You are on page 1of 357

IN!TITUT ZR NOVEJ!

O ZGODOVINO

II 82/4
11I11111111111111111111111111

020020136

II
COBISS

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA - ROYAUMEiJl;YOUGOSLAViE .


OPSTA DR2AVNA STATISTIKA ---: ~TAl'ISTlQUE CENtRALE .D'ETAT

. 00 31 MARTA 1931 GODINE


KNJ:lGA:lV

PRISUTNO gTANoVNISTVO PO GLAVNOltf ZAi.UMANJU

~U~l1AU .~fftnlIlfl ~U ..~mnnM~nI ~rl~ -\~~~~lAlmn


DU 31 MARS ;931
.

. .

LIVRE :IV .

.. . .

POPULATION DE FAIT SUIVANT LA PROFESSION PRINCIPALE

SA RAJEVO 19 40 .
I,'.\PRIMERIE "NATIP~i..LE

DR2AVNA STAMPARi J ,\ _

. .. ...: . .

.."', ', . " . " ..

'

r; ~' ~"--

-~-

."

'

.- _.

i'

: ':

"

-C--~
. ' .,

"

. ...

. .

'

, -:--~

.'

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA-, ROYA,U.ME.bI;, YOUGOSL.,,- ViE ,


I

OPSTA DRZAVNA STATisTIKA .:..... STATlSTlQUE GENERALE


,D'El"AT:
,

-:

..

'.

'

. '.

: .
,

'

'"

'

. . .... :
..
'

'

",

'

I ~ ff I~ II I~ ~ I Rfl U[J ~ I1~ ~ ~'U ~~JT~~ ~ ~'~ I~Iil


~ GD
31
MARTA .1931 , GobiNE
.
.
.
.
"
'. '

.'

"

. '

,
"

'

..
KN;.n:GAXv

, '.

"

'

" '

' PRISUTNO ' STANOV~ISTVO: POGLA VNO'M: ZANI:MANJU ,

,'.

~.,...-'---

',

',

"

'

'- .

"

.'

"

'

"

'

"

. '

"

"

"

"

'

"

. .:

'

'

', '

"

'

.Rf~UlIAn ~mnlIln un R[[[n~[M[nr~flnD'UlAImH


.'

"

"
,

'

'---. ,'"

..

. ' "

'.

....: : .

','

, ' DU 'S1.MARS:, 1S'31

....
"

,"

','

"

.',

, ''.:, ,"
,.
.

' . ...

. .

"

..

"

' .

.. .

LIVRE
IV ' , ' " ,
'.

'

"

.'

'

.'

..

"

"

' . '

'.

. ,

..

'

'

" POPULATION,
DE 'FAlT ,S,UIVANT
PRiNCIPALE
.
.. '
. .LA
' . : PROFESSION,
: .
. .
. .
,

" .

. ..

..

~"

'

. '

- '

'

...

'.

.., . , .

.. .'.

, '.

. ' .
~

, ,

,
'

'.'

"

'

..

'

"

"

'

. . ..
. . ',, . ,
'

'.'

'

' .

'.

..'

. .'

. .. .. : :

...

Ii R' Z A. V N A ',S. TAM :PAR


1j
. .'
.

'

. ..

'

" .

"

'

'

"' , '

."

. '

"

."

"

. ' .

A -.: 'I hi P RiM E'R 1 E N A T'I 0 N ALE


"

.' .

".

..... ,

,
'

.. '.

. ..

. .'

.
,

"

.'

,.

'

,
'

. ','

,SARAJ,E':'O, 1940
.

'

'

'

"

'

. . ',
' .

"

'

..

'

\.

.'

. .

'

...... . .. .

...

'

::

PREDGOVOR

AVANT-PROPOS

C~tvrta knjiga definitivnih rezultata popisa


stanovnistva od 31 marta 1931 go dine sadrii
podatke 0 glavnom zanimanju stanovnislva,
a prema administrativnoj podeli zemlje na
banovine, srezove i gradove, koja odgovara
stanju od 30 juna 1933 godine, pnima kojoj
su izlozeni i podaci u prvim trima knjigama
'iz ove serije.

Le quatrieme volume des Resultats defi


nitifs du recensemenl de la population du
31 mars 1931 renferme les donnees sur la pro
fession principale de la population, suivant la
repartition administrative du pays par bano
vines, arrondissements et villes, correspondant
:'! l'etat du 30 juin 1933, d'apres laquelle sont
egalement indiquees les donnees conlenues
dans les trois premiers volumes de cette serie.
Dans la premiere partie de ce volume ce
n'est que sommairement qu'on a expose pour
Ie Royaume entier les donnees suivant les
classes, les groupes principaux et les sous
groupes des professions.
La seconde partie renferme les donnees par
banovines, reparties suivant les classes et les
groupes principaux des professions.
La troisi.eme partie ne contient que les don
nees suivant les classes des professions, mais
par arrondissements et villes.
Toutes les trois parties apportent les don
nees groupees suivant Ie sexe et suivant la
repartition, soit: 1) personnes qui exercent la
profession et 2) personnes entretenues.
La liste des noms des arrodissements et des
villes, qui rend plus facile les recherches des
donnees de la troisieme partie, se trou ve :'! la
fin de ce volume.
Le cartogramme en huit couleurs, qui est
annexe :'! ce fascicule, a pour but de faire
connaHre il l'oeil l'extension de diverses pro
fessions dans Ie Royaume de Yougoslavie.
Avant l'apen;u tabellaire on trouvera quel
ques breves observations preliminaires.

U prvom delu ove knjige dati su podaci


prema klasama, glavnim grupama i pod
grupama zanimanja sumarno za celu Kra
ljevinu.
Drugi deo obuhvata podatke po banovi
nama koji su dati po klasama i glavnim
grupama zanimanja~,
Treei dec knjige sadrzi- podatke sarno po
klasama zanimanja, ali po srezovima i gra
dovima.
Sva tri del a donose podatke grupisane po
polu i prema raspodeli na: 1) lica koja
zaraduju i 2) izdrzavana lica.
lmenik srezova i gradova, koji olaksava
pronalazenje podataka iz treeeg del a, dat je
pri kraju ove knjige.
Kartogram u 8 boja, koji je prilozen ovoj
knjizi, lreba da pruzi preglednu sliku 0
rasprostranjenosti pojedinih zanimanja u
IKraljevini JugoslavijL
I Pre tabelarnog pregleda nalaze se kratke
uvodne napomene.
B e 0 g r a d, marla 1940.
Nacelnik
Opste drzavne st atistike,

Dr. R. Andrejka

B e 0 g r a d, mars 1940.
Le Directeur
de la Statistique generale d'Etat

Dr. R. Andrejka

I'

UVODNE NAPOMENE
Podaci 0 zanimanju stanovnistva Kra\jevine Jugosiavije, koji se U ovoj knjizi objavljuju, imaju
izuzetan znacaj. Oni su crpeni iz grade koja je dobivena popisom stanovnistva, domace stoke i poljoprivrednih
gazdjnstava prema stanju oa dan 31 marta 1931 godine. Tada je prvi put opSti popis izvrsen oa ce/okupnom
,podrucju nase drZave, sto ~ije bio slucaj sa prvim posleratnim popisom koji je obavljen pocetkom 1921 godine, prema st.anju na dan 31 januara te godine. U vreme kada je vden taj prvi popis, izvesni delovi nase
sadasnje drzavne teritorije bili Sll jos pod stranom yojnom okupacijom, a oa izvesnim mestima j05 nije bila
izvrseno definitivno razgranicenje sa susednim zemljama. Usled toga, pop isne radnje se nisu mogle obaviti
i na ' svim tim podrucjima. Oa bi se dobila potpuna slika 0 demografskim prilikama, posebice 0 etnickom
:sklopu nase ujedinjene otadzbine, tada se morale pristupiti dopunjavanju podataka crpenih iz popisne grade
,prema stanju na dan 31 januara 1921 godine, podacima koji su se odnosili oa nepopisano driavno podrucje
prema predratrlOr.1 stanju, naime prema popisnim rezultatima iz 1910 godine. Ali, to 5to je bilo mogueno postiCi takvim dopunama u oblasti demografskih i etnografskih podataka, nije se moglo sprovest~ iz mnogih
razloga, onda kada su bile u pitanju ekonomske i socijalne statistike. Zbog toga, statisticki podaci koji
se odnose na zanimanje .stanovnistva nase dri:ave, prema stanju od 31 januara 1921, koji su ranije objavljeni
u Statistickom godisnjaku za 1929 godinu, obuhvataju sarno ono krnje ddavno podrucje, g-de je popis efektivno bio izvden; ne vodec.i racuna 0 onim delovima driavne teritorije, koji u to vreme nisu bili pod nasom
driavnom vlascu ..
Usled nepodudaranja podrucja na koje se odnose podaci popisa iz 1921 go dine i podaci popisa iz
1931 godine, veoma je otei:ano vrsiti uporedivanje podataka iz 1931 godine sa onima iz 1921 godine. Ta
vremenska uporedenja, koja su tako korisna, nisu u ovom slucaju moguena ni za manja podrucja u okviru
celokupne ddavne teritorije, stoga 5to su podaei iz 1921 godine sredeni po pokrajinama, a podaci iz 1931
godine 'p o banovinama. Cak ni za mala upravna podrucja, kao 5tO su srezovi, poredenja nisu uvek moguc.na,
jer su sreska podrucja bila cesto menjana, a i neki novi srezovi u meduvremenu obrazovani. Pri svem tom,
ovde ce se naei. uporedo izlozene glavne cifre iz 1921 i 1931 godine, da bi se omoguCilo barem uporedenje
relativnih brojeva.
Podaci o zanimanju staoovnistva, koji su saddani u ovoj knjizi, zna~ajni su jos i po tome, sto se
sada prvi put objavljuju ne sarno sumarni statisticki pregledi za ddavnu teritoriju kao celinu, kako je to
bilo ucinjeno sa podacima iz 1921 godine-, vee su statisticki podaci ovde dati i po banovinama i po srezovirna, iako ~ skracenom obimu. Na taj nacin omogueeno je ne sarno da se dobije iscrpna opsta slika prj-.
vredne i drustvene strukture eele zemlje, vee i da se u osnovnim linijama sag1edaju ekonomski i soeiialni
, odnosi pojedinihuzih oblasti.
.
Pri kraju ove publikacije nalazi se graficki prikaz privrednog sklopa nase Kraljevine, iz kogi se
jasno mogu uociti osnovne karakteristike nase privrede u odnosu na teritorijalnu rasprostranjenost i kv~nti
tativan znacaj pojedinih privrednih grana.
Graficki preg-led pokazuje ne sarno ekonomsku strukturu svakoga sreza prema glavnom zanimanju
ukupnog stanovniHva, vee u isti rnah ukazuje i na kva\itativno diferenciranu gustinu naseljenosti, posta su
bojene povrsine kartodiagrama uvek srazrnerne rnasi eelokupne populacije koja erpi svoje dohotke iz od, nosnih privrednih grana. Ovakav nacin grafickog prikazivanja ima to preimuestvo, Mo se pojedine privredne
grane. jasno individualiziraju i 5to istobojne krugove oko lako spaja u zasebne celine.
Pri posrnatranju grafickog prikaza strukture stanovnistva po glavnom zanimanju treba ima~i u
vidu, da je ovde prikazano ukupno stanovniStvo svakoga sreza, dakle liea koja zaraduju i izdd:avana liea
zajed~o (v. definicije u iducem odeJjku).
II

Valja narocito naglasiti, da se svi ovi podaci odnose oa glavno zanimanje stanovngtva, posta pored
glavn.o g ' zanima~ja 'moze cesto postojati i drugo, spored no, koje takode moZe pretstavljati ' izvor izvesnih
p~ihoda.
lako je . Cita'la ova publikaciJa posveceoa analizi privrednog i drustvenog sklopa nasega stanov
nistva 'prema njegovom glavnom zanimanju, valja imati na umu, da podaci ne proizi1aze iz specijalnog
popisa zanimanj"a. (Be.rufszahlung, recensement professionnei), koji kod nas nije nikada bio vrsen, popisa gde
je .teiiste citave popisne radnje usredsredeno na tacno i detaljno ustanovljivanje zanimanja, glavnog i spored
nog, j Dolozaja .u: zanimanju, vee cia ovi podaci poticu iz opsteg popisa stanovniStva, pri cemu je zanimanje,
za jedno . sa po\oiajem u zanimanju, bilo sarno jedno od mnogih drugih obelezja koja je popis imao da
utvrdi. Pri tome jos valja imati u vidu da se jednovremeno sa stanovnistvom popisivala i domaea stoka, zatim
poljoprivredna gazdinstva i zgrade za stanovanje (u gradovima).
Ove podatke ne treba niposto brkati sa podacima 0 zanimanju stanovnistva koji se dobijaju popisom poljoprivrednih, industrijskih, zanatskih i trgovackih preduzeea (Betriebszahlungen), gde se podaci 0
zanimanju stanovnistva. izlazu ne u odnosu na pojedina liea, vee u odnosu na pojedine privredne jediniee. U
jednom slucaju je yazoo ~ta pojedinac radi, iz .koga zanimanja on lieno, zajedno sa onima koje izddava,

VI
vute svoj dohodak, bez obz ira na to gde on svoje zanimanje vrs i. u kojoj pr ivrednoj jedinic i, u drugom slucaju nije vazan po jedinac i njegoY odnos prema izvoru njegovog dohotka, vee su od znacaja p rivredno-tehnicke jedini ce ka o organske celine.
Pod aci 0 zanimanju sta n ov n i~ tv a, kao uostalom i svi drugi do sada objavljeni rezultati popisa iz
1931 godine, s red ivani su u Beogradu (za banovine Dunavsku, I\-\oravsku, Va rd a rsku, Zetsku i Upravu grada
Beog rada), u Zagrebu (za banovine Dravsku, Savsku i Primorsku) i u Sarajevu (za banovine Drinsku i
Vrb asku). Nedostatak centralizacije u mnogome je o t eZava o rad na pravilnom s redivanj u po pisne grade, naroeito U ovo m slub ju, g de su u pitanju vrlo slozeni problemi ekonomske i socijal ne struk tu re stanovnistva.
Usled toga je bilo skora nemogu ee potpuno obezb editi jedinstvo shvatanja i jednoobraznost postupanja u
s redivanju podataka.
Statisticki podaci 0 glavnom zanimanju sta novnistva svrstani su u pet velik ih k!asa zanimanja:
A. Poljopriv r eda, sumarstvo i ribarstvo
B. Industrija i zanati
C. Trgovina, kredit i saobraeaj
D. Javna siuzba, slobodna zanimanja i voj ska
E. Druga zan im anja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja.
U okviru ovih pet klasa po dela obuhvata 29 glavni h grupa zanimanja, koje se dalje rasclanjuju oa
podgrupe ko jih irna svega 152.
Por ed klasif ikacije po gJavnom zanimanju podaci su svrstani i prema po/oiaju u zanimanju. Prvo
je ekonomski rnornenat, kojim se oznacuje privredna grana odakle do lazi g lav ni dec dohotka, drugo je
socijalni mom en at, kojim se usta nov lja va u kome svojstvu Iiea erpu svoje dohotke iz oznacene privredoe
grane. P ored podele oa liea ko j a za rad uju, Iica st varno zaposlena u oz na ce nom za nim a nju, dalje oa liea koja
kao kucna sluiincad dobijaju svo j doho dak, i na izdriavana lica od on ih koja sarna zaraduju, postoj i i sledeca
podela: fica ko j a su zapos!ena u pojedinim zanimanjima, koja sa rna, svojim efektivnim radom, sadas njim iii
predasnjirn (rentijeri, penzioneri) zaraduju svoj doho dak, odnosno liea ko j im a doh odak neposredno pritice ,
mogu bi ti samostaJni i zakupci, Cinovnie; i namestenici, radnic;, nadnicari i sl uge, segr ti, iii pak akt ivno ucestvo vati u privredivanju kao pornocni cIano v; porodice koji u posiu pomazu sta re si nu svoga domaCinstva;
;zdr zavana liea sa svoje strane rn og u biti izdrzavana od sarnostalnih i zakupaea, od cinovnika i narnestenika,
ad radnik a, nadnicara i slugu, od astalih liea.
Prva kategorija !iea, koja su Ii~no zaposlena u pojedinim zanimanjima, koja svoj im so pstvenim
rado m zaraduju svoj dohodak, odnosno lica kojima do hodak neposredno prit ice, ~ine aktivno stanovnistvo.
Vrlo je v aino uociti odnos aktivnog stan o vnistva prem a izddavanim licima u pojedinim podru~ j ima i pojedinim
privrednim granama. Pored p rivre d nih i drustvenih momen ata 'koji odlu(uju 0 ste penu efektivne zaposlenosti
stan o vnis tva, dakle 0 udelu ak tivnog sta nov ni stva u ukupno m stanovnistvu, ad znO-caja je ov de u prvorn redu i
struk tu ra st anovnist va po dobu st a rosti.
Za o znaku aktivnog st anovnihva, t. j. lie a koja zaraduju, kod nas su bila uzet a ov a merila:
I) Liea iz nad 14 godina iivo[a ; izuzetak je ovde dvojak: lice iznad 14 godina, bez obzira koje je
starost i i pola. za ko je j e u pop isnici izrieno nagla seno da je izdriavano; obrnuto aka je lice i ispod 14 god in a zaposleno u po ljop rivredi, ali na tude m poljopr iv rednorn gazdinstvu, sa izr icn om oznakom da_ privre
d uje; uceniei na izucavanju zana ta smatra se da zaraduj u.
2) Udata lena uzima se kao izdrzavano liee os im u sl ucaju da irna svo.ie zasebno zanirnanje izvan
kuce. Medutim, u kla si zanirn anja poljoprivreda, ~ um arstvo . ribarstvo, ako .ie u jednom dornaCinstvu vise zensk ih Ilca iznad 14 go d ina, a stavljeno je u popisnim obrascima za sva ta Iiea kao zaniman je .zemljo radnjac,
uz ima se jedno lice kao domatiea , dakle kao izdrfavano lice, a ost ala zen ska lie a smatra j u se kao aktiv na (po
moeni clan ov i porodiee). Udoviee i raz vede ne !ene, koje vode sopstveno domaCinstvo, srn at raju se kao liea koja
zar aduj u, dakle ulaze u aktivn o st anovnistvo.
3) Vojnici na otsluienju vojoog rol<a smatraj u se kao aktivna liea. To vai.i j za liea k aja se nalaze
u zavodima (bolnke, kazneni zavodi ltd.).

III
Prilikom po drobnij e analize cifara 0 zanimanju stano vni stva trt!ba postu pa ti op rezno i ne prenagliti u zakljucei ma.
Kod sva ke grane zanimanja valja uv ek uzim;][i pr . . o ci fre ko je se odnase na celokupno sta novnistvo,
bez obzi ra na Dodelu po pot u, na muske i fen ske, odn osno gde ukupne eifre nema, uzimati i mu skO- i zenska
liea kao pripadn ike jedne iste klase , g rupe iii podgr cpe, koji se sarno posebno iskazuju po polu. Ni u kom
slueaju ne treba uzima ri sa rno jedan red, bilo muske bilo zenske, i citati sa rno te eifre horizontalno, bez
veze 53 odgova rajuc irn broj ern liea drugog pola , posto svi p ripadniei jedne privredne grane, bez obzira na
po l, ~ine jednu eeli nu koja se u poj edinim rubrikama de li na mu ske i iens ke, jer je od interesa imati i
pod l!lu po pol u.
Kod cifara, koje se odnose na s rezove, nee e biti nikakvih teskoca u tum acenj u. Ali kod statistickih
podataka. koji se odnose na srazmero o ve lik e terito rije, k30 !ito su ban ovine, t reba vo diti racuna 0 tome, da
banov in e kao eeline ne pretst avljaj u uvek homogena privredna podru~ja. To naroeito pada u oci kada je
ree 0 relativ nim brojevima. Npr. u Dunavskoj banov ini kao eelin i proeena t koj i otpada na sta novn istvo
aktivno i Ilt!a ktivno, koj e spa da u klasu poljoprivrede, sumarstva i ribarstva. iznosi 74.71 %, dok is ti taj procenat za s rbijanski dec ave banovine izn osi 85.34%, a za vojvodans ki SVcg'a 70.1 11)/ ~ . U istoj banovini kao
celi ni na stano vnistvo u k!a si indust rija i za na t i, otpada. 13,47 %, u s rbijan skom delu sa mo 7.650/0, a u vojvadanskom 15.881)/0; u klas i trgovina, k redit i saobr3c aj p~ aee nti a d ukupnog stanov ni$tva izna se za celu bano ~'lnu 5.l9 %, za srb ijanski deo 2.59 u/lI, za vojvodanski 6.26%.

VII
Ovde te se dati nekoliko tabelarnih preglecta koji treb a da o laksaju analizu privredn o g i drus tvenog

sklopa naseg stanovnistva.


Tabela I izla~e uporedo cifre iz 1921 i 1931 godine, apsoiutne i relativne, iz kojih se jasno vidi do
kOg'a st epena nasa drfava ima agrarni karakter i pored neznatne prom ene, U razmaku od deset godina, koja
se opata u relativnim brojevima, gde se ogleda lagani proces indust. rijalizacije zemlje.

Tabela I -

Ukupno stanovngtvo po klasama zanimanja u 1921

I~

Klase zanimanja

I
I

75'19
77"94
76'58

svega

622.314
535.444
1,157.758

10'86
8'99
9'91

834.248
698.804
1,533.052

12'11
9'92
11'00

muski
zenske

255.193
253.586

svega

508.779

4"45
4'26
4"35

345.476
330.490
675.966

5'01
4'69
4'85

muski

261.126
182.404
443.530

4'56
3'06
3'80

320.699
247.137
567.836

4'65
3"51
4'08

152.91 1
206.275
359.186

2'67
3"46
3'07

209.479
277.140
486.619

3'04
3'94
3'49

100'00
100'00
100'00

6,891.627
7,042.411
13,934.038

100'00
100'00
100'00

ienske

zenske
svega

1
Druga za nim anja, bel zanimanja i bel
zanimanja

muski

oznake

ienslte
svega

muski

Uk up no

!enske
svega

Tabela 11 -

II

Klase zanimanja

apsolutno

592.713
124.289
717.002

13'33
5'56
10'731

167.273
40.455
207.728

4'44
1'79
3'44

225.381
46.968
272.349

5' 07
2'10
4'07

203.488
42.454
2{5.942

5'39
1'88
4'08

242.225
63.545
305.770

5'45
2'84
4'58

104.167
104.745
208.9 12

2'76
4'63
3"46

151.083
137.523
288.606

3"40
6'15
4"32

10000
100'00
100'00

4,445.697
2,236.918
6,682.615

mu~ki

zenske
muski

zenske

Ja vna s luiba , slobod na 7..animan,la i vojska

sve g a
D ru ga zanimanja, bel zanim anja i bel oznake

zanimanja

mu~ki

zenske
sv ega
muski

Ukupno

zenske
svega

I
.) Bu nepopisanol: dela Drfavt.

I 'I,

11 '66
3'64
8'65

Trgovina , kre dit i saob racaj

sv ega

apsolutno

439.867
82.224
522.091

mu ski
!enske
svega

I 'I,

1931

3,234.295
1,864.593
5,098.888

[ndustrija i zanati

i ribarstvo

1931

75'75
88'06
SO'37

2,857.604
1,990.83{
4,848.438

mu s l,j
~uma r s tvo

1 92 1*)

!enske
svega

Poljoprivreda,

5,729.293
5,955.474
11 ,684.767*)

Aktivno stanovnistvo po klasama zanimanja u 1921

I 'I,

5,181.725
5,488.840
10,670.565

Inctustrija i za nat i

Javna sluiba, slobodna zanimanja i vojska

apsolutno

77"46
80'23
78'87

fe nske
svega
muski

I 'I,

4,437.749
4,777.765
9,215.514

muski
Poljoprivrecta, 5umarstvo i ribarstvo

Trgovina, kredit i saobracaj

1 931

1921*)
apsolutno

1931

3,772.399
2,260.712
6,033.111*)

72'75
83'35
76'30

I
1

100'00
100'00
100'00

VlII
Tabela III -

Ukupno stanovnistvo po klasama zanimanja po banovinama u 1931


B r

I
Klase zanimanja

I J c a

Pol

'0

"

'0
~

"

k 0

Ja

'0

'0

1
0

"

,)

PoJjoprivreda, umar
stvo i ribarstvo

[ndustrija

zanati

Trgovina, kredit i saobracaj

Javna siu:1ba, slobodna


lanimanja i vojska

Druga lanimanja, bel


zanimanja i..J>-e~
oznalte zanimanJ3

Ukupno

zaraduJu

~ '

'"
Apsolulnl

izdr~aval1ih

'0

~0

0:

'0

lie a

"

banovinama:

'0

":;

::;

"""
~

".

: :[

>~

g~

"~

,- "

~.

"0

"0

:3'a:l

'"~

broJevi

muski

319.867

628.443

859.353

fiOO.53\

465.133 375.050

5,366

2enske

369.905

634,802

924.199

627.806

449.432

383.506

4.846

5,488.840

svega

689.772 1,263.245 1,783.552 1,231.997 753.1M 2,031.165 1,228.337

9 14.565

758.556

10.212

10,670.565
834.248

591.227 365.723 971.032


640.170 387 .441 1,066.133

5,181.125

muski

137.809

65,""

173.214

59.521

3(M31

179.224

27.531

54.294

115.635

148.466

44.119

21.187

147.607

24.798

24.566

42.055

698.804

svega

253.444

53.850
119.395

11.660
70.521

29.019

~enske

321.680

103.640

57.618

326.831

148. \81

53.817

52.097

96.349

1,533.052,
345.476

muski

3.3,913

31.692

61,996

19,611

18.557

70,686

35,326

16.994

18.869

32,832

~enske

39.129

29.272

61.~

16,968

18.295

67,971

33.904

16,095

18,785

28,213

330.490

svega

78,042

60.964

123,854

36,579

36,852

138,657

69,230

33.089

37,654

61.045

675,966
320.699

mu!ki

27,0 16

30,325

50,679

23,844

18.246

53,600

44.208

10.823

27,186

34,772

fenske

26,078

22,685

44,568

15,190

13.418

46,950

24,768

10.036

16,608

26,836

247.137

svega

53,094

53.010

95.247

39,034

31.664

100,550

68.976

20.859

43,794

61.608

567.836

mu!ki

27.606

16,996

23,973

11.923

9.498

41.431

28,177

6,726

15,574

27,575

209.479

.tenske

42,340

21.129

38,989

12.411

\2,864

59,749

31.342

8,326

17 .841

32.149

277.\40

svega

69,946

38.125

62.962

24,334

22,362

101.180

59,519

15,052

33.415

59,724

486,619

musk!

551.211

773,001 1,169,215

706,126 442,455 1,315,973

785,902

528,695 464,210

154,839

6,89I,im

593,087

761.738 1,218,080

729,458 459,205 1,388.410

788,341

508,687 461.306 134,099

7,042.411

1,144,298 1,534,739 2,387.295 1,435,584 901.660 2,704,383 1,574,243 1,037,382 925.516 288,938

13,934,038

fenske
svega

b) Re1alivnl broJev!

Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo

Industrija i zal1ati

Trgovina, ,kredit i saobracaj

Javml slu!ba, slobodna


zal1imanja i vojska

muski

58'03

81'30

73'50

83'73

82'66

73'79

76'41

87'98

SO'79

3'47

75'19

.tel1ske

62'37

83'34

75'87

87'84 '

84'37

76'79

79'64

88'35

83'13

~61

77'94

svega

60'28

82'31

74"71

85'82

83'53

75'33

18'03

88'16

81'96

3'53

76'58
12'11

muski

25'00

8'48

14'82

8'43

6'88

13'62

9'88

5'49

5'93

35'06

~enske

19'50

7'07

12'19

6'05

5'92

10'63

8'94

4'88

5'33

31'36

9'92

svega

22'15

7'78

13'41

7'22

6'39

12'08

9'41

5'19

5'63

33'35

11 '00
5'01

muki

7'06

4'10

4'19

"37

,N9

3'21

4'06

21 '20

6'60

3'84

"30
5'OS

2'18

fenske

2'33

3'99

4'90

4'30

3'16

4'07

21'04

4'69

svega

6'82

3'97

5'19

2'55

"09

5'13

4'40

3'19

4'07

21'13

4'"

mu~ki

4'90

3'92

4'33

3'37

4' 12

4'07

5'63

2'05

5'86

22'46

4'65

!el1ske

4'39

2'98

3'66

2'OS

2'92

3'38

3'14

1'97

3'60

20'01

3'51

svega

4'64

3'4'

3'99

2'72

3'51

3'72

f38

2'01

4' 73

21 '32

4'OS

3'15

3'59

1'27

3'36

17'81

3'04

3'98

1'64

3'87

23'98

3'94

3'78

1'45

3'61

20'67

3'49

Druga lan imal1 ja, bez


lanimanja i bez
Oll1ake zanimanja

mu~ki

5'01

2'20

2'05

1'69

2-15

~el1ske

7'14

2'77

3'20

1'70

2'SO

svega

6'11

2'49

2'84

1'69

2'48

"30
3'74

mu~kl

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

101l'(lO

100'00

100'00

100'00

Ukupno

ttnske

100'00

100'00

100'00

1(1)'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

svega

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

IX
Tabela IV -

Aktivno stanovnistvo po klasama zanimanja po banovinama u 1931

Br

zanimanja

tCi

]
Ci

J lie a

E
;

E
0

oj

Pol joprivrtda, ~u mar


s ty O i ribll rs tv o

lndust ri j a j un:!t i

,
I

Pol

Trg-ov ina, kredit i saob ra i!aj

Javna si utba, s!o bodna


un!man j a i vojska

mu~ki

208.739

369.046

571.()43

!enske

164.204

313.845

svega

372.943

115.75t
544.197

.... 888

k 0 Ja

"

ban 0 yin a m a:

E1

.E

a:

>

>

0
~

~0

'"
Apso!utnl

zaraduJu

';

0-

;;

.-~~"

:I

'0

I~

~"

>~

"u

"

.,

-~

...

broJn[

371.849 224.624 633.0181 352.719


228.03.\ I~O.311
406."'; \ \71.994
599.884 364.935 1,039.574 524.113

273.419 225.973

128.528 134.179
401.947 360.152

3.86!5
1.190

3,234.295

5.055

5,098.888

1,864.593

mu~ki

97.724

43.134

49.086

19.064

\8.470

42.932

592.113

21 .537

' .039

20.381
4.988

131.165

32.477

45.221
6.181

125.536

!ensk e

30.201

5.063

2.'"

3.068

11 .564

svega

130.201

51.408

147.073

49.773

" .369

161.366

54. 149

21.629

21.538

54.496

124. 289 1
717.002
225.381

muSki

25.074

19.997

42.426

12.697

IO.1S3

47.981

20,937

9.1194

11.180

24.442

tenske

10.170

2,531

9,541

770

2.047

13,316

769

1.117

1.201

5.<26

48.968

svtga

35,244

22,~28

~1.961

13.-161

12.800

61.351

21.726

11.011

12.381

29.868

272,349
242.2'"'...5

mu~ki

19.103

22.306

37,944

17 .651

13,877

40.844

34,196

7,00 1

20.585

28.110

!tnskt

IO,Q

4,579

11 .390

2.256

3,278

15,297

2.698

1.820

2.395

9.-124

63.545

svtga

30,111

26.887

49.334

19 .913

17.155

56,141

36.1194

8,821

22.980

37 .534

.JJ5.770

9A27

6.184

30,821

11.340

3,917

10.059

21.900

151.083

5.884

2.39\

'.000

18.444

137,23

'.306

16,059

40.344

288.606

Druga zalliman ja, bez


zanimanja i bu
oznake zanimanja

mu~ki

20.990

11 .501

18.938

!tnske

26,581

8,538

22.668

'.082

'.289

34.646

svega

47.571

20.045

41 ,006

15 ..509

11.473

65.467

24.224

mu~kl

372.230

468.079

795.887

454.164 275.819

883.829

"14,Z78

313,295 2lI6.267

121.249

4,-'45.697

Ukupno

tenske

243.84<)

197.586

378,981

243.782 1 155.913 1 500.076

187A28

136,421

1-46.843

46.048

2,236,918

He,.

616.070

665.665 1, 114.868

698546 431.732 1.383.905

661.706

449,716 433,110

167 :197

6,682.615

b) RelaUvnl broJevi

,
Po ljopri v reda . !um;ar,
s tvo i nbarstv o

Induslrija ; zana ti

mu~ki

" 08

78'84

11 '75

81 '11

81'44

11'62

7" '37

87'27

78'94

3' 19

12'15

!tnske

67'34

88'95

82'81

93'54

9000

81 '])

91 ' 77

9422

91 '37

svega

60"

81 '84

15'32

" 88

84'"

75'\2

79'])

8938

83'15

2"
302

16'30

13'33

Javna slu!ba. ! Io bod na


un ima nJ a i vojs ka

Druga zaniman ja. bet


zan iman Ja I bet
o znakt zan iman ja

Uk upno

333.\

muski

26"

966

15'71

9'49

35'41

, 68

2'72

2'70

'09
188

6 '45

3'13

,...

W'35

13'32

739
,.,0

14'84

!enskt

' 09

2!j' 11

,."

svtga

21' 13

1'72

12'52

7' 12

'88

11 '66

8'18

4'81

4'91

32'57

10'73

..,7

, 33

2'79

390

5'43

4' 41

3'16

3'91

20'16

5'01

128
339

2'52

032

1'31

2'67

0'42

082

0'82

11 '78

2'10

4'42

\ '93

2.96

443

328

"'5

286

17 '85

4'07

1'19

23'18

:;'-15

163

21)-47

284

5'31

22'-14

4"

mu~ki

Trgovlna. kr t d it i sao,
brai!aj

!tnske

'"
1
4' 17 !

svega

72
'. 1

mu ~ki

' .29 1

4'17

4' 17

388

,03

!enske

4'27

0'93

2'\0

!Vega

' 89

,..

3'0 1

, 20

2"

232

"'62

1'21
1'44

3'97

306
406

5"

223
133
196

mu ~ki

, 54

248

238

2'01

2'24

3'49

366

I"

3':;1

18'06

NO

!tnskt

10'90

' 32

"98

2'49

6 '93

3'61

1'15

409

40'0:;

6 ' 1:;

3'01

3"

2'22

339
266

4' 13

3"

140

3'11

24' 12

432

svt ga

772 1

mulkl

tOO'oo i

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100 '00

100'00

100'00

100'00

ienske

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

10lHl0

100'00

100'00

100'00

100.00 1

sH&,a

100'00

100'00

100'00

10000

1 100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

100'00

x
Tabela V -

Aktivno

neaktivno stanovnistvo po pokrajinama u 1921

0
Pokrajina

Pol

Ukupan
broj

!ica koja zaraduju

stanovnika

ap solutno

Srbija

Severna Srbija

juina Srbija

Crna Gora

Sosna i Hercegovina

Oalmacija (popisani deo)

I
I
I

Hrvatska, Slavonija, Medumu rje, Krk


i Kastav

I
S(ovenija sa Prekomurjem

Banat, Backa i Baran ja

Kraljevina Jugoslavija

. ) Bu nepopisanog dela

Dr~ave.

'I.

". do. .. ' ""

apsolutno

'1.

mu ski

2,010.401

1,256.779

6251

753.622

37"49

zenske

2,123.077

738.487

3478

1,384.590

65-22

svega

4,133.478

1,995.266

4827

2,138.212

5173

muski

1,274.066

842.081

6609

431.985

3391

ienske

1,382.665

540.626

3910

842.039

6090

svega

2,656.731

1,382.707

5205

1,274.024

4795

muski

736.335

414.698

5632

321.637

43"68

zenske

740.412

197.861

2612

542.551

73"28

svega

1,476.747

612.559

4N8

864.188

5852

mugki

99.067

60.318

6089

38.749

3911

zenske

100.160

30.157

3011

70.003

6989

svega

199.227

90.475

4541

108.752

54"59

muSki

966.209

608.975

6303

357.234

3697

zenske

924.231

278.547

3014

645.684

6986

svega

1,800.HO

887.522

4695

1.002.918

5305

muski

161.899

108.240

6686

53.659

3314

zenske

166.352

60.951

3664

105.401

6336

svega

328.251

169.191

5154

159.060

4846

muski

1,335.490

938.135

7025

397.355

2975

ien ske

1.404.398

718.047

5113

686.351

4887

svega

2,739.888

1,656.182

6045

1,083.706

3955

mu ski

503.026

341.671

6792

161.355

3208

iens\,e

551.893

231.979

4203

319.914

57"97

481.269

4562

svega

1,054.919

573.650

5438

muski

653.201

458.281

7016

194.920

2984

zenske

685.363

202.544

2955

482.819

7045

svega

1,338.564

660.825

4937

677.739

5063

muski

5,729.293

3,772.399

6584

1,956.894

3416

ienske

5,955.474

2,260.712

3796

3,694.762

6204

svega

I 11 ,684.767-)

6,033.111-)

51-63

5,651.656-)

4837

I
I

XI
Tabela VI -

Aktivno

neaktivno stanovnistvo po banovinama u 1931


0

Ukupan
Banovina

Pol

broj

izdriavana lica

!ica koja za radu ju

s tanovnil~a

apsolutno

apsolutno

'io

I 'I,

I
I

Dravska

Drinska

Dunavska

Moravska

Primorska

mu ski
zenske
svega

551.211

372.230

67'53

178.981

32"47

593.087

243.840

41'11

349.247

1,144.298

616.070

53'84

528.228

58'89
46'16

muski
zen sh:e
svega

773.001

468.079

60'55

304.922

39'45

761.738

197.586

25'94

564.152

7-1'06

1,534.739

665.665

43'37

869.074

56'63 I

mu.ski

1,169.215

795.887

68'07

373.328

31 '93

zenske
svega

1,218.080

378.98 1

839.099

2,387.295

1.174.868

31'11
49'21

1,212.427

68'89
50' 79

mu~ki

706.126

454.764

64'40

251.362

zenske

729.458

243.782

33'42

485.676

35'60
66'08

svega

1.435.584

698.546

48'66

737.038

51 '34

muski

442.455

275.819

62'34

166.636

ienske

459.205

155.913

33'95

303.292

37'66
66'05 I

svega

90 1.660

431.732

47 '88

469.928

52< 12

,I

I
i
1

Savska

32:84

1,315.973

883.829

67'16

432.144

1 ,3&~ .410

500.076

38'02

svega

2,704.383

1,383.905

51'17

888.334
1,320,478

mu~ ki

785.902

474.278

60'35

311.624

39' 65

ie nske

788.341

187.428

23'77

600.9 13

76 '23 ,

svega

1,574.243

661.706

42'03

912.537

57'97

63:98 ;
48'83 I

Va rdarsi<a

Vrbaska
1
I

muski

528.695

313.295
136,421

59'26

215.400

508.687

26'82

372.266

73'18

svega

1,037.382

449.716

43'35 .

587.666

5665 1

Zt:tska

mu~ki

464.210

286.267

~en s ke

46 1.306
925.5 16

146.843

sveg<l

!:

muski

154.839

121.249

zenske

134.099

46.048

svega

288.938

167.297

mus ki

6,891.627

4,445.697

zenske
svega

7,042.411

2,236.918

13,934.038

6,682.615

433.110

6 1 67
31 '83
46 80

,I
,

il

177.943

38'33

'I

3 14.463

68'17

492.406

53'20 :

Uprava grada Bcograda

zenske

iI

:1

I
I
I

I
40'74 .

I
I

musk i

zenske

Kraljevina Ju,;oslavija

78'31 I
I
34'34 ,

33.590

21 '69

88.05 1

65'66

,I

121.641

42'10

I,
64'51 ;1

2,445.930

5790

31'76
47 '96

II

!
I

4,805.493
7,251.423

35'49
68'24
52'04 .
I,

XII
Tabela VII -

Ukupno stanovnistvo po klasama zanimanja


K

I
Poljopriv Teda,
~ umarslvo i
rib arstvo

Polcta j u zaniman ju

apsolutna

apsQlutna

apsolutna

apso-

lutne

15-88

za-

niman ja,
bez zanimanja i bez

zaniman ja
i "ojska

I 'I,

"
Druga

slobodna

saob ra~aj

I 'I,

"

Ja"na
siutba,

Trgovina,
kredit i

Ind ustrija i
zanali

I 'I,

polozaju u zanimanju u 1921

Ukupno

azna ke

zaniman ja

I 'I,

apso-

lutna

I 'I,

apsotllin o

I 'I, J
17"47

1 ,~59.308

16-92

228.629

19-75

80.783

11.944

2'69

161.153

44 '87

2,041.817

6.412

0-01

12. 191

1-05

45.333

S-91 118.018

26-61

440

0-\2

182.394

1'56

~.240

0'38

175.582

15-17

38.876

7'64

94.0 12

21-20

9 ,548

2' 66

353,""

3' 02

352.463

3'83

27.317

2'36

12.266

2-4 1

3.654

0'82

30.276

8-43

425.996

3-65

183

0'00

54.188

4'68

5.579

\-\0

0'00

17

0'00

59.983

0'51

2,886. 113

31-32

11.156

0'96

7,000

\'37

I'
38

0'01

79

0'02

2,904.386

24 '86

8.699

0'09

13.028

1' 13

17 .891

3'~2

18.260

4 ' 12

7,399

2'06

65.277

0' 56

4,tU8.4J8

52"61

$22.(191

45'/0

207.728

40' 83 245.942

55'45 208.912

58'16

6,OJJ.1J1-)

51' 63 1

3,570.26.5

38'74

437.296 . 37' 77

177.5 16

34'89

17.939

4' 04

98,""

2N4

4,301.566

" '82

12.647

0' 14

17 .783

1' 53

69.251

13 '61

1I:i6.415

37'52

'23

0'12

266.519

2'28

Radnika, nadnita ra i slugu

276.043

3'00

179.232

15'48

53.637

10'54

12.846

2'90

50.917

14'17

572.675

4'90

Ostalih liea

508.121

5'51

\.356

0'12

647

0'13

388

510.896

4'37

4,367.076

47'39

635.667

54'90 301.OS/

59' /7

197.588

5,65/.656')

48'37

Samostalni i zakupci
Cinovnici i nameHenici
Radnici
Nad n itari i sluge

Segrti
Pomocni tlanovi porodice
Kucna slufintad

S""ga lica koja zaratluju'


izdrfav3na

Liea

1-

o d:

Samostalnih i zakupaea
. Cinovnika i nameHenika

Sv.,a i:driavana lica


Ukupno

9,215.514 1(XHIO

~ ~~
44'55

150.274

4/'84

443,530 100' 00 359.186 100'00

1,157.758 100' 00 508.779 100' 00

11 ,684.767) 100'00

.) Bet nt:popisanog dela Drhve.

Tabela VIII -

Ukupno stanovnistvo pO klasama zanimanja i polozaju u zanimanju u 1931


K

Poljoprivreda,
~uma r stvo i
rib arstvo

Pol olaj u zan imlilnju

apso
lutno

Samostalni i zakupci
Cinovniei i namdtenici
RadniC\
Nadnitari i sluge
Segrti
Pomo~ni ~lanovi

Kutnlil

porodiee

slufin~ad

Sf.J"fa lica koja zaraduju


Licil

izdr!avana

lndustrija i
zanati

apso1utno

I 'I,

,
"

! 'I,

apsolutno

"

Druga zanimanja,
bez zanimanja i bez
oznake
zanimanja

Javna
slutba,
slobodna
zanim anja
i vojska

Trgovina,
kredit i
saobrataj

apso lutno

! 'I,

apsolutno

! 'I,

---,

Ukupno

apsolutno

Cinovnika i namdte nika


Radnika, n::adnilara i sl ugu
Ostalih liea

Svtga i:driaf.Jona fica


Uku pno

I 'I,

1,169.948

16'59

225.177

14'69

85,834

12'10

19.245

3'39

223.524

45'94

2,323.128

7.289

0'01

28,488

1'86

78.061

11 '15

172.185

30'"

1.267

0'26

287.870

2'07

25.930

0'24

309,034

20'16

57.769

8'"

86.661

15' 26

16.~

3'47

496.265

3'56

452.429

4' 24

64,288

4'19

\5.8.50

2'34

6.159

1'09

3>,829

7' 36

514.555

4'12

168

0'00

61.835

4'03

9.529

1'41

II'

0'02

lOl

0'02

71.749

0'51

2,839.922

26'61

1~ .146

1'03

1.642

1'13

81

0'0 1

3,202

0'03

12.454

0'81

17.664

2'61

20.717

3''''

5,098.838

47'78

717.002

-/6' 77 272.349

4,080.946

38'25

433 060

28 25

18t 199

15.3

0'14

36 814

2 40

136 364

358,294

3'36

338 820

1,117 .093

10'41

7356

5,57/ .677

52'22

8160$0

10,670.565 100' 00

~
53 23

"

0'01

2,863.450

ZO'"

2' 25

64,998

0'~7

SJ'85 28&.606

59'31

6,632.615

2681 [ 27078 1 "7


20' t7 211 -195 38 30

135 424

2783

4.~7.107

1 336

027

-W7.353

303

61098

12 56 1

351 .183

~~

1, 128,580

--- -

;(>29 J(J5.770

1,533 052 100 00

17218 1

0"
59'7/

'"
262066

675966 100 00

1567 836

40J 617

16'f)8

10.961

o d:

Samostalnih i zakupaea

I 'I,

34'86
2'92

6'16 l

198013

-10'69

7,251 . 423 1 5 2'04

100 00

486 619 10000

13,934.038 100'00

4615

I"

XllI
Dok je 1921 godine udeo stanovnistva, koje crpi syo je dohotke IZ poljoprivrede, sumarstva i ri
barstva u odnosu oa celokupno s tanovnistv o iznosio 78.87 0/ 0, U 1931 g od ini taj udeo Iznosi 76.58 % . :i to waci
opadanje poljoprivrednog sta novni s tva zn vise od dva procenta u relativno kratkom razdoblju od jedne dec! oije. Opadanje relativnog broja U ovoj klasi imalo je za posledicu povecanj e re lativ nih brojeva u drugim
klasama. posebice u industriji i zanatstvu, gde se proc enat penje od 9.91 % oa 11.00%. zatim u trgovini,
kreditu i saobracaju, gde je uvecanje od 4.35% oa 4.85% i ostalim dvema grupama, gde taj porast iznosi od
3.800/0 oa 4.08%. odno sno od 3.07% oa 3.49%.
Taj je praces jo~ upadljiviji kad se anaiiziraju relativni brojevi koji se odnose na aktivno stanovnistvo. U sledecoj tabeli II daju se, radi uporedenja, odgovarajuce eifre iz 1921 i 1931 godine koje se odnosc
sa rno na aktivno stanovnistvo (liea koja zaraduju). Zapaza se da su unutrnsnja pomeranja u privrednoj
str1..!kt uri veea i uoclj iv ij a kad se posmatra sarno aktivno sta novnistvo. Npr. u klasi poljoprivreda, s umarstvo
i ribars tvo pad iznosi (itava cetiri proeen ta, od 80.37 % na 76.30% u klasi industrija i za nati poveeanje je
preko dva procenta od 8.65% na 10.73%.
Naredna tabela III omogueuje da se izvde uporedenja cifara koje se odnose na pojedine banovine,
naroeito relativnih brojeva, koji pokazuju udeo u eelokupnom stanovnistvu pojedinih banovina pripadnika
pojedinih kla sa zanimanja. Taka se zapaza da je procena t aktivnog i neaktivnog stanovnistva, koje pripada
klasi poljoprivrede, s umarstva i ribarstva, najveei za Vrbasku banovinu (88.16 0/0), a najmanji za Dravsku
(60.28%), dok je prosek za celu drZ3VU 76.58% , kad klase industrija i zanati ddavni prosek je 11.00010,
maksimum 22.150f0 u Oravskaj, a minimum 5.19% u Vrbaskoj banovini.
Tabela IV daje ist.e poda tke kao i tabela III, ali sarno za aktivno st a novnistvo.
U tabelama V i VI dati s u statisticki podae! sa relativnim brojevima za lica koja zaraduju i izdr!a
vana lica i to prema popisu iz 1921 godine po pokrajinama (bez nepopisanih delova ddavnog podrucja), a
prerna popisu iz 1931 godine po banovinama.
Tabele VII i VIII daju uporedni pregied podataka iz 1921 i 1931 za stanovni~tvo p~ klasama zanimanja prema polozaju u zanimanju. Relativni brojevi i ovde treba da olaksaj u analizu odnosnih eifara.
I letimican pogied na graficki prikaz strukture stanovnistva nase zemlje po zanimanju ukazuje na
osnovne njene crte. Nasa zemlja je izrazito agrarna. Uz to ono industrije i ' zanatstva sto postoji veoma je
neravnomerno rasporedeno. Industrijskog i zanatskog s tanovnistva, sem u cent rima' kao sto su Beograd, Zagreb, zatim Sarajevo, Skop lje, Nis i drugi veei gradovi, zatim oko rudarskih s redista, ima u znatnijoj meri
sarn o u Sloveniji i donekle u Vojvodini, s t.o maze da izgleda cudnovato s obzirom na skora ukorenjeno
shvatanje da je Vojvodina emincntno poljoprivredna pokrajina.
U Sloveniji, odnosno Dravskoj banovini, ad industrije i zanatstva zivi 22.15 % svega s tanovnistva, sto pret
stavlja dvostruko veei udeo industrijskog i zanatskog stanovnistva ave pokrajine u ukupnom njenom stanovnistvu, ne~o Ii s to iznosi prosecni broj z~ eelu driavu (11.00% ). U Vojvodini je pored poljoprivrede znatno
razvijena poljoprivredna, a takodE: i druga industrija, a osim toga i zanatstvo je oa relativno visok om stupnju
u ovoj materijalno bogatoj pokrajini, gde veee kulturne potrebe idu naporedo sa uveeanim blagostanjem,
sto sve zajedno dovodi do veee privredne difereneiranost L U Vojvodini, odnosno precanskom< delu Dunavske banovine. videli smo, procenat industrijskog i zanatskog stanovnistva iznosi 15.88% Stanovnisr9-O iz
ostalih klasa zanimanja, pogiavito iz klase trgovina, kredit i saobraeaj, uglavnom je vezano za gradsk~
sredista cit ave driave.
Jos jednom se istice da graficki pregled prikazuje ne aktivno stanovnistvo (liea koja su zaposlena
u pojedinim granama privrede, koja sarna zaraduju), vee ukupno stanovnistvo, dakle i izdriavana liea.

Dr. Borivoj T. Panjevac


sef otseka Opste dr!avne statistike

SADRzAJ -

TABLE DES MATIERES


Strana
Page

I Opsti pregled . .
I

Aper.;:u general
Classes, groupes principaux ct

Klase, glavne grupe i podgrupe zanimanja

sous~groupes

des professions

III P regled po banovmama


.

25

Klase i glavne grupe zanimanja

Classes et groupes principaux des professions

Kraljevina Jugoslavija

26

Dravska .

30

Drinska
Dunavska
Moravska
Primorska

Savska
Vardarska
Vrbaska .
Zetska . .

Uprava grada Beograda


III Pregled po srezovima i gradovima

34
38

42
46
50
54

Drinska .
Dunavska

Moravska
Primorska
Savska
Va rdarska
Vrbaska .
Zetska

Royaume de Yougoslavie
Dravska

Drinska
Dunavska
Moravska
Primorska

Savska
Vardarska

58

Vrbaska

62
66

Zetska
Prefecture de 1a ville de Beograd

71

JII Aperr;u par arrondissements

et

villes

Classes des professions

Klase zanimanja

Dravska .

II Apercu par banovines

72

92
118
160

188
204
264

294

Uprava grada Beograda

312
334

Imenik srezova i gradova

339

Errata

343

Dravska
Drinska
Dunavska
Moravska
Primorska
Sa vsk a
Vardarska
Vrbaska
Zetska
Prefecture de 1a ville de Beograd
Nomenclature des arrondissements et des villes
Errata

OPSTI PREGLED - APER~U GENERAL


Klase, glavne grupe i podgrupe zanimanja
Classes, groupes principaux et sous-groupes des professions

OpW preg\ect

.,

Lita tapo,Iena u zanimanJu

Personnes

ex u~anl

Klase, glavne grupe i podgrupe

zaniman.ia
Cla sses, groupes principaux et sous g roupes

Pol
Sexe

des pro fessions

,
A PoijopriVreda, sumarstvo

. Agriculture, sylviculture et

ribarstvo
p~che

[ Poljoprivreda i slO carstvo

m. - h.

1,571 .342

f. - f.

sv. - ens.

198,6()6
1,769,948

m. - h.

1,567.679

t, - {,

198,568 ,

7.133
156
7,289

21.573
4,357

2,185
124

17,083

285,411

166 ,

25.93ll

168 1 J
118 1 ,

283, 585 1
166,944

4 316

2, 2

167,018 ,
452.429

12~ I ~

Agriculture et e/evage

sv, - ens,

1.766.247

2,309

21.399

450,529

Zemljoradnja

m, h,
Z, . f.
sv. - ens.

1,550,076
194,354
1,744.430

1.449

13.186
3.683
16.869

265,109 i
155,634
420,743 ,

1.670
470
2,140

6,178 '

10

5,559
11.737 :

1.769
136
1.905

1.145 1
225 .
1.370 !

458
27
485

11.153 \
5.526 '
16,679

Labourage
V inogra da rstvo

Vit icultu re
Bastovan s tvo

Culture mara ichere


Stoca rstvo, mlekarstvo i zivinarstvo
Elevage du betail, laiteries et elevage de la volaille
PceiarstvD, svi/arstvo

ribogojstv o

II Apiculture, sericiculture et pisckulture


Pcelarstvo
Apiculture

Svi larstv o

12.752 1
3,685
16.437

m. h.
t, - f.
sv. - en s.

2,059
232
2.291

254

2,792 1
297
3,089

175 '
11 '
186

298

61

78

6.5

83

m. - b.

t, . f.

sv. - ens.
m. - h.
i. - t.
sv. - ens.

306

m. - h.

166

t, . f.

En eau douce

Na moru
En eaux de 1a mer
Sumarstvo, ug}jenarstyo i lov
IV Sylvicult ure, carbonisation du bois
e(

chasse

Suma rstvo
Sylv iculture
Ugljenars tvo

Ca rbo ni sation du bo is
Lov
Chasse

261

8'

sv. - ens.
m. -h .

i, . f.

sv. - ens.

m, h,
f. -f.
sv. - ens.

m, -h,
i, - {,
sv. -ens.

11

2 1 18

4 1 19

4!~

4 22

4 "

2J

"
I2621

54

\09 1

3,027 1
3,049
1.494
16
1.510 '

21

6,

1.539

338

8
346

523

42 31

996 1

7'
530 ,:

42 33

451

5
456

15

540 '

338 :

540

341

15 1
4. 866
28

1'

4.894 I
U34
27
U61

3.42 1

31
3,452 '
3,200

18~1

1,214 1

50 '
1,264 I

151

216 ,

1
9

238 :

2?

-:~ I E

1.D40 :
44
1.084

3,209

32

3'

299
307

185 1
4

- 61

1.533

6'

991 .

5'

22

sv. - ens.

m, h,
Z, f.
sv. - ens.

106 \

2 116

18 '

Z, f.

Z. f.
sv. - ens.

17 ,

Jig I !~
118 15

m. -h.

m. -h.

89

11
12

13

i, - {,

4,
8

23

m. - h.

II

m. - h.

t, . f.

8'
11

m, h,
i. - f.
sv. - ens.

U sla tk im vodama

338

174 1

Ribogojstvo

Peche

300
38

sv. - ens.

sv. - ens.

I II RiboJov

1.521

m. h.
t, . f.
sv.-ens.

Sericicu ltur e

Pisciculture

72

61

157 I

39

124 :

23

39

124

23.

40

"42

~6
41

2 "8
49

1O

'1

'

3
general

Aper~u

la proresslon

~.~ ~ ~
_"0 "''':I

>V~

"=' ,-

:d' t~';;
1
EE
E~

:
I

g, c:: E":: ~ "


I

-
~

.. :; - =

:.:: ~

.
0

> ..

1,347.710 3,218.360
,,, , 1,491.364
1,861.318
, 2,839.074 I 5,079.678
1

1,336, 725 1
1,479,045
2,8 15.770 !,

~ ::

...
0

6
62
68

5.865
1.008
6.873

1.951 ,'
1.769
3,720

16.531
7.630
24.161

4
34
38

551

21

21
9"

30 ",I

43
594

22

14 1,
2
16 11
II
5
6
11

203
14

25

"
21

,':8

202

6
208 I
'I

37

536 '

38

3.

540 '
1,
'0
,,-

18 '!

70 :[
'3

...

"

'.
'I
50

74
23
97

:::I

,.,:::1

1 ~

. . . ~5 ,

~ ",""0 I
. . :; ...... I

.2
.-

6.,'-'

'"

<":I

", cr

"'- '-'

..

~~=

-0;' ",

~o

'"

~ .=.~ :~ ~

'.

g. ~: -;", ~

,~-

cc,
oc
. c c

..

;=0

o~

~ -"I I I

...
0

5 : ~ ~~ ~

2.962
13

55
783
191
-

19 1

16,535
7.654
2-1.199

2.169
4.736

76
163
239

2.108
4.759
6.867

480
563
1.043

4.833
10,22 1
15.054

21.368 :

17.885 :
39.253 1

552
69

135

27

26

368

244
664

:17

621

503

/08
135

796
733 1
/.529

203
20

60
165
226

6
6

12
12

27
:!ti7

294

8.633
20.071
28.704

75

5
5

9
30 '
39

275

46

18

26
301

L56

73

202

91

5.342
57

1.99J
-1. 990 I

6
35

21

80 i
183 :

;j

263 ,

56
135
191

268

59
119
178

133
142
275

1;1
1 :1

120
365
485

395
391

158 1
27i i

2.597
6.424

435

9.021

6. 481 1
14.420

21 I

43
64

65
180
245

3
5
8

440
1.122
1.562

908

200

468

,I

786 ,
1

7,939 1

5.J99

6.983

41'

~ .380

822 1,
2.256
3.078 '

3,
14 1
17 '

213
552 i
765

49 :1
107 11
156 11

1.087
2.929
4.016

3.467
2.972
6,439 ,

1.171 ;

3
21
24

227

57<1
797

109 :1
170 ;1

1.510
3.195

279

5.005

4.472 1
3,509
7.981 1
1

43
2.+23
14
2.976

2.704 i
3.905

9.920
,109
10.329

543 1
79,9 1

9.00 1
347
9.348

256

728

'231

57
785

481

191
5
196

421

29
46

2
2

172

6.~O5

223

2.962

301

5,082.826
5,393.914
10,476.740 '
,

7.823
6.174
13.997

27
2i-1

728

1,916.173
3,558.579
5,474.752

1.958
5.166
7,124

9.893

18
70

/0,627.355

81
175
256

52

5,544.816

614
1.694 ,
2.308 '

2.975

135
10.028

5,157.591 :
5,469]64 ,

97
241
338

13
13

~.411

1,939.110
3,605]06

1. 166 1
3.056
4.222

1
20
21

31

117.944 1 543.120
573.501
233.991
351.935 1 1,116.621
1
110.812 , 539.628
219,768
569.285
330.580 1 1,108,913

593

2.380

1.007

45.574 ,
51.791 1
97.365

23
97

5,181.725
5,488.840
10,670.565 ,

16.146
31.740
47.886

5,342
44
5..186

119,937 , 543,285 1,947.430


238,357 ' 573,808 3,624.247
358.294 1 1,117.093 5,571.677

2.93 1
3,478
6.409

8.974
80
9.054

o>0.... ~

~.!.

4.410 1
7.770
12.180

274
6
280

718 '1
10

31
32
3J

217

2'
1,

2S
29
3<l

~~1 1

.
l:

652
1.767
2,429

2.547

5.859
946
6.805

2J
24

4,785
10.559 1
15.344

108 3,166.653 1,265.071 I


1,835.335 2,767.759
2.655 5,00 1.988 4,032.830

3,166.545
1,832.788
4,999,333

509 1
348 '
857 'I

19

I ""0

3.599

13

20

._
"'-'-'
1 "::J0..

2.861 5,082.539 4,072.661

29.428
20.051
49,479

IS

""... 0. .....
00.

i
2.592

3
97
100

17

1,277.039 1
2.740 1,864.058 2.795.622

29.425
19.954
49.379

10

.:.:c

;:.'U
c

,,~:;~" 1'2"~~~

121 3,218.481

8.525 11
10.202 i
18.727 :1

15

Personau tDlretenue,

Ii
H~~'~ H~H ~

-E
. ...
-~ 0'"

149 3,234,295 1,279.423


3,053 1,864,593 2,801.523
3.202 5,098.888 4,080.946 ,

10
\I
12

I'

"'=.

Izdr:f:avan. Ilea

I 1,348.521 3,234.146
2 I 1,491.401
1,861.540
3 I 2,839,922 5,095.686
1

.. !oO

~";' ~ =

8
9

~ .

.:0: :::1

,"

0'
c

"'0-

'I

0 '- .0::::"::
U

...
c-

OC

"

.J.745

1.473 1
3 061
4.534 '

3.660
7.679
11.339

2.723

1:1

4.035

2 !1

4.973
10,403
15.376

41
24 ',

390
817
1.207

"I,I

116
233
3-19

712

25

80
141
221

11
30
41

87

30 1'
1 1";

1.312

ISO
308
458

0-?
_

5,
25 1:

7,824
11.569 1

28

I'
II

5. -179
1/.453
16.932

15.399 i
11. 862 1
27,261

13. 974 1
10.750

~4.724 1

1. 11 8
874 '
1.992 '
1
307
238 ,
545

I'

4
(N I .uavak I)

lin zaposlena u
zani man Ju
- - 0-" ' - -

Personne.s
exer\an t
_ _ _ _ __

__

Klase. !!lavne grupe i podgrupe

zanimanja
Class~5,

groupes principaux et so usgr oupes

. ~.

v '~

Pol

." =

bH

Sexe

des professions

~ .-

_,

~~

Industrija i zanati
B. Industries et metiers
V Rudarstvo i topionistvQ
Mines et fonderies

Rudnici !eJeza (gvoida)


Mines de fer

m. - h.
i . - r.
sv. ~ ens.

190.326
34.851
225.177

24.128
4.340
28.468

264.421
44.613
309.034
20.384
400
20.784

m.

h.

75

2.208

i.

f.

ISS

77

2.363

sv.~ens.

133
13
146

m. h.

i . . [.
sv. - ens.

46.942
17.346
64.268 ,

55.062 ' I
6.773 , 2
61.:.835 1 3

22

2.836 1
141
2.977 '

1.150
7'
1.157 !

,
5

22

fi

277

27 '
304

Rudnici ugljen<l

Mines de houille
Ostali rudnici
Autres mines
Dobijanje soli

Salines
TopionistvQ

Fonderies

1.553

sv. - ens.

41
2
43

m. h.

31

460
32

31

m. h.

i..

r.

i. - r.
sv .. ens.
m.11.

sv. - ens.
i . . r.
sv. - ens.
m. - h.

VI Indust rija ; zanati kovina (meta/a)


Industrie et metiers metal/urgiques

sv. - ens.

LivniGe i fabrikacija zelezne robe


Fonderies et fabrication des objet~
en fer

m. h.
i. - f.
sv. - t!ns.

Kovaci
Forgerons
Bravari
Ser ruri ers

Limari
Ferblantiers
Kujundiije

Orfevres

I
1

Kazandiije

Chaudronnier~

I.

Oscaii
Autre:;.

!
VB

Fabrikacija slfojeva (maSina), alala


i instrumenata Fabrication de
machines. d'outiJs et d';ns trumenfs
2el~zni cke

radionice
Ateliers ferrovi<l ire : o

i. - t.

1.656

2.203
95 ,
2.298
316 1
16 '

-192

34

206

32 1

7
213

34

36

15.257
290
15.547
2.8 12
90
2.902

2'

i . . [.
m. - h.

103

28
5

332

12 , 10
II

12 I 12

21
,

959
6
965

19

1,

'"

33

29.656
97
29.753

1.193

151

558
148

3.291

706

3.529

10.060
2

551

10.062

562

' 29
-1.144 30

17.493
12 ,
17.505

386

5.536 ' 31

-I
155

227
1.420

9'

21

36.156
493
36.649

2.994 '

687
3.681 '
1.448
564
2.012 !

238

11.736 22
14 23
11.750 "

3.38 25
2 I 26

340 27

4.144 , 28

m. - h.

18.965

i . . f.
sv.. ens.

19.002

133
1
134

5.562
13
5.575

363
3
366

2,424
12
2.436

35
31

66

2.766
77
2.843

10

302

11 '

94 31

sv. - ens.

335
3
338

3
13

39
341

2
13

104 t 39

m. h.

843

660

46

17
677 ,

m. - h.

Z.
SY. -

r.

ens.

m. h.

i. - f.
sv.. ens.
m. h.

i . . r.

i . . r.
sv. . ens.

37

6
849

11 .

, 32

388

5.536 33

74
2
76

35
- 1.10330
1

1.103 ) 34

10 .1 30

,
,

178 14('

46 .

- 178

1::

343 43
2 44

88

1.584

41

108

1.398

129

1.692

m. -h.

9.962

1. - I.

44

3.508
265
3.773

23.923
968
24.891

1.569
125
1.694

1. 132

7.280
61

676
32

321 4.

46
1.178

7.341

70S

32 1 .51

01.-11.
i. - f.
SY. -

ens.

sV. - ens.
m. - h.
i. - f.
s\.'. - ens.

1.376

22

10.006

418 '
106 ,
584

345 1. "
4.237 , '"
18
4.255 '"

1"
'"

5
ISuitt I)

Ptnonnu enlrelenuu

izdriavana Ilea

la profession

----

- -- -1

ii ~l :II'
;: 0.
0 ...........
... _ ...

~:;

::!';:

.;:;-5 j

....

:;::

5g

~..!2

."

>

II

:1

11.470 i
4.276
15.746 1,

241.535
574.515
816.050

834.248 1
698.804 1
1.533052 !

13.524
27.409
40.933

390711
28.369 1
67.440 1

910
1.777
2.687

2.473
1.836
4.309

10.855
21.8 12
32.667

29.931
22.-190
52.421

3
3

1.440
3.187
4.627

5.075 1
3382
8.457 1

737

277
545
822

553
557 1
1.110 '

2V
65
94

-12
88
130

1.039
104
1.143

31.943
75.613
107.556

1/6.422
78.009
194.-131

~.573

5.902
8,475

;.367
7.032
15.399

16.602
37.736
54.338

52.591
38.113
90.154

7.731
19.590

37.253
19.747
51.000

364
12.090
12.454

592.713
124.289
717.002

126.888
306.172
433.060

9.936
26.878
36.814

25.525
698
26.223

22
262
284

25.547
960
26.507

40
91
131

1.087
2.850
3.937

12.396
24.463
36.859

1.610

12
12

1.563
59
1.622

59
112
231

851
1.604
2.455

19.066
490
19.556

10
188

19.076

803

198

19.754

75 '

2.925

10.031
19.633
29.664

3.624
138
3.762

11

57
ti8

3.635
195
3.830

19
33
52

187
476
663

1.234
2.675
3.909

lti
17

215

1
1

276
12

26

11

59

251
486

18

286

288

85
12
21

1.563
47
I

lU I
II I

12

)
14

"
19

991

~I

12

21

1.009

22
23

"

84.474
1.829
86.303

567
572

5.793
956
6.149

114
175

2.405

35.985
324
36.309

113
117

182

29.522

2.i39
311
3.050

'-'

27

26

2.13~

273
31
12
l3

67R

20
55

2.122

102.115
236.705
338.820

20.238
47.175
67.413

526
1.405
1.931

5.794
1.130
6.92-1

75
221
302

221
642

35.989
437
36.426

13.285
30.229
43.514

75

2.55\

691 '

202

277

5.998
8.549

1. 307 1
1.998 ,!

29.522
157
29.679

3.423
8.347
11 .710

181
393
574

4.095
10.810
14.905

32

6.516

1.539
3.921
5.460

12
35

I~ ,il
-1o

2.092
5.454

-17

529
1.463
1.992

57 11

7.556

260

30 "

886

10.373
25.5~4

35.8 77

863

114
I

6.516
123
6.639

58
53

6.697

796
58
854

18

796
76

622

872

2
9

225

882

II

306

1.847
53
1.900

1.8-17
1.921

114
1.485
2.199

-I

21
21

1
11

-1.015
285
-1.300

56
56

4.015
341
4.356

942
2.344

117

3.286

1-18

43.592
1.430
-15.022

12
621
633

5.661
14.248
19.909

1.-177
3.86;

"

9.409
139

73

51

9.548

74

."
.,"

45
11-1
30
144

1-16
6
152

)9.1
10
-103

'"

1~

181

74

-13.604
2. 05/
./5.655

9.410
212
9.622

806 1~

1. 529 1'
2.335 .

2.277
5.032
7.309

121

84.479
2.396
86.875

29.552

4-1

~I

33

182

38
39

Ii

2
3

127

37

2.596
4.760
7.356

997
16
1.013

30

115

..

592.349
112.199
704.548

~I

31

1"

72 :1
II
12 ;:

27.321

355

42 1i

1.24 1

202
500

25 ,1
49 :1

945
2.041

102

74 11

2.986

~:: II

3.994

638
I

40

1.476
2. 114

01 1

91[1

1.645
5.639

.;.34-1

8.621
21.923
30.5-14

73 i
117
190

15.832
40.155
55.987

546
1.322
1.868

3.656
8.629
12.285

4.20-1
9.95 1

IU55

1
1

8.608
5.545
14.253

1.151
962
2.1 13
2.792
2. 115 1
-1.907
5.660 1
-1.335 1
9. 995 1
59.436 '
-12.206
101.642

13.614
10. 163
23.777

(\

(Naalauk II)

Uca l'apOJlena u nnlmanJu

1(lase,

g!<:lvne grupe i podgrupe

zanimanja

Pol

Classes, groupes principaux et SDlls-groupes


des professions

Sexe

Izrada prevoznih sredstava (kolari

i drugi) -

Fabrication de moyens

de transport (carrossiers et autres)

Casovnitari (urari, sajdiije)


Horlogers
Elektrotehni~ari.
tehni~ari

instalateri i radio-

Electriciens, in stalla

teu rs et radiotechniciens

Personnu

..
,>o

m. - h.

z. - r.

SV. -

ens.

6.553 i
14
6.567 '

93

979

sv. - ens.

156

14

69~ !

m. - h.

1. 652 1

466

i. - f.
sv. - ens.

",

3.397
12
3.409

69
535

1.623

7'

327 1

tOi l

1.630

979

1
8
9

466
77 1
543

8.232
871
9.103

1.366
120
1.486

264 : 4
6 ,
270 6

1.134 '
22 1

m. - h.

1108 '

14 ,
I'
15

z. - f.

653

320 ,

m. -h.

I. lOB

4.329
16
4.345 1
68 - I

i. - f.
SV. - ens.

536
. 24
560

Ostali
Autres

ext:r~ant

1.565 10
12 1\

1.577

12

VIII

Industrija i zanati kamena, zemfje


i stakla - Industries et metiers
des pierres, des terres et du verre
Dobijanje kamena
Carrieres de pierre
Paljenje kre~a
Extinction de la chaux
Fabrikacija cementa
Fabrication de ciment
Fabrika opeka (cigalja) , crepa i sa
motne robe - Fabrication de brio
ques, de tuiles et de l'a rgile reo
fractaire
Kamenoresci (klesari)
Tailleurs de pierre
Loncari i pecari
Potiers et poeliers
Fabrikacija stakla
Fabrication de verre

m. - h.

i. - I.
sv. - ens.
m. - h.

3. 149
7/ '
3. 220 1

1313 1

I I~

106 ,
5

1.113
200 1

8.807

4.023
660 '
4.683

783

9.

590

722 13
17 "
739 15

759

I.

1.177
30
1.207

779

6 18

121
10
131

2Q

i. - f.
sv .. ens.

116

m. -h.

129

13

130

14

lOB
13
121

68
4
72

320
41
361

1.260
104
1.364

861
150
1.01I

10 24

749 1
26
775 1

4-10

2.792
30 1
3.093

I.B70 i
391 ,
2.261

3825
. I 25
39 21

1.593
14
1.607

17~ 1

196 28

z. - r.

SII. -

ens.

m. - h.

Z. - r.
sv. - ens.
m. -h.

z. -r.

SII. -

ens.

72~

sv. - ens.

727

m. -h.

1. 255 1
28
1.283

i. - r.
SV. - ens .

87
527

30
2
32
14 1
3
17
123

46

23
1.003 1

sv. - ens.

49

169

m. - h.

65

67
15
82

106
22
12B

z. -r.

47

9sa

791
276
1.067

m. -h.

11

"

21

10

22
23

m. - h.

z.. r.

III

20

186 '

2 "
198 30

97

389 31
4 32

8,

105 '

393 33

63

62 34

57 1

9 35

120 ,'

71 36

75 1
15
90

20 31
I 38
21 3!l

Ostali
Autres

IX

Indus trija i zanaci drveca i ko sI;


Industries et metiers du bois el

des as

i. - r.
sv. - ens.

m. - h.
i. - I.
s..,. - ens.

JI
22.7/0

II

329

23.039

3.445
485
3.930 1,

Fabrikacija strugan e robe


Scieries
Izrada nameStaja , s tol ;) ri i toka ri
Fabrication de meubles, menLii sie rs
et

tourneurs

Bacvari, kacari
Tonneliers

m. - h.

i. - r.

SV. -

ens.

m. - h.

Z. r.
s v. - ens.
m. - h.

i. - f.
sv. - ens.

1.166
36.730 1

11.601
904
12.505

35.564 '

6.685 '"
32 "

6.717

42

1.050 1
19
1.069 I

2.830
389
3.219 1
I

12.228
510
12.738

9.825 ,
588 ,
10.413 '

184

13.863 '
30
13.893

352 !

19.680
170
19.850

960 ,
196
1. 156

5.938

2.421 i
5,
2.426 1

"-2 ,
404
21
21

1.548 1
8,
1. 556 1

88
I'
89 ,

43

184 "

I 46

4 141

5.942 148

296 "
2 50
29B "

(Suitt

la professIon

. -.
" ~

>

77
79

13.122
138
13.260

3.836 1
9.372
13.208

42

2.147
43
2.190

1
13 1
132

2.148
174
2.322

1.733
2.378

13

5.600

1
128
129

5.601
218
5.819

274

42

5
6

'g I,
10
II

12 1

5.690

13
64
10

74 ,

2~:I'li
2 1!

18 ,

19

25
26
21

13.316
1.097
14.413

212
219

18.068
1.745
19.813

382
389

2.165
56
2.221

387
27

414

:1,
23
24

13.120
61
13.181

90

268
16
17

668
1.247
1.915

3 13
1.573

2.386

2.978
1.653
4.631

5
4
9

191
437
628

578
466
1.044

1.883
2.830

1.142
2.-'45
3.587

3.667
2.810
6.477

1.698
-1.013
5.711

2.390
5.940
8.330

8.363
6.943
15.:j06

637
1.6 10
2.247

!.l05

3.845

2.717
3.822

6.629

226
534
760

2.627

3.923
2.717

3.666

6.640

353

428

1.515
1.392

1.096

972
1.400

2.907

71
'2 18

125

357

-159
430

455

1.07 1

2.807

29

1.526

2864

798
2.040

33

13-1

19
19

90
2.954

~9

'

-13

12
2-1
36

583

38
3
9

2.838

12
50
161
211

I.OB7

25

390
1.477

30
30

420
1.507

07
92

37

333

33

56

1
17
18

334

38
39

73

86
II tI

81. 618
5.238
86.856

14.473
32.849
47.322 '

1.471
3.801
5.272

24

35

36

'<'

41
42

43

"
45

389

407

21

53
7-1

7.784

~5 1

182 1
267

947

H3 ,1

21>'9 !

24.321

1.059 .

2.784

482

889

31.936
72.082
104.018

113.554
77.320
190.874
37.832

1..579 .1
1 36'5 ,

8 1.584

34

2.944 '1

85.865

95i
991

26.183
1.506
27. 689

56S
591

26.206
2.074
28.280

719
1.603
2.322

1.217
3.215
4.-132

9.686
20.325
3O.Q ll

11.626
25.155
36.781

27.229
65.061

-11.232
457
41.689

-11.2-1 1

7-18

8.660
20.-191
29.151

151

291
300

359
510

-1.357
11. 106
15.-163

13.238
32.08-1
-\5.322

54.479
32.832
87.311

9
26

-123

902

35

1.325

1.967
-1.586
6.553

6.430
4.634
11.064

66 1

66

49
~I

51

I.OB7

25.328
19.195
44.523

-15
116
161

2.740
67

2.664
71
2.935

7.253
17.068

98
21 0

169
514

129 :
5

17.853
13.006
30.859

2.165

502
1.376
Ul7S

31
32

-1.530
11.697
16.227

66
97
163

5.973
1.003
6.976

30

12
27
39

4.685
10.430
15.//5

600

"

3.007 '

459
1.356
1.815

!51

33
33

1.118
3.433
4.551

2.043
5.185
7.228

150
-150

2.740
34
2.774

6.719 '
3.651
10.370

18.075
2.127
20.202

lOB

199

2.872
2.200
5. 072

10.791

2.525
365
2.890

724
2.026
2.750

3.241 1

904 '
2.337

227
316

193

18.378
13.186
31.564

2.209 1
2.937 i

728

89

4.281

4,463
16
40479

23

41.9~9

4.-163

32

32

48
4.511

1.5 19
3.624
5.143

15.546

3HII
.;0.357 ,'

13.048
18.304

607
1.549 1
2.156

13.323
1.309
14.632

3S7
29
416

5.967
810
6.717

'\

2
2

23 1!
I ,
24

28

30B

64
64

.1

1.082 '

2.245

301
2.826

74 1

272 1
346

11-1
415
529 '

24

2.525

82

276
806

80

2 1
8,

-I I

4
15
19

24

78

645

5.256

1.156
3.029
4.185

206
566
772

(Na,tavak

JII)

Uta zapo,lena

II
I
I

Klase, glavne grupe i podgrupe


zanlmanJa

Pol

Classes, groupes principaux et sous-groupes


des professions

Sexe

tI

zanlmanJu -

PeTSonnu tXtn;ant

."
;

I
Izrada pletene robe
Production de marchandises
tressage

m. - h.

de

Ostali
Autres

Industrija i zanati koie, cekinja i


rogova - Industries et metiers de
cuir, de la soie et de la corne
Cinjenje i izrada koie
Tannage et fabrication de peaux
Sedlari (saraci) i remenari
Sellier s et harnacheurs
Osraii
Autres

XI

Tekstiina industrija i zanaci


Industrie et metiers textiles
Vune
Laine
Lana i konoplje

Lin et chanvre
Pamuka
Coton
Tkanje Cilima
Fabrica tion de tapis

Uia ri, si tari


Producteurs de cordes et de sas

Ostali
.-\utres

XII

Indus crija i zanati odevanja


Industrie et metiers de I'habillemenr
KrojaCt (terzije), fabri kacija odela
Tailleurs, confection

Krzn ari (curcije)


Fourreurs
Fabrikacija i siven ,i e rublj<J
Fabrication de linge et couturiere:;
en blanc

Z. - f.
sv. - ens.

879
104
983

17

4
21

2.802

408

4.436

899

882 ,

34

99
507

429
4_865

312

279
67
346

2_136
245
2.381

2.836

h.

z. - r.

SV. -

ens.

m. - h.

z. - f.

sv. - ens.

54 1

. 6

547

1.929

5
1.934

75
I
76

1.815 ,
5'
1.820 '

332

sv. - ens.

23
355

54
31
85

-ISS
179 '
664 i

3.541
4.888
8.429

1.192
514
1.706

254

m_ - h_
i. - f.
sv. - ens.

630
8~

]96 ItJ
3 "

774
198
972

68

7
7' 8
889 9

1.211

m. - h.

z_ - f.

714

sv. - ens.
m. -

265

m. - h.
i. - f.

sv. - ens.

22
105
184
-I
188

225
40

z. - f.

83

98
35
133

1.631 I
329
1.960 ,

4.497
171
-1,668

m. - h.

477
149
626

199 , 12

56 1 113
, \4

69

561

I"

57
113
170

125 1 16

6.510
9.434 '
15_944

2.327
4.237 ,
6.564 '

931 ' 19

869
846
1.715

298
331
629

808

-I 17
129 '8

444 . '"
1.375 I 21

35 ; 22

sv. - ens.

340

276
93
369

m. h.
z. - f.
sv. - ens.

88
35

170
29

123

199

959
1.767

675
64-1
1.319

m. - h.

-13

73
39
112

292
493
785

57
215
272

III
840
951 '

92
319

66 ' )3

728
112
8-10

343
231
574

235 I 34

862
2_589
3.451

630 131
356 , 38

1_634

17_880 ' '"

m. - h.

t_ - f.

i. - f.

&i

22

sv. - ens.

65

m. - h.

62

7.. - f.

'211

39
14

sv. - ens.

:273

53

m. - h.

1.173
79
1.252

45

z_ - f.

sv. - ens.
m. - h.

i. - f.
sv. - cns.
m. - h.

i. - f.

sv.-ens.
ni . . h.
i . . f.
sv .. ens.

m. - h_
i . . f.
sy. - en:;.
m. - h.

i. - f.
Sy. - en".

8
53

31

123

66 1 24
!

227

4 , 25

26

9 27
7 ' 28

5 129
12 , 30

20 31
-16 1 32

I"

I
236 I 36

I.Y21
4.-155
6_376

5S9
331
920

51_510
23_343
74.853

604
254
858

50.274
18.67/
68.945

2_617
4_251

23.752 1 "

1-1.942
16.-165
31.407

147
41
188

16.034
12.263
28.297

-152
341
793

072
6_
4.404
"
10.476 "

1.727
17

II

46

332 "

1.744

II

1.016
44
1.060

-19

339 ( 48

21
1.776
1.797

23

?7
1.622
1.649

3 1 49
326 1'"
329 51

II
34

3.702 '
6_184

9.886

67
69

986 i 39
5.872 1 "

1"
i

7 ! 47

9
,Suitt

"o

>

11

,
5
6

147 1
106 1
253 i

1.701
420
2.121

1~ li
2092

~ . 005

11

13g l1

8
9
III
11

12

1:~1 1
-

81 ,1,

13
\4

"
16

37 !1

81 :.['
12 '
6'

17
IS

18

19
2(1
21

302
314 ,
616

"
"
"26

42
12

23

54

27

19

28
29
)

4
1

33

?8 ::

2S !!

,I

611
1.329
1940

31

8.006
1.931
9.937

2.964
5.802
8.766

80
184
264
166
./32

48
99
147

855
1.855
2.721

2.558 1
2.302 1
4.860 i

897
2.058
2.955

308
348

656

4.249
8.392
12.541

12.255 [
10.323 I
22.578

U31
./.057
5.788

28
60
88

3.701
8.912
12.613

/3. 261 1
10.003
23.264 I

1.738
4.000

704
5.
1
4.650
10.354 ,

14

183

17

420
503 .

9.557
887
10.444

204
207

9.560
1.091
10.651

1.776
4.363
6.139

3.963
519
4.482

3
131
134

3.966
650
4.616

403
939
1.342

:!67

1243
2.779

351

4.022

8
15
23

4.529
12
4.541

4.529
53
4.582

1.205
2.950

1)5

41
41

133

4.1 55

I ~J8

348
955
1.314

18
36
54

1065
356
1.421

1.065
388
1453

1~

17

32
32

474
642

32
49

1-10
312
452

. J4.803
19831
34.634

./13
./24

14.814
20.244
35.058

2.601
6.272
8.873

36 1
1.212
1.573

4.085
8.273
12.358

1774
1399
3.173

1.776
1.476
3.252

193

77
79

514

86
262
348

474
\195
1.470

1.755

48

1.722

104
152

54
199
263

959
1812
2.771

[,9

19
ti l

361

123

IlIl

549

759
23B
459
697

2.397
3.895
3.5 19
7.414
~2.374

/I

1
40
-11

324
1.366
1600

27

27
1

9
10

3.477
476
802
1.278

707

34

.598
S~

5.738

1.536
4.085
5.721

2i

Hi

84 1

7./3/
/5.913
23.04./

21945
36:157 '
58.102

772
1.792

2.548 .
3.258 ,
5.815

/56
1

2::!

~~ I

3.1 98
2..t,-t

IIl8

515

325
1.375
1.700

59

15

127

162
2S4

186

48
53

446

2.646
502
3.148

806
1982
2.788

19
75
95

403
903 ,
1.306 '

21
77

1.249
3.017
4.266
3.553
8.007
11.560
108../29

155

3.110

126

7.8.10
14.1H
21.974

7.836

1461

158

223

14.357
22.203

3..t56

1.899 ,
3.917

4.917

566
724

5.8 16

35
68
103 '

l.367 I

/23.8 19
51.207
175.026

/.180
1.305

/23.844
52.487
/76.331

34.198
82.196
/16.39./

267
643
910

9.322
24.982
34.304

293
608
901

G43 !:

38.290

10.506
25.044

2.936

458

38.298
34.285

59

33.827
72.1 17

7.008

123
218

72.58J

35.550

141
200

3.233
83
3.3 16

3
49
52

3.236
132

974
2.551
3.525

'"
""

/ .917 "
-ISO ;!

313 ,'

956 "

101
I:!
113
.)

1~

21

79
3.820
3.899

25

466

3.368
79

38
38

"2.123

229

~.56..t,

1.075

37
38

355

3.858
3.937

161
335
496

16
21

31
40

56

34l.[:
19
56 11
75

1.194
3.097
4.29 1

66
13 1

3 1.,

239
497
736

"

720 1
1317 '
2.037 '
563

1.834

11389
33.763 ,

51.922
67.595 .
119.518 .

196
47-1
670

152.509

10.84-1

1'

2.830
3.845
6.515

167.924 ,
160.9 /6 1
328.840 I

U 080

13.624
33.311
46.935

197

1.392
1.215
2.607 1

1,]5.t:

465

39

4.1 38
10.303 1

2.645

229

327
827

6.165

11 .

34
31
38

""

1.702
437
2.139

49
50

775
1251

121

"

18

476

3J
32

17

1.882
9.887

1.754
1.682
3.436

9
10

no

H30 '
3.229

7.559
I

318

4.355 ,
1.673 :

10

~rupe
zammanJ3

Klase , glavne

Lin zaposltna u zanimanJu

Classes, "groupes principaux et SOlIS-groUpI!S

P e rsonnes txtr~ant

i podgrupe

Pol

Sexe

des professions
1

Pravljenj e sesira, fesova i kapa


Fabrication de chapeaux, de fezs
et de casquettes

m. - h.
z. - f.
sv. - ens.

543 1
73
6 16

81
27
108

535
407

81
199

136 1

942 ,

280

164

28 : 2
3

Modistkinje
Modi stes

Obucari (bez opancara), fabrikacija obuce


Cordonniers (a I'exception des san-

daliers), fabrication de chau ss ure


Opancar i

sv. . ens.

59~ I

596

m. - h.

2D. 185

Z. 1.

107
20.292 '

SV. - em;.
111. -

h.

z.. f.

4.063
49 1
4.112 1

Sandali ers

sv. . ens.

Pranje (i pralje), giadenj e ( pegla.


nje), 6scenje. bojenje

m. - h.
i. - f.
sv. - ens.

839 1
3.797 1

m. - h.
i . . f.
sv. - ens.

8. 335 1

Blanch issage (et bla nchisseuses),


repass age, nettoyage et teinture
Berberi (brijati), frizeri
Barbiers et coiffeurs

Kup ati ia
Bains

Ostali
Autres

XIII

m. - h.
Z.. 1.

Industr Ua i zanati papira ( hartij e)

Industrie et metiers du papier


Fabrikacija celuloze i papira
Fabrication de cellulose et de papier
Knjigovesci
Relieurs

4.636

1.141
1.141

214 1
63
277 ,

20.739 ,
707 I
21.446 .

6 13
719

6.679

19

3.712
II
3.723

230
4
234

990

10

259 ,
8.594 ,

36 '
19

sv. - ens.

43

m. h.
Z. 1.

820
196
1.0 16 ,i

36
53

~~

251

325 1

Z. 1.

sv. - ens.
m. - h.

z.. t.

sv. - ens.

m. -h.

z.. 1.

II I
262

2'~ I

sv. - ens.

I I
23

m. -h.

2D3 ,

Z. 1.

6'

sv . - ens.

1
1

209

10
10

416 1
1.239
1.655

33 1
10 1

m. - h.

XIV

Industrija i zana t; hrane


Industrie et metiers de f'aJimentation
Mlinarska industrija
lndustrie de s moulins

m. - h.

Z 1.
sv. - ens.

26

41

30 I

sv. - ens.

24.007
1.046
25.053 .

m. - h.

4.R38

Z. 1.

230
5.068

m. - h.
i. - f.

sv. - ens.

,1

lzrada bisk vita , testenina


Fabrication de biscuits et de rna
caronis
Bozadiije i alvadiije
Fa brication de .boza et de .hal va..:

m. -h.

8.633

i .. f.

449
9.082

sv. - ens.
m. - h.

i . . f.
sv . . ens.

m. h.
i . . 1.
sv . - ens.

108

63
1.766
1.829

261 '

938 1

137 15

6
71 I

62

86 1
148 1

I.

4 20
4 21

219 22
31 23

250

24

195 25
40 26
235 27

901

1.167
1
2.556 1

723
1.624

599
493 1
1.092

12 28

869
606
1.475

12 3Il

734

18

532 1
1.266 ,

64
82

177 31
39 32

26
14
40

56
142

14
53
67

3.4 14

26.688

606
4.020 ,

4.082
30.770

458 !
240
104
344

59
15
74 ,

198 '

!
1.0 19 !
921

98 '

124 '
27 ,
151 ,

29

216 33

6 34
13>
7 36

5.178
2.688
7.866 1

4.958 !

125
5.083 :

1.181

77 1
1.258

9.519
295 '
9.814

882 1
62

944 '

47

186

42

196

89 ,

382

28 ,
75
103

846
10
856

235 i
51
240

1.576
59
1.635

3.422 "
590 17
4.012 18

1.389 ,

133

167
173

13
14

29

20
29
1
49 .

677 1

I II
991 12

40 I
30 1
70 i

8' 1 8

65 1

Pekari i pos la s titari


Boulangers et p.Hissiers

6.597

106

7.078
946 '
8.024 1

Ostal i
Autres

I , '
370 t 5
37 1 6

2D
2D

6207 37
24 38
6.231 3.

_561 1 ~
561

42

I
3.3 11 43
16 "

3.327 45

_ 43 i ~
43 1'"

171 ! ..

-!7 1 ! ~

II

la proruslon

..~ ~- II
;.~
:t:;
0

-.::: .::

=~~:- II'
nH~
~ g ~~

] ~

.-

.=";

." -.
~

>

."

-;;;;

oJ

o" 0

~
0

~::I

.~
~.

",,!oil

0< "

Ptrsonnes tntretenuu

Ildr!aivana Ilea

~~ ~.:

~5 ~~

'2~2'~",

e= ~~ ~ j ~.~.~c:

=~ -; ~
1:~~

0;:

o u

U 08
738
2.146

4'
36

2
3

c"

>,;;;;

0 ..

... ,.

.... -..

"" -

..>I..

> . . _,.,

;: i ~ I
; ~ ''::

0 '" '"

::> :!:!

'0 ....

1.409
835
2.244

1.148 ~

30
30

5
2.171
2.176

47
120
167

. ..
=
~< ill
o'
==
~2,~ ~.:c~~
0

"0
~-

::.;

~ii
I ~'" ~ '3::

'"
0 "=" ..

"U

] ;" 0.

~= ~

c;;

o"='

,, _

:;I"

...

'"

.. ",",0 '"

..... ""

400

g~ '~ ~;.~~
g-:;~ ~::~c

NoN

= ....

ml

I
97
98

Ii
,
I

'"

:; ~ ~
! :;_ .;;: 0;

~; ~~ ~ 1 ~ ;~ ~~.2 ,
~.: ~.~~ I -g .: ~~ ~ ] ~ : a~~ I
.
,
,. co

.~

31 i
82
113

247
505
752

9
28
37

586
1.464
2. 050

1.995
2.299
4.294

63
197
260

68
2,368
2.436
65.068
41.297
106.365

~I

8 11

II

12

13
14

20
21

3,496
9.859
13.355

65
140 ,
205 !1

16.154
39.974
56.128

24~11
253

9. 258
74
9.332

I
43
44

9.259
\17
9,376

2.836
6.802
9.638

13
17
30

822
2.219
3. 041

30 i
60 1'
90

3.701
9.098
12.799

12.960 I
9. 215 1
22.175

~II

1.508
6.908
8.416

69
69

1.508
B.9i7
8,485

1.1 07
2.\12 ,
3.219

620 I
991 ~
1.611 i

\I
32
"'3 11

1.752
3,164
4.916

3.260
10.141
13.401 ,

2
194
196

19. 179
2.027
21.206

5.251
13. 259
IS.510

14
29 .
43
I
16
26
42 1

704 ,
2.203 '
2.907

3 1 ,
69 ,
100 ,

6.002
15.557
2 1.559

25.18 1
17.584
42.765

10
10

129
102
231

16
54
70

15 '
37
52

29
85
\14 ,

60
176
236

189
278
467

705
1.894
2.599

2.533
2.554
5.087

1.414
3.025

M 39

4.485
5.224
9.709

994
1.988
2.982

2.736
3.267
6.003

366
9 12
1.278

1.566 1
1.604
3. 170 I

2~i '

22

23
24

I
3i 'l

129
92
221
1.826
6 14
2.440

"26 i

.J

27

11

3.069
2.077
5.146

I
I

1.742
1. 205
2.947

28
29

I
I

19. 1i7
1.833
21.010

35

48

660
2.488

506 1
1.336
1.842 ;

7
21
28

190
532
722

2
122
124

3. 071
2.199
5.270

162
403 '
565

1/8
348
466

1.134
2.2 74
3.408

1.742

90
252
342

897
1.69'2
2.589

2
46

1.828

"

1.200
692
1.892

136
319
455

128

129

228

342

I
14
15

357

19
40
59

2.007 :
213
2.220

67.50 1
8.659
76, 160

89
2.453
2.542

67.590
11.112
78.702

16.887
n893
58.780

1.5 11
-1 .089 ,
3.600

10.309
23.921
,]4.230

382
8 12
1. 194

29.089
70.7 15
99.804

96. 679 1
81.827
178.506

lSi
28

12,746
558
13.304

6
446
452

12.752
1.004
13,756

:1.448
8.310
11.758

402
1.1 89
1.591

2.430
5,711
8. 141

59
124
183

6.339
15,334
21.673

16, 338
35.429

23. 189
956
2.4. 145

31
600
631

23.220
1.556
24.776

6.167
14.853
21.020

2.118
5.027
7.145

113
224 1
337

8. 444
20,220
28 .664

31.664 '
21.776
53,4-10

-180
328

I
25
26

481
353
834

3. 172
11 2
3. 28 4

214

315
720
107

827
9

9
18

",
'j<J

"

I
34
35

10

"

,I

1.199
658
1.857

8
2

33

39

3.02 1

1.279

.17
33

2
5
7

74
7-1

31
32 I

7
44
51

3ll

98
241
339

,
\9

16
75 '
91

12.495
29.734
42,229

253

\6
17
18

..? ;'

48.9 14
1.323
50.237

\11

" ,I

246
254

11

\I I

48.906
1.077
49.983

558 ,1
12 ,1
570

5
2.141
2.146

342
V
351 ':

808
3.1 70
83
3.253

29
31

21 1
76
!!7
7
20
27

93

116
162
18
42 '

50

1.282
2.888
4.170

28

55 l

46

77
253
330 '

209
517
726

73
175
248
357
760
1.1 17

.-

54
125
179

--

183
353
536

IV. 09I

2 1i
2 11

412

64V
825

640

1.414

9-l !*
173 :/
267 i:

1.733
3.82 1
5.554

4.905
3.933
8.838

"

168

12
INaSlavak VI

lic-a zaposlena u zanimanJu -

Klase, glavllt! grupe

zanimanja

Pol

: Classes, groupes principaux et sOll s groupes


des professions

Sexe

Personnes

.,

.= ;j

ff~

Mesari i kobasicari
Bouchers et charcutiers
Proizvodn ja sira i masla
Fabrication de fromage et de beurre

m. h.

z.. r.

sv. - ens.
m. - h.

z.. r.

SY. -

ens.

7.692
187

7.879
67
22
89

100
27
127

12

2
14

444
50

7.3~6

71
7.397

658
146
804

337
135
64
204
268

Proizvodnja cokolada i bonbona


Fabrication de chocolat et de bonbon s

m .. h.
1. - f.
sv. - ens.

116 ,
9

114

IY7

56

125

170

320
517

Susenje i konzerviranje voceJ i povrcu


Etuvage et conserves de fruits et
de legumes

m. - h.
z. - f.
sv.. ens.

11
1
12

23

Konzerviran j e druge hran e (mesa ,

m. - h.
Z. - f.

45

lOl

90
61

sv. - ens.

46

20
121

151

Fabrikacija duvana
Manufacture de tabac
Fabrikacija spirita, alkoholnih piCa
(bez piva) i sireet a - Fab rication
d'alcool, de boissons alcooliQues
(sau f la b iere) et de vinai gre
Fabrikacija piva i slada
Brasseries et fabriques de malt
Fabrikacija sodne vode i drugih ne
alkoholnih pica
Fabrication d'eau de soude et d'aut
res boissons non alcooliques
Ostal i
Autres
Hemijska industrija i zanati, pfoiz vodnja i prenosenje mehanicke

26

724
12

m. - h.
Z. - f.
sv . - ens.

494

676
48

81
13
104

Proizvodn j a secera
Raffineries de sucre

rihe) - Autres conserves (de viande, de poisson)

XV

26
54
80

135

287

535

241
141
382

20

410
57

663

sy. - ens.

21

467

m. - h.
i. - f.

508

sv. - ens.

667

57
16

m. - h.

110

103

11
121

34
137

658
33
69 1

z.. r.

r.

i..

:iV

ens.

m. - h.
i. - f.

118
781

269
54
323

360
76
436
156

"

19 12

3 13

"13

17
18

~I~

9 , 21

1 122
23

1 I ,.

8 ' 25
.

26
27

22 [:

61

19 131

224

51
112

1
2033

2.416
594
3.010

3.196
749
3.945

1.967
729
2.696

173 1 36

608
154

815
121

682
149

73

167
57

Fabr ikacija hemijskih p rodukata Z:.l


industrijske i farmacij s ke sv rhe
Fabricatio n de produits ch imiQue s
pour buts industriels et pharma
ceuti Que s

m. - h.
z. - f.
sv. - ens.

107
114

762

936

831

Fahrikacija boja, lalwvCl, mastila itd.


Fabrication de couleur:::., de vernis,
d'encre etc.

m. - h.
Z. - f.
sv. - ens.

35
I

100

89

26

141

135
63
198

Fabrikacija sibica i eksplozivnih materija - Fabrication d'allumette s.


et de matieres explosibles

m. - h.
f.
sv . en s.

6
6

169
16
185

330
114
504

Fabrikacija sa pun a, sveca i t. d.


Fabrication de savon , de chandelle.;;

h.
Z. - f.
s\'o - ens.

309

164

16

84

n1 .

10

30
186

59

sv. - ens.

z. -

18

13

188

m. - h.

13 15

347

ens.

!O5

65

SY. -

212
317

222

11

34

826

124

6 ,

14

1.545
2.371

z.. r.

20

1.345

m. h.

2.027

472

2.374
3.719

736

i . . f.
sv. - ens.

19

109
845

m. - h.

2.024
3

snage - Industrie et metiers chimiques; production et transmissian de fa force mecanique

etc.

e)[er~ an[

podgrupc:

325

41

248

55

22 3IJ
132

171 ' "

3!5

11 , 37
38
11 39

21'"41 .

144

2 42

203

41~

345

41"

35 1

124

69 ..

238

126 .

589

350

142

1"

. 70 48

13
(Suite V)
izdrhyana Ilea

ta profusion

I'

.,

18. 783

35
829
Rfi4

18.434
1.213
19.647

5.21 8
13.711
18.929

190
45
235

190
54
244

43

39

9
9

85
128

7
10

70
109

1.440
33 1
1.771

1
113
114

1.441
444
1.885

187
611
798

481
1.135
1.616

517
590
1.107

1
40
.11

518
'630
1.148

57
165
222

33
105
138

110
208
318

77
78
155

77
91
168

13
13

16
21

10
28

354
294
648

29
29

354
323
677

70
93

2.913
4.031
6.944

1
24
25

2.914
4.055
6.!Jb9

939
405
1.344

941

74

100
102

505
1.446

189

6
107
113

1.472

1.466
252
1.718
1.153
170
1.323

2
-IS

~)

41 .
11
52 1

3\

468
154

622

57

8.465

\
2

581
'
48

18.399

629 1/

5,

?Ii
jd

,
8

IV
11
12

8
8

\3
14

"
"
17

384

23

38
87
125

38

1.81 0
4.604
6.4 14

102 1:

258 1

360 1

11:
-

lji

7. 168
18.660
25.828
85
162
247

275
216
491

669
1.746
2.415

2.110
2.190
4.300

200
482

718
1.112
1.830

682

13
27 .
40

28
71

99
161
390

50
126
176

88
194
282

412
878
1.290

1.701
3.575
5. 276

96

307
636

943

25.602 I
19.873 I
45.475

551

105
162
267 ,

SIS '
713 1
1.228

"

\,

20

21

"

-I

24

-I

23

2S
29

32
3J

31

263

229
325

16~

359

42

1.831

51

508

47

1. 155
215
1.370

677

440
1.099
1.539

411
1.124
1.535

13
56
69

247
463
710

3-1
107
141

237
332

-169

73

-14
45

198
667

187
260

95

-1.453
6.566

5. 027 1
8.508
13.535 [

-177
1.057
1.53-1

1.4 18
1.562 1
2.980

tilS

2.090
2.008 ,
-1.098 1

2.11 3

1.649
2.267
12
16
28
I'

s;,
9

683
1.659
2.342
203

539
742

1.838 ,
1.874 '
3.712
672
737
1.409

372

2.670

4.048

2.676

1.061

996

2. 114
10.579

12
562

8.417

7'
64

'1.774

12.525
12.445

11.153

9.769

5i../

1.433

3.770

5.909
8.579

/3.8/7

24.970

11

2.234
431

6
IV I
197

2.240
2.862

64
173
237

6
",7

1. 117
2.550
3.667

3.
3.172
6.529

352
189

13
37

3-1
120

541

50

154

714

38
39

2.665

4\

351
160

.,

622

233

816
1.726
2.542

4
7,
II

357
1

51t

"

29
30

714

31
7

38

332
1.046

26
26

358

3
6

170

1.072

232

1.048
472
1.520

1.049

171

66
67

538
1.587

542

212

713

2&<

62

76

93

140

201
294

358

388
699
1.037

-153
875
1.328

1.167
1.233
2.400

-128
1.202
1.630

1.477
I.HO
3.217

178
-137
615

498

3
11 ,
14 '

492 '
547
1.039

14
(Nulauk VI)

Uca zaposlena u zaniman Ju

Klase, gJavnt! grupe i podgrupe


zanimanja

Classes, groupes principaux et sousg roupes


des professions

Po l
Sexe

. ~

..:.:

.:=
::
U..,

~ .~ '~
,'"

";::

Elektri~ne

centrale

Centrale s eiectrique s

Ostali
Autre s

Gradevinski zanati
XVI Professions
du bat iment
Arhitekti, gradevinari i gradevin-

ski preduziinaci
Architectes, constructellrs et entrepreneurs des batiment s
Zidari
Ma~on s

Tesari (dunderi)
Charpentiers
Pokrivati krovova
Couvreurs
Stakloresci

Vi triers
Kaldrmdzije
Paveurs
Moleri (slika ri soba)
Peintres en b~timent
Dimnitari
Ramoneurs

Ostali
Autres

XVII

~~

=~

1.1

-"

..

'0

"

171

m. h.
i . . f.

102

sv.. ens.

II~

ti
177 ,

786
84

m. h.

24

i . . f.

.~

<;:::

~ 1~

;:: g

12

~:;.~

.; >

='=: '"

::l. .....
0
_

-.

.",

.- .~ E
~

Plinare
Us ines j gaz

". . ."

Personnu exen;:lnt

;'l2

."

...,

50
:l
53

21

932 ,
15

198

66 1

,2

2 ,1 3

1~

sv . . ens.

14

~70

H47

217

66

m,' h.

187
Y
196

487

690

462
132
594 i,

62 1
235
856

19.953
136
20.089

2.537
162
2.699

7.450
158
7.608

17 1
1' 6
18 9
1
3.264 1to
7 11
3.271 12

2.167
16
2.183

1.487
138
1.625

899

1.022

19 13

m. h.
i . . f.

10.234

22!J

sv.. ens.

10.236

i . . f.
SV. ens.

m. h.
i . . I.

sv.-ens.
m. h.
i . . f.

sv .. ens.

~O3

33.038

104
33. 142

51

14

916

1.073

19 15

20.150

4.790
Y7

1.486 t6

53

20.203

4. ~87

1.486

17

2
229

I.
11

sv .. ens.

3.751
4,
3.755

m. h.

208

138 1

14 1

16 22

sv.. ens.

208

138

14

16

m. - h.

z. .

r.

i . . f.

72

72

4.745
41
4749 i

627

280

19
20

627 1

280

2t

23

"

49

187 '
2
189

8
2
10

260 1

m. h.
z.. f.

53

15

140

122

28

sv .. ens.

53

16

141

123

129
130

2.610
21
2.631

33
3
36

4.323
16
4.339

196
51
201

504
87
591

46

741

13

47

743 1

239
4
243

647
17
664

1.642 ,
10
1.652

657 1
4
66 1 ;

673 :
250 '
923 '

3.823
1.530 1
I
5.353 1

235
203
438 1
1

3.151
1.363
4.51 4

m. - h.

i . . f.

sv .. ens.

m. h.
i . . f.
sv . . en s.

m. h.
i . . r.
sv .. ens.
m. h.

z. .r.

sv. . ens.

m. h.

I I

261

91
9

13

2.5

1 26
50 21

30 31
1.1 6 1 32
1. 136 33
1

1
1

234 1 ~
234 36
1
50 j 37

50 1 ~
866 140
162
1.028 1""
1
613
1 "44
92 1
705 i 4~

PoJigrafski i umetnicki zana ri


Metiers pofygraphiques et a r tisti~
ques

i. - I.
sv . ens.

1,398
167
1.565

Stamparije
imprimer ies

m. h.
Z. f.
sv . . ens.

43,\
16
450

584
229
813

m. h.

31
9
-10

481
143
624 1.

II I

sv. . ens.

753
102
855

14 ,1

191
60 41
251 48

m. h.

2 11

sv. - ens.

49
260

58
12
70

191 1
24
215

10 1
23 i
33 i

62 49
10
72 ; 51

1
Fotografi
Photographe s
Ostali
Autres

z..r.
z..f.

214

177
391 ,
31

"

'"

)5
(Suite VI)

1a profusion

.t! ..:!~

,;:::a
.. ~
.... 0

~.-

";:.0- O'
'-'~_

...

--

..

Ii 1~~ I ." -0

>

'2

=
~ =

01

01-'"

'"' N

'" H

c::

,,

12 1

"12 i

12 1
I
428
2
430

13

29

9
10

""

29

16
!
17
18

19

20

21

242
-

242
75

75

"

23
24

I
i

""'" ,

4:
4;:

2. e......

18
43
61

113
291
409

367 ,
968 :
1.335 i

570
\.384
1.954

3'

'0

""
"
"

"

'.
41
18

"50
"

I
I

79
120
199 ,

3 1.644
73.806
105.450

5.623
222
5.845

24
.693
717

5.647
915
6.562

46 1 j
1. 242
1.703

36 1 ;
873
1.234 ,

37.131
152
37.283

2
89
91

37.133
241
37.374

9.550
8
9.558

44
.\6

9.552
52
9.604

I
6
7

377
6
383

264
362

11
11

51 7
17
534

114 .
282 i
396

331

5
27
32
18
40

376
376
517
6
523

331
3
334

8.352
53
8..105

1.549
90
\.639

\ 15

7 .077
16.693
23.770

392

~1

2.410 .
5.649
8.059

98

93 :
I

7.537

47 ,

124 !
171 I

1
7

80 1
174

~~~
;;~~~
\'IS '" ... _:::

5"~ ~= .... j

490 I
462
952 1

17

7. 922 1
6.329
14.25 1 I

45
79
124-

20.070
45.632
65.702

57. 203 1
45.873
103.076

4.783
10.935
15.718

14.335
10.987
25.322

145

522

388

394
9 16

319

I
.110
3 lJ

7.037
2.636
9.673

1.853
2.550 .

5.008
2.079
7.OS7

242 ,

228

202
203

617

11 !I

5.007
1.877
6.884

859

695
923

1.11 9
3.167
4.286

27 .
10 1;
37 1!

1..1 94
327
1.82 1

94

1.494
421
\.9 15

385
1.0 19
l.405

9
23
32

37
139
176

535
122
657

1.\
14

535
136
671

70
217
287

19
63

33
124
157

'156
781

1.0.17

82

,
3,
3

2.326
9.362

0"97

92
227

13C6
1.956

.\14

254

249
654
903

58

:i

3
3

105

~4

2.275

16
13 1
29

2.337

5.200

309

7.036

.:)==~:;~~

5.4 14
7.6SH

6
II

12.833
28583
41.4 16

277

3.2.\4
121
3.365

3.24 1
35
3.275

1~~ ~~E ~

98.346
75.429
173.775

17.589
39.877 1.
57.466

1.447 .
3.288
4.735

"'::: .::

00

2.576
2.682
5.258

883
2.354 .
3 .237 '

71

== ..

o~

2.966
2.609
5.575

13.093
31.455
44.548

'J

._-

~ N

956
2.395
3.35 1

66.702
1.623
68.325

86
89

3ii

32
1.054
1.086

49

.\
1 I,')

tGo
425
590

66.670
569
67.239

\.6..."8

::

91

49

I,

,II

789
1.964
2.753

153
41,\
567

11 ,

~= ~:::

507 ,
1.171 1
1.678

15
34

6,'I1
n 'l
J.'!~ i

-"

os ~ ~:.

\77 '
526 !
703

331
95 2
1283

5 '!

~-

~=

103
260
363

37
38

"il

';i ;,
0

1.787
718
2.505

I. 5-IY
139

il .,ll

:.:

I
138
139

49

Il l!
.-

:::

::; ;;

..-.
:.;

.0 "0
O.

1.786
580
2.366

1.484
3.937
5.42 1

!i

0
0

S.352
i24
8.476

II

62 1

16

2.010
214
2.224

47 1
134
181 ,.

71
71

3
96
99

339

31

",

362

gE~

27
81
lOS

32

34

37

16
16

.;: .~~
... -;; .='

5
5

1 II
1 II
50 '

33

o.

1] .-~ ~2,:="
'~i ~il ~.~~
1 'g~ : ~;;~
I

325

2.007
118
2.125

II
II

325
21
346

, -

"~2,;:: I ~"

... . ::::;

::::= = ...

if-g - i~ ~

N ...

0
~o

2~

~.

",l>lI

<0 : ...~~ ~ g.
i..

PefloDnU enln:lenues

I .. ~vo; I'

.~

~:::I

h:d rfavana Ilea -

-. -.'.
o
0"

o -

"

,,-

...

s:
";

.2

.;:
~

5,

\.096

127
338
465

711

-l83 i
1.194

45~

346

&).1, ,'

10.955 1
7.022 1
17.977

SOl
1.406
1.901

2.0SO I
\.545 1
3.595 .

946
2.329
3.275

4.190
2.450
6.640

2. 149
6.079
8.228

9.186
8.715
17.901

3,
5
8 1,

1.592
4.484
6.076

6.600
6.563
13.163

433
1.189
\. 622

1.927
1.610
3.537

124
406
530

659
542
1.201

10

2.
6

590

194
466
660

2.603
6.898
9.50 1

5:

2.916
4.01:!

1.189
J ../30
./.619

533

2
-

2
7
15

22

8
10 ,1

,
'1
4!
.'
- I'

16
INaSiank VII)
lica zaposlena u zanimanJu Klas~, glavne grupe

zanimanja
Classes, groupes princip aux et sous-g roupes

Pol
Sexe

...
" 0=

:~
~

des professions

m. - h-

XVIII Goscionica rski za nal

i. - f.

H6tellerie

sv. - ens.
m. - h.

Hoteli i hanovi

t. - f.

Hotels et auberges

sv. - e ns.

Gostiunicarski i k<lfan ski zanat


Re ~t aurant s et cafes
Os tali i nedoYoJjno oznaceni laXIX

Personncs u:er<;3nl

i podgrupe

nati -. Autres metiers et metiers


non suffisamment determines

m. - h.
f.

z..

sv. - ens.

m. - h.
i.-/,

sv. - ens.
m. - h.

Trgovina, kredit i saobracaj


C. Commerce, credit et communication

t . . r.

sv. - ens.

;.

20.260
4.621
24.881

786
356
1.142

9.438
4.086
13.524

3.124
3.058
6.182

857
88
945

2
3

976
161
1.1 37

383
15:!
515

946
705
1.651

869
794
1.663

128
10

'
5

19.284
4.400
23.744

423
204
627

8.492
3.38 1
11.873

2.255
2.264
4.519

394
29
423

306
40
346

795
551
1.346

204
104
308

407 . !n
46 111
453 , 12

76.328
9.506
85.834

66.571
11.490
78.061

52.949
4.820
57.769

14.832
1.018
15.850

8.461 13
1.068 ! I'
9.529 ) 15

62.362
9.396
71.758

10.355

28.524
4.508
33.032

~.501

8.446 16

721
5.222

1.068
9.514

11
18

136

to

2!

292
92

49 122
15 I 23

138

729

78
807

8
9

m. - h.
i. ~ I.

XX T rgovin:J
Commerce

sv. - ens.
m. - h.

z. - r.

Stokom
de bestiaux

sv. - ens.

m. h.

Poljoprivrednim proizvodima
de produits agricoies

t. - r.

sv .. ens.

Drvetom i drugim sumskim pro-

izvodima - de bois et d'autres


produits forestiers

t.-r.

sv .. eng.
m. - h.

Ztatnom i srebrnom robom


d'objets en or et en argent
2el elllom i drugom metal nom
hom d'oh.iets en fer
d'autres oh.iet.g metfllliQues

m. h.

z. - r.

sv. - ens.
1'0,

et.

Zemtjanom i staklenom robom


d'objets en terre et en verre
Drvenom. sit nom (kratkom), nirn
berskom i galanterij skom 1'0
born Marchands des objets
en bois, camelots, marchands de
galanterie
Tekstilnom i konfekcionom robom
Marchands de marchandises tex
tiles et de confection
Namestajem
:\o\;:Hchands de meuble~

Koiom i proizvodima at! l{Oze


Marchands de cuir et de pro
duits en cuir

m. - h.
t . . f.
S V. -

eng.

m.' h.

z. - r.

sv. - ens.
m.' h.

!. - r.
sv. - ens.

m.' h.

t . . r.

sv ..

en~ .

m.' h.

z. - r.

sv. - en:,.

m.' h.

t. - r.

sv .. ens.

1.869
80
1.949
2.664
298
2.962
2.4-19
127
2.576
213
16
229
1.518
69
1.587
416

48
464

3.338
13.693
46
54

190
9
199

454

508

86

118
626

540

686
206
892

26
11
37

938
386
1.324
54
24
78

708
35 !
743 I

136
17
153

1.444
61
1.505

131

384

64 "

865
29
894

54 25

39 28

2
5

44 1

214
15

229

272
26 :

20

298

28

995

2I
56

26
27

5 , 29

30

446 . 31

7 32
453 : 33

86 134
9 35
i

95 i 36

205
134
339

:::!~

74
12

1.279

86

4.440
379
4.819

1.171

5.059

681

230

653
1.824

5.740

42
272

107
9
116

39
22

31

II

61

37

II

6!45

1.144

197
135
332

564
205

79
13

769

92

128 ,"
41 1
' 47
169 48

2.331

387
2.718

S8

1.232

1.143 ' 40
202 41
1.345 1 42

51
"
I

..

17
(Suite VII)
Iii profession

2.03.5 1
5.778
7.813

320
591
911

16.947
43.451
60.398

53./24 1
60.021 1
113.145 I

195
568 1

16
33
49

1055
2.744
3.799

4.450 I
4.975
9.425

304 '1

15.892
40.707
56.599

48.674
55.046
!O3.720

I ,

844
2.089
2.933

2.962
2.968
5930

1.609
1.566
3.175

36.074
13.775
49.849

103
2.795
2.898

36.177
16.570
52.747

14.376
36. 479 1
50.855 ',

216
603
819 1,

100

3382
1.866
5.248

13
365
378

3.395
2.231
5.626

757
1.906
2.663 :

87 1
237 .
324 '

32.692
11.909
44.601

90
2.430
2.520

32.782
14.339
47.121

13.619 ,
34.573
48.192

129 1
366 1
495 ,

5.210
7.050 '

2.118
879
2.997

l42 i
363
505

430
1.073
1.503

44
144

7'
8
9

1.522 1,
3.031 :

1.509

III

2.112

II

771

12

2.8.83

108
114

271
649
920

1:1
1

558 1
862 ,

~ II

:i
5.898
1.744
7.642

225.039
29.646
254.685

342
17322
17.684

225.381
46.968
272.349

52.559
128.640 ,
181.199

41.415
94.949
136.364 '

24.910
57.443
82.353 ,

1.2ttil
2.490 ,
3.701

120.095
283.522
403.617

345.476
330.490 1
675.966

119.688
20.772
140.460

226
13.048
13.274

119.914
33.820
153.734

43.845
107.855
151.700

3.547
/0.121
13.668

5.3.59 1

18

5.500
1.741
7.241

14.570
19.929 ,

1.118
2.309 11
3.427

53.869
134.855
188.724

/73.783 1
168.675
342. 458 1

3
155
158

2.386
272
2.658

1.461
3.291

20
52
72

95 :
250 I
34-5 ,1

2~

1.600

67 '
9 1,

3.660
5.260

3. 986 1
3.932
7.918

127
418

265
682 .
947 1

\3

""
\6

17

19

137

2Q

15

2.383
117

21

152

2.500

22

289
44
333

4.256

653

4.909

591
596

4.261
1.244
5.505

1.903
4.867
6.770

;)45

27

144
22
166

4.906
421
5.327

23
812
835

4.929
1.233
6.162

1.383
3.942
5.525

219
533
852

28

67
67

425
119
544

90
31 8
408

29
40

986
2.606 '
3.592 '

336
976

742

1.312 ,

23
24

4.752

2.353
6. 115
8.468

6.614
7.359
13.973

2.278

7.297 '
6.918 i
14.125

"
2ti

.,

425
52

477

31

15.l

~,

IS

33

169

4.714
553
5.267

"

25

2'}

747

4.725
1.289
6.014

11

736

11

873

874

23~

19

J5
36

11

126

151

277

64

36

999

152

\.lSI

730
965

83

21
3l
39

171
57
228

4.060

934
4.994

512

516

4.064
1.446
5.510

1.448
3.834 ,
5.282 .

244 1
326

522
66
588

12.565
2.023
14.588

21
1.723

19S
39
237

199

61
62

100
299

2.220

2.222

497

474
476

97 1
3.193

.,
"
"
'J

"

"

5 ;,
1,

61

!O8 1

15
123 ,

2.717

1.744

12.586
3.746
16.332

3.246
8.214
11.460
60
183
243
816
2.007
2.823

82 I'

406

1.178
1.584
8,
34
42
63
194
257

45Y i

1.060
1.519
16
60 1
76 i

17
50
67

5.685

7.96.1

117
408

525

542
527
1.069

1.005 I

18
51
69

1.603
4.375
5.978

6.328
5.664
11.992

44
153 ,
197

6
11
17

304
958
1.262

1178
1.235
2.413

172
482 .

61

654

83

1.724
4.621
6.345

5.788
6.067
11.855

749 ,
2.168 ,
2.917

III

4.512

17.098

263

11.823
16.335

15.569
32.667

76

275
352
627

263

22

374

8
34 .
42
114
329 ,
443
I

252
328
29
45
74

1.022
2.575
3.597

3.244
3.546
6.790
2

18
(Nastavak VIII)
Lica zaposlena u zanimanJu

Klase, g!avne grupe i podgrupe


zanimanja

Classes, groupes principaux et sous-groupes


des professions

Pol

Personnes exert;ant

.,

Sexe

>

2ivotnim namirnicama i picem


(izuzev g ostionicarske zan ate)
Marchands de produits de ]'alimentation et de bois sons (a J'exception des restaurateurs)

Hemijski

proizvodi

(d rogerije),

trgovina bojom

Marchands de produits chimiques


(drogueries) et de couleurs
Knjigama, umetnickim proizvodirna, hartijom i pisaCim priborom
Marchands de Iivres, d'objets ct'
arts, de papier et de fournitures

de bureau
Mesovitom robom
Marchands de marchandises mixtes
Torbari (kucarci )
Colporteurs

XXI

h.
z.. f.
sv. - ens .

741
623
1.364

z..

m. h.

Z.. r.
sv . - ens.

394
49

443

m.

h.

z. - f.

sv .. ens.

z. - f.

sv. - ens.

18.059
2.299
20.358

h.
z.. f.
sv .. ens.

991
123
1.114

m. - h.

m. -

sv .. ens.

!(omisionari, agenti, mesetari (senzali)


Consignataires, agents et courtiers

h.
Z. - f.
sv . - ens.

3.019
92
3.111

Osiguravajuca dru~tva
Societes d'assurances
Saobracaj
Communications

Na putu (ulici), kiridzije, koCijasi,


nosaci (hamaii) Par routes
(rues), charretiers, cochers, portefaix
2:e~eznice i tram vaji
Ch emins de fer et tramways

Brodarstvo pomorsko
Navigation maritime

766
105
871

3.626
767
4.393

Kreditne zadruge
Cooperatives de credit

5.322 .
750 I
6.072 ,

1.040 ,

365
87
452

113 1
164 .

31 '
20
51

1.808 ' I
70 I 2
1.878 1 3

149 :

1.189

277 ,1

316
124

304 ,
84 ,

440

388 1

jll

35
17
52

z. - f.

Novcani zavodi
EtabJissements de credit

827
382
1.209

Ostala i nedovoljno oznacena tr


govina - Autre commerce et
commerce non su ffisamment determine

Banke, menjaCi, drugi kreditni zavodi i stedionice-Banques. changeurs, autres etab !issements de
credit et caisses d'epargne

XXII

sv. - ens.

17.615
3.837 '
21.452

m. - h.
f.

nt. -

Prodaja duvana
Vente de tabac

216
136
352

396
153
549 I

005
8.
1.419 1

760

336

9.424

1.096

I,
I

15
2
17

166 10
36 II

77 ,
14
91
I'

202 12

985 i

3.563 13
545 14
4.108 15

244
1.229
II
I

I 16

12

330
46
376

594 19
56 20
650 21

72
12
84 ,

II I 22

17

18

m. - h.

2.551
461
3.012

3.988 1

1.503
147
1.650

474
15

479 '
4.467 1
I

nt.

m. - h.
i. - I.

"

19~ I

sv. - ens.

196 ,:

h.
i. - f.
sv. - ens.

191 i
51
196 :

ffi. -

489 I'

8.403
2.499
10.902

nt. -

h.

sv .. ens.
m. -h.

13.775
105
13.880

46.020
5.222
51.242

12.785
81
12.866

92

367

28

II

29

29

!O3

396

30

3i
9

1.451
356
I.S07

Z.. f.

9
I
to

,' 25
26

IS '
122 '

400
35
435

6,

342
75
417

i . . f.
sv .. ens.

21

9
I,

133

24
5
29

134

35
36

9.931
262 i
10.193 :

U170
II
1.881

7.024
46
7.070

4.208 '

z.. f.

32.405
982

3.798 ,

sv .. ens.

33.387

10.834
197
11.031

3.175
5

770

3.ISO

772 :

sr. - ens.
m. - h.

z.. r.

sv . ens.
m. - h.

m. -

h.

t. - f.

sv. - ens.

154

1.404
81
1.485

31
, 32

lO i
i

24.318
297
24.615

t. -I.

23

II 24

107 1

10.196
2.930
13.126

m. - h.

15 37
38

15 39

33 ,
4.241

43

192 '

"

3.990

"

10 1
' 46
47

10 . <a

19
(Suite VnT)

... .."
".=-" .

la proresslon
I

. ~ ~ 0:
!::; ..,.g
><.I 0

i
,

~.~
~~~
go:;",,,
a.

,
!

"0 '_

0
':'::1

" --

=~

"

>

e .... -

~.

.. !:.tI

~= ~-;

01:;
;.. ...

00

~:

0 c::

izdrfavana Ilea

"" ,:, Z

;: :

~~

'" I

-; ~ I

~ .;'..; ' ~

,: ~.~~

12.681
31.254 '
43.935

I.88Y
421 '
2.310

28.501
5.609
34.110

37
1.000
1.937

28.538
7 .509
36.047

30 i
28
58 '

1.287
929
2.216

2
104
106

1.289
1.033
2.322

1.440
2.030

14 i

1.115
292
1.407

2
245
247

1.117
537
1.654

188
599
787

462
1.219 '
1.681

,,
,

P t t50nnes entre tenues


,

w.

.2 ~~ I ~n- ~

"'C=Q.

~~ ~

'"

590 :

,,
.-

267
8 12
1.079

170
433
603 '

". .:;.

...." ,
.:.. .. =
; ~ . 2"

:l =:-:;;

0 ".

~~. ~ ~ :!

.- a."

-.. ... ~ ~

3_ ;

~
]

'" ,,<::
~ .

'- ';:;
-.::I '" a.
o ~

1.077
3.094 '
4.171

-;

~:= ~

~C

=c:

o"='

.:.: N

01

0"::
'" e ==
... ~a '"

~~! ~.~~j
~~~ ';:~;

5~.::l ~~'Z~

475
937
1.412

14.500
36.0Y7
50.597

43.038
43.606
86.644

4
7
11

828
2.068
2.896

2.117
3.101
5.21 8
1.476
1.644
3.120

64
188

252 ;

6'

20 I

94
332
426

73 ,
171

4
5

244

;)

359
1.107
U66

70 ,
199
269

71
196
267

7
16
23

61 0
1.630
2.240

2.280
2.369
4.649

28 1 ,
699
980 ,

')_ .0-40 1

1.015 ,

305
561
S66 i

15.679
37.143
52.822

48.874
46. 375
95. 249

469
1.046
1.515

1.503
1. 190
2.693

14.941 1
12.643 i
275 84 1
7 .294 ,'

,,,
3

47
19
66

1.668
463
2.131

2
276
278

1.670
739
2.409

1.733
926 1
2.659

33.105
5.769
38.874

90
3.463
3.553

33. 195
9.232
42.427

14.078
33.343
47.421

15
10 ,
25

1.034
136
1.170

1.034
144
1.178

457
1.03 1
1.488

220 :

11.229
1.889
13.118

14
U74
U88

11.243
3.063
14.306

2.156
5.31 0
7.466

863
2,433 '
3.296 '

2 1

1.796 I
2.458 :

5li8!I

3.698
9. 580
13.278

70
4
74 '

5.149
270
5.419

8
596
604

5.157
866
6.023

1.405
3.667
5.072

509
1.390 '
1.899

203
6 12

20 "
43
63

2.1 37
5.712
7.8..9

10.916
2.985
13.901

42
2.287
2.329

10.958
5.272
16.230

J./6
362 ,
508 ,

4.077
11.364
15.441

543

-I
15

775

19

4.459
12.284
16.743

15.417
17.556
.12.973

9.075
2.544
11.619

39
1.929
1.968

9.1 14
4.473
13.587

146 :
362
508

3.315
9.376
12.69 1

216
496 1
712 :

13
15

3.679
10.247
13.926

12.793
1020
27.513

357
79
436

1
47
48

358
126

t54

--

484

360
51 4

3,
11
14

157
37 1
528

515
497
1.0 12

1.484
362
1.846

2
3 11
313

1.486
573
2.1 59

376 jl
3"

94.435
5.889
100.324

74
1.987
2.061

94.509
7.876
102.385

20.-123
28.991

33.:91 ,
73.41i4
107.235 I

11

26.218
173
26.391

10
171
181

26.228
3-14
26. 572

7.930
18.8 15
26. 7-l5

1.276
2.735
4.0 11

47.037
1.371
48 .408

47
947
"94

-17 .084
2.31 8
49.402

5.513
88
5.601

5.522

183
192

27 1

3.555 ,

6
1

140

.0

80 ;

"I

II

22 ;1
-

!9
1O

"

JI

i
J2 ,

l3

"'5

16

2 9 11
- \1
22 1'

I:
22 ii

II
I:

",
I,

11
18

ti
"

"

379il

"

331

IV

? ,.
- I

"

333 "

"

"

I,

:,

:1,

:1

"

ii

5.793

2
1
3

608
1.628
2.236

-8.368

:!4.S82
53 .324
78.200

137
260
397

785
1.985
2.770

"

II1 1'

9,
13
22 1
662 ,

81 5

232

I:l

36
49

19.319
42.330 ,
61.649 ,
1
4.273
100458
14.731

2.523

5.245

7.768

2. 109
2. 339 1
4.448

623
1.666
2.289

89
166

61 .76i
136.383
198.150

156.276
144.259
JOO.535

79
158
237

13.558
32. 156
45 .724

39.786
32.510
72. 296

35.469
75.08 4
'1 0.553

82. 553
77 .402
159,955

3. 445
7. 490
10.935

8.967
7.761
16.728

3,
2
5

10.584
21. 758
32.342

6.578 1
13.872 1

2
2
4

255 '

2*

20
(Nastavak IX)
Lica zaposlena u zanimanJu -

Kla se, g lavne grupe i podgrupe

Ptrsonnes

txer~a nt

zanimanja

Pol

.,

Class es, grou pes principaux et sou s-group es


des professions

Sexe

.= ~

..
';,0.

'"

Brodarstvo reena i jezersko


Navigati on fluviale et sur lacs
Posta, te leg ra f i te lefon

Pa stes, telegraphes et telephone s

m. h.

1.295

sv. en s.

1.347

z.. r.

Z. r.
Sy .. en s.
m. h.

~ped it eri

z.. f.

Expediteurs

.!iV .

en :.; .

m. h.

05talo

z.. f.

Autre

Sy.. en s.

Javna sluzba, slobodna zanimanja i vojska


D. Service public, professions liberales et
armee

8.480

m. h.

m. - h.

Z f.
sv. - ens.

3.9H7
482
17

499 !
143

12.467

4~~ I

1':6

14.857
4.388
19.245
14.857 ,
4.388 '
/9.245 1

335 1

231
16
247

3'

310 I

1.810
9
1.819

52

XXIII Service public et professions Jibe-

m. - h.

t . . f.

sv . - ens.

rales

Javna uprava:
Administration publique:
driavna
a) service de !'Etat

239

215

261

233

427 1

407 1
5
412

3.

2i

22 1

43~ I

samau pravna
b) service des admini stration s
autonomes
!andarmerija, poiicija i finan-

sijsk a kontrola
c) genda rmerie, police et contrale
financier

z.. f.

sv.. ens.
m. h.

t . . r.

sv .. en s.

Z. r.
sv .. ens.

,
lU

137.480
35.3()5
172.785

84.651
2.016
86.667

4.252 '
1.907 1
6.159 i

92 13
24 "
116

118.508
35.305
153.813

9.521 1
2.016
11.537

4.252 '
1907 1
6.159

92
24 1 17
"
116 18

II

12

1"

22.878 :
4.755
27.633 ,

220

20. 207 1
L159
21.366

1.597
119 ,
1.716

310

139
449

77

297

5.932

39 '
5.971 '

1.812

270

22

123

2.082

80

SO

13()

"
25

'"

127
1,

Justice:
dr1:avni sluibenici
a) magistrats et membres des trio

a taus les degres

advokati, javni beleinici i nji.


hovo osoblje
b) avocats , nataires et leur per.
sonne!

SV, - ens.

m. h.

z.. f.

sv. - en s.

sv .. ens.

nastavnici privatnih skala


b) corps enseignant des ecoles pri.
vee s

m.. h.
t . . f.
sv. - en s.

ostala naui::na zvan ja , knjizev.


no st i umetnost
scie nces, lett re s et arts

Zd ravstvo:
Professions medicales:
lekari u javnaj sluzbi
a) medecins de service public

7.2 12 1
921 '
8.133 1

m. - h.
t. - f.

Prosveta:
In struction publique:
nastavnici javnih skola
a) corps enseignant des eco les publiques

c)

819

Pravosude:

bunaux

5
1 ,

51
228 1

22.725 ,
153 '
22.878 i

m. h.

18

223

809
10

m. - h.

317

Javna sJuiba i slobodna zanimanja

2.961
13
2.974

17.669 :
16.007 1
33.676

m.. h.
f . . f.

m.. h.

z.. f.

sv . . ens.

m. - h.
f.

z..

sv. - ens.

2.055 i
1.471
3.526 ,

26
87
113
591
175
766

16
16

29

130

84
16
100

29
21

97

' l<

92

i 35

SO '

840

;'"

2
6

170 I
359
529
1

113
23
136

49

1BY

36

3
13
16

31
38

16

39

420 '
1.260

18 ,
67 '

8
24

""'"

2.123
341
2.464

23

2'

23

43

"

21
(Suite IX)

izdrfavana Ilea

la profusion

Personnu ent retenuts

..-'-=
._...
o

~-

::~

">

8.~34

4.027
12.961

~I

1.674
123
1.797

10 I

=?!. ;:.

3.651
73
3.724

u-.

2
3

~=

YO
91

6
380

386

3.652
163
3.815

631 !
1.737 '
2.368

968 !
2.670
3.638

8.940
4.407
13.347

6.010
13.137
19.147 1

246 1
516
762

- 297 1

13

"IS

320 :

1.758
4.779
6.537

5. 41 0
4.942
10.352 I

6.256
13.653
19.909

15.196 '
18.060 I
33.256 I

753
1.966
2.7 19

2. 428
2.291
4.719

528
1.245
1.773

1.936 !
1.293 '
3.229

131
343 1
474

758
1.078

76
203
279 1

405 !
925
1.330 ,

65.091 1
152.404
217.495

5.631 I
11 .587
17.218

101
174
275

78.474
183.592
262.066

321l.699
247.137
567.836

60. 906 1
141.053
201.959

-1.434 ,
9.856
14.290

97
168
265

73.088
170.504
243.592

221.193
233.356
-154.549

23.456
7.610
31.066

12.777
29.857
42.634

2YO
701
991

3
10

13.074
30.561
43.635

36.530
38.171
74.701

11.049
26.396
37.445

3.833

1.300

23.649
2.815
26.464

5. 469

~II

12.685
30.231
42.916

36.334
33.046
69.380

132
1.261
1.393

28.869
1.503
30.372

9.411
21.06 1
30.472

1. 389 1
2.752
4.141

12 1
28
40 ,

10.812
23.841
34.653

39.681
25.344
65.025

4.412
10.040
14.452

11.769
11.964
23.733

2.330
6.327
8.657

7.490
10.223
17.713

61
132
193

11.290
23.357
34.647

29.134
42.359
71.493

68

6
6

242
310

275
754
1.029

17
35
52

440
1.159
1.599

1.940
2.002
3.942

801
2.163
2.964

3.533
6. 525 1

1.675
325

860

202
203

2.000

1.157

1.408
34
1.442

14
14

1.408
48
1.456

241.396
43.657
285.053

829
19.888
20.717

242.225
63.545
305.770

47 i
117 1
164
1
7.651 1
19.427
27.078

N7.294
43.657
190.951

811

19.195
20.006

148.105
62.852
210.957

7.651
19.427
27.078

23.408
4.971
28.3i9

48
2.639
2.687

23.616

1.548

33
1.267

25.IIH
28.737
242
28.979

11
12

5
5
10

15

64
17
81
I

19

20
21

2~

26
27

1.636 :

.1

I
28

29
>J
31

32
33

7.341
944
8.285

980
996

7.357
1.924
9.281

5.104
1.502
6.606

56
2.394
2A50

5.160
3.896
9.056

17.795
16.120
33.9 15

49
2.882
2.931

17.844
19.002
36.846

205
466
6il

2
46

207
512
719

16

4.293
9.809
14.102
1.671
4.247
5.918

2~ 1
2.666 1

I .

118
230 1
348

15
37 ;
52

7 '1
14 11
21 :1

I"

'I

I,
37
38
3Q
-Ill

""

1.496
621
2.117

2.1 47
342
2.489

48
4

222
226

44

1.028
1.072

1.500
843
2.343

2.191
1.370
3.561

11.222 1
23.217 ,
34.439 !

6
51
57
158 i
377 '
535

62
185

:H7

265
747
1.012

791
2.146
2.937

5
12 ,

!
3 1,1
12 1
15 "

2.992

22
(Naslavak X)

Uta zaposlena u zanimanJu

Personnes exen;:ant

Klase, glavne grupe i podgrupe

zanimanja

Pol

Classes, groupes principaux et sous-groupes


des professions

Sexe

lekari privatni
b) medecins de service prive

1.515

m. - h.

z.. f.

206 I

sv. - ens.

1.721 I

z. - f.

sv. - ens.

d) babice (primalje) i nudilje


sages-femmes et infirmieres
zubari i zubni tehnicari
e) dentistes (non medecins) et
techniciens dentaires

m. h.

z.. f.

sv .. ens.
m. - h.

z.. f.

sv.. ens.

41
106
603
394

929
91
1.020

m. -h.

apotekari
c) pharmaciens

65

997
1

847

565
119
684

353
163
516

m. -h.

veterinari

Z f.
sv. - ens.

f) vfterinaires

osoblje u bolnicama, banjama


(maseri i bolnicari)
g) personnel des h6pitaux et des
viBes d'eaux (masseurs et
infirmiers)

122
?l
149

5
6

8
9

92

197
77 i
274 ,

lU

24 11

116

12

93 '

440 ,

13
14

93

440

15

2.087
2.320
4.407

m. - h.

?4

i. - f.
sv. - ens.

50
74

11.219
2.402
13.621

m.' h.

z.. f.

Crkvena sIuiba
Service des cui tes

69
33
102

847

17

1.833 .
1.833
I

3
2
5

sv. - ens.

16

396
761 i
1.157 .

296 1
480 1
776 i

117
18

901
226
1.127

Razna slobodna zanimanja


Diverses professions liberales

m. - h.

Z. f.
sv. - ens.

8.153 i
1.814 I
9.967 ,

7.862

3.552
11.414

706
379
1.085

305 ,
136 1

441

Vojska i mornarica
XXIV Armee de terre et armee de mer
Deuga zanimanja, bez zanimanja i bez
oznake zanimanja
I E. Autres professions, sans profession et

sans indication de profession

Samostalno vrSenje do mace stu-

XXV tbe

Travaux

de

menage

d'autrui par independants


Nadnicari

j radnid bez oznake


iournaliers et ouvriers
sans declaration du travail

XXVI posla -

m. - h.
i. - !.
sv. - ens.

m. - h.
Z. ~ f.
SV. ~ ens.
m. - h.
t. - t.
sv. - ens.

112.135
111.389
223.524

18.972 ,I

75.130

25
26

18.972

75.130

27

862
405
1.267

11.766
5.099
16.865

25.673
10.156
35.829

93

28

29

101 30

1.014
12.682 ,
13.696 ,

31

32
33
1

m. - h.
t.-1.
sv. - ens.

375
11.
4.586 1
15.961

34

25.022
9.544
34.566

i35
' 36

XXVII Rentijeri i penzioneri


Lica izdriavana U lavodirna i
dad smesteni van svoje kuce
XXVIII Personnes, entretenues dans des
etablissements de charite et e/eyes places hors de leurs farnilJes
Oslala zanimanja, bel zanimanja
nepOlnata zanimanja - Autres
XXIX iprofessions,
sans profession et
professions inconnues

54.972

138

sv. - ens.

69.408 1
124.380 I
50.D75 1
19.762
69.837 :

i 40

rn. - h.
i. - t,

sv. - ens.
m. - h.

i. - I.
sv. - ens.

m. h.

Ukupno -

Total

I 37

m. - h.

t. -I.

Rentiers et retraites

Z. - r.
sv. - ens.

6.074 ,
9.537 ,
15.611
I

1,964988 i
358.740 I
2,323.728 1

1 39

41
1

862
405
1.267
236.174
51.696 '
287.870 ,

391
513
904 ,
435.360
60.905
496.265

651
612 .
1.263

377.110 :
197.445 1
574.555
1

42

938 1""

101 ' 45

63. 874

1"

7.875 "
71.749 1 "

23
(Suite X)

Izdrfavana liea

la profession

Pertonnes

entretenue ~

CO

2
8

10

ti

1.600
249
1.849

61
1.093
1.154

1.661
1.342
3.003

686 1
1.947 1
2.633

1.725
553
2.278

18
711
729

1.743
1.264
3.007

1.464 I
1. 979 1

515

2.680

2.680

II II
10

12 1
13 1
14

15

1.221

395

1.616
536
1

537

188 1
361

39
39

2.719
2.719

3
341
344

1.224
736
1.960

549
243
719 I
962

542
231
773

35 1
110
145

230
236

34

134

123 1'
380
503 1

58
121 1
179

3394
127
220

2<1
21

"

12.416
3.108
15.524

287
2.419
2.706

12.703
5527
18.230

6.068 i
14.189
20.257

22
23

17.087
5.886

"

22.973

30
1.445
1.475

17.117
7.331
24,448
94.120

4.185 !

"

94.102

18
693
711

693
94.813

11.351 ,
15.536 1

28
29

150.555
127.090
277.645

528
10.433
10.961

151.083
137.523
288.606

1.014

33

12.682
13.696

20

1.015
12.701
13.716

34

36.397

"

14.130
50.527

94.102

25
26

3Il

4.137
10. 114
14.251

259
533
792

3m
3.511 l

285
850
1.135
255
729

1
1'

383

953 ,
1.336 1

984

1:509 I
1.586 ,

3~:~ I
1.~

3.994

228

572

15

800

19

320 !

19

701 ,
1.021

53

1.112
2.579
3.691

6.806 ,
10.800

6.407
14.924
21.331

19.110 '
20.451
39.561

7.432
18.937
26.369

24.549
26.268

286 1

2.982

8.099
11.081

38.686
96.738 '
135.424

2.440
232
3.
1
5.672

618 1
838

220

18

~I

697
1.968
2.665

2
2

868 1
1.955
2.823 1

22

198

2.390
3.405
5.795

242

2.882
4.227
7.109

2.860
4.029
6.889

729
2.063
2.792

71 .
171

I
16
17

14
23

100 I

34

27

693 ,

31

979 ,

58

1. 197 1
1.731
2.928 ;

5.386

99.506

13.088

10

18.474

13.781
287
113.

19.252 .
41846
61098 1

75
80
155

58396
139.617
198.013

209.479
277.140
486.619 1

1.725

2.740 1

5O.~17

I,

3i
32

36

19

24
24

1.725

3.076
4.801 '

3.076
4.801

18.~32
40.J92 i

36.397
14.154

50.551

59.224

18.634

55.031

40.593

54.747

59.227

109.778

32.931
86.577

54972

467

55.439

32.890

9.901
10.368

79.309

69.408
124.380

134.748

86.539
119.429

38
79

50.075
19.762

44

50.119

171

19.933

69.837 _

215

70.052

16
318
334

8.113
11.426
19.539

..,
"
42

"
"

"
"
...

~!I
59
1

8.097
11.108
19.205

I
1
1

-1.049
7.096
11.145

383
953
1. 336

I'

1,365.979 4,443.485
1,497.471 2,174.132
2,863.450 1, 6,617.617
'1'1'

119.508

88.370
165.886
254.256

I
43

18.517

37
39

15.777 1

38

2.212 4,445.697 1,505.207 '


62.786 2,236.918 3,352.500
84.998 6,682.615 4,857.707

121610
285.743
407.353

620 '

1.254
1.874 '

32 1
41 '
73 1

22
27
49

5.084
9.344
14.428

271845
547.268 1 2,445.930
585.938 1, 581312 4,805.493
857.783 ; 1,128.580 , 7,251.423

50.141 i
19.960
70.101

13. /97

20.770 I

33.967

6,891.627 I
7,042.411 1
13,934.038 1

II

PREGLED PO BANOVINAMA
APER<;U PAR BANOVINES
Klase i glavne grupe zanimanja
Classes et groupes principaux des professions

26
Kraljevina Jugoslavija
Lica zilposlena

II
1

~i novnjci

samQstalni i zakupci

Klase i glavne. grupe zanimanja

proprietaires

Classes et groupes principaux des profess ion .s

i nameHenici

fonctionnaires
et t!mployh

fe rmier s

- - --- -----;
--- --- 1
.. h .
t. - f.
:1 . - II
i. - f ,
----. ---- - - - --1- - --:1
~

A. Poljoprivreda, 5umarstvQ i ribarstvo - Agriculture, sylvi


culture et peche
Pol.ioprivreda i st.oca rstvo - Agriculture. et elevage du betail
Pcelarstvo, svilarstvo i ribogojstVQ - Apiculture, se rici cul tUfe et pisciculture .
Ribolov - Peche _ . .
Sumarstvo, ugljenafstvo i
du bois et chasse . .

. . . . . . . . ..
. .....
. . . . . .
.
lov - Sylviculture, carbonisation
. .

R. [ndustrija i zanati - Industries et metiers


Rudarstvo i topio ni stvo - Mines et foneleries
Industrija i zanati kovina ( m eta la) - Industries et m etiers
metallurgiques _ . . . . . . . . .
. ....... _ .
Fab rikaci,ia strojeva (masina). alata i instrumenata - Fabrication ele machines, d'outils et d'instruments . . .
Industrija j zanati kamena, zemlje i stakla - Industries et
metiers de la pierre, de la t.erre et du verre _
Industri,ia i zanati drveta i kosti - Industries et metiers
nu hoi s et nes os.
......
....... . .
Tndustri,ia i zanati ka ze . cekin,ia i ro,ova - Industries et
metiers du cuir, ele la soie (' I de la corne .
Tekstilna industrija i zanati - Indu stries et metiers textiles
fndustrija i zan at i odevanja - Industries et metiers de I'ha

bUlement

.. . . . . ..

....

..... .

Industrija i zanati papira (hartije) - Industries et metiers


du papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industri .ia i zanati hrane - Industries et metiers de 1'alimentation . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .. .
Hemiiska industrija i zanati; pro izvodn.ia i prenosen je mehanicke snaR'e - Industries et metiers chimiques; production et fourniture de force mecanique
.... .
Gmctevinski zanati - Mp.t.iers nu hatimf.nt . . .
Poli.l!rafski i umetnicki zanati - Metiers poly~raphiQues e t
artistiClues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gostionicarski vmat - Profession hOteliere
. . . . ..
Ostalj i nedovo1.ino oznal':eni z~n:lti - Autres metiers et
metiers non suffisamment specifies .
C. TI'~nvina. kredlt i saob raca.t - Commerce, credit et communications . . . . . . . . .
Tr,ovina - rnmmf"r('f.
Novcani zavodi - Banques .
Saobracaj - Communications

'- --3-1 ,
198.606 I!

1,571.342
1,567.679

198.56:

2Y8

3.027

22 1

7.133
2.185

.,

156
124 11

1
2

61
21

338 1

-1.866

28

190.326 1

34.851
2

24.128
2.208

4.340
155

75 ,

29.656 ,

97

1.193

227

9. 962 1

44

3.508

265

3.149

71

1.113

200 10

329

3.445

485

34
4.888

-108
1.192

99 1"
51 4 , 13

22.710

2.802 ;
3.541
51.510
251

23.343
1

24.007 !

254

604
I

133

11

I"

11

325

1.0-16

3.414

606

2.416
2.537 ,

594
18
1,62 117

I"
18

658 '

19.953

33 '
136

1.398
20.260
394

167
4.621
29 i,

76.328 1
62.362
191 ,
13.775

673 ,
786 .

250
356

306

40

!
66.571

9.506
9.396
5
105

10.355 '

10. 196 1
46.020

' 19

120

I"

11.490 li 22
3.338 23
2.930 24
5.222 2.\

D . .Javna !olhdha. slnhodna zaniman.la j vo.iska - Service public. professions liberales et armee _ .
Javna ~11I~h~ j !=:Iohodna zanimanja - Service public et professions liberales
.........
. . . . . .
VO.isk~ i momarica Armee et. marinE". . .
E.

14.857

4.388

137480 I

35.305

1-1.857

4.388

IIK508 .
18.972 :

35.305

Ukupno -

Total

!~

II

Dru~a

zaniman .ia. bez zanimRnj::l i bez oznake zanirnan.ia Autl'f"':: orofessions, sans profession et sans declaration de la
profession . . . .
. . . ...
Samostaino vr~f"nif" rtnm::.rf': s lu1.he - Travaux nu menaS!e
. . . . . ..
.
d':'Iutrui par in dependants . . .
Nartni('=::Iri i r::ldnici her. ozn(lke posta Joumaliers et
ouvrie rs sans dp.c1aration du travail
...... .
Renti,ieri i penzioneri - Rentiers et retraites . .
.
Lica izdriavana u zavodima i dad sme~teni van svoji h porodicu - Perso nnes entretenues dans des etablissements
e t eleves places hors de leurs families . . . . . . . . .
Drug-a zaniman,ia, bez zaniman.ia i nepoznata zanimanja Autres professions, sans profession et professions inconnues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I"

112.135

111.389

1.014

12. 682

54 .~ 72

69408

862

405 11 "

,Ii

I ~I

131
' 32
"

50.075

19.762 1,'I
I'

6.U74

9.537 '1

1,964.988

358.740

Ii

' 33

862
236.174 ,

'-It'i

51.696

35

21
Royaume de Yougoslavie
II

Per so nne! exer.-;:ant la profession

zanlmanJu

nadni~a ri

radnici
o uvriers

journaliers
ct domestiques

2:1

1
4.357 1

17.083 ,

4.316 1

9~~ !

~I
"I

89
523

5I

3.421 I

31 :1

1.214 j

'7 I

421
264.
1
20.334

'I

36. 156 1

493

, '

23.923 .

11l

i!

44.

8.807

" '!

35.554

"

4.435
6.510

13

~pprentis

----J

167,018
166,944

m ~ l1lbre5

de la famille,
~idant Ie chef

svega -

AI = 1

17
7
1

46.942 '
2,836 1

17.346 55.062
141
22

4.237 1

783

4,023

600

722

312 1
4237 ,

II
1.157 !I"

1.634

2.617

749
104

il

723 i'

5,178

195

795

551

204

4.820

1
1

297 .1

Y . 5~1

11.766

~016 1

5099 i!

14.832
4.501
400
9,931
4.252

4&g6 !1
il

9
10

5.342 '

43
44

18

9.893 '1

135

4.276

1.579 1

311

551

592.349
112.199
25.525 ,
698

1
3.053
2.740 ,

149
121

26 1
13
27 1

274 1

364 112.090 I
22
262 ,

84,474 ,

1.829

51

567 '

10

43.592

1
1

1.430

12 1

14

13.058 1

1.745

7'

81.584 1

4.281

34 '

9.557

887
19.831

3
11

204
413 1

5 1.207

25

1. 280 1

2.077

1.355

621

130
302

6
3 14

1.917

450

40

14,803 ,
123,819
3,069 ,

2.007

24

382 ,

957

"

407

67.501

8.659

89 ' 2.453

57 ,
423 ,

8. 465
66,670

2.114
569

12
562
32 ' 1.054

41 1
1.609

14
1.565

7.036
36.074

2.325
13.i75

I I 310
103 ' 2.795

2.112

171

7 :1

46 1

122 1

213

2 11

,1

108 1

1.018 ' 8,461 , 1.068 .1'


72
3.445 1.068 '

26~11

4.252

1.007 il

5,500 '

1.744
1.741

22

225,039
1
119.688 r
10,916 ,
94.435

29.646
2.985
5.889

342 , 17.322
226 1' 13.048
42 2.287
74 ! 1.987

20.i72

'I

376

92

24 I,

64

17

241.396

43.657

829 119.888

Y2

'~.l :1

64

17

147.294
94. 102

43,657

811 19,195 1
18
693 '

150.555

127.090

1.0 14

12.682

36.397
54,972

14.130
69,408

-'5

1.907 1

5,898 I

,
25.673

10,156 0,

93

25,022

8 :'

:1 -

95 11

'I -

I
il -

- ,

26

33

528 10.433 1
19
467

24 1
9,901
1

- :1 -

IY,752

171 1

33
~ ,U97 '
11. 108
93
8 ,1
26
6 12 '1
60,905 11 377.110 , 197,445 ! 63,874 1 7,875 ,1 1.365,979 1,497,471 4,443,485 I 2,174.132

318
16
1
2.212 62.786
1

.-

:1

I,

3> ;! 435.360

"

j 91

"

:i
11.375

7 '1'
444 1

~~~ : 1~ 'I

I'
2016 !1

32 )!

171
3.254 '

235
3.124

254 '

882
93 1

2.688 1 6,207

1.967
7.450

2UI 8

393

1.530
4.086

"9g l'l

18

~1 '7 S80 , 5.872 i

901

9A38 ,

75. 130

"

899
2,327

84.651

Gens
de ma ison

,'

2.739 '

5,685

904

429
Y.434 ,

125

11.601

11.470 '

6.773

1.569 '

21 ,
738

50

968 '
1.166

3.823 i

52.949
28.524
107

total

2 1,348521 i 1,491.401 3,234,146 11,861.540


2 1,347.710 11,491.3643,218,360 , 1,851.31 8

166
118

687 111.736 1

4 082 Ii

26.588

285,411 1'
283.585

2, 994 1

18.571

1.389 I

3.196
33.038

613
400

50.274

34 11

siutintad

parodice

I
21.573

'!

Kll~na

pomocni tlanov i

I I !

',<I
; 1,

; egrli

m.: h. ;_ ,_.-_,-" -11-'"-'.-:-'- '1t. ~ f.ji--m


-.-:-,,-.-,-!-,:-.-~-'r-.+ -m
-.-~-',-.--'--i~-':-'~~-5-: -_,:-.=::m=.:=::-,_"1t. ~ f.

m.-h.

r.

,I

II
.

i sluge

5131

"

651

50,075

28
(Nastavak)

Izdriavana

S"

Klase i glavne grupe zanimanja

Cl;)sses et g roupes principaux des professions

liea koja zaraduju


Total
des personnes qui

od S Dm o ~ tal nih
i zakupaca
POlf de s propridaires
et rerm iers

gagnent

Ii

II"

--~~---~--- --~~~_ _ _~I


I li ---------~~---18------~----- ----

~h~ ___ ~~ _
I11 ~ ~ - i. _i l
19

20

21

:;

I A. Poljoprivreda, 5umarstvo i ribarstvo - Agriculture, sylviculture et p~che


Poi.ioprivreda i st.ocarst.vo - Agriculture et elevage du betail
Pceiarstvo, svilarstvo i ribog-ojstVQ - Apiculture, sericicul ture et pisciculture
Ribolov - P@che
~urnarstvo) ug\.ienarstvo i lov Sylvicu lture. carbonisation
du bois et chasse
j zanati Industries et metiers
Rudarstvo i topioniM.vo - Mines et fonderies
[ndustrija j zanati kovina (metala) - Industries et metiers
metallurgiques
..
...... ,
FabrikacUa .':tro.ieva (masina). alata i instrumenata - Fabri
cation de machines, d'outils et d'instrument.."
Industri.ia i zanati kamena, zemlje i stakla - Industries et
metiers de la pierre, de la terre et du ver're
Indust.rUa i zanati rlrveta i kosti - Industrie s et metiers
du hois et des os
InrlustrUa i zanflti kaze, cekinja i ro)?ova - Inrlustries et.
metiers du cuir, de la soie et de 1.1 corne
Tekstilna industrija i zanati - Industries et metiers textiles
Industrija i zanati odevanja - Industries et metiers de l'habillement
. . . ..
..
Industrija i zanati papira (hartije) - Industries et metiers
du papier
Inctustrija i zanati hrane - Industries et metiers de I'ali
mentation
Hemi,iska industrija i zanati; proizvodnja i prenosenje mehanicke ~;na2'e - Industries et metiers chimiques: pro
ductjon et fourniture de force m~canique
Gradevinski zanati - Mt'.tiers nu h~timent . . . . . . ..
Poli,e-rafski i umetnicki zanati - Metiers polygraphiques et.
artistiaues.
....,
....... .
Gostionicarski z:mat - Profession h6teliere
Ostali i nedovol.ino oznaceni zanati - Aut.res metiers et
metiers non suffisamment specifies

R. Industrija

3,234.295 : 1,864.593
3,218.481 1,864.058

552
5~342

1,279.423 1 2,801523 !1
\,277.039 ! 2,795.622 i l

69
57

135
1.993

368 11 3
4.990 1 '

920
9.
1
592.713
25.547 I

409

256

543

124.289
960

126.888
40

306.172
91

84.4 79 1

2.396

20.238

47 ~ 175 1

-13.604 :

2.051

5.661

14248 1

18.075

2.127

2.043

8 1.61 8

5.238

14.473

9.560
14.814

20,244

2~601

123~844

52.487

34.198

2.199

162

67.590

11.112

16.887

.I 1.893

16

8.477

2.676
1.623

372
13 ~ 093

1.061
31.455

11

66~702

7.037
36.177

2.636
16.570

697
1.1.376

1.853 19
36.479 20

2.118

879

271

3.071

1.0(11

5.185 ,1 HJ
I

1.776 ,
,

328-!9 i. I
.1.363

6.272 13

82.196

14

-1:03 15

18

649

21

I
I

C. Tr!!ovina, kredit i saobracat - Commerce, credit et communications


Tr~ovina Comm~rce
Noveani zavodi - BanQues
Saobr<lcaj - Communications

225.381
119.914 1
10.958 '
94~509 '

46.968
33.820
5.272
7.876

52.559 r
43.845 ,
148
8.568

128.640 1 22
107.855 23
362 24

O. J;tvna shllha. slohodna zaniman.l a i vojska 1ic, professions liberales et armee

242~225

63.545

7.651

19.427 26

148.105

62.852
693

7.651

19.427

137.523

38.686 '

20.423 25

Service pub-

Javntl ~'l1'-h~ i slobodna zanimanja - Service public f':t pro


fessions liberales
Vo,isk!l i momarica - Armer. e.t. marine

E. Orue-a zaniman.fa. bez zanimanj:J I bez oznak~ zanimanj~ Autre.1I: orofessions, sans orofes~ion et sans declaration de la
vrofession
S;Hnost!lIno vT!!!:f'nip. dom~r"; slufhe - Trav;mx nu menage
d'!l!1trui Dar indeoendants
Nadnicari i radnid hez ozn!lke posla Journaliers et
ouvriers ~!ln:::: dp.c1aration du travai1
Renti,ieri i oenzioneri - Rentiers et retraites
Lica izddavana u zavodima i daci smeSteni van svojih po
rodica - Personnes entretenues dans des etablissements
et. eieves places hors de leurs families
Drug-a zaniman.ia, bez zaniman.ia i nepoznata zanimanja Autres professions, sans profession et professions inconnues .
Ukupno - Total

94~ 120 '

151083

1.015 .

12.701

1.725

55~439

14.154
79.309

:i2~8~O .

50.119

19.933

8~ 113

11.426

36.397

22

21

28

96.738

29

3.076 30
~

31

86.539 32
27 33

,
.1.049

'I

7.096 J.I

4.445~697 ,1 2,236.918 1,505.207 3,352.500 3S

29
(Suite)
!i ca

Personn es

entretenue s

od radnik a, nadni~ara
od ~inovnika
il
i slugu
i namdtenika
I par des fonctionnaires l!
par des Quvriers,
journaliers
et employes
I
e t domeHiques

:!

I
I'
,I

m -

23

I
i,
,

4.785
1.007 I

t . - .

"

I
5I

3.745 ,
9.936
1.087

, 'I

10.559
2.592

25

! . - f.

25

Sva izdriav ana liea


Total des personnu
enlrefen uu

pa r d'aulres
pe rson nes
h.

rn. -

27

I ! . - f.

,
,

2'

m. - h.

t . - r.

29

30

Tolal des personnf:S qui gag"en!


e l des personnu entrelenu~s

m"i~1

._...
1.-f.

----,-

II svelr:l: lotal

:\2

80
440

183
1.122

2
158

",

3.06 1 1
236.705
24.463

2.5Y7

664
6.424

25

5.479

11.453

15.399

4.760
5

241.535
13.524

574.515
27.409

834.248
39.071

698.804
28.369 .

1.533.052
67.440

31.943 .

75.613

116.422

7s.009 11

194.43 1

_i

1'

1.473
7. 824 1
26.878 1 102.115
2.850
12.396

5
277

2.596 :

I ,

244

796 ,
7.939 .

733
6.481

1.529
14.420

11.862 1

27.261

,.'I,
I

526

1.405 1,

10.373

~5.504

806

1.529

1.47i

3. 867 11

8.621

21.923

73

117

15.832

40.1 55

59.436

42206 1:

101.642

.,

459

4.685

10.430

66

97

7.253

17.068

25.328

19.1 95 :1

44.523

IU

Iii

56
1.3

1.471

3.801

15.546

34.811

166
361

432 '
1212 1,

1.731
4.085

4.057

13 "
14

I!

267

643

9.322

24.982

15

Ii

118

348

1.134

2.274

12

il

446

~.273

of

ti21

3 1.936

72.082

113.554

TI,320 :

"

1.511

4.089 '

156

60

3.70 1
7.131

8.91:!
15.91 3

13.261
21.945

10.003 ,!
36.157

23.264 ,
58.102 ,1

608

44.080

108.429

167.924

160.916 !:

328.840 I

tA 14

3.0:!5

4.485

5.224

9.709

293
-.

18

II

996
883

19

il

236

'"1"l

23.92 1

382 I

812

29 . ~9

iO.7 15

96.679

8 1827

10 '
79
I
7
320

25

4.048

12.525
98.346

12.445 i

2.670
17.589

5.909
39.877

7S ti'
603 11

118\1
2.035

3.430
5.778

"

,I

24
25

142

363 "

430

1 073 :

.,

41.415
3.547
4.077
33.791

94.949 11
10.121 Ii
11.364 :1
73.464 ,

24.910
5.359

1.211 1

19.319

57.443
14.570
543 .,
42.330 .

152.404

5.631

11.587 '

101

141053"
11.351

4.434
1197

9.856 '
1.731 "

65.091
27 ;
:l8

60.906
4.185

,
I

232

953

30
3I
32

3J

."
35

-.

19.252

15
591

2.149
16.947

5.079
43.451

9.186
53.124

844

2.Ub'9

2.;162

2.490
2.309
15
166

120.095
53.869
4,459
61767

283.522
134.855
136.383

345.476
173.783
15.417
156.276

330490 1
168.675 11,
17.556 ii
? '
144-59 11

675.966
342.453
32.973
300.535

174

78.474

183.592

320.699

247.137 !I

567.836 ,

168

i3.0S8
5.386

170.504
13.flAA

221.1 93
9!l506

?33
_ .3-6
:1 :1
13.78 1

1.118 ,
4.
89

97 ,
4

1~.632

I'

75
-

40.592 Ii
-

80
-

2
41

!I

8.715
60.021 "
Ii
2.968 I

"

"

24.970 1
173.775 ,
I

17.001 i
113.145 :
I

5.930

.54. 549 1
113.287

1
38

58.396

139.617

209.479

1725

3.076

2.740

18.634
32.93 1

40.593
86.577

55.031
88. 370 '

277140 11
15 ,777 1
01

54.747 1,1
165.
886

486. 619
18.517
109.778
254.256

12. :!S4

75.429 ,

I,

4~846 il

31.644

'I

,
383

120

9.769
73.806

"

22
23

178.506

2.774 1
2. 354 1

216

10.309

"

17

190.874

?8 I
84 I

16

22

27

50. 141

19.960 1:

70.1111

383
121.610

953 1,

285.743

!!
11
I.
1
'
119.937 , 238.357 543.285 573.808 1,947.430 ' 3.624.247 5,181. 725 , 5,488.840 1 10,670.565
117.944 233.991 543.120 1573.501 1.939.110 13.605.706 5,157.591 15,469.764 1 10,627.355 1

108
35 1

27
61

L~~I

ad QSlalih liea

I
Sve~a liea ko ja nraduju
j izdrtavan ih lin

620
271.845

33.967
13.lV7
20.770 ;'
5 . 0~4
9.344
1.254
32
41
I '
585.938 1 547.268 1581.312 2,445.930 I 4,805493 6.891.627 7.042.411 13.934.038
.1

i
I
1

30
Banovina Dravska
Lica zapo, [ ena

Klase i glavne grupe zanimanja

Classes et groupes principaux des p rofessions

~h.

----l---~- -- -- -_. ---------+-~l

A.

Poljoprivreda, ~ umarstvo

rib ars tvo -

Agriculture, sy lvi-

culture et peche
Agriculture et elevage du betai1
Pceiarstvo, svilarstvo i riboR'o-istYQ - Apiculture, sericicul
t u re et pisciculture
Ribolov - Peche
$umarstvo, ugljenarstvo i lov - Sylviculture, carbonisation
du bois et chasse
Poljoprivreda i stoca rstvo -

8. lndustrija i zanati -

Industries et metiers

93.184 !
93.010 '

C. Trgovina, kredit j saobracaj - Commerce, credit et communications


Trgo vina - Commerce
Novea ni zavodi - Banques
Saobracaj - Comm un ications
D. Javna slufba, slobodna zanimanja i vojska - Service public, professions liberates et armee
Javna sl ulba i slobodna zanimanja - Service public et professions liberales
Vojska i mornarica - A rmt!e et. marine

,-,

:~

I
,

m. - h.

--;-11

~ f II
54
51

24.606
24.604 [

19 1

j!

22.553

Rudarstv o i top ioni stvo - Mines et fonderies


indllstrija i zanati kovina (m e taia) - Industries et metiers
me taU urgiqu es . . . . . . . . .
Fabnkacija strojeva (masina), ala t a i instrumt!nata - Fabri cation de machines, d'ouuls et d 'ins trumen ts
lndustrija i zanati kame na, zemlje i s takla - Indu stries et
metiers de la pierre, de 1a terre et du verre
lndustrija i zanati drveta i kostl - Industries et metiers
du bois et des os
Indus trija i zanati koze. cekinja i rog-ova - Industries et
metiers du cuir, de la so ie e t de la corne
Tekstilna industrija i zanati -Indus tries et metiers textiles
Indust rija i zanati odevanja - Industries et metiers de I habiHement
IndustnJa i zanati papi ra (ha rtije) - Industries et metie rs
du pa pier
Industrija r zanati hrane - Indu stries et me t iers de I'alimentation
Hemi jska indus trij a i zan atij proizvodnja i preno~enje mehanl\~ke snage Industries et metiers chimiques ; production et fournitu re de force me.canique
Gradevinski zanati - Metiers du bfWment
Polig rafski i umetnieki zanati - Meti ers polygraphiques et
artistiques
.... .
Gostionicarski zana t - Pro fession hBteliere
Ostali i nedovoljno oznaeen i zana ti - Autres metie rs et
metie rs non s uff isamment specities

l
~inovnici i namdtenid !li
ronctionnaires
et employh
l:

samosta!ni i zakupci
propriet3ires
t't fermiers

10
0_.00
--9 i1
1.220 I
444

,,

2 ::

841~ l i.
17 1

405

10 1.

282

22

256
6.790

1.292

46

130

i
I

55
1

5 1 10

158 ,
I

3.3 11 :

51i ,

3.640
505

,!

.,

432 '

557 I

151

115

II

817

265 I

37 12
181 13

5.898 ;

126

93 "

11

39 1
I

2.435 i

3,

115 j

,I

42 15

237

253 ;

106 "

339 ,
370 ,

129

I
67

2.946 !
155

1.688

47

20

58.

17
18

1.259

19 1

80 19
101 20

12

d21

I
1

2.272

10.860 I

2.253

1.152 ,

738

17

1.039 ,
8.659

2.345 22
832 23
466 "
LOn 23

577 Ii

12. 715 1

5.661 26

577

11.710 1

5.745
5.003

1. 032

~032 1

1.005

5.66 1 27
28

E. Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanJa Autres proressions, sans profession et sans declaration de la
profession
Samostalno vrse n.ie domar.e sl ufbe - Travaux d u menage
d'autrui par independants
Nadnicari i radni ci hez oznake posla Journalie rs et
ouvriers sans decla ration du travail
Rentijeri i penzioneri - Rentie rs et retraites
U ca izd riava na u zavodima i dad smdteni van svoj ih porod ica - Personnes entretenues dans des etablissements
et eleves place s hors de leurs families
Druga za niman ja, bez zanimanja i nepoznata zanimanja Autres profession s, sa ns p rofession et professions incon
nues

Ukupno -

Tolal

19.237

23.877 1.

703

14.111

18.232

4.160

43 ,

59 29

"
1

1133

3.590 :

962

1.352

141.751

59.747

31
32

43
28.138

59

3<

9.4 \1 "

31

Banovine Dravska

,"

Petsonnes exetr;ant la profession

zanlmanJu

Kucna

II

radnici

nadni~ari

I',!

ouvriers

m.-h .

journaliers

I
2

j~1 ,
m. -

11

11
91 i

13

"
15

I
I
I

3'

10783 '1
297 :1
,

6.984 :

352 1'

1.697

3.1.!5 !

35

II

11
352 '1

296

III

43.616 1
1
43.604 1

I
11 I
,8 I

508
834

i
25 i,:I
'I

! -

2.028 .

680

'I

41

197 Ii

177

11

I
,

391 1 1.590

I
166

481

II

17 11

')

2 11

128 11

_. I

_.6:>0 ~

707

'I
52 11

624

944 .,j! 1114

27

177:11

19 1

3 1 :1

"
"

I
!

59.400

130

82

3.707 !

553

71 1

938

1.832 ::
1 803 'l

746

96
1861
949

395 .

I,
75 il

;,1

46 1
13.711

949

!,

,I
"

931
931 '

34

395 ,1

34

~181

10

.1

1
397
I

201
191
-

350
5.21 2

12.228

16.761

1178 ,

759

7.702

1776

79
2

1.283

,I 727 11 -,I
"

155
56.234

242 :

1940 '
11 643 '

551
128

920
2.679 ,

420
3.836

135 1

63

370

25 052

J70

10.597 1
1.142 :

77
120

49 1

~53 !

25

I
I

7.737
6.06 4
473
1 200

22 1 2.433
19 1 1.788
249
2
396
I

19683

7.072

20

3.336 ,

14.082

7.072

20

278
3. 58 1

I,

,
,

5. 60 1 t

,I
1

I
I

_.

- I,

14

,i,

20.941

25.041

49

1.540

703

l.474

14 .111

803
18.232

1
1.422 1

4.160

3.500

34
1
15

"

II

521.

51.886 I! 10.709 2.781


"

35

13.313

10

;,

969 Ii

235 1

3!

1.438

77 1

2,

![

10 .,I

2.741
2.920 '

233

104

718 1

.I
.,'I
:I

17.118

31

200 '1
88 !!
5'
107 :1

25

5. 454 1

69 ,1

"

2.703

41

5,

122 1i

34
2.796
75
182 '

. 33 11

216

11

'I,"I

24

1.136

17

--

433

1.147 '

13.673

671

"

29 i:

iI

"

. t596

--

217 1

II
429 ii

1339 ,:

429

397
363

12
11

163.807
163.783

29
5

I" ~

215 ,
78 '

2.155 ;

il

ii

"

4.953

208.727
207.545

29.681
401

24

16

97683
9.022

99
120

29 11

IS

I t. - f.
I 17

79 !

m. -h .

60
260

I!

32 II

104

"

4.612
2.564
3
2.045

94.985
94.980

11

I
I

357

il
"",

25
875 '

44

21

12 1 -

372 '
23 1!

2
-

84-1
1393

14
16 il1

518
462

2J
24

.-

26 1I

125

665
6.059

"
'",I
,
!

75.52~

t.-1.

14

13

75.542

11

,I

22

619

4.155

450 ;1

3.366

111 - - h .

t otal

1.025

190

1
1

6.706 I 9.694 1 2.052 1


57

127

3.981 i1

289

t. - f

12

50
50

"

7.065

m.-h .

f.

sTufintad
Ge ll S
de maison

134
2931 :'

1.317
1.487

10

h. ! t. I

:;vega -

"

463

48.482 ,
7.673

"

m. -

\6

28

\3.210
834

7.505

II

543 i
'!

37.934 ,
37.468

"' 1:

1.903 '

'0

12

545 :

I,

:1

II

1
1.137 i
1.044 ,.

apprentis

~.-f.

h.

pomocni clanovi
pOfodice
membres de la familie,
aidant Ie chef

segrti

et uomestiques

i:

il

i sluge

7
75.854

14
95.802

1.713
1.1 92 .
372.086 233.338

57

I
-

61 :
,

144 , 10.502 1

32
(Na5tauk)

I
I

Izdrtavana

S"

Klase i glavne grupe zanimanja

Classes et groupes principaux des profess ions

~---.--------- - - -

18

Poljoprivreda,
I A. culture
et peche

~umarstvo

II
I

19

20

208.739
207.556

164.204
164.146

m.-h .

t. - L

-'-;-I- -,,-il

Industries et metiers

Rudarstvo i top ioni stvQ - Mines et fonderie s


Industrija i zanati kovina (metala) - Indus tries et metiers
metallurgiques
Fabrikacija st rojeva (masina), alat3 i inst ru menata - Fabrication de machines, d'outils et d'instruments
Industrija i zanati kamena, zemlje i stakla - Indu s trie s et
metiers de la pierre, de la terre et du verre
lndustrija i zanati drvet.a i kosti - Industries et metiers
du hois et des os
lndustrija i zanati koze, cekinja i rogova - Industries e t.
metiers du cuir, de 1a soie et de 1a corne
Tekstilna industrija i zanati - Industries et metiers textiles
lndustrija i zanati odevanja - Industries et metiers de l'habHlement
Industrija i zanati papira (hartije) - Industries et metiers
du papier
Industrija i zanati hrane - Indu stries et metiers de I'alimentation
Hemijska industrija i zanati; proizvodnja i preno~enje mehanicke snage - Industries et metiers chimiQues; production et fourniture de force mecaniQue
Gradevinski zanati - Metiers du batiment
Poligrafski i urnetnicki zanati - Metiers polygraphiques et
artistiques
Gostionitarski zan at - Pro fessio n hOteliere
Ostali i nedovoUno oznaceni zanati - Autres met iers et
metiers non suffisamment specifies

93.047
92.944

Sylviculture, carbonisation

C. Trgovina, kredit i saobral:aj - Commerce, credit et communications


Trgovina - Commerce
Novea ni zavodi - Banques
Saob racaj - Communicati o ns

i. - I .

29
6

du bois et chasse

8. Industrija i zanati -

m.-h.

Agriculture, sylvi-

ture et pisciculture
Ribolov - Poche
Sumarstvo, ugljenarstvo i lov -

od salnos ta lnih
i zakupaea
par des p rop ri~laires
tt fe rmiers

_. - - -- 1- - -': - --

Pol.ioprivreda i st.ocarstvo - Agriculture et ele vage du betail


P~eJarstvo, svilarstvo i ribogo.i stvo Apiculture, serieicul -

i ribarstvo -

Ilea koJa zaraduju


Total
des personnu qui
gagnent

180.898
180.671 :

1,
2

44 1''
219 1:

1 148

58

97.724
9.022

32.477
476

100 i
15.207
8

13.674

1.31 8

1.697

5.455

212

698

3.708

724

345

17.120

1.171

2.166

2.741
2.922

429
6.289

392
195

16.763

12.463

4.385

1.178

794

20

7.795

2.297

1.848

1.940
11.6-l8

728
248

920
2.705

469
4.789

1.404

135

70

24

56

7913 22
7.086 1111 23

1.505 i

4.383 !' ,
803 ,, 12
403 !113

40
1.924 i
61

19.703 .

10.408

Javna sluzba i slobodna zanimanja - Service public I!l professions liberates . . . . . . . . . . . . . .


Vo jska i mornarica - Armee et marine

14.102 ,
5.601

10.350
58

Samostaino vrsenje doma t e :;l uzhe - Travau x du menage


d' autrui par independants
Nad nicari i ractoid hez oznake' Do sia Journa liers et
ouvriers s ans declaration du trava il
Rentijeri i penzioneri - Renri e rs et retraites
Lica izdrfavana u zavodima i daci sme~ teni van svojih porodica - Personnes entretenues dans des etablissements
et eleves places hors de leurs familIes
Druga zanimanja, hez zanimanja i nepoznata zanimanja Autres profeSSions, sans profe ssion et professions inconnues
~

Ukupno -

Total

14

I"

4.098

lie, professions liberales et arrnee

E. Druga zanirnanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja _


Autres professions, sans profession et sans declaration de la
profession

9. 303 1'

':
69 1,115

13.314 '

Service pub-

26.581

703

1.474
14.145

803
19.654

4.175

3.647

1.192
372.230

1.774
243.840

21

4 11 24

823 " 2.\


1. 371

617 ,

5.985 ;

77 11 17
.4.022 18
11
206 19
3.077 11 20

1: 26

1.371 :1 27
28

'I

.1
20.990 I

I'
14.606 !1 29

'.

42

76 il

"

5.308

687 11 1u

3.745 ,
3.393
3;
349
1
617 1

1.144

15 ' 7

3. 56 1 1, 8

10.170
7.852
722
1.596

0_ Javna slufba, slobodna zanimanja i vojska -

25.074
10.616 I

32265 1'

1
,
,

635
118.601 ,

'"

j; 31

13.460 :! 32

1.070
237.053

1 33
34
35

33
(Suite)

1iea _

Personnes

od tinovnika
i nameHenika
t
par des fonctionnaires
t
J
e
II
Ie emp OJ S ~

:1';-

m.:h.

55)
1
258

od radnika , nadnitara
i slugu
par des ouvriers,
journaliers
et domestiques

m
.:h.

I t :~I

entretenues

1.119 .,
522

Svega !lea koJa zaraduju


1 ildrtavanih Ilea

Sva izdrfavana liea


Total des personnes
entretenues

od os talih lie a
pa r d'autres
pe rsonnes

TOlal des personnes qui gagnent


et des personne! entretenues

1~!~2_~...:f~_II...:m~._~~h_II ~!"':~_8...:f._I_...:m~._:~h_ I~t:..:~f._ I ~m:..._:...:h~_1

t.-f.
32

11.666
11.389

17.252 :1 5.858
16.664 ! 5.858 '
2

6.432
6.430
-

111.128 1 205.701
110.449 , 204.287

319.867
318.005

369.905 1
368.433 :

689.772
686.438

4'

11

2'

33
8

II '
4

44
121

1.457 i

3.278

297

592

1.559
318

586 ,

276

4.065
850 11

673

1.399

1.821

11.221 1

40,085
6.149

83.158
12.086

137.809
15.171

115.635 ',
12. 562 1

18.400

11.510 .,

29.910

46.820 II

23.316
5.823

:,

:I

253.444
27.733

163

449 '

I,

2.866

618)

4.726

10.192

140

259 11

1.034

2.599 '

1.872

4.363

7.327 ,

4.575 ;:

11.902

218 ,

1.\58 !

2.437 , -

1.577

3.342

5.285

4.066

9.351

74

10

::

'I

245

51 O ; ~

4.195 '

8.192 1i -

6.606

13.085

23.726

14.256 ,

37.982

12

47
78

261 !

139 '1'

792
1.\ 10

1. 489 1' 2.053 ,: -

1.231
1.383

2.431
2.717

3.972
4.305

2.860
9.006

6.832
13.311

42

III

5.360 .

11.275

22.123

23.738

704 ,

1.325

2.846

6. 153

10.641

2.228
9.632

3.017
16.330

13

15 '

109

42
98

,.
1' 1','

'"

21

275

138 !
123 ~

933 '

1.861

Ii -

642

1.147

900 ;

1.780 1,

89~

1.740
5.297 ' -

2.637

I I

iI

1-

1.077 ,
4.684

28 1

18

112
34
16 :

159
141 .
27 1

464 . -

273 i'

85 1i

6
,

2.608
432
52
2.324

5.727 "
992

"

7.278 1

23

354 '

24

496
6.428 ;

15.302
862 ;
1.137 ,
13.303

6.134 1

13.019

560

1.279

5.915
21 9

12.545

546

1.156 .

474

1-1

123 ,

42

594 1

27

28

"

19

427

31

91 1'

8
8

17

,,

4.644 1\ -

17

551

9.101 '

\. 168 ,
4.271 ;

157

191 1

28.959
8.957
1.232
18.770

15.547

167
38.944

8.450 '

9.880 :1

5.973
26.210

1.251 ,1
8.179 ,I

2.419
12.450.,1

i
38. 913
1

14.803 1
1.695
22.4 15

2?:7 ~

418

::

39.129 i
16.809 11

"

20.366 1;,

78.042 1
31.612
3.649
42. 781 1

26078 "il

53.094 1

1.954 "

15.670

7.080 '
233

15.073
597

21.182 i
5.834 '

25.423 .
655

46.605 '
6.489 .

18

2Q

6.616

15.759

27.606

42340

69.946

42

76

46

779 !

825

858
13.461

1.901
19.453

1.661
33.115 :

3.562
52.568

4.175

3.647 ,'

7.822

858 d _

72.169 ',

427 I
5.308

13

42
33.547

4.001

I
27.01 6 ,

]2

I~

2.119

782
3.390

45.861

7.313 :

1.091 11

13.839
4.187

2.956 1

25

1.882 ,

18
19
5.889 ,1 6.478

839
1.364
f78.981 ' 349.247

2.031
551.211

I
I

3.138 "
593.087 '

5.169
1,144.298 1
3

34
Ilanovina Drlnska
Lie a zap 0 5 1 e n 3!:.

Klase i glavne grupe zanimanja


Classes et groupes principaux des professions

du bois et chasse

1
1

Trgovina, kredit i saobracaj - Commerce, credit et communications


Trgovina - Commerce
Novcani zavodi - Banques
Saobracaj - Communications

D. Javna sluzba, slobodna zanimanja i vojska - Service public, professions liberales et armee
Javna slu!ba i slobodna zanimanja - Service public et professions liberales
Vojska i mornarica - Armee et marine
E. Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja Autres professions, sans profession et sans declaration de la
profession
Samostalno vrsenje do mace siutbe - Travaux du menage
d'autrui par independants
Nadnicari f radnici bez oznake po::.la Journaliers et
ouvriers sans declaration du travail
Rentijeri i penzioneri - Rentiers e t retraite s
Uca izdriavana u zavodima i daci smdteni van svoji h porodica - Personnes entretenues dans des ctablissements
er cleves places hors de leurs families
Druga zanimanja, bez zan imanja i nepoznata zanimanja _
Autres professions, sans profession et professions incon
nues .
Ukupno -

Total

m;:'ml'OY:S~~1
i

193.292

11744 il

683

193.2 15

11:74.1 11

_"~ i

15
57

14.423
31

569 1

II

1.942 1

2.335 '
465 i

171

5'

B. Industrija i 13nati - Industries et metiers


Rudarstvo i topion istvQ - Mines et fonderies
industrija i zanati kovina (metala) - Industries et metiers
metallurgiques
Fabrikacija strojev3 (masina), alata i instrumenata - Fabrication de machines, d'outils et d'instruments
Industrija i zanati kamena, zemlje i stakla - Industries et
metiers de la pierre, de la terre et du verre
fndustrija i zanati drveta i kosti - Industries et meti~rs
du bois et des os
lndustrija i zanati koie, cekinja 1 rogova - Industries et
metiers du cuir, de la soie et de la corne
Tekstilna industrija i zanati -Industries et metiers textiles
lndustrija i zanati odevanja - Industries et metiers de 1 ha
billement
Industrija i zanati papira (hartije) - Industries et metiers
du papier
Industrija i zanati hrane - Industries et metiers de I'alimentation
Hemljska industrija i zanati; proizvodnja i prenosenje me
hanicke snage - Industries et metiers chimiques; production et fourniture de force mecanique
Gradevinski zanati - Meliers du bliliment
Poligrafski i umetnick i zanati - Metiers polygraphiques et
artistiques
_ . ~ ..
Gostionicarski zanat - Profession h6teliere
Ostali i nedovoljno oznac eni zanati - Autres metiers et
metiers non suffisamment specifies

~ f II
'I

Agriculture, sylvi-

culture et peche
Poljoprivreda j stocarstvo - Agriculture et elevage du betail
PcelarstvD, svilarstvo i rioogojstVQ - Apiculture, se.rieiculture et pisciculture
Ribolov - Peche
. . ..
.
Sumarstvo, ugljenarstvo i lov - Sylviculture, carbonisation

c.

II
II

~inovnici i namdtenici
fOflctionnaires

m. -- h

A. Poljoprivreda. sumarstVQ i ribarstvo -

samostalni i zakupci
propriHaires
et fermiers

28 ~!

2.434 '

I8

102 1

14 11

321 1

595

173

20 i

1.305 1

13

560 I
1

! HI

13

11"

23 1 ! :~

263

19

170 :

51

3.657 1

61

10 I,"

14 1

4!1 15
22 1i 16

17 ,
I

~.069 1

236 ,

I
49
969

11\)

132

I
1

88 1

72
2.640

~~I I ~ '

86
1
51 1

I 1. 21

7.257

393

5.612 '

386 1

630 !I 22

6.046

2,

597 1
1.00. 1

210 1"

4.011 :

II

1.200

138 1 23

282 25

1.233

316

11.405

1.233

316

9.582 .
1.823 ,

2.

517 26
1

517
':

1"
28

8.094

I
60

1.009

3.545

3.973

4.357

1.379

49129

28

6.628

- i

1 31

, 32
-

'I

i33

131
224.299

267
21.023 1

28

20.063

JO

3.3~:1, :

35
Banovine Drinska
Per s onnel

U lanlmanju

la profession

exer~ant

rad~ici
I

'I
:1

:1

OUYTlers

---:--;-1

m~h i~-r.-

nadnibri i sluge
jo urn:l licrs
et do me~ tiques

nl. ;

scg r ti
npp rentis

I:
'

Kuena
pontocni tl anovi
porod ice
membres de la f3mill c,
aidant Ie chef

~ _t_.- 9-r.- 1-m_._:_h_1' ~ r. 1

m. -

h.

11

h.

12

r.

1.. -

slu fin~:ld

svega -

I t. -

m. - h .

13

14

:j

I
I
1

6
23 '

,!

998 ,,

243

'I
8

19.660 '

2.192

2.861 '

26

2.823

11 ,

3.660

I.~:~ I

wi

"I

1.728

15

298

2.492

26

950

11
161 ;1

69
74

52

u,'

4.008 1

830

"I

64 1

25t ,! 1. 119

384

144

396

42

10

"I,

2.026 '
I
I

'8 '

1.355 !

19 '
20

226
1.114

353

21

27

10

22

23

4.339
2.45 7

"

1.871

393

541

33 t.

216

2'

18

3 il
177 ,

26 I

1.

1.335 '

206

45.188 1

11

48

5.652

535

100

36 1

16

52

3.192 '

42

44 ,'
,~ I
_v i

649 :

21

11 1

3
26

151

6.817

,
29 ,'
-

297

5.798

83

23

649

15

570

1.285

9.356

2.333

105

32

5.379

625

64 !

8'

]0 1
t

280

79

268

382

33
815

11 ,1

130

2.
47 1

6!, -

430
2.845

45

100

781
780

1.230

61
25 ,

-I
32

1
47

743
670

- 32 ,'I
-

I I

169 ,

50
50

I
72

'

71 '

2,

91
I

83

252 11

389 ,

252

389

2.274 '

994

224 !

1.049

1,

1.060

224
323

11.772
10.450

13

19.355

37

55

5.922 ,i 4.61S

!
"
"

35~ 1I

160.397

3
1.020
782 1

:~~I

3.315

1.264

3.315

1.211 1
53

479 ,'

8.059

60

1.009

1.309
3.973

45 1

1.379

4.357

163.880

7'
111

11.474

3.255 ,
3.546 '

2.950

964

24

55

33

"

1.511

10.932

22.222

2.26 1

11

19.962

.1

63
7

44 1

967

11 1

24

S2

3 1 '1

450 I
4. 462 1

14 1

61
13

7.970

30

35.663

818

4.375

175.475

367.102

86

8627

28

369.032 1 175.487

2,
3,

22 1 126

245 ,i
228 I!

161

1.022 1

31

17

'.

27
2S

16

1.011 1 -

340

31

9.168

"I!

316

3.775
14

5:,
,

II

46 1,

180.136
160.136

66

578

25

825

- '

7'

223

196 '

63

219

17

369

13 ,1

II

II '

127 1

12

i:

? '

I,

161.777
161.769

, 1

31

3.579 1
3.578 ,1

11.802
11.556

m.-.h .l~

f.

[5

1.474
447

Gens
de maison

total

256

389

467.878

194.024

33

12

3'

36
(Nutavak)

Izdrtavana
Ilea

Klase i glavne grupe zanimanja


Classes et groupes principaux des professions

-------

k()J~V:aradUJU

~amos!alnih

il

od
i takupaca
par des proprietaires
et ferm lers

Total
des ptrsonnu qui
gagnen!

I,

_ ______ _ +-- .m:: : ._~-9-'h-- I -'-.-:-r-.-I-m-.-~-,h__1 ,:~

- - ----18

II

A. Poljoprivreda, sumarstvQ i ribarstvo -

culture et

Agriculture, sylvi-

p~che

Poljoprivreda i stocarstvo - Agriculture et e!evage du betaii


Pceiarstvo, svila rstvo i rib ogojstVQ - Apiculture, sericiculture et pisciculture
Ribo1ov - POche
Sumarstvo, ugljenarstvQ i lov - Sylviculture, carbonisation
du bois et chasse
B. Industrija i zanati - Industries et metiers
Rudarstvo i topionistvD - Mines et fonderies
Industrija i znnati kovina (metala) - Industries et metiers
metallurgiques
Fabrikacija strojeva (masina), alata i instrumenata - Fabrication de machines, d'outiis et d'instruments
industrija i zanati kamena, zemlje i stakla - Industries et
metiers de la pierre, de la terre et du verre
industrija i zanati drveta i kosti - industries et metiers
du bois et des as
Industrija i zanati koze, ccldnja i rogova - Industries et
metiers du cuir, de la soie et de la corne
Tekstilna industrija i zanati - Industries et metiers textiles
Industrija i zanati odevanja - Industries et metiers de J'\labiUement
Industrija i zanati papira (hartije) - Industries et metiers
du papier
Industrija i zanati hrane - Industries et metiers de l'alimentation
Hemijska industrija i zanati; proizvodnja i prenosenje me
hanitke snage - Industries et metiers chimiQues; production et fourniture de force mecaniQue
Gradevinski zanati - Metiers du batiment
Poiigrafski i umetnitki zanati - Metiers poiygraphiQues et
artistiQues
Gostionicarski zanat - Profession h6teliere
Ostali i nedovoljno oznaceni zanati - Autres metiers et
metiers non suffisamment specifies

i c.

Trgovina, kredit i saobracaj - Commerce, credit et communications


Trgovina - Commerce
Novcani zavodi - BanQues
Saobracaj - Communications

I D. Javna sluzba, slobodna zanimanja i vojska - Service public, professions liberales et armee
Javna sluiba i slobodna zanimanja - Service public et professions liberales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vojska i mornarica - Armee et marine
E. Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja Autres professions, sans profession et sans declaration de la
profession
Samosta!no vr~enje domate sluzbe - Travaux du menage
d'autrui par independants
Nadnica ri i radnici bez oznake posla Journaliers et
ouvriers ~an5 declaration du travail
Rentijeri i penzioneri - Rentiers et retraites
Lica izddavana u zavodima i daci smesteni van svojih porodica - Personnes entretenues dans des etablissemems
et eieves places hors de leurs families
Druga zanimanja, bez zanimanja i nepoznata zanimanja Autres professions, sans profession et professions inconnues
Ukupno -

Total

184.774 .

379.589 1
379.443

369.046
367.107

175.751
175.688

26
86

10

1.827

59

45.221

6.187

4.378

136

6.819 ,,

60

1.786

3.987

3.193 '

62

356

900

649

32

121

268

147

824

1.911

5.803
650

570

9.358

12
1.295
2.404

184.715 1

10.473 1

2.777

708

1.493

431
2.849

75
57

22
686

70

48 1
1.930 I

1.078

10
1

512 12

354

186

5.386

-1.469 :

24.667

223 1

41

105

450

~~I

13

6.480 I

29 "
3.561 I.
83 1 11
\8

U;65 ,!

101 :! 19

4003 il20

III

10

121121

19.997
10.946
1.066
7.985

2.531
1.746
357

5.701
4.901

13643 il 22
11.770 23

22.308

14 : 24

428

784

1.!l59 12.l

4.579

775

1. 883 1

4.526
53

775

8.538

3.399 :
I
210

1'.

11.857 ,
10.451 '

1.883 127
-

28

I
11.507 1
1

61

3.255

1.012

3.574

1.321
4.424

4.361

1.382

256 1

468.079

399
197.58S

3.098

8.079 i!29
302 1130

--

7.598

i31
. 32

, 33

81
205.122 '

179 !1'"
427.861 I,,,

37
(Suite)

II c a

Per!onnes entretenues

~inOVnil(3
i namdtenika
1

ad radnika, nadni~ara
i slugu
par des ouvfiers,
par des fonctionnaires
j ournal iers
et empl oyes
\
et domesl ique5
,

m.-h .

'"
503
45

971
134

\.010
1
1

11-1,

I,

m.~h 1
,

,
4 i.
18

92

852

2.148

42

701 1

\.753

305
24

,
\.049 : -

100 1
1.026 ,

58 1

m.-h.

28

29

14
22

25
40

83 1
149

24

46

930

2.651 1:

16

138

296

973

2.353

155
132

153
569 ,

79
65

93

251 'r

331 .
1.508 li
258 1
69 1 "

68

24

SO '

"

28
34.

20

,
26 i

21

71

32 '

.t2!
3.245

2.027 ,
510 1
26 1
1.491

3.211 il

6.767 '

15.220

452

985 1

3.894
228

"

25
26

Ii sveg~~

"

628.443 ,1 634.802 '


625.471 1 632.676 II
41 1
1-10 1

1,263.245 1
1,258. 147 1

142 1

76
282

35 1

\.949 :,

4.740

176

20. 324 1
3.006 ,,

47.663
5.968

65.545
7.384

53.850 "
6.104 1'

119.395
13.488

72

2.716 1

6.299

9.535

6.359 :

15.894

15

1176

2.973

4.369

3.035 1

7. 404

233

513

882

16

26

2.103

4.906

7.906

6
4

357 ,

760
692

12

3.743 '

~ . ISg

13.101

48

115

153

156

309

24

2.621

5.234

8.007

6.942

14.949

228
1.312

569

I
170 ;
2. 233 1

3.'212

659
4.161

644 "
3.269 :

1.303
7.430

438
5.665

620 i
6.702 1

S08
6.743 ,

\.128
13.445

57 1

130

140 ,

308

I I

321

17

8.407
608
1.146
6.653

2J

f.

2.791

15

46

33
140

t -

i
I

971
927 1

545

1.427 1

5.053 ,

12.959 1

772 !

\.743 1
2.914

\.987
11.593 "

24.694

53 I

1
1-

\.890

12

"
11
18

3!

964 1,

m. - h .

30

15
54

130

217
294 :

t.-r.

259.397 , 459.051
258.364 . 455.988

3
6

21

217 1
2.388 :

Svega Ilea koja zaraduju


! Izdrfavanih Ilea
Total des personnes qui gagnenl
e t dl!s personnes enlrelenues

12
13

22

t.- r.

8696 69.878 69.795


11
7.625 ! 69.876 1 69.786

20.310
5.380

Sva Izdrfavana Ilea


Total des personnes
entrelenuu

8.711
2.775

237

"

25

2.510
587

51

10

4.242"
3.728

f.. -r.

504

" I

836

2:

h.

3
7

458

m. -

24

1
1

t..-F.

od o stalih liea
p ar d' autr es
persannes

4.555 :
1.292 11
52 ';

II
I

--

18

168

,
1\.695
5.71 1 1
453
5.531
1

26.741
13.800
1.212
1\.729

3\.692 1
16.657
1.519 I
13.5 16 '

29.272 :
1.569 '
12.157 "

60.964
32.203 ,
3.088 1
25.673

18.106

30.325 1

22.685 '

53.010

16.~ 20

1.286

19.374 ,
10.951 i

21. 346 11
1.339 1

40.720
12.290

I
5.489 ,

12.591

16.996 1

2\.129 1

38125
585

73
72

136
130

23

18

8.0 17

15.546 1

1
27
2S

6. 290
477

13.954

~!

429
23

1.268

42
30

3\

32

166

23

18

7 517
500 1

4.346 i!

i,

210

302

271

1.3 14 1

2.010

4.170 '
-

2.010
3.098

4.\70
7.598

5.265
6672

5.49 1 il
12.022 1,

--

"

Ii
42
12.216

166 '1
27274 1

37
17.479

176
I
1'
70.105
;
70.125
38.892 1
"

52 1
171
304.922 i 564.152

4.361

,
1

1.
1
10. 756 1
18.694

II
33

2.047

\.382 11,

5.743 i

92'i

1
1.347 1
1.534.739 :

.,

427
773.001 , 76\.738 "

38
Banovina Dunavska
Llea zaposlena

II

Klase i gtavne grupe zanimanja

prop ril~taire:s
0::(

fermiers ~

m. - h.

A. Poljoprivreda. sumarstVQ i ribarstvo culture et p~che

du bois et chasse

'. - 1.

257.460
256.616

C. Tntovina, kredit I saobrataj - Commerce, credit et communications


Trg-ovina - Commerce
Nov~ani zavodi Banques
Saobracaj - Communications
O. Javna sluzba, sIobodna zanimanja i vO.h:;ka - Service pubHe. professions Hberales et armee
Javna sluzb~ i slobodna zanimanja - Service public et professions lib~rales
VOjSkil i mornarica - Armee et marine
E_ Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja Autres professions, sans profession et sans declaration de la
profession
Samostalno vrS"en.ie domace sluzhe - Travaux rlu menage
d'autrui par independants
.
. ..
Nadnieari i radnici bez oznake posla Joumaliers et
ouvrie rs sans declaration du travail
Rentijeri i penzioneri - Rentiers et. retraites
Liea izddavana u zavodima i daci smesteni van svojih porodica - Personnes entretenues dans des etablissements
et eleves places hors ne leurs families
Druga zanimanja, hez za nimanja i nepoznata zanimanja Autres professions. sans profession et professions inconnues

Ukupno -

Total

h.

,.--;:-1

33.945

1.064

33.941

577

17

144

694

51.572

Rudarstvo i t.opionistvo - Mines et fonrleries


IndustrUa i zanati kovina (metala) - Industries et metiers
metal1urgiques
..
. .............. .
FahrikacUa st.rojeva (masina), alata i in.strumenata - Fahri
cation de m<'lchine.s, d'outils et d'instrument.s
Industrija i zanati kamena, zemlje i stakla - Industries et
metiers de 12 pierre, de la t.erre et du verre
IndustrUa i zanati drvet'a i kosti - Industries et me:t.iers
nu hois et. ties m:
Industrija i zanati koze, ~ekinja i rogova - Industries et
metiers du cuir, rle In soie et de Ia corne . . . . . ..
Tekstilna industrUa i zanati - Industries et metiers textiles
Industrija i zanati odevanja - Industries et metiers de l'ha
bil1ement
. . . . . . . . . .
Industrija i zanati papira (hartije) - Industries et metiers
du papier
Industrija i zanati hrane - Industries et metiers de l'alimentation
Hemi.iska industrija i zanati: proizvodnja i preno~enje mehani~ke sna~e Industries et metiers chimiques; production et fournitu re de force mecanique
Gradevinski zanati - Metiers du hatiment
Poli.l?rafski i umetni~ki zanati - Metiers poly,g-raphiques et
artistiques
Gostioni~arski zanM Profession hM.eliere
Ostali i nedovo1.ino oznC1~eni zanati - Autres metiers et
metiers non suffisamment specifies

_~t employ~s

m -

1~

6,
Industries et metiers

II

- '- - 1 - -3- - ---,--I--:;-~- I

Ag-riculture. sylvi-

Poljoprivreda i st.oearstvo _ . A.g-riculture et elevage du betai\


Pcelarstvo, svilarstvo i ribogojst.VQ - Apiculture, sericiculture et pisciculture
Ribolov - Poche
SumarstvD, ugljenarstvQ i lov - Sylviculture, carbonisation

R. Industrija i zanati -

I cinovnici
i namdtenici
II~
fo ncti onna!n~s

samosta!ni i zakupci

Classes et groupes principaux des professions

7.479

24

3.410

::1

673 ,
5.632

74 1

730 ,
1.217 !

14 ,
734

31

3. 732 1

439 1

84 '
i
186

15
15

921

74

29

Jij

17

261

147 1

4~ l i :;

34
178

,i

5.563

59 ;

5.804 ,

289

14.830

467 1
1

5
8.202 !

3
1

64

25 i 14
1

12

15

21

90 16
1
1

194 '
6.163

\0
43

337
424

.5 6 1 11
17 18

59

65

16 \9
28 20

342 ,
4.287 I

99

641

24 '

42 1

15.332
13.130
17 ,
2.185 '

10.463
2.06H
1.741 ,

1. 782

22

501 23

:190 24

6.654

891 23

,
1

4.769
4.769

16.699 .

259

8.121

8.093

21.964

~054 1

19884!1
4.

5.879 '"
5.879 27

19.761

2.203

28

,
20

29

4771

'"

-1\.630 I

31
32

,,
1

133

3375 1

226

I
402 !i

20

345.832

65 185 11

37.243

8.1~11 :

..

39
Banovine Dunavska

"

PerSonDe! exerr;:ant la profe ss i o n

tanlmanJu

radnici
ouvriers

m. -

h.

"

,-d

nadnifari i sluge
j ou r naliers
I!t domestiques
m. -h.

II

1. -

:legrti
apprentis

-h l' ~

m.

1.

10

I
I

m. -h.
12

11

t.

5.805 1
5.319
15
246 1
1
225 I

2
1

16
123 1

42 1

49.593 1
80 1

7.056
11

5,219
88 1

8.343 '

62

3
41

,
6

5.767

58.779
58.773 ':

1362 11 130.777
1.356 ' 130.596

843

1.577

239
304

65
23

2.398
1 12~19 1
20

I
1

677 1

Il
,

161

3 ;1

61

3.410

452

7 ,1

303

90

93 1,

11

22

18

321
6,782

122 ,
28 11

19

569
1.336

215

II
I

178

2IJ I
21

,,
23 ;

"

i
2S I,

163
332

1.250

135
1.010 ,

51
42

29
860

16 ,
449

17
553

33

20

503 '
446

,;

57 i,

23
2.003

I
I

176
129
3

44

536

122

13.491 ,

576

4
27

1.680 '
3.544

85
2.770

30.833 1

10.4 17

189 1

117

81

56

963 ,.

399 !

170

2'

I
405

.'

1.856

4'

20 1
215 1

175
169

51.
3,

8:
336

65

12 '1

11

2,218
2.21 8

108
108 ,1
'I
-

208

536

_ 208

695
-

1
27 1

82

15,178

29
1

31
2.324
9
117

160
107

,-

,
21
I
- ,
I

13 '

1.091

79
25
97
254
14
68 1

11

,i
,:

2
6
272
-

239
137

1.036 .
15.454 1
1. 175
6.676

364
1.740

343

68

1
2

1~1

.. 57
441
7

,
,

45 1

19

37.844 '

7.387

100

4.003

26.335
11.509

7.387

97

3.943

18.889

21.28 1

259

485
484
-

5.877
H65
394
1.018

46 ' 3664
30 I 2.959 1
2 ' 428
14 1 277

42.380
24.91 8
1.784
15.678

871
826 1

I,

242 i1
-

51

2.851
625 1

1
242 1

10.556

534

242

34

4.791

\1.306

"

1.054 ,

243

10.845
6,051
3

"'" ,
"

';

188

",
17 I,

124
989

4.198

11.399

2.472

3
2

19.213
46

1.380

1511
1.475

164

13
646

'I
9"

1
45 1
563

35
30

740 I

833

448

384

1.1

12
5

50

170

5,1 ~1

199
52

16

571008 ' 312334


568.917 1 312.3 11
!

8
43

1l46 ,i

f.

15

475

3.248 '

m.: ho t1. :

t .-.

11

11.172

12
13 I

,I

2.676 ,1

76

432

11

h.

21

5,597

175.837 . 218.224
175.786 218.223

de matson
1

,
" ,,

13

Gen~

tot al

125, 507 1
978
1
20.121

681
1.198

'I
!
"I

"
3" 4'2 \ 31
1
I

212 1
1
280 1
47 !
1.234

II

1 11

5vega -

m. -

-f.

5lulin~ad

---.

'I
:r

I{u~na

porno!!ni tlanovi
porod ice
membres de la famiHe ,
aida n l Ie chef

19 ,

60

49

1.387

,
"

,;
3'

393 :

523

"

32

33

11
77.333
,

1
230 1:

1.002

1.629

1.568

I ,
I
163 :1

"

,I

,.I

,_.
,

4.477
1

2 091
8. 121

I-

8.093

3.375

325
795.628

572
366.092

997

1.227
11.630

61 ,
9558 '1 140,812

'I

2
51
1.255
;,
62. 563 1 15.204

5
179.204 , 21 9.408

45

2
1.358

4
19 1
259 ! 12.889

40
fNaala.,.k)
Izdrfavana

S..
lica ko la zaraduJu

od samos talnih

Klase i gJavne grupe zanimanja

Total

i 13I.arp :a C3

Classes et groupes principaux des professions

des personnes qui


gagnent

pa r es ~r o p.net:ure s

11__ ___________________._________I__m
_._-_h_.
18

19

_1, _ _'._ -_
1

' _.

,.'

_I_m
_._-_'_
,:._"m":' -

20

11

A. Poljoprivreda, sumarstVQ i ribarstvo -

II

22

Agriculture, sylvi-

culture et p@che

Poljoprivreda i stocarstvQ - Agriculture et eievage du betail


Pceiarstvo, svilarstvo i ribogojstVQ - Apiculture, sericiculture ct pisciculture
Ribolov - Peche.
.......... .
SumarstvD, ugljenarstvQ i lov - Sylviculture, carbonisation
du bois et chasse
B. Industrija j z3nati - Industries et metiers
Rudarstvo i topionistvo - Mines et fonrlerie:;
Industrija i zanati kovina (metala) - Indu s tries et metiers
metallurgiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fabrikacija strojeva (masina), alata i instrumenata - Fabricat ion rte machines, d'out ils et d'instruments
Industrija i zanat.i kamena, zemlje i st.ak la - Industries et
metiers de la pierre, de la t.erre et du verre
Industri,ia i zanati drveta i kosti - Industries et metiers
nu hnis e.t. !ies os
. . . . .
IndustrUa i zanati ko~e, cekinja i ro-'!ova - Indust.ries et
metiers du cuir, de la soie et de la corne
Tekstilna industrija i zanati - Indu stries et mHiers textiles
Industrija i zanati odevanja - Industries et metiers de !'r3billement
industrija i zanati papira (hartije) - Industries et metiers
du papier
TndustrUa i zanati hrane - Industries et mHiers de l'a1i
mentation _ . _
HemUska industrija i zanati; proizvodnia i prenosenje. me-
hanicke s nage - Industries et metiers chimiques; production et fourniture de force mecanique
Gradevinski zanati - Metiers du hatiment . . .
.
Poligrafski i umetnicki zanati - Metiers Do!ygraphiques et
artistiques
Gostionicarski z;!n;!t - Profession hMeliere
Ostali i nedovoT.ino oln;!ceni zanati - Aut.res metiers et
metiers non suffisamment specifies
C. Tr.lirovina, kredit i saobracaj - Commerce. credit et communications
Trgovina - t.ommprre.
Novbni zavort'i - Banquf's
Saohracaj - Communications
D . .Javna sht'ha. sJohodna zanimanta i vojska - Service public. professions tiberales et armee
Javna !" H~,h~ i ~'(')h(')dna 7.~nimanj~ - Service public et professions liherales
Vojsk;! i momaric~ - Armee et mari ne

571.Q43
568_947

313_845
313.785

152.676 1 402.710
152.309

199
Ll52

15

745

37

125_536
978

21.537

55

30.167
5

20_121

241

4.753

12.470 ' B

11.402

1.149

1.805

-!.875 i 9

3.410

559

333

1.094 110

13_491

655

3.322

8.554 Ii 11

52
313

199
1.007

3
1

81.20~ 11

'

1.680
3.545

110
2.857

383 1
698

1.085 11 12

1.980

13

10_671

9.083

189 ,

131

42

94 1115

15.191 :

1.772

3_304 ,

9.319 116

1.037 1
15.455 '

329
323

3.845

6_ 684 1

421
2_181

163
2_310

343 1

73

ID

42.426
24.948
1.786 1
15.692
1

9.541
7.-124
822
1.295

8.837 ,
7.524

11.390

2.295 ,

26A32
11.512 :

11.330
60

?29.1
_.
:;) I

18.938 ,

22_668

3.991

259 1

-1.485

2_091 1
8.166

1.229
12_988

8_093 i

3_375

30.833

III

1.175

37.944
1
i

23.4 59 i! I~

i
470 "

71:1:

1-

1.298 1
,

24.721 122
72 23
21.2 50 1 24
3.399 25
6_125

2ti

6_125

21

2B

E. Drulr::t zanimaoia. bex zanim;ln.ia i bel oznake z;!nimanja Autres ofofessions. sans profession et sans declaration de 1a
profession
Samost.alno vrs~n ie dom::tfe slufhe - Travaux rlu menage
d'~l1tru i oar indeoendants
Narlnil';!ri i r;!dnici he.7. ozn;!ke om:la Journaliers ~t
ouvriers s;!n~ rtp.daration du travtlil
Rentijeri i penzioneri - Rentiers et retraites
Lica izdrzavana u zavodima i daci sme~teni van svojih po
rodica - Personnes entretenues d~ns des etablissements
et eleves places hors de leurs families
Oru'a zanimanja. hez z3niman ia i nepoznata zaniman.ia Autres professions. sans profession et professions incon
nues

Ukupno -

Total

"

13.788 129

536 1
-

I
1

3.325 ,

_96t
12.517 11 32
'1

7 1' 33

,
329 ,
795_887 '

591
378.981

125 ,
197.966

1
1

303 34
528_546

35
1

41
(Suite)
Ilea -

Personnes entretenues
.-.

!1 od

od cino vnika

II

i namdtenika
par des fonctionnaires

h.

1
'

z.: f.

II-m~h~

-I-f.:

Sva ildr!avana fica


Total des personnes

ad ostalih lica
par d' autres

Journallers
et domestlques

I
548 :
232

I ,Iugu

par . des oll:vriers,

et employes
m. :

radn~k~a, nadni~ara

entretenues

personnes
f.

-m2~ h l_t_~=8=f.=:!==m=._~-;=h=~I ==t=.-_30-_-f_'~-: __I_n'_; _1 _h_ j

I'

1.456
665

62.226
62.054

30

11

31

Svega Ilea kOja laraduju


i Ildrhvanih fica
Tolal des personnes qui gagnenl
el des personnes enlrelenues

133.842 1 72,860
133.355 72.855

72.346
72.327

z. -

f. I sve ga -

32

total

33

288.310
610.354
287.450 : 607.845

859.353 ! 924.199 "


856.397 : 921.631 :,

1,783.552
1,778.028

"

8~

121

372

305

753

40

84

15.518

40.312
1. 128

1.578

4.639 11

41

105

499;

90

264 1

126.929

173.214

545

1.241

1.523

4.519

11.829

15.921

12.978

28.899

2.210 11

31

1.351

3.649

4.761

4.208

8.969

3.712 1

45

70

4.836

12.521

18.327

13.176

31.503

462 11
. 1.803 :

2
12

f)

26

554
1.590

1.597
4.063

2.234
5.136

58

116

10.879

,,

28.592

41.712 ,

63 i

181

151
1314 ,

1.707 1
6.930

3.941
12.066

l.fi98

72

321.680
2.819

47.678

39

I,

17 ,

26
37

466
148.
11'
1.296

776

37

254 1

1.972

5.780 il

18 i
66 '

378
461 1

88o i:

45.951

' 1.402

134
161 '

1.092

18.771

185

1.169 i

843

27.180 ,

67

-347

547
3.005

1.594 '

277 1,
1.411 I

18.530

918

371

1.404

7.059

314

22

442

270

166

92

4,

262

89

2.275

76 :i

17

5.630 :;

1.135

40

.415

71

' 2.127 1

402

44 il

4.941 i!
6- 11"

252

80.975

39.263

564

312

1.791 '

-6: II

4.0 0 11

59 ,

112

15. 165

20.716

16.937 1

215 '
3.024 i

11
573 II
7. 695 11

5.525 !
,,

3
32

9
51

463 1
7.062 i

1.274
18.519

1.500 :
22.518 !

1.603 i '
18.842 '

3.103
41.360

340

70

147

2.717

1.Q40
8.318

1.515
9.401

1.461 :1
10.499 1

2.976
19.900

410

518

1,'
1

"

100 I

151
300

497 1:
936 1

60

136

315

175 :

11

12.44~ 1!

!I

37.653

483 1

1.001

61.858
34.145
2.932
24-.781 1

123.854
68.360
5.390
50.104

"

5.703
714
652 .
4.337 :
9.830 '

14. 856 11
2.295 1:
2.045 !
10.516 ,1
,I
25.512 I',!

4.914 :
923 '
4
3.987 .

2.S.'3 _ lj

9.5~~ ,1!
i;

590 !

293
272

116
106
1
9

2
19

19.570
9.267
672
9 631

52.317
26.721
2.110
23.486

61.996
34.215
2.458
25. 323 1

il

1.506 11

20

1,452 1'
54 !!

20

35

12.735

33.178

50.679 :

44.568 !1 1

95.247

34

12. 190 ,
545

31.716
1,462

38.622 ,
12.057 ,,

43.046 11
1.522 11

81.668
13.579

5.035

16.321

23.973

38.989

62.962

961

795

2.397
12.526

3.080
11.498

,I

,;

\1.327
503

29

il

24.105 ;
1.407 ,'

548 ;
42 '

il
ii,.

.,
5,

17 ,

"

1.02~

2. 503 11

30
'i

31

10 ,

13

I;"

Ii

536

"

2.397 1

32

i!

II

5.446 1

6.241

3.626 1
25.514 II

6.706
37.012

3.382 1\

11.480

430
502 ;
1.021 1
i
1
839.099 1.169.215 ! 1,218.080

2,387.295

989
3.332 '

8.098 i

,
5,
35

17.664

17

40

46.480

84.277

106 ,:
3.
4
190.610 ij 73.421 ~ 73.463
It

173
373.328

1.523

42
Banovina Moravska
Liea zaposlena

Klase i glavne grupe zanimanja

samostalni i z.kupci
proprieta. ires

Classes et groupes principaux des professions

. . __._

t f

III

cinovnici i namesteniei
fanetiannaires

I.

I'

___ _ ";-~ ',, "m";~ , il m ~,:m~~~'. '


2

'.

II

I
II

II

.' A. Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo - Agriculture, sylviculture et peche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Poljoprivreda i stocarstvo - Agriculture et elevag-e du betail
Pcelarstvo, svilarstvo i ribogojstvo - Apiculture, sericicul
ture et pisciculture . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riho1ov - Peche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumarstvo, ug-l.iena rstvo i loy - Sy1vicultu re, carbonisation
du bois et chasse . . . . . . . . . . . .

R. Industri.la I zanati - Industries et metiers .


Rudarstvo i topionistvo - Mines et fonderies . . . . . .
Industrija i zanati kovina (meta1a) - Industries et metiers
metallurgiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FahrikacUa strojeva (masina), a1ata i instrumenata - Fabrication ele machines, d'outils et d'instruments . . . . .
Industri.ia i zanati kamena, zemlje i stak1a - Industries et
metiers ele la pierre, de 1a terre et du verre . . . . . .
Industri.ia i zanati elrveta i kosti - Industries et metiers
elu hois I't elI'S os . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrija i zanati koze, i'ekinja i rog-ova - Industries et
metiers du cuir, ele 1a sole I't de la corne . . . . . . .
Teksti1na industrija i zanati - Industries et metiers textiles
Industrija i zanati odevanja - Industries et metiers de l'habillement . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrija i zanati papira (hartije) - Industries et metiers
du papier . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
Industrija i zanati hrane - Industries et metiers. de I'alimentation . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hemi.iska industrija i zanati; proizvodnja i prenosenje mehanicke snal;e - Industries et metiers chimiques; production et fourniture de force mecanique . . . . . . .
Gradevinski zanati - Metiers rlu hatiment . . . . . . . .
Polig-rafski i umetnicki zanati - Metiers polyg-raphiques I't
a rtistiques . . . . . . , . . . . . . . . . , . . . . . .
Gostionicarski z:mat - Profession h~te1iere . . . . . . .
Ostali i nedovoljno oznaceni zanati - Autres metiers f't
metiers non suffisamment specifies . . . . . . . . . .
C. Trl!ovina, kredit I saobraca.l - Commerce, credit et communications . . . . . . . . .
Trl;ovinrs - Commprce . . :
Novcani zavodi - Banques .
Saobracaj - Communications
D, .Javna stuzha, slohodna zaniman.la i vo.iska - Service
He, professions liberates et armee . . . . . . . . .
Javnrs slu~ha i slobodna zanimanja - Service puhlic et
fessions liberales . , . . . . . . . . . . . . . . .
Vo.iska i mornarica - Armee et marine . . . . . .

pro . . .
. . .

Total . . .

14. 215 11
14.213 ;1

347
125

1i

10
75

If

24 1
13.718 :

1.819

19

3.458
478

222

21 5

1.908
583

74 ,' 6
18 :i 7

31 :

479 ,
101

305

2.095

70

36

266 '

21
52

19 "
5 10

111
186
3.122

1.342

34

1.584

27

II

12
2 13
I

4 14

15

6.

299

90 :
1.599 ;
16

17 :; 16

125
114

6 : 17
.2 11 18

11
15

' 19
1 !1 20

12

:1 21
I
"

4.922
4.133 i
19 ,
770

pub-

E. Drue:a zaniman.la, bez zan/mania i bez oznake zaniman.ia Autres orofessions, sans profession et sans declaration de la
profession . . . . . . . . . . , . . . . . , . , . . . . .
Samostalno vrsl'n il' domafe slu~he - Travaux at! menag-e
d'autrui par in dependants . . . . . . . . . . . . .
Nadnil'ari i radnici hez oznake posla Journaliers et
ouvriers sans declaration du travail . . . . . . . .
Rentijeri i penzioneri - Rentiers et retraites . . . .
Lica izdr.zavana u zavodima i daci smesteni van svojih porodica - Personnes entretenues dans des etablissements
et eleves places hors de leurs families . . . . . . . . .
Druga zanimanja, bez zanimanja i nepoznata zanimanja Autres professions, sans profession et professions incon
nues . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukupno -

198.096 .
197.987

3'

ii

3.174
208
396
2.570

237 22
28 '1 23
49 124
160 11 25

1.229 '

182

9.177

1.564 11 26

1.229 !

182 '

7.298
1.879

1.564 il 27

8.210 ,

5.093 1

29

30

335 '

i) 30

2.435

3.343 '

i 28

ii 31
': 32
i:

5.519
226
226.175 .

I'd33
If

1.070 :
345
21.456

34

14.606 .
I

1.880 35

43
Banovine Moravska
u zanlmanJu -

II

Person"es

exer~ant

I
nadnicari i sluge
!
'
ali s
I
I1,,_, _ __
J
o
_
u_
rn~_
e
r_'
_
1
ct domestlques

radnici

ouvners

II

segrti
.pprentis

membre
s deIela chef
famille,
aldant

1_, 1_'_
' --II-f.-II-_m_,

svega -

-~-- - --'-'-~-3

f_,_ 1__

h_,

Gens

I'

de maison

,I

total

'_n'_~_4_h'_ i _z_'

r
1

:_h' l ~

--IS- _._ 1_m


_.__

I I !

I
872 1
6.675
8716.663

1.546
1.184

Kucna
sluiincad

pomocni cl.novi
porodice

!1_1ll~~~ ~-=r -t--~-f-ll_m_'_~_h_'_I_Z'_~_f.-I F-~-~

~I

---"l,

la proresslon

2.773
2.773

21 2 -

165.181 i
165.167 i

210.157
210.154

371.847 , 228.022
371.128 ! 228.014

2
2

13 i
13

27
7

I
223 i
45 '

I
-

6:

1.795
171

20.643
6.237

2.297
14

2.368

217

2.891
5

2.152 :
I,

334

686

154 :

763

10

94 :

615

1.675

43.107
7.003

6.416
32

290

7.460

316

3.685

40

16

12

2.345

10

10

708

45

II

1.172

34 !

36 ,

119

270 ,

211
330

I~

3.358

I~

15
16

() i
736 1

16
31

43
20

639

130

1.668

1.178 :

1.258

55

11

670

1150

4.362

1.261

12 :

2
52

409
639

9
1.155

lt
,

58

7.995

2.315

20

253 11

ItlO

I,
I

31

246

332

595

73

4: -

13

51

13

50

229

104

26
191

18

I,
17
18

139
1.175
1

19
20
21

H '
806 ;

302

17~ 1

382

36 !

25 ,

2.930 i
1.591 :
1;
1.338 !

26

7.085

22

-- I
,),) ,

-- i

I,

3
3

394
241 .
1
152

564 !
538
3

,
, -

4.320 i

384 1
i

2
90

732

39

'14

22

16

,. 2

44 1

12.659
7.386

484

38
25

286

420

230 I
3.021 1
I

AA ,i

59
58

~B

23

4.853

52
189

17.573

1.788

80

742
6.343 .

80

178 ;

1.78S

9.35 1

8.222

867

429 :
39 1

78 1
6!

5.907

9.339

i-

636

II

=1781,

1.129
2.435

636

Sti7

i
88 1
!

30 i

32

468 .

84

29

38

II

~62

209
39

~I

!,

31

52

37
28

2.227 '

6.
197 :

3
')?

4
13

2
2

II

23
24

27
36

15 ,

29
1

. 17 i

,1

335
814

3.3B

88

175 :

I
33

34
35

32.466

3.408

. 9.811 .

i _

ii

3.644 !1 3.568

337

i
.,

167.899 '
I

211.892

5.519

1.070

226
454.525

242.617

345

,
239 ' 1.165 j

---~"

-- - - -

44
tNastavak)
Izdriavana

If

Kl ase i glavne grup e zanimanja


Cl asses e t g roupes principaux des profession s

Sfa
liea koja zaraduju
Total
des personnes qui
gagnent
m. -

18

1-

19

- 2-0- - -

m. - h.
- 2-I -

/ A. Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo - Agriculture, sylviculture et peche


Poljoprivreda i stocarstvo - Agriculture et elev ag e riu betail
Pcelarstvo, svilarstvo i rihogojstvo - Apiculture, sericiculture et pisciculture
Ribolov - Peche . . . . .
.
...
.
Sumarstvo, uglj ena rst vo i loy - Sylvicultu re, ca rbonisation
du bois et chasse
R. IndustriJa i zanati -

II

Industries et metiers
Rudarstvo i topioni stvo - Mines et fonrieri es
Industrija i zanati k ovina (metala) - Industries et metiers
metallurgiQues
Fabrikacija strojeva (masina), alata i in strumen a t a - Fabrica tion rie machines, d'outils e t d'in strum ents
Industrija i zanati kamena, zemlje i stakla - Indus tries et
metiers rie la pierre, de la terre et du verre
Industrija i zanati rirveta i kosti - Industri es et metiers
riu hois et cles os
Industrija i zanati koze, cekinja i rogova - Industries et
metiers du cuir, de la soie et de la corne
Tekstilna industrjja i zanati - Industries et metiers textiles
Industrija i zanati odevanja - Indus tries et metie rs de I'ha . billement
Industrija i zanati papira (hartije) - Industries et .metiers
du papier
Industrija i zanati hrane - Industries et metiers de I'alimentation
Hemijska industrija i zanati; proizvodnja i prenosenje mehanicke snage - Industries et metiers chimiQues; production et fourniture de force mecaniQue
Gradevinski zanati - Metiers du hatiment
Poligrafski i umetnicki zanati - Metiers pol ygraphiQues et
artistiques
Gostionicarski zanat - Profession hOteliere
Ostali i nedovoUno oznaceni zanati - Autres metiers et
metiers non suffisamment specifies

C. Trgovina, kredit I saobracaj - Commerce, credit et communications


Trgovina - Commp.rce
Novl'ani zavocli - Banques
Saobracaj - Communications

D_ Javna sluzba. slohodna zaniman.ia i vojska - Service public, professions Ilberales et armee
Javna sluzh:l i slobodna zanimanja - Service publi c et professions liberales
Vo.iska I momarica - Armee et marine
E. Drug-a zanlman.ia, bez zanimanja i bez oznake zanimanja Autres orofessions, sans proression et sans declaration de la
profession
Samostalno vr~pn ip. dom~fe sluzhe - Travaux du menage
d'autrui par independants
.
Nadnil'ari i radnici hez oznake posla J ournaliers et
ouvriers S:lns dflcl a ration du tr avail
RentUeri i penzioneri - Rentiers et retraites
Lica izdrZavana u zavodima i daci smesteni van svoj ih po rodica - Personnes entretenues dans des et ablissements
et eleves plllCeS hors cle leurs families
Druga zanimanja, bez zaniman j a i nepoznata zanimanja Autres professions, sans profession et professions incon nues .
Ukupno - Total

'I
1

" '''m
'';' _

z. - - f.

h.

III

o d sa mo s t al ni h
i za kupa c a
pa r des p r o pri~tair e s

22

i
371 .849
371.130

228.035
228.027

129. 958 1
129.878 i

323.307
323.141

10
94

1
3

4!
60 1

7
113

3
4

615

16

46

6.639
77

9.360
3

21.340
12

7.460 '

328

2.367

3.687

56

1.259 !

43.134
7.010

5.423

290

738

66

191

476

10

4.364 .

1.273

1.544

2.837

II

640 '

409

9
1.169

96
137

182
292

12
13

7.999 ;

2.332

2.273

5.056

14

15

26

4.322

784

3,
,
1.029

2.533 16

385 :
2.228 i

53
25

43
358

18
446

41 .
976

130
84J

17
18

231
3.026

103 19
2.693 20

I
1

12.697 :
7.411 ;
427 ;
4.859

770
452
91
227

17.657 :

2.256

88

9.429

8.228 !

9
3.177 :
2.678 :
12 '
487
,
741 '

I
2.217
39

74-1
-

21

21

8.218
7.086
31
1. 101

22
23
24
25

1.802 26

~.802 1

27

28

il
il

9.427

30
1. 129 ,
2.523

6.082

1.826

4.962 29

335

37

84 30

814
3.518

1.633

I
I

31

4.654 32
1

5.519

Ul70

2:

226

345

154 :

454.764 !

243.782

145.062 I
1

II,

33

224 34
359.629

33

(Suite)
II

ca

Personnes entretenues

od ~inovnika
1
I namdtenlka
par des fonctionnaires
et employes

od radnika, nadni~ara
i slugu

m.-h.

m.-h .

t.-f.

25

26

.1

ii'

il

I
II
,I

24

44 1
I,

!
!

personnes

en tretenues

m. :h' l

,
I

4:

m. -h. II
,
29
I'

t.-f.
28

I,
2.015 !
2.001 ,

564
122

259 !

Sva izdr!avana Ilca


Total des penonnes

et domestiques

t.-f.

23

par des Quvriers)


journaliers

od ostalih lica
par d'autres

t. - f .

30

Svega Ilca koja zaraduJu


I Izdrfavanill Ilea
Total des personnes qui gagnent
et des personnes entretenues

_~~ h. I

32

II svega- total
.

33

il

II
85.286
85.272

3. 578 87.146
1
3. 537 11 87.138
1

II

t.-f.

I,

219.378
219.061

412.735
412.Q72

591.227
590.191

I!
640. 770 11
640.09:

1,231.997
1,230.290

4
69

7
124

14
163

127 !1

22
290

244

532

859

536 11

1.395

:1

215

1,

I
882 ,
239 :

il

23

2.275
633

12

13
14

I
1

I
!

46 '

126 11

209

25

50 li

291

13 ,
13

Hi'

3) i

86
99

166 1
232 '1

16 !

37 11

702

1.818 "

43

11

1.687 ,1

2.597 i!

:::11
""

6 11

8
7

15 ::
9 ii

21

8:

20 1:

16.387
1.528

37.480
3.369

59.521
8.538

44. 119 i'


3.446 11

103.640
11 .984

305

541

3.384

7.694

10.844

18.866

11

14

1.521

3.906

5.208

21

23

-l67

1.043

1.726

8.022 11
I
I
3.962 1,
Ii
1.109 :1

287

315

2.1H

3.820

6.511

5.093 .:

11.604

10

2
10

195
259

383
578

604
899

392 :'
1. 747 1:

22

63

30 13

6.974

11. 012

9.306 :

20.318

11

32

13 1,I'

45

11.027

1.157 11

62
329

131 Ii
747 11

-l '
113

35 1!
306 ::

:1

24 ,\

23
24
25

5.182 "
229

4.515

6.039

2.509 ':

4.469

2.188 !1

9.959

925

1.166

318 il
3~

Ii

4.988

996
2.646 ;
I

169
7.J,6

419
1.721

554
2.974

472 1
1.746

1.026
4.720

1
62

5
127

54
1.158

158
3.135

285
-l.I84

176 1
3.581 11

461
7.765

65

111

23 :

177
66 11

I
1.248 :
127
1
1.120

484

.J,.204

1.717

I.

2.338
76
190
2.072 ,

2.835

Ii

II

9.170

I,

96

39

,!

i:

22

ii

!I,.

I,

19
20

1.201
2

I'

:1

488

418 !
158 i
130 !

II

64
57

Ii

II

2 11

17
18

761 .

1.019

161

16

12. 664 '


2.722

557 II

15

689

Ii

5.384
1.285

3: 11

,I,I

201
10

10

442

289
276
2
11

6.914
3.027
203
3.684

16.198
7.909
520
7.769

19611
10.438
630
8.543

16. 968 1
8. 361 1
611 '1
7. 996 11

6.187

12.934

23.844

15.190 "

151
146

II

36.579
18.799
1.241
16.539
39.034 :

Ii

27
28

4.038

477

347 '
578

8.669
1. 290

573
593

5
I

5.131
i.056

29

668 :

11.051
1.883

"

13.268 i
1.922 !1

14.560
9.284

II
I

1.366

2.496 :

6.329

11 .923

84

67

1.366
4.655

12.411

30
31

668

1.366

32

33

37 :

668 :
1.635 :
2

i,

24.334
486

1.797
4.158

419 !
II
2.180 :1
8.173 ,

3.977
12.331

5.521

1.070 !1

6.5\)1

27.828
11.206

II
"

34
35

7.994

Ii

17.980 ::
il

10.240

.-

88.066

21.283
I .

86.784

154
251.362 :

224
485.676

380
706.126

569 :!
I

729.458 ,i

\)49
1,435.584

46
Banovina Primorska

II

Lie. z.poslen
.!
;

Klase i glavne grupe zanimanja


Classes et groupes principaux des professions

samos talni i zakupci


prop rietaires
d fermiers

fonctionnaires
et employes

-.-----;-----~
1-

- -- - - _ -.. --- --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - .

m. -

- - -- --

, _z'~ ~~ 1

h.

cinovnici i namestenici

:3

i . - I.

:;

II
,I

A. Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo - Agriculture, sylviculture et peche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Poljoprivreda i stocarstvo - Agriculture et elevage du betail
Pcelarstvo, svilarstvo i ribogojstvo - Apiculture, sericiculture et pisciculture . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ribolov - Peche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumarstvo, ugljenarstvo i loy - Sylviculture, carbonisation
du bois et chasse . . . . . . . . . . . .
B. Industrija i zanati - Industries et metiers .
Rudarstvo i topionistvo - Mines et fonderies . .
Industrija i zanati kovina (metala) - Industries et metiers
metallurgiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Fabrikacija strojeva (masina), alata i instrumenata - Fabrication de machines, d'outils et d'instruments . . . . .
Industrija i zanati kamena, zemlje i stakla - Industries et
metiers de la pierre, de la terre et du verre . . . . . .
Industrija i zanati drveta i kosti - Industries et metiers
du bois et nes os . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrija i zanati koze, cekinja i rogova - Industries et
metiers du cuir, de la soie et de la corne . . . . . . .
Tekstilna industrija i zanati - Industries et metiers textiles
Industrija i zanati odevanja - Industries et metiers de I'habillement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Industrija i zanati papira (hartije) - Industries et metiers
du papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrija i zanati hrane - Industries et metiers de l'alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hemijska industrija i zanati; proizvodnja i prenosenje mehanicke snage - Industries et metiers chimiques; production et fourniture de force mecanique . . . . . . .
Gradevinski zanati - Metiers du biitiment . . . . . . . .
Poligrafski i umetnicki zanati - Metiers polygraphiques et
artistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gostionicarski zanat - Profession h6teliere . . . . .
Ostali i nedovoljno oznaceni zanati - Autres metiers et
metiers non suffisamment specifies
. . . . ..
C. Trgovina, kredit i saobracaj - Commerce, credit et communications . . . . . . . . .
Trgovina - Commerce . . .
Novcani zavodi - Banques
Saobracaj - Communications
D. Javna sluzba, slobodna zanimanja i vojska - Service public, professions liberales et armee . . . . . . . . .
Javna sluzba i slobodna zanimanja - Service public et professions liberales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vojska i mornarica - Armee et marine . . . . . . . .
E. Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja Autres professions, sans profession et sans declaration de la
profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samostalno vrsenje domflce sluzbe - Travaux <iu menage
d'autrui par independants . . . . . . . . . . . . .
Nadnicari i radnici bez oznake posla Journaliers et
ouvriers sans declaration du travail . . . . . . . . . ..
Rentijeri i penzioneri - Rentiers et retraites . . . . . .
Lica izddavana u zavodima i daci smesteni van svojih porodica - Personnes entretenues dans des etablissements
et eleves places hors de leurs familles . . . . . . . . .'
Druga zanimanja, bez zanimanja i nepoznata zanimanja Autres professions, sans profession et professions incon
nues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukupno -

Total . . .

,I

103.495 ,

17.110

102.404

17108

10 ,
1.080

216
41 ;

2;

Ii

:1

9I

166
1

~803 1

6.941
4

704 ;
85 !

111 ,II
12

903

374 ;

9!
1

2 "II

38

146 ;

2 '!

176 !

743 ;

1!

43

66
113 !

1.518

5
23 ii

1lI

II

I
1

1i

502 :

12

912 !

12
13

5 : 14

917

11

85 ,;

148

30 16

22
909

2
4

85
59

17 17
2 ' 18

2;

13
?:7

13 ,i 20

21

2.838

422 22
75 23

40

1.177 1

290 :'

3.437

492
489

2.972

387
2.272

i
I

554

235 :'
235

4,385 .

5.030

179

462 ,

554

15

19

117 24

230 '

25

7.477
6,691
. 786

4 ': 29

14

246 "
, 31
32

2.435 ~;

2.576

i
2.146
308 ,

119,457

855 "
849 ,
24.025 i

I
14 1
I

.11.249

4 134

2.239 35

47
Banovine Primorska

..

==~~~==~==~~~~--=~~~~~~~~~~~~-=-=.==r=-==--~=~

Personnes exer~ant la protesslon

11 zanlmanJu -

I
:1

I
I

radnici
o uvriers

"

-I

-_6-=-h-.~;--Z-.-~--f-.

!I==m
=.

nadnicari i sluge

ilo'

~ II

journaliers
et domcstiques

m.

331

27 1'

26!: .

100

z.~f.

I
7.491 I

m.:h l z ~ f.I_~ ~h i

7.234

"

229

~091 1 1~80 I

967
11

2 :

182

799

973

216
I

294 ,

14 '

16~ I'

14

1.389

517

173 :

15

10

16

987

22

3.355

23
24 :

. 198 1:

8 1:
I

27 1:
156 11

125 :'
115 i;

950
8

140.294
140.282

1
3

14
2.015

4
8

Ii11
Ii

224

20

4
128

106

20.375
946

2.460

111

274

104 ,
29
611

357
4

4.631
54

13

1.835

2.131

118

2.202 ,

9
435

95

201 ;:

15

111

121 1 -

5'
1

19
31 '

158 !
275 :

22

4
10
U40

3.355

1.823

27

18

11

2.387

814

283
2.1 34

47

63

161 i

156

109

2.01 3 !i

41
744

s
744

493

75
89 '

2
2

172

"

21

5:
6

86 !
563 i

224.622
222.421

2 i!

167

19 '
~'O i

114.417
114.413

216

__m_._:_h_I _Z_'~ f.

1t3.089
112.642
445

Kucna
slu i in ta ct
sve go _ total
Cens
de mai so n
___ _ _ _ __ _ __ _

_~I _!_~_5_f.

149 i

73
135

~f

43 : -

84 :

12
13

95
955

478 I -

"

1.025

'

Ii -

1 :1

I -

1- :

Ii

41 -

1.065

II

~II = I =:

1.684 i
30 i

I
I -

8.740 I': 8.735 ! -

11
252

9.155
827

I,

~ h. I

'II

8,

pomocnl cianovi
porodlce
3Pprent1~ membres de la famille,
~ aid ant Ie chef
_

;egrtl

il

!I

III

17 i

18

143 I

223

142

223

1
10

25

2.397

}6

5.431

209 '

366

134

204 :
5.227 1
I

209 "

366

134

711 :

409 :'

: --

i;

Ii

'

178
178
i

802
580
88

4.570
427
5.743

1.245
874
118
253

13.834

2.280

43

7.821
6.013

2.280

43

6.184

4.844

10.740 ,

134

,
6

998 1
I

29

425

978
20

445

246
31

414

32 '

41

,!

338 !i

'1

33

1.090
2.576

379
2.435

424 i

2.146

855

16 1

372

929

,
34

11

5"

35

18.697

1.543 i,

35
10.996

71 ,
10.392

1.929 ,

Ii

226 !j

113.427

114.869

275.755 ,
!

153.294

64

5
2.619

48
(Nastavak)

Izdrfavana

I A. POljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo -

Agriculture, sylvi-

culture et peche
Poljoprivrena i stocarstvo - Ag riculture et el ev ag-e du betai l
Pcelarstvo, svilarstvo i ribogojstvo - Apiculture, sericiculture et pisciculture
... . .
Ribolov - Peche . .
Sumarstvo, ugljenarstvo i loy - Sylviculture, carbonisation
du bois et chasse

224.624 i
222.423 i

B. Industrija i zanati - Industries et metiers


Rudarstvo i topionistvo - Mines et fonderies
Industrija i zanati kovina (metal a) - Industries et metie rs
metalIurgiques
Fabrikacija strojeva (masin a), alata i instrumenata - Fabrication ne machines, d'outils et d'instruments
Industrija i zanati kamena, zemlje i stakla - Industries et
metiers de la pierre, de la terre et du verre
Industrija i zanati drveta i kost i - Industries et me tiers
du hois et nes os
Industrija i zanati ko ze, cekinja i rogov a - Industries et
metiers du cuir, de la soie et de la corne
Tekstilna industrija i zanat i - Industries et metiers te x tiles
Industrija i zanati odevanja - Industries et metiers de l'habilIement
Industrija i zanati papira (hartije) - Industries et metiers
du papier
Industrija i zanati hrane - Industries et metiers de l'ali mentation
Hemijska industrija i zanati ; proizvodnja i prenosenje mehanicke snage - Industries et metiers chimiques; pro duction et fourniture de force mecanique
Gradevinski zanati - Metiers nu h<1timent
Poligrafski i umetnicki zanati - Metiers polygraphiques et
artistiques
.. . . .
Gostionicarski zan at - Profession h6teliere
Ostali i nedovo1.ino oznaceni zanati - Autres metiers et
metiers non suffisamment specifies

i C. Trgovina, kredit i saobraca.i - Commerce, credit et commu!

i
,

,
,

nications
Trgovina - Commerce
Novcani zavodi - Banqu es
Saobracaj - Communications

140.311
140.294

91.612
90.765

186.976
185.207

5
9

7
839

10
1.757

172 1

20.381 :
946

4.988
58

5.661
3

12.654 11
4 ,!

2.460 i
1
1.835 :

14

765

31

247

1.642 11
!
619 ii

2.131 ;

162

119

2.202 1
1
158 1
275 1

11

549

13
944

49
92

3.355

1.850

1.145

20686

18

12

11

14
2.015

Ukupno -

Total

"

255 I! 10
1.220 11
III

2.389

877

10.753 !
4.583
427 1
5.743 ,

840

1.

1
7.864 i
6.013 :

i
i

1~

15

1!
I

67
58

II
670

50
833

28
1.137 1

4q
1.452 11

17
18

62 :119
2.423 j 20

2.047
1.454
387

2.961
2.680
1
280

3.278

283

~06

12

21

6. 634 11 22
5.991 1, 23
7 ' 24
636 1 25

I
13.877

il 12

'i
855 16

!,
283 :
2.135 i
I
161
2.016 ,
,
17 ,
,,

11

261 ,1 13

E. Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja Autres professions, sans profession et sans declaration de la
profession
Samostalno vrsenje doma fe sluzbe - Travaux du menage
d'autrui par independants
Nadnii'ari i radnici hez oznake posla - Journaliers et
ouvriers sans decla ration du travail
Rentijeri i penzioneri - Rentiers et retraites
Lica izdrzavana u zavodima i daci smest eni van svojih porodica - Personnes entretenues dans des etablissements
et eleves places hors de leurs familIes
Drug-a zanim anja, bez zanimanja i nepoznata zanimanja Autres professions, sans profession et professions incon nues.
. ..

:;

D. Javna sluzba, slobodna zanimanja i vojska - Service public, professions Iiberales et armee
Javna sluiba i slobodna zanimanja - Service public et professions liberales
Vojska i mornarica - Armee et marine

2 i~ :: 5

283

787

i26

787

27

3.258
20

5.289

2.589

6.083 :i <.9

246

24

41 I 30

28

1
6.184

1
1
I
1

1.090
'
2.576 1

37Y
2.859

2. 323 1

! 31
5.707 . 32

871

,
2.146 :

,
372
275.819

934

242

155.9i3

103.106

33

i
I

335 ji ~
213.134 '

35

-- -- -

- - - -

49
",',

(Suite)

lie a

od
i n a mest en ik J

:1

!I

entretenues

! ad radnik a , nadniea ra
i s lugu
!

~i no~nik a

[I

!i

Personnes

pa r de s fu nct ionnai res I


et employes
1

'- ---'------1
-

i l'~-' -11 I-Z. 1


i
23
24

f.

241

od osta lih liea


par d'.u tres

pa r d e s Qu v r ie r s,
jO llr n ali e r s

perso nn e s

e t dome st ique s

I~: ~

m. '-:' h.

25

Sva izdrzavana liea


Total des personnes
entretenues

m - h.

27

--- ---

t. -

f.

28

m. - h.

I
i . - f.
,- - -

29

30

Svega liea koja zaraduju


I izdrzavanih liea
To tal des personnes qui gagnent
et des personnes enlretenues

m. -

h.

31

i
I
,

z. -

f.

II sve g . : total

32

.'

217
32

380
49

3
4
j

'I
II
II
8

2.913
2.755

4.928
4.504

--

46.357
46.256

18

I
150

2
412

3
182

313

10

54.846
54.695
-

101

151

141.099 : 247.130
139.808 i 244.455

365.723
362.231

387441 II
384.749 II

753.164
746.980

12
2.338

22
3.108

17 !1
2.347 ,

39
5.455

325

362

8
1.093 i
,

190

. 348
44

910
127

4.021
696

8.597
1.392

10.050
743 I

21

266

603

1.038

20

38

22.199
1.523

328
27.187 1
1.581 1

3Q.431
1.689

28

'9

64

517

909 1

792

79
36 1

11

12

21 3

610

1.268

68

270

773

14

15

84

16

277

54 I
135 1

699

21 ;
47

13

Ll 81

3.498 1

2.280

1.592

1.623

4.250

1.898

4.837

2.072

5.129

178 1
1.346 ;1
5.238 1
1
36 :1

406
1.761

808 1

1.736

855 :

2.06 1

70
11-0 I

165
402

1.425

:::1
3.057

228 '
415 .

3.388

4.780

44
12

19

3'

2(}

8:

22

1.474 ,

3.225

3.863

4.102 '1

143 ;
1.1 51 .

375
2.395

426
3. 286

442 :1
2.453 ~'

868 ,
5.739

65
1.338 :

172
2.852

226
3.354

2~2 !
3.685 "

4:18 '
7.039 1

4:
:

23

21

2,206 I
61
171
1.974

22

469 [

210 !
90 1 I!

18
30

34
175 '

92 il
361

4.656 ,
177
451 '1
4.028

2.602 :
224 ,
14
. 2.364

23
24
25

3.753 '
i
1
3.541
212

26

18

1:

27
28

38

555

21

29

!
I

30
31

32

51
,I

768 :1
648 :1
120 1,

'I

il

35
34

.1

21

34

3!i

..

-5

6.545

14.528
I

10.569

18.557
7.582
614
10.361

18.295 :1
166
. 8. 71 2 1
17
9.4 1

4. 369

10.140

18.246

13.418 [

. 31.664

+.08 1 ~
288

9.465
675

11.945
6.301

12.723 /
695

24.668
6.996

!
1

3.314 :

7.575

9.498

41

24

659
2.323 :
,

1,426
5.707

1.749
4.899

2.146

~i

60 .1'

308

20.658 ii, 46.4 16 ' 54. 972 1 166.636

36.852 '
15.748
1.326
19.778

24 I

I'

52

16.248
fi .712
506
9.030

1
1.426 ,i

,d

31

7.804
2.999
187
4.61 8

79
77
2

:1

41 ,

d
33

'I

1.486 !I

700

659 '

Ii

257 ,
76

II
4.879 ;1
467 ,
46 ':
-U66 1j
11

333

~ .022

6 il

8.577

7.965 '

88 1

124 ,
42

I:

401

680

303.292

442.455

12.864 1
287

311
1,

1.805 11

1) . 566 1

871

22.362

3.554
13.465

II

3.017

1
1

335
1
1.
459.205
I

2.015
901.660
4

tr

II

58

24

5 ':
ii

10.018

4,

21

5.778

!7
18

2.266

2,

13

550

189

57.618
3.270

10

690
1

50

Banovina Savska
Lica zaposlena

Klase i glavne grupe zanimanja


Classes et groupes principaux des professions

s.most.lni i z= = l cinovnici I name~tenici


fonctionnai res
proprie taires
et employes
et fermiers

- ---- m. - h.

- - - - - ----- ----- --__--- - _ _ - - ---- - __-_ .. -- - - - 1- - --

A. pol.i oprivreda, sumarstvo i ribarstvo - Agriculture, sylviculture et ..,...eche


Poljoprivreda i stocarstvo - Agriculture et elevage du betail
Pcelarstvo, svilarstvo i ribogojstVQ - Apiculture, sericiculture et pisciculture
Ribolov ~ Peche
$umarstvo, ugl.ienarstvQ i lov - Sylviculture, carbonisation
du bois et chasse
B. Industrija i zanati - Industries et metiers
Rudarstvo i topionistvo - Mines et fonderies
Industrija i zanati kovina (metala) - Industries et metiers
metallurgiques . . . .
.
.
Fabrikacija strojeva (masina), alatu i mSLrumenatu - Pabrication de machines, d'outils et d'instruments
Industrija i zanati kamena, zemlje i stakla - Indu stries et
metiers de la pierre, de la terre et du verre
Industrija i zanati drveta i kosti - Industries et metiers
du bois et des os
Industrija i zanati koze, cekinja i rogova - Industries et
metiers du cuir, de la soie et de la corne
Tekstilna industrija i zanati - Industries et metiers textiles
Industrija i zanati odevanja - Industries et metiers de I'habillement
Industrija i zanati papira (hartije) - Industries et metiers
du papier
Industrija i zanati hrane - industnes et metiers de I'alimentation . . . . . . . .
Hemijska industrija i zanatl; proizvodnja i prenosenje mehanicke snage - Industries et metiers chimiques; production et fourniture de force mecanique
Gradevinski zanati - Metiers du biHiment
Poligrafski i umetnicki zanati - Metiers polygraphiques et
artistiques
Gostionitarskl zanal: - i-'roi'esslOll nor.eliere
Os tali i nedovoljno oznaceni zanati - Autres metlt:rs et
metiers non suffisamment specifies
C. Trgovina, kredit i saobracaj - Commerce, credit et communications
Trgovina - Commerce
Novcani zavodi - Banques
Saobracaj - Communications
D. Javna sluzba, slobodna zanimanja i vojska - Service public, professions liberales et armee
Javna sluzba i slobodna zanimanja - Service public et professions liberales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vojska i mornarica - Armee et manne
E. Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja Autres professions, sans profession et sans declaration de la
profession
Samostalno vrsenje domace sluzbe - Travaux du menage
d'autrui par independants
.
Nadnicari i radnici bez oznake posla Journaliers et
ouvriers sans declaration du travail
Rentijeri ipenzioneri - Rentiers et reuaites
Lica izdrzavana u zavodima i daci smesteni van svojih porodica - Personnes entretenues dans des etablissements
et elt':ves places hors de leurs familIes
Druga zanimanja, bez zanimanja i nepoznata zanimanja Autres professions, sans profession et professions inconnues
Ukupno -

Total

- ---- .---

z. -

311.766
311.243

------;,--------_._--

m. -

f.

h.

i. -

r.

,- - - - - - - - - -- - 4

61 :1

65.086
65.074

2.891
690

5d

1
6

32
8

1 :1

Ii"

46
400

51

2.161

6.571 ill '


1i

6.213

77
38.816
15

;i

9I

1.837 :1 6

199

19 ii

5.i583

1)

190

78 11

2.359

16

607

88 1j

677

20

275

77 :i 10

5.298

63

1.492

275 1/ 11
55 !I 12
216 13

jl

'i

621

37~ il

159
431

10.806

4676 [1

133

71

73

1 ,'

129

77 1/

t519

279 11
q

88 1

89
4.533

926
442

295 'i 16
!,
322 111

605

!i I.
15

41 '; 18

2.915

loi;,

145
168

127 'I 20

124

17 1

36

17 : 21

299

79 . 19
d

il
12.632

2.050 jl

10.972

2.028 1

26

17.168
2.449

2.606

3.715
1.255

!22
23

1.634

22 1
Ii

12.1 13

897 12.
1.563 25

2.080

834 r

25232

8.292 1126

2.080

834 1

22.969

8.292 'f 27

!I

I,

II

22.911

26.628 II

15

3.342 1

10.758

8.676

3.462
388.205

2.263

484

231 ,i 29
30

il

31
32

13.041 :1

5.

002

28

I
33
1

5.243 /
101.169

484

231

34

51.988

14.136

35

51

Banovine Savska
I'

il

:
'I
",

K"'"~I

Personnel exer"ant la profession

n zanlmanju -

nadni~ari i sluge

radnici
. ~
() UVT1er

I,"

pomocni ~Iano~ i
porodice
1
mem b res d e ' a f am!'" e,
1
aidant Ie cher

'

lourna ,.lefS
d domestiques

s[ufint~d

~ egrti

appren "IS

svega -

Gen s

total

de maiso n

ii-,"-~--h~i---i.-~r -II-'-"-~--h'.~!=='=~=-r~.-=- : ~m-;'-_-1 0~h~I-'-- i~--i~~' -~ _-"'~; h. 1


--':
--11-1.

!I,

3
4

"

402 '1
1
371 I

52.303 1
51.936

37 '
321 I

4 ,

2 11

47 !
S9 '

?5

309

62.126
824

8'

32 '!

10.862 '
407 ,

3.839 '1,1 12860 1.647 !


iO I _
: - I

13

141

498

544
429

163
869 ,

14
11

I,

17

84

94

26.142
38

147

4.059
46

2.995
131.018
1.445

177

Ii

123

5.368

49

257 :

28 1 1.028 '

31

9.619

184

21

171

31

4.498

400

92

25.100

,I
4,
i

1.210

20 '

446

2.371
3.225

378
3.593

3:

74 ,
126

26.068

11.548

9'

431

Y45

792

2!

34

15.318

2.308

2.2SI

123

1.125

11.896

459 1:

4.755 I

1.244
1.649

2.i9S I

11.079 ,

4. 921 1

?04 1'

525 1

11.858
6.968
62

188
276
41 1
ISO

177 1'

410

1.658
!

ij~i l

3
2
69

~:: ,I 4~: 14~:

1.078

565 :1 1.53H

3~ 1

734 .
1.092

247
il
86 1

23
875

~~~

66
512

84 1
771 .

191
194

43

31

85 '1'1

\.188

579 1,

858

437 :1

1.1 88

579 1!

2.034

45

i! -

5.284

3.100

1.005

4.909

944
2Y/

5.360

081
3.308

362

154

1.775

173
173

270
265

41 9
. 18

2.899

II

'

21.276 1

11 1
I
II I

I
48 ,1

i
769 1

276 '

4'

274 '

,,
126

8.194
5.591
913
1.690

23

10

I,

!I

2.846

32

1 -

106 5.182 ,
87 : 3.860
1
6

13 '
,

729

593

140

27.140
13.564

10.153

139 I 5.045
1I
99 :

30.731

31.204

90 , 3.442

15

3.342

6.637
10.758

3.851
13.041

62

8.676

5.002

25

45 ' 1.027 i1

10.153

40.704

-i

311

47.875
23.700 i

55 1

1.728

132

I
454

41

II

]J ,

2.661 '
15.367

II

"

34

437 i

12.159

31

2.686

AI

4.095
1.204
205

II

238 ! 1.852
168 1.842
13 1' 57 1
iO

599

1.1.549 11

4.828

11.301

140 ,

1.330

127

17

72
62 :

16.904

1.439

i
31 1

406.012
405.903

41

1.074

29 1!

I I

51

34 11 2.691

8.425

il

832.946
628.919

108

889

27
28

~ 1.

48

7.295

26

m. : h'j '

8.032 '

504

24

21 '

263.535 300.311
263.466 ; 300296

9i - 1,
,

231

21

"

11.750 I'I!

40.152 '
40.111

I.

,
,

2.430
1.563 ;

1
1

I.

5.144

3.246

95 1

,
!

306

227

90.607

'15.420

375
73.732

254 1
II
3
47.908 1114.789 1.834

10

4.645

5.968

263.953

301.238

883.274

481.705

31

101 '
555 . 18.371 I

52
INaallvak)

I%driavana

S"

L:

Cl asses et g roupe s p nnclpau x des profe ss ions

- --- --

I'

od samostalnih
i zakupaca
par des pro prii ta ires

- -_._,._---I t.

---------- --1,- 1
m. -

A. Poljoprivreda, sumarstVQ i ribarstvo - Agriculture, sylviculture et p~che


Poljoprivreda i stocarstVQ - Agriculture et elevage du betai\
P~elarstvo . svilarstvo i ribogojst.vo Apiculture, sericicu l
ture et pisciculture
Ribalov - Peche
Sumarstvo, ugljenarstvQ i lo v - Sylvic ulture, ca rbonisati o n
du bois et chasse

lica koja zaraduju


Total
du pe:nonne:s qui
A"agne:nl

K
I 1 g I avne grupe zanlmanJa
.
.
ase

R. industrija i zanati - Industries et metiers


Rudars tvo i topionistvQ - Mines et fonder ies
industrija i zanati kovina (metala) - Industries et metiers
metallurgiques . . . . . . . . . . . .
Fabrikacija M.rojeva (masina), aJata i instrumenata - Fabrication de machines. d'outils et d' instrument.s
Industrija i zaliati kamena, zemlje i stakla - Industries et
metiers de la pierre, de la terre et du verre
Industrija i zanati drveta i kosti - Industries et metiers
du hois et des o~
Industrija i zan a ti kate, ce kinja i rogova - Industries et
metiers du cuir. de la soie et de 13 corne
Tekstilna industrija i zanati -Industries e t metiers text ile s
Industrija i zanati odevanja - Industries et metiers de J'ha .
billement
Industrija i zanati papira (hartije) - Industries et metiers
du papier
Industrija i zanati hrane - Indu strie s et metiers de I' ali
mentation
Hemijska industrija i zanati; proizvodnja i preno~enje me
hanicke snage - Industries et metiers chimiQues; pro
duction et fourniture de force mecaniQue
.
.
G rade vinski zanar.i - Metiers. du bJtim ent . . .
Po ligrafski i umetnicki zanati - Metiers po!ygraphiQues et
artistiQues
Gostionicarski zan at - Profession h6teliere
Os tali i nedovoljno ozoaceni zanati - Autres metiers et
metiers non suffisamment specifies
Trgovina, kredit i saobracaj - Commerce, credit et
nications
Trgovina - Commerce
Novcani zavodi - BanQues
Sa obracaj - Communications

E. Oruga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja Autres profeSSions, sans profession et sans declaration de 1a
profession
Samostaino vrsenje domace slufbe - Travaux du menage
d'autrui par independants
Nadnicari i radnici bez awake posia Journaliers et
ouvriers S ;tn~ declaration du travail
Renti j eri i penzioneri - Rentiers et retraites
Lica izdrzavana u zavodima i dad smesteni van svojih po
rodiea - Personnes e ntretenues dans des etablissements
et eieves places hors de leurs families
Druga zanimanja, bez zanimanja i nepoznata zanimanja _
Autres professions, sans profession et professions incon
nues
Total

-f.

m. -

h.

-- -- 1- - - - 21

20

31
15

17
313 '

514_949 1
513.869

30_201
84

300

3.681

9.621 ,

355

L201 1

4_502 ,

492

365

25120 1

1.656

3.338

__ 37_? I
?
3.228

452
3.719

285
306

26.077 I

11.979

178

64

23-340 1
5,

,
I

57 1
' 3

891

3_004 i
1
131.165
1.446 ,
16_905

t. - f .

22

123
222.
1
221.729

164 !
869 i

I.

__ .:~mi"' ~

633_018 1 406.556
628.981 1 406_332

132 1 5
57.829 1 6
15 7
8.582 1 8
1
3_153 ,1
1. 096 1 10

947

847

15.366

3.277

6_

279

7. 632 1

8w
I I'
907 13
1

15.605 , 14
I04 il 15

40 ,

2_ 776

7.186 11 16

2_668
15.371

1.220
501

58
2_8 19

807
4_335

145
1.930

4_~ 1 ~

177

\12

234 21

47.981 '
23.787 1
2.905
21.289 ;

13.376
9.451
1.642
2_263

7_170
6_236

18_397 ' 22

40.844

15.297

1.058

Tl .2i9

15.198
99

1.058 ,

1.775 1
5.405 '
362 '

commu~

O. Javna sluiba, stobodna zanimanja i vojska - Service public, professions Iiberales et armee
Javna slufba i slobodna zanimanja - Service public er. pro
ressions liberaies
Vojska i mornarica - Armee et marine

Ukupno -

h.

I[

134 i, i1
7iOO 1: 18

,,

13.565 ,

16.137 '1 23
76 ~ 24

\I

2.234 ;1 25

923

'I

2795 i 2ti

2_795
~

27
2'l

1
,

30.821 i

15

34_646

7_739 :

19.154 , 29

3_342

332 1

439 !1 ~)

6.637 '
10_820

3_851
16_287

8_701 !

5.097

5.296 '

!
4.648 ,

6_069

883.829 1 500.076

2. \11

261.430 ,
,

31
15.539 32

176 1 '"

3_
613.124 1135

53
(Sui Ie)
I I

Personnel entretenues

ca

ad /:':inovnika
i narneitenika

par des fonctionnaireS !


et employh

! ~,
,

m . ~h

, "

23

1.891
332

,
3

_ 12 1

1.547

4.452 1i
908
1
58
9

ad radnika, nadnilara
i sJugu

par des ouvricrs,


j ourna l iers
et domes t iques

m. - h.

"

3.477

96
194

265

498

63

192

1.732

4.320

206

562

1.565

4.050

IU

108

343

1.248

?892

590

1.733

6.127

29
95

105
372

1;:592 1
1

44 '

130

!,

48 1

.6 I

333 1

15

17

332
155

'8 ,

.i,l

13

,,

" ,,
"" ,i
,I
23

" :1

'" ,

1.581

1.004 1

4.174 1i

713 !

2.412

5.731 11
1803 '1
9.974 1
"

"

173
137

,1

959
952 i1

78

124 '1

906

2.712

117

18.905

3.781

1.849 1

5. 157 1
1.259 i
I

10.925 ,

26. 99811

766

10.323
602 '

25.383 1
1.615

705
61

1.676 '1
173 '

33

485 ~

215 ,
i

,i

,
,

5.461

2.334 !

'I

2.651

1
1

485 11
62198

11

4.815

317

50.153

,
I

646
103.377

m. - h.

30

31

659.577
' 654.148

71 1
418 1

15

1.876

I)

32

sve ga - total

,;--

971.032 11.066.133 1 2,037.165


964630 11,060.480 I 2,025.110
477
2.411

1.109

235 1
1.287

242
Ll'24

4.109

4.880

4.287

9.167

211

117.406
1.512

179.224
2.189

147.607
1.596

. 5.476 :

13.094

22.381

13.394

35.775

2.972 1

7.765

12.593 ~

1.721 ,

4.332
22.957

10.055 I
1
704
1.236

6. 223 1 4.~24
35.175 1' ' 24613 ,
1
3.076 .
2. 387 11
4.464 :
6.571

7.904

19.909

33.981

399

944

1.346

L791 1

3. 137

. 13.834

2O.&17

17:111 1

37.998

48.059
743

iI'

1.935
2.852

8120 i

,
'I

31.~ 1

,1

20.713
11.047
59.788
5.463
11.035
65.869

11
35 :

5.521

,1

1
1

1.122
7.148 '

2.920
17.346

3.790
22.519

4.140
17.847

7.930
40.366

32

520 .
2.334

1.521
5.087

2.295
7.739

2.328
10.422

4.623
18.161

204 ;

398

566

575

1.141

t . - f.

,1

326.831
3.785

31
30

52
51
1

22.705
8.257
1.034
\3.414

II

12.756

54.595
21'.837
3.041
29.717

70.686
32.044
3.939
34.703 .

67.971
31.288
4.683
32.0d0

31.653

53.600 '

46950

138.657
332
63.
8.622 1
66.703

,
7,
,

11
-

,
1
,

'1

. 29.865
1.788

39.372 .
14.228

12.093
663 '

11
215
25.564

-. i

t.-f.

'r

45

,1

,i

338.014
335.649

,
,

Sve,a lin koja zaraduju


I izdrhvanih Ilea
Total des personnes qui gagnen!
el des personnes entretenues

h.

29

8.709

23.8:: 1
2.209

32

337
332 ,'

12.320 ,
4
3.4303
8.577 ,

10.347 :
732

"

7;

1.573 '

311

732
4.173

982
371

m. -

"

3~ I
37

20

911 1

,I

19

390
835 i

1
127 1

t . -f.

37

53.095
1.234

entretenues

42
98

22.496
643

'3

Total dts pUlonncs

1
30.652 1 94.917 109.524
29.864 94.910 I1 109.507

19.083
18.678

6.437
263

12

par d'autru
person nes

27

2.186
95

Sva Izdrhnna Ilea

m-h. !

l.-f.

25

ad oslalih lica

10.610

1.887 .1

"Ii

41.431

84.435
16.115 !
1,

59.749 :1

101.180

332 .

439

347 '

3. 81 11

.1

4.128

2.334 '

4.815
15.539

8.971 1
16.117 ,.1

8666 i'
31:826 ,r

17.637
47.943

8. 701 '

5.097 [1

5.297

4'
3
1
94.997 1109.635

4~063 1!

25.103

100.550
1:

,
!

2.647
432.144

. I:
~

4.310
7.295
10.379 11
888.334 1,315.973 1,388.410 .
I

Ii

13.798

17.674
2,704.383 1

------------------54
Banovina Vardarska
Llea zaposlenl

I
Kla se i glavne grupe za nimanja

samostalni i zakupci

Classes et groupes principaux des professions

et fe rmitr s

II

pr opri~tai r es

~inovnici i nam dtenici

foncti onnaires
ct employh

1 1-------------------------I-------------------------:~=m==.~==h==i~=-'-=~=-f- =~I~=m=.=~-=--h---1 '.~f.


A. Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo cuHure et p~che

Agriculture. sylvi-

ture et pisciculture
Ribolov -- P~che
Sylviculture, carbonisation

du bois et chasse
R. IndustriJa i zanatl - Industries et metiers
Rudarstvo i topionistvD - Mines et fonderies , . . . . .
Industrija i zanati kovina (metala) - Industries et metiers
metallurgiques
.. .. . . . . . . . ... ..... .
Fabrikacija stro.ieva (ma ~ ina), alata i instrumenata - FJ.bri
cation de machines, d'o utils et d'instruments
industrija i zanati kamena, zemlje i stakla - Indu st ries et
metiers de la pierre, de la terre et du verre
Industrija i zan at; drveta i kosti - Industries et met ie rs
du bois et des os
. . . . .
Industrija i zanati ko7.e, tekinja i rogova - Indu st ries et
metiers du cuir, de la soie et de fa corne . . . . . . .
Tekstilna industrija i zanati - Indus tries et metiers textiles
Industrija i zanati odevanja - Industries et metiers de I'ha
billement
lndustrija i zanati papira (hartije) - Indu s tries et metiers
du papier
industrija i zanati hrane - Industries et metiers de l'alimentation . . .
.
.
..
. . . . . ...
Hemij s ku industrija i zanati; proizvodnja i prenosenje mehanitke snage - Industries et metiers chimiqu es; production et fourniture de force mecanique
Gradevinski zanati - Mt>:tiers du hatiment
Poligrafski i umetnitki zanati - Metiers polygraphiQues et
artistiques . . . . . . . . . . . . . . .
Gostionitarski zanat - Profession hOt.eliere
Ostali i nedovoljno oznateni zanati - Autres metiers et
metiers non suffisamment specifies

I,
I

169.411

11.668 !I

15

Sumarstvo, ugljenarstvQ i lov -

C. Trgovina, kredit I !1130bracaj -

11669 ;1

169.679

Poljoprivreda i st.o~arstvo - A,g-riculture et el evage du betail


PtelarstvD, svilarstvo i ribogojstVQ - Apiculture, se.ricicul

190 !

11

63

~876 1

18.469
6

248
63

63

595

165

394

31

29

14 11

189

705
4.861

784

991

'

2 11,

d8

27
I

13
62
27

10
3.323

389 ,

16

112

66
145

1.260
g'

125 1

57

1.943 ,'

ti n

22
43

_4118

1,

- 141~
I 21

10.814
7.772
76 ,

2.006 1

O. Javna slufba, slobodna zanimanja i vojska - Service public, professions liberales et armee
Javna slufba i slobodna zanimanja - Service public et. pro
fessions Iib~rales . . . . . . . . . .
Vojska i mornarica - Armee et marine

39 1' 6

Commerce. credit et commu-

nications
Trgovina - Commerce
Novtani zavodi - BanQues
Saobracaj - Communications

,I '
1.149

I,

1.761

I,
I

90 ,

II

'I

-,

3. 123

126
125 1

2521
"
25

3.081

430

23

- I!

453
2.198

29)

15.855 .

53 24
174 "

1.293 ,

?U3 1

1.293

-- --

1.695 26

13.255

2.600 '

E. Druga zanimanja, bez zanimanja

j bez oznake zanimanja _


Autres professions, sans profession et sans d~claration de la

profession
. ..
Samostalno vr~en.ie domace slufbe - Travaux du menage
d'autrui par independants
. . . . .
Nadni~ari i radoici bez oznake posla Journaliers et
ouvriers sans declaration du travail
Rentijeri i penzioneri - Rentiers et retraites
Lica izdrfavana u zavodima i dad smeSteni van svojih po
rodica - Personnes entretenues dans des e.tablisse ments
et eleves places hors de leurs families . .
Druga zanimanja, bez zanimanja i nepoznata zanimanja Autres professions, sans profe ss ion et professions incon
nues .
Ukupno -

Total

5116

6.860
1

200 1
2.861

i 29
1

632 1,
-

II
3534

132

'

I,

I,

3.635
164
207.115 ,

133

703 11
,

I'
2471
19.080

30

i, 31

20.333

Banovine Vardarska
u zanlmlnJu -

,j.1
I-

Per.onnel exert;ant 18 profession

radnlci
ouvriers

II

nlldnil! ari i sluge

'1

et domestiqucs

!II

segrti
ap prentis

journaJie rs

'~ ~~~i'~'~~';--I I-m-.~-h-.

",'n.

sJ u~in (:ad

pomoin i tlanovi
porodice

ml!mbres de la fam ill e,


'd t J
h f

svega -

Cens
de maison

total

'~I m~ h" ~- -:I3-"-I,-m-._~ _h_ I_'_~-5_-:" _I_m_.- -=:- h_1 ~ r.

-.-: --:h-. T---:'I


""1-----:'-.-, ---:,.----1I-m

f.

1_' _:_

1
1

5314

842

~257

18.366

2.90)

1~312

_ 842

~905 ;

)
_ 11

159.098 ;

156.490

352.718 [ 171.906

159.~ i 15~490 352.0~: 1 17~905

1I

88

I! _ 80

51

16

73 1

330

15.817 ,
274

,I

1.805
1

38 ,
I

5.354 ,
124 1

1.607 '

335

738

, I'.I

635

141

195 : -

414

101

1.369

12
13

781

199

333

47
505 .

515

28

71
92

265
_

940'
I

85 1

36

601

620

232 I!
I

233 11 2.139

362

50

4.327

77

58
204

77

2. 349 1

1.573

18

811

80

92 1

2. 156

24

2.046

-157

981

165

320

94
2.969

17

40
1.732

19

109

54

22

'"

12
166

766

390

85

71

374

57

14

3.116
1.875
2
1.239

22
12

1.223
507

10

713

16.537

10

227

22 :;
2J

""
2ti

'I

28
115

2.207

479
479

7.057

2.003
18 .

1.181

,)) i
3.~2

7.056

12

I
28

32
32

186
62

~181 1
- I'

I.

44.266

3.102 ,

"

32.227 1

7.923 ,1

661

331 1
6.321

24
5

3.587 .

340

26
352

20.920

447

13.066
552
7.302

203

16
,10

31
.. 4
II

17 .
6

342
271 '

'I'

53
191

48 1

41
j

23 1

34.032

2.086

532

19

1~.160 1
15.872 ,

2.066

569
43

:1

'I

6.729

17.299

155

41

- il

200 [

:1

10.438 1
2.861 !

3.534

1.604

703

3.635

165.278

165

156.802

474.044

1
1

-155 1

,I

3' '

1'

532

= =

-I

19

- 1-

33

12.

190

227

3.382

3S

11

100

3.365
13.272

31 ,
J2

859

577 1
37

35
15

21

"

18

1.054

17

15

"

141

-I

11

4.482

1
6.808 '

4.922

88 i

15

307 1
49.075
-194 '

1.816

3
1
158

8 i

\I

15 !
3.954 :
I

277

256
1

186.070

2)4 1 1.358 ,

(Nastavak)
Izdrfavana

5 ..

Klase i glavne grupe zanimanja


Classes et groupes principaux des professions

11- - - - - - - - - - - - - -,,- - - - - - - -------A. PolJoprivreda, umarstvo i ribarstvo - Agriculture, sylvi


culture et p~che
Poljoprivreda i sto~arstvo - Agriculture et elevage du betail
Pcelarstvo, wilarstvo i ribogojstVQ - Apiculture, sericicul
ture et pisciculture

Ribo1ov -

Peche

~u marstvo,

ugljenarstvo i lov du bois et chasse

Sylviculture, carbonisation

R. Industrija i zanati - Industries et metiers


Rudarstvo i topioni~t.vo - Mines et fonder ies
Industrija i zanati kovina (metala) - Industries et metiers
metallurgiques . . . . . . . . . .
Fab rikacija strojeva (masina), alata i in!" trumenata - Fab rication de machines, d'outils et d'instrument.!"
IndustrUa j zanati kamena, zemlje i stakla - Indust rie s et
metiers de la pierre, de la terre et du veTre
Industrija i zanati drveta i kosti - Industries et metiers
du hois et des os
Industrija i zanati koze, tekinja i rogova - Industries et
metiers du cuir, de 1a soie et de 1a corne
Tekstilna industrija i zanati - Industries et metiers textiles
Industri .i a i zanati odevanja - Industries et metiers de I'ha
billement
. . . . . . . . . .
Industrija i zanati papira (hartije) - Industries et metiers
du papier
Industrija i zanati hrane - Industrie s et metiers de l'ali
mentation
Hemijska industrija i zanat;; proizvodnja i preno~enje me
hani~ke sna2'e rndu~trie!" et metiers chimiques: production et fouroit.ure de force mecaniQue
Gradevinski zanati - Metiers du batiment . . . . . . . .
PoliJ?rafski i umetni~ki zanati - Metiers polygraphiques et
artistiques . . . . .
Gostionitar~ki zan'lt Profession hMeliere
Ostali i nedovoljno ozna~e ni zanati - Autres metiers et
metiers non suffisamment specifies
C. Trgovina, kredit I saobracaj - Commerce, credit et communications
Tr2'ovina - Commf':rce
Novtani zavod; - BanQues
Saobracaj - Communications
D. Javna slufba, siobodna zanimanja i vojska - Service pub
lie, professions liberales et armee
Javna sIuzba i slobodna zanimanja - Service public et professions liberales
. ..
Vojska i mornarica - Armee et marine
E. Oruga zanimanJa, bez zanirnanja i bez oznake zanimanja Autres proressions, sans proression et sans declaration de la
profession
Samostalno vr~en.ie domace slufhe - Travaux du menage
d'autrui par independants
.. .
. adnitari i radnid hez oznake posla Journaliers et
ouvriers sans declaration du travail
Rentijeri i oenzioneri - Rentiers et retraites
Lica izdrhvana u zavodima i daci smdteni van svojih porodica - Personnes entretenues dans des etablissements
et eleves places hors de leurs families
Druga zanimanja, bez zanimanja i nepomata zanimanja Autres professions. sans profession et professions inconnues
Ukupno - Total

lica koja zaraduju


TOlal
des personnu qui
gagnent

m.

0::1 samosralnih
II
i zak upaca
I
par !.Ie, propri ~ tairts I
tt ~t rmitrS _ _ ~

:_h_I_'__:-,-<._,__"_
h--1
-11-

352.719 1
064
352.
18

171.994
171.935

330 I
307

19
165 1

55

49. 086 1
495

5.063
13

16.103

t.:

f.

_I

157.592
157. 353 1

339.986 ,
339.483

23
367 ~

1'

Il3 !! 5

3,

37.451
14

6.808

26

2.870 I

6.497

1.816

496

1.072

1.054

308

776 11 10

81

1.426

3.269 1

2.3~ 1

4
1.591

161
699

1.506 1J

i
37 i

2.182

3.965

9.356 1114

18 11 15

677

3.172

7646 :i 16

331 i
6. 324 1

34
36

57
1.121

.11
182 ' 17
2.422 >1 18

340 :

30
363

93
1.667

199 : I 9
3.959 I! 20
:1

56

144 11 21

789
474
101
214

9.558
7.065
77
2.416

22.142 11 22
16.613 '1' 23
181
5.348 1"
,, 25

34. 196 1

2.698

852

:i
1.929 ,j 26

18. 323 1
15. 873 1

~.655

852

1.929

27
28

17.340

6.884

3.131

7.066

29

632

183

4327
1

12.923

7.925 i

3.588 1

191

391

, I2

. >.

I,

20.937
13. 072 1
55g

7, 306 1
1

200

43

10.438 '

1.604

2.902 j

3.689

!i

382 '
-

2.756

JO

JI

6,359 :l2

3635

703

256
165 1
474.278 1 187.428

1:13

In
187.236

325

J4

408.574 25'

51
(Suite)
l i ea

()d
I

II

Personne~

~inovn ika

name~((ni ka

par des ronctio nnaires


el tmp l(jy~s

e ntre t enue s
od Tadnika, nad nit:tr3
i slugu
par des ouvri ers,
jou r'na li ers
et domestiques

Su izdrhvana liea

o d ostali h liea
pJT d' Jut res
perso nnes

TOlal des pctsonnes


cntrctenucs

Svega Ilea koja zaraduju


I izdd:avanlh Ilea
Total des pl!tsonnes qui gag!!cn!
et des personne! enlrctenuc5

I -"~; ". -! - ,~:-c:i-m-.'--~-,hC-'I_~_:2:. '- -_'~6~r-':':1 ~-7


m.

-h- I -t

o
:

r.-

m. - h.
29

i. I

r.

30

126
19

313
67 :

18 ,
243

24.008 : 79367
23.905 : 79.340

42

1.257 ;1
65

10.836 1
82

100

589

'1
158 ,1

82

16 Ii

24

34

15

188

257
201

"I
~:I
18 1

32

1.

722 ,

19 !

46

854

412

28

34

539

85

79
173

66 ,
4.439

8.866

21

75
842
III

2.169

23 1

214

"

25 1

24Y
1.706

3.672

2.002
f:<57
1
1.144

7.921 ,

17.736

1.220

194

I
19 1
62
1
178 1

2.Y I

183

1.238

L593 1

1.245 !I
5. 141

6,465
1

853 i
3.9 11 I

721
3.282

361

5.483

13,427

18. 406

14

34

5t

13.015

13590

l
1

11

16.294

W3

1.442

161

458

492

11.512

978

125
2.071

303
5.039

465
5. 659

100

260

291

1.362
1.240
r:l
114

14.389
8.735
328
5.326

33.115

35.326

20.478
11.799

21.807 I
887 1
12.632 ,

46

10.012

22.070
20.076
1.994

199

:1

2!J

1. ~8

860
360

19

7.700 '

,i

6,

17.378

1.578 ,
8.784 '

15.609

34. 015 1

40

7.598

838

14

17.377

10.756

24.126

9.159
853

32.485

73.044

"

81.147

to

4
95.169

24.458

10.837
183

31 '

91
1,

13.692

27.282 i

492
11.548

984 '
23526

1'1 .

333

798 1,
11. 061 1

5.402
265

556

33.904
20.952
939
12.0 13

69.230
42.759
1.826
24.645

44.208

24.768

68.976

27.482

22.731
2.037

50.213 1
18. 763 1

1,

16.726

JO

3r

11. 606 1

,
45
1

55 1

2.838

725
4.873

7 . 4~

4.676

5.654

94

2.359

148: i

2.006

14

I '

70.521 ,I
278 '1

31

945 1

2.670 I

51

448 .:

1.998

30 t

660
599

65
998 ,

19.503 ,

276
1.561

5.665

26
460

~.872

5.060

2.138

627.806 '1 1,228.337


626.872 1 1,226.329

4.791
:1. I :.! I
5
2.665

'

36
116

520

4.820
504
644

10.631

3.823

40423

22 1

8.846

663

16

42

77.660
605

322 .

586

65.458
265

2.242

186 ,
I

3.681

28.574 1
110

1.095

24. 508 i

1.325

39

497

190

29

23
301 .

440

12

271
1.571

6
11

39
538

I
04

26
459

72 '

81
766

2.056

600.531
599,457

61

23
89

426

455.812
454.887

25

1.563

603

247.812
247.393

- 31

28

91.505
9'1.432

21
208

10

10.681 1

,1

I
10.727

7.698 '
2.762 -

17.377
6.369

330

194
311. 624

28.177

600.913

18.136 :
5.664

31.342

59.519 ,

1.0 14

1.397 '

'18.981
10.058 .

37.117 ,

3.635

703

359
785.902

788.341

586 ,

15.722

Y45 1
1,574.243 :

58
Banovina Vrbaska

.~-~Ill.

h.

-. .
7..

.-~i:

-I.

11

111.--11

~--- --~-I!--~2

J..-I".

.;

[' A. Poljoprivreda, sumarstyO i ribarstvo - Agriculture, sylviculture et peche


Poljoprivrecla i st.ocarstvo - Agriculture et elevage du betail
PceiarstvD, wiiarst.vo i ribog'ojstvD - Apiculture, sericicul
ture et pisciculture
Ribo[ov - Peche . . .
SumarstvD, ugljenarstvQ i lov - Sylviculture, carbonisation
du bois et chasse
R. Industrija i zanati - Industries et metiers .
Rudarstvo i topionist.vo - Mines et fonderies
Industrija i zanati \wvina (metala) - Industri es et. metie rs

rnHalJurgiques

Fabrikaci,ia strojeva (masina), alata i instTumenata - Fabrication rle. m8chine.s, d'outils et. d'instrum ents
.
lndust.rija j zanati kamena, zemlje i stakla - Industries et
metiers rle la pierre, de la t.erre et du verre
Industri.ia i z8nati rirveta i kosti - Industries et metiers
elu hois et elf'.S o .~ .
Industrija i zanati ko~e, cekinja i rogova - Industries et
metiers du cuir, de la sale et de la corne .
Tekstilna industrija i zanati - Industries et. metiers textiles
Indu strija i zanati odevan.ia - Indu stries et metiers de l'1Iabillement . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ..
Industrija i zanati papira (hartije) - Inclust.ries et. metiers
du papier . .
. . . . . .
Industri.ia i zanati hrane - Inclustries et metiers de l'atimentation . . . . . . . . . . . . . . .
. . .. ...
Hemi.iska industrija i zanati; proizvodn j a i prenosenje mehanick e snaR"e - Industries et. met.iers chimiques; production et fourniture de force mecanique
Gr'ldevinski zanati - Metiers riu hatiment.
Polhrrafski i umetnicki zanati - Metiers po!ygraphiques et
artistioues . . . . . . . . . , _ . . . .
Gostionicarski Z>1nat - Profession hMeliere
Ostali i neelovol.ino oznareni zanati - Autres metiers et
metiers non suffisamment specifies
Trg-avina, kredit j saabraca.t - Commerce. credit et communications
... _ ' ..
l'r.l!ovina - Commf'.rce , .
Novbmi zavorli - Banques
Saobracaj - Communications

D. Javna sTu7.ha. slohodna zanimanja i vojska - Service public, professions liberaTes et armee
1
Javoa ,Iuzha i ,Iobodoa zao im aoja - Service public et. pro
fessions liberales
., .. . .... ,
VO.isk:1 j mornarica - Armee et marine

132.146
132.122

II

8.569
1
567
1

8.

11

21

6
17

I
6.712

1091 ,1

Ii

468
71

1.021 ,
70

II

l'

1.271

57

270

111

89

17

10

114

311
6

5Y7
71
70

1
:

"

11

385

16

59

1.605

23

411

~405 1

"

12
13

"

1:

I,
,:

22 1:

1.003

"
16

1;

,.

9
462

31i

157
41

9 :1 17

., 1 . 1~

."

16
1.215

33

7 !i 2H

29

2.699
234

128

191

3.858
3.227

3.

~i

I90 H

21

22

2.254

18 , 2:l
35
75 1: 25

66 i

5.118

906 1' 2fi

65 '

4.~08

!I

628

206

206

j!

211

1>

II
"

E. Dru2"3 z3niman .ia. bez zanim::lnja I bez ozn<lke zanimanja -

310

!!

Autre~

orafessions. sans profession et sans declaration de la


profession , . .
Samostalno vr.~f"nif' rlnm:'lre ~Iuzhe - Travaux nu menage
d'autrui par independants . . .
. ...... .
Narlni~ari i radnici hez aznake posla Journaliers et.
auvriers ~:ms declaration du travail . . .
Renti.ieri i oenzioneri - Rentiers et retraites.
,
.
Licn izdrzavana u zavodima i daci smesteni van svajih porodica - Personnes entretenues dans des etabli ssements
et eieves places hors ele leurs familles
.. , ...
Druga zanimanja, bez zaniman.ia i nepoznata zanimanja Autres p.rofessions. sans profession et professions inconnues
Ukupno - Total

516
43

2.401
24
1.662

1905

29

11 '
299 il '
1:331

, 30

!
ii

630
85
145.323

Ii 33

l68 i
!

1071'

11.822 ,:

'I
9

9.363

134

1.106 :,1 35

59

-l

Banovine Vrbaska
U Z:l n I m

;Ii

Ju

II

II "

It

,'I

I!

r::tdnici

r son n

I!

I'

~ an I

Xer

,.

il

35 1
35 1

~: =

016

1.
1
7.777
658 1

'I '6

3.377 1
3.371 'I

11

-I -

7 11

3I

406

108

10

112

42

-I I

1.615

278

71
1'1

177

65

8
6

:,]

84

17 ',

1.459

41

136

764

122

184

467

50
219

II

pomocni clanovi
pa rodice
membres de la hm ill!!,
"idant Ie chei

129.377
129.373

= -

3~ 1 1~64 1 ~06
1:
1
31

1.160

Ion

svcga -

Sl~~i;~~d I

Gens
de maison

to tal

m.: h I'2iI~ ~h-_l_._.--I3~r_._1__"__;_;-_n~_, -!.--~-5-'-_+m-.-:-h-.;-t. -~ f. ;

9.901
9.717

1.169
70

590
1

IIII

~eg r ti
apprentis

et do mesti que s

177 1 -

! ,

=-r-r

i m. -~~i -'~ f~11 m.~h : '~'


1.469 '
442

I apr 0 r e

nadni~ ari i sl uge


Jou rna lers

ouvriers

I!

525

273.415 . 128.437
271.701 : 128.429

91 ,
40 1
I

3i

48 1

2.276
19

20

289 1

19.044
802

-I i

3.200

17 1

1.007

15 :

305

19

17

3.140

97

172

13

180

511

129

14

3.882

~ 16

164

2.259

217

688
1.264

33

55

9
525

143
1 11

29 ,

II

15 '

Ii

62

19

II
Ii

-I

1.662 '

4
2

5 1 --

601

105 !

116.455
116.455

98

"
15

632

\02

.!

-,

.) 'I'

127

44
11

45

17
18

482

"

15 ,

2
160

"

2J)

5
39

21

13
25

124

69

47

1.753

4
4

'I

23
24

25

21

'"

,.

18

1.932
861
10
1.061

-~I

672

l.461

139 i."

179

51

186
1.275

597

16

11
"

65 "
57 !:

277

~ fl

387

:
139

179

79

866

3Il
31
32

592

"

392
392

71 "
II
71 '

195 1
II
'I

25

193 !1

II

5
13.236

i;
'I
14 1!
928 1
,;

'I

=
II
- II
1
I

2
- II
180.292
114 ,1

9.865
5.288

521

232

38
97

4.345 '

il
2p

9
12.787

46
46

15

I,I -

312
297

6
6

I' -

33

),

857

173

24

386

10 1

596
454
40
102

29
19

6.967

1.185

34

6351

5.382
1.585

1.1 85

34

615 1
20 1

3.900

2.179

17

2121,

24

L449
1.662

258
1.331

630

168

51

17

116.600

135;
313.191

123
134.598

-;-04 ,

1.82~ I

(N utauk)

II

K l a ~e

H"

i giavnt! grupe zanimanja

Classes d groupes principaux des profession s

!~

------- -

Poljoprivreda, sumar s tVQ i ribarstvo I A. culture


et peche
.....

Total
des personn es q ui
gaKnent

od sa mostalnih
i la k upa ca
pur d~s prop rilHair es
e t fermiers

I~ h. -.~ f. :

~-;; ~ h. --, ~:f.!1

m.

f. -

Agriculture, sylvi-

Po!.ioprivreda i st.oc.ar::;tvo - Agriculture et elevage du betail


P~ela r stvo, ~wila rstv o i ribogo.istvo A piculture, sericiculture et pisciculture . . . . . . . .
. . . . .
Ribolov - Peche
. . .. . . .... . . . . . . .
Su marstvc, ugljenarstvo i lov - Sylviculture, ca rb on isation
du boi s et chasse . . . .
R. Industrija i zanati - Industr ies et metiers
Ruda rstvo i topioni st.vo - Mines et fonde ries
Tnd ust rija i zanati kovina (meta la) - Indu st ries et metiers
metallu rgiQues
. . . . . . . . . . .
Fabrikac ij a st ro.ieva (masina), alata i instrumen(l ta - Fabrication rle machines, d'outi ls et d' instruments . .
In du st.rija i zanat i kamena, zemlje i stakla - Indu stries et
metie rs de la pierre, de la terre et du ve r n':
IndustrUa i zilnati drveta i kosti - Tndust.rie::; et. mt!tiers
rlu hois et rles os .
.
. . . . . . .
Tnrlustrija i Zilnati koz.e, cekinja i rog-ova - Industries et
metiers du cuir, rle In soie et de la corne
Tekstilna industrija i zanat i - Indust ries et metiers textiles
In dust rija i z<lnati odevnnja - Industries et metiers de I'habillement
.... . , ....... , .
Ind ust ri ja i zana ti papira (hartije) - Indus tnes et metiers
du papier
. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . ..
Industrija i zanati hrane - Industrie s et metiers de I'ali mentation . . . . . . . _ . . . .
......., . .
HemUs ka industrija i zanati; proizvodnja i prenoenje meha nicke snage - Industries et metiers chimiQues; production et fou rn iture de force mecaniQue . . . . .
Gr(ldevinski zanati - Met iers rlu hMiment . . .
Poli.lHafski i u metnicki zanati - Met iers DolYR" raphiQues et
arti sti Ques . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gostio nicarsk i zanat - Profession h6te He re
.
Osta li i nedovoljno oznaeen i zanati - Aut res metiers et
metier~ non s uffisamment specifies
C. TrJrovina, kredit j saobraraj - Commerce. credit et communications . . . . .
Tr.'rovina - Commerce . . .
Nov~an i 7.3vorli Ba nQues .
Saob racaj - Communications
D. Javna slufba. slohodna zanimanja I vojska - Service public, professions 1iberales et armee
J avna s luzh~ j slobodna zanimanja - Se rvice public et professio ns Iiberales . . . . . . . . . . . . .
Vojsk:1 i mornarica - Armee et marin e
E.

k'J~':md"j"

Itdr.f:avana

273.419
271.103 1

128.528
128.469

25
27 1

136.633 I 261.623 1 1
136.620
261.598 2
1
Y 3
8
51
16

1.664

53

19.064
802

2.565
23

5.622

12.500

3.200

22

1.059

2. 138

1.007

21

207

422

306

23

101

184 10

3.1 -14

137

471

172
180

2
512

3.883

860

1.330

3.077 1, 14

164

12 il,. 15

2.265

262

873

588
1.264

42
21

2
399

8 11
82Q . 18

55
1.757

12
607

4
1.027

26 ii 19
2.387 , ~1

177

15

7 ~ 21

9.894
5.307
232
-1. 355

1.117
840
78
199

3.391
2.951
4
436

7.542 22
6.579 Ii 23
3 24
960 1 25

7.001

\.820

101

267 I! 2ti

5.416
1.585

1.800
20

101

257 1! 27

3.917

2.391

\.800

3.989 1, 29

24

304

Y7

146 ~j .)J

1.44Y
1.679

1.533

630

168

1.037 11 11

43 '
97

131 : 12
209 11 13

jl

2.042 :1 16

: 28

Dru~a

zanimanja. bez zanirnanja i bez oznake zanimanja Autre!' ororessions, sans proression et sans declaration de la
profession . . . .
. . . . . . . ... . . .... .. .
Sa mos t alno vr~f': n .ip dom~re slufhe - Travaux du menage
d'a u trui par independants . . . . . . . _ . . . . .
Na rlnif-ari i radnid hez o znake posla Joumaliers et
ouv riers s:l ns decla ration du travail
.... . .
Renti.jeri i oenzioneri - Rentiers et retraites . . . . .
Lica izdriavana u zavodima i dad smeten i van svoji h porodica - Personnes entretenues dan s des etablis sement s
et p.leves olace s h~ r s de leu rs familles . .
Druga zanimanja, bel zanimanja i nep oznata zanima nja Autres p rofe ss ions, sa ns profe ssion et profes sions inconnues . " . .
. .....

Ukupno -

Total . .

258

135

128

313.295

136.421

1.612-

-3.687 I'1 32
31
, 33

91
147.547 1

156 11 34
285.921

! '"
"

61
(Suite)

liea

Personnes entretenues
Svega Ilea koJa zaraduju

nd tinovnika
I
i namdtenik;.!
pa r des fonctiOnnalres
I ~
I1
et emp oy ~

o d radnika, nadnita ra
i slugu
par des ouvriers,

od ostalih liea
par d' :lUtres
personnes

jo utnaliers
U domt)tiques

Sva izdrhvana lica


Total des ptr!on'ne s
entreleoues

i Izdrtavanih Ilea
Total des personnes qui gagnent
et des ptrsonnu entrel('nue5

I~ : h i-'-'~_4_'---1I_m_._:_h_._1_'_'--,.-'-'--I1__m_.,_~_h_ i _'_~_8_r.-+_m_._:_h_I _>_~_-f ~ _m_.3-~_h:- 1


/
3

499
16

903 11
36 '1
"

480 '

522
39 ,

25

49

10

11

188

,
!

<:11
1:~~ 1

29 :,
101

I
i

6.834
6.155

4'

3j

667

3.785 ,
512 !

8.512
985

370

10 ;
I

455 i

51301 I 51544
51.300 51.543

886
31
48

891 !

7"II

"

11

19 i:

385

98 '1
1.028 1,

9,

30 1

43

74 '

96 1

37

11
18

101
20

19
20

9!;

15

21

16

401

22

2.280

23
24
25

77

104

'I

41 (1

39

197 ,,1 -

237 i:

2.099

4.m l

3.590

7619

II

1.094 !

12

2.750 11
695
23 I!
2.032

1.578 .

~~I

4.033

24.798
1.112

53817
2.4 65 1

3.096

7758

1.517 ;

1.147

2. 664 1

!,

351

812 '

510

1.126

155

328

461

1.553

3.468

4. 697

3605
1

468 :
1.152 1

146
1.731

4.125

5.614

4.985

10.599

59

116

223

122

345

1.312

2.986

3.577

3.248

6.825

445

802
1.655

L133
2.041

844
1.686

1.109

53
2.625

66
2.866

65
3.232

6.098

57

245

260

494

36
35

14

7.100

II

3.351

3.630

16.994
8.658 '
351
7.985

16.095
8.316
341

14.978
7.476
263
7.239

7.438

33.089
16.974
692
15.423

3.822

8.216

10.823 ,

10.036 1

20.859 1

3.706

7.941
275

9.122
1.701

9.741 1

18.863 1
1.996 ,

777
II

219
826 11I

8.302 1

249
326

,I

~~ I

914.565
910.403

217
314

288

4.662

845 :

18 11
203 1'

191 1,

3.074

3
65

4.672 'i

1.462

33 1;

1.393

16

,I

~6f ,i

44 1!

2.455

29.019
1.353 ,

77

342
357

195

1.525
22.233
1.089

73

II

791

13

9.955 '
551 1

1.964

13 1

ro

36

27
20

1'

35

12

16

' sv ega-- total


- -33- II

465.133 '
432 "
449.
462.602 447.80 1

26

133

I'

191.114 320.904
1
190.899 , 319.332
15
9

603

11

f.

3.281 ,
2.963

311

t. -

234 1

1.977
3.727
131

119

ii
131
1!

,I

21 '
2S

3.474

7.344 il

116

:n5 !1

131

330 1:

' -

116 1

295 1

,I

!I

15

16 "

992

1.921

2.809

5.935

6.726
1

97

9n

31
32

1.893
,

,;

33 1:

977 1

1.612 ,i

3> , .

15

6.906

16 '

15

14396 11

9.582

?8 '1

2O~7 !1

121

1.893
3.687

2.426
3.291

51.365

9
51.602

123

215.400.

450 !1
2.151 ::
5.220 1I

15.052 1
571

4.577 1

8.511 ,

630

Ii

I:
24 1

146

8326 11

l68 il

258
337
209
372.2661 528.695 ' 508.687

798 ,1
595

1,037.382 1

62
Banovina Zetska
Llca zaposltna

II

Klns!! i glavne grupe zanimanja

samostalni i zakupci

Classes et groupes principaux des professions

proprietaire s
et fermie rs

_____

>---- ._.A. Poljoprivreda t sumarstvo

ribarstvo -

I ~inovnici i llameHcni ci

I~_m-=-.-,_-h-=-.~=,=.~=f.=1

~
'
'"'(;0"'';'''
et employes

m; h

II!

'

'

Agriculture, sy lvi-

culture et peche

Polj op rivreda i stocarstvQ - Ag- ricuiture et e!e vage du betail


Pl:ela rstvo, svila rstvo i ribogojstvo - Apiculture, sericicultUfe et pisciculture
Ribolov - Poche
~ u marstvo. uglje narstvo i lov - Sylviculture, carb onisation

du bois et chasse

110,545
110.124

11.483
I 1.470

24

387

12

173

10

B. lndustrija i zanati - Industries e t metiers


Rudarstvo i top i onistvQ - Mines et fonderies
industrija i zanati kovina (metaia) - Indust ries et metiers
metallurgiqu es
Fabrikacija strojeva (magina), aiata i instrumenata - Fabrication de machines, d'outils e t d' instruments
Industrija i zanati kamena, zemlje i stakla - Industri es et
metiers de la pierre, de la terre e t du verre
ind ustrija i zanati drveta i kosti - Ind ust ries et metiers
du hois et lies os
Indu strija i za nati kOie, t.ekinja i rogova - Industries et
metiers du cui r, de la soie et de la corne
Tekstilna industrija i zanati -Industries et metiers textiles
in dustrija i za nati odevanja - Industries et me tiers de 1 ha
billement
ln dus tnja i zana ti papira (ha rtije) - Industries et metiers
du papier
lndustrija i zanatl hrane - Indu stries et metiers de I'ali mentat io n
Hem ijska ind ustriJa i zanatlj prolzvodn ja I pren osenje mehamtke sn age - Indu stnes et metiers chimi quesj productio n et fourn iture de fo rce mecanique
GradeviOski zanati - Metiers du batiment
POligrafski i umetnicki zanati - Metie rs polygraphiQues et
artistiques
GostlO nlcarski zanat - Profession noteliere
Os tali i nedovoljno oznaceni zanati - Autres metiers t:[
metiers non suffisamment specines
C. Trgovina, kredit i saobracaj - Commerce, credit et co mmu.
nitatians
Trgov ina - Co mm erce
Novean i zavodi - Ban qu es
Saobracaj - Communications
D. Javna sluzba, slobodna zanimanja j vojska - Service public, professions liberales et armee
Javna sluiba i slobodna zanimanja - Service public et pro fessions libe rales
.
Vojska i morn arica - Ar mee er. mllrlne

7.883
2

1.603

660
72

1.057

15

21

Ukupno -

Total

25

fi

239

138

S5

IU

730

65

1 It

64

447

8
2

2.023

807

12

14

32

797

23
208

48

l.499

312

83

12

13

4
1.222

"

16.

t7
IS

. ,

19
44

2 ,119
16 : 20

10

2t

213

2.166
307
308

20

1.551

176 22
17 23
27 24
132 25

386

11.504

1.263 1, 26

386

8.288
3.216

-':263 1 ~

54

25 29

24
5.453
4.060
3
1.390

233

E_ Druga zanimanja. bez zanimanja i bez oznake zanimanJa Autres proressions, sans profeSSion et sans declaration de la
profeSSion
Samostalno vrsen.ie domare slufhe - T ravnux du menage
d'autrui par independants
Nadnieari i radnici bez oznai<e posla Journaliers et
ouvriers ;:;ans de.claration du travail
Rentijeri i penz io neri - Rentie rs et retraites
Lic a izdr!avan a u zavodima i dad smesten i van svojih po rodi ea - Personnes entretenues da ns des etablissements
et eh!ves pla ces ho rs de leurs families
Druga zan imanj a, bez zanimanja i nepoznata zanimanja Autres profeSSions, sans professio n et professions inconnues

206
33

7,585

34

.1
5,037 .1

II

, 30

3.422

3.637 !1

32

3.792

657 !

401

31

337
131.852

~1 33
54
14,590 ,

25 134
1.489 1h,

Banovine Zetska
1I tanlmanJu -

Personnel
',' I

r<ldnici

'''''' ~I''''
,~

v uYO

II!,'I

nadnic:lri i sluge

segrti
J " o u r n ; : d iapprent!3
ers'

-- I

la profession

exer~ant

pomocni

~Ianovi

porod ice

I membres de la ramiltc,

~vega

total

""'""
.~ lutin~:HJ

(Ie Gens
nlllison

I ~ ~ '~'-!I :'m!,_,_,~ q~":_-'~f_,-_-:,f-_"~I'~~:o-_-h'~I="=~=I-f_.-I!-~_m-.~ :-2-id_h-'_n~_I_'_:_~~-: ~~:~I '~f ~~ I ~~~


m

_-

m
_:

1.516
1.233

216
216 ,

9.214 '
9.171 I

2.917 ;1
2.914

21 _

104.485
104.371

119.492
119.483

5
109

57

569

15

225.968

134.108

224.934

134.083

5
5

71 ;
67

.;
ti

12
53

218

6.164
214

56

616

34

52

101

15
7

1.414

206

177

II'

,I

408

i
II

1 -

-l

464

62

18.450
' 364

2.872

20 ,
7

2.091

17

1,

1~ 1

18

210

Ii

t 15

140

II

1.371

10
6

411

333

57

" 1.407
509 !1

140

II -

Iii -

134

\.872
76

768
I3

2 1 -

548
714

16
20

III

190

-JI

195

27

2.118

196

19

228

1
3

184

13-1

617

99

-1.329

1.2Y-I

15

2.401

36

33 1

67

1'

2.449

31

11

I5
16

II

o- "

748

14

193

30

&56

547

31

95

III

:1

'!

17 "
IS

1U

38 !

19
:':0

62
631

17
260

16 ,
38

1
211

2'

1
7+

1
47

147
2.497 .

27

839

52

21

22

2.506

88

501

23

1.117

77

227

24

1
1.388

11

274

8.439

46

165

78 ,

46

165

78

25

174 '
174 1

369
362

55
55

61

93

11.169
6.247

568
390

312
4.610

27
171

20.494

1520

91

875

90

818

57

11
3

613

H5

1,

53
115 ,

1.041
7.398

i -

9.880
10.614

1.520

9.998

5.512

34

401

Ii
476

123

18&\ ,
i

31

473

Y9

1.883

32 '

"

327 il

326 11
~I

2.356 ,
3.422

:l.7V2

33

24

19.101

\.089

1,

13.635

3.864

1583
:1

i
I

1
,

- :1-

i
1

105.318

119.609

425
3.637

61

4881

61

1
483

188

2.243

657

394

392

286079

144.600

-- ~ ---

64
(Nulavak)

!zdr!avana

5"

Klase i glavne grupe zanimanja

Classes et groupes principaux des p rofessions

Iica koJa zaraduju


Total
'
des ptrsonnu qui
gagnent
m.-h .

od ,amost:l!llih
i zakupaca
par des proprio!t3ire s
et fc rmier s

m.-h_

l.-f.

----~

"

"

A. Poljoprivreda, sumarstvo j ribarstvo - Agriculture, sylviculture et peche


PoUoprivreda i stot.arstvo - Agriculr.ure et elevage du betai!
Pcelarstvo, sv ilarstvo i rihogojstvo - Apiculture, sericicul ture et pisciculture
Ribalov - Peche
. . . . . . . .
:)um arstvo, ugljenarS[VD i loy - Sylviculture, carbonisation
du bois et chasse

8. Industrija i zanati - Industries et metiers


Rudarstvo i topionistvo - Mines et fonde ri es
in dustrija i zanati kovina (metal a) - Industries et metiers
metallurgiques . .
Fabrik acija st rojeva (ma sina), alata i instrumenat.a - Fabrication rle machines, d'outils et d'instrument~
Industrija i zanati kamena, zemlje i stakia - Industries et
metiers de la pierre, de la te rre et d u verre
lndustrija i zanati cirveta i ko sti - Indust ries et met ie rs
rlu hois et cies os
Industrija i zanati koie, eekinja i rogova - Indu stries et
metiers du cuir, de Ia soie et de la corne
Tekstilna industrija i zanati - ind ustries et metiers textiles
Industrija i zanati odevanja - Industries et metiers de I tlabiUement
Industnja i zanatj papira (nartije) - Industrie s et metiers
du papier
InaustnJa i zan at! hrane - Indust ries et metiers de I'al imentation
liemljsKa industri ja i ZaHarlj p roizvodnj a i prenosenje mehameke s nage - Industnes e t metiers chimlqul::sj pro
ductlOn et lourniture de force meca niQue
GradevlOski zanat.i - Metiers rlu ba tlment . . . . . . . .
Poligrafs ki i umetniek i zanati - Metiers polygraphiqut: s t:t
artlstiques
GostlOnicarski zanat - Prof ession hoteliere
Ostali i nedovoljno oznaeeni zanati - Autres meti ers et
metiers non suffisa mme nt s pecifies
C. Trgovina, kredit i saobracaj - Commerce, credit et communications
Trgovina - Commerce
Novean i zavo di - ~anques
Saob r3caj - ' Communication~

,I

D. Javna slufba, slobodna zanimanja i vojska - Service public, professions Iiherales et armee
Javna sluzba i slobodna zanimanja - Se rvice public et professions liberales
Vojs ka i mo rnari ca - ,-\rrn t:t et marin~

II
209.040 :,

225.973
224.939

134.179
134.150

110.126
109.896

5~9 1

-7

9
15

17
197

26 3
567 !

408 1

16

20 1 ,

3 .068
11

6.428

18.470
371

208.427 'i

14.61

2.092

23

,
839 !

1.373

28

181

190

79

23

517

184
135 1I

1
620

89
112

4.332 1

1.325

1639

20402 1,

69

1012

2
590

2.119

15

67
2.451

'

43

1 '

1 840 118
43H il
157 ii 10
"

1'

1.205 1
162
156

1'

::l
.

"

9 ,

1200

18

27
1.317

70 19
3.129 20

1.201
335
80
286

4.799
3.9 19
1
879

1~: l i :

20.585 :

2.395

166

499 26

9.970
10.615

2.338
57

166

499

6.000

4.222

401

60

2.356
3.483

426
4.120

3.874

3.792

657

396

285

286.267 '

146.843

147
2.499

93

30

804

11.180

6.250
313
6 17
4.

4t

11

"

2!3~ I ~
I
I

21

28

zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja i E. Druga


Autres professions, sans proression et sans declaration de la
profeSSion
Samostalno vrse n.ie domllce s lu~h e - Travaux du menage
d'au trui par independants
Nadnicari i radoici bez oznake posla Journal ie rs et
ouvriers 5a ns declaration du travail
Rentijer i i oenzioneri - Rentiers et retraites
Lica izd r.!avan3 u zavod ima i daci smesteni van svoji h poradica - Personnes: entretenues dans des etab lisseme nts
et eleves places hors de leurs fami lies
Dru~a zanimanja, hez zanimanja i nepoznata zanimanja Autres professio ns, sans profession et professions incan
nues
Ukupno -

Total

10.059

34 '

8.880 29

122

)J

394

31

8.056 132
I

il 33

'I

1"

681 1

125.741 '
I

243.734 Ii 35

65
(Sulle)

P ersonnes entretenues

11 c a

II

~mp,oy"

m.: -I-t.:- - I
1

r.

h.

ad oSla lih liea


pa r d'aulres

i slugu

par des Quvriers,


jour nalie rs
t t domestiques
t.

m. -h .

25

151
11

personnes

-r.
2.

m~n l

t .-f.

324
42

35.370
35.358

32.304
32.284

3.430
3.361

7.659
7.522

18
19

40
38

140

282

1
32 '

59

271
29 1

689
65

2.270
79 .

6.002
21 1

33

165

7
8I

,u

199

332

877

11

54

108

63

235

619

9
3

22

76
79

7!
I
1

16

394 I

17 .

53

2'

"

II

,. Ii'I

469

78

22

'I

45

28

,711

m. -

h.

29

'"'i,IlI

,
I

22 1
23 I!
4 1j

il

:i
!:

33 ,I

13 ,
485 1

t.-f.

m.-h.

30

31

12
12

27
24

17
124

54
379

10

1.616
18-1
143
1.289
5.962
5.467
-195

12.786

459

901

11.513 "
1.-?73 '1'

423
36

82~ 1

75
6-10

167
1.-137

188 .

361

5%

366

962
52.097
768

40

67

1. 053 1

2.409

3.1 45 ,

2. 432

5.5T7

59 1 :

1.516

1. 964 1

1.54-1

3.508

141

279

331 1

286

61 7

1.913

-1.8 11
568
1.153

2.898

779 I

1.890

10

126
160 '

257
238

310
295 1,

258
858

5.009

6.385 '

6334

43
-

39

2.053

31

1.346 i

3.187

18
3.748 1

12.719

10

28

3.256

7.004

?2 '
1.127 !

2.586

89 1
3.578 ,,

85
2629

1,
174 1
6.207

24

56
1.-166 .

151
3.556

203 ,
3.965 1

181
-1.420 1

384
8.385

30

60

123 1

71

194

17.584
10.152
421
7.011

18.869
10.759 ,
459 ,

7.689
-1.509
146
3.034

18.785
Il1.987
501
7.297

37.654
21.746
960
14.948

14

27

6.601

14.213

27.186

16.608

43.794

12
2

26
1

6.068 ,
533

12.862
1.351

15.038
11.148 '

15.200
408
1.
1

31.238
12.556

17.841

33.415

523

617
7.0 12
19.541

13

88
81

209

26

203

\.280

,I
!

11

77 1

I
-

I
2.952 :1
:'

-,
,

77

7.651 :

~6

1.280
-

~95011

17.444

/." 8.625

2 :1 20547 35.569
11

II
8
8.008

92 i
797

66

,
ii
!I
I,

-I

625

35 !

24.566
289

2.035

758.556 1
755.990

228 i

27.531 ,
479 I

3.033
994

375.050 I 383.506
373.565 382.425

21.498
278

1
6

I mg'i,~ 1

1.188
325 :
2
859

32

9.061 1
108 1

14

3.619
372
415
2.832

149.077 i 249.327
148.626 248.275

l.-f.

I,

195
1

et des personnel enlre lenues

92

39
1.147

29
146

6:

,I"

2'

13

778

7
52

,,,

20

'8

11

2
303

12

1. 154

28

Sva izdrtanna lica


TO lal d u personnes
cntrelenuu

27

SveA'a Ilea koja zaraduJu


i izdrfann ih lita
Total des penonnu qu i gagnent

od radni ka, nadnitara

od <'oo"o,k.

i namd l enikll
: par du fo nc iio nnai res i

:
1

32.738

5.515

1\.841

60

122

1.28Q ,
3.879
3

15.574

94 ,

2.950
8.059

3.636
7.362

3.376
12.179

3.795

658

293
709
177.943 ! 314.463

6~7

464.210

1. 105
461.306

-!.-I

53
1

1.792
925.516 1
5

66
Uprava grada Beograda
Llca zap o sltna

I
I

Klase i gla vne grupe zanim anja

~!
,
I

Ii

Classes ct g raupes p rincipaux des pro f essions


..

A. Poljoprivreda, ~ umarstvo i ribars tvo culture et p~che

------

Agriculture, sy lvi-

Poljoprivreda i s tocarstv o - Agriculture et eieV3R"e du hetail


Pcelarstvo, svila rstvo i ribogo.istvQ - Apiculture, sericicul -

ture et pisciculture
Ribolov - Peche . . . . . . . .

~umarstvo, ugljenarstvQ i lov -

I ,

Trgovina. kredit i saobracaj - Commerce. credit et commuw


nications
Trgovina - Commerce
Noveani zavodi - Banques
Saob rac aj - Communications

O. Javna slutba, slobodna zanimanja i vojska .lie, professions liberales et armee

9.239
22

422 1

Ukupno -

Total

2.252 1;

2.766
55

281 Ii 6

127

211 .

468

819

-J
dl

41

I
4, ! 10

71

51'

107

34
118

2.298

132

12

35 113

I,

33

28

1.1 26

239

56
1.327 '

239

41

!I "

7,

15

I
. 27 11I "
I'

211 1
1.297 i

,
;

68 ,

6.878
5.047 ,
29
1.802

1"

17 '

602

' 38
21 18

26 1

2 17

sa l"

103

2;11 :

185 :[

226

-nJ

8.510

771 !

2.72 1

- sj

2.05 1

686 124

3.738

668 1 25

i
1.

803

22
1

449 23

2.075

698 ,

17.033

5.826 126

2.075

6!J8 11
!I,

14.146

5.826 127

E. Oruga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja Autres professions, sans profession et sans declaration de la
proression
Samostalno vr~en.ie: domae:e sluzh e - Tr ava ux rlu menage
d'autrui par indep endants . . . . . . . _ . . . . .
Nad ni ca ri i radnici hez oznake posla Journaliers et
ouvriers sans declaration du travail
Rentijeri i penzioneri - Rent.ie rs et retraites
Uca izdd3vana u zavodima i daci smesteni va n svojih porodica - Personnes entreten u es da ns des etablissements
et eleves places hors de leurs families . . . .
.
.
Druga zanimanj a, bez za nim anja i nepoznata zanimanja Autres professions, sans profession et professions inconnues .

i 5

25

98
139

Service pub w

Javna sluiba i slobodna zanimanja - Service public et profe ss ion s libe rales .
Vojska i mornarica - A rm ee et marine

I:

138 ,
1.238

I[ ;

766 '.
Fab ri-

cation de machines, d'outii:'> et d'instruments


Industrija i zanati kamena, zemlje i stakla - Industries et
metiers de la pierre, de In t.e r re et du verre
Industrija i zanat.i rlrveta i kosti - Industries et metiers
riu hois et des os
indust rija i zanati kaze, cekinja i rogova - Industries et.
metiers du cuir, de 1::1 soie et de la co rne
Tekstilna industrija i zanati - I ndu s tries et metiers textiles
Indu s trija i zanati ode vanja - Industries et metiers de !'ha b illemen t
industrija i zanati pap ira (hartije) - Industries et metiers
du papier
Industrija i zanati hr ane - Indu stries et metiers de \'ali
mentation . . . . . .
Hemijska industrija i zanati; proizvodnj a i prenosenje mehanicke sna,l!e - Indu~trie5 et. metiers chimiQues; prod uction et fournitu re de force mecanique
Grad evinski zanati - N\ Hie rs du batiment
...... .
Poligrafs ki i u metnicki zanati - Metiers po!ygraphiQues d
artistiqu es
Gostionicarski zan at - Profession hoteliere
Ostali i nedoYoljno oz naeeni zanati - Autres metiers et
metiers non suffisa mment s pecifies

I I!

Sylviculture, ca rboni sation

metallurgiQues
Fabrikacija strojeva (masina), alata i instrumenata -

til

56 1

122

B. Indus tri ja i zanati - Industries et metiers


Rudarstvo i topionistvo - Mines et fonderies
Industrija i za nati kovina (metaia) - Industries et metiers

82

1.547

9
..'

du bois et chasse

1.679 ,

15.108

12~6:1

388

~238 '1

5.480

<) 1,
8 .2"- 1

2.887

210

2.963 i

173
34.979

16.744 !

3~11

35 1

i[ "

11 31
1 32
"

l
I

9.067

28
-

2\0
28.601 I

35h.
7.946 11 35

67
Prefecture de la ville de Beograd
Personnel

u zanlmanJu -

exer~ant

la profe ssi on

'I

radnlel
.
OUl'rler,;

I
I

1_
1

'I

--

m. -, h.

__

2 -

nadnitari i s!uge
.iourn;Jjiers
c~ dornestiques

;egrti

" meln b res ue


" af ;Julilie,
.
aidant Ie chef

~ppren[ls

I - -- --~----11-~- - -

,I 1I

rn . -

I! '

h.

;)

"

,.. - f.
m. - h. I ~. -- f.
-- 11------1__Ii
9

10

\1

'II

:1

------- -1-- -- , - -- 1- -In . ...

h.

Z. -

12

m. -

f.

13

551

39

948

180

3'

600

494

39

~32 ,

180

3I

598

I
4,1

54

i'

h.

l-t

15

3.863 ,
3.630

1.133
1.133

16

25.004
15 .
3.226

6.388

2.117
4

781

122

3.640 :

693

29

622

17

2
1

10
194

16

- 11

t. - f.
m. - h' l~
-- 1----

I
734
734 .

"I

"I'

total

I : "

II
II

SVCg'<l -

.i

I,

Kucna
siutintad
Gens
de rnaison

pumocni
~Iano~i
porodice

'1

30 ' 1.170
3
23 1,
,1

136

70

42.902
96

10.394
4

4.940

19

4.214

16

866

16

39 1

3928

31

53 !

2
2

616
967

46
1.175

13
63 '

23

8.31Y

6.275

392

348

39

4.544

199

645
6.966

69
40

271 ,

679
1.023

50
51 i

",

:1
'1
In 1

"I.,I
14

15

491

123

2.177

19

\J7

366
575

34

901

15
68

101
67

31

3.496

111

911

Sil

262

313

ti5

13

2.607

119

186

300

20

29
850

9
2

18

201

21 0
S7

34

45

306

113 ,

,
I

12 1
13 '

I,

2.790

1'

~.I
i

10 1

17 ,

3.980

21

11

59

2.'170

528

301

13
252

:!14

388

63

36

152

23

7.456
4.090

374

619
188

21
10

816
813

15
15

3
8

3.360

4 ii

73 .

429

,I,

26 ,

8.762

222 ,

27

222

28

977
7.785

29 "

2.818

173

145

173

145

138
125

- i
-

I
28

50
50

1.783
4.026 :

600

454

24.417

3.042
1.592
693

12.984 I

2.088
13

9.345 i

757

2.175 ,1

3.664

51
,

25

2.384

I1l

1.700 !

II
4

480 '
204

30

1.288

'I

28.043

6.891

67 2.533 :

17.371
10.672

6.891

62

21.800

16.334

388

1.238

32

6.478
5,480

\j.252

33

~. 06 7

2.!-)63

,1

2.816

31 'I

2.172

3.662

'j
1

1.288

1
1

,
1

:i

'1

190

I!
"

146
I

547

297

19

347

1.083

6
:i

2.2b'Y l
?44,

- I

100

2.110 ,

91

1.9851

~I

3,460

:1

2
44.591

9.198

7.521

2.415

4.459

874

854

387

421

121.025

37.794

224

113
8.254 '

5"

58
(Nastavak)

Ildrtavana

II
1

S"
lica koJa zaraduju

Klase i glavne grupe zanimanja

Classes d groupes princip:Jux

des

professions

___
--.-~---

od samostalnih
i zakupaca
PJf des propri~taires
\':1 fermiers

Total
des personnes qui
~al{nenl

III

~_._______ ~~ ~j ;..~::~ -;- ~ h--:-,~=ql

18

A. Poljoprivreda. umarstvo
culture et peche

ribarstvo -

Agriculture, sy lvi-

Pol.ioprivreda i s tofarstvo - Agriculture et e\evage du hetail


Pcelarstvo, syilarstvQ i ribogo.istvo - Apiculture, sericicu!

lure et pisciculture
Ribolov - Peche
SumarstvQ, ug lje narstvo i lov -

1.190
1.181

882
830

2.445 il
2.285 ! 2

10
194

52

152 i' ,

30

42.932
9Y

11.564
27

~ il

Sylviculture, ca rb onisat ion

du bois et chasse
B. industrija i zanati -

3.865
3.631

Industries et metiers

Rudarstvo i topionistvQ - Mines et fonderies


industrija i znnat.i kovina (met(l\a) - Industries et metiers

metallurgiQues
Fabrikacija strojeva (masina), a iata i in~trumenata - Fabrication de machines, d'outils et d'instruments
Industrija i zanati \{amena, zemlje i stakta - Industries et
metiers de 1a pierre, de la t.e rre er du verre
Industrija i zan at; drveta i kosti - Industries el metiers
du hois E".t lies os
Industrija i zan at; koie, cekinja ; rogova - Industries et
metiers du cuir, lie la soie et. de la corne
Tekstilna indu strija i zanati - Industries et metiers textiles
Industrija i zanati odevanja - Industries et metiers de J'habillement
lndustrija i zanati papira (hartije) - Industries et metiers
du papier
Industrija i zanati hrane - Industries et metiers de l' alimentatIOn
Hemijska industrija i zanari; proizvodnja i prenosenje mehanitke s ilage - Industries et metiers chimiques; production et. fourniture de forc!.! mecanique
Gradevinski zanati - M~t.iers rlu hiitiment . . . . . .
Poligrafski i umetnicki zanati - Metiers polygraphiques et
a rtistiques
Gostionicarski zanat. - Profession hot.eliere
Os tali i nedovoljno oznacen i zanati - Autres metiers et
metiers non suffisamment specifies
C. Trgovina, kredit i saobrataj - Commerce, credit et commu
nications
Trgovina - Commerce
Novcani zavod; - Banques
Saobracaj - Communications
D. Javna sluiba, slobodna zanimanja i vojska - Service pub
lie, professions liberales et armee
Javna slufba i slobodna zanimanja - Service public et pro
fessions liberales
Vojska i mornarica - Armee et marine
E. Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja Autres professions, sans profession et sans declaration de la
profession
Samostalno vr .~en.ie do mace sl uzhe - Travaux rlu menaJ{e
d'autrui par indepe ndants
Nadnicari i fadnic; bez aznake posla - Journaliers et
ouvriers sans de.clarat.ion du t.ravail
Rentijeri ; penzioneri - Rentiers t!t retraite::.
Lica izdriavana u zavodima i dad smeste ni van svojih porodica - Personnes ~ntretenue s dans d~s etablisse ments
et eh~ves places hors de leurs families
Oru'a zanimanja, hez zanimanja i nepoznata zanimanja Autres professions, sans profession et professions inconnues
Ukupno - Total

64

4.940

11.652 ,. ,

4.527
12

421

23 1:

"

1.035 1, 8

4.215

129

180 ;

866

55

81

3928

84

31G

617
Y68

5Y

55

1.238

7Y

204 " 3

8.321

6.421

1.322

3.378 !' "


ii
62 Ii 15

22 1

526 I!
192

ii' \0

801 1! II

160 11

12

392

355

4.549

389

540

647

120
311

26

83 1111

6.978

6~ 1

1.,731h

1.783
4.028

729
1.074

87

678

2d"

601

509

27

5.426

3.220

8.707 '1 22

3.292

2.4~

6.738 "1 23

24.442
12.994 '

2.099

1.173

16

'I
I'

1.336 j!"
. ,!

1.::11 :

961

706

44 1 "
1.925 "

28.110

9.424

763

1.969 26

17.433
10.677 '

9180
244

763

1.969

18.444

4.004 !

388

1.241

204

523 30

6.478
5.571

3.469
10.237

3.655

8.002 132

9.349 .

21.900 '

27
28

10.1 51 '"

31

I
I,
Y.067

2.963

12

19 33

,
1

300 ,
121.249

534

123

647 1J.I

46.048

13.396

34.924 '"

"

69
(Sult~)

lie3

'I
'1

Personne5

I.

tinovn i ka

vd
i n:l mdte n ika
pa r des fon ctionna ire s ,
..:I crnPIO,)"i$
:

'
I
~ ._. _. .. 1I

m.

. h.

l. -

li- - :z:-, -

II

31 -

~:

I'

"

:!,

: ;

par .de s ou.vne rs,


Jour na ll ~r s

29 1

~;:
20

'

908
860

231

48

5.778 1
2

15.885
4

68

182 i

717 i

1.\188

667 1

2.033

527

'0

42

81

138

"

37

122

511 '

18 ,
48
67

II ~ve::a -

t . - f.

- -';-;1-

total

-,~U

4.846
4.598

10.212
9.640

206

19
474

33

79

54.294 ,
140 .

42.055
105

96.349
245

3.209

6.146

3.273

9.4 19

1.025

3.087

5.240

3.2 16

8. 456

261

608

1.127

663

1.790

1.501
1.411

3.656
3.-117

5.366
5.042

9
201

10
268

74
16

29

-16

44

11.362
41

30.491
78

1.206

226
225

229

2.910 '
51

10 ,

Sve;::a Hea koja zaraduju


i izdrtavan ilt liea
Tout des pers onnt's qui !ragnent
tl des personnts en lrel e nutS

1.040
27

10 '

5 "a izdriavana Ilea


Total des personnu
entretenues

_"_d_o_m,"_"-Cq_"'_'__ lr______ _ I ___ - - - -- - -

177

od o s talih Hea
pa r d'autres
pers-annes

-i~._ h. I :i:. - f . m. - h , 2. - r. m. - It
t. - I.
m. - h
I 25
---:w--If--"- I- ,,- f-----;g- ----,,,,- - I---.,-,-

I,

' I. -- 16 ,
6

od rrrdnika, nadnitara
I sl ugu .

-1

f.

24

entretenUt5

17

I'

335
L300

864 ,

2.314

4.792

2.398

7.100

-II '
136 '

74
172

245
435

147 I
299 .

446
775

764
1.267

I,

505
2.0 13

1.269
3.280

176 !

1.097

2.975

10.810 '

12.962

23.772

41

82

167

256

435

1.108

12

2.489

6.541

114

270

506

625

1.131

12

1.062

2.712

5.611

3. 101

8.71 2

767

"

17

~I

'8

193

264 1
543 1

100 ,
1.107

300 I!
2.941 "

218
1.983

647
5.218

865
8.961

5.529

1.632
14.490

19 '

103
39

255 !
132

368 1

20

233 j

978 j:
835 1'

2
5

I
10

560
955

1.461
2.784

2.343 '
4.983 '

2.190
3.858

8.84 1

21

36

103 '

75

151 '

138

341

739

850

1.589

22

3.584

9.609
2.674 "

1.573

22.787
10.813

1.155

9.833

32.832
16.820
2.865
13.147

28.213

4.842 11

8.390
3.826
766
3.798

3.314 1'
10.79-1 '

61.045
1
30.925
179
1
6.
23.941

23
24
25 !

907

2.0~3 11

H5
1.932

414 1

4:

4.432
l.369 l1

3.060 11

1
5

39
32
1

2.1-!1

14.105 1

I'

26 i'

5.694

27

5.103
591

29 ,

13

4.5~3

28

14978 11
j

13.-??-t. Iiil

1754 Ii

10

21

6.662 ,

17.412

34.772

26. 836 1

61. 608 1

424 '\
20 1,

18

6.063

599

15.635
1.777

23.496
11.276

24. 815 1,
2.021 :1

311
48.
13.297 1

a
i:

,
22

3342

1.591

58

444 1

16

5.675

13.705

204

523

27.575

11

__

'1

"

3.340 '

1.590

31
32

!i
2
20

I
1-1

1.592 I
3.685

12

3J

592 '

3.34 1
8.976

8.070
9.256

19

9.079

32.149

1
'1:

1.764

59. 724 1
2.356

14.880
28.469

2982 il

12.061

6.810
19.213

1
I

196 :

10.410 '
!

II'
"

27.770 .

1,
9.491 ,
,

2 1!
25.011 '

1
293

346

182
33.590 ,

846

578

1.280

1.958

88.051

154.839

134.099

288.938

III

PREGLED PO SREZOVIMA
APER<;U PAR ARRONDISSEMENTS
Klase zanimanja -

Classes des professions

72

Dravska banovina
Uta zaposlcna u zanimanJu -

Klase zanimanja

Pol

Classes des professions

Sexe

:~

;:

::-==

":l ,.,

g.-

Srez

lndustrija i zanati -

Industries

Trgovina, kredit i saobr::lcaj communications

~t

Agriculture,

m. h.
7..

f.

m. h.

metiers

Z. f.

Commerce, cred it et

Servic~

Druga zanima nja, bez zanimanja i bez olOake zanimanJa - Autres professions, sans profession et sans
declaration de la profession

Ukupno -

Total

658
212

23

1.140
1.107

711
84

450
29

223
50
12

46
5,

62

22
15

204
118

70

Z. f.

20
8

Z.

h.
f.

290

m.

h.

i.

f.

m. h.
m.

lndustrija i zanati -

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobrataj cvmmunications

Cumm erce. credit et

Javna slutb a, slobodna zanimanja i vujskJ. public, prof~ssions liberale~ et armc~

Servke

Oruga zanimanja. be:z; zanim~n ja i ba uwak e zanillli!'


nja _ Autres prof~s~ior\$ , elnS profession et sans
declaration de la professi on

-1.520
1.338
5.858

927
115
1.042

484
153
637

1.996
2.353

m.

h.

r.

1.287
463

228
58

2.544
596

1.517

Z.
m.

h.
f.

25~

249
92

195
129

160
9

m. h.
f.

21
27

392 ,

14

50

145

m. h.

846
745

Ukupno -

Total

sv .. ens.

Poljoprivreua, ~u marstv o ; ribUfstVQ


sylviculture et peche

industrija i z3mlti -

Agriculture,

Industries e t metiers

Trgovina, kredit ; saobraea j


communications

Comm ~rce,

credit

"

114

7.152
2.804 ,
9.956 !

274

II

63 12
337 1 13

535
136

76

53 1 6
7

I
76 i
20

39

903
309
1.212 1

'0

821

2.785
730
3.515

Ville:

14 :
26

m. - h.
Z. f.

240
114 1

61
19

421
126 '

94
133

m. - h.
Z. 1.

211 .
43

194 '
75

107 i
53 i

52
1

612 11
189 12
801 13

Grad

8
i

110

3.799 '
3.242 :
7.041 1

m. h.
f.

z. -

8.

Arrondissement:

32

m. h.
Z. f.

1.673
1.150
2.823

32
5

Z.. f.

4.740
1.455

z..

51

m. h.
Z. 1.

Z.

191

Srez
.-\g rkulture,

g.

Arrondissement:

137
28

'v. ens.

Poljoprivreda, ;umarstvo i ribarstvo sylviculture et po!che

~~

211
26

f.

-~

~::

:;: 0

. ~~

128
27

m. h.
Z.

J:lVua sluiba, slobo d na zan iman j~ i vojska public, professions liberates et armce

3.521
794

~~
:;:;.::'"
i

~ ~:;

-:; ;"0

POljoprivreda, sumarstvo i ribarst vo sylviculture ~t peche

Personnes excn;ant

139
37

19
17

Javna slutba, $lobodna zanimanja i vojska public, professions lib erale s ct armee

Service

Z.. f.

Druga zanimanja, bez zanimtln ja i bez oznake zanima


nja - Autres prof e ssion~, sans profession ,t san~
declaration de la profession

m. h.
m. h.
Z. f.

m. h.

I
i

Ukupno -

Total

Z. f.
SV,

en s.

51
19
417
403
927
586
1.513

361
225

513

30 '
71

2
624
321 1
945

1.04H

179 :
1.227 1

18
5

208
236 '
444

8
,

'0

162 11
54 12
216 13

73
Dravska banovina
Izdrfavana Ilea

la proresslon

Ptrsonnu tntretenues

o
~

l.

BREi/cE

7.696
5.347

2.088

387

64

597
102

58

21

7.697
5.368

3.537

2.091
451

403
874

597
160

81
193

166
334
81
195

96

12

233

1
1

316

141

62

318
203

10
26
67 .
198

887

2.978
2.245

75

322

158

885

69

205

192

296

17

192
313

10.889
6.273
17.162

6
222
228

10.895
6.495
17.390

10.758
8.916

1
49

10.759

4.931

29 ,

465

8.965

9.683

34 !

693

6.111
2.074

135

6.111
2.209

715
1.615

938
397

2
90

940
487

329

478
311

~>g

222 1

37

424 ,I

925
859

270
640

1'

11.716
13.219

1.794

13

4.019
7.851

464
866

10

II '
12

184
230

285
440

7.142

414
436
251
518

16.161

16.288
17.263
33.551

5.573
10.665

16.332
19.630

2.535
5.074

8.646
7.283

150 :
251

518

1.45,9
1.483

16
34

267

745

495

806

37

307

1.232

702

1.561

4.098

2:10

831

184

5.393

8.433

622
902

1.483

230
414 !

10.768

12.531

919
845

2.314

CELJE
3.958 .

5.103 11
3

II

5
6

478
8

194

117

924

796

63

~958 1 '

454

19.213
12.831

II

19.209
12.377
31.588

458

32.044

3 '
1

34

10
II

12
13

0.103 ,
9.061

t. 727 :

93

279

171

197
~t6

3.180
I

54.1 1
1.156 i
1.697

6.116

12.304
18.420

59

996

i
;I

2.395
4.217

148
255 I

6.612

4031

9.200

28.413

17.932
27.132

30.763
59.176

CELJE
2

'

10

\,

II

42
34

42

30
33 ,

41

83

10

52

86

955

139

22

110

271

83

514

329

41

272

642

1.226
1.156

116

583
305

10 1

189

228 :

91
175

61

219
464

802
769

944
249

946
383

36 '
101 ,

197
418

6
29

239

1.185

548

931

451
554

67
246

2.977
1.790
4.767

373 .

317

937
1.310 .

955

431

583

134

448

H6

78

12

2.972
1.379

13

4.351

5
411
416

27 i

81

532

278

832

851

3.828

644 1,

1.984

961 ,

2.835

3.774
7.602

74
Dravska banovina
Uea

Klas e

zapo 5 1~na

II unlmllnJu -

Personnes

extr~anl

Pol

z~njman.ia

Cla sses des p rof ession s

'"

Sexe

'=:

"

&J

b;,;'

!: ;-

Srez
Poljopriv re da , '; umllrst vo i ribarstvo sylvicultu re et p~che

Industri ja i zanat; -

kredit i
communications

Tr~o\lirHl ,

I\griculture,

Indust ries et me ti ers

~aobr acaj

(ommerce, credit et

Javna slutba, slobodna zan iman j a i vojsk:l public, pro Fessions liberates el armee

Servi ce

Ukupno -

m. - h.
Z, L

1,745
748

m,' h,

249
62

12
8

343
36

46
8

118
14

Z, . L

m. - h.
Z, . L

46
9

47

31
15

24

m. - h.

6
1

116
45

Z. - f.

Druga zanimanja, bel za nimanju i bel ozo ake lani lll<l '
nja - Autre$. profess ions, sans p rof e~sion e t sa ns
de ct ara tion de la profession

To t al

m. -h.
Z. - f,
m. h.
i . . f.
SV. - ens.

345

491

10

4
8

2,165
1,020
1 185

Indust rija i zanati -

Agriculture.

Industries et met iers

Trgovi na, kredit i sao bracaj -

Commerce, c redit et

commun ications

Javon 5Iu~ba, slobodna zanimanja i vojska public, professions libe rales e t a rmee

Servict:

Orugil zanimanja, bez zanimanja i bez oznak~ zanima


nja ~ Autces professi ons. sans profes ~ i on et nns
decl aration de la profession

176
64
240

381
51
432

T otn l

Indu sHi j a i zanati -

Trgovina , kred)t i
communications

s aobr~ta j

Co mmtrc~,

4!l\J

513

17

437

96

33

74
63

172

Z, . L

16

m. - h.

109

43

36

16

16

19

II

m. - h.
Z, ' L

22

233

17

77

m. h.

88
151

Z,' L
h.

Z, L

ens.

m. - h.
Z, ' L
h.

Z, . L
credit .:1

Arrondissement:

m, h,

Ol.

Industries et mo!liers

19 12
144 13

1,400

5,720
1,683
7,403

416

m. h.

Z. L

4
3

8
9

,n
344

510

594

98
442

41

482

188 1 \\
21 : 12

551

1,Q76

209 113

Srez
AgricuHurt ,

125 "

4,988

SV. -

Poljopriv reda, . iumacs tv o i ribarSlvo syl\'iculture et pl:che

422

502
924

Z, . L

z.. r.

51

' 10

m. - h.

ffi. -

Ukupno -

3
3

119
194

S rez
PoljopriHeda. sum:Hs t vo i ribarstv Q sylvicul t ure e t pc!clle

Arrondissem en t:

Arrondissement:

1,635

38

12 '

2.315

,318

I i

2,404

il45
218

89

2, 100

12

200

172
33

93
23

134

694
97

192

52

,3

134 '

19
1

Javna siu!bu, slobodna zanimanja i vo jska


pub lic, profo:s~tons !ibtrales tt arme.:

Se rv ice

Oruga zamma nj u. bu zanimanja i be z oznake zanima


nj a - Autres prores sions, sans profession et s ilns
declarat ion de la p r ore~sio n

Ukupno -

T otll

18 '

16

23

,I)

m. h.

335

Z,' L

19

70
3
5

2
4

8,

55~

2.266

3, 182 1

221

112
571

224

2,517
5,699

280

h.

548

z. - r.

472

m. - h.

3,200
1,050

m .

Z, ' L
SV. - ens.

4,259

2,491)

1 \1

59 12
1

13

75

Dravska banovina
la profession

Per~onnes

ltdrfavana Ilea -

entrelenutll

CRNOMELJ
1.583 ,1
2.147 ,i

3.679
3.387

117 ,
148

3.679
3.396

2.168
3.875

27

771
157

210
387

155
58

62

128
77

11

124
198

33
71

~.743

2.439
H06
6.845

104
221
325

585

299

135 '
108

2.420
4.132

6.099
7.528

24

89
166

306
577

1.077
734

39
74

II
24

75
160

230
218

4
6,

65
139

193
216

8,
12

41
83

165
281

2Jc)()7

768
130

155

ti

39

19

127
52

25

123
197

'"

II

12
13

1.583
2.149
3.732

-l.~52

4.857

3.S05
8.657

81
86

3.886

~5

58
122

229

356

135
108
243

5.091
7.998

7.764
8.977
16.741

1.087
1.205

5.306
10.203

15.790
17.741

437

DOLN.JA LENDA VA
-U.J37 I
5.704 1

10.484
7.520

18

10.484
7.538

4.00 1
8.632

37
67

4 ,i

1.2 17
225

I
35

1.218
260

322
630

II

110
166

807

1.655
1.067

227

1
41

228
93

77
179

24
49

II
17

112

340

52

2.15

338

287
100

38

287
156

12
19

99
215

6
5

117
239

395

89
153

I
II

90

34

164

29
96

102

.1.441
9.556
13.997

168

5.529

7
13

8
9
In
II

12
13

12.304
8.050
20.354

161
164

5.529
. 579

13

t592

3.924
584

5"

81

:3.92Y
665

1.175

10 ,

570

570

94

.04 1
1

12.307
8.211
20.518

4.948
5.725
10.673

181

6.006

124
266

344

310
491

512

SOl

1.087
1.205
2.292

18.313
19.507 ,

1.86S
3.365

38
72

493
735

163

511

56
126

1.455
2.922

65
120

108
205

267
514

837

155
274

533

11.596
17.602

38.120

2.528
. 335

8. 927

2.022

5.951

t223

.888

DRAVOGRAD
1.527 I
1.854
3

96

40

142

189

378
94

378
150

123

56

10

234

20
30

576
49 1

500

261
679

12
52

10.982
6.049
17.031

2.741
5.418
8.159

II

I"
II

12

13

1.540
1872
3.412

10.977
5.844
16.821

576

5
205
210

287

557
844

12\1

ilI,
Ii
II

'2.088
3.944 '
0.D32 '
1

129 i:
163 11
292 !i

273
736

5.245
10.082
15.327

8.057 1

1
1

656

424 1

849

1.236
16.227
16.131

32.358 ,

--- ~~-

76
Dravska banovina

I I

Kla~c

Uea zaposlena u zanimanJu -

z<Jnimanja

Clas ses des

professions

Pol
Sexe

;:

>

Srez
Poijoprivreda, s urnafstvo i rib afstvo sylviculture et p~che

Industrija i lanati -

Trgovina, kredit i
com munications

AgricultLlre.

Ind ustries et metiers

saobra~3j

Commerce, cre dit et

::;eTv1ce

Druga zanimanja, bez zHni manja i bez oznake zanimunja - Autres professions. s ans prof~Hion et san~
deci arat ion de Ja profession

Ukupno -- To wl

Industrija i zanati -

Agricultur~.

Industries et me tiers

Trgovina, kr~d it i saobracaj communications

Commerc e, c redit et

Javna sluzba, slobodna zanimanja i vojska public, professions libe rales et armee

Servic ~

Tot'J l

Industr ija i zanati -

Agriculture.

Indust ries et metiers

Trgo\'ina, kredit i saobrucaj _


communications

Co mm~rce,

.Iavn a .slutba, slobodna zanimanja i vojska public. professions libl!rales et armee

c redit et

Service

Druga zan im an ja, bez zanimanja i bez oznake zanima


nJa - Au tres professions, sans profession et sans
dtcla ration de la profusion

Ukupno -

Total

-~ ~

Arrondissement:
I

781
1.082 :

506
150

29
5

872
61

t 15 ,

z. - f.
m. - h.

103
31

36
12

53
19

42

m. - h.

121

Z. - f.

1~ 1

39

11

m. - h.
!. - f.

249

m. - h.

2-202
765
2.967

i . . f.
SV. - ens.

31

i
201
56
257

10

935
81
1.016

150 1 13

388 13

89
39

57

401 '

Y2

26 '

m. - h.

21
21

276 :
200

29 !
2'

23
3

402
547

12

11

4.637
1.972

553
275
828

45 '

11 5
23 '
7
8

22

2.243

3_727

f_ - f.

1.150 ,

m. - h.

860

f. - f.

278

m. - h.
!'-f.

218
57 ,

105
37

m.' h.
f. - f.

IS

290

22

141

m. h.
!_ - f.

508
754

2
3

m. - h.

5.331
2.261
7.592 '

524 :
203
1
727 1

96
21

403 .

577 1

Srez

Arro nd issement:

14

31

IU

1.719
1.765
3.484 ,

2.820

m. -h.

sv . ens,

40

Arrondissemen t:

174

t. - f.

I"12

2.045 I

m. -h.
!. - f.

IU

110

348

6.609

542

1.033

ens.

944
1.101

!. - f-

f . - f.

2
19

2.1 13
536

m. - h.

f _ - f.

~I

m. - h.

108
21

1086 1
1.339 '

3'007
964

106

2
8

! _- f.

m. - h.

SV. -

Poljoprivreda, !umarstvo i ribarstvo sylviculture et ptche

~ ~

m. - h.

m. - h.

Ukupno -

".

15

!'-f.

Druga zanimanja , bet zanim3nj3 i bez o znake zanima


nja - Autres professions, sans profession et sans
declaration de 13 profession

" ~0

:::; .:=

L424
331

Srez
Pol jop ri vreda, ~ umarst\'o I ribarstvo sylviculture et plch~

.~ ~----- ---

m. h.
Z. - f.

!. - f.

Javna slui.ba, slobodna zan lillanja i vojska public, professions libcrales et armc!!

Personnu e:un;ant

HH

--

\-127
982

1.140
248

501
176

254
35

97
20

27
6

36
14

21

11
31

6
5

15
10

1.259
273 1
1.532 !

lA81

1.177
2.658

"

69 1"
472 , 13

,
6
7

,
10

290

"
"

49
339 \3

77
Dravska banovina
lzarfavana Ilea

la profession

Penonnu enlrelenuts

..

.-

=-

>

GORNJ I GRAD
2
3

5.461
6.690

3.604
3.289

3 . 0~1

10
18

1.633
265

1.633
290

337
526

28~

25

13

565

627
1.204

254

42
67

138

392

236

340

49
132

186
217

33
69

201
343

254

137

~4

89

1.566

1.~57

3.604
3.282

15

104

81
132

15
37

41

137
85

45
120

208
278

3.401

4.

71

2.260
1.494

168

266

168
274

26

IU

6~

II

II

5.796
3.946
9.742

2.010

76

544

96
96

5.796
4.042
9.838

3.868

18~

5 .87~

264

921
1.465

74 f
65
139 :

2.704
5.042
7.746

8.500
9.084
11,584

5.817
5.049

6.817
5.070

3.494
5.427

33

152
143

3.WI

21

10.808
13.222

I
107

4.220
1.509

825

46

1.576

10~

1.061
2.053

2
38

451

138

245

275

69
133

90
131

350
3 12

5
19

150
308

14
23

430
626

86

247

19

4.549

285

8.544
13.093

586

1.503
2.775
4.278

12
13

KAMNIK
2

2.691
3.745

15

330
549

7.152
1

,
8
9

")

"12
13

~.219

30

U02

12
27 :

6
7

"
"

~49

207

II

;1

350
225

til

578

-IS

12.265
8A62
20.727

2.71 021'

3. 804 1
5.514 1

~30

300
303

12.268
8.762
21.030

871

1.933

Ii

3.733

II
!
2 ,1
I

297

- 111
- I

539

748 [
784
1

171
350
98

275

144

6.491
12.049

298

18.540

78

4.350

1;) 4 11

6. 153 1
5.242 1

521

662
529
901
18.759
20.811
39.570 I

KOCEVJE

3.063

7.762

3.518

5.651

8
20

2.859

19
27

7.764

2
12

5.563

,78

55

2.859
833

502
161

43

502
204

3.916
7.309

27

329 '

32

519

644

75

575 1

130 ~'

7.990

12.114 1
13.653
1

321

321
156

s
9
\l)

II

3.090

12
13

3.566

6.656 ' '

240

532

531
773

I
35

808

11.975
7.529
19.504

11.978

219
222

7.748
19.726

131

1.257

95
164
18~

23
28
193
333

4.973
9.260
14.233 ,

1. 119

21

7
7

1.061

2.507

50 '
96

353

381
680

U94

973
1.744
2.717

5,
2 i

1~~ I:1

217 ..

4.153
3.340

353
594

855

798

207

528

384

624 ,

207
342

I.! 50 I

6.411
11.817

18.228

739 '

18.389 !
19.565 1
37.954 ,

78
Dravska banovina
Uca zaposlena u zanimanju -

Klase zanimanja
Cl<lsses

de:>

:: ;:;

Pol

professions

'Il

~ 5
Srez
Agriculture ,

m. - h.

1.937

Z. - f.

441

HU

Se;.;e

>

Poljoprivreda, iumarstvo i ribarstvo sylviculture et p~che

Personnes exen;ant

5
6

~
~

. '"

"'2

~~
~

~"

Arrondissement:

1.322
1307
1

Industrija i zanati -

m. - h.

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saohraC,lj -

482
112

48

m. -h.
Z. - I.

~2

62
14

54

17

m. - h.

I!

122

56

Z. - f.

Commerce, c redit el

communications
Javna sJutba, slobodna l.anmlOlnja i vojskll public, professions Iiberaies et armce

Service

! .. f.

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez ol.nake zanima


nja - Autres professions, sans prot"ession et sans
declaration de la profession

Ukupno -

Total

507
87

Industrija i zanali -

Agriculture,

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobracaj communications

Javna slutba, slobodna zanimanja i vojska public, professions Iiberales et a rme e

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznuke zanima


nja - Autres profeSSions. sans profession et sans
declaration de la professIon

Ukupno -

Total

20

15

11
4

8
9

Z.. f.

349

\U

m. - h.

2.766
927
3.693

1.564
1.357
2.921

163 11
32 12
195 . 13

Z. - f.
sv .. ens.

266
80
346

570
121
691

m. -h.

3.792

Arrondissement:

z. - f.

1.061

15
1

1.703
2.158

m. - h.

r.

1.663
925

188
98

3.533
1.574

1.866
1.146

m. - h.
Z. f.

307
208

220

68

155
121

143
7,

m. h.

37
34

527
271

300
59

46
20 '

606
946

z.. f.

m. - h.

z. - r.
m. - h.
Z. f.

6.405
3.174
9.579

44

3
1.079
442

1.521

4.006 ;
1.755 i
5.761

Srez
Agriculture.

sv . . ens.

Poljoprivreda. ~umarstvo i ribarslvo sylviculture et peche

143
17

244

m. h.

Z. -

Commerce, trt!dit et

19 ,

2~

Srez
Poljoprivreda, Sumarstvo i ribarstvo sylviculture et p(che

210
37

m. - h.

Z.. f.

5.827
1.599 ,

41

29
4

36
23
3.794
3.354
7.148

626
133
42
'54

6
1

8
9

10

668 11
187 12
855 13

A rrondissemen t:
1.816
2.062

Industrija i zanati -

m. h.

Industries et mt!tiers

Trgovina, kredit i saobracaj communications

i..

Commerce, c redit et

Javna sl ui:ba , slobodna zanimanj .. i vojsku public, prof.-:ssions liberales et ~rmce

Service

Druga zanimanja, b.:z z<lnimanJa i bez ozn ak e zunimu


nja - Autres prof.-:ssions. san~ profession .-:t sans
declaration d.-: la profession

r.

207

m. - h.
Z. f.

121
55

130
30

m. - h.

19
24

342
195

z. - f.
m. -h.

631

i. - f.

882

m. -h.
Ukupno .- Total

1.221

1.038
335 .

7:. - f.
SV.-ens.

7.636 ~
2.895
10.531

113
40

93
61

36 I

332
54

32 ,
33 1 6

4~J

14
5

10

567
229

1.371
252

2.076 I

796

1.623

4.084 ,

2.008

I
364 ! II
87 12
451 13

79
Dravska banovina
la prolesslon

,
=

>

KONJICE

1.571 ::
2

1.919 I,

4.869
3.674

4.869
14

40

247

74

302

350
.656

247

72

106

134

1.390

1.390

262

3.688

32

1.975
3.803

59 Ii

22
56

358
573

20 I
52

350 ,

40
82

75 1

",I
"II,I

_I

606 1

15

50

2.414
4.507

7.283
8.195

725

2.115
1.616

1.314
127
266

148

149

58

50

11~

246

246

'"
11

358

363

1.571
1.919

6.900
4.436

1
141

6.901

3.490

11.336

142

12
13

11
13

62
134

48
115

4.577
11.478

2.456
4.721
7.177

3
12

76
159

51
117

144
324

59
75
134

734

-168

1.243
1.977

7.765

25
42

609

374
372

225
277

297
480

3 . 3~3

10.294

6.363
9.756

10. 940 1
21.234 ,

4.662
8.562

13.119
15.874

3.310
6.778

1 \.197
10.839

KRANJ

2.900

8.454

4.066

7.289

23

8.457
7.312

7.884
3919

7.887

1.912

142

4.061

1.322
2.729

76

43

183

3.866

1~

885

487

135

249
561

126
295

1I

29

885
622

96

181

1.010

30

524

62

305
665

1.010
384

I'

'"

11

12
13

~.9261

4.138 ::

7.064 I,

140

4.122

646

250

~1

81

1.052

522

18.878
13.050
31.928

18.885

521
528

13.571
32.456

5.973
11.639
17.612

12.6-15
Y.652

12.645

6.46 1

10

9.662
2.742
680

645

532

395

472
1.040

1.662 I

25

360

1.370 I

48

775

1.299

1.35'7

..

13
20

263

SOY

543

1.595 :

2.441

121

9.067
17.698
26.765

27.952 I
31.269
59.221 i

7.366
13.339

20.0 11 I

1.185

4.n4

150

1.71 7

7.165

271

26
52

549 ,

330 .

12.133

804

350

827
1.628

25

526

94

977

KRsKO
2

5
6

4.932
5.9S7 :1

2.742

12 '

6 18

62

1,8

440
176

1
-15

HI

89

221

193

78
160

58 1
1
96

418

41H

19

140

222

316

26

338

24
65

123
358

94

648

653

10\

888

14

902

11

4.947

12
13

6.017

16.893
11.556
28.449

6
225
231

16.899
11.781

10.96-1

28.680

7519
.
I
14.338 '
21.857 :

269
644
913

1.378

2.699

23. 001

4.120
3.379

450

666
671 :

183

601 .

430

746

225

1
7

130

783

372

1.274 '

1.158

336

9.282

1.949
3.107

359 '

17.290

695

26.572

26.181
29.071 :
55.252 '

80

Dravska banovina
tiea zaposlena u unimanJu -

-.-----'-~.

Kl<1se

Sex~

Srez

Industrija i lanati -

Trgav;na, kredit i

Agriculture.

Industries et metiers

~ a obrac:lj

Commerce, cr o!dit et

Javna slu2:ba, slobodna zanimanja i voj5ka public, professions liberales et armee

Service

1.355

518

351

690

m. h.

457
. 211

267
40

5006
487 1

421
180

m.' h.

101

31

~5

52

372
28

20G

i. - r.

56

20

m. - h.

19
14

204
136

i. - f.

Druga zanimanja, bu zanirnanja i bez oznake zamma


Ilja Autres professions, sans proFession et sans
declaration de II proFes sion

Ukupno -

Total

m. h.
i . . f.

2,
3,

m. - h.

2.867

z. - f.

1.309

sv. - ens.

4.176

Agriculture,

p~che

Indus lrija i zanati -

Ind ustries et metiers

m. - h.
i. - f.

3.410

m. - h.
i. - f.

578
227

Commerce , credit et

Javna slutba, sJobodna zaniman j a i vojska public, professions liberalu et armh

Service

Druga zanimanja, bez zaniman ja i bez oznake zanima


nja - Autres profession,s, sans pr o f~ssion et sans
declaration de la profession

Ukupno -

Total

Industrija i zanati -

Trgovina, kredit i
communications

Agriculture,

950 i
I

21 1

!J01

5.766 1

1.887 ,

10 I
3'

2.035

158
18

986

5.220 1
546

535

Industries et mi tlers

105
74

m. - h.
f.

20 '

249 1

17

98

194
18

188
56

uobra~aj

Comm trct . c redit

C!t

Javna s\u1.ba, slobodna zanimanja i voj sku public, professions li ber ates et arnlt!e

Strvice

715
779

m. -h.
i. - f.

4.828

622 '

2.047

sv .. ens.

6.875

134
756

Druga zanimanja, bu zanimanJa i bez o znake zanuna


nja - Au tre:s profession s, sans profeSSIOn et sans
declaration de la profUSio n

2.416 i

m. h.
i. - f.

643

m. - h.

148

m. h.
Z. - f.

m. - h.
Ukupno -

Total

8;

961
1.142 1

1791
34

II

15
3
6

m. h.
f.

m. - h.
i. - f.

325 [ "
124 12
449 13

~1 3
16 1

28

m. -h.
i. - f.

z.-f.

, In

Arrondissement:

58 '

2~~ 1
2.&00

28

21

590
297

z. - f.

z. -

I6

852
204
1.056

Srez
Poljop rivreda, ~u marstv o i ribarSlVO sylviculture et p~che

15 1

m. - h.

z. -

279
104

:~ [

Trgovina, kredit i saobraltaj communicatio ns

935
681

Srez
sylviculture et

Arrondissement:

m. - h.
z.. f.

i. - f.

communicaticn~

Poljoprivreda, ~umarstvo i ribBrstvo -

e"tr~ant

Pol

zilniman.ia

Classes des professions

Poljoprivreda. sumarstvo i ribarstvo sylviculture ct p~che

Personne!

54
91

750
193 '

253 1

46 1,
91
16 1

1.214
1.1MB
2.400

288 :'"
II

76 , 12
364 113

Arrondissement:

713
789

514

262 1 3

11
127

~:

II

16

29 1
400

99 1

27

10

387 1

446 1

i . . f.

3.603
1
1.395

735
137

s.v. - ens.

4.998 :

872 :

992

1.382 ,

243
1.235

2.190 ,

808 '

277
61

i"

12

338 : 13

81
Dravska banovina
la profeulon
~

0 --

t:~... - ...

.0===
~.!:!.2

>

...

.~

~.

~.:.
:~
.... :::1 "CI:::I

E ~ :: E '"
O!:

"~~

-. . . - '.
..
.=
'"
~ E

, OJO'O ";

"i;
;;
'V a.

~ .~

~~ ~~

::::~

t::f'

.. <II

...

~Q

~:::

Izdriavana Ilea -

~C~~
-;;; ..

0.4.0 ...

~I ~~. ~

] .-

~c.._

"'''' I

~;;;

;~

",'- >.

u"o

'" ,. .- !
3~~ !

,
~ E
'>II .
.........
':>

~ ~ ~ ~' : I

_0 _

-<;c..

;; .g ~

'i:1~ :

,;

.2~~

....
. ..

Personnes entretenuu

.-

0.." '"

.
~ ~i-.

_0

' ~'"

o
"Q
o

~-

:~

~o

_ u

'"

"

c..

-.

:::: ~ c

0
0

0
~

::l

- I

-.;
0

...

LASKO

11
1
I

3.058
2.735

6,430
1.026

4
2
2

757
163

241
164

936
696

11.422
4.784
16.206

3.143
3.711

7.553
5.806

7
28

3.220
890

1.170
1.694

_.

,,
5

8
9
\0

I
I

172
'1.
1.700 1
2.872 ,

\1

12
13

3.058
2.738

1. 462 1
2.752

10
14

51

6.430
1.077

341
767

149
379

122 1
154
1
2.951
5.921 1

26

757
189

54
150

247
562

1: 1

49

24 1
213

2~ 1

9,
20

27

936
723

156
156

'11.422
4.940
16.362

7.553
5.810

1
50

3.221
940

40

568
238

13 1
13 1
333
965 :
I
2.203 i
4.647
6.850 i

i
I

31
11
3.151
6.261 ,
9.412

496 ~
1.189 i
1.685 1

1.634
2.957

4.692
5.695

3.441
7.067

9.871
8.144

367
1f'/7

1.124
1.066

112
267

353
480

336
966

1.Z72
1.689

77 1

5.890
12.134
18.024

17.312
17.074
34.386

122 :1
125 1

4.348
7.593

11.901
13.403

1 1~

1.719
3.559

4.940
4.499

355
704

923
942

146
307

439 1
490 I
1
93 1 1
1.353 1

40
37

40 1
37

L1T1JA
2
1

,I
5

7I

81

10

11

:
I

12
13

2~11

,I

1,
!
,

3.157 i
3. 760 11
6.917 1

568
198

292
120
718
797

1
63

293
183

10

71 8
807

7.811
20.162

10 ,
23

240
339

69 1
210 ,

1.241
2.408

67
124

157
313 1

~I
190
518

369
807
1.176

5.257
3.984

2.569 I
4.131 1

'41

45

2.223
603

1
49

607
191

53

611
171

9
17

34
49 '
:
170 i
425
1
194
41 7

390
459

109
235

2
2

1
161
162

9.088
5.408
14.496

3.313
6.152 !
9.465 :

421
g34 '

.I

23

28

1; I

4.647
8.718 ,
13.365 1

131
267 1
,.

133 ,
261

12.353
7.978
20.331 1

2
167
169

12.351

3. 976 1
7.106 .
1
408
941

1.642
3.059
4.70 1 1

123
125
248

213
546
6.781
12.709
19.490

19.134
20.687
39.821

2.844
5.193

8.101
9.177

g38
1.838

3.161
2.441

LOGATEC
2

2.098 "
21iUO :1
,I
1\

3'
5
6

8
9
10

11
12
13

5.257
3.979

2.223
558

606

,,

142

II

611
118

I''1I

390
450

2.098 '1
2.603 :
4.701 :1

9.087
5.247
14.334

II

521 I
939

105
230

216
380

:ll l

1.355

383
850 !

!j

64 ;
124

'I

339
779

946 1
970

II

216
448

8Z7
619

111
237

501
696

4.448
8.495
12.943

13.536
13.903
27.439

n:
14 '

,,

38 11
41 :j
:1
"

676
1.368
2.044

38 "
41 1'
79 11

82
Dravska banovina
Uca zaposlena u zanimanju Kl~se

Pol

zanimanja

Classes des

professions

Sexe

Srez Poljoprivredn, sumatstvn i ribarstvo sylvIculture et p~che

Personnu exer.;ant

Agriculture,

m. - h.
I .. r.

32 f
3

4.497
1.258

54
25

Arrondissement:
1.601
1.813 1

21
I

h.

1.748

403

t. - f.

800

196

m. - h .
I. - r.

359

240

Service

m. - h.

44
40

Ofuga t3nim3nja, btz z<lnimanja i bez oznake zani ma


nja _ Autres professions. snns profe~sion et sans
declaration de la profession

m. - h.

1.743
2.088

Inctustrija i zana!; -

Trgovina, kredit i
commu nications

Indus tries et

saobra~3j

ffi. -

m~lier~

Commert\!. credit (I

Javna sl utba, slobodna zanimanja i vojska p'ub!ic, professions liberales et armee

Ukupno -

Total

z. - f.

t. - f.
m. - h.

z. - f.

SV. -

ens.

8.391
4.426
12.817

5.069
1.133

1.583
1.420

1.205
216

1.368
219 .

495
222

385

44
77

868
378 '

240
7

104
35 1

290 1

42

3:1

6
2.732
802 '
3.534 1

5.88 1

1.388

3.474
7.437

7.249

Grad Poljoprivreda, ~umar5lvo i ribarstvo sylviculture et pc!che

Ind u5 t ri ja i zanati -

Agriculture.

Industries et m(liers

Trgovina, kredi t i saob r abj communications

Commerce, credit et

Javna sl utba. slobodna uniman ja i vojska public, professions liberalts et "rmee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanima


nja _ Autres professions, sa ns profes sio n el sans
dli.daration de la profession

m. - h.
Z. - f.

192
71

11

m. - h.
Z. - f.

1.173

683

535
374

m. h.
I. - r.

920

2.542

596

456

006

370

m. - h.
i. - f.
-h.
i. - f.

ffi .

Ukupno -

ToUI

SV. -

ens.

1.
2.881
1.555

584

3.460
1.248

1'

603

3:~ 1

1.849

267
11 3

302

~UOlarstvo

i ribarslvo -

.J.gricullure.

industrija i zanati -

Industries et metie'rs

Trgovina, kredi t i saohrataj communications

m. - h.
!. - f.

sylviculture et peche

0.004

1.966

846
1.
1
894

8.917

7.970

2.740

Commerce, cn!d it et

Javfla slutba, slobodna zanimanja i vojska public. professions lib~rales et armee

Service

Druga zanimanja, ba zanimanja i bez ozn~ke zanim~


nja - Autres professions. sans profeHion et sans
d~clar;;l! io n de 13 profession

Ukupno -

Total

655
4.

1.214

54 1
1

51

2~ I

m. - h.

740

!. - f.

216

m. - h.
!. - r.

128
15 1

81

m. - h.
Z. - f.

22 1

301
97 !

m. h.
! . . f.

m. - h.
Z. - f.
S\'. -

ens.

14

37

460

545

? '

93
.93

iO 7
4

833 11
312 1"
1.145 1 13

22

71

21

17

6j

724
215

2.188

55

-i

Ville:

2.528

77

13

12

Arrondissement :

71:l

,
2;
,

6.005
2.004
8.009

116
44

1.551

5.974
2.943

64
43

Srez Poljoprivreda,

II

10

5.823

5.770 1

1.257
294

54

11.593

l~

472

3.221
4.472

617

151
81

35

m. - h.
i. - f.

5
1

1
1

311
42

3~ I :

1-

'3 1

I:

10

10

465

906

140

2.289
2.556

348 11

l-t2 :

607 :

1.046

4.845

399 13

51

12

83
Dravska banovina
la profusi on

.....

I !!~ :~
10 ~c ~ ..... 0 " 0 -

il
-,

,li 1]~ . -~

>

... ~~

"

~';' :~

...

0
.e s:
.: ';:;
~

~ .

=~ ~ ~

=
o =

"

'0

<II '"

> ..

~"

' -=

0
...

..

lldrfa.vana Ilea

Ptuonnu t o trt ltnuu


0

2~
9- "'.= ~ I

'" e. ...."

.~ : "

~ ~~ '2 '

"'0::0.

'"

.-

.... ';:::;

~ 0.'-

:::

.~~ ~ : ::- "~


==;; 1 := :;
=".
" '"
:;;;:::,

1"

; ' ~ I ;:~ c, ~1 5 1
... ::l:: ...
~'=
1-; ~ ~E~

II

o -

"=
~-

::~

~o

!:

- ""

'" ~ ~:
~= ~ =

0
"'0
o

..
..

'"

0-

= ..0

...

LJUBLJANA
2

!
,

3.8611
4.9 15 '

10.047
8.0 14

8
26

10.076
3.791

14
22

2.665
822

1.262
461

2.037
2.259

26.087
15.347
41.434

475
260

6.485
3. 131

4.523
1.977

,
6

I,

25

10.047
8.039

5.050
9.21 5

19
53

216

10.076
4.007

1.330
2.682

211
1
455

2.662
5.385

278
496

1.1 80 I
2.225

440
824

129

2.665
95 1

18

525
1.058 1

87
182

146

1.262
607

99

2.037
2.358

615
615

26.087
15.962
42.049

1
1.1 80 1
7.192
13.627
20.819

475
268

285 ,
401 1

10

3.883 1
4.963
8.846

"12 I
13

292
487

11 1
94

15.519 1

5.472
9.849

17.888 ]

4.203
8.522

14.279
12.529 1

1.898
3.546

4.563
4.497 1

630
1.294

1.892 i
1.90 1

646
1.410

2.683
3.768

12.849
24.62 1
37.470

38.936

i
,

54 1

I'

516

1.936 1
3.791 1
5.727 :

129
230 .

3.610 I
7.108 ,
10.718

111
95
206

40 583 '

79.519 '

LJ UBLJANA

80 ,1
104
1
91
8:

2
3

,I
6

9:,

9
10

"

13

:]
,

89

12

,121 :

210

;1

42 ,
71 I

536

6,485 ,~:!. 7Er1


3.667 . 1.784

716

4.523
2.693

1.~~6 1

5.324
2.062

1
948 .

5.325
3.0 10

212
381

3.762
4.576

20
497

3.782
5.073

20.569
12.006
32.575

21
2.705

20.590
14.71 1
35.301

1. 515 1
3.107
3.351 1
6.789
10. 140 1,

9.295 1

10.348
8. 145

3.971
8.379 ,

17 !
39 1

930 ;
1.375

1.850
373

3
45

1.853
418

443

91
29

156 !

287

345
97

5
38

350
135

345
116

1
57

346
173

2.726

.. 2 i

176 1
496

904
2.104 ,

1.480 1
2.897 1
1
1.357 ,
2.873 '

250 i
837 '
166
364
86
204

9
3.018
6.277 I

1.448
3.580
5.028

111

333
474

808 ,

1.867
4.384

8.352 ,
8.051 '

2.282
4.850

6.805
7.543

742

1.735
3.618

7.060
6.628

1.60 1
3.320

5.383 1
8.393 '

Ii

1 'I
1,

7.818
16.646
24.464

28.408 '
31.357 '
59.765 ,

377 <1
363

5.295
10.156

15.643
18.301

I
I

608
1.292

2,461
1.710

LJU T OMER
2

,,

3.335

I
I

41
15 1'

,,

8I

19

9
I~

"12
11

10.348
8.139

U48

,
I

1'1
,I

473
550

3348 :I
4.382 '1
7.730 I

13.361
9.275
22.636

2
25
11
17 1
182

475

575
13.372
9. 446
22.81 8

976 1
1
81

173 !,

3~ I

55 ,'
163
4.553 ,
9.722 i
14.275 ,

,,I

53 1
117 1

33 1
69 1,

119

14 !
21

262 ,
I

7
5

I
3 '1
3'

167
359

517
494 1

136
314

482

65
171

54'0
746

6. 271
12.292
18.563

19.643
21.738
41.381

II

198
447
645

1. 140
1.757 !
2.897

380 '1
366 1
746 11

487

6'

..

84
Dravska banovina

I
I

Uta zaposlena u zanlmanju -

Klase zaniman';.

Pol

Classes des professions

Sexe

Srez Poljoprivrcoa, ~um3rstvo i ribarstvo syl viculturc et pt!che

Industrija i unaH -

!ndus!ri.::s et mtt ie rs

saobra~aj

Trgovina, kredit i
co mmunications

Agriculture ,

Commerce, credit et

Javna siu:tba, slo bodn a zanimanja i voj ska public, professions libe ralcs et arm~e

Setviclt

Druga zanimanja , bez zan imanj a i bez ozn ake zanima


oja - Autres professions, sa ns pro fu sion et sans
d~claration de la pro fessi<Jn

Ukupno -

Total

m. - h.
Z. f.

3.212
927 i

m. - h.
Z. f.

1.157
361

73 '

3'
206
61

m. - h.
Z. f.

251
72 '

m. - h.

878

!
i

60 i

2.933

23

3274

3.431 I
857

177

m. - h.

873 ,
1.077

-I

1.463 ,
314 i
1.777 i

5.521
2.457
7.978

[ndustrija i zanal;

-~

A: riculture .

m. - h.

z.. f.

m. h.

Industrie s et metiers

Z. f.

5.560 I
1.239 I
732
221

81 '
IS"

68
12

Trgovina, kred it i

saobr,l\~aj

Com m ~rce.

credit et

communicatio ns

i..

Javna siu!ba, slobodna zanimanja i \lojska public, profess ions !ibt: ra l~s et armce

Service

Ukupno -

P o ljoprivreda , ~umarstvo i rih:l.rstvo syl viculture et p.!che

Indust ries et

r.

m. h.
i . . f.

Druga nnimanja, bez zaniman ja i be:.: o znake zanima


nja - Autru professions, sa ns p roressio n et ~ans
dt:claration de In profession

!ndustrija i zan:lti -

m. h.

Total

Agricul t ure ,

m.!ti~rs

m. -h.

z.. f.

m. - h.
Z.. f.
sv. - ens.

m. - h.
i . . f.

1~ 1'
18
12

648
971

Commerce, c rt: di t u

Javna .sluzba, slobodna zanimanja i vojska public, p ro ressions liberates et armie

Service

29
35 1
4.120
965
5.085

Druga zanimanja, bez zaniTllan ja i bez awake zJnima


nja - Autres profess ions. sans pro fe ssio n et sans
dec13rat io n de la profession

Ukupno -

Total

989 ;

132 1,

m.

z.. r.

139
.\4

m. -h.
i . . f.

1.871
1.911

m. - h.

3.319 '
2. 573 1
5.892 I

i
,I

172 1
4.202 i
3.718 i
7.920 ;

II>

637 11
149 12
786 13

Arrondissement:

4.199 :
4.643 I

423
203
101

21
. 10

22
3

17 \

10 I

804

'

213 i
1.017 I

229 i

~334 1

242 1

20 i
4.767 ,
4.879

9.646 1

1.576

12

216

52
2.4
792
528
184
1.060

-13-1

10

3.668
794
-1.462

1111

2% ' 11
62 1
358 1 13'

Grad

Ville:

155
65 1

11
2

1.430

12 :
7

27 i

182
591

453 3
176 1 '

102
12

61 1 5
28 ! 6

1.988 '

29
I

136

536
198 ,

Z r.
sv. - ens.

77

18:

388 1
1-3
o I
I

l '

m. h.
i . . r.

3,

30

710

29

88

12 '

408

50 i 5

33

63

Z f.

235

7. 107 ,
2.483
9.590

m. - h.

h.

61

120 ,

267

1
Trg-ovina, kredit i saobra~a j communications

579

Srez Poljoprivre da, ~umarstvo i ribar$ lvO s),lvicult ure et pcche

23 ,

30.1

188 i

m. - h.
Z. r.
sv. - ens.

258

205 ,

20

;1

855

450 !
44 '

28 .

exer~ant

Arrondissement:

33 1

Z. f.

z.. f.

Personnu

59

29 1

9
10

68
6
4.137
1.004

5.141

632
865
1. 497

i
1

530

11

205 ' 12
735 ! 13

85
Dravska banovina
Izdrtavana Ilea

la profusion
u

.., -::

~:5 ~ ~

~ . ~~:;~
g :2
g.-

1
.

:~ :'~,- I
~;;;
u
:::'--

: "" --,
I >

~.

~.;. :~

-... '"
v

0"
...
....

." 5'-n~H I

:':i: ~ g.
..:; .."
.. OIl

.~

"

-... ~~ ~ . -_..0

~=

~~-

Pe:rsonnu e:ntretenuu

2~ ~

I .;
:~

~ '~i ~
~ .g ~

" I
.~~ .~
g~~

= "';:

~tt~

~ ';:
..:: !::
::: '"

..

"C
o

:~

1l

"

;;;,

1 .:;=

"~

:'"
o.

=il
~-

~=

=
~

-"
!!::

"

I
I,

...

1
1
1

MARIBOR DESNI BREG

8.452
7.215

2.194
2.988

35
78 1
I

94 .
253 '

1.649
3.600

140 1I
325 1

677 1
1.457

403
757

10
39 I

163
373

6.239
1.781

8
21

1.842
232

1
87

1.843
319

533
222

3
69

536
291

35

1.090
1.321

293
821

9
302
311

18.161
10.947
29.108

4.275
8.914
13.189

%9 1
2.162
3.t31 i

21

13.568
10.513

4,885
9.875

109

:
I

1!

1.090
1.286

18.152
10.645
28.i97

Ht-?

1.326

121
122 1

4.297
7.702

12.750 I
14.937

11

2.381
5.406

1
8.620 I
7.187 ,

1
2

1.221
2.541

3.064
2.860

4
91

3.042 1,
5.251 1

13

3.195 I
6. 176

6.235
1.690

2.200 :1

II

12

8.453
7.235

7
33

It)

1
20

637
1.553

11

7
36 ,

180

448

716
739

96 '
161

389
983

1.479
2.304

,,
1
l?? t

3.102
5.880
8.982

246 11

8.468
17.080
25.548

26.629
28.027
54.656 ,

6.869
12.795

20437
23.308

I,1

9 17
UI02

3.404
2.595

320
712

95-2
866

184
37 1

629
618

91
280

767
1.301

12~ 1

MARIBOR LEVI BREG


2

3493 11
4,5 18 '

11

-7

13

2.487
631

52

632
129

445
178

10

12

6
13 ,

II

13.otiS
10.492

3.499 :1
4.542 ;1
8.Q4 11,

2.487
593

56

1.570
I

27 '

408
925

43 .

25

532
154

81
177

178
408

69

-145
2H

9
15

162
337

575
991

1
30

6i6
1.021

81
270 1

17.807
12,4.21
30.228

1
207
208

17.808
12.628
30.436

272
111

482 :
933 '

61
127

423
897
1.320 '

5.454
11.263
16.727

2.405

-.

I,

13
19 1

"

,I

10 1
10 I

2.136 ,
3.494 '
5.630

1
26.189 i
28.688
54.877

: 11
764 :1

8.381
16.060
24.441

,
I
I

278
246

550
357

1,1

1.076

2.735

5. 120
5.123

41i

1.422
3.725

4.647
4.624

685
1.684

3.384
2.534 ,

685
1.733

4.020 ,

4.146
10,123
14.269

16.473 1
15. 658 1
33. 131

"

MARIBOR

272

5 11
14 II

8,

4.034

10

15 ;1

2.118

270

6 'i
?21
- 1

3.221
560

104

243
195 ,

6
14 '

29
37

53 ,

642
1.376

9
"1

-19

12

51 11

t3

70 '1

380
1.066

293

275
784 .

1.013 1
2.634

134 :
303

239

3.225
899

2.593
518

5
332

2.599
850

52
176

612
1.378

21 ,
130 '

:1

2.0~5

2
195

2.087
2.287

609

5,
12

,I

1.577

71
144

22

12.327
6,535
18.862

1.559
3.798
5.357

689
1.
1
4.331
6.020

2.092

II

4.0H
2.388

12.305
5.492
17.797

1.043

1055

897
1990 !
2.887 i

III
411

51

2.772

86
Dravska banovina
Lin zaposlena U z3nimanJu

Kl<1se znniman.ia
CIa s S'e s de:Oj pro f e s s ion s

PefSon nts txtn;"n l

Pol

.,

Sexe

'"
.';: g.

"::
,

~<:>.

S rez PoljopriHtda, ~umarstvo i ribarstvo syl viculture et po!che

Industrija i zanali -

Agriculture,

Industries et rnt!tiers

1.131
458

m. - h.

199
63

Z. r.

Commerce, credit et

Trgavina, kredit i saobracaj communications

m. - h.
Z.. f.

Javna slu!ba, slobed na zanimanja i vojska public, professions liberales et ,:Hmee

Sen"ice

m. h.
f.

z..

ffi.

h.

Z. f.

Druga zanimanja, bez zanimanja i bu ozoake zanima


nja - Autres professions, sans profession et sans
declaration de la profession

m. h.

Z. f.

m. h.
Ukupno -

Total

i . . f.
sv. - ens.

247
287

132
16

25 i
15

lndustrija i

Zllll;!ti -

Industries et

Trgovina, kredit i saobracaj communications

Agriculture,

33

Commerce, credit et

Ja Vfla slutba, ~lobodna z:lnimanja i vOjskil public, professions liberates e t armee

Servke

1.413
'
601
2.0 14 1

99
28
127 i

677

18

-h.
Z. f.

164
22

Druga zanimanja, bez zanimonja i bez oznake zanima


nja - Autres professions, 5ans profession et sans
dtclaration de la profession

m. - h.
i . . f.

Total

90

153
21
174 1

lndustrija i zanati -

Industries d

Trgovina, kredit i sa obracaj tommunicatlons

Agriculture,

557

1.950
10.759

122

h.

i . . f.
m. - h.

metiers

i . . f.

Comme rce, cred it et

m. - h.
i . . f.

Javna slufba, s lobodna zanimanja i vojska public, professions libe rale s e1 arm.!e

Service

m. h.

i . . f.

Druga Z:l.nimanja , bel zanimanja i bez ozn:Jke zlnimll'


nja - Autres professions, sans profession et sans
declaration de fa profession

m. h.
i . . f.
ITI

Ukupno -

Total

h.

i . . f.
sv. - ens.

25

28

21

7 .i

52

42 1

179 :
19 :

235
43 ,

23
18

396
187 ,

68 :

19

716 1
1.046

,-,1
68 ,
1i
i
3,

1. 36 '_ I!
331 1
1.693 1

300 1 13

1.159 !
218 !

184
74

270 II
30 12

Arrondissement:
1.262
1.508 ,

67 ,

10

1.405
1.568
2.973 1

46

11

927
301

2.850
9.849

240
27

679

5.149
1.4 11.!

6.\199

28
24

8.809

ffi.

Arrondissement:

16
23

Srez
Poljop rivreda, sumarstvo i ribarstvo sylviculture et ptche

~! i

98 II
25 12
123 13

526
62

273
346

h.

sv.. ens.

31
274 ,

10

1.329
1.518

39

H2
96

2,

17
2

65
1
14 '

25

z.. r.

ITI. -

Ukupno -

121

25 ,
8

11

50
58

-h.
Z. f.

h.
i . . f.

I'
I

24

ffi. -

11

64 1

8
7

7.670
1.453

ffi.

86

12 1 5
14 6

m. h.
z. - f.
ffi.

m~tiers

19

Srez Poijoprivreda, sumarstVQ i ribarstvQ sylviculture et peche

Arrondissement:

343
52

3
,

24
44

5
6

29 ,

30

20
16

10

1.581
1.582
3.163 .

368 II
96 ' 12
464 113

87
Dravska banovina
la proruslon

Personnts tntrtltnun

Izdrfavana Ilea

METLIKA
939
1.263 1

2.318
2.008

2.3 18
2.009

\.441
2.634

1~1

439
100

439
10

110

145
309

95
40

96

17

57

.1

74
32

15

52
61

2.978
2.241
5.21 9

52 '

103
97

71 1

18 1I
32 1

1.596
2.802

3.914
4.811

155
342

604

71

167
176

452

, I
10
11

941
1.275
2.216

12

13

I~URSKA

17 .
40 1

39
54

119

48

4
5

36
78

83

114
131

52
63

12
35

14
38

101

46
47

2.979
2287
5.266

3.023

4.543

209 1

87
131
218

1
10

14.!J'J6
10.324

5.263
12.114

8
S

.51 .
505

1.489
299

375

11

873

13 ,

152

87
194

111 [

515
185

43

302
384

73
157

74

40
2

1.620

76
133

5.972
7.341

14.995
10.314

11

\.-188

10

249

50

17

389

13

79

3
73

515
105

80

9
It>

301
371

13

71

1.886
3.384
5.270

10.536

392

025
1.153
1.
1

5.757
13.880

21.753
24.204

89

48 1

168

15

153

'

475
1.039

1.965
1.338

148
335

540
487

13
30 1

191

705

453

538

18

91

22

189

393
573

7i
1

20

=300
I

11

6.000

17.688

!2

7.370 [

11.11 8
28.806

226

13.370

4.865
5.671

103
97
200 1

SOBOTA

13

66

232

U1~

1.025
1.153
2.178

7.563
15.895
23.559

25.357
27.240 1
52. 597 1

20
56

41 9
637

136
1f3-t

5.846
11.608

17.723 !
19.765 [

62
113

298

556

1.032
t:992

3.709
2.697

84
177

437
844

1.057
1. 150

314
559

830
938

203
485

940
1.596
24. 259
26.146
50.405

17.694
11.344
29.038

5.815
13.391 I'

235
522

19.206

757 1

10.877

6. 271
10.751
572
1.313

58Il
830

NOVO MESTO
2

-4,,367 il

10.877

5. 141 '

8.11 1

46

S. 157

2.675
6.0

2
65

2.fii7

,
,
j

620
253

..,

705

218 .

53

516
235

1<4

5 16
379

737
1.065

737

197

46

1. 111

458

12

7.291
12.853
20,144

. 371
5.193

15.Q5

15.427

12

10.30.

10.658

13

V.504

25.729

354
356

11

135

620
306

26.085

283

15

I
I

38 '

384 1I
286 '
489

5S6
l.04i
1.628

-,

I? I

32

3
5

815

139 ,'

8.832

U24

159 1
308 ,

15.486
24.320

2.240

88
Dravska banovina
Uca zaposiena u unimanju -

Kla.c;e zaniman,ia

Pol

Classes des professions

Sext:

Poijoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture et pecht

industrija i tanati _

Agriculture,

z.. f.

m. h.
Z.. f.

industries et metiers

Trgovina, kredit i saobraca j communications

m. h.

Co mmer ce, c red it e t

Javna slufba, slobedna zanimanja i voj ska -

Service

public, professions liberales c:l armee


Druga zanimanja, bez zanimanja i bet ozoak!! tanima
nja - Autres profusions, sans proression et slIns
declaration de fa profession

Total

Agriculture.

313 1

191
43
294

11

162

m. - h.

672 !
929 '

ens.

Y.988
3.370
13.358 '

m. h.
f.

z..

m. h.

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobracaj communications

z. . f.

Commerce, crMit et

Javna slufoa, slobodna zanimanja i vojska publiC, profusions lib~rales et 3rm~e

Service

m. h.

z.. f.

m. h.

z.. f.

169

74 1,
103

36 '
29

i
I

582
223
805 ,

17
14
67 1
12 '

169
82

84
6

136
30

17 1

:1,
1.553

441 1

1.994 '

4. 13

~~

1 ,

41
18 j 6

12
3

10

11 ,

,
496

925
3.
4.870 1
8.795 ,

610

Grad

Ville:

11

114 12
13

45
25

Industrija i zanati -

164

131
64

10

z.. r.

3.692 '
4. 786 1

1108 1

m. - h.
Z f.
Z. f.

289

36
13 '

46

Arrondissement:

2.Q l

160
I

Srez
4,

Z. f.

SV. -

Poijoprivreda, umarstvo i ribarstvo sylviculture et peche

Y88

61

m. h.

m. - h.
Ukupno -

8. 158
2.071 i

Personnu exer<;.,nt

210 I
82

17

63 1

24

98
21

3
4

16
1

125

Druga zanimanja, bel: zaniman ja i bel: oznake l:3llima


nJa - Autres professions, sans profession et ~a ns
declaratIon de la profession

Ukupno -

Total

m. h.

337

1:

z.. f.

362

m. h.

647 .
-187 :

z. - r.

SV: -

ens.

1.134 '

10

255

402

108 ,
363 1

101
503 ,

Srez
Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture et p':che

Industrija i unati -

Industr ies et

Trgovina, kredit i saobraea j communications

Agriculture,

m~tiers

Commerce,

! .. f.

1.672
519

m. h.

1.011

m. h.

z.. f.

cr~d it

el

m. h.

60

34

332

3.405

1
1

424 1
'n7

1'1
53~

Z f.

116 i

m. - h.

36

414

27 1

175

101

8,

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bn oznake zanimanja - Autres professions, s ans profession et sans
declaration de la profession

Ukupno -

Total

z.. f.

m. - h.

620 ,

! .. f.

885

m. - h.
Z. f.
SV: ens.

3.586 i
1.971
5.537 .

1.340
352

1.692 :

Arrondissement:

783
956 ,
1.273

715

235

163
109

204 1

15

~: I

34

Javna slutba, slobodna zan imanja i vojska public, professions lib~rales et arm~e

115 \I
27 \2
142 13

14~

19 '
8
3. 767 1
845
4.612 1

36 ,

69
2.323 .
1.298 '
3.621

i,
10

480 \I

179 ! 12
659 1'3

89
Dravska banovina

..>

PTUJ

5406
11

757: il

22 1

,
7

8 ,1
9

'"

2.721
672
622
163

10
20

17.606
14.679

5.~19 1

7.618
13.037 ,1

14.843

26
70

1.636
2.236 ,

694
1.379

26
50

366 1
647

158

82

302 ,

197

17.609

7.217

26

14.705

2.722

32

704

35

622
198

~~ I
61
21

154

31~

22

75

335
256

681
941

688

108

38

979

299

21.963
16.636
38.599

13
206
219

21.976
16.842
38.818 1

8.133 ,1
16.771
24.904

364
736
1.100 !

1.086
2.076
4

352
728
169
357
112
301

2.097

3.104
5.201

9.378
17.665

26. 987
32.370

1
1

333
181

499 1
516

503
516
1.019

11.097
21.127
32.224

3808
.1

2.780 ,
1

974

926

1
504 ,
613 ;

&JO
1.280 1
33.073 1
37. 969 1
71.042

PTUJ
' I

59

33
511
197

10

59
43

18
21

74

511
'nl

95
281

13

273

62
142

27
65

51

17
18

35
44

94
87

160
41 8

689

671

'n3

73

360

98

.,

86

159

64

360
162

22
36 '

92 '
179

102
243

375

24 i
42 :

138
257

4'98

55
206

401
621

490
1. 168

2.039
2.218
4.257

343

346

52

II

385

30

415

190

16 '

11

3 i:

249
670

115 i

26~

1.549
1.050
2.599

126

10 ;1

1.546
786
2.332

12

262

919

386 '

236
351

1.658

4.069
3.3 17

1.275
3.168

195
348

3.689

6.488

55t

21 6

1.823

353

10 1

13 il

267

402
419

RADOVLJICA

1.5:18 Ii
1.830 ,

4.089
3.31 4

38
7~

1.592

5.681
7.006

6. 4S6
1.607

,
,

1.1 53

1.153
410

65

624
218

93

311

,,,

676
965

43

676
1.006

11

12

1552 ;1
869 1
1.
1'

13

3421 1

13.028
6.514
19.542

475
624

420
422

13.030
6.934
19.964

1.

127
341

1.569

2.2-17

3.562

5.260

8.735 1
7.083 1

124
260

413
910

147 1
257

21 I
40

154
355

31

16 1

200 I

24

592 :

23

2.171
5.413

7.584 .

732 ,
1.684
1
2.416 .

1.951 ,
4.221
6.172

685

1.429
191
426

1.838
1.904
815
737

224
615

1.623

4.939
11.419
16.358

17.969
18.353
36.322

900

._--

- _.,

90
Dravska banovina
Lica zap os lena u zanimanJu -

Klase

Sexe

Srez -

[ndustrija i zanali -

Agriculture,

m. - h.
Z. - f.
m. - h.

Industries el ffioitiers

T rgo vina. kredit i saobracaj o.;ommu ll ications

Commerce. cr~dit et

Javnll siuzb a, ~Iobodna zanimanja i vojska public, professions liboirales el armee

Servi~e

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanima


nja - ;l,u tres professions . sans profession et sans
declaration de la profeSSion

Total

14

617 '

10.\

2.121
384

Z. - f.

207 1

m. - h.

146
29

z. - f.

154

225

to

108

h.

449
558

Z. - f.

z. . f.
sv. - ens.

3.356
1.188
4.544

29 '

23

m. -

26 ,

Z. _ f.

m. - h.

m. - h.
Ukupno -

~umarstvo

i ribarstvo -

..\griculture.

sylvicultu re et peche

1.603
1.896

1.509
212

422
80

216
39

131
26

80
4

33
16

16
41

Industrija i zanati -

Ind ustries et mdiers

1.698

497
163
660

Trgovina, kredit i saob raca j -

32
2

m. h.

652
175

53

Commerce, credit et

com mun ications

Javna sl utb<l , slo bodna zanimanja i yojska public, professions liberales et armee

Service

Druga zanimanja, bel lanim;]nja i bez owa ke lanima


nja - Autre 3 professions, sans profession e t sans
dt!claration de la pro fession

Uk upno -

Totol

m. - h.
z. - f.
m. -h.
z. ' f.
m. - h.
z. ' f.
m. - h.
!. ' f.
sv. - ens.

100

36 1

2~ I

272 ,
1.970

II

288 1
107 1

308 ' 13

Arrondissement:

5~1

155
35

213 1
36

~I

IS

19
14

22 1

44 1 '
1.6

61
I

741

,
701
121
822

19

469
138 .
607 1

253 111
55 ! 12

2.125
2.022
4.147

Ii

72 1

118
18

I II)

1.610
1.888

30 '

503
6.839
2.381
9.220

5.563
1.424

z. ' f.

I:

m. - h.

z. - f.

Arrondissement:

49
34

Srez Poljopri~r eda.

exer~ant

Pol

zan i m<'ln.ia

Classes des professions

Poljoprivredll, sumllfs t vo i ribarstvo syl viculture el peche

Personnes

9
\0

13 i
1

1.808 ,
1.962 .

258

3.770 ,

310 13

52 12

1"

BANOVINA DRAVSKA
Pol jopriv reda, !umarstvo i ribarstvo sylviculture et pl!che

Industrija i zau;] ti -

Agriculture,

Industries el metiers

Trgovina, kredit i saobracaj l.:ommunicatio ns

m. - h.
!. - f.

93.184 '
24.606 .

m. - h.

22.553
8.415

z. - f.

Commerce, c redit et

m. - h.
z. ' f.

~~ I
3.640 I
1.292

5.745

10.860

2.272

2.345

1.032
577

12.715 ,
5.66 1

37.934
43.616 :

50

48.482
10.783

13.210 '
6.706 '

9.694
2.052

4.612
1.832

2.703

37

1.1 1
545 ,

Se rv ice

Dru~a

l3Ilimanj;], bel za nim ;]nja i bez owake zanima


nja - Aut re s p rofessio ns. sans profession et s ailS
declar:l.tion de la profession

Ukupno -

Tot al

m. -h.
z. - f.
m. - h.
z. - f.

19.237
23.fr77

43
59

m. ,h.

141.751
59.747
201.498

28.138
9.411
37.549

z. - f.
SV . -

ens.

Javn a sl\J~ba, stobodna zanimanja i vojsl(a pubtlC, professions Iiberal es et arme e

4.953

429
216
122 1,
59.400 1
13. 711 1
73.111

93 1
718 ; 6

200

949

34

395

10

l.438
969

i8
9

, 10
1

56. 234 1
51.886 i
108.120 I

10.709 i ll
2.78 1 ! 12
13.490 ! l3

91
Oravska banovina

-la profession
1 ~.=
~-5 -;;~
"'" 2 -:;I ';

'

II ~.~
~~~ I

v '

;:;;;

:- -

'. .

"': : =

~
.::

=
>
~

";

-= -=
""'~

.:c

...~~
~.

''I

e-;' ~.:;

~~~~

=~

.5

>
:...:Q

,
""~

:." 6 ~
'"

'-'

."

,:,

Penonnes tntrtltnuu

hdrfavana Ilea

.",

. 'u~
';:::: ;:. 1
> ,..:::

... 'J>

5::~

!HH U1H HH

! .=
"

.=: .",

i!. i
o
~
e

0-

.0

.~-

"'~

"

" ~ E::
<II

.~
~

~il

J)::::

~ c

0
~

=>

II

'"

SLOVENJGRADEC
2A97

5,740
4,599

89

2.871
676

409
842

1
50

546
169

10\1
21 0

B2

273
241

10
41

51

456
610

114
263

1
273
274

9,886
6295
16-181

3,139
5,838
8,977

273
678

2A96

\:l5 1 I

3,961

5,360
10,847

2-1

11674
8.630

1
38

1.663
384

403
799

18

223

372

349
138

95
172

98
\70

19
23

27

14

61

328
206

20

509
774

1
150
151

14523
10,132
24,655

12,040
17,978

208,727
163-807

12
397

208,739
164.204

93-047
180,898

104 ,
433 1

\l7,683
29,681

41
2.7%

97 .724
32 An

15,207
32,265

4,065

20 11

25.052
7.737

1952
2

4
5

11

2284 II
3,
23 '

IU

"

13

2,871
587

545
119

273
159

456
559

1956 '
2-322 11
4,278 '

12

1!
15 1

5,740
4,598

9.885
6,022
15,907

4.482

14
20 1

384
570

34 1
171

957
1-742

117
22')

110
172

108 1
258

12
11
2
1

-,

8.721
9,755

1400
2,758

336
614

4271 1
3,434 1
1
tl82
783 ,1

130
310

403
551

116
264

572
874

1~1

4,963
9,102
14,065

14,849
15-397
30.246

262
1
266

6,1Wl
11.703

17,720 I
20,333

644
1216

2,307
1600

212
365

561
503

131
316

459
522

76
191

U65

SMARJE
4.438 :i

5~ 1

2
3

17 !

5
6

I,

328
145

509
754

'I

H47 ji
5-328 '
9,775 ,!

13

1662
346
349

12 I

6:
14 1

II ,

11674
8,626

111

14-022
9 982
24,504

53

51

112
237

35 :

75
187
1

5.938 !

400
537

1
4

?-?
_0_

2,981
5,156

86
84

585
965 1

657
980
1-637

262
267
529

7,109
13,791
20,900

21632
23,923
45,555

557
LIlY

11666
17.252

5-8.58 11
6A32 il

11Ll28
205,70 1

319,867
369,905

1.559

23,316
46-820

~:i

40,085
83.158

137,809 1
115.635

8 '1
17

13,839
28.959

38.913
39. 129

7,313
15,670

27.016
26.078

6.6 16
15.759

27606
42.340

178.981
3-19,247
528.228

55 1.211
593.087
1,144.298

504
756

BANOV1NE DRAVSKA
75.5-'2

21

94,985

3,
4

' I
6

,
9
\0 '

370 ~

'I
II

7
14
75.854
95.802
111-656 ,

3,745
7,\113 1

7,278
15,302 '

2.808 1

2.433

25,074
10,170

19,683
7.072

20
3336

19.703
10.408

61 7
1.371 I

6,1 34
13.0 W

560 '
1.279 '

2O,V-Il
25.041

-19
1.540

20990

19
42

59-1
1.0\11

?O I

372.086
233.338

144

15.547

)8.944

5.&lY :1

I O.50:l

605A2-l

10.646

372.230
243.840
616.070

5,985 .
1-1.606 1
1
11 8. 60 1 1
237.053
355.65-1 1

33.547
49,094

72.169
111.11 3

22

26 .581

5.727

-,
I!

.) 1

IS'
-

5.478 .
12.367 "

92
Drinska banovina
Uta zapostena

Kla se zanimanja
Cla sses d es professions

IJ

zanimanJu -

Pol

Sexe

Srez
Potjoprivreda, JumarstVQ i ribarstvo sylvicultu re e t p.!che

Agriculture.

Personnes exerc;:anl

Arr ondissement:

m. h.

2.375

35

z.. r.

159

64

m. h.

74

Indus tri j a i ZJnati -

Trgovina, kredit i
communicat ions

Industries et met ier!

~ a o br:J c 3j

z.. r.

Commerce , cn! dit et

19
II

m. h.

i . . f.

Javns slutba, slobodna zanima nja i vojska public, professions liberales et armee

Service

m. h.

Z.

r.

7,
I

II

55
9

17
4

8
,

Druga zanimanja, bn zanimanja i bez ozoake zanim<lnja - Autres professions, sans profession et sans

declaration de [a profession

m. h.
i . . f.
m. h.

Ukupno -

Total

Z. r.
Sv . . ens.

41

Ii

2.491 I

59

82

176

10

78

69

83

141 ,

2.667 1

Srez
Poljoprivreda, iumars(\'o i ribar"stva sylv iculture et peche

Indus trija i noaH -

Agriculture,

m. h.

Industries et metitTs

Trgovina, kredit i saobraia j _


cl)rnmunications

m. h.
Z r.

z. - r.

Commerce, credit et

Javna slutba, slobodna zanimanja i vojska public, professions lib~rales et arm~e

Service

Druga zanimanja, bel zanimanja i bu o znak e zanima nja - Autru professions, sans profession et sans
declaration de la profusion

Tota l

151

m. h.

17
12

z.. r.

sv . ens.

InduSlrija i unati -

Trgovin~,

!ndu$tri~s

kredit I saobracaj commu nicatio ns

.l.gric:ulture ,

et metiers

Co mm~r ce,

Javna slu tba, !lobodna zanimanja i vojska publi c, prof e ~sions Iiberale3 et a rmee

credit et

Servi ce

Druga zaniman ja, bez zan imanja i bu oznak e zanim:l'


nja - Aut ru p rofessions, sans profession fit ntis
decia r:lt ion de la profusion

Ukupno -

Total

m. h.
I. - r.

II
12

21 13

Arrondissement:

2
4

1'

' 16
7
8
I

' 10

29

3.547

90

64

174

13
103

71 !
135 i

3.721

23 ,

10.499
520

9
2

Arrondissement:
1.405

252 '

105

198

34

12

3
4

52

423
45

112

m. h.

35

Z. - r.

17

335
59

72 1

9'

12

284

m. h.

11.969 1
970 i
12.939 1

248
5
4
9

209 ,

t. - r.

29 113

m. h.
Z. - f.

104

11

12

4'

38

803

I .. - r.
sv .. ens.

63

69

m. h.
I. - r.

m. - h.

I III

21

50 '

3,

Srez
Poljoprlvreda, ! umarst vo i ribarstvo sylvicu lture et p!che

8,

91

m. h.
Z. - r.

Z. f.

132 1
26
I

m. h.
Ukupno -

3.366

m. h,

z. - r.

6'

61

509

75
584

1.248 ,
45 '
1.293 1

71

270

77

1.923
372 i
2.295

251

110
11

12 12
283 13

93
Drinska banovina
la profession
~

..

=-

.. u

.-

>

~ '~ -l

.2 i=

=-

o<Q

" ...

'

= =

'"

ARILJE

1.569 ,
1.980 i

3.979
2.203

5
i!
3

166
15

65

3
4

3.979
2.203
3

2.249 .
4.943 '

5
5

55

141

221
159

28
71

93
76

29
62

102
75

6
13

17
28
8.199

50
122

65
5

25
59

2
9

73
13

3
II

25
48

72
10

II

II

'0

15

15

4.294
2.254
6.548

2.332
5.142
7.474

6.580
3.683

6.580
3.683

3.490
7.525

4,

I I

244
20

244
20

87
218

44
2

44

11

12
13

4.293
2.248
6.541

1.577
1.983
3.560 1

6
7

7.008 1
7.861

18

166
18

3.029
5.658

7. 441

12
35
47

776
711
1.-Ill7

3.147
5.945
9.092

15.640

II

2.082 ,
1.899 1

5.581
9. 437

12.161
13.120

98
227

342
247

37
54

81

27
57
~4

AZBUKOVICA
1

3.158 1

3.463

94
15

17
12

9
III
11
12

13

29 ,
49

94
17

17
13

8
18

6
5

31
57

18

1:1
88 ,

25
31

24

2.0821:

5.159

?7

1.899
3.981,

9.807
15.566

12.738
13.542
26.280

?668 '1

13.734
25.315

33.258
33.049

10 11

1.011
2.358

2.976
2.590

2 11

60 1
1.275

1.510
1.401

3 15
675

1.005 .
814

356

842 1
1.157

6.979
3.732
10.711

3
3

6.979
3.735
10.71 4

3.615
7.8 17
11.432

38
64
102

19.524
7.732

19.524
7.734

10.333
20.946

16

711

.\7

1.466

1.959
202

630
1.555

350

30

1.965
232

21 1

19

51

730

22

908

909

393

58

68

126

~ 20

689
90

'690
139

22

239

49

42

485

370

19

486
389

152
346

9
168
177

23.574
8.620
32.194

3.159 i,
3.467 1:
6.626

35
71

3
7

51

BIJELJINA
7. 568 i
2

6,958

55

,
,
7

,
10

11

12
13

7.665 ii
6.978
14.043 '

23.565
8.452

32.017

11.530
23.709 :
35.239 ,

84
191

122

;:856 1
?? Il
-,.'

255 ,1

9!!

484

53
147

3
6

201
416

363

779
1.142

1.443
3.014
4,457 1

768
2.681 1
2.889 1
5.570

16.01 7
30.391
46.408

39.591 I
39.011 I
78.602

94
Drinska banovina

I
I

Uea zap os lena u za nim an ju 1<la~e

CI<lE>ses

zanimanja

de~

professions

Persoonu exe r(j:an t

Pol
Sexe

I
I

Srez

Arrondissement:

Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo sylviculture d p~che

indust rija i zanati -

Agriculture,

Industries el metiers

Trgovina, kredit i saob ra caj -

Commerce, credit et

communications
Javna sil!tba, slobodna zanimanj a i vo js ka public, professions liberates et armie

Service

de la

profes~ion

Total

87 1 ,

Z. f.

104

m. h.

622

27 ,

m. h.

4~ I

m. h.
Z.. 1.
h.

i . . f.
sv .. ens.

10 '
23

59

1.26B

340

464
31 1

95

180 , 3

49

13 ' ,

12

246
16

421

147

95

145

Z. 1.

m. ~

Uk up no -

12.909
624 1

m. h.

Z f.

Druga z8nim an ja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja - Autres profusions, sans profession et sans
d~c1:lration

m. h.
Z. f.

142 1

Agriculture,

Trgovina, kredit i saobracaj -

Commerce, cn!dil et

Javna sl utba, slobodna zanimanja i vojska publ ic, professions [ i b~rales et arm~e

Serv ice

Druga zanimanj a, bez zaniman ja i bez ozoake zan ima


nja Autres professions, sans profession et sans
declaration de [a profession

I
Ukupno -

Total

434

121

to

600

952

1.962

107
707

55

573

14 12

1.007

2.535

276 t3

14.579
998
15.577 1

2.585 '

3'

195
4

Z. f.

m. h.

51

z.. f.

Industrija i zanati -

Trgovina, kredit i

Agriculture ,

m. h.
z.. f.

Industries et mt!tiers

saobra~a j

J'::~:::[::.":::bOd",
public, professions

Commerce, credit et

",Im,"j. I "oj", _
et :lr11l~e

Sml"

l ;b~ r3ie5

Druga z3nima nja , bez zanimanja i boa oznake zanima


nja Autres professio ns. s ans profes~ion et sans
dl!clar:uion de 130 profUSion

Ukupno -

m. h.
Z. f.

Total

m.

It

Arrondissement:
2

15

59
1

18

I1

1 1

to

86

2.669
214 J

2.883

4512

238

263

1,

43

8[

72 !

~I

213
44

181

m. h.

z.. f.

m. h.

Z. f.

53

m. h.
Z. f.

5.200
341
5.541

132

22

13

11 1

43

51

2
3
4

5
6

2
27
4

27
I

4 ,'

230

Arrondisse ment:

I~l

22
1

21 [

~[

h.

310

8
9

9
6

z.. f.

sv .. ens.

262

7
1

Srez Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo sylviculture et p~che

6'

m. h.
Z. f.
sv .. ens.

23 [
10

36

m. h.

m. h.
Z. f.

"

136

Z.. f.

communications

237

m. h.

[nd""I" ,t m"lm

[,d,,"lj' I " , , " -

m. h.
Z. f.

H2

53

Srez Poljoprivreda, umarstvo i ribarstvo sylviculture e t pe.che

21

I
I 8
,

I I~

234
50 1.

52 : '

16

246

284 !

52 [ 13

I'

95

la pro ression

izdrfavana Ilea -

..
..
..
o

-"

>

PenonntS eDlrelenues

11

Drinska banovina
~~

ill!! i!lt !!! I !. H

Hil

BRCKO

25.135
10.251

12.934
26.594

23

1.739
225

619
1.549

3
67

1.350
176

530
1.328

10.889
9.282

25.135
10.247

105

1.738

202

110
1

1.347
109

51
6

Y5 '
204

144
328

22
44

791
1.904

2.1 41 '
2.080 1

12
34

265
664

289
735

925

37

.,_I ,I
?

377

524 '

85 1

985 1,
1.241 1

4.266
4.199

19.964
37.299
57.263

48.530 .
97.962 '

864

2.093
5.570

7.518
8.225

43
108

192

3
10
9

36

636

1S9

607

608

II)

364

26

390

121
327

2Y.459
11.037
40.495

9
194
203

29.468
11.231
.0.6!l!J

14.2 16
29.832
44.048

4.525
2.655

2.126
4.711

20.394

II

151

2.534
2. 194 1

74

9.290

42.847 '
42.091

795
1.959

115

11.104 ,

17.712
31.840

17
27

632

\3 ,,

4. 227
4.128

360

12

543
1. 107

33 ,1

II

8
11

8'

12

1.101
2.356
3. 457

381
912

1.2Y3

~.465 :1

924 1

49.432 '

CRNA GORA
2

1.893 1

4.525

2. 420 1

2.655

4!

149

,3

6,

,
,

849

13

149
14

43
95

111

50
1

50
2

24

54
8

54

1;

19

20

74 ,

12

44

49

61

10
8

10
10

5
5

8
9

18
19

4.788
2.693
7.481

2.182

29

4.841

60

7.869
8.465

7.023

8Y

3.081
5.772
8.853

16.334

8.472

3.679

4,485
8.348

25 '

39
113

5.367
9.351

13.839 '
13.030

10

38

14

105

,I
;1

11
8

1\

1.898

12

2.4 20 1

2.685

4.31 8 ,

7.473

8
8

3.725 "
3. 3951

8..l72
3.677

12 J

487

\3 1

~I

4.788

17

3I
4

6
' 2.
28 1

864
849 ,
1.713 ,

122 1
67 1
38

CAJN1CE
2

1 3

,!

'I

1~ 1

!.

60

64

184 ,
470

202
7

1
9

203
16

79

31 ,

225

54

216

19

13

10

3752 :1
3.398
7l50 li

2 16

98

29

253

34 1

56

.j

60

26
65

9.718
3.819
13.537

1
29
30

Y.7 19

4.774

3.848
13.567

9. 108 ,
13.882

341

9
1"

12

232

719 '

I'

590

654

134
351

337
367

98
262

314
1
291

41
130

38)
190

19 1

58 !

5.
14

1\

487

20 1

15
64

159
347

506

11 1
349 ,
460 '

828 '

5.872

860 !

10.684
16.556

1.708 ;1

15.5Yl

14.532 1
:10. 123 1

96
Drinska banovina
Llca zaposlena u zanlmanJu

Klase za niman ja

Pol

Classes de s profe ssi on s

Sexe

Srez
Poljoprivredll, ~umarstvo i ribar stvo -

Agriculture,

sylviculture et pl!che

m. - h.

5.502

Z. - f.

458

Personnu tXtr<;3nt

Arrondissement:

I~ I

3
1

Industrijn i lanali -

Trgovina, kredit i
communications

Indust ries e t metiers

saobr a~aj

Commerce, credit d

93

z_ - f.

23

m. - h.

40
3

!. - f.

Javna slutba, slobodna zanimanja i VOjSk3 public, prof essions

m. - h.

l ib~rales

et

Service

a(m~e

Druga zanirnanj a, bu zaniman j a i bez oznake za ni manj a Autres profusions, sans profession et sans
detl3r:lI ion de [a profession

m. -h.

!. - f.

I,
4
'

m. - h.

81

Total

65

23

!. - f.

m. - h.
Ukupno -

4
I

r-f.
sv. - ens:

5.704
489
6. 193

76

56

84

13 1 "

56

11 3
197

13 1 13

24

100

Srez
Po ljop r i~rcda ,

~umarstvo

i rib arstvo -

Agriculture,

InduHrija i zanal! -

m. - h.

Industries et mHiers

Trgovina, kr edit i saob ra faj _

m. -h.

Z. - f.

sylviculture et pl!che

z. - f.

Commerce, credit et

Javna slufba, slobodna zanimanja i vojska pub lic:, professions liberales et armee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bel oznake zan ima


nja _ Autres pro fe ssions, sans profession et sans
d~clarat io n de la profession

Uk upn o -

Tota l

29 1 1

:1

39

24

Industrija i l anati -

..\griculture.

73

Trgovina, kredit i saobrataj co mmun icatio ns

Commerce,

Javna slu!ba. slobodna zaniman ja i vojska public:, professions lib~raks el arm~e

cr~d;t

et

Service

Druga zanimanja, bel l~nimanj(l i be.z oz nake zanima


nja _ Autres profe ssions . .'illnS p rofession et sans
declarati o n de 13 profession

Ukupno -

To tal

, 2

15 ,

88
78

24 1

29

71

35 1

1: 4

61

m. -h.

II

!. - f.

21

m. - h.

55 :

!. - f.

74 1

m. - h.

4.024 1

194

!. - f.
sv. - ens.

394 '
4.418

21

m. - h.

6.447 ,

!. - f.

-163

m. -h.

Industries et metie rs

Arrondissement:

279

3
160

215 1

&:I ,

240 1

Srez
Poljopr iyreda, ~umarstyo i ribarstyo sylyiculture et p.!che

12

m. -h.

z_ - f.

commun ications

3. 592 1
2-10 I

, 10

z.. f.

358 '
35 ,

m. - h.

129 '

z.. f.

m. -h.
! .. f.

5.5

m. - h.

11 9 1

! .. f.

84 ,

I~ I
,

42 ,

14
16 :

I I~

323 ,,

35 1 "

98
421

36

1
I

45 1

63

13 ,

9
5

12
I

2~ I

42
20

348

7.108

240

! .. f.
sv. - ens.

593 ,
7.701 '

-18

33 1

288 ,

381 1

369
171
540 I

i3
I'

23

m. -h.

13

19

43

112

Arrondissement:

257 i
129

III
45

6
7

,
i lO
88

i112"

86 113

97
Drinska banovina
la profession

---

[I

e
-;;;
~ '8 ~~
.;, . ~

~... -"
~- ,'I

=,

.;:;:::..

0':: ~E~

Eo", ", .

E-~

!
II

---

.. -.
- -.-

..

2~

5~",

~ e.~ ~

'" '>Il

~~ ~"5

--~

::::",,_0'

0:1 <'I

"'''
~

~t~

'1:1 "
'O~

... .S!::

0 ~
...

~~"

:0;) =
"1
- "=
1"0 ::.c '"v2.3
...

, ~

~ -: r::::
.- g,,, '-'

..
_0 0

~-

_.

~~

:~

~o

~:.;,

:= ~

,.,

0
0

=~

~ :! ~

0
'tl'

II

-0

-= ~

~ ';; ~ , ~

-.- ~iH ',

~.

':'=:::1

...
_0

-".
0

";

-.

Penonnes enlrelenues
.,
,

Izdrt:avana Ilea

~~

-~

:l

,
,

...

I
,

DRAGACEVO
1

4348 [
5.056

3
4

, II

9
7

144
31

13

85
4

'i

10
11

,
,

4. 370 1
5.063 '
9.433 '

12
13

9.993
5.626

2
14

11
3

1 1

145
33

71
160

2
11

4,
10 1,

42
75

14 '
10

I'

85
5

51

2
6

75
33

51 1
102 i

7,
10 ,

,I

.1

10.303
5.689
15.992

5.329 '
11.079 1

73
27

9.995
5.640

1
i
4,

I
28

10.308
5.712
16.020

5.443
1!.321
16.764

7.152
2.798

3.372
6.488

29 '
55

76
178

482
170

249
579

71
18

40
84

17

166
24

74
148

38
67

10
32

6
11

134
33

2;

68
116
184

7.384
13.145

78
171

24 1
32
56

57
91

,i'

2.043
2.056

1
1
2.044 1

58
115

17.379
18.785

1
223
1
204
142 1

96 1

133
148

1O [

2
4

51

4.10 1 I

7.579
13.526
21.105

1.061 '
1.011 I

4.538
7.732

11.690
10.530

2 ,'
1'

298
682

780
852

Y,

5!,

131
252

297
276

,I

72
148

206 1

II

54
114

126 1
208 1
,

5.093
8.928
14.021

13. 099 1
12.047
25.146 [

2.057 ";

17.887 1
19.238 ,
37.125 ,
1

FOJNICA
3. 218
2.482

29 ,

" 11
17

. !,!

I,

10

,,
1

11

3 264 11

12

2. 487 1
- -51 ,
=>,t

13

7.152
2.795

482
167

166
7

128

l2
72
90

_.

8 .000
3.081
11.081

6
38
44

70
143

2i
5,

72
94

. 36 1

8.006
3. 119
11.125

3.733 1
7.301 ,
11.034 ,

81

18
33

144

283
Q 7

144
327
471 ,

072
1.0 17
1.
2,089

181

JADAR
1

4.303 'i
934
4.
11
30
1
8 1'

2
3

ti

15 il

11.017
5.527
781
81

11.017
5.534

6.812
13. 521 1

2
6

I.
11

12
13

254
612
100

52

238

II I -

97

24 !

121
2-15

14 i

II

269
15

251
54

2
16

253
70

53
!O5

20

183
133

36
100 !

3
53
56

12.503
5.840
18.343

7.255 i

!I

4349 il
4.942 ,1
9.291 1

12.500
5.787
18.287

54 ,,

781
88

268
12

183
113

2. 246 11

9.186
15.836

203
20.
21.370

321

;;1

1.102
859

163
359

432
374

181
365

434
435

66
158

249
291 ,

2 09: 11

1 :1

126 ,
216

14.576 !
21.831

1
180
350
540

142

6 11

,1
1
I

I -

30
57 ,

??7
-- 1
453

600 !

2.255 1
2.100 1
4355 1

9.9 17
17.489
27.406

22.420
23.329
45.749
7

Drinska banovina
Lica zaposlena u zanlmanJu -

II
II

Kl"se zanimanja
Clnsses des p rof essions

Pol

Sexe

Srez
Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylvit:ulture et po!che

[ndustrija i zanali -

Agriculture,

Trgovina, kredit i saobrataj -

h.
f.

2.0-l5

m. h.

r.

W
13

m. - h.

66

m.

z.

z.

Industries et metiers

Commerce, credit et

~ommunications

Javna slutba, s lobod na 7.animanja i vojsk:l public, professions Iiberales e t ufmt!e

Servic e

Druga zanimanja , bez zaniman ja i bez ozoake zanima


nja - Aut res professio ns. sans proresslOn et sans
decla ration de la profusion

Total

96

81

23 ,

59
3

[ 4

39

24 1

103

76 1

15

79
4

z.. f.

m. - h.
!. - r.

z. - r.

en s.

m. h.

z.. f.

8
9

14

25
8

IU

2.235

202

197

p_0

2.360

207

200

4.718
306

16

105
24
129

Srez
Agri culture .

21

m. h.

SV. -

Poljoprivreda, lumarstvo i ri barstvo sylvicullu re et peche

Arrondi ssement:

z. r.

m. - h.
Uk up no -

Ptrsonnes exen; ant

4[

II

12

16

13

Arrondisse ment:
131

73

Industrija i zanali _

m. h.

Industries et mH le rs

Trgovina, kredit i saob rataj -

Commerce, credit et

co mm un ications
Javna slutba, s lobodna zanimanja i vojska public, professions l ib~rales et arm~e

Service

Oruga zanimanja, bez zaniman j a i bez oznake zanim:l


nja - Aut res professions, s ans profession et salis
declaration de la profession

z. - r.

11

m. h.

47

z. - r.

m. - h.
!. - f.

29

m. - h.

13 [

1:. - r.

m. h.
Ukupno -

Totol

137

1:. - r.
sv ens.

107
9

lndustrija i zanati _

Agriculture,

Commerce, cfo!dit et

Javna slufb a , slobod na zanim an j a i vojska public, professions libo!raie s e( arm~e

z. - r.
m. - h.

Industries et mo!tiers

Trgovina. kredit i saobracaj communicati ons

m. -h.

85
14

Service

Druga zanimanja, bez zaniman ja i bez owa ke za nimll


nja - Au(ru professions. sans profession et ~ ;tn S
declaration de la profession

15 [
141

146

31

15

5.278 ,

151

150

81
227

Tot al

143

I1
,,

m. h.

z.. r.

h.

\I

12

33 ! 13

Arrondiss ement:

504

38

16

14

20
1

41

43

I3
5
, ti

66

20

I 9
' 10

19 ,
10

m. h.
Ukupno -

5.030 I

m. -h.

z.. r.

III

136

1211

ITI.

6
6

4.944 1
. 334 1

z.. r.

z. - f.

39

Srez
Poljoprivreda, umarstvo i ri barstvo syl vicultu re et peche

29

z. - r.

sv. ens.

5.230
527
5. 757

131
20
15 1

151

159

I~ I

23 I II
1 12

266

24 : 13

99
Drinska 'banovina
la profession

' d~~... '" I


'-

---

g~n
'l
[= ~2~ ;1

"o

-_

>

.-

KLADANJ
I ,

' ,I

1.803 '
1.321

11

196
2

1
7

"I
12

13

-I

= iI

39

2.092
4.098

11 1
21

1~ I

26
57

197

69

63

103

120

12 1
18 1

-10
111

39
10

601
621

iil
I

74
147

85
13
2

1~ 1

25

210

85
-I

II

1.445

10

1.445

210
21

4.049

10
2

4.049

I
I
6

6.303

107
222

. 247

317

144

341
256

247

40

125
127

114

16
30
2.251
-1.378
6.529

6.791 '

2.742
4.858

27

66 ,

37

47

601 ,
627 i

3.060
5.478

1.228 1

8.538

7.640
6980
14.620

4.579
1.400

1
22

6.050

23

8.936
5.274

18

5.292

3. 879
8.892

289
23

289
26

242

-I

120

120
5

-12
86

122

23

76

198

18

49

143

161

1.824

1.3 23 1
3.147 '

4.580
1.502
6.082

121

270
391 1

KOLUBARA

4.076 '
4.895
3

8.936

120
15

:1

20
21

10

"12

4.087
4.896 ,1

13

8983 11

20
55

91 1

2.094

2.106

5.993
11.058

14.929
16.350

3,

102

21

261

391
287

66
136

186
1'>1

20

11

19

39

21

22

14

36

57

-1.046
9.291
13.337

tl7

2.098
2.108

6.256
11.634

122 !

4.206

17.890

9.485

9.487

5.33i
14.822

25
27

5.362

14.849

35

15.743 I
16.995 1

. 32.

739
1

LJUBIC

3.979 '
4.712 '1
3

91
,

"

-t. !l

- I

9. 1i7

9.177

5.299

330
21

5.306
330

110
1

307

110
1

21
62

85
156

157

60
78

131
104

21
11

21
11

9.709
5.352
15.061

9.709
5.367
15.076

12

13 '

3.992
4.712
8.704

71

15
15

447 1

28-1

II

117

95 :

15.455

16.766

220

71

10

6.278
11.460

41 .

23

20

4.-1-19 1

9.704

26
6

11 '

4.571
9.997 1

I-t..568 i

115
1
174 I

289

I
56 :

113
169 1

1.804
1.705
3,509

195

6
11

27 1

6.546

16.255
17. 356
33.611 ,

11.989
IS. 535

22

7"

100
Drinska banovina

I
I

Lin zaposlena II zaniman j u -

Klase zanimanja

Classes des p rofe ssions

PerSQones t xer,anl

Po l
Sexe

I
Srez
Poijoprivreda, iiumarstVQ i ri barstvo sylviculture e t p~che

II"d"" ,,). , ",,', - I"d"""" "


Trgovina, kredit i saobracaj co mmunications

Ag r icul t ure,

mit .. "

Comm.:rce, cr.!dit et

Service

Dr uga zanimanja, bez zanim:lnja i bez ozn:lke zanimaIlja - Autres professions. sans p rofession et ,'nllS
d~cl3 r ation de la profession

z.. f.

8.812
843 '

m. h.
i . . f.

68 1
42

10

m. h.

142
9

46

151
II

171

I .. f.

m. h.

46

I . . f.

41

13

10

365

768

115 11

23 1
388 1

299 i

m. h.

m. h.
Ukupno -

Total

i . . f.
5V

ens.

282

22
61

Agriculture,

m. h.
I .. f.

17

66

9.832

228
68 '

Y46

296

10.778

3.4 58

m. h.

In du stries et metiers

Trgovin3, kredit i saobracaj communications

i . . r.

Com merce, cred it et

Jayna sl utba, slobodna za ni ma nja i vojsl<3 public, p rofessions libe ra les et armt! e

Servi ce

Druga zanima nja, bez zaniman j a i bez olnake zanima


nja - Autres professio ns , ~ <lns profession et sans
d~cJaratiOI\ de la profession

Ukupno -

Total

132 ;
45
4

m. h.
i . . f.

m. h.

16

!, .f.

10

I .. f.

sv .. ens.

i ndu 5trija i unat i -

Agriculture.

In dustries e t metiers

Trgovina , kredit i saobrataj _


I,;vnllnunications

Com merce, credit et

3.913

4.675
321

m. h.

811

m. h.

z.. f.

Javna slulba, slobodna l.ani ma nj a i vojska pub lic, p rot'e"sions libt!rales et <lrmt'!e

Servit:e

iO

Druga zanim:l:lj a. ba zanimanja i bez o znake. zani ma nja - Au,res profeSSions . san s pro fe ssion et sans
dc!clar:l!io n de 13 p rofeSSio n

Ukupno -

Total

"

115 1 '3

84
75

29

27 13

80 ,
12 1

120

427
37

8
9

I
96
1

14 1
110 I

16

47 '
10

76

12

133

197

38 13

Arrondissement:

31

8 13
75
121

m. h.

45 1 ,

z.. f.

20

483

21

m. h.

6.533 1

I . . f.

984 '

1.616
108
1.724

71

,)
6

10

879

II

121

738
141 i

38

130
3

325

201
18

I:

to

427

7.5 17 I

fl

169
23

sv . . ens.

Arrondissement:

32

z. . f.

m. h.

1.067 ,

I
3.653 1
260

m. h.
I .. f.

z. . f.

5
4

Srez
Poljopnvreda, sumarstvo i rib.1rSlVO sylvicultu re et p~che

, 6

m. h.
I . . f.

m. h.

239
1

tndustrija i zanali -

23

13

Srez
Poljoprlvredil, JumlHstvo i ribarst vo sylvicultu re e t pc!che

705
275

m. h.

i . . f.

J avna s\utba , slobodna z:lIlLffilnja i ~'ojska publ ic, professions libe ra tes et armet

Arrondissement:

64
88
753

305
1.058

10

290 I II
24 ; 12
314 13

--'

- 101

la profusion
- ~-fl

~~:;~
.y:::>

'&,0:;
~E.~o ~~~
u ___
'"'"

i,l

"0 ' -

----

7.!J()2 [)
8. 764 .

6~1

,)

23 :

3,

>

~.

.... ~

t'!~ ~-;

.~

'!o: :$

=",_0'

"'... :;N ~::


0_

111

1--

.~~ .~

u.

., 0 <i

..... '"

f i] ~

';:
.-'" ...[~'I
~

~ ntretenue ,

~~

~.~ .~ I ~Iii !
~~i
g,''::: ... 1
.-~ ~ ::!'
......:

17.425
9.883

1.168
78

308
12

346
81

, .I

10 1

~9JI

"I

8.772 1

13

1i .766 ji

~t:';

"
'c

:::0 _

.:.=
.~~y
~I-

...

= 1=.=

230
448

807
3.
3.958

10.411
20.579

27.836
30.496

II

48
120

6
16

386
9U

1.554
1.057

20
41

5
8

4
3

109
285

417
305

208
464

556
561

20
40

75
94

11.134

34

17.425
9.917

6.374
16.173 1

1.168
83

329 I
827 1

308
20

233 1

2
16

348
97

128
288

55

54

13
22

65

19.304
10.171
29.475

6.924
17.543
24.467

6.660
tOO4

3. 160
6.758

300

117
210

2
7

24

87

3
13

I
-I

80

55
54

19 .302
10. 108
29 .410

63

78 ,
167

101
219
320

7
18

292
,103
895

7.794 )1

33 .476

30.438
32.513
62. 951

6
13

443
1.
1.469 1

4.609
8.240

11.269
12.244

142
272

442
283

31
104

147
114

50
97

147
114

11
21

28
32

4.843
8.73-1
13.577

12.033
12.787
24.820

6.017
11.215

15. 095 1

3.817
3.977 '.

22.342

MORAYICA

3 682 [1
17 11

300

2 1;

"

10

II

15 I

115
7

I
3

116
10

93
14

4
3

97
17

,' I,
-

6
,

1
, I
,

17
10

It>

",

"
13

3 1-17
3.684
6.831 ,

[> OCER IN.~

7.185
4.037
11.222

9.078
-1.798

70
?_ 0- I

2.045
279

1.183
63

1.082
140

'1

3.~ !

IIJ :

11

" ,i

3.>193

Ull !
8.30-1 .,

4
14

-14

..

90

II

II
21

5
16
21

7.190
4.053
11.243

3.313
7.0BO
10.393

49
110
159

3.867
8.983

13

9.078
-1.811

22

2.045
301

67

17

19
41 1

41

30

1.45 1)

61
91

1.483 1
2.93d

!-', ..

3.883
4.286

1
I

6660
3.996

3.115 ,

13

."

12

,: .,.

..

." ."

MAeYA
1

.." -"

,0

Personne!

Izdrtav ana lIu

...

"

;:::; ~ : '- 'I

.-

..

Drinska banovina

24

1.268

25
59

174
530

1.183
130

267
667

103
213

93

298

1.082

290

525

83

223

126
306

535
593

4
28

539
62 1

138
358

13.923
5.873
19.796

-I
213

13.927
6.086
20.013

4.923
11.582

217

1.H80 i

165
303

10.505 1

652

423

9-18
1.37 1

.) 1

- I

3 1,

3
13
57
132

1.905 )

-192
1.276
1.768 ,

,.I
2

1.987
1.910 I
3.897 ,1

16.026 )
2. 771

726
1.860

2. 161

463
1.178

1.308 j

1'

1
1.(46 )
I

~24

973

1.506 )
1.196 ,

195
490

734 )
1.111 ,

7.825
15.716
23.541

21.752
21.802
43.554

102
Drinska banovina
Llca zap os lena u zanimanju -

II

Kln..:;e zaniman.ia
C];]sses des professions

!ndustrija i zanati -

Agriculture,

Trgol'in a, kredit i saobrubj _


communications

m. h.
Z. . f.

Arrondissement:

3.67-1 ,
183

m. h.

Industries et mdiers

excn;:ant

Pol
Sexe

Srez
Poljoprivreda, sum:H stvo i l"i[wrstvQ sylviculture et pt:che

Personnt~

Z. f.

Commerce, credit el

m. h.

Service

m. h.
Z. f.

Druga z:mimanja, bez zanimanja i bez ozn:.lk e zanima


nja - Autres proressions, sans profession et S:lns
declaration de la profession

m. h.
z.. f.

31

'

,
6

tf.

Javna slutba, slobodna zanimanja i vojska public, professions liberales et armee

,
8

\I)

Z. f.

3.796 '
196

sv . . ens.

3.9n ,

m. h.
Ukupno -

Total

69

64

. II

16
85

65

Srez
Poljoprivrcda, sumarstvo i riba rstvo sylviculture et peche

Industrija i zanali -

.\griculture,

Industries et metiers

Trgovina, kredi t i saobraeaj com mun ications

m. - h.
i. - f.

3. 627
251

m. h.

391
26

Z. f.

Commerce, credit et

Ja.vna slufba, slobodna zan imanjll i vojska public, professions liberales el armet.

Se:rvke

Total

II

83
9

99 1

125 i
31

m. h.

m. - h.

54- I

z.. r.

90 1

m. - h.

4.290 I

240

sv. - ens.

385
4.675 1

282 :

z.. f.

I,
42

2,

Indust t ija i zanati -

Indus tr ies

Trgovina, kre:dit i saobrataj -

~t

Agricu ttut o!:,

metiers

Commerce, credit et

communications
Javna slutba , slohodna zanimanja i vojska public, professions lib erale s d a r mee

Servke

Druga lanil1lanja, bez za nimanja i bez oznake z;]nim:.l


nja - Autres professions, sans profe SSion el sails
dec!.lr::tion de la profession

Ukupn o -

m. h.
Z. f.

5.204 ,
302

m. h.

225

m. - h.

58

z.. f.

97
43 1

Total

z.. r.

7'

m. - h.

13 ;
, ' 3? 1

z.. r.

SV. -

ens.

75

25

41
8

)9

,
6
1

2
182
1
87

57 1
I
163 I
734

9
10

98 "
2 12
100 13

Arrondissement:

204
5

~I

41

,
6

8
9

_I

21 4-

335 ,
5.867 ,

148

0 .0

'2

61

m. h.

z.. r.

504
77
641

53
3

21
38

Arrondissement:

143

12 1

m.' h.

13 113

z.. f.

150

41

Srez
Pol jop rivreda. ~ umarst vo i ribarstvo syl viculture e:t peche

12

352 ,
32

181

13 "

66

PI

i . . f.

Druga zanimanja, bez zani man ja i bez oznak.:: zanim<l'


nj:! - Autres profession~. s~ ns p:-of~s s ion o!:t S:lns
declaration de la profession

Ukupno -

m. h.
i. - f.

84

362 ,

'0

44

1 \I

i \2
44 1' 3

103

Drinska banovina
la profusion
~

i~. ~.g-

.. -

II

:a~~~ I'I "


<:). -

,,::, ::: .=:

= ~ :: E '"
~ = ~~~

- .
"g

~ ~

'::ii

>

.5o

'0
.;(

~~
~

.~

Q.~

"" .,,
ov 6>
~ ::l..;:: ~

~,." ~~
. . .;: ...

cr-;- ~'5

..
...." -.,..

..

:::~

"'''

:...::Q

Izdrtavana Ilea

~-

<;

0::

,.

2 '~~ ~
'c " ~
'- 0

~.'=:;

-;
....
5

'~~J

.,

5~:;:

'~'Z~

=
~;:~~
.- ~"'''
::i

::'"

." "

~2c..

,- 2. Q.~ j

...
_."-

Per50nnes eniretenUt5

"' :::

~-

'" '"<It

- --
~

~ ~~

co ...

P.OOGORINA
I

3.631 i
4.355 '

7.389
4.603

147
5

,II

55
1

61
17

'0

9
8

1
i

"

12

13

POSAVINA

,
3

,I,
,

,II

"

433
32

II

169
38

3.585 ':
6.712 '!

12
13

55
1

15
49

63
21

9
10

10

2
11
13

7.663
4.645
12.308

3.323
7.361
10.684

6.904
3.896

2.788

1.049
8

84

433
37

4.764 :

5.290 ,1

9
1\1

"12
13

120

I
I

12 1
12
24

36
62

11
25

104
244 ,

63
124

12
38

75

3
1

\.

335
220

1
4

336
224

28
p '

1
1

195
438

8.890
4.254
13.144

2
34
36

8.892

321; !
8.0 15
11.231

150
292
442

350
783
1.133

50
74

4.288
13.180

5.357
9.304

12.746
13.911

51
102

198
108

19
54

74
55

23

54

86
75

3
10

12
20

5.453
9.524
14.977

13.116
14.169
27.285

4.362
8.462

11.266
12.358

1
2090 i
2.089 ,,
4.179

10.176
5.736

10.176

5.UO

4.454
10.233 I

102
6

84 '

164
31

29
73

164
23

Ii
8
15
10.798
5.796

16.594

\.\I I

1.538 11
478
1.
1
3,
3

",I
'I

Ii

~541 1

1.481 ij

3.022 "

367
894

1.416 I
978

195
508

628
545
.

109
196

2:79 1
243 1

224
511

560
735

5.257
10.571
15.828

14.149
14.859
29.008

6.965
12.697

17.141 I
18.437

137
283

305 !

I
I

;1
4.802 ,1
5.293 !1
I0.Q95 ~I

346

101
5

II

622 1

61

I'

350

10 f;

,
,

--

6.~21 1
249

I
5

:1"

61
7,

28
62
90

17

"

23
54

2. 089 11
2.089 ,

31 '
54 1

349

41
51

2 ,1

22

~I

170
47

POSAVO-TAMNAVA
2

1,
3

I'
,I
3.127 I

44
95

1.049
76

,I

147
6

4:
1
10 I'
21
11'

1
-

6.904
3.888

3060
11
579
3.
11
56 j

i
2

7.389
4.607

7.661
4.634
12.295

3.635
4.355
7.990

i,

3.261 I
7.207

2
18
20

22

128
267 :

5
10

8
15

4
4'

10.800
5.814
16.614

4.642
10.661 I
15.303

71
13 ,

27 1

32

487

134
104

2 11

,
,

31

98

3'
3'
-

-'~ :I

21

37
79

~.451 !!

~Il

77

163

241
194

Ii

4
4

12 :1

2.470 11
V02 il
4.872 :i

7.215

13.245
20.460

18.015
19,059
37.074 ,

43

60

9lJ

92

133 i

152

'I

19

104
Drinska banovina

Lica zaposlena

Kl(lse

l'anlmanJu -

P~rsonne! exer~ant

Pol

zaniman,ia

Classes des professions

,"

Sexe

-=

..;:

to~

I
S rez
Poljoprivreda, suma rslvQ i ribarstvo sylviculture et p~che

Agriculture,

m. h.
1. . f.

4.1 51

m. h.

t1.

215
18

m. h.

89

38

Z, . 1.

Arrondissement:

129
76 1

2'

339

1
Industrija i zanati -

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saob racaj -

Commerce, c redit et

communications

218
4

49

49

21

26 1
fi

Javna slutba, s[obodna zanimanja i vojska public , professions liberales et armee

Se rv ice

Druga zanimanja, bel zanimanja i bez ozoake zanima-

oja _ Autres professions, sans profession et sans


declaration de la pro fession

m. - h.

21

!, . 1.

m. h.

26

Z, 1.

52

m. - h.

Ukupno -

Total

Z. 1.
SV. -

ens.

6~ I

4483
'
,1
416
4.899 1

! I~

Y6
25
428
30
45S

154
25
179

Srez
Poljoprivreda, ~u mar stvo i ribarstvo sylvicult ure et po!che

industrija i za nati _

Agriculture,

m. - h.

lnduslries et metiers

Trgovina, kredit i saob ra caj communications

m. h.
z. - f.

Commerce, cred it e{

Javna slu~ba, slobodna zanimanja i vojska public, profusions lib~rales et arm~e

Ser vice

Druga zanimanja, bez zanim anja i bez ozn ake zanlmol


nja - Autres professions, sans profession e t :,;lns
d~claration de la profession

Z, . 1.

174 1
16

m, h.
Z.. 1.

65 1
1 ',

m. - h.

z.. 1.

m. h.

z. - r.
m. - h.

Ukupno -

Total

4:1

i, . 1.
sv. ens.

19 1

15

4.678

indust ri ja i zan ati -

Agriculture.

t1.
m. - h.

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saob ra~a j communications

m. - h.

! , . 1.

Commerce , cr~dit H

139
29
168 1

133
19

6,

3
34

10

81

3
7

I:
I9

3'

_0

10

167 1

33 1"

17~ I

33 113

12

Arrondissement:

53
52

II ,

5!

30 1,

'- 1

3'

Z, 1.

161
108

3.406
148

m. - h.

Arrondissement:

15
2

Srez
Poljoprivreda, sumars tvo i ribarstvo sylViculture et p~c he

78 13

19 1
1
16

322 1

75 111
3 12

112

4.356 I
1

154
78
232

15 1
1

3,

69

Javna slutba, slobodna zanim anja i vojska public, professions libe ra les et arm~e

Serv ice

Z, f.

Drug a zanimanja , bez zanimanja i bez o znake zanimll'


Autres profeSSions, sans profession et ians
nja declaration de 13 proressio n

Ukupno -

m. - h.

Total

m. - h.

20 '

31
17 ,

Z. 1.

20

m. h.

3, 606

i . . 1.
SV.. ens.

93
1'

193
3,799 ,

9
10

27

10 ,1
103 ,

11 3
6
119 ,

25

"
1

12

25 ! 13

105

Drinska banovina

Ptrsonnu tntrrlenut5

Izdrhvana Ilea

Ja proftsslon

I
P02EGA

2.~38 1 1
3.735 1
1

~I

31

7.220
4.150

12
13

3.737 '1
6. 711 ~

71

176
23

2
9

178
32

49
1U4

122
79

82

12 1
9

2
33

8.270
4.320
12.590

8.610
12.709 ,

91
183
274

62
160 1
222

7.41 0
4.294

3.U40
7.924

10

51

27

20

48

363
23

146
281

14

II

8.268
4.289
12.557

122

31
1

4.099

40
73

31

84 .
153

2.974 !.

33

32 '
66

226
17

226

II

197
5.
1
9.585

1.317
1.413

I
12.417 1
13.741

137
322
1

7 1

15 1
45 ,

3. 865 1
8. 124
1

524

524
26

10

7.220
4.156

14
4

22 :,

178
398

702 '
431

127
240

353
257

54
128

232
160

20
22

81

13 '

13.846
14.693
28.539

1.462
1.527

5.463
9.519

12.873
13.813

161
331

524
354

56
145

203

62
124

169

1.420
2.744

RACA
I

2
3

til

7.410
4.267

31 1.

363

!I

22

3118 1i
3.871

I
5
6
7

_ 121
''II
'I
~I

10

147
6

10

47
113

23

105
34

2
3

107
37

59

11 9

147

20
19

20
I

20

II

3.161 :

8.045

8.047

12

3.872 :
7.033 1

4.348

36

4.384

12.393

38

12.431

6.702
3.779

248
31

13

39

~~

21
? l

= -iI

I
i
i

4.144
8.351
12.495

72
171
243

3.562
7.346

155
161

13

33

43

63

5.755
10.1 62

15.917 1

13.802
14.546
28.348

9
19

5.642
9.220

12.344
13.002

18
34

142
244

278

48
122

145
135

39
87

141
104

2'
II

74 1

III ,
185

465
1.
1
1.529
2.994 ,

RADEVINA

3.240 I
3. 57Y I
3

702
1
6.
3.782

248

115

34

202

97

390

97

13

24 I
62 ,

10
21

102
15

102
17

12
28

53

44
21

19

26

70

10

32

42

63

I'

5.897

1.860 I,
3.943 ,1

9.715
15.612

13.090
13.582
26.672

8
9

44
21

III

11

12
13

3.25Y ':
3585 '1

6.844 il

7.IU3
3.852
11.045

7.193
15
15

3.867
11.060

3.720
7.648
11.368

24

36

83 ,
119

58
124
182

2.083 '1

142 1
104 I

5.576
10.373
15.949

1.324

106
Drinska banovina
Liea zaposlena u zanimanju -

Personnes

.~

KIClse

Pol

zaniman.ia

Classes des professions

Sexe

":

" ~ :"2
g~
~ -

:~

2: "
~

"

~ .-

"
"

Agricul tu re,

m. - h.

Z. L

5.949
313

".~
0

'0

o.

"

t
]

:g

"

e5

47
11

g
~" "3
0

~ .-

-s

"

Srez
Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo sylv iculture et p~che

exer~lln!

"-"

,~

g:

Arrondissement:
341

113

42

2
I

Industrija i zanati -

m . -h.

Industries et metiers

Trgovina, kredit i s aobracaj communications

z.. L

Commerce, uedit d

JUlina sJu~ba, slobodna zanimanja i vojska public, professions liberates d armee

Servito.:

Drug-a zanimanju, bez zanimanja i bez oznake zanmlU'


nJa - Autres professions, sans profession et saliS
declaration de In profession

Ukupno -

Total

I
Poljoprivreda, 5urnarstvQ i ribarstvo sylviculture et p~che

industrija i zanati -

Agriculture,

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobracaj communications

Commerce,

Javna sJulba, s[obodna zanimanja i vojska public, professions lilJeraJes et arm':e

cr~dit

et

Service

Ukupno -

m. - h.

z.. L

m . - h.

Z. f.

Total

103
2

417
17

153

70
3

199
40

m. - h.
Z. L
46
63

m. - h.

6.537

Z. f.
SV. - ens.

421
6.958

502 1
43
545 1

24

9
8

16

622

485

28

37

62
547

28 \J

659

1.206
132

157

278 1

41

m. - h.
Z. r.

2.692
438

950
91

6.635 :

m. - h.
1.. f.

1.949

2.566

131

435

m. - h.

260
123

-1.540
1. 197 i

3.173

z.. f.

3.050

m. - h.
z.. f.
SV. - ens.

19 1
46

15.441
4.134
19.575

Industrija i zanati -

Agriculture,

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobrab j communications

Commo::rce, credit et

J avna slu ~ba, slobodll<l zanimanja i vojska public, professions liberates et arm':t:

St:fvice

Druga zanimanja, bez znlliman ja i bez ozn;j ke zanimn


nj a - Autres professions. sans profe~sion et S.:lns
decla ration de la profession

m. h.

z.. f.

Total

3
4

1.584 ,
106

350
93

11

5.887
121

138 1
136 1

266

8iO i

77
14.650

1.665

10.004

16.315 ,

m. - h.
Z.. f.

SO !

16

m. h.
z.. f.

m. - h.
z.. f.

24

SV. -

ens.

25 :

244

3.283

1.016 I
4.299 1

23

\0

1.445 11

220

12

1.665 13

Arrondissement:

21
2

181 I
18 !

z. - f.

192

1.772

m. -h.
z.. f.

m. - h.

Ukupno -

12

1.260

8.232

10

4.911
221

II
I

779
411

57
1.3 1

Srez
Pol joprivred a, sumarstvo i ribarstvo sylviculture o::t peche

Arrondissement:

392

110

Srez
7.367

m . h.

3'

13
13

m. - h.
Z. L

Z. - f.

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznuke lanima,


nja ~ Autres professions, sans prof'tssion et S<lIIS
declaration de la profe5sion

368
43

,
1I 5

11,

99
V

1'
1.

7
, 8

1I 9

25
5.200
265
5.465

130 !
10
140 ,

63
2

1~~

65

268

16
II

10
II

12

16 1\3

107
Drinska banovina
Personnes enlrelenues

Izdrtavana Ilea

la profusion

o
o

'" -">

ROGATlCA

4.690
3.749

11.140
4.105

3
5

11.143
4.11 0

7.029
12.68 1

23
46

119
239

1.841
1.793

9.0 12
14.759

20.155 ,
18.869

15
5

1.049
69

5
11

1.054
80

278
717

39

107
247

86

429
1.050

1.483
1.130

7
I

41 1

414
25

144-

-3 1
1~7

312
548

726

3
19

573

216
46

25

216
71

I I

159
39!1

375 '
470 1

70
92

70

\0

140
282 ,~

,"
"I

,
12 1
13

280
I

4:

157 1
I

391 '
1

~I

96

17.204

11
64
75

12.897
4.382
17.279

7.496
13.802
21.298 ,

16.776
7.021

25

16.780
7.046

7.745
14.941

149 1
16 ,

12.465
2.505

12.471

1.865

215

2.720

4.578 ,

6.699
802

8
450

6.707
1.252

1.489 '
3.605

1.506
3.748

2.507 1
759
6.
1
882
1.938

10.826
1.578

19
506

to.845
2.084

136
390

2.269
5.418

179 ,
338 '

4.292
3.420

II

4.303
3.665

1.391 1

31 1

245

3.5 12

57

1.245

51.106
16.767
67.873

12.626
27.026
39.652 '

4.345
10.374
14.719

U56
11.072
15.528

4.712
3.755 i
8.467 ,

I ,

70

114
160

12.886
4.318

11 8

333 !

683
1.016

306 1
663
969 1

II

186

1.847 1,
1.794
3.641 "

9.982
16.912
26.924

22. 879 1
21.324
H.203 1

3203
2.892 11

11.438
18.833

28.218
25.879 ,

2~i

4.775
12.306

17.246
15.026

3.878
9.299

10.585
10551

2.584

IH29
8.230

SARAJEVO
7.768 ,
6.490

89i
12 1
1

,I
\U

1211

13

:i

~007 1
6.519 :

1-'.526 1

51.058
15.326
66.384

48
1.441
1.489

143
20M

398
H43 i

317
792

8 .,'

6.146

5~1 1

1.964
4.814

3.212 i

2.926
6.138 "

24.639
51.398
76.037

6. 267 1
8.479
1
75.745 ,
68.165 '
143.910 1

SREBRENICA
10.293
2

4.904

262
22

128
2

105
10

BI

25
25

4.562

~.266

II

53
109

263
24

143
275

13

17 !
I

128
3

75
152

25

105
17

69

140

25

\U

11

5.206 '

10.813

4.616 1
9.822 1

4.963

2
10

10.815

12

15.776

12

15.788

13

10.294
4.904

'I

25
4m3

2.284 ;
2. 112 1

166
299

87
184
271

2. 293
2.117 1
4.410 11

17.202
16. 402 1

429
323

190

217
193

73
155

178
172

10

34

35
59

7.246
12.176
19.422

18.061
17.149
35.210

89

6i

13 .

10
34

4.792
9.732 ,
14.524 i

6.908
11.498

,1

108

Drinska banovina

.. _
.

Klase zanim an.i ll


Clas ses des profession s

Liea zap os lena u zanimanJu

industrija i zanali -

Agricul ture,

Trgovina, kredit i saobrataj communications

m. - h.

z. - f.

m. - h.

Industries et metiers

z. - f.

Co mmt!rcc:, c rtdi t e t

Javna slutba, slobodna zllnll11anja i Yujska public, profusions liberale s et arm~e

Servi ce

Druga zaniman ja , bez zanimanja i bez o zoake zanimaoja - Autres profusions. sans profession et sans
dtcJa rat ion de 13 profession

Tot al

5.379
393
242
37

3,

81

,i

97
7,

117 1

Z. - f.

21 1
I .

121
23

m. -h.

28 !

m. - h.

z. - f.

m. - h.

z. - f.

m. -h.

Ukupno -

z. - f.
sv. - ens.

3'

III

11

5
i

indu strija i u nali -

ribarstvo -

Agriculture ,

Industries et mttiers

Trgovina, kr edit i sao brataj communications

Javna slutba, slobodna zaniman j a I vojska public, professions libl!:rales et armee

Service

Druga zan imanja, bez zanimanja i bez oznake zanima'


nja - Autres professions, sans profession et sa ns
declaration de la profusion

Total

245
26

Indus(tija i unati -

Industries et ml!:tiers

Trgovina, kredlt i saob r acaj communicati ons

Javns slutba, slobodna zani man j a I vojska public, professions libe r ates et armee

Service

Druga zan imanja, bez zanirn an j a i bez o znake zanima


nja - Autres profeSSions, s ans profession et sans
declaration de Is professio n

Ukupno -

Total

10

,
6

~I

,
7

271

!O

415

43

11

IS
317 1

153

12

568 1

44 \3

Arrondissement:
1

m. -h.

575

119 :

690

9'

176

122
12

96

222
17

108

..3

393

266

85

m. - h.

z. - f.

m. - h.

219 .

81
30
20

m. - h.

442 ,
198

z. - f.

z. - f.

11 8
4

m. - h.

z. - f.

,I

6.346 1
1
587

775

6. 933

886

3.176 1

344 1

m. -h.
f.

433

m. - h.

z. - f.

2~ 1

m. - h.

55

z. - f.

III

53

13

24 '

730
119
849

I
1 11)

127 1 \1
13 12

140 1,3

Arrondissement:
2

120 I 3

66
3

569

'89 '

137

18

17

IS '

268
67

112 1

8'

4.098 1
657 1

92 1
639 !

5' ,

68

z. - f.

547

18 1

m. -h.

4.755

ens.

25 1

14

$V

:I"

31

243

z. - f.

5,
6

66
1.248
224
1.472 1

70 1

205

m. - h.

523

z. - f.

z. -

Commerce, cnldit et

11

302

Srez Agriculture,

z. - f.

sv. - ens.

Poljopriv reda, !umarstvo i ribarstvo sy lviculture et piche

10

40

m. - h.
Ukupno -

397
149

5.080 '
265

m, - h.

z. - f.

Commerce, cn!,dit et

Arrondissement:

13
3

-14 1
5.767
-182
6.249 1

165
1
10 ,

Srez Poijoprivreda, sumarstvo


sylviculture et plchc

eXtr~3nt

Pol
Sexe

Srez
Poljoprivreda, ~ umar st v o i ribarstvo sy lviculture et p~che

Personne9

8~ 1!
931

8
10

17

51
268
148
416

1' 0

172

\1

5 12
177 13

109

Drlnska banovina

Izdrfavaaa Ilea

la profession

.. -!:Ill

>

o
o

, ~

'"

=> ...

TAMNAVA

,
2

4.657

9
10
II

12
13

-1.846 ,
10.672

77 1

180
417

651
468

2.337
2.447
!

32

354
23

55
167

76
176

44
74

176
-118

441

148
25

148

67
140

29

10
20

78
164

226
193

-13
47

43
47

7,
24

10
20

17
44

60
91

7.797
1-1.511

353
15

:1

22.308

227 '
420

1.996 1'
2.072 11

7.287
12,458

18.116
16.801

38
138

31-1
902

196

77 ,
157 ,

21

6.287

22

17.747

5.063
11.215
16.278

10.828
4.336

I
7

10.829
4.343

5.030
9.889

77

1.715
319

3
20

1.718

339

501
996

584
53

2
20

586

162

73

,,(,17

695

-I
43

699

265

119

162

?7

580

535

3
21

165
374

233

538
25-1

5.131 i
-1.006 1

14.357

14.370
5.171

5.865

Y. 137 :!

19.417

13
III
12-4

3.997 !

'I

d"

4.789 !

11.460

.\82

246
513
759

2. 341 1
2.448 ,

530

19.257
20.798
40.055

147
335

11.459
6.266
17.725

5.389 ,1
10.276 11

17.790
19.605

159

338

7.346
13.468

-I
II

145
332

12 1
\.

~J

10.444
6.137
471
51

18 .

ti

471
49

10.44-1
6.130

5.588

TRAVNIK
5.067

7ii

21 1

ti

2:1

,
10

"
"
13

= I'I

,,

5.060

34

371

83
55-1
1.249
1.803

211
II

17
38

1.668

5.5 25
2.919

3.116
6.250

23

40
93

1.285
181

3?7
737

35
40

17-1
430

632

203

-19

399

99

7
34

451
133

31
66

236
251

238

130

10

10

261

269

32

S. 131
3.543
11.674

3.807
7.721
11.528

'I
1.996 1,
2.074 :
-1.070 i

736

1~ . 5-I1

II

= il
= II

101
151

11.703
17.568

2.404

873
2.038

2.591

2.377 ,1
I

435
945

1.021
1.018

289
645

988 ,
807 1

267
608

25.845

805
862 1
1
23. 521 1
21.865
45.386 1

3.947
7.234

9.472 1
10.153 ,

537
1.207

1.822 ,

9.151
16.694

'

TRNAVA

2.151 I
2494

5.525
2.9 18

28 1
9 1

,
,
5

7 'I

1.1

632
-12

18
46

1.388

997

365
767

816 1,

262
536

713 :
669

140
301

378
562

"

\0

1.285
178

-144

"12

2.187 ,1

8. 122

2.505

3.488

9
55

13

4.692 I

11.610

64

225

460

10

-III

tl45
1.256

244
611
855

789
868 1
1.657 1,1

5.251
10.045

15.296

13.382 1
13.588 1
26.970

110
Drinska banovina
Lin za poslena U lan iman Ju -

Kl:1se

Sexe

Srez
s~dviculturc

Agriculture,

et peche

Industrija i zanati -

Trgovina, kredit i
communications

Industries et metiers

~aob rataj

Commerce. credit et

Javna sl u1ba, slobodna zanimanja i vo jska public, professions liberales et armee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez ozoake zanima


nja -

Autres professions. slIns p rofession et sans

declaration de la profession

Ukupno -

T otal

m. h.

z. . f.

12.926
5SY

z..

757
132

260

m. -h.

380

206

10

17

52
10

704

z.. f.

m. h.

z. . f.

m. h.

463

m. h.

14.51S
1.204
15.722

z.. f.

0)

-- I

1.979
61

115

II

403 !

z.. f.

Industrija i nnati -

z.. f.

36

499
27

25
21

Commerce, cn!dit e:!

Javna sl utba , s lobodna zanimanja i vojska public, profe:ssions lib~rale:s et arm~e

Service

4S '

376

40

140

255

132

12

49
15

369
66

405
58 1

m. h.

z.. r.

m. h.

z.. f.

82
59 1

2.t5 I
16 12
261 13

Arrondisse ment:

130
120

12

149
32

133
1

3
,

23
10

42

199

6
1

8
I

Drug:l z30imanja, bel lanimanja i bel ozoake zanim:lnja - Au!re;; profess ions, sans profession et sans
declaration de 101 profession

m. -

z..

h.
f.

m. - h.

Ukupno -

Tot al

z.. f.

SY. -

ens.

418
255 1
5.192

680 '
5.872 1

~I

77
63

i
682

792
104
896

82 11
764 1

327

Poljoprivreda, !umarstvo i ribars!vo sylvicult ure et p~che

Industrija i zanati -

Agriculture,

m. h.

Industries et mitiers

Trgovina, kre:dit i saobrat'aj communications

z.. f.

Commerce, ((cdit et

Javna s lu1ba, slobodna zanimanja i vojsk:l public, professions libe rales et armee

Servi ce

Druga zanimanja, bel zanimanja i bez aw ake zanimanja - Autre;; professions, sa ns profession et sans
declaration de l:l profession

Ukupno -

m.. h.
z.. f.

Total

4.4

95

316 1
534

86

I~ I

3;1

578
40

51

61

l~~ I

166 1
I

m. h.

100

560
105

970
4

:I

16

m. h.
z.. f.

329
279

m. h.

5.702
717 1
6.4I Y I

z. f.

SV .

ens.

20

54

36
114

130 ,

1.794
45

882

1.839

298
187
485

752

!7~ I :~

21 1
1

244
20

z.. f.

175 1

A rrondisse ment:

z.. f.

m. h.

10

180

26
_

1 9

?44
1
571

Srez

'"

1.570 I
281
1.851

SI

42 1

2.S31
106
2.937

lO i

4.180
345

z.. f.

m. - h.

Indu stries et metiers

Trgovina, k redit i saobracaj commu nicalions

m. -h.

206
15

201
4

Srez
Agriculture,

383
42

33
14

1.191
154
1.345

Arrondissement:

1.03S
158

20 '
I

m. h.
f.

sv . . ens.

Poljoprivreda, umarstvQ i ribarstvo sylviculture et ptche

extr~ant

Pol

z:lnimanja

Classes de..- p r ofessions

Poljoprivreda, suma rstvo i ribarstvo -

Personnts

65

5
6

8
,

I 9

_j:o

4 12
180 13

111
Drinsl<a banovina

..

la profusion
c
~ ~
~

.3 ~ ~~

! l~ ~i~

">

[ == e"::.E

...o

.S ";

'"

~ E

'"

::;ro
~.

Personnts

hdrhvana Ilea

~::

0-

.. ""

] .. 6 U

'- "

.-= .:. -;;;

..:. ~ ~

2 ~~~ i

~ ~ EI
if ~'i= ~~; ~ ~l~
~= ~~~
I~
...
.-

,-'

c
c
o

os;

::> ,..

~Q

~:

Q:;

.0

, ..

c'

-tntre{en ul!S

....

~:="

"'5

>:; :=

tiB

I~

~ ~

~:;; ;;,~

_c

~-

:;

c
~

"CI~

0:1;;; ."

0
~

o0

:. ::.

"''-' - ...

~= ~

c::

-
-

"

TIJZLA
217
10.
1
8.797

2; 1
,

~.544

3
75

1.283
248

35 '
81 1

498
1.008

522

536

27

563

374
'
735

1
16

30.597
10.560
41.157

6
203

30.603
10.763
41.366

14.231 1
27.331 1
41.562

522

"1
12

13

10.242
8.799 ,
19.041 :,

209

3.035 '
4.158 .

7.363
4.623

63 :
14 .!

1.174
149
606
37

14
6

631
1.508

57

117 1

122 1
219
1

17.155
29.066

I
1

2.426
5.152

87
174 1,
I

829
1.789 '
2.618

--

2.434 !
4.749 ,
7.183

41.476
38.612

6.035
5.473

594
1.319

1.462
1.404

590
1.206

1.873
1.454

II

497
970

1.019
1.533

21.262
37.713
58.975

51.865
48.476
100.34 1

3. 768
3.t>!4
7.612 ;

8'

7.363
4.623

3.985 '
8 .043 ;

6
17 ,

II
12

I
15

1.175
164

13
25 1

88 ,
252

3
10

609
47

323 '
726
I'
96
'
239

1;:

'"
"

~ !I3'1

4. , 80 '1
7.293 .

13

4
56

520
84
518
398

624
140

32
i2

51S
398

103
186

169 I

36 1
76 ,'
II

322

Ii,

699

10. 289
5.372
15.561

4.539
9.256
13.805 ,

462
VIO
1
1.372

8.764
4.849

922
3.
1
9.097

5
14

I
9

1.367
171

377
939

26
59

36

569
79

166
417 1

1.632
126

5
60

1.637
186

54 !
165

419
393

I
IS

420
411

143
318

12.850
5.572
18.422

7
i:!4
13 1

12.857
5.695
18.553

4.562
10.936
15.598

~ 396

11

,I

I',I
I,

' 1,

773 ':

12.800
14.091

424
1.003

1.599
1.167

253

862
531

484
355

979
912

II

2 17
368

735
756

1435 11
1.396 1.
2.831 ::

6.686
12.095
18.781

16.975
17.467
34.442

2.1% ,
2.079 '
I
6

6.177
11.283

14.941
16.132

II

q
Ij

250
523

5.437,
9.468

772

114
182

8
81
89

10.281
5.291
15.572

I 435 11

121 1

12

1.563
3.261

3.767
3.843

UZ1CE

505 ,
978 '

131
382

52

1.280
173

174
351

25 1
3'- I,

333
794 '

868
85

10

12.858
24.213

3.609
321

24.321
9.546

2
47

3.607
274
868
33

31

1
2

24.320

VALIEVO
4.049
2

,
ti

8
9

'"

R.'64
4.848

46 '
9

1.356
162

33 ,

569
43

44dO

I '

I
i

_.

,28

"12

4.

'3

S.617 .

4:.48Y

54 1
93

1. 927 1
1.558 ,

273
698

942 1
777 '

402
91 9

2.039 I
I. 105

21 0
465

630
876

2202 i
2.0t!4
4.286 ,

7.622
14.752
22.374

oi

220 I

27 1 --

321 I

SO

751

;1 67
147

432
1.044
1.476

326
686
1.0 14

560
1.387

151 1
384 [

i _.-

!i

'I,i

20.479
20.448
40.Y27 :

112

Drinska banovina
Uca zap 05 lena u zanlmanJu -

II

Ii

Personnes

Pol
Sexe

Kla se zanimanja
Classe s d es professions

exer~ant

.~ ~

~~
~

~"

Srez
Poljoprivreda, s umarstvo i ribarstvo sylvicul ture et ptche

lndustrija i zanali -

Agriculture,

Industries et metiers

Trgovina, kr~dit i saobr:lcaj communications

Comme rce, credit et

Javna slutba, slobodna zanimanja i voj ska public, professions liberales et armee

Suvice

Druga zanimanja . bez zan imanja i bez ozn ake zanimaIIja - Autres profeSSions, sans profession leI sans
d<!clanltion de 13 p r o fession

Ukupno -

T ot al

m . - h.

33

6.279

Z. 1.

306

m. - h.
Z. 1.

678

55
I

lnd uslrija i zanali -

Agriculture,

Industries tt metiers

Trgovina, kredit i saobracaj _


communications

Javna sl ut ba, slobodna zanimanja i vojska public, p rofessions lib~rales et arm~e

c r ~ dit

et

Service

Druga laniman ja, bez zanimanj a i bez oznake zanima


nja - Autres professions. sa ns profession et s an s
d~cla ration de In p ro fess ion

241

38

54

106
3

147
I

Tot::!!

m. - h.
Z.. f.

260

204

m. - h.
Z. 1.

220

16

22 1

68

25

"- I

27

355

m. - h.
Z. - r.
sv. - ens.

7.579 i

658

2. 195

1.287

553

82

67

128

163

8.132

740

2.262 .

m. h.

3.886

z. - f.

251

m. -h.

234
-14

43

251

Agriculture,

70 :

m. h.

Z. f.

In

2518

1"12

259 . 13

1.415

Arrondissement:

81 1

m. -h.
Z. f.

Z. f.
SV. - ens.

219

66 1

m. - h,
Z 1.

Z f.

16 '

204

31

68

m. -h.

29

m. - h.
Z. - f.

10

18

10 1

II
s

45 1

114

1 9
10

to

58

4.28 1

358
4.639 ,

368
25
393

424
10 '

418

434

505

Srez
Poljoprivreda, urn,lrstvo i ribarstvo sylviculture et p~che

73

m. h.
Ukupno -

781

1.850

Z f.

Commerce,

201

Srez
Poljoprivreda, ~um ar s t vo i ribarstvo sylviculture et pt!che

Arrondissement:

308

196

c=

5.233

49

50

84

86 1 13

Arrondissement:
216
2

53

181

11

2 I 12

87

lndustri ja i zafluj -

Trgovina, kr edit i saobracaj commun icat ions

ComI11I!TCC, credit et

Javna slutba, .ilubodna zanimanja i vo jska p ublic, p ro fessions liberales e t armee

Service

Drug a zan imanja , be: zam man ja i bez owa k e zani ma


nja - Autres p rofess ions, san~ p r ofl!ssion et 53ns
d~claration de la p rofeSSion

Ukup no -

Z f.

163
20

m, - h.

92

m. h.

Industries et met iers

Total

Z. f.

m. h.
Z. f.

m. h.
Z f.

m. h.
Z. f.
sv .. ens.

4,

20

15

14

6
II

3
1 '

3
6

lOB

7'

34 ,I
34 ,

13

8
9

II

10
1

5. 528 1

206

241
5.769 ,

7
213 :

\7

11

12

17

13

-----

113
Drinska banovina

Izdr1avana Ilea -

Ja proression

>

Pcnonncs entrctcnues

"

VISOKO
1

5.4 52 11
4410 '1

58 il

3 11

49

31
1

'7

1 8
9

10

I,

5.559 1
4.416 1
9.975 1

12

13

12.268
4.771

1
20

12.269
4.791

3.809
1S3

3.812
215

570
1.288

780
56

237
547

32

6.126 .
12.024

33 ,
68

1.771 1
1.749

1.429
2.905

85
244

8.173
14.312

20.442
19.103

2.088
4.445

5.898
H60

588
1.266

1.368
1.322

774
22

34

265
97

28

267
125

413
181

5
12

418
193

143
329

17.529
5.254
22.7S3

17
126
143

17.546
22.926

7.084
14.195
21.279

478 ;
1.006 :
1.484 .

6.883
2,868

6.8S3
2.877

58

748
66

384

364
20

1
17

365
37

231
22

1
14

232
36

162
68

162
75

~~

8.388
3.036
11.424

2
55
57

8.390
3.091
11.481

4.506

1O.S31
4.126

10.S31
4.128

33

311
39

168
5

170

20

243
471

5.380

8'
71

236
376

107
315 1

124
318

19 1
35 !

151
360

418
485

47 1
90 i

190
419

612 .

1.845

3816 1
5.661 ,

28

1.781
1.785
3,566

608

11.188
20.802
31.990

28.734
26.182
54.916

5.232
9.315

12.115
12.192

281
651

1.029
717

247
579

612
616

VISE GRAD
1

2. 733 11
2. 551 11

62 ,1

3,
4

21

18 '

I ,I

8
9

=i

10
11

2.81 3

12

1
0_.00-4 i

13

5.367 ,

748

4.230
7.910 '

21
51

73 ,
204 1

174

12
36

89
228

S3 '

130

34

214 1

261

99

104 ,
225

19 1

1,
3

6
3

4 I'

62
133

11

908
11
1.150

262 ,

il

109

341

II

247

283

= I'

80
203

242
278

II

5.949
10.995
16.944

14.339
14.086
28.425

11

7.499
13.068

18.330
17.196

1.;~:

1::1 .581 !
13.087

267
573
840

8S3 1
945 '

5.21 6 ,
10.306 ,

19
55

57 1
128

2.579

298

7
17

27 1
50 ,

2
1

168
366

479
405

25

78
195

69

1
4

116
277

286
302

135
25

65
156

66

201
186

46
38

18
42

11.493
4.255
15.748

5.444

2.072

VLASENICA
1
2

5. 283 1
3.892 [

20 i

41

4 ,

l
61
1

.,
-

311

130
16

9
1

45
36

IU

5.322 '1
3.898
Y. 220

11.485
4.21 6
15.70 1

S
.-

39
47

132

10.842
16.286

2.

30

161

121
297
418

207

"

'I

0010 "
-.Ii
2.584 ,

1
4.794 !

20
43
7.869
13.915
21.784

66 :
81 :

,
18.170 I
19.362 ,

37.532

114

Drlnska banovina

K18~e

zanimanja
Classes des professions

Poljoprivreda,

~umarst1iO
p~che

\ rib;HstVQ -

Agriculture,

sylviculture et

Uca z.aposleoa u zanltnanJu

Personnes exert;:ant

Srez -

Arrondissement:

Pol

Sexe

m.

h.

z. - f.

4.162
140 ,

248

22 1

36
1

[ndustrija i zanati -

Trgovina, kredit i

saobra~aj

127 '

Z. - 1.

330
1
45 1

m. -h.
z. - f.

194 ,
5'

m. -h.

Industries et metiers

Co mmerce, credit et

communications
Javna slu~ba, slobodna zanimanja i yojska public, professions liberales et armee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanima


nja - Autres professions. s an s profession et sans
do!claration de la profession

m. - h.
Z. - f.
m. -h.
Z. - 1.
m. -h.

Ukupno -

Total

z.. f.

sv .. ens.

838
93 :
5.538
293
5.831

1. 153
31

205
3

210
13

113
3

17
17

244
47

16
16
52

603
68
671

1.480
51
1.531

Stez Poljoprivreda, ~umarstvo i riburstvo sylviculture et peche

[ndustrija i zanati -

Trgovina, kredit i
communications

Agriculture,

i. - 1.

m. - h.

Industries ct metiers

saob ra~a j ~

m. -h.

z. - f.

Commerce, credit el

Jayna slu!ba, slobodna zanimanja i vojska public, professions liberales et :J(mee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanima


nja ~ Autres professions, sans profession et sans
declaration de la profession

l}kupno -

Total

m. -h.

z. - f.

3.829 ,
332

49 .
7j

11

13
1

42

80 .,
11

m. -h.

z. - f.

m. -h.
z. -1.

4
7

m. -h.

3.895
347
4.242

z. - f.

sv. - ens.

142
11

153

5
51
1

12
3

72
1
73

Srez Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo sylviculture et peche

Agriculture,

Industrija i zanatj" _ Industries o!l metiers

m. - h.

z. - f.

81

7.385

290

-I

Trgovina, kredit i saobracaj communications

Commerce, credit et

Javna slu!ba, slobodna zanimanja i vojska public, professions liberales et armee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez owake zanima


nja - Autres profeSSions, sans profession et sans
decla ra tion de la prof~ssion

Ukupno -

Total

522

126 I

84 '
606 1

143 13

17 12

Arrondissement:

91
65

25

I'
5,

.1

121
66
187 ,

Arrondissement:

,3

35

57 1

18

3i

m. - h.
i. - f.

10

193
1
19

m. - h.
z. - 1.

102
58

m. h.

8.089

203
7

8.482 '

10

47

13

sv .. ens.

18

12 1

261

393

43
26

25 1

m. - h.
i. - 1.

z. - f.

21

31

I,

11 6

97

331

38 1

6 ,

4-1 1

i. - f.

16

9'

285

m. - h.

102

65
4

I,

14
16

210 I

386
73

459

i 10
65 '
II
4 1 12
69 . 13

---

115

Drinska banovina
la profusion

. ~,,"

I
I
['

-'5 .g
:;:; 0 -==-.-

II
~ .~ ~~~ II
g,g E';::~ Ii
'

-:: 0

--

::::..,-

.
....
.
~

.2
_

.::

.- -."

..
>

,C

c
';;j

o -

~.

':':::::1

... 1>0

r!";" .:::-;

=~

..:;

...

0o
... . "

o "

J;"

"''-'

_ cr'

~::
~ c

Izddavana Uea '"""": Penonne! entretenues


~~ I

no':
~

::..

0. ....~."'-

~ ~~ .~
.:

~~.E

!
!

'': ~ 5-

-- I

~ ... I, ..:
...........
~% I ~
.-

0..,

:;3 e
~

:::I::~
,> , u

,-

I; H~! I
0

Q. ......

..

"

::; 5:3

:; ;

..

~
=

'Il

0"

.0

'C
~-

;:

-;;; :a ~
o , 'u
-g g, =..

:~

~c

.. ::: -"
!:::

,,;;=

0
~

~ c

=>

II

-
0

...

I
ZENICA
]

3.444
2.481

8.022
2.657

55
13

1.972
115

27
1:

567
40

284
75

13

,
,
,

'7

'I

10

"

- 'I
-

'I

3.527 [1
2. 495 1
6.022 1

12
13

95 1
121

8.022
2.661

1
7

1.973
122

10

181
392 '

3
27

287
102

6
11

516 i

12 ,
48 1

95 1
125

100
271

55 1
135

4
52
56

11.800
3.060
14.860

58
168

264 :

4.640
9.178 '
13.818

1.220

5.378
9.309

13.400
11.970

6
8

1.108

2.401

3.081
2.523

447
912

1.014
962

282
575

569
677

155

1.106
531

1.188

761 ,
1.579 ,
1
109 !
147 !

567
50

3.008
14.804

72 1
173 ,

283
646 1
1
153 !
371

l1.i96

20 ,
37 '

~.~~ [

1.009
2.082
3.091

523
1.11 3 .
1.636 '

~1981

1.230 ]
2.428 :

406
7.370
13.603
20.973

19.170 1
16.663 1
35.833 i
1,

ZLATIBOR
6.912
3.978

148
8

2:

7-1
3

83
11

6
7

2.979
3.561 1,

-I i

"6 1
7 '

' I

]0 1

"

,
1 :1
:1

,,

2.985 j
3.582 1
6.567 11

12
13

13

6.912
3.991

148
10
H

83
20
5
7

7.223
4.007
11.230

13.050
4.592

628
56

484
22

2:
5

5
1-1

26
57

6 ,'
13

2
15

8,
16 ~

23 i
74

3j

45 .
1
80

3'
10

3.632 :
7.556 i

21

25
25

7.223
4.032
11.255

3.666 1
7.631 :
11.297 ,

13.050
4.595

7.207
13.91-1

528
62

28

484
50

,
-

-I i

1'

5.036
9.002

1.397
1.427

11

948
11.
12.993

3-1
85

1
182
95 1

34
95

108 [
99

48
90

131
110

1~ I

5.152
9.275
14.427

I
12. 375 1
13.307
25.682

53
158

1.892 1
1989 j

9.161
16.075

22.211
20.57 1

38

99 ,:

91
3!

295
692

923
754 ,

37 1

51

287
736

771 1
786

76
173
2-19

13
43
56

9
15

1.397 1
1.428
2.825

ZVORN1K
]

5.371 11

4.257 ;'

3i

1?3
... !;

7:

,
,,

75 1

]0

,
II ,

"13 II

61

273
25

1
16

274
41

il

121

,1

74

121
80

569
5.
1
4.270
9.839 '1

14.556
4.769
19.325

1
59
60

14.557
4.828
19.385

7
10

241 ,

580 1
219
-94 1
' 1

;. 726 1

~ ?'Y
10.
__ 0

22.951

101 :
1

128
3 17

:1
55 1
131 1

25 ,
41

169
383

",.
j-?

II

21

140
34-1

414
385

9
15

:1

64
146

185
226

145

394 ,
539 '

il

1.907
1.992
3.899 !1

9.947
17.994
27.941

24.504
22.822
47.326 '
8*

116

Drinska banovina
Uta zaposlena u zanimanJu

KI:tse zanimanja
Classes des professions

Agriculture ,

m. h.

i . . f.

4. 31 1
191

Industri es et

Trgovin3, kredit i saob ra ~ a j commun icatio ns

h.
i . . f.

284

m. h.

122

m"

m~tiers

Co mmerce, credit et

Javn", slutba , s lo bodna zaniman ja i vojsk a public, p rofe ssions liberales .. t ar m.!e

Se rvi ce

Druga zanim:l nja, bu zanirnanj a i bez oznake zanirna njl - Autru professions, san.> professio n et sa ns
dtclaration de 13 profe3siun

Uk up no -

Tota!

47 1

55 1
119

73
3

4'

117 1

12 '
II I

10

t!O

64

i . . f.

72

4.807

sv. . en s.

319 ,
5.126

386
23
409

I I

m. h.

i . . r.

10
6

m.' h.

25

m. h.
i . . f.

168
18 '

1 :

21
I

21

6~

67

i . . f.

'

Arrondissement:
186

66

I
Industrija i Innati _

exer~ant

Pol
Sexe

Srez Poljoprivreda, !umantvo i ribarstvo sylvicu lture e t pl:ch e

Personnel

673
II
684

342

68 II

72
414 .

4 12
72 '3

BANOVINA DRINSKA
Poljoprivreda, Jumarstvo i ribar :; tvo -

Agriculture ,

sylv iculture et po!che

!ndustrija i zanati -

Trgovinn, kredit i
<:o mmunication$

Industries et metiers

~ aobrata j

Ja vna sl utba , slobodna zanim:m ja i vojsk a public. p rofessions !iberllles et armee

Service

T otal

3.660 I
825 ,1

5.612

4.339 '

r.

14.423
1.942

2.335

m. h.

7.257

i . . f.

393

630 '

1.233

11.405 I

m. h.

r.

m.' h.

i . . f.
m. h.

Ukupno -

171

19.660 ,
2.192

m. h.

i. .

Druga zanimanj8, bez zaniman j a i btz ozoake z:Joima


nJa - Aut res professillns, sans p rofusion et s an$
de cl ara tio n de la professior.

11.802 ,
3. 579 1

193.292

i..

Commerce, cn!:dit et

17 1

6831
11 !

m.' h.
i . . f.

i . . f.
sv . . ens./

11.744

316

8.094
6.628
224.299

21.023
245.322 .

2.517

28
49 '
20.063
3.378

23.441

1.474 I

161

9.168 1
252 j

1.022
328 '

35.663 1
2.950

38.613 1

1.230

245
389

224
2.274
1.049
19.355 ;I
5.922 '
25.277 1

!
3.775 : 3
316 ,

781
32

1
'

~I ~
55

5 110
618
4. 354 12
II
1
'

4.972 ' 3

117

Drinska banovina

la profession

I
I
,

, -"

~
~

"...

2EPeE
.1

3520
2.557 1

8.110
2.803

17
12 1

1.006

8.111
2.804

4.351
8.430

35
54 1

49
134 '

26 ,

189 '

64

415

5.651
9.821

1.216
1.203

13.762 1
12.625
1

2;1

6
7

10
II

12
13

3.559
2.571 "
6.130 i

1.022

1.442
!.l09

267
542

622
585

8:
38

110
284

318

1.007

15

87

220
542 i

127 1

39

32

355
43

101

II

225

230

88 1

207
25

208

21

46

99 1
240 :

355

157
89

9835
3.000
12.835

3
6

160
95

54
139

435

I
1

330

262

102
249

344

6.565
11.918
18.483

16.406
14.993
31.399

75
81

9.841
3.075
12.916

4.723 ,
9.313
1-1.036

287 ,
588
875

1.151

216
1.
1
1.205 '
2.421 "

503
971

4.242
8.696

69. 878 1
69.795

259.397
459.051

628.443
634.802

~'O .324

47.563

65.545
53.850

11.695
26.741

31.692
29.272

8.017

18.106

30.325
22.685

5.489
12.591

16.996
2!.l29

339

812 .

BANOYINE DRINSKA

161. 777 1
160.136 ,

369.032
175.-Ill7

14
264

369.0-16
175.751

IH4.774 :
379.SS9

1335 1

-15.188

?06 1

5.652

33
535

45.221
6.187

10,473
24.667

1.010
2.510

8.7 11
20.310

130 '
176 1

19.962
1.51 1

35

19.997
2.531

5.70 1
13.643

3.894

1.020

8.407

2.027
4.555

88
1.264

22.308
4.579

1.883 '

6.767
15.220

985

73
136 1
I
23
18

11.507
8.538

3.399
8.079

I1
,

743 'i
50
1

24 'I

51

22.222
3.315

9
10

1'

11.474

33

8.059

-119

775

42
156

452
2.0-17 i
-\.346

1
-

163.880 '1'1 467.878


201
468.079
205.122
12.216
17.479 i
70.105 1' 304.922
773.001 ,
160.397
194.024
3.562
197.588
427.881 1
27.27-1
38.892 !
70.125
564.152
761.738
13,-1 --=-32:..4::;
.27
:.:..;..7::..
1 --=-56::.;1::;.90=2.!-_3:::'::.;76:;:3:.!-...;56=5.:::;66:::5:..L...;6:;:3::;2.:::;983:::'::.:, _..::3::;H.c:.490=_.....:::56:::
.3:..7c:.l_'.-:1.::40:::.:::230=I-.:88:::9::.:.:..07:.::4cL--.:l::.:.534=.::.:739~1
1
II

12

118
Dunavska banovina
Uca tap os lena

Klase zanimanja
Classes

des

tI

zanimanju -

Pol

professions

Sexe

Srez
Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture et pecht

Industrija i zanati -

Agriculture,

Industries et m(tiers

Trgovina, kredit i saobrataj communications

Personnes exerpmt

Commerce, credit et

m. - h.
Z. - f.

5.794

68 ,
27

777

m. - h.
Z. - f.

894
74 ,'

10

m. -h.
Z. - f.

183
37

110
16

371

23
141

Arrondissement:
2.272

929

17
3

146

14

25

JaYna slu~ba , slobodna zaniman ja i Yojska public, professions liberales et armie

Service

m. -h.

Z. - f.

Druga zanimanja, ber zanimanja i bez o znake zanima


oja - Autres professions, salis profession et sans
decl:lnltion de 13 profession

m. - h.
Z. - f.
m. - h.

Ukupno -

Total

z. - f.

sv. - ens.

46

",

76 !
95 '

6.993
994

7.987

229 1
61

I
353

,
1

77 '
430

35 1
2!

~umarstvo

i ribarstvo -

Agriculture,

sylviculture et pecht

Industrija i zanati -

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobrabj communications

m. - h.

633

m. -h.

I. 720 I

z. - f.

Commerce, c redit et

Javna slulba, slobodna zan imanja i vo jsk a public, professions liberates et annee

Service

Oruga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanima


nja - Autres professions. snns proi(!ssion et sans
McJa r ntion de la profession

674 1

Total

I
66

3
4

154, 1

42

m. -h.

67 .

rn. - h.
~_ - f.
h.

z_ - f.
SV. -

ens.

79 I

252
318

6.208 ,
1.175 [

545
110

7.383

655

I
1

51
41

5
1.575

4.798

165

1.759
6.557

1.740

lndustrija i zanati -

Trgovina, kredit i
communications

Agriculturo:,

Industr ies et metiers

saobra~aj

Commerce, credit et

Javna slulba, slobodna zanimnnja i vojska public, professions lib~rales et armee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanima


nja - Autres professions, sans profession et sans
decla ration de la professioll

Ukupn o -

T otal

22

J
169
70

Srez
PoJ joprivreda, ~ umarstvo i ribarstvo sylviculture et peche

Arrondissement:

z. - f.

174 13

305

293
8

21

3.262

230 :
91 i

145 1

z. - f.

172 11
2 12

1.047

323
77 :

932

40

134

3:

6
7
8
9

10

387
9

12

396

13

3.364
582

m. -h.
i. - f.

1.737
122

59
I

1.093
105

141
59

373
13

m. -h.

310

177

24

37

67

143
26

m. -h.

122

378

Z. - f.

15

m. - h.
Z. - f.

267

m. h.

105 ,

60

3.576 i

24

1.826

30 ,

602

1.053

132 ,

sv .. ens.

6.751

734 :

5
6
7

21
3

5.698

11

165

z. - f.

11

Arrondissement:

m. -h.
Z. - f.

z. - f.

9
10

223
4.
1
1.596

11 :

m. - h.

183
14

126

111. -

Ukupno -

33

3.846

Z. - f.

2.330
1

Srez
Poljoprivreda,

21
617
57

27

1.360
135
1.495

4
9
3.749 ,
1.895 .
5.644 !

I
10

414 11
13

12

427 13

11 9

la profesSion

.
.::
~

-"-~~~ r~I :u '2

o <= ~..:::~

I
3
I
2

. --

.~

~ ~

~.

'" till

e-;" .:J:;

='; _

<7

.. :; !!' :

:..I!:.J

"II

'"' N

"'~

E", ,;-;;
'" u

oJ;;

H2,~

.. ..

Ii
)

~1 ~ ' ~i ~
""' ,- ", '= ,.. I

lHU

" I
'~~ .~
'0

"':I

g~~

::I

'"

-:;;
,-

;;;

~ ~

Q. ...... I

I
19

1.458
127

486
67

1
37

487
104

78 1
296

337

338

23
63 1
1
22 '
1
89

..
e

c.
o

_.-.
~-

'I!:I

11

23
45
149

2: 1

950
2.084

.~

~ =

::l

~ ~
~ c

,
=
,~
~

"

I
~

542
1.420

1~ ,1

215
640

702
744

130
413

458
529

23

97

105
205

~I

4
135
139

14.235
6.407
20.642

3.1 00 ,
10.298
13.398

11
146 ,
440
586

1.769
1.956 .

10.094
4.199

29

10.098
4.228

2.032 '
5.904

27
40

4.836

137
41

3.505
-l12

21
109

402
1.220

971
114

73
210

16.879 1
18.253 ,
i
2.000 '
1.547

4
4

14.231
6.272
20.503

1.539 I
1.607

5.009
12.301

58 1
150

82
108

3.766
4.21 0
7.976 ,

116

2
3,

1
13

.o.
,=,

11

81
95

II

;;:a
0

::;

;0 ~ .~.g

42

13

::

. :::

PCfSOnnC! entrclenucs

74

1
9
1
10
1
11
1
12

";

Irdriavana Ilea
~

2.518 ,
607
8.
1
459
1. 243 1

1.458
108

o c
,c

11.870
5.952

20
6 1,
13
9

..

Dunavska banovina

24

11.869
5.928

::;

3. 733 11
4.195

.=
, .

"

"
>~ "

ALIBUNAR

E~'" I
I ~~
c ; ,,~~
Eo ==
1

'C "o;

.. .-

I!

7 ,'

128
1.
1
2.522
3.6!50 ,

545
1.
1
1.611 .
3.156 :1

5.919
14.87 1
20.790

20.154
21.278
41.432

1.94~ I

515
572

4.522
11.352

14.620
15.580

1.363
1.l96

4.868
4.674

9 il

472
1.430

1.443
1.614

3 il

199
591

642
762

143
511

921

6.699
18.080
24.779

22.139
23.551
45.690

13.407
14.903

APATIN

11

,I
"

14 .
S'

66,

478

926
2.813

70

971
184

153
529

3
66

443
\71

440
105

111

I -

:1

423
393

11

1
1

'I

15.433

12
13

3.505

1.920
2.005 '
3.925 11

5.223

20.656

30 i
97 '

14 1
54 i

II

245
682 1

151 1
41 9 .

18
72 1

75 1
225 ,

566

17

423
410

58
283

7
248
255

15.440
5.471
20.911

3.209
9.626
12.835

11

9.032
5.137

1.832
5.279

31

1.864
3.835 ,

647 1
621 1.!

4.375
9.766

1.123
3.010

33
59

381
.1.0 11

24 11
51

1.561
4. 131

5.081 :

358
291
699

1.088 1
154
1.
1
83 1
937

1,

35
213

520

672 1
585 .1

6.630
15.773
22.403

20.6 11
22.045
42.656

3
272

781 ,
1.053 '

2.588
7.035
9.723

II
"

JEll

BACKA PALANKA

2.006 .:

2.694 "

9.032
5.126

114 1
25

3.517
325

3
75

3.520
400

27 1
14

718
108

2
82

720
190

534
123

6
115

540

58 ,

200

17

238

151 :

504

41

28

169
307

34 ,
209

11
31 1
322

13.981
6.272
20.253

I'

,
,

11

12

13

,,
:1

169
279

2.147 1
2.733 1
4.880 1

13,970
5.96 1
19.931

I~

192
518 :

3249
9. 167
12.41 6

88

234

I,
4
339

828
1. 167

1
10

87
202 '

2.370
5.093
7.463 '

1.357

964
1

I,

1
1

4.531

204

120

Dunavska banovina
L1ca zaposlena u zanlmanJu
Kla~e

zanimanja

Personnu exen;:anl

Pol

Classes des professions

"

Sexe

-= .; ;
"

.
"

,.~

"'

Srez
Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture et p~che

industrija i zanati -

Industries et

Trgovina, kredit i nobracaj communications

Agriculture,

m~tiers

Commerce ,

Javna slufba, slobodna zanimanja i vojska public, professions lib~rales t.t arm~e

cr~dit

et

Se rvice

Ukupno -

Total

8'()07 ,

5,078

333

Z, L

998

131

m. - h.
~, "L

1.685

1.118

157

53

m. - h.

469

136

93

21

237
9

59

Z. - f.
m. - h.

204
1
20 '

3m

42

22

!, . L

Druga zanimanja, bu zanimanja i bel. oznake zanima


nja - Autre! professions, sans profession et sans
dt!c1aration de 13 profusion

m. - h.

267

i, . L

462

m. - h.
i, L
sv. - ens.

107

I[
11 '

tndustrija i lanati -

.<\gricultu re ,

Industnes et mt!tiers

Trgovina, kredit i saobracaJ -

Commerce, crt!dit et

communications
Javna slui:ba, slobodna zanimanja i vojska public, professions lib~r:lles et arm~e

Service

Druga zallimanja, bez zanimanja i bez oZllake zanima


nja - Autres professions. sans profusion et sans
declaration de la proression

Tota l

Industrija i zanati -

Agriculture ,

Industries et metiers

Trgovina, kredi t i saobrafaj communications

Commerce , credit et

Javna slutba, sJobodna zanimanja i vojska public, professions lib~rales et armee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez ozna ke zanima


nja - Autres professions. sans profession et san s
d~claration de la p rofession

Ukupno -

Total

' 10

8, 149

2,909

332
1"
15 12

9.433

7fJ7

1.935 1,

11.058

347 1,3

498 1
32 i

m. -h.

81

i, "1.

15

m. - h.

28

!, . 1.

10

m. - h.
i.L

48
56 ,

80 '
66

168 ,
14 I

3,175
3,755 1

4,504

m. - h.

667

!,. L

72

m. h,

11 9

'I.. L

22

m. - h.
!," L

21 :

m. - h.
i ." L

68 1

Arrondissement:

86

1.642

29

969

4~~ 1'

47

93
I

54

135

II
I
74

,3

6
7

10
1.751
976
2,727 ,

359 '

590

m. h,
Z, L

m. - h.
!. " 1.
sv. - ens.

11
43

205

22 1

381 ,

Srez
Poljoprivreda. ~u marstvo i riba rst vo sylviculture et pecht:

6'

1.730

477

i. " L
sv. - ens.

4~ I :

130

2,520 ,

m. - h.
Ukupno -

287 1 3
14

577

i, . 1.
i, . L

,
I

50
10

1.730

m. - h.

m. - h.

2.849 1

1.703

Srez
Poljoprivreda, Jumarstvo i ribarstvo sylviculture et p~che

Arrondissement:

m. h.

32 1

10

130

808

80 "

12

80 1\3

Arrondissement:
L98~

I
2

1.444 1
15

i
,

81

34
5,379 1
944 1

6,323 ,

62

16
19

157

34

100 ,

15

20

389

61
208 !
45

8
2

9'

7
8

,
, 10

2,030

I'

1.465
3.495 1

177 11

12

185 '3

121

Dunavska banovina

---

101 profusion

--

_.

--

" - I

. '-' ~c:

._-

;j~ ~~ ;;
.::. ~~ I
~'; l~~
~:::

..

:1

.:- - :i

" -..
>

-.
:.
'-.

~
.

o.

.~

"0

~.

':'::1

-;;;

",,';'

,,,li0ii

"'-

~-g ~ 50
' '.

.0

~:~~

'"

..'- .

I ".~ ,:,-;:;

.-

~,

Pnsonnu entrelenues

IzdriaVina Hea

.~~.~ ;

~ ~~'" I '~~ ]f~ ! i

! ~l~ I ~l ~'i~ ,.~


_~:=,,"' I -g _~:;:::i:i

:1'::-;;; ,
0 .... ,
c:

::I

",:I

1~:~
"' "' ......u I
,

._

Q."

0-

..-.

,=
=
~
o

l:

:;~ "
;

I ~, _u
;;E
~

:;;;;,

0
~

~.

-0'"

.. v

II. ,;;=

I-

0
0
~

::>

-.
0

BACKA TOPOLA
8'

I
68

15,499
6.585

3,186 I
8. 011 1

90

3,214
333

2: 1

29

140

3
92

969
232

254
754

62
167

665
134

2
11 8

667
252

88
242

191
560

I
:0

278
516

I
25

279
541

"I

2.130 1
2.561 '
4,691

20,621
7.550
23,171

7
393
400

20,628
7.943
28.571

2.068
2.539

15.498
6.517

42
7

3.214
243

20
15

~66

3
4
5
6

I
I

8
9

12

il

13

14

72 1
280 I
4.429
11.938
16.367

375
780
1.055

7.064
17.052

22.563
23.637

3
19

1.030
3.298

4.244
3.631

400
1.203

1.369
1.435

301
848

1.100

85
315

364
856

8.880

2\1.508
30.659
60.167

83 ,
276
1

~I

13 i
35

320

300

3,570
697
8.
1
184
599 1

fi
I

II

3.871 !
9.653
13.524

305 11
345 i!
650 '

22.716
31.596

968

BATINA .
I
2

1.59 1
865
1.
1
41
- I
0 ,

5.920
3.341

I
17

5.921
3.358

779
3.455

1.146

2
23

1.148
80

238
704
34

10

284
31

124

24

344
48

13
36

50
59

3
48

~4

7.747
3.576
11.323

1.067
4.367
5,434

578 !

10

9,970
6,243

2.100
6.293
318
1.005

57

6 I'
1'1

284
21

1:1

340
24

3
9

10

"

12
13

580
1.300

33
1
78

112
346

22 '
64

61

390
1.135

1.538
1.215

119
405

403'
436

79
232

423
280

3
49

53
108

11
7 1,
1
71

31
1!

7
12

58 I

183

7.757
8.659

214

1.836
5.301

I
,

'I

50
56

;1

1. 639 11
1.871 .
3510 11

2Y
II I

7.740
3.499
11.239

7
77

760 :
1.873 i
2.633 ,

~~II!!

904

2.427
7.122
9,549

10.174
10.698
20.872

15

974
1.504

256 1
1.
1
1.306 .i

U35
9.118

14,305
15.361

6
17

82
193

4'
21

410
1.217

1.702
1.381

151

II

368

481
423

107
260

353

10
63

80
105

5.013
11.026
16.039

16.921
17,612
34.533

~~ I

BELA CRKVA
2

3,337 11
3.979 ';

9.970
6.233

1.2\11
144

20

1.2\12
164

II !

327
36

3
19

330
55

65
181 1

38
88

48
98

246
82

9
23

92

27

217

5
20

70
42

47
II I

5
6

81

S
,

9
10

"
12

13

II
Ii
II
i:

3.3Y5 II

3998 11
7393 11

246
55

70
36

11.904
6504
18,408

4
82
86

11.908
6.586
18.494

8
6Ji
? 500 I
_. I
7. 563 1
10.063

141
337 :

478

1.111
1.817 .
2.928 .

1.261 '
1.309
2.570

342

122

Dunavska banovina
1I ca :.apos lena ~u:..::"="='=
m=,="~ju~-.:P~,=,,=o="="=.=,~.=x="='~'=":..'

Kla se

zanimanja

Classe s de ... professions

Pol
Sexe

Grad
Poijoprivreda, ~ umar st vo i ribarstvo -

sylviculture et

Agriculture,

p~che

industrija i :tanali -

Industries et metiers

Trg"ovinll, k redit i saobrac aL communications

Commerce, credit et

m. - h.
I. - r.

490
160 1

m. h.

406

1. - r.

146

m. - h.

161 '
40 I

1.. f.

JaV1\U slu~b a.

slobodna zuu i manjll i vojska public, profo1:ssia ns liber ales ct <lrmo!e

Suvict

Druga zanimanja, bez zan iman j a i bez o wake z3nima


nja _ '>"utrn professions. sans profession el salts
d':cl11 ratioll de la pro fess ion

52

I. .

r.

17 ,

m. - h.
I. - r.

579 1

Ukupno -

Total

sv. - ens.

Poljop rivn:da, sumarst'io i rib :lrstvo -

Agriculture,

sylvicultu re et peche

industrija i :tanali -

Indust ries et metiers

Trgovina , kredit i saob racaj communicati ons

Commerce, cn!dit et

Javn3 slutba, slobodna zanimanj a i vojska pub lic, professions lib~ r ales et armee

Serv ice

Druga zani manja, bel zaniman ja i bel olnake zanima


nja _ .-\utres professions, ~ans profession et sans
d~claration de la profession

Ukupno -

Total

R!I
218

83

607 1

1.

716
1

942
2.658 1

466 i
106
572

I. - r.

3. 421 '
545

m. h,

79 1

36 i

I. - f.

57

I'

m. - h.
Z. - r.

112

m. - h.

m. h.
I. - f.
Dl. -

h.

19
35

22 ,

118
I

100 i

m. h.

4.424 ,

Z. - r.

743
5. 167 1

107
767

Industrija. i unati -

Agriculture,

Service

Druga unimanja, bel zanimanja i btl oznake zani ma


nj a .... Autres professions, :ians profession et sans
declaration de ]3 profession

I
I

-h.

Z. - r.

Commerce, credit et

Javna s lutba , slobodna lanimanja i vojska public, professions [ibe ra]es et arm t e

h.

I. - r.
Ill.

Industries et m;!tiers

Trg-ovina , k red it i saob ra ca j commun ications

Ill . .

Ukupno - . Total

m. h.

146
23

I~

12

I,
8

I '~
'I "

5
5,

165
26 \2
191 13

Arrondissement:

246 '

2.782 i
1.216

34

5
19

114

89 ,

114
II

92

68

21

267
35

49

,
5

7
8

21
3.

,
535

48 1
583

204

13 1

-,

II

728
19

3.889
368 ~

, 1!

23 1

Srez

115
1. 55
1.170.
1'

Srez
Poljop!ivreda, !umarstvo i ribarstvo sylviculture et p~che

361 1
168

406
193 1
599 1

660

65

I. - r.

sv .. ens.

3: 1
366

h.

h.
1. - f.

19

111 .

fil.

32

Ville:

19

2. 949 1

135 "

1.221
4.170

136 13

Arrondissement:

424 '
154

99 '

5
40

29

77
25

12

12

22 1 3
II ,

I. - r.

m. - h.

51

i.-I.

I'

m. -h.

18 :

Z. - r.

20 1

m. - h.

4.167 1
402 !
4.569 I

f . . f.
S" .

ens.

2
3,

,
' 10

159

10 1

169 I

435 '

157 1

28 "
I 12

592 :

29

13

123

Dunavska banovina
hdriavana Ilea

Pe:rsonnu enlretenuu

BELA CRKVA
149 1

496

13

1.086
509

20 1

956
261

23

956
290

346
78

25

341
103

641

645

119

31

1.086

196

i
I

12
13

190

~I

1.494
1.661

2
1

28
32

1.152

21
55

2
I

913

1.266
1.263 1

121
311

414
480

191
495

836
651

11
240

690
842

1.113
3.231
4.350

4.160

230

28
104 !,

12
39

31
81

151
408 1

156

12
239

251
691 .

408

310

8 ,
4

612

584

18

613
602

228 1":
170 1
398 11

3.641
1.544
5.185

3.641

116
122

1.660
5.307

610 I
1.935
2.545 1

2.3$2 '
2.913 :1

8.949
4.109

26

8.949
4.135

4,520

50
112

1.116
2.126

57 '1
12 '1

1.815
95

23

1.815
118

404 '
1.134

5
26

214
664

1<1
'I '

;~ I

948 1

4.891
9.651

DARDA

,
6

14 ,1
3 "'

"

'0

"

12
\J

1.231

421

422

33

25

58

358
59

2
43

360
102

34 1

68
100

69

14 1

106

11.615
5.119
16.134

2.453 1!

11.611

2.928
5.381 :1

4.996

123

16.607

121

51 ,
181

10

1.1:

19
I
105

5. 965 1

1.881

6 '1

5!

52 j

209

$05 1
110 1

281

158

I
6'

933

1.458

12.151
12.923

3.202

689

2.504

1.829

1.941

189

611
618

560
,

:I
I '
i

15 1
22 '

490
446

15

84

94

200

812 !1
182 1
1.594 'I

4.225
11.015
15.240

15.840
16.134
31.974

1.931 I,
1.888

4.831
8.196

12.301
13.216
485
366

3.514 ,
5.032 i

130
344

!I

11
4i
239
694

8.188

GROCKA
2

3'

!
q ':

1.410
4.419
345
22

:1

') ';

1 ,1

,~

.1

2.131

4.420

6.585

II

345
24

111

11

302

2'

132

132
2

91

29

7.410

97
31

16 ,
. 35

140

342

32 1

10 '
23 1

I
4

18
113

210

10

48

11
1

18

18

10

20

21

15

II

i2
13

3.1 30
3.892 i

3.146
3.897
1.043

,II'
!

8.062
4,492
12.554

8.062
8

4.500
12.562

2.888
6.979 1
9.861 1

45

102

1,

85

193 1

191
216 1

311 1

510 ,

111

116

145
141

II

1
15

36

5.104
9.442
14.546

13.166
13.942
21.108

'I
I,

1.938 "
1.895 ,1
3.833 11

25

124
Dunavska banovina

II

LIn zaposlena u zanlmanJu

Personnes eXf:r('3nl

- -- - - -- - -

KI", 7.,nimanjn

Pol

Cia,,,, dc' professions

Sexe

Srez
Poljoprivreda, sumarslvo i ribarstvo sylviculture et pt!che

[ndustrija i zanali -

Trgovina, kredit i
communications

Agriculture.

z. - f.

m. - h.

Industries et ruHlers

saobra~aj

m. - h.

Z. - 1.

Commerce, c r edit el

Javna slutba, slobodna z~llilllanja i vojska publie, professions liberales ~t armee

Se rvi ce

Druga :z:animanja, bez zanimanja i bez oznake zanima


Ilja - Autres profenions, sans profession et sans
declaration de la profession

m. - h.
Z. - 1.

Total

557

184
3

52

34

17 I
4

h.

Z. - 1.
SV. - ens.

7.296
588
7.884

101
31

3
2

Agriculture,

m.' h.

z. - f.

2.941
572 ,

,
\0

134

233

31

165

237

!
I

Srez
Poljoprivreda, rumars\\'o i ribarstvo sylviculture et peche

38

12

h.

Z. - 1.

44

217 I
26 1

4'

ffi. -

113

10

m. - h.
!. - 1.

ffi. -

. UkUpnl\ -

7.006 ,

Arrondissement:

38

129
46
175

38 13

Arrondissement:
904
1.
1
1.205

50
3

industrija i zanali -

Trgovina, kredit i
communications

m. - h.

Industries et metiers

saobra~aj

!. - f.

Commerce, c redit 0:1

Javna slutba, slobodna zanimanja i vojska public, profusions libf.!rales et armee

Service.

Druga lanimanja, bel zau; man ja i bel Oln ake zanimanja - Autres p rofessions, sans profusion et sans
d~claration de la profe.>5ion

Ukupno -

Total

779 1

83 ,

102

z. - f.

46
18

m. - h.
!. - r.

46
16

244
64

m. - h.

136

z. - f.
m. - h.
!. - f.

sv. - ens.

100

1~ I

Agriculture,

m. - h.
~. - f.

2.696 '
499

452
96 '
548

1.299
148 1
1.447

25 1

3'

56 [
6

m. - h.

Industries et me tiers

Trgovina, kredit i saobracaj co mmunications

~_

Commerce, credit et

- f.

m. - h.
f.. - f.

534
78

109 .
21

28

,
6

18

I 7

2.117
1.267

,
10

189

3.384 1

II

5 , 12
194 113

Arrondissement:
1.423

781

2.
I

Industrija i unat; -

5.

4i
3;

Srez
Poljoprivreda, ~umarstvo I ribarsevo sylviculture et p~che

41

161

140

4.057
847
4.904

150
53

11

155
36

m. h.

II

12

46
1
14

1.047 1

111

44 1

21

55 '
16

79

83 13
,

~I :
1

Javna .slu!ba, slobodna l.animanja i vo jska publiC, professions liberales et armee

Se rvice

~.

Dru:,::a ;:animanja, bez zanima nja i bez oznake zanlma


nja - Aueres professions, sans profession H sans
declaration de 13 profession

Ukupno -

m. - h.

Total

- f.

16

8'

m. -h.

119

z. - f.

193

m. -h.

3.474
799
4.273 1

1.. - f.

sv .. ens.

378
115

243

49
16 ,

1
1.425
56 1
1.481 1

589
1.
1
819 ,
2.408 i

,
10

117 Ii

6 12
123 13

125

ta proresslon

--

"~ 2~
.!:"'O "'''

~~.~~ ~:~=~ I
_;.

~ g ~.::~

.
.>

.-...

Ildrfavana Ilea -

00

~-:::;..,~ a.2~......

~.

..>It ~

'" ~

_cr
~:

e ~ ~-;

= ..
:;;

J;"~=

~.-

:; . ;:

a.,;;:. ....

....'"

.~.

~~l;. H~

~g-: .;.~

.. ~ 't:I.;;;::
'" N

Personnts t ntrcfcnuu

'-

~~

''0
"
"

Dunavska banovina

.:::. .=
=
'" ,.0
;;:.;,

~'..ill~! ~.!j

~ .=;; 1 ]2.:~~;;

0
~

II

.-

..".

~ ~

.0

~-

:!;

~.

- "

.. ~ !!::

~:::: ~ r:.

...

GRU2A
5. 663 1
7.769

12.797
8.371

--

12.797
8.371

5.111
11.756

6
12

25
36

2738
2.579 11

14 1

306

1
4

23 '

466
37

114
4

31
87

13
32

113
36

7
5

55
123

7.880
14.383

20.677 '
22.754

170

"

466
33

114
3

11 3
33

17
4

13.507
8.444
21.951

7.007
3.963

il

2.148
270

14 1i

384
61

10
4

~I

10

~.6771

11
12

7.775
13.452 1

13

383

636 '
420 i

Ii,

51
143

165 !
147 :

-.

62
128

175
164 :

il
II

s
8

25
12 I

H3
2.
1:
2. 584 1
5.327 .

8. 171
15.Q45
23.216

21.678
23,497
45.175 1

3.25 7
7.1 34

68 ,
7
24

17

13.507
8.452
21.959

5.298
12.162
1704611

75
171
2-l6

7.007
3.981

1.666
4.586

29

906

18

78

1.793

27

2.148
297

467
1.181

37
142

494
1.073

33

384
94

111
266

33
78

145

90

5
42

323
132

27
72

99'
277

13
20

141
143

2
7

143
150

39

9.998
4.527
14.525

7
127
134

10.005

2.310

198

-' .654
14.659

0.224

575

8.53-1

773

1.481
3.032 .
4.513

6.333
3.782

1.675
4.293

8
37

1.181

3 10
74 1

~I

II

1.841
176

287
49

139

688

203

20

11 9
198

18
83

2
89
91

9.268
4.4e8
13.676

2.064
5.276
7.3-10

"

5 11
S!I

55
128
183

!I

l',I

ILOK

1.829
152
2.

.H

,
S
6

10

10 I,"

'I

~i

ji

1~1,.1

68 .

"

"

L88-l I;"

12

2.164 1;
4..0 48 1.I

! 19

3.152 1
2.703

496

598
590 '

2 11

141
369

464 1
501 1

39
120

270

1.366 !i

4.655
10.525
15.180

14.660
15. 179
29.839

3.086
6.266

9.419
10'.048

892
2.038

2.733
2.2 14

110
273

397
32'l

124
343

812
546 1
I
137 '
284 '
I
13.498
13.414
26.912

I
I

2 14

1.004
2.406

10.264
11.115

2 11
7 :i

"

11 I
13

318

656

6n

-:1

182

!RIG
6.333
3. 77 5

0486 '

20 I
2

1.841
165

4,
31

287
41

2. 133 1

,I

:;

10

11

I'
13

:1I,
2. 157 "
2.491
4.648

il

.2
59

686
144
119
194
9.266
-1.319
13.585

.-

53

53

698

15
43

93
268

23
55

5 11

3
163
444
607

' 1
12 !1

11

II

551
1.232 .

41
86

705

755 ::

1.287
2.514 .
3.801

II

j.

716
772

1.488 ~I

18
86
4.230
9.006
13.236

126

Dunavska banovina
Lin zapostena u zanimanju -

Sexe

Srez

industri ja i zanati -

Industries et

Trgovina, kredit i saobracaj communications

Agriculture,

nl~ tiers

Commerce, c rM it et

Javna slu.lba, slobodaa zaniman j a i vojska public, professions libl!:T3les et armtle

Suvice

de La profusio n

Ukupno -

Total

6.435 ,

m. - h,

543 '

" - 1.

51

m. - h.

268

71 '

" - 1.

21

3'

m. - h.

74

696

175

m. - h.
f, - f,
SV. -

ens.

135

[ndustrija i unat! -

Industries et

Trgovina, kredit i saobrataj -

Agriculture,

m~t iers

Commerce, credit et

communications

m. - h.
;, - f,

10

Service

II

10

' 351 ,
72

342

85
"
7 1 12

171
513 1

423

13

966 1
95

20

m. -h.
;. - f.

223

76

36 j

15

,_ - f.

Oruga zaoimanja, bez zanimaoja i bez oznake zanima


nja - Autres professions, sans profenion et sans
d~c!aration de 13 professiu n

Ukupno -

Total

56 1
14 1

250

;. - f.

268

m. h.

7,360
1.136 1

SV. -

ens.

2~

489
40
81 1
I '

46

68

!I

Industrija i zanati -

Trgovina, kredit i
communications

Industries

saobra~aj

Agriculture ,

~t meti~r s

Javna ,slutba, slobodna zanimanja i vojska pubhc, professions libe rales et armee

~t

Service

8.496

m. -h.

m. - h.
f. - f.

f. - f.

Ukupno -

Total

22
I

21

21
8

m. - h.
,_ 1.

3.773
310
4.083 1

ens.

17 ,
127 '

11

11

12

251

13

,
32

iI 3

i4

32

12 15

I
I I
I I

110

24-0

107 1
72
10

146

7
3

m. - h.
f . - f.

SV. -

27 1 5
L 6

Arrondissement:

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanima


nja. - Autru professions, sans pro fessi on e;t sans
d~claration de la profeuion

21
622
3,
1
1.648
5,270 ,

m. - h.
; . 1.

m. - h.

1: I

212
10

, f . - f.

Commerce, credit

10

Srez
Poljoprivreda, Jumarstvo i ribarstvo sylviculture et plche

Arrondissement:.

m. h.

;. - f.

355

92 13

581
3,
1.645 1

36

m. h.
,. - f.

m. h.

5
6

I
Jlvna stufba, slobodna zanimanja i vojska public, professions lib~rales et arm ~e

69

7.495 ,
912 :
8.407

865
723

70

19
5

42 i

233

5,

150 i

Srez
Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture et pl!che

, 1

m. - h.
7.. - f.

Arrondissement:
312

m. - h.
7., f.

f , - 1.

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez ozn:!llt: zanima


nia - Auten professions, sans profeSSion et sans
d~clarat i on

extr~ant

Pol

Klase znni manja


de ," professions

Cla~~es

Poljoprivreda, !umarstvo i ribarstv o sylviculture et p~che

Personnel

j
3

183 i

8
, 9
1 10

118

73
191 1

4-4 ! 11

, 12

44 : 13

127

Dunavska banovina
Izdrhnn3 Uta

la profusloQ

Personnu enlrtlenues

~ ~

..

~ :;

-;;;;,

o~ _

.>

JASENICA
3.099
2.953

30
55

483

1.201

3.828
10.017

1.175
109

317

17

490
54

193
'458

575
78

3
15

578
93

104 ,

178
145

150

14.514
8.357
22.881

7
41
48

14.521

2.820
3.168

12.315
5.538

40

,3

43
7

1.754

25
10

442
53

55

119

355 ,'

453
84

1
51

454
145

27 1
85 '

268

251
275

215 !

2.888 1
3.185 '
5.0n!

15.225

5. 105
21.332

193
195 1

15.223
5.299
21.527

5.003 1
12.332 ,
17.335 '

5.122
3.772

5.122
3.774

429
28

4,1

124
5

124
10

108

'I

89
20

90
24

50

95 1

21
10

8
18

6.785
3.845
10.632

6.800

2[

12.100
8.001

15
3

1.174
105

11

487
37

31

10
8

10

i
1

5. 348
7.154 ,
12.502 1

1\
12

13

JAM
2

178

850 ,

47 1

22.929

12.317
5.578

4.278
10.217 1

257

657

757
721

152

730

345

438

47

112

225
252

5.081 1

8.025
15,595
23,521

22.547
24.003
46.550

555
591

6.250
13.970

18.557
19.548

104

240

318
557
975

177

1.558
1.310

30
82

421
598

19.177
21.272 1

43
121

42
111 1
4.427
11.540
15.967

8.408

7.077
13.270

12.1 00
8.002

5.321
7.141

3.104

2.m

TO~IIC

153

1.754

29

182
442

251

1.~~~ II
142

1.401 ,

18

3.144 '

12
23 1

45
112

625

1:709

2.379
1.891

I
9

217
555

559
574

192
535

555
681

37
220

495

22.549
23.289
45.838

150 '
404

35 1

288

213
557
770

1.538
3.499 ;
5.037 ,

1.159

7.321
15.990
24.311

2.977

4.393

157 ,
36 :

1.256

6.320

1.385

7.748

10.515
11.522

147
381

575
.09

50
180

184
190

567

502

KACER
2.543 :
2

3.420 ,

13 '1

3,

,' I
7

8,

10

II !
12

13

4 11

429
23

21

2. 550 1
3.4 27 1
5.987

5.785
3.830
10.515

1
15

17

135

348
35

3.158 '
9.958

,
,

11

11 i

24
1

19

43 !

4'
22 1

7i
i

1.257
1.399
2.555

52

142

105

129

18

29
28

4.550
8.432
13.092

11.445
12.278
23.724

128
Dunavska banovina
Uta zaposlena u zanlmanju
Klase

Pol

z ;l nimanja

Classes des

Sex~

profe ss ions

Srez
Poljoprivred:l, surnarstvo i ribarstvo sylviculture et p~che

Indus tri ja i zanali -

Trgovina, kredit

Agricultu re ,

Indust ries et metiers

saob ra taj -

Comme rce,

c r~dit

et

Total

208
7

12

82

23

43

109
24

m. - h.

f.

m. h.
m. - h.

7.. - f.

m. h.
Ukupno -

170

305
24

f.

f .. f.

Druga zanimanja, bez zaniman j a i bez oznake zanimanja - Autres profusions, sans profession et sans
declaration de !a profession

223

m. h.

4:
I

Service

61

4.424
415

~ ..

~.

Jav na sl utba, slobodna taniman ja i voj ska public, profession s Iib~r3l e s et arm ee

~..

f.
sv. - ens.

31 '
2

Indust rija i nnati -

Indus tr ies et metiers

Trgovlna, kredit i saobrabj -

Commerce , credit et

communications

4.805
465
5.330

262

139
24,
163

17 1
279 1

5'

m. h.
t .. f.

205
11

20 I
I I

m. h.

65

Javna s luf:ba, slobodna zaniman ja i vojsk:a public, professions lib~ ra les et arm~e

Service

Druga zanimanja, bel: I:lnil1lanja i bel o znake zanima


nja ~ Autres profession$, s ans profess io n et saLLS
d~claratio n de la profuSion

Total

107

2
3

m. h.

22 1

J.. f.

13 ,1

~..

f.
sv. - ens.

49

[nduscrija i lanati -

Indostries et

Trgovina, kredit [ saobracaj communications

Agricultu re ,

m~titr s

Commer ce, credit et

3.884
358
4.242

77

163
1'

32

Se rv ice

6
7

21 1

m. h.

265
47 1

90 1

Oruga zanimanja, bez z:anim3njn i bel oln3ke zanima


nja - Autres profuSio ns, sans profusion et sans
d~clar:ltion de la profeSSion

Ukupno -

Total

~I

186

In. - h.

7.467 1

sv. - ens.

69 j
15 1

524
46 1

Arrondissement:

2.773
1.424

197

36

12 ,

47

18

,
6

22 1
260
69

112
27 113

145

f.

27 1 11

71
263

79

m. h.
J.. f.
~ .

; 10

1.070 i
119 1

J. f.

m. h.
J. f.

m. h.

21
6

18t !
24 ,
205

Javna slulba, slobodna zani man j a i voj ska public:, professions libe rates el armo!e

Arrond'issement:

f.

74 13

410

2t

5. 987 1
780 1

~.

174 1

i . . f.

m . - h.

H i ll
I 12

236

154

Srez
Pol jopr ivreda, ~umarstvo i riuarstv o sylviculture et p~che

, 10

2'

m. -h.
J. f.

m. - h.

Ukupno -

,3

81'ti

21

3.590 i
327 ,

f.

66

I
I I

23
20

m. h.
J. . f.

~.

Srez
Agriculture,

Arrondissement:

h.
f.

Hl. -

~ .

communication,~

Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture et pl:che

Personnes exercyant

1'

1.116 '
8.583

373
91
464

10

2.834 i

244 ! II

1.455 ,
4.28V

256 ! 13

12 12

>

129

Dunavska banovina
la profession

Izdriavana Ilea -

Penonne! enlretenuu
o

..

>

"

.,
0

...

KOLUBARA
3.086
4.056

7.740
4.645

15

612
39

163
6

II

6
I

144

29

24

24

8.683
4.743
13.426

27
29

3.107

4.063
7.170

7.740
4.649

3.899
7.957

102

172

1.608
1.514

5.610
9.644

13.350
14.293

613
46

215
497

60
126

6
12

284
643

B97

163

48
155

20
36

17

10

27

86
221

249
231

144
40

27
43

67
148

B
10

102
201

241

1
7

2
24

27
49

1.615
1.529
3144 11

6.084
10.733
16.817

14.769
15.503
30.272

1.610
1.496

4.173
7.610

10.791
11.769

176
383

626

74

226
198

25
25
B.685
4.770
13.455

I~ I
4.190

91
193
284

8.669
12.859

188

342
530

689

246

KOSMAJ

2.865
3.753

,
3

450
19

6.618
4.159

6.618
4.159

450
2

152

152

21

II

2.494
1
6.022

66

83

260

S
30

45
93

42 ,
101 ,

19
62

13

46
98

121 j

145

146

25

31

91
10

23
13

23
14

13 !,

7.388

4.225
11.613

11

"1
12
13

2.878 1
3.762 ,
6.640 '

404

187

47
103

19)'

6
13

29
27

134

2.863 .

76

- 125 1

1.61 2 ;

4.476

6. 398 1
9.061 ,

199

202

275

327 1

1. 497 1

8.296

12

7.389
4.236
11.625

3.109 ;

12.772

11.865
12.532
24.397

2.91 3 1
8.737

1.839 I

5.953
12.938

19.400
20.475

772
2.014

2.672
2.233

218
' 660

752
793

158
422

526

37

28
114

B
13

36
I27

306

3.746
11.038
14.784

1.361
2.832
4.193

7.137
16.161
23.298

23.468
24.358
47.B26

KOVACICA
1

3
1

,
6

616 11
4.
5.310 ,'

13.447

7.535

13.447
7.537

52 '
II

1.900
192

27

1.900
219

648
1.669

8
21

27
18

533
93

534

46

40

133

127
440

368
129

78

368

92

37

81
170

82

179

2
115

16.331
8.197

117

24.528

12

~695
1
5.339

13

10.034 1,

11

16.329
8.082
24.411

30 I

1.200
2.389 ,

128

117
306

102

3O;!

~~ I

1.811

14
16

51
7

1.858
1.835 1
,
3693 !1

551

liB

130
Dunavska banovina
Llca zap 05 lena

Kl ase

zaniman,ia

Classes des profes sio ns

LJ

zanimanju

Personnes

Pol
Sexe

exer~aDt

'"

'e =~
~~

:;:

Srez Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo syl viculture et p~che

industrija i zanati -

slu~b a ,

Comme rce , credit et

slobodna zanimanja i vojska -

Service

public, professiollS Jib~ral e s et arml!c

nja -

A.utr es professions, sans profeSSion et sans

declaration de 1:1 profession

UI<upno -

Poljoprivreda, ~umarstvo i ribar stvo -

Trgovina, kredit i
comm unication!!

Agriculture,

1.604

1.062

29

507

29

189

44

to

38

Z. f.

125

m. - h.

244

69

89

41

18

51
13

244

15
8

, .. r.

m. h.
m. -h.

3 18

, .. f.

365

m. -h.

, . . r.

Jayna slufba, slobodna zani man ja i vojska public, professions liberales et armee

Service

Total

lndustrija i zanat i -

Agriculture,

Trgovi na, kredit i saobracaj communica tio ns

Co mmerce, credit e: t

Javna slufba, slobodna zanimanj a i vojsk a public, pro fe ssions liberates et armee

Service:

Ukupno -

Total

632
61

2.486

227

1.65 1

693 1

4.137

~ I ::

Srez -

Arrondissement:

5.622

45

306

478

107

11

698

39

45

m, h,
f.

495

156
31

283
4

36

83 5
2 6

m. h,

185
43

951

1.456

14

219

658

159

984

32

84
22

10

z..

r.

m, h.
~ ..

f.

z.. f.

29

7.993
1.754
9.747 1,

m. h.
, . . f.

844
3, 684

-h.

1.545

6.155

980

651
169

781 11

305

7.135

820

828 113

1.850 I

47

Srez -

Arrondissement:

22

329
62

5,097
2. 193

12

1.871

165

1.791

26 1

Z, r.

546

184

19

167

86

24

m. -h.
f.

562

190

303

63

85

72

33

m. h.

183
33

437
109

32

z..

24
II

499

14

, .. r.

656

18

10

m. - h.
, . . f.

6.959 1

5.459
2.308

634 11

m. h.

S V. -

to.

10

211

, . f.

Drug a zanimanja, bez zlHli man ja i bez ozoak e zanimaoj a - Autre s profesSio ns. SJns profc:ssio n et sans
declaration de la profession

40

936

m.

Industries et metiers

6,723 1

43
4

4.212

sv. - ens.

Poljoprivreda, !umarstvo i ribarstvo sylviculture et p':che

109
468

55

m. h,
Uk upno -

359

1.118

423

Z.

Druga zanimanja, bez zanim:mja i bez oznake zanimaoja - Autre s professIons, sans profession et sans
decla ratio n de la profession

5.605

220

z.. f.

Comme:rce: , credit et

90

2. 399 1

1.033

m. h,

Indust ries d metiers


saobrl~aj

17
I

21

574

m. - h.
To t a l ,.. f.
sv. - ens.

sylviculture et p(che

Industrija i zanati -

3.930

Z. - f.

, .. f.

Dru ga zaniman ja, bez l3nimanja i bez oznake z:lnima-

Arrondissement:

m. - h.

m. - h.

Industries et m!tiers

Trgovina, kredit i saobracaj co mmunications

Javna

Agr iculture,

;;-

ens.

8 14

2.455

1.629

164

8.588 1

978

244
2.699

7.767

24 1"
658 13

131

Dunavska banovina
I. profusion

I .:. :;".-:~=
I ~~.~~ ~:';::~

>

:~ ::~

;; ~ e>. .... '"

~::

"' ....... ;::::;

.~

~.

::::,;~;.

. :;

;.. ...

0 C

...

..=.

_== .. 0. ~
OJ

."

Izdrfavana Ilea ~

"

" -.
-

E> E E U
o g ~.!:!~
~

c-

0 0
,0

"'

. . ..

... .

~.; ~~ 'E

'"
~

~::Eo.
:;:3 ~

'" 0.'~

." ."
'"
.=~
:; ~ .~

,;

S~.:
; ~

",

0<;- "' .= ::;

"t:I ._

Penonnu enlretenuu

::I

...,

;.

0'.

:.::

.. :::l

0
:

r:
..

s::

~
];

::>

::;;,

~.'o

0"
'0

u.

~-

::;

~o

_u

..
.;;= ~ =

o ,

~ ~E~

..
~ ~::

." ...
Q

KOVIN

r
,

2.515
3.044

8.882
5.227

71

1.887
185

464
64

3 15

14
4

8
9

10

"12
.3

877

4.420
8.944

13.302
14.177

667
1.629

14
39

121
295

14
31

816
1.994

2.703
2.190

193
552

657
645

140
364

455
526

47
121

408
537

2288
5.868

II

1.887
196

464

93

137
366

28
104

27
76

315
162

25
64

104
266

II

51

34

361
416

24
85

23
36

7
104
104

11.909
6.100
18.009

3.141
8.012
11.153

161
438
599

1.399
2.611
4.010 1

915
914
1.829

5.616
11.975
17.591

17.525
18.075
35.600

9.916
6.029

3.496
8.884

12
14

86
216

2.114
2.065

5.708
11.179

15.624
17.208

57

6.619
1.356

706
1.627

207
547

1.566
3.769

10
15

2.489
5.958

9.108
7.314 :

37

1.084
109

320
796

37
100

5
7

457
1.150

1.541 1
1.259 '

67

2.606
333

101
246

605
1.410

3:211
1.743

901
1.038

I
42

902
1.080

343
976

444
1.205

1.346
2.285

21.126
8.702
29.828

I
205

206

21.127
8.907
30.034

4.966 1
12.529
1
17.495 .

75

10.872
5.299

III

2.600
3.048
5.648

1.217
2.170

8.882
5.233

29

900

15
29

361
409

11.909
5.996
17.905

KRAGUJEVAC
2

3.928
5.437 1

,3

42
4

31
6

8
9

10

"

4.00 1
5.447
9. 448

12
.3

9.916
6.027

_.

6.619
1.299

1.084
72

2.606
266

95 1
247 1
496
1.145

8
19

101 1
229

810
1.953
2.763 1,

1.798
4.333 1,
6.131 ,

2. 129 i
2.087 1
4.2 i6 !

9.703
20.902
30.605

30.830
29.809
60.639

2.021
5.656

2~ I

2.604 '
6.259 [

409 1
366

5.042
12.306

15.914
17.605

1.041
3.127

57 1
234 '

660

8
18

1.766
5.139

6.477
5.820

129 1
357 :

2
6

604
1.588

1.831
1.642

23
51

346
920

1.024
1.244

95
395

609
1.113

420
392
1S 12

7.853
20.348
28.201

25.855
27.624
53.479

KULA
21

10.872
5.224

75
25

4.709
505

2
176

4.7 11
681

23
27 !

1.226
140

114

1.227
254

21

678
160

164

513
674
17.998
6.703
24.701

5
6

I
I

"12
'3

1
1

~6771

10

1.577
2.282

2.334 1
4.011 !

338
932 1

135 1
293

678
324

104
243

218
625

I
44

514
718

89
378

4
573
577

18.002
7.276
25.278

3.593
10.336
13.929

418
1.177
1.595 1

1.i60

6
16
3.422
8. 443
11.865 ,

9'

132
Dunavska banovina
L1ea zaposlena u zanimanJu -

Klase zanimanja
C l asses des proft!s sio ns

Pol

Sexe

Srez
Poljoprivreda, Stlm3rstvo i riba rstvo sylviculture et p~che

Ind ustrija i zanati -

Industries et

Trgovina, kredit i saob raca j _


communications

Agriculture,

m~ti ers

Commerce,

slu~ba. slobodna zanimanja i vojska public, professions liberales et aTmte

Javna

cr~dit

et

Service

Aulre! pro fc ssions, S3n5 profession et sans

decla rat ion de la profession

Ukupno -

Total

4.578

38

Itl

464

15

66

m. h.

219

23
I

29

282
13

24

7. f.

m. h.

68

104
2

29

Z. f.

m. h.

19
4

11 6
33

m. h.
I .. . f.

m.-h.
7. f.
SV . ens.

15

Industtij a i zanali -

Agriculture,

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobracaj _

m. h.

Comme rce, credit et

communications

Javna slufba, s tobodna zanimanja i vojska public, professions lib~rale:s et a rm~ e

Se:rvice

236
35
27 1

3~ 1

38t

Oruga zanimanja , bez zanimanja i bez ozn ake zanim anja - Autres professions, sans profession ~t sans
d~claration de la profession

Ukupno -

Total

Indust rija i zanati -

fndus tri e: s e:t m~t ie:rs

Trgov ina. kre:di t i saobrataj communications

Comme:rce, c rMi t et

Se:rvice

Ukupn o -

T otal

Arrondissement:

146

112

12

14

10
2

155
33

35
8

38

i .. f.

57

m. h.

4.826

504

185

f .. f.

460
5.286

5t
555

70

318
37
355

255

III

550

85

m.h.
Z.. f.

240

m. h.

81
I

II
2

16

3
2

104

147

9
10

71 II
t 12
72

13

Arrondissement:

5.058

10

15

m. h.

m. h.

40

m.h.

z.. f.

12

124

m. h.

57
.1

m.h.
fof.

fof.

Druga zanimanj a, bez zani manja i bez oznake zan ima


nja Autres profusions. sans profusion et sans
d(cla rat io n de la professio n

27 13

35
2t

14

Z f.

Ja vna slutba, sl obodna zanimanja i vojska public, professions lib~ r ale:s e:t arm~e

22 1

345

340
'n

Srez
Ag riculture,

26 1

133
47

m. h.

sv .. ens.

Poljoprivreda, ~uma r stvo i ribarst vo sylvicultu re e:t pl!:che

146
75

11
I

4.31 4

368

z.. r.

9
10

I .. . f.

z.. r.

31
25
4.915
525
5.440 1

Srez Pol jop rivreda, umarstvo i rib antvo sylviculture et pecht

Arrondissement:

z. . f.

m. h.

7. f.

Drugs zanimanja, bez z.animan ja i bez oznake za ni ma

nja -

Personne! exen;ant

34

5
2

22

m. h.

20

f. .

12

iO

r.

m. h.

5.402

f .. f.

580

sv .. ens.

5.982

119
24
143

39

168

130

85

9 12

177

2t5

48 13

II

133
Dunavska banovina
la profession

~~ ~]
:;:;

"

-.-

.-

~.~ ~~]
aEU

I 2 "~..:::~

>

-'.

.:0=;:1

::

"
"

~
o

~.

... ~

~-;~:i
=;;_CT
... ..s ,,,
- ...
>

~ ~

0,0

~ .~
;;;

_>

.....

Izdrtavana !tea -

cO::

"0

..

~Q

",

00:::

'"

i:

,-

~1 ~~~

0"

0:1

~i... ~l~
:;;;:

"'

-g.-

Personnrs entrctenues

~ ~ ~ .~~ ~

';:;

'g.: ~.

c.. ~'-

"I

,-

",:::I

'0

~~
."0

5e;;;

::I

=
".
o

:.= ..
.0

.~~-~
~

~-

~;

~ -"
",::l !! ~
~o

r~ '~~ 1

~E

.- ~ '"'''

r:;;=

.~
~

0
0

~ ~

, ...
0

"

1
I

LEPENICA
1

3.454
4.621

8.182
5.166

8.182
5.166

2.208
6.638

26
5

589
50

589

214
5

,
6

41

I -

I ,1 -

22
28

1.958
1.824

4.188
8.492

12.370 1
13.658

1
5

30
67

11
22

178
397

767
450 1

2
5

148
294

362
301

69
183

210
228

15
36

53
68

1.851 ,
3.822 ,

4.598
9.402
14.000

13.762
14.705
28.467

48881
8.987

12.900
14.378

303
798

1.113
896

255

21
1

53

136
303

214
7

53
103

81
165

12
21

3
22

65
159

1
2

71

139
37

2
8

141
45

'0

36
32

38
32

4
13
17

9.164
5.303
14.467

08
7.095 1
2.4
9.503

147 1
331 1
478 1

7:
125
197 1,

8.0 12
5.391

2.778 1
6.776

31
4

88 !

064
2.
1
2.119

175 1

3~ I!

117
274 1

51

810
98

13

422
28

: 1
195

260 ,i

200
49

5
20

65 !
155 ,

44

11
49

3.484
4.626
8.110 ,

"12
13

9.160
5.290
14.450

~I

,:

1.~71

MLADENOVAC
2

I
1
1

,i
,

III

I
,

19 :;

81 0
93

1: :1

2 !1
-

200

41

,I,'I

44

60

3.584 ,
4 981 :1

"
"'3 ,

11

422
15

8.012
5.391

3551
4.975

8.565 :

9.4S8
5.600
15.088

8.549
5.423

43 1

102 i

67

3.060

33

9488
5.633

33

15.121

10.584 [

3.549
5.426

2.739
7.520 1

176
450
626

7.524 1

91

62 1
131
1
4 ,'
4'

21
4

2'1

588

677
616

,[

74
179

274 1
228

13
53

57
120

228
501 1
729 ,

2.069 '
2.1 30
4.199 ,

5.533
10.605
16.138

15.021 1,
16.238 '
31.259

22 ,

1.545 ;1

4.306
~.199

12.855
1
14.625

MORAVA
3.379

4.788 :1
27 'I

,,
3

"

I~ !I

,
,
7

31
I

",,
Ii'
"12
13

3. 41 8 I
4794 '1
t3.212

462
31

134

II

111
24

20
12

9.276
5.501
14.777

462
31

126 ,
346

134
15

44 ,

111
30

20
13

14
14

9.276
5.515
14.791

111

,
14 !
,

2.910 '
7.992 '
10.902 1

58 !

1.62 1 I'

27 1
53 :

12 1

55

11
1

I,

58
122 1
180

627
449

50
132

184 1

56
109

1
167 ,i
139

15

20 I
28

4.577
9.873
14.450

13.853
15388 1
29.241 ,

3:
21

165
418

16 '

1U7

"

I[
I,

3
12

49
1
115
164

71
1

,,
I
,

1.560 '
1.644
3.204 1

147

134

Dunavska banovina
Uca zapos!ena u zanimanju -

Kla s e zanimanja
Clas s es des professions

Poljopdvreda, i umarstvo i rib:lrstvo sylvi culture e t p~che

Indust r ija i zan,ni -

Trgovina , kr edit

Pol

Sexe

Agriculture,

Industries et metiers

saob ra caj -

Commerce, credit et

Service

m. -h.
f.

tOO

102

36

11

m. - h.

40
17

254

66

h.

sv. - ens.

Po!jopriYreda,

~umarstvo

i rib.HsIVQ -

m. - h.

Agriculiure,

z. - f.

sy lviculture et peche

lndustrija i zanati -

Trgovina, kredit i saobrataj communic ations

Javna sluiba, slobodaa zanimanja i vojska public, professions libl!rales et armce

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez olnake zan ima


nja - Autres professions, sans profession et sans
declaration de la professio n

Ukupno -

Poljop ri v r ed3, suma rstvo i ribarstvo sylviculture et peche

Industrija i zanali -

Total

,l. g rk ulture,

Indust rie s et meti e rs

Trgovina , kredit i saobrataj co mmun lc a tion~

Serv ice

D rug:!. zanimanja, bez zlniman ja i bez oznake za nim a


nja _ Autres profession s , s ans pro fes sio n et saus
declaration de III profe ss io n

TOla1

16

5
6

2.811
1.254

126 11

788

4.065 1

136 13

Srez

Arrondissement:

13 1
I

11~ I

2.823
1.336

594
50

474 1

5.151
716

81

7.901

22

129

26 1

~I

7
8

I110
9

5.428

m. -h.
Z. f.

374
109

156
21

175 !

m. - h.

378

35

z. - f.

1
116 1
25 1

m. h.
1.. f.

314 1

sv . ens.

157
18 1

36
2

8.473
1.702
10.175

Arrondissement:

126

z.. r.

52

Srez

1.368 ,
4.358 J

1.526

237

3
4

2.990 I

rn.

215
20

859
71
930

26

-h.

6.220 1
1.128
1

h.

10 112

104

111 1
412
i
6.501
1.400

135

z. - f.

ffi. -

m. - h.
Uk up no -

643
145

396
78

307

z.. f.

Comme r ce, c redit et

Javna slu~ba, s lobodna zanim.:lnja i vojska public, pro fessions liber a lu et armee

4.690
789
5.479

72

m. - h.
z..f.
sv. - ens.

122
20

h.

11 0

18

10

59

z.. r.

108

245

ffi. -

347

148

-h.

m. h.
i . . f.

102

34

h.

z.. f.

Service

922
205

ffi.

Com merce , c r edit et

z. - f.

ffi . -

Indu stries et met ie rs

18
1

z.. f.

Total

2.796
1.232

623
121

m.
Ukupno -

191
34

m. -h.
z.. f.

m.- h.
1. . f.

declar ation de la profession

Arrondissement:

3.775
467

z.. f.

Druga zanimanja, bez zaniman ja i bez awa ke zanimanja - Autres professions, sans profession et sans

21

Srez m. - h.
z.. f.

z..

~ommunicalions

Javna slutba, slobodna zanimanja i Yojsl,a public. professions liber ales et arm~e

Personnes extr(:ant

1.086
31

i
1

267 111
21

2.801
83
17

308

40 15

i:

I8
1

11

n5

3
4

10

104

597
128

12

288 113

10

1.454
57
1.511

5.601
2.825
8.426

348
10

11

358

13

12

135
Dunavsk a banovina
Itd riavana [iea

13 proression

Personnes entrettnues

" --.
>

o
~

= -0

.:.:

"

>-

NOVA KANJI2A
3.~00

587
559

4.367
9.739

13.459
13.85 1

938

10
30

58
156

2
2

430
1.126

1.553
1.411

104
249

56
1
169

96

~8

177
466

517
562

54

350
139

12
48

85 1
226 1

21

108
295

458
434

103
151

I
13

104
164

33

III

113

137
277

11.002
4.639
15.641

11.009

2.783 1

157
164

4.796

7.304 .

15.805

10.087 1

5.115
II. 739
16.854

16.535
32.659

12.220
6.644

12.221
6.650

3102
8.028

5.972
12.583

18.193
19.233

779

308

19

1.951
327

2.730
2.406

77

57 !

25

581
118

184

10 il

580
93

~18

201 ,'

127 1

I I

402
123

49

402
172

45
115

167 '
383

22 ,

114

423

1-1

115
437

51
135

15.267
i .591
22.858

3
113
116

15.270
7.70-1
22.974

3.928
10.185 ,
14.113 ,

274
645
919 i

15.470
8.597

15.473

2.795

8.G ~9

3.463 '
9.252 ,

14

32

33

6. 198 '

3.119

3.120

909 :

12

203

35

238

2.519 ,,

36 .

316
885 :

840
150

843

38

7-1

2~

0
633

99
237 ,

180 '

545
134

2
84

547
21 8

57 '
158 .

209
486

16
48

242
317

243

15

332

10

20.226
9.646
29.872

9.087
4.075

5
37

1.123
266

19

13
12

340
62

34

349
85

2.3~2

19

,
5

22

2.304

1,

'I

9.092
4.112

2.274
5.958

1.123

360

285
340

1. 502

13 '

II

,0

"12

2.336
2.363

'3

4.699 i

33
21
-8
1.0 4 I;
5.011

593
56 1
1.154

10 i
18

1.381 ,
2.982 !

t ..'););) ]

20 1
43 '

210
536

3. 427 1

1'

16.1~4

NOVI BECE J
4.1 16 II
4586 :

,-I ,I
"

6 'i

,
1

9
10
11

12

'3

=i4 ':I1
4.1

4.603 i
8.77i ]

1.951
I

546 1
1.489 [

I.~:~ II
3,'

2.079
-

\I

II

~I

318
146

899
86-1

il

216
520

- :i

53
139

576

1.483
1.567 1
3050 1

7.338
16.067
23.405

23.771
46.379

1. 219 1
1.248 i

7.491
16.731

22.964
25.360

1.246
3.461

3.699

4i

-127
1.054

1.270
1.283 ,

I '

1.653
3. 670
5.323 !

168

22.608

NOV! SAD

,
ti

-'

,
,

1"

"
"
12

3.7-13
4.684 .

8.427

20.216
9. -106
29.622

240
250

'1

I~~ I
,~~~~ I
17.452

33-1
792
1.125

"9
~

9
21

II

I,

!,

282
692

4.366

829

910

2
7'

il
il

3.2 18
7.318
10.536 :

9.497

29 . 23

1.273 :

22.119

, '0' :1

31.616

3UG5
61.488

1.2~9 'I

_ .J

51
18 1

294
513
I

136
Ounavska banovina
Uca zapos le n3 u zanimanju -

---------'-KI;')se

Pe rson nu

Pol

za n iman .i a

Classes des professions

Sexe

Grad Po ljop ri vre da, guma rstVQ i rib:Hstvo sylviculture et p~che

Industrija i zilllati -

Ttgov ina, kredit i


communications

Agriculture.

Indu5tries et metiers

saobra~aj

Javna slu1ba, slobodna zaniman ja i vojska -

Service

public, pr oCessions Jiberal es et arrnee

Orug;] z3 nimanja, bez zanimanja i bez awake zanima


nja - Autru professions, 5 an~ pro(cssion et sans
d~ cla raljon de la profession

Uk upn o -

Total

1.302
238

27 1

275

21

1.86 1
649

99

m. - h.

1.984

516 1
124 1

4.168
1.179

400

529

300

926
171

m. h.
i. - f.

1.278
357

39
1.7
442 1

1.309
88

285
17

221
24

m. - h.

300

35

121

2.665
727

3. 442

Z. f.

28

28

m. -h.

1.506

i . . f.

2.153 ,

1,

62
74

200
61

j lO

m.' h.
f .. f.

6. 460 1
3.398 [

4.949
1.296 1
1
6.245 ,

SV. -

ens.

9.858

9.256
1.468 1
10.724 1
Srez

Industrija i zanali -

Industries et

Trgovina, kredit i saobracaj communications

AgriCulture,

m. - h.

i . . f.
m.' h.

m~tiers

i . . f.

Commerce, credi t et

m. - h.

z..f.

J3vna sl u!ba, s lo bodna zaniman ja i vojska public, professions libe ra les et 3rmtc

Sotrvice

m.' h.

! . . f.

D ru ~a

zanimanja, bel zanimanja i bu oznake zanima


nla - Autres professions, san" p rofession et sans
decla ration de la profesSion

m. h.
i . . f.
m. - h.

Ukupno -

To tal

i . . f.

sv. - ens.

4.761
741

29 .

1.859
111

67

66 1

129

Industrija i zaMt i -

Agriculture ,

Industries H ml!tiers

Trgovi na , kredit i saobrataj communications

Commerce, crl!dit e t

m. - h.

i . . f.

304
7

353 i

20 1

7:

331 1
578 1
138
716 1

4.242 i
349

1.19:
213 1
1404 1

18

64

m, - h,

4.217 1
2.188

29 ,

196

267
1
18

Arrondissement:

m. h.
i . . f.

1.149 "
195 1 12
1.344 I 13

24

2.781 1
145
1.
1
3.926

12~ I

116 ,

129
17 !

15 1

7.280
1.264
8.544 1

453
351

972
175

335 !,

78 1
27

Srez Poljoprivreda, ~umarsh'O i ribarstvo sylvicultu re e t p~che

Ville:

z. - f.

m. - h.

f . . f.

Commerce, ..:red;t ((

Polj oprivreda , ~umarstvo i riba rstvo sylvicult ure et pecht

~xu~a nt

126
2

13

10

4.702
2.555
7.257

333" 1
7 112
340 113

Arrondissement:
65
26

f . . f.

Javna slufba, s lobodna zanimJnja i ~'oj5 ka public, proh:ssions liberales et arml!e

Se rvice

m. - h.

f ..

Drug-a za nim an ja, bez z3nimanj3 i bez ozna ke zanima


nja - Autres professions, sans profession et sans
declataHOn de la profeSSion

r.

Ukupno -

Tot al

1;,

m. h.

55

t . . f.

34

m. -h .

i . . f.
sv. ens.

II '

4.639
403
5.042 [

131
26
157

I
I

10

198
14

212 1

72
26
98

39
I 12
40 113

1"

137
Dunavska banovina
la protesslo n

... -,..

- -- -

-.::

;~ ~

!!,

~ .~

IHh

"
" c"

;;:;

::

.-

~~

:;

.:c

'"

.~

~.

...

b.Il

",-::0 u_
...

-'a~

::::~

,~

go

"I:;
!! :
,.. N O : :

.~ ~

::.:: r.)

lzdrtavana lica

'"'

..
::"

Ptrsonnts tn fretenuu

-=" .:..:.;

o~ c.t'
". ~

~ ii:!

..:..

~ ~ .~.~ I ~'

~~H.. I -g~

.-

~~

-... " I
:;

;;: '; .?

1. ~"

~~~

::= ;;

"
;;;;:.:,

.~t~!

0
~

.~

<'II

::

."

..

o =
"=
~.

::~

_..
~=

~ !!

r:

~:::: ~::

-=
0

"

NOVISAD
,

,
3

,
,
6

I
I

675
711

4.142
1.699

1
59

4.143
1.758

663
1
1.937

-!~}

71

8.043
2.464

5
296

8.048
2.760

1.012
2.995

32
17

4.864
945

2
632

4.866
1.577

635
1.868

6.532
004

10
405

6.542

1.770
2.:189

3
194

1.773
2.483

456
1.360

25.35 1
8.301
33.652

21
1.586
1.607

25.372
9.887
35.259

2.933 1
8.615
11.548

11.569
5.905

1
18

11.570
5.923

2.7 19 I
7.31 6

3.777
675

2
is

3.779
753

10

I
12
13 I
1
II

756
799
1.555 1

\.309

167
455 1

2; I
206 1
559
694
2.041
854
2.385

904
1
2. 048 1
1.240
3.557
462
1.262

~763 1
5.0 12
6.775

27 1
89
118 1
253

2.751 ~

5.930
5.966

3
14

2.461
7.125

10.509
9.885

1.792
5.180

6.658
6.757

1.051
2.934

593
7.
4.243

575
1.61 3

2.348
4.096

7.666
21.060
28.726

33.038
30.947
63.985

3
51
1
11

,
I

219 '
224 1
443 11

7.209 1
Y.960

1.787
4.208

1
91
1

196

211 ,

OD2ACI
I

2.484 11

2.949

.~~:I

,
5
6

122!

I
!

.0

15

"

1 'I
1

'i
I

10

-_.

11

12
13

2.990

,I

. 632 1'
1

5.622 1

663
103

506
139

201
345

82

16.71 6
7.167
23.883

663
185

10 '

1.233
3.257

17.295
18.495

8
25

1.8i9
4.640

5.658
5.393

54
113 1

3
10

373
928

1.\ 13

228
598

734
845

76
257

277
620

8.281
18.995
27.276

25.000
26.466
51.466

1.7 34 1
1.747 1

4.058
8.214

11.684
13,026

41
1\ :

179
458

632 1
483 1

1
8'
11 1

57
157

207 1
162

1'1

56
130

28

610

109 1

235

81

595

21 0

506

64

158

247

11 7

451

18

201
363

70
246

16.719
7.471
21.100

4.321
11.531

7.626
4.8 12

2.31)$
6.42 1

453
25

15.852

5.725
12.572

4.603 1

1Q;;

3
304
307 1

718

618

2.27Sl

35 ,

!,
1

277
S05
1.082 ,

1.249

~I

1.036

61
11 1
2. ~54

6.004

~.g58 1

729
655
1.384

OPLENAC
2

3.296 .1
4432 :1

7.626
4.8 12

00 '
.:
j

453
25

0,

51
6

8
9

II
12

13

8,
1
1
1

1
3.326
4,438
7.i64 1

150
4

13
39

145
402

51
7i

3S 1

150
5

39
98

7 1'
34

11

119
40

3
16 ,
5
25
? 500 1
.
I
6.962 '
9.462 1

119
29

57
38

57
38

8.405

8.405
4.920
13.325

4.908
13.313

12
12

46
108

'>5 '

3
14

!I
0 :

1
11
4

61
156 .

217 :

..

49
100
149

46
1.770 1
1.7
3.5 16 .

175

170 ,

6
29

63 1
67

4.356
8.988
13.344

12.761
13.908
1
26.669 '

138
Dunavska banovina
liea za poslen3 1I za nimanj u -

Industrija i zanati -

Agriculture,

Commerce, credit et

Javna slufba, slobodna zanimanja i vojsk a public, proressions li berales et a rmee

Service

Druga zaniman ja, bez z:lnimanja i bez oznake zanima

nja - Autres professions, sans proresslon et sans


declaration de 13 pro f ession

4.325
365

m. - h.

40 1

; .. - f.

36

m. - h.

131

63

;. - f.

m. h.

51

7 .. f .

156
50

m. h.
;. - f.

67

Total

13

Srez

146

35
4

61
2

61

13

!ndustrija i zanali -

ribarstvo -

Industries et

Trgovina, kredit i saobracaj -

Agriculture,

15

21

80 1

Comme rce , c re dit et

communications

Ja \'na sJu!b :a, slobodna zan iman ja i \'Gjska public, p rofessions libt!rales et armee

Sen' lel!

f. - r.
SV. - ens.

m. - h.
f. - r.

4.975
497

5.412 ,

243
56 1
299 1

460 1
18 ,
478 !

Tota!

m. h.

14~ I

95

7.. - f .
m. h.

64

145

rn. - h.
7.. - r.
7. r.

sv. . ens.

Poljop r ivreda, ~umarst\'o i ribarstvo sylviculture et pl!~he

Ind us t rlJa

zanatl -

Agr icu lture ,

m. h.
f .. r.

m. - h.

Industnes et me " ers

sao bracaJ -

f ..

Commerce, crt!dit et

Ja vn a slu!ba, slobodn<l z3nimanja i vojska


publ ic, profusions liber31es et armee

Ser vice

D r uga zanim3n j a, bel zanim3n ja i bez owake ZJnima


nja Autr es professions. SJfl S profe~ sion e: ~an$
de c1:l r ation de la profession

r.

Tota!

74 11

8 13
8. 21 6 1

6. 045

808 1

2-14

13

76

m. - h.

1~ 1

h.

SV . -

~ n s.

7.605 '
089
1.
1

8.694

I8

IiI
317

201
164

27
344

365 1

I ,~
53 '

71"

Arrondb"em ent :

11 7
25

2, 496 1

73

1.234 !

50 :

II I
8

206

10

'

22

21
18 '

960

70
1.030

II

60 13

Srez

752 1
43

33

, 1

1.248
1
95 1

247
42
289 1

m. h.
7.. - f.

z. - f.

3 "

77 13

Arrondisse ment :

53

219
32 1,

7.. - f.

37
1
16 1

7.403

303

13

39 '

113

m. - h.
Z. - f.

Ill. .

Ukupno -

190

238
18

1
TrgovlOa, kredlt
co mmunications

9
10

185
161

728

f. - r.

m. - h.
Ukupno -

6. 693 1
468 1
60 1

7. . r.

Druga zanimanja, bel lanimanja i bel o wake z 3nima


nja - Autres professions. sans profession et sans
dedar:ltion de la profess ion

6
1

m. h.

m~tie rs

Sr ez
Poljoprivreda, !umarstvo
sylviculture et peche

Arr ondisse ment:

103 1
357

m. - h.
Ukupno -

III

h.
- f.

Ill.
~..

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saob raca j communications

extr~anl

Pol
Sexe

Kla se zJnimanja

Classes des profe ss ion s

Poljop r ivreda, sumarst vo i ri b arstvo syl vicul t ure et peche

Personnts

5'

,
,,

2,

\0

2.559

228

1.247 !
3.806 !

10 12
238 13

11

139

Dunavska banovina
Izdrhvana Ilea

[a profusion

Ptrsonnes enlrelenuts

."

>

ORASAC

1.736
J.719

4.932
9.107

12.765
14.074

8
13

47 '
88
'
104
195

364
846

1.255
905

16
30 I'

220

34
79

225
81

42
65

67
210

51

114

6,

281

71

40 I
103 ;

2
9

43

114

112

204

1.747 ,
1.733
3.480 1
.

5.588
10.679
16.267

14.898
15.905
30.S03

2.502
2.394

6.203
12.594

17.775
19.877

10

333
751

1.136
845

190
418

508
443

99

319
284

3.326
4.489

7.833
4.967

7.833
4.967

24

89 1
52

89 1
59

244
628

,i

15 1
2

289

82

15

12

290
27

:1
Ill i

I
2

224
61

20

71
86

92

9.308
5. 181
14.489

2
45
47

9.310
5.226
14.536

8.302
11.853

11.572
7.283

3. 615 1
10.064 ,

S03
94

606 '

3. 143 1
7.286

,~ I

10

, I

3.366 1
4.494 1
7.860 ,

II

]2 ,

13

3.551

116 .
31 6
432

174

328
502

135
333

425 1
360

339
362

ORASJE

6.337

11.572
7.283

29
5

S03
90

4.674
2

31 8
19

'I

318
6

218
, !

44

25

84
131 i

275 ,

86
2!O

46 1
lOS

59
137

63
!55

220

2
5

50

17
I'

35

10

54

17 '1
!I

11

234

3,

38

38

\0 ;

13

10

16

16

32

38

II

12.949
i .452
20.401

12.951

16
18

7.468

12.847
i .322

12.S47

2.737

14

7.336

8.5S5

2.346
ISO

2.346
189

7S8
1.928

391
50

~92

17

67

301
90

301

13 1

!O3 !

33

123

41 [

305

61
143

61
148

70 I,

15.947
7.863
23.810

10.973 i
14.656 1

12

4.728 '1

6.399 ~I

11.l27 i

20.4 19

4.021
10.988
15.009 ,

,I
125
317

522 1
2.
2.428
,
4.950 1
1"

H3 !

6.838

51
54

14.035
20.873

19.789
21.503
41.292

5.6 13
12.789

20. 125

PANCEVO

4. 182 ,1

,._"
~

?--

:,

63 :1'

3I

21

1
,

: 'I
111

lu
II

12

13 1

!I

4.260 '1

5281 1
9.54

IiI

15.946
7.785
23.731

78

79

123 !

349 1

5
6

1.268

2.476

46

.~ I

34

83 1

3.683 1

1.055
2.563

3.401 ,
2.752

IS9
488

581 1
555

121

11

360

422
483

22
74

~22

55

,~ !
I

22 1
4

151
440
591

238 !
565

14 1

18.460

1.544 .
3.113 !
4.657 1

1.622

1.748
3.370

7.000
16.274
23.274

83

22.947
24.137
47.084

140
Dunavska banovina
Lin zapos lc na u zanimanJu -

Pol
Sexe

Klase zanima nja


Classes des p rofe ssions

Srez
Poljopriv reda, ~ u marstvu i ribarstvo sylvku l ture et p(:che

Perso nnu eurtant

Agriculture,

m. h.
Z. f.

6.0 18
563

7 ,1

Arrondissement:

lndus trija i zana!i -

Ind u stries et mc!(iers

Trgu vl na, kredit i saobraeaj communications

Commerce, credit et

Servi ce

public, p rofeSSions Il bera les et armee


Drug;) zanimanja, bez zanimanj a i bez awa k e zanimJ'
nja - Autre:> professions, sans profession et sans
deciaf3t io n de la profession

Ukupno -

Tot al

184 '

17 1

7. f.

m. h.

353

~ ..

Javna slutba, slobodn a zanimallja i vojska -

103

7'

1.295
190

84 1 1
110

f.

23 '

m. h.

89

i . . f.

m. h.

z. . f.

m. \1.
! .. f.
S V. -

ens.

284
335

188

25

13

7.585 1
1.039
8.624

731
90
~ 21

[nduStrija i zana!i -

ribarstvo -

Agriculture,

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saob racaj communicati llns

m. - h.

Cum merce, credit et

Javna slutba. slo b odn a za mman Ja i vojsk a public, pro(essio ll s liberales et arm~e

Service

.. r.

301

m. h.
! . . f.

49
6

h.

20

111.'

! .. f.

Druga zaninHlnJ3. ba Z;ll1im3 11.ia i bel ozn ako! z:llIima


nj a _ "\ut res profe SSions. sallS profession et S3t;S
dccl ar :lt ion de I::. proft.' ssion

:~ I'

36
1
18

T otal

!. . f.
1 sv . . ens.

induslri ja i zana t i -

:\grio.;ulture ,

industries el mdiers

Trgo ... ina. kredit i saobracaj com mu nicatiOIl$

Commerce,

Javlla sluIba. slobodna l3nimanJa i vojs ka public, professions libcrales et armee

cr~dit

Sunce

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez owake zanima


tlJa - "\utres prof<!ssio!l~. S..lIlS pruf<! ssion e{ sa ns
decluration de la profession

1.008

Total

184 '

442 1

Z.. f.

33 '

m. h.
! .. f.

165
19

h.
Z. f.

1.417
601 ~

~ .

h.
f.

sv. . ens.

Arrondissement:

26

,3

,
6
1

8
9
10

188 1
?3 i

2~ I I
39 ,

878

m. - h.

Ill.'

Ukupno -

12

I!
5.5i4
512 1
6. 086 1

12.333
1.715
14.048

II

189 : 13

22 1

m. h.

Ill ..

10

133

9.30 1 1

r.

934 ,

179

I ,

m. h.
Z. r.
!. .

291 ,

I~

213
90

Srez
Pol jo privreda, ~umustvo i ribarstvu sylviculture et ptche

643

1.640
255
1.895 !

24
3

f.

m. h.
Ukupno -

17

m. h.
~ ..

157
9

II

5.188 '
473

m. h.
7. . f.

Srez
Poljoprivreda, ~umarstvu
sy lviculture et pecht:

24

14 !

369
69

m. h.

478
246 1

97
16 1

61

-I

I~I

677 '
114

26

332 ,

26

1"
12
13

Arrondissement:
489

63
14

284

1.057
62

100
28

204
28

3
4

294
4

110

42

,
6

51

350

30 1

I9

734
379 I
I.

II

23 ,

176:1
1.8~ 1

43

-I

910
137 .
1.047 1

239
93 1

113 1

10
1

246 111
28 , 12

274 113

141
Dunavska banovina
Izddavana Ilea

la profession

Pusonnes en!relenues

o
o

>

= -

PODUNAVLJE

4. 803
6.255

2.604
340

37
4

, 11.403

11.403
7.080
30

7.081

3. 660 1
9.510 ,

2.604
370

512
1.152

12
5

784

6
7

474
83

36

11 9

53
108

367
393

16

369
409

266

15.632
7.945
23.577

2
106
lOS

15.634
8.051
23.685

4.507
11.602
16.1 09

49

784
23

72

193
566

184

353

2.775
2.670

6.623
12.541

18.026
19.622

76
221

435
1 095

15

1.030
2.483

3.634
2.853

412
1.038

1.196
1.110

61
10 1

240
539

714
658 1

29
65

119
333

742

142

77 ;
169

300

1
8
9
10

4.854
6260
11.1 14 1

\1

12
13

474

181
419

89
403
948 1
1.35:

731 1
1 692 '
2.-423

27~ 1

488

2692 1
5.475

8.424
16.934
25.3581

24.058
24.985
49.043

1. 891
2.071

6.075
11.091

15.628
16.810

9 11

193
450

731
479

75
144

180
153 1

51
139

210
173

6
20

35

POSAVINA

~133 1
0.152 :

4.034
8.958 :

-IS .
55

538

170

29

386

12
42

105
9

159
24

159
34

12

9.553
5.719

9.553
5.71 9

538
25

1
7'

26 :

,I

105

17
15

10
I

73

24
51

17
1

22

18

fj

15

18
4.2ti6
9..157

=I

II

4.16 1 '

12

5.1 57 .

13

9.31 8 i

10.372
5.700
16.1 62 1

16
17

10.373
5.806
16.179

13.723 1

16.864 1
10.99<J

16.864
11.004

12.954 1

2.481
331

2. 48 1
351

547

20

1.355

29
81

232
654

22

1.031
135

69
189
258

1.998 ;

67
115

24 1

16.773
17.650
34.423

182

4.081

6.400
11844
182441

152

31

298

3.615
3.578

7.785
16.861

27.865 I

15
21

823
2.111

3.304
2.462

3
5

H7

2.083 '1

POZAREVAC

6. 972 11
2

9.823 1

31

51 1
2-1 ;

10

15

31

1 !1

il

:1

7.036 1
9.863 1

16.899

1031
11 3
1.200
138

48

1.20 1
186

1.447
629

17

646

23.023

23.024

12.210

112

12.322

35.233

113

35.346

I.H7

4.011

259 !

650 !
I

99 1

217 1

79

220 '

305 !
762 1

i
106 1
231 :
I

8'
13 '

41
11 1
:

420 I

502 .

1.094
1.514 ,

1.257
1.759 :

1.156
412

105 1
313
5.021 I
15.489 1
20.510 ;

3.633 .
360 4 1
7.237 1

24.649 I

1.478
1
1.291 I

892

1.613
1.178

109
324

1556
970 1

9.576
21.444
31.020

32.600 I
33.766
66.366

142

Ounavska banovina
L1ca zaposlena u zanimanJu

Klase za nimanja

Pol

Classes des professions

Sexe

S rez
Poljoprivreda, Sumarslvo i ribarstvo sylvicull lHe et peche

industrija i zanali -

Agricultu_'e,

z.. f.

m. - h.

Industr ies 1.'1 mctius

Trgovina, kredit i saobracaj -

m. - h.

Commerce, credit et

communications
slu~ba, slobodaa zlnimanja i vojsk.1 public, professions liberates et armee

Javna

Service

Drug-a zanimanja, bez z:animanja i bez oznake z:lnimaoja - Autres professions, sans profession et sans
declaration de ]a professiun

Total

436
534

66 1

m. - h.

z.. r.

156 1
3

33 1
7

m. h.

93 1
3,

z. - f.

m. - h.

z. - f.
z. - f.

Sv . . ens.

2
5

142
136

246
13

24

[ndustrija i lanali -

Agriculture,

Ind u stries et metiers

Trgovina, kredit i saobral! aj communications

Commerce, credit et

Javna slutba, slobodna zanimanja i vojska public, professions liberales et armee

Service

639 1
603
6.994

Drug-a zanimanja, bez zanimanja i bel ozn:lke l:lnimonjl.l _ Autres professions, s an s profession et sans
I.lt!claratio n de 13 profession

2!

229
46
275

41 I

m. - h.
z. - f.

1.380
174

78
3

Ukupno -

Total

68

sv. - ens.

81

Industrija i zanati -

Agriculture,

z. - f.

m. - h.
1.. f.

Industries et metiers

Trgovina, kredi t i saob rata j _


communications

m. - h.

Commerce, credit et

m. - h.
i.. - f.

Javna sl utba. slobodna zan imanja i vojska public, profeSSIOns liberales et armee

Service

Dru,ga zanimanj a , bez zaniman jo i bez oznake zanima


nJa - Autres professions, sans prot"enion et sa ns
declaration de lil profession

m. h.

z. - f.

m. - h.

z. - f.
m. - h.

Ukupno -

Total

i . . t.

.5V. -cns.

4.083
763

II '

89 I

81

920

36

567
84

:::31 I

97

136

93
10 1
202
253

5.567
1.1 94
6.76 1

II

80
15

10

473 II
16 12

489

4.704 1
1.927

45

2: I

41

13

Arrondissement:

177
17

47
6

297

81

77 1

12

7
1

3.424
1.141
5.165

2.071
90
2.161
Srez -

Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylvicultu re et p~che

1.026

13

72
I

4,25
IU

1 ::

Arrondissement:

83
2

87
34 1

861
165

84

401
15

m. - h.

7.735
1.367 1
9. 102 1

8;

36

376

z. - f.

8
188
147
335 1

82

317
38

1. - f.

10

1.478
73

395 1
70

236
405

I:l

3.170
1.883

m. - h.
i. - f.

m. h.

312
20
332 ,

5.637
684 ,

m. - h.

95

128
1

64
2

18 1 '

188
39

m. - h.
i. - 1.

z. - r.

58

S rez
Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture et p~che

Ar r ondissement:

z. - f.

m. h.
Ukupno -

5.480

Personnes exen;anl

869
100
969

10

4.776
957
1.
1
6.733

224 : 11
17 ! 12

241 ! 13

143

.-

la profession

..,

,;,.~

-;:;

Hij~

. -~

">

~ E

':'::1

;;;

o.
""
",1:1(1

Izdriavana liea -

' ... 0 <:


""j

.. '"

.~

~! i~ ~ g
. '. i~
2.'~~ "
"'-:I

","::'
"';; "'='

0 0
. 0

Eo

";;;

..

.~

;;::;~ -i5-~

."

",'::

Dunavska banovina

= ..

_117

'" N
<'II
,.

0 "
~

"

~"

Pusonnu entretenun

""

..-:l5 ~t~~

oJ -= ...

o =

.0

~-;:; ~;;

g~~

~~~
.. 0 ;:

~~ .~

,-

2~~

o.

""

~o

0
0
0

:::,;

:;;;,
0

0""

-"
:::: ~ =
~ !! ~

00

"

I.

RAM
2

4.584
6.362

10.209
6.939

23
13

S98
96

20

289
II

5I
6

10

4.627
6.375
11.002

I ,

12
13

10.209
6.943

1.783
7.30S

I
I

898
97

234

I
I
4

290
15

751
92
265

I
6

14

289
56

56
123

144
109
11.830
7.220
19.050

22
82 1
1
2.187
8.52\1
10.716

29

12.988
7.001

42

.-

2S9
42

144
105

II.S29
7.193
19.022

2;
28

4.267
9.677

5
15

290
S95

11 88
992 1

14

121
350

411
365

144
358

433
414

30
101

174
210

4.852
11.381
16.233

16.682
18.601
35.283

50
123
6,
20 II

23
51

88

2:~5

2.443
2.313

40 1
55

1
,

I,
1
SI
19 I

14.476
16.620

113 1
293
406 1

321

2.448
2.342
4.790

3.S08
9.447

32
73

1.7i0
3.284

1.682
1.635

7.292
14.439

20.280
21.440

3,471
353

909
2.,90

27
96

517

1.315

9
21

1.462
3.722

4.933
4.075

227

205
524

618
1.688
238
659

1.899 1
904
1.
1
829 .
915

164
45 1

484
886

104

2 17

RUMA
I

3. 993 1
4.596

12.988
6.972

52 1
10

3.471
311

35 1

1.278
126

3
90

1.281
216

655

589
163

2
93

591
256

40
104

318
420

2
15

320
435

110
302

18.644
7.992
26.636

7
269
276

18.651
8.261
26.912

5.094
1
12.798 1
17.0'92 1

11.235

I
36

11.236
4.984

2.367
6 369

61
II

31

1.794
300

546
1.428

19
45

I
67

579
118

165
443

55
144

32 1
101

86

483
178

36
119

134
401

13
18

13

210
271

45
170

4
10

2
233
235

14.302
5.851
20.153

,. ,
o

,1

71

4.080 1
4.613 ,
8.693 ,

I I

179
1
494 ,
1

186 :
51S !
,

I
450 ,
1.2 11 j

1.661

12 1
37 ,
54 !
149 1

7.
15 i
!

2.532 1
5.279 j
7.81 I ,

1.698
1.671
3.369

9.774
20.959
30.733

28.425
29.220
57.645

2.202 1

343

4.918
11.557

16. 154 1
16.541 :

702
1.834

2.496
2.134 ,

254
696

833 !
814

183
538

666
716

49
ISO

259 ,
451 1
20.408
20.656
41.064

SENTA
I
I

2.348 :1

2.250

4.943

49
4

1.794
269

21
3

578
51

31

,I
6

483
92

8
9

21 0
258

4,

2.422

2.257
4.679

31

14.300
5.6 18
19.918

1
3.159 .
8.529 1
11.688 i

4.847

11
33 11
6 ,'
10 :1

"

131
351

i
1
214
601
815 :

2.382
5.327 ;

7.709 1

2 II

8'

~:II

6.106
14.S05
20.911

144
Dunavska banovina
_. _____L_i'~.~
"=P~O~'~
I '~"~
. ~"~'_'."_'_m~.~"~J"=-~p-'c::
rsannes exu c;an l

II

K I;'!.'ie zan im a n ja

Pol

Cla sses des pro f essions

Sexe

Grad
PoljopriHcda, su m Hstvo i ribarstvo sy lvic u lture el p ~l lle

II

[ndustrij a i zanali -

Agr ic ulture,

Industries et met ie r s

Trgovin3, kr ed it i sa o b raca j I:ommunic :ltions

m. - h.
Z. - f.

2. 280
398

m. h.

809
222

Z. - f.

Commerce,

Javna slutba, slobodn:!. z<lnimanja i vojska publi c, profe ~s ion s lib~r:lles et armee

c r ~d it

et

Service

Druga zanimanj3, bez zanimanja i bez oznake zanimaoja - Autres professions, sa ns profession et su ns
declar:ltion de la p rofessiun

Ukupno -

T ot:l!

3.585
1.016

58

863

50

223

16~ I

296

m. - h.
Z. . r.

331

m. - h.

130 ,

Z.. r.

26

m. h.
Z. f.

29 1
601

m. h.

3.84 1
1.333
5.1 74 ,

2.' f.
sv .. ens.

107
18

61

86

25

374
94

608
124

30
48
4

Agriculture,

sylviculture et ptche

[ndustrija i zanali -

t, - f.
In. -

Indus tries et metie rs

Trgovina, kredit i saobracaj commurllC:l.tions

Ill. - h.

h.

Z f.

Commerce,

cr~dit

et

111. -

h.

i. - f.

Ja vna slui-ba . slobodna zanimanja i voj$ka pu blic, p rofe sS ions lib~ r ales ct a r mte

Servic~

Druga zanimanja, bez zan:man ja i bel o znake zanima


uja - Autres professions, $;11\" profession et sans
d eclar:H ion de la pToiessifHl

Ukupno -

Total

In. - h.

z.. (

6. 443 '
1.051 1

17 I

1.883 I
190

51
I

472

148

62 1

184

21
485
103

30

299
374 1

m. - h.

9.281 ,

702

1.707

125 I
827 1

i . - r.
SV. - ens.

II

13

9
10

1.254
3-'

3.688
1.097

260 I II

4.785 [

342 113

82 1"

Arrondiss em ent :
7.683
3.1 52 I

) umars tv o i rilJ:lfstvo sylviculture et p~che

[ndustri j a i zanat i -

Indu s tries el

T rgovina, kredit i saob racaj communications

Agriculture,

Z.. f.
111. -

m~tier s

Commerce,

m. - h.

h.

Z. f.

38

475
16

241 i

75

54

69

c r ~dit

et

m. - h.

Z. f.

J av na sl u tba, slobodna za n imanja i vojska publk, profe ss ions liberJles et arm~e

Service

h.

Z. f.

Druga zan imanjll, bez zaniman jJ i bez o znake zJnimJ'


nja - AUlres pro fessions. "Jns profession et sans
d.!cll r a tion de lJ prorej;~lon

U\wpno -

0 1. -

22

22

10

7.871

530 II
16 112
546 ,1 13

3. 195

11 7 1

1.869

11.066 ,

To ul

h.
Z. - f.

Ill. -

2.055 1

9'

488

987

11 98 :

188
20

172

790
21 9

::1

28
788
1.1 02

19

I
I

m. - h.

3.%7 1

Z. f.

1.788 1

1.436 1
344

5.755 1

1.780 '

SV. -

~n:\.

61

22 1

545
11 9

178 1
2I

1.490
170

530
106 .

1.752

382

I I

68

Grad
Pol jo pr i ~'red;l,

31

1
I

1O.98.'l '

m. - h.
Z. f.

34

I.OS8

73

29
3

233

1.6~~ 1

732

41 1

S rez
Poljoprivrl!d:l, Sl,lmarstvu i riJ:Hstvo -

Vill e:

316
5

61

Vill e:

312

493 1

3
96 I 4

85
3

157
1
II I

,
,
7

26
6

135

36 '

124

1 10

1.926 '

2.561

30 1
2.227 i

649
3.210 '

581

II

9!J 112
680 113

145

Dunavska banovina
Izdrfavana Ilea -

la profession

Personnu entrelenues

." -.
u

>

SENTA
2

1.226
1.179

7.207
2.611

18
11

2.021

14
7

808

8
9
10

II

12
13

1.258
1.197
2.455

648

1
124

7.208
2.735

1.518
3.622

5
6

1.624
3.694

158
166

3.305

7.488

10.513
10.223

71

2.021
719

454
1.244

27
57

225
594

4
4

710
1.899

2.731
2.618

808

86

87

228

205

392
1.056

1.200
1.349

6
29

291
721

854
963

128

15

385

441
1.077

163
172
335

4.826
11.549
16.375

15.739
16.230
31.969

~~ I

7.347
18.547

24.743
26.792

1.212
3.567

4.843
4.049

493
1.504

1.515

340

1.210
1.121

160

133

293

219
622

563
130

563
242

55

230

112

145 1

546

310
639

53

313
692

124 1
370 '

10.909
4.188
15.097

4
493
497

10.913
4.681
15.594

2.370
6.003
8.373

3.196 1
9.535 :

348

1.945
4.537

837 ,
1.185 i

6.482

5
30

3,440
8.297

240
612

26

155
453

SOMBOR
I

3.007
3.913

17.396
8.156

17.396
8.245

65
24

3.631
337

45

3.631
382

953
2.975

54

31

17

1.021
106

1
72

1.022
178

217
765

268

870
136

122

870
258

99
234

573

321
379

1
21

322
400

65
347

23.239
9 .114
32.353

2
349
351

23.241
9.463
32.704

4.530
13.856
18.385

1.092 1
1.165

4.672
1.832

62

4.573
1.894

727 !
2.214 1

36

2.993
754

1
130

2.994

525 1
629

34
99

221

1.720
495

219 1
836 1

256 1
754 !

85
259

311

2251

1.304
483
938
1.393

204

786

11.629
5.159
15.788

1.751
5.724
7.485 i

2
3

S
9
10
II

12

13

I
3. 103 !
954
3.
1
7.057

108

218

1.682

23
55

863

12
34

77
381

399

9.459
24 .962
34.431

32.710
34.425
67.135

339

1.741
4.422

5.414
5.315

965
2.825

3.959
3.719

340

3.880

925

9.451
13.341

1.265 1

lO i

'1

719 [
720
1.439 ,

781

SOMBOR
2

28

19
16

1.720

274
1.304

258

933
1.262

131

11.622
4.390
16.012

769
776

894

1.

711
1.855

856

405
1.092

301

2.413

204

540

693
2.145

2.640

15
43

2
5

414
1.153

1.718
1.545

53
131

260

918

1.198
2.311

31 0

4.073
11.473
15.546

1
10

II

12

1.151
1.209

13

2.360 1

5
7

513
733
1.
1
2.348

1.389
3.661
5.050

355

665 1

15.702
15.632

32.334
!O

146
Dunavska banovina
Lica zaposlena u zanlmanJu -

Klase

Pol

zaniman j a

Classes des p r ofessions

Sexe

Srez
Poljoprivreda, ~umar s tvo i ribarstvo sylviculture et pi!che

Industrija i zanati -

Trgovina, kredit i

Agriculture,

Indu stries et m.!tiers

s aobra~a j

Personnes extn;anl

Co mmerce, c red it e t

communicati ons
Javna slu!ba, sloll odna z3nimanja i voiska public, professions lib~r3les et arm~e

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez ozn::ke z:lnima


nja - Autres pr o fe ssi ons, sans profe ssion et san s
declaration de la proressio n

Total

73

1.854

12

998

452
42

52

73 3

16

103
9

50

53

28

13

25
7

159
84

m. - h.
i. - f.

3.958
361

30

m. - h.

659
58

24

i. - f.
m. - h.
i. - f.
m. - h.
i. - f.

m. - h.

43

Z. - f.

54

m. - h.
Ukupno -

z. - f.

sv. - ens.

Arrondissement:

8
9

489

263
92

5.277

355

4.788

10

587

1.937

54
64 1

1.020

861
2 12
88 13

2.957
Grad -

Poljoprivreda, ~umar S lv o i riharstvo sylviculture et peche

Industrija i zan::!li -

Trgovina, kredit i
communications

Agriculture,

Indu s tries' et metiers

saobra~aj

Commerce, crt!dit et

Javna s!u!ba, s!obodna z3nima nja i vOjSk3 public, professions liberates et armee

Service

Druga zanimanja, bel zanimanja i bez oznake zanima


nla - Autr~s professions, sans professiun et sans
declaration de la profus ion

Ukupno -

Total

256

83

838

119

226

117

85

32

147

268
15

95
13

52

63

312

m. ~ h.
i. - r.

498
114

m. h.

219

i. - f.

49

m. h.
i. - f.

68
21

4~: I

m. h.

1,464

r.

m. h.
i. - f.
sv.

ens.

60

119

Agriculture,

m. h.
i. - f.

515

85

46
21

\0

46

2.561

650

759

112

1.260
160

520
238

278 11
32 12

3.320

762

1.420

758

310 13

Grad Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture et pt!che

Ville:

45
27

rn. ~ h.
i. - f.

i..

429

125

Ville:

57

289

10

188

103
8

28
2

43

1
Industrija i zanati -

Trgovina. kredit i $:lobrata j communicatio ns

m. h.
i. - f.

52

3t
7

27

15

20

m. h.

24

159

41

5
1

10

i. - f.

Commerce, c red it et

Javn a slu!ba, slobodna zanimanja i vojska public, professions liberales et armee

142
34

m. h.

Industries et mt!tiers

Se rvice

i. - f.

Dru.ga zanimanja, bez z:wim:mja i bez oznake z;)nima


nja - Autres profeSSio ns, sans proressio n et s ans
declaration de 13 profession

m. h.

417

i. - r.

166

m. -h.
Ukupno -

T otal

Z. ~ f.
SV. " ens.

20

\0

1.064

203

192

346

48

19

344
210

1.410

251

211

554

52

11

4 12
56 13

147
Dunavska banovina
I%ddavana Ilea

la prorusion

Personnu tntrtttnuu

-.
-0

.
..

. .:. ... ::I


.. :.:: 0-

",,- '"

>

> ",.-

~hiH

.SREMSKA MITROVICA

4.784
9.389

13.839
14.379

583

1.351

1.864
1.484

3.138
3.616

9.053
4.987

9.055
4.990

2.554
6.383

33
60

1.633

1.320
1.313

21
12

1.281
131

1.281
133

425

12
32

140
315

5
6

253
24

10

253
34

35
70

38
73

195
91

196

II

91

287

111

23

74
171

20

202

313

44
60

44
63

5
35

5
37

100

10.826

10.829

5.293
16.119

38
41

5.33 1
16.160

16.426
16.625
33.051

2
20

829

439

1.268
1.361

2
3

'I

10

3.165
3.636
6.S01

II

12
13

~I
172

877

387
349

134

315

1.060
2.031
3.091 ,

2.648

5.597
11.294
16.891

15

157
314 1

47
56

896

40
107

320
790 i

692

1.774

2.469
2.173

125

79

98

146

396 '

195

307 i

302
899

1.096
1.045

545
165

31

244
618

19 i

283
729

828
894

154

438

1.710
995

3.056
7. 609 1

154
333

10.665 ,

487

465

226
511 1

2
41

1.777
399

330 1
873 [

794

45

1.327
1.321

49

SREMSKA MITROVICA
2
3

202 1

827

239 '

445

1~[

10 1
41

"

1.775
358

791
101

544

106

59

1.556

112 1

537

20

557

339 1

5.493
1.547
7.040

8
185
193

5.501

824

1.732
7.233

2.211 1
3.035 1

981
550

69 2 1

1.556

224 1

6'1

470 ,

92

II

81

42
99

I!

372

625

935
1.307

1.529
2.154

49 :
6 1

II~ !,

1.870
4.736
6.606

7.371
6.468
13.839

54 !
39

446
1.024

1.427
1.574

123
312

455
370

75
179

211
215

SREMSKI KARLOVCI

201
221

98 1
544

,1

331
50

332
58

311

135
30

I
6

136
36

198

203

43

5
35

7'

-I
I,

419

10
II

- 209 1

2.064

12

226

IJ

435 11

186

I
15

853

8
70

2.917

78

242 1

89 1

l50 i
8

4.

2:1

71

74

26
87

30 1
59 '

17
33

78

12
23

83
ISO 1

230 1

1'

100

303

209

287

36

456

88

289

420

36

201

86

2.072
923
2.995

405

117

201

57

1.118
1.523

254

399
600

41 1
98

371

7SO
1.812
2.592

2.

852

2.735 1

5.587 ,

10'

148

Dunavska banovina

Ii

Lita zaposlena u zanimanju

Kla5ie zanimao.ia
Classes des professions

Personnes cxcn;ant

Pol

Sexe

Grad Poljoprivreda, SUIlIarstvo I ribarstvo -

Agriculture,

sylviculture et peche

industrija i zanati -

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobracaj -

Commerce, credit et

communications

Javoa slu~ba. slobodna zanimanja i vojska public, professions liberates et armee

Service

nja -

Autres professions, sans profession et sans

declaration de la profession

Ukupno -

Total

449
71

84
63

112
10

48

51

22

16

132
54

1.496

m. - h.

z. - f.

453
101

23
3

m. h.
f.

119
26

m. - h.

58
10

2. f.

Oruga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zamma

1.871
602

17

m. h.
2. f.

z. -

2-tl

Z. - f.

231
279

m.' h.
Z. - f.
sv . . ens.

2.357
657
3014 1

m. ' h.

2
207
64
271

Srez Poljoprivreda, Sumarstvo i ribarstvo -

Agriculture,

sylviculture et peche

[ndustrija i zanali -

Industries et metiers

Trgovina, kredit i s30brataj -

Commerce, crl!dit et

communications

Javoa siut.ba, slobodna l3nimanja i vojska public, proiessions lib~rales et arm~e

Service

Druga lanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanima


nja - Autres professions, sans profeSSion et sans
diclaration de la profession

Ukupno -

Total

industrija i zanati -

Trgovina, kredit i saobracaj communications

Commerce, credit et

Javna slutba, slobodna zanimanja i vojska public, professions liberales el armee

Service

Ukupno -

Total

1.986
705
2.691

133 "
10 12
143 1 ,3

Arrondissement:

271
65

118
28

198

46

60
16

338
95

10

z.. f.

m. - h.
Z. - f.

113
158

m.' h.
2.. f.

7.388

m. - h.

z.. f.

m. - h.

m. - h.

z.. f.

1.119
8.507 ,

513
123
636

4.941

1.131
55
1.186

76

m. - h.
f.

473
93

m. - h.

197
20

z..

Z. f.

254
626

m.' h.
2.. f.
sv .. ens.

7.376
1.901
9277 [

m. h.

81

29

24

10

2.760
1.431
4.191

255

208
35

334

39

504
164

44
12

15

456
50

100
2

5
6

12

9
10

12
1.930
333
2.263

11 12
266 113

Arrondissement:

63
55

805
203
1.0os 1

1.327
244

226
II

6.522
2.543

16

1.511
323

2.614
1.4 13 1

839

m. - h.
f.

Z. - f.

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez awake zanima


nja - Autres professions, sans profession el sans
declaration de la profession

9
10

74 1

z..

!ndustries et metiers

8
29

49

Srez
Agriculture,

1.244
114

sv. - ens.

Poljoprivreda, ~llmarstvo i ribarstvo sylviculture et peche

810
33

m. - h.
Z. - f.

22

113

z.. f.

5.700
766

m. - h.

Ville:

6.644
2.607
9.251

556 1
52 12
608113

149

Dunavska banovina
la profession
-

'"

---:-:~

.:;

iiHh

.::
~

.. =

" =
-

~ g s"::.:!

>

.,. -....
0-C

,c

";;

~.

~-;. ::~

"c "_
c
="
0<"

"'tI "=I ~

:=",-g>

'-<::

01'",

,. '"

Q
...

...

izdrtavana Ilea

:s"u'"

:=:;: .:.;:

0. . u

..,

~2

'Il

it if~

g~

=,

i ~ ~.~~

.-

Personnes entretenues

." "
..:. ~ ~
,..... :.=" .-'7

i
;

"

.::

:::r

3~~
.,,::::;

-. .,
c_

~-

::~

=
=

~ ~; .~~
= .- ~ '" '"

~c

'c

-"
!!::

:= ~

<::

, --
...
c

"

STARA KANJ12A

3
4

,I
"1

802
793

4.185
1636

22
9

1143
257

3
5

259
42

200
73

1
1

10

239
310

827
1lO7
1634

11

12
13

48

4.195
1684

1239
1
2.813

25

1143
282

40

1
7

1.035
2.351

51
56

2.326
5.227

6.521
6.911

332
881

5
25

188
507

3
6

528
1419

1671
1.701

258
82

86
216

27
71

28
52

141
339

400
421

4
32

204
105

46
74

78
172

6
13

130
260

239
327

44

17

153

16 1

49
169

334
365,
1
288 I
496

4
162
166

6.040
2.480
8.520

1747
4.137
5.884

3.174
7.414
10.588

9.214
9.894 ,
19.108 !

6.036
2.318
8.3541

111 1
275 i
386 1

54
63
117

1262
2.939
4.201

STARA PAZOVA
4.293 1

5.245

12.728
7.446

53
11

2,456
177

15
17

677
110

1
1

1
7

12.729
7.453

3.695
9.394

6
10

1.416
2.7 17

2.456

893
2.1 00

34
55

280
617

o
11

S
9

410
115

137
164

10 1
11

4.361

12
13

5.273

21 .482

10
14 1

121 7
2.786

3.673
2.985

41
7'

374
897

1.051
1050 !

II

180
500

592
663

58
161

195 ,
335 I

1828
1.931
3.759 1

8.760
18.373
27.133

25.171 i
26.515 .
51686

22

199

43

677
153

193 '
48?

82
190

95
218

412

29

87

4
12

163

147
399

137
174

42
135

16
26

10
3
130
133

16.411
8.142
24.553

2
48
-

16,408
8.012
24.420

9.634

6.931
14.029

19.660 ,
,

1814'
1908

-I
-

4.852
12.198 :
17.050 ;

269
654
923 i

2 ,1

1811
3.590
5,401

STARI BECEJ

2856 1
2.860
'
37
18

"

,
6

14
13

1,

,'i
,
,

9,
10

,
1

3,

r
I

2.907 1
2.89\ :

5.798 1

14.560
6.292

1
144

14. 561 1
6.436

2.570 '
7.531

46

3.470
740

888
2.449

26
101

260
836 '

124

1.168
282

264
734

123
277

681
200 1
,

753
197

1
13 1

754
328

92
265

265
702

267
646

1
55

268
701

110
356

20.221
8.487
28.708

3.924
11335
15.259

3,470
694

1168
158

20.21 8
7.987
28.205

3
500
5031

16
22 1,

2,

430
1.104
1534

3.028 1
6.924 1

548
520 11

6.152
14.997

3;
9'

1177
3.395

1
21
01

455

1.623

1.213

1495
1.122
1330

3; I
<) 1

-,,

368
1.002

J8I1

_.

21

121
376

374
3.
1
8.013
11387

555 i

53 d
1.086 11

8.283
20.983
29.2661

20.723
21.433

4.547 1
4.135

i
I

389
1.077 ,
28.504 1
29470
57.974 1

150
Dunavska banovina
zapo 51~na

lin

Klase

u zanimanju

Personnu exuc;ant

Pol

zaniman.ia

Cla ss es des professions

Sexe

Grad Poljoprivreda, !umarstvQ i riba rslv o sylviculture eu..~ch e

!ndustrija i zanati -

Agriculture ,

Trgovina, kredit i saobracaj communications

08
5.4
1.314 1

39
4

270
82

7.744
2.758

m. h.

2. 041 1
638

353
6<J

4.285
930

242
311

973
143

m.' h.

1.003
324

1.752

258

1.212
121

311
41

154
32

404
97

1.703
516

1.043
58

29
23

m.' h.
f.

1.709
2.100

70
69

;!

m.' h.

10.565
4.473
15.038

6.880
1.26<J
8.140

3.200

m. h.

z.. f.

z.. f.

Industries et metiers

Commerce , credit ct

Javna slutba, slobodna za nimanja i vojska public, professions liberates et armee

Se rvice

Ukupno -

z.. f.

m. - h.

Z. - f.

Druga zanimanja, bez zanimanja i btl Olnake zanima


nja _ Autres professions, sans profession ct sans
decl aration de la profess ion

Tolal

z..

z.. f.

Sv. - ens.

Poljoprivreda, Sumarstvo i ribarstvo sylviculture ct ptche

Industrija i unati Trgovina, kredit i


communications

A~ricuJturc,

s aobra~aj -

m. - h.

z. - f.
m. - h.

z.. f.

Industr ies et metiers


Commerce, credit et

Javna stutba , sJobodna zaniman ja i vojska public, professions libo:!rates et armee

Service

Druga zanimanja, btl Z3nimanja i bez oznake zanima


nja _ Autres professions, sans professio n et sans
declaration de Ja profession

Ukupno -

T otal

m. - h.

z.. f.

ffi. -

Agricu ltu re ,

h.

z.. f.

3.:
4.688 1

3.978
568

853
68

16

150
16 '

26
13

z.. f.
m. h.

105
5. 784 1

m. h.

z.. r.

10

1.128 1
175 12
1.303 13

8.420
11.629

112 1
13

1.200

584 1

31
16

146

123
2

19

34

1.944

9
10

5.889

4.385

,
6

Arrondissement:

2~ 1

II

98

ens.

113
16 1
1

Srez -

17 1

119

tf.

54
1

m. -h .

S\'. -

Poljoprivreda, !uma rst vo i nbarstvo sylviculture et p~che

Ville:

355

418

5~

18()

1.996

825
33

1.226

858

3.222

Srez -

Arrondissement:

7 1
1

187

J3

124

10
I

75

lndustrija i zanali -

Indu stries et metiers

Trgovina. kredit i saobraeaj communications

Commerce, cr edit et

Javna slutba, slobodna zan iman ja i vojska public, proiessions liberates et armee

S~rvice

Druga zanimanja, bez zanimallja i bez owake zanima


nja - Autres professions. sans profession et sans
declaration de la professio n

Ukupno -

Total

m. h.
z.. f.

272 '

m. h.

z. - f.

83
3

m. h.

31 ,

z.. f.

ffi.

h.

12

15~

59

42

24

5
6

181

47

IIU

t 8

107

m. h.
z.. f.

4. 923 1
516
1
5. 439 1

ens.

47
5

z.. r.

SV. -

202

46

258

333

183

66

57
315

12
345

87
270 1

66 13

II
12

151
Dunavska banovina
1:1 proresslon

.~

:1

>

SUBOTlCA

17.282
8.534

17.282
8.319

215

51
41

7.945
2.123

222

7.946
2.345

1.104
3.309

427

41
33

4.473
809

3
476

4.476
\. 285

560
\. 505

839
2. 269

3.179
694

3
357

3. 182
\.051

137
528

2.025

3.580 1
8.916

7.877
17.904

2.476
7.578

10.422 ,
9.923

2.048
5.458

6.524
6.743

967
2.660

4. 149 11
3.7 11 1

568
2.075

2.454
4.535

721
805
1.526

13.936
35.675
49.61\

48.708
5\.350
100.058 ,

936
\.639

4.269
9.052

13.290 I'
14.578

616
1.633

287
2.
1.767 1

205

652 1

497

560

1.246
3.830

123

12

648 ,
1.678

792

35
106

I!

1.877

\.886

10

2.245

215

2.460

498
1.857

3.913
4.235
8.148

34.756
14.190
48.946

16

34.772
15.675
50.447

5. 879 1
16.1 15
21.994 1

2.93 1 '
3.71 8

9.019
5.508

18

9.021
5.526

6.036

1.671
134

479
1.307

23

121
291

447
63

84
195

69
172

51
129

6'

25.159
26.438

714
785

549
3. 135 1
8.

34
68

3.82 1
4.161

6
3

69
21\

"

12

\3

\.485
\.501

1.789 1
4.195
6.584 '

5.547

13.960
19.507

SID
2

41
14

1.671
121

13

446
42

21

71
1

2.155 :

269
163

6'
26 1

10

98
129

32
99 1

11.506
6.015
17.521

2.756

200

1.11 5 I

7.663 1
10.419 1

546
746

2.074 '
3.189 1

3.579 '1
7.749

269
95

98
119

2.979 ,

11.503

3.739 :

5.885

6. 71 8

17.388

3
130
133

3.717 '1
4.963 '

8.244
5.394

8.244
5.396

25 1
4:

596
67

596
69

7
15

III

380

318

48 1 1

32
99

130
228

5.233
11.599
16.832

16.739

~~.~~~

I
1

TAKOVO

II,

31

3:
IS i

17 ;

5.442

-6 !'
1.70

9.546

3'
" II

259
577

855

132
285

361
305

145
303

428
374 1

35

7;

III

191 1
228

71

229
12

8
2
17

229
20

61
187

283
71

16
46

156

33
104

37 1

62 '

10: I

93 '

281
54

11 6
245

13
12

"
12

\3 1

13.686
14.942

1.843 :

23 i

156
1\2

9.506

4. 967 1
8.710

5.639
15. 115

3.743

117

2
34
36

9.508
5.673
15.181

3.901
8.540
12.44 1 1

188
365
553 1

~~ I

1.846
\.767
3.613

6.013
10.822
16.835

646

15.52 1 I

16.495
32.016

152
Dunavska banovina
Uta zaposlcn3 u zan ima nJu -

Klase
Cla~5es

Pol
Sexe

zaniman,ia

des

p rofe ssions

;; ":::; >.
::: 0

r~H
I
g:::;
,..

~ ~

:;:; -- 2

Srez Poljopr ivreda, ~ uma r 5tv o i ribarstvo sylviculture et pfche

) lndustri j a i zanali -

Indu s tr ies et mft iers

Trgovlna, kredit 1 saobracaj communications

Agriculture,

Commerce, cr t dit el

Javlla sluiba, slobodna zanimanja i voj ska public, profeSSions libtraJes et annee

Service

Ukupno -

~umarstvo

i ribarstvo -

135
2

89
15

99

17

34

217
55

12

m. h.
i . . f.

150
44

m. h.

40
6

m. h.
Total 1 i . . f.

3.852
706

Agriculture,

21

I~~

sylviculture ct pecht

14

669
83

m. h.

i..

sv .. ens.

Poljoprivreda,

336
20

m. h.
i . . f.

r.

Druga unimanja, bu zan imanja i bez ozoake unimaIIja - Autrts profession s. sans profusion el sans
declaration de ta profession

1.465
693

2.908
403

r.

m. h.

3.639

r.

561

i. .

I'
10

331
70
401

4.558

Arrondissement:

22
2

m. h.
z.. f.

i..

Pe:rsonnes exertan!

- - - - - ; 1 - - :.:.::..:..: I
~ ': .~ I

1.505
699
2.204 1

469

22
491

169

11

2 12
171 13

Srez -

Arrondissement:

102
33

2.333
1.230

14

280
20

11

134

64
2

19

1
!ndustrij a i nnaH -

Industries et metiers

Trgovina, krtdit i saobra~aj communications

Co mmerce , cr~dit tel

m. h.
i . . f.

600

m. - h.

132
18

49

m. h.
i . . r.

23
6

163

m. h.
i . . f.

51
116

m. h.

4445 1

231 1

796 [

71 1
302

i. .

Javna sluzba, slobodna unimanja i vojska public, professions liber31es et arm ee

Servke

Druga nnimanja, bel zanirnanja i bez oznak e zanima


nJi - Autre! profeSSions, sans profeSSion el sans
declaration de la profe ssion

Ukupno -

Total

r.

f..r.
sv .. ens.

95

8
63 1

5.241

II
I

1
I

463
56
519 1

~I

10

2.366
1.237
3.603

155 II
7 12

Grad
Poljoprivreda, $umarslvo i nbarstvo sylviculture e t pte he

Industrija i zanali -

Trgovina, kredit i
communications

Agrieultur~ ,

Industries et m~tiers

saobra~aj

Commerce ,

Javna slu!ba. s lobodna zanimanja i vojska public, profusions lib~rales et arm~e

cr~dit

el

Service

m. h.

510
2. 744 1

67
9

981
193

le8
43

345
4S

283

272

293

63

73

39

22

72
6

,
,

86
19 [

469

327
29

287

m. h.
t .. f.

720

169

m. h.
i . . 1.

151

241

Druga zanimanja, bez zan imanja i bez ozna ke zanima


nja - Autres proh:ssions . sans profession et sans
d!claration de la profe SS IOn

Ukupno -

Total

Ville:

173

1.365

i . . 1.

m. h.
i . . f.

II

162 13

I2

793

16
13

, 10

m. h.
i . . f.

2.771

809

1.858

2.745

1.341

199

797

sv. - ens.

4.112

1.008

430
2.288

417 1
54 12
471 13

m.-h.

i . . 1.

317

3.542

153
Dunavska banovina
la profession
~

~~ ~~

::;,.

,.

E ""

I~~ g~.!-=
=

>

';::;

"

~:;

~ ...

~'-'

"

~ ~ 2~

.~

ij i~~
].:

~~ ~;.

= =

!!::c

~.~~

...

Personnes enl retenues

Jzdrtavana lica

o~

~.; :~

" ~-

"" --~~=

'0

. .
.
,:

i~]~1

;:

..

~::::

2~ ~
if i5' "
"'Q o:~
c
~3 ~ 0
~

~ t~

~ ~

~~

dH

~
:;;

!:!

:.,

0
~

..

=
"=
00

00
~"

:::;

. '.
~=
_
..

~~ ~ ~

=
=
~

"

...

TITEL
2

2.037
2.297

6.436
3.395

43
2

1.218
112

16
3

405
62

3
4

,
6

8
9
10
II

12
13

278
61

85
171

I -

2.096
2.302
4.398

6.436
3.399

1.737
4.558

21

783
1.608

741
724

3.263
6.893

9.699
10.292

1.218
130

417
1.079

1: 1

18

85
199

7
14

521
1.316

1.739
1.446

86

25

405
87

60
153

3
4

208
576

613
663

2
41

280
102

154
372

434

13

85
184

8.422
3.801
12.223

2
101 1
!O3

281

24 1
59 .
138

118
290

20
1
58

43
131

191 !
455 I
646 .

2.303
6.107
8.410 :

8.424
3.902
12.326

16
24

751 I
742 1
1.493 1

944
1.986
2.930

43
133

1
474 1
128
317

4.189
9.290
13.479

12. 613 1
13. 192 1
25.805

VELIKA KIKINDA
2

I
I

,,
I

8!

293
36

205
70
52

9
III

I,

2.41>1 'I
4.907 ..

10.083
4.651
14.734

2.246

8.445
4.319

31

121
2.423 '1

II

12
13

1.088
136

49
12

8.445
4.288

365
2.
1
2..l64

i,

3
8

5.788

1
1.088
155

396 '

19
34

293
70

68
197 ,

42

205
112

7
22

52
124

62

10.083

921

4.780
14.863

11

5.044
2.364

902
2.098

74

2.329
538

435
1.243

119

1.008
269

2
99

888
300

24
109

43

333
855

88
277

2
346
348

9.602
4.326
13.928

1.610
4.197
5.807

12.561
13.085

~I

466
1.101

1.554
1.256

138
346

431
416

91
240

352 ,

19
66

71
190

4.830
10.519
15.349

14.913
15.299
30.212

'.

34 I
82

35
66

1
1'

I'
4

119
297
416

6
27

2.735

4.116
8.766

1~ ,1

78
191

6.990
9.725 ,

129
129

550 1
678 ,

15

ls i

1.217 1

2.292

1.319

657
684
1.341

2.548

3.867 ,

I
I

296
I

VELIKA KIKINDA
I

2
3j

,1
:
8
9
10
II

12
13

5.044

2.353

48 :
2'
1
25 1
8,

2.329
464

1.008
150

I,

886

201

,,

333
8 12
1.000
1.159
2.159

9.600
3.980
13.580

927
1
1.149

2,

161
470 '

33
114

362
896 1

157 1

141 1
335

243
585 I

382 i
-

1.467
3.311 i

,1
433 1
1.083
1.516 I

12 ,
1t
21
1.980 ,
4.556 1
6.536 ,

665
2.
1
5.699

7.709
8.063

,1

830

20 '
1
11
8

2.273

3.159
2.811

296 1
288

1
I

297
315
613

276
706

1.468 1
64
1.4 1
1.164
I
1.006

89
279

422 1
1.134

460
1.195

4.320
10.152
14.472

13.922
14.HS
28.400

154
Dunavska banovina
LIn zap osle:1a u zanim anJu

Klase zanimanja

Pol

Classes des p r o f essions

Sexe

Poljoprivreda, ~umar ~ tvo i riba rstvo sylviculture el ptchc

Agricu l ture,

m. - h.

z. . f.

ffi.

lndus tr ija i zamni -

TT!,"ovina, kredit i saobrJc;.!j -

h.

z.. r.

Industries el metiers

Cummerce, credit H

cQmmUnic3tlOns

Javna slufba, slobodna zaniman ja i vo jska public, professions libera tes ct armee

Service

Drug-a zanimanja, bet zanimanja j bel ozoake zanimanja - Autres p rafe.sians, sans proression et sans
dl!claration de la profes sion

Ukupno -

Total

ffi.

h.

z.. f.

m. h.

z.. r.

ffi.

z. .

h.
f.

m. h.
7.. - f.
SV . ens.

Pe rsonnes e xe rp n t

S rez -

Arro ndisse ment:

13
I

208
26

5. 564
2.695

1.312
157

26

6 15
25

47

237
4

265
35

134
22

146

23

38

59
23

402

40

99

10.660 I

576
122

698

A!,;riculture.

z.. r.

1.009
51
1.060

COnlmerce, credit et

Jal'na s[ufba . slobodna zanirnan ja i \'ojska public, proressions liber:l[cs tt armce

Seni.:e

Drug-a z3nimanj a, bez zanimanja i bez oznake z<1nim anja Au tres professions, sans profession et S3n~
declaratio n de [a profession

Total

1211

1
8

10

275

5.650
2.713
8.363

773

138

279 113

252
11

115

.7

223
14

24
19

34

504
21 2

10

517
104

645

578

126

m. - h.

168

818

57

274

z..

h.
f.

sv. - ens.

90 1
1.079

41

3.501
1.639
5.140 1

445
2.182

2.732
51 7
3. 249 1

Srez Poljoprivreda, ;umarstvo i riU,Hstvo sylviculture et pl!che

Industrija i zan ati -

Agriculture ,

Indust rit!s et ml!tiers

Trgovina, kredit i saobracaj communications

Commerce, cridit et

lavna 3Iu.!ba, slobodna zanim?nja i vojska pub lic , professions liberales et Hmo!;e

SeTl'ice

Oruga z:lnimanja, bez zanimanja i bez oznake zanima


nja - Autres pro{e~sions, sans profession et sans

decl:lTation de la profe ss ion

Ukupno -

Total

567

72

m. - h.

281 1
38

55

64
2

52
I

67
I

m.-h.
f.

13

107
32

15
I

h.

46

z.. f.
z..

ffi.

z. . f.

m. h.
f.
sv. - ens.

z..

588 1
83 1 12
1

67 1 113

Arrondiss ement:
487

4.734 1
41 5

m. h.

6-12
2.735

2.093

47
26

m. h.
t . . f.

t . . f.

36

z. . f.

h.

m. - h.

z.. f.

Ville :

473
76

t .852
4 19

ffi.

12

540 1
252

268
45

z.. f.

15
4

45

1.076 1
278 I

ffi.

Ukupno -

839 '

m. ho
f.

z. .

lndustrija i zanaci _ Industries et me tiers

Trgovina, kre dit i sJ.oJbracaj communications

rn . h.

147
204
Y. 155
1.505

Gr ad Poljoprivreda, ~umarstvo i riba rstvo sylvicultur e et pecht

7.372
1.086

142

16

20

,
6
7

8
9

59

10

15
5. 188 1
473
5.66 1

254

755

564

21

II

33

44

142

12

287

799

706

23 113

155
Dunavska banovina
Izdriavana lI(a -

la profession

Personnes entrelenuu

." .

.>

.,

..::
~

:::
g

o
c

o
c

;;;;;,

VELIKI BECKEREK

17.375
8.770

4.218
4.962

1.368
1.292

8.285
18.220

355

13
22

995
2.550

2
4

323
844

951
949

221
617

831

37

17.375
8.807

4.200
11.427

10
17

707
2.
1
5.484

840
2.144

133

29

25.660
27. 027

74
21

2.311
213

3
35

21
6

627
63

42

628
105

149
454

97
205

75
181

516
126

523

88

214

20
78

181
489

20
50

40
176

3
3

44

23

149
235

'0

149
212

185

193
420

236

20.989
9.509
30.598

5.249
14.279
19.528

1.383
1.318
2.701 1

9.868
22.416
32.284

30. 857
32.025
62.882

2.147
840

507 .
1.265 ,1

157 '

1.037
2.309

3.184
3.149

4.240
1.220

597
l.i45

116 ,
342

1.649

5.889
5.748

2.129

324

330

557

865

907

350
875

349
1.006

16
43

,
,
,

II

4.313
4.989
9.302 !

12

13

20.978
9.384
30.3621

11
225

300
743
1.043 1

2.936 ;
6.076 1
9.012

3.309
2.798 11

2.314
248

744

VELIKI BECKEREK
484 :1
556 :i

2.147
822

18

3 1

4.239
1.081

139

11

22

~I

6,1

8.

' I

w,
II ,
12

13

536 1
573
1.109 1

371
873

933
2,439

l~i

4.528

2.129
300

257

1.233
364

216

1233
580

_ 0 1
,
"3-

64 .

1,439
1.332

5
116

U4-I
1.448

245
812 1

11.187
3.899
15.086

6
746
752

11.1 93
4.645
15.838

38
1.7 1
4.925
5.553 1

3.062

9,444
5.542

,9.444
5.647

3. 500 1
8.371 ,

10

115
1
196

138 1

59

1.009
69

:~ I

122

i
1
1

797
265
2.

1'

305 1
720
1.975
4. 951
6.926

1'

l ,i

11

1.007
2.658

3.136

430
1.285

1.553
1.865

3.215

552

1.996

6,

1.538

2.986

165
177 11

4.575
12.318
16.993

15.888
16.963
32.831

5.113
10.960

15.557
16.607 :

211
489

1.220 )

1 :1

3d

VRACAR

,,

4.086 ,
5.059
1

1: 1

"
"I

1.009
60

341

2.394
2.383 .

y:
5

46 1

558 1
,

2il

189
4

189
7

39
70

79

87

125
235

314 '
243 1

II

136
36

1
7

137
43

4
2

5') i
- I
105

55

193 1

117

106
15

1~ I

10.885
5.781
16.555

3.785 1
8. 797 1
12.583

II

106
15

10 '

4.102 :1
5. 063 11
9.165 i1

10.884
5.757
16.641

24
25

5
17

I,
41

101 1
216

3l7 i

221 i
417 1
538

2.403 ;
2. 38V
4.792 ;

6.511
11.819
18.330

:~ I
32

17.396
17.500
34.996 1

156

Dunavska banovina
Lica zaposlena u zanimanju Kla ~ e

Pol
Sexe

zaniman ja

C1Jsses des professions

Srez Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstv o sy lviculture et p~che

Personnll!S exen;ant

Agriculture.

m. h.
Z.

f.

5.078
696

Arrondissement:
08
1.226

120

2.7

33

lndustrija i zanati -

Trgovin,] , kredit i saobrata j -

627
41

24

327

11

m. h.
Z. f.

149
15

63

83

m. h.
f . f.

14

255
55

m. h.

Industries et mi tiers

Z.

Co mmerce, credit et

communi~ations

f.

Javoa slut ba, slobod na zaniman ja i vojska pub liC', pro fe ssions Jib~rales et armee

Se r vice

Druga zanimanja, bez 13nimanja i bez oznske zanima nja - Autr u professions, sans profession et 53ns
dedar :lt io n de la profession

Ukupno -

Total

45

[ndustrija i zanali -

Trgovina, kredit

22

11

49

68

10

m. h.

5.917

362

828

75

Z.

f.

ens.

sacbracaj -

m. h.
0

f.

m. h.
Z.

Co mmerce , c red it e l

communications
hvna slutba , slobod na z:lnirnanJ:J

I vojs ka public, prorusions li be ra les e t armcO!

Se r vi( 1!

f.

6.745

437 1

552
45
597 1

110 11

2.785
1.234
4.019

Ukuono -

Total

926

1.124

246

221

98
56

433
50

73
9

49
6

316

342

103

62

39

m. h.

112

601

728

Z. f.

50

149

m. h.

516

Z.

812

f.

m. h.

4.126

z.of.

1.683
5.809

sv. - ens.

999
229 1
1.228

879

Agriculture ,

m. h.
Z. f.
0

3.972
410

, 31

5
5

1.659
964

2.502 1

2.623

36

10

2.211

187 1

15

291

32

15

Srez Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture et ptche

1.451

408

f.

Ville:

17
14

Z.

12

110 1,3

472

2.164

m. h.

Druga lanimanja, bel. l:Jnimanja i bez o zna ke z3n im3 '


nja - Autres professions, sal'S proression el uns
de d arat lo n de la professio n

i . . f.

Z.

Indust r ies et metiers

14

13

Grad Agriculture,

m. h.

SV

Poljoprivreda, ~ umarslvo i ribars\vQ sylviculture et p~che

96

482

11

56 12
538 ! 13

Arrondissement:
1.821
822

38

Industrija i unati -

m. h.

Industries et me tie rs

Trgovina, kred it i saobracaj communicaticns

Commerce,

Z.
cr~dit

et

Ser vice

Ukupno -

Total

r.

m. h.
i..

Druga zaniman j a, bn zaniman j a i bet OZllake z:Jnima


nja - Autre s pr:l~essions. sans profession et ~a n$
d~clar;:tion de la ~rofession

f.

m. - h.
Z.

Jav na slu2ba. slo bodna z>lnim>ln j a i vo jsk3 public, profe ssions liberales el ;]fm~e

r.

m. h.
!. f.
0

m. h.
Z. f.
S V. ens.
0

799
79

13 !

II

118

135

16

28

311
69

13

41

21

44

1'

439
27
1-11
I

21
28

5
6
7

456

4.958
554

492
f>T

1.228
64

5.512

579 1

1.292

- 21
1.890 !
834 1
2.724

157
Dunavska ilanovina
la profusion

...

.. :::

!!~ ~ ~

~-v c..~ ~.. -':~...

" --.
-

~r:: ~ '-B

~.!:~

"-

.= ";a
~

~~

.
.

.~

;:

"
c
v c
",,"

.:II:

~.

'" IIIl

~-;- ~:i

=~

~ ..

,..

0-

.. :; !! ::

I':

.
""::: ,:. z

izdriavana Ilea -

~
_

..

'" u

.-

0"

PU50nnes entre tenuu

i~ ~~ . ~
.g.: ~.~~

.~~"".~ I

,-

lEn

... '"

5 ;:~

'2

5;::
~ "~ '-:2
-g ~ iE~

;::I

."

"

o
."

"
~~
II - '
.. e ~::
~-

~c

<Ii::::

:;

~;:.

c
~

c
~

-.

" ,..

VRSAC

2. 953 1
7.731

5
35

1.354
2.610

1.109
1.117

5,421
11.493

1.126
82.

357
955

9
2!1

60
178

9
6

435
1.168

I
19

363
57

88
238

45
98

I
I

504

588
56 1

6
47

308
114

423
396

72

52
73

9
43

61
116

12.999
5.905
18.904

9
108
117

13.008
6.013
19.021

12 1
8
41 1
3.410 .
8.977 ,
12.387 !

115
282

4.633
2.348

I
30

4.634
2.378

1.093
3.284

23
12 1

2.672
602

I
59

2.673
661

494
1.446

12 1

1.200
233

5
112

1.205
345

225

634 :

1.44,6

1.451
303

53
tH '

10
15

II

I
44

549
886

128 1

21
44

548
842

271 1
793 ,i
1
1

206

5
97

1.022 II"
1.008
2.030 ,1

10.499
4.23 1
14.730

13
342
355

10.512
4.573
15.085

3.232
3.707

11.158
5.662

I
25

11.159
5.687

33
6

1.125
66

I
16

8
10

362
38

302
67

52

6
7

8
9
\0

11

3.273 1
3. 723 1
6.996

12

\3

41

91 I

I~: I

93
244 1

26

II

-> ,'

225

- .

16.580
17.ISO
1.561 I
1.250

152 ~
406 .
558 1

I .0_
-'4 I
2.983
4.507

1.119
1.124
2.243 .

6.205
13,490
19.695

19.213
19.503
38.716

3 'I
11

640 i
1.350

?-,
_0_1I

281

2.017
4.897

6.65 1
7.275

296 .
889 ,

3
5

824
2.435

3,497
3.096

172 1

In

505 1

401

I
5

570
1.545

1.775
1.890

334
955

1.785
L258

149
600

698
1,486 !

3.894
10.432
14.326

14,406 :
15.005 '
29.411

VRSAC
I,

987 il
982 '

2I

1
I
5
.6 1
I
1
7

I
!,

"

11
1

14 1

12
\3

31

Q.0

555 1

993
1.
1
6.066 ,
8.059 i

477
1.404
1.881

1.139
2.699
3.838 i

II,

2~11

263 ,i
548 '1

ZEMUN
I'
2
3

I '

12 1
\3

1.012 .
1.925

L263 1
L234

5.403
10.158

14.172
14.699

1.422
124

549
L279

8
27

110
245

8
13

675
1.564

2.097
1 688

436
29

I
9

437
38

63
231

82
181

177 1

799
90

I
18

800
108

112
249

2; 1

48
48

5
42
47

11.476
4.859
16.335

"-'I

I !t

4il

:1
1
I '11

28
68

1.422
115

3.100
6.931

49 1
51

I
,

8.769
4.541

8.766
4.536

'I
8

3
5

2.755 '1
3.268 ,1

I
!

~8101

3277
6.087 1

48
47
11,471
4.817
16.288'

18 '
45 1
12
42
3.747
8.528
12.275 1

74

230
525

755

1.205
2.370 :
3.575 i

1.271 ~

1.247 1
2.518

224
589

66 1 1
627

139
317

939
425

12
42

60
90

6.453
12.670
19.123

17.929
17.529 1
35,458

158
Dunavska banovina
Liea zapos[ena u zanimanJu -

KI::Ise zanimanja
Classes des professions

Pol

':;'::::;

,g E

;;

"':::
<;e- ':;;E

Sexe

~.:<: .~~
0 0
0.

~ .~

;;:: .-

'0

';:;

!ndustrija i zanati -

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobracaj communications


Javna

slu~ba,

Agriculture ,

Commerce, credit et

slobodna zanimnnja i vojska liber~les et armee

Service

public, proFessions

Druga z:lnimanj3, bez zanimanja i bez oznake zanimanja -

Autres professions,

~ans

profes~ion

et san.>

declaration de 10 profession

Uh:upno -

Total

m. h.
f.

z. -

3.

0.

.~

.e~

." ,
'0
~

-2 ~

637
1
588

m. - h.
Z. - f.

716
110

m. - h.

~~

>

30
3
17

404
35

Z. - f.

183
31

50
15

96
4

m. - h.
Z. - f.

61
10

198
57

14

m. - h.
Z. f.
m. - h.
i. - f.
SV. -

ens.

~!

exer~anl

"""

Srez Poljoprivreda, ~umarst\'o i ribnrstvQ sylviculture e! peche

Personnes

~ .~

a
0

>

"~ g-

. ~"C

Arrondissement:

1.888 /
726
10 '
1

186
11

30
I

;
6
7

8
9
I !O

4.658
833
5.491

268
72
340

544
42
586

216 1 ,

1.907
727
2.634

PI'

228

BANOVINA DUNA VSKA


Po[joprivreda, Sumarstvo i rib:lrstvQ sylviculture et peche

[ndustrija i zanati -

Agriculture , /
.

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobraeaj cummunications

Commerce, credit e!

Javna slu~b:J., slobodna zaniman j a i vojska public, professions liber31e s et armee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanjll i bez oznake zanimanja - Autres professions, sans profession et sans
deciuration de la prore ssion
.

m. - h.
Z.. 1.

257.460
33.945

1.064
23

5.805
1.362

130.777 /
58.779

65

m. - h.
Z. f.

51.572

3.732
439

49.593
7.056

5. 219 1
2.398

12.919
1.1<6

7.479

m. - h.
z. - f.

15.332 1
2.823

10.463
1.782

10.845
503

2.651 I
176

2.218
108

m. - h.
Z.. f.

4.769
1.054

21.964
5.879

10.556

536
208

m. - h.

16.699
19.884

20

Z.. f.
m. - h.

Ukupno -

Total

z. - r.

sv. - ens.

345.832
65.185
411.017 1

3724~
125

242
I

8.
1
45.368

534
393 1
77.333
9.556
86.889

1.629
1.002
140.812
62.563
203.375

6
7

9
!O

15.204 ,
1.255 12
16.459 13

159

......-

13 profession
~

"~ ~ ~

~"O

"'"0

iiit!

">
0

. --

2
.:: ';
~ E
0

~0
_o

;~ i~

'"

=i;_a'

"':. !!::
'" N

"''''

Izdrtavana Ilea -

Ptrsonnes entretenues

Q
...

~ 2~

'g""

... c.. ....~


~

'.

~ ' ~i ~E
" ~E

"-g

~'~.~

,-

t ~

>

~ ~~-~

.:

~z

~-

...

,.

"-

Dunavska banovina
..:. ~ ~

. . : : : ::0-

> ", .-

..
::I C

:::

o 0
_'

t~ ~~

~
]l

~ ~

::;

;~~

0
0

;j

~-

~~

~o

<'II

~.~
~

0_

e -"
!::
r:;= ~ r::.

o.~.

.- c.. .. "

.:u ,

0
0

, --
~

00

...

ZABALJ

2.439
2.885

997
7.
4.202 1

1.392
167

59
11
8
15

370
66

2
1

,
7

8
9

279
67

61
95

10

11

13

7.997
4.209

2.352
5.847

15

1.392
182

500
1.122

370
94

98

28

290

49

280
116

85

61
101

25
62 1

10.099
4.597
14.696

2.506
2.911
5.417

12

1
105
106 1

10.100
4.702
14.802

~I

40

3.015
7.-106
10.421

926
2.043

720
742

4.000
8.639

11.997
12.848

11
25

57
176

15
19

583
1.342

1.975
1.524

24
62

14
32

2
5

138
389

508
483

115
274

5
14

160
373

440
489

27
65

88
166

4.908

10.808
15.716

15.008
15.510
30.518

~I

152
368
520

1.004 1
2.268 1
3.272 1

737
766
1.503

BANOVINE DUNA VSKA

1
8

11

"
13

571.043
313.845

152.676 :
-102.710

548
1.456

2.472
1
695 j

125.507
19.213

29
2.324

125.536
21.537

371
485

42.380
5.877

46
3.664

42.426

30.167 :
8 1.202 '
1
8.837

37.844
7.387

100
4.003

37.944
11.390

6.125

18.889

49
1.387

18.938
22.868

3.991
13.788

1
19 1
4!
j
51

,
!

!
I\J

35
1.511

218.224

,1
7

837

008
571.
1
312.334

175.

"II

9.541

24.721
i

21.281

179.204 11 795.623
219.408 1 366.092
398.6 12 ! I. 161.720

259
795.887
12.889
378.981
13.148 1,174.868

2.295 1

,i

197.966 '
528.546 1

726.512 ;

62.226
133.842

72860 1

288.310
610.354

859.353
924.199

1.578
4.639

15.518
40.312

4t5 ,,

47.678
126.929

173.214
148.-100

5.703 1
14.856 1

4.914
12.447

116 1
293 1

19.570
52.317

61.996
61.858

9.830 '
25.512 .

590
1.506

20
35

12.735
33.178

50.679
44.568

1
1. 029 1
2503 ,

10
13

5.035
16.321

23.973
38.989

373.328
839.099
146.884 1 1,2 12.427

1,1 69.2 15
1,218.080
2,387.295

72.3-1 6 1

17 [
17.664
46.480 I
64.144 1

776

84.277 1
190.610
274.887

73.421

73.463 :

160
Moravska banovina
Lita zaposl t na u z3nimanju -

Sexe

professions

Srez
Poljoprivreda. ~um:lt~lvo
sylviculture et peche

I!

industrija i zJnati -

ribarsrvQ -

.\.gricullure.

Commerce, credi t

Javna sl utba, slohodna zanimanj::t i vojska public, professions Itb':r~ j es et armce

~t

m. h.

445

z. - f.

73

m. -h.

235

i. - f.

3~

m. - h.

301

z. - f .

241

m. - h.

4.760

t-f.

526
5.286

sv. - ens.

5~ I

35

43
7

76

242
56

123

332
63

395

18

industrija i zanati -

Agriculture,

z. . f.

4. 178 1

7. ..

245
24 1,

Ccmmerce, c redit et

71

Javna sluiba, slobodna zanirn3n ja i vojs ka public. p rofe ssions liberaks et :Hm~e

Service

Oruga zani manja, bez zaniman j:l i bez omake zanima


nja - Autres prorusions. $:lns proression et san s
deciaT3tion de la proression

r.

41 1

712
50
762

296
70 1
366 1

z.. f.

Total

18

m. h.

58

sv. - ens.

65

!ndustrija i zanali _ Industries et

Trgovina, kredit i 5:lobracaj communications

Agriculture,

m~tiers

Commerce,

cr~d it

et

m. h.

z.. f.

81"

173 13

28

25
5

17

18

86

4.570
247
4.817

978
120

9
9

44

2.

,
6

102
24 1

130
29

126 1

159

118
42
160

Srez
Poljoprivreda, sumarstvo i rlbarstvo sylviculture et peche

\1

23

z.. f.

z_ - f.

I:

165 I
,

m. h.
Z. f.

m. h.
Ukupno -

Arrondissement:

m. h.

3~ I

174

m. h.

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobrataj communicat ions

m. h.

41
6

Srez
Pol joprivreda , sumarstvo i ribarstvo sylvicultu re e t pe che

Arrondissement:

I~ I

41

m. h.

Service

Tot.1

3.742
204

z.. f.

Druga zanimanja, bel zanimanp i bez \nnake zanima


nja - Autres professions. sa ns professiun et sans
declaration de la profess io n

Ukupno -

m. h.

z.. r.

Industrie s et metiers

Trgovina, kredit i s30braca j communications

extr~anl

Pol

Klnse zanimanja
Classes des

Personnes

5
1

m. h.

z.. f.

~; I

m. h.

73

10 I

10

56

II

"

56 13

Arrondissem ent:
84
17

2
130
18

13

49

49

14

92

24

Z. f.

Javna slufba . slobodna zanim3nja i vojsl< (l public. professions liberales et Hm ee

Se rv ice

!Auga zanimanja, bez zaniman j3 i bez oznake zanima


nja - Autres proressions, ~ans professIOn et sans
d~cl3ratlon d(! 13 p ro ress lon

Ukupn o -

Total

m. h.

z.. f.

m . h.

21

7. . f.

20

m. h.
1. . f.

:w. ens.

56

3.291

174
3.465

14

205 1
.!O

220

19 1

IH I

9
10

32

II

12

36 13

161

Moravska banovina
Izdrfavana Ilea

la profession

Pusonnu entretenues

.>

ALEKSINAC
5

4.169
7.914

11.737
12.576

536

1.171

1.723
1.308

157
418

578
438

148
369

553

1111
267

453
559

3.619
4.432

7.567
4.660

7.568
4.662

2.106
5.733

13

24
42

2.034
2.126

'3

22

1.187
134

1.\87
137

316
705

23
53

195
408

5
6

421
12

421
20

130
331

16
59

II
25

403
60

405
71

15 1

II

132
307

342

292

2;~ I

9.914

5.155
15.069

27
36

9.923
5.182
15.105

2.658 1
7. 048 1
9.706 .

\.

/'0I

"
H
,13 /

=I
3.649 1
4.438 :
8.087 !

336
289

57 1

20
45
176

432
60H /

251
525
776

2.036
2.134
4.170

5.121
10. 139

440

15.260

15.044
15.321
30.365

2 000

3.471
7.617

11.781
12.714

26
18

192
461

648

3
5

44
152

194
158

BANJA
4 051 ~I

~I
~I

1.412 ,

2.030

8.310
5.097

8.310
5.097

5.583

~~il

455

456

144

\05

!O5

395

16 :1

149

150

32 1

15

12: I

\09

38

177

18

100

19
II

66

24

129

160

9
15

18
50

86
104

4.$4 !I

4.114 /
4.942 !

9.056 1

III
31

67

68

53

54

35

5
14

14.388

1.606
6.154
7.760

45 !

9.095
5.293

9.090
5.284
14.374

123
168

566

81
109
190

2.059
2.023
4.082

3.791

12.886

8.409
12.200

13.702
26.588

24
45

1.990
1.927

4.262
7.225

10.208
11.184

50
79

32
59

245

693

527

589

BELA PALANKA
1'

,I

I, 3

2.877

3 820 !
68 '
7

448
62

448
62

246
2.
5.2405

163
387

2
8
2

192
2

126

9
\0

"13
13

5.946
3.959

- I

57

~9)1

35

il

3.827
6.774 ,

192

53 1

34

133 1

83

3
I

129

21
6.747
4. 101

3
5

IO.S4S

61

58

20

35
21

13
34

6.750
4.106
10.856

2.481 1,
5.819 1

8.300

52
109

27
46

114

306

262

268

7
13

65

194

142

200

20
47

55

13
88
202
290

115
196
311

2.022
1.986

4.706
8.203

4.008 11

12.909

68
11.456
12.309
23.765 ,
II

162
Moravska banovina

Liea zaposltna u zanlmanju -

Srez

industrija i zanat! -

Agriculture,

185
38

483
42

82

115 3
6

186

120

118

16

12

18

m. - h.
f.

84

289
67

m. - h.

649

Z. - f.

310

700
III

72

-h.
Z. f.

m. -h.

z.. f.

Commerce, credit et

communications
Javna slu}:ba, s lobodna zanimanja i vojska public, professions liberates et armee

Service

Druga zaniman ja, bez zanimanja i bet oznake zanima


oja - Autres professions, sam; profession et sailS
declaration de la profession

Ukupno -

Total

ffi.

z..

m. - h.
i. f.
sv .. ens.

8.111

952
9.063

490
89
579

industrija i zanati -

Agriculture,

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobracaj communications

Commerce,

Javna slufba, slobodna zanimanja i vojska public, professions libe ra les et arm~e

cr~dit

et

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanima


nja - Autres professions, sans profession et sans
d~c!aration de la profession

5.981

m. - h.
Z. f.

305

m. - h.
Z.. f.

73
3

44

m. -h.
Z f.

12

132
32

m. h.
Z. 1.

55

h.

6.426
646
7.072

ffi. -

Ukupno -

Total

14

m. -h.
Z. f.

Z. f.
sv .. ens.

545
109

28

lndustrija i zanati -

Agrkulture,

Commerce,

Javna slufba, slobodna zanimanja i vojska publk, professions liberales et arm~e

z.. f.

rn. - h.

Industries e t metiers

Trgovina, kredit i saobrab j l:ommunications

m. -h.

z.. f.

cr~dit

el

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja - Autres professions, sans profession et sans
declaration de la profession

18
9

55
54

697
76

339

773

34
66

135
62

985

16

14

11

48

Total

1.082

155

84

64

332

1.166

219

~I

141

23
5

6
3

10

21

\0

25

11

25

\3

12

Arrondissement:

24
36

84
16

55

10

3.753
439

sv .. ens.

4.192

9
8

42
27

i . . f.

h.

15
1

299
33

h.

m. h.

z.. 1.

Arrondissement:

14

ffi.

98
437

43
3

z.. f.

10

z.. f.

m. -h.

ffi.

Ukupno -

238

16

63

3.425
388

42

48

Srez Poljoprivreda, umarstvo i ribarstvo sylviculture et peche

Srez
Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo sylviculture et peche

Arrondissement:

30
25

6.492
517

m. h.
Z. - f.

Industries el metiers

Trgovina, kredit i saobracaj -

exer~ant

Pol
Sexe

Kl:.ise zaniman.ia

Classes des professions

Poljoprivreda, ~uma rstvo i ribarstvo sylviculture et peche

Personnes

9
\0

106

66
41

152
58

II 11

18
lU 1

107

210

11

12
13

163
Moravska banovina
Izdrhvana Ilea

la profusion

Pl!r$on nU enlretenues

>
"

BELICA
11.636
7.206

4.711
10.980

I! 1

63
131

2.685
2.624

7.460
13.749

19.096
20.955

1.628
428

484
1.085

37
102 1

144
386

78
85

743
1.658

2.371
2.086

505

132
315

69

168

70
101

5
10

276
594

781
641

198
429

8
18

258
560

650

49

133
363

858
745

2.719
5.487

8.870
16.924
25.794

23.789
25.077
48.866

1.920 1
1.853

4.073
9.872

15.079
16.780

498
1.144

1.998
1.275

102
2T1

289
236

62
118

221
164

16
36

102

4.751
11.397
16.148

17.658
18.557
36.215

2.697
6.093

8.513
9.490

191
359

553
518

35
94

101

4.919
6.626

11.636
7.206

176
248

1.628
416

23

505

34

13

47

422

70

3
20

425
90

725
382

10

5.118
6.878 111
11.996 '

II

12
13

12

722
373

14.913
8.099
23.012

54
60

14.919
8.153
23.072

52

1~ 1
266
5..163
12. 759 1
18.222

97

305 1
713
1.018 1

2.768

334
733
1.067

683

BOLJEVAC
4.842 '1
6.235 ,

1.497

4. 916 1

12 1

6.318
11.234 1,

13

32

7.934

23

62

1.500
131

161 1

50

258

377 1

120

617

39

36
58

IS7
9

124 1

159
46

50

II

101

159

55
66

II I

2.116

6.908

= ,i
-

11.006

186

40

127

"I
6

11.006
6.908

12.903
7.145
20.048 1

15

19

55

16

66

36

12.907
7.160
20.067

2.339
8..182
10.821 I

i
1

29
1
30
2
3

5
6

141
302

320

443

1.047

727

1.951 i
1.886 1
3.837 j

71

BRZA PALANKA

5.815

5.816

1.823

3.397

3.397

5.176

83
130

362

159

362
159

299

20

81

81

17

II

72

17

98

98

29
68

36

134

17

5
10

16

79

96

42
28

16

16

58

22

22

50

2.975
6.647
9.622

9.374
10.255
19.629

2.219 '1 1
2.916

42
27

10
II

12
13

2.310
3.0"

6.398
3.603

5.357

10.001

I
I

5
6

6.399
3.608
10.007

II
37

161

2.022
5. 579 1
7.601

43
92
135 1

19
59
78

860 'i1
874
26
1

3: 1
4

891
917
1.808 1

116

II"

164
Moravska bano vina
lica zaposltna u zanimanju -

Klase

Sexe

Srez
~umarstvo

sylviculture el

i ribarstva -

Agriculture,

p~che

1ndustrija i z3nati -

Commerce, cn!dit et

communications

Javna slu!ba , slobocln a zanimanja i vojska -

Se rvice

public, professions liberales et armee


Druga zanimanja, bu zanimanja i bez oz nake zanima

nja -

m. - h.

z. . f.

Autres professions, sans profession et sans

declaration de la professio n

236
24

m. - h.

58

z.. f.

m. - h.

z. . f.

m. h.

z.. f.

m. h.
Ukupno -

Total

2.729
137

z.. f.

m. h.

Industries et metie rs

Trgovina, kredit i s :J.o brataj -

z.. f.

ens.

SV. -

96

Industrija i zanali -

Agriculture,

z.. f.

m. - h.

Industries et metiers

Trgovina, k redit i saobr3caj co mmunications

m. h.

f. .

Comme rce, cr.!dit et

Javna slutba. globodna zQnimanja i vojska public, professions lib~rales et a rm~e

Service

Druga zanimanja, bez z animanja i bez oznake zanimanja Autres professions, sans professio n et sans
d~claratjon de la profesSIO n

r.

m. h.
f .. r.

11

32

80

24

45

433
3

12

36

17

10

38

227
20

3.070

325

201
3.271

20

345

609
31
640

Total

1.393
4

5
6

11

20

65
1

1'

m. h.

70
67

sv. - ens.

3.857
342
4.199

[nrlustrija i zanati -

Agriculture,

f . . f.

Commerce, crMit et

Javna slutba, slobodna zanimanj a i vojska public, professions liberales et arme e

Se rvice

Druga zanimanja, bez z3nimanja i bez o znake zanimanja - Autres professions, 53ns profession et suns
declaration rte 13 profession

Ukupn o -

z.. r.

m. h.

Industries et mHiers

Trgovina, kredit i s aobrataj communications

m. h.

Total

m.

-h.

z.. r.

m. -h.

z.. f.

m. h.

161
11
172

1.465
35
1.500

130

32

55

12

185

35

13

19

\0
I

Arrondissement:

11

28

70

18

337
6.302

sv .. ens.

10

5.965

74
13

r.

162
36

m. h.
f. .

26

34

238
95

12
7

13

17
30

z.. r.

12

43

292

16

II

5.749

26

83
5
88

Srez Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture et p4!che

9
II)

Ar rondissement:

17

r.

17
227

53

191

91 1

f ..

210

125

17
29

3.527
255

m. h.
Ukupno -

z. . r.

154
14

z.. r.

m. - h.

Arrondissement :

105

Srez Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture et peche

exer~ant

Pol

zanimanja

Classes des profes s ions

Poljoprivred<l,

Personnu

10

YO
9
99

120

43
163

249
99
348

31

II

12

33

13

>

165
Moravska banovina
fa profession

---

... .

o
o
~

=-

.0

>

I.

CARIBROO
2.544
3.066

5.438
3.217

5.438
3.217

31

484

57

484
50

168
379

208

208

2.079
4.766

32
119

683

24

3
4

686
28

23

63
42

63
44

3
47

6.876
3.341
10.2 17

3
14
17

6.879
3.355
10.234

'0

2.579

"
"

3.067
5.646

13

11
29

48
80
74
167

2.289 1
5. 334 1
7.623

3.644
6.227

9.082

5
18

22 1
477

705
537

148
370

356
376

114
231

SOO

42 1

80
183 1
I,

1.553
1.427

t55 ,
355 I
510 '

;~ i
1-!1 ;

259

16
83

79
127 1

4.143
7.388
11.531

11.022 1
10.743
21.765

1.536 i
1. 492 1

3.797
7.264

10.489 1
11.389 ,I

5'

13 1
36
254 1
395 ,

9.444 1

1.558
1.445
3.003

OESPOTOVAC
3. 017 1
3.798 ,

6.692
4.125

6.692
4.125

2.239
5.743

2
4

20 1
25

1.685
73

1.686
74

128
253

29
64

212 1
504

374
828

2.050 I

104
8

104

44

99

3
3

52
121

156 1

9
3

42
81

17-2
97 '

4
12

32
66

103 ,
142 ,

"

17 ,1

41

2'
6 :'

902
130 I

, ,i
91
H)

"I
13

10

3.036 ,
3. 845 1
6.881

130
16

71

71
75

ti l

129

76

8.68 1

8.683

4.291

12.972

11

4.300
12.983

31
,; 1

63

28

54 1
2.441 '
6. 164 1
8.605

4.297

796

1.544
1.502
3.046

8.360
12.657

12.980
12.660
25.640

116
193

3. 922 1
3.67 1

9.098
14.472

21.30 1
22.648

67

245

143

551

210 1

OOBRIC
2

31

6.198 ,
7.759
1
21 :
13 '

,I

31

2i

6!
7

'\

91

'0 1
"

"I
13

~222 :1
7.774 \'1
13.996

12.203
8. 176

12.203

295
64

295
64

150
235

63

63
4

104

8.1 76

104
10

12

12

11

II

12.677
8.264
20.941

12.677
8.265
20.942

5.057 '
10.503

26
49

12
15

198
299

493 1
363

24
53

7
9

57
101

120
105

11

61

116
196

220
206

6
12

18
23

9.475
15.080
24.555

22.152
23.345
45.497

32 1

6[
5.258 i
935

55

12 1

10.
1
16.193

73 ,
151 ['

210
306

3.688

224

516

7.622

3.934

166
Moravska banovina
Liea zaposlena u zanlmanju

Klase zaniman.i3

Pol

Classes de s p r ofessions

Sexe

S rez
Pot jop rivrcdu, SI/marst ... !) i ribarstvo s),lvkul turc et ptche

InduSlrija i zanali -

Trgovi na, kredit i


communications

Agrkul tu re ,

i . . f.

r.

m. - h.

! ..

Commerct!, credit et

Se r vice

Dr uga zanimanj a , bez zanimanja i bez ozna ke lanimanja _ Aut re s p rofessions, san s prMeSiio n et sans
declJr3tion de lil p rofe ssio n

Total

76
46

172

58

m. - h.
Z. . r.

m. h.

5
1

i . . f.

z.. f.

70
8

7
8

Industrija i zanali -

Trgovina, kredit i
communicat ions

i..

r.

m. h.
Z.. f.

Industries et metiers

saob ra ~ aj

m. - h.

Commerce, ctl!dit et

Ja vna slufba, slo bodna zanimanja i vOJsl,a public, p r ofessions lib<!rales et armee

Service

97

258

366

25

83
.8

3.374

105

283

131 [

22 13

Ukupno -

3.950 [

T otal

14

153

22

140

151
4

33

13
1

17

3
7

I
I. ,

,1

95 1

Industrij a i lanat i -

Trgovin a, kredit i

induslties et

saobra~aj

Agriculture,

24
19 ,'
4. 158

1'

413

4.571 1

c r ~dit

et

commulli~ations

Javna slutba, slo bodn3 la nimanja i vojs!<a public, profe ssions liberal e s et arm~e

3.023 ,

Z. f.
~

Sen'ice

.. r.

m. h.
! .. r.
m. h.
Z. r.

3
4
5

13

m. h.

m~t i crs

Commerce,

m. h.

I
10 I
125
115

67

179

25

147 1

326

92

10

201
1

20 13

Arrondissement:

6 ,[

45
35

105
60

80
9

15
1

13

45

42

10
6

Srez
Poljo privredil , ~umarstvo i rib:lCstvo sylviculture et pcche

Arrondi ss ement:

386

m. h.

m. h.
Z. f.
sv . ens.

10

3.008

m. h.
Z r.

m. -h.
Z. f.

21 1
1 12

! .. f.

Orug a zani manja , bez zanimanja i bez OZllak e z3nima


nja ~ Autres profe ssions, jans profession et s ans
decla rat ion de la profession

Srez
Agricultu re.

20

sv . . ens.

Poljoprivreda, ~uma r stvo i nba rstvo sylvicul ture et peche

31

m. h.
Ukupno -

Arrondisse me nt:

19

20

eJ(er~lIn t

f.

~.

J avna sluzba, s lobodna zanirnanj:l. i vo jska pub lk, profeSSio ns liberales et :lrmee

2.77.
352

189
11

m. h.

Indust r ies et metiers

s<lobra~aj

m. - h.

Perso nnes

76

2
3
4

13 i

111

19

57 1
I,

14

10

10

168

268

139

19
187

52

73

12

320

212

16 13

Druga zanimOloja, bez zaoimao ja i bez ozoOl ke zanima


nja - Autres profess ions , sans profession et sans
declar:::aion de la p rofessiun

Ukupno -

T otal

h.
! .. f.

ffi .

m. h.
Z. f.
sv .. ens.

~~ I
3.338 :
526

3.864 1

10

16

167

Moravska banovina

. -.

la pror essio n

i'

,,~
,,~~'l
,

1:

':: 0

~ ~

'1>.:.> ,-

~~ ~~~ 1
~g ~~~

0 0
.0

.:= ';0
"; c

"e';'
. :.
':'=;1

" "

."

::~

=
'"
o =

,,,,

>

c."
~.

",!aO

~:i
_ a

~:

izdriavana Ilea

~ 2~

lS

--. .
'~~J

':"0:

~ ~~~
~" ~
~ "0;"5,. '~"
~ 3 ~

f ~j.'~

.~ ~.~~

;nN~=

Personnes entre/enut'

,2

~-

! -"
~ ~::

~!;;

~o

<;; ~

~::;.:

'0

~ ~

-0 .;"'0

.:

::

,::;

~ ~li

..

~ ~

Jj= ;:.

Ii

_0_
0

r:::.

=
~

-.

::> ...

GOLUBAC
1
2

4.876
3.154

14 1
20

413
37

97
3

3
4

,
-

6
7

8
9

11

87
9

7
2

5.480
3.205
8.685

2.861 :
3.962

6.984
4.510

35
31 !,

249
39

7i
1
3,

62
13

\0

11
12
13

2.013 ,
2.757 :
4.770 1

1 997
2.737 1

4.876
3.154

1.125
3.810

5
15

10
25

. 930
901

2.070
4.751

6.946
7.905

413
39

93
224

10
14

6
5

112
249

525
288

97
3

20
53

87
13

6
12

7
2

5.480

~I

1244
4.107
5.351

35
86
121

6 .984
4.511

2.050
5.944

6
7

249
40

96
201

62
14

11 1
39

I
5

114
14

I I

27
73

124 1
76 ,

33
76

120
89

11

7
13
7.722
8.37 1
16.093

3.211
8.691

7
16

27
61
88 '

1842

2.242
5. 160
7.402

16
31

1.357
1.276

3.429
7.258

10.413
11.769

II
17

118
239

367
279

5
3

26
59

88
73

27
71

141

14
18

48
43

936

906

HOMOLJE
2
3

,
6
7
8
9

I
I

10 ,
11 1,
12
13

II .

10 1

17 1
,

i
,
I

2.903 11
4.001 ,I
6.904 1

11 3
9
34
25

34
25
I

7.442
4.596
12.038

I~ I
8

7.443
4.604
12.047

2.169
6.201
8.370

2.185

5.258
3.430

26
62 ;

21

31
10 1

42 1
1:

Ii

85

1373
1.296
2.669

3.614
7.645
11.259

11.057 1
12.249
23.306

983
Y72

3.223
6.274

8.481
9.704

~I

21
17

214
481

610
593

109
1
229

3
6

169
390

349
402

71
165

252
188

18
47

64
131

30
62
92 1

KLJUC
2
3

2.079 :
2.904 ,

5.258
3.429

44 ;

396

71 1
91

112

180
6

181
19

46
81

6.06 1
3.647
9.708

,I
6

\0
1\

12
13 1

2 ,'

,I

II

~1321!

2.977 11
5.109 !1

396
112

5.187

41

IO !

162
370

3i
41
1
34 i
84

180
12

23 .
71

181
23

4
19

46
84

9
23

14
14

6.061
3.661
9.722

2.383
5.670
8.053

41 1
1

100

i
1

51
105 ,

26
46

9
24

82 1
198 '
280 1

223 1
494
717 1.

1.007 ;
995
1

2.002 :

3.695
7.357
11.052

9.756 1
11. 0 18 1
20.774

168

Moravska banovina
Lica zaposlen:! u zanimanju

- - - -------"
Kla se zanimanja

Po l

Classes des professions

Sexe

Personnu

txer~a nt

'':<4)::"
2 ~

..

""

Srez Poljoprivreda, sumarSlvu i ribarstvo sy lVIculture ct ptche

Industrija i zanati -

Industries et

Trgovina, kredit i saobraeaj -

Agriculture.

m~liers

Commerce, credit e t

communications
J3vna SJ Utb3 , slobod na zanimanja i \'Oj~kil -

Service

public, professions Iiberales et armee


Druga zanimanjil, ber. zanimanja i bez oznake zanima
nja _ Autres profusions, sans profession t!1 S:lns
declaration de lil profession

Ukupno -

Total

Ill .

h.

2.447 1

Z. f.

97 [

m. h.
Z. f.

6~

m. h.

30

Z. r.

m. h.

Z. r.

I I
6

63

~umarstvo

ribarstvo -

Agriculture,

sy lviculture et peche
[ndusteija i zanati -

Industries et metiers

Trgov;na, luedit i saub rilcaj communications

Commerce, credit et

m. h.
Z. - f.

2.587
III

sv .. ens.

2.698

m. h.

3.147

Z. - r.

383

m. h.

r.

131
14

m. - h.

56

Jayna slutba, slobod n:! zanimanja i vojska -

Service

public, profeSSions liberales e! Jrmee


Oruga zanimJnja, bez zanimanja i bez oznake zanima
nja - Autres professions, sans profession et sans
declaration de la profession

Ukupno -

Totll

i,.r.

m. - h.
Z. - f.
m. h.

Z. - r.
m. h.
i. - r.
sv .. ens.

[ndustrija i lanati -

Agricultur;=.

Industries et metiers

ls i

Trgovina. kredit i saobrataj communications

Commerce, cr~di t el

Javna slutba, s lobodna zanimanja i vojs ka public, professions liberales et armee

Service

Druga zimimanja, bet zanimanja i bez oznake zau im a


nja - Autres professions, sans profession el sans
declaration de la profession

Ukupno -

Total

18

4~1

3.396
453
3.849

3. 605 1
309

m. h.

151
4

3
4

10

8
9
10

103 ,,
91
,

103

16

52
28

112 1

119 1

80

10 1

26
10

'j
24 1
I ,I

148
13

25

I
12

25 13

Arrondissement:
105
41

25

36

19

11

,
6

126

8
9
10

12

163

232

142

10
173

23

44
186

255

31

16

30

II
12

30 113

Arrondissement:

6
11

66

25

I2

26
7

38

m. h.

Z. - r.

m. h.
Z. - r.

13
7

m. h.

3.815
323

97

58

72

16

14

28

4.138

113

72

100

3
4

m. h.
i . . r.

i. - r.
sv .. ens.

15

49

m. h.
Z. - f.

i. - r.

34

Srez Po lj op rivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture et peche

28

_ 91
35
9

i..

33

10

Srez Poljoprivreda,

Arrondissement:

Z. - r.

m. h.

II

21

19

8
9

10

II
12

13

169
Moravska banovina
Izdrtavan3 lI(a

Ill. proression

,;----1

Personnes entretenue!

"
"
"'"
> 0

. -KOPAONIK

'I
3

2.744
3.348

5.236
3.479

5.236
3.479

2.193
4.574

22
3

187
18

187
18

34
91

84

84
I

26

5
6

99
9

8,
I
I

t2
13

35
9
2.771
3.351
6.122

5.641
3.515
9.156

4
4

99
12

12
19

1.386
1.372

3.591
5.966

8.827
9.445

6
19

41
113

228
131

~; i

35

31

15 1
2.264

5.641
3.51 9
9.160

4.747
7.011

3.290
6.243 1

28

I
2

67 '

64

112 1
65

47
86

146 1
98 i

3
15

38

I
1

46
91
137

22

1.392
1.392
2.784

3.710
6.244
9.954

24 1
9.351 ,
9.763 ,
19.114

4.633
7.531

10.806 1
11.855 1

KOSANICA

2.885
3.890

6.173
4.324

6.173
4.324

18
33

344

344

118

60

60

221

129

130
3

112 I

17
2.!

160
22

14 1
26 !

251

63
54

"
"

13 '

;~~I

682s II

159
15

63
52

6.868

4.453
11.321

10
12

6.870
4.463
11.333

47 !

~I
1.17

207 1
156 I

90 ,
104 1

251
381

!b~ I

14 i
?_ 0 I,

48

III 1

77

498
373

153

77

34
3.503
6. 679 1
10.182

10'!

313

102

296

237

475

393 1

2.593 ,

13.643

12.033 1,
12.943 I
24.976 1

2.420
6.201

8.816 .
10.383

179

.-

5.163

156

1.3:!5
I ?68 ,'

156

8.480

KRAJINA

2.71 (j II
3.836

6.396
4.I S2

6.396

1.095 !

II I

1.313 :1

4.182

4.841

17

1.341 :

45
32

234
40

234
40

87

185

16
36

69
2

69
2

23
58

16
28

3
6

104
17

104
17

6
8

32
77

9
9

14

14

10

3
9

6.817
4.249
11.066

6.817

5
6

"
13

2.767
3.868
6.635

4.249

11.066

1.214 1
5.101
6.315

i
21 1
26 1

I
3j

0 I
1~8
158

359
288

42
95

III

47
94
3
10

39
69
108 1

125
248

1.334

1.370
2.704

2.637
6.648

9.285

97
151
III

17
IS [
9.454
10.897
20.351 1

170

Moravska banovina
Lica zaposlena u zaniman j u

I<J :1~\!

Pol

zanimanja

Classes des p r ofessions

Sexe

Srez Pol joprivreda , ~umarstvo i ribarstvQ sy lv iculture et peche

Indus tr ija i zanati -

.o\griculture,

Industries et metiers

Trgovi na, kredit i $aobracaj communicatiOns

Commerce, credit et

Javna slufba, slobodna lonimanjo i yojska public, professions

Ilb~rales

Service

et ;lrffi':e

Druga zan iman ja, bex zanimanja ibe x oznake lanima-

nj a -

Autres professions, sa ns pr"fession et sans

declaration de 13 profession

Ukupno -

Total

m. h.
f.

135
4. 114 1

m. h.

i. - f.

108
9

m. - h.

35

z. -

z. . f.

.-\ !,: riculturc,

363

48

179

10

130

Trgovina , kredit i S30bracJj communication;:;

Javna slutb a , slobod na zanim an ja i I'ojsk a publiC. proressions lib~rales et armee

Service

Druga za nimanja, bez zanima nja i bez oznake zanima


nj a - Alltres p rofessio ns, sans profe ssion et sans
dc!clar:ltion de la profession

Ukupllo -

Tot al

145

173

384

46

190

4.465

151

219

3
4

43
31

62

81

15

172 1
7

z.. f.

lnd usttij a i zan3t; -

A!-:riculture ,

Industries et metiers

Trgovina, kr e dit i saobracaj com mun ications

Commerce, c rc! dit et

z. - f.

Javna slu.!ba, slobodna l~lnimul1ju i vojska publiC, professions liberales ~t armee

Servi~e

17

22

m. - h.

85

sv. - en s.

318
5.116

17 1

102

Druga laniman j a. bez zanimanju i bel olnOlk e zanima


nja - Autres pro fessions. S:lllS profession el ~Jns
declaration de la profess io n

Z. f.

3.959
133

m. -h.
Z. f.

171
15

57

m. - h.

41

II

-h.

z.. f.

m. h.

z. - f.

m. - h.
Uk up no -

T ota !

z.. f.

SV. -

ens.

13

4.798

m.

26

77 1
17 1

m. - h.
Z.. f.

z. - f.

12

m. - h.

m. h.

26

Arrondissement:

m. - h.

z. . f.

574 .

286 ,

4. 557

9
10

83

45

31

90

76

10

9
540

Arrondissement:
110
1
44
21

25

109

131

II

9
10

10

34
2

ISO

694
13
707

166
46

26

11
191

212

26

10
7

4. 187 1
156
4.343 1

,
,
6

Srez
PoljoprivredOl. !um3 rs tvo i rii>arstvo sylviculture et p~che

9
10

137

z. - f.

Commerce, c redit e\

16
II

4.328

m. h.

Industries et ffit!tiers

20

m. - h.

Z.. f.

49
13

m. h.

Z.. f.
Z. - r.
sv .. ens.

21

m. h.
z.. f.

m. - h.

:
lndustrija i zan:lli -

Arrondissement:

95
44

Srez Poljoprivreda, iumar5tvo 1 ribarstvQ sy lviculture et peche

Pcrsonnes tXer(:3nt

II

12
13

\7\

Moravs\{a banovina
~

!a pro ruslon

~
~
"

~. ~ ~ ~

..:.: '0

"'-;1

I :-~ ~~

"
>

~,

"~
a,
01

'"

;.::~

... -"',,'41

COl ..

:>0 H

2::::.. ~... ."

t ] .~ ~
: ~~~

~';; _~ :ia

" "
." --,

~ .~ ~]~
~

hddavana !iea -

~~

"

0 <::

...

_ ..

::

<:!~

Perso nn u cn tr elcnuts

~t~
!
::::;

;..

.:<:;:

;:

'=~
.2
> ."
0",

'"

i~~

,~

~.

5' "::

. ~I~

"

6'-

:::

0=,-,

~U!

."=.,"
;:

.:::"

."

""

~~ .'"~ ~3

~-

~~

~ =

-:::l ',.,

VI

o ... ;

-g E.. a.

-~::"

:= ~ ::

=
~
=

-,
...

I,

LAB

I
3

9. 157
4.194

4.556 '
3.857

195
17

13
6

,
6

81

,
I

10

9.157
4.1 94

99

204

32
36

132
24 1

284
255 1

65
24

13
24

14

27
35

92 1
59 '

9.626

7.983
12.936
20.919

17.609 '
17.188
34.797

13.141 I
14.686

151
6

11

,
12

4.569 1
3.863 :
8.432 "

13

I~I

10
18

II

110 '

354

10

4.252

II

13.878

476

2.525

339 !

830 1

4.673

8.316
5.386

2.787
7.258

3,

I ,

2,
4

2.035

4.825
9.300

28 1
17

105
224

~I

9'
22 1

3
9

257

399
274

90
4

27
76

41
10 1

33
10 1

123 1
105

80
22

18

229 1

2.148

5.37 1
9.706
15.077

9.625
4.242
13.867

94
76

37
75

152
14

317
249

65
24

122
230

16.822
16.549

11

7.665
12.355

34
62

2. 142 1
25 13

106
200

57

298
409

8
14

195
19

57

5. 217 1
9. 41 9

LEVAC
3. 713
5.065

8.316
5.386

13 1
8'

;
6

SI

9
10

91
.,

I,

,,
I,

3'1

"12 1

It;
90
4
80
19

3.735 II

~.785

8.811 :1

18
24

5.076 :

13

2:)\

5.449
14.234

26

4
14

6
6

8.785
5.455
14.240

2.924
7.573
10.497

~I

40
78

14

16 ,

2. 035

1
46
93
139 1,

11 8

7,

;1

'I

II

.1

26 1
50
76 1

2.039 I
2.051 1

20 I
53 ,

95

135
11 7

4
14

22
40

55

13.820 i

4.090 "

5.035
9.767
14.802

15.222 1
29.042 .

2.973
2.762

6.523
10.292

17.789
15.853

LU 2NI CA

5.375

8.266
5.561

3.530
7.477

38
I

852
20

852
28

168
316

12
26

13

70

70
2

21
65

10
14

246
18

4
5

75
126

54
9

2
5

9.488
5.61 8
15.106

3.725
7.868
11.593

I
I

,
6
7,
8
,

"'

11

,
13

8.266
5.561

4.184 ;
2

246

il

II

54
9

'I

4 235 11
5.375 :1
9.6 11 !

9.488

.-

5.602

i6

15.090

16

169
302

15 :

23
1

1,1

97
156

343
174

37
57

2999 1
2.794 '
5.793 1

7.063
11.259
18.322

35 1

0_ 1
1

97
166
263

I~ I

18 1
24 1

242
43 1
673

42
87

"

il

II I

1. 216 1
695 ,

364
667

II
Ii

91
66 ,

16.551 I
16:877 1
33.428 '

172

Moravska ba no vi na

1]

Lita zaposlena U Zilnimanju -

Kla se

Personnu txen;ant

Pol

zanimanja

Classes des profes s ion s

Scxe

I
Srez
Poljop r ivreda, sumarstVQ i ribarstvo -

sylviculture

~t

Agric ulture,

peche

Industrija i zanali -

Indu s tries et metiers

Trgovina, kredit i sau br3 ~aj -

m. h.
f.

9.321
936

m. h.
f.

456
38

m. h.

169

32

70
3

172

z..

z..

Co mmerce , cr~dit et

communicatious
Javna slufba, slobodua z:lnimanJ3 i vojska -

Service

public, professions iiberales el armee


Druga zanimanja, btl z3mm anJ:l I bez ozna ke zanima
nja _ Autres proreSS II:HIS, S;H1 S profe SS IOn et sans
declaration de la professiun

z.. f.

m. h.

z.. r.

m. h.

Z. f.
m. - h.

Ukupno -

Total

z. - f.
Sv. - ens.

53
59

191
237

266
26

53

12

3
4

73

16

13

!ndust rija i zallali -

Agriculture,

m. - h.

Industries et metiers

Trgovina, kre dit i saob ra caj -

m. h.
Z.. f.

Z. f.

Co mmerce, credit et

comrnunic:luons
Ja yna slu!ba . slobodna zaniman la i \'ojska public, proressions liberales e 1 3rmee

Seryice

Druga zanima nj a, bez zanim.ln ja i bez Olnake zanima


nja - Autre$ p rofession s, ,atls profession et sans
dec laration de la profession

Ukupno -

ToL11

m. - h.

z.. f.

063
1. 117 1
11.

192 !
I

21

59

41

30 I

I]

m. h.
z. . f.

II

m. - h.

22

Z.

r.

m. -

h.

10

416
92

22 1

66 \I

253

12

508 ]

474

70

13

Z.. f.
Sv. - ens.

403
5.509

138
38

206

17

14

44

lndustrija i zanati -

Agri!;ulture,

94
20

164
22
186

Commerce , credit et

Javfla slulba. slobodll3 zanimanja i vojska public, professions liberJles et urmt!e

Seryice

Druga zanimanja. bez zanimanja i bez oznake zanima


nja - Autres professions. suns profession et sans
declaration de la profeSSion

Ukupno -

6.53 1
648

13

m. -h .

490

16

z.. f.

Indu st ries et metiers

Trgovina , kredi t i saobr:H~aj communications

m. h.
f.

z..

Total

m. h.

z.. f.

m. h.

z.. f.

m. h.

z.. f.

81
151
7

78
373

68

585
322
7.803

z. . f.

1.060

sv. - ens.

8.863

32

5
6
7

262
36
298

10

166

46
212

39
9
48

480
77
557

\I

12
13

Arrondiss ement:

14
23

le6
92

356
16

29
2

80

91 3
7

24

91

46

m. -h.

Srez
Poljoprivreda, ~uma r st~o i ribHstvo sy lviculture et p~che

Arro ndi sse ment :

21

24

5. 106

10.054

347

18

46

38
82

4 .82~

S rez
Pol jopriv reda, sumarstvo i ribarst vo syl viculture et po!che

Arr o nd issem ent :

5
6

,
1

306
I

24

10

42

757

228
136

49
806

364

10

11 5

\I

7 12
122 13

..

173
Moravska banovina
la profession
~

-;;

' .~

"''':J
"0 ' _

"::
-0
..... 0

"= "0 ... '"' ....

g.~~~ ~
0:

. .c!:- ",

~~2

. -.

."

>

". .
.S ';';

"0

~
o

~.

~~
:~
V ":J -:::1_

-o

Penonnu en lrelenue$

Jzdr.tavana Ilta -

0 -

.B ;;:

", -;;:

r::I

",

'"''''
~

"'''

-g>

!:!::

... c
0

.:.. -.;

'" 0':
o

'"

" .

Q. ... '"

::: r: ' ""


; .~

~ ii~

2~~
~ .

;-

"OE ~

;:;,~ ~
~

,~,

,"

"
.;... -= :;-

.-

" "
.':':.J

~U!

-g

..

g ~ ~

::

~
:.

=
;

;;;7c
0

C "

0"

" c

~-

:;

~=

.. e -!! ~"

.""-

j;= ~

0
C

I
-

~ ~
0
~

" ...

MLAVA

6.150
8.606

15.722
9.838

66
17

852

97

17
4

320
10

2
3

,
7

8
9

10
11

12 I

13

263
49

45
93

6.233
8.627
14.860

15.722
9838

4.105
13.285

852
97
4
2
14

51
77

2.749
2.654

6.906
16.016

22.628
25.854

256
712

4
8

59
176

19
44

338
940

1.190
1.037

320
14

91
266

19
46

19
29

9
21

138
362

458
376

265
63

49
91

86
222

7
12

142
325

407
388

45
93

19
42

26
47

71
140

2
18
20

17.204
10.105
27.309

4.520
14.396
18.916

386

8.660
5.235

2.948
7.646
118

17.202
10.087
27.289

~I

110
276

143 1

299 I1

2.777
2.719
5.4% 1

7.550
17.690
25.240

24.754
27.795
52.549

15
24

23
34

954 1
1.
1
1.949

4.940
9.653

13.600
14.888

18
28

73
103

214
359

706
423

III
197

269
201

74
154

189
175

25
33

56
64

1.962 '1
3.922 1

5.364
10.396
15.760

14.820
15.751
30.57 1

44'- I.

MORAVA

,
2

3.688
tS2S

8.660
5.234

24
10

492
64

492
64

217

158
4

lOR

42

86

115
21

4
16

31
31

17
29

9.456
5.355
14.811

3.129
7.994
11.123

130
25 1
381

145
189
334

11.577
7.272

2.489
8.845

5
9

26
61

2.238
2.151

4.758
11.066

16.335
18.338

1.057
182

320
795

6
24

90
229

23

54

439
1.102

1.496
1.284

352
24

89
262

46
120

26
63

161
448

513
472

726
83

19
60

162
392

16
27

197

13

480

923
563

612

88
251

700
637

5.643
13.347
18.990

19.967
21.294
41.261

,I
6

114
21

31
31

10
I

3.718
4.838
8.556

12
13

9.455
5.354
14.809

I
2

:1

67
131 1

38
43

'I

I:

3
5

8
4

I
I

l.960 j

NEGOTIN

4.853
6.509

11.577
7.272

,3

75
74

1.057

II

352
17

726
70

610
374

2
12

386

74
212

14.322
7.913
22.235

2
34
36

14.324
7.947
22.271

2.991
10.174
13.165

8
9

0
I
2

4.939
6.584
11.523

ISO

14
39

219
545
764 1

172
419
591

2.261
2.209
4.470

174
Moravska banovina
Lin zaposlena u zanimanJu -

Klns e
Classe~

zanimanja

des professions

Industrijo. i zonlti -

Trgovina, kredit i

Agriculture,

saobr:l~aj -

m. h.

z.. r.

m. - h.

Indus tries et metiers

r.

Z..

Commerce, credit et

m. - h.

Z. f.

communications

Javna slutb a, slobodna zanimanja i vojsk:! public. professions lib.!rales et ;Hm.!e

Se rvice

Druga zan im anja, btl z:mim:lnja. i bez oznake zanima


oja - Autres professions, sa ns profession et sti ns
declara!iun de la pro fes siun

Ukupno -

Tot al

m. h.

Z. r.

m. h.

r.

i..

m. - h.
Z. f.
SV. - ens.

9. 983
309

I~

67
1

25

Ag riclliture.

sylviculture ct pecht

m. - h.
i . . f.

Industries et metiers

T rgovina, kredit i s 3 0 bra~:lj -

Commerce, cr~dit et

communi l"a t io n~

3.896
89 1

372
78

618
134

796
1
28

900
99

585
18

92

88

2.1 24
321

2.51 4
17

22

23
25

45
19

I ,~

116
37

2.364
1.224
14.681 .
1.849
16.530

8.66 7

~526 1

452
3 978 1

7.085
976
8.06 1

736
132

Javna slu!ba, slobodna zanimanja i vojsk:J. public, professions liberales el armo!e

Sen' ice

m. - h.

i. - f.

Druga zanimanja, bez zanim anja i bez ozn:J.ke zanima


nJa ~ Autres professions, sans profession et ,ans
declaration de la profession

m. h.
i . . f.
m. - h.

Ul<upno -

Total

i..
SV. -

r.

ens.

- 102 1

m. h.

3::I
21

792
10.977

s)'lvicultu r ~

~umarstvo
p~che

i riba rstvo -

Agriculturt.

et

iud ust rija i unati -

i..

i..

Comme rce, cred it et

Service

Uk up no -

Tot::l!

r.

m. - h.

Z.

Druga zan im:J.nja , bu zanimanja i bez ozn ake z.:lnima


nj a - Autres professions, s~ns profess ion et san s
declaratlOn de la prOftHion

r.

m. h.
i..

Javna slutba, slobodna zanimani a i vojsk:l public, professions Jibenl es et armee

r.

m. - h.

Industri es et metiers

Trgovina, kred it i $aobr:J.t:J.j communication$

m. h.

r.

m. h.

i. .

r.

m . h.
i. - r.
1 S V. - (,!llS.

593
4.3 11 1

554
88

681
96
777

152
3

150

166
9

56
9

228

65

72
19

5
6

51 2

1.463
574
2.037 1

2
I

17
17

= 1 1~

60 1

235

109
710

1"

1"

Arrondissement:

20

144
44

979

80

45

72

307 13

171 1

107
18

98 1

14

21

5
6

176

184

45

104
111

5.357
504
5.861

Arrondissement :

863
552

454
69

952 ,

706 ,
134 1
840 1

;; I

Srez Poljoprivreda ,

8 10
142 1

423
273 1
10.185

16 '

3S-I'

i . . f.

r.

485
31

m. - h.

i. .

279
39

'),) '
I 4-I
251 ,

i
lndustrij:l i z3n.!ti -

Arrondissement:

Srez Poljoprivred:l, 5u m:HstVQ i rih:JTstVQ -

ex er ~ a n l

Pol
Scxe

Srez Poljoprivreda. ~um:Jrstvo i ribarstvo sylviculltHt et p~che

Person nes

503
57

560

20
14

42
38

1.326
206
1.532

281
92
373

,
\0

128

18 "
146 13

175

Moravska banovina
lzdrfavana Ilea

[a profession

Ptrsonnes entrelenun

o
o

"" >

.0

NlS
068
10.
12.080

20.414
12.454

6.376
5.857

14.206
23.292

34.620
35.746

58

106

2.624
6.108

9.599
7.583

265
614

12
31

1.486
3.520

4.039
3.728

18
38

3
1

853
2.108

5.650
2.568

453
1.217

2.926
2.523

19.622
36.245
55.867

52.148
108.982

11.999
20.641

31.574

1.044
2.1 05

3.122
2.925

404
865

959

11

459
846

1.576
98 1

166

614

20.414
12.454

7754
1
17. 319 1

15

69
101

6.975
1.475

1.043
2.283

245
619

1.278
3.100

2.553
208

537
1.370

672
1.505
750
1.858

176

53

,I

78 1

'I

71

,~

II

II

12

13 ,

37

2.539
148

60

10.322
12.1 35
22.457 1

14
21
80

4.797

380

460

82
211

2.432
1.268

41
38

2.473
1.306

398
1.136

37.130
15.688
52.8 18

82

215
297

37.212
15.903
53.115

9.814
22.3 19
32.133 i

17.441
10.933

6435
14.987

2
5

2.078
820

1.276

553

28

555
37

230
559

1.112
91

5
44

1.117
135

38 1
70 ,

444
290

44R

12

302

133
317 ,

21.626
12.1 38
33.764

13
89
102

21.639

4.776

,I

6.969
1.438

~~ I,

1.674
3.997
5.671

1.685 1
3.934

5.619

6.449
5.995
12444

56.834

NISAVA

10.447 ,

17.441
10.933

145
48 1,

2.076
815

45 :1

I '

8.271

633

142 1
285

5.414 i.1
5.344 ,

365 1

41 .

727

,
,

"

9!

41 1
83 '

10

11
12 1

902

~461 i1
10.495
18.956

328

93

663

112
33 ,
47

465
914
1.3 79 1

674
1.254
1.928 1

364

5.4 64 1
5444

14.072
24.821
38.893

12.227

7.469
17.209 ,

33.866

24.678 i

8.561

906
2.
7.275 1

53

93

1. 984 1
1. 963 1

223
573

to.908 1,

666
35.71 1
37.048 1
72.759

PARACIN
I

2
3

3.770 !
4.481 '

i
42 1

,
6

3.833
4.493

8.326

71

13

124
212

29.440

8.561
4.856

4.856

1.814

1.816

281

26

307

28 1
774

470
15

17

470
32

83
247

266

417

418

55

II

66

21
53

104
217

166

2
10

168

163
11.428
5.370
16.798

5
64
69

11.433

3.340

5.434

8.503
11.843 1

173

16.867

112

49
154

52 1
121

~I

4.950 1
9.345

13.511
14.20 1

-,;~ I'

584
1.555

2.400
1.862

3
11

250
645

720
677

129

547
337

271

37
94

284

368

680
964 1

882
1.250

87
248

2.008
1.999
4.007 11

6.000
12.064
18.064

255
421
17.433
17.498

34.931

176
Moravska banovina
Lira zaposlena u zanimanJu -

Pol
Sexe

1<18se zaniman,ia
Cl:J."ses des professions

Srez Pol joprivred:l, sumJrstVQ i ribantl'o sylviculture et peche

Industrija i zan;)ti -

Agricultu(',

h.
I m.
7. .. f.
m. h.

Industries et mt!tiers

Trgovina, kredit i s:lObracaj communications

z.. f.

Commerce, cri!dit

2.

23

353

383 1
132

18
I

23

142
13

102
81

312

56

nja -

Autre!> professions, sans prokssion et sans


declar~ti()n de la profession

Ukupno -

73

m. h.
7. f.

Service

Druga zanimanjo., bez zanimanjOl i bel oznake zanima

Poljoprivredn, sumarstvo i ribarstl'o sylviculture et peche

Total

10

9
&J
45

16

15

\0

m. h.

2.646

455
3.101

489
28

169

1.. . f.

84
253

9 13

m. h.

Ag:ricalturc,

Industries et metiers

Commerce, cfedit el

Javna slutba, slobodna zanimanja i vojsl<a publiC, professions lib~rale3 et arrnee

517

Service

Ukupno -

706

m. h.

503

19 1

Z f.

77

m. h.
f.

217

47

m. h.

57

297

2~ 1

51

z.. . f.

m. h.
Z f.

Total

7.5 10

7.. - f.

z...

Druga zanimanja, bez zlnimanja i bez oznake zanima


nJa - Autres professions, sans profession et sans
declaration de 13 profession

183

37
20 1
413
27

64

Poljoprivreda, &umarstvo i ribarstvo _


sylviculture et p~che

Agriculture,

59

33
486

629

57

sv .. ens.

9.529

428

621

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez owake zanima


nja - Autres professions, sans profession et S:InS
declaration de la profession

Total

22

280
115

1.017
108

138

207

242

7.. - f.

316
8

22
2

m. h.

199

508
lOt

25

m. h.
7... f.

762 1
395

m. h.
Uh:upno -

34

Z. - f.

7... f.
SY

ens.

13.419
1.155
14.574

21

925
129
1.054

139
5

48

298

- 187 1
5

:~

12

192 1, 13

Arrondissement:

185

m. h.

= I:

143

995
120

t.. f.

Commerce, credit ct

25

17

570
51

607

74

15
371

11.147

333 .
110

8.555
974

m. h.
7.. - f.

12

Arrondissement:

41

m. h.
Z. f.

m. h.

Industries et metiers

Javna slu1ba, slobodna zaniman ja i vojska public, professions liberales et arrnee

Srez -

Trgovina, kredit i s::wbracaj communications

Srez -

Industrija i zan ati -

m. h.
7... f.

sv .. ens.

Trgovina, kredit j saobracllj communications

m." h.

~t

Arrondissement;

7... L

J:l.vna slutba, slobodna lanimanja i vojska public, professions liberale~ et armi!e

!nd ustrija i zanati -

Personne.s exen;ant

10

206
18

62

7
8

14
16

40
43

\0

1.605
148
1.753

490

268 111

167

657 .

18 12

286 13

177

Moravska banovina
1.1 profession

fzd. rhvana Ilea -

Personau entretenues

.. -"

>

..oS

-=

'"o

"0

'"

~ .:;;

POREC

1.623
2.047

4.243
2.524

4.243
2.524

24

27

549
52

97
3

796
663

52
129

149
132

27

35

55

74

131
87

37
138

202
7.545
8.004
15.549

542
541

549
53

93
216

7
18

143
361 1

97
3

36
83

10
23

6
23

96
13

19

101
64

22
118

101

10

62

5.086
2.652
7.738

13

247

610

46

11

1.650
2.075
3.725

15

27 1

96

11

6.331
6.920

14
34

12

2.088
4.396

1. 505 1
3.775

15
20 ,

58 !

5.086
2.657
7.743

1.664
4.211
5.875 1

14.442
9.813

14.500 i

1.195
118

419 \
895

20

431
18

174 1
392

59
98

27

400
67

56 1
96 1

545

130
188

641 I

1.102

2.459
5.347
7.806

129
2-15 1

3.466
3.381

10.842
18.305

25.284
28.118

101
247

14
33

541
1.195

1.313

10

6
16

249
533

680
551

169
191

511
832

911
899

50
99

163
340

506

191 1
450
1

546

138

556

PROKUPLJE

6.543
8.977

14.442
9.813

58
6

1.195
115

36

429
14

45
79

7.202 :

286

398
54

13

10

342
220

343
225

16.806
10.216
27.022

5
25
30

16.811
10.241
27.052

7.964 i
16. 224 1
24.188 1

1.139 1

19.675
11.294

8. 709 1
19.448 I

~I

2.705

710
1.579

,
6.637
8.986
15.623

11

12
13

113

241

397
742

459

809
1.268

1736

565
29.117 !
31.446

3.486
3.430
6.916

12.306
21.205
33.511

60.563

4.384

13.183
23.776

32.858
35.070

1.155
2.627

3.860

430
1.009

1.296 1

RASINA
1

2
3

8. 189 1
10.550

72 1

122

4.168

96
229

285
724

95

163
173

2.704

433

22

455

16

865

55

196
507

142
346

84
147 !

33

1
22

866

1.015
129

1.019
168

103
264

308
613

23
41

39

816
454

24

829
478

178
482

25.094
12.450
37.544

22.280
32.176

9
\U

8.368

"1

19.675
11.294

12

10.726

13

19.094

25.075
12.343
37.418

13

19
107
12fi

9.896

64

25
61
-

564 1
1.226
1790 1

489
1.095
1.584

4.458
4.273
1

~.731

3.082
1.064

436
918

1.455
1.086

203
544

1.032
1.022

15.407
28.874
44.281

-10.501
41.324 I
81.825 ,
12

178
Moravska banovina
liea zap os lena u zanimanju -

Kla5>e

Sexe

Srez -

sylviculture et

Agriculture,

p~che

industrija i zanati -

Industries et metiers

Trgovina , kredit i saobrataj -

Commerce, cn!dit et

communications

Javna slutba , slohedna zanimanja i vojska -

Se rv ice

public. professions liberales et armee


Druga zanimanja, bu zanirnanja i bez oznake zanima-

nja -

Autre:> professions, sans profession et sans

declaration de la profession

Ukupno -

Total

60
14

2.667
216

132 1

m. h.

294
86

126

Z. f.

737
44

125
16

66
7

m. h.

12

33

~umarstvo

i ribarstvo -

Agriculture,

lndustrija i lanali -

Trgovina , kredit i saobrataj communications

Comm~rc~,

cn!dit et

Se rvice

Druga zanimanja , b~z zanimanja i bez oznake zanima


nja _ Autres professions, sans profession et sans
dtclaration de la profession

251

153

10

m. h.
Z. f.

4-1
6

197
46

234

m. h.
Z. f.

763
214

~I

8
12

\0

m. h.

3.877

1.192
68

280

99 ' 11

1.260

355

t . . f.

m. h.

z.. r.

526
4.403

Total

3.823

583
60
643

h.

243

23

m. h.

-h.
Z. f.

m.

m. - h.
f . . f.

13 '

265

t . . f.

75

58 1

21

~I

51
3
122

5~

86
4

118

[ndustrija i zana!i -

Agriculture,

Trgo'lina, kredit i saobrataj commun ications

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja - Autres professions, sans profession et sans
declarat ion de ttl profession

Total

91

7
8

33

\0

220
23

193
12

80
13

sv .. ens.

4.479

243

205

93

46 13

Ill. -

h.

34
29

Z. f.
h.

33

m. h.
f .. f.

44

t 87

rn. - h.
f .. f.

94

195

h.

6.452

I. . . f.

sv .. ens.

1 12

Arrondissement:

186

129
29
8

67

46

15

31

10
29
231 ,
46

7.401

277

39

949

11

33

357

131

m. h.

m. -

Ukupno -

4.155
324

t . . f.

Javna slu1ba, slobodna zanimanja i vojska public, professions libe rates et armte

t9

f . . f.

Commerce, credit et

39

z.. f.

m. -

Industries et mttiers

51
12

Srez Poljop rivreda, ~umarstvo i ribarst'lo !ylviculture et peche

1~ 1 ::

Arrondissement:

23
1

45

m. h.
Ukupno -

5
6

109

t . . f.

Javna slu 2ba, slobodna zanimanja i vojska public, professions liberates et armte

z.. f.

m. -

Industries et metiers

46

Srez sy lviculture et pecht

Arrondissement:

m. h.
Z. f.

sv .. ens.

Poljopr ivreda .

exe r~ ant

Pol

zaniman.ia

Classes d es professions

Poljoprivreda, sum arstvo i ribarstvo -

Personnes

468
62
530

230
166
396

\0

82
8

12

90 13

..

179
Moravska banovina
13 profession

-.:::
o

1.>

:s ';::

""::

~:; ~.g

.-

..... 0'="-

~.~
~~~
g

~.~

!'.
o

. -"">

c-

:::
0

0;

-5

0
0
_0

-"

"~
~.

="
"'''

.. v

01;; !!::
,. NO;::

: g: ~~ ~

e-

0. .. '"

~! :: '~.~

-g ._

-g .-

~a....

=~

~:==.;;;

~-

..... -' ....


~= ~ <:

~
~

_ 0
o
_ 0

;;;~
0

...-

'"

~=

:;:
o

!hiH

= ... 0:::

.~~,~

..",.

.~~ 2 .~;
g::! :: ~ 0;u; ~c';.

.. '"

r;;"

'/> ."

"'::5" ,.:, Z

::., 60;

:~
::~
'-''0'0=

:=",,_<::1'

Pcrsonnu entrcleflUU

Izdrtavana Ilea
~

::!;

. _..
~o

0
0
~

-.
0

=> e-

RAVANICA
1
2

2.090
2.666

4.958
2.942

47
13

1.395
170

18
1

3
4

1.055
1.039

2.786
5.360

7.744
8.303

551

9
15

543
1.238

1.938
1.426

127
229

3
4

454
910

1.031
944

142
333

622
406

96
217

876
453

1.067
1.058
2.125

4.021
8.058
12.079

12.211
11.532
23.743

46

4.958
2.943

1.676
4.229

1; 1

74

18

1.395
188

209
499

76
173 1

576
19

1
15

577
34

83
194

241 1
483

249

478
55

2
18

480
73

32
70

779
230

1
6

7SO
236

86
209

8.186
3.416
11.602

4
58
62

8.190
3.474
11.664

2.086
5.201
7.2ffl

9Q7
1.322 1

7.148
4.338

2. 317 1
5.993

II
29

1~ 1

1.803
1.748

4.137
7.784

11.285
12.122

477
51

15 1
376

42
81,

26
50

220
509

560

222

43
106

4: 1
133

4
7

296

344
307

61
132

192
157

9
45

37
79

2.155
2.680
4.835

2
13

21
30

89
233

10
81

415

453
892
1.345

I
I

RA2ANJ
3.256
4.058

7.148
4.338

47
17

477

10
41

222
10

131
20

28
34

8.006
4.452
12.458

10.218
6.230

875
125

251
14

211
3

3.3 13
4.079
7.392 ,

11

12

\3

50

10

II

131
25

51
7 ,!

56
124

I,
91

28
34

45

7
7

8.006
4.459
12.465

2.520
6.521
9.04 1

10.218
6.231

3.059
8.755

224
562

875
128

251
21

262
41

I
12

104
224
11.71 0
6.634
18.344

32
50 1

111
288
399

122

697

85
152
237

1.833
I.S05
3.638

4.549
8.766
13.315

12.555
13.225
25.7SO

46
93

2.004
2.020

5.109
10.870

15.327
17.101

16

321
S06

1.196
934

RESAVA
4. 184 1

5.392 1

42
II

3
4

,1

21

\0

11

12

13

4.247
5.403
9.650

21
9

81
202

72
215

21
64

3
10

263
53

28
67

84
ISO

14
16

3
11

107
235

36
107

4
34
38

11.714
6.668
18.382

3.419
9. 706 1
13.125

105 1
255
360 1

~I
152
341
493

~I

18

2.024
2.071
4.095

100
307

351 1
328

126
263

389
31 6

44
127

151
362

5.700
12.373
18.073

17.414
19.041
36.455
12'

180

Moravska banovina
Llca zaposlena u zanlmanJu

KI::Ise zaniman,ia

Pol

Classes des professions

Sexe

Srez
Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture et ptche

industrija I zanati -

Trgovina, kredit i

Agriculture,

Ind ust ries et metiers

saobra~aj

Commerce, credit et

communications

Javna siu!ba, slobodna Z3nimanja i vojska -

Se r vice

public, professions libe ra les et armee


Druga zanimanja, bel zanimanja i bez oznake zanimanja _ Autres profession!, sans profession et sans
declaration de la profession

m. h.

z. - f.

Total

49

15

12

155

36

t-r.

m. - h.

54

28

14

Industrija i zanati -

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobra~aj communications

Commerce, cr~dit et

Javna slu!ba, slobodna zanimanja i vojska public, proftssions lib~rales tt arm~e

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bet oznakt zanima


nja - Autres proftssions, sa ns profession et sans
d~claration de la proftssio n

Ukupno -

Total

86

14

z. - f.

Industrija i zanati -

Trgovina, kredit i
communications

lndustrits tt mWers

saobra~aj

Commerce,

Javna slu fba, slobodna zanimanja i vojska publ ic, proftssions liberales et armee

cr~dit

tt

Service

Drugs zanimanja, bez zanimanja i bez ozoak e zanima


nja - Autres professions, sans proftssion et sa ns
d~claration de la profession

Ukupno -

Total

z. - f.

4.\02
181
4.283 1

10

54

68

85

54 13

61

131

57

rn. - h.

271

66

z. - r.

19

rn. h.

53

4.452

z. - f.

m. - h.

z. - f.

m. - h.

12

Arrondissement:

5
6

z. - f.

69
16

1t7
14

324

m. - h.

,
8

21
38

32

30

13

13

75
17

11

5
., 6

20

z. - f.

33

m. - h.

4.799

93

95

64

39

z. - f.

378

17

12

itO

~I

5.177

II
106

ens.

rn. - h.

3.152

z. - f.

253

m. -h.

z. - r.

123
10

rn. - h.

43

z. - r.

m. -h.

z. -r.

rn.

h.

z. - f.

12

40 13

Arrondissement:

5
2

30

60

13

24

47

\0

,
6

74
II

48

22
14

10

rn. h.

3.344

93

z. - r.

278
3.622

12

sv .. ens.

10

Srez
Agricultu re,

z. -r.

SV. -

Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture tt peche

m. h.

m. h.

Srez Agriculture,

51

z. - r.

sv. - ens.

Pol jopriv reda, ~umar stvo i ribarstvo sylviculture e t peche

Arrondissement:

m. - h.

m. -h.
Ukupno -

3.871
135

Personnu exerc;ant

105

123
6

129 1

65
31

96

30 1
2 12
32 13

181
Moravska banovina
Izddava.na !lea

la profession
---.-.

dii~

Eo;:; .. ..,
g,::
S--

Personnes entretenues

- --~

II

.., ->

SVRLJIG
4.158
5.309

8084
5.463

35
19

289
29

11
3

116
3

97
16

21
38

'' Ii

II

4.204 I
5.331 I
9535 11

12

13 1

8.607
5.549
14.156

2
I

4
4

8.084
5.463

2.186
5.943

291
30

102
230

116
3

32
83

99
19

21
38

18 1

15

18
39

2.860
2.862

5.057
8.822

13.141
14.285

11
21

121
264

294

59
132

175
135

88

187

135

154

38
94 1,

71

412

8
20

149 1

2.874
2.887
5.761

5.333
9.373
14.706

13.944
14.926
28.870

18
38

1.699
1.634

4.694
9.034

12.284
13.528

9
23

20
35

232
451

673
560

3
II

39
119

151

55
121

144

30

30

28
64

8.611
5.553
14.164

2.327
6.275
8.602

7.590
4.494

2.972
7.355

I!

59
135
194 ;

73
76

TEMNIC
3072
11
4.132 ,1
1

66 1

441

441

84 I!

109

109

112

112

29

84

=I

89
17

-- 24

,
9

10
11

I'

12
13 1

7.590
4.494

!:;~~II

20
34

20
34

,i

203
393

5.
21

~I

8.252
4.660
12.912

3.213
7.866 1
11.079 i

5.230
3.363

5.230
3.363

885
4.152

16
3

237
20

237
20

60
163

7.378 11

8.252
4.656
12.908

89
21

4
4

50

115

121
142

60

1.722

143

1.660
3.402 11

5.028
9.755
14.783

13.280
14.415
27.695

1
7

879
859

1.773
5.035

7.003
8.398

94

331

17

229

249

203

TIMOK
I I

'I
,
31

2.020
3.077

74

74

.1

16
61

129
11

129
13

23
14

24
14

20

III

II

12
13

2.038
3.0801
5118 11

5.693
3.409

1
2

9.102

5.694
3.411
9.1051

18

6
14

33
94

107
95

54
98

51
71

106
173

235
186

26
36

11

963
4.400
5.363

I,
2

66

93

125

151

191 1

244

22
2.008
5.553
7.5611

7.702
8.964
16.666

182
Moravska banovina

I
I

liea zapos[ena u zanimanJ u

Klnse

Sexe

Classes des p r ofessions

Srez -

Industrija i zanal i -

Trgovina , kredit i

m. - h.

Agriculture,

~ ..

1.

m. h.

Industries et metiers

saobra~aj

extr~an l

Pol

zaniman.ia

Poljoprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylv iculture et pt!;che

Personnu

~ ..

m. - h.

Co mmerce, credit et

communications

~ ..

Javna siufba, slobodna zanimanja i vojska public, professions liberales et armee

1.
1.

m. -h.

Service

~ ..

40

6.793
363

Arrondissement:

150
76

395

33

50

21

38

392
53

180

62

104

67

157

9
2

1.

m. h.

143

47 1,

Druga zanimanja, bez zaniman ja i bez awake z3nima-

njs -

Autres professions, sans profession et S3ns

~ ..

declaration de 13 profession

1.

m. -h.

Ukupno -

Z.. 1.
sv .. ens.

Total

126

7.575
550
8. 125

563

283 1

43
606

232

51
1

15
1
13

Sre z Poljop rivreda, !umarstvo i ribarstvo sylviculture et pecht

[ndustrija

zanati -

m. h.

Agriculture,

1.. . 1.

Industries et metiers

3.521

m. - h.

149

i . . 1.

13

Trgovina, kredi( i saobraeaj -

Commerce,

CH~dit

m. h.

et

communications

1...1.

Javna slufba, slobodna zanimanja \ vojska public, professions [ib~ra[es et armee

m. h.

Service

I . . 1.

Druga za nimanja, bez zanim:l!Ij3 i bez oznake zanim3'


nja - Autres professions, S3ns profession et sans
decl aration de [a profession

Ukupn o -

m. -h.

i . . 1.
m. -h.
I .. 1.

T o tal

SV. -

ens.

32

Industrija i lanati -

Agriculture,

Industries et metiers

Trgovi na, kred it i saobracaj communications

Se n 'ice

Druga zanimanja, bez zanimanja j bez oznake zanima


nja - Autres professions, sans profession et sans
d~claration de la profession

Ukupno -

01. -

Total

h.

16

34 1

45 1
3.808 !
158 '
3.966 1

80 1
49

m. -h .
I .. 1.

172

73

m. - h.
I .. 1.

25
5

367

m. -h.

210
180

sv .. ens.

239

76

10

675
246

29

92 1 1

29 13

12

Arrondissement:

57
23

348

772
28

67

98
3

63

23

23

43

6
7

370

34

6.972

500

1.262

510

38
538

51

7.482 1

I3
6

850 1

55

m . -h .
~.. f.

8
1

56 1

457
41

. f.

26

m. - h.

~.

Arrondissement:

131

280

f.

94 . 13

Ii
I',

6. IOS

290

2 ,,

i . . 1.
~ ..

Commerce, credit et

Javna s[utba, slobodna zanimanja i vojs ka public, professions liberales el armee

88
6 1 12

500 11

Srez Poljo privreda, ! umarstvo i ribarstvo sylv icul ture et plche

196
94

47

81 1

10

136

99 1

7
11

1.313

28

13

10

467
59
526

121 1

3 12
124 13

.-

la profusion

1 . ., -"
~~ ~""
;
I ";:: 0 ~ ... ._

'I

l -gE ~ ~;:;;;"
~i
I ~-E'- -'

.::!

;:

... . ,
c

.S ';:;

,."

""

"~
~.

", b/)

e";' ~:;
'" ~ !!::c

=i;l _

o
c

>

.:.:::!

"'''
~

~Q

go

0
l-

Moravska banovina
Personnu enf refe nlltS

izd riavana Ilea

~ ;; 2 ~

ifiI~

~.: ~ '~~
e

I,

I. E~ !I ~ ~~
HH!IHHHI ' ...
~

'"

::'2~ ~~u '"


; ; ; . . . .= ~

";:

CI

. ::

-='" '";

'II

e..

0 - '-

::~

o;:~

0."''''

c
~-

::! :.: _

; :; :a

....

.'
~c

- "

~ !! ~

= ~=

c
,

"

I.

l-

TRSTENIK
1

11.969
6.870

5.287
12.043

10

9 13
103

248
667

1: 1

400
11

3
14

403
25

138
295

~ ,I

233
54

9
21

242
75

38
103

165
150

5
15

170
165

59
140

17
61
78

13.697
7.238
20.935

5.770
13.248
19.018

1431
29 1 1
434 ,

8.19 1
3.357

4.252
7.747

5'
5'

766
21

129
3 12

34 1

16 1
1

76
178

16
32 1

4.982
6.424

11.969
6.869

,3

34
7

913
93

10
2

,
6

I
7I

1
9

10

"12

5 026
6.433
11.459 1

13

13.680
7.177
20.857

2
6,
1

19.990
21.661

11
15

324
839

1.237
942

5
5

204
418

607
443

148
305

380

74
167

244
332

2.696 11
2.667

58
143
19
35
18
14

92
188

8.021
14.791

36
75

15
1
27 1
146 1

:1

390

2.71 2 ;
2. 887 1
5.399 ,

8.771
16.520
25.29 1

'
22.468 1
23. 758 1
46.226

1.810
2.225 ,

6.380
10.477

14.57 1
13.834

12 1

224
529

990
550

120
282

281 ,
283

122
308

326

180
390

511 I

829
2.264
1.
1
4.093

7.026
11.986
19.0 12

16.744 1
15.504 1
32.248 1

2.657
2.475

5.074
11.038

16.399 ,
17.993 '

20

558
1.260

2.050
1.351

VUCITR N

,1
1

31

,I

4.126 '
3.043
1
35 :

d1

1
6

a,
9:
III

,1

"12
13

19 .
-

1
I

8. 191
3.356

766
19

161
1

305
13

305
18

1
2

295
121

40
87

9.718
3.5 18
13.2:l6

4.498
8.326
12.824

11.325
6.955

il

295

t21

4.1 80 ,
3.044
7.224 ;1

9.71 8
3.51 0
13.228

11.325
6.954

6.608 11
40 1
12

1.489
87

3
4

1.492
91

380

6
5

386

9
763
39

11 1

114

283
-

313 1
500
I
72
165 1
1
21 I
51 I
71
23
1'
140
303

146
354 '
500 ~

553
1
1.042 I
1.595 ;

1~1

21 1
-

421 i
475 !

ZAGLAVAK

,I

4807

I
5

26
1

8
9

10

"12

4.873
6.62 1
11.494

13

2.381 1
8.469 1

: 1

32 '
86 1

21
63

2-- 1

680

14

92
253

55
103

13 1
29 1

9
13

772
52

6
31

165
364

65
95 1

238
193

2
2

240
195

67
148

14.195
7.282
21.477

20
25
45

14.215

2.808
9.581
12.389

7.307
21.522

262

~I

14
3? 1
245
538
783 1

37; 1
731 i
1.110 I

?8 '
- I
10
23

1
687
2.
1
2.526
5.213

170
408

i
1

556 1
422

236
490

1.008
542

81
180

321
375

6. 119
13.376
19,495

20.334
20.683
41.017

184
Moravska banovina
Lica zaposlena II za nirn a n Ju -

Personnu

-- ,-- --- - - - -

Kla se

Pol

ziln i lllanja

C l;)sses des professions

Scxe

Srez P o ljop rivreda, surn arstvo


sy lv ic ulture et pec he

Indus lri j a i zanati -

nU Jf s l\"o -

Agriculture,

m. h.

Z. r.

m. h.

Indus t rks et me t iers

Trgovina, kredit i s;l obraca j -

i..

Cummerce, credit ct

communicatioll~

Ja~na

sl ut b a, slubodn a zamrn :.Hl j a i vo j skJ public, professions liberale s et :Jrmee

Serv ice

Drug a zan iman j a, bez zan iman ja i bez o :t nake zanimJ


II Ja - Autres p ro fe ssIOns, sans profe ssio n et sa ns
dec lJratio n de la pro fesslOn

r.

m. h.

Z..

r.

m. h.
Z. r.

Uku pnl.\ -

Total

8.253

71

749

67

357

r.

sv .. ens.

32~: I
62

1
I

310 1
13 '

i..
i..

13

239

r.

216

763
93

m. h.
m. h.

25;

693 '
87

l.226

113
1.339 1

Industri j a i zana!i -

Trgovina, kred i t i
commun icat ions

A!:riculture,

h.

i . . f.

4.620
168
4.788 1

Javna s lutba, slubodna zanimanj~ i vo js ka public, profes sions liberales Ft armce

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez o znake zanimanja - Autres professions, sans profession et sans
declaration de la profession

i .. f.

4; I

m. - h.

8!

66 !
11 i

z.. r.

m. h.

z. . f.

Total

i . . f.
sv .. ens.

II
91
81
I

427

'1'

I
I
90

Industri j a i zanal! -

Agric u ltu r e ,

II I

Trgovina. I([edit i saobraca j -

Commerce, credit et

communi~ltions

Javnl sl utb:l, s lobo dna zall im anj a i vojs ka publ ic, professio ns lib':rales e t arm':e

Service

Drllga l:lnim an ja, bez zaniman j a i bez o wake zanim:l '


nja - Aut r es professions, salis pro fe ssio n el sa ns
declaration de la pro fession

Ukupno -

Arrondissement:

125 1

105 '

28

,
6
7

I9
10

133

42 1
175

129
107

34 II
I 1 12

236

35 113

Arrondissement:

288

334

370

m. h.
' ... f .

m. - h.

234

,. - f.

170

ens.

13

18

70
16

SV. -

112

221

10

878
9.280

II
201

156
7

245

8.402

100 , II

210 1
734 1

123 3

, .. f.

m. h.
Total,. - f .

74 1

93

m. - h.

10

524

II

26

49

837
49

584
96

194

, . f.

m. h.

Industrie s et metiers

30

, ... f.

39 1 ,

286
166

7.269 1
586

m. h.

86
3

Srez
Pol joprivreda , umars tvo i ribarstvo sylvicultu r e e t pf:che

24

101

4.714

lSI
II

4.287

132

91

m. h.

m. h.

Ukupno -

38

61

i. - f.

Commerce, crtdit et

26

3.930 '
408
297
81

m. -h.

Indus t rie s e! me ti ers

s a o brac~ j

111. -

1 I

313
118

981
_

13 1
18

9.782
l.240 !
I l.022 1

Arrondissement:

18

Srez Poljopriv re da, sumJrS!VO i ribarsn'o sylvicultu re et p~che

e"er~anl

---

38

II

61
64
16
714
78
792

1.780
92
l.872

,
6
7

8
9

70
62
471
236
707 1

. 10

162

II

I 12
163 13

185

Moravska banovina
13 proression

Izdrtavana lica

....

PU50nnu entrel enut"s

=
o >
"=
'II

~-

_.
:~

~=

~ ~:

;:: :: =
ZAJECAR
I

6079 :1
8. 160 !1

2I

,
6

12
IJ

64
142

2.511 1
2.370

5.164
13.065

19.908
22.176 1

4.608
287

399

28

1.089

591
1.492

25
27 1

1.093
2.866

5. 701 1
3.153 ,

689
44

8'

28

3
16

448
1.005

337
1.
1.049

1.747
121

32

1.751
153

4.607
259

1~ 1

886

:1

6.164
8.226 1
14.390 :1

"

2.586
10.546

66 .
62 !

,
:::

14.744
9.111

14.744
9.111

522
449

3
9

525
458

2~ 1

189
1
455

:1
96 1
348 1

22.506

II

22.517

9.968

85

32.474

96

10.053
32.570

3.258 j
12.434
15.692 '

256
646

141

:::

I,

:::

,I

::: I

27
76

526

604 '

1.366 ,1
1.892

1.937 j

768

2.055 !
941

123
424

648
682

304

2.544 II
2.411 i
4.955 11

7.132
18.1 48
25.280

1.217 1

3.242

13

1.215 i

6.994

2.1-'1 ,

i,

29.649
28.201 1
57.850

ZYI2D

2.803
3.82 1 ,

6.893
4.372

6.893
4.372

1. 984
5.719

126 :
213 I

546
226

546
230

213

385

78
3

78

83
12

83
18

,3

9'":
1 ':
:1

"ii

I'I

IOJ

2.938
4.035
6.973 ,1

"12

11
10
7.611
4.623
12.2341

II

10
7.611
II

4.634

11

12.245

13.323
7.603

27 1,

38

39

2
6

11 .

7; i
1~

34

96
35
59

29

52

258
454

2.234 1
5. 197 :
8.431 1

12

10.135
11.366
804

684 '

112 1
100
118

77 1

~;

41
77
118

1.257
1.260
2.517 11

3.573
7.615
11.168

11.184 1
12.249
23.433

64
147

2.271
2.168

8.627
15.315

21.950
22. 918 1

21CA
5.449 '1
6.82 1

13.323
7. 600

45 '

1.876
184

19

1.681
203

2~1

705
21

3
34

708
55

I;

778
77

2
32

368
248

2d

,I
6

:::

"J2 ,

52 1
5.
1
6.845
12.366 ,

17.050
8.130
25.180

10
93
1031

6.277
12.929

15
51

354 1
902 i

74
181

121

12

561

395 ,

17

1.495

141
430

106
236

50
137

780
109

44
116

165
31 7

368
253

144

17.060

8.223
25.283

31
102 I

50 '

6.876
14.52 1
21.397 1

14 1

360 :

785 1
1. 145 i

270
795
1.065

2.295
2.217
4.512

2.442
1
1.698

308
814

1.016
869

213

993

448

557

92
246

499

9.801
18.318
28.119

26.861
26.541
53.402

460

186
Moravska banovina
Personnu extr\a nt

Lie .. l<lposlena u zaniman Ju -

Klase zanimanj a

Pol

Classes des professions

Sexc

':';:;

~ .:

~ '~t
>

<: =
~! "f.:;;;:.=
: '"

:~

,,' ::"

:;.s..~ ~~

o g ~;
:3".- .2 >

e- "

"~:; -=" t:e,


" !
"' .- .2,"=

Srcz Poljoprivreda,

~umarstvo

i ribarstvo

sylviculture et p<:!che

Industrija i Z3nati _

Agriculture,

m. h.

Z. - r.
m. - h.
Z. - r.

Industries et metiers

3.122 ,
104 .
1
129
14 1

t-r.

90
2'

Service

m. h.
Z. - r.

17 1
I

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja - Aut re! professions, sans profession et san~
dtclaration de 13 proress ion

m. h.
i. - r.

38
14

Trgovina, kredit i saabr:!.taj communications

Commerce, credit et

Javna slutba, slobadna zanimanja i vojska public. professions lIberates et afmee

m. h.

m. h.
Ukupno -

Total

z. - f.

sv .. ens.

3.396
135 1
3.531

_.

46 1

92 ,
26 1
118

II

26

12

180
71
187 '

4
-

11 '

4
I

86
26

56
28

124

I
-

Arrondissement:

6
5

::: .~

,g~

29
102 1

5
6

1 7

10

38 ! 1

38 1:3

BANOVINA MORAVSKA

21

198.096
14.215

3-17
5

1.546
872

6.675
2.773

13.718
1.819

1.908
74

20.643
2.297

1.795
217

2.891 1
334 ,

m. h.
i. - f.

4.922

3.174

141

237

Suvice

m. h.

z. - r.

1.229
182

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanima


nja _ Autres proressions, sans proression et sans
declaration de la profession

m. - h.
i. - r.

8.210 I'
5.093 ,

m. - h.

226. 175 1
21. 456 1
247.631

Poljoprivreda, ~umarstvo i ribars tvo sylviculture et peche

Ilidustrija i unati -

Agriculture.

i. - r.

Commerce, credit et

communication~

Javna sl utba, slobodna zanimanja i vojska public, proressions liberales e[ armee

Ukupno -

Z. - r.
m. - h.

Industries et m~tiers

Trgovina. kredit i saobracaj -

m. h.

Total

z. - f.

sv .. ens.

9.177 1
1.564

1-1.606 i

1.880 1

16.486

12

2.930
31 1

394

675

7.085 1
30 '

80
II

262 1
178

867
636

32.466
3.408
35.874

9.81 1
3.644
13.455

~56JI :~
337
3905

12

\3

187

Moravska banovina
la profession

izdriaYana Ilea -

,- - -I

0:-:::

1m!; .

Pusonnts en Irete:nues

u '"'

lHlf1
.:;~

>

~-;;

=-

\ "5

"g .- g..

2UPA

2.782 '
5.731 I

6.164
3.748

6. 164
3.748

3!

296
14

296
14

79
188

51

168
3

168
4

67
160

lOB
28

2
1

11 0
29

16
26

2,979 1
3, 611 1

39
16

39
16
II

12

13

2.996

6.775

3.1i12 '1
6.608 :

3.809

10.584

6.777
3.811
10.588

1.605
1.550

4.392
7.299

10.556

86

218

382
232

76
173

244
177

51

48

158

101

130

44
28
11.384
11.614
22.998

12

12 1
1

1.611
1.557

4.607
7.803

9.066 '

3.168

12.410

2.949
6. 117

11.047 ,

BANOV1NE MORAVSKA
2'

371.841
228.022

13

371.849
228.035

43.107
6,416

2i
223

43.1 34
6.639

9.360
21.340 ,

554 '1
59 ,1

12.559
.\S4

38
286

12,697
770

8.218

2 '1

17.573
1.788

64
468

17.657
2.256

741
I
1.802 i

9.339
5.907

88
175

9.427
6.082

1.826 1'
4.962

454.525
242.617

239
1.165

454.75.\
243.782

165.181
21 0.157

-,I

?_.1)-

1.675
ti

1,

9
IU

II
12

157.899 :1
211.8~2 i

259 I
564 ,

2.015
3.578

882
2.275 1

5.384 t
12.1064

129.958
323.307

87.146 1
85.286

219.378
412.735

59 1.227 !
540.770 1

761
1.201

16.387
37.480

59.521 1
44.119

3.177

145.062 i
359.629 1

2.338 !

1.248 1'

151

6.914

19.611

5.182

2.509

289 ~

16.198

16.968

4.515 :
9.959

925
1.166 '

6
7

6.187
12.934

23.844
15.190

'

668 1
1.366 1

2
1

2.496
6.329

11.923
12.411

7.994 ;
17.980 I

1O.240 !
21.283 1

251.362
485.676

706.126
729.458

i i
1

88.066 1
86.784

13 _~3~79~.7~9~1~,,~6~97~.1~'\=2~~1.~40~4~~6~9~8.~54=6~~5~0~4~.6~91~~2~5~.9~7.\~1_~3~1.~52~3~~1~74=.~85~0~1~7~3~7.~038~__~1~,4~3~5.~584~11
1

..

188

Primorska banovina
Uca zaposlena u nnimanJu -

~--------'---

Kl ase zanimanja
Classe s des

Pol

professions

Sexe

lndustrija i zanali -

Agriculture.

";; I

. ~ ~ .~ Z
~~ .~ z-':

Ii

7.241
882

h.
l:.. f.

256
108

m. h.
f.

128

37 ,
13

m. h.
Z. - f.

14
3

m. h.

94
57

1Jl. -

Industries ct metiers

Trgovina, krcdit i saobra, aj -

-h.
Z. f.

Ill.

Commerce, erMit et

communications

Javna slu~ba. slobodna zanirnan j a i vojsk a public.', professions liberales ct Jrnu!c

Servi<:e

Druga z:lfJimanja, bez zanim:w j a i bez oznake zanimil'

IIja _ Aotres profession s, sans profession ct sans


declaration de 13 profess iu n

z..

l:..

r.

m. h.
Uli:upno -

Tota l

Z.

r.

sv .. ens.

I I

II

326
34

72

3
I

31

I
I

Industrija i Z3natl -

Industries d

Trgovina, kredit i saobra':!j commu n ications

Agrkulturt,

mc!tias

Co mmerce , credit ct

I Javn3
slu~ba, slobodna lanimanja i ~'ojska public, professions liberales et armee

Service

Druga zanimanja, be: zanimanja i bel ol nake zanimanja _ Autres profes~ion$, sans profession et sans
declaration de la profession

m. - h.
l:.. r.

3.341 :

m. h.
Z.. f.

114

194
1
22 ;
216 1

Total

31

25

15 1
14 1

66

39
10

105

m. h.
Z.. f.

236

66

28

m. h.

64

Z.

34

Z. f.

sv.. ens.

Industrija i zanati -

Agricultu re,

3.575
724
4.299

Industries et metiers

Trgovina, kredit j s aob racaj communications

1.930 1
655 1

m. h.

306 '
140

z. . f.
z. . f.

Comme rce, c redit et

Javna slu~ba, slobodna zan imanja i vojsk a public, p r ofessions liberales el armee

m. h.

Service

m. h.
Z.. r.

20
33

10

37
3

531
983
1.514

12

40 13

Arrondissement:
337

347

,3

10

I:

3
3

10

252

359

37

350
709 1

289 1
Srez -

Poljoprivreda, ~uma r st .. o i ribarstvo sylviculture et pe:che

14

50 1
11 i

m. h.

Ukupno -

13 i

m. h.
Z. r.

r.

28

377
47
424 1

652

13 '
I
1

1.061
8. 794

495
1
868 1
II
79

7.733 '

Arrondissement:

108
19 1
1

Srez
Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo syl vicult ure et ptche

txer~ant

._~ ~~

Srez Poljoprivrtda, ~umarstvo i rib:lrSlvo sylviculture et p~che

Personnes

Arrondissement:

408
537 1

5
335
29

103
22
81

I II

40

82

39

164

5!

I
I

m. h.
Z. r.

I8

,
I
I

51

5
6

50
1

Druga zanimanja, bel zanim:ln ja i bez awake zanimanJa - Autre;! p rofessions, sans profe ssion et sans
declara tio n de la prufess io n

Ulwpno -

Total

m. h.

Z, r.

m. h.
f.

z..

sv.. ens.

110 I
22-l

2.485 '
1.077
3.562 :

216

56 1

272 1

437

35
472

10

526
559 1
1.085 1

52
3

12

55 13

189

....

la profession

...

o c
'C ~

. ..
~

i~ ~~

.. -.
-

i!]~]

E> E E '-'

~g

"
.;

"';::

e.!:: ~

>

"~
~.

~ E

':';:3

'"

=",

_<7

:!~ ~:;

"
"

.. :;... !:!0 :<:

~
o "
"' 0

...

Primorska ba novina
Iz drtava ll 3 Ilea

:; ~ ~
~

.~

c. '" ....

""

~iH

~
~

Personnes en tretenues

"

.:..;
c ~

.~~ ~

I "

2,::~ i ~

~~~
~
.... 0::: ' ..
&"= ;:;

l -g

o ... ~
-.:;I "' e..
o ~

J;= ~::;

".

:g ;

.tt~!

0 "=
"~ -"
""
:t;
~=
-"
~:

~
;; 0'" ;:;

....

.~

~~~

c.

'; ~

~.

== -0
~

"

::> ...

BENKO VAC
.-

9. 114
7.995

16.861
9.745

15

416
223

10
II

259
40

,
I

8
9

IV

II

12

13

I,

~133i

B.021
17.154

114
90

6.871
13.2 16

416
231

190
430

39

259
79

92
19B

42

358
81

II
23

114
99

34 1
131 '

IB .ooB

10.235
28.243

7.19B
13.998 !
21.196

7.8IB
5.684

3.326
6. 539 1

189
46

99 1

1:: 1

203
35

16

JI8
46

355
39

I -

16.B61
9.745

IB.005
10.137
28.142

3
98
101

10
17

4.394
4.888

11.349
IB.240

27.9B5

~I

23
49

3
6

21B
491

634
722

30 1
45

74
156

196
399

455

144
314

502
395

52
144

166
243

74

133
291

2B.21O

119

478

18 1
13

175 1
359
534 1

189
337
526 1

4.397
4.894
9.29 1

11.959
19.588
31.547

29.967
29.823
59.790

13
12 1

214 1
307 ,

853
1.
1
1.994

5.406
8.852

13.224
14.536

,i

?4 '

123
214

312
260

233
337

436
372

86
235

404 1
281

".

_.

B10GRAD
2

4.112 '1
4.67 1

2
I

203
31

3 13
30

67
37

4.114 1
4.675 ,1
8.789 1

8.595
5.824
14.41 9

10
II

12
13

189
42

5.684

3
51

,I

7.BIB

32 [

102 [

47 1
74 '

7.

212 1

38

28
86

25
25

8.595
5.849
14.444

3.513
6.903
10.41 6

67

119
271
390

~5 1

148
188

5
16

I~

98

35

102
136

398
568
966

1.853 ,
1.994 '
3.B47 1

5.883
9.736
15.619

14.478
15.585
30.063

BRAe
2

1.

,I
,

,
7

3.880
3.188

--

3~ 1

806

--

10 1
26

252
76

199
69

-.

520

1.996 1

10

21

11

536
2.055
1.
1
3.591

5.252
3.785
9.037

12
13

227

115
225

3.8BO

3. 189

1.212

I
3.020 1

31
6 ,1

228
280

520
571

1.963
3.877

5.843
7.066

230

197
501

7'
9;

124
350

2
1

330
86 1

1.136
1.091

252
88

94
197

33 1
65

43
118

3
5

173

12

385

425
473

15

199
34

13
34

97
264

296
348

\0

11 5
235

112
18 1

114
189

229
424

41
41

5.252
3.826
9.078

2.677
5.576
8.253

7.929
9.402
17.331

806

1.628
3.933
5.561 1

B2
227

,
I

125
307
432

2
3
2
8
399
759
1.158

525
577
1. 102

190
Primorska banovina
Liea zaposlen3 u zanimanJu -

K las e zani rnan ja

Po l

C I<l5SeS des professions

Sexe

Srez
Poljoprivreda, ~umo.rstvo i ribarstvo -

syl viculture el

Agricultu re:,

p~(he

lnduslrija i t.:lnati -

Industriu et metiers

5.I IS
460 ,

21

m. - h.

451 1

II

i. - f.

48

m. - h.
i. - f.

ml

23

m. -h.

26

170
30

m . h.

z. - f.

Pc: rsonnes

tXer~anl

Ar rondi sse ment:


1.049 I
417

253
55

26

46

II

II

44
3

3
,

Trgovina, kredit i
communications

saobr(l~aj -

Comm erc e, c rl.!d it et

Javna slutba, slobodna zaoima nja i vojska public, professions !ib~rales ~t armce

Service

Druga zanimanja. bez zanimonja i bet ozna ke zanima-

nJ3 - Autre! professions. sans profession et sans


declara tio n de la profession

Ul<upno -

Total

z. . f.

m. - h.
Z. - f.
m. - h.
i . . f.

sv .. ens,

II

~I
5.779 II
573
6.352 ,

II

lndustrija i zanati -

Agriculture,

z.. r.

m. h.

Industries et metiers

T rgovi na, kredit i saobracaj communications

m. h.

! .. f.

Commerce, credit et

Javna slu~ba, s lo bodna zaniman j a i vojska publi\:, profession s liberales e t arm~e

Service

Dr uga zanimanja, bez zanim3n ja i bez oznake zanima


nja - AUlres professions, sans profession et sans
decla rati o n de la profession

Ukup no -

Tot al

m. - h.

Industrija i zanati -

Agriculture,

Trgovina, kred it i saobrataj \:ommunications

Commerce , cred it et

Javna s lu~ba , slobodna zllonimanj a i vo js ka public, professions Jibe ra Jes O!t armee

Se r vice

Ukupno -

T ota l

31"

52 1 13

Arrondisse ment:

38

17

8!

m. - h.

12

88
S

z. - f.

29
3.609

sv. - ens.

3.95s l

55
13

19

m. - h.
i. - f.

m. - h.

m. h.
Z. f.

57
4
61

349

147

157
131

288

10

17 11

I "
IS 13

Arrondis se ment:
149
165

2.769
920

!. - f.

2S7
SI

47
I

m. -h.

180

93
10 1

79
3

32

264 1
107

46
II

7
3

!. -

r.

z. . f.

m. h.

!. -

Druga zaninlanja, bez zanimanja i ber. ozna l:e zanima


nja _ Autres profes sions, sans proression et sans
declaration de la profession

49 I II

z. . r.

m. - h.

Indu st r ies e t mt/ieTS

10

Srez
Poljoprivreda, ~uma r stvo i ribarstvo sylvicul t ure et peche

97
118

3.459
311

92

25
1.124
431
1.555

Srez
Poljoprivred(l, ~lIma r stvo i ribarstvo sylvicultu re et p~che

13

II
226
37
263

51:

r.

53
24
7

253
25

3S

76

171

104

IS

z. . r.

234

25

10

m. h.

3.364
1.295
4.659

m. h.

!. - r.
sv. - ens.

411
li S

529

535

244

39
574 .

366
610 ,

77

11

12

SO 13

191

Primorska banovina
la profession

"0
~
-;;

"

'. ~

~ ~

.~

"'''0

i~i~~
g

eo

... .~~..,


"> 0

'" ~

~~ ~].
"':; .::::
~ ... ~::

"

.. --

~.

.!C::t

.. ~

Izddavana lira

~ ~ 2~

.~

if i].~
i:

[~~

~;;

".

2~,:
~ " ;~.~ ~

d~ 1

o
::~

. ~ ...,

- "'<n

~.~ ~

""
~-

"

-"
:! ::
;,=

~~

:;;

HtHI

""";~

.-

Ptrsonnu entretenuu

o ~.... ';;
"0 '"'0o ~

~o

'" ~
J;=

0
0
~

0
~

I.

=> ...

BUG OJ NO
I

11.814
5.476

8
4

793
121

1
3

210
12

,
6

III

12

13

5.604
4.599

210
32

,I

86
65

5.613 1
4.606
10219 11

13. 113
5.706
18.819

,
,

11.814
5.477

5.084
10.092

26
36

324
487

2.455
2.808

793
124

402
920

6
17

71
199

1.136

1.273 I
1.260

101
230

15
38

35
38

18

210
30

151
306

36 1 1
336

1
21

211
53

14
25

137
316

9
12

160
353

371
406

86
70

37
97

19
28

56
125

142
195

1
48
49

13.114
5.754
18.868

5.638
11.364
17.002

8.736
15.343
24.079

21.850
21.097
42.947

4.899
8.206

12.460
12.407

,
184
407 ,
591 1

7.889
13.423

19.703
18.900

480

458 1
764 1
1.222 1

2.456
2.808
5.264

DUVNO
1
2

3.988 ,
3. 772 1
1

3
4

1
1

,,

'0

"12

3989
3.773 1
7.762 :

13

7.561
4.20 1

--

155
13

57
2

94
9

74
42

7.941
4.267
12.208

7.561
4.201

~.~~~ i

21
47

17 1
32

155
18

2
2

11 ,
34

57
4

91
170 1
1
45
87

10
20

4
12

94
14

1
01

74
42

--

62
139 ,1

-I

12
43

12
12

7.941
4.279
12.220

3.272
6.361
9.633 1

5.528
4.1 62

1.735
4.594

95
208
303

738
1.
1
2.068

1
2

23
50

60
121

117 1
125
1
159
155

35
93

109
135

1.739
2.070
3.809 1

5.163
8.767
13.930

13.104
13.046
26.150

695
802

2.545
5.686

8.073
9.848

335
768

1.052
1.076

6
5

217
641

620
736

57
128
185

259
224 1

65
141

104
206

HVAR

I
I
3,
I
4

2.456
3.074

5
15 i

18
11

6
7

81

9
10

"

2.479
3. 100
5.579

12

13

5.528
4.159

I,

...

1~ 1

;~~
I
_/0

187
456

14
46

1
131 '
266

42
125

716

296

12

717
308

16

403
95

11 8
326

43

341
171

7
33

122
271

59
178

7.111
5.007
12.118

2106
5.587
7.693

403
79

341
128

122
259

7.110
4.921
12.031

12
1
86
87

132 1
345
-

192
531
723

51
185
5
28

144
406

485
577

24
53

83
231

205
502

322
807
1.129

704
807
1.511

3.324
7.732
11.056

10. 435
12.739 I
23.174 1

192

Primorska banovina
Uca zaposlena u zanimanju -

- - - -Kl(lSC

zanimanja

Classes des

professions

--'----

Pol
Sexe

Srez
Poljop rivreda, ~um,:Hstyo i ribarstvo sylviculture Itt pi!che.

lndustrija i zanal i -

Agriculture,

m. h.
i. - f.
m.' h.
t . . f.

Industries et metitrs

5.864
1.269 !

71

146 ,

10

44 ,

Commerce, cr~dit et

J:lvna slufba, slobodna zanimanja i vojska public, professions liberales et 3rmce

Service

Druga zanimanja. bu zanimanja i btl oznak e zanimanja - Autres professions. sa ns profession et sans
declaration de 13 profession

m. h.
Z. - f.
m. - h.
Z. r.

m. h.
Z. r.
m. h.

Ukupno .- T ota l

Z.

r.

sv .. ens.

Industrija i zanali _

Industries

(!t

Agriculture,

m. h.
Z. f.

m. h.

metiers

Z.

r.

saobra~aj

Commerce, cn!dit et

Javna s lulba, slobodna lan imanja i vojska public, professions libo!;rales eL armo!;e

Service

Drug3 zanimanja, bez lanimanj3 i bel Olnake zanima


nja - Autre5 professions, sans prof~ssion et sans
declaration de la profession

Ukupno -

T ot.1

m. h.
Z. r.
m. h.
Z. f.

8
9
10

161
6.
1.398 1

210

151

7.559

258 ,

200

48

49 [

10 I

8.085

308 [
113

391
747
1.138 I

113

20 1

1~ 1

m. h.

8.649
1.178
9827 1

Industrija i zanal i -

Agriculture,

Comm~rce,

Z. f.

Arrondissement:

720

II I

46

91

21

186
6

114
2

16 1

328
51

104
2

10

573
64

637 1

Service

Druga zanimanja, bez zanimanj :l i bez ozn ake zanima


nja - Autre5 profeSSions. )ans profes$ion et uns
declaration de la profes sion

Uk upno -

Total

901
1.220 I

257
2

30

5
2

159

m. h.

72

i . . f.

59

m. h.
m. h.
Z. f.

m. h.
7. . f.

sv .. ens.

4.364
334
4.698

449
16 1

465 1

273
15
288

9
10

52

1 "
12

81

60 . 13

Arrondissement:
I 1

288 1

654

170 1

14

14

25
6
319

19 1
11

222

G 5

939
98
1.037

95

r.

i . . f.

Javna slulba, slobodna unimanja i vojska public, profe ssions liberales et armce

20 I

II

Z.
credit et

3.963
238

- 12 1:;

49

229
34

m . h.

Industries et metiers

Trgovin3, kredit i s30brabj communications

m. h.

12 111

257
892

910 I
I

Srez
P oljoprivreda, ~u marstvo i rib3rstvo sylvicultu re el peche

55
67

128
130

sv . . ens.

5
6

61

m. h.
Z. f.

z.. f.

44 1

1
Trgovina, kred it i
communicatlOn5

50

81 1
12 1
I
15 i

Srez
Polj o privreda, sumarstvo I r ibiHstvo sylviculture et p~che

Arrondisse ment :

I
101 1

TTg-avina, kredit i saobra~aj communications

Personnes ('xeTtanl

1:1

86
2

~I

32

10

511
672
1.1R~

91

11

21'2

93 . 13

193
Primorska banovina
lzdrfavana Ilea -

la profusion

Personnes entrelenues

. -.
~

>

"

IMOTSKI
I

5.401
5.710

11.659
7.726

11.659
7.726

5.051
10.750

348

2.088
2.629

191

7.330
13.734

18.989
21.460

268
90

268
99

115
278

3
18

43
93

161
38Y

429
488

5
I 6

160
23

160
45

99
217

16
40

6
7

121

22

264

281
309

184
46

32

184
78

5
19

89
152

94
171

278
249

55
67

55

12

79

48
139

48
139

103
218

12.326
7.952
20.278

i5
75

12.326
8.027
20.353

5.318
11. 403
16.721

16.793
8.449

6.951
13.396

10
13

154

7n '

8
9

10
12

'3
1

5.401 ;
5. 710 1
11.111

~.0881

2.629 j
4.717 ;

7.754
14.697
22.451

20.080 I
22.724
42.804

637
3.
4.295

10.675
17.858

27.468
26.307

691
1.414

1.827
1.650

313
687

752
760

39

171
396

629
498

13
17

ir7
190

240
334

11.937
20.545
32.482

30.9 16
29.549
60.465

lOB I
217
325 1

KNIN
2

8. 440 1
6.644

16.793
8.449

77 1
II

411 .

2
I

1.136
222

14

1.136
236

259
576

21
65

439
30

43

439
73

81
231

169
334 1

457

458

II

58

44

102

31

153
136

153
144

74
173

18.978
8.895
27.873

109
110

18.979
9.004
27.983

7.376
14.407
21.783 1

8.976
4.164

3.556
7.404

30
52

-2 \
1~8

7'63

2
2

727
65

184

393

3
\I

216
212

407
6

I
\0

408
16

88
200

265
475

17
251

86
212

10
II

8.446

12

6.646

13

15.092

157 1

326 !

357
738

1.095

631
12:

567
104
1. 1 1
1.57

3.637

4.296
7 933

KONJIC
I

2
3

,1

4686
3.270 1
7

5
5

8.976
4.163

-,

175

17

16

175
33

106
68

106
69

147

3
30
33

10.392
4.347
14.739

3.884
8.150
12.034

384

10
II

12

13

4.701
3.278
7.979

10.389

4.317
14.706

55

755

1.139

5.110
9.453

14.OB.6
13.6 17 ,

403
616

1.130 1
68 1 '

370
933

949

6
13

93
231

268
264

18
16

73
168

179
237 ,

6.049
11.401
17.450

16.441 1
15.748
32.189

309
600
909

1.472 1

1.889

1.472
1.896
3.368

778

13

194

Primorska banovina

IIi

LIn zaposltna u zanimanJu -

Personnu excr<:ant

Pol
Sexe

Klase zanimanja
Classes de s professions

I
Srez
Poljoprivreda, guma rstv o i ribarstvo -

sylviculture et

Agriculture,

p~che

Industrija i zanali -

Industries et

Trgovina, kredit i saohrai!aj communications

m~t iers

Commerce,

lib~rales

et

cr~dit

et

Service

arm~e

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanima

nja _

Autres professions, sans profession et sans


declarat ion de la profession

Ukupno -

Total

10

1.905

712

m. - h.

278
112

10

261

68

66
7

58

34

139
17

62

135

21

i. - f.

m. - h.

22

241

i. - f.

16

146

-h.
Z. - r.

163
148

m. - h.

2.507
1.005

314
159
473

410

448

79
489

215

m. h.

ffi.

z. - f.

SV. -

ens.

3.512

205

Industrija i zantlti -

Agriculture.

Industries et mHiers

Trgovina, kredit i saobrataj communications

Commerce, cn!dit et

Javna slufba, slobodna zanimanja i vojska public, profesSions Iibeta!es et armee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja - Autres profess ions, sans profusion et sans
declaration de 13 profession

Ukupno -

Total

Industrija i zanati -

Trgovina, kredit i saobracaj communications

Commerce, credit et

Javna .slu!ba, slobod na zanimanja i vojska publIC, professions Iibe ra les et armee .

Service

Total

61 11
34 12
95 13

Arrondissement:

232

13

7
8

56

45

m. -h.
i. - f.

146

32
3

36

h.
i. - f.

15

158

12

29

9
6

-h.
i. - f.

69
60

ffi. ~

ffi.

3.995

212

i. - f.

441

32
244

4.436

ffi. -

h.

7.089

i. - f.

19

m. - h.

86

12

i . - f.

m. -h.

205

i. - f.
sv. - ens.

,
10

303

470

60

11
12
13

Arrondissement:

21>1
227

110

11

31

17

25

13

3
4

,
6

7
2

8
7
232
21
253

251
219

34
32

8.445

283
20

19

7.351
1.094

60

138

z. - f.

1.039

m. - h.

m. - h.

177
140

59
71

m. - h.

m. -h.

Ukupno -

663

10

301

21

321

i. - f.

Druga zanimanj3, bez zanimanja i bez oznake zanimanja - Autres professions. sa ns professio n et sans
declaration de III profession

4
3

m. - h.
i. - f.

i. - f.

Industries et metiers

3.464

Srez Agriculture.

m. - h.
Z. - f.

sv .. ens.

Poljop riv reda, ium:lrstvo i ribarstvo sylviculture et pte he

Srez
Poljoprivreda, ~um3rstvo i ribarstvo sy lviculture et peche

349

! .. f.

i . . f.

Javna slulo:!., slobodna zanimanja i vojska public, professions

m. h.

Arrondissement:

138

31
169

318
253
571

10

15

12

15

13

195
Primorska banovina
Izdrhvana Ilea

la protusion

Personne! entrelenuu

.. --"~ "

>

o~ _

=> ...

KORCUlA
2.490
4.821

7.313
9.006

83
206

302
711

979

24
82

78
116

200

562

444

502

120
300

395
490

4.823
. 4.185

1.351
3.368

677
225

677
245

214
499

20

362
33

362
25

58

94
241

275
162

275
190

13

103

28

33

261

167
157

14

167
171

26
113

6.304
4.759
11.063

90
90

6.304
4.849
1l.l53

1.698
4.254
5.952

8.742
5.702

3.111
6.195

609
83

250

6
7

iO

2.564 ;
3.267
5.831 1

12
13

1.026
1.249

4.823
4.182

II

113
203

2.558
3.265

956

199

II

32
125

296

132

284

348
480 I

542
826

1.030
1.257
2.287

3.144
6.401
9.545

9.448
11.250
20.698

28
41

85
143

2.430
2.91 1

5.654
9.290

14.396
14.992

286
651

2
2

58
163

346
817

955
900

19

14
26

II

186
423

436
453

lIVNO

,I
3

5.0U I
5.240 !

8.742
5.70 1

p '

609
79

d,

27 1
p-,i

:I

I
I

\0

5.113 :
- ?65 ;'
0._
10.37S ,

II

12
13

19

II

30

150
338

185
47

4
23

189
70

10

128
131

51
90

9.918
6.016
15.934

3.599

142

7.284

315
457

201
429
630

142 '

256

250

128
131
9.914
5.977
15.89 1

39
43

10.883

: : I'

224

100

289

II

245

315

38
86

89
176

217
307

2.433
2.923
5.356

6.375
10.951
17.326

16.293
16.967
33.260

2.166
2.839

S.9OO
16.051

22.229
24. 334

179
392

466
461

233
193

LJUBUSKI
I

2
3
4

61

5.945
7.0 17

13.329

13.329

6.581

8.~83

8.283

12.945

II
II

8
2

287
69

287

122
271

12

45

69

17

104

8
2

138

138
9

71
152

10

14

15

16

95
184

222
39

124
246

4
17

129

351

269

308

31
72

III

219

21

IS

II

42

42
39

10

5.961
7.021
12.982,

14.015
8.420
22.435

39

19
22

14.01S
8.439
22.457

24
51

6.799
13.425

20.224

21
157
289
446

212
414
626

9.334

2.166
2.840

16.968

5.006

26.302

73
23.352
25.407
48.759

13*

196
Primorska banovina
Lie. zaposlena u zanlmanJu -

Klase zanimanja

Pol

Classes des professions

Sexe

Srez Poljop rivreda, umarstvo i ribarstvQ -

sylviculture et

Agriculture,

p~che

industrija i zana ti Trgovina, kred it

Indust ries et mHiers


saobrataj -

Commerce, crc!dit et

communications

Javna slufba, slohodna zanimanja i vojska public, professions Jiberales et armee

Service

Druga zanimanja, bel zanimanja i bez oznak e zan imaIIja - Autres professions, sans profe ssion et sans
declaration de 12 profession

m. - h.

3.044

Z 1.

1.329

Total

53

128

15

129
26

m. h.
Z.. 1.

18

260
63

m. h.

108
81

z. - f.

sv. - ens.

5.132

325

281

69
394

44

325
Srez -

Poljop rivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture et p~che

In dustrija i zanati -

Agriculture,

1.984

-h_
Z. - f.

109

h.

72

ffi.

Industries e1 mHie rs

Trgovina, kredit i saobrataj -

m. - h.
Z. 1.

Commerce, credit et

communications

Javna sl ufba, slobodna zani man ja i vojsk a public, professions lib~rales e:t a rm~e

Service

Dru ga zaniman ja , be:! zanimanja i bez oznake: zanimanja - Autres professions, sans profession e:t sans
d~claration de la profession

Ukupno -

T ota l

m. -

Industrij a i zana ti -

Trgovin a, kr e:d it i
communication,

Industries e:t

sao bra ~aj

Comme:rce,

Javna slu2ba , slobodna zanimanja i vojska public, p ro fe ssio ns liberales et arm ~e

et

Service

Druga zani manja, bez zanimanja i bez oznake zanima


nja - Autre:s profe:ssions, sans profession et sans
declaration de la p rofession

Ukupno -

T ot.1

15

II

10

322
373
695

39

II

12

47

13

Arrondissement:
2

7
20

18

69
9

III

86

149
52

10
6

m. - h.
Z.. 1.

II

m. h.
Z 1.

31

24

10

m. h.
z.. 1.

2.207

577
2.784

229
61

176

280

24

13

12

290

189

389
669

26

13

Arrondissement:

8.150
618

20

737
97

86
18

1.520

161
341

265
15

80

410
16

320

37~

196

40

Z 1.

26

m. h.
Z. 1.

40
12

1.025
179

2.280

13

13
28

m. h.

726

10

263

z. - r.

543

162

10

m. -tt .

z.. 1.

Z. - f.
cr~dit

7
8

10

m. h.

m~ tie:rs

15

55
7

29

Srez Ag riculture:,

186
369

5 11

Z. f.

sv. - ens.

Poljoprivre da, umarstvo i ribarstvo sylviculture e t p!che

39

m. h.
Z. 1.

3.562
1.570

270
331
7

z.. f.

Arrondissement:

27

263
126

17

exer~anl

136
41

m. h.
Z. 1.

m. h.
Ukupno -

Petsonnu

m. h.

m. - h.
z.. 1.
sv. - ens.

354

295

10.063

1.461

4.188

987

305

II

1.286
11.349

223

101

828

17

12

1.684

4.289

1.815

322 13

197

Primorska banovina
Izdriavana Ilea -

la profession

Pcrsonnu cntrclcnu C!
o

." -.
o

c
~

.>

-.
0

=> ...

MAKARSKA
2.627
4.396

5.967
6.056

5.967
6.056

2.507
5.401

12

149
21 4

1.142
1.370

3.804
6.997

9.771
13.053

448

28
91

I
I

258

538

706
770

256
500

595
561

448

20

222

10

232

229
442

14

339
43

339
81

104
237 1

37
65

III

38

188

10

293
75

294
104

9
30

108

29

260 1

8
9

125
299

419
403

124
92

124
108

162

17 1

16

60
184

292

7.172
6.581
13.753

2.892
6.272
9.164

34 1
492 1

313 1
524
837 1

4.271
3.478

1.766
3.565

107
124

199
76

159

8
8

50

45
98

37
99

171
75

85

14

13

191

24

31
28

20
59

5.03 1
3.654
8.685

5~

5.033
3.707
8.740

1.915
3.894

642
2.
H24 1
7.066

7.171

6.488

93
94

13.659

43

22 ,
151

184

1.147
1.381
2.528

4.503
8.51 8
13.02 1

11.675
15.099 1
26.774

86 1
987

2.734
4.678

7.005
8.156

91
182

290

15

56
91

139
289

500
339

93
204

264
279

METKOVIC
096
2.
2.598 1
4
7
15
7

4.271
3.478
199
65

II

359
26

2
24

171

61

31

10

:: 1

13

2.115
2.612
4.727 .

55

361

i7

I
I

862
988

258

21

52

60

88
8. 111
9.120
17.23 1

3.809

130
300
430

171
231
402

1.850

3.078
5.413
8.491

22

MOSTAR
I
2

,
5
5

9.420
10.697

17.948
11.610

17.948
11.610

7.665
15.493

36

112
224

3.544
4.199

11.343
19.952

29.291
31.562

2.771
558

2.771
559

625
1.416

40
99

83 1
1.831

1.497
3.348

4.268
3.907

2
8

1.127
2.27 1

2.499
2.406

24
8

8
9

10

"12
13

9.448
10.712
20. 160

1.369

3
73

1.372
135

363
823

364

62

944

398
496

3.358
232

15

3.373
299

23

67

78

581
1.325

41
79

645
1.482

4.018
1.781

1.006
705

1.006
719

412
825

_ 211

139
336

572

14

1.161

1.578
1.880

26.470
13.322
39.792

18.635
27.723

15.184
28.214
43.398

41.654
41.536
83. 190

26.452
13.167
39.619

18
155

173

9.088

1.028
2.404
2.432

1.521
2.966

3.547

4.487

7.756

4.209

198

Primorska banovina
Liea zaposlena u zanimanJu -

Klase zanimdnja

Pol

Classes des profession s

Sexe

Srez Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo sylviculture. eptl4!che

Industrija i zanat! -

Agriculture,

industries et metiers

Trgovina, kredit i saobracaj communications

Commerce, credit et

Javna sluba, slobodna zanimanj3 i vOj sk a -

Service

public, professions liberates et armee


Drug-a zanimanja, bez zanimanja i bez ozoake zanimanja - Autres professions, sans profession et s~ns

declaration de 13 profession

Ukup no -

Total

Z. - r.

2.371 i
1.070

m. - h.

183

Z. - r.

55

m. h,

-h.

61

Z. - r.

m. - h.

Z. - r.

-h.
Z. - r.

86
27

m. - h.

2.710
1.161
3.871

ffi.

ffi.

Z. - r.
ens.

SV. -

sylviculture et

ribarstvo -

Agriculture,

p~che

Industrija 1 zanati -

Z. - r.
ffi. -

Industries et metiers

Trgovin3, kredit i saobracaj -

m. - h.

2.202
117

Commerce, credit et

Javna stuLba, slobodna zanimanja i vojska public, professions !ib~ra!es et armee

Service

Druga zanimanja, bez lanimanja i bez oznake zanimanja - Autres professions, sans profession et sans
declaration de \a profession

m.

164 1
36

12

2
1

23~ I
45 ,

283 !

569
10
579

Total

h.

65
2

Industrija i zanati -

Agriculture,

22

Commerce, crMit et

Javna s\utba, slobodna zanimanja i vojska public, professions lib~rales et armee

z. - r.

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja - Autres professions, sans profession et sans
declaration de la profession

Total

144

32 II

56 1
200

10

140

19

54

80

54

1941

466
470

39

48

21

12

296

289

z. - f.
z. - r.
sv . . ens.

54

238
127
7.542
1.272
8.814

362
61
423

10

13

I
1

64

8 ,

,
5

6
9

16

28

10

533

516

44

517
1.033

577

12

Arrondissement:

104

m. - h.

35

m. h.

26

z. - r.

78
2

6.942
1.011

,3

192
40

m.-h.

1 12

33 13

25
2

z. - r.

Arrondissement:

246
110

h.

m. -h.

Ukupno -

10

t-r.

ffi. -

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobraeoj communications

m. h.

Srez
Po!joprivreda, ~umarstvo i ribarstvo sylviculture et peche

19

z. - r.
z. - r.

7
8

m. -h .

sv .. ens.

53

2.322
198
2.520

25
15

z. - r.

32

112

-h.

m. h.
Ukupno -

12

h.

z. - f.

ffi. -

51

384
3

Z. - r.

communications

114

11

68
8

exer~ant

Arrondissement:

161
7

Srez Poljoprivreda, !umarstvo

Personne!

66
8

12

74 13

"'"
Primorska banovina
la profeSilon

..

'.~

.:!"tI

'c:;
~: ....
.... 0. ... - ....

rg'5

2 ';

""1:1

..... 0"" '-

"

[ g E~~

095
2,
4.\08 1

"

4,588
5,229

_.

"2

~.

.~

~~ ~:i
_ CI"
..> :;N !!:
0 c:

--

. -

'" 0 '"
"'v"'"

~ ~ ~.~ E
E~ ~! ' 2

;: :. '!~
0 '-

Ptrsonnes tntrtttnuu

=~

PREKO

c
e~

.>II:: ... IICI

>

Izdrhvana llta -

...

-;;

-:::
-;;;

Q.

4.588
5.229

1.851
4.133

392
69

~~
~f~ .g ~ :: '~ ~

"~

:vi't:l==-g.-c:: ....it~.2 ...E

'1. .

.: ~ ~
~ ~ .~

~~ 1

. ;:
~
~ -:;.g

...

; ...

=.."' ...

31
47

150
258

2
3

87
95
381
578

. ~ '"
. '.
.-= ;: ~
-;;; iii =
.'
~ .

u
E. e..

-g

'.

E~
~.

:: =
~O

..;;".
u

=~

=
~

"

3.003
5.387

7,591
10.616

239
356

631
425

489
7151

1.019
811

74
179

262
231

41
115

137
147

Ll21
1.206

392
69

4
3

529
20

530
24

70
114

38

187
41

I
II

188
52

3
10

71
168

96
32

18
84

2
17
19

5.794
5.406
11.200

2.092
4.599
6.691

111 1
267
378 1

519
752
1.271

1.124
1.206
2.330

3.846
6.824
10.670

9,640
12.230
21.870

4,
19 ,

33
45

744
S5S

2.815
4.664

6,495

II

6
10

68
132

168
274

61

3
13

35
80

79
84

52
107

137
115

20
42

54
55

,
1

10

,
11

12
13

96
30

1
1
? 0!J9 '
-. I
4.116
6.215 "

5.792
5.389
11.1 81

95

20
31

PROZOR

2.116 1
1.661

4.437
1.831

4.437
1.831

2,034
3.742

2
1
54

100
142

100
142

62
120

44

,
6

,
10

3'

84
2
34

13

11

2.121

12

1.715
3.836

13

-1-1

25

58

85
8

4.699
1.988
6.687

70

13

26

4.700
1.998
6.698

2,130
3.946
6.076

17.079
9.793

6.311
12,840

561
179

18

I
II

3~ 1

34

10

47
98
145

15
37

7.252

II

16

68

745
860
1.605

2.990
5.025
8,0 15

7.690
7.023
14.713

4,052
4.817

10.572
17.953

27,651
27.746

321
649

882
828

143
325

338
372

159
376

766
4I5i

141
278

395
442

11.336
19.581
30,917

30.032
29.875
59.907

121 1
189

SINJ

9665
8,31:
3

31

6
7

II

, -

\0

11

9.673
8. 316 1
17,989

12
13

17.079
9.793

561
173

195
29

209
8

288

232
471

7
30

79
147

195
47

96
207

40

7
46

72

4
43

607
111

9
33

130
299

20
37

254
164

127
268

14

155

18.692
10,218
28.910

4
76
80

18.696
10.294
28.990

6.775
13.819
20,594

603
68
254

10

177
409
588

329
528
857

I
-

4.055
4.825
8.880

200
Primorska banovina
Lin zaposlena u za nimanju -

Po l
Sexe

Klase zanimnnja

Classes des professions

Srez Poljoprivreda,

~umarSlV<J

sylviculture e t

i ribarSlVO -

Agriculture,

p~che

!ndustrija i zanati -

rndust ri~s

Trg-ov ina , kredit i saobrabj -

et metiers

Commerce, cre di t et

communic:Jtions
Javn:) stu!ba , s!obodna z::lnimanja i vojska -

public, professions

1ib~ra les

Service

et .. rme t

Druga zan ima n ja , btl zanimanja i bez ozoake zanima

nja - Autru profusions, sans profession et sans


d\!cla ralion de la proiession

Total

316
58

3.300
371

820
172

578

7~

851
172

1.059
267

1.092
67

175
12

32
5

,
6

m. h.
i . . f.

213
105

2.106
519 1

1.11 0
162

166
53

m. h.

1.908
1.821

407
29

14
16

5.95 1

2.047
1.083
3. 130

15

m. h.
i . . f.

1.575
304

m. h.
Z. f.

i . . f.
i . . f.

sv .. ens.

17.423
4.439
21.862

3.496
844
4.340 1

638
6.589

Srez Pol joprivreda , 3umarstvo

ribarstvl,) -

Agriculture ,

syl vicultu re el ptche .


Ind ustrijll i lanati -

Trgovin a, kredit i saob racaj -

1Tl. -

h.

Z.

r.

Commerce, cr~dit

et

Servic.e

Druga zan imanja, bez zaniman ja i bel oznake zanima


nja - '\ulres professions, sans profession et sans
d~c!a rat ion de 18 profession

Ukupno -

Total

477
65 1

Industrija i z:lnati -

Agricu lt ure,

Commerce,

Javna slulba, slobodn:! z:!nimlln ja i vojska public, profeSSions liberales ~t armee.

223
24

365
31
396

309
37
346

c r~dit

et

Service

Total

6900
1.686

II

19

9
2

10

54 1
744
1.285

73 1
I 12

74

13

Arrondissement:
360
373

520
!97

84
19

807
132

176
III

22~

48

3
4

z. . f.

313
65

294
22

360

116

16
I

m. h.
f .. f.

64
21

683

1.475
6

54
28

m. h.

881

134

i . . f.

554

10

m. -h.
i . . f.

8.678

2.664

sv. - ens.

11.201

840
521
1.361

244 1
49 12
293 13

i . . f.

Druga zanimanja, bez za nimanja i bez oznake zanima


nja - Autres professions, sans profession et sans
dt!clara tion de la profession

Ukupno -

i . . f.
m. h.

Industries et metiers

lrgovina, kredil i s:lob rac:lj commun iC:ltions

m. - h.

22

Srez Poljop rivreda, su marstvo i rib3rstvo syl viculture et p1!che

Arrondissement:

61

5.378
470
5.848

83 12
699 13

117
5

38
63

m. h.
i . . r.
sv. . ens.

616

3
4

m. h.
i . . r.

h.

9
10

65
I

12
5

m. -

28
82

i . . f.

m. - h.

243
36

177
4

r.

i . . f.

Javn a slutb :! , ~ l obo d!l3 zanimanja i vojska public, profeSSions liberales et arme::

61
19

i..

communicat ions

4.798 .
362

333
36

m. h.

In du stries et mt:tiers

872
830

12.876
2.037

42

Arrondissement:

m. h.
i . . f.

m. h.

U!..;upno -

Personnu nert;an!

m. - h.

2.523

217 1

1.072
258
1.330

152
2.816

201

Primorska banovina
Izdrfavana ilea -

13 profession

Personne. enlretenues

---- - - ---;;-- - -1

SPLIT

15.935
29.028

42.971
43658

2.588
6.201

9.199
7.426

1.876
4.266

5.117
5.188

111
261

1.157
2.716

4.767
3.933

219
597

1.282
3.043

3.611
5.184
65.665
65.389
131.054

27.034
14.628

27.036
14.630

11.006
22.754

10

277

18

581

19
49

6.608
1.032

3
193

6.611
1.225

1.201
2.877

152
427

1.232
2.889

26
47

3.235
570

6
352

3.241
922

716
1.657

643
1.412

515
1.194

3.601
839

9
378

3.610
1.217

105
280

94 1
2.174

9
10

2.329
1.866

275

2.329
2.1+1

1.062
2.446

42.807
18.935
61.742

20
1.200
1.220

42.827
20.135
62.962

14.090
30.014
44.104

10.595
7.062

4A25
9.218

696
172
408

13. 229 11
11.752
3

6
7

il
12

13

13.274
11.848
25.122

4. 642 11
5.675

3
2

1.746
4.031
5.777

2.354
5.522
7.876

4.648
5.687
10.335

22.838
45.254
68.092

220
417

2.088
2.413

6.737
12.056

309
621

12
27

83
159

2
2

406
809

1.102
981

7
12

364
671

772
704

STOLAC
I

5.314

:i

6.049 .1
8:
11 'I

10595
7.062

17.332 .
19.118

696
168

408
24

33

168
340

140
249

49
70

249
32

249
45

13

22

142
302

22

153
346

402
391

63
72

63
75

55
152

2
7

57
159

120
234

12.01 1
7.358
19.369

29
29

12.011
7.3f57
19.398

10.353
15.314

298
586
884

36 1
675
1.036

2.097
2.427
4.524

7.629
7.591

14.9 19
9.650

14.919
9.655

6.095
12.252

15
18

147
276

3. 689
4.378

25

1.823
532

48

1.823
580

430
976

50
115

429
867

23
18

1.122
112

77

1.122
189

288

581

236
377

535
968

2.276
272

2.276
406

38
92

386

134

1.018
571

1.018
621

283

50

2 l.l 58
11.\37
32.295

314
314

21.158
11.451
32.609

7.134
14.533
21.667

23 .1
6

15 ,:1
I

8
9

10
II

12
13

5.3+5
6.075
11.420

tOO1

7.717
14.041
21.758

19.728
21.428
41.156 1

9.946
16.924

24.865
26.579 :

1
11

910
1.969

2.733
2.549

1.060
1.935

2.182
2.124

84
177

508
1.106

2.784
1.512

102
151

385
783

10403
1.404

SIBENIK

8
9
10

II
12

13

7.660
7.634
15.294 1

837

632
687
1.347
2.034

1.297
2.439 1
3.736

3.691
4.398
8.089

12.809
22.717
35.526

i
1

33.967
34.168 1
68.135 1

202
Primorska banovina

LiC: z:p:slena u zanimanju -

I
I

K I as e zan i man j a

Pol

f s s ion s
C I ass e s de s p roe

Sexe

,. . . . .
~

~ ~~
\.0

9- :~.~

~~ t~
~N2~

~ ..,2
'

Personnes
v

exer~ant

U) ::l

u"~ 2-0.

.~ ~ .~ ~

c : : : .....

.g;

tn

"

~.~

~]> ~ ~

~Ul::lO

en

~~

________________________________________~______~__~__-__~_"__~_~___2__
"~____
~ __
o __~__
c_.-_ _
.~_~__~__~__~__~

BANOVINA PRIMORSKA
Poljoprivreda, 5u rnar stVQ i ribarstv o sylviculture et peche

Industrija i zanati -

Agriculture,

Industries et metiers

Trgovina , kr edit i saobracaj -

Commerce, credit et

communications

Javna sluzba, s lobodn a za nimanja i vojska public, professions Iiberales et armee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oz nake zanimanja -

Autre s professions, sans profession et sans

declaration de la profession

Ukupno -

Total

m. - h.
Z. - f.

103.495
17.110

331
27

7.491
8.740

m. -h.
Z. - f.

6.941
1.803

704
111

9.155
1.136

1.684
1.091

1.780
216

m.-h.
Z. - f.

3.437
492

2.838
422

3.355
125

744
18

143
10

m. -h.
Z. - f.

554
235

7.477
1.702

5.431
209

366
134

m. - h.
Z. - f.

5.030
4.385

14
4

425
46

711
409

I0

m. -h.
z. - f.

119.457
24.025
143.482

11.249
2.239
13.488

18.697
1.543
20.240

10.996
10.392
21.388

SV . -

ens.

216

6
7

1.929 11
226 12
2.155 13

203
Primorska banovina

Izdrfavana Ilea -

la profession

Personne! enlrelenues
o
C

'" "'"' ~'"


> 0

Q.

"

""

'"

~f-

BANOVINE PRIMORSKA
2

113.089
114.417

224.622
140.294

17

224.624
140.311

91.612
186.976

217
380

2.913
4.928

46.357
54.846

141.099
247.130

365.723
387.441

III
274

20.375
4.631

6
357

20.381
4.988

5.661
12.654

348
910

4.021
8.597

20
38

10.050
22.199

30.431
27.187

223
178

10.740
1.245

13
802

10.753
2.047

2.961
6.634

2.206
4.656

2.602
4.879

35
79

7.804
16.248

18.557
18.295

13.834
2.280

43
998

13.877
3.278

283
787

3.753
8.577

333
768

4.369
10.140

18.246
13.418

6.184
4.844

445

6.184
5.289

2.589
6.083

21
5

700
1.486

4
1

3.314
7.575

9.498
12.864

275.755
153.294
429.049

64
2.619
2.683

275.819
155.913
431.732

103.106
213.134
316.240

6.545
14.528
21.073

10.569
20.658
31.227

46.416
54.972
101.388

166.636
303.292
469.928

442.455
459.205
901.660

5
6
7

10

11
12

13

113.427
114.869
228.296

---.,

204
Savska banoviga
Lica zap os lena u zanimanju -

Klase zanimanja
Cl ass es des profe ss ion s

Personnes

Pol
Sexe

exer~ant

'=".0."
~

Q)
~

'"

'"0.

Grad Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo sylviculture et p';che

Industrija i zanati -

Agriculture,

Industries et metiers

Trgo vina, kredit i saob raraj -

Commerce, credit et

communications

Javna slutba, slobodlla za nimanja i vojska public, professions liberales et armee

Service

Druga zanimanja, be z z3nimanja i bez oznake zanimanja - Autres profess ions, sans profession et sa ns
declaration de la profession

Ukupno -

Total

14

z. - f.

20
18

m. - h.
z. - f.

81
44

8
2

86
42

14
3

15
11

m. - h.

44

60

107

z. - f.

25
15

10

m. - h.

89
13

m. - h.

z. - f.

m. - h.

57
95

z. - f.

m. - h.

190

145
25
170

z. - f.

SV . -

ens.

173
363

Industrija i zanati -

Agriculture,

46

Trgovina, kredit i saobracaj co mmunicati o ns

809
61

11

z. - f.

m. - h.

m. - h.

Industries et me tie rs

I
II

70

z. - f.

Commerce, credit et

Javna slutba, slobodna zanimanja i vojska public, professions liberales et armee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja - Autres professions, s ans profession et sans
declaration de la profession

Ukupno -

Total

124

47

z. - f.

II

m. - h.

z. - f.

1
7

202
31

m.-h.
z. - f.

191
104

m. -h.
z. - f.
SV. - ens.

12.208
1.882
14.090

147
48
195

330
37
367

181
15
196

Industrija i zanati -

Agriculture,

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobracaj -

Commerce, credit et

communication:;

m. -h.

2.056
1.538

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja Autres proFess ions, s ans profession et sans
declaration de la profession

Ukupno -

Total

23

12
13

462
39

63

114

61
11

34

15

531
50
581

II

5
6

10

2.161
1.549
3.710

8
2

144
87

130

II

12

132

13

Ville:
I

z. - f.

56

m. - h.

426

40

z. - r.

66

609
150

63
15

254
31

m. - h.

165
32

182
28

132
32

38

58

m. -h.
Z. - f.

38

389
84

302

46

1
1

m. - h.
f.

338
444

19
73

61

10

m. -h.

1.415
603
2.018

635
121
756

1.070
257
1.327

352

Z. - f.

slutba, slobodna zanimanja i vojska I Javna


public, professions liberales et armee

448

23
11
34

Arrondissement:

Grad Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo sylviculture et peche

10

11.083
1.699

m. - h.

Srez Poljoprivreda , sumarstvo i ribarstvo sy lv iculture et peche

Ville:

z. -

z. - f.
SV. -

ens.

119

471

313
36
349

3
4

12
13

205
Savska banovina
la profession
"0
'"
>U

IV CUe
~:5 :-ci
>u 0 "'0 ' -

.=
>N

"

.. -

~0 '~- ,D~~"u
._.c:::
E> E E

g, g

"

u;

'" "
<U

E';:~

>

'"

'"

c:
'U

c~

c:
0~
.~

<U
"0

..

0",
~c:

"'Q."

0
.:z:::J

U'I!:I.O

CQ:-

~-

u::1"O:::s

::~_a'

'"
C

" "

>
'"

:.:0

'" ~

~
cu -

l-

Izdrfavana Ilea -

:::
-=ro

ta

'" u ~

~;::

(I)

E~ ~.~.~

ca ro "0';:; E

~ N ~ .~ ~
e'- 0. ' -

;[;(;"0:::0..

"t:1._

':'":l:'=

.~~.~

til

'c>><.n~.:: ._~~>.
g ~ ~ g~
c: '-

'A

~::

0~

U
'- en
U; ca o..ov

Personnes entretenues

'"

""c:
"0

<1J

0.

~c;;

..:::::

::

tII::1 C

~
_

o~'"

::j

c:~

-. "~ ."'" ~

~~~o

" ~ ~ ~-~
._ 0.

'"0

CJ

~c

<l)

~~

; g
0

"0

"

,,~
cu u ......
ov

~"

'"
o

IV

0'"
"c: ~"
"> "''''
Q." "'-'"
~
'" "'=
!!
-'"

~::: ~ c

"Q.
0.

"

::l

f-

Q.

""

"

BAKAR
I

3
4

2
10

36
34

205
102

245
36

3
5

5
6

362
362

43
92

141
121

36
90

144
197

1
1

300
743
1.043

992
1.083
2.075

2.043
2.483

7.157
18.725

28.187
30.122

515
1.213

1.974
1.332

16
45

118
257

399
290

67
210

273
282

53
196

250
303

7.910
20601
28.511

31.083
32.329
63.412

65
65

285
789

1.098
1.150

1
3

341
1.038

1.736
1.357

228
670

803
840

185
566

962
730

125
409

545
1.031

1.164
3.472
4.636

5.144
5.108
10.252

30
79

245
56

28
44

44

84

45
178

20
15

98
29

6
12

37
80

108
107

28
64

692
340
1.032

131
282
413

86
175
261

83
285
368

53
53

21.030
11.397

4.657
15.619

42
88

415
535 1

1.459
119

424
997

5
10

86
206

281
33

65

loll

37
71

33

206
72

66
201

197
107

53
191

49
49

23.173
11.728
34.901

5.199
16.951
22.150

150
370
520

518
797
1.315

2
6

813
361

178
605

9
40

33
79

1.395
319

220
640

II I

39

48

109
347

66

575
170

69
259

107
289

52
122

1
68

777
164

14
54

148
467

23
45

98

420
622

97
340

3
277
280

3.980
1.636
5.616

578
1.898
2.476

108
101

692
287
979

--

~~ I

117
306

5
9

10

13

297
342

57
140

92
228

205
114

98
14

12

48
61

12

11

12
27

12
22

36
34

21

1
-

8
26

BJELOVAR
2

7.813
8.158

21.030
11.395

1.459
112

281
28

206
39

197
105

10

II

7.813
8.159
15.972 11

23.173
11 .679
34.852

6
7

12
13

2.043
2.483
4.526 11

BJELOVAR
2

188
210

811
355

3
9

1.395
280

575
104

10
11
12
13

776
96

192
223
415 1

420
524
3.977
1.359
5.336

275
844
1.119

28
69
245
662
907

66
68
134 11

206
Savska banovina
Liea zaposlena u zanimanju -

Klase zanimanja

Pol

Classes des professions

Sexe

Srez Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo sylviculture et peche

Industrija i zanati -

Agriculture,

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobracaj communications

Commerce, credit et

Javna sluiba, slobodna zanimanja i vojska public, professions liberales et armee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja Autres professions, sans profession et sans
declaration de la profession

m. - h.

1.862

Z. - f.

683

m. - h.

z. - f.

82
29

m. - h.

26
3

6
6

z. - f.

78
22

m. -h.

20
15

z. - f.

m. -h.

z. - f.

m. - h.
Ukupno -

Total

Z. - f.
SV. - ens.

1.990
731
2.721

12

Industrija i zanati -

Agriculture,

z. - f.

m. -h.

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobracaj communications

m. - h.

z. - f.

Commerce, credit et

Javna sluiba, slobodna zanimanja i vojska public, professions liberales et armee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanJ3 -- Autres professions, sans profession et sans
declaration de la profession

Ukupno -

Total

m. -h.
Z. - f.

105
142

64

Industrija i zanati -

Agriculture,

Industries et metiers

Trgovina, kredit i saobracaj communication:t

16

22

5
6

10

104
28
132

99
4

103

62

108
142
250

Javna sluiba, slobodna zanimanja i vojska public, professions liberales et armee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanima-

nja - Autres professions, sans profession et sans


declaration de la profession

Ukupno .-.: Total

19
20

13

Arrondissement:

57

821
72

60
3

1.141
100

112

203
10

129

322

17

17

134
13

34

10
14

272
67

6
3

10

1.346
127
1.473

1.455
701
2.156

11

11

m.-h.
Z. - f.

180
169

m. -h.

8.383

Z. - 1.
SV. - ens.

1.416
9.799

718
88

806

1.299
684

220 1

10
230

12
13

Ville:

115
28

19
6

163

41

35

m. -h.

416

129
25

1.290

121

174

153
48

272
47

m. -h.
Z. - f.

164
37

422
31

202
17

66
1

40

m. -h.
Z. - f.

24
8

318
102

521

13

m. -h.
Z. - f.

355
439

89
47

1.074
633

977

1.707

1.188

211

m.-h.
Z. - f.

m. - h.
Z. - f.
SV. - ens.

11

1 12

7.239
1.154

m. -h.
Z. - f.

z. - f.

Commerce, credit et

Grad Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo sylviculture et peche

exer~ant

Arrondissement:

12

Srez Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo sylviculture et peche

Personnes

77 1

77
65

144
114

10

2.253
297
2.550

453
204
657

312 1

50 12
362 13

207

Savska banovina
la profession

0OC:
.,"
.c:

"0

"~ ~~

~"C
0

><..J

dJ"'O

"'0--

'"
~~ ~~~
0'-

>

..c:::..c
~

.g"
~ E
'"
-;;;
"
"
'"c: .,
~

s::

(,J

~g ~~~

..'"

.."
>

-..

-0

= "''''
~~ ~=
cu -"'.,

.::.II

"0

"U

"

,,'"

'"
'0

en

t:l)

=(I!f_a'
cG

"

> N

"
:.:0

(J)

01:1

I-

Izdrfavana !ica -

-=
'c

,/')

o~

-'"
!u

a. <U

~ C'O

"C~

..... ' :::

In

c:
;u

eJ ~.~.~
:.tl

5~VI
....

~~

~/r ~

-g.- ci. 0.._

"Ceo..
~ .~ ~

"0
0

0.

",'

:;

o~~

&, ~.[ g
~ rn"""='

~ -=

"0
0

(Q

(I)

._

d"'

'J1

.~~.~
,,--

u"

:=:"

.,

I:U

VI

Personnes entretenues

... .....

0.!J dJ

0"
'c:" .,"
.c:

'"
-..c::":
".,
.~

'">

U'I

dJ

'"
'l:

., "0 .,

!:!

:.= ~ c::
~ A~ ~
:l
"'0

.....
:0::1

Co

c.""

"',,-"
'Oc:

'0

:u

_Q.I

'" "''''
U

dJ

~::: ~ c

0..

c:

I
-

c.",

"

'"

::JI-

BRINJE

3.686
3.428

1
10

174
41

57
15

79
23

20
15

4.016
3.522
7.538

13.910
8.179

5
6
7

8
9

10

11

1696
2.616
4.312

12
13

1.695
2.602

3.686
3.428

873
1.
3.572

11

174
52

15

57
30

11

79
34

20
17

39
39

4.016
3.561
7.577

1.977
3.780
5.757

77
141
218

60
86
146

13.910
8.187

4.451 1
11.524

30
85

445 /
802

12
19

39
58

1.091
1.201

79
136

3
15

14
20

14
46

1
3

3
4

61
104

11 1
26

.r

96
171

270
223

~I

62
104

141
138

15
30

35
47

1.092
1.201
2.293

3.206
5.208
8.414

7.222
8.769
15.991

1.694
2.057

6.620
14.468

20.530
22.655

1.068
2.412

3.407
2.627

1
4
4

6.701
8.278

18
53

3.015
4.850

BROD
2

5.253
6.330

10

11

5.253
6.335
11 .588

12
13

81

2.337
199

2
16

2.339
215

476
!.l06

30
55

562
1.250

636
41

11

639
52

70
182

285
563

83
184

438
929

1.077
981

290
78

3
32

293
110

11
14

101
282

1
3

113
299

406
409

202
184

99
256

--

115
270

317
454

8
71
79

17.383
8.748
26.131

5.107
13.082
18.189

453
987
1.440

1.100
2.251
3.351

1.694
2.058
3.752

8.354
18.378
26.732

25.737
27.126
52.863

405
163

85
201

14
40

128
264

6
5

233
510

638
673

739
2.160

3.008
2.660

457
1.188

1.352
1.367

171
435

1.047
627

256
786

923
1.481

1.856
5.079
6.935

6.968
6.808
13.776

202
180 1

17.375
8.677
26.052

~I

9
12

BROD
2

3
4

6
7

--

10

11
12

13

31
44

405
154

3
2

2.263
417

6
83

2.269
500

220
680

40 I
142 1

479
1.338

894
89

895
]79

66
249

325 1
691

66
248

00

876
192

14
36

148
366

9
33

76

665
665

2
30

667
695

145
494

29
64

82
228

5.103
1.441
6.544

288

5.112
1.729
6.841

530
1.660
2.190

556
1.303
1.859

764
2.111
2.875

876
116

34
46
80

297

6
5
11

208
Savska banovina

Lica zaposlena u zanimanJu -

Klase zan imanja

Pol

Cla sses des profe ssio ns

Sexe

Srez Poljoprivreda, 5u marstvo i ribarstvo sy lviculture et poche

Induslrija i zanati -

Ag ricullure ,

z. - f.

m. - h.

Industries et metiers

Trgovi na, kredil i saob r acaj -

m. - h.

z. - f.

Commerce, credil el

co mmunications

Javna slufba, slobodn a zanimanja i vojska public, professions liberales et armee

Service

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanima nja -- Autres professions, sa ns profession et sans

declaration de la profession

ITI. -

h.

z. - f.

m. - h.

z. - f.

m. - h.

z. - f.

m. - h.
Ukupno -

Total

z. - f.

sv. - ens.

247
427

14

417
59
123

Induslrija i zanati -

Agriculture,

Induslries el metiers

Trgovina, kredil i saobracaj -

Commerce, credit et

communicati ons

Javna slutba, slobodna zanimanja i vojska public, professions liberales et armee

Service

24

1.256

171

79

60

58

3
4

62
14

100
12

10

162
68

11

2
8

107
200

9
10

57
127

3
8

10

915
719

271
96

1.642
212

242
288

87 II
5 12

1.634

367

1.854

530

92

23

21

Druga zanimanja, bez zanimanja