ΘΕΜΑ: 1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
2. ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ......"ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"
3. ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ "ΠΕΡΣΕΥΣ"
-------------------------------------------------------------------------------5. ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΩΝ
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ
ΗΛΙΑΚΩΝ, ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ
ΑΡΧΕΙΩΝ "ΑΚΑΣΑ" ΠΡΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ
ΠΛΑΝΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προειδοποιούνται οι αποδέκτες της παρούσας ότι στις σελίδες που
ακολουθούν θα αντιµετωπίσουν µη συµβατική λογική. Όχι µόνον, αλλά το
κείµενο που ακολουθεί εξαντλεί και τα όρια της µη συµβατικής λογικής στο
κεφάλαιο περί Γεωπολιτικής, το οποίο επεκτείνεται σε Αστροπολιτική
Πλανητικού µας Συστήµατος, σύµφωνα µε τριτοβάθµια Τεκτονική µύηση Α-Ο-Α
της ADEPTIS ORDO ATLANTIS. Για τους λόγους αυτούς ζητούµε από τους µη
Τέκτονες αναγνώστες και από τους Τέκτονες µέχρι 18ου βαθµού, να µην
κάνουν αποδεκτά ή απορριπτέα τα στοιχεία που δίδονται στο κείµενο,
δεδοµένης της ανεπάρκειας απαιτούµενων γνώσεων ή µυήσεώς τους Μ-Τ-Μ.
Για τους Τέκτονες αποδέκτες άνω του 18ου βαθµού το κείµενο είναι
κατανοητό µόνον εφ΄ όσον έχουν µυηθεί στην δευτεροβάθµια κλίµακα Στοών ΟΤ-Ο της ORDO TEMPLIS ORIENTIS ή εφ΄ όσον ανήκουν στην θεοσοφική Στοά µε
προηγούµενη συµµετοχή σε φιλοσοφική Στοά της Μ..Λ.. Ελλάδος.
Επειδή κανένα από τα µέλη του Ελληνικού τεκτονισµού δεν διαθέτει
γνώσεις τριτοβάθµιας κλίµακας Στοών Α-Ο-Α, απαιτούµε από τους Τέκτονες
άσκηση ψυχρής λογικής, χωρίς συναισθηµατισµούς, σε περίπτωση που
επαληθεύσουν µε προσωπική έρευνα τα στοιχεία του κειµένου.
Η ανωτέρω απαίτηση εκφέρεται µε κριτήριο ότι το κείµενο που
ακολουθεί έχει ρυθµισθεί να "εκραγεί" σε ορισµένη χρονική περιοχή µετά
από ορισµένα γεγονότα από ORDO ADEPTIS ATLANTIS.
Από την Ο.Ε.Α. δεν θα επιτραπεί σε κανέναν η επιτάχυνση της
"εκρήξεως" του κειµένου, για λόγους συναισθηµατικού παραληρήµατος που
συνήθως
ακολουθεί
τις
κρίσεις
...τεκτονικών
συνειδήσεων,
όταν
ανακαλύπτουν την δυσωδία των βαθέων του Τεκτονισµού ως "Ατλάντιου"
Μογγολοεβραϊκού οργάνου ∆ιαφθοράς, Εκφυλισµού και Γενοκτονίας Αλλοφύλων.
Τελικώς, έχοντας συναίσθηση του ρόλου µας και της δυνάµεώς µας,
∆ΙΑΤΑΣΟΥΜΕ την ηγεσία της Στοάς "Χρυσού Σκαραβαίου" και της Στοάς
"STEINER" που δρουν στην Ελλάδα, εντεταλµένες από Α-Ο-Α και Ο-Τ-Ο να
παράγουν "Ελληνικό Κέντρο ∆ιεθνούς Ναζισµού" υπό τα προσχήµατα "Ελληνικού
Εθνικισµού" και "Ευρωπαϊκού Εθνικισµού", να διακόψουν αµέσως την δράση
τους και να διαλύσουν τις Στοές τους, διότι εάν όχι, έχουν προτεραιότητα
εκτελέσεως στη Νύχτα της Μεγάλης Σφαγής που προγραµµάτισε η Ο.Ε.Α. στα
πλαίσια της Επιχειρήσεως "ΠΕΡΣΕΥΣ".

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ

1

Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ -ΜΕΣΩ
Ο.Ε.Α. ΒΟΛΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΑΤ΄ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ: Κ.Γ.
Μ/ΥΦ/Ο.Ε.Α. - ΕΝ/∆/Ο.Ε.Α.
ΕΛΠΙ∆ΟΣ 6, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
..."ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" - ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ: "ΠΕΡΣΕΥΣ"

ΘΕΜΙΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΖΕΥΣ

ΑΘΗΝΑΙ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1985
ΠΡΟΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Κύριοι,

Λαµβάνοντας αφορµή από την ανακοίνωση του ∆ιοικητού της Τραπέζης
της Ελλάδος Κου Χαλκιά, περί ελλείµµατος ισοζυγίου συναλλαγών τριών
δισεκατοµµυρίων δολαρίων στο τέλος του 1985, κρίνουµε σκόπιµο να
γνωστοποιήσουµε στο κοινό το συνολικό χρέος της Ελλάδος προς Ξένες
Τράπεζες, που έχει συσσωρευθεί από ιδρύσεως "ελληνικού κράτους" έως
σήµερα.
Υπολογιζοµένων
των
κεφαλαίων
δανεισµού,
των
τόκων
των
κεφαλαιοποιηµένων και ανατοκιζόµενων τόκων, των ελλειµµάτων ισοζυγίου
εισαγωγών - εξαγωγών κ.λπ., το εξωτερικό χρέος της χώρας ανέρχεται σε:
185.000.000.000 δολ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ
Αν στο ανωτέρω ποσό προστεθεί το µέχρι τώρα ύψος ξένων επενδύσεων
στην βιοµηχανία και στην αγορά γης, διαµορφώνεται σε:
240.000.000.000 δολ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ.
Αυτό είναι το αποδεικτικό τεκµήριο της "υπερήφανης και ανεξάρτητης
εθνικής πολιτικής" του ισραηλινού ΜΕΝΕΪΚΟ ή ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, και του
ισραηλινού ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ.
Αν διαιρέσουµε το πρώτο ποσό δια 10.000.000 Ελλήνων διαπιστώνουµε
ότι ο κάθε Έλληνας, από νήπιο µέχρι γέροντος, οφείλει σε ξένες τράπεζες
18.500 δολ. Χ 130 = 2.405.000 δρχ. ή ολογράφως: ∆ΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΧΜΕΣ. Κατά το ποσό αυτό ο κάθε Έλληνας
είναι "υπερήφανος και εθνικά ανεξάρτητος"...
Αλλά επειδή το εργαζόµενο µέρος του πληθυσµού είναι, εκτός
υπερηλίκων συνταξιούχων και "υποηλίκων τεµπέληδων" του κοινωνικού
τουρισµού ...νεότητος, το ένα τρίτο του συνολικού ήτοι 3.330.000 και
επειδή το 1.330.000 αποτελείται από µη παραγωγικούς εµπόρους και
δηµοσίους υπαλλήλους, όλο το ανωτέρω ποσό φορτίζει τα 2.000.000
εργαζοµένων Ελλήνων, στον κάθε ένα από τους οποίους αναλογούν χρέη:
10.000.000/2.000.000 Χ 2.405.000δρχ. = 12.025.000δρχ. ή ολογράφως:
∆Ω∆ΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΧΜΕΣ.

2

Εδώ οδήγησαν την Ελλάδα ΟΛΕΣ οι "ελληνικές" κυβερνήσεις, µε την
ΕΠΑΙΤΕΙΑ Αγγλοαµερικανικών "βοηθειών" και δανείων ξένων Τραπεζών ή ΚΟΚ.
Οι "βιζιτ....(λείπει η τελευταία γραµµή ή γραµµές σελ. 2 πρωτότυπου).....
Ερωτούµε τους οίκους ανοχής που ονοµάζονται Ν.∆., ΠΑΣΟΚ, ΕΠΕΝ,
ΚΚΕ, κ.λπ. παραφυάδες του "ελληνικού" πολιτικού µαστρωπείου, πότε και σε
ποιά περίπτωση πληροφόρησαν τον έλληνα ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ, τον έλληνα
ΕΡΓΑΤΗ, τον έλληνα ΒΙΟΜΗΧΑΝΟ, τον έλληνα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, τον έλληνα ΒΙΟΤΕΧΝΗ,
τον έλληνα Ι∆ΙΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, τον έλληνα ΕΛΛΗΝΑ, ότι πρέπει να
αποταµιεύσει 12.000.000δρχ. για να συνεισφέρει στο ξελάσπωµα της
ελληνικής οικονοµίας;
Και πως θα ανακοινωθεί αυτό το τερατώδες ποσό όταν όλες οι
"ελληνικές" κυβερνήσεις από ιδρύσεως ελληνικού κράτους, έκαναν τα πάντα
για να το υψώσουν εδώ που βρίσκεται σήµερα;
Και πώς να ανακοινωθεί αυτό το τερατώδες ποσό, όταν κάθε χρόνο
ανατοκίζεται µε 20%; Για να πληρωθεί από ποιόν ΜΕΓΑΛΟ ποιόν ΜΕΣΑΙΟ και
ποιόν ΜΙΚΡΟ εισοδηµατία; Και για να πληρωθεί µε ποιά αιτιολογία;
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι πριν το 1821 η ελληνική οικονοµία είχε
ενεργητικό από έσοδα των Ναυτικών Στόλων Νήσων, έσοδα Εµπορίου ∆ιεθνούς
µε έδρα Ανατολική Ελλάδα Μικράς Ασίας - Αρχεία Σµύρνης - έσοδα από
Εµπόριο Αιγιπτιωτών Ελλήνων, έσοδα από Θεσσαλίας προς Αυστροουγγαρία,
κ.λπ. ισοδύναµα σε χρυσές λίρες σε σηµερινά 65.000.000.000δολ. ή
ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ. Αυτό ίσχυε όταν
λειτουργούσε η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ και όχι η Τραπεζική Αποταµίευση κάτω από δεινές
συνθήκες
Τουρκικής
κατοχής.
Τι
συνέβη
λοιπόν
όταν
η
Ελλάδα
"απελευθερώθηκε";
Πως "υπό κατοχή" η Ελλάδα είχε ισοδύναµη Οικονοµία µε άλλα
ανεξάρτητα κράτη, είχε ισοδύναµη Ναυτική Τεχνολογία µε άλλα Κράτη, είχε
ισοδύναµη Πολεµική Τεχνολογία και Παραγωγή µε τις τότε Μεγάλες ∆υνάµεις,
είχε τη ∆ύναµη να ανατρέψει τον Οθωµανικό Ιµπεριαλισµό, ενώ η "ελεύθερη"
Ελλάδα µετά το 1821 έφθασε στην Οικονοµική Καταστροφή, στην Καταστροφή
της Ναυτιλίας της, στην εξαφάνιση της Τεχνολογίας Ανταγωνισµού, και στην
υποδούλωση της στον Ατλάντιο Εβραϊκό Ιµπεριαλισµό µε τα τέσσερα πρόσωπα:
Εβραίοι Γλύξµπέργκερ Βαυαρίας, Εβραίοι Λόϋδ Τζωρτζ ντ΄ Ισραέλι Αγγλίας,
Εβραίοι Αϊζενχάουερ και Κίσινγκερ USA, και Εβραίες Σιµόν Βέϊλ ΕΟΚ;
Πως το κατορθώσατε αυτό προδότες άξιοι κρεµάλας όλων των
"ελληνικών" κυβερνήσεων;
Οι απαντήσεις είναι δύο, τη µία θα τη δώσουµε εµείς του Τµήµατος
Οικονοµικής Αναλύσεως της Ο.Ε.Α. και την άλλη οι συνάδελφοι του Τµήµατος
Γεωπολιτικής Αναλύσεως της Ο.Ε.Α. όταν έλθει η ώρα.
Από έρευνα ιστορικών αρχείων διαπιστώνεται ότι ουδέποτε υπήρξε
Τουρκική εξουσία στην Οθωµανική Αυτοκρατορία διότι η Πύλη κατεχόταν από
το 1200µ.Χ. από Ατλάντιους Εβραίους Σουλτάνους και όχι από Ατλάντιους
Μογγόλους Σουλτάνους ή Ατλάντιους Άραβες Σουλτάνους. Στον απληροφόρητο
αναγνώστη εξηγούµε ότι Εβραίοι, Άραβες και Μογγόλοι µεµυηµένοι της
Υπερστοάς "ΤΑΞΙΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙ∆ΟΣ" ή "ORDO ADEPTIS ATLANTIS", θεωρούν
τις τρείς ανωτέρω φυλές σαν ενιαία "Ατλάντια Οµοφυλία" µε προέλευση τις
αποικίες της βυθισµένης Ατλαντίδος, θανάσιµου εχθρού της Ελληνικής
∆ραβίδιας Οµοφυλίας, εδώ και 12.500 χρόνια.
Αυτή ακριβώς η εβραϊκή εξουσία της Πύλης είναι που παρά τους
φαινοµενικούς διωγµούς, συντήρησε την Κρυπτοσιωνιστική Ορθόδοξη Εκκλησία
που δίδασκε στους έλληνες το περίφηµο "όποιος σφάζεται από Τούρκο
αγιάζει". ----- (;) Ίδε "Κριτία" και "Τίµαιο" Πλάτωνος.

3

όπως τον είχε ανέκαθεν χαµένο από οικονοµική άποψη. κ. 4 .. στην ∆υτική Ελλάδα. ο Βόλος κύριο εξαγωγικό κέντρο δεν επικοινωνούσε µε την "ελεύθερη" Στερεά Ελλάδα κ. Έρκχαρτ. δηλαδή οικονοµική διάλυση των όσων επιζούσαν σαν οικονοµική δύναµη έστω και κάτω από την τουρκική κατοχή. ακριβώς στη µέση της εκστρατείας και στο αποκορύφωµα του πολέµου. Στην Ανατολική Ελλάδα της Μικράς Ασίας το χτύπηµα δόθηκε µε δεύτερη επιχείρηση "απελευθέρωσης" υπό την αρχηγία του κρυπτοεβραίου εκ Κρήτης ΒΕΝΙΖΑΛ ή Βενιζέλου. καταστράφηκε η παραγωγή και η διακίνηση του εµπορίου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.τροφού των οµογάλακτων καθαρµάτων Βενιζέλου ή ΒΕΝΙΖΑΛ και Κεµάλ Ατατούρκ.. Καραϊσκάκη. οι Έλληνες θησαύριζαν σε σηµείο που στις κασέλες των Νησιωτών και των Ελλήνων της Σµύρνης να έχει συγκεντρωθεί όλος ο χρυσός της Ανατολικής Μεσογείου. παρά τις ύπουλες εβραιοχριστιανικές διδασκαλίες "µη θησαυρίζετε επί της γης" και λοιπές εµετικές αηδίες. µέλος επίλεκτο του οίκου Γλυξµπέργκερ και της Στοάς "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ" που αργότερα µέσω των εβραίων Χίτλερ.. Αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία επρόδωσε την επανάσταση του 1750 και την έπνιξε στο ελληνικό αίµα. σε συνεργασία µε τις Στοές Ι Ζακύνθου.διάκους που πολεµούσαν µε τους Έλληνες διότι δεν γνώριζαν τα . τις οποίες φροντίζει να χάσει από τον "Γερµανόφιλο" εβραιοβαυαρό βασιλέα και αποχωρεί για γαµήλιο ταξίδι στην Ινδία µε την εβραιοαµερικάνα σύζυγό του. Εξευτέλισε τους ήρωες που έδωσαν τα πάντα. Με τα διατάγµατα διαβατηρίων του Όθωνα η Θεσσαλία δεν επικοινωνούσε µε τη Μακεδονία ή µε την Πελοπόννησο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία που ακόµα σήµερα επιδεικνύει δωρεές ελληνικών γαιών που της έκανε η Πύλη. ∆ιότι. Έτσι.. και εγκαθίδρυσε Βασιλεία µε Βασιλέα τον Όθωνα της Μογγολικής . Για τον απληροφόρητο αναγνώστη σηµειώνουµε ότι οι Βαυαροί ή Άβαροι δεν είναι Ευρωπαϊκή Γερµανική φυλή αλλά υπόλειµµα Εβραιοµογγολικής Ορδής µετά από επιδροµή του Τσέγκις Χαν-Καν-Κουν-Κοεν της Τέταρτης Ορδής Ούννων Βουλγάρων και Πέµπτης Ορδής Ούγγρων-Φινλανδών.. ο οποίος υπό τις οδηγίες της Στοάς 41 Θεσσαλονίκης. 31 Αθηνών και 41 Θεσσαλονίκης . τους αφόρισε όπως είχε αφορίσει τις επαναστάσεις του 1750 και του 1821. ΙΙ Κερκύρας.λπ.βαθειά νερά της µάστιγας του χριστιανισµού. ώστε Εκκλησία και Προύχοντες να εξασφαλίζουν την Τουρκοεβραϊκή κατοχή. αµφοτέρων εβραίων . Μαυροµιχάληδες. Μακρυγιάννη. Τα πρώτα µέτρα που πήρε ο εβραιοµογγόλος Όθων.Εβραϊκής Μειονότητος Βαυαρίας. Η απώλεια θρησκευτικού ελέγχου είχε συνέπεια την απώλεια πολιτικού ελέγχου σε σηµείο που οι έλληνες έκαναν εµετό τα εβραιοχριστιανικά συνθήµατα "αγάπα τους εχθρούς σου" και "τα όπλα ηµών δεν είναι σαρκικά" και άρχισαν αντιχριστιανικώτατα να σφάζουν τους Τούρκους εχθρούς.Αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία µε τα οικονοµικά της φέουδα συντήρησε µε την σειρά της την τάξη των τσιφλικάδων. Στα ιστορικά αρχεία του 21 ο αναγνώστης δεν διαβάζει χωρίς λόγο την ύβρη που συνήθιζε ο Καραϊσκάκης "Τουρκοεβραίοι µπάσταρδοι". Χαουσχόφερ και Λίνκολν Φον Τρέµπιτς παρήγαγε τον Ναζισµό. ήταν παύση µετακίνησης των Ελλήνων µε τα περίφηµα διατάγµατα που απαγόρευαν στους έλληνες την µετακίνηση στο εσωτερικό χωρίς διαβατήριο και άδεια της Βαυαρικής Αστυνοµίας.αποκεφάλισε κυριολεκτικά και µεταφορικά τους γενάρχες Κολοκοτρώνη.λπ. που είχαν θυσιάσει οικογένειες και περιουσία στην επανάσταση. 21 Βόλου. Τότε η µαστρωπός του Ελληνισµού Ορθόδοξη Εκκλησία άλλαξε στάση και έγινε "φιλέλλην" σε σηµείο που να "καπελώσει" την επανάσταση επικαλούµενη µερικούς . έως ότου στα 1810 έχασε τον έλεγχο πάνω στους Έλληνες από θρησκευτική άποψη. στήνει το θέατρο των εκλογών.

000δρχ. σε προεκλογικές καµπάνιες δισεκατοµµυρίων δραχµών. την ακίνητη περιουσία του. ζήτησε την επείγουσα σύγκλιση του ΑΣΟΠ µε το αιτιολογικό ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα είναι εκρηκτικά και χρειάζονται άµεση και ριζική αντιµετώπιση. και ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας υποχρεωθεί να εκτελεί απ΄ ευθείας εντολές της καθόλου εβραϊκής ∆ιεθνούς Τραπέζης µέσω του Ευρωπαϊκού ∆ιευθυντηρίου. σε Κοινωνικοποιήσεις Βιοµηχανιών που οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο µέσω απεργιών και αλλοπρόσαλλων απαιτήσεων συνδικαλιστών του ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ. Από την Μικρασιατική καταστροφή και µετά η Ελλάδα έγινε ο αποδέκτης αγγλοεβραϊκών δανείων που έµελλαν να µην εξοφληθούν ποτέ. εν αγνοία του. σε ξένες Τράπεζες. σε σκατά άχρηστα και εµετούς πολυτελείας σοσιαλιστικού νεοπλουτισµού. για να εξοφλήσει. Και ιδού Έλληνες τώρα σας θέτουµε το δίληµµα: Ή θα δεχθείτε να σας τα πάρουµε όλα εµείς µε σκληρά µέτρα λιτότητας για να τα δώσουµε στα 5 . Ο ∆ιοικητής της Τραπέζης Ελλάδος ανακοίνωσε στον "πρωθυπουργό" ότι: "η αντοχή της Οικονοµίας δεν πρέπει να υπολογίζεται πέρα από τρείς µήνες και ότι µετά το τρίµηνο "βλέπει" να έρχεται το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και να επιβάλει την οικονοµική του πολιτική. σε µη παραγωγικά ∆ηµόσια Έργα Βιτρίνας. σε µισθούς άχρηστων δηµοσίων υπαλλήλων ηµετέρων. Η ανωτέρω προειδοποίηση έγινε στις 10 Ιουλίου 1985 και θορύβησε τόσο τον "πρωθυπουργό" ώστε στην σύγκλιση Υπουργικού Συµβουλίου της 26ης Ιουλίου αποφασίσθηκε η διεύρυνση του ΑΣΟΠ. Τα ανωτέρω ισχύουν σύµφωνα µε το διεθνές "∆ίκαιο". µπορεί όµως να το κάνει η κυβέρνηση των Βρυξελλών αν µας θέσει υπό "οικονοµική κηδεµονία" δηλαδή αν καταργηθεί DE FACTO και αυθαίρετα από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο η "ελληνική" κυβέρνηση. Το µήνυµα είναι: "Ηλίθιοι Έλληνες σας εγκλωβίσαµε. Κοινωνικούς Τουρισµούς Ανέργων και Συνταξιούχων." Συγχρόνως. σε πληροφορική κοµπιούτερς για οικονοµία χωρίς πρωτογενή βαρειά βιοµηχανία. οδήγησαν στην διάλυση του Ελληνικού Στρατού και στην διάλυση του ελληνικού πολιτισµού Ανατολικής Ελλάδος Μικράς Ασίας. Σκορπίσαµε τα χρήµατα των ∆ηµοσίων Ταµείων σε ΑΤΑ. σε µισθούς εγκάθετων πρασινοφρουρών. αλλά να ανατοκίζονται εις τους αιώνες υποθηκεύοντας την ατοµική περιουσία του κάθε έλληνα. Αυτό δεν µπορεί να το κάνει µια "ελληνική" κυβέρνηση εγκάθετων µπάσταρδων του τύπου Παπανδρέου ή Καραµανλή. στα Πανηγύρια της Πόρνης Μελίνας για την Αθήνα Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα. Το οποίο σηµαίνει ότι αν το διεθνές εβραϊκό κεφάλαιο αποφασίσει να κάνει την επιστροφή των δανείων ΑΠΑΙΤΗΤΗ. είναι ο µέσος όρος της αξίας ακινήτου περιουσίας κάθε έλληνα. και του "γερµανόφιλου" βασιλέως εβραίου Βαυαρίας ΓΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ. σε ταρατατζούµ πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ας µπούµε στην βρωµιά των παρασκηνίων. Το εβραιοµασονικό θέατρο στην αποθέωσή του. ∆ιότι το χρέος του κάθε έλληνα προς τις διεθνείς εβραϊκές Τράπεζες. σε πεινασµένους της Αιθιοπίας. Μήπως υπερβάλουµε. το οποίο "διευρυµένο" συνεδρίασε επειγόντως για να πάρει σοβαρά και σκληρά µέτρα λιτότητας στις 5 Αυγούστου. σε διεθνή ταξίδια ειρήνης και ασφάλειας µε ναυλωµένους στόλους αεροπλάνων.Η συµπαιγνία "διαµάχη" µεταξύ του "αγγλόφιλου" εβραίου ΒΕΝΙΖΑΛ. σε φιέστες..500. Εθνική συρρίκνωση και οικονοµική καταστροφή. σε λιµάνια της Ζιµπάµπουε. ήτοι 2. σε µισθούς εγκάθετων συνδικαλιστών. και εξωτερικού εβραϊκού δανεισµού. τότε ο κάθε έλληνας πρέπει να παραδώσει.

Θέλουµε να µας δώσετε το ηθικό άλλοθι Έλληνες για να σας διαλύσουµε όπως διαλύσαµε την Γερµανία το 1945. για όσους εννοούν την ελληνική ετυµολογία. κάτω από τις ερπύστριες των αρµάτων µάχης των ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΗΠΑ και ΕΣΣ∆.. που ποτέ δεν αποδείχτηκαν αληθινές αλλά πάντα τις φάγατε λέγοντάς µας και "ζήτω" στις προεκλογικές πλατείες. ∆ιότι οι "κόµβοι" των νεώτερων Ιερατείων που ∆ΕΝ ΛΥΟΝΤΑΙ. Θέλουµε να µπορούµε να απολογούµαστε στην διεθνή κοινή γνώµη και στην συνείδησή µας. ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ κατά την Αλεξάνδρεια µέθοδο. Ήδη στην στρατιωτική ακαδηµία των ΗΠΑ.. αλλά του κάνουµε γνωστό ότι οι ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΙ υπάρχουν. Έχετε εγκλωβισθεί Έλληνες. τον δεύτερο Χίτλερ. Σας έχουµε αποβλακώσει και διαιρέσει µε συγκρουόµενες πολιτικές και θρησκευτικές ΠΙΣΤΕΙΣ. ΤΕΧΝΩΝ. ούτε ο βιολογικός. Μη µας απειλείτε ηλίθιοι Έλληνες ότι δεν θα µας ξαναψηφίσετε αν σας επιβάλουµε σκληρά µέτρα λιτότητας. θέλουµε στις επόµενες εκλογές να ψηφίσετε την δεξιά που θα ηγηθεί της χρηµατοδοτούµενης από τα αφεντικά µας Ευρωπαϊκής ∆εξιάς και από αγανάκτηση για όσα σας κάναµε να την αναγάγετε σε Ναζιστική ∆εξιά που θα ξαναθέσει Σηµιτικό Ζήτηµα στην Ευρώπη. ότι η γενοκτονία σας του 1995 θα οφείλεται στο ότι µε εργαλείο τον αρχαίο σας πολιτισµό ηγηθήκατε νέου αντισηµιτισµού "10 και 7" ευρωπαϊκών κρατών.ατλάντια εβραϊκά αφεντικά µας ή θα έρθει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και θα βαρέσουµε κανόνι σαν κράτος. Που σηµαίνει ότι είναι ΑΤΡΩΤΟΙ και στην ΣΚΕΨΗ και στο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ και στο ΣΩΜΑ. Αντίθετα. που θα οδηγήσει τους Έλληνες και τις υπόλοιπες ∆ραβίδιες Ευρωπαϊκές φυλές για να συνθλιβούν δεύτερη και ΤΕΛΙΚΗ φορά. της µουσικής. Είναι οι ΠΙΣΤΕΙΣ. Είναι τα ΘΕΑΜΑΤΑ και οι ΤΕΧΝΕΣ του θεάτρου. Γιατί το ΥΠΕΡΟΠΛΟ µας Έλληνες δεν είναι η βόµβα νετρονίου ούτε τα δορυφορικά λέϊζερ. ∆ιότι διαφορετικά δεν θα µπορούσαν να ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ τα όσα γράφουν στις προηγούµενες σελίδες. να έχουν ΚΑΡ∆ΙΑ για να τα κοινοποιούν ανοιχτά. ούτε ο µετεωρολογικός πόλεµος. 6 . Έλληνες είσθε τόσο ηλίθιοι που ακόµα και τώρα που σας το λέµε δεν θα το καταλάβετε. και να ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ καλώντας τους Έλληνες σε Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Τ Ρ Ο Π Η Σ του Ατλάντιου Εβραιοµογγολικού Κατεστηµένου. που χρησιµοποιήσαµε για να σας πλύνουµε την καρδιά και το συναίσθηµα µε τα δικά µας µηνύµατα. του κινηµατογράφου. Το µόνο που σας σώζει είναι ένας νέος Αλέξανδρος. Ή θα δεχθείτε να σας πάρουµε τις ακίνητες περιουσίες σας διπλασιάζοντας τους φόρους ιδιοκτησίας και να σας πάρουµε τις βιοµηχανίες σας διπλασιάζοντας τους φόρους παραγωγής ή το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µέσω του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου κηρύσσει την Ελλάδα σε πτώχευση. Και δεν είναι µόνον ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΙ αλλά και ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ και ΑΛΕΞΙΚΑΡ∆ΙΟΙ και ΑΛΕΞΙΣΧΟΙ. ΜΕΧΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. ∆ιότι ο σοσιαλισµός ήταν βάρδια που τα αφεντικά µας όρισαν επταετή. πολιτικές και θρησκευτικές µε τις οποίες σας πλύναµε τον εγκέφαλο. Σε ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ." ∆εν λυπούµεθα καθόλου που θα απογοητεύσουµε τις ορέξεις του τοπικού και διεθνούς ατλάντιου Οίκου Ανοχής. οπότε θα σας τα πάρουµε µέσω κατασχέσεως από την ∆ΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ του . Είσθε καταδικασµένοι Έλληνες. "έλληνα" Παύλο Γλυξµπέργκερ. αλλά Αλέξανδροι δεν υπάρχουν πια µεταξύ σας γιατί σας έχουµε εκφυλίσει Έλληνες. τα αφεντικά µας ετοιµάζουν τον Ευρωπαίο Αντισηµίτη Αρχιστράτηγο.Ισραήλ. υποφέροντας διωγµούς και φοβερή κοινωνική αποµόνωση. ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ. Που σηµαίνει ΣΦΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ.

εκτοπίζοντας τους βίαια εκτός Ελλάδος. Ορθόδοξοι Μητροπολίτες στους 50 Νοµούς της Χώρας και να αναχωρήσουν από την Ελλάδα οι ηγέτες και ιερείς όλων των θρησκευµάτων και ειδικώς του Οίκου Ανοχής των Μαρτύρων του Ιεχωβά.αράβων . οδηγώντας στην σφαγή όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς.Απευθυνόµαστε ειδικά στις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις: Έλληνες Αξιωµατικοί και Οπλίτες. Αν διαπιστώσετε αυτό που εµείς διαπιστώσαµε. την αρχαία ελληνική πόλη που θα χτισθεί στον Όλυµπο από ∆ιεθνή Οργάνωση Φιλελλήνων. κ. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να βρείτε τον ανδρισµό να εξοντώσετε το προσωπικό των ξένων στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα και να αποχωρήσετε από κάθε στρατιωτική "συµµαχία" ή πολιτικοοικονοµική Κηδεµονία ή Συνασπισµό τύπου ΕΟΚ." Πράγµατι ο Παπανδρέου διετέλεσε καθηγητής της CIA. θέστε σε δοκιµασία τα όσα γράφουµε κάνοντας συνδυασµό µιας φήµης που έχει διασπαρθεί στους ανώτατους αξιωµατικούς από την εβραϊκή Τεκτονική πληροφόρηση: "Έχει διασπαρθεί ότι οι έλληνες αξιωµατικοί δεν πρέπει να κινηθούν κατά του Παπανδρέου. το τελευταίο κύµα αρχαίου αλλά εκχυδαϊσµένου "ελληνικού" πνεύµατος . όχι όµως για να αποτρέψει τον κοµµουνιστικό κίνδυνο γιατί αυτό το ζήτηµα ξεκαθαρίσθηκε στη Γιάλτα. τότε µόνον µια λύση σας µένει και σας την υποδεικνύουµε: Μέσα σε µια Νύκτα θα πρέπει. 7 .τέχνης που διοχετεύεται από τα µέσα ενηµέρωσης. αλλά για να οδηγήσει την Ελλάδα και µέσω της Ελλάδος την Ευρώπη σε Εθνικοσοσιαλιστικό Αντισηµιτισµό. αν διαπιστώσετε ότι πράγµατι µας προορίζουν για οδηγούς της Ευρώπης στην τελική γενοκτονία επαναλαµβάνουµε ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. την ηγεσία της Ελλάδος σε ∆ιεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια. και συµπληρώνουµε ότι µόνον άτοµα εβραϊκής καταγωγής γίνονται καθηγητές ή διευθύνοντες της CIA όπως ο Ναύαρχος Τάρνερ. το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο που ήδη στρέφει εθνικοσοσιαλιστικά από το 1983 και µετά. Μπέρια. Το ίδιο συµβαίνει και στους ιθύνοντες της Ρωσικής KGB όπως ο Αντρόποφ. Λίµπερµαν. και να αποτρέψει τον κοµµουνιστικό κίνδυνο. την προτεραιότητα της Αθήνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πράγµατι έχει σταλεί στην Ελλάδα για να οδηγήσει τον σοσιαλισµό σε αποτυχία. ώστε να δοθεί αφορµή και ηθικό άλλοθι σε δεύτερο αιµατοκύλισµα της Ευρώπης και Ευρωπαϊκή Γενοκτονία. την ενεργοποίηση των ∆ελφών σε ∆ιεθνές Κέντρο Πολιτισµού. την ηγεσία της Ελλάδος σε αντισηµιτικές εκδηλώσεις. Πράγµατι ο Παπανδρέου είναι καθηγητής εν ενεργεία της CIA. Μας αγάπησαν ξαφνικά οι γενοκτόνοι µας ή µήπως µας καλούν σε µια γιορτή φιλελληνισµού για να µεθύσουµε από µαταιοδοξία και να πιστέψουµε ότι µπορούµε να γίνουµε ηγέτες και να προκαλέσουµε την υπεροπλία των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. διότι ο Παπανδρέου είναι ένας από τους ογδόντα καθηγητές της CIA.λπ. Για τις οικογένειες Καραµανλήδων και Παπανδρέου προτείνουµε τελετουργικό κρέµασµα ή τουφεκισµό στην Πλατεία Συντάγµατος σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα "οµαδικής οικογενειακής εξοντώσεως σε παράπτωµα ΥΒΡΕΩΣ εναντίον της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ".τούρκων.. χωρίς να ανατρέψετε την ιεραρχία του Στρατού όπως µερικοί Παπαδόπουλοι µικρόνοες. Συνδυάστε τα ανωτέρω µε την οµόφωνη ανακήρυξη της Ελλάδος σε Πηγή του Ευρωπαϊκού Πολιτισµού. να καθαρίσετε τους Στάβλους του Αυγεία από τις ατλάντιες µειονότητες εβραίων . Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να τουφεκισθούν 50 . και έχει αποσταλεί στην Ελλάδα για να οδηγήσει τον σοσιαλισµό σε αποτυχία. στα αρχεία της οποίας φέρεται και µε το εβραϊκό του όνοµα ΜΕΝΕΪΚΟ. Τι συνέβη ξαφνικά στον ∆ιεθνή Σιωνιστικό Οίκο Ανοχής.. από αντίδραση στην σοσιαλιστική αποτυχία.

λπ. Και δεν εννοούµε µεταφορικά και συµβολικά αλλά κυριολεκτικά. Περγάµου. να εκτοπισθούν οι οικογένειές τους και να δηµευθούν οι περιουσίες τους.. ∆εν έχει µείνει τίποτα όρθιο εκτός από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ ∆ΙΟΣ που φύτρωσε στις καρδιές των ΑΝ∆ΡΩΝ της Ο. Η ∆ΙΚΗ έγινε από την ΙΣΤΟΡΙΑ Η∆Η. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να εξοπλίσετε όλο τον πληθυσµό και ειδικά τον µεθοριακό πληθυσµό. έλληνες αποδέκτες της παρούσας έκκλησης.και Σοβιετικά . και να εγκατασταθεί ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ η νέα Ελληνική Κυβέρνηση για λόγους ασφαλείας από αντίποινα ξένων και από διάβρωση κατεστηµένων µασονικών κυκλωµάτων Αθηνών. Είναι οι Επιστρέφοντες για Επιθεώρηση του πλανήτη όπου έσπειραν Ζωή µέσα από τα Βιολογικά Εργαστήρια των Σκαφών τους. Είναι οι Κύριοι του Γαλαξία που αποίκισαν τον πλανήτη µας και ανεχώρησαν για αποικισµό νέων πλανητών του Γαλαξιακού τους Τοµέα. Είναι Αυτοί που έχουν πανικοβάλει την Ατλάντια NASA µε Τελεσίγραφα παραδόσεως εξουσίας πλανήτου. και περιορισµό στην ιδιωτική του ζωή. όσοι αρνηθούν τα ανωτέρω πρέπει να τουφεκισθούν χωρίς δίκη. και τις περιουσίες µας κι εµάς τους ίδιους. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει το βουλευτικό Σώµα να εγγυηθεί µε τις σκληρότερες εγγυήσεις την πλήρη και µόνιµη αποχώρηση από την διεκδίκηση διαχείρισης εθνικών µεγεθών. να ανακληθούν όλοι οι έλληνες Πρέσβεις Εξωτερικού και να επιβάλετε τον θεσµό του "προσωρινού απεσταλµένου πρέσβεως για εκτέλεση ειδικής αποστολής" σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα. σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα "εκµηδενίσεως οικογενειών που παρήγαγαν προδότες και εξαφανίσεως των ονοµάτων τους από τα δηµοτικά και κρατικά αρχεία". πολύ πριν τα Μογγολοεβραϊκά ιερατεία υποχρεώσουν τον πληθυσµό να τους δυσφηµήσει κατασκευάζοντας οµοιώµατά τους στο µάρµαρο. Είναι οι ίδιοι εκείνοι που δυσφηµίστηκαν σαν "θεοί απαιτούντες λατρεία αγαλµάτων και ειδωλολατρία" από ψεύδη που επινόησαν τα διαβρωµένα µε Άτλαντες Μογγολοεβραίους Ιερατεία της Ελευσίνας. ∆ιότι µέχρι τώρα το Ατλάντιο Κατεστηµένο στο οποίο υπάκουσαν τυφλά όλες οι "ελληνικές κυβερνήσεις".ραδιοτηλεσκόπια σε ΠΡΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ∆ΙΑΛΕΚΤΟ. που καταγράφουν τα Αµερικανικά . Ο ΑΠΠΟΛΩΝ και η ΘΕΜΙΣ ΖΟΥΝ... ζήτησε "γη και ύδωρ" και οι "ελληνικές κυβερνήσεις" παρέδωσαν "γη και ύδωρ" και τις γυναίκες µας και τα παιδιά µας και τις παραδόσεις µας και την αρχαία ελληνική θρησκεία και το αρχαίο ελληνικό πνεύµα και το ελληνικό ∆ίκαιο τιµής και τις ελληνικές Τέχνες του Απολλώνιου Λόγου. Σάρδεων κ. Μέσα σε µια Νύκτα. Ο ΖΕΥΣ. όπως προκύπτει από φυγάδες Αντιφρονούντες 8 .Ε. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να ακούσει όλος ο πλανήτης Γη το Ελληνικό "Μολών Λαβέ" ακόµη µια φορά.Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να εκδιωχθεί από την Ελλάδα το προσωπικό όλων των ξένων πρεσβειών. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να αλλάξει η χωροταξία των στρατοπέδων των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων. σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα της "υποχρεωτικής κατοχής όπλων και συντηρήσεως οπλισµού από όλους τους πολίτες µε σκοπό την άµεση ετοιµότητα". και την ελληνική γλώσσα. Μέσα σε µια Νύκτα θα πρέπει να επιστραφούν στους πρώην έλληνες ιδιοκτήτες των.Α. όλες οι κινητές και ακίνητες περιουσίες που κατέχουν οι ξένοι στην Ελλάδα και να αποδοθούν σε ελληνική ιδιοκτησία βιοµηχανίες και ακίνητα που έχουν κατασκευασθεί µε ξένες επενδύσεις ή κατασχεθεί από Τράπεζες.

. και βρισκόµαστε ήδη "εκτός θέµατος".. Είναι Αυτοί που καλούν τις Ανδροµέδιες . Μέλος Υφηγεσίας της Ο. έχουν σταθµεύσει περιµένοντας άγνωστο ΤΙ... ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΥΑΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΤΟΧΗΣ. Εισαγγελίσκος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου παραπέµπει σε δίκη Τριµελούς Πληµ/κειου Βόλου τον εκπρόσωπό µας Κ. Είναι αυτοί που χρησιµοποιούν υπερσύγχρονα µέσα τα οποία αποσυντονίζουν ή αχρηστεύουν πλήρως τα γήινα µέσα κατοπτεύσεως.Α. σε 45 Νοµούς της Χώρας: "ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ.κτενίζεται. αστερισµού προελεύσεως των Ατλάντων.. όλοι εσείς οι αποδέκτες της παρούσης θα παραδειγµατισθείτε ώστε να αποφύγετε να "λακτίσετε προς κέντρα". Ξαναγυρίζουµε στην σηµερινή πραγµατικότητα διότι ήδη καταχρασθήκαµε υπέρ το δέον ύλη αρµοδιότητας του Τµήµατος Γεωπολιτικής Αναλύσεως της Ο.Α. πριν κάνουν αυτό που φυσιολογικά ακολουθεί µια πτήση παρατήρησης των εγκαταστάσεων των Ατλάντιων αντιπάλων τους..Α.Ε. να τους εγγράψει στον κατάλογο των µελλοθάνατων..Ε. Παραθέτουµε σε φωτοτυπία τα "κλητήρια θεσπίσµατα" του εισαγγελίσκου Βόλου. κηρύσσει ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ για πλήρη ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του κρυπτοεβραϊκού "ελληνικού" Κράτους και για ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.183.Ε.. Είναι Αυτοί που διαθέτουν Τεχνολογία για να εκπέµπουν κείµενα στους δικούς σας ραδιοδέκτες αν διαθέτατε δέκτες Οριακών Υπερβραχέων µε παραβολικές κεραίες στραµµένες στον πλανήτη Ποσειδώνα. ο εισαγγελίσκος Βόλου .27.. όπως προκύπτει από συνεδριάσεις της "Στοάς Μεγάλης ∆ρυός" Ν.Ε. διότι οι ίδιοι αποδίδουν λατρεία στο Υπέρτατο Ον του Σκεπτόµενου Οργανισµού Σύµπαντος. Κλ. Είναι Αυτοί που διαθέτουν Τεχνολογία για να επικοινωνήσουν τηλεπαθητικά µαζί σας. Είναι Αυτοί που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους "θεούς" αλλά "εκτελεστές" διαταγών ανωτέρων τους της Γαλαξιακής Κυβερνήσεως.Σοβιετικούς Επιστήµονες και "διαρροές" του JPL JET PROPULSION LABORATORY της NASA.Α... 28-6-84... Υόρκης. Ασίας και των άλλων Ηπείρων.∆ραβίδιες Ελληνικές φυλές Ευρώπης. Και για να καταλάβουν οι εισαγγελίσκοι της "ελληνικής" επικράτειας σε τι κλίµα ζουν τελεσίδικα.Ε. σε Αντίσταση κατά του Ατλάντιου Μογγολοεβραϊκού Κατεστηµένου. τον Ένα Θεό ΦΑΝΗ του αρχαίου ελληνικού Μονοθεϊσµού των Ορφικών Κειµένων. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΡΩΜΑΪΚΟΥ 9 .. διότι σε οποιαδήποτε ποινή του επιβληθεί από το ∆ικαστικό Τµήµα της Ο. Για τους πολύ µεµυηµένους στον Τεκτονισµό ερωτούµε: Είναι Αυτοί που έχουν πανικοβάλει τα πληρώµατα ΣΕΛΗΝΗΣ και ΛΙΛΙΘ προελεύσεως αστερισµού "Ε" ΒΟΩΤΟΥ. Ποινικού Κώδικα δια "απείθεια στους νόµους και διατάγµατα µέσω επιστολών προς τις αρχές µε τις οποίες προεκάλεσε τις αρχές και διήγειρεν ταύτας εις απείθειαν εναντίον των νόµων και διαταγµάτων του νόµιµου Κράτους". διότι µε τις ενέργειές τους ανάγκασαν το Εκτελεστικό Τµήµα της Ο.. στο µέλλον.Ε.181.Α. Συµπέρασµα: Ενώ η Ο. Ο εισαγγελίσκος Βόλου και µερικοί ακόµη εισαγγελίσκοι κτενίζονται για να είναι ωραίοι στην τελευταία τους κατοικία. µε τα άρθρα 26. τους προκαταβάλλουµε απόσπασµα από το ψήφισµα των 45 Περιφερειών της Ο.Α. Ναι Κύριοι των Αρχών του "ελληνικού" ΥΠΟ ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΚΑΤΟΧΗ Κράτους.. ∆ίκη 30-10-85. Είναι Αυτοί που ποτέ δεν αξίωσαν λατρεία από τους γήϊνους. έως ότου προσγειωθούν στον πλανήτη για να ξεκαθαρίσουν οριστικά το καρκίνωµα των Ατλάντιων..Γ. από το ύψος τροχιάς του πλανήτη Ποσειδώνα όπου σύµφωνα µε τη NASA.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ." 10 . ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΝΟΧΗΣ ΥΠΟ ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΕΒΡΑΙΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΠΑΥΣΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

Η ΔΗ ΠΑΣΗΣ ΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ. Τεχνών. να κατασκευάσει ΜΕΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. όσο και αν ωρύονται εγκάθετοι εισαγγελίσκοι ότι υπάρχει "νόµιµο κράτος" που το καταργεί η Ο. ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Δ΄ ΕΣΤΙΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ∆ιότι χωρίς ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ και ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ.. ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Δ΄ ΕΣΤΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. να κατασκευάσει ότι απαιτεί η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. "ΕΠΕΙ ΔΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΑΥΤΟΝ. ΑΘΗΝΩΝ .2. ΖΩΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΟΥΣ. Ζ΄7. ΩΣ ΦΑΜΕΝ ΤΟΖΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.Α. χωρίς εκδίωξη των ΑΝΟΜΟΙΩΝ ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ. ΑΛΛΑ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. "Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΤΙ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ. Γ΄4. Ο." Αριστ. ΚΥΡΙΟΝ ΜΕΝ ΓΑΡ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. ΑΥΤΕΡΚΕΙΑ και ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ σηµαίνουν παύση των ΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ για να δοθούν κίνητρα στην ελληνική Τεχνολογία να ΕΥΡΕΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ." Αριστ. Α΄ 2. ΑΛΛ΄ Η ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΟΥΤΩ ΧΩΡΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΝ ΠΑΝΤΩΝ. Ι΄5. ΕΝΕΚΕΝ ΔΕ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ. Για όσους κατανοούν.Προτείνουµε καταστροφή µιας τάξεως πραγµάτων. Ότι θα µπορούµε να πούµε στα παιδιά µας και στις µελλοντικές γενιές ότι ∆ΕΝ ΜΑΣ ΕΞΕΦΤΕΛΙΣΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ. δεν υπάρχει ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΡΙΣΙΣ. η απάντηση βρίσκεται στην λέξη κλειδί ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ. "Η ΔΕ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΚΩΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΣ..Ε. ΩΣ ΕΣΤΙΝ ΕΙΠΕΙΝ. ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΙΝ. να κατασκευάσει ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.. ΟΥΣΑ ΔΕ ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ." Αριστ. εποµένως πρέπει να προτείνουµε τι θα κτισθεί στον τόπο της καταστροφής. Ε΄5. ΤΕΛΟΣ ΜΕΝ ΟΥΝ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ.13-14. ΠΟΛΙΣ ΔΕ Η ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΩΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΩΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΟΥΣ. Ο Δ΄ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΠΛΑ ΕΧΩΝ ΦΥΕΤΑΙ ΦΡΟΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ. ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΝ ΟΥΝ ΤΟΥ ΖΗΝ ΕΝΕΚΕΝ.8. Η ΔΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΡΙΣΙΣ.Η ΓΑΡ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΞΙΣ ΕΣΤΙ.Ή ΠΟΛΕΩΝ . Σηµαίνει ότι θα ΤΟΛΜΟΎΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΝΥΚΤΕΣ χωρίς να τις πνίγουµε. ΕΙΣΠΕΡ ΕΣΤΑΙ ΠΟΛΙΣ. Ας εξαφανισθούν µόνοι τους πριν τους εξαφανίσουµε ΕΜΕΙΣ. Που σηµαίνει ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ στον τοµέα Πνεύµατος. Α΄. χωρίς πολίτες που έχουν ΑΡΕΤΗ και ΦΡΟΝΗΣΗ ΕΠΕΙ∆Η ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΝ.Α." Αριστοτέλους Πολ. Πολ. ∆ιότι άτοµα ανίκανα να κατανοήσουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ πρέπει να άρχονται και όχι να άρχουν. να κατασκευάσει ΒΑΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ." Αριστ. δεν υπάρχει ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ." Αριστοτέλους Πολ. Πολ. ΟΙΣ ΕΠΙ ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΕΣΤΙ ΧΡΗΣΘΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ. ΟΥ ΜΗΝ ΟΥΔ΄ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΗΔΗ ΠΟΛΙΣ. "ΏΣΠΕΡ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΕΛΕΩΘΕΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΣΤΙ.. Ύλης. δεν υπάρχει ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΞΙΣ. Αφήνουµε τον µέγιστο πολιτειολόγο Αριστοτέλη να απαντήσει: "ΕΣΤΙ ΔΕ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ..1. ότι θα στερηθούµε τις πολυτέλειες που µας έχουν εκφυλίσει σε καταναλωτικά τρωκτικά της αφηνιασµένης παραγωγής ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. χωρίς εκδίωξη των ξένων στρατευµάτων που έχουν ΟΠΛΑ για να ασκούν ΧΑΛΕΠΩΤΑΤΗ Α∆ΙΚΙΑ εναντίων Ελλήνων.ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΤΕ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ. Σηµαίνει ότι θα είµαστε έτοιµοι να δεχθούµε γενικό αποκλεισµό από τους πάντες. Νοµιµοφανές εβραϊκό µαστροπείο υπάρχει Κε Εισαγγελέα. και Άµυνας Πολέµου. "ΦΑΝΕΡΟΝ ΤΟΙΝΙΝ ΟΤΙ Η ΠΟΛΙΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗ ΑΔΙΚΕΙΝ ΣΦΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΧΑΡΙΝ. Πολ. Απαξιούµε να µεταφράσουµε αυτά τα ΑΙΩΝΙΑ κείµενα και ζητούµε από τους αποδέκτες της παρούσης να εξαφανισθούν από τις θέσεις Αρχών που κατέχουν σε περίπτωση που δεν τα καταλαβαίνουν στην ΑΡΧΕΤΥΠΗ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ. Ότι θα τολµούµε να λέµε στις γυναίκες µας ότι είµαστε ΑΝ∆ΡΕΣ ΑΚΟΜΑ. Πολ.1. ΧΑΛΕΠΩΤΑΤΗ ΓΑΡ ΑΔΙΚΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΟΠΛΑ. ΤΟΥΤΟ Δ΄ ΕΣΤΙΝ.ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 11 .Ε.

6ον: Το εβραϊκής εξαρτήσεως και εµπνεύσεως Πεντηκοστιανό ∆όγµα. πρέπει να στραφεί εναντίον ΚΑΙ των ΗΠΑ. προωθείται η Νέα Ναζιστική ∆εξιά τα κείµενα της οποίας συγγράφουν και εκφωνούν διαπρεπείς κρυπτοεβραίοι τύπου Λεπέν. εναντίον των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. και των 7 κεφαλών του θηρίου που είναι άλλα 7 Κράτη που θα ενταχθούν επίσης στην ΕΟΚ. θ΄." Καλούµε τις Αρχές Ασφαλείας Στρατού να αρχίσουν ανακρίσεις σε κυκλώµατα "ελλήνων Πεντηκοστιανών". ανήκει σε εβραίους κεφαλαιούχους. παρέχουµε τα παρακάτω στοιχεία που θα τα συνδυάσουν µε τα γραφόµενα στις προηγούµενες σελίδες µόνοι τους: 1ον: Η Γενοκτονία της Ευρώπης προϋποθέτει ότι η Νέα Ναζιστική ∆εξιά που θα αναλάβει "ανοιχτά" την ευρωπαϊκή ηγεσία από το 1988 µε την πρωτοβουλία της Ελλάδος. ως εναντίους στο "θείο" θέληµα. ερχόµενος επί πώλου όνου θα φέρει παγκόσµια ειρήνη αφού προηγουµένως ο Γιαχβέ θα εξεγείρει τα τέκνα της Σιών για να καταναλώσουν και γενοκτονήσουν τα τέκνα της Ελλάδος. 5ον: Ήδη ενισχύεται η συµβατική και η πυρηνική τεχνολογία πολέµου στην Ευρώπη. ΚΑΙ των ΕΣΣ∆. 3ον: Η Γαλλία προσκαλεί "17" Ευρωπαϊκά Κράτη σε Ανάπτυξη Αυτόνοµης Τεχνολογίας. Καλούµε τον Στρατό να ερευνήσει τα ανωτέρω και 12 . ότι "Ο Βασιλεύς της Σιών Ιησούς. εδάφια 9-15. ώστε να την οδηγήσει σε αυταπάτες και ταυτόχρονη κήρυξη ΠΟΛΕΜΟΥ εναντίον σε ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. 2ον: Η Ελληνική ∆εξιά µε αφορµή το θέµα του Αµερικανού Πρεσβευτού Κίλυ. κυκλοφορεί στους έλληνες και ευρωπαίους οπαδούς του κείµενα και κασέτες. διαλύονται και συγχωνεύονται µε τα µετριοπαθή δεξιά κόµµατα τύπου Ν. στις οποίες διδάσκεται ότι "ο φασιστικός αντίχριστος θα είναι έλληνας και ότι µέσω της ηλεκτρονικής και Πληροφορικής θα ηγηθεί των 10 κεράτων του θηρίου της αποκαλύψεως που είναι τα 10 Κράτη της ΕΟΚ. Αυτό σηµαίνει ότι θα δοθούν αφορµές από τις Κυβερνήσεις ∆εξιάς της Ευρώπης του 1988. βιβλία "προφήτου" Ζαχαρία. µε σκοπό την τοποθέτηση "ναζιστικής ζύµης" µέσα στο "δεξιό φύραµα" για γενική µετάπτωση της µετριοπαθούς δεξιάς σε "µαινόµενη αντισηµιτική αντιαµερικανική αντισοβιετική δεξιά". 7ον: Η Ελληνική ορθόδοξη εκκλησία σε Μονές και Μητροπόλεις διδάσκει το απόσπασµα της "Αγίας Γραφής" της Παλαιάς ∆ιαθήκης. ενώ είναι ήδη δεδοµένος και ο Αντισοβιετισµός της. Όλη η πολεµική βιοµηχανία της Γαλλίας όπως DESSAULT των MIRAGE κ.Στοάς "Χρυσή Αυγή" στην οποία ηγέτες ήσαν θιβετιανοί του Τάγµατος ΖΕΝ και εβραίοι "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ". θυµίζουν έντονα τους εβραίους KRUPP που τροφοδοτούσαν µε πολεµικό υλικό τον Ναζισµό.ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ Προς αποφυγή παροχής "τελείως µασηµένης τροφής" στους αποδέκτες της παρούσης. αφορµές µε έντονα ρατσιστικό και αντισηµιτικό περιεχόµενο. υπό την ηγεσία της Νέας ∆εξιάς. όπως το έκανε προπολεµικά η Ναζιστική Γερµανία υπό την καθοδήγηση της εβραιοµογγολικής Συµµορίας . ώστε να επαναληφθεί το σάρωµα της Ευρώπης από δύο πλευρές όπως το 1945. Συγχρόνως στην Γαλλία µε Αραβικά και Εβραϊκά κεφάλαια.. που θα διεκδικήσει µε το ∆ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ την εξαφάνιση του "σηµιτικού καρκινώµατος" από ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. εγκαινιάζει αυτό τον Αντιαµερικανισµό.∆. Αυτό σηµαίνει ότι από τώρα τα Ευρωπαϊκά Κόµµατα της ∆εξιάς που βρίσκονται στην αντιπολίτευση πρέπει να προετοιµάσουν αυτό το οξύ κλίµα εναντίον των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. εναντίον στην Αµερικανική εξάρτηση.λπ. κεφ. 4ον: Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα κλιµάκια της "ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ" και των ακροδεξιών κοµµάτων τύπου ΕΠΕΝ.

Τα ανωτέρω έχουν µαγνητοφωνηθεί σε συζητήσεις µελών της Ο. 13 . 12ον: Σε δηλώσεις των οι Αµερικανοί Ευέλπιδες λέγουν ότι φοβούνται την σκοτεινή προσωπικότητα του Παύλου Γλυξµπέργκερ διότι δίνει την εντύπωση ότι κατέχει υπερφυσικές ικανότητες υποβολής των συµµαθητών του µε το βλέµµα. δεν πηγαίνει στα πάρτυ της Ακαδηµίας. δεν πηγαίνει σε κέντρα διασκεδάσεως." 11ον: Στην Στρατιωτική Ακαδηµία των ΗΠΑ οι εβραιοαµερικανοί καθηγητές αποκαλούν "πεφωτισµένο" και "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" τον έκπτωτο διάδοχο του ελληνικού θρόνου ΠΑΥΛΟ ΓΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ. "Οι µαγνητοταινίες" των ανωτέρω πληροφοριών είναι στην διάθεση του Στρατού. Ο Παύλος Γλυξµπέργκερ δεν έχει φιλενάδα δεν συναναστρέφεται τους συµφοιτητές του. θα επέµβει ο Ρωσικός Χριστιανικός Στρατός για να τον εκµηδενίσει"." Καλούµε τον Ελληνικό Στρατό να βγάλει τα συµπεράσµατά του όπως τα έβγαλε η Ο.Μητροπολίτης Χίου . και καταλήξεως σε χαµηλές συχνότητες τύπου "Ρ". 8ον: Στα κυκλώµατα του "Ορθόδοξου Πατριαρχείου" Κων/λεως και στις Ελληνικές Μητροπόλεις διδάσκεται ότι: "Ο αντίχριστος µε µορφή πολιτικής Κυβέρνησης της Ευρώπης θα λέγεται "Πεφωτισµένος" ή "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" µε αριθµολεκτικό άθροισµα 666". Ερωτούµε την Γενοκτόνο του Ελληνισµού Ορθόδοξη εβραιοχριστιανική εκκλησία: Τι άλλα δεινά τεκταίνει ακόµα για να ολοκληρώσει την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Για τους πολύ µεµυηµένους στον Τεκτονισµό θυµίζουµε ότι η διαδοχή "κραδασµών" που παράγουν τα φωνήεντα και σύµφωνα Σ. είναι διαδοχή "πυκνώσεως ύλης" που προκαλεί στο περιβάλλον ενεργοποίηση του "σαρκικού υλικού πεδίου". Ο. "διαβάσεως" από µεσαίες ακουστικές συχνότητες τύπου "Α".Α. Επισηµαίνουµε ότι το εβραιοχριστιανικό λογοπαίγνιο "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" χρησιµοποιεί σκόπιµα την ρίζα ΣΕΛΛΑΣ ή ΕΛΛΑΣ στην αρχαϊκή ελληνική προφορά ΣΕΛΛΑΣ ή ΧΕΛΛΑΣ." ∆ιότι ο µόνος αντιπρόσωπος του Χριστού επί της γης θα µείνει ο Ρωσικός Χριστιανικός Στρατός παρά το ότι φαινοµενικά και για παραπλάνηση του αντίχριστου. και ως µαθητής που ήδη έχει γνώσεις και προσωπικότητα στρατηγού". "ο φασίστας αντίχριστος θα εκφυλίσει την Ευρώπη σε άκρατο υλισµό και σεξουαλική αποχαλίνωση µέχρι σηµείου εθελοντικής εγκατάλειψης κάθε ενστίκτου επιβιώσεως στους Ευρωπαίους. Ακαδηµία".Α.να ετοιµάσει Εκτελεστικά Αποσπάσµατα. Φέρεται ως "ο µαθητής φαινόµενο" ως "µαθητής που όµοιός του δεν πέρασε ποτέ από την Στρ. ο Ρωσικός Στρατός υποκρίνεται τον άθεο.Α.Ε.Ε.Α. και ως "εύελπις που θα εξελιχθεί σε αρχιστράτηγο". της οµογένειας των ΗΠΑ µε Αµερικανούς Ευέλπιδες της Στρατιωτικής Ακαδηµίας των ΗΠΑ.Ρ.Ε. όπως θα διαλυθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί στρατοί του αντίχριστου. Είναι ο µόνος εύελπις στον οποίο επιτρέπεται να δέχεται ξένους οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και της νύκτας. αλλά στις ώρες εξόδου τον παίρνουν κυβερνητικά αυτοκίνητα και τον πηγαίνουν άγνωστο που.διδάσκεται ότι "όταν ο φασιστικός αντίχριστος φέρει την Ευρώπη στο σηµείο ανικανότητος για κάθε αντίσταση. λόγω "εκκινήσεως" από υψίσυχνες ακουστικές συχνότητες τύπου "Σ". διότι θα χρειασθούν ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ! Ο. Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όπως διδάσκεται στα ορθόδοξα κυκλώµατα.Ε." 9ον: Στα ίδια κυκλώµατα . Οι επισκέπτες του είναι άτοµα µεγάλης ηλικίας εβραϊκής και θιβετιανής καταγωγής που δίνουν την εντύπωση "µαύρων µάγων" όπως είπε χαρακτηριστικά Αµερικανός Εύελπις. και την µαζική αυτοκτονία των πληθυσµών από έλλειψη τροφής πνεύµατος και συναισθήµατος.Α.Ε.Λ. 10ον: Στα ίδια κυκλώµατα διδάσκεται ότι "δυστυχώς ο ελληνικός στρατός θα συµπαραταχθεί µε τον αντίχριστο ΣΣΕΛΛΑΡΡ και θα διαλυθεί από τον Ορθόδοξο Χριστιανικό Στρατό της Ρωσίας.

Η Ο. Εάν η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ "πιέσει" την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ για επιστροφή του τεράστιου ελληνικού χρέους της 1ης σελίδος. µε αποκλεισµό των αντιφρονούντων µέσα από τις κοµµατικές διοικήσεις των συνεταιρισµών και των κοινωνικοποιηµένων Βιοµηχανιών. Έτσι το εβραιοτεκτονικό κατεστηµένο ελέγχει τουλάχιστον το 67% της Ελληνικής Οικονοµίας.. µε "έντοκα γραµµάτια". από άνδρες της Ο.* πληρωµή µισθών δηµοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων µε κωδικές ηλεκτρονικές Κάρτες Τραπεζών όχι σε χρήµα αλλά σε "ηλεκτρονικές µονάδες χρήµατος". προκύπτει ότι σε κάθε χώρα η µεγαλύτερη Τράπεζα αµέσως µικρότερη από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας ιδρύθηκε µε κεφάλαια που ανήκουν πάνω από το 50% στα τοπικά "χριστιανικά" ή άλλα κρατούντα θρησκεύµατα. εξ αποστάσεως. αλλά σε "ηλεκτρονικές µονάδες χρήµατος". είναι υπαρκτή τεχνολογία πολέµου. Οι διασταυρωµένες πληροφορίες της Ο.6% ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13% ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ .Ε.2% επιδιώκονται και αν είναι ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.7% τυχαίο το 66. 13ον: Για να µην θεωρηθεί το κείµενο ψευδεπίτιτλο και ψευδεπίθεµα θα κλείσουµε την παρούσα µε οικονοµικές "πληροφορίες.." Σύµφωνα µε µαγνητοφωνηµένα κείµενα διαλέξεων αµερικανικών και ευρωπαϊκών Στοών. εκτός των ποσοστών ελέγχου και στο υπόλοιπο 33%. µε κίνητρα καταθέσεων µεγαλύτερα από την απόδοση κεφαλαίων σε επιχειρηµατικές επενδύσεις. Στην Ελλάδα αυτό ισχύει για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην οποία το 51% των µετοχών ανήκει στην Ορθόδοξη Μητρόπολη Ιωαννίνων.5.6 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. από ιδρύσεως "ελληνικού κράτους".Σηµ..3% ΙΟΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ 6% Ερωτούµε τι συνειρµοί ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 5. Αυτό δίνει την δυνατότητα στην κρυπτοσιωνιστική Ορθόδοξη Εκκλησία να τινάξει στον αέρα την οικονοµία της Ελλάδος. σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει σχεδιάσει την εκτέλεση των Κων/νου και Παύλου Γλυξµπέργκερ.Ε.Α. µε µία πλαστή ή πραγµατική πτώχευση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ η οποία θα συµπαρασύρει και τις άλλες µικρότερες Τράπεζες διότι η αναλογία διακινουµένων κεφαλαίων στις ελληνικές Τράπεζες επί του όλου όγκου των συναλλαγών είναι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 66. συγκλίνουν στο ότι το 1995 όλες οι "χριστιανικές Τράπεζες" θα έχουν αποσύρει όλο το µεταλλικό και χάρτινο χρήµα από την κυκλοφορία µε τεχνάσµατα και "κίνητρα εξυπηρετήσεως" ηλεκτρονικής µεταβιβάσεως λογαριασµών. που παρασύρει όλες τις Τράπεζες στην πολιτική της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. και στις επόµενες 24 ώρες την 14 .: ∆εν γνωρίζουµε εάν οι Αµερικανοί Ευέλπιδες υπερβάλουν ή υποβάλουν.Α.(*) Ήδη η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κινείται µε παθητικό.Ε. Οµοίως και η πρώτη σε διακίνηση χρήµατος ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Σηµ.Α.2% ΤΡΑΠΕΖΗΣ σε συσχετισµό µε το γνωστό "666". τότε µέσα σε 24 ώρες θα έχουµε την πτώχευση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.: Το ηλεκτροµαγνητικό BLACK-OUT και καταστροφή µνήµης ROM-RAM των Η/Υ. δάνεια-τοκισµό και αναλήψεις όχι σε χρήµα.

από την γήινη επιφάνεια...λπ. τα αεροπλάνα. Από το 1962 και µετά οι διαστηµικές πυρηνικές δοκιµές έγιναν για να 15 . τα ραντάρ αµύνης. που χρεώνουν τις αγορές του καταναλωτή στον κεντρικό Υπολογιστή της Τραπέζης ο οποίος αφαιρεί από τον "µισθό" του τις αντίστοιχες "µονάδες χρήµατος". είναι το ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ που µπορεί σε 20 δισεκατοµµυριοστά του δευτερολέπτου να αχρηστεύσει τα ηλεκτρικά δίκτυα. Πύραυλος µε πυρηνική κεφαλή που εκτοξεύτηκε από την Ατόλ. και σ΄ αυτό το αποτέλεσµα θα οδηγηθούν από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των "Χριστιανικών Τραπεζών" που δεν αποβλέπουν σε κέρδη Τραπεζικής ∆ιαχειρίσεως αλλά στον Μεγάλο Σκοπό του παγκόσµιου οικονοµικού κραχ το 1995 µέσω καταργήσεως του κλασσικού κυκλοφορούντος χρήµατος από κάρτες µεταβιβάσεως "µονάδων ηλεκτρονικού χρήµατος".000 έως 100. αν καλώδιο µήκους 100 µέτρων εκτεθεί σε ΕΜΡ συλλέγει ενέργεια ικανή να ανάψει στιγµιαία 1500λάµπες των 100W. τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.Ε.λπ. και Γ. Ενδεικτικά. Ποσότητα και Τιµή Αγοράς ή Πωλήσεως. Χρόνο και Ύψος "ηλεκτρονικής συναλλαγής". και εξαφανίσεως στην συνέχεια των "µονάδων ηλεκτρονικού χρήµατος" από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές των Τραπεζών µε απλή καταστροφή της µνήµης των. Το δεύτερο αποτέλεσµα.Α. ανίκανος να έχει ιδιωτική ζωή εφ΄ όσον στον Υπολογιστή της Τραπέζης εγγράφονται Χρόνος. από µαγνητοφωνήσεις συζητήσεων σε εβραιοτεκτονικά κυκλώµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι "για να δεχθούν" τα έθνη την ∆ιεθνή Χριστιανική Υπερκυβέρνηση µε έδρα την Ιερουσαλήµ. Το ανωτέρω που εφαρµόζεται ήδη στις ΗΠΑ περιλαµβάνει Ηλεκτρονικά Τερµατικά στους τόπους κατανάλωσης ή αγορών όπως Καταστήµατα. Ο µισθός δεν δίνεται σε κλασσικό χρήµα στον εργαζόµενο αλλά η επιχείρησή του όπου εργάζεται.πτώχευση όλων των ελληνικών Τραπεζών. λιώνοντας καλωδιώσεις και ηλεκτρονικά κυκλώµατα από απορρόφηση ενέργειας.Χ. Από τον Υπολογιστή της Τραπέζης δίδονται πληροφορίες στους Υπολογιστές της Αστυνοµίας.ELECTRO MAGNETIC PULSE -.Χ. ανίκανος να ελιχθεί ανεξάρτητα και αυτόνοµα. θα πρέπει να φθάσουν στο σηµείο οικονοµικής παραλύσεως. τα ηλεκτρικά αυτοκινήτων και πλοίων. 1300 χιλ. Οι πληροφορίες της Ο. ∆ανειζόµαστε τις γνώσεις του Τµήµατος Τεχνολογίας Ο.. Την πρώτη εµπειρία ΕΜΡ είχαν οι ΗΠΑ στην Χαβάη τον Ιούλιο του 1962. JOHNSTON του Ειρηνικού Ωκεανού. Το πρώτο αποτέλεσµα είναι ότι ο πολίτης κυκλοφορεί σαν "εξαρτηµένος ηλίθιος" µε µια κωδική ηλεκτρονική κάρτα στο χέρι. Οι ηλεκτρικές λάµπες στην OAHU και HONOLOULOU άναψαν όλες µαζί και κάηκαν. και εποµένως του "ελληνικού" κράτους. της Εφορίας. ανίκανος να κινηθεί και να επιβιώσει σε περιοχές που δεν υπάρχουν Τερµατικά όπου θα "χώνει" την κάρτα του για να "πωλήσει" ή να "αγοράσει".000 VOLT ανά µέτρο που παράγεται από έκρηξη Πυρηνικής Βόµβας σε ύψος 80 έως 800 χιλιοµέτρων από την γήινη επιφάνεια. µέσω του δικού της Ηλεκτρονικού Τερµατικού "φορτίζει" τον ηλεκτρονικό λογαριασµό του "µισθωτού" µε µονάδες ηλεκτρονικού χρήµατος. Είδος. νοτιοδυτικά της Χαβάης και εξεράγη σε ύψος 400 χιλ.Α. όπως είναι ο διεθνής τεχνολογικός όρος για το ηλεκτροµαγνητικό κύµα εντάσεως 50. τα ηλεκτρονικά όργανα. Σουπερµάρκετ. λέγεται "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΧ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΜΡ". των Αντιπάλων Εταιρειών για τον Τόπο.. θεωρητικοί φυσικοί προειδοποιούν: Ο ηλεκτροµαγνητικός παλµός ή EMP . τις τηλεπικοινωνίες. Οι συνάδελφοι Ν.Ε. ενώ καταστράφηκαν ηλεκτρικά δίκτυα κ. και τα οικιακά ηλεκτρικά σκεύη. Να αχρηστεύσει οτιδήποτε λειτουργεί µε ηλεκτρισµό. Σταθµοί Βενζίνης κ. προκάλεσε ΕΜΡ ΣΤΗΝ ΧΑΒΑΗ.

ενώ κάθε χειριστής που ακουµπά ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό µηχάνηµα θα σκοτωθεί από ηλεκτροπληξία στατικής υπερφόρτισης. η Τουρκία. οι Σοβιετικοί χρησιµοποιούν στα ηλεκτρονικά τους λυχνίες παλαιάς τεχνολογίας που είναι άτρωτες από σοκ ΕΜΡ.αχρήστευση ηλεκτρονικών αεροδροµίου και αεροπλάνων πίστας. του AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE. το ΕΜΡ υφίσταται ολική απορρόφηση και ανάκλαση από τον γήινο φλοιό.. Μπορείτε να το εγγυηθείτε σεις "έλληνες" των κυβερνήσεων της ΑΘΛΙΑΣ . υποδεικνύει όλες τις µεθόδους άµυνας σε επίθεση αντιπάλου µε ΕΜΡ.25 και 27 εφάρµοσαν λυχνίες και όχι συµπαγή κυκλώµατα της τελευταίας 16 . Για τον λόγο αυτό στο καταδιωκτικό τους FOXBAT MING . Το εγχειρίδιο αυτό που διανέµεται στις ένοπλες δυνάµεις της ΕΣΣ∆.. Οι Αµερικανοί υπολογίζουν ότι σε µια πυρηνική κεφαλή που θα εκραγεί πάνω από την Νεµπράσκα σε ύψος 400 χιλιοµέτρων.... PUBL: WILLIAM CAREY. τυπική καταστροφή ηλεκτρικού δικτύου. τα συµπαγή κυκλώµατα των CPU και των πληκτρολογίων θα λιώσουν σαν "βούτυρο". σε βάθος µεγαλύτερο από 50 µέτρα. Ποιός εγγυάται στον Έλληνα πολίτη ότι π. οι ΗΠΑ ή οι ΕΣΣ∆ ή άλλοι που κατέχουν πυρηνικές κεφαλές.. δεν θα παίξουν τέτοια παιγνίδια πάνω από τους Υπολογιστές που θα ελέγχουν την ελληνική οικονοµία. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στο σκίτσο του αεροδροµίου. ηλεκτρικών ασφαλειών και τυπική ηλεκτροπληξία ασυρµατιστού µε ταυτόχρονη καταστροφή ασυρµάτου. τυπική καταστροφή . Φωτοτυπία σε σµίκρυνση εγχειρίδιου του Σοβιετικού Υπουργείου Αµύνης µε τίτλο "Ελεκτροµαγνήτντσιη Ιµπούλτς" όπου εµφαίνεται διάγραµµα εντάσεως του ΕΜΡ.χ. µετά από το οποίο οι µνήµες ROM και RAM των Η/Υ θα έχουν εξαφανισθεί.αποκλειστικά για να µελετηθεί το ΕΜΡ σαν το ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ.. Στοιχεία "SCIENCE 83" άρθρο: WILLIAM BROAD. θα προκαλέσει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό χάος ΕΜΡ στις ΗΠΑ. Επειδή οι ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιµοποιούν τυπωµένα συµπαγή µικροκυκλώµατα είναι τρωτές σε ΕΜΡ.

Οι µόνοι που εξοπλίζονται συστηµατικά εναντίον του ΕΜΡ είναι οι Σοβιετικοί. 16ον: Το τρίτο τέχνασµα είναι ο αποκλεισµός των ελληνικών βιοµηχανιών από ∆ιαγωνισµούς ∆ηµοσίων Οργανισµών. όπου ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα καταστράφηκε από γεννήτρια αποµιµήσεως ΕΜΡ. όπως στην περίπτωση της ΧΡΩΠΕΙ που χτυπήθηκε µε το πρόσχηµα . "πριµ γιατί το πρωϊνό ξύπνηµα του προκαλεί ψυχολογικά προβλήµατα". που µελετά. το µήνα. Αίσχος καιροσκόποι της άθλιας µορφής που ζείτε από το αίµα των εργατών και των εργοδοτών. δηλαδή χρηµατικό βραβείο επειδή παρουσιάζονται για εργασία!!!!!! Με την τακτική αυτή σε λίγο θα ζητούνται "πριµ γιατί ξύπνησε ο εργάτης να πάει στην δουλειά". Το κοµµατικό αίσχος σε όλη του τη µεγαλοπρέπεια. Οι αναλυτές στα κρατικά χηµεία εξέτασαν τους Ορούς της ΧΡΩΠΕΙ αφού προηγουµένως οι "εγκάθετοι πράσινοι" των Κρατικών Νοσοκοµείων είχαν εκθέσει επί ώρες τους ορούς στον ατµοσφαιρικό αέρα καταστρέφοντας την αποστείρωση του προϊόντος και θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή ασθενών προκειµένου να κλείσει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΩΠΕΙ και να προωθηθούν εισαγόµενοι οροί όπως και τελικά έγινε. ΣΚΟΠΙΜΑ ΤΡΩΤΟΥΣ σε επίθεση ΕΜΡ. 17 . "πριµ γιατί η παρουσία στην δουλειά του κόβει στην µέση την πρωϊνή συνουσία µε την σύζυγο"! Αίσχος κοµµατικά καθάρµατα µε τους συνδικαλιστικούς µισθούς των 800. ολογράφως ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΧΜΕΣ το µήνα. όπως στην περίπτωση Βαµβακουργίας Βόλου. των αγωγών που έχουν κυριολεκτικά εξατµισθεί µεταξύ των ηµιαγωγών. Αίσχος σουλατσαδόροι και ρουφιάνοι των διαδρόµων εναντίον της εργοδοσίας και των εργατών. Αίσχος εγκάθετοι συνωµότες της ∆ΕΗ των Προνοµιούχων Υψηλόµισθων. Το πρώτο τέχνασµα είναι η συνδικαλιστική προβολή παράλογων αιτηµάτων στην εργοδοσία. όπου οι εγκάθετοι συνδικαλιστές των Κοµµατικών Οίκων Ανοχής παρέσυραν τους εργαζόµενους σε διεκδίκηση "πριµ Παρουσίας". Αίσχος Αλήτες της Πράσινης και Κόκκινης Σκοπιµότητας. 15ον: Το δεύτερο τέχνασµα είναι η δυσφήµηση και το µποϋκοτάζ των προϊόντων των ελληνικών βιοµηχανιών.000δρχ. Η ανωτέρω ελληνική εταιρεία ∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΗ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ∆ΕΗ. Φαίνονται καθαρά οι διακο. σε αντίθεση µε τους Αµερικανούς που µόνον θεωριολογούν αφήνοντας εαυτούς και Συµµάχους Ευρωπαίους. σχεδιάζει. παρά την άριστη ποιότητα και την υψηλή τεχνολογία που χρησιµοποιεί. κατασκευάζει και παράγει Ηλεκτρονικά Τηλεφωνικά Κέντρα σε σειρά παραγωγής χωρίς κανένα ξένο KNOW HOW και µε εγχώρια προστιθέµενη αξία 80%. και ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ της απώλειας εργασίας χιλιάδων εργατών που σας ακολούθησαν.τεχνολογίας. Αριστερά παραθέτουµε φωτοτυπία φωτογραφίας του Αµερικανικού Υπουργείου Αµύνης σε συνεργασία µε τα εργαστήρια HARRY DIAMOND.ΑΠΑΤΗ των µολυσµένων φαρµακευτικών ορών. 14ον: Αναφέρουµε τεχνάσµατα που χρησιµοποιεί το κρυπτοεβραϊκό "ελληνικό" Κράτος για την διάλυση των ελληνικών βιοµηχανιών και αντικατάσταση των προϊόντων τους από εισαγόµενα εβραϊκών πολυεθνικών εταιρειών. όπως στην περίπτωση της "SIBER Τηλεπικοινωνίες". Αθήναι.. Αίσχος ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ της καταστροφής εκατοντάδων ελληνικών βιοµηχανιών. Βουλιαγµένης 338.

Υπογράφοντες και ∆ωροδοκούντες τους Έλληνες Βιοµηχάνους για να ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ. του "σοσιαλιστικού" ΠΑΣΟΚ και της κρυπτοσοσιαλίζουσας Ν. εκφυλίζουµε τους λαούς µας και τους οδηγούµε σε αγωγή παρασίτων τεµπέληδων". Υπογράφοντες Κίνητρα Γενικού Ξεπουλήµατος "υπό όρους". 17ον: Το τέταρτο τέχνασµα είναι η "λειτουργική βοήθεια υπό όρους". σε µάξιµουµ επίπεδο 4% επί των πωλήσεών τους. τρωκτικά που τρέφεσθε µε τις σάρκες Ελλήνων ∆ηµιουργών." Αίσχος βουλευτίδια της Ελληνικής Αντιπροσωπείας των διαδρόµων της Ευρωβουλής. και εφ΄ όσον η χρηµατοδότηση θα µειώσει το χρηµατοοικονοµικό κόστος των επιχειρήσεων. Στην µέθοδο αυτή αντί να δοθούν στις βιοµηχανίες συµβουλές τεχνολογίας και ευνοϊκές χρηµατοδοτήσεις για εξοπλισµό µειώσεως ρυπάνσεως και µολύνσεως.Τ. Κανένας σας δεν το είπε.Β. Στην βιοµηχανική περιοχή Βόλου η Ε. Περιλαµβάνει χρηµατοδότηση ΕΟΚ που καλύπτει την ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ των βιοµηχανιών παρά την πλήρη απορρόφηση των προϊόντων τους από την τοπική ή διεθνή αγορά. Το αποτέλεσµα είναι ότι βιοµηχανίες που εξοφλούσαν δάνεια της περιόδου υπερχρηµατοδοτήσεως. και των "προλετάριων" του ΚΚΕ.000. ούτε επί ΠΑΣΟΚ. διότι όπως ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΚΟ το Εργοστάσιο αυτό ποτέ δεν κατασκευάσθηκε ούτε επί Ν. χρησιµοποιείται από "κοµµατικούς περιβαλλοντολόγους" η µέθοδος του πεζοδροµίου οπού καλούνται οι πολίτες να µποϋκοτάρουν την συγκεκριµένη βιοµηχανία.∆. Αίσχος κοµπλεξικοί άχρηστοι της πολυθεσίτικης ∆ΕΗ των αργόσχολων. Αίσχος Υπουργικές και Βουλευτικές Αρσενικές Πόρνες (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) που θέλετε να µεταδώσετε το µικρόβιο της ΑΠΡΑΞΙΑΣ σας στους έλληνες εργοδότες και εργαζόµενους.(1985) 18ον: Το πέµπτο τέχνασµα είναι η εξόντωση βιοµηχανιών µέσω "προσχηµάτων οικολογίας". Κανένας σας δεν σήκωσε την φωνή του για να καταγγείλει µέσα στο µπορδέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι "πληρώνοντας τους παραγωγούς να µην παράγουν.000 δραχµών.που δεχθήκατε στον "διαγωνισµό" σας µόνον ξένες εταιρείες µόνον για τον λόγο ότι δεν ανέχεσθε την προκοπή και την άνοδο Ελλήνων ∆ηµιουργών. Αίσχος κλέφτες και Καταχραστές Υπουργοί (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) του δηµοσίου χρήµατος. Αίσχος προδοτικά καθάρµατα της χλιδής και των δεξιώσεων της Ευρωβουλής. και επιβάλλονται από κοµµατικούς Νοµάρχες εξοντωτικά πρόστιµα µε σκοπό το κλείσιµο των βιοµηχανιών. 19ον: Το έκτο τέχνασµα είναι η απότοµη παύση χρηµατοδοτήσεως βιοµηχανιών µετά από περίοδο υπέρχρηµατοδότησης. ανίκανοι για δηµιουργία στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΙΒΟ. 18 . αφού εισέπραξε από τις εγκατεστηµένες βιοµηχανίες ανάλογα ποσά για την κατασκευή Εργοστασίου Βιολογικού και Χηµικού Καθαρισµού Λυµάτων. όπου µε το στόµα λέτε "ο επιµένων ελληνικά" ενώ µε τα έργα σας αποδεικνύετε ότι "επιµένετε ξενόδουλα" δίνοντας χρηµατικά κίνητρα στους έλληνες για να ΜΗΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ και ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ. Αίσχος Απατεώνες της Κυβερνητικής Προπαγάνδας της TV. καθάρµατα καιροσκοπικά όλων των πολιτικών χρωµάτων που το µόνο που εκπροσωπείτε είναι η ΜΑΤΑΙΟ∆ΟΞΙΑ σας και οι ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ σας στις Τράπεζες των Βρυξελλών από µηνιαίους µισθούς του 1. Προς το παρόν ισχύει για τις χαλυβουργίες και αποβλέπει στην εξουδετέρωση της βαρειάς µεταλλουργικής βιοµηχανίας µε το γενικό πνεύµα: "Σας πληρώνουµε και πριµοδοτούµε τις απώλειές σας αρκεί να µειώσετε την παραγωγή σας ώστε να µετατοπίσουµε το πελατολόγιό σας προς άλλους προµηθευτές. ώστε να έλθουν άλλοι ΞΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ και να πωλούν όπου έπαψαν αν πωλούνται ελληνικά προϊόντα.∆.Α. καταχράσθηκε τα εισπραχθέντα αφήνοντας τις βιοµηχανίες έκθετες σε πρόστιµα και πολιτική εκµετάλλευση πράσινων και κόκκινων "περιβαλλοντολόγων".

" Αριστοτέλους Πολιτικά Γ΄6. είτε Αριστοκρατία. 21ον: Το όγδοο τέχνασµα είναι η προβολή χρηµατικών κινήτρων στις βιοµηχανίες για ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ σε ελάχιστους Μεγάλους Πελάτες. Παρεκτροπές εκφυλισµένες των τριών ανωτέρω πολιτευµάτων είναι. 19 . και της Πολιτείας η ∆ηµοκρατία -ΠΑΣΟΚ.-. Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. όταν η Αρχή του Ενός αποβλέπει προς το κοινό συµφέρον.∆. και στην ∆ηµοκρατία η Αρχή ασκείται µόνον χάριν του απόρου πλήθους. Γ΄6: "Τρία είναι τα είδη πολιτευµάτων. ΚΚΕ κ. Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΥΡΑΝΙΣ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΥΝΤΟΣ. είναι ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ πολιτεύµατος. όπως στην περίπτωση ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ όπου µε διαταγή Αρχιραβινείας Αθηνών. και ΠΑΣΟΚ µε τους 15 Μασώνους Υπουργούς που περιέχει η "κυβέρνηση" ΠΑΣΟΚ.∆. όταν η Αρχή των Αρίστων αποβλέπει στο κοινό συµφέρον ή ∆ΙΑ ΤΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΑΡΧΕΙΝ Ή ∆ΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΚΟΙΝΩΝΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ. οι οποίοι αντικατέστησαν τους 15 Μασώνους Υπουργούς της Ν. Η Δ΄ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ. είναι η πολιτεία που εκπληρώνει τον σκοπό της.λπ. µε αποτέλεσµα όταν οι πλήρως Ελεγχόµενοι Μεγάλοι Πελάτες Εξωτερικού διαταχθούν να πάψουν προµήθειες από ελληνικές βιοµηχανίες. Αρκούν όµως τα παρόντα για να αφυπνίσουν τους αποδέκτες σε σηµείο που να αρχίσουν να σκέπτονται σοβαρά την συµµετοχή τους σε ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ! 22ον: Το εφαρµοστέο ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ µετά την ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ υποδεικνύεται από τον Μέγιστο Έλληνα Πολιτειολόγο Αριστοτέλη. ώστε να πάψουν να προµηθεύουν τους πολλούς Μικρούς Πελάτες των του εσωτερικού." "Η Ολιγαρχία της Αρχής των ολίγων ευπόρων. Τα τεχνάσµατα είναι πολύ περισσότερα από οκτώ. της Βασιλείας η Τυραννία Γλυξµπέργκερ-. και θα χρειαζόταν βιβλίο για να καταχωρηθούν. διότι η διαφορά συνίσταται µόνον στον ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ Α∆ΙΚΟΥΝΤΩΝ τους υπόλοιπους πολίτες. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ.να ευρεθούν σε αδυναµία να εξοφλήσουν υποχρεώσεις των και να ενταχθούν στις "προβληµατικές". οι τελευταίες να κλείνουν διότι στο µεταξύ οι πρώην Μικροί Πελάτες Εσωτερικού πωλούν προϊόντα που εισάγονται από ΞΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ. Μεταφράζουµε από τα Πολιτικά του. Το ίδιο παιγνίδι έγινε από τους εβραίους µετόχους της ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ και άλλων Ανώνυµων Εταιρειών. ΤΥΡΑΝΙΣ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. Η µόνη άριστη πολιτεία-πολίτευµα είτε Βασιλεία. είτε Πολιτεία. Βασιλεία. η εβραϊκή οικογένεια Τσάτσων παρέδωσε σε Μασωνικά κυκλώµατα "στοιχεία ατασθαλιών". και ο ΑΡΙΘΜΟΣ αυτός δεν µπορεί να καθιερώσει ΑΡΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ.-.4. ώστε να χρησιµοποιηθούν σαν "ατµοµηχανές" που θα οδηγήσουν όλο τον "συρµό" των βιοµηχανιών σε κοινωνικοποίηση. ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Το παιγνίδι παίχτηκε στην συµπαιγνία "διαµάχης" πολιτικής Ν. ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟ ΤΩ ΚΟΙΝΩ ΛΥΣΙΤΕΛΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΤΩΝ. όταν το πλήθος πολιτεύεται προς το κοινό συµφέρον ή ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ." "Στην Τυραννία άρχει ο µονάρχης προς το ίδιον συµφέρον. Πολιτεία. 20ον: Το έβδοµο τέχνασµα είναι η εµφάνιση "ατασθαλιών" από εβραίους µετόχους µεγάλων Ανώνυµων Εταιρειών. Για τους γνώστες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ παραθέτουµε και την αρχέτυπη διατύπωση: "ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΩΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ. και η ∆ηµοκρατία της Αρχής των πολλών απόρων. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ώστε να παρασυρθούν και οι έλληνες µέτοχοι της ΑΓΕΤ σε Κοινωνικοποίηση της περιουσίας των.∆. στην Ολιγαρχία όχι οι Άριστοι αλλά οι ολίγοι ευπορούντες προς το ίδιο πάλι συµφέρον. η Αριστοκρατία και η Πολιτεία. δηλαδή το κοινό συµφέρον όλων των τάξεων. Αριστοκρατία. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. της Αριστοκρατίας η Ολιγαρχία -Ν. η Βασιλεία.

και ν΄ αρχίσουν να σκέπτονται την λύση της ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ που το Ατλάντιο κατεστηµένο διαφηµίζει µέσω των "Μαρτύρων του Ιεχωβά". αγώνες πνεύµατος δύο υποψηφίων βασιλέων. ούτε ανέχεται τα µερικά εκατοµµύρια Ποντικάκια που διεκδικούν δικαίωµα δηµοκρατικής καταψηφίσεως ενός Λιονταριού. Ο κάθε 20 . την Τυραννία των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ Γλυξµπέργκερ. τα Ποντικάκια και τα Συµπαθή Τρωκτικά τύπου Έβερτ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από το 1821 έως σήµερα στον "ελληνικό" πολιτικό στίβο οι πολίτες είχαν να διαλέξουν ανάµεσα σε τρία ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ. Τα Χορταράκια και οι Τρυφερές Συκιές τύπου Λαλιώτη. το Μυκηναϊκό Καθεστώς Στερεάς. Οι εβραίοι µπάσταρδοι που έπαιζαν σε όλο το φάσµα των πολιτικών χρωµάτων. ενώ τον Νικητή υποδεικνύει Γερουσία Κριτών που δεν ασκεί ΚΑΜΙΑ ΑΡΧΗ εκτός εκείνης της "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ". Τους θυµίζουµε ότι εδώ και εκατοµµύρια χρόνια η Φύση αφήνει να επιβιώσουν µόνο τα ∆υνατότερα Άτοµα -Ζώα ή Φυτάµεταξύ όλων των Ειδών. της ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ."ΤΟ ΜΕΝ ΟΛΙΓΟΥΣ Ή ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΣ ΕΣΤΙ. Έχοντας εµβαθύνει περισσότερο από κάθε άλλον στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ και µε ειδικά παραδείγµατα το Μινωϊκό Καθεστώς Κρήτης. προσπάθησαν να εξευτελίσουν µ΄ αυτό τον τρόπο τα ΤΕΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ.Ιερουσαλήµ του "Κυρίου ηµών Χριστούλη". Η ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ανήκει στους ΚΕ∆ΡΟΥΣ. Είναι καιρός να εµφανισθούν ΤΩΡΑ γιατί αρκετά έζησαν στην αφάνεια.χ. ΔΙΑ ΤΟ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΕΥΠΟΡΟΥΣ ΟΛΙΓΟΥΣ. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ. παρουσιάζοντας στους πολίτες τις τρείς εκφυλισµένες µορφές τους ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ. Οι "µοντέρνοι ηλίθιοι πιθηκίζοντες καινοτόµοι" θα ισχυρισθούν αυτές είναι παλαιές µέθοδοι κυβερνήσεως που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. αλλά όχι για ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ. Είδη που ΠΟΤΕ δεν εµφανίσθηκαν από ιδρύσεως "ελληνικού" κράτους. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. διότι ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΕΙΑΣ σηµαίνει ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ. έχουν δικαίωµα να αναδεικνύουν ΙΣΟΥΣ εκπροσώπους τους. ∆ιότι δεν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ένας "τρυφερός" νέος τύπου Λαλιώτη να άρχει στο Υφυπουργείο Νεότητος και να διανέµει στα ελληνικά σχολεία εγχειρίδια µε προτροπές για Οιδιπόδεια.. Τα ανωτέρω γράφονται για να θυµηθούµε το Αισώπειο Μυθικό ύφος που καταργήθηκε από την "παιδεία" των "σοσιαλιζόντων πιθήκων" επειδή οι περιεχόµενοι συµβολισµοί του "έκαιγαν". διαπιστώνουµε ότι το Ι∆ΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ είναι ταυτόχρονη λειτουργία ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ υπό τον όρο ότι επανδρώνεται όχι µε αλλόφυλους αλλά µε ΕΛΛΗΝΕΣ. Στο τριµερές αυτό πολίτευµα οι "ασκούντες Αρχή" την κατακτούν µε Αγώνες µεταξύ των π. σαν "Βασιλεία Θεού" µε επίγεια έδρα . το Θεσσαλικό Καθεστώς Ιωλκού. την Ολιγαρχία των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ Καρά Αµάν Αλή και την ∆ηµοκρατία των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ Μενέϊκο Παπανδρέου. και της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. και των ιστορικών οµοίων τους. όπως η Γερουσία Αµφικτιονίας ∆ελφών. που θα έχουν µόνον δικαίωµα να κάνουν προτάσεις αλλά ΟΧΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ. Τέλεια µεθόδευση. στους ΑΕΤΟΥΣ και στα ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ.. Αιµοµικτικά και Οµοφυλόφιλα και Οµαδικά Ερωτικά Σχήµατα. ώστε οι πολίτες να αηδιάσουν µε κάθε µορφή πολιτεύµατος που λειτούργησε στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ΄8.7. ΠΟΛΛΟ() Δ΄ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΑΝΤΑΧΟΥ. Η Φύση δεν ανέχεται µερικά εκατοµµύρια Χορταράκια που απαιτούν να έχουν δικαίωµα δηµοκρατικής καταψηφίσεως ενός Κέδρου. ΤΟ ΜΕΝ ΤΑΙΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΙΣ. το Αθηναϊκό Καθεστώς Κέκροπος και το Μακεδονικό Καθεστώς Αλεξάνδρου. ΤΟ ΔΕ ΤΑΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΣ. τα Κολίµπρι και οι Πεταλούδες της Νύχτας τύπου Μερκούρη. ∆εν ηθικολογούµε. ούτε ανέχεται µερικά εκατοµµύρια πεταλούδες που διεκδικούν δικαίωµα καταψηφίσεως ενός Βασιλικού Αετού.

∆ιότι δεν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ µια "πεταλούδα της νύχτας" και µια "πόρνη που έκανε διεθνείς παρτούζες σερβιρισµένη σε δίσκο και περιχυµένη µε σοκολάτα προς καθολικό γλείψιµο παρόντων" του τύπου ΜΕΡΚΟΥΡΗ να διαχειρίζεται Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών. Εάν το τρωκτικό Έβερτ άφηνε τον έλληνα βιοµήχανο Σοφιανόπουλο. σήµερα η Ελλάδα θα ήταν ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ µε πλήρη ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ των δικών της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ αναγκών. µε µόνο ΜΕΤΡΟ την ευθύνη του απέναντι στους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ όπως τους αντιλαµβάνεται. υπό την καθοδηγία του Ισραηλινού Καθηγητού Μενέϊκο που σήµερα "φροντίζει τον εξοπλισµό των ενόπλων δυνάµεων στρατού ξηράς" στα πλαίσια του προγράµµατος: "Εξοπλισµός της Ελλάδος για ∆ηµιουργία Εθνικοσοσιαλιστικών παραισθήσεων υπεροπλίας ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Ευρώπης εναντίον ΕΣΣ∆ και ΗΠΑ. ∆εν συγχωρούνται Αχρείοι τύπου Λαλιώτη που χρησιµοποίησαν την θέση του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ σαν θέση ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΟΥ. να ψηφίζεται από την ισραηλινή κοινότητα της Αθήνας και να διορίζεται Υπουργός που καταγγέλλει στα δικαστήρια Έλληνες Πολίτες επειδή "τόλµησαν" να βγάλουν πετρέλαιο από τα ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ της Ζακύνθου και "απειλούν" µε διακοπή της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδος από τα κοινά εβραιοαραβικά συµφέροντα των πετρελαίων Μέσης Ανατολής. ενώ ο ελληνικός Στρατός "έφαγε" το παραµύθι του "άχρηστου διαφορικού" όπως το σερβίρισαν οι Παντογνώστριες Εβραιόδουλες Αρσενικές Υπουργικές Πόρνες του τύπου ΑΡΣΕΝΗ και λοιπών." Βέβαια αυτά θα τα έλεγε ο Αριστοφάνης εντελώς µεταφορικά. ιδιοκτήτη της ΧΡΩΠΕΙ. την Αριστοτέλεια Επιστηµολογία. δηλαδή να διαχειρίζεται την Σωκρατική διαλεκτική. διότι είναι γνωστό ότι οι "έλληνες" Υπουργοί εκβιάζονται από Τεκτονικά 21 . ∆ιότι ΑΥΤΑ είναι ΗΘΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ που δεν χωρούν στο µυαλό µιας πόρνης. Εν τω µεταξύ το περίφηµο διαφορικό θα κατασκευάζεται στο εξής µόνον στο Ισραήλ διότι η εφεύρεση του έλληνα της ΕΑΒ κατοχυρώθηκε σε όλα τα κράτη εκτός του Ισραήλ!!!!!!!!!! Το ανωτέρω νοµικό θαύµα το επέτυχαν "έλληνες" νοµικοί σύµβουλοι των "ελληνικών" Υπουργείων της Αθήνας . ∆ιότι δεν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ένα "εβραϊκής καταγωγής τρωκτικό" τύπου ΕΒΕΡ ή ΕΒΕΡΤ. Εάν ζούσε ο χυδαιολόγος Αριστοφάνης θα µπορούσε να είχε ξεσπάσει έτσι: "Κουφάλες του ∆ήµου Γεφυραίων είναι ευνόητον ότι εξαφανίσατε το ∆ιαφορικόν από την Αθήνα διότι αποτελούσε πειστήριον των συνουσιών σας µετά επιµήκων αντικειµένων εις τον οπίσθιο τροχό σας. διάσηµο διαφθορέα και εκµαυλιστή νεαρών ηθοποιών. Θυµίζουµε ότι τα πετρελαϊκά κοιτάσµατα Ζακύνθου τροφοδοτούσαν τις Γερµανικές Στρατιές και τον Γερµανικό Στόλο έως το 1945 που οι Άγγλοι "απελευθερωτές" σφράγισαν τις γεωτρήσεις µε τσιµέντο οπλισµένο. Αλλά οι θεατές της Κωµωδίας θα το καταλάβαιναν και κυριολεκτικά. ∆εν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ "ανδρίδια" της προδοτικής κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ να εκχωρούν στους ισραηλινούς αποκλειστικά δικαιώµατα κατασκευής και παραγωγής ελληνικών εφευρέσεων.του Ισραήλ. ειδικά όταν αυτή η πόρνη είναι "εβραία πόρνη" µε σύζυγο τον επιφανή ισραηλινό σκηνοθέτη Ζύλ Ντασέν. την ∆ηµοκρίτεια Φυσική και την Ηράκλεια Κοσµογονία του Λόγου. να συνεχίσει την εξόρυξη πετρελαίου Ζακύνθου. Σήµερα το Ισραήλ εξοπλίζει τα οχήµατα του Στρατού του µε το "ατέρµων διαφορικό" που εφεύρε έλληνας.ένας µπορεί να κάνει ότι θέλει στην ιδιωτική του ζωή έξω από το φράγµα της παρανοϊκής χριστιανικής ηθικής. που στην Ελλάδα χαρακτήρισαν "άχρηστες" και "ανεφάρµοστες"... Ένας Υπουργός όµως δεν ηγείται της Νεότητας για να της σεξουαλική αγωγή αλλά για να της δώσει πνευµατική αγωγή έστω και "επαναστατική".

. στην Κίνα. ΑΤΛΑΝΤΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΟΥΡΓΚ ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΜΙΡ ΑΛΤΑΪΩΝ ΟΡΕΩΝ 1η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΪΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΥΞΩΣ και ΕΛΑΜΙΤΕΣ εισβάλουν το 2. και για τα οποία έχει εκδοθεί θανατική ποινή από το ∆ικαστικό Τµήµα της Ο. ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ και ΘΕΜΙ∆ΟΣ δεν θα εξαφανισθεί ποτέ από τον Πλανήτη µας.Χ. Στην µαύρη λίστα της Ο.. ήτοι 2.Ε. Οι τοίχοι του Ξενοδοχείου "ΑΣΤΗΡ" Βουλιαγµένης. γενοκτονώντας τον άρρενα πληθυσµό.200π.του Ισραήλ. θα "φύγουµε" για να αντιµετωπίσουµε το "κοσµικό µας φορτίο" µε την συνείδησή µας ήσυχη ότι "εκτελέσαµε την αποστολή για την οποία ήλθαµε". άντρον οργίων πολιτικών ανδρών.Ε. Για τον λόγο αυτό που ίσως δεν εννοείτε. παραθέτουµε ατεκµηρίωτα προς το παρόν στοιχεία που δανειζόµαστε από τους συναδέλφους του Τµήµατος Γεωπολιτικής Αναλύσεως της Ο. Σας δίνουµε την ευκαιρία να ηγηθείτε διότι δεν επιθυµούµε κατάλυση της Ιεραρχίας.κυκλώµατα µε γνωστά βίτσια και ιδιαιτερότητες της ιδιωτικής τους ζωής..Ε. ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΤΕ. Στην επιχείρηση αυτή ακόµη και αν δεν µείνει ζωντανός κανένας άνδρας της Ο.Α.Α.775 άτοµα που κατέχουν ή κατείχαν θέση Αρχής στην Ελλάδα.Α. Αρχηγοί Αστυνοµίας ΑΝ∆ΡΕΣ. Απ΄ αυτούς ζητούµε: ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ την διεφθαρµένη Νοµοθετική Εξουσία και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ. Εισβάλουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ασσυρία και Βαβυλωνία και 22 .. Σας λέµε µόνον σαν τελευταίο χαιρετισµό ότι αυτά που κάποτε αποκαλούσατε "εθνικά πεπρωµένα" συνδέονται άρρηκτα µε τα "πλανητικά πεπρωµένα" που µε την σειρά τους συνδέονται άρρηκτα µε τα "γαλαξιακά πεπρωµένα" που µε την σειρά τους συνδέονται άρρηκτα µε τα "συµπαντικά πεπρωµένα". Όποιος µπορεί να νοήσει ας νοήσει. και Εισαγγελείς ΑΝ∆ΡΕΣ. είναι εγγεγραµµένοι όσοι και οι µισοί των µελών της Ο. Υπάρχουν ακόµα Στρατηγοί ΑΝ∆ΡΕΣ.Α. Εάν δεν είσθε ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ µας. Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιµα σε ερευνητές που ασχολούνται µε την Ιστορία της Οικονοµίας σε συσχετισµό µε Εθνολογικές και Γεωπολιτικές Παραµέτρους.Ε. Αντιµετωπίζουν ισχυρή αντίσταση στην Κεντρική Κίνα και στρέφονται Νοτιοδυτικά.διαφορικόν.. γαµηθητώσαν Γιαχβέ και Ισραήλ µε ή χωρίς το κλαπέν .. ∆ΙΟΤΙ ΣΤΟ 1821 ΕΜΕΙΝΕ ΗΜΙΤΕΛΗΣ.Ε. Ο.Ε.. Καλούµε σ΄ αυτόν τον Ηράκλειο άθλο να πάρει την πρωτοβουλία ο Ελληνικός Στρατός και η Ένοπλη Ελληνική Αστυνοµία και η Ελληνική ∆ικαιοσύνη. ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ Για να δώσουµε στους αποδέκτες της παρούσας το έναυσµα για προσωπική έρευνα.Α. έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση πολλούς πολιτικούς µε τα ηλεκτρονικά τους αυτιά και µάτια που χειρίζεται η ΚΥΠ της Ελλάδος . Αν δεν ηγηθείτε τότε αφήστε µας να προχωρήσουµε ανενόχλητοι και απερίσπαστοι στην ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΓΗΣ θα ηγηθούµε ΕΜΕΙΣ. το ΣΠΕΡΜΑ ∆ΙΟΣ..Α. 23ον: ∆ώσαµε µόνον µια µικρή εικόνα των στάβλων του Αυγεία που πρέπει να ξεπλυθούν από το ποτάµι κάποιου Νέου Ηρακλή.

τις υποτάσσουν. Ιδρύουν στην Βαβυλωνία την πόλη ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ προς τιµήν
του θεού ΣΙΝ ή ΣΙΩΝ της Σελήνης... και σε ανάµνηση της Μητροπολιτικής
ΟΥΡΓΚ πρωτεύουσας της Μογγολίας, σηµερινής ΟΥΛΑΝ-ΜΠΑΤΟΡ. Η ΟΥΡ Βαβυλωνίας
είναι η γενέτειρα του ΧΑΒΡΑ-ΧΑΝ ή Αβραχάν ή Αβραχάµ ή Αβραάµ, πατρός του
Ιακώβ, του Ισαάκ και της γενεαλογικής γραµµής ∆αβίδ και ...Χριστούλη. Οι
Ασσυροβαβυλώνιοι επαναστατούν και διώκουν τους Εβραιοµογγόλους ΕΛΑΜΙΤΕΣ.
Τµήµα των Ελαµιτών υπό τον Αβραάµ καταφεύγει στην Αίγυπτο και άλλο τµήµα
στην Αραβία που κατοικούνταν από Ινδούς Ελληνικών ∆ραβίδιων Φυλών. Το
πρώτο τµήµα διαλύει µέσω συνοµωσιών την Αίγυπτο, το δε δεύτερο γενοκτονεί
τους Ινδούς ∆ραβίδες και σπέρνει τους σηµερινούς Άραβες,... εχθρούς των
Ισραηλινών, µέχρις εξοντώσεως των ...Παλαιστίνιων ή Φιλισταίων, Ελλήνων
απογόνων αποίκων Κρήτης, και εξοντώσεως ∆ραβίδων Περσίας-Ιράκ µε ΕΜΦΥΛΙΟ
ΠΟΛΕΜΟ.
2η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΙΑΠΩΝΕΣ
εισβάλουν στην Νήσο Αινού ή Νήσο Ιώνων αποίκων, σηµερινή Ιαπωνία.
Γενοκτονούν τις Ελληνικές Φυλές Αινού ή Ιώνων, κρατώντας µόνον σαν
σκλάβους τους έµπειρους στην αλιεία και την ναυπηγική τέχνη σε παράκτια
χωριά. Σήµερα υπολείµµατα των Αινού επιζούν ακόµη στην Βόρεια Ιαπωνία και
στα βορειότερα νησιά κατοχής ΕΣΣ∆, οµιλούν αρχαιότατη ελληνική διάλεκτο,
και κρατούνται σε πλήρη αποµόνωση από τους "πολιτισµένους" Ιάπωνες.
Φωτογραφίες οικογενειών Ελλήνων Αινού Ιαπωνίας, µε καθαρά ελληνικά
χαρακτηριστικά, εδηµοσίευσε ο Ι. Πασσάς, εκδότης εγκυκλοπαίδειας "ΗΛΙΟΥ"
στο παρένθεµα "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ". Οι Μογγόλοι Χαν Ιαπωνίας σε
συνεργασία µε τους Βαυαρούς Μογγόλους Όττο ή Όθων Χαν, παράγουν το
1930µ.Χ. τον Φασιστικό Άξονα εναντίον του εαυτού τους ήτοι εναντίον των
Κρυπτοµογγόλων Εβραίων Ευρώπης, ώστε µε άλλοθι το "ολοκαύτωµα" να
προκύψουν ανακατατάξεις υπέρ του Ισραήλ. Συνεργάσθηκαν σ΄ αυτό το θέατρο
ο Μογγολοεβραίος Τσουγκασβίλι Στάλιν Αρχιραβίνος και οι Μογγολοεβραίοι
Τρούµαν και Αϊζενχάουερ.
3η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ∆ΩΡΙΕΙΣ
διέρχονται από τα Νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας και εισβάλουν στην
Βαλκανική. Οι Ελληνικές πόλεις, εκτός της Σπάρτης, τους εκτοπίζουν και
αναχωρούν για Ιταλική χερσόνησο όπου γενοκτονούν τις ελληνικές φυλές
Ετρούσκων Σαβίνων, Λατίνων Τρωάδος, και Σικελίας, και ιδρύουν την Ρώµη.*
Με εργαλείο διαβρώσεως τη Σπάρτη διαλύουν τους έλληνες σε
αντιµαχόµενες συµµαχίες. Η Λακεδαίµων του Μενελάου διαφθείρεται σε
βάρβαρη Σπάρτη του Λυκούργου που αντάλλαζε πρέσβεις και επιστολές
"εθνικής ταυτότητος" µε τον Αρχιερέα της Ιερουσαλήµ όπως εξάγεται από τα
βιβλία Α΄ και Β΄ Μακκαβαίων, της ...Αγίας Γραφής, Μετάφραση των
Εβδοµήκοντα.
4η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΟΥΝΝΟΙ και
ηγέτη τον Αττίλα ή ΑΤΛ δηλαδή "Ατλάντιος", εγκαθίστανται στην Ανατολική
Ελλάδα (σηµερινή Τουρκία), στην Βουλγαρία, στην Βαυαρία, και εν µέρει
στην Ρουµανία, και κατά πάγια τακτική σφάζουν και γενοκτονούν τις
αυτόχθονες ∆ραβίδιες Ευρωπαϊκές Φυλές.
5η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΟΥΡΓΚΟΙ ή
ΟΥΓΓΡΟΙ, και ηγέτη τον Τσέγκινς ΧΑΝ-ΚΑΝ-ΚΟΥΝ-ΚΟΕΝ καταλαµβάνουν την
σηµερινή Ουγγαρία, Φινλανδία, και την πρώην Λετονία, Εσθονία κ.α.
σηµερινά Σοβιετικά εδάφη. Γενοκτονούν τους αυτόχθονες ∆ραβίδιους
Πελασγικούς πληθυσµούς και ειδικά τους ΡΩΣ και ΘΟΥΒΑΛΙΟΥΣ απόγονους
Πελασγών Σκύθων ή σηµερινούς Λευκορώσους. Γενοκτονούν τους Έλληνες Σκύθες
Βαλκανικής.
6η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΣΕΛΤΖΟΥΚΟΙ
ενισχύουν τους Τουρκοµογγόλους της 5ης ορδής σηµερινής Τουρκίας, και
καταλαµβάνουν την Αλβανία όπου γενοκτονούν την ελληνική φυλή των
Ιλλυριών.

23

7η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΤΑΜΕΡΛΑΝΟ
επιδιώκει την διέλευση στην Ευρώπη που ανακόπτεται από τους ίδιους τους
Μογγόλους Τουρκίας της 5ης και 6ης ορδής, λόγω συγκρούσεως συµφερόντων
...ενδοµογγολικών. Στρεφόµενοι ανατολικά κατακτούν την Κίνα µε την
βοήθεια των Μογγόλων Μαντσουκούο πρώην Μαντζουρίας.
ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Οι χώροι: Αραβικές Χώρες, Τουρκία, Βουλγαρία, Αλβανία, Νότιος
Ιταλία, Ιαπωνία, Εξωτερική Μογγολία, Εσωτερική Μογγολία, Ισραήλ, Βαυαρία,
Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, και εν µέρει Ρουµανία και
Ουγγαρία, αποτελούν ενιαίους, Μογγολοεβραϊκούς πληθυσµούς των οποίων οι
ηγέτες παρά τις φαινοµενικές αντιθέσεις συνασπισµών ή πολιτευµάτων,
εργάζονται για την γενοκτονία και την οικονοµική υποδούλωση των άλλων
εθνών.
Η τελευταία κίνηση για την ολική τους επικράτηση και ολική
εξαφάνιση των άλλων φυλών, είναι το σχέδιο "Αρµαγεδδών" µε προηγούµενη
παγκόσµια σύγκρουση δυνάµεων "Αντίχριστου Φασισµού" και "Χριστιανικού
Σοσιαλισµού".
Όπως στον Α΄ και Β΄ παγκόσµιο πόλεµο έτσι και στην Γ΄ Τελική
Σύγκρουση, οι αντίθετες δυνάµεις Φασισµού - Σοσιαλισµού, θα ιδρυθούν και
θα κατευθύνονται οι µεν πρώτες από Μογγόλους Κρυπτοεβραίους Βουδισµού, οι
δε δεύτερες από Εβραίους Κρυπτοµογγόλους Χριστιανισµού. ∆ηλαδή µε
αποκρυφιστικούς
όρους
Φασιστικό
ΖΕΝ
Βουδισµού
Θιβέτ
εναντίον
Σοσιαλιστικού ΣΙΩΝ Χριστιανισµού Ισραήλ.
Τα ανωτέρω εννοούνται µόνον από πολύ µεµυηµένους Τέκτονες, τους
οποίους θα παρακαλέσουµε να µας εξηγήσουν ΓΙΑΤΙ ενώ στην Ελλάδα
λειτουργούσαν µόνον οι Στοές της Σοσιαλιστικής Μεγάλης Ανατολής µε το
χριστιανικό σύνθηµα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΙΣΟΤΗΣ - Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ, ξαφνικά εδώ και λίγα
χρόνια
ιδρύθηκαν
οι
θεοσοφικές
Στοές
Φασιστικής
Βουδιστικής
συνθηµατολογίας: "ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΩ" εντελώς
ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΡΟΠΗΣ;
Ποιός είναι αυτός που πρότεινε Βουδιστικές Τελετές ΖΕΝ στην
Ολυµπία των ∆ελφών, για σκόπιµους συνειρµούς της εκτρωµατικής συζεύξεως
"ΕΛΛΗΝΟΒΟΥ∆ΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ",
κατά
το
εκτρωµατικό
ανάλογο
του
"ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"; Ποιός σπέρνει το σπέρµα του Φασισµού
στην Ελλάδα "Έλληνες" Τέκτονες; Απαντήστε µας και πείστε µας ότι δεν
εργάζεσθε για το εβραιοµογγολικό Κατεστηµένο, διότι αν όχι, στην ΝΥΧΤΑ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΓΗΣ θα σας γαµήσοµε τον Μογγολοεβραίο Χριστό και τον
Μογγολοεβραίο Βούδα, το ΣΙΩΝ και το ΖΕΝ σας, και τους συµπαραµαρτυρούντας
προφήτας και αγίους, αρσενικούς και θηλυκούς. Για να µην υποληφθούµε στην
µεταφορική χυδαιολογία από τον διδάξαντα ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ.

Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η δοµή της παγκόσµιας οικονοµίας µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο είχε
σαν κεντρικό άξονα το δόγµα: "Αποζηµιώσεις στο ηθικό και υλικό πεδίο όλων
των πληθυσµών που επλήγησαν από τους Ναζί, και ειδικά των Ισραηλιτών,
λόγω του ολοκαυτώµατος που υπέστησαν και λόγω των περιουσιών των που
κατεστράφησαν". Πάνω σ΄ αυτό το δόγµα στηρίχθηκε η ίδρυση του Κράτους του

24

Ισραήλ, τα "σχέδια βοήθειας" µε κατακλυσµό δανεισµού εβραϊκών κεφαλαίων
για ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ εθνικών οικονοµιών, τύπου Μάρσαλ, η ίδρυση της ∆ιεθνούς
Τραπέζης για "συντονισµό" του νοµισµατικού συστήµατος των εθνών µε τα
Εβραϊκά και Ιαπωνικά βρώµικα παιγνίδια των Χρηµατιστηρίων, του τύπου
"πάνω ο χρυσός, κάτω ο χρυσός, παίρνουµε όλο τον χρυσό, πάρτε χάρτινα
κουρελογραµµάτια
ηλίθιοι",
κ.λπ.
κ.λπ.
γνωστά
στους
Σιωπόντες
Μεµυηµένους.
Αλλά εµείς σαν ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ ερωτούµε: "ισχύει το ανωτέρω ∆όγµα ή
είναι Απάτη; Ποιοί ΝΑΖΙ γενοκτόνοι και ποιοί ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ γενοκτονηµένοι
και ολοκαυτωµένοι; ΠΟΙΟΙ γενοκτόνησαν και ΠΟΙΟΙ γενοκτονήθηκαν; Πόσο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΗΚΑΝ τα πληγέντα έθνη ή πόσο ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ τους µε
σχέδια τύπου Μάρσαλ, κατά "σύµπτωση" εβραιοαµερικανού;"
Ανοίγουµε την Παγκόσµια Εγκυκλοπαίδεια του Βιβλίου, Τόµος 20,
σελ.379, 380, 410. ∆ιαβάζουµε: "Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος είχε θύµατα
37.000.000 - περίπου 14.000.000 νεκρούς και 28.000.000 τραυµατίες. Ο Β΄
Παγκόσµιος Πόλεµος είχε 56.000.000.θύµατα - 22.000.000 νεκρούς και
34.000.000 τραυµατίες. Στους ανωτέρω δεν υπολογίζονται οι δεκάδες
εκατοµµύρια νεκροί από Πείνα και Επιδηµίες εξ αιτίας των ∆ύο Πολέµων."
Ανάµεσα στους 22.000.000 νεκρούς του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου
υποτίθεται ότι έχουµε 5.760.000 νεκρούς Ισραηλίτες. Ο κατά "σύµπτωση"
εβραιοαµερικανός γενικός εισαγγελέας της ∆ίκης Νυρεµβέργης, είπε
απαγγέλλοντας το κατηγορητήριο: "Από τα 9.600.000 Εβραίους που ζούσαν
στην Ευρώπη, έγινε ένας υπολογισµός, σύµφωνα µε εξακριβωµένα στοιχεία,
που απέδειξε ότι το 60% εξ αυτών βρήκαν το θάνατο και µάλιστα κατά τον
ποιό φριχτό τρόπο. 5.700.000 λείπουν από τις χώρες εκείνες της Ευρώπης
όπου ζούσαν και περισσότεροι από 4.500.000 δεν παρουσιάζονται ούτε
ανάµεσα στους µετανάστες ούτε και ανάµεσα σε άλλη κατηγορία διωκοµένων
κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο."
Θαυµάζουµε τα µπερδεµένα εβραϊκά λογιστικά και ερωτούµε: Πώς είναι
δυνατόν στις 9 Μαΐου 1945 ο στρατάρχης Κάϊτελ να υπογράφει την
συνθηκολόγηση της Γερµανίας και στις 8 Οκτωβρίου 1945 τα µέλη του
∆ιεθνούς Στρατοδικείου να συνέρχονται στο Βερολίνο µε έτοιµο το
κατηγορητήριο και αριθµούς "επιζώντων και νεκρών" εβραίων που απαγγέλλει
ο Τζάκσον από τις 21 Νοεµβρίου έως 3 ∆εκεµβρίου 1945;
Στις ...8 Οκτωβρίου 1945 οι λαοί της Ευρώπης ανέσυραν ακόµη τους
αποσυντιθέµενους νεκρούς από τα ερείπια των πόλεων τους, και τα
κατεστραµµένα δηµοτικά αρχεία από τα ερείπια των ∆ηµαρχείων τους.
Τέσσερις µήνες µετά το τέλος ενός Παγκοσµίου Πολέµου που ανέτρεψε και
µετακίνησε πληθυσµούς ∆ΕΚΑ∆ΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ανθρώπων οι εβραίοι είχαν
κάνει ...διεθνή απογραφή απόντων και µεταναστών. Στις 8 Οκτωβρίου, όταν
οι οργανωµένοι Στρατοί της Ευρώπης δεν γνώριζαν ακόµη ποιοί οι νεκροί,
ποιοί οι αιχµάλωτοι και ποιοί οι επιζώντες στρατιώτες, οι εβραίοι
"άκαπνοι και απόλεµοι" µιλούσαν για "καταλόγους επιζώντων µεταναστών" σε
100 κράτη της Υφηλίου "σύµφωνα µε εξακριβωµένα στοιχεία". Ε όχι
µπάσταρδοι πλαστογράφοι της ιστορίας! Και όχι για δύο λόγους:
1ον: Στην Ευρωπαϊκή Απογραφή σας, "προσφιλείς" Ιουδαίοι, που
τυπώσατε στις Λευκές Βίβλους των Γενεαλογιών σας το 1946, ΄σείς οι ίδιοι
αριθµούσατε τους Ισραηλίτες Ευρώπης σε 7.600.000, σηµειώνοντας ότι είχατε
απώλειες 2.000.000 νεκρούς εκ της "φυλής Ασχενάζ", ήτοι σύνολο 9.600.000
που έψαχνε ο οµόφυλός σας εισαγγελέας Τζάκσον!
Αλλά η φυλή "Ασχενάζ" ή "Ασκενάζυ" ή "Εσκενάζυ" ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΗΤΙΚΗ
διότι αφ΄ ενός µεν δεν περιλαµβάνεται µεταξύ των ονοµάτων των 12 φυλών
σας όπως τις αναφέρετε στην ...Αγία Γραφή, Παλαιά ∆ιαθήκη, αφ΄ ετέρου
πάλι σύµφωνα µε την Παλαιά ∆ιαθήκη, περιλαµβάνεται στην "Ιαπετική
Οµοφυλία" δηλαδή στους "Αρίους" λαούς κατά την "παραδεκτή" εθνολογία.
∆ιαβάζουµε από την Γένεση, κεφάλαιο ι', εδάφια 2-5: "Οι υιοί του ΙΑΦΕΘ

25

Το απαίσιο αυτό αποτέλεσµα οφείλεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία Βυζαντίου. Η Φρυγική είναι παραλλαγή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Αυτοί οι Χειµέριοι Βόρειοι ή Κιµµέριοι αναµειχθέντες µε τους Θρακοµακεδόνες έλληνες Φρυγίας αποτέλεσαν τους ΑΣΚΑΝΟΥΣ ή ΑΣΧΕΝΑΖ ή Βιθυνούς Προποντίδος. Ίδε "Παγκόσµια Ιστορία Καρολίδη" ∆΄. µε αρχή γενόµενη από τον Ερτογρούλ γενάρχη των Οσµανιδών.. ΜΑ∆ΑΪ.και Ινδούς ∆ραβίδες Προέλληνες. Εάν τα γνώριζαν αυτά οι "εβραίοι" Ασκενάζυ Θεσσαλονίκης. Εξισλαµίσθηκαν όλες οι ελληνικές φυλές. Οι περιεχόµενες ελληνικές φυλές Φρύγες. όσο και οι Έλληνες από τους οποίους προέρχονται µέσω επιµιξίας µε Σουηδούς και Γερµανούς αποίκους του 1. Και οι υιοί του ΓΟΜΕΡ ήσαν ΑΣΧΕΝΑΖ και ΡΙΦΑΘ και ΘΩΓΑΡΜΑ. Κίλικες. Τα φυλετικά τους χαρακτηριστικά ήταν από βόρεια έως µεσογειακά κατ΄ αναλογία των ΠΟΜΑΚΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ. νοµάδες Σκανδιναβών και Γερµανών "Αρείων" πριν το 700π.ήσαν ΓΟΜΕΡ. στρέφονται εναντίον των εξεβραϊσµένων "χριστιανικά ορθόδοξα" ελλήνων του Βυζαντίου και γενοκτονούν τους Α∆ΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. κατοίκους της Αιγηίδος πριν βυθισθεί και αποτελέσει την Μεσόγειο Θάλασσα. ΙΑΥΑΝ. Εκ τούτων εµοιράσθησαν κατά τας φυλάς αυτών και κατά τα έθνη αυτών. 217.λπ. έφθαναν έως τα σηµερινά Τουρκικά σύνορα µε την ΕΣΣ∆. Καρολίδη ∆΄ σελ. ΜΑΓΩΓ. ανάλογο των ∆ελφών της ∆υτικής Ελλάδος. εκτός των Ασκανίων που ΕΞΕΒΡΑΪΣΘΗΚΑΝ από τους Ιουδαϊκού θρησκεύµατος Μογγόλους του Κασµίρ. τις Σάρδεις. Οµοίως. που ασκώντας βαρύτατη θρησκευτική φορολογία και καταδυνάστευση στους Έλληνες Μ. αποτελούσε την Ανατολική Ελλάδα µε αντίστοιχο Κέντρο. όταν διαπίστωσαν ότι οι Ραβίνοι είχαν δώσει καταλόγους των ΑΣΧΕΝΑΖ στην εβραϊκή ΓΚΕΣΤΑΠΟ. Χετταίοι.. σελ. µε προγραµµατισµένο "υπεύθυνο" της νέας ΣΦΑΓΗΣ.Χ. η Οθωµανική Πύλη µε οδηγίες Ραβίνων. περιοχών δεν θα έψαχναν για εκδίκηση τους "εξαφανισθέντες" Ραβίνους τους. Μετά το 1453. αρχίζει διωγµό εναντίον των εξεβραϊσθέντων ΑΣΚΑΝΙΩΝ που µη έχοντας άλλη επιλογή διασπείρονται στην Ευρώπη και γίνονται δεκτοί από τις συναγωγές σαν "ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΣΚΕΝΑΖ". 265. την "∆ιεθνή Ηγέτιδα της Νέας Φασιστικής ∆εξιάς" την Ελλάδα. Το αποτέλεσµα ήταν ότι οι εξισλαµισµένες και εξεβραϊσµένες ελληνικές φυλές. Ίδε Πλάτωνος "Τίµαιος" 23-26. εξελληνισθέντες από τους έλληνες Φρυγίας. ΘΟΥΒΑΛ. Σύµφωνα µε Ηρόδοτο Ζ΄73: "ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΟΙ ΦΡΥΓΕΣ ΒΡΙΓΕΣ ΕΙΣΙ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΤΙ ΕΘΝΟΣ" ήτοι έλληνες θρακοπελασγοί.εκ του Περσέως . Ναι! Εβραϊκή Γκεστάπο και εβραϊκό Γ΄ Ράϊχ των εβραίων "πρώτης κατηγορίας" ΣΕΦΑΡΝΤΙ εναντίον των ελληνογενών "εβραίων" ΑΣΧΕΝΑΖ ή 26 . Από γλωσσική άποψη ήταν Φρύγες.Χ. Για τον άπειρο αναγνώστη αναφέρουµε ότι ως ΘΩΓΑΡΜΑ εννοούνται οι ΑΡΜΕΝΙΟΙ και ως ΓΟΜΕΡ οι Κιµµέριοι. Άφησαν την ονοµασία τους στην λίµνη ΑΣΚΑΝΙΑ. Ασίας τους έφερε στο σηµείο να δεχθούν τους Μογγόλους Οσµανίδες και Σελτζουκίδες ως απελευθερωτές που µε το θρήσκευµά τους δεν καταλήστευαν τον πληθυσµό όπως οι Ορθόδοξοι Ιερείς του Φαναρίου. και Στράβωνα Ζ΄295. Σήµερα το Κράτος του Ισραήλ αποτελείται από ΑΣΚΑΝΙΟΥΣ ή ΑΣΧΕΝΑΖ που είναι τόσο Ισραηλίτες. σήµερα ΙΣΝΙΚΓΚΙΟΛΟ. Ρόδου κ. Ιράκ. Περσία. Λυδοί. Χαρακτηρίζονται "δεύτερης ποιότητας" εβραίοι από τις συναγωγές και κρατούνται αποµονωµένοι για ΣΦΑΓΗ του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και για ΑΠΟΙΚΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ που προορίζονται επίσης για ΣΦΑΓΗ στις ανακατατάξεις του 1988-1995. και µέσω των ΕΛΛΗΝΩΝ Αρµενίων συνέδεαν τις ανωτέρω φυλές µε τους Έλληνες Σκύθες. βορειοανατολικά της ΠΡΟΥΣΑΣ. ΜΕΣΕΧ. 2ον: Υποθέτουµε ότι ο αναγνώστης γνωρίζει ότι όλο το έδαφος της σηµερινής Τουρκίας.λπ.000 700π. Συρία. κ. Πέρσες . Αυτές οι ελληνικές φυλές του σηµερινού Τουρκικού εδάφους εξισλαµίσθηκαν από το 1233 έως το 1433 από τους εβραιοµογγόλους των Ορδών Οσµανιδών και Σελτζουκιδών. 239. ΘΕΙΡΑΣ.

ΣΕΦΑΡΝΤΙ .στο πρώτο παγκόσµιον συνέδριον των Ασχενάζ και Σεφαρντί εβραίων." Γράφει ο "αντισιωνιστής" D. Αυτός απεκάλεσε τα κινήµατα . Τέρενς Σµίθ ετηλεγράφησε εις την εφηµερίδα του: Ιεροσόλυµα 8 Ιανουαρίου . διότι η 27 . Αυτό εξάγεται από µαγνητοφωνήσεις της Ο.εβραίων εις το Ισραήλ και αι διακρίσεις και διωγµός εις τον οποίο αυτοί υπόκεινται εκ µέρους των εξ Ευρώπης Εβραίων ΑΣΧΕΝΑΖ.αυτά ως θεολογικές αποκλίσεις. Πρόεδρος των Ορθοδόξων Εβραίων ΑΣΧΕΝΑΖ της Αµερικής. Ο Ραβίνος JOSEPH KARASICK. Ο Αµερικανός ανταποκριτής των "NEW YORK TIMES".ΑΣΚΑΝΙΩΝ." Συνεχίζει: "Οι Ορθόδοξοι εβραίοι* Ασχενάζ . ενώ συγχρόνως κατακτά την Λιβύη. και των φριχτών συνθηκών ζωής. καρπούς της εξορίας και αφοµοιώσεως. Αµέσως συνεκλήθη την 7ην Ιανουαρίου 1968 Παγκόσµιον Συνέδριον των Ορθοδόξων Εβραίων . όπου σαφώς στο ια΄40-45 κεφάλαιο του βιβλίου "∆ανιήλ".της Αµερικής επανέλαβαν τας διαρκείς προσπαθείας των να εγκαταστήσουν Συναγωγές των εις το Ισραήλ και να θέσουν τέρµα εις τας διακρίσεις εις βάρος τους. κατά 90% ΑΣΧΕΝΑΖ που σύµφωνα µε ραβινικό προγραµµατισµό εστάλησαν στην Παλαιστίνη για ίδρυση Ισραηλινού Κράτους µετά το 1946.δια να αντιδράσει εις τας προσπαθείας αυτάς.µειονότητα Σεφαρντί 10% του Ισραήλ .Ε.C. Το επιτελείο των Μαρτύρων του Ιεχωβά είναι εβραίοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ που στο ανωτέρω εγχειρίδιο δηλώνουν σαφώς ότι "ο Ιεχωβά θα καταστρέψει το κοσµικό κράτος του Ισραήλ όπως θα καταστρέψει όλα τα έθνη µε τελευταία την ΕΣΣ∆. Περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο Γεωπολιτικής των Μαρτύρων του Ιεχωβά µε τον ψευδότιτλο "Ελθέτω η Βασιλεία σου" και στο κεφάλαιο "Πορεία των Παγκόσµιων ∆υνάµεων". σε συναγωγές ΣΕΦΑΡΝΤΙ.και να γενοκτονεί τους Ισραηλίτες εγκαθιστώντας το "βδέλυγµα της ερηµώσεως". ότι αυτή ίδρυσε µιαν επιτροπήν µε σκοπόν τον συνεχισµό της καταπιέσεως των εβραίων αναθεωρητών ΣΕΦΑΡΝΤΙ στο Ισραήλ.στο Ισραήλ. από υπαινιγµούς φανερών Συνεδρίων ΣΕΦΑΡΝΤΙ και από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ της "προφητείας" της Παλαιάς ∆ιαθήκης. µε υπότιτλο "ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ": "Το συµβούλιο της Κοινότητος των Σεφαρντί των Ιεροσολύµων . διακρίσεων εις την παιδείαν. ο "βασιλεύς του Βορρά" -ΕΣΣ∆. Το 1968 οι Αναθεωρητές και Συντηρητικοί Εβραίοι . Εάν το γνώριζαν αυτό οι σηµερινοί πολίτες του Κράτους του Ισραήλ.ως ξένην ιδεολογίαν η οποία πρέπει να απορριφθεί σταθερά και αµετάκλητα. την Αίγυπτο κ.των ΑΣΧΕΝΑΖ .Α.φέρεται να εισβάλλει εις την γήν της δόξης -Ισραήλ. Το βιβλίο ανέφερε ρητώς: "Οι εξ ανατολών Εβραίοι είναι θύµατα (SIC) των ρατσιστικών τάσεων των αντιδηµοκρατικών ΑΣΧΕΝΑΖ και της πνευµατικής γενοκτονίας των.ΑΣΧΕΝΑΖ .λπ. εζήτησε από την κυβέρνησιν του Ισραήλ να απορρίψει τας προσπαθείας του Αναθεωρητικού και Συντηρητικού Ιουδαϊσµού των ΣΕΦΑΡΝΤΙ . κατήγγειλε το Συντηρητικό και Αναθεωρητικό κίνηµα . την Αιθιοπία. YERMAK στο βιβλίο του "ΚΡΥΠΤΟΚΡΑΤΙΑ" σελίδα 61.των ΣΕΦΑΡΝΤΙ . διότι οι εβραίοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ που διοικούν ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ µε ηγέτη την οικογένεια BARUCH HAN. Αυτά δεν είναι δικές µας εξηγήσεις. Αι δηλώσεις αυταί του Ραβίνου ήταν απάντησις εις τας ανακοινώσεις τας οποίας έκανε τον προηγούµενο µήνα η Ένωσις των Αµερικανοεβραίων ΣΕΦΑΡΝΤΙ.αποτελούν την επικρατούσαν θρησκευτικώς τάξιν εις το Ισραήλ. θα εγκατέλειπαν ΕΠΙΓΩΝΤΩΣ το Ισραήλ. ετοιµάζουν για τους ψευδοεβραίους ΑΣΧΕΝΑΖ του Ισραήλ ένα ∆ΕΥΤΕΡΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ.εδηµοσίευσε ένα βιβλίο υπό τον τίτλο "Κίνδυνος! Ο Εβραϊκός Ρατσισµός!" εις το οποίο επεξηγείτο (SIC) η δέσµευσις των εξ ανατολών ΕΣΣ∆ και Ανατολικής Ευρώπης Συµφώνου Βαρσοβίας .ο εξ Αµερικής αντιπρόσωπος .των ΣΕΦΑΡΝΤΙ . Αυτοί καταδιώκουν τους Αναθεωρητάς και Συντηρητικούς Εβραίους και δεν επιτρέπουν σ΄ αυτούς να έχουν Συναγωγάς ή να προσεύχονται εις δηµόσια µέρη εντός του Ισραήλ.

αυτοκράτορα BARUCH HAN..000. Εάν οι ΑΣΧΕΝΑΖ Ορθόδοξοι Εβραίοι. ενώ µογγολογενείς ΣΕΦΑΡΝΤΙ φέρονται µε ανάλογη πλύση εγκεφάλου σαν "χριστιανόφιλοι" µετριοπαθείς που από ΗΠΑ. φέρονται µετά από Ραβινική πλύση εγκεφάλου ως "σκληροπυρηνικοί" εβραίοι. Θα διαπιστώσουν ότι φέρονται σαν Σηµιτικοί εβραϊκοί κλάδοι οι Ελάµ ή Ελαµίτες.. Μα οι ελληνογενείς "ηλίθιοι" ΑΣΧΕΝΑΖ που µη εννοώντας ότι οι ΣΕΦΑΡΝΤΙ καθαρόαιµοι µογγολογενείς εβραίοι τύπου ΧΙΜΛΕΡ τους γενοκτόνησαν µε 2. ΓΕΝΕΣΙΣ ι΄22.000 θα γενοκτονηθούν στο Ισραήλ από εισβολή ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. ασφαλώς δεν µπορεί να προσµένει κανείς. και το χειρότερο. Παµίρ και Κασµίρ.000 στην Ευρώπη από την Νέα Ευρωπαϊκή Ναζιστική ∆εξιά αρχής 1988 και µε ηθικό αυτουργό την Ευρωπαϊκή ηγέτιδα Ελλάδα. κάνει διακρίσεις και καταδιώκει τους οµοθρήσκους των της Ανατολικής Κοινότητος . Από τους "καλούς" ΣΕΦΑΡΝΤΙ ιδρύθηκαν όλα τα Χριστιανικά θρησκεύµατα και οι Χριστιανικές αιρέσεις. έχοντας εννοήσει ΑΠΟΛΥΤΑ τι τεκταίνεται εις βάρος της Ελλάδος. σαν σκλάβοι που πρόκειται να σφαγούν ξανά ώστε οι Κύριοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ να αποκοµίσουν τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΗΘΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ενός ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ των ΑΣΧΕΝΑΖ του Κράτους του Ισραήλ.. Εβραϊκή ∆ολιότητα. Όχι.000. στρέφονται εναντίον του Ισραήλ και το απειλούν "ελέω Ιεχωβά" µε αφανισµό και γενοκτονία. ΝΕΕΜΙΑΣ ζ΄12.Κυβέρνηση του Ισραήλ παρέχει την οικονοµικήν ενίσχυσιν και την επίσηµον αναγνώρισιν µόνον εις τον Ορθόδοξον Ιουδαϊσµόν των ΑΣΧΕΝΑΖ.57. στα σηµεία: ΕΣ∆ΡΑΣ β΄ 7.. ήτοι τους Ορθόδοξους εβραίους ΑΣΧΕΝΑΖ." Και συνεχίζει ο . Εβραϊκό Τρελοκοµείο. εκ των οποίων 2. οι Ουννί ή Ούννοι Μογγόλοι. οι Αττίλ ή Αττίλες Μογγόλοι. 59.000.ΗΠΑ -. εις Βάρος των Ευρωπαϊκών Εθνών. από τους Μογγολογενείς εβραίους ΣΕΦΑΡΝΤΙ. εις Βάρος όλων των Εθνών του Πλανήτη.. 31.500. δέχτηκαν να µετοικίσουν στο Ισραήλ για να µετατρέψουν τις ερήµους σε παραδείσους.Μογγολοεβραίων. ΕΣΣ∆. θρησκευτικό και κοινωνικό σύστηµα στο Εβραϊκό Κράτος βασίζεται σε ρατσιστικές και θρησκευτικές προκαταλήψεις.000 νεκρούς ΑΣΧΕΝΑΖ το 1988-1995. Για να σφαγούν ΠΟΙΟΙ.000 νεκρούς στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο για να αποκοµίσουν τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΗΘΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ του "ολοκαυτώµατος"." Θαυµάσια λοιπόν. Προτρέπουµε τους έλληνες αποδέκτες της παρούσης να ελέγξουν την ακρίβεια των "ισχυρισµών" µας ανοίγοντας το εβραϊκό εγχειρίδιο γεωπολιτικής "Παλαιά ∆ιαθήκη" της "Αγίας Γραφής" των .ΕΣΣ∆ . δηλαδή τους εκπροσώπους των "χριστιανόφιλων" εβραίων της "χιλιετούς δικτατορίας του Χριστούλη". ενώ οι "κακοί" ΑΣΧΕΝΑΖ διώκουν τον Χριστιανισµό και τον "καλό" Ισλαµισµό στο Κράτος του Ισραήλ.και της Αναθεωρητικής και Συντηρητικής οµάδος .000 νεκρούς ελληνογενείς ΑΣΚΑΝΟΥΣ ΑΣΧΕΝΑΖ στον Β΄ Παγκόσµιο. µε υπότιτλο "Το Ισραήλ βασίζεται σε φυλετικές διακρίσεις και θρησκευτικό φανατισµό": "Το πολιτικό. διακρίσεις και φανατισµό. Θαυµάστε τη ΦΡΙΚΗ και τη ∆ΟΛΙΟΤΗΤΑ ενός Σχεδίου που είχε 2.500. ΕΣ∆ΡΑΣ ι΄25. ότι αυτοί θα ανεχθούν τους Χριστιανούς και Μουσουλµάνους µέσα στο Ισραήλ. Εκτός εάν κάποιοι συντρίψουν το φρικιαστικό Σχέδιο στην γένεσή του. η διοικούσα τάξις του Ισραήλ.σφόδρα µεµυηµένος Σεφαρντί YERMAK. ∆ολιότητα και Αποθέωση του Παραλόγου και της Ειρωνείας.. οι Αθλάϊ ή Ατλάϊ ή Άτλαντες των Ατλαϊων όρεων Μογγολίας. 34. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η Ο. 28. Οι Ραβίνοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ και οι Ραβίνοι ΑΣΧΕΝΑΖ παίζουν τον ρόλο του "καλού και του κακού" υπό την επίβλεψη και θεατρική σκηνοθεσία της Στοάς "Μεγάλης ∆ρυός" του . και θα έχει άλλα 5. ΝΕΕΜΙΑΣ ιβ΄9.Α. Όλοι αυτοί οι γενετικοί κλάδοι φέρονται σαν "εκλεκτά παιδιά" του Ιεχωβά ή 28 .Ε. σαν σκλάβοι που προηγούνται των καθαρόαιµων ΣΕΦΑΡΝΤΙ Κυρίων. νοµικό. Το Εβραϊκόν Κράτος έχει ιδρυθεί και δηµιουργηθεί δια µιαν ειδικήν τάξιν εβραίων. και 2. εις Βάρος των ελληνογενών "εβραίων" ΑΣΧΕΝΑΖ. όταν οι ΑΣΚΑΝΟΙ ή ΑΣΧΕΝΑΖ εξεβραϊσθέντες.

Χούγκενµποργκ. στην περιοχή Κάλχου όπου η Σοβιετική πόλη Κέλχα. ήταν ΑΣΧΕΝΑΖ και αν οι γενοκτόνοι ήταν ΣΕΦΑΡΝΤΙ ΝΑΖΙ. και µετά να ζητά από τον ίδιο γείτονα να τον αποζηµιώσει οικονοµικά και ηθικά για το σφαγµένο παιδί "του".Γιαχβέ ή Σιν ή Σιών. κ.ΜΑΣΑΓΕΤΩΝ . Σηµειώνουµε για τους φίλους της "αληθούς ιστορίας" ότι η "µυθική Κολχίδα" δεν είναι καθόλου µυθική και δεν βρίσκεται στον Πόντο της ΕΣΣ∆ αλλά σύµφωνα µε τα διασταυρωµένα "Αργοναυτικά" του Απολλώνιου και του Ορφέα. Χούγκο Μπρούκµαν. διότι δικά της φυλετικά τέκνα είναι οι ΑΣΚΑΝΟΙ ΑΣΧΕΝΑΖ και όχι του ΙΣΡΑΗΛ!!!!!! ∆ιότι δεν είναι ΕΝΤΙΜΟ να κλέβει κάποιος το νήπιο του γείτονα. Κρούπ (KRUPP) Βιοµήχανος. Κάρλ Μπός Βιοµήχανος. Τένγκελµαν βιοµήχανος. Βέρνερ Μάζερ.Χ. Πρόκειται για τους νοµάδες εγκληµατίες που γενοκτόνησαν τους ελληνοπελασγούς Κόλχους της λίµνης Βαϊκάλης . Χάρτσµπεργκ Νοµάρχης. Φίλιπ Ματές. Φένκενστάϊν Κόµητες.Χ. Όβις και Ιεννεσσέης. σύµφωνα µε τα "Αργοναυτικά" του Απολλώνιου Ρόδου και τα "Ορφικά Έπη". ∆εν είναι ΕΝΤΙΜΟ οι ΣΕΦΑΡΝΤΙ Μογγολογενείς να επικαλούνται οφέλη που προκάλεσαν εναντίον ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΚΑΝΩΝ ΦΡΥΓΙΑΣ εξεβραϊσθέντων σε ΑΣΧΕΝΑΖ. Λέβενστάϊν Πρίγκιπας. Στην ΣΡΙΜΑΓΚΑΡ ο εκεί ΕΒΡΑΪΚΟΣ πληθυσµός φυλάσσει τον "τάφο του Ιησού" ο οποίος σύµφωνα µε τις διδασκαλίες των εκεί Ραβίνων Σεφαρντί "πέθανε τελικά στο Παµίρ"!!! Οι απόγονοι των Ούννι του ΠΑΜΙΡ υποδυόµενοι τους Μουσουλµάνους Σίχ.Χ. βορείως της λίµνης Βαϊκάλης. υπάρχει ο Ναός των Ιουδαίων που σύµφωνα µε επιτόπιες έρευνες του Έριχ Φον Νταίνιγκεν ανταποκρίνεται απόλυτα στον "µυστηριώδη" ναό που περιγράφει ο Ιεζεκιήλ στην "Παλαιά ∆ιαθήκη". Σραίντερ Τραπεζίτες. Φέγκλερ Βιοµήχανος. 29 . σε συνεργασία µε τους Μητροπολιτικούς Μογγόλους της ΟΥΡΓΚΑ και του ΠΑΜΙΡ. απογόνους των Μογγόλων Ούννων Ελαµιτών που κατέσφαξαν τους έλληνες Ασσυροβαβυλωνίας το 2. Κάρλ Άλµπερτ Χέκµαν Βιοµήχανος. Άντον Ντρέξλερ πρόεδρος DAP. τότε τα ηθικά και υλικά οφέλη του "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ" πρέπει να τα αποκοµίσει η ΕΛΛΑΣ. Μήπως η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ όρων που αποκαλύπτουµε δεν είναι αληθινή. βρίσκεται µετά τον Πόντο και µετά ανάπλου Ασιατικών ποταµών Φάσις. να το σφάζει όταν ενηλικιώνεται. Μάξ Άµαν. Σηµειώνουµε ότι σήµερα στην πρωτεύουσα του ΠΑΜΙΡ την ΣΡΙΝΑΓΚΑΡ.500π.200π. Αφήνουµε να απαντήσει ο ΒΑΛΤΕΡ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ στο βιβλίο του "ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ". Γκρούντµαν Βιοµήχανος. Έντβιχ Μπέχσταϊν Κατασκευαστής Πιάνων.ΣΑΡΜΑΤΩΝ . εκδοθέν στην Ελληνική από τις εκδόσεις "ΝΟΤΟΣ" Αθήναι. Χάνσενµπαν Εβραϊκή Τράπεζα. επιδιώκουν σήµερα να διαλύσουν την Ινδία.λπ.και τους Κόλχους των σηµερινών Μογγολικών οροπεδίων Χάλχα ή Κάλχα ή Κάλχου.ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ που ζούσαν στη Σιβηρία.ΙΣΣΗ∆ΟΝΩΝ . Αν λοιπόν. γενοκτόνησαν τις ελληνικές φυλές Πελασγών: ΣΚΥΘΩΝ . SIEMENS Μέτοχοι. Αουφχόϋζερ Τραπεζίτες. Στους Μογγόλους Σεφαρντί ανήκει ο γενετικός κλάδος ΝΕΖΕΡ ή ΝΑΖΙΡ ή ΝΑΖΙ ή ΝΑΖΑΡ που ήσαν συγκεντρωµένοι στην πόλη ΝΑΖΑΡΕΤ δηλαδή η "πόλη των ΝΑΖΙ" εκ της οποίας ο Χριστούλης.500π. Έχερ Εκδότης. ίδρυσαν την Ρατσιστική θεωρία των ΝΑΖΙΡ ή ΝΑΖΙ ή "ΝΑΖΩΡΑΙΩΝ ΤΕΥΤΟΝΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ" µε την οποία αιµατοκύλισαν τον πλανήτη και γενοκτόνησαν τους απογόνους των ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΚΑΝΩΝ ή ΑΣΧΕΝΑΖ. Σίλβερµπέργκ Βιοµήχανος. Ρίχτερ Οίκοι ανοχής κ. κ. οι γενοκτονηµένοι "εβραίοι" του Β΄ Παγκοσµίου Πολ. απογόνους Ατλάντων που από το 12. σηµερινών κατοίκων του Ισραήλ. που "ελέω θεού" γενοκτόνησαν τους έλληνες της Παλαιστίνης ή Φιλισταίους. Πρόκειται για γενοκτόνους Σεφαρντί. Οι Ούννι που προχώρησαν στην Ευρώπη σαν Ούννοι Άβαροι ή Βαυαροί. Στο κεφάλαιο "ΧΙΤΛΕΡ" αναφέρει σαν χρηµατοδότες του Ναζιστικού κόµµατος τους: Κόµης Ρέβεντλωφ. έως το 2.ΕΣΣ∆ . Σόϋµπνερ Οίκοι ανοχής. Πρόκειται για αιµοδιψή θηρία.λπ.λπ. Τάσσεν Βιοµήχανος. Μπύχερ Ράτεναου της AEG.ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ .

Για τους γνώστες εβραϊκής ονοµατολογίας δεν χρειάζονται σχόλια.Οι ανωτέρω και πολλοί άλλοι χρηµατοδότησαν το Ναζιστικό κόµµα ΠΡΙΝ γίνει Κυβέρνηση της Γερµανίας. Για να κλείσουµε το θέµα θα αναφέρουµε το όνοµα του Άλφρεντ Ρόσενµπεργκ του διάσηµου ΕΒΡΑΙΟΥ θεωρητικού του Ναζισµού!!!!! Συµπέρασµα: Οι εβραιοµογγόλοι Βαυαρίας.8% και η Γερµανία µε 2. ∆εν υπάρχει πλέον λόγος αφού είναι ήδη "αφυπνισµένη" µε τον κοµµουνιστικό φασισµό των Ταταροµογγόλων Κυβερνητών της ΕΣΣ∆.. ∆ΕΥΤΕΡΟΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Οι κατηγορούµενοι κατόρθωσαν εντός εξήκοντα τεσσάρων περιπτώσεων να παραβιάσουν τριάκοντα τέσσερις διεθνείς συµβάσεις και αρχίζοντας από επιθετικούς πολέµους τελικώς έφεραν έναν παγκόσµιον πόλεµον. η Πολωνία το 13%. Υόρκης: ΠΡΩΤΟΝ: ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ: Οι κατηγορούµενοι κατήρτισαν από κοινού ένα σχέδιον το οποίον και εφήρµοσαν µε αντικειµενικό σκοπό ν΄ αποκτήσουν την απόλυτη εξουσία.λπ.ΜΠΕΡΓΚ.500.ΕΡ και ." Υπάρχει περίπτωση να . προς ανατροπή του διεθνούς Ατλάντιου Κατεστηµένου ΨΕΥ∆ΟΥΣ .000 τουλάχιστον ΑΥΞΗΣΕ τον πληθυσµό της κατά 7. Επίσης. παραθέτουµε ολόκληρη την πράξη κατηγορίας της Νυρεµβέργης και την στρέφουµε κατά των πραγµατικών υπευθύνων εβραιοµογγόλων Σεφαρντί της ORDO ADEPTIS ATLANDIS.2%. Ο αναγνώστης ίσως απορεί γιατί τον έχουµε οδηγήσει σε θέµατα που δεν άπτονται της οικονοµίας. η Γαλλία το 2%." Και τα υπόλοιπα όµως ονόµατα του καταλόγου µε διαφορετικές καταλήξεις είναι ονόµατα µεγαλοεβραίων µεγιστάνων Βαυαρίας µελών του "Πανγερµανικού Συνδέσµου".25%. "Ταµείου του Ρούρ" και "Αφυπνιζόµενη Ουγγαρία" των Μογγολοειδών που απετέλεσαν τα φονικότερα τάγµατα εθελοντών "ES-ES εξωτερικού. . . έχοντας δύο αντικειµενικούς σκοπούς: την γενοκτονία των ∆ραβιδίων φυλών Ευρώπης και την εις ώφελός των προκύπτουσα οικονοµική ανακατάταξη. Επειδή η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ µας δεν είναι µόνον ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ αλλά αρχή ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ µε επιδιωκόµενα την ΑΛΗΘΕΙΑ την ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Ιαπωνίας και Ρώµης ιδρύουν θεωρία ΦΑΣΙΣΜΟΥ µε την οποία προκαλούν Παγκόσµιο Πόλεµο.Α∆ΙΚΙΑΣ . αρχής γενοµένης από Λένιν. Στάλιν κ.. του εκπορευόµενου ΟΤΟ και ΜΤΜ που κατηύθυναν τους ΝΑΖΙ εβραιοµογγόλους Βαυαρίας µε ύπατη αρχή την οικογένεια BARUCH Στοάς "Μεγάλης ∆ρυός" Ν. Για τους µη γνώστες παραθέτουµε τον κανόνα "τα λήγοντα εις ΣΤΑΪΝ. πράγµα που αποκλείει δικαιολογίες "πιέσεων" από την Γκεστάπο. η Τσεχοσλοβακία το 1. Από την αναφορά της "∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την ΜΕΛΕΤΗ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ" παίρνουµε τα εξής στοιχεία: Η ΕΣΣ∆ έχασε το 3. Είναι περιττό να τονίσουµε ότι στα "Κέντρα Αναπαραγωγής". Σαν ∆ραβίδια Ελληνική φυλή υπολογίζουν οι Ραβίνοι Σεφαρντί τους "εβραίους" ΑΣΧΕΝΑΖ και τους γενοκτονούν µαζί µε τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. "Κύκλου του Κέππλερ". Και όµως άπτονται σε σηµείο που στη ∆ίκη της Νυρεµβέργης το 1945. η Γιουγκοσλαβία το 10. γονιµοποιούντες και γονιµοποιούµενες ανήκαν στο ξανθό γένος των Σεφαρντί ήτοι των Βορείων Ατλάντων.7% του πληθυσµού της.ΜΑΝ. 30 . η Ελλάδα το 6. .ξανααφυπνισθεί ναζιστικώς η Ουγγαρία. το Βέλγιο το 1.ΥΠΟΤΑΓΗΣ. συνεφώνησαν να εκτελέσουν από κοινού τα περαιτέρω εγκλήµατά των.3%.ΑΟΥ είναι συγκεκαλυµµένα "ευρωπαϊζοντα" ονόµατα κρυπτοεβραίων και κρυπτοµογγόλων Βαυαρίας και λοιπών χωρών. στην "Πράξη Κατηγορίας" του γενικού εισαγγελέως Τζάκσον αναφέρονται οι κατηγορίες "προκλήσεως οικονοµικού σάλου" και "εξοντώσεως εθνικών εκµεταλλεύσεων και παραγωγών".5%. . η Ολλανδία το 2.ΜΠΕΡΓΚΕΡ.5% λόγω των "Κέντρων Αναπαραγωγής" του Γ΄ Ράϊχ.

Περσία. ΕΣΣ∆.επί τη επετείω 40 ετών της ∆ίκης της Νυρεµβέργης. Τεχνών. Ύλης. λαοί είναι µογγολοειδή κατάλοιπα. ΤΕΤΑΡΤΟΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ: Οι κατηγορούµενοι κατεδίωξαν και εξόντωσαν τους πολιτικούς των αντιπάλους καθώς επίσης τας θρησκευτικάς µειονότητας και τας θρησκευτικάς τοιάυτας. Ναι το γράψαµε αλλά ισχύει πλέον µόνον ΓΛΩΣΣΙΚΑ και ΕΘΥΜΙΚΑ και όχι ΦΥΛΕΤΙΚΑ ή ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ. και του "κοµµουνιστή" Χριστού κατά τον Κοµµουνισµό. Βρετανία. ότι οι κατηγορούµενοι ήταν ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ενώ οι ηθικοί και οικονοµικοί αυτουργοί ήταν ΑΠΟΝΤΕΣ και ότι δεν εκλήθησαν εισαγγελείς κατήγοροι από όλα τα θιγέντα έθνη. Η Ο. ΑΦΡΙΚΗΣ. "Μαροκινούς". "Βούλγαρους". µε αποτέλεσµα την εξαφάνιση βαθµιαία µογγολοειδών χαρακτηριστικών από τους ανωτέρω λαούς. "Λιβανέζους". "Σύριους". Αντίθετα βλέπουµε πως µόνον µια επίθεση Ελληνικού Πνεύµατος. ΕΥΡΩΠΗΣ. Τέκνου των Μογγόλων Σεφαρντί. Ιράκ. Του "Αρείου" Χριστού κατά τον Ναζισµό." Γνωστοποιούµε στις ελληνικές Αρχές ότι το ∆ικαστικό Τµήµα της Ο. ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΤΕ απαντούµε! Μήπως αντιφάσκουµε. του "Βάρβαρου Χριστού" κατά τους σκεπτόµενους ελληνικά και αδογµάτιστα! Αναφέραµε "γείτονες λαούς οµοφύλους". ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ δηλαδή από χώρες 100% ελεγχόµενες από το ΟΤΟ και ΜΤΜ της ORDO ADEPTIS ATLANDIS µέσω του Σκοτικού Τεκτονικού ∆όγµατος.. µα τον ∆ία. "Αλβανούς". Τέχνες και Τεχνολογίες Βαρβαρικού κατεστηµένου του Γλοιώδους Χριστούλη Ισοπεδωτή. του Σοσιαλιστού Καταστροφέα Χριστούλη. Τα ανωτέρω είναι συµπεράσµατα του Τµήµατος Ανθρωπολογίας της Ο.. "Αιγύπτιους". διέταξαν µαρτύρια και βασανιστήρια ωσάν σκλάβους εκατοµµύρια εργατών και έφεραν εις τον κόσµον τον οικονοµικόν σάλον.Α. Αλβανοί. θα ανέτρεπε ∆ογµατικές Θρησκείες. "Ιταλούς" και "µη Μογγόλους Λευκορώσους" της ΕΣΣ∆. "Λίβυες". ΑΣΙΑΣ (Πακιστάν. "Γιουγκοσλάβους". Εξόντωσαν επίσης εξ ολοκλήρου τας εθνικάς εκµεταλλεύσεις και παραγωγάς. αλλά µόνον από Γαλλία. ∆ιότι στο πέρασµα των αιώνων οι επιµειξίες των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ αυτών των Χώρων µε τους Εισβολείς των Εβραιοµογγολικών Ατλάντιων Ορδών. Από πότε.ΤΡΙΤΟΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ: Οι κατηγορούµενοι διέταξαν ή ηνέχθησαν σιωπηρώς δολοφονίας εις µιαν απέραντον κλίµακα. της ΦΥΣΕΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.Α. της ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Εννοούµε "Τούρκους". "Γάλλους". Αφγανιστάν. . Οµόφυλοι όλοι αυτοί. της ΦΥΣΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. αλλά προτιµούµε στο πολύ λεπτό αυτό ζήτηµα να 31 . δεν εννοούσαµε. θεωρεί την αναθεώρηση της ∆ίκης Νυρεµβέργης σαν τον µοχλό ανατροπής των ισχυόντων γεωπολιτικών δογµάτων και την αρχή δηµιουργίας µιας Νέας Γεωπολιτικής για την ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ στις φυλές και στα έθνη του πλανήτη που έχουν Ελληνοπελασγική προέλευση ∆ραβίδων Αιγηίδος. στις 21 Νοεµβρίου 1945 αναθεωρεί αυτεπάγγελτα την δίκη που άρχισε στη Νυρεµβέργη στις 21/11/1945 θεωρώντας ότι επρόκειτο για παρωδία δίκης στην οποία οι δικαστές ήταν προκατειληµµένοι µε το "δίκαιο του νικητού". Ιδεολογίες.Ε. µέσω της ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ και µέσω καταστροφής της ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ. ότι οι δικαστές ήταν διορισµένοι από την ORDO ADEPTIS ATLANDIS µε προκατασκευασµένες καταδίκες και πλαστά στοιχεία "γενοκτονηµένων εβραίων". "Ισπανούς".Ε. Εµείς δεν γράψαµε στις προηγούµενες σελίδες ότι Τούρκοι. Ισραηλίτες Ασχενάζ". ανέδειξαν σαν υπερισχύουσα γενετικά φυλή την Πελασγική. Στις πρώτες σελίδες της παρούσης προτείνοντας παύση εισαγωγών Πνεύµατος.λπ. του Καταστροφέα της ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΜΙΛΛΑΣ. Τεχνών και Τεχνολογίας προς όλες τις διευθύνσεις και ειδικότερα στους γείτονες λαούς ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ.Ε.Α. Βούλγαροι κ. Ινδία). ήτοι ΗΠΑ. κλείσιµο των συνόρων κατά τα Αλβανικά πρότυπα διότι αυτό θα εσήµαινε τον πολιτικό και οικονοµικό θάνατο της Ελλάδος..

Ο VON EICKTEDT . παρά τον εκρωσισµό τους. 198: ". Ζητούµε από τις Ελληνικές Αρχές να µας καταλάβουν. προϋποθέτει ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΣ και οι Αλέξανδροι δεν φυτρώνουν µέσα σε αερολογούντα διεφθαρµένα Κοινοβούλια Ασήµαντων Ανθρωπίσκων και Γραικύλων της Ρωµιοσύνης των Βαρύγδουπων Λογοµηχανών Κουτσόγιωργα.1931 . Με τα Σκατά της Ορθοδόξου Κρυπτοεβραϊκής Εκκλησίας ή µε τα Σκατά του Κρυπτοεβραϊκού Τεκτονισµού. παρά τον εξεβραϊσµό τους. µε πρώτον τον καθηγητή Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου Παρισίων Ε. Χειροτεχνία κ. ∆ηλαδή. και αυτό είναι εντελώς ανεπιθύµητο από την πλευρά µας. Οι Αλέξανδροι φυτρώνουν στο ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ των Ελλήνων ∆ιανοούµενων. δεν φυτρώνουν σε Οικονοµοκρατία της Ρήτρας Χρυσού και του Καπιταλιστικού Φιλοτοµαρισµού και Ωχαδερφισµού.1934 -. ∆ηλαδή. Ή µε τα Σκατά των εισαγόµενων DISCO και ROCK του Τρυφερού Λαλιώτη ή µε τα Σκατά των Τεχνολογιών Παραγωγής Μαλθακιών εκ Πλαστικού. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να καταλάβουν. γράφει ότι "Εθεωρήθησαν οι Τουρανοί (Τουρκίας) ως Μογγολοειδείς.."RASSENKUNDE" .ο οποίος περί Τουρκίας έγραψε: "Οι άνθρωποι οίτινες αποτελούν το Τουρκικόν Έθνος. Οι Μογγολοειδείς Τάταροι είναι µειονότης". εγγύτερον εξετεζόµενοι αποδεικνύονται γενικώς ως κατ΄ ευθείαν απόγονοι του προτουρκικού πληθυσµού. ο Ζυγός Καταµερισµού Υλικών Αγαθών. Τα όµοια διαπιστώνουν οι ανθρωπολόγοι PETERSEN και LUSCHAN εις το βιβλίο τους REISEN IN LYE(. Πολύ φυσικό εφ΄ όσον έχει εν γένει απορριφθεί η µογγολοειδής κληρονοµικότης. δεν φυτρώνουν σε Ορθόδοξες Εκκλησίες της Εµπαθούς Ψευδοταπεινότητος και Ψευδοπραότητος και Ψευδοαγάπης. δεν φυτρώνουν µέσα σε κύναιδους και Λεσβίες Μερκούρη. Για να µιλήσει κανείς για εξελληνισµό αφελληνισθέντων. συµβαίνουν και στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Τα όσα συµβαίνουν από ανθρωπολογική άποψη στην Τουρκία. οι λαοί της Μεσογείου και του Πόντου παρέµειναν φυλετικά καθαροί αποβάλλοντας τα χρωµοσώµατα των Μογγολοειδών επιµειξιών.επίσης εις την Λυκία και γενικώς εις την Νοτιοδυτικήν Μ. και συντηρώντας τις παραδοσιακές Τέχνες. Αλλά µε ποιό εργαλείο να εξελληνίσουν οι εγκάθετοι µπάσταρδοι του Καραµανλή και Παπανδρέου. Τεχνών και Όπλων ΕΝΑΝΤΙΟΝ της παρούσης προδοτικής κυβερνήσεως 32 . Αυτός είναι ο τοµέας που θα έπρεπε να δουλέψουν οι ελληνικές Κυβερνήσεις.. ή µε τα Σκατά Εισαγόµενων Φιλοσοφιών της πεντάρας ή µε τα Σκατά της Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας ή µε τα Σκατά των Σκατών του Κοµµουνισµού και του Σοσιαλισµού και λοιπών "Εγκεκριµένων Πολιτευµάτων"." διότι δεν µπορούσε να ανιχνεύσει και να προσκοµίσει ούτε τα "ίχνη" εις τα οποία αναφερόταν ο PITTARD. Είχαν τον χρόνο οι ελληνικές κυβερνήσεις να εξελληνίσουν τους αφελληνισµένους έλληνες από το 1821 µέχρι σήµερα. οι εκεί Τούρκοι. Μουσική.) LYLIAS UND KIBYRATIS. δηλαδή δεν διαπίστωσε καν την ύπαρξη Μογγολοειδούς µειονότητος.Ε. Καλούµε τις Αρχές της Ελληνικής Επικράτειας σε ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ πνεύµατος. του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ πληθυσµού. ανήκουν κατά την µεγαλυτέραν πλειονότητα εις την λευκήν φυλήν. Φυτρώνουν όπου καθαρίζουν το χώρο οι Κεραυνοί Πνεύµατος του ∆ιός. τον εκλατινισµό τους. Βιέννη 1899. του ΠΡΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟΥ πληθυσµού.. PITTARD .Α. Ασίαν. Οι ΕΞΕΛΛΗΝΙΖΟΝΤΕΣ δεν φυτρώνουν µεταξύ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΘΕΝΤΩΝ και ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ.λπ. Παρά τον εξισλαµισµό τους. η Λύρα του Απολλώνειου Καθαρού Λόγου Τεχνών.αναφέρουµε τους πρωτεργάτες της ανακάλυψης περί "φυλετικής και γενετικής καθαρότητας των λαών της Μεσογείου ή Αιγηίδος". Γιατί αν ΟΧΙ θα χυθεί πολύ ελληνικό αίµα από τους ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ της Ο. λάθος. αλλά δεν το έκαναν ποτέ διότι ήταν και είναι κυβερνήσεις προδοτών και οπερέτας.. του "Ελληνοχριστιανικού Πολιτισµού" της "Κοµµαταρχίας" και της "Κρατοκρατίας". διαφέροντας µόνον κατά το θρήσκευµα και την γλώσσα. των Εντεταγµένων στον Λάκκο µε τα φίδια της "Ρωµιοσύνης". "ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ". σελ..

κεφάλαιον ΙΑ΄.000 έλληνες.Χ. Εβραιογενών µπάσταρδων ΜΕΝΕΪΚΟ που λυµαίνονται τον Χώρο µας. Καλούµε σε ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟ τους έλληνες της Ελλάδος. ελαφυραγωγήσαν εις εαυτούς οι υιοί Ισραήλ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το σηµερινό Ισραήλ είναι ένα "εθνολογικό φάντασµα επινόηση" που κατασκευάστηκε πάνω σε µύθους του Κακούργου Γενοκτόνου Ιεχωβά που γενοκτονεί "τέκνα της Ελλάδος". εωσού εξολόθρευσαν αυτούς (τους γενοκτόνησαν).Ωγυγία Σταγειρίτου κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ! Ο/Ε/Α/ ΑΘΗΝΩΝ Ο.Χ. έως και 1.000.500π. Η Σφαγή των ελλήνων άρχισε το 1473 και τελείωσε το 1463π. Η πρώτη χρονολόγηση αφορά στην ανακατάταξη των πληθυσµών Αιγηίδος µετά την βύθισή της (σηµερινή Μεσόγειος Θάλασσα). ανάλογο των ∆ελφών της ∆υτικής Ελλάδος.λπ. Οι αυτόχθονες ελληνικοί πληθυσµοί των ελληνικών πόλεων που σηµειώνονται. ∆εν άφηκαν ουδέν έχον πνοήν. . Οι "∆ΕΛΦΟΙ ΘΕΜΙ∆ΟΣ" κυβερνούσαν την ∆υτική. Εσφάγησαν πάνω από 6. Τα πάντα γύρω µας είναι Μογγολοεβραϊκή Σαβούρα και Σύφιλη µε την Μάσκα του Μοντέρνου ή του Παραδοσιακού. Οι Σάρδεις ήταν το αντίστοιχο Κέντρο ∆ιοικήσεως Ανατολικής Ελλάδος." Είναι φανερό ότι µε την δικαιολογία "της υποσχεµένης γης της επαγγελίας από τον Ιεχωβά" το Μογγολοεβραϊκό ιερατείο γενοκτόνησε ολόκληρο ελληνικό τοµέα για να επωφεληθεί από τα γεωπολιτικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα µιας περιοχής "κλειδί" στο διεθνές εµπόριο και ναυτιλία. Ίδε "Ωγυγία" Σταγειρίτου.Ε. εδάφιον 14: "Πάντα τα λάφυρα και τα κτήνη των (ελλήνων) τούτων πόλεων. Παραθέτουµε περιγραφή του ίδιου του Ιησού του Ναυί. 33 . ΠΡΩΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: Ανατολική Ελλάς Παλαισατίας και Φοινίκης. ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: Ανατολική Ελλάς Σάρδεων. Τα δύο Κέντρα συντόνιζε το Απολλώνειο Κέντρο ∆ήλου. Καλούµε τις ελληνικές Αρχές να ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΟΥΝ. Η χρονολογία εξάγεται από σαφείς δηλώσεις των Αρχαίων Ελληνικών Χρονικών: Ίδε Τίµαιο και Κριτία Πλάτωνος.230µ. διότι έχουµε ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΘΕΙ και στο Πνεύµα και στις Τέχνες και στην Ύλη. Τόµος ∆΄. Τους δε ανθρώπους (έλληνες) πάντας επάταξαν (έσφαξαν) εν στόµατι µαχαίρας.Χ. γενοκτονήθηκαν από τις ορδές του Ιησού του Ναυί ως επί κεφαλής των Μογγολοεβραίων που εξήλθαν από την Αίγυπτο το 1513π. Οι "ΣΑΡ∆ΕΙΣ ∆ΙΟΣ" κυβερνούσαν την Ανατολική.των Έκφυλων. Εβραιοκινούµενων. ήτοι ελληνικούς αυτόχθονες πληθυσµούς Αινού (Ιαπωνίας) και Πελασγούς Άρεως (Αρείους) Περσίας. Αιγηίδα που περιελάµβανε αυτόχθονες έλληνες Αιγύπτου. όλων Πελασγών Άργους.Α. Λιβύης (Βορείου Αφρικής) και την Ευρώπη µέχρι την Ιβηρία (Ισπανία). επίσηµου εγχειριδίου της Κρυπτοεβραϊκής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αιγηίδα που περιελάµβανε διοικητικά την Ασία. ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κλείνουµε την παρούσα µε την παράθεση τριών Χαρτογραφήσεων του Ελληνικού Γεωπολιτικού Οικονοµικού Χώρου από 9. αλλά απόγονοι Πελασγών Ελλήνων µέσω της Γενεαλογίας: "Άργος-Φόρβαντας-ΤρίωψΙάσον-Αγήνωρ-Φοίνιξ.Χ. Σύµφωνα µε τα Ελληνικά χρονικά οι Παλαισάτες και οι Φοίνικες δεν είναι Σηµίτες όπως ψευδώς διδάσκει το υπό µογγολοεβραϊκή κατοχή "ελληνικό" Κράτος. στο οµώνυµο βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης.

470Π. ΑΠΟ ΤΟ 216.Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Ε Λ Λ Α Σ Φ Ι Λ Ι Σ Τ Α Ι Α Σ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ.Α. ΠΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΝΑΥΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΑ Ή ΠΑΛΑΙΣΑΤΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ο..Χ.Ε.000 ΕΩΣ 1. 34 .

230Μ. ΑΠΟ ΤΟ 216. ΙΣΧΥΟΣ ΣΕΛΤΖΟΥΚΙΔΩΝ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Ε Λ Λ Α Σ 35 Σ Α Ρ Δ Ε Ω Ν .Χ.000 ΕΩΣ 1..ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ.

Πακιστάν). χωρίς καµία "ελληνική" αρσενική ή θηλυκή πόρνη του Υπουργείου Πολιτισµού Ελλάδος να επισηµάνει ότι "είναι απάτη να επιδεικνύουν οι Ταταροµογγόλοι της ΕΣΣ∆ σαν δικά τους τα Ελληνικά Σκυθικά ευρήµατα. (9. Ινδίας (Πακιστάν. Ινδοκίνα). έτσι και τα Βαλκανικά Κράτη. Ινδία.500π. Σκυθίας (ΕΣΣ∆).Μοισία (Βουλγαρία) και τις Λακία-Καρπαθία (Ρουµανία). Θουβαλίας (ΕΣΣ∆) κ.Απάτες. το 9. Περιλαµβάνει την Ιλλυρία (Αλβανία). ΤΡΙΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: ∆υτική Ελλάς ∆ελφών. Κολχίδος (Μογγολίας.λπ. η ΕΣΣ∆ και τα Κράτη της Ανατολικής Ευρώπης πλην γενοκτονηµένης Πολωνίας (Σκυθίας). διότι σύµφωνα µε τον Κριτία και Τίµαιο Πλάτωνος." Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όπως το Ισραήλ. ∆εν παραθέτουµε την Ελλάδα Σκυθίας (ΕΣΣ∆) αλλά επισηµαίνουµε την ΑΠΑΤΗ της Σοβιετικής Ηγεσίας που τόλµησε να παρουσιάσει στα ελληνικά µουσεία τα Σκυθικά αρχαιολογικά ευρήµατα σαν αποδεικτικά της "Σοβιετικής" ιστορίας.Ασσυρίας (Ιράκ). Μασαγετίας (Σιβηρίας). Όλα τα τονισµένα τοπωνύµια είναι ελληνικής ετυµολογίας και σύµφωνα µε τα αρχαία ελληνικά Χρονικά είναι Χώροι Ελληνικών Αυτοχθόνων Φυλών τουλάχιστον από το 9. τις Θράκη . είναι ΟΛΑ εθνογραφικά φαντάσµατα .000 προ Πλάτωνος) η Ελλάς διεξείγε Επικό Πόλεµο εναντίον των εισβολέων Ατλάντων προγόνων των Μογγολοεβραίων. που στήθηκαν µετά από γενοκτονία αυτοχθόνων ελληνικών Σκυθικών-Ιλλυρικών-∆αλµατικών-Μοισικών-Θρακικών-Καρπαθίων Φυλών.Χ.Χ. ∆εν µπορούµε να µην αναφέρουµε και την "ήσυχη έχιδνα" Φινλανδία σαν εθνογραφική Απάτη του Τουρανικού έπους Καλάβελα (αντίστοιχο της Κάβαλα) που στήθηκε µετά από γενοκτονία των Ελλήνων Υπερβορείων Θούλης 36 . Βαβυλωνίας (Ιράκ). Μέρος των ανωτέρω εξισλαµίσθηκε ή γενοκτονήθηκε.500π. Σιβηρίας). Περσίας (Αφγανιστάν. οι Αραβικές Χώρες και η Τουρκία. Βόρειος Τοµέας.. τις Ιλλυρία-∆αλµατία-Σκλαβονία (Γιουγκοσλαβία). Ρώς (ΕΣΣ∆).

Οµοίως για τους πολύ µεµυηµένους αναφέρουµε τις Εβραιοµογγολικές "σφήνες" της Λεττονίας.της Σελήνης και Λίλιθ. Ο Περσέας της Ο. έτσι οι αρσενικές πόρνες των εβραιοχριστιανικών ιερατείων πλαστογράφησαν την ιστορία.εγνώριζαν την γραφή. ∆ιότι είχαν διδαχθεί το δόγµα του εµετικού Χριστούλη: "αγάπα τους εχθρούς σου" και "τα όπλα ηµών δεν είναι σαρκικά". Τέτοιοι µαλθάκες ήταν αδύνατον να µην γενοκτονηθούν όταν αντί για ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ δηµιουργούσαν Μοναστήρια µε αποτέλεσµα. είναι απόρροια της ΠΡΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ των θρησκευτικοπολιτικών ιερατείων που αυτοαποκαλούνται "Ελληνικό Κοινοβούλιο" και "Ελληνική Εκκλησία" και "Ελληνική Οικονοµία Ξένων ∆ανείων και Επενδύσεων". ώστε να µην µπορούν να πλησιάσουν στα άδυτα των Εβραιοτεκτονικών της Μυστηρίων. πρόστυχη και αηδιαστική... παρέλαβε τους έλληνες ΛΑΟ ΗΡΩΩΝ και τους µετέτρεψε σε ΜΑΛΘΑΚΕΣ της εµετικής δακρύουσας Παναγίτσας και του εµετικού πράου εκθηλυµένου Χριστούλη. Σε ότι αφορά στην γλωσσική αλλοίωση των Σκυθών. οι Κοινοί Θνητοί χωρίς να "παγώσουν" από τρόµο στις επιδείξεις εµφανίσεων των Μέτατρον των Ασµοντάϊ των Ταµιήλ και των λοιπών Υπερόντων του Γιαχβέ .Α. Προτρέπουµε τον αναγνώστη να εµβαθύνει στην ανάλυση της Βυζαντινής ιστορίας διότι εκεί βρίσκονται οι απαντήσεις της Γενοκτονίας των Ελλήνων. Εσθονίας (σήµερα συγχωνευµένες στην ΕΣΣ∆) µετά από γενοκτονία ελληνικών Σκυθικών. µε το όνοµα Βουλγάριοι ή Βούλγαροι.όπου υπήρχε το Μέγιστο Απολλώνειο Ιερό.. Εκκλησιαστικής και Οικονοµικής Εξουσίας. Είναι η Τρικέφαλη Κατάρα που έχει τις ρίζες της στο αντίστοιχο Τρίπτυχο του Βυζαντίου... Ρώσων και Θουβαλίων. Στρατιωτικής.Α. διέστρεψε το αρχέτυπο Ελληνικό Σκυθικό Αλφάβητο µε την απατηλή δικαιολογία ότι οι Σκύθες Ρωσίας δεν . Ασία. ∆ικαστικής. στην άλωση της Κωνσταντινουπόλεως του 1453. ∆ιότι είχαν διασπείρει στο λαό ότι µόνον µε ύµνους στην "Παρθένο Μαρία" θα σωθεί η πόλη. όµως είναι έτοιµος να αποκεφαλίσει το Τρικέφαλο Τέρας κοιτώντας το µέσα από το κάτοπτρο της ασπίδας των δικών του θεών. Θα διαπιστώσει µε έκπληξη ότι το Βυζάντιο δέχθηκε να φιλοξενήσει τις εξ' Ανατολών Εβραιοµογγολικές ορδές "για να εκχριστιανίσει" τους βαρβάρους!!!!! Ότι διόρισε τους Ταταροµογγόλους "Βουλγάριους" ή "Χυδαίους" σαν φύλακες των συνόρων του Βυζαντίου. και επειδή τα µέλη της Ο. και οµοίως οι απαίσιες οµόηχες γλώσσες των Αράβων .Ισραήλ Τουρκίας. Ναι. ελέω Χριστούλη και Γιαχβέ. Την Νύχτα της Μεγάλης Σφαγής θα αποκεφαλίσουµε την Ατλάντια Μέδουσα. για να εξελιχθούν στη συνέχεια Γενοκτόνοι των Ελλήνων Θράκης και Μοισίας. "εν ύπνω" και "εν ενεργεία" από 37 . Τέτοιοι µαλθάκες ήταν αδύνατον να κρατήσουν Πολιτισµό και Οικονοµία στα τρυφερά χριστιανικά τους χέρια. Ότι το Βυζάντιο υπό την ηγεσία των Ορθοδόξων Πατριαρχείων ως οργάνων της Ρωµαϊκής Κατοχής. Εκτελεστικής. Και η σηµερινή εικόνα της ΑΘΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και του ΑΘΛΙΟΥ υπό πλειστηριασµό "ελληνικού" Κράτους. αναφέρουµε την ύπουλη τακτική της Βυζαντινής Ορθοδόξου Εκκλησίας η οποία αποστέλλοντας τους Κύριλλο και Μεθόδιο µε το επίπλαστο "Κυριλλικό Αλφάβητο". Το αποτέλεσµα της Ταταροµογγολικής ορδής του Βαρβαριστάν είναι σήµερα γλωσσολογικά οι ηχητικά απαίσιες γλώσσες της Ανατολικής Ευρώπης και της ΕΣΣ∆ και της Φινλανδίας.000 άρρενες µοναχοί µέσα στην πόλη οι οποίοι αρνήθηκαν να πάρουν τα όπλα για να υποστηρίξουν την αποδεκατισµένη Φρουρά των αµυνοµένων στα τείχη. τόσο φρικιαστική.. Λιθουανίας. Είναι η Τρικέφαλη Μέδουσα. να υπάρχουν 50. Ότι το εβραιοχριστιανικό Φανάριον του Πατριαρχείου είναι υπεύθυνο για γενοκτονίες ελλήνων σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και Ρωσία και Μ. είναι επί το πλείστον "ανανήψαντα" άτοµα των ανωτέρω τοµέων.Ε. Λευκορωσικών Θουβαλικών Φυλών. Επειδή δεν µας διέπει εµπάθεια εναντίον των Ελλήνων Τεκτόνων της Νοµοθετικής. ήταν αδύνατον να κρατήσουν Τέχνες και Τεχνολογία. Πράγµατι τα έχασαν ΟΛΑ.Ε.

3ον: Οι Κυβερνήτες των σκαφών "Λεβάν" και "Λίλιθ" δέχονται τους όρους και αποβιβάζουν* µε µεταγωγικά σκάφη πληθυσµούς του "Ε" Βοώτου στην Ατλαντίδα. Αυτά για όσους από σάς έχουν µόνον µύηση ΜΤΜ. είναι ∆υνάµεις που εδρεύουν και εκπέµπουν από την Σελήνη ή Λεβάνια. ως Επισήµου Πολιτισµικής Ροπής και Γλώσσας του Τοπικού Συγκροτήµατος Γαλαξιών. τις ανατολικές ακτές Σιβηρίας και Κίνας. Όσοι από σάς έχουν µύηση ΟΤΟ.432π. Είναι οµοίως γνωστό ότι η Λεβάνια δεν είναι φυσικός δορυφόρος της γης αλλά τεχνητός πλανήτης .σκάφος προερχόµενος από τον αστερισµό "Ε" Βοώτου και Ηρακλέους.Χ. οι νέοι άποικοι της "Λεβάν" και "Λίλιθ" έγιναν δεκτοί σαν "φιλοξενούµενοι υπό όρους". το άλλο στους τρείς πλανήτες (Ουρανό. όπου σήµερα η Μεσόγειος Θάλασσα. ενώ οι ίδιοι. όπου και αρχίζουν συστηµατική γενοκτονία των ελληνοφώνων τοπικών εθνοτήτων.Ε. Τους δίνουµε την ευκαιρία να εννοήσουν τα κάτωθι και να αποχωρήσουν εγκαίρως από τον Εβραιοτεκτονισµό: Είναι γνωστό από "ειδικές µυήσεις" σας άνω του 18ου βαθµού ότι οι ∆υνάµεις Ασµοντάϊ. και το τελευταίο τρίτο αναχωρεί από το ηλιακό σύστηµα για να ειδοποιήσει το Κέντρο Τοπικού 38 .Α. Συγχρόνως µε την ίδια Σεληνιακή τεχνολογία υπερβαρύτητος βυθίζουν την ελληνόφωνη ∆ραβιδική Αιγηίδα. σε τρόπο ώστε τα τρία σώµατα Λίλιθ-Σελήνη-Γη να βρίσκονται συνεχώς σε ευθεία γραµµή. λόγω της στάσεως του Πλανητικού ∆ιοικητού πλανήτου Κρόνου εναντίον του ∆ιοικητού Ηλιακού Συστήµατος µε έδρα πλανήτη Ουρανό. µε όµοιες γραµµικές ταχύτητες. ήδη ειδοποιηµένοι από το Σεληνιακό Επιτελείο. και σεβασµού της προϋπάρχουσας Πολιτισµικής Ροπής και Γλώσσας (Αρχέτυπη Ελληνική) του πλανήτη. (Ίδε "Κάβαλα") 2ον: Λόγω του ότι ο πλανήτης γη βρισκόταν σε πολιτισµικό επίπεδο υψηλότατο. Συγχρόνως τα επιθετικά σκάφη της Σελήνης και Λίλιθ επιτίθενται εναντίον του Γαλαξιακού Στόλου ∆ιός και καταλαµβάνουν τους 6 εσωτερικούς πλανήτες. ως προσωρινού Πλανητικού ∆ιοικητού εν αναµονή νέου δεκατριµελούς Επιτελείου από το Κέντρο του Τοπικού Γαλαξία. Πλούτωνα). (Ίδε αποµυθοποίηση "Θεογονίας" Ησιόδου). γι αυτό καλούµε τους Έλληνες Τέκτονες σε ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΟΡΚΟΥ των. και τέθηκαν σε τροχιά περί τη γη το 11. Επειδή κανείς από σάς δεν έχει µύηση ΑΟΑ δηλαδή "τριτοβάθµια" της ATLANTIS ORDO ADEPTIS. γνωρίζουν ότι πίσω από την Σελήνη και σε σύγχρονη τροχιά µε την Σελήνη.τεκτονική άποψη. ευρίσκεται το "αδελφό σκάφος ιδίου όγκου που ονοµάζεται "Λίλιθ".Χ. Στην συνέχεια παραβιάζουν τους όρους και γενοκτονούν τους έλληνες Ατλαντίδος µέσω βυθίσεως της περιοχής µε Σεληνιακή Τεχνολογία υπερβαρύτητος. έχουν αναχωρήσει και αποικίσει τις ανατολικές ακτές Αµερικανικής Ηπείρου. και τις δυτικές ακτές Αφρικής και Ευρώπης (Βάσκοι). σε συνεδριάσεις της Στοάς Μεγάλης ∆ρυός Ν. υπό τον γενικό χαρακτηρισµό "τετραγράµµατον ΓΧΒΧ ορθού τριγώνου". η Λίλιθ επιτάχυνε και σταθεροποιήθηκε σε όµοιες γωνιακές ταχύτητες µε την Σελήνη. Ανατινάζουν 3 από τους 12 πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος πιστεύοντας ότι έκρυβαν βάσεις δυνάµεων ∆ιός. σας κάνουµε τα αποτελέσµατα των µαγνητοφωνήσεων της Ο.600π.500π. από προηγούµενο αποικισµό του Κέντρου Τοπικού Γαλαξία σε συνεργασία µε το Κέντρο Γαλαξία Ανδροµέδας και των υπολοίπων ένδεκα Γαλαξιών του Τοπικού Συγκροτήµατος "ΚΝΟΖ". Τελικώς ο Στόλος ∆ιός διαµοιράζεται σε τρία µέρη εκ των οποίων το ένα καταφεύγει στις υπάρχουσες βάσεις εντός της εσωτερικής κοιλότητος του πλανήτη µας. Μέτατρον και οι ονοµατολογίες σε κατάληξη -ΙΗΛ. Ποσειδώνα. ∆όθηκε στους αποίκους της "Λεβάν" και "Λίλιθ" η περιοχή Ατλαντίδος υπό τους όρους διακρατήσεως πληθυσµιακής αναλογίας 1:108 ως προς τους προϋπάρχοντες κατοίκους του πλανήτη. Υόρκης (Μπένεν Μπερίθ) (Ολάµ Μπερίθ): 1ον: Τα σκάφη "Λεβάν" και "Λίλιθ" (Σελήνη και Λίλιθ) εισήλθαν στο ηλιακό µας σύστηµα το 11. από το δεκατριµελές (και όχι δωδεκαµελές) Επιτελείο του ∆ιός.Χ. Το 9.

του Ελληνικού Πολιτισµού.500π. στα σηµεία που υπάρχουν υπόγειες Στοές χαρακτηριζόµενες από την µυθολογία σαν "Σήραγγες καθόδου στον Άδη". διότι διαθέτουν τεχνολογία για τηλεπαθητική επικοινωνία µε εκπροσώπους τους (ιερατεία ∆ιός) και τους ενηµερώνουν για στρατηγικές κινήσεις των εχθρών τους που αποσκοπούν σε γενοκτονίες ελληνοφώνων ανδροµέδιων. Η τελική σύγκρουση και η βύθιση της Ατλαντίδος και Αιγηίδος τοποθετούνται από την Στοά Μεγάλης ∆ρυός στο 9.600π. σε πολέµους εµφυλίους. Αµερικής κ. και είναι µάλλον πραγµατική χρονολογία διότι διασταυρώνεται από τα κείµενα "Τίµαιος" και "Κριτίας" του Πλάτωνα. έχει εντοπίσει τέτοιες εγκαταστάσεις που εκπέµπουν υποήχους και άλλες συχνότητες. και άλλες οι οποίες δηµιουργούσαν τηλεπαθητικά σώου επιδείξεως ισχύος στα SS του Χίµλερ. Αυτές οι υπόγειες δυνάµεις χαρακτηρίζονται από την . Για την Ελλάδα σηµειώνουµε ότι το Τµήµα Τεχνολογίας της Ο. και για αφανισµό των όσων αγαπούν ακόµα και το φώς του Γαλαξιακού Πολιτισµού.1995. την ∆ωδώνη και το Πήλιο. επισκιάζει τις εκποµπές των δυνάµεων ∆ιός στο εσωτερικό του πλανήτη.Ε. Αναφέρουµε µεταξύ άλλων την Ελευσίνα. * Η αποβίβαση εκτελέστηκε από το 11..Αράβων) στον πλανήτη. Είναι οι δυνάµεις που επικαλούνται οι νεοϊδρυθείσες ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ και προπαγανδίζουν οι "φιλελληνικές" οργανώσεις όπως "Νέα Ακρόπολις". Ν. ΖΕΝ της Μογγολίας Θιβέτ. αντιστοίχων κυβερνητών της Λεβάν και Λίλιθ. του Αρχέτυπου Πολιτισµού του Πλανήτη. Είναι οι ίδιες δυνάµεις που µέσω πολιτικών της Νέας ∆εξιάς.Αθήναι. παράρτηµα της Θεοσοφικής Εταιρείας (Ταµίλ).. στέλνει πληρώµατα της Λίλιθ να οργανώσουν υπόγειες πολιτείες στον φλοιό της γης που θα υποδύονται τους υφιστάµενους του ∆ιός. Οι δυνάµεις Ταµίλ είναι η θρησκευτική υποδοµή του Βουδισµού και του δεύτερου Ινδουϊσµού.Χ. σε ηθικό εκτραχηλισµό. µε ηγέτιδα την Ελλάδα που θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό κοινό "έκφυλους πολεµοχαρείς ∆ίες και Απόλλωνες". "µαύρη σεξουαλική µαγεία έκφυλης Αφροδίτης" και άλλα τεκταινόµενα για Τελική ∆υσφήµιση του Επιτελείου ∆ιός. Στο σηµείο αυτό ο Ταµιήλ σε διαταγή του ανωτέρου του Ασµοντάϊ ή Ιεχωβά της Σελήνης.)("ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΕΝΩΧ"). καθώς επίσης και κάτω από τις φυσικές πυραµίδες που σχηµατίζουν τα γήινα όρη. µε µεγαλύτερη επισηµανθείσα µηχανολογική εγκατάσταση εκείνη του όρους Σαρακηνός Μαγνησίας* σε βάθος µόλις 100 µέτρων από το επίπεδο θαλάσσης και µε στοές που συγκοινωνούν µε σπήλαια της κορυφής του.λπ. κατά την διάρκεια ειδικών µυήσεων σε Βαυαρικούς Πύργους. 4ον: Οι δυνάµεις ∆ιός που κατέφυγαν στην εσωτερική κοιλότητα της γης από τις δύο οπές Βορείου και Νοτίου Πόλου.Αγία Γραφή σαν "∆ιάβολος". Αυτές οι υπόγειες δυνάµεις Λιλιθιανών χρησιµοποιούν τεχνολογία τηλεπάθειας που.. ανηκόντων σε Θεοσοφικές Στοές θα στρέψουν την Ευρώπη σε Ναζιστική Ευρώπη από το 1988 .Μογγόλων . έως το 10. Κρίνουµε σκόπιµο να αναφέρουµε ότι οι τρείς κλάδοι: ΙσραηλίτεςΆραβες-Μογγόλοι έχουν διαχωρισµένους ρόλους γενοκτονίας των αντιπάλων 39 . Είναι οι υπόγειες δυνάµεις VRILL της Αµερικής. (Ίδε "Ο Ναζισµός Μυστική εταιρεία" Εκδόσεις ∆ίβρης . σε σεξουαλική αποχαλίνωση (ίδε Βάκχες και Μαινάδες). Βαβυλώνος Μεσοποταµίας. σε ειδωλολατρεία.Χ. από δε τον Τεκτονισµό σαν "∆υνάµεις Ταµίλ".Α.Χ. λόγω µικροτέρας αποστάσεως από την γήινη επιφάνεια.Γαλαξία για τα εγκλήµατα των Ασµοντάϊ και Ταµιήλ. σε µύθους που παρουσιάζουν το Επιτελείο ∆ιός σαν "συνάθροιση µαταιόδοξων µέθυσων σεξοµανών απαιτούντων λατρεία ειδώλων και αίµα υπηκόων". Τέτοιες υπόγειες πολιτείες υπάρχουν ακριβώς κάτω από τις Πυραµίδες Μογγολίας. και κατορθώνουν να διαφθείρουν τα επίγεια "Ιερατεία ∆ιός" οδηγώντας τα σε εκφυλισµό πνεύµατος-τεχνών-ύλης. Αιγύπτου. εµποδίζουν την επικράτηση των Λεβάνιων και Λιλίθιων (Ισραηλιτών .000π.

οι δε άνθρωποι µήνην. εναντίον του ∆ιός Κολχίδος εκπροσωπούµενο από τον έλληνα Αϊήτη. οι επισκέπτες πριν εµφανιστεί το µητρικό Σκάφος-Τέρας. είναι: "Ο Ορφέας εκπροσωπεί διεφθαρµένα ιερατεία Κρονίων και Σεληνίων και Λιλίθιων.) άλλην απέραντον (σφαιρικήν) γήν. θυµίζοντάς µας κινηµατογραφικά µηνύµατα που µας έχουν σερβιριστεί έντεχνα και ύπουλα µε τις "Επαφές Τρίτου Τύπου".ιβ΄1. Στα ερωτηµατικά αυτά η απάντηση της Ο.ΧΑΝ . είναι το καβαλιστικό εξάκτινο "άστρο του Σολοµώντος" και η επίσηµη σηµαία του Ισραήλ. Τα δύο τρίγωνα.ΤΣΟ . σε ότι αφορά την µύηση Α-Ο-Α.ΧΑΝ" του . ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΩΛΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΘΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Ή ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ. όπως επίσης για "δεύτερη Σελήνη (Λίλιθ) πίσω από την πρώτη Σελήνη". Για όσους αµφισβητούν την σοβαρότητα των όσων γράφουµε.) Δ΄ ΑΛΛΗΝ ΓΑΙΑΝ ΑΠΕΙΡΑΤΟΝ. Για τους αγνοούντες παραθέτουµε ότι όλα τα πληρώµατα των αποστολών "Απόλλων" έδωσαν αναφορές για "σκάφη και εγκαταστάσεις Σελήνης αγνώστου προελεύσεως". Στο συγκεκριµένο αυτό φιλµ του εβραίου σκηνοθέτη Σπήλµπεργκ. µε σκοπό την δυσφήµηση και τον εξευτελισµό των Επιτελείων Ουρανού και ∆ιός. παραθέτουµε Απόσπασµα των Ορφικών Σχολίων Πρόκλου. 283. αριθ. είναι προϊόν εκποµπών Ταµίλ από υπόγειες εγκαταστάσεις. ακριβώς όπως τα τρίγωνα τετραγράµµατων ΓΧΒΧ των Τεκτονικών Στοών. τα οποία εργάζονταν για την γενοκτονία των ελλήνων. Η ΠΟΛΛΑ ΟΥΡΕ ΕΧΕΙ. πολλάς πόλεις. ΠΟΛΛΑ ΑΣΤΕΑ. Το πράγµα διαφωτίζεται πλήρως από τους υπαινιγµούς της Αποκαλύψεως Γ΄12 όπου η Νέα Ιερά Σελήνη (Ιερουσαλήµ) "κατέρχεται" για "να σκηνώσει µετά των ανθρώπων". Ο Χριστιανισµός διδάσκει ότι "η γυναίκα (οργάνωση) του θεού. ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΑΘΡΑ". * Τρίγωνο οµοίως: ∆ΙΜΗΝΙΟΝ-ΓΟΡΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΒΟΛΟΥ. Αυτά. στην οποία φέρονται µέτοχοι ο Κρόνιος Κένταυρος και ο Ορφέας. διαστροφής φυσικών νόµων.Συµπαντικού Λόγου.τους.Ε. πολλά µέγαρα. δηλαδή ότι "έχει κεντρική βάση την Σελήνη". πατά στην Σελήνη (βασίζεται στη Σελήνη)". διαφθοράς. µε εργαλεία τα τρία θρησκεύµατα Χριστιανισµός-ΜωαµεθανισµόςΒουδισµός." Γενικώς ότι έχει σχέση µε Κρόνια Κενταύρια θρησκεία. διαστροφής Λόγου και Ανατροπής Ιεραρχίας. Μετάφρασις: "Κατασκεύασε δε (ο Κρόνος. Τίµαιον 41. ΕΠΙΧΘΟΝΙΟΙ ΔΕ ΤΕ ΜΗΝΗΝ. Αυτή έχει πολλά όρη.Α. µέσω ασκήσεως µαγείας (τέχνη αλλοιώσεως ύλης µε ορισµένες συχνότητες).. η σηµαία των γήινων είναι λευκή µε µαύρο τρίγωνο που έχει την βάση κάτω και την κορυφή άνω.. Έχουµε κάθε λόγο να συνδυάσουµε τα ανωτέρω µε τις Σεληνιακές Εγκαταστάσεις που κυριολεκτικά "τρέλαναν" τους Αµερικανούς Αστροναύτες όταν προσσεληνώθηκαν. ΗΝΤΕ ΣΕΛΗΝΗΝ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΚΛΗΖΟΥΣΙΝ. και ότι από κει θα προέλθει ο "βασιλεύς του κόσµου". σεξουαλικής αποχαλίνωσης. την οποίαν οι θεοί ονόµασαν σελήνην. Το πνεύµα αυτό Ανατροπής Ιεραρχίας εκπροσωπεί και η Αργοναυτική Εκστρατεία. αποστέλλουν για ανίχνευση τρία µικρά σκάφη που σταθεροποιούνται στον αέρα σχηµατίζοντας τρίγωνο µε την βάση προς τα άνω και την κορυφή προς τα κάτω. 9. Ίδε "Αποκάλυψη" Βίβλου. δηλαδή "Σεληνιακό Ιερατείο". ορθό και ανεστραµµένο."!!!!! Εδώ ακριβώς δηµιουργούνται ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ για την ελληνικότητα ή την ανθελληνικότητα της Ορφικής Θρησκείας. Επισηµαίνουµε ότι αν και το Ιουδαϊκό ιερατείο ονοµάζεται Λεβάνιο ή Λευιτικό. Ο Μωαµεθανισµός διδάσκει ότι ο θεός (Αλλάχ ή Αλ Γιάχ ή Αλ Γιαχβέ) κατοικεί στη Σελήνη!!! Ο Βουδισµός. Αντίθετα. ότι κατοικεί στο κέντρο της γης κάτω από την Μογγολία-Θιβέτ ως προβολή "ΤΑ . υλισµού. 11 κατά ERMAN DIELS: "ΜΗΣΑΝΤΟ (ΚΡΟΝΟΣ. Το ίδιο 40 . µέσα στη Βίβλο προτιµάται ο όρος ΙΕΡΑ-ΣΕΛΗΝΗ ή Ιερουσαλήµ σε ελληνίζουσα απόδοση.

Χ. 6.πνεύµα Ανατροπής Ιεραρχίας εκπροσωπεί το Οµηρικό Έπος Ιλιάδος. διότι µας απασχολεί η σηµερινή γεωπολιτική και γεωστρατηγική ή αν θέλετε η σηµερινή . 640. και όπου "ν" ο αύξων αριθµός της "αυτοκρατορίας". προϋπήρχε της Ελαµιτικής Μογγολικής επιδροµής στην Μεσοποταµία. Με την επαφή των δύο δεύτερων "αντίθετων πόλων" στην Ασία. τρεφόµενη από την Παπάρα του Εβραιοµογγολικού Σουπερµάρκετ "γνώσης" σάπιων Πανεπιστηµίων Κοµµάτων . Το Τµήµα Γεωπολιτικής της Ο. είναι αντιστοίχως "Χν" ίσον µε: 10. δηµιουργείται από το 1940 έως σήµερα η Γενοκτονία των Ασιατικών ∆ραβιδίων Φυλών (Ίδε Ινδοκίνα . έχει ως ∆ιοικητικό Κέντρο την ΝΙΝΕΥΗ ΑΣΣΥΡΙΑΣ.. 3. Ίδε DOCUMENTATION PHOTOGRAFIQUE FRANCAISE. 40.αστροπολιτική και αστροστρατηγική. 90. Αν ναι. Και ιδού το αποτέλεσµα: Ενώ τα Μογγολικά Σεληνιακά Ιερατεία ετοιµάζουν το 700π. Για ποιούς κύκλους οµιλούν οι Εβραιοµογγόλοι της Α. θίγει την Σεληνιακή Ιέρεια Σελένια ή Ελένη των ήδη διαβρωµένων (από ∆ωριείς εβραιοµογγόλους) Μυκηνών. 250. Αν όχι. δηµιουργείται το 1940 η Γενοκτονία των Ευρωπαϊκών ∆ραβιδίων Φυλών.Χ. έχουµε: 111: ΑΣΣΥΡΙΑ Α΄.Ε.Περσία). στο οποίο."ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΣ" ΤΑΜΙΛΙΚΟΣ ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ Με την επαφή των δύο πρώτων "αντίθετων πόλων" στην Ευρώπη. 490.ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ-ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ-ΝΑΖΙΣΜΟΣ . 8. επειδή η Τρωάδα ∆ιός και Ποσειδώνος (πρώην ∆ιοικητού Ατλαντίδος). 5. αποφασίζεται η καταστροφή των Τρώων του Κέντρου ∆ιός Σάρδεων . 75 PARIS (7°). 29 -31. ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS.. 810. αρχίζουν µια συστηµατική µεθοδική γενοκτονία "σαρώσεως" εξ ανατολών προς δυσµάς.Α. CUAI VOLTAIRE. 1000 έτη. ζητούµε από τον αναγνώστη να εξετάσει δύο ψευδείς θρησκευτικοπολιτικές πολικότητες που δηµιούργησε το εβραιοµογγολικό κατεστηµένο για να γενοκτονήσει τον πλανήτη: ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ "ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΣ" ΤΑΜΙΛΙΚΟΣ ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ . 4.Α. και Μογγολοεβραϊκών Ηγεσιών Συµπαιγνίας ΗΠΑ-ΕΣΣ∆. 333: ΒΑΒΥΛΩΝ .Πακιστάν . του ζητούµε να αφήσει αµέσως το κείµενο και να ξαναγυρίσει στην καθηµερινή πεπατηµένη λογική του.Ο. Μήπως περάσαµε τα όρια της οικονοµικής αναλύσεως και τα όρια της συµβατικής λογικής του αναγνώστη. Ασσαράδων 680 έως Ασσουρµπανιπάλ 670 Ασσουρµπανιπάλ 670 έως Ναβουχοδονόσορ 630 Ναβουχοδονόσορ 630 έως Βαλτασάσαρ 540 41 (10) (40) (90) . Το περνούµε ακροθιγώς. 160. Από εκεί τα Εβραιοµογγολικά Ιερατεία αρχίζουν την µαθηµατική γεωπολιτική του τύπου Χν = 10*ν². "MENSUEL 5 .Χ. 222: ΑΣΣΥΡΙΑ Β΄. όπου "Χν" ο χρόνος διαρκείας της κάθε προοριζόµενης για γενοκτονία "αυτοκρατορίας" ή "γεωπολιτικής δυνάµεως". 9. αναγκάστηκε να καταναλώσει εκατοντάδες ώρες έρευνας για να αποκαλύψει την Φρικτή Απάντηση σ΄ αυτό το ερώτηµα. 360.Ιράκ .Αφγανιστάν .λίγο πριν την γενοκτονία Παλαιστίνης από Ιησού Ναυί. 7. 10. Οι δέκα πρώτες επιλύσεις του τύπου δια "ν" ίσον µε: 1.Θρησκειών και Στοών. αρχίζοντας από το Κέντρο ∆ιός Μεσοποταµίας (ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΛΧΙ∆ΟΣ Β ή ΛΑΡΣΑ ΚΑΛΧΟΥ).. Για την Στοά της Μεγάλης ∆ρυός. και στα 680π.254". Η ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΛΧΙ∆ΟΣ Β. Εφαρµόζοντας αυτές τις τιµές στην ιστορία από το 680π.Ινδία .. τα τρία "εργαλεία" θρησκεύµατα του εβραιοχριστιανισµούµωαµεθανισµού-βουδισµού. Απρίλιος 196. οι ανωτέρω θεωρούνται οι γενοκτονίες του "9ου και 10ου κύκλου ή κύκλου 000". 2. Το θέµα είναι τεράστιο και δεν θα αναπτυχθεί εδώ.

Αναφέρουµε το περιστατικό επεµβάσεως "ουρανίων σφαιρών" που επετέθησαν και διέλυσαν τα τείχη της Τύρου. Ίδρυση Κράτους 1950 έως Τέλος Χιλιασµού Χριστού 2950 (1000) 000: Γ΄ ΡΑΪΧ .Κίνας.Ινδοκίνα . 555: ΕΛΛΑΣ .Ν. Ελλήνων. Περσών.Χ. Καρλοµάγνος ∆ύσεως 820 έως Τέλος Αψβούργων 1460 (640) 999: ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ..ΗΠΑ. ∆ηλαδή αντικειµενικός σκοπός: Πλανητική Γενοκτονία και Πλανητική Πολιτισµική Τελµάτωση .ΕΣΣ∆.330µ. και µε Νότο . Εισβολή Σαξόνων 1460 έως Τσώρτσιλ 1950 (490 αντί 810) 000: ΙΣΡΑΗΛ .Β.Αφρική.Χ. µε Βορρά .). Γερµανίας (Γερµανίας Όθωνος Α΄ 962µ.444: ΠΕΡΣΙΑ . Παλαισατίας (Ισραήλ). Ετρούσκων Ιταλίας. απ΄ ευθείας ή µέσω της Ιαπωνίας. Παρατηρούµε ότι οι "αυτοκρατορίες" από την "111" έως την "000" έχουν κοινά χαρακτηριστικά: Όλες ανεξαιρέτως ιδρύθηκαν από Μογγολοεβραϊκά Ιερατεία Σελήνης µέσα στα κέντρα των Ελληνόφωνων ∆ραβιδίων Φυλών Ασσυρίων. παρά την τάφρο προσεγγίσεως που το µηχανικό του έκτισε στην θάλασσα µέχρι το νησί της Τύρου. όταν τα στρατεύµατα των γήινων εύρισκαν εµπόδια προς ολοκλήρωση της εντεταλµένης από ιερατεία στρατηγικής. µέσω "Χιλιετούς Γ΄ Ράϊχ". Κύρος 540 έως ∆αρείο Β΄ Νόθο Ώχο 380 (160) Φίλιππος 380 έως Άτταλο Γ΄ Περγάµου 130 (250) Τιβέριος Γράκχος 130µ. όταν ο στρατός του Αλεξάνδρου καθηλώθηκε από τα απόρθητα Τύρια Τείχη.∆. Κωνσταντίνος Βυζαντίου 330 έως Νικηφόρο Β΄ 820 (490) 888: ΡΩΜΗ Γ΄. Αρία.. τελικώς υπήρξε η προγραµµατισµένη αιτία ιδρύσεως του Ισραήλ. 666: ΡΩΜΗ Α΄. Γαλατίας (Γαλλίας Καρλοµάγνου).. και την αντικατάστασή των σκόπιµα διαφθαρέντων πολιτισµικών των στοιχείων (µέσω εκποµπών των υπογείων Λιλιθίων Ταµίλ) µε α-πολιτισµικά στοιχεία ∆ογµατικής Επιβολής Σεληνιακών Μαλθακιών του Χριστού του .(360) ---: ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (LOST CONTROL) 230 . Η ανωτέρω τετραπολική γεωπολιτική είναι αδύνατον να λειτουργήσει χωρίς ενίσχυση των µειονεκτούντων Νότου . Ιέρνης (Βρεττανίας). Η σκόπιµη αποτυχία του Γ΄ Ράϊχ υπό εβραϊκή ηγεσία. Όλες δηµιουργήθηκαν µε άµεση επέµβαση Σκαφών της Σελήνης και της Λίλιθ. Όλες ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες συνθέσεως-αποσυνθέσεως µε τελικό αποτέλεσµα τον εκφυλισµό των περιεχοµένων πολιτισµών. ή το παράδειγµα της Αυτοκρατορίας Ισραήλ που προετοιµάζει την τετραπολικότητα του 2.Χ. Όλες ήταν τετραπολικές µε υποδιοικήσεις σε Α. έως Αλέξανδρο Σεβήρο 230 µ.Ευρώπη ..Απονέκρωση. -(δεν ήταν το µόνο του είδους) 42 . στον άξονα ∆-Α. οι ΗΠΑ ενισχύουν µε τεχνολογία την Κίνα. κατά το παράδειγµα της τετραπολικής διαιρέσεως Αυτοκρατορίας Αλεξάνδρου µετά τον θάνατό του. "Αποτυχούσα" απόπειρα κλοπής Χιλιετούς Κυβερνήσεως από τον "νόµιµο δικαιούχο" Ισραήλ. Το περιστατικό αναφέρεται από τους χρονικογράφους της εκστρατείας. Για τον λόγο αυτό έχει ανατεθεί στην Ελλάδα ο ρόλος του σηµείου τοµής των αξόνων Α-∆ και Β-Ν.λπ.Κίνα . Για τον ίδιο λόγο.Γιαχβέ. Βαβυλωνίων.Χ..Ιαπωνία .Ινδία κ. Για τους αµφισβητίες παραθέτουµε νέους συγγραφείς που επαναλαµβάνουν το αρχαίο αυτό περιστατικό. µε ∆ύση .Αφρικής και Ανατολής .002 µε Ανατολή .(100 έτη) 777: ΡΩΜΗ Β΄. Μεγασθένη και Πτολεµαίο. δηλαδή ο ρόλος του εικονικού ρυθµιστού που θα φροντίζει για "εξοµάλυνση των διαφορών ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ µε πρωτοβουλίες ειρήνης" και "εξοµάλυνση της οικονοµικής ανισότητος µεταξύ Ευρώπης και Αφρικής" (Ίδε πολιτική Μενέϊκο-Παπανδρέου).

. Ιδού το Αισχρότερο Κείµενο όλων των εποχών. διότι έχει την προνοητική δολιότητα να εµφανίζεται "σύµµαχος" των πολιτισµών των εθνών και για ορισµένα χρονικά διαστήµατα να εργάζεται πράγµατι για "την ανεξαρτησία των πατρίδων" (Ίδε το παιγνίδι της Πόρνης Ορθοδοξίας). Ιούλιος Οµπσέκουενς κ. µε τις οικονοµικές θεωρίες των πληθωρισµών και των αποπληθωριστών. Τα έθνη θα συντριβούν ως τα σκεύη του κεραµέως" (Αποκ. "Ο Χριστός θα ποιµάνει τα έθνη εν ράβδω σιδηρά. τότε πίσω από τις διδασκαλίες του περί "αγάπης" και "πραότητος" και "ειρήνης". ακριβώς διότι δηλώνει τόσο φανερά τις προθέσεις του. Αν ναί.τρωγόντων και χεζόντων επαρκώς και υµνόντων µε διεθνείς ύµνους σε διεθνή γλώσσα .λπ. Αν συµβαίνει το δεύτερο τότε καλείται ο αναγνώστης να πάψει να ασχολείται µε τις αποπροσανατολιστικές Ασηµαντότητες τύπου Νέας ∆ηµοκρατίας. Πλίνιος. ΚΚΕ. Τέτοιες επεµβάσεις Σκαφών που χρησιµοποίησαν τα οπλικά τους συστήµατα (ακτίνες κ. Οµιλούµε για Μικροστρατηγική ή Μακροστρατηγική. Σενέκας. "Γάϊος Μάριος" κ. Εκδόσεις Μπαρµπουνάκη. τόπο προέλευσης της . 1967. και W. ∆ιότι φρόντισε να µην µεταφράσει σε λαϊκή γλώσσα τα εµετικά κείµενα της Βίβλου... Πλαύτος. Λίβιος. Αντικαταστήστε τη λέξη "Χριστός" µε την ταυτόσηµη λέξη "σοσιαλισµός" και θα εκπλαγείτε από την νέα µορφή του κειµένου.λπ.. Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ είναι το θρησκευτικοπολιτικό έκτρωµα του "Χριστιανικού Σοσιαλισµού" που θα καταργήσει. κεφάλαιο Ε΄. "CRONISTORIA SU OGGETTI VOLANTI". αν επικρατήσει. β΄27). η "Αποκάλυψις" της Βίβλου κεφάλαιον ιθ΄15-18: "Εκ του στόµατος (του Χριστού) εξέρχεται ροµφαία (σπαθί) δια να κτυπά τα έθνη". No 2. Τέτοιο αντίπαλο στερούµενο κάθε Πολιτισµικού Ήθους και Παραδόσεως. Λίων. Ερωτούµε: Σοβαρώς έχει τέτοιες προθέσεις ο Σεληνιακός Χριστούλης. Τέλος. Κάσσιος. τους πολιτισµούς των εθνών µετατρέποντάς τα σε αγέλες ζώων . "Σύλλας". αναφέρουν µεταξύ άλλων οι αρχαίοι χρονικογράφοι: Λυκοσθένης. Αν το έκανε υπήρχε ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί το διπλό παιγνίδι που οδηγεί στην τελική µας γενοκτονία. όπου εννοούµε σε τι παγίδα οδηγήθηκε ο Αλέξανδρος από τα "ελληνικά" ιερατεία των Μογγολοεβραίων Σαµοθράκης. Ευσέβιος. Το τελευταίο "χαρτί" των Μογγολοεβραίων για την αλλοτρίωση των εθνών δεν είναι ο Σιωνισµός του Κράτους του Ισραήλ. Οι ονοµασίες που χρησιµοποιούν για ιπτάµενα σκάφη που παρουσιάζονται για να αλλάξουν την τροπή των µαχών είναι "ιπτάµενες ασπίδες". τα έθνη τον απορρίπτουν εξ αρχής. διότι αυτό το εθνογραφικό έκτρωµα είναι καταδικασµένο να καταστραφεί από τους ίδιους τους δηµιουργούς του. µε τις θρησκείες και τα "θαύµατά" τους (Καβαλιστικές επιδείξεις των υπογείων Ταµίλ και των .τον Κύριον Ιησού και Γιαχβέ.. Εκπροσωπεί 43 . Πλούταρχος ("Λούκουλλος".ιέρειας Ολυµπιάδος. ∆εν µπορούν όµως να διακρίνουν τον ∆ούρειο Ίππο του Σιωνισµού. ο πρωτότοκος του Γιαχβέ. Ποτέ ο Σιωνισµός δεν είχε ελπίδες να επικρατήσει στον πλανήτη.υπέργειων Σελήνης).)... διότι ο κίνδυνος ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ.λπ. και λοιπών -ΙΣΜΩΝ. CLYPEUS. ώστε να ενισχύει τον εθνικισµό των εθνών και το ένστικτο αυτοσυντήρησής τους.) για το Σεληνιακό Σχέδιο εναλλαγής τετραπολικών αυτοκρατοριών. κρύβεται µια αηδιαστική ύαινα γεµάτη µίσος και λύσσα εξουσίας και λύσσα γενοκτονίας ελλήνων.. προτρέπουµε τον αναγνώστη να εµπλακεί στο εµετικώτατο κείµενο της "Αποκαλύψεως" της Βίβλου.FENOGLIO ALBERTO.λπ..Αρµαγεδδώνα για γενοκτονία των γήινων ∆ραβιδίων Φυλών. RAYMOND DR(U)SE "ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΡΩΜΗ". όπου περιγράφονται συγκαλυµµένα τα τροµακτικά οπλικά συστήµατα της Σελήνης που θα χρησιµοποιηθούν στον .. Ορόφιος. Μια ιδέα του Σεληνιακού αυτού Γενοκτονικού Προγράµµατος (δήθεν προφητεία) θα πάρει ο αναγνώστης µελετώντας το Γεωπολιτικό Εγχειρίδιο "Βίβλος" στο βιβλίο ∆ανιήλ. ΠΑΣΟΚ. τον Χριστιανισµό. "ιπτάµενες σφαίρες" κ. Αθήναι.

Το ποιός έκανε τη "ζηµιά" φαίνεται από το πού "κατασκευάζεται επειγόντως γεωπολιτικό µπάλωµα" ενώ δεν προβλεπόταν µετακίνηση πρωτευούσης από την Ρώµη: "Μπάλωµα .4).Ε.δικαστικές καταδίκες κατά το παράδειγµα εισαγγελίσκου Βόλου. Μας είναι απαγορευµένο να εξηγήσουµε περισσότερο. Απατεώνες και Άνανδρους που σκοπεύουν να επιτεθούν από την Σελήνη υποδυόµενοι τις ∆υνάµεις ∆ιός των τριών εξωτερικών πλανητών. Ήδη τα όσα γράφονται στις προηγούµενες σελίδες είναι τρελά και αλλοπρόσαλλα για την συµβατική λογική.Α.Πλούτων. από το 230-330µ.Απόλλωνα ή Απολλύωνα.Α. για να γενοκτονήσουν γήινους υποδυόµενοι τον . Ήδη τα "περιοδικά . ∆ηµιουργείται εύλογα το ερώτηµα: "Αν τα πράγµατα είναι όπως τα εκθέτει η Ο. και να επισηµάνει ότι δεν έχει γραφεί από κάποιον Συµπαντικό Χριστό αλλά από ∆ιαστηµικούς Αλήτες-Πειρατές που ατίµασαν την φιλοξενία του Ξένιου ∆ία και αποφάσισαν να κάνουν κατάληψη του πλανήτη µε παράλληλη γενοκτονία των Αρχικών Κατοίκων του. ∆ιότι όπως πολύ σωστά κάνατε τον παραπάνω συλλογισµό "κάθε απόπειρα αντιστάσεως θα καταλήξει σε συντριβή µας" αν είµαστε µόνοι. αλλά αν αληθεύουν. έχει αποφασίσει όσους από σας συνεχίσουν το πρόγραµµα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. ώστε να δυσφηµισθεί το Ελληνικό Πνεύµα ∆ιός. Καλείσθε τώρα να εννοήσετε γιατί η Ο.Χ. Ίδε "Αποκάλυψη" Βίβλου. Αλήτες-∆ολοφόνους-Άνανδρους που χρησιµοποίησαν την υπέρτατη τεχνολογία τους για να γενοκτονήσουν εκατοντάδες εκατοµµυρίων Έλληνες σε όλα τα µήκη και πλάτη..έντυπα περί ΑΤΙΑ" έχουν κάνει υπαινιγµούς περί Αγνώστων 44 .ακριβώς την εγκληµατική ψυχοσύνθεση των γνήσιων Σεφαρντί της ORDO ADEPTIS ATLANTIS οι οποίοι απ΄ έξω φορούν χαµόγελο και µέσα τους φορούν γενοκτονία. Για το αν θα βρούµε ανταπόκριση ή εµπαιγµό ή αδιαφορία ή άρνηση ή .. µε σκοπό την δυσφήµηση του Ελληνικού Απολλώνειου Λόγου.Ε. (Ίδε Αποκ.Ε. Εξωτερικού. Αδιαφορούµε για τις θετικές ή αρνητικές απαντήσεις που θα λάβουµε. ιθ΄17-18. διέκοψαν τις επαφές των ελλήνων µε τα επιτελεία ∆ιός που έχουν έδρα την εσωτερική κοιλότητα της Γης και τους τρείς εξωτερικούς πλανήτες Ποσειδών .Ιεράς Σελήνης. Παρατηρήστε ότι µετά την Γεωπολιτική δύναµη 666 κάποιοι προκάλεσαν απώλεια ελέγχου 100 ετών. διότι στον ορισµένο χρόνο θα καλέσουµε σε αντίσταση τους οµότιµούς σας όλων των εθνών.Α. τότε τι νόηµα έχει κάθε αντίσταση στο Σύστηµα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS.. ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ. µέσω των µελών της Ο. εφ όσον εναντίον µας έχει στραφεί η τροµερή τεχνολογία πολέµου δύο "πλανητών πολέµου" της Σελήνης και της Λίλιθ που κατόρθωσαν να υποτάξουν 6 πλανήτες από τους 9 εναποµείναντες. καλούµε σε αντίσταση εσάς προς το παρόν. Στο σηµείο αυτό ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ εργασία 1000 ετών των ίδιων ιερατείων.. έως 330µ. θ΄ και ιβ΄3. είναι η πρώτη οµάδα ελλήνων που τολµά να αποµυθοποιήσει και να αποθεοποιήσει το κείµενο ΦΤΗΝΗΣ ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της Αποκαλύψεως. ήτοι από 670π." Κύριοι των Ελληνικών Αρχών.Α.Ουρανός . Απατεώνες Άνανδρους που σκοπεύουν να "εξέλθουν από τα υπόγεια φρέατα της αβύσσου" δηλαδή τις υπόγειες εγκαταστάσεις τους.. Για ποιούς Φαρισαίους οµιλούσε ο Χριστούλης όταν ο ίδιος υποκρίνεται τον δάσκαλο της "αγάπης" ενώ στην Αποκάλυψη καλεί "τα όρνεα να φάγουν σάρκα βασιλέων και χιλιάρχων και µικρών και µεγάλων και δούλων και ελευθέρων" µετά από το όργιο αίµατος των οπλικών συστηµάτων της Άνω Ιερουσαλήµ . και να ανατινάξουν 3.Βυζάντιο" για να κλείσει η τρύπα στο παντελόνι του Γιαχβέ και να πάψει να γελά η ανθρωπότητα µε την Εβραιοµογγολική Γκάφα των ιερατείων που νόµισαν ότι περνώντας από την Ελλάδα στην 555.Ε. τότε είναι ακόµη πιο τρελή και αλλοπρόσαλλη κάθε απόπειρα αντιστάσεως διότι θα καταλήξει σε συντριβή µας. Η Ο.Χ. Επιστρέψτε στην σελίδα 36 και θα καταλάβετε. "το τρίτον των αστέρων του ∆ράκοντος". στο Γεωπολιτικό πρόγραµµα των Σεληνιακών Ιερατείων.Χ. Εδώ κλείνουµε Κύριοι.

. ΤΟ ΑΡΡΕΝ ΣΠΕΡΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΡΟΦΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΣ. ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ ΤΟΥ ΘΗΛΕΩΣ ΦΥΛΟΥ. ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΦΥΛΙΣΕΙ ΤΟ ΑΡΡΕΝ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΘΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΡΕΝ. Ουδέν σχόλιο προς το παρόν. ΥΠΕΑ.Ε. Τι είναι αυτό που τα ανάγκασε να εφαρµόσουν την επίλυση και τις διαδικασίες της "777" των 490 ετών. η πυκνότητα που βλέπουµε σε "αφικνούµενα κέντρα εκποµπής" µας δίνουν την εντύπωση ότι έχουν έλθει όλα τα σκάφη των "Κόσµων".ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΕΧΩΒΕΧΑΙ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ο. ΟΑΣ. ΚΑΙ ΡΑΒΙΝΟΣ LIEBERMANN ANTROPOV IGOR ΡΩΣΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ.. ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΠΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΝΗΣΚΟΝΤΑ ΟΦΙ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ 45 . ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. (∆ιάλυση Αγγλικής Αντιβασιλείας Ινδιών) Για να µην µακρηγορούµε: Τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο.. ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΕΒΡΑΪΚΟ Ι∆ΙΩΜΑ. Ο.Α.. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑΙ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΣ: ΡΑΒΙΝΟΣ STERN ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ. άλλες διαρροές της NASA και των Σοβιετικών ∆ιαφωνούντων.. ". -ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-. σύµφωνα µε την ένατη επίλυση του τύπου Χν=10*ν²... Θα ήταν υπερβολή να σας πούµε ότι αν δεν σας εκτελέσουµε εµείς θα σας εκτελέσουν ΕΚΕΙΝΟΙ επί εσχάτη προδοσία.. δεν χρειάζονται άλλες µαγνητοφωνήσεις σε εβραιοτεκτονικά σαλόνια. Τι είναι αυτό που ανάγκασε τα εβραιοµογγολικά ιερατεία να επιταχύνουν τη γεωπολιτική τους κατά 320 έτη. ΠΟΛΥ ΔΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΡΕΝ ΣΠΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΔΕΛΦΟΙ.Ε.Α. Και πως διακρίνονται αυτά τα Σκάφη προελεύσεως ∆ιός Γήινης Κοιλότητας ("Κούφια Γη") από τα σκάφη Λιλιθίων Ταµίλ που κάνουν εξόδους από υπόγειες εγκαταστάσεις µικρού βάθους. Στα MONITOR των δεκτών του Τµήµατος Τεχνολογίας. Πως διακρίνονται αυτά τα σκάφη ∆ιός από τα Σκάφη Σελήνης Γιαχβέ. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 1985. Πόσο "αγνώστων". για να γνωρίζουν αυτό που γνωρίζουν µε απ΄ ευθείας λήψη "υπερδραστηριότητος συχνοτήτων" από την περιοχή του Ποσειδώνος. ∆ιότι θα είναι πραγµατικά η ΕΣΧΑΤΗ αν δεν ακυρώσετε εγκαίρως Τεκτονικούς Όρκους.Σκαφών που έρχονται στην επιφάνεια µέσω των ανοιγµάτων Βορείου και Νοτίου Πόλου..Α. ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΦΙΣ ΑΥΤΟΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΤΗΚΕ ΔΑΓΚΟΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΡΑ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΕΥΣ ΣΑΡΔΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. -.. Παρατηρήστε τη χρονική διάρκεια των 490 ετών της "999".: ΠΡΩΗΝ ΑΝ∆ΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠ.Ε.Ε... ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. Ασµοντάϊ. Θα ήταν υπερβολή να σας πούµε ότι ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ "ΘΕΟΙ" ΜΑΣ για τελικό ξεκαθάρισµα λογαριασµών µε τους διαστηµικούς αλήτες Γιαχβέ. Ουδέν σχόλιον προς το παρόν.ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-. ενώ θα έπρεπε να διαρκέσει 810 έτη. ΠΟΙΟΙ υπέδειξαν στον ∆ραβίδα Γκάντι την ∆ΙΑΛΥΣΗ του Ανατολικού τοµέως της "999" µέσω της Παθητικής Αντιστάσεως..Α. Μέτατρον και Ταµίλ. ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΑΒΙΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

.. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ...... ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΗΛΕΙΑ ΡΟΠΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΦΡΟΝΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΑΡΚΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΣ...ΛΠ.. -...... Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΔΕΝΙΣΘΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ. ΗΔΗ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΜΕΝΕΪΚΟ ΖΕΤΚΙΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 15 ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ..... ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ.... ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΕΣ . ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΩΡΑ Η ΤΟ 1988 ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ.. ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ . ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΣΕ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΝΑΒΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ... ΗΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ.... ΤΩΡΑ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΡΑΟΥΛ. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΥΤΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ... ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ..... ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΑ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΟΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ Ή ΤΟ 1988 ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ.... ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.. HEIL SELAR.... ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΛΗΨΗ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟΥ Ή ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ.......ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-. ΤΟΤΕ ΥΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ HAUSHOPPER KAI LINKOLN TREBITS.... . ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΣ ΣΕ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ 1988 ΟΤΑΝ ΑΦΙΧΘΕΙ ΕΔΩ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ Ο ΝΕΑΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΛΑΡ ΓΚΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ ΤΗΣ ΤΟΥΡΑΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ ΔΑΝ ΒΑΥΑΡΙΑΣ.. ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ... Η ΟΠΟΙΑ ΗΔΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ".. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Ο ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ....... ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Κ.. ΗΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ "ΟΤΟ". ΤΟΝ ΜΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΑΖΙΣΜΟΥ.. ΚΑΙ ΑΜΑΝ ΑΛΗ...... ΩΣΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΧ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 1995 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ... ΣΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ 46 ... ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.. ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ... ΘΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ. Η ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ 1988 ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΗΓΕΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΠΟΥ Ο ΤΟΥΡΑΝΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ HITLER ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟΥ 1940.... -. ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.......... ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ.ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ.. ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ.... ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗ.. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΤΙ ΤΕΥΟΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΡΜΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ ΩΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ..... ΕΒΕΡ. ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΜΕΝΑ... ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ "ΟΤΟ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΚΑΧΑΛΑ ΤΗΣ ORDO ADEPTIS ATLANTIS. ΔΙΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ... ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΤΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ... ΑΛΛΑ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΗ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΘΑ ΕΠΙΡΙΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΤΟ 1945 ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΟΥΝ ΤΑ ΞΥΛΑ ΕΝΟΣ ΑΓΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ....... ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ... Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΟΥ "ΟΤΟ" ΤΩΝ ΗΠΑ.. ΕΧΕΙ ΠΕΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ..ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΗΛΕΩΣ ΦΥΛΟΥ..... ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. ΛΥΠΟΥΜΕΘΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΘΟΥΜΕ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΧΡΙΣ ΕΝΟΣ...ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ..... ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΕΠΕΝ......

............................... ΗΔΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ........... ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.. .... ΣΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΒΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΒΡΙΔΙΑΚΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.... ΜΕΣΩ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ...... ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΗΔΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ.... ΜΟΝΟΝ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΜΑΘΑΝ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Μ.................... ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΥΝΗΣ.. ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.............. ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΦΥΕΣΤΕΡΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟ ΣΠΕΡΜΑ ΑΛΛΩΝ ΦΥΛΩΝ.. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1988 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΘΕΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΡΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΜΟΥ....... ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ Β΄ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.. ΡΑΟΥΛ.... . ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΒΕΝΙΖΑΛ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ............... ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ..... ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΜΟΝΟΝ Σ΄ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ........ ΑΣΙΑΣ. ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΥΣΗ. ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ.. ΕΝΩ ΑΥΤΗ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΘΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΑΝ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ... ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΛΟΙΜΟΥ... ΤΕΛΟΣ............. ΣΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ. ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ...........Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ...... ....Α...Ε. ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΕΝΕΪΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΜΑΝ ΑΛΗ..... ΑΜΥΝΑΣ................................... ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΜΟΝΟΝ Σ΄ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ..... ΕΧΟΥΜΕ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ......................" ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 47 ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο.. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΑΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ.......... ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΩΞΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ........ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΛΙΜΟ... ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ... ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ..... ΕΒΕΡ........... ......... ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ....... ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ "ΜΤΜ"........... ............ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ..... -ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ....... ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ................. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ.......... ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΪΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ.. ΗΔΗ ΥΠΟΧΡΕΟΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ....ΗΓΗΘΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ... ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ.. ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ.. Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ....... ΣΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ.. Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΜΕΝΕΪΚΟ ΕΧΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΗΣ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΜΥΝΗΣ............... ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΡΕΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΦΟΡΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ....

ΖΩΩΝ -. ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.Ο. ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΙΑΝΟΗΘΟΥΝ ΟΤΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ. --..Α. ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΙΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΛΙΘ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΥΟΡΚΗΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΥΗΣΕΩΣ ΡΑΒΙΝΩΝ ΣΤΟ ΒΑΘΕΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΟΥ.Ο ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ ΠΟΥ ΔΩΣΑΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ.Ε.. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΠΕΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ Ή ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΗΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΕΧΩΒΕΧΑΙ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΑΣΗ Ή ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ. ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΚΟΪΜ .. Η ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΜΕ ΡΑ∆ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΩΤΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ο.Α..Α. ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΜΠΟΥΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ... ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΑΝΑΓΚΑΣΘΕΝΤΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 48 .. ΟΥΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΩΝ ΡΑΒΒΙΝΩΝ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΤΙΒΑΡΥΤΗΤΑ. ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Ή ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΦΑΣΙΣΜΟΥ Ή ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ. ΣΤΗΝ ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΒΙΝΟΥ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΗ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΫΛΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΣΤΟΥΣ ΓΚΟΪΜ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΟΤΟ ΚΑΙ ΜΤΜ. ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 13. ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΟΜΩΣ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΦΩΝΗΤΙΚΟΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.Ε. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΣ-ΔΙΑΒΟΛΟΣ Ή ΚΑΛΟ-ΚΑΚΟ. ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ.Ε. ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ... ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΡΑ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΕΥΣ ΣΑΡΔΕΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ" ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΙ ΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 13.. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ. ΕΝΩ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΓΚΟΪΜ ΜΕΤΡΟΥΝ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΟΩΝ.ΤΟΠΟΣ ΜΥΗΣΕΩΣ: ΣΤΟΑ "ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΡΥΟΣ" Ν. ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΜΠΩΝ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΫΛΩΣΕΩΣ. ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΘΕΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΙ Ή ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΣ-ΔΑΙΜΟΝΕΣ. ΥΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1985: ".500 ΕΤΩΝ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ. ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ.. ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΜΠΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΩΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΚΟΪΜ. ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ.500 ΕΤΗ. ΑΝΑΣΚΟΠΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΣΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ. ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ Ή ΛΕΥΚΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ.

ΟΜΟΙΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΩΣΤΕ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΙΟΙ ΚΡΟΝΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΝΑ ΥΠΟΔΥΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ. ΛΙΛΙΘ. ΟΥΡΑΝΟΣ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΡΡΙΦΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ Η ΜΟΜΦΗ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΒΥΣΣΟΥ Ή ΤΑΡΤΑΡΩΝ. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΟΝΟΥ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΥΠΗΡΞΕ ΑΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΤΑΤΡΟΝ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ. ΣΕΛΗΝΙΑΚΩΝ. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑ ΔΥΟ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΑΧΩΒΕΧΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΟΤΙ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ ΝΙΚΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ. ΥΠΗΡΞΕ ΕΥΤΥΧΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΦΘΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΟΥΡΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΔΙΙΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ. ΠΛΟΥΤΩΝ. ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ. ΓΗΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥ. ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ.ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ Ε΄ ΒΟΩΤΟΥ. ΓΗΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΟΝΙΩΝ. ΔΗΛΑΔΗ Η ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΜΟΓΓΟΛΩΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ. ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΗΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. ΔΙΟΣ. 49 . Η ΑΔΕΙΑ ΕΔΟΘΗ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΣ. ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΓΗΙΝΑ ΚΡΟΝΙΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ. ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΗΤΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΟΝΟ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑΧΒΕ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝ. Ο ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΑΧΒΕ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΘΗΚΕ ΤΙΣ ΗΤΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ. ΑΝΕΖΗΤΗΣΑΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΕ ΝΕΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε΄ ΒΟΩΤΗΣ.ΟΥΡΑΝΟΥ. ΤΑ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΑΠΟΒΙΒΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΔΙΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ. ΟΜΟΙΩΣ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΗΣΙΟΔΟΥ ΟΠΟΥ ΘΙΓΕΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΣΑΦΩΣ Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ . ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΥΠΕΡΤΕΡΩΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΣΥΝΤΟΜΕΥΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ. ΛΟΓΩ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒΥΘΙΣΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΔΙΟΣ. ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΜΕΘΑ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΤΟΟΥΜΕΘΑ. Ο ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΕΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΩΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ. ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.ΚΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ ΑΦΝΙΔΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΔΙΟΣ . ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ.ΚΡΟΝΟΥ . ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΟΡΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ.ΔΙΟΣ. ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΞΗ. ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ. ΑΦΟΜΟΙΟΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΦΥΛΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΚΑΙ ΥΠΟΧΘΟΝΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΟΝΙΩΝ ΗΤΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑ. ΛΙΛΙΘΙΩΝ. ΑΥΤΟ ΕΞΟΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΤΑΤΡΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΒΥΘΙΣΕ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΤΗΣ. ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 1984. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΟΥΡΑΝΟΥ. Ο ΖΕΥΣ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΘΗΚΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΗΙΝΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ. ΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΜΑΣ ΔΙΟΣ. ΜΕΧΡΙΣ ΕΔΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ. ΑΡΑΒΩΝ. ΣΕΛΗΝΗΣ. ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΥΝΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ. ΕΝΩ ΥΠΕΡΙΣΧΥΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΧΗ. ΕΞΩΘΕΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ. Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΝ . Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΗΤΑΝ ΧΑΩΔΗΣ.

ΕΤΡΟΥΣΚΩΝ ΡΩΜΗΣ. ΕΠΙΓΕΙΩΝ. ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ. ΔΙΑΦΘΕΙΡΑΜΕ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΚΥΡΙΩΝ. ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 50 . ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ ΓΚΟΪΜ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΠΙΣΜΕΝΟΙ ΟΤΙ Η ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΑΤΙΑ.ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΝΑ ΕΓΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΩΝ. ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΝΤΙΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΗ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΚΛΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΛΧΙΔΑ ΟΠΟΥ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΓΓΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΙΒΕΤ. ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΓΗ. ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΠΑΓΝΙΔΙΟΥ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΘΕΟΥ . ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ. ΟΥΡΑΝΟΥ. ΑΠΟ ΠΟΜΠΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ. ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΡΡΙΨΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΜΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΜΑΣ ΕΔΟΘΕΙ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ. ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ. ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΜΕ ΠΟΣΗ ΕΥΦΥΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ . ΔΕΛΦΩΝ. ΝΑ ΥΠΟΔΥΘΟΥΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ. ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ. ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΟΥΤΕ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣ ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ.ΧΡΙΣΤΟΥ . ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΓΕΙΝΑΝ ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. ΛΙΛΙΘΙΑΝΟΙ. ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 680 ΕΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ. ΠΟΛΛΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΗΛΘΑΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΗΙΝΑ ΜΕΛΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΕΤΑΙΡΩΣ ΜΕ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ Ή ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΣ. ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ ΕΔΑΦΙΟΝ 11. ΠΡΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΑΛΛΕΛΟΥ-ΙΑ. ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΥΗΣΕΩΣ ΣΑΣ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΔΙΟΤΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 1947 ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΜΠΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΦΑΣΙΣΜΟΥ. ΑΙΓΥΠΤΟΥ.ΔΑΙΜΟΝΩΝ. ΘΑ ΑΜΥΝΘΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗ. ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΙ.ΑΦΟΡΑ ΟΜΟΙΩΣ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΩΣΤΕ ΟΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΙ ΚΡΟΝΙΟΙ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΘΝΩΝ. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΥΤΑ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ. ΤΗΣ ΛΙΛΙΘ ΤΩΝ ΗΠΑ ΤΗΣ ΕΣΣΔ. ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Ή ΑΠΟΛΛΥΩΝΟΣ Ή ΑΒΑΔΩΝ. ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΙ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΕΒΡΩΣΑΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΕΛΙΚΩΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥΣ. ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΣ. ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΣΑΜΕ ΤΙΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΗ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. Η ΜΟΜΦΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΟΝΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΕΙΑΣ ΤΕΡΑΤΟΓΟΝΙΑΣ. ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ.ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΥ . ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΜΑΣ Ο ΔΡΑΚΩΝ ΠΟΥ ΣΕΙΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ. ΠΕΡΣΙΑΣ. ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. ΤΟΥ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΜΦΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΡΡΙΨΕΙ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΥΗΣΕΩΣ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ ΠΛΑΝΗΤΕΣ. ΣΕ ΣΑΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙΤΕ. ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΩΣΤΕ ΑΝ ΗΤΤΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΗΙΝΟΥΣ. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΡΜΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΚΝΟΖ 3 ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ. ΑΛΛΕΛΟΥΓΙΑΧΒΕ. ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΗ.

ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ ΔΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΕΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΑΧΒΕ.. ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΦΥΛΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ ΕΔΑΦΙΟΝ 13: "ΘΑ ΣΤΡΕΨΩ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΟΥ ΣΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΟΥ ΕΛΛΑΣ. ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΟ.Α. 51 ." ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. .Ε. ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ.. ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΛΙΘΟΥΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΣΕ ΤΙΠΟΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΤΟΥΣ. ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΡΩΜΗ..ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΕΙΑΣ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΩΔΕΚΑ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΠΟΥ ΦΘΕΙΡΑΜΕ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΓΚΟΪΜ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ." ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΝΟΗΣΑΜΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΦΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ... ΜΟΓΓΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥ.. ΔΙΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ..

.ΛΠ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΓΟΝΤΩΣ Η ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΤΑ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ. ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΒΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΩΡΑ. 3. ΦΥΤΕΥΕΤΕ ΑΥΤΟΓΕΝΗ . ΑΓΡΟΥΣ. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΓΟΝΤΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΟΥΝ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΜΗ ΥΒΡΙΔΙΑΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ-ΣΠΟΡΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ. ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΣΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΑΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ.ΛΠ. ΚΗΠΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ ΕΝΟΠΛΩΣ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΦΥΤΕΥΕΤΕ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΦΥΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ. ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ. 5.ΛΠ. ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ. ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. 2. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 1. ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΣΑΣ ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ. ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΖΕΥΓΗ ΖΩΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ Ή ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ Κ.ΝΤΟΠΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ .ΝΤΟΠΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΙΚΑΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΝ ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΒΡΙΔΙΑΚΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.ΛΠ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΑΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ Ή ΞΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ. ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ". ΠΑΥΣΑΤΕ ΝΑ ΤΡΕΦΕΤΕ ΤΑ ΖΩΑ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΙΟΤΙ ΕΚΦΥΛΙΖΟΝΤΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΝΑ ΦΥΤΕΥΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΖΩΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΗΣ . ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΓΗΣ ΣΑΝ ΖΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΧΩΡΟ. ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΠ΄ ΑΜΟΙΒΗ. ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΑΣ ΖΩΑ.Ο. ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Ή ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Ή ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Ή ΑΓΟΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ. ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ. ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ Ή ΥΨΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΡΑΠΕΖΕΣ. ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΣ ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: ΚΑΡΥΔΙΕΣ. ΑΣΚΕΙΣΤΕ ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟΕΒΡΑΪΚΟΥ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ" ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΣΕ ΛΙΓΟ. ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΩΝ.Ε. ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ. ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΣ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ. ΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙ ΒΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ. ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ.ΓΕΝΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΓΕΝΗ ΕΧΟΥΝ 52 .ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ.Α. Κ. 4. ΑΥΤΟΓΕΝΗ . ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΔΙΟΤΙ Η ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΖΩΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΛΛΗΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΗ ΣΤΕΡΕΙΣΘΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΓΗ. ΚΑΙ ΟΠΟΡΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΟΠΩΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Κ.ΝΤΟΠΙΑΣ ΡΑΤΣΑΣ . ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΤΕ ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. Κ.

ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΟΧΙ. ΑΠΟΚΤΕΙΣΤΕ ΣΤΕΓΑΝΕΣ-ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΙΣΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΑ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ. ΓΗΣ. ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ..ΥΠΟΣΤΕΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΝΕΡΟΥ Κ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ.ΤΡΑΙΫΛΕΡ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ . ΦΡΟΝΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΖΩΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ . ΠΡΟΣΔΙΟΡΕΙΣΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ . 9.. Π. ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠ΄ ΑΜΟΙΒΗ.. ΠΥΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟ "ΛΑΣΠΗ ΚΟΠΡΙΑΣ" ΚΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟ ΒΙΕΤΝΑΜ. ΞΥΛΟΥΡΓΙΑΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΘΕΙΤΕ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΡΙΠΛΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ.ΠΥΡΙΤΙΔΑ .ΛΠ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ Ή ΜΙΚΡΩΝ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΩΝ.ΕΔΑΦΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΖΩΩΝ ΣΚΕΥΗ ΕΠΙΓΟΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ .ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ..ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΑ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ .. ΟΠΩΣ ΖΕΥΓΗ ΑΛΟΓΩΝ Κ.ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ . 7. ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. ΜΑΘΕΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.ΣΚΗΝΗ . ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΓΟΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ.ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. ΜΗΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΔΑΦΗ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ.ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ..Χ..ΠΗΓΕΣ ΝΕΡΟΥ . ΑΠΟΣΥΡΑΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΠΟΥΣΙΩΔΗ Ή ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΞΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.ΟΠΛΑ .ΛΠ. ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ. ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟ 1995 ΘΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΜΟΝΟΣΦΑΙΡΑ ΒΛΗΜΑΤΑ.ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ .ΕΔΑΦΟΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΔΕΝΔΡΩΝ . ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΚΟΙΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ. ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ. 8.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ . ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΛΥΚΕΣ.. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΣΑΣ. ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ. Ή ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΕΡΙΟ ΜΕΘΑΝΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΗΨΗ ΑΠΠΟΡΙΜΑΤΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Ή ΚΑΡΠΩΝ.ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΕΗΣΕΩΣ ΤΩΝ . ΜΗΝ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ 53 .ΛΠ. ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΤΕ ΟΙΚΟΓΕΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ . ΚΟΚΙΝΟΓΟΥΛΙΑ Κ. ΟΥΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ. 10. ΜΑΘΕΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΡΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΞΥΛΑ Ή ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΒΕΔΟΥΪΝΩΝ ΕΡΗΜΟΥ.ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ . 6. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΓΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΕΝ ΟΨΗ ΠΑΝΤΕΛΟΥΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΛΟΓΩ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ. ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ. ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΧΑΡΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ.ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Ή ΞΥΛΟΠΝΕΥΜΑ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΦΥΤΩΝ: ΣΥΚΑ. ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Ή ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 500 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 1000 ΜΕΤΡΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ.ΕΔΑΦΗ ΣΠΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ . ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΠΟΛΕΩΣ" ΚΑΙ "ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ" ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ Ή ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΑΝΤΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΠΑΓΙΔΑ. ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΖΑΚΧΑΡΟΚΑΛΑΜΩΝ ΑΝΤΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΜΗΝ ΕΞΑΠΑΤΑΣΘΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΥ ΚΟΙΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΚΟΠΙΜΑ. ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ..ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ . ΣΤΑΦΥΛΙΑ. ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ.

15. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ. 13. ΠΟΥ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΜΟΝΟΝ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ. ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΑΝΗΛΙΚΟΙ Ή ΟΧΙ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ". Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΔΕΧΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΓΕΝΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΖΩΩΝ. 14. [*ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ] ΜΗΝ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Ή ΣΠΟΡ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1995. ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΓΗΣ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΕ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΡΩΜΕΝΕΣ Ή ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΡΑΣΤΕΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΤΙ Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ.11. ΚΑΝΤΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΜΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΙΚΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.Χ. ΤΟΥ ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΘΕΝ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1995 . 54 . ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΩΡΟ. ΑΥΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΛΑΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΠΥΡΙΤΙΔΟΣ. ΠΑΥΣΑΤΕ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ. ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΘΑΨΤΕ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΚΡΥΠΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΠΙΣΩΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ. ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΝΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ. ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ. ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΥΣ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ "ΙΚΑ" ΚΑΙ "ΤΕΒΕ" ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ. ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΧΑΜΕΝΑ ΖΩΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ" ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΑΥΤΟΓΕΝΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΖΩΩΝ. ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΦΩΤΟΤΥΠΙΣΤΕ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ. ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. ΠΡΟΧΩΡΕΙΣΤΕ ΣΕ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ. ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΡΥΠΤΟΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΕΣΩΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Π. ΔΗΛΑΔΗ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 12. ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ: "ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ" Η ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΕΙ ΣΕ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 55 ΕΤΩΝ. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΜΗΝ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ* ΔΙΟΤΙ ΕΚΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΗΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΠΕΤΑΞΤΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΑΣ ΤΗΝ "ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ" ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΥΠΟΥΛΑ Η ΞΕΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΤΑ ΗΘΗ ΜΑΣ.2002 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ". ΚΑΙ ΘΑΨΤΕ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΡΥΠΤΕΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΤΟΤΥΠΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΟ 1995. ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ. ΟΠΛΩΝ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΗ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΜΕ ΣΕ ΑΓΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΜΕ ΖΩΑ. ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ Ή ΟΧΙ. ΨΗΜΕΝΟ ΑΛΑΤΙ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΗΨΗΣ. ΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΞΕΡΕΤΕ ΔΙΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΕΚΕΙ ΘΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΤΡΩΚΤΙΚΑ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΑΤΟΜΩΝ. ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ. ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. Ή ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ. ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΨΗΦΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ.

000 ΧΡΟΝΙΑ -ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΤΟΧΗ. ΦΙΝΛΑΝΔΟΙ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΗΓΟΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΠΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΒΟΛΕΑ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΚΤΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΚΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ. ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. . . ΚΡΟΑΤΕΣ. ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΒΑΥΑΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 1940-1945 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ. ΑΠΟ ΤΩΡΑ. ΟΛΑ ΟΣΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΕΠΙΝΟΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ "ΟΦΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ" ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ "ΙΕΡΑ ΕΛΛΑΣ". ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΥ. . ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ Ή ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΒΟΛΕΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. . ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ . ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ. ΑΛΒΑΝΟΙ.ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΑΜΥΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΗ ΧΛΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΝΩΤΙΣΟΥΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΤΕ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΤΕ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΝΑ 55 . ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ . ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ. ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΓΕΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΠΡΟΔΟΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. . ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. . ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. ΒΑΥΑΡΟΙ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ ΤΟ ΝΕΚΡΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΣΑΣ. ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ: ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΞΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΛΕΩ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΧΒΕ. ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΑΝ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΕΣ ΟΡΔΕΣ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ: ΝΟΤΙΟΙ ΙΤΑΛΟΙ.ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΤΟΥΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ.ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ . ΟΥΓΓΡΟΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΕΒΡΑΪΚΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΠΙ 2. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΩΝ ΠΕΡΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ. ΤΟ ΕΒΡΑΙΟΒΑΥΑΡΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΝ. ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ. ΚΑΙ ΠΑΡ΄ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΩΣΑΪΚΕΣ ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ. "ΤΕΧΝΗ ΕΛΛΑΣ" ΚΑΙ "ΥΛΗ ΕΛΛΑΣ".Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ . Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ . ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΣΑΣ ΥΠΝΩΤΙΖΟΥΝ ΜΕ ΨΕΥΔΗ: ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤ΄ ΕΠΙΦΑΣΗ "ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ". ΟΤΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΣΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΤΟΥΡΚΟΙ. ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ.ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ .ΘΑ ΕΠΙΖΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ Ή ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΠΛΩΝ. ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΘΕΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΗΘΙΚΟ ΑΛΛΟΘΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΩΣ . ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΟ 1995 ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ Ή ΚΡΑΤΗ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.

ΕΙΤΕ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕΝΕΪΚΟ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΤΕ ΡΑΟΥΛ-ΡΑΛΛΗΣ ΕΙΤΕ ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗΣ.ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ. ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥΣ. ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ ΕΚΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΡΘΕΙ.Ε. ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΝΟΠΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΤΡΕΨΑΝ ΣΕ ΦΥΓΗ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. Ο. ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΠΩΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ. 56 .Χ. Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΕΠΛΗΞΕ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΓΝΩΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΒΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΙΑ.Ε. ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ-ΜΟΓΓΟΛΩΝ-ΑΡΑΒΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΑΥΤΗ ΥΠΗΡΞΕ ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΘΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.Α. ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ "ΚΡΙΤΙΑ" ΚΑΙ ΤΟΥ "ΤΙΜΑΙΟΥ" ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ.Α.. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΟΜΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΗ ΜΑΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΤΟ 9.500Π.

Ακριβέστερα. τα Όντα ήταν οµοίως άµορφες σκεπτόµενες Μάζες Υποατοµικών Σωµατιδίων.000 ετών για να µεταλλαχθεί στην επόµενη.000π. τα Όντα πυκνώθηκαν σε Μάζες Υδρατµών. βρισκόµαστε στο τέλος του 6ου Υπο-υποεπιπέδου. Αέρια. Αθηνών παραδίδει στο κοινό Στοιχεία Πλανητικών Αρχείων. Κατά την περίοδο Νετρονιακής Ύλης. τα Είδη Πανίδος και Χλωρίδος που εξαφανίστηκαν ή τείνουν να εξαφανισθούν λόγω ανατροπής οικολογίας. τα Όντα διαµόρφωσαν Στερεά Σάρκα και Σπονδύλους Οστέων. ήτοι Νετρονιακή. Όταν ο πλανήτης πυκνώθηκε σε Υγρή Ύλη. Τα όσα ακολουθούν. Στερεά Φάση. 6ης Γενετικής Επεµβάσεως 57 . από σκάφη και πληρώµατα του Εξελικτικού Κέντρου Τοπικού Γαλαξία. Συµβατικά θα ονοµάσουµε τις Φάσεις Πυκνώσεως των Όντων.000 έτη. 12 Χ 36.000)+ (6Χ36. Υδρατµικά.000 έτη. της 12ης Φυλής. Με τα ίδια κριτήρια τα Υδρατµικά Όντα δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη των αραιότερων Αερίων και Νετρονιακών Όντων.184. Τελικώς όταν η πλανητική πύκνωση εµφάνισε Στερεά Ύλη. προς αποφυγή επικρατήσεως Ειδών Πανίδος και Χλωρίδος. που µπορούν να "βλέπουν" και να "ακούν" όλα τα πυκνότερά τους. επειδή ο πλανήτης αποτελείται και από τις τέσσερις καταστάσεις ύλης. 12ου Επιπέδου ή Φυλής.ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Προς αποκατάσταση της αληθούς Ιστορίας του Πλανήτη η Πρυτανεία Ο.000 = 5. αµέσως µετά την αρχή "στερεοποιήσεως" της τρίτης Υδρατµικής ή 9ης Φυλής.000 έτη. Συγχρόνως "επαναδηµιουργούν" στα Εργαστήρια Γενετικής των σκαφών τους.000) = 17. και Στερεά. αναιρούν τις Απάτες Χρονολόγησης της Μογγολοεβραϊκής "Βίβλου" και της "Μυστικής ∆ιδασκαλίας" των Θεοσοφικών Στοών. µε την µορφή που σήµερα έχουν. παραχθείσης από το Μογγολικό Τοµέα Θιβέτ και καταγραφείσης από την εβραία Μπλαβάτσκυ. Η περίοδος των 36. διότι τα αισθητήρια των Όντων Τέταρτης Πυκνώσεως δεν είναι συντονισµένα στις "αρµονικές συχνότητες εκποµπής" ακτινοβολιών των αραιότερων καταστάσεων ύλης.184. δηλαδή το τελευταίο ή 12ο επίπεδο Πυκνώσεως ή Φυλής. δηλαδή κάθε 36. Το αντίθετο ισχύει για αισθήσεις και παρατήρηση των αραιότερων Όντων. Όταν ο πλανήτης πέρασε στην Αέρια Ύλη τα Όντα πυκνώθηκαν σε Μάζες Αερίων. Στην παρούσα φάση.000)+(4Χ432. Ακριβέστερα. τα παραγόµενα Όντα είναι µέχρι και σήµερα Νετρονιακά. Φυλές. Το κάθε Υποεπίπεδο ή Υποφυλή έχει διάρκεια πλήρους Υποµεταλλαγής.Α. Αυτές οι "διορθώσεις" άρχισαν στον πλανήτη µας πριν από (3Χ5. Αέρια. ο πλανήτης υφίσταται επιθεώρηση Πανίδος και Χλωρίδος. ενώ οµοίως τα Αέρια Όντα δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη των Νετρονιακών Όντων.000 = 432.000 ετών ορίζει χρονική διάρκεια Υπο-υπο-µεταλλαγής. Σε κάθε αρχή Αναπτύξεως µιας Υπο-υποφυλής ή Μεταλλακτικού Υπουποεπιπέδου. ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Η ύπαρξη Λογικών Όντων στον Πλανήτη είναι παράλληλη µε τις φάσεις πυκνώσεως του πλανήτη. Οι τρείς πρώτες κατηγορίες Όντων είναι αόρατες από το δικό µας επίπεδο Βιολογίας. κάθε µια από τις οποίες απαίτησε χρονικό διάστηµα 12 Χ 12 Χ 36. Το 34. ο πλανήτης µας και το πλανητικό µας σύστηµα δέχθηκε επιθεώρηση από την ΣΤ΄ ή 6η Γαλαξιακή Αποστολή. 5ου Υποεπιπέδου. Κάθε Φάση Πυκνώσεως περιλαµβάνει τρείς Φυλές. Υγρή.Ε. βρισκόµαστε στο µέσον του 5ου Υποεπιπέδου Πυκνώσεως ή Υποφυλής.496.Χ. Τα πληρώµατα αυτά έχουν κυρίως καθήκοντα επεµβάσεων Γενετικής. Το δικό µας επίπεδο Πυκνώσεως είναι το 3ο της 4ης Στερεάς Πυκνώσεως. που αναπτύχθηκαν εις βάρος άλλων Ειδών ή που παρουσιάζουν Μεταλλακτικά Ατυχήµατα (Τερατογονία).

000 µ.000) + (6 Χ 36. ήτοι από την αρχή αυτοδηµιουργίας Νετρονιακών Όντων Πανίδος και Χλωρίδος.000 ετών.000) = 58.184.της Σειράς 12 Επεµβάσεων που άρχισαν πριν 216. ήτοι έως το 20. επεµβαίνει η Ζ΄ ή 7η* Γαλαξιακή Αποστολή µε προγραµµατισµένη παραµονή 18.000) + (4 Χ 432.Χ.Χ. 58 .000 . (11 Χ 5.000 έτη.968.15 = 211. Το 2.000 µ.000 ετών. (* -427-) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ Παρουσιάζουµε το διάγραµµα ιστορικής εξελίξεως του πλανήτη µε ανακληθέντα αρχεία "ΑΚΑΣΑ".

και παραδίδοντας στην 6-6-6 της Ιβηρίας Ελλάδος. Επέρχεται πλήρης ανακοπή εξελίξεως πολιτισµού που επιδεινώνεται διότι στην Ατλαντίδα γίνονται δεκτοί για αποβίβαση πληθυσµοί Σελήνης και Λίλιθ από το 11. χάνει την επαφή µε την Περιφέρεια.000 χρόνια. και παραδίδουν στους "Ευγενείς Βασιλείς"." Το 16.. εκπαιδευµένους που είχαν γεννηθεί από σχέσεις τους µε γήϊνους.496.Χ. η Ελλάς την ανέλαβε µεταξύ του 22. Πλανητικού. διότι παραδίδουν στους "Ήρωες". Το πρώτο Κέντρο ∆ιοικήσεως 1-1-1 σε κάθε ανακύκλωση 36.644π. µεταξύ των µεσηµβρινών 90° και 105°. τα εχθρικά σκάφη Σελήνη και Λίλιθ εισέρχονται σε δορυφορικές τροχιές.Χ. Το διοικητικό χάος έγινε απόλυτο και ο πολιτισµός οπισθοδρόµησε σε επιβίωση εκτάκτου ανάγκης. Στην φάση 5-5-5. Οι "Βασιλείς" µετατοπίζουν το Πλανητικό Κέντρο ∆ιοικήσεως στην Κεντρική Ατλαντίδα µεταξύ µεσηµβρινών 60° και 75°.000 και 19. Κατά την φάση 6-6-6. Αυτή η παράδοση έγινε το 16.000 ετών. µε αντίστοιχα όρια ταχυτήτων: C.Χ. Λόγω των γεωλογικών µεταβολών που ακολούθησαν.000 ετών.389π. όπως προέβλεπε το πλανητικό σχέδιο. δεν ιδρύεται φάση 9-9-9 στην ∆υτική Ατλαντίδα. τα µέλη της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής παρέδωσαν την εξουσία στους εκπαιδευµένους που είχαν γεννηθεί από σεξουαλικές τους σχέσεις µε τους γήϊνους. όπως το µεταγράφει ο Ευσέβιος.* προς αποφυγή υπερσυσσωρεύσεως δυνάµεως σε µόνιµα Κέντρα ∆ιοικήσεως.000 έως το 10. αποχωρεί διότι χωρίς ειδικά 59 . Γαλαξιακού Λόγου. το Πλανητικό Κέντρο ∆ιοικήσεως µετατοπίζεται στην Ανατολική Ατλαντίδα. Ο στόλος ∆ιός αποτελείται κυρίως από σκάφη µεταγωγικά και "βιολογικά εργαστήρια".500π. παραλαµβάνοντας από την 4-4-4 της Περσίας Ελλάδος. ήτοι 12 φορές εντός µιας περιόδου 36. Επέρχεται διοικητικό χάος. Το 9.572π.Χ. Ηλιακού. Την τελευταία φάση 5-5-5. το ∆ιοικητικό Κέντρο του Πλανήτη µετατοπίζονταν κατά 30° προς ∆υσµάς.000:36. Ενώ υπερισχύει.000π.Χ. ευρισκόταν στον Τοµέα Ιωνίας Λεµουρίας ή Αϊνίας ή Αϊνού. η Λίλιθ επιτάχυνε και συγχρονίστηκε µε την Σελήνη σε όµοιες γωνιακές ταχύτητες.000 = 486 Γαλαξιακών Αποστολών. το Κέντρο Πλανητικής ∆ιοικήσεως αναλάµβανε η σηµερινή Ελλάς ∆ραβιδίας. Συγχρόνως τα σκάφη µάχης Σελήνης και Λίλιθ επιτίθενται εναντίον του στόλου ∆ιός. Εξάγεται Ιστορικό 17. Οι "Ήρωες" διοικούν την 7-7-7 έως το 13.000π. Στο 11. C X 1012. προς δηµιουργία φάσεως 8-8-8. και αποδυναµώσεως µονίµων Περιφερειών.Χ.000π.C X 106. µε αποτέλεσµα την βύθιση της Ηπείρου Λεµουρίας (Ειρηνικός Ωκεανός). και ο Μανέθων. Αυτοί οι πληθυσµοί αρχίζουν γενετικά πειράµατα τερατογονίας και στρέφουν τους Έλληνες Άτλαντες εναντίον των ∆ραβίδιων Ελλήνων.600π. Τα Κέντρα ∆ιοικήσεως µετατοπίζονταν πάνω στην ζώνη που περιλαµβάνεται µεταξύ των Βορείων παραλλήλων 30° και 40°. το χαρακτηρίζει σαν "αρχή δυναστείας των ηµίθεων και τέλους δυναστείας των θεών. στο έδαφος του σηµερινού Τέξας ΗΠΑ.Χ. διαταράσσοντας τα γήϊνα βαρυτικά πεδία.Χ. για τη φάση 7-7-7. προκάλεσε την βύθιση της Ατλαντίδος και ∆ραβίδος. σηµερινής Ιαπωνίας. εκπαιδευµένους που είχαν γεννηθεί από σχέσεις µε γήϊνους. Η διατάραξη των βαρυτικών πεδίων που προέκυψε λόγω αυτής της αλλαγής τροχιών. µεταξύ των µεσηµβρινών 30° και 45°. Το 10. µε 12 κέντρα. *∆ιαµορφώθηκε σφαιρικό τριγωνοµετρικό δίκτυο "NARN" στην επιφάνεια γης. Επεξηγούµε: Κάθε 3. το Κέντρο ∆ιοικήσεως Ατλαντίδος 88-8.Τα ανωτέρω εξάγονται από τα αρχεία "ΑΚΑΣΑ"(Σανσκριτικά) ή "ΑΚΑΣΚΑΙΑ" (ελληνικά) µε τεχνολογία αποκωδικοποιήσεως συχνοτήτων τριών "∆ιαστάσεων".Χ.432π. Οι "ηµίθεοι" συµµετέχουν και αποσύρονται το 15.

ΓΕΕΘΑ.1995.Ε. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΛΟΘΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΑΣΙΣΙΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ".ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ο.1995 ΟΠΙΣΘΕΝ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΣΚΟΠΕΥΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΕΒΡΑΙΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ. ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΒΡΑΙΟΑΡΑΒΙΚΩΝ ΣΗΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.Χ.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. παρουσιάζοντας την γελοιογραφία γεωπολιτικής του τύπου Χν=10*ν² που έχουµε αναλύσει. ----. ΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ." ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ: ----.Α. ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥ ΤΗΣ "ΑΟΑ".ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΟΧΗ Χ. ο διαστηµικός πόλεµος θα γινόταν µακροχρόνιος εις βάρος της Πανίδος και Χλωρίδος του πλανήτη.Α. ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ. ΟΜΑ∆Α ΠΑΣΟΚ ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΑΘΗΝΩΝ Ο. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΟΧΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ή ΜΕΝΕΪΚΟ.Ε. ΣΚΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 1988 .Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο. ΦΛΩΡΑΚΗ ΓΙΑ ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΡΩΣΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ANTROPOV Ή LIEBERMAN. ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ .1982 ΑΝΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΔΕΞΙΑ 1982 .619π. ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ. ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ "ΑΟΑ" ADEPTIS ORDO ATLANTIS Ή ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ Ή ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ Ή ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΣΤΟΑΣ "ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΡΥΟΣ" ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. ΟΜΟΙΩΣΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΜΕΝΕΪΚΟ-ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ .Ε..Α. ΜΕ ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΗΓΗΘΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΤΟΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗΣ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ".* 60 .. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΗ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ.980 έτη µετά την βύθιση της Ατλαντίδος . ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ.Ε. ----. ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ-ΔΑΝ-ΣΕΛΑΡΓΚΛΥΞΜΠΟΥΡΓΚ ΑΠΟ ΤΟ 1988 ΕΩΣ ΤΟ 1995. κατορθώνουν να οργανώσουν στοιχειώδες σύστηµα διοικήσεως του πλανήτη.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΤΟΩΝ "ΜΤΜ" ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ "ΟΤΟ".1988 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΒΡΑΪΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΤΑΕΤΙΩΝ 1988 . ΕΒΕΡΤ Ή ΕΒΕΡ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ ΑΘΗΝΩΝ. ----. ----.Α. κατορθώνουν να πλαστογραφήσουν το Ελληνικό Σύστηµα ∆ιοικήσεως. Είναι η γεωπολιτική που θα τινάξει στον αέρα η Ζ΄ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ του 2. µόνον το 5.Α.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ή ΜΕΝΕΪΚΟ ΚΑΙ ΡΑΛΛΗ Ή ΡΑΟΥΛ.σκάφη µάχης. ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ . Και µόνον το 680π. ΑΘΗΝΩΝ ∆ΙΑΝΕΜΕΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕΝΕΪΚΟ-ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΠΟ ΕΒΡΑΪΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ "ΜΕΝΕΪΟ" ΚΑΙ "ΖΕΤΕΪΝ" ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΣ ΕΠΤΑΕΤΙΩΝ: 1967 .Ε.Αιγηίδος. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ. ----.Ε. ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΑΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ . ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟ ΡΑΒΒΙΝΟΥ. ήτοι 3.Χ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. Το χάος και η διάλυση ήταν τέτοια που ακόµη και η εναποµείναντες κυρίαρχοι Σελήνης και Λίλιθ..ΠΛΗΝ ΕΣΣΔ. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ: "∆ΙΑΧΩΡΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΑΝ∆ΡΕΑ ΜΕΝΕΪΚΟΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆ΙΟΤΙ Η Ο.ΔΙΑΛΟΓΩΝ.. ΡΑΛΛΗ Ή ΡΑΟΥΛ. ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ Ο.1974 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1974 .Α.002 µετά Χριστόν.

Ε. ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο. ----. Η ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΙΔΡΥΣΕ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΕΙ ΤΙΣ ΗΠΑ. ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΟΣ ΣΤΟΩΝ "ΟΤΟ". ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΥ: ΕΒΡΑΙΟΓΕΡΜΑΝΟΣ ROONBERG. . ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΤΗΣ "ORDO ADEPTIS ATLANTIS". ΣΥΝΟΨΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ STEINBERG.Α.Α. ΥΟΡΚΗΣ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΘΕΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΧΗ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΚΙΝΑ ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ Ή ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ "ΕΛΕΩ ΧΡΙΣΤΟΥ". ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΣΗ ΕΣΣΔ ΑΠΟ ΕΒΡΑΪΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΡΕΜΛΙΝΟΥ.ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΓΙΑΧΒΕ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΤΖΕΝΤΑΪ ΤΟΥ ΚΡΟΝΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.ΒΑΥΑΡΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΦΑΣΙΣΜΟΥ.Ε. ----. . ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Ε.Ε.ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΝΟΠΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο. . 2009 . ΖΕΥΣ ΣΑΡΔΕΩΝ Ο.. ----.3000 ΧΙΛΙΕΥΗΣ Ή ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ".1995.Α. ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Ο.ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΧΘΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.Α.ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΤΟΥΡΑΝΩΝ. ΜΕ ΕΔΡΑ ΙΣΡΑΗΛ.Ε.1995 - 2002 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΡΧΟΥΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ . ΒΟΛΟΣ *1988 .1995: ΕΠΤΑΕΤΙΑ ΑΛΜΑΤΩΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ "ΚΡΑΧ" ΘΕΜΙΣ ΔΕΛΦΩΝ Α. ΕΟΚ. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΛΟΘΙ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΟΥ 61 . ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΦΥΛΩΝ. 3. ". ΜΕΣΩ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΡΑΒΙΔΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ. Η ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΦΥΛΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ . ΕΣΣΔ.Ε.ΤΗΝ 15-2-85 ΑΠΑΝΤΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΞΕΝΩΝ ΕΧΘΡΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. . ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΟΜΦΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΟΙΑ "ΕΛΕΩ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1988 . ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ. ΜΕΤΑ ΤΑ ΟΣΑ ΑΠΕΤΕΛΕΣΑΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΤΕ.Α. . ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΡΑΒΒΙΝΩΝ ΤΗΣ Ν. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΑΒΑΡΩΝ . 2. ΑΘΗΝΩΝ Ο.ΕΚΤΟΣ ΕΣΣΔ. ΥΟΡΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ.Ε. . ΤΑ ΕΘΝΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΡΑΒΙΔΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠ΄ ΟΥΔΕΝΙ ΛΟΓΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ: 1. Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΩΤΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Ο. Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ο.Α. ΤΟΝ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1984 ΣΤΗ Ν.2009 ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΣΔ. ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗ 2002 . ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ" ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΙΑ "ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ".

10.4. ΚΑΙ ΜΟΜΦΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. Ο ΚΡΟΝΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΝΕΦΕΛΙΜ ΤΗΣ AGAΝTA. . . ΑΛΕΛΟΥ-ΙΑ." ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ. ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΓΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ 1995. ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΜΑΣ ΑΛΟΘΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙΣ ΕΝΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΦΥΛΗ.500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΙΚΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΗΔΗ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΓΗ ΑΠΟ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΤΛΑΝΤΙΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ. 62 . ΟΙ ΝΕΦΕΛΙΟΜ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΦΥΛΗ ΤΟΥ Ε΄ ΒΟΩΤΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΠΕΝΤΕ ΦΥΛΕΣ ΠΕΝΤΕ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΛ. 8. ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ. 15. ΚΑΙ ΤΗΣ SABALA ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟΥΣ ΝΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΟΜΦΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 5. . ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΒΙΒΛΟ" ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.ΑΛΕΛΟΥ-ΜΕΤΑΤΡΟΝ. ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΗ. ΜΗ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΣΘΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΓΙΑΧΒΕ. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΑΛΒΑΝΙΑΣ. ΙΣΡΑΗΛΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ. . Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ. ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. 13. ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΜΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΕΠΑΣΧΕ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΖΗΛΟΥ. ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΤΟΝ ΑΝΥΨΩΣΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΓΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 18. ΕΩΣ ΟΤΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΙΩΝΙΑ. 9. 21. 14. ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΔΡΑΒΙΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 6. 16. ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΑΜΥΝΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ ΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. 11. 19. ΤΟ ΑΤΛΑΝΤΙΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ. Ο ΓΙΑΧΒΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΙΝ ΚΑΙ ΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΤΛΑΝΤΙΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΓΡΑΨΑΝ ΤΑ "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ" ΩΣΤΕ ΟΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΙ ΓΚΟΪΜ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΧΗ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ. . ΟΤΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΟΝ ΤΑΜΙΛ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ "ΔΙΑΒΟΛΟΥ". ΤΑ ΝΕΦΡΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ. ΑΛΕΛΟΥ-ΑΣΜΟΝΤΑΪ. ΑΛΕΛΟΥ-ΓΙΑΧ. 12. Ο ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΗΞΑΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ. ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΣΣΔ. 20. ΣΚΑΦΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΡΑΒΙΔΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΦΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΩΣ. 7. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ. 17. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΩΜΙΣΘΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΤΟ 1995. ΑΛΕΛΟΥ-ΓΙΑΧΒΕ. Η ΕΛΛΑΣ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΟ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ. Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΔΙΟΤΙ ΕΝΑ ΔΕΝΔΡΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΛΑΔΕΨΟΥΜΕ. ΕΝΕΠΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΧΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΩΝ ΟΥΡΑΝΟΥ-ΚΡΟΝΟΥ-ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΗΣΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. . Ο ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 12. ΕΝΩ ΟΙ ΕΞΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΡΟΝΟ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑΧΒΕ.

παίζεται σε µεγάλη κλίµακα παγκόσµια από το Τεκτονικό Ο-Τ-Ο ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS. ενώ οι βαθµοφόροι της "ναζιστικής" θεοσοφικής Στοάς. επικαλούνται στις πνευµατιστικές συνεδρίες τους τις "Σεληνιακές ∆υνάµεις Ασµοντάϊ-Γιαχβέ". προγραµµατισµένης νικήτριας του Τρίτου Γύρου. Το "µίσος" των δύο αντιθέτων παρατάξεων έφθασε στο σηµείο να προκαλέσει δύο Παγκοσµίους Πολέµους. διαβλέπουµε συντριβή της ΕΣΣ∆. Καλούµε τα µέλη των δύο ανωτέρω Στοών Βόλου. Υόρκης. Μήπως αυτό που συµβαίνει στον Βόλο σε µικρή κλίµακα. Άρεως κ. ΕΞ-ΑΓΩΓΗ Μετ-ειδοποιούνται οι αποδέκτες της παρούσης ότι το κείµενο της παρούσης 72 σελίδων. µε τα στοιχεία που διαθέτουµε. ο "καλός σοσιαλιστής θεούλης" κατανικά πάντα τον "κακό ναζί διάβολο". Θεωρία και Γεωπολιτική Ναζισµού . από ∆υνάµεις που υπερβαίνουν την αισχρή συµπαιγνία Γιαχβέ . ενώ οι "καλοί" Σύµµαχοι υπάκουαν σε Στοές ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή Γιαχβέ Επουρανίων. τι προβλέπετε Κύριοι για τον Τρίτο Γύρο. να χρησιµοποιούν τον Κο Κουκοβίνο και τους µεµυηµένους οµοίους του.Α. τους Ταµίλ-"∆ιάβολο" και Γιαχβέ-"Θεό". Μήπως οι "εχθρικές" ∆υνάµεις Γιαχβέ και Ταµίλ. είναι ο Κος Κουκοβίνος.ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ Ο. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. είναι στην πραγµατικότητα ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ∆υνάµεις. ίδρυσε Στοές. και της Θεοσοφικής Αντιστοάς Βόλου µε ναζιστικοβουδιστική ροπή. Θεωρητικώς. (Προϊσταµένη της "Αργο-ναυτών 21") Θεωρητικά.λπ.Βουδισµού. Το Ο-Τ-Ο διοικείται από το τριτοβάθµιο επιτελείο της Α-Ο-Α ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS.Ε. εκτός ΕΣΣ∆!!! ∆ιότι οι ηγέτες του Κρεµλίνου επιτρέπουν στην ΕΣΣ∆ µόνον την λειτουργία Στοών του Γιαχβέ της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ!!! Επειδή στο "βρώµικο παιγνίδι". τα τριτοβάθµια επιτελεία ORDO ADEPTIS ATLANTIS και ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ. ενώ οι Υποχθόνιες ∆υνάµεις παίζουν ρόλο "διαβόλου-κακού" πλαστογραφώντας τις οντότητες ∆ιός. το οποίο µε αραβοϊσραηλινά κεφάλαια. οι "Σεληνιακές ∆υνάµεις" παίζουν τον ρόλο του "θεούκαλού". για να τους αναθέτουν ίδρυση και ηγεσία Στοών. Ο εµπαιγµός συνίσταται στο ότι οι ανώτατοι βαθµοφόροι της "σοσιαλιστικής" Στοάς "21". Απόλλωνος. Ηγετικό και ιδρυτικό στέλεχος και των δύο ανωτέρω "αντιθέτων" Στοών. Εµείς. ∆ικηγόρος Βόλου. "µισιούνται θανάσιµα" διότι έχουν αντιστοίχως "Ανώτατους Ηγέτες". από το Γ΄ Ράϊχ έως σήµερα.διοικείται από το τριτοβάθµιο επιτελείο της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ ή Στοάς "Μεγάλης ∆ρυός" Ν. Για τον Τρίτο και Τελικό Γύρο του Γ΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Το Σκωτικό ∆όγµα -και το Γαλλικό ∆όγµα. κατοίκους Βόλου. µε διαµετρικά αντίθετα θρησκευτικοπολιτικά "πιστεύω". συνεργαζόµενος προς τούτο µε επώνυµους εβραϊκής καταγωγής Τέκτονες. επικαλούνται τις "Υποχθόνιες ∆υνάµεις Ταµίλ". Εξάγεται ότι ο εν λόγω Κος εµπαίζει τα µέλη των δύο "αντιθέτων" Στοών Βόλου. διανέµεται κατά µείζονα προτεραιότητα σε Τέκτονες Αξιωµατούχους της Στοάς "Αργοναυτών 21" Βόλου µε χριστιανοσοσιαλιστική ροπή. Αυτό σας είναι γνωστό. ή "ναζιστική" ORDO ADEPTIS ATLANTIS έχει ιδρύσει Θεοσοφικές Στοές Ταµίλ σε όλο τον πλανήτη. να επιλύσουν το ερώτηµα: "πώς είναι δυνατόν οι "αντίθετες" ∆υνάµεις Γιαχβέ και Ταµίλ. µε Κοινό Κέντρο ∆ιοικήσεως. στους οποίους οι κακοί Γερµανοί ηγέτες υπάκουαν σε Στοές ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή Ταµίλ Υποχθονίων.Ταµίλ και τις παρακολουθούσες 63 .

Κρόνιοι". ως έδρα ιδεολογικής υποδοµής Ευρωπαϊκού Ναζισµού το 1940. προσθέτουµε: Η Ελληνική Μυθολογία δεν είναι µύθος αλλά ΛόγοςΠραγµατικότητα που υποκρύπτεται κάτω από σκόπιµα "ελαστική" περιγραφή. Επεξηγούµε στον αναγνώστη ότι η µύηση των SS περιελάµβανε το "αποκορύφωµα" των "Κενταύριων Υπογείων Στοών Ιωλκού". και ότι οι "Τιτάνες Κρόνιοι" εγκλείσθηκαν στα υπόγεια Τάρταρα.). έκαψαν τα πεύκα του λόφου Γορίτσης. ως "αντίθετες πολικότητες" των ήδη υπαρχόντων Στοών σοσιαλιστικής ροπής της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ. ως µέλη Στοών χριστιανοσοσιαλιστικής ροπής παραρτηµάτων της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ. "Κάποιοι" ΕΛΛΗΝΕΣ που δεν θα ονοµασθούν εδώ. ήταν η "21" Βόλου. υποχρεώνοντας την θεοσοφική Εταιρεία να προχωρήσει στις Αντιστοές "31" και "41" Αθηνών και Θεσσαλονίκης. ενώ οι Κοι Παπανδρέου-Μενέϊκο Γεώργιος (πατήρ). Οι θρησκευτικές αρχές Βόλου -Μητρόπολη. Ήδη η ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ Ν. Έβερτ (πατήρ). και άλλων στην ∆ράµα. στην έρευνα των υπογείων Στοών Ταµίλ. Καλαµάτα. Τι το ειδικό συµβαίνει στην περιοχή σας Κύριοι.Α.λπ. Για ιδίους λόγους το εκλεκτότερο Τάγµα των SS χαρακτηριζόταν "Κένταυροι . τις οποίες για να εντοπίσουν ευκολότερα. περιλαµβάνεται ο "κύριος στόχος" επικοινωνίας µε τους "Υπόγειους Κρόνιους Ιωλκού".παντογνωστριών Στοών Βόλου. Στο σηµείο αυτό αιτιολογούµε την µείζονα προτεραιότητα αποστολής της παρούσης.επιχειρήσουν "έξοδο" µαζί τους. είναι σε θέση να γνωρίζει ότι στις διαταγές της Στοάς VRILL Βερολίνου προς την διοίκηση SS Βόλου. είχε σαν συνέπεια την καταστροφή του σχεδίου "αποδόσεως µοµφής" στην Ελλάδα. και Τσάτσος. τα µέλη της θα ήταν υποχρεωµένα να συνεργασθούν µε τις Γερµανικές δυνάµεις Κατοχής.Χ. διότι λειτουργούσαν ήδη πριν από το 1821.∆ιός (26.Ε. Για τους νοήµονες δεν χρειάζονται σχόλια. Η Ο. υπό εβραιοϊταλική κηδεµονία που συνεχίστηκε µέχρι την "ελληνικοποίηση" των Ιονίων Νήσων. Η µαταίωση ιδρύσεως θεοσοφικής Αντιστοάς "21" στο Βόλο. παρίσταναν τους "δηµοκράτες". τι θα έχετε να εξηγήσετε στους εαυτούς σας και στους κατοίκους της πόλεώς σας Κύριοι των δύο . "11" Ζακύνθου και η "1" Κερκύρας. µετά την "απελευθέρωση" του 1821. µε την ίδια κωδική αρίθµηση..560π.. κάτοικοι του χωρίου Μακρυνίτσης Βόλου. Για τον λόγο αυτό η πρώτη Στοά που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. ∆ιότι αν είχε ιδρυθεί θεοσοφική Αντιστοά στο Βόλο. "Παραδόξως" η ORDO ADEPTIS ATLANTIS επιχείρησε ίδρυση θεοσοφικής Αντιστοάς στο Βόλο το 1880. συγκεκριµένο σπήλαιο κορυφής του όρους Σαρακηνός. Αν οι ∆υνάµεις Ταµίλ -υπόγειοι σύµµαχοί τους. σύµφωνα µε πρόγραµµα "Αποκαλύψεως" θ΄ 1-11. Παρετηρήθει σε νυκτερινές ώρες εκθαµβωτικό φώς που είχε εστία. Το ερώτηµα ίσως βρίσκει απάντηση σε ένα άλλο γεγονός που αναφέρουν προπολεµικώς. Για τους µη νοήµονες.Στοές και Αντιστοές.έσπευσαν να σφραγίσουν την είσοδο του σπηλαίου µε οπλισµένο σκυρόδεµα. ∆εν λαµβάνονται υπ΄ όψιν οι υπ΄ αριθ. που επιχείρησαν τα SS περιοχής Βόλου. Πάτρα κ. για να τις ταυτίσουν µε την Ελλάδα και τους "∆ώδεκα Ολύµπιους του ∆ιός". Τι θα έχει 64 . Υόρκης έχει θεωρήσει την περιοχή Βόλου ως περιοχή "Μείζονος Προτεραιότητος".. φρόντισαν να µαταιωθεί ίδρυση τέτοιας Αντιστοάς στο Βόλο. Από τα µέλη των θεοσοφικών Αντιστοών επανδρώθηκαν οι Γερµανόφιλες "κυβερνήσεις κατοχής". όλοι εβραϊκής καταγωγής. συµβουλεύοντας τους κατοίκους Μακρυνίτσης να αποφεύγουν την περιοχή "διότι από εδώ βγαίνουν οι υπόγειοι διάβολοι". ∆εν είναι λοιπόν µύθος ότι στην περιοχή Ιωλκού διεξήχθει η Τιτανοµαχία µεταξύ ∆υνάµεων Κρόνου . αποτελούµενες από "έλληνες" ναζιστές των ναζιστικοβουδιστικών ∆ιδασκαλειών της Κας Μπλαβάτσκυ. στην περιοχή Βόλου. αµέσως µετά την ίδρυση της πρώτης θεοσοφικής Εταιρείας το 1879 στην Κέρκυρα. και τις παρακολουθούσες επιδείξεις τροµοκρατίας "δαιµονικών θαυµάτων" και "αγγελικών θαυµάτων".

ΑΝ οι υπόγειοι Κρόνιοι έγιναν υπεύθυνοι Γενετικής Τερατογονίας στην οποία συνεργάστηκαν οι µετέπειτα εθελοντικά εισελθόντες στα "Τάρταρα" Ταµίλ. ΑΝ οι Σεληνιακοί .. που δεν προµηνύουν τίποτε το ευχάριστο. τότε είναι γι αυτούς εφικτή η Τεχνολογία Γεωλογικών Μικροµεταβολών.. διαβόλου διατάσσονται από τον ... παρατηρεί "περίεργες" Γεωλογικές Αλλαγές στην περιοχή.θεό "να µην βλάψωσιν το χόρτον (χλωρίδα) ειµή µόνον τους ανθρώπους οίτινες δεν έχουσι την σφραγίδα του θεού επί των µετώπων αυτών". ΑΝ η Σελήνη είναι Σκάφος που διαθέτει Τεχνολογία Πολέµου ικανή να αλλάζει τροχιές µετεωριτών και να σκοπεύσει µε τέτοιους µετεωρίτες.Βασιλεία του.. Όχι µόνον αλλά είναι εφικτή γι αυτούς η πρόκληση σεισµών .έπεσεν εις την γήν αστήρ εκ του ουρανού. των οποίων τα πρόσωπα αυτών είναι ως πρόσωπα ανθρώπων" δηλαδή Κρονίων Κενταύρων µε µικτή τερατογενετική αλογανθρώπων. τότε είναι τεχνολογικά εφικτή η πραγµατοποίηση της απειλής που αναφέρει η Σεληνιακή "Βίβλος" στην Αποκάλυψη θ΄1-2. στην εµβέλεια νοηµοσύνης του κάθε παραλήπτη ή αναγνώστη της παρούσης. δεν "µισιούνται" αλλά είναι συνέταιροι στην κατάκτηση του πλανήτη. αφήνοντας τις καταφάσεις ή τις αρνήσεις. Ήδη το Τµήµα Τεχνολογίας της Ο... Και ποιοί διαθέτουν τέτοια τεχνολογία ικανή να προκαλέσει διάτρηση ή διόγκωση του γήϊνου φλοιού..ώστε να ικανοποιηθούν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες δικαιώσεως της "προφητείας" προγράµµατος του .. Θα απαντήσουµε σκοπίµως υποθετικά.. 65 .να εξηγήσει στους "πιστούς" της η . ∆εν είµαστε οι µόνοι που το γνωρίζουµε.. (Υπερύψωση Κέντρου Παγασητικού µε Ώση Αντιβαρύτητος).Χριστούλη. Είναι φυσική ή τεχνητή αυτή η εξέλιξη. Ξένο Πανεπιστήµιο έχει περιζώσει τον Παγασητικό Κόλπο µε σεισµογράφους και άλλο υλικό Γεωλογικών οργάνων.. Αναφερόµαστε στην υπερύψωση του βυθού του Παγασητικού Κόλπου κατά 3-10µ µε την µεγαλύτερη υπερύψωση στο κέντρο του." ΑΝ οι υπόγειοι Κρόνιοι και οι προστεθέντες αργότερα Ταµίλ. όπως αυτή του Παγασητικού Κόλπου και άλλων περιοχών. είναι φυσικό φαινόµενο ή αποτέλεσµα τεχνολογικής επέµβασης...διάβολοι Ταµίλ-Κρόνιοι.. τότε εξηγείται ότι "εδόθη (διαταγή) προς αυτούς (Κενταύρους) να µη θανατώσωσιν αυτούς (τους ανθρώπους) αλλά να βασανίσωσιν αυτούς πέντε µήνας". τότε διαθέτουν Γενετική Τεχνολογία να παράγει τα τερατοειδή όντα που θα "εξέλθουν από το φρέαρ της αβύσσου" µε τη µορφή "ίππων ητοιµασµένους εις πόλεµον...: ".θεούληδες Γιαχβέ και οι Υποχθόνιοι . Προηγουµένως οι Κένταυροι του. είναι όντα µε τεχνολογία διαγαλαξιακών σκαφών... Ίδε Αποκάλυψη θ΄4-5.. από τον ουρανό. περί "σεισµών και καταποντισµών" πρίν έλθει η .Α.και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου (Τάρταρα) και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καµίνου µεγάλης και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος". παρακολουθώντας την παρά φύσει διόγκωση του βυθού του Παγασητικού Κόλπου. Τέτοια τεχνολογία υπαινίσσεται η Ελληνική Μυθολογία όταν αναφέρει ότι και ο Ζεύς "χρησιµοποίησε γιγάντιους λίθους εναντίον των Τιτάνων... ∆ηλαδή.παντογνώστρια Ορθόδοξη Μητρόπολη Βόλου.Ε. Ίδε Αποκάλυψη θ΄7-11. Η Γεωλογική Προοπτική είναι έκρηξη του κέντρου του Παγασητικού Κόλπου και η εξέλιξή του σε τεράστιο ηφαίστειο. ορισµένους στόχους στη γήϊνη επιφάνεια...

εναντίον 6 Μοιρών Σελήνης. Τέτοια έκβαση θα έχει καταστροφικές γεωλογικές συνέπειες για ορισµένες περιοχές του πλανήτη. Το 1975 εισήλθε στο ηλιακό µας σύστηµα η αναµενόµενη τακτική Ζ΄ Γαλαξιακή Αποστολή ακόµη 52 ∆ιαγαλαξιόπλοιων. Αγνοούµε το αν θα υπάρξει χρονική επιτάχυνση. ∆εν θα απασχολήσουµε τον αναγνώστη µε τα υπόλοιπα τροµακτικά "σώου" Σεληνιακής και Υπόγειας Τεχνολογίας που περιγράφονται στο . Ο πρώτος παράγοντας είναι η Αποµυθοποίηση και το Ξεσκέπασµα του σχεδίου. που θα θυµίζουν µυθολογικά έπη της περιοχής. συν 1 Μοίρα της ΣΤ΄ Αποστολής της Γήϊνης Κοιλότητος. Ο αναγνώστης τουλάχιστον θα απορεί για το πως περισυλλέξαµε τα ανωτέρω στοιχεία.ΕΣΣ∆ έκτου πλανήτου Γη. Υπάρχουν δύο παράγοντες µαταιώσεως "ενεργοποιήσεως" της περιοχής σας. σε βιβλία του. ∆εν είµεθα οι µόνοι. ότι ζούν στο γεωγραφικό κέντρο "παράλογων" εξελίξεων που ευχόµεθα να µην . για µαταίωση του τροµοκρατικού "σώου" Αρµαγεδδών. φορέων 208 ∆ιαπλανητόπλοιων. διότι τα Σιωνιστικά Κέντρα ετοιµάζονταν να ιδρύσουν ∆ιεθνή Κυβέρνηση "Χριστιανικού Σοσιαλισµού". Σκοπός µας είναι να γνωρίσουµε στους κατοίκους της περιοχής σας. 17 χρόνια από το 1985. τελείως ανεπιθύµητη και απαγορευµένη εξέλιξη για την Ζ΄ Αποστολή. Αγνοούµε τις τελικές προθέσεις των δύο Στρατοπέδων. Κάνουµε γνωστό ότι η όλη καθυστέρηση οφείλεται στην ανακατάταξη βαρυτικών πεδίων που θα είναι αναπόφευκτη σε περίπτωση ανατινάξεως ή διαλύσεως της Σελήνης και Λίλιθ από τις ∆υνάµεις της Ζ΄ Αποστολής. Η Τεχνολογία που διαθέτει η Ο.. τον Φίλιππο Φιλιππόπουλο. Ο εν λόγω ερευνητής είχε το προνόµιο να επικοινωνήσει µε µέλη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής και µετέφερε τις εµπειρίες του και τις οδηγίες που έλαβε.ΑΝ η έξοδος των Κρονίων Κενταύρων γίνη από την ίδια περιοχή "εισόδου των στα Τάρταρα". Το σύνολο των Μοιρών απέστειλε τελεσίγραφα παραδόσεως πλανήτου προς Επιτελεία Σελήνης.θεόπνευστο βιβλίο της Αποκαλύψεως. 5 πλανητών. τότε η περιοχή Πηλίου . Η αντιπαράθεση δυνάµεων που θα προκύψει είναι 13 Μοίρες Γαλαξιακού Στόλου.Α. σήµερα κάτοικο Μηλεών Βόλου.εξελιχθούν. µε σταθµό τον πλανήτη Ποσειδώνα. πράγµα που θα αχρηστεύσει την Σκοπιµότητα του Αιφνιδιασµού και της Άγνοιας προς τροµοκράτηση του πληθυσµού. έως το τέλος του 1985. Η περιοχή Ιωλκού είναι "ειδική" περιοχή στο υπό εξέλιξη Σεληνιακό Γεωπολιτικό σχέδιο. ήτοι 11 Μοιρών. συν τρείς Μοίρες Ποσειδώνος-Ουρανού-Πλούτωνος. έχοντας εισέλθει στο ηλιακό µας σύστηµα το 1971. σύνολον 17 Μοίρες. Γνωρίζουµε όµως την τελική έκβαση της συγκρούσεως αν τα πράγµατα φθάσουν ως εκεί. σε περίπτωση νίκης των Σεληνιακών Στόλων επί των δύο Γαλαξιακών Μοιρών Ποσειδώνος. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η πίεση που ασκείται από τη ∆εύτερη Μοίρα του Πρώτου Γαλαξιακού Στόλου Ετοιµότητος.. Λίλιθ και 4 εσωτερικών πλανητών. Η απάντηση υπήρξε αρνητική και στον πλανήτη µας συνοδεύτηκε από επιτάχυνση διαστηµικών εξοπλισµών των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ εναντίον των δύο Μοιρών της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. Αλλά οι έξυπνοι-ηλίθιοι ιθύνοντες της πόλης σας τον ανέκριναν σε αστυνοµίες και τον κακοποίησαν σε Νευρολογικές Κλινικές µε "ορούς αληθείας". Παράλληλα τα Σιωνιστικά φερέφωνα των "Μαρτύρων του Ιεχωβά" διατάχθηκαν να "κηρύξουν ότι η Βασιλεία του Ιεχωβά και του Χριστού θα έλθει το 1975". Η πόλις σας φιλοξενούσε έναν επίλεκτο µεµονωµένο ερευνητή. Η ανωτέρω Μοίρα ενεργεί ως Έκτακτη ∆ύναµη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. για να του αποσπάσουν περισσότερες πληροφορίες γύρω από τους 66 . της επιτρέπει να γνωρίζει την αναµενόµενη άφιξη όλου του Γαλαξιακού Στόλου Υποστηρίξεως του Γαλαξιακού Τοµέως "Αργώ".. στην περιοχή Ποσειδώνος..Βόλου φιλοδοξεί να γίνη θέατρο εξωφρενικών εξελίξεων. και ΗΠΑ . Η "κανονική" χρονολογία επεµβάσεως είναι το 2002. προς τα κέντρα διοικήσεως Σεληνιακών και Λιλιθιανών των 6 εσωτερικών πλανητών. Λίλιθ.Ε. Αποτελείται από 52 ∆ιαγαλαξιόπλοια. ∆εν είναι ο µόνος που είχε αυτό το προνόµιο.

από τα σε Ανωνυµία Μέλη της Ο. Και όµως αυτό το έµαθαν µετά από άσκηση τα 5 Μέλη Πρυτανείας της Ο. Απαιτούµε λοιπόν από σας Σεβασµό στα Αδιάφθορα Πρόσωπά µας και στο γεγονός ότι φθάσαµε στην Απόλυτη Γνώση.Α.Ε.Ε.Κατόχους της Ελλάδος. Η Ο. Λόγου Συγκροτήµατος Γαλαξιών. που τα Τεκτονικά και Θεοσοφικά Κυκλώµατα της πόλεώς σας διασπείρουν µε την αλάνθαστη µέθοδο του "ψιθυρισµού λάσπης".σκοπούς της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. δηλαδή Αρχεία Τέταρτης ∆ιαστάσεως. παρ. ότι µόνον η ∆ικαιοκρατική Ιεράρχηση Προσώπων αξιοποιεί και πραγµατώνει τη Γνώση. Πράγµα που σηµαίνει ότι αν οποιοσδήποτε από σας διαπιστωθεί υπεύθυνος διασποράς φηµών και λάσπης εναντίον µελών της Ο.Α.Α.. Εµείς δεν θα κατέλθουµε στο αχρείο επίπεδο των ανωνύµων άνανδρων ψιθυριστών της πόλεώς σας. διότι οι φορείς τέτοιων "οδηγιών" από µέλη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής.Ε.Α.* Πολλοί από σας Κύριοι του Τεκτονισµού και του Θεοσοφισµού..οδοντοστοιχία αντί οδόντος". Και όµως αυτό το έµαθαν µετά από άσκηση 50 µέλη της Ηγεσίας Ο. λειτουργεί όχι απλώς µε τον Νόµο του "οδόντος αντί οδόντος" αλλά µε τον Νόµο ". να εξοντώνεται ηθικά και βιολογικά. γι αυτό εξ αρχής διατάξαµε τους εκπροσώπους µας σε Επώνυµη Εκπροσώπηση. σε Ψυχιατρικές Φυλακές.Α. Αναµένουµε να δούµε την δουλικότητα ή µη των Ελληνικών Αρχών στους εβραίους Κυρίους . ότι µόνον η Απόλυτη χωρίς Σκοπιµότητες Αλήθεια µετατρέπει τη Γνώση σε Επαναλήψιµο Πειραµατικώς Φυσικό Νόµο.Ε. υφίστανται τεχνητή "απώθηση παραστάσεων" σε τρόπο ώστε να µην θυµούνται τίποτε ούτε και κάτω από ύπνωση ή επίδραση ορών αληθείας ή Μεθόδους Τριµελούς Επιτελείου ∆αφνίου. δηλαδή Αρχεία Πέµπτης ∆ιαστάσεως. Πόσοι από σας µπορούν να ανακαλέσουν νοητικά χωρίς τεχνολογία Ακασικά Αρχεία ταχυτήτων C · 1018. όλα τα αναµενόµενα εις βάρος τους αποτελέσµατα.Ε. και οι επώνυµοι εκπρόσωποι της Ο.Α.Α. πληροφορείται ότι το εβραϊκό κατεστηµένο της Ελλάδος. Φυσικά δεν κατόρθωσαν τίποτε. ή αν διαπιστωθεί υπεύθυνος Αστυνοµικής ή ∆ικαστικής ή .Ψυχιατρικής ∆ιώξεως εναντίον µελών της Ο. άσχετα από το γεγονός ότι αργότερα διαπιστώσατε την "ανθρακοποίηση των τεκτονικών θησαυρών" και την παγίδα των Τεκτονικών και Θεοσοφικών Όρκων εφ΄ Όρου Ζωής.Ε. *ΣΤΑ Α∆ΥΤΑ ΤΟΥ ∆ΑΦΝΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ" ΤΥΠΟΥ "ΜΕΓΚΕΛΕ Γ΄ ΡΑΪΧ" 67 . µε την προπαρασκευασµένη µοµφή των "εγκληµατικά επικίνδυνων ψυχοπαθών". ζήτησε από τις Ελληνικές Αρχές τον εγκλεισµό των επωνύµων εκπροσώπων της Ο..Α. µε ορθά κίνητρα αποκτήσεως γνώσεως. Προς το παρόν. θα δει όλη την οικογένειά του µέχρι συγγενείας δευτέρου βαθµού. Το ίδιο θα συµβεί σε όσους "παράφρονες" από σας τολµήσουν να διαβάλουν την υπόληψη και το κύρος µεµονωµένων ερευνητών. Απαιτούµε σεβασµό στο ότι ∆ΙΚΑΙΩΣΑΜΕ την Ελληνική Αλήθεια: ότι µόνον η Απόλυτη Ελευθερία Πνεύµατος παράγει Γνώση. εισήλθατε στις Στοές που τώρα ανήκετε.Ε. Για τους Τρείς Κυρίους ∆αφνίου ετοιµάζουµε κάτι Ειδικό.Α. Λόγου Συγκροτήµατος Συγκροτηµάτων Γαλαξιών. Η Ο.Ε.Α.Ε. άλλοι επώνυµοι µεµονωµένοι ερευνητές.. Πόσοι από σας µπορούν να επικοινωνήσουν νοητικά χωρίς τεχνολογία µε Ακασικά Αρχεία ταχυτήτων C · 1024. Έχετε όµως υπ΄ όψιν σας Κύριοι ότι η Ο. Κάτι χειρότερο θα συµβεί στους ∆ολοφόνους Αρχιψυχιάτρους της "Τριάδος" ∆αφνίου Αττικής. ζούν σε κοινωνική αποµόνωση και µε την µοµφή των "παραφρόνων". δεν διέπεται από "χριστιανικά ιδεώδη" και γι αυτό δεν ξέρει τι είναι η "συγγνώµη" σας..Ε. χωρίς Υποθήκευση Συνειδήσεων και Πειθαρχία Στοών και Όρκους Υπακοής σε ∆ιεθνιστικά Αόρατα Επιτελεία.. όταν κάποτε θα την προφέρετε ΓΟΝΑΤΙΣΤΟΙ.. ο µεµονωµένος ερευνητής Φιλιπόπουλος.

∆ιότι θα έχει το ειδικό προνόµιο να δει να διαλύονται οι δύο Στοές της.. Κύριοι της Ολιγαρχίας της Γνώσης.Α. Κατανοείτε τι σηµαίνουν τα ανωτέρω. Σας καλούµε να συνεργασθείτε µαζί µας στην αγωγή του υπό πλήρη άγνοια διατελούντος πληθυσµού των απλών ανθρώπων του λαού.Α. της συµπαιγνίας "θεού" και "διαβόλου". και ανακλητέα νοητικώς ή µέσω τεχνολογίας. Αν η Συµµορία των Γιαχβέ-Ασµοντάϊ-ΜέτατρονΤαµίλ.∆ιαστάσεις. Πόσοι από σας µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Ηλιακό Λόγο ∆ευτέρας ∆ιαστάσεως C · 106. Σε αντίθεση µε σας. στους οποίους έχουν πρόσβαση ανακλήσεως ξένων στοιχείων. ∆ιότι αν δεν επέλθει ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς Γαλαξιακού και Σεληνιακού Στόλου.Α. Λόγου Τοπικού Γαλαξία. έχουν καταχωρηµένα στοιχεία τους στους αντίστοιχους Λόγους . Σας καλούµε στη µετατροπή των πολιτών σε Υπεύθυνους Προσωπανθρώπους. ώστε να λάβουν µέτρα ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ..Ε. συγκεντρωµένους µαζί. Θα έχει το προνόµιο να δει την επαλήθευση του Πολύβιου: "ΕΝ ΠΡΟΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΑΣ ΠΟΛΛΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΝΙΚΑ. οι απόκρυφες συζητήσεις σας και οι νοητικές -συναισθηµατικές -σεξουαλικές φαντασιώσεις σας. Και όµως τα 500 µέλη της Υφηγεσίας Ο.Ε.000 µέλη της Βάσεως της Ο. Η πόλις σας είναι όντως ειδική περιοχή Κύριοι των Στοών Σοσιαλισµού και Αντιστοών Ναζισµού. 68 . Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι το διπολικό παιγνίδι Στοών και Αντιστοών.Α. υπαιτιότητι του ∆ιαστηµικού Αλήτου Γιαχβέ-Ασµοντάϊ. τα µέλη της Ο.." (Πολύβιος Α΄ 35) Σας καλούµε για τελευταία φορά σε ακύρωση του Τεκτονικού σας Όρκου. των αργόσχολων µισθολογίων. από την διανοητική δύναµη ενός µόνον εκπροσώπου µας. το έµαθαν µετά από άσκηση. το έµαθαν µετά από άσκηση. Εκεί είναι καταγραµµένες οι σκέψεις σας. ούτε εξαφανισθέντα ελληνικά συγγράµµατα της Κλασικής και Προκλασικής Ελλάδος. έχει ήδη χαθεί διότι αφ΄ ενός οι Μοίρες του Γαλαξιακού Στόλου είναι ισχυρότερες των Στόλων Γιαχβέ και Ταµίλ. διότι πρέπει να αντιστραφεί η ροπή ευδαιµονίας και αναισθησίας και εκφυλισµού ενστίκτου επιβιώσεως που έχετε διοχετεύσει στον πληθυσµό µε τις µεθόδους των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. θα αντιµετωπίσουµε όλοι µας δεινές συνθήκες αποσυντονισµού Οικονοµιών και ελλείψεως παραγωγής ενεργείας και τροφίµων.σαν υπήκοοι του Γαλαξιακού Πολιτεύµατος που θα εγκατασταθεί στον πλανήτη µας. Σηµαίνουν ότι για τα µέλη της Ο. Έχουµε και έχετε να επιτελέσετε γιγάντιο έργο.. δεν υπάρχουν "Καµένες Βιβλιοθήκες Αλεξανδρείας". Τα πάντα είναι καταγραµµένα στα ελεύθερα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. ούτε "Κατεστραµµένες Ακαδηµίες Πλάτωνος".Ε.. αποφασίσει παρανοϊκή αντίσταση διαστηµικού πολέµου εναντίον του Γαλαξιακού Στόλου της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. Και όµως τα 5. πρέπει ενηµερωθεί ο πληθυσµός για την εικοσαετή τουλάχιστον επιβίωση εκτάκτου ανάγκης µε πλήρη διάλυση Κρατικών ή ∆ηµοτικών Μηχανισµών. είµαστε διανοητικά δυνατότεροι από όλους τους ψοφοδεείς υπηκόους του Γιαχβέ και του Ταµίλ. σε επίπεδο λιµού.. Λυπούµεθα που θα σας απογοητεύσουµε αλλά κανένα στοιχείο που σας αφορά δεν έχει καταγραφεί πέραν του Ακασικού Αρχείου Πλανητικού Λόγου. διότι το σύστηµά σας τους µετάλλαξε σε µη σκεπτόµενους Μαζανθρώπους Μαζικών Πολιτικών Ιδεολογιών και Θρησκειών και Καταναλωτισµών. αφ΄ ετέρου εµείς -ας µας επιτραπεί.ΕΙΣ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΑ ΛΗΤΤΙΜΑ ΠΛΗΘΗ ΚΑΘΕΙΛΕ.Ε. και των υδροκέφαλων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών.Πόσοι από σας µπορούν να κάµουν το ίδιο µε τα Ακασικά Αρχεία C · 1012 Τρίτης ∆ιαστάσεως. πράγµα που σηµαίνει την ελάχιστη πνευµατική σας εµβέλεια και την µέγιστη προσκόλλησή σας σε γήϊνες Μικρότητες και Μικροπρέπειες και Μικροφιλοδοξίες.

"Πνευµατισµού". Αυτός ο "Στόλος ∆ιός" Επιτηρήσεως.Είθε να αναχθείτε στο ύψος των περιστάσεων. ως χρονολογία παύσεως εξουσίας "θεών".000 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ 69 . Στην πραγµατικότητα. "Αστρολογίας" κ.000 φορές µεγαλύτερης της ταχύτητος φωτός C για επανδρωµένα σκάφη ή 1. Το δεύτερο τρίτο µεταθέτει το ∆ιοικητικό Κέντρο από τον ∆ία. έληγαν τα 18. στον πλανήτη Ουρανό ως αρχική έδρα της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής του 34.000π. "Ανατροπής Φυσικών Νόµων". Η Ορφική Θρησκεία αντιπροσωπεύει την θρησκευτική αντίληψη των Ελλήνων του 1. Το ένα τρίτο εισέρχεται στην εσωτερική γήϊνη επιφάνεια. σελ. πάνω από τον µέσο πολίτη. Το τρίτο τρίτο αναχωρεί για το διοικητικό Κέντρο του Τοπικού Γαλαξία. 3. επιτηρώντας για 644 έτη την διακυβέρνηση των "ηµίθεων".202 γήϊνα έτη. όπου φθάνει µετά 1. διαµοιράζεται σε τρία µέρη και αποχωρεί.. "Ανατροπής Οικολογίας". "Ψευδούς Ιστορίας". και οχυρώνει τους τρείς εξωτερικούς πλανήτες: Ουρανό-Ποσειδώνα-Πλούτωνα. Σηµειώνουµε ότι τα σκάφη Γαλαξία Ανδροµέδας διαθέτουν τεχνολογία συµπυκνώσεως πυρηνικής της ύλης των.Χ.λπ.000π. ήτοι χρονικής περιοχής διαβρωµένης από Λιλιθιανά ιερατεία που εκµεταλλευόµενα την απουσία του δεκατριµελούς Επιτελείου ∆ιός. προέρχεται από την Απόλυτη Γνώση Συµπαντικής Φυσικής και Μαθηµατικών.Χ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ : ΘΡΗΣΚΕΙΑ .000π. "Τερατογονίας".000 ετών φωτός.000 έτη προγραµµατισµένης παραµονής της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής που είχαν αρχίσει το 34. "Σεξουαλικής Τελετουργίας".000π. Από το ∆ιοικητικό Κέντρο Γαλαξία ενηµερώθηκε το Κέντρο Συγκροτήµατος Γαλαξιών ΚΝΟΖ 3. και ότι το ∆ιοικητικό Κέντρο* του Γαλαξία µας δεν βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία αποστάσεως 50.Χ. διότι στο µέτρο που κατανοείτε. παρούσης. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. ήτοι το 8.002µ. στην οποία έφθασαν οι κάτοικοι του ΚΝΟΖ 3..000 ή 2. Σηµειώνουµε ότι τα σκάφη του Τοπικού Γαλαξία διαθέτουν τεχνολογία ταχυτήτων 2/3 ταχύτητος φωτός.600π.Χ.Χ.Χ. και µεταβίβαση εξουσίας στους "ηµίθεους". 58 της παρούσης εµφαίνεται η χρονολογία 16. εγκατέλειψαν τον πλανήτη το 16. και τεχνολογία ταχυτήτων 5.644π. αλλά σε απόσταση 800 ετών φωτός από το Ηλιακό µας Σύστηµα. παρ. µέσω των οπών Βορείου και Νοτίου Πόλου.000 Χ C για µη επανδρωµένα σκάφη. "Ανατροπής Ιεραρχίας".Χ..Ε. θα σας ζητηθούν ευθύνες αν δεν το κάµετε.Χ.600π. και πρώτο "Πλανητικό" Γαλαξία εσώτατης τροχιάς τον δικό µας Γαλαξία. *ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΑΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ 80.398π. 13 Γαλαξιών µε "Ηλιακό" Γαλαξία τον Γαλαξία Ανδροµέδας. Στον χρονολογικό πίνακα σελ. διέστρεψαν την Επιστηµονική Αγωγή του ∆ιός. Το 16.Α.000π. αντιµετωπίζει στο 9. 39. αλλά παραµένει στο ∆ιοικητικό Κέντρο του πλανήτη ∆ία. (Ίδε Συγγράµµατα Φιλιππόπουλου) Η τεχνολογία που επιτρέπει τέτοιες ταχύτητες στα σκάφη του ΚΝΟΖ 3. ένα µέρος του Γαλαξιακού "Στόλου ∆ιός" ως µονάδα Επιτηρήσεως µέχρι την άφιξη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής του έτους 36.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ίδε: Ορφική Θρησκεία. αναχωρεί από το Ηλιακό µας σύστηµα το 13µελές Επιτελείο ∆ιός.Χ. τους Στόλους των εισβολέων Σελήνης και Λίλιθ αλλά ενώ υπερισχύει. σε Παραεπιστηµονική Αγωγή "Μαγείας". "Ανατροπής ∆ικαιοκρατίας". οι "θεοί" Επιτελείου ∆ιός.000.. κατά 106 φορές µεγαλύτερης της γήϊνης πυκνότητος. Το 16.Χ.

" "Η πρώτη µετακίνηση Ενός ∆ωδεκαέδρου. εκτείνεται η Ηλιακή Ουδετερονιακή Σφαίρα ως προς τους περιεχόµενους πλανήτες και Ηλίους. "Το Αδρανές ∆ιάστηµα αποτελείται από ∆ωδεκαεδρικές Κυψέλες. ενώ το ∆εύτερο διαστέλλεται σε Αραίωση.Α. Αποτελούν τη Φυσική ∆ώδεκα Αξόνων ή ∆ώδεκα ∆ιαστάσεων. Ήτοι ο χρόνος "Ένα" είναι ίσος µε την Απόσταση των Κέντρων ∆ύο Εφαπτόµενων Χωρικών ∆ωδεκαέδρων. κατά την αντίθετη φορά επί της ίδιας ευθείας. 12 δεξιόστροφους* και 12 αριστερόστροφους*. αναλόγως του βαθµού Πυκνώσεως του Χώρου. από Αυθόρµητη Μετακίνηση ενός ∆ωδεκαέδρου προς Μια από τις ∆ώδεκα Πλευρές του." (Ίδε Φυσική Ο.Σύµφωνα µε την Απόλυτη Φυσική. νοείται ως Χρόνος "Ένα". Στατικής ∆υναµικής. Τα Πεδιογενή Κινητόνια είναι φορείς του Ηλεκτρισµού-ΜαγνητισµούΒαρύτητος-Φωτός και αποτελούν Φυσική ∆ύο Αξόνων Επιπέδου. δεν νοείται Χρόνος ούτε Κίνησις ούτε Πυκνώσεις ούτε Αραιώσεις Ύλης ή Επιπέδων Ενεργείας (∆ιαστάσεων). ενώ το πρώτο διαστέλλεται σε Αραίωση. πολλαπλασιαζόµενη επί 2". µε 24 συνοδούς πλανήτες. Η µη ύπαρξη ∆εξιόστροφου ή Αριστερόστροφου Κινήσεως των Ακινητονίων ως προς τα περιεχόµενα κινητόνια."(Ίδε Συγγρ. κατά την αντίθετη φορά επί της ίδιας ευθείας. και εκφράζει ως αριθµητική αξία την Απόσταση που διανύει το Στατιστικό Μέγιστο της κινούµενης Πυκνώσεως.) "Τα Κινητόνια Τριών Ειδών. Η περίοδος µεταξύ των συνεχών διαδοχικών πυκνώσεων. σε τρόπο που να µην υπάρχουν Χωρικά Κενά "Υποµηδενικού" Όγκου. Φιλιππόπουλου) "Εάν ονοµάσουµε "Η" τον όγκο στοιχείου Υδρογόνον. Αποτελούν Φυσική Ενός Άξονος ή Μίας ∆ιαστάσεως Χώρου.)[* ] 70 .Α.Ε. µεταξύ των Ελαχίστης Επιφανείας ∆ωδεκαέδρων." "Εάν ονοµάσουµε "Η" τον Όγκο στοιχείου Υδρογόνον. αποτελούν Φυσική Ένδεκα Αξόνων ή Ένδεκα ∆ιαστάσεων." "Το Πρώτο Κινηθέν ∆ωδεκάεδρο αντιδρά στην Πύκνωση και την µεταβιβάζει εκ νέου στο ∆εύτερο Κινηθέν. Οµοίως. και συµπεριφέρονται σαν τέλεια αέρια." (Ίδε Αστροφυσική Ο. τότε η τάξις ήτοι εικοσάκις µεγέθους των Χωρικών ∆ωδεκαέδρων είναι "Η"/1066. ∆ύο Αντιθέτως Περιστρεφόµενων Ηλίων." "Σε ένα τέτοιο Αδρανές ∆ιάστηµα. Τα Χωρικά Ενεργά ∆ωδεκάεδρα ή Κινητόνια Χωρικά είναι οι φορείς-δηµιουργοί του Ελαστικού Χώρου. ∆εν αποτελούν τον πυρήνα των ατόµων αλλά το περίβληµά τους. µεταξύ των Γεωµετρικών Κέντρων δύο Χωρικών Εφαπτόµενων ∆ωδεκαέδρων. τα καθιστά Ουδέτερα Κινητικώς. Τα Σωµατιδιογενή Κινητόνια είναι οι φορείς-δηµιουργοί των υποατοµικών σωµατιδίων." "Το ∆εύτερο Αµέσως Προσβαλλόµενο ∆ωδεκάεδρο αντιδρά στην Πύκνωση και την µεταβιβάζει στο Πρώτο Κινηθέν. ήτοι ως προς έξι άξονες. Αυτά στην γήϊνη φυσική ονοµάζονται Ουδετερόνια ή Νετρόνια. συσπειρώνονται σε Ακινητόνια Σχετικά ή Ακινητόνια Στερεοϋφής ως προς τα περιεχόµενα Κινητόνια Τριών Ειδών. Ο γήϊνος φλοιός είναι ένα "Ουδετερόνιο" ή Νετρόνιο ως προς την εσωτερική του κοιλότητα και τα εκεί "Κινητόνια". και κατά προσέγγιση-ταύτιση ενός Άξονος. Ελαχίστου "Μηδενικού" Όγκου και Ελαχίστης Επιφανείας. εκατοµµυριοστά του όγκου "Η". τότε η τάξις µεγέθους των Σωµατιδιογενών Κινητονίων είναι κατ΄ ανώτατο όριο "Η"Χ36/1045. "Εάν ονοµάσουµε "Η" τον Όγκο του στοιχείου Υδρογόνου.Ε. στα όρια των ∆ύο Αντιθέτως Περιστρεφόµενων Ηλιακών Συστηµάτων εκ των οποίων το ένα περιέχει τους 9 γνωστούς πλανήτες. τότε η τάξις µεγέθους των Πεδιογενών Κινητονίων είναι κατ΄ ανώτατο όριο "Η"Χ12/1054. "Στο Ενεργό ∆ιάστηµα διαταράσσεται η Στατική Ισορροπία των "Μηδενικών" ∆ωδεκαέδρων. προκαλεί Πύκνωση Εφαπτόµενων ∆ωδεκαέδρων προς την κατεύθυνση Κινήσεως και Αραίωση Εφαπτόµενων ∆ωδεκαέδρων προς την αντίθετη κατεύθυνση.

και κατά προσέγγιση 36 Αξόνων ή ∆ιαστάσεων. διεστράφησαν από τις ∆υνάµεις Σελήνης και Λίλιθ. Ώστε "θρησκεία" σήµαινε στην Ελλάδα του 30. Ηλιακός.λπ. Αυτοί οι ΦΥΣΕΙ ΘΕΟΝΤΕΣ ορίζονται ως "Λόγοι"." "Η δεύτερη ∆ιάταξη πλαισιώσεως ∆ιπολικότητος είναι 13Χ2 = 26 ∆ωδεκάεδρα νοούµενα ως δύο Εφαπτόµενα Συµπλέγµατα 13 ∆ωδεκαέδρων. (ΥΠΟ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ ΤΑΜΙΛ) ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Το Εβραϊκό-Μογγολικό Κατεστηµένο µειώνοντας την βαρύτητα της λέξεως την ετυµολόγησε από το "θεράπων" το οποίο σηµαίνει "εθελοντής υπηρέτης" βασιλέως ή ιερέως. Το "δωδεκαµελές επιτελείο µαθητών Χριστού" είναι κακέκτυπο-πλαστογράφηµα των "δωδεκαθέων" των Γαλαξιακών Αποστολών. αντί τριών Καρτεσιανών και ∆εκαδικού συστήµατος". "εκτινάσσοµαι". εφαρµοζόταν στους "τρέχοντες και πετώντες µε σκάφη-άρµατα θεών". "πηδώ επάνω". "εξαπολύοµαι προς τα πάνω". Στο ελληνικό θρώσκειν ή "Επιστηµονική Εξέταση των Άνω".Ε. "πετώ". γίνεται δεκτή η ύπαρξη "θεών" που "θέουν" ή τρέχουν χωρίς τεχνολογία.. κατά την µία Πενταγωνική πλευρά τυχαίου ∆ωδεκαέδρου. ή µεταφορικώς "ανέρχοµαι απότοµα σε γνώση επιστήµης"." "Η επίλυση Πορείας Σκαφών µεταξύ περισσοτέρων των ∆ύο Ουρανίων Σωµάτων απαιτεί την χρήση Μαθηµατικών και Φυσικής 12 Αξόνων και ∆ωδεκαδικού Αριθµητικού Συστήµατος. την "Αλµατώδη Εκµάθηση της Επιστήµης των θεών". χρησιµοποιείται συµβολικώς ως αριθµός Μελών Πλήρους Επιτελείου Γαλαξιακών Αποστολών. προκύπτει ∆ιπολικό Σύµπλεγµα 19 ∆ωδεκαέδρων.000π. "πλέω".Α. οι ΦΥΣΕΙ ΘΕΟΝΤΕΣ δεν έχουν δυνατότητα επιλογής πορείας. "εκτινάσσοµαι νοερώς στην έρευνα της γνώσης των θεών" κ.λπ. που απορροφώνται από τις ίδιες Μάζες. ΘΕΟΣ: Παρακάµπτουµε τις πλαστές ετυµολογίες και δίδουµε την αληθή ετυµολογία εκ του "θέω" το οποίο σηµαίνει "τρέχω". των "Άνω-θρωσκώντων θεών" ή "Άνω-θρώπων" ή "Ανθρώπων". Γαλαξιακός Λόγος κ.Χ. Η λέξις "θεός" στην πρώτη της χρήση. όπως ο Πλανητικός. 1 συν 12µελή Επιτελεία "θεών". Σε αντίθεση µε τους θέοντες µέσω Τεχνολογίας Σκαφών. Ο Συµπαντικός Λόγος ως Ανώτατο Νοήµων Όν περιέχει στον Οργανισµό Του ή Σύµπαν. διέστρεψαν και εκµεταλλεύτηκαν αυτές τις δύο έννοιες. "απογειώνοµαι" κ." (Φυσική Ο. αλλά κινούνται σε τροχιές που καθορίζονται αυστηρά από τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. Οι Μάζες ∆ύο Κινητικών ή Ακινητικών Πυκνωµάτων δεν έλκονται µεταξύ τους αλλά προσεγγίζουν πιεζόµενες από τα Κινητόνια τα ευρισκόµενα ελλειπτικώς ως προς την νοητή ευθεία ή άξονα ελλείψεως που τις "ενώνει" διότι η προσέγγισή τους δηµιουργεί µεταξύ τους Υποπίεση ∆ιερχοµένων Κινητονίων ή "ακτινοβολιών". στους "θέοντες µε ιλιγγιώδεις ταχύτητες θεούς" ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. όλους τους επί µέρους "φύσει θέοντες" πλανήτες- 71 ."Η αποκατάστασις ισορροπίας κινήσεων µέσα στο Σύµπαν µεταξύ Κινητονίων και Ακινητονίων Σχετικών είναι η αιτία και δηµιουργός της Βαρύτητος και της Μάζας. 108 Αξόνων ή ∆ιαστάσεων. διότι όλα τα σηµερινά θρησκεύµατα µηδενός εξαιρουµένου. "σκιρτώ". όπως η "χριστιανική µε τους 12 µαθητές του Χριστού".) Η ∆εύτερη ∆ιάταξη λαµβανόµενη µονοπολικώς ως Ένα Κεντρικό ∆ωδεκάεδρο περιβαλλόµενο από 12 ∆ωδεκάεδρα. Τέτοια. Στο σηµείο αυτό παραθέτουµε τις ετυµολογίες των ελληνικών λέξεων "θεός" και "θρησκεία". "Εάν το ∆ίπολο δύο αλληλεπιδρώντων Χωρικών ∆ωδεκαέδρων πλαισιωθεί εξωτερικώς µε ένα Επίπεδο ∆ωδεκαέδρων Ίσου Όγκου. ∆ίδουµε την αληθή ετυµολογία εκ του "θρώσκω" το οποίο σηµαίνει "αναπηδώ".λπ. "απογειώνοµαι σε πνευµατική κατάκτηση". σε 12µελή επιτελεία θρησκειών. µε τον αισχρότερο και ατιµότερο τρόπο.

πώς ο ελληνικός ορθολογισµός µεταλλάχθηκε σε δεισιδαιµονία "πανθεϊστικής µαγείας" στην Κλασσική εποχή. Οι Ελευσίνιοι ιερείς παράλληλα. Αδρανών Χωρικών ∆ωδεκαέδρων.ηλιακά συστήµατα-γαλαξίες-νεφελώµατα κ. υποβιβάζοντας το Περιέχον σε Περιεχόµενο. τα οποία περιέχει το Σώµα Του ως Όργανα των Λειτουργιών του. µε τις ίδιες διαστάσεις του .θεών. Χριστός. Οι οµοφυλόφιλοι Εβραίοι-Γεφυραίοι µε τα ελληνοποιηµένα ονόµατα Αρµόδιος και Αριστογείτων (ερωτιδείς) δολοφόνησαν. αν και είναι το Ανώτατο Όν. διότι έξω από τα όρια του υπάρχει Αδρανές ∆ιάστηµα. DODDS στο βιβλίο του "Οι Έλληνες και το Παράλογο". υποβίβασαν τους Έλληνες σε λαό λατρείας αιδοίων και Σπερµάτων. Έτσι υποτιµούµε εµείς οι Κορυφαίοι των Ελλήνων τους διαστρεβλωτές της Επιστήµης των "θεών" µας σε Μη Ορθολογιστικές Πίστεις Εµετικών ∆ογµάτων. να τις σµικρύνει σε µέγεθος ανθρώπινου σπερµατοζωαρίου. δεν µετακινείται προς οιαδήποτε κατεύθυνση.. δηλαδή δεν τρέχει... ∆ίδοντας ένα παράλληλο παράδειγµα. ο Υιός θα ήταν κι αυτός Σύµπαν. και τον Μονογενή Αυτού Ανθυποµαλθάκαν Χριστόν. να εισέλθει από κάποιο άνοιγµα του Σύµπαν Πατρός.Πατρός. δεν είναι "θεός" διότι δεν "θέει". Το Εβραιοµογγολικό Κατεστηµένο.είχε Υιόν. το οποίο δεν ασκεί καµία κινητική ενέργεια ή πίεση ακτινοβολίας. και µε θεούς που εξέρχονται από αιδοία. Πράγµα που σηµαίνει ότι το Σύµπαν Υιός έπρεπε να µηδενίσει τις Μάζες Ύλης του διεσπαρµένες σε αποστάσεις τρισεκατοµµυρίων ετών φωτός.Πατρός Σύµπαντος. Κατά τις διαπιστώσεις του. Ο ερευνητής E. R. µε θεούς που εισέρχονται στα αιδοία. Αντι απαντήσεως.Σύµπαν .λπ. και Εκσπερµατώσεων και Ενσπερµατώσεων . για να καταλήξει στο αιδοίον της ∆ίδας Μαρίας.Σύµπαν. Αυτές οι Παρανοϊκές Αχρειότητες των Ιερατείων. τον Αθηναίο Κυβερνήτη Ίππαρχο (514). Μα δεν ήταν Ελληνικά τα ιερατεία που διέφθειραν τον Ορθολογισµό και το Ήθος των Ελλήνων. αυτή η "αγωγή του παραλόγου" άφησε ένα τεράστιο Κενό Πνεύµατος και Ήθους. και οπωσδήποτε Σύµπαν .Υιός έξω από Σώµα -Χώρο του Σύµπαν.. Αν το Ανώτατο Όν . Ο Συµπαντικός Λόγος . δηλαδή στην κυριολεξία λαό λατρείας Μαλθακιών. από τους αηδείς µύθους των ιερατείων που παρουσίαζαν τους "θεούς" ως αργόσχολους µέθυσους σεξοµανείς εντρυφώντες σε δολοπλοκίες και συµπόσια. το ανωτέρω ισοδυναµεί µε το να ονοµάσουµε έναν άνθρωπο "Αιµοσφαίριο" ή "Μικρόβιο".. προς οποιοδήποτε µέρος του Σύµπαντος. ενσαρκώθηκε στη µήτρα µίας γήϊνης". (Εκδόσεις "Καρδαµίτσα" στην Ελληνική) διερωτάται. το υποβίβασε σε επίπεδο των "θεών" ή "τρεχόντων" αστρικών πυκνωµάτων.. Όµοιος εξευτελισµός επιχειρήθηκε από την εβραιοχριστιανική θρησκεία ή οποία χωρίς αιδώ διδάσκει ότι "ο µονογενής υιός του Ενός θεού. Αρχιµαλθάκαν Γιαχβέ του Τεκτονικού Τετραγράµµατου.. προτείνουµε στον αναγνώστη να εξετάσει τα πεπραγµένα του ∆ήµου Γεφυραίων της Αθήνας (Γεφυραίοι ή Γεβυραίοι ή Εβραίοι). που µετέτρεψαν την Ορθολογιστική Φύση του Ερευνητή Έλληνα σε Παθητικό ∆έκτη θρησκευτικοπολιτικών δογµάτων "ισότητος χριστιανοσοσιαλισµού". διαβρωµένοι από Γεφυραίους. όταν δεν προκαλούσαν πολέµους µεταξύ θνητών για να διασκεδάσουν την πλήξη τους. Έτσι τιµούµε εµείς οι Κορυφαίοι των Ελλήνων τον Επινοητή των ανωτέρω Εµετικών θεωριών. ∆εν ήταν δυνατόν να τραφούν πνευµατικά και ηθικά οι Έλληνες. σε τρόπο ώστε να προετοιµάσει την υποδοχή του Χριστιανισµού από τους Έλληνες που λιµοκτονούσαν ηθικά και πνευµατικά. ονοµάζοντας "θεό" το Ανώτατο Όν. ενώ συγχρόνως εξαπατούσαν τον 72 . Ορθές οι διαπιστώσεις του. υπονόµευαν το Αξιοκρατικό Πολίτευµα για να εγκαθιδρύσουν την Οχλοκρατική ∆ηµοκρατία..

Χ. αυξάνονται λόγω προσεγγίσεως στον Σείριο. ναρκωτικών. φθοράς οικολογίας. Οι πλαστογράφοι θα "πληρωθούν" από την Ζ΄ Γαλαξιακή Αποστολή.Χριστού ιδρύουν οργανώσεις και θρησκείες που επαγγέλλονται την ειρήνη. Σε κατάσταση τέτοιας "υπερβαρύτητος" τα πάντα µετατρέπονται σε µέταλλο βαρύτερο περίπου 9. Έχουν φασµατοσκοπικά διαπιστωθεί πυκνότητες 65. διότι τέτοιες εξελίξεις δεν αφορούν χρονικά τις δικές µας γενεές ούτε τους απογόνους µας των προσεχών δεκάδων χιλιετηρίδων. λόγω ιδίας αιτίας. πορνείας. Για τους έχοντες στοιχειώδεις γνώσεις Αστροφυσικής. Έχει µέλλον ακόµη µερικές δεκάδες χιλιάδες χρόνια αλλά τελικά προορίζεται για πλήρη απορρόφηση και διάλυση από τον Σείριο Β. υπενθυµίζουµε ότι το Ηλιακό µας Σύστηµα βρίσκεται σε απόσταση µόνον 8. 73 .9 ετών φωτός από τον Σείριο Β. "έλκει" στην επιφάνειά του τα αποσυντιθέµενα γειτονικά ηλιακά συστήµατα.200 φορές από τον Σίδηρο. Όχι όµως τόσο τέλειο για ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. Τέλειο θεατρικό σκηνικό. µετά την αναχώρησή τους το 16. οι "υψηλές συχνότητες αραιώσεως ύλης" που αντιστοιχούν στις πνευµατικές λειτουργίες. αποκατάσταση ήθους και οικολογίας και . Αντίθετα. οικονοµικής διαλύσεως. πόσο µάλλον ανώτεροι είναι οι ελαύνοντες "θεοί" µας της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. πλαστογραφώντας τις πράξεις διαφθοράς µε τα ονόµατα των Μελών της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής.πληθυσµό µε καβαλιστικές επιδείξεις ανύπαρκτων "θεών". ∆ήµητρες και Πλούτωνες. Στην τελική του λειτουργία ο Σείριος Β. και ότι ο Σείριος Β είναι το βαρύτερο (πυκνότερο) άστρο του "γνωστού" Σύµπαντος. και τα ισοπεδώνει ισοµερώς στην εξωτερική του σφαιρικότητα. ανάλογα µε το προηγούµενο ειδικό τους βάρος. Τα ανωτέρω γράφονται για να συναρτηθούν µε την σηµερινή πολιτισµική κατάσταση του πλανήτη. Οι ∆υνάµεις Ταµίλ (∆ιάβολος) µέχρι σήµερα ηγούνται στην πρόκληση πολέµων. έχει σαν πρώτη αιτία το γεγονός ότι οι "χαµηλές συχνότητες Πυκνώσεως Ύλης" στον διαστηµικό µας χώρο.000π. Η ανωτέρω τακτική εφαρµόζεται από τα πληρώµατα του Γιαχβέ Σελήνη και του Υφισταµένου του Ταµίλ της Λίλιθ. Οι "θεοί" είχαν προ πολλού εγκαταλείψει τον πλανήτη µας. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ : ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΡΟΠΗ ΠΛΑΝΗΤΟΥ Ο προσδιορισµός Πολιτισµικής Ροπής Πλανήτου είναι εξαρτώµενος από την Υλοενεργειακή κατάσταση του πλανήτη µας. µειώνοντας τον όγκο τους κατά χιλιάδες φορές. διαταχθέντος από Γιαχβέ να εκφυλίσει τον πλανήτη µέχρι διαλύσεως των εθνών που άφησαν πίσω τους οι "θεοί".. ∆ιότι τελικά αν εµείς οι "θνητοί" είµεθα διανοητικά ανώτεροι του ζεύγους Γιαχβέ-Ταµίλ. και η γενική επιτάχυνση "ολιστικής τάσεως" των.. Ο σκοπός όσων γράφονται εδώ δεν είναι η δηµιουργία πανικού στο κοινό. αλλά οι υπόγειοι Κρόνιοι και Ταµίλ συνέχιζαν να εµφανίζονται ως ∆ίες και Απόλλωνες.000 φορές µεγαλύτερες του ύδατος. Η γενική υστέρηση της "ικανότητος διανοήσεως και κρίσεως" των γήϊνων. Συγκριτικά αναφέρουµε ότι η πυκνότητα του Σιδήρου είναι 7 φορές µεγαλύτερη του ύδατος. εγκλήµατος. εκλείπουν βαθµιαία µέχρι πλήρους µηδενισµού. Το Ηλιακό µας Σύστηµα είναι ένα Σύστηµα Οριακής Πυκνώσεως για οργανικές λειτουργίες. ασθενειών. ενώ οι ∆υνάµεις Γιαχβέ .αιωνίου ζωής µε οικονοµική ευµάρεια που θα φέρει ο Χριστούλης. δηλαδή ύπαρξη οργανικής ζωής.

(**) Οι πληθυσµοί στους Γαλαξιακούς αντίποδες. µε τα αιµοσφαίρια ή τα κινούµενα ηλεκτρικά νευρικά φορτία. Είναι τα όντα που επιχείρησαν να ιδρύσουν θρησκείες και πολιτικές κυβερνήσεις στο Σύµπαν. Τα όντα αυτά δεν έχουν ανάγκη Τεχνητών Γραπτών Νόµων για να λειτουργήσουν ως πλανήτες.Κασσιόπη() και ειδικά το Ηλιακό Σύστηµα Βοώτου Ε. προκαλεί αλλοίωση Φυσικών Λειτουργιών. τότε ποιά Συστήµατα είναι σύµφωνα µε τους Φυσικούς Νόµους. παίζοντας µε τις αντιθέσεις Ισότητα-Ανισότητα. ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΝΟΜΩΝ.Η δεύτερη αιτία εκφυλισµού διανοήσεως στον πλανήτη µας. σε βαθµό καταργήσεως Φυσικών Νόµων. τα οποία ανέπτυξαν τάσεις κυριαρχίας σε ισόβαθµα όντα. από πληθυσµούς Όντων γειτονικών Αστερισµών. εµπεριέχουν επίσης ΑΥΤΟΜΑΤΑ Φυσικούς Νόµους. Αν δεν βρίσκονται σε τέτοιους διαύλους αλλά επιχειρούν διέλευση δι΄ άλλης οδού. Πρόκειται για όντα µε τάσεις ασκήσεως εξουσίας επί των οµοίων τους. προερχόµενων από τις Πλειάδες . Η τρίτη αιτία εκφυλισµού διανοήσεως. επιχείρησαν όµοια προσέγγιση στο Ηλιακό µας Σύστηµα. κοσµοθεωρητικά και φιλοσοφικά συστήµατα. όπως και τα "στατικά". τότε χρησιµοποιούν τεχνολογία σκαφών. Καλό-Κακό. που αντιστοιχούν ακριβώς στις φλέβες-αρτηρίες του ανθρώπινου σώµατος ή στο ανθρώπινο δίκτυο νεύρων. Τα δεύτερα αυτά όντα µετακινούνται στο σύµπαν χωρίς τεχνολογία. δηλαδή Σχιζοφρένια Αντιθέσεως µεταξύ της Φυσικής και Αφύσικης Νοµοτέλειας. είναι η χρήση του πλανήτη µας ως φυλακής περιορισµού όντων αραιοτέρων διαστάσεων. οικονοµικά συστήµατα. ∆ηµιουργείται έτσι εύλογα ένα ερώτηµα: Αν όλες οι υπάρχουσες θρησκείες. πολιτικές ιδεολογίες. είναι αφύσικα δηλαδή ενάντια στους Φυσικούς Νόµους. πέραν των ορίων των Φυσικών Νόµων. ηλιακά συστήµατα. Η ανωτέρω ερώτηση είναι παγιδευµένη εξ αρχής και εξηγούµε το γιατί: Το Σύµπαν είναι ένας Ζωντανός Οργανισµός Σκεπτόµενος και Νοήµων που περιέχει µέσα του άλλα σκεπτόµενα "φύσει θέοντα" όντα ως όργανα εσωτερικών λειτουργιών. ∆ηµοκρατία-Συγκεντρωτισµός Θεοκρατία-Οντοκρατία κ. * ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ** 103 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΝΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟΝΙΑ Ή ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΝΙΑ 74 . ήτοι του "νοτιοδυτικού" τοµέα Γαλαξία. γαλαξίες.λπ.Άρκτο . ορατοί µόνον από τον νότιο γήϊνο πόλο. είναι η χρήση του ως επιβιώσεως εκτάκτου ανάγκης. Πυρηνικές εκρήξεις στο "σώµα"-υπέδαφος του πλανήτη κ. Κάθε Τεχνητός Νόµος που επιβάλλεται στα "στατικά" και τα "κινούµενα" Όντα. κατά την ακµή των ηλίων τους έως ότου αυτοί οι ήλιοι και οι πλανήτες τους άρχισαν να διαλύονται λόγω υπερβολικής πυκνώσεως. Εκτός των "στατικών" αυτών διαστρικών οργάνων που µπορούν να παραβληθούν µε τα σχετικώς "στατικά" ανθρώπινα κύτταρα ή όργανα ή αδένες. ψευδοεπιστηµονικά και ψευδοψυχιατρικά Συστήµατα. ως νεκρά µόρια υπερβαρέως µετάλλου. αλλά απέτυχαν λόγω της αντιθέτου φοράς ακτινοβολίας ή ρευµάτων υλοενεργείας που συνάντησαν (φυσική φορά υλοενεργείας από Βορρά προς Νότο). αν βρίσκονται σε διαύλους κινούµενης υλοενέργειας. µε αποτέλεσµα να αφοµοιωθούν από τον Σείριο Β.λπ.λπ.* Για τους γνώστες των ουρανίων συντεταγµένων αναφέρουµε ότι αυτοί οι πληθυσµοί τοποθετούνταν στον "βορειοδυτικό" τοµέα του φακοειδούς Γαλαξία µας. έχουν γίνει επεµβάσεις αφύσικες όπως η αλλοίωση ατµόσφαιρας µε καύση υδρογονανθράκων προς µηδενισµό οξυγόνου. νεφελώµατα κ. Παράδειγµα: Στο "στατικό" σκεπτόµενο όν Γη. Αυτά τα "µετακινούµενα" όντα. αλλά εµπεριέχουν ΑΥΤΟΜΑΤΑ Φυσικούς Νόµους. εξορύξεις υγρών και στερεών υδρογονανθράκων από το υπέδαφος. Αυτές οι πλαστές αντιθέσεις τους τις διοχέτευσαν στον πλανήτη µας µε αποτέλεσµα να τρελάνουν στην κυριολεξία τους αυτόχθονες ζώντες οργανισµούς και όντα υπό συµπύκνωση. υπάρχουν οι διαστρικοί µικροοργανισµοί που µπορούν να παραβληθούν.

µέσω των θρησκειών. ΚΟΛΟΣΣΑΙ. 75 . και µαζικής κοσµοθεωρίας Στοάς. αστικής συγκεντρώσεως.. ∆ιότι η ίδρυση "τεχνητών συστηµάτων" σκέψεως είναι ΑΝΤΙΘΕΤΗ µε τα "φυσικά συστήµατα" σκέψεως. απαντούµε: ΚΑΝΕΝΑ.Α.Ε. Από τον δεύτερο χάρτη της Ανατολικής Ελλάδος Σάρδεων. ορθογραφικών ή συντακτικών λαθών. Οι παραπάνω πόλεις καθώς και ο τρίτος χάρτης θα διατεθούν στο µέλλον στην µορφή που θα καταστεί δυνατόν να ερευνηθούν καθ΄ ότι απαιτούν µεγαλύτερη προσπάθεια και χρόνο διερεύνησης. θρησκευτικοί. κρατικοί του ποινικού ή εµπορικού ή άλλου "δικαίου". ∆εν υπάρχουν Συλλογικά Φυσικά Συστήµατα Σκέψεως και ∆ράσεως. Η θέση και η ονοµασία των περισσοτέρων πόλεων έχει εξακριβωθεί από τους ιστορικούς χάρτες της Google Earth: Middle East/Palestine 1861 και Middle East/Turkey 1861. Ποιά είναι λοιπόν η σωστή πολιτισµική ροπή του πλανήτη. εξουσιαστικοί. γενετικής κ. εκφυλιστικοί.Στα "κινούµενα" ανθρώπινα όντα και στους ζωντανούς οργανισµούς πανίδος και χλωρίδος. όπως ακριβώς έχουν ένα Προσωπικό Νόµο Βιολογικής ∆ιαµορφώσεως που τα διαφοροποιεί απ΄ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ. διεστραµµένοι και ∆ΙΑΣΤΡΕΦΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ. έτσι διαθέτουν αυτόµατα Προσωπικό Νόµο ∆ιαµορφώσεως Σκέψεως και Προσωπικό Νόµο ∆ιαµορφώσεως Αισθηµάτων. Αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο αντιγραφέας δεν κατέχει "γνώσεις" Ο. αγροτικής µονοκαλλιέργειας. Η ερώτηση είναι παγιδευµένη εξ αρχής. Η αντιγραφή των χαρτών έγινε χρησιµοποιώντας το Google Earth ώστε ο αναγνώστης να µπορεί να διαπιστώσει την θέση των πόλεων ακόµη και σήµερα. ΓΟΡ∆ΙΟΝ. αποβλακωτικοί. ΑΠΑΜΕΙΑ. Σεις οι αναγνώστες είσθε Παίκτες µε Προσωπικό Νόµο ή είσθε µαζάνθρωποι κάποιας µαζικής θρησκείας. µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την ύπαρξη τυχόν ανακριβειών. ∆ιότι η Πολιτισµική Ροπή είναι συνισταµένη των ∆ισεκατοµµυρίων Προσωπικών Νόµων. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. Τα Φυσικά Συστήµατα Σκέψεως και ∆ράσεως είναι ΜΟΝΟΝ Ατοµικά. είναι συλλογικοί.λπ. ανήθικοι. ιατρικών και ψυχιατρικών "επιστηµών". των αντίστοιχων δισεκατοµµυρίων κατοίκων του πλανήτη. Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όλοι οι "νόµοι" που ετέθησαν τεχνητά από τους επιδέξιους αλήτες της εξουσίας. ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ (ΦΡΥΓΙΑΣ). Ποιά είναι αυτά. ΕΙΣΘΕ ΠΡΟΣΩΠΑΝΘΡΩΠΟΙ Ή ΜΑΖΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΙ. έχουν γίνει επεµβάσεις τεχνητών ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ νόµων. Τα όντα. εκµεταλλευτικοί. ΚΟΜΑΝΑ.Α. Κάθε Συλλογικό Σύστηµα Νοµοθετηµένο. λείπουν οι εξής πόλεις: ΚΟΤΥΑΙΟΝ. οικονοµικής θεωρίας. πολιτικής ιδεολογίας. είναι από τη Φύση του Αφύσικο. Είναι αδύνατη η πρόβλεψη ενός Παιχνιδιού µε 4 δισεκατοµµύρια Παίκτες. φαρµάκων. αφύσικοι.Ε. ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑ Α΄ ΕΚ∆ΟΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: 18-6-2011 Η αντιγραφή-ψηφιοποίηση έγινε από αντίγραφο πρωτότυπου το οποίο σε αρκετά σηµεία του είναι δυσανάγνωστο. ΛΥΣΤΡΑ. πολιτικών ιδεολογιών. Στο ερώτηµα λοιπόν: "Ποιά Συστήµατα είναι σύµφωνα µε τους Φυσικούς Νόµους".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful