΑΣΧΕΝΑΖ Ορθόδοξοι Εβραίοι. 28.000 θα γενοκτονηθούν στο Ισραήλ από εισβολή ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. δηλαδή τους εκπροσώπους των "χριστιανόφιλων" εβραίων της "χιλιετούς δικτατορίας του Χριστούλη". 34. ήτοι τους Ορθόδοξους εβραίους ΑΣΧΕΝΑΖ." Θαυµάσια λοιπόν. κάνει διακρίσεις και καταδιώκει τους οµοθρήσκους των της Ανατολικής Κοινότητος . Θαυµάστε τη ΦΡΙΚΗ και τη ∆ΟΛΙΟΤΗΤΑ ενός Σχεδίου που είχε 2. Όλοι αυτοί οι γενετικοί κλάδοι φέρονται σαν "εκλεκτά παιδιά" του Ιεχωβά ή 28 .000 νεκρούς στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο για να αποκοµίσουν τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΗΘΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ του "ολοκαυτώµατος". 59.000 νεκρούς ΑΣΧΕΝΑΖ το 1988-1995." Και συνεχίζει ο . ΝΕΕΜΙΑΣ ζ΄12.ΕΣΣ∆ .000 στην Ευρώπη από την Νέα Ευρωπαϊκή Ναζιστική ∆εξιά αρχής 1988 και µε ηθικό αυτουργό την Ευρωπαϊκή ηγέτιδα Ελλάδα. 31. και θα έχει άλλα 5.και της Αναθεωρητικής και Συντηρητικής οµάδος ... ΕΣ∆ΡΑΣ ι΄25. Εκτός εάν κάποιοι συντρίψουν το φρικιαστικό Σχέδιο στην γένεσή του.αυτοκράτορα BARUCH HAN..Μογγολοεβραίων.000. η διοικούσα τάξις του Ισραήλ. οι Αττίλ ή Αττίλες Μογγόλοι.500. ΝΕΕΜΙΑΣ ιβ΄9. εκ των οποίων 2. Εβραϊκό Τρελοκοµείο. ασφαλώς δεν µπορεί να προσµένει κανείς. Οι Ραβίνοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ και οι Ραβίνοι ΑΣΧΕΝΑΖ παίζουν τον ρόλο του "καλού και του κακού" υπό την επίβλεψη και θεατρική σκηνοθεσία της Στοάς "Μεγάλης ∆ρυός" του .Ε.000. ΕΣΣ∆.500. φέρονται µετά από Ραβινική πλύση εγκεφάλου ως "σκληροπυρηνικοί" εβραίοι. ενώ οι "κακοί" ΑΣΧΕΝΑΖ διώκουν τον Χριστιανισµό και τον "καλό" Ισλαµισµό στο Κράτος του Ισραήλ. εις Βάρος των ελληνογενών "εβραίων" ΑΣΧΕΝΑΖ. ΓΕΝΕΣΙΣ ι΄22. εις Βάρος όλων των Εθνών του Πλανήτη. µε υπότιτλο "Το Ισραήλ βασίζεται σε φυλετικές διακρίσεις και θρησκευτικό φανατισµό": "Το πολιτικό..ΗΠΑ -. και το χειρότερο. ότι αυτοί θα ανεχθούν τους Χριστιανούς και Μουσουλµάνους µέσα στο Ισραήλ.

ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ που ζούσαν στη Σιβηρία. Χούγκενµποργκ.Χ. ίδρυσαν την Ρατσιστική θεωρία των ΝΑΖΙΡ ή ΝΑΖΙ ή "ΝΑΖΩΡΑΙΩΝ ΤΕΥΤΟΝΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ" µε την οποία αιµατοκύλισαν τον πλανήτη και γενοκτόνησαν τους απογόνους των ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΚΑΝΩΝ ή ΑΣΧΕΝΑΖ.λπ.500π. που "ελέω θεού" γενοκτόνησαν τους έλληνες της Παλαιστίνης ή Φιλισταίους. και µετά να ζητά από τον ίδιο γείτονα να τον αποζηµιώσει οικονοµικά και ηθικά για το σφαγµένο παιδί "του". SIEMENS Μέτοχοι. απογόνους των Μογγόλων Ούννων Ελαµιτών που κατέσφαξαν τους έλληνες Ασσυροβαβυλωνίας το 2. Οι Ούννι που προχώρησαν στην Ευρώπη σαν Ούννοι Άβαροι ή Βαυαροί.Χ. 29 . βορείως της λίµνης Βαϊκάλης.λπ. Στο κεφάλαιο "ΧΙΤΛΕΡ" αναφέρει σαν χρηµατοδότες του Ναζιστικού κόµµατος τους: Κόµης Ρέβεντλωφ. Χάρτσµπεργκ Νοµάρχης. Σίλβερµπέργκ Βιοµήχανος.ΕΣΣ∆ . Φίλιπ Ματές. Κάρλ Άλµπερτ Χέκµαν Βιοµήχανος. διότι δικά της φυλετικά τέκνα είναι οι ΑΣΚΑΝΟΙ ΑΣΧΕΝΑΖ και όχι του ΙΣΡΑΗΛ!!!!!! ∆ιότι δεν είναι ΕΝΤΙΜΟ να κλέβει κάποιος το νήπιο του γείτονα. βρίσκεται µετά τον Πόντο και µετά ανάπλου Ασιατικών ποταµών Φάσις. ήταν ΑΣΧΕΝΑΖ και αν οι γενοκτόνοι ήταν ΣΕΦΑΡΝΤΙ ΝΑΖΙ. Έχερ Εκδότης. ∆εν είναι ΕΝΤΙΜΟ οι ΣΕΦΑΡΝΤΙ Μογγολογενείς να επικαλούνται οφέλη που προκάλεσαν εναντίον ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΚΑΝΩΝ ΦΡΥΓΙΑΣ εξεβραϊσθέντων σε ΑΣΧΕΝΑΖ. γενοκτόνησαν τις ελληνικές φυλές Πελασγών: ΣΚΥΘΩΝ . Στην ΣΡΙΜΑΓΚΑΡ ο εκεί ΕΒΡΑΪΚΟΣ πληθυσµός φυλάσσει τον "τάφο του Ιησού" ο οποίος σύµφωνα µε τις διδασκαλίες των εκεί Ραβίνων Σεφαρντί "πέθανε τελικά στο Παµίρ"!!! Οι απόγονοι των Ούννι του ΠΑΜΙΡ υποδυόµενοι τους Μουσουλµάνους Σίχ. κ. Λέβενστάϊν Πρίγκιπας.λπ. Κρούπ (KRUPP) Βιοµήχανος. Σόϋµπνερ Οίκοι ανοχής. οι γενοκτονηµένοι "εβραίοι" του Β΄ Παγκοσµίου Πολ.Χ.ΙΣΣΗ∆ΟΝΩΝ . Σηµειώνουµε για τους φίλους της "αληθούς ιστορίας" ότι η "µυθική Κολχίδα" δεν είναι καθόλου µυθική και δεν βρίσκεται στον Πόντο της ΕΣΣ∆ αλλά σύµφωνα µε τα διασταυρωµένα "Αργοναυτικά" του Απολλώνιου και του Ορφέα. Αν λοιπόν.200π. Βέρνερ Μάζερ. επιδιώκουν σήµερα να διαλύσουν την Ινδία. Άντον Ντρέξλερ πρόεδρος DAP. Πρόκειται για γενοκτόνους Σεφαρντί. Όβις και Ιεννεσσέης. Μάξ Άµαν.500π.ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ . Φένκενστάϊν Κόµητες. σύµφωνα µε τα "Αργοναυτικά" του Απολλώνιου Ρόδου και τα "Ορφικά Έπη". Χάνσενµπαν Εβραϊκή Τράπεζα. απογόνους Ατλάντων που από το 12. Φέγκλερ Βιοµήχανος. στην περιοχή Κάλχου όπου η Σοβιετική πόλη Κέλχα. Αφήνουµε να απαντήσει ο ΒΑΛΤΕΡ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ στο βιβλίο του "ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ". Τάσσεν Βιοµήχανος. να το σφάζει όταν ενηλικιώνεται. σε συνεργασία µε τους Μητροπολιτικούς Μογγόλους της ΟΥΡΓΚΑ και του ΠΑΜΙΡ. σηµερινών κατοίκων του Ισραήλ. υπάρχει ο Ναός των Ιουδαίων που σύµφωνα µε επιτόπιες έρευνες του Έριχ Φον Νταίνιγκεν ανταποκρίνεται απόλυτα στον "µυστηριώδη" ναό που περιγράφει ο Ιεζεκιήλ στην "Παλαιά ∆ιαθήκη".ΜΑΣΑΓΕΤΩΝ . Έντβιχ Μπέχσταϊν Κατασκευαστής Πιάνων. τότε τα ηθικά και υλικά οφέλη του "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ" πρέπει να τα αποκοµίσει η ΕΛΛΑΣ. Πρόκειται για τους νοµάδες εγκληµατίες που γενοκτόνησαν τους ελληνοπελασγούς Κόλχους της λίµνης Βαϊκάλης . εκδοθέν στην Ελληνική από τις εκδόσεις "ΝΟΤΟΣ" Αθήναι. Πρόκειται για αιµοδιψή θηρία. Ρίχτερ Οίκοι ανοχής κ.και τους Κόλχους των σηµερινών Μογγολικών οροπεδίων Χάλχα ή Κάλχα ή Κάλχου.Γιαχβέ ή Σιν ή Σιών. Αουφχόϋζερ Τραπεζίτες. Γκρούντµαν Βιοµήχανος. έως το 2. Σραίντερ Τραπεζίτες. κ.ΣΑΡΜΑΤΩΝ . Κάρλ Μπός Βιοµήχανος. Στους Μογγόλους Σεφαρντί ανήκει ο γενετικός κλάδος ΝΕΖΕΡ ή ΝΑΖΙΡ ή ΝΑΖΙ ή ΝΑΖΑΡ που ήσαν συγκεντρωµένοι στην πόλη ΝΑΖΑΡΕΤ δηλαδή η "πόλη των ΝΑΖΙ" εκ της οποίας ο Χριστούλης. Μήπως η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ όρων που αποκαλύπτουµε δεν είναι αληθινή. Χούγκο Μπρούκµαν. Τένγκελµαν βιοµήχανος. Μπύχερ Ράτεναου της AEG. Σηµειώνουµε ότι σήµερα στην πρωτεύουσα του ΠΑΜΙΡ την ΣΡΙΝΑΓΚΑΡ.

ΕΡ και . η Γαλλία το 2%. Ο αναγνώστης ίσως απορεί γιατί τον έχουµε οδηγήσει σε θέµατα που δεν άπτονται της οικονοµίας.8% και η Γερµανία µε 2. Επίσης. η Πολωνία το 13%. Και όµως άπτονται σε σηµείο που στη ∆ίκη της Νυρεµβέργης το 1945.7% του πληθυσµού της. έχοντας δύο αντικειµενικούς σκοπούς: την γενοκτονία των ∆ραβιδίων φυλών Ευρώπης και την εις ώφελός των προκύπτουσα οικονοµική ανακατάταξη. Υόρκης: ΠΡΩΤΟΝ: ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ: Οι κατηγορούµενοι κατήρτισαν από κοινού ένα σχέδιον το οποίον και εφήρµοσαν µε αντικειµενικό σκοπό ν΄ αποκτήσουν την απόλυτη εξουσία. ∆εν υπάρχει πλέον λόγος αφού είναι ήδη "αφυπνισµένη" µε τον κοµµουνιστικό φασισµό των Ταταροµογγόλων Κυβερνητών της ΕΣΣ∆. η Τσεχοσλοβακία το 1." Υπάρχει περίπτωση να .ΥΠΟΤΑΓΗΣ. ∆ΕΥΤΕΡΟΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Οι κατηγορούµενοι κατόρθωσαν εντός εξήκοντα τεσσάρων περιπτώσεων να παραβιάσουν τριάκοντα τέσσερις διεθνείς συµβάσεις και αρχίζοντας από επιθετικούς πολέµους τελικώς έφεραν έναν παγκόσµιον πόλεµον. Για τους γνώστες εβραϊκής ονοµατολογίας δεν χρειάζονται σχόλια. 30 . παραθέτουµε ολόκληρη την πράξη κατηγορίας της Νυρεµβέργης και την στρέφουµε κατά των πραγµατικών υπευθύνων εβραιοµογγόλων Σεφαρντί της ORDO ADEPTIS ATLANDIS.ΜΠΕΡΓΚΕΡ. Για τους µη γνώστες παραθέτουµε τον κανόνα "τα λήγοντα εις ΣΤΑΪΝ. Σαν ∆ραβίδια Ελληνική φυλή υπολογίζουν οι Ραβίνοι Σεφαρντί τους "εβραίους" ΑΣΧΕΝΑΖ και τους γενοκτονούν µαζί µε τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. . Για να κλείσουµε το θέµα θα αναφέρουµε το όνοµα του Άλφρεντ Ρόσενµπεργκ του διάσηµου ΕΒΡΑΙΟΥ θεωρητικού του Ναζισµού!!!!! Συµπέρασµα: Οι εβραιοµογγόλοι Βαυαρίας. το Βέλγιο το 1. πράγµα που αποκλείει δικαιολογίες "πιέσεων" από την Γκεστάπο.ΜΠΕΡΓΚ.. η Ολλανδία το 2. στην "Πράξη Κατηγορίας" του γενικού εισαγγελέως Τζάκσον αναφέρονται οι κατηγορίες "προκλήσεως οικονοµικού σάλου" και "εξοντώσεως εθνικών εκµεταλλεύσεων και παραγωγών".ΑΟΥ είναι συγκεκαλυµµένα "ευρωπαϊζοντα" ονόµατα κρυπτοεβραίων και κρυπτοµογγόλων Βαυαρίας και λοιπών χωρών. προς ανατροπή του διεθνούς Ατλάντιου Κατεστηµένου ΨΕΥ∆ΟΥΣ .3%.λπ.2%. .5%.Α∆ΙΚΙΑΣ . Ιαπωνίας και Ρώµης ιδρύουν θεωρία ΦΑΣΙΣΜΟΥ µε την οποία προκαλούν Παγκόσµιο Πόλεµο. του εκπορευόµενου ΟΤΟ και ΜΤΜ που κατηύθυναν τους ΝΑΖΙ εβραιοµογγόλους Βαυαρίας µε ύπατη αρχή την οικογένεια BARUCH Στοάς "Μεγάλης ∆ρυός" Ν. Είναι περιττό να τονίσουµε ότι στα "Κέντρα Αναπαραγωγής". γονιµοποιούντες και γονιµοποιούµενες ανήκαν στο ξανθό γένος των Σεφαρντί ήτοι των Βορείων Ατλάντων. αρχής γενοµένης από Λένιν.500. Από την αναφορά της "∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την ΜΕΛΕΤΗ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ" παίρνουµε τα εξής στοιχεία: Η ΕΣΣ∆ έχασε το 3. . η Γιουγκοσλαβία το 10.. Επειδή η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ µας δεν είναι µόνον ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ αλλά αρχή ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ µε επιδιωκόµενα την ΑΛΗΘΕΙΑ την ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.25%.5% λόγω των "Κέντρων Αναπαραγωγής" του Γ΄ Ράϊχ. συνεφώνησαν να εκτελέσουν από κοινού τα περαιτέρω εγκλήµατά των.000 τουλάχιστον ΑΥΞΗΣΕ τον πληθυσµό της κατά 7.Οι ανωτέρω και πολλοί άλλοι χρηµατοδότησαν το Ναζιστικό κόµµα ΠΡΙΝ γίνει Κυβέρνηση της Γερµανίας. . η Ελλάδα το 6. "Κύκλου του Κέππλερ". "Ταµείου του Ρούρ" και "Αφυπνιζόµενη Ουγγαρία" των Μογγολοειδών που απετέλεσαν τα φονικότερα τάγµατα εθελοντών "ES-ES εξωτερικού. Στάλιν κ." Και τα υπόλοιπα όµως ονόµατα του καταλόγου µε διαφορετικές καταλήξεις είναι ονόµατα µεγαλοεβραίων µεγιστάνων Βαυαρίας µελών του "Πανγερµανικού Συνδέσµου".ξανααφυπνισθεί ναζιστικώς η Ουγγαρία.ΜΑΝ.

Ινδία)." Γνωστοποιούµε στις ελληνικές Αρχές ότι το ∆ικαστικό Τµήµα της Ο. ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ δηλαδή από χώρες 100% ελεγχόµενες από το ΟΤΟ και ΜΤΜ της ORDO ADEPTIS ATLANDIS µέσω του Σκοτικού Τεκτονικού ∆όγµατος. του Σοσιαλιστού Καταστροφέα Χριστούλη. Τεχνών. ΤΕΤΑΡΤΟΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ: Οι κατηγορούµενοι κατεδίωξαν και εξόντωσαν τους πολιτικούς των αντιπάλους καθώς επίσης τας θρησκευτικάς µειονότητας και τας θρησκευτικάς τοιάυτας. Στις πρώτες σελίδες της παρούσης προτείνοντας παύση εισαγωγών Πνεύµατος. στις 21 Νοεµβρίου 1945 αναθεωρεί αυτεπάγγελτα την δίκη που άρχισε στη Νυρεµβέργη στις 21/11/1945 θεωρώντας ότι επρόκειτο για παρωδία δίκης στην οποία οι δικαστές ήταν προκατειληµµένοι µε το "δίκαιο του νικητού". της ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. "Αλβανούς". Εννοούµε "Τούρκους". του "Βάρβαρου Χριστού" κατά τους σκεπτόµενους ελληνικά και αδογµάτιστα! Αναφέραµε "γείτονες λαούς οµοφύλους". λαοί είναι µογγολοειδή κατάλοιπα. "Αιγύπτιους". Τέκνου των Μογγόλων Σεφαρντί.Ε. Τέχνες και Τεχνολογίες Βαρβαρικού κατεστηµένου του Γλοιώδους Χριστούλη Ισοπεδωτή. Οµόφυλοι όλοι αυτοί. "Μαροκινούς". Η Ο. δεν εννοούσαµε. Αλβανοί.Α. "Λίβυες". της ΦΥΣΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Εµείς δεν γράψαµε στις προηγούµενες σελίδες ότι Τούρκοι. θα ανέτρεπε ∆ογµατικές Θρησκείες. µα τον ∆ία. θεωρεί την αναθεώρηση της ∆ίκης Νυρεµβέργης σαν τον µοχλό ανατροπής των ισχυόντων γεωπολιτικών δογµάτων και την αρχή δηµιουργίας µιας Νέας Γεωπολιτικής για την ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ στις φυλές και στα έθνη του πλανήτη που έχουν Ελληνοπελασγική προέλευση ∆ραβίδων Αιγηίδος.επί τη επετείω 40 ετών της ∆ίκης της Νυρεµβέργης.Α. Τα ανωτέρω είναι συµπεράσµατα του Τµήµατος Ανθρωπολογίας της Ο.λπ. ∆ιότι στο πέρασµα των αιώνων οι επιµειξίες των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ αυτών των Χώρων µε τους Εισβολείς των Εβραιοµογγολικών Ατλάντιων Ορδών. Ναι το γράψαµε αλλά ισχύει πλέον µόνον ΓΛΩΣΣΙΚΑ και ΕΘΥΜΙΚΑ και όχι ΦΥΛΕΤΙΚΑ ή ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ. "Βούλγαρους".Ε. Ύλης. Του "Αρείου" Χριστού κατά τον Ναζισµό. ανέδειξαν σαν υπερισχύουσα γενετικά φυλή την Πελασγική. ότι οι δικαστές ήταν διορισµένοι από την ORDO ADEPTIS ATLANDIS µε προκατασκευασµένες καταδίκες και πλαστά στοιχεία "γενοκτονηµένων εβραίων". "Λιβανέζους". "Ιταλούς" και "µη Μογγόλους Λευκορώσους" της ΕΣΣ∆. κλείσιµο των συνόρων κατά τα Αλβανικά πρότυπα διότι αυτό θα εσήµαινε τον πολιτικό και οικονοµικό θάνατο της Ελλάδος. αλλά µόνον από Γαλλία. ότι οι κατηγορούµενοι ήταν ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ενώ οι ηθικοί και οικονοµικοί αυτουργοί ήταν ΑΠΟΝΤΕΣ και ότι δεν εκλήθησαν εισαγγελείς κατήγοροι από όλα τα θιγέντα έθνη. Ισραηλίτες Ασχενάζ". Από πότε. Ιράκ. αλλά προτιµούµε στο πολύ λεπτό αυτό ζήτηµα να 31 . ΕΣΣ∆. Τεχνών και Τεχνολογίας προς όλες τις διευθύνσεις και ειδικότερα στους γείτονες λαούς ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ. µέσω της ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ και µέσω καταστροφής της ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ.Ε. Ιδεολογίες. διέταξαν µαρτύρια και βασανιστήρια ωσάν σκλάβους εκατοµµύρια εργατών και έφεραν εις τον κόσµον τον οικονοµικόν σάλον. Εξόντωσαν επίσης εξ ολοκλήρου τας εθνικάς εκµεταλλεύσεις και παραγωγάς. Βρετανία.. "Σύριους". ΑΦΡΙΚΗΣ. "Γιουγκοσλάβους". µε αποτέλεσµα την εξαφάνιση βαθµιαία µογγολοειδών χαρακτηριστικών από τους ανωτέρω λαούς.Α. ήτοι ΗΠΑ. της ΦΥΣΕΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. Αντίθετα βλέπουµε πως µόνον µια επίθεση Ελληνικού Πνεύµατος. ΑΣΙΑΣ (Πακιστάν. ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΤΕ απαντούµε! Μήπως αντιφάσκουµε. "Γάλλους". "Ισπανούς"... Βούλγαροι κ. Αφγανιστάν. του Καταστροφέα της ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΜΙΛΛΑΣ. ΕΥΡΩΠΗΣ. και του "κοµµουνιστή" Χριστού κατά τον Κοµµουνισµό.ΤΡΙΤΟΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ: Οι κατηγορούµενοι διέταξαν ή ηνέχθησαν σιωπηρώς δολοφονίας εις µιαν απέραντον κλίµακα. Περσία. .

Μουσική. των Εντεταγµένων στον Λάκκο µε τα φίδια της "Ρωµιοσύνης".. Πολύ φυσικό εφ΄ όσον έχει εν γένει απορριφθεί η µογγολοειδής κληρονοµικότης. του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ πληθυσµού.. Αλλά µε ποιό εργαλείο να εξελληνίσουν οι εγκάθετοι µπάσταρδοι του Καραµανλή και Παπανδρέου.) LYLIAS UND KIBYRATIS. Καλούµε τις Αρχές της Ελληνικής Επικράτειας σε ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ πνεύµατος. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να καταλάβουν. σελ.. Γιατί αν ΟΧΙ θα χυθεί πολύ ελληνικό αίµα από τους ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ της Ο. προϋποθέτει ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΣ και οι Αλέξανδροι δεν φυτρώνουν µέσα σε αερολογούντα διεφθαρµένα Κοινοβούλια Ασήµαντων Ανθρωπίσκων και Γραικύλων της Ρωµιοσύνης των Βαρύγδουπων Λογοµηχανών Κουτσόγιωργα. και συντηρώντας τις παραδοσιακές Τέχνες. ο Ζυγός Καταµερισµού Υλικών Αγαθών. Τεχνών και Όπλων ΕΝΑΝΤΙΟΝ της παρούσης προδοτικής κυβερνήσεως 32 . Ζητούµε από τις Ελληνικές Αρχές να µας καταλάβουν. Ασίαν. συµβαίνουν και στην υπόλοιπη Μεσόγειο. "ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ". Ή µε τα Σκατά των εισαγόµενων DISCO και ROCK του Τρυφερού Λαλιώτη ή µε τα Σκατά των Τεχνολογιών Παραγωγής Μαλθακιών εκ Πλαστικού.1931 . δεν φυτρώνουν σε Ορθόδοξες Εκκλησίες της Εµπαθούς Ψευδοταπεινότητος και Ψευδοπραότητος και Ψευδοαγάπης. Οι Αλέξανδροι φυτρώνουν στο ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ των Ελλήνων ∆ιανοούµενων. Φυτρώνουν όπου καθαρίζουν το χώρο οι Κεραυνοί Πνεύµατος του ∆ιός. και αυτό είναι εντελώς ανεπιθύµητο από την πλευρά µας. εγγύτερον εξετεζόµενοι αποδεικνύονται γενικώς ως κατ΄ ευθείαν απόγονοι του προτουρκικού πληθυσµού. Είχαν τον χρόνο οι ελληνικές κυβερνήσεις να εξελληνίσουν τους αφελληνισµένους έλληνες από το 1821 µέχρι σήµερα. 198: ". ή µε τα Σκατά Εισαγόµενων Φιλοσοφιών της πεντάρας ή µε τα Σκατά της Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας ή µε τα Σκατά των Σκατών του Κοµµουνισµού και του Σοσιαλισµού και λοιπών "Εγκεκριµένων Πολιτευµάτων". Αυτός είναι ο τοµέας που θα έπρεπε να δουλέψουν οι ελληνικές Κυβερνήσεις. αλλά δεν το έκαναν ποτέ διότι ήταν και είναι κυβερνήσεις προδοτών και οπερέτας.Α. γράφει ότι "Εθεωρήθησαν οι Τουρανοί (Τουρκίας) ως Μογγολοειδείς. Οι Μογγολοειδείς Τάταροι είναι µειονότης"."RASSENKUNDE" ..αναφέρουµε τους πρωτεργάτες της ανακάλυψης περί "φυλετικής και γενετικής καθαρότητας των λαών της Μεσογείου ή Αιγηίδος".1934 -. τον εκλατινισµό τους. Βιέννη 1899. Παρά τον εξισλαµισµό τους. Τα όσα συµβαίνουν από ανθρωπολογική άποψη στην Τουρκία. Χειροτεχνία κ. Τα όµοια διαπιστώνουν οι ανθρωπολόγοι PETERSEN και LUSCHAN εις το βιβλίο τους REISEN IN LYE(. διαφέροντας µόνον κατά το θρήσκευµα και την γλώσσα. παρά τον εκρωσισµό τους.λπ. παρά τον εξεβραϊσµό τους.. οι εκεί Τούρκοι. του ΠΡΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟΥ πληθυσµού.Ε. οι λαοί της Μεσογείου και του Πόντου παρέµειναν φυλετικά καθαροί αποβάλλοντας τα χρωµοσώµατα των Μογγολοειδών επιµειξιών. δεν φυτρώνουν µέσα σε κύναιδους και Λεσβίες Μερκούρη. η Λύρα του Απολλώνειου Καθαρού Λόγου Τεχνών. λάθος. Για να µιλήσει κανείς για εξελληνισµό αφελληνισθέντων. ∆ηλαδή." διότι δεν µπορούσε να ανιχνεύσει και να προσκοµίσει ούτε τα "ίχνη" εις τα οποία αναφερόταν ο PITTARD. Ο VON EICKTEDT . του "Ελληνοχριστιανικού Πολιτισµού" της "Κοµµαταρχίας" και της "Κρατοκρατίας". µε πρώτον τον καθηγητή Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου Παρισίων Ε. δηλαδή δεν διαπίστωσε καν την ύπαρξη Μογγολοειδούς µειονότητος.επίσης εις την Λυκία και γενικώς εις την Νοτιοδυτικήν Μ.ο οποίος περί Τουρκίας έγραψε: "Οι άνθρωποι οίτινες αποτελούν το Τουρκικόν Έθνος. ∆ηλαδή. Με τα Σκατά της Ορθοδόξου Κρυπτοεβραϊκής Εκκλησίας ή µε τα Σκατά του Κρυπτοεβραϊκού Τεκτονισµού. ανήκουν κατά την µεγαλυτέραν πλειονότητα εις την λευκήν φυλήν. δεν φυτρώνουν σε Οικονοµοκρατία της Ρήτρας Χρυσού και του Καπιταλιστικού Φιλοτοµαρισµού και Ωχαδερφισµού. PITTARD . Οι ΕΞΕΛΛΗΝΙΖΟΝΤΕΣ δεν φυτρώνουν µεταξύ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΘΕΝΤΩΝ και ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ.

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: Ανατολική Ελλάς Σάρδεων. ΠΡΩΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: Ανατολική Ελλάς Παλαισατίας και Φοινίκης.Α.Χ. Οι "∆ΕΛΦΟΙ ΘΕΜΙ∆ΟΣ" κυβερνούσαν την ∆υτική. Ίδε "Ωγυγία" Σταγειρίτου. Καλούµε σε ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟ τους έλληνες της Ελλάδος. Αιγηίδα που περιελάµβανε αυτόχθονες έλληνες Αιγύπτου. Οι "ΣΑΡ∆ΕΙΣ ∆ΙΟΣ" κυβερνούσαν την Ανατολική. αλλά απόγονοι Πελασγών Ελλήνων µέσω της Γενεαλογίας: "Άργος-Φόρβαντας-ΤρίωψΙάσον-Αγήνωρ-Φοίνιξ. Σύµφωνα µε τα Ελληνικά χρονικά οι Παλαισάτες και οι Φοίνικες δεν είναι Σηµίτες όπως ψευδώς διδάσκει το υπό µογγολοεβραϊκή κατοχή "ελληνικό" Κράτος.Ωγυγία Σταγειρίτου κ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το σηµερινό Ισραήλ είναι ένα "εθνολογικό φάντασµα επινόηση" που κατασκευάστηκε πάνω σε µύθους του Κακούργου Γενοκτόνου Ιεχωβά που γενοκτονεί "τέκνα της Ελλάδος".500π. Οι Σάρδεις ήταν το αντίστοιχο Κέντρο ∆ιοικήσεως Ανατολικής Ελλάδος." Είναι φανερό ότι µε την δικαιολογία "της υποσχεµένης γης της επαγγελίας από τον Ιεχωβά" το Μογγολοεβραϊκό ιερατείο γενοκτόνησε ολόκληρο ελληνικό τοµέα για να επωφεληθεί από τα γεωπολιτικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα µιας περιοχής "κλειδί" στο διεθνές εµπόριο και ναυτιλία. Τα δύο Κέντρα συντόνιζε το Απολλώνειο Κέντρο ∆ήλου. Οι αυτόχθονες ελληνικοί πληθυσµοί των ελληνικών πόλεων που σηµειώνονται. Εβραιογενών µπάσταρδων ΜΕΝΕΪΚΟ που λυµαίνονται τον Χώρο µας.Χ. στο οµώνυµο βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Η Σφαγή των ελλήνων άρχισε το 1473 και τελείωσε το 1463π. γενοκτονήθηκαν από τις ορδές του Ιησού του Ναυί ως επί κεφαλής των Μογγολοεβραίων που εξήλθαν από την Αίγυπτο το 1513π. Παραθέτουµε περιγραφή του ίδιου του Ιησού του Ναυί. Εβραιοκινούµενων. Τόµος ∆΄.000 έλληνες. διότι έχουµε ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΘΕΙ και στο Πνεύµα και στις Τέχνες και στην Ύλη. ελαφυραγωγήσαν εις εαυτούς οι υιοί Ισραήλ. 33 . Καλούµε τις ελληνικές Αρχές να ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΟΥΝ. κεφάλαιον ΙΑ΄. Αιγηίδα που περιελάµβανε διοικητικά την Ασία.000. Τους δε ανθρώπους (έλληνες) πάντας επάταξαν (έσφαξαν) εν στόµατι µαχαίρας. Εσφάγησαν πάνω από 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ! Ο/Ε/Α/ ΑΘΗΝΩΝ Ο.των Έκφυλων. . εωσού εξολόθρευσαν αυτούς (τους γενοκτόνησαν). ήτοι ελληνικούς αυτόχθονες πληθυσµούς Αινού (Ιαπωνίας) και Πελασγούς Άρεως (Αρείους) Περσίας. εδάφιον 14: "Πάντα τα λάφυρα και τα κτήνη των (ελλήνων) τούτων πόλεων. όλων Πελασγών Άργους. Λιβύης (Βορείου Αφρικής) και την Ευρώπη µέχρι την Ιβηρία (Ισπανία).Ε.Χ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κλείνουµε την παρούσα µε την παράθεση τριών Χαρτογραφήσεων του Ελληνικού Γεωπολιτικού Οικονοµικού Χώρου από 9.λπ. Η πρώτη χρονολόγηση αφορά στην ανακατάταξη των πληθυσµών Αιγηίδος µετά την βύθισή της (σηµερινή Μεσόγειος Θάλασσα). Η χρονολογία εξάγεται από σαφείς δηλώσεις των Αρχαίων Ελληνικών Χρονικών: Ίδε Τίµαιο και Κριτία Πλάτωνος. έως και 1. επίσηµου εγχειριδίου της Κρυπτοεβραϊκής Ορθοδόξου Εκκλησίας.230µ. Τα πάντα γύρω µας είναι Μογγολοεβραϊκή Σαβούρα και Σύφιλη µε την Μάσκα του Μοντέρνου ή του Παραδοσιακού. ανάλογο των ∆ελφών της ∆υτικής Ελλάδος.Χ. ∆εν άφηκαν ουδέν έχον πνοήν.

000 ΕΩΣ 1.470Π.Ε. 34 . ΠΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΝΑΥΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΑ Ή ΠΑΛΑΙΣΑΤΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ο.Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Ε Λ Λ Α Σ Φ Ι Λ Ι Σ Τ Α Ι Α Σ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ. ΑΠΟ ΤΟ 216.Χ..Α.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ.230Μ. ΑΠΟ ΤΟ 216.000 ΕΩΣ 1. ΙΣΧΥΟΣ ΣΕΛΤΖΟΥΚΙΔΩΝ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Ε Λ Λ Α Σ 35 Σ Α Ρ Δ Ε Ω Ν .Χ..

500π. το 9. τις Θράκη . είναι ΟΛΑ εθνογραφικά φαντάσµατα . Βόρειος Τοµέας." Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όπως το Ισραήλ.500π. Θουβαλίας (ΕΣΣ∆) κ. τις Ιλλυρία-∆αλµατία-Σκλαβονία (Γιουγκοσλαβία).λπ. οι Αραβικές Χώρες και η Τουρκία. Ρώς (ΕΣΣ∆). Περιλαµβάνει την Ιλλυρία (Αλβανία). (9. Όλα τα τονισµένα τοπωνύµια είναι ελληνικής ετυµολογίας και σύµφωνα µε τα αρχαία ελληνικά Χρονικά είναι Χώροι Ελληνικών Αυτοχθόνων Φυλών τουλάχιστον από το 9. Πακιστάν). Σκυθίας (ΕΣΣ∆). Βαβυλωνίας (Ιράκ). Μασαγετίας (Σιβηρίας).Χ.Απάτες. Μέρος των ανωτέρω εξισλαµίσθηκε ή γενοκτονήθηκε. έτσι και τα Βαλκανικά Κράτη.Μοισία (Βουλγαρία) και τις Λακία-Καρπαθία (Ρουµανία). Περσίας (Αφγανιστάν. ∆εν παραθέτουµε την Ελλάδα Σκυθίας (ΕΣΣ∆) αλλά επισηµαίνουµε την ΑΠΑΤΗ της Σοβιετικής Ηγεσίας που τόλµησε να παρουσιάσει στα ελληνικά µουσεία τα Σκυθικά αρχαιολογικά ευρήµατα σαν αποδεικτικά της "Σοβιετικής" ιστορίας..Χ. ΤΡΙΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: ∆υτική Ελλάς ∆ελφών. χωρίς καµία "ελληνική" αρσενική ή θηλυκή πόρνη του Υπουργείου Πολιτισµού Ελλάδος να επισηµάνει ότι "είναι απάτη να επιδεικνύουν οι Ταταροµογγόλοι της ΕΣΣ∆ σαν δικά τους τα Ελληνικά Σκυθικά ευρήµατα. Κολχίδος (Μογγολίας. που στήθηκαν µετά από γενοκτονία αυτοχθόνων ελληνικών Σκυθικών-Ιλλυρικών-∆αλµατικών-Μοισικών-Θρακικών-Καρπαθίων Φυλών. ∆εν µπορούµε να µην αναφέρουµε και την "ήσυχη έχιδνα" Φινλανδία σαν εθνογραφική Απάτη του Τουρανικού έπους Καλάβελα (αντίστοιχο της Κάβαλα) που στήθηκε µετά από γενοκτονία των Ελλήνων Υπερβορείων Θούλης 36 .000 προ Πλάτωνος) η Ελλάς διεξείγε Επικό Πόλεµο εναντίον των εισβολέων Ατλάντων προγόνων των Μογγολοεβραίων.Ασσυρίας (Ιράκ). Ινδοκίνα). Ινδίας (Πακιστάν. Σιβηρίας). η ΕΣΣ∆ και τα Κράτη της Ανατολικής Ευρώπης πλην γενοκτονηµένης Πολωνίας (Σκυθίας). Ινδία. διότι σύµφωνα µε τον Κριτία και Τίµαιο Πλάτωνος.

∆ικαστικής. Ρώσων και Θουβαλίων. µε το όνοµα Βουλγάριοι ή Βούλγαροι. Προτρέπουµε τον αναγνώστη να εµβαθύνει στην ανάλυση της Βυζαντινής ιστορίας διότι εκεί βρίσκονται οι απαντήσεις της Γενοκτονίας των Ελλήνων. να υπάρχουν 50. Σε ότι αφορά στην γλωσσική αλλοίωση των Σκυθών. Ναι.Ε. Επειδή δεν µας διέπει εµπάθεια εναντίον των Ελλήνων Τεκτόνων της Νοµοθετικής. Πράγµατι τα έχασαν ΟΛΑ. "εν ύπνω" και "εν ενεργεία" από 37 . και οµοίως οι απαίσιες οµόηχες γλώσσες των Αράβων . Εκτελεστικής. τόσο φρικιαστική. στην άλωση της Κωνσταντινουπόλεως του 1453.Α.. πρόστυχη και αηδιαστική.. Το αποτέλεσµα της Ταταροµογγολικής ορδής του Βαρβαριστάν είναι σήµερα γλωσσολογικά οι ηχητικά απαίσιες γλώσσες της Ανατολικής Ευρώπης και της ΕΣΣ∆ και της Φινλανδίας. ώστε να µην µπορούν να πλησιάσουν στα άδυτα των Εβραιοτεκτονικών της Μυστηρίων.εγνώριζαν την γραφή. Εκκλησιαστικής και Οικονοµικής Εξουσίας. είναι απόρροια της ΠΡΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ των θρησκευτικοπολιτικών ιερατείων που αυτοαποκαλούνται "Ελληνικό Κοινοβούλιο" και "Ελληνική Εκκλησία" και "Ελληνική Οικονοµία Ξένων ∆ανείων και Επενδύσεων". διέστρεψε το αρχέτυπο Ελληνικό Σκυθικό Αλφάβητο µε την απατηλή δικαιολογία ότι οι Σκύθες Ρωσίας δεν . για να εξελιχθούν στη συνέχεια Γενοκτόνοι των Ελλήνων Θράκης και Μοισίας. και επειδή τα µέλη της Ο. έτσι οι αρσενικές πόρνες των εβραιοχριστιανικών ιερατείων πλαστογράφησαν την ιστορία. ∆ιότι είχαν διδαχθεί το δόγµα του εµετικού Χριστούλη: "αγάπα τους εχθρούς σου" και "τα όπλα ηµών δεν είναι σαρκικά". ήταν αδύνατον να κρατήσουν Τέχνες και Τεχνολογία. Και η σηµερινή εικόνα της ΑΘΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και του ΑΘΛΙΟΥ υπό πλειστηριασµό "ελληνικού" Κράτους.000 άρρενες µοναχοί µέσα στην πόλη οι οποίοι αρνήθηκαν να πάρουν τα όπλα για να υποστηρίξουν την αποδεκατισµένη Φρουρά των αµυνοµένων στα τείχη.Α.όπου υπήρχε το Μέγιστο Απολλώνειο Ιερό. όµως είναι έτοιµος να αποκεφαλίσει το Τρικέφαλο Τέρας κοιτώντας το µέσα από το κάτοπτρο της ασπίδας των δικών του θεών. Ότι το Βυζάντιο υπό την ηγεσία των Ορθοδόξων Πατριαρχείων ως οργάνων της Ρωµαϊκής Κατοχής.. Θα διαπιστώσει µε έκπληξη ότι το Βυζάντιο δέχθηκε να φιλοξενήσει τις εξ' Ανατολών Εβραιοµογγολικές ορδές "για να εκχριστιανίσει" τους βαρβάρους!!!!! Ότι διόρισε τους Ταταροµογγόλους "Βουλγάριους" ή "Χυδαίους" σαν φύλακες των συνόρων του Βυζαντίου. Οµοίως για τους πολύ µεµυηµένους αναφέρουµε τις Εβραιοµογγολικές "σφήνες" της Λεττονίας. Ότι το εβραιοχριστιανικό Φανάριον του Πατριαρχείου είναι υπεύθυνο για γενοκτονίες ελλήνων σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και Ρωσία και Μ. οι Κοινοί Θνητοί χωρίς να "παγώσουν" από τρόµο στις επιδείξεις εµφανίσεων των Μέτατρον των Ασµοντάϊ των Ταµιήλ και των λοιπών Υπερόντων του Γιαχβέ . Ασία.Ισραήλ Τουρκίας. Τέτοιοι µαλθάκες ήταν αδύνατον να κρατήσουν Πολιτισµό και Οικονοµία στα τρυφερά χριστιανικά τους χέρια. Τέτοιοι µαλθάκες ήταν αδύνατον να µην γενοκτονηθούν όταν αντί για ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ δηµιουργούσαν Μοναστήρια µε αποτέλεσµα.. Λιθουανίας. Λευκορωσικών Θουβαλικών Φυλών. αναφέρουµε την ύπουλη τακτική της Βυζαντινής Ορθοδόξου Εκκλησίας η οποία αποστέλλοντας τους Κύριλλο και Μεθόδιο µε το επίπλαστο "Κυριλλικό Αλφάβητο". Ο Περσέας της Ο. Την Νύχτα της Μεγάλης Σφαγής θα αποκεφαλίσουµε την Ατλάντια Μέδουσα. Είναι η Τρικέφαλη Κατάρα που έχει τις ρίζες της στο αντίστοιχο Τρίπτυχο του Βυζαντίου.Ε. Στρατιωτικής. ελέω Χριστούλη και Γιαχβέ. είναι επί το πλείστον "ανανήψαντα" άτοµα των ανωτέρω τοµέων.. Είναι η Τρικέφαλη Μέδουσα.της Σελήνης και Λίλιθ. Εσθονίας (σήµερα συγχωνευµένες στην ΕΣΣ∆) µετά από γενοκτονία ελληνικών Σκυθικών. ∆ιότι είχαν διασπείρει στο λαό ότι µόνον µε ύµνους στην "Παρθένο Μαρία" θα σωθεί η πόλη.. παρέλαβε τους έλληνες ΛΑΟ ΗΡΩΩΝ και τους µετέτρεψε σε ΜΑΛΘΑΚΕΣ της εµετικής δακρύουσας Παναγίτσας και του εµετικού πράου εκθηλυµένου Χριστούλη.

(Ίδε "Κάβαλα") 2ον: Λόγω του ότι ο πλανήτης γη βρισκόταν σε πολιτισµικό επίπεδο υψηλότατο. τις ανατολικές ακτές Σιβηρίας και Κίνας. σε συνεδριάσεις της Στοάς Μεγάλης ∆ρυός Ν. και το τελευταίο τρίτο αναχωρεί από το ηλιακό σύστηµα για να ειδοποιήσει το Κέντρο Τοπικού 38 . Επειδή κανείς από σάς δεν έχει µύηση ΑΟΑ δηλαδή "τριτοβάθµια" της ATLANTIS ORDO ADEPTIS. ενώ οι ίδιοι. µε όµοιες γραµµικές ταχύτητες.Α. (Ίδε αποµυθοποίηση "Θεογονίας" Ησιόδου). 3ον: Οι Κυβερνήτες των σκαφών "Λεβάν" και "Λίλιθ" δέχονται τους όρους και αποβιβάζουν* µε µεταγωγικά σκάφη πληθυσµούς του "Ε" Βοώτου στην Ατλαντίδα. είναι ∆υνάµεις που εδρεύουν και εκπέµπουν από την Σελήνη ή Λεβάνια. Μέτατρον και οι ονοµατολογίες σε κατάληξη -ΙΗΛ. γνωρίζουν ότι πίσω από την Σελήνη και σε σύγχρονη τροχιά µε την Σελήνη. έχουν αναχωρήσει και αποικίσει τις ανατολικές ακτές Αµερικανικής Ηπείρου. Ανατινάζουν 3 από τους 12 πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος πιστεύοντας ότι έκρυβαν βάσεις δυνάµεων ∆ιός. ήδη ειδοποιηµένοι από το Σεληνιακό Επιτελείο. Είναι οµοίως γνωστό ότι η Λεβάνια δεν είναι φυσικός δορυφόρος της γης αλλά τεχνητός πλανήτης . και τις δυτικές ακτές Αφρικής και Ευρώπης (Βάσκοι). υπό τον γενικό χαρακτηρισµό "τετραγράµµατον ΓΧΒΧ ορθού τριγώνου". από το δεκατριµελές (και όχι δωδεκαµελές) Επιτελείο του ∆ιός. Όσοι από σάς έχουν µύηση ΟΤΟ. λόγω της στάσεως του Πλανητικού ∆ιοικητού πλανήτου Κρόνου εναντίον του ∆ιοικητού Ηλιακού Συστήµατος µε έδρα πλανήτη Ουρανό. Συγχρόνως τα επιθετικά σκάφη της Σελήνης και Λίλιθ επιτίθενται εναντίον του Γαλαξιακού Στόλου ∆ιός και καταλαµβάνουν τους 6 εσωτερικούς πλανήτες. ευρίσκεται το "αδελφό σκάφος ιδίου όγκου που ονοµάζεται "Λίλιθ". και σεβασµού της προϋπάρχουσας Πολιτισµικής Ροπής και Γλώσσας (Αρχέτυπη Ελληνική) του πλανήτη.σκάφος προερχόµενος από τον αστερισµό "Ε" Βοώτου και Ηρακλέους.600π. οι νέοι άποικοι της "Λεβάν" και "Λίλιθ" έγιναν δεκτοί σαν "φιλοξενούµενοι υπό όρους". και τέθηκαν σε τροχιά περί τη γη το 11. Υόρκης (Μπένεν Μπερίθ) (Ολάµ Μπερίθ): 1ον: Τα σκάφη "Λεβάν" και "Λίλιθ" (Σελήνη και Λίλιθ) εισήλθαν στο ηλιακό µας σύστηµα το 11. Στην συνέχεια παραβιάζουν τους όρους και γενοκτονούν τους έλληνες Ατλαντίδος µέσω βυθίσεως της περιοχής µε Σεληνιακή Τεχνολογία υπερβαρύτητος. Το 9.τεκτονική άποψη. από προηγούµενο αποικισµό του Κέντρου Τοπικού Γαλαξία σε συνεργασία µε το Κέντρο Γαλαξία Ανδροµέδας και των υπολοίπων ένδεκα Γαλαξιών του Τοπικού Συγκροτήµατος "ΚΝΟΖ". σε τρόπο ώστε τα τρία σώµατα Λίλιθ-Σελήνη-Γη να βρίσκονται συνεχώς σε ευθεία γραµµή. ως Επισήµου Πολιτισµικής Ροπής και Γλώσσας του Τοπικού Συγκροτήµατος Γαλαξιών. Συγχρόνως µε την ίδια Σεληνιακή τεχνολογία υπερβαρύτητος βυθίζουν την ελληνόφωνη ∆ραβιδική Αιγηίδα. Αυτά για όσους από σάς έχουν µόνον µύηση ΜΤΜ.Χ. το άλλο στους τρείς πλανήτες (Ουρανό.500π. η Λίλιθ επιτάχυνε και σταθεροποιήθηκε σε όµοιες γωνιακές ταχύτητες µε την Σελήνη.432π. ως προσωρινού Πλανητικού ∆ιοικητού εν αναµονή νέου δεκατριµελούς Επιτελείου από το Κέντρο του Τοπικού Γαλαξία. γι αυτό καλούµε τους Έλληνες Τέκτονες σε ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΟΡΚΟΥ των. Ποσειδώνα. ∆όθηκε στους αποίκους της "Λεβάν" και "Λίλιθ" η περιοχή Ατλαντίδος υπό τους όρους διακρατήσεως πληθυσµιακής αναλογίας 1:108 ως προς τους προϋπάρχοντες κατοίκους του πλανήτη. Πλούτωνα). Τους δίνουµε την ευκαιρία να εννοήσουν τα κάτωθι και να αποχωρήσουν εγκαίρως από τον Εβραιοτεκτονισµό: Είναι γνωστό από "ειδικές µυήσεις" σας άνω του 18ου βαθµού ότι οι ∆υνάµεις Ασµοντάϊ.Χ.Ε. σας κάνουµε τα αποτελέσµατα των µαγνητοφωνήσεων της Ο.Χ. Τελικώς ο Στόλος ∆ιός διαµοιράζεται σε τρία µέρη εκ των οποίων το ένα καταφεύγει στις υπάρχουσες βάσεις εντός της εσωτερικής κοιλότητος του πλανήτη µας. όπου και αρχίζουν συστηµατική γενοκτονία των ελληνοφώνων τοπικών εθνοτήτων. όπου σήµερα η Μεσόγειος Θάλασσα.

ΖΕΝ της Μογγολίας Θιβέτ. την ∆ωδώνη και το Πήλιο. του Αρχέτυπου Πολιτισµού του Πλανήτη. σε ηθικό εκτραχηλισµό. από δε τον Τεκτονισµό σαν "∆υνάµεις Ταµίλ". "µαύρη σεξουαλική µαγεία έκφυλης Αφροδίτης" και άλλα τεκταινόµενα για Τελική ∆υσφήµιση του Επιτελείου ∆ιός. στα σηµεία που υπάρχουν υπόγειες Στοές χαρακτηριζόµενες από την µυθολογία σαν "Σήραγγες καθόδου στον Άδη". και κατορθώνουν να διαφθείρουν τα επίγεια "Ιερατεία ∆ιός" οδηγώντας τα σε εκφυλισµό πνεύµατος-τεχνών-ύλης. και για αφανισµό των όσων αγαπούν ακόµα και το φώς του Γαλαξιακού Πολιτισµού. του Ελληνικού Πολιτισµού. Ν.Αγία Γραφή σαν "∆ιάβολος". Για την Ελλάδα σηµειώνουµε ότι το Τµήµα Τεχνολογίας της Ο.Μογγόλων .500π. Αυτές οι υπόγειες δυνάµεις χαρακτηρίζονται από την . Αυτές οι υπόγειες δυνάµεις Λιλιθιανών χρησιµοποιούν τεχνολογία τηλεπάθειας που.Χ..Χ.000π. (Ίδε "Ο Ναζισµός Μυστική εταιρεία" Εκδόσεις ∆ίβρης . Είναι οι υπόγειες δυνάµεις VRILL της Αµερικής.Α. και άλλες οι οποίες δηµιουργούσαν τηλεπαθητικά σώου επιδείξεως ισχύος στα SS του Χίµλερ. Είναι οι ίδιες δυνάµεις που µέσω πολιτικών της Νέας ∆εξιάς. σε µύθους που παρουσιάζουν το Επιτελείο ∆ιός σαν "συνάθροιση µαταιόδοξων µέθυσων σεξοµανών απαιτούντων λατρεία ειδώλων και αίµα υπηκόων". µε µεγαλύτερη επισηµανθείσα µηχανολογική εγκατάσταση εκείνη του όρους Σαρακηνός Μαγνησίας* σε βάθος µόλις 100 µέτρων από το επίπεδο θαλάσσης και µε στοές που συγκοινωνούν µε σπήλαια της κορυφής του. λόγω µικροτέρας αποστάσεως από την γήινη επιφάνεια.1995.Αράβων) στον πλανήτη. Στο σηµείο αυτό ο Ταµιήλ σε διαταγή του ανωτέρου του Ασµοντάϊ ή Ιεχωβά της Σελήνης.Ε.Γαλαξία για τα εγκλήµατα των Ασµοντάϊ και Ταµιήλ. µε ηγέτιδα την Ελλάδα που θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό κοινό "έκφυλους πολεµοχαρείς ∆ίες και Απόλλωνες". Η τελική σύγκρουση και η βύθιση της Ατλαντίδος και Αιγηίδος τοποθετούνται από την Στοά Μεγάλης ∆ρυός στο 9. σε σεξουαλική αποχαλίνωση (ίδε Βάκχες και Μαινάδες). επισκιάζει τις εκποµπές των δυνάµεων ∆ιός στο εσωτερικό του πλανήτη. έχει εντοπίσει τέτοιες εγκαταστάσεις που εκπέµπουν υποήχους και άλλες συχνότητες. Είναι οι δυνάµεις που επικαλούνται οι νεοϊδρυθείσες ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ και προπαγανδίζουν οι "φιλελληνικές" οργανώσεις όπως "Νέα Ακρόπολις". Τέτοιες υπόγειες πολιτείες υπάρχουν ακριβώς κάτω από τις Πυραµίδες Μογγολίας. διότι διαθέτουν τεχνολογία για τηλεπαθητική επικοινωνία µε εκπροσώπους τους (ιερατεία ∆ιός) και τους ενηµερώνουν για στρατηγικές κινήσεις των εχθρών τους που αποσκοπούν σε γενοκτονίες ελληνοφώνων ανδροµέδιων. σε πολέµους εµφυλίους.. Αµερικής κ. * Η αποβίβαση εκτελέστηκε από το 11. και είναι µάλλον πραγµατική χρονολογία διότι διασταυρώνεται από τα κείµενα "Τίµαιος" και "Κριτίας" του Πλάτωνα.600π.)("ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΕΝΩΧ"). καθώς επίσης και κάτω από τις φυσικές πυραµίδες που σχηµατίζουν τα γήινα όρη. Αναφέρουµε µεταξύ άλλων την Ελευσίνα. Βαβυλώνος Μεσοποταµίας. Κρίνουµε σκόπιµο να αναφέρουµε ότι οι τρείς κλάδοι: ΙσραηλίτεςΆραβες-Μογγόλοι έχουν διαχωρισµένους ρόλους γενοκτονίας των αντιπάλων 39 . στέλνει πληρώµατα της Λίλιθ να οργανώσουν υπόγειες πολιτείες στον φλοιό της γης που θα υποδύονται τους υφιστάµενους του ∆ιός. 4ον: Οι δυνάµεις ∆ιός που κατέφυγαν στην εσωτερική κοιλότητα της γης από τις δύο οπές Βορείου και Νοτίου Πόλου. εµποδίζουν την επικράτηση των Λεβάνιων και Λιλίθιων (Ισραηλιτών .λπ. Οι δυνάµεις Ταµίλ είναι η θρησκευτική υποδοµή του Βουδισµού και του δεύτερου Ινδουϊσµού. αντιστοίχων κυβερνητών της Λεβάν και Λίλιθ. παράρτηµα της Θεοσοφικής Εταιρείας (Ταµίλ)..Αθήναι. σε ειδωλολατρεία. έως το 10. Αιγύπτου.Χ. κατά την διάρκεια ειδικών µυήσεων σε Βαυαρικούς Πύργους. ανηκόντων σε Θεοσοφικές Στοές θα στρέψουν την Ευρώπη σε Ναζιστική Ευρώπη από το 1988 .

αποστέλλουν για ανίχνευση τρία µικρά σκάφη που σταθεροποιούνται στον αέρα σχηµατίζοντας τρίγωνο µε την βάση προς τα άνω και την κορυφή προς τα κάτω. διαστροφής φυσικών νόµων.ιβ΄1. Το πράγµα διαφωτίζεται πλήρως από τους υπαινιγµούς της Αποκαλύψεως Γ΄12 όπου η Νέα Ιερά Σελήνη (Ιερουσαλήµ) "κατέρχεται" για "να σκηνώσει µετά των ανθρώπων". Το ίδιο 40 . Τίµαιον 41. είναι: "Ο Ορφέας εκπροσωπεί διεφθαρµένα ιερατεία Κρονίων και Σεληνίων και Λιλίθιων. Η ΠΟΛΛΑ ΟΥΡΕ ΕΧΕΙ.Α. δηλαδή "Σεληνιακό Ιερατείο".ΧΑΝ . Ο Χριστιανισµός διδάσκει ότι "η γυναίκα (οργάνωση) του θεού.τους. υλισµού..Ε.) Δ΄ ΑΛΛΗΝ ΓΑΙΑΝ ΑΠΕΙΡΑΤΟΝ. εναντίον του ∆ιός Κολχίδος εκπροσωπούµενο από τον έλληνα Αϊήτη. µε σκοπό την δυσφήµηση και τον εξευτελισµό των Επιτελείων Ουρανού και ∆ιός. Για όσους αµφισβητούν την σοβαρότητα των όσων γράφουµε. Έχουµε κάθε λόγο να συνδυάσουµε τα ανωτέρω µε τις Σεληνιακές Εγκαταστάσεις που κυριολεκτικά "τρέλαναν" τους Αµερικανούς Αστροναύτες όταν προσσεληνώθηκαν. διαφθοράς. 11 κατά ERMAN DIELS: "ΜΗΣΑΝΤΟ (ΚΡΟΝΟΣ. Ίδε "Αποκάλυψη" Βίβλου. σεξουαλικής αποχαλίνωσης. ακριβώς όπως τα τρίγωνα τετραγράµµατων ΓΧΒΧ των Τεκτονικών Στοών."!!!!! Εδώ ακριβώς δηµιουργούνται ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ για την ελληνικότητα ή την ανθελληνικότητα της Ορφικής Θρησκείας.ΤΣΟ . και ότι από κει θα προέλθει ο "βασιλεύς του κόσµου". η σηµαία των γήινων είναι λευκή µε µαύρο τρίγωνο που έχει την βάση κάτω και την κορυφή άνω. Αυτά. Αυτή έχει πολλά όρη. οι δε άνθρωποι µήνην. πολλάς πόλεις. ΕΠΙΧΘΟΝΙΟΙ ΔΕ ΤΕ ΜΗΝΗΝ. πατά στην Σελήνη (βασίζεται στη Σελήνη)". διαστροφής Λόγου και Ανατροπής Ιεραρχίας. όπως επίσης για "δεύτερη Σελήνη (Λίλιθ) πίσω από την πρώτη Σελήνη". Μετάφρασις: "Κατασκεύασε δε (ο Κρόνος. την οποίαν οι θεοί ονόµασαν σελήνην. Επισηµαίνουµε ότι αν και το Ιουδαϊκό ιερατείο ονοµάζεται Λεβάνιο ή Λευιτικό.. ότι κατοικεί στο κέντρο της γης κάτω από την Μογγολία-Θιβέτ ως προβολή "ΤΑ .Συµπαντικού Λόγου. θυµίζοντάς µας κινηµατογραφικά µηνύµατα που µας έχουν σερβιριστεί έντεχνα και ύπουλα µε τις "Επαφές Τρίτου Τύπου". Στο συγκεκριµένο αυτό φιλµ του εβραίου σκηνοθέτη Σπήλµπεργκ. είναι το καβαλιστικό εξάκτινο "άστρο του Σολοµώντος" και η επίσηµη σηµαία του Ισραήλ. 9. Τα δύο τρίγωνα. πολλά µέγαρα. στην οποία φέρονται µέτοχοι ο Κρόνιος Κένταυρος και ο Ορφέας.) άλλην απέραντον (σφαιρικήν) γήν. µέσα στη Βίβλο προτιµάται ο όρος ΙΕΡΑ-ΣΕΛΗΝΗ ή Ιερουσαλήµ σε ελληνίζουσα απόδοση. ορθό και ανεστραµµένο. Ο Μωαµεθανισµός διδάσκει ότι ο θεός (Αλλάχ ή Αλ Γιάχ ή Αλ Γιαχβέ) κατοικεί στη Σελήνη!!! Ο Βουδισµός.ΧΑΝ" του . Για τους αγνοούντες παραθέτουµε ότι όλα τα πληρώµατα των αποστολών "Απόλλων" έδωσαν αναφορές για "σκάφη και εγκαταστάσεις Σελήνης αγνώστου προελεύσεως". µε εργαλεία τα τρία θρησκεύµατα Χριστιανισµός-ΜωαµεθανισµόςΒουδισµός. 283. ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΩΛΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΘΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Ή ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ. σε ότι αφορά την µύηση Α-Ο-Α. τα οποία εργάζονταν για την γενοκτονία των ελλήνων. Στα ερωτηµατικά αυτά η απάντηση της Ο. είναι προϊόν εκποµπών Ταµίλ από υπόγειες εγκαταστάσεις. παραθέτουµε Απόσπασµα των Ορφικών Σχολίων Πρόκλου. µέσω ασκήσεως µαγείας (τέχνη αλλοιώσεως ύλης µε ορισµένες συχνότητες). δηλαδή ότι "έχει κεντρική βάση την Σελήνη". αριθ. Αντίθετα. ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΑΘΡΑ". ΗΝΤΕ ΣΕΛΗΝΗΝ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΚΛΗΖΟΥΣΙΝ. οι επισκέπτες πριν εµφανιστεί το µητρικό Σκάφος-Τέρας. Το πνεύµα αυτό Ανατροπής Ιεραρχίας εκπροσωπεί και η Αργοναυτική Εκστρατεία." Γενικώς ότι έχει σχέση µε Κρόνια Κενταύρια θρησκεία. * Τρίγωνο οµοίως: ∆ΙΜΗΝΙΟΝ-ΓΟΡΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΒΟΛΟΥ. ΠΟΛΛΑ ΑΣΤΕΑ.

Ιράκ . Η ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΛΧΙ∆ΟΣ Β. 29 -31. και όπου "ν" ο αύξων αριθµός της "αυτοκρατορίας".. 5. 360. αρχίζοντας από το Κέντρο ∆ιός Μεσοποταµίας (ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΛΧΙ∆ΟΣ Β ή ΛΑΡΣΑ ΚΑΛΧΟΥ).. Το Τµήµα Γεωπολιτικής της Ο.ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ-ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ-ΝΑΖΙΣΜΟΣ .λίγο πριν την γενοκτονία Παλαιστίνης από Ιησού Ναυί. Εφαρµόζοντας αυτές τις τιµές στην ιστορία από το 680π. 8. 6. 222: ΑΣΣΥΡΙΑ Β΄. τρεφόµενη από την Παπάρα του Εβραιοµογγολικού Σουπερµάρκετ "γνώσης" σάπιων Πανεπιστηµίων Κοµµάτων . 40. 10. αποφασίζεται η καταστροφή των Τρώων του Κέντρου ∆ιός Σάρδεων . αναγκάστηκε να καταναλώσει εκατοντάδες ώρες έρευνας για να αποκαλύψει την Φρικτή Απάντηση σ΄ αυτό το ερώτηµα. και στα 680π. 810. θίγει την Σεληνιακή Ιέρεια Σελένια ή Ελένη των ήδη διαβρωµένων (από ∆ωριείς εβραιοµογγόλους) Μυκηνών. Και ιδού το αποτέλεσµα: Ενώ τα Μογγολικά Σεληνιακά Ιερατεία ετοιµάζουν το 700π. "MENSUEL 5 . 160. διότι µας απασχολεί η σηµερινή γεωπολιτική και γεωστρατηγική ή αν θέλετε η σηµερινή .Χ.αστροπολιτική και αστροστρατηγική.πνεύµα Ανατροπής Ιεραρχίας εκπροσωπεί το Οµηρικό Έπος Ιλιάδος. προϋπήρχε της Ελαµιτικής Μογγολικής επιδροµής στην Μεσοποταµία.254".Θρησκειών και Στοών. 4. ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS. Ίδε DOCUMENTATION PHOTOGRAFIQUE FRANCAISE. Οι δέκα πρώτες επιλύσεις του τύπου δια "ν" ίσον µε: 1. 9. έχει ως ∆ιοικητικό Κέντρο την ΝΙΝΕΥΗ ΑΣΣΥΡΙΑΣ. Με την επαφή των δύο δεύτερων "αντίθετων πόλων" στην Ασία. Αν όχι. CUAI VOLTAIRE. 333: ΒΑΒΥΛΩΝ .Α. 75 PARIS (7°).Ε.Χ. είναι αντιστοίχως "Χν" ίσον µε: 10.Περσία). επειδή η Τρωάδα ∆ιός και Ποσειδώνος (πρώην ∆ιοικητού Ατλαντίδος). Για ποιούς κύκλους οµιλούν οι Εβραιοµογγόλοι της Α. Το περνούµε ακροθιγώς. στο οποίο. ζητούµε από τον αναγνώστη να εξετάσει δύο ψευδείς θρησκευτικοπολιτικές πολικότητες που δηµιούργησε το εβραιοµογγολικό κατεστηµένο για να γενοκτονήσει τον πλανήτη: ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ "ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΣ" ΤΑΜΙΛΙΚΟΣ ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ . Ασσαράδων 680 έως Ασσουρµπανιπάλ 670 Ασσουρµπανιπάλ 670 έως Ναβουχοδονόσορ 630 Ναβουχοδονόσορ 630 έως Βαλτασάσαρ 540 41 (10) (40) (90) ."ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΣ" ΤΑΜΙΛΙΚΟΣ ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ Με την επαφή των δύο πρώτων "αντίθετων πόλων" στην Ευρώπη. όπου "Χν" ο χρόνος διαρκείας της κάθε προοριζόµενης για γενοκτονία "αυτοκρατορίας" ή "γεωπολιτικής δυνάµεως".Αφγανιστάν . 490.Α. 640. 250.. του ζητούµε να αφήσει αµέσως το κείµενο και να ξαναγυρίσει στην καθηµερινή πεπατηµένη λογική του. Μήπως περάσαµε τα όρια της οικονοµικής αναλύσεως και τα όρια της συµβατικής λογικής του αναγνώστη. 90.Ο. έχουµε: 111: ΑΣΣΥΡΙΑ Α΄. 3. Από εκεί τα Εβραιοµογγολικά Ιερατεία αρχίζουν την µαθηµατική γεωπολιτική του τύπου Χν = 10*ν². Για την Στοά της Μεγάλης ∆ρυός.. αρχίζουν µια συστηµατική µεθοδική γενοκτονία "σαρώσεως" εξ ανατολών προς δυσµάς. δηµιουργείται από το 1940 έως σήµερα η Γενοκτονία των Ασιατικών ∆ραβιδίων Φυλών (Ίδε Ινδοκίνα .Πακιστάν . δηµιουργείται το 1940 η Γενοκτονία των Ευρωπαϊκών ∆ραβιδίων Φυλών.Ινδία .Χ. Αν ναι. οι ανωτέρω θεωρούνται οι γενοκτονίες του "9ου και 10ου κύκλου ή κύκλου 000". 2. 7. Απρίλιος 196. 1000 έτη. και Μογγολοεβραϊκών Ηγεσιών Συµπαιγνίας ΗΠΑ-ΕΣΣ∆. Το θέµα είναι τεράστιο και δεν θα αναπτυχθεί εδώ. τα τρία "εργαλεία" θρησκεύµατα του εβραιοχριστιανισµούµωαµεθανισµού-βουδισµού.

. Ελλήνων. µέσω "Χιλιετούς Γ΄ Ράϊχ". οι ΗΠΑ ενισχύουν µε τεχνολογία την Κίνα. Όλες ήταν τετραπολικές µε υποδιοικήσεις σε Α. τελικώς υπήρξε η προγραµµατισµένη αιτία ιδρύσεως του Ισραήλ. ή το παράδειγµα της Αυτοκρατορίας Ισραήλ που προετοιµάζει την τετραπολικότητα του 2.).∆. Εισβολή Σαξόνων 1460 έως Τσώρτσιλ 1950 (490 αντί 810) 000: ΙΣΡΑΗΛ . Για τον ίδιο λόγο.Ν.Ινδοκίνα . δηλαδή ο ρόλος του εικονικού ρυθµιστού που θα φροντίζει για "εξοµάλυνση των διαφορών ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ µε πρωτοβουλίες ειρήνης" και "εξοµάλυνση της οικονοµικής ανισότητος µεταξύ Ευρώπης και Αφρικής" (Ίδε πολιτική Μενέϊκο-Παπανδρέου).Χ. όταν τα στρατεύµατα των γήινων εύρισκαν εµπόδια προς ολοκλήρωση της εντεταλµένης από ιερατεία στρατηγικής.ΗΠΑ. Κύρος 540 έως ∆αρείο Β΄ Νόθο Ώχο 380 (160) Φίλιππος 380 έως Άτταλο Γ΄ Περγάµου 130 (250) Τιβέριος Γράκχος 130µ.Χ.Γιαχβέ. 555: ΕΛΛΑΣ . Ίδρυση Κράτους 1950 έως Τέλος Χιλιασµού Χριστού 2950 (1000) 000: Γ΄ ΡΑΪΧ .002 µε Ανατολή . Βαβυλωνίων. Παλαισατίας (Ισραήλ).Αφρική.444: ΠΕΡΣΙΑ . απ΄ ευθείας ή µέσω της Ιαπωνίας. Περσών..(100 έτη) 777: ΡΩΜΗ Β΄.ΕΣΣ∆. όταν ο στρατός του Αλεξάνδρου καθηλώθηκε από τα απόρθητα Τύρια Τείχη. Καρλοµάγνος ∆ύσεως 820 έως Τέλος Αψβούργων 1460 (640) 999: ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. παρά την τάφρο προσεγγίσεως που το µηχανικό του έκτισε στην θάλασσα µέχρι το νησί της Τύρου. Ιέρνης (Βρεττανίας).Ιαπωνία . "Αποτυχούσα" απόπειρα κλοπής Χιλιετούς Κυβερνήσεως από τον "νόµιµο δικαιούχο" Ισραήλ. µε ∆ύση . 666: ΡΩΜΗ Α΄. Γαλατίας (Γαλλίας Καρλοµάγνου).330µ.. Όλες δηµιουργήθηκαν µε άµεση επέµβαση Σκαφών της Σελήνης και της Λίλιθ. ∆ηλαδή αντικειµενικός σκοπός: Πλανητική Γενοκτονία και Πλανητική Πολιτισµική Τελµάτωση . και µε Νότο .λπ. Η ανωτέρω τετραπολική γεωπολιτική είναι αδύνατον να λειτουργήσει χωρίς ενίσχυση των µειονεκτούντων Νότου . Κωνσταντίνος Βυζαντίου 330 έως Νικηφόρο Β΄ 820 (490) 888: ΡΩΜΗ Γ΄. Γερµανίας (Γερµανίας Όθωνος Α΄ 962µ.Χ. Ετρούσκων Ιταλίας.Χ.. Αρία. µε Βορρά .Απονέκρωση. Για τους αµφισβητίες παραθέτουµε νέους συγγραφείς που επαναλαµβάνουν το αρχαίο αυτό περιστατικό. Το περιστατικό αναφέρεται από τους χρονικογράφους της εκστρατείας.Β. Όλες ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες συνθέσεως-αποσυνθέσεως µε τελικό αποτέλεσµα τον εκφυλισµό των περιεχοµένων πολιτισµών. Μεγασθένη και Πτολεµαίο.Κίνας.Ευρώπη . Η σκόπιµη αποτυχία του Γ΄ Ράϊχ υπό εβραϊκή ηγεσία.Ινδία κ. -(δεν ήταν το µόνο του είδους) 42 . στον άξονα ∆-Α.Αφρικής και Ανατολής . έως Αλέξανδρο Σεβήρο 230 µ.. Παρατηρούµε ότι οι "αυτοκρατορίες" από την "111" έως την "000" έχουν κοινά χαρακτηριστικά: Όλες ανεξαιρέτως ιδρύθηκαν από Μογγολοεβραϊκά Ιερατεία Σελήνης µέσα στα κέντρα των Ελληνόφωνων ∆ραβιδίων Φυλών Ασσυρίων. Για τον λόγο αυτό έχει ανατεθεί στην Ελλάδα ο ρόλος του σηµείου τοµής των αξόνων Α-∆ και Β-Ν.(360) ---: ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (LOST CONTROL) 230 . κατά το παράδειγµα της τετραπολικής διαιρέσεως Αυτοκρατορίας Αλεξάνδρου µετά τον θάνατό του. και την αντικατάστασή των σκόπιµα διαφθαρέντων πολιτισµικών των στοιχείων (µέσω εκποµπών των υπογείων Λιλιθίων Ταµίλ) µε α-πολιτισµικά στοιχεία ∆ογµατικής Επιβολής Σεληνιακών Μαλθακιών του Χριστού του .Κίνα . Αναφέρουµε το περιστατικό επεµβάσεως "ουρανίων σφαιρών" που επετέθησαν και διέλυσαν τα τείχη της Τύρου.

Πλίνιος. Αθήναι...λπ. Τέτοιο αντίπαλο στερούµενο κάθε Πολιτισµικού Ήθους και Παραδόσεως.. Αν συµβαίνει το δεύτερο τότε καλείται ο αναγνώστης να πάψει να ασχολείται µε τις αποπροσανατολιστικές Ασηµαντότητες τύπου Νέας ∆ηµοκρατίας. "ιπτάµενες σφαίρες" κ. η "Αποκάλυψις" της Βίβλου κεφάλαιον ιθ΄15-18: "Εκ του στόµατος (του Χριστού) εξέρχεται ροµφαία (σπαθί) δια να κτυπά τα έθνη". ∆ιότι φρόντισε να µην µεταφράσει σε λαϊκή γλώσσα τα εµετικά κείµενα της Βίβλου. τους πολιτισµούς των εθνών µετατρέποντάς τα σε αγέλες ζώων .. τα έθνη τον απορρίπτουν εξ αρχής. κρύβεται µια αηδιαστική ύαινα γεµάτη µίσος και λύσσα εξουσίας και λύσσα γενοκτονίας ελλήνων. "Γάϊος Μάριος" κ..υπέργειων Σελήνης). CLYPEUS. ακριβώς διότι δηλώνει τόσο φανερά τις προθέσεις του. µε τις θρησκείες και τα "θαύµατά" τους (Καβαλιστικές επιδείξεις των υπογείων Ταµίλ και των . ΚΚΕ.τρωγόντων και χεζόντων επαρκώς και υµνόντων µε διεθνείς ύµνους σε διεθνή γλώσσα . "Ο Χριστός θα ποιµάνει τα έθνη εν ράβδω σιδηρά. Ιδού το Αισχρότερο Κείµενο όλων των εποχών. Οµιλούµε για Μικροστρατηγική ή Μακροστρατηγική..λπ. "Σύλλας". όπου εννοούµε σε τι παγίδα οδηγήθηκε ο Αλέξανδρος από τα "ελληνικά" ιερατεία των Μογγολοεβραίων Σαµοθράκης. Κάσσιος. αν επικρατήσει. Σενέκας.λπ. Εκδόσεις Μπαρµπουνάκη. 1967.). Αντικαταστήστε τη λέξη "Χριστός" µε την ταυτόσηµη λέξη "σοσιαλισµός" και θα εκπλαγείτε από την νέα µορφή του κειµένου. Ορόφιος. RAYMOND DR(U)SE "ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΡΩΜΗ". Ερωτούµε: Σοβαρώς έχει τέτοιες προθέσεις ο Σεληνιακός Χριστούλης.. Ποτέ ο Σιωνισµός δεν είχε ελπίδες να επικρατήσει στον πλανήτη. ∆εν µπορούν όµως να διακρίνουν τον ∆ούρειο Ίππο του Σιωνισµού. αναφέρουν µεταξύ άλλων οι αρχαίοι χρονικογράφοι: Λυκοσθένης.) για το Σεληνιακό Σχέδιο εναλλαγής τετραπολικών αυτοκρατοριών. Τέτοιες επεµβάσεις Σκαφών που χρησιµοποίησαν τα οπλικά τους συστήµατα (ακτίνες κ. No 2. τον Χριστιανισµό. διότι ο κίνδυνος ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ΠΑΣΟΚ.Αρµαγεδδώνα για γενοκτονία των γήινων ∆ραβιδίων Φυλών. Ευσέβιος.. Λίων. και λοιπών -ΙΣΜΩΝ. Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ είναι το θρησκευτικοπολιτικό έκτρωµα του "Χριστιανικού Σοσιαλισµού" που θα καταργήσει. Αν ναί. Αν το έκανε υπήρχε ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί το διπλό παιγνίδι που οδηγεί στην τελική µας γενοκτονία. ο πρωτότοκος του Γιαχβέ. Εκπροσωπεί 43 . Τέλος.FENOGLIO ALBERTO.. διότι αυτό το εθνογραφικό έκτρωµα είναι καταδικασµένο να καταστραφεί από τους ίδιους τους δηµιουργούς του. ώστε να ενισχύει τον εθνικισµό των εθνών και το ένστικτο αυτοσυντήρησής τους. Το τελευταίο "χαρτί" των Μογγολοεβραίων για την αλλοτρίωση των εθνών δεν είναι ο Σιωνισµός του Κράτους του Ισραήλ.. τόπο προέλευσης της .τον Κύριον Ιησού και Γιαχβέ. µε τις οικονοµικές θεωρίες των πληθωρισµών και των αποπληθωριστών. όπου περιγράφονται συγκαλυµµένα τα τροµακτικά οπλικά συστήµατα της Σελήνης που θα χρησιµοποιηθούν στον . β΄27). κεφάλαιο Ε΄. τότε πίσω από τις διδασκαλίες του περί "αγάπης" και "πραότητος" και "ειρήνης". "CRONISTORIA SU OGGETTI VOLANTI". Λίβιος. προτρέπουµε τον αναγνώστη να εµπλακεί στο εµετικώτατο κείµενο της "Αποκαλύψεως" της Βίβλου. διότι έχει την προνοητική δολιότητα να εµφανίζεται "σύµµαχος" των πολιτισµών των εθνών και για ορισµένα χρονικά διαστήµατα να εργάζεται πράγµατι για "την ανεξαρτησία των πατρίδων" (Ίδε το παιγνίδι της Πόρνης Ορθοδοξίας). Ιούλιος Οµπσέκουενς κ. και W.λπ.ιέρειας Ολυµπιάδος. Τα έθνη θα συντριβούν ως τα σκεύη του κεραµέως" (Αποκ. Οι ονοµασίες που χρησιµοποιούν για ιπτάµενα σκάφη που παρουσιάζονται για να αλλάξουν την τροπή των µαχών είναι "ιπτάµενες ασπίδες". Πλαύτος. Μια ιδέα του Σεληνιακού αυτού Γενοκτονικού Προγράµµατος (δήθεν προφητεία) θα πάρει ο αναγνώστης µελετώντας το Γεωπολιτικό Εγχειρίδιο "Βίβλος" στο βιβλίο ∆ανιήλ. Πλούταρχος ("Λούκουλλος".

διότι στον ορισµένο χρόνο θα καλέσουµε σε αντίσταση τους οµότιµούς σας όλων των εθνών.Α. και να ανατινάξουν 3. στο Γεωπολιτικό πρόγραµµα των Σεληνιακών Ιερατείων. Για ποιούς Φαρισαίους οµιλούσε ο Χριστούλης όταν ο ίδιος υποκρίνεται τον δάσκαλο της "αγάπης" ενώ στην Αποκάλυψη καλεί "τα όρνεα να φάγουν σάρκα βασιλέων και χιλιάρχων και µικρών και µεγάλων και δούλων και ελευθέρων" µετά από το όργιο αίµατος των οπλικών συστηµάτων της Άνω Ιερουσαλήµ . Ίδε "Αποκάλυψη" Βίβλου. και να επισηµάνει ότι δεν έχει γραφεί από κάποιον Συµπαντικό Χριστό αλλά από ∆ιαστηµικούς Αλήτες-Πειρατές που ατίµασαν την φιλοξενία του Ξένιου ∆ία και αποφάσισαν να κάνουν κατάληψη του πλανήτη µε παράλληλη γενοκτονία των Αρχικών Κατοίκων του. Καλείσθε τώρα να εννοήσετε γιατί η Ο. διέκοψαν τις επαφές των ελλήνων µε τα επιτελεία ∆ιός που έχουν έδρα την εσωτερική κοιλότητα της Γης και τους τρείς εξωτερικούς πλανήτες Ποσειδών . Στο σηµείο αυτό ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ εργασία 1000 ετών των ίδιων ιερατείων. Ήδη τα όσα γράφονται στις προηγούµενες σελίδες είναι τρελά και αλλοπρόσαλλα για την συµβατική λογική. Το ποιός έκανε τη "ζηµιά" φαίνεται από το πού "κατασκευάζεται επειγόντως γεωπολιτικό µπάλωµα" ενώ δεν προβλεπόταν µετακίνηση πρωτευούσης από την Ρώµη: "Μπάλωµα . είναι η πρώτη οµάδα ελλήνων που τολµά να αποµυθοποιήσει και να αποθεοποιήσει το κείµενο ΦΤΗΝΗΣ ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της Αποκαλύψεως.έντυπα περί ΑΤΙΑ" έχουν κάνει υπαινιγµούς περί Αγνώστων 44 . ιθ΄17-18.Ιεράς Σελήνης. τότε είναι ακόµη πιο τρελή και αλλοπρόσαλλη κάθε απόπειρα αντιστάσεως διότι θα καταλήξει σε συντριβή µας. θ΄ και ιβ΄3.Βυζάντιο" για να κλείσει η τρύπα στο παντελόνι του Γιαχβέ και να πάψει να γελά η ανθρωπότητα µε την Εβραιοµογγολική Γκάφα των ιερατείων που νόµισαν ότι περνώντας από την Ελλάδα στην 555. ∆ηµιουργείται εύλογα το ερώτηµα: "Αν τα πράγµατα είναι όπως τα εκθέτει η Ο. αλλά αν αληθεύουν.Ε.ακριβώς την εγκληµατική ψυχοσύνθεση των γνήσιων Σεφαρντί της ORDO ADEPTIS ATLANTIS οι οποίοι απ΄ έξω φορούν χαµόγελο και µέσα τους φορούν γενοκτονία. Παρατηρήστε ότι µετά την Γεωπολιτική δύναµη 666 κάποιοι προκάλεσαν απώλεια ελέγχου 100 ετών. Ήδη τα "περιοδικά . ήτοι από 670π. τότε τι νόηµα έχει κάθε αντίσταση στο Σύστηµα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. εφ όσον εναντίον µας έχει στραφεί η τροµερή τεχνολογία πολέµου δύο "πλανητών πολέµου" της Σελήνης και της Λίλιθ που κατόρθωσαν να υποτάξουν 6 πλανήτες από τους 9 εναποµείναντες. Η Ο. µε σκοπό την δυσφήµηση του Ελληνικού Απολλώνειου Λόγου. από το 230-330µ. Αλήτες-∆ολοφόνους-Άνανδρους που χρησιµοποίησαν την υπέρτατη τεχνολογία τους για να γενοκτονήσουν εκατοντάδες εκατοµµυρίων Έλληνες σε όλα τα µήκη και πλάτη. Εξωτερικού..4). για να γενοκτονήσουν γήινους υποδυόµενοι τον . Μας είναι απαγορευµένο να εξηγήσουµε περισσότερο.Πλούτων. Απατεώνες Άνανδρους που σκοπεύουν να "εξέλθουν από τα υπόγεια φρέατα της αβύσσου" δηλαδή τις υπόγειες εγκαταστάσεις τους. ∆ιότι όπως πολύ σωστά κάνατε τον παραπάνω συλλογισµό "κάθε απόπειρα αντιστάσεως θα καταλήξει σε συντριβή µας" αν είµαστε µόνοι." Κύριοι των Ελληνικών Αρχών..Ε. έως 330µ.Α.Χ. καλούµε σε αντίσταση εσάς προς το παρόν. Επιστρέψτε στην σελίδα 36 και θα καταλάβετε. Απατεώνες και Άνανδρους που σκοπεύουν να επιτεθούν από την Σελήνη υποδυόµενοι τις ∆υνάµεις ∆ιός των τριών εξωτερικών πλανητών.. Εδώ κλείνουµε Κύριοι.Ε.Ουρανός .Χ.Ε.δικαστικές καταδίκες κατά το παράδειγµα εισαγγελίσκου Βόλου..Απόλλωνα ή Απολλύωνα.Α. έχει αποφασίσει όσους από σας συνεχίσουν το πρόγραµµα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. (Ίδε Αποκ. ώστε να δυσφηµισθεί το Ελληνικό Πνεύµα ∆ιός.Χ. µέσω των µελών της Ο.Α. ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ. Αδιαφορούµε για τις θετικές ή αρνητικές απαντήσεις που θα λάβουµε.. Για το αν θα βρούµε ανταπόκριση ή εµπαιγµό ή αδιαφορία ή άρνηση ή . "το τρίτον των αστέρων του ∆ράκοντος".

η πυκνότητα που βλέπουµε σε "αφικνούµενα κέντρα εκποµπής" µας δίνουν την εντύπωση ότι έχουν έλθει όλα τα σκάφη των "Κόσµων"... ενώ θα έπρεπε να διαρκέσει 810 έτη.. ΤΟ ΟΝΟΜΑ 45 .ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-. δεν χρειάζονται άλλες µαγνητοφωνήσεις σε εβραιοτεκτονικά σαλόνια. Πως διακρίνονται αυτά τα σκάφη ∆ιός από τα Σκάφη Σελήνης Γιαχβέ. Θα ήταν υπερβολή να σας πούµε ότι ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ "ΘΕΟΙ" ΜΑΣ για τελικό ξεκαθάρισµα λογαριασµών µε τους διαστηµικούς αλήτες Γιαχβέ. Ο. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ο. σύµφωνα µε την ένατη επίλυση του τύπου Χν=10*ν². Τι είναι αυτό που ανάγκασε τα εβραιοµογγολικά ιερατεία να επιταχύνουν τη γεωπολιτική τους κατά 320 έτη..Ε..: ΠΡΩΗΝ ΑΝ∆ΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠ.. Στα MONITOR των δεκτών του Τµήµατος Τεχνολογίας.Α.Σκαφών που έρχονται στην επιφάνεια µέσω των ανοιγµάτων Βορείου και Νοτίου Πόλου.. ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ ΤΟΥ ΘΗΛΕΩΣ ΦΥΛΟΥ.Ε. για να γνωρίζουν αυτό που γνωρίζουν µε απ΄ ευθείας λήψη "υπερδραστηριότητος συχνοτήτων" από την περιοχή του Ποσειδώνος. ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΑΒΙΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ∆ιότι θα είναι πραγµατικά η ΕΣΧΑΤΗ αν δεν ακυρώσετε εγκαίρως Τεκτονικούς Όρκους.Α.. ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΕΒΡΑΪΚΟ Ι∆ΙΩΜΑ. ΠΟΙΟΙ υπέδειξαν στον ∆ραβίδα Γκάντι την ∆ΙΑΛΥΣΗ του Ανατολικού τοµέως της "999" µέσω της Παθητικής Αντιστάσεως.Ε. Τι είναι αυτό που τα ανάγκασε να εφαρµόσουν την επίλυση και τις διαδικασίες της "777" των 490 ετών.. ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ". (∆ιάλυση Αγγλικής Αντιβασιλείας Ινδιών) Για να µην µακρηγορούµε: Τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΡΑ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΕΥΣ ΣΑΡΔΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο.. ΤΟ ΑΡΡΕΝ ΣΠΕΡΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΡΟΦΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΡΕΝ ΣΠΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΔΕΛΦΟΙ. ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΦΥΛΙΣΕΙ ΤΟ ΑΡΡΕΝ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΘΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΡΕΝ. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑΙ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΣ: ΡΑΒΙΝΟΣ STERN ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ.Α. άλλες διαρροές της NASA και των Σοβιετικών ∆ιαφωνούντων. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΑΣ.. ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΦΙΣ ΑΥΤΟΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΤΗΚΕ ΔΑΓΚΟΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ.. Ουδέν σχόλιον προς το παρόν. ΚΑΙ ΡΑΒΙΝΟΣ LIEBERMANN ANTROPOV IGOR ΡΩΣΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ. Ασµοντάϊ. Ουδέν σχόλιο προς το παρόν.Ε.Α. -. ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΠΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΝΗΣΚΟΝΤΑ ΟΦΙ. Παρατηρήστε τη χρονική διάρκεια των 490 ετών της "999". ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 1985. Μέτατρον και Ταµίλ.. Πόσο "αγνώστων". Και πως διακρίνονται αυτά τα Σκάφη προελεύσεως ∆ιός Γήινης Κοιλότητας ("Κούφια Γη") από τα σκάφη Λιλιθίων Ταµίλ που κάνουν εξόδους από υπόγειες εγκαταστάσεις µικρού βάθους.. ΠΟΛΥ ΔΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. -ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-. Θα ήταν υπερβολή να σας πούµε ότι αν δεν σας εκτελέσουµε εµείς θα σας εκτελέσουν ΕΚΕΙΝΟΙ επί εσχάτη προδοσία.ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΕΧΩΒΕΧΑΙ. ΥΠΕΑ.

ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.. Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΔΕΝΙΣΘΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΩΡΑ Η ΤΟ 1988 ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ............... ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ..... ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΤΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ. ΤΩΡΑ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΡΑΟΥΛ. ΤΟΝ ΜΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΑΖΙΣΜΟΥ.. -.ΛΠ... -...ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΗΛΕΩΣ ΦΥΛΟΥ. ΗΔΗ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΜΕΝΕΪΚΟ ΖΕΤΚΙΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 15 ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ.. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΥΤΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ... ΑΛΛΑ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΗ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΘΑ ΕΠΙΡΙΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΤΟ 1945 ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ..... ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ... ΕΒΕΡ..... ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.. ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΜΕΝΑ. ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΣ ΣΕ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ 1988 ΟΤΑΝ ΑΦΙΧΘΕΙ ΕΔΩ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ Ο ΝΕΑΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΛΑΡ ΓΚΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ ΤΗΣ ΤΟΥΡΑΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ ΔΑΝ ΒΑΥΑΡΙΑΣ... ΛΥΠΟΥΜΕΘΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΘΟΥΜΕ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΧΡΙΣ ΕΝΟΣ..... Ο ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΤΙ ΤΕΥΟΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΡΜΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ ΩΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ..... ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΟΥΝ ΤΑ ΞΥΛΑ ΕΝΟΣ ΑΓΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ.... ΗΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.. ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΣΕ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΝΑΒΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ.. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ..... Η ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ 1988 ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΗΓΕΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΠΟΥ Ο ΤΟΥΡΑΝΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ HITLER ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟΥ 1940.. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΗΛΕΙΑ ΡΟΠΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΦΡΟΝΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΑΡΚΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΣ.. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗ. ΔΙΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ. ΤΟΤΕ ΥΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ HAUSHOPPER KAI LINKOLN TREBITS........... ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΛΗΨΗ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟΥ Ή ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ... ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΑ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΟΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ Ή ΤΟ 1988 ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ.... ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ "ΟΤΟ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΚΑΧΑΛΑ ΤΗΣ ORDO ADEPTIS ATLANTIS.. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.. ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. Η ΟΠΟΙΑ ΗΔΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ".. ΕΧΕΙ ΠΕΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ.. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ .. ... ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΕΠΕΝ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ.. ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ....... ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Κ. ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ.ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-......ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ...... ΣΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ 46 .. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΕΣ ... ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ..ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ. ΩΣΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΧ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 1995 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.... ΘΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ... Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΟΥ "ΟΤΟ" ΤΩΝ ΗΠΑ..... ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ "ΟΤΟ".... ΗΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ.. HEIL SELAR........ ΚΑΙ ΑΜΑΝ ΑΛΗ... ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ...

... ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΛΙΜΟ.... ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΜΟΝΟΝ Σ΄ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ............... ΤΕΛΟΣ....... Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΜΕΝΕΪΚΟ ΕΧΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΗΣ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΜΥΝΗΣ...... ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΥΝΗΣ.... ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΛΟΙΜΟΥ....... ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ.. Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ...... ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ "ΜΤΜ"............... ΡΑΟΥΛ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ.........Α......... Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1988 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ.. .......................... ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΑΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ......... ΗΔΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ.Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ. ΕΝΩ ΑΥΤΗ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΘΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΑΝ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ............... ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ......... ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΥΣΗ....ΗΓΗΘΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ..... ΣΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ......... ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΪΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ... ΑΣΙΑΣ............. ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΒΕΝΙΖΑΛ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ........ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ................................. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ.... ΑΜΥΝΑΣ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΗΔΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ......... -ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ....... ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΘΕΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΡΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΜΟΥ............. ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.... ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΩΞΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.................. ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ..... .. ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ Β΄ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. ΜΟΝΟΝ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΜΑΘΑΝ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Μ.... ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.. ΗΔΗ ΥΠΟΧΡΕΟΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ........... ............. ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΡΕΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΦΟΡΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ.. ΣΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.. ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΜΟΝΟΝ Σ΄ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ........... ΕΧΟΥΜΕ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ.. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΕΝΕΪΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΜΑΝ ΑΛΗ....... ............. ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΦΥΕΣΤΕΡΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟ ΣΠΕΡΜΑ ΑΛΛΩΝ ΦΥΛΩΝ... .... ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ...." ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 47 ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο..... ΜΕΣΩ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ.Ε.............................. ΕΒΕΡ......... . ΣΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΒΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΒΡΙΔΙΑΚΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...

ΣΤΗΝ ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΒΙΝΟΥ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΗ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΫΛΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΣΤΟΥΣ ΓΚΟΪΜ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΟΤΟ ΚΑΙ ΜΤΜ.500 ΕΤΗ. ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΟΜΩΣ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΦΩΝΗΤΙΚΟΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΡΑ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΕΥΣ ΣΑΡΔΕΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ" ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΣ-ΔΙΑΒΟΛΟΣ Ή ΚΑΛΟ-ΚΑΚΟ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΜΠΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΩΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ. ΕΝΩ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΓΚΟΪΜ ΜΕΤΡΟΥΝ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΟΩΝ.Ε. ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ. --. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΑΝΑΓΚΑΣΘΕΝΤΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 48 .Α.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΥΗΣΕΩΣ ΡΑΒΙΝΩΝ ΣΤΟ ΒΑΘΕΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΟΥ. ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΚΟΪΜ . ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.. ΑΝΑΣΚΟΠΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΣΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΜΠΟΥΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ. ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Ή ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΦΑΣΙΣΜΟΥ Ή ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ.. ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ... ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΠΕΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ Ή ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΗΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΕΧΩΒΕΧΑΙ. ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 13. ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΙΑΝΟΗΘΟΥΝ ΟΤΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ.500 ΕΤΩΝ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΙΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ. ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ. ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ.Ε. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΙ ΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 13. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΚΟΪΜ.Ε. ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ...Ο ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ ΠΟΥ ΔΩΣΑΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ. ΥΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ.ΖΩΩΝ -. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1985: ". ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΛΙΘ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΟΥΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΩΝ ΡΑΒΒΙΝΩΝ.ΤΟΠΟΣ ΜΥΗΣΕΩΣ: ΣΤΟΑ "ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΡΥΟΣ" Ν. ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΜΠΩΝ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΫΛΩΣΕΩΣ.Α.Α. Η ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΜΕ ΡΑ∆ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΩΤΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ο. ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ. ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΘΕΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΙ Ή ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΣ-ΔΑΙΜΟΝΕΣ.. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΤΙΒΑΡΥΤΗΤΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ.. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΑΣΗ Ή ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ... ΥΟΡΚΗΣ. ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ Ή ΛΕΥΚΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ.

Ο ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΕΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΩΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ. ΜΕΧΡΙΣ ΕΔΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΟΥΡΑΝΟΥ. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ. ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ. ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ.ΔΙΟΣ. ΤΑ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΑΠΟΒΙΒΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ. ΔΙΟΣ. ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ. ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ. ΑΝΕΖΗΤΗΣΑΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΕ ΝΕΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε΄ ΒΟΩΤΗΣ. ΟΜΟΙΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΩΣΤΕ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΙΟΙ ΚΡΟΝΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΝΑ ΥΠΟΔΥΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ.ΟΥΡΑΝΟΥ. ΕΞΩΘΕΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ. ΣΕΛΗΝΗΣ. ΣΕΛΗΝΙΑΚΩΝ. ΚΑΙ ΥΠΟΧΘΟΝΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΟΝΙΩΝ ΗΤΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΔΙΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ. ΔΙΟΣ. Ο ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΑΧΒΕ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΘΗΚΕ ΤΙΣ ΗΤΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ. ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΜΕΘΑ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΤΟΟΥΜΕΘΑ. ΓΗΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥ. ΥΠΗΡΞΕ ΕΥΤΥΧΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΦΘΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΛΙΛΙΘ. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΟΡΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΥΝΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ. 49 . ΓΗΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΟΝΙΩΝ. ΟΜΟΙΩΣ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΗΣΙΟΔΟΥ ΟΠΟΥ ΘΙΓΕΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΣΑΦΩΣ Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ . ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΟΤΙ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ ΝΙΚΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ. Ο ΖΕΥΣ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΘΗΚΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΗΙΝΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ. ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 1984. ΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΜΑΣ ΔΙΟΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ. ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΥΠΗΡΞΕ ΑΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΤΑΤΡΟΝ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΡΡΙΦΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ Η ΜΟΜΦΗ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΒΥΣΣΟΥ Ή ΤΑΡΤΑΡΩΝ. ΔΗΛΑΔΗ Η ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΜΟΓΓΟΛΩΝ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ. ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΥΠΕΡΤΕΡΩΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΣΥΝΤΟΜΕΥΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. ΟΥΡΑΝΟΣ.ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ Ε΄ ΒΟΩΤΟΥ. ΛΟΓΩ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒΥΘΙΣΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΗΤΑΝ ΧΑΩΔΗΣ. Η ΑΔΕΙΑ ΕΔΟΘΗ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑΧΒΕ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝ. ΠΛΟΥΤΩΝ. ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΗΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΞΗ. ΑΡΑΒΩΝ. ΕΝΩ ΥΠΕΡΙΣΧΥΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΧΗ. ΛΙΛΙΘΙΩΝ. Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΝ . ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΟΥΡΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΔΙΙΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ. ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΓΗΙΝΑ ΚΡΟΝΙΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ.ΚΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ ΑΦΝΙΔΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΔΙΟΣ . ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ. ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ. ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΗΤΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΟΝΟ. ΑΦΟΜΟΙΟΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΦΥΛΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑ ΔΥΟ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΑΧΩΒΕΧΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΟΝΟΥ. ΑΥΤΟ ΕΞΟΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΤΑΤΡΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΒΥΘΙΣΕ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΤΗΣ.ΚΡΟΝΟΥ . ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ.

ΛΙΛΙΘΙΑΝΟΙ. ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 50 . ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΥΗΣΕΩΣ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΣ. ΤΟΥ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΡΡΙΨΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΜΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΔΙΟΤΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 1947 ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΠΑΓΝΙΔΙΟΥ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΘΕΟΥ . ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΜΑΣ Ο ΔΡΑΚΩΝ ΠΟΥ ΣΕΙΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ. ΕΠΙΓΕΙΩΝ. ΔΕΛΦΩΝ. ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΣΑΜΕ ΤΙΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΗ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ. ΟΥΡΑΝΟΥ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ. ΕΤΡΟΥΣΚΩΝ ΡΩΜΗΣ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗ. ΕΧΟΥΜΕ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΝΑ ΕΓΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΩΝ. ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ. ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. ΠΟΛΛΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΗΛΘΑΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΗΙΝΑ ΜΕΛΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΕΤΑΙΡΩΣ ΜΕ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ Ή ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΣ. Η ΜΟΜΦΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΟΝΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΕΙΑΣ ΤΕΡΑΤΟΓΟΝΙΑΣ. ΣΕ ΣΑΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙΤΕ. ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ ΠΛΑΝΗΤΕΣ. ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΥΗΣΕΩΣ ΣΑΣ. ΠΡΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ. ΑΠΟ ΠΟΜΠΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ. ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΣ. ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ. ΑΙΓΥΠΤΟΥ. ΤΗΣ ΛΙΛΙΘ ΤΩΝ ΗΠΑ ΤΗΣ ΕΣΣΔ. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΥΤΑ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ. ΑΛΛΕΛΟΥΓΙΑΧΒΕ. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΡΜΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΚΝΟΖ 3 ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ. ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΗ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΚΛΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΙ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΕΒΡΩΣΑΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΕΛΙΚΩΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥΣ. ΑΛΛΕΛΟΥ-ΙΑ. ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΜΕ ΠΟΣΗ ΕΥΦΥΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ . ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΩΣΤΕ ΑΝ ΗΤΤΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΗΙΝΟΥΣ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.ΑΦΟΡΑ ΟΜΟΙΩΣ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΩΣΤΕ ΟΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΙ ΚΡΟΝΙΟΙ. ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΦΑΣΙΣΜΟΥ.ΔΑΙΜΟΝΩΝ. ΔΙΑΦΘΕΙΡΑΜΕ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΚΥΡΙΩΝ.ΧΡΙΣΤΟΥ . ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ ΕΔΑΦΙΟΝ 11. ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΓΗ. ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΙ. ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Ή ΑΠΟΛΛΥΩΝΟΣ Ή ΑΒΑΔΩΝ. ΝΑ ΥΠΟΔΥΘΟΥΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ.ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΥ .ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ. ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΝΤΙΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΟΥΤΕ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣ ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ. ΜΑΣ ΕΔΟΘΕΙ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΘΝΩΝ. ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΛΧΙΔΑ ΟΠΟΥ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΓΓΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΙΒΕΤ. ΠΕΡΣΙΑΣ. ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 680 ΕΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ. ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ ΓΚΟΪΜ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΠΙΣΜΕΝΟΙ ΟΤΙ Η ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΑΤΙΑ. ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΗ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΜΦΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΡΡΙΨΕΙ. ΘΑ ΑΜΥΝΘΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΓΕΙΝΑΝ ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΜΠΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ.

. .. ΔΙΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ.. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ ΕΔΑΦΙΟΝ 13: "ΘΑ ΣΤΡΕΨΩ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΟΥ ΣΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΟΥ ΕΛΛΑΣ..." ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΝΟΗΣΑΜΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΦΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ. 51 . ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΠΟΥ ΦΘΕΙΡΑΜΕ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΓΚΟΪΜ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ." ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. ΜΟΓΓΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥ... ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΣΕ ΤΙΠΟΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΤΟΥΣ.Ε. ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΛΙΘΟΥΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΩΔΕΚΑ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.Α.ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΕΙΑΣ. ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ. ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΦΥΛΟΥ. ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΟ. ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ ΔΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΕΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΑΧΒΕ. ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΡΩΜΗ.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΓΟΝΤΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΟΥΝ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΜΗ ΥΒΡΙΔΙΑΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ-ΣΠΟΡΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.Ε.ΛΠ. ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΗ ΣΤΕΡΕΙΣΘΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΓΗ. ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΝΑ ΦΥΤΕΥΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2. 4. ΑΣΚΕΙΣΤΕ ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟΕΒΡΑΪΚΟΥ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ" ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΣΕ ΛΙΓΟ. Κ.Α. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΔΙΟΤΙ Η ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΖΩΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΛΛΗΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Κ. ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΣΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ.ΛΠ. ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΠ΄ ΑΜΟΙΒΗ. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ. 5.ΝΤΟΠΙΑΣ ΡΑΤΣΑΣ . ΚΗΠΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ ΕΝΟΠΛΩΣ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΦΥΤΕΥΕΤΕ ΑΥΤΟΓΕΝΗ .Ο. ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΓΗΣ ΣΑΝ ΖΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΧΩΡΟ. ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΤΕ ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΑΠΟ ΤΩΡΑ. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΖΩΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΗΣ .. ΠΑΥΣΑΤΕ ΝΑ ΤΡΕΦΕΤΕ ΤΑ ΖΩΑ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΙΟΤΙ ΕΚΦΥΛΙΖΟΝΤΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ. ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΖΕΥΓΗ ΖΩΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ Ή ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ Κ. ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ". ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΓΟΝΤΩΣ Η ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ. ΑΓΡΟΥΣ. ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΣ ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: ΚΑΡΥΔΙΕΣ.ΛΠ.ΝΤΟΠΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΙΚΑΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΝ ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΒΡΙΔΙΑΚΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ. ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ Ή ΥΨΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΡΑΠΕΖΕΣ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΑΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ. ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΑΣ ΖΩΑ.ΝΤΟΠΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ . ΤΑ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ. ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ. ΚΑΙ ΟΠΟΡΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΟΠΩΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Κ. ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΦΥΤΕΥΕΤΕ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΦΥΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ. ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Ή ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Ή ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Ή ΑΓΟΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ. ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ.ΛΠ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ. ΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙ ΒΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ. ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ. ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ.ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ. ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΣ. ΑΥΤΟΓΕΝΗ . 2. ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΒΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ.ΓΕΝΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΓΕΝΗ ΕΧΟΥΝ 52 . ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΑΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ Ή ΞΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 3. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 1. ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΣΑΣ ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ.

6. ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠ΄ ΑΜΟΙΒΗ. ΕΞΟΠΛΙΣΘΕΙΤΕ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΡΙΠΛΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ.. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. ΣΤΑΦΥΛΙΑ. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΚΟΙΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ.ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ . ΦΡΟΝΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΖΩΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ. ΜΗΝ ΕΞΑΠΑΤΑΣΘΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΥ ΚΟΙΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΚΟΠΙΜΑ..ΕΔΑΦΟΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΔΕΝΔΡΩΝ . ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ. ΜΗΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΔΑΦΗ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ. ΜΟΝΟΣΦΑΙΡΑ ΒΛΗΜΑΤΑ. ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. 10.. ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ. ΜΑΘΕΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ... ΠΡΟΣΔΙΟΡΕΙΣΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ . ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΤΕ ΟΙΚΟΓΕΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ. ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟ 1995 ΘΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ . ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΠΑΓΙΔΑ.ΛΠ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ.ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ . ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΧΑΡΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ. ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ. ΞΥΛΟΥΡΓΙΑΣ. ΟΥΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΒΕΔΟΥΪΝΩΝ ΕΡΗΜΟΥ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ. ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΑΝΤΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΕΗΣΕΩΣ ΤΩΝ . ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Ή ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 500 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 1000 ΜΕΤΡΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ. ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ .ΠΥΡΙΤΙΔΑ .ΛΠ. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.ΟΠΛΑ . ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΓΟΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ. ΑΠΟΚΤΕΙΣΤΕ ΣΤΕΓΑΝΕΣ-ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΙΣΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΑ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ.ΣΚΗΝΗ . ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΖΑΚΧΑΡΟΚΑΛΑΜΩΝ ΑΝΤΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑΣ . 9. ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΓΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΕΝ ΟΨΗ ΠΑΝΤΕΛΟΥΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΛΟΓΩ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΜΗΝ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ 53 .ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΑ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ .Χ.ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ .ΕΔΑΦΗ ΣΠΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ .ΕΔΑΦΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΖΩΩΝ ΣΚΕΥΗ ΕΠΙΓΟΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ . 7. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. ΜΑΘΕΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΡΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΞΥΛΑ Ή ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΓΗΣ.ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Ή ΞΥΛΟΠΝΕΥΜΑ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΦΥΤΩΝ: ΣΥΚΑ.. ΚΟΚΙΝΟΓΟΥΛΙΑ Κ.ΥΠΟΣΤΕΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΠΥΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟ "ΛΑΣΠΗ ΚΟΠΡΙΑΣ" ΚΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟ ΒΙΕΤΝΑΜ. ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΟΧΙ..ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ.ΠΗΓΕΣ ΝΕΡΟΥ . 8.ΤΡΑΙΫΛΕΡ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ .ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ . ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.ΛΠ. ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΛΥΚΕΣ. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ . ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΠΟΛΕΩΣ" ΚΑΙ "ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ" ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ Ή ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ . Π. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ Ή ΜΙΚΡΩΝ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΣΑΣ.. ΝΕΡΟΥ Κ. ΟΠΩΣ ΖΕΥΓΗ ΑΛΟΓΩΝ Κ. ΑΠΟΣΥΡΑΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΠΟΥΣΙΩΔΗ Ή ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΞΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.. Ή ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΕΡΙΟ ΜΕΘΑΝΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΗΨΗ ΑΠΠΟΡΙΜΑΤΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Ή ΚΑΡΠΩΝ. ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ..

ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΕΚΕΙ ΘΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΤΡΩΚΤΙΚΑ. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΑΥΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΛΑΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ. ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. ΠΟΥ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΜΟΝΟΝ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ. ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΨΗΦΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΤΙ Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ. ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΠΙΣΩΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ. ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΓΕΝΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΖΩΩΝ. ΚΑΙ ΘΑΨΤΕ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΡΥΠΤΕΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΤΟΤΥΠΑ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1995 . ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΑΝΗΛΙΚΟΙ Ή ΟΧΙ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΔΕΧΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΑΤΟΜΩΝ. 12. ΜΗΝ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ* ΔΙΟΤΙ ΕΚΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΗΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΑΥΣΑΤΕ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ. ΤΟΥ ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΘΕΝ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΟ 1995. [*ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ] ΜΗΝ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Ή ΣΠΟΡ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ "ΙΚΑ" ΚΑΙ "ΤΕΒΕ" ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥ. ΔΗΛΑΔΗ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΨΗΜΕΝΟ ΑΛΑΤΙ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΗΨΗΣ. ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.2002 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ". 13. ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΙΚΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΧΑΜΕΝΑ ΖΩΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1995. ΠΡΟΧΩΡΕΙΣΤΕ ΣΕ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ. ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΓΗΣ. ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΡΥΠΤΟΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. 14. ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ. ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΝΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ. ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ.11. 54 . ΠΥΡΙΤΙΔΟΣ. ΕΣΩΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Π. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΗ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΜΕ ΣΕ ΑΓΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΜΕ ΖΩΑ. ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ.Χ. ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. ΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΞΕΡΕΤΕ ΔΙΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΘΑΨΤΕ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΚΡΥΠΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. 15. Ή ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ. ΟΠΛΩΝ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. ΖΩΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ: "ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ" Η ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΕΙ ΣΕ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 55 ΕΤΩΝ. ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΕ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΡΩΜΕΝΕΣ Ή ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΡΑΣΤΕΣ. ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ" ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΩΡΟ. ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ". ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. ΠΕΤΑΞΤΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΑΣ ΤΗΝ "ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ" ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΥΠΟΥΛΑ Η ΞΕΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΤΑ ΗΘΗ ΜΑΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ. ΚΑΝΤΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΜΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ Ή ΟΧΙ. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΦΩΤΟΤΥΠΙΣΤΕ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΑΥΤΟΓΕΝΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

"ΤΕΧΝΗ ΕΛΛΑΣ" ΚΑΙ "ΥΛΗ ΕΛΛΑΣ". ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΚΤΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΚΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ.ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ . ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ. ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ: ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΞΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ ΤΟ ΝΕΚΡΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΣΑΣ.Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ . ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΕΒΡΑΪΚΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΠΙ 2. . ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ .000 ΧΡΟΝΙΑ -ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΤΟΧΗ. . ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ. ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΑΝ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ. ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΥ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΗΘΙΚΟ ΑΛΛΟΘΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΩΣ . . ΟΤΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΤΟΥΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ. ΟΛΑ ΟΣΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΕΠΙΝΟΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ "ΟΦΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ" ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ "ΙΕΡΑ ΕΛΛΑΣ". ΚΑΙ ΠΑΡ΄ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΩΣΑΪΚΕΣ ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ. ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ. ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΘΕΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ.ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. . ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΤΟΥΡΚΟΙ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΗ ΧΛΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΝΩΤΙΣΟΥΝ. ΦΙΝΛΑΝΔΟΙ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΤΕ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΤΕ.ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ . ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΕΣ ΟΡΔΕΣ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ: ΝΟΤΙΟΙ ΙΤΑΛΟΙ. ΣΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.ΘΑ ΕΠΙΖΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ Ή ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΒΟΛΕΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ.ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ . ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΝΑ 55 . ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ. ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΒΑΥΑΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 1940-1945 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΟ 1995 ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ Ή ΚΡΑΤΗ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΒΑΥΑΡΟΙ. ΑΠΟ ΤΩΡΑ. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΩΝ ΠΕΡΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΗΓΟΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΠΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΒΟΛΕΑ. ΤΟ ΕΒΡΑΙΟΒΑΥΑΡΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΝ. ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. . Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ .ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΑΜΥΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ Ή ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΠΛΩΝ. ΟΥΓΓΡΟΙ. ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΓΕΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΠΡΟΔΟΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. . ΕΛΕΩ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΧΒΕ. ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΣΑΣ ΥΠΝΩΤΙΖΟΥΝ ΜΕ ΨΕΥΔΗ: ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤ΄ ΕΠΙΦΑΣΗ "ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ".ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΑΛΒΑΝΟΙ. ΚΡΟΑΤΕΣ.

ΑΥΤΗ ΥΠΗΡΞΕ ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΘΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ..Α. ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ ΕΚΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΡΘΕΙ. Ο. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΤΡΕΨΑΝ ΣΕ ΦΥΓΗ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΗ ΜΑΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΤΟ 9. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ.Ε.500Π.ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΕΠΛΗΞΕ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΓΝΩΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΒΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΙΑ. ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ "ΚΡΙΤΙΑ" ΚΑΙ ΤΟΥ "ΤΙΜΑΙΟΥ" ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥΣ.Ε. 56 .Χ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΟΜΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ-ΜΟΓΓΟΛΩΝ-ΑΡΑΒΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ.Α. ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΠΩΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ. ΕΙΤΕ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕΝΕΪΚΟ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΤΕ ΡΑΟΥΛ-ΡΑΛΛΗΣ ΕΙΤΕ ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗΣ. ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΝΟΠΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο.

Συµβατικά θα ονοµάσουµε τις Φάσεις Πυκνώσεως των Όντων.000) = 17. τα Όντα διαµόρφωσαν Στερεά Σάρκα και Σπονδύλους Οστέων. 5ου Υποεπιπέδου.Α. κάθε µια από τις οποίες απαίτησε χρονικό διάστηµα 12 Χ 12 Χ 36. 6ης Γενετικής Επεµβάσεως 57 . Το 34. Το κάθε Υποεπίπεδο ή Υποφυλή έχει διάρκεια πλήρους Υποµεταλλαγής. επειδή ο πλανήτης αποτελείται και από τις τέσσερις καταστάσεις ύλης. Τα όσα ακολουθούν.ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Προς αποκατάσταση της αληθούς Ιστορίας του Πλανήτη η Πρυτανεία Ο. Κατά την περίοδο Νετρονιακής Ύλης. Αθηνών παραδίδει στο κοινό Στοιχεία Πλανητικών Αρχείων.000 έτη. από σκάφη και πληρώµατα του Εξελικτικού Κέντρου Τοπικού Γαλαξία. που αναπτύχθηκαν εις βάρος άλλων Ειδών ή που παρουσιάζουν Μεταλλακτικά Ατυχήµατα (Τερατογονία). ο πλανήτης υφίσταται επιθεώρηση Πανίδος και Χλωρίδος. ενώ οµοίως τα Αέρια Όντα δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη των Νετρονιακών Όντων.000π. προς αποφυγή επικρατήσεως Ειδών Πανίδος και Χλωρίδος.000 ετών ορίζει χρονική διάρκεια Υπο-υπο-µεταλλαγής. Ακριβέστερα. ήτοι Νετρονιακή. Όταν ο πλανήτης πέρασε στην Αέρια Ύλη τα Όντα πυκνώθηκαν σε Μάζες Αερίων. Ακριβέστερα.000 έτη. Το αντίθετο ισχύει για αισθήσεις και παρατήρηση των αραιότερων Όντων. παραχθείσης από το Μογγολικό Τοµέα Θιβέτ και καταγραφείσης από την εβραία Μπλαβάτσκυ. Στερεά Φάση. αµέσως µετά την αρχή "στερεοποιήσεως" της τρίτης Υδρατµικής ή 9ης Φυλής. διότι τα αισθητήρια των Όντων Τέταρτης Πυκνώσεως δεν είναι συντονισµένα στις "αρµονικές συχνότητες εκποµπής" ακτινοβολιών των αραιότερων καταστάσεων ύλης.000)+ (6Χ36. Αέρια. Υδρατµικά. ο πλανήτης µας και το πλανητικό µας σύστηµα δέχθηκε επιθεώρηση από την ΣΤ΄ ή 6η Γαλαξιακή Αποστολή. Η περίοδος των 36. ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Η ύπαρξη Λογικών Όντων στον Πλανήτη είναι παράλληλη µε τις φάσεις πυκνώσεως του πλανήτη. Οι τρείς πρώτες κατηγορίες Όντων είναι αόρατες από το δικό µας επίπεδο Βιολογίας. δηλαδή κάθε 36. Τελικώς όταν η πλανητική πύκνωση εµφάνισε Στερεά Ύλη. δηλαδή το τελευταίο ή 12ο επίπεδο Πυκνώσεως ή Φυλής.184. Τα πληρώµατα αυτά έχουν κυρίως καθήκοντα επεµβάσεων Γενετικής.Ε. τα παραγόµενα Όντα είναι µέχρι και σήµερα Νετρονιακά.000 = 432. τα Όντα πυκνώθηκαν σε Μάζες Υδρατµών. της 12ης Φυλής.000 = 5. Το δικό µας επίπεδο Πυκνώσεως είναι το 3ο της 4ης Στερεάς Πυκνώσεως.Χ.496. τα Είδη Πανίδος και Χλωρίδος που εξαφανίστηκαν ή τείνουν να εξαφανισθούν λόγω ανατροπής οικολογίας. Υγρή. Αυτές οι "διορθώσεις" άρχισαν στον πλανήτη µας πριν από (3Χ5.000)+(4Χ432. βρισκόµαστε στο τέλος του 6ου Υπο-υποεπιπέδου. Σε κάθε αρχή Αναπτύξεως µιας Υπο-υποφυλής ή Μεταλλακτικού Υπουποεπιπέδου. 12 Χ 36. Φυλές. και Στερεά. Με τα ίδια κριτήρια τα Υδρατµικά Όντα δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη των αραιότερων Αερίων και Νετρονιακών Όντων. Συγχρόνως "επαναδηµιουργούν" στα Εργαστήρια Γενετικής των σκαφών τους.000 έτη. Αέρια. Στην παρούσα φάση.000 ετών για να µεταλλαχθεί στην επόµενη. Όταν ο πλανήτης πυκνώθηκε σε Υγρή Ύλη. αναιρούν τις Απάτες Χρονολόγησης της Μογγολοεβραϊκής "Βίβλου" και της "Μυστικής ∆ιδασκαλίας" των Θεοσοφικών Στοών. τα Όντα ήταν οµοίως άµορφες σκεπτόµενες Μάζες Υποατοµικών Σωµατιδίων. 12ου Επιπέδου ή Φυλής.184. που µπορούν να "βλέπουν" και να "ακούν" όλα τα πυκνότερά τους. Κάθε Φάση Πυκνώσεως περιλαµβάνει τρείς Φυλές. µε την µορφή που σήµερα έχουν. βρισκόµαστε στο µέσον του 5ου Υποεπιπέδου Πυκνώσεως ή Υποφυλής.

15 = 211. (* -427-) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ Παρουσιάζουµε το διάγραµµα ιστορικής εξελίξεως του πλανήτη µε ανακληθέντα αρχεία "ΑΚΑΣΑ".Χ.000) = 58.000) + (4 Χ 432. Το 2.968.184.της Σειράς 12 Επεµβάσεων που άρχισαν πριν 216.000) + (6 Χ 36.000 µ.000 ετών.000 έτη.000 µ.Χ. 58 .000 ετών. ήτοι από την αρχή αυτοδηµιουργίας Νετρονιακών Όντων Πανίδος και Χλωρίδος. ήτοι έως το 20. (11 Χ 5.000 . επεµβαίνει η Ζ΄ ή 7η* Γαλαξιακή Αποστολή µε προγραµµατισµένη παραµονή 18.

Λόγω των γεωλογικών µεταβολών που ακολούθησαν.000 έως το 10. Συγχρόνως τα σκάφη µάχης Σελήνης και Λίλιθ επιτίθενται εναντίον του στόλου ∆ιός.C X 106. Το 9.Χ. και παραδίδοντας στην 6-6-6 της Ιβηρίας Ελλάδος.000π.389π. διότι παραδίδουν στους "Ήρωες".Χ.Χ.496. όπως το µεταγράφει ο Ευσέβιος.Χ. Επεξηγούµε: Κάθε 3. παραλαµβάνοντας από την 4-4-4 της Περσίας Ελλάδος.000:36. δεν ιδρύεται φάση 9-9-9 στην ∆υτική Ατλαντίδα.. προς δηµιουργία φάσεως 8-8-8. η Λίλιθ επιτάχυνε και συγχρονίστηκε µε την Σελήνη σε όµοιες γωνιακές ταχύτητες. Το διοικητικό χάος έγινε απόλυτο και ο πολιτισµός οπισθοδρόµησε σε επιβίωση εκτάκτου ανάγκης. το Κέντρο ∆ιοικήσεως Ατλαντίδος 88-8. το ∆ιοικητικό Κέντρο του Πλανήτη µετατοπίζονταν κατά 30° προς ∆υσµάς.Χ. το χαρακτηρίζει σαν "αρχή δυναστείας των ηµίθεων και τέλους δυναστείας των θεών. Εξάγεται Ιστορικό 17. για τη φάση 7-7-7. Γαλαξιακού Λόγου. Αυτοί οι πληθυσµοί αρχίζουν γενετικά πειράµατα τερατογονίας και στρέφουν τους Έλληνες Άτλαντες εναντίον των ∆ραβίδιων Ελλήνων. Οι "Βασιλείς" µετατοπίζουν το Πλανητικό Κέντρο ∆ιοικήσεως στην Κεντρική Ατλαντίδα µεταξύ µεσηµβρινών 60° και 75°." Το 16.000 ετών. Επέρχεται πλήρης ανακοπή εξελίξεως πολιτισµού που επιδεινώνεται διότι στην Ατλαντίδα γίνονται δεκτοί για αποβίβαση πληθυσµοί Σελήνης και Λίλιθ από το 11. Η διατάραξη των βαρυτικών πεδίων που προέκυψε λόγω αυτής της αλλαγής τροχιών. ευρισκόταν στον Τοµέα Ιωνίας Λεµουρίας ή Αϊνίας ή Αϊνού. το Κέντρο Πλανητικής ∆ιοικήσεως αναλάµβανε η σηµερινή Ελλάς ∆ραβιδίας.Τα ανωτέρω εξάγονται από τα αρχεία "ΑΚΑΣΑ"(Σανσκριτικά) ή "ΑΚΑΣΚΑΙΑ" (ελληνικά) µε τεχνολογία αποκωδικοποιήσεως συχνοτήτων τριών "∆ιαστάσεων". τα µέλη της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής παρέδωσαν την εξουσία στους εκπαιδευµένους που είχαν γεννηθεί από σεξουαλικές τους σχέσεις µε τους γήϊνους. η Ελλάς την ανέλαβε µεταξύ του 22.000π. Πλανητικού. Το 10.000π. Ηλιακού. ήτοι 12 φορές εντός µιας περιόδου 36. Επέρχεται διοικητικό χάος. προκάλεσε την βύθιση της Ατλαντίδος και ∆ραβίδος. Ενώ υπερισχύει. Στην φάση 5-5-5. σηµερινής Ιαπωνίας. µεταξύ των µεσηµβρινών 30° και 45°.572π. Αυτή η παράδοση έγινε το 16. Ο στόλος ∆ιός αποτελείται κυρίως από σκάφη µεταγωγικά και "βιολογικά εργαστήρια". όπως προέβλεπε το πλανητικό σχέδιο. Το πρώτο Κέντρο ∆ιοικήσεως 1-1-1 σε κάθε ανακύκλωση 36.644π. στο έδαφος του σηµερινού Τέξας ΗΠΑ. Οι "ηµίθεοι" συµµετέχουν και αποσύρονται το 15. και ο Μανέθων. τα εχθρικά σκάφη Σελήνη και Λίλιθ εισέρχονται σε δορυφορικές τροχιές.* προς αποφυγή υπερσυσσωρεύσεως δυνάµεως σε µόνιµα Κέντρα ∆ιοικήσεως.Χ. Κατά την φάση 6-6-6. και παραδίδουν στους "Ευγενείς Βασιλείς".432π. C X 1012.Χ.Χ. διαταράσσοντας τα γήϊνα βαρυτικά πεδία. Τα Κέντρα ∆ιοικήσεως µετατοπίζονταν πάνω στην ζώνη που περιλαµβάνεται µεταξύ των Βορείων παραλλήλων 30° και 40°. µεταξύ των µεσηµβρινών 90° και 105°. Στο 11. µε αποτέλεσµα την βύθιση της Ηπείρου Λεµουρίας (Ειρηνικός Ωκεανός). χάνει την επαφή µε την Περιφέρεια.000 ετών.500π. και αποδυναµώσεως µονίµων Περιφερειών. Την τελευταία φάση 5-5-5.600π. το Πλανητικό Κέντρο ∆ιοικήσεως µετατοπίζεται στην Ανατολική Ατλαντίδα.000 = 486 Γαλαξιακών Αποστολών.000 και 19.000 χρόνια. Οι "Ήρωες" διοικούν την 7-7-7 έως το 13.Χ. εκπαιδευµένους που είχαν γεννηθεί από σχέσεις τους µε γήϊνους. µε 12 κέντρα. αποχωρεί διότι χωρίς ειδικά 59 . *∆ιαµορφώθηκε σφαιρικό τριγωνοµετρικό δίκτυο "NARN" στην επιφάνεια γης. µε αντίστοιχα όρια ταχυτήτων: C. εκπαιδευµένους που είχαν γεννηθεί από σχέσεις µε γήϊνους.

Ε.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ή ΜΕΝΕΪΚΟ ΚΑΙ ΡΑΛΛΗ Ή ΡΑΟΥΛ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΟΧΗ Χ.Χ. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ: "∆ΙΑΧΩΡΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΑΝ∆ΡΕΑ ΜΕΝΕΪΚΟΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆ΙΟΤΙ Η Ο. ΕΒΕΡΤ Ή ΕΒΕΡ.σκάφη µάχης.Α. ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΑΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ .1982 ΑΝΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΔΕΞΙΑ 1982 .Ε.Ε. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ .ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΗΓΗΘΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΤΟΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗΣ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ".Α. ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΣ ΕΠΤΑΕΤΙΩΝ: 1967 .ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΟΧΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ή ΜΕΝΕΪΚΟ.. ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥ ΤΗΣ "ΑΟΑ". ----.Ε. ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΒΡΑΙΟΑΡΑΒΙΚΩΝ ΣΗΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ "ΑΟΑ" ADEPTIS ORDO ATLANTIS Ή ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ Ή ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ Ή ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΣΤΟΑΣ "ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΡΥΟΣ" ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.1988 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΒΡΑΪΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΤΑΕΤΙΩΝ 1988 .ΔΙΑΛΟΓΩΝ. ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.980 έτη µετά την βύθιση της Ατλαντίδος . ΡΑΛΛΗ Ή ΡΑΟΥΛ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ο.. µόνον το 5. ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ .* 60 . ----.Α. ΣΚΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 1988 . ο διαστηµικός πόλεµος θα γινόταν µακροχρόνιος εις βάρος της Πανίδος και Χλωρίδος του πλανήτη." ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ: ----.1974 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1974 . ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο.ΠΛΗΝ ΕΣΣΔ. Το χάος και η διάλυση ήταν τέτοια που ακόµη και η εναποµείναντες κυρίαρχοι Σελήνης και Λίλιθ. ΓΕΕΘΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΛΟΘΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΑΣΙΣΙΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ".Α. ΜΕ ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ Ο.619π. κατορθώνουν να οργανώσουν στοιχειώδες σύστηµα διοικήσεως του πλανήτη. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ. Είναι η γεωπολιτική που θα τινάξει στον αέρα η Ζ΄ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ του 2. ----.Ε. παρουσιάζοντας την γελοιογραφία γεωπολιτικής του τύπου Χν=10*ν² που έχουµε αναλύσει. ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ-ΔΑΝ-ΣΕΛΑΡΓΚΛΥΞΜΠΟΥΡΓΚ ΑΠΟ ΤΟ 1988 ΕΩΣ ΤΟ 1995. ΦΛΩΡΑΚΗ ΓΙΑ ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΡΩΣΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ANTROPOV Ή LIEBERMAN. ΑΘΗΝΩΝ ∆ΙΑΝΕΜΕΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕΝΕΪΚΟ-ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΠΟ ΕΒΡΑΪΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ "ΜΕΝΕΪΟ" ΚΑΙ "ΖΕΤΕΪΝ" ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ.. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ ΑΘΗΝΩΝ.1995 ΟΠΙΣΘΕΝ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΣΚΟΠΕΥΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΕΒΡΑΙΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ. ----.002 µετά Χριστόν.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΤΟΩΝ "ΜΤΜ" ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ "ΟΤΟ". ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ.. ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟ ΡΑΒΒΙΝΟΥ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ----. ήτοι 3. Και µόνον το 680π.Αιγηίδος. ΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΗ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ. ΟΜΑ∆Α ΠΑΣΟΚ ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ.1995.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ. ΟΜΟΙΩΣΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΜΕΝΕΪΚΟ-ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ . κατορθώνουν να πλαστογραφήσουν το Ελληνικό Σύστηµα ∆ιοικήσεως.Χ.Α.Α.Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο. ΑΘΗΝΩΝ Ο.

1995: ΕΠΤΑΕΤΙΑ ΑΛΜΑΤΩΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ "ΚΡΑΧ" ΘΕΜΙΣ ΔΕΛΦΩΝ Α. ΑΘΗΝΩΝ Ο. ΥΟΡΚΗΣ. Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ο.ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΤΟΥΡΑΝΩΝ. ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο. ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΤΗΣ "ORDO ADEPTIS ATLANTIS". 2. . ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΑΒΑΡΩΝ .Α.2009 ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΣΔ. ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Ε. . . ΕΟΚ. ----. ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΟΣ ΣΤΟΩΝ "ΟΤΟ".Ε. ΕΣΣΔ. ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΟΜΦΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΟΙΑ "ΕΛΕΩ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1988 .Ε. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΥ: ΕΒΡΑΙΟΓΕΡΜΑΝΟΣ ROONBERG.Α. ΜΕ ΕΔΡΑ ΙΣΡΑΗΛ. .ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΧΗ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΣΗ ΕΣΣΔ ΑΠΟ ΕΒΡΑΪΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΡΕΜΛΙΝΟΥ. Η ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΦΥΛΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ .ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΧΘΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.. . ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΘΕΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ.ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΓΙΑΧΒΕ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΤΖΕΝΤΑΪ ΤΟΥ ΚΡΟΝΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.ΤΗΝ 15-2-85 ΑΠΑΝΤΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΞΕΝΩΝ ΕΧΘΡΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΚΙΝΑ ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ.ΒΑΥΑΡΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΦΑΣΙΣΜΟΥ.Ε. ΥΟΡΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ. ΒΟΛΟΣ *1988 . ΣΥΝΟΨΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ STEINBERG.1995. Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΩΤΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Ο.Ε.3000 ΧΙΛΙΕΥΗΣ Ή ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ". ΜΕΣΩ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΡΑΒΙΔΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ.Α. ΖΕΥΣ ΣΑΡΔΕΩΝ Ο. ΜΕΤΑ ΤΑ ΟΣΑ ΑΠΕΤΕΛΕΣΑΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΤΕ. . ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΛΟΘΙ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΟΥ 61 . ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ" ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΙΑ "ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ".1995 - 2002 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΡΧΟΥΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ . ----. ΤΟΝ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1984 ΣΤΗ Ν. Η ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΙΔΡΥΣΕ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΕΙ ΤΙΣ ΗΠΑ. 3.Ε. 2009 .ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΝΟΠΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΡΑΒΒΙΝΩΝ ΤΗΣ Ν. ----. ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗ 2002 .Α. ". ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Ο.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ Ή ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ "ΕΛΕΩ ΧΡΙΣΤΟΥ". ΤΑ ΕΘΝΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΡΑΒΙΔΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠ΄ ΟΥΔΕΝΙ ΛΟΓΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ: 1.ΕΚΤΟΣ ΕΣΣΔ.Α.

Ο ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΗΞΑΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ. ΚΑΙ ΤΗΣ SABALA ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟΥΣ ΝΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΟΜΦΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΑΜΥΝΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ ΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΔΡΑΒΙΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. . 5.ΑΛΕΛΟΥ-ΜΕΤΑΤΡΟΝ. ΕΝΩ ΟΙ ΕΞΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΡΟΝΟ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑΧΒΕ. 21. 11. Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΡΑΒΙΔΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΦΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΩΣ. 6. Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. 8. Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ. ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΒΙΒΛΟ" ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. ΟΙ ΝΕΦΕΛΙΟΜ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΦΥΛΗ ΤΟΥ Ε΄ ΒΟΩΤΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΠΕΝΤΕ ΦΥΛΕΣ ΠΕΝΤΕ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ. 15. ΕΝΕΠΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΧΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΩΝ ΟΥΡΑΝΟΥ-ΚΡΟΝΟΥ-ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΗΣΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. . ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΟ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ. 62 . ΕΩΣ ΟΤΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΙΩΝΙΑ. ΑΛΕΛΟΥ-ΓΙΑΧΒΕ. 9. ΑΛΕΛΟΥ-ΑΣΜΟΝΤΑΪ. ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΓΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ. ΜΗ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΣΘΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΓΙΑΧΒΕ. 10. ΑΛΕΛΟΥ-ΙΑ. 7. 18. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΩΜΙΣΘΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΤΟ 1995. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ 1995. Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. 17. ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΛ. Η ΕΛΛΑΣ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. . 19. ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΗ. ΔΙΟΤΙ ΕΝΑ ΔΕΝΔΡΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΛΑΔΕΨΟΥΜΕ. ΤΟ ΑΤΛΑΝΤΙΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ. ΟΤΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΟΝ ΤΑΜΙΛ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ "ΔΙΑΒΟΛΟΥ". 13. ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΜΑΣ ΑΛΟΘΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙΣ ΕΝΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΦΥΛΗ. ΟΛΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΤΛΑΝΤΙΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ. . ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΣΣΔ. ΤΑ ΝΕΦΡΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ. ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΜΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΕΠΑΣΧΕ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΖΗΛΟΥ. 20." ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ. Ο ΚΡΟΝΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΝΕΦΕΛΙΜ ΤΗΣ AGAΝTA. 16. ΙΣΡΑΗΛΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ. Ο ΓΙΑΧΒΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΙΝ ΚΑΙ ΣΙΩΝ. 12. ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. . ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΑΛΕΛΟΥ-ΓΙΑΧ.4. ΑΛΒΑΝΙΑΣ. ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΤΛΑΝΤΙΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΓΡΑΨΑΝ ΤΑ "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ" ΩΣΤΕ ΟΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΙ ΓΚΟΪΜ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΧΗ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ.500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΙΚΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΗΔΗ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΓΗ ΑΠΟ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ. . 14. ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΤΟΝ ΑΝΥΨΩΣΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΓΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ. ΚΑΙ ΜΟΜΦΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ. ΣΚΑΦΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. Ο ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 12.

διοικείται από το τριτοβάθµιο επιτελείο της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ ή Στοάς "Μεγάλης ∆ρυός" Ν. Εξάγεται ότι ο εν λόγω Κος εµπαίζει τα µέλη των δύο "αντιθέτων" Στοών Βόλου. ΕΞ-ΑΓΩΓΗ Μετ-ειδοποιούνται οι αποδέκτες της παρούσης ότι το κείµενο της παρούσης 72 σελίδων. συνεργαζόµενος προς τούτο µε επώνυµους εβραϊκής καταγωγής Τέκτονες. Το Ο-Τ-Ο διοικείται από το τριτοβάθµιο επιτελείο της Α-Ο-Α ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS. προγραµµατισµένης νικήτριας του Τρίτου Γύρου. από ∆υνάµεις που υπερβαίνουν την αισχρή συµπαιγνία Γιαχβέ . Υόρκης. στους οποίους οι κακοί Γερµανοί ηγέτες υπάκουαν σε Στοές ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή Ταµίλ Υποχθονίων. Καλούµε τα µέλη των δύο ανωτέρω Στοών Βόλου. Ηγετικό και ιδρυτικό στέλεχος και των δύο ανωτέρω "αντιθέτων" Στοών. Μήπως αυτό που συµβαίνει στον Βόλο σε µικρή κλίµακα. "µισιούνται θανάσιµα" διότι έχουν αντιστοίχως "Ανώτατους Ηγέτες". Εµείς. ο "καλός σοσιαλιστής θεούλης" κατανικά πάντα τον "κακό ναζί διάβολο".Α. Θεωρία και Γεωπολιτική Ναζισµού . επικαλούνται τις "Υποχθόνιες ∆υνάµεις Ταµίλ". οι "Σεληνιακές ∆υνάµεις" παίζουν τον ρόλο του "θεούκαλού". µε Κοινό Κέντρο ∆ιοικήσεως.Ταµίλ και τις παρακολουθούσες 63 . διανέµεται κατά µείζονα προτεραιότητα σε Τέκτονες Αξιωµατούχους της Στοάς "Αργοναυτών 21" Βόλου µε χριστιανοσοσιαλιστική ροπή. εκτός ΕΣΣ∆!!! ∆ιότι οι ηγέτες του Κρεµλίνου επιτρέπουν στην ΕΣΣ∆ µόνον την λειτουργία Στοών του Γιαχβέ της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ!!! Επειδή στο "βρώµικο παιγνίδι". τους Ταµίλ-"∆ιάβολο" και Γιαχβέ-"Θεό". ∆ικηγόρος Βόλου. επικαλούνται στις πνευµατιστικές συνεδρίες τους τις "Σεληνιακές ∆υνάµεις Ασµοντάϊ-Γιαχβέ". Αυτό σας είναι γνωστό.Βουδισµού. Το "µίσος" των δύο αντιθέτων παρατάξεων έφθασε στο σηµείο να προκαλέσει δύο Παγκοσµίους Πολέµους.Ε. Ο εµπαιγµός συνίσταται στο ότι οι ανώτατοι βαθµοφόροι της "σοσιαλιστικής" Στοάς "21". τι προβλέπετε Κύριοι για τον Τρίτο Γύρο. ίδρυσε Στοές. κατοίκους Βόλου. να επιλύσουν το ερώτηµα: "πώς είναι δυνατόν οι "αντίθετες" ∆υνάµεις Γιαχβέ και Ταµίλ. Το Σκωτικό ∆όγµα -και το Γαλλικό ∆όγµα.λπ. ενώ οι "καλοί" Σύµµαχοι υπάκουαν σε Στοές ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή Γιαχβέ Επουρανίων. (Προϊσταµένη της "Αργο-ναυτών 21") Θεωρητικά. µε διαµετρικά αντίθετα θρησκευτικοπολιτικά "πιστεύω". Άρεως κ. Απόλλωνος. παίζεται σε µεγάλη κλίµακα παγκόσµια από το Τεκτονικό Ο-Τ-Ο ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS. είναι ο Κος Κουκοβίνος. Θεωρητικώς.ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ Ο. ενώ οι Υποχθόνιες ∆υνάµεις παίζουν ρόλο "διαβόλου-κακού" πλαστογραφώντας τις οντότητες ∆ιός. Μήπως οι "εχθρικές" ∆υνάµεις Γιαχβέ και Ταµίλ. µε τα στοιχεία που διαθέτουµε. διαβλέπουµε συντριβή της ΕΣΣ∆. ή "ναζιστική" ORDO ADEPTIS ATLANTIS έχει ιδρύσει Θεοσοφικές Στοές Ταµίλ σε όλο τον πλανήτη. τα τριτοβάθµια επιτελεία ORDO ADEPTIS ATLANTIS και ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ. να χρησιµοποιούν τον Κο Κουκοβίνο και τους µεµυηµένους οµοίους του. για να τους αναθέτουν ίδρυση και ηγεσία Στοών. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. το οποίο µε αραβοϊσραηλινά κεφάλαια. ενώ οι βαθµοφόροι της "ναζιστικής" θεοσοφικής Στοάς. Για τον Τρίτο και Τελικό Γύρο του Γ΄ Παγκοσµίου Πολέµου. είναι στην πραγµατικότητα ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ∆υνάµεις. από το Γ΄ Ράϊχ έως σήµερα. και της Θεοσοφικής Αντιστοάς Βόλου µε ναζιστικοβουδιστική ροπή.

Ήδη η ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ Ν. "Κάποιοι" ΕΛΛΗΝΕΣ που δεν θα ονοµασθούν εδώ.Στοές και Αντιστοές. τι θα έχετε να εξηγήσετε στους εαυτούς σας και στους κατοίκους της πόλεώς σας Κύριοι των δύο . υποχρεώνοντας την θεοσοφική Εταιρεία να προχωρήσει στις Αντιστοές "31" και "41" Αθηνών και Θεσσαλονίκης.560π. Παρετηρήθει σε νυκτερινές ώρες εκθαµβωτικό φώς που είχε εστία. αποτελούµενες από "έλληνες" ναζιστές των ναζιστικοβουδιστικών ∆ιδασκαλειών της Κας Μπλαβάτσκυ.∆ιός (26. περιλαµβάνεται ο "κύριος στόχος" επικοινωνίας µε τους "Υπόγειους Κρόνιους Ιωλκού". ήταν η "21" Βόλου. Η µαταίωση ιδρύσεως θεοσοφικής Αντιστοάς "21" στο Βόλο.Α. τα µέλη της θα ήταν υποχρεωµένα να συνεργασθούν µε τις Γερµανικές δυνάµεις Κατοχής.. Η Ο.. Για ιδίους λόγους το εκλεκτότερο Τάγµα των SS χαρακτηριζόταν "Κένταυροι . και Τσάτσος. ως "αντίθετες πολικότητες" των ήδη υπαρχόντων Στοών σοσιαλιστικής ροπής της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ. Υόρκης έχει θεωρήσει την περιοχή Βόλου ως περιοχή "Μείζονος Προτεραιότητος". αµέσως µετά την ίδρυση της πρώτης θεοσοφικής Εταιρείας το 1879 στην Κέρκυρα.παντογνωστριών Στοών Βόλου. για να τις ταυτίσουν µε την Ελλάδα και τους "∆ώδεκα Ολύµπιους του ∆ιός". Για τους µη νοήµονες. που επιχείρησαν τα SS περιοχής Βόλου. ∆ιότι αν είχε ιδρυθεί θεοσοφική Αντιστοά στο Βόλο. Στο σηµείο αυτό αιτιολογούµε την µείζονα προτεραιότητα αποστολής της παρούσης. προσθέτουµε: Η Ελληνική Μυθολογία δεν είναι µύθος αλλά ΛόγοςΠραγµατικότητα που υποκρύπτεται κάτω από σκόπιµα "ελαστική" περιγραφή. ∆εν είναι λοιπόν µύθος ότι στην περιοχή Ιωλκού διεξήχθει η Τιτανοµαχία µεταξύ ∆υνάµεων Κρόνου . και ότι οι "Τιτάνες Κρόνιοι" εγκλείσθηκαν στα υπόγεια Τάρταρα. υπό εβραιοϊταλική κηδεµονία που συνεχίστηκε µέχρι την "ελληνικοποίηση" των Ιονίων Νήσων. ως έδρα ιδεολογικής υποδοµής Ευρωπαϊκού Ναζισµού το 1940. ∆εν λαµβάνονται υπ΄ όψιν οι υπ΄ αριθ. Από τα µέλη των θεοσοφικών Αντιστοών επανδρώθηκαν οι Γερµανόφιλες "κυβερνήσεις κατοχής".. µε την ίδια κωδική αρίθµηση. Για τους νοήµονες δεν χρειάζονται σχόλια. στην έρευνα των υπογείων Στοών Ταµίλ. συµβουλεύοντας τους κατοίκους Μακρυνίτσης να αποφεύγουν την περιοχή "διότι από εδώ βγαίνουν οι υπόγειοι διάβολοι". µετά την "απελευθέρωση" του 1821. Αν οι ∆υνάµεις Ταµίλ -υπόγειοι σύµµαχοί τους. συγκεκριµένο σπήλαιο κορυφής του όρους Σαρακηνός. έκαψαν τα πεύκα του λόφου Γορίτσης.Χ. στην περιοχή Βόλου. Καλαµάτα.). ως µέλη Στοών χριστιανοσοσιαλιστικής ροπής παραρτηµάτων της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ. και άλλων στην ∆ράµα. διότι λειτουργούσαν ήδη πριν από το 1821. ενώ οι Κοι Παπανδρέου-Μενέϊκο Γεώργιος (πατήρ). και τις παρακολουθούσες επιδείξεις τροµοκρατίας "δαιµονικών θαυµάτων" και "αγγελικών θαυµάτων". Οι θρησκευτικές αρχές Βόλου -Μητρόπολη. φρόντισαν να µαταιωθεί ίδρυση τέτοιας Αντιστοάς στο Βόλο. Τι θα έχει 64 . Τι το ειδικό συµβαίνει στην περιοχή σας Κύριοι. Έβερτ (πατήρ). Το ερώτηµα ίσως βρίσκει απάντηση σε ένα άλλο γεγονός που αναφέρουν προπολεµικώς. παρίσταναν τους "δηµοκράτες".Ε.έσπευσαν να σφραγίσουν την είσοδο του σπηλαίου µε οπλισµένο σκυρόδεµα.λπ. "Παραδόξως" η ORDO ADEPTIS ATLANTIS επιχείρησε ίδρυση θεοσοφικής Αντιστοάς στο Βόλο το 1880. "11" Ζακύνθου και η "1" Κερκύρας. είχε σαν συνέπεια την καταστροφή του σχεδίου "αποδόσεως µοµφής" στην Ελλάδα. Πάτρα κ. τις οποίες για να εντοπίσουν ευκολότερα. Επεξηγούµε στον αναγνώστη ότι η µύηση των SS περιελάµβανε το "αποκορύφωµα" των "Κενταύριων Υπογείων Στοών Ιωλκού". Για τον λόγο αυτό η πρώτη Στοά που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. κάτοικοι του χωρίου Μακρυνίτσης Βόλου.επιχειρήσουν "έξοδο" µαζί τους.Κρόνιοι". σύµφωνα µε πρόγραµµα "Αποκαλύψεως" θ΄ 1-11. είναι σε θέση να γνωρίζει ότι στις διαταγές της Στοάς VRILL Βερολίνου προς την διοίκηση SS Βόλου. όλοι εβραϊκής καταγωγής.

Α. Προηγουµένως οι Κένταυροι του. τότε διαθέτουν Γενετική Τεχνολογία να παράγει τα τερατοειδή όντα που θα "εξέλθουν από το φρέαρ της αβύσσου" µε τη µορφή "ίππων ητοιµασµένους εις πόλεµον.. παρατηρεί "περίεργες" Γεωλογικές Αλλαγές στην περιοχή..: ".διάβολοι Ταµίλ-Κρόνιοι.Βασιλεία του. διαβόλου διατάσσονται από τον .και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου (Τάρταρα) και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καµίνου µεγάλης και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος".... αφήνοντας τις καταφάσεις ή τις αρνήσεις. όπως αυτή του Παγασητικού Κόλπου και άλλων περιοχών..να εξηγήσει στους "πιστούς" της η . Ίδε Αποκάλυψη θ΄7-11. που δεν προµηνύουν τίποτε το ευχάριστο. ορισµένους στόχους στη γήϊνη επιφάνεια. Όχι µόνον αλλά είναι εφικτή γι αυτούς η πρόκληση σεισµών .θεούληδες Γιαχβέ και οι Υποχθόνιοι .. Είναι φυσική ή τεχνητή αυτή η εξέλιξη. ΑΝ η Σελήνη είναι Σκάφος που διαθέτει Τεχνολογία Πολέµου ικανή να αλλάζει τροχιές µετεωριτών και να σκοπεύσει µε τέτοιους µετεωρίτες. ∆εν είµαστε οι µόνοι που το γνωρίζουµε." ΑΝ οι υπόγειοι Κρόνιοι και οι προστεθέντες αργότερα Ταµίλ.ώστε να ικανοποιηθούν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες δικαιώσεως της "προφητείας" προγράµµατος του . Η Γεωλογική Προοπτική είναι έκρηξη του κέντρου του Παγασητικού Κόλπου και η εξέλιξή του σε τεράστιο ηφαίστειο..Ε. Ήδη το Τµήµα Τεχνολογίας της Ο. είναι φυσικό φαινόµενο ή αποτέλεσµα τεχνολογικής επέµβασης. είναι όντα µε τεχνολογία διαγαλαξιακών σκαφών. Αναφερόµαστε στην υπερύψωση του βυθού του Παγασητικού Κόλπου κατά 3-10µ µε την µεγαλύτερη υπερύψωση στο κέντρο του. ΑΝ οι υπόγειοι Κρόνιοι έγιναν υπεύθυνοι Γενετικής Τερατογονίας στην οποία συνεργάστηκαν οι µετέπειτα εθελοντικά εισελθόντες στα "Τάρταρα" Ταµίλ.. περί "σεισµών και καταποντισµών" πρίν έλθει η . από τον ουρανό......παντογνώστρια Ορθόδοξη Μητρόπολη Βόλου. δεν "µισιούνται" αλλά είναι συνέταιροι στην κατάκτηση του πλανήτη.. των οποίων τα πρόσωπα αυτών είναι ως πρόσωπα ανθρώπων" δηλαδή Κρονίων Κενταύρων µε µικτή τερατογενετική αλογανθρώπων.Χριστούλη.. στην εµβέλεια νοηµοσύνης του κάθε παραλήπτη ή αναγνώστη της παρούσης... τότε είναι τεχνολογικά εφικτή η πραγµατοποίηση της απειλής που αναφέρει η Σεληνιακή "Βίβλος" στην Αποκάλυψη θ΄1-2.. τότε είναι γι αυτούς εφικτή η Τεχνολογία Γεωλογικών Μικροµεταβολών. ∆ηλαδή. Και ποιοί διαθέτουν τέτοια τεχνολογία ικανή να προκαλέσει διάτρηση ή διόγκωση του γήϊνου φλοιού.έπεσεν εις την γήν αστήρ εκ του ουρανού. Θα απαντήσουµε σκοπίµως υποθετικά. παρακολουθώντας την παρά φύσει διόγκωση του βυθού του Παγασητικού Κόλπου.. Ξένο Πανεπιστήµιο έχει περιζώσει τον Παγασητικό Κόλπο µε σεισµογράφους και άλλο υλικό Γεωλογικών οργάνων. τότε εξηγείται ότι "εδόθη (διαταγή) προς αυτούς (Κενταύρους) να µη θανατώσωσιν αυτούς (τους ανθρώπους) αλλά να βασανίσωσιν αυτούς πέντε µήνας".. (Υπερύψωση Κέντρου Παγασητικού µε Ώση Αντιβαρύτητος). 65 . Ίδε Αποκάλυψη θ΄4-5. ΑΝ οι Σεληνιακοί .θεό "να µην βλάψωσιν το χόρτον (χλωρίδα) ειµή µόνον τους ανθρώπους οίτινες δεν έχουσι την σφραγίδα του θεού επί των µετώπων αυτών".. Τέτοια τεχνολογία υπαινίσσεται η Ελληνική Μυθολογία όταν αναφέρει ότι και ο Ζεύς "χρησιµοποίησε γιγάντιους λίθους εναντίον των Τιτάνων...

Λίλιθ. Ο πρώτος παράγοντας είναι η Αποµυθοποίηση και το Ξεσκέπασµα του σχεδίου. Η "κανονική" χρονολογία επεµβάσεως είναι το 2002. Γνωρίζουµε όµως την τελική έκβαση της συγκρούσεως αν τα πράγµατα φθάσουν ως εκεί. τον Φίλιππο Φιλιππόπουλο. Αγνοούµε τις τελικές προθέσεις των δύο Στρατοπέδων. Τέτοια έκβαση θα έχει καταστροφικές γεωλογικές συνέπειες για ορισµένες περιοχές του πλανήτη.ΑΝ η έξοδος των Κρονίων Κενταύρων γίνη από την ίδια περιοχή "εισόδου των στα Τάρταρα". που θα θυµίζουν µυθολογικά έπη της περιοχής. Αλλά οι έξυπνοι-ηλίθιοι ιθύνοντες της πόλης σας τον ανέκριναν σε αστυνοµίες και τον κακοποίησαν σε Νευρολογικές Κλινικές µε "ορούς αληθείας". Ο εν λόγω ερευνητής είχε το προνόµιο να επικοινωνήσει µε µέλη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής και µετέφερε τις εµπειρίες του και τις οδηγίες που έλαβε. ότι ζούν στο γεωγραφικό κέντρο "παράλογων" εξελίξεων που ευχόµεθα να µην . στην περιοχή Ποσειδώνος.. Το 1975 εισήλθε στο ηλιακό µας σύστηµα η αναµενόµενη τακτική Ζ΄ Γαλαξιακή Αποστολή ακόµη 52 ∆ιαγαλαξιόπλοιων. έως το τέλος του 1985. ∆εν είµεθα οι µόνοι. σε περίπτωση νίκης των Σεληνιακών Στόλων επί των δύο Γαλαξιακών Μοιρών Ποσειδώνος. τελείως ανεπιθύµητη και απαγορευµένη εξέλιξη για την Ζ΄ Αποστολή. συν τρείς Μοίρες Ποσειδώνος-Ουρανού-Πλούτωνος. συν 1 Μοίρα της ΣΤ΄ Αποστολής της Γήϊνης Κοιλότητος.Ε. µε σταθµό τον πλανήτη Ποσειδώνα. προς τα κέντρα διοικήσεως Σεληνιακών και Λιλιθιανών των 6 εσωτερικών πλανητών. σύνολον 17 Μοίρες.θεόπνευστο βιβλίο της Αποκαλύψεως. για να του αποσπάσουν περισσότερες πληροφορίες γύρω από τους 66 . Υπάρχουν δύο παράγοντες µαταιώσεως "ενεργοποιήσεως" της περιοχής σας. Η ανωτέρω Μοίρα ενεργεί ως Έκτακτη ∆ύναµη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής.ΕΣΣ∆ έκτου πλανήτου Γη. για µαταίωση του τροµοκρατικού "σώου" Αρµαγεδδών. Το σύνολο των Μοιρών απέστειλε τελεσίγραφα παραδόσεως πλανήτου προς Επιτελεία Σελήνης. διότι τα Σιωνιστικά Κέντρα ετοιµάζονταν να ιδρύσουν ∆ιεθνή Κυβέρνηση "Χριστιανικού Σοσιαλισµού". Κάνουµε γνωστό ότι η όλη καθυστέρηση οφείλεται στην ανακατάταξη βαρυτικών πεδίων που θα είναι αναπόφευκτη σε περίπτωση ανατινάξεως ή διαλύσεως της Σελήνης και Λίλιθ από τις ∆υνάµεις της Ζ΄ Αποστολής. ήτοι 11 Μοιρών. Η απάντηση υπήρξε αρνητική και στον πλανήτη µας συνοδεύτηκε από επιτάχυνση διαστηµικών εξοπλισµών των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ εναντίον των δύο Μοιρών της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής.. τότε η περιοχή Πηλίου . Ο αναγνώστης τουλάχιστον θα απορεί για το πως περισυλλέξαµε τα ανωτέρω στοιχεία. ∆εν είναι ο µόνος που είχε αυτό το προνόµιο. σε βιβλία του. Η Τεχνολογία που διαθέτει η Ο.. Παράλληλα τα Σιωνιστικά φερέφωνα των "Μαρτύρων του Ιεχωβά" διατάχθηκαν να "κηρύξουν ότι η Βασιλεία του Ιεχωβά και του Χριστού θα έλθει το 1975". 5 πλανητών. πράγµα που θα αχρηστεύσει την Σκοπιµότητα του Αιφνιδιασµού και της Άγνοιας προς τροµοκράτηση του πληθυσµού. φορέων 208 ∆ιαπλανητόπλοιων.Α. έχοντας εισέλθει στο ηλιακό µας σύστηµα το 1971. 17 χρόνια από το 1985. εναντίον 6 Μοιρών Σελήνης..εξελιχθούν. Σκοπός µας είναι να γνωρίσουµε στους κατοίκους της περιοχής σας. Η πόλις σας φιλοξενούσε έναν επίλεκτο µεµονωµένο ερευνητή. της επιτρέπει να γνωρίζει την αναµενόµενη άφιξη όλου του Γαλαξιακού Στόλου Υποστηρίξεως του Γαλαξιακού Τοµέως "Αργώ". Λίλιθ και 4 εσωτερικών πλανητών. Αγνοούµε το αν θα υπάρξει χρονική επιτάχυνση. σήµερα κάτοικο Μηλεών Βόλου.Βόλου φιλοδοξεί να γίνη θέατρο εξωφρενικών εξελίξεων. και ΗΠΑ . Η αντιπαράθεση δυνάµεων που θα προκύψει είναι 13 Μοίρες Γαλαξιακού Στόλου. ∆εν θα απασχολήσουµε τον αναγνώστη µε τα υπόλοιπα τροµακτικά "σώου" Σεληνιακής και Υπόγειας Τεχνολογίας που περιγράφονται στο . Η περιοχή Ιωλκού είναι "ειδική" περιοχή στο υπό εξέλιξη Σεληνιακό Γεωπολιτικό σχέδιο. Αποτελείται από 52 ∆ιαγαλαξιόπλοια. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η πίεση που ασκείται από τη ∆εύτερη Μοίρα του Πρώτου Γαλαξιακού Στόλου Ετοιµότητος.

Ε.Ε. σε Ψυχιατρικές Φυλακές. ότι µόνον η ∆ικαιοκρατική Ιεράρχηση Προσώπων αξιοποιεί και πραγµατώνει τη Γνώση. πληροφορείται ότι το εβραϊκό κατεστηµένο της Ελλάδος. Πράγµα που σηµαίνει ότι αν οποιοσδήποτε από σας διαπιστωθεί υπεύθυνος διασποράς φηµών και λάσπης εναντίον µελών της Ο.Α.Α.Α. Και όµως αυτό το έµαθαν µετά από άσκηση τα 5 Μέλη Πρυτανείας της Ο. Λόγου Συγκροτήµατος Συγκροτηµάτων Γαλαξιών. Εµείς δεν θα κατέλθουµε στο αχρείο επίπεδο των ανωνύµων άνανδρων ψιθυριστών της πόλεώς σας. *ΣΤΑ Α∆ΥΤΑ ΤΟΥ ∆ΑΦΝΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ" ΤΥΠΟΥ "ΜΕΓΚΕΛΕ Γ΄ ΡΑΪΧ" 67 . δεν διέπεται από "χριστιανικά ιδεώδη" και γι αυτό δεν ξέρει τι είναι η "συγγνώµη" σας.. χωρίς Υποθήκευση Συνειδήσεων και Πειθαρχία Στοών και Όρκους Υπακοής σε ∆ιεθνιστικά Αόρατα Επιτελεία.Α. Για τους Τρείς Κυρίους ∆αφνίου ετοιµάζουµε κάτι Ειδικό. εισήλθατε στις Στοές που τώρα ανήκετε.. Πόσοι από σας µπορούν να επικοινωνήσουν νοητικά χωρίς τεχνολογία µε Ακασικά Αρχεία ταχυτήτων C · 1024.Ψυχιατρικής ∆ιώξεως εναντίον µελών της Ο. δηλαδή Αρχεία Πέµπτης ∆ιαστάσεως.Ε. από τα σε Ανωνυµία Μέλη της Ο. άλλοι επώνυµοι µεµονωµένοι ερευνητές.Α... να εξοντώνεται ηθικά και βιολογικά. θα δει όλη την οικογένειά του µέχρι συγγενείας δευτέρου βαθµού. Λόγου Συγκροτήµατος Γαλαξιών. που τα Τεκτονικά και Θεοσοφικά Κυκλώµατα της πόλεώς σας διασπείρουν µε την αλάνθαστη µέθοδο του "ψιθυρισµού λάσπης".Ε. Αναµένουµε να δούµε την δουλικότητα ή µη των Ελληνικών Αρχών στους εβραίους Κυρίους . Φυσικά δεν κατόρθωσαν τίποτε. Κάτι χειρότερο θα συµβεί στους ∆ολοφόνους Αρχιψυχιάτρους της "Τριάδος" ∆αφνίου Αττικής.Α. όλα τα αναµενόµενα εις βάρος τους αποτελέσµατα. Πόσοι από σας µπορούν να ανακαλέσουν νοητικά χωρίς τεχνολογία Ακασικά Αρχεία ταχυτήτων C · 1018. γι αυτό εξ αρχής διατάξαµε τους εκπροσώπους µας σε Επώνυµη Εκπροσώπηση. και οι επώνυµοι εκπρόσωποι της Ο. ή αν διαπιστωθεί υπεύθυνος Αστυνοµικής ή ∆ικαστικής ή . Και όµως αυτό το έµαθαν µετά από άσκηση 50 µέλη της Ηγεσίας Ο.Ε. µε ορθά κίνητρα αποκτήσεως γνώσεως.σκοπούς της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. Απαιτούµε λοιπόν από σας Σεβασµό στα Αδιάφθορα Πρόσωπά µας και στο γεγονός ότι φθάσαµε στην Απόλυτη Γνώση.Ε.. ο µεµονωµένος ερευνητής Φιλιπόπουλος.Ε. ότι µόνον η Απόλυτη χωρίς Σκοπιµότητες Αλήθεια µετατρέπει τη Γνώση σε Επαναλήψιµο Πειραµατικώς Φυσικό Νόµο. Η Ο.Ε.Α.* Πολλοί από σας Κύριοι του Τεκτονισµού και του Θεοσοφισµού. Προς το παρόν.οδοντοστοιχία αντί οδόντος"..Α.Κατόχους της Ελλάδος.. λειτουργεί όχι απλώς µε τον Νόµο του "οδόντος αντί οδόντος" αλλά µε τον Νόµο ". ζούν σε κοινωνική αποµόνωση και µε την µοµφή των "παραφρόνων". µε την προπαρασκευασµένη µοµφή των "εγκληµατικά επικίνδυνων ψυχοπαθών". δηλαδή Αρχεία Τέταρτης ∆ιαστάσεως.Α. άσχετα από το γεγονός ότι αργότερα διαπιστώσατε την "ανθρακοποίηση των τεκτονικών θησαυρών" και την παγίδα των Τεκτονικών και Θεοσοφικών Όρκων εφ΄ Όρου Ζωής. παρ. ζήτησε από τις Ελληνικές Αρχές τον εγκλεισµό των επωνύµων εκπροσώπων της Ο.Α.Ε. Το ίδιο θα συµβεί σε όσους "παράφρονες" από σας τολµήσουν να διαβάλουν την υπόληψη και το κύρος µεµονωµένων ερευνητών. Έχετε όµως υπ΄ όψιν σας Κύριοι ότι η Ο. Η Ο. υφίστανται τεχνητή "απώθηση παραστάσεων" σε τρόπο ώστε να µην θυµούνται τίποτε ούτε και κάτω από ύπνωση ή επίδραση ορών αληθείας ή Μεθόδους Τριµελούς Επιτελείου ∆αφνίου. Απαιτούµε σεβασµό στο ότι ∆ΙΚΑΙΩΣΑΜΕ την Ελληνική Αλήθεια: ότι µόνον η Απόλυτη Ελευθερία Πνεύµατος παράγει Γνώση.Ε. όταν κάποτε θα την προφέρετε ΓΟΝΑΤΙΣΤΟΙ. διότι οι φορείς τέτοιων "οδηγιών" από µέλη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής.

∆ιότι αν δεν επέλθει ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς Γαλαξιακού και Σεληνιακού Στόλου.Ε.∆ιαστάσεις. ∆ιότι θα έχει το ειδικό προνόµιο να δει να διαλύονται οι δύο Στοές της. οι απόκρυφες συζητήσεις σας και οι νοητικές -συναισθηµατικές -σεξουαλικές φαντασιώσεις σας.. είµαστε διανοητικά δυνατότεροι από όλους τους ψοφοδεείς υπηκόους του Γιαχβέ και του Ταµίλ.ΕΙΣ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΑ ΛΗΤΤΙΜΑ ΠΛΗΘΗ ΚΑΘΕΙΛΕ. έχει ήδη χαθεί διότι αφ΄ ενός οι Μοίρες του Γαλαξιακού Στόλου είναι ισχυρότερες των Στόλων Γιαχβέ και Ταµίλ. Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι το διπολικό παιγνίδι Στοών και Αντιστοών.000 µέλη της Βάσεως της Ο. Σε αντίθεση µε σας. Λυπούµεθα που θα σας απογοητεύσουµε αλλά κανένα στοιχείο που σας αφορά δεν έχει καταγραφεί πέραν του Ακασικού Αρχείου Πλανητικού Λόγου. πρέπει ενηµερωθεί ο πληθυσµός για την εικοσαετή τουλάχιστον επιβίωση εκτάκτου ανάγκης µε πλήρη διάλυση Κρατικών ή ∆ηµοτικών Μηχανισµών. αποφασίσει παρανοϊκή αντίσταση διαστηµικού πολέµου εναντίον του Γαλαξιακού Στόλου της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. Λόγου Τοπικού Γαλαξία. Πόσοι από σας µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Ηλιακό Λόγο ∆ευτέρας ∆ιαστάσεως C · 106. Κύριοι της Ολιγαρχίας της Γνώσης. ούτε "Κατεστραµµένες Ακαδηµίες Πλάτωνος". θα αντιµετωπίσουµε όλοι µας δεινές συνθήκες αποσυντονισµού Οικονοµιών και ελλείψεως παραγωγής ενεργείας και τροφίµων. ούτε εξαφανισθέντα ελληνικά συγγράµµατα της Κλασικής και Προκλασικής Ελλάδος.. Και όµως τα 500 µέλη της Υφηγεσίας Ο. τα µέλη της Ο.Ε. διότι το σύστηµά σας τους µετάλλαξε σε µη σκεπτόµενους Μαζανθρώπους Μαζικών Πολιτικών Ιδεολογιών και Θρησκειών και Καταναλωτισµών..Α. το έµαθαν µετά από άσκηση. έχουν καταχωρηµένα στοιχεία τους στους αντίστοιχους Λόγους . και των υδροκέφαλων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών.Πόσοι από σας µπορούν να κάµουν το ίδιο µε τα Ακασικά Αρχεία C · 1012 Τρίτης ∆ιαστάσεως.Ε... των αργόσχολων µισθολογίων. αφ΄ ετέρου εµείς -ας µας επιτραπεί. ώστε να λάβουν µέτρα ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ.. διότι πρέπει να αντιστραφεί η ροπή ευδαιµονίας και αναισθησίας και εκφυλισµού ενστίκτου επιβιώσεως που έχετε διοχετεύσει στον πληθυσµό µε τις µεθόδους των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σας καλούµε στη µετατροπή των πολιτών σε Υπεύθυνους Προσωπανθρώπους. στους οποίους έχουν πρόσβαση ανακλήσεως ξένων στοιχείων.Α.Ε. συγκεντρωµένους µαζί. και ανακλητέα νοητικώς ή µέσω τεχνολογίας. Σηµαίνουν ότι για τα µέλη της Ο. υπαιτιότητι του ∆ιαστηµικού Αλήτου Γιαχβέ-Ασµοντάϊ. το έµαθαν µετά από άσκηση. Θα έχει το προνόµιο να δει την επαλήθευση του Πολύβιου: "ΕΝ ΠΡΟΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΑΣ ΠΟΛΛΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΝΙΚΑ. 68 . Αν η Συµµορία των Γιαχβέ-Ασµοντάϊ-ΜέτατρονΤαµίλ. Σας καλούµε να συνεργασθείτε µαζί µας στην αγωγή του υπό πλήρη άγνοια διατελούντος πληθυσµού των απλών ανθρώπων του λαού. Η πόλις σας είναι όντως ειδική περιοχή Κύριοι των Στοών Σοσιαλισµού και Αντιστοών Ναζισµού. δεν υπάρχουν "Καµένες Βιβλιοθήκες Αλεξανδρείας". πράγµα που σηµαίνει την ελάχιστη πνευµατική σας εµβέλεια και την µέγιστη προσκόλλησή σας σε γήϊνες Μικρότητες και Μικροπρέπειες και Μικροφιλοδοξίες. Έχουµε και έχετε να επιτελέσετε γιγάντιο έργο.Α. Κατανοείτε τι σηµαίνουν τα ανωτέρω. της συµπαιγνίας "θεού" και "διαβόλου".Α. από την διανοητική δύναµη ενός µόνον εκπροσώπου µας.σαν υπήκοοι του Γαλαξιακού Πολιτεύµατος που θα εγκατασταθεί στον πλανήτη µας. σε επίπεδο λιµού. Και όµως τα 5. Τα πάντα είναι καταγραµµένα στα ελεύθερα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Εκεί είναι καταγραµµένες οι σκέψεις σας." (Πολύβιος Α΄ 35) Σας καλούµε για τελευταία φορά σε ακύρωση του Τεκτονικού σας Όρκου.

Αυτός ο "Στόλος ∆ιός" Επιτηρήσεως. Στην πραγµατικότητα.000π.Α. και οχυρώνει τους τρείς εξωτερικούς πλανήτες: Ουρανό-Ποσειδώνα-Πλούτωνα. και µεταβίβαση εξουσίας στους "ηµίθεους".600π.000 Χ C για µη επανδρωµένα σκάφη. επιτηρώντας για 644 έτη την διακυβέρνηση των "ηµίθεων". "Σεξουαλικής Τελετουργίας". Από το ∆ιοικητικό Κέντρο Γαλαξία ενηµερώθηκε το Κέντρο Συγκροτήµατος Γαλαξιών ΚΝΟΖ 3.Χ.600π. αναχωρεί από το Ηλιακό µας σύστηµα το 13µελές Επιτελείο ∆ιός. ένα µέρος του Γαλαξιακού "Στόλου ∆ιός" ως µονάδα Επιτηρήσεως µέχρι την άφιξη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής του έτους 36. προέρχεται από την Απόλυτη Γνώση Συµπαντικής Φυσικής και Μαθηµατικών. οι "θεοί" Επιτελείου ∆ιός. αλλά σε απόσταση 800 ετών φωτός από το Ηλιακό µας Σύστηµα. τους Στόλους των εισβολέων Σελήνης και Λίλιθ αλλά ενώ υπερισχύει. έληγαν τα 18.000 έτη προγραµµατισµένης παραµονής της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής που είχαν αρχίσει το 34.644π. "Ανατροπής ∆ικαιοκρατίας". "Ανατροπής Ιεραρχίας".Είθε να αναχθείτε στο ύψος των περιστάσεων. µέσω των οπών Βορείου και Νοτίου Πόλου.000.002µ.000 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ 69 . σε Παραεπιστηµονική Αγωγή "Μαγείας".000π.202 γήϊνα έτη..398π.Χ. στην οποία έφθασαν οι κάτοικοι του ΚΝΟΖ 3. Το 16. και ότι το ∆ιοικητικό Κέντρο* του Γαλαξία µας δεν βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία αποστάσεως 50. 39. 13 Γαλαξιών µε "Ηλιακό" Γαλαξία τον Γαλαξία Ανδροµέδας. Το ένα τρίτο εισέρχεται στην εσωτερική γήϊνη επιφάνεια.Χ. διαµοιράζεται σε τρία µέρη και αποχωρεί.000 ή 2.Χ..000π. "Πνευµατισµού". όπου φθάνει µετά 1. αντιµετωπίζει στο 9. διέστρεψαν την Επιστηµονική Αγωγή του ∆ιός.Χ. παρ. Η Ορφική Θρησκεία αντιπροσωπεύει την θρησκευτική αντίληψη των Ελλήνων του 1. αλλά παραµένει στο ∆ιοικητικό Κέντρο του πλανήτη ∆ία. Το δεύτερο τρίτο µεταθέτει το ∆ιοικητικό Κέντρο από τον ∆ία..ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ίδε: Ορφική Θρησκεία..000 φορές µεγαλύτερης της ταχύτητος φωτός C για επανδρωµένα σκάφη ή 1.000 ετών φωτός.Χ. 3.Χ. στον πλανήτη Ουρανό ως αρχική έδρα της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής του 34. θα σας ζητηθούν ευθύνες αν δεν το κάµετε. ήτοι το 8.000π.Ε. 58 της παρούσης εµφαίνεται η χρονολογία 16. πάνω από τον µέσο πολίτη. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. "Τερατογονίας". διότι στο µέτρο που κατανοείτε. "Ανατροπής Φυσικών Νόµων". σελ. "Ψευδούς Ιστορίας". "Ανατροπής Οικολογίας". Το τρίτο τρίτο αναχωρεί για το διοικητικό Κέντρο του Τοπικού Γαλαξία. Σηµειώνουµε ότι τα σκάφη του Τοπικού Γαλαξία διαθέτουν τεχνολογία ταχυτήτων 2/3 ταχύτητος φωτός. *ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΑΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ 80.λπ. ήτοι χρονικής περιοχής διαβρωµένης από Λιλιθιανά ιερατεία που εκµεταλλευόµενα την απουσία του δεκατριµελούς Επιτελείου ∆ιός. παρούσης.Χ.000π. (Ίδε Συγγράµµατα Φιλιππόπουλου) Η τεχνολογία που επιτρέπει τέτοιες ταχύτητες στα σκάφη του ΚΝΟΖ 3. και τεχνολογία ταχυτήτων 5. "Αστρολογίας" κ.Χ. Σηµειώνουµε ότι τα σκάφη Γαλαξία Ανδροµέδας διαθέτουν τεχνολογία συµπυκνώσεως πυρηνικής της ύλης των.Χ. κατά 106 φορές µεγαλύτερης της γήϊνης πυκνότητος. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ : ΘΡΗΣΚΕΙΑ . Το 16. εγκατέλειψαν τον πλανήτη το 16. Στον χρονολογικό πίνακα σελ. ως χρονολογία παύσεως εξουσίας "θεών". και πρώτο "Πλανητικό" Γαλαξία εσώτατης τροχιάς τον δικό µας Γαλαξία.

και εκφράζει ως αριθµητική αξία την Απόσταση που διανύει το Στατιστικό Μέγιστο της κινούµενης Πυκνώσεως. "Το Αδρανές ∆ιάστηµα αποτελείται από ∆ωδεκαεδρικές Κυψέλες. τότε η τάξις µεγέθους των Σωµατιδιογενών Κινητονίων είναι κατ΄ ανώτατο όριο "Η"Χ36/1045. αποτελούν Φυσική Ένδεκα Αξόνων ή Ένδεκα ∆ιαστάσεων. τα καθιστά Ουδέτερα Κινητικώς. κατά την αντίθετη φορά επί της ίδιας ευθείας." "Εάν ονοµάσουµε "Η" τον Όγκο στοιχείου Υδρογόνον. Η µη ύπαρξη ∆εξιόστροφου ή Αριστερόστροφου Κινήσεως των Ακινητονίων ως προς τα περιεχόµενα κινητόνια. αναλόγως του βαθµού Πυκνώσεως του Χώρου." "Το Πρώτο Κινηθέν ∆ωδεκάεδρο αντιδρά στην Πύκνωση και την µεταβιβάζει εκ νέου στο ∆εύτερο Κινηθέν.)[* ] 70 .Ε." "Το ∆εύτερο Αµέσως Προσβαλλόµενο ∆ωδεκάεδρο αντιδρά στην Πύκνωση και την µεταβιβάζει στο Πρώτο Κινηθέν. Ελαχίστου "Μηδενικού" Όγκου και Ελαχίστης Επιφανείας. εκτείνεται η Ηλιακή Ουδετερονιακή Σφαίρα ως προς τους περιεχόµενους πλανήτες και Ηλίους. "Εάν ονοµάσουµε "Η" τον Όγκο του στοιχείου Υδρογόνου.Α. Αποτελούν τη Φυσική ∆ώδεκα Αξόνων ή ∆ώδεκα ∆ιαστάσεων. κατά την αντίθετη φορά επί της ίδιας ευθείας. µεταξύ των Ελαχίστης Επιφανείας ∆ωδεκαέδρων. τότε η τάξις µεγέθους των Πεδιογενών Κινητονίων είναι κατ΄ ανώτατο όριο "Η"Χ12/1054.Σύµφωνα µε την Απόλυτη Φυσική. Φιλιππόπουλου) "Εάν ονοµάσουµε "Η" τον όγκο στοιχείου Υδρογόνον. µε 24 συνοδούς πλανήτες. Αποτελούν Φυσική Ενός Άξονος ή Μίας ∆ιαστάσεως Χώρου." (Ίδε Φυσική Ο. Αυτά στην γήϊνη φυσική ονοµάζονται Ουδετερόνια ή Νετρόνια. ενώ το ∆εύτερο διαστέλλεται σε Αραίωση. "Στο Ενεργό ∆ιάστηµα διαταράσσεται η Στατική Ισορροπία των "Μηδενικών" ∆ωδεκαέδρων. 12 δεξιόστροφους* και 12 αριστερόστροφους*. Τα Πεδιογενή Κινητόνια είναι φορείς του Ηλεκτρισµού-ΜαγνητισµούΒαρύτητος-Φωτός και αποτελούν Φυσική ∆ύο Αξόνων Επιπέδου. Ο γήϊνος φλοιός είναι ένα "Ουδετερόνιο" ή Νετρόνιο ως προς την εσωτερική του κοιλότητα και τα εκεί "Κινητόνια". συσπειρώνονται σε Ακινητόνια Σχετικά ή Ακινητόνια Στερεοϋφής ως προς τα περιεχόµενα Κινητόνια Τριών Ειδών.) "Τα Κινητόνια Τριών Ειδών. και συµπεριφέρονται σαν τέλεια αέρια." "Η πρώτη µετακίνηση Ενός ∆ωδεκαέδρου. Ήτοι ο χρόνος "Ένα" είναι ίσος µε την Απόσταση των Κέντρων ∆ύο Εφαπτόµενων Χωρικών ∆ωδεκαέδρων.Ε. από Αυθόρµητη Μετακίνηση ενός ∆ωδεκαέδρου προς Μια από τις ∆ώδεκα Πλευρές του. ∆εν αποτελούν τον πυρήνα των ατόµων αλλά το περίβληµά τους. µεταξύ των Γεωµετρικών Κέντρων δύο Χωρικών Εφαπτόµενων ∆ωδεκαέδρων." (Ίδε Αστροφυσική Ο. ενώ το πρώτο διαστέλλεται σε Αραίωση. ∆ύο Αντιθέτως Περιστρεφόµενων Ηλίων. δεν νοείται Χρόνος ούτε Κίνησις ούτε Πυκνώσεις ούτε Αραιώσεις Ύλης ή Επιπέδων Ενεργείας (∆ιαστάσεων).Α. Τα Σωµατιδιογενή Κινητόνια είναι οι φορείς-δηµιουργοί των υποατοµικών σωµατιδίων. Στατικής ∆υναµικής. σε τρόπο που να µην υπάρχουν Χωρικά Κενά "Υποµηδενικού" Όγκου. εκατοµµυριοστά του όγκου "Η". νοείται ως Χρόνος "Ένα". ήτοι ως προς έξι άξονες. και κατά προσέγγιση-ταύτιση ενός Άξονος. Οµοίως. Τα Χωρικά Ενεργά ∆ωδεκάεδρα ή Κινητόνια Χωρικά είναι οι φορείς-δηµιουργοί του Ελαστικού Χώρου. στα όρια των ∆ύο Αντιθέτως Περιστρεφόµενων Ηλιακών Συστηµάτων εκ των οποίων το ένα περιέχει τους 9 γνωστούς πλανήτες. προκαλεί Πύκνωση Εφαπτόµενων ∆ωδεκαέδρων προς την κατεύθυνση Κινήσεως και Αραίωση Εφαπτόµενων ∆ωδεκαέδρων προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η περίοδος µεταξύ των συνεχών διαδοχικών πυκνώσεων. πολλαπλασιαζόµενη επί 2"."(Ίδε Συγγρ. τότε η τάξις ήτοι εικοσάκις µεγέθους των Χωρικών ∆ωδεκαέδρων είναι "Η"/1066." "Σε ένα τέτοιο Αδρανές ∆ιάστηµα.

διότι όλα τα σηµερινά θρησκεύµατα µηδενός εξαιρουµένου. των "Άνω-θρωσκώντων θεών" ή "Άνω-θρώπων" ή "Ανθρώπων". Το "δωδεκαµελές επιτελείο µαθητών Χριστού" είναι κακέκτυπο-πλαστογράφηµα των "δωδεκαθέων" των Γαλαξιακών Αποστολών. Στο ελληνικό θρώσκειν ή "Επιστηµονική Εξέταση των Άνω". που απορροφώνται από τις ίδιες Μάζες. "πηδώ επάνω". Οι Μάζες ∆ύο Κινητικών ή Ακινητικών Πυκνωµάτων δεν έλκονται µεταξύ τους αλλά προσεγγίζουν πιεζόµενες από τα Κινητόνια τα ευρισκόµενα ελλειπτικώς ως προς την νοητή ευθεία ή άξονα ελλείψεως που τις "ενώνει" διότι η προσέγγισή τους δηµιουργεί µεταξύ τους Υποπίεση ∆ιερχοµένων Κινητονίων ή "ακτινοβολιών". "σκιρτώ". ΘΕΟΣ: Παρακάµπτουµε τις πλαστές ετυµολογίες και δίδουµε την αληθή ετυµολογία εκ του "θέω" το οποίο σηµαίνει "τρέχω". κατά την µία Πενταγωνική πλευρά τυχαίου ∆ωδεκαέδρου. ∆ίδουµε την αληθή ετυµολογία εκ του "θρώσκω" το οποίο σηµαίνει "αναπηδώ"." (Φυσική Ο. σε 12µελή επιτελεία θρησκειών. Γαλαξιακός Λόγος κ. στους "θέοντες µε ιλιγγιώδεις ταχύτητες θεούς" ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.λπ. Σε αντίθεση µε τους θέοντες µέσω Τεχνολογίας Σκαφών.) Η ∆εύτερη ∆ιάταξη λαµβανόµενη µονοπολικώς ως Ένα Κεντρικό ∆ωδεκάεδρο περιβαλλόµενο από 12 ∆ωδεκάεδρα. διέστρεψαν και εκµεταλλεύτηκαν αυτές τις δύο έννοιες. την "Αλµατώδη Εκµάθηση της Επιστήµης των θεών". "απογειώνοµαι σε πνευµατική κατάκτηση"." "Η δεύτερη ∆ιάταξη πλαισιώσεως ∆ιπολικότητος είναι 13Χ2 = 26 ∆ωδεκάεδρα νοούµενα ως δύο Εφαπτόµενα Συµπλέγµατα 13 ∆ωδεκαέδρων. προκύπτει ∆ιπολικό Σύµπλεγµα 19 ∆ωδεκαέδρων. όπως η "χριστιανική µε τους 12 µαθητές του Χριστού". χρησιµοποιείται συµβολικώς ως αριθµός Μελών Πλήρους Επιτελείου Γαλαξιακών Αποστολών. διεστράφησαν από τις ∆υνάµεις Σελήνης και Λίλιθ. Ο Συµπαντικός Λόγος ως Ανώτατο Νοήµων Όν περιέχει στον Οργανισµό Του ή Σύµπαν. όπως ο Πλανητικός. αλλά κινούνται σε τροχιές που καθορίζονται αυστηρά από τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. "Εάν το ∆ίπολο δύο αλληλεπιδρώντων Χωρικών ∆ωδεκαέδρων πλαισιωθεί εξωτερικώς µε ένα Επίπεδο ∆ωδεκαέδρων Ίσου Όγκου. µε τον αισχρότερο και ατιµότερο τρόπο. γίνεται δεκτή η ύπαρξη "θεών" που "θέουν" ή τρέχουν χωρίς τεχνολογία. "εκτινάσσοµαι νοερώς στην έρευνα της γνώσης των θεών" κ. εφαρµοζόταν στους "τρέχοντες και πετώντες µε σκάφη-άρµατα θεών". όλους τους επί µέρους "φύσει θέοντες" πλανήτες- 71 . "πλέω"." "Η επίλυση Πορείας Σκαφών µεταξύ περισσοτέρων των ∆ύο Ουρανίων Σωµάτων απαιτεί την χρήση Μαθηµατικών και Φυσικής 12 Αξόνων και ∆ωδεκαδικού Αριθµητικού Συστήµατος.Α.Ε. αντί τριών Καρτεσιανών και ∆εκαδικού συστήµατος".λπ.λπ. "εξαπολύοµαι προς τα πάνω". "απογειώνοµαι" κ. Αυτοί οι ΦΥΣΕΙ ΘΕΟΝΤΕΣ ορίζονται ως "Λόγοι". 108 Αξόνων ή ∆ιαστάσεων. 1 συν 12µελή Επιτελεία "θεών". Ηλιακός.000π. και κατά προσέγγιση 36 Αξόνων ή ∆ιαστάσεων. οι ΦΥΣΕΙ ΘΕΟΝΤΕΣ δεν έχουν δυνατότητα επιλογής πορείας.. Η λέξις "θεός" στην πρώτη της χρήση. "εκτινάσσοµαι".Χ. (ΥΠΟ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ ΤΑΜΙΛ) ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Το Εβραϊκό-Μογγολικό Κατεστηµένο µειώνοντας την βαρύτητα της λέξεως την ετυµολόγησε από το "θεράπων" το οποίο σηµαίνει "εθελοντής υπηρέτης" βασιλέως ή ιερέως. "πετώ"."Η αποκατάστασις ισορροπίας κινήσεων µέσα στο Σύµπαν µεταξύ Κινητονίων και Ακινητονίων Σχετικών είναι η αιτία και δηµιουργός της Βαρύτητος και της Μάζας. Στο σηµείο αυτό παραθέτουµε τις ετυµολογίες των ελληνικών λέξεων "θεός" και "θρησκεία". Ώστε "θρησκεία" σήµαινε στην Ελλάδα του 30. ή µεταφορικώς "ανέρχοµαι απότοµα σε γνώση επιστήµης". Τέτοια.

Έτσι τιµούµε εµείς οι Κορυφαίοι των Ελλήνων τον Επινοητή των ανωτέρω Εµετικών θεωριών. Αντι απαντήσεως. Ο ερευνητής E. υποβιβάζοντας το Περιέχον σε Περιεχόµενο. για να καταλήξει στο αιδοίον της ∆ίδας Μαρίας. υπονόµευαν το Αξιοκρατικό Πολίτευµα για να εγκαθιδρύσουν την Οχλοκρατική ∆ηµοκρατία. και τον Μονογενή Αυτού Ανθυποµαλθάκαν Χριστόν. και Εκσπερµατώσεων και Ενσπερµατώσεων .. R. δεν µετακινείται προς οιαδήποτε κατεύθυνση. Αρχιµαλθάκαν Γιαχβέ του Τεκτονικού Τετραγράµµατου. Κατά τις διαπιστώσεις του. το ανωτέρω ισοδυναµεί µε το να ονοµάσουµε έναν άνθρωπο "Αιµοσφαίριο" ή "Μικρόβιο". ∆εν ήταν δυνατόν να τραφούν πνευµατικά και ηθικά οι Έλληνες.Υιός έξω από Σώµα -Χώρο του Σύµπαν. Ο Συµπαντικός Λόγος . Οι Ελευσίνιοι ιερείς παράλληλα. Χριστός. Οι οµοφυλόφιλοι Εβραίοι-Γεφυραίοι µε τα ελληνοποιηµένα ονόµατα Αρµόδιος και Αριστογείτων (ερωτιδείς) δολοφόνησαν. Πράγµα που σηµαίνει ότι το Σύµπαν Υιός έπρεπε να µηδενίσει τις Μάζες Ύλης του διεσπαρµένες σε αποστάσεις τρισεκατοµµυρίων ετών φωτός. το οποίο δεν ασκεί καµία κινητική ενέργεια ή πίεση ακτινοβολίας. ∆ίδοντας ένα παράλληλο παράδειγµα. ονοµάζοντας "θεό" το Ανώτατο Όν. προτείνουµε στον αναγνώστη να εξετάσει τα πεπραγµένα του ∆ήµου Γεφυραίων της Αθήνας (Γεφυραίοι ή Γεβυραίοι ή Εβραίοι). Όµοιος εξευτελισµός επιχειρήθηκε από την εβραιοχριστιανική θρησκεία ή οποία χωρίς αιδώ διδάσκει ότι "ο µονογενής υιός του Ενός θεού. σε τρόπο ώστε να προετοιµάσει την υποδοχή του Χριστιανισµού από τους Έλληνες που λιµοκτονούσαν ηθικά και πνευµατικά. µε θεούς που εισέρχονται στα αιδοία. Αδρανών Χωρικών ∆ωδεκαέδρων.Πατρός Σύµπαντος.ηλιακά συστήµατα-γαλαξίες-νεφελώµατα κ. DODDS στο βιβλίο του "Οι Έλληνες και το Παράλογο". δεν είναι "θεός" διότι δεν "θέει". τον Αθηναίο Κυβερνήτη Ίππαρχο (514).Σύµπαν . ενσαρκώθηκε στη µήτρα µίας γήϊνης". Ορθές οι διαπιστώσεις του. δηλαδή στην κυριολεξία λαό λατρείας Μαλθακιών. (Εκδόσεις "Καρδαµίτσα" στην Ελληνική) διερωτάται... να εισέλθει από κάποιο άνοιγµα του Σύµπαν Πατρός. δηλαδή δεν τρέχει.Πατρός. αυτή η "αγωγή του παραλόγου" άφησε ένα τεράστιο Κενό Πνεύµατος και Ήθους.λπ.Σύµπαν. Έτσι υποτιµούµε εµείς οι Κορυφαίοι των Ελλήνων τους διαστρεβλωτές της Επιστήµης των "θεών" µας σε Μη Ορθολογιστικές Πίστεις Εµετικών ∆ογµάτων. όταν δεν προκαλούσαν πολέµους µεταξύ θνητών για να διασκεδάσουν την πλήξη τους. Αυτές οι Παρανοϊκές Αχρειότητες των Ιερατείων. ο Υιός θα ήταν κι αυτός Σύµπαν.. αν και είναι το Ανώτατο Όν. από τους αηδείς µύθους των ιερατείων που παρουσίαζαν τους "θεούς" ως αργόσχολους µέθυσους σεξοµανείς εντρυφώντες σε δολοπλοκίες και συµπόσια. Αν το Ανώτατο Όν . τα οποία περιέχει το Σώµα Του ως Όργανα των Λειτουργιών του. ενώ συγχρόνως εξαπατούσαν τον 72 . που µετέτρεψαν την Ορθολογιστική Φύση του Ερευνητή Έλληνα σε Παθητικό ∆έκτη θρησκευτικοπολιτικών δογµάτων "ισότητος χριστιανοσοσιαλισµού".. το υποβίβασε σε επίπεδο των "θεών" ή "τρεχόντων" αστρικών πυκνωµάτων. προς οποιοδήποτε µέρος του Σύµπαντος. υποβίβασαν τους Έλληνες σε λαό λατρείας αιδοίων και Σπερµάτων. διαβρωµένοι από Γεφυραίους. πώς ο ελληνικός ορθολογισµός µεταλλάχθηκε σε δεισιδαιµονία "πανθεϊστικής µαγείας" στην Κλασσική εποχή.είχε Υιόν. και µε θεούς που εξέρχονται από αιδοία. Μα δεν ήταν Ελληνικά τα ιερατεία που διέφθειραν τον Ορθολογισµό και το Ήθος των Ελλήνων. να τις σµικρύνει σε µέγεθος ανθρώπινου σπερµατοζωαρίου.θεών.. µε τις ίδιες διαστάσεις του . Το Εβραιοµογγολικό Κατεστηµένο. διότι έξω από τα όρια του υπάρχει Αδρανές ∆ιάστηµα... και οπωσδήποτε Σύµπαν .

000 φορές µεγαλύτερες του ύδατος.200 φορές από τον Σίδηρο. αλλά οι υπόγειοι Κρόνιοι και Ταµίλ συνέχιζαν να εµφανίζονται ως ∆ίες και Απόλλωνες. και ότι ο Σείριος Β είναι το βαρύτερο (πυκνότερο) άστρο του "γνωστού" Σύµπαντος.. Όχι όµως τόσο τέλειο για ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. µετά την αναχώρησή τους το 16. οικονοµικής διαλύσεως.αιωνίου ζωής µε οικονοµική ευµάρεια που θα φέρει ο Χριστούλης. έχει σαν πρώτη αιτία το γεγονός ότι οι "χαµηλές συχνότητες Πυκνώσεως Ύλης" στον διαστηµικό µας χώρο. Στην τελική του λειτουργία ο Σείριος Β. πόσο µάλλον ανώτεροι είναι οι ελαύνοντες "θεοί" µας της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής.Χ. εγκλήµατος.πληθυσµό µε καβαλιστικές επιδείξεις ανύπαρκτων "θεών". πορνείας. εκλείπουν βαθµιαία µέχρι πλήρους µηδενισµού. ναρκωτικών. αποκατάσταση ήθους και οικολογίας και . Έχουν φασµατοσκοπικά διαπιστωθεί πυκνότητες 65. οι "υψηλές συχνότητες αραιώσεως ύλης" που αντιστοιχούν στις πνευµατικές λειτουργίες. και η γενική επιτάχυνση "ολιστικής τάσεως" των. φθοράς οικολογίας. Η γενική υστέρηση της "ικανότητος διανοήσεως και κρίσεως" των γήϊνων. Οι ∆υνάµεις Ταµίλ (∆ιάβολος) µέχρι σήµερα ηγούνται στην πρόκληση πολέµων. Αντίθετα.Χριστού ιδρύουν οργανώσεις και θρησκείες που επαγγέλλονται την ειρήνη. µειώνοντας τον όγκο τους κατά χιλιάδες φορές. Τέλειο θεατρικό σκηνικό. "έλκει" στην επιφάνειά του τα αποσυντιθέµενα γειτονικά ηλιακά συστήµατα. πλαστογραφώντας τις πράξεις διαφθοράς µε τα ονόµατα των Μελών της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. ∆ιότι τελικά αν εµείς οι "θνητοί" είµεθα διανοητικά ανώτεροι του ζεύγους Γιαχβέ-Ταµίλ. λόγω ιδίας αιτίας. ∆ήµητρες και Πλούτωνες. ενώ οι ∆υνάµεις Γιαχβέ . ανάλογα µε το προηγούµενο ειδικό τους βάρος. Σε κατάσταση τέτοιας "υπερβαρύτητος" τα πάντα µετατρέπονται σε µέταλλο βαρύτερο περίπου 9.9 ετών φωτός από τον Σείριο Β. και τα ισοπεδώνει ισοµερώς στην εξωτερική του σφαιρικότητα. Έχει µέλλον ακόµη µερικές δεκάδες χιλιάδες χρόνια αλλά τελικά προορίζεται για πλήρη απορρόφηση και διάλυση από τον Σείριο Β. Συγκριτικά αναφέρουµε ότι η πυκνότητα του Σιδήρου είναι 7 φορές µεγαλύτερη του ύδατος. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ : ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΡΟΠΗ ΠΛΑΝΗΤΟΥ Ο προσδιορισµός Πολιτισµικής Ροπής Πλανήτου είναι εξαρτώµενος από την Υλοενεργειακή κατάσταση του πλανήτη µας. Τα ανωτέρω γράφονται για να συναρτηθούν µε την σηµερινή πολιτισµική κατάσταση του πλανήτη. Οι πλαστογράφοι θα "πληρωθούν" από την Ζ΄ Γαλαξιακή Αποστολή. 73 . Η ανωτέρω τακτική εφαρµόζεται από τα πληρώµατα του Γιαχβέ Σελήνη και του Υφισταµένου του Ταµίλ της Λίλιθ. Για τους έχοντες στοιχειώδεις γνώσεις Αστροφυσικής. αυξάνονται λόγω προσεγγίσεως στον Σείριο. Ο σκοπός όσων γράφονται εδώ δεν είναι η δηµιουργία πανικού στο κοινό.. υπενθυµίζουµε ότι το Ηλιακό µας Σύστηµα βρίσκεται σε απόσταση µόνον 8. διότι τέτοιες εξελίξεις δεν αφορούν χρονικά τις δικές µας γενεές ούτε τους απογόνους µας των προσεχών δεκάδων χιλιετηρίδων. διαταχθέντος από Γιαχβέ να εκφυλίσει τον πλανήτη µέχρι διαλύσεως των εθνών που άφησαν πίσω τους οι "θεοί".000π. δηλαδή ύπαρξη οργανικής ζωής. Οι "θεοί" είχαν προ πολλού εγκαταλείψει τον πλανήτη µας. Το Ηλιακό µας Σύστηµα είναι ένα Σύστηµα Οριακής Πυκνώσεως για οργανικές λειτουργίες. ασθενειών.

Αυτά τα "µετακινούµενα" όντα. Πρόκειται για όντα µε τάσεις ασκήσεως εξουσίας επί των οµοίων τους. Αυτές οι πλαστές αντιθέσεις τους τις διοχέτευσαν στον πλανήτη µας µε αποτέλεσµα να τρελάνουν στην κυριολεξία τους αυτόχθονες ζώντες οργανισµούς και όντα υπό συµπύκνωση. τότε χρησιµοποιούν τεχνολογία σκαφών. ψευδοεπιστηµονικά και ψευδοψυχιατρικά Συστήµατα. είναι η χρήση του ως επιβιώσεως εκτάκτου ανάγκης. είναι αφύσικα δηλαδή ενάντια στους Φυσικούς Νόµους. Παράδειγµα: Στο "στατικό" σκεπτόµενο όν Γη.Άρκτο .* Για τους γνώστες των ουρανίων συντεταγµένων αναφέρουµε ότι αυτοί οι πληθυσµοί τοποθετούνταν στον "βορειοδυτικό" τοµέα του φακοειδούς Γαλαξία µας. Τα δεύτερα αυτά όντα µετακινούνται στο σύµπαν χωρίς τεχνολογία. οικονοµικά συστήµατα. τα οποία ανέπτυξαν τάσεις κυριαρχίας σε ισόβαθµα όντα. όπως και τα "στατικά". τότε ποιά Συστήµατα είναι σύµφωνα µε τους Φυσικούς Νόµους. πολιτικές ιδεολογίες. Κάθε Τεχνητός Νόµος που επιβάλλεται στα "στατικά" και τα "κινούµενα" Όντα. από πληθυσµούς Όντων γειτονικών Αστερισµών. υπάρχουν οι διαστρικοί µικροοργανισµοί που µπορούν να παραβληθούν. προκαλεί αλλοίωση Φυσικών Λειτουργιών. Αν δεν βρίσκονται σε τέτοιους διαύλους αλλά επιχειρούν διέλευση δι΄ άλλης οδού. που αντιστοιχούν ακριβώς στις φλέβες-αρτηρίες του ανθρώπινου σώµατος ή στο ανθρώπινο δίκτυο νεύρων. * ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ** 103 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΝΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟΝΙΑ Ή ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΝΙΑ 74 . Πυρηνικές εκρήξεις στο "σώµα"-υπέδαφος του πλανήτη κ. µε αποτέλεσµα να αφοµοιωθούν από τον Σείριο Β. ως νεκρά µόρια υπερβαρέως µετάλλου. προερχόµενων από τις Πλειάδες . κοσµοθεωρητικά και φιλοσοφικά συστήµατα. νεφελώµατα κ. µε τα αιµοσφαίρια ή τα κινούµενα ηλεκτρικά νευρικά φορτία. αν βρίσκονται σε διαύλους κινούµενης υλοενέργειας. γαλαξίες. ορατοί µόνον από τον νότιο γήϊνο πόλο. παίζοντας µε τις αντιθέσεις Ισότητα-Ανισότητα. ∆ηµιουργείται έτσι εύλογα ένα ερώτηµα: Αν όλες οι υπάρχουσες θρησκείες. επιχείρησαν όµοια προσέγγιση στο Ηλιακό µας Σύστηµα. Τα όντα αυτά δεν έχουν ανάγκη Τεχνητών Γραπτών Νόµων για να λειτουργήσουν ως πλανήτες. Η ανωτέρω ερώτηση είναι παγιδευµένη εξ αρχής και εξηγούµε το γιατί: Το Σύµπαν είναι ένας Ζωντανός Οργανισµός Σκεπτόµενος και Νοήµων που περιέχει µέσα του άλλα σκεπτόµενα "φύσει θέοντα" όντα ως όργανα εσωτερικών λειτουργιών. ήτοι του "νοτιοδυτικού" τοµέα Γαλαξία.λπ. ηλιακά συστήµατα. Καλό-Κακό. ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΝΟΜΩΝ. είναι η χρήση του πλανήτη µας ως φυλακής περιορισµού όντων αραιοτέρων διαστάσεων. Η τρίτη αιτία εκφυλισµού διανοήσεως. εµπεριέχουν επίσης ΑΥΤΟΜΑΤΑ Φυσικούς Νόµους. έχουν γίνει επεµβάσεις αφύσικες όπως η αλλοίωση ατµόσφαιρας µε καύση υδρογονανθράκων προς µηδενισµό οξυγόνου.Η δεύτερη αιτία εκφυλισµού διανοήσεως στον πλανήτη µας. Είναι τα όντα που επιχείρησαν να ιδρύσουν θρησκείες και πολιτικές κυβερνήσεις στο Σύµπαν. εξορύξεις υγρών και στερεών υδρογονανθράκων από το υπέδαφος. πέραν των ορίων των Φυσικών Νόµων.λπ. ∆ηµοκρατία-Συγκεντρωτισµός Θεοκρατία-Οντοκρατία κ.(**) Οι πληθυσµοί στους Γαλαξιακούς αντίποδες. αλλά απέτυχαν λόγω της αντιθέτου φοράς ακτινοβολίας ή ρευµάτων υλοενεργείας που συνάντησαν (φυσική φορά υλοενεργείας από Βορρά προς Νότο). Εκτός των "στατικών" αυτών διαστρικών οργάνων που µπορούν να παραβληθούν µε τα σχετικώς "στατικά" ανθρώπινα κύτταρα ή όργανα ή αδένες. κατά την ακµή των ηλίων τους έως ότου αυτοί οι ήλιοι και οι πλανήτες τους άρχισαν να διαλύονται λόγω υπερβολικής πυκνώσεως. αλλά εµπεριέχουν ΑΥΤΟΜΑΤΑ Φυσικούς Νόµους. σε βαθµό καταργήσεως Φυσικών Νόµων. δηλαδή Σχιζοφρένια Αντιθέσεως µεταξύ της Φυσικής και Αφύσικης Νοµοτέλειας.λπ.Κασσιόπη() και ειδικά το Ηλιακό Σύστηµα Βοώτου Ε.

Σεις οι αναγνώστες είσθε Παίκτες µε Προσωπικό Νόµο ή είσθε µαζάνθρωποι κάποιας µαζικής θρησκείας. ΑΠΑΜΕΙΑ. αστικής συγκεντρώσεως. γενετικής κ. Κάθε Συλλογικό Σύστηµα Νοµοθετηµένο. ΚΟΛΟΣΣΑΙ. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο.Α. φαρµάκων. Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όλοι οι "νόµοι" που ετέθησαν τεχνητά από τους επιδέξιους αλήτες της εξουσίας. Ποιά είναι λοιπόν η σωστή πολιτισµική ροπή του πλανήτη. και µαζικής κοσµοθεωρίας Στοάς. Στο ερώτηµα λοιπόν: "Ποιά Συστήµατα είναι σύµφωνα µε τους Φυσικούς Νόµους". ΓΟΡ∆ΙΟΝ. εκµεταλλευτικοί. οικονοµικής θεωρίας. Από τον δεύτερο χάρτη της Ανατολικής Ελλάδος Σάρδεων. Η ερώτηση είναι παγιδευµένη εξ αρχής. διεστραµµένοι και ∆ΙΑΣΤΡΕΦΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ. µέσω των θρησκειών. ∆εν υπάρχουν Συλλογικά Φυσικά Συστήµατα Σκέψεως και ∆ράσεως. ΛΥΣΤΡΑ. Η αντιγραφή των χαρτών έγινε χρησιµοποιώντας το Google Earth ώστε ο αναγνώστης να µπορεί να διαπιστώσει την θέση των πόλεων ακόµη και σήµερα. ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ (ΦΡΥΓΙΑΣ). έχουν γίνει επεµβάσεις τεχνητών ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ νόµων. απαντούµε: ΚΑΝΕΝΑ.λπ.. αγροτικής µονοκαλλιέργειας. των αντίστοιχων δισεκατοµµυρίων κατοίκων του πλανήτη. λείπουν οι εξής πόλεις: ΚΟΤΥΑΙΟΝ. εκφυλιστικοί. ∆ιότι η ίδρυση "τεχνητών συστηµάτων" σκέψεως είναι ΑΝΤΙΘΕΤΗ µε τα "φυσικά συστήµατα" σκέψεως.Α. είναι συλλογικοί. Είναι αδύνατη η πρόβλεψη ενός Παιχνιδιού µε 4 δισεκατοµµύρια Παίκτες. Τα Φυσικά Συστήµατα Σκέψεως και ∆ράσεως είναι ΜΟΝΟΝ Ατοµικά.Ε. ορθογραφικών ή συντακτικών λαθών. µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την ύπαρξη τυχόν ανακριβειών. Ποιά είναι αυτά. Οι παραπάνω πόλεις καθώς και ο τρίτος χάρτης θα διατεθούν στο µέλλον στην µορφή που θα καταστεί δυνατόν να ερευνηθούν καθ΄ ότι απαιτούν µεγαλύτερη προσπάθεια και χρόνο διερεύνησης.Στα "κινούµενα" ανθρώπινα όντα και στους ζωντανούς οργανισµούς πανίδος και χλωρίδος. ανήθικοι. πολιτικής ιδεολογίας. Αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο αντιγραφέας δεν κατέχει "γνώσεις" Ο. ΕΙΣΘΕ ΠΡΟΣΩΠΑΝΘΡΩΠΟΙ Ή ΜΑΖΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΙ. αποβλακωτικοί. Τα όντα. έτσι διαθέτουν αυτόµατα Προσωπικό Νόµο ∆ιαµορφώσεως Σκέψεως και Προσωπικό Νόµο ∆ιαµορφώσεως Αισθηµάτων. εξουσιαστικοί. όπως ακριβώς έχουν ένα Προσωπικό Νόµο Βιολογικής ∆ιαµορφώσεως που τα διαφοροποιεί απ΄ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ. είναι από τη Φύση του Αφύσικο. 75 . ιατρικών και ψυχιατρικών "επιστηµών". αφύσικοι. ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑ Α΄ ΕΚ∆ΟΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: 18-6-2011 Η αντιγραφή-ψηφιοποίηση έγινε από αντίγραφο πρωτότυπου το οποίο σε αρκετά σηµεία του είναι δυσανάγνωστο. πολιτικών ιδεολογιών. ΚΟΜΑΝΑ. θρησκευτικοί. κρατικοί του ποινικού ή εµπορικού ή άλλου "δικαίου". ∆ιότι η Πολιτισµική Ροπή είναι συνισταµένη των ∆ισεκατοµµυρίων Προσωπικών Νόµων.Ε. Η θέση και η ονοµασία των περισσοτέρων πόλεων έχει εξακριβωθεί από τους ιστορικούς χάρτες της Google Earth: Middle East/Palestine 1861 και Middle East/Turkey 1861.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful