Sie sind auf Seite 1von 29

ARHITEKTONSKI FAKULTET SARAJEVO TEORIJAI HISTORIJA ARHITEKTURE 4

TOYOITO ARHITEKTURAKONTRASTA
STUDENTI: HODIMAIDA HROMOAMAR JUNUZOVILEJLA KRATINALEJLA KURTOVINEDLA

Jedanodnajpoznatijihsvjetskiharhitekata,japanskiarhitektaToyoItojedanodrijetkihkoji nastojearhitekturuucinitdopadljivomizanimljivom,nesamostrunjacimanegoisvima onimakojieledauivajuuizvanrednim''izumima''arhitektonskoguma.Osobakojanastoji napravitiodnemoguegmogue,kojinastojipomjeritigranicemogunostikonstrukcijei materijalazasigurnojeosobakojojvrijediposvetiti,slobodnomoemoreiistraivakirad. Nekestvarisuvepoznateinjihemosamonavesti,alinajvanijidionaegradabie analizanainanjegovogstvaranja,zatopomicatigranice,kakopronaiinspiracijui gdje,kakoostvaritikontrastaopetnenaruitijedinstvocjeline,prirodeidjela.Nastojat emopribliitijednogumjetnika,arhitektuponaemmiljenjusavimobinogovjekasa nevjerovatnimdaromdazadiviieljomdaostavinetoizaseb RoenjeiodrastaouoblastiNagano.Kolikojemjestoroenjaiokruenjeuticalonanjegovo stvaranjeistieuveiniintervjua.Okruenplaninamaiodrstajuiukuisapogledomna jezerojokaomaliostaojefasciniranljepotomprirode.Fascinirannastojaojedasaznato vieoprirodi.Prouavaojelarvevilinihkonjicanajapanskompoznatekao''yago''tese divionevjerovatnojsnaziprirodedaodsitnelarvenastanesavreniorganizamvilinog konjica.Kasnijejetajproceskojemsetolikodiviobiotemeljnainspiracijaunjegovom projektovanju.Okruenostvodomistalnikontaktsnjomtakoersuostavilevelikiutjecaj. estojebacaokamenieuvodudiviosepokretuvodekojuizazovekameni,taforma valovitaielegantnabilajezadivljujucazamladogToyoIta. Uzadnjihdesetgodina,dokjepopularnostarhitekturenagloporaslaimnogoarhitekata putujeposvijetudobijajucijedanposaozadrugim,Toyoitojeostaopostrani.Rijetkose spominjeporedpoznatihlinostikaotosuKoolhaas,ZahaHadidiliJaquesHerzog.Vieputa jebionominiranzaPritzkernagradualijenijenijednomdobiozarazlikuodarhitekatasa mnnogomanjeimpresivnimradovima.akiusvojojzemljiiviusjeniTadaoAndaijesu betonskegraevinepostaleklieusavremenojjapanskojarhitekturi. StatusToyoItasepoinjemijenjati.NjegovstadionuoblikuzmijeuTaiwanujeotvorio diskusijeuarhitektonskimkrugovima.

NjegoviplanovizaoperskukuuuTaichungusujoambiciozniji.Ovajradjejakoinventivani vejeproglaenremekdjelom.Njegovporozaneksterijer,kojipodsjeanaogromnuspuvu, jejednakomatovitkaoiGehryevGuggenheimmuzejuBilbao.Ovajradmujeosiguraoi prvunarudbuuAmerici. AliiakoToyoItoponedobijativelike,meunarodnenarudbekojetolikozasluuje, vjerovatnonikadneebitiprihvaenodirokemase.NemanapadnulinostkaoKoolhaas nitijekaoZahahadidkojuestouporeujusaoperskomdivom. ToyoIto,zarazlikuodnjih,estoostajeneprimjeen.Mali,kompaktniovjekokrugloglicasa kvadratnimnaoalama,jeoputenirijetkopodstresom.Zarazlikuoddrugih,ima sposobnostdasvojeprojektekritikisagledaiprimjetimanekojenidrugiposmatraine primjete. Njegovradjetekokategorisati.Njegovezgradeneliejednanadrugu.Nemazajednikog stilaniznakanadogradnje.NikadnemoetebitisigurnitaeItosljedeenapraviti,toje dobrozaarhitektealinapetozaklijentekojinikadneznajutaedobititomoebitijo jedanrazlogzatoItovradnijepoznatiji. KakoToyoItosamkazesvakosvojedjeloonposmatrakaoovjeka.Arhitektonskodjeloi njegovzivotnivijekpoistovjeujesaivotnimvijekomovjeka.Napoetkuonojemlado slabobiekojezavisiodsvogstvaraoca,alivremenomsazrijevapocinjesamostalnodaivii obavljasvojufunkcijuteprestajezavisitiodsvogtvorca. Velikiutjecajnastvaranjenijeimalasamopriroda,negoivestvorenaarhitektura,stara arhitekturakojajeponjegovommiljenjumnogo''jaa''odmodernearhitekturekojaje ''povrna''itakvadaostavljautisakdivljenjaalinedirausrceposmatraa. ZaranumodernuarhitekturusmatradajeonanajboljedefinisanarijeimaCorbusierakojije smatramainomzaivljenjeizakogajenajljepakaojedinstvenageometrijska forma.Corbusier,nadaljejesmatraodakocka,loptaikrugovisunajljepioblicikojipostaju savreniutrenutkukadihobasjajakasvjetlost.ToyoItoseneslaeupotpunostisaovakvim definicijama.Onjemiljenjada''moderni''arhitektanastojiizvuidijeloveizprirodei sklopitiuzatvorenisistemkojietakav''otkinut''imatifunkcionalnijuiefektivnijuformu. ToyoItoseneslaestim,kaoistonjakijijepoglednaprirodupunpotovanjaidivljenjaon sanjaogradovimakojibibilipovezanisprirodom.Zanjegaprirodanijesamovodaibiljke kojenasokruujuzanjegajevanijainjenicadasetrebaostatipriroda.Prirodanusmisluda nauimoivjetisprirodom,stvariuskladusprirodom,ipokusatistvoritisavreneformekoje jedosadsamoprirodamogladastvori.Njegovemiljenjejedasetrebaostatidosljedan onomtojeprirodno,niukojemsluajunesuprotstavljatiseprirodinegoseasimiliratis njomsvedotrenutkakadprirodailjudskodjelonepostanejedno. Jednaosobinakojakarakteriesavnjegovradjenepovjerenjepremajednostavnih, opeprihvaenihformula.Njegovakarijeramoebitiopisanakaopotragazapreciznom ravnoteomizmeunaizgledsuprotnihvrijednostiindividualnoizajedniko,mainei priroda,mukoiensko,utopijskefantazijeisurovarealnost. 3

Njegovasposobnostnalaenjatogbalansagajenainilajednimodvelikihurbanihpoeta, nekokojebiosposobandakristalizira,krozarhitekturu,skrivenetenzijeusrcumodernog drutva.Njegovradiniposebnimiinjenicadajeveinaljudiprivuenajednomilidrugom ekstremu. Toyoitopoeojesvojukarijeruukritinomperioduujapanskojarhitekturi.Kaostudentje ezdesetihgodinapratiomodernistepoputKenzoTangedoksuobnavljalikulturno samopouzdanjenarodaunitenoguasimadrugogsvjetskograta.Njegovprviposaojebiou birouKikutakekojijezamiljaovelikefleksibilnestrukturekojesemoguprilagoditistalno mijenjajuemdrutvu. Alitajoptimizamjebiokratkogvijeka.NaExpou1970godinejenjegovkonceptbioismijan, oduzetomujeoriginalnoznaenje. SvivelikikonceptisuostalibezidealizmarekaojeItouvezisvojeranekarijerebilojeto velikorazoarenjezamladegeneracije.Bilojetekoimatioekivanjazabudunost Traeiputvanoajanjasvojegeneracije,ItojebioprivuenradomKazuoShinoharekojije vjerovaodaakoarhitekturauopemoemienjatisvijet,netrebatoinitipromovirajui radikalnesocijalnevizijevepraveimale,individualneprostorekojihraneiuvajuduh pojedinca.Njegovekue,izgraeneveinomezdesetihisedamdesetihsusmatrane privatnimutopijamakojesudizajniranedasesuprostavepritiskukorumpiranogdrutva. ItojeiskoristioovajkonceptkadajegradiokuuUzasvojustarijusestrukojojjemue nedavnobioumro.Kuajeorganizovanaokounutranjegdvoritaiiskljuujevanjskisvijet. Kuajeosmiljenakaoprivatniprostorukojisenjegovasestramoepovuiioporaviti. KrozovakomaleobjekteToyoItojedefinisaoarhitekturukaoodjeuzapojedinceu urbanomivotumodernogJapana.Njegovradsevrtiokoravnoteeizmeuprivanogi javnogivotapojedinca. SvremenomjeiovajkonceptdjelovaojednakoograniavajuekaokonceptmetabolistaiIto jesvojradsmjestioizmeuovadvaekstrema:socijalnogidealizmametabolizmaiprivatnosti Shinorinograda. Doosamdesetihsamdavaoprednostprozirnostiilahkoiobjekta.Generalnoseobjekti smatrajusolidnimaliusvjetlupojaveinformativnogdrutvasampoeotraitiidejumaterije negosamumateriju. Njegovaradpokazujenainnakojisearhitekturamoerazvijati. Napoetkuovogvijekadjelovalojekaodajearhitekturanalanovuslobodui eksperimentalnost.Alikaoisveostalo,ovajduhjebrzouguenpohlepomglobalne ekonomije.ObjektipravljenisaradouiidealizmomkaogehryevGuggenheimsuubrzosu postalitrvapotroakogdrutva.

Gledanostestrane,nepristupanostItovearhitekturejevrlina.Prihvatajuidvojnosti kontraste,njegovradnastjeradasvijetposmatramoizireperspektive.Traiodnasda odaberemopriukojasesporootvaraumjestoinstantrjeenja. estoimamosjeajdagubimointuiciju.Djecanetrevieokolovesjedezaraunaromi igrajuigrice.Nekiarhitektipokuavajunaijezikovenovegeneracije,saveoma minimalistikimprostorima.Jatraimnetomnogoprimitivnije,nekavrstaapstrakcijekojai daljeimatjelesnost. Onoizmeujemnogointeresantnije. Jednomrijeju,minegradimo,negopiemo.Minegledamo,negoitamo[...]Sutinaje odabratitamantolikorijeikolikojepotrebnozarazumijevanje.

Modernizam20togstoljeakarakteriegradnja objekataukratkomvremenskomperiodu,velike dimenzijeiekonominost,tenepovezanosts okolinom.Rezultattogasubezlinegraevinebazirane naistojgeometrijiibezikakveorganskekvalitete,tako dasugradovisvijetasveviepostalihomogenitj.sve vieliilijedninadruge.Reakcijanaovojesveveibroj graevinasahistorijskimelementima. Vjerujemumogunoststvaranjaobjekatazanovo,postindustrijskodobauzpomo kompjutersketehnologije.Teobjektemoemonazvatiorganskimjerstvarajuodnoss prirodomiokolinom.Arhitektureatrebadabudeodrazrazmiljanjaljudivremenaukomse stvaraidjeluje. Zatotojeobjekatbiopostavljensamotrimjesecaimaosammogunostda eksperimentiemnanainkojibibionemogusastalnomgraevinom.Unajveem eksperimentuovevrste,razviosamkonstrukcijuusuradnjisaCecilomBalmondom. ProjektzaSerpentinegallerypaviljonsemijenjaoodpoetkaprojektovanjadoizgraenog objekta.SkicesuigralevelikuulogukodIta:uvijeksujasneisanekolikolinijapokazuju koncept.Itouvijekradisaizvrsniminenjerimaistatiarimakojinjegoveskicemogu pretvoritiugotovugraevinu.Kompleksnostovegraevineseogledaunjenom konstruktivnomsistemu:iakoseradiokubusu,zbogkompleksnegeometrijeotvoraje objekatbiodjeliminonestabilanpajetobiovelikiizazovstatiarima. Segmentiranjemlinijakojejerotirajuikvadratupisao nastranicezamiljenekockeItojestvorioprostorsa geometrijomkojajeposverazliitaodkonvencionalne kocke. Samomupotrebomovihlinijaimaojemogunostda lakemanipuliesauobiajnimelementimazgradekao tosustubovi,zidovi,grede,prozoriivrata,dajui ljudimanovoiskustvokonceptaprostora.tavieovaj

konceptibjelinaovogobjekta,ijeosobinereflektujuokolnozelenilo,stavarjukontrastsa galerijom. Arhitekturamoradapratiraznolikostdrutva,imoradaodraavainjenicudajednostavan kvadratilikockanemogudasadreturaznolikost Doksvodrveeuoprirodiizgledarazliito,svijetkojijeovjeknapravioizgledaisto,bez obziradalisteuNewYorku,LondonuiliTokiju Itosmatradajednolikostobjekataproizilaziizrasteraveinaarhitekatakoristijednostavni rasteruobjektimaodneboderadoporodinihkua.Itovamisijajedarazbijeraster. 7

Svakanjegovazgradajebazirananaiskrivljenostirasterakojepostiepomoualgoritama kojimijenjajuuglovelinija,zaobljujurasteriliuopenekoristiraster.NaovajnainItovezuje arhitekturusaprirodomkojanijeiskrivljenavejeraznolika.Prirodapratijednostavne zakonekaotojegrananjedrveta,alisvakodrvojerazliitotosupravilakojaItokoristi prilikomstavarnjaideje. NjegovobjekatmodnekueTod'supotrebombetonaistaklaimitiramotivgrananjadrvea. MotivrazgranatogdrvetapraticijeliobjekatbezobzirananjegovtlocrtuoblikuslovaL. Objekatnemaprozoreusvakodnevnomsmisluterijei,tojemrealinijasanoseim elementimaijisuotvoriostakljeni.Staklojebezokvira,samtankafugagaspajasa betonom.Betonjedebeotridestcentimetaraalidjelujekaosloenipapirukomejeneko izrezaootvore. 8

ProjekatnovebibliotekeTamaArtUniversityjeToyoItoprvenstvenozamisliokaopodzemnu graevinuijibiulazbioiznadzemlje.Umeuvremenusedizajnjakopromjeniopaga arhitektaopisujekaokamenolom,ilibetonskuumukorizkojuposjetilacprolazi.Objekatje takokocipirandasluisvimanapravljenjedapospjeujeinterakcijumedijei3600studenata kojitustudiraju.Zbogsvogpoloaja,objekatsluiikaoulazukampus.Prizemlje istovremenodjelujekaoulazniprostor,mjestozaokupljanjeiodmor,izlobeniprostori prostorzauenjedoksenaspratunalazibibliotekaiprostorizaitanjeiuenje. Strukturaobjektajekompleksnazbog prizemljakojepratinagibterena,dokje sprathorizontalanakrovnagetnadrugu stranu. Enterijerjeispresijecanlukovimakojisu inspirisanisrednjovjekovnom evropskomarhitekturomaliihje arhitektainterpretiraonajapanskinain stvarajuijedinstvenispojistonogi zapadnog.Lukovisunepravilniirazliitih

dimenzijakakobisestvorionepravilanprostor. Vanjskizidovisesastojeodlukovakojisuzatvorenistaklom,njihovatransparentnost doprinosiinterakcijivanjskogiunutranjegprostora.Vizurevodeposjetiocaprekokampusa svedohorizontaimeseovajobjekatsavrenouklapauokolinu. MedijatekasenalazinaavenijisadrvoredomuSendaiu,njegovatransparentnafasada omoguavapogleduunutranjost.Nafasadisunajupeatljivijeploekojedjelujukaoda lebdedokihustvaripridrava13vertikalnihcijeviodelikakojeseproteuodprizemlje+a dokrovapoputstabalauumi. Poetakidejejebilonetotopluta,kaoalgeuakvarijumu,eliosamnapravitifluidan prostorkrozkojibi,kaotovodatee,uvijektekaozrakisvjetlost.Kakobihtopostigao, 10

razmiljaosamokoritenjurazliitihorganskihformikaostubovekojesamnazvaocijevima ijijezadatakdapodravajutijelosastavljenoodsedamploa Tradicionalno,objekatsesastojiodstubovaigredakojinoseplouiznad.ToyoItorazbijataj koncepttimetopomou13cijevipridravaploe.etirinajveecijevisenaazena okovimadokjeostalihdevetrazbacanopoostatkuobjekta.Cijevisurazliitihprenika, iskrivljenesuimijenjajudebljinu. Cijevisuikonstruktivnielementiiotvorizaulazaksvjetlosti,instalacijeivertikalne komunikacije.Svakooknoimarazliitdijametarineovisnojeodfasadetoomoguava otvorenitlocrtkojijerazliitnasvakomspratu.Glavniulazvodiuulazniprostorkojizbog svojihtransparentnihzidovadjelujekaonastavakeksterijera. Enterijersvakogspratajeosmisliodrugiarhitekta.Uprizemljusesenalazeuredii administracijakojejedizajniraoKazuyoSejima.Drugiitreispratinebibliotekukoja

11

ukljuujeprostorzasurfanjepointernetukojejedizajniraobiroKTArchitecture.etvrtii petispratsugalerijskiprostor.estispratjekinodvoranasa180sjedita. SendaiMediatekasesastojiodtrielementa:vertikalnihploa,cijeviukojimasenalaze vertikalnekomunikacijeiinstalacije,ifasadaobjektanjegovakoa.Fasadajeprozirnatako dasepostiesintezavanjskogiunutranjegprostora.Umjestodanapraviviemanjih zatvorenihitaonica,Itojeprojektovaovelikiotvoreniprostorkojipospjeujeinterakciju izmeuljudi.Uovomprostorusesmjenjujujavniprostori,prostorizaradiindividualni prostoripredvienizaodmorirelaksacijuineiovajobjekatjednimodnajboljihItovih projekata Bezsumnje,nainanakojizapadnjacimisleoprostorujedrugaijiodnaeg.estosam razmiljaootome.Kadrazgovaramooprostoru,mislimdazapadnjacimislenanetotoje izdubljenoustijenidokmimislimonanetoprazno.Tojeonotopostojiizmeudvastuba, praznina,vakum,nita.Naprimjer,dokrazgovaramsvama,izmeurijeikojusamrekaoi onekojuutekreipostojiprazanprostor.Menezanimatajprazniprostor,mislimdajejako vaan. 12

Ukuaizgraenaje1976.goducentruTokia.DizajniraojearhitektaToyoItozasvojustariju sestru,malonakontojeostalabezmuakojijepreminuoodraka.1997.godkucaje poruena.Prijesmrtimuasestrainjenaporodicasuivjeliujednomodskupocjenih apartmana,nakonsmrtimuaudovicatraiodbratadajojsagradikuuzanjuimalekerke. Onotojetrailadasesagradijekuakojabibila okruenaprirodomukojojbinjihtrimogleuivati. TakoerjezahtjevaladabudeLforme,kakobi lanoviporodiceimalimeusobnovizuelnikontakt. Sasvimsluajnoplacporedarhitektovekuejebiona prodajuistaonalokacijanakojojseudovicaivjela prijenegoseudala.Izgledalojekaodaonaelida zadrisvesvojeuspomenekakobiuspjelaujedinitii zadratiporodicu. Urazgovorusaarhitektomnjenatenjakaboljoj organizacijufunkcionalnihprostorapostepenoje nestajalaiprelazilausimbolikotumaenjeprostora. Razvojemidejepromjenjenajeprvobitnaformakoja jetrebalabitioblikaslovaL.Novaformajeforma slovaUkojabiomoguilajaesvjetlosneefektei jaanjeodnosaizmeuukuana. 13

OvakvuUformuine2hodnika,jedankojivodidodjevojicine sobeadrugikojiprolazikrozkuhinjudospavaesobemajke. Poetakobahodnikajemraanivodipremasvjetlostijije izvorulukuslovaU.Ovaobahodnikaimajuvieupotreba koristesekaoprostorzaigranje,objedovanjeimeditaciju. Zidovisuobojeniubijeloipokrivenisubijelimtepihom. Svjetlojedifuznotestvaramehkeefektedokotvoruplafonu usmjeravasvjetlostuistojdijagonalnojliniji.Ovisvjetlosni efektirazbijajumonotonostbjelineenterijera.Ovajprostor djelujekaoplatnonakojeseprojektujusjenestanovnika, prostorgdjeseprojektujuljudskabiaizvansvogtijela. Dadesetjednu godinu nakon zavretka kuce, porodica je napokon bila spremna da ponovo uspostavi svoje veze sa vanjskim svijetom. Prva koja se iselila bila je starija kcerka. Za nju nikadnijebilobitnodalijekucaugodnailinezazivot,zanjujeonauvijekpredstavljalalijes. Tosenajboljeogledalokrozponasanjenjenihkucnihljubimaca,kojisusviodbijalidabudu sami u zatvorenom dvoristu. I majka se poslije preselila u manji stan, ali kao muziarka uzivala je u muzici koja se odbijala od gole betonske zidove. Najmlaa kcerka je bila posljednjakojaseiselila.Razvilajeljubavpremaesteticiuovojkuci,kojisekasnijeodraava nanjenupozicijudirektoramuzeja.

14

Posljednje sto znamo o ovoj kuci jeste ono sto se vidi iz fotografija nacinjenih prilikom njenogrusenja.Umjestodajeseprikaekaounistavanjedoma,fotografijajeustvariznak novefazekrozkojuporodicanapreduje.Ruenjejesimbolobnovezivota. JapanskiarhitektaToyoItoIb720Arhitektiizpanijesunedavnozavrilidvijesusjednekule uBarselonisahotelomiuredima.NazvaniPortaFiraTornjevi,dvijegraevinesupovezane zajednikimatrijem. 15

Hotelsenalaziugraeviniuoblikuiskrivljenogcilindra,kojiseiripremavrhu,odjevenomu crvenemetalnepanele. Poslovnazgradajepravougaonivolumenasaobjeenomstaklenomfasadomicrvenim motivimakojiprolazekrozsredite Projekatjeinedvatornjakojaobavljalusuptilnidijalogjedansadrugim.Hotel(P+25)je dizajnirandaserotiraokosebeimjenjasvojupercepcijukakoobilazimookonjega.Njegova koajesastavljenaodsistemacrvenihmetalnihcijevi,postavljenihpododreenimuglom. Ovapercepcijajenadopunjenasadrugimtornjem,kojiesadravatiurede(P+22).ista volumennaprvipogled,sastaklenomfasadom,alisacrvenomjezgrom,postajenasvoj nainkontrasthotelskomtornju.Izmeudvatornja,povezujuiih,nalazisezajednikiatrij. 16

Njegovjedinstveniizgled,sa110metaravisine,saukupnombrutopovrsinomod80.108m2 raunajuiobatornja,pretvoriojeprojekatujednuodnajupeatljivijihzgradauBarseloni. JedanodpoznatihprojekataarhitekteToyaItaje''Kulavjetrova''izgraena1986.blizu glavneeljeznikestaniceuYokahomi(Japan).Kulaimaformuvisokogcilindranapravljenog odperforiranihaluminjskihpanela.Funkcijaovihpanelajedabuduventilacijateda omogucujulaksismjetajrezervoaravodezapodzemniopingcentar.Podanukulaizgleda kaovelikasivaskulpturakojasedizekanebu,alnjenizglednoujasnopokazujedajeveza izmeufunkcijeiformezadovoljena.itavcilindarjeosvijetljeniznutra,tenatakavnainon pravisvijetleivolumenkojireflektujevjetroveTokijakojisestalnomjenjaju. 17

Projekatnijenovakonstrukcijanegorekonsturkcijakuleodarmiranogbetonakojaje napravljena60'godinakaorezervoarvodezaklimaureajekojisubiliunutaroping centra.ToyoItovaprijedlogbiojejedanod10prijedlogaarhitekataidizajnera.Tejeon izabranzbogmogunostidatransformienepoznatukonstrukcijuuurbanireperkoristeci svjetlost. Ovepromjenenisusedesavalezajednospromjenamastrukturenegojetrebaorenovirajuci nanovododatnizovereflektoraiubacitiihualuminijskecilindre.Svjetlasubilaubaenau prostorizmeualuminijskihpanelaifasade.Efekatsvjetlajebiovrloorginalan,jersedio kojisereflektujemozevidjetizaobjektausvojomjedinstvenomobliku.Kulaje spektakularnanou,kadasvjetlaineonskiprstenoviuineod''kulevjetra'',arhitekturu svjetla. Starakulanijedugoopstalaiunistenajekrajem90 alibilajepravaurbanaikonanesamozbog21m visinenegozbogrijetkihefekatastvorenih pomousvjetalakojasuusmjerenakagrada. Sistemosvjetljavanjakontroliranjesa2 kompjuterakojasubilaprogramiranadaradena osnovuprirodnesvjetlosti,klimatskihuslova,brzine vjetraibuke.ToyoItovanamjerabilajedasauva odnoszgradesaivotomgrada,akinou,takoda sezgradanebi''gasila''nounegoidaljebilauvezi saokruenjem.Ovojebilavrloinovativnaidejau tovrijeme,jersesvjetlopoinjegledatinesamo kaofunkcionalnielemenatnegokaodio arhitektureidizajna,kaokarakteristianelemenat savelikimmogunostima. ''Htiosamdastvorimarhitektonskiprostorslianprostoruumuzici.Sistemzvukaumuzici odreujekompozitor.Alikakogamuziariizvedusvakiputdrugaijeuvodesevelike promjeneuodrenimzvukovima.Cakstavise,zvukumirekakovrijemeprolazi.Jasamhtjeo danapravimtakavarhitektonskiprostor.Takodasammisliodavirtualnaarhitekturakoja postojiumojojpodsvjestimoedaseprevedeunestopoputmuzike.Aliustvarnostijednom kadjeobjekatizgraennazemljionnemoebitinaduepretvorenumuziku.Osjeaosam sekaodasamizdaosebe,kadsamvidiozavrsetakmograda.Alinakonsvegamuzikajekaoi arhitekturaodrazvremenaikonstrukcijeprostora.Mrzimkadvidimdajeprostoru arhitekturismrznutidugovjean.''

18

Itovobjekattransformiekompjuterskepodatkekojiregistrujusvjetlost,jainuismjer puhanjavjetraiokolnezvukoveusvjetlosniperformans.Kulavjetrovakoristipodatkeizsvog neposrednogokruenjaidjelujekaonjihovoogledalo,vraajuiihljudimauobliku svjetlosnogperformansa. (ToyoItovodgovornapitanjekakoarhitekturamoebititransformisanaumuziku,Intervju saToyoItomobavioCarlyBerwickizTheTakemagazine.) Unarednomtekstunavestcemokomentarenekihpoznatihljudioovomobjektu. ''Zvukvasdoslovnopokree.Prostoriprirodanetrebajubitifizickastvaralitrebajudautiu napriroduokruenjakaorijetkidoivljajistinsketiine.Svakiprostorufizikomsmisluu kojemsenalaziteimasvojzvuk,kojinastajeidefinieprostor.Tajistikonceptmoese naopakogledatitakodapoinjemosazvukomivoenizvukomstvaramoprostor.Zvuknam razbuujematu..imuziarimogustvarati''zvunuarhitekturu''..tomodazahtjeava bujnumstukojuoninajeeimaju'' (TaylorDeupreein'Beatzforgeekz'interview.) ''Tokomdanaaluminijskeploetiteogledalaisvjetlaunutra.Nou,svjetlaiodrazifasade pleusmuzikomgrada.Kompujterskisukontroliranereakcijeiovjekaiprirodnihsila: zvukovaokoline,snagevjetra,dijeladanaigodinjegdoba.Itojekreiraojedinstveno umjetnikoiarhitektonskodjelokojeodraavakompleksnostiprirodegradainjegovih stanovnika.Njegovutjecajjespojmuzikeokruenjaisanaegutjecaja.'' (JohnHill,founderofAweeklydoseofarchitecture) 19

TRANSPARENTNI SLOJ

GLAVNA STRUKTURA

Kontinuiranotecnastrukturraodrazavaidejudasukazalisneumjetnostiprostorne umjetnostikojeujedinjujutijelo,umjetnost,muzikuIpreformans. DokpruzaoptimalnepostavkezatradicionalneZapadnjackeIIstocnjacketipove performansa,ItovdizajnsepomjeraizvanogranicenjatradicionalneOperskekuce. 20

Dizajnjeotvorenestrukture,kojaaktivnoukljucujesvojeokruzenjeusvimpravcima,te stvaramogucnostizabezbrojnesusreteizmedjuVisokeumjetnostiIpopularneumjetnosti, umjetnikaIposjetilaca,bineIauditorijuma,interijeraIeksterijera.Itoovajproctornaziva (SoundCaveom)piljomzvuka. SoundCavejehorizontalnoIvertikalnokontinuiranamreza.CakIprijeulaskaujedanodtri teatra,SoundCavesepercipirakaofascinantanIfleksibilanakusticniprostor,koji,utri dimenzije,spajatrgumjetnosti,radionice,foajeirestoran. Smjestenauparku,ugustomurbanomprostoru,Zvucnapiljanijesamointerijer,vecI vanjstinakojabezproblemaspajasavanjskimsvijetom,saokolnimparkom,Inatajnacin stvaraproctorzainterakcijuizmedjuljudi. 21

KaoneuronskamrezavodeIzelenilanastavljaseparkomItakointegrirazgraduunjeno urbanookruzenje.Ovakvavrstamreze,vodeIzelenila,jeslicnastrukturalnommodelu samoggradaTaichung. Dokje glavniulazstrateskismjestennakrajuzeleneosi,izmedjuNovogGradskogVjecaIVladinih zgrada,zgradaimaviseodjedneprednjestrane,Inatajnacinprivlaciljudesasvihstranau zamrsenumrezurazlicitihprostora.

22

Prostornaslozenostsetemeljinanekolikoosnovnihgeometrijskihpravila.Membrana izmedjudvijepovrsinejepodjeljenanadvijenaizmjenicnezoneAiB.Kakosepovrsine razvlacejednaoddruge,dvaprostoraAiBserazvijaju,razdvojenakrivuljinommembranom. Ponavljajuciovajprocesjosjednom,dvahorizontalnoIvertikalnokontinuiranaprostoraAi Bnastajuizmedjuneprekidnemembrane.Novonastajucamrezajeprijejednaodtecnihveza negofiksnihkonstanti.

23

TaichungMetropolitianOperaHouseceimatikapacitetod2009mjestauglavnomteatrz, 800uIgraoni,I200uCrnimjKutijama. Crnekutije,eksperimentalnabina,stvarajuintimnookruzenjepogodnozamaliteatar.irok prostorokokazalistapruzateatruiznimnufleksibilnost.Zajosvecusvestranostprostorse mozespojitisakrovnomterasom.Projekatcetakodjesadrzavatiumjetnickuradionicu, umjetnicketrgovine,radneodjeleIparkingprostor. 24

ObjektanakomjespojvanjskogiunutranjegjakoizraenjestadionuTaiwanu.Veina stadionasuobjektiukojiljudiuudagledajuutakmicuIkojaihodsijeeodvanjskog prostora.Itovstadionimaoblikzmijejedankrajjeotvorenpaposjetiociusvakomtrenutku imajupoglednaneposrednuokolinuigradudaljini.BrisanjegranicaizmeuunutranjegI vanjskogogledaseIutomedaljudimoguuinaterenstadionaubilokojedobadana,etati tudailisebavitisportom

25

Stadionsesastojiiz8,844solarnapanelaintegriranaukrovnukonstrukcijuizauzima povrinuod14155m2. Njegovoblikjeosmiljentakodauzavisnostiodsunevesvjetlostimoezadovoljiti75% svojihenergetskihpotreba. Svakegodineimamogunostdaproizvede1.14gigawattsataelektriciteta,tobimogloda pokrije80%potronjeelektrineenergijeokolnogsusjedstva. 26

ZAKLJUAK

Obraujui temu Toyo Ito-ARHITEKTURA KONTRASTA shvatili smo da nije vano samo povrinski analizirati njegove objekte nego ui u sutinu jnjegovog stvaranja. Kada neko inspiraciju nalazi u prirodi onda on nije samo arhitekta nego I umjetnik. Kako smo naveli u seminarkom radu najveu inspiraciju nalazi u oblicima koje je priroda stvorila vodei se jednostavnim zakonima. Toyo Ito smatra da savrenstvo ne proizoilazi iz kompleksnosti ustaljenih zakona ve se void jednostavnim zakonima prirode. Proiavanjem forme I odbacivanjem svih ukrasa dobiva se forma koja tei ka savrenstvu kakvo nalazimo u prirodi. Nemogue je dosei savrentvo,ali tenja ka tome dovoljno govori o arhitektovoj jaini. Njegovi radovi pomjeraju granice arhitekture I materijala, od nemogueg stvaraju mogue I mijenjaju nae ustaljeno miljene o arhitekturi. Oni nisu napravljeni da okiraju ljude iako pripadaju modernoj arhitekturi,ve su napravljeni da se ljepota arhitekture I stvaranje objekata priblii ljudima. Najvei uspjeh za arhitektu, po miljenju Toya Ita je trenutak kada objekat zaivi, pone se koristiti I kada ljudi uivaju u njemu. Arhitekta Toyo Ito moda je jedan od najveih kritiara svoga rada, osoba je koja u konanici nikad nije skroz zadovoljna napravljenim ali shvata das u ljudi ti koji e upotpuniti objekat I dati mu pravi smisao. Njegova najvanija karakteristika je da u svojim radovima spaja na prvi pogled nespojive koncepte. On stvara modernu arhitekturu ali se vraa tradicionalnim elementima.Toyo Ito tradicionalne elemente ne prihvata kao konanu formu ve ih nanovo oblikuje uvodi neke modernenovine I ubacuje u svoje objekte. Tim procesom modernizacije on pojednostavljuje formu I fascinira svijet oko sebe. Analizirajui njegov ivot I stvaranje shvatili smo da je I pored toliko poznatih dijela ostao obian I pristupaan, osoba koja voli prenositi znanje na druge (predava je na fakultetima diljem svijeta). ini se da je njegova inspiracija vjena poput prirode u kojoj je pronalazi. 27

LITERATURA www.wikipedia.com www.archdaily.com www.youtube.com www.studiobananatv.com www.moleskine.com www.indesignlive.com www.planetgreen.com www.dezeen.com asopisi: Bau und Werk, JA Arhitektura dvadesetog stoljea,izdanje Taschen,2001 g. Japenese achitects, izdanje Taschen,2002 g. 28

SADRAJ UVOD.........................................................................................................................................1 PROJEKTI: SERPENTINE GALLERY.........................................................................................................5 TODS PRODAVNICA..............................................................................................................6 TAMA ART UNIVERSITY BIBLIOTEKA..............................................................................8 MEDIATEKA.............................................................................................................................9 U KUA...................................................................................................................................11 TORNJEVI PORTA FIRA.......................................................................................................14 TOWER OF WINDS................................................................................................................16 OPERSKA KUA TAICHUNG..............................................................................................19 STADION TAIWAN................................................................................................................24 ZAKLJUAK...........................................................................................................................26 LITERATURA..........................................................................................................................27

29

Bewerten