Sie sind auf Seite 1von 2

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA

Ya llevamos varios cursos convocando

BASES CURSO 2008-2009

1. Convoca: El IES Txurdinaga-Artabe BHI.


2. Objetivo: Ver en el instituto o en un entorno cercano a él, cualquier aspecto matemático,
ya sea numérico o gráfico.
3. Participantes: El alumnado del IES Txurdinaga-Artabe BHI , que esté matriculado
durante el curso 2008-2009 en el centro.

Cómo se puede participar:

Se puede participar entregando en el departamento de matemáticas ó enviando por correo


electrónico (iestabhi@gmail.com) una fotografía en formato digital. La fotografía debe de
ser “original” y estar realizada en un entorno cotidiano ó cercano al centro. Además debe
de contener o mostrar algún motivo matemático bien gráfico ó numérico. También se
podrán realizar todo tipo de montajes y retoques fotográficos que mejoren la calidad de la
fotografía ó resalten el contenido matemático de ésta.

A dicha fotografía se le acompañará de un título que contenga alguna expresión


matemática y también una pequeña explicación con el motivo matemático de la misma.

Al entregar la fotografía en formato digital (JPG), se le asignara como nombre del archivo
el título matemático elegido y además se indicara el nombre del alumn@ y el curso en el
que está matriculado.

Cada alumn@ podrá participar con un máximo de tres fotografías.

4. Plazos
1. Entregas: Plazo máximo de entrega 3 de Abril de 2009
2. Resolución: Junio 2009
5. Jurado: Se realizara una consulta a través de Internet donde podrán participar
diferentes sectores de la comunidad educativa. La decisión final será tomada por los
profesores del Departamento de Matemáticas.
6. Se valorará: En primer lugar el contenido matemático de la fotografía y en segundo
lugar la calidad plástica y artística de la misma.
7. Premios: Se adjudicarán tres premios valorados en 60€, 40€ y 20 € respectivamente , en
material escolar, fotográfico ó informático. Un mismo alumn@ no podrá obtener más de un
premio.

Todas las fotografías presentadas al concurso quedarán para uso del Departamento de
Matemáticas.
ARGAZKI MATEMATIKOAREN LEHIAKETA

2008-2009 IKASTURTEKO OINARRIAK

1.Iragartzailea: IES TXURDIANAGA-ARTABE BHIk.

2.Helburua: Institutuan edo inguruetan matematikarekin zerikusirik duen edozer sumatu,


zenbakia zein grafikoa izan.

3.Parte hartzaileak: 2008-09 ikasturtean IES Txurdinaga-Artabe BHI ikastetxean


matrikulaturik dagoen edozein ikasle.

4.Nola hartu parte:


Matematikarekin zerikusirik duen “jatorrizko” argazki bat matematikako arloan eman edo posta
elektronikoz bidaliz (iestabhi@gmail.com ) har daiteke parte. Argazkia eguneroko edo
ikastetxearen ondoko inguruneari egina izango da. Edozelako muntaia eta ukitu fotografiko egin
daiteke argazkia hobetzeko.

Argazkiak esamolde matematikozko izenburua eramango du eta argazkiaren zerikusi


matematikoa jasotzen duen azalpena ere.

Argazkiaren artxiboa digitala (JPG) bidaltzerakoan, aukeratutako izenburu matematikoaren


izena jarriko zaio, eta ikaslearen izena eta zein matrikulaturik dagoen kurtsoa gaineratu.

Ikasle bakoitzak hiru argazki aurkeztu ahal izango ditu gehienez.

5.Epeak:

1.- Bidaltzekoa: 2009ko apirilaren 3a.


2.- Ebazpena: 2009ko ekaina.

6.Epaimahaia: Heziketa-elkarteko batzuei galdetuko zaie Interneten bidez. Behin betiko


erabakia Matematika Arloan irakasleek hartuko dute.

7.Aintzat hartuko dira: Lehenengo eta behin, argazkiaren edukin matematikoa, eta gero,
bere kalitate plastikoa zein artistikoa.

8.Sariak: Hiru sari banatuko dira, 60€ko, 40€ko eta 20€ko balioa duten eskola-materialak,
material informatikoak edo fotografikoak. Ikasle batek ezin izango du sari bat baino gehiago
lortu.

Lehiaketara aurkeztutako argazki guztiak Matematika Arloaren esku geldituko dira.