Sie sind auf Seite 1von 56

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

ZGRADA: OBITELJSKA KUA U PODSUSEDU INVESTITOR: ARHITEKTONSKI FAKULTET PROJEKTANT: DIJANA DRAGI

TROKOVNIK GRAEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVA

Datum: 05.12.2011.

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

REKAPITULACIJA: A. GRAEVINSKI RADOVI A A A A I II III IV Zemljani radovi Betonski i armiranobetonski radovi Zidarski radovi Izolaterski radovi A. Graevinski radovi Kn Kn Kn Kn Kn

UKUPNO

B. ZANATSKI RADOVI B B B B B B B B B B B I II III IV V VI VII VIII IX X XI Limarski radovi Pokrivaki radovi i izolacija ravnih krovova Stolarski radovi Bravarski radovi Zavrni zidarski radovi Suhomontani radovi Kamenorezaki radovi Keramiarski radovi Soboslikarsko-liilaki radovi Parketarski radovi Podopolagaki radovi B. Zanatski radovi Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn

UKUPNO

SVEUKUPNO A. Graevinski radovi i B. Zanatski radovi

Kn

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

OPI UVJETI ZA IZVOENJE ZGRADE


1. Nacrti, tehniki opis i ovaj trokovnik ine cjelinu projekta. Izvoa je duan prouiti sve gore navedene dijelove projekta, te u sluaju nejasnoa traiti objanjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje grafikog dijela projekta i tehnikog opisa nee se prihvatiti kao razlog za povienje jedininih cijena ili greke u izvedbi. Izvoa e se pridravati svih vaeih zakona i propisa i to: Zakona o prostornom ureenju i gradnji, Zakona o zatiti na radu, Hrvatskih normi ( HRN ) i Tehnikih propisa. Izvoa e prilikom uvoenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadlene slube o otvaranju gradilita i poetku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvoa je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilita. Od ulaska na gradilite izvoa je obavezan voditi graevinski dnevnik u kojem biljei opis radnih procesa i graevinsku knjigu u kojoj biljei i dokumentira mjerenja, sve faze izvrenog posla prema stavkama trokovnika i projektu. Izvoa e na gradilitu uvati Graevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlatenim inspekcijskim slubama. Izvoa e ugraditi projektom predvien i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvoa e prema projektom odreenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugraeni konstruktivni materijal. Za instalacijske sustave izvoa e, osim atesta o kvaliteti ugraenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave. Izvoa je u okviru ugovorene cijene duan izvriti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogui kontinuirano odvijanje posla i zatitu ve izvedenih radova. Sva oteenja nastala tijekom graenja otkloniti e izvoa o svom troku. Izvoa e, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilite od djelovanja vie sile i krae. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju graevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilita, putevi na gradilitu, uredi, blagovaonice, svlaionice, sanitarije gradilita, spremita materijala i alata, telefonski, elektrini, vodovodni i sl. prikljuci gradilita kao i cijena koritenja prikljuaka ukljueni su u ugovorenu cijenu. Izvoa e istiti gradilite barem tri puta tokom graenja, a na kraju e izvesti sva fina ienja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. to se nee posebno opisivati niti naplaivati. Izvoa e zajedno s nadzornim inenjerom izraditi vremenski plan (terminski plan,gantogram) aktivnosti na gradilitu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl. Nakon naplate okonane situacije izvoa e predati zgradu investitoru ili po investitoru odreenom korisniku.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

A. GRAEVINSKI RADOVI

A.I. ZEMLJANI RADOVI OPI UVJETI ZA ZEMLJANE RADOVE


Prilikom izvedbe radova potrebno je drati se odredbi Zakona o zatiti na radu u graevinarstvu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04). Prije poetka radova potrebno je geodetski snimiti teren u prisutnosti nadzornog inenjera i odrediti relativnu visinsku kotu 00, iskoliti zgradu te provjeriti da li trase postojeih instalacijskih vodova na gradilitu i u blizini kolidiraju s iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije. Prije poetka zemljanih radova, teren treba oistiti od iblja i korova ili stabala do 10 cm promjera (ukoliko to smeta postavljanju graevine ili organizaciji gradilita). Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obiljeavanja zgrade uraunati su u jedinine cijene. Dunost je izvoaa da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od geotehnikog elaborata i/ili projekta konstrukcije, obavijestiti projektanta i nadzornog inenjera. Planiranje dna irokog iskopa i iskopa za temelje izvesti s tonou od 3 cm, to je ukljueno u jedininu cijenu. Pripremanje iskopa vri se u prisustvu nadzornog inenjera. Iskop na odreenu dubinu treba zavriti neposredno prije poetka izvedbe temelja, da se leajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti e se prema stvarnim koliinama. Ukoliko izvoa prilikom iskopa zemlje naie na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, duan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inenjera. Iskop temeljnih jama obraunavat e se prema etaama tj. po dubinama od 0 2 m, 2 4 m, itd. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne doe do zaruavanja. Podupiranja, razupiranja i zatita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom povrinske odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvaena su jedininim cijenama. Potrebna graa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilitu prije poetka iskopa. Ako se iskopane jame otete, odrone ili zatrpaju nepanjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvoa ih dovodi u ispravno stanje bez posebne naknade. Ukoliko je izvoa otkopao tlo ispod projektom predviene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale upljine betonom C 8/10, do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom ljunka. Koliine iskopa, transporta i nasipa zemlje obraunavaju se prema sraslom stanju tla. Ukoliko trokovnikom stavkom nije drugaije navedeno odvoz zemlje ukljuuje transport na gradsku planirku. Jedinina cijena ukljuuje:

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

Obraun: ienje terena po povrini izraenoj u ...............................................m2 uklanjanje stabala po komadu...........................................................kom odstranjivanje grmlja i ostalih prepreka po povrini izraenoj u ..........m2 iskopani materijal po volumenu izraeno u .........................................m3 nasipavanje materijala po volumenu izraeno u .................................m3 transport materijala po volumenu izraeno u ......................................m3

Sav rad za iskop (runi ili strojni) Potrebne razupore, podupore (osiguranje od uruavanja) Sva potrebna planiranja (do tonosti 3 cm), niveliranje i nabijanja povrina Crpljenje povrinske (i)ili procjedne vode Utovar u kamion, prijevoz na gradilinu deponiju i istovar zemlje.

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

A.I. ZEMLJANI RADOVI

PREGLED POJEDINIH RADOVA

BROJ

OPIS

JEDINICA

KOLIINA

JEDININA CIJENA

UKUPNA CIJENA

A.I.1.

Skidanje humusa i povrinskih slojeva Humus se skida do dubine 10 cm i deponira na gradilitu. m3 30 Povrinski iskop se vri strojno do dubine od 0,25 m, a stranice iskopa treba izvesti okomito. m3 72 Iskop trakastih temelja se vri runo. Dimenzija iskopa je 0,60 x 0,65 m, gdje je dubina iskopa 0,65 m, a irina 0,60 m. m3 32 Strojni iskop instalacijskih rovova irina iskopa rovova iznosi 0,80 m, ukupna duljina iskopa rovova je 38 m, a dubina od 0,9 m do 1,8 m. Iskop se izvodi s padom od 1,5 %. Zemlju je potrebno deponirati uz iskop, ali udaljeno dovoljno daleko da ne doe do uruavanja iskopa. Deponiranje na gradilitu. m3 40 Strojni iskop revizijskih okana dimenzija 0,0 x 0,80 m irine, a dubine od 0,90 m do 1,70 m. Deponiranje zemlje uz rov, a nakon nasipavanja viak zemlje odvesti na gradsku deponiju. m3 3,5 7 Nasipavanje sloja ljunka u debljini 10 cm. m3 Nasipavanje pijeska u instalacijske rovove Cijev mora biti obavijena slojem pijeska minimalne debljine 10 cm. U pijesku se osigurava pad cijevi od 1,5 %. m3 7 Zasipavanja zemljom instalacijskih

A.I.2.

A.I.3.

A.I.4.

A.I.5.

A.I.9. A.I.10 .

A.I.11

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

rovova i jama revizijskih okana. Nabijanje zemlje se radi u slojevima od maksimalno 15cm, a koristi se zemlja od iskopa. m3 33 Priprema podloge za humusni sloj Razrahljivanje zemlje planiranih zelenih povrina. m2 305 Razastiranje i planiranje humusnog sloja Vri se u slojevima od 20 cm humusom koji je deponiran na gradilitu. m2 55 Odvoz Sva suvina zemlja s gradilita odvaa se na gradsku deponiju udaljenu 20km, po putu II. kategorije. Ukljuuje utovar, prijevoz i istovar zemlje.

A.I.12 . A.I.13 .

A.I.14 .

m3 145 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. I. ZEMLJANI RADOVI ukupno: kn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

A.II. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI OPI UVJETI ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE


Betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvesti prema Tehnikom propisu za betonske konstrukcije (NN 101/05, 85/06, 64/07, 139/09 i 14/10), Tehnikom propisu za spregnute konstrukcije od betona i elika (NN 119/09) te ostalim propisima. Svi upotrebljeni materijali za izvedbu betonskih i armiranobetonskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN i to: Cement - HRN EN 197-1:2003 Agregat - HRN EN 12620 Voda - HRN EN 1008 Armatura - HRN ENV 13670-1. Kemijski dodaci - HRN EN 934-2 Cement za izradu konstrukcija od vidljivog betona treba biti od istog proizvoaa, a agregat istog sastava tijekom cijele gradnje da ne bi dolo do promjene boje. Za izradu betona ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilitu bio uskladiten due od 3 mjeseca, osim ako ispitivanjima nije utvreno da u pogledu kvalitete odgovara propisanim uvjetima. Agregat za beton mora biti prirodni ljunak i pijesak ili agregat dobiven drobljenjem kamena. Osnovne karakteristike koje mora zadovoljiti agregat za beton su sljedee: Maksimalna dimenzija zrna agregata (D) ograniena je na 1/3 dimenzije elemenata koji se betoniraju ili ne vea od najmanjeg razmaka ipki armature u vodoravnom redu. Za pripremu betona moe se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom potvreno da ima svojstva prema Tehnikim propisima za betonske konstrukcije. Granulametrijski sastav mora osigurati povoljnu ugradljivost i kompaktnost betona. Izvoa radova duan je na gradilitu ispitati koliinu vrlo finih estica agregata kao i granulometrijski sastav. te ne smije sadravati organske sastojke niti druge primjese tetne za beton i armaturu. Dodaci betonu poboljavaju pojedine osobine: - vodonepropusnost. Armatura izraena od elika za armiranje ugrauje se u ab konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehnikoj uputi za ugradnju i uporabu armature, te prema normi HRN ENV 13670-1. Armatura prije polaganja mora biti oiena od hre i neistoe. Postavljenu armaturu prije betoniranja pregledava ef gradilita i nadzorni inenjer, te statiar po odluci nadzornog inenjera. Ugraena armatura obraunava se za glatku i rebrastu armaturu: odvojeno do 12 mm promjera i preko 14 mm u kg, a za mree po kg i po tipu mree. Beton za izvedbu konstrukcija mora se mijeati strojnim putem da bi se osigurala homogenost.

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

Ako je temperatura zraka iznad 20C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili s dodacima produiti vrijeme do poetka vezanja. Beton treba transportirati na nain i pod uvjetima koji spreavaju segregaciju. Zemljovlani beton nabijati, a plastini vibrirati (oplatni i igliasti vibrator). Prekid betoniranja kod specifinih betonskih i armiranobetonskih konstrukcija moe se izvesti samo na onim mjestima na kojima je to predvieno projektnim elaboratom. U sluaju da doe do prisilnog prekida betoniranja izvoa radova duan je poduzeti mjere da takav prekid ne utjee tetno na statike osobine konstrukcije. Svjei beton mora se tijekom transporta, ugradnje kao i u poetnom periodu vezanja nakon ugradnje, zatititi od svih atmosferskih utjecaja (sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda, kao i od nepredvienih optereenja i potresa). Svjeem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati najmanje 7 dana od dana ugradnje, odnosno dok ugraeni beton ne postigne barem 70% predviene vrstoe. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji nia od 5C onda se beton ne smije ugraivati osim ako nisu poduzete posebne zatitne mjere. Zavrnu povrinu ostaviti hrapavu ako opisom stavke nije drugaije propisano. U toku ugradnje AB konstrukcije potrebno je uzimati uzorke betona koji se dostavljaju u ovlateni laboratorij radi atestiranja. Uzorci betona uzeti u tvornici betona nisu relevantni zbog mogunosti da se naknadnim dodavanjem vode zbog potrebe transporta smanji vrstoa. Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez tetnih deformacija mogu primati optereenje i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline. Prije betoniranja glatku oplatu treba namazati uljem. Isto tako treba provjeriti dimenzije i kvalitetu izrade. Oplata se smije skinuti tek nakon to ugraeni beton dobije odgovarajuu vrstou, po nalogu nadzornog inenjera. Skidanje oplata treba raditi paljivo da ne bi dolo do oteenja konstrukcije, a naroito tankih armiranobetonskih elemenata. Jedinina cijena ukljuuje: kod armirane konstrukcije kvalitetu betona C25/30 (MB 30) i C16/20 (MB20) armaturu RA i MA 500/560 VNP je oznaka za vodonepropusni beton - izvoditi gdje je naglaeno u opisu stavke betonske nearmirane podloge poda prizemlja izvode se u C16/20 (MB20) postavljanje, skidanje i ienje oplate oplata je glatka postavu i skidanje radne skele sve posredne i neposredne trokove za rad, materijal, alat i graevinske strojeve sve transporte ienje tokom rada odvoz i zbrinjavanje smea

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

zavrno ienje prije primopredaje radova nadoknadu eventualne tete nastale nepanjom na svojim ili tuim radovima. usklaenje organizacije rada s operativnim planom popravak eventualnih oteenja nakon skidanja oplate (zaglaivanje, bruenje, kitanje...).

Obraun: oplate - u razvijenoj povrini izraenoj u m2 beton - volumenski ( prema veliini presjeka konstrukcije) izraeno u m3 konstrukcije se prema veliini presjeka ( tj kompleksnosti izvedbe) dijele na: male - do 0,12 m3 betona / m' srednje - do 0,3 m3 betona / m' velike - vie od 0,3 m3 betona / m' ili m2 armiranobetonske ploe obraunavaju se od leaja do leaja tj. u svjetlom rasponu grede se raunaju i preko stupova po duini. nadvoji se raunaju u duini otvora ukljuujui nalijeui dio. otvori manji od 3m2 se ne odbijaju kod prorauna betona i oplate, otvori vei od 3m2 se odbijaju od betona kod oplate se odbija oplata lica zida a dodaje oplata rubova

armatura - po teini izraenoj u kg, zasebno za glatku arm. do 12 mm promjera; glatku arm. preko 14mm, za rebrastu arm. do 12 mm za rebrastu arm. preko 14 mm, za armaturne mree

10

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

A.II. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA

BROJ

OPIS

JEDINIC A

KOLIINA

JEDININA CIJENA

UKUPNA CIJENA

A.ll.1.

Podloni sloj trakastih temelja Izvedba podlonog sloja betona C16/20 ispod trakastih temelja, debljine 5cm. m3 2,5 Podloni sloj poda Izvedba podlonog sloja betona C16/20 ispod poda prizemlja, debljine 10 cm. m3 7 Podloni sloj okna Izvedba podlonog sloja betona C16/20 ispod revizijskih okana, debljine 5cm. m3 0,2 Armirani trakasti temelji Izvedba trakastih temelja velikog presjeka dimenzija 60x100cm, beton C25/30, s dodatkom za vodonepropusnost. Izvode se u zemlji i dijelom u oplati. Oplatu ukljuiti u jedininu cijenu. a) beton m3 b) m2 oplata AB zidovi Izvedba armiranobetonskih zidova srednjeg presjeka, debljine 20 cm, visine 290 cm, beton C25/30. Izvedba u glatkoj oplati. m3 a) beton m2 b) oplata AB nadozid Izvedba armiranobetonskih zidova malog presjeka, debljine 20 cm, visine 60 cm, beton C25/30. Izvedba u glatkoj oplati. m3 a) beton m2 b) oplata AB ploa Izvedba armiranobetonske ploe srednjeg presjeka, debljine 16 cm,

A.ll.2.

A.ll.3.

A.ll.4.

50 57

A.ll.7.

60 590

A.ll.8.

5 50

A.II.9.

11

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

visine podupiranja 290 cm, beton C25/30. Izvedba u glatkoj oplati s otvorom za prodor dimnjaka 40x40 cm, takoer izveden u oplati. m3 a) beton m2 A.II.1 0. b) oplata AB ploa prizemlje Izvedba armiranobetonske ploe srednjeg presjeka, debljine 16 cm, beton C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost. Izvedba u glatkoj oplati. m3 a) beton m2 A.II.1 1. b) oplata AB grede i nadvoji Izvedba armiranobetonskih greda srednjeg presjeka dimenzije 20 cm debljine, te visine od 50 cm do 1,50 m, beton C25/30, u glatkoj oplati. m3 a) beton m2 A.II.1 2. b) oplata AB stupovi Izvedba armiranobetonskih stupova malog presjeka, pravokutnih dimenzija 20 x 20 cm, visine 290 cm, beton C25/30. Izvedba u glatkoj oplati. m3 a) beton m2 A.II.1 3. b) oplata Stepenice Izvedba ravnih dvokrakih armiranobetonskih stepenica ravnog podgleda, beton C25/30, dimenzija stube 19 x 25 cm i irina kraka 90 cm, na kosoj ploi debljine 16cm. Armatura prema planu i statikom raunu. Oplata je vee sloenosti. m3 a)beton m2 A.II.1 4. b)oplata Padni sloj od laganog betona debljine 4 - 10 cm, beton C 16/20. m3 9 10 1 2 0,6 90 14 10 19 196 30

12

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

A.II.1 5.

AB prefabricirani elementi revizijska okna betona C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost. Okna su svijetlog otvora 60 x 60 cm sa stijenkama i dnom debljine 10 cm, a dubina okna je od 70 cm do 210 cm. kom 4 Betonsko eljezo srednje sloenosti Dobava, sjeenje, ispravljanje, ienje, savijanje, postavljanje, i vezivanje betonskog eljeza srednje sloenosti, RA 400/500. kg Dobava, ienje, sjeenje, polaganje zavarene armaturne mree, MA 500/560. 10 900

A.II.1 6.

kg 17 360 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.II. BETONSKI I ARMIRANO ukupno : BETONSKI RADOVI kn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

A.III. ZIDARSKI RADOVI OPI UVJETI ZA ZIDARSKE RADOVE


Izvoditi prema Tehnikim propisima za zidane konstrukcije NN 01/07 i Tehnikim propisima o graevnim proizvodima NN 33/10 i 87/10. Svi upotrebljeni materijali za izvedbu zidarskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN i to : Voda i pijesak -HRN EN 1008, HRN EN 13139;2003+AC;2006 Cement - HRN EN 197-1:2003 Vapno - HRN EN 459-1:2001 Posebno se ne naplauje zatvaranje (bukanje liceva, ljebova i sl.) iza poloene instalacije. Zazidavanje (zatvaranje) ljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoenja tih instalacija, opekom, rabicom ili na drugi nain, ne plaa se posebno, ukoliko trokovnikom nije posebno propisano. Temeljna (sabirna) kanalizacija se postavlja ispod poda najnie etae iz koje se odvode otpadne vode. Polae se u sloj batude. Izvodi se od plastinih cijevi, presjeka prema projektu odvodnje. Nagib cijevi odreen je projektom odvodnje. Na mjestima promjene pravca, uljeva bonih kanala u glavni kanal postavljaju se revizijska ( kontrolna ) okna koja omoguuju ienje i kontrolu temeljne kanalizacije Prolaze kroz temelje ili zidove graevine uvijek izvoditi pod pravim kutem i ugraditi tako da je kanalizacijska cijev dilatirana od temelja ili nadtemeljnog zia umetanjem fleksibilnog sloja polistirena da ne bi dolo do pucanja kanalizacijskih cijevi zbog slijeganja zgrade. Jedinina cijena ukljuuje: sav rad, ukljuivo prijenos, alat i strojevi, temeljnu kanalizaciju od PVC cijevi, promjera 200mm i 315mm po m', transportne trokove materijala, Obraun: cijevi temeljne kanalizacije duinski u .............................................m1 koljena kanalizacijskih cijevi po broju............................................kom

14

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

A.III. ZIDARSKI RADOVI

PREGLED POJEDINIH RADOVA


BROJ OPIS JEDINICA KOLIIN A JEDININA CIJENA UKUPNA CIJENA

A.III. 1.

Temeljna kanalizacija Izvedba temeljne kanalizacije od PVC cijevi 200mm i 315mm, koje se postavljaju u posteljicu od pijeska. Cijevi su postavljene u padu od 1,5%. U stavku je ukljueno brtvljenje i ispitivanje postavljene kanalizacije prema postojeim propisima. cijev m1 200 mm cijev m1 315 mm koljena kom

33 5 9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. ZIDARSKI RADOVI ukupno: III. kn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

A.IV. IZOLATERSKI RADOVI OPI UVJETI ZA IZOLATERSKE RADOVE


Materijal za izolaciju treba odgovarati postojeim propisima i standardima HRN za izolaterske radove. Hidroizolacije - Bitumenske hidroizolacijske trake s ulokom: HRN EN 13707:2005+A1:2008 - Podlone trake - HRN EN 13859-1:2005; HRN EN 13859-2:2005 - Plastine i elastomerne hidroizolacijske trake HRN EN 13956:2005+AC:2008; HRN EN 13967:2005+A1:2008 - Bitumenske trake za zatitu od vlage i vode iz tla - HRN EN 13969:2005+A1:2008 - Bitumenske paronepropusne trake - HRN EN 13970:2005+A1:2008 - Plastine i elastomerne paronepropusne trake - HRN EN 13984:2005+A1:2008 - Plastine i elastomerne trake za kapilarnu vlagu - HRN EN 14909:2008 - Bitumenske trake za kapilarnu vlagu - HRN EN 14967:2008 - Hladni premaz - HRN U.M3.240 - Vrui premaz - HRN U.M3.22 Toplinske izolacije ekspandirani polistiren HRN EN 13163:2002; HRN EN 13163/A1:2004; ekspandirani polistiren HRN EN 13163:2002; HRN EN 13163/A1:2004 ekstrudirani polistiren HRN EN 13164:2002 tvrda poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 13165:2002; HRN EN 13165/A1/A2:2004 IZOLATERSKI RADOVI obuhvaaju: Horizontalna hidroizolacija prizemlja Vertikalna hidroizolacija podnoja zidova Unutarnja HI (meukatne konstrukcije u mokrim vorovima) Ostale hidroizolacije i toplinske izolacije obuhvaene su u pokrivakim, limarskim, zavrnim zidarskim i drugim zanatskim radovima. Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi s izolacionim trakama (ljepenkama) koje mogu biti s ulokom od staklenog voala. Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploa treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi iskljueni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm iroki i lijepljeni bitumenom hladnom bitumenskom masom ili vruom bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili vie slojeva izolacionih traka ili ploa preklopi ne smiju leati jedan na drugom, ve moraju biti pomaknuti. Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat irine od 10 cm, koji treba spojiti s horizontalnom izolacijom podova. Povrine na koje se polae izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, oiene od praine i neistoe i dovoljno glatke, da izolacija dobro prijanja. Izolacija treba prilegnuti na povrinu ravno, bez nabora i mjehura.

16

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

Posebnu panju obratiti na zatitu od poara kod rada s vruim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U sluaju poara gasiti pijeskom ili pjenom. Gaenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena. Hidroizolacije na bazi kemijskih procesa unutar betona aditivi za postizanje djelomine ili potpune vodonepropusnosti Prilikom ugradnje betona: dobro izvibrirati beton, da se izbjegnu upljine poduzeti mjere za njegovanje betona da bi se izbjeglo oteivanje povrine betona osigurati odravanje vlage u betonu za vrijeme procesa kristalizacije u betonu (koristi se voda iz samog betona) predvidjeti prekide betoniranja i obradu pukotina veih od 0,4 mm. Sve spojeve, fuge, prekide betoniranja, radne reke, dilatacije i ostale detalje potrebno je rijeiti unutar jednog sustava za brtvljenje i sanaciju graevina. Jedinina cijena ukljuuje : tehnoloku razradu svih detalja pripremu podloga ienje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima koja propisuje proizvoa hidroizolacije dobavu i ugradnju svih opisanih materijala i elemenata sve posredne i neposredne trokove za rad, materijal, alat i graevinske strojeve sve transporte odvoz i zbrinjavanje smea zavrno ienje prije primopredaje radova nadoknadu eventualne tete nastale iz nepanje na svojim ili tuim radovima Izvoa e pristupiti izvedbi tek nakon to projektant potpisom potvrdi tehnoloku razradu svih detalja. Obraun : hidroizolacije (bitumenske) po povrini (bez obzira na broj poloenih slojeva traka, te dimenzija preklopa)m2 aditivi za vodonepropusnosti - po teini izraeno u kilogramima po m3 betona.........................................................................................................kg

17

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

A.IV. IZOLATERSKI RADOVI

PREGLED POJEDINIH RADOVA


BROJ OPIS JEDINICA KOLIINA JEDININA CIJENA UKUPNA CIJENA

A.IV. 1.

HI podnoja zidova Dobava materijala i izvedba hidroizolacije varenom bitumenskom trakom s ulokom od staklenog voala u jednom sloju od 1 cm na armiranobetonskoj podlozi podnoja zida, koja se isti i otprauje te premazuje hladnim bitumenskim premazom (tipa Resitol). m2 24 HI ploe prizemlja Dobava materijala i izvedba hidroizolacije varenom bitumenskom trakom s ulokom od staklenog voala u jednom sloju od 1 cm na armiranobetonskoj podlozi podne ploe prizemlja prema tlu, koja se isti i otprauje te premazuje hladnim bitumenskim premazom (tipa Resitol). m2 117 HI poda i zidova u kupaonicama Dobava materijala i izvedba hidroizolacije podova u sanitarnim prostorijama masom za brtvljenje na suhu podlogu u dva sloja, armirano sa plastinom mreicom, debljine do 0,5 cm. Na sloj je mogue lijepiti keramiku. Hidoizolaciju podignuti vertikalno na zidove gdje se nalazi tu.

A.IV. 2.

A.IV. 3.

m2 21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.IV. IZOLATERSKI RADOVI ukupno : kn -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B. ZANATSKI RADOVI

B.I. LIMARSKI RADOVI OPI UVJETI ZA LIMARSKE RADOVE


Sav upotrebljeni materijal i finalni graevinski proizvodi moraju odgovarati postojeim tehnikim propisima i HR normama. Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridravati postojeih propisa i normi. Limarski radovi obuhvaaju: opivanja limom izradu i montau vertikalnih odvodnih cijevi i vodolovnih grla izradu i montau prozorskih klupica Izvoa je duan prije poetka radova: predoiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta radovi moe pristupitit izvedbi radova provjeriti sve graevinske elemente na koje se privruje limarija pismeno dostaviti naruitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka, naroito u sluaju: neodgovarajueg izbora projektiranog materijala i loe rijeenog naina vezivanja limarije za graevinske radova. Izrada rjeenje nee se posebno platiti ve predstavlja troak i obvezu izvoditelja. Prilikom izvoenja limarije mora se izvoditelj striktno pridravati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja. Cijenom izvedbe radova treba obvezno ukljuiti sve materijale koji se ugrauju i koriste (osnovne i pomone materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilitu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladitenja i zatite, sve potrebne zatitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvieno mjerama zatite na radu i pravilima struke. U cijeni treba takoer ukljuiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, zavretaka limarije i drugo, sve obvezno usklaeno sa drugim razliitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Dijelovi razliitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doi do korozije. Elementi od elika za privrivanje cinanog ili pocinanog lima moraju se pocinati, ako u opisu radova nije predviena neka druga zatita (postavljanje podmetaa od olova ili plastike otpornih na kiseline ili luine). Za bakreni lim treba primijeniti uvrivanje od bakra ili bakrenog elika. Na spoju lima i podloge (beton, buka, drvo i dr.) treba postaviti razdjelni sloj (npr. krovna ljepenka) po cijeloj povrini spoja. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili obukanih fasadnih ploha treba brtviti po cijeloj duini spoja trajno elastinim (plastinim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno.

19

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu. Sastav i uvrenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oteenja koje moe izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili buku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, ija su dobava i postava ukljuene u jedininu cijenu. Probijanja u metalnom pokrivau (uvrivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti paljivo izvedena kod pocinanog lima pomou lemljenja, a kod bakrenog pomou dvostruko poloenog ruba vezanog vodonepropusno s pokrovom. Izvoa e pristupiti izvedbi tek nakon to projektant potpisom potvrdi radionike nacrte i tehnoloku razradu svih detalja. Jedinina cijena ukljuuje : uzimanje mjera na gradilitu i definiranje ugradbenih dimenzija tehnoloku razradu svih detalja pripremu podloga izradu radionikih nacrta sav spojni materijal postavu i skidanje radne skele sve posredne i neposredne trokove za rad, materijal, alat i graevinske strojeve sve transporte ienje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smea zavrno ienje prije primopredaje radova nadoknadu eventualne tete nastale iz nepanje na svojim ili tuim radovima sva manja potrebna usijecanja utora nuna za ugradbu i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih meuprostora i pukotina cem. mortom Obraun: cijevi, opavi i sl. definirani razvijenom irinom lima u duinama izraenim u..................................................................................................... m1 dimnjake kape i sl. u broju uz detaljan opis i uvid u radioniki nacrt kom

20

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.I. LIMARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA

BROJ

OPIS

JEDINIC A

KOLIINA

JEDININA CIJENA

UKUPNA CIJENA

B. 1.

I. Vertikalne odvodne cijevi oborinske odvodnje krunog presjeka i promjera 100mm. Cijevi iz eloksiranog aluminijskog lima debljine 3mm. Plastificirane aluminijske obujmice promjera 120mm se privruju na klin koji se postavlja u zid zgrade. Preporueni razmak postavljanja klinova i obujmica je 2m. m1 31 I. Sakuplja vode (vodolovno grlo) polukrunog presjeka i promjera 300mm s dijelom savijene cijevi za spoj na vertikalnu odvodnu cijev krunog presjeka promjera 110mm. Izraeno od eloksiranog aluminijskog lima debljine d=4mm. kom 6 I. Limeni opav vijenca od betona od eloksiranog aluminijskog lima debljine 3mm, razvijene irine 74cm. Lim zavrava okapnicom odmaknutom od gotove fasade 2cm. Plastificirane kuke od aluminijskog lima se postavljaju na razmaku od 50cm. m1 55

B. 2.

B. 3.

B. 4.

I. Prozorska klupica Klupica izraena od plastificiranog aluminijskog lima, debljine d=3mm, razvijene irine 19cm. Lim zavrava okapnicom koja je od gotove fasade odmaknuta 2cm. m1 12

B. 5.

I. Opav prodora dimnjaka U stavku je ukljuena obrada prodora

21

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

dimnjaka kroz krovnu plohu izvedenu kao ravni neprohodni krov. Obrada aluminijskim eloksiranim limom debljine d=3mm, razvijene irine 30cm. Postavlja se na spoju dimnjaka sa krovnom plohom. m1 kom B. 6. I. Opav prodora vodolovnog grla olovnim limom. U stavku je ukljuena obrada prodora vodolovnog grla kroz krovnu plohu izvedenu kao ravni neprohodni krov. Obrada olovnim limom debljine d=2mm, razvijene irine 30cm. Postavlja se na spoju vodolovnog grla sa krovnom plohom. 2 1

m1 4 kom 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. I . LIMARSKI RADOVI ukupno : kn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.II. POKRIVAKI RADOVI I IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA OPI UVJETI ZA POKRIVAKE RADOVE I IZOLACIJU RAVNIH KROVOVA Izvoditi prema Tehnikim uvjetima izvoenja izolacijskih radova na ravnim krovovima, te HRN U.F2.024/80. Prije poetka radova izvoa je duan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke. Izvoa e pristupiti izvedbi tek nakon to projektant potpisom potvrdi tehnoloku razradu svih detalja. Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploa treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi iskljueni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10cm iroki i lijepljeni. Kod polaganja dvaju ili vie slojeva izolacionih traka ili ploa preklopi ne smiju leati jedan na drugom, ve moraju biti pomaknuti. Povrine na koje se polae izolacija trebaju biti posve ravne, suhe, oiene od praine i neistoe i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na povrinu ravno, bez nabora i mjehura. Posebnu panju obratiti na zatitu od poara kod rada sa vruim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U sluaju poara gasiti pijeskom ili pjenom. Gaenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.
IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA IZVEDBA Sve spojeve, fuge, prekide betoniranja, radne reke, dilatacije i ostale detalje potrebno je rijeiti unutar jednog sustava za brtvljenje i sanaciju graevina. Ukoliko se trai stavkom trokovnika materijal koji nije obuhvaen propisima, treba se u svemu izvesti prema uputama proizvoaa, te garancijom i atestima za to ovlatenih ustanova. Prije poetka radova izvoa mora ustanoviti Kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inenjera kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvoenje izolacije. Podloga za hidroizolaciju mora biti: homogena, suha i vrsta, ravna i bez upljina na povrini slobodna od nafte i masti, praine i rastresitih ili tronih estica izvedena u projektiranim padovima. Oneiene podloge (zemlja, ulje i sl.) istiti mehaniki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvoa izolacijskog sustava. Paljivo izvesti savijanje traka i preklope prema uputama proizvoaa, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za sloene spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i slino).

23

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

Prije polaganja parne brane i izolacije moraju biti izvedena podnoja u uglovima (holkeri), tako da se izolacijske trake ne lome pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na vertikalnu plohu. Podloga mora biti oiena od praine, mora biti ravna i potpuno suha. Max. vlanost podloge je 3% mase. Parna brana se moe polagati samo po suhu vremenu. Za parnu branu primjenjuju se folije kompatibilne sa odabranim izolacijskim sustavom, a u skladu sa uputama proizvoaa sustava. Slojevi izolacije polau se samo na posve suhu i oienu podlogu kod temperature koju definira proizvoa i materijal odabrenog izolacijskog sistema. Izolacijske trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom povrinom, bez nabora i mjehura. Posebnu panju obratiti na zatitu od poara kod rada sa vruim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U sluaju poara gasiti pijeskom ili pjenom. Gaenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena. Ukoliko se tijekom ispitivanja vodonepropusnosti ("vodene probe") ili naknadno ustanovi tj. pojavi voda i/ili vlaga zbog nesolidne izvedbe, potrebno je detaljno pregledati povrinu cijelog krova te ustanoviti oteenja hidroizolacije i eventualno slojeva toplinske izolacije i parne brane, te ista popraviti u skladu sa uputama izolacijskog sustava na troak izvoaa. Kod vieslojnih izolacijskih sustava krovova posebnu panju obratiti na dinamiku izvoenja radova u skladu sa vremenskim uvjetima. Sloj toplinske izolacije izmeu parne brane i hidroizolacije mora biti apsolutno suh u svim fazama izvedbe. Ukoliko tijekom izvedbe slojeva krova ili pri ispitivanju vodonepropusnosti doe do vlaenja slojeva toplinske izolacije ispod hidroizolacije, neovisno o uzroku vlaenja potrebno je podignuti sloj hidroizolacije te prosuiti sve podlone slojeve, kao i betonsku konstrukciju ispod parne brane do postotka vlanosti propisanog od strane proizvoaa sustava. Sve ploe toplinske izolacije na kojima se tada utvrde oteenja nastala kao posljedica utjecaja vlage potrebno je odstraniti i u cjelosti zamjeniti neoteenim suhim ploama. OBRAUN krovovi, podovi i zidovi po razvijenoj povrini u m2 gotove izvedene i u skladu sa zahtjevima Projekta funkcionalne povrine. opavi vijenaca, sokla (podnoja), klupice, zatite izolacije i sl. odreene razvijene irine izolacijske trake (r..) po duini u m1 tipski elementi - prefabricirani elementi za sloene spojeve (uglovi, bridovi, vodolovna grla, prodori i slino) u komadima JEDININA CIJENA U jedininu cijenu svake stavke treba biti ukalkulirano: uzimanje mjera na licu mjesta, krojenje i rezanje materijala izrada detalja izvedbe (ugradbe) i adekvatne radionike dokumentacije pridravajui se uputa proizvoaa sustava i uvaavajui klimatske uvjete, te dostava na ovjeru projektantu i nadzoru u dva primjerka. priprema podloga ienje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje proizvoa hidroizolacije dobavu i ugradnju svih opisanih slojeva hidroizolacije, toplinske izolacije kao i zavrnih slojeva ukoliko je tako specificirano.

24

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

sav materijal i rad potreban za sva brtvljenja na mjestima spojeva i


zavretaka hidroizolacija, svi tipski zavrni profili postavu i skidanje radne skele sa zatitnom tkaninom, sve posredne i neposredne trokove za rad, materijal, alat i graevinske strojeve sve transporte odvoz i zbrinjavanje smea zavrno ienje prije primopredaje radova nadoknadu eventualne tete nastale iz nepanje na svojim ili tuim radovima svi preklopi materijala i eventualni otpadni materijal za izvedbu u skladu s pravilima struke upotreba u svemu u skladu sa odabranim sustavom izolacije. kod izvoenja radova treba se pridravati smjernica o primjeni propisanoj od strane proizvoaa materijala. Kvaliteta ugraene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju najmanje 48 sati, a predaje upisom u graevinski dnevnik.

25

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.II. POKRIVAKI RADOVI I IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA PREGLED POJEDINIH RADOVA


BROJ OPIS JEDINICA KOLIINA JEDININA CIJENA UKUPNA CIJENA

B. 1.

II. Ravni neprohodni krov s toplinskom izolacijom HI trake, s postavom TI iznad sloja za pad ( 1,5%) Na padni sloj se postavlja sloj za parnu branu od bitumenske paronepropusne trake s ulokom od Alu-folije (d=0,01 cm) debljine 0,5 cm iznad kojeg se slobodnim polaganjem stavlja toplinska izolacija od ekspandiranog polistirena (EPS) debljine 12 cm na koju se polae HI koja se sastoji od jednog sloja bitumenske trake debljine 1,5 cm s ulokom od poliesterskog filca debljine 0,2 cm privrenog varenjem; na sve se nasipava ljunak minimalne debljine 8 cm. U stavku treba ukljuiti izradu spojeva na nadozid do visine 40 cm. Zavretak hidroizolacije izvesti tipskim aluminijskim profilom i nehrajuim vijcima. U izraunu je ukljuen prodor dimnjaka. povrina krova m2 obrada nadozida h= 40cm m1 obrada prodora dimnjaka kom

117 40 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. II. POKRIVAKI RADOVI I POKRIVANJE RAVNIH KROVOVA ukupno : kn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.III. STOLARSKI RADOVI OPI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE


Prozore i vrata izvoditi prema Tehnikim propisima za prozore i vrata NN 69/06. Tehnika svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati ope i posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u graevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14351-1:2006 dok staklo u graditeljstvu mora biti specificirano prema HRN EN 572-9:2005. Prilikom uvoenja u posao podizvoa e provjeriti tonost izvedbe. Izvoa e pristupiti izvedbi tek nakon to projektant potpisom potvrdi radionike nacrte i tehnoloku razradu svih detalja Jedinina cijena ukljuuje uzimanje mjera na gradilitu tehnoloku razradu svih detalja izradu radionikih nacrta (ukoliko se radi o sloenijem projektu) sav spojni materijal ostakljenje (ukoliko je projektom tako predvieno) sav okov zatitne premaze postavu i skidanje radne skele sve posredne i neposredne trokove za rad, materijal, alat i graevinske strojeve sve transporte ienje tokom rada s odvozom i zbrinjavanjem smea zavrno ienje prije primopredaje radova nadoknadu eventualne tete nastale iz nepanje na svojim ili tuim radovima Obraun: prozori,vrata i stijene temeljem shematskog nacrta i razraenog detalja i opisa po broju.........................................................................................kom prozorske klupice po duini izraeno u .............................................m1

27

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.III. STOLARSKI RADOVI

PREGLED POJEDINIH RADOVA


BROJ OPIS JEDINIC A KOLIINA JEDININA CIJENA UKUPNA CIJENA

B. III. Shema 1 Vanjska puna 1. jednokrilna zaokretna drvena vrata Suhomontana u zidarskom otvoru veliine 100x215cm u armiranobetonskom zidu irine 20cm. Svjetla veliina otvora je 90x210cm. Dovratnik izraditi od masiva, smrekovine, dimenzija 50x100mm. Okvir krila izvesti od masiva, smrekovine, s ispunom od MDF ploa d=40mm. Okovi: tri cilindrine petlje, brava je usadna cilindrina. Pokrivne letvice uraunati u cijenu stavke. Zavrna obrada: dovratnik liiti

vodorazrjedivim zavrnim lazurnim premazom. U cijeni sav materijal i


rad, kao i sav opavne letve. pripadajui okov,

D vrata kom L vrata kom B. III. Shema 2 - Vanjska dvokrilna klizna 2. balkonska drvena vrata Suhomontana u zidarskom otvoru veliine 400x220cm u armiranobetonskom zidu irine 20cm. Svjetla veliina otvora je 390x210cm. Oba krila ostakljena IZO staklom d=4+16+4mm,klizno krilo dimenzija 190x210cm, fiksno krilo dimenzija 200x210cm. Dovratnik od masiva, smrekovine, dimenzija 50x100mm. Okvir kliznog krila izvesti od masiva, smrekovine. Okovi za podizne klizne stijene, 3 komada, brava je usadna cilindrina. Zavrna obrada: dovratnik liiti vodorazrjedivim zavrnim lazurnim premazom. S eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije 30x20cm. U cijeni sav materijal i rad, kao i sav pripadajui okov, opavne letve. L vrata kom B. III. Vanjska dvokrilna klizna

1 1

28

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

3.

balkonska drvena vrata Suhomontana u zidarskom otvoru veliine 310x220cm u armiranobetonskom zidu irine 20cm. Svjetla veliina otvora je 300x210cm. Oba krila ostakljena IZO staklom d=4+16+4mm, podizno klizno krilo dimenzija 150x210cm, fiksno ostakljeno krilo dimenzija 150x210cm. Dovratnik od masiva, smrekovine, dimenzija 50x100mm. Okvir kliznog krila izvesti od masiva, smrekovine. Okovi za podizne klizne stijene, 3 komada, brava je usadna cilindrina. Zavrna obrada: dovratnik liiti

vodorazrjedivim zavrnim lazurnim premazom. S eslinger roletom od

borovine i izoliranom kutijom dimenzije 30x20cm. U cijeni sav materijal i rad, kao i sav pripadajui okov, opavne letve. L vrata kom B. III. Vanjska dvokrilna klizna 4. balkonska drvena vrata Suhomontana u zidarskom otvoru veliine 210x220cm u armiranobetonskom zidu irine 20cm. Svjetla veliina otvora je 200x210cm. Oba krila ostakljena IZO staklom d=4+16+4mm,klizno krilo dimenzija 100x210cm, fiksno krilo dimenzija 100x210cm. Dovratnik od masiva, smrekovine, dimenzija 50x100mm. Okvir kliznog krila izvesti od masiva, smrekovine. Okovi za podizne klizne stijene, 3 komada, brava je usadna cilindrina. Zavrna obrada: dovratnik liiti vodorazrjedivim zavrnim lazurnim premazom. S eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije 30x20cm. U cijeni sav materijal i rad, kao i sav pripadajui okov, opavne letve. L vrata kom B. III. Shema 3 - Unutarnja jednokrilna 5. zaokretna puna drvena vrata Suhomontana u zidarskom otvoru veliine 80x215cm u pregradnom zidu od gipskartonskih ploa irine 10cm. Svjetla veliina otvora je 70x210cm. Dovratnik od iverice s otrorubnom opavnom letvicom dimenzija 50x100mm. Krilo izvesti puno, sa

29

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B. III.6.

B. III.7.

ispunom od kartonskog saa, obostrano obloeno MDF ploom d=5mm. Zavrno kairano laminatnom ploom. Okovi: 3 cilindrine petlje, brava usadna cilindrina. Pokrivne letvice uraunati u cijenu stavke. Zavrna obrada: laminat u boji i tonu prema izboru projektanta, dovratnik liiti PU lakom. elo krila obraditi PU lakom u tonu laminata. U cijeni sav materijal i rad, kao i sav pripadajui okov, opavne letve. L vrata kom Shema 4 - Unutarnja jednokrilna zaokretna puna drvena vrata Suhomontana u zidarskom otvoru veliine 90x215cm u armiranobetonskom zidu irine 20cm. Svjetla veliina otvora je 80x210cm. Dovratnik od iverice s otrorubnom opavnom letvicom dimenzija 50x100mm. Krilo izvesti puno, sa ispunom od kartonskog saa, obostrano obloeno MDF ploom d=5mm. Zavrno kairano laminatnom ploom. Okovi: 3 cilindrine petlje, brava usadna cilindrina. Pokrivne letvice uraunati u cijenu stavke. Zavrna obrada: laminat u boji i tonu prema izboru projektanta, dovratnik liiti PU lakom. elo krila obraditi PU lakom u tonu laminata. U cijeni sav materijal i rad, kao i sav pripadajui okov, opavne letve. D vrata kom L vrata kom Shema 5 - Jednokrilni zaokretni otklopni prozor Suhomontana ugradnja prozora u zidarskom otvoru 70x130cm u armiranobetonskom zidu irine 20cm. Svjetla visina otvora je 60x120cm. Jednokrilni zaokretni otklopni prozor s doprozornikom od masiva, smrekovine, dimenzija 50x100mm. Krilo ostakljeno IZO staklom d=4+16+4mm. Zatita od sunca eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije 30x20cm. Okovi: 3 cilindrine petlje. Zavrna obrada: doprozornik liiti

2 5

vodorazrjedivim zavrnim lazurnim premazom. U cijeni sav 30

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B. III.8.

materijal i rad, kao i sav pripadajui okov, opavne letve. L prozor D prozor Jednokrilni zaokretni otklopni prozor Suhomontana ugradnja prozora u zidarskom otvoru 130x70cm u armiranobetonskom zidu irine 20cm. Svjetla visina otvora je 120x60cm. Jednokrilni zaokretni otklopni prozor s doprozornikom od masiva, smrekovine, dimenzija 50x100mm. Krilo ostakljeno IZO staklom d=4+16+4mm. Zatita od sunca eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije 30x20cm. Okovi: 3 cilindrine petlje. Zavrna obrada: doprozornik liiti

kom kom

4 3

vodorazrjedivim zavrnim lazurnim premazom. U cijeni sav

B. III.9.

materijal i rad, kao i sav pripadajui okov, opavne letve. prozor Jednokrilni zaokretni otklopni prozor Suhomontana ugradnja prozora u zidarskom otvoru 70x70cm u armiranobetonskom zidu irine 20cm. Svjetla visina otvora je 60x60cm. Jednokrilni zaokretni otklopni prozor s doprozornikom od masiva, smrekovine, dimenzija 50x100mm. Krilo ostakljeno IZO staklom d=4+16+4mm. Zatita od sunca eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije 30x20cm. Okovi: 3 cilindrine petlje. Zavrna obrada: doprozornik liiti

kom

vodorazrjedivim zavrnim lazurnim premazom. U cijeni sav

materijal i rad, kao i sav pripadajui okov, opavne letve. L prozor kom 2 B. Unutarnja drvena prozorska III.10. klupica Drvena klupica od medijapana dimenzija 25x4cm. Povrinu obraditi 12 impregnacijom i lienjem PU lakom. m1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.III. STOLARSKI RADOVI

31

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

ukupno : kn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.IV. BRAVARSKI RADOVI OPI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE


Prozore i vrata izvoditi prema Tehnikim propisima za prozore i vrata NN 69/06. Tehnika svojstva prozora i vrata prema normi HRN EN 14351-1:2006, staklo prema HRN EN 572-9:2005, vatrootporna bravarija HRN U.J1.160. Vanjska N bravarija moe se ugraivati mokrim ili suhim postupkom. Spojnica vanjske bravarije i zida se kod suhog postupka brtvi ekspandirajuom pjenom i trajno elastinim kitovima. Kod suhog postupka bravarija se ugrauje na slijepi okvir koji je kod aluminijske, mesing, inox bravarije u naelu od pocinanih N profila. Vanjska aluminijska bravarija je tvorniki zatitno obraena (eloksirana ili plastificirana) i treba je zatititi PE folijom do zavretka svih radova na zgradi. Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proraunati i dimenzionirani tako da sigurno prihvaaju optereenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se javljaju u elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i optereenja (sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente. Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. Izvedba razdvajanja mora biti otporna i postojana na atmosferilije i smrzavanje. Jedinina cijena ukljuuje uzimanje mjera na gradilitu i definiranje ugradbenih dimenzija tehnoloku razradu svih detalja izradu radionikih nacrta sav spojni materijal, sidrene ploe, mort za podlijevanje leaja zatitu od korozije postavu i skidanje radne skele striktnu primjenu mjera zatite od poara sve posredne i neposredne trokove za rad, materijal, alat i graevinske strojeve sve transporte ienje tokom rada odvoz i zbrinjavanje smea zavrno ienje prije primopredaje radova nadoknadu eventualne tete nastale iz nepanje na svojim ili tuim radovima Obraun: vrata po broju komada........................................................................... kom ograda po duini kosih i ravnih dijelova izraenih u ............................m1 rukohvat po duini kosih i ravnih dijelova izraenih u ..............................m1 poklopci revizionih okna po broju komada .............................................kom

33

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.IV. BRAVARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA


BROJ OPIS JEDINIC A KOLIINA JEDININA CIJENA UKUPNA CIJENA

B. IV. Garana vrata 1. Jednodjelna puna podizna vrata u rolo izvedbi s integriranim elektromotorom zidarske dimenzije 330x280cm. Svjetla dimenzija vrata je 320x270cm. Profili vodilica napravljeni su od alumijia, a vrata od pocinanih elinih lamela ispunjenih tvrdom poliuretanskom pjenom. Aluminijski profili sa sistemom prekida toplinskog mosta, dimenzija profila 50x100mm, sa zavrnom obradom termolakiranjem u tonu po izboru projektanta. Okov, brtve, brava, eletromotor, limeni okapi i pokrivni profili sastavni su dio ove stavke. U cijenu je ukljuena dostava, te svi potrebi radovi i materijali. kom B. IV. Shema 1 - Ograda stubita 2. Izvedba ograde od elinih tapova dimenzije 16x16mm, visine 115cm na meusobnoj udaljenosti 12cm. Stupie ugraditi sidrenjem u meukatnu konstrukciju i plou stubita. Stavka obuhvaa izradu radionikih nacrta, dostavu, ugradnju i sav potrebni materijal. U cijenu je ukljueno vrue cinanje eline ograde. Ograda se ugrauje na masivno stubite prema nacrtima. a) kosi dio b) ravni dio B. IV. Shema 1 - Rukohvat stubine 3. ograde elini rukohvat dimenzija 50x30mm. Stavka obuhvaa izradu radionikih nacrta, dostavu, ugradnju i sav potrebni materijal. U cijenu je ukljueno vrue cinanje elinog rukohvata. a) kosi dio b) ravni dio B. IV. Poklopci revizijskih otvora 1

m1 m1

3,5 5,6

m1 m1

3,5 5,6

34

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

4.

Revizijski poklopci veliine 80x80cm, u armiranobetonskom zidu. Napravljeni su od elinog lima debljine 3mm. Zavrna obrada antikorozivnim premazom u jednom tonu po izboru projektanta. Predvidjeti ugradnju uputenog prihvatnika.

kom 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. IV . BRAVARSKI RADOVI ukupno : kn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.V. ZAVRNI ZIDARSKI RADOVI OPI UVJETI ZA ZAVRNE ZIDARSKE RADOVE


Izvoditi prema Tehnikim propisima za zidane konstrukcije NN 01/07 i Tehnikim propisima o graevnim proizvodima NN 33/10 i 87/10 s pripadajuim normama za materijale koji se ugrauju, te primijeniti norme za toplinske i zvune izolacije: mineralna vuna MW HRN EN 13162:2002 ekspandirani polistiren HRN EN 13163:2002; HRN EN 13163/A1:2004; ekstrudirani polistiren HRN EN 13164:2002 tvrda poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 13165:2002; HRN EN 13165/A1/A2:2004; Kod teracerski radova pridravati se HRN U.F3.050/78 Zavrni radovi u graditeljstvu Tehniki uvjeti za izvoenje teracerskih radova. Prilikom izvoenja zavrnih zidarskih radova izvoa se mora pridravati slijedeih mjera: - zidanja zidanje se mora izvoditi s pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu etvrtinu duine zidnog elementa debljina leajnica ne smije biti vea od 15 mm, a irina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti vea od 15 mm ako se zida za vrijeme niskih temperatura treba zidove zatiti od mraza zidovi moraju na spoju biti meusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama. za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leati u vodi neposredno prije zidanja prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi rauna o uzidavanju pojedinih graevinskih elemenata, o ostavljanju ljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaa se posebno, ulazi u jedininu cijenu) posebno se ne naplauje ni zatvaranje (bukanje liceva, ljebova i sl.) iza poloene instalacije dimnjaci i ventilacioni kanali iz tvorniki proizvedenih elemenata izvode se prema uputama proizvoaa kada dimnjak prolazi kroz vie etaa, potrebno je detaljem rijeiti oslanjanje na stropnu plou - bukanja, etics sustav bukati tek kada se zidovi osue i slegne zgrada. Ne smije se bukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30 ili vie. Zidovi moraju biti prije bukanja isti, a fuge udubljene, da se buka moe dobro primiti. Prije bukanja dobro je da se zidovi navlae, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra treba ih etkom oistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o troku izvoaa i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.

36

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

Rabiciranje buke izvodi se pomou tekstilno staklene mreice otporne na alkalije ili sitno pletene mree od nehrajueg elika. Kod obrade fasade plemenitom bukom bila to erana ili prskana (hirofa), buka mora biti kvalitetna, tvornike izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih buka raditi prema uputstvu proizvoaa. ETICS sustav izvoditi komponentama jednog, odabranog sustava. Kod ugradnje svih komponenti pridravati se uputa proizvoaa (nain ugradnje, suenje). - plivajui podovi Za armiranje estriha upotrjebljava se armaturna mrea do jaine Q 203 ili se provodi mikroarmiranje (elino pletivo). Estrih mora biti odvojen od okolnih zidova tankim trakama zvune izolacije do razine gotovog poda. Kod izvedbe estriha za polaganje parketa osigurati potrebno vrijeme suenja ili koristiti specijalne brzosuee estrihe. Zaglaivanje estriha mora biti u skladu sa zavrnom oblogom. - ugradnje, pripomo, fasadna skela Sve ugradbe izvesti tono po propisima i na mjestu oznaenom u projektu. Kod stavaka, gdje je uz ugradbu oznaena i dobava, istu treba ukljuiti, a takoer i eventualnu izradu pojedinih elemenata, koji se izvode na gradilitu i ugrauju montano. Zidarska pripomo obrtnicima, instalaterima, noenje izuzetno tekih predmeta i pripomo kod raznih ugradbi obraunava se u radnim satima, a u cijenu je ukljuen i sav potreban materijal za pripomo (za krpanja, ugradnju). Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridravati propisa zatite na radu pop pitanjima radnih ploha, zatitnig ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba duna je izvriti pregled materijala prije ugradbe. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na nain oznaen u statikom raunu i crteima za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predvieno optereenje i moraju biti stabilne. Fasadne skele obraunavaju se po m2 projekcije skele u ravnini proelja, mjereno po vanjskom rubu i 1 m nad najviom povrinom. Izvoa e pristupiti izvedbi zavrnih zidarskih radova tek nakon to projektant potpisom potvrdi tehnoloku razradu svih detalja. Jedinina cijena ukljuuje tehnoloku razradu svih detalja, postavu i skidanje radne skele sve posredne i neposredne trokove za rad, materijal, alat i graevinske strojeve sve transporte ienje tokom rada odvoz i zbrinjavanje smea zavrno ienje prije primopredaje radova nadoknadu eventualne tete nastale iz nepanje na svojim ili tuim radovima usklaenje organizacije rada s operativnim planom Obraun:

37

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

dimnjaci po duini izraenoj u .....................................................m1 plivajui podovi po povrini poda izraenoj u ...............................m2 ugradnja dovratnika i doprozornika po broju...............................kom fasade po povrini proelja izraenoj u .........................................m2 fasadna skela po povrni u ravnini proelja izraeno u ................m2 pripomo se izraunava u radnim satima ....................................r.s.

38

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.V. ZAVRNI ZIDARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA


BROJ OPIS JEDINIC A KOLIIN A JEDINI NA CIJENA UKUPN A CIJENA

B.V.1 .

Troslojni dimnjak Izvedba troslojnog dimnjaka s jednim dimovodnim kanalom promjera 25cm. Stavka obuhvaa amotnu cijev s fazonskim komadima ( prikljuak na pe, dimnjaka vrataca ), dilatacionu traku od min.vune i vanjski omota, te za zavretak manetu od lima 1,5mm i montanu armirano betonsku kapu. m1 7,5 Grubo i fino bukanje stropova na pogledu od betona, grubim osnovnim slojem od produnog morta i s finom zaglaenom polimercementnom bukom debljine 3mm. m2 180 Grubo i fino bukanje zidova na podlozi od betona, grubim osnovnim slojem od produnog morta i s finom zaglaenom produnom bukom d=1mm. m2 170 Plivajui pod Sastoji se od: - toplinsko zvune izolacije od elastificiranog ekspandiranog polistirena (EPS-T) debljine 2 cm - Pe folije s preklopima 20 cm, debljine 0,02 cm - armirane zaglaene cementne glazure (estrih), betona C16/20, debljine 5 cm Plivajui pod odvojiti od zida trakama elastificiranog polistirena 1 cm, do visine gotovog poda. m 223 98 elastificirani ekspandirani polistiren Ugradba u gotove zidove drvenih dovratnika veliine: m1

B.V.2 .

B.V.3 .

B.V.4 .

B.V.5 .

39

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.V.6 . B.V.7 .

B.V.8 .

B.V.9 .

B.V.1 0.

B.V.1 1.

a) do 2 m kom Ugradba u gotove zidove drvenih doprozornika veliine: a) do 2 m kom Termo-izolaciona fasada Sastoji se od fasadnih ploa od ekspandiranog (EPS) polistirena, debljina ploa je 10 cm, na podlogu od betona ploe se lijepe specijalnim graevinskim ljepilom. Prvi red ploa umee se u rubni profil, ploe se slau s izmaknutim rekama, te se dodatno uvruju plastinim privrsnicama sa irokom glavom 2 kom/m2. Povrina se gleta specijalnim polimercementnim mortom u dva sloja uz armiranje alkalno otpornom tekstilno staklenom mreicom. Debljina sloja 3 mm. Izrada zavrnog sloja od silikatne buke, debljine sloja 2 mm, pricane teksture. m2 Oblaganje podgleda vjetrobrana Podgled vjetrobrana se oblae ploama ekspandiranog polistirena (EPS) debljine 10cm koje se za ab plou uvruju plastinim privrsnicama sa irokom glavom. Povrina se gleta specijalnim polimercementnim mortom u dva sloja od silikatne buke, debljine sloja 2mm. m2 Dobava i ugradba ugaonih profila Aluminijski profili za ojaanje buke na uglovima, izvedeni kao nevidljivi rub, ispod zavrnog sloja buke. m1 Doprema, montaa i demontaa cijevne fasadne skele. Izvedba prema statikom proraunu sa svim elementima prema mjerama zatite na radu. m2 Pripomo kod instalaterskih i obrtnikih radova, Stavka ukljuuje razna temanja, sitni nepredvieni radovi i popravci nakon oteenja. U stavku ukljuiti i sav potreban materijal.

21

360

53

300

40

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

RS 120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. V. ZAVRNI ZIDARSKI RADOVI ukupno: kn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.VI. SUHOMONTANI RADOVI OPI UVJETI ZA SUHOMONTANE RADOVE


Pri izvoenju suhomontanih radova pridravati se slijedeih normi i standarda: gips kartonske ploe - NORM B 2206 / SIST EN 520 / DIN 18181, 18184 akustine ploe DIN 68127 profili i vijci - DIN 18182, 18183 gips za fugiranje - DIN 1168 / NORM B 3377 Izolacija - HR EN 13161 (MW mineralna vuna), 13163 (EPS ekspandirani polistiren), 13164 (XPS ekstrudirani polistiren), 13168 (WW drvena vuna) / ili sukladno projektu zvune i toplinske zatite. gips kartonski sistemi - DIN 18 183 i potom smjernice proizvoaa zahtijevana klasa vatrootpornosti po ETAG 003 europske smjernice za sloene pregradne zidove / ili prilog 1, DIN 4102 / ili NORM B 3800 / ili potvrdom ili miljenjem vjetaka autorizirane institucije za ispitivanje zahtijevane vrijednosti zvune zatite po DIN 4109 / ili prilog 1, NORM B 3358-6 / ili izvjetajem o ispitivanju ovlatene autorizirane institucije za ispitivanje za premaze - NORM B 2223 kasetni i lamelni sputeni stropovi - SIST EN 13964 za prosudbu tonosti kutova i ravnosti povrine - DIN 18 202 za poviene podove DIN EN 12 825 za uplje podove DIN EN 13 2131 Potrebno se drati uputa proizvoaa u pogledu skladitenja materijala, ploa i uvjeta temperature i vlanosti zraka prostora u kojima e se izvoditi radovi (npr. temperatura od 11 do 35C i relativna vlanost do 70 % za gipskartonske radove). Ploe treba zatititi od kondenzne vlage. Prije ugradnje ploe moraju biti na mjestu ugradnje najmanje 24 sata ranije, da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora. S izvedbom se moe zapoeti tek kad su zavreni svi mokri radovi (bukanja, cementni estrih i sl.) i konstrukcija dovoljno prosuena, a u nakon ugradnje prozora i montae svih instalacija koje dolaze unutar stropa. Ljeti je potrebno osigurati prozraivanje, a zimi za montau treba biti ukljueno grijanje uz uestalo prozraivanje. Ako se nakon montae iz nekih razloga grijanje treba iskljuiti, ve montirane ploe treba skinuti i propisno uskladititi do punog putanja objekta u funkciju. Montirani strop ili pregradu je potrebno oistiti od eventualnih neistoa koje su nastale pri izvedbi, ali pri tome treba postupiti po uputstvu proizvoaa suhim postupkom ili sa to manje vlage. Ako je pri montai dolo do manjih oteenja ploa, mogue ih je posebnim kitom otkloniti, ukoliko su ona vea, potrebno je zamijeniti cijelu plou, to e upisom u graevinski dnevnik odrediti nadzorni inenjer. Za uvrenje tereta na GK konstrukcije treba primijeniti specijalna privrsna sredstva te se pridravati uputa o max optereenju. Zahtijevanu vatrootpornost zidova, sputenih stropova i obloga instalacijskih ahtova izvoa radova dokazuje putem certifikata ovlatene institucije, koje izdaje
1

42

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

proizvoa materijala uz ovjerenu Izjavu od nadzornog inenjera i izvoaa radova o propisnoj ugradnji traenih sistema. Zahtijevana zrana zvuna zatita u zgradi dokazuje se mjerenjem na gradilitu. Mjerenje se obraunava posebno. Fugiranje spojeva izmeu ploa i sredstava za privrivanje izvodi se posebnim elastinim kitovima u skladu s standardom, odnosno smjernicama proizvoaa. U jedinstvenoj cijeni je ukalkulirana povrina tehniki neophodne kvalitete (klase K(Q)1, osim ako pojedinom stavkom nije drugaije navedeno). Za nastale nekontrolirane raspukline unutar gips kartonskih sistema odgovoran je izvoa bandaa, a za neravnu povrinu (vidljiv spoj gips kartonskih ploa) izvoa soboslikarskih radova. Meusobno se bandairaju samo istovrsni materijali. Bandairanje izmeu raznovrsnih materijala nije doputeno. Spojevi dvaju raznovrsnih materijala (npr. beton ili buka-GK ploa) izvode se tzv. kontroliranom fugom. Izvoa suho montanih radova koji je pravilno obradio zavrni rub GK ploa na spoju s drukijim materijalom nije odgovoran za nekontrolirane raspukline koje e nastati na spoju radi nepravilno izvedenog detalja drugog izvoaa. Pregradne stijene Prekid radova za instalacijske radove nakon polaganja s jedne strane ukljueni su u osnovnu cijenu. Ako nisu navedene visine, u obraun se uzimaju u obzir visine zidova i zidnih obloga do 3.20 m. Za oteani rad iznad 3.20 m visine obraunava se doplata. Ako drukije nije navedeno, zidne konstrukcije od metalnih podupiraa nisu nosive i ne mogu se premjetati. U jedinstvenu je cijenu potrebno ukljuiti kruti spoj profila s trakom za brtvljenje sa zidom, stropom i podom. Izolacije - toplinske, zvune izolacije i parne brane Elementi izolacije moraju biti dobro zbijeni i povezani sa susjednim konstruktivnim elementima. Jedinina cijena ukljuuje: uzimanje mjera na gradilitu i definiranje ugradbenih dimenzija tehnoloku razradu svih detalja sav materijal, dobavu i uskladitenje sav spojni i pomoni materijal postavu i skidanje radne skele primjenu mjera zatite od poara trokove zatite na radu trokove izdavanja atesta i kontrolna ispitivanja ukoliko su ista traena pojedinim stavkama sve posredne i neposredne trokove za rad, materijal, alat i graevinske strojeve sve transporte ienje tokom rada odvoz i zbrinjavanje smea zavrno ienje prije primopredaje radova nadoknadu eventualne tete nastale iz nepanje na svojim ili tuim radovima usklaenje organizacije rada s operativnim planom

43

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

Izvoa e pristupiti izvedbi tek nakon to projektant potpisom potvrdi tehnoloku razradu svih detalja . Obraun: - pregradne zidove, zidne obloge, stropove i podove (plivajue i poviene) povrinski izraeno u ..................................................................................m2 - izolacije, ispune, nasipavanja podnih konstrukcija povrinski izraeno u m2 - folije, obloge, kairanja i parne brane povrinski izraeno u ....................m2 - palete otvora mogu se obraunavati na slijedee naine: - otvori razmaka i udubine iznad 0.50 m dubine- povrinski izraeno u m2 - otvor obraen paletom manji od 4,00 m2 i irina palete manja od 0,20 m -otvor se ne odbija (paleta se ne obraunava posebno)...............................................m2 - otvor s obraenom paletom povrine vee od 4,00 m2 - otvor se odbija (paleta se obraunava posebno)...................................................m2 - otvor s neobraenom paletom povrine manje od 2,5 m2 - ne odbijaju se ..........................................................................................................m2 - otvor s neobraenom paletom povrine vee od 2,5 m2 - odbijaju se pojedinane povrine otvora i izreza na podu ne oduzimati ako su manji od 0,50 m2..........................................................................................................m2 - palete otvora (razmake i udubine do 0.50 m dubine) po duini izraeno u m1 - slobodne zavretke zidova po duini izraeno u ......................................m1 - ugradnja rubnih ili kutnih profila i nestandardnih zavrnih profila po duini izraeno u ...................................................................................................m1 (ne oduzimaju se prekidi u pojedinim duinama do 1.00 m) - kitanje spojeva akrilnim kitom po duini izraeno u .................................m1 - pojaanja u nosivoj konstrukciji po duini izraeno u ...............................m1 - ugradnja UA profila za pojaanje (poklopaca, parapeta, vrata...) po duini izraeno u .........................................................................................................m1 - izrada stropne kaskade (eone plohe) s navedenom visinom kaskade po duini u ............................................................................................................m1 - izrezi i otvori (svjetla, zvunici, anemostati, podne utinice, ventilacija, ventilokonvektori) po broju komada ..........kom - revizijski poklopci po broju komada ..........kom - posebna tipska pojaanja za sanitarne elemente (WC, umivaonik) po broju komada..... kom

44

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.VI. SUHOMONTANI RADOVI

PREGLED POJEDINIH RADOVA


BROJ OPIS JEDINIC A KOLIIN A JEDININA CIJENA UKUPNA CIJENA

B.VI. 1.

Pregradne stijene od GKB ploa Pregradne stijene tipa Knauf W112 ukupne debljine 100 mm, visine 2,93 m s dvostrukom oblogom debljine 12,5 mm koja je privrena na metalnu pocinanu konstrukciju od CW profila debljine 50 mm na meurazmaku 62,5cm izmeu kojih se nalazi mineralna vuna debljine 50 mm zvune izolacijske moi RW<52 db; zavrna obrada u klasi K2. m2 47 Izrezivanje gips- kartonskih ploa za utinice na zidnim oblogama. Otvori promjera 80 mm.

B.VI. 2.

kom 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. SUHOMONTANI RADOVI ukupno : VI. kn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.VII. KAMENOREZAKI RADOVI OPI UVJETI ZA KAMENOREZAKE RADOVE


Sve izvoditi prema HRN U.F7.010/68 ploama. Tehniki uvjeti za oblaganje kamenim

Materijal za izvedbu po boji, vrsti i obradi (pican, greban, poliran, tokan, pjeskaren, fino bruen, paljen, voskan, antikiran (jetkan) itd) mora biti jednak uzorku to ga odabere projektant. Kamene ploe kojima su kitom i mortom zatvorene rupice i upljine nee se primiti i ne smiju se ugraditi, osim ako tako nije ugovoreno (npr.: travertin). Podovi se moraju nakon polaganja zatititi gipsanim estrihom ili graevinskim ploama (kao OSB) to treba biti sadrano u cijeni, a zatita e se skinuti neposredno prije zavretka gradnje. Vezni materijal je graevinsko ljepilo, po potrebi (mjestu ugradnje) otporno na vlagu i mraz. Mogua je i postava u cementni mort 1:2 na zidnom odnosno 1:3 na podnom oploenju. Za lijepljenje na pod potrebna je cementna glazura. Za oblaganje zidova betonski zid mora biti izveden u glatkoj oplati ili grubo bukan. Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci. Za uvrenje kamenih ploa vertikalne obloge treba upotrijebiti metalna spojna sredstva (nosae / sidra) koja moraju biti statiki proraunata (da nose cijelu teinu ploa) i izraena od nehrajueg metala. Rupe u zidovima za ugraivanje nosaa izrauju se strojno, a prije ugraivanja moraju se oistiti i isprati. Sve ostatke (vapno, gips, kit, kamena praina ili drugi materijal) zabranjeno je bacati u kanalizaciju. Izabrani kamen atestira se na: upijanje vlage, zapreminsku specifinu teinu, poroznost i stupanj gustoe, postojanost na mraz, habanje. Potrebno je izvriti sve provjere duina, irina i visina u naravi i ukazati nadzornom inenjeru na eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme prije oblaganja. Izvoa e pristupiti izvedbi tek nakon to projektant potpisom potvrdi radionike nacrte i tehnoloku razradu svih detalja. Jedinina cijena ukljuuje

46

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

uzimanje mjera na gradilitu i definiranje ugradbenih dimenzija tehnoloku razradu svih detalja izradu radionikih nacrta, shema polaganja i ablona za ploe nepravilnog oblika sav spojni materijal, sidrene ploe, mort za podlijevanje leaja postavu i skidanje radne skele sve posredne i neposredne trokove za rad, materijal, alat i graevinske strojeve sve transporte ienje tokom rada odvoz i zbrinjavanje smea zavrno ienje prije primopredaje radova nadoknadu eventualne tete nastale iz nepanje na svojim ili tuim radovima

Obraun: oblaganje podova po povrini izraeno u ...................................................m2

47

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.VII. KAMENOREZAKI RADOVI

PREGLED POJEDINIH RADOVA


BROJ OPIS JEDINIC A KOLIINA JEDININA CIJENA UKUPNA CIJENA

B.VII.1.

Oblaganje vanjskih podnih ploha kamenim ploama od granita pravokutnog oblika, debljine 4cm, dimenzija 30x30cm. Granitne ploe su paljene za postizanje hrapavije povrine prikladne za vanjski prostor. Polau se u nepravilnom vezu s rekama irine 1cm u cementni mort. Reke obraditi bijelim cementom.

m2 80 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. KAMENOREZAKI RADOVI ukupno : VIII. kn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.VIII. KERAMIARSKI RADOVI OPI UVJETI ZA KERAMIARSKE RADOVE


Radove raditi u skladu s HRN EN 14411:2004 i Tehnikim uvjetima za izvoenje keramiarskih radova HRN U.F2.011/77. Ljepila za ploice prema HRN EN 12004:2008. Debljina vezivnog sloja iznosi 3 - 5 cm, a ukupna debljina ploica i vezivnog sloja 5 6 cm. Cementni mort je vezivni materijal koji se sastoji od vezivnog sredstva (cementa i/ili vapna), punila (pijeska) i odgovarajue koliine vode, a priprema se na mjestu izvoenja radova, odnosno neposredno prije samih radova. 2) polaganje keramikih ploica u tankom sloju graevinskog ljepila a. na cementnoj osnovi: o jednokomponentna o dvokomponentna b. organska: o disperzije ili paste o s reaktivnim smolama. o Jednokomponentna cementna ljepila za ploice Izvoa treba upotrijebiti materijal koji po vrsti, boji i kvaliteti odgovara uzorku to ga odabere projektant. Ugraene ploice moraju biti klase po opisu iz stavke trokovnika, a ako isto nije specificirano, moraju biti "A" klase, kako za podno tako i za zidno oploenje. Rubovi ploica moraju biti otri, ravni, paralelni i neoteeni, povrine ploica bez zareza i mjehuria, boja ploica ujednaena. Prije poetka radova izvoa je duan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramiarski radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti naruioca radova, kako bi se podloga mogla na vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramiarskih radova. Prije polaganja ploica, zid treba dobro oistiti, da se postigne vrsta veza oploenja sa zidom (da ploice kasnije ne otpadaju). Sav prostor izmeu ploica i zida treba biti potpuno ispunjen i zaliven veznim materijalom. Ako neke ploice imaju veu dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne smiju biti upotrjebljene. Sastave ploha koje se oplouju trebaju biti izvedeni potpuno ravni i isti. Zavrna oploenja odmah oistiti od neistoe i veznog sredstva, a u svaku stavku ukljueno je i konano fino ienje povrine, te fugiranje. Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama s podnim odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima. Uz podne reetke, sifone i uz ostale rubove sve podne ploice ili tavelice moraju biti obrezane na potrebnu mjeru i pravilno obrubljene. Podove na otvorenim povrinama izvesti s dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak izmeu njih nije vei od 3 m. Organizaciju rada izvoa treba provesti tako da bude u skladu s operativnim planom, te da ne doe do zakanjenja s vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvoaa. Izvoa e pristupiti izvedbi tek nakon to projektant potpisom potvrdi sheme polaganja i tehnoloku razradu svih detalja.

49

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

Jedinina cijena ukljuuje uzimanje mjera na gradilitu i definiranje ugradbenih dimenzija. tehnoloku razradu svih detalja izradu shema polaganja sav spojni materijal i materijal za fugiranje postavu i skidanje radne skele sve posredne i neposredne trokove za rad, materijal, alat i graevinske strojeve sve transporte ienje tokom rada odvoz i zbrinjavanje smea zavrno ienje prije primopredaje radova nadoknadu eventualne tete nastale iz nepanje na svojim ili tuim radovima Obraun: oploenja podova i zidova po povrini izraene u ............................m2 oblaganje stepenita po povrini izraeno u ....................................m2

50

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.VIII. KERAMIARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA


BROJ OPIS JEDINIC A KOLIINA JEDININA CIJENA UKUPNA CIJENA

B.VIII .1

Oblaganje zidova ploicama Zidovi se oblau poliranim keramikim glaziranim ploicama I. klase, veliine 15x20cm. Ploice se polau u adekvatno dvokomponentno ljepilo u vezu etiri reke u jednoj toki paralelno s podom i s rekom irine 3mm. U stavku ukljuiti i fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. m2 72 Oblaganje podova ploicama Podovi se oblau keramikim glaziranim ploicama I. klase, veliine 15x20cm. Ploice se polau u adekvatno dvokomponentno ljepilo u vezu etiri reke u jednoj toki paralelno sa zidom i s rekom irine 3mm. U stavku ukljuiti i fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. m2 46 Oblaganje stepenita keramikim ploicama Stepenite se oblae keramikim glaziranim ploicama I. klase, veliine 25x60cm. Ploice se polau u adekvatno dvokomponentno ljepilo. Nagazne plohe izvesti tipskim ploicama za stepenita, s protukliznim detaljem na rubu. U stavku ukljuiti i fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta.

B.VIII .2

B.VIII .3

m2 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. VIII . KERAMIARSKI RADOVI ukupno : kn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.X. SOBOSLIKARSKO-LIILAKI RADOVI OPI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKO-LIILAKE RADOVE


Materijal koji e se upotrijebiti, pomoni materijal, rad i pomoni rad mora u svemu odgovarati standardima, propisima i Tehnikim uvjetima za izvoenje liilakih radova HRN U.F2.O12/78. Prije poetka izvedbe radova izvoditelj je duan projektantu predoiti uzorke boja odgovarajue za odreen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrauju, i to u vie nijansi boja, na osnovu ega e projektant odabrati boju i nain nanoenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta moe se otpoeti sa radovima na tako odabran nain. Gore navedeno nee se posebno platiti ve predstavlja troak i obvezu izvoditelja i ulazi u jedininu cijenu izvedbe radova. Sva bojanja i lienja treba izvesti samo na suhim, istim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i odmaenim plohama. Podlogu treba prije poetka radova pregledati i kod veih oteenja ili zaprljanja i zamaenja na isto upozoriti nadzornog inenjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajue ne pripremi. Kod manjih oteenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad bruenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno izvesti gletanje odgovarajuom glet masom za odreeni tip podloge do potrebne glatkoe, ako nije u stavci trokovnika drugaije navedeno. Sve gore navedeno treba uraunati u jedininu cijenu. Pri radu treba se striktno pridravati pravila zatite na radu, uz primjenu odgovarajuih zatitnih sredstava. Sve prostorije po zavretku radova treba dobro prozraiti ili ventilirati. Prilikom izvoenja radova izvoditelj treba zatititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav nain da ne doe do njihovog prljanja i oteenja i isto uraunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oteenja ipak doe isto e izvoditelj oistiti i popraviti na svoj troak. Tijekom izvoenja radova treba obratiti panju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u sluaju oborina, magle, zraka prezasienog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5C. Premazi i boje moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima. Izvoa je duan prije poetka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su primjerene za predvienu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvoa je duan na to upozoriti naruitelja radova jer se naknadno pozivanje na lou podlogu nee uvaiti. Izvoa moe zapoeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo to bi moglo smetati izvedbi. Za sve vrste soboslikarsko-liilakih radova podloge moraju biti iste od praine i druge prljavtine kao to su: smole, ulja, masti, aa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili liiti doputeno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Vanjski liilaki radovi ne smiju se izvoditi po loem vremenu, koje bi moglo tetiti kvaliteti radova (npr. hladnoa, oborine, magla, jak vjetar i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne ureaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.

52

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

ZIDOVI Unutranji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon suenja initi vrlo vrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Klase pripreme podloge opisane su u B.VI. Suhomontani radovi (K(Q)1 K4). U obraunu su posebno iskazane bukane / betonske povrine od gipskartonskih povrina. Grundiranje povrine izvodi se i obraunava za cijelu povrinu podloga od gipskartonskih ploa. Kvaliteta kitanja i lienja kontrolira se nou ili u zamraenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa. Kod lienja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predviati fazu gletanja (3).

Jedinina cijena ukljuuje izradu uzoraka tona i obrade koji odabere projektant postavu i skidanje radne skele sve posredne i neposredne trokove za rad, materijal, alat i strojeve sve transporte ienje tokom rada odvoz i zbrinjavanje smea zavrno ienje prije primopredaje radova nadoknadu eventualne tete nastale iz nepanje na svojim ili tuim radovima Izvoa e pristupiti izvedbi tek nakon to projektant potpisom potvrdi uzorke tona i obrade. Obraun: - zidovi se obraunavaju po povrini izraenoj u m2 na nain: otvori manji od 3 m2 se ne odbijaju i palete se ne obraunavaju dodatno otvori vei od 3 m2 odbija se viak preko 3 m2, a palete vee od 15 cm dodaju se kvadraturi

53

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.IX. SOBOSLIKARSKO-LIILAKI RADOVI

PREGLED POJEDINIH RADOVA


BROJ OPIS JEDINIC A KOLIINA JEDININA CIJENA UKUPNA CIJENA

B.IX. 1.

Lienje AB zidova Lienje zida zavrno obraenog zaglaenom produnom bukom, disperzivnom bojom u dva premaza u tonu po izboru projektanta. Zahtjevani stupanj ravnosti plohe zida K (Q) 4. m2 134 Lienje gipskartonskih zidova Lienje gipskartonskog zida disperzivnom bojom u dva premaza u tonu po izboru projektanta. Zahtjevani stupanj ravnosti plohe zida K (Q) 4. m2 27 Lienje AB stropova Lienje stropa zavrno obraenog zaglaenom produnom bukom, disperzivom bojom u dva premaza u tonu po izboru projektanta.

B.IX. 2.

B.IX. 3.

m2 180 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. IX. SOBOSLIKARSKO- LIILAKI RADOVI ukupno : kn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.X. PARKETARSKI RADOVI OPI UVJETI ZA PARKETARSKE RADOVE


Materijal i rad moraju odgovarati Tehnikim uvjetima za izvoenje parketarskih radova HRN U.F2.016/77. i standardima: HRN EN 13226, HRN EN 13227, HRN EN 13228, HRN EN 13488, HRN EN 13489, HRN EN 13629, HRN EN 14761 Izvoa treba prije poetka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su pripremljene za predvienu postavu. Postoje li na podlozi bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvoa je duan na to upozoriti naruitelja radova jer se naknadno pozivanje na lou podlogu nee uvaiti. Izvoa moe zapoeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo to bi moglo smetati izvedbi. Vlanost podloge mora odgovarati zahtjevima odabranog parkete. Masivni parket se lijepi na ravnu suhu, glatku, oienu podlogu. Slagati treba na propisani nain (riblja kost, brodski pod, po uzorku ili prema nacrtu). Parket mora 1 2 cm biti udaljen od zida ovisno o dimenziji kutne letvice Minimalna temperatura potrebna za obavljanje parketarskih radova je +10C. Zavrne plohe parketa moraju biti potpuno ravne, horizontalne, bez pukotina i vidljivog ljepila na mjestu sastavljanja. Parketi moraju dobro prianjati za podlogu i ne smiju kripati. Jedinina cijena ukljuuje provjeru kvalitete i tonosti podloga na gradilitu provjeru vlanosti podloga provjeru vlanosti parketa prije ugradbe sve posredne i neposredne trokove za rad, materijal, alat i graevinske strojeve sve transporte ienje tokom rada odvoz i zbrinjavanje smea zatiivanje podova zavrno ienje prije primopredaje radova nadoknadu eventualne tete nastale iz nepanje na svojim ili tuim radovima Izvoa e pristupiti izvedbi tek nakon to projektant potpisom potvrdi uzorke daica i obrade (riblja kost, brodski pod, po kvadratnom uzorku ili prema nacrtu). Obraun: - podovi po povrini izraenoj u....................................................... m2 - kutne letvice po duini izraenoj u .................................................m1

55

Arhitektonski fakultet Sveuilita u Zagrebu Dijana Dragi Trokovnik graevinskih i zanatskih radova Obiteljska kua u Podsusedu

B.X. PARKETARSKI RADOVI


PREGLED POJEDINIH RADOVA
BROJ OPIS JEDINIC A KOLIINA JEDININA CIJENA UKUPNA CIJENA

B.X.1 .

Dobava i polaganje masivnog parketa od hrastovih daica I. klase debljine 20 mm, irine 60mm, duine 300 mm. Daice se polau po uzorku brodski pod i lijepe dvokomponentnim ljepilom na podlogu od cementnog estriha. Zavrna obrada parketa je lakiranje poliuretanskim mat lakom u 3 sloja. m2 154 Dobava i postava kutnih letvica od hrastovine, dimenzija 12x25 mm. Uvruju se lijepljenjem na zid.

B.X.2 .

m1 117 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. X . PARKETARSKI RADOVI ukupno : kn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56