Sie sind auf Seite 1von 21

VLADIMIR DEDIJER

VATIKAN I JASENOVAC
Dokumenti

IZDAVAKA RADNA ORGANIZACIJA RAD" BEOGRAD, 1987.

Glava druga NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA, KLERIKALNO-NACIFAISTIKA TVOREVINA

1. PAVELIEVA PRISEGA BOGU SVEMOGUEM Tekst prisege Poglavnika glasi: Ja dr. Ante Paveli, Poglavnik NDH, prisiem Bogu svemoguemu, sveznajuemu, da u biti vjeran hrvatskom narodu i sve raditi za njegovo dobro, da u uvati i braniti nezavisnost drave Hrvatske, te da u se u svome radu drati ustakih naela. Tako mi Bog pomogao! Prije prisege ministara Poglavnik im je upravio ove rijei: Ministri, stojite pred sveanim inom, u kojem ete poloiti prisegu u asu kada budete preuzimali u svoje ruke poslove narodne, poslove dravne, poslove u NDH. Ja Vam dozivam pred oi svetost prisege i posljedice pred Bogom i pred hrvatskim narodom za ono to budete inili, vau odgovornost pred Bogom i pred hrvatskim narodom za svaki in ili propust to biste ga na tetu ili na zlo hrvatskog naroda i NDH uinili. Poslije toga javljali su se redom ministri, koji su polagali prisegu ovako: Ja Slavko Kvaternik, Ja dr. Mirko Puk itd. .. prisiem Bogu svemoguemu i sveznajuemu, da u hrvatskom narodu, NDH i Poglavniku kao pretstavniku njenog suvereniteta vjeran biti, da u ustavne odredbe i zakone njene potivati i njih se drati, da u u svom radu dobro NDH i naroda hrvatskog uvijek pred oima imati i portvovno ga promicati i da u sve svoje sile i svoje znanje uloiti u vrenje svoje dunosti. Tako mi Bog pomogao! Amen! Ministri su ovu prisegu poloili ponavljajui rijei Poglavnika, koji im je svakome osobno estitao poslije poloene prisege. Nakon toga je zamjenik Poglavnika i Vojskovoa Slavko Kvaternik pozdravio Poglavnika i rekao: Poglavnie! U ime hrvatskog naroda, u ime prisutnih ministara, obeajem ti, da emo savjesno vriti nae dunosti. Ti zapovijedaj, mi emo sluati, Ti odredi, mi emo raditi! Svi mi i cijeli hrvatski narod za Tobom u ivot i smrt!
(V. Novak, Magnum crimen, str. 548)

2. OSNOVNI ZAKONI NDH a) ZAKONSKA ODREDBA O ZABRANI IRILICE

1. Na podruju Nezavisne Drave Hrvatske zabranjuje se upotreba irilice. 2. Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Narodnim Novinama, a proveden je povjerava se ministarstvu unutranjih poslova. U Zagrebu, 25. travnja 1941. Poglavnik: Dr. Ante Paveli, v. r. Broj XXV-33-Z. p. 1941. Predsjednik zakonodavnog povjerenitva pri Poglavniku: Dr. Milovan ani, v. r.

b) PROVEDBENA NAREDBA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZAKONSKOJ ODREDBI O ZABRANI IRILICE


1. Zabranjena je svaka upotreba irilice na cijelom podruju Nezavisne Drave Hrvatske. To se naroito odnosi na cijelo poslovanje svib dravnih i samoupravnih tijela, na urede javnog poretka, na trgovake i njima sline knjige i dopisivanje i na sve javne napise. Prema tome nareujem: da se na cijelom podruju Nezavisne Drave Hrvatske odmah obustavi svaka upotreba irilice u javnom i privatnom ivotu. Svako tampanje ma kakovih knjiga irilicom je zabranjeno. Svi javni napisi pisani irilicom imaju se neodvlano, a najkasnije u roku tri dana skinuti.

NEZAVISNA DRAVA

HRVATSKA,

KLERIKALNO-NACIFAISTIKA...

151

2. Prekritelji ove naredbe kaznit e se po upravnim oblastima novano 10.000 dinara i zatvorom do mjesec dana. U Zagrebu, 25. travnja 1941. Broj 34-Z. p. 1941. Ministar unutarnjih poslova: Dr. Andrija Artukovi, v. r.
(Narodne novine, 25. travnja 1941)

c) ZAKONSKA ODREDBA O RASNOJ PRIPADNOSTI Na prijedlog ministra unutarnjih poslova propisujem i proglaujem ZAKONSKU ODREDBU O RASNOJ PRIPADNOSTI Toka 1. Arijskog porijetla je osoba, koja potjee od predaka, koji su pripadnici europske rasne zajednice ili koji potjeu od potomaka te zajednice izvan Europe. U koliko za stanovite slube ne postoje druge odredbe arijsko se porijetlo dokazuje krsnim (rodnim) i vjenanim listom predaka prvog i drugog koljena (roditelja te djedova i baka). Kod pripadnika islamske vjerske zajednice, koji ne mogu pridonijeti navedene isprave, potrebno je pismeno posvjedoenje dvojice vjerodostojnih svjedoka, koji su poznavali njihove predke, da meu njima nema osoba nearijskog porijetla. U dvojbenim sluajevima donosi odluku ministarstvo unutarnjih poslova na prijedlog rasnopolitikog povjerenstva. Toka 2. Osobe, koje pored arijskih predaka imaju jednog predka drugog koljena Zidova ili drugog europskog nearijca po rasi izjednauju se obzirom na sticanje dravljanstva s osobama arijskog porijetla. Osobe sa dva predka drugog koljena idova po rasi takoer mogu biti obzirom na dravljanstvo izjednaene s osobama arijskog porijetla, u koliko to u toki 3. nije drugaije odreeno. Toka 3. Kao Zidovi u smislu ove zakonske odredbe vrijede: 1. Osobe, koje potjeu barem od troje predaka drugog koljena (djedova i baka), koji su idovi po rasi. Djedovi i bake vrijede kao idovi, ako su mojsijeve vjere ili su se u toj vjeri rodili. 2. Osobe, koje imaju dva predka drugog koljena, koji su idovi po rasi, i to u ovim sluajevima:

152

VATIKAN I JASENOVAC

a) ako su bile 10. travnja 1941. pripadnici mojsijeve vjere ili ako su kasnije na tu vjeru preli; b) ako imaju branog druga, koji vrijedi kao idov u smislu 1.; . c) ako su poslije stupanja na snagu ove zakonske odredbe sklopili brak s osobom, koja ima dvoje ili vie predaka drugog koljena idova po rasi, i potomci iz takvog braka; d) ako su nezakonita djeca sa idovom u smislu 1., a rode se poslije sijenja 1942.; e) ako ministarstvo za unutarnje poslove na obrazloeni prijedlog rasnopolitikog povjerenstva odlui, da vrijede kao Zidovi. 3. Osobe, roene izvan teritorija Nezavisne Drave Hrvatske od roditelja, koji ne potjeu iz Nezavisne Drave Hrvatske ako su bile 10. travnja 1941. mojsijeve vjere ili imaju najmanje dvoje predaka drugog koljena Zidova po rasi, ili vrijede kao idovi u smislu zakona zemlje, iz koje potjeu. 4. Osobe, koje su poslije stupanja na snagu ove zakonske odredbe sklopile obilaenjem zakonske odredbe o zatiti arijske krvi brak, koji je zabranjen i njihovi potomci. 5. Osobe, koja su nezakonita djeca idovki u smislu 1. Toka 4. Kao Ciganin u smislu ove zakonske odredbe vrijedi osoba, koja potjee od dvaju ili vie predaka drugog koljena, koji su Cigani po rasi. Toka 5. Kod ministarstva unutarnjih poslova osniva se rasno politiko povjerenstvo, koje donaa mnijenja i prijedloge u svim dvojbenim sluajevima rasne pripadnosti. Konano rjeenje u dvojbenim sluajevima rasne pripadnosti donaa ministarstvo unutarnjih poslova. Propise o ustrojstvu i djelokrugu rada toga povjerenstva izdati e ministarstvo unutarnjih poslova posebnom naredbom. Toka 6. Osobama, koje su se prije 10. travnja 1941. iskazale zaslunima za Hrvatski narod, napose za njegovo osloboenje, kao i njihovim branim drugovima, s kojima su sklopile brak prije stupanja na snagu ove zakonske odredbe i potomcima iz takvog braka, u koliko bi se na te osobe mogla odnositi ova naredba, moe poglavar drave izvan propisa ove naredbe priznati sva prava, koja pripadaju osobama arijskog porijetla. Toka 7. Provedba ove naredbe povjerava se ministru unutarnjih poslova.

NEZAVISNA DRAVA

HRVATSKA,

KLERIKALNO-NACIFAISTIKA...

153

Toka 8. Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Narodnim novinama. U Zagrebu 30. travnja 1941. Poglavnik: Dr. Ante Paveli, v. r. Broj:XLV-67 Z. p. 41. Predsjednik zakonodavnog povjerenitva pri Poglavniku: Dr. Milovan ani, v. r.
(Narodne novine, 30. travnja 1941)

d) ZAKONSKA ODREDBA O ZATITI NARODNE I ARIJSKE KULTURE HRVATSKOG NARODA

1. idovi po rasi ne smiju nikakvom suradnjom utjecati na izgradnji narodne i arijske kulture, pa im se zabranjuje svako sudjelovanje u radu, organizacijama i ustanovama drutvenog, omladinskog, sportskog i kulturnog ivota hrvatskog naroda uope, a napose u knjievnosti, novinarstvu, likovnoj i glazbenoj umjetnosti, urbanizmu, kazalitu i filmu. 2.
Provedba ove zakonske odredbe povjerava se nadlenim ministarstvima bogotovlja i nastave, udrube i unutarnjih poslova.

3.
Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Narodnim novinama. U Zagrebu, dne 4. lipnja 1941. Poglavnik: Dr. Ante Paveli, v. r. Broj CXLVII-333-Z. p. 1941. Ministar bogotovlja i nastave: Dr. Mile Budak, v. r. Ministar udrube: Dr. Jozo Dumandi, v. r. Ministar unutarnjih poslova: Dr. Andrija Artukovi, v. r.
(Narodne novine, 4. lipnja 1941)

154

VATIKAN I JASENOVAC

e) ZAKONSKA ODREDBA O ZATITI ARIJSKE KRVI I ASTI HRVATSKOG NARODA Toka 1. Brak idova i inih osoba, koje nisu arijskog porijetla s osobama arijskog porijekla, je zabranjen. Isto tako je zabranjen brak osobe, koja pored arijskih predaka ima jednog predka drugog koljena po rasi Zidova ili drugog europskog nearijca s osobom, koja je po rasi jednakog porijetla. Koje osobe vrijede kao Zidovi ili nearijci odreuje zakonska odredba o rasnoj pripadnosti. Toka 2. Posebna dozvola za sklapanje braka potrebna je u slijedeim sluajevima: 1. za brak osobe sa dva predka drugog koljena Zidova po rasi s osobom, koja imade jednog predka drugog koljena europskog nearijca po rasi, ili s osobom, koja je arijskog porijetla; 2. za brak osobe, koja imade meu predcima pripadnike drugih neeuropskih rasa s osobom isto takvog porijetla, ili s osobom, koja imade jednog ili dva predka drugog koljena idova po rasi ili jednog predka drugog koljena Ciganina po rasi, ili s osobom arijskog porijetla; 3. za brak izmeu dravljana i dravnih pripadnika, ukoliko nisu po toki 1. zabranjeni. Dozvolu za takav brak izdaje ministarstvo unutarnjih poslova po sasluanju rasnopolitikog povjerenstva. Toka 3. Izvanbrano spolno openje idova ili ine osobe, koja nije arijske krvi, sa enskom osobom arijskog porijetla je zabranjeno. Muka nearijska osoba, koja se ogrijei protiv ove zabrane poinja zloin oskvrnua rase, te se kanjava sa zatvorom ili tamnicom. U naroito tekim sluajevima, napose ako se radi o silovanju nevine devojke, moe se izrei smrtna kazna. Toka 4. idovi ili ine osobe, koje nisu arijskog porijetla, ne smiju zaposliti u kuanstvu enske osobe arijskog porijetla ispod 45 godina starosti. Toka 5. Nearijcima i dravnim pripadnicima je zabranjeno izvjeanje hrvatske dravne i narodne zastave i isticanje hrvatskih narodnih boja i emblema. Sve promjene idovskih prezimena koje su izvrene poslije 1. prosinca 1918. stavljaju se izvan krijeposti, te se imaju zamijeniti sa prvotnim prezimenima. Tko je idov odreuje zakonska odredba o rasnoj pripadnosti.

NEZAVISNA

DRAVA HRVATSKA,

KLERIKALNO-NACIFAISTIKA...

155

Toka 6. Ministar za unutarnje poslove izdat e naredbe o provedbi ove zakonske odredbe. Toka 7. Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Narodnim novinama Zagreb, 30. travnja 1941. Poglavnik: Dr. Ante Paveli, v. r. Broj: XLIV-67-Z. p.-1941. Predsjednik zakonodavnog povjerenitva pri Poglavniku: Dr. Milovan ani, v. r.
(Narodne novine, 30. travnja 1941)

f) NAREDBA O PROMJENI IDOVSKIH PREZIMENA I OZNAAVANJU IDOVA I IDOVSKIH TVRTKA Na temelju toke 5. zakonske odredbe o zatiti arijske krvi i asti hrvatskog naroda propisujem ovu o promjeni idovskih NAREDBU prezimena i oznaavanju tvrtka idova i idovskih

1. Sve dozvole za promjenu prezimena, koje su bile poslije 1. prosinca 1918. podijeljene osobama, koje su idovi po rasi u smislu t. 3. zakonske odredbe o rasnoj pripadnosti, stavljaju se izvan krijeposti. Te osobe imadu prezimena zamijeniti s prijanjim prezimenima, koja se imadu pisati s istim pravopisom, kako su se tada pisala. To vraanje na prijanje prezime vrijedi i za supruge i za potomke, ako nose prezime, koje se ima zamijeniti. Izuzeti su slijedei sluajevi: a) ako je osoba, koja je idov po rasi nezakonito dijete oca, idova po rasi, pa je dobila dozvolu da nosi ime svoga naravnog oca. Meutim, ako taj naravni otac ima zamijeniti u smislu ove naredbe svoje prezime, tada i njegovo nezakonito dijete dobiva oevo promijenjeno prezime. b) ako je osoba, koja je idov po rasi, bila adoptirana od osobe, koja je idov po rasi, te je primila ime svog adoptivnog oca. Meutim, ako adoptivni otac mora u smislu ove naredbe promjeniti svoje prezime, prima i adoptivno dijete oevo promijenjeno prezime. c) ako je osoba, koja je idov po rasi, promijenila svoje prezime u prezime, koje je uzeto iz hebrejskog jezika.

156

VATIKAN

JASENOVAC

d) ako je osoba, koja je idov po rasi, promijenila svoje prezime u prezime, koje su prije imali muki predci muke loze.
2.

a) prijaviti promjenu prezimena kod redarstvene vlasti, opinskog (gradskog) poglavarstva i kod matinog ureda bogotovne opine, a ako su krani ili pripadnici islamske vjerske zajednice, kod dotinog upnog odnosno muftijskog ureda. b) ako vre kakav obrt, ili se bave trgovinom ili industrijom imadu prijaviti promenu prezimena kod nadlene obrtne vlasti, i ako je tvrtka upisana u trgovakim registrima, prijaviti nadlenom trgovakom sudu. Ako tvrtka nosi prezime vlasnika, koji mijenja prezime u smislu ove naredbe, ima se istodobno promijeniti i naziv tvrtke prema promjeni prezimena, to se ima u naprijed navedenoj prijavi istaknuti. c) ako su vritelji slobodnih zvanja, imadu promjenu prezimena prijaviti nadlenoj komori. d) ako su dravni, samoupravni ili privatni slubenici, imadu promjenu prezimena javiti poglavaru svog ureda.
3.

dana:

Osobe, koje po 1. mijenjaju prezime, imadu u roku od 8 (osam)

Sve osobe, koje po 1. mijenjaju prezime, ne smiju se vie ni u javnom ni u privatnom ivotu sluiti drugim nego tim prezimenom. Javne isprave, koje glase na naputeno prezime, imadu se u roku od 8 (osam) dana predloiti vlastima, koje su ih izdale, radi ispravka prezimena. Napisane ploe osoba, koje mijenjaju prezime u smislu ove naredbe imadu se u roku od 8 (osam) dana izmijeniti s ploama, koje nose izmijenjeno prezime.
4.

Osobama, koje su idovi po rasi, ne e se vie izdavati dozvole za promjenu prezimena izuzev sluajeve iz 1. toke a) do d) ove naredbe.
5.

idovima po rasi zabranjena je uporaba svakog pseudonima. Tvrtke, kojih su vlasnici idovi po rasi, kao i tvrtke kod kojih je samo jedan suvlasnik idov po rasi, smatraju se idovskim tvrtkama. Ako je tvrtka ili poduzee juridika osoba, takva tvrtka i takvo poduzee je idovsko, ako je na vodeem mjestu (upravni odbor, nadzorni odbor, ravnateljstvo), ma i jedan idov po rasi, ili ako pripada vie od jedne etvrtine glavnice idovima po rasi ili ako imadu uesnici, idovi po rasi, 50% ili vie glasova. Takve tvrtke ne smiju imati nazive, po kojima bi se moglo zakljuiti, da se radi o narodnoj odnosno arijskoj tvrtci, pa imadu u roku od 8 (osam) dana promijeniti svoj naziv i promjenu naziva prijaviti radi upisa u obrtne i sudske registre.
6.

(Arhiv Vladimira Dedijera) Faksimil Ministarske naredbe o mjesnoj nadlenosti pokretnog prijekog suda od 14. jula 1941. godine.

158

VATIKAN

JASENOVAC

7.
Na napisanim ploama idovsikh tvrtka ( 6.) imade se u roku od 8 (osam) dana kraj imeni tvrtke jednako velikim slovima oznaiti ime i prezime idova vlasnika odnosno suvlasnika.

8.
Osobe, koje su idovi po rasi, ne smiju na sebi nositi hrvatske narodne boje i arijske embleme. Isto tako zabranjeno je takve boje i embleme, kao i hrvatske narodne ili dravne zastave, isticati na idovskim stanovima, ustanovama i poslovnicama.
(Narodne novine, 4. lipnja 1941)

g) NAREDBA O MESNOJ NADLENOSTI POKRETNOG PREKOG SUDA


Broj 42676-1941

Br. Reg. 9/1 37 k. 87


MINISTARSKA NAREDBA

o mjesnoj nadlenosti pokretnog prijekog suda Na temelju zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu od 24. lipnja 1941. broj 26863 izailjem ovime pokretni prijeki sud koji se sastoji od Dra Mehmeda Hajrovia, predstojnika Kotarskog suda u Prnjavoru kao predsjednika, ustau Dra Oktavijana Svjeia i Sreka Rovera, ustau iz Sarajeva, kao lanove toga suda, dra Antuna Matijevia, kotarskog sudca iz Sarajeva, kao dravnog tuitelja kod toga pokretnog prijekog suda. Za zamjenike lanova pokretnog prijekog suda imenujem Dragu Maltaria, sudskog pripravnika, i Kasima Bukvia, ustau, obadvojicu iz Sarajeva. Mjestna nadlenost postavljenoga prijekog suda protee se na podruje sudbenih stolova u Bileu, Luci, Derventi, Sarajevu, Travniku, te za podruje Sudbenih stolova u Dolnjoj Tuzli i Mostaru uzevi dijelove potonjih dvaju Sudbenih stolova, koji se nalaze privremeno pod upravom vojnih oblasti. Ovim se ograniuje mjestna nadlenost pokretnog prijekog suda u Zagrebu postavljenog ministarskom naredbom od 24/VI-1941. broj 26863. Ovaj pokretni sud nadlean je suditi sva kanjiva djela iz -a 2 zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu od 21. lipnja 1941. sa svim naknadnim promjenama i dopunama ove zakonske odredbe. U Zagrebu, dne 14. srpnja 1941. Ministar pravosua i bogotovlja: Dr Mirko Puk, v. r. (Arhiv Vladimira Dedijera)

NEZAVISNA

DRAVA

HRVATSKA,

KLERIKALNO-NACIFAISTIKA..

159

h) NAREDBA O USTROJSTVU I DELOKRUGU RADA RASNOPOLITIKOG POVJERENSTVA Na temelju t. 5. zakonske odredbe o rasnoj pripadnosti propisujem ovu NAREDBU o ustrojstvu i djelokrugu rada rasnopolitikog povjerenstva

1. Rasnopolitiko povjerenstvo Nezavisne Drave Hrvatske ima slijedee zadatke: a) izraivati prijedloge i nacrte zakona, zakonskih odredaba i naredaba, koje zasjecaju u podruje rasne biologije, rasne politike i rasne higijene ili eugenike; b) davati mnijenje o svim prijedlozima zakona, zakonskih odredaba i naredaba Nezavisne Drave Hrvatske, koji su takve naravi, da ih treba uskladiti s naelima rasne politike i eugenike; c) davati mnijenje o svim predmetima iz djelokruga navedenog u toki a), koje mu upuuju vlasti; d) davati mnijenje i stavljati prijedloge u svim dvojbenim sluajevima rasne pripadnosti; e) prikupljati materijal za rasnu i srodstvenu statistiku Nezavisne Drave Hrvatske; f) davati poticaj za znanstveno prouavanje svih pitanja iz djelokruga povjerenstva; g) nastojati oko prosvjeivanja naroda u pogledu rasne biologije, rasne politike i eugenike; h) podravati veze sa slinim ustanovama u drugim dravama.
2.

Rasnopolitiko povjerenstvo sastoji se iz rasnopolitikog vijea, rasnopolitikog ureda i drugih pomonih organa.
3.

Vijee rasnopolitikog povjerenstva sastoji se od najmanje devet vijenika, koje imenuje ministar unutarnjih poslova iz redova strunjaka i to: biologa, lijenika, pravnika, pedagoga i strunjaka iz narodnog gospodarstva. Vijenici kao i njihovi brani drugovi moraju biti istog arijskog porijetla. Kao lan vijea sudjeluje u radu i izaslanik ministra unutarnjih poslova. Vijeu predsjeda predsjednik, kojega, kao i njegove zamjenike, imenuje ministar unutarnjih poslova izmeu lanova vijea. Vijee vri svoj rad u sjednicama, koje saziva predsjednik prema potrebi. U svrhu rasprave predmeta iz specijalnih podruja predsjednik

160

VATIKAN I JASENOVAC

prema potrebi osniva odbore s proelnicima. Vijee zakljuuje veinom glasova, a u sluaju podijeljenih glasova odluuje predsjedatelj. Predsjednik moe u vijee pozvati i osobe izvan vijea, strunjake za pitanja o kojima se vijea. Oni sudjeluju u raspravama, ali ne u donoenju odluka i duni su o svemu uvati najveu tajnu. Poblie o radu vijea propisat e se poslovnikom, koji izdaje vijee s odobrenjem ministra unutarnjih poslova.
4.

Vijenici su duni prisustvovati sjednicama i do odreenog vremena izraditi povjerene im referate. O radu vijea ima se uvati najstroa tajna. Dok vijenici sudjeluju u sjednicama vijea, oslobaaju se drugih slubenih dunosti. Ustanove, kojima pripadaju, imaju im pruiti sva raspoloiva pomagala za njihov rad u povjerenstvu. lanovi rasnopolitikog vijea primaju za svoj rad u vijeu nagradu, koju odreuje ministar unutarnjih poslova.

5.
Rasnopolitiki ured organizira se u sastavu ministarstva unutarnjih poslova. Svi slubenici, koji rade u rasnopolitikom uredu, kao i njihovi brani drugovi, moraju biti istog arijskog porijetla.
6.

Rasnopolitiki ured prima sve predmete upuene rasnopolitikom povjerenstvu, dostavlja ih predsjedniku vijea, izvruje sve odluke vijea i obavlja sve pisarnike, arhivske i statistike poslove.
7.

U svakogodinjem proraunu ministarstva unutarnjih poslova osiguravaju se sredstva za potrebe rasnopolitikog povjerenstva.
8.

Ova naredba stupa na snagu danom proglaenja u Narodnim novinama. U Zagrebu, dne 4. lipnja 1941. Broj: 304-Z. p. 1941. Ministar unutarnjih poslova Dr. Artukovi, v. r.
(Narodne novine, 4. lipnja 1941)

NEZAVISNA

DRAVA

HRVATSKA,

KLERIKALNO-NACIFAISTIKA

...

161

i) ODREDBA MINISTARSTVA PRAVOSUA I BOGOTOVLJA NDH OD 16. AVGUSTA 1941. DA SE DEPONOVANI NOVAC I DRAGOCENOSTI NE MOGU IZDAVATI VLASNICIMA SRBIMA KOJI SE ISELJAVAJU, DOK GOTOV NOVAC I DRAGOCENOSTI MOGU PONETI SA SOBOM DO KONCENTRACIONOG LOGORA, GDE E IM BITI ODUZET1 NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSUA I BOGOTOVLJA Broj 53.836-1941. Zagreb, 16. kolovaza 1941.

SVIM SUDOVIMA I PRAVOSUDNIM USTANOVAMA. Povodom upita jednog Kotarskog suda, kako se ima postupiti sa zahtjevima iseljenika Srba povodom njihova iseljavanja za izruenje pupilnog novca i dragocjenosti poloenih u depozitnim mjestima, odreuje se: Prijedlozi, molbe ili traenja izseljenika Srba povodom njihova izseljavanja, da im se izrui sav pupilni novac i dragocjenosti, imadu se odbiti Prema okrunici Dravnog ravnateljstva za ponovu od 29. srpnja 1941. broj P. tk. 18/26411941,2 izsjeljenici Srbi mogu ponieti sobom sav svoj gotov novac, dragocjenosti, vriednostne papire, ulonice, knjiice i to koje se nalaze kod njih, i to samo do sabirnih logora, gdje e te sve vriednosti izuzevi stanovitu svotu gotovog novca biti oduzete u svrhu pohrane i daljnje odredbe, kako e se s njima postupati. Ova okrunica ne obuhvata pupilni i drugi novac i dragocjenosti, koje se nalaze u depozitnim mjestima, pa se stoga takav novac i dragocjenosti ne smiju izdavati na traenje izseljenicima Srbima.3 Za toan prepis: [Potpis neitak] Po odredbi ministra pravosua i bogotovlja, proelnik odjela u z. Santek v. r.

(Antun Mileti, Koncentracioni logor Jasenovac 19411945, IIII, (Narodna knjiga- Beograd, Spomen-podruje Jasenovac, 19861987, knjiga I, str. 74) Arhiv VII, a. NDH, k. 198, reg. tor. 10/2. Ovaj dokumenat nije pronaen. U vezi s tim ustaki kotarski stoernici su uputili telegram sledee sadrine: Do 29. u podne pod Vaom osobnom odgovornosti ima se dostaviti spisak lica najuglednijih i najbogatijih Srba po uzorku koje smo Vam dostavili putem kurira. Stop. Spisak imate poslati po kuriru.
2 3 1

11 Vatikan i Jasenovac

Faksimil okrunice u vezi s prekrtavanjem Srba u katoliku veru.

NEZAVISNA DRAVA

HRVATSKA,

KLERIKALNO-NACIFAISTIKA...

163

j) OKRUNICA U VEZI S PREKRTAVANJEM SRBA U KATOLIKU VERU NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Broj: 32711 Pr.-1941 U Zagrebu, dne 26. rujna 1941. Predmet: Prelaz grkoistoni na rkt. vjeru Velikim upama Svima Hrvatska dravna vlada izdala je 30 srpnja 1941. pod brojem 48.468 okrunicu na sve upanije i ustake logore u pogledu prijelaza grkoistonjaka na katoliku vjeru. Prema dosada dobivenim povjerljivim izvetajima neke upe i nadletva se ne dre uputa sadranih u prednjoj okrunici, nego na svoju ruku i nezakonito spreavaju i oteavaju prijelaze iz nekih nepoznatih, a esto i protuzakonitih razloga. Da se u budue ovakvi nepoeljni sluajevi sprijee nalae Vam se, da se strogo pridrajete uputa i naloga okrunice od 30. srpnja 1941. broj 48.468 Hrvatske dravne vlade, i da odredite, da se rijeenja u postupku za prtlaze hitno i bez okolianja obavljaju i dovravaju. Jednako Vam se skree panja, da kod otputanja ili selenja grko-istonog puanstva naroito obratite panju na okolnost, da li je netko preao na katolicizam prema propisanim uputama okrunice, ili uope dotini grko istonjak nije htio prijei ili mu je uskraena dozvola za prijelaz. U takvom sluaju treba, kako otputanje grkoistonjaka tako i selenje obustaviti u koliko inae sve drugo odgovara, da dotina osoba moe ostati u dravnoj slubi ili inae na svome mjestu. Oni, koji su preli na katolicizam treba da osjete, da su dobili neku zatitu u pogledu otputanja i selenja, dakako ponovno naglaavam, ako sve drugo odgovara kod dotinih osoba intencijama Hrvatske dravne vlade. Tu anomaliju treba napose ukloniti tim vie, to se deavalo, da su mnogi otputeni iz dravne slube, preseljeni ili uope uklonjeni s poloaja, koji su preli na katolicizam, dok su drugi ostavljeni na mjestu i ako nijesu pokazali razumijevanje za novo nastale prilike i stanje u dravi, a nijesu htjeli pristupiti ni u katoliku crkvu.
11*

164

VATIKAN I JASENOVAC

O ovome izvolite na povjerljiv nain obavijestiti i podrune kotarske oblasti i predstojnitva redarstva. ZA DOM SPREMAN! Po odredbi Ministar unutarnjih poslova Veliki upan kod Ministarstva unutarnjih poslova:* [Potpis neitak]
(Arhiv Vladimira Dedijera)

k) UPUTSTVO O PRELAENJU IZ JEDNE VERE U DRUGU Ministarstvo bogotovlja i nastave Broj 178 U. m. 1941.

UPUTA PRIGODOM PRELAZA S JEDNE VJERE NA DRUGU


Uslijed upita sa strane nekojih kotarskih oblasti i gradskih poglavarstava glede provedbe zakonske odredbe o prelazu s jedne vjere na drugu od 3. svibnja 1941. upuuju se sve upravne vlasti prve molbe i interesirane osobe, da u uredovanje reenih upravnih vlasti spada samo izdanje potvrde dotinoj stranci o njezinoj prijavi vjerozakonskog prelaza. Kada e, kako i pod kojim uvjetima ta stranka biti primljena u vjersku pripadnost druge priznate vjeroispovijesti, za koju je najavila svoj prelaz, spada u brigu dotine stranke. Stranka e u sluaju potrebe i pred svojim bivim duobrinikom iskazati svoj istup iz crkve samo potvrdom upravne vlasti. Za prelaz maloljetnika izmeu sedme i osamnaeste godine dostatna je samo izjava roditelja, a nije potrebna i posebna dozvola nadtutorstvene oblasti. Zakonskom su odredbom dokinuti svi oni propisi i formalnosti, koje je do sada kod najavljenoga prelaza svaki prelazak morao izvriti pred duobrinikom svoje dotadanje vjeroispovijesti. Zagreb, 27. svibnja 1941. Ministar bogotovlja i nastave: Dr. Mile Budak, v. r.
(Narodne novine, 27. svibnja, 1941)

NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA,

KLERIKAI^O-NACIFAISTIKA...

165

1) ZAKONSKA ODREDBA O PRELAZU S JEDNE VERE U DRUGU Na prijedlog ministra bogotovlja i nastave propisujem i proglaujem ZAKONSKU ODREDBU o prelazu s jedne vjere na drugu

1. Do donoenja zakona o vjeroispovjednim odnosima ukidaju se svi dosadanji zakonski propisi o nainu prelaza s jedne vjere na drugu. Za valjanost prelaza potrebno je, da stranka, koja mijenja vjeru podnese pismenu prijavu upravnoj vlasti prve molbe (kotarskoj oblasti odnosno gradskom poglavarstvu) o svojoj odluci i da dobije potvrdu o toj svojoj prijavi, te da se ispune vjerski propisi one priznate vjeroispovjesti, na koju stranka prelazi. 2. Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Narodnim novinama. Tim danom prestaju vrijediti svi zakonski i naredbeni propisi, koji su s ovom zakonskom odredbom u protivurijeju. Provedba ove zakonske odredbe povjerava se ministru bogotovlja i nastave.
U Zagrebu, dne 3. svibnja 1941. Broj: LV/87-Z. p. 1941. Ministar za bogotovlje i nastavu: Dr. Mile Budak, v. r.
(Narodne novine, 3. svibnja 1941)

Poglavnik: Dr. Ante Paveli, v. r.

Ij) ZAKONSKA ODREDBA O OSNIVANJU ZAVODA ZA KOLONIZACIJU Na prijedlog ministra za udrube propisujem i proglaujem ZAKONSKU ODREDBU o osnivanju zavoda za kolonizaciju Osniva se zavod za kolonizaciju sa sjeditem u Zagrebu. Zavod je samostalno pravno lice javno pravnog znaaja, nad kojim vri nadzor ministarstvo udrube.

166

VATIKAN I JASENOVAC
2.

Svrha je zavodu ureenje seljakog posjeda putem nutarnje kolonizacije i agrarne reforme, pa se ti poslovi izuzimaju iz nadlenosti dosadanjih oblasti.
3.

Za postignue gornjih svrha zavod raspolae sa samostalnim proraunom a potrebna novana sredstva uz vlastite prihode i imovinu daje mu drava.
4.

Provedba ove zakonske odredbe povjerava se ministru udrube, koji e izdati pravilnik o ustrojstvu i postupku zavoda.
5.

Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Narodnim novinama. U Zagrebu, dne 4. svibnja 1941. Broj: LIV/86-Z. p. 1941. Ministar za udrube: Dr. Jozo Dumandi, v. r.*
(Narodne novine, 4. svibnja 1941)

Poglavnik: Dr. Ante Paveli, v. r.

m) MINISTARSKA ODREDBA O PREKOM SUDU ZA PODRUJE ZAGREBA MINISTARSKA ODREDBA o proglaenju prijekoga suda za podruje sudbenog stola u Zagrebu Na temelju toke I. zakonske odredbe o prijekim sudovima od 17. svibnja 1941. godine (Narodne novine od 20. svibnja 1941, br. 32) proglaujem prijeki sud za podruje sudbenoga stola u Zagrebu. Ovaj e prijeki sud poslovati kod sudbenoga stola u Zagrebu. Predsjednikom prijekoga suda postavljam vijenika sudbenog stola u Zagrebu Antuna a l o v e a, a za suce prijekoga suda vijenika sudbenog stola u Zagrebu Jurja K o e v i a i ustau Josipa R u k a v i n u iz Zagreba. Prijeki sud kod sudbenog stola u Zagrebu nadlean je da sudi sva kanjiva djela navedena u to. II. u vezi s to. X. zakonske odredbe o

NEZAVISNA

DRAVA

HRVATSKA,

KLERIKALNO-NACIFAISTIKA...

167

prijekim sudovima, a koja su uinjena ili budu uinjena u vremenu od dana 10. travnja 1941. pa do dana, dok ovaj prijeki sud ne bude ukinut. Smrtnu kaznu strijeljanjem imaju izvriti orunici. Prijeki sud imaju svestrano oglasiti na cijelom podruju sudbenoga stola u Zagrebu gradska i opinska poglavarstva. U Zagrebu, 27. svibnja 1941. Broj 272-Z. p. 1941.

Ministar pravosua: Dr. Mirko Puk, v. r.

(Narodne novine, 27. svibnja 1941)

n) ZAKONSKA ODREDBA O KONFISKACIJI IMOVINE SRBSKIH ZAVODA I USTANOVA ZAKONSKA ODREDBA o preuzimanju imovine srbskih zavoda i ustanova Karlovcima u vlasnitvo Nezavisne Drave Hrvatske
1.

Hrvatskim

Cjelokupna imovina Karlovake gimnazijalne zaklade, Srbskog narodnog crkvenog klerikalnog kolskog fonda i Stefanenm-a arhidiecezalnog pravoslavnog srbskog sveenikog konvikta u Hrvatskim Karlovcima postaje vlasnitvo Nezavisne Drave Hrvatske.
2.

Kotarski sud kao zemljino-knjini sud u Hrvatskim Karlovcima izvrit e bez ikakvih pristojbi ureda radi s pozivom na ovu zakonsku odredbu u svojim zemljinim knjigama upis prava vlasnitva u korist Nezavisne Drave Hrvatske na a) nekretnine Karlovake gimnazijalne zaklade, upisane u zemljino-knjinom uloku broj 321 katastarske obine Hrvatski Karlovci; b) nekretnine Srbskog narodnog crkvenog klerikalnog kolskog fonda u Karlovcih, upisane u zemljitno-knjinom uloku broj 882 katastarske obine Hrvatski Karlovci i c) nekretnine Arhidiecezalnog pravoslavnog svetenikog konvikta u Karlovcih, upisane u zemljitno-knjinom uloku broj 994 katastarske obine Hrvatski Karlovci i na sve trabine osigurane uknjibom prava zaloga ma na kojim nekretninama u korist osoba navedenih pod a), b) i c) kao vjerovnika.
3.

Cjelokupnom imovinom iz 1. upravljat e ministarstvo nastave, kome se povjerava i provedba ove zakonske odredbe.

168

VATIKAN

JASENOVAC
4.

Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglaenja u Narodnim novinama. U Zagrebu, 19. rujna 1941. Poglavnik Nezavisne Drave Hrvatske: Dr. Ante Paveli, v. r. Broj: CCCVII-1485-Z. p.-1941. Doglavnik ministar nastave: Dr. Mile Budak, v. r. Ministar pravosua i bogotovlja: Dr. Mirko Puk, v. r. Predsjednik zakonodavnog povjerenstva ministar: Dr. Milovan ani, v. r.
(Narodne novine, 19. rujna 1941)

nj) ZAKONSKA ODREDBA U VEZI HRVATSKOG JEZIIKA, NJEGOVE ISTOE I PRAVOPISA ZAKONSKA ODREDBA o tumaenju lanka 8. zakonske odredbe od 14. kolovoza 1941. broj CCXLIX-1089-Z. p.-1941. o hrvatskom jeziku, o njegovoj istoi i o pravopisu
l. Propisi lanka 8. zakonske odredbe od 14. kolovoza 1941. broj CCXLIX-1089--Z. p.-1941. o hrvatskom jeziku, o njegovoj istoi i o pravopisu imaju se razumjeti ovako: Ministarstvo nastave imenovat e naredbom povjerenstvo, kome je zadaa: 1. uklanjati riei, koje ne odgovaraju duhu hrvatskog jezika i riei tuice, te ovakve riei nadomjetati domaim; 2. izraditi i predloiti ministarstvu nastave pravila za korienski pravopis. Kada povjerenstvo svri svoju zadau, ministarstvo nastave e narediti njegov prestanak. Kazne za zatitu istoe jezika i pravopisa propisat e naredbom ministarstvo nastave. U Zagrebu, dne 4. studenoga 1941.

Poglavnik Nezavisne Drave Hrvatske: Dr. Ante Paveli, v. r. Broj: CCCLXXXVII-1886-Z. 1941. Ministar pravosua i bogotovlja: Dr. Mirko Puk, v. r.
(Narodne novine, 4. studenog 1941)