You are on page 1of 101

Ñoà aùn toát nghieäp

GVHD : Leâ Thanh Hoøa

Chöông 1:
1.1

MÔÛ ÑAÀU

Ñaët vaán ñeà – lyù do choïn ñeà taøi: haát thaûi raén coù töø nhöõng ngaøy ñaàu con ngöôøi coù maët treân traùi ñaát. Con ngöôøi vaø ñoäng vaät khai thaùc caùc nguoàn taøi nguyeân treân traùi ñaát ñeå phuïc vuï cho ñôøi soáng cuûa mình vaø thaûi ra moâi tröôøng chaát thaûi raén. Trong

C

giai ñoaïn tieàn söû, khi maø con ngöôøi laø moät thaønh vieân raát nhoû beù treân traùi ñaát vôùi cuoäc soáng rieâng leû, hoang daõ thì chaát thaûi raén khoâng aûnh höôûng lôùn ñeán moâi tröôøng do dieän tích ñaát roäng vaø khaû naêng töï laøm saïch cao, thieân nhieân coù theå nhaän moät khoái löôïng lôùn raùc maø khoâng gaây haïi tôùi moâi tröôøng. Chæ khi caùch soáng taäp trung vaø caùc ñoâ thò, thaønh phoá ra ñôøi thì raùc môùi trôû thaønh moái quan taâm cuûa coäng ñoàng con ngöôøi do khoái löôïng lôùn, thaønh phaàn phöùc taïp, khaû naêng phaân huyû chaäm vaø söï tích tuï ngaøy caøng cao cuûa chuùng. Coù loaïi vaät lieäu môùi chæ ngaøy hoâm qua phuïc vuï ñaéc löïc cho con ngöôøi thì hoâm nay laïi trôû thaønh chaát thaûi raén coù khaû naêng gaây ñoäc haïi khoâng chæ cho con ngöôøi maø coøn cho moâi tröôøng. Ñaëc bieät trong giai ñoaïn phaùt trieån coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù keøm theo tình traïng daân soá taêng nhanh trong khi raùc khoâng coøn choã ñeå taùi söû duïng hoaëc nhieàu loaïi chaát thaûi khoâng coù khaû naêng phaân huyû hay toàn taïi raát laâu trong thieân nhieân taêng cao thì chaát thaûi raén caøng aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi. Thaønh phoá Bieân Hoaø ñang trong giai ñoaïn coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù, vöøa laø trung taâm kinh teá, chính trò, vaên hoùa, xaõ hoäi cuûa tænh Ñoàng Nai, vöøa laø ñoâ thò loaïi hai. Coù moät vò trí heát söùc quan troïng, Bieân Hoøa laø cöûa ngoõ cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh – moät trung taâm kinh teá lôùn cuûa caû phía Nam, vôùi toác ñoä ñoâ thò hoaù nhanh, do vaäy daân soá cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa cuõng taêng nhanh, tæ leä gia taêng daân soá haøng naêm khoaûng 3.95%. Vôùi toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cao, bình quaân haøng naêm ñaït 13%, cao gaàn gaáp ñoâi möùc trung bình cuûa caû nöôùc (7.2%). Cuøng vôùi vieäc
SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy
Trang 1

Ñoà aùn toát nghieäp

GVHD : Leâ Thanh Hoøa

khai thaùc nguoàn taøi nguyeân, quaù trình coâng nghieäp hoaù, ñoâ thò hoaù maïnh keát hôïp haï taàng kyõ thuaät phaùt trieån laøm naûy sinh haøng loaït vaán ñeà moâi tröôøng. Moät trong soá caùc vaán ñeà ñoù laø vaán ñeà quaûn lyù chaát thaûi raén ñoâ thò – vaán ñeà nhöùc nhoái ñoái vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo, quy hoaïch vaø quaûn lyù. Löôïng chaát thaûi raén naøy neáu khoâng ñöôïc quaûn lyù toát seõ aûnh höôûng xaáu ñeán söùc khoeû coäng ñoàng vaø moâi tröôøng. Trong boái caûnh phaùt trieån nhö Vieät Nam hieän nay, vieäc töøng böôùc öùng duïng GIS vaøo hoaït ñoäng quy hoaïch, quaûn lyù vaø giaùm saùt trong caùc lónh vöïc taøi nguyeân, moâi tröôøng, giao thoâng, du lòch … laø raát caàn thieát. Noù giuùp ta coù ñöôïc caùi nhìn toång theå cuõng nhö nhaän bieát raát nhanh, roõ raøng vaø chính xaùc nhöõng thay ñoåi cuûa ñoái töôïng theo khoâng gian vaø thôøi gian nhaèm hoå trôï caùc nhaø hoaïch ñònh ra quyeát ñònh sau cuøng. Nhaän thaáy ñöôïc nhöõng lôïi ích do caùc öùng duïng GIS ñem laïi, nhieàu ñôn vò ñaõ baét ñaàu ñöa GIS vaøo hoaït ñoäng cuûa mình vaø xem nhö ñoù laø moät phaàn quan troïng khoâng theå thieáu. Chính vì vaäy, toâi choïn ñeà taøi Öùng duïng GIS vaøo coâng taùc quaûn lyù thu gom – vaän chuyeån chaát thaûi raén sinh hoaït taïi thaønh phoá Bieân Hoøa ñeå hoã trôï cho coâng taùc quaûn lyù CTR SH nhanh choùng vaø nhaèm ñaåy maïnh vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin ñòa lyù GIS vaøo coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng ñeå naâng cao hieäu quaû quaûn lyù. Nhöng do nhöõng haïn cheá veà döõ lieäu vaø thôøi gian neân toâi chæ tieán haønh thí ñieåm treân caùc phöôøng noäi thaønh cuûa thaønh phoá. Do vaäy maø ñeà taøi coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu hieän taïi vaø phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa, moät thaønh phoá ñang trong giai ñoaïn CNH – HÑH, neân ñeà taøi coù tính thöïc tieãn cao. 1.2 Muïc tieâu cuûa ñeà taøi:  Thu thaäp caùc thoâng tin veà heä thoáng thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa maø troïng taâm laø caùc phöôøng noäi thaønh.  Tìm hieåu hieän traïng thu gom, vaän chuyeån CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa, treân cô sôû ñoù ñaùnh giaù hieän traïng cuûa heä thoáng thu gom – vaän chuyeån naøy.
SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy
Trang 2

Ñoà aùn toát nghieäp

GVHD : Leâ Thanh Hoøa

 Theå hieän tröïc quan treân baûn ñoà thaønh phoá Bieân Hoøa caùc thoâng tin veà heä thoáng thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi caùc phöôøng noäi thaønh.  Ñöa ra moät soá vaán ñeà phaùt sinh trong quaûn lyù CTR SH taïi caùc phöôøng noäi thaønh phoá Bieân Hoøa vaø ñeà xuaát höôùng giaûi quyeát gôïi yù. 1.3 Noäi dung nghieân cöùu:  Khaûo saùt vaø phaân tích hieän traïng heä thoáng thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa ñeå tìm ra nhöõng baát caäp trong coâng taùc thu gom vaø vaän chuyeån ñeå töø ñoù ñöa ra höôùng khaéc phuïc.  Tìm hieåu ñaëc tröng veà ñieàu kieän töï nhieân, kinh teá, xaõ hoäi thaønh phoá Bieân Hoøa.  Nghieân cöùu heä thoáng thoâng tin ñòa lyù vaø phaàn meàm Map Info vaø Arcview .  Thieát keá moâ hình döõ lieäu bao goàm: döõ lieäu khoâng gian vaø döõ lieäu thuoäc tính.  Öùng duïng chöùc naêng phaân tích maïng cuûa Arcview nhaèm ñeà xuaát loä trình thu gom toái öu cho coâng taùc thu gom CTR SH taïi caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa. 1.4 Ñoái töôïng nghieân cöùu:  Caùc thoâng tin veà heä thoáng quaûn lyù CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa.  Quy trình thu gom CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa.  Caùc ñieåm heïn laáy raùc treân ñòa baøn thaønh phoá Bieân Hoøa vaø chuû yeáu laø caùc ñieåm heïn trong caùc phöôøng noäi thaønh.  Caùc loä trình vaän chuyeån CTR SH trong thaønh phoá Bieân Hoøa.  Tình traïng cuûa caùc thieát bò thu gom – vaän chuyeån CTR SH trong thaønh phoá Bieân Hoøa. 1.5 Giôùi haïn cuûa ñeà taøi:

SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy
Trang 3

6 Tieán trình thöïc hieän: SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 4 .Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Do thôøi gian coù haïn neân ñeà taøi chæ taäp trung vaøo khaûo saùt heä thoáng thu gom –vaän chuyeån CTR SH taïi caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa.  Coù theå nghieân cöùu saâu hôn ñeå môû roäng moâ hình cho toaøn thaønh phoá Bieân Hoøa vaø caùc khu vöïc coù ñaëc ñieåm veà tuyeán thu gom – vaän chuyeån gaàn gioáng vôùi ñieàu kieän cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa. 1.

vaän chuyeån CTR SH taïi caùc phöôøng noäi thaønh TP. ñaëc ñieåm vaø caùch boá trí ñieåm heïn vaø ñieåm doïc tuyeán cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa maø ñaëc bieät laø caùc phöôøng noäi thaønh. Öùng duïng chöùc naêng phaân tích maïng cuûa GIS keát hôïp tính toaùn Thaønh laäp baûn ñoà tuyeán thu gom. phaân chia soá xe ñaåy tay treân moãi phöôøng. boá tríù thuøng composit treân caùc tuyeán ñöôøng .Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Tìm hieåu phaàn meàm öùng duïng MapInfo. thu thaäp soá lieäu veà heä thoáng thu gom – vaän chuyeån CTR SH. xaõ hoäi thaønh phoá Bieân Hoøa. Arcview: Caùc öùng duïng vaø khaû naêng öùng duïng. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 5 .  Tìm hieåu. döõ lieäu thuoäc tính cho caùc döõ lieäu khoâng gian. thu thaäp döõ lieäu veà ñaëc ñieåm töï nhieân. kinh teá.Bieân Hoøa Ñaùnh giaù hieän traïng thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi caùc phöôøng noïâi thaønh vaø caùc vaán ñeà caàn giaûi quyeát Vaïch loä trình thu gom – vaän chuyeån CTR SH toái öu cho caùc phöôøng noäi thaønh .  Tìm hieåu.  Thu thaäp caùc döõ lieäu khoâng gian ( caùc lôùp thoâng tin baûn ñoà thaønh phoá Bieân Hoøa). Caùc chöùc naêng vaø coâng cuï. khaûo saùt. Xaây döïng baûn ñoà thaønh phoá Bieân Hoøa vaø baûn ñoà neàn caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá.

1 Cô sôû khoa hoïc cuûa GIS: 2. coù theå nhaän bieát.1.1. Vaøo theá kyû 20. Ban ñaàu baûn ñoà ñöôïc söû duïng ñeå dieãn taû nhöõng vò trí xa ñeå trôï giuùp cho vieäc ñònh höôùng trong khoâng gian vaø söû duïng cho quaân ñoäi ( Hodgkiss 1981). nhu caàu veà quaûn lyù bieân giôùi. Chæ ñeán theá kyû 18. Ñeán naêm 1930 xuaát hieän laàn ñaàu tieân phöông phaùp thoáng keâ vaø phaân tích chuoãi . Phöông phaùp phaân loaïi aûnh khoâng theå traùnh ñöôïc moät khoái löôïng lôùn caùc chæ tieâu cho caùc döõ lieäu phöùc taïp. toâ maøu ñeå trôû thaønh baûn ñoà. caùc nhaø ñòa lyù thu thaäp döõ lieäu naøy.1 PHAÙP THÖÏC HIEÄN ÑEÀ TAØI Phöông phaùp luaän öùng duïng heä thoáng thoâng tin ñòa lyù (GIS): 2. Moät trong soá hai caùch ñeå thöïc hieän ñieàu naøy: ngöôøi ta coá gaéng tìm nhöõng ñoái töôïng xuaát hieän moät caùch töï nhieân. Vaán ñeà döõ lieäu baûn ñoà ñaõ mang tính toaøn caàu. caùc nhaø haøng haûi. Ñeán nhöõng naêm 1960 ngöôøi ta môùi coù coâng cuï maùy tính ñeå thöïc hieän caùc phöông phaùp treân. Cuøng vôùi caùc yeáu SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 6 .1. vì vaäy noù phaûi ñöôïc xaùc ñònh moät caùch chính xaùc vaø khaùch quan. laõnh thoå trôû neân caáp baùch thì caùc quoác gia baét ñaàu coâng vieäc veõ baûn ñoà moät caùch coù heä thoáng. sau ñoù hoïa ñoà can veõ laïi. aûnh vuõ truï ñoät ngoät taêng leân vaø daãn ñeán söï ra ñôøi caùc phöông phaùp chuïp aûnh stereo. moâ taû vaø hieån thò baûn ñoà theo caùc thuoäc tính. Töø xöa ñeán nay. nhu caàu veà döõ lieäu aûnh haøng khoâng. Vaøo nhöõng naêm 1960 – 1970. ngöôøi ta söû duïng baûn ñoà ôû haàu heát caùc lónh vöïc daãn ñeán xuaát hieän nhu caàu toång hôïp caùc baûn ñoà.1 Lòch söû hình thaønh vaø ñònh nghóa GIS: Thu thaäp döõ lieäu veà vò trí phaân boá trong khoâng gian cuûa caùc ñaëc tính quan troïng cuûa traùi ñaát töø laâu ñaõ laø caùc hoaït ñoäng quan troïng trong xaõ hoäi loaøi ngöôøi.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Chöông 2: PHÖÔNG 2.

nhöõng hoaït ñoäng hay nhöõng söï kieän phaân boá trong khoâng gian ñöôïc bieåu dieãn nhö nhöõng ñieåm. Ñieàu ñaùng quan taâm laø khi söû duïng keát quaû cuûa baûn ñoà taøi nguyeân laø ñoái vôùi nhieàu muïc tieâu. truy vaán döõ lieäu theo ñieåm. SYMAP. Chöông trình GRID cuõng ñöôïc thaønh laäp söû duïng khuoân daïng döõ lieäu raster. vuøng. caùc chöông trình naøy ñaëc bieät phaùt trieån duøng ñeå choàng xeáp baûn ñoà. Tuøy theo caùch tieáp caän maø coù nhieàu ñònh nghóa khaùc nhau veà GIS. vuøng trong heä thoáng maùy tính. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 7 . yeâu caàu phaûi ñöôïc nhaän bieát. truy caäp. GIS xöû lyù. Ñeán ñaàu naêm 1970. ñöôøng. Keå töø ñoù. chuùng raát chung chung vaø khoù taùch ra ñöôïc caùc thoâng tin caàn thieát. löu tröõ. ñöôøng. phuïc vuï cho nhöõng hoûi ñaùp vaø phaân tích ñaëc bieät.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa toá töï nhieân naøy. Taát caû caùc coá gaéng naøy nhaèm phaùt trieån caùc coâng cuï höõu ích phuïc vuï vieäc thu thaäp. ngöôøi duøng muoán tìm caùch toång hôïp thoâng tin saün coù ñeå coù caùi nhìn toång quaùt hoaëc phaân loaïi thoâng tin theo caùch rieâng cuûa mình. ñaõ coù nhieàu phöông phaùp xöû lyù baûn ñoà töï ñoäng ñöôïc phaùt trieån. chöông trình ñaàu tieân veõ baûn ñoà ñôn giaûn vaø in ra caùc soá lieäu thoáng keâ ra ñôøi. chuyeån ñoåi. duy nhaát vaø toå hôïp ñoäc laäp cuûa caùc ñaëc tröng moâi tröôøng. döôùi ñaây laø moät soá ñònh nghóa cuûa moät vaøi taùc giaû: Theo Dueker (1979): GIS laø moät tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa heä thoáng thoâng tin vôùi cô sôû döõ lieäu goàm nhöõng ñoái töôïng. tích hôïp vaø hieån thò döõ lieäu khoâng gian. Khi phaïm vi cuûa baûn ñoà chuyeân ngaønh ngaøy caøng roäng. Taäp hôïp taát caû coâng cuï naøy cuøng vôùi moät soá thaønh phaàn khaùc caáu thaønh neân Heä thoáng thoâng tin ñòa lyù( Geographic Information System – GIS).

2 Thaønh phaàn cuûa GIS: Hình 1: Thaønh phaàn cuûa heä GIS SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 8 . 2. bieåu dieãn döõ lieäu ñòa lyù phuïc vuï giaûi quyeát lôùp roäng lôùn caùc baøi toaùn öùng duïng coù lieân quan tôùi vò trí ñòa lyù treân beà maët traùi ñaát. truy vaán tuøy yù.1. coù chöùc naêng thu thaäp. bieán ñoåi vaø hieån thò döõ lieäu khoâng gian töø theá giôùi thöïc cho nhöõng muïc tieâu ñaëc bieät. phaàn cöùng maùy tính vaø moät cô sôû döõ lieäu ñuû lôùn.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Theo Pavlidis (1982): GIS laø moät heä thoáng coù chöùc naêng xöû lyù thoâng tin ñòa lyù nhaèm phuïc vuï quy hoaïch. Marble (1984) vaø Star and Ester (1990): GIS laø moät heä thoáng thoâng tin bao goàm moät phuï heä coù khaû naêng bieán ñoåi döõ lieäu ñòa lyù thaønh nhöõng thoâng tin coù ích. quaûn trò vaø phaân tích. Theo Burrough (1986): GIS laø moät hoäp coâng cuï maïnh. Theo Calkins vaø Tomlinson (1977).Castle (1993): Heä thoáng thoâng tin ñòa lyù (HTTTÑL hay GIS) laø moät heä thoáng bao goàm caùc phaàn meàm. trôï giuùp quyeát ñònh trong moät lónh vöïc chuyeân moân nhaát ñònh. Theo Gilbert H.1. duøng ñeå löu tröõ. caäp nhaät.

töø maùy chuû trung taâm ñeán caùc maùy traïm hoaït ñoäng ñoäc laäp hoaëc lieân keát maïng. treân ñoù moät heä GIS hoaït ñoäng.  Maùy tính coù theå noái vôùi nhau. hoaøn chænh ñeå GIS coù theå hoaït ñoäng hieäu quaû . Hình2 : Caùc thaønh phaàn cuûa phaàn cöùng trong heä thoáng thoâng tin ñòa lyù SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 9 . chia seû taøi nguyeân vaø laäp thaønh maïng thoâng tin qua caùp hay ñöôøng ñieän thoaïi vôùi modem. döõ lieäu. con ngöôøi vaø phöông phaùp. phaàn meàm. Phaàn cöùng (Hardware): phaàn cöùng laø heä thoáng maùy tính. Naêm thaønh phaàn naøy phaûi caân baèng. phaàn meàm GIS coù khaû naêng chaïy treân raát nhieàu daï ng phaàn cöùng.  Ñóa cöùng vaø teäp löu tröõ: löu tröõ döõ lieäu hoaëc chöông trình treân baêng töø hoaëc ñeå noái vôùi heä thoáng khaùc. Ngaøy nay.  Maùy veõ vaø thieát bò hieån thò treân maøn hình: duøng bieåu dieãn keát quaû tính toaùn töû maùy tính. Caùc thaønh phaàn chính cuûa phaàn cöùng cuûa GIS bao goàm:  Baøn soá hoùa: thieát bò duøng ñeå chuyeån ñoåi thoâng tin ôû daïng giaáy vaøo thaønh daïng soá vaø ñöa vaøo maùy tính.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Moät heä GIS ñöôïc keát hôïp bôûi naêm thaønh phaàn chính: phaàn cöùng.

cho pheùp naâng caáp khi caàn thieát vaø coù theå lieân keát vôùi caùc heä thoáng khaùc. Caùc thaønh phaàn chính trong phaàn meàm GIS laø:  Coâng cuï nhaäp vaø thao taùc treân caùc thoâng tin ñòa lyù.  Coâng cuï hoã trôï hoûi ñaùp. phaân tích vaø hieån thò thoâng tin ñòa lyù. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 10 .Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Phaàn meàm (Software): phaàn meàm GIS cung caáp caùc chöùc naêng vaø caùc coâng cuï caàn thieát ñeå löu tröõ. Cuõng nhö phaàn cöùng.  Giao dieän ñoà hoïa ngöôøi – maùy ñeå truy caäp caùc coâng cuï deã daøng. Hình 3: Caùc thaønh phaàn cuûa heä quaûn trò CSDL cuûa GIS Ngoaøi ra. phaân tích vaø hieån thò ñòa lyù. tuøy theo muïc tieâu nghieân cöùu maø phaàn meàm trong heä thoáng coù theå ñöôïc trang bò phuø hôïp vaø ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu chuyeån ñoåi format döõ lieäu giöõa caùc phaàn meàm khaùc nhau. phaàn meàm coøn phaûi ñaùp öùng yeâu caàu cuûa heä thoáng môû.  Heä quaûn trò côû sôû döõ lieäu.

toå chöùc löu tröõ vaø hieån thò döõ lieäu hay thöïc hieän caùc thao taùc khaùc khi coù yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng caáp cao hôn. ñaùnh giaù. maïng löôùi soâng ngoøi.  Ngöôøi quaûn trò heä thoáng: ngöôøi söû duïng heä thoáng ñeå thöïc hieän caùc baøi toaùn phaân tích. Nhöng khi thieát keá cô sôû döõ lieäu chuyeân ngaønh caàn chuù yù ñeán nhöõng quan heä giöõa caùc yeáu toá ñôn tính trong moät chuyeân ngaønh ñoàng thôøi trong moái quan heä giöõa caùc ngaønh vôùi nhau.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Döõ lieäu ( Data): coù theå coi thaønh phaàn quan troïng nhaát cuûa moät heä GIS laø döõ lieäu. Con ngöôøi (People): coâng ngheä GIS seõ bò haïn cheá neáu khoâng coù con ngöôøi tham gia quaûn lyù heä thoáng vaø phaùt trieån nhöõng öùng duïng GIS trong thöïc teá. Cô sôû döõ lieäu trong heä thoáng thoâng tin ñòa lyù coù hai loaïi: döõ lieäu neàn vaø döõ lieäu chuyeân bieät:  Cô sôû döõ lieäu neàn: bao goàm nhöõng lôùp döõ lieäu maø heä thoáng thoâng tin ñòa lyù chuyeân ngaønh naøo cuõng coù theå söû duïng ñöôïc nhö: döõ lieäu veà löôùi toïa ñoä. Caùc döõ lieäu ñòa lyù vaø döõ lieäu thuoäc tính lieân quan coù theå ñöôïc ngöôøi söû duïng töï taäp hôïp hoaëc ñöôïc mua töø nhaø cung caáp döõ lieäu thöông maïi. ñöôøng giao thoâng. nhaäp. Ngöôøi söû duïng GIS coù theå laø:  Nhöõng chuyeân gia kyõ thuaät: ngöôøi thao taùc tröïc tieáp treân caùc thieát bò phaàn cöùng. Heä GIS seõ keát hôïp döõ lieäu khoâng gian vôùi caùc nguoàn döõ lieäu khaùc. phaàn meàm ñeå thu thaäp. giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà theo muïc tieâu xaùc ñònh nhaèm trôï giuùp ra quyeát ñònh. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 11 . khu daân cö…  Cô sôû döõ lieäu chuyeân bieät: bao goàm döõ lieäu cuûa caùc yeáu toá chuyeân ngaønh ñöôïc bieåu dieãn theo moâ hình döõ lieäu khoâng gian vaø phi khoâng gian lieân keát vaø ñöôïc thieát keá hay xaây döïng theo muïc tieâu söû duïng cuûa töøng chuyeân ngaønh khaùc nhau. thaäm chí coù theå söû duïng heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu ñeå toå chöùc löu giöõ vaø quaûn lyù döõ lieäu.

ñöôøng ñöôïc bieåu dieãn baèng nhöõng pixel coù cuøng giaù trò. ñöôøng. ñöôøng ñöôïc tuyeán tính baèng töøng ñoaïn. Vieäc thu thaäp döõ lieäu ñeå ñöa vaøo söû duïng trong heä thoáng laø böôùc ñaàu quan troïng. vuøng ñöôïc bieåu dieãn baèng moät maûng goàm nhieàu pixel coù cuøng giaù trò thuoäc tính traûi roäng theo nhieàu phöông. Quaù trình chuyeån döõ lieäu töø baûn ñoà giaáy sang caùc file döõ lieäu daïng soá ñöôïc goïi laø quaù trình soá hoùa.1.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Nhöõng ngöôøi duøng caùc keát quaû. döõ lieäu rastor ( moâ hình aán ñònh vò trí cuûa caùc ñoái töôïng khoâng gian vaøo caùc oâ löôùi coù kích thöôùc baèng nhau goïi laø pixel. Nhoùm naøy ñaët ra muïc tieâu. baùo caùo cuûa GIS ñeå ra quyeát ñònh. ñöôïc xaùc ñònh vò trí baèng toïa ñoä (x.  Löu tröõ döõ lieäu: caùc ñoái töôïng khoâng gian ñòa lyù coù theå ñöôïc löu tröõ trong heä thoáng GIS baèng moät trong hai daïng caáu truùc: döõ lieäu vector ( bieåu dieãn caùc ñoái tröôïng ñòa lyù treân maët ñaát baèng nhöõng ñieåm. vuøng trong maët phaúng toïa ñoä Descartes vôùi moãi ñieåm ñöôïc xaùc ñònh bôûi caëp toïa ñoä (x. yeâu caàu hoaït ñoäng cho heä thoáng.y). Vôùi caáu truùc naøy. vuøng ñöôïc ñònh nghóa laø moät ñöôøng kheùp kín). SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 12 . Phöông phaùp (Methods): moät heä GIS thaønh coâng theo khía caïnh thieát keá vaø luaät thöông maïi laø ñöôïc moâ phoûng vaø thöïc thi duy nhaát cho moãi toå chöùc.3 Chöùc naêng cuûa GIS: Muïc ñích chung cuûa caùc HTTTÑL laø thöïc hieän saùu chöùc naêng sau:  Nhaäp döõ lieäu: tröôùc khi döõ lieäu ñòa lyù coù theå ñöôïc duøng cho GIS. Döõ lieäu laø phaàn ñaét tieàn nhaát (chieám khoaûng 80% kinh phí döï aùn) vaø toàn taïi laâu ñôøi cuûa moät heä thoáng thoâng tin ñòa lyù. döõ lieäu naøy phaûi ñöôïc chuyeån sang daïng soá thích hôïp.y) vôùi x bieåu dieãn soá haøng.1. 2. y bieåu dieãn soá coät cuûa pixel.

vaø Laøm thöa toïa ñoä. Gheùp bieân. Caùc tröôøng thuoäc tính chung trong caùc baûng khaùc nhau ñöôïc duøng ñeå lieân keát caùc baûng laïi vôùi nhau. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 13 . Coâng ngheä GIS cung caáp nhieàu coâng cuï cho caùc thao taùc treân döõ lieäu khoâng gian nhö:         Chuyeån ñoåi ñònh daïng. GIS cung caáp caû khaû naêng hoûi ñaùp ñôn giaûn “ chæ vaø nhaán” vaø caùc coâng cuï phaân tích tinh vi ñeå cung caáp kòp thôøi thoâng tin cho nhöõng ngöôøi quaûn lyù vaø phaân tích. Soaïn thaûo ñoà hoïa. Phaân tích maïng. nhöng trong GIS caáu truùc quan heä toû ra höõu hieäu nhaát. Khôùp ñoái töôïng. Chuyeån ñoåi löôùi chieáu. döõ lieäu ñöôïc löu ôû daïng caùc baûng. Phaân tích moät lôùp. Coù nhieàu caáu truùc DBMS khaùc nhau.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Coù nhöõng tröôøng hôïp caùc daïng döõ lieäu ñoøi hoûi ñöôïc chuyeån daïng vaø thao taùc theo moät soá caùch ñeå coù theå töông thích vôùi moät heä thoáng nhaát ñònh. coù theå tieán haønh caùc caâu hoûi ñôn giaûn vaø caâu hoûi phaân tích. Caùc heä GIS hieän ñaïi coù nhieàu coâng cuï phaân tích hieäu quaû nhö:     Phaân tích laân caän.  Hoûi ñaùp vaø phaân tích: khi ñaõ coù heä GIS löu giöõ caùc thoâng tin ñòa lyù. Chuyeån ñoåi hình hoïc. DBMS laø moät phaàn meàm quaûn lyù cô sôû döõ lieäu. toå chöùc vaø quaûn lyù thoâng tin. Trong caáu truùc naøy. Phaân tích khoâng gian. Quaûn lyù döõ lieäu: ñoái vôùi caùc thoâng tin ñòa lyù coù kích côõ lôùn vaø soá löôïng ngöôøi söû duïng nhieàu thì caùch toát nhaát laø söû duïng heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu (DBMS) ñeå löu tröõ.

Moâ hình hoùa moâi tröôøng veà khaû naêng duy trì noâng nghieäp taïi tænh Beán Tre.1. Döõ lieäu GIS coù theå ñöôïc xuaát ra döôùi daïng khaùc nhau nhö treân giaáy. aûnh chuïp vaø nhöõng döõ lieäu khaùc. hình aûnh ba chieàu. chuyeån giao coâng ngheä vaø phaùt trieån kyõ thuaät. ñöa vaøo caùc baùo caùo. chuyeån taûi leân internet… 2. Moâ hình hoùa thuûy hoïc heä thoáng nöôùc töï nhieân cuûa Vieät Nam vaø UÙc. Baûn ñoà hieån thò coøn coù theå ñöôïc keát hôïp vôùi caùc baûn baùo caùo. neáu theá kyõ XX ñöôïc goïi laø theá kyû buøng noå cuûa coâng ngheä thoâng tin thì coù theå noùi theá kyû XXI ñöôïc nhaän ñònh laø “ Theá kyû cuûa Coâng ngheä thoâng tin ñòa lyù”. xuaát ra thaønh taäp tin aûnh.2 Caùc öùng duïng cuûa GIS trong quaûn lyù moâi tröôøng: Böôùc vaøo theá kyû XXI.  Dr. xaõ hoäi. Coâng ngheä thoâng tin ñaõ vaø ñang phaùt trieån nhö vuõ baõo vôùi caùc öùng duïng khoa hoïc vaøo caùc ngaønh vaø lónh vöïc khaùc nhau. GIS ngaøy caøng trôû thaønh moät coâng cuï hoå trôï ñaéc löïc cho caùc nhaø quaûn lyù trong vieäc phaùt trieån kinh teá. Phaân tích choàng lôùp. vaø Keát noái ( taïo vuøng ñeäm.  Xuaát döõ lieäu: vieäc chia xeû keát quaû ñaït ñöôïc laø moät öu ñieåm vaø laø moät trong nhöõng tieâu chí chuû yeáu khi söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân trong GIS. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 14 . keát quaû cuoái cuøng ñöôïc hieån thò toát nhaát döôùi daïng baûn ñoà hoaëc bieåu ñoà. Moät soá nghieân cöùu môùi töø naêm 2004 ñeán nay nhö:  Dr . David Fraser vaø Dr Traàn Vónh Phöôùc.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa     Phaân tích beà maët. Theo Phoù giaùo sö Tieán só Traàn Vónh Phöôùc. lan truyeàn. höôùng doøng. David Fraser (RMIT). ñaëc bieät laø veà coâng ngheä thoâng tin ñòa lyù. Vôùi nhöõng ñoät phaù veà thaønh töïu trong vieäc nghieân cöùu. maïng. chieáu saùng vaø pheùp phoái caûnh)  Hieån thò: vôùi nhieàu thao taùc treân döõ lieäu ñòa lyù. Ruùt soá lieäu. phaân loaïi vaø ño löôøng.

Ñoà aùn toát nghieäp

GVHD : Leâ Thanh Hoøa

 Nguyeãn Maïnh Huøng. Öùng duïng coâng ngheä GIS vaø Vieãn thaùm trong quaûn lyù, phaùt trieån nuoâi troàng thuyû saûn.  Nguyeãn Thò Hoàng Ñieäp. Öùng duïng phöông phaùp thoáng keâ ñòa lyù vaø thuaät noäi suy trong nghieân cöùu Arsenic trong nöôùc ngaàm taïi huyeän Long Phuù, tænh Soùc Traêng.  Nguyeãn Minh Tuøng. Öùng duïng GIS phuïc vuï cho coâng taùc ñieàu chænh quy hoaïch chung thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2025.  TS Nguyeãn Vaên Nhaân cuøng caùc coäng taùc. Öùng duïng GIS vaøo coâng taùc quaûn lyù ñoâ thò thaønh phoá Phan Thieát.  Vieän Ñiaï lyù, vieän KH&CNVN. Heä thoáng thoâng tin ñòa lyù – Nhöõng öùng duïng trong nghieân cöùu tai bieán thieân nhieân.  Ths. Voõ Khieám trung taâm öùng duïng KHCN&Tin hoïc Laâm Ñoàng. Öùng duïng vieãn thaùm trong nghieân cöùu hieän traïng söû duïng ñaát thò xaõ Baûo Loäc, tænh Laâm Ñoàng. 2.1.3 Öùng duïng GIS trong quaûn lyù thu gom- vaän chuyeån chaát thaûi raén: 2.2.3.1 Öùng duïng chöùc naêng choàng lôùp cuûa GIS:

Thoâng tin veà theá giôùi thöïc ñöôïc GIS löu tröõ, quaûn lyù döôùi daïng taäp hôïp cuûa nhieàu lôùp chuyeân ñeà rieâng bieät. Tuy nhieân, caùc lôùp naøy coù theå lieân keát vôùi nhau nhôø coù moái quan heä veà maët ñòa lyù vôùi nhau. Ñaëc ñieåm naøy tuy ñôn giaûn nhöng noù coù yù nghóa raát quan troïng vaø trôû thaønh coâng cuï ña naêng ñeå GIS thöïc hieän chöùc naêng hoã trôï vieäc ra quyeát ñònh trong vieäc giaûi quyeát moät soá vaán ñeà thöïc teá ñaët ra nhö: tích hôïp nhieàu lôùp thoâng tin ñeå quyeát ñònh thaønh laäp caùc tuyeán giao thoâng, tuyeán xe buyùt, xaùc ñònh vò trí caùc khu coâng nghieäp thích hôïp, giuùp cho quaù trình quy hoaïch ñoâ thò,…

SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy
Trang 15

Ñoà aùn toát nghieäp

GVHD : Leâ Thanh Hoøa

Chöùc naêng choàng gheùp laø thao taùc khoâng gian trong ñoù nhöõng lôùp chuyeân ñeà ñöôïc choàng leân nhau ñeå taïo ra moät lôùp chuyeân ñeà môùi chöùa ñöïng nhöõng thoâng tin môùi. Ñeå ruùt ra nhöõng thoâng tin naøy, thao taùc soá hoïc hoaëc thao taùc logic ñöôïc vaän duïng treân nhöõng lôùp döõ lieäu khaùc nhau ñöôïc nhaäp vaøo. Choàng gheùp nhöõng lôùp döõ lieäu khaùc nhau laø moät quaù trình baäc thang. Hai lôùp döõ lieäu nhaäp vaøo ñöôïc toå hôïp vaøo moät lôùp trung gian, noù laïi ñöôïc toå hôïp vôùi lôùp thöù ba ñeå taïo ra lôùp trung gian khaùc. Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän cho tôùi khi taát caû caùc lôùp döõ lieäu nhaäp vaøo ñeàu ñöôïc choàng leân nhau. ( Star, 1990). Chính chöùc naêng naøy laøm cho GIS coù khaû naêng phaân tích khoâng gian raát lôùn, mang tính toång quaùt hoùa cao maø ngoaøi thöïc teá phaûi maát raát nhieàu thôøi gian môùi coù theå phaân tích ñöôïc, töø ñoù noù taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc quaûn lyù vaø ra quyeát ñònh ñoái vôùi caùc vaán ñeà thöïc teá ñaõ ñaët ra vì qua choàng gheùp lôùp thoâng tin ta coù theå ruùt ra nhieàu thoâng tin töø döõ lieäu ban ñaàu. Trong ñoà aùn, toâi thöïc hieän choàng lôùp baûn ñoà neàn ( goàm lôùp ñöôøng giao thoâng, lôùp soâng, lôùp haønh chính, lôùp caàu, …) leân lôùp ñieåm heïn nhaèm theå hieän caùc ñieåm heïn thu gom chaát thaûi raén sinh hoaït treân baûn ñoà vaø do nhöõng ñieåm heïn naøy laø ñieåm baét buoäc xe chuyeân duïng phaûi ñi qua ñeå thu gom CTR theo quy trình thu gom ñeå töø ñoù ñöa ra quy trình thu gom maø cuï theå laø tuyeán thu gom ñeà xuaát. Ñoàng thôøi toâi cuõng tieán haønh choàng hai lôùp naøy leân lôùp ñieåm doïc tuyeán nhaèm theå hieän treân baûn ñoà caùc ñoaïn ñöôøng maø xe chuyeân duïng ñi qua ñeå ñaùnh giaù khoái löôïng raùc thu gom taïi caùc ñieåm heïn vaø ñieåm doïc tuyeán . GIS coù khaû naêng löu tröõ , quaûn lyù vaø laøm vieäc vôùi döõ lieäu ñòa lyù theo hai daïng: moâ hình Raster vaø moâ hình Vector. Trong ñeà taøi naøy, moâ hình vector ñöôïc söû duïng trong quaù trình choàng gheùp lôùp. Moâ hình vector laø moâ hình maø döõ lieäu khoâng gian nhö ñieåm, ñöôøng, vuøng ñöôïc maõ hoùa vaø löu tröõ döôùi daïng taäp hôïp caùc toïa ñoä x, y. Vò trí cuûa ñoái töôïng ñieåm ñöôïc theå hieän bôûi toïa ñoä ñôn x, y; ñoái töôïng ñöôøng nhö soâng, suoái, ñöôøng giao thoâng ñöôïc ñònh nghóa nhö moät chuoãi caùc caëp
SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy
Trang 16

Ñoà aùn toát nghieäp

GVHD : Leâ Thanh Hoøa

toïa ñoä (xi,yi). Ñoái töôïng daïng vuøng ñöôïc ñònh nghóa laø moät ñöôøng kheùp kín, ñöôïc bieåu dieãn bôûi moät chuoãi caùc caëp toïa ñoä (xi,yi) coù toïa ñoä ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái truøng nhau. 2.2.3.2 Öùng duïng chöùc naêng maïng:

Maïng bao goàm caùc ñoaïn ñöôïc noái keát vôùi nhau. Moãi ñoaïn ñöôïc xaùc ñònh baèng node ñaàu vaø node keát thuùc. Caû hai node naøy ñeàu ñöôïc xaùc ñònh vò trí. Ngoaøi ra, ñoaïn coøn coù theå ñöôïc xaùc ñònh bôûi nhöõng ñieåm naèm giöõa node ñaàu vaø node cuoái. Nhöõng ñieåm naøy duøng ñeå uoán naén hình daïng cuûa ñöôøng vaø ñöôïc goïi laø ñænh ( vertex ). Söï khaùc nhau chuû yeáu giöõa node vaø vertex laø node coù thoâng tin veà quan heä topology cuûa maïng trong khi vertex chæ toàn taïi ñôn thuaàn laø phaùc hoïa hình daïng cuûa ñoaïn. Treân sô ñoà maïng phaúng thì quy öôùc neáu hai ñoaïn caét nhau seõ phaûi taïo ra moät node taïi vò trí giao nhau. Ngoaøi ra, coøn coù tröôøng hôïp taïi vò trí cuûa moät soá node hoaëc vertex coù theâm caùc yeáu toá caûn trôû ( impendance factor ). Nhöõng yeáu toá naøy töôïng tröng cho khoaûng caùch töø ñieåm naøy ñeán ñieåm kia hoaëc moät ñieàu kieän naøo ñoù. Trong phaân tích maïng thì nhöõng yeáu toá naøy tuøy theo yeâu caà u thöïc teá cuûa vaán ñeà nghieân cöùu. Trong ñoà aùn, toâi öùng duïng chöùc naêng naøy ñeå phaân tích nhaèm ñöa ra quy trình ñeà xuaát döïa treân cô sôû lyù thuyeát ñaõ ñöôïc hoïc. Do nhöõng haïn cheá veà kieán thöùc laäp trình GIS neân toâi chæ öùng duïng ñöôïc chöùc naêng maïng cuûa GIS ñeå ñöa ra quy trình hoaëc seõ toái öu veà thôøi gian hoaëc seõ toái öu veà ñoaïn ñöôøng maø chöa theå keát hôïp caû hai phaàn. Saûn phaåm cuûa khaâu naøy laø baûn ñoà vaïch tuyeán thu gom – vaän chuyeån chaát thaûi raén treân cô sôû tính toaùn baèng tay keát hôïp chöùc naêng phaân tích maïng cuûa Arc view. 2.2 Phöông phaùp thöïc teá:
Trang 17

SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy

Hieän traïng veà caùc ñoïan ñöôøng nhö: chieàu daøi. quy trình thu gom xem coù ñuùng vôùi quy trình treân vaên baûn khoâng. loïc ra giaù trò ñeå söû duïng baèng phaàn meàm Excel. kích thöôùc ngang ñoái vôùi xe chuyeân duïng   Quy trình thu gom CTR SH taïi Tp. Hieän traïng thu gom. soá hoùa baûn ñoà neàn goàm caùc lôp giao thoâng. khoái löôïng thu gom. giôø cao ñieåm. Chöông 3: TOÅNG QUAN THAØNH PHOÁ BIEÂN HOØA Trang 18 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy . löïc löôïng thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi Tp. lôùp soâng. thôøi gian thu gom. chieàu löu thoâng.  Phaân tích vaø ñaùnh giaù hieän traïng veà kinh teá. dung tích.BH. chieàu roäng.BH. ranh giôùi haønh chính.  Phöông tieän thu gom.  Thoáng keâ soá lieäu: thoáng keâ caùc soá lieäu thu ñöôïc taïi caùc ñieåm. kinh teá – xaõ hoäi.  Thu thaäp baûn ñoà: thu thaäp döõ lieäu.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Thu thaäp soá lieäu veà:   Ñieàu kieän töï nhieân. xaõ hoäi vaø coâng taùc thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa. …  Ñieàu tra thöïc ñòa: tieán haønh khaûo saùt khoái löôïng thu gom taïi caùc ñieåm heïn vaø caùc ñieåm doïc tuyeán.

Phía Nam vaø Ñoâng Nam giaùp huyeän Thoáng Nhaát – huyeän Long Thaønh. Thaønh phoá Bieân Hoaø coù dieän tích nhoû nhaát so vôùi caùc huyeän.2 Ñòa hình – ñòa chaát: SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 19 .1. caùch Baø Ròa – Vuõng Taøu 90 km theo quoác loä 51. laø ñaàu moái giao thoâng quan troïng cuûa caùc tuyeán ñöôøng boä vaø ñöôøng saét quoác gia. chính trò.73 km2) nhöng taäp trung daân soá lôùn nhaát (624000 ngöôøi naêm 2005).4 ha. coù taàm quan troïng trong vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam.473.1. Phía Nam giaùp giaùp huyeän Thuû Ñöùc TP Hoà Chí Minh. coù caùc khu coâng nghieäp lôùn.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa 3.1 Ñieàu kieän töï nhieân Tp. Phía Baéc vaø Ñoâng Baéc giaùp thò xaõ Vónh An vaø Thieän Taân. Thaønh phoá Bieân Hoaø coù aûnh höôûng ñoái vôùi vieäc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ñoàng thôøi giöõ vò trí troïng yeáu veà an ninh quoác phoøng ñoái vôùi caû khu vöïc mieàn Ñoâng Nam Boä. Döï kieán ñeán naêm 2010 thaønh phoá Bieân Hoaø seõ coù soá daân töø 700 – 800 nghìn ngöôøi. naèm trong vuøng kinh teá troïng ñieåm Phía Nam. Thaønh phoá Bieân Hoaø laø ñoâ thò loaïi 2 caùch thaønh phoá Hoà Chí Minh 30 km theo quoác loä 1A. Phía Taây vaø Taây Baéc giaùp huyeän Thuaän An vaø Taân Ñoâng Hieäp tænh Bình Döông. xaõ hoäi cuûa tænh Ñoàng Nai.1 Vò trí ñòa lyù: Thaønh phoá Bieân Hoaø laø trung taâm kinh teá. vaên hoùa. huyeän Vónh Cöõu.Bieân Hoøa: 3. thò khaùc trong tænh (154. laø cöûa ngoõ cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh. 3.      Toång dieän tích töï nhieân: 15.

 Traàm tích luïc nguyeân J sôùm loä ra ôû phía Ñoâng Baéc treân dieän roäng vaø chìm daàn theo höôùng Nam vaø Taây Nam. Lôùp phong hoùa daøy 3 – 5m.  Caùc traàm tích phun traøo coù tuoåi Jura muoän ñeán Kreta (J3 – K ) loä ra ôû Böûu Long. troàng hoa maøu vaø hoang hoùa. traàm tích nuùi löûa phun traøo vaø xaâm nhaäp Mejojoi vôùi beà daøy 100 -150m. Bieân Hoøa coù caáu taïo ñòa chaát vuøng rìa Ñoâng – Nam mieàn kieán taïo Nam Trung Boä.1. haàu heát laø ruoäng vöôøn xen laãn khu daân cö.1 Ñòa hình: Phaàn lôùn phía Ñoâng vaø Ñoâng Baéc coù daïng ñoài nhoû. Böûu Hoøa vôùi thaønh phaàn chính laø caùc keát. bao goàm:  Ñaù coå nhaát thaáy ñöôïc laø traàm tích. 3. xen laãn ao hoà do vieäc laáy ñaát laøm gaïch taïo neân.1. Cao ñoä lôùn nhaát:+70m Cao ñoä thaáp nhaát: 0. Ven hai bôø soâng laø vuøng vöôøn baèng phaúng.2. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 20 . doác thoaûi khoâng ñeàu nghieâng veà phía Ñoâng soâng Ñoàng Nai vaø caùc suoái nhoû. Nöôùc luõ traøn töø Baéc xuoáng Nam vaø Ñoâng Nam.2. Andejit. Khu vöïc trung taâm thaønh phoá cuõ cao ñoä trung bình laø töø: 5 – 10m. khu Böûu Long vôùi cao ñoä 47m.5 – 0.8m. thuoäc ranh giôùi rìa Taây – Nam cuûa ñôùi suït Mejojo – naâng Kainoâjoâi vôùi ñôùi suït Kainoâjoâi Cöûu Long. phaàn ñaát ñoài laø röøng baïch ñaøn. Ñòa chaát: Ñòa chaát kieán taïo: Khu vöïc Tp.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa 3. cuoäi keát.2 a. Ngoaøi ra coøn caùc khu vöïc xaây döïng.

Hoá Nai coù cao ñoä beà maët töø 10 – 50m. Tam Hieäp. b. chieàu daøy thay ñoåi töø 30 – 70m. Laterit ôû khu vöïc toång kho Long Bình ( phöôøng SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 21 .+b ) chuû yeáu ôû khu vöïc Long Bình. Bieân Hoøa. trong ñoù phaân vò chöùa nöôùc Kainoâjoâi daøy khoaûng 20m ( thöôøng 8 – 10m). Chaát löôïng nöôùc ñeàu coù theå bò pheøn. seùt pha vôùi cao ñoä ñænh 5 – 10m ñeán -50m. Hoá Nai.  Khu vöïc phaùt trieân caùc phaân vò chöùa nöôùc Kainoâjoi vaø Mejoâjoâi. ít ñoàng nhaát. Caùc taàng chöùa nöôùc coù quan heä thuûy löïc vaø coù nhieàu choã thoâng nhau. Long Bình.  Traàm tích soâng Pleitoxen sôùm (aQ1 . c. Nhìn chung. Bieân Hoøa coù moät soá ñieåm khoaùng saûn chuû yeáu laø Kaolin ôû khu vöïc nghóa trang thaønh phoá Bieân Hoøa. löu löôïng khai thaùc öôùc chöøng khoaûng 30 – 40 m3/h.Bieân Hoøa vaø khu vöïc Hoá Nai.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Traàm tích tröôùc ñeä töù duy nhaát trong vuøng ( Plioxen N ) naèm ôû khu vöïc Hoá Nai. Khu vöïc thuaän lôïi nhaát cho khai thaùc nöôùc ngaàm laø Tp. trong khi ñoù caùc loã khoan taïi caên cöù Long Bình laïi ñaït 30 m3/h. loä ra döôùi daïng ñoài goám seùt. Ñòa chaát thuûy vaên: coù theå chia thaønh 3 khu vöïc:  Khu vöïc phaùt trieån phöùc heä chöùa nöôùc naèm trong traàm tích luïc nguyeân Jura (J1 ) coù khoaûng 80 km2 veà phía Ñoâng Baéc thaønh phoá.  Khu vöïc phaùt trieån caùc phaân vò Mejoâjoâi. trong phaïm vi Tp. Ñaëc ñieåm khoaùng saûn: Trong Tp. Löu löôïng nöôc thay ñoåi raát lôùn. ví duï nhö loã khoan cuûa Ñoaøn 801 vôùi chieàu saâu 60m chæ coù löu löôïng döôùi 1 lit/s. Beà daøy taàng chöùa nöôùc khoaûng 60 -80m. caùc phaân vò chöùa nöôùc phaùt trieån khoâng lieân tuïc. Trong ñoù phaân vò chöùa nöôùc Kainoâjoâi daøy töø 20 – 40m vôùi dieän tích khoaûng 90 km2 taïi Bieân Hoøa.

bôû rôøi.5 kg/cm2.3 kg/cm2. 12 -14o. coù theå chia laøm hai khu vöïc:  Khu vöïc Taây Nam thaønh phoá ( ven soâng): goàm caùc loaïi ñaát ñaù nhö: Lôùp 1: ñaát ñaép hoaëc seùt pha maøu vaøng coù ñoä daøy 0.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Tam Hieäp ) vaø seùt ñöôïc phaân boá ôû khu vöïc xaõ An Hoøa (höôùng Long Thaønh ).  Khu vöïc phía Baéc thaønh phoá vaø khu vöïc Long Bình: Lôùp 1: lôùp caùt pha. deûo chaûy. deûo chaûy. soûi saïn laterit. Ngoaøi ra coøn coù than buøn ôû Hoùa An.35 kg/cm2.18 -0. C = 0. Lôùp 3: lôùp buøn seùt xaùm tro. C = 0.15 kg/cm2.7m. xaùm vaøng ôû traïng thaùi deûo. C = 0. ñoä saâu 5 – 10m. haït mòn maøu traéng.4 – 1. ñoä saâu 3 – 7m vôùi C = 0. ñoä saâu 8 – 12 m. xaùm naâu vaøng ôû traïng thaùi deûo chaûy. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 22 . 0o34’.25 – 0. d. Ñaát aåm öôùt. Lôùp 3: lôùp caùt pha vaø caùt saïn thaïch anh maøu xaùm traéng.65kg/cm2. Lôùp 4: lôùp seùt xaùm traéng. xaùm vaøng traïng thaùi deûo. Ñaát aåm traïng thaùi deûo ôû ñoä saâu töø 6 – 12m. C = 0. Lôùp 2: lôùp caùt pha seùt Kaolin maøu xaùm traéng laãn ít soûi saïn thaïch anh. xaùm vaøng ñaát aåm.45 – 0.2 – 0. Tuy nhieân theo keát quaû do Ñoaøn Ñòa chaát 801 thöïc hieän. 22 – 24o.5m Lôùp 2: lôùp seùt pha xaùm tro. 10 + 25o. coù ñoä daøy töø 1 – 3m. Ñòa chaát coâng trình: Taïi Bieân Hoøa chöa tieán haønh khaûo saùt ñòa chaát coâng trình thaønh heä thoáng. ñoû vaøng loang loå. deûo ôû ñoä saâu töø 1. 11o.

Gioù Taây Nam thoåi vaøo muøa möa( töø thaùng 6 ñeán thaùng 10) vôùi taàn suaát 70%.6 28.2 27. Qua soá lieäu theo doõi trong naêm naêm gaàn ñaây nhö sau: 3. Baûng 1: Baûng nhieät ñoä trung bình thaùng taïi Bieân Hoaø( oC ) Thaùng 1 26.Nhieät ñoä trung bình ôû Bieân Hoaø taêng töø 26oC ñeán 26.1.Nhieät ñoä cao nhaát trung bình naêm : 32.3.2 26.5 Nguoàn Vieän Kyõ Thuaät Nhieät Ñôùi vaø BVMT naêm 2003 3. nhieät ñoä khoâng khí taêng daàn. . moâi tröôøng neân hieän töôïng thôøi tieát vaø khí haäu ôû Ñoàng Nai vaø ñaëc bieät laø thaønh phoá Bieân Hoaø coù thay ñoåi lôùn.Nhieät ñoä thaáp nhaát trung bình naêm laø 23oC.3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 12 25.7oC. nhö vaäy muøa khoâ ít noùng. nhieät ñoä thaáp nhaát taêng. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 23 .4 27.3 Khí haäu: Cuøng vôùi söï bieán ñoåi toaøn caàu do aûnh höôûng veà cöôøng ñoä cuûa caùc hieän töôïng Elnino.3. . Lanina vaø nhöõng thay ñoåi veà caûnh quan. nhöng ñoä cheânh leäch trung bình giöõa caùc thaùng ít.7 26.5oC .7 28. Keát quaû quan traéc nhieät ñoä taïi traïm Bieân Hoaø nhö sau: .5 26. nhieät ñoä cao nhaát giaûm.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa 3.3 27.1 Nhieät ñoä: Nhieät ñoä khoâng khí taïi thaønh phoá Bieân Hoaø töông ñoái cao.1. muøa ñoâng aám hôn.6 26.2 Cheá ñoä gioù: Toác ñoä gioù trung bình taïi Bieân Hoaø laø 2m/s.1.

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa . . haøng thaùng coù 19 ngaøy möa vôùi vuõ löôïng trung bình hôn 100mm / ngaøy.1 157. Taàn suaát höôùng gioù ñöôïc trình baøy theo baûng: Baûng 2: Taàn suaát höôùng gioù Gioù Taàn suaát % N 16 NE 13 E 3 SE 12 S 13 SW 11 W 9 NW 3 Laëng gioù 20 Nguoàn Vieän Kyõ Thuaät Nhieät Ñôùi vaø BVMT naêm 2003 3.2 238 264. .4 45.Löôïng möa trung bình dao ñoäng trong khoaûng 1600 -1800 mm/ naêm.9 4.8 276. Baûng 3: Löôïng möa trung bình thaùng taïi Bieân Hoaø (mm) Thaùng 1 2 3 1.3 Cheá ñoä möa: . Muøa möa baét ñaàu vaøo thaùng 4 vaø keát thuùc vaøo thaùng 11.3 203.7 293.Gioù Ñoâng Baéc thoåi vaøo muøa khoâ ( caùc thaùng töø 11 ñeán thaùng 2 naêm sau) vôùi taàn suaát 60%.1 81. .Löôïng möa vaøo muøa möa chieám khoaûng 85% löôïng möa haøng naêm.Trong khoaûng thôøi gian töøø thaùng 5 ñeán thaùng 11.3.1.Töø thaùng 3 ñeán thaùng 5 coù gioù Ñoâng Nam.6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.1 28.3 Nguoàn Vieän Kyõ Thuaät Nhieät Ñôùi vaø BVMT naêm 2003 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 24 .

1.2 2 66. Vaøo muøa khoâ.Ñoä aåm cao nhaát trong muøa möa laø: 83 -87% .4 3.1 Taøi nguyeân thieân nhieân: Taøi nguyeân nöôùc: SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 25 . Cheânh leäch giöõa nôi khoâ nhaát vaø aåm nhaát laø 5%. bieán ñoåi theo muøa vaø theo vuøng. Ñoä aåm töông ñoái taïi traïm Bieân Hoaø nhö sau: Baûng 4: Baûng ñoä aåm töông ñoái taïi traïm Bieân Hoaø( %) Thaùng 1 72.5 Böùc xaï nhieät: Thaønh phoá Bieân Hoaø coù thôøi gian naéng trung bình 2000 -2200 h/ naêm.3.7 86.3 84.3.6 87 86. Böùc xaï toång coäng trung bình ngaøy trong naêm taïi traïm Bieân Hoaø laø 480 calo/ cm2. caùc thaùng coù ñoä aåm nhoû nhaát laø thaùng 2 vaø thaùng 3. .1.1.4 Ñoä aåm: Ñoä aåm taïi thaønh phoá Bieân Hoaø töông ñoái cao. haøng ngaøy coù töø 10 – 13 h naéng.6 3 68.3 82.4.Ñoä aåm thaáp nhaát vaøo muøa khoâ laø: 67 -69% Caùc thaùng coù ñoä aåm trung bình cao nhaát laø thaùng 9 vaø thaùng 10.2 77. 3.4 83.8 Nguoàn Vieän Kyõ Thuaät Nhieät Ñôùi vaø BVMT naêm 2003 3.1.2 79.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa 3.Ñoä aåm töông ñoái cuûa khu vöïc dao ñoäng töø : 75 -85% .2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 71.

Ngoaøi ra coøn coù than buøn (Hoùa An) vôùi dieän tích khaù roäng. coù thaønh phaàn chính laø Kaolinit (20 – 40 %) vôùi dieän tích khaù roäng. Soâng Ñoàng Nai laø nguoàn duy nhaát caáp nöôùc maët ñeå söû duïng cho thaønh phoá Bieân Hoøa.Bieân Hoøa coù moät soá ñieåm khoaùng saûn chuû yeáu laø Kaolin.  Seùt gaïch ngoùi: seùt ñöïôc phaân boá ôû khu vöïc xaõ An Hoøa ( veà höôùng Long Thaønh ) vôùi tröõ löôïng khoaûng 6 trieäu m3. giaûi phaùp phaùt trieån kinh teá cuûa tænh trong giai ñoaïn naøy laø: quy hoaïch vaø SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 26 . Nhieàu choã bò xoùi moøn thaønh soûi raén chaéc. xaõ hoäi: 3. vieäc khai thaùc nguoàn nöôùc ngoït naøy caàn ñöôïc tính toaùn thaän troïng cuøng vôùi vieäc phuïc hoài röøng ñaàu nguoàn ñeå ñaûm baûo tính beàn vöõng veà moâi tröôøng sinh thaùi.2 Ñieàu kieän kinh teá. caùt thaïch anh vaø boät thaïch anh chieám 60%.2.1. Bieân Hoøa coù taøi nguyeân nöôc phong phuù.2 Taøi nguyeân khoaùng saûn: Theo caùc taøi lieäu ñieàu tra.  Kaolin: ôû khu vöïc nghóa trang thaønh phoá. thöôøng laãn seùt maøu ñen. 3. Hoà Chí Minh vaø khu vöïc Nam Soâng Beù.4. Long Vaân. Do vaäy. Taïi khu vöïc Taân Mai taàng seùt Kaolin naèm trong traàm tích vôùi seùt Kaolin 30 – 40 % maøu traéng.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Tp.1 Ñaëc ñieåm kinh teá: Giai ñoaïn 10 naêm(1991 -2000): Ñaûng Boä thaønh phoá trieån khai kòp thôøi chuû tröông. trong khu vöïc Tp. 3. trong ñoù quan troïng nhaát laø soâng Ñoàng Nai vaø caùc hoà Long Aån. laterit vaø seùt phaân boá treân caùc khu vöïc:  Laterit: toång kho Long Bình ( phöôøng Tam Hieäp) treân dieän tích khoaûng 3km2 daøy töø 3 – 5m. ñoä phaân giaûi thaáp.

coù söï taêng cöôøng chaát xaùm thöôøng xuyeân. Caùc xí nghieäp ñaõ giöõ vöõng vaø khaúng ñònh vò trí.4% 3. phaùt trieån maïnh saûn xuaát coâng nghieäp ñeå taïo ñoäng löïc thuùc ñaåy nhanh taêng tröôûng kinh teá. Cô caáu kinh teá treân ñòa baøn thaønh phoá chuyeån dòch nhanh vaø ñuùng höôùng vôùi 2 ngaønh: Coâng nghieäp – xaây döïng. coâng ty boät giaët Net.22%  Ñaàu tö nöôùc ngoaøi: 41. Naêm 2005 ngaønh coâng nghieäp – xaây döïng chieám 70.1%. caùc trang thieát bò coâng ngheä ñaõ ñöôïc thay ñoåi töøng böôùc neân coù theå theo kòp moät phaàn kyõ thuaät tieân tieán.du lòch: 28.… SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 27 .18%.72 %.1 Coâng nghieäp: Coâng nghieäp laø ngaønh kinh teá chuû ñaïo cuûa Tp. Dòch vuï – du lòch chieám tæ troïng cao trong toång theå kinh teá thaønh phoá. Ñeán naêm 2005 GDP taêng 14.2.1. Toång giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp ôû khu vöïc naøy coù nhöõng thuaän lôïi veà nguoàn voán oån ñònh. dòch vuï . Cô caáu kinh teá treân ñòa baøn coù söï chuyeån ñoåi phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån kinh teá thò tröôøng coù söï quaûn lyù Nhaø nöôùc theo ñònh höôùng Xaõ hoäi chuû nghóa. cô caáu kinh teá nhö sau:  Quoác doanh: 28. Bieân Hoøa. GDP treân ñòa baøn taêng 4 laàn töø 1991 – 2000 taêng 16.3% . Nhaø maùy thieát bò ñieän 4. Naêm 2005.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa xaây döïng caùc khu coâng nghieäp taäp trung. vai troø chuû ñaïo laø: coâng ty Ñöôøng Bieân Hoøa.9% cao hôn möùc toaøn tænh 13%. noâng laâm thuyû saûn chieám 1.31%  Ngoaøi quoác: 30. cuïm coâng nghieäp nhaèm ñaåy maïnh thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi.

tuy nhieân cuõng ñaõ giaûi quyeát ñöôïc SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 28 . Veä hieäu quaû kinh teá thì khoâng cao. Caùc KCN ñang hoaït ñoäng treân ñòa baøn Tp. Nhaø maùy Cô khí Ñoàng Nai.937 trieäu ñoàng ( 2.2 Noâng nghieäp – laâm nghieäp: Dieän tích ñaát noâng nghieäp naêm 2000 laø 4.1 ha.56%).4% so vôùi dieän tích töï nhieân cuûa thaønh phoá.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Caùc xí nghieäp quoác doanh ñòa phöông hieän coù 62 doanh nghieäp. röøng quoác doanh quaûn lyù chieám 27.5%.1.538 trieäu ñoàng (14. Ngoaøi ra thaønh phoá Bieân Hoøa coøn coù caùc cuïm coâng nghieäp nhoû ñaõ ñöôïc ñaàu tö xaây döïng naèm keà caän caùc KCN lôùn vaø khu daân cö. Saûn xuaát noâng nghieäp naêm 2000 ñaït giaù trò toång saûn löôïng laø 224. ngaønh thuûy saûn 5.708 trieäu ñoàng ( chieám 60. trong ñoù troàng troït laø 49. ñaát laâm nghieäp 1.7%.79 ha. Bieân Hoøa II.52 %). toaøn boä laø ñaát coù röøng troàng phoøng hoä. 3. Thaønh phoá hieän coù 4 khu coâng nghieäp taäp trung laø: KCN Bieân Hoøa I. chaên nuoâi 135.2.26%).… Caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi treân ñòa baøn thaønh phoá hieän nay coù hôn 100 döï aùn ñi vaøo saûn xuaát.064 trieäu ñoàng. dieän tích röøng troàng chieám 10. Thaønh phoá Bieân Hoøa coù dieän tích ñaát laâm nghieäp laø 1.881 trieäu ñoàng ( chieám 22. trong ñoù coù 2/3 soá doanh nghieâp coù xu höôùng phaùt trieån nhö: Nhaø maùy phaân boùn Nhaø noâng. röøng ngoaïi quoác doanh chieám 10. naâng heä soá söû duïng ñaát ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän sinh thaùi vaø taïo vaønh ñai xanh caàn thieát cho thaønh phoá vaø caùc KCN.619.29 ha chieám 26. trong ñoù ñaát troàng caây luùa 778. Nhaø maùy quoác doanh Ñieän cô Ñoàng Nai.45 ha. röøng do caùc ñôn vò quoác phoøng quaûn lyù chieám 61.062.65%). Amata. Thaønh phoá ñang chuyeån maïnh cô caáu caây troàng. Loteco. Trong ñoù. Nhö vaäy.151. dòch vuï saûn xuaát noâng nghieäp 32.26% ñaát töï nhieân. Bieân Hoøa coù vai troø raát quan troïng trong söï phaùt trieån coâng nghieäp cuûa tænh Ñoàng Nai noùi chung vaø thaønh phoá Bieân Hoøa noùi rieâng.9%.

1 Ñaëc ñieåm xaõ hoäi: Daân soá: SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 29 .2. nhaát laø ñoái vôùi khaùch nöôùc ngoaøi.2 3.5 Du lòch: Du lòch cuûa thaønh phoá coù tieàm naêng lôùn nhö khu du lòch Böûu Long. doïc soâng Ñoàng Nai.1. saûn xuaát giaøy. Ngoaøi ra. maây tre ñan moäc daân duïng.2.1. may maëc. ngaøy nghæ… 3. ñuõa tre xuaát khaåu… 3. 3.67%. ngaønh naøy phaùt trieån maïnh ñaõ taïo ra ñöôïc moái quan heä vôùi trung taâm vaø vuøng phuï caän. bình quaân moãi naêm taêng 158%. coøn phaùt trieån traøn lan. nhöõng maët haøng xuaát khaåu chuû yeáu laø thuû coâng myõ ngheä: haøng goám myõ ngheä.2. chöa ñuû söùc huùt. thaønh phoá cuõng taïo ra moät soá maët haøng gia coâng nhö: gia coâng may maëc. caùc heä thoáng nhaø haøng – khaùch saïn tuy coù söï phaùt trieân nhöng khaû naêng phuïc vuï coøn thaáp.1. Tuy nhieân söï phaùt trieån cuûa dòch vuï – thöông maïi tö nhaân chöa taäp trung theo quy hoaïch. nhöng chæ coù khu du lòch Böûu Long vôùi dieän tích 85 ha coù theå noùi laø thu huùt ñöôïc khaùch vaøo caùc dòp leã. Doanh soá kinh doanh ngaøy moät taêng cao.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa caùc maët nhö moâi tröôøng sinh thaùi.4 Xuaát nhaäp khaåu: Coâng taùc xuaát nhaäp khaåu taêng tröôûng bình quaân haøng naêm laø 33. trong ñoù xuaát khaåu coù möùc taêng bình quaân haøng naêm laø 36.33%. 3.2. teát.2. choáng xoùi moøn vaø taïo coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi daân thaønh phoá. cuø lao Hieäp Hoøa.3 Thöông maïi vaø dòch vuï: Töø sau ngaøy ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû coâng nhaän laø ñoâ thò loaïi 2.2.

294 5.000 2006 648.858 3.270 2008 700.370 16.288 16.875 2.459 1. Baûng 5: Döï baùo daân soá Bieân Hoaø giai ñoaïn 2005 -2010: Naêm Toång coäng 2005 624.903 2009 728. trong ñoù daân soá taêng töï nhieân laø 1.007 5.970 3.5%.590 2010 748.353 3.860 5. taêng daân soá cô hoïc laø 2.572 19.117 9. vaên hoùa.005 32.648 2007 674.45%.974 17. chính trò.797 18.504 18.607 3. Daân soá haøng naêm taêng khoaûng 3.042 4.164 13.95%.607 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 30 .330 21.000 Baûng 6: Baûng thoáng keâ daân soá trong caùc phöôøng thuoäc TP Bieân Hoaø naêm 2006 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Phöôøng xaõ Thanh Bình Hoøa Bình Trung Duõng Quang Vinh Quyeát Thaéng Böûu Long Böûu Hoøa Taân Vaïn Taân Phong Thoáng Nhaát Taân Tieán Traûng Daøi Taân Mai Taân Hieäp Tam Hoøa Bình Ña Toång soá hoä 1.066 17. do vaäy daân soá cuõng taêng nhanh.094 Daân soá 7.198 21.574 4.553 6.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Bieân Hoøa laø trung taâm kinh teá.633 3.539 2.093 31.485 22.145 21. chính trò cuûa tænh Ñoàng Nai vôùi 26 ñôn vò haønh chính goàm 23 phöôøng vaø 3 xaõ.142 3. Bieân Hoaø laø thaønh phoá coù toác ñoä ñoâ thò hoaù nhanh.

2. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 31 . 100% phöôøng .977 36.920 32.372 8.643 17.529 3.876 7. xaõ treân ñòa baøn ñeàu coù traïm yteá vaø nhaân vieân y teá.607 1.718 6.797 6.573 Ñeán nay.2 Yteá: Tam Hieäp An Bình Long Bình Taân Long Bình Hoá Nai Taân Bieân Taân Hoøa Taân Haïnh Hoùa An Hieäp Hoøa 5.2.661 11.519 35.553 6. thaønh phoá: Beänh vieän Ña khoa Ñoàng Nai Beänh vieän Nhi Ñoàng Beänh vieän Thoáng Nhaát Beänh vieän Da lieãu Beänh vieän Lao Quaân Y vieän 7B Beänh vieän Trung Cao  9 trung taâm y teá.272 28.  7 beänh vieän caáp Tænh.  795 cô sôû khaùm chöõa beänh tö nhaân.786 5.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 3.583 2.472 40.081 29.492 5.255 32. Treân ñòa baøn thaønh phoá hieän coù:  1 beänh vieän Trung Öông: Beänh vieän Taâm thaàn.

200 ( trong ñoù coù 412 baùc só). Ñaøo taïo: Thaønh phoá Bieân Hoøa coù 13 tröôøng Trung hoïc chuyeân nghieäp vaø trung taâm giaùo duïc ñaõ cung caáp caùn boä vaø coâng nhaân laønh ngheà cho toaøn tænh vaø vuøng laân caän. chaát löôïng vaø soá cô sôû tröôøng lôùp. toång soá caùn boä coâng nhaân vieân laø 2. toång soá giöôøng beänh khoaûng 3. cuïm tröôøng taïi ngaõ ba Vöôøn Mít).000 daân.2. Moät soá tröôø ng coù maët baèng tieáp xuùc vôùi caùc tuyeán ñöôøng chính cuûa thaønh phoá tuy nhieân laïi chöa coù khoaûng caùch ly hôïp lyù daãn ñeán tình traïng aùch taét giao thoâng khi tan tröôøng( ñöôøng QL1.140 giöôøng. Bieân Hoøa taäp trung nhieàu cô sôû y teá nhöng chöa coù beänh vieän hieän ñaïi veà quy moâ cuõng nhö trang thieát bò. Naêm 2004 -2005. Tp. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 32 .3 a. 3. söï nghieäp giaùo duïc ñaøo taïo cuûa thaønh phoá phaùt trieån nhanh vaø toaøn dieän trong giai ñoaïn môùi ( 1986 -2005) caû veà quy moâ. Bình quaân coù 8 baùc só treân 10.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Theo baùo caùo cuûa Sôû Y teá tænh Ñoàng Nai. heä thoáng giaùo duïc nhö sau:  Tröôøng Maàm non: 48 tröôøng  Caáp I: 41 tröôøng  Caáp II: 22 tröôøng  Caáp III: 13 tröôøng  Cao ñaúng vaø Ñaïi hoïc: 11 tröôøng Haàu heát caùc phöôøng ñeàu coù tröôøng Trung hoïc cô sôû. Giaùo duïc – ñaøo taïo: Cô sôû vaät chaát giaùo duïc: Nhôø thöïc hieän toát nghò quyeát Trung Öông veà ñònh höôùng phaùt trieån giaùo duïc – ñaøo taïo trong thôøi kyø CNH – HÑH.2. b. QL15.

Caùc coâng trình vaên hoùa ñaõ ñaùp öùng ñöïôc nhu caàu sinh hoaït tinh thaàn cuûa nhaân daân thaønh phoá. Ñaøi töôûng nieäm coâng vieân phöôøng Trung Duõng. nhaø Truyeàn thoáng thaønh phoá. Cuïm bia Chieán thaéng saân bay Taân Hoøa. nhaø Baûo taøng.000 hoïc sinh caáp 2 . chaät heïp vaø chöa ñöôïc hoaøn thieän. heä thoáng coâng vieân caây xanh coâng coäng taïi noäi thaønh coøn beù.…. coâng vieân chieán thaéng Long Bình. 3.3 Vaên hoùa: Moät soá coâng trình vaên hoùa truyeàn thoáng ñöôïc ñaàu tö söûa chöõa.2.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Haøng naêm ñaõ ñaøo taïo khoaûng 2000 hoïc sinh ngheà vaø höôùng nghieäp cho 11. 3. caùc ñaøi truyeàn thanh cuûa phöôøng xaõ. Tuy nhieân. naâng caáp. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 33 .2. moät soá ñöôïc xaây môùi taïo neùt vaên minh cho thaønh phoá nhö: coâng vieân Taân Bieân.

Ngoaøi ra.  Raùc cô quan coâng sôû: phaùt sinh töø caùc cô quan. nhaø tuø.  Raùc khu thöông maïi: phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng buoân baùn cuûa caùc cöûa haøng baùch hoaù.Bieân Hoøa: 4.  Raùc queùt ñöôøng: phaùt sinh töø hoaït ñoäng veä sinh ñöôøng phoá. caùc cô sôû saûn xuaát kinh doanh…vaø cuï theå nhö sau:  Raùc hoä daân: phaùt sinh töø caùc hoä gia ñình. plastic. goã. nhaø haøng.1. tro. Thaønh phaàn raùc thaûi ôû ñaây gioáng nhö cuûa khu thöông maïi. voû xe….. caùc chôï. vaên phoøng giao dòch. Nguoàn raùc naøy do ngöôøi ñi ñöôøng vaø caùc hoä daân soáng doïc hai beân ñöôøng xaû böøa baõi. ñoà ñieän gia duïng. Ngoaøi ra. kim loaïi caùc loaïi. nhaø maùy in.. raùc töø caùc hoä gia ñình cuõng coù chöùa moät phaàn chaát thaûi nguy haïi. vóa heø vaø ñöôøng phoá. coâng vieân. bao nylon. Caùc loaïi chaát thaûi töø khu thöông maïi bao goàm: giaáy. Thaønh phaàn raùc thaûi naøy bao goàm: thöïc phaåm. thuyû tinh. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 34 . giaáy vuïn.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Chöông 4: HIEÄN TRAÏNG HEÄ THOÁNG THU GOM – VAÄN CHUYEÅN VAØ QUAÛN LYÙ CTRSH TAÏI THAØNH PHOÁ BIEÂN HOØA 4.. voû xe. khu vui chôi giaûi trí. tröôøng hoïc. carton.1 Hieän traïng thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi Tp. khaùch saïn. kim loaïi.. sieâu thò. goã. xí nghieäp. xaùc ñoäng vaät cheát. tröôøng hoïc. thöïc phaåm. caùc coâng sôû. Thaønh phaàn naøy bao goàm: caønh caây vaø laù caây. giaáy. vaên phoøng laøm vieäc. raùc vöôøn. thuyû tinh.. cöûa haøng söûa chöõa. caên hoä chung cö. ñoà ñieän töû gia duïng. beänh vieän.1 Nguoàn phaùt sinh CTR: Nguoàn goác raùc thaûi sinh hoaït cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa chuû yeáu laø töø: caùc hoä gia ñình. plastic. carton. bieät thöï. töø ñaây cuõng coù moät phaàn chaát thaûi nguy haïi.

giaáy vuïn…) Nhöïa ( nylon.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Raùc chôï: phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng mua baùn ôû caùc chôï. Thaønh phaàn chuû yeáu laø raùc höõu cô bao goàm: rau. quaû thöøa vaø hö hoûng. chai loï chöùa thuoác… coù khaû naêng laây nhieãm vaø ñoäc haïi ñoái vôùi söùc khoeû ñoäc haïi ñoái vôùi söùc khoeû coäng ñoàng. Thaønh phaàn cuûa chuùng bao goàm: vaät lieäu pheá thaûi khoâng ñoäc haïi.61 10. 4. nhaø maùy cheá bieán thöïc phaåm. caùc ngaønh coâng nghieäp …).2  Khoái löôïng – thaønh phaàn: Thaønh phaàn: theo thöïc teá phaân loaïi 7670 kg raùc sinh hoaït töø caùc xí nghieäp vaø caùc hoä gia ñình trong khu coâng nghieäp.  Raùc coâng nghieäp: phaùt sinh töø hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa caùc nhaø maùy. buïi…  Raùc beänh vieän: bao goàm raùc sinh hoaït vaø raùc y teá phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng khaùm beänh. 6000 kg raùc thaûi ñöôøng phoá. ñieàu trò beänh vaø nuoâi beänh trong caùc beänh vieän vaø sôû y teá. chai nhöïa. 5100 kg raùc chôï. ñöôøng giao thoâng. kim tieâm. hôïp nhöïa) Tyû leä% 7. carrton. tyû leä thaønh phaàn raùc thaûi sinh hoaït cuûa thaønh phoá Bieân Hoaø nhö sau: Baûng 7: Baûng thaønh phaàn CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa STT 1 2 Thaønh phaàn Giaáy ( bao bì. xí nghieäp saûn xuaát coâng nghieäp ( saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng. beâtoâng. nhaø maùy hoùa chaát. gaïch.1.46 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 35 .  Raùc xaø baàn töø caùc coâng trình xaây döïng: phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng xaây döïng vaø thaùo dôõ caùc coâng trình xaây döïng. cuû. Caùc loaïi chaát thaûi bao goàm: goã. theùp. Raùc y teá coù thaønh phaàn phöùc taïp goàm caùc loaïi beänh phaåm.

keá ñeán laø nhöïa bao goàm nylon. hôïp kim caùc loaïi ( 0. hoäp nhöïa (10.93% Chaá t höõ u cô Nhöï a Giaá y Xaø baà n Kim loaï i 10. nhoâm.77% Bieâ n Hoaø 0. chai nhöïa. chaát thaûi raén cuûa thaønh phoá Bieân Hoaø chuû yeáu vaãn laø chaát thaûi coù nguoàn goác höõu cô (67. caønh caây…) Chaát höõu cô (thöùc aên thöøa. coû caây…) 0.91 2.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa 3 4 5 6 7 Thuyû tinh( chai.91% 2. Chieám moät löôïng nhoû nhaát trong CTR laø kim loaïi bao goàm lon saét. giaáy carton. hoa quaû .84%).77 0. rau.48% 7. bao bì…. tieáp theo laø giaáy caùc loaïi bao goàm giaáy vuïn.84 100% Bieå u ñoà thaø nh phaà n CTR cuû a thaø nh phoá 0. maûnh thuyû tinh… (0.61% 9. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 36 . nhoâm.77%). hôïp kim caùc loaïi ) Xaø baàn ( saønh söù. gaïch.46%).93 67. voû soø ) Caùc chaát khaùc ( vaûi.91%) vaø thuyû tinh nhö chai. cao su. maûnh thuyû tinh…) Kim loaïi ( lon saét.48 9.46% 67. betong.84% Thuyû tinh Caù c chaù t khaù c Bieåu ñoà1: Bieåu ñoà thaønh phaàn chaát thaûi raén cuûa thaønh phoá Bieân Hoaø Qua bieåu ñoà ta thaáy ñöôïc.

007 5. Bieân Hoaø trong 1ngaøy naêm 2006 Toång STT Phöôøng xaõ soá hoä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Thanh Bình Hoøa Bình Trung Duõng Quang Vinh Quyeát Thaéng Böûu Long Böûu Hoøa Taân Vaïn Taân Phong Thoáng Nhaát Taân Tieán Traûng Daøi Taân Mai Taân Hieäp Tam Hoøa Bình Ña Tam Hieäp An Bình 1.875 2. bình quaân löôïng CTR moãi ngöôøi thaûi ra trong moät ngaøy laø 0.2702 5.081 Daân soá Khoái löôïng raùc sinh ra trong 1 ngaøy(taán / ngaøy) 4.294 5.709 ngöôøi.858 3.797 18.1432 11. Öôùc tính löôïng chaát thaûi raén sinh ra trong moät ngaøy taïi thaønh phoá Bieân Hoaø ñöôïc theå hieän trong baûng 6.7188 12.142 3.353 3.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Khoái löôïng: Chaát thaûi raén sinh hoaït töø caùc hoä gia ñình vaø raùc ñöôøng phoá ñöôïc Nhaø nöôùc thueâ bao thu gom. Baûng 8: Baûng thoáng keâ löôïng raùc sinh ra taïi TP.8558 18.2396 10.7862 21.553 6.622 9.974 17.198 21.3728 10.164 13.553 6.398 12.145 21. Vôùi daân soá ñieàu tra naêm 2006 taïi thaønh phoá Bieân Hoaø laø 576.687 13.459 1.504 18.066 17.330 21.860 5.572 19.574 4.803 19.633 3.9024 10.786 7.539 2.1844 10.607 3.042 4.977 36.6486 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 37 .288 16.370 16.093 31.094 5.607 32.005 32.5642 19.6984 7.485 22.6 kg.117 9.691 13.0782 11.970 3.

53 35315.352 19.08 81.28 96054.272 28.5858 10.6832 24.920 32.573 17.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa 19 20 21 22 23 24 25 26 Long Bình Taân Long Bình Hoá Nai Taân Bieân Taân Hoøa Taân Haïnh Hoùa An Hieäp Hoøa 5. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 38 .8 29609.661 11.492 5.99 263.255 29.75 142.64 191.45 Năm 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Nguoàn coâng ty Dòch vuï Moâi tröôøng Ñoâ thò Bieân Hoaø Raùc coâng coäng bao goàm raùc sinh hoaït töø caùc hoä gia ñình vaø raùc queùt ñöôøng.709 346.9438 Toång coäng 576.583 2.718 6.84 103823 taán/ngaøy 65.519 35.876 7.607 1.529 3.5114 21.472 40.372 8.72 69883.83 86867.16 284.5256 4.797 6.46 237.5966 6.12 96.0254 Bảng 9: Bảng thống keâ khoái löôïng raùc coâng coäng thu gom vaän chuyeån trong caùc naêm töø 1998 – 2005 treân toaøn thaønh phoá Raùc coâng coäng m3/năm 50540 62999 75139 110776 148689 184824 204372 220900 taán/năm 23753.33 52064.643 17.1632 17.

3 Coâng taùc thu gom – vaän chuyeån: Coâng taùc thu gom. nhaø maùy. 4. Taàn suaát thu gom ñaõ ñöôïc thoâ ng baùo tröôùc SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 39 .75 Series1 300 250 200 150 100 65.45 263.Ñoà aùn toát nghieäp khoá i löôï ng GVHD : Leâ Thanh Hoøa Bieå u ñoà bieå u dieã n löôï ng raù c coâ ng coä ng thu gom trong ngaø y töø 1998 ñeá n 2005 284.08 81.12 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 naêm Bieåu ñoà2: Bieåu ñoà bieåu dieãn löôïng raùc coâng coäng thu gom trong ngaøy töø ‘98 – ‘05 Theo thoáng keâ töø naêm 1995. Cuï theå coù theå ñöôïc toùm taét nhö sau:  Ñoái vôùi raùc sinh hoaït cuûa hoä daân cö: coù theå ñöôïc thu gom baèng xe ba gaùt ñaåy tay vaø xe taûi nheï ñoái vôùi caùc phöôøng noäi thaønh hoaëc baèng xe taûi nheï 500 kg ñoái vôùi caùc phöôøng ngoaïi thaønh. Coøn ñoái vôùi chaát thaûi raén töø caùc cô quan.46 142. xí nghieäp… ñöôïc thu gom baèng cô cheá dòch vuï. tröôøng hoïc. Cuï theå löôïng chaát thaûi raén coâng coäng ñöôïc thu gom töø naêm 1998 -2005 ñöôïc theå hieän trong baûng 9. Raùc sinh hoaït coù theå ñöôïc baø con cho vaøo bao nylon hoaëc vaøo thuøng raùc cuûa gia ñình. Tröôùc naêm 2002. coâng sôû.1. Löôïng raùc thaûi phaùt sinh ñaõ ñöôïc thu gom vôùi tyû leä taêng daàn.99 191. khi thaønh laäp coâng ty löôïng raùc thaûi thu gom khoaûng lôùn hôn 20%.64 96. vaän chuyeån raùc sinh hoaït cuûa thaønh phoá Bieân Hoaø ñöôïc thöïc hieän bôûi Coâng ty Dòch vuï Moâi tröôøng Ñoâ thò theo cô cheá thueâ bao. tyû leä thu gom ñaït khoaûng 60% thì ñeán naêm 2004 ñaït khoaûng 65% vaø ñeán naêm 2005 tyû leä thu gom ñaït khoaûng 70%.16 237.

 Raùc coâng nghieäp khoâng nguy haïi: coâng ty chæ thu gom phaàn raùc coâng nghieäp khoâng nguy haïi. Caùc xe ñaåy tay naøy sau khi thu gom ñaày chaát thaûi thì ñeán ñieåm heïn ñeå chuyeån raùc sang xe chuyeân duïng . coâng ty DVMTÑT phaûi tieán haønh thu gom. Baèng caùch naøy raùc sinh hoaït cuûa hoä gia ñình seõ ñöôïc thu gom vaän chuyeån ñeán baõi choân laáp.  Raùc beänh vieän: coâng ty chæ thu gom raùc sinh hoaït.  Ñoái vôùi raùc cuûa caùc cô quan. sau ñoù chuyeån sang caùc xe cô giôùi ñöa ñeán BCL Traûng Daøi. chôï maø taïi ñoù xe chuyeân duïng khoâng vaøo ñeán nôi ñöôïc hoaëc khoâng coù treân loä trình vaïch tuyeán. tröôøng hoïc. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 40 . Ngöôøi daân coù theå ñeå thuøng raùc hoaëc bao raùc cuûa gia ñình tröôùc cöûa nhaø hay ñaët raùc sinh hoaït khi coù keûng baùo cuûa coâng nhaân thu gom. vaän chuyeån veà BCL Traûng Daøi. phaàn raùc naøy ñöôïc löu chöùa trong caùc thuøng 660l.  Raùc xaây döïng: raùc xaây döïng phaùt sinh treân ñöôøng.  Ñoái vôùi raùc chôï hoaëc raùc ñöôøng phoá: phaàn CTR naøy ñöôïc coâng nhaân veä sinh queùt doïn vaø thu gom taïi nôi phaùt sinh vaø ñöôïc vaän chuyeån baèng caùc xe ñaåy tay vôùi taàn suaát 7 laàn/ tuaàn. væa heø do caùc coâng trình thi coâng xaây döïng. Phöông tieän söû duïng cho coâng taùc thu gom goàm 3 loaïi phöông tieän sau:  Xe ñaåy tay: ñöôïc söû duïng thu gom CTR SH töø caùc hoä gia ñình trong caùc heûm lôùn. raùc ñöôïc cho vaøo caùc thuøng chöùa vaø vaän chuyeån ra BCL baèng xe cô giôùi.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa cho ngöôøi daân (7 laàn/ tuaàn). nhoû. Sau khi thuøng ñaày seõ ñöôïc chôû veà baõi choân laáp. Töø ñaây. cô sôû saûn xuaát kinh doanh: raùc thaûi ñöôïc chöùa vaøo thuøng raùc coâng coäng 240l hoaëc 660l. söûa chöõa thaûi ra khoâng ñuùng nôi quy ñònh. caùc xe ñaåy tay naøy taäp trung taïi caùc ñieåm heïn ñeå chuyeån raùc qua caùc xe chuyeân duïng ñöa veà BCL.

Hieän taïi. Do ñaëc ñieåm caùc hoä gia ñình caùch xa nhau vaø caùch xa BCL. Nhö vaäy. vì vaäy CTR SH taïi ñaây ñöôïc thu gom baèng xe taûi nheï. giaûm thôøi gian löu raùc.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Xe taûi nheï500 kg: loaïi xe naøy haàu nhö ñöôïc söû duïng ôû caùc phöôøng ngoaïi thaønh thaønh phoá Bieân Hoaø.  Xe eùp raùc chuyeân duïng: chæ chaïy theo tuyeán ñaõ vaïch saün ñeå tieán haønh thu gom raùc töø caùc hoä ven ñöôøng vaø chuyeån eùp raùc töø caùc xe ñaåy tay taïi ñieåm heïn vaø ñöa raùc ñeán BCL. Caùc coâng nhaân laøm coâng vieäc thu gom CTR töø caùc hoä gia ñình baèng caùc xe ñaåy tay SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 41 . ñôõ vaát vaû cho coâng nhaân veä sinh vaø tieát kieäm thôøi gian. phöông tieän phuïc vuï cho coâng taùc thu gom CTR SH cuûa coâng ty coù theå ñöôïc toùm taét theo baûng sau: Baûng 10: Baûng phöông tieän thu gom CTR SH Soá löôïng (xe) 7 67 4 Phöông tieän Xe eùp raùc chuyeân duïng Xe ba gaùt ñaåy tay Xe ben Nguoàn : Cty Dòch vuï Moâi tröôøng Ñoâ thò Bieân Hoøa Nhaân löïc thöïc hieän: Coâng nhaân vieân phuïc vuï cho coâng taùc thu gom CTR cuûa thaønh phoá ñöôïc phaân chia thaønh caùc toå nhö sau:  Toå raùc phoá: coù 58 xe ñaåy tay vaø 70 nhaân vieân chính thöùc laøm vieäc trong khu vöïc noäi thaønh vaø 15 nhaân vieân chính thöùc laøm vieäc trong khu vöïc ngoaïi thaønh.

Khoaûng thôøi gian laøm vieäc töø 5h chieàu ñeán 5h30’ saùng hoâm sau.  1 toå xe nhoû: goàm caùc xe töø 1 – 1. Trong toå xe goàm coù:  4 toå thu gom: goàm caùc xe 5 – 7 taán chaïy treân ñöôøng ñaõ vaïch tuyeán vaø caùc ñieåm heïn.4 Ñieåm heïn tieáp raùc: Caùc xe ñaåy tay sau khi thu gom trong caùc heûm hoaëc töø caùc chôï seõ taäp trung taïi nhöõng ñieåm heïn. Coù khoaûng 4 – 6 nhaân vieân thu gom cuøng vôùi 1 xe.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa hoaëc xe taûi nheï. queùt doïn ñöôøng phoá.25 taán tieán haønh thu gom chaát thaûi raén taïi caùc phöôøng ngoaïi thaønh.  Toå xuùc: bao goàm caùc nhaân vieân ñi theo xe chuyeân duïng laøm nhieäm vuï chuyeån raùc töø xe ñaåy tay sang caùc xe chuyeân duïng vaø laøm nhieäm vuï thu gom CTR taïi caùc ñieåm heïn cho leân xe.  Toå xe: coù nhieäm vuï laùi caùc xe chuyeân duïng trong quaù trình thu gom CTR.  Toå queùt ñöôøng: coù 55 nhaân vieân laøm nhieäm vuï thu gom. Toå naøy hoaït ñoäng trong khoaûng thôøi gian töø 1h khuya ñeán 5h30’ saùng hoâm sau. Toå naøy coù thôøi gian laøm vieäc cuøng luùc vôùi toå xe. moãi toå coù 12 nhaân vieân.1. 4.  Sôû Theå duïc theå thao. Taïi ñaây raùc ñöôïc chuyeån sang caùc xe eùp raùc chuyeân duïng vaø raùc ñöôïc chôû ñeán choân laáp taïi baõi raùc Traûng Daøi. toå naøy laøm vieäc cuøng vôùi toå xuùc.  Cuoái ñöôøng Voõ Thò Saùu noái daøi. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 42 .  Ñaàu ñöôøng Voõ Thò Saùu noái daøi. Caùc ñieåm heïn trong khu vöïc noäi thaønh bao goàm :  Chôï nhoû Quyeát Thaéng ( ñöôøng Quoác Loä I). Thôøi gian hoaït ñoäng chung cuûa nhoùm laø töø:3h chieàu ñeán 12h khuya.

 Long Bình Taân.  Kho Baïc Nhaø Nöôùc (ñöôøng 30 – 4).  Boàn nöôùc coâng vieân Kyû Nieäm.  Cô sôû II cuûa coâng ty( quoác loä I K).  Khu kinh doanh nhaø .  Ñöôøng Buøi Vaên Hoaø.5 Quy trình thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa: Coù theå ñöôïc toùm taét nhö sau: SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 43 .  Ga xe löûa.  Nhaø maùy giaáy Taân Mai Ñieåm heïn taäp trung raùc taïi caùc phöôøng ngoaïi thaønh:  Coâng vieân Long Bình ( phöôøng Long Bình).  Chuøa Saéc Töù ( phöôøng Taân Vaïn)  Hoà raùc Nhò Tyø ( xaõ Hoaù An)  Hoà raùc Taân Haïnh  Ga Hoá Nai 4.1.  Trung ñoaøn 22.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Beán xe Bieân Hoøa.

caùc xe ñaåy tay tieán haønh thu gom cho khu vöïc khaùc.  Caùc xe chuyeân duïng baét ñaàu laøm vieäc khoaûng 5h chieàu. Thôøi gian gaëp nhau taïi ñieåm heïn cuûa xe chuyeân duïng vaø xe ñaåy tay ñaõ ñöôïc thoâng baùo theo keá hoaïch thu gom ñeán caùc coâng nhaân. Ñoái vôùi caùc phöôøng trong khu vöïc noäi thaønh. caùc xe naøy chaïy thaúng ñeán caùc ñieåm heïn ñaõ qui ñònh ñeå thu gom raùc töø caùc xe ñaåy tay. quy trình thu gom nhö sau:  Caùc xe ñaåy tay ñöôïc phaân chia toaû ra theo caùc höôùng tieán haønh thu gom chaát thaûi raén taïi caùc hoä gia ñình trong caùc heûm lôùn nhoû vaø treân caùc con ñöôøng khoâng coù trong loä trình vaïch tuyeán. Sau ñoù. Töø ñieåm taäp trung xe. Sau khi raùc ñöôïc thu gom ñaày caùc xe ñaåy tay cuõng laø ñeán thôøi ñieåm taäp trung taïi ñieåm heïn theo keá hoaïch. Moät xe ñaåy tay seõ tieán haønh quay voøng xe 4 laàn laø hoaøn taát moät ca laøm vieäc. Neáu xe chuyeân duïng ñaõ ñaày raùc thì seõ chaïy thaúng ñeán BCL ñoå phaàn raùc SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 44 . raùc töø caùc xe ñaåy tay ñöôïc coâng nhaân trong toå xuùc cuûa moãi xe chuyeån qua xe chuyeân duïng.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Hình 4: quy trình thu gom CTRSH Ca laøm vieäc baét ñaàu töø ñieåm taäp trung xe laø taïi coâng ty đối với các xe chuyên dụng. Thôøi gian laøm vieäc cho moät ca töø 3h chieàu ñeán 10h toái. coøn ñoái vôùi caùc xe ñaåy tay coâng nhaân veä sinh coù theå ñaët xe taïi ñieåm naøo thuaän tieän cho ca laøm vieäc cuûa hoï nhaát. Taïi ñieåm heïn.

sau ñoù laïi ñem phaàn chaát thaûi naøy ñeán BCL. Trong khoaûng thôøi gian töø 5h chieàu ñeán 10h toái xe chuyeân duïng chæ döøng taïi caùc ñieåm heïn. ñeán tröôùc 5h30 saùng hoâm sau thaønh phoá ñaõ ñöôïc veä sinh saïch seõ chuaån bò cho moät ngaøy môùi. Caùc xe taûi naøy ñöôïc che phuû lôùp baïc ñeå traùnh tình traïng raùc rôi xuoáng ñöôøng trong quaù trình vaän chuyeån. Sau 10h toái ñeán 11 h toái. Ñeán 4h saùng thì caùc xe chuyeân duïng laïi tieán haønh chaïy moät laàn nöõa treân phaàn ñöôøng ñaõ vaïch tuyeán ñeå thu gom raùc töø caùc nhöõng ñieåm do toå queùt ñöôøng veä sinh ñöôøng phoá vaø phaàn raùc sinh hoaït töø caùc beänh vieän trong thaønh phoá coù ñaêng kí thu gom theo hình thöùc dòch vuï. qui trình thu gom ñöôïc thu gom nhö sau:  Raùc sinh hoaït cuûa hoä gia ñình coù theå ñöôïc taäp trung taïi moät ñieåm töï phaùt hoaëc ñöôïc thu gom taïi moãi gia ñình baèng caùc xe taûi nhoû. Loä trình cuï theå cuûa caùc xe trong quaù trình thu gom coù theå ñöôïc toùm taét baèng sô ñoà sau: Cuï theå coù ba loä trình thu gom cho caùc xe thu gom chuyeân duïng trong khu vöïc noäi thaønh thaønh phoá: SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 45 . Nhö vaäy.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa naøy. sau ñoù laïi tieáp tuïc di chuyeån ñeán ñieåm heïn khaùc. caùc xe chuyeân duïng naøy tieán haønh chaïy treân loä trình ñaõ vaïch tuyeán moät laàn nöõa ñeå veùt saïch raùc sinh hoaït cuûa baø con doïc hai beân ñöôøng boû ra muoän. sau ñoù raùc ñöôïc chuyeån qua xe chuyeân duïng taïi caùc ñieåm heïn vaø ñöôïc vaän chuyeån ñeán BCL. Ñoái vôùi caùc phöôøng khu vöïc ngoaïi thaønh.

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Tuyeán Sôû Giao thoâng: Tuyeán soá 3 thu gom doïc tuyeán:  Tuyeán Quyeát Thaéng SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 46 .

Bieân Hoøa ñeàu ñöôïc thu gom vaän chuyeån veà BCL Traûng Daøi treân khu ñaát roäng 15 ha thuoäc phöôøng Traûng Daøi. Sau khi ñöôïc ñoå xuoáng baõi. thaønh phoá Bieân Hoøa. thuûy saûn. ñöôøng phoá. bìa carton.  Pheá thaûi saûn xuaát khoâng naèm trong danh muïc raùc thaûi NH töø caùc ngaønh coâng nghieäp ( cheá bieán löông thöïc.  Tro.  Pheá thaûi nhöïa toång hôïp. CTR SH sau khi ñöôïc thu gom bôûi caùc xe chuyeân duïng ñöôïc chôû veà BCL Traûng Daøi ñeå ñöôïc choân laáp hôïp veä sinh. caønh caây.  Giaáy. Cho ñeán naêm 1997 BCL môùi ñöôïc quy hoaïch xaây döïng thaønh BCL CTR SH vaø CN khoâng nguy haïi. BCL naøy ñaõ coù töø naê m 1982 treân khu ñaát roäng 5 ha. san phaúng vaø choáng thaám theo quy trình phuø hôïp vôùi ñòa hình BCL. giaûi khaùt.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa 4. Ñeán naêm 1995 nhaø maùy xöû lyù raùc ñöôïc xaây döïng treân khu ñaát naøy thì löôïng CTR SH ñöôïc chuyeån qua khu ñaát ñoái dieän roäng 15 ha(hieän laø BCL). khaùch saïn. bìa. thöïc phaåm.  Raùc chôï.2 Hieän traïng xöû lyù CTR SH taïi Tp. caùch trung taâm thaønh phoá khoaûng 12 km veà phía Ñoâng Baéc. hôïp veä sinh. Sau moãi ngaøy hoaëc khi SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 47 . khoái löôïng. xe chuyeân duïng ñöôïc caân ñeå xaùc ñònh khoái löôïng raùc vaø ghi cheùp vaøo nhaät kyù chaát thaûi raén vôùi caùc coâng vieäc nhö: ngaøy giôø. Chaát thaûi raén ñöôïc chaáp nhaän choân laáp taïi baõi laø caùc loaïi chaát thaûi coù khaû naêng phaân huûy töï nhieân theo thôøi gian. giaøy da…). CTR ñöôïc san uûi vaø ñaàm neùn thaønh lôùp daøy khoaûng 0.Bieân Hoøa: Taát caû CTR SH cuûa Tp. Taïi baõi. nguoàn raùc. giaáy. ñoà da.  Raùc thaûi töø vaên phoøng. Chaát thaûi ñöôïc vaän chuyeån ñeán caùc hoá choân ñaõ ñöôïc ñaøo uûi. laù. nhaø haøng aên uoáng. goã muïc. bao goàm:  Raùc thaûi gia ñình. cuûi.5m. röôïu bia.

3 Ñaùnh giaù coâng taùc thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi Tp. Taïi moãi ñôn nguyeân ñeàu coù heä thoáng oáng daãn nöôùc vaø khí thaûi veà nôi taäp trung deå xöû lyù vaø tieán haønh giaùm saùt moâi tröôøng. tröôøng hoïc. Vaät lieäu phuû baõi khi keát thuùc laø ñaát seùt ñöôïc ñaøo ngaøy taïi baõi vôùi ñoä daøy 0.5m. cuoái cuøng taïo ra moät goø raùc vôùi nhieàu lôùp choàng leân nhau. khu vöïc coâng coäng. lôùp phuû treân cuøng laø ñaát maøu daøy 0. chôï.… chöa ñöôïc phaân loaïi taïi nguoàn.5m. cô quan. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 48 . moät ñôn nguyeân sau khi hoaøn taát coù chieàu cao lôùp raùc bình quaân laø 10m.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa ñoä cao cuûa goø raùc laø 2m.3m vaø tieáp tuïc ñoå lôùp raùc khaùc leân.Bieân Hoøa: 4. Quy trình choân laáp coù theå ñöôïc moâ taû nhö sau: Hình 5 : Quy trình xöû lyù CTR SH taïi BCL CTR HVS Traûng Daøi 4.1 Nguoàn phaùt sinh:  Raùc töø caùc hoä gia ñình.3. caùc coâng nhaân tieán haønh phuû moät lôùp ñaát taïi baõi vôùi ñoä daøy lôùp phuû khoaûng 0.

Beân caïnh ñoù. 4. neáu löôïng raùc höõu cô naøy ñöôïc phaân loaïi taïi nguoàn ñeå cheá bieán phaân compost seõ giaûm ñöôïc moät phaàn ñaùng keå dieän tích BCL .  Treân moät soá tuyeán ñöôøng chính maëc duø ñaõ ñöôïc ñaët caù c thuøng 660l doïc tuyeán tuy nhieân raùc vaãn coøn bò boû böøa baõi.3 Coâng taùc thu gom – vaän chuyeån:  Coâng taùc thu gom CTR SH vaãn coøn thoâ sô. Vôùi söï gia taêng naøy. xe coâng noâng ñeå thu gom. Theâm vaøo ñoù taïi moät soá nôi caùc bòch raùc ñaõ bò moùc laáy nhöõng phaàn coù theå taùi söû duïng.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Do phong tuïc taäp quaùn laâu ñôøi vaø do trình ñoä nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân coøn thaáp neân vaãn coøn hieän töôïng ñoå boû raùc böøa baõi.  Beân caïnh ñoù ñoái vôùi ñoäi hình daân laäp hay coøn goïi laø coäng taùc vieân cuûa coâng ty vaãn coøn söû duïng caùc xe quaù cuû kyû nhö xe lam. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 49 . vaän chuyeån kòp thôøi seõ gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng. Neáu khoâng ñöôïc thu gom. haøng naêm taêng theâm moät löôïng khoaûng 3% .3. 4. vôùi löôïng höõu cô trong raùc cao. Vieäc chuyeån raùc töø xe ñaåy tay qua xe chuyeân duïng chuû yeáu baèng tay neân ngöôøi coâng nhaân phaûi thao taùc naëng nhoïc. toán nhieàu thôøi gian.  Thaønh phaàn raùc thaûi sinh hoaït cuûa thaønh phoá chuû yeáu laø raùc thöïc phaåm coù ñoä aåm vaø haøm löôïng höõu cô cao ( gaàn 70%).4%.3.2 Khoái löôïng vaø thaønh phaàn raùc:  Khoái löôïng raùc ngaøy caøng taêng moät caùch nhanh choùng theo söï phaùt trieån daân soá cuûa thaønh phoá. neáu khoâng coù söï quy hoaïch heä thoáng quaûn lyù chaát thaûi raén nhaèm giaûi quyeát vaán ñeà raùc thaûi trong töông lai seõ daãn ñeán haäu quaû nghieâm troïng. ñieàu naøy gaây theâm khoù khaên cho coâng nhaân thu gom. ña soá laø duøng caùc xe ñaåy tay. laøm toán thôøi gian thu gom vaø nöôùc raùc chaûy ra ñöôøng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø myõ quan ñoâ thò.

ngaøy) 1.01 Toå thu gom Noäi thaønh Baûng 11 : chæ tieâu thu gom CTR SH khu vöïc noäi thaønh Nhaän xeùt: töø baûng treân ta thaáy naêng suaát thu gom trung bình cuûa töøng coâng nhaân trong toå thu gom laø khaù cao (1. daân soá khoâng quaù ñoâng (674.8 CN thu gom (ngöôøi) 70 Hieäu quaû (taán/ngöôøi.  Hieän taïi coâng ty DV MT ÑT vaãn chöa quy hoaïch ñöôïc soá löôïng caùc xe ñaåy tay hoaït ñoäng treân caùc phöôøng vì caùc xe ñaåy tay naøy hoaït ñoäng tröôùc khi coâng ty ñöôïc thaønh laäp.  Thaønh phoá Bieân Hoøa laø moät thaønh phoá khoâng quaù lôùn 9154.  Chæ tieâu hieäu quaû thu gom CTR SH: KLR (taán / ngaøy) 70. ñuùng nôi quy ñònh vaø coøn ñoå raùc böøa baõi gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng vaø myõ quan ñoâ thò.  Chöa hình thaønh vieäc thu gom vaø vaän chuyeån raùc treân soâng.ngaøy). keânh raïch. moãi coâng nhaân coù theå coù theâm ngöôøi nhaø phuï giuùp.73km2).270 ngöôøi ). Do vaäy coù theå tieán haønh naâng cao tyû leä thu gom chaát thaûi raén ñoâ thò leân 90 -95% vaø trong töông lai laø 100%.01 taán / ngöôøi.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Ñieàu naøy daãn ñeán tình traïng nöôùc ræ raùc bò vöôn vaõi doïc ñöôøng taïo muøi hoâi khi caùc xe thu gom ñi ngang qua. Tuy nhieân qua soá lieäu naøy cuõng khoâng thöïc söï phaûn aùnh chính xaùc hieäu quaû thu gom cuûa töøng coâng nhaân trong toå thu gom vì treân thöïc teá soá coâng nhaân thu gom lôùn hôn nhieàu vì coâng ty DVMTÑT traû löông cho coâng nhaân thu gom döïa treân khoái löôïng raùc maø hoï thu gom ñöôïc.  Vieäc thu gom CRT SH taïi caùc hoä gia ñình chöa trieät ñeå do yù thöùc chaáp haønh cuûa ngöôøi daân chöa cao. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 50 . chöa tham gia ñoå raùc ñuùng giôø. Do vaäy.

8 Soá xe ñaåy tay (chieác) 58 Hieäu quaû xe (taán/xe.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Chæ soá hieäu quaû söû duïng xe ñaåy tay: KLR (taán / ngaøy) 70. Caàn sôùm thöïc hieän vieäc phaân loaïi raùc taïi nguoàn ñeå giaûm löôïng raùc phaùt sinh. Tuy nhieân soá lieäu naøy vaãn chöa phaûn aùnh ñöôïc cuï theå vì ngoaøi ra vaãn coù moät vaøi xe 1. saïch ñeïp. ñoàng thôøi goùp phaàn xaây döïng thaønh phoá vaên minh. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 51 . 4. Tình traïng naøy laøm cho thaønh phaàn nöôùc ræ raùc cuûa thaønh phoá caøng phöùc taïp theâm vaø khoù xöû lyù do vieäc laãn loän CTR NH .25 taán thu gom trong caùc phöôøng noäi thaønh.ngaøy) 1.4 Nhöõng vaán ñeà ñaët ra caàn giaûi quyeát: Töø nhöõng ñaùnh giaù neâu treân. taùi thu gom. coù theå ñöa ra moät soá vaán ñeà trong coâng taùc thu gom – vaän chuyeån nhö sau:  CTR SH hieän chöa ñöôïc phaân loaïi taïi nguoàn maø ñöôïc thu gom laãn loän roài vaän chuyeån ñeán BCL. söû duïng pheá lieäu vaø xöû lyù hieäu quaû raùc thaûi sinh hoaït cuõng nhö nöôùc ræ raùc.22 Toå thu gom Noäi thaønh Baûng 12 :chæ soá hieäu quaû söû duïng xe ñaåy tay Nhaän xeùt: neáu qui khoái löôïng raùc thu gom ñöôïc veà cho caùc xe ñaåy tay thì nhìn chung hieäu quaû söû duïng xe ñaåy tay cuûa toå noäi thaønh ôû möùc töông ñoái cao.3.  Ñoái vôùi caùc phöông tieän thu gom loãi thôøi caàn ñöôïc ñoåi môùi baèng nhöõng phöông tieän môùi nhaèm ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng vaø söùc khoûe cho ngöôøi coâng nhaân lao ñoäng vaø cho caû ngöôøi daân.

phöông phaùp vaïch tuyeán thuû coâng chæ thöïc hieän döïa theo kinh nghieäm vaø öôùc löôïng chöù khoâng coù söï tính toaùn coäng theâm giaáy pheùp ñöïôc chaïy vaøo taát caû caùc ñöôøng keå caû ñöôøng caám nhö hieän nay cuûa coâng ty DVMTÑT daãn ñeán tình traïng hao phí nhieân lieäu vaø naêng suaát lao ñoäng khoâng cao cuõng nhö gaây maát veû myõ quan cuûa thaønh phoá.  Caàn tính toaùn.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Veà maët naøo ñoù coù theå noùi ñoäi hình daân laäp hay coøn goïi laø coäng taùc vieân ñoùng vai troø quan troïng trong coâng taùc thu gom CTR SH töø caùc hoä gia ñình. do ñoù khoù xeùt ñeán caùc yeáu toá nhö: ñöôøng moät chieàu. giôø cao ñieåm. chieàu roäng ñöôøng.vaän chuyeån trong giai ñoaïn phaùt trieån maïnh meõ cuûa coâng ngheä thoâng tin vaø töøng böôùc aùp duïng coâng ngheä thoâng tin ñòa lyù (GIS) vaøo coâng taùc quaûn lyù naøy. Do vaäy caàn thieát phaûi coù vieäc aùp duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo vieäc vaïch tuyeán ñeå xem xeùt taát caû caùc ñaëc tính cuûa con ñöôøng cuõng nhö vieäc choïn ñöôøng ñi ngaén nhaát nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng veä sinh moâi tröôøng maø vaãn ñaït hieäu quaû thu gom .  Ñoái vôùi caùc ñieåm heïn raùc töï phaùt gaây oâ nhieãm moâi tröôøng soáng cuûa ngöôøi daân khu vöïc laân caän caàn coù bieän phaùp giaûi quyeát hoaëc phaûi xoùa boû choïn nôi khaùc hôïp lyù hôn. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 52 . tình traïng daân cö … ñeå tìm ñöôïc phöông aùn toái öu.  Caùc loä trình thu gom – vaän chuyeån hieän nay vaãn chæ ñöôïc vaïch döïa treân kinh nghieäm vaø thöïc hieän treân baûn ñoà giaáy. Ngoaøi ra. Hieäu quaû thu gom naøy seõ toát hôn neáu löïc löôïng naøy ñöôïc quaûn lyù toát hôn. saép xeáp laïi soá coâng nhaân thu gom hoaït ñoäng treân töøng phöôøng ñeå coù theå quaûn lyù ñöôïc coâng taùc thu gom saâu xaùc hôn.

1 Vai troø cuûa heä thoáng thoâng tin ñòa lyù trong coâng taùc quaûn lyù thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi Tp. Theâm vaøo ñoù. ñoù laø chöa ñeà caäp ñeán vaän toác cuûa xe. neáu nhaø quaûn lyù muoán tieán haønh vaïch tuyeán thu gom. GIS cho pheùp ngöôøi söû duïng coù theå quaûn lyù caùc döõ lieäu thuoäc tính laãn khoâng gian phuø hôïp vôùi nhieäm vuï cuûa heä thoáng thu gom – vaän chuyeån CTR SH cuûa thaønh phoá. ta coù theå so saùnh hai heä thoáng thu gom chaát thaûi raén nhö sau:  Heä thoáng thu gom _ vaän chuyeån khoâng öùng duïng GIS: nhaø quaûn lyù muoán quaûn lyù toát vaø caäp nhaät thoâng tin nhanh choùng phaûi tieán haønh xaây döïng CSDL thuoäc tính baèng phaàn meàm thoâng duïng nhö Excel hoaëc Access. Hoaëc khi phaûi baùo caùo hay theå SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 53 . Moät caùch roõ raøng hôn.BIEÂN HOØA 5. Tuy nhieân caùc thoâng tin hieån thò chæ laø nhöõng döõ lieäu thuoäc tính. khoâng quan saùt ñöôïc. vieäc öùng duïng GIS vaøo coâng taùc quaûn lyù thu gom – vaän chuyeån CTR SH laø raát caàn thieát. löïa choïn con ñöôøng thích hôïp.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Chöông 5: ÖÙNG DUÏNG GIS VAØO COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ CTR SH TAÏI CAÙC PHÖÔØNG NOÄI THAØNH TP. Vôùi caùc tính naêng ñaëc bieät. Beân caïnh ñoù ñeå quan saùt tröïc tieáp heä thoáng thu gom thì nhaø quaûn lyù phaûi tröïc tieáp khaûo saùt thöïc teá. giai ñoaïn buøng noå coâng ngheä thoâng tin. Ñieàu naøy gaây laõng phí thôøi gian vaø coâng söùc cho ngöôøi giaùm saùt. sau khi tính toaùn.Bieân Hoøa: Hieän nay vôùi möùc gia taêng daân soá haøng naêm taïi thaønh phoá Bieân Hoøa (3%/naêm) vaø muïc tieâu naâng cao hieäu quaû thu gom CTR SH cuûa thaønh phoá leân 100% cuûa coâng ty Dòch vuï moâi tröôøng ñoâ thò Bieân Hoøa trong giai ñoaïn hieän nay. ngöôøi quaûn lyù phaûi tröïc tieáp chaïy thöû treân ñoaïn ñöôøng ñoù ñeå coù theå xaùc ñònh khoaûng thôøi gian.

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa hieän tuyeán thu gom leân baûn ñoà. nhaø quaûn lyù chöa theå quan saùt heä thoáng thu gom – vaän chuyeån CTR SH moät caùch tröïc quan ñöôïc. ngöôøi quaûn lyù phaûi tieán haønh veõ tay leân caùc baûn ñoà du lòch hay khi chænh söûa moät tuyeán thu gom naøo thì ngöôøi quaûn lyù phaûi veõ baûn môùi baèng tay maø khoâng theå chænh söûa. 5.2 Noäi dung cuûa öùng duïng: Ñeå xaây döïng moät cô sôû döõ lieäu GIS ñeå quaûn lyù thu gom – vaän chuyeån CTR SH khu noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa.  Heä thoáng thu gom .2. dieän tích cuûa moät ñoái töôïng.vaän chuyeån coù öùng duïng GIS: neáu nhaø quaûn lyù quyeát ñònh öùng duïng GIS caøng sôùm thì hoï chæ toán thôøi gian vaø coâng söùc cho moät laàn nhaäp lieäu vaøo maùy tính tuy nhieân hoï hoaøn toaøn coù theå quaûn lyù ñöôïc caùc döõ lieäu caû veà thuoäc tính laãn khoâng gian. caäp nhaät caùc thoâng tin môùi. Nhö vaäy seõ giaûm ñöôïc thôøi gian vaø coâng söùc cho ngöôøi quaûn lyù. boâi xoùa treân baûn ñoà cuõ. Nhö vaäy. Ví duï nhö khi ngöôøi quaûn lyù muoán thay ñoåi moät tuyeán thu gom. Hôn nöõa. GIS maø cuï theå laø phaàn meàm Arc view coù nhöõng hoå trôï veà phaân tích maïng ñeå tìm ra con ñöôøng toái öu nhaát veà ñoaïn ñöôøng hoaëc thôøi gian cho coâng taùc thu gom hay GIS cuõng coù nhöõng hoå trôï tính toaùn ñeå traû veà chieàu daøi.1 Xaây döïng cô sôû döõ lieäu: Caùc lôùp döõ lieäu thieát keá goàm caùc kieåu sau:  String: kieåu chuoãi SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 54 . thoâng qua GIS ngöôøi quaûn lyù coù theå nhìn ñöôïc toång theå heä thoáng thu gom vaø xem ñöôïc thoâng tin cuûa baát kyø ñieåm thu gom hay caùc tuyeán vaän chuyeån hoaëc chænh söûa. toïa ñoä . Khi caàn thay ñoåi thoâng tin. chuùng ta caàn thu thaäp ñaày ñuû caùc thoâng tin caàn caäp nhaät ngoaøi thöïc teá vaø tieán haønh nhö sau: 5. ngöôøi quaûn lyù coù theå ngoài taïi vaên phoøng ñeå ñieàu chænh maø khoâng caàn phaûi khaûo saùt thöïc teá.

vaän chuyeån CTR SH caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa leân baûn ñoà giaáy neân caùc lôùp thoâng tin cuûa caùc baûng thuoäc tính nhö sau:  Lôùp döõ lieäu vuøng haønh chính noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa Lôùp ñoà hoïa: Bienhoa.shp Baûng 13: Baûng caùc döõ lieäu veà haønh chính (Bienhoa.shp) Teân field Shape Id Tenphuong Dientich Soho Danso klgRac_nga Moâ taû muïc tin vaø maõ hieäu: Id: maõ ñôn vò haønh chính cuûa phöôøng Loaïi Polygone Number String Number Number Number Number 20 10 8 8 8 Teân phöôøng Dieän tích Soá hoä Daân soá Khoái löôïng raùc/ngaøy Chieàu daøi Muïc tin SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 55 .Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Number: kieåu soá  Date : kieåu ngaøy thaùng  Boolean: kieåu luaän lyù Vì muïc tieâu cuûa ñeà taøi laø theå hieän tröïc quan caùc thoâng tin cuûa heä thoáng thu gom.shp Loaïi ñoái töôïng: Vuøng Teân baûng: Attributes of Bienhoa.

shp Loaïi ñoái töôïng: ñöôøng Teân baûng: Attributes of dgtnhua.shp SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 56 .Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Tenphuong: teân cuûa töøng phöôøng trong khu vöïc noäi thaønh Dientich: dieän tích cuûa phöôøng Soho: soá hoä daân hieän coù trong phöôøng Danso: daân soá taäp trung trong phöôøng Klgrac_nga: khoái löôïng raùc sinh ra trong ngaøy cuûa phöôøng ( kg/ngaøy) Töø döõ lieäu beân treân ta coù baûng döõ lieäu haønh chính cuûa caùc phöôøng noäi thaønh Bảng 14: Danh sách các phường nội thành  Lôùp döõ lieäu ñöôøng giao thoâng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa Lôùp ñoà hoïa: dgtnhua.

neáu khoâng coù giôø cao ñieåm thì giôø cao ñieåm ñöôïc gaùn baèng 0) Drivetime: thôøi gian ngöôøi coâng nhaân laùi xe phaûi tieâu toán treân moät ñoaïn ñöôøng Loaïi Polyline Number String Number Number Number Number Number String 20 10 3 5 5 5 5 Teân ñöôøng giao thoâng Chieàu daøi Chieàu roäng Toác ñoä Giôø cao ñieåm Thôøi gian laùi xe Ñöôøng moät chieàu Chieàu daøi Muïc tin SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 57 .Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Baûng 15 : Baûng döõ lieäu veà giao thoâng(dgtnhua.shp) Teân field Shape Id Ten_dgt Length Width Speed Rushhour Drivetime Oneway Moâ taû muïc tin vaø maõ hieäu: Id: maõ ñöôøng giao thoâng Ten_dgt: teân cuûa ñöôøng giao thoâng Length: chieàu daøi cuûa ñoaïn ñöôøng Width: chieàu roäng cuûa ñoaïn ñöôøng Speed: vaän toác di chuyeån cuûa xe chuyeân duïng treân moät ñoaïn ñöôøng (km/h) Rushhour: giôø cao ñieåm treân moät ñoïan ñöôøng( tính töø 1 – 24.

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Oneway: qui ñònh thuoäc tính chieàu löu thoâng cuûa xe chuyeân duïng( Neáu ñoaïn ñöôøng hai chieàu ñöôïc kí hieäu baèng B. Baûng 16:Baûng döõ lieäu ñöôøng giao thoâng nhöïa SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 58 . neáu laø ñöôøng moät chieàu thì tuøy thuoäc vaøo chieàu soá hoùa vaø chieàu thöïc teá cuûa ñoaïn ñöôøng maø ñöôïc kí hieäu baèng FT hoaëc TF). ñoaïn ñöôøng caám kí hieäu baèng NOT.

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Lôùp döõ lieäu caùc chôï Lôùp ñoà hoïa: cho.shp Baûng 17: baûng döõ lieäu caùc chôï trong khu vöïc noäi thaønh( cho.shp Loaïi ñoái töôïng: ñieåm Teân baûng: Attributes of cho.shp) Teân field Shape Id Tencho Phuong Klr(kg) Moâ taû muïc tin vaø kí hieäu: Id: maõ chôï Tencho: teân chôï Phuong: teân phöôøng maø chôï ñoù tröïc thuoäc KLR(kg): khoái löôïng raùc öôùc tính phaùt sinh töø chôï trong moät ngaøy ( kg/ ngaøy) Baûng 18: Baûng döõ lieäu caùc chôï Loaïi point Number String String Number 15 15 8 Teân chôï Phöôøng Khoái löôïng raùc Chieàu daøi Muïc tin SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 59 .

shp Baûng 19: Baûng danh saùch caùc beänh vieän khu vöïc noäi thaønh (benhvien.shp Loaïi ñoái töôïng: ñieåm Teân baûng: Attributes of benhvien.shape) Teân field Shape Id Tenbv Phuong Klr(kg) Moâ taû muïc tin vaø kí hieäu: Id: maõ beänh vieän Loaïi Point Number String String Number 30 15 5 Teân beänh vieän Phöôøng Khoái löôïng raùc sinh hoaït Chieàu daøi Muïc tin SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 60 .Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Lôùp döõ lieäu caùc beänh vieän Loaïi ñoà hoïa: benhvien.

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Tenbv: teân ñaày ñuû cuûa beänh vieän Phuong: teân phöôøng maø beänh vieän ñoù tröïc thuoäc Klr(kg): khoái löôïng raùc sinh hoaït phaùt sinh taïi beänh vieän trong ngaøy Baûng 20: baûng döõ lieäu caùc beänh vieän  Lôùp döõ lieäu coâng vieân Loaïi ñoà hoaï: congvien.shape) Teân field shape Id Tencv Moâ taû muïc tin vaø kí hieäu: Id: maõ coâng vieân SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 61 Loaïi Point Number String Chieàu daøi Muïc tin 15 Teân coâng vieân .shp Baûng 21: baûng döõ lieäu caùc coâng vieân khu vöïc noäi thaønh(congvien.shp Loaïi ñoái töôïng: ñieåm Teân baûng: Attributes of congvien.

shp Loaïi ñoái töôïng: ñieåm Teân baûng: Attributes of bcl.shape) Teân field Shape Id Ten Moâ taû muïc tin vaø kí hieäu: Id: maõ baõi choân laáp Tencv: teân baõi choân laáp Baûng 24: Baûng döõ lieäu baõi choân laáp cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa(congvien.shape) SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 62 Loaïi Point Chieàu daøi Muïc tin String 16 Teân .Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Tencv: teân coâng vieân Baûng 22: Baûng döõ lieäu caùc coâng vieân  Lôùp döõ lieäu baõi choân laáp Loaïi ñoà hoaï: bcl.shp Baûng 23: Baûng döõ lieäu baõi choân laáp cuûa thaønh phoá Bieân Hoøa(congvien.

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Lôùp döõ lieäu vò trí caùc ñieåm heïn Loaïi ñoà hoaï:diemhen.shp Loaïi ñoái töôïng: ñieåm Teân baûng: Attributes of diemhen.shp Baûng 25: Baûng döõ lieäu ñieåm heïn cuûa khu vöïc noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa (diemhen.shape) Teân field Shape Id Ten X Y KlgRac(kg) Point Number String Number Number Number 20 8 8 8 Teân Toïa ñoä X Toïa ñoä Y Khoái löôïng raùc Loaïi Chieàu daøi Muïc tin Moâ taû muïc tin vaø kí hieäu Id: maõ ñieåm heïn Ten: teân ñieåm heïn X: toïa ñoä theo phöông X cuûa ñieåm heïn SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 63 .

shape) Teân field Shape Id Ten Point Number String 10 Teân ñieåm doïc tuyeán Loaïi Chieàu daøi Muïc tin SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 64 .shp Loaïi ñoái töôïng: ñieåm Teân baûng: Attributes of doctuyen.shp Baûng 27: Baûng döõ lieäu ñieåm doïc tuyeán cuûa khu vöïc noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa (doctuyen.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Y: toïa ñoä theo phöông Y cuûa ñieåm heïn KlgRac(kg): khoái löôïng raùc taïi moãi ñieåm heïn ñôn vò tính: kg Baûng 26: Baûng döõ lieäu ñieåm heïn cuûa khu vöïc noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa  Lôùp döõ lieäu vò trí caùc ñieåm doïc tuyeán Loaïi ñoà hoaï:doctuyen.

shp Loaïi ñoái töôïng: ñieåm Teân baûng: Attributes of composit.shape) Teân field Shape Point Loaïi Chieàu daøi Muïc tin SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 65 .shp Baûng 29: baûng döõ lieäu ñieåm ñaët caùc thuøng raùc composit cuûa khu vöïc noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa (doctuyen.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Klr(kg) Number 6 Khoái löôïng raùc Moâ taû muïc tin vaø kí hieäu Id: maõ ñieåm doïc tuyeán Ten: teân thöôøng goïi cuûa ñieåm doïc tuyeán Klr(kg): khoái löôïng raùc öôùc tính taïi caùc ñieåm doïc tuyeán Baûng 28: Baûng döõ lieäu ñieåm doïc tuyeán cuûa khu vöïc noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa  Lôùp döõ lieäu caùc thuøng raùc coâng coäng composit Loaïi ñoà hoaï:composit.

2 Xaây döïng baûn ñoà caùc ñieåm heïn. thuøng raùc coâng coäng.2. điểm dọc tuyến.shape) 5.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Id Phuong String 15 Phöôøng Moâ taû muïc tin vaø kí hieäu Id: maõ thuøng composit Phuong: teân phöôøng ñaët thuøng composit Baûng 29: baûng döõ lieäu ñieåm ñaët caùc thuøng raùc composit cuûa khu vöïc noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa (doctuyen. hệ thống quản lý thu gom CTR SH treân caùc phöôøng noäi thaønh : SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 66 .

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Hình 6 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 67 .

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Hình 7 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 68 .

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Hình 8 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 69 .

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Hình 9 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 70 .

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Hình 10 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 71 .

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Hình 11 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 72 .

8. 7. Caùc ñieåm doïc tuyeán naøy chuû yeáu thu gom CTR phaùt sinh töø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc nhaø haøng. Ñieàu naøy cuõng taïo ra moät khoù khaên laø neáu nhöõng ñieåm kinh doanh naøy khoâng hôïp ñoàng thu gom vôùi coâng ty thì löôïng CTR cuûa hoï seõ khoâng ñöôïc thu gom taän nôi. Coøn ñoái vôùi phöôøng Taân Phong chæ coù theå noùi môùi xuaát hieän caùc khu thöông maïi vaøo nhöõng naêm gaàn ñaây neân möùc soáng cuûa ngöôøi daân cuõng baét ñaàu cao vaøo nhöõng naêm gaàn ñaây. tieäm aên theo hôïp ñoàng vôùi coâng ty.11). Thanh Bình. Thoáng Nhaát. Quang Vinh daãn ñeán möùc soáng cuûa ngöôøi daân trong khu vöïc naøy töông ñoái cao. Hoøa Bình. Ñeå giaûi quyeát löôïng raùc naøy caùc ñieåm kinh doanh seõ cho raùc vaøo caùc thuøng 660l doïc tuyeán cuûa khaùch vaõng lai. 9 ) vaø töø caùc lôùp thoâng tin quan saùt ñöôïc qua baûn ñoà coù theå ñöa ra moät soá nhaän xeùt sau:  Moät soá phöôøng coù dieän tích nhoû nhö: Thanh Bình.  Caùc ñieåm doïc tuyeán chuû yeáu naèm treân con ñöôøng Caùch Maïng Thaùng 8 coøn caùc con ñöôøng khaùc haàu nhö chöa coù ñieåm doïc tuyeán naøo. Trung Duõng. Quyeát Thaéng. taïo ra maät ñoä daân soá cao ( töø 12880 – 27146 ngöôøi/ km2) töø ñoù löôïng CTR SH phaùt sinh taïi caùc phöôøng naøy cuõng cao theo dieän tích. Nguyeân nhaân laø do caùc khu thöông maïi taäp trung nhieàu taïi caùc phöôøng nhö Trung Duõng.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Sau khi ñaõ thu thaäp ñaày ñuû caùc lôùp thoâng tin baûn ñoà cô baûn nhö treân (hình 10. Beân caïnh ñoù laïi coù caùc phöôøng nhö Taân Phong. Nhö vaäy. löôïng CTR SH taïi phöôøng naøy seõ taêng cao trong töông lai. Hoøa Bình. Vieäc laøm naøy seõ gaây ra khoù khaên cho coâng taùc thu gom SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 73 . Quang Vinh. Taân Tieán tuy nhieân laïi taäp trung daân soá cao. Böûu Long coù dieän tích lôùn coù daân soá töông ñoái neân maät ñoä daân soá thaáp hôn so vôùi caùc phöôøng khaùc ( töø 1918 – 6274 ngöôøi/ km2) daãn ñeán löôïng CTR SH phaùt sinh tính theo dieän tích nhoû hôn caùc phöôøng coøn laïi. chuùng ta tieán haønh phaân tích vaø toång hôïp caùc thoâng tin baûn ñoà döôùi daïng caùc lôùp thoâng tin toång hôïp töø caùc thoâng tin baûn ñoà baûn ñoà ban ñaàu ( hình 6.

tuy nhieân cuõng chính nhöõng thuøng raùc naøy laïi gaây ra khoâng ít nhöõng khoù khaên vaø boäc loä nhöõng baát caäp. Caùch Maïng Thaùng 8. Vaø cuoái cuøng SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 74 . Caùc thuøng raùc coâng coäng naøy ñöôïc ñaët nhaèm muïc ñích veä sinh. vieäc choïn ñaët nhöõng thuøng composit ñoâi khi laïi toû ra khoâng hôïp lyù. Coâng nhaân thu gom chæ coù caùch laø ñoå phaàn raùc trong thuøng ra ñöôøng roài sau ñoù tieán haønh thu gom baèng choåi vaø ki hoát raùc cho vaøo xe ñaåy tay. Phan Ñình Phuøng. Beân caïnh ñoù. ñoâi khi ta coù theå baét gaëp thuøng naèm ôû vò trí song song nhau ôû treân cuøng moät tuyeán ñöôøng. Thöù hai. vieäc ñaët nhieàu thuøng raùc coâng coäng nhö vaäy cuøng khoâng taïo ra ñöôïc caûm giaùc moät con ñöôøng saïch seõ hôn. vieäc thu gom CTR töø caùc thuøng raùc naøy raát khoù khaên. 30/4. giöõ ñöôøng phoá saïch ñeïp. Thöù nhaát. Coù nhöõng ñoaïn ñöôøng ñaët quaù nhieàu thuøng composit. Thöù ba. Phan Chu Trinh. Quoác loä 15.  Caùc thuøng composit vöøa ñöôïc trieån khai ñaët treân caùc tuyeán ñöôøng chính cuûa thaønh phoá trong khu vöïc noäi thaønh nhö: Quoác loä 1. khi ñaët caùc thuøng raùc naøy. nhöng neáu raùc coù chöùa nöôùc thì taát caû nöôùc ræ raùc chaûy toaøn boä ra ñöôøng taïo muøi hoâi thoái cho khu vöïc laân caän. Caùc thuøng raùc ñöôïc ñaët caùch nhau 100 m vaø ñöôïc thu gom bôûi caùc xe ñaåy tay khi xe coù tuyeán thu gom ñi qua caùc ñoaïn ñöôøng naøy. Tænh loä 24 vôùi muïc ñích chöùa raùc thaûi cuûa khaùch vaõng lai.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa cuûa coâng nhaân xe ñaåy tay vaø tình traïng quaù taûi raùc taïi moät soá thuøng composit. Ñieàu naøy laøm cho löôïng raùc taïi caùc thuøng composit taêng leân ñoät bieán vaø nhö theá coâng taùc thu gom cuûa coâng nhaân xe ñaåy tay laïi phöùc taïp vaø khoù khaên hôn vaø teä hôn ñoâi khi laïi voâ tình taïo ra ñieåm ñoå raùc töï phaùt taïi khu vöïc thuøng composit. Ñoái vôùi raùc khoâ thì vaãn coù theå chaáp nhaän ñöôïc. ñaõ coù moät soá khoâng ít ngöôøi daân thay vì ñeå raùc tröôùc cöûa nhaø ñeå ñöôïc caùc xe ñaåy tay thu gom nhö thöôøng leä thì laïi thay ñoåi baèng caùch ñem heát raùc cuûa gia ñình cho vaøo thuøng composit doïc tuyeán hoaëc ñeå raùc traøn lan ra khu vöïc laân caän thuøng composit. Höng Ñaïo Vöông. Voõ Thò Saùu.

3 Vaïch loä trình vaän chuyeån CTR SH ñeà xuaát cho caùc phöôøng noäi thaønh: Theo ñaùnh giaù hieän traïng khi khaûo saùt thöïc teá.  Vaán ñeà cuoái nhöng cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng laø hieän taïi coâng ty DVMTÑT vaãn chöa quy hoaïch ñöôïc caùc xe ñaåy tay hoaït ñoäng trong khu vöïc caùc phöôøng noäi thaønh. Quang Vinh coù 2 ñieåm heïn. Quang Vinh. song phöôøng Taân Phong. Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän roõ qua phöôøng Quyeát Thaéng laø moät phöôøng nhoû nhöng laïi coù ñeán 3 ñieåm heïn. Thoáng Nhaát. vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng chuû yeáu gaây ra do:  Phöông tieän vaän chuyeån coøn thoâ sô vaø khoâng ñaûm baûo veä sinh.2. Hoøa Bình. 5.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa moät thöïc traïng khoâng theå traùnh khoûi laø vieäc xuaát hieän cuûa nhöõng laù ñôn kieän tuïng cuûa nhöõng ngöôøi daân soáng gaàn nôi ñaët caùc thuøng raùc composit coâng coäng hay nhöõng hoä coù thuøng composit ñaët tröôùc nhaø. Ñieàu naøy phaûn aùnh ñöôïc coâng taùc thu gom hoaëc khoâng trieät ñeå hoaëc coù nhöõng tuyeán caùc xe ñaåy tay phaûi vaän haønh raùc thaûi ñi moät khoaûng quaù xa ñeå ñeán ñöôïc ñieåm heïn. Ñieàu naøy daãn ñeán tình traïng coù phöôøng dieän tích nhoû tuy nhieân soá xe ñaåy tay hoaït ñoäng laïi nhieàu hay moät soá phöôøng coù dieän tích lôùn nhöng do phöôøng giaùp vôùi khu vöïc ngoaïi thaønh neân vieäc thu gom taïi caùc phöôøng vaãn chöa trieät ñeå maø haàu heát chæ taäp trung cho caùc phöôøng chính nhö: Trung Duõng. Thanh Bình. Ñieàu naøy laøm cho baûn thaân ngöôøi quaûn lyù thu gom cuõng khoâng naém ñöôïc chính xaùc hoaït ñoäng cuõng nhö ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng xe ñaåy tay cuûa coâng nhaân theo töøng phöôøng. Quyeát Thaéng vaø moät phaàn cuûa phöôøng Taân Tieán. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 75 . Böûu Long laø caùc phöôøng coù dieän tích lôùn nhöng laïi coù ít ñieåm heïn ( 1 ñieåm heïn ) hoaëc khoâng coù ñieåm heïn naøo.

 Tuyeán ñöôøng caàn phaûi choïn cho luùc baét ñaàu haønh trình vaø keát thuùc haønh trình phaûi ôû ñöôøng phoá chính.  Hieän taïi coù moät soá tuyeán ñöôøng vaän chuyeån raùc khoâng hôïp lyù.  Xaùc ñònh phöông tieän thu gom. muoán giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng. toái öu veà thôøi gian.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Caùc ñieåm heïn thu gom raùc vaø caùc thuøng composit khoâng coù phöông tieän cô khí phuø hôïp. 5.1 Nguyeân taéc vaïch tuyeán chung:  Xeùt ñeán caùc chính saùch vaø quy taéc hieän haønh coù lieân quan tôùi vieäc taäp trung chaát thaûi raén.3. traùnh tình traïng tieâu phí nhieân lieäu. soá laàn thu gom trong moät tuaàn. caùc loaïi xe maùy vaän chuyeån. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 76 . söùc ngöôøi. Beân caïnh ñoù. xe taûi lôùn ñi vaøo caùc con ñöôøng nhoû laøm oâ nhieãm khoâng khí khu vöïc daân cö.  Vaïch tuyeán vaän chuyeån toái öu: ôû ñaây coù hai tuyeán toái öu: toái öu veà ñöôøng ñi. vaø vieäc chaïy vaøo caùc con ñöôøng tuøy yù nhöng vaãn ñaûm baûo ñeán ñieåm heïn ñuùng giôø seõ gaây laõng phí nhieân lieäu.  Ñieàu kieän laøm vieäc cuûa heä thoáng vaän chuyeån. caùc xe chuyeân duïng thu gom chaát thaûi raén cuûa coâng ty DVMTÑT coù giaáy pheùp chaïy vaøo ñöôøng caám. nôi maø xe ñi qua. toâi tieán haønh caùc baøi toaùn sau:  Choïn loïc ñöôøng ñi thích hôïp cho thu gom – vaän chuyeån: nhaèm choïn ra nhöõng con ñöôøng phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän ñaët ra. Sau khi coù caû hai loä trình ta tieán haønh so saùnh ñeå choïn ra tuyeán ñöôøng hôïp lyù nhaát. ñieàu naøy laøm cho chaát thaûi phaûi bò ñoå ra ñöôøng roài sau ñoù môùi ñöïôc thu gom vaøo xe chuyeân duïng laøm maát veä sinh vaø mó quan ñoâ thò.  Ôû vuøng ñòa hình doác thì haønh trình neân xuaát phaùt töø choã cao xuoáng thaáp. Töø thöïc teá nhö vaäy.2.

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Tuyeán thu gom phaûi ñöôïc boá trí sao cho container cuoái cuøng ñöôïc thu gom treân tuyeán ñaët gaàn baõi ñoå nhaát. veõ chuùng leân baûn ñoà chính. Giaû ñònh raèng khoái löôïng chaát thaûi thu gom taïi moãi vò trí seõ xaáp xæ baèng nhau vaø baèng khoái löôïng chaát thaûi trung bình. 5. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 77 .3. taàn suaát thu gom. soá löôïng container vaø khoaûng caùch vaän chuyeån cuûa moãi chuyeán phaûi ñöôïc xaùc ñònh. Neáu caàn thieát phaûi ñieàu chænh laïi tuyeán thu gom ñeå caân baèng khoái löôïng coâng vieäc.  Böôùc 4: Khi tuyeán thu gom ñaõ ñöôïc vaïch. Caùc soá lieäu treân vaø nhu caàu nhaân coâng trong moät ngaøy phaûi ñöôïc kieåm tra laïi so vôùi thôøi gian coâng taùc coù theå söû duïng trong moät ngaøy.2. soá container. Veõ caùc döõ lieäu sau cho moãi ñieåm thu gom chaát thaûi leân baûn ñoà khu vöïc: vò trí.  Nhöõng vò trí coù chaát thaûi raén ít vaø phaân taùn thì vieäc vaän chuyeån phaûi toå chöùc thu gom phuø hôp.  Böôùc 3: Boá trí hay vaïch tuyeán thu gom baét ñaàu töø traïm ñieàu vaän vaø ñi qua taát caû caùc ñieåm laáy raùc caàn thieát.  Nguoàn phaùt sinh chaát thaûi raén coù soá löôïng lôùn caàn phaûi toå chöùc vaän chuyeån vaøo luùc ít gaây aùch taéc.  Böôùc 2: Öôùc tính toång khoái löôïng chaát thaûi ñöôïc thu gom töø nhöõng vò trí laáy raùc moãi ngaøy. aûnh höôûng cho moâi tröôøng. Caùc tuyeán naøy phaûi ñöôïc boá trí sao cho vò trí thu gom cuoái cuøng ôû gaàn baõi ñoå nhaát.2 Caùc böôùc laäp tuyeán thu gom:  Böôùc 1: Boá trí tuyeán thu gom.  Chaát thaûi phaùt sinh töø caùc nuùt giao thoâng. khu phoá ñoâng ñuùc thì phaûi ñöôïc thu gom vaøo caùc giôø coù maät ñoä giao thoâng thaáp. Sau khi ñaõ thieát laäp tuyeán thu gom. Söû duïng theå tích höõu ích cuûa xe thu gom ñeå xaùc ñònh soá hoä trung bình maø chaát thaûi töø hoä naøy ñöôïc thu gom trong suoát moãi chuyeán thu gom.

Thôøi gian quy ñònh laøm vieäc: döõ lieäu naøy coù saún vaø coù theå thay ñoåi.  Phöông phaùp dôõ taûi phaûi ñôn giaûn vaø ñaùng tin caäy.  Dung tích xe phaûi töông öùng vôùi giôùi haïn troïng taûi cho pheùp vaø khoâng ñöôïc vöôït quaù.2.2.  Chaát thaûi ñöôïc phuû kín trong suoát quaù trình vaän chuyeån.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa 5.  Caùc loaïi xe phaûi ñöôïc thieát keá phuø hôïp vôùi giao thoâng treân xa loä. Xeùt tieáp yeáu toá thôøi gian: trong thôøi gian laøm vieäc quy ñònh.  Ñaàu ra: caùc con ñöôøng thích hôïp ñeå vaïch tuyeán thu gom. 5.3.3 Phöông tieän vaø phöông phaùp vaän chuyeån: Caùc loaïi xe söû duïng ñeå vaän chuyeån phaûi ñaùp öùng caùc yeâu caàu sau:  Chaát thaûi raén phaûi ñöôïc vaän chuyeån vôùi chi phí thaáp nhaát. dung tích chöùa raùc cuûa phöông tieän thu gom: döõ lieäu naøy coù theå thay ñoåi.  Giaûi quyeát: Choïn phöông tieän thu gom coù naêm saûn xuaát > 1993 Xeùt caùc con ñöôøng vaø choïn loïc caùc con ñöôøng coù chieàu roäng lôùn hôn hai laàn kích thöôùc cuûa xe thu gom.3. Ôû ñaây con soá naøy ñöôïc laáy baèng 8. loaïi. neáu coù ñoaïn ñöôøng naøo deã bò keït xe thì ñoaïn ñöôøng ñoù ñöôïc loaïi boû SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 78 . Soá löôïng.4 Choïn löïa caùc con ñöôøng thích hôïp:  Soá lieäu ñaàu vaøo: Chieàu roäng cuûa caùc con ñöôøng: döõ lieäu naøy coù saún vaø coù theå thay ñoåi. Giôø cao ñieåm cuûa moät soá con ñöôøng gaây ra hieän töôïng keït xe: döõ lieäu naøy coù saún vaø coù theå thay ñoåi.

phöôøng xaõ ( dieän tích. daân soá. löôïng raùc trung bình…) Baûn ñoà soá hoùa ñöôøng giao thoâng caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa vaø baûng thuoäc tính chöùa caùc thoâng tin veà ñoä roäng caùc con ñöôøng. Töø caùc döõ lieäu naøy ta tieán haønh truy vaán treân baûn thuoäc tính ñeå choïn ra caùc con ñöôøng thích hôïp cho coâng taùc thu gom vaø thu ñöôïc baûn ñoà. giôø cao ñieåm. nhöõng con ñöôøng khoân ñöôïc choïn vaãn coù maøu xanh. tính chaát cuûa con ñöôøng. nhöõng con ñöôøng ñöôïc choïn laø nhöõng con ñöôøng ñöôïc theå hieän maøu vaøng. baûng thuoäc tính veà thoâng tin caùc quaän huyeän.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Döõ lieäu neàn: Baûn ñoà soá khu vöïc haønh chính caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa. Baûn ñoà cuï theå ñöôïc bieåu dieãn beân döôùi: SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 79 .

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Hình 12 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 80 .

Nhöõng con ñöôøng ñöôïc choïn laø nhöng con ñöôøng ñöôïc toâ vaøng.3.2.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Treân baûng thuoäc tính cuûa lôùp ñöôøng giao thoâng ta cuõng coù theå xaùc ñònh ñöôïc caùc con ñöôøng ñöôïc choïn. Baûng 31: Caùc con ñöôøng ñöïôc choïn theo ñieàu kieän 5.5 Vaïch tuyeán thu gom toái öu: SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 81 .

 Döõ lieäu chuyeân ñeà: SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 82 . Chieàu löu thoâng cuûa xe. ñieåm heïn.  Giaûi quyeát: Döïa vaøo khoái löôïng raùc seõ taäp trung taïi töøng ñieåm heïn. löôïng raùc trung bình…) Baûn ñoà soá hoùa ñöôøng giao thoâng caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân hoøa vaø baûng thuoäc tính cuûa noù veà ñoä roäng ñöôøng. ñieåm doïc tuyeán ñeå choïn ñieåm heïn phuø hôïp. beân caïnh ñoù tieát kieäm ñöôïc nhieân lieäu. daân soá. Tính chieàu daøi cuûa caùc tuyeán ñöôøng ñeå choïn tuyeán ñöôøng coù khoaûng caùch ngaén nhaát cho moãi chuyeán. chieàu löu thoâng.  Ñaàu ra: Xuaát ra baûn ñoà tuyeán thu gom toái öu veà ñöôøng ñi. ñieåm doïc tuyeán. toái öu veà thôøi gian thoûa maõn yeâu caàu giaûm thieåu ñeán möùc thaáp nhaát coù theå oâ nhieãm trong quaù trình vaän chuyeån CTR SH ñeán baõi choân laáp. Khoái löôïng raùc taïi töøng ñieåm heïn sau nhöõng khoaûng thôøi gian ( laáy baèng thôøi gian quay voøng cuûa xe ñaåy tay). ñieåm cuoái ( baõi choân laáp). giôø cao ñieåm.  Döõ lieäu neàn: Baûn ñoà soá hoùa haønh chính vaø baûng thuoäc tính veà thoâng tin caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa( dieän tích. Xaùc ñònh ñieåm ñaàu ( traïm ñieàu vaän).Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa  Döõ lieäu ñaàu vaøo: Keát quaû cuûa coâng vieäc choïn ñöôøng vaän chuyeån cho xe chuyeân duïng.

Baûng 32 : Baûng khoái löôïng raùc taïi caùc ñieåm heïn sau nhöõng khoaûng thôøi gian Ñieåm heïn/ Ñieåm doïc tuyeán Buøi Vaên Hoøa Quyeát Thaéng Ga xe löûa Cô sôû II Ñ Voõ Thò Saùu C Voõ Thò Saùu Boàn nöôc CV Kyû Nieäm TDTT Beán xe BH Kho baïc Kinh doanh nhaø NM giaáy Taân Mai NH Caây Döøa 5Ri Traïi hoøm Muõi taøu 5Taàng 0.35 1.6 taán raùc thoâ töø caùc xe ñaåy tay.5 1.3 7 3.25 0.45 1.75 3.75 1.35 3.7 19h 20h ÑVT: taán 21h 22h30' STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Cöù moãi xe chuyeân duïng taûi troïng 14m3 thì coù theå eùp ñöôïc khoaûng 8.05 0.75 2.8 5.75 khoái löôïng raùc sau nhöõng khoaûng thôøi gian 17h 18h 2.75 2.7 0.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa - Baûn ñoà vò trí caùc ñieåm heïn. - Baûn ñoà vò trí baõi choân laáp. ñieåm thu gom doïc tuyeán cuûa caùc phöôøng noäi thaønh. Neáu cuøng moät khoaûng thôøi gian.1 0. ñieåm heïn naøo coù khoái löôïng raùc nhieàu hôn seõ ñöôïc öu tieân laáy raùc tröôùc vaø sau ñoù môùi tính ñeán nhöõng ñieåm nhoû hôn vaø choïn ra nhöõng ñieåm heïn coù khoái löôïng raùc sau cho khi eùp vaøo xe chuyeân SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 83 .95 3.3 1.8 1.8 taán raùc thoâ töø caùc xe ñaåy tay.15 5.85 1.7 0.7 2. cuøng moät tuyeán.4 0.8 0. Coøn ñoái vôùi xe 7m3 coù theå eùp ñöôïc khoaûng 5.45 3.75 0.5 2.15 2.

Coøn neáu quaù nhieàu thì xe phaûi eùp quaù taûi coù theå gaây rôi vaõi hoaëc hö hoûng xe. GIS hoã trôï ngöôøi ñieàu khieån phöông tieän baèng baûng chæ daãn ñöôøng ñi vaø ñoä daøi ñoaïn ñöôøng thöïc hieän ñöôïc sau moät ca laøm vieäc (xem phaàn phuï luïc). Cuõng töø chöùc naêng naøy cuûa GIS. khoâng thieáu cuõng khoâng thöøa vì neáu thieáu nhö vaäy ta ñaõ khoâng khai thaùc ñöôïc trieät ñeå taûi troïng cuûa xe. Töø caùc döõ lieäu treân toâi tieán haønh chức năng phaân tích mạng ñeå choïn ra caùc ñieåm heïn vaø ñöôøng vaän chuyeån CTR cuûa 3 tuyeán toái öu veà ñoaïn ñöôøng vaø toái öu veà thôøi gian. ta coù caùc tuyeán thu gom nhö sau: SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 84 .Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa duïng laø vöøa ñuû. Keát quaû.

Ñoà aùn toát nghieäp

GVHD : Leâ Thanh Hoøa

Hình 13

SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy
Trang 85

Ñoà aùn toát nghieäp

GVHD : Leâ Thanh Hoøa

Hình 14

SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy
Trang 86

Ñoà aùn toát nghieäp

GVHD : Leâ Thanh Hoøa

Hình 15

SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy
Trang 87

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Hình 16 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 88 .

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Hình 17 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 89 .

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Hình 18 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 90 .

Nhö vaäy. coù theå nhaän thaáy raèng ta coù theå aùp duïng chöùc naêng phaân tích maïng cuûa GIS ñeå vaïch tuyeán thu gom CTR SH.  Coù nhöõng tuyeán thu gom. 18 ). Do vaäy. coù nghóa laø baûn ñoà vaïch tuyeán toái öu veà ñoaïn ñöôøng vaø toái öu veà thôøi gian ôû moät soá tuyeán laø nhö nhau. Beân treân laø hai trong soá phöông aùn toâi ñöa ra nhaèm tìm ra ñöôøng ñi hôïp lyù cho xe thu gom: toái öu veà quaõng ñöôøng vaø toái öu veà thôøi gian. ñaây cuõng laø moät ñieàu gaây khoù khaên cho nhaø quaûn lyù . Tuy nhieân töø hình vaø baûng chæ daãn ñöôøng ôû phuï luïc toâi coù nhöõng nhaän xeùt sau:  Coù nhöõng tuyeán thu gom. toâi tieán haønh phaân chia laïi löôïng xe ñaåy tay hoaït ñoäng treân töøng phöôøng nhaèm cuï theå hoùa coâng taùc quaûn lyù ñoäi xe ñaåy tay naøy. tuyeán ñöôøng ñoù hoaøn toaøn hôïp lyù vaø ta coù theå choïn chính thöùc cho coâng taùc vaïch tuyeán thu gom. 5.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Nhaän xeùt: Töø caùc hình (13. 15. 14. Beân caïnh ñoù laïi coù nhöõng ñoaïn ñöôøng coù choã quay ñaàu xe. giuùp coâng taùc quaûn lyù ñöôïc saâu saùt hôn vaø xaây döïng theâm döõ lieäu thuoäc tính SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 91 . ñeå hoå trôï cho coâng taùc quaûn lyù ñöôïc toát hôn. Töø baûng chæ daãn ñöôøng ñi ta coù theå thaáy: ñeå toái öu veà thôøi gian. Ñieàu naøy laïi laø moät haïn cheá trong qui trình ñöôøng ñi cuûa xe chuyeân duïng. phaàn öùng duïng naøy seõ hoã trôï cho nhaø quaûn lyù raát nhieàu trong vieäc quaûn lyù coâng taùc thu gom – vaän chuyeån . xe chuyeân duïng phaûi quay ñaàu xe nhieàu laàn. 16. hai keát quaû phaân tích maïng khaùc nhau. sau khi phaân tích maïng thì caû hai keát quaû traû veà ñeàu gioáng nhau. Do vaäy. 17. cuõng tuøy vaøo töøng tröôøng hôïp maø ngöôøi quaûn lyù seõ choïn ra con ñöôøng naøo ñeå coù keát quaû hôïp lyù nhaát.4 Boá trí soá löôïng xe thu gom treân töøng phöôøng: Hieän taïi coâng ty DVMTÑT vaãn chöa quy hoaïch ñöôïc soá löôïng xe ñaåy tay hoaït ñoäng treân töøng phöôøng bôûi vì ñoäi hình thu gom naøy ñaõ coù tröôùc khi coâng ty ñöôïc thaønh laäp.2.

Dieän tích cuûa töøng phöôøng. Soá laàn quay voøng cuûa xe ñaåy tay trong ca laøm vieäc. Döïa vaøo soá laàn quay voøng tính vaø soá laàn quay voøng thöïc teá. ta xaùc ñònh ñöôïc soá laàn quay voøng caàn. dieän tích cuûa töøng phöôøng maø ta boá trí soá xe ñaåy tay hoaït ñoäng treân phöôøng ñoù.  Giaûi quyeát: Döïa vaøo toång löôïng raùc thu gom ñöôïc trong caùc phöôøng noäi thaønh vaø löôïng raùc thu gom ñöôïc treân töøng xe ñaåy tay.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa veà soá löôïng xe ñaåy tay hoaït ñoäng treân töøng phöôøng thoâng qua baûng thuoäc tính haønh chính phöôøng ( Bienhoa. Toång löôïng raùc thu gom ñöôïc treân caùc phöôøng noäi thaønh.shp)  Döõ lieäu ñaàu vaøo: Soá xe ñaåy tay hieän ñang hoaït ñoäng trong caùc phöôøng noäi thaønh. ta xaùc ñònh ñöôïc toång soá löôït xe ñaåy tay caàn ñeå thu gom heát löôïng raùc phaùt sinh. daân soá…) SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 92 . Löôïng raùc moät xe ñaåy tay thu ñöôïc trong moät voøng. löôïng raùc. baûng döõ lieäu thuoäc tính cuûa noù.  Döõ lieäu neàn: Baûn ñoà soá hoùa haønh chính phöôøng noäi thaønh vaø baûng thuoäc tính veà thoâng tin caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa ( dieän tích. Soá lieäu veà khoái löôïng raùc phaùt sinh trong ngaøy treân töøng phöôøng.  Ñaàu ra: soá xe ñaåy tay hoaït ñoäng. Döïa vaøo soá löôït xe ñaåy tay ñaõ xaùc ñònh beân treân vaø soá xe hieän ñang hoaït ñoäng trong caùc phöôøng noäi thaønh.

Caùc xe ñaåy tay seõ ñöôïc phaân chia ñeå thu gom sao cho khoâng caùch quaù xa ñieåm heïn.75 taán thu gom vaøo phöôøng coù dieän tích lôùn nhaèm giaûm ñöôïc vieäc ñaåy tay treân nhöõng quaõng ñöôøng daøi ñeå thu gom.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Soá löôït xe ñaåy tay = Toång löôïng raùc thu gom (taán) Löôïng raùc 1 xe ñt thu ñöôïc (taán) 70.8 0. Hieän taïi.5 taán. toâi tieán haønh phaân xe 3. 2 xe 1. Vôùi moät ca laøm vieäc ñoái vôùi xe ñaåy tay coù theå quay voøng ñöôïc 4 laàn.75 taán 2 xe ÑT + 1 xe 1. vieäc thu gom CTR SH cuûa caùc phöôøng noäi thaønh hieän taïi coøn ñöôïc hoã trôï bôûi 2 xe 1.35 202. Baûng 33: Baûng boá trí soá xe thu gom treân caùc phöôøng Soá löôït xe ÑT caàn ñeå thu gom heát löôïng raùc cuûa phöôøng 39 26 23 Phöôøng Taân Phong Thoáng Nhaát Böûu Long Soá löôïng xe thu gom 5 xe ÑT + 1 xe 3. vôùi moät löôïng xe ñaåy tay lôùn nhö theá hoaït ñoäng treân caùc phöôøng noäi thaønh ta thaáy chuùng toû ra khoâng hieäu quaû.75 taán vaø 1 xe 3.5 taán vaø xe 1. nhö vaäy sau khi tính toaùn.75 taán SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 93 .75 taán vaø 1 xe 3. soá löôïng xe ñaåy tay caàn cho hoaït ñoäng thu gom hieän taïi caàn 38 xe ñaåy tay.5taán 3 xe ÑT + 1 xe 1.5 taán ñeå thu gom CTR SH. Do vaäy.28 Soá löôït xe ñaåy tay Soá xe hoaït ñoäng trong phöôøng noäi thaønh 202 58 3.48 ( laàn) = = Soá laàn quay voøng = = = Nhö vaäy.

2.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Trung Duõng Quang Vinh Quyeát Thaéng Thanh Bình Hoøa Bình Taân Tieán 5. Ñieàu kieän veà khoaûng caùch ñaët thuøng: ñeå traùnh ñaët thuøng traøn lan. coøn ñoái vôùi ñöôøng taäp trung nhieàu khaùch vaõng lai thì khoaûng caùch giöõa hai thuøng keá nhau laø 100 m. neáu cuøng moät chieàu ñöôøng thì cöù moãi 300 m môùi coù moät thuøng raùc coâng coäng. Vieäc ñaët thuøng vôùi maät ñoä daøy ñaët. Nhö vaäy. khoâng tính toaùn ôû moät soá tuyeán ñöôøng ñaõ gaây ra moät soá baát caäp nhö ñaõ noùi ôû treân.  Ñaàu vaøo: Soá löôïng thuøng hieän coù treân caùc phöôøng noäi thaønh.5 27 20 22 9 11 22 Boá trí thuøng composit gôïi yù: 7 xe ÑT 5 xe ÑT 6 xe ÑT 2 xe ÑT 3 xe ÑT 5 xe ÑT Vôùi soá thuøng composit hieän taïi trong caùc phöôøng noäi thaønh laø 109 thuøng.  Giaûi quyeát: SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 94 . toâi muoán coù söï tính toaùn laïi nhaèm boá trí laïi caùc thuøng composit ñeå caùc thuøng naøy ñöôïc boá trí hôïp lí hôn maø khoâng phaûi ñaët quaù nhieàu thuøng nhö hieän taïi. Chính vì vaäy.  Ñaàu ra: baûn ñoà vò trí ñaët thuøng composit gôïi yù. theo toâi ñieàu kieän khoaûng caùch cuûa caùc thuøng ñaët caùch nhau 150m vaø ñaët xen keû hai beân ñöôøng ñoái vôùi ñöôøng coù ít khaùch vaõng lai.

 Döõ lieäu chuyeân ñeà: baûn ñoà soá hoùa vaø baûn thuoäc tính cuûa vò trí ñaët thuøng composit.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Ñeå traùnh tình traïng ñaët thuøng raùc coâng coäng traøn lan. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 95 . tính quan troïng cuûa caùc ñieåm naøy maø quyeát ñònh boá trí ñaët thuøng hoaëc khoâng.  Döõ lieäu neàn: Baûn ñoà soá hoùa haønh chính phöôøng noäi thaønh. toâi döïa vaøo tính taäp trung cuûa nhieàu khaùch vaõng lai cuûa khu vöïc. Baûn ñoà soá hoùa caùc ñoaïn ñöôøng giao thoâng.

Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Hình 19 SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 96 .

töø ñoù ñöa ra caùc giaûi phaùp hoaøn thieän cho töông lai. Ñoàng thôøi qua ñoù ta thaáy ñöôïc nhöõng öu. khaûo saùt thöïc teá heä thoáng thu gom. vaän chuyeån CTR SH taïi caùc phöôøng noäi thaønh ñeå qua ñoù hoã trôï cho coâng taùc quaûn lyù heä thoáng thu gom – vaän chuyeån ñöôïc toát hôn. toâi ñaõ ñaùnh giaù ñöôïc hieän traïng cuûa heä thoáng thu gom. khuyeát ñieåm cuûa coâng taùc quaûn lyù heä thoáng thu gom. vaän chuyeån CTR SH cuûa caùc phöôøng noäi thaønh. dieän tích. lôùp caùc ñieåm taäp trung nhieàu daân cö vaø laø moät trong soá nôi phaùt sinh ra löôïng CTR SH cao nhö: lôùp beänh vieän. lôùp ñöôøng giao thoâng chính goàm caùc ñöôøng giao thoâng nhöïa. Quy moâ khoái löôïng raùc taïi caùc ñieåm heïn. chôï. ñöôøng heûm roäng treân 5m vôùi caùc thuoäc tính( teân ñöôøng. ñieåm doïc tuyeán.  Lôùp chuyeân ñeà: lôùp ñieåm heïn. Böôùc ñaàu xaây döïng heä cô sôû döõ lieäu ñòa lyù cho heä thoáng thu gom. khoái löôïng raùc phaùt sinh). lôùp coâng vieân. vaän chuyeån CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa maø cuï theå laø caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá. chieàu löu thoâng). vaän chuyeån CTR SH cuûa caùc phöôøng noäi thaønh. khu vöïc daân cö. Heä döõ lieäu ñòa lyù naøy bao goàm caùc lôùp thoâng tin sau:  Lôùp döõ lieäu neàn: lôùp haønh chính ( ranh giôùi phöôøng. daân soá. chieàu daøi.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Chöông 6: 6.1 Keát luaän: KEÁT LUAÄN – KIEÁN NGHÒ Keát quaû cuûa ñeà taøi: Qua quaù trình tìm hieåu. söï phaân SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 97 .  Caùc Thematic: Khoái löôïng CTR SH sinh ra moãi ngaøy treân caùc phöôøng theo daân soá. chieàu roäng. lôùp ñieåm doïc tuyeán vôùi caùc döõ lieäu veà khoái löôïng CTR SH phaùt sinh taïi caùc ñieåm ñoù. tröôøng hoïc. giôø cao ñieåm cuûa con ñöôøng. teân phöôøng.

ñieåm doïc tuyeán taïi caùc phöôøng noäi thaønh. Tuy nhieân. Maät ñoä daân soá vaø söï phaân boá ñieåm heïn. Sự đáp ứng yêu cầu thực tế: Ngày nay. Beân caïnh ñoù laø vieäc öùng duïng chöùc naêng phaân tích maïng nhaèm tìm ra loä trình vaän chuyeån toát nhaát cho ba tuyeán thu gom CTR SH cuûa caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa. Vaø cuoái cuøng laø vieäc öùng duïng coâng cuï Ruler cuûa Arcview hoã trôï trong vieäc ño khoaûng caùch boá trí vò trí ñaët cuûa caùc thuøng raùc coâng coäng gôïi yù. nhìn chung ñeà taøi ñaõ ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñaët ra ban ñaàu. Những ngành khoa học mới này có SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 98 . Treân cô sôû naøy seõ hoã trôï raát nhieàu cho nhaø quaûn lyù trong vieäc vaïch tuyeán thu gom CTR SH cho thaønh phoá Bieân Hoøa. các ngành khoa học cổ điển như toán học. toái öu veà thôøi gian. Ñieåm môùi cuûa ñeà taøi: Ñeà taøi ñaõ öùng duïng coâng cuï hoã trôï truy vaán döõ lieäu khoâng gian nhaèm tìm ra nhöõng ñoaïn ñöôøng phuø hôïp cho xe chuyeân duïng vaän chuyeån sau thu gom.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa boá caùc thuøng raùc composit coâng coäng doïc tuyeán ñöôøng. Nhö vaäy. vaïch tuyeán vaän chuyeån – thu gom cho caùc xe chuyeân duïng trong quaù trình thu gom CTR SH toái öu veà ñöôøng ñi. trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin. ñeà taøi vaãn caàn ñöôïc môû roäng theâm ñeå khaéc phuïc nhöõng vaán ñeà sau: trong quaù trình qui hoaïch soá löôïng xe ñaåy tay thu gom treân töøng phöôøng toâi chæ xaùc ñònh soá löôïng xe maø chöa boá trí ñöôïc ñöôøng ñi hôïp lyù cho caùc xe naøy cho hôïp lyù vì ngoaøi cô sôû lyù thuyeát thì cuõng raát caàn kinh nghieäm thöïc teá trong coâng taùc quaûn lyù heä thoáng thu gom – vaän chuyeån CTR SH ñeå coù theå qui hoaïch caùc tuyeán ñöôøng sao cho thaät hôïp lyù. Hieän traïng heä thoáng quaûn lyù CTR SH taïi caùc phöôøng noäi thaønh thaønh phoá Bieân Hoøa. địa lý … có thể liên kết với nhau để cho ra đời nhiều ngành khoa học mới có tính chất liên ngành.

Ý nghĩa môi trường:  Phương tiện vận chuyển được chọn lựa nên giảm được tối đa việc rơi vãi. thời điểm phát sinh. gây mùi hôi trên đường đi.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa nhều ứng dụng thiết thực trong cuộc sống và đó cũng là những đòi hỏi cấp thiết trên con đường phát triển văn minh của nhân loại.  Các phương tiện thu gom – vận chuyển được sử dụng hợp lý và phát huy hết công suất nên chi phí khấu hao được tận dụng. khối lượng rác phát sinh tại một điểm.  Con đường thu gom – vận chuyển được chọn lọc nên bảo đảm công tác thu gom – vận chuyển không gây ô nhiễm môi trường sống của người dân sống xung quanh khu vực thu gom vận chuyển. việc quản lý và quy hoạch các hoạt động về rác là một yêu cầu cấp bách tại thành phố Biên Hòa. Với hiện trạng rác thải và xu hướng tăng nhanh khối lượng rác hàng năm. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 99 .  Bố trí các thùng rác công cộng hợp lý hơn nhờ công cụ hổ trợ của GIS giúp tiết kiệm tiền. Do đó. Công tác này có liên quan nhiều đến hệ thống thông tin địa lý (GIS) về tuyến thu gom. một trong những ngành khoa học đó là khoa học thông tin địa lý ( Geographic Information Science – GIS). Việc ứng dụng GIS vào công tác quản lý thu gom – vận chuyển CTR SH tại thành phố Biên Hòa vừa mang lại ý nghĩa môi trường và lợi ích về kinh tế: Ý nghĩa kinh tế:  Góp phần giảm tiêu thụ năng lượng thông qua việc chọn lựa đường đi ngắn nhất cho các tuyến thu gom – vận chuyển do đó giảm chi phí vận hành. việc sử dụng công nghệ GIS để làm một công cụ phục vụ cho công tác quản lý rác thải và các vấn đề liên quan đến rác chính là sự đáp ứng yêu cầu thực tế. từ đó giảm được tối đa rủi ro đối với sức khỏe người dân thành phố. vị trí thu gom. một thành phố đang trong giai đoạn CNH –HĐH. diện tích khu vực … đều là dạng thông tin địa lý.

 Kiến thức về Arcview còn hạn chế. Nhaän bieát ñöôïc vaán ñeà naøy.  Soá löôïng xe. nhaân coâng thöïc hieän thu gom cuõng taêng leân.  Nhiều số liệu thông tin( chiều rộng đường. döõ lieäu veà heä thoáng thu gom.  Thời gian thực hiện đề tài không nhiều nên đề tài chỉ dừng lại ở mức độ giải quyết được một vài vấn đề nêu ra bên trên. neáu tröôùc ñaây taàn suaát thu gom laø 3 laàn/ tuaàn thì hieän taïi taàn suaát thu gom ñaõ naâng leân 5 laàn/ tuaàn. tên đường…) chưa thu thập đủ và thật chính xác. khi muốn áp dụng vào thực tế cần phải cập nhật vào số liệu mới cho đầy đủ hơn. Hơn nữa.2 Kieán nghò: Höôùng môû roäng: Hieän nay. loaïi xe phuïc vuï cho coâng taùc thu gom – vaän chuyeån. Ñieàu naøy coù theå thaáy roõ qua:  Taàn suaát thu gom. tuy nhieân do chöa coù kieán thöùc veà laäp trình GIS ( Avenue) song toâi raát mong muoán trong töông lai coâng taùc quaûn lyù thu gom – vaän chuyeån CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa khoâng chæ öùng SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 100 . coâng taùc quaûn lyù CTR SH taïi thaønh phoá Bieân Hoøa ñaõ vaø ñang coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc moät caùch roõ reät neáu so vôùi thôøi ñieåm caùch ñaây 5 naêm. Do vaäy. 6.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa Những khó khăn khi thực hiện đề tài:  Vì hạn chế về thời gian nên không cập nhật được dữ liệu đầy đủ cho toàn thành phố mà chỉ thí điểm cho các phường nội thành. thật sự GIS chưa thực sự phổ biến rộng rãi và dữ liệu không gian không được đưa ra dùng chung nên công tác nghiên cứu bị hạn chế.  Trong điều kiện hiện nay của nươc ta. vaän chuyeån CTR SH cuûa thaønh phoá seõ ngaøy moät nhieàu vaø lôùn hôn.

ñieàu naøy ñoøi hoûi:  Caàn phoå bieán vaø hoã trôï cho vieäc söû duïng coâng ngheä GIS trong quaûn lyù vaø quy hoaïch nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán taøi nguyeân vaø moâi tröôøng noùi chung vaø quaûn lyù raùc noùi rieâng. ñoàng thôøi keát hôïp hoaït ñoäng naøy vôùi bieän phaùp vaïch tuyeán baèng maùy tính ñeå cho ra keát quaû coù khaû naêng aùp duïng vaøo thöïc teá.Ñoà aùn toát nghieäp GVHD : Leâ Thanh Hoøa duïng GIS maø coøn xaây döïng moät chöông trình quaûn lyù treân ngoân ngöõ Avenue ñeå vieäc öùng duïng GIS vaøo coâng taùc quaûn lyù seõ hoaøn chænh hôn. SVTH: Nguyeãn Hoaøi Thy Trang 101 .  Ñaåy maïnh nhöõng hoaït ñoäng. chính saùch veà caùc khía caïnh xaõ hoäi cuûa vaán ñeà quy hoaïch tuyeán thu gom – vaän chuyeån CTR. Ñoái vôùi coâng taùc quaûn lyù: Ñeå coù theå ñöa moät phöông phaùp quaûn lyù môùi vaøo thöïc hieän.