Sie sind auf Seite 1von 3

OPORUKA GOSTA RADINA IZ 1466 GODINE

5.januara 1466 Neka je svidenje Svemogu ega Gospodina Boga i u znanje samovladu tago i bogoljubimago gospodstva Dubrova koga:Jere,ja,Gost Radin,budu i milostiju Bo ijom namjestan u mojoj pameti,za mene i kon mene,postavih u Kneza Tadioka Marojevi a i u sinovca mu Maroja Naokovi a,kako se i ta zdr i i uzdr i u zapisijeh i na inijeh,koja pisma jedna jesu u notariji gospodstva Dubrova koga,a druga pisma jesu u mene,u Gosta Radina,za ti,za isti poklad. Kada bi se to zgodilo mene,Gostu Radinu,smrt li,ali kojim drugim uzrokom,taj pisma ostaju i jesu otajna Bogu,koji se zdr e u imenu,u vi e re enijeh pismah i poveljah,za koji poklad sada odlu ih i razredih na bolji i na praviji na in - nego to se i kako imenuje u prvijeh pismah. Sada,ovo i posljednje od prvijeh pismo u inismo,da zdru i sva ina,i po sem pismu mojem,Gosta Radina,da se ho e i ima razrediti i u initi za moje re eno imanje...da se svakomu mome surodniku,a ili sluzi,ali prijatelju,na punu i na tvrdo,moje razre enje: Najprvo,za moju du u Gosta Radina, est dukata zlatijeh da se dade na slu bu Bo iju...Trista dukat da se imaju i ho e dat dati u ruke netja mi,Gosta Radina Seoni anina,da on to razdijeli s pravom du om i dobrijem na inom,kr tenijem,koji su prave vjere apostolske,pravijem krstijanom - kmetom i pravijem kmeticam - krstijanicam koji da za moju du u svaki velik' dan' i svetu nedjelju i svetu petku na zemlju koljena pokle u e govore svetu molitvu Bo iju,da bi nas' izbavio Gospod' Bog' od grijehov na ijeh i pomilovao na stra nom sudi tu vijeku vjekoma;a navla no da se toj dijeli starijem' kmetom i kmeticam,takoge tko bi bili ubozi dobri mu 'je od' koje godije vr`ste,ili krstjane ili krstjanice,koji grijeha ne ljube,da im' ima i ho e dijeliti re eni net mi Radin,kako koga vidi i zna od' na ega zakona,ili slijepa ili hroma ili mlobna ili uboga,kako koga vide i,nikomu tri perpere,a nikomu etiri,a nikomu 5,a nikomu 6,a nikomu 7,a nikomu 8.Tako e i mrsnijem ljudem - proka enijem i slijepim i hromim i gladnijem i ednijem i starcem i staricam - da se ima i ho e davati,kako koga vide e,na blage dni... Toj sve,vi e pisano i imenovano,kako se i to u sem pismu zdr i...re enomu Gostu Radinu,svrhu njegove vjere koju vjeruje i posta koji posti,da ne mo e ni ho e na manje donesti ni u initi...nego razdijeliti i razrediti pravo i cijelo i istino za moju du u,kako se i to vi e imenuje - ako ne e biti pri e nik Bo ijem neposlu nikom,i ako ho e da mu je mirna i pokojna du a prid vi njijem Gospodom Bogom,i prid

svetom trojicom nerazdijelimom - tijem pravo da upokoji moju du u,koliko usho e Gospodin Bog Svemogu i. Tako ere,po ti na in,rije po rije ,slovo po slovo - od tijeh je najprije est sat dukat ostalo na ufanije Bo ije druga trista dukat,u oblast i razgledbu Kneza Andru ka Sorko evi a i Tadioka Marojevi a,da su oni po elo i svrha razrediti i razdijeliti re eno zadu je moje,Gosta Radina,po pravom pravilu: ni tetnijem i ubozijem,slijepijem i hromijem,sirotim udovicam,za sve to povje i ostavih u njih moje re eno zadu je svrhu vjere i du e i plemenstva njih - da dijele kako koga vide... Ja,Gost Radin,ne znaje svr enja ivotu mojemu - kada li,gdje li,u koje li vrijeme naredih i sredih i raspisah ostalo pravo imanje moje,sve potpuno,meni za mene,na moju volju,po svem,u svem i posve... Toj sve vi e pisano i imenovano,na ufanje Bo ije razdijelismo,da dobar na in i razdjelbu ine tomuj svemu vi e pisani,po teni i vi e imenovani vlastele,Knez Andru ko Sorko evi i Knez Tadioko Marojevi ,i njim moja dva sinovca,Vladislav i Tvrtko. Pisano ljet` gospodneh' na 1466 ljeto,mjeseca enara 5 dan' u Dubrovniku.

Literatura: .Truhelka,Testament Gosta Radina,GZM,Sarajevo,1911 .Truhelka,Jo O Testamentu Gosta Radina I O Patarenima,GZM,Sarajevo,1913 A.Solovjev,Gost Radin I Njegov Testament,Pregled 7,Sarajevo 1947 M. Dizdar : Antologija Starih Bosanskih Tekstova,Alef,1997 KOMENTAR:Oporuka Gosta Radina,ciji je odlomak,ovdje naveden,vrlo je vrijedan dokument za proucavanje Bosanske Crkve,iako se u njemu vise navode podaci koji su vise socioloske nego dogmatske naravi.Tokom vremena ucenja Bosanske Crkve su bila reformirana i Starjesine Bosanske Crkve i sami pocinju svakodnevno sluziti svjetovnim interesima Bosnja ke feudalne gospode.Strojnici napustaju svoje hize i nastanjuju se na dvorovima plemica,kao i sam Gost Radin,koji je u pocetku bio krstjanin na dvoru Pavlovica u Bor u,a poslije pet godina dobija naziv Starca i seli u Blagaj na dvor Bosanskog Vojvode Hercega Stjepana Vukcica Kosace.Vec 1450 godine ima zvanje Gosta Bosanske Crkve,sto je bilo zvanje odmah do Vrhovnog Starjesine Djeda Bosanske Crkve.Ova Oporuka je napisana 5.januara 1466 godine i njen original je izgubljen,ali je sacuvan njen zvanicni Dubrovacki prijepis.