You are on page 1of 7

VEKTORI U RAVNI II DEO

Primer 1.

uuu uuur r uuuu r Taka M je sredite stranice BC trougla ABC. Dokazati da je AB + AC = 2 AM

Reenje:

Nacrtajmo najpre sliku i postavimo problem...


C C C

A slika 1.

A slika 2.

A slika 3.

Na slici 1. su obeleeni vektori koji su dati u zadatku.

ta je ideja? Kod ovakvog tipa zadataka vektor u sredini izrazimo na obe strane!
uuuu uuu uuuu r r r Na slici 2. je vektor AM izraen ( plavom putanjom) preko: AM = AB + BM .

uuuu uuur uuuu r r Na slici 3. je vekor AM izraen ( uta putanja) preko: AM = AC + CM


Dalje emo ove dve jednakosti napisati jednu ispod druge i sabrati ih:

uuuu uuu uuuu r r r AM = AB + BM uuuu uuur uuuu r r AM = AC + CM uuuu uuu uuuu uuur uuuu r r r r 2 AM = AB + BM + AC + CM uuuu uuu uuur uuuu uuuu r r r r 2 AM = AB + AC + CM + BM uuuu uuu uuur r r 2 AM = AB + AC

pretumbamo malo

uuuu uuuu r r pogledajmo zadnja dva vektora na slici...suprotni su , pa je CM + BM = 0

Dobili smo traenu jednakost. WWW.MATEMATIRANJE.COM

Primer 2.

uuur uuuu r U trouglu ABC take M i K su sredita stranica AB i BC. Dokazati da je AC = 2MK
Reenje:
Opet mora slika:
C C C

M slika 1.

M slika 2.

M slika 3.

Slino kao u prethodnom zadatku, vektor u sredini MK, izraavamo na obe strane.

uuuu uuur uuur uuur r Na slici 2. idemo ulevo: KM = MA + AC + CK


uuuu uuur uuur r Na slici 3. idemo udesno: KM = MB + BK

Napiemo jednakosti jednu ispod druge i saberemo ih:

uuuu uuur uuur uuur r KM = MA + AC + CK uuuu uuur uuur r KM = MB + BK uuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu uuur uuur uuur uuur uuur r 2 KM = MA + AC + CK + MB + BK Sad pogledamo sliku i uoimo suprotne vektore ( istog pravca i intenziteta a suproznog smera).

uuuu uuur uuur uuur uuur uuur r 2 KM = AC + MA + MB + BK + CK Uokvireni su nula vektori, pa je: uuuu uuur r 2 KM = AC

Primer 3.
uuuu 1 uuu uuu r r r Dat je trapez ABCD. Ako je M sredite stranice AD, a N sredite stranice BC, tada je MN = AB + CD 2 Dokazati.

Reenje:
Ovo je ustvari dokaz injenice da je srednja linija trapeza jednaka polovini zbira osnovica m = a+b 2
2

A slika 1.

slika 2.

slika 3.

Najpre emo vektor MN izraziti odozdo ( slika 2.) pa odozgo ( slika 3.), pa to sabrati

uuuu uuur uuu uuur r r MN = MA + AB + BN uuuu uuuu uuur uuur r r MN = MD + DC + CN uuuu uuu uuur r r 2 MN = AB + DC suprotni vektori se potiru, to jest daju nula vektor uuuu 1 uuu uuu r r r Jo da celu jednakost podelimo sa 2 i dobijamo MN = AB + CD . 2

Primer 4.

Neka su M i N sredita neparalelnih stranica BC i AD trapeza ABCD, a E i F presene take dui MN i uuu 1 uuu uuur r r dijagonala AC i BD. Tada je EF = AB DC 2 Reenje:

I u ovom zadatku se koristi isti trik, al je putanja izraavanja vektora u sredini malo udna , da vidimo:
D C D C D C

A slika 1.

slika 2.

slika 3.

uuu uuu uuu uuu r r r v Na slici 2. vektor EF izraavamo preko: EF = EA + AB + BF .

uuu uuu uuu uuuv r r r Na slici 3. vektor EF izraavamo preko: EF = EC + CD + DF


Napiemo ove dve jednakosti jednu ispod druge, saberemo ih i potremo suprotne vektore
uuu uuu uuu uuu r r r v EF = EA + AB + BF uuu uuu uuu uuuv r r r EF = EC + CD + DF uuu uuu uuu r r r 2EF = AB + CD

WWW.MATEMATIRANJE.COM 3

uuur uuu uuu uuur r r uuu v Znamo da vai : CD = DC , ubacimo ovo u dobijenu jednakost i evo reenja: 2EF = AB DC .
uuu 1 uuu uuur r r Naravno ,ovo sve podelimo sa 2 i dobijamo: EF = AB DC . 2

Primer 5.

uuuu uuur uuur uuuu uuuu r r r Ako je M proizvoljna taka u ravni paralelograma ABCD , tada je 4MO = MA + MB + MC + MD , gde je O
taka preseka dijagonala paralelograma. Dokazati.

Reenje:

C O

M
Vektor MO emo izraziti na 4 naina pa te jednakosti sabrati:

uuuu uuur uuur v MO = MA + AO r uuuu uuur uuu v MO = MB + BO r r uuuu uuuu uuu v MO = MC + CO r uuuu uuuu uuur v MO = MD + DO r r r r uuuu uuur uuur uuur uuu uuuu uuu uuuu uuur v 4 MO = MA + AO + MB + BO + MC + CO + MD + DO
Pretumbajmo malo ovu jednakost u smislu da uoimo suprotne vektore:
r r r uuu uuur r uuuu uuur uuur uuuu uuuu uuur uuu v 4MO = MA + MB + MC + MD + AO + CO + BO + DO ( pogledajte na slici, ovo su suprotni vektori)

r r uuuu uuur uuur uuuu uuuu v 4MO = MA + MB + MC + MD


4

Primer 6.

uur uur uuu r Ako je T teite trougla ABC, tada je TA + TB + TC = 0 . Dokazati.


Reenje:
Da se podsetimo: teina du spaja teme i sredinu naspramne stranice; sve tri teine dui seku se u jednoj taki T koja je teite trougla; teite deli teinu du u odnosu 2:1. Da nacrtamo sliku:

B1 T

A1

C1

uur uur uuu r Krenuemo od TA + TB + TC = i dokazati da je ovaj zbir nula.


Rekosmo da teite deli teinu du u odnosu 2:1, pa je: uur 2 uuur TA = A1 A 3 uur 2 uuur TB = B1 B 3 uuu 2 uuuu r r TC = C1C 3

Saberemo ove tri jednakosti i dobijamo:

uur uur uuu 2 uuur uuur uuuu r r TA + TB + TC = ( A1 A + B1 B + C1C ) 3

Dalje emo izraziti svaki od ovih vektora ( pogledaj na slici, to su isprekidano nacrtani vektori):
C C C

B1 T

A1

B1 T

A1

B1 T

A1

C1

C1

uuur uuur uuu r A1 A = A1C + CA

uuur uuur uuu r B1 B = B1 A + AB

uuuu uuur uuu r r C1C = C1 B + BC

C1

Saberemo ove tri jednakosti: 5

uuur uuur uuu r A1 A = A1C + CA uuur uuur uuu r B1 B = B1 A + AB uuuu uuur uuu r r C1C = C1 B + BC uuur uuur uuuu uuur uuu uuur uuu uuur uuu r r r r A1 A + B1 B + C1C = A1C + CA + B1 A + AB + C1 B + BC Pretumbajmo malo desnu stranu jednakosti:

uuur uuur uuuu uuu uuu r r r uuu uuur uuur uuur r A1 A + B1 B + C1C = CA + AB + + BC + A1C + B1 A + C1 B
Zaokrueni vektori imaju zbir nula, jer se zadnji vektor zavrava gde poinje prvi...

uuur uuur uuur Pogledajmo sada preostali zbir A1C + B1 A + C1 B , i on je nula, jer je:
uuur 1 uuu r A1C = BC 2 uuur 1 uuu r B1 A = CA 2 uuur 1 uuu r C1 B = AB 2 uuur uuur uuur 1 uuu uuu uuu r r r 1 A1C + B1 A + C1 B = ( BC + CA + AB) = 0 = 0 2 2 E, ovim je dokaz konano zavren. Primer 7. uuur 1 uuur uuur uuuu r Ako je M proizvoljna taka u ravni trougla ABC , tada je MT = MA + MB + MC , gde je T teite trougla. 3 Dokazati.

Reenje:
Najpre moramo vektor MT izraziti preko vektora MA,MB i MC.
C

B1 T

A1

C1

uuur uuur uuu r MT = MA + AT uuur uuur uuu r MT = MB + BT uuur uuuu uuu r r MT = MC + CT

saberemo ove tri jednakosti...

uuur uuur uuu r MT = MA + AT uuur uuur uuu r MT = MB + BT uuur uuuu uuu r r MT = MC + CT uuur uuur uuur uuuu uuu uuu uuu r r r r 3MT = MA + MB + MC + AT + BT + CT

uuur uuur uuur uuuu r U prethodnom primeru smo videli da ovo uokvireno daje nula vektor, pa je: 3MT = MA + MB + MC , a to smo i trebali
dokazati.

WWW.MATEMATIRANJE.COM