Sie sind auf Seite 1von 5

vmbo bk | mavo | havo | atheneum | gymnasium

Uw kinderen, onze kinderen!

lgemene informatie

Het Herbert Vissers College bestaat al 50 jaar; ooit begonnen als een kleine dorps-ulo is de school met Nieuw-Vennep meegegroeid en geworden tot een moderne school met een gevarieerd aanbod. Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Iris, samen met nog 4 andere christelijke scholen uit Hoofddorp, Haarlem, Heemstede en Uithoorn. Wij zijn de enige school voor voortgezet onderwijs in Nieuw-Vennep en willen daarom ook de school zijn waar iedereen uit Nieuw-Vennep en omstreken zich thuis voelt. Dicht bij huis met alle voordelen van dien; dicht bij vrienden en vriendinnen en dicht bij de sportvereniging, kortom de veiligheid van een vertrouwde omgeving. Het Herbert Vissers College is een school met een christelijke grondslag waar iedereen welkom is, los van religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Onderwijs volgen bij ons betekent respect hebben voor elkaars mening en onderlinge verschillen. Je bent niet alleen voor jezelf op school, maar ook voor elkaar. Wij menen dat goed onderwijs altijd moet bijdragen aan een betere samenleving en daarom staan leren van elkaar, samenwerken en aandacht voor persoonlijke groei en talentontwikkeling op onze school centraal. Onze leerlingen worden steeds gestimuleerd na te denken over de vraag hoe de wereld beter kan worden.

Wij willen graag een school zijn met hart voor de leerling en oog voor veiligheid en duidelijkheid. Daarom bieden wij ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, maar hebben wij ook duidelijke regels voor de aanpak van schoolverzuim, agressie en intimidatie, vernieling en diefstal, alcohol- en drugsgebruik.

Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg


Het vmbo is een vierjarige en brede opleiding waar beroepsgerichte vakken op zowel basisals kaderniveau worden aangeboden. Tevens biedt het HVC Leerweg Ondersteunend Onderwijs (lwoo) aan. De meeste uren worden aan praktijkvakken besteed. Daarnaast komt er voldoende theorie aan bod.

Het Herbert Vissers College is een brede scholengemeenschap voor vmbo bk, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Speerpunten in ons beleid zijn aandacht voor het talent dat in ieder kind zit en zorg voor elkaar. Momenteel hebben wij ruim 1750 leerlingen die gehuisvest zijn in 3 aan elkaar geschakelde gebouwen. Er is een havo/vwo-gebouw, een mavo-gebouw en een vmbo bk-gebouw.

Er wordt ook dagelijks aandacht besteed aan hoe je met andere mensen omgaat, wat verantwoordelijkheid en samenwerken is. We werken met kleine klassen, oefenen met sociale vaardigheden en met samenwerken. Het HVC heeft oog voor de talenten van leerlingen en probeert zo veel mogelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen. In het tweede jaar worden de eerste stappen gezet op weg naar een beroepskeuze. Dit begint met een keuze uit n van de afdelingen. Basis- en kader-leerlingen kunnen kiezen uit zes afdelingen: metaaltechniek, bouwtechniek, elektrotechniek, instalektro, verzorging of handel & verkoop.

Mavo

Wij helpen de leerlingen in vier jaar tijd om zich goed voor te bereiden op het mbo of een overstap naar 4-havo. We kiezen daarbij de juiste weg voor de leerlingen op basis van cijfers, mogelijkheden en belangstelling en nemen de tijd om leerlingen goed te begeleiden. We willen de leerlingenmotiveren het beste uit zichzelf te halen door een gevarieerd lesaanbod met activerende werkvormen. Ook de mentor, de huiswerkklas en de topklas dragen hieraan bij. Ten slotte is er tijdens de verschillende buitenschoolse activiteiten niet alleen aandacht voor de lesstof, maar ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Atheneum en gymnasium
Als leerlingen onderwijs volgen op het vwo, betekent dit dat ze gaan voor het hoogst haalbare. Onze ambitie is de leerlingen uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. We leggen de lat daarom hoog. We verwachten van onze leerlingen dat ze een inke dosis eigen interesse, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid laten zien. Ons onderwijs is gericht, naast het verwerven van kennis, op het aanleren van academische vaardigheden, waarbij onderzoekend leren en het ontwikkelen van een kritische en creatieve houding belangrijk zijn.

Havo

Cambridge Course

Kansen bieden en kansen pakken. Dit motto behelst onze onderwijslosoe. We bieden leerlingen passend onderwijs vanuit een goed gestructureerde omgeving. Wij geven veel keuze om de opleiding te volgen die aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Leerlingen hebben niet het idee dat ze er alleen voor staan. We helpen de leerlingen om zich binnen en buiten de les te ontwikkelen met een betrokken mentor en een gemotiveerd docententeam. We zorgen ervoor dat iedereen zich op school thuis voelt. We doen dit met oog voor de persoon en zijn sociale omgeving. Dat zie je terug in de activiteiten die we binnen en buiten school organiseren.

Cambridge Course (CC) betreft een bijzondere vwo-aanpak van het vak Engels. CC mondt uit in een extra certicaat bovenop het vwo-diploma: het Cambridge Certicate for Advanced English (CAE). De Universiteit van Cambridge geeft het CAE uit en het bezit van dit certicaat geeft toegang tot een groot aantal buitenlandse universiteiten zonder dat een aspirant-student vooraf een taaltoets hoeft af te leggen. CCleerlingen hebben tot en met 5-vwo twee lesuren Engels meer per week (dus vijf in plaats van drie uur Engels in het eerste jaar). De docent en de leerlingen onderling spreken alleen maar Engels tijdens de CC-lessen. Daarnaast is er n keer per week een native speaker aanwezig om in kleine groepjes het spreken van Engels extra te

oefenen. Ten slotte gaan de leerlingen in het eerste en het tweede leerjaar een week op taalexcursie naar Engeland. De extra kosten voor de Cambridge Course bedragen ca. 220,per jaar, exclusief excursie- en examenkosten in 5-vwo.

HVC-Sport en HVC-Art

Talentklassen

Een talentklas is een zelfgekozen vorm van talentontwikkeling. Hvo- en vwo-leerlingen maken in de brugklas kennis met alle talentklassen. Daarna maken ze een keuze voor n van de talentklassen, die ze volgen tot en met leerjaar drie. De gekozen talentklas vormt een goede voorbereiding op hun proelkeuze voor de bovenbouw. Mocht uw kind juist behoefte hebben aan ondersteuning op het taalof rekenvlak, dan zullen wij adviseren om het programma te volgen dat we daarvoor speciaal ontwikkeld hebben. U vindt de inhoud van de diverse talentklassen in de talentfolder en op onze website.

Leerlingen van vmbo-bk en het mavo kunnen naast het reguliere programma optioneel kiezen voor HVC-Sport of HVC-Art. De extra lessen volgen de leerlingen niet met hun eigen klas, maar met leerlingen uit alle vmbo- en mavo-brugklassen die voor HVC-Sport of voor HVC-Art hebben gekozen. De kosten voor beide talentklassen bedragen 150,-. Bij HVC-Sport maken de leerlingen kennis met veel verschillende sporten en krijgen ze clinics aangeboden. Ook leren ze om te functioneren in een team en een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Nadat een leerling zich voor HVC-Sport heeft aangemeld, volgt er een uitnodiging voor een praktische test en een gesprek waarin bewegingsvaardigheid en motivatie worden bekeken. De docenten van HVC-Art bieden verschillende technieken voor tekenen, schilderen, boetseren, houtbewerken en kartondrukken aan. Ook staat het maken van animatielmpjes op het programma. De leerlingen bekijken en vergelijken kunst in het museum met eigen werk. Bij alle onderdelen is het belangrijk om goede ideen te kunnen verzinnen om zo fantasie en originaliteit te ontwikkelen. Om toegelaten te worden tot HVC-Art wordt de leerling uitgenodigd om eigen beeldend werk te laten zien.

Begeleiding

Onze begeleiding van leerlingen is niet alleen gericht op de resultaten, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen; ook de leerling waarmee het prima gaat, heeft recht op aandacht en advies. De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs betekent een grote verandering in het leven van leerlingen. Nieuwe school, nieuwe vrienden en een nieuwe manier van leren. Wij zijn ons bewust van deze grote verandering en hebben onze begeleiding hierop gericht. Om eerst al onze leerlingen beter te leren kennen, beginnen de brugklassers bij ons met een aantal introductiedagen, waarbij de mentor van de klas een belangrijke rol speelt. De mentor is de begeleider van de klas, volgt het wel en wee van de leerlingen, verzorgt de begeleidingslessen en informeert de ouders. Op de kennismakingsavond maken de ouders kennis met de mentor.

de vorderingen van uw kind met de vakdocent. Aan het begin van het schooljaar is voor elk leerjaar een kennismakingsavond gepland. Daarnaast wordt de gelegenheid geboden om via het digitale leerlingvolgsysteem de cijfers, de absentie en het huiswerk bij te houden. Op onze website vindt u relevante informatie over roosterwijzigingen, jaarplanningen, fotoverslagen en veel meer. Naast de ouderraad bestaat er ook een ouderplatform, waarbij de schoolleiding met ouders in gesprek gaat over concrete zaken ter verbetering van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen.

Gecertificeerde opleidingsschool

Het Herbert Vissers College is een gecerticeerde opleidingsschool. Dit betekent dat wij in samenwerking met de aangesloten lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten zelf nieuwe docenten opleiden en veel stagiaires begeleiden.

Contact met ouders

Natuurlijk willen ouders weten hoe het met hun kind gaat op school en zijn er vragen aan onze docenten. Dit kan op verschillende contactmomenten tijdens het schooljaar. Tweemaal per jaar is er een bespreking van

Praktische informatie
Aanmelding
De leerlingen worden aangemeld via de basisschool door middel van het aanmeldingsformulier en het onderwijskundig rapport. Plaatsing in de brugklas geschiedt op grond van het advies van en in overleg met de basisschool. Leerlingen moeten voor 15 maart 2012 aangemeld zijn.

Informatieavonden
Informatieavond gymnasium, atheneum en Cambridge Course Informatieavond havo en mavo Informatieavond vmbo bk leerweg

Speciaal voor ouders van toekomstige brugklassers worden drie informatieavonden georganiseerd:

maandag 23 januari 2012 dinsdag 24 januari 2012

Open Da g

Op vrijdag 3 februari 2012 staan de deuren van het Herbert Vissers College van 16.00 21.00 uur wijd open om iedereen te ontvangen die kennis wil maken met de school. Er is dan, zeker voor toekomstige leerlingen, veel te zien en te doen.

woensdag 25 januari 2012

De informatieavonden beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur.

Jouw school, mijn school!

Her b e r t V i s s e r s C o l l e g e Beu r t s c h i p p e r 2 0 0 215 2 L G N i e u w - Ve n n e p


mavo havo atheneum gymnasium

Tele f o o n 0 2 5 2 6 6 1 5 6 6
vmbo bk

Tele f o o n 0 2 5 2 6 6 1 5 9 9