Sie sind auf Seite 1von 805

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
POPIS STANOVNI[TVA 1981.
2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA

________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
SFR JUGOSLAVIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM

22424687
10336855
12087832

579022
343513
235509

4428005
2009874
2418131

1339727
800689
539038

1999957
716108
1283849

1753554
823361
930193

8140452
3516790
4623662

1730364
508913
1221451

426867
240384
186483

168099
117030
51069

1291460
986614
304846

SR BOSNA I HERCEG.
U GRADSKIM
U OSTALIM

4124256
1411721
2712535

14114
11581
2533

758140
177054
581086

1892
1517
375

1630033
540228
1089805

2755
2348
407

1320738
391880
928858

4396
3519
877

945
785
160

7251
4231
3020

347915
262320
85595

BANOVI]I
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAWA LUKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BIHA]
U GRADSKIM
U OSTALIM
BIJEQINA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BILE]A
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOSANSKA DUBICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOS. GRADI[KA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOSANSKA KRUPA
U GRADSKIM
U OSTALIM

23846
6834
17012
183618
123937
59681
65544
29875
35669
92808
31124
61684
13199
5763
7436
30867
11170
19697
58095
13475
44620
55229
12055
43174

62
42
20
715
695
20
115
111
4
80
60
20
317
286
31
38
31
7
57
29
28
49
28
21

728
663
65
30442
16314
14128
5855
2872
2983
500
409
91
44
42
2
513
316
197
3544
730
2814
173
109
64

16
14
2
189
172
17
41
33
8
89
64
25
24
23
1
10
3
7
12
9
3
7
3
4

16440
2250
14190
21726
20916
810
40041
14155
25886
24282
15015
9267
1803
841
962
5052
4812
240
13026
5033
7993
37381
6858
30523

19
19
495
456
39
71
65
6
25
17
8
6
5
1
6
1
5
31
20
11
9
4
5

4046
1989
2057
93389
51839
41550
11093
5829
5264
56029
7866
48163
10190
3882
6308
20453
3439
17014
32825
4251
28574
15029
3142
11887

31
29
2
165
158
7
48
38
10
164
144
20
8
7
1
34
33
1
70
44
26
13
8
5

4
4
76
74
2
18
16
2
35
24
11
8
8
3
3
12
4
8
2
1
1

13
13
503
499
4
31
23
8
1359
976
383
6
6
232
42
190
3
3
-

2384
1774
610
32624
30318
2306
8003
6616
1387
9090
6028
3062
773
651
122
4463
2453
2010
7638
3218
4420
2314
1764
550

1 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
BOSANSKI BROD
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOSANSKI NOVI
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOS. PETROVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOSANSKI [AMAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOS. GRAHOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BRATUNAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BR^KO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BREZA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BUGOJNO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BUSOVA^A
U GRADSKIM
U OSTALIM
CAZIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
^AJNI^E
U GRADSKIM
U OSTALIM
^APQINA
U GRADSKIM
U OSTALIM
^ELINAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
^ITLUK
U GRADSKIM
U OSTALIM
DERVENTA
U GRADSKIM
U OSTALIM
DOBOJ
2 od 805

32286
12506
19780
42142
12186
29956
16374
4547
11827
32320
5605
26715
9032
1602
7430
30333
5515
24818
82768
31437
51331
15911
3861
12050
39969
16402
23567
16289
2734
13555
57110
1924
55186
10280
2556
7724
26032
6191
19841
18354
3136
15218
14101
2077
12024
57010
14357
42653
99548

28
25
3
24
16
8
13
11
2
33
13
20
15
12
3
31
15
16
87
65
22
27
26
1
65
59
6
31
26
5
22
22
118
82
36
49
31
18
15
8
7
8
6
2
35
21
14
225

13579
3812
9767
458
217
241
49
36
13
14327
687
13640
264
26
238
41
31
10
23975
2157
21818
1089
871
218
14187
4695
9492
8088
1327
6761
122
45
77
16
6
10
13931
2542
11389
86
57
29
13799
2007
11792
23629
3727
19902
14522

15
8
7
3
1
2
8
7
1
4
4
4
3
1
29
16
13
4
1
3
16
12
4
2
1
1
3
3
23
16
7
1
1
1
1
16
12
4
32

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
3106
11
10737
11
6
4704
1682
10
3505
6
4
3406
1424
1
7232
5
2
1298
11745
10
25098
85
6
72
4525
5211
8
3900
77
1
66
2647
6534
2
21198
8
5
6
1878
2893
6
11129
2187
2248
2
1428
794
645
4
9701
1393
1725
6
13328
27
7
2601
1697
5
1342
22
4
1774
28
1
11986
5
3
827
5
7739
6
1
978
4
1358
6
1
193
1
6381
785
17349
12055
18
124
645
2715
2308
18
87
312
14634
9747
37
333
32434
23
16707
116
16
6
8342
16725
19
5532
86
13
5
6351
15709
4
11175
30
3
1
1991
11419
9
2041
23
16
1202
1346
9
811
17
769
10073
1230
6
16
433
16214
20
7458
20
6
1815
4719
19
5280
18
6
1511
11495
1
2178
2
304
6875
4
625
6
1
428
1069
4
125
3
172
5806
500
3
1
256
55401
17
826
21
7
575
1601
3
75
5
186
53800
14
751
21
2
389
4880
1
4892
18
311
931
1
1304
18
203
3949
3588
108
6830
12
3467
42
5
1591
1661
9
896
35
3
955
5169
3
2571
7
2
636
1232
2
15832
5
2
942
817
1
1798
4
402
415
1
14034
1
2
540
125
1
15
2
106
8
1
9
2
42
117
6
64
6034
16
22840
20
6
3914
4593
9
2934
18
2
2799
1441
7
19906
2
4
1115
35742
26
39224
95
14
76
8549
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
DOWI VAKUF
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
8822
16
6091
54
11
76
5211
26920
10
33133
41
3
3338
11600
5
8574
2
1
1592
4207
5
1854
2
1
900
7393
6720
692
POPIS STANOVNI[TVA 1981.
2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA

23558
75990
22606
7224
15382

171
54
18
12
6

2852
11670
635
184
451

20
12
2
1
1

________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
DRVAR
17983
2
62
26
4
15896
12
1
1949
U GRADSKIM
7063
42
22
3
6006
11
1
961
U OSTALIM
10920
2
20
4
1
9890
1
988
DUVNO
30666
9
26712
2
2895
3
671
25
2
270
U GRADSKIM
4231
2
2528
1248
214
25
2
201
U OSTALIM
26435
7
24184
2
1647
3
457
69
FO^A
44661
947
141
7
23316
10
18908
20
3
8
1156
U GRADSKIM
11530
632
87
4
4414
5
5663
8
1
677
U OSTALIM
33131
315
54
3
18902
5
13245
12
2
8
479
FOJNICA
15045
24
6432
8
7637
3
422
24
1
1
413
U GRADSKIM
3411
9
1158
5
1722
2
158
24
1
322
U OSTALIM
11634
15
5274
3
5915
1
264
1
91
GACKO
10279
215
21
1
3424
6215
1
380
U GRADSKIM
2602
31
17
1
1235
1100
1
207
U OSTALIM
7677
184
4
2189
5115
173
GLAMO^
14120
6
238
3
2276
11106
4
3
389
U GRADSKIM
3777
4
52
1
809
2686
3
3
213
U OSTALIM
10343
2
186
2
1467
8420
1
176
GORA@DE
36924
243
99
16
25142
17
9107
41
2
89
2017
U GRADSKIM
13022
198
75
13
6746
13
4376
23
2
1495
U OSTALIM
23902
45
24
3
18396
4
4731
18
89
522
GORWI VAKUF
22432
8
9574
3
12399
133
13
183
U GRADSKIM
3697
3
1228
2230
105
13
106
U OSTALIM
18735
5
8346
3
10169
28
77
GRA^ANICA
54311
50
135
13
38189
5
13226
10
2
24
2359
U GRADSKIM
12103
31
67
6
9604
1
1000
5
1
1284
U OSTALIM
42208
19
68
7
28585
4
12226
5
1
24
1075
GRADA^AC
54281
29
9011
10
31219
8
11727
35
9
1
2010
U GRADSKIM
10661
16
563
1
7758
4
980
25
6
1
1231
U OSTALIM
43620
13
8448
9
23461
4
10747
10
3
779
GRUDE
17767
6
17608
1
4
4
35
2
3
47
U GRADSKIM
3378
3
3344
1
1
8
2
16
U OSTALIM
14389
3
14264
1
3
3
27
3
31
HAN PIJESAK
6879
24
9
3
2666
1
3927
9
1
222
U GRADSKIM
1695
17
3
2
82
1413
9
1
160
3 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
JABLANICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
JAJCE
U GRADSKIM
U OSTALIM
KAKAW
U GRADSKIM
U OSTALIM
KALESIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
KALINOVIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
KISEQAK
U GRADSKIM
U OSTALIM
KLADAW
U GRADSKIM
U OSTALIM
KQU^
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOWIC
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOTOR VARO[
U GRADSKIM
U OSTALIM
KRE[EVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
KUPRES
U GRADSKIM
U OSTALIM
LAKTA[I
U GRADSKIM
U OSTALIM
LI[TICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
LIVNO
U GRADSKIM
U OSTALIM
LOPARE
U GRADSKIM
U OSTALIM
4 od 805

5184
11903
3484
8419
41197
11918
29279
52127
8360
43767
37647
3351
34296
6597
1196
5401
21039
2861
18178
15641
4091
11550
40008
4948
35060
43677
11545
32132
35713
5423
30290
6766
1314
5452
10098
1693
8405
27676
2607
25069
26076
3611
22465
40438
9002
31436
33769
966
32803

7
11
11
72
58
14
113
46
67
34
15
19
35
28
7
47
32
15
43
20
23
40
30
10
67
60
7
37
19
18
4
1
3
6
5
1
28
16
12
9
5
4
41
24
17
38
17
21

6
2346
617
1729
14418
1991
12427
16016
1984
14032
34
11
23
29
9
20
11218
1800
9418
40
29
11
380
169
211
11748
2566
9182
9572
1789
7783
5012
919
4093
3947
609
3338
2512
79
2433
25638
3464
22174
28918
2890
26028
1608
11
1597

1
2
2
10
8
2
6
4
2
1
1
1
1
8
5
3
4
1
3
8
8
3
2
1
3
2
1
1
1
7
3
4
7
4
3
15
2
13

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
2584
1
2514
62
7806
2
512
5
2
111
1059
1839
2
171
5
2
111
702
5967
341
357
15145
7
7954
32
6
1
3177
4068
6
3046
22
6
1
2632
11077
1
4908
10
545
27393
61
5182
41
6
319
2488
3224
49
1337
18
2
287
1266
24169
12
3845
23
4
32
1222
29178
3
7725
30
110
474
2678
439
12
25
157
26500
3
7286
18
85
317
2681
3691
1
148
200
902
1
50
2481
2789
98
7841
3
785
26
3
180
818
476
1
179
16
1
4
329
7365
2
606
10
2
176
489
10578
1
4323
8
1
600
2925
1
615
8
455
7653
3708
1
145
16596
6
20771
26
2
2016
1629
3
2097
22
2
980
14967
3
18674
4
1036
22826
13
6518
29
6
179
2147
4947
13
2116
26
4
1755
17879
4402
3
2
179
392
9667
2
14771
13
1298
1436
1
1310
13
787
8231
1
13461
511
1498
54
4
128
278
38
2
73
1220
16
2
55
745
2
5169
1
214
202
1
727
146
543
1
4442
1
68
245
35
21642
2
4
192
2260
15
1879
2
1
538
230
35
19763
3
192
1722
7
180
5
2
164
5
15
5
108
2
165
2
56
4418
5
3898
25
3
2
2881
2714
3
1206
24
2
2
2093
1704
2
2692
1
1
788
11952
2
19522
16
3
541
75
667
4
190
11877
2
18855
12
3
351
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
LUKAVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
34845
25
12089
16
3
111
4648
5424
16
1905
3
3
97
2346
29421
9
10184
13
14
2302
POPIS STANOVNI[TVA 1981.
2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA

54666
10597
44069

137
97
40

2592
651
1941

10
9
1

________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
QUBIWE
4516
24
55
407
3840
3
17
159
U GRADSKIM
1660
22
5
74
1448
3
107
U OSTALIM
2856
2
50
333
2392
17
52
QUBU[KI
27603
9
25334
9
1498
10
83
15
2
550
U GRADSKIM
3700
4
2164
5
1037
3
51
15
413
U OSTALIM
23903
5
23170
4
461
7
32
2
137
MAGLAJ
42160
40
8341
5
17236
12
13662
18
2
2682
U GRADSKIM
6913
14
416
1
3422
11
1585
15
1
1419
U OSTALIM
35247
26
7925
4
13814
1
12077
3
1
1263
MODRI^A
34541
37
9598
7
8578
6
13012
29
5
38
2755
U GRADSKIM
9630
29
838
3
4815
4
1841
15
5
38
1904
U OSTALIM
24911
8
8760
4
3763
2
11171
14
851
MOSTAR
110377
451
36927
112
34247
161
20271
160
49
102
17143
U GRADSKIM
63427
400
17621
102
18414
154
11353
118
37
81
14732
U OSTALIM
46950
51
19306
10
15833
7
8918
42
12
21
2411
MRKOWI] GRAD
29684
47
2290
8
3009
1
23364
15
2
883
U GRADSKIM
6602
30
427
6
1414
4077
11
1
618
U OSTALIM
23082
17
1863
2
1595
1
19287
4
1
265
NEUM
4030
7
3575
1
157
179
5
89
U GRADSKIM
U OSTALIM
4030
7
3575
1
157
179
5
89
NEVESIWE
16326
34
276
1
3853
4
11587
6
539
U GRADSKIM
3605
13
59
593
4
2622
6
304
U OSTALIM
12721
21
217
1
3260
8965
235
OXAK
27895
28
15430
13
5371
8
5361
21
11
1276
U GRADSKIM
7634
15
950
3
5347
5
470
14
5
740
U OSTALIM
20261
13
14480
10
24
3
4891
7
6
536
OLOVO
16341
19
802
2
11593
4
3349
3
3
508
U GRADSKIM
2602
15
114
1
1529
3
614
3
2
306
U OSTALIM
13739
4
688
1
10064
1
2735
1
202
ORA[JE
27806
18
20705
12
1548
2
4151
42
1
1153
U GRADSKIM
3420
10
426
10
1503
2
662
29
1
761
U OSTALIM
24386
8
20279
2
45
3489
13
392
POSU[JE
16455
4
16298
15
4
34
8
74
U GRADSKIM
2738
2
2654
5
3
13
8
49
U OSTALIM
13717
2
13644
10
1
21
25
PRIJEDOR
108868
117
7297
26
42129
81
45279
116
14
100
12025
5 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
PRWAVOR
U GRADSKIM
U OSTALIM
PROZOR
U GRADSKIM
U OSTALIM
PUCAREVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
ROGATICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
RUDO
U GRADSKIM
U OSTALIM
SANSKI MOST
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-CENTAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-HAXI]I
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-ILIXA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-ILIJA[
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-NOVI GRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-NOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-PALE
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-STARI GRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-TRNOVO
U GRADSKIM
6 od 805

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
10173
54
10478
51
12
58
6465
31956
27
34801
65
2
42
5560
6618
31
34699
7
16
42
2400
1915
6
2577
5
8
17
907
4703
25
32122
2
8
25
1493
6698
6
49
197
1448
1
42
112
5250
5
7
85
9164
31
3521
23
29
8
2400
1783
28
2464
18
28
1899
7381
3
1057
5
1
8
501
14020
5
8877
20
762
3855
4
1998
9
584
10165
1
6879
11
178
4382
3
8699
5
312
554
987
4
136
3828
3
7712
1
176
27083
16
26619
26
2
75
2936
6067
9
5691
14
2
5
1504
21016
7
20928
12
70
1432
31755
230
14358
143
55
278
17170
31755
230
14358
143
55
278
17170
12406
7
5778
43
2
1
1559

29449
79419
48956
6187
42769
19108
2220
16888
26154
8473
17681
23771
6496
17275
13601
1760
11841
62467
14027
48440
72762
72762
20952

78
39
52
25
27
14
3
11
136
132
4
22
15
7
121
58
63
50
23
27
999
999
51

1689
5608
2060
261
1799
12088
610
11478
10548
1985
8563
32
21
11
24
10
14
5314
523
4791
6624
6624
857

13
13
2
2
1
1
14
14
2
1
1
7
5
2
10
4
6
97
97
10

3873
17079
57243
57243
24316
5946
18370
80559

36
15
475
475
118
79
39
906

239
618
6880
6880
1982
710
1272
6612

5
5
27
27
10
5
5
112

1433
10973
18738
18738
9598
1395
8203
33391

3
4
63
63
9
6
3
98

1497
4281
22246
22246
10378
2398
7980
22190

33
10
144
144
37
30
7
237

1
1
40
40
2
2
48

1
240
240
31
31
370

597
962
7972
7972
2012
1230
782
15082

80559
94200
94200
15482
2105
13377
56181

906
1776
1776
68
20
48
317

6612
11104
11104
100
36
64
1510

112
244
244
38

33391
26634
26634
3937
521
3416
38841

98
322
322
1
1
41

22190
31276
31276
10530
1213
9317
6375

237
221
221
3
2
1
489

48
96
96
8

370
64
64
62

15082
21045
21045
787
294
493
7878

56181
8161
1403

317
19
13

1510
19
8

38
-

38841
5693
552

41
3
-

6375
2242
737

489
-

8
-

62
-

7878
163
91
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
5141
3
1505
72
POPIS STANOVNI[TVA 1981.
2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA

6758

11

________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
SARAJEVO18663
90
1026
10
8146
20
7273
9
12
1895
-VOGO[]A
U GRADSKIM
18663
90
1026
10
8146
20
7273
9
12
1895
U OSTALIM
SKENDER VAKUF
22948
53
5395
1
1141
2
15953
15
2
322
U GRADSKIM
2910
28
45
1
1118
1491
14
1
205
U OSTALIM
20038
25
5350
23
2
14462
1
1
117
SOKOLAC
15281
42
57
6
4817
1
9743
5
1
486
U GRADSKIM
3649
29
34
1
140
3211
5
224
U OSTALIM
11632
13
23
5
4677
1
6532
1
262
SRBAC
22336
57
172
11
800
6
19175
12
5
3
1543
U GRADSKIM
2442
29
65
7
33
1840
3
394
U OSTALIM
19894
28
107
4
767
6
17335
9
5
3
1149
SREBRENICA
36292
47
80
8
24930
11
10294
39
21
725
U GRADSKIM
4512
27
56
5
2473
6
1406
22
6
496
U OSTALIM
31780
20
24
3
22457
5
8888
17
15
229
SREBRENIK
38070
42
3167
7
28070
5545
37
2
11
903
U GRADSKIM
4149
18
69
2
3625
147
15
257
U OSTALIM
33921
24
3098
5
24445
5398
22
2
11
646
STOLAC
18910
33
6410
3
7359
4332
6
7
711
U GRADSKIM
5210
28
586
2
3113
982
5
486
U OSTALIM
13700
5
5824
1
4246
3350
1
7
225
[EKOVI]I
10356
30
15
1
304
9753
13
1
208
U GRADSKIM
1230
22
12
1
32
1059
12
1
90
U OSTALIM
9126
8
3
272
8694
1
118
[IPOVO
16154
23
25
6
2831
2
12844
15
1
339
U GRADSKIM
3539
15
16
6
1026
1
2211
14
1
239
U OSTALIM
12615
8
9
1805
1
10633
1
100
TESLI]
60434
93
10744
7
11148
8
35024
8
3
43
3155
U GRADSKIM
6660
51
954
1
1568
7
2465
3
1557
U OSTALIM
53774
42
9790
6
9580
1
32559
8
43
1598
TE[AW
43692
56
8548
2
30653
5
3152
21
5
66
1012
U GRADSKIM
5253
12
160
4376
1
248
13
1
381
U OSTALIM
38439
44
8388
2
26277
4
2904
8
4
66
631
TRAVNIK
64100
126
24411
22
27691
32
7487
63
7
16
3920
U GRADSKIM
15888
89
5026
9
5822
30
1901
48
7
2867
U OSTALIM
48212
37
19385
13
21869
2
5586
15
16
1053
TREBIWE
30372
865
2309
36
4405
22
18123
119
30
14
4280
U GRADSKIM
17271
727
412
29
3039
22
9489
31
30
3364
7 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
TUZLA
U GRADSKIM
U OSTALIM
UGQEVIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
VARE[
U GRADSKIM
U OSTALIM
VELIKA KLADU[A
U GRADSKIM
U OSTALIM
VISOKO
U GRADSKIM
U OSTALIM
VI[EGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
VITEZ
U GRADSKIM
U OSTALIM
VLASENICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAVIDOVI]I
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZENICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZVORNIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
@EP^E
U GRADSKIM
U OSTALIM
@IVINICE
U GRADSKIM
U OSTALIM
SR CRNA GORA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
8 od 805

13101
121717
65091
56626
24540
2442
22098
22822
8424
14398
45520
5206
40314
40901
11653
29248
23201
5988
17213
24169
5564
18605
30498
6000
24498
51861
11444
40417
132733
63569
69164
73845
12147
61698
19754
4257
15497
48515
7957
40558

138
527
467
60
9
9
81
68
13
37
6
31
50
41
9
86
76
10
31
25
6
81
28
53
142
106
36
826
697
129
47
35
12
25
11
14
54
36
18

1897
24811
5383
19428
17
3
14
10287
4334
5953
701
202
499
1879
392
1487
60
52
8
11131
1979
9152
44
18
26
7451
2056
5395
23595
11716
11879
104
66
38
7813
935
6878
4540
1475
3065

7
100
88
12
7
4
3
22
19
3
5
2
3
21
17
4
6
6
8
7
1
2
1
1
6
3
3
95
88
7
12
6
6
7
2
5
7
1
6

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1366
8634
88
14
916
52400
159
20261
189
77
161
21131
30448
139
11278
146
68
17
16301
21952
20
8983
43
9
144
4830
9403
3
14066
4
1
376
573
66
2210
3
143
9337
3
11856
1
1
376
430
6419
17
4241
31
3
1650
1212
14
1405
28
3
1299
5207
3
2836
3
351
40238
10
2456
16
1
1918
3823
4
515
12
598
36415
6
1941
4
1
1320
28838
14
6831
88
4
53
2969
7693
12
1241
69
4
52
2072
21145
2
5590
19
1
897
14397
4
7648
15
2
858
2854
3
2446
10
2
518
11543
1
5202
5
340
9911
4
1439
11
10
110
1310
2002
3
715
10
3
22
771
7909
1
724
1
7
88
539
15337
4
13531
33
5
352
978
3435
2
1793
22
3
98
578
11902
2
11738
11
2
254
400
29289
17
11202
21
7
267
3234
3788
11
2538
17
6
267
2550
25501
6
8664
4
1
684
66930
177
21204
172
63
153
17536
22146
167
12728
127
58
67
14437
44784
10
8476
45
5
86
3099
40801
12
30064
58
7
335
2110
6686
7
3491
48
4
135
1597
34115
5
26573
10
3
200
513
8769
2
2004
14
1
933
2337
2
252
7
640
6432
1752
7
1
293
38433
11
3284
19
2
66
1953
4077
9
1137
14
2
12
1113
34356
2
2147
5
54
840

584310
296252
288058
32535
9432
23103

400488
208234
192254
20899
6988
13911

6904
5505
1399
231
131
100

875
670
205
44
18
26

78080
30558
47522
2242
397
1845

564
445
119
18
7
11

19407
13077
6330
1263
549
714

37735
10128
27607
4109
103
4006

238
1471
33146
202
1270
23330
36
201
9816
18
20
3054
9
9
1066
9
11
1988
POPIS STANOVNI[TVA 1981.
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA

________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
BIJELO POQE
55634
32172
39
36
20840
15
949
55
5
64
1087
U GRADSKIM
11927
6309
18
12
4590
4
321
35
5
511
U OSTALIM
43707
25863
21
24
16250
11
628
20
64
576
BUDVA
8632
6022
121
23
70
10
899
37
17
6
1272
U GRADSKIM
5909
4059
103
15
41
8
572
32
12
6
955
U OSTALIM
2723
1963
18
8
29
2
327
5
5
317
CETIWE
20213
19249
58
23
112
22
238
64
9
75
249
U GRADSKIM
14572
13674
57
17
111
20
229
64
6
75
235
U OSTALIM
5641
5575
1
6
1
2
9
3
14
DANILOVGRAD
14769
13878
53
10
49
6
281
39
4
40
315
U GRADSKIM
4905
4449
29
5
40
1
129
25
3
189
U OSTALIM
9864
9429
24
5
9
5
152
14
1
40
126
HERCEG NOVI
23258
9877
702
97
152
95
3844
83
37
19
8006
U GRADSKIM
15176
5626
546
84
94
71
2891
43
33
5534
U OSTALIM
8082
4251
156
13
58
24
953
40
4
19
2472
IVANGRAD
49772
34748
86
47
12383
20
847
35
3
71
1099
U GRADSKIM
13661
10145
57
26
2129
13
382
33
2
69
702
U OSTALIM
36111
24603
29
21
10254
7
465
2
1
2
397
KOLA[IN
12656
12267
17
10
31
8
123
135
U GRADSKIM
2439
2282
10
5
23
1
41
67
U OSTALIM
10217
9985
7
5
8
7
82
68
KOTOR
20455
11205
1644
38
72
46
1703
59
43
5271
U GRADSKIM
14308
7457
1284
30
69
32
1142
58
38
3940
U OSTALIM
6147
3748
360
8
3
14
561
1
5
1331
MOJKOVAC
10753
10326
22
5
61
7
152
15
26
102
U GRADSKIM
5156
4841
16
5
61
7
138
8
65
U OSTALIM
5597
5485
6
14
7
26
37
NIK[I]
72299
66710
201
76
1263
58
1287
410
23
113
1786
U GRADSKIM
50399
45211
185
64
1233
53
1207
406
22
113
1645
U OSTALIM
21900
21499
16
12
30
5
80
4
1
141
PLAV
19560
4583
20
8
10153
8
90
4036
397
U GRADSKIM
5973
716
5
3
4555
4
34
416
180
U OSTALIM
13587
3867
15
5
5598
4
56
3620
217
PLU@INE
6254
6108
9
2
2
65
27
U GRADSKIM
730
720
6
1
U OSTALIM
5524
5388
9
2
2
59
26
PQEVQA
43316
32323
54
35
6967
24
2296
16
1
1384
U GRADSKIM
17429
10405
33
30
5129
20
807
16
1
896
U OSTALIM
25887
21918
21
5
1838
4
1489
488
RO@AJ
20227
1900
8
9
16975
159
863
1
144
U GRADSKIM
7336
701
3
5
6270
92
125
1
66
9 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
[AVNIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
TITOGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
TIVAT
U GRADSKIM
U OSTALIM
ULCIW
U GRADSKIM
U OSTALIM
@ABQAK
U GRADSKIM
U OSTALIM

12891
5569
633
4936
132290
98794
33496
9315
6954
2361
21576
9140
12436
5227
1379
3848

1199
5432
592
4840
101482
78452
23030
2831
2000
831
3346
2277
1069
5130
1330
3800

5
15
10
5
686
643
43
2876
2335
541
61
40
21
1
1

4
351
318
33
39
21
18
22
12
10
-

SR HRVATSKA
U GRADSKIM
U OSTALIM

4601469
2337622
2263847

9818
8578
1240

3454661
1693608
1761053

5362
4648
714

23740
18528
5212

25136
20008
5128

531502
220644
310858

6006
4763
1243

53409
15630
37779
33549
2955
30594
15865
4560
11305
66553
25203
41350
12715
8699
4016
20577
8909
11668
7342
500
6842

276
199
77
22
7
15
10
9
1
97
51
46
8
8
77
56
21
6
6

19136
4530
14606
13451
615
12836
14152
3639
10513
48819
16698
32121
11805
7943
3862
13497
5649
7848
6846
425
6421

45
13
32
18
13
5
7
6
1
64
52
12
1
1
18
13
5
5
1
4

82
55
27
10
9
1
2
2
35
31
4
19
16
3
228
165
63
12
3
9

353
70
283
6
4
2
33
18
15
170
104
66
20
19
1
545
248
297
104
13
91

12857
5154
7703
17771
1717
16054
547
321
226
5897
2254
3643
108
101
7
634
403
231
55
17
38

56
22
34
34
32
2
8
6
2
178
29
149
6
6
131
81
50
19
13
6

BELI MANASTIR
U GRADSKIM
U OSTALIM
BENKOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BIOGRAD NA MORU
U GRADSKIM
U OSTALIM
BJELOVAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
BRA^
U GRADSKIM
U OSTALIM
BUJE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BUZET
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
10705
67
738
78
8
36
1
36
8
7
15
29
1
21
5948
156
4060
12122
56
1011
5192
5286
146
3811
3410
55
980
4744
662
10
249
8712
1
31
448
41
59
850
129
16
2384
35
49
532
49
13
1848
6
10
318
80
3
536
710
11
241
15663
4
26
1150
486
8
169
5305
2
18
644
224
3
72
10358
2
8
506
1
1
24
56
1
1
18
27
6
29
25439
8180
17259

3858
1846
2012

404847
295511
109336

9920
262
8850
1382
53
3610
8538
209
5240
3
1795
2
506
1
1289
6
711
2
515
4
196
836
19
9249
119
18
5319
717
1
3930
4
569
3
456
1
113
39
34
2570
23
33
1205
16
1
1365
3
153
21
3
132
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
10 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
CRES-LO[IW
10361
30
7948
20
76
63
537
41
32
1336
U GRADSKIM
7182
28
5233
16
69
49
484
38
22
1049
U OSTALIM
3179
2
2715
4
7
14
53
3
10
287
CRIKVENICA
17837
31
14862
21
41
118
609
61
40
16
1781
U GRADSKIM
10189
23
8230
19
32
87
388
61
22
16
1140
U OSTALIM
7648
8
6632
2
9
31
221
18
641
^ABAR
5465
4993
1
17
154
63
2
12
137
U GRADSKIM
628
537
1
36
13
29
U OSTALIM
4837
4456
1
16
118
50
2
12
108
^AKOVEC
116825
34
110616
41
26
760
456
46
119
1139
2368
U GRADSKIM
25315
23
22618
19
15
239
303
28
92
131
1458
U OSTALIM
91510
11
87998
22
11
521
153
18
27
1008
910
^AZMA
16632
6
14703
6
23
14
779
3
35
884
U GRADSKIM
2489
4
2015
2
2
4
66
2
354
U OSTALIM
14143
2
12688
4
21
10
713
3
33
530
DARUVAR
31424
45
8907
22
13
45
9528
28
749
24
5766
U GRADSKIM
9661
24
3185
13
5
23
2375
12
216
2392
U OSTALIM
21763
21
5722
9
8
22
7153
16
533
24
3374
DELNICE
18883
23
16813
7
96
193
676
15
2
41
791
U GRADSKIM
4351
11
3626
31
51
259
2
314
U OSTALIM
14532
12
13187
7
65
142
417
13
2
41
477
DOWA STUBICA
30485
24
29722
5
8
39
173
8
8
251
U GRADSKIM
6327
13
5986
2
3
18
73
3
3
123
U OSTALIM
24158
11
23736
3
5
21
100
5
5
128
DOWI LAPAC
8447
7
47
1
5
1
7691
4
633
U GRADSKIM
1590
1
16
4
1288
1
272
U OSTALIM
6857
6
31
1
1
1
6403
3
361
DOWI MIHOQAC
20647
24
16591
22
9
20
2286
14
105
3
1230
U GRADSKIM
6044
16
4814
10
6
14
347
6
70
604
U OSTALIM
14603
8
11777
12
3
6
1939
8
35
3
626
DRNI[
28162
5
21316
2
6
9
5657
11
1
775
U GRADSKIM
5180
5
3652
1
2
9
1118
3
305
U OSTALIM
22982
17664
1
4
4539
8
1
470
DUBROVNIK
66131
569
52236
78
1876
198
4074
117
55
1
5913
U GRADSKIM
46639
529
33847
73
1835
184
3869
111
50
1
5304
U OSTALIM
19492
40
18389
5
41
14
205
6
5
609
DUGA RESA
30138
16
26547
3
13
137
2297
15
3
765
U GRADSKIM
6747
7
5660
10
46
504
14
1
379
U OSTALIM
23391
9
20887
3
3
91
1793
1
2
386
DUGO SELO
17785
29
15737
22
59
43
635
39
15
9
941
U GRADSKIM
5471
24
4435
17
20
19
339
35
9
468
U OSTALIM
12314
5
11302
5
39
24
296
4
6
9
473
DVOR
16307
19
1525
5
22
6
13198
4
1
1344
U GRADSKIM
2065
8
138
4
16
4
1452
4
417
U OSTALIM
14242
11
1387
1
6
2
11746
1
927
\AKOVO
52349
35
45071
21
27
46
2265
36
495
8
1908

11 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
\UR\EVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
GARE[NICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
GLINA
U GRADSKIM
U OSTALIM
GOSPI]
U GRADSKIM
U OSTALIM
GRA^AC
U GRADSKIM
U OSTALIM
GRUBI[NO POQE
U GRADSKIM
U OSTALIM
HVAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
IMOTSKI
U GRADSKIM
U OSTALIM
IVANEC
U GRADSKIM
U OSTALIM
IVANI] GRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
JASTREBARSKO
U GRADSKIM
U OSTALIM
KARDEQEVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
KARLOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
16
30
706
31
58
977
11
16
1559
5
437
8
931
5
28
275
19
42
52
693
1
9
72
5
9
31
226
4
19
203
14
33
21
467
8
38
2122
7
480
1850
1
12
338
5
54
652
7
26
1784
2
426
1198
19
14
14223
5
3
1580
9
12
3531
5
2
906
10
2
10692
1
674
67
34
9283
22
10
22
2907
52
26
4141
22
6
2112
15
8
5142
4
22
795
5
5
8578
9
1
1011
3
3116
8
1
496
5
2
5462
1
515
4
18
4555
16
607
30
2297
2
6
987
2
131
594
2
12
3568
14
476
30
1703
27
28
159
14
13
537
26
20
152
9
13
424
1
8
7
5
113
2
10
1290
7
6
510
127
7
1
133
2
10
1163
5
377
15
111
169
9
13
308
4
23
77
9
3
148
11
88
92
10
160
35
62
378
82
14
29
1161
22
21
177
15
5
506
13
41
201
67
9
29
655
36
64
503
12
10
15
541
21
31
332
11
5
15
317
15
33
171
1
5
224
134
33
496
23
26
975
129
33
467
19
21
864
5
29
4
5
111
206
482
18181
94
50
4
9768
186
458
10250
93
46
4
8805
20
24
7931
1
4
963
POPIS STANOVNI[TVA 1981.
2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA

18105
34244
43656
6821
36835
19093
3731
15362
25079
5790
19289
31263
13466
17797
11863
3713
8150
15756
3060
12696
11224
7031
4193
41496
3234
38262
43860
8504
35356
24928
7087
17841
33406
4762
28644
11328
6896
4432
78363
55031
23332

25
10
14
9
5
12
2
10
3
2
1
23
20
3
6
6
12
7
5
9
7
2
40
6
34
11
2
9
10
5
5
19
14
5
49
45
4
187
186
1

15872
29199
42042
6382
35660
13669
2538
11131
8961
1262
7699
18525
6903
11622
2150
62
2088
5676
979
4697
10252
6240
4012
39023
2908
36115
42969
8183
34786
22818
6208
16610
31814
3914
27900
9372
5169
4203
48129
33931
14198

15
6
16
6
10
10
5
5
7
3
4
17
15
2
2
2
6
4
2
5
5
5
1
4
9
1
8
19
8
11
33
26
7
23
23
130
122
8

________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
12 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
________________________________________________________________________________________________________________________________
KLAWEC
11753
2
11278
4
3
131
70
4
3
149
U GRADSKIM
563
502
12
10
2
1
26
U OSTALIM
11190
2
10776
4
3
119
60
2
2
123
KNIN
43731
60
4150
16
17
45
34486
8
5
1
4631
U GRADSKIM
12909
46
1716
13
15
40
8351
8
4
1
2611
U OSTALIM
30822
14
2434
3
2
5
26135
1
2020
KOPRIVNICA
61166
50
53802
36
27
174
3420
32
102
86
2797
U GRADSKIM
20812
35
17933
24
21
71
747
26
20
1
1604
U OSTALIM
40354
15
35869
12
6
103
2673
6
82
85
1193
KOR^ULA
18399
42
16497
13
37
38
199
20
14
1301
U GRADSKIM
14146
39
12580
12
32
35
175
20
12
1058
U OSTALIM
4253
3
3917
1
5
3
24
2
243
KOSTAJNICA
15548
5
4299
5
59
14
8627
2
3
2324
U GRADSKIM
3159
1023
2
40
4
1374
2
1
672
U OSTALIM
12389
5
3276
3
19
10
7253
2
1652
KRAPINA
26721
11
25934
12
4
66
139
5
7
283
U GRADSKIM
3998
9
3613
7
2
25
35
5
3
201
U OSTALIM
22723
2
22321
5
2
41
104
4
82
KRI@EVCI
41316
24
38113
32
18
50
1081
7
19
1400
U GRADSKIM
9900
16
8471
24
15
32
327
5
11
825
U OSTALIM
31416
8
29642
8
3
18
754
2
8
575
KRK
13334
21
11777
10
43
68
236
13
15
17
863
U GRADSKIM
3553
8
2765
3
19
28
118
2
4
1
490
U OSTALIM
9781
13
9012
7
24
40
118
11
11
16
373
KUTINA
38597
29
29167
21
61
73
2700
22
254
129
3730
U GRADSKIM
15931
27
11010
15
42
41
1356
7
71
101
2171
U OSTALIM
22666
2
18157
6
19
32
1344
15
183
28
1559
LABIN
25500
44
20079
14
1250
294
522
60
4
2787
U GRADSKIM
12636
30
8887
10
907
245
441
47
4
1780
U OSTALIM
12864
14
11192
4
343
49
81
13
1007
LASTOVO
962
5
754
2
6
69
6
1
102
U GRADSKIM
643
580
1
4
42
U OSTALIM
319
5
174
1
6
65
6
1
60
LUDBREG
22371
5
21465
6
1
37
183
9
1
47
405
U GRADSKIM
3023
2
2762
5
1
13
52
9
21
127
U OSTALIM
19348
3
18703
1
24
131
1
26
278
MAKARSKA
17819
39
15051
24
76
55
349
40
16
1886
U GRADSKIM
15454
37
12934
18
71
53
316
20
11
1749
U OSTALIM
2365
2
2117
6
5
2
33
20
5
137
METKOVI]
20465
10
18829
3
47
17
593
11
9
1
695
U GRADSKIM
12646
10
11455
43
14
387
11
3
1
551
U OSTALIM
7819
7374
3
4
3
206
6
144
NA[ICE
38936
27
29026
46
25
53
4440
33
146
2
2945
U GRADSKIM
10053
7
7815
29
10
27
728
18
61
2
1101
U OSTALIM
28883
20
21211
17
15
26
3712
15
85
1844
NOVA GRADI[KA
61267
24
42567
25
77
56
11267
49
39
4
6088
U GRADSKIM
17579
15
10578
11
31
32
3074
36
17
1
3350
U OSTALIM
43688
9
31989
14
46
24
8193
13
22
3
2738
13 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
NOVI MAROF
U GRADSKIM
U OSTALIM
NOVSKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
OBROVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
OGULIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
OMI[
U GRADSKIM
U OSTALIM
OPATIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ORAHOVICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
OSIJEK
U GRADSKIM
U OSTALIM
OTO^AC
U GRADSKIM
U OSTALIM
OZAQ
U GRADSKIM
U OSTALIM
PAG
U GRADSKIM
U OSTALIM
PAKRAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
PAZIN
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
7
29
82
5
2
228
3
8
39
4
2
66
4
21
43
1
162
94
30
5194
25
75
27
2587
73
7
1747
21
11
1211
21
23
3447
4
64
27
1376
7
5
7431
3
4
558
5
1
930
3
3
240
2
4
6501
1
318
22
39
10220
12
10
30
2782
11
28
3124
8
6
1311
11
11
7096
4
4
30
1471
37
28
189
7
11
516
19
18
96
4
9
344
18
10
93
3
2
172
120
959
1034
55
117
3
3887
94
634
804
42
101
3
3151
26
325
230
13
16
736
19
31
3360
8
111
2122
15
20
618
4
17
649
4
11
2742
4
94
1473
457
480
28536
189
3520
78
29807
395
413
13716
171
1521
71
21638
62
67
14820
18
1999
7
8169
13
12
7896
9
5
1569
9
8
1121
4
3
588
4
4
6775
5
2
981
1
89
314
1
181
7
10
6
1
82
304
1
175
9
97
4
2
88
3
45
4
1
48
6
52
1
40
9
46
10703
26
374
6124
4
31
3060
23
73
3263
5
15
7643
3
301
2861
22
97
141
7
2
1801
13
48
113
6
2
408
9
49
28
1
1393
POPIS STANOVNI[TVA 1981.
2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA

29805
3124
26681
24530
8105
16425
12362
1457
10905
31076
12436
18640
24082
7452
16630
29274
18186
11088
16280
4005
12275
158790
104775
54015
26502
5195
21307
14162
599
13563
7076
2295
4781
27903
10604
17299
19412
4842
14570

6
2
4
19
12
7
23
11
12
14
3
11
17
8
9
65
56
9
11
9
2
510
443
67
7
4
3
4
4
3
1
2
16
12
4
21
19
2

29197
2973
26224
15060
4802
10258
4176
240
3936
17696
7851
9845
22927
6800
16127
22220
12633
9587
10283
2593
7690
90770
63373
27397
16739
3394
13345
13393
573
12820
6811
2174
4637
8473
3543
4930
17088
4171
12917

4
2
2
8
3
5
3
1
2
10
3
7
20
14
6
55
49
6
24
10
14
261
229
32
6
3
3
1
1
12
10
2
13
12
1

________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
PETRIWA
33570
27
14621
32
214
47
12617
27
17
5369
14 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
PODRAV. SLATINA
U GRADSKIM
U OSTALIM
PORE^
U GRADSKIM
U OSTALIM
PREGRADA
U GRADSKIM
U OSTALIM
PULA
U GRADSKIM
U OSTALIM
RAB
U GRADSKIM
U OSTALIM
RIJEKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ROVIW
U GRADSKIM
U OSTALIM
SAMOBOR
U GRADSKIM
U OSTALIM
SEW
U GRADSKIM
U OSTALIM
SESVETE
U GRADSKIM
U OSTALIM
SIW
U GRADSKIM
U OSTALIM
SISAK
U GRADSKIM
U OSTALIM
SLAV. PO@EGA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SLAVONSKI BROD
U GRADSKIM
U OSTALIM
SLUW
U GRADSKIM
U OSTALIM
SPLIT
U GRADSKIM
15 od 805

15778
17792
32024
9923
22101
19946
7759
12187
18418
1111
17307
77278
59394
17884
8877
731
8146
193044
164081
28963
18277
11271
7006
43855
12404
31451
9582
5536
4046
43013
17975
25038
59298
8711
50587
84756
43494
41262
71286
27704
43582
106400
49677
56723
21732
1968
19764
235922
210435

25
2
56
46
10
51
26
25
6
6
807
661
146
16
16
830
765
65
42
36
6
55
48
7
8
7
1
37
30
7
15
8
7
105
100
5
32
25
7
108
99
9
9
5
4
1178
1158

6202
8419
17011
4895
12116
15558
5309
10249
17856
1046
16810
48284
34075
14209
8130
600
7530
130068
106732
23336
13540
7030
6510
40698
10942
29756
8861
4998
3863
38287
14975
23312
53125
7647
45478
52270
23103
29167
53305
20878
32427
85515
35851
49664
13025
1038
11987
196238
172257

24
8
16
9
7
17
12
5
6
1
5
306
300
6
4
1
3
378
357
21
36
35
1
31
22
9
6
4
2
34
21
13
14
6
8
90
85
5
70
47
23
61
48
13
2
2
389
383

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
70
40
4948
24
16
4062
144
7
7669
3
1
1307
21
33
10591
20
64
1
3787
14
18
3075
11
26
1718
7
15
7516
9
38
1
2069
103
132
519
165
47
2652
65
75
344
141
34
1417
38
57
175
24
13
1235
5
215
38
3
2
119
12
8
38
5
203
30
3
2
81
1277
1147
5347
301
239
132
14614
1000
1098
5121
270
226
90
13223
277
49
226
31
13
42
1391
23
35
90
19
4
387
2
8
11
18
2
72
21
27
79
1
2
315
2854
3194
16277
646
362
142
31960
2563
2968
14664
571
330
142
29070
291
226
1613
75
32
2890
73
156
584
103
124
1757
69
149
557
103
119
1585
4
7
27
5
172
70
387
552
21
25
8
1454
51
166
282
13
13
7
689
19
221
270
8
12
1
765
11
22
244
11
10
308
10
21
172
10
10
232
1
1
72
1
76
263
97
1069
43
46
62
2000
173
74
738
31
34
62
1358
90
23
331
12
12
642
12
27
2758
44
5
2318
9
12
196
35
2
721
3
15
2562
9
3
1597
1396
247
15581
74
65
10
13507
1338
195
7618
59
51
9
10171
58
52
7963
15
14
1
3336
32
88
9557
44
84
8
5894
18
50
2692
27
35
3257
14
38
6865
17
49
8
2637
174
220
6707
145
132
32
10680
162
163
3824
91
99
26
8101
12
57
2883
54
33
6
2579
285
6
6412
5
1
1815
9
3
561
5
338
276
3
5851
1
1477
819
1058
9629
181
179
7
22480
798
1044
9260
175
177
7
21635
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
[IBENIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
TITOVA KORENICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
TROGIR
U GRADSKIM
U OSTALIM
VALPOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
VARA@DIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
VELIKA GORICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
VINKOVCI
U GRADSKIM
U OSTALIM
VIROVITICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
VIS
U GRADSKIM
U OSTALIM
VOJNI]
U GRADSKIM
U OSTALIM
VRBOVEC
U GRADSKIM
U OSTALIM
VRBOVSKO
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
21
14
369
6
2
845
91
199
7054
70
51
6
7312
86
164
3265
42
43
5152
5
35
3789
28
8
6
2160
34
6
8481
5
1300
1
1594
2
376
34
5
6887
3
924
63
41
293
32
17
1352
30
28
212
30
8
788
33
13
81
2
9
564
28
31
970
7
113
91
2888
8
23
670
7
85
12
1918
20
8
300
28
79
970
62
627
1150
64
49
155
2820
53
379
1038
49
41
30
2479
9
248
112
15
8
125
341
370
135
1577
65
41
81
2807
299
106
1308
62
35
3
2216
71
29
269
3
6
78
591
193
141
12782
144
1880
50
7019
157
77
3605
72
327
45
4490
36
64
9177
72
1553
5
2529
35
59
7305
35
426
13
5135
13
35
1485
15
117
3
2738
22
24
5820
20
309
10
2397
11
7
116
9
6
555
11
7
111
9
6
449
5
106
312
3
7895
1
479
11
2
914
141
301
1
6981
1
338
47
39
752
36
10
1016
5
7
107
16
2
207
42
32
645
20
8
809
24
37
2286
12
4
3
1107
13
8
629
11
475
11
29
1657
1
4
3
632
POPIS STANOVNI[TVA 1981.
2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA

25487
80148
42302
37846
12261
2205
10056
19856
8646
11210
31809
14391
17418
90729
39545
51184
54474
24834
29640
95245
33004
62241
47417
18330
29087
4134
3650
484
8908
1120
7788
29661
3400
26261
7344
2807
4537

20
163
154
9
7
4
3
23
7
16
32
21
11
115
100
15
72
66
6
96
74
22
97
57
40
23
22
1
1
1
7
2
5
2
1
1

23981
63993
32659
31334
2311
210
2101
17724
7394
10330
27129
11357
15772
84646
34848
49798
48197
20089
28108
71260
23423
47837
33562
13514
20048
3316
2956
360
127
39
88
27121
2981
24140
3801
1645
2156

6
78
75
3
7
1
6
14
8
6
26
22
4
71
60
11
49
44
5
79
54
25
56
32
24
13
13
1
1
7
4
3
5
5
-

________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
VRGINMOST
18841
8
4130
3
115
14
13450
9
3
871
U GRADSKIM
2835
4
436
2
21
9
1997
8
3
329
U OSTALIM
16006
4
3694
1
94
5
11453
1
542
16 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
VRGORAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
VUKOVAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZABOK
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZADAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAGREB-CENTAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAGREB-^RNOMEREC
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAGREB-DUBRAVA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAGREB-MAKSIMIR
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAGREB-MEDVED[]AK
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAGREB-NOVI ZAGREB
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAGREB-PE[]ENICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAGREB-SUSEDGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAGREB-TRE[WEVKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAGREB-TRWE
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAPRE[I]
17 od 805

8228
1350
6878
81203
53840
27363
36494
7064
29430
116174
64103
52071
55967
55967
51552

9
9
146
131
15
7
4
3
332
315
17
160
160
101

7886
1247
6639
30157
19736
10421
35475
6614
28861
92599
46104
46495
45866
45866
43186

2
2
90
74
16
13
5
8
172
160
12
102
102
99

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
1
16
6
198
12
6
64
1
1
4
134
124
102
25146
227
1421
60
18050
81
80
14378
90
762
53
14926
43
22
10768
137
659
7
3124
18
58
236
6
6
412
11
23
107
4
5
238
7
35
129
2
1
174
115
351
10722
167
78
9763
102
326
7647
158
70
8112
13
25
3075
9
8
1651
361
1134
1820
162
116
11
4437
361
1134
1820
162
116
11
4437
382
881
1711
115
98
3
3360

51552
81720
81720
62963
62963
50612

101
99
99
182
182
207

43186
67695
67695
52694
52694
40575

99
125
125
125
125
109

382
917
917
505
505
297

881
446
446
866
866
983

1711
3948
3948
2312
2312
2321

115
153
153
142
142
71

98
117
117
124
124
105

3
155
155
3
3
2

3360
5923
5923
4342
4342
4559

50612
113155

207
476

40575
89416

109
349

297
899

983
951

2321
7367

71
142

105
152

2
73

4559
10434

81568
31587
51994

441
35
211

61474
27942
36508

320
29
204

701
198
1273

840
111
616

6044
1323
5978

119
23
136

137
15
56

73
487

9153
1281
5507

51994
50603

211
61

36508
44080

204
55

1273
362

616
392

5978
1622

136
108

56
79

487
19

5507
2903

50603
114874

61
461

44080
90472

55
310

362
1145

392
1692

1622
6948

108
196

79
190

19
55

2903
10562

114874
47733
47733
33053

461
380
380
23

90472
33998
33998
30724

310
242
242
25

1145
467
467
62

1692
859
859
222

6948
3961
3961
365

196
101
101
20

190
93
93
25

55
17
17
25

10562
6161
6161
901
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZELINA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZLATAR BISTRICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
@UPAWA
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
26
50
192
16
11
25
448
36
172
173
4
14
453
9
17
70
3
1
208
5
7
24
2
100
4
10
46
1
1
108
18
44
122
2
8
187
10
21
1
1
74
18
34
101
1
7
113
1941
42
1571
49
139
2
1684
144
20
356
17
29
2
516
1797
22
1215
32
110
1168

8201
24852
17290
2188
15102
33406
2361
31045
48001
10263
37738

17
6
8
5
3
10
3
7
15
6
9

7237
23487
16843
2020
14823
32742
2227
30515
41675
8960
32715

10
15
4
2
2
12
3
9
20
7
13

SR MAKEDONIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM

1909112
1029201
879911

3919
3064
855

3307
2966
341

1279324
755176
524148

39513
16601
22912

648
579
69

44468
28138
16330

377208
116198
261010

281
246
35

43125
40594
2531

15673
12348
3325

BEROVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BITOLA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BROD
U GRADSKIM
U OSTALIM
DEBAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
DEL^EVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
DEMIR HISAR
U GRADSKIM
U OSTALIM

20227
8510
11717
137636
78507
59129
12246
12246
22497
12201
10296
23717
8065
15652
14434
14434

15
14
1
139
99
40
4
4
4
4
7
1
6
18
18

4
3
1
203
177
26
8
8
1
1
6
3
3
5
5

18850
7828
11022
123564
68897
54667
9113
9113
2561
1106
1455
22642
7349
15293
13917
13917

77
61
16
1033
906
127
849
849
3137
628
2509
51
25
26
2
2

1
1
43
38
5
2
2
7
1
6
-

56
30
26
1058
843
215
29
29
37
37
108
32
76
42
42

11
11
5344
2347
2997
3
3
10308
8625
1683
10
7
3
110
110

1
1
18
16
2
1
1
-

609
369
240
554
535
19
10
10
1030
1030
553
450
103
17
17

33
28
5
576
540
36
122
122
169
129
40
32
15
17
12
12

POPIS STANOVNI[TVA 1981.


2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
GEVGELIJA
31814
27
42
29292
7
1287
129
3
12
167
U GRADSKIM
12399
24
20
11813
6
259
20
2
7
73
U OSTALIM
19415
3
22
17479
1
1028
109
1
5
94
GOSTIVAR
101028
38
52
18383
5403
11
308
63153
17
1548
836
18 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
KAVADARCI
U GRADSKIM
U OSTALIM
KI^EVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
KO^ANI
U GRADSKIM
U OSTALIM
KRATOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
KRIVA PALANKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
KRU[EVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
KUMANOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
NEGOTINO
U GRADSKIM
U OSTALIM
OHRID
U GRADSKIM
U OSTALIM
PRILEP
U GRADSKIM
U OSTALIM
PROBI[TIP
U GRADSKIM
U OSTALIM
RADOVI[
U GRADSKIM
U OSTALIM
RESEN
U GRADSKIM
U OSTALIM
SKOPJE-CENTAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
SKOPJE-^AIR
U GRADSKIM
U OSTALIM
SKOPJE-GAZI BABA
19 od 805

27726
73302
39731
24556
15175
51422
22479
28943
47924
23380
24544
12392
5442
6950
26935
8860
18075
13286
5211
8075
126118
60842
65276
21131
10297
10834
64245
39093
25152
99770
60464
39306
15188
592
14596
28575
12188
16387
25344
8263
17081
93614
93614
82924
69847
13077
92472

30
8
36
18
18
35
26
9
13
12
1
2
2
8
3
5
3
1
2
127
121
6
25
11
14
106
105
1
86
62
24
21
1
20
12
9
3
3
1
2
602
602
327
316
11
351

37
15
37
32
5
45
39
6
23
18
5
3
1
2
18
15
3
7
3
4
129
113
16
30
16
14
103
90
13
117
88
29
9
9
17
12
5
22
8
14
459
459
149
148
1
271

10127
8256
36964
23271
13693
21190
13236
7954
45222
20861
24361
12130
5255
6875
26099
8243
17856
8026
4301
3725
65803
36812
28991
18762
9913
8849
54277
29603
24674
87743
55342
32401
14863
577
14286
24153
10418
13735
17559
5386
12173
50949
50949
39050
32426
6624
63837

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
562
7
223
10791
14
1254
166
4841
4
85
52362
3
294
670
308
5
1077
49
6
236
351
222
5
276
24
4
145
113
86
801
25
2
91
238
2415
5
242
23338
8
325
232
1642
1
203
4516
6
304
196
773
4
39
18822
2
21
36
510
5
114
1
4
1152
91
502
5
82
1
3
1144
69
8
32
1
8
22
5
4
61
1
121
14
5
2
33
103
8
2
28
1
18
6
9
1
205
1
1
342
145
9
1
120
1
297
114
85
1
45
31
1840
2
55
910
2
64
29
1
23
5
1
48
15
1840
1
32
905
1
16
14
577
23
11697
39608
11
4558
844
302
17
4252
12997
9
4415
605
275
6
7445
26611
2
143
239
193
2
1085
131
2
34
121
22
1
174
3
1
2
48
171
1
911
128
1
32
73
511
34
481
3587
11
512
1433
454
31
423
3373
6
497
1387
57
3
58
214
5
15
46
3243
13
479
361
9
2502
334
1058
9
391
31
8
2463
220
2185
4
88
330
1
39
114
16
144
1
2
34
10
3
1
6
141
1
1
34
17
3
129
53
28
53
13
3
84
12
28
40
4
45
41
13
157
7
94
3689
3
39
183
122
1
53
495
1
39
163
35
6
41
3194
2
20
2845
139
3833
20032
37
4351
1969
2845
139
3833
20032
37
4351
1969
3190
29
3395
17179
18
14276
1283
3182
29
1878
12667
18
14172
1081
8
1517
4512
104
202
3144
39
4155
14639
13
2007
1297
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
SKOPJE-KARPO[
U GRADSKIM
U OSTALIM
SKOPJE-KISELA VODA
U GRADSKIM
U OSTALIM
STRUGA
U GRADSKIM
U OSTALIM
STRUMICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SVETI NIKOLE
U GRADSKIM
U OSTALIM
[TIP
U GRADSKIM
U OSTALIM
TETOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
TITOV VELES
U GRADSKIM
U OSTALIM
VALANDOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
VINICA
U GRADSKIM
U OSTALIM

56064
36408
121746
100826
20920
114176

240
111
698
654
44
516

253
18
551
547
4
551

42037
21800
81287
80305
982
85439

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1099
37
2530
6325
12
1370
725
2045
2
1625
8314
1
637
572
1628
99
5435
24808
41
2151
2055
723
98
5413
6632
41
2049
1988
905
1
22
18176
102
67
3098
95
4524
9804
41
1242
1589

87792
26384
56451
14325
42126
87347
29263
58084
21260
10829
10431
46610
36230
10380
162378
46523
115855
64799
42557
22242
11176
3798
7378
18499
8458
10041

507
9
17
13
4
35
19
16
117
1
116
16
14
2
110
90
20
341
52
289
58
13
45
2
1
1

543
8
17
15
2
48
34
14
12
1
11
98
96
2
131
96
35
121
91
30
11
2
9
7
6
1

76079
9360
30098
8002
22096
80667
26146
54521
19996
10499
9497
39844
31359
8485
38451
17817
20634
52779
38622
14157
9001
3611
5390
16813
6986
9827

621
2477
383
215
168
115
46
69
58
6
52
390
373
17
1132
694
438
3146
226
2920
5
4
1
26
24
2

92
3
6
2
4
15
13
2
2
2
18
17
1
13
7
6
18
12
6
-

4367
157
103
84
19
498
347
151
233
85
148
546
472
74
1192
877
315
1084
592
492
642
87
555
40
32
8

1224
8580
23623
4149
19474
19
12
7
145
1
144
76
65
11
113414
21741
91673
2614
64
2550
58
28
30
-

40
1
5
5
5
3
2
1
1
6
6
12
6
6
4
4
-

1005
237
427
421
6
37
29
8
87
87
1061
1029
32
1966
1709
257
215
188
27
13
9
4
1044
1044
-

1472
117
229
165
64
226
176
50
53
24
29
275
258
17
587
403
184
212
132
80
73
23
50
14
3
11

POPIS STANOVNI[TVA 1981.


2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
SR SLOVENIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
20 od 805

1891864
925532
966332

3217
2748
469

55625
39840
15785

3288
2766
522

13425
11450
1975

1712445
789579
922866

42182
35952
6230

1985
1618
367

9496
2386
7110

1435
522
913

33256
27471
5785
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
AJDOV[^INA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BRE@ICE
U GRADSKIM
U OSTALIM
CEQE
U GRADSKIM
U OSTALIM
CERKNICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
^RNOMEQ
U GRADSKIM
U OSTALIM
DOM@ALE
U GRADSKIM
U OSTALIM
DRAVOGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
GORWA RADGONA
U GRADSKIM
U OSTALIM
GROSUPQE
U GRADSKIM
U OSTALIM
HRASTNIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
IDRIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ILIR. BISTRICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
IZOLA
U GRADSKIM
U OSTALIM
JESENICE
U GRADSKIM
U OSTALIM
KAMNIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
KO^EVJE
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOPER
21 od 805

22577
7648
14929
25238
6702
18536
63877
39549
24328
14624
3006
11618
17544
5022
12522
39576
18641
20935
8028
3117
4911
20656
5205
15451
25288
4492
20796
11024
6504
4520
17561
6805
10756
15073
4823
10250
12513
11277
1236
31094
23430
7664
26420
11895
14525
18139
9944
8195
41843

30
27
3
26
23
3
110
101
9
8
2
6
11
8
3
49
37
12
5
5
9
6
3
12
7
5
3
3
11
9
2
24
24
91
88
3
120
115
5
6
5
1
91

161
118
43
1229
511
718
2172
1748
424
391
138
253
787
412
375
753
441
312
112
84
28
149
75
74
359
183
176
280
216
64
83
61
22
431
223
208
1788
1608
180
794
704
90
370
266
104
1437
743
694
4450

42
36
6
48
42
6
120
98
22
9
1
8
18
13
5
50
24
26
7
6
1
25
12
13
24
16
8
5
3
2
3
1
2
19
13
6
46
46
374
362
12
103
82
21
16
12
4
91

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
108
21343
474
14
14
315
76
6693
406
13
11
229
32
14650
68
1
3
86
48
22579
447
5
16
8
626
31
5139
403
2
15
446
17
17440
44
3
1
8
180
230
57821
1821
150
52
1059
180
34654
1483
112
40
874
50
23167
338
38
12
185
61
13783
174
7
1
140
28
2728
62
2
40
33
11055
112
5
1
100
77
15584
489
26
6
113
281
38
4146
163
18
4
175
39
11438
326
8
2
113
106
200
37210
534
42
13
1
426
135
17192
308
24
8
1
297
65
20018
226
18
5
129
6
7741
85
1
1
51
4
2900
64
1
1
41
2
4841
21
10
20179
92
5
12
102
4936
71
4
7
61
15243
21
1
5
41
41
24306
218
4
2
34
220
13
4057
114
1
82
28
20249
104
4
1
34
138
160
9963
290
10
15
155
152
5682
223
7
10
106
8
4281
67
3
5
49
20
17250
49
13
4
72
16
6604
34
7
4
51
4
10646
15
6
21
8
14220
220
13
1
111
8
4255
197
13
1
83
9965
23
28
161
8987
504
18
14
507
152
8009
480
18
13
490
9
978
24
1
17
2056
24449
1709
31
9
15
991
2038
17171
1588
30
9
7
917
18
7278
121
1
8
74
223
24813
355
17
4
273
148
10757
283
8
4
171
75
14056
72
9
102
139
15295
430
24
15
181
314
69
8336
318
16
13
88
143
70
6959
112
8
2
93
171
550
31549
1788
48
42
2211
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
KRAW
U GRADSKIM
U OSTALIM
KR[KO
U GRADSKIM
U OSTALIM
LA[KO
U GRADSKIM
U OSTALIM
LENART
U GRADSKIM
U OSTALIM
LENDAVA
U GRADSKIM
U OSTALIM
LITIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
LOGATEC
U GRADSKIM
U OSTALIM
QUBQANA-BE@IGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
QUBQANA-CENTER
U GRADSKIM
U OSTALIM

23581
18262
66879
38535
28344
27774
10557
17217
18746
2315
16431
17042
1804
15238
26717
4495
22222
17517
6987
10530
8302
5181
3121
55609

73
18
413
285
128
18
13
5
6
6
4
3
1
4
3
1
10
7
3
2
2
203

2699
1751
1269
962
307
544
354
190
207
58
149
117
27
90
904
479
425
222
157
65
80
68
12
2428

82
9
350
257
93
10
3
7
3
3
3
2
1
10
2
8
4
3
1
2
2
114

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
344
16833
1203
32
34
1607
206
14716
585
16
8
604
406
59955
2118
127
43
1
1503
340
33017
1751
95
26
1
1247
66
26938
367
32
17
256
70
26297
211
16
12
100
290
59
9592
182
14
6
222
11
16705
29
2
6
100
68
26
18157
118
4
8
106
2171
32
5
13
26
15986
86
4
3
93
4
16770
35
5
4
22
1730
10
3
2
13
4
15040
25
2
2
9
2
17978
99
17
7069
140
336
2013
63
8
1537
89
253
2
15965
36
9
5532
51
83
55
16850
170
11
1
1
122
50
6460
147
9
1
1
103
5
10390
23
2
19
45
7926
127
5
102
42
4837
121
5
94
3
3089
6
8
693
46329
3122
85
45
91
1988

52736
2873
32285

202
1
144

2369
59
1145

113
1
103

681
12
543

43615
2714
26934

3089
33
1659

85
103

44
1
18

91
1

1948
40
1171

32285
-

144
-

1145
-

103
-

543
-

26934
-

1659
-

103
-

18
-

1
-

1171
-

POPIS STANOVNI[TVA 1981.


2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
QUBQANA61493
220
2906
157
1295
49226
4906
123
47
14
2057
-MOSTE-POQE
U GRADSKIM
55185
210
2686
138
1167
43734
4627
117
46
14
1946
U OSTALIM
6308
10
220
19
128
5492
279
6
1
111
QUBQANA-[I[KA
81543
377
3187
291
925
69302
3563
78
98
15
2867
U GRADSKIM
70654
365
2901
281
843
59096
3417
70
93
10
2786
U OSTALIM
10889
12
286
10
82
10206
146
8
5
5
81
QUBQANA74281
171
2192
265
1049
65254
2893
120
43
1796
22 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
-VI^-RUDNIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
QUTOMER
U GRADSKIM
U OSTALIM
MARIBOR
U GRADSKIM
U OSTALIM
METLIKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
MOZIRJE
U GRADSKIM
U OSTALIM
MURSKA SOBOTA
U GRADSKIM
U OSTALIM
NOVA GORICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
NOVO MESTO
U GRADSKIM
U OSTALIM
ORMO@
U GRADSKIM
U OSTALIM
PIRAN
U GRADSKIM
U OSTALIM
POSTOJNA
U GRADSKIM
U OSTALIM
PTUJ
U GRADSKIM
U OSTALIM
RADQE OB DRAVI
U GRADSKIM
U OSTALIM
RADOVQICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
RAVNE NA
KORO[KEM
U GRADSKIM
U OSTALIM
RIBNICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
23 od 805

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
49535
24746
18770
3305
15465
185699
131298
54401
7860
3363
4497
15711
1576
14135
64299
12148
52151
56758
22695
34063
55584
19741
35843
18000
2241
15759
15235
11972
3263
19892
10223
9669
67754
16936
50818
16916
2589
14327
31987
13337
18650
25907

158
13
1
1
290
270
20
5
5
2
2
19
8
11
84
76
8
87
57
30
4
4
54
47
7
30
30
21
13
8
2
1
1
40
28
12
16

1872
320
504
195
309
6714
5707
1007
866
671
195
106
20
86
612
323
289
532
356
176
1280
814
466
464
144
320
2024
1603
421
478
367
111
1163
488
675
123
33
90
564
351
213
495

250
15
4
4
322
282
40
8
6
2
1
1
16
2
14
79
51
28
47
42
5
3
3
19
16
3
53
50
3
37
31
6
2
1
1
45
27
18
20

975
74
4
4
291
272
19
11
9
2
7
5
2
13
6
7
170
103
67
131
80
51
1
1
122
82
40
175
134
41
29
6
23
2
1
1
187
136
51
59

41430
23824
18110
3051
15059
168149
115757
52392
6369
2246
4123
15381
1502
13879
61134
11244
49890
53694
20571
33123
51799
17205
34594
17376
2014
15362
10417
8116
2301
16937
7633
9304
65170
15569
49601
16680
2525
14155
30023
12042
17981
24614

2674
219
24
16
8
2904
2714
190
218
172
46
45
17
28
193
107
86
990
672
318
977
744
233
32
20
12
509
466
43
1241
1109
132
318
229
89
36
5
31
490
312
178
406

107
13
3
1
2
277
273
4
5
5
5
2
3
27
20
7
58
49
9
22
16
6
19
4
15
56
45
11
32
28
4
31
23
8
43
32
11
10

39
4
7
3
4
99
88
11
3
3
5
5
1548
136
1412
19
11
8
22
17
5
10
9
1
31
29
2
8
6
2
18
13
5
1
1
20
15
5
9

2
2
117
117
236
1
235
308
79
229
1
1
9
4
5
8
3
5
-

1605
191
62
16
46
3634
3358
276
303
215
88
129
28
101
302
240
62
836
621
215
697
561
136
59
36
23
880
763
117
860
810
50
671
440
231
35
14
21
398
281
117
175

16795
9112
12134
3007
9127

12
4
30
23
7

404
91
229
151
78

15
5
32
31
1

47
12
36
28
8

15769
8845
11468
2500
8968

324
82
190
166
24

7
3
15
12
3

7
2
3
1
2

134
41
85
74
11
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
SEVNICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SE@ANA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SLOV. BISTRICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SLOV. KOWICE
U GRADSKIM
U OSTALIM
SLOVEW GRADEC
U GRADSKIM
U OSTALIM
[ENTJUR PRI
CEQU
U GRADSKIM
U OSTALIM
[KOFJA LOKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
[MARJE PRI
JEL[AH
U GRADSKIM
U OSTALIM
TOLMIN
U GRADSKIM
U OSTALIM

19420
4799
14621
23536
4825
18711
31720
6059
25661
20551
6823
13728
19094
7048
12046
18454

3
2
1
43
31
12
13
12
1
2
2
2
1
1
3

181
131
50
531
152
379
234
124
110
159
99
60
220
146
74
176

6
2
4
40
24
16
19
11
8
9
7
2
5
3
2
6

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
7
18991
76
5
1
1
64
7
4517
59
5
38
14474
17
1
1
26
115
21914
533
13
8
271
88
4077
284
4
3
145
27
17837
249
9
5
126
32
30995
109
13
8
192
8
5711
80
1
2
87
24
25284
29
12
6
105
13
20123
70
15
3
60
13
6567
52
7
3
34
13556
18
8
26
63
18531
104
3
1
63
35
6711
72
3
1
31
28
11820
32
32
5
18088
35
1
1
84

2079
16375
35276
17290
17986
31347

3
74
45
29
12

57
119
617
447
170
1557

5
1
31
18
13
23

5
247
183
64
5

1970
16118
33193
15814
17379
29325

13
22
441
332
109
124

1
33
27
6
17

1
5
4
1
2

20
64
452
308
144
188

5369
25978
21424
5299
16125

7
5
18
15
3

534
1023
125
77
48

15
8
11
8
3

3
2
31
19
12

4595
24730
20792
4934
15858

75
49
211
119
92

11
6
11
6
5

1
1
1
1

92
96
185
112
73

POPIS STANOVNI[TVA 1981.


2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
TRBOVQE
18786
22
502
14
174
17217
386
19
2
322
U GRADSKIM
17168
21
493
14
174
15629
386
18
1
317
U OSTALIM
1618
1
9
1588
1
1
5
TREBWE
17288
12
110
2
9
16963
76
18
23
40
U GRADSKIM
2331
1
28
1
1
2226
30
16
21
U OSTALIM
14957
11
82
1
8
14737
46
2
23
19
TR@I^
14014
33
607
15
325
12462
321
17
3
176
U GRADSKIM
7990
24
406
12
260
6844
261
17
3
123
U OSTALIM
6024
9
201
3
65
5618
60
53
VELEWE
38041
55
1804
53
1344
31989
1355
47
29
15
1048
24 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
VRHNIKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAGORJE OB SAVI
U GRADSKIM
U OSTALIM
@ALEC
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1136
20647
1227
44
27
15
856
208
11342
128
3
2
192
214
15713
679
11
6
357
182
6518
534
9
5
287
32
9195
145
2
1
70
361
15562
116
11
3
139
285
6514
71
9
2
89
76
9048
45
2
1
50
41
35216
273
26
11
275
11
3840
112
1
4
106
30
31376
161
25
7
169

25944
12097
17543
7832
9711
16494
7176
9318
37107
4364
32743

54
1
35
17
18
18
8
10
9
5
4

1623
181
444
224
220
183
124
59
1074
240
834

48
5
29
22
7
6
5
1
19
7
12

SR SRBIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM

9313676
4336527
4977149

147466
109308
38158

149368
90901
58467

48986
35912
13074

215166
98743
116423

12006
10402
1604

6182155
2827099
3355056

1303034
372687
930347

390468
228585
161883

110959
68567
42392

456623
365634
90989

TER.SRS VAN TER.SAP


U GRADSKIM
U OSTALIM

5694464
2721413
2973051

77134
63764
13370

31447
28900
2547

29033
25403
3630

151674
74452
77222

8207
7734
473

4865283
2172932
2692351

72484
14923
57561

4965
4401
564

57140
35680
21460

281331
240474
40857

33887
5177
28710
67286
17661
49625
46803
21379
25424
20111
4982
15129
23872
2906
20966
30860
6284
24576
18815
18815
23083
8837
14246
18744
7502
11242

75
49
26
451
351
100
870
622
248
39
25
14
10
4
6
156
85
71
326
326
120
38
82
21
12
9

16
8
8
138
95
43
77
60
17
17
9
8
13
2
11
34
22
12
34
34
29
12
17
15
9
6

38
26
12
247
167
80
107
89
18
19
11
8
9
4
5
17
14
3
47
47
54
24
30
27
15
12

2
2
95
54
41
32
27
5
13
10
3
1
1
73
40
33
19
19
18
2
16
32
11
21

4
3
1
118
114
4
31
25
6
9
6
3
2
2
4
2
2
2
2
-

33110
4694
28416
63348
15145
48203
43562
18791
24771
19681
4714
14967
20659
2745
17914
29941
5742
24199
17559
17559
22461
8522
13939
17351
6516
10835

5
4
1
89
47
42
21
14
7
5
5
3
2
1
7
3
4
17
17
5
1
4
4
4
-

1
1
19
14
5
37
36
1
4
3
1
1
1
9
5
4
3
3
4
1
3
4
2
2

63
22
41
1013
473
540
142
112
30
20
20
94
4
90
10
10
112
86
26
888
709
179

422
339
83
1349
967
382
1593
1405
188
230
154
76
863
109
754
458
318
140
621
621
175
116
59
310
172
138

ALEKSANDROVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
ALEKSINAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
ARAN\ELOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
ARIQE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BABU[NICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAJINA BA[TA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BARAJEVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BATO^INA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BELA PALANKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
25 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
BLACE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOGATI]
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOJNIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOQEVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOR
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOSILEGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
BRUS
U GRADSKIM
U OSTALIM
BUJANOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
CRNA TRAVA
U GRADSKIM
U OSTALIM

17338
4409
12929
35256
35256
16246
16246
21818
5099
16719
56486
35302
21184
14196
2029
12167
22679
22679
46689
11789
34900
6366
6366

46
39
7
42
42
141
141
41
37
4
469
450
19
6
5
1
20
20
24
21
3
6
6

8
4
4
46
46
6
6
55
50
5
266
247
19
4
3
1
11
11
8
6
2
1
1

10
4
6
17
17
8
8
34
25
9
1038
1018
20
49
11
38
4
4
105
64
41
4
4

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
13
2
16682
4
3
57
451
12
1
4219
4
2
33
73
1
1
12463
1
24
378
18
5
34142
19
6
166
635
18
5
34142
19
6
166
635
5
1
14852
1
1087
79
5
1
14852
1
1087
79
9
24
17209
25
5
206
1246
7
8
3828
25
3
191
311
2
16
13381
2
15
935
145
146
43108
313
39
906
4000
145
142
27810
308
38
793
3188
4
15298
5
1
113
812
1
1
616
1
1
10
3976
1
1
91
1
673
525
1
10
3303
4
22332
11
4
36
177
4
22332
11
4
36
177
121
3
15914
25848
1
4130
96
47
2
3911
3728
1
3883
61
74
1
12003
22120
247
35
2
6259
1
1
73
2
6259
1
1
73
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
^A^AK
110676
1170
177
240
90
54
104570
56
30
167
3502
U GRADSKIM
47855
704
121
184
71
41
43525
49
22
133
2637
U OSTALIM
62821
466
56
56
19
13
61045
7
8
34
865
^AJETINA
17098
78
12
6
22
16863
2
3
59
U GRADSKIM
1237
32
6
3
1175
16
U OSTALIM
15861
46
6
3
22
15688
2
3
43
^UKARICA
132123
3928
1459
1685
642
403
106817
700
224
1398
12325
U GRADSKIM
112569
3340
1355
1440
537
385
90959
532
207
506
11285
U OSTALIM
19554
588
104
245
105
18
15858
168
17
892
1040
]I]EVAC
12568
35
14
15
5
1
12165
7
1
95
152
U GRADSKIM
U OSTALIM
12568
35
14
15
5
1
12165
7
1
95
152
26 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
]UPRIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
DESPOTOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
DIMITROVGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
DOQEVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
GAXIN HAN
U GRADSKIM
U OSTALIM
GOLUBAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
G. MILANOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
GROCKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
IVAWICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
KLADOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
KNI]
U GRADSKIM
U OSTALIM
KWA@EVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOCEQEVA
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOSJERI]
U GRADSKIM
U OSTALIM
KRAGUJEVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
KRAQEVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
KRUPAW
27 od 805

38841
20547
18294
35690
6472
29218
15158
7055
8103
20663
20663
16281
16281
13541
13541
50651
17791
32860
54599
6394
48205
37887
8765
29122
33376
10024
23352
20965
20965
48789
16665
32124
18367
18367
16157
2988
13169
164823
87764
77059
121622
56962
64660
22530

177
135
42
122
91
31
15
12
3
19
19
15
15
18
18
375
258
117
826
142
684
79
40
39
1284
1049
235
159
159
114
62
52
12
12
51
31
20
3087
1857
1230
2727
2143
584
22

124
100
24
119
67
52
20
9
11
8
8
4
4
12
12
88
66
22
205
32
173
24
10
14
68
42
26
9
9
62
46
16
12
12
6
5
1
441
379
62
309
264
45
15

93
83
10
77
50
27
48
26
22
17
17
28
28
6
6
85
64
21
555
47
508
21
13
8
88
75
13
9
9
92
50
42
6
6
9
7
2
633
513
120
421
353
68
30

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
29
30
35615
32
10
174
1150
27
29
18978
32
8
152
813
2
1
16637
2
22
337
88
66
33753
65
26
351
542
55
56
5637
41
24
3
271
33
10
28116
24
2
348
271
14
3
1419
3
3
43
3580
13
3
964
3
2
22
1978
1
455
1
21
1602
2
1
19706
2
4
769
69
2
1
19706
2
4
769
69
2
2
15994
1
162
24
2
2
15994
1
162
24
3
12790
9
3
23
277
3
12790
9
3
23
277
27
16
48815
71
14
35
862
23
8
16559
65
14
32
576
4
8
32256
6
3
286
205
29
49593
82
69
253
2007
10
10
5816
7
19
1
253
195
19
43777
75
50
252
1754
5
5
37331
16
5
10
265
3
3
8411
16
2
10
203
2
2
28920
3
62
10
9
30171
4
27
18
1014
7
6
7929
3
22
2
660
3
3
22242
1
5
16
354
4
20612
3
2
89
4
20612
3
2
89
16
29
46738
56
12
485
987
9
22
15221
27
9
343
805
7
7
31517
29
3
142
182
1
1
17468
3
1
573
221
1
1
17468
3
1
573
221
5
1
15858
4
146
3
2849
4
70
2
1
13009
76
208
145
152099
232
79
990
5780
149
131
78012
140
52
755
5048
59
14
74087
92
27
235
732
105
91
113323
60
40
457
3331
90
75
50223
49
34
449
2846
15
16
63100
11
6
8
485
298
2
21768
5
1
75
247
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
KRU[EVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
KU^EVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
KUR[UMLIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
LAJKOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
LAZAREVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
LEBANE
U GRADSKIM
U OSTALIM
LESKOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
LOZNICA
U GRADSKIM
U OSTALIM

3779
18751
132972
53071
79901
28429
5051
23378
27629
10748
16881
17950
3188
14762
51068
17249
33819
27836
7966
19870
159001
61632
97369
84180
23268
60912

18
4
1150
901
249
54
49
5
1372
295
1077
72
42
30
512
346
166
160
54
106
1350
1180
170
239
196
43

12
3
234
194
40
30
19
11
8
4
4
23
5
18
119
82
37
17
5
12
163
140
23
221
150
71

25
5
387
304
83
37
22
15
29
18
11
20
6
14
141
78
63
25
13
12
430
322
108
74
50
24

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
295
1
3187
2
1
1
219
3
1
18581
3
74
28
34
60
124559
64
29
549
4690
28
49
46842
58
22
306
3894
6
11
77717
6
7
243
796
5
3
24395
11
11
54
970
4
3
4359
7
9
10
414
1
20036
4
2
44
556
8
2
25636
6
284
173
6
1
10051
6
199
132
2
1
15585
85
41
4
4
16927
7
7
86
684
1
3
2487
6
4
14
596
3
1
14440
1
3
72
88
45
49
47934
38
32
267
1440
28
33
15340
31
25
33
1030
17
16
32594
7
7
234
410
11
2
26542
2
800
227
10
2
7359
1
360
143
1
19183
1
440
84
50
50
147772
182
33
5835
2585
39
43
53697
165
23
3633
2097
11
7
94075
17
10
2202
488
691
34
79629
68
31
267
2427
640
26
20119
65
18
45
1734
51
8
59510
3
13
222
693
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
LU^ANI
29708
103
24
26
12
2
28050
13
52
1289
U GRADSKIM
5373
80
14
17
4
1
4907
13
1
298
U OSTALIM
24335
23
10
9
8
1
23143
51
991
QIG
17620
103
16
10
5
8
17114
9
1
5
244
U GRADSKIM
2968
68
7
7
5
5
2742
8
4
101
U OSTALIM
14652
35
9
3
3
14372
1
1
1
143
QUBOVIJA
19890
6
8
9
6
1
19554
1
12
69
U GRADSKIM
U OSTALIM
19890
6
8
9
6
1
19554
1
12
69
MAJDANPEK
26628
291
119
80
40
19
23698
38
9
2
1210
U GRADSKIM
12485
270
109
71
39
19
10815
30
8
906
U OSTALIM
14143
21
10
9
1
12883
8
1
2
304
MALI ZVORNIK
13074
34
41
10
982
2
11107
6
7
3
660
28 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
MALO CRNI]E
U GRADSKIM
U OSTALIM
MEDVE\A
U GRADSKIM
U OSTALIM
MERO[INA
U GRADSKIM
U OSTALIM
MIONICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
MLADENOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
NEGOTIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
NI[
U GRADSKIM
U OSTALIM
NOVA VARO[
U GRADSKIM
U OSTALIM
NOVI BEOGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
NOVI PAZAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
OBRENOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
OSE^INA
U GRADSKIM
U OSTALIM
PALILULA
U GRADSKIM
U OSTALIM
PARA]IN
U GRADSKIM
U OSTALIM
PETROVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
PIROT
U GRADSKIM
29 od 805

3786
9288
21953
21953
17219
3070
14149
19341
19341
19297
19297
52489
21016
31473
63973
15311
48662
230711
165230
65481
22523
8565
13958
173541
173541
74000
41099
32901
62612
16821
45791
18519
18519
150484
134917
15567
64718
24407
40311
48608
7383
41225
69653
36293

29
5
14
14
1700
254
1446
10
10
55
55
335
283
52
239
210
29
2394
2201
193
148
102
46
9834
9834
295
246
49
918
415
503
18
18
3939
3747
192
291
244
47
76
58
18
76
71

27
14
26
26
6
2
4
2
2
10
10
132
98
34
114
75
39
856
801
55
12
8
4
4795
4795
37
31
6
263
139
124
6
6
2418
2301
117
145
121
24
77
36
41
71
63

2
8
19
19
17
4
13
5
5
11
11
185
133
52
153
127
26
1459
1352
107
7
5
2
2866
2866
35
29
6
298
135
163
10
10
2545
2338
207
179
150
29
70
49
21
101
85

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
755
2
2349
6
7
540
227
8758
3
120
4
5
20430
16
5
318
830
4
5
20430
16
5
318
830
56
2
9654
5509
2
83
145
24
2058
580
1
65
76
32
2
7596
4929
1
18
69
3
5
18737
4
1
387
135
3
5
18737
4
1
387
135
7
3
18513
7
1
317
247
7
3
18513
7
1
317
247
44
28
49791
82
23
198
1213
40
23
18854
80
17
174
1035
4
5
30937
2
6
24
178
23
24
59202
87
25
172
1688
19
19
13381
62
23
115
956
4
5
45821
25
2
57
732
603
293
205652
198
92
4962
11253
596
284
143130
171
84
4217
10578
7
9
62522
27
8
745
675
1874
7
19867
2
4
45
423
1846
4
6157
2
4
368
28
3
13710
45
55
1480
1250
113818
1106
476
615
32998
1480
1250
113818
1106
476
615
32998
49769
12
21834
233
6
444
931
32798
11
6689
208
5
1
848
16971
1
15145
25
1
443
83
116
32
57884
67
44
574
1682
62
16
14729
36
27
80
937
54
16
43155
31
17
494
745
5
3
18179
7
85
119
5
3
18179
7
85
119
1644
563
114050
1161
591
930
17443
1544
550
101022
1129
502
677
16336
100
13
13028
32
89
253
1107
28
43
61943
41
20
390
1195
28
41
22485
36
19
237
810
2
39458
5
1
153
385
7
19
42286
43
23
101
1377
6
11
6698
32
19
40
245
1
8
35588
11
4
61
1132
51
6
63684
36
7
1055
3089
49
4
31660
35
3
838
2549
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
PO@AREVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
PO@EGA
U GRADSKIM
U OSTALIM
PRE[EVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
PRIBOJ
U GRADSKIM
U OSTALIM
PRIJEPOQE
U GRADSKIM
U OSTALIM
PROKUPQE
U GRADSKIM
U OSTALIM
RA^A
U GRADSKIM
U OSTALIM
RAKOVICA
U GRADSKIM
U OSTALIM

33360
81123
48381
32742
34100
10410
23690
33948
33948
35200
18295
16905
46902
14543
32359
56256
25602
30654
16262
2305
13957
87067
87067
-

5
633
581
52
155
125
30
19
19
896
785
111
1217
606
611
1411
1098
313
67
21
46
3169
3169
-

8
341
308
33
47
33
14
8
8
65
64
1
40
33
7
86
73
13
14
6
8
1067
1067
-

16
405
376
29
37
27
10
36
36
18
15
3
15
10
5
124
112
12
14
10
4
1281
1281
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
2
2
32024
1
4
217
540
104
170
72641
242
123
934
4018
94
163
40979
223
109
671
3668
10
7
31662
19
14
263
350
11
16
32913
11
4
170
591
8
15
9650
10
1
170
317
3
1
23263
1
3
274
100
2
4204
28961
2
433
27
100
2
4204
28961
2
433
27
10308
14
22319
31
17
23
1312
6529
12
9577
27
16
23
1174
3779
2
12742
4
1
138
19076
2
25038
44
6
166
1079
5177
1
7890
29
3
166
563
13899
1
17148
15
3
516
77
29
51566
24
10
1827
738
69
26
22121
18
10
1369
552
8
3
29445
6
458
186
4
5
16022
3
4
9
43
4
2
2216
3
7
22
3
13806
4
2
21
660
263
68945
642
183
184
9306
660
263
68945
642
183
184
9306
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
RA[KA
29475
218
34
54
57
10
28766
18
8
14
152
U GRADSKIM
8712
146
30
38
52
7
8253
11
7
12
112
U OSTALIM
20763
72
4
16
5
3
20513
7
1
2
40
RA@AW
15586
13
3
8
1
5
15249
3
1
123
143
U GRADSKIM
U OSTALIM
15586
13
3
8
1
5
15249
3
1
123
143
REKOVAC
19877
94
9
8
2
4
19515
1
55
105
U GRADSKIM
U OSTALIM
19877
94
9
8
2
4
19515
1
55
105
SAVSKI VENAC
53374
1934
1029
669
498
501
37825
206
149
91
8866
U GRADSKIM
53374
1934
1029
669
498
501
37825
206
149
91
8866
U OSTALIM
SJENICA
35570
156
8
17
24203
4
10297
317
2
11
343
U GRADSKIM
11136
81
4
11
7953
2
2788
24
11
208
30 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
SMEDEREVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
SMED. PALANKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SOKOBAWA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SOPOT
U GRADSKIM
U OSTALIM
STARI GRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
SURDULICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SVETOZAREVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
SVILAJNAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
SVRQIG
U GRADSKIM
U OSTALIM
[ABAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
TITOVO U@ICE
U GRADSKIM
U OSTALIM
TOPOLA
U GRADSKIM
U OSTALIM
TRGOVI[TE
U GRADSKIM
U OSTALIM
TRSTENIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
TUTIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
UB
U GRADSKIM
U OSTALIM
31 od 805

24434
107366
55369
51997
60945
23635
37310
23394
7204
16190
20860
1581
19279
73767
73767
27029
10018
17011
76460
35488
40972
34888
9340
25548
24242
5728
18514
119669
52177
67492
77049
51388
25661
29418
3482
25936
8923
8923
53695
10796
42899
32779
6233
26546
36259
4819
31440

75
1424
1253
171
402
313
89
82
76
6
105
21
84
2460
2460
52
43
9
798
555
243
71
67
4
27
23
4
359
331
28
615
577
38
245
69
176
308
161
147
48
22
26
64
33
31

4
412
351
61
141
114
27
26
21
5
34
7
27
1401
1401
18
14
4
193
139
54
55
35
20
10
6
4
378
310
68
120
112
8
18
6
12
76
54
22
3
3
25
10
15

6
623
525
98
243
198
45
62
50
12
45
4
41
1001
1001
66
49
17
159
129
30
64
50
14
20
13
7
217
171
46
136
132
4
28
22
6
39
39
71
27
44
5
4
1
24
6
18

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
16250
2
7509
293
2
135
119
60
97746
305
208
1048
4221
96
53
47408
254
188
743
3698
23
7
50338
51
20
305
523
45
23
57478
69
29
417
1639
36
19
21246
59
27
154
1190
9
4
36232
10
2
263
449
14
19
22186
69
6
93
477
9
19
6543
21
6
61
344
5
15643
48
32
133
12
5
20096
13
9
45
266
2
1447
7
5
68
12
3
18649
6
9
40
198
787
556
52400
415
264
96
12364
787
556
52400
415
264
96
12364
4
9
20006
5
3
2769
2026
2
7
7249
2
1755
680
2
2
12757
5
1
1014
1346
36
46
71059
53
39
391
2728
33
42
31752
51
37
286
2168
3
4
39307
2
2
105
560
4
11
33663
15
7
46
565
3
7
8529
13
4
40
431
1
4
25134
2
3
6
134
1
3
23884
10
121
103
1
5481
10
115
56
1
2
18403
6
47
790
54
112285
61
77
375
3587
751
45
46596
53
63
99
2946
39
9
65689
8
14
276
641
61
43
72831
21
33
44
2873
54
40
47679
21
30
27
2514
7
3
25152
3
17
359
4
5
28531
27
6
56
348
2
4
3175
10
2
8
158
2
1
25356
17
4
48
190
1
1
8817
1
13
1
1
8817
1
13
70
18
51236
24
16
249
881
38
16
9610
13
14
158
638
32
2
41626
11
2
91
243
30130
3
2309
37
1
45
66
5510
1
598
13
7
39
24620
2
1711
24
1
38
27
7
8
35511
12
4
180
203
7
5
4597
12
1
6
93
3
30914
3
174
110
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
VAQEVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
VARVARIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
VELIKA PLANA
U GRADSKIM
U OSTALIM
VELIKO GRADI[TE
U GRADSKIM
U OSTALIM
VLADI^IN HAN
U GRADSKIM
U OSTALIM
VLADIMIRCI
U GRADSKIM
U OSTALIM
VLASOTINCE
U GRADSKIM
U OSTALIM
VO@DOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM

95449
50286
45163
25779
25779
52619
16175
36444
27929
4977
22952
25441
6207
19234
25281
25281
35863
12166
23697
159364
147130
12234

537
490
47
49
49
307
230
77
66
50
16
35
29
6
38
38
19
18
1
4738
4662
76

176
151
25
16
16
109
64
45
41
27
14
13
9
4
30
30
6
3
3
1880
1849
31

215
189
26
24
24
126
78
48
18
10
8
37
22
15
11
11
50
38
12
2426
2360
66

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
72
54
88788
57
28
1335
3582
52
54
45580
55
20
198
3062
20
43208
2
8
1137
520
5
2
25044
5
1
39
173
5
2
25044
5
1
39
173
23
30
50277
47
27
221
738
5
11
15154
13
17
89
367
18
19
35123
34
10
132
371
6
17
26695
8
15
64
255
4
11
4537
5
10
22
192
2
6
22158
3
5
42
63
1
6
23919
2
4
1048
196
1
5931
1
1
50
108
1
5
17988
1
3
998
88
7
6
24677
7
2
97
253
7
6
24677
7
2
97
253
9
2
34805
3
5
206
666
9
11718
2
3
175
156
2
23087
1
2
31
510
921
590
125793
936
349
355
17897
903
586
114270
915
346
332
17628
18
4
11523
21
3
23
269
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
VRA^AR
78862
2611
1325
858
633
619
57774
293
235
54
12323
U GRADSKIM
78862
2611
1325
858
633
619
57774
293
235
54
12323
U OSTALIM
VRAWE
82527
150
96
429
54
14
74965
72
12
4588
1448
U GRADSKIM
49098
140
88
398
50
12
42400
71
12
4093
1287
U OSTALIM
33429
10
8
31
4
2
32565
1
495
161
VRWA^KA BAWA
24768
411
57
64
10
15
23528
2
27
27
445
U GRADSKIM
9699
265
42
38
8
12
8912
17
9
302
U OSTALIM
15069
146
15
26
2
3
14616
2
10
18
143
ZAJE^AR
76681
374
176
279
38
58
71412
103
29
445
1987
U GRADSKIM
36958
307
150
227
34
47
33859
77
26
187
1621
U OSTALIM
39723
67
26
52
4
11
37553
26
3
258
366
ZEMUN
172295
4145
6275
1664
1787
604
122291
1335
505
3527
23401
U GRADSKIM
155591
4055
6116
1610
1752
589
108853
1239
456
3319
22680
U OSTALIM
16704
90
159
54
35
15
13438
96
49
208
721
32 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
ZVEZDARA
U GRADSKIM
U OSTALIM
@ABARI
U GRADSKIM
U OSTALIM
@AGUBICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
@ITORA\A
U GRADSKIM
U OSTALIM

128753
128753
21819
21819
20275
20275
20710
20710

3530
3530
29
29
9
9
80
80

1579
1579
31
31
10
10
7
7

2057
2057
31
31
9
9
10
10

SAP KOSOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM

1584440
514755
1069685

27028
18932
8096

8718
1049
7669

1056
909
147

58562
21156
37406

343
250
93

209497
77861
131636

1226736
355147
871589

147
125
22

34126
26457
7669

3073
2298
775

DE^ANI
U GRADSKIM
U OSTALIM
DRAGA[
U GRADSKIM
U OSTALIM
\AKOVICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
GLOGOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
GWILANE
U GRADSKIM
U OSTALIM
ISTOK
U GRADSKIM
U OSTALIM
KA^ANIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
KLINA
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOS. KAMENICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOS. MITROVICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
LEPOSAVI]

40640
3280
37360
35054
1114
33940
92203
42031
50172
40514
2440
38074
84085
35229
48856
50104
5646
44458
31072
6629
24443
54539
4512
50027
48320
5383
42937
105322
55651
49671
16906

898
326
572
21
12
9
1953
1563
390
5
5
174
143
31
1856
325
1531
27
2
25
973
262
711
60
46
14
2000
1786
214
79

4
2
2
3
3
49
38
11
1
1
26
19
7
14
5
9
12
6
6
13
3
10
8
4
4
228
184
44
12

5
3
2
17
7
10
30
29
1
2
1
1
87
83
4
8
3
5
9
6
3
8
5
3
32
27
5
142
126
16
18

217
26
191
15942
771
15171
278
247
31
20
3
17
137
107
30
3545
443
3102
65
18
47
237
37
200
77
42
35
4519
4151
368
681

29
28
1
2
2
4
4
6
1
5
1
1
6
6
1
1
79
63
16
6

234
109
125
93
61
32
1898
1731
167
27
19
8
19212
5644
13568
7736
1331
6405
284
25
259
6829
928
5901
14813
1679
13134
25929
11129
14800
14977

39179
2739
36440
18623
246
18377
87588
38116
49472
40447
2416
38031
59764
25619
34145
35972
3031
32941
30406
6450
23956
45594
3156
42438
32390
3333
29057
66528
32495
34033
858

2
2
1
1
5
5
12
12
4
4
1
1
3
1
2
1
1
20
16
4
-

8
8
146
132
14
6
6
3347
2821
526
747
425
322
231
113
118
798
107
691
868
229
639
4330
4308
22
177

60
58
2
99
16
83
119
84
35
83
79
4
142
58
84
11
3
8
43
9
34
19
12
7
361
317
44
44

33 od 805

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
929
507
101469
1119
324
489
13386
929
507
101469
1119
324
489
13386
4
7
21058
16
9
317
4
7
21058
16
9
317
5
2
17008
5
3
27
233
5
2
17008
5
3
27
233
4
3
19747
2
692
129
4
3
19747
2
692
129

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
LIPQAN
U GRADSKIM
U OSTALIM
ORAHOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
PE]
U GRADSKIM
U OSTALIM
PODUJEVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
PRI[TINA
U GRADSKIM
U OSTALIM
PRIZREN
U GRADSKIM
U OSTALIM

4056
12850
60037
6065
53972
61178
13134
48044
111071
54497
56574
75437
15894
59543
210040
129769
80271
134526
61801
72725

52
27
354
65
289
209
141
68
9796
7039
2757
615
348
267
6394
5855
539
538
470
68

7
5
3676
16
3660
8
4
4
91
84
7
3
1
2
400
375
25
118
89
29

15
3
20
8
12
5
3
2
38
29
9
4
3
1
450
439
11
83
73
10

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
30
3
3689
37
177
31
651
3
11288
821
13
748
4
10259
43118
3
1625
33
323
1
3154
1676
1
792
13
425
3
7105
41442
2
833
20
129
2
4026
56391
1
247
128
83
2037
10515
1
219
113
46
2
1989
45876
28
15
8739
18
7995
79965
8
3844
455
4153
16
3847
36660
6
2272
295
4586
2
4148
43305
2
1572
160
77
2
2242
72092
2
320
14
24
740
14423
1
320
7
53
2
1502
57669
1
7
4304
104
43875
140043
42
11227
716
3922
96
25125
81923
39
8981
690
382
8
18750
58120
3
2246
26
16857
37
11651
93657
23
2632
538
5144
21
7709
39412
22
2592
372
11713
16
3942
54245
1
40
166
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
SRBICA
46927
136
3
3
40
1
1104
45504
114
14
U GRADSKIM
U OSTALIM
46927
136
3
3
40
1
1104
45504
114
14
SUVA REKA
59434
27
10
11
34
4
3568
55640
55
2
U GRADSKIM
6653
14
7
9
29
2
570
5940
55
2
U OSTALIM
52781
13
3
2
5
2
2998
49700
URO[EVAC
113680
353
302
47
1742
21
18285
90521
7
1984
130
U GRADSKIM
37659
262
176
30
1525
12
5202
28365
7
1813
107
U OSTALIM
76021
91
126
17
217
9
13083
62156
171
23
VITINA
47839
179
3722
28
78
10
8369
35105
7
229
30
U GRADSKIM
3108
79
18
8
50
2086
692
6
146
20
U OSTALIM
44731
100
3704
20
28
10
6283
34413
1
83
10
VU^ITRN
65512
381
15
9
96
6
6091
57351
5
1191
32
U GRADSKIM
20204
142
11
2
28
3
1046
17903
2
947
12
U OSTALIM
45308
239
4
7
68
3
5045
39448
3
244
20
SAP VOJVODINA
U GRADSKIM
34 od 805

2034772
1100359

43304
26612

109203
60952

18897
9600

4930
3135

3456
2418

1107375
576306

3814
2617

385356
224059

19693
6430

172219
122862
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
ADA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ALIBUNAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
APATIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
BA^
U GRADSKIM
U OSTALIM
BA^KA PALANKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BA^KA TOPOLA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BA^KI PETROVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BE^EJ
U GRADSKIM
U OSTALIM
BELA CRKVA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BEO^IN
U GRADSKIM
U OSTALIM
^OKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
DETELINARA
U GRADSKIM
U OSTALIM
IN\IJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
IRIG
U GRADSKIM
U OSTALIM
KAWI@A
U GRADSKIM
U OSTALIM
KIKINDA
U GRADSKIM
35 od 805

934413

16692

48251

9297

22408
20281
2127
29383
10122
19261
33843
18320
15523
18243
5994
12249
58155
25001
33154
41889
17027
24862
16095
7729
8366
44243
27102
17141
25690
12317
13373
14126
7298
6828
16653
5414
11239
47760
35815
11945
44151
21843
22308
12413
4598
7815
32709
11759
20950
69854
41706

46
46
124
75
49
123
112
11
59
29
30
331
170
161
511
326
185
47
10
37
269
210
59
358
338
20
115
73
42
37
29
8
978
953
25
378
273
105
41
14
27
92
41
51
267
155

87
85
2
105
35
70
5643
1092
4551
2561
853
1708
1554
1013
541
902
300
602
210
130
80
551
418
133
154
121
33
1191
795
396
98
46
52
1617
1455
162
5399
943
4456
561
186
375
192
83
109
298
232

10
10
122
60
62
53
33
20
17
9
8
58
25
33
47
28
19
22
3
19
75
56
19
157
127
30
32
26
6
18
9
9
249
243
6
123
78
45
30
9
21
19
2
17
179
127

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1795
1038
531069
1197
161297
13263
49357
15
15
48
33
15
38
28
10
246
9
237
95
54
41
37
18
19
4
4
105
75
30
47
33
14
121
108
13
5
2
3
159
154
5
64
37
27
25
16
9
3
2
1
61
50

1
1
27
15
12
31
30
1
13
5
8
60
38
22
60
9
51
4
3
1
14
11
3
33
25
8
106
96
10
24
12
12
141
130
11
66
51
15
212
6
206
12
4
8
80
74

3581
3544
37
14960
7350
7610
15520
10811
4709
6226
3125
3101
40926
17666
23260
8296
2548
5748
3049
285
2764
13795
8938
4857
19160
9013
10147
8665
3750
4915
5419
1557
3862
26323
21691
4632
29867
16168
13699
9105
3457
5648
2296
736
1560
49597
28630

7
7
39
12
27
13
8
5
10
5
5
91
54
37
36
22
14
24
15
9
67
58
9
19
8
11
361
348
13
7
6
1
124
121
3
79
27
52
31
23
8
34
16
18
86
59

17523
15477
2046
467
248
219
5837
1516
4321
1524
627
897
1917
1453
464
28957
12617
16340
94
45
49
25824
14772
11052
740
323
417
392
280
112
9761
3420
6341
5079
4135
944
1332
281
1051
1087
549
538
28577
10466
18111
11721
7242

147
144
3
648
154
494
40
35
5
348
17
331
613
127
486
58
22
36
61
61
384
90
294
282
103
179
180
178
2
171
8
163
57
44
13
240
50
190
49
4
45
362
36
326
1402
794

861
824
37
791
492
299
4476
3032
1444
2354
1053
1301
4851
2809
2042
2011
993
1018
615
197
418
2879
2243
636
1295
1103
192
1655
1465
190
661
271
390
5615
5274
341
5208
3238
1970
1148
306
842
882
321
561
5655
3963
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
KOVA^ICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOVIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
KULA
U GRADSKIM
U OSTALIM
LIMAN
U GRADSKIM
U OSTALIM
MALI I\O[
U GRADSKIM
U OSTALIM
NOVA CRWA
U GRADSKIM
U OSTALIM

28148
32798
7357
25441
39843
13779
26064
49898
29476
20422
31482
31482
14975
14975
16270
16270

112
70
25
45
396
276
120
9750
5002
4748
1100
1100
3438
3438
139
139

66
110
14
96
165
101
64
1218
813
405
1247
1247
133
133
65
65

52
152
8
144
191
103
88
237
159
78
181
181
26
26
27
27

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
11
6
20967
27
4479
608
1692
21
14
9940
47
4403
878
659
3
3
364
9
23
170
171
18
11
9576
38
4380
708
488
122
77
28988
57
4517
829
1488
16
60
10263
8
1058
153
894
106
17
18725
49
3459
676
594
100
56
20881
114
5941
150
3035
57
50
14160
90
4730
25
1870
43
6
6721
24
1211
125
1165
140
128
18641
70
3911
21
4925
140
128
18641
70
3911
21
4925
10
15
1339
30
9336
66
463
10
15
1339
30
9336
66
463
1
2
10747
15
3697
683
804
1
2
10747
15
3697
683
804
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
NOVI BE^EJ
30312
64
114
88
6
21
20398
34
7269
764
1305
U GRADSKIM
16091
36
77
64
3
12
9089
23
5422
272
903
U OSTALIM
14221
28
37
24
3
9
11309
11
1847
492
402
NOVI KNE@EVAC
15026
87
109
30
3
26
8029
31
5586
372
705
U GRADSKIM
8166
55
59
14
1
16
3939
26
3559
46
419
U OSTALIM
6860
32
50
16
2
10
4090
5
2027
326
286
OXACI
37967
615
584
92
34
53
28756
69
2582
544
2880
U GRADSKIM
9933
196
295
38
14
38
7182
35
523
31
1242
U OSTALIM
28034
419
289
54
20
15
21574
34
2059
513
1638
OPOVO
11541
48
653
110
13
6
9912
6
71
131
326
U GRADSKIM
4769
23
610
17
9
1
3790
5
38
65
173
U OSTALIM
6772
25
43
93
4
5
6122
1
33
66
153
PAN^EVO
123791
1765
2216
10421
754
270
80555
203
6476
731
10700
U GRADSKIM
86622
1592
2069
4939
455
246
58522
158
5184
391
9206
U OSTALIM
37169
173
147
5482
299
24
22033
45
1292
340
1494
PE]INCI
19284
122
156
60
31
3
17216
28
37
650
787
U GRADSKIM
U OSTALIM
19284
122
156
60
31
3
17216
28
37
650
787
PETROVARADIN
22218
419
3761
87
81
80
12729
30
814
26
3463
U GRADSKIM
17870
395
3657
82
65
74
8862
28
784
23
3212
36 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
PLANDI[TE
U GRADSKIM
U OSTALIM
PODUNAVQE
U GRADSKIM
U OSTALIM
RUMA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SE^AW
U GRADSKIM
U OSTALIM
SENTA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SLAVIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SOMBOR
U GRADSKIM
U OSTALIM
SRBOBRAN
U GRADSKIM
U OSTALIM
SREM. MITROVICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SREM. KARLOVCI
U GRADSKIM
U OSTALIM
STARA PAZOVA
U GRADSKIM
U OSTALIM
STARI GRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
SUBOTICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
[ID
U GRADSKIM
U OSTALIM
TEMERIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
TITEL
U GRADSKIM
U OSTALIM
37 od 805

4348
16138
16138
56964
44691
12273
55083
27699
27384
19501
3625
15876
30519
23690
6829
57181
38163
19018
99168
48454
50714
18573
13596
4977
85129
41289
43840
7547
7547
52566
16217
36349
34533
34533
154611
107490
47121
37459
13450
24009
22557
20271
2286
16364
6227
10137

24
37
37
964
761
203
227
174
53
96
33
63
238
233
5
823
779
44
953
792
161
143
119
24
337
294
43
92
92
444
95
349
1001
1001
1462
1169
293
83
58
25
55
41
14
53
40
13

104
96
96
1757
1395
362
4423
1869
2554
248
19
229
199
175
24
1415
1155
260
15228
7505
7723
189
168
21
4632
4013
619
1648
1648
3516
643
2873
1210
1210
32589
20610
11979
6628
1338
5290
129
102
27
332
260
72

5
1478
1478
380
252
128
220
103
117
58
16
42
39
39
283
255
28
304
170
134
36
27
9
241
189
52
24
24
299
109
190
284
284
579
521
58
54
26
28
14
14
59
53
6

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
16
6
3867
2
30
3
251
12
81
7978
31
2199
198
1084
12
81
7978
31
2199
198
1084
398
160
35271
506
7723
174
6999
187
125
27262
226
7074
106
5689
211
35
8009
280
649
68
1310
56
59
41825
47
1894
413
5630
40
53
21149
31
415
97
3574
16
6
20676
16
1479
316
2056
13
8
12476
20
2791
929
1501
4
1
2220
4
410
332
467
9
7
10256
16
2381
597
1034
12
21
2909
19
25140
342
1506
12
21
2781
16
18863
92
1374
128
3
6277
250
132
310
113
41972
164
4145
172
5578
267
89
26824
152
1918
147
4739
43
24
15148
12
2227
25
839
107
163
46957
108
18813
83
14399
85
115
24195
73
5857
40
8519
22
48
22762
35
12956
43
5880
27
13
11527
17
5299
265
877
19
11
7142
8
5092
171
694
8
2
4385
9
207
94
183
457
121
68078
79
1015
255
7543
404
102
27710
56
699
88
5974
53
19
40368
23
316
167
1569
6
14
4262
27
220
1
1096
6
14
4262
27
220
1
1096
176
44
34945
57
143
1008
4099
28
18
6093
13
71
220
1278
148
26
28852
44
72
788
2821
118
144
21712
34
2651
39
6020
118
144
21712
34
2651
39
6020
213
217
20674
237
71064
475
17130
151
183
14772
217
48600
262
14385
62
34
5902
20
22464
213
2745
38
30
21740
41
412
48
3147
13
13
7962
27
72
30
1872
25
17
13778
14
340
18
1275
6
33
10796
14
10018
10
1304
4
21
9020
14
9820
10
1065
2
12
1776
198
239
9
21
13261
18
1230
118
1000
15
4094
18
779
27
738
9
6
9167
451
91
262
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
VRBAS
U GRADSKIM
U OSTALIM
VR[AC
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZREWANIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
@ABAQ
U GRADSKIM
U OSTALIM
@ITI[TE
U GRADSKIM
U OSTALIM

45756
25143
20613
61005
37513
23492
139300
81327
57973
26219
8503
17716
25579
3060
22519

13033
8373
4660
402
313
89
874
651
223
51
19
32
147
21
126

1076
707
369
512
370
142
1280
867
413
297
163
134
145
6
139

186
83
103
717
429
288
650
542
108
47
11
36
32
3
29

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
170
67
17965
129
4012
55
2654
71
42
8356
66
2814
23
1530
99
25
9609
63
1198
32
1124
98
282
39924
92
4056
1080
3812
74
163
26851
66
2753
663
3406
24
119
13073
26
1303
417
406
268
200
93373
351
20451
1840
11840
246
146
49839
315
17085
760
9134
22
54
43534
36
3366
1080
2706
36
25
21505
26
368
539
1116
9
4
7505
7
85
186
432
27
21
14000
19
283
353
684
11
5
13309
35
6240
762
1387
2476
6
98
133
277
11
5
10833
29
6142
629
1110

POPIS STANOVNI[TVA 1981.


2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
SFR JUGOSLAVIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0

2.6
3.3
1.9

19.7
19.4
20.0

6.0
7.7
4.5

8.9
6.9
10.6

7.8
8.0
7.7

36.3
34.0
38.3

7.7
4.9
10.1

1.9
2.3
1.5

0.7
1.1
0.4

5.8
9.5
2.5

SR BOSNA I HERCEG.
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0

0.3
0.8
0.1

18.4
12.5
21.4

0.0
0.1
0.0

39.5
38.3
40.2

0.1
0.2
0.0

32.0
27.8
34.2

0.1
0.2
0.0

0.0
0.1
0.0

0.2
0.3
0.1

8.4
18.6
3.2

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.3
0.6
0.1
0.4
0.6
0.0
0.2
0.4
0.0
0.1

3.1
9.7
0.4
16.6
13.2
23.7
8.9
9.6
8.4
0.5

0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1

68.9
32.9
83.4
11.8
16.9
1.4
61.1
47.4
72.6
26.2

0.1
0.3
0.3
0.4
0.1
0.1
0.2
0.0
0.0

17.0
29.1
12.1
50.9
41.8
69.6
16.9
19.5
14.8
60.4

0.1
0.4
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.2

0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

0.1
0.1
0.3
0.4
0.0
0.0
0.1
0.0
1.5

10.0
26.0
3.6
17.8
24.5
3.9
12.2
22.1
3.9
9.8

BANOVI]I
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAWA LUKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BIHA]
U GRADSKIM
U OSTALIM
BIJEQINA
38 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
BILE]A
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOSANSKA DUBICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOS. GRADI[KA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOSANSKA KRUPA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOSANSKI BROD
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOSANSKI NOVI
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOS. PETROVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOSANSKI [AMAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOS. GRAHOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BRATUNAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BR^KO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BREZA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BUGOJNO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BUSOVA^A
U GRADSKIM
U OSTALIM
CAZIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
^AJNI^E
U GRADSKIM
39 od 805

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.2
0.0
2.4
5.0
0.4
0.1
0.3
0.0
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
0.2
0.1
0.2
0.7
0.0
0.1
0.3
0.1
0.1
0.2
0.0
0.2
0.7
0.0
0.2
0.4
0.0
0.2
1.0
0.0
0.0
0.0
1.1
3.2

1.3
0.1
0.3
0.7
0.0
1.7
2.8
1.0
6.1
5.4
6.3
0.3
0.9
0.1
42.1
30.5
49.4
1.1
1.8
0.8
0.3
0.8
0.1
44.3
12.3
51.1
2.9
1.6
3.2
0.1
0.6
0.0
29.0
6.9
42.5
6.8
22.6
1.8
35.5
28.6
40.3
49.7
48.5
49.9
0.2
2.3
0.1
0.2
0.2

0.2
0.0
0.2
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
48.2
0.1
25.3
0.5
0.1
3.1
19.4
15.0
0.0
78.1
0.0
0.0
0.6
5.0
13.7
0.0
77.2
0.1
0.1
5.9
14.6
0.1
67.4
0.1
0.1
11.3
12.9
0.0
84.8
0.0
1.6
16.4
0.0
66.3
0.1
0.0
0.0
14.5
43.1
0.0
30.8
0.3
0.1
22.0
1.2
0.0
86.4
0.0
0.0
10.2
22.4
0.1
56.5
0.1
0.0
0.4
13.1
37.4
0.1
31.5
0.3
0.0
0.3
23.9
17.9
0.0
64.0
0.1
0.0
0.4
9.9
67.7
0.0
27.2
0.0
0.0
0.0
4.2
56.9
0.0
26.1
0.1
0.0
0.0
14.6
70.7
0.0
27.5
0.0
0.0
1.3
9.6
0.0
33.3
0.0
0.0
14.6
13.4
0.1
28.0
0.0
0.0
27.2
7.2
0.0
36.6
0.0
0.0
6.6
27.9
0.0
59.6
0.2
0.0
0.2
10.7
42.8
0.1
32.0
0.6
0.0
0.5
21.7
21.8
0.0
70.8
0.0
0.0
0.0
6.3
17.7
0.0
68.0
13.4
49.4
0.0
31.4
17.5
5.5
0.0
82.0
11.8
5.3
0.0
41.2
0.1
0.0
8.0
30.3
0.1
23.9
0.4
0.1
31.7
0.1
0.0
44.9
0.0
0.0
3.1
0.1
85.7
0.1
0.0
10.8
0.2
84.8
0.4
0.1
12.0
0.0
85.9
10.6
57.2
39.7
0.1
0.4
2.1
49.2
41.8
0.3
1.6
5.7
59.0
39.3
0.1
1.3
39.2
0.0
20.2
0.1
0.0
0.0
10.1
53.2
0.1
17.6
0.3
0.0
0.0
20.2
30.6
0.0
21.8
0.1
0.0
0.0
3.9
71.8
0.1
12.8
0.1
0.1
7.6
34.9
0.2
21.0
0.4
19.9
83.6
10.2
0.0
0.1
3.6
40.6
0.1
18.7
0.1
0.0
4.5
28.8
0.1
32.2
0.1
0.0
9.2
48.8
0.0
9.2
0.0
1.3
42.2
0.0
3.8
0.0
0.0
2.6
39.1
0.1
4.6
0.1
6.3
42.8
3.7
0.0
0.0
1.9
97.0
0.0
1.4
0.0
0.0
1.0
83.2
0.2
3.9
0.3
9.7
97.5
0.0
1.4
0.0
0.0
0.7
47.5
0.0
47.6
0.2
3.0
36.4
0.0
51.0
0.7
7.9
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
^APQINA
U GRADSKIM
U OSTALIM
^ELINAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
^ITLUK
U GRADSKIM
U OSTALIM
DERVENTA
U GRADSKIM
U OSTALIM
DOBOJ
U GRADSKIM
U OSTALIM
DOWI VAKUF
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
51.1
46.5
1.4
26.2
0.0
13.3
0.2
0.0
6.1
26.8
0.1
14.5
0.6
0.0
15.4
26.1
0.0
13.0
0.0
0.0
3.2
6.7
0.0
86.3
0.0
0.0
5.1
26.1
0.0
57.3
0.1
12.8
2.7
0.0
92.2
0.0
0.0
3.5
0.9
0.0
0.1
0.0
0.8
0.4
0.0
0.4
0.1
2.0
1.0
0.0
0.5
10.6
0.0
40.1
0.0
0.0
6.9
32.0
0.1
20.4
0.1
0.0
19.5
3.4
0.0
46.7
0.0
0.0
2.6
35.9
0.0
39.4
0.1
0.0
0.1
8.6
37.4
0.1
25.9
0.2
0.0
0.3
22.1
35.4
0.0
43.6
0.1
0.0
4.4
51.3
0.0
37.9
0.0
0.0
7.0
58.2
0.1
25.7
0.0
0.0
12.5
48.1
43.7
4.5
POPIS STANOVNI[TVA 1981.
2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
DRVAR
100.0
0.0
0.3
0.1
0.0
88.4
0.1
0.0
10.8
U GRADSKIM
100.0
0.6
0.3
0.0
85.0
0.2
0.0
13.6
U OSTALIM
100.0
0.0
0.2
0.0
0.0
90.6
0.0
9.0
DUVNO
100.0
0.0
87.1
0.0
9.4
0.0
2.2
0.1
0.0
0.9
U GRADSKIM
100.0
0.0
59.7
29.5
5.1
0.6
0.0
4.8
U OSTALIM
100.0
0.0
91.5
0.0
6.2
0.0
1.7
0.3
FO^A
100.0
2.1
0.3
0.0
52.2
0.0
42.3
0.0
0.0
0.0
2.6
U GRADSKIM
100.0
5.5
0.8
0.0
38.3
0.0
49.1
0.1
0.0
5.9
U OSTALIM
100.0
1.0
0.2
0.0
57.1
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
1.4
FOJNICA
100.0
0.2
42.8
0.1
50.8
0.0
2.8
0.2
0.0
0.0
2.7
U GRADSKIM
100.0
0.3
33.9
0.1
50.5
0.1
4.6
0.7
0.0
9.4
U OSTALIM
100.0
0.1
45.3
0.0
50.8
0.0
2.3
0.0
0.8
GACKO
100.0
2.1
0.2
0.0
33.3
60.5
0.0
3.7
U GRADSKIM
100.0
1.2
0.7
0.0
47.5
42.3
0.0
8.0
U OSTALIM
100.0
2.4
0.1
28.5
66.6
2.3
GLAMO^
100.0
0.0
1.7
0.0
16.1
78.7
0.0
0.0
2.8
U GRADSKIM
100.0
0.1
1.4
0.0
21.4
71.1
0.1
0.1
5.6
U OSTALIM
100.0
0.0
1.8
0.0
14.2
81.4
0.0
1.7
GORA@DE
100.0
0.7
0.3
0.0
68.1
0.0
24.7
0.1
0.0
0.2
5.5
U GRADSKIM
100.0
1.5
0.6
0.1
51.8
0.1
33.6
0.2
0.0
11.5
U OSTALIM
100.0
0.2
0.1
0.0
77.0
0.0
19.8
0.1
0.4
2.2

40 od 805

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.5
0.2
0.5
0.1
0.1
0.3
0.0
0.1
0.3
0.0
0.1
0.1
0.0
0.2
0.7
0.1
0.1
0.2
0.0

0.1
53.5
41.1
57.4
0.5
1.8
0.2
97.9
96.6
98.1
41.4
26.0
46.7
14.6
12.1
15.4
2.8
2.5
2.9

0.1
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
GORWI VAKUF
U GRADSKIM
U OSTALIM
GRA^ANICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
GRADA^AC
U GRADSKIM
U OSTALIM
GRUDE
U GRADSKIM
U OSTALIM
HAN PIJESAK
U GRADSKIM
U OSTALIM
JABLANICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
JAJCE
U GRADSKIM
U OSTALIM
KAKAW
U GRADSKIM
U OSTALIM
KALESIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
KALINOVIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
KISEQAK
U GRADSKIM
U OSTALIM
KLADAW
U GRADSKIM
U OSTALIM
KQU^
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOWIC
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOTOR VARO[
U GRADSKIM
U OSTALIM
KRE[EVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
KUPRES
41 od 805

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.0
0.1
0.0
0.1
0.3
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0
0.3
1.0
0.1
0.1
0.3
0.2
0.5
0.0
0.2
0.6
0.2
0.1
0.4
0.1
0.5
2.3
0.1
0.2
1.1
0.1
0.3
0.5
0.2
0.1
0.6
0.0
0.2
0.5
0.0
0.1
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

42.7
33.2
44.5
0.2
0.6
0.2
16.6
5.3
19.4
99.1
99.0
99.1
0.1
0.2
0.1
19.7
17.7
20.5
35.0
16.7
42.4
30.7
23.7
32.1
0.1
0.3
0.1
0.4
0.8
0.4
53.3
62.9
51.8
0.3
0.7
0.1
0.9
3.4
0.6
26.9
22.2
28.6
26.8
33.0
25.7
74.1
69.9
75.1
39.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
55.3
0.6
0.1
0.8
60.3
2.8
0.4
2.9
54.3
0.1
0.4
70.3
0.0
24.4
0.0
0.0
0.0
4.3
79.4
0.0
8.3
0.0
0.0
10.6
67.7
0.0
29.0
0.0
0.0
0.1
2.5
57.5
0.0
21.6
0.1
0.0
0.0
3.7
72.8
0.0
9.2
0.2
0.1
0.0
11.5
53.8
0.0
24.6
0.0
0.0
1.8
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.2
0.1
0.5
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
38.8
0.0
57.1
0.1
0.0
3.2
4.8
83.4
0.5
0.1
9.4
49.8
0.0
48.5
1.2
65.6
0.0
4.3
0.0
0.0
0.9
8.9
52.8
0.1
4.9
0.1
0.1
3.2
20.1
70.9
4.1
4.2
36.8
0.0
19.3
0.1
0.0
0.0
7.7
34.1
0.1
25.6
0.2
0.1
0.0
22.1
37.8
0.0
16.8
0.0
1.9
52.6
0.1
9.9
0.1
0.0
0.6
4.8
38.6
0.6
16.0
0.2
0.0
3.4
15.1
55.2
0.0
8.8
0.1
0.0
0.1
2.8
77.5
0.0
20.5
0.1
0.3
1.3
79.9
13.1
0.4
0.7
4.7
77.3
0.0
21.2
0.1
0.2
0.9
40.6
55.9
0.0
2.2
16.7
75.4
0.1
4.2
45.9
51.6
1.8
37.3
0.0
3.7
0.1
0.0
0.9
3.9
16.6
0.0
6.3
0.6
0.0
0.1
11.5
40.5
0.0
3.3
0.1
0.0
1.0
2.7
67.6
0.0
27.6
0.1
0.0
3.8
71.5
0.0
15.0
0.2
11.1
66.3
32.1
0.0
1.3
41.5
0.0
51.9
0.1
0.0
5.0
32.9
0.1
42.4
0.4
0.0
19.8
42.7
0.0
53.3
0.0
3.0
52.3
0.0
14.9
0.1
0.0
0.4
4.9
42.8
0.1
18.3
0.2
0.0
15.2
55.6
13.7
0.0
0.0
0.6
1.2
27.1
0.0
41.4
0.0
3.6
26.5
0.0
24.2
0.2
14.5
27.2
0.0
44.4
1.7
22.1
0.8
0.1
1.9
21.2
2.9
0.2
5.6
22.4
0.3
0.0
1.0
7.4
0.0
51.2
0.0
2.1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
LAKTA[I
U GRADSKIM
U OSTALIM
LI[TICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
LIVNO
U GRADSKIM
U OSTALIM
LOPARE
U GRADSKIM
U OSTALIM
LUKAVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
11.9
0.1
42.9
8.6
6.5
0.0
52.8
0.0
0.8
0.9
0.1
78.2
0.0
0.0
0.7
8.2
0.6
72.1
0.1
0.0
20.6
0.9
0.1
78.8
0.0
0.8
6.9
0.0
0.7
0.0
0.0
0.6
0.1
0.4
0.1
3.0
0.0
0.7
0.0
0.2
10.9
0.0
9.6
0.1
0.0
0.0
7.1
30.1
0.0
13.4
0.3
0.0
0.0
23.3
5.4
0.0
8.6
0.0
0.0
2.5
35.4
0.0
57.8
0.0
0.0
1.6
7.8
69.0
0.4
19.7
36.2
0.0
57.5
0.0
0.0
1.1
63.7
0.0
22.1
0.0
0.0
0.2
8.5
51.2
0.2
18.0
0.0
0.0
0.9
22.1
66.8
0.0
23.1
0.0
0.0
5.2
POPIS STANOVNI[TVA 1981.
2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
QUBIWE
100.0
0.5
1.2
9.0
85.0
0.1
0.4
3.5
U GRADSKIM
100.0
1.3
0.3
4.5
87.2
0.2
6.4
U OSTALIM
100.0
0.1
1.8
11.7
83.8
0.6
1.8
QUBU[KI
100.0
0.0
91.8
0.0
5.4
0.0
0.3
0.1
0.0
2.0
U GRADSKIM
100.0
0.1
58.5
0.1
28.0
0.1
1.4
0.4
11.2
U OSTALIM
100.0
0.0
96.9
0.0
1.9
0.0
0.1
0.0
0.6
MAGLAJ
100.0
0.1
19.8
0.0
40.9
0.0
32.4
0.0
0.0
6.4
U GRADSKIM
100.0
0.2
6.0
0.0
49.5
0.2
22.9
0.2
0.0
20.5
U OSTALIM
100.0
0.1
22.5
0.0
39.2
0.0
34.3
0.0
0.0
3.6
MODRI^A
100.0
0.1
27.8
0.0
24.8
0.0
37.7
0.1
0.0
0.1
8.0
U GRADSKIM
100.0
0.3
8.7
0.0
50.0
0.0
19.1
0.2
0.1
0.4
19.8
U OSTALIM
100.0
0.0
35.2
0.0
15.1
0.0
44.8
0.1
3.4
MOSTAR
100.0
0.4
33.5
0.1
31.0
0.1
18.4
0.1
0.0
0.1
15.5
U GRADSKIM
100.0
0.6
27.8
0.2
29.0
0.2
17.9
0.2
0.1
0.1
23.2
U OSTALIM
100.0
0.1
41.1
0.0
33.7
0.0
19.0
0.1
0.0
0.0
5.1
MRKOWI] GRAD
100.0
0.2
7.7
0.0
10.1
0.0
78.7
0.1
0.0
3.0
U GRADSKIM
100.0
0.5
6.5
0.1
21.4
61.8
0.2
0.0
9.4
U OSTALIM
100.0
0.1
8.1
0.0
6.9
0.0
83.6
0.0
0.0
1.1
NEUM
100.0
0.2
88.7
0.0
3.9
4.4
0.1
2.2
U GRADSKIM
U OSTALIM
100.0
0.2
88.7
0.0
3.9
4.4
0.1
2.2
NEVESIWE
100.0
0.2
1.7
0.0
23.6
0.0
71.0
0.0
3.3
U GRADSKIM
100.0
0.4
1.6
16.4
0.1
72.7
0.2
8.4

42 od 805

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.3
0.0
0.1
0.6
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.3
0.1
0.1
1.8
0.1
0.3
0.9
0.1

36.0
39.7
9.1
3.0
9.7
98.3
95.9
98.7
71.5
32.1
82.8
4.8
1.1
4.9
4.7
6.1
4.4

0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
OXAK
U GRADSKIM
U OSTALIM
OLOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
ORA[JE
U GRADSKIM
U OSTALIM
POSU[JE
U GRADSKIM
U OSTALIM
PRIJEDOR
U GRADSKIM
U OSTALIM
PRWAVOR
U GRADSKIM
U OSTALIM
PROZOR
U GRADSKIM
U OSTALIM
PUCAREVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
ROGATICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
RUDO
U GRADSKIM
U OSTALIM
SANSKI MOST
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-CENTAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-HAXI]I
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-ILIXA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-ILIJA[
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-NOVI GRAD
43 od 805

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.6
0.0
0.1
0.3
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.3
0.0
0.1
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
1.6
0.0
0.1
0.2
0.0
0.9
3.3
0.5
0.1
0.2
0.1
1.4
1.4
0.2

1.7
55.3
12.4
71.5
4.9
4.4
5.0
74.5
12.5
83.2
99.0
96.9
99.5
6.7
5.7
7.1
4.2
4.2
4.2
63.3
27.5
68.0
40.3
23.4
48.4
0.1
0.3
0.1
0.2
0.6
0.1
8.5
3.7
9.9
9.1
9.1
4.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.1
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
25.6
70.5
1.8
19.3
0.0
19.2
0.1
0.0
4.6
70.0
0.1
6.2
0.2
0.1
9.7
0.1
0.0
24.1
0.0
0.0
2.6
70.9
0.0
20.5
0.0
0.0
3.1
58.8
0.1
23.6
0.1
0.1
11.8
73.3
0.0
19.9
0.0
1.5
5.6
0.0
14.9
0.2
0.0
4.1
43.9
0.1
19.4
0.8
0.0
22.3
0.2
14.3
0.1
1.6
0.1
0.0
0.2
0.0
0.4
0.2
0.1
0.5
0.3
1.8
0.1
0.0
0.2
0.2
38.7
0.1
41.6
0.1
0.0
0.1
11.0
34.5
0.2
35.6
0.2
0.0
0.2
22.0
40.2
0.0
43.8
0.1
0.0
0.1
7.0
13.5
0.1
70.9
0.0
0.0
0.1
4.9
31.0
0.1
41.7
0.1
0.1
0.3
14.7
11.0
0.1
75.1
0.0
0.0
0.1
3.5
35.1
0.0
0.3
1.0
65.2
0.0
1.9
5.0
31.1
0.0
0.0
0.5
35.0
0.1
13.5
0.1
0.1
0.0
9.2
21.0
0.3
29.1
0.2
0.3
22.4
41.7
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
2.8
59.0
0.0
37.3
0.1
3.2
59.3
0.1
30.8
0.1
9.0
58.8
0.0
39.8
0.1
1.0
32.2
0.0
64.0
0.0
2.3
31.5
56.1
0.2
7.7
32.3
0.0
65.1
0.0
1.5
43.4
0.0
42.6
0.0
0.0
0.1
4.7
43.3
0.1
40.6
0.1
0.0
0.0
10.7
43.4
0.0
43.2
0.0
0.1
3.0
43.6
0.3
19.7
0.2
0.1
0.4
23.6
43.6
0.3
19.7
0.2
0.1
0.4
23.6
59.2
0.0
27.6
0.2
0.0
0.0
7.4

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.9
0.1
0.8
0.8
0.5
1.3
0.2
1.1

6.2
3.6
12.0
12.0
8.2
11.9
6.9
8.2

0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1

37.0
64.2
32.7
32.7
39.5
23.5
44.7
41.4

0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1

38.7
25.1
38.9
38.9
42.7
40.3
43.4
27.5

0.9
0.1
0.3
0.3
0.2
0.5
0.0
0.3

0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1

0.0
0.4
0.4
0.1
0.5
0.5

15.4
5.6
13.9
13.9
8.3
20.7
4.3
18.7
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-NOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-PALE
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-STARI GRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
SARAJEVO-TRNOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

1.1
1.9
1.9
0.4
1.0
0.4
0.6

8.2
11.8
11.8
0.6
1.7
0.5
2.7

0.1
0.3
0.3
0.1

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
41.4
0.1
27.5
0.3
0.1
0.5
18.7
28.3
0.3
33.2
0.2
0.1
0.1
22.3
28.3
0.3
33.2
0.2
0.1
0.1
22.3
25.4
0.0
68.0
0.0
5.1
24.8
0.0
57.6
0.1
14.0
25.5
69.6
0.0
3.7
69.1
0.1
11.3
0.9
0.0
0.1
14.0

100.0
100.0
100.0
100.0

0.6
0.2
0.9
0.1

2.7
0.2
0.6
0.2

0.1
-

69.1
69.8
39.3
76.1

0.1
0.0
0.0

11.3
27.5
52.5
22.3

0.9
-

0.0
0.1
14.0
2.0
6.5
1.1
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
SARAJEVO100.0
0.5
5.5
0.1
43.6
0.1
39.0
0.0
0.1
10.2
-VOGO[]A
U GRADSKIM
100.0
0.5
5.5
0.1
43.6
0.1
39.0
0.0
0.1
10.2
U OSTALIM
SKENDER VAKUF
100.0
0.2
23.5
0.0
5.0
0.0
69.5
0.1
0.0
1.4
U GRADSKIM
100.0
1.0
1.5
0.0
38.4
51.2
0.5
0.0
7.0
U OSTALIM
100.0
0.1
26.7
0.1
0.0
72.2
0.0
0.0
0.6
SOKOLAC
100.0
0.3
0.4
0.0
31.5
0.0
63.8
0.0
0.0
3.2
U GRADSKIM
100.0
0.8
0.9
0.0
3.8
88.0
0.1
6.1
U OSTALIM
100.0
0.1
0.2
0.0
40.2
0.0
56.2
0.0
2.3
SRBAC
100.0
0.3
0.8
0.0
3.6
0.0
85.8
0.1
0.0
0.0
6.9
U GRADSKIM
100.0
1.2
2.7
0.3
1.4
75.3
0.1
16.1
U OSTALIM
100.0
0.1
0.5
0.0
3.9
0.0
87.1
0.0
0.0
0.0
5.8
SREBRENICA
100.0
0.1
0.2
0.0
68.7
0.0
28.4
0.1
0.1
2.0
U GRADSKIM
100.0
0.6
1.2
0.1
54.8
0.1
31.2
0.5
0.1
11.0
U OSTALIM
100.0
0.1
0.1
0.0
70.7
0.0
28.0
0.1
0.0
0.7
SREBRENIK
100.0
0.1
8.3
0.0
73.7
14.6
0.1
0.0
0.0
2.4
U GRADSKIM
100.0
0.4
1.7
0.0
87.4
3.5
0.4
6.2
U OSTALIM
100.0
0.1
9.1
0.0
72.1
15.9
0.1
0.0
0.0
1.9
STOLAC
100.0
0.2
33.9
0.0
38.9
22.9
0.0
0.0
3.8
U GRADSKIM
100.0
0.5
11.2
0.0
59.8
18.8
0.1
9.3
U OSTALIM
100.0
0.0
42.5
0.0
31.0
24.5
0.0
0.1
1.6
[EKOVI]I
100.0
0.3
0.1
0.0
2.9
94.2
0.1
0.0
2.0
U GRADSKIM
100.0
1.8
1.0
0.1
2.6
86.1
1.0
0.1
7.3
U OSTALIM
100.0
0.1
0.0
3.0
95.3
0.0
1.3
44 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
[IPOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
TESLI]
U GRADSKIM
U OSTALIM
TE[AW
U GRADSKIM
U OSTALIM
TRAVNIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
TREBIWE
U GRADSKIM
U OSTALIM
TUZLA
U GRADSKIM
U OSTALIM
UGQEVIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
VARE[
U GRADSKIM
U OSTALIM
VELIKA KLADU[A
U GRADSKIM
U OSTALIM
VISOKO
U GRADSKIM
U OSTALIM
VI[EGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
VITEZ
U GRADSKIM
U OSTALIM
VLASENICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAVIDOVI]I
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZENICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZVORNIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
@EP^E
45 od 805

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.1
0.4
0.1
0.2
0.8
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.6
0.1
2.8
4.2
1.1
0.4
0.7
0.1
0.0
0.0
0.4
0.8
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.0
0.4
1.3
0.1
0.1
0.4
0.0
0.3
0.5
0.2
0.3
0.9
0.1
0.6
1.1
0.2
0.1
0.3
0.0
0.1

0.2
0.5
0.1
17.8
14.3
18.2
19.6
3.0
21.8
38.1
31.6
40.2
7.6
2.4
14.5
20.4
8.3
34.3
0.1
0.1
0.1
45.1
51.4
41.3
1.5
3.9
1.2
4.6
3.4
5.1
0.3
0.9
0.0
46.1
35.6
49.2
0.1
0.3
0.1
14.4
18.0
13.3
17.8
18.4
17.2
0.1
0.5
0.1
39.6

0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
17.5
0.0
79.5
0.1
0.0
2.1
29.0
0.0
62.5
0.4
0.0
6.8
14.3
0.0
84.3
0.0
0.8
18.4
0.0
58.0
0.0
0.0
0.1
5.2
23.5
0.1
37.0
0.0
23.4
17.8
0.0
60.5
0.0
0.1
3.0
70.2
0.0
7.2
0.0
0.0
0.2
2.3
83.3
0.0
4.7
0.2
0.0
7.3
68.4
0.0
7.6
0.0
0.0
0.2
1.6
43.2
0.0
11.7
0.1
0.0
0.0
6.1
36.6
0.2
12.0
0.3
0.0
18.0
45.4
0.0
11.6
0.0
0.0
2.2
14.5
0.1
59.7
0.4
0.1
0.0
14.1
17.6
0.1
54.9
0.2
0.2
19.5
10.4
65.9
0.7
0.1
7.0
43.1
0.1
16.6
0.2
0.1
0.1
17.4
46.8
0.2
17.3
0.2
0.1
0.0
25.0
38.8
0.0
15.9
0.1
0.0
0.3
8.5
38.3
0.0
57.3
0.0
0.0
1.5
2.3
2.7
90.5
0.1
5.9
42.3
0.0
53.7
0.0
0.0
1.7
1.9
28.1
0.1
18.6
0.1
0.0
7.2
14.4
0.2
16.7
0.3
0.0
15.4
36.2
0.0
19.7
0.0
2.4
88.4
0.0
5.4
0.0
0.0
4.2
73.4
0.1
9.9
0.2
11.5
90.3
0.0
4.8
0.0
0.0
3.3
70.5
0.0
16.7
0.2
0.0
0.1
7.3
66.0
0.1
10.6
0.6
0.0
0.4
17.8
72.3
0.0
19.1
0.1
0.0
3.1
62.1
0.0
33.0
0.1
0.0
3.7
47.7
0.1
40.8
0.2
0.0
8.7
67.1
0.0
30.2
0.0
2.0
41.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.5
5.4
36.0
0.1
12.9
0.2
0.1
0.4
13.9
42.5
0.0
3.9
0.0
0.0
0.5
2.9
50.3
0.0
44.4
0.1
0.0
1.2
3.2
57.2
0.0
29.9
0.4
0.0
1.6
9.6
48.6
0.0
47.9
0.0
0.0
1.0
1.6
56.5
0.0
21.6
0.0
0.0
0.5
6.2
33.1
0.1
22.2
0.1
0.1
2.3
22.3
63.1
0.0
21.4
0.0
0.0
1.7
50.4
0.1
16.0
0.1
0.0
0.1
13.2
34.8
0.3
20.0
0.2
0.1
0.1
22.7
64.8
0.0
12.3
0.1
0.0
0.1
4.5
55.3
0.0
40.7
0.1
0.0
0.5
2.9
55.0
0.1
28.7
0.4
0.0
1.1
13.1
55.3
0.0
43.1
0.0
0.0
0.3
0.8
44.4
0.0
10.1
0.1
0.0
4.7
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
@IVINICE
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.3
0.1
0.1
0.5
0.0

22.0
44.4
9.4
18.5
7.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
54.9
0.0
5.9
0.2
15.0
41.5
11.3
0.0
0.0
1.9
79.2
0.0
6.8
0.0
0.0
0.1
4.0
51.2
0.1
14.3
0.2
0.0
0.2
14.0
84.7
0.0
5.3
0.0
0.1
2.1

SR CRNA GORA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAR
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

68.5
70.3
66.7
64.2
74.1
60.2

1.2
1.9
0.5
0.7
1.4
0.4

0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1

13.4
10.3
16.5
6.9
4.2
8.0

0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.0

3.3
4.4
2.2
3.9
5.8
3.1

6.5
3.4
9.6
12.6
1.1
17.3

0.0
0.3
5.7
0.1
0.4
7.9
0.0
0.1
3.4
0.1
0.1
9.4
0.1
0.1
11.3
0.0
0.0
8.6
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
BIJELO POQE
100.0
57.8
0.1
0.1
37.5
0.0
1.7
0.1
0.0
0.1
2.0
U GRADSKIM
100.0
52.9
0.2
0.1
38.5
0.0
2.7
0.3
0.0
4.3
U OSTALIM
100.0
59.2
0.0
0.1
37.2
0.0
1.4
0.0
0.1
1.3
BUDVA
100.0
69.8
1.4
0.3
0.8
0.1
10.4
0.4
0.2
0.1
14.7
U GRADSKIM
100.0
68.7
1.7
0.3
0.7
0.1
9.7
0.5
0.2
0.1
16.2
U OSTALIM
100.0
72.1
0.7
0.3
1.1
0.1
12.0
0.2
0.2
11.6
CETIWE
100.0
95.2
0.3
0.1
0.6
0.1
1.2
0.3
0.0
0.4
1.2
U GRADSKIM
100.0
93.8
0.4
0.1
0.8
0.1
1.6
0.4
0.0
0.5
1.6
U OSTALIM
100.0
98.8
0.0
0.1
0.0
0.0
0.2
0.1
0.2
DANILOVGRAD
100.0
94.0
0.4
0.1
0.3
0.0
1.9
0.3
0.0
0.3
2.1
U GRADSKIM
100.0
90.7
0.6
0.1
0.8
0.0
2.6
0.5
0.1
3.9
U OSTALIM
100.0
95.6
0.2
0.1
0.1
0.1
1.5
0.1
0.0
0.4
1.3
HERCEG NOVI
100.0
42.5
3.0
0.4
0.7
0.4
16.5
0.4
0.2
0.1
34.4
U GRADSKIM
100.0
37.1
3.6
0.6
0.6
0.5
19.0
0.3
0.2
36.5
U OSTALIM
100.0
52.6
1.9
0.2
0.7
0.3
11.8
0.5
0.0
0.2
30.6
IVANGRAD
100.0
69.8
0.2
0.1
24.9
0.0
1.7
0.1
0.0
0.1
2.2
U GRADSKIM
100.0
74.3
0.4
0.2
15.6
0.1
2.8
0.2
0.0
0.5
5.1
U OSTALIM
100.0
68.1
0.1
0.1
28.4
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
1.1
KOLA[IN
100.0
96.9
0.1
0.1
0.2
0.1
1.0
1.1
U GRADSKIM
100.0
93.6
0.4
0.2
0.9
0.0
1.7
2.7
U OSTALIM
100.0
97.7
0.1
0.0
0.1
0.1
0.8
0.7
KOTOR
100.0
54.8
8.0
0.2
0.4
0.2
8.3
0.3
0.2
25.8
U GRADSKIM
100.0
52.1
9.0
0.2
0.5
0.2
8.0
0.4
0.3
27.5
U OSTALIM
100.0
61.0
5.9
0.1
0.0
0.2
9.1
0.0
0.1
21.7
MOJKOVAC
100.0
96.0
0.2
0.0
0.6
0.1
1.4
0.1
0.2
0.9
U GRADSKIM
100.0
93.9
0.3
0.1
1.2
0.1
2.7
0.2
1.3
46 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
NIK[I]
U GRADSKIM
U OSTALIM
PLAV
U GRADSKIM
U OSTALIM
PLU@INE
U GRADSKIM
U OSTALIM
PQEVQA
U GRADSKIM
U OSTALIM
RO@AJ
U GRADSKIM
U OSTALIM
[AVNIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
TITOGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
TIVAT
U GRADSKIM
U OSTALIM
ULCIW
U GRADSKIM
U OSTALIM
@ABQAK
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

98.0
92.3
89.7
98.2
23.4
12.0
28.5
97.7
98.6
97.5
74.6
59.7
84.7
9.4
9.6
9.3
97.5
93.5
98.1
76.7
79.4
68.8
30.4
28.8
35.2
15.5
24.9
8.6
98.1
96.4
98.8

0.1
0.3
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.3
1.6
0.1
0.5
0.7
0.1
30.9
33.6
22.9
0.3
0.4
0.2
0.0
0.0

0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0
0.3
0.3
0.1
0.4
0.3
0.8
0.1
0.1
0.1
-

SR HRVATSKA
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0

0.2
0.4
0.1

75.1
72.5
77.8

0.1
0.2
0.0

0.5
0.8
0.2

0.5
0.9
0.2

11.6
9.4
13.7

0.1
0.2
0.1

0.6
0.3
0.8

0.1
0.1
0.1

8.8
12.6
4.8

BELI MANASTIR
U GRADSKIM
U OSTALIM
BENKOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BIOGRAD NA MORU
U GRADSKIM
U OSTALIM
BJELOVAR
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.5
1.3
0.2
0.1
0.2
0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
0.2
0.1

35.8
29.0
38.7
40.1
20.8
42.0
89.2
79.8
93.0
73.4
66.3
77.7

0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2
0.0

0.2
0.4
0.1
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0

0.7
0.4
0.7
0.0
0.1
0.0
0.2
0.4
0.1
0.3
0.4
0.2

24.1
33.0
20.4
53.0
58.1
52.5
3.4
7.0
2.0
8.9
8.9
8.8

0.1
0.1
0.1
0.1
1.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.3
0.1
0.4

18.6
8.8
22.6
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
1.3
0.5
1.7

0.5
0.3
0.6
0.0
0.1
0.0

16.6
23.1
13.9
5.4
17.1
4.2
4.5
11.3
1.7
13.9
21.1
9.5

47 od 805

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.3
0.1
0.5
0.7
1.7
0.1
1.8
0.6
0.0
0.2
2.5
2.4
0.1
2.4
0.8
0.0
0.2
3.3
0.1
0.0
0.4
0.0
0.0
0.6
51.9
0.0
0.5
20.6
2.0
76.3
0.1
0.6
7.0
3.0
41.2
0.0
0.4
26.6
1.6
0.0
1.0
0.4
0.8
0.1
0.0
1.1
0.5
16.1
0.1
5.3
0.0
0.0
3.2
29.4
0.1
4.6
0.1
0.0
5.1
7.1
0.0
5.8
1.9
83.9
0.8
4.3
0.0
0.7
85.5
1.3
1.7
0.0
0.9
83.0
0.5
5.7
0.6
0.1
0.6
0.0
0.6
1.3
1.1
2.4
0.6
0.0
0.4
4.5
0.1
3.1
9.2
0.0
0.8
3.9
5.4
0.1
3.9
3.5
0.1
1.0
4.8
2.0
0.0
0.7
26.0
0.0
0.1
1.3
0.4
0.6
9.1
1.4
0.2
25.6
0.5
0.7
7.7
0.7
0.2
26.6
0.3
0.4
13.5
3.4
0.1
22.7
3.3
0.1
1.1
72.6
0.0
0.1
5.3
5.3
0.1
1.8
58.0
0.0
0.2
7.0
1.8
0.0
0.6
83.3
0.0
0.1
4.1
0.0
0.0
0.5
1.1
0.1
0.1
1.3
2.0
0.2
0.8

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
BRA^
U GRADSKIM
U OSTALIM
BUJE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BUZET
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.1
0.2
0.8
0.0
0.0
4.5
0.2
0.2
1.2
0.1
0.0
5.2
0.1
0.0
0.2
0.0
2.8
1.1
2.6
3.1
0.6
0.2
0.2
12.5
1.9
2.8
4.5
0.9
0.3
0.4
13.5
0.5
2.5
2.0
0.4
0.1
0.0
11.7
0.2
1.4
0.7
0.3
0.0
2.1
0.6
2.6
3.4
2.6
4.2
0.1
1.3
0.6
0.1
0.0
1.9
POPIS STANOVNI[TVA 1981.
2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
CRES-LO[IW
100.0
0.3
76.7
0.2
0.7
0.6
5.2
0.4
0.3
12.9
U GRADSKIM
100.0
0.4
72.9
0.2
1.0
0.7
6.7
0.5
0.3
14.6
U OSTALIM
100.0
0.1
85.4
0.1
0.2
0.4
1.7
0.1
0.3
9.0
CRIKVENICA
100.0
0.2
83.3
0.1
0.2
0.7
3.4
0.3
0.2
0.1
10.0
U GRADSKIM
100.0
0.2
80.8
0.2
0.3
0.9
3.8
0.6
0.2
0.2
11.2
U OSTALIM
100.0
0.1
86.7
0.0
0.1
0.4
2.9
0.2
8.4
^ABAR
100.0
91.4
0.0
0.3
2.8
1.2
0.0
0.2
2.5
U GRADSKIM
100.0
85.5
0.2
5.7
2.1
4.6
U OSTALIM
100.0
92.1
0.0
0.3
2.4
1.0
0.0
0.2
2.2
^AKOVEC
100.0
0.0
94.7
0.0
0.0
0.7
0.4
0.0
0.1
1.0
2.0
U GRADSKIM
100.0
0.1
89.3
0.1
0.1
0.9
1.2
0.1
0.4
0.5
5.8
U OSTALIM
100.0
0.0
96.2
0.0
0.0
0.6
0.2
0.0
0.0
1.1
1.0
^AZMA
100.0
0.0
88.4
0.0
0.1
0.1
4.7
0.0
0.2
5.3
U GRADSKIM
100.0
0.2
81.0
0.1
0.1
0.2
2.7
0.1
14.2
U OSTALIM
100.0
0.0
89.7
0.0
0.1
0.1
5.0
0.0
0.2
3.7
DARUVAR
100.0
0.1
28.3
0.1
0.0
0.1
30.3
0.1
2.4
0.1
18.3
U GRADSKIM
100.0
0.2
33.0
0.1
0.1
0.2
24.6
0.1
2.2
24.8
U OSTALIM
100.0
0.1
26.3
0.0
0.0
0.1
32.9
0.1
2.4
0.1
15.5
DELNICE
100.0
0.1
89.0
0.0
0.5
1.0
3.6
0.1
0.0
0.2
4.2
U GRADSKIM
100.0
0.3
83.3
0.7
1.2
6.0
0.0
7.2
U OSTALIM
100.0
0.1
90.7
0.0
0.4
1.0
2.9
0.1
0.0
0.3
3.3
DOWA STUBICA
100.0
0.1
97.5
0.0
0.0
0.1
0.6
0.0
0.0
0.8
U GRADSKIM
100.0
0.2
94.6
0.0
0.0
0.3
1.2
0.0
0.0
1.9
U OSTALIM
100.0
0.0
98.3
0.0
0.0
0.1
0.4
0.0
0.0
0.5
DOWI LAPAC
100.0
0.1
0.6
0.0
0.1
0.0
91.1
0.0
7.5
U GRADSKIM
100.0
0.1
1.0
0.3
81.0
0.1
17.1
U OSTALIM
100.0
0.1
0.5
0.0
0.0
0.0
93.4
0.0
5.3
DOWI MIHOQAC
100.0
0.1
80.4
0.1
0.0
0.1
11.1
0.1
0.5
0.0
6.0
U GRADSKIM
100.0
0.3
79.6
0.2
0.1
0.2
5.7
0.1
1.2
10.0
U OSTALIM
100.0
0.1
80.6
0.1
0.0
0.0
13.3
0.1
0.2
0.0
4.3
DRNI[
100.0
0.0
75.7
0.0
0.0
0.0
20.1
0.0
0.0
2.8

48 od 805

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.1
0.1
0.4
0.6
0.2
0.1
0.1

92.8
91.3
96.2
65.6
63.4
67.3
93.2
85.0
93.8

0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
DUBROVNIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
DUGA RESA
U GRADSKIM
U OSTALIM
DUGO SELO
U GRADSKIM
U OSTALIM
DVOR
U GRADSKIM
U OSTALIM
\AKOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
\UR\EVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
GARE[NICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
GLINA
U GRADSKIM
U OSTALIM
GOSPI]
U GRADSKIM
U OSTALIM
GRA^AC
U GRADSKIM
U OSTALIM
GRUBI[NO POQE
U GRADSKIM
U OSTALIM
HVAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
IMOTSKI
U GRADSKIM
U OSTALIM
IVANEC
U GRADSKIM
U OSTALIM
IVANI] GRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
JASTREBARSKO
U GRADSKIM
49 od 805

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.1
0.9
1.1
0.2
0.1
0.1
0.0
0.2
0.4
0.0
0.1
0.4
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.3

70.5
76.9
79.0
72.6
94.3
88.1
83.9
89.3
88.5
81.1
91.8
9.4
6.7
9.7
86.1
87.7
85.3
96.3
93.6
96.8
71.6
68.0
72.5
35.7
21.8
39.9
59.3
51.3
65.3
18.1
1.7
25.6
36.0
32.0
37.0
91.3
88.7
95.7
94.0
89.9
94.4
98.0
96.2
98.4
91.5
87.6
93.1
95.2
82.2

0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.1
0.3
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.0
0.2
21.6
0.1
5.9
0.0
19.8
0.0
0.0
2.0
2.8
0.3
6.2
0.2
0.1
0.0
8.9
3.9
0.4
8.3
0.2
0.1
0.0
11.4
0.2
0.1
1.1
0.0
0.0
3.1
0.0
0.5
7.6
0.0
0.0
2.5
0.1
0.7
7.5
0.2
0.0
5.6
0.0
0.4
7.7
0.0
0.0
1.7
0.3
0.2
3.6
0.2
0.1
0.1
5.3
0.4
0.3
6.2
0.6
0.2
8.6
0.3
0.2
2.4
0.0
0.0
0.1
3.8
0.1
0.0
80.9
0.0
0.0
8.2
0.8
0.2
70.3
0.2
20.2
0.0
0.0
82.5
0.0
6.5
0.1
0.1
4.3
0.1
0.9
0.0
3.6
0.1
0.2
3.9
0.2
0.3
5.4
0.0
0.0
4.6
0.0
1.3
0.0
2.7
0.0
0.1
0.6
0.0
0.1
0.1
1.6
0.0
0.1
1.1
0.1
0.1
0.5
3.3
0.0
0.1
0.6
0.0
0.1
0.1
1.3
0.0
0.2
11.1
0.0
2.5
9.7
0.0
0.3
9.1
0.1
1.4
17.5
0.0
0.2
11.6
0.0
2.8
7.8
0.1
0.1
56.7
0.0
0.0
6.3
0.2
0.2
61.0
0.1
0.0
15.6
0.1
0.0
55.4
0.0
3.5
0.2
0.1
29.7
0.1
0.0
0.1
9.3
0.4
0.2
30.8
0.2
0.0
15.7
0.1
0.0
28.9
0.0
0.1
4.5
0.0
0.0
72.3
0.1
0.0
8.5
0.1
83.9
0.2
0.0
13.4
0.1
0.0
67.0
0.0
6.3
0.0
0.1
28.9
0.1
3.9
0.2
14.6
0.1
0.2
32.3
0.1
4.3
19.4
0.0
0.1
28.1
0.1
3.7
0.2
13.4
0.2
0.2
1.4
0.1
0.1
4.8
0.4
0.3
2.2
0.1
0.2
6.0
0.0
0.2
0.2
0.1
2.7
0.0
0.0
3.1
0.0
0.0
1.2
3.9
0.2
0.0
4.1
0.0
0.0
3.0
0.0
1.0
0.0
0.3
0.4
0.0
0.0
0.7
0.0
0.3
0.9
0.1
0.0
1.7
0.0
0.2
0.3
0.0
0.5
0.1
0.2
1.5
0.3
0.1
0.1
4.7
0.3
0.3
2.5
0.2
0.1
7.1
0.1
0.2
1.1
0.4
0.1
0.2
3.7
0.1
0.2
1.5
0.0
0.0
0.0
1.6
0.4
0.7
7.0
0.2
0.1
0.3
6.7
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
KARDEQEVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
KARLOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.1
0.1
0.6
0.0
0.0
0.8
1.2
0.3
4.4
0.2
0.2
8.6
1.9
0.5
6.8
0.3
0.3
12.5
0.1
0.7
0.1
0.1
2.5
0.3
0.6
23.2
0.1
0.1
0.0
12.5
0.3
0.8
18.6
0.2
0.1
0.0
16.0
0.1
0.1
34.0
0.0
0.0
4.1
POPIS STANOVNI[TVA 1981.
2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
KLAWEC
100.0
0.0
96.0
0.0
0.0
1.1
0.6
0.0
0.0
1.3
U GRADSKIM
100.0
89.2
2.1
1.8
0.4
0.2
4.6
U OSTALIM
100.0
0.0
96.3
0.0
0.0
1.1
0.5
0.0
0.0
1.1
KNIN
100.0
0.1
9.5
0.0
0.0
0.1
78.9
0.0
0.0
0.0
10.6
U GRADSKIM
100.0
0.4
13.3
0.1
0.1
0.3
64.7
0.1
0.0
0.0
20.2
U OSTALIM
100.0
0.0
7.9
0.0
0.0
0.0
84.8
0.0
6.6
KOPRIVNICA
100.0
0.1
88.0
0.1
0.0
0.3
5.6
0.1
0.2
0.1
4.6
U GRADSKIM
100.0
0.2
86.2
0.1
0.1
0.3
3.6
0.1
0.1
0.0
7.7
U OSTALIM
100.0
0.0
88.9
0.0
0.0
0.3
6.6
0.0
0.2
0.2
3.0
KOR^ULA
100.0
0.2
89.7
0.1
0.2
0.2
1.1
0.1
0.1
7.1
U GRADSKIM
100.0
0.3
88.9
0.1
0.2
0.2
1.2
0.1
0.1
7.5
U OSTALIM
100.0
0.1
92.1
0.0
0.1
0.1
0.6
0.0
5.7
KOSTAJNICA
100.0
0.0
27.6
0.0
0.4
0.1
55.5
0.0
0.0
14.9
U GRADSKIM
100.0
32.4
0.1
1.3
0.1
43.5
0.1
0.0
21.3
U OSTALIM
100.0
0.0
26.4
0.0
0.2
0.1
58.5
0.0
13.3
KRAPINA
100.0
0.0
97.1
0.0
0.0
0.2
0.5
0.0
0.0
1.1
U GRADSKIM
100.0
0.2
90.4
0.2
0.1
0.6
0.9
0.1
0.1
5.0
U OSTALIM
100.0
0.0
98.2
0.0
0.0
0.2
0.5
0.0
0.4
KRI@EVCI
100.0
0.1
92.2
0.1
0.0
0.1
2.6
0.0
0.0
3.4
U GRADSKIM
100.0
0.2
85.6
0.2
0.2
0.3
3.3
0.1
0.1
8.3
U OSTALIM
100.0
0.0
94.4
0.0
0.0
0.1
2.4
0.0
0.0
1.8
KRK
100.0
0.2
88.3
0.1
0.3
0.5
1.8
0.1
0.1
0.1
6.5
U GRADSKIM
100.0
0.2
77.8
0.1
0.5
0.8
3.3
0.1
0.1
0.0
13.8
U OSTALIM
100.0
0.1
92.1
0.1
0.2
0.4
1.2
0.1
0.1
0.2
3.8
KUTINA
100.0
0.1
75.6
0.1
0.2
0.2
7.0
0.1
0.7
0.3
9.7
U GRADSKIM
100.0
0.2
69.1
0.1
0.3
0.3
8.5
0.0
0.4
0.6
13.6
U OSTALIM
100.0
0.0
80.1
0.0
0.1
0.1
5.9
0.1
0.8
0.1
6.9
LABIN
100.0
0.2
78.7
0.1
4.9
1.2
2.0
0.2
0.0
10.9
U GRADSKIM
100.0
0.2
70.3
0.1
7.2
1.9
3.5
0.4
0.0
14.1
U OSTALIM
100.0
0.1
87.0
0.0
2.7
0.4
0.6
0.1
7.8
LASTOVO
100.0
0.5
78.4
0.2
0.6
7.2
0.6
0.1
10.6
U GRADSKIM
100.0
90.2
0.2
0.6
6.5
U OSTALIM
100.0
1.6
54.5
0.3
1.9
20.4
1.9
0.3
18.8

50 od 805

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.0
0.4
0.7
0.1
0.2
0.3
0.0

97.4
82.7
75.0
94.8
61.4
61.7
60.9

0.0
0.2
0.3
0.2
0.2
0.0

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
LUDBREG
U GRADSKIM
U OSTALIM
MAKARSKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
METKOVI]
U GRADSKIM
U OSTALIM
NA[ICE
U GRADSKIM
U OSTALIM
NOVA GRADI[KA
U GRADSKIM
U OSTALIM
NOVI MAROF
U GRADSKIM
U OSTALIM
NOVSKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
OBROVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
OGULIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
OMI[
U GRADSKIM
U OSTALIM
OPATIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ORAHOVICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
OSIJEK
U GRADSKIM
U OSTALIM
OTO^AC
U GRADSKIM
U OSTALIM
OZAQ
U GRADSKIM
U OSTALIM
PAG
U GRADSKIM
U OSTALIM
PAKRAC
51 od 805

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.0
0.1
0.0
0.2
0.2
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.2
0.8
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3
0.1
0.1
0.2
0.0
0.3
0.4
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

96.0
91.4
96.7
84.5
83.7
89.5
92.0
90.6
94.3
74.5
77.7
73.4
69.5
60.2
73.2
98.0
95.2
98.3
61.4
59.2
62.5
33.8
16.5
36.1
56.9
63.1
52.8
95.2
91.3
97.0
75.9
69.5
86.5
63.2
64.7
62.6
57.2
60.5
50.7
63.2
65.3
62.6
94.6
95.7
94.5
96.3
94.7
97.0
30.4

0.0
0.2
0.0
0.1
0.1
0.3
0.0
0.0
0.1
0.3
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.2
0.3
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.0
0.2
0.8
0.0
0.0
0.2
1.8
0.0
0.4
1.7
0.3
0.7
4.2
0.1
0.7
0.0
0.1
1.4
0.4
0.3
2.0
0.2
0.1
10.6
0.5
0.3
2.0
0.1
0.1
11.3
0.2
0.1
1.4
0.8
0.2
5.8
0.2
0.1
2.9
0.1
0.0
0.0
3.4
0.3
0.1
3.1
0.1
0.0
0.0
4.4
0.1
0.0
2.6
0.1
1.8
0.1
0.1
11.4
0.1
0.4
0.0
7.6
0.1
0.3
7.2
0.2
0.6
0.0
11.0
0.1
0.1
12.9
0.1
0.3
6.4
0.1
0.1
18.4
0.1
0.1
0.0
9.9
0.2
0.2
17.5
0.2
0.1
0.0
19.1
0.1
0.1
18.8
0.0
0.1
0.0
6.3
0.0
0.1
0.3
0.0
0.0
0.8
0.1
0.3
1.2
0.1
0.1
2.1
0.0
0.1
0.2
0.0
0.6
0.4
0.1
21.2
0.1
0.3
0.1
10.5
0.9
0.1
21.6
0.3
0.1
14.9
0.1
0.1
21.0
0.0
0.4
0.2
8.4
0.1
0.0
60.1
0.0
0.0
4.5
0.3
0.1
63.8
0.2
0.2
16.5
0.0
0.0
59.6
0.0
2.9
0.1
0.1
32.9
0.0
0.0
0.1
9.0
0.1
0.2
25.1
0.1
0.0
10.5
0.1
0.1
38.1
0.0
0.0
0.2
7.9
0.2
0.1
0.8
0.0
0.0
2.1
0.3
0.2
1.3
0.1
0.1
4.6
0.1
0.1
0.6
0.0
0.0
1.0
0.4
3.3
3.5
0.2
0.4
0.0
13.3
0.5
3.5
4.4
0.2
0.6
0.0
17.3
0.2
2.9
2.1
0.1
0.1
6.6
0.1
0.2
20.6
0.0
0.7
13.0
0.4
0.5
15.4
0.1
0.4
16.2
0.0
0.1
22.3
0.0
0.8
12.0
0.3
0.3
18.0
0.1
2.2
0.0
18.8
0.4
0.4
13.1
0.2
1.5
0.1
20.7
0.1
0.1
27.4
0.0
3.7
0.0
15.1
0.0
0.0
29.8
0.0
0.0
5.9
0.2
0.2
21.6
0.1
0.1
11.3
0.0
0.0
31.8
0.0
0.0
4.6
0.0
0.6
2.2
0.0
1.3
1.2
1.7
1.0
0.0
0.6
2.2
0.0
1.3
0.1
1.4
0.1
0.0
1.2
0.1
2.0
0.2
0.0
2.1
0.1
1.1
0.0
0.8
0.0
0.2
38.4
0.1
1.3
21.9
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
PAZIN
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.0
0.3
28.9
0.2
0.7
30.8
0.0
0.1
44.2
0.0
1.7
16.5
0.1
0.5
0.7
0.0
0.0
9.3
0.3
1.0
2.3
0.1
0.0
8.4
0.1
0.3
0.2
0.0
9.6
POPIS STANOVNI[TVA 1981.
2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
PETRIWA
100.0
0.1
43.6
0.1
0.6
0.1
37.6
0.1
0.1
16.0
U GRADSKIM
100.0
0.2
39.3
0.2
0.4
0.3
31.4
0.2
0.1
25.7
U OSTALIM
100.0
0.0
47.3
0.0
0.8
0.0
43.1
0.0
0.0
7.3
PODRAV. SLATINA
100.0
0.2
53.1
0.0
0.1
0.1
33.1
0.1
0.2
0.0
11.8
U GRADSKIM
100.0
0.5
49.3
0.1
0.1
0.2
31.0
0.1
0.3
17.3
U OSTALIM
100.0
0.0
54.8
0.0
0.0
0.1
34.0
0.0
0.2
0.0
9.4
PORE^
100.0
0.3
78.0
0.1
0.5
0.7
2.6
0.8
0.2
13.3
U GRADSKIM
100.0
0.3
68.4
0.2
0.8
1.0
4.4
1.8
0.4
18.3
U OSTALIM
100.0
0.2
84.1
0.0
0.3
0.5
1.4
0.2
0.1
10.1
PREGRADA
100.0
0.0
96.9
0.0
0.0
1.2
0.2
0.0
0.0
0.6
U GRADSKIM
100.0
94.1
0.1
1.1
0.7
3.4
U OSTALIM
100.0
0.0
97.1
0.0
0.0
1.2
0.2
0.0
0.0
0.5
PULA
100.0
1.0
62.5
0.4
1.7
1.5
6.9
0.4
0.3
0.2
18.9
U GRADSKIM
100.0
1.1
57.4
0.5
1.7
1.8
8.6
0.5
0.4
0.2
22.3
U OSTALIM
100.0
0.8
79.5
0.0
1.5
0.3
1.3
0.2
0.1
0.2
7.8
RAB
100.0
0.2
91.6
0.0
0.3
0.4
1.0
0.2
0.0
4.4
U GRADSKIM
100.0
82.1
0.1
0.3
1.1
1.5
2.5
0.3
9.8
U OSTALIM
100.0
0.2
92.4
0.0
0.3
0.3
1.0
0.0
0.0
3.9
RIJEKA
100.0
0.4
67.4
0.2
1.5
1.7
8.4
0.3
0.2
0.1
16.6
U GRADSKIM
100.0
0.5
65.0
0.2
1.6
1.8
8.9
0.3
0.2
0.1
17.7
U OSTALIM
100.0
0.2
80.6
0.1
1.0
0.8
5.6
0.3
0.1
10.0
ROVIW
100.0
0.2
74.1
0.2
0.4
0.9
3.2
0.6
0.7
9.6
U GRADSKIM
100.0
0.3
62.4
0.3
0.6
1.3
4.9
0.9
1.1
14.1
U OSTALIM
100.0
0.1
92.9
0.0
0.1
0.1
0.4
0.1
2.5
SAMOBOR
100.0
0.1
92.8
0.1
0.2
0.9
1.3
0.0
0.1
0.0
3.3
U GRADSKIM
100.0
0.4
88.2
0.2
0.4
1.3
2.3
0.1
0.1
0.1
5.6
U OSTALIM
100.0
0.0
94.6
0.0
0.1
0.7
0.9
0.0
0.0
0.0
2.4
SEW
100.0
0.1
92.5
0.1
0.1
0.2
2.5
0.1
0.1
3.2
U GRADSKIM
100.0
0.1
90.3
0.1
0.2
0.4
3.1
0.2
0.2
4.2
U OSTALIM
100.0
0.0
95.5
0.0
0.0
0.0
1.8
0.0
1.9
SESVETE
100.0
0.1
89.0
0.1
0.6
0.2
2.5
0.1
0.1
0.1
4.6
U GRADSKIM
100.0
0.2
83.3
0.1
1.0
0.4
4.1
0.2
0.2
0.3
7.6
U OSTALIM
100.0
0.0
93.1
0.1
0.4
0.1
1.3
0.0
0.0
2.6
SIW
100.0
0.0
89.6
0.0
0.0
0.0
4.7
0.1
0.0
3.9
U GRADSKIM
100.0
0.1
87.8
0.1
0.1
0.1
2.3
0.4
0.0
8.3

52 od 805

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.1
0.0
0.1
0.4
0.0

33.4
28.5
88.0
86.1
88.7

0.1
0.0
0.1
0.2
0.0

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
SISAK
U GRADSKIM
U OSTALIM
SLAV. PO@EGA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SLAVONSKI BROD
U GRADSKIM
U OSTALIM
SLUW
U GRADSKIM
U OSTALIM
SPLIT
U GRADSKIM
U OSTALIM
[IBENIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
TITOVA KORENICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
TROGIR
U GRADSKIM
U OSTALIM
VALPOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
VARA@DIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
VELIKA GORICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
VINKOVCI
U GRADSKIM
U OSTALIM
VIROVITICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
VIS
U GRADSKIM
U OSTALIM
VOJNI]
U GRADSKIM
U OSTALIM
VRBOVEC
U GRADSKIM
U OSTALIM
53 od 805

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.3
0.0
0.5
0.6
0.1
0.2
0.4
0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.0
0.1
0.3
0.0
0.1
0.2
0.0
0.2
0.3
0.1
0.6
0.6
0.2
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

89.9
61.7
53.1
70.7
74.8
75.4
74.4
80.4
72.2
87.6
59.9
52.7
60.7
83.2
81.9
94.1
79.8
77.2
82.8
18.8
9.5
20.9
89.3
85.5
92.1
85.3
78.9
90.6
93.3
88.1
97.3
88.5
80.9
94.8
74.8
71.0
76.9
70.8
73.7
68.9
80.2
81.0
74.4
1.4
3.5
1.1
91.4
87.7
91.9

0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
0.2
0.1
0.3
0.4
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.0
0.0
5.1
0.0
0.0
3.2
1.6
0.3
18.4
0.1
0.1
0.0
15.9
3.1
0.4
17.5
0.1
0.1
0.0
23.4
0.1
0.1
19.3
0.0
0.0
0.0
8.1
0.0
0.1
13.4
0.1
0.1
0.0
8.3
0.1
0.2
9.7
0.1
0.1
11.8
0.0
0.1
15.8
0.0
0.1
0.0
6.1
0.2
0.2
6.3
0.1
0.1
0.0
10.0
0.3
0.3
7.7
0.2
0.2
0.1
16.3
0.0
0.1
5.1
0.1
0.1
0.0
4.5
1.3
0.0
29.5
0.0
0.0
8.4
0.5
0.2
28.5
0.3
17.2
1.4
0.0
29.6
0.0
7.5
0.3
0.4
4.1
0.1
0.1
0.0
9.5
0.4
0.5
4.4
0.1
0.1
0.0
10.3
0.1
0.1
1.4
0.0
0.0
3.3
0.1
0.2
8.8
0.1
0.1
0.0
9.1
0.2
0.4
7.7
0.1
0.1
12.2
0.0
0.1
10.0
0.1
0.0
0.0
5.7
0.3
0.0
69.2
0.0
10.6
0.0
72.3
0.1
17.1
0.3
0.0
68.5
0.0
9.2
0.3
0.2
1.5
0.2
0.1
6.8
0.3
0.3
2.5
0.3
0.1
9.1
0.3
0.1
0.7
0.0
0.1
5.0
0.1
0.1
3.0
0.0
0.4
0.3
9.1
0.1
0.2
4.7
0.0
0.6
0.1
13.3
0.1
0.0
1.7
0.2
0.5
5.6
0.1
0.7
1.3
0.1
0.1
0.2
3.1
0.1
1.0
2.6
0.1
0.1
0.1
6.3
0.0
0.5
0.2
0.0
0.0
0.2
0.7
0.7
0.2
2.9
0.1
0.1
0.1
5.2
1.2
0.4
5.3
0.2
0.1
0.0
8.9
0.2
0.1
0.9
0.0
0.0
0.3
2.0
0.2
0.1
13.4
0.2
2.0
0.1
7.4
0.5
0.2
10.9
0.2
1.0
0.1
13.6
0.1
0.1
14.7
0.1
2.5
0.0
4.1
0.1
0.1
15.4
0.1
0.9
0.0
10.8
0.1
0.2
8.1
0.1
0.6
0.0
14.9
0.1
0.1
20.0
0.1
1.1
0.0
8.2
0.3
0.2
2.8
0.2
0.1
13.4
0.3
0.2
3.0
0.2
0.2
12.3
1.0
21.9
3.5
0.0
88.6
0.0
5.4
1.0
0.2
81.6
12.6
3.9
0.0
89.6
0.0
4.3
0.2
0.1
2.5
0.1
0.0
3.4
0.1
0.2
3.1
0.5
0.1
6.1
0.2
0.1
2.5
0.1
0.0
3.1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
VRBOVSKO
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.3
0.5
31.1
0.2
0.1
0.0
15.1
0.5
0.3
22.4
0.4
16.9
0.2
0.6
36.5
0.0
0.1
0.1
13.9
POPIS STANOVNI[TVA 1981.
2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
VRGINMOST
100.0
0.0
21.9
0.0
0.6
0.1
71.4
0.0
0.0
4.6
U GRADSKIM
100.0
0.1
15.4
0.1
0.7
0.3
70.4
0.3
0.1
11.6
U OSTALIM
100.0
0.0
23.1
0.0
0.6
0.0
71.6
0.0
3.4
VRGORAC
100.0
0.1
95.8
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
2.4
U GRADSKIM
100.0
92.4
0.1
0.9
0.4
4.7
U OSTALIM
100.0
0.1
96.5
0.0
0.0
0.1
1.9
VUKOVAR
100.0
0.2
37.1
0.1
0.2
0.1
31.0
0.3
1.7
0.1
22.2
U GRADSKIM
100.0
0.2
36.7
0.1
0.2
0.1
26.7
0.2
1.4
0.1
27.7
U OSTALIM
100.0
0.1
38.1
0.1
0.2
0.1
39.4
0.5
2.4
0.0
11.4
ZABOK
100.0
0.0
97.2
0.0
0.0
0.2
0.6
0.0
0.0
1.1
U GRADSKIM
100.0
0.1
93.6
0.1
0.2
0.3
1.5
0.1
0.1
3.4
U OSTALIM
100.0
0.0
98.1
0.0
0.0
0.1
0.4
0.0
0.0
0.6
ZADAR
100.0
0.3
79.7
0.1
0.1
0.3
9.2
0.1
0.1
8.4
U GRADSKIM
100.0
0.5
71.9
0.2
0.2
0.5
11.9
0.2
0.1
12.7
U OSTALIM
100.0
0.0
89.3
0.0
0.0
0.0
5.9
0.0
0.0
3.2
ZAGREB-CENTAR
100.0
0.3
82.0
0.2
0.6
2.0
3.3
0.3
0.2
0.0
7.9
U GRADSKIM
100.0
0.3
82.0
0.2
0.6
2.0
3.3
0.3
0.2
0.0
7.9
U OSTALIM
ZAGREB100.0
0.2
83.8
0.2
0.7
1.7
3.3
0.2
0.2
0.0
6.5
-^RNOMEREC
U GRADSKIM
100.0
0.2
83.8
0.2
0.7
1.7
3.3
0.2
0.2
0.0
6.5
U OSTALIM
ZAGREB-DUBRAVA
100.0
0.1
82.8
0.2
1.1
0.5
4.8
0.2
0.1
0.2
7.2
U GRADSKIM
100.0
0.1
82.8
0.2
1.1
0.5
4.8
0.2
0.1
0.2
7.2
U OSTALIM
ZAGREB-MAKSIMIR
100.0
0.3
83.7
0.2
0.8
1.4
3.7
0.2
0.2
0.0
6.9
U GRADSKIM
100.0
0.3
83.7
0.2
0.8
1.4
3.7
0.2
0.2
0.0
6.9
U OSTALIM
ZAGREB100.0
0.4
80.2
0.2
0.6
1.9
4.6
0.1
0.2
0.0
9.0
-MEDVED[]AK
U GRADSKIM
100.0
0.4
80.2
0.2
0.6
1.9
4.6
0.1
0.2
0.0
9.0
U OSTALIM
ZAGREB100.0
0.4
79.0
0.3
0.8
0.8
6.5
0.1
0.1
0.1
9.2
-NOVI ZAGREB
U GRADSKIM
100.0
0.5
75.4
0.4
0.9
1.0
7.4
0.1
0.2
0.1
11.2
U OSTALIM
100.0
0.1
88.5
0.1
0.6
0.4
4.2
0.1
0.0
4.1
ZAGREB100.0
0.4
70.2
0.4
2.4
1.2
11.5
0.3
0.1
0.9
10.6

54 od 805

100.0
100.0
100.0

0.0
0.0
0.0

51.8
58.6
47.5

0.1
0.2
-

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
-PE[]ENICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAGREB-SUSEDGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAGREB-TRE[WEVKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAGREB-TRWE
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAPRE[I]
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZELINA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZLATAR BISTRICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
@UPAWA
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
100.0
100.0

0.4
0.1

70.2
87.1

0.4
0.1

2.4
0.7

1.2
0.8

11.5
3.2

0.3
0.2

0.1
0.2

0.9
0.0

10.6
5.7

100.0
100.0

0.1
0.4

87.1
78.8

0.1
0.3

0.7
1.0

0.8
1.5

3.2
6.0

0.2
0.2

0.2
0.2

0.0
0.0

5.7
9.2

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.4
0.8
0.8
0.1
0.2
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0

78.8
71.2
71.2
93.0
88.2
94.5
97.4
92.3
98.2
98.0
94.3
98.3
86.8
87.3
86.7

0.3
0.5
0.5
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0

1.0
1.0
1.0
0.2
0.3
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
4.0
1.4
4.8

1.5
1.8
1.8
0.7
0.6
0.7
0.1
0.3
0.1
0.1
0.4
0.1
0.1
0.2
0.1

6.0
8.3
8.3
1.1
2.3
0.7
0.4
1.1
0.3
0.4
0.9
0.3
3.3
3.5
3.2

0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1

0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3

0.0
0.0
0.0
0.1
0.3
0.0
0.0
-

9.2
12.9
12.9
2.7
5.5
1.8
1.2
4.6
0.7
0.6
3.1
0.4
3.5
5.0
3.1

SR MAKEDONIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0

0.2
0.3
0.1

0.2
0.3
0.0

67.0
73.4
59.6

2.1
1.6
2.6

0.0
0.1
0.0

2.3
2.7
1.9

19.8
11.3
29.7

0.0
0.0
0.0

2.3
3.9
0.3

0.8
1.2
0.4

BEROVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BITOLA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BROD
U GRADSKIM
U OSTALIM
DEBAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
DEL^EVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
DEMIR HISAR
U GRADSKIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
-

0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
-

0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-

93.2
92.0
94.1
89.8
87.8
92.5
74.4
74.4
11.4
9.1
14.1
95.5
91.1
97.7
96.4
-

0.4
0.7
0.1
0.8
1.2
0.2
6.9
6.9
13.9
5.1
24.4
0.2
0.3
0.2
0.0
-

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-

0.3
0.4
0.2
0.8
1.1
0.4
0.2
0.2
0.2
0.3
0.5
0.4
0.5
0.3
-

0.1
0.1
3.9
3.0
5.1
0.0
0.0
45.8
70.7
16.3
0.0
0.1
0.0
0.8
-

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-

3.0
4.3
2.0
0.4
0.7
0.0
0.1
0.1
4.6
8.4
2.3
5.6
0.7
0.1
-

0.2
0.3
0.0
0.4
0.7
0.1
1.0
1.0
0.8
1.1
0.4
0.1
0.2
0.1
0.1
-

55 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM

100.0

0.1

0.0

96.4

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.0
0.3
0.8
0.1
0.1
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
GEVGELIJA
100.0
0.1
0.1
92.1
0.0
4.0
0.4
0.0
0.0
0.5
U GRADSKIM
100.0
0.2
0.2
95.3
0.0
2.1
0.2
0.0
0.1
0.6
U OSTALIM
100.0
0.0
0.1
90.0
0.0
5.3
0.6
0.0
0.0
0.5
GOSTIVAR
100.0
0.0
0.1
18.2
5.3
0.0
0.3
62.5
0.0
1.5
0.8
U GRADSKIM
100.0
0.1
0.1
36.5
2.0
0.0
0.8
38.9
0.1
4.5
0.6
U OSTALIM
100.0
0.0
0.0
11.3
6.6
0.0
0.1
71.4
0.0
0.4
0.9
KAVADARCI
100.0
0.1
0.1
93.0
0.8
0.0
2.7
0.1
0.0
0.6
0.9
U GRADSKIM
100.0
0.1
0.1
94.8
0.9
0.0
1.1
0.1
0.0
0.6
0.5
U OSTALIM
100.0
0.1
0.0
90.2
0.6
5.3
0.2
0.0
0.6
1.6
KI^EVO
100.0
0.1
0.1
41.2
4.7
0.0
0.5
45.4
0.0
0.6
0.5
U GRADSKIM
100.0
0.1
0.2
58.9
7.3
0.0
0.9
20.1
0.0
1.4
0.9
U OSTALIM
100.0
0.0
0.0
27.5
2.7
0.0
0.1
65.0
0.0
0.1
0.1
KO^ANI
100.0
0.0
0.0
94.4
1.1
0.0
0.2
0.0
0.0
2.4
0.2
U GRADSKIM
100.0
0.1
0.1
89.2
2.1
0.0
0.4
0.0
0.0
4.9
0.3
U OSTALIM
100.0
0.0
0.0
99.3
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
KRATOVO
100.0
0.0
0.0
97.9
0.0
0.0
0.5
0.0
1.0
0.1
U GRADSKIM
100.0
0.0
96.6
0.1
0.0
0.6
1.9
0.1
U OSTALIM
100.0
0.0
0.0
98.9
0.0
0.4
0.0
0.3
0.1
KRIVA PALANKA
100.0
0.0
0.1
96.9
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
1.3
0.5
U GRADSKIM
100.0
0.0
0.2
93.0
0.1
0.0
1.4
0.0
3.4
1.3
U OSTALIM
100.0
0.0
0.0
98.8
0.5
0.0
0.2
0.2
KRU[EVO
100.0
0.0
0.1
60.4
13.8
0.0
0.4
6.8
0.0
0.5
0.2
U GRADSKIM
100.0
0.0
0.1
82.5
0.0
0.4
0.1
0.0
0.9
0.3
U OSTALIM
100.0
0.0
0.0
46.1
22.8
0.0
0.4
11.2
0.0
0.2
0.2
KUMANOVO
100.0
0.1
0.1
52.2
0.5
0.0
9.3
31.4
0.0
3.6
0.7
U GRADSKIM
100.0
0.2
0.2
60.5
0.5
0.0
7.0
21.4
0.0
7.3
1.0
U OSTALIM
100.0
0.0
0.0
44.4
0.4
0.0
11.4
40.8
0.0
0.2
0.4
NEGOTINO
100.0
0.1
0.1
88.8
0.9
0.0
5.1
0.6
0.0
0.2
0.6
U GRADSKIM
100.0
0.1
0.2
96.3
0.2
0.0
1.7
0.0
0.0
0.0
0.5
U OSTALIM
100.0
0.1
0.1
81.7
1.6
0.0
8.4
1.2
0.0
0.3
0.7
OHRID
100.0
0.2
0.2
84.5
0.8
0.1
0.7
5.6
0.0
0.8
2.2
U GRADSKIM
100.0
0.3
0.2
75.7
1.2
0.1
1.1
8.6
0.0
1.3
3.5
U OSTALIM
100.0
0.0
0.1
98.1
0.2
0.0
0.2
0.9
0.0
0.1
0.2
PRILEP
100.0
0.1
0.1
87.9
3.3
0.0
0.5
0.4
0.0
2.5
0.3
U GRADSKIM
100.0
0.1
0.1
91.5
1.7
0.0
0.6
0.1
0.0
4.1
0.4
U OSTALIM
100.0
0.1
0.1
82.4
5.6
0.0
0.2
0.8
0.0
0.1
0.3
PROBI[TIP
100.0
0.1
0.1
97.9
0.1
0.9
0.0
0.0
0.2
U GRADSKIM
100.0
0.2
97.5
1.7
0.5
0.2
56 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
RADOVI[
U GRADSKIM
U OSTALIM
RESEN
U GRADSKIM
U OSTALIM
SKOPJE-CENTAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
SKOPJE-^AIR
U GRADSKIM
U OSTALIM
SKOPJE-GAZI BABA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SKOPJE-KARPO[
U GRADSKIM
U OSTALIM
SKOPJE-KISELA VODA
U GRADSKIM
U OSTALIM
STRUGA
U GRADSKIM
U OSTALIM
STRUMICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SVETI NIKOLE
U GRADSKIM
U OSTALIM
[TIP
U GRADSKIM
U OSTALIM
TETOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
TITOV VELES
U GRADSKIM
U OSTALIM
VALANDOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
VINICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
57 od 805

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.6
0.4
0.5
0.1
0.4

0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.5
0.5
0.2
0.2
0.0
0.3

97.9
84.5
85.5
83.8
69.3
65.2
71.3
54.4
54.4
47.1
46.4
50.7
69.0

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.0
1.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.0
0.5
0.2
0.1
0.2
0.1
0.0
0.7
0.1
0.2
0.3
0.0
0.3
0.3
0.1
0.6
0.0
0.4
14.6
0.0
0.2
0.7
1.5
0.0
0.6
6.0
0.0
0.5
2.0
0.2
0.0
0.2
18.7
0.0
0.1
3.0
0.1
4.1
21.4
0.0
4.6
2.1
3.0
0.1
4.1
21.4
0.0
4.6
2.1
3.8
0.0
4.1
20.7
0.0
17.2
1.5
4.6
0.0
2.7
18.1
0.0
20.3
1.5
0.1
11.6
34.5
0.8
1.5
3.4
0.0
4.5
15.8
0.0
2.2
1.4

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.4
0.3
0.6
0.6
0.2
0.5

0.5
0.0
0.5
0.5
0.0
0.5

75.0
59.9
66.8
79.6
4.7
74.8

2.0
5.6
1.3
0.7
4.3
2.7

0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1

4.5
4.5
4.5
5.4
0.1
4.0

11.3
22.8
20.4
6.6
86.9
8.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.4
1.7
1.8
2.0
0.5
1.1

1.3
1.6
1.7
2.0
0.3
1.4

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.6
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.6
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.5
0.1
1.3
0.5
0.3
0.6
0.0
0.0
0.0

0.6
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.0
0.1
0.2
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0

86.7
35.5
53.3
55.9
52.5
92.4
89.3
93.9
94.1
97.0
91.0
85.5
86.6
81.7
23.7
38.3
17.8
81.5
90.8
63.6
80.5
95.1
73.1
90.9
82.6
97.9

0.7
9.4
0.7
1.5
0.4
0.1
0.2
0.1
0.3
0.1
0.5
0.8
1.0
0.2
0.7
1.5
0.4
4.9
0.5
13.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.3
0.0

0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-

5.0
0.6
0.2
0.6
0.0
0.6
1.2
0.3
1.1
0.8
1.4
1.2
1.3
0.7
0.7
1.9
0.3
1.7
1.4
2.2
5.7
2.3
7.5
0.2
0.4
0.1

1.4
32.5
41.8
29.0
46.2
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
1.4
0.2
0.2
0.1
69.8
46.7
79.1
4.0
0.2
11.5
0.5
0.7
0.4
-

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-

1.1
0.9
0.8
2.9
0.0
0.0
0.1
0.0
0.4
0.8
2.3
2.8
0.3
1.2
3.7
0.2
0.3
0.4
0.1
0.1
0.2
0.1
5.6
12.3
-

1.7
0.4
0.4
1.2
0.2
0.3
0.6
0.1
0.2
0.2
0.3
0.6
0.7
0.2
0.4
0.9
0.2
0.3
0.3
0.4
0.7
0.6
0.7
0.1
0.0
0.1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
POPIS STANOVNI[TVA 1981.
2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
SR SLOVENIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0

0.2
0.3
0.0

2.9
4.3
1.6

0.2
0.3
0.1

0.7
1.2
0.2

90.5
85.3
95.5

2.2
3.9
0.6

0.1
0.2
0.0

0.5
0.3
0.7

0.1
0.1
0.1

1.8
3.0
0.6

AJDOV[^INA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BRE@ICE
U GRADSKIM
U OSTALIM
CEQE
U GRADSKIM
U OSTALIM
CERKNICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
^RNOMEQ
U GRADSKIM
U OSTALIM
DOM@ALE
U GRADSKIM
U OSTALIM
DRAVOGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
GORWA RADGONA
U GRADSKIM
U OSTALIM
GROSUPQE
U GRADSKIM
U OSTALIM
HRASTNIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
IDRIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ILIR. BISTRICA

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.1
0.4
0.0
0.1
0.3
0.0
0.2
0.3
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.1

0.7
1.5
0.3
4.9
7.6
3.9
3.4
4.4
1.7
2.7
4.6
2.2
4.5
8.2
3.0
1.9
2.4
1.5
1.4
2.7
0.6
0.7
1.4
0.5
1.4
4.1
0.8
2.5
3.3
1.4
0.5
0.9
0.2
2.9

0.2
0.5
0.0
0.2
0.6
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.3
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.2
0.1
0.1
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

0.5
1.0
0.2
0.2
0.5
0.1
0.4
0.5
0.2
0.4
0.9
0.3
0.4
0.8
0.3
0.5
0.7
0.3
0.1
0.1
0.0
0.2
0.3
0.1
1.5
2.3
0.2
0.1
0.2
0.0
0.1

94.5
87.5
98.1
89.5
76.7
94.1
90.5
87.6
95.2
94.2
90.8
95.2
88.8
82.6
91.3
94.0
92.2
95.6
96.4
93.0
98.6
97.7
94.8
98.7
96.1
90.3
97.4
90.4
87.4
94.7
98.2
97.0
99.0
94.3

2.1
5.3
0.5
1.8
6.0
0.2
2.9
3.7
1.4
1.2
2.1
1.0
2.8
3.2
2.6
1.3
1.7
1.1
1.1
2.1
0.4
0.4
1.4
0.1
0.9
2.5
0.5
2.6
3.4
1.5
0.3
0.5
0.1
1.5

0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.2
0.0
0.1
0.0
0.1
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0

0.0
0.0
0.6
0.9
0.0
0.0
0.1
0.2
-

1.4
3.0
0.6
2.5
6.7
1.0
1.7
2.2
0.8
1.0
1.3
0.9
1.6
3.5
0.8
1.1
1.6
0.6
0.6
1.3
0.2
0.5
1.2
0.3
0.9
1.8
0.7
1.4
1.6
1.1
0.4
0.7
0.2
0.7

58 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
IZOLA
U GRADSKIM
U OSTALIM
JESENICE
U GRADSKIM
U OSTALIM
KAMNIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
KO^EVJE
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOPER
U GRADSKIM
U OSTALIM
KRAW
U GRADSKIM
U OSTALIM
KR[KO
U GRADSKIM
U OSTALIM
LA[KO
U GRADSKIM
U OSTALIM
LENART
U GRADSKIM
U OSTALIM
LENDAVA
U GRADSKIM
U OSTALIM
LITIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
LOGATEC
U GRADSKIM
U OSTALIM
QUBQANA-BE@IGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
QUBQANA-CENTER
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.2
0.0
0.2
0.2
0.3
0.4
0.0
0.5
1.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.2
0.3
0.1
0.6
0.7
0.5
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.4

4.6
2.0
14.3
14.3
14.6
2.6
3.0
1.2
1.4
2.2
0.7
7.9
7.5
8.5
10.6
11.4
9.6
1.9
2.5
1.1
2.0
3.4
1.1
1.1
2.5
0.9
0.7
1.5
0.6
3.4
10.7
1.9
1.3
2.2
0.6
1.0
1.3
0.4
4.4

0.3
0.1
0.4
0.4
1.2
1.5
0.2
0.4
0.7
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.3
0.0
0.5
0.7
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.2
88.2
4.1
0.3
0.0
1.7
97.2
0.2
0.3
1.3
71.8
4.0
0.1
0.1
4.1
1.3
71.0
4.3
0.2
0.1
4.3
0.7
79.1
1.9
0.1
1.4
6.6
78.6
5.5
0.1
0.0
0.0
3.2
8.7
73.3
6.8
0.1
0.0
0.0
3.9
0.2
95.0
1.6
0.0
0.1
1.0
0.8
93.9
1.3
0.1
0.0
1.0
1.2
90.4
2.4
0.1
0.0
1.4
0.5
96.8
0.5
0.1
0.7
0.8
84.3
2.4
0.1
0.1
1.0
1.7
0.7
83.8
3.2
0.2
0.1
0.9
1.4
0.9
84.9
1.4
0.1
0.0
1.1
2.1
1.3
75.4
4.3
0.1
0.1
5.3
1.5
71.4
5.1
0.1
0.1
6.8
1.1
80.6
3.2
0.1
0.0
3.3
0.6
89.6
3.2
0.2
0.1
0.0
2.2
0.9
85.7
4.5
0.2
0.1
0.0
3.2
0.2
95.0
1.3
0.1
0.1
0.9
0.3
94.7
0.8
0.1
0.0
0.4
1.0
0.6
90.9
1.7
0.1
0.1
2.1
0.1
97.0
0.2
0.0
0.0
0.6
0.4
0.1
96.9
0.6
0.0
0.0
0.6
93.8
1.4
0.2
0.6
0.2
97.3
0.5
0.0
0.0
0.6
0.0
98.4
0.2
0.0
0.0
0.1
95.9
0.6
0.2
0.1
0.7
0.0
98.7
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0
67.3
0.4
0.1
26.5
0.5
1.3
44.8
1.4
0.2
34.2
2.0
5.6
0.0
71.8
0.2
0.0
24.9
0.2
0.4
0.3
96.2
1.0
0.1
0.0
0.0
0.7
0.7
92.5
2.1
0.1
0.0
0.0
1.5
0.0
98.7
0.2
0.0
0.2
0.5
95.5
1.5
0.1
1.2
0.8
93.4
2.3
0.1
1.8
0.1
99.0
0.2
0.3
1.2
83.3
5.6
0.2
0.1
0.2
3.6

100.0
100.0
100.0

0.4
0.0
0.4

4.5
2.1
3.5

0.2
0.0
0.3

1.3
0.4
1.7

82.7
94.5
83.4

5.9
1.1
5.1

0.2
0.3

0.1
0.0
0.1

0.2
0.0

3.7
1.4
3.6

100.0
-

0.4
-

3.5
-

0.3
-

1.7
-

83.4
-

5.1
-

0.3
-

0.1
-

0.0
-

3.6
-

POPIS STANOVNI[TVA 1981.


2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
59 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
QUBQANA100.0
0.4
4.7
0.3
2.1
80.1
8.0
0.2
0.1
0.0
3.3
-MOSTE-POQE
U GRADSKIM
100.0
0.4
4.9
0.3
2.1
79.2
8.4
0.2
0.1
0.0
3.5
U OSTALIM
100.0
0.2
3.5
0.3
2.0
87.1
4.4
0.1
0.0
1.8
QUBQANA-[I[KA
100.0
0.5
3.9
0.4
1.1
85.0
4.4
0.1
0.1
0.0
3.5
U GRADSKIM
100.0
0.5
4.1
0.4
1.2
83.6
4.8
0.1
0.1
0.0
3.9
U OSTALIM
100.0
0.1
2.6
0.1
0.8
93.7
1.3
0.1
0.0
0.0
0.7
QUBQANA100.0
0.2
3.0
0.4
1.4
87.8
3.9
0.2
0.1
2.4
-VI^-RUDNIK
U GRADSKIM
100.0
0.3
3.8
0.5
2.0
83.6
5.4
0.2
0.1
3.2
U OSTALIM
100.0
0.1
1.3
0.1
0.3
96.3
0.9
0.1
0.0
0.8
QUTOMER
100.0
0.0
2.7
0.0
0.0
96.5
0.1
0.0
0.0
0.0
0.3
U GRADSKIM
100.0
0.0
5.9
0.1
0.1
92.3
0.5
0.0
0.1
0.5
U OSTALIM
100.0
2.0
97.4
0.1
0.0
0.0
0.0
0.3
MARIBOR
100.0
0.2
3.6
0.2
0.2
90.5
1.6
0.1
0.1
0.1
2.0
U GRADSKIM
100.0
0.2
4.3
0.2
0.2
88.2
2.1
0.2
0.1
0.1
2.6
U OSTALIM
100.0
0.0
1.9
0.1
0.0
96.3
0.3
0.0
0.0
0.5
METLIKA
100.0
0.1
11.0
0.1
0.1
81.0
2.8
0.1
0.0
3.9
U GRADSKIM
100.0
0.1
20.0
0.2
0.3
66.8
5.1
0.1
0.1
6.4
U OSTALIM
100.0
4.3
0.0
0.0
91.7
1.0
2.0
MOZIRJE
100.0
0.0
0.7
0.0
0.0
97.9
0.3
0.0
0.0
0.8
U GRADSKIM
100.0
1.3
0.3
95.3
1.1
0.1
1.8
U OSTALIM
100.0
0.0
0.6
0.0
0.0
98.2
0.2
0.0
0.0
0.7
MURSKA SOBOTA
100.0
0.0
1.0
0.0
0.0
95.1
0.3
0.0
2.4
0.4
0.5
U GRADSKIM
100.0
0.1
2.7
0.0
0.0
92.6
0.9
0.2
1.1
0.0
2.0
U OSTALIM
100.0
0.0
0.6
0.0
0.0
95.7
0.2
0.0
2.7
0.5
0.1
NOVA GORICA
100.0
0.1
0.9
0.1
0.3
94.6
1.7
0.1
0.0
1.5
U GRADSKIM
100.0
0.3
1.6
0.2
0.5
90.6
3.0
0.2
0.0
2.7
U OSTALIM
100.0
0.0
0.5
0.1
0.2
97.2
0.9
0.0
0.0
0.6
NOVO MESTO
100.0
0.2
2.3
0.1
0.2
93.2
1.8
0.0
0.0
0.6
1.3
U GRADSKIM
100.0
0.3
4.1
0.2
0.4
87.2
3.8
0.1
0.1
0.4
2.8
U OSTALIM
100.0
0.1
1.3
0.0
0.1
96.5
0.7
0.0
0.0
0.6
0.4
ORMO@
100.0
0.0
2.6
0.0
0.0
96.5
0.2
0.1
0.1
0.0
0.3
U GRADSKIM
100.0
0.2
6.4
0.1
89.9
0.9
0.2
0.4
1.6
U OSTALIM
100.0
2.0
0.0
97.5
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
PIRAN
100.0
0.4
13.3
0.1
0.8
68.4
3.3
0.4
0.2
5.8
U GRADSKIM
100.0
0.4
13.4
0.1
0.7
67.8
3.9
0.4
0.2
6.4
U OSTALIM
100.0
0.2
12.9
0.1
1.2
70.5
1.3
0.3
0.1
3.6
POSTOJNA
100.0
0.2
2.4
0.3
0.9
85.1
6.2
0.2
0.0
4.3
U GRADSKIM
100.0
0.3
3.6
0.5
1.3
74.7
10.8
0.3
0.1
7.9
U OSTALIM
100.0
1.1
0.0
0.4
96.2
1.4
0.0
0.0
0.5
PTUJ
100.0
0.0
1.7
0.1
0.0
96.2
0.5
0.0
0.0
0.0
1.0

60 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
RADQE OB DRAVI
U GRADSKIM
U OSTALIM
RADOVQICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
RAVNE NA
KORO[KEM
U GRADSKIM
U OSTALIM
RIBNICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SEVNICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SE@ANA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SLOV. BISTRICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SLOV. KOWICE
U GRADSKIM
U OSTALIM
SLOVEW GRADEC
U GRADSKIM
U OSTALIM
[ENTJUR PRI
CEQU
U GRADSKIM
U OSTALIM
[KOFJA LOKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
[MARJE PRI
JEL[AH
U GRADSKIM
U OSTALIM
TOLMIN
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.1

2.9
1.3
0.7
1.3
0.6
1.8
2.6
1.1
1.9

0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.1

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.0
91.9
1.4
0.1
0.1
0.0
2.6
0.0
97.6
0.2
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
98.6
0.2
0.0
0.2
0.0
97.5
0.2
0.5
0.0
98.8
0.2
0.0
0.1
0.6
93.9
1.5
0.1
0.1
0.0
1.2
1.0
90.3
2.3
0.2
0.1
0.0
2.1
0.3
96.4
1.0
0.1
0.0
0.0
0.6
0.2
95.0
1.6
0.0
0.0
0.7

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.1
0.0
0.2
0.8
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.6
0.1
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.4
1.0
1.9
5.0
0.9
0.9
2.7
0.3
2.3
3.2
2.0
0.7
2.0
0.4
0.8
1.5
0.4
1.2
2.1
0.6
1.0

0.1
0.1
0.3
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.5
0.1
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.3
0.1
0.3
0.9
0.1
0.0
0.1
0.5
1.8
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3
0.5
0.2
0.0

93.9
97.1
94.5
83.1
98.3
97.8
94.1
99.0
93.1
84.5
95.3
97.7
94.3
98.5
97.9
96.2
98.7
97.1
95.2
98.1
98.0

1.9
0.9
1.6
5.5
0.3
0.4
1.2
0.1
2.3
5.9
1.3
0.3
1.3
0.1
0.3
0.8
0.1
0.5
1.0
0.3
0.2

0.0
0.0
0.1
0.4
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
-

0.8
0.4
0.7
2.5
0.1
0.3
0.8
0.2
1.2
3.0
0.7
0.6
1.4
0.4
0.3
0.5
0.2
0.3
0.4
0.3
0.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.1
0.2
0.3
0.2
0.0

2.7
0.7
1.7
2.6
0.9
5.0

0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1

0.0
0.7
1.1
0.4
0.0

94.8
98.4
94.1
91.5
96.6
93.5

0.6
0.1
1.3
1.9
0.6
0.4

0.0
0.1
0.2
0.0
0.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.0
0.4
1.3
1.8
0.8
0.6

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.1
0.0
0.1
0.3
0.0

9.9
3.9
0.6
1.5
0.3

0.3
0.0
0.1
0.2
0.0

0.1
0.0
0.1
0.4
0.1

85.6
95.2
97.1
93.1
98.3

1.4
0.2
1.0
2.2
0.6

0.2
0.0
0.1
0.1
0.0

0.0
1.7
0.0
0.4
0.0
0.9
2.1
0.0
0.5
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO61 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
TRBOVQE
100.0
0.1
2.7
0.1
0.9
91.6
2.1
0.1
0.0
1.7
U GRADSKIM
100.0
0.1
2.9
0.1
1.0
91.0
2.2
0.1
0.0
1.8
U OSTALIM
100.0
0.1
0.6
98.1
0.1
0.1
0.3
TREBWE
100.0
0.1
0.6
0.0
0.1
98.1
0.4
0.1
0.1
0.2
U GRADSKIM
100.0
0.0
1.2
0.0
0.0
95.5
1.3
0.7
0.9
U OSTALIM
100.0
0.1
0.5
0.0
0.1
98.5
0.3
0.0
0.2
0.1
TR@I^
100.0
0.2
4.3
0.1
2.3
88.9
2.3
0.1
0.0
1.3
U GRADSKIM
100.0
0.3
5.1
0.2
3.3
85.7
3.3
0.2
0.0
1.5
U OSTALIM
100.0
0.1
3.3
0.0
1.1
93.3
1.0
0.9
VELEWE
100.0
0.1
4.7
0.1
3.5
84.1
3.6
0.1
0.1
0.0
2.8
U GRADSKIM
100.0
0.2
6.3
0.2
4.4
79.6
4.7
0.2
0.1
0.1
3.3
U OSTALIM
100.0
0.0
1.5
0.0
1.7
93.8
1.1
0.0
0.0
1.6
VRHNIKA
100.0
0.2
2.5
0.2
1.2
89.6
3.9
0.1
0.0
2.0
U GRADSKIM
100.0
0.2
2.9
0.3
2.3
83.2
6.8
0.1
0.1
3.7
U OSTALIM
100.0
0.2
2.3
0.1
0.3
94.7
1.5
0.0
0.0
0.7
ZAGORJE OB SAVI
100.0
0.1
1.1
0.0
2.2
94.3
0.7
0.1
0.0
0.8
U GRADSKIM
100.0
0.1
1.7
0.1
4.0
90.8
1.0
0.1
0.0
1.2
U OSTALIM
100.0
0.1
0.6
0.0
0.8
97.1
0.5
0.0
0.0
0.5
@ALEC
100.0
0.0
2.9
0.1
0.1
94.9
0.7
0.1
0.0
0.7
U GRADSKIM
100.0
0.1
5.5
0.2
0.3
88.0
2.6
0.0
0.1
2.4
U OSTALIM
100.0
0.0
2.5
0.0
0.1
95.8
0.5
0.1
0.0
0.5
SR SRBIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0

1.6
2.5
0.8

1.6
2.1
1.2

0.5
0.8
0.3

2.3
2.3
2.3

0.1
0.2
0.0

66.4
65.2
67.4

14.0
8.6
18.7

4.2
5.3
3.3

1.2
1.6
0.9

4.9
8.4
1.8

TER.SRS VAN TER.SAP


U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0

1.4
2.3
0.4

0.6
1.1
0.1

0.5
0.9
0.1

2.7
2.7
2.6

0.1
0.3
0.0

85.4
79.8
90.6

1.3
0.5
1.9

0.1
0.2
0.0

1.0
1.3
0.7

4.9
8.8
1.4

ALEKSANDROVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
ALEKSINAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
ARAN\ELOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
ARIQE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BABU[NICA

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.2
0.9
0.1
0.7
2.0
0.2
1.9
2.9
1.0
0.2
0.5
0.1
0.0

0.0
0.2
0.0
0.2
0.5
0.1
0.2
0.3
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1

0.1
0.5
0.0
0.4
0.9
0.2
0.2
0.4
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0

0.0
0.0
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0

0.0
0.1
0.0
0.2
0.6
0.0
0.1
0.1
0.0
-

97.7
90.7
99.0
94.1
85.8
97.1
93.1
87.9
97.4
97.9
94.6
98.9
86.5

0.0
0.1
0.0
0.1
0.3
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0

0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

0.2
0.4
0.1
1.5
2.7
1.1
0.3
0.5
0.1
0.1
0.4
0.4

1.2
6.5
0.3
2.0
5.5
0.8
3.4
6.6
0.7
1.1
3.1
0.5
3.6

62 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAJINA BA[TA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BARAJEVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BATO^INA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BELA PALANKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BLACE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOGATI]
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOJNIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOQEVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOR
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOSILEGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
BRUS
U GRADSKIM
U OSTALIM
BUJANOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
CRNA TRAVA
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.1
0.0
0.5
1.4
0.3
1.7
1.7
0.5
0.4
0.6
0.1
0.2
0.1
0.3
0.9
0.1
0.1
0.1
0.9
0.9
0.2
0.7
0.0
0.8
1.3
0.1
0.0
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1

0.1
0.1
0.1
0.4
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.3
1.0
0.0
0.5
0.7
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

0.1
0.0
0.1
0.2
0.0
0.2
0.2
0.2
0.3
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.5
0.1
1.8
2.9
0.1
0.3
0.5
0.3
0.0
0.0
0.2
0.5
0.1
0.1
0.1

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
94.5
0.1
0.1
3.8
0.0
85.4
0.0
0.0
0.4
3.6
0.2
0.0
97.0
0.0
0.0
1.5
0.6
0.1
91.4
0.0
0.1
5.1
0.1
0.0
98.5
0.0
0.0
0.6
0.1
0.0
93.3
0.1
0.0
0.1
3.3
0.1
0.0
93.3
0.1
0.0
0.1
3.3
0.1
0.0
97.3
0.0
0.0
0.5
0.8
0.0
0.0
96.4
0.0
0.0
1.0
1.3
0.1
0.0
97.8
0.0
0.0
0.2
0.4
0.2
0.0
92.6
0.0
0.0
4.7
1.7
0.1
0.0
86.9
0.1
0.0
9.5
2.3
0.2
96.4
0.0
1.6
1.2
0.1
0.0
96.2
0.0
0.0
0.3
2.6
0.3
0.0
95.7
0.1
0.0
0.7
1.7
0.0
0.0
96.4
0.0
0.2
2.9
0.1
0.0
96.8
0.1
0.0
0.5
1.8
0.1
0.0
96.8
0.1
0.0
0.5
1.8
0.0
0.0
91.4
0.0
6.7
0.5
0.0
0.0
91.4
0.0
6.7
0.5
0.0
0.1
78.9
0.1
0.0
0.9
5.7
0.1
0.2
75.1
0.5
0.1
3.7
6.1
0.0
0.1
80.0
0.0
0.1
5.6
0.3
0.3
76.3
0.6
0.1
1.6
7.1
0.4
0.4
78.8
0.9
0.1
2.2
9.0
0.0
72.2
0.0
0.0
0.5
3.8
0.0
0.0
4.3
0.0
0.0
0.1
28.0
0.0
0.0
4.5
0.0
33.2
4.3
0.0
0.1
27.1
0.0
98.5
0.0
0.0
0.2
0.8
0.0
98.5
0.0
0.0
0.2
0.8
0.3
0.0
34.1
55.4
0.0
8.8
0.2
0.4
0.0
33.2
31.6
0.0
32.9
0.5
0.2
0.0
34.4
63.4
0.7
0.1
0.0
98.3
0.0
0.0
1.1
0.0
98.3
0.0
0.0
1.1
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
63 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
^A^AK
100.0
1.1
0.2
0.2
0.1
0.0
94.5
0.1
0.0
0.2
3.2
U GRADSKIM
100.0
1.5
0.3
0.4
0.1
0.1
91.0
0.1
0.0
0.3
5.5
U OSTALIM
100.0
0.7
0.1
0.1
0.0
0.0
97.2
0.0
0.0
0.1
1.4
^AJETINA
100.0
0.5
0.1
0.0
0.1
98.6
0.0
0.0
0.3
U GRADSKIM
100.0
2.6
0.5
0.2
95.0
1.3
U OSTALIM
100.0
0.3
0.0
0.0
0.1
98.9
0.0
0.0
0.3
^UKARICA
100.0
3.0
1.1
1.3
0.5
0.3
80.8
0.5
0.2
1.1
9.3
U GRADSKIM
100.0
3.0
1.2
1.3
0.5
0.3
80.8
0.5
0.2
0.4
10.0
U OSTALIM
100.0
3.0
0.5
1.3
0.5
0.1
81.1
0.9
0.1
4.6
5.3
]I]EVAC
100.0
0.3
0.1
0.1
0.0
0.0
96.8
0.1
0.0
0.8
1.2
U GRADSKIM
U OSTALIM
100.0
0.3
0.1
0.1
0.0
0.0
96.8
0.1
0.0
0.8
1.2
]UPRIJA
100.0
0.5
0.3
0.2
0.1
0.1
91.7
0.1
0.0
0.4
3.0
U GRADSKIM
100.0
0.7
0.5
0.4
0.1
0.1
92.4
0.2
0.0
0.7
4.0
U OSTALIM
100.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
90.9
0.0
0.1
1.8
DESPOTOVAC
100.0
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
94.6
0.2
0.1
1.0
1.5
U GRADSKIM
100.0
1.4
1.0
0.8
0.8
0.9
87.1
0.6
0.4
0.0
4.2
U OSTALIM
100.0
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0
96.2
0.1
0.0
1.2
0.9
DIMITROVGRAD
100.0
0.1
0.1
0.3
0.1
0.0
9.4
0.0
0.0
0.3
23.6
U GRADSKIM
100.0
0.2
0.1
0.4
0.2
0.0
13.7
0.0
0.0
0.3
28.0
U OSTALIM
100.0
0.0
0.1
0.3
0.0
5.6
0.0
0.3
19.8
DOQEVAC
100.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
95.4
0.0
0.0
3.7
0.3
U GRADSKIM
U OSTALIM
100.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
95.4
0.0
0.0
3.7
0.3
GAXIN HAN
100.0
0.1
0.0
0.2
0.0
0.0
98.2
0.0
1.0
0.1
U GRADSKIM
U OSTALIM
100.0
0.1
0.0
0.2
0.0
0.0
98.2
0.0
1.0
0.1
GOLUBAC
100.0
0.1
0.1
0.0
0.0
94.5
0.1
0.0
0.2
2.0
U GRADSKIM
U OSTALIM
100.0
0.1
0.1
0.0
0.0
94.5
0.1
0.0
0.2
2.0
G. MILANOVAC
100.0
0.7
0.2
0.2
0.1
0.0
96.4
0.1
0.0
0.1
1.7
U GRADSKIM
100.0
1.5
0.4
0.4
0.1
0.0
93.1
0.4
0.1
0.2
3.2
U OSTALIM
100.0
0.4
0.1
0.1
0.0
0.0
98.2
0.0
0.0
0.9
GROCKA
100.0
1.5
0.4
1.0
0.4
0.1
90.8
0.2
0.1
0.5
3.7
U GRADSKIM
100.0
2.2
0.5
0.7
0.2
0.2
91.0
0.1
0.3
0.0
4.0
U OSTALIM
100.0
1.4
0.4
1.1
0.4
0.0
90.8
0.2
0.1
0.5
3.6
IVAWICA
100.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
98.5
0.0
0.0
0.0
0.7
U GRADSKIM
100.0
0.5
0.1
0.1
0.0
0.0
96.0
0.2
0.0
0.1
2.3
U OSTALIM
100.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
99.3
0.0
0.2
KLADOVO
100.0
3.8
0.2
0.3
0.0
0.0
90.4
0.0
0.1
0.1
3.0
U GRADSKIM
100.0
10.5
0.4
0.7
0.1
0.1
79.1
0.0
0.2
0.0
6.6
U OSTALIM
100.0
1.0
0.1
0.1
0.0
0.0
95.2
0.0
0.0
0.1
1.5
KNI]
100.0
0.8
0.0
0.0
0.0
98.3
0.0
0.0
0.4
U GRADSKIM
U OSTALIM
100.0
0.8
0.0
0.0
0.0
98.3
0.0
0.0
0.4
KWA@EVAC
100.0
0.2
0.1
0.2
0.0
0.1
95.8
0.1
0.0
1.0
2.0
U GRADSKIM
100.0
0.4
0.3
0.3
0.1
0.1
91.3
0.2
0.1
2.1
4.8

64 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
KOCEQEVA
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOSJERI]
U GRADSKIM
U OSTALIM
KRAGUJEVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
KRAQEVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
KRUPAW
U GRADSKIM
U OSTALIM
KRU[EVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
KU^EVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
KUR[UMLIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
LAJKOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
LAZAREVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
LEBANE
U GRADSKIM
U OSTALIM
LESKOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
LOZNICA
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.2
0.1
0.1
0.3
1.0
0.2
1.9
2.1
1.6
2.2
3.8
0.9
0.1
0.5
0.0
0.9
1.7
0.3
0.2
1.0
0.0
5.0
2.7
6.4
0.4
1.3
0.2
1.0
2.0
0.5
0.6
0.7
0.5
0.8
1.9
0.2
0.3
0.8
0.1

0.0
0.1
0.1
0.0
0.2
0.0
0.3
0.4
0.1
0.3
0.5
0.1
0.1
0.3
0.0
0.2
0.4
0.1
0.1
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.2
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.3
0.6
0.1

0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.4
0.6
0.2
0.3
0.6
0.1
0.1
0.7
0.0
0.3
0.6
0.1
0.1
0.4
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.3
0.5
0.2
0.1
0.2
0.1
0.3
0.5
0.1
0.1
0.2
0.0

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.0
0.0
98.1
0.1
0.0
0.4
0.6
0.0
0.0
95.1
0.0
0.0
3.1
1.2
0.0
0.0
95.1
0.0
0.0
3.1
1.2
0.0
0.0
98.1
0.0
0.9
0.1
95.3
0.1
2.3
0.0
0.0
98.8
0.6
0.1
0.1
92.3
0.1
0.0
0.6
3.5
0.2
0.1
88.9
0.2
0.1
0.9
5.8
0.1
0.0
96.1
0.1
0.0
0.3
0.9
0.1
0.1
93.2
0.0
0.0
0.4
2.7
0.2
0.1
88.2
0.1
0.1
0.8
5.0
0.0
0.0
97.6
0.0
0.0
0.0
0.8
1.3
0.0
96.6
0.0
0.0
0.3
1.1
7.8
0.0
84.3
0.1
0.0
0.0
5.8
0.0
0.0
99.1
0.0
0.4
0.1
0.0
0.0
93.7
0.0
0.0
0.4
3.5
0.1
0.1
88.3
0.1
0.0
0.6
7.3
0.0
0.0
97.3
0.0
0.0
0.3
1.0
0.0
0.0
85.8
0.0
0.0
0.2
3.4
0.1
0.1
86.3
0.1
0.2
0.2
8.2
0.0
85.7
0.0
0.0
0.2
2.4
0.0
0.0
92.8
0.0
1.0
0.6
0.1
0.0
93.5
0.1
1.9
1.2
0.0
0.0
92.3
0.5
0.2
0.0
0.0
94.3
0.0
0.0
0.5
3.8
0.0
0.1
78.0
0.2
0.1
0.4
18.7
0.0
0.0
97.8
0.0
0.0
0.5
0.6
0.1
0.1
93.9
0.1
0.1
0.5
2.8
0.2
0.2
88.9
0.2
0.1
0.2
6.0
0.1
0.0
96.4
0.0
0.0
0.7
1.2
0.0
0.0
95.4
0.0
2.9
0.8
0.1
0.0
92.4
0.0
4.5
1.8
0.0
96.5
0.0
2.2
0.4
0.0
0.0
92.9
0.1
0.0
3.7
1.6
0.1
0.1
87.1
0.3
0.0
5.9
3.4
0.0
0.0
96.6
0.0
0.0
2.3
0.5
0.8
0.0
94.6
0.1
0.0
0.3
2.9
2.8
0.1
86.5
0.3
0.1
0.2
7.5
0.1
0.0
97.7
0.0
0.0
0.4
1.1
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
65 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
________________________________________________________________________________________________________________________________
LU^ANI
100.0
0.3
0.1
0.1
0.0
0.0
94.4
0.0
0.2
4.3
U GRADSKIM
100.0
1.5
0.3
0.3
0.1
0.0
91.3
0.2
0.0
5.5
U OSTALIM
100.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
95.1
0.2
4.1
QIG
100.0
0.6
0.1
0.1
0.0
0.0
97.1
0.1
0.0
0.0
1.4
U GRADSKIM
100.0
2.3
0.2
0.2
0.2
0.2
92.4
0.3
0.1
3.4
U OSTALIM
100.0
0.2
0.1
0.0
0.0
98.1
0.0
0.0
0.0
1.0
QUBOVIJA
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
98.3
0.0
0.1
0.3
U GRADSKIM
U OSTALIM
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
98.3
0.0
0.1
0.3
MAJDANPEK
100.0
1.1
0.4
0.3
0.2
0.1
89.0
0.1
0.0
0.0
4.5
U GRADSKIM
100.0
2.2
0.9
0.6
0.3
0.2
86.6
0.2
0.1
7.3
U OSTALIM
100.0
0.1
0.1
0.1
0.0
91.1
0.1
0.0
0.0
2.1
MALI ZVORNIK
100.0
0.3
0.3
0.1
7.5
0.0
85.0
0.0
0.1
0.0
5.0
U GRADSKIM
100.0
0.8
0.7
0.1
19.9
0.1
62.0
0.2
0.2
14.3
U OSTALIM
100.0
0.1
0.2
0.1
2.4
94.3
0.0
1.3
MALO CRNI]E
100.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
93.1
0.1
0.0
1.4
3.8
U GRADSKIM
U OSTALIM
100.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
93.1
0.1
0.0
1.4
3.8
MEDVE\A
100.0
9.9
0.0
0.1
0.3
0.0
56.1
32.0
0.0
0.5
0.8
U GRADSKIM
100.0
8.3
0.1
0.1
0.8
67.0
18.9
0.0
2.1
2.5
U OSTALIM
100.0
10.2
0.0
0.1
0.2
0.0
53.7
34.8
0.0
0.1
0.5
MERO[INA
100.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
96.9
0.0
0.0
2.0
0.7
U GRADSKIM
U OSTALIM
100.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
96.9
0.0
0.0
2.0
0.7
MIONICA
100.0
0.3
0.1
0.1
0.0
0.0
95.9
0.0
0.0
1.6
1.3
U GRADSKIM
U OSTALIM
100.0
0.3
0.1
0.1
0.0
0.0
95.9
0.0
0.0
1.6
1.3
MLADENOVAC
100.0
0.6
0.3
0.4
0.1
0.1
94.9
0.2
0.0
0.4
2.3
U GRADSKIM
100.0
1.3
0.5
0.6
0.2
0.1
89.7
0.4
0.1
0.8
4.9
U OSTALIM
100.0
0.2
0.1
0.2
0.0
0.0
98.3
0.0
0.0
0.1
0.6
NEGOTIN
100.0
0.4
0.2
0.2
0.0
0.0
92.5
0.1
0.0
0.3
2.6
U GRADSKIM
100.0
1.4
0.5
0.8
0.1
0.1
87.4
0.4
0.2
0.8
6.2
U OSTALIM
100.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
94.2
0.1
0.0
0.1
1.5
NI[
100.0
1.0
0.4
0.6
0.3
0.1
89.1
0.1
0.0
2.2
4.9
U GRADSKIM
100.0
1.3
0.5
0.8
0.4
0.2
86.6
0.1
0.1
2.6
6.4
U OSTALIM
100.0
0.3
0.1
0.2
0.0
0.0
95.5
0.0
0.0
1.1
1.0
NOVA VARO[
100.0
0.7
0.1
0.0
8.3
0.0
88.2
0.0
0.0
0.2
1.9
U GRADSKIM
100.0
1.2
0.1
0.1
21.6
0.0
71.9
0.0
0.0
4.3
U OSTALIM
100.0
0.3
0.0
0.0
0.2
0.0
98.2
0.3
0.4
NOVI BEOGRAD
100.0
5.7
2.8
1.7
0.9
0.7
65.6
0.6
0.3
0.4
19.0
U GRADSKIM
100.0
5.7
2.8
1.7
0.9
0.7
65.6
0.6
0.3
0.4
19.0
U OSTALIM
NOVI PAZAR
100.0
0.4
0.0
0.0
67.3
0.0
29.5
0.3
0.0
0.6
1.3
U GRADSKIM
100.0
0.6
0.1
0.1
79.8
0.0
16.3
0.5
0.0
0.0
2.1
U OSTALIM
100.0
0.1
0.0
0.0
51.6
0.0
46.0
0.1
0.0
1.3
0.3
OBRENOVAC
100.0
1.5
0.4
0.5
0.2
0.1
92.4
0.1
0.1
0.9
2.7
U GRADSKIM
100.0
2.5
0.8
0.8
0.4
0.1
87.6
0.2
0.2
0.5
5.6
U OSTALIM
100.0
1.1
0.3
0.4
0.1
0.0
94.2
0.1
0.0
1.1
1.6
66 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
OSE^INA
U GRADSKIM
U OSTALIM
PALILULA
U GRADSKIM
U OSTALIM
PARA]IN
U GRADSKIM
U OSTALIM
PETROVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
PIROT
U GRADSKIM
U OSTALIM
PO@AREVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
PO@EGA
U GRADSKIM
U OSTALIM
PRE[EVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
PRIBOJ
U GRADSKIM
U OSTALIM
PRIJEPOQE
U GRADSKIM
U OSTALIM
PROKUPQE
U GRADSKIM
U OSTALIM
RA^A
U GRADSKIM
U OSTALIM
RAKOVICA
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
-

0.1
0.1
2.6
2.8
1.2
0.4
1.0
0.1
0.2
0.8
0.0
0.1
0.2
0.0
0.8
1.2
0.2
0.5
1.2
0.1
0.1
0.1
2.5
4.3
0.7
2.6
4.2
1.9
2.5
4.3
1.0
0.4
0.9
0.3
3.6
3.6
-

0.0
0.0
1.6
1.7
0.8
0.2
0.5
0.1
0.2
0.5
0.1
0.1
0.2
0.0
0.4
0.6
0.1
0.1
0.3
0.1
0.0
0.0
0.2
0.3
0.0
0.1
0.2
0.0
0.2
0.3
0.0
0.1
0.3
0.1
1.2
1.2
-

0.1
0.1
1.7
1.7
1.3
0.3
0.6
0.1
0.1
0.7
0.1
0.1
0.2
0.0
0.5
0.8
0.1
0.1
0.3
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.2
0.4
0.0
0.1
0.4
0.0
1.5
1.5
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.0
0.0
98.2
0.0
0.5
0.6
0.0
0.0
98.2
0.0
0.5
0.6
1.1
0.4
75.8
0.8
0.4
0.6
11.6
1.1
0.4
74.9
0.8
0.4
0.5
12.1
0.6
0.1
83.7
0.2
0.6
1.6
7.1
0.0
0.1
95.7
0.1
0.0
0.6
1.8
0.1
0.2
92.1
0.1
0.1
1.0
3.3
0.0
97.9
0.0
0.0
0.4
1.0
0.0
0.0
87.0
0.1
0.0
0.2
2.8
0.1
0.1
90.7
0.4
0.3
0.5
3.3
0.0
0.0
86.3
0.0
0.0
0.1
2.7
0.1
0.0
91.4
0.1
0.0
1.5
4.4
0.1
0.0
87.2
0.1
0.0
2.3
7.0
0.0
0.0
96.0
0.0
0.0
0.7
1.6
0.1
0.2
89.5
0.3
0.2
1.2
5.0
0.2
0.3
84.7
0.5
0.2
1.4
7.6
0.0
0.0
96.7
0.1
0.0
0.8
1.1
0.0
0.0
96.5
0.0
0.0
0.5
1.7
0.1
0.1
92.7
0.1
0.0
1.6
3.0
0.0
0.0
98.2
0.0
0.0
1.2
0.3
0.0
12.4
85.3
0.0
1.3
0.1
0.3
0.0
12.4
85.3
0.0
1.3
0.1
29.3
0.0
63.4
0.1
0.0
0.1
3.7
35.7
0.1
52.3
0.1
0.1
0.1
6.4
22.4
0.0
75.4
0.0
0.0
0.8
40.7
0.0
53.4
0.1
0.0
0.4
2.3
35.6
0.0
54.3
0.2
0.0
1.1
3.9
43.0
0.0
53.0
0.0
0.0
1.6
0.1
0.1
91.7
0.0
0.0
3.2
1.3
0.3
0.1
86.4
0.1
0.0
5.3
2.2
0.0
0.0
96.1
0.0
1.5
0.6
0.0
0.0
98.5
0.0
0.0
0.1
0.3
0.2
0.1
96.1
0.1
0.3
1.0
0.0
98.9
0.0
0.0
0.2
0.8
0.3
79.2
0.7
0.2
0.2
10.7
0.8
0.3
79.2
0.7
0.2
0.2
10.7
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
67 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
RA[KA
U GRADSKIM
U OSTALIM
RA@AW
U GRADSKIM
U OSTALIM
REKOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
SAVSKI VENAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
SJENICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SMEDEREVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
SMED. PALANKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SOKOBAWA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SOPOT
U GRADSKIM
U OSTALIM
STARI GRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
SURDULICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SVETOZAREVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
SVILAJNAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
SVRQIG
U GRADSKIM
U OSTALIM
[ABAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
TITOVO U@ICE
U GRADSKIM
U OSTALIM
TOPOLA
68 od 805

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.7
1.7
0.3
0.1
0.1
0.5
0.5
3.6
3.6
0.4
0.7
0.3
1.3
2.3
0.3
0.7
1.3
0.2
0.4
1.1
0.0
0.5
1.3
0.4
3.3
3.3
0.2
0.4
0.1
1.0
1.6
0.6
0.2
0.7
0.0
0.1
0.4
0.0
0.3
0.6
0.0
0.8
1.1
0.1
0.8

0.1
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.9
1.9
0.0
0.0
0.0
0.4
0.6
0.1
0.2
0.5
0.1
0.1
0.3
0.0
0.2
0.4
0.1
1.9
1.9
0.1
0.1
0.0
0.3
0.4
0.1
0.2
0.4
0.1
0.0
0.1
0.0
0.3
0.6
0.1
0.2
0.2
0.0
0.1

0.2
0.4
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
1.3
1.3
0.0
0.1
0.0
0.6
0.9
0.2
0.4
0.8
0.1
0.3
0.7
0.1
0.2
0.3
0.2
1.4
1.4
0.2
0.5
0.1
0.2
0.4
0.1
0.2
0.5
0.1
0.1
0.2
0.0
0.2
0.3
0.1
0.2
0.3
0.0
0.1

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.2
0.0
97.6
0.1
0.0
0.0
0.5
0.6
0.1
94.7
0.1
0.1
0.1
1.3
0.0
0.0
98.8
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
97.8
0.0
0.0
0.8
0.9
0.0
0.0
97.8
0.0
0.0
0.8
0.9
0.0
0.0
98.2
0.0
0.3
0.5
0.0
0.0
98.2
0.0
0.3
0.5
0.9
0.9
70.9
0.4
0.3
0.2
16.6
0.9
0.9
70.9
0.4
0.3
0.2
16.6
68.0
0.0
28.9
0.9
0.0
0.0
1.0
71.4
0.0
25.0
0.2
0.1
1.9
66.5
0.0
30.7
1.2
0.0
0.6
0.1
0.1
91.0
0.3
0.2
1.0
3.9
0.2
0.1
85.6
0.5
0.3
1.3
6.7
0.0
0.0
96.8
0.1
0.0
0.6
1.0
0.1
0.0
94.3
0.1
0.0
0.7
2.7
0.2
0.1
89.9
0.2
0.1
0.7
5.0
0.0
0.0
97.1
0.0
0.0
0.7
1.2
0.1
0.1
94.8
0.3
0.0
0.4
2.0
0.1
0.3
90.8
0.3
0.1
0.8
4.8
0.0
96.6
0.3
0.2
0.8
0.1
0.0
96.3
0.1
0.0
0.2
1.3
0.1
91.5
0.4
0.3
4.3
0.1
0.0
96.7
0.0
0.0
0.2
1.0
1.1
0.8
71.0
0.6
0.4
0.1
16.8
1.1
0.8
71.0
0.6
0.4
0.1
16.8
0.0
0.0
74.0
0.0
0.0
10.2
7.5
0.0
0.1
72.4
0.0
17.5
6.8
0.0
0.0
75.0
0.0
0.0
6.0
7.9
0.0
0.1
92.9
0.1
0.1
0.5
3.6
0.1
0.1
89.5
0.1
0.1
0.8
6.1
0.0
0.0
95.9
0.0
0.0
0.3
1.4
0.0
0.0
96.5
0.0
0.0
0.1
1.6
0.0
0.1
91.3
0.1
0.0
0.4
4.6
0.0
0.0
98.4
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
98.5
0.0
0.5
0.4
0.0
95.7
0.2
2.0
1.0
0.0
0.0
99.4
0.0
0.3
0.7
0.0
93.8
0.1
0.1
0.3
3.0
1.4
0.1
89.3
0.1
0.1
0.2
5.6
0.1
0.0
97.3
0.0
0.0
0.4
0.9
0.1
0.1
94.5
0.0
0.0
0.1
3.7
0.1
0.1
92.8
0.0
0.1
0.1
4.9
0.0
0.0
98.0
0.0
0.1
1.4
0.0
0.0
97.0
0.1
0.0
0.2
1.2
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
TRGOVI[TE
U GRADSKIM
U OSTALIM
TRSTENIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
TUTIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
UB
U GRADSKIM
U OSTALIM
VAQEVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
VARVARIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
VELIKA PLANA
U GRADSKIM
U OSTALIM
VELIKO GRADI[TE
U GRADSKIM
U OSTALIM
VLADI^IN HAN
U GRADSKIM
U OSTALIM
VLADIMIRCI
U GRADSKIM
U OSTALIM
VLASOTINCE
U GRADSKIM
U OSTALIM
VO@DOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

2.0
0.7
0.6
1.5
0.3
0.1
0.4
0.1
0.2
0.7
0.1
0.6
1.0
0.1
0.2
0.2
0.6
1.4
0.2
0.2
1.0
0.1
0.1
0.5
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
3.0
3.2
0.6

0.2
0.0
0.1
0.5
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.2
0.3
0.1
0.1
0.1
0.2
0.4
0.1
0.1
0.5
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
1.2
1.3
0.3

0.6
0.0
0.4
0.4
0.1
0.3
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.4
0.1
0.1
0.1
0.2
0.5
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.4
0.1
0.0
0.0
0.1
0.3
0.1
1.5
1.6
0.5

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.1
0.1
91.2
0.3
0.1
0.2
4.5
0.0
0.0
97.8
0.1
0.0
0.2
0.7
0.0
0.0
98.8
0.0
0.1
0.0
0.0
98.8
0.0
0.1
0.1
0.0
95.4
0.0
0.0
0.5
1.6
0.4
0.1
89.0
0.1
0.1
1.5
5.9
0.1
0.0
97.0
0.0
0.0
0.2
0.6
91.9
0.0
7.0
0.1
0.0
0.1
0.2
88.4
0.0
9.6
0.2
0.1
0.6
92.7
0.0
6.4
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
97.9
0.0
0.0
0.5
0.6
0.1
0.1
95.4
0.2
0.0
0.1
1.9
0.0
98.3
0.0
0.6
0.3
0.1
0.1
93.0
0.1
0.0
1.4
3.8
0.1
0.1
90.6
0.1
0.0
0.4
6.1
0.0
95.7
0.0
0.0
2.5
1.2
0.0
0.0
97.1
0.0
0.0
0.2
0.7
0.0
0.0
97.1
0.0
0.0
0.2
0.7
0.0
0.1
95.5
0.1
0.1
0.4
1.4
0.0
0.1
93.7
0.1
0.1
0.6
2.3
0.0
0.1
96.4
0.1
0.0
0.4
1.0
0.0
0.1
95.6
0.0
0.1
0.2
0.9
0.1
0.2
91.2
0.1
0.2
0.4
3.9
0.0
0.0
96.5
0.0
0.0
0.2
0.3
0.0
0.0
94.0
0.0
0.0
4.1
0.8
0.0
95.6
0.0
0.0
0.8
1.7
0.0
0.0
93.5
0.0
0.0
5.2
0.5
0.0
0.0
97.6
0.0
0.0
0.4
1.0
0.0
0.0
97.6
0.0
0.0
0.4
1.0
0.0
0.0
97.0
0.0
0.0
0.6
1.9
0.1
96.3
0.0
0.0
1.4
1.3
0.0
97.4
0.0
0.0
0.1
2.2
0.6
0.4
78.9
0.6
0.2
0.2
11.2
0.6
0.4
77.7
0.6
0.2
0.2
12.0
0.1
0.0
94.2
0.2
0.0
0.2
2.2
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
VRA^AR
100.0
3.3
1.7
1.1
0.8
0.8
73.3
0.4
0.3
0.1
15.6
69 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
VRAWE
U GRADSKIM
U OSTALIM
VRWA^KA BAWA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZAJE^AR
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZEMUN
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZVEZDARA
U GRADSKIM
U OSTALIM
@ABARI
U GRADSKIM
U OSTALIM
@AGUBICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
@ITORA\A
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

3.3
0.2
0.3
0.0
1.7
2.7
1.0
0.5
0.8
0.2
2.4
2.6
0.5
2.7
2.7
0.1
0.1
0.0
0.0
0.4
0.4

1.7
0.1
0.2
0.0
0.2
0.4
0.1
0.2
0.4
0.1
3.6
3.9
1.0
1.2
1.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

1.1
0.5
0.8
0.1
0.3
0.4
0.2
0.4
0.6
0.1
1.0
1.0
0.3
1.6
1.6
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.8
0.8
73.3
0.4
0.3
0.1
15.6
0.1
0.0
90.8
0.1
0.0
5.6
1.8
0.1
0.0
86.4
0.1
0.0
8.3
2.6
0.0
0.0
97.4
0.0
1.5
0.5
0.0
0.1
95.0
0.0
0.1
0.1
1.8
0.1
0.1
91.9
0.2
0.1
3.1
0.0
0.0
97.0
0.0
0.1
0.1
0.9
0.0
0.1
93.1
0.1
0.0
0.6
2.6
0.1
0.1
91.6
0.2
0.1
0.5
4.4
0.0
0.0
94.5
0.1
0.0
0.6
0.9
1.0
0.4
71.0
0.8
0.3
2.0
13.6
1.1
0.4
70.0
0.8
0.3
2.1
14.6
0.2
0.1
80.4
0.6
0.3
1.2
4.3
0.7
0.4
78.8
0.9
0.3
0.4
10.4
0.7
0.4
78.8
0.9
0.3
0.4
10.4
0.0
0.0
96.5
0.1
0.0
1.5
0.0
0.0
96.5
0.1
0.0
1.5
0.0
0.0
83.9
0.0
0.0
0.1
1.1
0.0
0.0
83.9
0.0
0.0
0.1
1.1
0.0
0.0
95.4
0.0
3.3
0.6
0.0
0.0
95.4
0.0
3.3
0.6

SAP KOSOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0

1.7
3.7
0.8

0.6
0.2
0.7

0.1
0.2
0.0

3.7
4.1
3.5

0.0
0.0
0.0

13.2
15.1
12.3

77.4
69.0
81.5

0.0
0.0
0.0

2.2
5.1
0.7

0.2
0.4
0.1

DE^ANI
U GRADSKIM
U OSTALIM
DRAGA[
U GRADSKIM
U OSTALIM
\AKOVICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
GLOGOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
GWILANE
U GRADSKIM
U OSTALIM
ISTOK
U GRADSKIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

2.2
9.9
1.5
0.1
1.1
0.0
2.1
3.7
0.8
0.0
0.0
0.2
0.4
0.1
3.7
5.8

0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1

0.0
0.1
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1

0.5
0.8
0.5
45.5
69.2
44.7
0.3
0.6
0.1
0.0
0.1
0.0
0.2
0.3
0.1
7.1
7.8

0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.6
3.3
0.3
0.3
5.5
0.1
2.1
4.1
0.3
0.1
0.8
0.0
22.8
16.0
27.8
15.4
23.6

96.4
83.5
97.5
53.1
22.1
54.1
95.0
90.7
98.6
99.8
99.0
99.9
71.1
72.7
69.9
71.8
53.7

0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

0.0
0.2
0.2
0.3
0.0
0.0
0.0
4.0
8.0
1.1
1.5
7.5

0.1
1.8
0.0
0.3
1.4
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.0
0.3
1.0

70 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
KA^ANIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
KLINA
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOS. KAMENICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOS. MITROVICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
LEPOSAVI]
U GRADSKIM
U OSTALIM
LIPQAN
U GRADSKIM
U OSTALIM
ORAHOVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
PE]
U GRADSKIM
U OSTALIM
PODUJEVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
PRI[TINA
U GRADSKIM
U OSTALIM
PRIZREN
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

3.4
0.1
0.0
0.1
1.8
5.8
1.4
0.1
0.9
0.0
1.9
3.2
0.4
0.5
1.3
0.2
0.6
1.1
0.5
0.3
1.1
0.1
8.8
12.9
4.9
0.8
2.2
0.4
3.0
4.5
0.7
0.4
0.8
0.1

0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.2
0.3
0.1
0.1
0.2
0.0
6.1
0.3
6.8
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.0
0.1
0.1
0.0

0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.5
0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
0.4
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.0
0.1
0.1
0.0

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
7.0
0.0
14.4
74.1
0.7
0.2
0.2
0.0
0.9
97.9
0.0
0.7
0.0
0.3
0.4
97.3
1.7
0.0
0.2
0.0
1.1
98.0
0.0
0.5
0.0
0.4
0.0
12.5
83.6
0.0
1.5
0.1
0.8
20.6
69.9
0.0
2.4
0.2
0.4
0.0
11.8
84.8
0.0
1.4
0.1
0.2
0.0
30.7
67.0
0.0
1.8
0.0
0.8
31.2
61.9
4.3
0.2
0.1
0.0
30.6
67.7
0.0
1.5
0.0
4.3
0.1
24.6
63.2
0.0
4.1
0.3
7.5
0.1
20.0
58.4
0.0
7.7
0.6
0.7
0.0
29.8
68.5
0.0
0.0
0.1
4.0
0.0
88.6
5.1
1.0
0.3
0.7
0.1
91.0
0.9
4.4
0.8
5.1
0.0
87.8
6.4
0.1
1.2
0.0
17.1
71.8
0.0
2.7
0.1
5.3
0.0
52.0
27.6
0.0
13.1
0.2
0.8
0.0
13.2
76.8
0.0
1.5
0.0
0.2
0.0
6.6
92.2
0.0
0.4
0.2
0.6
15.5
80.1
0.0
1.7
0.9
0.1
0.0
4.1
95.5
0.1
0.0
7.9
0.0
7.2
72.0
0.0
3.5
0.4
7.6
0.0
7.1
67.3
0.0
4.2
0.5
8.1
0.0
7.3
76.5
0.0
2.8
0.3
0.1
0.0
3.0
95.6
0.0
0.4
0.0
0.2
4.7
90.7
0.0
2.0
0.0
0.1
0.0
2.5
96.9
0.0
0.0
2.0
0.0
20.9
66.7
0.0
5.3
0.3
3.0
0.1
19.4
63.1
0.0
6.9
0.5
0.5
0.0
23.4
72.4
0.0
2.8
0.0
12.5
0.0
8.7
69.6
0.0
2.0
0.4
8.3
0.0
12.5
63.8
0.0
4.2
0.6
16.1
0.0
5.4
74.6
0.0
0.1
0.2
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
SRBICA
100.0
0.3
0.0
0.0
0.1
0.0
2.4
97.0
0.2
0.0
U GRADSKIM
U OSTALIM
100.0
0.3
0.0
0.0
0.1
0.0
2.4
97.0
0.2
0.0
SUVA REKA
100.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
6.0
93.6
0.1
0.0
U GRADSKIM
100.0
0.2
0.1
0.1
0.4
0.0
8.6
89.3
0.8
0.0
71 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
URO[EVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
VITINA
U GRADSKIM
U OSTALIM
VU^ITRN
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.0
0.3
0.7
0.1
0.4
2.5
0.2
0.6
0.7
0.5

0.0
0.3
0.5
0.2
7.8
0.6
8.3
0.0
0.1
0.0

0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.0
0.0
5.7
94.2
1.5
0.0
16.1
79.6
0.0
1.7
0.1
4.0
0.0
13.8
75.3
0.0
4.8
0.3
0.3
0.0
17.2
81.8
0.2
0.0
0.2
0.0
17.5
73.4
0.0
0.5
0.1
1.6
67.1
22.3
0.2
4.7
0.6
0.1
0.0
14.0
76.9
0.0
0.2
0.0
0.1
0.0
9.3
87.5
0.0
1.8
0.0
0.1
0.0
5.2
88.6
0.0
4.7
0.1
0.2
0.0
11.1
87.1
0.0
0.5
0.0

SAP VOJVODINA
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0

2.1
2.4
1.8

5.4
5.5
5.2

0.9
0.9
1.0

0.2
0.3
0.2

0.2
0.2
0.1

54.4
52.4
56.8

0.2
0.2
0.1

18.9
20.4
17.3

1.0
0.6
1.4

8.5
11.2
5.3

ADA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ALIBUNAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
APATIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
BA^
U GRADSKIM
U OSTALIM
BA^KA PALANKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BA^KA TOPOLA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BA^KI PETROVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BE^EJ
U GRADSKIM
U OSTALIM
BELA CRKVA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BEO^IN
U GRADSKIM
U OSTALIM
^OKA
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.2
0.2
0.4
0.7
0.3
0.4
0.6
0.1
0.3
0.5
0.2
0.6
0.7
0.5
1.2
1.9
0.7
0.3
0.1
0.4
0.6
0.8
0.3
1.4
2.7
0.1
0.8
1.0
0.6
0.2
0.5
0.1

0.4
0.4
0.1
0.4
0.3
0.4
16.7
6.0
29.3
14.0
14.2
13.9
2.7
4.1
1.6
2.2
1.8
2.4
1.3
1.7
1.0
1.2
1.5
0.8
0.6
1.0
0.2
8.4
10.9
5.8
0.6
0.8
0.5

0.0
0.0
0.4
0.6
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0
0.2
0.2
0.2
0.1
0.6
1.0
0.2
0.2
0.4
0.1
0.1
0.2
0.1

0.1
0.1
0.2
0.3
0.1
0.1
0.2
0.1
1.3
0.2
1.9
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.3
0.2
0.2
0.3
0.1
0.9
1.5
0.2
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.8
1.3
0.1
0.1
0.2
0.1

16.0
17.5
1.7
50.9
72.6
39.5
45.9
59.0
30.3
34.1
52.1
25.3
70.4
70.7
70.2
19.8
15.0
23.1
18.9
3.7
33.0
31.2
33.0
28.3
74.6
73.2
75.9
61.3
51.4
72.0
32.5
28.8
34.4

0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
2.6
4.8
0.2
0.0
0.1
0.0

78.2
76.3
96.2
1.6
2.5
1.1
17.2
8.3
27.8
8.4
10.5
7.3
3.3
5.8
1.4
69.1
74.1
65.7
0.6
0.6
0.6
58.4
54.5
64.5
2.9
2.6
3.1
2.8
3.8
1.6
58.6
63.2
56.4

0.7
0.7
0.1
2.2
1.5
2.6
0.1
0.2
0.0
1.9
0.3
2.7
1.1
0.5
1.5
0.1
0.1
0.1
0.4
0.7
0.9
0.3
1.7
1.1
0.8
1.3
1.3
2.4
0.0
1.0
0.1
1.5

3.8
4.1
1.7
2.7
4.9
1.6
13.2
16.6
9.3
12.9
17.6
10.6
8.3
11.2
6.2
4.8
5.8
4.1
3.8
2.5
5.0
6.5
8.3
3.7
5.0
9.0
1.4
11.7
20.1
2.8
4.0
5.0
3.5

72 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DETELINARA
U GRADSKIM
U OSTALIM
IN\IJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
IRIG
U GRADSKIM
U OSTALIM
KAWI@A
U GRADSKIM
U OSTALIM
KIKINDA
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOVA^ICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
KOVIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
KULA
U GRADSKIM
U OSTALIM
LIMAN
U GRADSKIM
U OSTALIM
MALI I\O[
U GRADSKIM
U OSTALIM
NOVA CRWA
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

2.0
2.7
0.2
0.9
1.2
0.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.4
0.4
0.4
0.2
0.3
0.2
1.0
2.0
0.5
19.5
17.0
23.2
3.5
3.5
23.0
23.0
0.9
0.9

3.4
4.1
1.4
12.2
4.3
20.0
4.5
4.0
4.8
0.6
0.7
0.5
0.4
0.6
0.2
0.3
0.2
0.4
0.4
0.7
0.2
2.4
2.8
2.0
4.0
4.0
0.9
0.9
0.4
0.4

0.5
0.7
0.1
0.3
0.4
0.2
0.2
0.2
0.3
0.1
0.0
0.1
0.3
0.3
0.2
0.5
0.1
0.6
0.5
0.7
0.3
0.5
0.5
0.4
0.6
0.6
0.2
0.2
0.2
0.2

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.3
0.3
55.1
0.3
10.6
0.1
11.8
0.4
0.4
60.6
0.3
11.5
0.1
14.7
0.0
0.1
38.8
0.0
7.9
0.1
2.9
0.1
0.1
67.6
0.2
3.0
0.5
11.8
0.2
0.2
74.0
0.1
1.3
0.2
14.8
0.1
0.1
61.4
0.2
4.7
0.9
8.8
0.2
1.7
73.4
0.2
8.8
0.4
9.2
0.3
0.1
75.2
0.5
11.9
0.1
6.7
0.1
2.6
72.3
0.1
6.9
0.6
10.8
0.0
0.0
7.0
0.1
87.4
1.1
2.7
0.0
0.0
6.3
0.1
89.0
0.3
2.7
0.0
0.0
7.4
0.1
86.4
1.6
2.7
0.1
0.1
71.0
0.1
16.8
2.0
8.1
0.1
0.2
68.6
0.1
17.4
1.9
9.5
0.0
0.0
74.5
0.1
15.9
2.2
6.0
0.1
0.0
30.3
0.1
13.4
2.7
2.0
0.0
0.0
4.9
0.1
0.3
2.3
2.3
0.1
0.0
37.6
0.1
17.2
2.8
1.9
0.3
0.2
72.8
0.1
11.3
2.1
3.7
0.1
0.4
74.5
0.1
7.7
1.1
6.5
0.4
0.1
71.8
0.2
13.3
2.6
2.3
0.2
0.1
41.8
0.2
11.9
0.3
6.1
0.2
0.2
48.0
0.3
16.0
0.1
6.3
0.2
0.0
32.9
0.1
5.9
0.6
5.7
0.4
0.4
59.2
0.2
12.4
0.1
15.6
0.4
0.4
59.2
0.2
12.4
0.1
15.6
0.1
0.1
8.9
0.2
62.3
0.4
3.1
0.1
0.1
8.9
0.2
62.3
0.4
3.1
0.0
0.0
66.1
0.1
22.7
4.2
4.9
0.0
0.0
66.1
0.1
22.7
4.2
4.9
POPIS STANOVNI[TVA 1981.

2. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


U %
________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
________________________________________________________________________________________________________________________________
NOVI BE^EJ
100.0
0.2
0.4
0.3
0.0
0.1
67.3
0.1
24.0
2.5
4.3
U GRADSKIM
100.0
0.2
0.5
0.4
0.0
0.1
56.5
0.1
33.7
1.7
5.6
U OSTALIM
100.0
0.2
0.3
0.2
0.0
0.1
79.5
0.1
13.0
3.5
2.8
NOVI KNE@EVAC
100.0
0.6
0.7
0.2
0.0
0.2
53.4
0.2
37.2
2.5
4.7
U GRADSKIM
100.0
0.7
0.7
0.2
0.0
0.2
48.2
0.3
43.6
0.6
5.1
U OSTALIM
100.0
0.5
0.7
0.2
0.0
0.1
59.6
0.1
29.5
4.8
4.2
73 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
OXACI
U GRADSKIM
U OSTALIM
OPOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
PAN^EVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
PE]INCI
U GRADSKIM
U OSTALIM
PETROVARADIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
PLANDI[TE
U GRADSKIM
U OSTALIM
PODUNAVQE
U GRADSKIM
U OSTALIM
RUMA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SE^AW
U GRADSKIM
U OSTALIM
SENTA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SLAVIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SOMBOR
U GRADSKIM
U OSTALIM
SRBOBRAN
U GRADSKIM
U OSTALIM
SREM. MITROVICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
SREM. KARLOVCI
U GRADSKIM
U OSTALIM
STARA PAZOVA
U GRADSKIM
U OSTALIM
STARI GRAD
74 od 805

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

1.6
2.0
1.5
0.4
0.5
0.4
1.4
1.8
0.5
0.6
0.6
1.9
2.2
0.6
0.2
0.2
1.7
1.7
1.7
0.4
0.6
0.2
0.5
0.9
0.4
0.8
1.0
0.1
1.4
2.0
0.2
1.0
1.6
0.3
0.8
0.9
0.5
0.4
0.7
0.1
1.2
1.2
0.8
0.6
1.0
2.9

1.5
3.0
1.0
5.7
12.8
0.6
1.8
2.4
0.4
0.8
0.8
16.9
20.5
2.4
0.6
0.6
3.1
3.1
2.9
8.0
6.7
9.3
1.3
0.5
1.4
0.7
0.7
0.4
2.5
3.0
1.4
15.4
15.5
15.2
1.0
1.2
0.4
5.4
9.7
1.4
21.8
21.8
6.7
4.0
7.9
3.5

0.2
0.4
0.2
1.0
0.4
1.4
8.4
5.7
14.7
0.3
0.3
0.4
0.5
0.1
9.2
9.2
0.7
0.6
1.0
0.4
0.4
0.4
0.3
0.4
0.3
0.1
0.2
0.5
0.7
0.1
0.3
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.3
0.5
0.1
0.3
0.3
0.6
0.7
0.5
0.8

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.1
0.1
75.7
0.2
6.8
1.4
7.6
0.1
0.4
72.3
0.4
5.3
0.3
12.5
0.1
0.1
77.0
0.1
7.3
1.8
5.8
0.1
0.1
85.9
0.1
0.6
1.1
2.8
0.2
0.0
79.5
0.1
0.8
1.4
3.6
0.1
0.1
90.4
0.0
0.5
1.0
2.3
0.6
0.2
65.1
0.2
5.2
0.6
8.6
0.5
0.3
67.6
0.2
6.0
0.5
10.6
0.8
0.1
59.3
0.1
3.5
0.9
4.0
0.2
0.0
89.3
0.1
0.2
3.4
4.1
0.2
0.0
89.3
0.1
0.2
3.4
4.1
0.4
0.4
57.3
0.1
3.7
0.1
15.6
0.4
0.4
49.6
0.2
4.4
0.1
18.0
0.4
0.1
88.9
0.0
0.7
0.1
5.8
0.1
0.5
49.4
0.2
13.6
1.2
6.7
0.1
0.5
49.4
0.2
13.6
1.2
6.7
0.7
0.3
61.9
0.9
13.6
0.3
12.3
0.4
0.3
61.0
0.5
15.8
0.2
12.7
1.7
0.3
65.3
2.3
5.3
0.6
10.7
0.1
0.1
75.9
0.1
3.4
0.7
10.2
0.1
0.2
76.4
0.1
1.5
0.4
12.9
0.1
0.0
75.5
0.1
5.4
1.2
7.5
0.1
0.0
64.0
0.1
14.3
4.8
7.7
0.1
0.0
61.2
0.1
11.3
9.2
12.9
0.1
0.0
64.6
0.1
15.0
3.8
6.5
0.0
0.1
9.5
0.1
82.4
1.1
4.9
0.1
0.1
11.7
0.1
79.6
0.4
5.8
1.9
0.0
91.9
3.7
1.9
0.5
0.2
73.4
0.3
7.2
0.3
9.8
0.7
0.2
70.3
0.4
5.0
0.4
12.4
0.2
0.1
79.7
0.1
11.7
0.1
4.4
0.1
0.2
47.4
0.1
19.0
0.1
14.5
0.2
0.2
49.9
0.2
12.1
0.1
17.6
0.0
0.1
44.9
0.1
25.5
0.1
11.6
0.1
0.1
62.1
0.1
28.5
1.4
4.7
0.1
0.1
52.5
0.1
37.5
1.3
5.1
0.2
0.0
88.1
0.2
4.2
1.9
3.7
0.5
0.1
80.0
0.1
1.2
0.3
8.9
1.0
0.2
67.1
0.1
1.7
0.2
14.5
0.1
0.0
92.1
0.1
0.7
0.4
3.6
0.1
0.2
56.5
0.4
2.9
0.0
14.5
0.1
0.2
56.5
0.4
2.9
0.0
14.5
0.3
0.1
66.5
0.1
0.3
1.9
7.8
0.2
0.1
37.6
0.1
0.4
1.4
7.9
0.4
0.1
79.4
0.1
0.2
2.2
7.8
0.3
0.4
62.9
0.1
7.7
0.1
17.4
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
SUBOTICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
[ID
U GRADSKIM
U OSTALIM
TEMERIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
TITEL
U GRADSKIM
U OSTALIM
VRBAS
U GRADSKIM
U OSTALIM
VR[AC
U GRADSKIM
U OSTALIM
ZREWANIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
@ABAQ
U GRADSKIM
U OSTALIM
@ITI[TE
U GRADSKIM
U OSTALIM

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

2.9
0.9
1.1
0.6
0.2
0.4
0.1
0.2
0.2
0.6
0.3
0.6
0.1
28.5
33.3
22.6
0.7
0.8
0.4
0.6
0.8
0.4
0.2
0.2
0.2
0.6
0.7
0.6

3.5
21.1
19.2
25.4
17.7
9.9
22.0
0.6
0.5
1.2
2.0
4.2
0.7
2.4
2.8
1.8
0.8
1.0
0.6
0.9
1.1
0.7
1.1
1.9
0.8
0.6
0.2
0.6

0.8
0.4
0.5
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.4
0.9
0.1
0.4
0.3
0.5
1.2
1.1
1.2
0.5
0.7
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
0.3
0.4
62.9
0.1
7.7
0.1
17.4
0.1
0.1
13.4
0.2
46.0
0.3
11.1
0.1
0.2
13.7
0.2
45.2
0.2
13.4
0.1
0.1
12.5
0.0
47.7
0.5
5.8
0.1
0.1
58.0
0.1
1.1
0.1
8.4
0.1
0.1
59.2
0.2
0.5
0.2
13.9
0.1
0.1
57.4
0.1
1.4
0.1
5.3
0.0
0.1
47.9
0.1
44.4
0.0
5.8
0.0
0.1
44.5
0.1
48.4
0.0
5.3
0.1
0.5
77.7
8.7
10.5
0.1
0.1
81.0
0.1
7.5
0.7
6.1
0.2
65.7
0.3
12.5
0.4
11.9
0.1
0.1
90.4
4.4
0.9
2.6
0.4
0.1
39.3
0.3
8.8
0.1
5.8
0.3
0.2
33.2
0.3
11.2
0.1
6.1
0.5
0.1
46.6
0.3
5.8
0.2
5.5
0.2
0.5
65.4
0.2
6.6
1.8
6.2
0.2
0.4
71.6
0.2
7.3
1.8
9.1
0.1
0.5
55.6
0.1
5.5
1.8
1.7
0.2
0.1
67.0
0.3
14.7
1.3
8.5
0.3
0.2
61.3
0.4
21.0
0.9
11.2
0.0
0.1
75.1
0.1
5.8
1.9
4.7
0.1
0.1
82.0
0.1
1.4
2.1
4.3
0.1
0.0
88.3
0.1
1.0
2.2
5.1
0.2
0.1
79.0
0.1
1.6
2.0
3.9
0.0
0.0
52.0
0.1
24.4
3.0
5.4
80.9
0.2
3.2
4.3
9.1
0.0
0.0
48.1
0.1
27.3
2.8
4.9

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SFR JUGOSLAVIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM

22424687
10336855
12087832

579022
343513
235509

4428005
2009874
2418131

1339727
800689
539038

1999957
716108
1283849

1753554
823361
930193

8140452
3516790
4623662

1730364
508913
1221451

426867
240384
186483

168099
117030
51069

1291460
986614
304846

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


75 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SR BOSNA I HERCEGOVINA
U GRADSKIM
U OSTALIM

4124256
1411721
2712535

14114
11581
2533

758140
177054
581086

1892
1517
375

1630033
540228
1089805

2755
2348
407

1320738
391880
928858

4396
3519
877

945
785
160

7251
4231
3020

347915
262320
85595

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BANOVI]I
U GRADSKIM
U OSTALIM
BANOVI]I
G
BANOVI]I SELO
BOROVAC
]ATI]I
GORWI BU^IK
GRIVICE
LOZNA
MILI]I
MRGAN
OMAZI]I
OSKOVA
PODGORJE
PRIBITKOVI]I
REPNIK
SEONA
TRE[TENICA D.
TRE[TENICA G.
TULOVI]I
@EQOVA

23846
6834
17012
6834
2267
345
375
476
1792
1222
327
417
1203
497
1349
698
1802
1367
842
471
1229
333

62
42
20
42
1
3
1
4
1
3
6
1

728
663
65
663
1
4
1
54
5
-

16
14
2
14
1
1
-

16440
2250
14190
2250
2142
345
304
461
1729
150
321
385
1195
167
1216
653
1781
1210
804
126
1201
-

19
19
19
-

4046
1989
2057
1989
21
25
4
4
983
27
2
142
89
10
8
97
7
333
4
301

31
29
2
29
2
-

4
4
4
-

13
13
9
4
-

2384
1774
610
1774
97
45
11
53
83
2
3
4
114
30
34
5
56
23
12
22
16

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


76 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BAWA LUKA
U GRADSKIM
U OSTALIM
AGINO SELO
BAWA LUKA
G
BARLOVCI
BASTASI
BISTRICA
BO^AC
BORKOVI]I
BRONZANI MAJDAN
CERICI
^OKORI
DEBEQACI
DOBRWA
DRAGO^AJ
DRAKULI]
DUJAKOVCI
GOLE[I
IVAWSKA
JAGARE
KME]ANI
KOLA
KOLA DOWA
KRMINE
KRUPA NA VRBASU
KUQANI
LOKVARI
LUSI]I
QUBA^EVO
MELINA
MOTIKE
OBROVAC
PAVI]I
PAVLOVAC
PERVAN DOWI
PERVAN GORWI
PISKAVICA
PONIR
PRIJAKOVCI
PRIJE^ANI
PRWAVOR MALI
77 od 805

183618
123937
59681
1352
123937
727
675
2104
2232
1223
1112
212
268
993
189
2553
308
467
1040
4953
1273
653
2694
875
1259
2133
1117
365
446
746
1485
1830
1259
790
772
802
644
4393
109
582
877
350

715
695
20
695
6
1
2
1
2
1
1
1
3
-

30442
16314
14128
6
16314
668
9
4
3
4
25
182
890
1845
5
2
3394
16
16
1
5
760
1
1
1047
23
34
2
9
55
694
6

189
172
17
172
1
1
8
1
2
-

21726
20916
810
20916
319
1
4
411
1
1
1
3
38
1
7
2
1
2
1
2
4
-

495
456
39
456
4
1
4
2
17
1
5
-

93389
51839
41550
1339
51839
18
313
1976
2209
1217
618
12
263
68
186
454
213
467
1010
1180
1109
627
2660
861
1255
1974
222
357
442
731
1326
675
1177
692
556
771
634
4222
96
468
126
294

165
158
7
158
1
1
1
1
2
1
-

76
74
2
74
2
-

503
499
4
499
4
-

32624
30318
2306
6
30318
28
30
103
5
38
15
5
28
1
138
70
5
303
85
6
14
11
1
137
101
8
11
131
44
24
91
92
24
6
134
11
47
44
46
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
RADMANI]I
RADOSAVSKA
RAMI]I
REKAVICE
SLAVI]KA
STRATINSKA
STRI^I]I
SUBOTICA
[ARGOVAC
[IMI]I
[QIVNO
VERI]I
VILUSI
ZALU@ANI
ZELENCI

734
1015
3115
1268
1034
648
215
1171
2000
1326
489
622
182

1
1
-

2
330
116
3
491
1020
1878
581
-

1
1
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
716
15
1
1
583
92
6
2839
77
1
1
1198
27
1
516
15
586
59
215
1
2
82
62
1
7
91
1315
5
486
2
1
13
18
176
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BIHA]
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAJRI]I
BAQEVAC
BIHA]
G
BREKOVICA
BUGAR
^AVKI]I
^EKRLIJE
]UKOVI
DOBRENICA
DOQANI
DOWA GATA
DUBOVSKO
GOLUBI]
GORJEVAC
GRABE@
GRMU[A
HRGAR
IZA^I]
JANKOVAC
78 od 805

65544
29875
35669
793
29875
1543
214
956
571
460
135
261
201
78
783
135
29
453
141
1042
91

115
111
4
111
-

5855
2872
2983
2
2872
2
10
1
16
1
120
249
3
-

41
33
8
33
-

40041
14155
25886
780
14155
1515
72
942
447
459
467
1016
-

71
65
6
65
1
1

11093
5829
5264
7
5829
3
129
1
46
14
239
179
71
17
130
29
442
127
13
84

48
38
10
1
38
3
1
1
-

18
16
2
16
-

31
23
8
23
-

8003
6616
1387
1
6616
13
3
11
61
1
22
20
6
48
2
8
14
10
6
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
JEZERO
KALATI
KAMENICA
KLISA
KLOKOT
KRAQE
KULA
KULEN VAKUF
LIPA
LOHOVO
LOHOVSKA BRDA
MALA PE]A
MALI SKO^AJ
MALO ZALO@JE
ME\UDRA@JE
MRKOWI]A LUG
MUSLI]I
ORA[AC
ORQANI
OSTROVICA
PAPARI
POKOJ
PRA[^IJAK
PRITOKA
PRWAVOR
RA^I]
RAJINOVCI
RIPA^
SOKOLAC
SPAHI]I
SRBQANI
TEO^AK
TURIJA
VEDRO POQE
VELIKA GATA
VELIKI SKO^AJ
V. STJEWANI
V. ZALO@JE
VIKI]I
VINICA
VRKA[I]
VRSTA
ZAVAQE
ZLOPOQAC

502
108
536
632
630
869
628
1023
105
594
19
463
129
273
108
1250
481
2541
536
182
598
1035
101
677
428
300
287
1712
1065
550
1358
137
1962
685
1393
420
92
495
1000
638
293
423
284
241

1
2
1
-

4
1
2
820
7
1
11
4
128
108
4
2
2
2
4
1
1
14
2
8
647
1
413
1
1
141
1
248
-

1
4
2
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
498
4
108
440
60
20
614
4
4
621
1
6
14
10
22
521
35
72
693
1
185
135
97
7
5
526
48
13
2
462
1
235
33
5
1001
144
1
87
407
66
1
1
4
2479
48
11
465
70
155
26
1
477
106
13
1005
3
3
19
99
2
13
609
50
415
13
3
267
29
6
248
32
1110
341
1
237
983
46
32
534
3
1337
2
11
108
29
1858
90
12
5
31
1251
78
2
54
2
4
85
7
478
15
972
5
15
574
60
1
139
12
360
57
4
8
25
63
166
12

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


79 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BIJEQINA
U GRADSKIM
U OSTALIM
AMAJLIJE
BALATUN
BAWICA
BATAR
BATKOVI]
BIJEQINA
G
BJELO[EVAC
BRIJESNICA
BRODAC DOWI
BRODAC GORWI
BUKOVICA D.
BUKOVICA G.
CRWELOVO D.
CRWELOVO G.
^A\AVICA D.
^A\AVICA G.
^A\AVICA SR.
^ARDA^INE
^ENGI]
]IPIROVINE
DAZDAREVO
DRAGAQEVAC DOWI
DRAGAQEVAC GORWI
DRAGAQEVAC SREDWI
DVOROVI
GLAVI^ICE
GLAVI^ORAK
GLOGOVAC
GOJSOVAC
GOLO BRDO
HASE
JAWA
JOHOVAC
KACEVAC
KOJ^INOVAC
KOVANLUK
KRIVA BARA
QEQEN^A
QESKOVAC
80 od 805

92808
31124
61684
1098
1400
519
419
3769
31124
689
222
799
967
869
654
3054
1903
1543
1042
831
452
1336
281
482
472
651
1102
1710
1417
400
499
363
183
346
9226
324
427
863
151
291
860
502

80
60
20
60
3
1
2
1
9
1
-

500
409
91
1
5
5
409
1
1
5
3
1
3
1
2
1
2
10
1
2
1
3
1
1
4
-

89
64
25
1
1
64
3
3
4
1
1
1
-

24282
15015
9267
2
1
8
15015
1
1
1
2
4
2
2
1
103
1
8451
1
3
-

25
17
8
17
2
1
2
-

56029
7866
48163
1057
1294
506
398
3476
7866
675
221
733
920
836
580
3000
1885
1495
1034
822
451
1292
230
397
443
586
1066
1045
1324
393
491
240
174
327
143
286
399
852
124
203
843
491

164
144
20
1
144
19
-

35
24
11
24
1
2
1
1
1
1
1
1
-

1359
976
383
976
19
-

9090
6028
3062
39
54
6
14
136
6028
11
39
33
25
49
30
16
29
4
1
34
49
84
27
28
21
627
83
6
14
8
7
502
36
28
9
26
87
2
11
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
MAGNOJEVI] D.
MAGNOJEVI] G.
MAGNOJEVI] SREDWI
ME\A[I
MODRAN
NOVO NASEQE
NOVO SELO
OBRIJE@
OSTOJI]EVO
PATKOVA^A
PIPERCI
POPOVI
PU^ILE
RUHOTINA
SUHO POQE
TRIJE[NICA
TRWACI
V. OBARSKA
VELINO SELO
VR[ANI
ZAGONI

643
771
348
1051
1426
1082
137
234
673
594
462
1145
752
487
1593
291
632
3515
533
1251
1948

1
1
1
-

3
6
6
2
1
2
2
4
2
5
3
1

1
1
1
7
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
614
29
1
743
22
345
1
1
1032
15
1
1381
8
568
59
364
83
23
55
51
1
209
23
645
1
21
75
394
120
435
25
995
1
143
5
655
89
476
7
1
1565
13
287
3
1
1
529
46
3
1
3442
57
2
487
41
1
1209
26
1
1874
64

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BILE]A
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAQCI
BIJELA RUDINA
BIJEQANI
BILE]A
G
BODENIK
BOGDA[I]I
BRESTICE
^EPELICA
DELEU[A
DIVIN
DLAKO[E
DOLA
D. MEKA GRUDA
81 od 805

13199
5763
7436
486
130
174
5763
38
68
56
13
78
94
115
106
233

317
286
31
9
286
3

44
42
2
1
42
-

24
23
1
23
-

1803
841
962
4
3
841
34
-

6
5
1
5
-

10190
3882
6308
472
125
161
3882
38
59
53
13
78
53
115
106
229

8
7
1
7
-

8
8
8
-

773
651
122
5
10
651
9
3
7
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
D. DAVIDOVI]I
DJE^E
FATNICA
GOLOBR\E
G. MEKA GRUDA
G. DAVIDOVI]I
GRANICA
HOXI]I
KA^AW
KALAC
KORITA
KRIVA^A
KRSTA^E
KUKRI^JE
KUTI
LA\EVI]I
MILAVI]I
MIRILOVI]I
MIRU[E
MRE@ICA
NARAT
WEGANOVI]I
OBLO BRDO
ORAH
ORAHOVICE
PA\ENI
PANIK
PLANA
PODGORJE
PODOSOJE
PRERACA
PRIJEVOR
PRISOJE
RIOCA
SELI[TA
SIMIJOVA
SKROBOTNO
[OBADINE
TODORI]I
TORI]
TRNOVICA
VLAHIWA
VRAWSKA
VRBICA
ZASADA
ZAU[JE
ZVIJERINA
@UDOJEVI]I
82 od 805

133
88
270
72
64
42
125
237
37
45
271
87
31
54
94
117
105
286
6
173
55
132
140
22
92
163
3
167
93
764
116
119
27
96
69
330
5
75
111
47
66
23
270
31
154
203
110
25

2
1
1
3
5
1
6
-

1
-

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
127
4
78
10
94
164
10
72
64
41
115
10
235
37
28
17
267
2
87
31
54
94
99
18
17
87
1
285
6
159
11
55
87
44
1
140
22
86
6
157
1
3
117
45
5
19
74
758
1
4
116
84
33
2
27
95
1
66
3
329
5
69
6
110
1
46
65
1
23
1
263
30
1
154
196
1
6
110
24
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BOSANSKA DUBICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
AGINCI
BABINAC
BA^VANI
BIJAKOVAC
BJELAJCI
BOS. DUBICA
G
BO@I]I
BREKIWA
^ELEBINCI
^ITLUK
^UKLINAC
DEMIROVAC
DIZDARLIJE
D. JUTROGO[TA
D. SLABIWA
DOWI JELOVAC
DRAKSENI]
FURDE
G. GRADINA
GORWOSELCI
GRADINA DOWA
GUWEVCI
HAXIBAJIR
HAJDEROVCI
JASEWE
JOHOVA
JO[IK
KADIN JELOVAC
KLEKOVCI
KNE@ICA
KOMLENAC
KO[U]A
KOTUROVI
KRIVA RIJEKA
MAGLAJCI
83 od 805

30867
11170
19697
382
303
143
314
220
11170
406
351
199
577
101
505
158
82
527
445
695
98
244
265
304
258
506
93
157
223
613
483
549
342
267
303
185
155
153

38
31
7
31
1
-

513
316
197
1
1
2
316
6
1
2
11
1
2
1
9
42
1
2
1
-

10
3
7
3
1
1
1
1
2
-

5052
4812
240
1
4812
27
1
1
149
59
1
-

6
1
5
1
1
1
-

20453
3439
17014
361
263
137
307
219
3439
344
294
168
552
95
485
145
65
499
436
645
82
239
213
262
241
328
91
153
181
368
458
405
245
239
270
153
147
128

34
33
1
33
-

3
3
1
1
-

6
6
6
-

4463
2453
2010
20
39
5
4
2453
14
57
31
24
6
14
12
17
26
3
38
16
2
51
39
9
143
2
4
42
52
24
65
85
28
31
24
8
19
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
MALO DVORI[TE
ME\E\A
ME\UVO\E
MIRKOVAC
MQE^ANICA
MRAZOVCI
MURATI
NOVOSELCI
OXINCI
PARNICE
POBR\ANI
PUCARI
RAKOVICA
SJEVEROVCI
SKQU^ANI
SREFLIJE
STRIGOVA
SUVAJA
[EVARLIJE
TUKQU^ANI
U[IVAC
V. DVORI[TE
VERIJA
VLA[KOVCI
VOJSKOVA
VRIOCI

449
823
577
407
345
184
186
224
146
381
179
331
424
365
306
452
525
162
357
261
155
371
155
411
577
338

1
5
-

1
6
1
2
1
91
1
1
2
2
1
1
2
2

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
377
59
640
174
493
78
318
85
288
53
182
1
177
4
1
189
12
130
16
240
50
166
13
300
16
1
373
1
37
361
2
269
30
441
4
491
28
134
26
355
255
5
140
14
333
1
36
150
5
262
149
1
465
91
1
267
68

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BOS. GRADI[KA
U GRADSKIM
U OSTALIM
AXI]I
BATAR
BEREK
BISTRICA
BOK JANKOVAC
BOS. GRADI[KA G
BRESTOV^INA
BUKOVAC
84 od 805

58095
13475
44620
98
7
526
824
415
13475
373
272

57
29
28
29
-

3544
730
2814
2
7
3
87
730
46
65

12
9
3
9
-

13026
5033
7993
1
36
5033
8
5

31
20
11
20
1
-

32825
4251
28574
34
5
355
797
270
4251
257
64

70
44
26
44
-

12
4
8
4
1

232
42
190
42
-

7638
3218
4420
64
162
16
22
3218
48
105
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
BUKVIK
CEROVQANI
CIMIROTI
^ATRWA
^ELINOVAC
^IKULE
DOWA DOLINA
D. JURKOVICA
D. KARAJZOVCI
D. PODGRADCI
DRAGEQI
DUBRAVE
ELEZAGI]I
GA[NICA
GORWA DOLINA
G. JURKOVICA
G. LIPOVA^A
G. KARAJZOVCI
G. PODGRADCI
GRBAVCI
GREDA
JABLANICA
JAZOVAC
KIJEVCI
KO^I]EVO
KOZARA
KOZINCI
KRAJI[NIK
KRU[KIK
LAMINCI BRE@I]I
LAMINCI DUBRAVE
LAMINCI JARU@ANI
LAMINCI SRE\ANI
LISKOVAC
LU@ANI
MA^KOVAC
MA[I]I
MI^IJE
MILO[EVO BRDO
MIQEVI]I
MOKRICE
NASIP
NOVA TOPOLA
NOVO SELO
ORAHOVA
ORUBICA
PETROVO SELO
ROGOQI
ROMANOVCI
85 od 805

162
656
369
793
156
313
554
240
712
1038
254
2362
593
508
462
333
843
523
2155
1199
192
831
292
519
740
176
692
461
898
1427
695
477
581
1299
303
453
1400
452
510
304
12
825
2070
353
2549
119
392
764
1208

2
3
5
2
2
4
4
1

7
10
3
114
15
427
1
5
6
5
1
457
24
25
2
10
1
2
8
2
153
7
23
3
12
3
2
7
7
255
6
380
1
52
102
348
30
9
1
2
20

1
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
78
71
1
517
62
337
28
300
268
89
60
310
3
1
90
35
230
5
677
23
1
921
87
245
7
2124
25
15
18
158
573
18
6
492
1
5
1
2
1
308
25
722
35
1
15
33
509
14
5
2024
2
94
1
770
426
2
174
1
1
787
28
273
451
57
1
703
29
170
6
3
483
52
1
415
37
156
1
571
105
258
846
73
243
545
137
372
101
1
501
70
793
245
1
221
255
41
163
35
1
1344
1
47
5
64
2
504
1
302
2
12
432
95
241
14
7
1575
6
2
314
5
2231
79
204
110
1
373
9
749
13
1
1141
38
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
ROVINE
SAMARXIJE
SEFEROVCI
SOVJAK
SR. JURKOVICA
[A[KINOVCI
TREBOVQANI
TRNOVAC
TRO[EQI
TURJAK
VAKUF
VILUSI
VRBA[KA
@ERAVICA

979
249
505
348
216
128
441
251
589
441
440
928
1034
337

1
4
-

14
1
4
1
1
12
2
2
16
3

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
493
295
1
8
152
40
206
476
1
22
338
4
1
181
33
124
3
440
1
250
1
567
3
338
97
373
50
903
20
976
2
36
79
82
76
96

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BOSANSKA KRUPA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ARAPU[A
BAG
BAWANI
BA[TRA
BENAKOVAC
BOS. KRUPA
G
BU@IM
DOBRO SELO
DOWA SUVAJA
DOWI DUBOVIK
D. PETROVI]I
DRENOVA GLAVICA
GLAVICA
GORIWA
GORWA SUVAJA
G. BU[EVI]
G. PETROVI]I
GUDAVAC
HA[ANI
IVAWSKA
86 od 805

55229
12055
43174
601
626
537
185
258
12055
1550
1569
556
501
386
391
157
266
530
658
551
350
618
592

49
28
21
1
1
28
8
1
4
1
2
-

173
109
64
3
109
7
1
2
2
2
-

7
3
4
3
1
-

37381
6858
30523
574
622
181
89
6858
1468
1469
208
1
-

9
4
5
4
-

15029
3142
11887
21
328
94
258
3142
20
87
519
491
386
180
157
260
523
647
539
338
607
580

13
8
5
8
-

2
1
1
1
-

3
3
3
-

2314
1764
550
5
2
24
1
1764
37
8
29
6
6
3
9
1
9
9
11
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
JASENICA
JEZERSKI
KOWODER
LUBARDA
QUSINA
MAHMI] SELO
MALI BADI]
MALI DUBOVIK
MALI RADI]
MRAZOVAC
OSREDAK
OSTRO@NICA
OTOKA
PERNA
PI[TALINE
POTKALIWE
PU^ENIK
SR. BU[EVI]
SR. DUBOVIK
VARO[KA RIJEKA
V. JASENICA
VELIKI BADI]
V. DUBOVIK
VELIKI RADI]
VOJEVAC
VOLODER
VRAWSKA
ZALIN

614
3002
1618
2957
1130
1539
320
450
250
2740
333
1094
3234
155
1458
446
384
655
402
4353
127
1160
444
461
540
1334
535
557

2
1
-

1
4
2
2
4
18
2
1
4
1
1
6
1

1
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
133
445
35
2929
47
22
1611
1
2937
2
2
5
1006
117
1
1533
2
319
1
2
446
247
1
2680
13
38
6
325
1
995
89
5
3024
140
1
47
153
1
1381
56
1
1
7
100
332
13
383
1
2
635
12
1
1
399
1
4304
1
1
29
7
120
1133
2
2
22
301
142
1
2
455
3
1
1
492
46
1274
15
1
33
1
526
5
229
268
59

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BOSANSKI BROD
U GRADSKIM
U OSTALIM
BARICA
BOSANSKI BROD G
BRUSNICA MALA
BRUSNICA V.
GRK
KLAKAR DOWI
87 od 805

32286
12506
19780
598
12506
476
1053
549
644

28
25
3
25
1

13579
3812
9767
42
3812
70
737
326
18

15
8
7
8
-

3106
1682
1424
1682
-

11
10
1
10
-

10737
3505
7232
553
3505
349
263
215
595

11
6
5
6
-

6
4
2
4
-

4704
3406
1298
3
3406
56
53
7
30
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
KLAKAR GORWI
KOLIBE DOWE
KOLIBE GORWE
KORA]E
KRI^ANOVO
KRU[^IK
LIJE[]E
MO^ILA DOWA
MO^ILA GORWA
NOVO SELO
POLOJ
SIJEKOVAC
UNKA
VINSKA
VRELA DOWA
VRELA GORWA
ZBORI[TE

760
800
1235
1940
982
115
2036
571
672
2884
104
1587
372
509
606
358
929

1
1

52
753
220
1885
897
97
16
243
481
2761
1
359
147
24
360
142
136

4
1
1
1

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
684
22
11
35
743
15
5
241
3
23
1
23
53
29
10
5
1
1929
1
85
79
195
54
172
17
2
69
50
103
594
1
278
350
218
7
451
31
227
18
214
1
605
182

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BOSANSKI NOVI
U GRADSKIM
U OSTALIM
AHMETOVCI
BLAGAJ JAPRA
BLAGAJ RIJEKA
BLATNA
BOSANSKA KOSTAJNICA
BOSANSKI NOVI G
CEROVICA
CRNA RIJEKA
^A\AVICA D.
^A\AVICA G.
^A\AVICA SR.
]ELE
DEVETACI
DOBRQIN
D. VODI^EVO
DOWI AGI]I
DOWI RAKANI
88 od 805

42142
12186
29956
346
1238
993
478
3382
12186
300
486
289
322
434
212
192
1011
836
1101
279

24
16
8
2
16
1
-

458
217
241
2
146
217
1
1
1
7
17
13
1

3
1
2
1
1
-

11745
5211
6534
1235
716
1253
5211
391
311
-

10
8
2
8
-

25098
3900
21198
302
205
472
1089
3900
296
88
288
320
408
211
180
943
766
759
278

85
77
8
1
7
77
-

6
1
5
1
1
1
-

72
66
6
6
66
-

4525
2647
1878
44
59
5
864
2647
4
5
2
24
1
12
58
53
16
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
G. SLABIWA
G. VODI^EVO
GORWI AGI]I
GORWI RAKANI
GRABA[NICA
GRDANOVAC
GUMWANI
HOZI]I
JOHOVICA
JO[AVA
KALENDERI
KR[QE
KUQANI
QE[QANI
MALA KRUPSKA RUJI[KA
MALA NOVSKA RUJI[KA
M. @UQEVICA
MASLOVARE
MATAVAZI
MAZI]
MRAKODOL
MRAOVO POQE
PETKOVAC
PETRIWA
PODBR\ANI
PODO[KA
POQAVNICE
PRUSCI
RADOMIROVAC
RAKOVAC
RA[]E
RAVNICE
RUDICE
SOKOLI[TE
SUHA^A
SVODNA
TAVIJA
TRGOVI[TE
VEDOVICA
V. RUJI[KA
V. @UQEVICA
VITASAVCI
ZOVIK

213
499
538
288
63
163
90
966
234
131
217
730
216
108
532
755
186
490
594
119
386
67
229
634
228
128
1097
532
786
66
329
629
470
788
940
1285
457
472
75
217
574
432
104

1
4
-

1
7
1
1
2
1
1
4
1
1
5
8
7
3
4
3
2
-

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
211
2
414
82
521
17
275
13
61
2
146
10
90
900
49
16
228
2
121
9
1
215
19
698
12
213
1
108
1
528
3
3
750
186
265
213
12
566
1
25
119
1
372
1
8
67
1
220
8
554
73
228
122
5
2
997
95
526
6
773
7
65
326
3
1
594
28
417
45
756
27
909
12
18
1
1173
95
374
80
433
1
31
75
215
1
5
561
5
423
5
102
2

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
89 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BOS. PETROVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BARA
BJELAJ
BJELAJSKI VAGANAC
BOS. PETROVAC G
BRAVSKI VAGANAC
BRESTOVAC
BUKOVA^A
BUNARA
BUSIJE
CIME[E
DOBRO SELO
DRINI]
JAWILA
JASENOVAC
KAPQUH
KLENOVAC
KOLONI]
KRWA JELA
KRWEU[A
LASTVE
MEDENO POQE
ORA[KO BRDO
O[TREQ
PODSRNETICA
PRKOSI
RA[INOVAC
REVENIK
RISOVAC
SKAKAVAC
SMOQANA
SUVAJA
VEDRO POQE
VO\ENICA
VRANOVINA
VRTO^E

16374
4547
11827
202
288
221
4547
159
181
323
124
202
196
566
400
462
490
213
244
579
581
870
298
129
140
61
139
277
696
142
489
370
677
446
129
663
312
558

13
11
2
11
2
-

49
36
13
36
1
2
1
3
1
1
1
2
1

8
7
1
7
1
-

2893
2248
645
237
2248
28
17
2
4
5
352
-

6
2
4
3
2
1
-

11129
1428
9701
183
24
154
1428
146
71
257
116
134
148
487
329
322
429
128
244
455
539
847
293
124
139
15
69
268
318
115
452
293
675
413
122
651
312
429

2187
794
1393
19
23
67
794
13
97
66
7
39
48
54
68
127
57
85
109
36
19
4
5
45
65
9
24
26
32
75
33
6
7
128

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


90 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BOSANSKI [AMAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BATKU[A
BAZIK
BOS. [AMAC
G
BRVNIK
CRKVINA
DOMAQEVAC
DOWA SLATINA
DOWI HASI]
G. SLATINA
GORWI HASI]
GREBNICE
KORNICA
KRU[KOVO POQE
NOVO SELO
OBUDOVAC
PISARI
PRUD
SR. SLATINA
[KARI]
TI[INA
ZASAVICA

32320
5605
26715
975
535
5605
628
1607
4009
692
1067
2055
1037
2094
832
746
1009
3388
518
1293
1289
365
2032
544

33
13
20
13
5
5
1
4
1
2
1
1

14327
687
13640
3
509
687
13
18
3836
2
1048
8
993
1796
795
4
838
15
3
1206
918
2
1127
506

4
4
1
2
1
-

1725
1697
28
1697
2
21
1
2
1
1
-

6
5
1
5
1
-

13328
1342
11986
920
7
1342
591
1448
17
655
11
1947
24
215
7
723
158
3276
492
29
342
326
793
5

27
22
5
22
1
1
3
-

7
4
3
4
1
1
1
-

2601
1774
827
51
3
1774
23
123
98
29
4
55
13
50
17
17
11
80
18
55
26
31
101
22

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BOS. GRAHOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BASTASI
BOS. GRAHOVO G
CRNAC
91 od 805

9032
1602
7430
276
1602
2

15
12
3
12
-

264
26
238
26
-

5
4
1
4
-

7739
1358
6381
148
1358
2

6
6
6
-

1
1
1
-

978
193
785
127
193
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
CRNI LUG
DOWE PEUQE
DOWI KAZANCI
D. TI[KOVAC
DULER
GORWE PEUQE
G. KAZANCI
GRKOVCI
ISJEK
JARUGA
KESI]I
KORITA
LUKA
MALE[EVCI
MALO TI^EVO
MARINKOVCI
MRA^AJ
NUGLA[ICA
OBQAJ
PE^ENCI
PE]I
PREODAC
PR@INE
RADLOVI]I
RESANOVCI
STO@I[TA
UGARCI
UNI[TA
VELIKO TI^EVO
VIDOVI]I
ZASEOK
ZEBE

396
467
221
345
202
244
265
200
96
168
194
2
222
237
83
315
142
360
214
216
271
322
328
65
329
127
328
337
53
85
132
186

2
1
-

1
1
2
1
2
48
14
2
4
163
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
367
27
450
16
214
7
314
25
185
16
242
1
221
44
1
140
59
92
3
152
16
135
57
150
23
211
26
64
18
315
121
20
332
28
162
38
204
11
206
62
311
10
283
45
63
2
322
5
116
11
288
33
142
30
53
69
16
130
1
177
8

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BRATUNAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
ABDULI]I
BAWEVI]I
92 od 805

30333
5515
24818
358
66

31
15
16
-

41
31
10
-

4
3
1
-

17349
2715
14634
358
-

12055
2308
9747
66

18
18
-

124
87
37
-

645
312
333
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
BIQA^A
BQE^EVA
BOQEVI]I
BRANA BA^I]
BRATUNAC
DUBRAVICE
FAKOVI]I
GLOGOVA
HRAN^A
HRN^I]I
JAGODWA
JAKETI]I
JELAH
JE@E[TICA
JO[EVA
KOWEVI]I
KRASANOVI]I
LIPENOVI]I
LOZNICA
MAGA[I]I
MIHAQEVI]I
MLE^VA
MRATINCI
O]ENOVI]I
OPRAVDI]I
PIRI]I
POBR\E
POBU\E
POD^AU[
POLOM
RAKOVAC
REPOVAC
SIKIRI]
SLAPA[NICA
STANATOVI]I
SUHA
[IQKOVI]I
TEGARE
URKOVI]I
VITKOVI]I
VOQEVICA
VRANE[EVI]I
ZAGONI
ZALU@JE
ZAPOQE
@LIJEBAC

93 od 805

487
650
513
411
5515
454
158
1655
609
1118
255
155
92
479
260
788
565
348
458
514
331
283
267
110
606
427
389
1931
574
510
309
424
431
657
308
842
402
562
1009
328
1168
298
488
568
619
584

2
15
4
1
1
1
1
4
1
1
-

31
1
2
2
1
1
2
1
-

3
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
481
6
532
114
2
510
3
397
9
2715
2308
18
87
312
454
149
4
1650
3
1
490
115
3
1114
1
2
255
155
5
87
424
55
254
6
738
43
2
378
176
11
347
55
385
16
132
377
5
306
4
19
278
2
1
264
108
2
554
52
427
49
338
1904
6
18
494
52
10
16
480
29
207
82
20
21
401
193
227
10
84
568
5
308
702
118
19
3
388
13
315
240
2
986
9
1
128
197
1
1166
1
295
3
41
440
6
561
1
6
607
3
8
1
576
5

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BR^KO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BIJELA
BO]E
BODERI[TE
BR^KO
G
BREZIK
BREZOVO POQE
BREZOVO POQE SELO
BRKA
BROD
BUKOVAC
BUKVIK DOWI
BUKVIK GORWI
BUZEKARA
CERIK
^A\AVAC
^ANDE
^OSETA
DIZDARU[A
D. ISLAMOVAC
DOWI RAHI]
DOWI ZOVIK
DUBRAVE
DUBRAVICE D.
DUBRAVICE G.
GAJEVI
GORICE
G. ISLAMOVAC
GORWI RAHI]
GORWI ZOVIK
GRBAVICA
GREDICE
ISLAMOVAC
KRBETA
KREP[I]
LANI[TA
LUKAVAC
MAO^A
94 od 805

82768
31437
51331
2800
1361
982
31437
1147
382
1423
1932
984
435
236
388
492
355
462
352
529
1058
757
617
1468
454
302
209
1103
204
1952
1777
518
729
10
263
1204
686
262
2847

87
65
22
2
65
1
2
1
2
6
2
-

23975
2157
21818
1982
1315
960
2157
150
1
9
6
11
103
1
28
139
118
686
602
1455
452
910
1693
10
427
10
721
685
4
6

29
16
13
16
1
6
1
1
1
1
1
-

32434
16725
15709
10
1
16725
48
931
1745
856
8
1
4
7
352
528
852
4
2
2
1
204
1901
6
6
1
1
1
2757

23
19
4
19
1
-

16707
5532
11175
726
1
5532
862
370
114
54
29
303
116
218
490
297
246
47
64
1
9
302
175
146
5
489
206
261
445
189
19

116
86
30
2
86
10
1
1
1
1
11

16
13
3
13
1
1
-

6
5
1
5
1
-

8342
6351
1991
3
5
9
6351
44
9
346
112
78
19
117
165
24
32
1
10
2
9
1
34
44
50
26
8
41
29
1
64
40
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
MARKOVI] POQE
OGRA\ENOVAC
OMERBEGOVA^A
PALANKA
POPOVO POQE
POTO^ARI
RA[QANI
RA@QEVO
REPINO BRDO
SANDI]I
SKAKAVA DOWA
SKAKAVA G.
SKAKAVA G. 2
SLIJEP^EVI]I
STANOVI
[ATOROVI]I
[TREPCI
TRWACI
ULICE
ULOVI]
VITANOVI]I D.
VITANOVI]I G.
VU^ILOVAC
VUJI^I]I
VUK[I] DOWI
VUK[I] GORWI
ZOVIK KALAJXIJE

483
711
847
1415
294
927
1202
423
198
492
2618
930
1101
428
398
1282
628
303
1259
822
305
450
871
338
725
881
320

1
2
2
1
-

367
100
1
12
2
4
2513
913
878
2
1
588
1
1047
625
82
339
4
711
856
288

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
60
54
663
1
20
27
723
7
9
1399
2
3
10
294
1
852
40
1108
87
7
406
9
197
1
483
3
1
58
1
36
4
4
4
176
22
427
1
391
2
1277
1
2
1
15
293
9
140
34
90
78
29
35
181
11
1
75
20
1
850
14
222
111
2
8
4
18
5
24
2

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BREZA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BREZA
G
BUKOVIK
GORWA BREZA
IZBOD
KAMENICE
KOLOVAJ
KORITNIK
95 od 805

15911
3861
12050
3861
690
1051
457
550
94
747

27
26
1
26
-

1089
871
218
871
13
4

4
1
3
1
1

11419
1346
10073
1346
663
725
399
525
92
722

9
9
9
-

2041
811
1230
811
1
292
47
6
2
11

23
17
6
17
-

16
16
-

1202
769
433
769
26
18
9
19
9
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
MAHALA
MAHMUTOVI]A RIJEKA
NASI]I
O^EVQE
ORAHOVO
PODGORA
POTKRAJ
PRHIWE
RADIWA
SEOCE
SLIVNO
SMAILBEGOVI]I
SMREKOVICA
SUTJE[]ICA
TRTORI]I
VARDI[TE
VIJESOLI]I
VLAHIWE
VRBOVIK
ZALO@JE
@UP^A

1517
177
120
63
278
606
753
177
20
74
263
440
296
255
271
324
506
109
424
303
1485

1
-

45
115
1
9
16
5
10
-

1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1305
20
4
16
123
162
10
4
5
63
258
17
3
463
135
5
493
196
42
176
1
20
39
29
6
254
9
417
23
118
147
1
13
243
2
1
4
269
2
256
62
6
488
2
52
57
420
2
146
89
37
1388
14
75

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BUGOJNO
U GRADSKIM
U OSTALIM
ALIBEGOVI]I
BARBARI]I
BA[I]I
BEVRWI]I
BILOBU^JE
BODE
BOGANOVCI
BRDA
BRISTOVI
BRI@INA
BUGOJNO
G
CERIBA[I]I
CRNI^E
96 od 805

39969
16402
23567
567
8
55
246
74
287
35
338
129
16402
301
612

65
59
6
59
3

14187
4695
9492
190
166
205
318
4695
48
545

16
12
4
12
-

16214
4719
11495
350
55
79
82
12
4719
149
48

20
19
1
19
-

7458
5280
2178
4
8
74
35
1
129
5280
104
5

20
18
2
18
-

6
6
6
-

1815
1511
304
23
1
2
1511
10
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
^ARDACI
^AU[LIJE
^AVI]I
DRVETINE
GARA^I]I
GLAVICE
GOLO BRDO
GORU[A
GRA^ANICA
GREDINE
GRGI]I
HAN LUKA
HAPSTI]I
HARAMBA[I]I
HUM
HUMAC
IVICA
JAGODI]I
JAZVENIK
KADIROVINA
KANDIJA
KARAXE
KOP^I]
KOPRIVNICA
KORDI]I
KOTEZI
KRU[EVICA
KULA
KUTLI]I
LEN\EROVINA
LUG
QUBNI]
MASLI]I
MEDINI
MILANOVI]I
MRA^AJ
NUHI]I
OXAK
OKOLI[TE
PAVICE
PIRI]I
PLANINICA
PODRIPCI
PORI^E
POTO^ANI
PRIJACI
ROSUQE
ROVNA
SABQARI
97 od 805

29
419
75
225
641
616
299
415
1012
70
233
218
186
187
161
126
17
42
62
615
877
999
242
187
671
16
270
457
511
69
239
105
102
27
486
24
355
204
281
221
662
45
218
224
692
112

1
1
-

348
107
198
119
344
377
33
233
138
158
42
606
155
178
79
16
315
135
335
90
174
35
2
188
24
1
25
50
129
74
219
7
-

3
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
28
3
67
74
84
21
10
419
17
4
615
174
1
1
69
1
1
626
2
6
37
173
45
47
1
180
7
2
126
17
62
1
5
1
694
4
24
428
342
1
46
163
171
347
1
7
16
83
52
112
7
413
2
69
26
6
70
102
25
286
1
11
353
1
179
281
170
1
486
40
6
45
144
1
683
1
1
112
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
SEFEROVI]I
SERVANI
SKRTE
STOJI]I
STOLAC
[I]I
[U[QI]I
TRGE
UDURLIJE
VESELA
VILE[I
VRBAWA
VRPE]
VU^IPOQE
ZANESOVI]I
ZLAVAST
ZLOKU]E
@DRALOVI]I

181
150
67
89
15
329
26
48
587
1453
275
998
398
944
534
395
118
364

1
-

57
321
559
268
517
184
719
140
154
167

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
124
94
55
1
67
89
15
3
1
3
26
48
19
2
1
1071
91
20
250
25
463
1
16
211
1
178
35
10
387
1
6
240
1
118
196
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BUSOVA^A
U GRADSKIM
U OSTALIM
BARE
BUKOVCI
BUSEQI
BUSOVA^A
G
CARICA
DOBRAQEVO
DOLAC
DOWA ROVNA
DOWE POQE
GORWA ROVNA
GORWE POQE
GRABQE
GRANICE
GUSTI GRAB
HOZANOVI]I
HRASNO
98 od 805

16289
2734
13555
266
376
673
2734
414
415
118
309
462
247
942
173
240
365
305
323

31
26
5
1
26
1
-

8088
1327
6761
256
91
563
1327
349
1
274
444
6
262
6
156
315
320

2
1
1
1
-

6875
1069
5806
4
246
97
1069
49
411
116
30
241
617
119
4
41
304
-

4
4
4
-

625
125
500
4
1
125
3
2
1
9
46
56
-

6
3
3
3
1
-

1
1
-

428
172
256
1
5
1
172
3
1
3
6
30
1
23
9
1
2
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
JAVOR
JAZVINE
JELINAK
KATI]I
KOVA^EVAC
KR^EVINE
KRVAVI^I]I
KULA
KUPRES
LON^ARI
MEHURI]I
MERDANI
MIHAQEVI]I
MILAVICE
NEZIROVI]I
O^ENI]I
OSELI[TE
PODBARE
PODSTIJENA
PODJELE
PROSJE
PUTI[
RAVAN
SAJTOVI]I
SKRADNO
SOLAKOVI]I
STRANE
STUBICA
[UDINE
TURI]I
ZARA^E

29
424
575
92
80
333
52
367
233
295
196
365
192
210
136
91
222
136
228
228
54
513
511
269
632
487
415
63
192
204
103

1
1
1
-

27
417
285
6
2
301
271
229
33
1
142
101
52
217
55
39
142
456
205
403
238
73
1
22
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
6
284
5
71
12
78
3
5
46
68
2
1
17
3
1
225
34
195
1
359
5
191
63
5
20
38
1
4
136
223
5
10
130
18
15
312
51
8
16
16
18
35
10
176
35
14
232
2
1
291
5
42
63
187
2
180
101
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
CAZIN
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAJRI]I
BA[^E
BEGOVE KAFANE
99 od 805

57110
1924
55186
720
572
1215

22
22
1

122
45
77
7
13
2

3
3
1
-

55401
1601
53800
710
530
1190

17
3
14
1

826
75
751
1
5
10

21
21
-

7
5
2
-

575
186
389
23
9
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
BREZOVA KOSA
BUKOVICA
CAZIN
CRNAJA
^AJI]I
]EHI]I
]ORALI]I
DOWA BARSKA
D. KOPRIVNA
DOWA LU^KA
GE^ETI
GLOGOVAC
GWILOVAC
GORWA BARSKA
G. KOPRIVNA
GORWA LU^KA
GRADINA
HAXIN POTOK
JAPI]A BRDO
KAPI]I
KLEN
KLI^I]I
KLISA
KOVA^EVI]I
KRAKA^A
KRIVAJA
KRNDIJA
LI\ANI
LISKOVAC
QUBIJANKI]I
MAJETI]I
MIOSTRAH
MUJAKI]I
MUTNIK
OSREDAK
OSTRO@AC
PE]IGRAD
PIVNICE
PJANI]I
PODGREDINA
POQE
POWEVI]I
PRO[I]I
PU[KARI
RO[I]I
RUJNICA
SEFERAGI]I
SKOKOVI
SLATINA
100 od 805

788
250
1924
363
1362
696
918
331
919
776
373
1009
1429
1139
1367
805
284
199
786
618
181
1580
802
1186
1028
131
200
1387
804
1155
1168
290
2258
636
1755
1047
592
1564
1589
1846
591
847
833
478
686
1262
641
1189

2
1
5
11
-

45
3
3
1
1
2
1
4
2
5
1
2
5
2
3
1
4
2
1
4
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
786
2
230
20
1601
3
75
5
186
318
42
1356
1
656
1
38
910
1
3
4
325
1
4
912
3
1
772
1
1
335
1
1
34
1003
4
1412
13
1137
1
1
1366
795
1
2
6
277
7
178
17
772
1
3
616
1
1
180
1503
2
13
51
790
12
1181
1
1022
1
131
198
1
1369
5
9
801
1
2
1147
6
1150
4
289
1
2237
6
1
4
329
1
299
7
1732
1
2
14
1009
2
23
4
1
590
1
1
1538
1
8
8
1580
4
1
3
1838
1
1
584
843
3
814
2
1
12
474
1
605
1
72
2
5
1233
3
11
629
11
1187
2
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
STARA GOVEDARNICA
STIJENA
[TURLI]
[TURLI]KA PLATNICA
TOROMANI
TR@AC
TR@A^KA PLATNICA
TR@A^KA RA[TELA
VILEWA^A
VRELO
@EGAR

220
1975
2428
806
488
2470
631
264
845
231
183

1
1
-

3
1
2
2
-

1
1

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
189
2
29
1944
10
6
9
2411
10
1
1
800
2
486
1
1
2451
7
5
630
1
195
1
33
4
30
842
1
107
121
1
176
6

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
^AJNI^E
U GRADSKIM
U OSTALIM
AVLIJA
BATKOVI]I
BATOTI]I
BATOVO
BEZUJNO
BOGAQEVI]I
BRAHA
BRAJNOVI]I
BRDO
BRDO KOD ^AJNI^A
BREZOVICE
BU^KOVI]I
BU^KOVI]I NA
BEZUJANCI
^AJNI^E
G
^AWEVA
DARDAGANI
DOMJE[I]I
DOWE PONIKVE
DOWI STOPI]I
DRAGOVI]I
DUBAC
DUPOJEVI]I
101 od 805

10280
2556
7724
113
31
162
195
77
28
58
39
55
91
67
75
85

118
82
36
2
1
2

16
6
10
-

4880
931
3949
112
4
103
188
32
28
64
74
26

1
1
-

4892
1304
3588
1
27
59
1
43
56
39
55
24
60
57

18
18
-

311
203
108
6
2
3
6
-

2556
82
30
48
83
37
68
68
25

82
-

6
-

931
82
13
37
37
25

1
-

1304
17
48
82
67
29
-

18
-

203
1
1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DU@ICA
DVORI[TA
\AKOVI]I
DJAKOVI]I NA BATOVCI
GLAMO^EVI]I
GLO@IN
GLU[^I]I
G. PONIKVE
G. STOPI]I
GRAMUSOVI]I
HASKOVI]I
HASOVI]I
HO]EVINA
HOVRQICE
HUNKOVI]I
IFSAR
JASTREBICE
KAMEN
KAROVI]I
KAROVI]I NA BATOVCI
KLAK
KOBILI]I
KRIVA^A
KRSTAC
KUKAVICE
LA\EVCI
LUKE
MAHREVI]I
MAKOTI]I
MALI BANI]I
MARENI]I
MEDO[EVI]I
ME\URJE^JE
METAQKA
MILATKOVI]I
MIQENO
MI[TAR
MRKOJEVI]I
NEKOSINE
OKRUGLICA
OME\AK
PARAVCI
PODAVRELO
PODRID
POPOVI]I
PRVAW
RA^ICE
RAN^I]I
RAVNE WIVE
102 od 805

55
23
192
115
94
140
86
163
102
78
53
38
127
41
38
113
10
187
15
160
67
21
19
164
82
70
216
110
131
47
101
102
159
5
89
273
39
117
35
34
46
55
51
19
42
152
39
67
57

1
4
1
6
-

9
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
55
15
8
189
3
28
87
94
98
41
85
1
145
17
100
1
60
18
53
38
30
97
41
34
3
1
61
52
10
47
134
6
15
156
4
66
1
20
1
19
73
77
5
81
1
44
26
5
201
29
81
131
13
34
99
15
86
94
61
3
1
21
68
114
147
6
39
62
55
8
27
19
15
30
16
51
4
51
19
37
5
145
6
39
67
57
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
SKORUPANI
SLATINA
SLATINA NA BATOVCI
STARONI]I
SUDI]I
SUHODAW
[AMLI]I
[API]I
TODOROVI]I
TOKOVI]I
TRBUHOVI]I
TRPIWE
TUBROJEVI]I
TULE[I]I
TUPCI
UM^ARI
VELIKI BANI]I
VIDOBARE
VIHNI]I
VUKOVINE
ZABORAK
@DRIJELO
@UNE

35
28
161
229
89
14
112
35
111
27
71
108
45
63
35
68
170
143
53
151
169
51

2
17
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
35
28
160
1
1
203
24
87
2
14
111
1
34
1
103
7
1
2
25
40
8
13
100
8
45
63
1
34
68
170
138
5
53
80
65
3
149
51
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
^APQINA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAJOVCI
BIVOQE BRDO
CRNI]I
^APQINA
G
^EQEVO
DOQANI
DRA^EVO
DRETEQ
GABELA
GWILI[TA
GORICA
103 od 805

26032
6191
19841
91
890
61
6191
922
373
611
517
2518
344
371

49
31
18
31
1
2

13931
2542
11389
91
274
61
2542
739
347
563
458
2007
341
331

23
16
7
1
16
1
-

6830
1661
5169
598
1661
153
46
38
24

12
9
3
1
9
-

3467
896
2571
6
896
5
6
45
377
2
7

42
35
7
35
-

5
3
2
1
3
-

1591
955
636
5
955
24
20
3
13
90
7
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
GRABOVINA
HOTAW
JASENICA
KLEPCI
LOKVE
OPLI^I]I
PO^ITEQ
PR]AVCI
PREBILOVCI
RE^ICE
SJEKOSE
STANOJEVI]I
STRUGE
SVITAVA
[EVA[ WIVE
[URMANCI
TASOV^I]I
TREBI@AT
VI[I]I
ZVIROVI]I

713
283
212
412
668
1286
888
281
225
1142
201
204
438
449
233
442
1602
1258
1759
447

4
4
4
2
1
-

619
196
4
18
1
101
182
279
1
246
153
33
291
448
60
384
282
1238
1197
444

1
1
1
2
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
8
51
33
81
4
208
2
370
17
433
223
11
831
333
21
629
1
15
3
53
1
1
217
6
685
1
181
2
20
19
28
1
143
26
134
7
4
173
57
1
445
653
1
1
212
8
5
461
35
1
58
3

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
^ELINAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BALTE
BASI]I
BRANE[CI D.
BRANE[CI G.
BREZI^ANI
^ELINAC DOWI G
^ELINAC G.
DUBRAVA NOVA
DUBRAVA STARA
GORWI VIJA^ANI /DIO/
GRABOVAC
JO[AVKA
KABLOVI
KAMENICA
104 od 805

18354
3136
15218
294
245
886
741
461
3136
1041
41
652
585
592
2403
343
79

15
8
7
8
1
1
-

86
57
29
1
1
57
3
3
2
1
4
2
-

1
1
1
-

1232
817
415
230
817
1
-

2
1
1
1
-

15832
1798
14034
292
14
885
728
457
1798
1028
13
503
547
573
2208
340
60

5
4
1
4
-

2
2
1
1
-

942
402
540
10
2
402
9
59
37
15
164
1
4
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
LA\EVCI
LIPOVAC
MARKOVAC
MEHOVCI
MEMI]I
OPSJE^KO
POPOVAC
SKATAVICA
[AHINOVI]I
[WEGOTINA D.
[WEGOTINA SREDWA
[WEGOTINA V.
[TRBE

563
407
217
323
260
901
448
281
208
640
1112
876
619

1
4

1
7
1
1
1
1

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
548
14
403
4
120
97
166
121
35
11
1
248
868
27
1
443
1
1
271
2
201
6
632
1
4
1091
6
839
37
4
601
6

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
^ITLUK
U GRADSKIM
U OSTALIM
BIJAKOVI]I
BILETI]I
BLATNICA
BLIZANCI
^ALI]I
^ERIN
^ITLUK
G
DOBRO SELO
DRAGI^INA
GRADNI]I
HAMZI]I
KREHIN GRADAC
KRU]EVI]I
M. OGRADJENIK
ME\UGORJE
PAO^A
POTPOQE
SLU@AW
TEP^I]I
V. OGRADJENIK
VIONICA
105 od 805

14101
2077
12024
565
424
1010
501
316
274
2077
527
560
417
1116
820
211
534
1159
470
600
611
318
1235
356

8
6
2
6
1
1
-

13799
2007
11792
565
391
1000
459
313
274
2007
518
559
416
1054
809
183
531
1142
470
597
611
314
1231
355

1
1
1
-

125
8
117
23
1
12
8
1
53
26
1

1
1
1
-

15
9
6
3
1
9
1
1
-

2
2
2
-

106
42
64
7
3
28
3
42
1
1
4
9
2
2
1
2
1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
DERVENTA
U GRADSKIM
U OSTALIM
AGI]I
BEGLUCI
BIJELO BRDO
BOS. DUBO^AC
BREZICI
BUKOVAC
BUKOVICA MALA
BUKOVICA V.
BUNAR
CERANI
CRN^A
DA@NICA
DERVENTA
G
DOWA BI[WA
D. LUPQANICA
DOWI DETLAK
DOWI VI[WIK
DRIJEN
GORWA BI[WA
G. LUPQANICA
G. BO@INCI
GORWI DETLAK
G. VI[WIK
GRADAC
GRADINA
KALENDEROVCI DOWI
KALENDEROVCI GORWI
KOSTRE[
KOVA^EVCI
KULINA
KUQENOVCI
LUG
LU@ANI
LU@ANI BOS.
106 od 805

57010
14357
42653
473
753
1529
593
709
113
222
799
420
2082
1154
309
14357
346
1405
511
782
869
429
1154
643
1118
384
304
446
372
544
423
322
930
732
866
343
774

35
21
14
1
1
2
21
-

23629
3727
19902
84
296
1505
216
653
113
52
783
407
5
304
3727
160
71
713
2
378
615
596
18
74
287
445
69
4
11
305
859
646
386
19
130

16
12
4
12
-

6034
4593
1441
1
289
342
4593
3
147
1
8
1
322
6

16
9
7
9
1
1

22840
2934
19906
374
43
5
5
2
169
4
6
2045
1152
2
2934
150
1312
430
60
846
26
498
4
1081
305
13
1
141
503
412
48
66
466
1
596

20
18
2
2
18
-

6
2
4
2
-

3914
2799
1115
13
116
7
27
1
1
8
3
28
2799
36
16
80
2
18
23
35
42
8
2
3
15
31
17
19
11
10
1
33
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
LU@ANI NOVI
MALA SO^ANICA
MI[INCI
MI[KOVCI
MODRAN
OSIWA
OSOJCI
PJEVALOVAC
POJEZNA
POQARI
POQE
RAP]ANI
STANI]I
[U[WARI
TETIMA
TRSTENCI
TUWESTALA
VELIKA
V. SO^ANICA
VRHOVI
ZELENIKE
@ERAVAC
@IVINICE

652
844
1783
889
1268
2063
151
404
1513
465
1089
250
435
734
1043
998
232
196
1693
461
508
906
1223

2
1
5
1
1
-

351
389
1247
41
1255
10
15
231
3
462
641
2
428
726
864
19
230
1
4
457
487
747
1086

1
1
2

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
4
1
189
105
445
8
482
1
47
814
1
29
4
4
1
2027
18
133
3
124
46
1495
9
1
1
2
290
145
236
1
2
5
1
1
79
1
49
24
1
970
7
2
192
3
2
1646
32
2
17
1
153
1
41
57
2
22

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
DOBOJ
U GRADSKIM
U OSTALIM
ALIBEGOVCI
BO@INCI DOWI
BRESTOVO
BUKOVAC
BU[LETI]
CEROVICA
CVRTKOVCI
^AJRE
^IV^IJE BUKOVI^KE
^IV^IJE OSJE^ANSKE
DOBOJ
G
107 od 805

99548
23558
75990
1344
718
1417
758
874
1858
945
382
960
650
23558

225
171
54
2
5
171

14522
2852
11670
1209
7
2
698
4
6
26
2
3
2852

32
20
12
20

35742
8822
26920
123
2
57
317
686
8822

26
16
10
1
16

39224
6091
33133
5
693
1354
23
754
1663
918
11
212
594
6091

95
54
41
9
54

14
11
3
11

76
76
76

8549
5211
3338
6
17
49
22
46
158
22
17
57
24
5211
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DRAGALOVCI
FO^A
GLOGOVICA
GRABOVICA
GRAPSKA DOWA
GRAPSKA G.
JELAWSKA
JOHOVAC
KLADARI
KLOKOTNICA
KOMARICA
KOSTAJNICA
KOTORSKO
KO@UHE
LIPAC
LUKAVICA/DIO/
QEB
QESKOVE VODE
MAJEVAC
MAKQENOVAC
M. BRIJESNICA
MALA BUKOVICA
MATUZI]I
MIQKOVAC
MITROVI]I
MRAVI]I
OPSINE
OSJE^ANI D.
OSJE^ANI G.
OSREDAK
OSTRU@WA D.
OSTRU@WA G.
PALE@NICA
PLO^NIK
PODNOVQE
PORJE^JE
POTO^ANI
PRIDJEL
PRISADE
PRWAVOR MALI
PRWAVOR V.
RADWA DOWA
RA[KOVCI
RITE[I]
SJENINA
STANARI
STANI] RIJEKA
STANOVI
SUHO POQE
108 od 805

1312
1721
923
765
542
2211
843
1511
639
3605
1294
1322
3101
1605
1003
894
506
835
594
2057
1396
785
1540
1358
491
1345
376
807
1274
730
1120
510
1073
304
1301
316
868
1983
411
857
811
710
714
744
2486
1301
1634
1081
947

1
1
3
5
1
4
3
2
2
1
3
6
13
1
-

1207
1645
13
3
1
1
3
1355
23
2
1190
25
47
13
5
1
21
801
74
4
87
2
101
6
12
186
2
1
7
109
6
352
21
664
1
105
209
5
13
11
25
4

1
1
2
1
1
1
1
1
2
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
38
1
61
1
6
48
2
893
12
728
33
523
16
2134
37
37
831
1
3
1
48
5
71
27
490
46
3495
8
1
82
5
14
18
11
1219
59
2892
2
9
135
3
1507
48
1
877
1
109
894
1
487
18
722
107
544
14
943
90
202
1383
4
7
242
1
329
120
1478
7
49
1092
28
18
114
486
3
1196
1
42
344
30
747
52
7
1048
110
499
39
1
1098
5
1
494
12
1
907
125
26
245
26
3
1135
34
132
179
4
643
24
196
1099
823
1
52
2
52
1
801
29
68
73
709
572
19
493
41
2328
77
1
61
2
1143
89
1356
1
175
84
3
998
49
519
379
3
29
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
SVJETLI^A
[EVARLIJE
TEKU]ICA
TISOVAC
TRWANI
ULARICE
V. BRIJESNICA
V. BUKOVICA
VRANDUK
ZARJE^A

794
1653
832
339
1080
1130
1649
1460
224
367

1
-

2
4
3
13
1118
1
16
188
5

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
643
72
51
1576
32
1
38
2
806
20
333
1046
10
8
4
1586
4
1
54
7
1374
2
60
4
345
16

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
DOWI VAKUF
U GRADSKIM
U OSTALIM
BABIN POTOK
BABINO SELO
BALI]I
BALIHOXI]I
BARICE
BLAGAJ
BRDA
BRDO
BREZI^ANI
]EHAJI]I
]EMALOVI]I
DAQAN
DOBRO BRDO
DOGANOVCI
DOLOVI
DOWI VAKUF
G
XIHANI]I
\ULOVI]I
FAKI]I
FOWGE
GALE[I]I
GRABANTI]I
GREDINA
GRI^
109 od 805

22606
7224
15382
109
123
23
390
98
249
163
49
228
289
59
131
239
241
123
7224
83
127
191
61
208
193
159
112

18
12
6
12
-

635
184
451
17
2
6
184
180
-

2
1
1
1
-

11600
4207
7393
6
377
32
217
59
211
222
4207
45
125
180
12

5
5
5
-

8574
1854
6720
89
123
23
4
97
248
124
32
207
115
17
123
1854
37
8
61
25
188
155
98

2
2
2
-

1
1
1
-

1592
900
692
14
8
1
7
19
1
10
11
17
900
1
5
4
2
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
GUVNA
HEMI]I
JABLAN
JANKOVI]I
JEMANLI]I
KARI]I
KE@E
KOMAR
KORENI]I
KOSA
KO[]ANI
KOVA^EVI]I
KUTAWA
QU[A
MAKITANI
NOVO SELO
OBORCI
ORAHOVQANI
PETKOVI]I
PIQU@I]I
POBR\ANI
POWAVI]I
POTKRAJ
PRIBRA]A
PRISIKA
PRUSAC
RAKITE
RASAVCI
RASTI^EVO
RA[]E
RUDINA
SANXAK
SEMIN
SILAJXEVINA
SLATINA
SOKOLINA
STARO SELO
SUHODOL
SULTANOVI]I
SUQI]I
[AHMANI
[ATARE
[EHERXIK
[UTKOVI]I
TOPOLA
TORLAKOVAC
URIJA
VLA\EVI]I
VUKOVO
110 od 805

286
200
69
68
306
80
92
431
296
43
152
120
389
310
153
158
175
216
50
176
63
238
89
596
88
1681
14
383
270
7
185
232
400
83
131
348
628
286
132
140
184
201
271
81
5
587
367
128
146

1
3
2
-

88
57
75
1
6
1
17
1

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
166
24
8
199
1
9
58
68
146
102
79
1
92
411
20
294
2
37
6
106
45
115
5
359
28
287
22
151
2
56
102
125
10
36
216
50
171
5
63
232
6
14
209
363
20
88
1667
7
1
14
39
339
4
8
262
7
66
119
232
75
220
93
34
49
8
121
308
38
1
556
31
39
209
35
42
35
85
11
140
144
39
198
2
200
50
14
81
5
553
32
9
341
128
138
7
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
DRVAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
ATA[EVAC
BASTASI
BOBOQUSCI
BOS. OSREDCI
BRDA
BUN^EVAC
DRVAR
G
DRVAR SELO
G. TI[KOVAC
GRUBORSKI NASLON
KAMENICA
QESKOVICA
MALI CVJETNI]
MALO O^IJEVO
MARTIN BROD
MOKRONOGE
MOTIKE
MR\E
O^IGRIJE
PALU^CI
PODI]
PODOVI
POQICE
POTOCI
PREKAJA
SRNETICA
[AJINOVAC
[IPOVQANI
TRNINI] BRIJEG
TRUBAR
UVALA
V. CVJETNI]
V. O^IJEVO
VIDOVO SELO
111 od 805

17983
7063
10920
38
458
394
299
82
84
7063
772
117
120
227
134
179
121
208
710
79
395
97
124
181
273
273
60
574
11
38
934
385
573
74
365
107
495

2
2
1
-

62
42
20
3
42
3
1
1
1
1
3
2
2

26
22
4
22
1
2
1

4
3
1
3
1
-

15896
6006
9890
38
442
384
290
82
76
6006
561
76
114
219
134
178
120
200
690
78
380
86
122
23
227
249
50
530
8
38
807
362
534
73
336
106
478

12
11
1
11
1
-

1
1
1
-

1949
961
988
12
10
7
8
961
205
41
6
8
7
20
15
11
2
156
46
24
8
43
119
23
37
1
29
1
14
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
VRTO^E
ZAGLAVICA
@UPA
@UPICA

1531
219
114
75

1
-

3
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1405
121
215
4
108
6
71
4

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
DUVNO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAQCI
BLA@UJ
BOGDA[I]
BOR^ANI
BUKOVA GORA
BUKOVICA
CEBARA
CRVENICE
]AVAROV STAN
DOBRI]I
DOWI BRI[NIK
DUVNO
G
EMINOVO SELO
GALE^I]
G. PRISIKA
G. BRI[NIK
GRABOVICA
JO[ANICA
KAZAGINAC
KOLO
KONGORA
KORITA
KOVA^I
KRWIN
KUK
LETKA
LIPA
LISKOVA^A
LUG
MANDINO SELO
112 od 805

30666
4231
26435
65
308
420
771
309
901
161
743
75
556
780
4231
812
356
55
414
505
204
331
630
777
232
344
204
195
570
346
250
235
441

9
2
7
1
2
5
1
-

26712
2528
24184
6
165
419
771
307
893
159
742
75
551
770
2528
721
354
55
409
496
204
326
624
764
228
341
204
195
568
304
249
234
294

2
2
-

2895
1248
1647
140
1
1
1248
105

3
3
1
-

671
214
457
59
2
1
1
1
214
82
1
3
3
7
42
1
42

25
25
25
-

2
2
2
-

270
201
69
1
1
7
1
4
201
2
1
1
2
2
4
3
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
MESIHOVINA
MIJAKOVO POQE
MOKRONOGE
MRKODOL
OMEROVI]I
OMOQE
OPLE]ANI
PASI]
PODGAJ
PRISOJE
RADO[I
RA[]ANI
RA[EQKE
RA[KO POQE
RENI]I
RO[WA^E
SARAJLIJE
SELI[TE
SEONICA
SR\ANI
STIPAWI]I
[UICA
TREBI[EVO
VEDA[I]
VINICA
VOJKOVI]I
VRAWA^E
VRILO
ZAQI]E
ZAQUT
ZIDINE

1033
220
559
1184
317
660
428
259
207
1329
157
146
338
1208
205
188
473
396
284
1274
1481
641
676
332
44
224
101
37
44

1024
218
296
1181
1
654
73
259
207
1319
157
335
1204
204
181
467
392
271
881
1345
639
668
330
44
224
101
37
44

1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
5
263
3
314
1
1
306
43
4
1
6
146
1
1
4
2
4
1
3
7
6
387
2
4
123
3
6
2
3
1
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
FO^A
U GRADSKIM
U OSTALIM
AN\ELIJE
BASTASI
BAV^I]I
113 od 805

44661
11530
33131
137
86
250

947
632
315
-

141
87
54
-

7
4
3
-

23316
4414
18902
134
14
210

10
5
5
-

18908
5663
13245
68
40

20
8
12
-

3
1
2
-

8
8
-

1156
677
479
1
1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
BELENI
BE[LI]I
BIOKOVO
BIROTI]I
BOGAVI]I
BORJE
BOROVINI]I
BRAJI]I
BRAJKOVI]I
BROD
BRUSNA
BUDAW
BUJAKOVINA
BUN^I]I
BUNOVI
CEROVA RAVAN
CRNETI]I
CVILIN
^ELEBI]I
^ELIKOVO POQE
]UREVO
DANI^I]I
DEROLOVI
DOWE @E[]E
DRA^E
DRAGO^AVA
DRAGOJEVI]I
\E\EVO
FALI[I
FILIPOVI]I
FO^A
G
GLU[CA
GODIJENO
GOSTI^AJ
GOVZA
GRADAC
GRANDI]I
GRDIJEVI]I
HUM
HUSEINOVI]I
IGO^E
IZBI[NO
JABUKA
JASENOVO
JE^MI[TA
JELE^
JO[ANICA
KOLAKOVI]I
KOLUN
114 od 805

113
204
228
77
138
238
84
175
61
796
462
342
188
107
176
108
194
576
164
43
319
240
208
302
262
365
215
485
58
252
11530
73
171
209
250
355
342
146
157
71
281
640
455
161
201
728
345
174
314

2
1
28
2
5
21
7
1
632
5
1
1
3
-

4
1
1
8
1
4
87
1
-

4
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
112
1
198
20
205
1
77
138
7
230
67
14
2
25
149
1
61
143
1
528
4
83
56
404
1
119
223
138
44
6
6
101
167
8
37
71
103
87
478
2
88
4
152
36
7
287
9
179
61
177
30
1
25
269
260
1
183
179
3
215
296
173
14
58
222
29
1
4414
5
5663
8
1
677
47
26
132
31
3
209
245
5
243
69
43
268
74
50
96
155
1
71
263
6
10
634
2
417
36
1
158
3
13
185
625
88
2
10
179
164
2
173
198
114
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
KOSMAN
KOZAREVINA
KOZJA LUKA
KRATINE
KRNA JELA
KRU[EVO
KUNDUCI
KUNOVO
KUTA
LOKVE
QUBINA
MAREVO
MAZLINA
MAZO^E
ME[TREVAC
MIQEVINA
MIRJANOVI]I
MJE[AJI
MRAVQA^A
WUHE
ORAHOVO
PAPRATNO
PATKOVINA
PAUNCI
PETOJEVI]I
PODGRA\E
POQICE
POPOV MOST
POTPE]E
PREVILA
PREVRA]
PRIJEDJEL
PRISOJE
PURI[I
RA^I]I
RADOJEVI]I
RIJEKA
RODIJEQ
SLATINA
SLAVI^I]I
SORLACI
STOJKOVI]I
SUSJE[NO
[KOBAQI
[TOVI]
[UQCI
TE^I]I
TJENTI[TE
TO\EVAC
115 od 805

103
153
719
435
142
403
210
224
205
533
138
383
300
208
301
1555
114
376
211
278
330
419
395
211
107
102
356
291
594
260
402
278
228
76
94
136
205
431
494
170
219
226
383
158
549
429
153
416
259

3
7
3
43
11
2
1
21
22
1
5
8
6
1
1
17
-

2
1
1
10
1
1
1
2
9
4
-

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
88
15
36
109
6
522
181
6
414
15
6
142
383
8
4
56
153
171
47
4
10
2
188
4
521
7
1
78
60
365
17
1
299
121
86
282
14
550
921
4
23
100
14
153
200
12
27
184
240
36
2
18
312
333
82
230
112
1
50
128
83
49
57
1
90
12
260
85
1
217
46
2
409
150
10
107
147
84
313
50
226
1
1
180
47
75
1
3
90
85
51
190
5
318
111
345
130
12
93
75
202
17
76
145
259
120
17
141
218
306
16
270
157
1
153
207
172
1
15
255
1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
TOHOQI
TRBU[]E
TRTO[EVO
TVRDACI
USTIKOLINA
VELENI]I
VIKO^
VITINE
VOJNOVI]I
VRAWEVI]I
VRBNICA
VU^EVO
VUKU[I]I
ZABOR
ZAKMUR
ZAVAIT
ZEBINA [UMA
ZUBOVI]I
@EQEVO

144
466
94
110
1128
284
252
45
163
149
42
27
74
212
311
455
502
380
205

36
19
26
5
-

1
1
-

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
63
81
97
306
24
94
96
14
694
401
8
283
230
22
44
35
127
1
73
74
1
42
1
74
212
65
213
32
1
449
477
21
2
369
4
7
176
29
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
FOJNICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAKOVI]I
BAKOVI]KA CITOWA
BAWA
BISTRICA
BOTUN
BO@I]I
CAREV DO
^EMERNICA
DRAGA^I]I
DUSINA
DJEDOV DO
FOJNICA
G
GOJEVI]I
GRABOVIK
GRADINA
116 od 805

15045
3411
11634
890
117
130
185
197
131
28
148
166
739
184
3411
550
199
140

24
9
15
1
9
6
-

6432
1158
5274
565
105
128
183
36
28
242
145
1158
518
139

8
5
3
1
5
-

7637
1722
5915
162
10
195
95
148
166
447
38
1722
6
198
-

3
2
1
2
-

422
158
264
139
2
1
158
13
1

24
24
24
-

1
1
1
-

1
1
-

413
322
91
23
2
2
13
322
4
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
KLISURA
KOZICA
KUJU[I]I
LOPAR
LU^ICE
LU@INE
MAJDAN
MARINI]I
MERXANI]I
MUJAKOVI]I
NADBARE
OBOJAK
OGLAVAK
ORMANOV POTOK
OSTRU[KA CITOWA
OTIGO[]E
PAQIKE
PLO^ARI
PODCITOWA
PODGORA
POQE OSTRU@NICA
POQE PLO^ARI
POQE []ITOVO
POWU[INA
PORA^E
RAGALE
RAJETI]I
RIZVI]I
SELAKOVI]I
SELI[TE
SITI[]E
SMAJLOVI]I
[AVNIK
TJE[ILO
TURKOVI]I
VLADI]I
VOQEVAC
VUKEQI]I
@IV^I]I

117
129
70
13
268
395
24
101
374
70
393
205
150
129
67
372
49
71
94
130
688
370
308
103
17
441
94
184
43
29
17
144
742
276
401
73
251
108
320

2
1
1
4
-

13
179
291
1
1
33
69
233
71
67
327
40
94
130
278
6
235
102
9
64
93
43
29
17
522
238
-

1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
117
129
70
89
100
23
100
337
3
1
157
3
204
1
79
128
1
35
1
9
9
71
403
3
3
354
7
59
2
12
8
376
1
1
181
2
144
102
1
93
1
11
23
1
400
73
251
108
320
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
117 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
__________________________________________________________________________________________________________________________________
GACKO
U GRADSKIM
U OSTALIM
AVTOVAC
BAHORI
BA[I]I
BERU[ICA
BRAJI]EVI]I
BRANILOVI]I
CERNICA
^EMERNO
DANI]I
DOBREQI
DOMRKE
D. BODE@I[TA
DRAME[INA
DRA@QEVO
DRUGOVI]I
DUBQEVI]I
FOJNICA
GACKO
G
GAREVA
G. BODE@I[TA
GRA^ANICA
GRADINA
HODINI]I
IGRI
IZGORI
JABUKA
JASENIK
JUGOVI]I
KAZANCI
KQU^
KOKORINA
KRAVAREVO
KULA
LIPNIK
LON^ARI
LUKA
LUKOVICE
QESKOV DUB
MEDANI]I
ME\UQI]I
MEKAVCI
MELE^I]I
MIHOQA^E
MJEDENIK
118 od 805

10279
2602
7677
504
96
222
33
53
135
110
80
145
149
57
16
23
64
101
77
173
2602
183
47
313
265
180
39
342
88
102
84
230
139
48
69
216
286
40
76
186
57
69
87
33
21
367
39

215
31
184
59
6
1
3
31
8
7
4
26
6
-

21
17
4
17
1
1
-

1
1
1
-

3424
1235
2189
50
92
211
134
34
101
1235
145
78
179
39
87
133
214
40
73
85
28
21
22

6215
1100
5115
356
4
7
33
52
76
80
137
137
55
16
23
64
76
169
1100
181
47
148
186
316
1
94
84
221
1
48
69
1
245
2
184
57
69
354
17

1
1
1
-

380
207
173
39
4
1
1
12
1
1
207
14
1
1
17
1
5
5
1
15
1
2
1
5
7
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
MR\ENOVI]I
MUHOVI]I
NADINI]I
NOVI DULI]I
OBJE[ENIK
PLATICE
PODA
PRIDVORICA
PR@INE
RAVNI
RUDO POQE
SAMOBOR
SLIVQA
SODERI
SR\EVI]I
STAMBELI]I
STARI DULI]I
STEPEN
STOLAC
[IPOVICA
[UMI]I
ULIWE
VI[WEVO
VRATKOVI]I
VRBA
ZAGRADCI
ZUROVI]I
@AWEVICA

67
39
241
196
10
29
33
60
48
127
166
143
48
92
21
99
90
36
42
32
60
40
114
75
45
35
45

8
27
1
1
7
2
18

1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
67
39
231
2
190
6
10
29
33
60
43
5
114
13
132
7
141
2
47
92
21
97
90
35
42
32
57
3
33
106
5
75
45
35
27
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
GLAMO^
U GRADSKIM
U OSTALIM
BABI]A BRDO
BILI^I]
CRNI VRH
]IRI]I
]OSLIJE
DOLAC
119 od 805

14120
3777
10343
59
188
451
59
176
108

6
4
2
-

238
52
186
2
1
24
-

3
1
2
-

2276
809
1467
129
14
1
-

11106
2686
8420
58
53
450
45
142
106

4
3
1
-

3
3
-

389
213
176
6
2
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DRAGWI]
DUBRAVE
\ULI^AN
GLAMO^
G
GLAVICA
HALAPI]
HASANBEGOVCI
HASI]I
HOTKOVCI
HOZI]I
HRBINE
ISAKOVCI
JAKIR
KAMEN
KARAJZOVCI
KARLOVAC
KOPI]
KORI]NA
KOVA^EVCI
KRASINAC
MALKO^EVCI
MALO SELO
MASLINA STR.
MLADE[KOVCI
OXAK
OPA^I]
PERDUHOVO S.
PETROVO VRELO
PODGLAVICA
PODGRADINA
PODGREDA
PODKRAJ
POPOVI]I
PRIBEQA
PRIJANI
RADASLIJE
RAJI]KE
REQINO SELO
RORE
RUDINE
SKUCANI
STARO SELO
STEKEROVCI
[UMWACI
VAGAN
VIDIMLIJE
VRBA
ZAGLAVICA
ZAJARUGA
120 od 805

150
84
156
3777
482
562
198
643
164
143
131
80
171
169
53
59
71
473
83
176
68
62
111
55
107
96
176
51
136
138
42
158
425
255
878
60
86
368
49
140
109
539
345
248
157
49
39
307

4
1
1
-

12
22
52
1
5
1
2
5
8
19
69
1
1
11
2
-

1
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
93
41
4
82
1
28
100
5
809
2686
3
3
213
475
5
552
5
1
195
40
583
14
157
6
41
85
16
127
31
49
87
79
4
153
7
43
2
59
13
39
243
142
1
16
75
4
47
122
5
19
48
62
85
26
6
39
4
105
1
1
92
2
164
6
51
135
138
31
158
417
1
1
245
3
295
539
34
55
85
368
49
139
1
109
521
10
330
13
1
244
139
16
49
39
300
5
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
GORA@DE
U GRADSKIM
U OSTALIM
AHMOVI]I
BA^CI
BAHOVO
BAKIJE
BARE
BA[ABULI]I
BATKOVI]I
BEZMIQE
BIQIN
BLAGOJEVI]I
BOGDANI]I
BOGU[I]I
BORAK BRDO
BOROVA
BOROVI]I
BO[AWE
BO[KOVI]I
BRAJLOVI]I
BRATI[
BREKOVI
BREZJE
BRIJEG
BU^JE
BUDI]I
BUTKOVI]I
BUTKOVI]I ILOVA^A
CRVICA
^ITLUK
^OV^I]I
^UROVI
]ATOVI]I
]EHAJI]I
DE[EVA
DOWA BRDA
121 od 805

36924
13022
23902
54
1128
104
190
43
89
21
38
118
26
106
266
38
53
237
60
32
58
145
117
60
294
214
248
96
152
31
271
347
39
82
52
110
62

243
198
45
1
-

99
75
24
1
1
-

16
13
3
1
-

25142
6746
18396
29
888
61
188
42
89
38
11
83
265
50
237
60
32
58
114
3
20
294
123
244
96
152
31
256
295
38
74
52
98
60

17
13
4
-

9107
4376
4731
25
144
43
21
118
15
23
38
29
114
39
89
14
46
8
7
-

41
23
18
1
-

2
2
-

89
89
-

2017
1495
522
94
1
1
2
1
2
4
2
1
4
2
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DOWA BUKVICA
DOWE SELO
D. BOGOVI]I
DRAGOQI
DRAGOVI]I
DU^I]I
XINDI]I
XUHA
\AKOVI]I
FAO^I]I
GAJ
GLAMO^
GO^ELA
GOJ^EVI]I
GORA@DE
G
GORWA BRDA
G. BUKVICA
G. BOGOVI]I
GRABOVIK
GRADAC
GUWA^I]I
GUWEVI]I
GUSI]I
GUSKOVI]I
HAXI]I
HAJRADINOVI]I
HLADILA
HRAN^I]I
HRID
HRU[AW
HUBJERI
ILINO
ILOVA^A
JABUKA
JAGODI]I
JAROVI]I
KALAC
KAMEN
KANLI]I
KARAUZOVI]I
KAROVI]I
KAZAGI]I
KWEVI]I
KOXAGA POQE
KOLA
KOLIJEVKE
KOLOVARICE
KOWBABA
KOWEVI]I
122 od 805

83
63
25
55
67
253
120
52
158
227
51
205
113
105
13022
96
48
29
285
123
131
128
82
157
85
35
130
143
26
249
42
191
25
4
87
125
187
69
85
189
153
50
59
85
65
283
57
114

198
12
-

1
1
2
75
1
-

13
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
83
7
56
11
14
55
51
16
177
35
6
34
119
1
52
157
1
226
1
45
6
18
186
112
67
1
35
6746
13
4376
23
2
1495
96
29
19
1
28
265
19
118
4
131
128
82
157
17
67
35
130
143
26
246
1
1
42
147
32
25
4
85
2
103
22
41
144
1
63
5
74
9
2
188
1
148
5
50
56
3
83
1
65
259
4
20
57
101
13
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
KOPA^I
KOSA^E
KOSTENIK
KOVA^I
KRABORI[
KRA[I]I
KRE^A
KU^INE
KU[E[I
KUTJE[I
LALETA
LUKARICE
QESKOVIK
MARKOVI]I
MA[I]I
MILANOVI]I
MIRVI]I
MIRVI]I NA PODHRAWENU
MORINAC
MRAVI
MRAVIWAC
MRKOVI
NEKOPI
NEVORI]I
NOVAKOVI]I
OXAK
ORAHOVICE
ORU^EVAC
OSANICA
OSJE^ANI
OSTRU@NO
OZRENOVI]I
PARAUN
PERJANI
PIJESTINA
PIJEVAC
PLESI
PODHOMARA
PODHRAWEN
PODKOZARA D.
PODKOZARA G.
PODMEQINE
PORATAK
POTRKU[A
PRIBJENOVI]I
PRISOJE
PROLAZ
PR[E[I
RADI]I
123 od 805

214
189
75
93
157
115
100
182
149
73
175
126
21
53
255
73
41
62
93
75
339
23
126
119
143
96
130
23
186
256
58
81
75
79
114
19
224
87
36
415
129
51
166
124
48
151
34
55
58

1
3
3
-

1
1
2
-

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
214
189
61
9
5
93
156
79
35
1
100
182
145
4
72
173
126
16
53
241
14
46
27
15
26
62
93
4
70
1
329
6
1
23
32
94
113
6
143
28
65
121
9
23
175
3
8
236
20
56
2
81
75
79
114
19
223
23
56
5
21
15
16
360
1
34
112
17
51
166
117
1
12
34
57
94
34
49
6
58
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
RADIJEVI]I
RADMILOVI]I
RADOVOVI]I
RA[KOVI]I
RATKOVI]I
RE[ETNICA
ROPOVI]I
ROSIJEVI]I
RUSAW
SEDLARI
SEOCA
SIJEDAC
SKRAVNIK
SLATINA
SOFI]I
SOPOTNICA
SPAHOVI]I
SUROVI
[ABANCI
[A[I]I
[EHOVI]I
[EMIHOVA
[OV[I]I
[U]URI]I
TREBE[EVO
TUPA^I]I
UHOTI]I
USTIPRA^A
U[ANOVI]I
UTJE[INOVI]I
VITKOVI]I
VLAHOVI]I
VLAJ^I]I
VRANE[I
VRANI]I
VRANPOTOK
VRBICA
VREMCI
VU^ETI]I
ZABUS
ZAKAQE
ZAPQEVAC
ZAVR[JE
ZEMEGRESI
ZIDINE
ZORLACI
ZOROVI]I
ZUBOVI]I
ZUBOVI]I U OGLE^EVI
124 od 805

87
58
66
41
220
209
43
110
35
327
46
125
121
184
102
270
126
36
71
71
76
149
34
115
77
36
44
580
63
58
1158
93
186
46
148
96
41
57
128
43
124
181
88
111
243
61
172
56
238

3
16
2
-

1
1
10
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
87
57
1
66
41
219
1
209
43
108
35
176
142
9
46
125
113
8
174
8
2
102
254
15
126
36
28
42
70
75
1
149
34
115
70
7
36
26
18
509
65
2
1
63
58
545
3
455
1
121
90
2
184
46
144
1
3
96
41
57
126
43
39
65
4
181
88
93
1
16
1
235
3
4
53
8
172
56
237
1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
ZUP^I]I
@IGOVI
@ILI]I
@ITOVO
@IVOJEVI]I
@U@ELO

735
54
85
33
39
165

4
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
321
320
54
31
54
85
29
4
39
116
9
37

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
GORWI VAKUF
U GRADSKIM
U OSTALIM
BATU[A
BISTRICA
BOJSKA
BOQKOVAC
BOROVA RAVAN
CRKVICE
CVR^E
DOBRO[IN
DOWA RI^ICA
DRA@EV DOL
DURATBEGOV DOLAC
DU[A
GAJ
GORWA RI^ICA
GORWI MRA^AJ
GORWI VAKUF
G
GRNICA
HRASNICA
JAGWID
JELA^E
JELI]I
KOZICE
KRUPA
KUTE
LU@ANI
MA^KOVAC
MO[]ANI
MRA^AJ
125 od 805

22432
3697
18735
508
1561
1075
370
231
266
319
542
460
766
484
102
256
45
260
3697
927
547
421
36
107
132
487
302
241
100
155
67

8
3
5
5
3
-

9574
1228
8346
193
781
35
536
457
195
30
13
84
45
260
1228
113
280
144
35
6
410
136
94
100
144
65

3
3
1
1
-

12399
2230
10169
283
749
1040
369
227
266
319
566
454
88
165
2230
809
263
277
101
132
74
166
147
10
2

133
105
28
6
4
1
1
105
1
1
-

13
13
13
-

183
106
77
19
10
1
1
2
1
106
4
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
OSREDAK
PAJI] POQE
PALO^
PERNICE
PIDRI[
PLO^A
PODGRA\E
PRIDVORCI
ROSUQE
SARAJVILI]
SEFEROVI]I
SEOCI
SMR^EVICE
SVILI]I
[UGINE BARE
TIHOMI[JE
UZRI^JE
VAGAWAC
VALICE
VOQEVAC
VOQICE
VRSE
ZASTIWE
@DRIMCI

434
570
281
10
290
69
1012
385
105
525
172
33
15
217
8
196
410
148
639
339
840
263
1007

463
246
10
289
69
908
6
105
511
33
7
64
395
13
114
257
700

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
432
102
5
33
1
1
71
3
5
375
1
8
1
4
171
1
15
217
1
132
14
148
598
4
19
199
1
583
262
1
300
1
6

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
GRA^ANICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BABI]I
BOQANI]
BOSANSKO PETROVO SELO
DOBOROVCI
DOWA LOHIWA
XAKULE
G. LOHIWA
GRA^ANICA
G
KAKMU@
KARANOVAC
126 od 805

54311
12103
42208
1684
2383
2856
1962
988
2312
528
12103
2218
1030

50
31
19
6
1
31
3
2

135
67
68
10
12
3
1
67
7
7

13
6
7
1
4
6
-

38189
9604
28585
1668
6
59
1908
708
2256
9604
25
10

5
1
4
1
1
-

13226
1000
12226
4
2304
2606
3
227
13
527
1000
2082
946

10
5
5
1
5
-

2
1
1
1
1
-

24
24
23
-

2359
1284
1075
8
46
138
19
48
41
1
1284
77
57
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
LENDI]I
LUKAVICA
MALE[I]I
MIRI^INA
ORAHOVICA D.
ORAHOVICA G.
PISKAVICA
PORJE^INA
RA[QEVA
SKIPOVAC D.
SKIPOVAC G.
SO^KOVAC
SOKO
STJEPAN POQE
[KAHOVICA
VRANOVI]I

297
2915
2672
2272
3705
2026
708
842
857
651
619
1079
2325
3003
1260
1016

4
3
-

4
2
6
5
5
6
-

1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
26
252
14
2828
10
65
2571
71
21
2137
1
12
4
103
3458
20
210
2001
4
19
668
19
19
2
826
5
852
4
1
627
17
1
608
8
11
1
1012
44
2267
1
4
15
2929
39
30
1218
7
1
32
975
3
34

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
GRADA^AC
U GRADSKIM
U OSTALIM
AVRAMOVINA
BIBEROVO POQE
BLA@EVAC
BRIJE@NICA
DOWA ME\I\A
D. TRAMO[NICA
DOWE KRE^ANE
D. LEDENICE
DOWI LUKAVAC
DOWI SKUGRI]
GORWA ME\I\A
G. TRAMO[NICA
G. KRE^ANE
G. LEDENICE
G. LUKAVAC
GRADA^AC
G
HRGOVI DOWI
JASENICA
127 od 805

54281
10661
43620
283
809
1235
106
1439
1839
212
1638
734
1410
1468
1388
315
480
1240
10661
775
617

29
16
13
2
16
-

9011
563
8448
902
4
1758
1015
1
88
1258
1
563
748
-

10
1
9
1
1
-

31219
7758
23461
797
8
1
1425
2
241
698
1458
3
469
1227
7758
4
348

8
4
4
1
1
4
-

11727
980
10747
245
1
308
105
3
16
201
344
1199
5
107
313
9
5
980
13
260

35
25
10
3
25
-

9
6
3
1
1
6
-

1
1
1
-

2010
1231
779
21
10
15
4
55
10
20
20
122
5
15
1
2
8
1231
8
7
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
JELOV^E SELO
KEREP
MIONICA
NOVALI]I
WIVAK
ORLOVO POQE
PELAGI]EVO
POREBRICE
RAJSKA
SAMAREVAC
SIBOVAC
SRNICE DOWE
SRNICE GORWE
TOLISA
TURI]
VIDA
VU^KOVCI
ZELIWA DOWA
ZELIWA G.
ZELIWA SR.

1320
832
5206
423
393
654
3214
844
968
332
876
1097
848
1274
1574
1413
2589
1555
958
1262

11
-

1
10
389
638
22
2
50
2
1548
3
7
1
-

2
4
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1310
1
8
764
66
5068
20
97
407
16
4
13
3
5
3103
2
47
1
838
2
946
13
9
281
862
14
13
1032
4
46
846
3
1
1247
19
8
1
1317
25
62
2539
1
7
30
1473
16
1
1
49
937
19
1226
2
34

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
GRUDE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BLA@EVI]I
BORAJNA
DOWI MAMI]I
DRAGI^INA
DRINOVCI
GORICA
GRUDE
G
PUTE[EVICA
RU@I]I
SOVI]I
TIHAQINA

128 od 805

17767
3378
14389
270
342
1792
669
3256
886
3378
276
1602
3057
2239

6
3
3
3
2
1

17608
3344
14264
268
341
1776
666
3227
875
3344
276
1598
3030
2207

1
1
1
-

4
1
3
2
1
1
-

4
1
3
1
1
1
1

35
8
27
2
7
7
1
8
7
3

2
2
2
-

3
3
1
1
1

47
16
31
3
3
2
2
16
1
5
15

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
HAN PIJESAK
U GRADSKIM
U OSTALIM
BABINE GORWE
BERKOVINA
BRLO@NIK
XIMRIJE
GO\EWE
HAN PIJESAK
G
JAPAGA
JELOVCI
KRAM
KRIVA^E
KUSA^E
MALO POQE
MRKAQI
NERI]I
NEVA^KA
PARTIZAN POQE
PJENOVAC
PLANE
POXEPQE
POTKOZLOVA^A
RAVAWSKO
RE^ICA
RIJEKE
RUBINI]I
STOBORANI
@ERAVICE

6879
1695
5184
44
12
144
266
617
1695
196
119
129
271
201
189
193
109
421
431
161
205
368
85
78
74
120
190
285
276

24
17
7
17
6
1
-

9
3
6
3
1
3
1
1
-

3
2
1
2
1
-

2666
82
2584
144
615
82
1
13
7
271
3
4
398
17
28
193
360
1
56
187
285
1

1
1
1
-

3927
1413
2514
44
12
266
1
1413
193
105
105
193
181
192
109
20
408
111
5
3
85
77
74
53
3
274

9
9
9
-

1
1
1
-

222
160
62
1
160
2
13
5
3
3
3
13
7
11
1

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
129 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
JABLANICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BA]INA
BIJELA
^EHARI
DOBRIGO[]E
DOQANI
D. JABLANICA
D. PAPRASKO
DRAGAN SELO
DJEVOR
GLODNICA
GLOGO[NICA
G. PAPRASKO
JABLANICA
G
JELA^I]I
KRSTAC
LUG
MIRCI
MRAKOVO
OSTRO@AC
RAVNA
RISOVAC
RODI]I
SLATINA
SOVI]I
[ABAN^I]I
ZLATE
@UGLI]I

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
11903
3484
8419
247
143
197
204
1049
467
264
217
187
196
555
275
3484
246
252
443
320
189
738
149
127
173
695
754
108
77
147

11
11
11
-

2346
617
1729
8
731
32
1
125
1
617
24
97
27
47
126
252
237
5
16

2
2
2
-

7806
1839
5967
186
143
180
117
316
368
218
217
184
194
427
274
1839
212
252
397
157
162
444
143
1
173
414
511
103
43
131

2
2
2
-

512
171
341
76
1
20
1
171
2
12
228
1
-

5
5
5
-

2
2
2
-

111
111
111
-

1059
702
357
51
17
11
65
26
3
702
8
46
41
18
6
29
3
33
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
JAJCE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BARE
BAREVO
BAVAR
130 od 805

41197
11918
29279
185
1543
211

72
58
14
1
-

14418
1991
12427
184
852
-

10
8
2
1
-

15145
4068
11077
1
494
118

7
6
1
-

7954
3046
4908
164
93

32
22
10
-

6
6
-

1
1
-

3177
2632
545
17
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
BIOKOVINA
BISTRICA
BORCI
BO@IKOVAC
BRAVNICE
BRVANCI
BU^I]I
BULI]I
CAREVO POQE
CVITOVI]
^ERKAZOVI]I
]USINE
DIVI^ANI
DOGANI
DOWI BE[PEQ
DORIBABA
DRENOV DO
DUBRAVE
\UMEZLIJE
G. BE[PEQ
GRABANTA
GRDOVO
IPOTA
JAJCE
JEZERO
KAMENICE
KARI]I
KASUMI
KLIMENTA
KOKI]I
KOVA^EVAC
KREZLUK
KRU[^ICA
KUPRE[ANI
LENDI]I
LU^INA
LUPNICA
QOQI]I
MAGAROVCI
MILE
PERATOVCI
PERU]ICA
PODLIPCI
PODMILA^JE
PRISOJE
PRUDI
P[ENIK
RIKA
SELI[TE
131 od 805

414
1026
326
39
977
119
400
1252
1630
380
178
345
986
183
823
545
222
97
90
781
297
194
330
11918
728
143
247
204
468
235
143
169
816
1007
634
148
959
252
187
1061
358
150
257
551
475
514
397
785
284

1
1
58
1
8
1
1

789
106
28
876
1322
185
1
232
457
385
1
402
1991
13
246
340
1
36
427
21
144
324
1
187
978
316
99
544
124
166
1
495
-

1
8
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
343
64
7
234
1
2
4
213
3
39
174
704
67
119
400
350
14
9
274
4
27
195
102
75
1
341
1
1
748
5
183
363
3
146
1
4
216
6
97
60
29
191
3
1
82
152
145
169
25
129
201
4068
6
3046
22
6
1
2632
409
245
6
46
137
6
1
168
33
1
79
6
41
220
15
142
23
141
725
55
537
2
30
577
24
9
4
594
7
26
117
126
8
3
58
16
34
6
147
1
148
9
346
5
345
2
377
19
220
4
282
1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
SEOCI
SMIONICA
STARE KU]E
[ERI]I
[IBENICA
VINAC
VRBICA
VUKI^EVCI
ZDAQEVAC
@AOVINE

431
469
60
238
839
1182
515
548
198
54

420
374
291
2
515
454
88
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
9
53
42
60
182
56
541
6
814
1
333
7
43
19
14
110
35
17
2
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
KAKAW
U GRADSKIM
U OSTALIM
BI^ER
BIJELE VODE
BIJELO POQE
BIQE[EVO
BI[TRANI
BJELAVI]I
BRE@ANI
BRW
BRWIC
BUKOVQE
CRNA^
^ATI]I
DANCI
DESETNIK
DOBOJ
D. PAPRATNICA
D. BAWEVAC
DOWI KAKAW
DOWI LU^ANI
DRA^I]I
DUBOVO BRDO
DUMANAC
GORA
GORA JAWI]KA
132 od 805

52127
8360
43767
361
352
402
253
593
1383
670
726
1191
1367
608
1410
86
522
2378
516
166
179
146
53
343
508
550
417

113
46
67
1
5
4
11
1
-

16016
1984
14032
6
342
1
254
1117
46
183
817
320
844
181
1
154
1
219
-

6
4
2
1
-

27393
3224
24169
295
243
51
1
315
193
586
527
1185
519
274
490
327
1794
497
1
174
343
443
327
305

61
49
12
1
1
1
1
2
-

5182
1337
3845
62
101
2
245
2
22
2
12
1
7
1
14
84
181
142
14
7
4
146
53
60
110

41
18
23
2
5
1
-

6
2
4
1
-

319
287
32
21
-

2488
1266
1222
2
1
6
1
14
40
33
2
4
18
11
43
1
2
223
3
4
1
2
3
2
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
G. JEHOVINA
G. PAPRATNICA
GORWI LU^ANI
GOVEDOVI]I
GROCE
HALINOVI]I
HAQINI]I
HOXI]I
HRASNO
HRASTOVAC
IVNICA
JAVOR
KAKAW
G
KAKAW @EQ. STANICA
KARAULA
KLANAC
KONXILO
KOPRIVNICA
KRAQEVSKA SUTJESKA
KR[EVAC
KU^I]I
KUJAV^E
LIPNICA
LU^I]I
LUKOVO BRDO
MIQA^I]I
MIO^I
MODRIWE
MRAMOR
NA@BIQ
OBRE
OSREDAK
PAPRATNO
PAVLOVI]I
PEDI]I
PEZERI
PLANDI[TE
PODBORJE
POQANI
POQICE
POPE
RATAW
RIBNICA
RI^ICA
SARANOVI]I
SEBIWE
SEMETI[
SEOCE
SLAGO[^I]I
133 od 805

193
193
289
203
147
161
1539
509
485
371
223
190
8360
1002
518
137
33
424
819
429
385
441
304
252
223
238
291
649
368
327
327
78
330
335
97
1252
198
1221
135
618
315
153
913
161
167
208
815
52

46
2
1
6
6
-

190
1350
1984
27
12
126
5
692
41
138
149
186
203
19
77
303
71
455
1
1112
128
145
314
337
697
24

4
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
5
188
141
52
218
69
6
147
161
122
6
47
499
1
451
33
371
202
20
148
42
3224
49
1337
18
2
287
1266
591
259
3
1
50
314
167
7
1
33
392
27
54
2
11
59
424
1
4
376
6
288
19
2
83
164
2
101
1
37
16
19
90
194
7
487
136
23
357
2
307
1
313
14
1
27
333
1
2
23
283
2
421
11
70
196
1
100
2
1
4
2
442
11
11
1
153
563
3
9
154
7
163
207
1
79
31
6
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
SLAPNICA
SLIVAW
SOPOTNICA
STARPOSLE
SUBOTIWE
TE[EVO
TI^I]I
TR[]E
TURALI]I
TURBI]I
VARALI]I
V. TRNOVCI
VIDU[A
VRTLI[TE
VUKANOVI]I
ZAGRA\E
ZAJEZDA
ZGO[]A
ZLOKU]E
@IVAQI

784
272
711
419
168
384
773
1046
338
214
520
599
172
603
603
365
158
915
282
543

1
1
2
3
13
3
6
1
-

482
1
4
384
1
311
214
270
587
3
117
233
137

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
238
50
271
645
2
53
412
4
79
86
376
359
6
678
34
20
338
519
1
212
7
63
50
122
602
1
2
1
361
1
40
581
86
15
281
1
340
5
56

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
KALESIJA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOROGOVO
BREZIK
BULATOVCI
CAPARDE
DUBNICA
GOJ^IN
HAJVAZI
HRASNO DOWE
HRASNO GORWE
JEGINOV LUG
JELOVO BRDO
KALESIJA
G
KIKA^I
KULINA
134 od 805

37647
3351
34296
383
706
582
647
1305
1052
401
1094
582
509
526
3351
1510
350

34
15
19
15
-

34
11
23
1
7
1
11
1
-

1
1
-

29178
2678
26500
411
419
496
173
383
396
1022
558
490
2678
1488
19

3
3
1
-

7725
439
7286
383
293
5
143
1111
669
4
68
16
507
17
439
8
329

30
12
18
12
3
-

110
25
85
70
25
7
-

474
157
317
1
79
8
16
1
1
7
19
157
2
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
KUSOWE
LIPOVICE
MAHALA
MATKOVAC
MEMI]I
MIQANOVCI
OSMACI
PETROVICE G.
PRWAVOR
RAINCI DOWI
RAINCI GORWI
RAKINO BRDO
SAJTOVI]I
SARA^I
SEQUBQE
[EHER
TOJ[I]I
VILI^EVI]I
VUKOVIJE D.
VUKOVIJE G.
ZELINA
ZOQE

436
1114
513
491
1178
1682
709
1739
858
1753
1672
249
357
570
851
1115
2395
545
2414
2115
662
1231

2
4
4
9
-

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
378
57
1103
6
5
445
64
3
287
203
1
998
160
3
12
1659
7
12
702
6
1729
1
8
801
47
5
1703
35
11
1617
16
33
248
105
250
2
569
846
1
1
813
276
22
2303
1
36
3
41
17
525
2382
4
8
8
11
2103
2
7
111
1
546
1
676
548
2

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
KALINOVIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAK
BOJI]I
BOQANOVI]I
BORIJA
BO@ANOVI]I
BRDA
BUKVICA
CEROVA
^ESTAQEVO
DAGAW
DOBRO POQE
DRAGOMILI]I
135 od 805

6597
1196
5401
51
44
34
190
92
27
77
26
16
23
90
88

35
28
7
1
1
-

29
9
20
-

2681
200
2481
44
4
27
63
20
16
11
70

3691
902
2789
51
20
186
91
14
6
8
89
18

1
1
-

148
50
98
10
4
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DUBRAVA
GAPI]I
GOLUBI]I
GRADINA
GRAISEQI]I
GVOZNO
HOTOVQE
HREQI]I
JABLANI]I
JA@I]I
JELA[CA
JEZERO
KALINOVIK
KLIWA
KOLAKOVI]I
KOVA^I]I
KRBQINE
KRU[^ICA
KUTA
KUTINE
LUKO
QUSI]I
QUTA
MEKO^A
MIRIN DO
MJEHOVINA
MOSOROVI]I
MU[I]I
NEDAVI]
OBADI
OBAQ
OBRWA
OSIJA
PLA^IKUS
PLO^NIK
POQE
POPOVI]I
PORIJA
PRESJEDOVAC
RAJAC
RASTOVAC
ROMANI
RU\ICE
SELA
SIJER^A
SO^ANI
STRANE
SUSJE^NO
[IVOQI
136 od 805

19
59
105
81
52
2
53
59
25
147
401
128
1196
42
70
33
17
46
85
57
70
35
250
157
90
33
51
13
259
70
23
17
23
21
25
5
28
66
17
9
84
187
47
61
53
96
127

1
28
-

1
1
9
1
15
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
3
16
59
105
76
5
52
1
53
59
16
9
146
105
277
18
101
26
1
200
902
1
50
18
24
70
33
17
46
84
55
2
62
8
35
249
1
99
50
8
90
33
49
1
13
3
240
1
70
23
17
23
21
25
5
28
66
6
11
9
39
43
1
166
12
9
46
1
61
53
96
121
6
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
TMU[E
TOMI[QA
TRE[WEVICA
TRNOVICA
TUHOBI]
ULOG
UNUKOVI]I
VARIZI
VARO[
VIHOVI]I
VLAHOQE
VRHOVINA
VUJINOVI]I
ZELOMI]I

28
34
125
27
77
205
38
11
79
147
209
61
116
88

4
-

2
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
28
32
2
16
109
21
6
74
3
110
88
3
31
3
4
11
70
4
3
45
85
17
205
4
60
1
116
84
4
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
KISEQAK
U GRADSKIM
U OSTALIM
AZAPOVI]I
BADWE
BEHRI]I
BILALOVAC
BLIZNICE
BOQKOVI]I
BORINA
BRIZJE
BRWACI
BUKOVICA
BUZUCI
^ALIKOVAC
^IZMA
^UBREN
DATI]I
DEMI]I
DEVETACI
DOCI
DOWI PALE@
DRA@EVI]I
137 od 805

21039
2861
18178
651
76
187
924
77
90
318
47
590
393
176
106
90
254
153
39
78
297
529
369

47
32
15
-

11218
1800
9418
441
71
38
471
89
311
46
480
69
161
104
90
208
145
39
74
82
232
79

1
1
-

7841
476
7365
35
149
434
77
37
301
39
8
207
292
31

3
1
2
1
-

785
179
606
78
2
1
6
10
1
1
245

26
16
10
1
-

3
1
2
1
-

180
4
176
-

818
329
489
72
4
15
4
67
6
11
6
4
7
5
14
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DUBRAVE
DUGO POQE
DUHRI
DUKE
GAJ
GOJAKOVAC
GOMIONICA
GORWI PALE@
GRADAC
GRAHOVCI
GROMIQAK
GUWA^E
HADROVCI
HAN PLO^A
HERCEZI
HOMOQ
HRASTOVI
IVICA
JEHOVAC
KATUNI[TE
KAZAGI]I
KISEQAK
G
KOTA^ALA
KOVA^I
KR^EVINE
KRI@I]I
KULIJE[
LUG
QETOVIK
MAHALA GOMIONICA
MAHALA VI[WICA
MALE SOTNICE
MARKOVI]I
MASLINOVI]I
MEDOVCI
MEDOVI]I
MIRO[EVI]I
MRAKOVI
ODRA^E
PARETAK
PARI@EVI]I
POBR\E MILODRA@
POBR\E ORAHOVO
PODASTIWE
PODASTIWSKO BRDO
POQE VI[WICA
POTKRAJ
RADANOVI]I
RADEQEVI]I
138 od 805

161
175
471
81
73
145
390
193
1
111
551
194
66
346
190
209
456
152
349
3
320
2861
25
154
301
76
410
233
280
37
21
366
114
90
42
70
111
112
37
120
284
166
61
444
97
568
363
272
99

1
3
3
32
3
1
-

161
162
21
81
53
82
4
1
415
189
66
51
48
194
111
55
294
3
154
1800
86
296
70
370
204
245
1
109
23
21
42
69
29
108
36
98
278
2
61
434
57
366
169
31
7

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
9
4
430
1
17
20
54
8
386
191
111
105
1
10
7
6
4
179
84
32
137
5
15
160
6
176
96
1
52
2
155
1
10
476
1
179
16
1
4
329
18
7
7
55
6
2
2
3
3
10
7
18
29
1
31
37
20
245
1
8
90
1
62
3
1
66
4
5
4
1
22
1
2
2
145
3
7
5
4
31
1
1
7
196
2
1
180
2
9
240
1
92
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
RAU[EVAC
ROTIQ
SOLAKOVI]I
STOJKOVI]I
SVIWAREVO
[AHINOVI]I
TOPLICA
TULICA
V. SOTNICE
VI[WICA
ZABR\E
ZAVR[JE
@E@ELOVO

205
353
172
7
290
78
103
296
160
691
288
164
337

4
-

134
3
7
32
43
60
155
161
160
76

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
67
348
2
172
290
38
8
59
271
20
96
4
535
1
115
12
3
1
238
1
21

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
KLADAW
U GRADSKIM
U OSTALIM
BRATEQEVI]I
BRDIJEQI
BRGULE
BRLO[CI
BU[EVO
CRIJEV^I]I
DOLE
DOPASCI
GOJAKOVI]I
GOJSALI]I
GOLETI]I
JELA^I]I
JO[JE
KARAULA
KLADAW
G
KOWEVI]I
KOVA^I]I
KRIVAJEVI]I
LUPOGLAVO
MAJDAN
MALA KULA
139 od 805

15641
4091
11550
423
163
249
371
114
262
205
370
378
396
288
382
89
4091
75
98
314
173
200
18

43
20
23
20
-

40
29
11
2
29
1
-

8
5
3
5
-

10578
2925
7653
414
191
371
114
262
375
383
286
2925
307
1
-

1
1
1
-

4323
615
3708
161
58
205
370
378
87
615
75
92
5
168
199
18

8
8
8
-

1
1
-

600
455
145
9
2
2
13
2
4
455
5
2
4
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
MATIJEVI]I
MLADOVO
NO]AJEVI]I
OBR^EVAC
OLOVCI
PAU^
PLAHOVI]I
PRIJANOVI]I
PRIJEVOR
RAVNE
RUJI]I
STARI]
STUPARI
SUQI]I
TAREVO
TUHOQ
VELIKA KULA
VRANOVI]I
VU^INI]I

291
76
776
156
295
468
214
496
160
368
253
434
730
195
1175
560
22
170
143

13
10
-

4
4
-

1
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
290
1
76
662
112
1
1
154
294
443
16
9
204
10
425
65
5
138
12
10
367
1
205
46
2
248
161
8
448
246
21
176
19
1147
26
485
72
3
20
2
170
139
4

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
KQU^
U GRADSKIM
U OSTALIM
BIQANI DOWI
BIQANI G.
BUDEQ GORWI
BUSIJE
CRKVENO
CRQENI
^A\AVICA
DOWA PREVIJA
DOWA SLATINA
DOWE RATKOVO
D. SOKOLOVO
DOWI RAMI]I
DOWI RIBNIK
DOWI VOJI]I
D. VRBQANI
140 od 805

40008
4948
35060
1608
430
587
283
341
534
607
299
339
1422
727
257
508
206
1460

40
30
10
-

380
169
211
1
9
29
33
1

4
1
3
-

16596
1629
14967
1535
242
304
481
1
2
5
120
-

6
3
3
-

20771
2097
18674
28
127
243
270
341
49
600
289
334
1389
702
208
508
44
1442

26
22
4
1
-

2
2
-

2016
980
1036
43
47
36
13
3
7
9
5
28
10
15
9
16
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DRAGORAJ
DUBO^ANI
G. PREVIJA
G. SLATINA
G. RATKOVO
G. SOKOLOVO
GORWI RAMI]I
GORWI RIBNIK
GORWI VOJI]I
G. VRBQANI
HAXI]I
HASI]I
HRIPAVCI
HUMI]I
JARICE
KAMI^AK
KQU^
KOPJENICA
KORJENOVO
KRASUQE
LANI[TE
QUBINE
MAJKI]I
ME\E\E BRDO
MIJA^ICA
PE]I
PI[TANICA
PLAMENICE
PRHOVO
PRISJEKA D.
PRISJEKA G.
RASTOKA
REJZOVI]I
RUDENICE
SANICA
SANICA DOWA
SANICA GORWA
SITNICA
SREDICE
STRA@ICE
TRESKAVAC
VELAGI]I
VELE^EVO
VELIJA[NICA
VELIJE
ZABLE]E
ZAVOQE
ZGON
141 od 805

201
347
235
374
832
256
665
927
303
1150
1356
446
867
1060
70
1018
4948
529
208
1591
27
195
19
146
12
432
290
573
386
283
179
734
1482
373
2253
835
737
301
303
411
185
588
481
278
165
468
173
708

30
1
3
6
-

15
1
1
28
169
1
1
7
2
41
1
4
2
1
30
3

1
1
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
201
301
45
235
1
371
2
826
6
254
597
34
18
12
841
3
20
300
1
1
1140
4
1296
1
16
15
424
18
4
770
94
3
823
234
69
1
1011
1
1
1629
3
2097
22
2
980
519
5
190
18
1583
3
1
2
24
190
5
11
1
140
6
12
426
40
243
7
296
268
5
225
159
32
240
10
153
25
9
693
16
648
612
168
9
361
2
1439
1
542
261
820
14
726
7
2
288
9
303
409
2
185
523
16
12
417
6
58
277
1
28
137
3
464
1
166
6
665
2
37
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
KOWIC
U GRADSKIM
U OSTALIM
ARGUD
BALE
BARE
BARMI[
BIJELA
BJELOV^INA
BLACE
BLU^I]I
BORCI
BO@DAREVI]I
BRADINA
BR\ANI
BUDI[WA RAVAN
BUKOVICA
BUKOVQE
BULATOVI]I
BU[]AK
CERI]I
CRNI VRH
^ELEBI]I
^ELINA
^ESIM
^I^EVO
^UHOVI]I
DOBRI^EVI]I
DOLOVI
DOQANI
DOWA VRATNA GORA
DOWE SELO
D. VI[WEVICE
DOWI ^A@AW
DOWI GRADAC
D. NEVIZDRACI
D. PRIJESLOP
DO[]ICA
142 od 805

43677
11545
32132
135
117
232
115
570
273
39
196
223
181
700
444
88
184
187
105
164
86
181
1177
160
3
238
320
154
69
124
196
315
266
178
76
40
166
63

67
60
7
6
-

11748
2566
9182
138
123
33
35
7
44
2
88
184
24
24
103
181
261
14
84
191
64
93
3
36
100
58

8
8
-

22826
4947
17879
131
117
94
115
172
28
3
196
7
174
14
169
160
81
61
485
146
319
70
124
1
172
177
39
59
-

13
13
-

6518
2116
4402
269
210
36
181
620
254
83
356
3
238
1
68
238
1
34
1
1

29
26
3
-

6
4
2
-

179
179
19
-

2147
1755
392
5
1
22
3
50
1
12
1
7
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DUBO^ANI
DUBRAVICE
DUDLE
DU@ANI
XAJI]I
XANI]I
XEPI
FALANOVO BRDO
GAKI]I
GAQEVO
GLAVATI^EVO
GOBELOVINA
GORANI
GORICA
GORWA VRATNA GORA
G. VI[WEVICE
GORWI ^A@AW
GORWI GRADAC
G. NEVIZDRACI
GOSTOVI]I
GRABOVCI
GRADEQINA
GRU[^A
HASANOVI]I
HERI]I
HOMATLIJE
HOMOQE
HONDI]I
IDBAR
JASENIK
JAVORIK
JEZERO
JE@EPROSINA
JO[ANICA
KALE
KAWINA
KA[I]I
KOWIC
G
KOSTAJNICA
KOTO
KRAJKOVI]I
KRALUPI
KRTI]I
KRUPAC
KRU[]ICA
KULA
LA\ANICA
LISI^I]I
LOKVA
143 od 805

250
48
125
82
213
53
711
74
62
310
541
175
580
176
80
303
85
163
237
430
263
170
544
157
131
126
228
81
468
549
12
83
119
239
55
230
144
11545
422
74
21
321
29
135
458
108
85
213
96

60
1
-

48
1
7
68
226
75
254
7
80
127
50
205
1
92
26
29
76
12
229
19
109
2566
420
9
29
52
3
7
3
-

8
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
250
120
5
82
209
1
43
1
451
247
12
6
62
78
6
379
83
4
174
316
7
169
176
84
1
163
160
17
8
161
39
13
3
263
168
2
519
22
2
153
2
2
131
33
227
1
49
6
389
43
7
470
3
83
119
8
2
36
121
127
17
4947
13
2116
26
4
1755
74
21
180
132
78
5
449
1
107
78
209
96
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
LUKA
LUKOMIR
LUK[IJE
QESOVINA
QUBU^A
QUTA
MLADE[KOVI]I
MOKRO
MRKOSOVICE
OBRENOVAC
OBRI
OXACI
ORAHOVICA
ORLI[TE
OTELE@ANI
OV^ARI
PA^ERANI
PARSOVI]I
PLAVUZI
PODHUM
PODORA[AC
POKOJI[TE
POQE BIJELA
PO@ETVA
PREVQE
RADE[INE
RAOTI]I
RASVAR
RAZI]I
REXI]I
REPOVCI
REPOVICA
RIBARI
RIBI]I
SEQANI
SEONICA
SITNIK
SLAVKOVI]I
SOLAKOVA KULA
SOPOT
SPIQANI
STOJKOVI]I
STRGONICE
STUDEN^ICA
SULTI]I
SVIJEN^A
[UWI
TIWE
TOVARNICA
144 od 805

228
248
155
101
138
90
382
44
76
110
274
153
870
64
231
634
27
157
112
205
621
200
1078
121
50
124
124
4
183
95
237
195
188
483
135
258
58
177
228
64
602
162
36
175
197
168
299
128
32

1
130
101
15
16
178
21
76
110
240
8
390
64
18
264
11
20
112
22
112
151
434
105
120
40
4
16
17
162
1
20
128
83
112
5
133
1
16
13
84
30

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
228
247
24
123
30
44
33
156
6
9
23
28
2
4
142
1
2
467
2
7
212
223
122
24
16
121
1
15
181
2
392
19
9
89
45
1
3
536
91
1
16
16
48
2
3
1
83
144
23
95
219
1
1
26
6
134
50
4
482
105
10
126
2
2
58
94
113
2
57
454
7
1
4
158
3
20
162
108
4
1
167
1
299
128
2
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
TREBOJE
TRE[WEVICA
TRUSINA
TUHOBI]I
TURIJA
UGO[]E
VELU[A
VINI[TE
VRBQANI
VRCI
VRDOQE
ZABR\ANI
ZABR\E
ZAGORICE
ZASLIVQE
ZUKI]I

287
139
277
129
385
95
76
84
187
245
217
95
295
275
273
328

5
138
166
383
24
149
292
1
271
15

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
282
1
105
6
129
1
1
95
76
54
5
174
12
95
1
191
24
2
50
43
2
3
269
5
1
265
48
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
KOTOR VARO[
U GRADSKIM
U OSTALIM
BA[TINA
BILICE
BOQANI]I
BORCI
DABOVCI
DOWI OBODNIK
DURATOVCI
GARI]I
GRABOVICA
HADROVCI
HRVA]ANI
JAKOTINA
KOTOR VARO[
G
KRU[EVO BRDO
LIPQE
MAQEVA
MASLOVARE
NOVO SELO
145 od 805

35713
5423
30290
604
523
359
1177
1338
371
291
1301
1072
582
737
866
5423
1371
1013
695
2206
292

37
19
18
1
19
8
2
1
-

9572
1789
7783
595
468
162
1
291
2
1
20
605
1789
1
1
2
172

3
2
1
2
-

9667
1436
8231
2
1
50
850
907
578
400
7
1436
189
1
3
-

2
1
1
1
-

14771
1310
13461
3
50
357
1102
313
360
373
1065
4
316
254
1310
1109
1001
693
2190
12

13
13
13
-

1298
787
511
4
2
24
12
10
19
3
1
787
55
9
8
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
OBODNIK
ORAHOVA
PLITSKA
PODBR\E
PODOSOJE
PRISO^KA
RADOHOVA
RASTIK
RAVNE
SOKOLINE
STAZA
STOPAN
[IBOVI
[IPRAGE
TOVLADI]
VAGANI
VARJA^E
VE^I]I
VI[EVICE
VRANI]
VRBAWCI
ZABR\E
ZASEQE

520
1620
591
733
201
1668
687
223
414
482
546
381
438
1183
377
493
231
1036
322
311
1629
1011
395

6
-

5
1117
585
620
27
478
192
1
417
6
1
1
2
46
319
12
689
944
-

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
505
10
249
251
3
6
18
6
201
1329
310
15
625
36
26
222
1
382
1
3
4
322
18
177
174
29
2
10
8
711
1
320
136
1
369
6
490
2
1
227
989
1
3
289
4
487
373
79
1
20
19
395
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
KRE[EVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
ALAGI]I
BJELOVI]I
BOTUWA
BUKVA
CRKVEWAK
CRNI^KI KAMENIK
CRNI]I
DE@EVICE
DRE@NICE
GUWANI
KOJSINA
146 od 805

6766
1314
5452
217
275
173
238
72
169
537
325
97
151
265

4
1
3
1
-

5012
919
4093
217
219
182
51
106
243
313
96
264

3
2
1
-

1498
278
1220
50
167
55
20
63
292
150
-

54
38
16
2
1
-

4
2
2
-

128
73
55
6
1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
KOMARI
KRE[EVO
G
KRE[EVSKI KAMENIK
LIPA
MRATINI]I
PIRIN
POQANI
POQE
RAKOVA NOGA
RATKOVI]I
STOJ^I]I
VIDOSOVI]I
VODOVOJI
VOLUJAK
VRANCI
ZVIZD

53
1314
252
96
508
173
66
402
394
116
222
60
51
305
152
83

1
2
-

48
919
234
95
245
172
66
368
293
107
215
50
285
146
78

2
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
5
278
38
2
73
1
2
1
250
2
8
14
8
11
97
2
2
2
60
3
12
1
1
4

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
KUPRES
U GRADSKIM
U OSTALIM
BARJAMOVCI
BEGOVO SELO
BILI POTOK
BLAGAJ
BOTUN
BRDA
BU]OVA^A
DOWE RAVNO
D. VUKOVSKO
DOWI MALOVAN
GORAVCI
GORWE RAVNO
G. VUKOVSKO
G. MALOVAN
KUDIQI
KUKAVICE
KUPRES
G
KUTE
147 od 805

10098
1693
8405
124
260
130
282
69
185
434
324
284
362
232
282
160
170
149
185
1693
214

6
5
1
5
-

3947
609
3338
146
105
5
48
54
187
2
23
83
609
14

1
1
1
-

745
202
543
23
103
91
4
44
66
202
200

2
1
1
1
-

5169
727
4442
123
114
2
276
20
28
433
229
277
358
275
160
135
148
36
727
-

1
1
1
-

214
146
68
1
1
1
4
1
5
11
1
146
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
MLAKVA
MR\ANOVCI
MR\EBARE
MU[I]
NOVO SELO
OXAK
OLOVO
OSMANLIJE
OTINOVCI
RASTI^EVO
RILI]
STRA@BENICA
SUHOVA
[EMENOVCI
VRILA
ZANAGLINA
ZLOSELA
ZVIRWA^A

93
360
37
229
436
229
94
418
158
386
246
32
108
361
67
90
769
446

1
-

93
1
21
2
203
93
418
157
288
32
108
67
763
425

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
345
14
16
229
429
3
11
15
1
1
77
21
245
1
1
359
1
89
5
19
2

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
LAKTA[I
U GRADSKIM
U OSTALIM
ALEKSI]I
BAKINCI
BO[KOVI]I
BUKOVICA
^ARDA^ANI
]ETOJEVI]I
DEVETINA
DOVI]I
DRUGOVI]I
GLAMO^ANI
JABLAN
JAKUPOVCI
JARU@ANI
KADIWANI
KOBATOVCI
KOQANI
148 od 805

27676
2607
25069
222
720
408
623
592
303
598
314
1034
1101
1123
1068
598
604
809
208

28
16
12
1
1
2
-

2512
79
2433
1
56
5
568
1
33
9
3
19
580
6
1
19
-

7
3
4
1
-

245
15
230
1
2
2
1
-

35
35
1
1
1
1
1
-

21642
1879
19763
188
646
366
4
485
297
311
275
982
989
386
763
563
547
719
207

2
2
-

4
1
3
1
-

192
192
2
190
-

2260
538
1722
13
9
2
23
105
6
15
16
45
60
92
84
34
56
54
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
KOSJEROVO
KRI[KOVCI
KRNETE
LAKTA[I
G
QUBATOVCI
MAGLAJANI
MAHOVQANI
MALO BLA[KO
MILOSAVCI
MILO[EVCI
MR^EVCI
PAPA@ANI
PETO[EVCI
RAJ^EVCI
SLATINA
[E[KOVCI
[U[WARI
TRN
VELIKO BLA[KO

850
881
954
2607
525
1455
804
571
657
393
751
464
462
367
1180
479
773
2280
898

1
16
1
3
3
-

7
5
47
79
1
6
112
2
1
10
4
23
901
13

1
3
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
825
17
859
8
2
3
821
66
15
1879
2
1
538
463
44
1
1326
116
215
1
360
89
9
526
25
626
1
27
370
21
2
701
36
453
9
2
454
3
251
109
2
9
1049
60
432
42
734
15
2
6
936
1
390
849
31

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
LI[TICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BIOGRACI
BUHOVO
CRNE LOKVE
^ERIGAJ
DOBRI]
DOBRKOVI]I
D. BRITVICA
DOWI CRNA^
DOWI GRADAC
DUBOKO MOKRO
DU@ICE
G. BRITVICA
GORWI CRNA^
GORWI GRADAC
GORWI MAMI]I
149 od 805

26076
3611
22465
749
641
483
381
623
506
322
905
849
657
661
326
600
391
619

9
5
4
1
2
-

25638
3464
22174
733
638
482
368
495
505
321
897
830
656
658
326
596
380
605

7
5
2
1

180
15
165
14
1
122
8
1
-

5
5
-

2
2
1
-

164
108
56
1
1
2
1
1
11
1
7
12
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
GRABOVA DRAGA
IZBI^NO
JARE
KNE[POQE
KO^ERIN
LISE
LI[TICA
G
QUBOTI]I
QUTI DOLAC
OKLAJI
PRIBINOVI]I
PRIVAQ
RASNO
TRN
TUR^INOVI]I
UZARI]I

142
360
1129
978
2324
985
3611
1167
1431
451
718
354
844
820
715
1334

1
5
-

141
360
1128
975
2312
975
3464
1159
1425
450
708
352
840
818
715
1326

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
8
6
2
5
15
5
108
1
1
2
5
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
LIVNO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BILA
BILO POQE
BOGDA[E
BOJMUNTE
^AI]
^APRAZLIJE
^ELEBI]
^UKLI]
]OSANLIJE
DOBRO
DOWI RUJANI
DRINOVA ME\A
DR@ANLIJE
GOLIWEVO
GORWI RUJANI
GRBOREZI
GRGURI]I
GUBIN
150 od 805

40438
9002
31436
775
75
114
128
451
292
565
377
313
879
703
220
592
958
524
779
716
498

41
24
17
1
1
2
2

28918
2890
26028
765
74
447
56
357
377
308
867
678
219
533
632
512
481
675
-

7
4
3
-

4418
2714
1704
5
289
262
-

5
3
2
-

3898
1206
2692
1
101
115
208
169
2
1
1
7
2
1
491

25
24
1
1
-

3
2
1
-

2
2
-

2881
2093
788
3
13
11
19
9
2
5
58
36
4
27
30
5
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
KOMORANI
KOVA^I]
LIPA
LI[TANI
LIVNO
LOPATICE
LUSNI]
QUBUN^I]
MALI GUBER
MALI KABLI]I
MI[I
OXAK
ORGUZ
PODGRADINA
PODGREDA
PODHUM
POTKRAJ
POTO^ANI
POTOK
PRILUKA
PRISAP
PROLOG
PROVO
RADANOVCI
RAPOVINE
SAJKOVI]
SMRI^ANI
SR\EVI]I
STRUPNI]
SUHA^A
TRIBI]
VELIKI GUBER
V. KABLI]I
VIDO[I
VRBICA
VR@ERALA
ZABRI[]E
ZAGORI^ANI
ZASTIWE
@ABQAK
@IROVI]

284
185
623
590
9002
311
457
679
526
185
899
559
871
737
74
1114
540
398
211
856
396
1172
352
92
284
240
530
1060
479
285
268
878
831
516
110
849
396
782
649
1851
358

24
2
2
2
5
-

141
185
611
567
2890
311
455
677
260
131
890
557
856
731
66
831
423
388
200
826
323
1161
277
478
1058
478
276
258
320
708
377
840
360
772
242
1655
358

4
1
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
119
22
2
2
3
3
2714
3
1206
24
2
2
2093
229
32
22
5
1
26
1
3
1
2
1
7
278
1
1
1
99
4
13
1
1
4
8
1
1
15
12
70
1
350
2
83
9
1
5
230
9
23
6
22
8
5
125
396
37
101
11
8
80
1
53
110
1
8
36
4
53
228
125
16
71
101
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
151 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
LOPARE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOBETINO BRDO
BREZJE
BRIJEST
BRWIK
BRUSNICA
^ELI]
DRIJEN^A
HUMCI
JABLANICA
KORAJ
KORETA[I
KOZJAK
LABUCKA
LIPOVICE
LOPARE
G
LOPARE SELO
LUKAVICA
MA^KOVAC
MILADI]I
MILINO SELO
MIROSAVCI
MRTVICA
NAHVIOCI
PEQAVE
PIPERI
PIRKOVCI
PODGORA
PRIBOJ
PUKI[
PU[KOVAC
RATKOVI]I
SMIQEVAC
[IBO[NICA
TOBUT
VAKUF
VELINO SELO
VISORI
VRA@I]I
VUKOSAVCI

152 od 805

33769
966
32803
684
297
402
449
533
2987
1594
1911
1275
2500
358
563
487
509
966
1223
835
446
300
695
490
936
891
659
1059
684
599
1876
280
924
963
200
206
1637
315
607
170
1764
495

38
17
21
1
2
3
1
1
3
17
9
1
-

1608
11
1597
2
7
1547
1
2
1
11
3
1
8
4
3
3
8
1
5
1

15
2
13
2
1
2
2
1
1
5
1
-

11952
75
11877
402
5
2824
3
1896
2440
1
1
75
5
2
7
4
6
859
15
1
2
1
948
128
598
1729
-

2
2
1
1
-

19522
667
18855
659
293
384
33
520
78
15
4
1249
35
354
554
482
508
667
1192
826
432
296
686
490
935
19
621
1028
679
597
1794
280
919
2
198
73
1617
312
4
169
30
488

16
4
12
7
1
4
3
1
-

3
3
2
1
-

541
190
351
21
4
18
14
4
59
28
6
24
15
1
4
3
190
15
2
2
1
5
22
12
4
1
54
5
2
1
6
3
5
1
3
6

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
LUKAVAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BABICE DOWE
BABICE GORWE
BERKOVICA
BIKOXE
BISTARAC D.
BISTARAC G.
BOKAVI]I
BORICE
BRIJESNICA D.
BRIJESNICA G.
CAPARDE
CERIK
CRVENO BRDO
DEVETAK
DOBO[NICA
GNOJNICA
HUSKI]I
JARU[KE DOWE
JARU[KE G.
KALAJEVO
KOMARI
KRTOVA
KRU[EVICA
LUKAVAC
G
LUKAVAC G.
MI^IJEVI]I
MILINO SELO
MODRAC
ORAHOVICA
POQICE
PRLINE
PROKOSOVI]I
PURA^I]
SEMI]I
SI@JE
SMOLU]A DOWA
SMOLU]A G.
153 od 805

54666
10597
44069
556
648
764
895
1658
1224
1311
113
1048
633
772
300
1358
2123
3702
2785
599
208
836
151
248
1172
1129
10597
349
359
420
685
984
4044
582
1581
2709
252
896
1266
814

137
97
40
4
3
5
97
1
4
7
-

2592
651
1941
1
1
4
1187
556
2
2
13
1
4
3
1
134
651
2
2
2
3
5
12
1
2
2

10
9
1
9
1
-

34845
5424
29421
546
300
722
865
183
435
1259
1
1
665
272
1157
2029
3508
2748
591
197
638
14
1
1126
5424
31
605
529
3965
572
1396
2179
252
46
1
3

25
16
9
2
1
1
16
1
3

12089
1905
10184
335
4
3
14
112
2
110
1040
617
71
7
54
49
8
11
197
1
240
1079
2
1905
319
359
357
411
31
4
282
811
809
742

16
3
13
4
1
2
2
3
1
2
1
-

3
3
3
-

111
97
14
97
14
-

4648
2346
2302
9
6
33
21
222
103
49
5
12
26
21
132
89
130
18
7
1
2
8
87
1
2346
23
25
72
43
39
10
158
230
37
436
62
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
STUPARI
[IKUQE
TABACI
TUMARE
TURIJA
VASIQEVCI
VIJENAC
ZAGORJE

655
544
679
643
919
753
52
650

16
-

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
651
4
521
9
13
614
1
61
637
5
855
14
33
1
745
7
6
46
587
1
62

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
QUBIWE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAN^I]I
DUBO^ICA
GLE\EVCI
GRABQE
GRADAC
IVICA
KAPAVICA
KRAJPOQE
KRTIWE
KRU[EVICA
QUBIWE
G
MI[QEN
OBZIR
POCRWE
PUSTIPUSI
RANKOVCI
UBOSKO
VLAHOVI]I
VO\ENI
@ABICA
@RVAW

4516
1660
2856
227
164
119
88
72
195
82
152
102
340
1660
98
60
42
84
52
188
267
195
130
199

24
22
2
1
22
1
-

55
5
50
5
48
1
1
-

407
74
333
13
88
36
61
74
6
5
65
5
54
-

3840
1448
2392
191
164
28
42
72
191
81
151
102
277
1448
43
54
36
84
52
183
201
172
72
196

3
3
3
-

17
17
17
-

159
107
52
20
3
10
4
1
2
107
2
1
5
1
2
1

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


154 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
QUBU[KI
U GRADSKIM
U OSTALIM
BIJA^A
CERNO
CRNOPOD
CRVENI GRM
DOLE
GRAB
GRABOVNIK
GRADSKA
GREDA
GRLEVI]I
HARDOMIQE
HRA[QANI
HUMAC
KA[]E
KLOBUK
LIPNO
LISICE
QUBU[KI
G
MILETINA
MOSTARSKA VRATA
ORAHOVQE
OTOK
PREDGRA\E
PROBOJ
PROLOG
RADI[I]I
STUBICA
STUDENCI
[IPOVA^A
TESKERA
VA[AROVI]I
VEQACI
VITINA
VOJNI]I
ZVIRI]I

155 od 805

27603
3700
23903
114
404
225
964
324
1294
453
309
148
540
687
507
1279
123
1755
563
567
3700
371
417
236
598
521
796
728
2412
285
1144
691
287
990
1259
2108
568
236

9
4
5
4
4
1
-

25334
2164
23170
110
384
224
956
323
1289
448
147
540
686
498
1255
123
1721
562
559
2164
370
413
222
589
514
785
721
2388
285
1132
684
281
983
1254
1924
568
232

9
5
4
5
2
2
-

1498
1037
461
309
1
1037
3
1
2
145
-

10
3
7
2
1
3
1
1
1
1
-

83
51
32
1
2
51
3
2
1
2
1
3
3
1
1
12
-

15
15
15
-

2
2
1
1
-

550
413
137
4
18
6
1
19
17
8
413
5
1
2
5
7
6
1
4
4
25
4

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
MAGLAJ
U GRADSKIM
U OSTALIM
AXE
BAKOTI]
BIJELA PLO^A
BRADI]I DOWI
BRADI]I G.
BREZICI
BREZOVE DANE
BRUSNICA
^OBE
^USTO BRDO
DOMISLICA
DOWA BO^IWA
D. BUKOVICA
D. PAKLENICA
DOWI RAKOVAC
D. ULI[WAK
GLOBARICA
G. BO^IWA
G. BUKOVICA
G. PAKLENICA
G. RAKOVAC
G. ULI[WAK
JABLANICA
KAMENICA
KOM[I]I
KOPICE
KOSOVA
KRSNO POQE
LIJE[NICA
LUGOVI
QUBATOVI]I
MAGLAJ
G
MATINA
MISURI]I
MLADO[EVICA
MO[EVAC
NOVI [EHER
ORU^E

156 od 805

42160
6913
35247
397
735
960
631
526
182
1155
323
556
288
627
818
244
786
673
665
775
902
148
759
746
361
1342
82
305
1062
1633
596
1621
183
1092
6913
443
1864
921
1190
1458
225

40
14
26
1
12
3
1
14
1
1
7
-

8341
416
7925
387
18
6
210
199
65
174
42
1
5
2
1
735
1
1
6
1
305
5
1
218
96
956
416
441
16
893
121
-

5
1
4
1
-

17236
3422
13814
3
1
666
395
290
554
579
3
12
1
556
21
1
215
930
1052
1598
1184
1
130
3422
1411
1166
1204
225

12
11
1
11
-

13662
1585
12077
1
707
190
12
2
167
1078
287
114
1
775
244
726
657
49
8
900
146
746
683
136
318
82
4
14
488
20
67
1
1585
1
245
17
1
34
-

18
15
3
1
15
2
-

2
1
1
1
1
-

2682
1419
1263
6
9
97
12
18
15
6
36
3
37
25
3
59
10
1
12
57
9
88
1
16
103
194
19
1
1419
182
7
21
61
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
OSOJNICA
O[VE
PARNICA
PIRE
POQICE
PONIJEVO
RADOJ^I]I
RADUNICE
RAJNOVO BRDO
RAVNA
RJE^ICA DOWA
RJE^ICA G.
STRAI[TE
STRIJE@EVICA
STRUPINA
TRBUK
TUJNICA

682
497
166
413
241
751
551
716
82
521
292
496
304
701
710
275
575

1
409
1
723
320
713
3
573
276

1
1
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
5
604
67
493
4
59
107
1
1
229
10
6
22
67
164
1
1
82
518
2
267
14
6
1
464
27
285
19
696
2
133
4
264
8
282
6
7

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
MODRI^A
U GRADSKIM
U OSTALIM
BABE[NICA
BOTAJICA
^ARDAK
DOBRA VODA
DOBRIWA
DUGO POQE
GAREVAC
JAKE[
KLADARI DOWI
KLADARI G.
KOPRIVNA
KU@WA^A
MILO[EVAC
MODRI^A
G
PE]NIK
RIJE^ANI D.
RIJE^ANI G.
157 od 805

34541
9630
24911
705
1104
1046
113
588
1798
2751
1960
989
429
2539
284
1825
9630
1774
754
398

37
29
8
2
1
1
3
1
29
-

9598
838
8760
131
141
1026
82
483
8
2277
195
963
398
24
262
15
838
1670
735
-

7
3
4
3
3
-

8578
4815
3763
4
100
1590
35
4815
-

6
4
2
1
4
-

13012
1841
11171
569
944
6
2
12
1745
202
60
5
14
2203
22
1696
1841
33
11
385

29
15
14
3
6
15
2
-

5
5
5
-

38
38
38
-

2755
1904
851
4
14
7
29
79
34
47
89
14
17
172
101
1904
55
7
13
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
SKUGRI] G.
TAREVCI
VRAWAK

1438
2242
2174

279
57
14

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1108
34
2033
28
3
109
1
1
2126
26

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
MOSTAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
BA^EVI]I
BAWDOL
BLAGAJ
BOGODOL
BUNA
CIM
^ULA
DOBR^
D. DRE@NICA
D. JASEWANI
DRA^EVICE
GNOJNICE
GORANCI
G. DRE@NICA
G. GNOJNICE
G. JASEWANI
GUBAVICA
HODBINA
HUMILI[ANI
ILI]I
JASENICA
KAMENA
KOKORINA
KOSOR
KREMENAC
KRIVODOL
KRU@AW
KUTILIVA^
MALO POQE
MIQKOVI]I
MOSTAR
G
158 od 805

110377
63427
46950
448
336
1523
434
1006
2455
322
217
903
161
669
1813
785
1263
579
153
625
1026
1450
2452
1718
443
637
258
141
384
745
1068
604
325
63427

451
400
51
1
1
1
2
2
2
400

36927
17621
19306
1
59
274
581
2333
321
133
161
131
651
656
107
21
52
121
184
2216
1279
158
1
132
119
381
506
38
160
17621

112
102
10
1
102

34247
18414
15833
7
330
1364
252
11
1
217
743
378
794
1154
566
50
535
238
756
124
313
281
632
113
12
1
742
402
238
128
18414

161
154
7
1
1
154

20271
11353
8918
420
25
147
63
11
146
284
58
79
29
569
478
11
20
10
4
131
272
16
11353

160
118
42
1
28
3
118

49
37
12
1
1
3
37

102
81
21
81

17143
14732
2411
20
6
62
11
101
93
18
13
77
6
2
12
2
5
89
25
84
61
4
4
3
6
3
24
56
18
14732
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
ORTIJE[
PIJESCI
PODGORANI
PODGORJE
PODVELE@
POLOG
POTOCI
PRIGRA\ANI
RA[KA GORA
RA[TANI
RAVNI
RODO^
SELI[TE
SLIP^I]I
SOVI]I
SRETNICE
STRI@EVO
VIHOVI]I
VOJNO
VRAWEVI]I
VRAP^I]I
VRDI
ZIJEMQE
@EQU[A
@ITOMISLI]I

711
376
620
241
716
1114
2696
841
431
1203
186
4226
235
321
46
370
434
1616
499
795
2501
470
358
780
221

1
3
4
8
6
11
9
-

4
241
858
1102
64
240
242
2237
225
277
46
370
1
1342
347
57
397
469
5
6

8
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
27
622
56
256
116
3
541
79
714
2
181
30
36
663
1
725
5
185
250
480
46
150
4
319
567
2
67
41
139
6
706
4
446
2
7
1
711
1
9
27
17
432
20
156
89
15
112
22
728
2
4
412
1326
1
20
322
1
137
219
2
9
732
25
215
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
MRKOWI] GRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAQVINE
BJELAJCE
BRDO
DABRAC
DOWA PECKA
D. PODGORJA
DOWI BARA]I
DOWI GRACI
DUBICA
159 od 805

29684
6602
23082
1226
1059
591
223
171
125
633
446
188

47
30
17
1
1
3
-

2290
427
1863
113
1
6
-

8
6
2
-

3009
1414
1595
654
95
1
3
-

1
1
-

23364
4077
19287
565
826
565
219
170
125
612
446
188

15
11
4
4
-

2
1
1
1
-

883
618
265
7
24
23
1
7
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
GERZOVO
GORWA PECKA
G. PODGORJA
GORWI BARA]I
GORWI GRACI
GUSTOVARA
JASENOVI POTOCI
KOPQEVI]I
KOTOR
LISKOVICA
MAGAQDOL
MAJDAN
MEDNA
MLINI[TE
MRKOWI] GRAD G
O]UNE
OKANXIJE
ORAHOVQANI
PODBRDO
PODORUGLA
PODRA[NICA
STUPARI
SURJAN
[EHOVCI
[IBOVI
TRIJEBOVO
TRNOVO
UBAVI]A BRDO
VLASIWE

914
655
197
489
984
726
475
506
465
1144
531
1047
1249
27
6602
525
254
550
1115
333
1275
469
901
939
41
884
388
349
988

5
1
1
30
2
3
-

1
1
1
979
1
486
427
109
4
10
2
1
148

1
6
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
900
6
654
1
194
2
483
6
1
968
11
726
472
3
506
1
463
2
160
3
512
11
498
58
1241
4
25
1414
4077
11
1
618
374
35
250
4
550
1093
9
2
312
9
1
1240
25
467
1
894
5
935
2
39
2
877
4
387
1
349
835
2
1

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
NEUM
U GRADSKIM
U OSTALIM
BABIN DO
BORUT
BRESTICA
BRO]ANAC
BR[TANICA
160 od 805

4030
4030
77
117
67
108
139

7
7
-

3575
3575
76
103
60
103
123

1
1
-

157
157
13
4

179
179
1
-

5
5
-

89
89
7
11
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
CEROVICA
CEROVO
CRNOGLAV
DOBRI DO
DOBROVO
DOWI DRIJEN
DOWI ZELENIKOVAC
DUBRAVICA
DU@I
GLUMINA
GORWE HRASNO
GRADAC
HOTAW HUTOV.
HUTOVO
KI[EVO
MO[EVI]I
NEUM
PRAPRATNICA
PREVI[
RABRANI
VININE
@UKOVICA

175
110
96
80
148
69
107
115
126
97
290
394
85
394
27
119
602
97
39
140
160
52

1
6
-

175
88
93
80
146
69
107
115
124
96
120
394
85
388
27
112
499
96
39
46
159
52

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
22
1
1
6
150
14
3
2
6
17
25
4
47
1
94
1
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
NEVESIWE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BATKOVI]I
BE@\E\E
BIOGRAD
BOJI[TA
BOROV^I]I
BRATA^
BUDISAVQE
DOWA BIJEWA
DOWI DRE@AW
DOWI LUKAVAC
DRAMI[EVO
GAJ
161 od 805

16326
3605
12721
291
214
707
440
229
486
133
391
171
262
59
58

34
13
21
2
1
-

276
59
217
1
32
8
-

1
1
-

3853
593
3260
11
229
30
179
-

4
4
-

11587
2622
8965
260
212
670
379
446
133
203
166
259
51
58

6
6
-

539
304
235
21
1
21
28
8
9
5
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
G. BIJEWA
G. DRE@AW
G. LUKAVAC
GRABOVICA
HRU[TA
HUM^ANI
JASENA
JUGOVI]I
KIFINO SELO
KQEN
KQUNA
KOVA^I]I
KREKOVI
KRU[EVQANI
LAKAT
LUKA
MIQEVAC
MORINE
NEVESIWE
OXAK
PLU@INE
PODGRA\E
POSTOQANI
PRESJEKA
PRIDVORCI
PRKOVI]I
RABINA
RAST
RIQA
ROGA^E
SEQANI
SLATO
SOPIQA
STUDENCI
[EHOVINA
[IPA^NO
TRUSINA
UDRE@WE
ZABORANI
ZALOM
ZALU@JE
ZOVI DO
@IQEVO
@UBERIN
@UQA

162 od 805

208
113
180
143
332
110
74
105
223
118
200
111
387
213
218
262
263
3605
271
135
57
247
191
255
78
431
195
274
91
182
198
444
29
309
175
167
405
37
283
334
519
327
63
323

1
1
1
13
1
1
12
1
-

1
11
59
4
3
92
58
1
1
5
-

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
207
1
93
20
177
3
139
4
332
107
3
73
94
10
3
220
117
1
193
6
1
31
80
1
385
1
200
2
103
115
125
136
256
6
593
4
2622
6
304
13
243
13
36
99
54
3
138
108
190
1
80
170
78
360
54
14
193
2
272
2
91
90
198
338
48
29
4
292
173
165
1
399
6
37
265
17
85
230
18
510
9
50
268
4
63
322
1
-

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
OXAK
U GRADSKIM
U OSTALIM
ADA
DOWA DUBICA
DOWI SVILAJ
GNIONICA
GORWA DUBICA
GORWI SVILAJ
JO[AVICA
NOVI GRAD
NOVO SELO
OXAK
G
POSAVSKA MAHALA
POTO^ANI
SRNAVA
VRBOVAC

27895
7634
20261
616
3313
1610
906
1508
1821
288
1807
2394
7634
1177
2277
852
1692

28
15
13
1
6
1
1
2
15
1
1
-

15430
950
14480
575
2155
1389
26
1492
1001
3
212
2315
950
1148
2051
710
1403

13
3
10
3
5
1
3
1
-

5371
5347
24
3
2
4
1
5
3
3
5347
2
1

8
5
3
1
1
1
5
-

5361
470
4891
944
153
859
5
749
279
1366
12
470
3
169
119
233

21
14
7
3
2
1
14
1
-

11
5
6
1
1
1
2
5
1
-

1276
740
536
2
154
8
4
5
35
4
215
29
740
14
37
14
15

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
OLOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
AJDINOVI]I
ARAPOVA^E
BAKI]I
BERISALI]I
BOGANOVI]I
BRDA
BUKOV DO
^UDE
^UNI[TA
163 od 805

16341
2602
13739
201
130
391
318
286
152
187
181
634

19
15
4
1
-

802
114
688
1
1
3
4

2
1
1
-

11593
1529
10064
65
369
121
285
17
187
87
608

4
3
1
-

3349
614
2735
134
129
192
135
94
-

3
3
-

3
2
1
-

508
306
202
2
4
1
22
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DOLOVI
DRECEQ
DUGANXI]I
GLAVI^NO
G. DRAPNI]I
GRABOVICA
GURDI]I
JELA[KE
KAMENSKO
KLIN^I]I
KOLAKOVI]I
KOVA^I]I
KRAJI[I]I
KRI@EVI]I
KRU[EVO
LI[CI
MAGULICA
METIQI
MILANKOVI]I
OLOVO
OLOVSKE LUKE
PETROVI]I
PONIJERKA
PONOR
PRGO[EVO
PU[INO POQE
RADA^I]I
RE^ICA
RIJEKA
SLIVWE
SOLUN
STOJ^I]I
[A[EVCI
VUKOTI]I
@UNOVA

200
282
130
329
164
93
404
610
1173
564
250
278
78
303
325
277
341
122
707
2602
739
295
271
66
153
163
125
210
622
191
474
287
419
335
279

15
3
-

1
22
3
332
1
114
11
22
1
284
1
1

1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
183
16
6
270
1
12
117
312
15
76
86
1
93
352
36
16
609
1140
8
534
29
1
239
11
271
7
78
146
145
1
8
236
83
6
277
6
2
1
14
108
699
6
1529
3
614
3
2
306
297
390
39
287
6
1
214
46
10
23
43
57
94
2
154
9
124
201
8
579
1
6
11
45
146
362
106
3
414
3
334
1
246
15
17

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ORA[JE
U GRADSKIM
164 od 805

27806
3420

18
10

20705
426

12
10

1548
1503

2
2

4151
662

42
29

1
1

1153
761
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
BOK
^OVI] POQE
DOWA MAHALA
DOWI @ABAR
KOPANICE
KOSTR^
LON^ARI
MATI]I
ORA[JE
O[TRA LUKA
TOLISA
UGQARA
VIDOVICE

24386
2086
862
3960
1513
1321
1678
492
1965
3420
3145
3203
1363
2798

8
10
2
5
1

20279
1835
5
3870
5
974
1663
7
1945
426
3064
3155
1237
2519

2
10
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
45
3489
13
392
5
181
2
53
834
19
9
7
3
33
1
1454
49
217
94
2
8
10
467
8
2
8
3
5
1503
2
662
29
1
761
2
6
28
1
7
4
31
13
55
43
2
251
1
21

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
POSU[JE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BARE
BATIN
BRO]ANAC
^ITLUK
GRADAC
KOWSKO
OSOJE
PODBILA
POKLE^ANI
POSU[JE
G
RASTOVA^A
SUTINA
TRIBISTOVO
VIWANI
VIR
VRPOQE
VU^IPOQE
ZAGORJE
ZAVELIM
165 od 805

16455
2738
13717
744
1214
871
952
655
247
890
2738
1182
1314
422
1114
1757
858
102
1081
314

4
2
2
2
1
1

16298
2654
13644
739
1206
866
948
652
247
884
2654
1180
1313
421
1104
1741
850
102
1079
312

15
5
10
4
1
4
5
1
-

4
3
1
1
3
-

34
13
21
1
2
2
3
13
2
9
1
1

8
8
8
-

74
49
25
2
1
1
1
1
49
1
6
5
7
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
PRIJEDOR
U GRADSKIM
U OSTALIM
ALI[I]I
BABI]I
BISTRICA
BI[]ANI
BO@I]I
BR\ANI
BREZI^ANI
BRI[EVO
BUSNOVI
CIKOTE
CRNA DOLINA
^ARAKOVO
^EJRECI
^IRKIN POQE
]ELA
DERA
D. DRAGOTIWA
DOWA RAVSKA
DOWI GAREVCI
DOWI ORLOVCI
DOWI VOLAR
GA]ANI
GOMJENICA
G. DRAGOTIWA
G. JUTROGO[TA
G. PUHARSKA
GORWA RAVSKA
G. GAREVCI
G. JELOVAC
G. ORLOVCI
GORWI VOLAR
GRADINA
HAMBARINE
HRNI]I
JARUGE
166 od 805

108868
29449
79419
251
1443
1519
1384
278
1827
1572
537
1339
295
262
2263
709
1463
2022
1442
529
438
842
802
442
388
2483
623
527
643
378
449
599
430
391
1005
2499
767
337

117
78
39
1
3
2
1
-

7297
1689
5608
2
1
2
2
8
491
3
4
20
3
113
27
51
2
276
1
7
60
1
61
43
314
1
1
386
2
5
15
7

26
13
13
1
1
1
-

42129
10173
31956
225
855
1
1158
1541
305
1
2128
656
18
1454
1223
234
1
497
1
442
137
4
2038
603
26

81
54
27
1
1
1
1
1

45279
10478
34801
25
568
1498
2
271
252
1078
7
1241
270
182
38
14
1192
317
146
502
155
563
676
356
362
1546
613
500
33
4
267
563
418
986
22
8
239

116
51
65
1
1
1
9
-

14
12
2
1
-

100
58
42
1
11
-

12025
6465
5560
1
4
19
217
3
25
161
37
88
21
41
50
33
106
207
18
22
6
25
83
26
25
315
8
27
110
60
39
30
11
4
8
383
81
49
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
JELI]KA
JUGOVCI
KALAJEVO
KAMI^ANI
KEVQANI
KOZARAC
KOZARU[A
KRIVAJA
LAMOVITA
QESKARE
QUBIJA
M. PALAN^I[TE
MARI]KA
MARINI
MIQAKOVCI
MISKA GLAVA
NI[EVI]I
NI[TAVCI
OMARSKA
ORLOVA^A
PEJI]I
PETROV GAJ
PRIJEDOR
G
RAKELI]I
RAKOV^ANI
RAQA[
RASAVCI
RIZVANOVI]I
SANI^ANI
[URKOVAC
TISOVA
TOMA[ICA
TRNOPOQE
V. PALAN^I[TE
ZECOVI
@UNE

990
586
272
3161
1874
3527
2994
1236
2048
646
4325
199
1916
316
670
997
1054
293
3280
1132
645
1153
29449
792
1368
722
1066
1433
621
686
315
1111
2847
539
897
530

1
1
6
11
4
3
1
78
3
1
1
-

1
3
235
14
27
26
1
3
218
622
3
1
1
10
71
1
18
51
6
1689
15
1
557
107
1
11
647
288
237
34
24
465

1
1
5
1
13
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
980
7
279
260
43
16
2
19
2943
54
3
61
1824
19
26
3107
1
82
11
254
2589
89
2
30
173
1
1214
5
1939
101
20
249
159
2209
11
639
10
776
193
3
1845
37
309
5
75
474
93
849
58
1010
38
60
1
209
23
12
1
2991
26
216
204
1
678
145
35
1
546
55
1
1141
1
8
10173
54
10478
51
12
58
6465
728
39
1313
2
47
22
2
26
115
856
82
1104
324
1
534
64
18
21
27
2
759
76
1900
2
443
1
91
1
524
14
682
181
7
10
17
32

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
PRWAVOR
167 od 805

48956

52

2060

6618

31

34699

16

42

2400
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U GRADSKIM
U OSTALIM
BABANOVCI
BREZIK
CRKVENA
^IV^IJE
^ORLE
DOLINE
DOWA ILOVA
DOWA MRAVICA
D. GAQIPOVCI
D. PALA^KOVCI
DOWI SMRTI]I
DOWI [TRPCI
D. VIJA^ANI
DRENOVA
GAJEVI
GAQIPOVCI
GORWA ILOVA
G. MRAVICA
G. GAQIPOVCI
G. PALA^KOVCI
G. SMRTI]I
GORWI [TRPCI
GORWI VIJA^ANI /DIO/
GRABIK ILOVA
GUSAK
HRVA]ANI
HUSREPOVCI
JADOVICA
JASIK
KOKORI
KOWUHOVCI
KORA]
KREMNA
KULA[I
LI[WA
LU@ANI
MA^INO BRDO
MRA^AJ
MRAVICA
MUJINCI
NASEOBINA BABANOVCI
NASEOBINA HRVA]ANI
NASEOBINA LI[WA
NOVO SELO
OKOLICA
ORA[JE
OTPO^IVAQKA
168 od 805

6187
42769
418
343
922
463
665
148
841
479
435
620
646
1657
2063
955
205
377
1502
869
432
1344
1543
1520
1361
940
238
847
377
94
224
790
1212
109
1198
1368
1888
182
226
254
534
332
425
171
487
181
518
519
290

25
27
3
4
3
1
1
1
4
5
-

261
1799
45
1
1
54
13
8
1
19
4
349
2
13
1
2
3
2
15
1
7
3
39
9
15
983
3
20
30
4
2
61
11
3
14
-

2
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1915
6
2577
5
8
17
907
4703
25
32122
2
8
25
1493
333
14
20
107
186
16
2
905
7
462
1
498
72
5
9
20
15
661
26
379
50
1
387
15
575
33
625
12
1253
236
2
2023
1
26
548
39
21
161
8
363
5
5
1
1460
1
25
816
8
17
329
26
5
1323
12
1
1
1515
22
1279
1
162
4
1340
17
878
17
22
201
9
770
4
12
294
62
92
4
132
15
4
1
776
1
872
2
128
9
79
7
2
1
1157
4
9
1
330
1
36
1711
119
48
7
114
1
6
1
17
23
223
448
63
1
325
108
155
1
8
37
3
147
116
4
25
165
3
7
2
351
25
1
491
8
266
23
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
PARAMIJE
PE^ENEG ILOVA
POPOVI]I
POTO^ANI
PRWAVOR
G
PROSJEK
PURA]I
RALUTINAC
RATKOVAC
SKAKAVCI
[ARINCI
[EREG ILOVA
[IBOVSKA
[TIVOR
VELIKA ILOVA
VR[ANI

362
1357
1165
690
6187
598
384
122
342
462
1114
497
299
350
1051
764

2
3
25
-

1
3
2
1
261
2
13
21
1
1
8
5
3

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
359
1317
16
1031
116
557
44
1915
6
2577
5
8
17
907
550
19
378
5
1
14
78
4
70
1
129
3
460
1097
15
1
472
1
16
246
49
50
1029
12
49
711
1

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
PROZOR
U GRADSKIM
U OSTALIM
BLACE
BOROVNICA
DOBRO[A
DOWA VAST
D. VI[WANI
DRU@INOVI]I
DUGE
GMI]I
GORICA
G. KRAN^I]I
G. VI[WANI
GRA^AC
GRA^ANICA
GREVI]I
HEQDOVI
HERE
HUDUTSKO
IVANCI
169 od 805

19108
2220
16888
166
246
275
371
77
178
380
793
226
420
91
306
102
235
136
271
112
165

14
3
11
1

12088
610
11478
81
134
274
275
88
119
735
106
264
6
229
27
62
104
163

1
1
1
-

6698
1448
5250
80
110
76
77
90
258
54
120
155
85
66
54
173
134
266
1
-

6
1
5
4
1
-

49
42
7
1
2
-

197
112
85
2
2
3
5
21
2
1
4
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
JAKLI]I
KLEK
KOP^I]I
KOVA^EVO POQE
KU]ANI
KUTE
LAPSUW
LIZOPERCI
LUG
QUBUNCI
MAGLICE
ME\POTO^JE
MLU[A
OMETALA
ORA[AC
PAJI]I
PAQIKE
PARCANI
PARO[
PLO^A
PODBOR
PROSLAP
PROZOR
G
RAVNICA
RIPCI
RUMBOCI
SKROBU]ANI
[]IPE
[]IT
[EROVINA
[LIMAC
TO[]ANICA
TRI[]ANI
USTIRAMA
UZDOL
VARVARA
ZAHUM

681
260
124
125
368
304
346
225
619
468
135
140
157
347
699
173
281
122
167
243
563
465
2220
66
555
1581
340
437
124
85
138
211
66
512
508
683
20

9
1
3
-

671
1
124
299
26
34
272
400
135
140
157
341
599
173
197
28
239
526
454
610
4
511
1537
119
124
124
80
122
38
65
468
496
287
20

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
258
121
4
68
1
276
1
311
225
342
5
63
5
5
1
99
75
8
122
133
6
4
35
10
1
1448
1
42
112
62
43
1
43
218
311
2
16
172
1
1
44
6
2
4
393
2
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
170 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
PUCAREVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BALI]I
BISTRO
BO@I]I
BU^I]I
BUDU[I]I
BUGOJ^I]I
BUKVI]I
^AKI]I
^EHOVA
DAHOVO
DOWE PE]INE
DUBOKO
\AKOVI]I
GORWE PE]INE
HAXI]I
HAS
ISAKOVI]I
KASAPOVI]I
KOPILA
KOVA^I]I
KRWI]A POTOK
LISAC
MARGETI]I
MOWI]I
NEVI] POQE
OPARA
ORA[AC
PE^UJ
PETA^I]I
POTO^ANI
PRIBILOVI]I
PRI^ANI
PUCAREVO
G
RANKOVI]I
RASTOVCI
RAT
REPUT
RUDA
SEBE[I]
SEONA
SINOKOS
STOJKOVI]I
[ENKOVI]I
TORINE
TRNOVAC
TURALI]I
171 od 805

26154
8473
17681
505
360
189
882
141
369
329
307
479
98
383
297
275
682
176
387
117
619
273
306
183
325
379
295
534
357
739
512
308
297
397
293
8473
914
473
517
170
486
290
330
475
467
541
211
134
106

136
132
4
2
2
132
-

10548
1985
8563
495
9
794
137
97
74
8
438
93
374
10
274
679
174
27
151
30
304
338
477
3
1
16
22
46
302
1985
678
420
292
1
484
272
16
45
305
172
54
-

14
14
14
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
9164
31
3521
23
29
8
2400
1783
28
2464
18
28
1899
7381
3
1057
5
1
8
501
1
3
349
1
138
46
5
81
1
3
255
17
243
10
2
298
1
24
9
207
75
5
1
2
1
2
356
4
113
2
2
458
10
227
7
9
1
181
2
281
43
40
278
17
3
3
40
210
121
20
611
92
1
16
464
20
175
110
231
5
2
52
15
28
210
79
4
1783
28
2464
18
28
1899
200
3
23
10
6
21
187
1
36
165
4
1
8
117
188
5
423
6
1
14
67
8
58
356
9
3
153
4
129
62
29
15
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
VEJZOVI]I
ZENEPI]I
ZUBI]I

214
262
298

262
189

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
212
2
100
7

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ROGATICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
AGAROVI]I
BABQAK
BE]I
BEGZADI]I
BEHE]I
BERKOVI]I
BJELOGORCI
BLA@UJEVI]I
BORA^
BORIKA
BOROVAC
BOROVSKO
BO@INE
BRANKOVI]I
BR^IGOVO
BRDA
BREZJE
BULOZI
BURATI
^ADOVINA
^AV^I]I
^UBRI]I
DOBRA^E
DOBRA[INA
DOBROMEROVI]I
DOBROU[^I]I
DROBNI]I
DUB
DUMOWI]I
DJEDOVI]I
FERIZOVI]I
172 od 805

23771
6496
17275
223
209
73
155
97
146
164
182
57
261
164
81
65
196
308
60
116
47
94
43
327
65
139
161
55
96
185
170
155
74
85

22
15
7
-

32
21
11
1
-

2
1
1
1
-

14020
3855
10165
62
38
89
118
1
18
12
161
72
305
60
76
72
42
327
55
138
75
20
36
169
58
53
-

5
4
1
-

8877
1998
6879
223
146
72
117
97
57
45
181
39
244
1
9
65
196
3
38
47
21
9
80
35
60
184
97
21
80

20
9
11
-

762
584
178
1
1
5
2
2
1
1
6
1
5
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
GAZIJE
GODOMIQE
GOLUBOVI]I
GRIVCI
GU^EVO
GU@DEQI
JAROVI]I
JASENICE
KAMEN
KARA^I]I
KOPQEVI]I
KOVAW
KOZARDE
KOZI]I
KRAMER SELO
KRVOJEVI]I
KUJUNXIJEVI]I
KUKAVICE
KUSUCI
LA\EVINE
LAZE
LEPENICA
LUBARDI]I
QUBOMI[QE
MAHALA
MARAVI]I
MEDNA LUKA
MESI]I
MISLOVO
MRGUDI]I
NAHOTA
OBRTI]I
OKRUGLO
ORAHOVO
OSOVO
OTRI^EVO
PA[I] KULA
PAVI^INA KULA
PE[URI]I
PIJEV^I]I
PLAWE
PQESKO
PQE[IVICA
PODGAJ
POKRIVENIK
PRIBO[IJEVI]I
PRIPE^AK
PROSJE^ENO
PURTI]I
173 od 805

112
153
27
97
150
98
103
89
67
99
186
462
117
103
279
47
286
559
49
136
226
110
136
130
70
75
81
119
111
57
80
59
163
91
401
73
113
88
38
132
74
159
341
100
132
102
332
106
344

1
1
5
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
111
1
123
30
24
3
4
85
8
141
8
98
41
60
2
55
33
67
92
7
185
1
345
115
2
117
83
17
3
270
9
45
2
167
115
1
3
524
17
7
49
6
122
8
211
15
82
28
133
1
2
130
48
17
5
73
1
72
6
3
7
102
10
1
109
56
1
80
57
2
116
47
91
228
173
72
1
78
27
8
7
71
1
1
32
6
130
2
12
58
4
157
1
340
100
132
36
66
332
106
343
1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
RADI^
RA\EVI]I
RAKITNICA
ROGATICA
RUSANOVI]I
SEQANI
SJEME]
SJEVERSKO
SLAP
SO^ICE
STARA GORA
STAR^I]I
STARI BROD
STOP
STRMAC
SUDI]I
SUROVI]I
[ATOROVI]I
[ENA KRENA
[ETI]I
[QEDOVI]I
[QIVNO
[TAVAW
TRNOVO
VARO[I[TE
VRAGOLOVI
VRATAR
VRA@ALICE
VRELO
VRLAZJE
ZAGAJEVI
ZAGORICE
ZAKOMO
ZILI^INA
@EPA
@IVAQEVI]I
@IVAQEVINA

125
120
230
6496
91
428
65
149
133
109
299
176
80
100
186
50
16
157
51
179
79
45
94
109
272
291
501
107
152
167
28
46
257
61
529
151
127

1
15
1
2
3
-

21
1
-

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
124
1
15
104
1
218
11
3855
4
1998
9
584
91
112
314
2
62
3
1
148
133
104
4
69
226
4
96
80
80
99
149
36
1
50
16
157
23
25
3
146
33
65
12
45
94
78
31
191
78
3
262
27
2
500
36
71
151
80
85
1
2
26
46
55
193
8
60
1
502
3
9
12
98
48
5
61
66
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
174 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
RUDO
U GRADSKIM
U OSTALIM
ARBANASI
ARSI]I
BARE
BIJELO BRDO
BI[EVI]I
BJELUGOVINA
BJELU[INE
BJEQEVINE
BLIZNA
BORANOVI]I
BOVAN
BO@OVI]I
BUDALICE
CVRKOTE
^AVDARI
DANILOVI]I
DOLOVI
DOWA RIJEKA
DOWA STRMICA
DOWE CIKOTE
DOWI RAVANCI
DORI]I
DUBAC
DUGOVJE^
XIHANI]I
GAO^I]I
GOJAVA
GORWA RIJEKA
G. STRMICA
GORWE CIKOTE
G. RAVANCI
GRABOVIK
GRIVIN
JAWI]I
KWEGIWA
KOSOVI]I
KOVA^I
KULA
QUTAVA
ME\URE^JE
MIKAVICE
MIO^E
MISAJLOVINA
MOKRONOZI
MRSOVO
NIKOLI]I
175 od 805

13601
1760
11841
68
143
114
52
167
55
318
51
55
250
282
89
36
84
50
114
68
125
197
153
14
115
79
108
67
170
192
171
134
82
15
230
211
156
206
113
59
242
24
253
131
478
150
651
152
121

121
58
63
1
13
2
6
8
1
-

24
10
14
2
2
1
1
1
3
1
1
-

7
5
2
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
4382
3
8699
5
312
554
987
4
136
3828
3
7712
1
176
66
1
142
112
45
7
152
15
55
316
51
55
48
184
5
280
89
30
6
83
50
113
68
125
197
153
14
109
2
40
38
108
67
68
101
8
175
9
171
134
82
15
229
191
13
1
6
147
6
1
203
90
22
1
59
128
96
11
24
88
3
160
4
124
3
199
269
8
150
636
6
4
147
121
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
OBRVENA
OMA^INA
OMARINE
OPUTNICA
ORAH
OSKORU[A
PAST
PAZAQE
PEQEVI]I
PETA^INE
PLEMA
POHARE
POLIMQE
POPOV DO
PREBIDOLI
PRIBI[I]I
PRIJEVORAC
RADO@EQE
RAKOVI]I
RAVNE WIVE
RESI]I
RUDO
G
RUPAVCI
SETIHOVO
SOKOLOVI]I
STANKOVA^A
STARO RUDO
STRGA^I
STRGA^INA
[AHDANI
[TRPCI
TRBOSIQE
TRNAVCI
TRNAVCI KOD RUDOG
USTIBAR
UVAC
VAGAN
VITI GRAB
ZAGRA\E
ZARBOVINA
ZLATARI
ZUBA^
ZUBAW

251
100
192
90
70
159
84
45
46
30
182
14
114
38
204
139
98
31
83
58
269
1760
36
208
60
49
230
105
154
53
142
40
90
287
344
243
74
96
59
20
121
267
71

1
58
12
1
11
1
5
1
-

1
10
1
-

5
2
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
136
112
2
100
192
89
70
159
6
78
45
45
1
30
181
14
22
68
24
21
16
1
203
1
139
98
30
1
83
58
268
1
554
987
4
136
32
4
201
6
1
48
1
11
49
227
3
7
98
130
10
52
130
1
40
89
266
18
203
138
3
1
214
22
1
73
89
7
42
17
20
116
4
1
227
14
39
32
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
176 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SANSKI MOST
U GRADSKIM
U OSTALIM
BATKOVCI
BJELINE
BOJI[TE
BOSANSKI MILANOVAC
BO[WACI
BRDARI
BUDIMLI] JAPRA
^APQE
DEMI[EVCI
DOWA KOZICA
D. TRAMO[WA
DOWI DABAR
D. KAMENGRAD
DOWI LIPNIK
DUGE WIVE
XEVAR
DJEDOVA^A
\URI]I
FAJTOVCI
GAREVICA
GLAVICE
GORICE
GORWA KOZICA
G. TRAMO[WA
GORWI DABAR
G. KAMENGRAD
GORWI LIPNIK
GRDANOVCI
HADROVCI
HALILOVCI
HAZI]I
HRUSTOVO
HUSIMOVCI
ILIXA
JELA[INOVCI
KIJEVO
KQEVCI
KOPRIVNA
KOZIN
KRKOJEVCI

177 od 805

62467
14027
48440
299
79
393
402
303
514
614
1254
503
769
182
978
2185
400
89
665
130
168
376
168
417
552
316
775
779
1345
293
361
89
237
227
1723
1537
347
764
1114
1113
725
168
261

50
23
27
3
8
1
-

5314
523
4791
156
1
1
7
3
1
2
3
1
56
153
9
26
87
88
11
5

10
4
6
1
1
-

27083
6067
21016
1
228
193
1011
501
1
2096
356
1
161
530
1
1
1343
104
1681
988
786
184
3

16
9
7
1
1
2
-

26619
5691
20928
125
79
392
401
280
278
368
237
763
182
972
56
396
83
249
129
167
206
15
415
19
315
771
774
293
361
87
133
220
2
441
344
718
211
701
618
168
184

26
14
12
1
-

2
2
-

75
5
70
-

2936
1504
1432
17
22
50
1
4
1
24
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
7
26
76
41
24
129
84
69
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
KRUHARI
LUKAVICE
LU[CI PALANKA
LU@ANI
MAJKI] JAPRA DOWA
MAJKI] JAPRA GORWA
MARINI
MIQEVCI
MODRA
MRKAQI
NAPREQE
OKRE^
O[TRA LUKA
OTI[
OVAWSKA
PODBRIJE@JE
PODLUG
PODOVI
PODVIDA^A
POQAK
PRA[TALI
SANSKI MOST
G
SASINA
SKUCANI VAKUF
SLATINA
STARA RIJEKA
STARI MAJDAN
SUHA^A
[EHOVCI
[KRQEVITA
TOMINA
TRNOVA
USORCI
VRHPOQE
ZENKOVI]I

1481
742
930
255
436
314
162
453
582
117
834
1036
867
387
315
473
613
423
743
958
387
14027
1299
1389
150
918
1340
380
921
402
1560
1026
718
1910
305

3
4
5
23
2
1
-

467
14
1
63
10
1
1
28
273
6
1
3
582
2
523
1272
1
1
888
103
2
2
355
4
100
1
-

1
2
4
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
988
20
485
1
235
3
4
828
1
88
192
432
4
2
311
1
143
8
398
55
558
9
10
115
2
756
64
7
1034
2
10
577
252
364
23
1
36
5
441
20
4
6
580
26
1
421
1
300
438
1
1
283
38
5
44
384
1
6067
9
5691
14
2
5
1504
6
1
2
15
1345
42
149
5
9
14
1103
1
95
1
28
367
10
771
45
59
30
39
8
758
725
72
904
1
11
6
1
591
99
1905
2
1
170
133
2

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SARAJEVO-CENTAR
U GRADSKIM
178 od 805

72762
72762

999
999

6624
6624

97
97

31755
31755

230
230

14358
14358

143
143

55
55

278
278

17170
17170
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
MRKOVI]I
NAHOREVO
POQINE
RADAVA
SARAJEVO/DIO/
VI]A

G
G
G
G
G
G

281
673
147
1348
70290
23

11
8
980
-

1
4
17
6602
-

97
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
281
353
263
55
1
122
5
482
716
114
30919
230
12953
143
55
278
16996
23
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SARAJEVO-HAXI]I
U GRADSKIM
U OSTALIM
BARE
BEGANOVI
BIWE@EVO
BUDMOLI]I
BUTUREVI]I
BUTUROVI]I
CREPQANI
^E[]E
^I^KE
DEOVI]I
DO
DOQANI
DOWA BIO^A
D. RA[TELICA
DOWI HAXI]I
DRAGOVI]I
DROZGOMETVA
DUB
DUPOVCI
DURANOVI]I
FERHATLIJE
GAROVCI
GORWA BIO^A
G. RA[TELICA
GRAB
GRADAC
GRIVI]I
179 od 805

20952
3873
17079
129
269
1008
476
108
98
35
146
108
91
109
264
118
354
424
212
384
229
277
144
85
244
313
284
208
682

51
36
15
-

857
239
618
4
3
5
12
5
1
7
1
-

10
5
5
3
1
-

12406
1433
10973
247
668
471
107
95
23
108
16
144
200
361
197
4
205
271
139
36
49
265
170
180
621

7
3
4
2
-

5778
1497
4281
128
2
175
1
35
123
75
104
102
115
124
35
12
356
22
1
5
41
166
48
114
33

43
33
10
1
1

2
1
1
1
-

1
1
-

1559
597
962
15
155
2
3
18
1
18
17
3
20
2
4
1
27
10
23
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
GRUDE
HAXI]I
G
JAPALACI
JELE^
KARAOSMANOVI]I
KASATI]I
KAZINA BARA
KOR^A
KORJEN
KO[]AN
KU]ICE
LIHOVCI
LOKVE
LUKE
QUBOV^I]I
MEDVJEDICE
MI[EVI]I
MOKRINE
OXAK
OSENIK
PAZARI]
RAMI]I
RESNIK
SEJDANOVI]I
SMUCKA
TAR^IN
TRN^I]I
TRZAW
URDUK
U[IVAK
VRAN^I]I
VRBAWA
VUKOVI]I
ZOVIK
@UNOVICA

81
3873
226
149
152
350
26
426
23
38
243
68
555
572
288
98
350
262
128
345
1096
87
499
54
252
998
43
365
61
481
378
272
236
594
484

36
2
9
2
2

239
1
5
53
58
14
62
36
113
202
9
2
23
2

5
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
78
3
1433
3
1497
33
1
597
217
7
1
1
142
7
152
147
166
36
26
354
72
18
38
228
9
6
67
1
490
29
2
20
252
200
64
288
15
20
39
276
21
197
1
121
238
103
3
673
1
186
2
196
6
72
8
203
169
2
42
1
11
194
58
339
1
263
2
1
180
9
31
3
363
1
60
141
307
16
253
123
1
256
6
9
233
1
328
112
16
428
33
1
18

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SARAJEVO-ILIXA
U GRADSKIM
180 od 805

57243
57243

475
475

6880
6880

27
27

18738
18738

63
63

22246
22246

144
144

40
40

240
240

7972
7972
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
BLA@UJ
G
BUHOTINA
G
DOGLODI
G
DOWE MLADICE G
DOWI KOTORAC G
GLADNO POQE
G
G. MLADICE
G
G. KOTORAC
G
GRLICA
G
HRASNICA
G
JASEN
G
KAKRIWE
G
KAMEWA^A
G
KASINDO
G
KOBIQA^A
G
KRUPAC
G
OSIJEK
G
RAKOVICA
G
RASKR[]E
G
ROGA^I]I
G
RUDNIK
G
SARAJEVO/DIO/ G
VELA
G
VLAKOVO
G
VOJKOVI]I
G
ZENIK
G
ZORANOVI]I
G

1305
132
954
544
796
346
172
980
636
12346
39
161
475
887
273
336
1105
1097
294
387
338
30747
89
186
2398
213
7

8
3
6
5
3
106
5
1
5
3
3
327
-

96
3
485
11
3
26
16
4
384
1
14
39
108
2
14
63
2
8
40
5526
21
14
-

1
1
5
1
2
1
15
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
117
900
33
2
8
124
29
96
4
42
308
112
37
3
430
5
52
356
343
1
91
29
263
1
26
170
1
1
482
1
393
5
77
611
17
7512
28
2387
27
10
77
1702
38
1
55
74
31
4
427
30
71
650
1
115
66
70
26
36
278
13
2
928
1
153
638
315
1
76
11
251
28
11
318
1
49
8
273
17
9130
29
10147
70
21
155
5057
89
2
180
4
16
2
2201
4
150
81
102
16
3
4
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SARAJEVO-ILIJA[
U GRADSKIM
U OSTALIM
BALIBEGOVI]I
BAWER
BOK[I]I
BUQETOVINA
^EMERNICA
^ETOJEVI]I
181 od 805

24316
5946
18370
181
100
178
99
17
62

118
79
39
-

1982
710
1272
141
-

10
5
5
-

9598
1395
8203
19
16
29

9
6
3
-

10378
2398
7980
168
81
13
99
17
33

37
30
7
-

2
2
-

31
31
-

2012
1230
782
8
8
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DOWA BIO^A
DOWA MISO^A
DOWE SELO
DOWI ^EVQANOVI]I
DRAGORADI
DRA@EVI]I
DUBOKI POTOK
DU[EVINE
GAJEVI
GAJINE
GOJANOVI]I
GORWA BIO^A
GORWA MISO^A
GORWI ^EVQANOVI]I
HAXI]I
HAN KARAULA
HAN [I]I
HOMAR
ILIJA[
G
IVAN^I]I
KADARI]I
KAMENICA
KARAULA
KORITA
KO[ARE
KO@QE
KR^EVINE
KRIVAJEVI]I
KUNOSI]I
LA\EVI]I
LIPNIK
LUKA
LUKA KOD STUBLINA
QE[EVO
QUBINA
QUBNI]I
MALE[I]I
MEDOJEVI]I
MO[EVI]I
MRAKOVO
NI[I]I
OXAK
OZREN
PODLIPNIK
PODLUGOVI
POPOVI]I
RAKOVA NOGA
RIBARI]I
RUDNIK ^EVQANOVI]I
182 od 805

285
509
201
133
440
44
38
73
13
203
150
481
343
140
81
66
45
154
5946
273
427
1052
303
363
10
55
74
208
21
137
63
815
64
696
234
610
720
444
97
563
159
570
11
18
1739
359
59
204
-

1
1
1
79
5
7
6
-

13
1
710
11
1
10
4
47
1
8
39
201
4
3
9
189
-

5
1
3
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
285
383
108
18
201
30
87
3
439
1
1
42
36
68
4
2
11
106
93
4
150
252
172
42
343
125
15
80
47
19
32
13
153
1
1395
6
2398
30
2
31
1230
243
19
5
116
290
10
990
40
8
184
47
61
358
1
10
8
73
14
183
11
21
76
61
62
1
297
473
34
64
577
57
1
13
10
22
609
7
635
74
440
1
2
82
5
10
98
393
61
151
8
83
433
45
11
3
15
68
3
1346
3
106
326
29
4
14
45
6
191
7
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
SIROVINE
SOLAKOVI]I
SOVRLE
SREDWE
STOMORINE
STUBLINE
SUDI]I
[ABANCI
[QEME
TARA^IN DO
VELIKA WIVA
VIDOTINA
VILI]
VISOJEVICA
VI[WICA
VLADOJEVI]I
VLA[KOVO
VRUTCI
VUKASOVI]I
VUKNI]I
ZAKUTNICA
ZLOTEGE

111
274
648
517
112
2
292
97
26
242
19
75
79
189
153
211
356
233
249
52
16
33

18
-

100
27
78
1
225
19
139
1
-

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
111
148
1
1
24
77
481
62
97
253
2
65
111
1
1
291
97
26
14
1
1
19
14
42
39
40
189
3
2
7
196
15
243
82
25
233
248
1
52
15
1
33
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SARAJEVO-NOVI GRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
AHATOVI]I
G
BOJNIK
G
DOBRIWA
G
DOBRO[EVI]I
G
DVOR
G
GORWI DOLAC
G
MIHAQEVI]I
G
RAJLOVAC
G
RE^ICA
G
REQEVO
G
SARAJEVO /DIO/G
SMIQEVI]I
G
183 od 805

80559
80559
332
363
694
949
229
1490
289
647
372
342
73585
268

906
906
4
4
52
1
3
12
822
1

6612
6612
46
3
46
32
58
18
5
1
6359
40

112
112
3
109
-

33391
33391
278
62
203
338
8
500
11
244
1
18
31333
64

98
98
98
-

22190
22190
32
181
347
420
193
683
187
241
324
263
18620
109

237
237
4
8
222
-

48
48
48
-

370
370
114
1
255
-

15082
15082
14
73
68
122
21
82
15
116
42
42
14382
50
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
ZABR\E
@U^

G
G

867
132

7
-

4
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
331
459
3
54
131
1

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SARAJEVO-NOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
KLEK
KOZAREVI]I
LUKAVICA
MIQEVI]I
PETROVI]I
SARAJEVO/DIO/
TOPLIK
TVRDIMI]I

G
G
G
G
G
G
G
G

94200
94200
189
298
1400
930
211
90582
548
42

1776
1776
2
4
22
2
1741
5
-

11104
11104
37
3
11062
2
-

244
244
244
-

26634
26634
95
16
26523
-

322
322
4
318
-

31276
31276
183
294
1137
846
209
28039
526
42

221
221
1
220
-

96
96
96
-

64
64
64
-

21045
21045
4
94
59
2
20871
15
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SARAJEVO-PALE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BARE
BJELOGORCI
BQU[TEVAC
BOGOVI]I
BRDARI]I
BRDO
BREZOVICE
BRWICA
BROJNI]I
184 od 805

15482
2105
13377
811
205
122
183
112
23
30
103
80

68
20
48
2
-

100
36
64
18
-

3937
521
3416
43
1
112
112
9
53

1
1
-

10530
1213
9317
683
199
114
67
23
30
94
24

3
2
1
-

787
294
493
64
5
8
4
3
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
BU\
^EQADINI]I
^EMERNICA
]EMANOVI]I
DATEQI
D. QUBOGO[TA
DOWA VIN^A
DOWI PRIBAW
GLUHOVI]I
G. QUBOGO[TA
GORWA VIN^A
GORWE PALE
G. PRIBAW
GOROVI]I
GRADAC
GUTE
HOTO^INA
JAHORINA
JASIK
JELOVCI
KADINO SELO
KAMENICA
KASIDOLI
KOMRANI
KORAN
KOSMAJ
KOSTRE[A
KRA^ULE
LUKE
MIO[I]I
MODRIK
MOKRO
NEHORI]I
PALE
PAVLOVAC
PETOVI]I
PODGRAB
PODLOZNIK
PODMEDENIK
PODVITEZ
PONOR
PRA^A
PRUTINE
PUSTOPOQE
RADOWI]I
RAKITE
RAKOVAC
RENOVICA
ROGOU[I]I
185 od 805

110
160
182
265
195
292
60
252
17
186
78
778
243
109
97
106
256
21
131
129
292
144
135
1627
24
17
82
37
79
98
380
201
2105
9
78
678
65
30
173
100
1118
104
228
31
20
458
203
218

1
10
1
1
14
20
4
1
4
5
2
-

1
1
2
4
22
1
36
9
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
6
104
160
168
13
1
87
176
1
190
4
1
5
276
4
44
15
1
3
228
17
17
184
20
58
137
559
56
8
234
108
97
106
177
79
20
128
3
128
292
144
131
4
270
1207
109
24
17
79
2
37
79
98
356
24
197
4
521
1
1213
2
294
9
74
4
238
390
34
59
6
30
119
54
98
1
490
599
24
1
103
1
209
12
25
4
20
24
424
7
114
28
1
59
218
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
ROSUQE
SAICE
SIWEVO
SJETLINA
SREDWE
STAJNA
STAMBOL^I]
STRANE
SUMBULOVAC
[AINOVI]I
[IP
TURKOVI]I
UDE@
VINOGRAD
VLAHOVI]I

28
95
168
217
55
90
99
52
30
162
17
113
99
104
83

3
-

2
2
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
7
21
93
2
144
24
208
3
55
27
63
21
65
11
52
30
99
59
4
17
112
98
1
104
83
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SARAJEVO-STARI GRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
BARICE
G
BLIZANCI
G
BULOZI
G
DOWE BIOSKO
G
DOWE ME\U[E
G
DOVLI]I
G
FALETI]I
G
GORWE BIOSKO G
G. ME\U[E
G
HRE[A
G
KUMANE
G
MO^IOCI
G
WEMANICA
G
SARAJEVO/DIO/ G
STUDENKOVI]I G
VU^JA LUKA
G

186 od 805

56181
56181
144
4
373
229
9
131
323
287
11
277
133
141
53813
15
291

317
317
3
314
-

1510
1510
4
1
1
1502
2

38
38
1
37
-

38841
38841
5
9
13
3
216
38582
13
-

41
41
1
40
-

6375
6375
133
4
355
210
9
126
74
282
10
259
133
136
4361
2
281

489
489
1
1
487
-

8
8
8
-

62
62
62
-

7878
7878
5
2
3
1
18
4
1
6
7830
8

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SARAJEVO-TRNOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BALBA[I]I
BA[CI
BISTRO^AJ
BOBOVICA
BOGATI]I
BOQANOVI]I
BRDA
BRUTUSI
^ERU@I]I
^E[INA STRANA
^UN^I]I
DEJ^I]I
DELIJA[
DIV^I]I
D. PRESJENICA
DUJMOVI]I
DURAKOVI]I
GODIWA
G. PRESJENICA
GOVEDOVI]I
GRAB
GRA^ANICA
HAMZI]I
ILOVICE
JABLANICA
JELA^I]I
KAROVI]I
KIJEVO
KLANAC
KOZIJA LUKA
KRAMARI
KRSMANI]I
LEDI]I
LISOVI]I
LUKAVAC
MA\ARI
MIJANOVI]I
187 od 805

8161
1403
6758
6
161
59
175
87
70
197
59
18
14
230
198
16
123
224
55
99
128
129
22
127
159
11
468
36
96
433
242
175
32
51
10
225
13
67

19
13
6
1
1
3
-

19
8
11
1
3
1
-

5693
552
5141
4
159
174
72
70
191
58
228
198
65
218
55
81
26
129
127
158
346
36
88
303
200
175
32
2
225
58

3
3
-

2242
737
1505
2
59
11
1
18
12
15
57
5
12
101
22
1
11
110
6
125
35
49
10
13
6

163
91
72
5
2
1
1
1
8
2
2
6
2
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
MIQE
OBLA BRDA
OSTOJI]I
PENDI^I]I
PODIVI^
POMENOVI]I
PRE^ANI
RAJSKI DO
RAKITNICA
RIJEKA
SJEVEROVI]I
SLAVQEVI]I
[ABANCI
[ABI]I
[I[I]I
TO[I]I
TREBE^AJ
TRNOVO
G
TUROVI
TU[ILA
ULOBI]I
UM^ANI
UMOQANI
VRBOVNIK
ZABOJSKA
ZAGOR
SARAJEVO-VOGO[]A
U GRADSKIM
U OSTALIM
BLAGOVAC
G
BUDI[I]I
G
GORA
G
GRAHOVI[TE
G
HOTOW
G
KAMENICA
G
KOBIQA GLAVA G
KREME[
G
KRIVOGLAVCI
G
NEBO^AJ
G
PERCA
G
SEMIZOVAC
G
SVRAKE
G
TIHOVI]I
G
UGQE[I]I
G
UGORSKO
G
VOGO[]A
G
VRAP^E
G

188 od 805

30
15
66
144
3
120
6
8
153
7
73
99
28
82
90
345
205
1403
318
310
3
33
245
57
75
28
18663
18663
1024
22
436
137
1970
405
1820
289
377
774
15
1147
1052
333
410
733
7619
100

1
13
90
90
28
5
2
5
4
46
-

1
2
1
2
8
1026
1026
20
106
1
16
285
7
4
12
96
7
4
468
-

10
10
1
9
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
30
15
62
4
61
82
3
104
14
6
2
6
153
7
70
3
93
6
24
2
2
68
9
2
9
80
9
334
166
39
552
737
91
292
26
308
3
32
1
244
1
3
51
3
75
27
1
8146
20
7273
9
12
1895
8146
20
7273
9
12
1895
9
897
93
12
238
69
20
8
110
12
1224
589
1
99
100
5
10
1635
17
139
117
167
1
5
362
8
128
583
1
42
15
271
582
1
165
827
146
60
327
6
364
28
14
714
1
16
2140
20
3630
7
10
1210
39
60
1
-

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SKENDER VAKUF
U GRADSKIM
U OSTALIM
BASTAJI
BOKANI
BORAK
BREGOVI
BRWI]I
BUNAR
^ARI]I
]UKOVAC
DAVIDOVI]I
DOBRATI]I
DOWI ORA[AC
GOLO BRDO
GORWI ORA[AC
IMQANI
JAVORANI
KOBIQA
KOSTI]I
KRI^I]I
MELINA
MIJATOVI]I
MILA[EVCI
MOKRI LUG
PAUNOVI]I
PAVLOVI]I
PRISIKA
RA\I]I
SKENDER VAKUF G
SLIP^EVI]I
[OLAJI
VITOVQE MALO
VLATKOVI]I
VUKOVI]I
ZAPE]E
ZASAVICA
ZUBOVI]I
@IVINICE
189 od 805

22948
2910
20038
905
602
688
617
274
362
300
170
140
318
96
600
245
2068
1727
528
679
393
760
230
305
489
274
128
194
1649
2910
126
681
261
1017
482
268
313
529
1620

53
28
25
3
13
1
1
28
1
6

5395
45
5350
270
362
2
139
271
94
241
6
5
1
390
756
226
304
1
128
189
45
126
249
481
265
313
528
3

1
1
1
-

1141
1118
23
2
1
1
2
1118
11
1
5

2
2
1
1
-

15953
1491
14462
900
563
685
607
4
298
170
1
32
595
1
2044
1686
527
670
3
4
1
483
267
1629
1491
678
1
1010
1
1602

15
14
1
1
14
-

2
1
1
1
1
-

322
205
117
39
2
3
6
3
3
2
28
1
1
1
19
205
2
4
3
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SOKOLAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BALTI]I
BANDIN OXAK
BAWA LU^ICA
BARNIK
BE]ARI
BEREG
BIJELA VODA
BJELASOVI]I
BJELOSAVQEVI]I
BOROVAC
BREJAKOVI]I
BUKOVIK
CVR^I]I
^AVARINE
^ITLUCI
DOWE BABINE
DOWE GIRE
D. DRAPNI]I
D. KALIMANI]I
XINDI]I
\EDOVCI
GAZIVODE
G. KALIMANI]I
G. PORETAK
GRBI]I
HRASTI[TA
IMAMOVI]I
JABUKA
JASIK
KADI]A BRDO
KALAUZOVI]I
KAQINA
KAZMERI]I
KLE^KOVAC
KNE@INA
190 od 805

15281
3649
11632
390
57
220
110
323
105
29
150
134
119
137
97
70
113
86
412
130
131
224
97
53
132
142
29
126
67
129
99
53
50
227
117
37
96
406

42
29
13
3
1
1
3
-

57
34
23
1
1
1
1
1
-

6
1
5
2
2

4817
140
4677
215
304
140
113
40
3
328
128
42
57
43
43
62
105
14
17
15
3
10
30
220

1
1
-

9743
3211
6532
370
55
3
109
19
105
29
134
2
128
57
66
112
85
81
86
166
53
47
131
92
29
125
4
84
36
27
223
106
89
162

5
5
-

1
1
-

486
224
262
17
2
4
4
9
1
1
2
5
5
5
2
2
18
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
KO[UTICA
KRU[EVCI
KULA
KUSA^E
KUTI
MANDRA
MANGURI]I
MARGETI]I
MEDOJEVI]I
MEQINE
MI^IVODE
MILETCI
MILETINE
NEHORI]I
NEPRAVDI]I
NOVO SELO
NOVOSEOCI
OZERKOVI]I
PAR@EVI]I
PAVI^I]I
PEDI[E
PIHLICE
POBRATCI
PODKRAJEVA
PODROMANIJA
PREQUBOVI]I
PRIN^I]I
PUSTO SELO
RAVNA ROMANIJA
RIJE]A
RUDINE
SELI[TA
SIJERCI
SMRTI]I
SOKOLAC
G
SOKOLOVI]I
[AHBEGOVI]I
[ENKOVI]I
[IRIJEVI]I
TO^IONIK
TURKOVI]I
VIDRI]I
VRANE[I
VRAPCI
VRA@I]I
VRHBARJE
VRHOVINA
VRUTCI
VUKOSAVQEVI]I
191 od 805

158
157
107
133
274
86
184
138
66
192
238
88
79
88
30
110
127
36
104
65
201
220
66
30
653
163
125
56
120
111
74
96
104
101
3649
120
208
58
54
112
226
263
71
138
115
75
64
111
84

1
1
2
29
1
-

1
1
16
34
-

1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
126
32
86
71
106
129
2
266
5
2
1
85
42
75
65
138
58
191
1
194
39
5
1
85
37
35
22
56
10
1
19
3
110
125
2
32
50
54
25
40
120
67
10
219
1
2
64
30
129
458
45
130
28
5
120
5
54
1
1
3
111
4
98
13
33
41
96
104
100
1
140
3211
5
224
120
180
15
4
58
50
1
72
39
1
194
26
6
15
236
11
70
40
97
114
74
61
99
12
82
2
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
ZAGRA\E
@QEBOVI
@UQ
@UNOVI

67
183
117
89

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
67
182
67
49
1
85
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SRBAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAJINCI
BARDA^A
BOS. KOBA[
BREZOVQANI
BRUSNIK
CRNAJA
]UKALI
D. LEPENICA
DOWI KLADARI
D. SR\EVI]I
DUGO POQE
GAJ
GLAMO^ANI
G. LEPENICA
G. KLADARI
G. SR\EVI]I
ILI]ANI
INA\OL
KAOCI
KOROVI
KUKUQE
LILI]
NOVA VES
NOVI MARTINAC
NO@I^KO
POVELI]
PRIJEBQEZI
RAKOVAC
RASAVAC
RAZBOJ QEV^ANSKI
192 od 805

22336
2442
19894
1036
262
1145
339
174
88
488
623
244
485
356
95
608
418
415
760
339
614
788
544
1123
309
351
13
1224
1234
567
29
189
997

57
29
28
1
2
1
3
4
-

172
65
107
5
2
37
3
2
1
1
1
2
2
2
3
11
8
4
3
2
4
3
1
1

11
7
4
1
1
2
-

800
33
767
1
678
36
1
40
2
1
1
1
4
-

6
6
1
1
1
1
1
1
-

19175
1840
17335
1020
255
123
306
169
38
471
605
216
441
345
95
586
395
402
708
329
468
716
478
1038
293
214
13
1156
1109
540
29
117
950

12
3
9
9
-

5
5
1
-

3
3
3
-

1543
394
1149
6
4
271
19
2
13
13
5
23
7
5
11
20
8
3
9
84
30
56
65
16
78
55
61
22
35
42
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
RAZBOJ @UPSKI
SEFEROVCI
SELI[TE
SITNE[I
SITNE[I MALI
SRBAC
G
SRBAC SELO
ST. MARTINAC
VLAKNICA

511
322
183
1225
406
2442
654
505
231

1
8
3
29
5
-

1
1
2
65
1
4
-

7
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
496
10
316
3
141
1140
3
66
2
376
7
33
1840
3
394
589
1
39
462
39
190
22

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SREBRENICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BABUQICE
BAJRAMOVI]I
BASTAHOVINE
BE[IREVI]I
BLA@IJEVI]I
BO@I]I
BRAKOVCI
BREZOVICE
BRE@ANI
BU^INOVI]I
BU^JE
BUJAKOVI]I
CRVICA
^I^EVCI
DIMNI]I
DOBRAK
FOJHAR
GAJ
GLADOVI]I
GO\EVI]I
GOSTIQ
KALIMANI]I
KARA^I]I
KLOTJEVAC
KOSTOLOMCI
193 od 805

36292
4512
31780
433
423
464
526
468
237
220
523
344
398
65
202
717
212
246
415
429
539
463
114
321
380
374
324
342

47
27
20
2
2
1
2
-

80
56
24
2
1
1

8
5
3
1
-

24930
2473
22457
386
418
456
508
178
220
407
6
384
54
1
30
245
414
418
235
463
108
70
374
312
-

11
6
5
-

10294
1406
8888
42
5
16
193
237
116
337
9
10
200
708
182
11
302
112
212
300
10
341

39
22
17
1
-

21
6
15
1
-

725
496
229
7
1
88
5
1
9
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
KRWI]I
KRU[EV DO
KUTUZERO
LIJE[]E
LIKARI
LIPOVAC
LUKA
QESKOVIK
M. DAQEGO[TA
ME\E
MIHOQEVINE
MILA^EVI]I
MO]EVI]I
NOGA^EVI]I
OBADI
OPETCI
ORAHOVICA
OSATICA
OSMA^E
OSREDAK
PALE
PALE@
PE]I
PE]I[TA
PETRI^A
PODGAJ
PODOSOJE
PODRAVNO
POSTOQE
POTO^ARI
POZNANOVI]I
PRIBIDOLI
PRIBOJEVI]I
PROHI]I
PUSMULI]I
RADO[EVI]I
RADOV^I]I
RA\ENOVI]I
RATKOVI]I
SASE
SKELANI
SKENDEROVI]I
SLATINA
SREBRENICA
STAROGLAVICE
SU]ESKA
SULICE
[UBIN
TOKOQAK
194 od 805

193
526
301
512
583
178
661
511
406
295
131
702
325
109
715
186
408
443
837
226
340
528
440
152
250
112
525
146
1714
418
491
200
422
440
372
610
411
503
626
935
236
320
4512
130
301
734
139
568

1
1
1
1
1
3
5
27
-

1
1
1
6
1
2
6
1
56
1
-

1
1
5
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
4
189
525
298
3
428
81
565
6
11
178
652
1
1
507
346
56
1
40
255
131
689
1
11
324
36
70
3
77
623
5
3
182
4
85
312
426
16
1
832
2
1
224
2
314
26
528
394
45
151
1
249
1
112
1
524
2
144
1469
196
42
411
1
5
397
94
199
420
1
362
78
1
359
12
610
399
1
4
500
1
465
83
5
3
10
761
4
155
8
231
4
310
10
2473
6
1406
22
6
496
130
301
732
1
139
554
12
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
TOPLICA
URISI]I
V. DAQEGO[TA
VIOGOR
@ABOKVICA
@EDAWSKO

346
297
356
198
785
308

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
342
3
291
6
354
1
27
170
1
172
602
11
308
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SREBRENIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
BABUNOVI]I
BEHRAMI
BRDA
BREZIK
BRWI^ANI
CAGE
CERIK
CRVENO BRDO
^EKANI]I
]EHAJE
DEDI]I
D. MORAWCI
DOWI PODPE]
D. SREBRENIK
DUBOKI POTOK
FALE[I]I
GORWI HRGOVI
G. MORAWCI
GORWI PODPE]
G. SREBRENIK
HUREMI
JASENICA
JE@INAC
KUGE
LIKE
LIPJE
LISOVI]I
QENOBUD
195 od 805

38070
4149
33921
1435
339
383
452
488
632
489
298
546
725
524
442
491
673
1348
454
640
690
1139
993
428
1373
493
524
284
306
1381
771

42
18
24
-

3167
69
3098
1
70
406
6
4
1
621
1
1
3
1
-

7
2
5
1
2
-

28070
3625
24445
1381
326
382
377
477
631
30
297
543
705
519
427
1
655
1307
452
1
687
966
428
2
493
522
284
291
1226
768

5545
147
5398
1
31
10
1
473
1
14
4
1111
1
1344
45
-

37
15
22
8
2
1
1
-

2
2
-

11
11
-

903
257
646
50
4
5
8
1
21
1
7
4
15
10
16
17
1
10
2
25
23
19
15
104
3
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
MAO^A
PODORA[JE
RAPATNICA
SEONA
SLADNA
SREBRENIK
STRA@A
[AHMERI
[PIONICA D.
[PIONICA G.
[PIONICA SR.
TIWA DOWA
TIWA GORWA
TUTWEVAC
URO@A
ZAHIROVI]I

353
870
1562
905
3376
4149
560
176
820
1421
1270
811
1561
346
362
787

1
8
3
18
4
6
2
-

238
1
1
69
558
1
1166
11
2
5
-

2
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
343
1
577
11
31
1514
1
3
42
903
1
3337
9
1
1
21
3625
147
15
257
1
176
803
4
11
52
1176
5
26
47
4
2
48
691
1
1
49
1416
51
5
1
82
283
38
5
13
362
748
34
5

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
STOLAC
U GRADSKIM
U OSTALIM
ALADINI]I
BARANE
BASILIJE
BERKOVI]I
BITUWA
BJELOJEVI]I
BOROJEVI]I
BURMAZI
CRNI]I
DABRICA
DO
DOLOVI
DOWA TRUSINA
DOWI POPLAT
DRAGOVIQE
GLE\EVCI
GORWI POPLAT
HODOVO
196 od 805

18910
5210
13700
777
177
23
651
403
454
736
319
1226
769
70
66
173
535
26
186
234
601

33
28
5
1
-

6410
586
5824
458
53
1
91
360
222
195
883
321
131
48
65
515

3
2
1
1
-

7359
3113
4246
309
120
21
4
285
65
475
87
328
281
180
9
81
100
80

4332
982
3350
5
1
611
26
11
6
30
3
157
70
66
164
182
17
57
65
5

6
5
1
1
-

7
7
-

711
486
225
5
1
33
16
33
3
7
5
8
41
4
1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
HRGUD
KOMAWE BRDO
KRU[EVO
KUBA[
QUBQENICA
QUTI DO
ME^A
O[AWI]I
PJE[IVAC
POCRWE
POPRATI
PREDOQE
PREW
ROTIMQA
STOLAC
STRUPI]I
SUZINA
TRIJEBAW

360
77
381
59
244
441
134
189
1208
131
345
115
785
740
5210
264
136
665

1
3
28
-

52
298
165
1
18
642
36
196
458
365
586
250

2
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
353
7
13
6
80
2
56
3
64
14
434
1
131
1
139
30
2
525
39
2
78
15
2
81
58
7
3
104
8
279
39
9
371
1
3113
982
5
486
19
240
3
1
124
11
168
230
17

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
[EKOVI]I
U GRADSKIM
U OSTALIM
AKMA^I]I
A[]ERI]I
BA[I]I
BETAW
BOBARI
^ANI]I
DOBRI]
XANOJEVI]I
\URI]I
JAVOR
KALABA^E
KA[TIJEQ
KORIJEN
MARKOVI]I
MILOVANOVI]I
PAPRA]A
197 od 805

10356
1230
9126
126
318
72
349
109
167
150
355
140
396
245
686
281
176
161
290

30
22
8
5

15
12
3
-

1
1
-

304
32
272
62
207

9753
1059
8694
109
317
72
349
108
167
150
292
140
392
245
682
281
176
160
58

13
12
1
-

1
1
-

208
90
118
16
1
4
18
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
PETROVI]I
PLAZA^E
POBEDARJE
PODPOLA
RA[EVO
SELI[TE
STRMICA
STUPARI
SU^ANI
[EKOVI]I
G
TEPEN
TRNOVO
TUPANARI
UDBINA
VELIKA WIVA
VIDAKOVI]I VRELA
VRELO
ZUPCI

124
176
449
53
119
134
270
424
412
1230
168
479
397
569
544
199
435
153

3
22
-

2
12
1
-

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
124
176
448
52
1
117
134
269
1
397
21
2
409
32
1059
12
1
90
162
478
394
519
48
542
1
1
194
1
428
7
153
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
[IPOVO
U GRADSKIM
U OSTALIM
BABI]I
BABIN DO
BE[WEVO
BRDO
BR\ANI
^IFLUK
^UKLI]
D. MUJXI]I
DRAGNI]
DRAGNI] PODOVI
DUQCI
\UKI]I
GORICA
G. MUJXI]I
GRBAVICA
GREDA
198 od 805

16154
3539
12615
731
550
402
217
455
590
293
156
243
324
393
385
43
453
147
130

23
15
8
-

25
16
9
4
1
-

6
6
-

2831
1026
1805
272
165
58
192
199
133
-

2
1
1
-

12844
2211
10633
729
544
128
215
280
489
292
156
42
322
189
385
43
320
142
130

15
14
1
-

1
1
-

339
239
100
1
1
3
41
8
5
5
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
JUSI]I
KNE@EVI]I
KOZILA
KR^EVINE
LIPOVA^A
LUBOVO
LU@INE
MAJEVAC
MO^IOCI
NATPOQE
OLI]I
PODOBZIR
PODOSOJE
POPU@E
PRIBEQCI
SARI]I
SOKOLAC
STUPNA
[IPOVO
TODORI]I
VAGAN
VODICA
VOLARI
VRA@I]

276
127
97
232
395
361
147
466
40
269
241
189
220
184
754
428
203
427
3539
412
314
352
556
413

3
15
5
-

1
1
1
16
1
-

6
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
266
127
97
231
1
393
100
1
237
7
6
126
15
100
362
3
40
268
239
1
188
219
1
183
1
750
1
425
17
185
43
381
1
1026
1
2211
14
1
239
407
313
1
351
328
220
1
5
190
219
1

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
TESLI]
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAWA VRU]ICA
BARDACI
BARI]I
BIJELO BU^JE
BLATNICA
BRI]
BULETI]
^E^AVA
DOWI O^AU[
D. RANKOVI]
199 od 805

60434
6660
53774
2753
668
1013
1952
2946
465
2279
3058
330
828

93
51
42
4
1
6
7
-

10744
954
9790
1001
469
318
7
29
3
41
1
5

7
1
6
2
-

11148
1568
9580
25
167
632
10
11
1
123

8
7
1
-

35024
2465
32559
1429
4
32
1913
2777
464
2238
2919
328
637

8
8
3
-

3
3
-

43
43
7
-

3155
1557
1598
281
25
19
30
109
20
78
1
62
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DOWI RU@EVI]
DUBRAVE
\ULI]I
GOMJENICA
GORWA RADWA
G. VRU]ICA
GORWE LIPQE
GORWI O^AU[
G. RANKOVI]
G. RU@EVI]
GORWI TESLI]
JASENOVA
JEZERA
KAMENICA
KOMU[INA D.
KOMU[INA G.
KUZMANI
MLADIKOVINE
OSIVICA
PARLOZI
PRIBINI]
RADE[I]I
RAJ[EVA
RASTU[A
RUDO POQE
SLATINA
STEWAK
STUDENCI
[WEGOTINA G.
TESLI]
UGODNOVI]I
UKRINICA
VLAJI]I
@ARKOVINA

1805
393
1270
817
1131
1615
1031
1239
1316
723
1345
508
1079
1565
946
1969
279
2705
1241
274
2219
529
775
1408
408
1212
1540
1068
1108
6660
1284
1249
956
475

2
5
1
1
9
2
3
51
1
-

19
350
6
207
4
1240
5
1
3
3
1
380
849
1957
52
1
1
11
112
247
1
222
1173
20
1032
8
954
2
4
2
3

1
1
1
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1551
1
94
36
97
32
10
622
572
52
496
54
59
1117
9
344
27
1005
20
1230
7
1163
132
18
44
663
10
1018
304
17
23
469
14
1075
1
1042
46
97
2
25
61
7
2
278
3
2625
22
647
586
2
270
238
1812
149
35
376
3
448
42
29
1385
16
39
116
31
3
9
25
1234
137
5
142
34
1072
21
1568
7
2465
3
1557
1
1270
8
1227
16
2
941
8
469
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
TE[AW
U GRADSKIM
U OSTALIM
200 od 805

43692
5253
38439

56
12
44

8548
160
8388

2
2

30653
4376
26277

5
1
4

3152
248
2904

21
13
8

5
1
4

66
66

1012
381
631
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
BLA@EVCI
BOBARE
CEROVAC
^IFLUK
DOBRO POQE
DRIN^I]I
XIMILI] PLAWE
JABLANICA
JELAH
JEVAXIJE
KALO[EVI]
KARADAGLIJE
KOPRIVCI
KRA[EVO
LEPENICA
LOGOBARE
LON^ARI
QETINI]
MEDAKOVO
MEKI[
MIQANOVCI
MRKOTI]
NOVO SELO
OMAWSKA
ORA[JE PLAWE
PIQU@I]I
POTO^ANI
PUTE[I]
RADU[A
RIPNA
ROSUQE
SIV[A
[IJE
TE[AW
G
TREP^E
TUGOVI]I
VITKOVCI
VRELA
VUKOVO
@ABQAK

198
593
386
439
753
216
1201
1511
1689
480
998
765
469
1193
1481
273
422
656
756
515
3110
1210
738
2139
822
1579
603
470
2407
203
713
1512
2132
5253
1561
392
1371
528
742
1213

5
2
6
2
1
13
2
2
12
1
3
7

177
114
183
102
9
11
4
3
331
26
1
134
5
15
417
8
16
623
1
85
2092
259
482
63
30
302
1468
12
160
54
44
83
274
18
942

1
1

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
21
367
105
7
181
19
3
311
12
10
724
5
1
8
205
1155
35
2
1475
17
10
1141
1
76
1
1
113
427
18
7
944
16
35
703
60
1
460
4
3
949
3
66
39
1462
1
2
10
255
2
3
638
9
584
154
8
251
1
240
7
2443
22
9
1193
1
14
649
1
13
31
822
1310
6
105
9
5
293
111
1
2070
204
100
203
214
193
1
3
1
1
7
27
2093
4
1
20
4376
1
248
13
1
381
1501
2
311
37
1265
18
215
10
704
3
17
133
31
5
1
93

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
201 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
TRAVNIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
BA^VICE
BANDOL
BIJELO BU^JE
BILI]I
BRAJI]I
BRAJKOVI]I
BRANKOVAC
^IFLUK
^OSI]I
^UKLE
DOLAC
DOLAC NA LA[VI
D. TREBEU[A
D. KR^EVINE
D. KORI]ANI
DUB
\ELILOVAC
FAZLI]I
GLADNIK
GLUHA BUKOVICA
GOLE[
G. TREBEU[A
G. KR^EVINE
G. KORI]ANI
GRADINA
GRAHOV^I]I
GRAHOVIK
GU^A GORA
HAMANXI]I
HAN BILA
JEZERCI
KQACI
KOKO[ARI
KOMAR
KRAQEVICE
KRPEQI]I
KULA
KUNDI]I
LOVRI]I
MALA BUKOVICA
MALINE
MILETI]I
MI[KI]A BRDO

202 od 805

64100
15888
48212
588
309
882
295
567
513
298
178
642
1292
542
511
325
472
588
855
1193
259
295
976
1000
352
696
679
559
1220
304
882
471
507
443
737
146
339
148
742
401
140
140
283
1370
125
149

126
89
37
2
5
-

24411
5026
19385
54
289
53
447
187
176
970
316
316
100
151
1
1187
72
287
1
1
30
665
1187
170
865
1
10
42
143
143
166
395
13
130
281
508
97
147

22
9
13
1
2
1
4
1
-

27691
5822
21869
485
252
672
503
65
109
426
287
211
42
3
364
850
1
187
975
519
596
558
83
460
458
398
727
568
123
3
2
855
28
-

32
30
2
1
-

7487
1901
5586
101
190
2
1
2
134
29
9
42
319
1
428
1
1
476
351
35
3
25
4
10
13
2
1
338
4
6
5
-

63
48
15
1
-

7
7
-

16
16
13
-

3920
2867
1053
1
1
7
3
9
1
75
6
1
86
2
6
8
1
2
6
2
31
5
30
15
12
19
1
2
2
4
4
1
2
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
MOSOR
MUDRIKE
NOVA BILA
ORAHOVO
ORA[AC
ORLICE
OV^AREVO
PAKLAREVO
PODKRAJ
PODOVI
PODSTIWE
POKRAJ^I]I
POQANICE
POQE SLAV. GAVRAN^I]A
PRI]I
PULAC
PUTI]EVO
RADI]A BRDO
RADOJ^I]I
RADOWI]I
RI^ICE
RUWI]I
SA@I]I
SE^EVO
SEFERI
SELI]I
SKOMORJE
SLIMENA
SUHI DOL
[E[I]I
[IPOVIK
[I[AVA
TRAVNIK
G
TURBE
TURI]I
VARO[LUK
V. BUKOVICA
VIDO[EVI]I
VILENICA
VI[WEVO
VITOVQE
VLAHOVI]I
VRANI]I
ZAGRA\E
ZASEQE

203 od 805

317
740
672
400
163
70
458
1190
483
837
552
1040
257
618
409
489
1346
394
262
244
751
380
328
317
541
461
187
787
511
221
342
707
15888
3519
684
594
247
243
304
840
794
401
65
545
89

7
1
1
2
2
89
8
1
7
1
-

2
490
163
442
1183
475
159
182
969
1
456
409
1214
252
1
242
728
205
183
165
5
17
335
5026
731
280
18
151
150
114
38
24

2
1
1
9
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
315
557
180
3
78
65
27
397
3
67
3
2
1
9
1
2
7
1
666
8
333
19
18
14
6
5
21
249
7
98
17
38
486
1
16
60
1
52
108
5
25
240
20
1
1
1
5
2
5
174
327
1
133
1
515
19
7
414
1
1
1
187
507
14
87
471
34
1
196
5
3
1
3
2
2
690
15
5822
30
1901
48
7
2867
1658
774
7
3
322
399
1
4
16
554
4
95
93
159
1
29
840
313
407
27
384
2
15
65
539
3
1
65
-

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA
__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
TREBIWE
U GRADSKIM
U OSTALIM
ARAN\ELOVO
ARBANA[KA
ARSLANAGI]A MOST
BAQIVAC
BAONINE
BEGOVI] KULA
BELENI]I
BIHOVO
BIJELA^
BIJOGRAD
BIOCI
BOBOVI[TA
BODIROGE
BOGOJEVI] S.
BORILOVI]I
BRANI DO
BROVA
BUDO[I
BUGOVINA
CEROVAC
CICINA
CICRINA
^AVA[
^OPICE
^VAQINA
^VARI]I
DESIN SELO
DIKLI]I
DO
DOBROMANI
DODANOVI]I
DOLOVI
DOMA[EVO
DOWA KO^ELA
DOWE ^I^EVO
D. GRAN^AREVO
DOWE VRBNO
D. ORAHOVAC

204 od 805

30372
17271
13101
120
3
112
26
14
5
40
562
26
52
29
56
28
142
36
53
39
58
21
9
43
92
77
101
166
56
10
29
136
17
59
1
143
29
206
70
31
71

865
727
138
2
11
4
1
1

2309
412
1897
39
9
1
85
17
26
34
1
1
2
-

36
29
7
1
-

4405
3039
1366
4
1
289
122
57
-

22
22
-

18123
9489
8634
5
3
69
16
14
5
235
26
52
29
47
28
141
36
52
39
58
21
7
42
60
98
139
53
10
29
102
17
59
1
139
29
58
10
30
62

119
31
88
10
3
-

30
30
-

14
14
-

4280
3364
916
113
28
10
10
9
1
1
7
3
1
3
3
21
1
7
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DRA^EVO
DRA@IN DO
DRIJEWANI
DUBQANI
DUBO^ANI
DU@I
DVRSNICA
DJEDI]I
GLAVINI]I
GLAVSKA
GOJ[INA
GOLA GLAVICA
GOLUBINAC
GOMIQANI
GORWA KO^ELA
GORWE ^I^EVO
G. GRAN^AREVO
GORWE VRBNO
G. ORAHOVAC
GOROGA[E
GRAB
GRBE[I
GRBI]I
GREBCI
GRKAVCI
GRMQANI
HUM
JAWA^
JASEN
JASENICA LUG
JAZINA
JU[I]I
KLA\UR\EVI]I
KIJEV DO
KLIKOVI]I
KLOBUK
KOWSKO
KORLATI
KOTEZI
KOVA^INA
KRAJ
KRAJKOVI]I
KREMENI DO
KRWEVI]I
KU^I]I
KUWA GLAVICA
KUTINA
LAPJA
LASTVA
205 od 805

132
60
40
41
131
29
48
49
13
73
19
29
12
120
5
84
184
48
119
37
190
128
19
36
16
124
142
18
87
28
154
6
17
103
20
55
139
50
26
78
28
64
21
14
78
23
34
617

1
1
51
1
12
1
17

1
1
12
4
2
10
1
1
16
65
38
15

1
1
2
1
1

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
124
5
59
40
39
2
44
87
29
43
3
48
13
72
19
29
21
94
5
49
14
21
177
4
3
44
4
113
6
37
113
75
119
9
16
3
18
8
16
124
124
17
18
4
81
24
1
3
95
2
6
1
37
15
4
40
3
138
2
10
4
17
5
78
19
9
50
14
21
14
75
3
23
30
4
160
209
57
156
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
LOKVICE
LOMA^I
LUG
LU[NICE
QEKOVA
QUBOVO
MARI] ME\INE
MESARI
MIONI]I
MOR^E
MOSKO
MRKOWI]I
MRWI]I
NECVIJE]E
NENOVI]I
NEVADA
NIKONTOVI]I
OGRADE
ORAH
ORAHOV DO
ORA[JE POPOVO
ORA[JE POVR[
ORA[JE ZUBCI
PAROJSKA WIVA
PETROVI]I
PIJAVICE
PODOSOJE
PODSTRA[IVICA
POD[TIROVNIK
PODVORI
POQICE ^I^EVO
POQICE POPOVO
PRHIWE
PRIDVORCI
PROSJEK
RAPTI BOBANI
RAPTI ZUPCI
RASOVAC
RAVNO
RUPNI DO
SEDLARI
SKO^IGRM
SLAVOGOSTI]I
SLIVNICA BOBANI
SLIVNICA POVR[
SPARO@I]I
STARO SLANO
STRUJI]I
[ARANI
206 od 805

10
4
39
19
39
64
7
23
37
48
113
89
21
151
13
10
4
74
65
149
110
31
91
14
7
88
53
24
92
78
43
160
78
403
7
37
8
124
364
7
54
183
21
69
23
22
39
111
3

2
6
13
3
-

1
137
15
1
78
306
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
10
4
39
19
39
58
6
7
23
37
1
47
101
10
86
3
21
129
21
13
9
1
4
62
12
57
1
7
5
92
3
25
6
89
2
14
5
2
88
1
52
24
73
19
74
1
40
3
138
16
131
241
1
17
7
37
8
83
38
2
41
12
6
1
52
2
160
16
7
21
69
23
21
1
39
1
109
1
3
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
[]ENICA BOBANI
[]ENICA QUBOMIR
TALE@A
TODORI]I
TREBIJOVI
TREBIMQA
TREBIWE
G
TRN^INA
TULI
TUQE
TURANI
TURICA
TURMENTI
TVRDO[I
UGARCI
UK[I]I
USKOPQE
UVJE]A
VELI^ANI
VEQA GORA
VEQA ME\A
VLADU[I]I
VLAKA
VLASA^E
VLA[KA
VOLUJAC
VRPOQE QUBOMIR
VRPOQE ZAGORA
VU^IJA
VUKOVI]I
ZA^ULA
ZAGORA
ZAGRADIWE
ZAPLANIK
ZAVALA
ZGOWEVO
@AKOVO
@DRIJELOVI]I
@EQEVO
@UPA

68
44
81
92
54
523
17271
265
105
94
11
10
214
38
61
76
54
36
172
18
164
40
12
20
17
129
112
2
63
7
28
40
29
6
212
127
113
127
31
127

727
1
1
9
-

4
1
521
412
241
2
164
45
-

29
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
2
59
3
44
71
3
92
54
1
1
3039
22
9489
31
30
3364
24
104
92
2
4
7
10
203
10
37
60
70
5
49
3
36
162
10
18
40
12
20
17
113
7
112
2
40
23
7
23
5
40
29
6
137
28
1
120
6
112
127
31
103
15
9
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
207 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
TUZLA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BR\ANI
BRE[KE
BREZE
BRGULE
BUKIWE
CERIK
CRNO BLATO
CVIQEVINA
^AKLOVI]I D.
^AKLOVI]I G.
^ANI]I
DOBRWA
DOKAW
DOLOVI
DRAGUWA D.
DRAGUWA G.
GORWA TUZLA
GRABOVICA D.
GRABOVICA G.
HUDE^
HUSINO
KISEQAK
KOLIMER
KOLOVRAT
KOWIKOVI]I
KOSCI
KOVA^EVO SELO
KOVA^ICA
KRI@ANI
KRTOLIJE
KUKOVINA
LIPNICA
LIPNICA DOWA
LIPNICA G.
LIPNICA SR.
QEPUNICE
QUBA^E
MARINA GLAVA
MARINKOVI]I
MIHATOVI]I
MILE[I]I
MORAN^ANI
MRAMOR

208 od 805

121717
65091
56626
532
1037
491
202
2555
308
723
242
403
1246
560
1364
1081
334
710
702
3057
1988
534
433
1988
716
361
266
184
237
842
501
859
101
148
1273
610
1784
611
659
1019
454
303
721
711
370
327

527
467
60
5
5
3
1
7
5
10
2
1
4
1
-

24811
5383
19428
88
728
341
200
679
39
107
13
18
555
9
952
539
288
16
213
521
227
1618
97
1
233
221
7
338
69
241
518
920
594
638
835
1
293
4
94
341
277

100
88
12
1
1
2
1
-

52400
30448
21952
412
173
82
887
220
1
367
1288
24
309
82
1
2500
1235
1
74
19
318
1
1
2
84
874
830
4
1
105
431
690
610
2
11

159
139
20
1
1
5
4
-

20261
11278
8983
5
21
5
385
5
570
242
11
1105
1
12
1
2
381
1
267
4
45
70
17
357
12
184
1
798
476
287
1
148
24
22
3
6
17
1
1
11
21

189
146
43
2
3
1
8
3
4
6
-

77
68
9
2
1
1
1
-

161
17
144
144
-

21131
16301
4830
24
104
47
553
37
43
12
115
2
57
78
24
14
4
519
248
5
83
199
105
16
1
30
23
106
14
115
32
13
11
11
59
21
5
22
1
11
17
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
MRAMOR NOVI
OBODNICA D.
OBODNICA G.
ORA[JE
OSOJE
PAR SELO G.
PASCI DOWI
PASCI GORWI
PETROVICE D.
PETROVICE G.
PLANE
POGORIOCI
POQANA
POTRA[
PO@ARNICA
RAPA^E
RASOVAC
SIMIN HAN
SLAVINOVI]I
SNOZ
SOLINA
SVOJTINA
[EVAR
[I]I
TETIMA
TISOVAC
TUZLA
VR[ANI

1708
1096
748
648
489
787
1174
648
571
431
872
904
804
134
1272
485
334
1599
3161
134
2295
267
926
955
373
233
65091
31

1
1
3
10
1
467
-

120
650
553
56
550
91
540
394
2
800
606
2
1
358
28
137
286
130
360
263
129
250
232
5383
17

1
1
3
2
88
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1131
274
2
2
163
1007
2
85
81
7
66
383
1
4
18
1
153
1009
7
62
30
1
64
552
14
1
14
11
780
3
86
9
5
80
113
11
55
132
2
1213
17
28
50
278
27
203
1047
2
178
2033
5
465
260
1333
3
209
13
334
2
2
679
8
84
784
1
155
1
4
1
30448
139
11278
146
68
17
16301
14
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
UGQEVIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
ATMA^I]I
BOGUTOVO SELO
DOWA KR]INA
DOWA TRNOVA
GLIWE
GORWA KR]INA
209 od 805

24540
2442
22098
551
2088
261
1585
665
375

9
9
-

17
3
14
1
2
-

7
4
3
1
-

9403
66
9337
521
1
1
7
569
-

3
3
-

14066
2210
11856
1974
259
1541
94
374

4
3
1
-

1
1
1
-

376
376
-

573
143
430
30
109
23
2
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
GORWA TRNOVA
JAWARI
JASIKOVAC
KORENITA
KRSTAC
MALE[EVCI
MEZGRAJA
RAVNO POQE
SNIJE@NICA
SR. TRNOVA
STARI TEO^AK
TUTWEVAC
UGQEVI^KA OBRIJE@
UGQEVIK
G
ZABR\E

438
658
1545
997
2674
557
857
402
1417
741
1875
1558
899
2442
1955

4
4
1

1
1
3
1
1
3
4

2
4
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
437
643
2
10
1149
376
10
992
3
2483
14
159
532
15
854
402
1400
2
1
13
713
23
5
1850
1
11
11
1548
10
892
3
66
2210
3
143
1907
27

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
VARE[
U GRADSKIM
U OSTALIM
BIJELO BORJE
BLA@A
BRDA
BRGULE
BUDO@EQE
^AMOVINE
]E]E
DABRAVINE
DA[TANSKO
DEBELA ME\A
DIKWI]I
D. BOROVICA
DOWA VIJAKA
DOWE O^EVQE
DRAGOVI]I
DRA@EVI]I
DUBO[TICA
G. BOROVICA
GORWA VIJAKA
210 od 805

22822
8424
14398
49
82
68
373
863
84
38
399
340
35
178
597
334
47
193
40
158
652
216

81
68
13
5
2
2

10287
4334
5953
44
1
1
11
69
165
589
314
6
1
130
639
186

22
19
3
1
1
-

6419
1212
5207
858
183
263
4
7
183
25
3
1

17
14
3
1
-

4241
1405
2836
5
82
66
366
84
38
169
35
1
47
1
14
12
1
7

31
28
3
1
1
-

3
3
-

1650
1299
351
1
6
3
30
7
9
13
3
13
10
20
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
G. O^EVQE
HOXI]I
IVAN^EVO
JAVORNIK
KADARI]I
KARI]I
KOKO[^I]I
KOLONIJA PR@I]I
KOPJARI
KR^EVINE
KUNOSI]I
LETEVCI
LIGATI]I
LUKE
QEPOVI]I
MIJAKOVI]I
MIR
MI@NOVI]I
NEPRIVAJ
OKRUGLICA
ORAH
OSOJE
OSTRQA
PAJTOVI]I
PLANINICA
PODZARU\E
PODJAVOR
POGAR
POQANICE
POMENI]I
POTOCI
PR@I]I
RADOWI]I
RADO[EVI]I
RAVNE
ROKO^
SEMIZOVA PONIKVA
SEOCI
SLAVIN
STRICA
STRIJE@EVO
STUPNI DO
[IKUQE
TISOVCI
TOQENAK
TRIBIJA
VARE[
G
VI[WI]I
VRAWKOVCI
211 od 805

524
156
185
230
212
8
293
121
237
305
66
113
311
169
294
330
174
292
203
59
45
80
124
50
219
9
28
489
217
178
6
316
174
225
400
24
68
154
167
149
477
261
124
177
209
70
8424
128
130

4
68
-

494
177
213
1
104
236
299
1
1
224
172
5
74
6
450
3
263
224
68
131
1
1
1
164
65
4334
92
126

1
19
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
10
17
155
1
2
6
11
6
159
40
12
7
1
285
7
1
6
11
1
3
66
112
297
13
152
3
14
24
1
34
11
305
1
23
2
251
40
77
126
45
4
45
4
1
124
50
1
218
3
1
26
1
2
13
22
16
194
1
2
178
6
21
22
10
145
28
1
337
41
22
24
111
43
167
10
472
4
216
40
3
122
1
13
209
4
1212
14
1405
28
3
1299
34
2
4
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
ZABREZJE
ZARU\E
ZUBETA
ZVIJEZDA
@AQA
@I@CI

58
128
288
83
34
81

11
122
67
1

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
18
20
9
1
4
1
274
12
1
10
6
34
79
1

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
VELIKA KLADU[A
U GRADSKIM
U OSTALIM
BOS. BOJNA
BRDA
BUKOVQE
CRVAREVAC
^AGLICA
^ELIWA
DOLOVI
D. SLAPNICA
D. VIDOVSKA
ELEZOVI]I
GLAVICA
GLINICA
GOLUBOVI]I
G. SLAPNICA
G. VIDOVSKA
GRABOVAC
GRADINA
GRAHOVO
JOHOVICA
KLUPE
KUDI]I
KUMARICA
MALA KLADU[A
MARJANOVAC
MIQKOVI]I
MRCEQI
NEPEKE
OR^EVA LUKA
212 od 805

45520
5206
40314
543
576
216
846
709
788
817
581
574
577
1039
348
993
726
745
697
760
754
617
477
1212
739
1224
932
1894
995
614
665

37
6
31
2
2
1
1
1
2
1
1
1
-

701
202
499
3
1
2
1
1
26
1
1
3
35
1
1
2
4
20
1
37
-

5
2
3
2
-

40238
3823
36415
2
567
6
813
706
761
775
558
494
558
874
182
993
718
739
667
268
713
570
474
1157
734
919
845
1752
989
566
664

10
4
6
1
2
-

2456
515
1941
516
1
182
7
6
10
1
1
151
5
19
459
11
12
13
34
2
3
-

16
12
4
1
2
-

1
1
1
-

1918
598
1320
21
7
28
20
1
24
33
11
54
14
161
15
8
11
26
26
54
1
303
60
73
1
5
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
PODZVIZD
POQANA
POQE
PONIKVE
RAJNOVAC
STABANXA
[ABI]I
[ESTANOVAC
[IQKOVA^A
[MREKOVAC
[UMATAC
TODOROVO
TODOROVSKA SLAPNICA
TRN
TRNOVI
VEJINAC
V. KLADU[A
G
VINOGRA^KA SLAPNICA
VRNOGRA^
ZAGRAD
ZBORI[TE

990
1123
1467
909
731
868
1087
350
565
288
1283
1072
1309
385
1685
1264
5206
639
959
652
1030

3
2
5
2
1
3
6
2
1

2
4
2
1
116
218
3
3
2
1
202
4
3
-

2
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
968
16
1
958
88
71
1389
1
1
61
883
24
719
9
758
105
5
1081
1
2
349
346
103
59
11
1232
12
22
1042
12
8
1292
1
6
382
1
2
1663
19
1253
5
3823
4
515
12
598
609
1
29
789
48
1
111
622
3
23
957
65
7

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
VISOKO
U GRADSKIM
U OSTALIM
ARNAUTOVI]I
BARE
BE[I]I
BISKUPI]I
BRADVE
BREZOVIK
BUCI
BUL^I]I
BUZI] MAHALA
BUZI]I
^AKALOVI]I
^EKR^I]I
^IFLUK
213 od 805

40901
11653
29248
445
86
33
237
697
108
214
327
1005
381
124
290
117

50
41
9
3
-

1879
392
1487
1
45
24
314
5
4
-

21
17
4
-

28838
7693
21145
403
40
31
543
108
175
949
377
123
13

14
12
2
-

6831
1241
5590
4
1
222
77
38
1
43
263
97

88
69
19
1
15
-

4
4
-

53
52
1
-

2969
2072
897
36
2
14
34
1
12
8
1
16
6
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
]ATI]I
DAUTOVCI
DOBRIWE
DOBRO
DOBRO SELO
DOL
DOLIPOQE
DOLOVI
D. VRATNICA
DOWA ZIM]A
DOWE MO[TRE
DVOR
XINDI]I
GIWE
GODU[A
GORANI
G. VRATNICA
GORWA ZIM]A
GORWE MO[TRE
GRAD
GRAJANI
GR\EVAC
HAXI]I
HLAP^EVI]I
JELA[JE
KALI]I
KALOTI]I
KOLO@I]I
KONXILO
KOPA^I
KULA BAWER
LIJE[EVO
LISOVO
LOZNIK
LU@NICA
MALI TRNOVCI
MALO ^AJNO
MAUROVI]I
MLADO[
MUHA[INOVI]I
MULI]I
OKOLI[]E
ORA[AC
OZRAKOVI]I
PAQIKE
PODVIWCI
PODVIWE
POKLE^I]I
PORIJE^ANI
214 od 805

95
101
562
84
359
181
178
211
308
667
597
258
255
445
391
175
492
367
489
253
458
372
141
475
136
355
112
428
112
109
604
434
394
361
88
286
507
537
2
330
461
300
411
315
160
660
652
73
239

1
1
1
1
-

198
59
10
49
147
1
10
5
10
1
4
1
35
20
91
2
32
1
19
4
13
1

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
12
78
5
94
7
137
151
75
59
25
299
161
10
15
163
162
196
107
5
40
379
99
596
219
27
10
248
7
442
3
375
12
4
38
124
3
491
204
163
401
83
146
62
35
395
57
6
330
31
1
10
131
10
420
10
1
38
86
40
9
326
18
6
107
4
250
159
19
12
51
4
14
95
257
297
17
421
12
209
68
15
357
1
88
283
3
310
193
1
1
328
189
16
2
4
1
258
34
340
53
67
293
6
408
3
226
58
1
10
138
18
478
178
1
517
101
20
72
1
229
8
1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
RADINOVI]I
RAJ^I]I
RAMADANOVCI
RATKOVCI
SEO^A
SMR[NICA
SRHIWE
STUPARI]I
SVIWAREVO
[O[WE
TAUK^I]I
TOPUZOVO POQE
TRAMO[WIK
TUJLI]I
TU[WI]I
UPOVAC
UVORI]I
VELIKO ^AJNO
VERU[A
VIDOVI]I
VILEWAK
VISOKO
G
VRELA
ZAGORICE
ZAGORNICA
ZBIQE

322
570
182
95
659
243
1148
530
110
312
250
323
276
203
571
469
775
546
162
114
124
11653
350
171
343
356

41
2
-

54
3
61
60
1
39
46
1
392
2
114
-

2
1
17
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
293
2
27
569
1
177
5
49
39
7
559
37
4
230
12
1
843
274
22
522
4
4
49
250
2
203
45
1
152
1
158
9
276
181
22
375
123
33
462
7
762
11
2
482
34
29
115
1
112
1
60
62
1
7693
12
1241
69
4
52
2072
40
295
11
55
2
240
71
25
213
102
40

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
VI[EGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
BABIN POTOK
BAN POQE
BARIMO
BATKOVICA
BIJELA
BIQEZI
BJEGOVI]I
BJEQAJCI
215 od 805

23201
5988
17213
196
379
110
123
172
39
69
78

86
76
10
-

60
52
8
1
1
-

6
6
-

14397
2854
11543
196
334
109
18
-

4
3
1
-

7648
2446
5202
42
120
150
38
66
78

15
10
5
-

2
2
-

858
518
340
2
3
4
1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
BLACE
BLA@
BODE@NIK
BOGDA[I]I
BOGILICE
BOS. JAGODINA
BREZJE
BRODAR
BURSI]I
CRIJEP
CRN^I]I
CRNI VRH
^ENGI]I
^E[AQ
]A]ICE
DOBRUN
DOBRUNSKA RIJEKA
D. BR[TANICA
DOWA CRN^A
DOWA LIJESKA
DOWE DUBOVO
D. [TITAREVO
D. VARDI[TE
DOWI DUBOVIK
DRINSKO
DROKAN
DUBO^ICA
DU[^E
XANKI]I
\IPI
\UREVI]I
FAQENOVI]I
G. BR[TANICA
GORWA CRN^A
G. LIJESKA
GORWE DUBOVO
G. [TITAREVO
G. DUBOVIK
GRAWE
GREBEN
HADROVI]I
HALUGE
HAMZI]I
HAN BRDO
HOLIJACI
HRAWEVAC
HRTAR
JABLANICA
JARCI
216 od 805

130
38
44
121
27
110
61
108
30
144
132
118
45
52
208
562
103
62
392
169
102
12
204
77
361
32
106
698
165
86
93
21
62
157
51
120
216
31
46
88
17
113
99
19
295
52
6
42
29

5
-

1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
130
38
22
22
121
27
26
57
19
61
108
19
144
99
25
115
3
40
4
52
93
114
1
430
1
112
2
10
90
12
62
392
169
101
1
12
204
77
361
32
105
1
573
36
71
165
86
90
21
62
157
51
120
216
30
1
46
21
67
13
113
97
1
19
280
12
1
52
6
42
29
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
JELA^I]I
JELA[CI
JEZERNICE
KABERNIK
KAMENICA
KAO[TICE
KAPETANOVI]I
KLA[NIK
KLISURA
KO^ARIM
KOPITO
KORITNIK
KOSOVO POQE
KRAGUJEVAC
KUKA
KUPUSOVI]I
KURTALI]I
LASCI
LOZNICA
MACUTE
MAXAREVI]I
MALA GOSTIQA
MASALI
ME\E\A
ME\USEQE
MENZILOVI]I
MEREMI[QE
MILO[EVI]I
MIRLOVI]I
MU[I]I
NEBOGOVINE
NEZUCI
OBRAVWE
OXAK
OKOLI[TA
OKRUGLA
OMERAGI]I
ORAHOVCI
PALE@
PAO^I]I
PIJAVICE
PODGORJE
POQANICE
POQE
POVJESTA^A
POZDER^I]I
PRELOVO
PRESJEKA
PRETI[A
217 od 805

140
47
31
371
294
815
68
170
16
101
13
226
166
99
89
93
91
41
75
60
18
150
171
680
62
88
122
30
52
108
35
249
30
54
127
175
124
222
48
65
85
32
55
76
47
248
161
73
47

1
-

1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
140
47
31
345
15
9
286
8
814
1
62
5
165
4
1
12
101
13
123
102
1
115
38
11
96
1
71
18
90
3
91
41
75
2
58
18
139
6
5
171
641
15
1
23
10
51
1
88
122
30
15
37
94
1
13
35
227
15
23
6
27
27
79
47
1
174
123
1
221
1
48
65
10
75
32
55
76
47
45
203
99
60
1
66
7
28
17
1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
PRISOJE
REPU[EVI]I
RESNIK
RIJEKA
RODI] BRDO
ROHCI
RUJI[TA
RUTENOVI]I
SASE
SENDI]I
SMRIJE^JE
STANI[EVAC
STOLAC
STRA@BENICE
[EGAWE
[IP
TR[EVINE
TURJAK
TUSTA ME\
TVRTKOVI]I
UBAVA
UNI[TA
UZAMNICA
VELETOVO
V. GOSTIQA
VEQE POQE
VEQI LUG
VI[EGRAD
G
VI[EGRADSKA BAWA
VLAHOVI]I
ZAGRA\E
ZAKRSNICA
ZANO@JE
ZEMQICE
ZLATNIK
@AGRE
@LIJEB

122
95
53
64
189
78
84
51
155
26
73
80
40
43
294
112
108
45
52
51
152
45
128
228
68
342
5988
15
221
2
79
15
64
50
85
242

4
76
-

1
52
1
-

6
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
118
87
8
53
64
146
41
1
78
15
68
1
50
1
52
94
7
26
72
1
80
40
42
1
110
148
31
105
7
102
2
44
52
44
7
149
2
39
6
128
192
36
68
179
139
12
2854
3
2446
10
2
518
15
207
13
2
79
15
64
50
84
1
204
33
5

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
218 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
VITEZ
U GRADSKIM
U OSTALIM
AHMI]I
BRDO
BUKVE
D. VE^ERISKA
DUBRAVICA
GA]ICE
G. VE^ERISKA
JARDOL
KRATINE
KR^EVINE
KRTINE
KRU[]ICA
LUPAC
QUBI]
MALI MO[UW
NADIOCI
PIRI]I
PO^ULICA
PREO^ICA
PRWAVOR
PUTKOVI]I
RIJEKA
SADOVA^E
SIVRINO SELO
[ANTI]I
TOLOVI]I
VELIKI MO[UW
VITEZ
G
VRANISKA
VRHOVINE
ZABIQE
ZASEQE

24169
5564
18605
393
275
314
944
864
576
425
855
101
642
92
2090
551
254
2110
423
195
681
1148
301
143
1255
404
497
785
361
346
5564
357
375
631
217

31
25
6
1
1
2
1
1
25
-

11131
1979
9152
72
178
391
529
260
413
617
101
496
92
560
13
1524
316
85
387
10
31
992
138
181
627
341
1979
6
608
184

8
7
1
1
7
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
9911
4
1439
11
10
110
1310
2002
3
715
10
3
22
771
7909
1
724
1
7
88
539
304
6
92
2
2
314
519
2
20
243
35
23
278
2
34
1
5
187
22
15
41
104
1347
52
2
54
68
551
84
142
15
410
124
4
41
36
56
2
85
4
289
3
1
1
1076
33
24
301
110
2
136
1
26
1
66
253
2
6
294
2
15
116
3
34
112
178
71
1
4
2002
3
715
10
3
22
771
351
374
5
7
10
32
1

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
VLASENICA
U GRADSKIM
219 od 805

30498
6000

81
28

44
18

2
1

15337
3435

4
2

13531
1793

33
22

5
3

352
98

978
578
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
U OSTALIM
BA^I]I
BAKI]I
BE[I]I
BIJELO POQE
BI[INA
BRDA
BUKOVICA D.
BUKOVICA G.
BUQEVI]I
CERSKA
DERVENTA
DOWE VRSIWE
DRAGA[EVAC
DRUM
DUBA^KO
DUBNICA
DUKI]I
DURAKOVI]I
DURI]I
XEMAT
\ILE
\UR\EVI]I
GEROVI
GLU[AC
GOBEQE
GOLI]I
G. VRSIWE
GRABOVICA
GRADINA
GUWACI
JASEN
JEREMI]I
KQE[TANI
KOJ^EVINA
KOKANOVI]I
KOPRIVNO
KOSTRA^A
KOZJA RAVAN
KRAJ^INOVI]I
KULINA
KUQAN^I]I
KUSEQ
LUKAVICA
LUKI]I
MA]ESI
MAJSTOROVI]I
MILI]I
MI[ARI
220 od 805

24498
267
191
333
47
76
95
119
185
286
1162
249
273
216
526
102
117
65
248
270
489
227
137
243
152
203
94
271
587
648
21
107
64
123
165
75
278
96
75
218
160
132
13
91
203
483
170
1546
294

53
4
11
7
1
1
8
-

26
2
2
2
1
1
1
10
-

1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
11902
2
11738
11
2
254
400
262
1
191
328
5
47
76
90
5
12
106
170
8
7
8
278
1132
1
11
12
2
1
228
2
1
185
72
16
205
392
34
6
70
22
102
116
65
203
41
269
1
389
17
82
227
135
1
242
1
151
1
197
6
94
234
36
1
587
622
19
3
21
107
64
122
1
157
75
277
1
95
74
1
218
160
130
1
13
89
200
1
476
3
4
1
167
2
43
1385
1
98
283
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
MI[I]I
MR[I]I
NAZDA
NEDJELI[TA
NOVA KASABA
NURI]I
OXAK
PAVKOVI]I
PE[EVINA
PIJUKE
PLAKALOVI]I
PODBIRA^
PODCRKVINA
PODGORA
POMOL
PUSTO[E
RA^A
RAJI]I
RA[EVO
RA[I]A GAJ
RA[KOVI]I
RA@I[TA
RISTIJEVI]I
ROGOSIJA
ROVA[I
RUPOVO BRDO
SEBIO^INA
SIMI]I
SKUGRI]I
SUPA^
[ADI]I DOWI
[ADI]I GORWI
[TEDRA
TIKVARI]I
TOQEVI]I
TUGOVO
TURALI]I
VI[WICA
VITI]I
VLASENICA
VRLI KRAJ
VRTO^E
VUKOVI]I
VUK[I]I
ZABR\E
ZAGRA\E
ZAKLOPA^A

221 od 805

192
135
686
875
221
67
130
214
200
90
151
289
75
371
351
176
185
431
216
151
79
65
59
1116
132
332
260
986
137
589
258
146
251
134
103
412
163
71
6000
151
542
213
228
136
164
373

2
7
11
28
1
-

1
1
1
18
2
1
1
-

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
189
134
1
539
140
4
624
104
120
12
207
14
67
130
109
105
200
90
141
10
257
18
74
370
1
307
23
21
3
147
2
185
274
155
1
160
50
6
150
1
79
65
59
1112
3
30
102
332
259
1
871
97
5
136
491
96
1
258
146
9
241
1
134
1
94
8
338
74
51
111
71
3435
2
1793
22
3
98
578
140
2
8
512
2
15
209
1
2
223
4
136
164
232
129
11

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ZAVIDOVI]I
U GRADSKIM
U OSTALIM
ALI]I
BAJVATI
BIQA^I]I
BOROVNICA
BRANKOVI]I
CRWEVO
^ARDAK
^INOVI]I
DEBELO BRDO
DI[ICA
DOLAC
DOLINA
DOWA LOVNICA
D. JUNUZOVI]I
DOWI LUG
DRAGOVAC
DUBRAVICA
XEBE
GARE
G. LOVNICA
GORWE SELO
G. JUNUZOVI]I
GORWI LUG
GOSTOVI]I
HAJDEROVI]I
HRGE
KAMENICA
KARA^I]
KRIVAJA
KU]ICE
LIJEV^A
MAHOJE
MAJDAN
MIQEVI]I
MITROVI]I
MUSTAJBA[I]I
OSJE^ANI
222 od 805

51861
11444
40417
539
1168
314
646
547
453
521
2840
276
268
632
608
1990
676
416
50
998
248
670
602
231
1185
534
2168
2044
331
59
636
1242
356
586
726
288
769
319
1194
695

142
106
36
1
5
1
1
-

7451
2056
5395
63
283
537
8
7
269
222
1
166
108
406
2
274
47
1
601
244
7
1
1
15
7
2
-

6
3
3
1
2

29289
3788
25501
447
1161
646
453
3
2790
2
8
11
434
1360
651
5
9
654
183
306
1
215
1182
281
1342
2035
4
1225
137
583
575
243
18
6
1182
658

17
11
6
1
2
-

11202
2538
8664
2
469
18
13
609
3
468
37
44
345
4
801
2
320
59
633
202
3
148
8
697
306
33

21
17
4
2
2
-

7
6
1
-

267
267
-

3234
2550
684
25
4
1
1
35
20
5
25
11
3
52
12
5
1
24
18
10
16
1
4
16
6
3
1
17
12
2
21
45
5
11
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
OSOVA
PEROVI]I
PODVOLUJAK
POTKLE^E
PREDRA@I]I
PRILUK
RIBNICA DIO
RIXALI
RUJNICA
SKROZE
SUHA
SVIWA[NICA
VINI[TE
VOZU]A
VRBICA
VUKMANOVI]I
VUKOVINE
ZAVIDOVI]I

583
1821
45
996
522
285
1343
381
1598
278
664
1018
1912
550
258
338
11444

6
1
9
4
3
4
1
106

579
2
191
3
81
937
5
324
1
2056

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
1738
1
53
19
44
888
55
49
38
280
13
284
1
1052
245
29
210
35
51
1564
20
8
277
1
130
518
16
25
6
44
457
2
1414
1
18
214
2
10
249
9
98
233
5
3788
11
2538
17
6
267
2550

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ZENICA
U GRADSKIM
U OSTALIM
ARNAUTI
BABI]I
BANLOZ
BIJELA VODA
BISTRICA
BISTRICA G.
BRIZNIK
BUKOVICA
^EKOTE
DOBRIQENO
DOLAC
DOLIPOQE
D. GRA^ANICA
D. VI[WICA
DOWA VRACA
DOWI ^AJDRA[
223 od 805

132733
63569
69164
581
426
521
86
461
118
678
181
186
885
831
217
1725
234
1006
345

826
697
129
2
2
9
-

23595
11716
11879
11
1
445
531
206
107
269

95
88
7
-

66930
22146
44784
542
425
403
458
674
133
186
386
188
99
1314
106
970
38

177
167
10
-

21204
12728
8476
6
71
80
1
118
48
28
25
114
82
8
1
9

172
127
45
-

63
58
5
-

153
67
86
10
3
-

17536
14437
3099
18
20
1
1
1
13
5
3
120
12
35
29
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DRIWANI
DRIVU[A
DRUGAVCI
DUSINA
DVOR
GLADOVI]I
GNUSI
GOJAKOVAC
GORICA
G. VI[WICA
GORWA VRACA
G. ^AJDRA[
GRADINA
GRM
GUMANCI
JAGODI]I
JAWAC
JAWI]I
JAWI]KI VRH
JASIKA
JASTREBAC
JELINA
JEZERO
JOKOVI]I
JURJEVI]I
KASAPOVI]I
KLOPA^KI VRH
KLOP^E
KOLI]I
KOWEVI]I
KOPILO
KOPRIVNA
KOVA^EVI]I
KOVA^I]I
KOVANI]I
KOZARCI
KRIVI]I
KULA
LA\ICE
LA[VA
LIJESKE
LOKVINE
LOZNIK
MIKLI]I
MRGODI]I
MULI]I
MUTNICA
NEMILA
NOVO SELO
224 od 805

267
936
279
305
462
576
1383
67
726
214
585
458
178
1009
131
456
556
977
143
149
308
8
175
1814
146
273
87
4339
266
542
638
316
761
379
377
445
387
190
169
260
99
462
59
387
86
343
354
935
315

12
2
15
4
16
1
5
-

88
13
63
110
111
429
369
5
186
515
1
1
1
127
12
641
319
334
2
43
147
165
23
35
7
359
3
4
5
302

1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
267
14
767
54
263
227
13
1
393
49
19
569
3
4
606
568
1
91
3
55
9
602
91
31
205
2
169
274
31
10
3
10
154
24
569
20
38
96
29
1
260
26
8
878
55
7
33
142
142
308
6
1
158
17
1621
63
3
138
234
17
8
87
2751
410
6
1
9
405
265
1
182
1
9
236
35
16
314
756
3
275
80
3
184
149
42
320
69
13
367
9
11
28
3
202
28
6
1
61
1
1
442
2
11
1
57
25
2
1
71
12
342
329
14
694
96
2
1
14
118
11
2
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
OBRENOVCI
ORAHOVI^KO POQE
OSOJNICA
OSREDAK
PALINOVI]I
PE^UJ
PEPELARI
PERIN HAN
PE[EVI]I
PLAHOVI]I
PLAV^I]I
POCA
PODBRE@JE
PONIHOVO
PONIRAK
PORATJE
POTOK
PRIDRA@I]I
PUHOVAC
PUTOVI]I
RADINOVI]I
RAJ^EVI]I
RASPOTO^JE
REBROVAC
RI^ICE
RIJEKA
SEBUJA
SIDICA
SMAJI]I
SPAHI]I
STARINA
STRAWANI
SVI]E
[ERI]I
[IBLI]I
[U[AW
TI[INA
TOP^I] POQE
TRE[WEVA GLAVA
TUGAWA
URIJE
VARDA
VISOKOVCI
VJETRENICE
VRANDUK
VRANOVI]I
VRA@ALE
VRHPOQE
VRSEQE
225 od 805

561
1494
320
146
399
1822
364
735
169
338
25
457
2057
121
448
275
42
2926
346
743
243
382
1564
649
3754
223
80
113
368
730
687
715
639
1274
353
382
1218
991
259
240
2540
379
448
375
935
191
371
286
514

21
7
1
3
3
5
5
5
8
3
-

104
50
32
26
278
259
13
1
166
1403
1
244
986
78
361
11
1
2
16
70
1
365
5
929
62
257
1
167
-

2
1
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
418
1
21
15
1013
250
1
26
130
277
1
122
4
18
292
79
2
837
466
3
14
205
353
11
32
400
25
169
233
67
6
19
23
252
8
16
306
1
150
165
121
444
1
2
274
1
42
2118
380
4
4
148
344
1
627
1
104
9
243
375
1
5
259
4
71
1
224
549
5
11
2672
1
310
18
2
345
4
188
16
50
26
2
112
1
364
1
729
1
678
4
1
692
7
107
422
38
1193
49
18
343
9
1
694
480
31
917
14
40
258
1
232
7
1
1108
236
244
379
373
13
109
7
890
1
33
6
190
1
189
15
276
1
514
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
VUKOTI]I
VUKOVI]I
ZAHI]I
ZENICA
@IVKOVI]I

730
102
245
63569
138

697
-

11716
-

88
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
720
1
98
4
244
1
22146
167
12728
127
58
67
14437
136
2

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ZVORNIK
U GRADSKIM
U OSTALIM
ANDROVI]I
BAQKOVICA
BAQKOVICA D.
BO[KOVI]I
BULO@ANI
^ELOPEK
DIVI^
DOWA PILICA
DOWI LOKAW
DRIWA^A
DUGI DIO
DJEVAWE
\ULI]I
GLODI
GLUMINA
GODU[
GORWA PILICA
GORWI LOKAW
GRBAVCI DOWI
GRBAVCI G.
GU[TERI
JARDAN
JASENICA
JUSI]I
KAMENICA D.
KAMENICA G.
KISEQAK
KITOVNICE
KLISA
226 od 805

73845
12147
61698
237
629
257
801
267
1755
1276
1271
1537
209
314
355
894
1319
1913
743
1206
938
968
1003
908
577
1060
543
1262
1536
600
643
490

47
35
12
4
1
-

104
66
38
3
1
3
1
1
1
1
-

12
6
6
1
2
-

40801
6686
34115
166
295
97
1259
8
161
313
34
866
1213
1716
737
2
678
267
578
148
435
1216
1122
6
40
468

12
7
5
1
1
-

30064
3491
26573
237
458
257
452
267
1608
1
1258
1532
31
1
321
27
32
183
1205
918
259
732
328
427
1055
108
40
394
589
599
4

58
48
10
1
1
-

7
4
3
-

335
135
200
54
3
-

2110
1597
513
1
40
14
3
14
1
10
6
14
27
1
4
15
1
3
6
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
KOSTIJEREVO
KOZLUK
KRAQEVI]I
KRI@EVI]I
KU^I] KULA
KULA GRAD
LIJE[AW
MALE[I]I
MAR^I]I
ME\E\A
MEHMEDI]I
NEZUK
NOVO SELO
PA\INE
PAQEVI]I
PETKOVCI
POTO^ANI
RASTO[NICA
RO]EVI]
RO@AW
SAPNA
SKO^I]
SNAGOVO
SNAGOVO DOWE
SNAGOVO G.
SOPOTNIK
[EPAK DOWI
[EPAK GORWI
[ETI]I
TABANCI
TRNOVICA
TR[I]
UGQARI
VITINICA
VRELA
ZASEOK
ZELIWE
ZVORNIK

1052
2652
1243
1697
830
693
373
839
326
957
215
924
999
539
297
823
286
1866
1187
1035
1660
583
684
1583
767
174
466
1735
1116
945
765
1990
540
2797
133
708
708
12147

1
1
3
2
35

1
9
1
6
2
1
4
3
66

2
1
6

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
643
390
15
2232
259
1
1
95
56
1140
1
52
32
1675
8
11
629
183
16
690
2
1
372
2
833
3
299
2
19
947
4
3
213
1
1
790
129
2
812
180
6
535
3
283
14
823
250
22
1
12
1848
8
1161
20
1030
1
1652
1
2
2
358
128
1
48
25
167
498
15
1576
749
8
7
170
1
3
462
1
2
1690
23
5
15
673
438
36
1
905
764
489
1453
1
40
30
507
2563
199
32
133
707
1
1
705
2
6686
7
3491
48
4
135
1597

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
227 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
@EP^E
U GRADSKIM
U OSTALIM
BEGOV HAN
BISTRICA
BQUVA
GOLIJE[NICA
GOLUBIWA
G. GOLUBIWA
LUPOGLAV
QESKOVICA
QUBNA
MRA^AJ
ORAHOVICA
OZIMICA
PAPRATNICA
RAVNE DOWE
RAVNE GORWE
SELI[TE
TATARBUXAK
VARO[I[TE
VA[ARI[TE
VITLACI
@ELE]E
@EQEZNO POQE
@EP^E
G

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
19754
4257
15497
918
1119
310
702
416
410
752
695
262
675
1069
1343
928
295
114
179
462
75
206
288
402
3877
4257

25
11
14
1
1
8
4
11

7813
935
6878
17
591
158
694
174
104
750
35
250
15
890
717
871
283
113
162
459
65
78
50
10
392
935

7
2
5
2
1
2
2

8769
2337
6432
810
96
206
278
628
5
569
22
1
8
6
126
237
10
3430
2337

2
2
2

2004
252
1752
85
509
1
25
20
1
614
1
23
51
10
10
6
1
1
4
1
361
28
252

14
7
7
2
5
7

1
1
1
-

933
640
293
5
8
11
7
7
5
1
8
11
9
120
29
22
5
9
1
21
14
640

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
@IVINICE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BA[IGOVCI
BRWICA DOWA
BRWICA G.
D. LUKAVICA
DOWA VI[]A
D. @IVINICE
DUBRAVE DOWE
228 od 805

48515
7957
40558
1972
429
442
1087
1701
2493
2459

54
36
18
3
9

4540
1475
3065
355
1059
705

7
1
6
2
-

38433
4077
34356
1964
383
58
1072
1171
1249
1688

11
9
2
-

3284
1137
2147
4
37
366
1
115
44
14

19
14
5
-

2
2
-

66
12
54
-

1953
1113
840
4
9
16
12
59
129
37
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DUBRAVE G.
DUNOJEVI]I
DJEDINO
\UR\EVIK
G. LUKAVICA
GORWA VI[]A
G. @IVINICE
GRA^ANICA
KOVA^I
KR[I]I
KUQAN
MALINE
PAR SELO D.
PRILUK
SUHA
SVOJAT
[ERI]I
TUPKOVI] D.
TUPKOVI] G.
VRNOJEVI]I
ZELENIKA
ZUKI]I
@IVINICE

3614
167
716
4655
1290
1811
2858
1815
643
341
512
228
416
1811
1647
846
2624
721
1653
323
653
631
7957

2
4
36

4
1
121
37
369
2
71
339
1
1
1475

1
1
1
1
1

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
3497
1
8
93
167
681
29
5
4217
74
53
189
1280
1
8
1444
1
311
16
2384
15
1
83
1777
11
4
1
20
636
1
4
328
13
512
138
4
8
32
16
25
1777
29
1620
21
680
141
23
2581
14
23
544
174
1
1430
210
12
15
308
612
40
586
42
1
4077
9
1137
14
2
12
1113

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
NASEQE NA TERITORIJI
VI[E OP[TINA
SARAJEVO

319017

4184

31051

502

136487

715

74120

1142

228

814

65136

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
229 od 805

08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
SR CRNA GORA
U GRADSKIM
U OSTALIM

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
584310
296252
288058

400488
208234
192254

6904
5505
1399

875
670
205

78080
30558
47522

564
445
119

19407
13077
6330

37735
10128
27607

238
202
36

1471
1270
201

33146
23330
9816

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BAR
U GRADSKIM
U OSTALIM
ARBNE@
BAR
G
BARTULA
BESA
BJELI[I
BOBOVI[TE
BOQEVI]I
BRA]ANI
BRCA
BRIJEGE
BUKOVIK
BURTAI[I
CKLA
^ELUGA
DABEZI]I
DEDI]I
DOBRA VODA
DOWA BRISKA
DOWI BR^ELI
DOWI MURI]I
DRA^EVICA
DUPILO
\EN\INOVI]I
\URAVCI
\URMANI
GLUHI DO
GODIWE
GORWA BRISKA
GORWI BR^ELI
GORWI MURI]I
230 od 805

32535
9432
23103
650
6742
301
246
671
490
215
31
205
20
121
2660
291
921
307
22
775
130
46
312
37
114
140
36
85
329
79
85
76
96

20899
6988
13911
2
5144
223
222
531
1
200
31
105
20
118
1998
1
609
178
22
396
95
45
147
37
112
60
31
61
318
74
33
71
89

231
131
100
87
1
1
7
1
1
32
7
1
-

44
18
26
17
1
2
1
2
1
1
-

2242
397
1845
5
135
39
1
7
2
2
134
69
96
253
17
82
10
-

18
7
11
7
1
4
1
-

1263
549
714
406
3
33
13
18
2
160
38
6
1
1
2
12
18
2
1
-

4109
103
4006
629
68
13
12
433
32
288
41
16
73
4
48
-

18
9
9
3
1
-

20
9
11
-

3054
1066
1988
7
767
21
6
90
12
71
1
260
146
6
109
8
54
5
6
2
2
7
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
GRDOVI]I
GURZA
KARANIKI]I
KOMARNO
KOSTANICA
KRWICE
KRU[EVICA
KUWE
LIMQANI
LIVARI
LUKI]I
MA^UGE
MALA GORANA
MALI MIKULI]I
MALI OSTROS
MARSTIJEPOVI]I
MARTI]I
MIQEVCI
MI[I]I
ORAHOVO
OVTO^I]I
PAPANI
PE^URICE
PELINKOVI]I
PIN^I]I
PODI
POQE
POPRATNICA
SEOCA
SOTONI]I
SOZINA
STARI BAR
G
SUSTA[
SUTOMORE
G
[U[AW
TEJANI
TOMBA
TOMI]I
TRNOVO
TU\EMILI
TUR^INI
UTRK
VELEMBUSI
V. MIKULI]I
VELIKI OSTROS
VEQA GORANA
VEQE SELO
VIRPAZAR
G
ZAGRA\E
231 od 805

293
26
30
62
609
108
18
493
316
231
25
7
170
5
427
25
682
152
144
36
149
91
188
268
143
124
1114
27
113
170
28
1514
174
764
2521
185
899
45
61
186
55
61
81
86
639
602
378
412
23

24
25
26
62
10
106
18
465
301
208
25
7
114
5
6
25
10
79
80
28
143
88
94
87
120
124
879
27
112
168
25
1009
155
478
1909
1
720
43
56
173
4
50
31
84
10
227
143
357
6

1
1
3
39
3
28
4
1
2
-

3
1
1
10
3
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
258
7
1
4
31
510
6
1
2
7
12
3
11
3
18
33
22
360
2
9
618
19
38
7
26
29
34
6
2
4
2
56
1
1
35
64
25
91
2
5
11
1
27
7
1
178
1
2
3
243
25
34
3
140
2
17
12
107
2
9
143
32
5
210
13
6
11
276
175
7
45
24
22
77
1
1
1
8
46
1
1
1
9
47
1
5
599
6
264
62
201
1
13
7
11
1
1
16
1
16
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
ZAQEVO
ZANKOVI]I
ZGRADE
ZUPCI

684
131
276
251

542
35
184
217

1
9
1

1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
26
5
67
42
22
69
27
1
55
1
30

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BIJELO POQE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BABAI]I
BARICE
BIJEDI]I
BIJELO POQE
G
BLI[KOVO
BOJI[TA
BOQANINA
BOTURI]I
CEROVO
CRHAQ
CRN^A
CRNI[
^EO^E
^OKRLIJE
DOBRAKOVO
DOBRIWE
DOLAC
DUBOVO
XAFI]A BRDO
\ALOVI]I
FEMI]A KR[
GODIJEVO
GODU[A
GRAB
GRAN^AREVO
GUBAVA^
IVAWE
JABLANOVO
JABU^NO
JAGO^E
232 od 805

55634
11927
43707
162
518
159
11927
342
352
502
225
287
662
536
268
79
169
375
507
172
276
843
281
617
911
879
805
463
593
731
168
138
203

32172
6309
25863
155
515
105
6309
298
351
147
94
282
54
358
50
79
168
15
308
7
110
289
209
602
36
5
793
456
95
423
133
137
144

39
18
21
18
1
1
1
-

36
12
24
12
1
2
1
1
-

20840
4590
16250
32
4590
340
128
604
162
209
357
172
160
163
526
69
869
854
475
272
34
52

15
4
11
4
-

949
321
628
5
2
321
41
1
1
2
1
19
4
11
1
7
1
18
13
1
-

55
35
20
35
8
1
-

5
5
5
-

64
64
-

1087
511
576
2
3
20
511
11
2
13
5
3
4
4
6
11
2
3
22
7
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
KAWE
KI^EVA
KORITA
KOSTENICA
KOSTI]I
KOVREN
KUKUQE
LAHOLO
LAZOVI]I
LEKOVINA
LIJESKA
LOZNA
LOZNICA
QE[NICA
MAJSTOROVINA
METAWAC
MILOVO
MIO^E
MIROJEVI]I
MOJSTIR BISTRICA
MOKRI LUG
MUSLI]I
NEDAKUSI
NEGOBRATINA
WEGWEVO
OBROV
OKLADI
ORAHOVICA
OSMANBEGOVO SELO
OSTREQ
PALI
PAPE
PAVINO POQE
PE]ARSKA
POBRATI]I
PODA
POTKRAJCI
POTRK
PO@EGIWA
PRIJELOZI
PRIP^I]I
RADOJEVA GLAVA
RADULI]I
RAKITA
RAKOWE
RASOVO
RASTOKA
RAVNA RIJEKA
RESNIK
233 od 805

442
238
490
166
518
707
894
206
207
612
492
565
806
1170
525
269
158
611
386
387
118
284
1893
177
614
439
148
790
126
387
281
451
455
377
254
578
1291
631
187
687
335
208
218
207
1857
694
189
643
1624

84
221
5
145
40
677
79
44
18
550
463
207
263
829
513
67
45
571
97
166
54
280
885
548
211
142
595
12
381
280
449
370
305
78
75
715
628
163
679
255
15
192
207
1707
195
152
559
771

2
6
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
357
1
3
11
475
8
9
10
1
473
2
24
3
808
3
156
1
5
188
1
51
8
1
3
14
327
2
18
508
9
25
244
77
7
2
195
1
5
97
15
10
14
12
276
1
11
220
60
2
1
861
6
23
1
50
54
177
12
2
15
30
203
5
13
5
194
1
109
4
1
1
1
6
55
22
39
29
172
1
1
1
494
1
5
525
18
4
20
1
19
1
2
4
47
4
24
192
20
1
84
12
28
481
1
17
36
61
16
1
784
8
3
14
35
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
RODIJEQA
SADICI
SELA
SIPAWE
SOKOLAC
SR\EVAC
STO@ER
STUBE
[IPAVICA
TOMA[EVO
TRUBINE
UJNI^E
UNEVINA
VOQAVAC
VRH
ZATON
ZMINAC
@IQAK
@URENA

158
160
134
181
304
410
476
205
87
344
203
90
289
177
138
1118
489
274
255

67
147
133
1
296
98
447
13
333
50
83
280
62
132
1089
7
75
145

1
-

2
9
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
70
16
4
2
7
180
1
5
311
26
191
1
85
2
2
1
2
3
147
6
7
9
98
9
1
7
6
18
5
5
471
1
190
4
2
109
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BUDVA
U GRADSKIM
U OSTALIM
BE^I]I
BLIZIKU]E
BORETI
BRAJI]I
BRDA
BUDVA
G
BUQARICA
^AMI DO
^ELOBRDO
^U^UKE
DROBNI]I
\ENA[I
ILINO BRDO
KALUDERAC
KATUN RE@EVI]I
234 od 805

8632
5909
2723
171
17
534
55
4684
367
9
10
23
336
1
49
46

6022
4059
1963
110
13
363
54
3279
303
6
7
21
173
1
23
24

121
103
18
4
7
87
1
3
-

23
15
8
2
11
1
-

70
41
29
5
31
4
1
8
3

10
8
2
1
5
-

899
572
327
18
3
85
423
26
2
1
63
12
10

37
32
5
29
4
-

17
12
5
1
9
3
-

6
6
6
-

1272
955
317
32
50
1
718
26
3
1
86
5
9
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
KRSTAC
KUQA^E
LAP^I]I
MARKOVI]I
NOVOSEQE
PETROVAC NA MORU G
POBORI
PODBABAC
PODOSTROG
PRIJEVOR
PR@NO
RA\ENOVI]I
RIJEKA RE@EVI]I
STANI[I]I
SVETI STEFAN G
TUDOROVI]I
VITI DO
ZUKOVICA

13
3
51
12
8
1225
119
8
201
220
265
13
42
7
5
129
9

12
3
51
12
7
780
119
1
166
194
156
9
26
7
3
94
5

16
1
1
1
-

4
1
4
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
10
3
149
3
3
237
7
1
22
8
1
18
1
5
44
1
63
3
1
15
1
17
13
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
CETIWE
U GRADSKIM
U OSTALIM
BAJICE
BARJAMOVICA
BIJELE POQANE
BJELO[I
BOBIJA
BOGUTI
BOKOVO
CETIWE
G
^E[QARI
^EVO
DIDE
DOBRSKA @UPA
DOBRSKO SELO
DODO[I
DOWA ZAQUT
DOWE SELO
235 od 805

20213
14572
5641
626
2
73
151
115
36
34
14088
25
133
13
87
166
112
135
53

19249
13674
5575
613
2
73
150
112
35
34
13230
25
131
13
86
166
111
134
53

58
57
1
1
55
-

23
17
6
6
17
-

112
111
1
1
110
-

22
20
2
20
-

238
229
9
224
1
1
-

64
64
64
-

9
6
3
3
6
-

75
75
66
-

249
235
14
1
219
1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
DRAGOMI DO
DRU[I]I
DUBOVIK
DUBOVO
DUGI DO
DUJEVA
\ALCI
\INOVI]I
ERAKOVI]I
GA\I
GORWA ZAQUT
GORWI CEKLIN
GRAB
GRADINA
GRA\ANI
IZVORI
JANKOVI]I
JEZER
KOBIQI DO
KOPITO
KOSIJERI
KRAWI DO
KU]I[TA
LASTVA
LIPA
QE[EV STUB
MAJSTORI
MALO[IN DO
MARKOVINA
METERIZI
MIKULI]I
MILIJEVI]I
MU@OVI]I
WEGU[I
OBZOVICA
O^INI]I
O]EVI]I
O@EGOVICE
PA^ARA\E
PEJOVI]I
PETROV DO
PODA
PODBUKOVICA
PREDI[
PREKORNICA
PRENTIN DO
PREVLAKA
PROSENI DO
RADOMIR
236 od 805

19
163
21
10
30
31
20
18
181
5
52
100
62
54
68
33
31
25
145
44
43
50
26
118
47
9
12
70
106
6
8
49
35
15
112
16
42
4
9
52
12
39
43
26
55
53
17
10

19
162
21
10
29
31
19
18
181
5
52
100
62
54
68
28
30
24
145
44
43
50
26
117
47
9
12
70
104
6
8
49
34
14
112
15
42
4
9
51
12
39
43
26
55
53
17
10

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
2
1
1
1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
RAI^EVI]I
RESNA
RIJE^ANI
RIJEKA CRNOJEVI]A G
ROKO^I
RVA[I
R@ANI DO
SMOKOVCI
[IN\ON
[TITARI
TOMI]I
TRE[WEVO
TRWINE
UBA
UBLI
UBLICE
UGWI
ULI]I
VELESTOVO
VIGWEVI]I
VOJKOVI]I
VRBA
VRELA
VU^I DO
ZABR\E
ZA^IR
ZAGORA
@ABQAK
@AWEV DO

161
48
97
484
118
194
31
11
44
137
5
87
53
21
138
13
52
49
44
18
23
66
68
17
19
39
70
56
5

160
48
89
444
117
189
30
10
43
133
5
85
53
21
138
13
52
49
44
18
22
66
68
17
19
39
69
56
5

2
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
1
5
1
5
9
16
1
2
2
1
1
2
1
-

3. STANOVNI[TVO PREMA NACIONALNOM SASTAVU I TIPU NASEQA


__________________________________________________________________________________________________________________________________
! UKUPNO ! CRNO- ! HRVATI ! MAKE- ! MUSLI- ! SLO! SRBI
! ALBANCI ! MA\ARI ! ROMI ! JUGO!
! GORCI !
! DONCI ! MANI
! VENCI !
!
!
!
! SLOVENI
!____________________________________________________________________________________________________________
!
1
!
2
!
3
!
4
!
5
!
6
!
7
!
8
!
9
!
10
!
11
__________________________________________________________________________________________________________________________________
DANILOVGRAD
U GRADSKIM
U OSTALIM
BARE [UMANOVI]A
BEGOVINA
BILE]A
BOBUQA
BOGI]EVI]I
237 od 805

14769
4905
9864
171
76
60
127
109

13878
4449
9429
171
76
60
121
98

53
29
24
-

10
5
5
-

49
40
9
-

6
1
5
-

281
129
152
3
-

39
25
14
-

4
3
1
-

40
40
-

315
189
126
2
9
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
BOROWINA
BRA]ANI
BRAJOVI]I
BRIJESTOVO
]UR^I]I
]URILAC
DABOJEVI]I
DAQAM
DANILOVGRAD
G
DO PJE[IVA^KI
DOLOVI
DOWE SELO
D. MARTINI]I
D. RSOJEVI]I
DRAGOVI]I
\E\EZI
\URI^KOVI]I
FRUTAK
GORICA
G. MARTINI]I
G. RSOJEVI]I
GOSTIQE BRAJOVI^KO
GOSTIQE MARTINI^KO
GRADINA
GRBE
GRUDA
JABUKE
JASTREB
JELENAK
JOVANOVI]I
KLIKOVA^E
KOPITO
KOSI]
KUJAVA
KUPINOVO
LALEVI]I
LAZAREV KRST
LIVADE
LUBOVO
MALENZA
MANDI]I
MIJOKUSOVI]I
MIOGOST
MOKAWE
MOSORI
MUSTEROVI]I
NOVO SELO
ORJA LUKA
PITOME LOZE
238 od 805

59
44
248
58
30
571
82
191
3664
80
32
171
200
114
53
35
58
181
165
66
93
41
109
126
510
103
65
278
72
27
214
120
315
127
47
147
108
148
36
152
36
138
60
39
164
67
271
196
87

59
43
236
58
29
550
77
188
3287
68
31
166
184
111
52
34
57
172
153
61
93
41
107
123
485
101
65
252
72
27
172
115
278
125
44
131
104
147
36
146
36
137
59
39
162
63
266
194
86

1
2
1
23
1
8
1
2
1
-

4
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
4
4
1
10
6
5
1
29
1
107
21
2
161
2
9
1
9
7
1
1
3
9
1
4
1
1
3
5
5
2
2
6
6
12
1
8
29
3
1
1
21
13
1
1
5
11
3
6
1
1
1
2
1
1
1
08.10.2010 21:17

KNJIGA 1981.
PODGLAVICA
PODVRA]E
POQICA
POTKULA
POTO^ILO
POVRHPOQINA
PO@AR
RO[CA
R@I[TA
SEKULI]I
SLADOJEVO KOPITO
SLAP
SLATINA
SPU@
G
SRETWA
STRAHINI]I
[OBAI]I
[UME
TVORILO
VELETA
VINI]I
VI[
VU^ICA
ZAGORAK
ZAGREDA
@UPA

218
40
34
233
27
90
184
196
36
171
124
79
73
1241
105
62
60
217
31
71
133
103
191
180
288
41

201
39
34
223
27
90
172
189
36
155
122
74
72
1162
103
62
58
189
30
68
131
100
189
180
283
41

2
2
1
6
1
1
-

1
1
1
1
-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/POPIS1991%20SFRJ/RPKNJ81.HTM
10
2
2
1
8
1
12
3
3
3
7
2
4
1
11
22
4
1
28
2
1
3
3
20