ΘΕΜΑ: 1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
2. ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ......"ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"
3. ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ "ΠΕΡΣΕΥΣ"
-------------------------------------------------------------------------------5. ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΩΝ
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ
ΗΛΙΑΚΩΝ, ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ
ΑΡΧΕΙΩΝ "ΑΚΑΣΑ" ΠΡΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ
ΠΛΑΝΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προειδοποιούνται οι αποδέκτες της παρούσας ότι στις σελίδες που
ακολουθούν θα αντιµετωπίσουν µη συµβατική λογική. Όχι µόνον, αλλά το
κείµενο που ακολουθεί εξαντλεί και τα όρια της µη συµβατικής λογικής στο
κεφάλαιο περί Γεωπολιτικής, το οποίο επεκτείνεται σε Αστροπολιτική
Πλανητικού µας Συστήµατος, σύµφωνα µε τριτοβάθµια Τεκτονική µύηση Α-Ο-Α
της ADEPTIS ORDO ATLANTIS. Για τους λόγους αυτούς ζητούµε από τους µη
Τέκτονες αναγνώστες και από τους Τέκτονες µέχρι 18ου βαθµού, να µην
κάνουν αποδεκτά ή απορριπτέα τα στοιχεία που δίδονται στο κείµενο,
δεδοµένης της ανεπάρκειας απαιτούµενων γνώσεων ή µυήσεώς τους Μ-Τ-Μ.
Για τους Τέκτονες αποδέκτες άνω του 18ου βαθµού το κείµενο είναι
κατανοητό µόνον εφ΄ όσον έχουν µυηθεί στην δευτεροβάθµια κλίµακα Στοών ΟΤ-Ο της ORDO TEMPLIS ORIENTIS ή εφ΄ όσον ανήκουν στην θεοσοφική Στοά µε
προηγούµενη συµµετοχή σε φιλοσοφική Στοά της Μ..Λ.. Ελλάδος.
Επειδή κανένα από τα µέλη του Ελληνικού τεκτονισµού δεν διαθέτει
γνώσεις τριτοβάθµιας κλίµακας Στοών Α-Ο-Α, απαιτούµε από τους Τέκτονες
άσκηση ψυχρής λογικής, χωρίς συναισθηµατισµούς, σε περίπτωση που
επαληθεύσουν µε προσωπική έρευνα τα στοιχεία του κειµένου.
Η ανωτέρω απαίτηση εκφέρεται µε κριτήριο ότι το κείµενο που
ακολουθεί έχει ρυθµισθεί να "εκραγεί" σε ορισµένη χρονική περιοχή µετά
από ορισµένα γεγονότα από ORDO ADEPTIS ATLANTIS.
Από την Ο.Ε.Α. δεν θα επιτραπεί σε κανέναν η επιτάχυνση της
"εκρήξεως" του κειµένου, για λόγους συναισθηµατικού παραληρήµατος που
συνήθως
ακολουθεί
τις
κρίσεις
...τεκτονικών
συνειδήσεων,
όταν
ανακαλύπτουν την δυσωδία των βαθέων του Τεκτονισµού ως "Ατλάντιου"
Μογγολοεβραϊκού οργάνου ∆ιαφθοράς, Εκφυλισµού και Γενοκτονίας Αλλοφύλων.
Τελικώς, έχοντας συναίσθηση του ρόλου µας και της δυνάµεώς µας,
∆ΙΑΤΑΣΟΥΜΕ την ηγεσία της Στοάς "Χρυσού Σκαραβαίου" και της Στοάς
"STEINER" που δρουν στην Ελλάδα, εντεταλµένες από Α-Ο-Α και Ο-Τ-Ο να
παράγουν "Ελληνικό Κέντρο ∆ιεθνούς Ναζισµού" υπό τα προσχήµατα "Ελληνικού
Εθνικισµού" και "Ευρωπαϊκού Εθνικισµού", να διακόψουν αµέσως την δράση
τους και να διαλύσουν τις Στοές τους, διότι εάν όχι, έχουν προτεραιότητα
εκτελέσεως στη Νύχτα της Μεγάλης Σφαγής που προγραµµάτισε η Ο.Ε.Α. στα
πλαίσια της Επιχειρήσεως "ΠΕΡΣΕΥΣ".

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ

1

Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ -ΜΕΣΩ
Ο.Ε.Α. ΒΟΛΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΑΤ΄ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ: Κ.Γ.
Μ/ΥΦ/Ο.Ε.Α. - ΕΝ/∆/Ο.Ε.Α.
ΕΛΠΙ∆ΟΣ 6, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
..."ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" - ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ: "ΠΕΡΣΕΥΣ"

ΘΕΜΙΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΖΕΥΣ

ΑΘΗΝΑΙ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1985
ΠΡΟΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Κύριοι,

Λαµβάνοντας αφορµή από την ανακοίνωση του ∆ιοικητού της Τραπέζης
της Ελλάδος Κου Χαλκιά, περί ελλείµµατος ισοζυγίου συναλλαγών τριών
δισεκατοµµυρίων δολαρίων στο τέλος του 1985, κρίνουµε σκόπιµο να
γνωστοποιήσουµε στο κοινό το συνολικό χρέος της Ελλάδος προς Ξένες
Τράπεζες, που έχει συσσωρευθεί από ιδρύσεως "ελληνικού κράτους" έως
σήµερα.
Υπολογιζοµένων
των
κεφαλαίων
δανεισµού,
των
τόκων
των
κεφαλαιοποιηµένων και ανατοκιζόµενων τόκων, των ελλειµµάτων ισοζυγίου
εισαγωγών - εξαγωγών κ.λπ., το εξωτερικό χρέος της χώρας ανέρχεται σε:
185.000.000.000 δολ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ
Αν στο ανωτέρω ποσό προστεθεί το µέχρι τώρα ύψος ξένων επενδύσεων
στην βιοµηχανία και στην αγορά γης, διαµορφώνεται σε:
240.000.000.000 δολ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ.
Αυτό είναι το αποδεικτικό τεκµήριο της "υπερήφανης και ανεξάρτητης
εθνικής πολιτικής" του ισραηλινού ΜΕΝΕΪΚΟ ή ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, και του
ισραηλινού ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ.
Αν διαιρέσουµε το πρώτο ποσό δια 10.000.000 Ελλήνων διαπιστώνουµε
ότι ο κάθε Έλληνας, από νήπιο µέχρι γέροντος, οφείλει σε ξένες τράπεζες
18.500 δολ. Χ 130 = 2.405.000 δρχ. ή ολογράφως: ∆ΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΧΜΕΣ. Κατά το ποσό αυτό ο κάθε Έλληνας
είναι "υπερήφανος και εθνικά ανεξάρτητος"...
Αλλά επειδή το εργαζόµενο µέρος του πληθυσµού είναι, εκτός
υπερηλίκων συνταξιούχων και "υποηλίκων τεµπέληδων" του κοινωνικού
τουρισµού ...νεότητος, το ένα τρίτο του συνολικού ήτοι 3.330.000 και
επειδή το 1.330.000 αποτελείται από µη παραγωγικούς εµπόρους και
δηµοσίους υπαλλήλους, όλο το ανωτέρω ποσό φορτίζει τα 2.000.000
εργαζοµένων Ελλήνων, στον κάθε ένα από τους οποίους αναλογούν χρέη:
10.000.000/2.000.000 Χ 2.405.000δρχ. = 12.025.000δρχ. ή ολογράφως:
∆Ω∆ΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΧΜΕΣ.

2

Εδώ οδήγησαν την Ελλάδα ΟΛΕΣ οι "ελληνικές" κυβερνήσεις, µε την
ΕΠΑΙΤΕΙΑ Αγγλοαµερικανικών "βοηθειών" και δανείων ξένων Τραπεζών ή ΚΟΚ.
Οι "βιζιτ....(λείπει η τελευταία γραµµή ή γραµµές σελ. 2 πρωτότυπου).....
Ερωτούµε τους οίκους ανοχής που ονοµάζονται Ν.∆., ΠΑΣΟΚ, ΕΠΕΝ,
ΚΚΕ, κ.λπ. παραφυάδες του "ελληνικού" πολιτικού µαστρωπείου, πότε και σε
ποιά περίπτωση πληροφόρησαν τον έλληνα ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ, τον έλληνα
ΕΡΓΑΤΗ, τον έλληνα ΒΙΟΜΗΧΑΝΟ, τον έλληνα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, τον έλληνα ΒΙΟΤΕΧΝΗ,
τον έλληνα Ι∆ΙΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, τον έλληνα ΕΛΛΗΝΑ, ότι πρέπει να
αποταµιεύσει 12.000.000δρχ. για να συνεισφέρει στο ξελάσπωµα της
ελληνικής οικονοµίας;
Και πως θα ανακοινωθεί αυτό το τερατώδες ποσό όταν όλες οι
"ελληνικές" κυβερνήσεις από ιδρύσεως ελληνικού κράτους, έκαναν τα πάντα
για να το υψώσουν εδώ που βρίσκεται σήµερα;
Και πώς να ανακοινωθεί αυτό το τερατώδες ποσό, όταν κάθε χρόνο
ανατοκίζεται µε 20%; Για να πληρωθεί από ποιόν ΜΕΓΑΛΟ ποιόν ΜΕΣΑΙΟ και
ποιόν ΜΙΚΡΟ εισοδηµατία; Και για να πληρωθεί µε ποιά αιτιολογία;
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι πριν το 1821 η ελληνική οικονοµία είχε
ενεργητικό από έσοδα των Ναυτικών Στόλων Νήσων, έσοδα Εµπορίου ∆ιεθνούς
µε έδρα Ανατολική Ελλάδα Μικράς Ασίας - Αρχεία Σµύρνης - έσοδα από
Εµπόριο Αιγιπτιωτών Ελλήνων, έσοδα από Θεσσαλίας προς Αυστροουγγαρία,
κ.λπ. ισοδύναµα σε χρυσές λίρες σε σηµερινά 65.000.000.000δολ. ή
ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΟΛΑΡΙΑ. Αυτό ίσχυε όταν
λειτουργούσε η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ και όχι η Τραπεζική Αποταµίευση κάτω από δεινές
συνθήκες
Τουρκικής
κατοχής.
Τι
συνέβη
λοιπόν
όταν
η
Ελλάδα
"απελευθερώθηκε";
Πως "υπό κατοχή" η Ελλάδα είχε ισοδύναµη Οικονοµία µε άλλα
ανεξάρτητα κράτη, είχε ισοδύναµη Ναυτική Τεχνολογία µε άλλα Κράτη, είχε
ισοδύναµη Πολεµική Τεχνολογία και Παραγωγή µε τις τότε Μεγάλες ∆υνάµεις,
είχε τη ∆ύναµη να ανατρέψει τον Οθωµανικό Ιµπεριαλισµό, ενώ η "ελεύθερη"
Ελλάδα µετά το 1821 έφθασε στην Οικονοµική Καταστροφή, στην Καταστροφή
της Ναυτιλίας της, στην εξαφάνιση της Τεχνολογίας Ανταγωνισµού, και στην
υποδούλωση της στον Ατλάντιο Εβραϊκό Ιµπεριαλισµό µε τα τέσσερα πρόσωπα:
Εβραίοι Γλύξµπέργκερ Βαυαρίας, Εβραίοι Λόϋδ Τζωρτζ ντ΄ Ισραέλι Αγγλίας,
Εβραίοι Αϊζενχάουερ και Κίσινγκερ USA, και Εβραίες Σιµόν Βέϊλ ΕΟΚ;
Πως το κατορθώσατε αυτό προδότες άξιοι κρεµάλας όλων των
"ελληνικών" κυβερνήσεων;
Οι απαντήσεις είναι δύο, τη µία θα τη δώσουµε εµείς του Τµήµατος
Οικονοµικής Αναλύσεως της Ο.Ε.Α. και την άλλη οι συνάδελφοι του Τµήµατος
Γεωπολιτικής Αναλύσεως της Ο.Ε.Α. όταν έλθει η ώρα.
Από έρευνα ιστορικών αρχείων διαπιστώνεται ότι ουδέποτε υπήρξε
Τουρκική εξουσία στην Οθωµανική Αυτοκρατορία διότι η Πύλη κατεχόταν από
το 1200µ.Χ. από Ατλάντιους Εβραίους Σουλτάνους και όχι από Ατλάντιους
Μογγόλους Σουλτάνους ή Ατλάντιους Άραβες Σουλτάνους. Στον απληροφόρητο
αναγνώστη εξηγούµε ότι Εβραίοι, Άραβες και Μογγόλοι µεµυηµένοι της
Υπερστοάς "ΤΑΞΙΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙ∆ΟΣ" ή "ORDO ADEPTIS ATLANTIS", θεωρούν
τις τρείς ανωτέρω φυλές σαν ενιαία "Ατλάντια Οµοφυλία" µε προέλευση τις
αποικίες της βυθισµένης Ατλαντίδος, θανάσιµου εχθρού της Ελληνικής
∆ραβίδιας Οµοφυλίας, εδώ και 12.500 χρόνια.
Αυτή ακριβώς η εβραϊκή εξουσία της Πύλης είναι που παρά τους
φαινοµενικούς διωγµούς, συντήρησε την Κρυπτοσιωνιστική Ορθόδοξη Εκκλησία
που δίδασκε στους έλληνες το περίφηµο "όποιος σφάζεται από Τούρκο
αγιάζει". ----- (;) Ίδε "Κριτία" και "Τίµαιο" Πλάτωνος.

3

αµφοτέρων εβραίων . Μαυροµιχάληδες. τις οποίες φροντίζει να χάσει από τον "Γερµανόφιλο" εβραιοβαυαρό βασιλέα και αποχωρεί για γαµήλιο ταξίδι στην Ινδία µε την εβραιοαµερικάνα σύζυγό του. Τότε η µαστρωπός του Ελληνισµού Ορθόδοξη Εκκλησία άλλαξε στάση και έγινε "φιλέλλην" σε σηµείο που να "καπελώσει" την επανάσταση επικαλούµενη µερικούς . δηλαδή οικονοµική διάλυση των όσων επιζούσαν σαν οικονοµική δύναµη έστω και κάτω από την τουρκική κατοχή. παρά τις ύπουλες εβραιοχριστιανικές διδασκαλίες "µη θησαυρίζετε επί της γης" και λοιπές εµετικές αηδίες.αποκεφάλισε κυριολεκτικά και µεταφορικά τους γενάρχες Κολοκοτρώνη. Για τον απληροφόρητο αναγνώστη σηµειώνουµε ότι οι Βαυαροί ή Άβαροι δεν είναι Ευρωπαϊκή Γερµανική φυλή αλλά υπόλειµµα Εβραιοµογγολικής Ορδής µετά από επιδροµή του Τσέγκις Χαν-Καν-Κουν-Κοεν της Τέταρτης Ορδής Ούννων Βουλγάρων και Πέµπτης Ορδής Ούγγρων-Φινλανδών.τροφού των οµογάλακτων καθαρµάτων Βενιζέλου ή ΒΕΝΙΖΑΛ και Κεµάλ Ατατούρκ. ώστε Εκκλησία και Προύχοντες να εξασφαλίζουν την Τουρκοεβραϊκή κατοχή. Τα πρώτα µέτρα που πήρε ο εβραιοµογγόλος Όθων. 31 Αθηνών και 41 Θεσσαλονίκης . Έτσι. ΙΙ Κερκύρας. Μακρυγιάννη. Η απώλεια θρησκευτικού ελέγχου είχε συνέπεια την απώλεια πολιτικού ελέγχου σε σηµείο που οι έλληνες έκαναν εµετό τα εβραιοχριστιανικά συνθήµατα "αγάπα τους εχθρούς σου" και "τα όπλα ηµών δεν είναι σαρκικά" και άρχισαν αντιχριστιανικώτατα να σφάζουν τους Τούρκους εχθρούς.. Καραϊσκάκη.διάκους που πολεµούσαν µε τους Έλληνες διότι δεν γνώριζαν τα .. Αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία επρόδωσε την επανάσταση του 1750 και την έπνιξε στο ελληνικό αίµα. ο οποίος υπό τις οδηγίες της Στοάς 41 Θεσσαλονίκης.Αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία µε τα οικονοµικά της φέουδα συντήρησε µε την σειρά της την τάξη των τσιφλικάδων. 21 Βόλου. έως ότου στα 1810 έχασε τον έλεγχο πάνω στους Έλληνες από θρησκευτική άποψη. Με τα διατάγµατα διαβατηρίων του Όθωνα η Θεσσαλία δεν επικοινωνούσε µε τη Μακεδονία ή µε την Πελοπόννησο. καταστράφηκε η παραγωγή και η διακίνηση του εµπορίου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.λπ. Στα ιστορικά αρχεία του 21 ο αναγνώστης δεν διαβάζει χωρίς λόγο την ύβρη που συνήθιζε ο Καραϊσκάκης "Τουρκοεβραίοι µπάσταρδοι".βαθειά νερά της µάστιγας του χριστιανισµού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία που ακόµα σήµερα επιδεικνύει δωρεές ελληνικών γαιών που της έκανε η Πύλη.. Στην Ανατολική Ελλάδα της Μικράς Ασίας το χτύπηµα δόθηκε µε δεύτερη επιχείρηση "απελευθέρωσης" υπό την αρχηγία του κρυπτοεβραίου εκ Κρήτης ΒΕΝΙΖΑΛ ή Βενιζέλου. που είχαν θυσιάσει οικογένειες και περιουσία στην επανάσταση. ήταν παύση µετακίνησης των Ελλήνων µε τα περίφηµα διατάγµατα που απαγόρευαν στους έλληνες την µετακίνηση στο εσωτερικό χωρίς διαβατήριο και άδεια της Βαυαρικής Αστυνοµίας.. κ. οι Έλληνες θησαύριζαν σε σηµείο που στις κασέλες των Νησιωτών και των Ελλήνων της Σµύρνης να έχει συγκεντρωθεί όλος ο χρυσός της Ανατολικής Μεσογείου.Εβραϊκής Μειονότητος Βαυαρίας. ακριβώς στη µέση της εκστρατείας και στο αποκορύφωµα του πολέµου. Εξευτέλισε τους ήρωες που έδωσαν τα πάντα.λπ. τους αφόρισε όπως είχε αφορίσει τις επαναστάσεις του 1750 και του 1821. και εγκαθίδρυσε Βασιλεία µε Βασιλέα τον Όθωνα της Μογγολικής . µέλος επίλεκτο του οίκου Γλυξµπέργκερ και της Στοάς "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ" που αργότερα µέσω των εβραίων Χίτλερ.. ∆ιότι. ο Βόλος κύριο εξαγωγικό κέντρο δεν επικοινωνούσε µε την "ελεύθερη" Στερεά Ελλάδα κ. στην ∆υτική Ελλάδα. Έρκχαρτ. στήνει το θέατρο των εκλογών. 4 . όπως τον είχε ανέκαθεν χαµένο από οικονοµική άποψη. σε συνεργασία µε τις Στοές Ι Ζακύνθου. Χαουσχόφερ και Λίνκολν Φον Τρέµπιτς παρήγαγε τον Ναζισµό.

σε µη παραγωγικά ∆ηµόσια Έργα Βιτρίνας. τότε ο κάθε έλληνας πρέπει να παραδώσει. σε φιέστες. οδήγησαν στην διάλυση του Ελληνικού Στρατού και στην διάλυση του ελληνικού πολιτισµού Ανατολικής Ελλάδος Μικράς Ασίας. σε διεθνή ταξίδια ειρήνης και ασφάλειας µε ναυλωµένους στόλους αεροπλάνων.500. Το οποίο σηµαίνει ότι αν το διεθνές εβραϊκό κεφάλαιο αποφασίσει να κάνει την επιστροφή των δανείων ΑΠΑΙΤΗΤΗ. Ας µπούµε στην βρωµιά των παρασκηνίων. σε µισθούς εγκάθετων συνδικαλιστών. σε ταρατατζούµ πολιτιστικών εκδηλώσεων. σε λιµάνια της Ζιµπάµπουε. σε Κοινωνικοποιήσεις Βιοµηχανιών που οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο µέσω απεργιών και αλλοπρόσαλλων απαιτήσεων συνδικαλιστών του ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ. Τα ανωτέρω ισχύουν σύµφωνα µε το διεθνές "∆ίκαιο".. µπορεί όµως να το κάνει η κυβέρνηση των Βρυξελλών αν µας θέσει υπό "οικονοµική κηδεµονία" δηλαδή αν καταργηθεί DE FACTO και αυθαίρετα από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο η "ελληνική" κυβέρνηση. σε πεινασµένους της Αιθιοπίας. Αυτό δεν µπορεί να το κάνει µια "ελληνική" κυβέρνηση εγκάθετων µπάσταρδων του τύπου Παπανδρέου ή Καραµανλή. σε ξένες Τράπεζες. Κοινωνικούς Τουρισµούς Ανέργων και Συνταξιούχων. εν αγνοία του. σε προεκλογικές καµπάνιες δισεκατοµµυρίων δραχµών.000δρχ. σε σκατά άχρηστα και εµετούς πολυτελείας σοσιαλιστικού νεοπλουτισµού." Συγχρόνως. Σκορπίσαµε τα χρήµατα των ∆ηµοσίων Ταµείων σε ΑΤΑ. σε µισθούς εγκάθετων πρασινοφρουρών. Η ανωτέρω προειδοποίηση έγινε στις 10 Ιουλίου 1985 και θορύβησε τόσο τον "πρωθυπουργό" ώστε στην σύγκλιση Υπουργικού Συµβουλίου της 26ης Ιουλίου αποφασίσθηκε η διεύρυνση του ΑΣΟΠ. ήτοι 2. ∆ιότι το χρέος του κάθε έλληνα προς τις διεθνείς εβραϊκές Τράπεζες. αλλά να ανατοκίζονται εις τους αιώνες υποθηκεύοντας την ατοµική περιουσία του κάθε έλληνα. σε πληροφορική κοµπιούτερς για οικονοµία χωρίς πρωτογενή βαρειά βιοµηχανία. και ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας υποχρεωθεί να εκτελεί απ΄ ευθείας εντολές της καθόλου εβραϊκής ∆ιεθνούς Τραπέζης µέσω του Ευρωπαϊκού ∆ιευθυντηρίου. Το µήνυµα είναι: "Ηλίθιοι Έλληνες σας εγκλωβίσαµε. Και ιδού Έλληνες τώρα σας θέτουµε το δίληµµα: Ή θα δεχθείτε να σας τα πάρουµε όλα εµείς µε σκληρά µέτρα λιτότητας για να τα δώσουµε στα 5 . ζήτησε την επείγουσα σύγκλιση του ΑΣΟΠ µε το αιτιολογικό ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα είναι εκρηκτικά και χρειάζονται άµεση και ριζική αντιµετώπιση. σε µισθούς άχρηστων δηµοσίων υπαλλήλων ηµετέρων. για να εξοφλήσει. είναι ο µέσος όρος της αξίας ακινήτου περιουσίας κάθε έλληνα. και εξωτερικού εβραϊκού δανεισµού. και του "γερµανόφιλου" βασιλέως εβραίου Βαυαρίας ΓΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ. Το εβραιοµασονικό θέατρο στην αποθέωσή του. Από την Μικρασιατική καταστροφή και µετά η Ελλάδα έγινε ο αποδέκτης αγγλοεβραϊκών δανείων που έµελλαν να µην εξοφληθούν ποτέ.Η συµπαιγνία "διαµάχη" µεταξύ του "αγγλόφιλου" εβραίου ΒΕΝΙΖΑΛ. Εθνική συρρίκνωση και οικονοµική καταστροφή. Μήπως υπερβάλουµε. την ακίνητη περιουσία του. Ο ∆ιοικητής της Τραπέζης Ελλάδος ανακοίνωσε στον "πρωθυπουργό" ότι: "η αντοχή της Οικονοµίας δεν πρέπει να υπολογίζεται πέρα από τρείς µήνες και ότι µετά το τρίµηνο "βλέπει" να έρχεται το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και να επιβάλει την οικονοµική του πολιτική. στα Πανηγύρια της Πόρνης Μελίνας για την Αθήνα Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα. το οποίο "διευρυµένο" συνεδρίασε επειγόντως για να πάρει σοβαρά και σκληρά µέτρα λιτότητας στις 5 Αυγούστου.

∆ιότι ο σοσιαλισµός ήταν βάρδια που τα αφεντικά µας όρισαν επταετή. αλλά του κάνουµε γνωστό ότι οι ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΙ υπάρχουν. και να ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ καλώντας τους Έλληνες σε Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Τ Ρ Ο Π Η Σ του Ατλάντιου Εβραιοµογγολικού Κατεστηµένου. ∆ιότι διαφορετικά δεν θα µπορούσαν να ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ τα όσα γράφουν στις προηγούµενες σελίδες. Ή θα δεχθείτε να σας πάρουµε τις ακίνητες περιουσίες σας διπλασιάζοντας τους φόρους ιδιοκτησίας και να σας πάρουµε τις βιοµηχανίες σας διπλασιάζοντας τους φόρους παραγωγής ή το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µέσω του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου κηρύσσει την Ελλάδα σε πτώχευση. ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ κατά την Αλεξάνδρεια µέθοδο. ΤΕΧΝΩΝ. να έχουν ΚΑΡ∆ΙΑ για να τα κοινοποιούν ανοιχτά. τα αφεντικά µας ετοιµάζουν τον Ευρωπαίο Αντισηµίτη Αρχιστράτηγο. της µουσικής. οπότε θα σας τα πάρουµε µέσω κατασχέσεως από την ∆ΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ του . Ήδη στην στρατιωτική ακαδηµία των ΗΠΑ. που χρησιµοποιήσαµε για να σας πλύνουµε την καρδιά και το συναίσθηµα µε τα δικά µας µηνύµατα. θέλουµε στις επόµενες εκλογές να ψηφίσετε την δεξιά που θα ηγηθεί της χρηµατοδοτούµενης από τα αφεντικά µας Ευρωπαϊκής ∆εξιάς και από αγανάκτηση για όσα σας κάναµε να την αναγάγετε σε Ναζιστική ∆εξιά που θα ξαναθέσει Σηµιτικό Ζήτηµα στην Ευρώπη. Θέλουµε να µας δώσετε το ηθικό άλλοθι Έλληνες για να σας διαλύσουµε όπως διαλύσαµε την Γερµανία το 1945. πολιτικές και θρησκευτικές µε τις οποίες σας πλύναµε τον εγκέφαλο. Θέλουµε να µπορούµε να απολογούµαστε στην διεθνή κοινή γνώµη και στην συνείδησή µας. Έχετε εγκλωβισθεί Έλληνες. ΜΕΧΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. Έλληνες είσθε τόσο ηλίθιοι που ακόµα και τώρα που σας το λέµε δεν θα το καταλάβετε. Σε ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. που θα οδηγήσει τους Έλληνες και τις υπόλοιπες ∆ραβίδιες Ευρωπαϊκές φυλές για να συνθλιβούν δεύτερη και ΤΕΛΙΚΗ φορά. Είσθε καταδικασµένοι Έλληνες.Ισραήλ. ∆ιότι οι "κόµβοι" των νεώτερων Ιερατείων που ∆ΕΝ ΛΥΟΝΤΑΙ. Μη µας απειλείτε ηλίθιοι Έλληνες ότι δεν θα µας ξαναψηφίσετε αν σας επιβάλουµε σκληρά µέτρα λιτότητας. ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ.ατλάντια εβραϊκά αφεντικά µας ή θα έρθει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και θα βαρέσουµε κανόνι σαν κράτος. αλλά Αλέξανδροι δεν υπάρχουν πια µεταξύ σας γιατί σας έχουµε εκφυλίσει Έλληνες. ούτε ο µετεωρολογικός πόλεµος. 6 .. Σας έχουµε αποβλακώσει και διαιρέσει µε συγκρουόµενες πολιτικές και θρησκευτικές ΠΙΣΤΕΙΣ. Είναι οι ΠΙΣΤΕΙΣ. ότι η γενοκτονία σας του 1995 θα οφείλεται στο ότι µε εργαλείο τον αρχαίο σας πολιτισµό ηγηθήκατε νέου αντισηµιτισµού "10 και 7" ευρωπαϊκών κρατών. Που σηµαίνει ΣΦΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ. Γιατί το ΥΠΕΡΟΠΛΟ µας Έλληνες δεν είναι η βόµβα νετρονίου ούτε τα δορυφορικά λέϊζερ. υποφέροντας διωγµούς και φοβερή κοινωνική αποµόνωση. Το µόνο που σας σώζει είναι ένας νέος Αλέξανδρος. "έλληνα" Παύλο Γλυξµπέργκερ. Που σηµαίνει ότι είναι ΑΤΡΩΤΟΙ και στην ΣΚΕΨΗ και στο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ και στο ΣΩΜΑ. ούτε ο βιολογικός. Αντίθετα. για όσους εννοούν την ελληνική ετυµολογία. Είναι τα ΘΕΑΜΑΤΑ και οι ΤΕΧΝΕΣ του θεάτρου.. τον δεύτερο Χίτλερ." ∆εν λυπούµεθα καθόλου που θα απογοητεύσουµε τις ορέξεις του τοπικού και διεθνούς ατλάντιου Οίκου Ανοχής. Και δεν είναι µόνον ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΙ αλλά και ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ και ΑΛΕΞΙΚΑΡ∆ΙΟΙ και ΑΛΕΞΙΣΧΟΙ. του κινηµατογράφου. που ποτέ δεν αποδείχτηκαν αληθινές αλλά πάντα τις φάγατε λέγοντάς µας και "ζήτω" στις προεκλογικές πλατείες. κάτω από τις ερπύστριες των αρµάτων µάχης των ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΗΠΑ και ΕΣΣ∆.

τούρκων. τότε µόνον µια λύση σας µένει και σας την υποδεικνύουµε: Μέσα σε µια Νύκτα θα πρέπει. και συµπληρώνουµε ότι µόνον άτοµα εβραϊκής καταγωγής γίνονται καθηγητές ή διευθύνοντες της CIA όπως ο Ναύαρχος Τάρνερ. οδηγώντας στην σφαγή όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς. την ηγεσία της Ελλάδος σε ∆ιεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια. θέστε σε δοκιµασία τα όσα γράφουµε κάνοντας συνδυασµό µιας φήµης που έχει διασπαρθεί στους ανώτατους αξιωµατικούς από την εβραϊκή Τεκτονική πληροφόρηση: "Έχει διασπαρθεί ότι οι έλληνες αξιωµατικοί δεν πρέπει να κινηθούν κατά του Παπανδρέου.Απευθυνόµαστε ειδικά στις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις: Έλληνες Αξιωµατικοί και Οπλίτες..αράβων . Μπέρια. Μας αγάπησαν ξαφνικά οι γενοκτόνοι µας ή µήπως µας καλούν σε µια γιορτή φιλελληνισµού για να µεθύσουµε από µαταιοδοξία και να πιστέψουµε ότι µπορούµε να γίνουµε ηγέτες και να προκαλέσουµε την υπεροπλία των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. Για τις οικογένειες Καραµανλήδων και Παπανδρέου προτείνουµε τελετουργικό κρέµασµα ή τουφεκισµό στην Πλατεία Συντάγµατος σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα "οµαδικής οικογενειακής εξοντώσεως σε παράπτωµα ΥΒΡΕΩΣ εναντίον της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ". κ. αν διαπιστώσετε ότι πράγµατι µας προορίζουν για οδηγούς της Ευρώπης στην τελική γενοκτονία επαναλαµβάνουµε ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. την ηγεσία της Ελλάδος σε αντισηµιτικές εκδηλώσεις. 7 . την αρχαία ελληνική πόλη που θα χτισθεί στον Όλυµπο από ∆ιεθνή Οργάνωση Φιλελλήνων." Πράγµατι ο Παπανδρέου διετέλεσε καθηγητής της CIA. διότι ο Παπανδρέου είναι ένας από τους ογδόντα καθηγητές της CIA.λπ. αλλά για να οδηγήσει την Ελλάδα και µέσω της Ελλάδος την Ευρώπη σε Εθνικοσοσιαλιστικό Αντισηµιτισµό. Το ίδιο συµβαίνει και στους ιθύνοντες της Ρωσικής KGB όπως ο Αντρόποφ. Λίµπερµαν. Αν διαπιστώσετε αυτό που εµείς διαπιστώσαµε. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να τουφεκισθούν 50 . Ορθόδοξοι Μητροπολίτες στους 50 Νοµούς της Χώρας και να αναχωρήσουν από την Ελλάδα οι ηγέτες και ιερείς όλων των θρησκευµάτων και ειδικώς του Οίκου Ανοχής των Μαρτύρων του Ιεχωβά.. το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο που ήδη στρέφει εθνικοσοσιαλιστικά από το 1983 και µετά. Πράγµατι ο Παπανδρέου είναι καθηγητής εν ενεργεία της CIA. Συνδυάστε τα ανωτέρω µε την οµόφωνη ανακήρυξη της Ελλάδος σε Πηγή του Ευρωπαϊκού Πολιτισµού. όχι όµως για να αποτρέψει τον κοµµουνιστικό κίνδυνο γιατί αυτό το ζήτηµα ξεκαθαρίσθηκε στη Γιάλτα. χωρίς να ανατρέψετε την ιεραρχία του Στρατού όπως µερικοί Παπαδόπουλοι µικρόνοες. και έχει αποσταλεί στην Ελλάδα για να οδηγήσει τον σοσιαλισµό σε αποτυχία. να καθαρίσετε τους Στάβλους του Αυγεία από τις ατλάντιες µειονότητες εβραίων . από αντίδραση στην σοσιαλιστική αποτυχία.τέχνης που διοχετεύεται από τα µέσα ενηµέρωσης. το τελευταίο κύµα αρχαίου αλλά εκχυδαϊσµένου "ελληνικού" πνεύµατος . την ενεργοποίηση των ∆ελφών σε ∆ιεθνές Κέντρο Πολιτισµού. Πράγµατι έχει σταλεί στην Ελλάδα για να οδηγήσει τον σοσιαλισµό σε αποτυχία. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να βρείτε τον ανδρισµό να εξοντώσετε το προσωπικό των ξένων στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα και να αποχωρήσετε από κάθε στρατιωτική "συµµαχία" ή πολιτικοοικονοµική Κηδεµονία ή Συνασπισµό τύπου ΕΟΚ. στα αρχεία της οποίας φέρεται και µε το εβραϊκό του όνοµα ΜΕΝΕΪΚΟ. την προτεραιότητα της Αθήνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Τι συνέβη ξαφνικά στον ∆ιεθνή Σιωνιστικό Οίκο Ανοχής. ώστε να δοθεί αφορµή και ηθικό άλλοθι σε δεύτερο αιµατοκύλισµα της Ευρώπης και Ευρωπαϊκή Γενοκτονία. και να αποτρέψει τον κοµµουνιστικό κίνδυνο. εκτοπίζοντας τους βίαια εκτός Ελλάδος.

Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να ακούσει όλος ο πλανήτης Γη το Ελληνικό "Μολών Λαβέ" ακόµη µια φορά. Μέσα σε µια Νύκτα θα πρέπει να επιστραφούν στους πρώην έλληνες ιδιοκτήτες των. και τις περιουσίες µας κι εµάς τους ίδιους. έλληνες αποδέκτες της παρούσας έκκλησης.Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να εκδιωχθεί από την Ελλάδα το προσωπικό όλων των ξένων πρεσβειών.Α. όσοι αρνηθούν τα ανωτέρω πρέπει να τουφεκισθούν χωρίς δίκη. και περιορισµό στην ιδιωτική του ζωή. Και δεν εννοούµε µεταφορικά και συµβολικά αλλά κυριολεκτικά.. πολύ πριν τα Μογγολοεβραϊκά ιερατεία υποχρεώσουν τον πληθυσµό να τους δυσφηµήσει κατασκευάζοντας οµοιώµατά τους στο µάρµαρο.Ε.. ∆εν έχει µείνει τίποτα όρθιο εκτός από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ ∆ΙΟΣ που φύτρωσε στις καρδιές των ΑΝ∆ΡΩΝ της Ο. Είναι οι ίδιοι εκείνοι που δυσφηµίστηκαν σαν "θεοί απαιτούντες λατρεία αγαλµάτων και ειδωλολατρία" από ψεύδη που επινόησαν τα διαβρωµένα µε Άτλαντες Μογγολοεβραίους Ιερατεία της Ελευσίνας. Μέσα σε µια Νύκτα. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει το βουλευτικό Σώµα να εγγυηθεί µε τις σκληρότερες εγγυήσεις την πλήρη και µόνιµη αποχώρηση από την διεκδίκηση διαχείρισης εθνικών µεγεθών. ∆ιότι µέχρι τώρα το Ατλάντιο Κατεστηµένο στο οποίο υπάκουσαν τυφλά όλες οι "ελληνικές κυβερνήσεις".. όπως προκύπτει από φυγάδες Αντιφρονούντες 8 . Περγάµου. που καταγράφουν τα Αµερικανικά .λπ. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να εξοπλίσετε όλο τον πληθυσµό και ειδικά τον µεθοριακό πληθυσµό. όλες οι κινητές και ακίνητες περιουσίες που κατέχουν οι ξένοι στην Ελλάδα και να αποδοθούν σε ελληνική ιδιοκτησία βιοµηχανίες και ακίνητα που έχουν κατασκευασθεί µε ξένες επενδύσεις ή κατασχεθεί από Τράπεζες. Μέσα σε µια Νύκτα πρέπει να αλλάξει η χωροταξία των στρατοπέδων των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων. Είναι οι Επιστρέφοντες για Επιθεώρηση του πλανήτη όπου έσπειραν Ζωή µέσα από τα Βιολογικά Εργαστήρια των Σκαφών τους.και Σοβιετικά . σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα της "υποχρεωτικής κατοχής όπλων και συντηρήσεως οπλισµού από όλους τους πολίτες µε σκοπό την άµεση ετοιµότητα". Ο ΖΕΥΣ. σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα "εκµηδενίσεως οικογενειών που παρήγαγαν προδότες και εξαφανίσεως των ονοµάτων τους από τα δηµοτικά και κρατικά αρχεία". Ο ΑΠΠΟΛΩΝ και η ΘΕΜΙΣ ΖΟΥΝ. και την ελληνική γλώσσα. Είναι Αυτοί που έχουν πανικοβάλει την Ατλάντια NASA µε Τελεσίγραφα παραδόσεως εξουσίας πλανήτου. ζήτησε "γη και ύδωρ" και οι "ελληνικές κυβερνήσεις" παρέδωσαν "γη και ύδωρ" και τις γυναίκες µας και τα παιδιά µας και τις παραδόσεις µας και την αρχαία ελληνική θρησκεία και το αρχαίο ελληνικό πνεύµα και το ελληνικό ∆ίκαιο τιµής και τις ελληνικές Τέχνες του Απολλώνιου Λόγου. Η ∆ΙΚΗ έγινε από την ΙΣΤΟΡΙΑ Η∆Η. Είναι οι Κύριοι του Γαλαξία που αποίκισαν τον πλανήτη µας και ανεχώρησαν για αποικισµό νέων πλανητών του Γαλαξιακού τους Τοµέα. να ανακληθούν όλοι οι έλληνες Πρέσβεις Εξωτερικού και να επιβάλετε τον θεσµό του "προσωρινού απεσταλµένου πρέσβεως για εκτέλεση ειδικής αποστολής" σύµφωνα µε τα αρχαιοελληνικά πρότυπα. και να εγκατασταθεί ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ η νέα Ελληνική Κυβέρνηση για λόγους ασφαλείας από αντίποινα ξένων και από διάβρωση κατεστηµένων µασονικών κυκλωµάτων Αθηνών.ραδιοτηλεσκόπια σε ΠΡΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ∆ΙΑΛΕΚΤΟ. να εκτοπισθούν οι οικογένειές τους και να δηµευθούν οι περιουσίες τους. Σάρδεων κ.

µε τα άρθρα 26.Ε.∆ραβίδιες Ελληνικές φυλές Ευρώπης. διότι οι ίδιοι αποδίδουν λατρεία στο Υπέρτατο Ον του Σκεπτόµενου Οργανισµού Σύµπαντος.Γ.. Εισαγγελίσκος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου παραπέµπει σε δίκη Τριµελούς Πληµ/κειου Βόλου τον εκπρόσωπό µας Κ. Για τους πολύ µεµυηµένους στον Τεκτονισµό ερωτούµε: Είναι Αυτοί που έχουν πανικοβάλει τα πληρώµατα ΣΕΛΗΝΗΣ και ΛΙΛΙΘ προελεύσεως αστερισµού "Ε" ΒΟΩΤΟΥ.27. Ασίας και των άλλων Ηπείρων. Μέλος Υφηγεσίας της Ο. Είναι Αυτοί που ποτέ δεν αξίωσαν λατρεία από τους γήϊνους. Παραθέτουµε σε φωτοτυπία τα "κλητήρια θεσπίσµατα" του εισαγγελίσκου Βόλου.Α.. στο µέλλον.Ε. πριν κάνουν αυτό που φυσιολογικά ακολουθεί µια πτήση παρατήρησης των εγκαταστάσεων των Ατλάντιων αντιπάλων τους.Ε.Ε... Κλ.Α. Και για να καταλάβουν οι εισαγγελίσκοι της "ελληνικής" επικράτειας σε τι κλίµα ζουν τελεσίδικα. Υόρκης. Ο εισαγγελίσκος Βόλου και µερικοί ακόµη εισαγγελίσκοι κτενίζονται για να είναι ωραίοι στην τελευταία τους κατοικία.Α.. Ναι Κύριοι των Αρχών του "ελληνικού" ΥΠΟ ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΚΑΤΟΧΗ Κράτους.Α. όπως προκύπτει από συνεδριάσεις της "Στοάς Μεγάλης ∆ρυός" Ν. αστερισµού προελεύσεως των Ατλάντων. ο εισαγγελίσκος Βόλου ... τον Ένα Θεό ΦΑΝΗ του αρχαίου ελληνικού Μονοθεϊσµού των Ορφικών Κειµένων.Σοβιετικούς Επιστήµονες και "διαρροές" του JPL JET PROPULSION LABORATORY της NASA. σε Αντίσταση κατά του Ατλάντιου Μογγολοεβραϊκού Κατεστηµένου. Είναι Αυτοί που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους "θεούς" αλλά "εκτελεστές" διαταγών ανωτέρων τους της Γαλαξιακής Κυβερνήσεως.. Είναι Αυτοί που διαθέτουν Τεχνολογία για να επικοινωνήσουν τηλεπαθητικά µαζί σας. Είναι Αυτοί που διαθέτουν Τεχνολογία για να εκπέµπουν κείµενα στους δικούς σας ραδιοδέκτες αν διαθέτατε δέκτες Οριακών Υπερβραχέων µε παραβολικές κεραίες στραµµένες στον πλανήτη Ποσειδώνα. όλοι εσείς οι αποδέκτες της παρούσης θα παραδειγµατισθείτε ώστε να αποφύγετε να "λακτίσετε προς κέντρα". έχουν σταθµεύσει περιµένοντας άγνωστο ΤΙ. να τους εγγράψει στον κατάλογο των µελλοθάνατων. διότι σε οποιαδήποτε ποινή του επιβληθεί από το ∆ικαστικό Τµήµα της Ο. Ξαναγυρίζουµε στην σηµερινή πραγµατικότητα διότι ήδη καταχρασθήκαµε υπέρ το δέον ύλη αρµοδιότητας του Τµήµατος Γεωπολιτικής Αναλύσεως της Ο.Ε. από το ύψος τροχιάς του πλανήτη Ποσειδώνα όπου σύµφωνα µε τη NASA.κτενίζεται. ∆ίκη 30-10-85. Είναι αυτοί που χρησιµοποιούν υπερσύγχρονα µέσα τα οποία αποσυντονίζουν ή αχρηστεύουν πλήρως τα γήινα µέσα κατοπτεύσεως. Είναι Αυτοί που καλούν τις Ανδροµέδιες . διότι µε τις ενέργειές τους ανάγκασαν το Εκτελεστικό Τµήµα της Ο.... Ποινικού Κώδικα δια "απείθεια στους νόµους και διατάγµατα µέσω επιστολών προς τις αρχές µε τις οποίες προεκάλεσε τις αρχές και διήγειρεν ταύτας εις απείθειαν εναντίον των νόµων και διαταγµάτων του νόµιµου Κράτους".181.. 28-6-84.. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΥΑΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΤΟΧΗΣ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΡΩΜΑΪΚΟΥ 9 . κηρύσσει ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ για πλήρη ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του κρυπτοεβραϊκού "ελληνικού" Κράτους και για ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.. Συµπέρασµα: Ενώ η Ο. σε 45 Νοµούς της Χώρας: "ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ. και βρισκόµαστε ήδη "εκτός θέµατος".Α...Ε.. έως ότου προσγειωθούν στον πλανήτη για να ξεκαθαρίσουν οριστικά το καρκίνωµα των Ατλάντιων.Α.183. τους προκαταβάλλουµε απόσπασµα από το ψήφισµα των 45 Περιφερειών της Ο.

" 10 . ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΝΟΧΗΣ ΥΠΟ ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΕΒΡΑΙΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΠΑΥΣΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ.

Πολ. χωρίς εκδίωξη των ξένων στρατευµάτων που έχουν ΟΠΛΑ για να ασκούν ΧΑΛΕΠΩΤΑΤΗ Α∆ΙΚΙΑ εναντίων Ελλήνων. Γ΄4.Ε." Αριστοτέλους Πολ. Ζ΄7.... χωρίς εκδίωξη των ΑΝΟΜΟΙΩΝ ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ. "ΕΠΕΙ ΔΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΑΥΤΟΝ. ΟΙΣ ΕΠΙ ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΕΣΤΙ ΧΡΗΣΘΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ. ΤΕΛΟΣ ΜΕΝ ΟΥΝ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ. Που σηµαίνει ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ στον τοµέα Πνεύµατος. ΕΝΕΚΕΝ ΔΕ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ. δεν υπάρχει ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΞΙΣ. η απάντηση βρίσκεται στην λέξη κλειδί ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ. ΠΟΛΙΣ ΔΕ Η ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΩΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΩΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΟΥΣ. εποµένως πρέπει να προτείνουµε τι θα κτισθεί στον τόπο της καταστροφής. ΩΣ ΕΣΤΙΝ ΕΙΠΕΙΝ. Η ΔΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΡΙΣΙΣ. ΤΟΥΤΟ Δ΄ ΕΣΤΙΝ. ΚΥΡΙΟΝ ΜΕΝ ΓΑΡ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΙΝ. ΕΙΣΠΕΡ ΕΣΤΑΙ ΠΟΛΙΣ.2. "ΦΑΝΕΡΟΝ ΤΟΙΝΙΝ ΟΤΙ Η ΠΟΛΙΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗ ΑΔΙΚΕΙΝ ΣΦΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΧΑΡΙΝ. Ότι θα τολµούµε να λέµε στις γυναίκες µας ότι είµαστε ΑΝ∆ΡΕΣ ΑΚΟΜΑ. ΑΘΗΝΩΝ . να κατασκευάσει ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ." Αριστοτέλους Πολ. ΟΥΣΑ ΔΕ ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ.. Πολ. ΟΥ ΜΗΝ ΟΥΔ΄ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΗΔΗ ΠΟΛΙΣ. ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Δ΄ ΕΣΤΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ή ΠΟΛΕΩΝ . ∆ιότι άτοµα ανίκανα να κατανοήσουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ πρέπει να άρχονται και όχι να άρχουν. Ύλης. ΧΑΛΕΠΩΤΑΤΗ ΓΑΡ ΑΔΙΚΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΟΠΛΑ. ΑΥΤΕΡΚΕΙΑ και ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ σηµαίνουν παύση των ΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ για να δοθούν κίνητρα στην ελληνική Τεχνολογία να ΕΥΡΕΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. ΑΛΛΑ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Α΄. δεν υπάρχει ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.Ε. να κατασκευάσει ότι απαιτεί η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΝ ΟΥΝ ΤΟΥ ΖΗΝ ΕΝΕΚΕΝ.1. Απαξιούµε να µεταφράσουµε αυτά τα ΑΙΩΝΙΑ κείµενα και ζητούµε από τους αποδέκτες της παρούσης να εξαφανισθούν από τις θέσεις Αρχών που κατέχουν σε περίπτωση που δεν τα καταλαβαίνουν στην ΑΡΧΕΤΥΠΗ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ. ότι θα στερηθούµε τις πολυτέλειες που µας έχουν εκφυλίσει σε καταναλωτικά τρωκτικά της αφηνιασµένης παραγωγής ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ." Αριστ. ΖΩΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΟΥΣ. Σηµαίνει ότι θα ΤΟΛΜΟΎΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΝΥΚΤΕΣ χωρίς να τις πνίγουµε. Αφήνουµε τον µέγιστο πολιτειολόγο Αριστοτέλη να απαντήσει: "ΕΣΤΙ ΔΕ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ . ΟΥΤΩ ΧΩΡΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΝ ΠΑΝΤΩΝ. Νοµιµοφανές εβραϊκό µαστροπείο υπάρχει Κε Εισαγγελέα.8.13-14. ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Δ΄ ΕΣΤΙΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ.Η ΓΑΡ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΞΙΣ ΕΣΤΙ.Α. Ότι θα µπορούµε να πούµε στα παιδιά µας και στις µελλοντικές γενιές ότι ∆ΕΝ ΜΑΣ ΕΞΕΦΤΕΛΙΣΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ. Ας εξαφανισθούν µόνοι τους πριν τους εξαφανίσουµε ΕΜΕΙΣ. Α΄ 2. Ι΄5. Για όσους κατανοούν. "Η ΔΕ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΚΩΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΣ. Σηµαίνει ότι θα είµαστε έτοιµοι να δεχθούµε γενικό αποκλεισµό από τους πάντες. Ε΄5. ∆ιότι χωρίς ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ και ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ.. "ΏΣΠΕΡ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΕΛΕΩΘΕΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΣΤΙ.Προτείνουµε καταστροφή µιας τάξεως πραγµάτων. όσο και αν ωρύονται εγκάθετοι εισαγγελίσκοι ότι υπάρχει "νόµιµο κράτος" που το καταργεί η Ο. Ο. χωρίς πολίτες που έχουν ΑΡΕΤΗ και ΦΡΟΝΗΣΗ ΕΠΕΙ∆Η ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΝ.ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 11 . δεν υπάρχει ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΡΙΣΙΣ. Η ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . ΑΛΛ΄ Η ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Πολ." Αριστ. να κατασκευάσει ΒΑΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΤΕ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΝΤΩΝ. "Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΤΙ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ. Πολ. Ο Δ΄ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΠΛΑ ΕΧΩΝ ΦΥΕΤΑΙ ΦΡΟΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ. ΩΣ ΦΑΜΕΝ ΤΟΖΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣ. και Άµυνας Πολέµου.1. Τεχνών.Α. να κατασκευάσει ΜΕΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ." Αριστ." Αριστ. Η ΔΗ ΠΑΣΗΣ ΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ.

προωθείται η Νέα Ναζιστική ∆εξιά τα κείµενα της οποίας συγγράφουν και εκφωνούν διαπρεπείς κρυπτοεβραίοι τύπου Λεπέν.Στοάς "Χρυσή Αυγή" στην οποία ηγέτες ήσαν θιβετιανοί του Τάγµατος ΖΕΝ και εβραίοι "ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ". βιβλία "προφήτου" Ζαχαρία. ώστε να την οδηγήσει σε αυταπάτες και ταυτόχρονη κήρυξη ΠΟΛΕΜΟΥ εναντίον σε ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. ερχόµενος επί πώλου όνου θα φέρει παγκόσµια ειρήνη αφού προηγουµένως ο Γιαχβέ θα εξεγείρει τα τέκνα της Σιών για να καταναλώσουν και γενοκτονήσουν τα τέκνα της Ελλάδος. παρέχουµε τα παρακάτω στοιχεία που θα τα συνδυάσουν µε τα γραφόµενα στις προηγούµενες σελίδες µόνοι τους: 1ον: Η Γενοκτονία της Ευρώπης προϋποθέτει ότι η Νέα Ναζιστική ∆εξιά που θα αναλάβει "ανοιχτά" την ευρωπαϊκή ηγεσία από το 1988 µε την πρωτοβουλία της Ελλάδος. πρέπει να στραφεί εναντίον ΚΑΙ των ΗΠΑ. εναντίον των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. 7ον: Η Ελληνική ορθόδοξη εκκλησία σε Μονές και Μητροπόλεις διδάσκει το απόσπασµα της "Αγίας Γραφής" της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Αυτό σηµαίνει ότι θα δοθούν αφορµές από τις Κυβερνήσεις ∆εξιάς της Ευρώπης του 1988. 6ον: Το εβραϊκής εξαρτήσεως και εµπνεύσεως Πεντηκοστιανό ∆όγµα. ως εναντίους στο "θείο" θέληµα. όπως το έκανε προπολεµικά η Ναζιστική Γερµανία υπό την καθοδήγηση της εβραιοµογγολικής Συµµορίας . θ΄. Όλη η πολεµική βιοµηχανία της Γαλλίας όπως DESSAULT των MIRAGE κ. Καλούµε τον Στρατό να ερευνήσει τα ανωτέρω και 12 .λπ. ότι "Ο Βασιλεύς της Σιών Ιησούς. 4ον: Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα κλιµάκια της "ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ" και των ακροδεξιών κοµµάτων τύπου ΕΠΕΝ.∆. εδάφια 9-15. κεφ. αφορµές µε έντονα ρατσιστικό και αντισηµιτικό περιεχόµενο. ΚΑΙ των ΕΣΣ∆. θυµίζουν έντονα τους εβραίους KRUPP που τροφοδοτούσαν µε πολεµικό υλικό τον Ναζισµό. 3ον: Η Γαλλία προσκαλεί "17" Ευρωπαϊκά Κράτη σε Ανάπτυξη Αυτόνοµης Τεχνολογίας. 2ον: Η Ελληνική ∆εξιά µε αφορµή το θέµα του Αµερικανού Πρεσβευτού Κίλυ. µε σκοπό την τοποθέτηση "ναζιστικής ζύµης" µέσα στο "δεξιό φύραµα" για γενική µετάπτωση της µετριοπαθούς δεξιάς σε "µαινόµενη αντισηµιτική αντιαµερικανική αντισοβιετική δεξιά"." Καλούµε τις Αρχές Ασφαλείας Στρατού να αρχίσουν ανακρίσεις σε κυκλώµατα "ελλήνων Πεντηκοστιανών". διαλύονται και συγχωνεύονται µε τα µετριοπαθή δεξιά κόµµατα τύπου Ν.. ενώ είναι ήδη δεδοµένος και ο Αντισοβιετισµός της. Αυτό σηµαίνει ότι από τώρα τα Ευρωπαϊκά Κόµµατα της ∆εξιάς που βρίσκονται στην αντιπολίτευση πρέπει να προετοιµάσουν αυτό το οξύ κλίµα εναντίον των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. στις οποίες διδάσκεται ότι "ο φασιστικός αντίχριστος θα είναι έλληνας και ότι µέσω της ηλεκτρονικής και Πληροφορικής θα ηγηθεί των 10 κεράτων του θηρίου της αποκαλύψεως που είναι τα 10 Κράτη της ΕΟΚ. 5ον: Ήδη ενισχύεται η συµβατική και η πυρηνική τεχνολογία πολέµου στην Ευρώπη. ανήκει σε εβραίους κεφαλαιούχους. Συγχρόνως στην Γαλλία µε Αραβικά και Εβραϊκά κεφάλαια. που θα διεκδικήσει µε το ∆ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ την εξαφάνιση του "σηµιτικού καρκινώµατος" από ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. εγκαινιάζει αυτό τον Αντιαµερικανισµό. και των 7 κεφαλών του θηρίου που είναι άλλα 7 Κράτη που θα ενταχθούν επίσης στην ΕΟΚ. κυκλοφορεί στους έλληνες και ευρωπαίους οπαδούς του κείµενα και κασέτες.ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ Προς αποφυγή παροχής "τελείως µασηµένης τροφής" στους αποδέκτες της παρούσης. ώστε να επαναληφθεί το σάρωµα της Ευρώπης από δύο πλευρές όπως το 1945. υπό την ηγεσία της Νέας ∆εξιάς. εναντίον στην Αµερικανική εξάρτηση.

8ον: Στα κυκλώµατα του "Ορθόδοξου Πατριαρχείου" Κων/λεως και στις Ελληνικές Μητροπόλεις διδάσκεται ότι: "Ο αντίχριστος µε µορφή πολιτικής Κυβέρνησης της Ευρώπης θα λέγεται "Πεφωτισµένος" ή "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" µε αριθµολεκτικό άθροισµα 666".Α. 10ον: Στα ίδια κυκλώµατα διδάσκεται ότι "δυστυχώς ο ελληνικός στρατός θα συµπαραταχθεί µε τον αντίχριστο ΣΣΕΛΛΑΡΡ και θα διαλυθεί από τον Ορθόδοξο Χριστιανικό Στρατό της Ρωσίας. αλλά στις ώρες εξόδου τον παίρνουν κυβερνητικά αυτοκίνητα και τον πηγαίνουν άγνωστο που. δεν πηγαίνει στα πάρτυ της Ακαδηµίας.Ε. Ακαδηµία". Φέρεται ως "ο µαθητής φαινόµενο" ως "µαθητής που όµοιός του δεν πέρασε ποτέ από την Στρ. Είναι ο µόνος εύελπις στον οποίο επιτρέπεται να δέχεται ξένους οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και της νύκτας. και ως "εύελπις που θα εξελιχθεί σε αρχιστράτηγο".Μητροπολίτης Χίου . θα επέµβει ο Ρωσικός Χριστιανικός Στρατός για να τον εκµηδενίσει".διδάσκεται ότι "όταν ο φασιστικός αντίχριστος φέρει την Ευρώπη στο σηµείο ανικανότητος για κάθε αντίσταση." 9ον: Στα ίδια κυκλώµατα . δεν πηγαίνει σε κέντρα διασκεδάσεως. 13 .Α. λόγω "εκκινήσεως" από υψίσυχνες ακουστικές συχνότητες τύπου "Σ". 12ον: Σε δηλώσεις των οι Αµερικανοί Ευέλπιδες λέγουν ότι φοβούνται την σκοτεινή προσωπικότητα του Παύλου Γλυξµπέργκερ διότι δίνει την εντύπωση ότι κατέχει υπερφυσικές ικανότητες υποβολής των συµµαθητών του µε το βλέµµα. Επισηµαίνουµε ότι το εβραιοχριστιανικό λογοπαίγνιο "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" χρησιµοποιεί σκόπιµα την ρίζα ΣΕΛΛΑΣ ή ΕΛΛΑΣ στην αρχαϊκή ελληνική προφορά ΣΕΛΛΑΣ ή ΧΕΛΛΑΣ. Ο Παύλος Γλυξµπέργκερ δεν έχει φιλενάδα δεν συναναστρέφεται τους συµφοιτητές του.Ε. είναι διαδοχή "πυκνώσεως ύλης" που προκαλεί στο περιβάλλον ενεργοποίηση του "σαρκικού υλικού πεδίου". Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όπως διδάσκεται στα ορθόδοξα κυκλώµατα. και καταλήξεως σε χαµηλές συχνότητες τύπου "Ρ". Τα ανωτέρω έχουν µαγνητοφωνηθεί σε συζητήσεις µελών της Ο." 11ον: Στην Στρατιωτική Ακαδηµία των ΗΠΑ οι εβραιοαµερικανοί καθηγητές αποκαλούν "πεφωτισµένο" και "ΣΣΕΛΛΑΡΡ" τον έκπτωτο διάδοχο του ελληνικού θρόνου ΠΑΥΛΟ ΓΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ. Ερωτούµε την Γενοκτόνο του Ελληνισµού Ορθόδοξη εβραιοχριστιανική εκκλησία: Τι άλλα δεινά τεκταίνει ακόµα για να ολοκληρώσει την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.Λ.να ετοιµάσει Εκτελεστικά Αποσπάσµατα.Α.Ε. Οι επισκέπτες του είναι άτοµα µεγάλης ηλικίας εβραϊκής και θιβετιανής καταγωγής που δίνουν την εντύπωση "µαύρων µάγων" όπως είπε χαρακτηριστικά Αµερικανός Εύελπις.Ρ. "ο φασίστας αντίχριστος θα εκφυλίσει την Ευρώπη σε άκρατο υλισµό και σεξουαλική αποχαλίνωση µέχρι σηµείου εθελοντικής εγκατάλειψης κάθε ενστίκτου επιβιώσεως στους Ευρωπαίους. "Οι µαγνητοταινίες" των ανωτέρω πληροφοριών είναι στην διάθεση του Στρατού. όπως θα διαλυθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί στρατοί του αντίχριστου. ο Ρωσικός Στρατός υποκρίνεται τον άθεο.Α." Καλούµε τον Ελληνικό Στρατό να βγάλει τα συµπεράσµατά του όπως τα έβγαλε η Ο. και την µαζική αυτοκτονία των πληθυσµών από έλλειψη τροφής πνεύµατος και συναισθήµατος.Α. "διαβάσεως" από µεσαίες ακουστικές συχνότητες τύπου "Α". Για τους πολύ µεµυηµένους στον Τεκτονισµό θυµίζουµε ότι η διαδοχή "κραδασµών" που παράγουν τα φωνήεντα και σύµφωνα Σ.Ε. και ως µαθητής που ήδη έχει γνώσεις και προσωπικότητα στρατηγού".Ε. της οµογένειας των ΗΠΑ µε Αµερικανούς Ευέλπιδες της Στρατιωτικής Ακαδηµίας των ΗΠΑ." ∆ιότι ο µόνος αντιπρόσωπος του Χριστού επί της γης θα µείνει ο Ρωσικός Χριστιανικός Στρατός παρά το ότι φαινοµενικά και για παραπλάνηση του αντίχριστου. Ο. διότι θα χρειασθούν ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ! Ο.

Ε.6 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. είναι υπαρκτή τεχνολογία πολέµου..Ε.Σηµ. 13ον: Για να µην θεωρηθεί το κείµενο ψευδεπίτιτλο και ψευδεπίθεµα θα κλείσουµε την παρούσα µε οικονοµικές "πληροφορίες.Α. Οι διασταυρωµένες πληροφορίες της Ο. δάνεια-τοκισµό και αναλήψεις όχι σε χρήµα. προκύπτει ότι σε κάθε χώρα η µεγαλύτερη Τράπεζα αµέσως µικρότερη από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας ιδρύθηκε µε κεφάλαια που ανήκουν πάνω από το 50% στα τοπικά "χριστιανικά" ή άλλα κρατούντα θρησκεύµατα. Αυτό δίνει την δυνατότητα στην κρυπτοσιωνιστική Ορθόδοξη Εκκλησία να τινάξει στον αέρα την οικονοµία της Ελλάδος.(*) Ήδη η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κινείται µε παθητικό. Η Ο.5. εκτός των ποσοστών ελέγχου και στο υπόλοιπο 33%. Οµοίως και η πρώτη σε διακίνηση χρήµατος ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.6% ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13% ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ .: ∆εν γνωρίζουµε εάν οι Αµερικανοί Ευέλπιδες υπερβάλουν ή υποβάλουν.3% ΙΟΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ 6% Ερωτούµε τι συνειρµοί ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 5. από άνδρες της Ο.2% ΤΡΑΠΕΖΗΣ σε συσχετισµό µε το γνωστό "666".* πληρωµή µισθών δηµοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων µε κωδικές ηλεκτρονικές Κάρτες Τραπεζών όχι σε χρήµα αλλά σε "ηλεκτρονικές µονάδες χρήµατος".: Το ηλεκτροµαγνητικό BLACK-OUT και καταστροφή µνήµης ROM-RAM των Η/Υ. Έτσι το εβραιοτεκτονικό κατεστηµένο ελέγχει τουλάχιστον το 67% της Ελληνικής Οικονοµίας.2% επιδιώκονται και αν είναι ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.. συγκλίνουν στο ότι το 1995 όλες οι "χριστιανικές Τράπεζες" θα έχουν αποσύρει όλο το µεταλλικό και χάρτινο χρήµα από την κυκλοφορία µε τεχνάσµατα και "κίνητρα εξυπηρετήσεως" ηλεκτρονικής µεταβιβάσεως λογαριασµών. εξ αποστάσεως.7% τυχαίο το 66. µε "έντοκα γραµµάτια".Α. Σηµ. σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει σχεδιάσει την εκτέλεση των Κων/νου και Παύλου Γλυξµπέργκερ. µε κίνητρα καταθέσεων µεγαλύτερα από την απόδοση κεφαλαίων σε επιχειρηµατικές επενδύσεις.Α. µε µία πλαστή ή πραγµατική πτώχευση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ η οποία θα συµπαρασύρει και τις άλλες µικρότερες Τράπεζες διότι η αναλογία διακινουµένων κεφαλαίων στις ελληνικές Τράπεζες επί του όλου όγκου των συναλλαγών είναι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 66. που παρασύρει όλες τις Τράπεζες στην πολιτική της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. αλλά σε "ηλεκτρονικές µονάδες χρήµατος"." Σύµφωνα µε µαγνητοφωνηµένα κείµενα διαλέξεων αµερικανικών και ευρωπαϊκών Στοών. Στην Ελλάδα αυτό ισχύει για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην οποία το 51% των µετοχών ανήκει στην Ορθόδοξη Μητρόπολη Ιωαννίνων. και στις επόµενες 24 ώρες την 14 . Εάν η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ "πιέσει" την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ για επιστροφή του τεράστιου ελληνικού χρέους της 1ης σελίδος. µε αποκλεισµό των αντιφρονούντων µέσα από τις κοµµατικές διοικήσεις των συνεταιρισµών και των κοινωνικοποιηµένων Βιοµηχανιών.. από ιδρύσεως "ελληνικού κράτους". τότε µέσα σε 24 ώρες θα έχουµε την πτώχευση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.Ε.

νοτιοδυτικά της Χαβάης και εξεράγη σε ύψος 400 χιλ. ανίκανος να έχει ιδιωτική ζωή εφ΄ όσον στον Υπολογιστή της Τραπέζης εγγράφονται Χρόνος. Χρόνο και Ύψος "ηλεκτρονικής συναλλαγής". αν καλώδιο µήκους 100 µέτρων εκτεθεί σε ΕΜΡ συλλέγει ενέργεια ικανή να ανάψει στιγµιαία 1500λάµπες των 100W. των Αντιπάλων Εταιρειών για τον Τόπο.λπ.. Ενδεικτικά. Από τον Υπολογιστή της Τραπέζης δίδονται πληροφορίες στους Υπολογιστές της Αστυνοµίας. από την γήινη επιφάνεια. ανίκανος να ελιχθεί ανεξάρτητα και αυτόνοµα. 1300 χιλ. λέγεται "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΧ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΜΡ".ELECTRO MAGNETIC PULSE -. Είδος. Σταθµοί Βενζίνης κ. Το ανωτέρω που εφαρµόζεται ήδη στις ΗΠΑ περιλαµβάνει Ηλεκτρονικά Τερµατικά στους τόπους κατανάλωσης ή αγορών όπως Καταστήµατα. JOHNSTON του Ειρηνικού Ωκεανού. λιώνοντας καλωδιώσεις και ηλεκτρονικά κυκλώµατα από απορρόφηση ενέργειας.Α.000 VOLT ανά µέτρο που παράγεται από έκρηξη Πυρηνικής Βόµβας σε ύψος 80 έως 800 χιλιοµέτρων από την γήινη επιφάνεια.. τα ηλεκτρονικά όργανα. Σουπερµάρκετ. της Εφορίας. και σ΄ αυτό το αποτέλεσµα θα οδηγηθούν από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των "Χριστιανικών Τραπεζών" που δεν αποβλέπουν σε κέρδη Τραπεζικής ∆ιαχειρίσεως αλλά στον Μεγάλο Σκοπό του παγκόσµιου οικονοµικού κραχ το 1995 µέσω καταργήσεως του κλασσικού κυκλοφορούντος χρήµατος από κάρτες µεταβιβάσεως "µονάδων ηλεκτρονικού χρήµατος".. µέσω του δικού της Ηλεκτρονικού Τερµατικού "φορτίζει" τον ηλεκτρονικό λογαριασµό του "µισθωτού" µε µονάδες ηλεκτρονικού χρήµατος. Να αχρηστεύσει οτιδήποτε λειτουργεί µε ηλεκτρισµό. Την πρώτη εµπειρία ΕΜΡ είχαν οι ΗΠΑ στην Χαβάη τον Ιούλιο του 1962.πτώχευση όλων των ελληνικών Τραπεζών.Χ.. είναι το ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ που µπορεί σε 20 δισεκατοµµυριοστά του δευτερολέπτου να αχρηστεύσει τα ηλεκτρικά δίκτυα. Ο µισθός δεν δίνεται σε κλασσικό χρήµα στον εργαζόµενο αλλά η επιχείρησή του όπου εργάζεται. και Γ. Πύραυλος µε πυρηνική κεφαλή που εκτοξεύτηκε από την Ατόλ. Το δεύτερο αποτέλεσµα. και εποµένως του "ελληνικού" κράτους. Οι ηλεκτρικές λάµπες στην OAHU και HONOLOULOU άναψαν όλες µαζί και κάηκαν. τις τηλεπικοινωνίες. Οι συνάδελφοι Ν. και τα οικιακά ηλεκτρικά σκεύη. όπως είναι ο διεθνής τεχνολογικός όρος για το ηλεκτροµαγνητικό κύµα εντάσεως 50.Α. τα αεροπλάνα. και εξαφανίσεως στην συνέχεια των "µονάδων ηλεκτρονικού χρήµατος" από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές των Τραπεζών µε απλή καταστροφή της µνήµης των.000 έως 100. Οι πληροφορίες της Ο.λπ. τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. από µαγνητοφωνήσεις συζητήσεων σε εβραιοτεκτονικά κυκλώµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι "για να δεχθούν" τα έθνη την ∆ιεθνή Χριστιανική Υπερκυβέρνηση µε έδρα την Ιερουσαλήµ.Ε. Το πρώτο αποτέλεσµα είναι ότι ο πολίτης κυκλοφορεί σαν "εξαρτηµένος ηλίθιος" µε µια κωδική ηλεκτρονική κάρτα στο χέρι. θεωρητικοί φυσικοί προειδοποιούν: Ο ηλεκτροµαγνητικός παλµός ή EMP . ανίκανος να κινηθεί και να επιβιώσει σε περιοχές που δεν υπάρχουν Τερµατικά όπου θα "χώνει" την κάρτα του για να "πωλήσει" ή να "αγοράσει". Ποσότητα και Τιµή Αγοράς ή Πωλήσεως. Από το 1962 και µετά οι διαστηµικές πυρηνικές δοκιµές έγιναν για να 15 .Χ. τα ηλεκτρικά αυτοκινήτων και πλοίων. ενώ καταστράφηκαν ηλεκτρικά δίκτυα κ. θα πρέπει να φθάσουν στο σηµείο οικονοµικής παραλύσεως. ∆ανειζόµαστε τις γνώσεις του Τµήµατος Τεχνολογίας Ο. προκάλεσε ΕΜΡ ΣΤΗΝ ΧΑΒΑΗ. τα ραντάρ αµύνης. που χρεώνουν τις αγορές του καταναλωτή στον κεντρικό Υπολογιστή της Τραπέζης ο οποίος αφαιρεί από τον "µισθό" του τις αντίστοιχες "µονάδες χρήµατος".Ε.

ενώ κάθε χειριστής που ακουµπά ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό µηχάνηµα θα σκοτωθεί από ηλεκτροπληξία στατικής υπερφόρτισης.. οι ΗΠΑ ή οι ΕΣΣ∆ ή άλλοι που κατέχουν πυρηνικές κεφαλές.αχρήστευση ηλεκτρονικών αεροδροµίου και αεροπλάνων πίστας. PUBL: WILLIAM CAREY. θα προκαλέσει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό χάος ΕΜΡ στις ΗΠΑ. τυπική καταστροφή . Φωτοτυπία σε σµίκρυνση εγχειρίδιου του Σοβιετικού Υπουργείου Αµύνης µε τίτλο "Ελεκτροµαγνήτντσιη Ιµπούλτς" όπου εµφαίνεται διάγραµµα εντάσεως του ΕΜΡ.25 και 27 εφάρµοσαν λυχνίες και όχι συµπαγή κυκλώµατα της τελευταίας 16 .αποκλειστικά για να µελετηθεί το ΕΜΡ σαν το ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ. Για τον λόγο αυτό στο καταδιωκτικό τους FOXBAT MING .χ. δεν θα παίξουν τέτοια παιγνίδια πάνω από τους Υπολογιστές που θα ελέγχουν την ελληνική οικονοµία... τα συµπαγή κυκλώµατα των CPU και των πληκτρολογίων θα λιώσουν σαν "βούτυρο". το ΕΜΡ υφίσταται ολική απορρόφηση και ανάκλαση από τον γήινο φλοιό. Ποιός εγγυάται στον Έλληνα πολίτη ότι π. οι Σοβιετικοί χρησιµοποιούν στα ηλεκτρονικά τους λυχνίες παλαιάς τεχνολογίας που είναι άτρωτες από σοκ ΕΜΡ. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στο σκίτσο του αεροδροµίου. µετά από το οποίο οι µνήµες ROM και RAM των Η/Υ θα έχουν εξαφανισθεί... Μπορείτε να το εγγυηθείτε σεις "έλληνες" των κυβερνήσεων της ΑΘΛΙΑΣ . η Τουρκία. Επειδή οι ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιµοποιούν τυπωµένα συµπαγή µικροκυκλώµατα είναι τρωτές σε ΕΜΡ. Οι Αµερικανοί υπολογίζουν ότι σε µια πυρηνική κεφαλή που θα εκραγεί πάνω από την Νεµπράσκα σε ύψος 400 χιλιοµέτρων.. του AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE. Το εγχειρίδιο αυτό που διανέµεται στις ένοπλες δυνάµεις της ΕΣΣ∆. ηλεκτρικών ασφαλειών και τυπική ηλεκτροπληξία ασυρµατιστού µε ταυτόχρονη καταστροφή ασυρµάτου. υποδεικνύει όλες τις µεθόδους άµυνας σε επίθεση αντιπάλου µε ΕΜΡ. Στοιχεία "SCIENCE 83" άρθρο: WILLIAM BROAD. τυπική καταστροφή ηλεκτρικού δικτύου.. σε βάθος µεγαλύτερο από 50 µέτρα.

Αίσχος καιροσκόποι της άθλιας µορφής που ζείτε από το αίµα των εργατών και των εργοδοτών. ΣΚΟΠΙΜΑ ΤΡΩΤΟΥΣ σε επίθεση ΕΜΡ.000δρχ. 17 . που µελετά. Αίσχος ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ της καταστροφής εκατοντάδων ελληνικών βιοµηχανιών. "πριµ γιατί το πρωϊνό ξύπνηµα του προκαλεί ψυχολογικά προβλήµατα".. 16ον: Το τρίτο τέχνασµα είναι ο αποκλεισµός των ελληνικών βιοµηχανιών από ∆ιαγωνισµούς ∆ηµοσίων Οργανισµών. Φαίνονται καθαρά οι διακο. ολογράφως ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΧΜΕΣ το µήνα. "πριµ γιατί η παρουσία στην δουλειά του κόβει στην µέση την πρωϊνή συνουσία µε την σύζυγο"! Αίσχος κοµµατικά καθάρµατα µε τους συνδικαλιστικούς µισθούς των 800. Οι αναλυτές στα κρατικά χηµεία εξέτασαν τους Ορούς της ΧΡΩΠΕΙ αφού προηγουµένως οι "εγκάθετοι πράσινοι" των Κρατικών Νοσοκοµείων είχαν εκθέσει επί ώρες τους ορούς στον ατµοσφαιρικό αέρα καταστρέφοντας την αποστείρωση του προϊόντος και θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή ασθενών προκειµένου να κλείσει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΩΠΕΙ και να προωθηθούν εισαγόµενοι οροί όπως και τελικά έγινε. Οι µόνοι που εξοπλίζονται συστηµατικά εναντίον του ΕΜΡ είναι οι Σοβιετικοί. Το πρώτο τέχνασµα είναι η συνδικαλιστική προβολή παράλογων αιτηµάτων στην εργοδοσία. όπως στην περίπτωση Βαµβακουργίας Βόλου. Αίσχος σουλατσαδόροι και ρουφιάνοι των διαδρόµων εναντίον της εργοδοσίας και των εργατών. Αθήναι. Βουλιαγµένης 338. Αριστερά παραθέτουµε φωτοτυπία φωτογραφίας του Αµερικανικού Υπουργείου Αµύνης σε συνεργασία µε τα εργαστήρια HARRY DIAMOND. και ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ της απώλειας εργασίας χιλιάδων εργατών που σας ακολούθησαν. Αίσχος Αλήτες της Πράσινης και Κόκκινης Σκοπιµότητας. 14ον: Αναφέρουµε τεχνάσµατα που χρησιµοποιεί το κρυπτοεβραϊκό "ελληνικό" Κράτος για την διάλυση των ελληνικών βιοµηχανιών και αντικατάσταση των προϊόντων τους από εισαγόµενα εβραϊκών πολυεθνικών εταιρειών. Το κοµµατικό αίσχος σε όλη του τη µεγαλοπρέπεια.ΑΠΑΤΗ των µολυσµένων φαρµακευτικών ορών. παρά την άριστη ποιότητα και την υψηλή τεχνολογία που χρησιµοποιεί.τεχνολογίας. σε αντίθεση µε τους Αµερικανούς που µόνον θεωριολογούν αφήνοντας εαυτούς και Συµµάχους Ευρωπαίους. όπως στην περίπτωση της "SIBER Τηλεπικοινωνίες". σχεδιάζει. δηλαδή χρηµατικό βραβείο επειδή παρουσιάζονται για εργασία!!!!!! Με την τακτική αυτή σε λίγο θα ζητούνται "πριµ γιατί ξύπνησε ο εργάτης να πάει στην δουλειά". Η ανωτέρω ελληνική εταιρεία ∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΗ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ∆ΕΗ. Αίσχος εγκάθετοι συνωµότες της ∆ΕΗ των Προνοµιούχων Υψηλόµισθων. όπου ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα καταστράφηκε από γεννήτρια αποµιµήσεως ΕΜΡ. των αγωγών που έχουν κυριολεκτικά εξατµισθεί µεταξύ των ηµιαγωγών. κατασκευάζει και παράγει Ηλεκτρονικά Τηλεφωνικά Κέντρα σε σειρά παραγωγής χωρίς κανένα ξένο KNOW HOW και µε εγχώρια προστιθέµενη αξία 80%. όπου οι εγκάθετοι συνδικαλιστές των Κοµµατικών Οίκων Ανοχής παρέσυραν τους εργαζόµενους σε διεκδίκηση "πριµ Παρουσίας". 15ον: Το δεύτερο τέχνασµα είναι η δυσφήµηση και το µποϋκοτάζ των προϊόντων των ελληνικών βιοµηχανιών. το µήνα. όπως στην περίπτωση της ΧΡΩΠΕΙ που χτυπήθηκε µε το πρόσχηµα .

τρωκτικά που τρέφεσθε µε τις σάρκες Ελλήνων ∆ηµιουργών. του "σοσιαλιστικού" ΠΑΣΟΚ και της κρυπτοσοσιαλίζουσας Ν. 17ον: Το τέταρτο τέχνασµα είναι η "λειτουργική βοήθεια υπό όρους". ούτε επί ΠΑΣΟΚ. Το αποτέλεσµα είναι ότι βιοµηχανίες που εξοφλούσαν δάνεια της περιόδου υπερχρηµατοδοτήσεως. Στην βιοµηχανική περιοχή Βόλου η Ε. χρησιµοποιείται από "κοµµατικούς περιβαλλοντολόγους" η µέθοδος του πεζοδροµίου οπού καλούνται οι πολίτες να µποϋκοτάρουν την συγκεκριµένη βιοµηχανία. όπου µε το στόµα λέτε "ο επιµένων ελληνικά" ενώ µε τα έργα σας αποδεικνύετε ότι "επιµένετε ξενόδουλα" δίνοντας χρηµατικά κίνητρα στους έλληνες για να ΜΗΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ και ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ.∆. 19ον: Το έκτο τέχνασµα είναι η απότοµη παύση χρηµατοδοτήσεως βιοµηχανιών µετά από περίοδο υπέρχρηµατοδότησης. και επιβάλλονται από κοµµατικούς Νοµάρχες εξοντωτικά πρόστιµα µε σκοπό το κλείσιµο των βιοµηχανιών. ανίκανοι για δηµιουργία στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΙΒΟ. Αίσχος κλέφτες και Καταχραστές Υπουργοί (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) του δηµοσίου χρήµατος. Υπογράφοντες Κίνητρα Γενικού Ξεπουλήµατος "υπό όρους". εκφυλίζουµε τους λαούς µας και τους οδηγούµε σε αγωγή παρασίτων τεµπέληδων". Αίσχος προδοτικά καθάρµατα της χλιδής και των δεξιώσεων της Ευρωβουλής.Τ. καθάρµατα καιροσκοπικά όλων των πολιτικών χρωµάτων που το µόνο που εκπροσωπείτε είναι η ΜΑΤΑΙΟ∆ΟΞΙΑ σας και οι ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ σας στις Τράπεζες των Βρυξελλών από µηνιαίους µισθούς του 1. Προς το παρόν ισχύει για τις χαλυβουργίες και αποβλέπει στην εξουδετέρωση της βαρειάς µεταλλουργικής βιοµηχανίας µε το γενικό πνεύµα: "Σας πληρώνουµε και πριµοδοτούµε τις απώλειές σας αρκεί να µειώσετε την παραγωγή σας ώστε να µετατοπίσουµε το πελατολόγιό σας προς άλλους προµηθευτές. Κανένας σας δεν σήκωσε την φωνή του για να καταγγείλει µέσα στο µπορδέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι "πληρώνοντας τους παραγωγούς να µην παράγουν. σε µάξιµουµ επίπεδο 4% επί των πωλήσεών τους. Υπογράφοντες και ∆ωροδοκούντες τους Έλληνες Βιοµηχάνους για να ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ. Κανένας σας δεν το είπε.που δεχθήκατε στον "διαγωνισµό" σας µόνον ξένες εταιρείες µόνον για τον λόγο ότι δεν ανέχεσθε την προκοπή και την άνοδο Ελλήνων ∆ηµιουργών. ώστε να έλθουν άλλοι ΞΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ και να πωλούν όπου έπαψαν αν πωλούνται ελληνικά προϊόντα.Β. και εφ΄ όσον η χρηµατοδότηση θα µειώσει το χρηµατοοικονοµικό κόστος των επιχειρήσεων. διότι όπως ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΚΟ το Εργοστάσιο αυτό ποτέ δεν κατασκευάσθηκε ούτε επί Ν. Αίσχος κοµπλεξικοί άχρηστοι της πολυθεσίτικης ∆ΕΗ των αργόσχολων. Περιλαµβάνει χρηµατοδότηση ΕΟΚ που καλύπτει την ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ των βιοµηχανιών παρά την πλήρη απορρόφηση των προϊόντων τους από την τοπική ή διεθνή αγορά.∆. Αίσχος Υπουργικές και Βουλευτικές Αρσενικές Πόρνες (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) που θέλετε να µεταδώσετε το µικρόβιο της ΑΠΡΑΞΙΑΣ σας στους έλληνες εργοδότες και εργαζόµενους. αφού εισέπραξε από τις εγκατεστηµένες βιοµηχανίες ανάλογα ποσά για την κατασκευή Εργοστασίου Βιολογικού και Χηµικού Καθαρισµού Λυµάτων. 18 . και των "προλετάριων" του ΚΚΕ. Στην µέθοδο αυτή αντί να δοθούν στις βιοµηχανίες συµβουλές τεχνολογίας και ευνοϊκές χρηµατοδοτήσεις για εξοπλισµό µειώσεως ρυπάνσεως και µολύνσεως.Α. Αίσχος Απατεώνες της Κυβερνητικής Προπαγάνδας της TV.000 δραχµών. καταχράσθηκε τα εισπραχθέντα αφήνοντας τις βιοµηχανίες έκθετες σε πρόστιµα και πολιτική εκµετάλλευση πράσινων και κόκκινων "περιβαλλοντολόγων".000.(1985) 18ον: Το πέµπτο τέχνασµα είναι η εξόντωση βιοµηχανιών µέσω "προσχηµάτων οικολογίας"." Αίσχος βουλευτίδια της Ελληνικής Αντιπροσωπείας των διαδρόµων της Ευρωβουλής.

Η µόνη άριστη πολιτεία-πολίτευµα είτε Βασιλεία." "Στην Τυραννία άρχει ο µονάρχης προς το ίδιον συµφέρον. Τα τεχνάσµατα είναι πολύ περισσότερα από οκτώ. η Βασιλεία. όταν η Αρχή των Αρίστων αποβλέπει στο κοινό συµφέρον ή ∆ΙΑ ΤΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΑΡΧΕΙΝ Ή ∆ΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΚΟΙΝΩΝΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ. δηλαδή το κοινό συµφέρον όλων των τάξεων. ΤΥΡΑΝΙΣ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. της Βασιλείας η Τυραννία Γλυξµπέργκερ-.λπ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ.∆. η Αριστοκρατία και η Πολιτεία.∆. στην Ολιγαρχία όχι οι Άριστοι αλλά οι ολίγοι ευπορούντες προς το ίδιο πάλι συµφέρον. της Αριστοκρατίας η Ολιγαρχία -Ν. Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. Βασιλεία. η εβραϊκή οικογένεια Τσάτσων παρέδωσε σε Μασωνικά κυκλώµατα "στοιχεία ατασθαλιών". Το ίδιο παιγνίδι έγινε από τους εβραίους µετόχους της ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ και άλλων Ανώνυµων Εταιρειών. και ο ΑΡΙΘΜΟΣ αυτός δεν µπορεί να καθιερώσει ΑΡΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ. και η ∆ηµοκρατία της Αρχής των πολλών απόρων.-. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. 19 . 21ον: Το όγδοο τέχνασµα είναι η προβολή χρηµατικών κινήτρων στις βιοµηχανίες για ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ σε ελάχιστους Μεγάλους Πελάτες. Πολιτεία. Το παιγνίδι παίχτηκε στην συµπαιγνία "διαµάχης" πολιτικής Ν. ώστε να πάψουν να προµηθεύουν τους πολλούς Μικρούς Πελάτες των του εσωτερικού. ΚΚΕ κ.4. διότι η διαφορά συνίσταται µόνον στον ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ Α∆ΙΚΟΥΝΤΩΝ τους υπόλοιπους πολίτες. Για τους γνώστες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ παραθέτουµε και την αρχέτυπη διατύπωση: "ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΩΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ. ώστε να χρησιµοποιηθούν σαν "ατµοµηχανές" που θα οδηγήσουν όλο τον "συρµό" των βιοµηχανιών σε κοινωνικοποίηση. όταν η Αρχή του Ενός αποβλέπει προς το κοινό συµφέρον. Γ΄6: "Τρία είναι τα είδη πολιτευµάτων. Παρεκτροπές εκφυλισµένες των τριών ανωτέρω πολιτευµάτων είναι. ώστε να παρασυρθούν και οι έλληνες µέτοχοι της ΑΓΕΤ σε Κοινωνικοποίηση της περιουσίας των. οι οποίοι αντικατέστησαν τους 15 Μασώνους Υπουργούς της Ν. µε αποτέλεσµα όταν οι πλήρως Ελεγχόµενοι Μεγάλοι Πελάτες Εξωτερικού διαταχθούν να πάψουν προµήθειες από ελληνικές βιοµηχανίες. είτε Αριστοκρατία.∆. Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΥΡΑΝΙΣ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΥΝΤΟΣ. είναι η πολιτεία που εκπληρώνει τον σκοπό της. ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟ ΤΩ ΚΟΙΝΩ ΛΥΣΙΤΕΛΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΤΩΝ. Αρκούν όµως τα παρόντα για να αφυπνίσουν τους αποδέκτες σε σηµείο που να αρχίσουν να σκέπτονται σοβαρά την συµµετοχή τους σε ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ! 22ον: Το εφαρµοστέο ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ µετά την ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ υποδεικνύεται από τον Μέγιστο Έλληνα Πολιτειολόγο Αριστοτέλη. Η Δ΄ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ.-. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. όπως στην περίπτωση ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ όπου µε διαταγή Αρχιραβινείας Αθηνών. και ΠΑΣΟΚ µε τους 15 Μασώνους Υπουργούς που περιέχει η "κυβέρνηση" ΠΑΣΟΚ. και της Πολιτείας η ∆ηµοκρατία -ΠΑΣΟΚ.να ευρεθούν σε αδυναµία να εξοφλήσουν υποχρεώσεις των και να ενταχθούν στις "προβληµατικές"." "Η Ολιγαρχία της Αρχής των ολίγων ευπόρων. είναι ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ πολιτεύµατος." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ΄6. οι τελευταίες να κλείνουν διότι στο µεταξύ οι πρώην Μικροί Πελάτες Εσωτερικού πωλούν προϊόντα που εισάγονται από ΞΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ. και στην ∆ηµοκρατία η Αρχή ασκείται µόνον χάριν του απόρου πλήθους. είτε Πολιτεία. 20ον: Το έβδοµο τέχνασµα είναι η εµφάνιση "ατασθαλιών" από εβραίους µετόχους µεγάλων Ανώνυµων Εταιρειών. Μεταφράζουµε από τα Πολιτικά του. και θα χρειαζόταν βιβλίο για να καταχωρηθούν. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. όταν το πλήθος πολιτεύεται προς το κοινό συµφέρον ή ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. Αριστοκρατία.

ΠΟΛΛΟ() Δ΄ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΑΝΤΑΧΟΥ. Τέλεια µεθόδευση. αλλά όχι για ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ. ΔΙΑ ΤΟ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΕΥΠΟΡΟΥΣ ΟΛΙΓΟΥΣ.. Είναι καιρός να εµφανισθούν ΤΩΡΑ γιατί αρκετά έζησαν στην αφάνεια. Η Φύση δεν ανέχεται µερικά εκατοµµύρια Χορταράκια που απαιτούν να έχουν δικαίωµα δηµοκρατικής καταψηφίσεως ενός Κέδρου. τα Κολίµπρι και οι Πεταλούδες της Νύχτας τύπου Μερκούρη.7. Τα ανωτέρω γράφονται για να θυµηθούµε το Αισώπειο Μυθικό ύφος που καταργήθηκε από την "παιδεία" των "σοσιαλιζόντων πιθήκων" επειδή οι περιεχόµενοι συµβολισµοί του "έκαιγαν". ∆ιότι δεν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ένας "τρυφερός" νέος τύπου Λαλιώτη να άρχει στο Υφυπουργείο Νεότητος και να διανέµει στα ελληνικά σχολεία εγχειρίδια µε προτροπές για Οιδιπόδεια. Η ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ανήκει στους ΚΕ∆ΡΟΥΣ. ώστε οι πολίτες να αηδιάσουν µε κάθε µορφή πολιτεύµατος που λειτούργησε στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ΄8. το Αθηναϊκό Καθεστώς Κέκροπος και το Μακεδονικό Καθεστώς Αλεξάνδρου. και των ιστορικών οµοίων τους. την Τυραννία των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ Γλυξµπέργκερ. της ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. όπως η Γερουσία Αµφικτιονίας ∆ελφών. που θα έχουν µόνον δικαίωµα να κάνουν προτάσεις αλλά ΟΧΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ. ούτε ανέχεται µερικά εκατοµµύρια πεταλούδες που διεκδικούν δικαίωµα καταψηφίσεως ενός Βασιλικού Αετού. ενώ τον Νικητή υποδεικνύει Γερουσία Κριτών που δεν ασκεί ΚΑΜΙΑ ΑΡΧΗ εκτός εκείνης της "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ". σαν "Βασιλεία Θεού" µε επίγεια έδρα . διότι ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΕΙΑΣ σηµαίνει ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ. Οι "µοντέρνοι ηλίθιοι πιθηκίζοντες καινοτόµοι" θα ισχυρισθούν αυτές είναι παλαιές µέθοδοι κυβερνήσεως που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. και ν΄ αρχίσουν να σκέπτονται την λύση της ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ που το Ατλάντιο κατεστηµένο διαφηµίζει µέσω των "Μαρτύρων του Ιεχωβά". τα Ποντικάκια και τα Συµπαθή Τρωκτικά τύπου Έβερτ. την Ολιγαρχία των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ Καρά Αµάν Αλή και την ∆ηµοκρατία των ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ Μενέϊκο Παπανδρέου.χ. Έχοντας εµβαθύνει περισσότερο από κάθε άλλον στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ και µε ειδικά παραδείγµατα το Μινωϊκό Καθεστώς Κρήτης. αγώνες πνεύµατος δύο υποψηφίων βασιλέων. Οι εβραίοι µπάσταρδοι που έπαιζαν σε όλο το φάσµα των πολιτικών χρωµάτων. στους ΑΕΤΟΥΣ και στα ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ. το Μυκηναϊκό Καθεστώς Στερεάς. Αιµοµικτικά και Οµοφυλόφιλα και Οµαδικά Ερωτικά Σχήµατα. και της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. το Θεσσαλικό Καθεστώς Ιωλκού.Ιερουσαλήµ του "Κυρίου ηµών Χριστούλη"."ΤΟ ΜΕΝ ΟΛΙΓΟΥΣ Ή ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΣ ΕΣΤΙ. ούτε ανέχεται τα µερικά εκατοµµύρια Ποντικάκια που διεκδικούν δικαίωµα δηµοκρατικής καταψηφίσεως ενός Λιονταριού. έχουν δικαίωµα να αναδεικνύουν ΙΣΟΥΣ εκπροσώπους τους. Τους θυµίζουµε ότι εδώ και εκατοµµύρια χρόνια η Φύση αφήνει να επιβιώσουν µόνο τα ∆υνατότερα Άτοµα -Ζώα ή Φυτάµεταξύ όλων των Ειδών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από το 1821 έως σήµερα στον "ελληνικό" πολιτικό στίβο οι πολίτες είχαν να διαλέξουν ανάµεσα σε τρία ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ. ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ. προσπάθησαν να εξευτελίσουν µ΄ αυτό τον τρόπο τα ΤΕΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. παρουσιάζοντας στους πολίτες τις τρείς εκφυλισµένες µορφές τους ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ. διαπιστώνουµε ότι το Ι∆ΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ είναι ταυτόχρονη λειτουργία ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ υπό τον όρο ότι επανδρώνεται όχι µε αλλόφυλους αλλά µε ΕΛΛΗΝΕΣ. Είδη που ΠΟΤΕ δεν εµφανίσθηκαν από ιδρύσεως "ελληνικού" κράτους. ΤΟ ΔΕ ΤΑΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΣ. Ο κάθε 20 . Στο τριµερές αυτό πολίτευµα οι "ασκούντες Αρχή" την κατακτούν µε Αγώνες µεταξύ των π. ∆εν ηθικολογούµε. Τα Χορταράκια και οι Τρυφερές Συκιές τύπου Λαλιώτη. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.. ΤΟ ΜΕΝ ΤΑΙΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΙΣ.

∆ιότι ΑΥΤΑ είναι ΗΘΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ που δεν χωρούν στο µυαλό µιας πόρνης. Σήµερα το Ισραήλ εξοπλίζει τα οχήµατα του Στρατού του µε το "ατέρµων διαφορικό" που εφεύρε έλληνας. διότι είναι γνωστό ότι οι "έλληνες" Υπουργοί εκβιάζονται από Τεκτονικά 21 . διάσηµο διαφθορέα και εκµαυλιστή νεαρών ηθοποιών. που στην Ελλάδα χαρακτήρισαν "άχρηστες" και "ανεφάρµοστες". υπό την καθοδηγία του Ισραηλινού Καθηγητού Μενέϊκο που σήµερα "φροντίζει τον εξοπλισµό των ενόπλων δυνάµεων στρατού ξηράς" στα πλαίσια του προγράµµατος: "Εξοπλισµός της Ελλάδος για ∆ηµιουργία Εθνικοσοσιαλιστικών παραισθήσεων υπεροπλίας ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Ευρώπης εναντίον ΕΣΣ∆ και ΗΠΑ. ιδιοκτήτη της ΧΡΩΠΕΙ." Βέβαια αυτά θα τα έλεγε ο Αριστοφάνης εντελώς µεταφορικά. Θυµίζουµε ότι τα πετρελαϊκά κοιτάσµατα Ζακύνθου τροφοδοτούσαν τις Γερµανικές Στρατιές και τον Γερµανικό Στόλο έως το 1945 που οι Άγγλοι "απελευθερωτές" σφράγισαν τις γεωτρήσεις µε τσιµέντο οπλισµένο. ∆εν συγχωρούνται Αχρείοι τύπου Λαλιώτη που χρησιµοποίησαν την θέση του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ σαν θέση ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΟΥ. ∆ιότι δεν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ µια "πεταλούδα της νύχτας" και µια "πόρνη που έκανε διεθνείς παρτούζες σερβιρισµένη σε δίσκο και περιχυµένη µε σοκολάτα προς καθολικό γλείψιµο παρόντων" του τύπου ΜΕΡΚΟΥΡΗ να διαχειρίζεται Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών. µε µόνο ΜΕΤΡΟ την ευθύνη του απέναντι στους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ όπως τους αντιλαµβάνεται. ∆εν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ "ανδρίδια" της προδοτικής κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ να εκχωρούν στους ισραηλινούς αποκλειστικά δικαιώµατα κατασκευής και παραγωγής ελληνικών εφευρέσεων.του Ισραήλ. Εάν το τρωκτικό Έβερτ άφηνε τον έλληνα βιοµήχανο Σοφιανόπουλο. ενώ ο ελληνικός Στρατός "έφαγε" το παραµύθι του "άχρηστου διαφορικού" όπως το σερβίρισαν οι Παντογνώστριες Εβραιόδουλες Αρσενικές Υπουργικές Πόρνες του τύπου ΑΡΣΕΝΗ και λοιπών. σήµερα η Ελλάδα θα ήταν ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ µε πλήρη ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ των δικών της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ αναγκών. να ψηφίζεται από την ισραηλινή κοινότητα της Αθήνας και να διορίζεται Υπουργός που καταγγέλλει στα δικαστήρια Έλληνες Πολίτες επειδή "τόλµησαν" να βγάλουν πετρέλαιο από τα ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ της Ζακύνθου και "απειλούν" µε διακοπή της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδος από τα κοινά εβραιοαραβικά συµφέροντα των πετρελαίων Μέσης Ανατολής..ένας µπορεί να κάνει ότι θέλει στην ιδιωτική του ζωή έξω από το φράγµα της παρανοϊκής χριστιανικής ηθικής. Αλλά οι θεατές της Κωµωδίας θα το καταλάβαιναν και κυριολεκτικά. Ένας Υπουργός όµως δεν ηγείται της Νεότητας για να της σεξουαλική αγωγή αλλά για να της δώσει πνευµατική αγωγή έστω και "επαναστατική". ειδικά όταν αυτή η πόρνη είναι "εβραία πόρνη" µε σύζυγο τον επιφανή ισραηλινό σκηνοθέτη Ζύλ Ντασέν. ∆ιότι δεν είναι ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ένα "εβραϊκής καταγωγής τρωκτικό" τύπου ΕΒΕΡ ή ΕΒΕΡΤ. την Αριστοτέλεια Επιστηµολογία. να συνεχίσει την εξόρυξη πετρελαίου Ζακύνθου.. δηλαδή να διαχειρίζεται την Σωκρατική διαλεκτική. Εάν ζούσε ο χυδαιολόγος Αριστοφάνης θα µπορούσε να είχε ξεσπάσει έτσι: "Κουφάλες του ∆ήµου Γεφυραίων είναι ευνόητον ότι εξαφανίσατε το ∆ιαφορικόν από την Αθήνα διότι αποτελούσε πειστήριον των συνουσιών σας µετά επιµήκων αντικειµένων εις τον οπίσθιο τροχό σας. Εν τω µεταξύ το περίφηµο διαφορικό θα κατασκευάζεται στο εξής µόνον στο Ισραήλ διότι η εφεύρεση του έλληνα της ΕΑΒ κατοχυρώθηκε σε όλα τα κράτη εκτός του Ισραήλ!!!!!!!!!! Το ανωτέρω νοµικό θαύµα το επέτυχαν "έλληνες" νοµικοί σύµβουλοι των "ελληνικών" Υπουργείων της Αθήνας . την ∆ηµοκρίτεια Φυσική και την Ηράκλεια Κοσµογονία του Λόγου.

ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ Για να δώσουµε στους αποδέκτες της παρούσας το έναυσµα για προσωπική έρευνα.775 άτοµα που κατέχουν ή κατείχαν θέση Αρχής στην Ελλάδα. Αντιµετωπίζουν ισχυρή αντίσταση στην Κεντρική Κίνα και στρέφονται Νοτιοδυτικά.Α. στην Κίνα. και Εισαγγελείς ΑΝ∆ΡΕΣ.Ε..Ε.. γενοκτονώντας τον άρρενα πληθυσµό.Ε. Για τον λόγο αυτό που ίσως δεν εννοείτε. Όποιος µπορεί να νοήσει ας νοήσει. ήτοι 2. Σας δίνουµε την ευκαιρία να ηγηθείτε διότι δεν επιθυµούµε κατάλυση της Ιεραρχίας.. Σας λέµε µόνον σαν τελευταίο χαιρετισµό ότι αυτά που κάποτε αποκαλούσατε "εθνικά πεπρωµένα" συνδέονται άρρηκτα µε τα "πλανητικά πεπρωµένα" που µε την σειρά τους συνδέονται άρρηκτα µε τα "γαλαξιακά πεπρωµένα" που µε την σειρά τους συνδέονται άρρηκτα µε τα "συµπαντικά πεπρωµένα".Α. Εισβάλουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ασσυρία και Βαβυλωνία και 22 . Στην µαύρη λίστα της Ο. Στην επιχείρηση αυτή ακόµη και αν δεν µείνει ζωντανός κανένας άνδρας της Ο. είναι εγγεγραµµένοι όσοι και οι µισοί των µελών της Ο. ∆ΙΟΤΙ ΣΤΟ 1821 ΕΜΕΙΝΕ ΗΜΙΤΕΛΗΣ. άντρον οργίων πολιτικών ανδρών.. Καλούµε σ΄ αυτόν τον Ηράκλειο άθλο να πάρει την πρωτοβουλία ο Ελληνικός Στρατός και η Ένοπλη Ελληνική Αστυνοµία και η Ελληνική ∆ικαιοσύνη. Οι τοίχοι του Ξενοδοχείου "ΑΣΤΗΡ" Βουλιαγµένης.Ε. Αρχηγοί Αστυνοµίας ΑΝ∆ΡΕΣ.Ε. παραθέτουµε ατεκµηρίωτα προς το παρόν στοιχεία που δανειζόµαστε από τους συναδέλφους του Τµήµατος Γεωπολιτικής Αναλύσεως της Ο.. ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ και ΘΕΜΙ∆ΟΣ δεν θα εξαφανισθεί ποτέ από τον Πλανήτη µας. Αν δεν ηγηθείτε τότε αφήστε µας να προχωρήσουµε ανενόχλητοι και απερίσπαστοι στην ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΓΗΣ θα ηγηθούµε ΕΜΕΙΣ.Α. Εάν δεν είσθε ΦΥΣΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ µας.. Απ΄ αυτούς ζητούµε: ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ την διεφθαρµένη Νοµοθετική Εξουσία και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ. Ο.κυκλώµατα µε γνωστά βίτσια και ιδιαιτερότητες της ιδιωτικής τους ζωής. 23ον: ∆ώσαµε µόνον µια µικρή εικόνα των στάβλων του Αυγεία που πρέπει να ξεπλυθούν από το ποτάµι κάποιου Νέου Ηρακλή. Υπάρχουν ακόµα Στρατηγοί ΑΝ∆ΡΕΣ.του Ισραήλ. το ΣΠΕΡΜΑ ∆ΙΟΣ. έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση πολλούς πολιτικούς µε τα ηλεκτρονικά τους αυτιά και µάτια που χειρίζεται η ΚΥΠ της Ελλάδος .Α. γαµηθητώσαν Γιαχβέ και Ισραήλ µε ή χωρίς το κλαπέν . ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΤΕ.Α..διαφορικόν.Ε.Α.200π..Χ. θα "φύγουµε" για να αντιµετωπίσουµε το "κοσµικό µας φορτίο" µε την συνείδησή µας ήσυχη ότι "εκτελέσαµε την αποστολή για την οποία ήλθαµε". Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιµα σε ερευνητές που ασχολούνται µε την Ιστορία της Οικονοµίας σε συσχετισµό µε Εθνολογικές και Γεωπολιτικές Παραµέτρους. και για τα οποία έχει εκδοθεί θανατική ποινή από το ∆ικαστικό Τµήµα της Ο. ΑΤΛΑΝΤΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΟΥΡΓΚ ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΜΙΡ ΑΛΤΑΪΩΝ ΟΡΕΩΝ 1η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΪΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΥΞΩΣ και ΕΛΑΜΙΤΕΣ εισβάλουν το 2.

τις υποτάσσουν. Ιδρύουν στην Βαβυλωνία την πόλη ΟΥΡ ή ΟΥΡΓΚ προς τιµήν
του θεού ΣΙΝ ή ΣΙΩΝ της Σελήνης... και σε ανάµνηση της Μητροπολιτικής
ΟΥΡΓΚ πρωτεύουσας της Μογγολίας, σηµερινής ΟΥΛΑΝ-ΜΠΑΤΟΡ. Η ΟΥΡ Βαβυλωνίας
είναι η γενέτειρα του ΧΑΒΡΑ-ΧΑΝ ή Αβραχάν ή Αβραχάµ ή Αβραάµ, πατρός του
Ιακώβ, του Ισαάκ και της γενεαλογικής γραµµής ∆αβίδ και ...Χριστούλη. Οι
Ασσυροβαβυλώνιοι επαναστατούν και διώκουν τους Εβραιοµογγόλους ΕΛΑΜΙΤΕΣ.
Τµήµα των Ελαµιτών υπό τον Αβραάµ καταφεύγει στην Αίγυπτο και άλλο τµήµα
στην Αραβία που κατοικούνταν από Ινδούς Ελληνικών ∆ραβίδιων Φυλών. Το
πρώτο τµήµα διαλύει µέσω συνοµωσιών την Αίγυπτο, το δε δεύτερο γενοκτονεί
τους Ινδούς ∆ραβίδες και σπέρνει τους σηµερινούς Άραβες,... εχθρούς των
Ισραηλινών, µέχρις εξοντώσεως των ...Παλαιστίνιων ή Φιλισταίων, Ελλήνων
απογόνων αποίκων Κρήτης, και εξοντώσεως ∆ραβίδων Περσίας-Ιράκ µε ΕΜΦΥΛΙΟ
ΠΟΛΕΜΟ.
2η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΙΑΠΩΝΕΣ
εισβάλουν στην Νήσο Αινού ή Νήσο Ιώνων αποίκων, σηµερινή Ιαπωνία.
Γενοκτονούν τις Ελληνικές Φυλές Αινού ή Ιώνων, κρατώντας µόνον σαν
σκλάβους τους έµπειρους στην αλιεία και την ναυπηγική τέχνη σε παράκτια
χωριά. Σήµερα υπολείµµατα των Αινού επιζούν ακόµη στην Βόρεια Ιαπωνία και
στα βορειότερα νησιά κατοχής ΕΣΣ∆, οµιλούν αρχαιότατη ελληνική διάλεκτο,
και κρατούνται σε πλήρη αποµόνωση από τους "πολιτισµένους" Ιάπωνες.
Φωτογραφίες οικογενειών Ελλήνων Αινού Ιαπωνίας, µε καθαρά ελληνικά
χαρακτηριστικά, εδηµοσίευσε ο Ι. Πασσάς, εκδότης εγκυκλοπαίδειας "ΗΛΙΟΥ"
στο παρένθεµα "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ". Οι Μογγόλοι Χαν Ιαπωνίας σε
συνεργασία µε τους Βαυαρούς Μογγόλους Όττο ή Όθων Χαν, παράγουν το
1930µ.Χ. τον Φασιστικό Άξονα εναντίον του εαυτού τους ήτοι εναντίον των
Κρυπτοµογγόλων Εβραίων Ευρώπης, ώστε µε άλλοθι το "ολοκαύτωµα" να
προκύψουν ανακατατάξεις υπέρ του Ισραήλ. Συνεργάσθηκαν σ΄ αυτό το θέατρο
ο Μογγολοεβραίος Τσουγκασβίλι Στάλιν Αρχιραβίνος και οι Μογγολοεβραίοι
Τρούµαν και Αϊζενχάουερ.
3η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ∆ΩΡΙΕΙΣ
διέρχονται από τα Νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας και εισβάλουν στην
Βαλκανική. Οι Ελληνικές πόλεις, εκτός της Σπάρτης, τους εκτοπίζουν και
αναχωρούν για Ιταλική χερσόνησο όπου γενοκτονούν τις ελληνικές φυλές
Ετρούσκων Σαβίνων, Λατίνων Τρωάδος, και Σικελίας, και ιδρύουν την Ρώµη.*
Με εργαλείο διαβρώσεως τη Σπάρτη διαλύουν τους έλληνες σε
αντιµαχόµενες συµµαχίες. Η Λακεδαίµων του Μενελάου διαφθείρεται σε
βάρβαρη Σπάρτη του Λυκούργου που αντάλλαζε πρέσβεις και επιστολές
"εθνικής ταυτότητος" µε τον Αρχιερέα της Ιερουσαλήµ όπως εξάγεται από τα
βιβλία Α΄ και Β΄ Μακκαβαίων, της ...Αγίας Γραφής, Μετάφραση των
Εβδοµήκοντα.
4η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΟΥΝΝΟΙ και
ηγέτη τον Αττίλα ή ΑΤΛ δηλαδή "Ατλάντιος", εγκαθίστανται στην Ανατολική
Ελλάδα (σηµερινή Τουρκία), στην Βουλγαρία, στην Βαυαρία, και εν µέρει
στην Ρουµανία, και κατά πάγια τακτική σφάζουν και γενοκτονούν τις
αυτόχθονες ∆ραβίδιες Ευρωπαϊκές Φυλές.
5η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΟΥΡΓΚΟΙ ή
ΟΥΓΓΡΟΙ, και ηγέτη τον Τσέγκινς ΧΑΝ-ΚΑΝ-ΚΟΥΝ-ΚΟΕΝ καταλαµβάνουν την
σηµερινή Ουγγαρία, Φινλανδία, και την πρώην Λετονία, Εσθονία κ.α.
σηµερινά Σοβιετικά εδάφη. Γενοκτονούν τους αυτόχθονες ∆ραβίδιους
Πελασγικούς πληθυσµούς και ειδικά τους ΡΩΣ και ΘΟΥΒΑΛΙΟΥΣ απόγονους
Πελασγών Σκύθων ή σηµερινούς Λευκορώσους. Γενοκτονούν τους Έλληνες Σκύθες
Βαλκανικής.
6η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΣΕΛΤΖΟΥΚΟΙ
ενισχύουν τους Τουρκοµογγόλους της 5ης ορδής σηµερινής Τουρκίας, και
καταλαµβάνουν την Αλβανία όπου γενοκτονούν την ελληνική φυλή των
Ιλλυριών.

23

7η ΤΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΟΡ∆Η: Υπό την ονοµασία ΤΑΜΕΡΛΑΝΟ
επιδιώκει την διέλευση στην Ευρώπη που ανακόπτεται από τους ίδιους τους
Μογγόλους Τουρκίας της 5ης και 6ης ορδής, λόγω συγκρούσεως συµφερόντων
...ενδοµογγολικών. Στρεφόµενοι ανατολικά κατακτούν την Κίνα µε την
βοήθεια των Μογγόλων Μαντσουκούο πρώην Μαντζουρίας.
ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Οι χώροι: Αραβικές Χώρες, Τουρκία, Βουλγαρία, Αλβανία, Νότιος
Ιταλία, Ιαπωνία, Εξωτερική Μογγολία, Εσωτερική Μογγολία, Ισραήλ, Βαυαρία,
Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, και εν µέρει Ρουµανία και
Ουγγαρία, αποτελούν ενιαίους, Μογγολοεβραϊκούς πληθυσµούς των οποίων οι
ηγέτες παρά τις φαινοµενικές αντιθέσεις συνασπισµών ή πολιτευµάτων,
εργάζονται για την γενοκτονία και την οικονοµική υποδούλωση των άλλων
εθνών.
Η τελευταία κίνηση για την ολική τους επικράτηση και ολική
εξαφάνιση των άλλων φυλών, είναι το σχέδιο "Αρµαγεδδών" µε προηγούµενη
παγκόσµια σύγκρουση δυνάµεων "Αντίχριστου Φασισµού" και "Χριστιανικού
Σοσιαλισµού".
Όπως στον Α΄ και Β΄ παγκόσµιο πόλεµο έτσι και στην Γ΄ Τελική
Σύγκρουση, οι αντίθετες δυνάµεις Φασισµού - Σοσιαλισµού, θα ιδρυθούν και
θα κατευθύνονται οι µεν πρώτες από Μογγόλους Κρυπτοεβραίους Βουδισµού, οι
δε δεύτερες από Εβραίους Κρυπτοµογγόλους Χριστιανισµού. ∆ηλαδή µε
αποκρυφιστικούς
όρους
Φασιστικό
ΖΕΝ
Βουδισµού
Θιβέτ
εναντίον
Σοσιαλιστικού ΣΙΩΝ Χριστιανισµού Ισραήλ.
Τα ανωτέρω εννοούνται µόνον από πολύ µεµυηµένους Τέκτονες, τους
οποίους θα παρακαλέσουµε να µας εξηγήσουν ΓΙΑΤΙ ενώ στην Ελλάδα
λειτουργούσαν µόνον οι Στοές της Σοσιαλιστικής Μεγάλης Ανατολής µε το
χριστιανικό σύνθηµα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΙΣΟΤΗΣ - Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ, ξαφνικά εδώ και λίγα
χρόνια
ιδρύθηκαν
οι
θεοσοφικές
Στοές
Φασιστικής
Βουδιστικής
συνθηµατολογίας: "ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΩ" εντελώς
ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΡΟΠΗΣ;
Ποιός είναι αυτός που πρότεινε Βουδιστικές Τελετές ΖΕΝ στην
Ολυµπία των ∆ελφών, για σκόπιµους συνειρµούς της εκτρωµατικής συζεύξεως
"ΕΛΛΗΝΟΒΟΥ∆ΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ",
κατά
το
εκτρωµατικό
ανάλογο
του
"ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"; Ποιός σπέρνει το σπέρµα του Φασισµού
στην Ελλάδα "Έλληνες" Τέκτονες; Απαντήστε µας και πείστε µας ότι δεν
εργάζεσθε για το εβραιοµογγολικό Κατεστηµένο, διότι αν όχι, στην ΝΥΧΤΑ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΓΗΣ θα σας γαµήσοµε τον Μογγολοεβραίο Χριστό και τον
Μογγολοεβραίο Βούδα, το ΣΙΩΝ και το ΖΕΝ σας, και τους συµπαραµαρτυρούντας
προφήτας και αγίους, αρσενικούς και θηλυκούς. Για να µην υποληφθούµε στην
µεταφορική χυδαιολογία από τον διδάξαντα ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ.

Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η δοµή της παγκόσµιας οικονοµίας µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο είχε
σαν κεντρικό άξονα το δόγµα: "Αποζηµιώσεις στο ηθικό και υλικό πεδίο όλων
των πληθυσµών που επλήγησαν από τους Ναζί, και ειδικά των Ισραηλιτών,
λόγω του ολοκαυτώµατος που υπέστησαν και λόγω των περιουσιών των που
κατεστράφησαν". Πάνω σ΄ αυτό το δόγµα στηρίχθηκε η ίδρυση του Κράτους του

24

Ισραήλ, τα "σχέδια βοήθειας" µε κατακλυσµό δανεισµού εβραϊκών κεφαλαίων
για ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ εθνικών οικονοµιών, τύπου Μάρσαλ, η ίδρυση της ∆ιεθνούς
Τραπέζης για "συντονισµό" του νοµισµατικού συστήµατος των εθνών µε τα
Εβραϊκά και Ιαπωνικά βρώµικα παιγνίδια των Χρηµατιστηρίων, του τύπου
"πάνω ο χρυσός, κάτω ο χρυσός, παίρνουµε όλο τον χρυσό, πάρτε χάρτινα
κουρελογραµµάτια
ηλίθιοι",
κ.λπ.
κ.λπ.
γνωστά
στους
Σιωπόντες
Μεµυηµένους.
Αλλά εµείς σαν ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ ερωτούµε: "ισχύει το ανωτέρω ∆όγµα ή
είναι Απάτη; Ποιοί ΝΑΖΙ γενοκτόνοι και ποιοί ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ γενοκτονηµένοι
και ολοκαυτωµένοι; ΠΟΙΟΙ γενοκτόνησαν και ΠΟΙΟΙ γενοκτονήθηκαν; Πόσο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΗΚΑΝ τα πληγέντα έθνη ή πόσο ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ τους µε
σχέδια τύπου Μάρσαλ, κατά "σύµπτωση" εβραιοαµερικανού;"
Ανοίγουµε την Παγκόσµια Εγκυκλοπαίδεια του Βιβλίου, Τόµος 20,
σελ.379, 380, 410. ∆ιαβάζουµε: "Ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος είχε θύµατα
37.000.000 - περίπου 14.000.000 νεκρούς και 28.000.000 τραυµατίες. Ο Β΄
Παγκόσµιος Πόλεµος είχε 56.000.000.θύµατα - 22.000.000 νεκρούς και
34.000.000 τραυµατίες. Στους ανωτέρω δεν υπολογίζονται οι δεκάδες
εκατοµµύρια νεκροί από Πείνα και Επιδηµίες εξ αιτίας των ∆ύο Πολέµων."
Ανάµεσα στους 22.000.000 νεκρούς του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου
υποτίθεται ότι έχουµε 5.760.000 νεκρούς Ισραηλίτες. Ο κατά "σύµπτωση"
εβραιοαµερικανός γενικός εισαγγελέας της ∆ίκης Νυρεµβέργης, είπε
απαγγέλλοντας το κατηγορητήριο: "Από τα 9.600.000 Εβραίους που ζούσαν
στην Ευρώπη, έγινε ένας υπολογισµός, σύµφωνα µε εξακριβωµένα στοιχεία,
που απέδειξε ότι το 60% εξ αυτών βρήκαν το θάνατο και µάλιστα κατά τον
ποιό φριχτό τρόπο. 5.700.000 λείπουν από τις χώρες εκείνες της Ευρώπης
όπου ζούσαν και περισσότεροι από 4.500.000 δεν παρουσιάζονται ούτε
ανάµεσα στους µετανάστες ούτε και ανάµεσα σε άλλη κατηγορία διωκοµένων
κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο."
Θαυµάζουµε τα µπερδεµένα εβραϊκά λογιστικά και ερωτούµε: Πώς είναι
δυνατόν στις 9 Μαΐου 1945 ο στρατάρχης Κάϊτελ να υπογράφει την
συνθηκολόγηση της Γερµανίας και στις 8 Οκτωβρίου 1945 τα µέλη του
∆ιεθνούς Στρατοδικείου να συνέρχονται στο Βερολίνο µε έτοιµο το
κατηγορητήριο και αριθµούς "επιζώντων και νεκρών" εβραίων που απαγγέλλει
ο Τζάκσον από τις 21 Νοεµβρίου έως 3 ∆εκεµβρίου 1945;
Στις ...8 Οκτωβρίου 1945 οι λαοί της Ευρώπης ανέσυραν ακόµη τους
αποσυντιθέµενους νεκρούς από τα ερείπια των πόλεων τους, και τα
κατεστραµµένα δηµοτικά αρχεία από τα ερείπια των ∆ηµαρχείων τους.
Τέσσερις µήνες µετά το τέλος ενός Παγκοσµίου Πολέµου που ανέτρεψε και
µετακίνησε πληθυσµούς ∆ΕΚΑ∆ΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ανθρώπων οι εβραίοι είχαν
κάνει ...διεθνή απογραφή απόντων και µεταναστών. Στις 8 Οκτωβρίου, όταν
οι οργανωµένοι Στρατοί της Ευρώπης δεν γνώριζαν ακόµη ποιοί οι νεκροί,
ποιοί οι αιχµάλωτοι και ποιοί οι επιζώντες στρατιώτες, οι εβραίοι
"άκαπνοι και απόλεµοι" µιλούσαν για "καταλόγους επιζώντων µεταναστών" σε
100 κράτη της Υφηλίου "σύµφωνα µε εξακριβωµένα στοιχεία". Ε όχι
µπάσταρδοι πλαστογράφοι της ιστορίας! Και όχι για δύο λόγους:
1ον: Στην Ευρωπαϊκή Απογραφή σας, "προσφιλείς" Ιουδαίοι, που
τυπώσατε στις Λευκές Βίβλους των Γενεαλογιών σας το 1946, ΄σείς οι ίδιοι
αριθµούσατε τους Ισραηλίτες Ευρώπης σε 7.600.000, σηµειώνοντας ότι είχατε
απώλειες 2.000.000 νεκρούς εκ της "φυλής Ασχενάζ", ήτοι σύνολο 9.600.000
που έψαχνε ο οµόφυλός σας εισαγγελέας Τζάκσον!
Αλλά η φυλή "Ασχενάζ" ή "Ασκενάζυ" ή "Εσκενάζυ" ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΗΤΙΚΗ
διότι αφ΄ ενός µεν δεν περιλαµβάνεται µεταξύ των ονοµάτων των 12 φυλών
σας όπως τις αναφέρετε στην ...Αγία Γραφή, Παλαιά ∆ιαθήκη, αφ΄ ετέρου
πάλι σύµφωνα µε την Παλαιά ∆ιαθήκη, περιλαµβάνεται στην "Ιαπετική
Οµοφυλία" δηλαδή στους "Αρίους" λαούς κατά την "παραδεκτή" εθνολογία.
∆ιαβάζουµε από την Γένεση, κεφάλαιο ι', εδάφια 2-5: "Οι υιοί του ΙΑΦΕΘ

25

Ρόδου κ. Ίδε "Παγκόσµια Ιστορία Καρολίδη" ∆΄.και Ινδούς ∆ραβίδες Προέλληνες. Χαρακτηρίζονται "δεύτερης ποιότητας" εβραίοι από τις συναγωγές και κρατούνται αποµονωµένοι για ΣΦΑΓΗ του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και για ΑΠΟΙΚΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ που προορίζονται επίσης για ΣΦΑΓΗ στις ανακατατάξεις του 1988-1995. ΘΕΙΡΑΣ.. νοµάδες Σκανδιναβών και Γερµανών "Αρείων" πριν το 700π. Το απαίσιο αυτό αποτέλεσµα οφείλεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία Βυζαντίου. Μετά το 1453. Εάν τα γνώριζαν αυτά οι "εβραίοι" Ασκενάζυ Θεσσαλονίκης. 265. Κίλικες. ΙΑΥΑΝ. Ναι! Εβραϊκή Γκεστάπο και εβραϊκό Γ΄ Ράϊχ των εβραίων "πρώτης κατηγορίας" ΣΕΦΑΡΝΤΙ εναντίον των ελληνογενών "εβραίων" ΑΣΧΕΝΑΖ ή 26 . ΜΑ∆ΑΪ. Καρολίδη ∆΄ σελ. και µέσω των ΕΛΛΗΝΩΝ Αρµενίων συνέδεαν τις ανωτέρω φυλές µε τους Έλληνες Σκύθες.. Αυτές οι ελληνικές φυλές του σηµερινού Τουρκικού εδάφους εξισλαµίσθηκαν από το 1233 έως το 1433 από τους εβραιοµογγόλους των Ορδών Οσµανιδών και Σελτζουκιδών. εκτός των Ασκανίων που ΕΞΕΒΡΑΪΣΘΗΚΑΝ από τους Ιουδαϊκού θρησκεύµατος Μογγόλους του Κασµίρ.000 700π. σήµερα ΙΣΝΙΚΓΚΙΟΛΟ. κ. Τα φυλετικά τους χαρακτηριστικά ήταν από βόρεια έως µεσογειακά κατ΄ αναλογία των ΠΟΜΑΚΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ. Περσία. Οι περιεχόµενες ελληνικές φυλές Φρύγες. 239. ΘΟΥΒΑΛ. Ιράκ. Εξισλαµίσθηκαν όλες οι ελληνικές φυλές. ανάλογο των ∆ελφών της ∆υτικής Ελλάδος. µε προγραµµατισµένο "υπεύθυνο" της νέας ΣΦΑΓΗΣ. ΜΑΓΩΓ.λπ. Πέρσες . στρέφονται εναντίον των εξεβραϊσµένων "χριστιανικά ορθόδοξα" ελλήνων του Βυζαντίου και γενοκτονούν τους Α∆ΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. Σύµφωνα µε Ηρόδοτο Ζ΄73: "ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΟΙ ΦΡΥΓΕΣ ΒΡΙΓΕΣ ΕΙΣΙ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΤΙ ΕΘΝΟΣ" ήτοι έλληνες θρακοπελασγοί. Χετταίοι. Ασίας τους έφερε στο σηµείο να δεχθούν τους Μογγόλους Οσµανίδες και Σελτζουκίδες ως απελευθερωτές που µε το θρήσκευµά τους δεν καταλήστευαν τον πληθυσµό όπως οι Ορθόδοξοι Ιερείς του Φαναρίου. Λυδοί. Η Φρυγική είναι παραλλαγή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. ΜΕΣΕΧ. βορειοανατολικά της ΠΡΟΥΣΑΣ. Άφησαν την ονοµασία τους στην λίµνη ΑΣΚΑΝΙΑ. σελ. που ασκώντας βαρύτατη θρησκευτική φορολογία και καταδυνάστευση στους Έλληνες Μ. Για τον άπειρο αναγνώστη αναφέρουµε ότι ως ΘΩΓΑΡΜΑ εννοούνται οι ΑΡΜΕΝΙΟΙ και ως ΓΟΜΕΡ οι Κιµµέριοι. Συρία. τις Σάρδεις. Αυτοί οι Χειµέριοι Βόρειοι ή Κιµµέριοι αναµειχθέντες µε τους Θρακοµακεδόνες έλληνες Φρυγίας αποτέλεσαν τους ΑΣΚΑΝΟΥΣ ή ΑΣΧΕΝΑΖ ή Βιθυνούς Προποντίδος. Οµοίως. Και οι υιοί του ΓΟΜΕΡ ήσαν ΑΣΧΕΝΑΖ και ΡΙΦΑΘ και ΘΩΓΑΡΜΑ. κατοίκους της Αιγηίδος πριν βυθισθεί και αποτελέσει την Μεσόγειο Θάλασσα. αποτελούσε την Ανατολική Ελλάδα µε αντίστοιχο Κέντρο. 2ον: Υποθέτουµε ότι ο αναγνώστης γνωρίζει ότι όλο το έδαφος της σηµερινής Τουρκίας.Χ. έφθαναν έως τα σηµερινά Τουρκικά σύνορα µε την ΕΣΣ∆. αρχίζει διωγµό εναντίον των εξεβραϊσθέντων ΑΣΚΑΝΙΩΝ που µη έχοντας άλλη επιλογή διασπείρονται στην Ευρώπη και γίνονται δεκτοί από τις συναγωγές σαν "ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΣΚΕΝΑΖ".λπ.Χ. Από γλωσσική άποψη ήταν Φρύγες. µε αρχή γενόµενη από τον Ερτογρούλ γενάρχη των Οσµανιδών. Ίδε Πλάτωνος "Τίµαιος" 23-26. 217. την "∆ιεθνή Ηγέτιδα της Νέας Φασιστικής ∆εξιάς" την Ελλάδα. η Οθωµανική Πύλη µε οδηγίες Ραβίνων. περιοχών δεν θα έψαχναν για εκδίκηση τους "εξαφανισθέντες" Ραβίνους τους. και Στράβωνα Ζ΄295. όταν διαπίστωσαν ότι οι Ραβίνοι είχαν δώσει καταλόγους των ΑΣΧΕΝΑΖ στην εβραϊκή ΓΚΕΣΤΑΠΟ.εκ του Περσέως . όσο και οι Έλληνες από τους οποίους προέρχονται µέσω επιµιξίας µε Σουηδούς και Γερµανούς αποίκους του 1. Σήµερα το Κράτος του Ισραήλ αποτελείται από ΑΣΚΑΝΙΟΥΣ ή ΑΣΧΕΝΑΖ που είναι τόσο Ισραηλίτες. Εκ τούτων εµοιράσθησαν κατά τας φυλάς αυτών και κατά τα έθνη αυτών. Το αποτέλεσµα ήταν ότι οι εξισλαµισµένες και εξεβραϊσµένες ελληνικές φυλές.ήσαν ΓΟΜΕΡ. εξελληνισθέντες από τους έλληνες Φρυγίας.

σε συναγωγές ΣΕΦΑΡΝΤΙ.εδηµοσίευσε ένα βιβλίο υπό τον τίτλο "Κίνδυνος! Ο Εβραϊκός Ρατσισµός!" εις το οποίο επεξηγείτο (SIC) η δέσµευσις των εξ ανατολών ΕΣΣ∆ και Ανατολικής Ευρώπης Συµφώνου Βαρσοβίας .στο πρώτο παγκόσµιον συνέδριον των Ασχενάζ και Σεφαρντί εβραίων. Πρόεδρος των Ορθοδόξων Εβραίων ΑΣΧΕΝΑΖ της Αµερικής. µε υπότιτλο "ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ": "Το συµβούλιο της Κοινότητος των Σεφαρντί των Ιεροσολύµων . Αυτό εξάγεται από µαγνητοφωνήσεις της Ο. Περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο Γεωπολιτικής των Μαρτύρων του Ιεχωβά µε τον ψευδότιτλο "Ελθέτω η Βασιλεία σου" και στο κεφάλαιο "Πορεία των Παγκόσµιων ∆υνάµεων". Αυτός απεκάλεσε τα κινήµατα . διακρίσεων εις την παιδείαν.φέρεται να εισβάλλει εις την γήν της δόξης -Ισραήλ. όπου σαφώς στο ια΄40-45 κεφάλαιο του βιβλίου "∆ανιήλ". διότι οι εβραίοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ που διοικούν ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ µε ηγέτη την οικογένεια BARUCH HAN. κατήγγειλε το Συντηρητικό και Αναθεωρητικό κίνηµα .Α. YERMAK στο βιβλίο του "ΚΡΥΠΤΟΚΡΑΤΙΑ" σελίδα 61. ενώ συγχρόνως κατακτά την Λιβύη. κατά 90% ΑΣΧΕΝΑΖ που σύµφωνα µε ραβινικό προγραµµατισµό εστάλησαν στην Παλαιστίνη για ίδρυση Ισραηλινού Κράτους µετά το 1946.εβραίων εις το Ισραήλ και αι διακρίσεις και διωγµός εις τον οποίο αυτοί υπόκεινται εκ µέρους των εξ Ευρώπης Εβραίων ΑΣΧΕΝΑΖ. Αυτά δεν είναι δικές µας εξηγήσεις.στο Ισραήλ.ο εξ Αµερικής αντιπρόσωπος . Τέρενς Σµίθ ετηλεγράφησε εις την εφηµερίδα του: Ιεροσόλυµα 8 Ιανουαρίου . Αι δηλώσεις αυταί του Ραβίνου ήταν απάντησις εις τας ανακοινώσεις τας οποίας έκανε τον προηγούµενο µήνα η Ένωσις των Αµερικανοεβραίων ΣΕΦΑΡΝΤΙ. από υπαινιγµούς φανερών Συνεδρίων ΣΕΦΑΡΝΤΙ και από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ της "προφητείας" της Παλαιάς ∆ιαθήκης.αυτά ως θεολογικές αποκλίσεις.Ε.C. Το επιτελείο των Μαρτύρων του Ιεχωβά είναι εβραίοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ που στο ανωτέρω εγχειρίδιο δηλώνουν σαφώς ότι "ο Ιεχωβά θα καταστρέψει το κοσµικό κράτος του Ισραήλ όπως θα καταστρέψει όλα τα έθνη µε τελευταία την ΕΣΣ∆.δια να αντιδράσει εις τας προσπαθείας αυτάς. ετοιµάζουν για τους ψευδοεβραίους ΑΣΧΕΝΑΖ του Ισραήλ ένα ∆ΕΥΤΕΡΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ. θα εγκατέλειπαν ΕΠΙΓΩΝΤΩΣ το Ισραήλ.των ΣΕΦΑΡΝΤΙ . Εάν το γνώριζαν αυτό οι σηµερινοί πολίτες του Κράτους του Ισραήλ.και να γενοκτονεί τους Ισραηλίτες εγκαθιστώντας το "βδέλυγµα της ερηµώσεως".της Αµερικής επανέλαβαν τας διαρκείς προσπαθείας των να εγκαταστήσουν Συναγωγές των εις το Ισραήλ και να θέσουν τέρµα εις τας διακρίσεις εις βάρος τους. καρπούς της εξορίας και αφοµοιώσεως.των ΣΕΦΑΡΝΤΙ .ΣΕΦΑΡΝΤΙ . Ο Αµερικανός ανταποκριτής των "NEW YORK TIMES".µειονότητα Σεφαρντί 10% του Ισραήλ . Αυτοί καταδιώκουν τους Αναθεωρητάς και Συντηρητικούς Εβραίους και δεν επιτρέπουν σ΄ αυτούς να έχουν Συναγωγάς ή να προσεύχονται εις δηµόσια µέρη εντός του Ισραήλ. την Αίγυπτο κ.αποτελούν την επικρατούσαν θρησκευτικώς τάξιν εις το Ισραήλ. Το βιβλίο ανέφερε ρητώς: "Οι εξ ανατολών Εβραίοι είναι θύµατα (SIC) των ρατσιστικών τάσεων των αντιδηµοκρατικών ΑΣΧΕΝΑΖ και της πνευµατικής γενοκτονίας των. και των φριχτών συνθηκών ζωής. Το 1968 οι Αναθεωρητές και Συντηρητικοί Εβραίοι . ότι αυτή ίδρυσε µιαν επιτροπήν µε σκοπόν τον συνεχισµό της καταπιέσεως των εβραίων αναθεωρητών ΣΕΦΑΡΝΤΙ στο Ισραήλ." Συνεχίζει: "Οι Ορθόδοξοι εβραίοι* Ασχενάζ . εζήτησε από την κυβέρνησιν του Ισραήλ να απορρίψει τας προσπαθείας του Αναθεωρητικού και Συντηρητικού Ιουδαϊσµού των ΣΕΦΑΡΝΤΙ .των ΑΣΧΕΝΑΖ . διότι η 27 . Ο Ραβίνος JOSEPH KARASICK.λπ. την Αιθιοπία. ο "βασιλεύς του Βορρά" -ΕΣΣ∆.ΑΣΧΕΝΑΖ .ως ξένην ιδεολογίαν η οποία πρέπει να απορριφθεί σταθερά και αµετάκλητα. Αµέσως συνεκλήθη την 7ην Ιανουαρίου 1968 Παγκόσµιον Συνέδριον των Ορθοδόξων Εβραίων ." Γράφει ο "αντισιωνιστής" D.ΑΣΚΑΝΙΩΝ.

Για να σφαγούν ΠΟΙΟΙ. Μα οι ελληνογενείς "ηλίθιοι" ΑΣΧΕΝΑΖ που µη εννοώντας ότι οι ΣΕΦΑΡΝΤΙ καθαρόαιµοι µογγολογενείς εβραίοι τύπου ΧΙΜΛΕΡ τους γενοκτόνησαν µε 2. µε υπότιτλο "Το Ισραήλ βασίζεται σε φυλετικές διακρίσεις και θρησκευτικό φανατισµό": "Το πολιτικό." Και συνεχίζει ο . ∆ολιότητα και Αποθέωση του Παραλόγου και της Ειρωνείας.Α. κάνει διακρίσεις και καταδιώκει τους οµοθρήσκους των της Ανατολικής Κοινότητος .000 στην Ευρώπη από την Νέα Ευρωπαϊκή Ναζιστική ∆εξιά αρχής 1988 και µε ηθικό αυτουργό την Ευρωπαϊκή ηγέτιδα Ελλάδα. και 2.ΕΣΣ∆ . όταν οι ΑΣΚΑΝΟΙ ή ΑΣΧΕΝΑΖ εξεβραϊσθέντες..Κυβέρνηση του Ισραήλ παρέχει την οικονοµικήν ενίσχυσιν και την επίσηµον αναγνώρισιν µόνον εις τον Ορθόδοξον Ιουδαϊσµόν των ΑΣΧΕΝΑΖ. εις Βάρος των ελληνογενών "εβραίων" ΑΣΧΕΝΑΖ." Θαυµάσια λοιπόν. οι Ουννί ή Ούννοι Μογγόλοι. από τους Μογγολογενείς εβραίους ΣΕΦΑΡΝΤΙ. δηλαδή τους εκπροσώπους των "χριστιανόφιλων" εβραίων της "χιλιετούς δικτατορίας του Χριστούλη". ΝΕΕΜΙΑΣ ιβ΄9.500. φέρονται µετά από Ραβινική πλύση εγκεφάλου ως "σκληροπυρηνικοί" εβραίοι. 59. Όχι.. οι Αθλάϊ ή Ατλάϊ ή Άτλαντες των Ατλαϊων όρεων Μογγολίας.. Εάν οι ΑΣΧΕΝΑΖ Ορθόδοξοι Εβραίοι. δέχτηκαν να µετοικίσουν στο Ισραήλ για να µετατρέψουν τις ερήµους σε παραδείσους.σφόδρα µεµυηµένος Σεφαρντί YERMAK. και το χειρότερο. Παµίρ και Κασµίρ. νοµικό. 34.000 θα γενοκτονηθούν στο Ισραήλ από εισβολή ΗΠΑ και ΕΣΣ∆. ασφαλώς δεν µπορεί να προσµένει κανείς. σαν σκλάβοι που προηγούνται των καθαρόαιµων ΣΕΦΑΡΝΤΙ Κυρίων. και θα έχει άλλα 5. ήτοι τους Ορθόδοξους εβραίους ΑΣΧΕΝΑΖ. Από τους "καλούς" ΣΕΦΑΡΝΤΙ ιδρύθηκαν όλα τα Χριστιανικά θρησκεύµατα και οι Χριστιανικές αιρέσεις. ΝΕΕΜΙΑΣ ζ΄12.000 νεκρούς ελληνογενείς ΑΣΚΑΝΟΥΣ ΑΣΧΕΝΑΖ στον Β΄ Παγκόσµιο.000 νεκρούς ΑΣΧΕΝΑΖ το 1988-1995. Θαυµάστε τη ΦΡΙΚΗ και τη ∆ΟΛΙΟΤΗΤΑ ενός Σχεδίου που είχε 2. στρέφονται εναντίον του Ισραήλ και το απειλούν "ελέω Ιεχωβά" µε αφανισµό και γενοκτονία. Όλοι αυτοί οι γενετικοί κλάδοι φέρονται σαν "εκλεκτά παιδιά" του Ιεχωβά ή 28 . 31. ότι αυτοί θα ανεχθούν τους Χριστιανούς και Μουσουλµάνους µέσα στο Ισραήλ. Το Εβραϊκόν Κράτος έχει ιδρυθεί και δηµιουργηθεί δια µιαν ειδικήν τάξιν εβραίων. οι Αττίλ ή Αττίλες Μογγόλοι.500. Εβραϊκή ∆ολιότητα.. Οι Ραβίνοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ και οι Ραβίνοι ΑΣΧΕΝΑΖ παίζουν τον ρόλο του "καλού και του κακού" υπό την επίβλεψη και θεατρική σκηνοθεσία της Στοάς "Μεγάλης ∆ρυός" του . ΕΣ∆ΡΑΣ ι΄25. στα σηµεία: ΕΣ∆ΡΑΣ β΄ 7. Προτρέπουµε τους έλληνες αποδέκτες της παρούσης να ελέγξουν την ακρίβεια των "ισχυρισµών" µας ανοίγοντας το εβραϊκό εγχειρίδιο γεωπολιτικής "Παλαιά ∆ιαθήκη" της "Αγίας Γραφής" των .. διακρίσεις και φανατισµό. ΓΕΝΕΣΙΣ ι΄22. η διοικούσα τάξις του Ισραήλ..αυτοκράτορα BARUCH HAN.Μογγολοεβραίων. Εκτός εάν κάποιοι συντρίψουν το φρικιαστικό Σχέδιο στην γένεσή του. εκ των οποίων 2. 28.000 νεκρούς στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο για να αποκοµίσουν τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΗΘΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ του "ολοκαυτώµατος". ΕΣΣ∆.ΗΠΑ -. ενώ οι "κακοί" ΑΣΧΕΝΑΖ διώκουν τον Χριστιανισµό και τον "καλό" Ισλαµισµό στο Κράτος του Ισραήλ. Εβραϊκό Τρελοκοµείο.000.Ε. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η Ο. ενώ µογγολογενείς ΣΕΦΑΡΝΤΙ φέρονται µε ανάλογη πλύση εγκεφάλου σαν "χριστιανόφιλοι" µετριοπαθείς που από ΗΠΑ. θρησκευτικό και κοινωνικό σύστηµα στο Εβραϊκό Κράτος βασίζεται σε ρατσιστικές και θρησκευτικές προκαταλήψεις.και της Αναθεωρητικής και Συντηρητικής οµάδος .000. Θα διαπιστώσουν ότι φέρονται σαν Σηµιτικοί εβραϊκοί κλάδοι οι Ελάµ ή Ελαµίτες. έχοντας εννοήσει ΑΠΟΛΥΤΑ τι τεκταίνεται εις βάρος της Ελλάδος.000.57. σαν σκλάβοι που πρόκειται να σφαγούν ξανά ώστε οι Κύριοι ΣΕΦΑΡΝΤΙ να αποκοµίσουν τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΗΘΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ενός ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ των ΑΣΧΕΝΑΖ του Κράτους του Ισραήλ. εις Βάρος όλων των Εθνών του Πλανήτη. εις Βάρος των Ευρωπαϊκών Εθνών.

γενοκτόνησαν τις ελληνικές φυλές Πελασγών: ΣΚΥΘΩΝ . να το σφάζει όταν ενηλικιώνεται. Μάξ Άµαν. έως το 2.Χ. Όβις και Ιεννεσσέης.λπ. Αφήνουµε να απαντήσει ο ΒΑΛΤΕΡ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ στο βιβλίο του "ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ". ∆εν είναι ΕΝΤΙΜΟ οι ΣΕΦΑΡΝΤΙ Μογγολογενείς να επικαλούνται οφέλη που προκάλεσαν εναντίον ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΚΑΝΩΝ ΦΡΥΓΙΑΣ εξεβραϊσθέντων σε ΑΣΧΕΝΑΖ. τότε τα ηθικά και υλικά οφέλη του "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ" πρέπει να τα αποκοµίσει η ΕΛΛΑΣ.λπ. σηµερινών κατοίκων του Ισραήλ. Στους Μογγόλους Σεφαρντί ανήκει ο γενετικός κλάδος ΝΕΖΕΡ ή ΝΑΖΙΡ ή ΝΑΖΙ ή ΝΑΖΑΡ που ήσαν συγκεντρωµένοι στην πόλη ΝΑΖΑΡΕΤ δηλαδή η "πόλη των ΝΑΖΙ" εκ της οποίας ο Χριστούλης. κ. Κάρλ Άλµπερτ Χέκµαν Βιοµήχανος. Αουφχόϋζερ Τραπεζίτες. Πρόκειται για τους νοµάδες εγκληµατίες που γενοκτόνησαν τους ελληνοπελασγούς Κόλχους της λίµνης Βαϊκάλης . Ρίχτερ Οίκοι ανοχής κ. Έντβιχ Μπέχσταϊν Κατασκευαστής Πιάνων. Σόϋµπνερ Οίκοι ανοχής. και µετά να ζητά από τον ίδιο γείτονα να τον αποζηµιώσει οικονοµικά και ηθικά για το σφαγµένο παιδί "του". Φίλιπ Ματές. Λέβενστάϊν Πρίγκιπας.ΕΣΣ∆ . Μήπως η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ όρων που αποκαλύπτουµε δεν είναι αληθινή. ίδρυσαν την Ρατσιστική θεωρία των ΝΑΖΙΡ ή ΝΑΖΙ ή "ΝΑΖΩΡΑΙΩΝ ΤΕΥΤΟΝΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ" µε την οποία αιµατοκύλισαν τον πλανήτη και γενοκτόνησαν τους απογόνους των ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΚΑΝΩΝ ή ΑΣΧΕΝΑΖ.Γιαχβέ ή Σιν ή Σιών. στην περιοχή Κάλχου όπου η Σοβιετική πόλη Κέλχα. Άντον Ντρέξλερ πρόεδρος DAP. Βέρνερ Μάζερ. Χάνσενµπαν Εβραϊκή Τράπεζα.ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ . οι γενοκτονηµένοι "εβραίοι" του Β΄ Παγκοσµίου Πολ. Χάρτσµπεργκ Νοµάρχης. Μπύχερ Ράτεναου της AEG.ΣΑΡΜΑΤΩΝ . βορείως της λίµνης Βαϊκάλης. Αν λοιπόν.500π. κ. Χούγκο Μπρούκµαν. Έχερ Εκδότης.500π.200π. Πρόκειται για αιµοδιψή θηρία. απογόνους Ατλάντων που από το 12.ΜΑΣΑΓΕΤΩΝ .Χ. ήταν ΑΣΧΕΝΑΖ και αν οι γενοκτόνοι ήταν ΣΕΦΑΡΝΤΙ ΝΑΖΙ. Σηµειώνουµε ότι σήµερα στην πρωτεύουσα του ΠΑΜΙΡ την ΣΡΙΝΑΓΚΑΡ. υπάρχει ο Ναός των Ιουδαίων που σύµφωνα µε επιτόπιες έρευνες του Έριχ Φον Νταίνιγκεν ανταποκρίνεται απόλυτα στον "µυστηριώδη" ναό που περιγράφει ο Ιεζεκιήλ στην "Παλαιά ∆ιαθήκη". επιδιώκουν σήµερα να διαλύσουν την Ινδία. σύµφωνα µε τα "Αργοναυτικά" του Απολλώνιου Ρόδου και τα "Ορφικά Έπη". Σραίντερ Τραπεζίτες. Φέγκλερ Βιοµήχανος.Χ.και τους Κόλχους των σηµερινών Μογγολικών οροπεδίων Χάλχα ή Κάλχα ή Κάλχου. απογόνους των Μογγόλων Ούννων Ελαµιτών που κατέσφαξαν τους έλληνες Ασσυροβαβυλωνίας το 2. εκδοθέν στην Ελληνική από τις εκδόσεις "ΝΟΤΟΣ" Αθήναι. που "ελέω θεού" γενοκτόνησαν τους έλληνες της Παλαιστίνης ή Φιλισταίους. Κρούπ (KRUPP) Βιοµήχανος. Σίλβερµπέργκ Βιοµήχανος.λπ. Σηµειώνουµε για τους φίλους της "αληθούς ιστορίας" ότι η "µυθική Κολχίδα" δεν είναι καθόλου µυθική και δεν βρίσκεται στον Πόντο της ΕΣΣ∆ αλλά σύµφωνα µε τα διασταυρωµένα "Αργοναυτικά" του Απολλώνιου και του Ορφέα. βρίσκεται µετά τον Πόντο και µετά ανάπλου Ασιατικών ποταµών Φάσις. Στο κεφάλαιο "ΧΙΤΛΕΡ" αναφέρει σαν χρηµατοδότες του Ναζιστικού κόµµατος τους: Κόµης Ρέβεντλωφ.ΙΣΣΗ∆ΟΝΩΝ . Τάσσεν Βιοµήχανος. Κάρλ Μπός Βιοµήχανος. διότι δικά της φυλετικά τέκνα είναι οι ΑΣΚΑΝΟΙ ΑΣΧΕΝΑΖ και όχι του ΙΣΡΑΗΛ!!!!!! ∆ιότι δεν είναι ΕΝΤΙΜΟ να κλέβει κάποιος το νήπιο του γείτονα. Πρόκειται για γενοκτόνους Σεφαρντί. Οι Ούννι που προχώρησαν στην Ευρώπη σαν Ούννοι Άβαροι ή Βαυαροί. σε συνεργασία µε τους Μητροπολιτικούς Μογγόλους της ΟΥΡΓΚΑ και του ΠΑΜΙΡ. Χούγκενµποργκ. SIEMENS Μέτοχοι. Φένκενστάϊν Κόµητες. Τένγκελµαν βιοµήχανος. Γκρούντµαν Βιοµήχανος. Στην ΣΡΙΜΑΓΚΑΡ ο εκεί ΕΒΡΑΪΚΟΣ πληθυσµός φυλάσσει τον "τάφο του Ιησού" ο οποίος σύµφωνα µε τις διδασκαλίες των εκεί Ραβίνων Σεφαρντί "πέθανε τελικά στο Παµίρ"!!! Οι απόγονοι των Ούννι του ΠΑΜΙΡ υποδυόµενοι τους Μουσουλµάνους Σίχ.ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΩΝ που ζούσαν στη Σιβηρία. 29 .

" Και τα υπόλοιπα όµως ονόµατα του καταλόγου µε διαφορετικές καταλήξεις είναι ονόµατα µεγαλοεβραίων µεγιστάνων Βαυαρίας µελών του "Πανγερµανικού Συνδέσµου". Επίσης. Ο αναγνώστης ίσως απορεί γιατί τον έχουµε οδηγήσει σε θέµατα που δεν άπτονται της οικονοµίας. αρχής γενοµένης από Λένιν. η Γαλλία το 2%. η Πολωνία το 13%.3%. Για να κλείσουµε το θέµα θα αναφέρουµε το όνοµα του Άλφρεντ Ρόσενµπεργκ του διάσηµου ΕΒΡΑΙΟΥ θεωρητικού του Ναζισµού!!!!! Συµπέρασµα: Οι εβραιοµογγόλοι Βαυαρίας.2%. Στάλιν κ. "Ταµείου του Ρούρ" και "Αφυπνιζόµενη Ουγγαρία" των Μογγολοειδών που απετέλεσαν τα φονικότερα τάγµατα εθελοντών "ES-ES εξωτερικού.. γονιµοποιούντες και γονιµοποιούµενες ανήκαν στο ξανθό γένος των Σεφαρντί ήτοι των Βορείων Ατλάντων.λπ.Οι ανωτέρω και πολλοί άλλοι χρηµατοδότησαν το Ναζιστικό κόµµα ΠΡΙΝ γίνει Κυβέρνηση της Γερµανίας. . η Τσεχοσλοβακία το 1.ΑΟΥ είναι συγκεκαλυµµένα "ευρωπαϊζοντα" ονόµατα κρυπτοεβραίων και κρυπτοµογγόλων Βαυαρίας και λοιπών χωρών. 30 . στην "Πράξη Κατηγορίας" του γενικού εισαγγελέως Τζάκσον αναφέρονται οι κατηγορίες "προκλήσεως οικονοµικού σάλου" και "εξοντώσεως εθνικών εκµεταλλεύσεων και παραγωγών". προς ανατροπή του διεθνούς Ατλάντιου Κατεστηµένου ΨΕΥ∆ΟΥΣ .ΜΑΝ..ΕΡ και .8% και η Γερµανία µε 2. έχοντας δύο αντικειµενικούς σκοπούς: την γενοκτονία των ∆ραβιδίων φυλών Ευρώπης και την εις ώφελός των προκύπτουσα οικονοµική ανακατάταξη.ΜΠΕΡΓΚΕΡ. Ιαπωνίας και Ρώµης ιδρύουν θεωρία ΦΑΣΙΣΜΟΥ µε την οποία προκαλούν Παγκόσµιο Πόλεµο. .000 τουλάχιστον ΑΥΞΗΣΕ τον πληθυσµό της κατά 7. η Ελλάδα το 6.Α∆ΙΚΙΑΣ . Για τους γνώστες εβραϊκής ονοµατολογίας δεν χρειάζονται σχόλια. συνεφώνησαν να εκτελέσουν από κοινού τα περαιτέρω εγκλήµατά των. Επειδή η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ µας δεν είναι µόνον ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ αλλά αρχή ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ µε επιδιωκόµενα την ΑΛΗΘΕΙΑ την ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.500.ΜΠΕΡΓΚ. Σαν ∆ραβίδια Ελληνική φυλή υπολογίζουν οι Ραβίνοι Σεφαρντί τους "εβραίους" ΑΣΧΕΝΑΖ και τους γενοκτονούν µαζί µε τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. ∆ΕΥΤΕΡΟΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Οι κατηγορούµενοι κατόρθωσαν εντός εξήκοντα τεσσάρων περιπτώσεων να παραβιάσουν τριάκοντα τέσσερις διεθνείς συµβάσεις και αρχίζοντας από επιθετικούς πολέµους τελικώς έφεραν έναν παγκόσµιον πόλεµον.7% του πληθυσµού της. παραθέτουµε ολόκληρη την πράξη κατηγορίας της Νυρεµβέργης και την στρέφουµε κατά των πραγµατικών υπευθύνων εβραιοµογγόλων Σεφαρντί της ORDO ADEPTIS ATLANDIS. το Βέλγιο το 1.25%. πράγµα που αποκλείει δικαιολογίες "πιέσεων" από την Γκεστάπο. "Κύκλου του Κέππλερ". Υόρκης: ΠΡΩΤΟΝ: ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ: Οι κατηγορούµενοι κατήρτισαν από κοινού ένα σχέδιον το οποίον και εφήρµοσαν µε αντικειµενικό σκοπό ν΄ αποκτήσουν την απόλυτη εξουσία.ξανααφυπνισθεί ναζιστικώς η Ουγγαρία. η Ολλανδία το 2. Είναι περιττό να τονίσουµε ότι στα "Κέντρα Αναπαραγωγής". ∆εν υπάρχει πλέον λόγος αφού είναι ήδη "αφυπνισµένη" µε τον κοµµουνιστικό φασισµό των Ταταροµογγόλων Κυβερνητών της ΕΣΣ∆.5%.5% λόγω των "Κέντρων Αναπαραγωγής" του Γ΄ Ράϊχ. . η Γιουγκοσλαβία το 10. του εκπορευόµενου ΟΤΟ και ΜΤΜ που κατηύθυναν τους ΝΑΖΙ εβραιοµογγόλους Βαυαρίας µε ύπατη αρχή την οικογένεια BARUCH Στοάς "Μεγάλης ∆ρυός" Ν.ΥΠΟΤΑΓΗΣ. Για τους µη γνώστες παραθέτουµε τον κανόνα "τα λήγοντα εις ΣΤΑΪΝ. ." Υπάρχει περίπτωση να . Από την αναφορά της "∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την ΜΕΛΕΤΗ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ" παίρνουµε τα εξής στοιχεία: Η ΕΣΣ∆ έχασε το 3. Και όµως άπτονται σε σηµείο που στη ∆ίκη της Νυρεµβέργης το 1945.

ήτοι ΗΠΑ. Τέχνες και Τεχνολογίες Βαρβαρικού κατεστηµένου του Γλοιώδους Χριστούλη Ισοπεδωτή. στις 21 Νοεµβρίου 1945 αναθεωρεί αυτεπάγγελτα την δίκη που άρχισε στη Νυρεµβέργη στις 21/11/1945 θεωρώντας ότι επρόκειτο για παρωδία δίκης στην οποία οι δικαστές ήταν προκατειληµµένοι µε το "δίκαιο του νικητού". ΑΣΙΑΣ (Πακιστάν. Η Ο.. µε αποτέλεσµα την εξαφάνιση βαθµιαία µογγολοειδών χαρακτηριστικών από τους ανωτέρω λαούς. Του "Αρείου" Χριστού κατά τον Ναζισµό. Περσία. ανέδειξαν σαν υπερισχύουσα γενετικά φυλή την Πελασγική. θα ανέτρεπε ∆ογµατικές Θρησκείες. ΤΕΤΑΡΤΟΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ: Οι κατηγορούµενοι κατεδίωξαν και εξόντωσαν τους πολιτικούς των αντιπάλους καθώς επίσης τας θρησκευτικάς µειονότητας και τας θρησκευτικάς τοιάυτας. ∆ιότι στο πέρασµα των αιώνων οι επιµειξίες των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ αυτών των Χώρων µε τους Εισβολείς των Εβραιοµογγολικών Ατλάντιων Ορδών. ΕΥΡΩΠΗΣ. Στις πρώτες σελίδες της παρούσης προτείνοντας παύση εισαγωγών Πνεύµατος. Εννοούµε "Τούρκους".Ε. Τεχνών και Τεχνολογίας προς όλες τις διευθύνσεις και ειδικότερα στους γείτονες λαούς ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ. ότι οι κατηγορούµενοι ήταν ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ενώ οι ηθικοί και οικονοµικοί αυτουργοί ήταν ΑΠΟΝΤΕΣ και ότι δεν εκλήθησαν εισαγγελείς κατήγοροι από όλα τα θιγέντα έθνη.Ε. µέσω της ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ ΦΥΣΕΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ και µέσω καταστροφής της ΦΥΣΕΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ. "Σύριους". Ισραηλίτες Ασχενάζ". Ναι το γράψαµε αλλά ισχύει πλέον µόνον ΓΛΩΣΣΙΚΑ και ΕΘΥΜΙΚΑ και όχι ΦΥΛΕΤΙΚΑ ή ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ." Γνωστοποιούµε στις ελληνικές Αρχές ότι το ∆ικαστικό Τµήµα της Ο. και του "κοµµουνιστή" Χριστού κατά τον Κοµµουνισµό. "Λίβυες". ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΤΕ απαντούµε! Μήπως αντιφάσκουµε. Εξόντωσαν επίσης εξ ολοκλήρου τας εθνικάς εκµεταλλεύσεις και παραγωγάς. ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ δηλαδή από χώρες 100% ελεγχόµενες από το ΟΤΟ και ΜΤΜ της ORDO ADEPTIS ATLANDIS µέσω του Σκοτικού Τεκτονικού ∆όγµατος. "Αλβανούς". Βούλγαροι κ. "Βούλγαρους". κλείσιµο των συνόρων κατά τα Αλβανικά πρότυπα διότι αυτό θα εσήµαινε τον πολιτικό και οικονοµικό θάνατο της Ελλάδος.ΤΡΙΤΟΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ: Οι κατηγορούµενοι διέταξαν ή ηνέχθησαν σιωπηρώς δολοφονίας εις µιαν απέραντον κλίµακα. Τεχνών. Βρετανία.επί τη επετείω 40 ετών της ∆ίκης της Νυρεµβέργης. Ιδεολογίες. της ΦΥΣΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Αφγανιστάν. λαοί είναι µογγολοειδή κατάλοιπα. Ιράκ.Α. "Μαροκινούς". θεωρεί την αναθεώρηση της ∆ίκης Νυρεµβέργης σαν τον µοχλό ανατροπής των ισχυόντων γεωπολιτικών δογµάτων και την αρχή δηµιουργίας µιας Νέας Γεωπολιτικής για την ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ στις φυλές και στα έθνη του πλανήτη που έχουν Ελληνοπελασγική προέλευση ∆ραβίδων Αιγηίδος. της ΦΥΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. . του "Βάρβαρου Χριστού" κατά τους σκεπτόµενους ελληνικά και αδογµάτιστα! Αναφέραµε "γείτονες λαούς οµοφύλους". Αλβανοί. ΑΦΡΙΚΗΣ. Τα ανωτέρω είναι συµπεράσµατα του Τµήµατος Ανθρωπολογίας της Ο.. Ινδία). "Λιβανέζους". ότι οι δικαστές ήταν διορισµένοι από την ORDO ADEPTIS ATLANDIS µε προκατασκευασµένες καταδίκες και πλαστά στοιχεία "γενοκτονηµένων εβραίων". µα τον ∆ία.Ε. "Αιγύπτιους". του Καταστροφέα της ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΜΙΛΛΑΣ.Α. ΕΣΣ∆. δεν εννοούσαµε. του Σοσιαλιστού Καταστροφέα Χριστούλη. Τέκνου των Μογγόλων Σεφαρντί.λπ. Ύλης.Α. Οµόφυλοι όλοι αυτοί. "Γιουγκοσλάβους". Αντίθετα βλέπουµε πως µόνον µια επίθεση Ελληνικού Πνεύµατος. διέταξαν µαρτύρια και βασανιστήρια ωσάν σκλάβους εκατοµµύρια εργατών και έφεραν εις τον κόσµον τον οικονοµικόν σάλον. της ΦΥΣΕΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.. αλλά µόνον από Γαλλία. αλλά προτιµούµε στο πολύ λεπτό αυτό ζήτηµα να 31 . "Γάλλους". "Ισπανούς". "Ιταλούς" και "µη Μογγόλους Λευκορώσους" της ΕΣΣ∆. Εµείς δεν γράψαµε στις προηγούµενες σελίδες ότι Τούρκοι. Από πότε.

Οι ΕΞΕΛΛΗΝΙΖΟΝΤΕΣ δεν φυτρώνουν µεταξύ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΘΕΝΤΩΝ και ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ. Χειροτεχνία κ. Αυτός είναι ο τοµέας που θα έπρεπε να δουλέψουν οι ελληνικές Κυβερνήσεις. ή µε τα Σκατά Εισαγόµενων Φιλοσοφιών της πεντάρας ή µε τα Σκατά της Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας ή µε τα Σκατά των Σκατών του Κοµµουνισµού και του Σοσιαλισµού και λοιπών "Εγκεκριµένων Πολιτευµάτων". του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ πληθυσµού.1934 -. συµβαίνουν και στην υπόλοιπη Μεσόγειο.επίσης εις την Λυκία και γενικώς εις την Νοτιοδυτικήν Μ."RASSENKUNDE" . Τα όσα συµβαίνουν από ανθρωπολογική άποψη στην Τουρκία. του "Ελληνοχριστιανικού Πολιτισµού" της "Κοµµαταρχίας" και της "Κρατοκρατίας". Τεχνών και Όπλων ΕΝΑΝΤΙΟΝ της παρούσης προδοτικής κυβερνήσεως 32 . Παρά τον εξισλαµισµό τους. Τα όµοια διαπιστώνουν οι ανθρωπολόγοι PETERSEN και LUSCHAN εις το βιβλίο τους REISEN IN LYE(. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να καταλάβουν. Φυτρώνουν όπου καθαρίζουν το χώρο οι Κεραυνοί Πνεύµατος του ∆ιός. παρά τον εξεβραϊσµό τους. η Λύρα του Απολλώνειου Καθαρού Λόγου Τεχνών. εγγύτερον εξετεζόµενοι αποδεικνύονται γενικώς ως κατ΄ ευθείαν απόγονοι του προτουρκικού πληθυσµού. ανήκουν κατά την µεγαλυτέραν πλειονότητα εις την λευκήν φυλήν. και συντηρώντας τις παραδοσιακές Τέχνες. οι εκεί Τούρκοι. Πολύ φυσικό εφ΄ όσον έχει εν γένει απορριφθεί η µογγολοειδής κληρονοµικότης. Ζητούµε από τις Ελληνικές Αρχές να µας καταλάβουν.1931 . δηλαδή δεν διαπίστωσε καν την ύπαρξη Μογγολοειδούς µειονότητος. Αλλά µε ποιό εργαλείο να εξελληνίσουν οι εγκάθετοι µπάσταρδοι του Καραµανλή και Παπανδρέου. δεν φυτρώνουν σε Ορθόδοξες Εκκλησίες της Εµπαθούς Ψευδοταπεινότητος και Ψευδοπραότητος και Ψευδοαγάπης. ∆ηλαδή. λάθος.. του ΠΡΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟΥ πληθυσµού. Γιατί αν ΟΧΙ θα χυθεί πολύ ελληνικό αίµα από τους ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ της Ο. τον εκλατινισµό τους." διότι δεν µπορούσε να ανιχνεύσει και να προσκοµίσει ούτε τα "ίχνη" εις τα οποία αναφερόταν ο PITTARD.) LYLIAS UND KIBYRATIS.Ε.. των Εντεταγµένων στον Λάκκο µε τα φίδια της "Ρωµιοσύνης". οι λαοί της Μεσογείου και του Πόντου παρέµειναν φυλετικά καθαροί αποβάλλοντας τα χρωµοσώµατα των Μογγολοειδών επιµειξιών.ο οποίος περί Τουρκίας έγραψε: "Οι άνθρωποι οίτινες αποτελούν το Τουρκικόν Έθνος. σελ. γράφει ότι "Εθεωρήθησαν οι Τουρανοί (Τουρκίας) ως Μογγολοειδείς. Βιέννη 1899.λπ. µε πρώτον τον καθηγητή Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου Παρισίων Ε. PITTARD . Μουσική. 198: ". "ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ".Α. Ο VON EICKTEDT . και αυτό είναι εντελώς ανεπιθύµητο από την πλευρά µας. Οι Αλέξανδροι φυτρώνουν στο ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ των Ελλήνων ∆ιανοούµενων. ο Ζυγός Καταµερισµού Υλικών Αγαθών.. Ασίαν. Είχαν τον χρόνο οι ελληνικές κυβερνήσεις να εξελληνίσουν τους αφελληνισµένους έλληνες από το 1821 µέχρι σήµερα.αναφέρουµε τους πρωτεργάτες της ανακάλυψης περί "φυλετικής και γενετικής καθαρότητας των λαών της Μεσογείου ή Αιγηίδος". διαφέροντας µόνον κατά το θρήσκευµα και την γλώσσα. Με τα Σκατά της Ορθοδόξου Κρυπτοεβραϊκής Εκκλησίας ή µε τα Σκατά του Κρυπτοεβραϊκού Τεκτονισµού. ∆ηλαδή. δεν φυτρώνουν µέσα σε κύναιδους και Λεσβίες Μερκούρη. παρά τον εκρωσισµό τους. Για να µιλήσει κανείς για εξελληνισµό αφελληνισθέντων. δεν φυτρώνουν σε Οικονοµοκρατία της Ρήτρας Χρυσού και του Καπιταλιστικού Φιλοτοµαρισµού και Ωχαδερφισµού... Καλούµε τις Αρχές της Ελληνικής Επικράτειας σε ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ πνεύµατος. αλλά δεν το έκαναν ποτέ διότι ήταν και είναι κυβερνήσεις προδοτών και οπερέτας. προϋποθέτει ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΣ και οι Αλέξανδροι δεν φυτρώνουν µέσα σε αερολογούντα διεφθαρµένα Κοινοβούλια Ασήµαντων Ανθρωπίσκων και Γραικύλων της Ρωµιοσύνης των Βαρύγδουπων Λογοµηχανών Κουτσόγιωργα. Ή µε τα Σκατά των εισαγόµενων DISCO και ROCK του Τρυφερού Λαλιώτη ή µε τα Σκατά των Τεχνολογιών Παραγωγής Μαλθακιών εκ Πλαστικού. Οι Μογγολοειδείς Τάταροι είναι µειονότης".

Τα πάντα γύρω µας είναι Μογγολοεβραϊκή Σαβούρα και Σύφιλη µε την Μάσκα του Μοντέρνου ή του Παραδοσιακού.Ε. Παραθέτουµε περιγραφή του ίδιου του Ιησού του Ναυί.Χ. Καλούµε τις ελληνικές Αρχές να ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΟΥΝ. στο οµώνυµο βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης. ανάλογο των ∆ελφών της ∆υτικής Ελλάδος. Οι "ΣΑΡ∆ΕΙΣ ∆ΙΟΣ" κυβερνούσαν την Ανατολική. 33 . Εσφάγησαν πάνω από 6.Α. όλων Πελασγών Άργους. Οι Σάρδεις ήταν το αντίστοιχο Κέντρο ∆ιοικήσεως Ανατολικής Ελλάδος. εδάφιον 14: "Πάντα τα λάφυρα και τα κτήνη των (ελλήνων) τούτων πόλεων. αλλά απόγονοι Πελασγών Ελλήνων µέσω της Γενεαλογίας: "Άργος-Φόρβαντας-ΤρίωψΙάσον-Αγήνωρ-Φοίνιξ. εωσού εξολόθρευσαν αυτούς (τους γενοκτόνησαν). Λιβύης (Βορείου Αφρικής) και την Ευρώπη µέχρι την Ιβηρία (Ισπανία). ελαφυραγωγήσαν εις εαυτούς οι υιοί Ισραήλ.Χ. Η πρώτη χρονολόγηση αφορά στην ανακατάταξη των πληθυσµών Αιγηίδος µετά την βύθισή της (σηµερινή Μεσόγειος Θάλασσα). Τους δε ανθρώπους (έλληνες) πάντας επάταξαν (έσφαξαν) εν στόµατι µαχαίρας. έως και 1. Εβραιογενών µπάσταρδων ΜΕΝΕΪΚΟ που λυµαίνονται τον Χώρο µας. Αιγηίδα που περιελάµβανε αυτόχθονες έλληνες Αιγύπτου. Εβραιοκινούµενων.Χ.Χ.των Έκφυλων. ∆εν άφηκαν ουδέν έχον πνοήν. Οι αυτόχθονες ελληνικοί πληθυσµοί των ελληνικών πόλεων που σηµειώνονται." Είναι φανερό ότι µε την δικαιολογία "της υποσχεµένης γης της επαγγελίας από τον Ιεχωβά" το Μογγολοεβραϊκό ιερατείο γενοκτόνησε ολόκληρο ελληνικό τοµέα για να επωφεληθεί από τα γεωπολιτικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα µιας περιοχής "κλειδί" στο διεθνές εµπόριο και ναυτιλία. Τα δύο Κέντρα συντόνιζε το Απολλώνειο Κέντρο ∆ήλου. .000.500π. ΠΡΩΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: Ανατολική Ελλάς Παλαισατίας και Φοινίκης. ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: Ανατολική Ελλάς Σάρδεων. Τόµος ∆΄. διότι έχουµε ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΘΕΙ και στο Πνεύµα και στις Τέχνες και στην Ύλη.λπ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κλείνουµε την παρούσα µε την παράθεση τριών Χαρτογραφήσεων του Ελληνικού Γεωπολιτικού Οικονοµικού Χώρου από 9. Οι "∆ΕΛΦΟΙ ΘΕΜΙ∆ΟΣ" κυβερνούσαν την ∆υτική. Σύµφωνα µε τα Ελληνικά χρονικά οι Παλαισάτες και οι Φοίνικες δεν είναι Σηµίτες όπως ψευδώς διδάσκει το υπό µογγολοεβραϊκή κατοχή "ελληνικό" Κράτος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το σηµερινό Ισραήλ είναι ένα "εθνολογικό φάντασµα επινόηση" που κατασκευάστηκε πάνω σε µύθους του Κακούργου Γενοκτόνου Ιεχωβά που γενοκτονεί "τέκνα της Ελλάδος".230µ. Η χρονολογία εξάγεται από σαφείς δηλώσεις των Αρχαίων Ελληνικών Χρονικών: Ίδε Τίµαιο και Κριτία Πλάτωνος. γενοκτονήθηκαν από τις ορδές του Ιησού του Ναυί ως επί κεφαλής των Μογγολοεβραίων που εξήλθαν από την Αίγυπτο το 1513π. κεφάλαιον ΙΑ΄. Ίδε "Ωγυγία" Σταγειρίτου.Ωγυγία Σταγειρίτου κ.000 έλληνες. ήτοι ελληνικούς αυτόχθονες πληθυσµούς Αινού (Ιαπωνίας) και Πελασγούς Άρεως (Αρείους) Περσίας. Αιγηίδα που περιελάµβανε διοικητικά την Ασία. Η Σφαγή των ελλήνων άρχισε το 1473 και τελείωσε το 1463π. επίσηµου εγχειριδίου της Κρυπτοεβραϊκής Ορθοδόξου Εκκλησίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ! Ο/Ε/Α/ ΑΘΗΝΩΝ Ο. Καλούµε σε ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟ τους έλληνες της Ελλάδος.

34 . ΑΠΟ ΤΟ 216..Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Ε Λ Λ Α Σ Φ Ι Λ Ι Σ Τ Α Ι Α Σ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ.Ε.470Π. ΠΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΝΑΥΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΑ Ή ΠΑΛΑΙΣΑΤΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ο.Χ.000 ΕΩΣ 1.Α.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ.000 ΕΩΣ 1.230Μ.Χ. ΑΠΟ ΤΟ 216. ΙΣΧΥΟΣ ΣΕΛΤΖΟΥΚΙΔΩΝ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Ε Λ Λ Α Σ 35 Σ Α Ρ Δ Ε Ω Ν ..

Ρώς (ΕΣΣ∆). οι Αραβικές Χώρες και η Τουρκία.Απάτες. Μέρος των ανωτέρω εξισλαµίσθηκε ή γενοκτονήθηκε. το 9. Όλα τα τονισµένα τοπωνύµια είναι ελληνικής ετυµολογίας και σύµφωνα µε τα αρχαία ελληνικά Χρονικά είναι Χώροι Ελληνικών Αυτοχθόνων Φυλών τουλάχιστον από το 9. Βαβυλωνίας (Ιράκ). Κολχίδος (Μογγολίας. Σιβηρίας). ∆εν παραθέτουµε την Ελλάδα Σκυθίας (ΕΣΣ∆) αλλά επισηµαίνουµε την ΑΠΑΤΗ της Σοβιετικής Ηγεσίας που τόλµησε να παρουσιάσει στα ελληνικά µουσεία τα Σκυθικά αρχαιολογικά ευρήµατα σαν αποδεικτικά της "Σοβιετικής" ιστορίας. που στήθηκαν µετά από γενοκτονία αυτοχθόνων ελληνικών Σκυθικών-Ιλλυρικών-∆αλµατικών-Μοισικών-Θρακικών-Καρπαθίων Φυλών.λπ. Θουβαλίας (ΕΣΣ∆) κ. η ΕΣΣ∆ και τα Κράτη της Ανατολικής Ευρώπης πλην γενοκτονηµένης Πολωνίας (Σκυθίας). Περιλαµβάνει την Ιλλυρία (Αλβανία). ∆εν µπορούµε να µην αναφέρουµε και την "ήσυχη έχιδνα" Φινλανδία σαν εθνογραφική Απάτη του Τουρανικού έπους Καλάβελα (αντίστοιχο της Κάβαλα) που στήθηκε µετά από γενοκτονία των Ελλήνων Υπερβορείων Θούλης 36 . Περσίας (Αφγανιστάν.Χ. Πακιστάν). Βόρειος Τοµέας.500π. Ινδοκίνα). (9.500π. τις Ιλλυρία-∆αλµατία-Σκλαβονία (Γιουγκοσλαβία). Σκυθίας (ΕΣΣ∆). Ινδία. χωρίς καµία "ελληνική" αρσενική ή θηλυκή πόρνη του Υπουργείου Πολιτισµού Ελλάδος να επισηµάνει ότι "είναι απάτη να επιδεικνύουν οι Ταταροµογγόλοι της ΕΣΣ∆ σαν δικά τους τα Ελληνικά Σκυθικά ευρήµατα.Μοισία (Βουλγαρία) και τις Λακία-Καρπαθία (Ρουµανία). είναι ΟΛΑ εθνογραφικά φαντάσµατα . Μασαγετίας (Σιβηρίας). έτσι και τα Βαλκανικά Κράτη.Ασσυρίας (Ιράκ). ΤΡΙΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: ∆υτική Ελλάς ∆ελφών." Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όπως το Ισραήλ..000 προ Πλάτωνος) η Ελλάς διεξείγε Επικό Πόλεµο εναντίον των εισβολέων Ατλάντων προγόνων των Μογγολοεβραίων. διότι σύµφωνα µε τον Κριτία και Τίµαιο Πλάτωνος.Χ. τις Θράκη . Ινδίας (Πακιστάν.

"εν ύπνω" και "εν ενεργεία" από 37 . Το αποτέλεσµα της Ταταροµογγολικής ορδής του Βαρβαριστάν είναι σήµερα γλωσσολογικά οι ηχητικά απαίσιες γλώσσες της Ανατολικής Ευρώπης και της ΕΣΣ∆ και της Φινλανδίας..εγνώριζαν την γραφή.000 άρρενες µοναχοί µέσα στην πόλη οι οποίοι αρνήθηκαν να πάρουν τα όπλα για να υποστηρίξουν την αποδεκατισµένη Φρουρά των αµυνοµένων στα τείχη. Ναι. για να εξελιχθούν στη συνέχεια Γενοκτόνοι των Ελλήνων Θράκης και Μοισίας. Εσθονίας (σήµερα συγχωνευµένες στην ΕΣΣ∆) µετά από γενοκτονία ελληνικών Σκυθικών. Πράγµατι τα έχασαν ΟΛΑ. Στρατιωτικής.Ε. αναφέρουµε την ύπουλη τακτική της Βυζαντινής Ορθοδόξου Εκκλησίας η οποία αποστέλλοντας τους Κύριλλο και Μεθόδιο µε το επίπλαστο "Κυριλλικό Αλφάβητο". Ότι το εβραιοχριστιανικό Φανάριον του Πατριαρχείου είναι υπεύθυνο για γενοκτονίες ελλήνων σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και Ρωσία και Μ. Τέτοιοι µαλθάκες ήταν αδύνατον να κρατήσουν Πολιτισµό και Οικονοµία στα τρυφερά χριστιανικά τους χέρια. διέστρεψε το αρχέτυπο Ελληνικό Σκυθικό Αλφάβητο µε την απατηλή δικαιολογία ότι οι Σκύθες Ρωσίας δεν . Λευκορωσικών Θουβαλικών Φυλών. Τέτοιοι µαλθάκες ήταν αδύνατον να µην γενοκτονηθούν όταν αντί για ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ δηµιουργούσαν Μοναστήρια µε αποτέλεσµα.. στην άλωση της Κωνσταντινουπόλεως του 1453. να υπάρχουν 50. Και η σηµερινή εικόνα της ΑΘΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και του ΑΘΛΙΟΥ υπό πλειστηριασµό "ελληνικού" Κράτους.Α. οι Κοινοί Θνητοί χωρίς να "παγώσουν" από τρόµο στις επιδείξεις εµφανίσεων των Μέτατρον των Ασµοντάϊ των Ταµιήλ και των λοιπών Υπερόντων του Γιαχβέ . Ασία. ∆ιότι είχαν διασπείρει στο λαό ότι µόνον µε ύµνους στην "Παρθένο Μαρία" θα σωθεί η πόλη. ελέω Χριστούλη και Γιαχβέ. Ρώσων και Θουβαλίων. τόσο φρικιαστική. Ο Περσέας της Ο. ήταν αδύνατον να κρατήσουν Τέχνες και Τεχνολογία.Ε. και επειδή τα µέλη της Ο. Προτρέπουµε τον αναγνώστη να εµβαθύνει στην ανάλυση της Βυζαντινής ιστορίας διότι εκεί βρίσκονται οι απαντήσεις της Γενοκτονίας των Ελλήνων.. Λιθουανίας. Επειδή δεν µας διέπει εµπάθεια εναντίον των Ελλήνων Τεκτόνων της Νοµοθετικής.της Σελήνης και Λίλιθ. Οµοίως για τους πολύ µεµυηµένους αναφέρουµε τις Εβραιοµογγολικές "σφήνες" της Λεττονίας. µε το όνοµα Βουλγάριοι ή Βούλγαροι. Είναι η Τρικέφαλη Μέδουσα. ∆ιότι είχαν διδαχθεί το δόγµα του εµετικού Χριστούλη: "αγάπα τους εχθρούς σου" και "τα όπλα ηµών δεν είναι σαρκικά".. είναι απόρροια της ΠΡΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ των θρησκευτικοπολιτικών ιερατείων που αυτοαποκαλούνται "Ελληνικό Κοινοβούλιο" και "Ελληνική Εκκλησία" και "Ελληνική Οικονοµία Ξένων ∆ανείων και Επενδύσεων". και οµοίως οι απαίσιες οµόηχες γλώσσες των Αράβων . παρέλαβε τους έλληνες ΛΑΟ ΗΡΩΩΝ και τους µετέτρεψε σε ΜΑΛΘΑΚΕΣ της εµετικής δακρύουσας Παναγίτσας και του εµετικού πράου εκθηλυµένου Χριστούλη. ώστε να µην µπορούν να πλησιάσουν στα άδυτα των Εβραιοτεκτονικών της Μυστηρίων.Ισραήλ Τουρκίας. Είναι η Τρικέφαλη Κατάρα που έχει τις ρίζες της στο αντίστοιχο Τρίπτυχο του Βυζαντίου. Την Νύχτα της Μεγάλης Σφαγής θα αποκεφαλίσουµε την Ατλάντια Μέδουσα.. Εκκλησιαστικής και Οικονοµικής Εξουσίας. Θα διαπιστώσει µε έκπληξη ότι το Βυζάντιο δέχθηκε να φιλοξενήσει τις εξ' Ανατολών Εβραιοµογγολικές ορδές "για να εκχριστιανίσει" τους βαρβάρους!!!!! Ότι διόρισε τους Ταταροµογγόλους "Βουλγάριους" ή "Χυδαίους" σαν φύλακες των συνόρων του Βυζαντίου.όπου υπήρχε το Μέγιστο Απολλώνειο Ιερό. Ότι το Βυζάντιο υπό την ηγεσία των Ορθοδόξων Πατριαρχείων ως οργάνων της Ρωµαϊκής Κατοχής. Εκτελεστικής. Σε ότι αφορά στην γλωσσική αλλοίωση των Σκυθών. όµως είναι έτοιµος να αποκεφαλίσει το Τρικέφαλο Τέρας κοιτώντας το µέσα από το κάτοπτρο της ασπίδας των δικών του θεών. έτσι οι αρσενικές πόρνες των εβραιοχριστιανικών ιερατείων πλαστογράφησαν την ιστορία. πρόστυχη και αηδιαστική. ∆ικαστικής. είναι επί το πλείστον "ανανήψαντα" άτοµα των ανωτέρω τοµέων.Α..

Το 9. Αυτά για όσους από σάς έχουν µόνον µύηση ΜΤΜ.Χ. και το τελευταίο τρίτο αναχωρεί από το ηλιακό σύστηµα για να ειδοποιήσει το Κέντρο Τοπικού 38 . σας κάνουµε τα αποτελέσµατα των µαγνητοφωνήσεων της Ο. ευρίσκεται το "αδελφό σκάφος ιδίου όγκου που ονοµάζεται "Λίλιθ". τις ανατολικές ακτές Σιβηρίας και Κίνας. Συγχρόνως τα επιθετικά σκάφη της Σελήνης και Λίλιθ επιτίθενται εναντίον του Γαλαξιακού Στόλου ∆ιός και καταλαµβάνουν τους 6 εσωτερικούς πλανήτες. και σεβασµού της προϋπάρχουσας Πολιτισµικής Ροπής και Γλώσσας (Αρχέτυπη Ελληνική) του πλανήτη. (Ίδε αποµυθοποίηση "Θεογονίας" Ησιόδου).Χ. Υόρκης (Μπένεν Μπερίθ) (Ολάµ Μπερίθ): 1ον: Τα σκάφη "Λεβάν" και "Λίλιθ" (Σελήνη και Λίλιθ) εισήλθαν στο ηλιακό µας σύστηµα το 11. οι νέοι άποικοι της "Λεβάν" και "Λίλιθ" έγιναν δεκτοί σαν "φιλοξενούµενοι υπό όρους". είναι ∆υνάµεις που εδρεύουν και εκπέµπουν από την Σελήνη ή Λεβάνια. Τους δίνουµε την ευκαιρία να εννοήσουν τα κάτωθι και να αποχωρήσουν εγκαίρως από τον Εβραιοτεκτονισµό: Είναι γνωστό από "ειδικές µυήσεις" σας άνω του 18ου βαθµού ότι οι ∆υνάµεις Ασµοντάϊ. από το δεκατριµελές (και όχι δωδεκαµελές) Επιτελείο του ∆ιός.σκάφος προερχόµενος από τον αστερισµό "Ε" Βοώτου και Ηρακλέους. Συγχρόνως µε την ίδια Σεληνιακή τεχνολογία υπερβαρύτητος βυθίζουν την ελληνόφωνη ∆ραβιδική Αιγηίδα. ως Επισήµου Πολιτισµικής Ροπής και Γλώσσας του Τοπικού Συγκροτήµατος Γαλαξιών. ενώ οι ίδιοι. όπου και αρχίζουν συστηµατική γενοκτονία των ελληνοφώνων τοπικών εθνοτήτων. η Λίλιθ επιτάχυνε και σταθεροποιήθηκε σε όµοιες γωνιακές ταχύτητες µε την Σελήνη. υπό τον γενικό χαρακτηρισµό "τετραγράµµατον ΓΧΒΧ ορθού τριγώνου".500π.τεκτονική άποψη. Ποσειδώνα.Α. έχουν αναχωρήσει και αποικίσει τις ανατολικές ακτές Αµερικανικής Ηπείρου. και τέθηκαν σε τροχιά περί τη γη το 11. ως προσωρινού Πλανητικού ∆ιοικητού εν αναµονή νέου δεκατριµελούς Επιτελείου από το Κέντρο του Τοπικού Γαλαξία. µε όµοιες γραµµικές ταχύτητες. γνωρίζουν ότι πίσω από την Σελήνη και σε σύγχρονη τροχιά µε την Σελήνη.600π. Τελικώς ο Στόλος ∆ιός διαµοιράζεται σε τρία µέρη εκ των οποίων το ένα καταφεύγει στις υπάρχουσες βάσεις εντός της εσωτερικής κοιλότητος του πλανήτη µας. και τις δυτικές ακτές Αφρικής και Ευρώπης (Βάσκοι). γι αυτό καλούµε τους Έλληνες Τέκτονες σε ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΟΡΚΟΥ των. Μέτατρον και οι ονοµατολογίες σε κατάληξη -ΙΗΛ. σε τρόπο ώστε τα τρία σώµατα Λίλιθ-Σελήνη-Γη να βρίσκονται συνεχώς σε ευθεία γραµµή. ήδη ειδοποιηµένοι από το Σεληνιακό Επιτελείο. ∆όθηκε στους αποίκους της "Λεβάν" και "Λίλιθ" η περιοχή Ατλαντίδος υπό τους όρους διακρατήσεως πληθυσµιακής αναλογίας 1:108 ως προς τους προϋπάρχοντες κατοίκους του πλανήτη. λόγω της στάσεως του Πλανητικού ∆ιοικητού πλανήτου Κρόνου εναντίον του ∆ιοικητού Ηλιακού Συστήµατος µε έδρα πλανήτη Ουρανό. Στην συνέχεια παραβιάζουν τους όρους και γενοκτονούν τους έλληνες Ατλαντίδος µέσω βυθίσεως της περιοχής µε Σεληνιακή Τεχνολογία υπερβαρύτητος. Είναι οµοίως γνωστό ότι η Λεβάνια δεν είναι φυσικός δορυφόρος της γης αλλά τεχνητός πλανήτης . Πλούτωνα).Χ.Ε. Επειδή κανείς από σάς δεν έχει µύηση ΑΟΑ δηλαδή "τριτοβάθµια" της ATLANTIS ORDO ADEPTIS. σε συνεδριάσεις της Στοάς Μεγάλης ∆ρυός Ν. 3ον: Οι Κυβερνήτες των σκαφών "Λεβάν" και "Λίλιθ" δέχονται τους όρους και αποβιβάζουν* µε µεταγωγικά σκάφη πληθυσµούς του "Ε" Βοώτου στην Ατλαντίδα. (Ίδε "Κάβαλα") 2ον: Λόγω του ότι ο πλανήτης γη βρισκόταν σε πολιτισµικό επίπεδο υψηλότατο.432π. όπου σήµερα η Μεσόγειος Θάλασσα. από προηγούµενο αποικισµό του Κέντρου Τοπικού Γαλαξία σε συνεργασία µε το Κέντρο Γαλαξία Ανδροµέδας και των υπολοίπων ένδεκα Γαλαξιών του Τοπικού Συγκροτήµατος "ΚΝΟΖ". Όσοι από σάς έχουν µύηση ΟΤΟ. Ανατινάζουν 3 από τους 12 πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος πιστεύοντας ότι έκρυβαν βάσεις δυνάµεων ∆ιός. το άλλο στους τρείς πλανήτες (Ουρανό.

έχει εντοπίσει τέτοιες εγκαταστάσεις που εκπέµπουν υποήχους και άλλες συχνότητες. Οι δυνάµεις Ταµίλ είναι η θρησκευτική υποδοµή του Βουδισµού και του δεύτερου Ινδουϊσµού. στέλνει πληρώµατα της Λίλιθ να οργανώσουν υπόγειες πολιτείες στον φλοιό της γης που θα υποδύονται τους υφιστάµενους του ∆ιός.)("ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΕΝΩΧ").Χ. Είναι οι υπόγειες δυνάµεις VRILL της Αµερικής. λόγω µικροτέρας αποστάσεως από την γήινη επιφάνεια.Ε.. Η τελική σύγκρουση και η βύθιση της Ατλαντίδος και Αιγηίδος τοποθετούνται από την Στοά Μεγάλης ∆ρυός στο 9. Βαβυλώνος Μεσοποταµίας. του Ελληνικού Πολιτισµού..Χ. καθώς επίσης και κάτω από τις φυσικές πυραµίδες που σχηµατίζουν τα γήινα όρη. σε µύθους που παρουσιάζουν το Επιτελείο ∆ιός σαν "συνάθροιση µαταιόδοξων µέθυσων σεξοµανών απαιτούντων λατρεία ειδώλων και αίµα υπηκόων". διότι διαθέτουν τεχνολογία για τηλεπαθητική επικοινωνία µε εκπροσώπους τους (ιερατεία ∆ιός) και τους ενηµερώνουν για στρατηγικές κινήσεις των εχθρών τους που αποσκοπούν σε γενοκτονίες ελληνοφώνων ανδροµέδιων. Αµερικής κ. (Ίδε "Ο Ναζισµός Μυστική εταιρεία" Εκδόσεις ∆ίβρης .. 4ον: Οι δυνάµεις ∆ιός που κατέφυγαν στην εσωτερική κοιλότητα της γης από τις δύο οπές Βορείου και Νοτίου Πόλου.Μογγόλων .1995. Είναι οι ίδιες δυνάµεις που µέσω πολιτικών της Νέας ∆εξιάς. Τέτοιες υπόγειες πολιτείες υπάρχουν ακριβώς κάτω από τις Πυραµίδες Μογγολίας. παράρτηµα της Θεοσοφικής Εταιρείας (Ταµίλ).Αγία Γραφή σαν "∆ιάβολος".Χ. ανηκόντων σε Θεοσοφικές Στοές θα στρέψουν την Ευρώπη σε Ναζιστική Ευρώπη από το 1988 . Ν. * Η αποβίβαση εκτελέστηκε από το 11. Κρίνουµε σκόπιµο να αναφέρουµε ότι οι τρείς κλάδοι: ΙσραηλίτεςΆραβες-Μογγόλοι έχουν διαχωρισµένους ρόλους γενοκτονίας των αντιπάλων 39 . του Αρχέτυπου Πολιτισµού του Πλανήτη. αντιστοίχων κυβερνητών της Λεβάν και Λίλιθ. Αναφέρουµε µεταξύ άλλων την Ελευσίνα.Α. σε ηθικό εκτραχηλισµό.000π. την ∆ωδώνη και το Πήλιο. Στο σηµείο αυτό ο Ταµιήλ σε διαταγή του ανωτέρου του Ασµοντάϊ ή Ιεχωβά της Σελήνης. Είναι οι δυνάµεις που επικαλούνται οι νεοϊδρυθείσες ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ και προπαγανδίζουν οι "φιλελληνικές" οργανώσεις όπως "Νέα Ακρόπολις".Αράβων) στον πλανήτη.600π. έως το 10. και για αφανισµό των όσων αγαπούν ακόµα και το φώς του Γαλαξιακού Πολιτισµού. και είναι µάλλον πραγµατική χρονολογία διότι διασταυρώνεται από τα κείµενα "Τίµαιος" και "Κριτίας" του Πλάτωνα. και κατορθώνουν να διαφθείρουν τα επίγεια "Ιερατεία ∆ιός" οδηγώντας τα σε εκφυλισµό πνεύµατος-τεχνών-ύλης. κατά την διάρκεια ειδικών µυήσεων σε Βαυαρικούς Πύργους. σε σεξουαλική αποχαλίνωση (ίδε Βάκχες και Μαινάδες).500π. σε πολέµους εµφυλίους. επισκιάζει τις εκποµπές των δυνάµεων ∆ιός στο εσωτερικό του πλανήτη. Αυτές οι υπόγειες δυνάµεις χαρακτηρίζονται από την . Αυτές οι υπόγειες δυνάµεις Λιλιθιανών χρησιµοποιούν τεχνολογία τηλεπάθειας που.λπ. στα σηµεία που υπάρχουν υπόγειες Στοές χαρακτηριζόµενες από την µυθολογία σαν "Σήραγγες καθόδου στον Άδη". από δε τον Τεκτονισµό σαν "∆υνάµεις Ταµίλ".Γαλαξία για τα εγκλήµατα των Ασµοντάϊ και Ταµιήλ. ΖΕΝ της Μογγολίας Θιβέτ. σε ειδωλολατρεία.Αθήναι. "µαύρη σεξουαλική µαγεία έκφυλης Αφροδίτης" και άλλα τεκταινόµενα για Τελική ∆υσφήµιση του Επιτελείου ∆ιός. µε ηγέτιδα την Ελλάδα που θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό κοινό "έκφυλους πολεµοχαρείς ∆ίες και Απόλλωνες". µε µεγαλύτερη επισηµανθείσα µηχανολογική εγκατάσταση εκείνη του όρους Σαρακηνός Μαγνησίας* σε βάθος µόλις 100 µέτρων από το επίπεδο θαλάσσης και µε στοές που συγκοινωνούν µε σπήλαια της κορυφής του. Για την Ελλάδα σηµειώνουµε ότι το Τµήµα Τεχνολογίας της Ο. και άλλες οι οποίες δηµιουργούσαν τηλεπαθητικά σώου επιδείξεως ισχύος στα SS του Χίµλερ. εµποδίζουν την επικράτηση των Λεβάνιων και Λιλίθιων (Ισραηλιτών . Αιγύπτου.

* Τρίγωνο οµοίως: ∆ΙΜΗΝΙΟΝ-ΓΟΡΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΒΟΛΟΥ. Αντίθετα. Τίµαιον 41. 283. αποστέλλουν για ανίχνευση τρία µικρά σκάφη που σταθεροποιούνται στον αέρα σχηµατίζοντας τρίγωνο µε την βάση προς τα άνω και την κορυφή προς τα κάτω. είναι το καβαλιστικό εξάκτινο "άστρο του Σολοµώντος" και η επίσηµη σηµαία του Ισραήλ. οι επισκέπτες πριν εµφανιστεί το µητρικό Σκάφος-Τέρας. Αυτά. διαστροφής φυσικών νόµων. Επισηµαίνουµε ότι αν και το Ιουδαϊκό ιερατείο ονοµάζεται Λεβάνιο ή Λευιτικό. σε ότι αφορά την µύηση Α-Ο-Α. πολλά µέγαρα. πατά στην Σελήνη (βασίζεται στη Σελήνη)"."!!!!! Εδώ ακριβώς δηµιουργούνται ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ για την ελληνικότητα ή την ανθελληνικότητα της Ορφικής Θρησκείας. Ο Χριστιανισµός διδάσκει ότι "η γυναίκα (οργάνωση) του θεού.Συµπαντικού Λόγου. ΕΠΙΧΘΟΝΙΟΙ ΔΕ ΤΕ ΜΗΝΗΝ. µε σκοπό την δυσφήµηση και τον εξευτελισµό των Επιτελείων Ουρανού και ∆ιός.ιβ΄1. πολλάς πόλεις.. είναι: "Ο Ορφέας εκπροσωπεί διεφθαρµένα ιερατεία Κρονίων και Σεληνίων και Λιλίθιων. Το πράγµα διαφωτίζεται πλήρως από τους υπαινιγµούς της Αποκαλύψεως Γ΄12 όπου η Νέα Ιερά Σελήνη (Ιερουσαλήµ) "κατέρχεται" για "να σκηνώσει µετά των ανθρώπων". Για όσους αµφισβητούν την σοβαρότητα των όσων γράφουµε. δηλαδή ότι "έχει κεντρική βάση την Σελήνη".) άλλην απέραντον (σφαιρικήν) γήν. οι δε άνθρωποι µήνην.ΧΑΝ" του . διαφθοράς. διαστροφής Λόγου και Ανατροπής Ιεραρχίας. µε εργαλεία τα τρία θρησκεύµατα Χριστιανισµός-ΜωαµεθανισµόςΒουδισµός. την οποίαν οι θεοί ονόµασαν σελήνην.. 9.Ε. µέσα στη Βίβλο προτιµάται ο όρος ΙΕΡΑ-ΣΕΛΗΝΗ ή Ιερουσαλήµ σε ελληνίζουσα απόδοση. ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΑΘΡΑ". ότι κατοικεί στο κέντρο της γης κάτω από την Μογγολία-Θιβέτ ως προβολή "ΤΑ . Το ίδιο 40 . Αυτή έχει πολλά όρη. τα οποία εργάζονταν για την γενοκτονία των ελλήνων.ΧΑΝ . σεξουαλικής αποχαλίνωσης. παραθέτουµε Απόσπασµα των Ορφικών Σχολίων Πρόκλου. ΗΝΤΕ ΣΕΛΗΝΗΝ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΚΛΗΖΟΥΣΙΝ. ορθό και ανεστραµµένο. ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΩΛΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΘΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Ή ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ. η σηµαία των γήινων είναι λευκή µε µαύρο τρίγωνο που έχει την βάση κάτω και την κορυφή άνω. µέσω ασκήσεως µαγείας (τέχνη αλλοιώσεως ύλης µε ορισµένες συχνότητες). στην οποία φέρονται µέτοχοι ο Κρόνιος Κένταυρος και ο Ορφέας. ακριβώς όπως τα τρίγωνα τετραγράµµατων ΓΧΒΧ των Τεκτονικών Στοών.ΤΣΟ . αριθ. Ο Μωαµεθανισµός διδάσκει ότι ο θεός (Αλλάχ ή Αλ Γιάχ ή Αλ Γιαχβέ) κατοικεί στη Σελήνη!!! Ο Βουδισµός. 11 κατά ERMAN DIELS: "ΜΗΣΑΝΤΟ (ΚΡΟΝΟΣ.τους. δηλαδή "Σεληνιακό Ιερατείο". Τα δύο τρίγωνα. και ότι από κει θα προέλθει ο "βασιλεύς του κόσµου". όπως επίσης για "δεύτερη Σελήνη (Λίλιθ) πίσω από την πρώτη Σελήνη". Το πνεύµα αυτό Ανατροπής Ιεραρχίας εκπροσωπεί και η Αργοναυτική Εκστρατεία. Έχουµε κάθε λόγο να συνδυάσουµε τα ανωτέρω µε τις Σεληνιακές Εγκαταστάσεις που κυριολεκτικά "τρέλαναν" τους Αµερικανούς Αστροναύτες όταν προσσεληνώθηκαν. Στα ερωτηµατικά αυτά η απάντηση της Ο. Η ΠΟΛΛΑ ΟΥΡΕ ΕΧΕΙ. Στο συγκεκριµένο αυτό φιλµ του εβραίου σκηνοθέτη Σπήλµπεργκ. εναντίον του ∆ιός Κολχίδος εκπροσωπούµενο από τον έλληνα Αϊήτη. είναι προϊόν εκποµπών Ταµίλ από υπόγειες εγκαταστάσεις. Μετάφρασις: "Κατασκεύασε δε (ο Κρόνος.Α. θυµίζοντάς µας κινηµατογραφικά µηνύµατα που µας έχουν σερβιριστεί έντεχνα και ύπουλα µε τις "Επαφές Τρίτου Τύπου". Για τους αγνοούντες παραθέτουµε ότι όλα τα πληρώµατα των αποστολών "Απόλλων" έδωσαν αναφορές για "σκάφη και εγκαταστάσεις Σελήνης αγνώστου προελεύσεως".) Δ΄ ΑΛΛΗΝ ΓΑΙΑΝ ΑΠΕΙΡΑΤΟΝ. υλισµού. ΠΟΛΛΑ ΑΣΤΕΑ. Ίδε "Αποκάλυψη" Βίβλου." Γενικώς ότι έχει σχέση µε Κρόνια Κενταύρια θρησκεία.

Το περνούµε ακροθιγώς. τρεφόµενη από την Παπάρα του Εβραιοµογγολικού Σουπερµάρκετ "γνώσης" σάπιων Πανεπιστηµίων Κοµµάτων . όπου "Χν" ο χρόνος διαρκείας της κάθε προοριζόµενης για γενοκτονία "αυτοκρατορίας" ή "γεωπολιτικής δυνάµεως".. Οι δέκα πρώτες επιλύσεις του τύπου δια "ν" ίσον µε: 1. αποφασίζεται η καταστροφή των Τρώων του Κέντρου ∆ιός Σάρδεων .Ο.Ιράκ . 222: ΑΣΣΥΡΙΑ Β΄."ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΣ" ΤΑΜΙΛΙΚΟΣ ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ Με την επαφή των δύο πρώτων "αντίθετων πόλων" στην Ευρώπη. Για ποιούς κύκλους οµιλούν οι Εβραιοµογγόλοι της Α. έχει ως ∆ιοικητικό Κέντρο την ΝΙΝΕΥΗ ΑΣΣΥΡΙΑΣ. 640. και στα 680π. 160. 810. 4. Με την επαφή των δύο δεύτερων "αντίθετων πόλων" στην Ασία. και όπου "ν" ο αύξων αριθµός της "αυτοκρατορίας". Και ιδού το αποτέλεσµα: Ενώ τα Μογγολικά Σεληνιακά Ιερατεία ετοιµάζουν το 700π.Χ. 250. επειδή η Τρωάδα ∆ιός και Ποσειδώνος (πρώην ∆ιοικητού Ατλαντίδος). έχουµε: 111: ΑΣΣΥΡΙΑ Α΄. 1000 έτη. ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS. Από εκεί τα Εβραιοµογγολικά Ιερατεία αρχίζουν την µαθηµατική γεωπολιτική του τύπου Χν = 10*ν². "MENSUEL 5 . Το θέµα είναι τεράστιο και δεν θα αναπτυχθεί εδώ.πνεύµα Ανατροπής Ιεραρχίας εκπροσωπεί το Οµηρικό Έπος Ιλιάδος. 8. οι ανωτέρω θεωρούνται οι γενοκτονίες του "9ου και 10ου κύκλου ή κύκλου 000". διότι µας απασχολεί η σηµερινή γεωπολιτική και γεωστρατηγική ή αν θέλετε η σηµερινή .Χ. 2. Μήπως περάσαµε τα όρια της οικονοµικής αναλύσεως και τα όρια της συµβατικής λογικής του αναγνώστη. 360. και Μογγολοεβραϊκών Ηγεσιών Συµπαιγνίας ΗΠΑ-ΕΣΣ∆.ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ-ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ-ΝΑΖΙΣΜΟΣ . 490. αναγκάστηκε να καταναλώσει εκατοντάδες ώρες έρευνας για να αποκαλύψει την Φρικτή Απάντηση σ΄ αυτό το ερώτηµα.αστροπολιτική και αστροστρατηγική. Το Τµήµα Γεωπολιτικής της Ο.254".Α.λίγο πριν την γενοκτονία Παλαιστίνης από Ιησού Ναυί.Χ. 40. 29 -31. δηµιουργείται από το 1940 έως σήµερα η Γενοκτονία των Ασιατικών ∆ραβιδίων Φυλών (Ίδε Ινδοκίνα . προϋπήρχε της Ελαµιτικής Μογγολικής επιδροµής στην Μεσοποταµία. θίγει την Σεληνιακή Ιέρεια Σελένια ή Ελένη των ήδη διαβρωµένων (από ∆ωριείς εβραιοµογγόλους) Μυκηνών.Θρησκειών και Στοών. Ίδε DOCUMENTATION PHOTOGRAFIQUE FRANCAISE. Για την Στοά της Μεγάλης ∆ρυός. είναι αντιστοίχως "Χν" ίσον µε: 10. 5.. 10. αρχίζοντας από το Κέντρο ∆ιός Μεσοποταµίας (ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΛΧΙ∆ΟΣ Β ή ΛΑΡΣΑ ΚΑΛΧΟΥ).Ε.Πακιστάν .Ινδία . ζητούµε από τον αναγνώστη να εξετάσει δύο ψευδείς θρησκευτικοπολιτικές πολικότητες που δηµιούργησε το εβραιοµογγολικό κατεστηµένο για να γενοκτονήσει τον πλανήτη: ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ "ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΣ" ΤΑΜΙΛΙΚΟΣ ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ . Αν ναι. στο οποίο. του ζητούµε να αφήσει αµέσως το κείµενο και να ξαναγυρίσει στην καθηµερινή πεπατηµένη λογική του. 3.Περσία).. 7. Ασσαράδων 680 έως Ασσουρµπανιπάλ 670 Ασσουρµπανιπάλ 670 έως Ναβουχοδονόσορ 630 Ναβουχοδονόσορ 630 έως Βαλτασάσαρ 540 41 (10) (40) (90) . τα τρία "εργαλεία" θρησκεύµατα του εβραιοχριστιανισµούµωαµεθανισµού-βουδισµού. 333: ΒΑΒΥΛΩΝ . Εφαρµόζοντας αυτές τις τιµές στην ιστορία από το 680π. 90. Η ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΛΧΙ∆ΟΣ Β. CUAI VOLTAIRE.Α. Αν όχι. αρχίζουν µια συστηµατική µεθοδική γενοκτονία "σαρώσεως" εξ ανατολών προς δυσµάς. 9. δηµιουργείται το 1940 η Γενοκτονία των Ευρωπαϊκών ∆ραβιδίων Φυλών.Αφγανιστάν .. 6. Απρίλιος 196. 75 PARIS (7°).

Κύρος 540 έως ∆αρείο Β΄ Νόθο Ώχο 380 (160) Φίλιππος 380 έως Άτταλο Γ΄ Περγάµου 130 (250) Τιβέριος Γράκχος 130µ.λπ. µε Βορρά .∆. Όλες ήταν τετραπολικές µε υποδιοικήσεις σε Α. και µε Νότο . Η σκόπιµη αποτυχία του Γ΄ Ράϊχ υπό εβραϊκή ηγεσία. Η ανωτέρω τετραπολική γεωπολιτική είναι αδύνατον να λειτουργήσει χωρίς ενίσχυση των µειονεκτούντων Νότου . Το περιστατικό αναφέρεται από τους χρονικογράφους της εκστρατείας.Ευρώπη . παρά την τάφρο προσεγγίσεως που το µηχανικό του έκτισε στην θάλασσα µέχρι το νησί της Τύρου. Καρλοµάγνος ∆ύσεως 820 έως Τέλος Αψβούργων 1460 (640) 999: ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ. µε ∆ύση . οι ΗΠΑ ενισχύουν µε τεχνολογία την Κίνα. Για τους αµφισβητίες παραθέτουµε νέους συγγραφείς που επαναλαµβάνουν το αρχαίο αυτό περιστατικό. όταν ο στρατός του Αλεξάνδρου καθηλώθηκε από τα απόρθητα Τύρια Τείχη.. δηλαδή ο ρόλος του εικονικού ρυθµιστού που θα φροντίζει για "εξοµάλυνση των διαφορών ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ µε πρωτοβουλίες ειρήνης" και "εξοµάλυνση της οικονοµικής ανισότητος µεταξύ Ευρώπης και Αφρικής" (Ίδε πολιτική Μενέϊκο-Παπανδρέου).ΗΠΑ.Γιαχβέ. µέσω "Χιλιετούς Γ΄ Ράϊχ".Κίνας.. Όλες δηµιουργήθηκαν µε άµεση επέµβαση Σκαφών της Σελήνης και της Λίλιθ.Χ.). Μεγασθένη και Πτολεµαίο. Ίδρυση Κράτους 1950 έως Τέλος Χιλιασµού Χριστού 2950 (1000) 000: Γ΄ ΡΑΪΧ . έως Αλέξανδρο Σεβήρο 230 µ. και την αντικατάστασή των σκόπιµα διαφθαρέντων πολιτισµικών των στοιχείων (µέσω εκποµπών των υπογείων Λιλιθίων Ταµίλ) µε α-πολιτισµικά στοιχεία ∆ογµατικής Επιβολής Σεληνιακών Μαλθακιών του Χριστού του . Κωνσταντίνος Βυζαντίου 330 έως Νικηφόρο Β΄ 820 (490) 888: ΡΩΜΗ Γ΄.. ή το παράδειγµα της Αυτοκρατορίας Ισραήλ που προετοιµάζει την τετραπολικότητα του 2. Παρατηρούµε ότι οι "αυτοκρατορίες" από την "111" έως την "000" έχουν κοινά χαρακτηριστικά: Όλες ανεξαιρέτως ιδρύθηκαν από Μογγολοεβραϊκά Ιερατεία Σελήνης µέσα στα κέντρα των Ελληνόφωνων ∆ραβιδίων Φυλών Ασσυρίων. στον άξονα ∆-Α. κατά το παράδειγµα της τετραπολικής διαιρέσεως Αυτοκρατορίας Αλεξάνδρου µετά τον θάνατό του. 555: ΕΛΛΑΣ . Ελλήνων. 666: ΡΩΜΗ Α΄. -(δεν ήταν το µόνο του είδους) 42 .002 µε Ανατολή .444: ΠΕΡΣΙΑ .. Βαβυλωνίων.Ινδοκίνα . ∆ηλαδή αντικειµενικός σκοπός: Πλανητική Γενοκτονία και Πλανητική Πολιτισµική Τελµάτωση .Αφρική. Εισβολή Σαξόνων 1460 έως Τσώρτσιλ 1950 (490 αντί 810) 000: ΙΣΡΑΗΛ .(360) ---: ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (LOST CONTROL) 230 .Ινδία κ.Χ. Γαλατίας (Γαλλίας Καρλοµάγνου).330µ. απ΄ ευθείας ή µέσω της Ιαπωνίας.Χ. Ιέρνης (Βρεττανίας).Ιαπωνία .ΕΣΣ∆. Ετρούσκων Ιταλίας. Για τον λόγο αυτό έχει ανατεθεί στην Ελλάδα ο ρόλος του σηµείου τοµής των αξόνων Α-∆ και Β-Ν.Αφρικής και Ανατολής .Β. "Αποτυχούσα" απόπειρα κλοπής Χιλιετούς Κυβερνήσεως από τον "νόµιµο δικαιούχο" Ισραήλ.(100 έτη) 777: ΡΩΜΗ Β΄. Αρία. Όλες ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες συνθέσεως-αποσυνθέσεως µε τελικό αποτέλεσµα τον εκφυλισµό των περιεχοµένων πολιτισµών.Απονέκρωση.Χ. τελικώς υπήρξε η προγραµµατισµένη αιτία ιδρύσεως του Ισραήλ.Κίνα .Ν. Γερµανίας (Γερµανίας Όθωνος Α΄ 962µ.. Για τον ίδιο λόγο. Περσών. όταν τα στρατεύµατα των γήινων εύρισκαν εµπόδια προς ολοκλήρωση της εντεταλµένης από ιερατεία στρατηγικής. Αναφέρουµε το περιστατικό επεµβάσεως "ουρανίων σφαιρών" που επετέθησαν και διέλυσαν τα τείχη της Τύρου. Παλαισατίας (Ισραήλ).

Ποτέ ο Σιωνισµός δεν είχε ελπίδες να επικρατήσει στον πλανήτη. 1967. Αντικαταστήστε τη λέξη "Χριστός" µε την ταυτόσηµη λέξη "σοσιαλισµός" και θα εκπλαγείτε από την νέα µορφή του κειµένου. Κάσσιος. Λίβιος. τον Χριστιανισµό. προτρέπουµε τον αναγνώστη να εµπλακεί στο εµετικώτατο κείµενο της "Αποκαλύψεως" της Βίβλου. κεφάλαιο Ε΄. ώστε να ενισχύει τον εθνικισµό των εθνών και το ένστικτο αυτοσυντήρησής τους.Αρµαγεδδώνα για γενοκτονία των γήινων ∆ραβιδίων Φυλών. RAYMOND DR(U)SE "ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΡΩΜΗ". Οι ονοµασίες που χρησιµοποιούν για ιπτάµενα σκάφη που παρουσιάζονται για να αλλάξουν την τροπή των µαχών είναι "ιπτάµενες ασπίδες".λπ. Εκδόσεις Μπαρµπουνάκη. µε τις οικονοµικές θεωρίες των πληθωρισµών και των αποπληθωριστών.ιέρειας Ολυµπιάδος. CLYPEUS. Τα έθνη θα συντριβούν ως τα σκεύη του κεραµέως" (Αποκ..τον Κύριον Ιησού και Γιαχβέ. "Ο Χριστός θα ποιµάνει τα έθνη εν ράβδω σιδηρά. διότι ο κίνδυνος ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ∆ιότι φρόντισε να µην µεταφράσει σε λαϊκή γλώσσα τα εµετικά κείµενα της Βίβλου.. αν επικρατήσει. Ιδού το Αισχρότερο Κείµενο όλων των εποχών. τα έθνη τον απορρίπτουν εξ αρχής. "Γάϊος Μάριος" κ. όπου εννοούµε σε τι παγίδα οδηγήθηκε ο Αλέξανδρος από τα "ελληνικά" ιερατεία των Μογγολοεβραίων Σαµοθράκης. ο πρωτότοκος του Γιαχβέ. τόπο προέλευσης της .τρωγόντων και χεζόντων επαρκώς και υµνόντων µε διεθνείς ύµνους σε διεθνή γλώσσα . Ιούλιος Οµπσέκουενς κ. "ιπτάµενες σφαίρες" κ. Ορόφιος. όπου περιγράφονται συγκαλυµµένα τα τροµακτικά οπλικά συστήµατα της Σελήνης που θα χρησιµοποιηθούν στον . Οµιλούµε για Μικροστρατηγική ή Μακροστρατηγική.λπ.) για το Σεληνιακό Σχέδιο εναλλαγής τετραπολικών αυτοκρατοριών. Αθήναι. ακριβώς διότι δηλώνει τόσο φανερά τις προθέσεις του. Τέτοιο αντίπαλο στερούµενο κάθε Πολιτισµικού Ήθους και Παραδόσεως. διότι αυτό το εθνογραφικό έκτρωµα είναι καταδικασµένο να καταστραφεί από τους ίδιους τους δηµιουργούς του. µε τις θρησκείες και τα "θαύµατά" τους (Καβαλιστικές επιδείξεις των υπογείων Ταµίλ και των . Πλίνιος. τους πολιτισµούς των εθνών µετατρέποντάς τα σε αγέλες ζώων ..υπέργειων Σελήνης). Αν το έκανε υπήρχε ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί το διπλό παιγνίδι που οδηγεί στην τελική µας γενοκτονία. Ευσέβιος. Αν συµβαίνει το δεύτερο τότε καλείται ο αναγνώστης να πάψει να ασχολείται µε τις αποπροσανατολιστικές Ασηµαντότητες τύπου Νέας ∆ηµοκρατίας.. Λίων. Σενέκας.λπ.).FENOGLIO ALBERTO. τότε πίσω από τις διδασκαλίες του περί "αγάπης" και "πραότητος" και "ειρήνης". Εκπροσωπεί 43 . Μια ιδέα του Σεληνιακού αυτού Γενοκτονικού Προγράµµατος (δήθεν προφητεία) θα πάρει ο αναγνώστης µελετώντας το Γεωπολιτικό Εγχειρίδιο "Βίβλος" στο βιβλίο ∆ανιήλ.. Το τελευταίο "χαρτί" των Μογγολοεβραίων για την αλλοτρίωση των εθνών δεν είναι ο Σιωνισµός του Κράτους του Ισραήλ.. Πλούταρχος ("Λούκουλλος". Τέτοιες επεµβάσεις Σκαφών που χρησιµοποίησαν τα οπλικά τους συστήµατα (ακτίνες κ. β΄27). Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ είναι το θρησκευτικοπολιτικό έκτρωµα του "Χριστιανικού Σοσιαλισµού" που θα καταργήσει. η "Αποκάλυψις" της Βίβλου κεφάλαιον ιθ΄15-18: "Εκ του στόµατος (του Χριστού) εξέρχεται ροµφαία (σπαθί) δια να κτυπά τα έθνη". Πλαύτος. ΠΑΣΟΚ. κρύβεται µια αηδιαστική ύαινα γεµάτη µίσος και λύσσα εξουσίας και λύσσα γενοκτονίας ελλήνων. "CRONISTORIA SU OGGETTI VOLANTI". "Σύλλας". ΚΚΕ. Ερωτούµε: Σοβαρώς έχει τέτοιες προθέσεις ο Σεληνιακός Χριστούλης.. αναφέρουν µεταξύ άλλων οι αρχαίοι χρονικογράφοι: Λυκοσθένης... Αν ναί.. ∆εν µπορούν όµως να διακρίνουν τον ∆ούρειο Ίππο του Σιωνισµού. και W.λπ. No 2. Τέλος. διότι έχει την προνοητική δολιότητα να εµφανίζεται "σύµµαχος" των πολιτισµών των εθνών και για ορισµένα χρονικά διαστήµατα να εργάζεται πράγµατι για "την ανεξαρτησία των πατρίδων" (Ίδε το παιγνίδι της Πόρνης Ορθοδοξίας). και λοιπών -ΙΣΜΩΝ.

Αλήτες-∆ολοφόνους-Άνανδρους που χρησιµοποίησαν την υπέρτατη τεχνολογία τους για να γενοκτονήσουν εκατοντάδες εκατοµµυρίων Έλληνες σε όλα τα µήκη και πλάτη. Απατεώνες και Άνανδρους που σκοπεύουν να επιτεθούν από την Σελήνη υποδυόµενοι τις ∆υνάµεις ∆ιός των τριών εξωτερικών πλανητών. µε σκοπό την δυσφήµηση του Ελληνικού Απολλώνειου Λόγου.Ε. Καλείσθε τώρα να εννοήσετε γιατί η Ο. έχει αποφασίσει όσους από σας συνεχίσουν το πρόγραµµα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS.Χ. ιθ΄17-18. Παρατηρήστε ότι µετά την Γεωπολιτική δύναµη 666 κάποιοι προκάλεσαν απώλεια ελέγχου 100 ετών.Πλούτων.Χ. ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ. Ήδη τα "περιοδικά . Εδώ κλείνουµε Κύριοι. τότε τι νόηµα έχει κάθε αντίσταση στο Σύστηµα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. και να επισηµάνει ότι δεν έχει γραφεί από κάποιον Συµπαντικό Χριστό αλλά από ∆ιαστηµικούς Αλήτες-Πειρατές που ατίµασαν την φιλοξενία του Ξένιου ∆ία και αποφάσισαν να κάνουν κατάληψη του πλανήτη µε παράλληλη γενοκτονία των Αρχικών Κατοίκων του. Απατεώνες Άνανδρους που σκοπεύουν να "εξέλθουν από τα υπόγεια φρέατα της αβύσσου" δηλαδή τις υπόγειες εγκαταστάσεις τους. στο Γεωπολιτικό πρόγραµµα των Σεληνιακών Ιερατείων. Στο σηµείο αυτό ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ εργασία 1000 ετών των ίδιων ιερατείων.έντυπα περί ΑΤΙΑ" έχουν κάνει υπαινιγµούς περί Αγνώστων 44 . Για ποιούς Φαρισαίους οµιλούσε ο Χριστούλης όταν ο ίδιος υποκρίνεται τον δάσκαλο της "αγάπης" ενώ στην Αποκάλυψη καλεί "τα όρνεα να φάγουν σάρκα βασιλέων και χιλιάρχων και µικρών και µεγάλων και δούλων και ελευθέρων" µετά από το όργιο αίµατος των οπλικών συστηµάτων της Άνω Ιερουσαλήµ . καλούµε σε αντίσταση εσάς προς το παρόν. και να ανατινάξουν 3.Α. Επιστρέψτε στην σελίδα 36 και θα καταλάβετε. για να γενοκτονήσουν γήινους υποδυόµενοι τον . "το τρίτον των αστέρων του ∆ράκοντος".Απόλλωνα ή Απολλύωνα. ήτοι από 670π. διέκοψαν τις επαφές των ελλήνων µε τα επιτελεία ∆ιός που έχουν έδρα την εσωτερική κοιλότητα της Γης και τους τρείς εξωτερικούς πλανήτες Ποσειδών . (Ίδε Αποκ. Ήδη τα όσα γράφονται στις προηγούµενες σελίδες είναι τρελά και αλλοπρόσαλλα για την συµβατική λογική. Ίδε "Αποκάλυψη" Βίβλου. από το 230-330µ. έως 330µ. θ΄ και ιβ΄3.. ∆ιότι όπως πολύ σωστά κάνατε τον παραπάνω συλλογισµό "κάθε απόπειρα αντιστάσεως θα καταλήξει σε συντριβή µας" αν είµαστε µόνοι.Χ.Α. Εξωτερικού. εφ όσον εναντίον µας έχει στραφεί η τροµερή τεχνολογία πολέµου δύο "πλανητών πολέµου" της Σελήνης και της Λίλιθ που κατόρθωσαν να υποτάξουν 6 πλανήτες από τους 9 εναποµείναντες.Α. τότε είναι ακόµη πιο τρελή και αλλοπρόσαλλη κάθε απόπειρα αντιστάσεως διότι θα καταλήξει σε συντριβή µας. ∆ηµιουργείται εύλογα το ερώτηµα: "Αν τα πράγµατα είναι όπως τα εκθέτει η Ο. Μας είναι απαγορευµένο να εξηγήσουµε περισσότερο..Ιεράς Σελήνης.Ε.Ε. µέσω των µελών της Ο. είναι η πρώτη οµάδα ελλήνων που τολµά να αποµυθοποιήσει και να αποθεοποιήσει το κείµενο ΦΤΗΝΗΣ ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της Αποκαλύψεως. Το ποιός έκανε τη "ζηµιά" φαίνεται από το πού "κατασκευάζεται επειγόντως γεωπολιτικό µπάλωµα" ενώ δεν προβλεπόταν µετακίνηση πρωτευούσης από την Ρώµη: "Μπάλωµα .." Κύριοι των Ελληνικών Αρχών.ακριβώς την εγκληµατική ψυχοσύνθεση των γνήσιων Σεφαρντί της ORDO ADEPTIS ATLANTIS οι οποίοι απ΄ έξω φορούν χαµόγελο και µέσα τους φορούν γενοκτονία.Α. διότι στον ορισµένο χρόνο θα καλέσουµε σε αντίσταση τους οµότιµούς σας όλων των εθνών.. ώστε να δυσφηµισθεί το Ελληνικό Πνεύµα ∆ιός. Αδιαφορούµε για τις θετικές ή αρνητικές απαντήσεις που θα λάβουµε. αλλά αν αληθεύουν.Ε. Η Ο.4). Για το αν θα βρούµε ανταπόκριση ή εµπαιγµό ή αδιαφορία ή άρνηση ή .Βυζάντιο" για να κλείσει η τρύπα στο παντελόνι του Γιαχβέ και να πάψει να γελά η ανθρωπότητα µε την Εβραιοµογγολική Γκάφα των ιερατείων που νόµισαν ότι περνώντας από την Ελλάδα στην 555..Ουρανός .δικαστικές καταδίκες κατά το παράδειγµα εισαγγελίσκου Βόλου.

Θα ήταν υπερβολή να σας πούµε ότι αν δεν σας εκτελέσουµε εµείς θα σας εκτελέσουν ΕΚΕΙΝΟΙ επί εσχάτη προδοσία.Α. σύµφωνα µε την ένατη επίλυση του τύπου Χν=10*ν².. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ο. ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΕΒΡΑΪΚΟ Ι∆ΙΩΜΑ.ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-.. ενώ θα έπρεπε να διαρκέσει 810 έτη. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ... (∆ιάλυση Αγγλικής Αντιβασιλείας Ινδιών) Για να µην µακρηγορούµε: Τα ηλεκτρονικά "αυτιά" της Ο..ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΕΧΩΒΕΧΑΙ. ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΑΒΙΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ∆ιότι θα είναι πραγµατικά η ΕΣΧΑΤΗ αν δεν ακυρώσετε εγκαίρως Τεκτονικούς Όρκους.Α..Α.Ε. ". Ουδέν σχόλιον προς το παρόν. Στα MONITOR των δεκτών του Τµήµατος Τεχνολογίας. δεν χρειάζονται άλλες µαγνητοφωνήσεις σε εβραιοτεκτονικά σαλόνια.. Πόσο "αγνώστων". -. Ο. Τι είναι αυτό που ανάγκασε τα εβραιοµογγολικά ιερατεία να επιταχύνουν τη γεωπολιτική τους κατά 320 έτη. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ. ΤΟ ΑΡΡΕΝ ΣΠΕΡΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΡΟΦΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΣ. ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ ΤΟΥ ΘΗΛΕΩΣ ΦΥΛΟΥ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΡΕΝ ΣΠΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΔΕΛΦΟΙ. Πως διακρίνονται αυτά τα σκάφη ∆ιός από τα Σκάφη Σελήνης Γιαχβέ.Ε. ΥΠΕΑ.. για να γνωρίζουν αυτό που γνωρίζουν µε απ΄ ευθείας λήψη "υπερδραστηριότητος συχνοτήτων" από την περιοχή του Ποσειδώνος. ΠΟΛΥ ΔΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.. η πυκνότητα που βλέπουµε σε "αφικνούµενα κέντρα εκποµπής" µας δίνουν την εντύπωση ότι έχουν έλθει όλα τα σκάφη των "Κόσµων".. ΠΟΙΟΙ υπέδειξαν στον ∆ραβίδα Γκάντι την ∆ΙΑΛΥΣΗ του Ανατολικού τοµέως της "999" µέσω της Παθητικής Αντιστάσεως...Ε. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 1985. ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΦΙΣ ΑΥΤΟΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΤΗΚΕ ΔΑΓΚΟΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ. ΚΑΙ ΡΑΒΙΝΟΣ LIEBERMANN ANTROPOV IGOR ΡΩΣΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ. Και πως διακρίνονται αυτά τα Σκάφη προελεύσεως ∆ιός Γήινης Κοιλότητας ("Κούφια Γη") από τα σκάφη Λιλιθίων Ταµίλ που κάνουν εξόδους από υπόγειες εγκαταστάσεις µικρού βάθους. -ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-. ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΠΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΝΗΣΚΟΝΤΑ ΟΦΙ. ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΦΥΛΙΣΕΙ ΤΟ ΑΡΡΕΝ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΘΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΡΕΝ.Ε. ΤΟ ΟΝΟΜΑ 45 .. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΡΑ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΕΥΣ ΣΑΡΔΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. Θα ήταν υπερβολή να σας πούµε ότι ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ "ΘΕΟΙ" ΜΑΣ για τελικό ξεκαθάρισµα λογαριασµών µε τους διαστηµικούς αλήτες Γιαχβέ. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑΙ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΣ: ΡΑΒΙΝΟΣ STERN ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ. Τι είναι αυτό που τα ανάγκασε να εφαρµόσουν την επίλυση και τις διαδικασίες της "777" των 490 ετών.: ΠΡΩΗΝ ΑΝ∆ΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠ. Ασµοντάϊ. Μέτατρον και Ταµίλ..Σκαφών που έρχονται στην επιφάνεια µέσω των ανοιγµάτων Βορείου και Νοτίου Πόλου. ΟΑΣ. Ουδέν σχόλιο προς το παρόν. άλλες διαρροές της NASA και των Σοβιετικών ∆ιαφωνούντων. Παρατηρήστε τη χρονική διάρκεια των 490 ετών της "999".Α.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΟΥ "ΟΤΟ" ΤΩΝ ΗΠΑ. .. ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ... ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗ.... ΤΩΡΑ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΡΑΟΥΛ... ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΕΣ .ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΗΛΕΩΣ ΦΥΛΟΥ. ΩΣΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΧ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 1995 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΤΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ..... ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ... ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΤΙ ΤΕΥΟΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΡΜΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ ΩΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ.... ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΘΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ..... Η ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ 1988 ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΗΓΕΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΠΟΥ Ο ΤΟΥΡΑΝΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ HITLER ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟΥ 1940.. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΔΕΝΙΣΘΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ. ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΜΕΝΑ..... ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ...... -.. ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ... ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΕΠΕΝ. ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΣ ΣΕ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ 1988 ΟΤΑΝ ΑΦΙΧΘΕΙ ΕΔΩ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ Ο ΝΕΑΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΛΑΡ ΓΚΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ ΤΗΣ ΤΟΥΡΑΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ ΔΑΝ ΒΑΥΑΡΙΑΣ..ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ...... ΣΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ 46 . ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ...... ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΟΠΟΙΑ ΗΔΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ"..ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-. HEIL SELAR. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΥΤΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ.. ΔΙΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ.... ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΛΗΨΗ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟΥ Ή ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ..... ΤΟΤΕ ΥΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ HAUSHOPPER KAI LINKOLN TREBITS. ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΣΕ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΝΑΒΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ... ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΩΡΑ Η ΤΟ 1988 ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ. ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ "ΟΤΟ".... ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΗΛΕΙΑ ΡΟΠΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΦΡΟΝΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΑΡΚΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΣ.... ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΟΥΝ ΤΑ ΞΥΛΑ ΕΝΟΣ ΑΓΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ... ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.. ΗΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ.. ΗΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ...... ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ "ΟΤΟ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΚΑΧΑΛΑ ΤΗΣ ORDO ADEPTIS ATLANTIS.... ΗΔΗ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΜΕΝΕΪΚΟ ΖΕΤΚΙΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 15 ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ..... ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...... ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ..ΛΠ.... -..ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ.. ΛΥΠΟΥΜΕΘΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΘΟΥΜΕ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΧΡΙΣ ΕΝΟΣ.... Ο ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.. ΚΑΙ ΑΜΑΝ ΑΛΗ..... ΕΧΕΙ ΠΕΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Κ................. ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.... ΑΛΛΑ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΗ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΘΑ ΕΠΙΡΙΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΤΟ 1945 ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ..... ΕΒΕΡ..... ΤΟΝ ΜΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΑΖΙΣΜΟΥ. ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΑ Η ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΟΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ Ή ΤΟ 1988 ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ... ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ..

..... ΜΕΣΩ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ.......Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ... ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΒΕΝΙΖΑΛ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.. ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ.. .................... ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΪΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ......... ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΥΝΗΣ...... ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΗΔΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ.................. ΡΑΟΥΛ................. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ..... ..... ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.. ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΛΟΙΜΟΥ.... ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ..... ΤΕΛΟΣ.... ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΛΙΜΟ. ΑΣΙΑΣ.............. ...... ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.... Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΜΕΝΕΪΚΟ ΕΧΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΗΣ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΜΥΝΗΣ..... ΗΔΗ ΥΠΟΧΡΕΟΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ.... ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ......... ΕΒΕΡ........ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΡΕΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΦΟΡΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ....... ...... ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ..ΗΓΗΘΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ..................... ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΥΣΗ.... Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1988 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.................... ΕΧΟΥΜΕ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ........ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΦΥΕΣΤΕΡΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟ ΣΠΕΡΜΑ ΑΛΛΩΝ ΦΥΛΩΝ.." ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 47 ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ......... ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΘΕΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΡΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΜΟΥ..Α...................... ΜΟΝΟΝ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΜΑΘΑΝ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Μ....... ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ Β΄ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ......................... Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ...... ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.. ... ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ "ΜΤΜ"..Ε... ΣΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ.......... ΣΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ............. ΣΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΒΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΒΡΙΔΙΑΚΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.. ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΕΝΕΪΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΜΑΝ ΑΛΗ.. ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΩΞΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ..... ΗΔΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ... -ΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ.. ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ............ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΜΟΝΟΝ Σ΄ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ... ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.. ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΜΟΝΟΝ Σ΄ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ............... ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ........... ΑΜΥΝΑΣ........ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΑΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ... ΕΝΩ ΑΥΤΗ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΘΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΑΝ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ...........

..Ε.Ο ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ ΠΟΥ ΔΩΣΑΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΙΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΣ-ΔΙΑΒΟΛΟΣ Ή ΚΑΛΟ-ΚΑΚΟ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΛΙΘ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΤΙΒΑΡΥΤΗΤΑ. ΥΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΑΣΜΟΝΤΑΪ. --.. ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΥΗΣΕΩΣ ΡΑΒΙΝΩΝ ΣΤΟ ΒΑΘΕΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΟΥ. ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΚΟΪΜ . ΣΤΗΝ ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΒΙΝΟΥ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΗ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΫΛΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΣΤΟΥΣ ΓΚΟΪΜ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΟΤΟ ΚΑΙ ΜΤΜ. ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ. ΟΥΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΩΝ ΡΑΒΒΙΝΩΝ.. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΜΠΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΩΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΠΕΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ Ή ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΗΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΕΧΩΒΕΧΑΙ.. ΑΝΑΣΚΟΠΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΣΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ.Ε.Α... ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ Ή ΛΕΥΚΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΚΟΪΜ.Α. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1985: ".500 ΕΤΗ. ΥΟΡΚΗΣ. ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ.. ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ. ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Ή ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΦΑΣΙΣΜΟΥ Ή ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ. Η ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΜΕ ΡΑ∆ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΩΤΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ο. ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΘΕΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΙ Ή ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΣ-ΔΑΙΜΟΝΕΣ. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΑΝΑΓΚΑΣΘΕΝΤΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 48 . ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ.. ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΙΑΝΟΗΘΟΥΝ ΟΤΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ.ΤΟΠΟΣ ΜΥΗΣΕΩΣ: ΣΤΟΑ "ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΡΥΟΣ" Ν. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΙ ΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 13.Α. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ.. ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΟΜΩΣ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΦΩΝΗΤΙΚΟΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ. ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 13.ΖΩΩΝ -.. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΡΑ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΕΥΣ ΣΑΡΔΕΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ" ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΑΣΗ Ή ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ. ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ. ΕΝΩ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΓΚΟΪΜ ΜΕΤΡΟΥΝ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΟΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ.Ε. ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΜΠΩΝ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΫΛΩΣΕΩΣ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΜΠΟΥΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ.500 ΕΤΩΝ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ. ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ..

ΔΗΛΑΔΗ Η ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΜΟΓΓΟΛΩΝ.ΟΥΡΑΝΟΥ. Ο ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΕΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΩΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ. ΓΗΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΟΝΙΩΝ. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΛΙΛΙΘ. Ο ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΑΧΒΕ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΘΗΚΕ ΤΙΣ ΗΤΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ. Ο ΖΕΥΣ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΘΗΚΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΗΙΝΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ. ΤΑ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΑΠΟΒΙΒΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ. ΣΕΛΗΝΗΣ. ΑΦΟΜΟΙΟΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΦΥΛΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΕΝΩ ΥΠΕΡΙΣΧΥΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΧΗ. ΔΙΟΣ. ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΜΕΘΑ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΤΟΟΥΜΕΘΑ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΗΤΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΟΝΟ. ΟΜΟΙΩΣ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΗΣΙΟΔΟΥ ΟΠΟΥ ΘΙΓΕΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΣΑΦΩΣ Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ . ΕΞΩΘΕΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ. ΔΙΟΣ. ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ. ΟΜΟΙΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΩΣΤΕ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΙΟΙ ΚΡΟΝΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΝΑ ΥΠΟΔΥΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΡΡΙΦΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ Η ΜΟΜΦΗ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΒΥΣΣΟΥ Ή ΤΑΡΤΑΡΩΝ.ΔΙΟΣ.ΚΡΟΝΟΥ . ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ.ΚΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ ΑΦΝΙΔΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΔΙΟΣ . ΓΗΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥ. ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 1984. ΑΡΑΒΩΝ. ΛΙΛΙΘΙΩΝ. ΠΛΟΥΤΩΝ. 49 . ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΥΠΗΡΞΕ ΑΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΤΑΤΡΟΝ. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑ ΔΥΟ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΑΧΩΒΕΧΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ. ΥΠΗΡΞΕ ΕΥΤΥΧΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΦΘΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΥΝΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ. ΛΟΓΩ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒΥΘΙΣΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΟΥΡΑΝΟΥ. ΣΕΛΗΝΙΑΚΩΝ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΔΙΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ. Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΝ . ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΥΠΕΡΤΕΡΩΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΣΥΝΤΟΜΕΥΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ. ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ. ΚΑΙ ΥΠΟΧΘΟΝΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΟΝΙΩΝ ΗΤΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑ. ΑΝΕΖΗΤΗΣΑΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΕ ΝΕΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε΄ ΒΟΩΤΗΣ. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΡΟΝΟΥ. ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΟΡΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΜΕΧΡΙΣ ΕΔΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΒΒΙΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΥΗΣΗ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ. ΟΥΡΑΝΟΣ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΗΤΑΝ ΧΑΩΔΗΣ.ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ Ε΄ ΒΟΩΤΟΥ. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΞΗ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑΧΒΕ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΜΕΤΑΤΡΟΝ. ΑΥΤΟ ΕΞΟΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΤΑΤΡΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΒΥΘΙΣΕ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΤΗΣ. ΜΕΣΩ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΗΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. Η ΑΔΕΙΑ ΕΔΟΘΗ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΟΤΙ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ ΝΙΚΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ. ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΓΗΙΝΑ ΚΡΟΝΙΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ. ΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΜΑΣ ΔΙΟΣ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ. ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΟΥΡΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΔΙΙΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ. ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ.

ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΘΝΩΝ. ΑΙΓΥΠΤΟΥ. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΡΜΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΚΝΟΖ 3 ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ. ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Ή ΑΠΟΛΛΥΩΝΟΣ Ή ΑΒΑΔΩΝ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΕΡΣΙΑΣ. ΜΑΣ ΕΔΟΘΕΙ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ. ΕΠΙΓΕΙΩΝ.ΧΡΙΣΤΟΥ . ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ. ΑΠΟ ΠΟΜΠΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ. ΣΕ ΣΑΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙΤΕ. ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΝΤΙΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΜΑΣ Ο ΔΡΑΚΩΝ ΠΟΥ ΣΕΙΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗ. ΝΑ ΥΠΟΔΥΘΟΥΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ.ΔΑΙΜΟΝΩΝ. ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ ΠΛΑΝΗΤΕΣ. ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΥΗΣΕΩΣ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΣ. ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΓΗ. ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΣΑΜΕ ΤΙΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΗ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 50 . ΛΙΛΙΘΙΑΝΟΙ. ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ ΕΔΑΦΙΟΝ 11. ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ ΓΚΟΪΜ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΠΙΣΜΕΝΟΙ ΟΤΙ Η ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΑΤΙΑ. ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ. ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΓΕΙΝΑΝ ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ. ΤΟΥ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ. ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΝΑ ΕΓΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΩΝ. ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ. ΔΙΑΦΘΕΙΡΑΜΕ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΚΥΡΙΩΝ. Η ΜΟΜΦΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΟΝΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΕΙΑΣ ΤΕΡΑΤΟΓΟΝΙΑΣ. ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΥΗΣΕΩΣ ΣΑΣ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΡΡΙΨΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΜΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΙ. ΕΤΡΟΥΣΚΩΝ ΡΩΜΗΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΙ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΕΒΡΩΣΑΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΕΛΙΚΩΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΗ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΚΛΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΔΙΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΜΕ ΠΟΣΗ ΕΥΦΥΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ . ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΛΧΙΔΑ ΟΠΟΥ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΓΓΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΙΒΕΤ. ΑΛΛΕΛΟΥΓΙΑΧΒΕ.ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΥ . ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΠΑΓΝΙΔΙΟΥ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΘΕΟΥ . ΟΥΡΑΝΟΥ. ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΜΠΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ. ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 680 ΕΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ. ΘΑ ΑΜΥΝΘΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ. ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΥΤΑ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΔΙΟΤΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 1947 ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΜΦΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΡΡΙΨΕΙ. ΠΟΛΛΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΗΛΘΑΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΗΙΝΑ ΜΕΛΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΕΤΑΙΡΩΣ ΜΕ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ Ή ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΣ. ΑΛΛΕΛΟΥ-ΙΑ. ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΦΑΣΙΣΜΟΥ. ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΩΣΤΕ ΑΝ ΗΤΤΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΗΙΝΟΥΣ. ΠΡΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΦΥΛΩΝ.ΑΦΟΡΑ ΟΜΟΙΩΣ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΩΣΤΕ ΟΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΙ ΚΡΟΝΙΟΙ. ΤΗΣ ΛΙΛΙΘ ΤΩΝ ΗΠΑ ΤΗΣ ΕΣΣΔ.ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΔΕΛΦΩΝ. ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΟΥΤΕ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣ ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ. ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ. ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΗ.

ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΡΩΜΗ. ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΟ..Α.." ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο.. ΜΟΓΓΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥ.. ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΩΔΕΚΑ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ. ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ ΔΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΕΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΓΙΑΧΒΕ. ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΛΙΘΟΥΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΠΟΥ ΦΘΕΙΡΑΜΕ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΓΚΟΪΜ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΣΕ ΤΙΠΟΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΤΟΥΣ. ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΦΥΛΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ ΕΔΑΦΙΟΝ 13: "ΘΑ ΣΤΡΕΨΩ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΟΥ ΣΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΟΥ ΕΛΛΑΣ.Ε... ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ. 51 . ΔΙΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ." ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΝΟΗΣΑΜΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΦΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ. .ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΕΙΑΣ..

ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ. ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΠ΄ ΑΜΟΙΒΗ. ΠΑΥΣΑΤΕ ΝΑ ΤΡΕΦΕΤΕ ΤΑ ΖΩΑ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΙΟΤΙ ΕΚΦΥΛΙΖΟΝΤΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΗ ΣΤΕΡΕΙΣΘΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΓΗ. ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΑΣ ΖΩΑ. ΑΥΤΟΓΕΝΗ . ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΣ ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: ΚΑΡΥΔΙΕΣ. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΔΙΟΤΙ Η ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΖΩΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΛΛΗΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ.ΛΠ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ. ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΤΕ ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. ΚΑΙ ΟΠΟΡΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΟΠΩΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Κ.ΝΤΟΠΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΙΚΑΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΝ ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΒΡΙΔΙΑΚΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΣ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΑΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ.ΛΠ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΝΑ ΦΥΤΕΥΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2. ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΖΕΥΓΗ ΖΩΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ Ή ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ Κ. ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.ΛΠ.ΝΤΟΠΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ .Α..ΛΠ. ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ. ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ Ή ΥΨΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΡΑΠΕΖΕΣ. ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΓΗΣ ΣΑΝ ΖΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΧΩΡΟ. ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ. 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΦΥΤΕΥΕΤΕ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΦΥΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ. ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ. Κ. 5. ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΓΟΝΤΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΟΥΝ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΜΗ ΥΒΡΙΔΙΑΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ-ΣΠΟΡΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.ΓΕΝΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΓΕΝΗ ΕΧΟΥΝ 52 . Κ. ΑΓΡΟΥΣ. ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΩΝ.ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ. ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. ΚΗΠΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ.Ε. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ ΕΝΟΠΛΩΣ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΣΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΖΩΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΗΣ . ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 1. 3. 4. ΦΥΤΕΥΕΤΕ ΑΥΤΟΓΕΝΗ . ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ. ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Ή ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Ή ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Ή ΑΓΟΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ. ΑΣΚΕΙΣΤΕ ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟΕΒΡΑΪΚΟΥ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ" ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΣΕ ΛΙΓΟ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΑΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ Ή ΞΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙ ΒΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.ΝΤΟΠΙΑΣ ΡΑΤΣΑΣ . ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ.Ο. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΓΟΝΤΩΣ Η ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΒΡΙΔΙΑΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΩΡΑ. ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ. ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ". ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΣΑΣ ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ . ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ . ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΣΑΣ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. ΝΕΡΟΥ Κ..ΕΔΑΦΟΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΔΕΝΔΡΩΝ .ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Ή ΞΥΛΟΠΝΕΥΜΑ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΦΥΤΩΝ: ΣΥΚΑ. ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ.ΛΠ. ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΠΑΓΙΔΑ. ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΤΕ ΟΙΚΟΓΕΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ. ΞΥΛΟΥΡΓΙΑΣ. ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠ΄ ΑΜΟΙΒΗ. ΑΠΟΚΤΕΙΣΤΕ ΣΤΕΓΑΝΕΣ-ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΙΣΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΑ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ .ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ .ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΑ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ . ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.. ΜΑΘΕΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.ΤΡΑΙΫΛΕΡ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ . ΜΗΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΔΑΦΗ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ.ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. 8. ΚΟΚΙΝΟΓΟΥΛΙΑ Κ. ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΟΧΙ.ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΕΗΣΕΩΣ ΤΩΝ . Ή ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΕΡΙΟ ΜΕΘΑΝΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΗΨΗ ΑΠΠΟΡΙΜΑΤΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Ή ΚΑΡΠΩΝ. ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ. ΜΗΝ ΕΞΑΠΑΤΑΣΘΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΥ ΚΟΙΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΚΟΠΙΜΑ..Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΚΟΙΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ. ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ.ΣΚΗΝΗ .. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΕΙΣΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ . ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΓΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΕΝ ΟΨΗ ΠΑΝΤΕΛΟΥΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΛΟΓΩ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Π.ΕΔΑΦΗ ΣΠΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ .... ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΠΟΛΕΩΣ" ΚΑΙ "ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ" ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ Ή ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ.. ΠΥΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟ "ΛΑΣΠΗ ΚΟΠΡΙΑΣ" ΚΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟ ΒΙΕΤΝΑΜ.ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ . ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΒΕΔΟΥΪΝΩΝ ΕΡΗΜΟΥ. ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΘΕΙΤΕ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΡΙΠΛΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟ 1995 ΘΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΧΑΡΤΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ.ΥΠΟΣΤΕΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ.ΠΗΓΕΣ ΝΕΡΟΥ .ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ .ΛΠ. ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ.ΟΠΛΑ . ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ Ή ΜΙΚΡΩΝ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΩΝ. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ. ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ . ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΖΑΚΧΑΡΟΚΑΛΑΜΩΝ ΑΝΤΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.ΕΔΑΦΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΖΩΩΝ ΣΚΕΥΗ ΕΠΙΓΟΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ .ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑΣ . ΟΥΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ.ΠΥΡΙΤΙΔΑ . ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΟΠΩΣ ΖΕΥΓΗ ΑΛΟΓΩΝ Κ. ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΑΝΤΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.. ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΓΟΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ. ΦΡΟΝΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΖΩΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ. ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΛΥΚΕΣ. ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Ή ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 500 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 1000 ΜΕΤΡΩΝ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ. ΜΗΝ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ 53 . 9. ΓΗΣ. 10. ΣΤΑΦΥΛΙΑ. ΜΟΝΟΣΦΑΙΡΑ ΒΛΗΜΑΤΑ. ΜΑΘΕΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΡΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΞΥΛΑ Ή ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ..ΛΠ. 7. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ . 6. ΑΠΟΣΥΡΑΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΠΟΥΣΙΩΔΗ Ή ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΞΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1995. ΠΡΟΧΩΡΕΙΣΤΕ ΣΕ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΨΗΦΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗΣ. ΚΑΙ ΘΑΨΤΕ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΡΥΠΤΕΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΤΟΤΥΠΑ. ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΕΚΕΙ ΘΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΤΡΩΚΤΙΚΑ. ΠΕΤΑΞΤΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΑΣ ΤΗΝ "ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ" ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΥΠΟΥΛΑ Η ΞΕΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΤΑ ΗΘΗ ΜΑΣ. ΨΗΜΕΝΟ ΑΛΑΤΙ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΗΨΗΣ. ΠΑΥΣΑΤΕ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΣΩΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Π. ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΕ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΡΩΜΕΝΕΣ Ή ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΡΑΣΤΕΣ.11. ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΠΙΣΩΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ. ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ. ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΑΥΤΟΓΕΝΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΔΕΧΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ. ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΓΕΝΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΖΩΩΝ. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΦΩΤΟΤΥΠΙΣΤΕ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΚΑΝΤΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΜΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Ή ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΖΩΩΝ. ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ Ή ΟΧΙ. ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ" ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. 54 . ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΝΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1995 . ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ. ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΧΑΜΕΝΑ ΖΩΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΥΣ. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΙΚΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΘΑΨΤΕ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΚΡΥΠΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΠΥΡΙΤΙΔΟΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ: "ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ" Η ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΕΙ ΣΕ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 55 ΕΤΩΝ. 12. ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΩΡΟ. [*ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ] ΜΗΝ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Ή ΣΠΟΡ. ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΓΗΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ. 15.2002 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ". 14. ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ. ΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΞΕΡΕΤΕ ΔΙΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ "ΙΚΑ" ΚΑΙ "ΤΕΒΕ" ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ. ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ". ΔΗΛΑΔΗ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΗ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΜΕ ΣΕ ΑΓΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΜΕ ΖΩΑ. ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΑΝΗΛΙΚΟΙ Ή ΟΧΙ. ΟΠΛΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΟ 1995. ΠΟΥ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΜΟΝΟΝ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΑΤΟΜΩΝ. ΑΥΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΛΑΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ. 13.Χ. ΤΟΥ ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΘΕΝ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ. ΜΗΝ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ* ΔΙΟΤΙ ΕΚΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΗΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΤΙ Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΡΥΠΤΟΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

. ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ: ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΞΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΕΣ ΟΡΔΕΣ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ: ΝΟΤΙΟΙ ΙΤΑΛΟΙ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ Ή ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΠΛΩΝ. . . ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΤΕ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΤΕ. ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. ΑΠΟ ΤΩΡΑ. ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΑΝ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ ΤΟ ΝΕΚΡΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΣΑΣ. ΚΡΟΑΤΕΣ.ΘΑ ΕΠΙΖΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. "ΤΕΧΝΗ ΕΛΛΑΣ" ΚΑΙ "ΥΛΗ ΕΛΛΑΣ". ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΗΘΙΚΟ ΑΛΛΟΘΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΩΣ . ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΤΟΥΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΟ 1995 ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ Ή ΚΡΑΤΗ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΣΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΠΑΡ΄ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΩΣΑΪΚΕΣ ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΑΜΥΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ Ή ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΒΟΛΕΑ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΗΓΟΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΠΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΒΟΛΕΑ. ΤΟΥΡΚΟΙ.Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ . ΦΙΝΛΑΝΔΟΙ. ΑΛΒΑΝΟΙ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΗ ΧΛΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΝΩΤΙΣΟΥΝ. ΒΑΥΑΡΟΙ. Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ .ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΕΒΡΑΪΚΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΠΙ 2. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΩΝ ΠΕΡΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ . ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΣΑΣ ΥΠΝΩΤΙΖΟΥΝ ΜΕ ΨΕΥΔΗ: ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤ΄ ΕΠΙΦΑΣΗ "ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ".ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΓΕΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΠΡΟΔΟΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ. . . ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΥ. ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΘΕΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ. ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΒΑΥΑΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 1940-1945 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ. ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ.ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ . ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ . ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ. ΟΛΑ ΟΣΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΕΠΙΝΟΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ "ΟΦΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ" ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ "ΙΕΡΑ ΕΛΛΑΣ". ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ. ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ. ΟΤΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ .ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ . . ΤΟ ΕΒΡΑΙΟΒΑΥΑΡΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΝ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΚΤΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΚΛΥΞΜΠΕΡΓΚΕΡ. ΟΥΓΓΡΟΙ.ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΝΑ 55 .000 ΧΡΟΝΙΑ -ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΤΟΧΗ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ. ΕΛΕΩ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΧΒΕ.

56 . ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΝΟΠΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο. ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥΣ. Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΕΠΛΗΞΕ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΓΝΩΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΒΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΙΑ. ΕΙΤΕ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕΝΕΪΚΟ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΤΕ ΡΑΟΥΛ-ΡΑΛΛΗΣ ΕΙΤΕ ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗΣ. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΤΡΕΨΑΝ ΣΕ ΦΥΓΗ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΗ ΜΑΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΤΟ 9.Ε. ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΠΩΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ.ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΑΥΤΗ ΥΠΗΡΞΕ ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΘΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.500Π.Χ.. ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ "ΚΡΙΤΙΑ" ΚΑΙ ΤΟΥ "ΤΙΜΑΙΟΥ" ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΟΜΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ ΕΚΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΡΘΕΙ. ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ.Α. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ. Ο.Ε. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ-ΜΟΓΓΟΛΩΝ-ΑΡΑΒΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.

ήτοι Νετρονιακή. τα Όντα ήταν οµοίως άµορφες σκεπτόµενες Μάζες Υποατοµικών Σωµατιδίων.496. Αέρια.000)+ (6Χ36. Με τα ίδια κριτήρια τα Υδρατµικά Όντα δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη των αραιότερων Αερίων και Νετρονιακών Όντων. Ακριβέστερα.Α. Οι τρείς πρώτες κατηγορίες Όντων είναι αόρατες από το δικό µας επίπεδο Βιολογίας. Στερεά Φάση.Χ.184.000 = 5. 12ου Επιπέδου ή Φυλής. Το κάθε Υποεπίπεδο ή Υποφυλή έχει διάρκεια πλήρους Υποµεταλλαγής. Κάθε Φάση Πυκνώσεως περιλαµβάνει τρείς Φυλές. Όταν ο πλανήτης πέρασε στην Αέρια Ύλη τα Όντα πυκνώθηκαν σε Μάζες Αερίων. δηλαδή κάθε 36. ο πλανήτης µας και το πλανητικό µας σύστηµα δέχθηκε επιθεώρηση από την ΣΤ΄ ή 6η Γαλαξιακή Αποστολή. Στην παρούσα φάση. 6ης Γενετικής Επεµβάσεως 57 . αµέσως µετά την αρχή "στερεοποιήσεως" της τρίτης Υδρατµικής ή 9ης Φυλής. µε την µορφή που σήµερα έχουν. Κατά την περίοδο Νετρονιακής Ύλης. Σε κάθε αρχή Αναπτύξεως µιας Υπο-υποφυλής ή Μεταλλακτικού Υπουποεπιπέδου. τα Είδη Πανίδος και Χλωρίδος που εξαφανίστηκαν ή τείνουν να εξαφανισθούν λόγω ανατροπής οικολογίας. αναιρούν τις Απάτες Χρονολόγησης της Μογγολοεβραϊκής "Βίβλου" και της "Μυστικής ∆ιδασκαλίας" των Θεοσοφικών Στοών. ο πλανήτης υφίσταται επιθεώρηση Πανίδος και Χλωρίδος.184.000 ετών ορίζει χρονική διάρκεια Υπο-υπο-µεταλλαγής.000 = 432. κάθε µια από τις οποίες απαίτησε χρονικό διάστηµα 12 Χ 12 Χ 36. Το αντίθετο ισχύει για αισθήσεις και παρατήρηση των αραιότερων Όντων. παραχθείσης από το Μογγολικό Τοµέα Θιβέτ και καταγραφείσης από την εβραία Μπλαβάτσκυ. προς αποφυγή επικρατήσεως Ειδών Πανίδος και Χλωρίδος.000 έτη. Το δικό µας επίπεδο Πυκνώσεως είναι το 3ο της 4ης Στερεάς Πυκνώσεως.000 έτη. Τελικώς όταν η πλανητική πύκνωση εµφάνισε Στερεά Ύλη. 5ου Υποεπιπέδου. δηλαδή το τελευταίο ή 12ο επίπεδο Πυκνώσεως ή Φυλής. τα παραγόµενα Όντα είναι µέχρι και σήµερα Νετρονιακά. Αέρια. από σκάφη και πληρώµατα του Εξελικτικού Κέντρου Τοπικού Γαλαξία. 12 Χ 36. Το 34.000 ετών για να µεταλλαχθεί στην επόµενη. Φυλές.Ε. και Στερεά. Αθηνών παραδίδει στο κοινό Στοιχεία Πλανητικών Αρχείων. Υδρατµικά. Υγρή.000)+(4Χ432. Συγχρόνως "επαναδηµιουργούν" στα Εργαστήρια Γενετικής των σκαφών τους. επειδή ο πλανήτης αποτελείται και από τις τέσσερις καταστάσεις ύλης. Τα όσα ακολουθούν. Τα πληρώµατα αυτά έχουν κυρίως καθήκοντα επεµβάσεων Γενετικής. τα Όντα διαµόρφωσαν Στερεά Σάρκα και Σπονδύλους Οστέων. Αυτές οι "διορθώσεις" άρχισαν στον πλανήτη µας πριν από (3Χ5.000) = 17. βρισκόµαστε στο τέλος του 6ου Υπο-υποεπιπέδου. τα Όντα πυκνώθηκαν σε Μάζες Υδρατµών. που αναπτύχθηκαν εις βάρος άλλων Ειδών ή που παρουσιάζουν Μεταλλακτικά Ατυχήµατα (Τερατογονία).000π. βρισκόµαστε στο µέσον του 5ου Υποεπιπέδου Πυκνώσεως ή Υποφυλής. Συµβατικά θα ονοµάσουµε τις Φάσεις Πυκνώσεως των Όντων. που µπορούν να "βλέπουν" και να "ακούν" όλα τα πυκνότερά τους. Ακριβέστερα. της 12ης Φυλής.000 έτη. ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Η ύπαρξη Λογικών Όντων στον Πλανήτη είναι παράλληλη µε τις φάσεις πυκνώσεως του πλανήτη. ενώ οµοίως τα Αέρια Όντα δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη των Νετρονιακών Όντων. διότι τα αισθητήρια των Όντων Τέταρτης Πυκνώσεως δεν είναι συντονισµένα στις "αρµονικές συχνότητες εκποµπής" ακτινοβολιών των αραιότερων καταστάσεων ύλης. Όταν ο πλανήτης πυκνώθηκε σε Υγρή Ύλη. Η περίοδος των 36.ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Προς αποκατάσταση της αληθούς Ιστορίας του Πλανήτη η Πρυτανεία Ο.

Το 2.000 µ.000 ετών.968. ήτοι από την αρχή αυτοδηµιουργίας Νετρονιακών Όντων Πανίδος και Χλωρίδος.000 ετών. (* -427-) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ Παρουσιάζουµε το διάγραµµα ιστορικής εξελίξεως του πλανήτη µε ανακληθέντα αρχεία "ΑΚΑΣΑ".Χ.της Σειράς 12 Επεµβάσεων που άρχισαν πριν 216.000 έτη.Χ.15 = 211.000) + (6 Χ 36.000 µ. (11 Χ 5.000) + (4 Χ 432.184.000) = 58. επεµβαίνει η Ζ΄ ή 7η* Γαλαξιακή Αποστολή µε προγραµµατισµένη παραµονή 18. 58 . ήτοι έως το 20.000 .

όπως προέβλεπε το πλανητικό σχέδιο. η Λίλιθ επιτάχυνε και συγχρονίστηκε µε την Σελήνη σε όµοιες γωνιακές ταχύτητες.600π.000 χρόνια.C X 106.496. Αυτή η παράδοση έγινε το 16. εκπαιδευµένους που είχαν γεννηθεί από σχέσεις µε γήϊνους. Ενώ υπερισχύει.000 και 19. εκπαιδευµένους που είχαν γεννηθεί από σχέσεις τους µε γήϊνους. Στο 11.000:36. και παραδίδοντας στην 6-6-6 της Ιβηρίας Ελλάδος. και ο Μανέθων.Χ. Τα Κέντρα ∆ιοικήσεως µετατοπίζονταν πάνω στην ζώνη που περιλαµβάνεται µεταξύ των Βορείων παραλλήλων 30° και 40°. παραλαµβάνοντας από την 4-4-4 της Περσίας Ελλάδος. Επέρχεται πλήρης ανακοπή εξελίξεως πολιτισµού που επιδεινώνεται διότι στην Ατλαντίδα γίνονται δεκτοί για αποβίβαση πληθυσµοί Σελήνης και Λίλιθ από το 11.500π. η Ελλάς την ανέλαβε µεταξύ του 22. Το διοικητικό χάος έγινε απόλυτο και ο πολιτισµός οπισθοδρόµησε σε επιβίωση εκτάκτου ανάγκης.000 = 486 Γαλαξιακών Αποστολών. ευρισκόταν στον Τοµέα Ιωνίας Λεµουρίας ή Αϊνίας ή Αϊνού. το Πλανητικό Κέντρο ∆ιοικήσεως µετατοπίζεται στην Ανατολική Ατλαντίδα. διότι παραδίδουν στους "Ήρωες". Εξάγεται Ιστορικό 17. µε αποτέλεσµα την βύθιση της Ηπείρου Λεµουρίας (Ειρηνικός Ωκεανός). Πλανητικού. Λόγω των γεωλογικών µεταβολών που ακολούθησαν. για τη φάση 7-7-7. όπως το µεταγράφει ο Ευσέβιος. Το 10. Οι "Ήρωες" διοικούν την 7-7-7 έως το 13.572π.Χ. Γαλαξιακού Λόγου.Χ.Χ. Αυτοί οι πληθυσµοί αρχίζουν γενετικά πειράµατα τερατογονίας και στρέφουν τους Έλληνες Άτλαντες εναντίον των ∆ραβίδιων Ελλήνων. µεταξύ των µεσηµβρινών 30° και 45°. Ο στόλος ∆ιός αποτελείται κυρίως από σκάφη µεταγωγικά και "βιολογικά εργαστήρια". αποχωρεί διότι χωρίς ειδικά 59 . και παραδίδουν στους "Ευγενείς Βασιλείς". το Κέντρο Πλανητικής ∆ιοικήσεως αναλάµβανε η σηµερινή Ελλάς ∆ραβιδίας. Συγχρόνως τα σκάφη µάχης Σελήνης και Λίλιθ επιτίθενται εναντίον του στόλου ∆ιός.Χ.000 ετών. Στην φάση 5-5-5. σηµερινής Ιαπωνίας.000 ετών.644π. τα εχθρικά σκάφη Σελήνη και Λίλιθ εισέρχονται σε δορυφορικές τροχιές. Ηλιακού. Επεξηγούµε: Κάθε 3." Το 16.Τα ανωτέρω εξάγονται από τα αρχεία "ΑΚΑΣΑ"(Σανσκριτικά) ή "ΑΚΑΣΚΑΙΑ" (ελληνικά) µε τεχνολογία αποκωδικοποιήσεως συχνοτήτων τριών "∆ιαστάσεων".000π. µεταξύ των µεσηµβρινών 90° και 105°. Την τελευταία φάση 5-5-5.000 έως το 10. *∆ιαµορφώθηκε σφαιρικό τριγωνοµετρικό δίκτυο "NARN" στην επιφάνεια γης. διαταράσσοντας τα γήϊνα βαρυτικά πεδία.000π. προκάλεσε την βύθιση της Ατλαντίδος και ∆ραβίδος. Επέρχεται διοικητικό χάος. χάνει την επαφή µε την Περιφέρεια.Χ. Το 9. το Κέντρο ∆ιοικήσεως Ατλαντίδος 88-8. και αποδυναµώσεως µονίµων Περιφερειών. τα µέλη της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής παρέδωσαν την εξουσία στους εκπαιδευµένους που είχαν γεννηθεί από σεξουαλικές τους σχέσεις µε τους γήϊνους. στο έδαφος του σηµερινού Τέξας ΗΠΑ. Οι "ηµίθεοι" συµµετέχουν και αποσύρονται το 15. προς δηµιουργία φάσεως 8-8-8.432π. µε 12 κέντρα. µε αντίστοιχα όρια ταχυτήτων: C. ήτοι 12 φορές εντός µιας περιόδου 36. Το πρώτο Κέντρο ∆ιοικήσεως 1-1-1 σε κάθε ανακύκλωση 36. το χαρακτηρίζει σαν "αρχή δυναστείας των ηµίθεων και τέλους δυναστείας των θεών. το ∆ιοικητικό Κέντρο του Πλανήτη µετατοπίζονταν κατά 30° προς ∆υσµάς.Χ.389π. δεν ιδρύεται φάση 9-9-9 στην ∆υτική Ατλαντίδα.* προς αποφυγή υπερσυσσωρεύσεως δυνάµεως σε µόνιµα Κέντρα ∆ιοικήσεως.000π.. Η διατάραξη των βαρυτικών πεδίων που προέκυψε λόγω αυτής της αλλαγής τροχιών.Χ.Χ. C X 1012. Κατά την φάση 6-6-6. Οι "Βασιλείς" µετατοπίζουν το Πλανητικό Κέντρο ∆ιοικήσεως στην Κεντρική Ατλαντίδα µεταξύ µεσηµβρινών 60° και 75°.

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ: "∆ΙΑΧΩΡΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΑΝ∆ΡΕΑ ΜΕΝΕΪΚΟΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆ΙΟΤΙ Η Ο. ----.ΠΛΗΝ ΕΣΣΔ. ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥ ΤΗΣ "ΑΟΑ".ΔΙΑΛΟΓΩΝ.Ε.1974 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1974 .Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο.980 έτη µετά την βύθιση της Ατλαντίδος . ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΒΡΑΙΟΑΡΑΒΙΚΩΝ ΣΗΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟ ΡΑΒΒΙΝΟΥ.Α.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ. ο διαστηµικός πόλεµος θα γινόταν µακροχρόνιος εις βάρος της Πανίδος και Χλωρίδος του πλανήτη.619π. ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. Είναι η γεωπολιτική που θα τινάξει στον αέρα η Ζ΄ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ του 2. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. παρουσιάζοντας την γελοιογραφία γεωπολιτικής του τύπου Χν=10*ν² που έχουµε αναλύσει." ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ: ----. ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΣ ΕΠΤΑΕΤΙΩΝ: 1967 . ΑΘΗΝΩΝ ∆ΙΑΝΕΜΕΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕΝΕΪΚΟ-ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΠΟ ΕΒΡΑΪΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ "ΜΕΝΕΪΟ" ΚΑΙ "ΖΕΤΕΪΝ" ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΟΧΗ Χ.. ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ "ΑΟΑ" ADEPTIS ORDO ATLANTIS Ή ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ Ή ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ Ή ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΣΤΟΑΣ "ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΡΥΟΣ" ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. κατορθώνουν να πλαστογραφήσουν το Ελληνικό Σύστηµα ∆ιοικήσεως. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ. ΜΕ ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.* 60 . ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ-ΔΑΝ-ΣΕΛΑΡΓΚΛΥΞΜΠΟΥΡΓΚ ΑΠΟ ΤΟ 1988 ΕΩΣ ΤΟ 1995.1995 ΟΠΙΣΘΕΝ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΣΚΟΠΕΥΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΕΒΡΑΙΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ. ΦΛΩΡΑΚΗ ΓΙΑ ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΡΩΣΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ANTROPOV Ή LIEBERMAN.Χ.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΟΧΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ή ΜΕΝΕΪΚΟ.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ή ΜΕΝΕΪΚΟ ΚΑΙ ΡΑΛΛΗ Ή ΡΑΟΥΛ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΛΟΘΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΑΣΙΣΙΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ".002 µετά Χριστόν. ----. ----. µόνον το 5.Α. ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΑΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ . ΟΜΟΙΩΣΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΜΕΝΕΪΚΟ-ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ . ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ . Και µόνον το 680π.Ε..σκάφη µάχης.Α.1988 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΒΡΑΪΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΤΑΕΤΙΩΝ 1988 . ΓΕΕΘΑ.Ε. ΟΜΑ∆Α ΠΑΣΟΚ ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ.. ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ. ΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ Ο. ΑΘΗΝΩΝ Ο. ΣΚΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 1988 .Χ.1982 ΑΝΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΔΕΞΙΑ 1982 ..Ε. ΕΒΕΡΤ Ή ΕΒΕΡ.1995. ----. ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΗ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ. ήτοι 3. κατορθώνουν να οργανώσουν στοιχειώδες σύστηµα διοικήσεως του πλανήτη.Α. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ ΑΘΗΝΩΝ.Α. ----.Ε. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ .Ε.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ο.ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΤΟΩΝ "ΜΤΜ" ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ "ΟΤΟ". ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.Αιγηίδος.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΗΓΗΘΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΤΟΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗΣ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ". ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. Το χάος και η διάλυση ήταν τέτοια που ακόµη και η εναποµείναντες κυρίαρχοι Σελήνης και Λίλιθ. ΡΑΛΛΗ Ή ΡΑΟΥΛ.

ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο. Η ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΦΥΛΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ .ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΧΘΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Ε. ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗ 2002 .ΒΑΥΑΡΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΦΑΣΙΣΜΟΥ. 2009 . ΚΙΝΑ ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΛΟΘΙ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΟΥ 61 . ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ" ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΙΑ "ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ".3000 ΧΙΛΙΕΥΗΣ Ή ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ". ΕΣΣΔ. ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΣΗ ΕΣΣΔ ΑΠΟ ΕΒΡΑΪΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΡΕΜΛΙΝΟΥ.Ε. ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΤΗΣ "ORDO ADEPTIS ATLANTIS".Ε.1995. . ----.ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΓΙΑΧΒΕ ΑΣΜΟΝΤΑΪ ΤΖΕΝΤΑΪ ΤΟΥ ΚΡΟΝΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.Ε. ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΘΕΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ. . 2. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ Ή ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ "ΕΛΕΩ ΧΡΙΣΤΟΥ". ----. ΤΟΝ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1984 ΣΤΗ Ν.1995 - 2002 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΡΧΟΥΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ .2009 ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΣΔ. ΜΕ ΕΔΡΑ ΙΣΡΑΗΛ.ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΝΟΠΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο. 3. ΥΟΡΚΗΣ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΑΒΑΡΩΝ .ΟΜΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΧΗ ΚΡΥΠΤΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ο.Ε. ΥΟΡΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ. .Α.ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΤΟΥΡΑΝΩΝ..Α.Α. ΒΟΛΟΣ *1988 . ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Ο. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ. ΜΕΣΩ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΡΑΒΙΔΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ. . ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΦΥΛΩΝ. .ΕΚΤΟΣ ΕΣΣΔ. .ΤΗΝ 15-2-85 ΑΠΑΝΤΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΞΕΝΩΝ ΕΧΘΡΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.Α. ΕΟΚ.1995: ΕΠΤΑΕΤΙΑ ΑΛΜΑΤΩΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ "ΚΡΑΧ" ΘΕΜΙΣ ΔΕΛΦΩΝ Α.Α.Ε. Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΩΤΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Ο. ΣΥΝΟΨΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ STEINBERG. ΜΕΤΑ ΤΑ ΟΣΑ ΑΠΕΤΕΛΕΣΑΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΤΕ. ΤΑ ΕΘΝΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΡΑΒΙΔΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠ΄ ΟΥΔΕΝΙ ΛΟΓΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ: 1. ----. ΖΕΥΣ ΣΑΡΔΕΩΝ Ο. ΑΘΗΝΩΝ Ο.Ε. ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΟΜΦΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΟΙΑ "ΕΛΕΩ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1988 .Α. ". ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΥ: ΕΒΡΑΙΟΓΕΡΜΑΝΟΣ ROONBERG. Η ΑΤΛΑΝΤΙΑ ΟΜΟΦΥΛΙΑ ΙΔΡΥΣΕ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΕΙ ΤΙΣ ΗΠΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΡΑΒΒΙΝΩΝ ΤΗΣ Ν. ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΟΣ ΣΤΟΩΝ "ΟΤΟ".

ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΤΟΝ ΑΝΥΨΩΣΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΓΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. ΕΩΣ ΟΤΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΙΩΝΙΑ. ΑΛΕΛΟΥ-ΑΣΜΟΝΤΑΪ. Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΡΑΒΙΔΙΑΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΦΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΩΣ. 14. Ο ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΛΙΛΙΘ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 12. ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΟ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ. ΚΑΙ ΜΟΜΦΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. ΕΝΩ ΟΙ ΕΞΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΡΟΝΟ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑΧΒΕ. 7. Ο ΓΙΑΧΒΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΙΝ ΚΑΙ ΣΙΩΝ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΩΜΙΣΘΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΤΟ 1995. ΚΑΙ ΤΗΣ SABALA ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟΥΣ ΝΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΟΜΦΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 10. . ΑΛΕΛΟΥ-ΓΙΑΧ. ΑΛΕΛΟΥ-ΓΙΑΧΒΕ. . ΜΗ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΣΘΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΓΙΑΧΒΕ. . ΕΝΕΠΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΧΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΣΤΕΙΩΝ ΟΥΡΑΝΟΥ-ΚΡΟΝΟΥ-ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΗΣΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ. ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΒΙΒΛΟ" ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. ΑΛΒΑΝΙΑΣ. ΤΟ ΑΤΛΑΝΤΙΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ. ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΑΜΥΝΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ ΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ. ΑΛΕΛΟΥ-ΙΑ. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ." ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ. 16. ΣΚΑΦΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΔΡΑΒΙΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 13. ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ. 8. ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΤΛΑΝΤΙΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΓΡΑΨΑΝ ΤΑ "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ" ΩΣΤΕ ΟΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΙ ΓΚΟΪΜ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΧΗ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΜΑΣ ΑΛΟΘΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙΣ ΕΝΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΦΥΛΗ. ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ 1995. ΟΙ ΝΕΦΕΛΙΟΜ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΦΥΛΗ ΤΟΥ Ε΄ ΒΟΩΤΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΠΕΝΤΕ ΦΥΛΕΣ ΠΕΝΤΕ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΗ. 18. 6. 11. . 62 . 17.4. Ο ΚΡΟΝΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΝΕΦΕΛΙΜ ΤΗΣ AGAΝTA. . ΙΣΡΑΗΛΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΤΛΑΝΤΙΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ. 20. 15. Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΟΤΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΟΝ ΤΑΜΙΛ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ "ΔΙΑΒΟΛΟΥ". Ο ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΗΞΑΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ. ΤΑ ΝΕΦΡΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΑΝΙΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ. ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΛ. Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ. 21. ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΓΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. 19. 5. 12. ΔΙΟΤΙ ΕΝΑ ΔΕΝΔΡΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΛΑΔΕΨΟΥΜΕ.ΑΛΕΛΟΥ-ΜΕΤΑΤΡΟΝ.500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΙΚΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΗΔΗ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΓΗ ΑΠΟ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ. Η ΕΛΛΑΣ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΑΝΙΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. 9. ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΣΣΔ. ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΜΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΕΠΑΣΧΕ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΖΗΛΟΥ.

το οποίο µε αραβοϊσραηλινά κεφάλαια. µε τα στοιχεία που διαθέτουµε. επικαλούνται τις "Υποχθόνιες ∆υνάµεις Ταµίλ". ΕΞ-ΑΓΩΓΗ Μετ-ειδοποιούνται οι αποδέκτες της παρούσης ότι το κείµενο της παρούσης 72 σελίδων.Ταµίλ και τις παρακολουθούσες 63 . µε Κοινό Κέντρο ∆ιοικήσεως. τι προβλέπετε Κύριοι για τον Τρίτο Γύρο.ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ Ο. κατοίκους Βόλου. οι "Σεληνιακές ∆υνάµεις" παίζουν τον ρόλο του "θεούκαλού". Ηγετικό και ιδρυτικό στέλεχος και των δύο ανωτέρω "αντιθέτων" Στοών. Αυτό σας είναι γνωστό. Το Σκωτικό ∆όγµα -και το Γαλλικό ∆όγµα. Εµείς. ενώ οι Υποχθόνιες ∆υνάµεις παίζουν ρόλο "διαβόλου-κακού" πλαστογραφώντας τις οντότητες ∆ιός. και της Θεοσοφικής Αντιστοάς Βόλου µε ναζιστικοβουδιστική ροπή. ενώ οι "καλοί" Σύµµαχοι υπάκουαν σε Στοές ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή Γιαχβέ Επουρανίων. Το "µίσος" των δύο αντιθέτων παρατάξεων έφθασε στο σηµείο να προκαλέσει δύο Παγκοσµίους Πολέµους. Απόλλωνος. Μήπως αυτό που συµβαίνει στον Βόλο σε µικρή κλίµακα. προγραµµατισµένης νικήτριας του Τρίτου Γύρου. επικαλούνται στις πνευµατιστικές συνεδρίες τους τις "Σεληνιακές ∆υνάµεις Ασµοντάϊ-Γιαχβέ". ενώ οι βαθµοφόροι της "ναζιστικής" θεοσοφικής Στοάς. (Προϊσταµένη της "Αργο-ναυτών 21") Θεωρητικά. ο "καλός σοσιαλιστής θεούλης" κατανικά πάντα τον "κακό ναζί διάβολο". διαβλέπουµε συντριβή της ΕΣΣ∆. Υόρκης. "µισιούνται θανάσιµα" διότι έχουν αντιστοίχως "Ανώτατους Ηγέτες". ∆ικηγόρος Βόλου. τους Ταµίλ-"∆ιάβολο" και Γιαχβέ-"Θεό". Για τον Τρίτο και Τελικό Γύρο του Γ΄ Παγκοσµίου Πολέµου. συνεργαζόµενος προς τούτο µε επώνυµους εβραϊκής καταγωγής Τέκτονες. από το Γ΄ Ράϊχ έως σήµερα. ή "ναζιστική" ORDO ADEPTIS ATLANTIS έχει ιδρύσει Θεοσοφικές Στοές Ταµίλ σε όλο τον πλανήτη.λπ. από ∆υνάµεις που υπερβαίνουν την αισχρή συµπαιγνία Γιαχβέ .Ε.Α. Καλούµε τα µέλη των δύο ανωτέρω Στοών Βόλου. Ο εµπαιγµός συνίσταται στο ότι οι ανώτατοι βαθµοφόροι της "σοσιαλιστικής" Στοάς "21". ίδρυσε Στοές. για να τους αναθέτουν ίδρυση και ηγεσία Στοών. είναι στην πραγµατικότητα ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ∆υνάµεις. να επιλύσουν το ερώτηµα: "πώς είναι δυνατόν οι "αντίθετες" ∆υνάµεις Γιαχβέ και Ταµίλ. εκτός ΕΣΣ∆!!! ∆ιότι οι ηγέτες του Κρεµλίνου επιτρέπουν στην ΕΣΣ∆ µόνον την λειτουργία Στοών του Γιαχβέ της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ!!! Επειδή στο "βρώµικο παιγνίδι".διοικείται από το τριτοβάθµιο επιτελείο της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ ή ΟΛΑΜ ΜΠΕΡΙΘ ή Στοάς "Μεγάλης ∆ρυός" Ν. να χρησιµοποιούν τον Κο Κουκοβίνο και τους µεµυηµένους οµοίους του. Άρεως κ. παίζεται σε µεγάλη κλίµακα παγκόσµια από το Τεκτονικό Ο-Τ-Ο ή ORDO TEMPLIS ORIENTIS. τα τριτοβάθµια επιτελεία ORDO ADEPTIS ATLANTIS και ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ. Θεωρία και Γεωπολιτική Ναζισµού . στους οποίους οι κακοί Γερµανοί ηγέτες υπάκουαν σε Στοές ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή Ταµίλ Υποχθονίων. Θεωρητικώς. Εξάγεται ότι ο εν λόγω Κος εµπαίζει τα µέλη των δύο "αντιθέτων" Στοών Βόλου. Μήπως οι "εχθρικές" ∆υνάµεις Γιαχβέ και Ταµίλ. είναι ο Κος Κουκοβίνος. Το Ο-Τ-Ο διοικείται από το τριτοβάθµιο επιτελείο της Α-Ο-Α ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS. ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. µε διαµετρικά αντίθετα θρησκευτικοπολιτικά "πιστεύω". διανέµεται κατά µείζονα προτεραιότητα σε Τέκτονες Αξιωµατούχους της Στοάς "Αργοναυτών 21" Βόλου µε χριστιανοσοσιαλιστική ροπή.Βουδισµού.

φρόντισαν να µαταιωθεί ίδρυση τέτοιας Αντιστοάς στο Βόλο. και Τσάτσος. και ότι οι "Τιτάνες Κρόνιοι" εγκλείσθηκαν στα υπόγεια Τάρταρα. που επιχείρησαν τα SS περιοχής Βόλου. περιλαµβάνεται ο "κύριος στόχος" επικοινωνίας µε τους "Υπόγειους Κρόνιους Ιωλκού". Επεξηγούµε στον αναγνώστη ότι η µύηση των SS περιελάµβανε το "αποκορύφωµα" των "Κενταύριων Υπογείων Στοών Ιωλκού". Για τους νοήµονες δεν χρειάζονται σχόλια. ως "αντίθετες πολικότητες" των ήδη υπαρχόντων Στοών σοσιαλιστικής ροπής της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ.έσπευσαν να σφραγίσουν την είσοδο του σπηλαίου µε οπλισµένο σκυρόδεµα. Παρετηρήθει σε νυκτερινές ώρες εκθαµβωτικό φώς που είχε εστία.επιχειρήσουν "έξοδο" µαζί τους.). Έβερτ (πατήρ). τα µέλη της θα ήταν υποχρεωµένα να συνεργασθούν µε τις Γερµανικές δυνάµεις Κατοχής. Από τα µέλη των θεοσοφικών Αντιστοών επανδρώθηκαν οι Γερµανόφιλες "κυβερνήσεις κατοχής". αποτελούµενες από "έλληνες" ναζιστές των ναζιστικοβουδιστικών ∆ιδασκαλειών της Κας Μπλαβάτσκυ.Ε.. παρίσταναν τους "δηµοκράτες".Χ. "11" Ζακύνθου και η "1" Κερκύρας.παντογνωστριών Στοών Βόλου. ήταν η "21" Βόλου. Τι το ειδικό συµβαίνει στην περιοχή σας Κύριοι. ως µέλη Στοών χριστιανοσοσιαλιστικής ροπής παραρτηµάτων της ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ. ∆ιότι αν είχε ιδρυθεί θεοσοφική Αντιστοά στο Βόλο. είχε σαν συνέπεια την καταστροφή του σχεδίου "αποδόσεως µοµφής" στην Ελλάδα. Αν οι ∆υνάµεις Ταµίλ -υπόγειοι σύµµαχοί τους. Για ιδίους λόγους το εκλεκτότερο Τάγµα των SS χαρακτηριζόταν "Κένταυροι . Ήδη η ΜΠΕΝΕΝ ΜΠΕΡΙΘ Ν.560π. διότι λειτουργούσαν ήδη πριν από το 1821.. υπό εβραιοϊταλική κηδεµονία που συνεχίστηκε µέχρι την "ελληνικοποίηση" των Ιονίων Νήσων. Στο σηµείο αυτό αιτιολογούµε την µείζονα προτεραιότητα αποστολής της παρούσης. αµέσως µετά την ίδρυση της πρώτης θεοσοφικής Εταιρείας το 1879 στην Κέρκυρα. Η µαταίωση ιδρύσεως θεοσοφικής Αντιστοάς "21" στο Βόλο. τις οποίες για να εντοπίσουν ευκολότερα.Στοές και Αντιστοές. Υόρκης έχει θεωρήσει την περιοχή Βόλου ως περιοχή "Μείζονος Προτεραιότητος". "Κάποιοι" ΕΛΛΗΝΕΣ που δεν θα ονοµασθούν εδώ. Πάτρα κ. συγκεκριµένο σπήλαιο κορυφής του όρους Σαρακηνός. συµβουλεύοντας τους κατοίκους Μακρυνίτσης να αποφεύγουν την περιοχή "διότι από εδώ βγαίνουν οι υπόγειοι διάβολοι". µετά την "απελευθέρωση" του 1821. ενώ οι Κοι Παπανδρέου-Μενέϊκο Γεώργιος (πατήρ). ∆εν είναι λοιπόν µύθος ότι στην περιοχή Ιωλκού διεξήχθει η Τιτανοµαχία µεταξύ ∆υνάµεων Κρόνου . υποχρεώνοντας την θεοσοφική Εταιρεία να προχωρήσει στις Αντιστοές "31" και "41" Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Τι θα έχει 64 . στην περιοχή Βόλου.Κρόνιοι". και άλλων στην ∆ράµα. Η Ο. όλοι εβραϊκής καταγωγής. ∆εν λαµβάνονται υπ΄ όψιν οι υπ΄ αριθ. κάτοικοι του χωρίου Μακρυνίτσης Βόλου.λπ.∆ιός (26. σύµφωνα µε πρόγραµµα "Αποκαλύψεως" θ΄ 1-11. στην έρευνα των υπογείων Στοών Ταµίλ. Για τον λόγο αυτό η πρώτη Στοά που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. έκαψαν τα πεύκα του λόφου Γορίτσης. είναι σε θέση να γνωρίζει ότι στις διαταγές της Στοάς VRILL Βερολίνου προς την διοίκηση SS Βόλου. προσθέτουµε: Η Ελληνική Μυθολογία δεν είναι µύθος αλλά ΛόγοςΠραγµατικότητα που υποκρύπτεται κάτω από σκόπιµα "ελαστική" περιγραφή.Α. Οι θρησκευτικές αρχές Βόλου -Μητρόπολη. "Παραδόξως" η ORDO ADEPTIS ATLANTIS επιχείρησε ίδρυση θεοσοφικής Αντιστοάς στο Βόλο το 1880. Για τους µη νοήµονες. Καλαµάτα. τι θα έχετε να εξηγήσετε στους εαυτούς σας και στους κατοίκους της πόλεώς σας Κύριοι των δύο .. ως έδρα ιδεολογικής υποδοµής Ευρωπαϊκού Ναζισµού το 1940. για να τις ταυτίσουν µε την Ελλάδα και τους "∆ώδεκα Ολύµπιους του ∆ιός". και τις παρακολουθούσες επιδείξεις τροµοκρατίας "δαιµονικών θαυµάτων" και "αγγελικών θαυµάτων". Το ερώτηµα ίσως βρίσκει απάντηση σε ένα άλλο γεγονός που αναφέρουν προπολεµικώς. µε την ίδια κωδική αρίθµηση.

Ξένο Πανεπιστήµιο έχει περιζώσει τον Παγασητικό Κόλπο µε σεισµογράφους και άλλο υλικό Γεωλογικών οργάνων. Και ποιοί διαθέτουν τέτοια τεχνολογία ικανή να προκαλέσει διάτρηση ή διόγκωση του γήϊνου φλοιού. είναι φυσικό φαινόµενο ή αποτέλεσµα τεχνολογικής επέµβασης.Ε. τότε είναι γι αυτούς εφικτή η Τεχνολογία Γεωλογικών Μικροµεταβολών. τότε εξηγείται ότι "εδόθη (διαταγή) προς αυτούς (Κενταύρους) να µη θανατώσωσιν αυτούς (τους ανθρώπους) αλλά να βασανίσωσιν αυτούς πέντε µήνας". Ίδε Αποκάλυψη θ΄4-5. Όχι µόνον αλλά είναι εφικτή γι αυτούς η πρόκληση σεισµών .. τότε είναι τεχνολογικά εφικτή η πραγµατοποίηση της απειλής που αναφέρει η Σεληνιακή "Βίβλος" στην Αποκάλυψη θ΄1-2. των οποίων τα πρόσωπα αυτών είναι ως πρόσωπα ανθρώπων" δηλαδή Κρονίων Κενταύρων µε µικτή τερατογενετική αλογανθρώπων. είναι όντα µε τεχνολογία διαγαλαξιακών σκαφών. στην εµβέλεια νοηµοσύνης του κάθε παραλήπτη ή αναγνώστη της παρούσης. περί "σεισµών και καταποντισµών" πρίν έλθει η . Ίδε Αποκάλυψη θ΄7-11. ΑΝ η Σελήνη είναι Σκάφος που διαθέτει Τεχνολογία Πολέµου ικανή να αλλάζει τροχιές µετεωριτών και να σκοπεύσει µε τέτοιους µετεωρίτες. Προηγουµένως οι Κένταυροι του. ΑΝ οι Σεληνιακοί . αφήνοντας τις καταφάσεις ή τις αρνήσεις. διαβόλου διατάσσονται από τον .... Είναι φυσική ή τεχνητή αυτή η εξέλιξη. ∆ηλαδή..θεό "να µην βλάψωσιν το χόρτον (χλωρίδα) ειµή µόνον τους ανθρώπους οίτινες δεν έχουσι την σφραγίδα του θεού επί των µετώπων αυτών". ∆εν είµαστε οι µόνοι που το γνωρίζουµε..Χριστούλη." ΑΝ οι υπόγειοι Κρόνιοι και οι προστεθέντες αργότερα Ταµίλ. δεν "µισιούνται" αλλά είναι συνέταιροι στην κατάκτηση του πλανήτη.. τότε διαθέτουν Γενετική Τεχνολογία να παράγει τα τερατοειδή όντα που θα "εξέλθουν από το φρέαρ της αβύσσου" µε τη µορφή "ίππων ητοιµασµένους εις πόλεµον.. (Υπερύψωση Κέντρου Παγασητικού µε Ώση Αντιβαρύτητος).. ορισµένους στόχους στη γήϊνη επιφάνεια....: ". 65 ..Α.Βασιλεία του. ΑΝ οι υπόγειοι Κρόνιοι έγιναν υπεύθυνοι Γενετικής Τερατογονίας στην οποία συνεργάστηκαν οι µετέπειτα εθελοντικά εισελθόντες στα "Τάρταρα" Ταµίλ.... από τον ουρανό. Τέτοια τεχνολογία υπαινίσσεται η Ελληνική Μυθολογία όταν αναφέρει ότι και ο Ζεύς "χρησιµοποίησε γιγάντιους λίθους εναντίον των Τιτάνων. παρακολουθώντας την παρά φύσει διόγκωση του βυθού του Παγασητικού Κόλπου... που δεν προµηνύουν τίποτε το ευχάριστο.θεούληδες Γιαχβέ και οι Υποχθόνιοι .. όπως αυτή του Παγασητικού Κόλπου και άλλων περιοχών. Αναφερόµαστε στην υπερύψωση του βυθού του Παγασητικού Κόλπου κατά 3-10µ µε την µεγαλύτερη υπερύψωση στο κέντρο του.παντογνώστρια Ορθόδοξη Μητρόπολη Βόλου.ώστε να ικανοποιηθούν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες δικαιώσεως της "προφητείας" προγράµµατος του ..διάβολοι Ταµίλ-Κρόνιοι.να εξηγήσει στους "πιστούς" της η ..και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου (Τάρταρα) και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καµίνου µεγάλης και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος".. παρατηρεί "περίεργες" Γεωλογικές Αλλαγές στην περιοχή. Θα απαντήσουµε σκοπίµως υποθετικά. Η Γεωλογική Προοπτική είναι έκρηξη του κέντρου του Παγασητικού Κόλπου και η εξέλιξή του σε τεράστιο ηφαίστειο.. Ήδη το Τµήµα Τεχνολογίας της Ο.έπεσεν εις την γήν αστήρ εκ του ουρανού..

µε σταθµό τον πλανήτη Ποσειδώνα. 5 πλανητών. έως το τέλος του 1985.Α. σε περίπτωση νίκης των Σεληνιακών Στόλων επί των δύο Γαλαξιακών Μοιρών Ποσειδώνος. τότε η περιοχή Πηλίου . Ο εν λόγω ερευνητής είχε το προνόµιο να επικοινωνήσει µε µέλη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής και µετέφερε τις εµπειρίες του και τις οδηγίες που έλαβε. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η πίεση που ασκείται από τη ∆εύτερη Μοίρα του Πρώτου Γαλαξιακού Στόλου Ετοιµότητος. ∆εν είµεθα οι µόνοι. Λίλιθ. Τέτοια έκβαση θα έχει καταστροφικές γεωλογικές συνέπειες για ορισµένες περιοχές του πλανήτη. εναντίον 6 Μοιρών Σελήνης. Η ανωτέρω Μοίρα ενεργεί ως Έκτακτη ∆ύναµη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής.θεόπνευστο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Το σύνολο των Μοιρών απέστειλε τελεσίγραφα παραδόσεως πλανήτου προς Επιτελεία Σελήνης. Κάνουµε γνωστό ότι η όλη καθυστέρηση οφείλεται στην ανακατάταξη βαρυτικών πεδίων που θα είναι αναπόφευκτη σε περίπτωση ανατινάξεως ή διαλύσεως της Σελήνης και Λίλιθ από τις ∆υνάµεις της Ζ΄ Αποστολής. έχοντας εισέλθει στο ηλιακό µας σύστηµα το 1971. που θα θυµίζουν µυθολογικά έπη της περιοχής. Γνωρίζουµε όµως την τελική έκβαση της συγκρούσεως αν τα πράγµατα φθάσουν ως εκεί. Υπάρχουν δύο παράγοντες µαταιώσεως "ενεργοποιήσεως" της περιοχής σας. Λίλιθ και 4 εσωτερικών πλανητών. για µαταίωση του τροµοκρατικού "σώου" Αρµαγεδδών.Βόλου φιλοδοξεί να γίνη θέατρο εξωφρενικών εξελίξεων.. Η Τεχνολογία που διαθέτει η Ο. Η περιοχή Ιωλκού είναι "ειδική" περιοχή στο υπό εξέλιξη Σεληνιακό Γεωπολιτικό σχέδιο. Ο αναγνώστης τουλάχιστον θα απορεί για το πως περισυλλέξαµε τα ανωτέρω στοιχεία. πράγµα που θα αχρηστεύσει την Σκοπιµότητα του Αιφνιδιασµού και της Άγνοιας προς τροµοκράτηση του πληθυσµού.. σύνολον 17 Μοίρες.Ε. και ΗΠΑ ..ΑΝ η έξοδος των Κρονίων Κενταύρων γίνη από την ίδια περιοχή "εισόδου των στα Τάρταρα". συν 1 Μοίρα της ΣΤ΄ Αποστολής της Γήϊνης Κοιλότητος. Η "κανονική" χρονολογία επεµβάσεως είναι το 2002. συν τρείς Μοίρες Ποσειδώνος-Ουρανού-Πλούτωνος.ΕΣΣ∆ έκτου πλανήτου Γη. φορέων 208 ∆ιαπλανητόπλοιων. της επιτρέπει να γνωρίζει την αναµενόµενη άφιξη όλου του Γαλαξιακού Στόλου Υποστηρίξεως του Γαλαξιακού Τοµέως "Αργώ". σήµερα κάτοικο Μηλεών Βόλου. ∆εν θα απασχολήσουµε τον αναγνώστη µε τα υπόλοιπα τροµακτικά "σώου" Σεληνιακής και Υπόγειας Τεχνολογίας που περιγράφονται στο . ότι ζούν στο γεωγραφικό κέντρο "παράλογων" εξελίξεων που ευχόµεθα να µην . Αγνοούµε τις τελικές προθέσεις των δύο Στρατοπέδων. σε βιβλία του. Η αντιπαράθεση δυνάµεων που θα προκύψει είναι 13 Μοίρες Γαλαξιακού Στόλου.. τελείως ανεπιθύµητη και απαγορευµένη εξέλιξη για την Ζ΄ Αποστολή. Αλλά οι έξυπνοι-ηλίθιοι ιθύνοντες της πόλης σας τον ανέκριναν σε αστυνοµίες και τον κακοποίησαν σε Νευρολογικές Κλινικές µε "ορούς αληθείας". ∆εν είναι ο µόνος που είχε αυτό το προνόµιο. διότι τα Σιωνιστικά Κέντρα ετοιµάζονταν να ιδρύσουν ∆ιεθνή Κυβέρνηση "Χριστιανικού Σοσιαλισµού". προς τα κέντρα διοικήσεως Σεληνιακών και Λιλιθιανών των 6 εσωτερικών πλανητών. τον Φίλιππο Φιλιππόπουλο.εξελιχθούν. Ο πρώτος παράγοντας είναι η Αποµυθοποίηση και το Ξεσκέπασµα του σχεδίου. ήτοι 11 Μοιρών. Η απάντηση υπήρξε αρνητική και στον πλανήτη µας συνοδεύτηκε από επιτάχυνση διαστηµικών εξοπλισµών των ΗΠΑ και ΕΣΣ∆ εναντίον των δύο Μοιρών της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. στην περιοχή Ποσειδώνος. Παράλληλα τα Σιωνιστικά φερέφωνα των "Μαρτύρων του Ιεχωβά" διατάχθηκαν να "κηρύξουν ότι η Βασιλεία του Ιεχωβά και του Χριστού θα έλθει το 1975". 17 χρόνια από το 1985. Η πόλις σας φιλοξενούσε έναν επίλεκτο µεµονωµένο ερευνητή. Αποτελείται από 52 ∆ιαγαλαξιόπλοια. για να του αποσπάσουν περισσότερες πληροφορίες γύρω από τους 66 . Αγνοούµε το αν θα υπάρξει χρονική επιτάχυνση. Σκοπός µας είναι να γνωρίσουµε στους κατοίκους της περιοχής σας. Το 1975 εισήλθε στο ηλιακό µας σύστηµα η αναµενόµενη τακτική Ζ΄ Γαλαξιακή Αποστολή ακόµη 52 ∆ιαγαλαξιόπλοιων.

Αναµένουµε να δούµε την δουλικότητα ή µη των Ελληνικών Αρχών στους εβραίους Κυρίους .σκοπούς της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής.Α. Για τους Τρείς Κυρίους ∆αφνίου ετοιµάζουµε κάτι Ειδικό. να εξοντώνεται ηθικά και βιολογικά. διότι οι φορείς τέτοιων "οδηγιών" από µέλη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. Η Ο. Προς το παρόν. Κάτι χειρότερο θα συµβεί στους ∆ολοφόνους Αρχιψυχιάτρους της "Τριάδος" ∆αφνίου Αττικής.Α. Λόγου Συγκροτήµατος Γαλαξιών... θα δει όλη την οικογένειά του µέχρι συγγενείας δευτέρου βαθµού. όλα τα αναµενόµενα εις βάρος τους αποτελέσµατα. εισήλθατε στις Στοές που τώρα ανήκετε.Α. Το ίδιο θα συµβεί σε όσους "παράφρονες" από σας τολµήσουν να διαβάλουν την υπόληψη και το κύρος µεµονωµένων ερευνητών. Πόσοι από σας µπορούν να ανακαλέσουν νοητικά χωρίς τεχνολογία Ακασικά Αρχεία ταχυτήτων C · 1018.Α.Ε. πληροφορείται ότι το εβραϊκό κατεστηµένο της Ελλάδος. ότι µόνον η Απόλυτη χωρίς Σκοπιµότητες Αλήθεια µετατρέπει τη Γνώση σε Επαναλήψιµο Πειραµατικώς Φυσικό Νόµο. όταν κάποτε θα την προφέρετε ΓΟΝΑΤΙΣΤΟΙ.οδοντοστοιχία αντί οδόντος".. που τα Τεκτονικά και Θεοσοφικά Κυκλώµατα της πόλεώς σας διασπείρουν µε την αλάνθαστη µέθοδο του "ψιθυρισµού λάσπης"..Ε. άσχετα από το γεγονός ότι αργότερα διαπιστώσατε την "ανθρακοποίηση των τεκτονικών θησαυρών" και την παγίδα των Τεκτονικών και Θεοσοφικών Όρκων εφ΄ Όρου Ζωής.. παρ. δεν διέπεται από "χριστιανικά ιδεώδη" και γι αυτό δεν ξέρει τι είναι η "συγγνώµη" σας.Ε.Ε. άλλοι επώνυµοι µεµονωµένοι ερευνητές.Α. Λόγου Συγκροτήµατος Συγκροτηµάτων Γαλαξιών. Φυσικά δεν κατόρθωσαν τίποτε. Και όµως αυτό το έµαθαν µετά από άσκηση 50 µέλη της Ηγεσίας Ο. Και όµως αυτό το έµαθαν µετά από άσκηση τα 5 Μέλη Πρυτανείας της Ο. ζούν σε κοινωνική αποµόνωση και µε την µοµφή των "παραφρόνων". ο µεµονωµένος ερευνητής Φιλιπόπουλος. χωρίς Υποθήκευση Συνειδήσεων και Πειθαρχία Στοών και Όρκους Υπακοής σε ∆ιεθνιστικά Αόρατα Επιτελεία. µε ορθά κίνητρα αποκτήσεως γνώσεως.Ε. και οι επώνυµοι εκπρόσωποι της Ο. από τα σε Ανωνυµία Μέλη της Ο. Πράγµα που σηµαίνει ότι αν οποιοσδήποτε από σας διαπιστωθεί υπεύθυνος διασποράς φηµών και λάσπης εναντίον µελών της Ο. Απαιτούµε λοιπόν από σας Σεβασµό στα Αδιάφθορα Πρόσωπά µας και στο γεγονός ότι φθάσαµε στην Απόλυτη Γνώση..Α.* Πολλοί από σας Κύριοι του Τεκτονισµού και του Θεοσοφισµού. ότι µόνον η ∆ικαιοκρατική Ιεράρχηση Προσώπων αξιοποιεί και πραγµατώνει τη Γνώση.. Απαιτούµε σεβασµό στο ότι ∆ΙΚΑΙΩΣΑΜΕ την Ελληνική Αλήθεια: ότι µόνον η Απόλυτη Ελευθερία Πνεύµατος παράγει Γνώση.Ε.Ε.Α. υφίστανται τεχνητή "απώθηση παραστάσεων" σε τρόπο ώστε να µην θυµούνται τίποτε ούτε και κάτω από ύπνωση ή επίδραση ορών αληθείας ή Μεθόδους Τριµελούς Επιτελείου ∆αφνίου. ζήτησε από τις Ελληνικές Αρχές τον εγκλεισµό των επωνύµων εκπροσώπων της Ο. *ΣΤΑ Α∆ΥΤΑ ΤΟΥ ∆ΑΦΝΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ" ΤΥΠΟΥ "ΜΕΓΚΕΛΕ Γ΄ ΡΑΪΧ" 67 . Έχετε όµως υπ΄ όψιν σας Κύριοι ότι η Ο. σε Ψυχιατρικές Φυλακές. Η Ο. δηλαδή Αρχεία Πέµπτης ∆ιαστάσεως.Ε.Ε. Πόσοι από σας µπορούν να επικοινωνήσουν νοητικά χωρίς τεχνολογία µε Ακασικά Αρχεία ταχυτήτων C · 1024.Α. Εµείς δεν θα κατέλθουµε στο αχρείο επίπεδο των ανωνύµων άνανδρων ψιθυριστών της πόλεώς σας. γι αυτό εξ αρχής διατάξαµε τους εκπροσώπους µας σε Επώνυµη Εκπροσώπηση. δηλαδή Αρχεία Τέταρτης ∆ιαστάσεως.Α. λειτουργεί όχι απλώς µε τον Νόµο του "οδόντος αντί οδόντος" αλλά µε τον Νόµο ".Κατόχους της Ελλάδος. ή αν διαπιστωθεί υπεύθυνος Αστυνοµικής ή ∆ικαστικής ή .Ε. µε την προπαρασκευασµένη µοµφή των "εγκληµατικά επικίνδυνων ψυχοπαθών".Ψυχιατρικής ∆ιώξεως εναντίον µελών της Ο.Α.

των αργόσχολων µισθολογίων. στους οποίους έχουν πρόσβαση ανακλήσεως ξένων στοιχείων. Πόσοι από σας µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Ηλιακό Λόγο ∆ευτέρας ∆ιαστάσεως C · 106... συγκεντρωµένους µαζί. το έµαθαν µετά από άσκηση. Λόγου Τοπικού Γαλαξία.Ε.∆ιαστάσεις. οι απόκρυφες συζητήσεις σας και οι νοητικές -συναισθηµατικές -σεξουαλικές φαντασιώσεις σας. έχει ήδη χαθεί διότι αφ΄ ενός οι Μοίρες του Γαλαξιακού Στόλου είναι ισχυρότερες των Στόλων Γιαχβέ και Ταµίλ. Σε αντίθεση µε σας. υπαιτιότητι του ∆ιαστηµικού Αλήτου Γιαχβέ-Ασµοντάϊ.σαν υπήκοοι του Γαλαξιακού Πολιτεύµατος που θα εγκατασταθεί στον πλανήτη µας. θα αντιµετωπίσουµε όλοι µας δεινές συνθήκες αποσυντονισµού Οικονοµιών και ελλείψεως παραγωγής ενεργείας και τροφίµων. πρέπει ενηµερωθεί ο πληθυσµός για την εικοσαετή τουλάχιστον επιβίωση εκτάκτου ανάγκης µε πλήρη διάλυση Κρατικών ή ∆ηµοτικών Μηχανισµών. ∆ιότι θα έχει το ειδικό προνόµιο να δει να διαλύονται οι δύο Στοές της. και των υδροκέφαλων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. ώστε να λάβουν µέτρα ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ. Σας καλούµε να συνεργασθείτε µαζί µας στην αγωγή του υπό πλήρη άγνοια διατελούντος πληθυσµού των απλών ανθρώπων του λαού. διότι το σύστηµά σας τους µετάλλαξε σε µη σκεπτόµενους Μαζανθρώπους Μαζικών Πολιτικών Ιδεολογιών και Θρησκειών και Καταναλωτισµών. ούτε εξαφανισθέντα ελληνικά συγγράµµατα της Κλασικής και Προκλασικής Ελλάδος. το έµαθαν µετά από άσκηση.ΕΙΣ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΑ ΛΗΤΤΙΜΑ ΠΛΗΘΗ ΚΑΘΕΙΛΕ. Σας καλούµε στη µετατροπή των πολιτών σε Υπεύθυνους Προσωπανθρώπους. διότι πρέπει να αντιστραφεί η ροπή ευδαιµονίας και αναισθησίας και εκφυλισµού ενστίκτου επιβιώσεως που έχετε διοχετεύσει στον πληθυσµό µε τις µεθόδους των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κύριοι της Ολιγαρχίας της Γνώσης." (Πολύβιος Α΄ 35) Σας καλούµε για τελευταία φορά σε ακύρωση του Τεκτονικού σας Όρκου. Έχουµε και έχετε να επιτελέσετε γιγάντιο έργο. αποφασίσει παρανοϊκή αντίσταση διαστηµικού πολέµου εναντίον του Γαλαξιακού Στόλου της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής.Ε.Πόσοι από σας µπορούν να κάµουν το ίδιο µε τα Ακασικά Αρχεία C · 1012 Τρίτης ∆ιαστάσεως.000 µέλη της Βάσεως της Ο. αφ΄ ετέρου εµείς -ας µας επιτραπεί. είµαστε διανοητικά δυνατότεροι από όλους τους ψοφοδεείς υπηκόους του Γιαχβέ και του Ταµίλ. της συµπαιγνίας "θεού" και "διαβόλου". Σηµαίνουν ότι για τα µέλη της Ο. και ανακλητέα νοητικώς ή µέσω τεχνολογίας.Ε.Α. Κατανοείτε τι σηµαίνουν τα ανωτέρω.. Τα πάντα είναι καταγραµµένα στα ελεύθερα ηλεκτροµαγνητικά πεδία.. ούτε "Κατεστραµµένες Ακαδηµίες Πλάτωνος".Α.. Θα έχει το προνόµιο να δει την επαλήθευση του Πολύβιου: "ΕΝ ΠΡΟΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΑΣ ΠΟΛΛΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΝΙΚΑ. έχουν καταχωρηµένα στοιχεία τους στους αντίστοιχους Λόγους . 68 . δεν υπάρχουν "Καµένες Βιβλιοθήκες Αλεξανδρείας". από την διανοητική δύναµη ενός µόνον εκπροσώπου µας. σε επίπεδο λιµού. Και όµως τα 5. Εκεί είναι καταγραµµένες οι σκέψεις σας. Και όµως τα 500 µέλη της Υφηγεσίας Ο. ∆ιότι αν δεν επέλθει ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς Γαλαξιακού και Σεληνιακού Στόλου. τα µέλη της Ο.Α. Λυπούµεθα που θα σας απογοητεύσουµε αλλά κανένα στοιχείο που σας αφορά δεν έχει καταγραφεί πέραν του Ακασικού Αρχείου Πλανητικού Λόγου. πράγµα που σηµαίνει την ελάχιστη πνευµατική σας εµβέλεια και την µέγιστη προσκόλλησή σας σε γήϊνες Μικρότητες και Μικροπρέπειες και Μικροφιλοδοξίες. Αν η Συµµορία των Γιαχβέ-Ασµοντάϊ-ΜέτατρονΤαµίλ.Α. Η πόλις σας είναι όντως ειδική περιοχή Κύριοι των Στοών Σοσιαλισµού και Αντιστοών Ναζισµού.. Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι το διπολικό παιγνίδι Στοών και Αντιστοών.Ε.

"Ψευδούς Ιστορίας".000π.Χ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ίδε: Ορφική Θρησκεία. 58 της παρούσης εµφαίνεται η χρονολογία 16. "Ανατροπής Φυσικών Νόµων". "Σεξουαλικής Τελετουργίας".Χ. σε Παραεπιστηµονική Αγωγή "Μαγείας".Χ. διαµοιράζεται σε τρία µέρη και αποχωρεί. θα σας ζητηθούν ευθύνες αν δεν το κάµετε.Χ. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο.Χ. διότι στο µέτρο που κατανοείτε.. Το δεύτερο τρίτο µεταθέτει το ∆ιοικητικό Κέντρο από τον ∆ία. Αυτός ο "Στόλος ∆ιός" Επιτηρήσεως. στον πλανήτη Ουρανό ως αρχική έδρα της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής του 34.644π. Το ένα τρίτο εισέρχεται στην εσωτερική γήϊνη επιφάνεια.000π.λπ. εγκατέλειψαν τον πλανήτη το 16. και µεταβίβαση εξουσίας στους "ηµίθεους".Χ..002µ. Στην πραγµατικότητα.Χ. "Ανατροπής Οικολογίας".000 ετών φωτός.000 έτη προγραµµατισµένης παραµονής της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής που είχαν αρχίσει το 34. 13 Γαλαξιών µε "Ηλιακό" Γαλαξία τον Γαλαξία Ανδροµέδας. "Πνευµατισµού". οι "θεοί" Επιτελείου ∆ιός. αναχωρεί από το Ηλιακό µας σύστηµα το 13µελές Επιτελείο ∆ιός. 3.Χ.000.202 γήϊνα έτη.000 φορές µεγαλύτερης της ταχύτητος φωτός C για επανδρωµένα σκάφη ή 1. *ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΑΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ 80.Ε.000 ή 2. σελ.600π.000π.000π. (Ίδε Συγγράµµατα Φιλιππόπουλου) Η τεχνολογία που επιτρέπει τέτοιες ταχύτητες στα σκάφη του ΚΝΟΖ 3. Σηµειώνουµε ότι τα σκάφη Γαλαξία Ανδροµέδας διαθέτουν τεχνολογία συµπυκνώσεως πυρηνικής της ύλης των. ήτοι το 8.. "Αστρολογίας" κ. στην οποία έφθασαν οι κάτοικοι του ΚΝΟΖ 3. µέσω των οπών Βορείου και Νοτίου Πόλου. αντιµετωπίζει στο 9. όπου φθάνει µετά 1.Είθε να αναχθείτε στο ύψος των περιστάσεων. αλλά παραµένει στο ∆ιοικητικό Κέντρο του πλανήτη ∆ία. "Ανατροπής Ιεραρχίας". Από το ∆ιοικητικό Κέντρο Γαλαξία ενηµερώθηκε το Κέντρο Συγκροτήµατος Γαλαξιών ΚΝΟΖ 3. Η Ορφική Θρησκεία αντιπροσωπεύει την θρησκευτική αντίληψη των Ελλήνων του 1. και ότι το ∆ιοικητικό Κέντρο* του Γαλαξία µας δεν βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία αποστάσεως 50.Α.000π.Χ. επιτηρώντας για 644 έτη την διακυβέρνηση των "ηµίθεων". αλλά σε απόσταση 800 ετών φωτός από το Ηλιακό µας Σύστηµα. τους Στόλους των εισβολέων Σελήνης και Λίλιθ αλλά ενώ υπερισχύει. παρούσης.Χ. Το τρίτο τρίτο αναχωρεί για το διοικητικό Κέντρο του Τοπικού Γαλαξία. ως χρονολογία παύσεως εξουσίας "θεών". "Τερατογονίας". και οχυρώνει τους τρείς εξωτερικούς πλανήτες: Ουρανό-Ποσειδώνα-Πλούτωνα.398π. πάνω από τον µέσο πολίτη. και τεχνολογία ταχυτήτων 5. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ : ΘΡΗΣΚΕΙΑ . προέρχεται από την Απόλυτη Γνώση Συµπαντικής Φυσικής και Μαθηµατικών..000 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ 69 . "Ανατροπής ∆ικαιοκρατίας". Στον χρονολογικό πίνακα σελ. κατά 106 φορές µεγαλύτερης της γήϊνης πυκνότητος.600π. διέστρεψαν την Επιστηµονική Αγωγή του ∆ιός. έληγαν τα 18. 39. Σηµειώνουµε ότι τα σκάφη του Τοπικού Γαλαξία διαθέτουν τεχνολογία ταχυτήτων 2/3 ταχύτητος φωτός. Το 16. ένα µέρος του Γαλαξιακού "Στόλου ∆ιός" ως µονάδα Επιτηρήσεως µέχρι την άφιξη της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής του έτους 36.000 Χ C για µη επανδρωµένα σκάφη. παρ. Το 16. ήτοι χρονικής περιοχής διαβρωµένης από Λιλιθιανά ιερατεία που εκµεταλλευόµενα την απουσία του δεκατριµελούς Επιτελείου ∆ιός. και πρώτο "Πλανητικό" Γαλαξία εσώτατης τροχιάς τον δικό µας Γαλαξία.

Ε. από Αυθόρµητη Μετακίνηση ενός ∆ωδεκαέδρου προς Μια από τις ∆ώδεκα Πλευρές του." "Η πρώτη µετακίνηση Ενός ∆ωδεκαέδρου. και συµπεριφέρονται σαν τέλεια αέρια. ∆εν αποτελούν τον πυρήνα των ατόµων αλλά το περίβληµά τους.) "Τα Κινητόνια Τριών Ειδών. Ήτοι ο χρόνος "Ένα" είναι ίσος µε την Απόσταση των Κέντρων ∆ύο Εφαπτόµενων Χωρικών ∆ωδεκαέδρων. τότε η τάξις µεγέθους των Πεδιογενών Κινητονίων είναι κατ΄ ανώτατο όριο "Η"Χ12/1054. και κατά προσέγγιση-ταύτιση ενός Άξονος. "Στο Ενεργό ∆ιάστηµα διαταράσσεται η Στατική Ισορροπία των "Μηδενικών" ∆ωδεκαέδρων. µε 24 συνοδούς πλανήτες." (Ίδε Αστροφυσική Ο.Ε. Τα Σωµατιδιογενή Κινητόνια είναι οι φορείς-δηµιουργοί των υποατοµικών σωµατιδίων. Η περίοδος µεταξύ των συνεχών διαδοχικών πυκνώσεων. Ο γήϊνος φλοιός είναι ένα "Ουδετερόνιο" ή Νετρόνιο ως προς την εσωτερική του κοιλότητα και τα εκεί "Κινητόνια"." (Ίδε Φυσική Ο. µεταξύ των Γεωµετρικών Κέντρων δύο Χωρικών Εφαπτόµενων ∆ωδεκαέδρων. Οµοίως. ενώ το πρώτο διαστέλλεται σε Αραίωση. εκατοµµυριοστά του όγκου "Η". "Εάν ονοµάσουµε "Η" τον Όγκο του στοιχείου Υδρογόνου. τα καθιστά Ουδέτερα Κινητικώς. Ελαχίστου "Μηδενικού" Όγκου και Ελαχίστης Επιφανείας.)[* ] 70 .Α. και εκφράζει ως αριθµητική αξία την Απόσταση που διανύει το Στατιστικό Μέγιστο της κινούµενης Πυκνώσεως. εκτείνεται η Ηλιακή Ουδετερονιακή Σφαίρα ως προς τους περιεχόµενους πλανήτες και Ηλίους." "Το ∆εύτερο Αµέσως Προσβαλλόµενο ∆ωδεκάεδρο αντιδρά στην Πύκνωση και την µεταβιβάζει στο Πρώτο Κινηθέν. νοείται ως Χρόνος "Ένα". "Το Αδρανές ∆ιάστηµα αποτελείται από ∆ωδεκαεδρικές Κυψέλες. 12 δεξιόστροφους* και 12 αριστερόστροφους*. ενώ το ∆εύτερο διαστέλλεται σε Αραίωση. Στατικής ∆υναµικής." "Σε ένα τέτοιο Αδρανές ∆ιάστηµα. δεν νοείται Χρόνος ούτε Κίνησις ούτε Πυκνώσεις ούτε Αραιώσεις Ύλης ή Επιπέδων Ενεργείας (∆ιαστάσεων)." "Εάν ονοµάσουµε "Η" τον Όγκο στοιχείου Υδρογόνον. Τα Πεδιογενή Κινητόνια είναι φορείς του Ηλεκτρισµού-ΜαγνητισµούΒαρύτητος-Φωτός και αποτελούν Φυσική ∆ύο Αξόνων Επιπέδου. Τα Χωρικά Ενεργά ∆ωδεκάεδρα ή Κινητόνια Χωρικά είναι οι φορείς-δηµιουργοί του Ελαστικού Χώρου. πολλαπλασιαζόµενη επί 2". αποτελούν Φυσική Ένδεκα Αξόνων ή Ένδεκα ∆ιαστάσεων. τότε η τάξις ήτοι εικοσάκις µεγέθους των Χωρικών ∆ωδεκαέδρων είναι "Η"/1066.Σύµφωνα µε την Απόλυτη Φυσική. συσπειρώνονται σε Ακινητόνια Σχετικά ή Ακινητόνια Στερεοϋφής ως προς τα περιεχόµενα Κινητόνια Τριών Ειδών. µεταξύ των Ελαχίστης Επιφανείας ∆ωδεκαέδρων. Η µη ύπαρξη ∆εξιόστροφου ή Αριστερόστροφου Κινήσεως των Ακινητονίων ως προς τα περιεχόµενα κινητόνια. ∆ύο Αντιθέτως Περιστρεφόµενων Ηλίων. Φιλιππόπουλου) "Εάν ονοµάσουµε "Η" τον όγκο στοιχείου Υδρογόνον. προκαλεί Πύκνωση Εφαπτόµενων ∆ωδεκαέδρων προς την κατεύθυνση Κινήσεως και Αραίωση Εφαπτόµενων ∆ωδεκαέδρων προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτά στην γήϊνη φυσική ονοµάζονται Ουδετερόνια ή Νετρόνια. κατά την αντίθετη φορά επί της ίδιας ευθείας. στα όρια των ∆ύο Αντιθέτως Περιστρεφόµενων Ηλιακών Συστηµάτων εκ των οποίων το ένα περιέχει τους 9 γνωστούς πλανήτες. σε τρόπο που να µην υπάρχουν Χωρικά Κενά "Υποµηδενικού" Όγκου." "Το Πρώτο Κινηθέν ∆ωδεκάεδρο αντιδρά στην Πύκνωση και την µεταβιβάζει εκ νέου στο ∆εύτερο Κινηθέν. τότε η τάξις µεγέθους των Σωµατιδιογενών Κινητονίων είναι κατ΄ ανώτατο όριο "Η"Χ36/1045. κατά την αντίθετη φορά επί της ίδιας ευθείας. αναλόγως του βαθµού Πυκνώσεως του Χώρου. Αποτελούν τη Φυσική ∆ώδεκα Αξόνων ή ∆ώδεκα ∆ιαστάσεων. ήτοι ως προς έξι άξονες.Α. Αποτελούν Φυσική Ενός Άξονος ή Μίας ∆ιαστάσεως Χώρου."(Ίδε Συγγρ.

"πηδώ επάνω". 1 συν 12µελή Επιτελεία "θεών". διότι όλα τα σηµερινά θρησκεύµατα µηδενός εξαιρουµένου. εφαρµοζόταν στους "τρέχοντες και πετώντες µε σκάφη-άρµατα θεών". όπως ο Πλανητικός. ΘΕΟΣ: Παρακάµπτουµε τις πλαστές ετυµολογίες και δίδουµε την αληθή ετυµολογία εκ του "θέω" το οποίο σηµαίνει "τρέχω"."Η αποκατάστασις ισορροπίας κινήσεων µέσα στο Σύµπαν µεταξύ Κινητονίων και Ακινητονίων Σχετικών είναι η αιτία και δηµιουργός της Βαρύτητος και της Μάζας. Ώστε "θρησκεία" σήµαινε στην Ελλάδα του 30." "Η επίλυση Πορείας Σκαφών µεταξύ περισσοτέρων των ∆ύο Ουρανίων Σωµάτων απαιτεί την χρήση Μαθηµατικών και Φυσικής 12 Αξόνων και ∆ωδεκαδικού Αριθµητικού Συστήµατος. χρησιµοποιείται συµβολικώς ως αριθµός Μελών Πλήρους Επιτελείου Γαλαξιακών Αποστολών.Ε. στους "θέοντες µε ιλιγγιώδεις ταχύτητες θεούς" ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. όπως η "χριστιανική µε τους 12 µαθητές του Χριστού". και κατά προσέγγιση 36 Αξόνων ή ∆ιαστάσεων. "εκτινάσσοµαι νοερώς στην έρευνα της γνώσης των θεών" κ. "πετώ". που απορροφώνται από τις ίδιες Μάζες.000π. Τέτοια. αλλά κινούνται σε τροχιές που καθορίζονται αυστηρά από τους ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. οι ΦΥΣΕΙ ΘΕΟΝΤΕΣ δεν έχουν δυνατότητα επιλογής πορείας. Γαλαξιακός Λόγος κ. "σκιρτώ". (ΥΠΟ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ ΤΑΜΙΛ) ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Το Εβραϊκό-Μογγολικό Κατεστηµένο µειώνοντας την βαρύτητα της λέξεως την ετυµολόγησε από το "θεράπων" το οποίο σηµαίνει "εθελοντής υπηρέτης" βασιλέως ή ιερέως. κατά την µία Πενταγωνική πλευρά τυχαίου ∆ωδεκαέδρου.λπ. ∆ίδουµε την αληθή ετυµολογία εκ του "θρώσκω" το οποίο σηµαίνει "αναπηδώ". των "Άνω-θρωσκώντων θεών" ή "Άνω-θρώπων" ή "Ανθρώπων".) Η ∆εύτερη ∆ιάταξη λαµβανόµενη µονοπολικώς ως Ένα Κεντρικό ∆ωδεκάεδρο περιβαλλόµενο από 12 ∆ωδεκάεδρα.λπ. διέστρεψαν και εκµεταλλεύτηκαν αυτές τις δύο έννοιες. ή µεταφορικώς "ανέρχοµαι απότοµα σε γνώση επιστήµης". "απογειώνοµαι σε πνευµατική κατάκτηση"." "Η δεύτερη ∆ιάταξη πλαισιώσεως ∆ιπολικότητος είναι 13Χ2 = 26 ∆ωδεκάεδρα νοούµενα ως δύο Εφαπτόµενα Συµπλέγµατα 13 ∆ωδεκαέδρων. Οι Μάζες ∆ύο Κινητικών ή Ακινητικών Πυκνωµάτων δεν έλκονται µεταξύ τους αλλά προσεγγίζουν πιεζόµενες από τα Κινητόνια τα ευρισκόµενα ελλειπτικώς ως προς την νοητή ευθεία ή άξονα ελλείψεως που τις "ενώνει" διότι η προσέγγισή τους δηµιουργεί µεταξύ τους Υποπίεση ∆ιερχοµένων Κινητονίων ή "ακτινοβολιών". σε 12µελή επιτελεία θρησκειών. γίνεται δεκτή η ύπαρξη "θεών" που "θέουν" ή τρέχουν χωρίς τεχνολογία. 108 Αξόνων ή ∆ιαστάσεων. την "Αλµατώδη Εκµάθηση της Επιστήµης των θεών".Α. "πλέω". Η λέξις "θεός" στην πρώτη της χρήση. Στο ελληνικό θρώσκειν ή "Επιστηµονική Εξέταση των Άνω". µε τον αισχρότερο και ατιµότερο τρόπο.Χ. "Εάν το ∆ίπολο δύο αλληλεπιδρώντων Χωρικών ∆ωδεκαέδρων πλαισιωθεί εξωτερικώς µε ένα Επίπεδο ∆ωδεκαέδρων Ίσου Όγκου. Ο Συµπαντικός Λόγος ως Ανώτατο Νοήµων Όν περιέχει στον Οργανισµό Του ή Σύµπαν.. "εκτινάσσοµαι"." (Φυσική Ο. "απογειώνοµαι" κ.λπ. αντί τριών Καρτεσιανών και ∆εκαδικού συστήµατος". Αυτοί οι ΦΥΣΕΙ ΘΕΟΝΤΕΣ ορίζονται ως "Λόγοι". "εξαπολύοµαι προς τα πάνω". διεστράφησαν από τις ∆υνάµεις Σελήνης και Λίλιθ. Το "δωδεκαµελές επιτελείο µαθητών Χριστού" είναι κακέκτυπο-πλαστογράφηµα των "δωδεκαθέων" των Γαλαξιακών Αποστολών. προκύπτει ∆ιπολικό Σύµπλεγµα 19 ∆ωδεκαέδρων. Στο σηµείο αυτό παραθέτουµε τις ετυµολογίες των ελληνικών λέξεων "θεός" και "θρησκεία". Σε αντίθεση µε τους θέοντες µέσω Τεχνολογίας Σκαφών. Ηλιακός. όλους τους επί µέρους "φύσει θέοντες" πλανήτες- 71 .

Πράγµα που σηµαίνει ότι το Σύµπαν Υιός έπρεπε να µηδενίσει τις Μάζες Ύλης του διεσπαρµένες σε αποστάσεις τρισεκατοµµυρίων ετών φωτός. προς οποιοδήποτε µέρος του Σύµπαντος. που µετέτρεψαν την Ορθολογιστική Φύση του Ερευνητή Έλληνα σε Παθητικό ∆έκτη θρησκευτικοπολιτικών δογµάτων "ισότητος χριστιανοσοσιαλισµού". Όµοιος εξευτελισµός επιχειρήθηκε από την εβραιοχριστιανική θρησκεία ή οποία χωρίς αιδώ διδάσκει ότι "ο µονογενής υιός του Ενός θεού.θεών. διότι έξω από τα όρια του υπάρχει Αδρανές ∆ιάστηµα. DODDS στο βιβλίο του "Οι Έλληνες και το Παράλογο". ονοµάζοντας "θεό" το Ανώτατο Όν. τα οποία περιέχει το Σώµα Του ως Όργανα των Λειτουργιών του. διαβρωµένοι από Γεφυραίους.λπ. Έτσι τιµούµε εµείς οι Κορυφαίοι των Ελλήνων τον Επινοητή των ανωτέρω Εµετικών θεωριών. αν και είναι το Ανώτατο Όν. Μα δεν ήταν Ελληνικά τα ιερατεία που διέφθειραν τον Ορθολογισµό και το Ήθος των Ελλήνων.Πατρός. όταν δεν προκαλούσαν πολέµους µεταξύ θνητών για να διασκεδάσουν την πλήξη τους.Υιός έξω από Σώµα -Χώρο του Σύµπαν. πώς ο ελληνικός ορθολογισµός µεταλλάχθηκε σε δεισιδαιµονία "πανθεϊστικής µαγείας" στην Κλασσική εποχή. µε τις ίδιες διαστάσεις του . το υποβίβασε σε επίπεδο των "θεών" ή "τρεχόντων" αστρικών πυκνωµάτων. υπονόµευαν το Αξιοκρατικό Πολίτευµα για να εγκαθιδρύσουν την Οχλοκρατική ∆ηµοκρατία. να εισέλθει από κάποιο άνοιγµα του Σύµπαν Πατρός. και τον Μονογενή Αυτού Ανθυποµαλθάκαν Χριστόν.Σύµπαν . ο Υιός θα ήταν κι αυτός Σύµπαν. Αυτές οι Παρανοϊκές Αχρειότητες των Ιερατείων. υποβίβασαν τους Έλληνες σε λαό λατρείας αιδοίων και Σπερµάτων.. Οι Ελευσίνιοι ιερείς παράλληλα. και οπωσδήποτε Σύµπαν . ∆εν ήταν δυνατόν να τραφούν πνευµατικά και ηθικά οι Έλληνες. ∆ίδοντας ένα παράλληλο παράδειγµα. υποβιβάζοντας το Περιέχον σε Περιεχόµενο. και Εκσπερµατώσεων και Ενσπερµατώσεων . Ορθές οι διαπιστώσεις του. για να καταλήξει στο αιδοίον της ∆ίδας Μαρίας.είχε Υιόν. Κατά τις διαπιστώσεις του. ενσαρκώθηκε στη µήτρα µίας γήϊνης".. τον Αθηναίο Κυβερνήτη Ίππαρχο (514). Χριστός. προτείνουµε στον αναγνώστη να εξετάσει τα πεπραγµένα του ∆ήµου Γεφυραίων της Αθήνας (Γεφυραίοι ή Γεβυραίοι ή Εβραίοι).. (Εκδόσεις "Καρδαµίτσα" στην Ελληνική) διερωτάται.Πατρός Σύµπαντος... δηλαδή στην κυριολεξία λαό λατρείας Μαλθακιών.ηλιακά συστήµατα-γαλαξίες-νεφελώµατα κ. Αντι απαντήσεως. από τους αηδείς µύθους των ιερατείων που παρουσίαζαν τους "θεούς" ως αργόσχολους µέθυσους σεξοµανείς εντρυφώντες σε δολοπλοκίες και συµπόσια. δηλαδή δεν τρέχει. δεν είναι "θεός" διότι δεν "θέει".. Αν το Ανώτατο Όν . δεν µετακινείται προς οιαδήποτε κατεύθυνση..Σύµπαν. Το Εβραιοµογγολικό Κατεστηµένο. αυτή η "αγωγή του παραλόγου" άφησε ένα τεράστιο Κενό Πνεύµατος και Ήθους. και µε θεούς που εξέρχονται από αιδοία. Οι οµοφυλόφιλοι Εβραίοι-Γεφυραίοι µε τα ελληνοποιηµένα ονόµατα Αρµόδιος και Αριστογείτων (ερωτιδείς) δολοφόνησαν. Ο ερευνητής E. Αρχιµαλθάκαν Γιαχβέ του Τεκτονικού Τετραγράµµατου. το οποίο δεν ασκεί καµία κινητική ενέργεια ή πίεση ακτινοβολίας. να τις σµικρύνει σε µέγεθος ανθρώπινου σπερµατοζωαρίου. Αδρανών Χωρικών ∆ωδεκαέδρων. Έτσι υποτιµούµε εµείς οι Κορυφαίοι των Ελλήνων τους διαστρεβλωτές της Επιστήµης των "θεών" µας σε Μη Ορθολογιστικές Πίστεις Εµετικών ∆ογµάτων. µε θεούς που εισέρχονται στα αιδοία.. R. Ο Συµπαντικός Λόγος . το ανωτέρω ισοδυναµεί µε το να ονοµάσουµε έναν άνθρωπο "Αιµοσφαίριο" ή "Μικρόβιο". σε τρόπο ώστε να προετοιµάσει την υποδοχή του Χριστιανισµού από τους Έλληνες που λιµοκτονούσαν ηθικά και πνευµατικά. ενώ συγχρόνως εξαπατούσαν τον 72 .

και ότι ο Σείριος Β είναι το βαρύτερο (πυκνότερο) άστρο του "γνωστού" Σύµπαντος. ανάλογα µε το προηγούµενο ειδικό τους βάρος. Έχει µέλλον ακόµη µερικές δεκάδες χιλιάδες χρόνια αλλά τελικά προορίζεται για πλήρη απορρόφηση και διάλυση από τον Σείριο Β. Ο σκοπός όσων γράφονται εδώ δεν είναι η δηµιουργία πανικού στο κοινό. Τέλειο θεατρικό σκηνικό. οι "υψηλές συχνότητες αραιώσεως ύλης" που αντιστοιχούν στις πνευµατικές λειτουργίες. µειώνοντας τον όγκο τους κατά χιλιάδες φορές. δηλαδή ύπαρξη οργανικής ζωής.Χ.000π. υπενθυµίζουµε ότι το Ηλιακό µας Σύστηµα βρίσκεται σε απόσταση µόνον 8. Οι ∆υνάµεις Ταµίλ (∆ιάβολος) µέχρι σήµερα ηγούνται στην πρόκληση πολέµων. οικονοµικής διαλύσεως. και η γενική επιτάχυνση "ολιστικής τάσεως" των. εκλείπουν βαθµιαία µέχρι πλήρους µηδενισµού. 73 . Στην τελική του λειτουργία ο Σείριος Β. Για τους έχοντες στοιχειώδεις γνώσεις Αστροφυσικής. Το Ηλιακό µας Σύστηµα είναι ένα Σύστηµα Οριακής Πυκνώσεως για οργανικές λειτουργίες.. ναρκωτικών. Συγκριτικά αναφέρουµε ότι η πυκνότητα του Σιδήρου είναι 7 φορές µεγαλύτερη του ύδατος. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ : ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΡΟΠΗ ΠΛΑΝΗΤΟΥ Ο προσδιορισµός Πολιτισµικής Ροπής Πλανήτου είναι εξαρτώµενος από την Υλοενεργειακή κατάσταση του πλανήτη µας. αποκατάσταση ήθους και οικολογίας και . αλλά οι υπόγειοι Κρόνιοι και Ταµίλ συνέχιζαν να εµφανίζονται ως ∆ίες και Απόλλωνες. Οι "θεοί" είχαν προ πολλού εγκαταλείψει τον πλανήτη µας. ενώ οι ∆υνάµεις Γιαχβέ .πληθυσµό µε καβαλιστικές επιδείξεις ανύπαρκτων "θεών". και τα ισοπεδώνει ισοµερώς στην εξωτερική του σφαιρικότητα.9 ετών φωτός από τον Σείριο Β. ∆ήµητρες και Πλούτωνες.Χριστού ιδρύουν οργανώσεις και θρησκείες που επαγγέλλονται την ειρήνη.200 φορές από τον Σίδηρο. Σε κατάσταση τέτοιας "υπερβαρύτητος" τα πάντα µετατρέπονται σε µέταλλο βαρύτερο περίπου 9. ασθενειών. Αντίθετα. Έχουν φασµατοσκοπικά διαπιστωθεί πυκνότητες 65. µετά την αναχώρησή τους το 16. διότι τέτοιες εξελίξεις δεν αφορούν χρονικά τις δικές µας γενεές ούτε τους απογόνους µας των προσεχών δεκάδων χιλιετηρίδων. πορνείας. Η ανωτέρω τακτική εφαρµόζεται από τα πληρώµατα του Γιαχβέ Σελήνη και του Υφισταµένου του Ταµίλ της Λίλιθ. διαταχθέντος από Γιαχβέ να εκφυλίσει τον πλανήτη µέχρι διαλύσεως των εθνών που άφησαν πίσω τους οι "θεοί". εγκλήµατος. πλαστογραφώντας τις πράξεις διαφθοράς µε τα ονόµατα των Μελών της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. πόσο µάλλον ανώτεροι είναι οι ελαύνοντες "θεοί" µας της Ζ΄ Γαλαξιακής Αποστολής. λόγω ιδίας αιτίας.000 φορές µεγαλύτερες του ύδατος. Όχι όµως τόσο τέλειο για ΑΛΕΞΙΝΟΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ..αιωνίου ζωής µε οικονοµική ευµάρεια που θα φέρει ο Χριστούλης. Οι πλαστογράφοι θα "πληρωθούν" από την Ζ΄ Γαλαξιακή Αποστολή. έχει σαν πρώτη αιτία το γεγονός ότι οι "χαµηλές συχνότητες Πυκνώσεως Ύλης" στον διαστηµικό µας χώρο. Η γενική υστέρηση της "ικανότητος διανοήσεως και κρίσεως" των γήϊνων. αυξάνονται λόγω προσεγγίσεως στον Σείριο. Τα ανωτέρω γράφονται για να συναρτηθούν µε την σηµερινή πολιτισµική κατάσταση του πλανήτη. "έλκει" στην επιφάνειά του τα αποσυντιθέµενα γειτονικά ηλιακά συστήµατα. ∆ιότι τελικά αν εµείς οι "θνητοί" είµεθα διανοητικά ανώτεροι του ζεύγους Γιαχβέ-Ταµίλ. φθοράς οικολογίας.

Κασσιόπη() και ειδικά το Ηλιακό Σύστηµα Βοώτου Ε.* Για τους γνώστες των ουρανίων συντεταγµένων αναφέρουµε ότι αυτοί οι πληθυσµοί τοποθετούνταν στον "βορειοδυτικό" τοµέα του φακοειδούς Γαλαξία µας. Τα δεύτερα αυτά όντα µετακινούνται στο σύµπαν χωρίς τεχνολογία. * ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ** 103 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΝΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟΝΙΑ Ή ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΝΙΑ 74 . Η ανωτέρω ερώτηση είναι παγιδευµένη εξ αρχής και εξηγούµε το γιατί: Το Σύµπαν είναι ένας Ζωντανός Οργανισµός Σκεπτόµενος και Νοήµων που περιέχει µέσα του άλλα σκεπτόµενα "φύσει θέοντα" όντα ως όργανα εσωτερικών λειτουργιών. τότε ποιά Συστήµατα είναι σύµφωνα µε τους Φυσικούς Νόµους. Παράδειγµα: Στο "στατικό" σκεπτόµενο όν Γη. Αυτά τα "µετακινούµενα" όντα. Κάθε Τεχνητός Νόµος που επιβάλλεται στα "στατικά" και τα "κινούµενα" Όντα. οικονοµικά συστήµατα. ορατοί µόνον από τον νότιο γήϊνο πόλο. δηλαδή Σχιζοφρένια Αντιθέσεως µεταξύ της Φυσικής και Αφύσικης Νοµοτέλειας. υπάρχουν οι διαστρικοί µικροοργανισµοί που µπορούν να παραβληθούν.(**) Οι πληθυσµοί στους Γαλαξιακούς αντίποδες. ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΝΟΜΩΝ. ήτοι του "νοτιοδυτικού" τοµέα Γαλαξία. µε αποτέλεσµα να αφοµοιωθούν από τον Σείριο Β. σε βαθµό καταργήσεως Φυσικών Νόµων. Τα όντα αυτά δεν έχουν ανάγκη Τεχνητών Γραπτών Νόµων για να λειτουργήσουν ως πλανήτες. εξορύξεις υγρών και στερεών υδρογονανθράκων από το υπέδαφος. όπως και τα "στατικά". ηλιακά συστήµατα. Αυτές οι πλαστές αντιθέσεις τους τις διοχέτευσαν στον πλανήτη µας µε αποτέλεσµα να τρελάνουν στην κυριολεξία τους αυτόχθονες ζώντες οργανισµούς και όντα υπό συµπύκνωση. γαλαξίες. Αν δεν βρίσκονται σε τέτοιους διαύλους αλλά επιχειρούν διέλευση δι΄ άλλης οδού. κοσµοθεωρητικά και φιλοσοφικά συστήµατα. αν βρίσκονται σε διαύλους κινούµενης υλοενέργειας. Η τρίτη αιτία εκφυλισµού διανοήσεως.λπ. πέραν των ορίων των Φυσικών Νόµων. τα οποία ανέπτυξαν τάσεις κυριαρχίας σε ισόβαθµα όντα. που αντιστοιχούν ακριβώς στις φλέβες-αρτηρίες του ανθρώπινου σώµατος ή στο ανθρώπινο δίκτυο νεύρων. έχουν γίνει επεµβάσεις αφύσικες όπως η αλλοίωση ατµόσφαιρας µε καύση υδρογονανθράκων προς µηδενισµό οξυγόνου. νεφελώµατα κ. ∆ηµιουργείται έτσι εύλογα ένα ερώτηµα: Αν όλες οι υπάρχουσες θρησκείες. Πυρηνικές εκρήξεις στο "σώµα"-υπέδαφος του πλανήτη κ. είναι αφύσικα δηλαδή ενάντια στους Φυσικούς Νόµους.λπ. αλλά απέτυχαν λόγω της αντιθέτου φοράς ακτινοβολίας ή ρευµάτων υλοενεργείας που συνάντησαν (φυσική φορά υλοενεργείας από Βορρά προς Νότο). παίζοντας µε τις αντιθέσεις Ισότητα-Ανισότητα. προκαλεί αλλοίωση Φυσικών Λειτουργιών. µε τα αιµοσφαίρια ή τα κινούµενα ηλεκτρικά νευρικά φορτία. εµπεριέχουν επίσης ΑΥΤΟΜΑΤΑ Φυσικούς Νόµους. Καλό-Κακό. ως νεκρά µόρια υπερβαρέως µετάλλου. Πρόκειται για όντα µε τάσεις ασκήσεως εξουσίας επί των οµοίων τους.λπ. Είναι τα όντα που επιχείρησαν να ιδρύσουν θρησκείες και πολιτικές κυβερνήσεις στο Σύµπαν. Εκτός των "στατικών" αυτών διαστρικών οργάνων που µπορούν να παραβληθούν µε τα σχετικώς "στατικά" ανθρώπινα κύτταρα ή όργανα ή αδένες. τότε χρησιµοποιούν τεχνολογία σκαφών. πολιτικές ιδεολογίες. αλλά εµπεριέχουν ΑΥΤΟΜΑΤΑ Φυσικούς Νόµους. ∆ηµοκρατία-Συγκεντρωτισµός Θεοκρατία-Οντοκρατία κ. από πληθυσµούς Όντων γειτονικών Αστερισµών. προερχόµενων από τις Πλειάδες . είναι η χρήση του ως επιβιώσεως εκτάκτου ανάγκης. ψευδοεπιστηµονικά και ψευδοψυχιατρικά Συστήµατα.Η δεύτερη αιτία εκφυλισµού διανοήσεως στον πλανήτη µας. είναι η χρήση του πλανήτη µας ως φυλακής περιορισµού όντων αραιοτέρων διαστάσεων. κατά την ακµή των ηλίων τους έως ότου αυτοί οι ήλιοι και οι πλανήτες τους άρχισαν να διαλύονται λόγω υπερβολικής πυκνώσεως. επιχείρησαν όµοια προσέγγιση στο Ηλιακό µας Σύστηµα.Άρκτο .

Στα "κινούµενα" ανθρώπινα όντα και στους ζωντανούς οργανισµούς πανίδος και χλωρίδος. Οι παραπάνω πόλεις καθώς και ο τρίτος χάρτης θα διατεθούν στο µέλλον στην µορφή που θα καταστεί δυνατόν να ερευνηθούν καθ΄ ότι απαιτούν µεγαλύτερη προσπάθεια και χρόνο διερεύνησης. ∆εν υπάρχουν Συλλογικά Φυσικά Συστήµατα Σκέψεως και ∆ράσεως. πολιτικής ιδεολογίας. φαρµάκων. Από τον δεύτερο χάρτη της Ανατολικής Ελλάδος Σάρδεων.Α. ∆ιότι η Πολιτισµική Ροπή είναι συνισταµένη των ∆ισεκατοµµυρίων Προσωπικών Νόµων. Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι όλοι οι "νόµοι" που ετέθησαν τεχνητά από τους επιδέξιους αλήτες της εξουσίας. ΚΟΛΟΣΣΑΙ. ΑΠΑΜΕΙΑ. ανήθικοι. θρησκευτικοί. οικονοµικής θεωρίας. Η αντιγραφή των χαρτών έγινε χρησιµοποιώντας το Google Earth ώστε ο αναγνώστης να µπορεί να διαπιστώσει την θέση των πόλεων ακόµη και σήµερα. ΛΥΣΤΡΑ.Ε. αποβλακωτικοί. όπως ακριβώς έχουν ένα Προσωπικό Νόµο Βιολογικής ∆ιαµορφώσεως που τα διαφοροποιεί απ΄ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ. εκφυλιστικοί. ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ο. λείπουν οι εξής πόλεις: ΚΟΤΥΑΙΟΝ. Ποιά είναι αυτά. Στο ερώτηµα λοιπόν: "Ποιά Συστήµατα είναι σύµφωνα µε τους Φυσικούς Νόµους". 75 . των αντίστοιχων δισεκατοµµυρίων κατοίκων του πλανήτη. αφύσικοι. πολιτικών ιδεολογιών.Ε. ορθογραφικών ή συντακτικών λαθών. Η ερώτηση είναι παγιδευµένη εξ αρχής.Α. ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ (ΦΡΥΓΙΑΣ). και µαζικής κοσµοθεωρίας Στοάς. Τα όντα. ΕΙΣΘΕ ΠΡΟΣΩΠΑΝΘΡΩΠΟΙ Ή ΜΑΖΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΙ. Η θέση και η ονοµασία των περισσοτέρων πόλεων έχει εξακριβωθεί από τους ιστορικούς χάρτες της Google Earth: Middle East/Palestine 1861 και Middle East/Turkey 1861. αγροτικής µονοκαλλιέργειας. ιατρικών και ψυχιατρικών "επιστηµών". είναι από τη Φύση του Αφύσικο. κρατικοί του ποινικού ή εµπορικού ή άλλου "δικαίου". εκµεταλλευτικοί. Τα Φυσικά Συστήµατα Σκέψεως και ∆ράσεως είναι ΜΟΝΟΝ Ατοµικά. ΚΟΜΑΝΑ. έτσι διαθέτουν αυτόµατα Προσωπικό Νόµο ∆ιαµορφώσεως Σκέψεως και Προσωπικό Νόµο ∆ιαµορφώσεως Αισθηµάτων. ΓΟΡ∆ΙΟΝ. Σεις οι αναγνώστες είσθε Παίκτες µε Προσωπικό Νόµο ή είσθε µαζάνθρωποι κάποιας µαζικής θρησκείας. απαντούµε: ΚΑΝΕΝΑ. Είναι αδύνατη η πρόβλεψη ενός Παιχνιδιού µε 4 δισεκατοµµύρια Παίκτες. έχουν γίνει επεµβάσεις τεχνητών ΠΑΡΑΦΥΣΕΙ νόµων. µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την ύπαρξη τυχόν ανακριβειών. µέσω των θρησκειών. γενετικής κ. διεστραµµένοι και ∆ΙΑΣΤΡΕΦΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ. εξουσιαστικοί. είναι συλλογικοί. Αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο αντιγραφέας δεν κατέχει "γνώσεις" Ο.. αστικής συγκεντρώσεως. Κάθε Συλλογικό Σύστηµα Νοµοθετηµένο. Ποιά είναι λοιπόν η σωστή πολιτισµική ροπή του πλανήτη. ∆ιότι η ίδρυση "τεχνητών συστηµάτων" σκέψεως είναι ΑΝΤΙΘΕΤΗ µε τα "φυσικά συστήµατα" σκέψεως.λπ. ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑ Α΄ ΕΚ∆ΟΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: 18-6-2011 Η αντιγραφή-ψηφιοποίηση έγινε από αντίγραφο πρωτότυπου το οποίο σε αρκετά σηµεία του είναι δυσανάγνωστο.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful