ΘΕΜΑ: 1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
2. ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ......"ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"
3. ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ "ΠΕΡΣΕΥΣ"
-------------------------------------------------------------------------------5. ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΩΝ
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ
ΗΛΙΑΚΩΝ, ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ
ΑΡΧΕΙΩΝ "ΑΚΑΣΑ" ΠΡΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ
ΠΛΑΝΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προειδοποιούνται οι αποδέκτες της παρούσας ότι στις σελίδες που
ακολουθούν θα αντιµετωπίσουν µη συµβατική λογική. Όχι µόνον, αλλά το
κείµενο που ακολουθεί εξαντλεί και τα όρια της µη συµβατικής λογικής στο
κεφάλαιο περί Γεωπολιτικής, το οποίο επεκτείνεται σε Αστροπολιτική
Πλανητικού µας Συστήµατος, σύµφωνα µε τριτοβάθµια Τεκτονική µύηση Α-Ο-Α
της ADEPTIS ORDO ATLANTIS. Για τους λόγους αυτούς ζητούµε από τους µη
Τέκτονες αναγνώστες και από τους Τέκτονες µέχρι 18ου βαθµού, να µην
κάνουν αποδεκτά ή απορριπτέα τα στοιχεία που δίδονται στο κείµενο,
δεδοµένης της ανεπάρκειας απαιτούµενων γνώσεων ή µυήσεώς τους Μ-Τ-Μ.
Για τους Τέκτονες αποδέκτες άνω του 18ου βαθµού το κείµενο είναι
κατανοητό µόνον εφ΄ όσον έχουν µυηθεί στην δευτεροβάθµια κλίµακα Στοών ΟΤ-Ο της ORDO TEMPLIS ORIENTIS ή εφ΄ όσον ανήκουν στην θεοσοφική Στοά µε
προηγούµενη συµµετοχή σε φιλοσοφική Στοά της Μ..Λ.. Ελλάδος.
Επειδή κανένα από τα µέλη του Ελληνικού τεκτονισµού δεν διαθέτει
γνώσεις τριτοβάθµιας κλίµακας Στοών Α-Ο-Α, απαιτούµε από τους Τέκτονες
άσκηση ψυχρής λογικής, χωρίς συναισθηµατισµούς, σε περίπτωση που
επαληθεύσουν µε προσωπική έρευνα τα στοιχεία του κειµένου.
Η ανωτέρω απαίτηση εκφέρεται µε κριτήριο ότι το κείµενο που
ακολουθεί έχει ρυθµισθεί να "εκραγεί" σε ορισµένη χρονική περιοχή µετά
από ορισµένα γεγονότα από ORDO ADEPTIS ATLANTIS.
Από την Ο.Ε.Α. δεν θα επιτραπεί σε κανέναν η επιτάχυνση της
"εκρήξεως" του κειµένου, για λόγους συναισθηµατικού παραληρήµατος που
συνήθως
ακολουθεί
τις
κρίσεις
...τεκτονικών
συνειδήσεων,
όταν
ανακαλύπτουν την δυσωδία των βαθέων του Τεκτονισµού ως "Ατλάντιου"
Μογγολοεβραϊκού οργάνου ∆ιαφθοράς, Εκφυλισµού και Γενοκτονίας Αλλοφύλων.
Τελικώς, έχοντας συναίσθηση του ρόλου µας και της δυνάµεώς µας,
∆ΙΑΤΑΣΟΥΜΕ την ηγεσία της Στοάς "Χρυσού Σκαραβαίου" και της Στοάς
"STEINER" που δρουν στην Ελλάδα, εντεταλµένες από Α-Ο-Α και Ο-Τ-Ο να
παράγουν "Ελληνικό Κέντρο ∆ιεθνούς Ναζισµού" υπό τα προσχήµατα "Ελληνικού
Εθνικισµού" και "Ευρωπαϊκού Εθνικισµού", να διακόψουν αµέσως την δράση
τους και να διαλύσουν τις Στοές τους, διότι εάν όχι, έχουν προτεραιότητα
εκτελέσεως στη Νύχτα της Μεγάλης Σφαγής που προγραµµάτισε η Ο.Ε.Α. στα
πλαίσια της Επιχειρήσεως "ΠΕΡΣΕΥΣ".

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ

1

Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ -ΜΕΣΩ
Ο.Ε.Α. ΒΟΛΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΑΤ΄ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ: Κ.Γ.
Μ/ΥΦ/Ο.Ε.Α. - ΕΝ/∆/Ο.Ε.Α.
ΕΛΠΙ∆ΟΣ 6, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
..."ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" - ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ: "ΠΕΡΣΕΥΣ"

ΘΕΜΙΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΖΕΥΣ

ΑΘΗΝΑΙ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1985
ΠΡΟΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Κύριοι,

Λαµβάνοντας αφορµή από την ανακοίνωση του ∆ιοικητού της Τραπέζης
της Ελλάδος Κου Χαλκιά, περί ελλείµµατος ισοζυγίου συναλλαγών τριών
δισεκατοµµυρίων δολαρίων στο τέλος του 1985, κρίνουµε σκόπιµο να
γνωστοποιήσουµε στο κοινό το συνολικό χρέος της Ελλάδος προς Ξένες
Τράπεζες, που έχει συσσωρευθεί από ιδρύσεως "ελληνικού κράτους" έως
σήµερα.
Υπολογιζοµένων
των
κεφαλαίων
δανεισµού,
των
τόκων
των
κεφαλαιοποιηµένων και ανατοκιζόµενων τόκων, των ελλειµµάτων ισοζυγίου
εισαγωγών - εξαγωγών κ.λπ., το εξωτερικό χρέος της χώρας ανέρχεται σε:
185.000.000.000 δολ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ
Αν στο ανωτέρω ποσό προστεθεί το µέχρι τώρα ύψος ξένων επενδύσεων
στην βιοµηχανία και στην αγορά γης, διαµορφώνεται σε:
240.000.000.000 δολ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ.
Αυτό είναι το αποδεικτικό τεκµήριο της "υπερήφανης και ανεξάρτητης
εθνικής πολιτικής" του ισραηλινού ΜΕΝΕΪΚΟ ή ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, και του
ισραηλινού ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ.
Αν διαιρέσουµε το πρώτο ποσό δια 10.000.000 Ελλήνων διαπιστώνουµε
ότι ο κάθε Έλληνας, από νήπιο µέχρι γέροντος, οφείλει σε ξένες τράπεζες
18.500 δολ. Χ 130 = 2.405.000 δρχ. ή ολογράφως: ∆ΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΧΜΕΣ. Κατά το ποσό αυτό ο κάθε Έλληνας
είναι "υπερήφανος και εθνικά ανεξάρτητος"...
Αλλά επειδή το εργαζόµενο µέρος του πληθυσµού είναι, εκτός
υπερηλίκων συνταξιούχων και "υποηλίκων τεµπέληδων" του κοινωνικού
τουρισµού ...νεότητος, το ένα τρίτο του συνολικού ήτοι 3.330.000 και
επειδή το 1.330.000 αποτελείται από µη παραγωγικούς εµπόρους και
δηµοσίους υπαλλήλους, όλο το ανωτέρω ποσό φορτίζει τα 2.000.000
εργαζοµένων Ελλήνων, στον κάθε ένα από τους οποίους αναλογούν χρέη:
10.000.000/2.000.000 Χ 2.405.000δρχ. = 12.025.000δρχ. ή ολογράφως:
∆Ω∆ΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΧΜΕΣ.

2

Εδώ οδήγησαν την Ελλάδα ΟΛΕΣ οι "ελληνικές" κυβερνήσεις, µε την
ΕΠΑΙΤΕΙΑ Αγγλοαµερικανικών "βοηθειών" και δανείων ξένων Τραπεζών ή ΚΟΚ.
Οι "βιζιτ....(λείπει η τελευταία γραµµή ή γραµµές σελ. 2 πρωτότυπου).....
Ερωτούµε τους οίκους ανοχής που ονοµάζονται Ν.∆., ΠΑΣΟΚ, ΕΠΕΝ,
ΚΚΕ, κ.λπ. παραφυάδες του "ελληνικού" πολιτικού µαστρωπείου, πότε και σε
ποιά περίπτωση πληροφόρησαν τον έλληνα ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ, τον έλληνα
ΕΡΓΑΤΗ, τον έλληνα ΒΙΟΜΗΧΑΝΟ, τον έλληνα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, τον έλληνα ΒΙΟΤΕΧΝΗ,
τον έλληνα Ι∆ΙΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, τον έλληνα ΕΛΛΗΝΑ, ότι πρέπει να
αποταµιεύσει 12.000.000δρχ. για να συνεισφέρει στο ξελάσπωµα της
ελληνικής οικονοµίας;
Και πως θα ανακοινωθεί αυτό το τερατώδες ποσό όταν όλες οι
"ελληνικές" κυβερνήσεις από ιδρύσεως ελληνικού κράτους, έκαναν τα πάντα
για να το υψώσουν εδώ που βρίσκεται σήµερα;
Και πώς να ανακοινωθεί αυτό το τερατώδες ποσό, όταν κάθε χρόνο
ανατοκίζεται µε 20%; Για να πληρωθεί από ποιόν ΜΕΓΑΛΟ ποιόν ΜΕΣΑΙΟ και
ποιόν ΜΙΚΡΟ εισοδηµατία; Και για να πληρωθεί µε ποιά αιτιολογία;
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι πριν το 1821 η ελληνική οικονοµία είχε
ενεργητικό από έσοδα των Ναυτικών Στόλων Νήσων, έσοδα Εµπορίου ∆ιεθνούς
µε έδρα Ανατολική Ελλάδα Μικράς Ασίας - Αρχεία Σµύρνης - έσοδα από
Εµπόριο Αιγιπτιωτών Ελλήνων, έσοδα από Θεσσαλίας προς Αυστροουγγαρία,
κ.λπ. ισοδύναµα σε χρυσές λίρες σε σηµερινά 65.000.000.000δολ. ή
ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ. Αυτό ίσχυε όταν
λειτουργούσε η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ και όχι η Τραπεζική Αποταµίευση κάτω από δεινές
συνθήκες
Τουρκικής
κατοχής.
Τι
συνέβη
λοιπόν
όταν
η
Ελλάδα
"απελευθερώθηκε";
Πως "υπό κατοχή" η Ελλάδα είχε ισοδύναµη Οικονοµία µε άλλα
ανεξάρτητα κράτη, είχε ισοδύναµη Ναυτική Τεχνολογία µε άλλα Κράτη, είχε
ισοδύναµη Πολεµική Τεχνολογία και Παραγωγή µε τις τότε Μεγάλες ∆υνάµεις,
είχε τη ∆ύναµη να ανατρέψει τον Οθωµανικό Ιµπεριαλισµό, ενώ η "ελεύθερη"
Ελλάδα µετά το 1821 έφθασε στην Οικονοµική Καταστροφή, στην Καταστροφή
της Ναυτιλίας της, στην εξαφάνιση της Τεχνολογίας Ανταγωνισµού, και στην
υποδούλωση της στον Ατλάντιο Εβραϊκό Ιµπεριαλισµό µε τα τέσσερα πρόσωπα:
Εβραίοι Γλύξµπέργκερ Βαυαρίας, Εβραίοι Λόϋδ Τζωρτζ ντ΄ Ισραέλι Αγγλίας,
Εβραίοι Αϊζενχάουερ και Κίσινγκερ USA, και Εβραίες Σιµόν Βέϊλ ΕΟΚ;
Πως το κατορθώσατε αυτό προδότες άξιοι κρεµάλας όλων των
"ελληνικών" κυβερνήσεων;
Οι απαντήσεις είναι δύο, τη µία θα τη δώσουµε εµείς του Τµήµατος
Οικονοµικής Αναλύσεως της Ο.Ε.Α. και την άλλη οι συνάδελφοι του Τµήµατος
Γεωπολιτικής Αναλύσεως της Ο.Ε.Α. όταν έλθει η ώρα.
Από έρευνα ιστορικών αρχείων διαπιστώνεται ότι ουδέποτε υπήρξε
Τουρκική εξουσία στην Οθωµανική Αυτοκρατορία διότι η Πύλη κατεχόταν από
το 1200µ.Χ. από Ατλάντιους Εβραίους Σουλτάνους και όχι από Ατλάντιους
Μογγόλους Σουλτάνους ή Ατλάντιους Άραβες Σουλτάνους. Στον απληροφόρητο
αναγνώστη εξηγούµε ότι Εβραίοι, Άραβες και Μογγόλοι µεµυηµένοι της
Υπερστοάς "ΤΑΞΙΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙ∆ΟΣ" ή "ORDO ADEPTIS ATLANTIS", θεωρούν
τις τρείς ανωτέρω φυλές σαν ενιαία "Ατλάντια Οµοφυλία" µε προέλευση τις
αποικίες της βυθισµένης Ατλαντίδος, θανάσιµου εχθρού της Ελληνικής
∆ραβίδιας Οµοφυλίας, εδώ και 12.500 χρόνια.
Αυτή ακριβώς η εβραϊκή εξουσία της Πύλης είναι που παρά τους
φαινοµενικούς διωγµούς, συντήρησε την Κρυπτοσιωνιστική Ορθόδοξη Εκκλησία
που δίδασκε στους έλληνες το περίφηµο "όποιος σφάζεται από Τούρκο
αγιάζει". ----- (;) Ίδε "Κριτία" και "Τίµαιο" Πλάτωνος.

3

ο οποίος υπό τις οδηγίες της Στοάς 41 Θεσσαλονίκης. ∆ιότι. Μακρυγιάννη. ώστε Εκκλησία και Προύχοντες να εξασφαλίζουν την Τουρκοεβραϊκή κατοχή. αµφοτέρων εβραίων .αποκεφάλισε κυριολεκτικά και µεταφορικά τους γενάρχες Κολοκοτρώνη.. που είχαν θυσιάσει οικογένειες και περιουσία στην επανάσταση.τροφού των οµογάλακτων καθαρµάτων Βενιζέλου ή ΒΕΝΙΖΑΛ και Κεµάλ Ατατούρκ.λπ. Με τα διατάγµατα διαβατηρίων του Όθωνα η Θεσσαλία δεν επικοινωνούσε µε τη Μακεδονία ή µε την Πελοπόννησο. τις οποίες φροντίζει να χάσει από τον "Γερµανόφιλο" εβραιοβαυαρό βασιλέα και αποχωρεί για γαµήλιο ταξίδι στην Ινδία µε την εβραιοαµερικάνα σύζυγό του.διάκους που πολεµούσαν µε τους Έλληνες διότι δεν γνώριζαν τα . µέλος επίλεκτο του οίκου Γλυξµπέργκερ και της Στοάς "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ" που αργότερα µέσω των εβραίων Χίτλερ. στήνει το θέατρο των εκλογών.. ήταν παύση µετακίνησης των Ελλήνων µε τα περίφηµα διατάγµατα που απαγόρευαν στους έλληνες την µετακίνηση στο εσωτερικό χωρίς διαβατήριο και άδεια της Βαυαρικής Αστυνοµίας. τους αφόρισε όπως είχε αφορίσει τις επαναστάσεις του 1750 και του 1821. ΙΙ Κερκύρας. όπως τον είχε ανέκαθεν χαµένο από οικονοµική άποψη. Τότε η µαστρωπός του Ελληνισµού Ορθόδοξη Εκκλησία άλλαξε στάση και έγινε "φιλέλλην" σε σηµείο που να "καπελώσει" την επανάσταση επικαλούµενη µερικούς . ακριβώς στη µέση της εκστρατείας και στο αποκορύφωµα του πολέµου. Τα πρώτα µέτρα που πήρε ο εβραιοµογγόλος Όθων. Έρκχαρτ. οι Έλληνες θησαύριζαν σε σηµείο που στις κασέλες των Νησιωτών και των Ελλήνων της Σµύρνης να έχει συγκεντρωθεί όλος ο χρυσός της Ανατολικής Μεσογείου.. 4 .. Στα ιστορικά αρχεία του 21 ο αναγνώστης δεν διαβάζει χωρίς λόγο την ύβρη που συνήθιζε ο Καραϊσκάκης "Τουρκοεβραίοι µπάσταρδοι". καταστράφηκε η παραγωγή και η διακίνηση του εµπορίου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. κ..λπ.Εβραϊκής Μειονότητος Βαυαρίας. ο Βόλος κύριο εξαγωγικό κέντρο δεν επικοινωνούσε µε την "ελεύθερη" Στερεά Ελλάδα κ. Στην Ανατολική Ελλάδα της Μικράς Ασίας το χτύπηµα δόθηκε µε δεύτερη επιχείρηση "απελευθέρωσης" υπό την αρχηγία του κρυπτοεβραίου εκ Κρήτης ΒΕΝΙΖΑΛ ή Βενιζέλου. Μαυροµιχάληδες. Αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία επρόδωσε την επανάσταση του 1750 και την έπνιξε στο ελληνικό αίµα. Έτσι. παρά τις ύπουλες εβραιοχριστιανικές διδασκαλίες "µη θησαυρίζετε επί της γης" και λοιπές εµετικές αηδίες. και εγκαθίδρυσε Βασιλεία µε Βασιλέα τον Όθωνα της Μογγολικής . Χαουσχόφερ και Λίνκολν Φον Τρέµπιτς παρήγαγε τον Ναζισµό. Καραϊσκάκη. δηλαδή οικονοµική διάλυση των όσων επιζούσαν σαν οικονοµική δύναµη έστω και κάτω από την τουρκική κατοχή.βαθειά νερά της µάστιγας του χριστιανισµού.Αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία µε τα οικονοµικά της φέουδα συντήρησε µε την σειρά της την τάξη των τσιφλικάδων. Για τον απληροφόρητο αναγνώστη σηµειώνουµε ότι οι Βαυαροί ή Άβαροι δεν είναι Ευρωπαϊκή Γερµανική φυλή αλλά υπόλειµµα Εβραιοµογγολικής Ορδής µετά από επιδροµή του Τσέγκις Χαν-Καν-Κουν-Κοεν της Τέταρτης Ορδής Ούννων Βουλγάρων και Πέµπτης Ορδής Ούγγρων-Φινλανδών. Εξευτέλισε τους ήρωες που έδωσαν τα πάντα. 31 Αθηνών και 41 Θεσσαλονίκης . 21 Βόλου. σε συνεργασία µε τις Στοές Ι Ζακύνθου. στην ∆υτική Ελλάδα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία που ακόµα σήµερα επιδεικνύει δωρεές ελληνικών γαιών που της έκανε η Πύλη. έως ότου στα 1810 έχασε τον έλεγχο πάνω στους Έλληνες από θρησκευτική άποψη. Η απώλεια θρησκευτικού ελέγχου είχε συνέπεια την απώλεια πολιτικού ελέγχου σε σηµείο που οι έλληνες έκαναν εµετό τα εβραιοχριστιανικά συνθήµατα "αγάπα τους εχθρούς σου" και "τα όπλα ηµών δεν είναι σαρκικά" και άρχισαν αντιχριστιανικώτατα να σφάζουν τους Τούρκους εχθρούς.

ζήτησε την επείγουσα σύγκλιση του ΑΣΟΠ µε το αιτιολογικό ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα είναι εκρηκτικά και χρειάζονται άµεση και ριζική αντιµετώπιση. Από την Μικρασιατική καταστροφή και µετά η Ελλάδα έγινε ο αποδέκτης αγγλοεβραϊκών δανείων που έµελλαν να µην εξοφληθούν ποτέ. σε ξένες Τράπεζες. σε πεινασµένους της Αιθιοπίας. σε προεκλογικές καµπάνιες δισεκατοµµυρίων δραχµών. Η ανωτέρω προειδοποίηση έγινε στις 10 Ιουλίου 1985 και θορύβησε τόσο τον "πρωθυπουργό" ώστε στην σύγκλιση Υπουργικού Συµβουλίου της 26ης Ιουλίου αποφασίσθηκε η διεύρυνση του ΑΣΟΠ. Εθνική συρρίκνωση και οικονοµική καταστροφή. σε πληροφορική κοµπιούτερς για οικονοµία χωρίς πρωτογενή βαρειά βιοµηχανία. Ο ∆ιοικητής της Τραπέζης Ελλάδος ανακοίνωσε στον "πρωθυπουργό" ότι: "η αντοχή της Οικονοµίας δεν πρέπει να υπολογίζεται πέρα από τρείς µήνες και ότι µετά το τρίµηνο "βλέπει" να έρχεται το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και να επιβάλει την οικονοµική του πολιτική. σε µισθούς εγκάθετων συνδικαλιστών.. Κοινωνικούς Τουρισµούς Ανέργων και Συνταξιούχων. και του "γερµανόφιλου" βασιλέως εβραίου Βαυαρίας ΓΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ. σε Κοινωνικοποιήσεις Βιοµηχανιών που οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο µέσω απεργιών και αλλοπρόσαλλων απαιτήσεων συνδικαλιστών του ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ. Το οποίο σηµαίνει ότι αν το διεθνές εβραϊκό κεφάλαιο αποφασίσει να κάνει την επιστροφή των δανείων ΑΠΑΙΤΗΤΗ. Και ιδού Έλληνες τώρα σας θέτουµε το δίληµµα: Ή θα δεχθείτε να σας τα πάρουµε όλα εµείς µε σκληρά µέτρα λιτότητας για να τα δώσουµε στα 5 . την ακίνητη περιουσία του. εν αγνοία του. σε µισθούς εγκάθετων πρασινοφρουρών. Τα ανωτέρω ισχύουν σύµφωνα µε το διεθνές "∆ίκαιο". ήτοι 2. Αυτό δεν µπορεί να το κάνει µια "ελληνική" κυβέρνηση εγκάθετων µπάσταρδων του τύπου Παπανδρέου ή Καραµανλή. είναι ο µέσος όρος της αξίας ακινήτου περιουσίας κάθε έλληνα. και ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας υποχρεωθεί να εκτελεί απ΄ ευθείας εντολές της καθόλου εβραϊκής ∆ιεθνούς Τραπέζης µέσω του Ευρωπαϊκού ∆ιευθυντηρίου. σε µη παραγωγικά ∆ηµόσια Έργα Βιτρίνας. το οποίο "διευρυµένο" συνεδρίασε επειγόντως για να πάρει σοβαρά και σκληρά µέτρα λιτότητας στις 5 Αυγούστου. σε ταρατατζούµ πολιτιστικών εκδηλώσεων. σε λιµάνια της Ζιµπάµπουε. και εξωτερικού εβραϊκού δανεισµού.000δρχ. Το εβραιοµασονικό θέατρο στην αποθέωσή του.500. Μήπως υπερβάλουµε. Το µήνυµα είναι: "Ηλίθιοι Έλληνες σας εγκλωβίσαµε. Σκορπίσαµε τα χρήµατα των ∆ηµοσίων Ταµείων σε ΑΤΑ. στα Πανηγύρια της Πόρνης Μελίνας για την Αθήνα Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα. σε σκατά άχρηστα και εµετούς πολυτελείας σοσιαλιστικού νεοπλουτισµού.Η συµπαιγνία "διαµάχη" µεταξύ του "αγγλόφιλου" εβραίου ΒΕΝΙΖΑΛ." Συγχρόνως. τότε ο κάθε έλληνας πρέπει να παραδώσει. µπορεί όµως να το κάνει η κυβέρνηση των Βρυξελλών αν µας θέσει υπό "οικονοµική κηδεµονία" δηλαδή αν καταργηθεί DE FACTO και αυθαίρετα από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο η "ελληνική" κυβέρνηση. οδήγησαν στην διάλυση του Ελληνικού Στρατού και στην διάλυση του ελληνικού πολιτισµού Ανατολικής Ελλάδος Μικράς Ασίας. σε φιέστες. αλλά να ανατοκίζονται εις τους αιώνες υποθηκεύοντας την ατοµική περιουσία του κάθε έλληνα. ∆ιότι το χρέος του κάθε έλληνα προς τις διεθνείς εβραϊκές Τράπεζες. Ας µπούµε στην βρωµιά των παρασκηνίων. σε µισθούς άχρηστων δηµοσίων υπαλλήλων ηµετέρων. για να εξοφλήσει. σε διεθνή ταξίδια ειρήνης και ασφάλειας µε ναυλωµένους στόλους αεροπλάνων.

τον δεύτερο Χίτλερ. Έχετε εγκλωβισθεί Έλληνες. Γιατί το ΥΠΕΡΟΠΛΟ µας Έλληνες δεν είναι η βόµβα νετρονίου ούτε τα δορυφορικά λέϊζερ. του κινηµατογράφου. Είναι τα ΘΕΑΜΑΤΑ και οι ΤΕΧΝΕΣ του θεάτρου. ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ. θέλουµε στις επόµενες εκλογές να ψηφίσετε την δεξιά που θα ηγηθεί της χρηµατοδοτούµενης από τα αφεντικά µας Ευρωπαϊκής ∆εξιάς και από αγανάκτηση για όσα σας κάναµε να την αναγάγετε σε Ναζιστική ∆εξιά που θα ξαναθέσει Σηµιτικό Ζήτηµα στην Ευρώπη. Έλληνες είσθε τόσο ηλίθιοι που ακόµα και τώρα που σας το λέµε δεν θα το καταλάβετε. Θέλουµε να µπορούµε να απολογούµαστε στην διεθνή κοινή γνώµη και στην συνείδησή µας. ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ κατά την Αλεξάνδρεια µέθοδο. που χρησιµοποιήσαµε για να σας πλύνουµε την καρδιά και το συναίσθηµα µε τα δικά µας µηνύµατα. Θέλουµε να µας δώσετε το ηθικό άλλοθι Έλληνες για να σας διαλύσουµε όπως διαλύσαµε την Γερµανία το 1945.. ∆ιότι ο σοσιαλισµός ήταν βάρδια που τα αφεντικά µας όρισαν επταετή. αλλά του κάνουµε γνωστό ότι οι ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΙ υπάρχουν. ∆ιότι διαφορετικά δεν θα µπορούσαν να ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ τα όσα γράφουν στις προηγούµενες σελίδες.ατλάντια εβραϊκά αφεντικά µας ή θα έρθει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και θα βαρέσουµε κανόνι σαν κράτος. ούτε ο βιολογικός. Μη µας απειλείτε ηλίθιοι Έλληνες ότι δεν θα µας ξαναψηφίσετε αν σας επιβάλουµε σκληρά µέτρα λιτότητας. Το µόνο που σας σώζει είναι ένας νέος Αλέξανδρος. 6 . τα αφεντικά µας ετοιµάζουν τον Ευρωπαίο Αντισηµίτη Αρχιστράτηγο. πολιτικές και θρησκευτικές µε τις οποίες σας πλύναµε τον εγκέφαλο. κάτω από τις ερπύστριες των αρµάτων µάχης των ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. Ήδη στην στρατιωτική ακαδηµία των ΗΠΑ. Σε ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Αντίθετα.. ΜΕΧΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. υποφέροντας διωγµούς και φοβερή κοινωνική αποµόνωση. "έλληνα" Παύλο Γλυξµπέργκερ. Είναι οι ΠΙΣΤΕΙΣ. και να ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ καλώντας τους Έλληνες σε Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Τ Ρ Ο Π Η Σ του Ατλάντιου Εβραιοµογγολικού Κατεστηµένου. ΤΕΧΝΩΝ. ∆ιότι οι "κόµβοι" των νεώτερων Ιερατείων που ∆ΕΝ ΛΥΟΝΤΑΙ. Σας έχουµε αποβλακώσει και διαιρέσει µε συγκρουόµενες πολιτικές και θρησκευτικές ΠΙΣΤΕΙΣ. οπότε θα σας τα πάρουµε µέσω κατασχέσεως από την ∆ΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ του . για όσους εννοούν την ελληνική ετυµολογία. αλλά Αλέξανδροι δεν υπάρχουν πια µεταξύ σας γιατί σας έχουµε εκφυλίσει Έλληνες. ότι η γενοκτονία σας του 1995 θα οφείλεται στο ότι µε εργαλείο τον αρχαίο σας πολιτισµό ηγηθήκατε νέου αντισηµιτισµού "10 και 7" ευρωπαϊκών κρατών.Ισραήλ. που θα οδηγήσει τους Έλληνες και τις υπόλοιπες ∆ραβίδιες Ευρωπαϊκές φυλές για να συνθλιβούν δεύτερη και ΤΕΛΙΚΗ φορά. Ή θα δεχθείτε να σας πάρουµε τις ακίνητες περιουσίες σας διπλασιάζοντας τους φόρους ιδιοκτησίας και να σας πάρουµε τις βιοµηχανίες σας διπλασιάζοντας τους φόρους παραγωγής ή το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µέσω του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου κηρύσσει την Ελλάδα σε πτώχευση. Που σηµαίνει ότι είναι ΑΤΡΩΤΟΙ και στην ΣΚΕΨΗ και στο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ και στο ΣΩΜΑ. της µουσικής." ∆εν λυπούµεθα καθόλου που θα απογοητεύσουµε τις ορέξεις του τοπικού και διεθνούς ατλάντιου Οίκου Ανοχής. που ποτέ δεν αποδείχτηκαν αληθινές αλλά πάντα τις φάγατε λέγοντάς µας και "ζήτω" στις προεκλογικές πλατείες. Είσθε καταδικασµένοι Έλληνες. ούτε ο µετεωρολογικός πόλεµος. Και δεν είναι µόνον ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΙ αλλά και ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ και ΑΛΕΞΙΚΑΡ∆ΙΟΙ και ΑΛΕΞΙΣΧΟΙ. να έχουν ΚΑΡ∆ΙΑ για να τα κοινοποιούν ανοιχτά. Που σηµαίνει ΣΦΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ.

και συµπληρώνουµε ότι µόνον άτοµα εβραϊκής καταγωγής γίνονται καθηγητές ή διευθύνοντες της CIA όπως ο Ναύαρχος Τάρνερ. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να βρείτε τον ανδρισµό να εξοντώσετε το προσωπικό των ξένων στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα και να αποχωρήσετε από κάθε στρατιωτική "συµµαχία" ή πολιτικοοικονοµική Κηδεµονία ή Συνασπισµό τύπου ΕΟΚ. και έχει αποσταλεί στην Ελλάδα για να οδηγήσει τον σοσιαλισµό σε αποτυχία.. το τελευταίο κύµα αρχαίου αλλά εκχυδαϊσµένου "ελληνικού" πνεύµατος . Το ίδιο συµβαίνει και στους ιθύνοντες της Ρωσικής KGB όπως ο Αντρόποφ. αλλά για να οδηγήσει την Ελλάδα και µέσω της Ελλάδος την Ευρώπη σε Εθνικοσοσιαλιστικό Αντισηµιτισµό. την αρχαία ελληνική πόλη που θα χτισθεί στον Όλυµπο από ∆ιεθνή Οργάνωση Φιλελλήνων. να καθαρίσετε τους Στάβλους του Αυγεία από τις ατλάντιες µειονότητες εβραίων .. 7 . Πράγµατι έχει σταλεί στην Ελλάδα για να οδηγήσει τον σοσιαλισµό σε αποτυχία. από αντίδραση στην σοσιαλιστική αποτυχία. ώστε να δοθεί αφορµή και ηθικό άλλοθι σε δεύτερο αιµατοκύλισµα της Ευρώπης και Ευρωπαϊκή Γενοκτονία. Πράγµατι ο Παπανδρέου είναι καθηγητής εν ενεργεία της CIA. Αν διαπιστώσετε αυτό που εµείς διαπιστώσαµε. Λίµπερµαν. και να αποτρέψει τον κοµµουνιστικό κίνδυνο. Μας αγάπησαν ξαφνικά οι γενοκτόνοι µας ή µήπως µας καλούν σε µια γιορτή φιλελληνισµού για να µεθύσουµε από µαταιοδοξία και να πιστέψουµε ότι µπορούµε να γίνουµε ηγέτες και να προκαλέσουµε την υπεροπλία των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆." Πράγµατι ο Παπανδρέου διετέλεσε καθηγητής της CIA. στα αρχεία της οποίας φέρεται και µε το εβραϊκό του όνοµα ΜΕΝΕΪΚΟ. Για τις οικογένειες Καραµανλήδων και Παπανδρέου προτείνουµε τελετουργικό κρέµασµα ή τουφεκισµό στην Πλατεία Συντάγµατος σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα "οµαδικής οικογενειακής εξοντώσεως σε παράπτωµα ΥΒΡΕΩΣ εναντίον της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ". οδηγώντας στην σφαγή όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς. Μπέρια. αν διαπιστώσετε ότι πράγµατι µας προορίζουν για οδηγούς της Ευρώπης στην τελική γενοκτονία επαναλαµβάνουµε ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ.Απευθυνόµαστε ειδικά στις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις: Έλληνες Αξιωµατικοί και Οπλίτες. Ορθόδοξοι Μητροπολίτες στους 50 Νοµούς της Χώρας και να αναχωρήσουν από την Ελλάδα οι ηγέτες και ιερείς όλων των θρησκευµάτων και ειδικώς του Οίκου Ανοχής των Μαρτύρων του Ιεχωβά. το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο που ήδη στρέφει εθνικοσοσιαλιστικά από το 1983 και µετά. όχι όµως για να αποτρέψει τον κοµµουνιστικό κίνδυνο γιατί αυτό το ζήτηµα ξεκαθαρίσθηκε στη Γιάλτα.λπ.τούρκων. την ενεργοποίηση των ∆ελφών σε ∆ιεθνές Κέντρο Πολιτισµού. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να τουφεκισθούν 50 .τέχνης που διοχετεύεται από τα µέσα ενηµέρωσης.αράβων . Τι συνέβη ξαφνικά στον ∆ιεθνή Σιωνιστικό Οίκο Ανοχής. Συνδυάστε τα ανωτέρω µε την οµόφωνη ανακήρυξη της Ελλάδος σε Πηγή του Ευρωπαϊκού Πολιτισµού. την ηγεσία της Ελλάδος σε αντισηµιτικές εκδηλώσεις. διότι ο Παπανδρέου είναι ένας από τους ογδόντα καθηγητές της CIA. την προτεραιότητα της Αθήνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. θέστε σε δοκιµασία τα όσα γράφουµε κάνοντας συνδυασµό µιας φήµης που έχει διασπαρθεί στους ανώτατους αξιωµατικούς από την εβραϊκή Τεκτονική πληροφόρηση: "Έχει διασπαρθεί ότι οι έλληνες αξιωµατικοί δεν πρέπει να κινηθούν κατά του Παπανδρέου. κ. χωρίς να ανατρέψετε την ιεραρχία του Στρατού όπως µερικοί Παπαδόπουλοι µικρόνοες. την ηγεσία της Ελλάδος σε ∆ιεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια. εκτοπίζοντας τους βίαια εκτός Ελλάδος. τότε µόνον µια λύση σας µένει και σας την υποδεικνύουµε: Μέσα σε µια Νύκτα θα πρέπει.

Ο ΑΠΠΟΛΩΝ και η ΘΕΜΙΣ ΖΟΥΝ. πολύ πριν τα Μογγολοεβραϊκά ιερατεία υποχρεώσουν τον πληθυσµό να τους δυσφηµήσει κατασκευάζοντας οµοιώµατά τους στο µάρµαρο.. που καταγράφουν τα Αµερικανικά . Είναι οι ίδιοι εκείνοι που δυσφηµίστηκαν σαν "θεοί απαιτούντες λατρεία αγαλµάτων και ειδωλολατρία" από ψεύδη που επινόησαν τα διαβρωµένα µε Άτλαντες Μογγολοεβραίους Ιερατεία της Ελευσίνας. Η ∆ΙΚΗ έγινε από την ΙΣΤΟΡΙΑ Η∆Η. Σάρδεων κ.λπ. Είναι Αυτοί που έχουν πανικοβάλει την Ατλάντια NASA µε Τελεσίγραφα παραδόσεως εξουσίας πλανήτου. όπως προκύπτει από φυγάδες Αντιφρονούντες 8 . όλες οι κινητές και ακίνητες περιουσίες που κατέχουν οι ξένοι στην Ελλάδα και να αποδοθούν σε ελληνική ιδιοκτησία βιοµηχανίες και ακίνητα που έχουν κατασκευασθεί µε ξένες επενδύσεις ή κατασχεθεί από Τράπεζες. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να ακούσει όλος ο πλανήτης Γη το Ελληνικό "Μολών Λαβέ" ακόµη µια φορά. να εκτοπισθούν οι οικογένειές τους και να δηµευθούν οι περιουσίες τους. Και δεν εννοούµε µεταφορικά και συµβολικά αλλά κυριολεκτικά. Είναι οι Κύριοι του Γαλαξία που αποίκισαν τον πλανήτη µας και ανεχώρησαν για αποικισµό νέων πλανητών του Γαλαξιακού τους Τοµέα.ραδιοτηλεσκόπια σε ΠΡΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ∆ΙΑΛΕΚΤΟ. Είναι οι Επιστρέφοντες για Επιθεώρηση του πλανήτη όπου έσπειραν Ζωή µέσα από τα Βιολογικά Εργαστήρια των Σκαφών τους. Ο ΖΕΥΣ. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει το βουλευτικό Σώµα να εγγυηθεί µε τις σκληρότερες εγγυήσεις την πλήρη και µόνιµη αποχώρηση από την διεκδίκηση διαχείρισης εθνικών µεγεθών. σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα της "υποχρεωτικής κατοχής όπλων και συντηρήσεως οπλισµού από όλους τους πολίτες µε σκοπό την άµεση ετοιµότητα". Περγάµου. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να αλλάξει η χωροταξία των στρατοπέδων των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων.. να ανακληθούν όλοι οι έλληνες Πρέσβεις Εξωτερικού και να επιβάλετε τον θεσµό του "προσωρινού απεσταλµένου πρέσβεως για εκτέλεση ειδικής αποστολής" σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα.και Σοβιετικά . Μέσα σε µια Νύκτα θα πρέπει να επιστραφούν στους πρώην έλληνες ιδιοκτήτες των. και περιορισµό στην ιδιωτική του ζωή. ∆ιότι µέχρι τώρα το Ατλάντιο Κατεστηµένο στο οποίο υπάκουσαν τυφλά όλες οι "ελληνικές κυβερνήσεις".Ε. σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα "εκµηδενίσεως οικογενειών που παρήγαγαν προδότες και εξαφανίσεως των ονοµάτων τους από τα δηµοτικά και κρατικά αρχεία". Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να εξοπλίσετε όλο τον πληθυσµό και ειδικά τον µεθοριακό πληθυσµό.Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να εκδιωχθεί από την Ελλάδα το προσωπικό όλων των ξένων πρεσβειών. και την ελληνική γλώσσα. ζήτησε "γη και ύδωρ" και οι "ελληνικές κυβερνήσεις" παρέδωσαν "γη και ύδωρ" και τις γυναίκες µας και τα παιδιά µας και τις παραδόσεις µας και την αρχαία ελληνική θρησκεία και το αρχαίο ελληνικό πνεύµα και το ελληνικό ∆ίκαιο τιµής και τις ελληνικές Τέχνες του Απολλώνιου Λόγου.Α. ∆εν έχει µείνει τίποτα όρθιο εκτός από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ ∆ΙΟΣ που φύτρωσε στις καρδιές των ΑΝ∆ΡΩΝ της Ο. Μέσα σε µια Νύκτα. όσοι αρνηθούν τα ανωτέρω πρέπει να τουφεκισθούν χωρίς δίκη. και τις περιουσίες µας κι εµάς τους ίδιους. και να εγκατασταθεί ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ η νέα Ελληνική Κυβέρνηση για λόγους ασφαλείας από αντίποινα ξένων και από διάβρωση κατεστηµένων µασονικών κυκλωµάτων Αθηνών. έλληνες αποδέκτες της παρούσας έκκλησης..

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΥΑΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΤΟΧΗΣ. Είναι Αυτοί που διαθέτουν Τεχνολογία για να επικοινωνήσουν τηλεπαθητικά µαζί σας. όπως προκύπτει από συνεδριάσεις της "Στοάς Μεγάλης ∆ρυός" Ν.Σοβιετικούς Επιστήµονες και "διαρροές" του JPL JET PROPULSION LABORATORY της NASA... ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΡΩΜΑΪΚΟΥ 9 .∆ραβίδιες Ελληνικές φυλές Ευρώπης.κτενίζεται.181...Ε.Γ.27. Ο εισαγγελίσκος Βόλου και µερικοί ακόµη εισαγγελίσκοι κτενίζονται για να είναι ωραίοι στην τελευταία τους κατοικία. από το ύψος τροχιάς του πλανήτη Ποσειδώνα όπου σύµφωνα µε τη NASA. µε τα άρθρα 26. κηρύσσει ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ για πλήρη ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του κρυπτοεβραϊκού "ελληνικού" Κράτους και για ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. να τους εγγράψει στον κατάλογο των µελλοθάνατων. Είναι Αυτοί που καλούν τις Ανδροµέδιες . Εισαγγελίσκος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου παραπέµπει σε δίκη Τριµελούς Πληµ/κειου Βόλου τον εκπρόσωπό µας Κ.. Είναι Αυτοί που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους "θεούς" αλλά "εκτελεστές" διαταγών ανωτέρων τους της Γαλαξιακής Κυβερνήσεως... σε Αντίσταση κατά του Ατλάντιου Μογγολοεβραϊκού Κατεστηµένου. Για τους πολύ µεµυηµένους στον Τεκτονισµό ερωτούµε: Είναι Αυτοί που έχουν πανικοβάλει τα πληρώµατα ΣΕΛΗΝΗΣ και ΛΙΛΙΘ προελεύσεως αστερισµού "Ε" ΒΟΩΤΟΥ.Ε. Και για να καταλάβουν οι εισαγγελίσκοι της "ελληνικής" επικράτειας σε τι κλίµα ζουν τελεσίδικα.Α. έως ότου προσγειωθούν στον πλανήτη για να ξεκαθαρίσουν οριστικά το καρκίνωµα των Ατλάντιων.. Ασίας και των άλλων Ηπείρων. πριν κάνουν αυτό που φυσιολογικά ακολουθεί µια πτήση παρατήρησης των εγκαταστάσεων των Ατλάντιων αντιπάλων τους. ο εισαγγελίσκος Βόλου . όλοι εσείς οι αποδέκτες της παρούσης θα παραδειγµατισθείτε ώστε να αποφύγετε να "λακτίσετε προς κέντρα".Α. τους προκαταβάλλουµε απόσπασµα από το ψήφισµα των 45 Περιφερειών της Ο.. διότι σε οποιαδήποτε ποινή του επιβληθεί από το ∆ικαστικό Τµήµα της Ο.Ε.. τον Ένα Θεό ΦΑΝΗ του αρχαίου ελληνικού Μονοθεϊσµού των Ορφικών Κειµένων. Ποινικού Κώδικα δια "απείθεια στους νόµους και διατάγµατα µέσω επιστολών προς τις αρχές µε τις οποίες προεκάλεσε τις αρχές και διήγειρεν ταύτας εις απείθειαν εναντίον των νόµων και διαταγµάτων του νόµιµου Κράτους".. ∆ίκη 30-10-85. Συµπέρασµα: Ενώ η Ο..Ε. Κλ. Είναι αυτοί που χρησιµοποιούν υπερσύγχρονα µέσα τα οποία αποσυντονίζουν ή αχρηστεύουν πλήρως τα γήινα µέσα κατοπτεύσεως. διότι οι ίδιοι αποδίδουν λατρεία στο Υπέρτατο Ον του Σκεπτόµενου Οργανισµού Σύµπαντος. Ναι Κύριοι των Αρχών του "ελληνικού" ΥΠΟ ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΚΑΤΟΧΗ Κράτους. σε 45 Νοµούς της Χώρας: "ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ.. διότι µε τις ενέργειές τους ανάγκασαν το Εκτελεστικό Τµήµα της Ο.Α.183. στο µέλλον. αστερισµού προελεύσεως των Ατλάντων. έχουν σταθµεύσει περιµένοντας άγνωστο ΤΙ..Ε. Είναι Αυτοί που ποτέ δεν αξίωσαν λατρεία από τους γήϊνους.Α.Α. και βρισκόµαστε ήδη "εκτός θέµατος". Υόρκης... 28-6-84.Α. Παραθέτουµε σε φωτοτυπία τα "κλητήρια θεσπίσµατα" του εισαγγελίσκου Βόλου. Είναι Αυτοί που διαθέτουν Τεχνολογία για να εκπέµπουν κείµενα στους δικούς σας ραδιοδέκτες αν διαθέτατε δέκτες Οριακών Υπερβραχέων µε παραβολικές κεραίες στραµµένες στον πλανήτη Ποσειδώνα.. Μέλος Υφηγεσίας της Ο.Ε. Ξαναγυρίζουµε στην σηµερινή πραγµατικότητα διότι ήδη καταχρασθήκαµε υπέρ το δέον ύλη αρµοδιότητας του Τµήµατος Γεωπολιτικής Αναλύσεως της Ο.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΝΟΧΗΣ ΥΠΟ ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΕΒΡΑΙΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ." 10 . ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΠΑΥΣΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ.

ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΝ ΟΥΝ ΤΟΥ ΖΗΝ ΕΝΕΚΕΝ. Η ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ .Ή ΠΟΛΕΩΝ . Ότι θα µπορούµε να πούµε στα παιδιά µας και στις µελλοντικές γενιές ότι ∆ΕΝ ΜΑΣ ΕΞΕΦΤΕΛΙΣΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ. να κατασκευάσει ότι απαιτεί η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΙΝ. Ας εξαφανισθούν µόνοι τους πριν τους εξαφανίσουµε ΕΜΕΙΣ." Αριστοτέλους Πολ. και Άµυνας Πολέµου." Αριστ. Τεχνών.ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 11 . ΚΥΡΙΟΝ ΜΕΝ ΓΑΡ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. Α΄ 2. να κατασκευάσει ΜΕΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. να κατασκευάσει ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΧΑΛΕΠΩΤΑΤΗ ΓΑΡ ΑΔΙΚΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΟΠΛΑ.. ∆ιότι άτοµα ανίκανα να κατανοήσουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ πρέπει να άρχονται και όχι να άρχουν.ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΤΕ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ. "ΕΠΕΙ ΔΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΑΥΤΟΝ. Ι΄5. χωρίς πολίτες που έχουν ΑΡΕΤΗ και ΦΡΟΝΗΣΗ ΕΠΕΙ∆Η ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΝ. "ΏΣΠΕΡ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΕΛΕΩΘΕΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΣΤΙ. η απάντηση βρίσκεται στην λέξη κλειδί ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ.Ε." Αριστοτέλους Πολ. Απαξιούµε να µεταφράσουµε αυτά τα ΑΙΩΝΙΑ κείµενα και ζητούµε από τους αποδέκτες της παρούσης να εξαφανισθούν από τις θέσεις Αρχών που κατέχουν σε περίπτωση που δεν τα καταλαβαίνουν στην ΑΡΧΕΤΥΠΗ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ. ∆ιότι χωρίς ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ και ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ. "Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΤΙ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ. Σηµαίνει ότι θα ΤΟΛΜΟΎΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΝΥΚΤΕΣ χωρίς να τις πνίγουµε. να κατασκευάσει ΒΑΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. "ΦΑΝΕΡΟΝ ΤΟΙΝΙΝ ΟΤΙ Η ΠΟΛΙΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗ ΑΔΙΚΕΙΝ ΣΦΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΧΑΡΙΝ. ΟΥΣΑ ΔΕ ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ.1. Ότι θα τολµούµε να λέµε στις γυναίκες µας ότι είµαστε ΑΝ∆ΡΕΣ ΑΚΟΜΑ. ΟΙΣ ΕΠΙ ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΕΣΤΙ ΧΡΗΣΘΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ. Νοµιµοφανές εβραϊκό µαστροπείο υπάρχει Κε Εισαγγελέα.. Πολ. Ο. Η ΔΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΡΙΣΙΣ.. ΤΟΥΤΟ Δ΄ ΕΣΤΙΝ. Πολ.Α. χωρίς εκδίωξη των ΑΝΟΜΟΙΩΝ ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ. "Η ΔΕ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΚΩΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΣ.2. Ύλης." Αριστ.Α. ΑΘΗΝΩΝ . ΩΣ ΕΣΤΙΝ ΕΙΠΕΙΝ. ΑΛΛΑ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.8. δεν υπάρχει ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΡΙΣΙΣ. δεν υπάρχει ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΞΙΣ.. Η ΔΗ ΠΑΣΗΣ ΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ.Προτείνουµε καταστροφή µιας τάξεως πραγµάτων. ΟΥ ΜΗΝ ΟΥΔ΄ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΗΔΗ ΠΟΛΙΣ. ΕΙΣΠΕΡ ΕΣΤΑΙ ΠΟΛΙΣ. όσο και αν ωρύονται εγκάθετοι εισαγγελίσκοι ότι υπάρχει "νόµιµο κράτος" που το καταργεί η Ο. Ζ΄7. ΩΣ ΦΑΜΕΝ ΤΟΖΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣ. ΑΛΛ΄ Η ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Που σηµαίνει ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ στον τοµέα Πνεύµατος. Για όσους κατανοούν.. ΑΥΤΕΡΚΕΙΑ και ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ σηµαίνουν παύση των ΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ για να δοθούν κίνητρα στην ελληνική Τεχνολογία να ΕΥΡΕΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. εποµένως πρέπει να προτείνουµε τι θα κτισθεί στον τόπο της καταστροφής." Αριστ. ότι θα στερηθούµε τις πολυτέλειες που µας έχουν εκφυλίσει σε καταναλωτικά τρωκτικά της αφηνιασµένης παραγωγής ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.13-14. δεν υπάρχει ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. ΠΟΛΙΣ ΔΕ Η ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΩΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΩΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΟΥΣ. ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Δ΄ ΕΣΤΙΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ." Αριστ. χωρίς εκδίωξη των ξένων στρατευµάτων που έχουν ΟΠΛΑ για να ασκούν ΧΑΛΕΠΩΤΑΤΗ Α∆ΙΚΙΑ εναντίων Ελλήνων.Ε. Α΄. Σηµαίνει ότι θα είµαστε έτοιµοι να δεχθούµε γενικό αποκλεισµό από τους πάντες. ΟΥΤΩ ΧΩΡΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΝ ΠΑΝΤΩΝ. ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Δ΄ ΕΣΤΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Γ΄4. Ο Δ΄ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΠΛΑ ΕΧΩΝ ΦΥΕΤΑΙ ΦΡΟΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ.1. Ε΄5. Πολ.Η ΓΑΡ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΞΙΣ ΕΣΤΙ. Αφήνουµε τον µέγιστο πολιτειολόγο Αριστοτέλη να απαντήσει: "ΕΣΤΙ ΔΕ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ . ΕΝΕΚΕΝ ΔΕ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ. ΖΩΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΟΥΣ. ΤΕΛΟΣ ΜΕΝ ΟΥΝ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ. Πολ.

Συγχρόνως στην Γαλλία µε Αραβικά και Εβραϊκά κεφάλαια. εναντίον των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. διαλύονται και συγχωνεύονται µε τα µετριοπαθή δεξιά κόµµατα τύπου Ν. και των 7 κεφαλών του θηρίου που είναι άλλα 7 Κράτη που θα ενταχθούν επίσης στην ΕΟΚ. εναντίον στην Αµερικανική εξάρτηση. ότι "Ο Βασιλεύς της Σιών Ιησούς." Καλούµε τις Αρχές Ασφαλείας Στρατού να αρχίσουν ανακρίσεις σε κυκλώµατα "ελλήνων Πεντηκοστιανών". κεφ. ώστε να επαναληφθεί το σάρωµα της Ευρώπης από δύο πλευρές όπως το 1945. θυµίζουν έντονα τους εβραίους KRUPP που τροφοδοτούσαν µε πολεµικό υλικό τον Ναζισµό. 6ον: Το εβραϊκής εξαρτήσεως και εµπνεύσεως Πεντηκοστιανό ∆όγµα.λπ. εδάφια 9-15. ΚΑΙ των ΕΣΣ∆. ως εναντίους στο "θείο" θέληµα. 2ον: Η Ελληνική ∆εξιά µε αφορµή το θέµα του Αµερικανού Πρεσβευτού Κίλυ. 3ον: Η Γαλλία προσκαλεί "17" Ευρωπαϊκά Κράτη σε Ανάπτυξη Αυτόνοµης Τεχνολογίας. αφορµές µε έντονα ρατσιστικό και αντισηµιτικό περιεχόµενο. Όλη η πολεµική βιοµηχανία της Γαλλίας όπως DESSAULT των MIRAGE κ.ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ Προς αποφυγή παροχής "τελείως µασηµένης τροφής" στους αποδέκτες της παρούσης. 7ον: Η Ελληνική ορθόδοξη εκκλησία σε Μονές και Μητροπόλεις διδάσκει το απόσπασµα της "Αγίας Γραφής" της Παλαιάς ∆ιαθήκης. µε σκοπό την τοποθέτηση "ναζιστικής ζύµης" µέσα στο "δεξιό φύραµα" για γενική µετάπτωση της µετριοπαθούς δεξιάς σε "µαινόµενη αντισηµιτική αντιαµερικανική αντισοβιετική δεξιά". κυκλοφορεί στους έλληνες και ευρωπαίους οπαδούς του κείµενα και κασέτες. όπως το έκανε προπολεµικά η Ναζιστική Γερµανία υπό την καθοδήγηση της εβραιοµογγολικής Συµµορίας . προωθείται η Νέα Ναζιστική ∆εξιά τα κείµενα της οποίας συγγράφουν και εκφωνούν διαπρεπείς κρυπτοεβραίοι τύπου Λεπέν. στις οποίες διδάσκεται ότι "ο φασιστικός αντίχριστος θα είναι έλληνας και ότι µέσω της ηλεκτρονικής και Πληροφορικής θα ηγηθεί των 10 κεράτων του θηρίου της αποκαλύψεως που είναι τα 10 Κράτη της ΕΟΚ. Καλούµε τον Στρατό να ερευνήσει τα ανωτέρω και 12 . βιβλία "προφήτου" Ζαχαρία.Στοάς "Χρυσή Αυγή" στην οποία ηγέτες ήσαν θιβετιανοί του Τάγµατος ΖΕΝ και εβραίοι "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ". παρέχουµε τα παρακάτω στοιχεία που θα τα συνδυάσουν µε τα γραφόµενα στις προηγούµενες σελίδες µόνοι τους: 1ον: Η Γενοκτονία της Ευρώπης προϋποθέτει ότι η Νέα Ναζιστική ∆εξιά που θα αναλάβει "ανοιχτά" την ευρωπαϊκή ηγεσία από το 1988 µε την πρωτοβουλία της Ελλάδος. πρέπει να στραφεί εναντίον ΚΑΙ των ΗΠΑ. 5ον: Ήδη ενισχύεται η συµβατική και η πυρηνική τεχνολογία πολέµου στην Ευρώπη. ενώ είναι ήδη δεδοµένος και ο Αντισοβιετισµός της. θ΄. Αυτό σηµαίνει ότι από τώρα τα Ευρωπαϊκά Κόµµατα της ∆εξιάς που βρίσκονται στην αντιπολίτευση πρέπει να προετοιµάσουν αυτό το οξύ κλίµα εναντίον των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. 4ον: Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα κλιµάκια της "ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ" και των ακροδεξιών κοµµάτων τύπου ΕΠΕΝ.∆. ερχόµενος επί πώλου όνου θα φέρει παγκόσµια ειρήνη αφού προηγουµένως ο Γιαχβέ θα εξεγείρει τα τέκνα της Σιών για να καταναλώσουν και γενοκτονήσουν τα τέκνα της Ελλάδος. Αυτό σηµαίνει ότι θα δοθούν αφορµές από τις Κυβερνήσεις ∆εξιάς της Ευρώπης του 1988. ανήκει σε εβραίους κεφαλαιούχους. εγκαινιάζει αυτό τον Αντιαµερικανισµό. ώστε να την οδηγήσει σε αυταπάτες και ταυτόχρονη κήρυξη ΠΟΛΕΜΟΥ εναντίον σε ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. που θα διεκδικήσει µε το ∆ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ την εξαφάνιση του "σηµιτικού καρκινώµατος" από ΗΠΑ και ΕΣΣ∆.. υπό την ηγεσία της Νέας ∆εξιάς.

Λ. Ο.Ε. 12ον: Σε δηλώσεις των οι Αµερικανοί Ευέλπιδες λέγουν ότι φοβούνται την σκοτεινή προσωπικότητα του Παύλου Γλυξµπέργκερ διότι δίνει την εντύπωση ότι κατέχει υπερφυσικές ικανότητες υποβολής των συµµαθητών του µε το βλέµµα. και ως "εύελπις που θα εξελιχθεί σε αρχιστράτηγο".Ε. "Οι µαγνητοταινίες" των ανωτέρω πληροφοριών είναι στην διάθεση του Στρατού." 11ον: Στην Στρατιωτική Ακαδηµία των ΗΠΑ οι εβραιοαµερικανοί καθηγητές αποκαλούν "πεφωτισµένο" και "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" τον έκπτωτο διάδοχο του ελληνικού θρόνου ΠΑΥΛΟ ΓΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ. αλλά στις ώρες εξόδου τον παίρνουν κυβερνητικά αυτοκίνητα και τον πηγαίνουν άγνωστο που.Ε." 9ον: Στα ίδια κυκλώµατα . ο Ρωσικός Στρατός υποκρίνεται τον άθεο. Είναι ο µόνος εύελπις στον οποίο επιτρέπεται να δέχεται ξένους οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και της νύκτας.Ρ. και την µαζική αυτοκτονία των πληθυσµών από έλλειψη τροφής πνεύµατος και συναισθήµατος. Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όπως διδάσκεται στα ορθόδοξα κυκλώµατα.Α.Ε. και ως µαθητής που ήδη έχει γνώσεις και προσωπικότητα στρατηγού". θα επέµβει ο Ρωσικός Χριστιανικός Στρατός για να τον εκµηδενίσει". λόγω "εκκινήσεως" από υψίσυχνες ακουστικές συχνότητες τύπου "Σ". 10ον: Στα ίδια κυκλώµατα διδάσκεται ότι "δυστυχώς ο ελληνικός στρατός θα συµπαραταχθεί µε τον αντίχριστο ΣΣΕΛΛΑΡΡ και θα διαλυθεί από τον Ορθόδοξο Χριστιανικό Στρατό της Ρωσίας." Καλούµε τον Ελληνικό Στρατό να βγάλει τα συµπεράσµατά του όπως τα έβγαλε η Ο. 8ον: Στα κυκλώµατα του "Ορθόδοξου Πατριαρχείου" Κων/λεως και στις Ελληνικές Μητροπόλεις διδάσκεται ότι: "Ο αντίχριστος µε µορφή πολιτικής Κυβέρνησης της Ευρώπης θα λέγεται "Πεφωτισµένος" ή "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" µε αριθµολεκτικό άθροισµα 666". 13 ." ∆ιότι ο µόνος αντιπρόσωπος του Χριστού επί της γης θα µείνει ο Ρωσικός Χριστιανικός Στρατός παρά το ότι φαινοµενικά και για παραπλάνηση του αντίχριστου.Α. διότι θα χρειασθούν ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ! Ο. δεν πηγαίνει στα πάρτυ της Ακαδηµίας. Φέρεται ως "ο µαθητής φαινόµενο" ως "µαθητής που όµοιός του δεν πέρασε ποτέ από την Στρ. Ακαδηµία".Α. Οι επισκέπτες του είναι άτοµα µεγάλης ηλικίας εβραϊκής και θιβετιανής καταγωγής που δίνουν την εντύπωση "µαύρων µάγων" όπως είπε χαρακτηριστικά Αµερικανός Εύελπις.Ε.Α. Επισηµαίνουµε ότι το εβραιοχριστιανικό λογοπαίγνιο "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" χρησιµοποιεί σκόπιµα την ρίζα ΣΕΛΛΑΣ ή ΕΛΛΑΣ στην αρχαϊκή ελληνική προφορά ΣΕΛΛΑΣ ή ΧΕΛΛΑΣ. είναι διαδοχή "πυκνώσεως ύλης" που προκαλεί στο περιβάλλον ενεργοποίηση του "σαρκικού υλικού πεδίου". και καταλήξεως σε χαµηλές συχνότητες τύπου "Ρ". Ο Παύλος Γλυξµπέργκερ δεν έχει φιλενάδα δεν συναναστρέφεται τους συµφοιτητές του.να ετοιµάσει Εκτελεστικά Αποσπάσµατα. Τα ανωτέρω έχουν µαγνητοφωνηθεί σε συζητήσεις µελών της Ο. Για τους πολύ µεµυηµένους στον Τεκτονισµό θυµίζουµε ότι η διαδοχή "κραδασµών" που παράγουν τα φωνήεντα και σύµφωνα Σ. Ερωτούµε την Γενοκτόνο του Ελληνισµού Ορθόδοξη εβραιοχριστιανική εκκλησία: Τι άλλα δεινά τεκταίνει ακόµα για να ολοκληρώσει την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. "ο φασίστας αντίχριστος θα εκφυλίσει την Ευρώπη σε άκρατο υλισµό και σεξουαλική αποχαλίνωση µέχρι σηµείου εθελοντικής εγκατάλειψης κάθε ενστίκτου επιβιώσεως στους Ευρωπαίους.Μητροπολίτης Χίου . όπως θα διαλυθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί στρατοί του αντίχριστου.διδάσκεται ότι "όταν ο φασιστικός αντίχριστος φέρει την Ευρώπη στο σηµείο ανικανότητος για κάθε αντίσταση. "διαβάσεως" από µεσαίες ακουστικές συχνότητες τύπου "Α".Α. της οµογένειας των ΗΠΑ µε Αµερικανούς Ευέλπιδες της Στρατιωτικής Ακαδηµίας των ΗΠΑ. δεν πηγαίνει σε κέντρα διασκεδάσεως.

προκύπτει ότι σε κάθε χώρα η µεγαλύτερη Τράπεζα αµέσως µικρότερη από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας ιδρύθηκε µε κεφάλαια που ανήκουν πάνω από το 50% στα τοπικά "χριστιανικά" ή άλλα κρατούντα θρησκεύµατα.Α.6% ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13% ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ .. Σηµ.7% τυχαίο το 66.2% ΤΡΑΠΕΖΗΣ σε συσχετισµό µε το γνωστό "666". µε κίνητρα καταθέσεων µεγαλύτερα από την απόδοση κεφαλαίων σε επιχειρηµατικές επενδύσεις.2% επιδιώκονται και αν είναι ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2. και στις επόµενες 24 ώρες την 14 . δάνεια-τοκισµό και αναλήψεις όχι σε χρήµα. εκτός των ποσοστών ελέγχου και στο υπόλοιπο 33%.Α. Οι διασταυρωµένες πληροφορίες της Ο. µε αποκλεισµό των αντιφρονούντων µέσα από τις κοµµατικές διοικήσεις των συνεταιρισµών και των κοινωνικοποιηµένων Βιοµηχανιών.3% ΙΟΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ 6% Ερωτούµε τι συνειρµοί ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 5. µε "έντοκα γραµµάτια".Ε. Έτσι το εβραιοτεκτονικό κατεστηµένο ελέγχει τουλάχιστον το 67% της Ελληνικής Οικονοµίας. µε µία πλαστή ή πραγµατική πτώχευση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ η οποία θα συµπαρασύρει και τις άλλες µικρότερες Τράπεζες διότι η αναλογία διακινουµένων κεφαλαίων στις ελληνικές Τράπεζες επί του όλου όγκου των συναλλαγών είναι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 66.: Το ηλεκτροµαγνητικό BLACK-OUT και καταστροφή µνήµης ROM-RAM των Η/Υ." Σύµφωνα µε µαγνητοφωνηµένα κείµενα διαλέξεων αµερικανικών και ευρωπαϊκών Στοών. συγκλίνουν στο ότι το 1995 όλες οι "χριστιανικές Τράπεζες" θα έχουν αποσύρει όλο το µεταλλικό και χάρτινο χρήµα από την κυκλοφορία µε τεχνάσµατα και "κίνητρα εξυπηρετήσεως" ηλεκτρονικής µεταβιβάσεως λογαριασµών.: ∆εν γνωρίζουµε εάν οι Αµερικανοί Ευέλπιδες υπερβάλουν ή υποβάλουν. Οµοίως και η πρώτη σε διακίνηση χρήµατος ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Αυτό δίνει την δυνατότητα στην κρυπτοσιωνιστική Ορθόδοξη Εκκλησία να τινάξει στον αέρα την οικονοµία της Ελλάδος.5. που παρασύρει όλες τις Τράπεζες στην πολιτική της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.Ε.* πληρωµή µισθών δηµοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων µε κωδικές ηλεκτρονικές Κάρτες Τραπεζών όχι σε χρήµα αλλά σε "ηλεκτρονικές µονάδες χρήµατος".Α.Σηµ. Η Ο. από άνδρες της Ο... τότε µέσα σε 24 ώρες θα έχουµε την πτώχευση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. είναι υπαρκτή τεχνολογία πολέµου.6 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εάν η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ "πιέσει" την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ για επιστροφή του τεράστιου ελληνικού χρέους της 1ης σελίδος. εξ αποστάσεως. Στην Ελλάδα αυτό ισχύει για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην οποία το 51% των µετοχών ανήκει στην Ορθόδοξη Μητρόπολη Ιωαννίνων.(*) Ήδη η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κινείται µε παθητικό.Ε. 13ον: Για να µην θεωρηθεί το κείµενο ψευδεπίτιτλο και ψευδεπίθεµα θα κλείσουµε την παρούσα µε οικονοµικές "πληροφορίες. αλλά σε "ηλεκτρονικές µονάδες χρήµατος". σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει σχεδιάσει την εκτέλεση των Κων/νου και Παύλου Γλυξµπέργκερ. από ιδρύσεως "ελληνικού κράτους".

Ο µισθός δεν δίνεται σε κλασσικό χρήµα στον εργαζόµενο αλλά η επιχείρησή του όπου εργάζεται. µέσω του δικού της Ηλεκτρονικού Τερµατικού "φορτίζει" τον ηλεκτρονικό λογαριασµό του "µισθωτού" µε µονάδες ηλεκτρονικού χρήµατος.Ε.Α. και σ΄ αυτό το αποτέλεσµα θα οδηγηθούν από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των "Χριστιανικών Τραπεζών" που δεν αποβλέπουν σε κέρδη Τραπεζικής ∆ιαχειρίσεως αλλά στον Μεγάλο Σκοπό του παγκόσµιου οικονοµικού κραχ το 1995 µέσω καταργήσεως του κλασσικού κυκλοφορούντος χρήµατος από κάρτες µεταβιβάσεως "µονάδων ηλεκτρονικού χρήµατος". και Γ. θα πρέπει να φθάσουν στο σηµείο οικονοµικής παραλύσεως.λπ. Ενδεικτικά. από µαγνητοφωνήσεις συζητήσεων σε εβραιοτεκτονικά κυκλώµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι "για να δεχθούν" τα έθνη την ∆ιεθνή Χριστιανική Υπερκυβέρνηση µε έδρα την Ιερουσαλήµ. και εξαφανίσεως στην συνέχεια των "µονάδων ηλεκτρονικού χρήµατος" από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές των Τραπεζών µε απλή καταστροφή της µνήµης των. Την πρώτη εµπειρία ΕΜΡ είχαν οι ΗΠΑ στην Χαβάη τον Ιούλιο του 1962. είναι το ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ που µπορεί σε 20 δισεκατοµµυριοστά του δευτερολέπτου να αχρηστεύσει τα ηλεκτρικά δίκτυα.000 έως 100. Το ανωτέρω που εφαρµόζεται ήδη στις ΗΠΑ περιλαµβάνει Ηλεκτρονικά Τερµατικά στους τόπους κατανάλωσης ή αγορών όπως Καταστήµατα. τα ηλεκτρονικά όργανα.Α. και τα οικιακά ηλεκτρικά σκεύη. Πύραυλος µε πυρηνική κεφαλή που εκτοξεύτηκε από την Ατόλ. των Αντιπάλων Εταιρειών για τον Τόπο. τα ηλεκτρικά αυτοκινήτων και πλοίων. όπως είναι ο διεθνής τεχνολογικός όρος για το ηλεκτροµαγνητικό κύµα εντάσεως 50. προκάλεσε ΕΜΡ ΣΤΗΝ ΧΑΒΑΗ. Οι συνάδελφοι Ν. Από τον Υπολογιστή της Τραπέζης δίδονται πληροφορίες στους Υπολογιστές της Αστυνοµίας.. Το δεύτερο αποτέλεσµα.000 VOLT ανά µέτρο που παράγεται από έκρηξη Πυρηνικής Βόµβας σε ύψος 80 έως 800 χιλιοµέτρων από την γήινη επιφάνεια. τις τηλεπικοινωνίες. λιώνοντας καλωδιώσεις και ηλεκτρονικά κυκλώµατα από απορρόφηση ενέργειας. τα ραντάρ αµύνης. Οι πληροφορίες της Ο. Σουπερµάρκετ. ανίκανος να έχει ιδιωτική ζωή εφ΄ όσον στον Υπολογιστή της Τραπέζης εγγράφονται Χρόνος. που χρεώνουν τις αγορές του καταναλωτή στον κεντρικό Υπολογιστή της Τραπέζης ο οποίος αφαιρεί από τον "µισθό" του τις αντίστοιχες "µονάδες χρήµατος".Ε. τα αεροπλάνα. θεωρητικοί φυσικοί προειδοποιούν: Ο ηλεκτροµαγνητικός παλµός ή EMP . Να αχρηστεύσει οτιδήποτε λειτουργεί µε ηλεκτρισµό. JOHNSTON του Ειρηνικού Ωκεανού. Χρόνο και Ύψος "ηλεκτρονικής συναλλαγής".πτώχευση όλων των ελληνικών Τραπεζών.λπ..Χ. Είδος. ∆ανειζόµαστε τις γνώσεις του Τµήµατος Τεχνολογίας Ο. 1300 χιλ.. και εποµένως του "ελληνικού" κράτους. Σταθµοί Βενζίνης κ. αν καλώδιο µήκους 100 µέτρων εκτεθεί σε ΕΜΡ συλλέγει ενέργεια ικανή να ανάψει στιγµιαία 1500λάµπες των 100W. νοτιοδυτικά της Χαβάης και εξεράγη σε ύψος 400 χιλ.. Οι ηλεκτρικές λάµπες στην OAHU και HONOLOULOU άναψαν όλες µαζί και κάηκαν. Από το 1962 και µετά οι διαστηµικές πυρηνικές δοκιµές έγιναν για να 15 . Ποσότητα και Τιµή Αγοράς ή Πωλήσεως. ενώ καταστράφηκαν ηλεκτρικά δίκτυα κ. από την γήινη επιφάνεια.ELECTRO MAGNETIC PULSE -. ανίκανος να ελιχθεί ανεξάρτητα και αυτόνοµα. τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. της Εφορίας. Το πρώτο αποτέλεσµα είναι ότι ο πολίτης κυκλοφορεί σαν "εξαρτηµένος ηλίθιος" µε µια κωδική ηλεκτρονική κάρτα στο χέρι. λέγεται "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΧ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΜΡ".Χ. ανίκανος να κινηθεί και να επιβιώσει σε περιοχές που δεν υπάρχουν Τερµατικά όπου θα "χώνει" την κάρτα του για να "πωλήσει" ή να "αγοράσει".

µετά από το οποίο οι µνήµες ROM και RAM των Η/Υ θα έχουν εξαφανισθεί. Ποιός εγγυάται στον Έλληνα πολίτη ότι π.25 και 27 εφάρµοσαν λυχνίες και όχι συµπαγή κυκλώµατα της τελευταίας 16 .χ.αχρήστευση ηλεκτρονικών αεροδροµίου και αεροπλάνων πίστας.. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στο σκίτσο του αεροδροµίου. PUBL: WILLIAM CAREY. Φωτοτυπία σε σµίκρυνση εγχειρίδιου του Σοβιετικού Υπουργείου Αµύνης µε τίτλο "Ελεκτροµαγνήτντσιη Ιµπούλτς" όπου εµφαίνεται διάγραµµα εντάσεως του ΕΜΡ. υποδεικνύει όλες τις µεθόδους άµυνας σε επίθεση αντιπάλου µε ΕΜΡ. τα συµπαγή κυκλώµατα των CPU και των πληκτρολογίων θα λιώσουν σαν "βούτυρο".αποκλειστικά για να µελετηθεί το ΕΜΡ σαν το ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ. το ΕΜΡ υφίσταται ολική απορρόφηση και ανάκλαση από τον γήινο φλοιό. Το εγχειρίδιο αυτό που διανέµεται στις ένοπλες δυνάµεις της ΕΣΣ∆.. δεν θα παίξουν τέτοια παιγνίδια πάνω από τους Υπολογιστές που θα ελέγχουν την ελληνική οικονοµία. η Τουρκία.. ενώ κάθε χειριστής που ακουµπά ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό µηχάνηµα θα σκοτωθεί από ηλεκτροπληξία στατικής υπερφόρτισης. Στοιχεία "SCIENCE 83" άρθρο: WILLIAM BROAD.. θα προκαλέσει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό χάος ΕΜΡ στις ΗΠΑ.. Επειδή οι ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιµοποιούν τυπωµένα συµπαγή µικροκυκλώµατα είναι τρωτές σε ΕΜΡ. σε βάθος µεγαλύτερο από 50 µέτρα. οι ΗΠΑ ή οι ΕΣΣ∆ ή άλλοι που κατέχουν πυρηνικές κεφαλές. τυπική καταστροφή . ηλεκτρικών ασφαλειών και τυπική ηλεκτροπληξία ασυρµατιστού µε ταυτόχρονη καταστροφή ασυρµάτου. Για τον λόγο αυτό στο καταδιωκτικό τους FOXBAT MING . Μπορείτε να το εγγυηθείτε σεις "έλληνες" των κυβερνήσεων της ΑΘΛΙΑΣ . τυπική καταστροφή ηλεκτρικού δικτύου.. οι Σοβιετικοί χρησιµοποιούν στα ηλεκτρονικά τους λυχνίες παλαιάς τεχνολογίας που είναι άτρωτες από σοκ ΕΜΡ. του AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE. Οι Αµερικανοί υπολογίζουν ότι σε µια πυρηνική κεφαλή που θα εκραγεί πάνω από την Νεµπράσκα σε ύψος 400 χιλιοµέτρων..

. Αίσχος Αλήτες της Πράσινης και Κόκκινης Σκοπιµότητας. Βουλιαγµένης 338. όπου οι εγκάθετοι συνδικαλιστές των Κοµµατικών Οίκων Ανοχής παρέσυραν τους εργαζόµενους σε διεκδίκηση "πριµ Παρουσίας". 14ον: Αναφέρουµε τεχνάσµατα που χρησιµοποιεί το κρυπτοεβραϊκό "ελληνικό" Κράτος για την διάλυση των ελληνικών βιοµηχανιών και αντικατάσταση των προϊόντων τους από εισαγόµενα εβραϊκών πολυεθνικών εταιρειών. ΣΚΟΠΙΜΑ ΤΡΩΤΟΥΣ σε επίθεση ΕΜΡ. Αίσχος σουλατσαδόροι και ρουφιάνοι των διαδρόµων εναντίον της εργοδοσίας και των εργατών. παρά την άριστη ποιότητα και την υψηλή τεχνολογία που χρησιµοποιεί. 15ον: Το δεύτερο τέχνασµα είναι η δυσφήµηση και το µποϋκοτάζ των προϊόντων των ελληνικών βιοµηχανιών. όπως στην περίπτωση της "SIBER Τηλεπικοινωνίες". 16ον: Το τρίτο τέχνασµα είναι ο αποκλεισµός των ελληνικών βιοµηχανιών από ∆ιαγωνισµούς ∆ηµοσίων Οργανισµών. δηλαδή χρηµατικό βραβείο επειδή παρουσιάζονται για εργασία!!!!!! Με την τακτική αυτή σε λίγο θα ζητούνται "πριµ γιατί ξύπνησε ο εργάτης να πάει στην δουλειά". Αίσχος εγκάθετοι συνωµότες της ∆ΕΗ των Προνοµιούχων Υψηλόµισθων. "πριµ γιατί το πρωϊνό ξύπνηµα του προκαλεί ψυχολογικά προβλήµατα". Αριστερά παραθέτουµε φωτοτυπία φωτογραφίας του Αµερικανικού Υπουργείου Αµύνης σε συνεργασία µε τα εργαστήρια HARRY DIAMOND.000δρχ. Αίσχος καιροσκόποι της άθλιας µορφής που ζείτε από το αίµα των εργατών και των εργοδοτών. Το πρώτο τέχνασµα είναι η συνδικαλιστική προβολή παράλογων αιτηµάτων στην εργοδοσία. όπως στην περίπτωση Βαµβακουργίας Βόλου. Αθήναι.ΑΠΑΤΗ των µολυσµένων φαρµακευτικών ορών.τεχνολογίας. Οι αναλυτές στα κρατικά χηµεία εξέτασαν τους Ορούς της ΧΡΩΠΕΙ αφού προηγουµένως οι "εγκάθετοι πράσινοι" των Κρατικών Νοσοκοµείων είχαν εκθέσει επί ώρες τους ορούς στον ατµοσφαιρικό αέρα καταστρέφοντας την αποστείρωση του προϊόντος και θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή ασθενών προκειµένου να κλείσει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΩΠΕΙ και να προωθηθούν εισαγόµενοι οροί όπως και τελικά έγινε. όπου ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα καταστράφηκε από γεννήτρια αποµιµήσεως ΕΜΡ. Οι µόνοι που εξοπλίζονται συστηµατικά εναντίον του ΕΜΡ είναι οι Σοβιετικοί. σχεδιάζει. Η ανωτέρω ελληνική εταιρεία ∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΗ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ∆ΕΗ. και ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ της απώλειας εργασίας χιλιάδων εργατών που σας ακολούθησαν. σε αντίθεση µε τους Αµερικανούς που µόνον θεωριολογούν αφήνοντας εαυτούς και Συµµάχους Ευρωπαίους. που µελετά. κατασκευάζει και παράγει Ηλεκτρονικά Τηλεφωνικά Κέντρα σε σειρά παραγωγής χωρίς κανένα ξένο KNOW HOW και µε εγχώρια προστιθέµενη αξία 80%. Φαίνονται καθαρά οι διακο. των αγωγών που έχουν κυριολεκτικά εξατµισθεί µεταξύ των ηµιαγωγών. "πριµ γιατί η παρουσία στην δουλειά του κόβει στην µέση την πρωϊνή συνουσία µε την σύζυγο"! Αίσχος κοµµατικά καθάρµατα µε τους συνδικαλιστικούς µισθούς των 800. Αίσχος ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ της καταστροφής εκατοντάδων ελληνικών βιοµηχανιών. 17 . το µήνα. ολογράφως ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΧΜΕΣ το µήνα. όπως στην περίπτωση της ΧΡΩΠΕΙ που χτυπήθηκε µε το πρόσχηµα . Το κοµµατικό αίσχος σε όλη του τη µεγαλοπρέπεια.

και επιβάλλονται από κοµµατικούς Νοµάρχες εξοντωτικά πρόστιµα µε σκοπό το κλείσιµο των βιοµηχανιών. Αίσχος Απατεώνες της Κυβερνητικής Προπαγάνδας της TV.Τ. Κανένας σας δεν το είπε. εκφυλίζουµε τους λαούς µας και τους οδηγούµε σε αγωγή παρασίτων τεµπέληδων". τρωκτικά που τρέφεσθε µε τις σάρκες Ελλήνων ∆ηµιουργών." Αίσχος βουλευτίδια της Ελληνικής Αντιπροσωπείας των διαδρόµων της Ευρωβουλής. και των "προλετάριων" του ΚΚΕ. καθάρµατα καιροσκοπικά όλων των πολιτικών χρωµάτων που το µόνο που εκπροσωπείτε είναι η ΜΑΤΑΙΟ∆ΟΞΙΑ σας και οι ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ σας στις Τράπεζες των Βρυξελλών από µηνιαίους µισθούς του 1.000 δραχµών. Προς το παρόν ισχύει για τις χαλυβουργίες και αποβλέπει στην εξουδετέρωση της βαρειάς µεταλλουργικής βιοµηχανίας µε το γενικό πνεύµα: "Σας πληρώνουµε και πριµοδοτούµε τις απώλειές σας αρκεί να µειώσετε την παραγωγή σας ώστε να µετατοπίσουµε το πελατολόγιό σας προς άλλους προµηθευτές. αφού εισέπραξε από τις εγκατεστηµένες βιοµηχανίες ανάλογα ποσά για την κατασκευή Εργοστασίου Βιολογικού και Χηµικού Καθαρισµού Λυµάτων. χρησιµοποιείται από "κοµµατικούς περιβαλλοντολόγους" η µέθοδος του πεζοδροµίου οπού καλούνται οι πολίτες να µποϋκοτάρουν την συγκεκριµένη βιοµηχανία. ούτε επί ΠΑΣΟΚ.∆. Υπογράφοντες και ∆ωροδοκούντες τους Έλληνες Βιοµηχάνους για να ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ. 18 . Κανένας σας δεν σήκωσε την φωνή του για να καταγγείλει µέσα στο µπορδέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι "πληρώνοντας τους παραγωγούς να µην παράγουν. Αίσχος κοµπλεξικοί άχρηστοι της πολυθεσίτικης ∆ΕΗ των αργόσχολων. Το αποτέλεσµα είναι ότι βιοµηχανίες που εξοφλούσαν δάνεια της περιόδου υπερχρηµατοδοτήσεως. Αίσχος Υπουργικές και Βουλευτικές Αρσενικές Πόρνες (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) που θέλετε να µεταδώσετε το µικρόβιο της ΑΠΡΑΞΙΑΣ σας στους έλληνες εργοδότες και εργαζόµενους.∆. Στην βιοµηχανική περιοχή Βόλου η Ε. όπου µε το στόµα λέτε "ο επιµένων ελληνικά" ενώ µε τα έργα σας αποδεικνύετε ότι "επιµένετε ξενόδουλα" δίνοντας χρηµατικά κίνητρα στους έλληνες για να ΜΗΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ και ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ. καταχράσθηκε τα εισπραχθέντα αφήνοντας τις βιοµηχανίες έκθετες σε πρόστιµα και πολιτική εκµετάλλευση πράσινων και κόκκινων "περιβαλλοντολόγων". του "σοσιαλιστικού" ΠΑΣΟΚ και της κρυπτοσοσιαλίζουσας Ν.Α.που δεχθήκατε στον "διαγωνισµό" σας µόνον ξένες εταιρείες µόνον για τον λόγο ότι δεν ανέχεσθε την προκοπή και την άνοδο Ελλήνων ∆ηµιουργών. ανίκανοι για δηµιουργία στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΙΒΟ. Αίσχος προδοτικά καθάρµατα της χλιδής και των δεξιώσεων της Ευρωβουλής. 19ον: Το έκτο τέχνασµα είναι η απότοµη παύση χρηµατοδοτήσεως βιοµηχανιών µετά από περίοδο υπέρχρηµατοδότησης. 17ον: Το τέταρτο τέχνασµα είναι η "λειτουργική βοήθεια υπό όρους". και εφ΄ όσον η χρηµατοδότηση θα µειώσει το χρηµατοοικονοµικό κόστος των επιχειρήσεων. σε µάξιµουµ επίπεδο 4% επί των πωλήσεών τους. Στην µέθοδο αυτή αντί να δοθούν στις βιοµηχανίες συµβουλές τεχνολογίας και ευνοϊκές χρηµατοδοτήσεις για εξοπλισµό µειώσεως ρυπάνσεως και µολύνσεως. Αίσχος κλέφτες και Καταχραστές Υπουργοί (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) του δηµοσίου χρήµατος. διότι όπως ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΚΟ το Εργοστάσιο αυτό ποτέ δεν κατασκευάσθηκε ούτε επί Ν.000. Υπογράφοντες Κίνητρα Γενικού Ξεπουλήµατος "υπό όρους".(1985) 18ον: Το πέµπτο τέχνασµα είναι η εξόντωση βιοµηχανιών µέσω "προσχηµάτων οικολογίας". ώστε να έλθουν άλλοι ΞΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ και να πωλούν όπου έπαψαν αν πωλούνται ελληνικά προϊόντα. Περιλαµβάνει χρηµατοδότηση ΕΟΚ που καλύπτει την ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ των βιοµηχανιών παρά την πλήρη απορρόφηση των προϊόντων τους από την τοπική ή διεθνή αγορά.Β.

δηλαδή το κοινό συµφέρον όλων των τάξεων. µε αποτέλεσµα όταν οι πλήρως Ελεγχόµενοι Μεγάλοι Πελάτες Εξωτερικού διαταχθούν να πάψουν προµήθειες από ελληνικές βιοµηχανίες.-. είτε Πολιτεία. Παρεκτροπές εκφυλισµένες των τριών ανωτέρω πολιτευµάτων είναι. Μεταφράζουµε από τα Πολιτικά του. 21ον: Το όγδοο τέχνασµα είναι η προβολή χρηµατικών κινήτρων στις βιοµηχανίες για ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ σε ελάχιστους Μεγάλους Πελάτες. ώστε να χρησιµοποιηθούν σαν "ατµοµηχανές" που θα οδηγήσουν όλο τον "συρµό" των βιοµηχανιών σε κοινωνικοποίηση. Πολιτεία.να ευρεθούν σε αδυναµία να εξοφλήσουν υποχρεώσεις των και να ενταχθούν στις "προβληµατικές". Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΥΡΑΝΙΣ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΥΝΤΟΣ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Η Δ΄ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ. και θα χρειαζόταν βιβλίο για να καταχωρηθούν. οι τελευταίες να κλείνουν διότι στο µεταξύ οι πρώην Μικροί Πελάτες Εσωτερικού πωλούν προϊόντα που εισάγονται από ΞΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ. η εβραϊκή οικογένεια Τσάτσων παρέδωσε σε Μασωνικά κυκλώµατα "στοιχεία ατασθαλιών". όπως στην περίπτωση ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ όπου µε διαταγή Αρχιραβινείας Αθηνών. 20ον: Το έβδοµο τέχνασµα είναι η εµφάνιση "ατασθαλιών" από εβραίους µετόχους µεγάλων Ανώνυµων Εταιρειών. και η ∆ηµοκρατία της Αρχής των πολλών απόρων. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ.4. ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟ ΤΩ ΚΟΙΝΩ ΛΥΣΙΤΕΛΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΤΩΝ.λπ." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ΄6. ώστε να παρασυρθούν και οι έλληνες µέτοχοι της ΑΓΕΤ σε Κοινωνικοποίηση της περιουσίας των. της Βασιλείας η Τυραννία Γλυξµπέργκερ-." "Στην Τυραννία άρχει ο µονάρχης προς το ίδιον συµφέρον. οι οποίοι αντικατέστησαν τους 15 Μασώνους Υπουργούς της Ν. στην Ολιγαρχία όχι οι Άριστοι αλλά οι ολίγοι ευπορούντες προς το ίδιο πάλι συµφέρον. Για τους γνώστες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ παραθέτουµε και την αρχέτυπη διατύπωση: "ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΩΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ. όταν η Αρχή των Αρίστων αποβλέπει στο κοινό συµφέρον ή ∆ΙΑ ΤΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΑΡΧΕΙΝ Ή ∆ΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΚΟΙΝΩΝΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ. η Βασιλεία.∆. η Αριστοκρατία και η Πολιτεία. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. διότι η διαφορά συνίσταται µόνον στον ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ Α∆ΙΚΟΥΝΤΩΝ τους υπόλοιπους πολίτες. όταν η Αρχή του Ενός αποβλέπει προς το κοινό συµφέρον. και στην ∆ηµοκρατία η Αρχή ασκείται µόνον χάριν του απόρου πλήθους. Το ίδιο παιγνίδι έγινε από τους εβραίους µετόχους της ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ και άλλων Ανώνυµων Εταιρειών. ΤΥΡΑΝΙΣ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. της Αριστοκρατίας η Ολιγαρχία -Ν. και ΠΑΣΟΚ µε τους 15 Μασώνους Υπουργούς που περιέχει η "κυβέρνηση" ΠΑΣΟΚ. ώστε να πάψουν να προµηθεύουν τους πολλούς Μικρούς Πελάτες των του εσωτερικού. Γ΄6: "Τρία είναι τα είδη πολιτευµάτων. Η µόνη άριστη πολιτεία-πολίτευµα είτε Βασιλεία. και της Πολιτείας η ∆ηµοκρατία -ΠΑΣΟΚ. είναι ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ πολιτεύµατος. και ο ΑΡΙΘΜΟΣ αυτός δεν µπορεί να καθιερώσει ΑΡΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ. Αρκούν όµως τα παρόντα για να αφυπνίσουν τους αποδέκτες σε σηµείο που να αρχίσουν να σκέπτονται σοβαρά την συµµετοχή τους σε ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ! 22ον: Το εφαρµοστέο ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ µετά την ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ υποδεικνύεται από τον Μέγιστο Έλληνα Πολιτειολόγο Αριστοτέλη. Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ.∆. Τα τεχνάσµατα είναι πολύ περισσότερα από οκτώ. 19 . είτε Αριστοκρατία. Αριστοκρατία. ΚΚΕ κ.∆. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. όταν το πλήθος πολιτεύεται προς το κοινό συµφέρον ή ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. Το παιγνίδι παίχτηκε στην συµπαιγνία "διαµάχης" πολιτικής Ν. Βασιλεία.-. είναι η πολιτεία που εκπληρώνει τον σκοπό της." "Η Ολιγαρχία της Αρχής των ολίγων ευπόρων.

Έχοντας εµβαθύνει περισσότερο από κάθε άλλον στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ και µε ειδικά παραδείγµατα το Μινωϊκό Καθεστώς Κρήτης. προσπάθησαν να εξευτελίσουν µ΄ αυτό τον τρόπο τα ΤΕΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ.χ. Τέλεια µεθόδευση. Είδη που ΠΟΤΕ δεν εµφανίσθηκαν από ιδρύσεως "ελληνικού" κράτους. έχουν δικαίωµα να αναδεικνύουν ΙΣΟΥΣ εκπροσώπους τους. την Ολιγαρχία των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ Καρά Αµάν Αλή και την ∆ηµοκρατία των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ Μενέϊκο Παπανδρέου. ούτε ανέχεται µερικά εκατοµµύρια πεταλούδες που διεκδικούν δικαίωµα καταψηφίσεως ενός Βασιλικού Αετού. σαν "Βασιλεία Θεού" µε επίγεια έδρα . τα Κολίµπρι και οι Πεταλούδες της Νύχτας τύπου Μερκούρη.. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.7. ώστε οι πολίτες να αηδιάσουν µε κάθε µορφή πολιτεύµατος που λειτούργησε στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. το Αθηναϊκό Καθεστώς Κέκροπος και το Μακεδονικό Καθεστώς Αλεξάνδρου. Οι εβραίοι µπάσταρδοι που έπαιζαν σε όλο το φάσµα των πολιτικών χρωµάτων. παρουσιάζοντας στους πολίτες τις τρείς εκφυλισµένες µορφές τους ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ. Τα ανωτέρω γράφονται για να θυµηθούµε το Αισώπειο Μυθικό ύφος που καταργήθηκε από την "παιδεία" των "σοσιαλιζόντων πιθήκων" επειδή οι περιεχόµενοι συµβολισµοί του "έκαιγαν". την Τυραννία των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ Γλυξµπέργκερ. ΠΟΛΛΟ() Δ΄ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΑΝΤΑΧΟΥ. και των ιστορικών οµοίων τους. Είναι καιρός να εµφανισθούν ΤΩΡΑ γιατί αρκετά έζησαν στην αφάνεια. ΔΙΑ ΤΟ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΕΥΠΟΡΟΥΣ ΟΛΙΓΟΥΣ. Τα Χορταράκια και οι Τρυφερές Συκιές τύπου Λαλιώτη."ΤΟ ΜΕΝ ΟΛΙΓΟΥΣ Ή ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΣ ΕΣΤΙ. Οι "µοντέρνοι ηλίθιοι πιθηκίζοντες καινοτόµοι" θα ισχυρισθούν αυτές είναι παλαιές µέθοδοι κυβερνήσεως που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. διαπιστώνουµε ότι το Ι∆ΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ είναι ταυτόχρονη λειτουργία ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ υπό τον όρο ότι επανδρώνεται όχι µε αλλόφυλους αλλά µε ΕΛΛΗΝΕΣ. ενώ τον Νικητή υποδεικνύει Γερουσία Κριτών που δεν ασκεί ΚΑΜΙΑ ΑΡΧΗ εκτός εκείνης της "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ". ∆ιότι δεν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ένας "τρυφερός" νέος τύπου Λαλιώτη να άρχει στο Υφυπουργείο Νεότητος και να διανέµει στα ελληνικά σχολεία εγχειρίδια µε προτροπές για Οιδιπόδεια. όπως η Γερουσία Αµφικτιονίας ∆ελφών.. ΤΟ ΜΕΝ ΤΑΙΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΙΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από το 1821 έως σήµερα στον "ελληνικό" πολιτικό στίβο οι πολίτες είχαν να διαλέξουν ανάµεσα σε τρία ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ. Στο τριµερές αυτό πολίτευµα οι "ασκούντες Αρχή" την κατακτούν µε Αγώνες µεταξύ των π. αγώνες πνεύµατος δύο υποψηφίων βασιλέων. Τους θυµίζουµε ότι εδώ και εκατοµµύρια χρόνια η Φύση αφήνει να επιβιώσουν µόνο τα ∆υνατότερα Άτοµα -Ζώα ή Φυτάµεταξύ όλων των Ειδών. το Θεσσαλικό Καθεστώς Ιωλκού. το Μυκηναϊκό Καθεστώς Στερεάς. και ν΄ αρχίσουν να σκέπτονται την λύση της ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ που το Ατλάντιο κατεστηµένο διαφηµίζει µέσω των "Μαρτύρων του Ιεχωβά". που θα έχουν µόνον δικαίωµα να κάνουν προτάσεις αλλά ΟΧΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ.Ιερουσαλήµ του "Κυρίου ηµών Χριστούλη". της ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΟ ΔΕ ΤΑΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΣ. ούτε ανέχεται τα µερικά εκατοµµύρια Ποντικάκια που διεκδικούν δικαίωµα δηµοκρατικής καταψηφίσεως ενός Λιονταριού. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ. αλλά όχι για ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ. Η Φύση δεν ανέχεται µερικά εκατοµµύρια Χορταράκια που απαιτούν να έχουν δικαίωµα δηµοκρατικής καταψηφίσεως ενός Κέδρου. στους ΑΕΤΟΥΣ και στα ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ. τα Ποντικάκια και τα Συµπαθή Τρωκτικά τύπου Έβερτ. Η ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ανήκει στους ΚΕ∆ΡΟΥΣ." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ΄8. διότι ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΕΙΑΣ σηµαίνει ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ. και της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Ο κάθε 20 . ∆εν ηθικολογούµε. Αιµοµικτικά και Οµοφυλόφιλα και Οµαδικά Ερωτικά Σχήµατα.

Εάν ζούσε ο χυδαιολόγος Αριστοφάνης θα µπορούσε να είχε ξεσπάσει έτσι: "Κουφάλες του ∆ήµου Γεφυραίων είναι ευνόητον ότι εξαφανίσατε το ∆ιαφορικόν από την Αθήνα διότι αποτελούσε πειστήριον των συνουσιών σας µετά επιµήκων αντικειµένων εις τον οπίσθιο τροχό σας. ∆εν συγχωρούνται Αχρείοι τύπου Λαλιώτη που χρησιµοποίησαν την θέση του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ σαν θέση ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΟΥ. που στην Ελλάδα χαρακτήρισαν "άχρηστες" και "ανεφάρµοστες". ∆ιότι ΑΥΤΑ είναι ΗΘΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ που δεν χωρούν στο µυαλό µιας πόρνης. την ∆ηµοκρίτεια Φυσική και την Ηράκλεια Κοσµογονία του Λόγου. ιδιοκτήτη της ΧΡΩΠΕΙ.ένας µπορεί να κάνει ότι θέλει στην ιδιωτική του ζωή έξω από το φράγµα της παρανοϊκής χριστιανικής ηθικής. Σήµερα το Ισραήλ εξοπλίζει τα οχήµατα του Στρατού του µε το "ατέρµων διαφορικό" που εφεύρε έλληνας. να συνεχίσει την εξόρυξη πετρελαίου Ζακύνθου. υπό την καθοδηγία του Ισραηλινού Καθηγητού Μενέϊκο που σήµερα "φροντίζει τον εξοπλισµό των ενόπλων δυνάµεων στρατού ξηράς" στα πλαίσια του προγράµµατος: "Εξοπλισµός της Ελλάδος για ∆ηµιουργία Εθνικοσοσιαλιστικών παραισθήσεων υπεροπλίας ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Ευρώπης εναντίον ΕΣΣ∆ και ΗΠΑ. σήµερα η Ελλάδα θα ήταν ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ µε πλήρη ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ των δικών της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ αναγκών.. µε µόνο ΜΕΤΡΟ την ευθύνη του απέναντι στους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ όπως τους αντιλαµβάνεται." Βέβαια αυτά θα τα έλεγε ο Αριστοφάνης εντελώς µεταφορικά. διότι είναι γνωστό ότι οι "έλληνες" Υπουργοί εκβιάζονται από Τεκτονικά 21 . διάσηµο διαφθορέα και εκµαυλιστή νεαρών ηθοποιών. Θυµίζουµε ότι τα πετρελαϊκά κοιτάσµατα Ζακύνθου τροφοδοτούσαν τις Γερµανικές Στρατιές και τον Γερµανικό Στόλο έως το 1945 που οι Άγγλοι "απελευθερωτές" σφράγισαν τις γεωτρήσεις µε τσιµέντο οπλισµένο. ∆ιότι δεν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ένα "εβραϊκής καταγωγής τρωκτικό" τύπου ΕΒΕΡ ή ΕΒΕΡΤ.του Ισραήλ. Αλλά οι θεατές της Κωµωδίας θα το καταλάβαιναν και κυριολεκτικά. ∆ιότι δεν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ µια "πεταλούδα της νύχτας" και µια "πόρνη που έκανε διεθνείς παρτούζες σερβιρισµένη σε δίσκο και περιχυµένη µε σοκολάτα προς καθολικό γλείψιµο παρόντων" του τύπου ΜΕΡΚΟΥΡΗ να διαχειρίζεται Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών. δηλαδή να διαχειρίζεται την Σωκρατική διαλεκτική. ειδικά όταν αυτή η πόρνη είναι "εβραία πόρνη" µε σύζυγο τον επιφανή ισραηλινό σκηνοθέτη Ζύλ Ντασέν. την Αριστοτέλεια Επιστηµολογία. ∆εν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ "ανδρίδια" της προδοτικής κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ να εκχωρούν στους ισραηλινούς αποκλειστικά δικαιώµατα κατασκευής και παραγωγής ελληνικών εφευρέσεων. να ψηφίζεται από την ισραηλινή κοινότητα της Αθήνας και να διορίζεται Υπουργός που καταγγέλλει στα δικαστήρια Έλληνες Πολίτες επειδή "τόλµησαν" να βγάλουν πετρέλαιο από τα ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ της Ζακύνθου και "απειλούν" µε διακοπή της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδος από τα κοινά εβραιοαραβικά συµφέροντα των πετρελαίων Μέσης Ανατολής. Εν τω µεταξύ το περίφηµο διαφορικό θα κατασκευάζεται στο εξής µόνον στο Ισραήλ διότι η εφεύρεση του έλληνα της ΕΑΒ κατοχυρώθηκε σε όλα τα κράτη εκτός του Ισραήλ!!!!!!!!!! Το ανωτέρω νοµικό θαύµα το επέτυχαν "έλληνες" νοµικοί σύµβουλοι των "ελληνικών" Υπουργείων της Αθήνας . Ένας Υπουργός όµως δεν ηγείται της Νεότητας για να της σεξουαλική αγωγή αλλά για να της δώσει πνευµατική αγωγή έστω και "επαναστατική".. Εάν το τρωκτικό Έβερτ άφηνε τον έλληνα βιοµήχανο Σοφιανόπουλο. ενώ ο ελληνικός Στρατός "έφαγε" το παραµύθι του "άχρηστου διαφορικού" όπως το σερβίρισαν οι Παντογνώστριες Εβραιόδουλες Αρσενικές Υπουργικές Πόρνες του τύπου ΑΡΣΕΝΗ και λοιπών.

Στην µαύρη λίστα της Ο. Ο. Καλούµε σ΄ αυτόν τον Ηράκλειο άθλο να πάρει την πρωτοβουλία ο Ελληνικός Στρατός και η Ένοπλη Ελληνική Αστυνοµία και η Ελληνική ∆ικαιοσύνη. Σας δίνουµε την ευκαιρία να ηγηθείτε διότι δεν επιθυµούµε κατάλυση της Ιεραρχίας.Α. γενοκτονώντας τον άρρενα πληθυσµό. Οι τοίχοι του Ξενοδοχείου "ΑΣΤΗΡ" Βουλιαγµένης. ΑΤΛΑΝΤΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΟΥΡΓΚ ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΜΙΡ ΑΛΤΑΪΩΝ ΟΡΕΩΝ 1η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΪΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΥΞΩΣ και ΕΛΑΜΙΤΕΣ εισβάλουν το 2. ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ και ΘΕΜΙ∆ΟΣ δεν θα εξαφανισθεί ποτέ από τον Πλανήτη µας.Α. ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΤΕ. 23ον: ∆ώσαµε µόνον µια µικρή εικόνα των στάβλων του Αυγεία που πρέπει να ξεπλυθούν από το ποτάµι κάποιου Νέου Ηρακλή. Για τον λόγο αυτό που ίσως δεν εννοείτε. Απ΄ αυτούς ζητούµε: ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ την διεφθαρµένη Νοµοθετική Εξουσία και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.Ε.κυκλώµατα µε γνωστά βίτσια και ιδιαιτερότητες της ιδιωτικής τους ζωής.Ε.Ε... Στην επιχείρηση αυτή ακόµη και αν δεν µείνει ζωντανός κανένας άνδρας της Ο.. ∆ΙΟΤΙ ΣΤΟ 1821 ΕΜΕΙΝΕ ΗΜΙΤΕΛΗΣ. Σας λέµε µόνον σαν τελευταίο χαιρετισµό ότι αυτά που κάποτε αποκαλούσατε "εθνικά πεπρωµένα" συνδέονται άρρηκτα µε τα "πλανητικά πεπρωµένα" που µε την σειρά τους συνδέονται άρρηκτα µε τα "γαλαξιακά πεπρωµένα" που µε την σειρά τους συνδέονται άρρηκτα µε τα "συµπαντικά πεπρωµένα".Ε.Α. άντρον οργίων πολιτικών ανδρών. παραθέτουµε ατεκµηρίωτα προς το παρόν στοιχεία που δανειζόµαστε από τους συναδέλφους του Τµήµατος Γεωπολιτικής Αναλύσεως της Ο. το ΣΠΕΡΜΑ ∆ΙΟΣ. έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση πολλούς πολιτικούς µε τα ηλεκτρονικά τους αυτιά και µάτια που χειρίζεται η ΚΥΠ της Ελλάδος . στην Κίνα.Α.Α... Αν δεν ηγηθείτε τότε αφήστε µας να προχωρήσουµε ανενόχλητοι και απερίσπαστοι στην ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΓΗΣ θα ηγηθούµε ΕΜΕΙΣ. Αρχηγοί Αστυνοµίας ΑΝ∆ΡΕΣ.διαφορικόν.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ Για να δώσουµε στους αποδέκτες της παρούσας το έναυσµα για προσωπική έρευνα. ήτοι 2. Αντιµετωπίζουν ισχυρή αντίσταση στην Κεντρική Κίνα και στρέφονται Νοτιοδυτικά..775 άτοµα που κατέχουν ή κατείχαν θέση Αρχής στην Ελλάδα.Α. και Εισαγγελείς ΑΝ∆ΡΕΣ. Εάν δεν είσθε ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ µας. γαµηθητώσαν Γιαχβέ και Ισραήλ µε ή χωρίς το κλαπέν . και για τα οποία έχει εκδοθεί θανατική ποινή από το ∆ικαστικό Τµήµα της Ο... θα "φύγουµε" για να αντιµετωπίσουµε το "κοσµικό µας φορτίο" µε την συνείδησή µας ήσυχη ότι "εκτελέσαµε την αποστολή για την οποία ήλθαµε".200π.Χ. Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιµα σε ερευνητές που ασχολούνται µε την Ιστορία της Οικονοµίας σε συσχετισµό µε Εθνολογικές και Γεωπολιτικές Παραµέτρους. Υπάρχουν ακόµα Στρατηγοί ΑΝ∆ΡΕΣ. είναι εγγεγραµµένοι όσοι και οι µισοί των µελών της Ο.του Ισραήλ.Ε. Όποιος µπορεί να νοήσει ας νοήσει. Εισβάλουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ασσυρία και Βαβυλωνία και 22 .

τις υποτάσσουν. Ιδρύουν στην Βαβυλωνία την πόλη ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ προς τιµήν
του θεού ΣΙΝ ή ΣΙΩΝ της Σελήνης... και σε ανάµνηση της Μητροπολιτικής
ΟΥΡΓΚ πρωτεύουσας της Μογγολίας, σηµερινής ΟΥΛΑΝ-ΜΠΑΤΟΡ. Η ΟΥΡ Βαβυλωνίας
είναι η γενέτειρα του ΧΑΒΡΑ-ΧΑΝ ή Αβραχάν ή Αβραχάµ ή Αβραάµ, πατρός του
Ιακώβ, του Ισαάκ και της γενεαλογικής γραµµής ∆αβίδ και ...Χριστούλη. Οι
Ασσυροβαβυλώνιοι επαναστατούν και διώκουν τους Εβραιοµογγόλους ΕΛΑΜΙΤΕΣ.
Τµήµα των Ελαµιτών υπό τον Αβραάµ καταφεύγει στην Αίγυπτο και άλλο τµήµα
στην Αραβία που κατοικούνταν από Ινδούς Ελληνικών ∆ραβίδιων Φυλών. Το
πρώτο τµήµα διαλύει µέσω συνοµωσιών την Αίγυπτο, το δε δεύτερο γενοκτονεί
τους Ινδούς ∆ραβίδες και σπέρνει τους σηµερινούς Άραβες,... εχθρούς των
Ισραηλινών, µέχρις εξοντώσεως των ...Παλαιστίνιων ή Φιλισταίων, Ελλήνων
απογόνων αποίκων Κρήτης, και εξοντώσεως ∆ραβίδων Περσίας-Ιράκ µε ΕΜΦΥΛΙΟ
ΠΟΛΕΜΟ.
2η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΙΑΠΩΝΕΣ
εισβάλουν στην Νήσο Αινού ή Νήσο Ιώνων αποίκων, σηµερινή Ιαπωνία.
Γενοκτονούν τις Ελληνικές Φυλές Αινού ή Ιώνων, κρατώντας µόνον σαν
σκλάβους τους έµπειρους στην αλιεία και την ναυπηγική τέχνη σε παράκτια
χωριά. Σήµερα υπολείµµατα των Αινού επιζούν ακόµη στην Βόρεια Ιαπωνία και
στα βορειότερα νησιά κατοχής ΕΣΣ∆, οµιλούν αρχαιότατη ελληνική διάλεκτο,
και κρατούνται σε πλήρη αποµόνωση από τους "πολιτισµένους" Ιάπωνες.
Φωτογραφίες οικογενειών Ελλήνων Αινού Ιαπωνίας, µε καθαρά ελληνικά
χαρακτηριστικά, εδηµοσίευσε ο Ι. Πασσάς, εκδότης εγκυκλοπαίδειας "ΗΛΙΟΥ"
στο παρένθεµα "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ". Οι Μογγόλοι Χαν Ιαπωνίας σε
συνεργασία µε τους Βαυαρούς Μογγόλους Όττο ή Όθων Χαν, παράγουν το
1930µ.Χ. τον Φασιστικό Άξονα εναντίον του εαυτού τους ήτοι εναντίον των
Κρυπτοµογγόλων Εβραίων Ευρώπης, ώστε µε άλλοθι το "ολοκαύτωµα" να
προκύψουν ανακατατάξεις υπέρ του Ισραήλ. Συνεργάσθηκαν σ΄ αυτό το θέατρο
ο Μογγολοεβραίος Τσουγκασβίλι Στάλιν Αρχιραβίνος και οι Μογγολοεβραίοι
Τρούµαν και Αϊζενχάουερ.
3η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ∆ΩΡΙΕΙΣ
διέρχονται από τα Νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας και εισβάλουν στην
Βαλκανική. Οι Ελληνικές πόλεις, εκτός της Σπάρτης, τους εκτοπίζουν και
αναχωρούν για Ιταλική χερσόνησο όπου γενοκτονούν τις ελληνικές φυλές
Ετρούσκων Σαβίνων, Λατίνων Τρωάδος, και Σικελίας, και ιδρύουν την Ρώµη.*
Με εργαλείο διαβρώσεως τη Σπάρτη διαλύουν τους έλληνες σε
αντιµαχόµενες συµµαχίες. Η Λακεδαίµων του Μενελάου διαφθείρεται σε
βάρβαρη Σπάρτη του Λυκούργου που αντάλλαζε πρέσβεις και επιστολές
"εθνικής ταυτότητος" µε τον Αρχιερέα της Ιερουσαλήµ όπως εξάγεται από τα
βιβλία Α΄ και Β΄ Μακκαβαίων, της ...Αγίας Γραφής, Μετάφραση των
Εβδοµήκοντα.
4η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΟΥΝΝΟΙ και
ηγέτη τον Αττίλα ή ΑΤΛ δηλαδή "Ατλάντιος", εγκαθίστανται στην Ανατολική
Ελλάδα (σηµερινή Τουρκία), στην Βουλγαρία, στην Βαυαρία, και εν µέρει
στην Ρουµανία, και κατά πάγια τακτική σφάζουν και γενοκτονούν τις
αυτόχθονες ∆ραβίδιες Ευρωπαϊκές Φυλές.
5η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΟΥΡΓΚΟΙ ή
ΟΥΓΓΡΟΙ, και ηγέτη τον Τσέγκινς ΧΑΝ-ΚΑΝ-ΚΟΥΝ-ΚΟΕΝ καταλαµβάνουν την
σηµερινή Ουγγαρία, Φινλανδία, και την πρώην Λετονία, Εσθονία κ.α.
σηµερινά Σοβιετικά εδάφη. Γενοκτονούν τους αυτόχθονες ∆ραβίδιους
Πελασγικούς πληθυσµούς και ειδικά τους ΡΩΣ και ΘΟΥΒΑΛΙΟΥΣ απόγονους
Πελασγών Σκύθων ή σηµερινούς Λευκορώσους. Γενοκτονούν τους Έλληνες Σκύθες
Βαλκανικής.
6η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΣΕΛΤΖΟΥΚΟΙ
ενισχύουν τους Τουρκοµογγόλους της 5ης ορδής σηµερινής Τουρκίας, και
καταλαµβάνουν την Αλβανία όπου γενοκτονούν την ελληνική φυλή των
Ιλλυριών.

23

7η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΤΑΜΕΡΛΑΝΟ
επιδιώκει την διέλευση στην Ευρώπη που ανακόπτεται από τους ίδιους τους
Μογγόλους Τουρκίας της 5ης και 6ης ορδής, λόγω συγκρούσεως συµφερόντων
...ενδοµογγολικών. Στρεφόµενοι ανατολικά κατακτούν την Κίνα µε την
βοήθεια των Μογγόλων Μαντσουκούο πρώην Μαντζουρίας.
ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Οι χώροι: Αραβικές Χώρες, Τουρκία, Βουλγαρία, Αλβανία, Νότιος
Ιταλία, Ιαπωνία, Εξωτερική Μογγολία, Εσωτερική Μογγολία, Ισραήλ, Βαυαρία,
Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, και εν µέρει Ρουµανία και
Ουγγαρία, αποτελούν ενιαίους, Μογγολοεβραϊκούς πληθυσµούς των οποίων οι
ηγέτες παρά τις φαινοµενικές αντιθέσεις συνασπισµών ή πολιτευµάτων,
εργάζονται για την γενοκτονία και την οικονοµική υποδούλωση των άλλων
εθνών.
Η τελευταία κίνηση για την ολική τους επικράτηση και ολική
εξαφάνιση των άλλων φυλών, είναι το σχέδιο "Αρµαγεδδών" µε προηγούµενη
παγκόσµια σύγκρουση δυνάµεων "Αντίχριστου Φασισµού" και "Χριστιανικού
Σοσιαλισµού".
Όπως στον Α΄ και Β΄ παγκόσµιο πόλεµο έτσι και στην Γ΄ Τελική
Σύγκρουση, οι αντίθετες δυνάµεις Φασισµού - Σοσιαλισµού, θα ιδρυθούν και
θα κατευθύνονται οι µεν πρώτες από Μογγόλους Κρυπτοεβραίους Βουδισµού, οι
δε δεύτερες από Εβραίους Κρυπτοµογγόλους Χριστιανισµού. ∆ηλαδή µε
αποκρυφιστικούς
όρους
Φασιστικό
ΖΕΝ
Βουδισµού
Θιβέτ
εναντίον
Σοσιαλιστικού ΣΙΩΝ Χριστιανισµού Ισραήλ.
Τα ανωτέρω εννοούνται µόνον από πολύ µεµυηµένους Τέκτονες, τους
οποίους θα παρακαλέσουµε να µας εξηγήσουν ΓΙΑΤΙ ενώ στην Ελλάδα
λειτουργούσαν µόνον οι Στοές της Σοσιαλιστικής Μεγάλης Ανατολής µε το
χριστιανικό σύνθηµα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΙΣΟΤΗΣ - Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ, ξαφνικά εδώ και λίγα
χρόνια
ιδρύθηκαν
οι
θεοσοφικές
Στοές
Φασιστικής
Βουδιστικής
συνθηµατολογίας: "ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΩ" εντελώς
ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΡΟΠΗΣ;
Ποιός είναι αυτός που πρότεινε Βουδιστικές Τελετές ΖΕΝ στην
Ολυµπία των ∆ελφών, για σκόπιµους συνειρµούς της εκτρωµατικής συζεύξεως
"ΕΛΛΗΝΟΒΟΥ∆ΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ",
κατά
το
εκτρωµατικό
ανάλογο
του
"ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"; Ποιός σπέρνει το σπέρµα του Φασισµού
στην Ελλάδα "Έλληνες" Τέκτονες; Απαντήστε µας και πείστε µας ότι δεν
εργάζεσθε για το εβραιοµογγολικό Κατεστηµένο, διότι αν όχι, στην ΝΥΧΤΑ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΓΗΣ θα σας γαµήσοµε τον Μογγολοεβραίο Χριστό και τον
Μογγολοεβραίο Βούδα, το ΣΙΩΝ και το ΖΕΝ σας, και τους συµπαραµαρτυρούντας
προφήτας και αγίους, αρσενικούς και θηλυκούς. Για να µην υποληφθούµε στην
µεταφορική χυδαιολογία από τον διδάξαντα ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ.

Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η δοµή της παγκόσµιας οικονοµίας µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο είχε
σαν κεντρικό άξονα το δόγµα: "Αποζηµιώσεις στο ηθικό και υλικό πεδίο όλων
των πληθυσµών που επλήγησαν από τους Ναζί, και ειδικά των Ισραηλιτών,
λόγω του ολοκαυτώµατος που υπέστησαν και λόγω των περιουσιών των που
κατεστράφησαν". Πάνω σ΄ αυτό το δόγµα στηρίχθηκε η ίδρυση του Κράτους του

24

Ισραήλ, τα "σχέδια βοήθειας" µε κατακλυσµό δανεισµού εβραϊκών κεφαλαίων
για ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ εθνικών οικονοµιών, τύπου Μάρσαλ, η ίδρυση της ∆ιεθνούς
Τραπέζης για "συντονισµό" του νοµισµατικού συστήµατος των εθνών µε τα
Εβραϊκά και Ιαπωνικά βρώµικα παιγνίδια των Χρηµατιστηρίων, του τύπου
"πάνω ο χρυσός, κάτω ο χρυσός, παίρνουµε όλο τον χρυσό, πάρτε χάρτινα
κουρελογραµµάτια
ηλίθιοι",
κ.λπ.
κ.λπ.
γνωστά
στους
Σιωπόντες
Μεµυηµένους.
Αλλά εµείς σαν ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ ερωτούµε: "ισχύει το ανωτέρω ∆όγµα ή
είναι Απάτη; Ποιοί ΝΑΖΙ γενοκτόνοι και ποιοί ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ γενοκτονηµένοι
και ολοκαυτωµένοι; ΠΟΙΟΙ γενοκτόνησαν και ΠΟΙΟΙ γενοκτονήθηκαν; Πόσο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΗΚΑΝ τα πληγέντα έθνη ή πόσο ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ τους µε
σχέδια τύπου Μάρσαλ, κατά "σύµπτωση" εβραιοαµερικανού;"
Ανοίγουµε την Παγκόσµια Εγκυκλοπαίδεια του Βιβλίου, Τόµος 20,
σελ.379, 380, 410. ∆ιαβάζουµε: "Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος είχε θύµατα
37.000.000 - περίπου 14.000.000 νεκρούς και 28.000.000 τραυµατίες. Ο Β΄
Παγκόσµιος Πόλεµος είχε 56.000.000.θύµατα - 22.000.000 νεκρούς και
34.000.000 τραυµατίες. Στους ανωτέρω δεν υπολογίζονται οι δεκάδες
εκατοµµύρια νεκροί από Πείνα και Επιδηµίες εξ αιτίας των ∆ύο Πολέµων."
Ανάµεσα στους 22.000.000 νεκρούς του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου
υποτίθεται ότι έχουµε 5.760.000 νεκρούς Ισραηλίτες. Ο κατά "σύµπτωση"
εβραιοαµερικανός γενικός εισαγγελέας της ∆ίκης Νυρεµβέργης, είπε
απαγγέλλοντας το κατηγορητήριο: "Από τα 9.600.000 Εβραίους που ζούσαν
στην Ευρώπη, έγινε ένας υπολογισµός, σύµφωνα µε εξακριβωµένα στοιχεία,
που απέδειξε ότι το 60% εξ αυτών βρήκαν το θάνατο και µάλιστα κατά τον
ποιό φριχτό τρόπο. 5.700.000 λείπουν από τις χώρες εκείνες της Ευρώπης
όπου ζούσαν και περισσότεροι από 4.500.000 δεν παρουσιάζονται ούτε
ανάµεσα στους µετανάστες ούτε και ανάµεσα σε άλλη κατηγορία διωκοµένων
κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο."
Θαυµάζουµε τα µπερδεµένα εβραϊκά λογιστικά και ερωτούµε: Πώς είναι
δυνατόν στις 9 Μαΐου 1945 ο στρατάρχης Κάϊτελ να υπογράφει την
συνθηκολόγηση της Γερµανίας και στις 8 Οκτωβρίου 1945 τα µέλη του
∆ιεθνούς Στρατοδικείου να συνέρχονται στο Βερολίνο µε έτοιµο το
κατηγορητήριο και αριθµούς "επιζώντων και νεκρών" εβραίων που απαγγέλλει
ο Τζάκσον από τις 21 Νοεµβρίου έως 3 ∆εκεµβρίου 1945;
Στις ...8 Οκτωβρίου 1945 οι λαοί της Ευρώπης ανέσυραν ακόµη τους
αποσυντιθέµενους νεκρούς από τα ερείπια των πόλεων τους, και τα
κατεστραµµένα δηµοτικά αρχεία από τα ερείπια των ∆ηµαρχείων τους.
Τέσσερις µήνες µετά το τέλος ενός Παγκοσµίου Πολέµου που ανέτρεψε και
µετακίνησε πληθυσµούς ∆ΕΚΑ∆ΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ανθρώπων οι εβραίοι είχαν
κάνει ...διεθνή απογραφή απόντων και µεταναστών. Στις 8 Οκτωβρίου, όταν
οι οργανωµένοι Στρατοί της Ευρώπης δεν γνώριζαν ακόµη ποιοί οι νεκροί,
ποιοί οι αιχµάλωτοι και ποιοί οι επιζώντες στρατιώτες, οι εβραίοι
"άκαπνοι και απόλεµοι" µιλούσαν για "καταλόγους επιζώντων µεταναστών" σε
100 κράτη της Υφηλίου "σύµφωνα µε εξακριβωµένα στοιχεία". Ε όχι
µπάσταρδοι πλαστογράφοι της ιστορίας! Και όχι για δύο λόγους:
1ον: Στην Ευρωπαϊκή Απογραφή σας, "προσφιλείς" Ιουδαίοι, που
τυπώσατε στις Λευκές Βίβλους των Γενεαλογιών σας το 1946, ΄σείς οι ίδιοι
αριθµούσατε τους Ισραηλίτες Ευρώπης σε 7.600.000, σηµειώνοντας ότι είχατε
απώλειες 2.000.000 νεκρούς εκ της "φυλής Ασχενάζ", ήτοι σύνολο 9.600.000
που έψαχνε ο οµόφυλός σας εισαγγελέας Τζάκσον!
Αλλά η φυλή "Ασχενάζ" ή "Ασκενάζυ" ή "Εσκενάζυ" ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΗΤΙΚΗ
διότι αφ΄ ενός µεν δεν περιλαµβάνεται µεταξύ των ονοµάτων των 12 φυλών
σας όπως τις αναφέρετε στην ...Αγία Γραφή, Παλαιά ∆ιαθήκη, αφ΄ ετέρου
πάλι σύµφωνα µε την Παλαιά ∆ιαθήκη, περιλαµβάνεται στην "Ιαπετική
Οµοφυλία" δηλαδή στους "Αρίους" λαούς κατά την "παραδεκτή" εθνολογία.
∆ιαβάζουµε από την Γένεση, κεφάλαιο ι', εδάφια 2-5: "Οι υιοί του ΙΑΦΕΘ

25

Ιράκ. Για τον άπειρο αναγνώστη αναφέρουµε ότι ως ΘΩΓΑΡΜΑ εννοούνται οι ΑΡΜΕΝΙΟΙ και ως ΓΟΜΕΡ οι Κιµµέριοι. Μετά το 1453. Αυτές οι ελληνικές φυλές του σηµερινού Τουρκικού εδάφους εξισλαµίσθηκαν από το 1233 έως το 1433 από τους εβραιοµογγόλους των Ορδών Οσµανιδών και Σελτζουκιδών. κ. Σήµερα το Κράτος του Ισραήλ αποτελείται από ΑΣΚΑΝΙΟΥΣ ή ΑΣΧΕΝΑΖ που είναι τόσο Ισραηλίτες. Λυδοί. ανάλογο των ∆ελφών της ∆υτικής Ελλάδος. περιοχών δεν θα έψαχναν για εκδίκηση τους "εξαφανισθέντες" Ραβίνους τους. µε αρχή γενόµενη από τον Ερτογρούλ γενάρχη των Οσµανιδών. βορειοανατολικά της ΠΡΟΥΣΑΣ. 217. Οµοίως. Ίδε "Παγκόσµια Ιστορία Καρολίδη" ∆΄. ΘΟΥΒΑΛ. ΜΑ∆ΑΪ. Πέρσες . Και οι υιοί του ΓΟΜΕΡ ήσαν ΑΣΧΕΝΑΖ και ΡΙΦΑΘ και ΘΩΓΑΡΜΑ. Περσία.. Το αποτέλεσµα ήταν ότι οι εξισλαµισµένες και εξεβραϊσµένες ελληνικές φυλές. αρχίζει διωγµό εναντίον των εξεβραϊσθέντων ΑΣΚΑΝΙΩΝ που µη έχοντας άλλη επιλογή διασπείρονται στην Ευρώπη και γίνονται δεκτοί από τις συναγωγές σαν "ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΣΚΕΝΑΖ". εκτός των Ασκανίων που ΕΞΕΒΡΑΪΣΘΗΚΑΝ από τους Ιουδαϊκού θρησκεύµατος Μογγόλους του Κασµίρ. Ασίας τους έφερε στο σηµείο να δεχθούν τους Μογγόλους Οσµανίδες και Σελτζουκίδες ως απελευθερωτές που µε το θρήσκευµά τους δεν καταλήστευαν τον πληθυσµό όπως οι Ορθόδοξοι Ιερείς του Φαναρίου. ΘΕΙΡΑΣ.και Ινδούς ∆ραβίδες Προέλληνες.000 700π. νοµάδες Σκανδιναβών και Γερµανών "Αρείων" πριν το 700π.λπ. Συρία. Η Φρυγική είναι παραλλαγή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.εκ του Περσέως . Το απαίσιο αυτό αποτέλεσµα οφείλεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία Βυζαντίου.Χ. ΙΑΥΑΝ. αποτελούσε την Ανατολική Ελλάδα µε αντίστοιχο Κέντρο. στρέφονται εναντίον των εξεβραϊσµένων "χριστιανικά ορθόδοξα" ελλήνων του Βυζαντίου και γενοκτονούν τους Α∆ΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. Εάν τα γνώριζαν αυτά οι "εβραίοι" Ασκενάζυ Θεσσαλονίκης. Χαρακτηρίζονται "δεύτερης ποιότητας" εβραίοι από τις συναγωγές και κρατούνται αποµονωµένοι για ΣΦΑΓΗ του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και για ΑΠΟΙΚΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ που προορίζονται επίσης για ΣΦΑΓΗ στις ανακατατάξεις του 1988-1995. όσο και οι Έλληνες από τους οποίους προέρχονται µέσω επιµιξίας µε Σουηδούς και Γερµανούς αποίκους του 1. την "∆ιεθνή Ηγέτιδα της Νέας Φασιστικής ∆εξιάς" την Ελλάδα. και Στράβωνα Ζ΄295. κατοίκους της Αιγηίδος πριν βυθισθεί και αποτελέσει την Μεσόγειο Θάλασσα. σήµερα ΙΣΝΙΚΓΚΙΟΛΟ. σελ. 2ον: Υποθέτουµε ότι ο αναγνώστης γνωρίζει ότι όλο το έδαφος της σηµερινής Τουρκίας. και µέσω των ΕΛΛΗΝΩΝ Αρµενίων συνέδεαν τις ανωτέρω φυλές µε τους Έλληνες Σκύθες. 265. Σύµφωνα µε Ηρόδοτο Ζ΄73: "ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΟΙ ΦΡΥΓΕΣ ΒΡΙΓΕΣ ΕΙΣΙ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΤΙ ΕΘΝΟΣ" ήτοι έλληνες θρακοπελασγοί. όταν διαπίστωσαν ότι οι Ραβίνοι είχαν δώσει καταλόγους των ΑΣΧΕΝΑΖ στην εβραϊκή ΓΚΕΣΤΑΠΟ..λπ. Οι περιεχόµενες ελληνικές φυλές Φρύγες. µε προγραµµατισµένο "υπεύθυνο" της νέας ΣΦΑΓΗΣ. Εκ τούτων εµοιράσθησαν κατά τας φυλάς αυτών και κατά τα έθνη αυτών. που ασκώντας βαρύτατη θρησκευτική φορολογία και καταδυνάστευση στους Έλληνες Μ. Καρολίδη ∆΄ σελ. Ίδε Πλάτωνος "Τίµαιος" 23-26. τις Σάρδεις. 239. Άφησαν την ονοµασία τους στην λίµνη ΑΣΚΑΝΙΑ. Χετταίοι. Αυτοί οι Χειµέριοι Βόρειοι ή Κιµµέριοι αναµειχθέντες µε τους Θρακοµακεδόνες έλληνες Φρυγίας αποτέλεσαν τους ΑΣΚΑΝΟΥΣ ή ΑΣΧΕΝΑΖ ή Βιθυνούς Προποντίδος. Τα φυλετικά τους χαρακτηριστικά ήταν από βόρεια έως µεσογειακά κατ΄ αναλογία των ΠΟΜΑΚΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ. Ναι! Εβραϊκή Γκεστάπο και εβραϊκό Γ΄ Ράϊχ των εβραίων "πρώτης κατηγορίας" ΣΕΦΑΡΝΤΙ εναντίον των ελληνογενών "εβραίων" ΑΣΧΕΝΑΖ ή 26 . ΜΑΓΩΓ. Κίλικες. Εξισλαµίσθηκαν όλες οι ελληνικές φυλές. έφθαναν έως τα σηµερινά Τουρκικά σύνορα µε την ΕΣΣ∆. η Οθωµανική Πύλη µε οδηγίες Ραβίνων. ΜΕΣΕΧ. εξελληνισθέντες από τους έλληνες Φρυγίας. Από γλωσσική άποψη ήταν Φρύγες.Χ. Ρόδου κ.ήσαν ΓΟΜΕΡ.

Εάν το γνώριζαν αυτό οι σηµερινοί πολίτες του Κράτους του Ισραήλ.στο πρώτο παγκόσµιον συνέδριον των Ασχενάζ και Σεφαρντί εβραίων. εζήτησε από την κυβέρνησιν του Ισραήλ να απορρίψει τας προσπαθείας του Αναθεωρητικού και Συντηρητικού Ιουδαϊσµού των ΣΕΦΑΡΝΤΙ . Αυτός απεκάλεσε τα κινήµατα .αυτά ως θεολογικές αποκλίσεις. ενώ συγχρόνως κατακτά την Λιβύη.µειονότητα Σεφαρντί 10% του Ισραήλ . Ο Ραβίνος JOSEPH KARASICK. από υπαινιγµούς φανερών Συνεδρίων ΣΕΦΑΡΝΤΙ και από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ της "προφητείας" της Παλαιάς ∆ιαθήκης.στο Ισραήλ. Περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο Γεωπολιτικής των Μαρτύρων του Ιεχωβά µε τον ψευδότιτλο "Ελθέτω η Βασιλεία σου" και στο κεφάλαιο "Πορεία των Παγκόσµιων ∆υνάµεων". ότι αυτή ίδρυσε µιαν επιτροπήν µε σκοπόν τον συνεχισµό της καταπιέσεως των εβραίων αναθεωρητών ΣΕΦΑΡΝΤΙ στο Ισραήλ.των ΣΕΦΑΡΝΤΙ . YERMAK στο βιβλίο του "ΚΡΥΠΤΟΚΡΑΤΙΑ" σελίδα 61. Αµέσως συνεκλήθη την 7ην Ιανουαρίου 1968 Παγκόσµιον Συνέδριον των Ορθοδόξων Εβραίων . όπου σαφώς στο ια΄40-45 κεφάλαιο του βιβλίου "∆ανιήλ".δια να αντιδράσει εις τας προσπαθείας αυτάς. διότι οι εβραίοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ που διοικούν ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ µε ηγέτη την οικογένεια BARUCH HAN. την Αίγυπτο κ. Το 1968 οι Αναθεωρητές και Συντηρητικοί Εβραίοι . διακρίσεων εις την παιδείαν.ως ξένην ιδεολογίαν η οποία πρέπει να απορριφθεί σταθερά και αµετάκλητα. καρπούς της εξορίας και αφοµοιώσεως. διότι η 27 .των ΑΣΧΕΝΑΖ . Το βιβλίο ανέφερε ρητώς: "Οι εξ ανατολών Εβραίοι είναι θύµατα (SIC) των ρατσιστικών τάσεων των αντιδηµοκρατικών ΑΣΧΕΝΑΖ και της πνευµατικής γενοκτονίας των. κατήγγειλε το Συντηρητικό και Αναθεωρητικό κίνηµα . Αυτά δεν είναι δικές µας εξηγήσεις." Γράφει ο "αντισιωνιστής" D. µε υπότιτλο "ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ": "Το συµβούλιο της Κοινότητος των Σεφαρντί των Ιεροσολύµων . Αυτοί καταδιώκουν τους Αναθεωρητάς και Συντηρητικούς Εβραίους και δεν επιτρέπουν σ΄ αυτούς να έχουν Συναγωγάς ή να προσεύχονται εις δηµόσια µέρη εντός του Ισραήλ. θα εγκατέλειπαν ΕΠΙΓΩΝΤΩΣ το Ισραήλ. σε συναγωγές ΣΕΦΑΡΝΤΙ. και των φριχτών συνθηκών ζωής. ο "βασιλεύς του Βορρά" -ΕΣΣ∆.αποτελούν την επικρατούσαν θρησκευτικώς τάξιν εις το Ισραήλ. Αι δηλώσεις αυταί του Ραβίνου ήταν απάντησις εις τας ανακοινώσεις τας οποίας έκανε τον προηγούµενο µήνα η Ένωσις των Αµερικανοεβραίων ΣΕΦΑΡΝΤΙ.της Αµερικής επανέλαβαν τας διαρκείς προσπαθείας των να εγκαταστήσουν Συναγωγές των εις το Ισραήλ και να θέσουν τέρµα εις τας διακρίσεις εις βάρος τους.και να γενοκτονεί τους Ισραηλίτες εγκαθιστώντας το "βδέλυγµα της ερηµώσεως". ετοιµάζουν για τους ψευδοεβραίους ΑΣΧΕΝΑΖ του Ισραήλ ένα ∆ΕΥΤΕΡΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ." Συνεχίζει: "Οι Ορθόδοξοι εβραίοι* Ασχενάζ .Α.Ε.ΑΣΧΕΝΑΖ .εδηµοσίευσε ένα βιβλίο υπό τον τίτλο "Κίνδυνος! Ο Εβραϊκός Ρατσισµός!" εις το οποίο επεξηγείτο (SIC) η δέσµευσις των εξ ανατολών ΕΣΣ∆ και Ανατολικής Ευρώπης Συµφώνου Βαρσοβίας . κατά 90% ΑΣΧΕΝΑΖ που σύµφωνα µε ραβινικό προγραµµατισµό εστάλησαν στην Παλαιστίνη για ίδρυση Ισραηλινού Κράτους µετά το 1946.φέρεται να εισβάλλει εις την γήν της δόξης -Ισραήλ.ΑΣΚΑΝΙΩΝ. Αυτό εξάγεται από µαγνητοφωνήσεις της Ο.εβραίων εις το Ισραήλ και αι διακρίσεις και διωγµός εις τον οποίο αυτοί υπόκεινται εκ µέρους των εξ Ευρώπης Εβραίων ΑΣΧΕΝΑΖ.ΣΕΦΑΡΝΤΙ .λπ.των ΣΕΦΑΡΝΤΙ .ο εξ Αµερικής αντιπρόσωπος . Ο Αµερικανός ανταποκριτής των "NEW YORK TIMES". Το επιτελείο των Μαρτύρων του Ιεχωβά είναι εβραίοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ που στο ανωτέρω εγχειρίδιο δηλώνουν σαφώς ότι "ο Ιεχωβά θα καταστρέψει το κοσµικό κράτος του Ισραήλ όπως θα καταστρέψει όλα τα έθνη µε τελευταία την ΕΣΣ∆. Τέρενς Σµίθ ετηλεγράφησε εις την εφηµερίδα του: Ιεροσόλυµα 8 Ιανουαρίου .C. Πρόεδρος των Ορθοδόξων Εβραίων ΑΣΧΕΝΑΖ της Αµερικής. την Αιθιοπία.

34. Εάν οι ΑΣΧΕΝΑΖ Ορθόδοξοι Εβραίοι. Προτρέπουµε τους έλληνες αποδέκτες της παρούσης να ελέγξουν την ακρίβεια των "ισχυρισµών" µας ανοίγοντας το εβραϊκό εγχειρίδιο γεωπολιτικής "Παλαιά ∆ιαθήκη" της "Αγίας Γραφής" των .000 θα γενοκτονηθούν στο Ισραήλ από εισβολή ΗΠΑ και ΕΣΣ∆.ΗΠΑ -. οι Αθλάϊ ή Ατλάϊ ή Άτλαντες των Ατλαϊων όρεων Μογγολίας.Ε.Μογγολοεβραίων." Θαυµάσια λοιπόν. Από τους "καλούς" ΣΕΦΑΡΝΤΙ ιδρύθηκαν όλα τα Χριστιανικά θρησκεύµατα και οι Χριστιανικές αιρέσεις. διακρίσεις και φανατισµό. από τους Μογγολογενείς εβραίους ΣΕΦΑΡΝΤΙ. φέρονται µετά από Ραβινική πλύση εγκεφάλου ως "σκληροπυρηνικοί" εβραίοι. σαν σκλάβοι που προηγούνται των καθαρόαιµων ΣΕΦΑΡΝΤΙ Κυρίων. µε υπότιτλο "Το Ισραήλ βασίζεται σε φυλετικές διακρίσεις και θρησκευτικό φανατισµό": "Το πολιτικό. Θα διαπιστώσουν ότι φέρονται σαν Σηµιτικοί εβραϊκοί κλάδοι οι Ελάµ ή Ελαµίτες.. έχοντας εννοήσει ΑΠΟΛΥΤΑ τι τεκταίνεται εις βάρος της Ελλάδος. νοµικό... εις Βάρος όλων των Εθνών του Πλανήτη. Εβραϊκό Τρελοκοµείο.57. Θαυµάστε τη ΦΡΙΚΗ και τη ∆ΟΛΙΟΤΗΤΑ ενός Σχεδίου που είχε 2. οι Ουννί ή Ούννοι Μογγόλοι.500. Όχι. εκ των οποίων 2. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η Ο. όταν οι ΑΣΚΑΝΟΙ ή ΑΣΧΕΝΑΖ εξεβραϊσθέντες. ενώ µογγολογενείς ΣΕΦΑΡΝΤΙ φέρονται µε ανάλογη πλύση εγκεφάλου σαν "χριστιανόφιλοι" µετριοπαθείς που από ΗΠΑ. ΕΣ∆ΡΑΣ ι΄25. ενώ οι "κακοί" ΑΣΧΕΝΑΖ διώκουν τον Χριστιανισµό και τον "καλό" Ισλαµισµό στο Κράτος του Ισραήλ." Και συνεχίζει ο . Το Εβραϊκόν Κράτος έχει ιδρυθεί και δηµιουργηθεί δια µιαν ειδικήν τάξιν εβραίων.ΕΣΣ∆ . και το χειρότερο.000 νεκρούς ΑΣΧΕΝΑΖ το 1988-1995.αυτοκράτορα BARUCH HAN. στα σηµεία: ΕΣ∆ΡΑΣ β΄ 7. Μα οι ελληνογενείς "ηλίθιοι" ΑΣΧΕΝΑΖ που µη εννοώντας ότι οι ΣΕΦΑΡΝΤΙ καθαρόαιµοι µογγολογενείς εβραίοι τύπου ΧΙΜΛΕΡ τους γενοκτόνησαν µε 2. Εβραϊκή ∆ολιότητα. στρέφονται εναντίον του Ισραήλ και το απειλούν "ελέω Ιεχωβά" µε αφανισµό και γενοκτονία.Κυβέρνηση του Ισραήλ παρέχει την οικονοµικήν ενίσχυσιν και την επίσηµον αναγνώρισιν µόνον εις τον Ορθόδοξον Ιουδαϊσµόν των ΑΣΧΕΝΑΖ. οι Αττίλ ή Αττίλες Μογγόλοι. ΕΣΣ∆. ήτοι τους Ορθόδοξους εβραίους ΑΣΧΕΝΑΖ. κάνει διακρίσεις και καταδιώκει τους οµοθρήσκους των της Ανατολικής Κοινότητος .και της Αναθεωρητικής και Συντηρητικής οµάδος .σφόδρα µεµυηµένος Σεφαρντί YERMAK.500. ασφαλώς δεν µπορεί να προσµένει κανείς. Για να σφαγούν ΠΟΙΟΙ. και 2. ΓΕΝΕΣΙΣ ι΄22. 31.. ότι αυτοί θα ανεχθούν τους Χριστιανούς και Μουσουλµάνους µέσα στο Ισραήλ. η διοικούσα τάξις του Ισραήλ. Εκτός εάν κάποιοι συντρίψουν το φρικιαστικό Σχέδιο στην γένεσή του. ΝΕΕΜΙΑΣ ιβ΄9. 59.000.Α. Όλοι αυτοί οι γενετικοί κλάδοι φέρονται σαν "εκλεκτά παιδιά" του Ιεχωβά ή 28 . δέχτηκαν να µετοικίσουν στο Ισραήλ για να µετατρέψουν τις ερήµους σε παραδείσους. ΝΕΕΜΙΑΣ ζ΄12.. και θα έχει άλλα 5. σαν σκλάβοι που πρόκειται να σφαγούν ξανά ώστε οι Κύριοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ να αποκοµίσουν τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΗΘΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ενός ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ των ΑΣΧΕΝΑΖ του Κράτους του Ισραήλ.000 στην Ευρώπη από την Νέα Ευρωπαϊκή Ναζιστική ∆εξιά αρχής 1988 και µε ηθικό αυτουργό την Ευρωπαϊκή ηγέτιδα Ελλάδα. εις Βάρος των Ευρωπαϊκών Εθνών. θρησκευτικό και κοινωνικό σύστηµα στο Εβραϊκό Κράτος βασίζεται σε ρατσιστικές και θρησκευτικές προκαταλήψεις. δηλαδή τους εκπροσώπους των "χριστιανόφιλων" εβραίων της "χιλιετούς δικτατορίας του Χριστούλη".000.. ∆ολιότητα και Αποθέωση του Παραλόγου και της Ειρωνείας. εις Βάρος των ελληνογενών "εβραίων" ΑΣΧΕΝΑΖ. 28.000 νεκρούς ελληνογενείς ΑΣΚΑΝΟΥΣ ΑΣΧΕΝΑΖ στον Β΄ Παγκόσµιο. Οι Ραβίνοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ και οι Ραβίνοι ΑΣΧΕΝΑΖ παίζουν τον ρόλο του "καλού και του κακού" υπό την επίβλεψη και θεατρική σκηνοθεσία της Στοάς "Μεγάλης ∆ρυός" του .000 νεκρούς στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο για να αποκοµίσουν τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΗΘΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ του "ολοκαυτώµατος". Παµίρ και Κασµίρ.000.

υπάρχει ο Ναός των Ιουδαίων που σύµφωνα µε επιτόπιες έρευνες του Έριχ Φον Νταίνιγκεν ανταποκρίνεται απόλυτα στον "µυστηριώδη" ναό που περιγράφει ο Ιεζεκιήλ στην "Παλαιά ∆ιαθήκη". Αφήνουµε να απαντήσει ο ΒΑΛΤΕΡ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ στο βιβλίο του "ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ". Όβις και Ιεννεσσέης. Φίλιπ Ματές.και τους Κόλχους των σηµερινών Μογγολικών οροπεδίων Χάλχα ή Κάλχα ή Κάλχου. Σόϋµπνερ Οίκοι ανοχής. Γκρούντµαν Βιοµήχανος.Χ. Στην ΣΡΙΜΑΓΚΑΡ ο εκεί ΕΒΡΑΪΚΟΣ πληθυσµός φυλάσσει τον "τάφο του Ιησού" ο οποίος σύµφωνα µε τις διδασκαλίες των εκεί Ραβίνων Σεφαρντί "πέθανε τελικά στο Παµίρ"!!! Οι απόγονοι των Ούννι του ΠΑΜΙΡ υποδυόµενοι τους Μουσουλµάνους Σίχ.λπ. SIEMENS Μέτοχοι. Ρίχτερ Οίκοι ανοχής κ. Τάσσεν Βιοµήχανος. Κάρλ Μπός Βιοµήχανος. γενοκτόνησαν τις ελληνικές φυλές Πελασγών: ΣΚΥΘΩΝ . διότι δικά της φυλετικά τέκνα είναι οι ΑΣΚΑΝΟΙ ΑΣΧΕΝΑΖ και όχι του ΙΣΡΑΗΛ!!!!!! ∆ιότι δεν είναι ΕΝΤΙΜΟ να κλέβει κάποιος το νήπιο του γείτονα. Πρόκειται για αιµοδιψή θηρία. Αουφχόϋζερ Τραπεζίτες. σε συνεργασία µε τους Μητροπολιτικούς Μογγόλους της ΟΥΡΓΚΑ και του ΠΑΜΙΡ. που "ελέω θεού" γενοκτόνησαν τους έλληνες της Παλαιστίνης ή Φιλισταίους. τότε τα ηθικά και υλικά οφέλη του "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ" πρέπει να τα αποκοµίσει η ΕΛΛΑΣ. ίδρυσαν την Ρατσιστική θεωρία των ΝΑΖΙΡ ή ΝΑΖΙ ή "ΝΑΖΩΡΑΙΩΝ ΤΕΥΤΟΝΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ" µε την οποία αιµατοκύλισαν τον πλανήτη και γενοκτόνησαν τους απογόνους των ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΚΑΝΩΝ ή ΑΣΧΕΝΑΖ. στην περιοχή Κάλχου όπου η Σοβιετική πόλη Κέλχα. οι γενοκτονηµένοι "εβραίοι" του Β΄ Παγκοσµίου Πολ. ήταν ΑΣΧΕΝΑΖ και αν οι γενοκτόνοι ήταν ΣΕΦΑΡΝΤΙ ΝΑΖΙ. έως το 2.λπ. Σηµειώνουµε για τους φίλους της "αληθούς ιστορίας" ότι η "µυθική Κολχίδα" δεν είναι καθόλου µυθική και δεν βρίσκεται στον Πόντο της ΕΣΣ∆ αλλά σύµφωνα µε τα διασταυρωµένα "Αργοναυτικά" του Απολλώνιου και του Ορφέα.Γιαχβέ ή Σιν ή Σιών. βορείως της λίµνης Βαϊκάλης.500π. Φένκενστάϊν Κόµητες. εκδοθέν στην Ελληνική από τις εκδόσεις "ΝΟΤΟΣ" Αθήναι. σύµφωνα µε τα "Αργοναυτικά" του Απολλώνιου Ρόδου και τα "Ορφικά Έπη".Χ. Έντβιχ Μπέχσταϊν Κατασκευαστής Πιάνων.200π. Πρόκειται για τους νοµάδες εγκληµατίες που γενοκτόνησαν τους ελληνοπελασγούς Κόλχους της λίµνης Βαϊκάλης . Στο κεφάλαιο "ΧΙΤΛΕΡ" αναφέρει σαν χρηµατοδότες του Ναζιστικού κόµµατος τους: Κόµης Ρέβεντλωφ.ΕΣΣ∆ .500π. Κάρλ Άλµπερτ Χέκµαν Βιοµήχανος.ΙΣΣΗ∆ΟΝΩΝ . ∆εν είναι ΕΝΤΙΜΟ οι ΣΕΦΑΡΝΤΙ Μογγολογενείς να επικαλούνται οφέλη που προκάλεσαν εναντίον ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΚΑΝΩΝ ΦΡΥΓΙΑΣ εξεβραϊσθέντων σε ΑΣΧΕΝΑΖ. Μήπως η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ όρων που αποκαλύπτουµε δεν είναι αληθινή. βρίσκεται µετά τον Πόντο και µετά ανάπλου Ασιατικών ποταµών Φάσις. Χάνσενµπαν Εβραϊκή Τράπεζα. Κρούπ (KRUPP) Βιοµήχανος. Χούγκο Μπρούκµαν. Άντον Ντρέξλερ πρόεδρος DAP. απογόνους των Μογγόλων Ούννων Ελαµιτών που κατέσφαξαν τους έλληνες Ασσυροβαβυλωνίας το 2. Τένγκελµαν βιοµήχανος.Χ.ΣΑΡΜΑΤΩΝ . Χούγκενµποργκ.ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ . σηµερινών κατοίκων του Ισραήλ. Λέβενστάϊν Πρίγκιπας. 29 . Σίλβερµπέργκ Βιοµήχανος. Σηµειώνουµε ότι σήµερα στην πρωτεύουσα του ΠΑΜΙΡ την ΣΡΙΝΑΓΚΑΡ. Οι Ούννι που προχώρησαν στην Ευρώπη σαν Ούννοι Άβαροι ή Βαυαροί. Χάρτσµπεργκ Νοµάρχης. να το σφάζει όταν ενηλικιώνεται. Στους Μογγόλους Σεφαρντί ανήκει ο γενετικός κλάδος ΝΕΖΕΡ ή ΝΑΖΙΡ ή ΝΑΖΙ ή ΝΑΖΑΡ που ήσαν συγκεντρωµένοι στην πόλη ΝΑΖΑΡΕΤ δηλαδή η "πόλη των ΝΑΖΙ" εκ της οποίας ο Χριστούλης. Μάξ Άµαν.λπ. και µετά να ζητά από τον ίδιο γείτονα να τον αποζηµιώσει οικονοµικά και ηθικά για το σφαγµένο παιδί "του". επιδιώκουν σήµερα να διαλύσουν την Ινδία. Μπύχερ Ράτεναου της AEG. Πρόκειται για γενοκτόνους Σεφαρντί. απογόνους Ατλάντων που από το 12. Έχερ Εκδότης.ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ που ζούσαν στη Σιβηρία. κ. Σραίντερ Τραπεζίτες. Βέρνερ Μάζερ.ΜΑΣΑΓΕΤΩΝ . Φέγκλερ Βιοµήχανος. Αν λοιπόν. κ.

25%.500. Για τους γνώστες εβραϊκής ονοµατολογίας δεν χρειάζονται σχόλια.ΥΠΟΤΑΓΗΣ. η Ολλανδία το 2.ξανααφυπνισθεί ναζιστικώς η Ουγγαρία. "Κύκλου του Κέππλερ". η Γαλλία το 2%. Είναι περιττό να τονίσουµε ότι στα "Κέντρα Αναπαραγωγής". η Γιουγκοσλαβία το 10..2%. Για τους µη γνώστες παραθέτουµε τον κανόνα "τα λήγοντα εις ΣΤΑΪΝ. γονιµοποιούντες και γονιµοποιούµενες ανήκαν στο ξανθό γένος των Σεφαρντί ήτοι των Βορείων Ατλάντων.. . έχοντας δύο αντικειµενικούς σκοπούς: την γενοκτονία των ∆ραβιδίων φυλών Ευρώπης και την εις ώφελός των προκύπτουσα οικονοµική ανακατάταξη. Για να κλείσουµε το θέµα θα αναφέρουµε το όνοµα του Άλφρεντ Ρόσενµπεργκ του διάσηµου ΕΒΡΑΙΟΥ θεωρητικού του Ναζισµού!!!!! Συµπέρασµα: Οι εβραιοµογγόλοι Βαυαρίας.ΑΟΥ είναι συγκεκαλυµµένα "ευρωπαϊζοντα" ονόµατα κρυπτοεβραίων και κρυπτοµογγόλων Βαυαρίας και λοιπών χωρών. . η Ελλάδα το 6.ΜΑΝ. Από την αναφορά της "∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την ΜΕΛΕΤΗ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ" παίρνουµε τα εξής στοιχεία: Η ΕΣΣ∆ έχασε το 3. προς ανατροπή του διεθνούς Ατλάντιου Κατεστηµένου ΨΕΥ∆ΟΥΣ .ΜΠΕΡΓΚ. το Βέλγιο το 1. πράγµα που αποκλείει δικαιολογίες "πιέσεων" από την Γκεστάπο. Ιαπωνίας και Ρώµης ιδρύουν θεωρία ΦΑΣΙΣΜΟΥ µε την οποία προκαλούν Παγκόσµιο Πόλεµο.5%. "Ταµείου του Ρούρ" και "Αφυπνιζόµενη Ουγγαρία" των Μογγολοειδών που απετέλεσαν τα φονικότερα τάγµατα εθελοντών "ES-ES εξωτερικού.5% λόγω των "Κέντρων Αναπαραγωγής" του Γ΄ Ράϊχ. Ο αναγνώστης ίσως απορεί γιατί τον έχουµε οδηγήσει σε θέµατα που δεν άπτονται της οικονοµίας.3%. συνεφώνησαν να εκτελέσουν από κοινού τα περαιτέρω εγκλήµατά των. . Και όµως άπτονται σε σηµείο που στη ∆ίκη της Νυρεµβέργης το 1945." Και τα υπόλοιπα όµως ονόµατα του καταλόγου µε διαφορετικές καταλήξεις είναι ονόµατα µεγαλοεβραίων µεγιστάνων Βαυαρίας µελών του "Πανγερµανικού Συνδέσµου".Οι ανωτέρω και πολλοί άλλοι χρηµατοδότησαν το Ναζιστικό κόµµα ΠΡΙΝ γίνει Κυβέρνηση της Γερµανίας. η Τσεχοσλοβακία το 1.Α∆ΙΚΙΑΣ .8% και η Γερµανία µε 2. του εκπορευόµενου ΟΤΟ και ΜΤΜ που κατηύθυναν τους ΝΑΖΙ εβραιοµογγόλους Βαυαρίας µε ύπατη αρχή την οικογένεια BARUCH Στοάς "Μεγάλης ∆ρυός" Ν.ΜΠΕΡΓΚΕΡ.λπ. Σαν ∆ραβίδια Ελληνική φυλή υπολογίζουν οι Ραβίνοι Σεφαρντί τους "εβραίους" ΑΣΧΕΝΑΖ και τους γενοκτονούν µαζί µε τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. ∆ΕΥΤΕΡΟΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Οι κατηγορούµενοι κατόρθωσαν εντός εξήκοντα τεσσάρων περιπτώσεων να παραβιάσουν τριάκοντα τέσσερις διεθνείς συµβάσεις και αρχίζοντας από επιθετικούς πολέµους τελικώς έφεραν έναν παγκόσµιον πόλεµον. ∆εν υπάρχει πλέον λόγος αφού είναι ήδη "αφυπνισµένη" µε τον κοµµουνιστικό φασισµό των Ταταροµογγόλων Κυβερνητών της ΕΣΣ∆. η Πολωνία το 13%. 30 . παραθέτουµε ολόκληρη την πράξη κατηγορίας της Νυρεµβέργης και την στρέφουµε κατά των πραγµατικών υπευθύνων εβραιοµογγόλων Σεφαρντί της ORDO ADEPTIS ATLANDIS." Υπάρχει περίπτωση να . Επίσης. Στάλιν κ. στην "Πράξη Κατηγορίας" του γενικού εισαγγελέως Τζάκσον αναφέρονται οι κατηγορίες "προκλήσεως οικονοµικού σάλου" και "εξοντώσεως εθνικών εκµεταλλεύσεων και παραγωγών". Υόρκης: ΠΡΩΤΟΝ: ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ: Οι κατηγορούµενοι κατήρτισαν από κοινού ένα σχέδιον το οποίον και εφήρµοσαν µε αντικειµενικό σκοπό ν΄ αποκτήσουν την απόλυτη εξουσία.7% του πληθυσµού της.000 τουλάχιστον ΑΥΞΗΣΕ τον πληθυσµό της κατά 7.ΕΡ και . Επειδή η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ µας δεν είναι µόνον ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ αλλά αρχή ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ µε επιδιωκόµενα την ΑΛΗΘΕΙΑ την ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. . αρχής γενοµένης από Λένιν.

Εννοούµε "Τούρκους". Εµείς δεν γράψαµε στις προηγούµενες σελίδες ότι Τούρκοι. Ιδεολογίες. της ΦΥΣΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.. του Καταστροφέα της ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΜΙΛΛΑΣ.Α. θεωρεί την αναθεώρηση της ∆ίκης Νυρεµβέργης σαν τον µοχλό ανατροπής των ισχυόντων γεωπολιτικών δογµάτων και την αρχή δηµιουργίας µιας Νέας Γεωπολιτικής για την ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ στις φυλές και στα έθνη του πλανήτη που έχουν Ελληνοπελασγική προέλευση ∆ραβίδων Αιγηίδος. της ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.ΤΡΙΤΟΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ: Οι κατηγορούµενοι διέταξαν ή ηνέχθησαν σιωπηρώς δολοφονίας εις µιαν απέραντον κλίµακα. "Λιβανέζους". "Γάλλους". Βρετανία.Α. Από πότε. ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ δηλαδή από χώρες 100% ελεγχόµενες από το ΟΤΟ και ΜΤΜ της ORDO ADEPTIS ATLANDIS µέσω του Σκοτικού Τεκτονικού ∆όγµατος. Αφγανιστάν. Ύλης.Α. ότι οι κατηγορούµενοι ήταν ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ενώ οι ηθικοί και οικονοµικοί αυτουργοί ήταν ΑΠΟΝΤΕΣ και ότι δεν εκλήθησαν εισαγγελείς κατήγοροι από όλα τα θιγέντα έθνη. ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΤΕ απαντούµε! Μήπως αντιφάσκουµε.. Τεχνών και Τεχνολογίας προς όλες τις διευθύνσεις και ειδικότερα στους γείτονες λαούς ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ. θα ανέτρεπε ∆ογµατικές Θρησκείες. "Λίβυες". Αντίθετα βλέπουµε πως µόνον µια επίθεση Ελληνικού Πνεύµατος. Αλβανοί. ανέδειξαν σαν υπερισχύουσα γενετικά φυλή την Πελασγική. στις 21 Νοεµβρίου 1945 αναθεωρεί αυτεπάγγελτα την δίκη που άρχισε στη Νυρεµβέργη στις 21/11/1945 θεωρώντας ότι επρόκειτο για παρωδία δίκης στην οποία οι δικαστές ήταν προκατειληµµένοι µε το "δίκαιο του νικητού".. Περσία. µε αποτέλεσµα την εξαφάνιση βαθµιαία µογγολοειδών χαρακτηριστικών από τους ανωτέρω λαούς. Τέχνες και Τεχνολογίες Βαρβαρικού κατεστηµένου του Γλοιώδους Χριστούλη Ισοπεδωτή.Ε. αλλά προτιµούµε στο πολύ λεπτό αυτό ζήτηµα να 31 . µέσω της ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ και µέσω καταστροφής της ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ. Στις πρώτες σελίδες της παρούσης προτείνοντας παύση εισαγωγών Πνεύµατος. "Βούλγαρους". "Αιγύπτιους".επί τη επετείω 40 ετών της ∆ίκης της Νυρεµβέργης. "Ιταλούς" και "µη Μογγόλους Λευκορώσους" της ΕΣΣ∆. και του "κοµµουνιστή" Χριστού κατά τον Κοµµουνισµό. ΕΥΡΩΠΗΣ.λπ. ΤΕΤΑΡΤΟΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ: Οι κατηγορούµενοι κατεδίωξαν και εξόντωσαν τους πολιτικούς των αντιπάλους καθώς επίσης τας θρησκευτικάς µειονότητας και τας θρησκευτικάς τοιάυτας. του "Βάρβαρου Χριστού" κατά τους σκεπτόµενους ελληνικά και αδογµάτιστα! Αναφέραµε "γείτονες λαούς οµοφύλους". Βούλγαροι κ. ήτοι ΗΠΑ. Τεχνών. . της ΦΥΣΕΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. Η Ο. "Αλβανούς". "Ισπανούς"." Γνωστοποιούµε στις ελληνικές Αρχές ότι το ∆ικαστικό Τµήµα της Ο. Ινδία). Ναι το γράψαµε αλλά ισχύει πλέον µόνον ΓΛΩΣΣΙΚΑ και ΕΘΥΜΙΚΑ και όχι ΦΥΛΕΤΙΚΑ ή ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ.Ε. "Γιουγκοσλάβους". ΑΣΙΑΣ (Πακιστάν. δεν εννοούσαµε. αλλά µόνον από Γαλλία. ∆ιότι στο πέρασµα των αιώνων οι επιµειξίες των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ αυτών των Χώρων µε τους Εισβολείς των Εβραιοµογγολικών Ατλάντιων Ορδών. του Σοσιαλιστού Καταστροφέα Χριστούλη. Ιράκ. κλείσιµο των συνόρων κατά τα Αλβανικά πρότυπα διότι αυτό θα εσήµαινε τον πολιτικό και οικονοµικό θάνατο της Ελλάδος.Ε. "Μαροκινούς". Τα ανωτέρω είναι συµπεράσµατα του Τµήµατος Ανθρωπολογίας της Ο. Ισραηλίτες Ασχενάζ". ΑΦΡΙΚΗΣ. ΕΣΣ∆. Του "Αρείου" Χριστού κατά τον Ναζισµό. λαοί είναι µογγολοειδή κατάλοιπα. Οµόφυλοι όλοι αυτοί. Τέκνου των Μογγόλων Σεφαρντί. διέταξαν µαρτύρια και βασανιστήρια ωσάν σκλάβους εκατοµµύρια εργατών και έφεραν εις τον κόσµον τον οικονοµικόν σάλον. "Σύριους". ότι οι δικαστές ήταν διορισµένοι από την ORDO ADEPTIS ATLANDIS µε προκατασκευασµένες καταδίκες και πλαστά στοιχεία "γενοκτονηµένων εβραίων". Εξόντωσαν επίσης εξ ολοκλήρου τας εθνικάς εκµεταλλεύσεις και παραγωγάς. µα τον ∆ία.

και αυτό είναι εντελώς ανεπιθύµητο από την πλευρά µας... Παρά τον εξισλαµισµό τους. συµβαίνουν και στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Τεχνών και Όπλων ΕΝΑΝΤΙΟΝ της παρούσης προδοτικής κυβερνήσεως 32 . PITTARD . του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ πληθυσµού. Οι ΕΞΕΛΛΗΝΙΖΟΝΤΕΣ δεν φυτρώνουν µεταξύ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΘΕΝΤΩΝ και ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ. Αυτός είναι ο τοµέας που θα έπρεπε να δουλέψουν οι ελληνικές Κυβερνήσεις. γράφει ότι "Εθεωρήθησαν οι Τουρανοί (Τουρκίας) ως Μογγολοειδείς. Ασίαν.1934 -. δεν φυτρώνουν µέσα σε κύναιδους και Λεσβίες Μερκούρη..) LYLIAS UND KIBYRATIS.Ε. Μουσική. Ζητούµε από τις Ελληνικές Αρχές να µας καταλάβουν. και συντηρώντας τις παραδοσιακές Τέχνες. εγγύτερον εξετεζόµενοι αποδεικνύονται γενικώς ως κατ΄ ευθείαν απόγονοι του προτουρκικού πληθυσµού. Οι Μογγολοειδείς Τάταροι είναι µειονότης". των Εντεταγµένων στον Λάκκο µε τα φίδια της "Ρωµιοσύνης".ο οποίος περί Τουρκίας έγραψε: "Οι άνθρωποι οίτινες αποτελούν το Τουρκικόν Έθνος.Α. Φυτρώνουν όπου καθαρίζουν το χώρο οι Κεραυνοί Πνεύµατος του ∆ιός. Είχαν τον χρόνο οι ελληνικές κυβερνήσεις να εξελληνίσουν τους αφελληνισµένους έλληνες από το 1821 µέχρι σήµερα. του ΠΡΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟΥ πληθυσµού.λπ. Καλούµε τις Αρχές της Ελληνικής Επικράτειας σε ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ πνεύµατος.επίσης εις την Λυκία και γενικώς εις την Νοτιοδυτικήν Μ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να καταλάβουν."RASSENKUNDE" . Τα όµοια διαπιστώνουν οι ανθρωπολόγοι PETERSEN και LUSCHAN εις το βιβλίο τους REISEN IN LYE(.1931 . παρά τον εκρωσισµό τους. Χειροτεχνία κ. οι εκεί Τούρκοι. δεν φυτρώνουν σε Οικονοµοκρατία της Ρήτρας Χρυσού και του Καπιταλιστικού Φιλοτοµαρισµού και Ωχαδερφισµού. 198: ". του "Ελληνοχριστιανικού Πολιτισµού" της "Κοµµαταρχίας" και της "Κρατοκρατίας". "ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ"." διότι δεν µπορούσε να ανιχνεύσει και να προσκοµίσει ούτε τα "ίχνη" εις τα οποία αναφερόταν ο PITTARD. λάθος. Ή µε τα Σκατά των εισαγόµενων DISCO και ROCK του Τρυφερού Λαλιώτη ή µε τα Σκατά των Τεχνολογιών Παραγωγής Μαλθακιών εκ Πλαστικού. ∆ηλαδή. µε πρώτον τον καθηγητή Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου Παρισίων Ε. η Λύρα του Απολλώνειου Καθαρού Λόγου Τεχνών. Ο VON EICKTEDT .. Τα όσα συµβαίνουν από ανθρωπολογική άποψη στην Τουρκία. αλλά δεν το έκαναν ποτέ διότι ήταν και είναι κυβερνήσεις προδοτών και οπερέτας. παρά τον εξεβραϊσµό τους. Για να µιλήσει κανείς για εξελληνισµό αφελληνισθέντων. ∆ηλαδή. ανήκουν κατά την µεγαλυτέραν πλειονότητα εις την λευκήν φυλήν.. σελ. ο Ζυγός Καταµερισµού Υλικών Αγαθών. οι λαοί της Μεσογείου και του Πόντου παρέµειναν φυλετικά καθαροί αποβάλλοντας τα χρωµοσώµατα των Μογγολοειδών επιµειξιών. Με τα Σκατά της Ορθοδόξου Κρυπτοεβραϊκής Εκκλησίας ή µε τα Σκατά του Κρυπτοεβραϊκού Τεκτονισµού. τον εκλατινισµό τους. Πολύ φυσικό εφ΄ όσον έχει εν γένει απορριφθεί η µογγολοειδής κληρονοµικότης. διαφέροντας µόνον κατά το θρήσκευµα και την γλώσσα. δεν φυτρώνουν σε Ορθόδοξες Εκκλησίες της Εµπαθούς Ψευδοταπεινότητος και Ψευδοπραότητος και Ψευδοαγάπης.αναφέρουµε τους πρωτεργάτες της ανακάλυψης περί "φυλετικής και γενετικής καθαρότητας των λαών της Μεσογείου ή Αιγηίδος". δηλαδή δεν διαπίστωσε καν την ύπαρξη Μογγολοειδούς µειονότητος. Αλλά µε ποιό εργαλείο να εξελληνίσουν οι εγκάθετοι µπάσταρδοι του Καραµανλή και Παπανδρέου. Γιατί αν ΟΧΙ θα χυθεί πολύ ελληνικό αίµα από τους ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ της Ο. Βιέννη 1899. ή µε τα Σκατά Εισαγόµενων Φιλοσοφιών της πεντάρας ή µε τα Σκατά της Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας ή µε τα Σκατά των Σκατών του Κοµµουνισµού και του Σοσιαλισµού και λοιπών "Εγκεκριµένων Πολιτευµάτων". προϋποθέτει ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΣ και οι Αλέξανδροι δεν φυτρώνουν µέσα σε αερολογούντα διεφθαρµένα Κοινοβούλια Ασήµαντων Ανθρωπίσκων και Γραικύλων της Ρωµιοσύνης των Βαρύγδουπων Λογοµηχανών Κουτσόγιωργα. Οι Αλέξανδροι φυτρώνουν στο ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ των Ελλήνων ∆ιανοούµενων.

Χ.λπ. Καλούµε σε ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟ τους έλληνες της Ελλάδος. έως και 1.500π.230µ. Ίδε "Ωγυγία" Σταγειρίτου. . Τόµος ∆΄. ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: Ανατολική Ελλάς Σάρδεων. Σύµφωνα µε τα Ελληνικά χρονικά οι Παλαισάτες και οι Φοίνικες δεν είναι Σηµίτες όπως ψευδώς διδάσκει το υπό µογγολοεβραϊκή κατοχή "ελληνικό" Κράτος. ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κλείνουµε την παρούσα µε την παράθεση τριών Χαρτογραφήσεων του Ελληνικού Γεωπολιτικού Οικονοµικού Χώρου από 9. εωσού εξολόθρευσαν αυτούς (τους γενοκτόνησαν). Η Σφαγή των ελλήνων άρχισε το 1473 και τελείωσε το 1463π. κεφάλαιον ΙΑ΄. επίσηµου εγχειριδίου της Κρυπτοεβραϊκής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εβραιογενών µπάσταρδων ΜΕΝΕΪΚΟ που λυµαίνονται τον Χώρο µας. ∆εν άφηκαν ουδέν έχον πνοήν. Τα δύο Κέντρα συντόνιζε το Απολλώνειο Κέντρο ∆ήλου.των Έκφυλων.Χ. διότι έχουµε ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΘΕΙ και στο Πνεύµα και στις Τέχνες και στην Ύλη. εδάφιον 14: "Πάντα τα λάφυρα και τα κτήνη των (ελλήνων) τούτων πόλεων. Εβραιοκινούµενων. 33 . ήτοι ελληνικούς αυτόχθονες πληθυσµούς Αινού (Ιαπωνίας) και Πελασγούς Άρεως (Αρείους) Περσίας. Παραθέτουµε περιγραφή του ίδιου του Ιησού του Ναυί. Λιβύης (Βορείου Αφρικής) και την Ευρώπη µέχρι την Ιβηρία (Ισπανία)." Είναι φανερό ότι µε την δικαιολογία "της υποσχεµένης γης της επαγγελίας από τον Ιεχωβά" το Μογγολοεβραϊκό ιερατείο γενοκτόνησε ολόκληρο ελληνικό τοµέα για να επωφεληθεί από τα γεωπολιτικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα µιας περιοχής "κλειδί" στο διεθνές εµπόριο και ναυτιλία.000 έλληνες. Τους δε ανθρώπους (έλληνες) πάντας επάταξαν (έσφαξαν) εν στόµατι µαχαίρας.Χ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το σηµερινό Ισραήλ είναι ένα "εθνολογικό φάντασµα επινόηση" που κατασκευάστηκε πάνω σε µύθους του Κακούργου Γενοκτόνου Ιεχωβά που γενοκτονεί "τέκνα της Ελλάδος". Οι "∆ΕΛΦΟΙ ΘΕΜΙ∆ΟΣ" κυβερνούσαν την ∆υτική. Οι αυτόχθονες ελληνικοί πληθυσµοί των ελληνικών πόλεων που σηµειώνονται. ανάλογο των ∆ελφών της ∆υτικής Ελλάδος. ελαφυραγωγήσαν εις εαυτούς οι υιοί Ισραήλ.Α. αλλά απόγονοι Πελασγών Ελλήνων µέσω της Γενεαλογίας: "Άργος-Φόρβαντας-ΤρίωψΙάσον-Αγήνωρ-Φοίνιξ. γενοκτονήθηκαν από τις ορδές του Ιησού του Ναυί ως επί κεφαλής των Μογγολοεβραίων που εξήλθαν από την Αίγυπτο το 1513π. Αιγηίδα που περιελάµβανε αυτόχθονες έλληνες Αιγύπτου. Καλούµε τις ελληνικές Αρχές να ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΟΥΝ. Οι "ΣΑΡ∆ΕΙΣ ∆ΙΟΣ" κυβερνούσαν την Ανατολική. Οι Σάρδεις ήταν το αντίστοιχο Κέντρο ∆ιοικήσεως Ανατολικής Ελλάδος.Χ. Εσφάγησαν πάνω από 6.000. Τα πάντα γύρω µας είναι Μογγολοεβραϊκή Σαβούρα και Σύφιλη µε την Μάσκα του Μοντέρνου ή του Παραδοσιακού. στο οµώνυµο βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Η χρονολογία εξάγεται από σαφείς δηλώσεις των Αρχαίων Ελληνικών Χρονικών: Ίδε Τίµαιο και Κριτία Πλάτωνος.Ωγυγία Σταγειρίτου κ. Αιγηίδα που περιελάµβανε διοικητικά την Ασία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ! Ο/Ε/Α/ ΑΘΗΝΩΝ Ο. Η πρώτη χρονολόγηση αφορά στην ανακατάταξη των πληθυσµών Αιγηίδος µετά την βύθισή της (σηµερινή Μεσόγειος Θάλασσα).Ε. όλων Πελασγών Άργους. ΠΡΩΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: Ανατολική Ελλάς Παλαισατίας και Φοινίκης.

. ΑΠΟ ΤΟ 216.470Π. ΠΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΝΑΥΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΑ Ή ΠΑΛΑΙΣΑΤΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ο.Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Ε Λ Λ Α Σ Φ Ι Λ Ι Σ Τ Α Ι Α Σ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ. 34 .Ε.Α.000 ΕΩΣ 1.Χ.

ΑΠΟ ΤΟ 216..Χ.ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ.000 ΕΩΣ 1. ΙΣΧΥΟΣ ΣΕΛΤΖΟΥΚΙΔΩΝ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Ε Λ Λ Α Σ 35 Σ Α Ρ Δ Ε Ω Ν .230Μ.

Σιβηρίας)." Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όπως το Ισραήλ.000 προ Πλάτωνος) η Ελλάς διεξείγε Επικό Πόλεµο εναντίον των εισβολέων Ατλάντων προγόνων των Μογγολοεβραίων. Κολχίδος (Μογγολίας.. Σκυθίας (ΕΣΣ∆). οι Αραβικές Χώρες και η Τουρκία. Περσίας (Αφγανιστάν.λπ. Πακιστάν).500π.Χ. Ρώς (ΕΣΣ∆). τις Ιλλυρία-∆αλµατία-Σκλαβονία (Γιουγκοσλαβία). η ΕΣΣ∆ και τα Κράτη της Ανατολικής Ευρώπης πλην γενοκτονηµένης Πολωνίας (Σκυθίας). Θουβαλίας (ΕΣΣ∆) κ. χωρίς καµία "ελληνική" αρσενική ή θηλυκή πόρνη του Υπουργείου Πολιτισµού Ελλάδος να επισηµάνει ότι "είναι απάτη να επιδεικνύουν οι Ταταροµογγόλοι της ΕΣΣ∆ σαν δικά τους τα Ελληνικά Σκυθικά ευρήµατα. είναι ΟΛΑ εθνογραφικά φαντάσµατα . που στήθηκαν µετά από γενοκτονία αυτοχθόνων ελληνικών Σκυθικών-Ιλλυρικών-∆αλµατικών-Μοισικών-Θρακικών-Καρπαθίων Φυλών. Μέρος των ανωτέρω εξισλαµίσθηκε ή γενοκτονήθηκε. Βόρειος Τοµέας. ∆εν µπορούµε να µην αναφέρουµε και την "ήσυχη έχιδνα" Φινλανδία σαν εθνογραφική Απάτη του Τουρανικού έπους Καλάβελα (αντίστοιχο της Κάβαλα) που στήθηκε µετά από γενοκτονία των Ελλήνων Υπερβορείων Θούλης 36 . Ινδία. Όλα τα τονισµένα τοπωνύµια είναι ελληνικής ετυµολογίας και σύµφωνα µε τα αρχαία ελληνικά Χρονικά είναι Χώροι Ελληνικών Αυτοχθόνων Φυλών τουλάχιστον από το 9. ΤΡΙΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: ∆υτική Ελλάς ∆ελφών. Βαβυλωνίας (Ιράκ). Μασαγετίας (Σιβηρίας).500π.Χ. Ινδοκίνα).Μοισία (Βουλγαρία) και τις Λακία-Καρπαθία (Ρουµανία). τις Θράκη . ∆εν παραθέτουµε την Ελλάδα Σκυθίας (ΕΣΣ∆) αλλά επισηµαίνουµε την ΑΠΑΤΗ της Σοβιετικής Ηγεσίας που τόλµησε να παρουσιάσει στα ελληνικά µουσεία τα Σκυθικά αρχαιολογικά ευρήµατα σαν αποδεικτικά της "Σοβιετικής" ιστορίας.Απάτες. διότι σύµφωνα µε τον Κριτία και Τίµαιο Πλάτωνος. Περιλαµβάνει την Ιλλυρία (Αλβανία). έτσι και τα Βαλκανικά Κράτη. το 9. (9. Ινδίας (Πακιστάν.Ασσυρίας (Ιράκ).

Και η σηµερινή εικόνα της ΑΘΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και του ΑΘΛΙΟΥ υπό πλειστηριασµό "ελληνικού" Κράτους. Την Νύχτα της Μεγάλης Σφαγής θα αποκεφαλίσουµε την Ατλάντια Μέδουσα. Προτρέπουµε τον αναγνώστη να εµβαθύνει στην ανάλυση της Βυζαντινής ιστορίας διότι εκεί βρίσκονται οι απαντήσεις της Γενοκτονίας των Ελλήνων. ∆ικαστικής. οι Κοινοί Θνητοί χωρίς να "παγώσουν" από τρόµο στις επιδείξεις εµφανίσεων των Μέτατρον των Ασµοντάϊ των Ταµιήλ και των λοιπών Υπερόντων του Γιαχβέ .όπου υπήρχε το Μέγιστο Απολλώνειο Ιερό. όµως είναι έτοιµος να αποκεφαλίσει το Τρικέφαλο Τέρας κοιτώντας το µέσα από το κάτοπτρο της ασπίδας των δικών του θεών. Οµοίως για τους πολύ µεµυηµένους αναφέρουµε τις Εβραιοµογγολικές "σφήνες" της Λεττονίας. Εσθονίας (σήµερα συγχωνευµένες στην ΕΣΣ∆) µετά από γενοκτονία ελληνικών Σκυθικών.Α. αναφέρουµε την ύπουλη τακτική της Βυζαντινής Ορθοδόξου Εκκλησίας η οποία αποστέλλοντας τους Κύριλλο και Μεθόδιο µε το επίπλαστο "Κυριλλικό Αλφάβητο".. πρόστυχη και αηδιαστική.. ∆ιότι είχαν διασπείρει στο λαό ότι µόνον µε ύµνους στην "Παρθένο Μαρία" θα σωθεί η πόλη.Ε. ώστε να µην µπορούν να πλησιάσουν στα άδυτα των Εβραιοτεκτονικών της Μυστηρίων. Λιθουανίας.. Ο Περσέας της Ο. Ότι το εβραιοχριστιανικό Φανάριον του Πατριαρχείου είναι υπεύθυνο για γενοκτονίες ελλήνων σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και Ρωσία και Μ.. να υπάρχουν 50..Ισραήλ Τουρκίας. και οµοίως οι απαίσιες οµόηχες γλώσσες των Αράβων .. Λευκορωσικών Θουβαλικών Φυλών. παρέλαβε τους έλληνες ΛΑΟ ΗΡΩΩΝ και τους µετέτρεψε σε ΜΑΛΘΑΚΕΣ της εµετικής δακρύουσας Παναγίτσας και του εµετικού πράου εκθηλυµένου Χριστούλη. Επειδή δεν µας διέπει εµπάθεια εναντίον των Ελλήνων Τεκτόνων της Νοµοθετικής.000 άρρενες µοναχοί µέσα στην πόλη οι οποίοι αρνήθηκαν να πάρουν τα όπλα για να υποστηρίξουν την αποδεκατισµένη Φρουρά των αµυνοµένων στα τείχη. Ασία. διέστρεψε το αρχέτυπο Ελληνικό Σκυθικό Αλφάβητο µε την απατηλή δικαιολογία ότι οι Σκύθες Ρωσίας δεν . Θα διαπιστώσει µε έκπληξη ότι το Βυζάντιο δέχθηκε να φιλοξενήσει τις εξ' Ανατολών Εβραιοµογγολικές ορδές "για να εκχριστιανίσει" τους βαρβάρους!!!!! Ότι διόρισε τους Ταταροµογγόλους "Βουλγάριους" ή "Χυδαίους" σαν φύλακες των συνόρων του Βυζαντίου. για να εξελιχθούν στη συνέχεια Γενοκτόνοι των Ελλήνων Θράκης και Μοισίας.εγνώριζαν την γραφή. ήταν αδύνατον να κρατήσουν Τέχνες και Τεχνολογία. Είναι η Τρικέφαλη Μέδουσα. Ρώσων και Θουβαλίων. µε το όνοµα Βουλγάριοι ή Βούλγαροι. έτσι οι αρσενικές πόρνες των εβραιοχριστιανικών ιερατείων πλαστογράφησαν την ιστορία.Α. Τέτοιοι µαλθάκες ήταν αδύνατον να µην γενοκτονηθούν όταν αντί για ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ δηµιουργούσαν Μοναστήρια µε αποτέλεσµα. ελέω Χριστούλη και Γιαχβέ. Εκκλησιαστικής και Οικονοµικής Εξουσίας. ∆ιότι είχαν διδαχθεί το δόγµα του εµετικού Χριστούλη: "αγάπα τους εχθρούς σου" και "τα όπλα ηµών δεν είναι σαρκικά".Ε. Σε ότι αφορά στην γλωσσική αλλοίωση των Σκυθών. Είναι η Τρικέφαλη Κατάρα που έχει τις ρίζες της στο αντίστοιχο Τρίπτυχο του Βυζαντίου.της Σελήνης και Λίλιθ. Ότι το Βυζάντιο υπό την ηγεσία των Ορθοδόξων Πατριαρχείων ως οργάνων της Ρωµαϊκής Κατοχής. Τέτοιοι µαλθάκες ήταν αδύνατον να κρατήσουν Πολιτισµό και Οικονοµία στα τρυφερά χριστιανικά τους χέρια. Ναι. και επειδή τα µέλη της Ο. στην άλωση της Κωνσταντινουπόλεως του 1453. "εν ύπνω" και "εν ενεργεία" από 37 . Πράγµατι τα έχασαν ΟΛΑ. Το αποτέλεσµα της Ταταροµογγολικής ορδής του Βαρβαριστάν είναι σήµερα γλωσσολογικά οι ηχητικά απαίσιες γλώσσες της Ανατολικής Ευρώπης και της ΕΣΣ∆ και της Φινλανδίας. είναι απόρροια της ΠΡΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ των θρησκευτικοπολιτικών ιερατείων που αυτοαποκαλούνται "Ελληνικό Κοινοβούλιο" και "Ελληνική Εκκλησία" και "Ελληνική Οικονοµία Ξένων ∆ανείων και Επενδύσεων". τόσο φρικιαστική. Εκτελεστικής. είναι επί το πλείστον "ανανήψαντα" άτοµα των ανωτέρω τοµέων. Στρατιωτικής.

τεκτονική άποψη. Ανατινάζουν 3 από τους 12 πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος πιστεύοντας ότι έκρυβαν βάσεις δυνάµεων ∆ιός. και το τελευταίο τρίτο αναχωρεί από το ηλιακό σύστηµα για να ειδοποιήσει το Κέντρο Τοπικού 38 . και τις δυτικές ακτές Αφρικής και Ευρώπης (Βάσκοι).600π. όπου και αρχίζουν συστηµατική γενοκτονία των ελληνοφώνων τοπικών εθνοτήτων. λόγω της στάσεως του Πλανητικού ∆ιοικητού πλανήτου Κρόνου εναντίον του ∆ιοικητού Ηλιακού Συστήµατος µε έδρα πλανήτη Ουρανό.Χ. ως Επισήµου Πολιτισµικής Ροπής και Γλώσσας του Τοπικού Συγκροτήµατος Γαλαξιών. Το 9. (Ίδε αποµυθοποίηση "Θεογονίας" Ησιόδου). γι αυτό καλούµε τους Έλληνες Τέκτονες σε ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΟΡΚΟΥ των. Επειδή κανείς από σάς δεν έχει µύηση ΑΟΑ δηλαδή "τριτοβάθµια" της ATLANTIS ORDO ADEPTIS. ενώ οι ίδιοι. η Λίλιθ επιτάχυνε και σταθεροποιήθηκε σε όµοιες γωνιακές ταχύτητες µε την Σελήνη. και τέθηκαν σε τροχιά περί τη γη το 11. Αυτά για όσους από σάς έχουν µόνον µύηση ΜΤΜ.Α.432π. το άλλο στους τρείς πλανήτες (Ουρανό. Πλούτωνα). από το δεκατριµελές (και όχι δωδεκαµελές) Επιτελείο του ∆ιός. σε τρόπο ώστε τα τρία σώµατα Λίλιθ-Σελήνη-Γη να βρίσκονται συνεχώς σε ευθεία γραµµή.Χ. τις ανατολικές ακτές Σιβηρίας και Κίνας.Χ. Μέτατρον και οι ονοµατολογίες σε κατάληξη -ΙΗΛ. Είναι οµοίως γνωστό ότι η Λεβάνια δεν είναι φυσικός δορυφόρος της γης αλλά τεχνητός πλανήτης . Τελικώς ο Στόλος ∆ιός διαµοιράζεται σε τρία µέρη εκ των οποίων το ένα καταφεύγει στις υπάρχουσες βάσεις εντός της εσωτερικής κοιλότητος του πλανήτη µας. σας κάνουµε τα αποτελέσµατα των µαγνητοφωνήσεων της Ο. οι νέοι άποικοι της "Λεβάν" και "Λίλιθ" έγιναν δεκτοί σαν "φιλοξενούµενοι υπό όρους". Υόρκης (Μπένεν Μπερίθ) (Ολάµ Μπερίθ): 1ον: Τα σκάφη "Λεβάν" και "Λίλιθ" (Σελήνη και Λίλιθ) εισήλθαν στο ηλιακό µας σύστηµα το 11. ως προσωρινού Πλανητικού ∆ιοικητού εν αναµονή νέου δεκατριµελούς Επιτελείου από το Κέντρο του Τοπικού Γαλαξία. από προηγούµενο αποικισµό του Κέντρου Τοπικού Γαλαξία σε συνεργασία µε το Κέντρο Γαλαξία Ανδροµέδας και των υπολοίπων ένδεκα Γαλαξιών του Τοπικού Συγκροτήµατος "ΚΝΟΖ". όπου σήµερα η Μεσόγειος Θάλασσα.Ε. Ποσειδώνα. ήδη ειδοποιηµένοι από το Σεληνιακό Επιτελείο. είναι ∆υνάµεις που εδρεύουν και εκπέµπουν από την Σελήνη ή Λεβάνια. έχουν αναχωρήσει και αποικίσει τις ανατολικές ακτές Αµερικανικής Ηπείρου. µε όµοιες γραµµικές ταχύτητες. (Ίδε "Κάβαλα") 2ον: Λόγω του ότι ο πλανήτης γη βρισκόταν σε πολιτισµικό επίπεδο υψηλότατο. ∆όθηκε στους αποίκους της "Λεβάν" και "Λίλιθ" η περιοχή Ατλαντίδος υπό τους όρους διακρατήσεως πληθυσµιακής αναλογίας 1:108 ως προς τους προϋπάρχοντες κατοίκους του πλανήτη. Συγχρόνως τα επιθετικά σκάφη της Σελήνης και Λίλιθ επιτίθενται εναντίον του Γαλαξιακού Στόλου ∆ιός και καταλαµβάνουν τους 6 εσωτερικούς πλανήτες.σκάφος προερχόµενος από τον αστερισµό "Ε" Βοώτου και Ηρακλέους. υπό τον γενικό χαρακτηρισµό "τετραγράµµατον ΓΧΒΧ ορθού τριγώνου". Όσοι από σάς έχουν µύηση ΟΤΟ. Στην συνέχεια παραβιάζουν τους όρους και γενοκτονούν τους έλληνες Ατλαντίδος µέσω βυθίσεως της περιοχής µε Σεληνιακή Τεχνολογία υπερβαρύτητος. και σεβασµού της προϋπάρχουσας Πολιτισµικής Ροπής και Γλώσσας (Αρχέτυπη Ελληνική) του πλανήτη. γνωρίζουν ότι πίσω από την Σελήνη και σε σύγχρονη τροχιά µε την Σελήνη. 3ον: Οι Κυβερνήτες των σκαφών "Λεβάν" και "Λίλιθ" δέχονται τους όρους και αποβιβάζουν* µε µεταγωγικά σκάφη πληθυσµούς του "Ε" Βοώτου στην Ατλαντίδα. Συγχρόνως µε την ίδια Σεληνιακή τεχνολογία υπερβαρύτητος βυθίζουν την ελληνόφωνη ∆ραβιδική Αιγηίδα. Τους δίνουµε την ευκαιρία να εννοήσουν τα κάτωθι και να αποχωρήσουν εγκαίρως από τον Εβραιοτεκτονισµό: Είναι γνωστό από "ειδικές µυήσεις" σας άνω του 18ου βαθµού ότι οι ∆υνάµεις Ασµοντάϊ. ευρίσκεται το "αδελφό σκάφος ιδίου όγκου που ονοµάζεται "Λίλιθ". σε συνεδριάσεις της Στοάς Μεγάλης ∆ρυός Ν.500π.

Αράβων) στον πλανήτη. "µαύρη σεξουαλική µαγεία έκφυλης Αφροδίτης" και άλλα τεκταινόµενα για Τελική ∆υσφήµιση του Επιτελείου ∆ιός. * Η αποβίβαση εκτελέστηκε από το 11. αντιστοίχων κυβερνητών της Λεβάν και Λίλιθ.Ε. διότι διαθέτουν τεχνολογία για τηλεπαθητική επικοινωνία µε εκπροσώπους τους (ιερατεία ∆ιός) και τους ενηµερώνουν για στρατηγικές κινήσεις των εχθρών τους που αποσκοπούν σε γενοκτονίες ελληνοφώνων ανδροµέδιων. παράρτηµα της Θεοσοφικής Εταιρείας (Ταµίλ). στα σηµεία που υπάρχουν υπόγειες Στοές χαρακτηριζόµενες από την µυθολογία σαν "Σήραγγες καθόδου στον Άδη". Ν. Είναι οι δυνάµεις που επικαλούνται οι νεοϊδρυθείσες ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ και προπαγανδίζουν οι "φιλελληνικές" οργανώσεις όπως "Νέα Ακρόπολις". Αµερικής κ. έως το 10. Είναι οι ίδιες δυνάµεις που µέσω πολιτικών της Νέας ∆εξιάς.. Τέτοιες υπόγειες πολιτείες υπάρχουν ακριβώς κάτω από τις Πυραµίδες Μογγολίας. σε ειδωλολατρεία. του Ελληνικού Πολιτισµού.1995.000π. και άλλες οι οποίες δηµιουργούσαν τηλεπαθητικά σώου επιδείξεως ισχύος στα SS του Χίµλερ.Μογγόλων . κατά την διάρκεια ειδικών µυήσεων σε Βαυαρικούς Πύργους. ανηκόντων σε Θεοσοφικές Στοές θα στρέψουν την Ευρώπη σε Ναζιστική Ευρώπη από το 1988 .Χ. Αιγύπτου. Οι δυνάµεις Ταµίλ είναι η θρησκευτική υποδοµή του Βουδισµού και του δεύτερου Ινδουϊσµού. Είναι οι υπόγειες δυνάµεις VRILL της Αµερικής.)("ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΕΝΩΧ"). στέλνει πληρώµατα της Λίλιθ να οργανώσουν υπόγειες πολιτείες στον φλοιό της γης που θα υποδύονται τους υφιστάµενους του ∆ιός. σε σεξουαλική αποχαλίνωση (ίδε Βάκχες και Μαινάδες). µε µεγαλύτερη επισηµανθείσα µηχανολογική εγκατάσταση εκείνη του όρους Σαρακηνός Μαγνησίας* σε βάθος µόλις 100 µέτρων από το επίπεδο θαλάσσης και µε στοές που συγκοινωνούν µε σπήλαια της κορυφής του.Χ. Αναφέρουµε µεταξύ άλλων την Ελευσίνα.600π.Χ. επισκιάζει τις εκποµπές των δυνάµεων ∆ιός στο εσωτερικό του πλανήτη..Αγία Γραφή σαν "∆ιάβολος". Βαβυλώνος Μεσοποταµίας. σε µύθους που παρουσιάζουν το Επιτελείο ∆ιός σαν "συνάθροιση µαταιόδοξων µέθυσων σεξοµανών απαιτούντων λατρεία ειδώλων και αίµα υπηκόων". Η τελική σύγκρουση και η βύθιση της Ατλαντίδος και Αιγηίδος τοποθετούνται από την Στοά Μεγάλης ∆ρυός στο 9.Γαλαξία για τα εγκλήµατα των Ασµοντάϊ και Ταµιήλ. Στο σηµείο αυτό ο Ταµιήλ σε διαταγή του ανωτέρου του Ασµοντάϊ ή Ιεχωβά της Σελήνης. καθώς επίσης και κάτω από τις φυσικές πυραµίδες που σχηµατίζουν τα γήινα όρη.. και είναι µάλλον πραγµατική χρονολογία διότι διασταυρώνεται από τα κείµενα "Τίµαιος" και "Κριτίας" του Πλάτωνα. Κρίνουµε σκόπιµο να αναφέρουµε ότι οι τρείς κλάδοι: ΙσραηλίτεςΆραβες-Μογγόλοι έχουν διαχωρισµένους ρόλους γενοκτονίας των αντιπάλων 39 .Αθήναι. σε πολέµους εµφυλίους. µε ηγέτιδα την Ελλάδα που θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό κοινό "έκφυλους πολεµοχαρείς ∆ίες και Απόλλωνες". του Αρχέτυπου Πολιτισµού του Πλανήτη. και κατορθώνουν να διαφθείρουν τα επίγεια "Ιερατεία ∆ιός" οδηγώντας τα σε εκφυλισµό πνεύµατος-τεχνών-ύλης. Αυτές οι υπόγειες δυνάµεις Λιλιθιανών χρησιµοποιούν τεχνολογία τηλεπάθειας που. (Ίδε "Ο Ναζισµός Μυστική εταιρεία" Εκδόσεις ∆ίβρης . ΖΕΝ της Μογγολίας Θιβέτ. και για αφανισµό των όσων αγαπούν ακόµα και το φώς του Γαλαξιακού Πολιτισµού. Αυτές οι υπόγειες δυνάµεις χαρακτηρίζονται από την . λόγω µικροτέρας αποστάσεως από την γήινη επιφάνεια. Για την Ελλάδα σηµειώνουµε ότι το Τµήµα Τεχνολογίας της Ο. εµποδίζουν την επικράτηση των Λεβάνιων και Λιλίθιων (Ισραηλιτών . την ∆ωδώνη και το Πήλιο. σε ηθικό εκτραχηλισµό. έχει εντοπίσει τέτοιες εγκαταστάσεις που εκπέµπουν υποήχους και άλλες συχνότητες.500π. 4ον: Οι δυνάµεις ∆ιός που κατέφυγαν στην εσωτερική κοιλότητα της γης από τις δύο οπές Βορείου και Νοτίου Πόλου.λπ.Α. από δε τον Τεκτονισµό σαν "∆υνάµεις Ταµίλ".

Το πνεύµα αυτό Ανατροπής Ιεραρχίας εκπροσωπεί και η Αργοναυτική Εκστρατεία. Αντίθετα.Α. είναι: "Ο Ορφέας εκπροσωπεί διεφθαρµένα ιερατεία Κρονίων και Σεληνίων και Λιλίθιων. Για τους αγνοούντες παραθέτουµε ότι όλα τα πληρώµατα των αποστολών "Απόλλων" έδωσαν αναφορές για "σκάφη και εγκαταστάσεις Σελήνης αγνώστου προελεύσεως". ΠΟΛΛΑ ΑΣΤΕΑ. Επισηµαίνουµε ότι αν και το Ιουδαϊκό ιερατείο ονοµάζεται Λεβάνιο ή Λευιτικό. οι επισκέπτες πριν εµφανιστεί το µητρικό Σκάφος-Τέρας. ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΑΘΡΑ". Ο Χριστιανισµός διδάσκει ότι "η γυναίκα (οργάνωση) του θεού. πολλάς πόλεις. Στα ερωτηµατικά αυτά η απάντηση της Ο." Γενικώς ότι έχει σχέση µε Κρόνια Κενταύρια θρησκεία. Ο Μωαµεθανισµός διδάσκει ότι ο θεός (Αλλάχ ή Αλ Γιάχ ή Αλ Γιαχβέ) κατοικεί στη Σελήνη!!! Ο Βουδισµός. ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΩΛΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΘΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Ή ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ.. διαστροφής φυσικών νόµων. ότι κατοικεί στο κέντρο της γης κάτω από την Μογγολία-Θιβέτ ως προβολή "ΤΑ . µε εργαλεία τα τρία θρησκεύµατα Χριστιανισµός-ΜωαµεθανισµόςΒουδισµός. 283. ορθό και ανεστραµµένο.ΧΑΝ" του . µέσω ασκήσεως µαγείας (τέχνη αλλοιώσεως ύλης µε ορισµένες συχνότητες).ΧΑΝ . Τίµαιον 41. Έχουµε κάθε λόγο να συνδυάσουµε τα ανωτέρω µε τις Σεληνιακές Εγκαταστάσεις που κυριολεκτικά "τρέλαναν" τους Αµερικανούς Αστροναύτες όταν προσσεληνώθηκαν. ακριβώς όπως τα τρίγωνα τετραγράµµατων ΓΧΒΧ των Τεκτονικών Στοών. θυµίζοντάς µας κινηµατογραφικά µηνύµατα που µας έχουν σερβιριστεί έντεχνα και ύπουλα µε τις "Επαφές Τρίτου Τύπου". Αυτά. εναντίον του ∆ιός Κολχίδος εκπροσωπούµενο από τον έλληνα Αϊήτη. Αυτή έχει πολλά όρη. πατά στην Σελήνη (βασίζεται στη Σελήνη)". 11 κατά ERMAN DIELS: "ΜΗΣΑΝΤΟ (ΚΡΟΝΟΣ. σεξουαλικής αποχαλίνωσης. Για όσους αµφισβητούν την σοβαρότητα των όσων γράφουµε.ΤΣΟ . Τα δύο τρίγωνα. 9. µε σκοπό την δυσφήµηση και τον εξευτελισµό των Επιτελείων Ουρανού και ∆ιός.) Δ΄ ΑΛΛΗΝ ΓΑΙΑΝ ΑΠΕΙΡΑΤΟΝ. πολλά µέγαρα. Ίδε "Αποκάλυψη" Βίβλου.ιβ΄1. όπως επίσης για "δεύτερη Σελήνη (Λίλιθ) πίσω από την πρώτη Σελήνη". τα οποία εργάζονταν για την γενοκτονία των ελλήνων. διαφθοράς. η σηµαία των γήινων είναι λευκή µε µαύρο τρίγωνο που έχει την βάση κάτω και την κορυφή άνω. δηλαδή ότι "έχει κεντρική βάση την Σελήνη"."!!!!! Εδώ ακριβώς δηµιουργούνται ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ για την ελληνικότητα ή την ανθελληνικότητα της Ορφικής Θρησκείας. είναι το καβαλιστικό εξάκτινο "άστρο του Σολοµώντος" και η επίσηµη σηµαία του Ισραήλ. αριθ. παραθέτουµε Απόσπασµα των Ορφικών Σχολίων Πρόκλου. Το ίδιο 40 .. ΗΝΤΕ ΣΕΛΗΝΗΝ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΚΛΗΖΟΥΣΙΝ. και ότι από κει θα προέλθει ο "βασιλεύς του κόσµου". Στο συγκεκριµένο αυτό φιλµ του εβραίου σκηνοθέτη Σπήλµπεργκ.Ε. Μετάφρασις: "Κατασκεύασε δε (ο Κρόνος. διαστροφής Λόγου και Ανατροπής Ιεραρχίας. στην οποία φέρονται µέτοχοι ο Κρόνιος Κένταυρος και ο Ορφέας. οι δε άνθρωποι µήνην. είναι προϊόν εκποµπών Ταµίλ από υπόγειες εγκαταστάσεις. ΕΠΙΧΘΟΝΙΟΙ ΔΕ ΤΕ ΜΗΝΗΝ.) άλλην απέραντον (σφαιρικήν) γήν.τους. την οποίαν οι θεοί ονόµασαν σελήνην. Η ΠΟΛΛΑ ΟΥΡΕ ΕΧΕΙ. µέσα στη Βίβλο προτιµάται ο όρος ΙΕΡΑ-ΣΕΛΗΝΗ ή Ιερουσαλήµ σε ελληνίζουσα απόδοση. σε ότι αφορά την µύηση Α-Ο-Α. δηλαδή "Σεληνιακό Ιερατείο". * Τρίγωνο οµοίως: ∆ΙΜΗΝΙΟΝ-ΓΟΡΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΒΟΛΟΥ. Το πράγµα διαφωτίζεται πλήρως από τους υπαινιγµούς της Αποκαλύψεως Γ΄12 όπου η Νέα Ιερά Σελήνη (Ιερουσαλήµ) "κατέρχεται" για "να σκηνώσει µετά των ανθρώπων".Συµπαντικού Λόγου. υλισµού. αποστέλλουν για ανίχνευση τρία µικρά σκάφη που σταθεροποιούνται στον αέρα σχηµατίζοντας τρίγωνο µε την βάση προς τα άνω και την κορυφή προς τα κάτω.

Μήπως περάσαµε τα όρια της οικονοµικής αναλύσεως και τα όρια της συµβατικής λογικής του αναγνώστη. οι ανωτέρω θεωρούνται οι γενοκτονίες του "9ου και 10ου κύκλου ή κύκλου 000". 9. 10. Με την επαφή των δύο δεύτερων "αντίθετων πόλων" στην Ασία. αρχίζουν µια συστηµατική µεθοδική γενοκτονία "σαρώσεως" εξ ανατολών προς δυσµάς. Απρίλιος 196. Οι δέκα πρώτες επιλύσεις του τύπου δια "ν" ίσον µε: 1.Ο. 640..ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ-ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ-ΝΑΖΙΣΜΟΣ . και στα 680π.Ιράκ . 90. 333: ΒΑΒΥΛΩΝ . δηµιουργείται το 1940 η Γενοκτονία των Ευρωπαϊκών ∆ραβιδίων Φυλών. Για την Στοά της Μεγάλης ∆ρυός.Ινδία . 160. αναγκάστηκε να καταναλώσει εκατοντάδες ώρες έρευνας για να αποκαλύψει την Φρικτή Απάντηση σ΄ αυτό το ερώτηµα. Από εκεί τα Εβραιοµογγολικά Ιερατεία αρχίζουν την µαθηµατική γεωπολιτική του τύπου Χν = 10*ν². ζητούµε από τον αναγνώστη να εξετάσει δύο ψευδείς θρησκευτικοπολιτικές πολικότητες που δηµιούργησε το εβραιοµογγολικό κατεστηµένο για να γενοκτονήσει τον πλανήτη: ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ "ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΣ" ΤΑΜΙΛΙΚΟΣ ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ ."ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΣ" ΤΑΜΙΛΙΚΟΣ ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ Με την επαφή των δύο πρώτων "αντίθετων πόλων" στην Ευρώπη. 2. 5. 29 -31.λίγο πριν την γενοκτονία Παλαιστίνης από Ιησού Ναυί.Α. Για ποιούς κύκλους οµιλούν οι Εβραιοµογγόλοι της Α. 360.Θρησκειών και Στοών.Ε.. Το θέµα είναι τεράστιο και δεν θα αναπτυχθεί εδώ. και Μογγολοεβραϊκών Ηγεσιών Συµπαιγνίας ΗΠΑ-ΕΣΣ∆. Αν ναι..254". αρχίζοντας από το Κέντρο ∆ιός Μεσοποταµίας (ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΛΧΙ∆ΟΣ Β ή ΛΑΡΣΑ ΚΑΛΧΟΥ). CUAI VOLTAIRE. Το Τµήµα Γεωπολιτικής της Ο.Χ. έχει ως ∆ιοικητικό Κέντρο την ΝΙΝΕΥΗ ΑΣΣΥΡΙΑΣ. αποφασίζεται η καταστροφή των Τρώων του Κέντρου ∆ιός Σάρδεων .Χ. 7. 75 PARIS (7°).αστροπολιτική και αστροστρατηγική.Χ. στο οποίο. τα τρία "εργαλεία" θρησκεύµατα του εβραιοχριστιανισµούµωαµεθανισµού-βουδισµού. είναι αντιστοίχως "Χν" ίσον µε: 10. όπου "Χν" ο χρόνος διαρκείας της κάθε προοριζόµενης για γενοκτονία "αυτοκρατορίας" ή "γεωπολιτικής δυνάµεως". έχουµε: 111: ΑΣΣΥΡΙΑ Α΄.πνεύµα Ανατροπής Ιεραρχίας εκπροσωπεί το Οµηρικό Έπος Ιλιάδος.Περσία). 222: ΑΣΣΥΡΙΑ Β΄. επειδή η Τρωάδα ∆ιός και Ποσειδώνος (πρώην ∆ιοικητού Ατλαντίδος). Ίδε DOCUMENTATION PHOTOGRAFIQUE FRANCAISE. διότι µας απασχολεί η σηµερινή γεωπολιτική και γεωστρατηγική ή αν θέλετε η σηµερινή .Α. 3. του ζητούµε να αφήσει αµέσως το κείµενο και να ξαναγυρίσει στην καθηµερινή πεπατηµένη λογική του. 40. 8. Η ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΛΧΙ∆ΟΣ Β. 250. προϋπήρχε της Ελαµιτικής Μογγολικής επιδροµής στην Μεσοποταµία.Πακιστάν . ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS. τρεφόµενη από την Παπάρα του Εβραιοµογγολικού Σουπερµάρκετ "γνώσης" σάπιων Πανεπιστηµίων Κοµµάτων . Αν όχι. θίγει την Σεληνιακή Ιέρεια Σελένια ή Ελένη των ήδη διαβρωµένων (από ∆ωριείς εβραιοµογγόλους) Μυκηνών. 490. Εφαρµόζοντας αυτές τις τιµές στην ιστορία από το 680π. 1000 έτη. Ασσαράδων 680 έως Ασσουρµπανιπάλ 670 Ασσουρµπανιπάλ 670 έως Ναβουχοδονόσορ 630 Ναβουχοδονόσορ 630 έως Βαλτασάσαρ 540 41 (10) (40) (90) . 6.. Και ιδού το αποτέλεσµα: Ενώ τα Μογγολικά Σεληνιακά Ιερατεία ετοιµάζουν το 700π. και όπου "ν" ο αύξων αριθµός της "αυτοκρατορίας". "MENSUEL 5 . Το περνούµε ακροθιγώς.Αφγανιστάν . 810. δηµιουργείται από το 1940 έως σήµερα η Γενοκτονία των Ασιατικών ∆ραβιδίων Φυλών (Ίδε Ινδοκίνα . 4.

Ίδρυση Κράτους 1950 έως Τέλος Χιλιασµού Χριστού 2950 (1000) 000: Γ΄ ΡΑΪΧ .Χ.. Κωνσταντίνος Βυζαντίου 330 έως Νικηφόρο Β΄ 820 (490) 888: ΡΩΜΗ Γ΄. Βαβυλωνίων.Ινδοκίνα . οι ΗΠΑ ενισχύουν µε τεχνολογία την Κίνα.002 µε Ανατολή . Καρλοµάγνος ∆ύσεως 820 έως Τέλος Αψβούργων 1460 (640) 999: ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. Για τους αµφισβητίες παραθέτουµε νέους συγγραφείς που επαναλαµβάνουν το αρχαίο αυτό περιστατικό. και µε Νότο . τελικώς υπήρξε η προγραµµατισµένη αιτία ιδρύσεως του Ισραήλ. Μεγασθένη και Πτολεµαίο. µε Βορρά . Όλες ήταν τετραπολικές µε υποδιοικήσεις σε Α.330µ.(100 έτη) 777: ΡΩΜΗ Β΄. Η ανωτέρω τετραπολική γεωπολιτική είναι αδύνατον να λειτουργήσει χωρίς ενίσχυση των µειονεκτούντων Νότου . Όλες δηµιουργήθηκαν µε άµεση επέµβαση Σκαφών της Σελήνης και της Λίλιθ.Χ. Ιέρνης (Βρεττανίας).Κίνας. και την αντικατάστασή των σκόπιµα διαφθαρέντων πολιτισµικών των στοιχείων (µέσω εκποµπών των υπογείων Λιλιθίων Ταµίλ) µε α-πολιτισµικά στοιχεία ∆ογµατικής Επιβολής Σεληνιακών Μαλθακιών του Χριστού του .Ν. ∆ηλαδή αντικειµενικός σκοπός: Πλανητική Γενοκτονία και Πλανητική Πολιτισµική Τελµάτωση .ΗΠΑ.). όταν ο στρατός του Αλεξάνδρου καθηλώθηκε από τα απόρθητα Τύρια Τείχη. απ΄ ευθείας ή µέσω της Ιαπωνίας.Χ. κατά το παράδειγµα της τετραπολικής διαιρέσεως Αυτοκρατορίας Αλεξάνδρου µετά τον θάνατό του. Η σκόπιµη αποτυχία του Γ΄ Ράϊχ υπό εβραϊκή ηγεσία. Ελλήνων. στον άξονα ∆-Α.. Γαλατίας (Γαλλίας Καρλοµάγνου). όταν τα στρατεύµατα των γήινων εύρισκαν εµπόδια προς ολοκλήρωση της εντεταλµένης από ιερατεία στρατηγικής. δηλαδή ο ρόλος του εικονικού ρυθµιστού που θα φροντίζει για "εξοµάλυνση των διαφορών ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ µε πρωτοβουλίες ειρήνης" και "εξοµάλυνση της οικονοµικής ανισότητος µεταξύ Ευρώπης και Αφρικής" (Ίδε πολιτική Μενέϊκο-Παπανδρέου).444: ΠΕΡΣΙΑ ...Ιαπωνία .. ή το παράδειγµα της Αυτοκρατορίας Ισραήλ που προετοιµάζει την τετραπολικότητα του 2.Κίνα . 666: ΡΩΜΗ Α΄. Περσών. Κύρος 540 έως ∆αρείο Β΄ Νόθο Ώχο 380 (160) Φίλιππος 380 έως Άτταλο Γ΄ Περγάµου 130 (250) Τιβέριος Γράκχος 130µ. "Αποτυχούσα" απόπειρα κλοπής Χιλιετούς Κυβερνήσεως από τον "νόµιµο δικαιούχο" Ισραήλ. παρά την τάφρο προσεγγίσεως που το µηχανικό του έκτισε στην θάλασσα µέχρι το νησί της Τύρου. Αναφέρουµε το περιστατικό επεµβάσεως "ουρανίων σφαιρών" που επετέθησαν και διέλυσαν τα τείχη της Τύρου.Γιαχβέ. Παρατηρούµε ότι οι "αυτοκρατορίες" από την "111" έως την "000" έχουν κοινά χαρακτηριστικά: Όλες ανεξαιρέτως ιδρύθηκαν από Μογγολοεβραϊκά Ιερατεία Σελήνης µέσα στα κέντρα των Ελληνόφωνων ∆ραβιδίων Φυλών Ασσυρίων. -(δεν ήταν το µόνο του είδους) 42 . Εισβολή Σαξόνων 1460 έως Τσώρτσιλ 1950 (490 αντί 810) 000: ΙΣΡΑΗΛ . έως Αλέξανδρο Σεβήρο 230 µ. µε ∆ύση . Όλες ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες συνθέσεως-αποσυνθέσεως µε τελικό αποτέλεσµα τον εκφυλισµό των περιεχοµένων πολιτισµών.(360) ---: ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (LOST CONTROL) 230 .Απονέκρωση. Αρία.ΕΣΣ∆. Για τον ίδιο λόγο. Για τον λόγο αυτό έχει ανατεθεί στην Ελλάδα ο ρόλος του σηµείου τοµής των αξόνων Α-∆ και Β-Ν. Παλαισατίας (Ισραήλ).λπ. Το περιστατικό αναφέρεται από τους χρονικογράφους της εκστρατείας.Χ.Ινδία κ.∆.Αφρική. Ετρούσκων Ιταλίας. Γερµανίας (Γερµανίας Όθωνος Α΄ 962µ.Ευρώπη . 555: ΕΛΛΑΣ . µέσω "Χιλιετούς Γ΄ Ράϊχ".Αφρικής και Ανατολής .Β.

) για το Σεληνιακό Σχέδιο εναλλαγής τετραπολικών αυτοκρατοριών.. ώστε να ενισχύει τον εθνικισµό των εθνών και το ένστικτο αυτοσυντήρησής τους. 1967.τον Κύριον Ιησού και Γιαχβέ. ΚΚΕ. RAYMOND DR(U)SE "ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΡΩΜΗ". τότε πίσω από τις διδασκαλίες του περί "αγάπης" και "πραότητος" και "ειρήνης".FENOGLIO ALBERTO. Ορόφιος.ιέρειας Ολυµπιάδος. "Ο Χριστός θα ποιµάνει τα έθνη εν ράβδω σιδηρά. β΄27).υπέργειων Σελήνης).)..λπ. όπου εννοούµε σε τι παγίδα οδηγήθηκε ο Αλέξανδρος από τα "ελληνικά" ιερατεία των Μογγολοεβραίων Σαµοθράκης.λπ.λπ. τα έθνη τον απορρίπτουν εξ αρχής.. µε τις οικονοµικές θεωρίες των πληθωρισµών και των αποπληθωριστών. η "Αποκάλυψις" της Βίβλου κεφάλαιον ιθ΄15-18: "Εκ του στόµατος (του Χριστού) εξέρχεται ροµφαία (σπαθί) δια να κτυπά τα έθνη". CLYPEUS. τόπο προέλευσης της . Τέλος. ∆ιότι φρόντισε να µην µεταφράσει σε λαϊκή γλώσσα τα εµετικά κείµενα της Βίβλου. Εκπροσωπεί 43 . Αντικαταστήστε τη λέξη "Χριστός" µε την ταυτόσηµη λέξη "σοσιαλισµός" και θα εκπλαγείτε από την νέα µορφή του κειµένου. Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ είναι το θρησκευτικοπολιτικό έκτρωµα του "Χριστιανικού Σοσιαλισµού" που θα καταργήσει. διότι έχει την προνοητική δολιότητα να εµφανίζεται "σύµµαχος" των πολιτισµών των εθνών και για ορισµένα χρονικά διαστήµατα να εργάζεται πράγµατι για "την ανεξαρτησία των πατρίδων" (Ίδε το παιγνίδι της Πόρνης Ορθοδοξίας). Πλούταρχος ("Λούκουλλος". Πλαύτος.Αρµαγεδδώνα για γενοκτονία των γήινων ∆ραβιδίων Φυλών. Το τελευταίο "χαρτί" των Μογγολοεβραίων για την αλλοτρίωση των εθνών δεν είναι ο Σιωνισµός του Κράτους του Ισραήλ.. µε τις θρησκείες και τα "θαύµατά" τους (Καβαλιστικές επιδείξεις των υπογείων Ταµίλ και των .. Μια ιδέα του Σεληνιακού αυτού Γενοκτονικού Προγράµµατος (δήθεν προφητεία) θα πάρει ο αναγνώστης µελετώντας το Γεωπολιτικό Εγχειρίδιο "Βίβλος" στο βιβλίο ∆ανιήλ. "CRONISTORIA SU OGGETTI VOLANTI".. αναφέρουν µεταξύ άλλων οι αρχαίοι χρονικογράφοι: Λυκοσθένης.. Αν ναί. τον Χριστιανισµό. κρύβεται µια αηδιαστική ύαινα γεµάτη µίσος και λύσσα εξουσίας και λύσσα γενοκτονίας ελλήνων. Αθήναι. Οµιλούµε για Μικροστρατηγική ή Μακροστρατηγική. ακριβώς διότι δηλώνει τόσο φανερά τις προθέσεις του. Λίβιος. Αν συµβαίνει το δεύτερο τότε καλείται ο αναγνώστης να πάψει να ασχολείται µε τις αποπροσανατολιστικές Ασηµαντότητες τύπου Νέας ∆ηµοκρατίας. κεφάλαιο Ε΄.. αν επικρατήσει.. ο πρωτότοκος του Γιαχβέ. διότι αυτό το εθνογραφικό έκτρωµα είναι καταδικασµένο να καταστραφεί από τους ίδιους τους δηµιουργούς του. Λίων. Σενέκας.τρωγόντων και χεζόντων επαρκώς και υµνόντων µε διεθνείς ύµνους σε διεθνή γλώσσα . Τα έθνη θα συντριβούν ως τα σκεύη του κεραµέως" (Αποκ. Ερωτούµε: Σοβαρώς έχει τέτοιες προθέσεις ο Σεληνιακός Χριστούλης. Τέτοιο αντίπαλο στερούµενο κάθε Πολιτισµικού Ήθους και Παραδόσεως. Οι ονοµασίες που χρησιµοποιούν για ιπτάµενα σκάφη που παρουσιάζονται για να αλλάξουν την τροπή των µαχών είναι "ιπτάµενες ασπίδες".λπ. "Σύλλας".. Αν το έκανε υπήρχε ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί το διπλό παιγνίδι που οδηγεί στην τελική µας γενοκτονία. Τέτοιες επεµβάσεις Σκαφών που χρησιµοποίησαν τα οπλικά τους συστήµατα (ακτίνες κ. Ευσέβιος. Κάσσιος. και λοιπών -ΙΣΜΩΝ. διότι ο κίνδυνος ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ∆εν µπορούν όµως να διακρίνουν τον ∆ούρειο Ίππο του Σιωνισµού. No 2. Ιδού το Αισχρότερο Κείµενο όλων των εποχών. Εκδόσεις Μπαρµπουνάκη. "Γάϊος Μάριος" κ. Ιούλιος Οµπσέκουενς κ. όπου περιγράφονται συγκαλυµµένα τα τροµακτικά οπλικά συστήµατα της Σελήνης που θα χρησιµοποιηθούν στον . "ιπτάµενες σφαίρες" κ. προτρέπουµε τον αναγνώστη να εµπλακεί στο εµετικώτατο κείµενο της "Αποκαλύψεως" της Βίβλου. τους πολιτισµούς των εθνών µετατρέποντάς τα σε αγέλες ζώων . ΠΑΣΟΚ. Πλίνιος. Ποτέ ο Σιωνισµός δεν είχε ελπίδες να επικρατήσει στον πλανήτη. και W.

Α. (Ίδε Αποκ. Παρατηρήστε ότι µετά την Γεωπολιτική δύναµη 666 κάποιοι προκάλεσαν απώλεια ελέγχου 100 ετών. ∆ιότι όπως πολύ σωστά κάνατε τον παραπάνω συλλογισµό "κάθε απόπειρα αντιστάσεως θα καταλήξει σε συντριβή µας" αν είµαστε µόνοι. Το ποιός έκανε τη "ζηµιά" φαίνεται από το πού "κατασκευάζεται επειγόντως γεωπολιτικό µπάλωµα" ενώ δεν προβλεπόταν µετακίνηση πρωτευούσης από την Ρώµη: "Μπάλωµα . ήτοι από 670π.Χ. Η Ο. Απατεώνες και Άνανδρους που σκοπεύουν να επιτεθούν από την Σελήνη υποδυόµενοι τις ∆υνάµεις ∆ιός των τριών εξωτερικών πλανητών.δικαστικές καταδίκες κατά το παράδειγµα εισαγγελίσκου Βόλου.4).Απόλλωνα ή Απολλύωνα. ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ. έχει αποφασίσει όσους από σας συνεχίσουν το πρόγραµµα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS.. "το τρίτον των αστέρων του ∆ράκοντος". Στο σηµείο αυτό ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ εργασία 1000 ετών των ίδιων ιερατείων. ∆ηµιουργείται εύλογα το ερώτηµα: "Αν τα πράγµατα είναι όπως τα εκθέτει η Ο. τότε είναι ακόµη πιο τρελή και αλλοπρόσαλλη κάθε απόπειρα αντιστάσεως διότι θα καταλήξει σε συντριβή µας.Ιεράς Σελήνης. Εξωτερικού. εφ όσον εναντίον µας έχει στραφεί η τροµερή τεχνολογία πολέµου δύο "πλανητών πολέµου" της Σελήνης και της Λίλιθ που κατόρθωσαν να υποτάξουν 6 πλανήτες από τους 9 εναποµείναντες. αλλά αν αληθεύουν. και να επισηµάνει ότι δεν έχει γραφεί από κάποιον Συµπαντικό Χριστό αλλά από ∆ιαστηµικούς Αλήτες-Πειρατές που ατίµασαν την φιλοξενία του Ξένιου ∆ία και αποφάσισαν να κάνουν κατάληψη του πλανήτη µε παράλληλη γενοκτονία των Αρχικών Κατοίκων του. από το 230-330µ.Ε. Ήδη τα "περιοδικά . µε σκοπό την δυσφήµηση του Ελληνικού Απολλώνειου Λόγου. ώστε να δυσφηµισθεί το Ελληνικό Πνεύµα ∆ιός. Επιστρέψτε στην σελίδα 36 και θα καταλάβετε.Χ. Αδιαφορούµε για τις θετικές ή αρνητικές απαντήσεις που θα λάβουµε.Ουρανός . τότε τι νόηµα έχει κάθε αντίσταση στο Σύστηµα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. µέσω των µελών της Ο.Ε..Α.. Καλείσθε τώρα να εννοήσετε γιατί η Ο. διότι στον ορισµένο χρόνο θα καλέσουµε σε αντίσταση τους οµότιµούς σας όλων των εθνών. καλούµε σε αντίσταση εσάς προς το παρόν. και να ανατινάξουν 3.ακριβώς την εγκληµατική ψυχοσύνθεση των γνήσιων Σεφαρντί της ORDO ADEPTIS ATLANTIS οι οποίοι απ΄ έξω φορούν χαµόγελο και µέσα τους φορούν γενοκτονία.Α. στο Γεωπολιτικό πρόγραµµα των Σεληνιακών Ιερατείων. Ίδε "Αποκάλυψη" Βίβλου. Ήδη τα όσα γράφονται στις προηγούµενες σελίδες είναι τρελά και αλλοπρόσαλλα για την συµβατική λογική.Ε. Για το αν θα βρούµε ανταπόκριση ή εµπαιγµό ή αδιαφορία ή άρνηση ή .Ε. θ΄ και ιβ΄3.Χ. είναι η πρώτη οµάδα ελλήνων που τολµά να αποµυθοποιήσει και να αποθεοποιήσει το κείµενο ΦΤΗΝΗΣ ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της Αποκαλύψεως. για να γενοκτονήσουν γήινους υποδυόµενοι τον .έντυπα περί ΑΤΙΑ" έχουν κάνει υπαινιγµούς περί Αγνώστων 44 .Βυζάντιο" για να κλείσει η τρύπα στο παντελόνι του Γιαχβέ και να πάψει να γελά η ανθρωπότητα µε την Εβραιοµογγολική Γκάφα των ιερατείων που νόµισαν ότι περνώντας από την Ελλάδα στην 555.Πλούτων. Για ποιούς Φαρισαίους οµιλούσε ο Χριστούλης όταν ο ίδιος υποκρίνεται τον δάσκαλο της "αγάπης" ενώ στην Αποκάλυψη καλεί "τα όρνεα να φάγουν σάρκα βασιλέων και χιλιάρχων και µικρών και µεγάλων και δούλων και ελευθέρων" µετά από το όργιο αίµατος των οπλικών συστηµάτων της Άνω Ιερουσαλήµ ." Κύριοι των Ελληνικών Αρχών. Εδώ κλείνουµε Κύριοι.Α. Αλήτες-∆ολοφόνους-Άνανδρους που χρησιµοποίησαν την υπέρτατη τεχνολογία τους για να γενοκτονήσουν εκατοντάδες εκατοµµυρίων Έλληνες σε όλα τα µήκη και πλάτη. Μας είναι απαγορευµένο να εξηγήσουµε περισσότερο. ιθ΄17-18. Απατεώνες Άνανδρους που σκοπεύουν να "εξέλθουν από τα υπόγεια φρέατα της αβύσσου" δηλαδή τις υπόγειες εγκαταστάσεις τους. έως 330µ. διέκοψαν τις επαφές των ελλήνων µε τα επιτελεία ∆ιός που έχουν έδρα την εσωτερική κοιλότητα της Γης και τους τρείς εξωτερικούς πλανήτες Ποσειδών ...

ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ο... ". Μέτατρον και Ταµίλ. ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΦΥΛΙΣΕΙ ΤΟ ΑΡΡΕΝ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΘΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΡΕΝ.Α. ΥΠΕΑ...Ε.Α. ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.. ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΑΒΙΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΠΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΝΗΣΚΟΝΤΑ ΟΦΙ... Στα MONITOR των δεκτών του Τµήµατος Τεχνολογίας. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 1985. ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΕΒΡΑΪΚΟ Ι∆ΙΩΜΑ. Θα ήταν υπερβολή να σας πούµε ότι αν δεν σας εκτελέσουµε εµείς θα σας εκτελέσουν ΕΚΕΙΝΟΙ επί εσχάτη προδοσία..ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΕΧΩΒΕΧΑΙ.. σύµφωνα µε την ένατη επίλυση του τύπου Χν=10*ν². η πυκνότητα που βλέπουµε σε "αφικνούµενα κέντρα εκποµπής" µας δίνουν την εντύπωση ότι έχουν έλθει όλα τα σκάφη των "Κόσµων"..Σκαφών που έρχονται στην επιφάνεια µέσω των ανοιγµάτων Βορείου και Νοτίου Πόλου. Πόσο "αγνώστων". ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΡΑ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΕΥΣ ΣΑΡΔΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΡΕΝ ΣΠΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΔΕΛΦΟΙ. Ουδέν σχόλιον προς το παρόν. Ασµοντάϊ.Α.Α.Ε. Ο. ∆ιότι θα είναι πραγµατικά η ΕΣΧΑΤΗ αν δεν ακυρώσετε εγκαίρως Τεκτονικούς Όρκους. Ουδέν σχόλιο προς το παρόν. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ. ενώ θα έπρεπε να διαρκέσει 810 έτη. ΚΑΙ ΡΑΒΙΝΟΣ LIEBERMANN ANTROPOV IGOR ΡΩΣΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ. Παρατηρήστε τη χρονική διάρκεια των 490 ετών της "999". ΤΟ ΟΝΟΜΑ 45 . Πως διακρίνονται αυτά τα σκάφη ∆ιός από τα Σκάφη Σελήνης Γιαχβέ. Και πως διακρίνονται αυτά τα Σκάφη προελεύσεως ∆ιός Γήινης Κοιλότητας ("Κούφια Γη") από τα σκάφη Λιλιθίων Ταµίλ που κάνουν εξόδους από υπόγειες εγκαταστάσεις µικρού βάθους.. Θα ήταν υπερβολή να σας πούµε ότι ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ "ΘΕΟΙ" ΜΑΣ για τελικό ξεκαθάρισµα λογαριασµών µε τους διαστηµικούς αλήτες Γιαχβέ. άλλες διαρροές της NASA και των Σοβιετικών ∆ιαφωνούντων. ΟΑΣ. (∆ιάλυση Αγγλικής Αντιβασιλείας Ινδιών) Για να µην µακρηγορούµε: Τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο.Ε. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑΙ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΣ: ΡΑΒΙΝΟΣ STERN ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ. ΤΟ ΑΡΡΕΝ ΣΠΕΡΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΡΟΦΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΣ.. για να γνωρίζουν αυτό που γνωρίζουν µε απ΄ ευθείας λήψη "υπερδραστηριότητος συχνοτήτων" από την περιοχή του Ποσειδώνος.Ε. ΠΟΙΟΙ υπέδειξαν στον ∆ραβίδα Γκάντι την ∆ΙΑΛΥΣΗ του Ανατολικού τοµέως της "999" µέσω της Παθητικής Αντιστάσεως. ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΦΙΣ ΑΥΤΟΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΤΗΚΕ ΔΑΓΚΟΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ. Τι είναι αυτό που ανάγκασε τα εβραιοµογγολικά ιερατεία να επιταχύνουν τη γεωπολιτική τους κατά 320 έτη. ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ ΤΟΥ ΘΗΛΕΩΣ ΦΥΛΟΥ.: ΠΡΩΗΝ ΑΝ∆ΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠ. Τι είναι αυτό που τα ανάγκασε να εφαρµόσουν την επίλυση και τις διαδικασίες της "777" των 490 ετών. -... δεν χρειάζονται άλλες µαγνητοφωνήσεις σε εβραιοτεκτονικά σαλόνια. ΠΟΛΥ ΔΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. -ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-.

........ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ 46 ..... ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΛΗΨΗ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟΥ Ή ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ........ Ο ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ............ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ.. ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΑ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΟΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ Ή ΤΟ 1988 ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. HEIL SELAR.. ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΣ ΣΕ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ 1988 ΟΤΑΝ ΑΦΙΧΘΕΙ ΕΔΩ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ Ο ΝΕΑΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΛΑΡ ΓΚΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ ΤΗΣ ΤΟΥΡΑΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ ΔΑΝ ΒΑΥΑΡΙΑΣ..... ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΕΣ ... ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Κ.. ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ..ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΗΛΕΩΣ ΦΥΛΟΥ....... ΤΟΝ ΜΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΑΖΙΣΜΟΥ... ΗΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΤΟΤΕ ΥΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ HAUSHOPPER KAI LINKOLN TREBITS. ΗΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ... ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ . ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗ. ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.... ΛΥΠΟΥΜΕΘΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΘΟΥΜΕ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΧΡΙΣ ΕΝΟΣ.......ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ.. ΩΣΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΧ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 1995 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. ΕΧΕΙ ΠΕΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ..... Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ. Η ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ 1988 ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΗΓΕΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΠΟΥ Ο ΤΟΥΡΑΝΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ HITLER ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟΥ 1940..... .. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ. -........... ΗΔΗ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΜΕΝΕΪΚΟ ΖΕΤΚΙΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 15 ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ. ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ. ΘΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ.. ΚΑΙ ΑΜΑΝ ΑΛΗ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΟΥ "ΟΤΟ" ΤΩΝ ΗΠΑ. ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΕΠΕΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ..... ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ....... ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΣΕ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΝΑΒΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ... ΤΩΡΑ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΡΑΟΥΛ... -...... ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΜΕΝΑ... ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ "ΟΤΟ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΚΑΧΑΛΑ ΤΗΣ ORDO ADEPTIS ATLANTIS... ΕΒΕΡ...ΛΠ..... ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΟΥΝ ΤΑ ΞΥΛΑ ΕΝΟΣ ΑΓΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ.. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΥΤΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.. ΑΛΛΑ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΗ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΘΑ ΕΠΙΡΙΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΤΟ 1945 ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...... ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ "ΟΤΟ".. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΗΛΕΙΑ ΡΟΠΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΦΡΟΝΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΑΡΚΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΣ.. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΤΙ ΤΕΥΟΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΡΜΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ ΩΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ.. ΔΙΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ.. Η ΟΠΟΙΑ ΗΔΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ"...ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-.... ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΩΡΑ Η ΤΟ 1988 ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ. ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΤΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ.. Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΔΕΝΙΣΘΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ..

.. ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΡΕΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΦΟΡΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ.... ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΑΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ..... ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ..... ΗΔΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ... ........ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΒΕΝΙΖΑΛ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ......... ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ "ΜΤΜ"... ΕΧΟΥΜΕ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΜΟΝΟΝ Σ΄ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ. ΣΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ..Ε..... ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΪΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ... ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ................ ........... ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΛΟΙΜΟΥ... ΕΒΕΡ............. ΑΣΙΑΣ............ ΕΝΩ ΑΥΤΗ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΘΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΑΝ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ....... ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΥΝΗΣ...... ΤΕΛΟΣ........ΗΓΗΘΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ............ ... ΡΑΟΥΛ.. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ... ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ.... ΑΜΥΝΑΣ............................ ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΥΣΗ........ ............... ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΕΝΕΪΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΜΑΝ ΑΛΗ.. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.... ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΦΥΕΣΤΕΡΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟ ΣΠΕΡΜΑ ΑΛΛΩΝ ΦΥΛΩΝ......... Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1988 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.............. ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΛΙΜΟ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ........... ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΗΔΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ.... ΣΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ......... Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ........... ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΜΟΝΟΝ Σ΄ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.............. ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΘΕΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΡΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΜΟΥ.... Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΜΕΝΕΪΚΟ ΕΧΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΗΣ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΜΥΝΗΣ............ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ. ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ Β΄ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.. ........................................ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ..Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ. ΜΟΝΟΝ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΜΑΘΑΝ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Μ....... ΗΔΗ ΥΠΟΧΡΕΟΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ....." ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 47 ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο..........Α........ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ... ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ...... ΣΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΒΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΒΡΙΔΙΑΚΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΩΞΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ................... -ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ.......... ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ.....

ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΚΟΪΜ ... ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ.Ο ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ ΠΟΥ ΔΩΣΑΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΜΠΟΥΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΙ ΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 13.Ε. Η ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΜΕ ΡΑ∆ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΩΤΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ο. ΑΝΑΣΚΟΠΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΣΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ.. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1985: ".. ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 13....Α.. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΛΙΘ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΙΑΝΟΗΘΟΥΝ ΟΤΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ.ΖΩΩΝ -. ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ. ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΜΠΩΝ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΫΛΩΣΕΩΣ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ..500 ΕΤΩΝ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΡΑ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΕΥΣ ΣΑΡΔΕΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ" ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο.ΤΟΠΟΣ ΜΥΗΣΕΩΣ: ΣΤΟΑ "ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΡΥΟΣ" Ν. ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.Ο. ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΟΜΩΣ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΦΩΝΗΤΙΚΟΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.Ε. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΑΣΗ Ή ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ.Α. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΙΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΚΟΪΜ.Α. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΣ-ΔΙΑΒΟΛΟΣ Ή ΚΑΛΟ-ΚΑΚΟ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΤΙΒΑΡΥΤΗΤΑ. ΥΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ. ΕΝΩ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΓΚΟΪΜ ΜΕΤΡΟΥΝ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΟΩΝ. ΣΤΗΝ ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΒΙΝΟΥ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΗ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΫΛΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΣΤΟΥΣ ΓΚΟΪΜ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΟΤΟ ΚΑΙ ΜΤΜ.. ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ Ή ΛΕΥΚΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ. ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Ή ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΦΑΣΙΣΜΟΥ Ή ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ. ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ.. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ. --.. ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΥΗΣΕΩΣ ΡΑΒΙΝΩΝ ΣΤΟ ΒΑΘΕΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΟΥ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΠΕΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ Ή ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΗΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΕΧΩΒΕΧΑΙ. ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΑΝΑΓΚΑΣΘΕΝΤΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 48 .Ε.500 ΕΤΗ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΜΠΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΩΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ. ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ. ΟΥΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΩΝ ΡΑΒΒΙΝΩΝ. ΥΟΡΚΗΣ. ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΘΕΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΙ Ή ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΣ-ΔΑΙΜΟΝΕΣ.

ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΟΝΟΥ. 49 . ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ. ΑΝΕΖΗΤΗΣΑΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΕ ΝΕΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε΄ ΒΟΩΤΗΣ. Ο ΖΕΥΣ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΘΗΚΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΗΙΝΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ. ΛΙΛΙΘΙΩΝ. ΟΜΟΙΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΩΣΤΕ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΙΟΙ ΚΡΟΝΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΝΑ ΥΠΟΔΥΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ. ΟΥΡΑΝΟΣ. ΥΠΗΡΞΕ ΕΥΤΥΧΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΦΘΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΡΡΙΦΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ Η ΜΟΜΦΗ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΒΥΣΣΟΥ Ή ΤΑΡΤΑΡΩΝ. ΜΕΧΡΙΣ ΕΔΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ. ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑ ΔΥΟ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΑΧΩΒΕΧΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ. ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΜΕΘΑ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΤΟΟΥΜΕΘΑ. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΟΥΡΑΝΟΥ. ΓΗΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΟΝΙΩΝ. ΔΗΛΑΔΗ Η ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΜΟΓΓΟΛΩΝ. Ο ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΑΧΒΕ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΘΗΚΕ ΤΙΣ ΗΤΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ.ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ Ε΄ ΒΟΩΤΟΥ.ΔΙΟΣ. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΟΡΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΛΟΓΩ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒΥΘΙΣΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΥΝΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ. ΑΡΑΒΩΝ. ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΗΤΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΟΝΟ. ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΟΥΡΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΔΙΙΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΞΗ. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ. ΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΜΑΣ ΔΙΟΣ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ. ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ. ΚΑΙ ΥΠΟΧΘΟΝΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΟΝΙΩΝ ΗΤΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑ. ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 1984. ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΓΗΙΝΑ ΚΡΟΝΙΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ. ΟΜΟΙΩΣ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΗΣΙΟΔΟΥ ΟΠΟΥ ΘΙΓΕΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΣΑΦΩΣ Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ . ΕΞΩΘΕΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ. ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΗΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. ΔΙΟΣ. ΣΕΛΗΝΙΑΚΩΝ. Η ΑΔΕΙΑ ΕΔΟΘΗ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΣ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ. ΛΙΛΙΘ. ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΝ . ΠΛΟΥΤΩΝ. Ο ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΕΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΩΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ. ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ. ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ. ΑΥΤΟ ΕΞΟΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΤΑΤΡΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΒΥΘΙΣΕ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΤΗΣ.ΚΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ ΑΦΝΙΔΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΔΙΟΣ .ΟΥΡΑΝΟΥ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΔΙΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ. ΔΙΟΣ. ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΗΤΑΝ ΧΑΩΔΗΣ. ΤΑ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΑΠΟΒΙΒΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΥΠΗΡΞΕ ΑΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΤΑΤΡΟΝ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑΧΒΕ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. ΓΗΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥ. ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΥΠΕΡΤΕΡΩΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΣΥΝΤΟΜΕΥΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. ΕΝΩ ΥΠΕΡΙΣΧΥΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΧΗ. ΑΦΟΜΟΙΟΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΦΥΛΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΣΕΛΗΝΗΣ.ΚΡΟΝΟΥ . ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΟΤΙ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ ΝΙΚΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ.

ΑΦΟΡΑ ΟΜΟΙΩΣ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΩΣΤΕ ΟΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΙ ΚΡΟΝΙΟΙ. ΑΙΓΥΠΤΟΥ. ΣΕ ΣΑΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙΤΕ. ΤΗΣ ΛΙΛΙΘ ΤΩΝ ΗΠΑ ΤΗΣ ΕΣΣΔ. ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΥΗΣΕΩΣ ΣΑΣ.ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΥ . ΟΥΡΑΝΟΥ.ΔΑΙΜΟΝΩΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ ΠΛΑΝΗΤΕΣ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΜΦΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΡΡΙΨΕΙ. ΛΙΛΙΘΙΑΝΟΙ.ΧΡΙΣΤΟΥ . ΑΛΛΕΛΟΥ-ΙΑ. ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 680 ΕΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ. ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 50 . ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΥΗΣΕΩΣ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΣ. ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ. ΑΛΛΕΛΟΥΓΙΑΧΒΕ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΠΙΓΕΙΩΝ. ΠΟΛΛΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΗΛΘΑΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΗΙΝΑ ΜΕΛΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΕΤΑΙΡΩΣ ΜΕ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ Ή ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΣ. ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΛΧΙΔΑ ΟΠΟΥ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΓΓΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΙΒΕΤ. ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΙ. ΔΕΛΦΩΝ. ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΜΠΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ. ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΠΑΓΝΙΔΙΟΥ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΘΕΟΥ . ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΥΤΑ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ. ΘΑ ΑΜΥΝΘΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΔΙΑΦΘΕΙΡΑΜΕ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΚΥΡΙΩΝ. ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ ΕΔΑΦΙΟΝ 11. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΡΜΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΚΝΟΖ 3 ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ. ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΟΥΤΕ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣ ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΓΕΙΝΑΝ ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. ΤΟΥ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ. ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΙ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΕΒΡΩΣΑΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΕΛΙΚΩΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥΣ.ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ. ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΩΣΤΕ ΑΝ ΗΤΤΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΗΙΝΟΥΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΗ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΚΛΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΡΡΙΨΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΜΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΔΙΟΤΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 1947 ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΤΡΟΥΣΚΩΝ ΡΩΜΗΣ. ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ. ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΣΑΜΕ ΤΙΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΗ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΘΝΩΝ. ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Ή ΑΠΟΛΛΥΩΝΟΣ Ή ΑΒΑΔΩΝ. ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ. Η ΜΟΜΦΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΟΝΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΕΙΑΣ ΤΕΡΑΤΟΓΟΝΙΑΣ. ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΝΑ ΕΓΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΩΝ. ΝΑ ΥΠΟΔΥΘΟΥΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. ΠΕΡΣΙΑΣ. ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΦΑΣΙΣΜΟΥ. ΑΠΟ ΠΟΜΠΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗ. ΜΑΣ ΕΔΟΘΕΙ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ. ΠΡΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΜΕ ΠΟΣΗ ΕΥΦΥΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ . ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΝΤΙΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ. ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΗ. ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ ΓΚΟΪΜ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΠΙΣΜΕΝΟΙ ΟΤΙ Η ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΑΤΙΑ. ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΣ. ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΜΑΣ Ο ΔΡΑΚΩΝ ΠΟΥ ΣΕΙΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ. ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΓΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ ΕΔΑΦΙΟΝ 13: "ΘΑ ΣΤΡΕΨΩ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΟΥ ΣΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΟΥ ΕΛΛΑΣ. ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΦΥΛΟΥ. ΜΟΓΓΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥ.. ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ ΔΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΕΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΑΧΒΕ. ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΡΩΜΗ." ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΝΟΗΣΑΜΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΦΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ.ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΕΙΑΣ.Α. ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΟ. ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΛΙΘΟΥΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. 51 . ΔΙΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ.Ε. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΠΟΥ ΦΘΕΙΡΑΜΕ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΓΚΟΪΜ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ..." ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΩΔΕΚΑ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ... ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΣΕ ΤΙΠΟΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΤΟΥΣ.. . ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ..

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΝΑ ΦΥΤΕΥΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.ΝΤΟΠΙΑΣ ΡΑΤΣΑΣ . 5. ΑΠΟ ΤΩΡΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΑΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ Ή ΞΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΣΑΣ ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΣΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΖΩΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΗΣ . ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ. ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. ΑΓΡΟΥΣ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ ΕΝΟΠΛΩΣ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΤΑ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ. ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ". ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ.Ε. ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Ή ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Ή ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Ή ΑΓΟΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ.ΛΠ. ΦΥΤΕΥΕΤΕ ΑΥΤΟΓΕΝΗ .ΛΠ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΦΥΤΕΥΕΤΕ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΦΥΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ.ΝΤΟΠΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ . ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.ΝΤΟΠΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΙΚΑΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΝ ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΒΡΙΔΙΑΚΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΠ΄ ΑΜΟΙΒΗ. ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΗ ΣΤΕΡΕΙΣΘΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΓΗ. 3.Α. ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ. ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ.ΛΠ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙ ΒΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΤΕ ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. 2. Κ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΓΟΝΤΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΟΥΝ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΜΗ ΥΒΡΙΔΙΑΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ-ΣΠΟΡΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.. ΚΗΠΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ. ΚΑΙ ΟΠΟΡΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΟΠΩΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Κ. ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΖΕΥΓΗ ΖΩΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ Ή ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ Κ. Κ. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 1. ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΓΗΣ ΣΑΝ ΖΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΧΩΡΟ. ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΟΓΕΝΗ . ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΑΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ. ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΣ ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: ΚΑΡΥΔΙΕΣ. ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ. ΠΑΥΣΑΤΕ ΝΑ ΤΡΕΦΕΤΕ ΤΑ ΖΩΑ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΙΟΤΙ ΕΚΦΥΛΙΖΟΝΤΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ.Ο. 4. ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ Ή ΥΨΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΡΑΠΕΖΕΣ. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΓΟΝΤΩΣ Η ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΔΙΟΤΙ Η ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΖΩΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΛΛΗΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ.ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ.ΓΕΝΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΓΕΝΗ ΕΧΟΥΝ 52 . ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ.ΛΠ. ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΣ. ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΒΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ. ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΑΣ ΖΩΑ. ΑΣΚΕΙΣΤΕ ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟΕΒΡΑΪΚΟΥ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ" ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΣΕ ΛΙΓΟ. ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΩΝ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ.

ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ.ΥΠΟΣΤΕΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. Π. ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΠΑΓΙΔΑ. ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΛΥΚΕΣ. ΦΡΟΝΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΖΩΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ. ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΧΑΡΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΕΙΣΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ . ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠ΄ ΑΜΟΙΒΗ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΜΑΘΕΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.. ΞΥΛΟΥΡΓΙΑΣ. ΑΠΟΚΤΕΙΣΤΕ ΣΤΕΓΑΝΕΣ-ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΙΣΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΑ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ. ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ.ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ . ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΒΕΔΟΥΪΝΩΝ ΕΡΗΜΟΥ. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. ΣΤΑΦΥΛΙΑ. 6. ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.ΛΠ. ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟ 1995 ΘΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ.ΕΔΑΦΗ ΣΠΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ .. ΠΥΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟ "ΛΑΣΠΗ ΚΟΠΡΙΑΣ" ΚΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟ ΒΙΕΤΝΑΜ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ . ΝΕΡΟΥ Κ. ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Ή ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 500 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 1000 ΜΕΤΡΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ . ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΟΧΙ. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΔΑΦΗ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ.. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ .ΠΥΡΙΤΙΔΑ ..ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΑ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ .. 9.ΤΡΑΙΫΛΕΡ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ . ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ Ή ΜΙΚΡΩΝ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΩΝ..ΛΠ. 8. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΓΟΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ. ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ . ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ. ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ.Χ. ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ..ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ . ΟΠΩΣ ΖΕΥΓΗ ΑΛΟΓΩΝ Κ.ΛΠ.ΠΗΓΕΣ ΝΕΡΟΥ . ΜΟΝΟΣΦΑΙΡΑ ΒΛΗΜΑΤΑ. ΜΗΝ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ 53 . ΜΑΘΕΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΡΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΞΥΛΑ Ή ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΟΥΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ.ΕΔΑΦΟΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΔΕΝΔΡΩΝ . ΓΕΩΡΓΙΑΣ.ΟΠΛΑ . ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΑΝΤΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΓΗΣ. Ή ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΕΡΙΟ ΜΕΘΑΝΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΗΨΗ ΑΠΠΟΡΙΜΑΤΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Ή ΚΑΡΠΩΝ.ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑΣ . ΑΠΟΣΥΡΑΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΠΟΥΣΙΩΔΗ Ή ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΞΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ..ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΕΗΣΕΩΣ ΤΩΝ . ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΖΑΚΧΑΡΟΚΑΛΑΜΩΝ ΑΝΤΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΚΟΙΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΘΕΙΤΕ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΡΙΠΛΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ. 10.ΣΚΗΝΗ .ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ .ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Ή ΞΥΛΟΠΝΕΥΜΑ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΦΥΤΩΝ: ΣΥΚΑ. ΜΗΝ ΕΞΑΠΑΤΑΣΘΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΥ ΚΟΙΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΚΟΠΙΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΣΑΣ.. ΚΟΚΙΝΟΓΟΥΛΙΑ Κ. ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ.. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΤΕ ΟΙΚΟΓΕΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ. ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΠΟΛΕΩΣ" ΚΑΙ "ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ" ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ Ή ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. 7.ΕΔΑΦΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΖΩΩΝ ΣΚΕΥΗ ΕΠΙΓΟΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ . ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΓΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΕΝ ΟΨΗ ΠΑΝΤΕΛΟΥΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΛΟΓΩ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ.

ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΕΚΕΙ ΘΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΤΡΩΚΤΙΚΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΚΑΙ ΘΑΨΤΕ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΡΥΠΤΕΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΤΟΤΥΠΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ. ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1995. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ. ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΥΣ. ΨΗΜΕΝΟ ΑΛΑΤΙ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΗΨΗΣ. ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΙΚΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.Χ. ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΧΑΜΕΝΑ ΖΩΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. 13. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΗ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΜΕ ΣΕ ΑΓΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΜΕ ΖΩΑ. ΜΗΝ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ* ΔΙΟΤΙ ΕΚΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΗΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ. Ή ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ. ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΩΡΟ. ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ.11. ΖΩΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΤΙ Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ. ΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΞΕΡΕΤΕ ΔΙΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ. ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ" ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΠΡΟΧΩΡΕΙΣΤΕ ΣΕ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1995 . ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ: "ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ" Η ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΕΙ ΣΕ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 55 ΕΤΩΝ. ΘΑΨΤΕ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΚΡΥΠΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΟ 1995. ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΓΗΣ. ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. 54 . ΠΑΥΣΑΤΕ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ. ΤΟΥ ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΘΕΝ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΕ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΡΩΜΕΝΕΣ Ή ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΡΑΣΤΕΣ.2002 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ". Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΔΕΧΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ. ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. ΑΥΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΛΑΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ. ΠΕΤΑΞΤΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΑΣ ΤΗΝ "ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ" ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΥΠΟΥΛΑ Η ΞΕΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΤΑ ΗΘΗ ΜΑΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΠΙΣΩΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ. ΟΠΛΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ. ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΑΝΗΛΙΚΟΙ Ή ΟΧΙ. ΕΣΩΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Π. ΚΑΝΤΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΜΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 14. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 12. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ "ΙΚΑ" ΚΑΙ "ΤΕΒΕ" ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥ. ΠΥΡΙΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΡΥΠΤΟΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ Ή ΟΧΙ. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. [*ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ] ΜΗΝ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Ή ΣΠΟΡ. ΑΥΤΟΓΕΝΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. 15. ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΨΗΦΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗΣ. ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΝΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ". ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΑΤΟΜΩΝ. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΦΩΤΟΤΥΠΙΣΤΕ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΓΕΝΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΖΩΩΝ. ΠΟΥ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΜΟΝΟΝ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΑΝ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ. "ΤΕΧΝΗ ΕΛΛΑΣ" ΚΑΙ "ΥΛΗ ΕΛΛΑΣ". ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΕΒΡΑΪΚΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΠΙ 2. ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΣΑΣ ΥΠΝΩΤΙΖΟΥΝ ΜΕ ΨΕΥΔΗ: ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤ΄ ΕΠΙΦΑΣΗ "ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ". ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΓΕΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΠΡΟΔΟΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. ΑΛΒΑΝΟΙ. ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ: ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΞΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ ΤΟ ΝΕΚΡΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΣΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΕΣ ΟΡΔΕΣ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ: ΝΟΤΙΟΙ ΙΤΑΛΟΙ. ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ . ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΚΤΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΚΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ. . ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ. ΑΠΟ ΤΩΡΑ. ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. ΟΛΑ ΟΣΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΕΠΙΝΟΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ "ΟΦΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ" ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ "ΙΕΡΑ ΕΛΛΑΣ".ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ . ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ. Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ . ΕΛΕΩ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΧΒΕ. ΣΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ Ή ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΒΟΛΕΑ. ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ.ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ . ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΤΟΥΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ . ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΗΘΙΚΟ ΑΛΛΟΘΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΩΣ . ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΘΕΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ. ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΥ.ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. . ΤΟ ΕΒΡΑΙΟΒΑΥΑΡΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΝ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. ΚΑΙ ΠΑΡ΄ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΩΣΑΪΚΕΣ ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ.ΘΑ ΕΠΙΖΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.000 ΧΡΟΝΙΑ -ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΤΟΧΗ. .ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΝΑ 55 . . ΤΟΥΡΚΟΙ. . ΟΤΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ .ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΗΓΟΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΠΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΒΟΛΕΑ. . ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΑΜΥΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. ΦΙΝΛΑΝΔΟΙ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΗ ΧΛΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΝΩΤΙΣΟΥΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΟ 1995 ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ Ή ΚΡΑΤΗ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΤΕ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΤΕ.ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. ΒΑΥΑΡΟΙ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΟΥΓΓΡΟΙ. ΚΡΟΑΤΕΣ. ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΒΑΥΑΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 1940-1945 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΩΝ ΠΕΡΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ Ή ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΠΛΩΝ. ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ.. Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΕΠΛΗΞΕ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΓΝΩΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΒΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΙΑ. ΑΥΤΗ ΥΠΗΡΞΕ ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΘΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ ΕΚΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΡΘΕΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΗ ΜΑΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΤΟ 9.Χ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ-ΜΟΓΓΟΛΩΝ-ΑΡΑΒΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΠΩΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ.Ε. 56 . ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΙΤΕ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕΝΕΪΚΟ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΤΕ ΡΑΟΥΛ-ΡΑΛΛΗΣ ΕΙΤΕ ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗΣ. ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ. Ο. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΟΜΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΤΡΕΨΑΝ ΣΕ ΦΥΓΗ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.500Π. ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ "ΚΡΙΤΙΑ" ΚΑΙ ΤΟΥ "ΤΙΜΑΙΟΥ" ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ.Α. ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΝΟΠΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο.Α.

ο πλανήτης µας και το πλανητικό µας σύστηµα δέχθηκε επιθεώρηση από την ΣΤ΄ ή 6η Γαλαξιακή Αποστολή. Συγχρόνως "επαναδηµιουργούν" στα Εργαστήρια Γενετικής των σκαφών τους. Υδρατµικά.ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Προς αποκατάσταση της αληθούς Ιστορίας του Πλανήτη η Πρυτανεία Ο. Κάθε Φάση Πυκνώσεως περιλαµβάνει τρείς Φυλές. αµέσως µετά την αρχή "στερεοποιήσεως" της τρίτης Υδρατµικής ή 9ης Φυλής. Όταν ο πλανήτης πέρασε στην Αέρια Ύλη τα Όντα πυκνώθηκαν σε Μάζες Αερίων.000 ετών ορίζει χρονική διάρκεια Υπο-υπο-µεταλλαγής.000 έτη. Σε κάθε αρχή Αναπτύξεως µιας Υπο-υποφυλής ή Μεταλλακτικού Υπουποεπιπέδου. κάθε µια από τις οποίες απαίτησε χρονικό διάστηµα 12 Χ 12 Χ 36. βρισκόµαστε στο µέσον του 5ου Υποεπιπέδου Πυκνώσεως ή Υποφυλής. 6ης Γενετικής Επεµβάσεως 57 .184.184. Τα πληρώµατα αυτά έχουν κυρίως καθήκοντα επεµβάσεων Γενετικής. Στην παρούσα φάση. 12 Χ 36. Ακριβέστερα. 5ου Υποεπιπέδου. µε την µορφή που σήµερα έχουν. Το αντίθετο ισχύει για αισθήσεις και παρατήρηση των αραιότερων Όντων. αναιρούν τις Απάτες Χρονολόγησης της Μογγολοεβραϊκής "Βίβλου" και της "Μυστικής ∆ιδασκαλίας" των Θεοσοφικών Στοών. ενώ οµοίως τα Αέρια Όντα δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη των Νετρονιακών Όντων. Όταν ο πλανήτης πυκνώθηκε σε Υγρή Ύλη. Αέρια.Ε. Τα όσα ακολουθούν. τα Είδη Πανίδος και Χλωρίδος που εξαφανίστηκαν ή τείνουν να εξαφανισθούν λόγω ανατροπής οικολογίας. Συµβατικά θα ονοµάσουµε τις Φάσεις Πυκνώσεως των Όντων. Υγρή.000)+ (6Χ36. που µπορούν να "βλέπουν" και να "ακούν" όλα τα πυκνότερά τους. Οι τρείς πρώτες κατηγορίες Όντων είναι αόρατες από το δικό µας επίπεδο Βιολογίας.496. και Στερεά. δηλαδή κάθε 36.000 ετών για να µεταλλαχθεί στην επόµενη. Αέρια. ήτοι Νετρονιακή. Κατά την περίοδο Νετρονιακής Ύλης.000 = 432. Το δικό µας επίπεδο Πυκνώσεως είναι το 3ο της 4ης Στερεάς Πυκνώσεως.Χ. από σκάφη και πληρώµατα του Εξελικτικού Κέντρου Τοπικού Γαλαξία. Ακριβέστερα. τα Όντα ήταν οµοίως άµορφες σκεπτόµενες Μάζες Υποατοµικών Σωµατιδίων.000π.Α. τα παραγόµενα Όντα είναι µέχρι και σήµερα Νετρονιακά. παραχθείσης από το Μογγολικό Τοµέα Θιβέτ και καταγραφείσης από την εβραία Μπλαβάτσκυ. διότι τα αισθητήρια των Όντων Τέταρτης Πυκνώσεως δεν είναι συντονισµένα στις "αρµονικές συχνότητες εκποµπής" ακτινοβολιών των αραιότερων καταστάσεων ύλης. Αυτές οι "διορθώσεις" άρχισαν στον πλανήτη µας πριν από (3Χ5. δηλαδή το τελευταίο ή 12ο επίπεδο Πυκνώσεως ή Φυλής. βρισκόµαστε στο τέλος του 6ου Υπο-υποεπιπέδου.000)+(4Χ432.000) = 17.000 έτη. 12ου Επιπέδου ή Φυλής. Το 34. τα Όντα διαµόρφωσαν Στερεά Σάρκα και Σπονδύλους Οστέων. Αθηνών παραδίδει στο κοινό Στοιχεία Πλανητικών Αρχείων.000 έτη. Με τα ίδια κριτήρια τα Υδρατµικά Όντα δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη των αραιότερων Αερίων και Νετρονιακών Όντων.000 = 5. ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Η ύπαρξη Λογικών Όντων στον Πλανήτη είναι παράλληλη µε τις φάσεις πυκνώσεως του πλανήτη. Φυλές. επειδή ο πλανήτης αποτελείται και από τις τέσσερις καταστάσεις ύλης. Τελικώς όταν η πλανητική πύκνωση εµφάνισε Στερεά Ύλη. που αναπτύχθηκαν εις βάρος άλλων Ειδών ή που παρουσιάζουν Μεταλλακτικά Ατυχήµατα (Τερατογονία). Η περίοδος των 36. ο πλανήτης υφίσταται επιθεώρηση Πανίδος και Χλωρίδος. Το κάθε Υποεπίπεδο ή Υποφυλή έχει διάρκεια πλήρους Υποµεταλλαγής. προς αποφυγή επικρατήσεως Ειδών Πανίδος και Χλωρίδος. της 12ης Φυλής. τα Όντα πυκνώθηκαν σε Μάζες Υδρατµών. Στερεά Φάση.

000) + (6 Χ 36.000) = 58.000 µ.Χ.968.Χ.15 = 211.000 . επεµβαίνει η Ζ΄ ή 7η* Γαλαξιακή Αποστολή µε προγραµµατισµένη παραµονή 18. ήτοι από την αρχή αυτοδηµιουργίας Νετρονιακών Όντων Πανίδος και Χλωρίδος. ήτοι έως το 20.000 ετών.000 µ. Το 2.000 ετών. (11 Χ 5.της Σειράς 12 Επεµβάσεων που άρχισαν πριν 216.184. (* -427-) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ Παρουσιάζουµε το διάγραµµα ιστορικής εξελίξεως του πλανήτη µε ανακληθέντα αρχεία "ΑΚΑΣΑ".000 έτη. 58 .000) + (4 Χ 432.

όπως το µεταγράφει ο Ευσέβιος. εκπαιδευµένους που είχαν γεννηθεί από σχέσεις τους µε γήϊνους.Χ. Αυτή η παράδοση έγινε το 16. Οι "ηµίθεοι" συµµετέχουν και αποσύρονται το 15.Χ. τα εχθρικά σκάφη Σελήνη και Λίλιθ εισέρχονται σε δορυφορικές τροχιές. και παραδίδοντας στην 6-6-6 της Ιβηρίας Ελλάδος.Χ.* προς αποφυγή υπερσυσσωρεύσεως δυνάµεως σε µόνιµα Κέντρα ∆ιοικήσεως. Αυτοί οι πληθυσµοί αρχίζουν γενετικά πειράµατα τερατογονίας και στρέφουν τους Έλληνες Άτλαντες εναντίον των ∆ραβίδιων Ελλήνων. Γαλαξιακού Λόγου. Ηλιακού.572π.Χ.644π. αποχωρεί διότι χωρίς ειδικά 59 . *∆ιαµορφώθηκε σφαιρικό τριγωνοµετρικό δίκτυο "NARN" στην επιφάνεια γης. C X 1012. Ο στόλος ∆ιός αποτελείται κυρίως από σκάφη µεταγωγικά και "βιολογικά εργαστήρια". Στην φάση 5-5-5. η Ελλάς την ανέλαβε µεταξύ του 22. Λόγω των γεωλογικών µεταβολών που ακολούθησαν. όπως προέβλεπε το πλανητικό σχέδιο. Την τελευταία φάση 5-5-5. το Κέντρο ∆ιοικήσεως Ατλαντίδος 88-8. η Λίλιθ επιτάχυνε και συγχρονίστηκε µε την Σελήνη σε όµοιες γωνιακές ταχύτητες.000 ετών. Οι "Ήρωες" διοικούν την 7-7-7 έως το 13. µε αντίστοιχα όρια ταχυτήτων: C. Εξάγεται Ιστορικό 17.Χ. Το πρώτο Κέντρο ∆ιοικήσεως 1-1-1 σε κάθε ανακύκλωση 36.Χ. δεν ιδρύεται φάση 9-9-9 στην ∆υτική Ατλαντίδα. προς δηµιουργία φάσεως 8-8-8.Χ. Στο 11. το χαρακτηρίζει σαν "αρχή δυναστείας των ηµίθεων και τέλους δυναστείας των θεών.500π. Το διοικητικό χάος έγινε απόλυτο και ο πολιτισµός οπισθοδρόµησε σε επιβίωση εκτάκτου ανάγκης. µε 12 κέντρα.000 και 19.000 = 486 Γαλαξιακών Αποστολών.000π.389π. στο έδαφος του σηµερινού Τέξας ΗΠΑ.Χ. ήτοι 12 φορές εντός µιας περιόδου 36. παραλαµβάνοντας από την 4-4-4 της Περσίας Ελλάδος. και ο Μανέθων. Το 9. το ∆ιοικητικό Κέντρο του Πλανήτη µετατοπίζονταν κατά 30° προς ∆υσµάς. διαταράσσοντας τα γήϊνα βαρυτικά πεδία.000 έως το 10. µε αποτέλεσµα την βύθιση της Ηπείρου Λεµουρίας (Ειρηνικός Ωκεανός). διότι παραδίδουν στους "Ήρωες".000π. σηµερινής Ιαπωνίας. προκάλεσε την βύθιση της Ατλαντίδος και ∆ραβίδος. Συγχρόνως τα σκάφη µάχης Σελήνης και Λίλιθ επιτίθενται εναντίον του στόλου ∆ιός. εκπαιδευµένους που είχαν γεννηθεί από σχέσεις µε γήϊνους. το Πλανητικό Κέντρο ∆ιοικήσεως µετατοπίζεται στην Ανατολική Ατλαντίδα. µεταξύ των µεσηµβρινών 30° και 45°.432π. τα µέλη της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής παρέδωσαν την εξουσία στους εκπαιδευµένους που είχαν γεννηθεί από σεξουαλικές τους σχέσεις µε τους γήϊνους. Επέρχεται πλήρης ανακοπή εξελίξεως πολιτισµού που επιδεινώνεται διότι στην Ατλαντίδα γίνονται δεκτοί για αποβίβαση πληθυσµοί Σελήνης και Λίλιθ από το 11. ευρισκόταν στον Τοµέα Ιωνίας Λεµουρίας ή Αϊνίας ή Αϊνού. και αποδυναµώσεως µονίµων Περιφερειών. Τα Κέντρα ∆ιοικήσεως µετατοπίζονταν πάνω στην ζώνη που περιλαµβάνεται µεταξύ των Βορείων παραλλήλων 30° και 40°.600π. χάνει την επαφή µε την Περιφέρεια. Το 10.000 χρόνια. Επεξηγούµε: Κάθε 3. για τη φάση 7-7-7.Χ. και παραδίδουν στους "Ευγενείς Βασιλείς". Η διατάραξη των βαρυτικών πεδίων που προέκυψε λόγω αυτής της αλλαγής τροχιών.000π.Τα ανωτέρω εξάγονται από τα αρχεία "ΑΚΑΣΑ"(Σανσκριτικά) ή "ΑΚΑΣΚΑΙΑ" (ελληνικά) µε τεχνολογία αποκωδικοποιήσεως συχνοτήτων τριών "∆ιαστάσεων".496.. Πλανητικού. Κατά την φάση 6-6-6.C X 106. Ενώ υπερισχύει." Το 16.000:36. Επέρχεται διοικητικό χάος.000 ετών. το Κέντρο Πλανητικής ∆ιοικήσεως αναλάµβανε η σηµερινή Ελλάς ∆ραβιδίας. µεταξύ των µεσηµβρινών 90° και 105°. Οι "Βασιλείς" µετατοπίζουν το Πλανητικό Κέντρο ∆ιοικήσεως στην Κεντρική Ατλαντίδα µεταξύ µεσηµβρινών 60° και 75°.

Α.Χ. ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ..Ε. ΓΕΕΘΑ. ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.Χ.619π.Ε.. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΗΓΗΘΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΤΟΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗΣ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ". ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΣ ΕΠΤΑΕΤΙΩΝ: 1967 .980 έτη µετά την βύθιση της Ατλαντίδος .ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ή ΜΕΝΕΪΚΟ ΚΑΙ ΡΑΛΛΗ Ή ΡΑΟΥΛ.ΠΛΗΝ ΕΣΣΔ.Ε.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ. ΟΜΟΙΩΣΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΜΕΝΕΪΚΟ-ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ . ΟΜΑ∆Α ΠΑΣΟΚ ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΟΧΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ή ΜΕΝΕΪΚΟ..Α.Αιγηίδος. ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ.Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο. κατορθώνουν να οργανώσουν στοιχειώδες σύστηµα διοικήσεως του πλανήτη. ο διαστηµικός πόλεµος θα γινόταν µακροχρόνιος εις βάρος της Πανίδος και Χλωρίδος του πλανήτη. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ.* 60 . παρουσιάζοντας την γελοιογραφία γεωπολιτικής του τύπου Χν=10*ν² που έχουµε αναλύσει.Ε. ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ-ΔΑΝ-ΣΕΛΑΡΓΚΛΥΞΜΠΟΥΡΓΚ ΑΠΟ ΤΟ 1988 ΕΩΣ ΤΟ 1995. ----. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ: "∆ΙΑΧΩΡΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΑΝ∆ΡΕΑ ΜΕΝΕΪΚΟΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆ΙΟΤΙ Η Ο. ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟ ΡΑΒΒΙΝΟΥ. ήτοι 3.Ε. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ .ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΤΟΩΝ "ΜΤΜ" ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ "ΟΤΟ". ----. ----. ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.ΔΙΑΛΟΓΩΝ. ----.. κατορθώνουν να πλαστογραφήσουν το Ελληνικό Σύστηµα ∆ιοικήσεως. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ "ΑΟΑ" ADEPTIS ORDO ATLANTIS Ή ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ Ή ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ Ή ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΣΤΟΑΣ "ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΡΥΟΣ" ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. ----. Και µόνον το 680π. ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥ ΤΗΣ "ΑΟΑ". ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΑΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ . ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΗ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ. ΡΑΛΛΗ Ή ΡΑΟΥΛ. ΣΚΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 1988 .σκάφη µάχης.Α. ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ Ο.1988 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΒΡΑΪΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΤΑΕΤΙΩΝ 1988 .Α. ΑΘΗΝΩΝ Ο.1974 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1974 .ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΟΧΗ Χ. Το χάος και η διάλυση ήταν τέτοια που ακόµη και η εναποµείναντες κυρίαρχοι Σελήνης και Λίλιθ.Α.1995. ΑΘΗΝΩΝ ∆ΙΑΝΕΜΕΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕΝΕΪΚΟ-ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΠΟ ΕΒΡΑΪΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ "ΜΕΝΕΪΟ" ΚΑΙ "ΖΕΤΕΪΝ" ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΒΕΡΤ Ή ΕΒΕΡ.002 µετά Χριστόν.Ε.1995 ΟΠΙΣΘΕΝ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΣΚΟΠΕΥΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΕΒΡΑΙΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ. ΜΕ ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ." ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ: ----. µόνον το 5.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ο. ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΒΡΑΙΟΑΡΑΒΙΚΩΝ ΣΗΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Είναι η γεωπολιτική που θα τινάξει στον αέρα η Ζ΄ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ του 2. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.1982 ΑΝΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΔΕΞΙΑ 1982 .Α. ΦΛΩΡΑΚΗ ΓΙΑ ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΡΩΣΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ANTROPOV Ή LIEBERMAN. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΛΟΘΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΑΣΙΣΙΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ".

ΜΕ ΕΔΡΑ ΙΣΡΑΗΛ. ΕΟΚ. ΥΟΡΚΗΣ.Α. . ΤΑ ΕΘΝΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΡΑΒΙΔΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠ΄ ΟΥΔΕΝΙ ΛΟΓΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ: 1.Ε. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΥ: ΕΒΡΑΙΟΓΕΡΜΑΝΟΣ ROONBERG. ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗ 2002 . ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΑΒΑΡΩΝ . ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΘΕΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ.2009 ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΣΔ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΦΥΛΩΝ.ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΧΘΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ο.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΧΗ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.Α.1995.ΕΚΤΟΣ ΕΣΣΔ. ΜΕΣΩ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΡΑΒΙΔΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΤΗΣ "ORDO ADEPTIS ATLANTIS". 2009 .Α. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ.Ε. ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΟΣ ΣΤΟΩΝ "ΟΤΟ".Ε..Ε.ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΝΟΠΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο. ----. ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΣΗ ΕΣΣΔ ΑΠΟ ΕΒΡΑΪΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΡΕΜΛΙΝΟΥ.ΒΑΥΑΡΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΦΑΣΙΣΜΟΥ. Η ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΙΔΡΥΣΕ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΕΙ ΤΙΣ ΗΠΑ. ΚΙΝΑ ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ.1995 - 2002 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΡΧΟΥΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ . ΥΟΡΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ. 3. ΤΟΝ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1984 ΣΤΗ Ν. ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΟΜΦΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΟΙΑ "ΕΛΕΩ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1988 . . ". . ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ" ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΙΑ "ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ". ΜΕΤΑ ΤΑ ΟΣΑ ΑΠΕΤΕΛΕΣΑΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΤΕ.Α.Ε. .1995: ΕΠΤΑΕΤΙΑ ΑΛΜΑΤΩΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ "ΚΡΑΧ" ΘΕΜΙΣ ΔΕΛΦΩΝ Α. ΑΘΗΝΩΝ Ο. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΡΑΒΒΙΝΩΝ ΤΗΣ Ν. ΕΣΣΔ.3000 ΧΙΛΙΕΥΗΣ Ή ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ". ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο. . ----. ΣΥΝΟΨΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ STEINBERG. ΖΕΥΣ ΣΑΡΔΕΩΝ Ο.ΤΗΝ 15-2-85 ΑΠΑΝΤΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΞΕΝΩΝ ΕΧΘΡΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Ο. 2. Η ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΦΥΛΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ . ----. .ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΤΟΥΡΑΝΩΝ. ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Ε. Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΩΤΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Ο.Α.ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΓΙΑΧΒΕ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΤΖΕΝΤΑΪ ΤΟΥ ΚΡΟΝΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ Ή ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ "ΕΛΕΩ ΧΡΙΣΤΟΥ".Α. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΛΟΘΙ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΟΥ 61 . ΒΟΛΟΣ *1988 .Ε.

ΕΝΕΠΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΧΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΩΝ ΟΥΡΑΝΟΥ-ΚΡΟΝΟΥ-ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΗΣΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. 11. ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΔΡΑΒΙΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΕΩΣ ΟΤΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΙΩΝΙΑ. . . Ο ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΗΞΑΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ. ΚΑΙ ΤΗΣ SABALA ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟΥΣ ΝΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΟΜΦΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΝΩ ΟΙ ΕΞΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΡΟΝΟ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑΧΒΕ. ΜΗ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΣΘΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΓΙΑΧΒΕ. ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΗ. ΔΙΟΤΙ ΕΝΑ ΔΕΝΔΡΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΛΑΔΕΨΟΥΜΕ. ΙΣΡΑΗΛΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ. Ο ΚΡΟΝΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΝΕΦΕΛΙΜ ΤΗΣ AGAΝTA. 18. Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. 12. ΑΛΕΛΟΥ-ΓΙΑΧ. ΟΤΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΟΝ ΤΑΜΙΛ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ "ΔΙΑΒΟΛΟΥ". ΑΛΒΑΝΙΑΣ. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ. ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΤΟΝ ΑΝΥΨΩΣΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΓΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΜΑΣ ΑΛΟΘΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙΣ ΕΝΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΦΥΛΗ. . ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΤΛΑΝΤΙΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΓΡΑΨΑΝ ΤΑ "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ" ΩΣΤΕ ΟΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΙ ΓΚΟΪΜ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΧΗ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ. ΑΛΕΛΟΥ-ΙΑ. ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΜΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΕΠΑΣΧΕ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΖΗΛΟΥ. 6. ΟΙ ΝΕΦΕΛΙΟΜ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΦΥΛΗ ΤΟΥ Ε΄ ΒΟΩΤΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΠΕΝΤΕ ΦΥΛΕΣ ΠΕΝΤΕ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ. 62 . ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΟ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ. Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ. Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΡΑΒΙΔΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΦΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΩΣ." ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ. 21. ΟΛΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΤΛΑΝΤΙΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ. 8. Ο ΓΙΑΧΒΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΙΝ ΚΑΙ ΣΙΩΝ. Ο ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 12. ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ. ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΒΙΒΛΟ" ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.4. 7. ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. ΑΛΕΛΟΥ-ΑΣΜΟΝΤΑΪ. . ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΩΜΙΣΘΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΤΟ 1995. ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΑΜΥΝΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ ΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. 13. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. ΤΑ ΝΕΦΡΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ. 17. 5. ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΛ. 20. ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΓΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ.ΑΛΕΛΟΥ-ΜΕΤΑΤΡΟΝ. 16. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ 1995. ΤΟ ΑΤΛΑΝΤΙΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ. . 14. ΑΛΕΛΟΥ-ΓΙΑΧΒΕ. . ΣΚΑΦΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. 19. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΚΑΙ ΜΟΜΦΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. 10. 15. 9. Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ.500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΙΚΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΗΔΗ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΓΗ ΑΠΟ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ. ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΣΣΔ. Η ΕΛΛΑΣ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.

εκτός ΕΣΣ∆!!! ∆ιότι οι ηγέτες του Κρεµλίνου επιτρέπουν στην ΕΣΣ∆ µόνον την λειτουργία Στοών του Γιαχβέ της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ!!! Επειδή στο "βρώµικο παιγνίδι". στους οποίους οι κακοί Γερµανοί ηγέτες υπάκουαν σε Στοές ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή Ταµίλ Υποχθονίων. Μήπως οι "εχθρικές" ∆υνάµεις Γιαχβέ και Ταµίλ.Α. να επιλύσουν το ερώτηµα: "πώς είναι δυνατόν οι "αντίθετες" ∆υνάµεις Γιαχβέ και Ταµίλ. Μήπως αυτό που συµβαίνει στον Βόλο σε µικρή κλίµακα. Υόρκης. από ∆υνάµεις που υπερβαίνουν την αισχρή συµπαιγνία Γιαχβέ . τα τριτοβάθµια επιτελεία ORDO ADEPTIS ATLANTIS και ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ. τους Ταµίλ-"∆ιάβολο" και Γιαχβέ-"Θεό". παίζεται σε µεγάλη κλίµακα παγκόσµια από το Τεκτονικό Ο-Τ-Ο ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS. Ο εµπαιγµός συνίσταται στο ότι οι ανώτατοι βαθµοφόροι της "σοσιαλιστικής" Στοάς "21". είναι ο Κος Κουκοβίνος. ενώ οι βαθµοφόροι της "ναζιστικής" θεοσοφικής Στοάς. ενώ οι "καλοί" Σύµµαχοι υπάκουαν σε Στοές ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή Γιαχβέ Επουρανίων. ΕΞ-ΑΓΩΓΗ Μετ-ειδοποιούνται οι αποδέκτες της παρούσης ότι το κείµενο της παρούσης 72 σελίδων. ο "καλός σοσιαλιστής θεούλης" κατανικά πάντα τον "κακό ναζί διάβολο". Καλούµε τα µέλη των δύο ανωτέρω Στοών Βόλου.λπ. ή "ναζιστική" ORDO ADEPTIS ATLANTIS έχει ιδρύσει Θεοσοφικές Στοές Ταµίλ σε όλο τον πλανήτη. "µισιούνται θανάσιµα" διότι έχουν αντιστοίχως "Ανώτατους Ηγέτες". Άρεως κ. οι "Σεληνιακές ∆υνάµεις" παίζουν τον ρόλο του "θεούκαλού". ∆ικηγόρος Βόλου. συνεργαζόµενος προς τούτο µε επώνυµους εβραϊκής καταγωγής Τέκτονες. Το Ο-Τ-Ο διοικείται από το τριτοβάθµιο επιτελείο της Α-Ο-Α ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS.ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ Ο. (Προϊσταµένη της "Αργο-ναυτών 21") Θεωρητικά. µε Κοινό Κέντρο ∆ιοικήσεως. Το "µίσος" των δύο αντιθέτων παρατάξεων έφθασε στο σηµείο να προκαλέσει δύο Παγκοσµίους Πολέµους. επικαλούνται στις πνευµατιστικές συνεδρίες τους τις "Σεληνιακές ∆υνάµεις Ασµοντάϊ-Γιαχβέ". τι προβλέπετε Κύριοι για τον Τρίτο Γύρο. Εξάγεται ότι ο εν λόγω Κος εµπαίζει τα µέλη των δύο "αντιθέτων" Στοών Βόλου. ίδρυσε Στοές. µε τα στοιχεία που διαθέτουµε. διαβλέπουµε συντριβή της ΕΣΣ∆. Ηγετικό και ιδρυτικό στέλεχος και των δύο ανωτέρω "αντιθέτων" Στοών. κατοίκους Βόλου. Για τον Τρίτο και Τελικό Γύρο του Γ΄ Παγκοσµίου Πολέµου. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Εµείς. Θεωρητικώς. και της Θεοσοφικής Αντιστοάς Βόλου µε ναζιστικοβουδιστική ροπή. για να τους αναθέτουν ίδρυση και ηγεσία Στοών. από το Γ΄ Ράϊχ έως σήµερα.Ε. να χρησιµοποιούν τον Κο Κουκοβίνο και τους µεµυηµένους οµοίους του. Θεωρία και Γεωπολιτική Ναζισµού .Ταµίλ και τις παρακολουθούσες 63 . είναι στην πραγµατικότητα ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ∆υνάµεις. διανέµεται κατά µείζονα προτεραιότητα σε Τέκτονες Αξιωµατούχους της Στοάς "Αργοναυτών 21" Βόλου µε χριστιανοσοσιαλιστική ροπή. µε διαµετρικά αντίθετα θρησκευτικοπολιτικά "πιστεύω". Αυτό σας είναι γνωστό. Το Σκωτικό ∆όγµα -και το Γαλλικό ∆όγµα.Βουδισµού. επικαλούνται τις "Υποχθόνιες ∆υνάµεις Ταµίλ". το οποίο µε αραβοϊσραηλινά κεφάλαια. Απόλλωνος.διοικείται από το τριτοβάθµιο επιτελείο της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ ή Στοάς "Μεγάλης ∆ρυός" Ν. ενώ οι Υποχθόνιες ∆υνάµεις παίζουν ρόλο "διαβόλου-κακού" πλαστογραφώντας τις οντότητες ∆ιός. προγραµµατισµένης νικήτριας του Τρίτου Γύρου.

Α. αµέσως µετά την ίδρυση της πρώτης θεοσοφικής Εταιρείας το 1879 στην Κέρκυρα. έκαψαν τα πεύκα του λόφου Γορίτσης... παρίσταναν τους "δηµοκράτες". είναι σε θέση να γνωρίζει ότι στις διαταγές της Στοάς VRILL Βερολίνου προς την διοίκηση SS Βόλου. Για ιδίους λόγους το εκλεκτότερο Τάγµα των SS χαρακτηριζόταν "Κένταυροι . µετά την "απελευθέρωση" του 1821. Υόρκης έχει θεωρήσει την περιοχή Βόλου ως περιοχή "Μείζονος Προτεραιότητος". και τις παρακολουθούσες επιδείξεις τροµοκρατίας "δαιµονικών θαυµάτων" και "αγγελικών θαυµάτων". ως µέλη Στοών χριστιανοσοσιαλιστικής ροπής παραρτηµάτων της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ. προσθέτουµε: Η Ελληνική Μυθολογία δεν είναι µύθος αλλά ΛόγοςΠραγµατικότητα που υποκρύπτεται κάτω από σκόπιµα "ελαστική" περιγραφή. Για τον λόγο αυτό η πρώτη Στοά που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. τα µέλη της θα ήταν υποχρεωµένα να συνεργασθούν µε τις Γερµανικές δυνάµεις Κατοχής. "Κάποιοι" ΕΛΛΗΝΕΣ που δεν θα ονοµασθούν εδώ. Πάτρα κ.Κρόνιοι". ∆εν λαµβάνονται υπ΄ όψιν οι υπ΄ αριθ. ως έδρα ιδεολογικής υποδοµής Ευρωπαϊκού Ναζισµού το 1940. Αν οι ∆υνάµεις Ταµίλ -υπόγειοι σύµµαχοί τους. είχε σαν συνέπεια την καταστροφή του σχεδίου "αποδόσεως µοµφής" στην Ελλάδα. Οι θρησκευτικές αρχές Βόλου -Μητρόπολη. Το ερώτηµα ίσως βρίσκει απάντηση σε ένα άλλο γεγονός που αναφέρουν προπολεµικώς. ∆ιότι αν είχε ιδρυθεί θεοσοφική Αντιστοά στο Βόλο. αποτελούµενες από "έλληνες" ναζιστές των ναζιστικοβουδιστικών ∆ιδασκαλειών της Κας Μπλαβάτσκυ. Για τους µη νοήµονες.παντογνωστριών Στοών Βόλου. και Τσάτσος. στην περιοχή Βόλου. συµβουλεύοντας τους κατοίκους Μακρυνίτσης να αποφεύγουν την περιοχή "διότι από εδώ βγαίνουν οι υπόγειοι διάβολοι". περιλαµβάνεται ο "κύριος στόχος" επικοινωνίας µε τους "Υπόγειους Κρόνιους Ιωλκού". Από τα µέλη των θεοσοφικών Αντιστοών επανδρώθηκαν οι Γερµανόφιλες "κυβερνήσεις κατοχής". διότι λειτουργούσαν ήδη πριν από το 1821. Παρετηρήθει σε νυκτερινές ώρες εκθαµβωτικό φώς που είχε εστία. Στο σηµείο αυτό αιτιολογούµε την µείζονα προτεραιότητα αποστολής της παρούσης. ως "αντίθετες πολικότητες" των ήδη υπαρχόντων Στοών σοσιαλιστικής ροπής της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ. που επιχείρησαν τα SS περιοχής Βόλου.Χ. Επεξηγούµε στον αναγνώστη ότι η µύηση των SS περιελάµβανε το "αποκορύφωµα" των "Κενταύριων Υπογείων Στοών Ιωλκού".Ε. Καλαµάτα. Τι το ειδικό συµβαίνει στην περιοχή σας Κύριοι. µε την ίδια κωδική αρίθµηση.λπ. υποχρεώνοντας την θεοσοφική Εταιρεία να προχωρήσει στις Αντιστοές "31" και "41" Αθηνών και Θεσσαλονίκης. τι θα έχετε να εξηγήσετε στους εαυτούς σας και στους κατοίκους της πόλεώς σας Κύριοι των δύο . ∆εν είναι λοιπόν µύθος ότι στην περιοχή Ιωλκού διεξήχθει η Τιτανοµαχία µεταξύ ∆υνάµεων Κρόνου .560π. για να τις ταυτίσουν µε την Ελλάδα και τους "∆ώδεκα Ολύµπιους του ∆ιός". και άλλων στην ∆ράµα.. "Παραδόξως" η ORDO ADEPTIS ATLANTIS επιχείρησε ίδρυση θεοσοφικής Αντιστοάς στο Βόλο το 1880.∆ιός (26. Η µαταίωση ιδρύσεως θεοσοφικής Αντιστοάς "21" στο Βόλο. τις οποίες για να εντοπίσουν ευκολότερα.έσπευσαν να σφραγίσουν την είσοδο του σπηλαίου µε οπλισµένο σκυρόδεµα. ήταν η "21" Βόλου. Ήδη η ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ Ν. "11" Ζακύνθου και η "1" Κερκύρας. φρόντισαν να µαταιωθεί ίδρυση τέτοιας Αντιστοάς στο Βόλο. σύµφωνα µε πρόγραµµα "Αποκαλύψεως" θ΄ 1-11. Η Ο. και ότι οι "Τιτάνες Κρόνιοι" εγκλείσθηκαν στα υπόγεια Τάρταρα. κάτοικοι του χωρίου Μακρυνίτσης Βόλου. συγκεκριµένο σπήλαιο κορυφής του όρους Σαρακηνός.Στοές και Αντιστοές. υπό εβραιοϊταλική κηδεµονία που συνεχίστηκε µέχρι την "ελληνικοποίηση" των Ιονίων Νήσων. όλοι εβραϊκής καταγωγής. Τι θα έχει 64 . Έβερτ (πατήρ).επιχειρήσουν "έξοδο" µαζί τους. Για τους νοήµονες δεν χρειάζονται σχόλια. ενώ οι Κοι Παπανδρέου-Μενέϊκο Γεώργιος (πατήρ).). στην έρευνα των υπογείων Στοών Ταµίλ.

(Υπερύψωση Κέντρου Παγασητικού µε Ώση Αντιβαρύτητος). ορισµένους στόχους στη γήϊνη επιφάνεια.... περί "σεισµών και καταποντισµών" πρίν έλθει η . διαβόλου διατάσσονται από τον .. που δεν προµηνύουν τίποτε το ευχάριστο. Ήδη το Τµήµα Τεχνολογίας της Ο. στην εµβέλεια νοηµοσύνης του κάθε παραλήπτη ή αναγνώστη της παρούσης.Ε. Τέτοια τεχνολογία υπαινίσσεται η Ελληνική Μυθολογία όταν αναφέρει ότι και ο Ζεύς "χρησιµοποίησε γιγάντιους λίθους εναντίον των Τιτάνων.. Και ποιοί διαθέτουν τέτοια τεχνολογία ικανή να προκαλέσει διάτρηση ή διόγκωση του γήϊνου φλοιού.να εξηγήσει στους "πιστούς" της η ..και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου (Τάρταρα) και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καµίνου µεγάλης και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος". Αναφερόµαστε στην υπερύψωση του βυθού του Παγασητικού Κόλπου κατά 3-10µ µε την µεγαλύτερη υπερύψωση στο κέντρο του... είναι όντα µε τεχνολογία διαγαλαξιακών σκαφών.Α. Προηγουµένως οι Κένταυροι του. όπως αυτή του Παγασητικού Κόλπου και άλλων περιοχών.. ΑΝ οι υπόγειοι Κρόνιοι έγιναν υπεύθυνοι Γενετικής Τερατογονίας στην οποία συνεργάστηκαν οι µετέπειτα εθελοντικά εισελθόντες στα "Τάρταρα" Ταµίλ.. παρατηρεί "περίεργες" Γεωλογικές Αλλαγές στην περιοχή. 65 . αφήνοντας τις καταφάσεις ή τις αρνήσεις. των οποίων τα πρόσωπα αυτών είναι ως πρόσωπα ανθρώπων" δηλαδή Κρονίων Κενταύρων µε µικτή τερατογενετική αλογανθρώπων. ΑΝ οι Σεληνιακοί . Όχι µόνον αλλά είναι εφικτή γι αυτούς η πρόκληση σεισµών . Ίδε Αποκάλυψη θ΄7-11. δεν "µισιούνται" αλλά είναι συνέταιροι στην κατάκτηση του πλανήτη. Ξένο Πανεπιστήµιο έχει περιζώσει τον Παγασητικό Κόλπο µε σεισµογράφους και άλλο υλικό Γεωλογικών οργάνων. Είναι φυσική ή τεχνητή αυτή η εξέλιξη.ώστε να ικανοποιηθούν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες δικαιώσεως της "προφητείας" προγράµµατος του ... τότε είναι τεχνολογικά εφικτή η πραγµατοποίηση της απειλής που αναφέρει η Σεληνιακή "Βίβλος" στην Αποκάλυψη θ΄1-2.: "." ΑΝ οι υπόγειοι Κρόνιοι και οι προστεθέντες αργότερα Ταµίλ. τότε είναι γι αυτούς εφικτή η Τεχνολογία Γεωλογικών Μικροµεταβολών. είναι φυσικό φαινόµενο ή αποτέλεσµα τεχνολογικής επέµβασης....έπεσεν εις την γήν αστήρ εκ του ουρανού. παρακολουθώντας την παρά φύσει διόγκωση του βυθού του Παγασητικού Κόλπου.παντογνώστρια Ορθόδοξη Μητρόπολη Βόλου. Θα απαντήσουµε σκοπίµως υποθετικά.... ∆εν είµαστε οι µόνοι που το γνωρίζουµε..διάβολοι Ταµίλ-Κρόνιοι.θεούληδες Γιαχβέ και οι Υποχθόνιοι .. Η Γεωλογική Προοπτική είναι έκρηξη του κέντρου του Παγασητικού Κόλπου και η εξέλιξή του σε τεράστιο ηφαίστειο...θεό "να µην βλάψωσιν το χόρτον (χλωρίδα) ειµή µόνον τους ανθρώπους οίτινες δεν έχουσι την σφραγίδα του θεού επί των µετώπων αυτών". ΑΝ η Σελήνη είναι Σκάφος που διαθέτει Τεχνολογία Πολέµου ικανή να αλλάζει τροχιές µετεωριτών και να σκοπεύσει µε τέτοιους µετεωρίτες. Ίδε Αποκάλυψη θ΄4-5. ∆ηλαδή. τότε εξηγείται ότι "εδόθη (διαταγή) προς αυτούς (Κενταύρους) να µη θανατώσωσιν αυτούς (τους ανθρώπους) αλλά να βασανίσωσιν αυτούς πέντε µήνας".. τότε διαθέτουν Γενετική Τεχνολογία να παράγει τα τερατοειδή όντα που θα "εξέλθουν από το φρέαρ της αβύσσου" µε τη µορφή "ίππων ητοιµασµένους εις πόλεµον.Βασιλεία του. από τον ουρανό.Χριστούλη..

. έως το τέλος του 1985. στην περιοχή Ποσειδώνος. Υπάρχουν δύο παράγοντες µαταιώσεως "ενεργοποιήσεως" της περιοχής σας. έχοντας εισέλθει στο ηλιακό µας σύστηµα το 1971. Λίλιθ.Βόλου φιλοδοξεί να γίνη θέατρο εξωφρενικών εξελίξεων.εξελιχθούν. Η "κανονική" χρονολογία επεµβάσεως είναι το 2002. ∆εν είµεθα οι µόνοι. Ο εν λόγω ερευνητής είχε το προνόµιο να επικοινωνήσει µε µέλη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής και µετέφερε τις εµπειρίες του και τις οδηγίες που έλαβε. 5 πλανητών.ΕΣΣ∆ έκτου πλανήτου Γη. Το 1975 εισήλθε στο ηλιακό µας σύστηµα η αναµενόµενη τακτική Ζ΄ Γαλαξιακή Αποστολή ακόµη 52 ∆ιαγαλαξιόπλοιων. τελείως ανεπιθύµητη και απαγορευµένη εξέλιξη για την Ζ΄ Αποστολή. ότι ζούν στο γεωγραφικό κέντρο "παράλογων" εξελίξεων που ευχόµεθα να µην . Η πόλις σας φιλοξενούσε έναν επίλεκτο µεµονωµένο ερευνητή. Παράλληλα τα Σιωνιστικά φερέφωνα των "Μαρτύρων του Ιεχωβά" διατάχθηκαν να "κηρύξουν ότι η Βασιλεία του Ιεχωβά και του Χριστού θα έλθει το 1975". που θα θυµίζουν µυθολογικά έπη της περιοχής. συν τρείς Μοίρες Ποσειδώνος-Ουρανού-Πλούτωνος. Η περιοχή Ιωλκού είναι "ειδική" περιοχή στο υπό εξέλιξη Σεληνιακό Γεωπολιτικό σχέδιο. για µαταίωση του τροµοκρατικού "σώου" Αρµαγεδδών. Τέτοια έκβαση θα έχει καταστροφικές γεωλογικές συνέπειες για ορισµένες περιοχές του πλανήτη. για να του αποσπάσουν περισσότερες πληροφορίες γύρω από τους 66 . τον Φίλιππο Φιλιππόπουλο. Ο αναγνώστης τουλάχιστον θα απορεί για το πως περισυλλέξαµε τα ανωτέρω στοιχεία. συν 1 Μοίρα της ΣΤ΄ Αποστολής της Γήϊνης Κοιλότητος. Αλλά οι έξυπνοι-ηλίθιοι ιθύνοντες της πόλης σας τον ανέκριναν σε αστυνοµίες και τον κακοποίησαν σε Νευρολογικές Κλινικές µε "ορούς αληθείας". Η αντιπαράθεση δυνάµεων που θα προκύψει είναι 13 Μοίρες Γαλαξιακού Στόλου. σε βιβλία του...Ε. µε σταθµό τον πλανήτη Ποσειδώνα. Το σύνολο των Μοιρών απέστειλε τελεσίγραφα παραδόσεως πλανήτου προς Επιτελεία Σελήνης.θεόπνευστο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Κάνουµε γνωστό ότι η όλη καθυστέρηση οφείλεται στην ανακατάταξη βαρυτικών πεδίων που θα είναι αναπόφευκτη σε περίπτωση ανατινάξεως ή διαλύσεως της Σελήνης και Λίλιθ από τις ∆υνάµεις της Ζ΄ Αποστολής. Η ανωτέρω Μοίρα ενεργεί ως Έκτακτη ∆ύναµη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. και ΗΠΑ . ∆εν θα απασχολήσουµε τον αναγνώστη µε τα υπόλοιπα τροµακτικά "σώου" Σεληνιακής και Υπόγειας Τεχνολογίας που περιγράφονται στο . Η απάντηση υπήρξε αρνητική και στον πλανήτη µας συνοδεύτηκε από επιτάχυνση διαστηµικών εξοπλισµών των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ εναντίον των δύο Μοιρών της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. ∆εν είναι ο µόνος που είχε αυτό το προνόµιο. εναντίον 6 Μοιρών Σελήνης. Σκοπός µας είναι να γνωρίσουµε στους κατοίκους της περιοχής σας. Αγνοούµε το αν θα υπάρξει χρονική επιτάχυνση. 17 χρόνια από το 1985. πράγµα που θα αχρηστεύσει την Σκοπιµότητα του Αιφνιδιασµού και της Άγνοιας προς τροµοκράτηση του πληθυσµού. Αγνοούµε τις τελικές προθέσεις των δύο Στρατοπέδων. Αποτελείται από 52 ∆ιαγαλαξιόπλοια. σε περίπτωση νίκης των Σεληνιακών Στόλων επί των δύο Γαλαξιακών Μοιρών Ποσειδώνος. Ο πρώτος παράγοντας είναι η Αποµυθοποίηση και το Ξεσκέπασµα του σχεδίου. προς τα κέντρα διοικήσεως Σεληνιακών και Λιλιθιανών των 6 εσωτερικών πλανητών. τότε η περιοχή Πηλίου . της επιτρέπει να γνωρίζει την αναµενόµενη άφιξη όλου του Γαλαξιακού Στόλου Υποστηρίξεως του Γαλαξιακού Τοµέως "Αργώ".Α. Γνωρίζουµε όµως την τελική έκβαση της συγκρούσεως αν τα πράγµατα φθάσουν ως εκεί. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η πίεση που ασκείται από τη ∆εύτερη Μοίρα του Πρώτου Γαλαξιακού Στόλου Ετοιµότητος. διότι τα Σιωνιστικά Κέντρα ετοιµάζονταν να ιδρύσουν ∆ιεθνή Κυβέρνηση "Χριστιανικού Σοσιαλισµού". Η Τεχνολογία που διαθέτει η Ο.. Λίλιθ και 4 εσωτερικών πλανητών.ΑΝ η έξοδος των Κρονίων Κενταύρων γίνη από την ίδια περιοχή "εισόδου των στα Τάρταρα". σύνολον 17 Μοίρες. φορέων 208 ∆ιαπλανητόπλοιων. ήτοι 11 Μοιρών. σήµερα κάτοικο Μηλεών Βόλου.

Α.οδοντοστοιχία αντί οδόντος".Α. ζούν σε κοινωνική αποµόνωση και µε την µοµφή των "παραφρόνων". που τα Τεκτονικά και Θεοσοφικά Κυκλώµατα της πόλεώς σας διασπείρουν µε την αλάνθαστη µέθοδο του "ψιθυρισµού λάσπης". γι αυτό εξ αρχής διατάξαµε τους εκπροσώπους µας σε Επώνυµη Εκπροσώπηση.Α.Ε.Ε. και οι επώνυµοι εκπρόσωποι της Ο.Α.Α.. *ΣΤΑ Α∆ΥΤΑ ΤΟΥ ∆ΑΦΝΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ" ΤΥΠΟΥ "ΜΕΓΚΕΛΕ Γ΄ ΡΑΪΧ" 67 . υφίστανται τεχνητή "απώθηση παραστάσεων" σε τρόπο ώστε να µην θυµούνται τίποτε ούτε και κάτω από ύπνωση ή επίδραση ορών αληθείας ή Μεθόδους Τριµελούς Επιτελείου ∆αφνίου.σκοπούς της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. ή αν διαπιστωθεί υπεύθυνος Αστυνοµικής ή ∆ικαστικής ή . δεν διέπεται από "χριστιανικά ιδεώδη" και γι αυτό δεν ξέρει τι είναι η "συγγνώµη" σας. άσχετα από το γεγονός ότι αργότερα διαπιστώσατε την "ανθρακοποίηση των τεκτονικών θησαυρών" και την παγίδα των Τεκτονικών και Θεοσοφικών Όρκων εφ΄ Όρου Ζωής.Α. Η Ο. Πράγµα που σηµαίνει ότι αν οποιοσδήποτε από σας διαπιστωθεί υπεύθυνος διασποράς φηµών και λάσπης εναντίον µελών της Ο. ότι µόνον η ∆ικαιοκρατική Ιεράρχηση Προσώπων αξιοποιεί και πραγµατώνει τη Γνώση..Ψυχιατρικής ∆ιώξεως εναντίον µελών της Ο. Πόσοι από σας µπορούν να ανακαλέσουν νοητικά χωρίς τεχνολογία Ακασικά Αρχεία ταχυτήτων C · 1018.Ε.Α. Κάτι χειρότερο θα συµβεί στους ∆ολοφόνους Αρχιψυχιάτρους της "Τριάδος" ∆αφνίου Αττικής. µε ορθά κίνητρα αποκτήσεως γνώσεως. από τα σε Ανωνυµία Μέλη της Ο. παρ.Ε.Ε. Απαιτούµε σεβασµό στο ότι ∆ΙΚΑΙΩΣΑΜΕ την Ελληνική Αλήθεια: ότι µόνον η Απόλυτη Ελευθερία Πνεύµατος παράγει Γνώση.Α. Και όµως αυτό το έµαθαν µετά από άσκηση τα 5 Μέλη Πρυτανείας της Ο.. Η Ο. Εµείς δεν θα κατέλθουµε στο αχρείο επίπεδο των ανωνύµων άνανδρων ψιθυριστών της πόλεώς σας. εισήλθατε στις Στοές που τώρα ανήκετε.. Αναµένουµε να δούµε την δουλικότητα ή µη των Ελληνικών Αρχών στους εβραίους Κυρίους . Και όµως αυτό το έµαθαν µετά από άσκηση 50 µέλη της Ηγεσίας Ο. Πόσοι από σας µπορούν να επικοινωνήσουν νοητικά χωρίς τεχνολογία µε Ακασικά Αρχεία ταχυτήτων C · 1024. Φυσικά δεν κατόρθωσαν τίποτε.Α. δηλαδή Αρχεία Πέµπτης ∆ιαστάσεως. όλα τα αναµενόµενα εις βάρος τους αποτελέσµατα.Α.Ε. όταν κάποτε θα την προφέρετε ΓΟΝΑΤΙΣΤΟΙ. Λόγου Συγκροτήµατος Γαλαξιών. χωρίς Υποθήκευση Συνειδήσεων και Πειθαρχία Στοών και Όρκους Υπακοής σε ∆ιεθνιστικά Αόρατα Επιτελεία. πληροφορείται ότι το εβραϊκό κατεστηµένο της Ελλάδος. λειτουργεί όχι απλώς µε τον Νόµο του "οδόντος αντί οδόντος" αλλά µε τον Νόµο ". µε την προπαρασκευασµένη µοµφή των "εγκληµατικά επικίνδυνων ψυχοπαθών". ο µεµονωµένος ερευνητής Φιλιπόπουλος.* Πολλοί από σας Κύριοι του Τεκτονισµού και του Θεοσοφισµού..Κατόχους της Ελλάδος.Ε.Ε.Ε. Έχετε όµως υπ΄ όψιν σας Κύριοι ότι η Ο. Για τους Τρείς Κυρίους ∆αφνίου ετοιµάζουµε κάτι Ειδικό. ζήτησε από τις Ελληνικές Αρχές τον εγκλεισµό των επωνύµων εκπροσώπων της Ο. Λόγου Συγκροτήµατος Συγκροτηµάτων Γαλαξιών. Προς το παρόν. να εξοντώνεται ηθικά και βιολογικά. Απαιτούµε λοιπόν από σας Σεβασµό στα Αδιάφθορα Πρόσωπά µας και στο γεγονός ότι φθάσαµε στην Απόλυτη Γνώση. σε Ψυχιατρικές Φυλακές.. δηλαδή Αρχεία Τέταρτης ∆ιαστάσεως. ότι µόνον η Απόλυτη χωρίς Σκοπιµότητες Αλήθεια µετατρέπει τη Γνώση σε Επαναλήψιµο Πειραµατικώς Φυσικό Νόµο. άλλοι επώνυµοι µεµονωµένοι ερευνητές. θα δει όλη την οικογένειά του µέχρι συγγενείας δευτέρου βαθµού. διότι οι φορείς τέτοιων "οδηγιών" από µέλη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. Το ίδιο θα συµβεί σε όσους "παράφρονες" από σας τολµήσουν να διαβάλουν την υπόληψη και το κύρος µεµονωµένων ερευνητών.Ε..

Έχουµε και έχετε να επιτελέσετε γιγάντιο έργο. Σας καλούµε να συνεργασθείτε µαζί µας στην αγωγή του υπό πλήρη άγνοια διατελούντος πληθυσµού των απλών ανθρώπων του λαού. διότι πρέπει να αντιστραφεί η ροπή ευδαιµονίας και αναισθησίας και εκφυλισµού ενστίκτου επιβιώσεως που έχετε διοχετεύσει στον πληθυσµό µε τις µεθόδους των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατανοείτε τι σηµαίνουν τα ανωτέρω. θα αντιµετωπίσουµε όλοι µας δεινές συνθήκες αποσυντονισµού Οικονοµιών και ελλείψεως παραγωγής ενεργείας και τροφίµων.. Και όµως τα 5. Και όµως τα 500 µέλη της Υφηγεσίας Ο.∆ιαστάσεις. οι απόκρυφες συζητήσεις σας και οι νοητικές -συναισθηµατικές -σεξουαλικές φαντασιώσεις σας.. και ανακλητέα νοητικώς ή µέσω τεχνολογίας. ούτε εξαφανισθέντα ελληνικά συγγράµµατα της Κλασικής και Προκλασικής Ελλάδος. 68 . συγκεντρωµένους µαζί. τα µέλη της Ο. υπαιτιότητι του ∆ιαστηµικού Αλήτου Γιαχβέ-Ασµοντάϊ. Πόσοι από σας µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Ηλιακό Λόγο ∆ευτέρας ∆ιαστάσεως C · 106..000 µέλη της Βάσεως της Ο. είµαστε διανοητικά δυνατότεροι από όλους τους ψοφοδεείς υπηκόους του Γιαχβέ και του Ταµίλ. ώστε να λάβουν µέτρα ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ. Κύριοι της Ολιγαρχίας της Γνώσης. έχει ήδη χαθεί διότι αφ΄ ενός οι Μοίρες του Γαλαξιακού Στόλου είναι ισχυρότερες των Στόλων Γιαχβέ και Ταµίλ. Σηµαίνουν ότι για τα µέλη της Ο. αφ΄ ετέρου εµείς -ας µας επιτραπεί. αποφασίσει παρανοϊκή αντίσταση διαστηµικού πολέµου εναντίον του Γαλαξιακού Στόλου της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. το έµαθαν µετά από άσκηση. Τα πάντα είναι καταγραµµένα στα ελεύθερα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. πράγµα που σηµαίνει την ελάχιστη πνευµατική σας εµβέλεια και την µέγιστη προσκόλλησή σας σε γήϊνες Μικρότητες και Μικροπρέπειες και Μικροφιλοδοξίες. Θα έχει το προνόµιο να δει την επαλήθευση του Πολύβιου: "ΕΝ ΠΡΟΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΑΣ ΠΟΛΛΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΝΙΚΑ.Πόσοι από σας µπορούν να κάµουν το ίδιο µε τα Ακασικά Αρχεία C · 1012 Τρίτης ∆ιαστάσεως. διότι το σύστηµά σας τους µετάλλαξε σε µη σκεπτόµενους Μαζανθρώπους Μαζικών Πολιτικών Ιδεολογιών και Θρησκειών και Καταναλωτισµών..Α. σε επίπεδο λιµού. το έµαθαν µετά από άσκηση.. πρέπει ενηµερωθεί ο πληθυσµός για την εικοσαετή τουλάχιστον επιβίωση εκτάκτου ανάγκης µε πλήρη διάλυση Κρατικών ή ∆ηµοτικών Μηχανισµών. Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι το διπολικό παιγνίδι Στοών και Αντιστοών. ούτε "Κατεστραµµένες Ακαδηµίες Πλάτωνος". ∆ιότι αν δεν επέλθει ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς Γαλαξιακού και Σεληνιακού Στόλου. και των υδροκέφαλων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών.Ε.Α. δεν υπάρχουν "Καµένες Βιβλιοθήκες Αλεξανδρείας". έχουν καταχωρηµένα στοιχεία τους στους αντίστοιχους Λόγους . στους οποίους έχουν πρόσβαση ανακλήσεως ξένων στοιχείων. από την διανοητική δύναµη ενός µόνον εκπροσώπου µας.ΕΙΣ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΑ ΛΗΤΤΙΜΑ ΠΛΗΘΗ ΚΑΘΕΙΛΕ. Σε αντίθεση µε σας.Ε. Εκεί είναι καταγραµµένες οι σκέψεις σας.σαν υπήκοοι του Γαλαξιακού Πολιτεύµατος που θα εγκατασταθεί στον πλανήτη µας.Α.Ε. Αν η Συµµορία των Γιαχβέ-Ασµοντάϊ-ΜέτατρονΤαµίλ.. της συµπαιγνίας "θεού" και "διαβόλου". Σας καλούµε στη µετατροπή των πολιτών σε Υπεύθυνους Προσωπανθρώπους. ∆ιότι θα έχει το ειδικό προνόµιο να δει να διαλύονται οι δύο Στοές της.Α. Λυπούµεθα που θα σας απογοητεύσουµε αλλά κανένα στοιχείο που σας αφορά δεν έχει καταγραφεί πέραν του Ακασικού Αρχείου Πλανητικού Λόγου.Ε. των αργόσχολων µισθολογίων. Η πόλις σας είναι όντως ειδική περιοχή Κύριοι των Στοών Σοσιαλισµού και Αντιστοών Ναζισµού." (Πολύβιος Α΄ 35) Σας καλούµε για τελευταία φορά σε ακύρωση του Τεκτονικού σας Όρκου. Λόγου Τοπικού Γαλαξία.

Χ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ίδε: Ορφική Θρησκεία.Χ. τους Στόλους των εισβολέων Σελήνης και Λίλιθ αλλά ενώ υπερισχύει. 58 της παρούσης εµφαίνεται η χρονολογία 16. Αυτός ο "Στόλος ∆ιός" Επιτηρήσεως.000. διαµοιράζεται σε τρία µέρη και αποχωρεί. εγκατέλειψαν τον πλανήτη το 16.000 ή 2. διέστρεψαν την Επιστηµονική Αγωγή του ∆ιός.000π. "Πνευµατισµού". αλλά σε απόσταση 800 ετών φωτός από το Ηλιακό µας Σύστηµα.Χ.000π. διότι στο µέτρο που κατανοείτε. "Ανατροπής ∆ικαιοκρατίας". και πρώτο "Πλανητικό" Γαλαξία εσώτατης τροχιάς τον δικό µας Γαλαξία.398π.λπ. και οχυρώνει τους τρείς εξωτερικούς πλανήτες: Ουρανό-Ποσειδώνα-Πλούτωνα. ένα µέρος του Γαλαξιακού "Στόλου ∆ιός" ως µονάδα Επιτηρήσεως µέχρι την άφιξη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής του έτους 36.Ε. Από το ∆ιοικητικό Κέντρο Γαλαξία ενηµερώθηκε το Κέντρο Συγκροτήµατος Γαλαξιών ΚΝΟΖ 3.Χ. "Τερατογονίας". "Ψευδούς Ιστορίας". "Ανατροπής Ιεραρχίας".202 γήϊνα έτη. 13 Γαλαξιών µε "Ηλιακό" Γαλαξία τον Γαλαξία Ανδροµέδας. έληγαν τα 18. Σηµειώνουµε ότι τα σκάφη του Τοπικού Γαλαξία διαθέτουν τεχνολογία ταχυτήτων 2/3 ταχύτητος φωτός. αντιµετωπίζει στο 9. Σηµειώνουµε ότι τα σκάφη Γαλαξία Ανδροµέδας διαθέτουν τεχνολογία συµπυκνώσεως πυρηνικής της ύλης των. παρ. ήτοι το 8. Η Ορφική Θρησκεία αντιπροσωπεύει την θρησκευτική αντίληψη των Ελλήνων του 1. Το τρίτο τρίτο αναχωρεί για το διοικητικό Κέντρο του Τοπικού Γαλαξία. αναχωρεί από το Ηλιακό µας σύστηµα το 13µελές Επιτελείο ∆ιός. θα σας ζητηθούν ευθύνες αν δεν το κάµετε. στον πλανήτη Ουρανό ως αρχική έδρα της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής του 34.000 φορές µεγαλύτερης της ταχύτητος φωτός C για επανδρωµένα σκάφη ή 1.Χ.. Το ένα τρίτο εισέρχεται στην εσωτερική γήϊνη επιφάνεια. όπου φθάνει µετά 1.Είθε να αναχθείτε στο ύψος των περιστάσεων. σε Παραεπιστηµονική Αγωγή "Μαγείας". ως χρονολογία παύσεως εξουσίας "θεών". κατά 106 φορές µεγαλύτερης της γήϊνης πυκνότητος. "Ανατροπής Οικολογίας".. Στον χρονολογικό πίνακα σελ..000 έτη προγραµµατισµένης παραµονής της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής που είχαν αρχίσει το 34. "Σεξουαλικής Τελετουργίας". *ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΑΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ 80. "Αστρολογίας" κ.002µ. (Ίδε Συγγράµµατα Φιλιππόπουλου) Η τεχνολογία που επιτρέπει τέτοιες ταχύτητες στα σκάφη του ΚΝΟΖ 3. παρούσης. 39. και µεταβίβαση εξουσίας στους "ηµίθεους".Α. επιτηρώντας για 644 έτη την διακυβέρνηση των "ηµίθεων".Χ. Στην πραγµατικότητα. "Ανατροπής Φυσικών Νόµων".000 ετών φωτός.Χ. σελ.644π.000π.600π.600π. µέσω των οπών Βορείου και Νοτίου Πόλου.Χ. και τεχνολογία ταχυτήτων 5. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ : ΘΡΗΣΚΕΙΑ . προέρχεται από την Απόλυτη Γνώση Συµπαντικής Φυσικής και Μαθηµατικών. 3. Το 16. οι "θεοί" Επιτελείου ∆ιός. στην οποία έφθασαν οι κάτοικοι του ΚΝΟΖ 3. αλλά παραµένει στο ∆ιοικητικό Κέντρο του πλανήτη ∆ία. ήτοι χρονικής περιοχής διαβρωµένης από Λιλιθιανά ιερατεία που εκµεταλλευόµενα την απουσία του δεκατριµελούς Επιτελείου ∆ιός.000 Χ C για µη επανδρωµένα σκάφη. και ότι το ∆ιοικητικό Κέντρο* του Γαλαξία µας δεν βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία αποστάσεως 50.Χ. πάνω από τον µέσο πολίτη.000π.Χ. Το δεύτερο τρίτο µεταθέτει το ∆ιοικητικό Κέντρο από τον ∆ία. Το 16..000π.000 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ 69 .

ήτοι ως προς έξι άξονες." (Ίδε Αστροφυσική Ο. ενώ το πρώτο διαστέλλεται σε Αραίωση. µεταξύ των Ελαχίστης Επιφανείας ∆ωδεκαέδρων. τότε η τάξις µεγέθους των Σωµατιδιογενών Κινητονίων είναι κατ΄ ανώτατο όριο "Η"Χ36/1045. µεταξύ των Γεωµετρικών Κέντρων δύο Χωρικών Εφαπτόµενων ∆ωδεκαέδρων. αναλόγως του βαθµού Πυκνώσεως του Χώρου. 12 δεξιόστροφους* και 12 αριστερόστροφους*. Η περίοδος µεταξύ των συνεχών διαδοχικών πυκνώσεων. "Στο Ενεργό ∆ιάστηµα διαταράσσεται η Στατική Ισορροπία των "Μηδενικών" ∆ωδεκαέδρων. Ήτοι ο χρόνος "Ένα" είναι ίσος µε την Απόσταση των Κέντρων ∆ύο Εφαπτόµενων Χωρικών ∆ωδεκαέδρων. Η µη ύπαρξη ∆εξιόστροφου ή Αριστερόστροφου Κινήσεως των Ακινητονίων ως προς τα περιεχόµενα κινητόνια. Αποτελούν τη Φυσική ∆ώδεκα Αξόνων ή ∆ώδεκα ∆ιαστάσεων. δεν νοείται Χρόνος ούτε Κίνησις ούτε Πυκνώσεις ούτε Αραιώσεις Ύλης ή Επιπέδων Ενεργείας (∆ιαστάσεων)."(Ίδε Συγγρ. ενώ το ∆εύτερο διαστέλλεται σε Αραίωση. και εκφράζει ως αριθµητική αξία την Απόσταση που διανύει το Στατιστικό Μέγιστο της κινούµενης Πυκνώσεως." "Το Πρώτο Κινηθέν ∆ωδεκάεδρο αντιδρά στην Πύκνωση και την µεταβιβάζει εκ νέου στο ∆εύτερο Κινηθέν.Α. νοείται ως Χρόνος "Ένα". µε 24 συνοδούς πλανήτες. Αυτά στην γήϊνη φυσική ονοµάζονται Ουδετερόνια ή Νετρόνια. κατά την αντίθετη φορά επί της ίδιας ευθείας.)[* ] 70 . από Αυθόρµητη Μετακίνηση ενός ∆ωδεκαέδρου προς Μια από τις ∆ώδεκα Πλευρές του. Οµοίως. Ελαχίστου "Μηδενικού" Όγκου και Ελαχίστης Επιφανείας. πολλαπλασιαζόµενη επί 2".Ε. τότε η τάξις ήτοι εικοσάκις µεγέθους των Χωρικών ∆ωδεκαέδρων είναι "Η"/1066." (Ίδε Φυσική Ο. εκατοµµυριοστά του όγκου "Η". ∆ύο Αντιθέτως Περιστρεφόµενων Ηλίων. συσπειρώνονται σε Ακινητόνια Σχετικά ή Ακινητόνια Στερεοϋφής ως προς τα περιεχόµενα Κινητόνια Τριών Ειδών.Ε. κατά την αντίθετη φορά επί της ίδιας ευθείας. αποτελούν Φυσική Ένδεκα Αξόνων ή Ένδεκα ∆ιαστάσεων." "Το ∆εύτερο Αµέσως Προσβαλλόµενο ∆ωδεκάεδρο αντιδρά στην Πύκνωση και την µεταβιβάζει στο Πρώτο Κινηθέν. εκτείνεται η Ηλιακή Ουδετερονιακή Σφαίρα ως προς τους περιεχόµενους πλανήτες και Ηλίους. Στατικής ∆υναµικής. και συµπεριφέρονται σαν τέλεια αέρια. Αποτελούν Φυσική Ενός Άξονος ή Μίας ∆ιαστάσεως Χώρου. "Εάν ονοµάσουµε "Η" τον Όγκο του στοιχείου Υδρογόνου. "Το Αδρανές ∆ιάστηµα αποτελείται από ∆ωδεκαεδρικές Κυψέλες. σε τρόπο που να µην υπάρχουν Χωρικά Κενά "Υποµηδενικού" Όγκου." "Σε ένα τέτοιο Αδρανές ∆ιάστηµα. τότε η τάξις µεγέθους των Πεδιογενών Κινητονίων είναι κατ΄ ανώτατο όριο "Η"Χ12/1054. Τα Πεδιογενή Κινητόνια είναι φορείς του Ηλεκτρισµού-ΜαγνητισµούΒαρύτητος-Φωτός και αποτελούν Φυσική ∆ύο Αξόνων Επιπέδου. Τα Σωµατιδιογενή Κινητόνια είναι οι φορείς-δηµιουργοί των υποατοµικών σωµατιδίων. ∆εν αποτελούν τον πυρήνα των ατόµων αλλά το περίβληµά τους. προκαλεί Πύκνωση Εφαπτόµενων ∆ωδεκαέδρων προς την κατεύθυνση Κινήσεως και Αραίωση Εφαπτόµενων ∆ωδεκαέδρων προς την αντίθετη κατεύθυνση. Φιλιππόπουλου) "Εάν ονοµάσουµε "Η" τον όγκο στοιχείου Υδρογόνον. στα όρια των ∆ύο Αντιθέτως Περιστρεφόµενων Ηλιακών Συστηµάτων εκ των οποίων το ένα περιέχει τους 9 γνωστούς πλανήτες.) "Τα Κινητόνια Τριών Ειδών." "Εάν ονοµάσουµε "Η" τον Όγκο στοιχείου Υδρογόνον." "Η πρώτη µετακίνηση Ενός ∆ωδεκαέδρου. και κατά προσέγγιση-ταύτιση ενός Άξονος.Σύµφωνα µε την Απόλυτη Φυσική. τα καθιστά Ουδέτερα Κινητικώς. Τα Χωρικά Ενεργά ∆ωδεκάεδρα ή Κινητόνια Χωρικά είναι οι φορείς-δηµιουργοί του Ελαστικού Χώρου. Ο γήϊνος φλοιός είναι ένα "Ουδετερόνιο" ή Νετρόνιο ως προς την εσωτερική του κοιλότητα και τα εκεί "Κινητόνια".Α.

χρησιµοποιείται συµβολικώς ως αριθµός Μελών Πλήρους Επιτελείου Γαλαξιακών Αποστολών. "απογειώνοµαι" κ. "εξαπολύοµαι προς τα πάνω"." "Η επίλυση Πορείας Σκαφών µεταξύ περισσοτέρων των ∆ύο Ουρανίων Σωµάτων απαιτεί την χρήση Μαθηµατικών και Φυσικής 12 Αξόνων και ∆ωδεκαδικού Αριθµητικού Συστήµατος. "πλέω". γίνεται δεκτή η ύπαρξη "θεών" που "θέουν" ή τρέχουν χωρίς τεχνολογία. Οι Μάζες ∆ύο Κινητικών ή Ακινητικών Πυκνωµάτων δεν έλκονται µεταξύ τους αλλά προσεγγίζουν πιεζόµενες από τα Κινητόνια τα ευρισκόµενα ελλειπτικώς ως προς την νοητή ευθεία ή άξονα ελλείψεως που τις "ενώνει" διότι η προσέγγισή τους δηµιουργεί µεταξύ τους Υποπίεση ∆ιερχοµένων Κινητονίων ή "ακτινοβολιών". αντί τριών Καρτεσιανών και ∆εκαδικού συστήµατος". των "Άνω-θρωσκώντων θεών" ή "Άνω-θρώπων" ή "Ανθρώπων". "πετώ". Στο σηµείο αυτό παραθέτουµε τις ετυµολογίες των ελληνικών λέξεων "θεός" και "θρησκεία". "εκτινάσσοµαι νοερώς στην έρευνα της γνώσης των θεών" κ. Τέτοια. 1 συν 12µελή Επιτελεία "θεών". Το "δωδεκαµελές επιτελείο µαθητών Χριστού" είναι κακέκτυπο-πλαστογράφηµα των "δωδεκαθέων" των Γαλαξιακών Αποστολών. Ώστε "θρησκεία" σήµαινε στην Ελλάδα του 30. ή µεταφορικώς "ανέρχοµαι απότοµα σε γνώση επιστήµης". όπως ο Πλανητικός. (ΥΠΟ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ ΤΑΜΙΛ) ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Το Εβραϊκό-Μογγολικό Κατεστηµένο µειώνοντας την βαρύτητα της λέξεως την ετυµολόγησε από το "θεράπων" το οποίο σηµαίνει "εθελοντής υπηρέτης" βασιλέως ή ιερέως.. Αυτοί οι ΦΥΣΕΙ ΘΕΟΝΤΕΣ ορίζονται ως "Λόγοι". κατά την µία Πενταγωνική πλευρά τυχαίου ∆ωδεκαέδρου. εφαρµοζόταν στους "τρέχοντες και πετώντες µε σκάφη-άρµατα θεών". διότι όλα τα σηµερινά θρησκεύµατα µηδενός εξαιρουµένου. Στο ελληνικό θρώσκειν ή "Επιστηµονική Εξέταση των Άνω". ΘΕΟΣ: Παρακάµπτουµε τις πλαστές ετυµολογίες και δίδουµε την αληθή ετυµολογία εκ του "θέω" το οποίο σηµαίνει "τρέχω". Η λέξις "θεός" στην πρώτη της χρήση."Η αποκατάστασις ισορροπίας κινήσεων µέσα στο Σύµπαν µεταξύ Κινητονίων και Ακινητονίων Σχετικών είναι η αιτία και δηµιουργός της Βαρύτητος και της Μάζας. διεστράφησαν από τις ∆υνάµεις Σελήνης και Λίλιθ. προκύπτει ∆ιπολικό Σύµπλεγµα 19 ∆ωδεκαέδρων. που απορροφώνται από τις ίδιες Μάζες. 108 Αξόνων ή ∆ιαστάσεων. Ο Συµπαντικός Λόγος ως Ανώτατο Νοήµων Όν περιέχει στον Οργανισµό Του ή Σύµπαν. όλους τους επί µέρους "φύσει θέοντες" πλανήτες- 71 . σε 12µελή επιτελεία θρησκειών. όπως η "χριστιανική µε τους 12 µαθητές του Χριστού". ∆ίδουµε την αληθή ετυµολογία εκ του "θρώσκω" το οποίο σηµαίνει "αναπηδώ". "Εάν το ∆ίπολο δύο αλληλεπιδρώντων Χωρικών ∆ωδεκαέδρων πλαισιωθεί εξωτερικώς µε ένα Επίπεδο ∆ωδεκαέδρων Ίσου Όγκου." "Η δεύτερη ∆ιάταξη πλαισιώσεως ∆ιπολικότητος είναι 13Χ2 = 26 ∆ωδεκάεδρα νοούµενα ως δύο Εφαπτόµενα Συµπλέγµατα 13 ∆ωδεκαέδρων." (Φυσική Ο.) Η ∆εύτερη ∆ιάταξη λαµβανόµενη µονοπολικώς ως Ένα Κεντρικό ∆ωδεκάεδρο περιβαλλόµενο από 12 ∆ωδεκάεδρα. Σε αντίθεση µε τους θέοντες µέσω Τεχνολογίας Σκαφών. "πηδώ επάνω". µε τον αισχρότερο και ατιµότερο τρόπο. διέστρεψαν και εκµεταλλεύτηκαν αυτές τις δύο έννοιες. "εκτινάσσοµαι". αλλά κινούνται σε τροχιές που καθορίζονται αυστηρά από τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.Χ. "σκιρτώ". Γαλαξιακός Λόγος κ.λπ. "απογειώνοµαι σε πνευµατική κατάκτηση".000π.Ε. και κατά προσέγγιση 36 Αξόνων ή ∆ιαστάσεων. στους "θέοντες µε ιλιγγιώδεις ταχύτητες θεούς" ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.λπ.Α. την "Αλµατώδη Εκµάθηση της Επιστήµης των θεών". οι ΦΥΣΕΙ ΘΕΟΝΤΕΣ δεν έχουν δυνατότητα επιλογής πορείας.λπ. Ηλιακός.

δηλαδή στην κυριολεξία λαό λατρείας Μαλθακιών. να τις σµικρύνει σε µέγεθος ανθρώπινου σπερµατοζωαρίου. (Εκδόσεις "Καρδαµίτσα" στην Ελληνική) διερωτάται.Υιός έξω από Σώµα -Χώρο του Σύµπαν. υποβίβασαν τους Έλληνες σε λαό λατρείας αιδοίων και Σπερµάτων. δηλαδή δεν τρέχει... και Εκσπερµατώσεων και Ενσπερµατώσεων . Αντι απαντήσεως.. υπονόµευαν το Αξιοκρατικό Πολίτευµα για να εγκαθιδρύσουν την Οχλοκρατική ∆ηµοκρατία. ∆εν ήταν δυνατόν να τραφούν πνευµατικά και ηθικά οι Έλληνες. Όµοιος εξευτελισµός επιχειρήθηκε από την εβραιοχριστιανική θρησκεία ή οποία χωρίς αιδώ διδάσκει ότι "ο µονογενής υιός του Ενός θεού. το οποίο δεν ασκεί καµία κινητική ενέργεια ή πίεση ακτινοβολίας. για να καταλήξει στο αιδοίον της ∆ίδας Μαρίας. Πράγµα που σηµαίνει ότι το Σύµπαν Υιός έπρεπε να µηδενίσει τις Μάζες Ύλης του διεσπαρµένες σε αποστάσεις τρισεκατοµµυρίων ετών φωτός. Αδρανών Χωρικών ∆ωδεκαέδρων. δεν µετακινείται προς οιαδήποτε κατεύθυνση. υποβιβάζοντας το Περιέχον σε Περιεχόµενο. Αρχιµαλθάκαν Γιαχβέ του Τεκτονικού Τετραγράµµατου. Έτσι τιµούµε εµείς οι Κορυφαίοι των Ελλήνων τον Επινοητή των ανωτέρω Εµετικών θεωριών.θεών. προς οποιοδήποτε µέρος του Σύµπαντος. Ο Συµπαντικός Λόγος .Σύµπαν . από τους αηδείς µύθους των ιερατείων που παρουσίαζαν τους "θεούς" ως αργόσχολους µέθυσους σεξοµανείς εντρυφώντες σε δολοπλοκίες και συµπόσια. το ανωτέρω ισοδυναµεί µε το να ονοµάσουµε έναν άνθρωπο "Αιµοσφαίριο" ή "Μικρόβιο".Σύµπαν. Το Εβραιοµογγολικό Κατεστηµένο. που µετέτρεψαν την Ορθολογιστική Φύση του Ερευνητή Έλληνα σε Παθητικό ∆έκτη θρησκευτικοπολιτικών δογµάτων "ισότητος χριστιανοσοσιαλισµού". Ορθές οι διαπιστώσεις του. προτείνουµε στον αναγνώστη να εξετάσει τα πεπραγµένα του ∆ήµου Γεφυραίων της Αθήνας (Γεφυραίοι ή Γεβυραίοι ή Εβραίοι). το υποβίβασε σε επίπεδο των "θεών" ή "τρεχόντων" αστρικών πυκνωµάτων. αν και είναι το Ανώτατο Όν. Αυτές οι Παρανοϊκές Αχρειότητες των Ιερατείων. Έτσι υποτιµούµε εµείς οι Κορυφαίοι των Ελλήνων τους διαστρεβλωτές της Επιστήµης των "θεών" µας σε Μη Ορθολογιστικές Πίστεις Εµετικών ∆ογµάτων. µε τις ίδιες διαστάσεις του . όταν δεν προκαλούσαν πολέµους µεταξύ θνητών για να διασκεδάσουν την πλήξη τους. ονοµάζοντας "θεό" το Ανώτατο Όν. ∆ίδοντας ένα παράλληλο παράδειγµα.λπ.. DODDS στο βιβλίο του "Οι Έλληνες και το Παράλογο". R. και οπωσδήποτε Σύµπαν . µε θεούς που εισέρχονται στα αιδοία.Πατρός. και τον Μονογενή Αυτού Ανθυποµαλθάκαν Χριστόν.είχε Υιόν.. να εισέλθει από κάποιο άνοιγµα του Σύµπαν Πατρός. Κατά τις διαπιστώσεις του. Μα δεν ήταν Ελληνικά τα ιερατεία που διέφθειραν τον Ορθολογισµό και το Ήθος των Ελλήνων. διαβρωµένοι από Γεφυραίους.. Αν το Ανώτατο Όν . ενσαρκώθηκε στη µήτρα µίας γήϊνης". δεν είναι "θεός" διότι δεν "θέει". Χριστός.Πατρός Σύµπαντος. αυτή η "αγωγή του παραλόγου" άφησε ένα τεράστιο Κενό Πνεύµατος και Ήθους. Ο ερευνητής E. ο Υιός θα ήταν κι αυτός Σύµπαν... τον Αθηναίο Κυβερνήτη Ίππαρχο (514).ηλιακά συστήµατα-γαλαξίες-νεφελώµατα κ. ενώ συγχρόνως εξαπατούσαν τον 72 . Οι Ελευσίνιοι ιερείς παράλληλα. και µε θεούς που εξέρχονται από αιδοία. Οι οµοφυλόφιλοι Εβραίοι-Γεφυραίοι µε τα ελληνοποιηµένα ονόµατα Αρµόδιος και Αριστογείτων (ερωτιδείς) δολοφόνησαν. πώς ο ελληνικός ορθολογισµός µεταλλάχθηκε σε δεισιδαιµονία "πανθεϊστικής µαγείας" στην Κλασσική εποχή. τα οποία περιέχει το Σώµα Του ως Όργανα των Λειτουργιών του. διότι έξω από τα όρια του υπάρχει Αδρανές ∆ιάστηµα. σε τρόπο ώστε να προετοιµάσει την υποδοχή του Χριστιανισµού από τους Έλληνες που λιµοκτονούσαν ηθικά και πνευµατικά.

έχει σαν πρώτη αιτία το γεγονός ότι οι "χαµηλές συχνότητες Πυκνώσεως Ύλης" στον διαστηµικό µας χώρο. εκλείπουν βαθµιαία µέχρι πλήρους µηδενισµού. Τέλειο θεατρικό σκηνικό. Οι "θεοί" είχαν προ πολλού εγκαταλείψει τον πλανήτη µας. λόγω ιδίας αιτίας. οικονοµικής διαλύσεως. ανάλογα µε το προηγούµενο ειδικό τους βάρος. Στην τελική του λειτουργία ο Σείριος Β. 73 .9 ετών φωτός από τον Σείριο Β. Αντίθετα.αιωνίου ζωής µε οικονοµική ευµάρεια που θα φέρει ο Χριστούλης.πληθυσµό µε καβαλιστικές επιδείξεις ανύπαρκτων "θεών". εγκλήµατος.Χ. αποκατάσταση ήθους και οικολογίας και . πλαστογραφώντας τις πράξεις διαφθοράς µε τα ονόµατα των Μελών της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. φθοράς οικολογίας. ∆ήµητρες και Πλούτωνες. Για τους έχοντες στοιχειώδεις γνώσεις Αστροφυσικής. µειώνοντας τον όγκο τους κατά χιλιάδες φορές. Ο σκοπός όσων γράφονται εδώ δεν είναι η δηµιουργία πανικού στο κοινό. Τα ανωτέρω γράφονται για να συναρτηθούν µε την σηµερινή πολιτισµική κατάσταση του πλανήτη. Η ανωτέρω τακτική εφαρµόζεται από τα πληρώµατα του Γιαχβέ Σελήνη και του Υφισταµένου του Ταµίλ της Λίλιθ. Η γενική υστέρηση της "ικανότητος διανοήσεως και κρίσεως" των γήϊνων. και ότι ο Σείριος Β είναι το βαρύτερο (πυκνότερο) άστρο του "γνωστού" Σύµπαντος.000 φορές µεγαλύτερες του ύδατος. ενώ οι ∆υνάµεις Γιαχβέ .000π. Οι πλαστογράφοι θα "πληρωθούν" από την Ζ΄ Γαλαξιακή Αποστολή. Έχουν φασµατοσκοπικά διαπιστωθεί πυκνότητες 65. διαταχθέντος από Γιαχβέ να εκφυλίσει τον πλανήτη µέχρι διαλύσεως των εθνών που άφησαν πίσω τους οι "θεοί". πόσο µάλλον ανώτεροι είναι οι ελαύνοντες "θεοί" µας της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. "έλκει" στην επιφάνειά του τα αποσυντιθέµενα γειτονικά ηλιακά συστήµατα. αυξάνονται λόγω προσεγγίσεως στον Σείριο. Το Ηλιακό µας Σύστηµα είναι ένα Σύστηµα Οριακής Πυκνώσεως για οργανικές λειτουργίες. µετά την αναχώρησή τους το 16. αλλά οι υπόγειοι Κρόνιοι και Ταµίλ συνέχιζαν να εµφανίζονται ως ∆ίες και Απόλλωνες. ασθενειών. ∆ιότι τελικά αν εµείς οι "θνητοί" είµεθα διανοητικά ανώτεροι του ζεύγους Γιαχβέ-Ταµίλ. Συγκριτικά αναφέρουµε ότι η πυκνότητα του Σιδήρου είναι 7 φορές µεγαλύτερη του ύδατος. Όχι όµως τόσο τέλειο για ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. πορνείας. Οι ∆υνάµεις Ταµίλ (∆ιάβολος) µέχρι σήµερα ηγούνται στην πρόκληση πολέµων. δηλαδή ύπαρξη οργανικής ζωής. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ : ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΡΟΠΗ ΠΛΑΝΗΤΟΥ Ο προσδιορισµός Πολιτισµικής Ροπής Πλανήτου είναι εξαρτώµενος από την Υλοενεργειακή κατάσταση του πλανήτη µας..200 φορές από τον Σίδηρο. και η γενική επιτάχυνση "ολιστικής τάσεως" των. οι "υψηλές συχνότητες αραιώσεως ύλης" που αντιστοιχούν στις πνευµατικές λειτουργίες.. ναρκωτικών.Χριστού ιδρύουν οργανώσεις και θρησκείες που επαγγέλλονται την ειρήνη. διότι τέτοιες εξελίξεις δεν αφορούν χρονικά τις δικές µας γενεές ούτε τους απογόνους µας των προσεχών δεκάδων χιλιετηρίδων. Σε κατάσταση τέτοιας "υπερβαρύτητος" τα πάντα µετατρέπονται σε µέταλλο βαρύτερο περίπου 9. και τα ισοπεδώνει ισοµερώς στην εξωτερική του σφαιρικότητα. υπενθυµίζουµε ότι το Ηλιακό µας Σύστηµα βρίσκεται σε απόσταση µόνον 8. Έχει µέλλον ακόµη µερικές δεκάδες χιλιάδες χρόνια αλλά τελικά προορίζεται για πλήρη απορρόφηση και διάλυση από τον Σείριο Β.

πέραν των ορίων των Φυσικών Νόµων. Παράδειγµα: Στο "στατικό" σκεπτόµενο όν Γη.λπ. Καλό-Κακό. τα οποία ανέπτυξαν τάσεις κυριαρχίας σε ισόβαθµα όντα.Η δεύτερη αιτία εκφυλισµού διανοήσεως στον πλανήτη µας. γαλαξίες. έχουν γίνει επεµβάσεις αφύσικες όπως η αλλοίωση ατµόσφαιρας µε καύση υδρογονανθράκων προς µηδενισµό οξυγόνου. τότε ποιά Συστήµατα είναι σύµφωνα µε τους Φυσικούς Νόµους. είναι αφύσικα δηλαδή ενάντια στους Φυσικούς Νόµους. είναι η χρήση του πλανήτη µας ως φυλακής περιορισµού όντων αραιοτέρων διαστάσεων. Η τρίτη αιτία εκφυλισµού διανοήσεως. Κάθε Τεχνητός Νόµος που επιβάλλεται στα "στατικά" και τα "κινούµενα" Όντα. υπάρχουν οι διαστρικοί µικροοργανισµοί που µπορούν να παραβληθούν. Πυρηνικές εκρήξεις στο "σώµα"-υπέδαφος του πλανήτη κ.(**) Οι πληθυσµοί στους Γαλαξιακούς αντίποδες. πολιτικές ιδεολογίες.Κασσιόπη() και ειδικά το Ηλιακό Σύστηµα Βοώτου Ε. νεφελώµατα κ. ψευδοεπιστηµονικά και ψευδοψυχιατρικά Συστήµατα. αλλά εµπεριέχουν ΑΥΤΟΜΑΤΑ Φυσικούς Νόµους. αν βρίσκονται σε διαύλους κινούµενης υλοενέργειας. αλλά απέτυχαν λόγω της αντιθέτου φοράς ακτινοβολίας ή ρευµάτων υλοενεργείας που συνάντησαν (φυσική φορά υλοενεργείας από Βορρά προς Νότο). Αυτά τα "µετακινούµενα" όντα. µε αποτέλεσµα να αφοµοιωθούν από τον Σείριο Β. Αυτές οι πλαστές αντιθέσεις τους τις διοχέτευσαν στον πλανήτη µας µε αποτέλεσµα να τρελάνουν στην κυριολεξία τους αυτόχθονες ζώντες οργανισµούς και όντα υπό συµπύκνωση. οικονοµικά συστήµατα. κοσµοθεωρητικά και φιλοσοφικά συστήµατα. ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΝΟΜΩΝ. ως νεκρά µόρια υπερβαρέως µετάλλου. όπως και τα "στατικά". κατά την ακµή των ηλίων τους έως ότου αυτοί οι ήλιοι και οι πλανήτες τους άρχισαν να διαλύονται λόγω υπερβολικής πυκνώσεως. * ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ** 103 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΝΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟΝΙΑ Ή ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΝΙΑ 74 . σε βαθµό καταργήσεως Φυσικών Νόµων. δηλαδή Σχιζοφρένια Αντιθέσεως µεταξύ της Φυσικής και Αφύσικης Νοµοτέλειας. τότε χρησιµοποιούν τεχνολογία σκαφών.λπ. από πληθυσµούς Όντων γειτονικών Αστερισµών. επιχείρησαν όµοια προσέγγιση στο Ηλιακό µας Σύστηµα. ∆ηµιουργείται έτσι εύλογα ένα ερώτηµα: Αν όλες οι υπάρχουσες θρησκείες. προκαλεί αλλοίωση Φυσικών Λειτουργιών. ηλιακά συστήµατα.Άρκτο . ήτοι του "νοτιοδυτικού" τοµέα Γαλαξία. ∆ηµοκρατία-Συγκεντρωτισµός Θεοκρατία-Οντοκρατία κ. Πρόκειται για όντα µε τάσεις ασκήσεως εξουσίας επί των οµοίων τους. µε τα αιµοσφαίρια ή τα κινούµενα ηλεκτρικά νευρικά φορτία. Τα δεύτερα αυτά όντα µετακινούνται στο σύµπαν χωρίς τεχνολογία. Αν δεν βρίσκονται σε τέτοιους διαύλους αλλά επιχειρούν διέλευση δι΄ άλλης οδού.λπ. είναι η χρήση του ως επιβιώσεως εκτάκτου ανάγκης. παίζοντας µε τις αντιθέσεις Ισότητα-Ανισότητα. Η ανωτέρω ερώτηση είναι παγιδευµένη εξ αρχής και εξηγούµε το γιατί: Το Σύµπαν είναι ένας Ζωντανός Οργανισµός Σκεπτόµενος και Νοήµων που περιέχει µέσα του άλλα σκεπτόµενα "φύσει θέοντα" όντα ως όργανα εσωτερικών λειτουργιών. εµπεριέχουν επίσης ΑΥΤΟΜΑΤΑ Φυσικούς Νόµους. Εκτός των "στατικών" αυτών διαστρικών οργάνων που µπορούν να παραβληθούν µε τα σχετικώς "στατικά" ανθρώπινα κύτταρα ή όργανα ή αδένες. προερχόµενων από τις Πλειάδες . Είναι τα όντα που επιχείρησαν να ιδρύσουν θρησκείες και πολιτικές κυβερνήσεις στο Σύµπαν. ορατοί µόνον από τον νότιο γήϊνο πόλο. εξορύξεις υγρών και στερεών υδρογονανθράκων από το υπέδαφος.* Για τους γνώστες των ουρανίων συντεταγµένων αναφέρουµε ότι αυτοί οι πληθυσµοί τοποθετούνταν στον "βορειοδυτικό" τοµέα του φακοειδούς Γαλαξία µας. που αντιστοιχούν ακριβώς στις φλέβες-αρτηρίες του ανθρώπινου σώµατος ή στο ανθρώπινο δίκτυο νεύρων. Τα όντα αυτά δεν έχουν ανάγκη Τεχνητών Γραπτών Νόµων για να λειτουργήσουν ως πλανήτες.

γενετικής κ.Ε. Ποιά είναι λοιπόν η σωστή πολιτισµική ροπή του πλανήτη. των αντίστοιχων δισεκατοµµυρίων κατοίκων του πλανήτη. Ποιά είναι αυτά. µέσω των θρησκειών. 75 . και µαζικής κοσµοθεωρίας Στοάς. Οι παραπάνω πόλεις καθώς και ο τρίτος χάρτης θα διατεθούν στο µέλλον στην µορφή που θα καταστεί δυνατόν να ερευνηθούν καθ΄ ότι απαιτούν µεγαλύτερη προσπάθεια και χρόνο διερεύνησης. πολιτικής ιδεολογίας. ιατρικών και ψυχιατρικών "επιστηµών". Η θέση και η ονοµασία των περισσοτέρων πόλεων έχει εξακριβωθεί από τους ιστορικούς χάρτες της Google Earth: Middle East/Palestine 1861 και Middle East/Turkey 1861. εκµεταλλευτικοί. ορθογραφικών ή συντακτικών λαθών. φαρµάκων.Α. κρατικοί του ποινικού ή εµπορικού ή άλλου "δικαίου". ΚΟΜΑΝΑ. αγροτικής µονοκαλλιέργειας.Ε. απαντούµε: ΚΑΝΕΝΑ. µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την ύπαρξη τυχόν ανακριβειών. θρησκευτικοί. ΚΟΛΟΣΣΑΙ. Στο ερώτηµα λοιπόν: "Ποιά Συστήµατα είναι σύµφωνα µε τους Φυσικούς Νόµους".Α. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. Είναι αδύνατη η πρόβλεψη ενός Παιχνιδιού µε 4 δισεκατοµµύρια Παίκτες. ∆ιότι η Πολιτισµική Ροπή είναι συνισταµένη των ∆ισεκατοµµυρίων Προσωπικών Νόµων. είναι από τη Φύση του Αφύσικο.λπ. ΑΠΑΜΕΙΑ. Αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο αντιγραφέας δεν κατέχει "γνώσεις" Ο. αποβλακωτικοί. Τα όντα. ΓΟΡ∆ΙΟΝ. Τα Φυσικά Συστήµατα Σκέψεως και ∆ράσεως είναι ΜΟΝΟΝ Ατοµικά. αφύσικοι. ανήθικοι. ∆ιότι η ίδρυση "τεχνητών συστηµάτων" σκέψεως είναι ΑΝΤΙΘΕΤΗ µε τα "φυσικά συστήµατα" σκέψεως. έτσι διαθέτουν αυτόµατα Προσωπικό Νόµο ∆ιαµορφώσεως Σκέψεως και Προσωπικό Νόµο ∆ιαµορφώσεως Αισθηµάτων. Σεις οι αναγνώστες είσθε Παίκτες µε Προσωπικό Νόµο ή είσθε µαζάνθρωποι κάποιας µαζικής θρησκείας. όπως ακριβώς έχουν ένα Προσωπικό Νόµο Βιολογικής ∆ιαµορφώσεως που τα διαφοροποιεί απ΄ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ. ∆εν υπάρχουν Συλλογικά Φυσικά Συστήµατα Σκέψεως και ∆ράσεως. εκφυλιστικοί. λείπουν οι εξής πόλεις: ΚΟΤΥΑΙΟΝ. εξουσιαστικοί. Η ερώτηση είναι παγιδευµένη εξ αρχής. είναι συλλογικοί. διεστραµµένοι και ∆ΙΑΣΤΡΕΦΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ.. έχουν γίνει επεµβάσεις τεχνητών ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ νόµων. πολιτικών ιδεολογιών. Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όλοι οι "νόµοι" που ετέθησαν τεχνητά από τους επιδέξιους αλήτες της εξουσίας. αστικής συγκεντρώσεως. Η αντιγραφή των χαρτών έγινε χρησιµοποιώντας το Google Earth ώστε ο αναγνώστης να µπορεί να διαπιστώσει την θέση των πόλεων ακόµη και σήµερα. οικονοµικής θεωρίας.Στα "κινούµενα" ανθρώπινα όντα και στους ζωντανούς οργανισµούς πανίδος και χλωρίδος. ΕΙΣΘΕ ΠΡΟΣΩΠΑΝΘΡΩΠΟΙ Ή ΜΑΖΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΙ. Από τον δεύτερο χάρτη της Ανατολικής Ελλάδος Σάρδεων. Κάθε Συλλογικό Σύστηµα Νοµοθετηµένο. ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑ Α΄ ΕΚ∆ΟΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: 18-6-2011 Η αντιγραφή-ψηφιοποίηση έγινε από αντίγραφο πρωτότυπου το οποίο σε αρκετά σηµεία του είναι δυσανάγνωστο. ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ (ΦΡΥΓΙΑΣ). ΛΥΣΤΡΑ.