Sie sind auf Seite 1von 213

ZA POVUEST OSUEKA I SLAVONUE

knjiga XII.

Dravni arhiv u Osijeku
Za
Dubravka Farka
Urednik
Dr. sc. Stjepan Sran
Recenzenti
Dr. sc. Ive Mauran
Dr. sc. Nenad
Lektor
Dr. sc. Vlasta Riner
Korektor
Milena
Korice
Vilim
urednik
Dragutin-Dado tebih
Tisak
Grafika, Osijek
Naklada: 1500
Izdavanje ove knjige pomoglo je
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Naslovna stranica: Tugra (monogram) sultana Murata III. (1574.-1595.)
' 1
l
il
j -
l

Dravni arhiv u Osijeku
POPIS SANDAKA POEGA
1579. GODINE
DEFTER-i MUFASSALI LIVA-l POJEGA 987.
Urednik: Dr. Sc. Stjepan Sran
Prevela: Mr. sc. Fazileta
Orijentalni institut u Sarajevu
Topografiju izradio: Dr. sc. Ive Mauran
Osijek, 2001.
.i l

fl
J!
t
l'
. l
' .
.
t
11
urednika
U potrazi za izvornim povijesnim dokumentima Dravni arhiv u Osijeku objavljuje
prvorazredne povijesne izvore za dio Hrvatske. To je defter sandaka
Poega iz 1579. godine. Spomenuti je defter jedan od najcjelovitijih, najopimijih i najdetal-
jnijih popisa naselja, stanovnitva, gospodarstva i svega to je takav popis za vri-
jeme osmanske vlasti u Hrvatskoj. Drimo da je objavljivanje toga popisa, prevedenog s
osmanskog jezika na hrvatski, popunilo veliku prazninu u povijesnim izvorima na
Hrvatske i povezala Srednji vijek s dananjim stanjem.
Vrijeme od 16. do 17. dakle vrijeme osmanske vlasti u
Hrvatskoj, bilo je presudno u mnogim pitanjima za daljnju povijest ovih prostora. To je
razdoblje imalo vrlo posljedice i ostavilo do danas neizbrisive tragove, te se
samo po sebi razumije da uloeni trud i sredstva oko objavljivanja ove knjige imaju veliko
opravdanje. Za ostvarenje ovog projekta zasluni su prevoditeljica mr. sc. Fazileta Hafizo-
iz Orijentalnog instituta u Sarajevu, koja je svoj posao i obavila, zatim
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, koje je financiralo ovaj nacionalni, pa i nadna-
cionalni projekt, nadalje Dravni arhiv u Osijeku, koji je posao vodio od prijevoda, preko
priprema, do i objavljivanja knjige. Posebna zahvalnost pripada uvaenim recen-
zentima dr. sc. Ivi Mauranu i dr. sc. Nenadu vrsnim i priznatim
za spomenuto razdoblje i Velika zahvalnost pripada i dr. sc. Vlasti Riner, koja
je lektorirala prijevod i hrvatsko uz potivanje izvornika.
I na koncu treba daje sada ovaj objavljeni prijevod deftera dok je nje-
gova preslika, zajedno s mnogobrojnim drugim izvornim dokumentima, izgorjela u
poaru Orijentalnog instituta u Sarajevu prilikom bombardiranja Sarajeva 1993. godine.
Izvornik se, pak, nalazi u Carigradu, no do Carigrada je daleko i teko, osobito zbog potre-
be poznavanja osmanskog jezika iz 16. Stoga ovo objavljivanje ima jo
te ga eljno podastiremo irokoj javnosti na
U Osijeku, 200 l. godine
Dr. sc. Stjepan Sran
5
Predgovor
Hrvatske za vrijeme osmanske vlasti (od 16. do
kraja 17.
Zemljopisnu i sliku Europe 16. zahvatilo
je osmansko osvajanje i njihovi sve prodori u srednju Europu. Osmanska se vlast do
16. utvrdila sve do rijeka Dunava i Save. Nasuprot Osmanskom Carstvu stajalo
je hrvatsko-ugarsko kraljevstvo. No ono je tada bilo slabom sredinjom vlasti
vladara te regionalnim feudalaca. Pad Beograda 1521. godine pod osmansku
vlast donekle je, ali nedovoljno, upozorio europske vladare na opasnost koja je zaprijeti-
Ja i srednjoj Europi. Porazom hrvatsko-ugarske vojske i pogibijom kralja Ludovika na
polju 1526. godine bio je Osmanlijama (Turcima) otvoren put do Budima i
daljnje osvajanje, jer je poslije pogibije hrvatsko-ugarskog kralja drava
ostala bez vladara pa se plemstvo i stanovnitvo podijelilo na dvije strane: jedna je elje-
Ja za vladara Habsburg (Ferdinanda), a druga, ugarska, Ivana Zapolju.
rat i sukobi pristalica kralja Ferdinanda i Ivana Zapolje su
Osmanlijama da do sredine 16. osvoje vie od polovice hrvatskog i ugarskog po-
Poznato je da je osmanska vojska do kraja 16. zaustavljena u daljnjim
osvajanjima na zapadu te se time i granica Osmanskog Carstva utvrdila u prostoru
Drave i Save, neto zapadnije od Virovitice i prema rijeci Ilovi i Savi do
Petrinje, Dubovca, Slunja, Drenika, te do Zrmanje. Dakako, pod Turcima je bila i sva
Bosna i Hercegovina te i sredinja U g arska.
Hrvatske Osmanlije su osvajale od pa do sredine 16.
-dakle pedesetak godina. Osijek je pao 1526. godine, Ivankovo, Gradika, Brod,
Pleternica, Naice, Cernik i druga mjesta 1536. godine, 1537. godine pala je Poega i
Poeka kotlina, 1541. godine Naice, 1542. godine Orahovica, Slatina i Drenovac, 1543.
godine Valpovo, 1544. godine Kraljeva Velika, 1545. godine Moslavina i na kraju 1552. go-
dine, Virovitica te s okolicom. Tu su Osmanlije zaustavljeni te su osvajali
rijeke Une, Korane i Kupe i tako se pribliili Sisku, Zagrebu i Varadinu, glavnim
na putu za da su Osmanlije 1593. godine doivjele teke poraze kod
Siska, dolo je do prekretnice pri napadu osmanske vojske, koja od tog vremena brani osvo-
jeno. je sultan Ahmed I. bio prisiljen sklopiti mir s carem i kraljem Rudolfom I.
1606. godine na utoku rijeke Zitve u Dunav, uz da svaka strana zadri ono to je do
tada osvojila (uti possidetis). Granica Hrvatske i Osmanskog Carstva ila je irokim
pojasom opustjelog i zemlje te se nije mijenjala do kraja osmanske vladavine
(1687. godine) u Hrvatskoj.'
Upravna podjela Poekog sandaka
Prije turskih osvajanja Slavonija je bila podijeljena na upanije, kotare i No,
ta podjela nije sasvim odgovarala osmanskom sustavu, kao to je bio u Bosni i Srbi-
ji. Osmanlije su osvojile Slavoniju u naponu svoje i kada su izgradili svoj sustav
vlasti i uprave, primijenili su ga u Slavoniji i uveli sustav upravne podjele na sandake, ka-
dil uke i nahije (prva polovica 16.
1
Vie vidi: Ive Mauran, Hrvati i Osmansko Carstvo, Zagreb 1998.
7
UPRAVNA PODJELA ZA
OSMANSKE VLADAVINE 1606.
c::J HRVATSKA.
f;:!]!J::( POSJEDI
50 100 KM
Karta upravne podjele za osmanske vladavine 1606. g.
Osmanske su upravne jedinice redovito nastale u hrvatskim krajevima pretvaran-
jem starih srednjovjekovnih upanija u kadiluke i nahije. Ukoliko se kadiluci i nahije
nisu nazivali po imenima starih upanija, one se skoro uvijek nazivaju po imenu glavne
utvrde ili prema glavnom naselju u toj upaniji. Osim redovnih nahija, postojale su i tzv.
vlake nahije. To su bile stare geografske (zemljopisne) jedinice, upe ili
oblasti, naseljene preteno vlakim stanovnitvom, s unutranjom upravom,
mnogim povlasticama i posebnom vojnom organizacijom. Bile su podvrgnute izravno
sultanu ili sandakbegu, a unutar organizacije njima su upravljali vojni starjeine, vojvo-
de i harambae.'
Kadi luk je bio upravna jedinica koja se nalazila sandaka i nahije. Ime je do-
bila po zvanju kadije. Kadije su prije svega bili prvenstveno predstavnici te je
kadiluk bio jedinica sudskog No, kako su kadije imale vrlo iroke nadlenosti, to
se kadiluk protezao i na upravnu djelatnost. Svaki je kadiluk po nekoliko nahi-
ja u ovisnosti o broju muslimana. Ako je u sandaku bilo malo muslimanskog stanov-
nitva, onda su kadiluci velika
Od preuzetih naziva Turci su preuzeli zvanje kneza u lokalnog
starjeine nahije, varoi ili sela, s potpuno ili preteno naseljenim
stanovnitvom. Naziv knez se uzimao u zvanja, ali ne i u geo-
grafskom (zemljopisnom) smislu. Jedino je u vlakim nahijama postojao na-
ziv kneija u smislu kome je na stajao knez.
3
Bosanski paaluk, Sarajevo 1959., str. ll O.
Isti, str. 114.
8
:ji
"
Vjerska i socijalna skupina stanovnitva od vie sela ili mahala (zaselaka) kao i voj-
no-organizacijskajedinica Vlaha zvala se demat. Zaseoci i manje gradske zvale su
se mahale, gradsko muslimansko naselje zvalo se ehir, a manje kasaba, dok se grad
ili mahala naseljena zvala varo.
Poeki sandak
Turci su na osvojenom Poetine 1538. godine osnovali vojno-admini-
strativnu jedinicu koja je po sreditu nazvana Poeki sandak. Kada je 1541. godine
osnovan Budimski beg1erbegluk, pri po jeni su mu ne samo turski sandaci u Ugarskoj,
nego i sandaci Poega, Zvornik, Osijek i Srijem, Smederevo i Vidim.
Kad je Sulejman opet poao 1543. godine protiv Ugarske, pali su u turske ruke
Bijela Stijena, Podborje (Daruvar), Orahovica i Valpovo, posljednji
slobodan grad u Slavoniji, te su Poekom sandaku.
Poeki je sandak do 1541. godine pripadao Rumelijskom beglerbegluku koji je
bio osnovan jo u 14. te je 1541. godine osnovan Budimski paaluk u je sa-
stavu ostao Poeki sandak do 1580. godine, kada je Bosanskom paaluku.
No, kada je 1600. godine osnovan Kanjiki paaluk, muje i Poeki sandak te
je u njegovom sastavu kraj turske vladavine.'
Prvotno je Poekog sandaka bilo podijeljeno na tri kadiluka: Poeki,
Brodski i Gorjanski, no kasnije su ustrojeni Orahovica, Osijek i Virovitica.
Poeki kadiluk 1579. je godine imao nahije Poega, Svilna, Kutjevo, Orljavac i
Breznicu.
Brodski kadiluk s nahijama Brod, Vrhovine, Brezna i Ravne.
Kadiluk Gorjani sa sjeditem u imao je nahije Gorjani, Joava,
Dragotin, Prikraj, Poljana, Nivna i
Kadiluk Orahovica: Orahovica, Krtoija (Krinci), Mikleu, Bukovica,
Sopje, Brezovica, Dolinci (Gobinci) i Valpovo.
Kadiluk Virovitica s nahijama Virovitica, Slatina, Moslavina.
Kadiluk Osijek s nahijama Osijek, Karaevo, i Erdut.
Kadiluk Valpovo s nahijama Valpovo i Koka.'
sandak
Neki izvori i pisci navode Osijek kao poseban sandak. No, teko je utvrditi kada je
osnovan i kada je ukinut sandak. Dio Srijema je padom Beograda 1521. godi-
ne doao pod tursku vlast, a poslije pobjede na polju, 1526. godine, zavladali
su Turci cijelim Srijemom, Slavonijom i razorili Osijek.' No, 1529. godine
Turci su obnovili Osijek i utvrdili ga da ih osigurava u daljnjim pohodima. Srijem je, kao i
Slavonija do Ivankova, stavljen pod upravu smederevskog sandakbega i beograd-
skog gospodara.
Srijemski je sandak sa sjeditem u Osijeku osnovan 1538. i 1540. godine.
No, od 1545. do 1556. godine Osijek je Poekom sandaku, a sjedite je
Srijemskog sandaka preneseno u Ilok pa se prozvao sandakom.'
4
Isti, str. 61.
' Mauran ( 1998: 198)
' (1959: 64)
' (1959: 65)
9
ili sandak
Sredinom 16. Turci su nastavili osvajanje Slavonije. Tako su 1552. godine
zauzeli Viroviticu, pripojiti je Poekom sandaku, a i okolna mjesta Bosanskom
sandaku. da su bile sve protunavale Hrvata, to je 1557. godine u
ustrojen sandak ili sandak. tog sandaka bilo je
Save i Drave uz rijeku Ilovu i Pakru sve do Poekog sandaka. da su Turci bili ne-
sigurni u zbog jakih prodora hrvatskih su 1559. godine razorili
u Cazmi, pa su najvjerojatnije sjedite sandaka slubeno prenijeli 1565. godine u
Pakrac. Otada se taj sandak naziva premda se jo ponekad naziva starim ime-
nom "Sandak Najvjerojatnije je 1565. godine imao kadiluk (Kralje-
va) Ve!ika s nahijama: Cernik, Bijela Stijena, Podvrka, Pakrac, Dobra
Caklovac, Kutina, agovina, Podborje (Daruvar) i Drenovac.
Negdje krajem 16. ili 17. 1590. i 1607. godine) sjedite
sandaka preneseno je iz Pakraca u Cernik i ondje je ostalo do Taj je sandak
od svojeg osnutka pa do 1580. godine bio u sastavu Rumelijskog ajaleta, a 1580. godine je
pripojen Bosanskom paaluku te ostao u sastavu tog paaluka sve do likvidacije.'
sandaka bilo je podijeljeno na kadiluk Cernik (dotada u V eli koj) i Pakrac.
10
Orahovica je pala 1538. godine pod osmansku vlast. Godine 1545. prvi se put spo-
minje kao sredite kadiluka u Poeko m sandaku.'' No, od 17. Orahovica
se vie puta spominje kao sredite sandaka, dok drugi izvori navode i dalje da
je kadiluk u sastavu Poekog sandaka. Danas se dri da se tu radi o jednom
sandaku, ali da su neki poeki sandakbezi imali sjedite u Orahovici, pa se po tom
sandak nazivao Vjerojatno je sjedite iz Poege preneseno u Orahovicu
1600. godine, kada je taj sandak pri pojen Kanjikom ajaletu, kako bi im bio blie."
Glede navodnog sandaka ipak se dri da je njegovo postojanje bez
dovoljnih povijesnih argumenata.
Porezni (katastarski) popisi
Nakon to su Turci 1537. godine osvojili Poegu i Poetinu, uveli su i svoju vlast te
porezni sustav. Prvi je porezni popis Poekog sandaka nastao negdje poslije osvajanja
Poege i Poetine 1540. godine, potom 1545., 1561., i onda ovaj na, 1579. godine." Za
razliku od sumarnih popisa, ovi ili iscrpni popisi donose obilje podataka o demografi-
ji, gospodarstvu, drutvenim odnosima, toponomastici i onomastici, te niz drugih obavije-
sti o novom vremenu, ivotu, stanju pa i kulturi te civilizaciji.
Popis iz 1579. godine najcjelovitijije, te se i kasnije smatrao mjerodavnim glede po-
reznih obveza raje.
Defter ili osmanski porezni popis moe se objaviti na vie jer arapsko pismo
16. daje druge negoli Ovaj se prijevod moe smatrati u veli-
koj mjeri doslovnim jer se pokualo to vjernije zadrati izvornika. No, ostalo je
vie upitnika ili navedenih jer rjeenje- uz najbolje poznavanje
' (1959: 68)
' (1959: 69)
"Mauran (1998: 201)
" ( 1959: 86)
(1959: 87)
u O tim popisima vidi: N. Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskog Carstva (1537.-1691.), Jastrebarsko
1997. U se historiografiji umjesto popisa iz 1561. g. uvijek navodi popis iz 1565. godine.
lO
.,
i
\i
:)
jezika - nije Razlozi su raznoliki; sam jezik ili pisar. O svim tim problemima,
i pristupu osmanskom defteru treba vidjeti izvrsnu knjigu spomenutog profesora i
usmjerenja dr. Nenada Poega i
Poetina u sklopu Osmanlijskog carstva (1537.-1691.).
Nazive upravnih jedinica stavljamo ispred mjesta npr. Sandak Poega, N ahija Osi-
jek itd., a ne obratno.
Osmanski je smatra se, arapskim pismom biljeio imena i nazive onako
kako ih je (fonetski). To da se ovdje donosi fonetski naziv imena u
kontekstu ondanjeg vremena i mjesta."
Pogleda li se "konfesionalna" raspodjela imena, vidi se da je kod musliman-
skih imena manje dvojbi, jer arapsko pismo pisaru vie odgovara. Neto je tee s imenima
koja se mogu pripisati pravoslavnom stanovnitvu, no to je mali broj imena, paje manje i
dvojbi. No s imenima stanovnika koje se manje-vie moe smatrati situacija je
pri vrlo sloena. Kako kae prevoditeljica, a to se moe i iz samog tek-
sta, se da je pisar vjerno biljeio imena onako kako ih je na terenu. U ono je vrije-
me, osim toga, bio vrlo prisutan utjecaj. Kako pak kae dr.
pismo sijakat, kojim je pisan ovaj defter, preteito ne vodi o
njihovom mjestu i broju u odnosu na crte. Posljedica toga je potpuno legitimno
vie kombinacija slova
se "bezazleno" i (od zavrnoga moe shvatiti kao jedno t ili n, to odmah uk-
zadnja dva slova kao: pa moe biti petnaestak
Primjerice ime "Stephanus" u latinici ne stvara a u turskom se pi-
smo moe javiti na pet
l. Stevan. Takvo je teko ovdje primijeniti jer se u tom kraju, uglavnom, ne
osobito ne No, kako je taj oblik na nekoliko mjesta punktiran, to se mora
umjesto s, , kao Itvan. Taj je oblik u ono vrijeme bio popularan;
2. drugi oblik bi mogao biti Itva, vjerojatnije tiva (dakle prezime
3. ponekad se treba kao Pita;
4. Stipan;
5. tefan (moda ponegdje i Stepan). Uz sav oprez, moe se prevariti."
Kod naziva mjesta zadrano je izvorno Ako je ime sela zavravalo arapskim
slovima na uzeto je na -vci (Pavlovci).
Iz naziva sela, osobito nestalih, kao i mezra te mogu lako
kontinuitet u imenima rudina, polja, uma ili drugih lokaliteta, makar su se de-
sile neke i migracijske promjene kod stanovnitva.
To se moe jo lake razumjeti i ukoliko se uzme u obzir daje defter (popis)
pisan fonetski (kako se tada govorilo). A u 16. u Slavoniji je bio vrlo velik utjecaj
u jeziku, osobito govornom, tim vie to je Slavonija i u crkvenom i u gospodar-
skom pogledu bila vezana s Iako su imena izgovarana a
zapisi vana osmanskim pismom, su porijekla i sadraja u duhu crkvene
tradicije i mogu se lako razumjeti.
"N. (1997: 12)
(1997: 13)
ll
Ispred zanimanja nema zareza da ne bi dolo do pomutnje, radi li se o prezimenu.
Istina je da su neka zanimanja prerasla u prezimena, te se takav razvitak na-
staviti, i to ne samo prema zanimanju, i po mjestu, nekoj osobini i sl."
Sam prijevod je gotovo doslovan, jer se potivao izvornik zbog pravila o objavlji-
vanju gradiva. Stoga su i neki nazivi kod imena neto "neusuglaeni" s kasnijim, pa i
dananjim no to ipak razumjeti.
Na ovom mjestu nema potrebe ponavljati pristup, prijevoda i ovih
popisa za povijest, znanost i kulturu, kad se to moe vidjeti u knjizi navedenoga autora N:
Osim toga u njegovoj se knjizi nalaze i drugi izvori i literatura te ih
onaj tko eli vie saznati o nekim pristupima defterima.
Ono to je posebno za cjelokupan prijevod ovoga izvornoga gradiva daje sama pre-
voditeljica mr. sc. Fazileta vrsni poznavatelj osmanskog (arapskog i tur-
skog) jezika i pisma iz 16. djelatnica Orijentalnog instituta u Sarajevu.
Dr. sc. Stjepan Sran
Poega i Poetina u sklopu Osmanskog Carstva u 17. st.
16
O drugim osobitostima vidi spomenutu knjigu dr. N. (Poega i Poetina ... , 1997.).
12
UVOD
POPIS SANDAKA (LIVE)
POEGA 1579. GODINE
U prvoj polovici XVI. Osmanlije su, u doba ekspanzije prema srednjoj Eu-
ropi, ostalih prekosavskih krajeva osvojile i Slavoniju. Pod njihovom su ti
krajevi ostali od sto pedeset do sto ezdeset godina, i za to su vrijeme sastavni dio
Osmanske Carevine.
U Slavoniji su bile ustrojene dvije administrativne jedinice :.. sandaci - Poeki i
Ti su sandaci sve vrijeme smatrani pa se, prema tomu,
pozornost njihovom vojnom ustrojstvu, od vojnih trupa i
do osobitoga odnosa prema cjelokupnomu stanovnitvu sandaka, koji se ogledao u po-
sebnom poreznog u odnosu na stanovnitvo drugih krajeva unutar
Carevine.
Poeki sandak, uspostavljen 1538. godine, pripadao je jedno vrijeme
Budimskom, a zatim Bosanskom ejaletu, dok je u XVII. povremeno pripadao
Kanjikom i ponovo Bosanskom ejaletu.
primarne izvore (za koje, uz njihovu pravilnu interpretaciju, moemo i da
su najvaniji) za povijest zemalja i pod Osmanlija pripadaju katastarski
popisi (Tapu Tahrir i Defterleri). popisi zemalja Osmanskog Car-
stva vreni su redovito od XV. do XVII. ali postoje podatci da su
takvi popisi vreni i neto ranije. Uglavnom su oni poduzimani uvijek kad je na prijestolje
stupao novi vladar, a zatim i svakih deset godina njegove vladavine. Parcijalni popisi, dak-
le oni koji su se odnosili na manje teritorijalne jedinice, poduzimani su ali svaki put
zbog nekog konkretnog povoda; kakav su teritorijalne promjene, promjene u sustavu opo-
rezivanja, promjene u sustavu dodjele dobara spahijama - feudalcima. Svi su ti popisi
vreni s jednim najvanijim ciljem- potrebom da se popiu svi prihodi koji su po bilo ko-
joj osnovi pripadali dravi.
U kategoriji katastarskih popisa postojali su detaljni, opirni popisi- mufassal def-
teri i zbirni, sumarni- mudmel defteri. Detaljni su popisi tako to su uz lo-
kalnih vlasti registrirane sve osobe koje podlijeu oporezivanju, kao i svi izvori prihoda,
dok su sumarni popisi u prvo vrijeme predstavljali prave izvode iz detaljnih popisa iz istog
vremenskog razdoblja, ali bez specifikacije poreza, samo s njihovom ukupnom vrijed-
u novcu. kratki opis za te dvije vrste popisa kae da su mufassal- defteri
popisi raje i njenih obveza, dok su medmel - defteri popisi askera- vojnika, feudalaca,
kojima raja daje poreze. Oni sadre izvanredno bogat i materijal za
drutvene i ekonomske povijesti Osmanskog Carstva a posebno krajeva na koje se
odnose.
to se predmeta naega opisa, opirnog katastarskog popisa Poeko g sandaka
iz 1579. godine (hidretske 987. godine), on see u vrijeme kada se osmanska vlast u ovim
krajevima stabilizirala, te tako u njemu nailazimo na redovne porezne obveze i admi-
nistrativne mjere, koje i k9respondirajq takvom stanju. Izvornik se deftera nalazi u Arhivu
Predsjednitva Vlade /Basbakanlik Arsivi/ u Istambulu, pod brojem TD. 672, dok je kopi-
ja, koja je postojala u Orijentalnom institutu u Sarajevu sve do ratnog poara u kojem je
17. svibnja 1992. godine uniteno rukopisno i arhivsko blago Instituta, nosila broj OI No.
13
'l
10. Vrlo je zanimljivo daje i drugi primjerak toga popisa (BBA TD. No. 650, OI
No. ll). Naime, prilikom izrade popisa na terenu, jedan je primjerak slan u sredinji, a dru-
gi u pokrajinski arhiv; rijetki su da su do danas oba primjerka
. jednog te istog deftera. Ovi defteri nisu preslici u dananjem smislu ali u svemu
pruaju jednake podatke, i su i pisani od strane iste osobe, to je i s
poekim popisima. Razlika ta dva ("naa") primjerka jest u tome to popis BBA
TD No. 650 na kraju sadri popis tapijskih pristojbi dobara u vlasnitvu pojedinaca.
Na popisa, nakon tugre sultana Murata III. koji je vladao od 1574.
do 1595. godine, donesen je spisak nabija u sastavu sandaka. Poslije toga donesena je ka-
nun-nama, zakon o naturalnim obvezama i osobnim porezima raje u sandaku Poega. Def-
ter pod brojem TD No. 672 ima kanun-namu koja iznosi 17 defterskih stranica i koja izlae
ire raj ine obveze, dok defter pod brojem TD No. 650 ima kanun-namu od tri defterske
stranice, samo s Vjerojatno se dui tekst kanun-name donosi
u defteru koji je slan u pokrajinsku defterhanu, gdje su detaljna objanjenja bila potrebnija
nego to je to s defterom koji je u sredinji arhiv.
Ovaj defter, kao i svi ostali defteri, prua obilje dragocjenih podataka za povijest
ovih krajeva. Posebna je njegova vrijednost, u tome to je u njemu zabiljeeno
jedno prijelazno razdoblje u kojem je v lakog stanovnitva, ondje kolo-
niziranoga te zbog toga i povlatenoga, sada te svoje ranije povlastice gubila i do-
bivala status raje.
Defter je u Orijentalnom institutu u Sarajevu, u okviru projekta u kojem je
bila obrada vie takvih izvora, od kojih je do danas objavljen samo Opirni po-
pis bosanskog sandaka iz 1604. godine (sv. I-IV, Sarajevo 2000.).
Iako je rukopis deftera lijep i postojale su ipak nedoumice kod raz-
Ijeavanja pojedinih ligatura, osobito onih koje se odnose na topografske nazive i osobna
imena nemuslimanskog stanovnitva. je njih pisar izuzetno dobro rijeio, te se
da je on osoba s Posebno uspjeno pretakanje
imena i naziva u osmanski tekst navodi na da se vjerojatno radi o

Ako se radilo o dvojbi pri su donesene
a ako se ime ponavlja vie puta, opredjeljivala sam se za onu
koja se najvjerojatnijom, bilo zbog toga to je na nekoliko mjesta u defteru donesena
(prisutna) ili zbog sredine u kojoj je nalazim.
Popisano se stanovnitvo navodi osobnim imenom i imenom oca, dok se po-
negdje, i to uglavnom nemuslimansko stanovnitvo, navodi osobnim imenom i prezime-
nom. Prezime je nastalo prema imenu ili prema zanimanju. S obzirom na to da se u
prvom navedenom radi o "perzijskoj genitivnoj vezi", je imena
staviti imenicu "sin". Sukladno hrvatskom jeziku, od je imena u ovom prijevodu iz-
veden posvojni pridjev (sin Mehmeda -t sin Mehmedov). Turski su nazivi (poput
nabija, baduhava, itd.), ostavljeni u tekstu deftera, a objanjenje za njih dano je u

Mr. sc. Fazileta
14
t.
F
..
_,. v L
'(' J J-:...o,J L r-c --.... t..D
J !/(J .l
' - ..
'o


\t':
\t ,, .. :=, .., l
. . \.
( t l,)_;:. ..
. . l .. l
r ..D \J ..,. ..:._ I.....D - --\.tJ:>.
t o \. . >...T ".J . '""'(J) .1)
e
.. .
. r e"
'r:' .
. t
e' .
-
. ..
r4 -i
r r' '-'> \.

lA
-.D L
t' .:'J
..
-.
r-r. ,
e ..at
J
t." v .r 1
.. ...ot
. c..T
1 V
. l

t'
t ' ..t:tl.:

Popis nahija sandaka Poega 1579. - na deftera
15
POPIS SANDAKA POEGA
1579. GODINE
DEFTER-i MUFASSAL-1 LIVA-i POJEGA 987.
l.
l'
l
Zakon o obvezama i porezima raje u
sandaku (livi) Poega
Prema starom je raja spomenute live porez, fil uriju, kao zamjenu za
dizju - od svake po 60 Godine 97 4. (1566./67.) uzvienim je ferman om iznos
za lO a 982. (1574.175.) jo za 5 te se filurija od svake ukupno
po 75 Zapisano je da se daje na Jurjev dan prema starom
Kada sretni i uzvieni padiah, gospodar svijeta, Boja sjena, u dobar i sa
i slavom, naredi carski pohod svojim rehberima, raja daje vojnicu, a kako se
sefer hardi (vojnica) po ustaljenom od svake po 60 spomenuta
sefer fil urija i dalje se daje na opisani
Stari je da raja iz vilajeta Budima daje porez zvan res mi kapu (vratni-
ca) i to 20 na Jurjevo i jo 20 na Mitrovdan. Nakon to je vilajet ponovo popi san i po-
pis dostavljen, godine 987. (1579./80.) stigao je uzvieni ferman u pogledu
vratnice na opisani pa je spomenuta vratnica zapisana prema visokoj zapovijesti.
Od usjeva i itarica, od sijena, i od svega to uspijeva na zemlji, prema
se erijatu i uzvienom zakonu uzima desetina. Od onih vinograda koji se za vrije-
me popisa vilajeta nalaze u posjedu muslimana po svakom se dunumu uzima porez od po
pet Kupi li musliman od vinograd, s kojeg se daje uur (desetina),
on opet daje desetinu. Ako zimmije - - kupe vinograd od muslimana, oni ipak
daju desetinu. Ne smiju na ovaj se vinograd prije porez po dunumu, pa i
mi takav porez, i ne smiju se sporiti oko toga.
Zakon o porezu na (zemljarina), zemljarina uzima se u mjesecu oujku i nije
svugdje jednak. U sandaka s one druge strane (vjerojatno s druge strane Save) raz-
je, negdje je vii, negdje je manji. U ovom se sandaku od muslimanske raje koja ima
potpun uzima za zemljarinu po 22 Od onih koji nemaju cijeli uzet
se tzv. resmi bennak po 12 Potpunije 60 dunuma od najbolje zemlje, od sred-
nje zemlje 80-90 dun uma. Ako je zemlja loa, onda je 120-130 dunuma. Dunum iznosi 40
koraka (posjednika u irinu i duinu.
Posjeduje li netko od stanovnika grada u blizini grada, porez. Ne moe
"Ja sam meni neka se ne upisuje zemljarina." Ne treba se obazirati na ono
to kae, nego treba imati u vidu zemlju. J edino ako zapusti svoj i napusti
ga, onda ne treba traiti porez na Resmi se i ft ne uzima od imama u mesdidima.
Od l O konica uzima se jedna konica, a od 5 konica pola konice. Ako ih je manje
od pet, onda se na jednu konicu daju 2 Desetina se uzima u vrijeme vridbe, a pripa-
da mjestu u kojem se nalaze konice. Desetina pripada onome na zemlji konice stoje
i gdje se vadi med. Ako u vrijeme meda stoje na drugoj zemlji, a ostalo vrijeme
stoje na timaru spahije, tada uur pripada vlasniku zemlje, a pola vlasniku timara.
Dok je u starom defteru bilo upisano da se na 2 svinje l 987. godine
je da se, prema uzvienoj naredbi, uzima l na l svinju kao resmi bid'at. U
starom je defteru bilo upisano da raja od zaklane svinje tzv. porez
od 2 a od prodane svinje po l trne pristojbe, te je opet da se
upie prema starom defteru.
Po starom se od svake daju kola drva ili tzv. porez na drva od 5
se od zasijanog bostana lubenica i dinja daju 2 kao zamjena za desetinu.
19
.
i:
Od ranije se za vodenice koje se na Dunavu, Savi, Vuki i Dravi po 50
poreza. Od vodenica na drugim manjim rijekama i potocima se porez od 32
ako rade cijele godine, a po 16 ako rade pola godme.
Ako netko od raje uz ima vrt, te u njemu za ishranu uzgaja perun, estragon i
ostalo koje ne prodaje, onda se ne uzima nita. Ako ga nosi na prodaju, od njega se
uzima desetina.
Oni koji skupljaju erijatske namete i zakonske poreze od raje, u i u
vrijeme bran ja vinograda, uzimaju 2-3 to se zove za doputenJe", te ne uzima-
ju ito i vino u naturi, nego trae za a osta_le
uzimaju za brisanje duga". Sandzakbez1, kad! 1 V?JVode _tJer_aJU raJU da svOJim
kolima prenosi sijeno i drva te tjeraju raju da 1 kohma SIJeno 1 drva dana.
prisiljavaju raju na davanje stv_an 1 On_!Jelo, mes_o kokoi
za jelo silom uzimaju od raje, a za to _n_1 su nameti _nezakomtl !_ne-
prihvatljivi, te njima na raju ne treba vrs1t1 pn tisak. Tako Je up1sano u stan defter, a upisa-
no je opet u novi carski defter, na jednak
Zakon je svadbarine (mladarine) za djevojku se a za enu 30
Od siromane se ene uzima polovica poreza, a od one srednJega Imovmskog stanJa
uzima se, srednji iznos. Svadbarinu za njezin otac. Odakle_ god
djevojka krenula, porez njezin otac svomu spahiji. Sto se ene, pri
poreza uvaava zemlja. Novac za pripada onome na se timaru odri

Porez na sitnu stoku je ovakav: na dvije ovce uzima se l Ako u ovom
ovce cijelu godinu prebivaju najednom mjestu, njihovi vlasnici na svakih ovaca ?aJU
jednu odnosno na stotinu ovaca deset Taj je porez nazvan resmi agil
1 resmi otlak (porez na ispau) pripada mjestu na kojem se ovce a ne onome mJestu
u kojem stanuje vlasnik ovaca. Na mjestima na koje je upisan remsi otlak ?eka se, p_rema
starom uzima od svakog stada po jedna srednJa ovca, a od stada koJa dolaze
sandaka neka se kao porez na ispau od sta_da. Cljena
te ovce bila bi 20 Od srednjeg stada neka se uz1ma po Jedna ovca, CIJa ClJena neka
bude 15 a od malog stada neka se uzima jedna jednogodinja ovca cijena neka
bude lO Vie od dvadeset suprotno je zakonu, neka se ne uzima.
Zakon o poljarini kae: ako, na primjer, vol, konj ili mazga u neki usjev,
neka se vlasniku po glavi stoke (koja je napravila tetu) udari po 5 batina i neka se 5
globe. Ako krava, neka se udare 4 batine i _uzmu 4 globe .. Ako JUne 1h
tele, neka se po glavi stoke (vlasniku) udari jedna batma, te neka se uzme Jedna gl
li ovce, neka se na svake dvije ovce udari jedna batina i uzme jedna globe. Ako_ Je
stoka treba povikati i upozoriti ju. Nakon stoka se
usmrtiti, niti joj se smije odrezati rep ili uho. Neka na postupi Je
no. Kae li tko kako netko (taj i taj) nakon upozorenJa mJe uhvatiO SVOJU zivotmJU, pa Ju Je
ovaj ubio, ili je udario i osakatio, toga treba podrediti svakoj zakonskoj odredbi, a mora
naknaditi i cjelokupnu vrijednost ili dati odtetu. Vlasnik ivotinje mora dati od_tetu _za
usjeve. Ako u blizini sela, sela, ili pojilita za stoku
vi vlasnik ih treba ograditi. Ne li to, sam je odgovoran za tetu, a vlasmk zivotmJe
biti kriv. Ali ako netko ili pokvarivi ogradu namjerno uvede ivotinju u
usjeve ... /ovdje se tekst prekida/.
to se zakona o tapiji, on kae ako jedan rajetin tri godine
danja ne desetinsku zemlju, koja je spahiji je, prema
pravu, doputeno uzeti je od njega ("iz njegovih ruku") jer mu je ovaj time nanio tetu, te
20
dodijeliti zemlju drugome. Potvrdi li vlasnik zemlje tapiju koju su drugi izdali, neka se ne
daje drugome, nego neka se da njemu. Ako se radi o brdovitom i strmom terenu, ili o bara-
ma koje pokriva voda, te ako zemlja nije pogodna za onda se to zemljite i ne
moe vezati za tapiju. Tada nije zabranjeno zapustiti i pretvoriti u meru jedan do dva dunu-
ma nekog raj etina, za njegove volove ili za vridbu.
Na neke ume upisan je porez zvan irovina. to se irovine brda te kategorije,
upisano je da se uzima po jedna po glavi svinja koje u umi. Kao drugi porez, to-
rarina, uzima se od tora svakog krda po 6 i porez je tako zaveden (u defter). Od seo-
skih svinja koje se nalaze u okolnim brdima i umama, a koje su od 6 mjeseci, kao i
svinja koje danju do gone jesti ir i ne ju u umi, ne uzima se nita. Porez na hrastova
stabla u gajevima u blizini nekih sela, tj. u njihovim granicama, moe dokinuti onaj komu
porez pripada i to ako zbog njega ima tetu. se u umama ne zabranjuje.
Glede prekraja i neka se, nakon to se donese kadijska odluka, za razbijan-
je glave uzima l OO a za nanoenje povreda 50 Te i ostale sitne globe neka se uzi-
maju onako kako je carskom kanun-namom. One koji su na vjeanje i
pogubljenje treba, uz znanje suda, predati sandakbegovim ljudima radi izvrenja kazne.
Treba budno paziti da ne bi uzeli od njih novac i pustili ih.
raja spomenutog sandaka (live) nahijskoga naziva knezom, a se-
oskoga starjeinu Oni se trude oko naseljavanja puste zemlje, prikupljanja
carskih prihoda te pobiranja pristojba (hak ve resim). Zauzvrat su sami davanja
pristojbi, osim to po filuriju i vojnicu (hane filurisi i sefer filurisi).
Zakon o trnoj pristojbi (kopnenoj carini)
Stari je od trgovaca uzimati pristojbu od onoga to donese na sajam za proda-
ju, i to od konjskog tovara 2 a od kolskog tovara 4 Ako na sajam donesu peni-
cu, travu, riu, med, sir, ribu, sapun, i uzimaju se 2 pristojbe od
konjskog tovara, a 4 od kolskog tovara. Donesu li na sajam ra, proso i
uzima se l pristojbe. Ako se sol dovozi kolima, uzima se 8 pristojbe. Od
konjskog tovara masla ili ulja uzima se 4 pristojbe. Ako se u samom
sandaku natovari konj robom bilo koje vrste, osim platna i rube, pa se odvede izvan
sandaka, od konjskog se tovara uzima 2 pristojbe. Od vina koje gradski ili seoski
stanovnici donose iz vlastitih vinograda da bi ga pili, ne uzima se porez na bure (porez
na prodaju vina u buradi). Ali, ima li tko vika vina, te ga prodaje, mora platiti pristojbu od
8 na svako bure. Za vino koje se dovozi na sajam u buradi uzima se pristojba od 15
na svako bure. Ako ga onaj tko ga je kupio ponovo proda, uzima se 12 pristojbe
po buretu. Ako se pak vino odvozi izvan grada, neka se po svakom buretu uzmu 4 pri-
stojbe. Dovedu li se u grad ovce i koze, prilikom prodaje neka se od za dvije
(ovce ili koze) uzme jedna Ako je kupac mesar, pa ih zakolje i prodaje, ponovo treba
uzeti jednu pristojbe na dvije (ovce ili koze). Za govedo koje se proda na sajmu neka
se uzmu dvije pristojbe od i dvije od mesara, koji govedo kupuje i
kolje za prodaju. Neka se pristojba ne uzima od onih koji nisu mesari, a kupe ovcu, kozu ili
govedo za vlastitu uporabu. Proda li se na sajmu krava koja se musti, neka se od proda-
i od kupca uzmu dvije pristojbi. Prodaju li se na sajmu svinje, neka se i od kupca
i od uzme jedna pristojbe. Ako se prehrambeni proizvodi ne dovoze na sa-
jam, nego se prodaju po selima, i to u tada se pristojba ne uzima. Ako
se na sajmu proda zarobljenik (rob) ili konj, uzima se pristojba od dvije od kupca i
dvije od onoga tko prodaje. Prodaju li se na sajmu u kolima balvani, grede, daske i
21
ostala drvena grada, od svakih se kola uzimaju po dvije pristojbe. Ako se izvana do-
veze suho grode, smokve i drugo u kantarskom tovaru, uzima se jedna pristojbe od
kupca, a jedna od Kupi li proizvode trgovac mjeovitom robom, pa ih ponovo
prodaje vagom, neka se opet uzme jedna od kupca, a jedna od
Prodaje li ih vagom, u vrijednosti od pet do deset onda se nita ne uzima. Ako
rajetini i njihove ene sa sela na ili na glavi donesu na sajam hljeb, koko, sir, mlije-
ko, jogurt, i tome za prodaju, od toga se nita ne uzima. Dovezu li na sajam
nova vo lovska ili konjska kola za prodaju, na dva se uzima jedna pristojbe.
Zakon o skeli
Ako na spomenutu skelu iz drugih vilajeta stigne roba ladom, pa se rastovari, ili se
lada svee na spomenutom mjestu, pa se prodaje, od robe u vrijednosti uzima
se trideset carine. Doveze li se ladom sol, od svakog se komada uzimaj edna Od
riba koje se ulove u rijeci Dravi uzima se desetina. Ako se hrana dovozi vodenim putem,
pa se iskrca u Osijeku, na svake se dvije uzima jedna Na spomenutoj se skeli
kao prijelazna pristojba jo od ranije uzima jedna na dva pjeaka, a prelaze lije konja-
nici, na svakog se konja uzimaju dvije Od ljudi koji jau, te za konje, ne uzima se
nita. Kada stanovnici samog Osijeka prelaze na drugu obalu sa svojim ivotinjama, nita
ne za prelazak. Prevoze li se konjska i volovska kola za prodaju na stra-
nu, uzima se jedna prijelazne pristojbe na svaki Od svinja i osuenog svinjskog
mesa uzima se jedna prevoznine. Sto se vina, ako se prevoze prazne na
svaku se takvu uzimaju po dvije pristojbe, a od punih uzima se po 12 pri-
jevoznine. Na volove i na kola (koja ih prevoze) ne uzima se nita. Vuku li volovi kola s ra-
jom, na svakog se vola uzima jedna Ako se oni u roku od tri dana vrate i
ponovo, nita se ne uzima (za drugi prelazak). Prevozi li se marva za prodaju, onda
od svake se ivotinje uzimaju dvije Ako se vino u dovozi vodenim putem,
od onoga to se doveze od se uzeti 15 (po buretu), a ako onaj tko ih je ku-
pio ponovo proda, tada se uzeti 12 Zakoni o skelama u Svetom Valpovu,
Miholjcu i Moslavini jednaki su spomenutom zakonu.
U samom je Osijeku jo od ranije dranje monopola. Medutim, do sada
porez na monopol nije bio sasvim jasno odreden, pa se raja zbog toga jako alila na svoje
stanje. Sada je prilikom novog popisa, uz suglasnost raje i vina, odredeno i upisa-
no poreza na prodaju vina u buradi, i to: od velikog i srednjeg bureta 50 (kao
za monopoliju; bede! i monopolya), od medovine 10 i od piva 6
U spomenutoj su livi mnogi ljudi (raja) upisani kod spahija, nakon to bi obradili
zemlju, postajali stolarima, ribarima, ili kameno-
rescima, drugi su posta jali najamnicima i na druge stjecali
zaradu i novac. Netko bi posijao pola kejla, a netko jedan kejl ita, a sve raja naputa
obradu zemlje i etvu koju bi od zemlje mogla dobiti. Tako od desetine itarica nema pri-
hoda za dravnu blagajnu, niti za spahiju. Osim to bi ljudi iznevjerili spahiju i dravnu
blagajnu, u vilajetu se smanjuje ita, pa se javlja i glad. da se od te
vrste usjeva ne moe uzeti desetina, odredeno je da se kao porez za unitenje (re-
sum-i c;:ift bozanlik) od ljudi srednjega imovnoga stanja uzima 80 a od onih bogatijih
100 u gotovom novcu. daje tako bilo zabiljeeno u starom defteru, i u novi se
carski defter jednako upisuje.
U spomenutoj se livi od ranije u novcu zamjena za desetine i poreze. Vlaka
je raja filuriju, ali kanun-namom nije bilo odredeno vrijeme u koje se ona davati,
22
stoga je prilikom novog popisa, na traenje spomenute raje, novim carskim defterom
odredeno da se spomenuta filurija u vrijeme Kasuma (Kasum pada 8. studenoga).
Prema praksi u spomenutoj livi kejl (mjera za itarice) ita iznosi 40 oka, paje
zatraeno da ne bude ni vie ni manje. Kada je u svezi s tim 987. godine stigla odgovara-
carska odredba, u novi je carski defter zabiljeeno da se postupa prema uzvienom
fermanu. da je u spomenutoj livi prihod od arome - ostavtine osoba umrlih bez
nasljednika, arome- ostavtine nestalih i izgubljenih osoba, kao i pristojbe na
(izgubljenu) stoku i bjegunce, malen, odredeno je, shodno uzvienoj zapovijesti koja je
stigla 987. godine, taj prihod upisati timarnicima. Do iznosa od 9.999 taj je prihod arome
(ide u dravnu blagajnu), a od 10.000 i vie postaje bassa (tj. ide u sultansku blagajnu).
Zakon o voskarnici je ovakav: tko god vadi vosak (iz meda), prodaje ga po cijeni
od strane drave voskaru. Prodavati ga drugima zabranjeno je. Ako trgovci ili
druge osobe u selu kupe med, njegov vosak prodati voskaru u tom selu.
da se novac dobiven od toga voska upisuje kao prihod toga voskara, zabranjeno je
vosak dati drugomu.
Starije u svezi s birovima u ovoj livi svake se godine izmedu stanov-
nika sela bira biro v, a stanovnici tu slubu vre na smjenu. Rajetin izabran za biro va u svo-
me selu dravne poreze i ostalo to pripada dravi, kao i filuriju, ali ne resmove
i desetine. To je od davanja naknada za njegovu slubu. U novije carski def-
ter ponovo upisano prema tom
U selima vilajeta (budimskog), koja pripadaju spomenutoj livi, ispae je ova-
kav: nakon to se ito poanje i pokupi, pa polja i njive ostanu prazni od itarica i usjeva,
ivotinje mogu bilo kamo pasti to im se ne smije zabranjivati. da se ondje ne
pozornost na granice, i u novi je carski defter upisano na prethodno izloen
Po starom se zakonu od spahija i timarnika, izuzevi zaime i slobodne (timare), uzi-
ma polovica baduhave (globe za sitne prekraje) njihovih sela za zapovjednika sandaka,
te je ponovo ubiljeeno (da se i dalje radi) na
Do sada se uzimala desetina od riba ulovljenih u Dravi i Savi, a polovica od onih
ulovljenih u jezercima, te je ponovo upisano (da se uzima) prema starom
23
l
<!
24

..!.l.:!t).."J
' ,
b!"t!w..r..,
e,;..> lb l
tb.l t.S
1
u ...,....:-:;_a __ :f>,i:.
C":Ji)
.,(%,<-J"l."\J- <:)..0 l"


\
l
r
t
'

r.
l
1
l
l
t
li
l'
i
i
l'
l
.l
.

!
f
!l
J

..
!&h.J . 1 ..1.
-"'
......L(; . .,. L , :i. \ t :
' '-'J. ...
....

, .
.,::.b e) ;.l. eJ _,tj.A4 j _;.l.",
.f 4..J v4. v_, l
l
Drugi dio - kanun-name 1579. god,
DETALJAN POPIS SANDAKA
(LIVE) POEGA
l. NAHIJA POEGA
KASABA POEGA, pripada spome-
nutoj nahiji
Mahala damije uzvienoga i
Gospodara
1
tJadi Muslihudd, hatib i imam
Sejh Ahmed, mujezin
Pir-Mehmed, mujezin
Abdurahman, muarrif
Husein, damije)
Mustafa, posluitelj damije
Sulejman, posadnika
Poega
Mehmed, zapovjednik topnika
Hasan, zamjenik spomenutog
Ken' an, zapovjednik ode
Ali Mehmedov
Hasan Aikzade
Mehmed iz Bosne, mustahfiz

Mustafa, arhitekt u livi Poekoj
uda', trgovac
Omer Mehmedov
Hasan, hamamdija
Hadi Sefer, trgovac
Sulejman,
Ahmed, mustahfiz
Hadi Veli, spahija
Nezir, trgovac
Mustafa-aga, trgovac
Hadi Isa, trgovac
Nezir, trgovac
Mustafa-aga, trgovac
Hadi Isa, trgovac
telal
Veli,
Halil, travar
Mahmud, trgovac
Hadi Husein, s beratom
aban Bahramov, trgovac
Sulejman Huseinov
Ibrahim,
Hadi Memi, spahija
Sefer Balijin,
Kejvan, zapovjednik ode
Hadi Hizir,
Hadi Ali Behramov
Ibrahim, spahija
Alidan (Alihan), trgovac
Ibrahim,
Hamza Ali Hadi Mehmedov
Mustafa, trgovac
Velija, sudski privoditelj
Ahmed,
Sulejman, mustahfiz
Ahmed, trgovac
Abdi,
Hadi Hizr, spahija
Mezid,
Hasan Bozadin
Hasan Crlenkin
Hasan-aga Hamamdijin
Omer-aga Hasan-agin
Ferhad, telal
Musa,
Mahala druge carske damije'
Ahmed, imam i hatib
Salih, muarrif
Hurrem, mujezin
Hasan, mujezin
Muslihuddin,
Pir-Sufi, posluitelj
Ibrahim-hoda, sallahan
1
odnosi na sultana u je podignuta
damiJa. Ovdje se radi o sultanu Zakonodavcu. S obzi-
rom. to da se donosi prijevod dokumenata,
u raspravu o tome je li damija podignuta iznova
!h Je pretvorena u damiju od nekog ob-
Jekta.
Druga carska damija nastala je u vrijeme Selima II pa
nosi naziv Seli mija. '
25
Poega, oko 1700., za osmanske vladavine sjedite Poekog sandaka
Pervane, sallahan Ferhad, mustahfiz
Mustafa, spahija Husein, pisar
Ahmed Muradov Osman Alijin
Hadi Bekir Hatibzade Mehmed, zapovjednik buljuka
Mehmed Turalijin Veli-aga, timarlija (erbabi timar)
Hadi Omer, aban, mustahfiz
Bali-aga Isa, faris
Mehmed, Mehmed, sufija
Veli, faris Uvejs,
Sinan, Hizr Huseinov
Ferhad Nesuhov Kurd Ahmedov
Musa, mustahfiz
Pervane, sabljar
Hurrem Uvejsin
Mehmed iz Bosne
Baba Ali Huseinov
Ahmed Hurremov
Mustafa Ishakov
Mehmed spahija
Hasan,
Bali,
Memi Mehdijin
Omer Huseinov
Ramadan,
Osman Turalijin
Dafer, mutabdija
Osman Mahmudov
26
Hasan Ahmedov
Ahmed Mustafin
Redep Abdullahov
Abdullahov
Husein Abdullahov
Pervane Abdullahov
Hadi Mehmedova u spomenutoj
mahali poznata je kao Petrija i Dob-
jaka. da je u starom defteru bila
upisana na njega, i u novom se defteru tako
upisuje.
Zemlja Kurda Daferovog, zapovjednika
ode, s livadom, godinje 2.
Sufi Velije, spahije, u spomenutoj
mahali, temeljem potvrde erijatskog su-
da.
Mahala damije umrlog Jahja-bega
3
Alauddin, imam i hatib
Omer, mujezin
Ramadan, mujezin
Osman, sallahan
Sinan, dabija
Sinan, posluitelj
Ferhad, spahija
Sufi, telal
Bajezid, posluitelj damije
Ibrahim, handija (konukyii)
Hurrem, tabak
Mehmed, trgovac
Hajdar,
Arslan, tesar
Memi, tabak
Korkud-aga, spahija
Ramadan, ribar
Osman,
Husein, tesar
Ismail, ribar
Hasan, sufija
Turali, azap
Timurhan
Nesuh,
Kurd, trgovac
Jusuf, (eljezar, demirci)
Sufi Iskenderov
Isa
Ali, pekar
Mehmed, topnik
Ibrahim sufija
Nesuh,
Husein, krznar
Mustafa, subaa
aban, zapovjednik ode
Hasan, topnik
Hasan, tesar
Hadi Daferova u spomenutoj ma-
hali s jedne strane s aginim posje-
dom, s druge strane s posjedom
Mehmeda, s strane s potokom
i javnim putem i s jednim dijelom
vrta.
Hani(je), Abdullahove, sa ta-
lom i vrtom te ostalim (objekti-
ma), u spomenutoj mahali.
Mahala Hadi Daferovog mesdida
Hadi Dafer, imam
Hadi Mehmed, spahija
Husein,
Husein, trgovac
Nesuh,
10114
11/7
Turhan, ugljenar
Veli, tesar
Hasan-hoda, trgovac
Ali, trgovac
Bajezid, slijepac
Omer,
Husein, spahija
Ibrahim Firuza
Hasan,
Jusuf, travar
Kurd,
Ali Abdullahov
Mustafa Ilijasov
Ferhad, kolar
Ali, trgovac
Osman,
Mehmed,
Kurd,
Ferhad,
Firuz Abdullahov
Nesuha i Sefera, sinova farisa Muse,
u spomenutoj mahali, s vrtom u blizini nji-
hove s jedne strane s
kom Turbana, zapovjednika ode, s druge
strane sufije mutabdije, s
strane Bajezida i
s strane javnim putom. Upisano
prema starom defteru.
Mahala Orljava
Muruvvet, sabljar
Mehmed Alijin
Ali, divane
Behadir Hasanov
Ibrahim, nestao (tebeh-hor)
Kejvan Abdullahov
Turban, pekar
Brzi (ye v ik) Alija
O osobama po kojima su nazivane mahale vidjeti
veN. iF.
27
Ali Abdullahov
Husein,
Mehmed, vjetropir (yelkovan)
Hasan udaov
Pervane Abdullahov
Piri Ahmedov
Veli, faris
Kara-Mehmed,
!skender, Arnaut
Jusuf-hoda
Hasan, faris
Mehmed Jusufov
Husein, spahija
Dafer Abdullahov
Nesuh Mahmudov
Mustafa, hamamdija
Mahala mesdida pisara Muslihuddina
Ibrahim-halifa, imam i hatib
Hasan, mujezin
Ejnebegi, zaim
Mehmed, zapovjednik ode
Osman, mustahfiz
Husein, mustahfiz
Nezir, faris
Veli, zapovjednik ode
Ahmed, tkalac (kec;: ec i)
Ibrahim, mustahfiz
Mustafa, krznar
J u suf, faris
Mustafa, mustahfiz
Mehmed, reis
Ali, zapovjednik topnik
Murad,
Ferhad,
Pir-Ali,
Veli, faris
Mustafa, bakal
Ibrahim,
Drugi Murad,
Firuz, zapovjednik buljuka
Pervane,
Kurd, mustahfiz
tabak
Mehmed, zapovjednik buljuka
Piri,
Mustafa, nestao
Uvejs,
Omer, kalajdija
28
Piri, mustahfiz
Murad,
Drugi Mustafa, nestao
Husein,
Alija, tabak
Memija, mustahfiz
Haan,
Jahja, halvedija
Husrev, trgovac
Hasan, faris
Gazanfer, reis
Ali,
Mehmed, tesar
Ali, faris
Ibrahim,
Behram, tkalac abe
Zulfikar, faris
Hasan,
Velija,
Alija,
Timur, tabak
Sefer, tabak
Hurrem, faris
Velija, mesar
Bali, faris
Mustafa,
Gazi,
Mehmed, topnik
Omer, kalajdija
Sulejman,
Alija, mesar
Firuz, zidar
Husrev, faris
Ibrahim,
Mustafa, eskindi - staretinar
Uvejs, mesar
Mahala mesdida Hadi-Alije Balijinog
Hizr-halifa, imam
Memi, mujezin
Salih, spahija
Mustafa, faris
Alija, oklopa
Husrev, trgovac
Mustafa, spahija
Husein, zapovjednik ode
Murad, spahija
Bali, mustahfiz
Mustafa, tabak
Hasan Lutfizade
Timurhan,
Jusuf, kalajdija
Velija, faris
Mehmed, potki
Memiah, trgovac
Mustafa, spahija
Dafer, faris
Mehmed, laki oklopnik (bi.iriimei)
Hamza, zidar
Kurd Abdullahov
Mustafa, halvadija
aban Aga
Dafer Aga
Mustafa Aga
Durmu, maser
mustahfiz
Mustafa-dede
Osman, tkalac abe
Pervane, topdija
Nesuh, ekindija
Redep, trgovac
Lutfi, tkalac abe
Jusuf, trgovac
Mustafa
Ali, sabljar (seyyaf)
Piri, sabljar
Hadi Ferhad
aban, zapovjednik ode
Mahala mesdida vojvode Kejvana
Mehmed, imam
pucar vune
Murad,
Husein, maser
Jusuf, kalajdija
Kara-Sinan
Memi,
Mustafa, zidar
Pervane, (demirci)
Piri Abdullahov
Husein,
Behram, kuhar
Ahmed, azap
Hasan, sufija
Hasan, (c;:erc;:i)
Sefer Abdullahov
Hurrem, zidar
Alija Veledhanov
Ramadan, mesar
Ramadan,
10/15
(1118)
Redep,
Nesuh, sufija
Veli,
sufija
Ali, tesar
Timur Abdullahov
Ferhad, sufija
Mustafa,
Beir,
Hasan,
Timurhan, tabak
Ferhad,
Ahmed Mehmedov
Mahala Bali-aginog mesdida
Muslihuddin-halifa, imam
Hadi-Alija, trgovac
Hadi-Mehmed, spahija
Mustafa, spahija
spahija
Mehmed, spahija
Alija, spahija
Mehmed, spahija
Baba-Hajdar, telal
Kurd-Aga
Hadi-Ibrahim,
Kurd Jusufov
Mehmed, zapovjednik ode
Osman,
Ibrahim, mustahfiz
Mahmud-halifa
Hasan, trgovac
Mehmed,
Mustafa, spahija
Gazija,
Osman,
Ferhad,
Budak Abdullahov
Velija
Ahmed,
Omer-hoda
ahman
Turban, zidar
29
Bajezid,
Timur Abdul!ahov
Kurd, faris
Alija iz Bosne
Dafer, zapovjednik buljuka (ser-i boliik)
Mahala Hadi-aginog mesdida
Bali-halifa, imam
Kejvan, mujezin
adi, spahija
Sina, spahija
Murad,
Mustafa Hasanov
Hurrem Gazijin
Mehmed, trgovac
Mustafa,
Ibrahim, kalajdija
Abdullahov
Ibrahim,
Mehmed,
Uvejs Iskenderov
Sefer,
Gazija,
Osman,
Sulejman Ejnehanov
Ibrahim, trgovac
Alija Behramov
Salih, trgovac
Murad Iskenderov
Mehmed Pirijin
Ferhad Iskenderov
Osman Kurdov
Mehmed Huseinov
Alija Mahmudov
Ridvan Abdullahov
Timur Mustafin
Mustafa Ajdinov
Alija Ajdinov
Ibrahim Mehmedov
Omer Hubjarov
Firuz, mustahfiz
Ibrahim Alijin
Ahmed Abdullahov
Bali,
tkalac abe
Memi Abdullahov
30
Turhan Abdullahov
Mehmed Hasanov
Livada Alije, Murata i Ibrahima, sinova
Arslanovih, s i dvoritem. Oni
su, sa svim to im pripada, s jedne strane
imanjem Junus-age, s druge
strane imanjem Nesuh-bae, s strane
imanjem Bajezida i s strane
javnim putom. U novi je defter uvedeno na
temelju starog.
Vrt Abdija, 3 dun.
Vrt, Ferhada, kolara, 3 dun.
Vrt, Pervane, 2 dun.
Vrt V elije, mesara, 7 dun.
Vrt tabaka? Sefera, 5 dun.
Vrt Ahmeda mesara, 7 dun.
Vrt samardije Gazija, 9 dun.
Vrt Mehmeda, 4 dun.
V rt tabaka Huseina 4 dun.
Vrt Abdije 4 dun.
Vrt Hadi Baddara, 3 dun.
Vrt Huseina Arnauta, 4 dun.
Vrt Mehmeda iermerdovog, l dun.
Vrt Velijina, 6 dun.
Vrt kalajdije Nesuha, 4 dun.
Vrt halvadije Memije, l dun.
Vrt halvadije Balija, l dun.
Vrt halvadije Uvejsa, l dun.
Vrt ahmanov, l dun.
Vrt Hasana, l dun.
Vrt Musa-age, 2,5 dun.
Vrt azapa Hasana, l dun.
Vrt Hadi-Mehmed-age, 3,5 dun.
Vrt Mustafe, l dun.
Vrt Kurda, l dun.
Vrt Kurda, l dun.
Vrt bra vara Mehmeda, l dun.
Vrt Hasana, Crljenkovog, 3 dun.
Vrt reisa Nezida, l dun.
Vrt Alije trgovca, 2,5 dun.
Vrt Huseina Ahmedovog, l dun.
Vrt Bali-age, 3 dun.
Vrt Ajdinove ene, l dun.
Vrt Emirahove ene, 1,2 dun.
Vrt sufije Muse, l dun.
Vrt mesara Hasana, l dun.
Vrt Halilov, l dun.
Vrt masara Hizra, 2 dun.
Vrt stolara (durudger), Mehmeda, 6 dun.
Vrt Alije, 4 dun.
Vrt Hasana, Nezirovog, 2 dun.
Vrt u posjedu Sinana, 4 dun.
Vrt Hurrema Seferovog, 1,5 dun.
Vrt mesara V elije, 2 dun.
Vrt pisara Mustafe, l dun.
Vrt Memiahov, l dun.
Vrt Gazija, 3 dun.
Vrt Ali-agin, 8 dun.
Vrt Memije Mahmudovog, l dun.
Vrt Ibrahima Hamzinog, l dun.
Vrt hatiba Muslihuddina, 3 dun.
Vrt Mustafe Nesuhovog, 3 dun.
Vrt Murada Emirehovog, 4 dun.
Vrt Alidanov, l dun.
Vinograd Ferhadov, 2 dun.
Vinograd Hasana Derviovog, 2 dun.
Vinograd Kurda, l dun.
Vinograd sufije Ti mura, 3,5 dun.
Vinograd Ahmeda Mustafinog, l dun.
Vinograd potki Davuda, 2,5 dun.
Vinograd s vrtom u posjedu (der yed-i)
Ibrahimovom, 8 dun.
Vinograd Ilijasov, 2 dun.
Vinograd Uvejsa, l dun.
Vinograd Pirije, l dun.
Vinograd Ibrahima Halilovog, l dun.
Vinograd Mustafe, 2,5 dun.
Vinograd Emirov, 4 dun.
Vinograd Sinan-dedea, 3 dun.
Vinograd Huseina Arnauta, 4 dun.
Vinograd mesara Mustafe, 2 dun.
Vinograd Alije Balijevog, l dun.
Vinograd Alije, 2,5 dun.
Vinograd Emirov, 2 dun.
Vinograd Ahmedov, lO dun.
Vinograd Hasana Parmaka, 5 dun.
Vinograd Sefera, 2 dun.
Vinograd (bargir) Alije, 6 dun.
Vinograd Ahmed-hode, 2 dun.
Vinograd Mehmeda, ? , 4 dun.
Vinograd zidara Mehmeda, 2,5 dun.
Vinograd trgovca Mehmeda, 3 dun.
Vinograd Memi-hode, l dun.
Vinograd Mehmeda, trgovca, l dun.
Vinograd udaov, l dun.
10116
(11/9)
Vinograd Behrama, l dun.
Vinograd sufije Mihallu?, 4 dun.
Vinograd kalajdije Nesuha, 3 dun.
Vinograd Omera-halife, l dun.
Vinograd Kejvana, posluitelja (damije),
1,5 dun.
Vinograd Mustafe Huseinovog, l dun.
Vinograd potki Uvejsa, l dun.
Vinograd Deli Murata, l dun.
Vinograd Kurda, zapovjednika tobdija, l
dun.
Vinograd Huseina, l dun.
Vinograd Baba-kalajdije, l ,5 dun.
Vinograd kolara Ahmeda (Arabai), l dun.
Livada 5 dun.
Livada Mahmuda Mustafinog, 2 dun.
Livada Ejnehan-hode, 3 dun.
Livada mujezina Alije, l O dun.
Livada Mehmeda Bajezidovog, 15 dun.
Livada kalajdije Nesuha, 5 dun.
Livada Mustafa-age, 5 dun.
Livada zidara Mahmuda, 5 dun.
Livada Hasana Parmaka?, 2 dun.
Livada Dizdar-age, 15 dun.
Livada mujezina Huseina, 4 dun.
Livada Hasana bae, 2 dun.
Livada Abdije Siminovog, u blizini rijeke
Orljave, dri je Hasan-reis temeljem eri-
jatske potvrde, 2 dun.
Livada Omerova, u blizini rijeke Orljave,
2dun.
Vrt Hadi-Mehmed-age i nekih mustahfi-
za, lO dun.
Pusta zemlja u varoi Poega, koristi je
(der uhde!) hadi-Husein, poznat kao
badar-hadija, 2 dun.
Vrtovi poeke zavije
Vrt mesara V elije, 2,5 dun.
31
Vrt Ferhada, 2 dun.
Batina Eminova, l dun.
Vrt kolara Ahmeda, l dun.
Vrt Ibrahimov, 4 dun.
Vrt mesara Ahmeda, 3 dun.
V rt Selima, posluitelja damije, l dun.
Vrt Mustafe, l dun.
Vrt mesara Mustafe, 1,5 dun.
Vrt Jusufa l dun.
Vrt kalajdije Mustafe, l ,5 dun.
Vrt pusta, 8 dun.
Vrt tabaka Alije, 112 dun.
Vrt tabaka Sefera, l ,5 dun.
V rt tabaka Ferhada, l dun.
Vrt Uvejsov, l dun.
V rt Hasana, l dun.
Vrt Pir-Alijin, l dun.
Vrt trgovca Saliha, 2 dun.
Vrt Nesuhov, l ,5 dun.
Vrt Hasana Jusufovog, 3 dun.
Vrt Memije, zapovjednika ode, 2 dun.
Vrt Ferhadov, 2 dun.
Vrt mesara Uvejsa, l dun.
Vrt Mehmeda, kalajdije, l dun.
Vrt Baba-kalajdije, 2 dun.
V rt oko spomenute zavije, l O dun.
Vrtovi Jahja-bega i Ahmed-bega, sinova
umrlog Arslan-bega, u samoj poekoj ka-
sabi, odnose se na livadu koju je spomenuti
pokojnik kupio od Dafera Abdullahova.
Upisano je prema starom defteru.
Vrtovi Jahja-bega i Ahmed-bega, sinova
umrlog Arslan-bega, izvan kasabe Poega,
jest vrt koji je spomenuti pokojnik kupio od
Hudaverdija Abdullahova, 3 dun.
Livada Jahja-bega i Ahmed-bega, sinova
umrlog Arslan-bega, u blizini rijeke Orlja-
ve, livada je koju je spomenuti pokojnik
kupio od sabljara Nesuha i Omera,
i temeljem sudske potvrde, a prema starom
defteru, upisano je i u novi (defter).
Livada hadi-Mehmed Age, dizdara poe
ke u granicama spomenute kasa-
be. Spomenute livade nalaze se i s ove i s
one strane rijeke Orljave, a spomenuti aga
ih koristi (tasarruf) od davnina. da
32
su i u starom defteru bile upisane na njego-
vo ime i u novi se defter opet tako upisuju.
Mahala kasabe Poega
Mihal, knez


Iva
Ivan,
Matija,
Ivan
Ivani
Stipan,
Marko Mladac
Matija, (terzi)
. Pava!, pridolica
Kelemen
Toma Kruka

Mika
Steva
Itvan
J ako b
Jakobov

Bala
Petar Koper
Petar Mihalov
zidar
Ivko, brat spomenutog
Petra
Mitar
Mati, divane (lud?)
Jakob, krznar
28, knez: l
Mahala katolika (Frenk). Oni sta-
nuju na zemljitu (za koje se porez
odsjekom), uvakufljenom za popravak
koju je umrli Mustafa-paa doveo
do Jahja-begove damije. Upisano teme-
ljem (carske) zapovijesti.
Iva Matinov
Petra, (koar)
Iva,
Pava!
iz Bosne
Pava! Andosov
Vid,
Mika Vidnevac
Pava!, pridolica
Marko,
Iva, sagova
Mihal, pridolica
Martinov
Petar
Ivan Crni (karaca)
Siipan
Stipan,
Marko, govedar
Andrija Novosel
Mihal Vlah
Mihal
Pava!
Pava!
23
Umjesto glavarine, odsjekom (paualno),
godinje 1600 (?)-sijeka
Prihod od desetine i resmova 7. 880
Vratnica 28 1.120
Penica, ke jia 50 1.400
Napolica, kejla: 35 500
Porez na drva i vrtove 196
Desetina od konica 400
Desetina od sijena 320
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i bob 150
Desetina od s porezom na tapiju 200
Vodenica (radi) cijele godine, rvnjeva
5po32 160
Vrtovi muslimana, dun. 347 po 5,
porez
Desetina od vina, pinti 136 po 5
1.735
680
50 Porez na (klanje svinja za)
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 71
Granice ispae (mer'a) stanovnika spome-
nute poeke kasabe: u okolici, od potoka
Komuina do potoka Vlaka, zatim od
Svetog i gaja Mihalovci do granica
Hemovaca, Drkovaca i Vrhovaca. Nave-
deni prostor, izuzevi livade koje temel-
jem tapija i huddeta pripadaju umrlom
Mehmed-pai (neka mu je zemlja laka!) i
drugima, od davnina je koristilo stanov-
nitvo spomenute kasabe, dobivi tapiju
od vilajeta. Iako je tako, sta-
novnici sela Komuina su se
sa stanovnitvom kasabe oko nekih mjesta
na spomenutoj ispai. i neprijatelj-
stvo su i to tako to je
da sporna zemlja bude ispaom za obje
strane. daje tako bilo zabiljeeno u
starom defteru, i u novi carski defter une-
seno je na opisan
Razlog biljeenju spora je ovaj: Mustahfizi
poeke su se s poekim
nevjernicima u vezi s livadama i njivama.
Nakon rasprave, i neprijateljstvo su
prekinuti tako to je posadnicima
strana (kible tarafi) od Kapije
azapa, mosta Kurda vojvode i potoka Veli-
ka, a sjeverna je strana za
varoku raju. Nakon to je u vezi s tim izda-
na tapija, a kako je to bilo uneseno i u stari
defter, na njihovo traenje sve je zabi-
ljeeno i u novom carskom defteru.
Razlog biljeenju spora je ovaj: raja po-
eke varoi i sela Selce sukobila se oko
nekih mjesta koja se nalaze njih
(sela i varoi). Poeka se raja poalila da
ne moe (bizim medhalimiz yokdur
deyu) na svoje oranice, livade i vinograde,
koji se nalaze na Selca. N akon
to su zabiljeene raje Selca, o tome
je izdana tapija, a daje to bilo zave-
deno i u starom defteru, na traenje varo-
ke raje uvodi se u novi carski defter, na
opisan
Mahmuda Junusa u blizi-
ni poeke kasabe, pripada spomenutom,
22
Vodenica, rvnja4 po 32
Prihod od desetine i resmova 550
Ahmeda, Alije i Jakuba, u grani-
cama poeke varoi, 22
Prihod od desetine i resmova 300
mevlana Muslihuddina, hatiba
Jahja-begove damije, nalazi se s druge
strane Orljave, s jedne strane s
vrtom Mehmeda i .avera s druge
strane livadom Bajezid-age, s strane
Arslan-babinih sinova i s
33
strane gajem i javnim putem.
(Upisano) prema starom defteru.
Prihod u gotovom novcu l OO
Zemlja crkve Sveti Duh, u blizini kasabe
Poega, pripada spomenutoj
Vodenica na rijeci Velika, rvnja4 po 42?
Stupa l, po 32
Prihod od desetine i res mova 391
Selo Doljanovci', drugim imenom Pre-
pute (Prepotija), sa iro vinom u granica-
ma spomenutog sela, pripada spomenutoj
nahiji
Odselac
Petar

Godac
Mihal Ilijin

Martin Popota
Matija
Mihalov

Petar
Mika ikulin
Iva imunov
Ivak Grgurov
Mika
Ilijas Alijin
16, 15, muslimana l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 15
Penica, kejla
Napolica, kejla:
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
5877
600
501400
561120
98
400
Desetina od sijena 50
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od s grahom, desetina
od slan utka i boba 25
Desetina od s porezom na tapiju 45
Desetina od vina, pinta 300 po 5 1500
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 300
34
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 16
Hadi-Dafera i H izra,
kod sela Doljanovci, pripada Poegi
Prihod od desetine i resmova 500
Alije i Sulejmana, sinova Isfendi-
jar-vojvode, kod sela Dolanovci
Prihod od desetine i resmova 780
10118
M ezra Beneinci, u blizini sela Doljanov-
pripada Poegi
Ajas Velijin, 12
Iva
Mika Antolov
Petra
4, 3, muslimana: l
Prihod od desetine i resmova 976
Musinog, kod mezre Bene-
inci 22
Prihod od desetine i resmova 31 O
Ibrahima Ferhadovog, zemljite
je poznato pod imenom Bogdinovci, pri-
pada spomenutoj 22
Husein Ferhadov
Vodenica, rvanj l, porez
Prihod od desetine i res mova
16
l 250
Selo Vlasje' s obradivim zemljitem Me-
mije i Omera, pripada spomenutoj nahiji
Omer Turhanov, s vlastitim posjedom
(mea tasarruf-i hud)
Kurd Ejnehanov, s vlastitim posjedom
MuruvvetEjnehanov
Bali Iskenderov
Mahmud Kurdov, s vlastitim posjedom
Hizr Sejdijev
Ibrahim Abdullahov
Memi Durakov, s vlastitim posjedom
Doljanovci drugim imenom Bratuje spominje se u
Tapu defteru iz 1545. g. (Butorac, Josip, Stanovnitvo
Poege i okolice 1700-1950, Zbornik za narodni ivot i
JAZU, knj. 43, Zagreb 1947., p. 449). Pod istim
imenom i danas selo Doljanovci sjeverno od Kaptola
Tade, Dvijestogodinjica Sla-
vonije, II. dio, Zagreb 1891., p. 155, l56.,Mauran, Ive,
Popis naselja i stanovnitva u Slavoniji 1698, Osijek
1988. p 363-365).
' Moda Selo.
R
Prihod od desetine i res mova 2000
Porez na zemlju 176
Penica, kejla: 25 700
Napolica, kejla: 30 600
Porez na drva i vrt 96
Desetina od konica 150
Desetina od sij ena 21
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 30
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 35
Desetina od s porezom na tapiju 93
Baduhava s polj arinom i mladarinom 100
Selo Grubinica', drugo ime Nova, s vi-
nogradima na brdu (bayir) pelenak, izu-
zevi vinograde raje sela
pripada Poekoj nahij i.
Ivani Zveke, na vlastitoj batini sa
umom za
I vaniev
Toma
Mihal Balaov
Petar Mati j in
Mika
ivko Martinov
na vlastitoj batini
ivko
Ivan Pavlov
10
Prihod od desetine i resmova 3000
Vratnica 10 400
Penica, kejla: 25 700
Napolica, kejla: 15 300
Porez na drva i vrt 70
Desetina od konica 220
Desetina od sijena 50
Desetina od Iana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 230
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 235
Desetina od s porezom na tap iju 17
Desetina od vina, pinta 56 po 5 280
Vodenica (radi) pola godine, I, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 450
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 127
Selo Bankovci' naputeno, ne se,
pripada Poegi.
Aie i Hasana, u granicama spo-
menutog sela, 22
Prihod od desetine i res mova ll O
Sujnak (Sovin jak), Okrug-
ljak, (Papratnjak) i
(Koritnjak), u granicama spomenutog sela
upisane su u starom defteru kao vakuf i
kao takve se koriste, pa se tako unose i u
novi defter.
Prihod u gotovom novcu 40
Selo Darjanovci', pripada spomenutoj
(nahiji)
Martin I vano v
Iva Mostar, s vlastitim posjedom (!asar-
ruf-i hud) samo u granicama spomenutog
sela
ivko
Martin

Nikola
Martin
ivko Mihalov
Nikola
9
Prihod od desetine i resmova 2460
Vratnica 9 360
Penica, kejla: 25 700
N apo lica, ke jia: 15 200
Porez na drva i vrt 63
Desetina od konica 50
Desetina od sijena 45
6
Nepoznato.
7
Possessio Bankoch 1378., villaBankoch 1435. u sklopu
Poeke upanije i vlastelinstva Velika (Cs<lnki, DeszO,
Magyarorszag tOrtenelmi fOldrajza a Hunyadiak kora-
ban, II. ktitet, Budapest 1894., p. 399). Bankovczi u sa-
stavu vojvodaluka Velika 1698. (Mauran, o.c., p. 380).
Bankovci Poeki i Kunovaca.
g Daranovczi, Daranovchy 1698. i 1702. (Mauran, o.c.,
p. 331, 332; o.c., p. 212-214). Selo Daranovci
kod Brestovca Poekog.
35
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 25
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 20
Desetina od s porezom na tapiju 15
Desetina od vina, pinta 144 po 5 720
Vodenica (radi) pola godine, rvanj l,
porez 16
Res um na sitnu stoku s torarinom 25
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 120
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 91
Selo Komarovci', pripada spomenutoj
(poekoj nahiji)
Matija
Matija Radosavov
Kurd-ali Huseinov, 12 (u TD 672 nije upi-
san ovaj r.
3
Zemlja Hurrema Huseinovo g, 12 (R.
u TD 672 nema)
Prihod od desetine i resmova l 099
10/19 Vratnica 2 80
Penica, kejla: 15 420
Napolica, kejla: 12 240
Porez na drva i vrt 14
Desetina od konica
Desetina od sijena
12
50
14
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba lO
Vodenica, rvnja 2, porez 32
Desetina od s porezom na ta pij u 20
Resu m na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 168
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 72
Memije Huseinovog, dri ga Haj-
dar Nesu/zov, pripada spomenutoj 22
Prihod od desetine i resmova 280
Mezra Mladin Vrh, pripada spomenutoj
(nahiji)
Prihod od desetine i resmova 300
36
Selo Neganovci
10
, pripada Poegi
Andrija
Mika
Kolesar
Mika, pridolica
Mihal
Filip, pridolica
6
Porez od desetine i resmova 2745
Vratnica 6 240
Penica, kejla: 30 840
Napolica, kejla: 25 500
Porez na drva i vrt 42
Desetina od konica
Desetina od sijena
130
115
125
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 70
Desetina od s porezom na tapiju 45
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 450
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad 150
u selu Neganovci, u vlasnitvu
Hamza-Alije, Emine i Aie, djece Ha-
di-Mehmeda, s vinogradima, po odredbi
starog deftera, pripada spomenutoj 22
Prihod od desetine i resmova 3000
Mezra Lepovci (Lipovci?), pripada spo-
menutoj
zaima Ejnehana
Mustafe Ilijasovog, dio
Mustafa Abdullahov, 12
Dafer, pridolica
4
Prihod od desetine i resmova 7 50
Komarevacz, Komarofzy 1698. i 1702. (Mauran, o.c.,
p. 363; o.c., p. 155, 156). Selo Komarovci bli-
zu Kaptola.
1
" Neganoch, Neganouch u Poekoj upaniji (Csdnki, o.
e., II., p. 418). Nalazili se u okolici Godin jaka blizu Nove
Gradike. Nestalo.
Selo Lipa", ga raja iz okolnih
sela, pripada Poegi
Mehmeda, zapovjednika bu/juka,
22
Hasana, zapovjednika bu/juka,
22
Mehmeda 22
Ali-aga
Vodenica 3 po 32, porez 96
Prihod od desetine i resmova 2259
Livada hadi-Memije, u granicama
sela Lipa, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 20
zemlja Nurullah-age, u
blizini sela Lipa
Prihod od desetine 60
Prihod od vodenice Me v lana Muslihuddi-
novog
Prihod od desetine i res mova 60
VARO KAPTOL s trnom pri-
stojbom od (sezonskih) sajmova
Demat damije uzvienog padi-
aha, svijeta
Alauddin, imam i hatib
Mehmed, mujezin
Nurullah, mujezin
Husein, posluitelj damije
Kurd-aga
11/12
Ali-aga
Husein-aga
Mustafa-aga
Nezir,
Veli, zapovjednik ode
Ahmed, pisar
Mustafa,
Bali Mustafin
Kurd Mustafin
Musa,
Memi, mesar
J us uf, krznar
Isa Ilijasov
Abdi,
Hasan, arhitekt
Mustafa, divane
Durgud Jakubov
Memi Behadirov
Bali Jusufov
Sulejman Mehmedov
Ejnehan Musin
Hajdar Nesuhov
Memi, zapovjednik ode
Jusuf-dede
Uvejs-dede
Omer Huseinov
Ejnehan, zapovjednik buljuka
Umur Mustafin
Nesuh Velijin
Ibrahim Alijin
Mehmed, sufi
Baba Sari (Sari Baba?)
Ejnehan, sufi
Ferhad, sufi
Ramadan Durakov
eh var (ehsuvar?) Hasanov
Jusuf Muradov
Osman Hasanov
Pervane Abdullahov
Dafer Alijin
Ferruh, zapovjednik buljuka
Mehmed Sinanov
Ali, zapovjednik ode
Mehmed Hasanov
Ramadan Alijin
Hasan, sufi
Mehmed Abdullahov
Durmu Alijin
Ramadan Ramadanov
Bali, iz Bosne
Mehmed, mesar
Muruvvet Jusufov
Mustafa Ahmedov
Osman, iz Bosne
Dafer Davudov
Behram Jusufov
Hasan,
11
Lypia, Lipye, Lypye, Lipier u Poekoj upaniji
(Csanki, o.c., p. 416). Lippa 1698. i 1702. (Mauran,
o.c., p. 335; oc., p. 229). Selo Lipa zapadno
od Poege.
37
Hasan, vratar
64
Zemlja abnjak, u vlasnitvu (>>U vla-
snitvu<<) spomenutih muslimana
Zemlja u posjedu Husein-age, namjesto
Mike u spomenutoj varoi
Zemlja Odorjanovci, u granicama spome-
nute varoi
l 0120 Mahala spomenute
varoi
Itvan
Mihalov
Mika
Mika
Mati
Mihal
Iva
Toma
Mika Levakov
Itvan Martinov
Itvan Antolov
Vinko Maroov
Marko
Mika
Mihal

Petar Stipanov
Martin
Marko

Itvan Dijak
Matoov
Pavli Petrov
Jakov okorad
Mikula B
Andrija
Ivan Martinov
Petar
Mihalov
Ivan Bakoov
Ivan Matkov, na batini Matijaa
Batina u vlasnitvu spo-
menutih stanovnika
38
Batina Mihala Martina Domkovog, vla-
snitvo Dafera Musina
s batinama: 34
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 32
Penica, kejla: 300
Napolica, kejla: liO
Porez na drva i vrt i
19.440
1280
8400
2200
muslimanske raje 324
Desetina od sijena i
muslimana 750
Desetina od konica 560
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 420
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 150
Desetina od s porezom na tapiju 400
Vodenica (radi) pola godine,
rvnjeva 5, porez 80 oronula l
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 550
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 192
Zemlja kod varoi Kaptol,
zemlja Balaa vinograd, zem-
lja 2
Prihod od desetine i resmova 400
Mehmeda Huseinovog, kod varo-
i Kaptol, 22
Prihod od desetine i resmova 1630
Hasana Mustajinog, u blizini
spomenutoj varoi, 22
Prihod od desetine i resmova 300
Nezira Ejnebegija, kod varoi
Kaptol, pripada spomenutom 22
Prihod od desetine i resmova 550
Bekira, u vlo.snitvu Os-
man-age i Mustafa-age, to su mjesta poz-
nata po imenu
Bistrica i Slobotica, pripada nahiji
Poega, 22.
Prihod od desetine i res mova 300
Kurd-age, kod varoi Kaptol zem-
lje poznate kao zemlje Mikloa,
ka, i Metra (Metar) te Apa-
nadine vodenice, rvanj I, i mezre
Orahovci i Keelovina, kod spomenutog
(u TD 650 izostavljeno)
Prihod od desetine i resmova 950
Mehmeda Hasanovog i Fatime,
kod spomenute varoi, 22
Prihod od desetine i resmova 499
Hasana Iskenderovog, u blizini
Kaptola., 22
Prihod od desetine i resmova 300
11113
Husein-age Jusufovog sa zem-
ljom Mike i zemljitem
i Marka Novakovog, kod varoi
Kaptol, 22
Prihod od desetine i res mova 1223
Huseinov, kod varoi Kaptol, 22
Prihod od desetine i resmova 290
Murada Huseinovog i Urude
Lutfijeve, kod spomenute
varoi
Prihod od desetine i res mova 700
Mustafe sina Ibrahimovog, kod
varoi Kaptol, pripada Poegi, 22
Prihod od desetine i res mova 1400
Alije i Sulejmana, u blizini varoi
Kaptol, pripada spomenutom
Vodenica, rvnja 3 po 16, porez 48; 22
Prihod od desetine i resmova 1380
Balije Mustajinog i Omera Huse-
inovog, kod spomenute varoi, 22
Prihod od desetine i resmova 300
Muruvveta Jusufovog, u blizini
spomenute varoi, 22
Prihod od desetine i res mova 500
Balije i Ilijasa, kod varoi
Kaptol, 22
Prihod od desetine i res mova 519
Alija i Sulejmana, sinova Isfendi-
jarovih, kod spomenute varoi - zemlje
poznate po imenu Kudoevci, s bassa-vi-
nogradom, 2
Prihod od desetine i resmova 460
Ise Ilijasovog, u blizini varoi
Kaptol, pripada Poegi, 22.
Prihod od desetine i resmova 21 O
Sefera i Ilijasa, kod varoi Kaptol,
pripada Poegi,
Prihod od desetine i resmova 200
Dio U mura Mustajinog, kod spo-
menute varoi, 22
Prihod od desetine i resmova 455
Dio Murada Sulejmanovog, kod
varoi Kaptol, pripada poekoj nahiji, 22
Prihod od desetine i resmova 200
Zahidin, temeljem sudske pot-
vrde, u blizini spomenute varoi, 22
Prihod od desetine i resmova 540
10/21
Hasana Daferovog, kod varoi
Kaptol, 22
Prihod od desetine i resmova 150
Mehmeda Kurd-aginog, u blizini
Kaptola, 22
Prihod od desetine i resmova 485
{;iftluk Behrama Jusufovog sa zemljom
u posjedu Ivanovom, kod varoi
Kaptol, pripada poekoj nahiji, 22
Prihod od desetine i res mova 500
Mahmuda Mehmedovog, kod
varoi Kaptol, dio je batine Matije, sve-
pripada spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 150
Alije Jusufovog, u blizini Kapto-
la, pripada spomenutom 22
Prihod od desetine i resmova 450
Mezra abjak i ]eranci (Vranci?), u
blizini varoi Kaptol, pripada spomenu-
tom
Kurd-age, dizdara spomenute

Prihod od desetine i resmova 1500
Murada i Ars.lo.na, sinova Uv-
ejs-aginih, na mezri Zabjak (Jeranci),
pripada spomenutom 22.
Prihod od desetine i resmova 675
Selo Iljaevci" (Ilijaevci), pripada Poegi
11114
Martin Pavosanov
Iva
Jakob
Pavao Lorincov
Lore Jakobov
Iva
Iva

Mihal
Mihal
11
Selite Illiasevczi 1698. (Mauran, o.c., p. 318). VjeroM
jatno naputeno 1687. god. Moda rudina Oljasajuno
od Kutjeva.
39
Matija Jelenar
ll
Prihod od desetine i res mova
Vratnica ll
Penica, kejla: 30
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na tap iju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
2500
440
840
400
77
80
20
30
20
15
328
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 250
Zemlja u posjedu Dafera Kasi-
movog, kod spomenutog sela Ilijaevci, 22
Prihod od desetine i res mova 700
Ibrahim-age, Alije, zapovjednika
ode, i Balije Ajdinovog. To su zemlje Ba-
pripadaju Poegi, 22
Prihod od desetine i res mova 900
Selo Orljavica" s vinogradima izvan (se-
la), pripada spomenutoj (nahiji)
Pava!
Mihal, pridolica
Jakob Mihalov
Petar
Ivani
Pa val
Vuk, pridolica
Martin
Pervan e Abdullahov, 12
9
Prihod od desetine i resmova 1590
Porez na zemlju 12
Vratnica 8 320
Penica, kejla: 8 320
Napolica, ke jia: l O 200
Porez na drva i vrt 70
Desetina od konica 80
40
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 25
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 21
Desetina od s porezom na ta piju 15
Desetina od vina, pinta 15 po 5 75
Porez na sitnu stoku s torarinom 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 127
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 55
Sulejmana i Elvide, temeljem
sudske potvrde. To su zemlje
Petra Mihala
i Petra 22
5
Prihod od desetine i resmova 470
Dafer-age Bajezidovog, temel-
jem sudske potvrde, u blizini sela Orljavi-
ea. To je zemlja Ive Dobarijana, pripada
spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 250
VARO VETHI" s hassa-vinogradom i
Bahtijar-age te sa irovinom u
granicama spomenute varoi.
Bala
Novak Mihalov
Toma
Mika Ivanov
Pavle
Matija
Mihal, pridolica
Andrija
Iva
Pita
Petra
Bala Pavlov
Bala
Mika
Vuk
D Aryauicha, Oryauicha, Oryauica. Oryauycha u Po-
ekoj upaniji (Csanki, o.c., ll., p. 419, 420). Orliavicza
1698. (Mauran, o.c., p. 211,121). Danas selo Pavlovci
nedaleko od Komorice.
" Vehto, Vehti 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 309, 3!0;
o.c., p. 157, 162164, 186, 188). Selo Vetovo
od Kaptola.

Martin Ivanov
Miklo
Ferenac
Mihal Markov
Petar Blaginov
Pava!
Petar B la
Mika Dijak
Marko Hrvat
Mika, Vlah
Batina Mikloa, u vlasnitvu
Dafera, Balije i abana
s batinama: 27
10/22
Mahala muslimana spomenute varoi
Ti muslimani zajedno s poprav-
ljaju put za Vethi do vrha brda. U zamjenu
za to su izvanrednih poreza i
davanja.
Murad 12
Ejnehan abanov, 12
Husein Tur-Alijin, 12
Dafer Balijin, 12
Hasan Nesuhov
Abdi Ismail ov, 12
Ali Huseinov, 12
Bali Abdullahov, 12
Memi, iz Bosne, 12
Turhan, iz Bosne, 12
Mehmed Ferhadov, 12
Ferhad, iz Bosne, 12
12
Vlasnitvo Mehmeda Alijinog
Vinograd, dun. 5
Vodenica, rvanj l
Livada dun. 2
Prihod od desetine i resmova 7530
Porez na zemlju 132
Vratnica 26 1040
Penica, kejla: l O 1800
Napolica, kejla: 80 1600
Porez na drva i vrt sa muslimanskom
rajom 210
Desetina od konica 150
Desetina od sijena 60
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba liO
Desetina od s porezom na ta piju 50
Desetina od vina, pinta 330 po 5 1650
Vodenica, rvnjeva 8 po 16, porez 144
Vinogradi muslimana, dun. 7, porez 35
Resum za svinje s pristojbom za
prodaju i za klanje 214
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 250
11115
Mevlana Muslihuddina, hatiba,
po odredbi starog deftera
Prihod od desetine i resmova l OO
M ezra Posafije, Alije i Dafera si-
nova Bahtijarovih, zemlje su koje koristi
(tasarruf) Husein, u blizini varoi Veto-
vo, porez na zemlju, 22
Prihod od desetine i resmova 2195
Rahime, ene Ihtijar-agine, te-
meljem sudske potvrde, kod spomenute
varoi, 22
Prihod od desetine i resmova 51 O
Ibrahima i Halila, u
blizini spomenute varoi Vetovo zemlje i
izgoni poznati po imenu evci i Par-
tueve i, 22
Prihod od desetine i resmova l 000
Zemlja Martin-Goranci, Arnauta
Hasana, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 308
Selo Tretanovci" sa zemljom Dija-
kovtina, pripada Poegi
Mahmud Ibrahimov, 22
Murad Mehmedov, 22, sa Dija-
kovtina
Murad Musin, na Dijakovtina
Bekir Isin, 22
Turhan innerdov, 22
Nesima, Turhanova, 22
"Trescsinovacz, Treschanovacz, Treschinovaczi 1698. i
1702. (Mauran, o.c., p. 254, 265; o.e., p. 69,
154, 155). Selo Tretanovci sjeverno od Poege.
41
Dafer Mustafin, 22
Mahmud Abdullahov, 22
Timurhan, pridolica, 22
Ahmed Ferhadov, 22
Durmu, 22
Dursun Mustafin, 22
12
Prihod od desetine i res mova
Porez na zemlju
Penica, kejla: 25
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
2535
264
550
240
91
so
85
Sl
od slanutka i boba 75
Desetina od s porezom na tapiju 25
Vodenica, rvnja 2 po 16, porez 32
Baduhava s polj arinom i mladarinom 77
Meua Petevalci (Petovalci?), kod spome-
nutog sela, pripada Poegi
Dio Fatime, Abdullahove,
22
Dio Memije sina Daferovog, 22
Prihod od desetine i resmova 1400
Meua Gradika, kod spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 328
Selo Dimitrovica
16
, pripada Poegi
Kasim Huseinov, 22
Bali Iskenderov, 22
Husein Hasanov, 22
Umur Abdullahov, 22
Ali Bajezidov, 22
Bali iz Bosne, 22
Husein Abdullahov, 22
Kurd Abdullahov, 22
Ramadan Pervanov, 12
9
Livada Mehmeda Huseinovog,
godinje 6
Prihod od desetine i resmova 3000
Porez na zemlju 178
Penica, kejla: 45 1260
42
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
600
63
212
35
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 71
Desetina od s porezom na tap iju 42
Vodenica (radi) cijele godine 2, pola
godine l , porez 80
Baduhava s poljarinom i mladarinom 359
Meua Vujkovac, kod sela Dimitrovice,
pripada spomenutoj
Kasima Huseinovog na spomenu-
tojmezri
Prihod od desetine i res mova 250
Meua pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 348
Selo Gornji i Donji

s mezrama
Grabarje i Podgaje, pripada Poegi
Hasan Mahmudov, 22
Kurd Abdullahov, 22
Behram Daferov, 22
Ferhad Bajramov, 22
Gazi Bajramom, 22
10/23
Umur ahmanov, 22
Ali Ibrahimov, 22
Ali Jusufov, 22
Hurrem Daferov, 22
Kurd Mahmudov, 22
Husein V elijin, 22
Husrev Gazijin, 22
Jusuf Turalijin, 22
Mustafa Abdullahov
Husein Kejvanov
Omer Ahmedov
Hasan Abdullahov
Memi Daferov
16
Mitrovacz, Mitrovicsa 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p.
372, 375, 376; o.c., p. 71, 147, 148). Danas
Trenkovo sjeverno od Poege.
11
Guchany, Kugyani, Kucsany, Gucsani 1698. i 1702
(Mauran, o.c., p. 329-332; o.c., p. 70, 214,
215). Selo Busova i Zakorenja.
Dragobrad Pavlov
Niko (Nenko?) Ostojin
pridolica
21, muslimanskih: 18, 3
Prihod od desetine i resmova 4449
Porez na zemlju 286
Vratnica 3 120
Penica, kejla: 52 1456
Napolica, kejla: 45 900
Porez na drva i vrt 91
Desetina od konica 350
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 125
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 75
Desetina od vina, pinta 70 po 5 350
11/16 Vrtovi muslimana, dun. 30
po S, porez 150
Porez na sitnu stoku sa tovarinom 235
Vodenica, rvanj l, porez 16, oronula l
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 52
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 158
Zemlja Tota Andrijaa, u blizini
Rudine, pripada Poegi
Prihod od desetine i res mova 20
Mezra Ivandol, Iskenderbega, 22,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 150
Selo Gornji nenastan-
jene rajom (hali ez raiyyet)
Prihod od desetine i resmova 800
Selo Donji nenastanje-
ne
Prihod od desetine i resmova 131 O
Selo Donja Komuina", pripada spome-
nutoj
Bali, zapovjednik ode, 22
Lutfi Huseinov, 22
Ali Ajdinov
Ferhad Ajdinov
Veli Ajdinov, 12
Kurdali Ahmedov
Sefer Ilijasov
7
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Penica, kejla: 20
Napolica, kejla: 24
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
2000
78
560
480
42
60
25
165
od slanutka i boba 31
Desetina od s porezom na tapiju 142
Vodenica, rvnja 2 po 16, porez 32
Vrtovi muslimana, dun. 6, porez 24
Desetina od vina, pinta 30 150
Baduhava s poljarinom i, mladarinom Ill
Zemlja izmedu Komuine i Selca; livade,
njive i vrtovi poznati po imenu
Petra, Mikloa i Domankoa.
Prihod od desetine i resmova ISO
Selo Gornja Komuina, pripada spome-
nutoj
Kurd Ismailov 22
Murad Hasanov 12
Timurhan Ferhadov 12
3
Prihod od desetine i resmova 1775
Porez na zemlju 46
Penica, kejla: 20 560
Napolica, kejla: 18 360
Porez na drva i vrt 21
Desetina od konica 120
Desetina od sijena 45
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 125
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 21
18
Galesich, Galissich 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p.
257,259,260, 371; o.c., p. 69, 154, 155, 164).
Selo juno od Mihaljevca.
"Komusina 1702. o.c., p. 137, 138). Selo
Komuinajuno od Poege.
43
Desetina od s porezom na tapiju 42
Vodenica l, porez 16
Vrtovi muslimana, dun. 5, porez 20
Desetina od vina, pinta 75 375
Baduhava s polj arinom i mladarinom 40
u selu Gornja Komuina (TD
672: kod sela G. Komuina)
Behrama Mehmedovog, 22
Ibrahima Sinanovog, 22
Hasana 22
Memije Sinanovog, 22 i
Ejnehana iz Bosne, 12
Prihod od desetine i resmova 350
Hajdara i Beira, kod granica
sela Gornja i Dolnja Komuina, pripada
spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 400
M ezra Bistra s Kobasanovcima, u blizini
varoi Kaptol, pripada Poegi
Ibrahima Sinana ejha, 22
Memije ejha Sinana, 22
Hasan 22
Ejnehan iz Bosne, 12
Prihod od desetine i resmova 1500
Selo sa zemljom Marka
pripada spomenutoj nahiji
Omer Mehmedov, vlastiti s pola

Hasan Abdullahov, 22
Ali Abdullahov
Gazi Kamerahov, pola cine u
vlasnitvu spomenutog, 22
Ibrahim Ishakov, 22
Dervi Huseinov, 22
6
10/24
Prihod od desetine i resmova 3150
Porez na zemlju 88
Penica, kejla: 45 1260
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 31
Desetina od konica 250
Desetina od sijena 125
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 230
44
Desetina od s grahom, slanutka i
boba 121
Desetina od s porezom na tapiju 200
Vodenica pola godine, l, porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom 71
Selo Dijakovite" (Dijakovtina), drugim
imenom pripada spomenutoj na-
bij i
Bali Ferhadov, 22
Dafer Abdullahov, 22
Dafer Alijin, 22
Nesuh Huseinov, 22
Hasan Abdullahov, 22
11117
Korkud Muradov, 22
Veli irmerdov, 22
7
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Penica, kejla: 35
Napolica, kejla: 21
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1920
154
980
420
42
121
25
52
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 45
Desetina od s porezom na tapiju 25
Vodenica pola godine, l, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 40
Mezra lanovci, ranije je bila naputeno
selo, a sada se upisuje kao mezra, pripada
spomenutoj nahiji
Dio Hasana s vinogradom
(od) 6 dun., porez 22
Dio Alije
Martin s vlastitom batinom
Prihod od desetine i res mova (cijela
mezra) 952
1\) Csakaticsh, Csakotich, Csakutich 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 69, 314; Idem, Popis zapadne i srednje
Slavonije 1698. i 1702 .. Osijek 1966., p. 145;
o.c., p. 70, 165, 202). Selo kod netragom
nestalo.
11
Nepoznato, nestalo bez traga.
Mezra Petrovci, u blizini mezre lanovci,
pripada spomenutoj
Dio Alije 22
Dio Hasana 22
Prihod od desetine i res mova 665
Selo Golobrdci
22
, drugo ime Man( e
pripada Poegi
Hudaverdi Abdullahov, 22
Kejvan Abdullahov, 22
Husein Mustafin, 22
Pervane iz Zvornika, 22
Kurd Abdullahov, 22
Ibrahim Mustafin, 22
Veli N es uho v, 22
Turban Nesuhov, 22
Bali Mehmedov, 22
Kurd Abdullahov, 22
Abdi Abdullaov, 22
Abdullahov, 22
Behram Musin, 22
Timurhan Ferhadov, 22
14
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Penica, kejla: 65
Napolica, kejla: 55
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelogi
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
4160
308
1820
1100
98
250
112
250
Desetina od s porezom na tapiju
Vodenica pola godine l, porez
Baduhava s poljarinom i mladarinom
100
50
16
56
Selo pripada spomenutoj na-
hiji
Osmana sina Sejdijevog, 22
Pirije, 22
Prihod od desetine i resmova 2000
Selo Hrvat" s mezrom Inomedci, pripada
Poegi
Marka, zapovjednika ode (odaha-
si), te'(lleljem sudske potvrde, pripada
spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 1130
M ezra titnak, sa zemljom Ka/inak, pri-
pada spomenutoj
Mustafe Hizrovog, s dijelom Kaje
koji je umro, 22
Livada Ali-agina, godinje 20
Vodenica, rvanj l, porez 16
Prihod od desetine i resmova 2100
Naputena zemlja kod mezre titnak,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova l OO
Selo Vrbanovci" s izgonom Opat (opata-
vim izgonom?), pripada spomenutoj
Ali Huseinov, 22
JusufMehmedov, 22
Ibrahim Alijin, 22
Mehmed Lutfijin, 22
4
10/25
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Penica, kejla: 60
Napolica, kejla: 25
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
2900
88
1680
500
28
120
25
150
Desetina od s porezom na tapiju
Vodenica cijele godine l, porez
Baduhava s poljarinom i mladarinom
100
80
32
97
Selo pripada spomenutoj nahiji
Pervane Abdullahov, 22
" Goloberdci, Goloberdzi, Golloberdczy 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p.337, 338; o.c., p. 70, 148,
149, 228, 229). Selo Golobrdci sjeverno od Poege.
:!.l Lokach, Lokaach, Lukachoch,. Lokacz u Poekoj
paniji (Csanki, o.c., p.417). Laukacsi Poeki.
2-1 Horuaty, horwaty u Poekoj upaniji (Cs!inki, o. e.,
II . p. 410). Nalazili se u okolici Nove Gradike. Nestali.
" Werbanowcz u Poekoj upaniji (Csanki, o. e., II., p.
430). Bili u posjedu opatije. Nestali.
26
Gyurakovacz 1702. o.c., p. 181 ). Selo Jura-
kovac od Duboke.
45
Ali Mustafin, 22
Muruvvet Huseinov
3
Vodenica, rvanj l, porez 16
Prihod od desetine i resmova 1500
Selo Donji s Srednji
pripada spomenutoj nabi ji
Kurd, zapovjednik buljuka, 22
Husein Hamzin, 22
Piri Barjigiovog, 22
Ejnehan Hamzin, 22
Hurrem Balijin, 22
Pervane Huseinov
6
Vodenica 5, porez 80
Prihod od desetine i res mova 940
11/18
Selo (Vrhovci), pripada Poegi
spahije Alije, 22
Turhanovog, 22
Omera Mehmedovog
Ejnehana Huseinovog, 22
Nesuha Huseinovog, 22
Nesuh Ahmedov
Vujinov
Dragia
Gvozden
I van, pridolica
10, muslimanskih: 6, 4
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Vratnica 4
Penica, kejla: 35
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2200
132
160
980
400
70
55
30
70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 35
46
Vinogradi muslimana, dun. 5 po
4 porez 20
Desetina od vina, pinta 20 l OO
Porez na sitnu stoku s torarinom 35
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 32
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 31
Kurda Jusufovog, 22, pripada
spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 450
Selo Luan", pripada spomenutoj
Ferhad Huseinov, 22
Timur Ferhadov, 22
Ferhad Nesuhov, 22
Mehmed Abdullahov, 22
Ali Abdullahov, 22
Ostoja
Dragia Vuksanov
Gruban Anto lov
8, muslimana: 5, 3
Prihod od desetine i resmova 1630
Porez na zemlju 110
Vratnica 3 120
Penica, kejla: l O 280
Napolica, kejla: 21 420
Porez na drva i vrt 56
Desetina od konica 226
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 70
Desetina od s porezom na tap iju 21
Porez na sitnu stoku s torarinom 22
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 55
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 160
" Vucsiak 1698. (Mauran, o.c., p. 325, 326). Selo
kod Ivan-Dola.
28
Werhowcz, Wethowcz, Verhowcz u Poekoj upaniji
(Csanki, o.c., Il., p. 430). Verhovczi 1698. (Mauran,
o.c., p. 208-210). Vrhovci Gradski jugozapadno od
Poege.
29
Lusan u Poekoj upaniji (Cs3.nki, o.c., p. 417)
Selo Bresnica
30
, pripada spomenutoj
Jovan
Radota

Radosav Jovanov
Petrijev
Raj (Raj pridolica
6
Prihod od desetine i resmova 900
Selo Sulkovci'
1
sa irovinom u granicama
spomenutog, sela pripada spomenutoj na-
hiji
Jusuf adijev, na batini Andrijaa Hre-

tefarica (iz tefarice?)
Vuk
Pava! Filipov
I vani na batini
Marko (vokalizirano!)
ti va(?) na batini Marka Ko-

Mika
8, 7, muslimana: l
adijev u granicama spomenutog
sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Penica, kejla: 45
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
3100
280
1260
600
56
250
70
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 41
Desetina od s porezom na tap iju 56
Porez na sitnu stoku s torarinom 36
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 235
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 120
Vodenica, rvnja 4, porez 64
Muhameda (s tedidom!) Veliji-
nog, kod granica sela Sulkovci, 22
Prihod od desetine i resmova 675
Sinana, zapovjednika ode, uz gra-
nicu Sulkovaca, 22
Prihod od desetine i resmova 377
Zemlja Dragoevci kod sela Sulkovci,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 700
10/26
Selo Ibzenica", pripada Poegi
Petar, (strujeina)
Pava!
Ivan Itvanov
Imre
Pa val Lackov
Bla Baki
Matija Mihalov
I van God( e
8
zemlja Ibrahima Daferovov
Prihod od desetine i resmova 3440
Vratnica 8 320
Penica, kejla: 50 1400
Napolica, kejla: 35 700
Porez na drva i vrt 56
Desetina od konica 200
Desetina od sijena 70
120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 65
Vodenica, pola godine l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 223
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 223
11/19
)ll Breznycha, Breznyche, Brezncze u Poekoj upaniji
(Csanki, o.c., p. 402). Breznicza 1702. o.c.,
p. 208). Bresnica Poeka sjeverno od Sulkovaca.
JI Zulkouch, Zulchowch, Zwlkoch, Zwkowch,
Zwlkowch u Poekoj upaniji (Csanki, o.c., p. 428).
Szulkovczy 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 200;
o.c., p. 70,205, 207). Selo Sulkovcijuno od
Poeke Bresnice.
12
Bresnicza, Breznicza, Bzenichka, Psenicka 1698. i
1702. (Mauran, o.c., p. 201, 208; o.c., p ..
205-207). Selo Bzenica zapadno od Sulkovaca.
47
Selo krbac" (krabac), pripada Poegi
Mika Kelemen

Iva Antolov
Marko
4
Porez od desetine i resmova
Vratnica 4
Penica, kejla: 40
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2660
260
1120
400
28
200
70
120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slan utka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 65
Resu m na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 217
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 230
Selo drugim imenom
Kneci (Kneica), pripada spomenutoj
Dio Huseina Turhanovog, 22
Dio Hasana Mehmedovog, 22
Dio Abdije sina Jakubovog, 22
Ali, divane, 22
Dio Ejnehana Ferhadovog, 22
Murad iz Bosne, 12
Jusufa Abdullahovog, 22
Dio Mustafe Velijinog, 22
Ibrahim Abdullahov
Kurd Abdullahov, 12
Ivan Martinov, na Tomaevoj batini
Marko Ivin
Iva N ovakov
Marko Martinov
14, muslimanskih: l O, 4
Prihod od desetine i resmova 3030
Porez na zemlju 168
Vratnica 4 160
48
Penica, kejla: 45
N apo lica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1260
400
98
200
71
121
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 65
Vodenica (rade) pola godine 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 175
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 230
Selo Odvorci", pripada spomenutoj nahiji
!skender Alijin, 22, na dijelu Huseinovog

Veli Alijin, 22, na dijelu Huseinovog
tluka
Ali Abdullahov, 22
Ejnehan Ferhadov, 22 zemlja Vu-

Bali iz Bosne, 22
Petar

Marko
Mihal Volar, na dijelu Huseinovog
tluka
Toma spomenutog
Mika
I va
Itvan Gr( e
Itvan Fabijanov
I va
Ivan na dijelu
Alije Abdullahov
Petar Kelemen, na vlastitoj batini

Ivan
Jovan, Vlah
)l Vjerojatno selo krabutnik juno od Vrhovaca Grad-
skih.
).1 Knesewcz u Poekoj upaniji (Cs<inki, o.c., II., p.
414).
1
' Odvorczy, Odvotzi, Odvoczy 1698. i 1702. (Mauran,
o.c., p. 176, 197-199; o.c., p. 70). Rudina
Odvorci izmedu Zagrada i
19, 14, muslimana: 5
Prihod od desetine i resmova 4943
Porez na zemlju 88
Vratnica 14 560
Penica, kejla: 45 1260
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 133
Desetina od konica 300
Desetina od sijena 150
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 1 OO
od lana, konoplje, bijelog
Jcrvenogluka,kupusairepe 221
Desetina od s porezom na tapiju 130
Porez na sitnu stoku s torarinom 60
Desetina od vina, pinta 120 600
Vodenica, pola godine, 2, porez 32
Res um s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 320
vojvode Mehmeda i Mehmeda
Mustafina, kod spomenutog sela, sa (se-
i porezom na proda-
JU vzna u buradz, 22
Prihod od desetine i resmova 1500
y ode nica, pola godine, rvanj l po 16
Ciftluk Sulejmana Ferhadovog, kod sela
Odvorci, pripada spomenutom
od desetine i resmova 445
Ciftluk Huseina Timurhanovog, u blizini
spomenutog sela Odvorci, 22
Prihod od desetine i res mova 350
M ezra Donji Hranievci u blizini spome-
nutog sela, u vlasnitvu Sefera, spahije
pripada Poegi '
Velije Iskenderovog, na spome-
rz,_utoj mezri, pripada spomenutom, 22
Ciftluk Huseina Timurovog, u vlasnitvu
Itvana pripada spomenu-
tom, 22
Prihod od desetine i resmova 1000
10/27
Selo Zagrad je" s mezrama Mali Dubovac
i Stepkovac i (erazi) Pridvorje
pripada Poegi '
Bla Jakobov
Benko (Nenko, Niko) Jakobov
Vuk
Petra
Toma
Iva
Ivan B laov
Matija
Itvan

Matakov
Martin Ivin
12
Prihod od desetine i resmova 8600
Vratnica 12 480
Penica, kejla: 120 3360
Napolica, kejla: 100 2000
Porez na drva i vrt 84
11/20
Desetina od konica
Desetina od sijena
260
125
250
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 131
Desetina od vina, pinta 150po 5 750
Vodenica pola godine l,
porez 16, oronula
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
l
350
prodaju i na klanje 345
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 255
Selo Orahova Draga", pripada spomenu-
tom
Pita(?)
Kelemen (Kelemenov)
Itvan Blaov
Dobroslavov
Marko Zet(!)
5
.'6 Szagray, Zagraji, Szagradie, Scagradie 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 195-197; o.c., p. 70). Selo
Zagrade juno od Sulkovaca.
l
7
U popisu iz 1698. Orahova Draga kao
nedaleko Pleternice.
49
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Penica, kejla: 40
N a polica, ke jia: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na ta piju
Desetina od vina, pinta 24 po 5
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
2595
200
1120
400
35
150
70
70
50
64
220
25
109
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Mezra Slavkovci, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Hudaverdija sina Kurdovog
Prihod od desetine i res mova 990
Mezra Kuzminci, kod mezre Koprivnik,
pripada spomenutom
Turhan Jusufov, 22
Ars lan Abdullahov, 22
Prihod od desetine i resmova 1420
Selo Frkljevci" s Mustafinom zemljom
(zemin) i batinom Petra pri-
pada spomenutom
Veli Abdullahov, 12
Itvan
Iva
Toma
Mihal
Bla Pavlov
Toma
Ferenc
Mihal Martinov
Toma Stipanov
Petar na vlastitoj batini
Martin
Pava!, pridolica, na batini Marka
ne
Petar
Mihal Pavunov
50
15, 14, muslimanskih: l
Prihod od desetine i resmova 5000
Porez na zemlju 12
Vratnica 14 560
Penica, kejla: 55 1540
Napolica, kejla: 45 900
Porez na drva i vrt 98
Desetina od konica 300
Desetina od konica 250
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 220
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba l OO
Desetina od s porezom na tapiju 120
Vodenica pola godine 6, porez 96
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 483
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 321
Alije sina pokraj grani-
ca sela Frkljevci, 22
Vodenica radi cijelu godinu, rvnja 2,
porez 60
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Kantorovci
39
, pripada spomenutoj

Toma
Mihal Drenski
I vani Kupinar

Vinko Andrijaev
Ivan
Itvan
Marko
9
Batina Petra Hrvata, u granicama spome-
nutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 9
3860
360
-
18
Ferklewcz, Ferklyewcz u Poekoj upaniji (Cs<inki,
o.c. II., p. 408). Ferklevczy, Ferklefczy, Verklievczy
1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 196,201, 268, 273, 276,
277; o.c., p. 70, 198). Selo Frkljevci juno od
Pleternice.
.wKantarovczi, kantarofczy 1698. i 1702. (Mauran, o.c.,
p. 356, 381, 384; o.c., p. 70, 146, 233). Selo
Kantarovci u blizini Straemana.
Penica, kejla: 52
Napolica, kejla: 35
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na ta piju
Desetina od vina, pinta 55 po 5
Vodenica pola godine l, porez
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
1456
700
63
225
55
61
35
60
275
16
35
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 23
Selo Mali pri-
pada Poegi
Mehmed Jusufov, 22
Mustafa Turhanov, 22
Piri Mehmedov, 12
Husein Mahmudov, 12
Behram Turalijin, 12
10/28
Mustafa iz Bosne, 12
!skender iz Bosne, 12
Ajdin iz Bosne, 12
7
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Penica, kejla: 40
Napolica, kejla: 40
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2779
116
1120
800
56
150
55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom slanutka i
boba
100
55
80 Desetina od s porezom na tapiju
11/21
Vodenica, pola godine, l, porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom 231
Selo Vidovac
41
, pripada Poegi
Memi-dede, imam
Husein-hoda
Hadi Hasan, posluitelj damije
Mustafa, zapovjednik tobdija
Kurd, mustahfiz, 12
Hasan 12
Piri Abdullahov, 12
Mustafa Kurdov, 12
Mustafa, spahija
Timur Hasanov, spahija
Ibrahim Balabanov, 22
Ferhad Uvejsov, 22
Mehmed Hasanov, 22
Mustafa Behramov, 22
Sefer Behramov, 22
Sefer Ejnehanov, 22
Hasan, zapovjednik ode, 12
Hali! Musin, 12
Itvan Gojanov
18, muslimanskih: 17, l
Prihod od desetine i resmova 4850
Porez na zemlju 189! (treba: 184)
Vratnica l 40
Penica, kejla: 40 1120
Napolica, kejla: 54 1080
Porez na drva i vrt 91
Desetina od konica 550
Desetina od sijena 220
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba l OO
Desetina od s porezom na tapiju ll O
Desetina od vina, pinta 100 po 5 500
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 6
Baduhava s polj arinom i mladarinom 274
Selo Bertolovci'", pripada spomenutom
Ibrahim Jusufov, 22
Dafer Ahmedov, 22
-I(J Nalazilo se vjerojatno u blizini sela Vidovaca kod Po-
ege.
41
Videnczy, Vodoievczy 1698. i 1702. (Mauran, o. e.,
p. 253,254, 256, 258, 265; o.c., p. 136, 137,
139, 140, 202). Selo Vidovci kod Poege.
42
Bertholovczi, Bertolovczy 1698. i 1702. (Mauran,
o.c., p. 258, 262-264, 282, 315, 323, 350, 356; Idem, o.c.,
p. 143-145). Selo Bertelovci i Tretano-
vaca.
Sl
Hubjar Ahmedov, 22
Husein 22
Kurd Mehmedov, 12
Ali Mehmedov, 12
Bali Abdullahov, 12
7
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Penica, kejla: 15
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
1855
124
420
400
42
230
120
155
od slanutka i boba 35
Desetina od s porezom na tapiju 45
Vodenica pola godine l, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 268
M ezra ikovci i Dijakovci, pripada spo-
menutom
Husein 22
Hubjar Ahmedov, 22
Omer Atmade, 22
Vodenica, rvanj l, porez 16
Porez od desetine i resmova 1510
Selo Dolanci", pripada Poegi
Ibrahim, Kasimov, imam
Dafer, mujezin
Jusuf,
Sejdi Isin
Ibrahim Ferhadov
Jusuf
Ali Velijin
Bajezid Isin
Mehmed,
Lutfi Ibrahimov
Fazli Kasimov
ll
Sulejman-kapetana koji ono
to on od davnina uiva (tasarruf) ugra-
nicama spomenutog sela, zatim zemlje, li-
52
vade i vodenice, jo od ranije na
Vetova, pa zemlje, vinograd, vrt i livade
Pavla, Matije, Stipana i kneza Grgura,
kao i ono to uiva (tasarruf) u selu Mi-
holjci.
Prihod od desetine i resmova
Penica, kejla: 25
Napolica, kejla: 25
Porez na vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
1850
700
500
20
123
20
155
od slanu tka i boba 35
Desetina od s porezom na tapiju 45
Vodenica pola godine l, porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom 236
Selo Gornji sa
Ali-age, pripada spomenutom
Kurd Iskenderov, 22
Husein Osmanov, 22
Bajezid Mustafin, 22
Bali-reis, 12
4
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Penica, kejla: 25
N apolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
1500
78
700
400
28
55
40
50
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 20
Desetina od s porezom na tapiju 30
Vodenica pola godine 2, porez 32
Baduhava s polj arinom i mladarinom 67
'' Dolyan u Poekoj upaniji (Csanki, o. e., Il., p. 406).
Selo Doljanci sjeverno od Straemana.
Farkashegh u 15. st. (Csanki, o.c. II., p. 407). Vucsiak,
Vuchiak 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 325, 326;
o.c., p. 216, 217). Selo za-
padno od Poege.
Selo Orahovac" s mezrama Petrinovci i
Orahovci (TD 650: Petrinovci, Orahovci i
Keelevine) pripada spomenutoj
Dio Mehmeda, Mustafe i Sulej-
mana, sinova Huseinovih, 22
Dio Ali-age i Nezira, 22
Bali Abdullahov, 12
Veli Mustafin, 12
10/29
Pervane, ku! (islueni
Osman, ku!, 12
Hasan Mustafin
Ibrahim, sin Abdullahov
Memi Abdullahov
Dafer Abdullahov
Kurd Abdullahov
ll
zemlja u vlasnitvu Muharrema,
Sulejmana i J ah je, sinova lbrahimovih, za-
povjednika ode
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Penica, kejla: 50
Napolica, kejla: 40
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
11/22
Desetina od sijena
3320
132
1400
800
77
215
85
201
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 45
Desetina od s porezom na tapiju 65
Porez na vinograde muslimana
(resmi di:iniim) 130
Baduhava s polj arinom i mladarinom 170
Mezra Slobode, kod sela Orahovac, pri-
pada Poegi
Muharrema, Sulejmana i Jahje,
sinova Ibrahima, zapovjednika ode, 22
Vinograd, 2, dun. 6 po 5
Prihod od desetine i resmova
Selo Draga
46
, pripada spomenutoj
Marko Itvanov
Itvan
Pava! Bonak
630
Lacko (TD 650.
Mihal
pridolica
Mika Rakija

8
Vinograd i kestenjak Velikog Itvana, u
vlasnitvu Hadi Velije, temeljem tapije
vlasnika zemlje
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Penica, kejla: 30
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
2120
320
840
400
56
55
40
50
20
Desetina od s porezom na ta piju 40
Desetina od vina, pinta 25 - 125, zajedno
sa vinogradima Hadi Age i stanovnitva
izvana, u granicama spomenutog sela
Porez na sitnu stoku s torarinom 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 94
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 40
Selo Dr(a)kovci" - dvije su mahale, izu-
zevi vodenicu mevlana Muslihuddina,
pripada spomenutoj
Hamza-aga, 22
Omer, spahija, 22
Mustafa, zapovjednik ode, 22
Jusuf Abdullahov, 12
Uvejs Abdullahov, 12
Ali Turhanov
-15 Orehoycz u Poekoj upaniji (Cs<inki, o. e., II., p.
419). Naselje se nalazilo u okolici Pleternice. Nestalo.
1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 378, 379; Smi-
o.c., p. 144, 155). Selo Draga Poeka juno od
Kantarovaca.
47
Dreskolcz, Droskowcz, Dreskoucz, Drezkolcz u Po-
ekoj upaniji (Csanki, o.c., Il., p. 407). Dreskovczi,
Derkofzi, Terskovczy 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p.
329, 338, 339; o.c., p. 136, 137, 210). Selo
Drkovci u blizini Poege.
53
6
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Penica, kejla: 25
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
1470
90
700
400
35
35
20
50
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 20
Desetina od s porezom na tapiju 15
Baduhava s polj arinom i mladarinom 41
Selo Gornja i Donja Laz" sa zemljom
Dr(a)kovci i Bilinov dol, pripada Poegi
Ali Hasanov
Bali Hasanov
Vukmanov
Vuk
Vukman Bogdanov
Stipan Vukdragov
Radul Stipkov
Gvozden Vukmanov
8, muslimana: 2, 6
Prihod od zamjene za desetine 2350
8 po 200, u gotovom novcu 1600
Svadbarina 150
Porez na ta piju l OO
Porez na prodaju vina u buradima 50
Baduhava s polj arinom 450
Selo Selci" sa zemljom Petra
pripada spomenutom
Hasan Abdullahov, 22, zemlja u
vlasnitvu spomenutog
Husein Mehmedov, 22
Husein Hasanov, 22
V eli Hasan ov, 22
Grgur Ivanov
Ivan
6, muslimanskih: 4, 2
Prihod od desetine i resmova 2000
Porez na zemlju 88
54
Vratnica 2
Penica, kejla: 30
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
80
840
400
42
Desetina od konica 142
Desetina od sijena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 50
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 25
Desetina od s porezom na tapiju 35
Desetina od vina, pinta 20 l OO
Vodenica l, porez 16
Porez na sitnu stoku s torarinom 35
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 7
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 100
Selo Pleternik
50
s livadama pisara Musta-
fe, pripada spomenutom
Mustafa Timurov, 12
Marinov
Mata
tiva(?)
Mika
Mika Andinov
Ivanov
Mika Matijin
Toma na batini Vuka Ivanovog
tiva(?) Mikin
l O, muslimanskih: l, 9
10/30
Prihod od desetine i resmova 3320
Porez na zemlju 12
Vratnica 9 360
Penica, kejla: 30 840
.;g Laaz u Poekoj upaniji (Cs<inki, o.c., II., p. 416).
Laze, Lazi 1698. (Mauran, o.c., p. 253,255,269, 282).
Selo Laze ne i Laze Vasine od Poege.
49
Ze leha, Zewlche u Poekoj upaniji (Cs<inki, o.c., JI.,
p. 426). Seoti Saltza, Szeoczi 1698. i 1702. (Mauran,
o.c., p. 208; o.c., p. 69, 138). Selo Seoci kod
Poege.
Pleternyche, Plethernicze Zentmiklos, Plethernyche u
Poekoj upaniji (Cs<inki, o.c., IL, p. 421). Pleternicza,
Platernitz, Pleternicha 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p.
266, 268, 284; o.c., p. 166, 187, 197-199,
207). Selo Pleternica od Poege.
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 70
Desetina od konica 220
Desetina od sijena 300
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 100
Desetina od s porezom na ta piju 208
11/23
Resum od svinje s pristojbom
na prodaju i na klanje 250
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad ll O
Vodenica oronula, rvanj l
Draga s livadom Hadi Mehme-
dovom, u blizini spomenutog sela, pripa-
da spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 353
Dervia i Mustafe, sinova Evha-
dovih, kod granice sela Pleternik, 22
Prihod od desetine i resmova 385
Ahmeda lbrahimovog, kod spo-
menutog sela, pripada Poegi, porez na
zemlju, 22
Prihod od desetine i resmova 340
Selo Dol" sa zemljom (erazi) Gune-
vinci, pripada Poegi
Toma Valakov
Backo
Matija
Petar Valov
Mika
5
Prihod od desetina i resmova 21 OO
Prihod od trne pristojbe od
trgovanja u spomenutom
selu godinje 15
Vratnica: 5 200
Penica, kejla: 30 840
Napolica, kejla: 20 400
Porez na drva i vrt 35
Desetina od konica 125
Desetina od sijena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 100
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 25
Desetina od s porezom na ta piju 35
Desetina od vina, pinta 20 l OO
Porez na sitnu stoku s torarinom 35
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 90
Baduhava s poljarinom i mladarinom
i porez na vinsku burad 7 5
M ezra Sveti Martin s Trgovitem, pripa-
da spomenutom
Prihod od desetine i resmova 2552
M ezra Zanovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 402
VARO STRAEMAN" sa zemljama
(erazi) Dolanci, Sredanci i Odvoranci, pri-
pada spomenutoj
Marko,
Mika
Nika
Marko
Filipov
Petar Itvanov
Lore(?)
Pava!
Petar


Anto! Ben( e
Mihal Itvanov
Petar Hrvat
Mika
Bla
Rankov (Ratkov, Rajkov)
Matko
Pava! Bonak

Mihal Itvanov, drugi
Mika
Mihal, pridolica
51
Varcino, Varcin Dol 1660., Vercsendol, Veresen dol
1698. i 1702. o.c., p. 10, 70, 198; Mauran,
o.c., p. 268, 273, 275). Selo Dol juno od sela Buk.

Sztrasemlye, Strazembla, Strasonlia, Ztrasemplye,


Zthrasemlye, Strasemplya u Poekoj upaniji (CsD.nki,
o.c., p. 427, 428). Straseman 1660., Sztraseman 1698. i
1702. (Mauran, o.c., p. 354, 356-358, 383, 384;
o.c., p. 8, 71, 74, 145, 146, 228). Selo
Straeman sjeverno od Bikupaca.
55
24 (treba: 23), vratnica: 22, bir: l
Batina u vlasnitvu spo-
menutih stanovnika
Prihod od desetine i resmova 8021
Vratnica: 23 920
Penica, kejla: 65 1820
Napolica, kejla: 42 840
Porez na drva i vrt 161
Desetina od konica 486
Desetina od sijena 200
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 150
Desetina od s porezom na ta piju 200
Desetina od vina, pinta 435 po 5 2175
Trna pristojba od
trgovanja 51
Vodenica (radi) pola godine, 9 po
16 porez 144
Porez na sitnu stoku s torarinom 250
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 124
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 250
'{inogradi muslimana, dun. 8, porez 40
Ciftluk Omera Abdullahovog, temeljem
tapije, 22, pripada Poegi
Vinograd, dun. 3
Prihod od desetine i resmova 700
Mustafe, Alije i Hasana, sinova
Gazanfer-age Mikloeva zemlja, 22
!skender Abdullahov, 12
Pervane Abdullahov, 12
Vinograd, dun. 8 po 5
Prihod od desetine i resmova 521
M ezra tujja Guja kod spomenute varoi
Huseina Abdullahovog, 22
Vinograd, dun. 5
Prihod od desetine i res mova 700
M ezra Anneguja, kod spomenute varoi,
u Mustafe, Alije i Hasana, 22,
pnpada spomenutoj (nahiji)
Prihod od desetine i resmova 700
M ezra Torsulovci (Tur-o-so lovci?), sa
Mustafe, Alije i Hasana, sino-
56
va spomenutog Gazanfer-age, pripada
spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 879
Selo Bikupci" sa zemljom i
Bearetovim pripada Poegi
Ahmed iz Bosne, 12
Husein iz Bosne, 12
Itvanova zemlja u vlasnitvu spomenutog
3 dun.
Bearet Abdullahov, 12
Ahmed Abdullahov, 12
J unus Abdullahov, 12
Husein Abdullahov
Osman Abdullahov
Sulejman Iskenderov
Itvan Markov
Iva Markov
Jakobov
Mihal Vladoov
Itvan B laov
Itvan Matijaev

Itvan Matojin
Itvan Ku
Mihal
Marko
Ferenc Itvanov
Martin
Zemlja Mike u vlasnitvu Mihala

22, muslimanskih: 8, 14
Vinogradi muslimana, dun. 24
Prihod od desetine i resmova 5300
10/31
Porez na zemlju 60
Vratnica: 14 560
Penica, kejla: 25 1850
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 154
Desetina od konica 251
Desetina od sijena 50
s.l Biskovczi, Bisk.uJ;lczi 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p.
378,381, 384; o.c., p. 71, 145). Selo Bikupci
juno od Straemana.
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 55
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od s porezom na tap iju 80
Vinogradi muslimana, dun. 24, porez 120
11124
Desetina od vina, pinta 245 po 5, 1220
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad ll
Vodenica, rvnjeva 6, porez 180
Osmanov, kod sela pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 158
Vlastiti Alije Kejvanovog, kod ma-
hale Bikupca, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Slobotina" sa zemljom
pripada Poegi
Bla
Itvan, pridolica
Itvan
Mehmed Daferov, 22
Kurd Daferov, 22
Memi Abdullahov
6, muslimanskih: 3, 3
Zemlja Iva
Prihod od desetine i res mova 1650
Porez na zemlju 66
Vratnica: 3 120
Penica, kejla: 25 700
Napolica, kejla: 20 400
Porez na drva i vrt 4 2
Desetina od konica 35
Desetina od sijena 47
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 24
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 25
Desetina od s porezom na ta piju 20
Desetina od vina, pinta 25 po 5125
Vodenica, pola godine, l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 15
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 25
Ivania ltvanovog, zemlje Habo-
a (Faboa?) i Iva (Iva), kod
granica spomenutog sela, pripada spo-
menutom, 22
Prihod od desetine i resmova
Vodenica, rvanj 2 po
1100
16
VARO VELIKA, pripada spomenutom
Marko Ivaniev
Mihal Bartolev
Grgur Babaja
Mihal
Mika Berisila
Pera(?)
Toma, pridolica
Andrija Martinov
Mihal imunov
Martin
Petar
Bla
Marko
Mihal I vaniev
Ili j

Itvan
Mika Obradov
ivko, zidar
Mihal
Andrija, pridolica
Ivan
Marko Zdelac?

Andra
Matko
Petar
Iva Valov
Bla, pridolica
Mika B laov
Zabadfalw, Zlobochyna u Poekoj upaniji (Csanki,
o.c., p. 425). Szlobostina, Szlobosztina 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 350; o.c., p. 70, 220, 236,
238). Selo Slobotina juno od sela Crljenci.
57
Grgur Fratar
Iva Tomin
Mata
Bla Mihalov
Agoton
Petar Blaov
Pava! Valoov
Matoov
Ivan, pridolica
Mika
Martin B( e
Ivan Boidarov

Iva Bonjak
Batina Ivania, u vlasnitvu Ferhada Beh-
ramovog
45
Hadi Kejvanov, pripada spome-
nutom, zamjena za desetine i poreze u go-
tovom novcu SO
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 45
Penica, kejla: 150
Napolica, kejla: 96
Porez na drva i vrt
15.500
1800
4200
1920
315
Desetina od konica 350
Desetina od sijena 150
od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe 425
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 200
Desetina od s porezom na tapiju 250
Desetina od vina, pinta l 030 5150
Vodenice (rade) cijele godine 17
po 32, porez 544, oronulih 3
Porez na sitnu stoku s torarinom 250
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 350
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 696
Hasana Mustafinog, kod granica
Velike, pripada spomenutom 22
Prihod od desetine i resmova 650
Prihod od kamenova u
planini Velika (kod Velike?),
pripada spomenutom, 414
58
Balije i Ferhada, kod granica
spomenute varoi, 22
Vodenica, rvanj l
Vinograd, dun.? 2
Prihod od desetine i res mova 450
Mustafe, Ibrahima, Mu'mine,
Rahime i Fatime, djece Ferhadove, pri-
pada spomenutoj, 22
Vodenica, rvnja 2
Vinograd, dun.? l
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Jakinci", pripada spomenutoj
Hasan Alijin, 22
Husein Alijin, 22
Ali V elijin, 22
Hizr Velijin, 22
Kurd Velijin
Zulfikar Musin
Alija J usufov
7
Prihod od desetine i res mova 2800
Porez na zemlju 88
Penica, ke jia: 4 7 1316
Napolica, kejla: 30 600
Porez na drva i vrt 49
Desetina od konica 250
10/32
Desetina od sijena 120
170
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 65
Vodenica pola godine, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 76
11/25
Selo Vlaka" (Vlaka), pripada Poegi
Ilijas Hasanov, 12
Hubjar Nesuhov, 12
Sefer J us uf ov, 22
Timur-aga, 22
Isa Pervanov
55
Jaksich, Jaksicsi, Jakicsi, Jacksiczi 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 262,263,268,314,315, 317;
las o.c., p. 70, 157, 164, 165, 166, 186, 202). Selo
zapadno od Poege.
56
Nestalo, danas vjerojatno rudina.
zaima Husein-bega
6
Livada sa vrtom Pervane
Prihod od desetine i resmova 2600
Porez na zemlju 68
Penica, kejla: 45 1260
Napolica, kejla: 30 600
Porez na drva i vrt 42
Desetina od konica 220
Desetina od sijena 70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 170
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 65
Baduhava s poljarinom i mladarinom 55
Zemlja Hrvata Ivania i u blizini
Vlake s Vidovcem, i Vidovca pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova 998
Husein-bega, zaima, u blizini sela
Vlaka, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
Mezra Rumanov dol (Romanov dol),
tluk Sulejmana pripada spome-
nutom
Vinograd, 3 dun.
Vinograd Dervia i Mehmeda, 6 dun.
Prihod od desetine i res mova 600
Mezra Zakorenje, Sulej-
mana, pripada spomenutom. Ranije je
bila upisana kao a u novi popis
uvedena je kao mezra, paje to i postala,
Vinograd, dun. 3
Livada, u gotovom novcu lO
Prihod od desetine i resmova 600
Mezra Prvoevci, Ibrahima i Der-
via, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova l 000
Mezra Brda, Ibrahima, Dervia i
Hizra, pripada spomenutom 22
Ranije je bila upisana kao a sada se
upisuje kao mezra
Porez na sijeno, u gotovom novcu 30
Prihod od desetine i res mova 450
Selo Gornja Torna" (Toranj?), napu-
teno, pripada spomenutom. ga
raja iz okolnih sela.
Prihod od desetine i resmova 1800
Vodenica, rvnja 2, porez 32
Ibrahima, Halila i Ahmeda, kod
sela Gornja Tornja, pripada spomenu-
tom
Prihod od desetine i resmova 250
Selo Donja Torna", pripada Poegi
Isa Divane, 12
Gazanfer Dursunov, 12
Memiah Mustafin, 22
Jusuf iz Bosne, 12
Arslan iz Bosne, 12
Turhan (9timlek9i), 22
Sinan, zapovjednik ode, 22
Mustafa i Ibrahim, 22
8
Prihod od desetine i resmova 2999
Porez na zemlju 124
Penica, kejla: 45 1260
Napolica, kejla: 35 700
Porez na drva i vrt 56
Desetina od konica 250
Desetina od sijena 170
200
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 41
Desetina od s porezom na tapiju 52
Vodenica, rvanj l, porez 16
Baduhava s poljarinom i
mladarinom 147
Mezra Lukandorovci, Osmana
Mehmedovog, temeljem potvrde erijat-
skog suda i temessuka iz prethodnog po-
pisa, 22
Prihod od desetine i resmova 900
Ibrahim-age, kod sela Dolna Tor-
na, 22, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
"Toran 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 354, 381, 382,
385; o.c., p. 71, 148, 149, 227, 237). Selo To-
ranj Poeki juno od Bikupaca.
ss Vidi biljeku 51.
59
Selo Knainovci", pripada spomenutom
Hasan Muradov, imam
Ilijas, sufija
Jusuf Hasanov, 22
Mehmed Alijin, 22
Mehmed Jusufov, 22
Mehmed Muradov, 12
Behram Mustafin, 12
Omer, pridolica
. Nesuh Abdullahov, 22
Pir-Ali Bajezidov, 12
Tur-Ali Muradov, 22
Alija, spahijin
Sinan Hasanov, 12
Sefer iz Bosne, 12
Dafer, pridolica
15
Prihod od desetine i res mova 3200
Porez na zemlju 136
Penica, kejla: 45 1260
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 98
Desetina od konica 250
Desetina od sijena 120
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 91
Desetina od s porezom, na tap iju l 02
Vodenica, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 177
Hadi Dafera, stanovnika Poe-
ge, pripada spomenutom
Vodenica 3
Prihod od desetine i resmova 200
10/33
Selo Vrje"' i sa zemljom Di-
jaka Mikloa, pripada Poegi
Mehmed Ilijasov, 22
Husein Timurhanov, 22
Hasan Paajigin
Ba jezid Hasanov, 12
4
11/26
Prihod od desetine i res mova 2400
60
Porez na zemlju 56
Penica, kejla: 35 980
Napolica, kejla: 35 700
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 160
Desetina od sijena 7 5
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od s grahom, desetina
od slan utka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 35
Vinogradi muslimana, dun. l O, porez 50
Vodenica pola godine, l, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 100
Selo Miholci" kod sela Kneinovci?, izu-
zevi dio koji uiva Sulejman, emin, pripa-
da spomenutom
Ramadanov, 22
aban-age, 22
Alije Jusufovog, 22
Saliha Zuljikarovog, 22
Mustafe Mehmedovog, 22
Kara Ferhada, 22
Velijin, 22
Huseina Rode, 22
lbrahimov, 22
Firuzov, 22
Timurhanov, 22
Pirije, 22
12
Prihod od desetine i resmova 1737
Porez na zemlju 464
Penica, kejla: 15 420
Napolica, kejla: 20 400
Porez na drva i vrt . 84
Desetina od konica 20 l
Desetina od sijena 25
'
9
Knesewcz u Poekoj upaniji (Csoinki, o.c., Il., p.
414). Knesci, Knesczi, Kenesisi, Kneschy 1698. i 1702.
(Mauran. o.c., p. 280, 281, 301-303, 305;
o.c., p. 70, 175, 187). Selo Kneci izmedu Zarilca i Ci-
glenika.
00
Zaversie 1702. o.c., p. 70, 210, 211 ). Selo
Zavrje Poeko u blizini Poege.
Mihalyevczi, Michalievczi 1698. i 1702. (Mauran,
o.c., p. 259, 281; p. 70, 153, 154, 195, 229).
Selo Mihaljevci juno od sela Kneci.
50
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 30
Desetina od s porezom na tapiju 21
Baduhava s poljarinom i mladarinom 42
Selo pripada spomenutom
Ali Hasanov, 22
Mehmed Evrenosov, 22
Memi Alijin, 22
Sefer Mustafin, 22
Hasan Abdullahov, 22
5
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Penica, kejla: 20
Napolica, kejla: 24
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
2100
60
560
480
30
165
25
160
od slanutka i boba 31
Desetina od s porezom na tapiju 144
Desetina od vina, pinta 50 250
Baduhava s poljarinom i mladarinom 197
Selo pripada Poegi
Kurd-Ali Daferov, 22
Vuk Radivojev
2
Vodenica, rvanj l, porez 16
Prihod od desetine i resmova 1450
Selo Selci", pripada spomenutom
Matko Vukicin
Marko Vukicin
Cvetko Dragobradov
Filip
4
Prihod od desetine i resmova 2500
Vratnica 4 160
Penica, kejla: 40 1120
Napolica, kejla: 20 400
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
28
200
70
120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 65
Porez na sitnu stoku s torarinom 35
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 100
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 152
Ibrahim-age, to su zemlje Dra-
goeva, pripada Poegi, 22
Prihod od desetine i resmova 459
Selo Veliki Zarilac", pripada spomenu-
tom
Ali Ejnehanov, 22
Husein Bahtijarov, 22
Timur Nesuhov, 22
Ali ... , 22
Ali Abdullahov, 12
Dio Sejjida Ismaila, 22
Ali Iskenderov, 22
Alija, bubnjar, 22
Behram Velijin, 22
!skender Abdullahov, 22
Mustafa Hasanov, 12
Ali Velijin, 12
Ferhad Ciganin, 12
Bali Ferhadov, 12
14
Prihod od desetine i res mova 5280
Porez na zemlju 238
Penica, kejla: 95 2660
Napolica, kejla: 45 900
Porez na drva i vrt 98
Desetina od konica 450
61
O kojem je mjestu nisam mogao utvrditi.
6
) Moda rudina Vrbice kod Bankovaca Poekih.
M Sehovczi 1698. (Mauran, o.c., p. 260, 261). Selo
eovci kod Tretanovaca.
Szarilacz, Zarilacz 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p.
280,304, 305; o.c., p. 70, 171, 175-178, 195).
Selo Zarilac juno od Grabarja.
61
Desetina od sijena 2SO
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 220
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba ISO
Desetina od s porezom na ta piju 170
Vodenica 2, porez 32
Baduhava s poljarinom i mladarinom 160
10/34 i
11127
Mezra Mali Zarilac, kod spomenutog
sela, pripada Poegi
Sejjida Ismaila Sejjida Ise
Vodenica pola godine, l
Prihod od desetine i resmova 149S
Selo Vidac Banovci
66
, pripada
tom
Turhan Sulejmanov, 22
Ali Tur-Alijin, 22
Hasan Muradov, 22
Prihod od desetine i resmova 107S
Selo Krievdol
67
, ranije je bilo mezra, a
sada je upisano kao selo, pripada spome-
nutom
Timurhan Timurov, 12
Veli iz Bosne, 12
Muruvvet Mustafin, 12
Vodenica cijele godine, rvnja 2 po 32
Vinograd, dun. S
Prihod od desetine i resmova 1130
Selo Kadanovci" sa zemljom
pripada spomenutom
Bogdan Kelemen
Lacko
Beda Martinov
Kelemen
Lorin Martinov
S
Prihod od desetine i resmova 1700
Vratnica S 200
Penica, kejla: 20 S60
Napolica, kejla: 28 360
Porez na drva i vrt 3 S
Desetina od konica 120
Desetina od sijena 4S
62
12S
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 21
Desetina od s porezom na tapiju 42
Vodenica l, porez 16
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 122
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad SS
irovina iz ume Kadanovaca, pripada
Poegi
Prihod od poreza 80
Selo Podgorje" s mahalom Vas, Andas,
S redna i Brdo (ce bel u granicama spome-
nutog sela), pripada spomenutoj
Itvan Busir (Nuter)
Sabai?
Srblinov
Iva
Mihal
Toma Vranac
Pera (Petra?)
Pava!
Petar
Mika Martinov
Bene imunov
Ivan Vladisavov
Matkov
I va Petrijev
Mihal
Martin
Mika Varga
Mati Dimitreov
Marko
Mihal Pejakov
Itvan Martinov
Mika
66
Moda selo Banovci Poeki sjeverno od sela Kuno v-
ci.
67
Moda selo Krivaja Poeka sjeverno od Bankovaca
Poekih.
68
Cadanovczi, Kadinovcz, Gadanovczi, Kadanovczi,
Katanoffzy 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 199, 268,
273-275; o.c., p. 70, 197). Selo Kadanovci
kod Frkljevaca.
69
Podgorya u Poekoj upaniji (Cs<i.nki, o.c., II., p. 422).
Podgorie 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 365;
o.c., p. 71, 156). Selo Podgorje Poeko kod Kaptola.
Bla Galov
Mihal Martinov
Antro
Petra
Mihal
Mika
28, vratnica: 27, birov: l
Sulejman-bega, kapetana, rijeke
Drave, temeljem sudske potvrde
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 27
Penica, kejla: SS
Napolica, kejla: 4S
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
SS90
1080
1S40
900
196
200
l SO
90
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba so
Desetina od s porezom na tapiju 20
Desetina od vina, pinta l OO SOO
Vodenica pola godine 7, porez 112
Porez na sitnu stoku s torarinom 240
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 192
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 120
ume (cibal) u granicama
spomenutog sela 200
Prihod od stabala kestena u blizini Bogdi-
novaca, pripada Poegi
Prihod od desetine i resmova JOSO
Selo Gospocko selo
70
, pripada spomenu-
tom
Prihod od desetine i resmova 1200
Bahtijar-age, kod sela Podgorje,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
Dio Sulejman-bega, kapetana
rijeke Drave, to su zemlje Dobaz;ja-
na i dijelom Andrijau i Mikloa, 22
Prihod od desetine i resmova l OO
Mezra Zulfikara i
ehsuvara, sinova Daferovih, pripada
spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 1400
Vodenica, rvanj l po 30
Mezra Egudovci i Popovci sa zemljom i
livadom Bahtijar-age, u blizini mezre
Te
Vodenica l, porez 32
Prihod od desetine i res mova 400
Selo Kuno v ci", pripada Poegi
Jusuf iz Bosne, 22
Behram Mehmedov, 22
Hasan, spahija, 22
Timurhan Hasanov, 22
Hanifa Muruvvetova, 22
Pervane Mehmedov, 22
Ejnehan Ahmedov
uti Velija, 22
Memi Pervanov, 22
Sefer Alijin, 22
Dafer Ahmedov
Jusuf Abdullahov, 22
Firuz Mehmedov, 22
Nikola Matijaev
Ilija
lS, muslimana: 13, 2
Prihod od desetine i resmova 4S80
10/3S
i 11128
Porez na zemlju 242
Vratnica 2 80
Penica, kejla: 62 1736
Napolica, kejla: SS ll OO
Porez na drva i vrt l OS
Desetina od konica 3SO
Desetina od sijena 132
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 37S
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 7S
Desetina od s porezom na tapiju l SO
Vodenica pola godine l, porez 16
10
Nalazilo se vjerojatno u blizini sela
71
Kunovczi, Kunofzy, Kunovchy 1698. i 1702. (Mau-
ran, o. e., p. 335, 337, 340, 380, 382; o. e., p.
70, 140, 227, 228, 230, 236). Selo Kunovci kod titnja-
63
Resum na sivnje s pristojbom na
prodaju i na klanje 60
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l 59
Mezra Matoevci, kod spomenutog sela,
pripada Poegi
Ejnehana i Sulejmana Timurha-
novog, 12
Korkuta Pervanovog, 12
Mehmeda Pervanovog, I2
Prihod od desetine i resmova 800
Selo (Bazganci?), pripada spo-
menutom
Emirah Jusufov
Dio Bahtijara i Ihtijara
Ibni, 12
Dio Hizra ]usufov, porez na
zemlju 22
Ali Torlakov, 12
Matija
Vodenica 2, porez 32
Prihod od desetine i res mova 700
Meua Vran sa Bahtijara,
Ihtijara, Ibrahima, Halila, Sinan-age i
Mustafe Huseinovog, izuzevi dio Hasa-
na i Huseina, pripada spomenutom
Dio Ibrahima i halila i Ahmeda,
pripada spomenutom, 22
Sinan Timurhanov, 22
Bahtijar-aga
Hizir Jusuf ov, zapovjednik ode, 22
Ihtijar, 22
Mustafa Huseinov, 22
Prihod od desetine i resmova 400
Hasana, Huseina, Halila, Aje i
Latife, djece Ferruhova, kod meue
Vran, pripada Poegi, 22
Prihod od desetine i resmova 200
Meua Satnica sa Bahtijara,
Ihtijara, Ibrahima, Halila, 22; Si-
nan-age, 22 i Mustafe Huseinovog, 22, u
granicama spomenute meue, pripada
spomenutom
Bahtijar-aga
Ihtijar, 22
Hizr Jusuf ov, 22
Mustafa Huseinov, 22
64
Prihod od desetine i resmova SOO
M ezra Petrinci sa zemljom pri-
pada spomenutom
Bahtijar-aga
lhtijar, 22
Ali, 22
Livada Veledhana, adije i Beira, u gra-
nicama spomenutog Trstu ni
Vodenica l
Vinograd, zemlja l
Prihod od desetine i resmova 300
Meua Sveti Marko, pripada Poegi
Dervia, Muhammeda i Dihan-
aha, sinova Husein-age, izuzevi obradi-
vu Mehmeda Nesuhovog, pripada
spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 800
zemlja (zemin-i ziraatgah) Meh-
meda Nesuhovog, kod spomenute mezre,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 700
Mezra Donje Zavrje, Dervia,
Muhammeda i Dihanaha, sinova Hu-
sein-aginih
Prihod od desetine i resmova 300
Meua Gornje Zavrje, Nurul-
lah-age, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 350
Dervia, Muhammeda i Dihan-
aha, to su zemlje po imenu Vrinci, dru-
gim imenom i S la-
ko 22
Prihod od desetine i resmova 300
Vodenica, rvnja 2 po 30
Meua Vidanovci, Nurullah-age,
sa zemljom zavrje po osnovu potvrde
eriatskog suda, pripada spomenutoj, 22
Mezra Crniinci, Osman-age i
Mustafa-age, temeljem sudske potvrde,
pripada spomenutoj, 22
Prihod od desetine i res mova 400
Selo Prdiinci", pripada spomenutom
Ali, sufija, 22
Mahmud Abdullahov, 22
72
Nepoznato.
13
Predisynch, Predysynch, Prydisinch, Pridisinch, u Po-
ekoj upaniji (Csanky, o.c., Il., p. 423). Moda selo
Oprinac kod Ivan-Dola.
Dervia, Muhammeda i Dihan-
aha, sinova Husein-age
Prihod od desetine i resmova 1400
Selo drugo ime Novo Selo
Turhan Jusufov, 22
Bajram Alijin, 22
Veli Mehmedov, 22
Kasim Hasanov, 22
Dafer Kasimov, 12
Kurdov, 22
Sefer Muradov, 12
Piri V eli j in, 12
Mustafa, sokolar, 12
Bali Mehmedov, 12
Drugi Veli Mehmedov, 12
Memija 12
Pir-Mezid 12
13
Prihod od desetine i resmova 3200
Porez na zemlju 206
Penica, kejla: 45 1260
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 91
Desetina od konica 200
Desetina od sijena 26
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 200
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 1 OO
Desetina od s porezom na tapiju 200
Vodenica pola godine l, oronula
porez 16, 1
Baduhava s polj arinom i mladarinom 101
Selo Pasji Dol", pripada Poegi
10/36
i 11129
Husein Memijin, 22
Kurd Abdullahov, 22
Gazi Abdullahov, 22
Abdi Mustafin, 22
Dafer Alijin
5
Prihod od desetine i resmova 3168
Porez na zemlju 88
Penica, kejla: 45 1460
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 35
Desetina od konica 200
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba l OO
Desetina od s porezom na tapiju 150
Baduhava s polj arinom i mladarinom 80
Selo Gajanci", pripada spomenutom
Andrija
V alko (Budoic')
2
Livada Husein-age, kod spomenutog sela,
to su livade poznate po imenu ebrekovci?
i
Vodenica, rvanj l
Prihod od desetine i resmova 1530
Selo Gradac", pripada spomenutom
Martin knez
Pavin
Mika Puka
Mika
Iva
Peroev
Martin ivkov
Mika Radulov
Iva
Mika Valov
Bla Valov, na batini Pavla
Pera? Sjenar? (Sitar?)

Blathka, Blacza, Balacza, Blachcha, Blaccha, B lacha u


Poekoj upaniji (Csanki, o.c., ll., p. 399). Blaczko,
Blaczki, Blaczky, Blachky, Blasko, Plazki 1698. i !702.
(Mauran, o.c., p. 270, 271,284, 317, 318;
o.c., p. 70, 200, 201). Selo Biacko kod Pleternice.

Vjerojatno selo Pasikovci sjeverno od sela Rasna.


"Gayallya u Poekoj upaniji (Csanki, o. e., Il., p. 408).
Pustara Gaj nedaleko Nove Gradike.
77
Gradacz u Poekoj upaniji (Cs<inki, o.c., II., p. 409).
Gradacz, Gradach 1698. i !702. (Mauran, o.c., p. 268,
272, 277, 283,288, 291, 293,297, 306; o.c.,
p. 70, 167, 173, 174). Selo Gradac Poeki sjeverno od
Pleternice.
65
Toma
tiva Radulov
Ivan, pridolica
Egyedov
Mihal Blaev
17, knez: l, vratnica: 16
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 16
Penica, kejla: 55
Napolica, kejla: 45
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
4500
640
1540
900
112
250
100
i crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 120
Porez na sitnu stoku s torarinom 120
Vodenica, cijele godine, 2, porez 62
Desetina od vina, pinta 50 250
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 131
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Batina Gradac Pavla, u vlasnitvu Blaa
kod Gradca spomenu-
tog sela, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova
Selo Vikovci
78
, pripada Poegi
Ibrahim Daferov
Itvan
Itvan
VukMihalov
Mileta Antolov
Petra
Marko
Martin
8, 7, muslimana: l
283
Prihod od desetine i resmova 3140
Vratnica 7 280
Penica, kejla: 45 1260
Napolica, kejla: 30 600
Porez na drva i vrt 56
66
Desetina od konica 250
Desetina od sijena 70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 50
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 52
Desetina od s porezom na tapiju 91
Desetina od vina, pinta 20 l OO
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 180
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 51
M ezra Srednja Orljavica, Dafe-
ra Bajezidovog, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 800
Selo Rad(o)vanci", izuzevi Mu-
hammed-age, pripada spomenutom
Petar
Toma
Itvan
Itvan I vano v

Durak
Marko
Itvan, pridolica

Mato S la vin (Is lav)
Marko, pridolica
Anto!
Pava!
Itvan Antolov
Bartol Grgurov
Petra I vano v
Iva Ivanov
Mihal,
Mihal
Mika Antolov
Marko Itvanov
Isla Mihalov
Knez Marko
na batini Mati-ja
Petra Ben( e
78
Viskouch, Viskauch u Poekoj upaniji (Cs8.nk.i, o.e.,
II., p. 431). Viskovczi, Viskovacz, Visckofzy 1698. i
1702. (Mauran, o.c., p. 269-272; o.c., p. 70,
201, 202). Selo Vikovci Poeki sjeverno od Blackog.
79
Radowanch, Radouanch u Poekoj upaniji (Cscinki,
o.c., Il., p. 424). Radovanczi, Radovanzi 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 375-379; o.c., p. 71, 142,
148). Selo Radovanci kod Velike.
Grika
Martin
Grika Ivanov
Pavle
29
Stabla kestena, u vlasnitvu stanovnika
spomenutog sela
Vinograd Ahmeda pisara Hasana, dun. 3
Prihod od desetine i resmova 7660
Vratnica 29 1160
Penica, kejla: 65 1820
Napolica, kejla: 62 1240
Porez na drva i vrt 103
Desetina od konica 450
Desetina od sijena 250
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 350
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 250
Desetina od s porezom na ta piju 300
Desetina od vina, pinta 220 ll OO
Vodenica, pola godine, 3, porez 48
Porez na sitnu stoku s torarinom 75
Resum na svinje s pristojbom na
314
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
10/37
(11130)
u spomenutom selu u
vlasnitvu Hamzalije, Emine i Aje, djece
Hadi-Mehmedove, pripada Poegi, sa
stablima kestena, vinogradom,
i vodenicom, temeljem starog deftera, 22
Prihod od desetine i resmova 1500
Habedov? Izgon i dio izgona, u
vlasnitvu Bahtijara i lhtiJara, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova l OO
Selo pripada spomenutom
Mika Durinov
Mihal Varga
Martin Ivanov
Petra V ale
(Rudo)
Iva
Itvan, pridolica
Bartol
Ivan Mikloev, s obradivom zemljom u
vlastitom posjedu
Marko
Ivani Banovci?
Iva
Pava!, doljak
13
spahije Mehmeda, u granicama
spomenutog, temeljem potvrde eriatskog
suda
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 13
Penica, kejla: 45
Napolica, kejla: 35
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
4060
560
1260
700
91
250
112
250
od slanutka i boba 60
Desetina od s porezom na tapiju l OO
Desetina od vina, pinta 70 po 5 350
Porez na sitnu stoku s torarinom 40
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 21 O
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 160
Zemlja, livada i vinograd Petra to
su zemlje pripa-
da spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 400
Memije hamamdije, pripada
Poegi
Prihod od desetine i res mova 150
M ezra Doljan sa pripada spo-
menutom
(kit' a) 3 po 22
Prihod od desetine i resmova ll OO
Mezra (Kozec?), kod mezre Do-
ljan, pripada spomenutom, sa
komada 3 po 22
Prihod od desetine i resmova 350
Mezra Hemovci, dio Osmana i
Omera, pripada spomenutom
w P atac s, Potochany, Potoshany, Potochani 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 376-378; o.c., p. 71, 144).
Selo Poeki kod Velike.
67
Prihod od desetine i res mova 1400
M ezra Petrovci, kod Rudine, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
Posjedi na ime umrlog Mehmed-pae, u
samoj Poegi, i ostali
Trgovine u samoj Poegi na "Bijeloj zem-
lji", uvakufljene za njegove zadubine u
Beogradu, komada 92
na ime spomenutoga, u kadiluku
Poega, (koji Hassa-zemlje,
poznate kao (zemlja) Markua sina Petrije-
vog i Vukca Itvanovog, s kesteni-
ma, hassa-zemljite po imenu
dvije livade na Blatic'Ka,
livada Kavak ispred poeke livade
koje se prostiru rijeke Orljave i gaja
Mihalovci i oronula vodenica na spomenu-
tom [okalitetu, te zemljite poznato po nazi-
vu Strkavica, Rikavica, Hab(e)dovnak?,
Okrug/ak i Zagajnik.
Vodenica u samoj Poegi, oronulih 7
Vodenica u varoi Kaptol, rvnja 3
Vodenica u varoi Vetovo, rvnja 2
Vodenica u selu Pleternik, oronula 2
Vodenica u varoi Kutjevo, u vlasnitvu
Uvejs-age, rvnja 3
Vodenica u selu Dimitrovci, rvanj l
Vodenica u varoi Velika, rvnjeva 5
Vodenica na vakufskim livadama, rvnja 3
da su prihodi od spomenutih zem-
ljita, livada i vodenica namijenjeni spo-
menutom vakufu, a kako je to upisano i u
starom defteru, u novi carski defter se uno-
si na prethodno opisani
Prihod odsjekom 350
Vakufi umrlog Jahja-bega, temeljem sta-
rog i novog deftera
Osmanski novac 5768? (sijakat)
Trgovina 42 (sijakat)
za iznajmljivanje kod damije, l
za godinje 531? (sijakat)
Livada u samoj Poegi, kupljena od za-
povjednika
Vinograd u granicama sela gornja
Komuina, dun. 3 po 5
Prihod odsjekom 100
Most na rijeci Orljavi u blizini kasabe
Poega. Duina spomenutog mosta je 200
arina, a kada spomenuta rijeka poplavi,
68
ne moe se prelaziti (preko njega).
da je opravak spomenutog mosta izuzetno
vana stvar, 150 iz kasabe Poega,
koje nemaju posjeda (dirlik), upisani su te-
meljem visoke carske zapovijesti u novom
carskom defteru kao oni koji popravljaju i
odravaju spomenuti most uz uvjet da su
od izvanrednih nameta i
davanja.
11/31
Most na rijeci Orljavi. Raja sela Odvorci,
Frkljevci, Pleternik, Kadanovci i
dol, su od izvanrednih poreza,
gostiju, davan-
ja djece u sluenja
u i palankama, poreza za mitro-
polita i drugih davanja,
da su u starom defteru u zamjenu za to
upisani kao oni koji poprav-
ljaju i odravaju spomenuti most, pa su i u
novi carski defter upisani na prethodno na-
vedeni
10/38
Vakufi umrlog Husrev-bega, neka mu je
zemlja laka, u samoj Poegi temeljem sta-
rog deftera
Karavan-saraj, l
Hamam, l
Trgovina 12
Zemlja za 7
V akufi umrlog Hadi Ahmeda Mahmudo-
vog, u samoj kasabi Poega, temeljem sta-
rog deftera
Trgovina 7
Novca 1000 (sijakat)
V akufi mesdida pisara Mustafe, u samoj
kasabi Poega, temeljem starog deftera
Novac 8000? (sijakat)
Vrt u mahali Alije Balijinog
V ak u fi mesdida Hadi Dafera, u samoj
kasabi Poega, temeljem starog deftera
Osmanski novac 10.000
Trgovina 6
Vrt kod rijeke Orljave, dun. 7
10/38
(11131)
ll. NAHIJA SVILNA, U SANDAKU (LIVI) POEGA
Selo pripada
spomenutoj
Grgur
Lacko
I va, pridolica
Marko Posavac
Gal
Itvan V arga
Banati Mata /Matija/
Dijak
Pava!
9
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 9
Penica, kejla: 40
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt 63
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od vina 2
2845
360
120
400
63
200
45
100
120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 62
Vodenica pola godine, 4 porez 64
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 91
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad ll O
Selo sa irovinom u spo-
menutom selu, pripada spomenutom
Petar
Marko
Miklo
3
Prihod od desetine i resmova 2350
Selo Brezje" (Borojevci)
Vala
Mata

V ala
4
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 4
Penica, kejla: 18
Napolica, kejla: 12
1260
160
504
240
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
28
60
20
4
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 30
Desetina od s porezom na ta piju 50
Resu m na svinje s porezom
(pristojbom) na prodaju i na
klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad
Vodenica oronula l
8
43
irovina uma Velika i Mala uma i Dol-
na uma i Gora pripada Svilni
Prihod od resmova 362
Selo Sovski Dol'", s mezrom Zadvorje,
pripada spomenutom
Pava!
Petra Radivoj na vlastitoj batini 1 na
batini Petra, doseljenika
Toma Radi voj
Mika


81
Nepoznato.
82
Dobragostya, Dobrogostya u Poekoj upaniji
ki, o.c., Il., p. 405). Dobrogossie, Dobrogozd, Dobrogoz-
dye, Dobrogoscha, Dobrograd, Dobrogoize 1698. i
1702. (Mauran, o.c., p. 290, 294-296; o.c., p.
70, 187, 189). Selo kod !mrije vaca.


O kojem je mjestu ne moe se utvrditi.
8-1 Soskidoll, Szolszki Dol, Szeozki Dol, Szolski Dol, Sa-
tolski Dol, Szoszky doo!, Szehovszky dol, Szuho dol
1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 167,289,290, 293-296;
o.c., p. 70, 184, 188-192). Selo Sovski Dol
sjeverno od Pake.
69
l 0/39(11/32)
imun
Anto! Toma
Pava! Kelemen
Ambru
Matan Statos ?
Tomas Stanos
13
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 13
Penica, kejla: 75
Napolica, kejla: 45
Porez na drva i vrt l
Desetina od konica
Desetina od sijena
5120
512
2100
900
91
276
150
220
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba !OO
Desetina od vina, pinta 35 175
Vodenice (rade) pola godine, 6 porez 96
Porez na sitnu stoku s torarinom l OO
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Sefera Daferovog, kod granica
spomenutog sela Savski Dol, pripada
22
zemlja raje spomenutog sela na
lokalitetu Zavratac, pripada spomenutom
Prihod u gotovom novcu 150
Antala Tomaevog, kod granica
sela Savski Dol, 22
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Valjevica", drugim imenom Valeva
Vrhovina, naputeno, Koristi ga (tasarruf)
Anto! Tomaev
Prihod od desetine i resmova 600
Selo Zavratac
86
s naputeno
od raje, pripada Svilni
Prihod od desetine i resmova 2270
Selo Migalovci", pripada spomenutom
Petra
Bla Marakov
70
Petar Matakov

Itvan
Bali Abdullahov
6, 5, muslimana: l
Prihod od desetine i
resmova
Vratnica 5
Penica, kejla: 49
Napolica, kejla: 35
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2620 (treba 3620)
200
1372
700
42
350
99
220
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju l 05
Vodenica, pola godine, 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 250
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Mezra Rahovina, drugim imenom Oma-
rovci sa zemljom Ravan spome-
nutog sela (i) Savskog Dola, pripada
Sv ilni
Prihod od desetine i re smo va 300
Selo Tulnik", pripada spomenutom
Bogdan Valak
Jakob
Mata Valak
Mihal Vuksanov
Vuk
Petra
Mihal
Itvan
8
' V aJeva Vrhov ina iznad
86
Zawrathacza, Zawrathachya, Zawrathcza, Zawra-
chcza, Zawrathye u Poekoj upaniji (Cs<inki, o.c., IL,
p. 433). Nestalo, nalazilo se u okolici Rueva.
87
Mygalowcz, Mygalocz, Mygalowch u Poekoj upa-
niji (Csanki, o.c., Il., p. 418). Migalovczi, Migalyevchy,
Mialenzi 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 288-290, 292,
293,295, 296; o.c., p. 70, 185, 191). Selo Mi-
galovci juno od
118
Tolni ci, Tulniczi t 698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 280,
281; o.c., p. 70, 194). Selo Tulnik kod Malog
B
Ivan Karavuga?
Mati Pa valov
10
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 10
Penica, kejla: 45
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
3053
400
1260
600
70
250
70
91
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 52
Desetina od s porezom na ta piju 50
Vodenica, rvnja 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 150
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 27
Mezra Belatica, kod spomenutog
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova
sela,
150
Selo Mali sa zemljom i vinogradi-
ma na brdu Brestovac, pripada spomenu-
tom
Mihal Blaev
Petar Bertin

Toma
Ivani
Pava!
tiva Grgurov
Stipan Fabijanov
Hasan Abdullahov, 22
9, 8, muslimana: l
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Vratnica 8
Penica, kejla: 55
Napolica, kejla: 45
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
4320
22
320
1540
900
63
238
!OO
191
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju l OO
Desetina od vina, pinta l OO 500
Vodenica pola godine l,
porez 16, oronula
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
l
50
120
te porezom na vinsku burad 120
M ezra Hus(e)novci, kod sela Mali
u vlasnitvu stanovnika spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 343
10/40
(11/33)
Selo Ivanovci
90
sa zemljom Kotlina, pri-
pada Svilni
Andrija
Alberd
Andrija imunov
Dol(i)jan
Mata
Iva Virtanov
Vala Virtanov
Toma Stoj in, na batini Tanasije??
Toma
Mika Polubarec
Matija
Itvan Ivanov
Itvan na batini Mihala


Bla Fabijanov
15
Prihod od desetine i resmova 4127
Vratnica 15 600
Penica, kejla: 55 1540
Napolica, kejla: 35 700
Porez na drva i vrt 105
M Bilacz, Bielacz, Pielatz, Billach, Byelach 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 280, 288; o.c., p. 70,
193-195, 257). Selo Mali kod Tulnika.
90
Selo Ivanovci Poeki od Velikog
71
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
250
100
191
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od s porezom na tap iju l OO
Desetina od vina, pinta 35 175
Vodenica, pola godine 3, porez 48
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
156
te porezom na vinsku burad 112
Vala, u vlasnitvu Memi-age
u blizini spomenutoj sela
Ivanovci, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 370
Mezra kod spomenutog sela,
koriste je (tasarruf) stanovnici spomenu-
tog sela, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 1 OO
Selo Veliki drugo ime Belovci,
pripada spomenutoj
Gaparov, knez
Iva Antolov
Itvan
Bogdan
Bartol Dragaev
Itvan
Bla, pridolica
Jakob
7, knez: l
Prihod od desetine i resmova 2330
V ratnica 7 280
Penica, kejla: 25 700
Napolica, kejla: 35 700
Porez na drva i vrt 49
Desetina od konica 100
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 51
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 45
Desetina od s porezom na tapiju 65
Desetina od vina, pinta 25, porez 125
72
Vodenica pola godine l, porez 16
Porez na sitnu stoku sa torarinom 20
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 119
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Mezra ujkovci, u blizini spomenutog
sela pripada spomenutoj
Gaparevog, 22
Prihod od desetine i resmova 1700
M ezra Draga-vrh, kod spomenutog sela
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 233
Selo Gornja Svilna", pripada Svilni
Levakov
Itvan
Mika mika? mikin
Pava!
Ivani Itvanov
Nate
Petra
7
Prihod od desetine i resmova .
Vratnica 7
Penica, kejla 25
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1980
280
700
400
49
55
40
50
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 20
Desetina od s porezom na ta piju 30
Desetina od vina, pinta 25
Vodenica pola godine 2,
porez 32 oronuo
Porez na sitnu stoku s torarinom
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
125
l
35
190
Selo Veliki sjeverno od Djedine Rijeke.
n Zuynna, Z wynna u Poekoj upaniji
1
Cs<inki, o.c., Il.,
p. 428). Szvilno, Szvinya, Szlonya, Szvilna, Zvillno
!698p. i 1702. (Mauran, o.c., p. 276-279, 280, 293, 308;
o.e., p. 7, 196). Selo Svilna kod sela Buk.
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 50
M ezra kod spomenutog sela,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 800
Selo Orahovac", pripada spomenutoj
Pava!
Mika
Matija
Bartol Tomin
4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Penica, kejla: 15
Napolice kejla 13
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, slanutka
i boba
Desetina od s porezom na tap iju
Desetina od vina, pinta 65
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
1760
160
420
260
28
130
60
49
49
36
325
39
100
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 129
Sirovina iz uma (cibal) Batri ?,
Neganija?, Kratua, i vac i uma Gornje i
Donje Svilne, pripada spomenutoj
Prihod od resmova
Selo Resnik", pripada spomenutoj
Husein,
Ibrahim, zapovjednik ode
Hasan, konjanik
Iva
Toma
Mati S
Mata
Jakob
8, muslimana: 3, 5
Prihod od desetine i
762
resmova 1555! (treba: 1726)
10/41
Vratnica 5
Penica, kejla: 25
Napolica, kejla: 15
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
200
700
300
35
120
39
35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 35
Desetina od s porezom na tapiju 39
Vodenica 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 59
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 132
Selo Dedina Rika", pripada Svilni
Turhan iz Bosne, 22
Ali Abdullahov 22

Ivan na batini
Lorinac

6 muslimana: 2, 4
Batina Petra Iva i
Itvana sina Anto! ovog
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Vratnica 4
Penica, kejla 40
Napolica, kejla: 40
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na ta piju
9
"
1
Moda Orov panj kod Nove Ljeskovice.
276
44
160
1120
soo
42
50
55
100
55
so
94
Reznik, Resznik 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p.
276-279, 284, 313; o.c., p. 70, 161, 196). Selo
Resnik Poeki kod Svilne.
ys Dedinareka, Dedynareka, Dedinarika u poekoj upa-
niji (Cs<l.nki, o.c., II., p. 405). Dedina Rika, Dedinarecka
1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 280, 294: o.c.,
p. 192, 195). Selo Djedina Rijeka kod Rueva.
73
Vodenica pola godine 3, porez 48
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje l OO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 82
Mustafe sina Iskenderovog, kod
granica spomenutog sela, to je batina
Simuna i Grgura (Berjato-
22
Prihod od desetine i resmova 400
kod sela Djedina Rije-
ka, sa zemljom kestena u spomenutom
selu i Tomaevom batinom
Prihod od desetine i res mova ll OO
Vodenica l
Mezra Vrhovina, sa
zemljom i umom ( cebel) u gra-
nicama spomenute mf}zre, u vlasnitvu
Memi-age, na osnovi Ciftluka
Prihod od desetine i resmova 400
M ezra Radak, u blizini spomenutog sela
Djedina Rijeka, pripada spomenutom
Batina Blaa
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Hmilenac
96
sa zemljom (erazi) Donja
Granica, Polobaje, i Narkovci,
.pripada spomenutom
Petar Martinov
Grgur Dijak
Mihal I vaniev
Matija
Mikac
Toma
Andrija
uma (cebel) Milinac, koristi je spomenu-
ta raja
7
Prihod od desetine i resmova 2500
Vratnica 7 280
Penica, kejla: 40 1120
Napolica, kejla: 20 400
Porez na drva i vrt 49
Desetina od konica 150
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 92
74
Desetina od s grahom, slanutka
i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 64
Porez na sitnu stoku s torarinom 25
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 150
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Mezra Poradovci
i Trstovnak?, pripada spomenutoj
Livada Hajdara iz Bosne, godinje 6
Livada spahije Timura, godinje 4
Selo Lu baski" (Lopaski ?), naputeno,
pripada Svilni
Petar
l
Prihod od desetine i resmova 400
Selo Gornji i Dolnji Mihalovci" sa zem-
ljom Matatov izgon, pripada spomenutoj
Itvan
Mika
Itvan Levaka
Ivan
Matija V el
Mika ivkov
Mika,
Mika
Bartol V
Mihal Galov
njan (Rojan, upan?)
Mihal
12
Prihod od desetine i resmova 4060
Vratnica 12 480
Penica, kejla: 55 1540
Napolica, kejla: 40 800
Porez na drva i vrt 84
Desetina od konica 250
Desetina od sijena 62
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 200
96
Vjerojatno Milan-Lug sjeverno od
97
Lobsycha, possessio Lubsycha, Lobsa u Poekoj u-
paniji (Cs<inki, o. e., JI., p. 416). Selo Londica.

Selo Mihaljevci
Desetina od s porezom na tapiju 50
Desetina od vina, pinta 50 250
Porez na sitnu stoku s torarinom 50
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 150
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 62
Selo Vrhovine pripada spomenu-
toj
Mihalov

Martin Ivaniev
Bla
Dula
Petra, pridolica
Pava!
Mata Hegedi
8
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Penica, kejla: 35
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Desetina od vina, pinta 20
Vodenica pola godine 3, porez
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
2319
320
980
400
56
55
20
!OO
25
30
!OO
48
15
!OO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 70
10/42
Selo Paka
10
'', pripada Svilni
Itvan Ivaniev, na batini Ivana Maru-
i?
Petar
Mato Fabijanov
Petar
Mihal Posavac
Matija
Petar Fabijanov
Itvan Fabijanov
Marko Jakobov, s dijelom vlastite batine
Mihal na batini Radanova? Vr-
hovina
Mika
Ilija Ivakov
Petar
Posavac
Matija
Bartol
Petar
Toma na batini Radanova Vr-
hovina
Mihal Jakobov
19
Prihod od desetine i res mova 6500
Vratnica 19 760
Penica, kejla: 70 1960
Napolica, kejla: 50 1000
Porez na drva i vrt 133
Desetina od konica 350
Desetina od sijena 300
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 320
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 150
Desetina od s porezom na tapiju 200
Desetina od vina, pinta 60 300
Vodenica, pola godine, 5, porez 80
Porez na sitnu stoku s torarinom 120
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 500
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 327
Zemlja Despotovi izgoni, u blizini spome-
nutog sela, u vlasnitvu Bene-a, Matana i
Tomaa, sinova Stanoevih, pripada spo-
menutoj
Prihod od desetine i res mova 350
99
Werhowyna u Poekoj upaniji (Csanki, o. e., II., p.
430). Selo Vrhovine sjeverno Od Broda.
100
Paka, Kyspaka, Emrehpaka u Poekoj upaniji
(Csanki, o.c., Il., p. 420). Paga, Packa 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 162, 164,294-296: o.c., p.
70, 188, 189). Selo Pakajuno od Sovskog Dola.
75
Selo Zabragovci'" sa irovinom u grani-
cama spomenutog sela, pripada spomenu-
tom
Virtan Loparkov, na vlastitoj batini
Bla
Martin Grgurov
Mihal Burjanov

Ivan Lopurkov
Pava!
7
Prihod od desetine i resmova s
trnicom i sajmom (sajam samo u
TD 650)
Vratnica 7
Penica, kejla: 30
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
2154
280
840
400
49
95
40
85
Desetina od s porezom na tapiju
Desetina od vina, pinta 20
20
23
100
32
35
Vodenica, pola godine, 2, porez
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad
90
75
Mezra Bankovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova 525
Zemlja s livadama i izgonima, to su despo-
tove zemlje, u vlasnitvu Blaa pri-
pada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 300
Selo Brakodol'", pripada Svilni
Itvan
Lacko V eh
2
Vodenica 2, porez 32
Prihod od desetine i resmova 1350
76
Selo Vojvodina Vas'", drugim imenom
Vojvodinci, pripada spomenutoj
Petar
Vala
Mihal Radoev
3
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 3
Penica, kejla: 39
Napolica, kejla: 36
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2460
120
1092
720
21
180
40
90
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 49
Desetina od s porezom na tapiju 59
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 50
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 49
Selo Donja Svilna'Jl.l s mahalom ando-
rovci i trgom, pripada spomenutom
Ibrahim, zapovjednik ode
Memi, belija, 22
Hudaverdi Ramadanov, na batini Mihala
22
Ali Memijin, 12
Bogdan Hrvat

Mihal

Petar
Marko
Mihal
Toma Ostojin
12, 8, muslimana
Batina Martina u vlasnitvu spa-
hije Timura
101
Villa Zabragowcz, possessio Zabragowczy, Zabra-
gowchy u Poekoj upaniji (Csanki, o. e., Il., p. 431,
432). Mjesto se nalazilo u okolici Rueva. Nestalo.
102
Nepoznato.
10
) Nepoznato.
1
().1 Vidi biljeku br. 15
Prihod od desetine i res mova 9500
Porez na zemlju 56
Vratnica 8 320
Penica, kejla: 85 2380
Napolica, kejla: 75 1500
Porez na drva i vrt 56
Desetina od konica 451
Desetina od sijena 150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 85
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 162
Desetina od s porezom na tapiju 20
Vodenica, pola godine, 2, porez 32
Porez na sitnu stoku s torarinom l OO
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 244
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 245
Huseina Abdullahovog, temeljem
sudske potvrde, pripada spomenutog, 22
Prihod od desetine i resmova 246
Be hrama Jusufovog, kod granica
spomenutog sela, 22
Prihod od desetine i resmova 4 75
Ibrahima, zapovjednika ode, te-
meljem sudske potvrde, pripada spome-
nutog, 22
Prihod od desetine i res mova 300
Mehmeda Alijinog, kod spome-
nutog sela Donja Svilna, pripada spome-
nutoj, 22
Prihod od desetine i resmova l OO
l 0143 - q,hmanov, u vlasnitvu
Martina pripada Svit-
ni, 22
(11136)
Prihod od desetine i resmova 450
M ezra Branik, pripada Svilni
Prihod od desetine i res mova 120
Selo Buka'", pripada spomenutoj
na batini udovice Ale (Ele?)
Martin (Rosani?)
Martin
Ivak
. ..
Iva
Toma na batini i Mar-
ka
Vuk
Iva Vukin
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 9
Penica, kejla: 45
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
3550
360
1260
600
63
253
41
120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 60
Desetina od vina, pinta 40 200
Vodenica pola godine l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
223
te porezom na vinsku burad 250
irovina ume krivnica (krijevnica?),
Zeb(e)nak? i Braznik sa lugom Paka, pri-
pada spomenutom
Prihod od resmova 450

Buk, Wuk, Buck 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p.
275-281: o.c., p. 196). Selo Buk kod Svilne.
77
10/44/11/37
lli. NAHIJA KUTJEVO (KUTHEVA), PRIPADA
SPOMENUTOM KADILUKU
VARO KUTHEVA '
06
, pripada spome-
nutoj [nahiji]
Sinan-hade, hatib i imam
Mehmed, mujezin
Mustafa, mujezin
Umur Sinanov
Uvejs-aga
Hasan-kethoda
Sulejman, reis
Aliah, ser-oda
Mehmed, reis
Ramazan, ser-oda
Ibrahim, ser-oda
Hasan, ser-oda
Kurd, ser-oda, 22
Mustafa-kethoda
Mehmed, ser-oda, 22
Veli, ser-oda, 22
drugi Hasan, ser-oda, 22
Hasan, konjanik, 12
Durak, azap, 22
Sefer, azap
Ali, azap
drugi Hasan, konjanik
Husejn, azap, 22
Mehmed Umurov
Mustafa Hajdarov, 22
Nesuh, azap, 12
Kurd Kejvanov
Behram Abdullahov, 22
Hasan Ali j in, 22
Veli Nesuhov, 12
Mahmud 12
Mumin Balijin
Hasan Hamzin
Bali Abdullahov
Hajdar Mezidov
Osman, konjanik, 22
Husejn Mehmedov, 22
Dafer Pirijin
78
Husejn Iskenderov
Mehmed Abdullahov
Ali Abdullahov
drugi Mehmed Abdullahov
Behram Balijin, 12
aban Timurhanov, 12
Sulejman Alijin, 12
Kurd, spahija
Mehmed,
Gazanfer Ilijasov
drugi Ali Abdullahov, 12
Firuz Hamzin, 12
Omer Timurhanov, 22
Kurd Timurhanov, 12
Bekir Ramazana, 22
Murad Abdullahov
Behram Filekov /iz Fileka/
Uvejs Bosnin
Memi Mehmedov
Hasan Mehmedov, 12
Ali Mustafin - 12
Mehmed Mustafin - 22
60
spomenute varoi
Miklo Itvanov
Matija Galov
Martinov
Petar
Mihal Itvanov
Martin
Stevan
Mihal
Varga
Rakij a
Toma
100
Geto, Kotho, Gotho u Poekoj upaniji (Csiinki, o. e.,
II., p. 409). Kutieva, Kutyeva, Kuttyeva, Kuttievo 1660.,
1698. i 1702. (Mauran, o. e., p. 299,301,302,307,315:
o. e., p. 8, 70, 158-186). Kutjevo sje-
verozapadno od Poege.
Pava!
Martin
Itvan
Markov
Bartol Mihalov
Marko
Ive
Ive Domijanov
Mika
Mati Pavlov
Mika Itvanov
Bartol V N
Petar
Toma
Mati Balinda
Petar
Grgur Blaov
Mika, doseljenik
Petar
30, vratnica 29, biro v l
Prihod od desetine i res mova l OOOO
Zemljarina 455
Vratnica 29 1160
Penica, ke jia l OO 2800
Napolica, kejla 80 1600
Porez na drva i na vrt 203
Desetina od konica 350
Desetina od sijena 114
Desetina od lana i konoplje 440
Desetina od 200
Desetina od s porezom na ta piju 240
Desetina od mota, pinta 225 1125
Vinogradi muslimana, dunuma 25 125
Vodenice, (rade) pola godine,
po 16, ruevna 3, objekata 18,
porez: 288
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 500
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 400
M ezra Dragaev Dol, u blizini spomenute
varoi s Aie, Hajruddi-
nove
Prihod od desetine i resmova 100
Mezra Doluda s Mustafe,
Rustema, Ibrahima, Hasana i Emine
djece Hajdarove '
Prihod od desetine i resmova 251 O
Selo

(Kem jakovac), s izgo-
i, V elije, spahije,
pnpada Kuthev1
Abdullahov, 22
Ibrahim Daferov, 22
Radul, doseljenik
Dragoje, doseljenik
4, 2, muslimana 2
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Vratnica 2
Penica, kejla 12
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina lana
Desetina od i graha
Desetina od s porezom na tap iju
Vodenice, pola godine, l, ruevna l,
porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
1241
44
80
336
300
14
60
39
46
36
35
16
99
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 130
Selo sa zeminom Oraac i
izgonom Bukovalica, pripada spomenutoj
[nahiji]
Husejn Nesuhov, 22
Mehmed Kurdov, 22
Mustafa Jusufov, 22
Veli Ilijasov, 22
Musa Mehmedov, 22
Davud Ilijasov, 22
Durak Hadin, 22
Jusuf i Abbas Velijevn, 22
8
Prihod od desetine i resmova 2140
'"'K k erny och, Kernakowcz u Poekoj upaniji (Cs<inki,
o. e., II., p. 414). Latinczi, Latinovchy, Kernyakovczy
1698. i 1702. (Mauran, o. e., p. 292,294: o.
e., p. 70, 178, 180, 185). Selo Latinovae od Ci-
glenika.
108
Nepoznato.
79
Zemlj arina
Penica, kejla 3S
N a polica, kejla 2S
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
176
980
soo
70
7S
Desetina od sijena 40
Desetina od lana i konoplje 70
Desetina od i graha 20
Desetina od s porezom na ta piju 40
Vodenice rade pola godine, 2, porez 32
Baduhava s polj arinom, mladarinom
te porezom na vinsku burad 14
l 0/4S /11138
Imeraha, Sulejmanovog 1221, i
Timura, sina Hidrovog 1221, u selu Me-
pripada Kuthevi
Prihod od desetine i resmova 3SO
M ezra Moruevac s u granica-
ma spomenutim i zeminom-obradivim
zemljitem Alije Abdullahovog
Porez na zemlju
Izgon, dvije
Prihod od desetine i resmova
130
700
Selo Gornji i Dolnji
sa zeminom Sr/e/danci, pripada spomenu-
toj [nahiji]
!skender Kurdov, 22
Sulejman Alagozov, 22
Bali Hamzin, 22
Musa Hamzin, 22
Hasan Abdullahov, 22
Ilijas Ahmedov, 22
Muharrem Memijev, 22
Turali Mustafin, 22
Osman Gazijev, 22
Uvejs Ahmedov, 22
Ibrahim Ferhadov, 22
Omer Kurdov, 22
Turhan Abdullahov, 22
Ivani Petrov
Andrija, doljak
lS, 2, muslimana 13
Prihod od desetine i res mova 3033
Zemljarina 276
Vratnica 2 80
80
Penica, kejla 4S
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana i konoplje
1260
600
lOS
2SO
40
81
Desetina od i graha 4S
Desetina od s porezom na tapiju SO
Vodenice, pola godine l, porez 16
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 180
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad SO
Selo Sopoti'", (Sesveti) sa zeminom Mu-
stafe i pripada spomenutoj
Numa!n/, ser-oda, 22
Musa Mehmedov, 22
Ibrahim Mahmudov, 22
Mustafa Dursunov, 22
Sulejman Ejnehanov, 22
Husejn Pirijin, 22
Turhan Abdullahov, 22
Ejnehan Mehmedov, 22
Husejn Ismailov, 12
Bali Hasanov, 12
Ajas Bosna, 12
ll
Prihod od desetine i resmova 2SOO
Zemljarina 190
Penica, kejla 40 1120
Napolica, kejla 20 400
Porez na drva i vrt 77
Desetina od konica 2SO
Desetina od sijena S7
Desetina od lana i konoplje 200
Desetina od i graha 2S
Desetina od s porezom na ta piju 12S
Vodenice, pola godine l, porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom 40
M ezra Lakuje; Alije, Alemah i
Fatine, djeca Bali-age pripada Kuthevi-
22
109
Vjerojatno selo Cerovac nedaleko Kutjeva.
110
Nestalo.
Prihod od desetine i resmova SOOO
MezraYrbova i Zavrje, u blizini sela So-
poti, Ciftluk Alija, Alemaha i Fatime,
djevojke Bali-age pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova SSO
Ali-age, na Mezrama Vrbova i
Zavrje, pripada Kuthevi
Prihod od desetine i resmova 14SO
Selo Hrvatinovci"', pripada Kutjevu
Kurd, ser-oda - 22
Husejn Hudaverdijev, 12
Gazanfer Korkudov - 22
Memi Hadin
Mezid Hamzin, 22
Jusuf Abdullahov, 12
Hasan Jusufov, 22
Ilija, martolos

9, muslimana 7, 2
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Vratnica 2
Penica, kejla 40
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana
Desetina od
2889
112
80
1120
600
S6
2SO
4S
139
so
Desetina od s porezom na ta piju 62
Vinogradi muslimana, dunuma S,
pristojba 2S
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
200
te porezom na vinsku burad ISO
Zemin Lepenski, dio
pripada Kuthevi, izgon, 2
Prihod od desetine i resmova ISO
Selo Gornja i Dolnja Duboka'", pripada
spomenutoj
Ali adijin, 22
Dafer Hadi Ahmedov, 22
Kurd Velijin, 22
Turhan adijin, 22
Sulejman Hasanov, 22
Hasan Abdullahov, 22
Hamza Bosna, 22
Osman, doseljenik, 12
Firuz Abdullahov, 12
Ahmed Abdullahov, 12
10
Prihod od desetine i resmova 48SO
Zemljarina 190
Penica, kejla SS 1S40
Napolica, ke j la SO l 000
Porez na drva i vrt 70
Desetina od konica 3SO
Desetina od sijena 100
Desetina lana 220
Desetina SO
Desetina od s porezom na tapiju 120
Baduhava s poljarinom i mladarinom 21 O
Vodenice, ruevna l
Mezra Bobovi Zdenci s livadom Behko-
dol i Mehmeda Mustafinog,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 2SO
11139
Selo Dolnje i Gornje Grabarje'", pripa-
da Kuthevi
10/46
Ejnehan irmerdov, 22
Husejn Abdullahov, 22
Hasan Abdullahov, 22
Davud Alijin, 22
Ferhad Alijin, 22
Ibrahim Alijin, 22
Nesuh Abdullahov, 22
Jakub Hasanov, 22
Murad Hasanov, 22
111
Nestalo.
112
Duboka, Felseudoboka, Felsewdoboka u Poekoj
upaniji (Csanki, o. e., JJ., p. 405). Duboka, Duboeka
1698. i 1702. (Mauran, o. e., p. 287,288, 291-293,296,
297: o. e., p. 70, 180, 185). Selo Duboka
juno od Gradita Bektekog.
m Grabarya, Grabarye, Graborya, Graborye u Poekoj
upaniji (Csiinki, o. e., JJ., p. 409). Grabar, Grabarie,
Gragar 1698. i 1702. (Mauran, o. e., p. 280, 302, 305,
307,309,315: o. e., p. 70, 169-172, 175). Selo
Grabarje sjeverno od Ciglenika.
81
Veli Abdullahov, 22
Husejn Uvejsin, 22
Firuz Alijin, 22
Davud Abdullahov, 22
Davud Husejnov, 22
Bali Bosna, 22
Ibrahim Mahmudov, 22
Dursun Bosna, 22
Jusuf Ilijasev, 22
EjnebegiJakubov,22
Memi Umurov, 22
Firuz Hasanov, 22
Nesuh Bosna, 22
Beir Ferhadov, 22
Ferhad Bosna, 22
Veli Bosna, 22
25
Zemin i u posjedu sta-
novnika spomenutog sela
Prihod od desetine i res mova 67 50
Zemlj arina 5 50
Penica, kejla 90 2520
Napolica, kejla 70 1400
Porez na drva i vrt 175
Desetina od konica 549
Desetina od sijena 140
Desetina od lana 380
Desetina od l OO
Desetina od s porezom na tapiju 220
Vodenica, pola godine, porez 96
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 400
Baduhava s pol jarinom i mladarinom 220
Selo Tirbunjak''' (Trbunjak), pripada
spomenutoj
Pavlov
Ivak Pavlov
Matija Pavlov
Petar
Filip
Mati /Matej/ I vako v
Pera tevkov
Matija
Pava!
Luka
Mihal
82
Pita
Ivo
Martin
Itvan
Bogdan Vukasov
16
Batine Lukovac, apina,
Satnica i izgon Despot
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 16
Penica, kejla 45
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana
Desetina od
Desetina od s porezom na tap iju
Vodenice, pola godine, l , porez
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
3510
640
1260
600
112
250
45
77
20
60
16
220
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Meua Doplenica, u blizini spomenutog
sela Trbunjak, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 1400
Selo (Gorkodol) sa irovi-
nom u granicama spomenutog sela, pripa-
da Kuthevi
Osman Alijin, 22
Bekir Jusufov, 22
Dafer Nesuhov, 22
Mehmed Alijin, 22
Husejn Alijin, 22
Ridvan Mustafin, 22
Korkut Jusufov, 22
irmerd Abdullahov, 12
Il ijas Abdullah ov, 12
9
Prihod od desetine i resmova 2560
114
Therbusnyak u Poekoj upaniji (Cs!lnki, o. e., II., p.
429). Vjerojatno selo Darkovac u blizini Sapne, na to
ime brda Trbonjak iznad Darkovca.
"' Gewrgfalwa, Gywrgwelgh (Csanki, o. e., Il., p. 410).
Gyurakovacz u popisu 1702. o. e., p. 156).
Selo Jurakovac kod Nove Ljeskovice.
Zemljarina 178
Penica, kejla 40 ll20
Napolica, kejla 21 420
Porez na drva i vrt 77
Desetina od konica 250
Desetina od sijena 57
Desetina od lana 200
Desetina od 25
Desetina od s porezom na tapiju 125
Vodenica, ruevna l
Baduhava s poljarinom i
mladarinom l 08
Mezra Svojnica, u blizini spomenutog
sela
Prihod od desetine i resmova 320
M ezra Draganovci, u blizini sela
dol, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 460
Selo Granje"', pripada spomenutoj
Mehmed Velijin, 22
Bali Husejnov, 22
Mustafa Hasanov, 22
Hasana, Halila, i Hudaverdija,
sinova Bajezidovih i Alija, sina Timuro-
vog, na osnovi sudskog huddeta, 22
Kurdali Mustafin
Hajdar Mustafin, 22
Hani, lskenderove, na osno-
vi tapu-name, 22
Ibrahim Mehmedov, 22
Timur Isin
Hadi Isin
Mustafa
Ibrahim Abdullahov
12
Prihod od desetine i resmova 3200
Zemlj arina 154
Penica, kejla 45 1260
N a polica, ke jia 40 800
Porez na drva i vrt 84
Desetina od konica 227
Desetina od sijena 26
Desetina od lana 200
Desetina od l OO
Desetina od s porezom na
tapiju 200
Vodenice, pola godine, 3, porez 48
Bad uha va s polj arinom i mladarinom 1 O 1
irovina ume Granice, pripada spomenu-
toj
Prihod od resmova 500
Meua Petanica s meuom Borinovica i
Mustafe, na spomenutoj mezri,
pripada spomenutoj- 22
Vodenica, objekat l
Prihod od desetine i resmova 355
Mezra Galdenovica s Hasana,
Halila, Hudaverdija i Zulehe /Zelihel,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova 398
Meua u blizini spomenutog
sela !pripada spomenutoj/
Prihod od desetine i resmova 395
Meua Lipovica, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova 80
Selo pripada Kuthevi (Kutjevo)
Uvejs-aga, 22
Aliah, 22
Dafer, ser-oda, 22
Hasan Muradov, 22
Gazi Jusufov, 22
Mehmed Turhanov, 22
Ali Husejnov, 22
Veli Mehmedov, 22
Timur Ferhadov, 22
Ibrahim Ferhadov, 22
Ramazan Huremov, 22
Be hram Tim urov, 22
Bali Mehmedov, 22
Hasan Turhanov, 22
14
Prihod od desetine i res mova 7 500
116
Gran ye, Graine 1698. i 1702. (Mauran, o. e., p. 309,
316, 317: o. e. p. 70, 164, 167, 168, 170). Selo
Granje juno od Cerovca
111
Wyssycze u Poekoj upaniji (Cs;inki, o. e., II., p.
431). Viszaehe 1702. o. e., p. 162). Selo
u blizini Tominovca. Moda sada Cerovac
Poeki, sa selom Tominovcem.
83
Zemlj arina
Penica, kejla 120
Napolica, kejla 79
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana
Desetina od
308
3320
1580
98
550
250
394
250
Desetina od s porezom na ta piju 300
Vodenice, pola godine, l porez 16,
ruevna l
Baduhava s polj arinom i mladarinom 394
Selo Buk( o )valica '", pripada spomenutoj
Ali-hade, imam
Inehan divane, konjanik
Piri Bosna, konjanik
Hajdar Bosna, konjanik
Ahmed Husejnov, 22
Hasan Nesuhov, konjanik
Durak Ramazanov, konjanik
Bali Bosna
Sefer-age s Dafer-aginim dije-
lom
9
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Penica, kejla 45
Napolica, kejla 40
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana
3000
22
1460
800
7
170
29
200
Desetina od 50
Desetina od s porezom na tap iju 150
Vodenice, pola godine, 2, porez 32
Baduhava s polj arinom i mladarinom 80
Selo imunovci"', pripada spomenutoj
Ali Bektaev, 22
Nesuh ?, 22
Timurhan Ferhadov, 22
Memi Turhanov, 22
Hasan Mahmudov, 22
Osman Pervanov, 22
Veli Bektaev, 22
84
Behram 22
Veli Nesuhov, 22
Gazi Muruvvetov, 22
irmerd Abdullahov 12
Memi Alijin, 12
Memi Sufin, 12
Turhan Jusufov, 12
Kurd 12
Abdurrahman 12
Bali Bosna, 12
Veli Topi /topdija/, 22
Paajigit, doljak, 6
drugi Kurd 12
Bosna, 12
Ulak Husejnov, 12
22
Prihod od desetine i resmova 5556
Zemljarina 368
Penica, kejla 85 2380
Napolica, kejla 65 1300
Porez na drva i vrt 154
Desetina od konica 451
Desetina od sijena 48
Desetina od lana 255
Desetina od l OO
Desetina od s porezom na tapiju 150
Vodenice, pola godine, 2, porez 32
Baduhava s polj arinom i mladarinom 218
Mezra u blizini spomenutog
sela, pripada Kuthevi
Prihod od desetine i resmova 1352
Mezra Dragaljevci, u blizini mezre Ko-
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 720
Selo Radoslavci
120
, drugim imenom Rado-
pripada Kuthevoj
Velidan Inehanov, 22
Ali Evrenosev, 22
Kurd Mahmudov, 22
118
Bokowa\cz u Poekoj upaniji (Cs3.nki, o. e., ll., p.
40 l). Nestalo bez traga, a nalazilo se negdje u okolici u-
manovaca.
119
Symonolch, Symonowcz u Poekoj upaniji (Cscinki,
o. e. II., p. 425). Selo umanovci zapadno od Grabarju.


Radouanch, Radowanch, Radauanch u Poekoj upa-
niji (Csanki, o. e., Il. p. 424). Radovanezi 1698. i 1702.
(Mauran, o. e., p. 375-377: o. e., p. 71, 142,
143, 148). Selo Radovanci nedaleko Velike.
Ramazan Mahmudov, 22
Husejn Alijin, 22
Hasan Alijin, 22
Ajas Ilijasov, 22
Ferhad Velijin, 22
Murad Sulejmanov, 22
Ibrahim Hali! ov, 22
Bali Velijin, 22
Ferhad Velijin, 22
Memi Ferhadov, 22
Hasan Abdullahov, 22
Gazanfer, brat spomenutog, 22
Husejn Abdullahov, 22
16
Prihod od desetine i resmova 441 O
Zemljarina 352
Penica, kejla 62 1736
Napolica, ke j la 55 ll OO
Porez na drva i na vrt 112
Desetina od konica 280
Desetina od sijena 132
Desetina od lana 27 5
Desetina od 75
Desetina od s porezom na tap iju 150
Vodenice, pola godine, 3, porez 48
Baduhava s poljarinom i mladarinom 150
M ezra Korlatovica, drugim imenom Kor-
lat, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 5850
Varo Gradika'", pripada spomenutoj
Murad, mesar, 12
Turhan Mehmedov, 12
!skender Abdullahov, 22
Behram Hamzin, 22
Jusuf Hasanov, 12
Memilskenderov,22
Ali Abdullahov, 12
Veli 6
Ali Novosel, 6
Osman Abdullahov
Arslan Abdullahov, 22
Mustafa Abdullahov, 6
Osman Balijin, 12
Hurrem Ferhadov, 22
Mustafa Saltukov, 12
Husejn Velijin, 12
Nesuh Hasanov, 22
Zulfikar Velija, 22
Ali adijev, 22
Hasan Kurdoc, 22
Hasan Balijin, 22
Timur, kethoda
Memi V e lij in, 22
Mustafa, spahija
Mehmed Mustafin
Kurd Hasanoc, 12
Gazi Nesuhov, 22
Inehan,divane,22
Memi Ilijasov, 22
10/491111411
Veli Bosna, 22
Ali ....
Mehmed Inehanov, 22
Uvejs Bosna
33
Prihod od desetine i resmova 8600
Zemljarina 498
Penica, kejla 135 3760
Napolica, kejla 99 1980
Porez na drva i na vrt 330
Desetina od konica 575
Desetina od sijena 200
Desetina od lana 395
Desetina od l OO
Desetina od s porezom na tapiju 328
Vodenice, pola godine, 4, porez 64
Baduhava s poljarinom i mladarinom 370
Mezra Dragomirci, u blizini spomenute
varoi, koriste je lnehan, ser-buljuk, Hu-
sein, ser-buljuk, Kurd Uvejsov i Memi Ili-
jasov, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova 450
M ezra Hmeljite 1?1, u blizini spomenute
mezre, koriste je Ejnehan, ser-buljuk,
121
Castrum ligneum Gradistya, Gradistia, castellum
Gradysthya, Gradisca u Poekoj upaniji (Cs<lnki, o.c.,
Il., p. 394). Gradische, Gradisese, Gradisea 1698. i 1702.
(Mauran, o.e., p. 288, 291, 296, 304: o.c., p.
70, 178-181, 185-187, 209). Selo Gradite Begteko ju-
od Kutjeva.
85
Husein, ser-buljuk, Kurd Uvejsov i Memi
Ilijasov, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 300
Meua drugim imenom Ben-
s Pavlovcima, u blizini Gradike,
koristi je Veli
Prihod od desetine i resmova 890
!ttfezra /U/stupar, u blizini sela Bogdinci;
Ciftluk Alija Surina, Hasana i Huseina -
22, vodenica l, ruevna
Prihod od desetine i resmova 693
Selo sa irovinom u granica-
ma spomenutog sela, pripada spomenutoj
Matija Koroac, s vlastitom batinom u
Pavlovcima
Matkov s vlastitom batinom na
zemlji Gornja Granica
Mihal Valkov s polovicom batine Pan-
i vinograd Stipanac
Pava! Mihalov s vlastitom batinom na
zemlji Slapotinci
Petar Ivaniev s vlastitom batinom na
zemlji
5
Dio livada spomenute raje, na zemlji iri-
nac i Gornja Granica
Prihod od desetine i resmova
Vratnica
Penica, kejla 14
Napolica, kejla lO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od Jana i konoplje
Desetina od i graba
Desetina od s porezom na tapiju
Desetina od mota pinta 15, po 5
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
1239
200
393
200
35
60
38
40
35
25
75
49
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 30
Selo Islapotnica
123
, pripada Kuthevoj
Nikola Nikin
Radul Jankov
Vujica Mirkov
Vujin Radmanov
86
Itvan Gojkov
5
Dio livada raje spomenutog sela, na zemlji
irinac?
Prihod, zamjena za desetinu l 030
5, po 180, u gotovom novcu 900
Porez na ta piju l O
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad 120
Selo drugim imenom Grazdin-
ci, pripada Kuthevoj
Grgur Ivaniev, na vlastitoj batini, na
mjestu Babina ?
Lazar Eflak s vlastitom batinom u Pa-
vlovcima
Bala Ivkov
Matija
4
Livada Dujkovci, u posjedu stanovnika
spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Penica, kejla 39
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
3500
160
1092
700
37
390
Desetina od sijena 95
Desetina od lana i konoplje 250
Desetina od i graha 185
Desetina od s porezom na tapiju 250
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 340
Selo Luinci'" s batinama Behar i Crno-
glavac, Vrh, Joavka, livadom
Ali-vojvode i irovinom sela Luinci i Le-
skovci
Martin
Radul Radmanov
Radosav Vukdragin
122
Nestalo.
123
Rudina Slobodnjaci juno od Vetova.
124
Gradwsolch, Gradusowcz u Poekoj upaniji (Cs<i.n-
ki, o. e., II., p. 410). Naselje pripadalo katelu Gradite.
Nestalo.
m Nepoznato
VukRadojev
Martin
Vujica
Radko
I va Vuksanov
Dimitre Vukdragin
Radoje V en
Nikola
Marko Radosavov
Iskrosav Vukdragov
Vuksan Pavlov
Ili j a
Vukainov
Milija /Mileta/
17
DiQ livada Vlaha spomenutog sela na zem-
lji Sirinac i Gornja Granica
Prihod, zamjena za desetine
17,po 180
Porez na tapiju
Vodenica l, porez
3200
3060
15
16
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad ll O
!ttfezra Gornja i Do ln ja Brazda, Hisarluk,
Cavdarluk, Vrba, Pivica ?, Lipa i Jelo-
vac, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova 200
Mezra Draganovica, u blizini spomenu-
tog sela, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 720
10/50
Selo pripada spomenutoj
Pava!
Mika Petak
Marko
Petar J anoev
Mato na batini Ivanje
11/43

Mato Jerakov
I v e ?
8
Prihod od desetine i res mova 2280
Vratnica 8 320
Penica, kejla 30
N a polica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
840
400
56
168
25
120
Desetina od i graha 30
Desetina od s porezom na tapiju 55
Vodenica l, ruevna l, porez 16
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
Desetina od sijena
Desetina od lana
100
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 150
Selo Gornji i Dolnji Ilijaevci
127
, sa zemi-
nom Veliki izgon, pripada spomenutoj
Arslan Abdullahov, 22
Hasan Nesuhov, 22
Firuz Mahmudov, 22
Ahmed Abdullahov, 22
Durmu Jusufov, 22
Memi Abdullahov, 12
Jusuf i Murad, sinovi Jahja-vojvode
Dursun Abdullahov, 12
Hasan Ramadanov, 12
Hasan Pir-Alijin, 12
Ibrahim Abdullahov, 12
Memi Abdullahov, 12
12
Livade muslimana Kutheve, u granicama
spomenutog sela
Prihod od desetine i res mova
Zemlj arina
Penica, kejla 30
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana
Desetina od i graha
1900
160
840
400
49
125
63
170
92
'" Chenko u Poekoj upaniji (Csanki, o.c., II., p. 403).
Csenkovo, Chenkovo 1702. o.c., p. 71, 188,
321; Mauran, Popis zapadne i srednje Slavonije, p.
J 14-1 16). Selo od
127
U popisima iz 1698. i 1702. Illiasevczi se navode kao
pusto selite u blizini Kutjeva. Smjetaju naselja moda
odgovara rudina Oljasa juno od Kutjeva.
87
Desetina od s porezom na ta piju 4S
Vodenice, ruevne 2
Baduhava s polj arinom i mladarinom l OO
i Murada, sinova
Nesuhovih, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova ... 3SO,
vodenica l
M ezra Inbunica, pripada Kuthevoj
Ibrahim, ser-oda, 22
Behram Balijin, 22
Mehmed Hizirov, 22
Prihod od desetine i res mova SSO
Selo pripada spomenutoj
Hasan Abdullahov
Mehmed Abdullahov
J u suf Abdullahov
Dafer Abdullahov
Veli Kurdov
Piri Abdullahov
Ibrahim Abdullahov
7
Prihod, zamjena za desetinu
/u 672jo: i resmove/ ll OO
7, po l SO, u gotovom novcu l OSO
Baduhava s polj arinom i mladarinom SO
Selo s Alija, sina
Iskenderovog, pripada Kuthevoj
Martin Sakin
Matija
Ive
Mihal
Ive Petrov
Mika V /u TD 672 dodano: sam je
koristi /batinu! u selu Drenovik
Ivan Jerakov
Pava! Itvanov
Ilija
9
Prihod od desetine i res mova 1200
Vratnica 9 360
Penica, kejla lS 420
Napolica, kejla 8 160
Porez na drva i vrt 63
88
Desetina od konica SO
Desetina od sijena 20
Desetina od lana i konoplje 30
Desetina od i graha 2S
Desetina od s porezom na ta piju 3S
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad 37
Vodenica, ruevna l
Selo Drenovik
130
, u blizini spomenutog,
izuzevi dio koji koristi Mika
Prihod od desetine i res mova SOO
Mezra Kopnica i Sveti pripada
spomenutoj
Husein-bega, zaima, temeljem
sudskog huddeta
Ahmeda sina Alijevog, na spome-
nutoj mezri
Prihod-zamjena za desetine, u
gotovom novcu, sa hajmaneom
/nomadima! 300
SeiQ Dolnji umanovci"', s m ezrom Gor-
nji Sumanovci, pripada spomenutoj
Isa Timurov, 22
Timur Alagozin, 22
Nesuh Abdullahov, 22
!skender Abdullahov, 22
Kurd Nesuhov, 22
Husejn Bosna, 22
Ramazan Hasanov, 22
Ali Abdullahov, 22
Memiah Ahmedov, 22
9
Prihod od desetine i resmova 3000
Zemljarina 198
11
x Farkashaza u Poekoj upaniji (Cscinki, o.c., II., p.
407). Vucsevczi, Vukchevchi 1698. i 1702. (Mauran,
o.c., p. 303: o.c., p. 176, 177, 185). Selo Vu-
kojevica nedaleko sela Duboka.
129
Porechia, Porecchya u Poekoj upaniji (Cscinki, o.c.,
Il., p. 422). Porecs, Porecse, Porich, Poritschke 1698. i
1702. (Mauran, o.c., p. 301,304,318: o.e., p.
70, 178). Selo juno od Bektea.
l.'ll Drenoch, Drenawlych u Poekoj upaniji (Csiinki, o.
e., IL, p. 406). Naselje pripadalo Graditu Bektekom.
Nestalo.
01
Vjerojatno selo umanovci juno od Tominovca.
Penica, kejla 4S 1260
N a polica, kejla 3S 700
Porez na drva i vrt 63
Desetina od konica 3SO
Desetina od sijena 20
Desetina od i graha, boba i
slanutka S2
Desetina od lana i konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od s porezom na ta piju 91
Vodenica l, ruevna, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 130
Mezra Petevalci, u blizini spomenutog
sela
Prihod od desetine i resmova 2SO
11143
Selo Hrmenci'" /Mermenica, Hrtenci/,
drugim imenom Hrnovci /Hrtovcil pripada
spomenutoj
Radin Vukosavov
Milosav Vukosavov

I van
Nikola
Petrov
Nikola Vukin
Toma Jelkov /Belkov/
Ivani
9
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 9
Penica, kejla 40
Napolica, kejla 2S
Porez na drva i na vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana
2S60
360
1120
soo
63
200
20
90
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 30
Desetina od s porezom na tapiju 31
Porez na sitnu stoku s torarinom 2S
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje !OO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 21
M ezra Partoevci, Hasana, Husei-
na, Alije i Mustafe, pripada Kutjevu
Prihod od desetine i res mova 41 O
Mezra Mustafe, Hasana,
Huseina i Alije, pripada spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 1140
Selo Bogdanovci"' (Boganci), ranije (u
starom defteru?) je bilo mezra, a sada je
postalo selo, pripada spomenutoj
Sefer Ferhadov, 22
ahman Evrenosev, 22
Kurd Muradov, 22
Ive 22
3
Prihod od desetine i resmova 132S
Vodenica, ruevna, l
Selo Nerievci'", pripada spomenutoj
Mehmed Hasanov, 22
Ismail ov, 22
Tim ur Ismail ov, 22
Husejn Balijin, 22
Dafer Muruvvetov, 22
broj nije naveden
Prihod od desetine i resmova 2300
Porez na ll O
Penica kejla 2S 700
Napolica, kejla 27 S40
Porez na drva i vrt 3S
Desetina od konica l SO
Desetina od sijena 4S
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 160
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 130
Desetina od s porezom na
tapiju 80
Baduhava s poljarinom i
mladarinom 3SO
Vodenica ruevna l
m Naselje nestalo.
13
' Nestalo.
L\.1 Neresevczi, Neresevczy pusto selite 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 319: o.c., p. 70, 170). Selo
se nalazilo u okolici Grabarja.
89
Selo s Toplovci i izgo-
nima desj!ota i pana i zemljitem (erazi)
Zidara? Zivka, pripada spomenutom
Radojkov
Martin
Matija Dragaev
Mihal
Pita
Toma
Matija
IVani
Ivan

Marko
Pejak
I van Ferencov
Petrov
Ali Abdullahov, 22
Hasan Ahmedov, 12
Murad Kajdefov?, 12
Dafer Ejnehanov 12
Durak Elkin ? 12
19, 14, muslimana: 5
Prihod od desetine i resmova 5000
Vratnica 14 560
Penica, kejla 75 2100
Napolica, kejla 75 900
Porez na drva i vrt 138
Desetina od konica 350
Porez na zemlj arina 80
Desetina od sijena 121
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 100
Vodenica, pola godine, l, porez 16
Porez na sitnu stoku s torarinom 150
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 50
M ezra Darevci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova l OO
Mezra Petarca Selite, u blizini sela
pripada Kutjevu
90
Bekir J us uf ov, 22
Korkud Jusufov, 22
Prihod od desetine i resmova 600
Selo pripada spomenutom
Ferenc Ivkov,
Bla
2
Prihod od desetine i resmova 2000
Selo Tominovci"', pripada spomenutom
Murad Uvejsov, 22
Bali Mehmedov, 22
Behram Timurov, 22
Sefer Berrakov, 22
4
Prihod od desetine i res mova 6050
Porez na 88
Penica, kejla 70 1960
N apo lica, kejla 50 l 000
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 350
Desetina od sijena 271
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 320
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 150
Desetina od s porezom na tapiju 200
Vodenica, 5, porez 80
Baduhava s polj arinom i mladarinom 327
Selo

s mezrom Svilkovci,
pripada spomenutom
Milak Ivaniev !Ivaev/
Vujin Vlatkov (Vlajkov)
Vu j ko Ivanov
Dragosav Radojev
Jovin
1
'
15
Possessio Cheglyn, oppidum Cheglin, Czeglen u
poekoj upaniji (Csanki, o.c., Il., p. 126). Zaglin, Csa-
glin 1702. o.c., p. 181, 184, 185). Selo
Caglin sjeverno od Migalovaca.
1
'
16
Kunichowch u Poekoj upaniji (Cs<inki, o .. e., II., p.
415). Priblian smjetaj naselja ne moe se utvrditi.
137
Tominovczi, Tominovacz, Dominovatz 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 299,301,310-313,315, 319;
las, o.c., p. 70, 159-162, 168, 169). Selo Tominovac u
blizini Bjelievaca.
!.ls Nepoznato.
11144
Prihod u gotovom novcu
po 200
Porez na tapiju
Mladarina
Baduhava s poljarinom i porezom
na prodaju vina u buradi ma
10/52
Selo Leskovci'", pripada Kutjevu
1120
1000
15
32
73
Vuksan Dragojev, na Mustafinoj batini
Vukdrag Vukov, na Alijinoj batini
Radko Nikolin
Kurd Abdullahov
4, 3, muslimana: l
Cerje, koristi je spomenuta raja
Prihod od desetine i res mova 900
Selo 'M' i vkovci ? l , pripada
spomenutom
Mihajlo
Radosav
Mileta, Pavalov
Ivani, Vukosavov
4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Penica, kejla 15
Napolica, ke j la l O
Porez na drva i vrt
Desetine od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Vodenica, ruevna, l
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
1250
160
420
200
28
80
25
49
35
35
68
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 150
Jakuba i Alije, to su tri izgona
poznata po imenu Hrvat Kata, 22
Prihod od desetine i resmova 850
Batina Pavala u blizini sela
pripada spomenu-
toj
Prihod od desetine i resmova 250
Selo Bunievci"', pripada spomenutom

Milko
2
Prihod od desetine i resmova 509
Selo Ubakovci'", /Obadevci/ s mezrom
Satnica, pripada spomenutom
Gazanfer Balijin, 22
Memi Kurdov, 22
Biri Hasanov, 22
Hasan-aga, 22
Timur, 22
Radenov
6, muslimana: 5, l
Prihod od desetine i res mova 1600
Porez na ll O
Vratnica l 40
Penica, kejla 15 420
N a polica, ke j la 14 280
Porez na drva i vrt 42
Desetina od konica 90
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 55
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 49
Desetina od s porezom na ta piju 69
Baduhava s polj arinom i mladarinom 213
Vodenica, ruevna, l
Selo Veliki i Mali Dimitrovci'", sa zem-
ljom Bogdanovci, pripada Kutjevu
IJq Lezkawycha, Leszkouicha, Lyzkoucha (Cs3.nki, o.c.:
II., p. 416). Lizkovicza, Leskovicha, Lizkovica 1698. 1
1702. (Mauran, o.c., p. 297: o.c., p. 70, 182,
183). Selo Stara Ljeskovica nedaleko
1
.w Nestali bez traga.
141
Nestali bez traga.
m Obagyovcz, Jobagyowcz u Poekoj upaniji (Cs<inki,
o. e., II., p. 413, 418). Nalazili se u okolici Gradita Bek-
tekog i nestali.

Selo Mitrovac zapadno od Kutjeva.
91
Osmana, Aliaha i Hurrema, si-
nova Velijinih, 22
Vinograd dunuma 3 po 5
JusufMehmedov, 22
Memi Uvejsov, 22
Beir i Sefer Alijini, 22
Ibrahim Hasanov, 22
Hasan Husejnov, 22
6
i anju onoliko zem-
lJita kohk_? m_og':l. zemljitu koje pre-
ostane moze SIJati 1 zeti tko god eli pa od
toga daje desetinu. '
Prihod od desetine i resmova 3250
Porez na 110
Penica, kejla 45 1260
N a polica, ke jia 40 800
Porez na drva i vrt 49
Desetina od konica 295
Desetina od sijena 280
od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe 141
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 10
Desetina od s porezom na ta piju 113
Vodenica, pola godine, 2, porez 32
Porez na sitnu stoku s torarinom 35
Baduhava s poljarinom i mladarinom 130
(u TD 650 dodano i:
Selo Tomaeva'
44
sa zemljom Markov
Vrh, pripada spomenutom
Toma Stepanov
Pava! Petrov
Vladko Mihalov
Luka
Vuk Mihajlov
Pava!
Jovan Nikolin
Bartol Radulov
Luka Tomin
Petar Ivaniev !Ivaev/
Martin Levakov
Mihajlo Meelinov
Ikin?
tefan Odojak
Mihal
Turhan Timurov, 12
92
16, muslimana: l, 15
Ibrahima i Ahmeda, sinova Kaji-
nih, u spomenutom (selu)
Prihod od desetine i resmova 3280
Porez na 12
Vratnica 15 600
Penica, kejla 40 1120
Napolica, kejla lO 200
Porez na drva i vrt 112
Desetina od konica 206
Desetina od sijena 150
od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju ll O
Vodenica, pola godine, 2, porez 32
Porez na sitnu stoku s torarinom 150
Desetina od mota, pinta 30 po 5 150
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 100
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 100
Mezra Goranci, pripada Kutjevu to su
zemlje opata Porkolaba '
Kejvana, Ibrahima, Ishaka, Ha-
sana, drugog Hasana Alijinog, na spo-
menutoj opatovoj 22
Prihod od desetine i res mova 500
10/53
(11/45)
Mostovi (prijelazi) na planini i klancu
Trbunjak,
Kumcmc1 1 pripadaju nahiji
da su stanovnici spome-
sela u starom defteru upisani kao oni
koJI odravaju i mo-
stove, koJih na spomenutom javnom putu
:ma _10, _umu oko puteva i
cuvaJU klanac, (u zamJenu) pod uvjetom
da su izvanrednih nameta
horlu,ka, djece u
drveca, sluzenJa po i palanka-
<;>d. poreza . za mitropolita i drugih
obJcaJmh davanJa, i u novi carski defter
upisani su na prethodni
144
Nepoznato.
10/53
(11145)
IV. NAHIJA ORLJAVSKA, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
Selo Trgovite'" s mezrom i
trnim resmom i godinjeg
trgovanja, pripada spomenutom
Redeb Hoda, hatib
Koda Ali Aga
Hurrem, mujezin
Kurd, mujezin
Mehmed, ser-oda
Nesuh Timurov
Hizr Hasanov, 22
Durak Musin, 22
Nesuh Ismailov
Husejn Abbasev
Memi Husejnov, 22
Hizr Husejnov, 22
Ba jezid Alijin, 22
eh var /ehsuvar?/ Tur-Alijin, 22
Piri Bajezidov, 22
Dafer Abdullahov, 22
Kurd Isin, 22
Veli Tutsakov, 22
Jusuf Mehmedov, 22
Jusuf Alijin, 22
Alidan, ser-oda, 22
Mezid Mehmedov, 22
Timurov, 22
Ferhad Abdullahov, 22
Ibrahim, pridolica, 22
Omer Mehmedov, 22
Memi Abdullahov, 22
Pervanelshakov,22
Kurd Abdullahov, 22
29
Prihod od desetine i resmova 5000
Zemljarina 462
Penica, kejla 65 1820
Napolica, kejla 40 800
Porezna drva i vrt 147
Desetina od konica 450
Desetina od sijena 150
Desetina od lana 280
Desetina od 25
Desetina od s porezom na tapiju 150
Vodenica l, pola godine, porez 16
Desetina od kestena 250
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 340
Bad uha va s poljarinom i mladarinom ll O
Mezra Podlalstranje u blizini sela Trgo-
vite, koriste je stanovnici spomenutog,
pripada spomenutoj.
Vodenica, ruevna l.
Prihod od desetine i resmova l 000
Selo Crljenci'", pripada spomenutoj.
Mustafa Hasanov
Husejn Jusufov, 22
Veli Mustafin, 22
3
Prihod od desetine i res mova 1208
11146
Selo Jakuevci"', u blizini spomenutog
sela Crljenci
Mustafa Hasanov, 22
Prihod od desetine i resmova 649
Selo Dolci'"s mezrom Ku
Piri Jusufov, 22, na
!skender, hersek, 12
Mustafa Jusufov, 22


Tergouisthya u Poekoj upaniji (Cs<lnki, o. e., Il., p.
429). Pripadalo gradu Orljavi i nestalo.
146
Cerlenzi, Czerliencza, Czerlyenczi 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 357: o.c., p. 70, 208). Selo
Crljenci iznad Slobotine.
147
Jakwsunch, Jaksocz, Jakwsewcz, Jakosewcz u
Poekoj upaniji (Csanki, o. e., Il., p. 412). Pripadali
gradu Orljavi. Nestali.
148
Dolac, Dolyacz, Doolocz u Poekoj upaniji (Csanki,
o.c., II., p. 406). Dolacz 1698. (Mauran, o.c., p. 327).
Selo Dolac juno od Brestovca.
93
Gazanfer Hasanov, 22
Ali Husejnov, 22
Timurhanov 10/54
Murad Ferhadov, 22
Ali Abdullahov, 22
Murad Abdullahov, 12
Paajigit, ser-buljuk 22
Kurd Timurhanov, 22
Piri Alijin, stanovnik sela Trgovite, 22
12
Prihod od desetine i resmova 3538
Zemljarina 222
Penica, kejla 50 1400
Napolica, kejla 25 500
Porez na drva i vrt 154
Desetina od konica 350
Desetina od sijena 280
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 241
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od s porezom na tapiju ll O
Vodenica l, pola godine, ruevna l,
porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 205
Selo Posredje'" s mezrom
pripada spomenutoj
Ibrahim Daferov, 22
Ismail Ibrahim ov, 22
Memi Alijin, 22
Mehmed (vjerojatno turski ratni zaroblje-
nik), 22
Mehmed Mustafin, 22
Ali Timurov, 22
Mehmed Mahmudov, 22
Murad Jusufov, 22
12
Udovica Mihra, 22
10
Prihod od desetine i resmova 4185
Zemljarina 210
Penica, kejla 50 1400
N apo lica, ke jia 30 600
Porez na drva i vrt 84
94
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana
Desetina od
250
260
324
225
Desetina od s porezom na tapiju 250
Vodenica l, radi cijelu godinu, porez 32
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 550
Selo Hersek Turna'", pripada spomenu-
toj
Sulejman 22
Hasan Alijin, 22
aban Mehmedov, 22
Mehmed Muradov, 22
Fatima Alijina, 22
Alija 22
Jusuf Balijin, 22
Husejn Hajdarov, 22
Hasan Mustafin, 22
Abdija Jusufov, 22
Abdija Mustafin, 22
TenziJa, 22
Gazi Reisov, 22
13
Prihod od desetine i resmova 4200
Zemljarina 286
Penica, kejla 52 1456
Napolica, kejla 30 600
Porez na drva i vrt 91
Desetina od konica 389
Desetina od sijena 165
Desetina od lana 324
Desetina od graha 125
Desetina s porezom na tapiju 250
Vodenice 2, porez 64
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad 450
Mezra Migaevci, u blizini sela Hersek
Turna, koriste je stanovnici spomenutog
Prihod od desetine i resmova 21 OO
149
Pozrecse, Podszredve 1698. (Mauran, o.c., p. 321,
348, 350-352, 357, 358). Selo iznad Crljenaca.
""Turnich 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 259,361,369,
371: o.c., p. 69, 154). Selo izmedu
Tretanovaca i Mihalj evaca.
Selo Poljanica"', drugim imenom Poljan-
ska, pripada Orljavskoj
Alija Iskenderov, 22
aban Alijin, 22
Husejn Mustafin, 22'
Bali Abdullahov, 22
4
Prihod od desetine i resmova 1725
Zemljarina 88
Penica, kejla 25 700
Napolica, kejla 15 300
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 52
Desetina od sijena 20
Desetina od lana 150
Desetina od 50
Desetina od s porezom na tapiju l OO
Vodenica l, porez 16
Porez na sitnu stoku s torarinom 50
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 171
Mezra Pridvorski, u blizini Rudina, pri-
pada spomenutoj
ehsuvara Bali Reisa, zemljite
Mikloa
Prihod od desetine i resmova 465
Selo Dolna Vas'" s izgonom
Alija Iskenderov, 22
aban Alijin, 22
Husejn Mustafin, 22
Bali Abdullahov, 22
4
Prihod od desetine i resmova 1725
Zemljarina 88
Penica, kejla 25 700
N apo lica, ke j la 15 300
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 52
Desetina od sijena 20
Desetina od Jana 150
Desetina od 50
Desetina od s porezom na tapiju l OO
Vodenica l, porez 16
Porez na sitnu stoku s torarinom 50
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 171
11147
Selo Malo pripada Odjav-
skoj
Ahmed Abdullahov, 22
Radul
Ognjen Radojicin
3
/u 650: gebr. l, muslim. 2/!
Vodenica, ruevna, l
Prihod od desetine i resmova 530
10/55
Mezra Raan /Rastanl, u blizini spome-
nutog Ibrahim-age, pripada
Orljavskoj
Prihod od desetine i resmova 530
Selo Hozdakovci'" (Odakovci), pripada
spomenutom
?
Vuksan Selakov
2
Prihod od desetine i resmova 2765
Vratnica 80
Penica, kejla 27 756
Napolica, kejla 15 300
Porez na drva i vrt 14
Desetina od konica 455
Desetina od sijena 125
Desetina od Jana 376
Desetina od 155
Desetina od s porezom na tap iju 200
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 15


Polyanzka, Palianska, Poliane, Polyanka, Poglianska,
Poglianae 1660., 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 355,356,
380, 381 : o.c., p. 8, ll, 71, 146, 147, 324 ). Selo
Poijtmska u blizini Kantarevaca.
u
2
Dalnyawaz, Dolnyawuz, Alsofalu u Poekoj upaniji
(C,cinki, o. e., ll., p. 398, 399, 406). Nalazi se u okolici
Moda sada Markovac Poeki ili Miiivojevci.
Vjerojatno Buc.)e Kamensko.
Ozdakowch, Ozdachowcz u Poekoj upanij (Csdnki,
o.c., ll., p. 420). Ostafoszi 1702. (Smiak/as, o.c., p. 233,
234). Selo Odakovci u blizini Bikupaca.
95
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 279
Selo Pavlovci'", s mezrom
Murad Mehmedov, 22
Jahja Alijin, 22
Piri Abdullahov, 22
Jusuf Ferhadov, 22
Husrev Abdullahov, 22
5
Prihod od desetine i resmova 1862
Zemljarina 110
Penica, kejla 20 560
N apo lica, ke jia l O 200
Porez na drva i vrt 35
Desetina od konica 319
Desetina od sijena 25
Desetina od Jana 200
Desetina od l OO
Desetina od s porezom na tapiju 150
Vodenice 2, porez 64
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l O
Selo pripada spomenutoj
Mustafa Hasanov, 22
Sinan Abdullahov, 22
Mustafa Bosna, 12
Memi Mahmudov, 12
4
Prihod od desetine i resmova 1130
/U TD 650 sada nedostaje 18 defterskih
stranica, od sela I v koe vica u nahiji
Orljavska do sela Sopot u nahiji Brod. Te
stranice nedostaju i u izvorniku deftera/
Selo Ivkoevica'", pripada Orljavskoj
Mustafe i Husejna, sinova Meh-
medovih
Gazanfer Bosna
Velija Kara Alijin, 22
Mustafa abanov, 22
Firuz Pervanov, 22
Mezid Abdullahov, 22
Husejn Bosna, 22
Musa Abdullahov, 22
96
8
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Penica, kejla 26
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2900
154
728
300
56
455
25
380
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 150
Desetina od s porezom na tap iju 250
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 302
Selo Opatovci'", pripada Orljavskoj
Gevherah, Mehmed-age,
22
Dihanah, Mehmed-age,
22
Ibrahim Abdullahov - 22
Prihod od desetine i resmova 1400
M ezra Godina u blizini sela lvkoevica,
pripada spomenutom
Mustafe i Huseina, sinova Meh-
med-age, na spomenutoj mezri
Prihod od desetine i resmova 980
Selo Otok"', pripada spomenutom
Sulejman, ser-oda
Kurd Alijin, 22
Alija Sajinov, 22
Ferhad Jusufov, 22
Hasan Mustafin, 22
Hasan Hamzin, 22
155
Paalocz, Pawlowcz, Pawlocz, Paulocz u Poekoj
upaniji (Csanki, o.c., II., p. 420, 421 ). Pavlovczi, Pau
lofzi, 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 322-325,331:
o.c., p. 70, 221, 223). Selo Pavlovci Poeki
sjeverno od
t5(; Perincz, Perenczi, Gerenzy, Pernacz, Perenchy u po-
pisima 1698. i 1702. godine (Mauran, o.c., p. 339,350,
353, 357; o.c., p. 70,226,235,236, 239). Selo
Perenci u blizini Slobotine.


Nepoznato.


Opatovatz 1702. Selo Opatovac sjeverno od
Dola.
1
s
9
Moda selo zapadno od Velike.
Pervane Abdullahov, 22
Balija Abdullah ov, 12
Hasan Abdullahov, 22
Hiam Timurhanov, 12
Niko Milkoev
Vuk, sin spomenutog

12, muslimana lO, 2
Prihod od desetine i resmova s onim to
koristi raja spomenutog sela na zemljitu
sela Prebilna 4300
Zemljarina 178
Vratnice 2 80
Penica, kejla 35 980
Napolica, kejla 30 600
Porez na drva i vrt 77
Desetina od konica 51 O
Desetina od sijena 250
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba l OO
Desetina od s porezom na tapiju 200
Vodenice 2, porez 64
Vinogradi muslimana, dun uma 7, po 5 35
Baduhava s mladarinom i polj arinom 426
Selo Preblina
160
pripada spo-
menutom
Piri Sajinov, 22
Kara Balija Abdullah ov, 22
Uvejs Sajinov
uda, 22
Kurd Nevaki ?, 22
Prihod od desetine i resmova s onim to
koristi raja spomenutog sela na grame!
sela Otok 1140
10/56
M ezra Mianovci, u blizini sela Otok, pri-
pada Orljavskoj
Prihod od desetine i resmova 350
Sulejmana Ser-oda, u blizini gra-
nice sela Otok i mezri Prebilna i
Mianovci
Prihod od desetine i resmova l 050
Selo Vrhovci'", s Pelin Dolom, pripada
spomenutom
H use jn Abdullahov, 22
Kurd Husejnov, 22
Ferhad Iskenderov, 22
Sulejman Iskenderov, 22
Osman Abdullahov, 22
Mustafa Abdullahov, 22
Ilijas Jusufov, 12
Omer Abdullahov, novi musliman, 22
8
Prihod od desetine i resmova 2940
Zemljarina 144
Penica, kejla 24 728
Napolica, kejla 15 300
Porez na drva i vrt 56
Desetina od konica 430
Desetina od sijena 125
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog Juka, kupusa i repe 360
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 150
Desetina od s porezom na ta piju 250
Pristojba na sitnu stoku s torarinom l OO
Vodenica l, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 261
Mezra Sredajica, drugim imenom Sred-
nja Sela, u blizini spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 950
Selo
162
, pripada spomenutom
Alija udaov, na vlastitom 22
Alija Bosna, 12
Ferhad Abdullahov, na zeminu Duraka
Abdullahovog, 22
Zemin Vukdraga Radojinovog
Vodenica l, ruevna
Prihod od desetine i resmova 1600
Selo Kaikovci'" /Kasikovci/, pripada
spomenutom
Husejn Abdullahov, 22
160
Nepoznato.
tl\t Verhoczi, Verofzi u popisima iz 1698. i 1702. (Ma-
uran, o.c., p. 349,350, 354356, 381; o.c., p.
70, 231, 133). Selo Gornji Vrhovci sjeverno od Poljan-
ske.
162
Lucsinczi, Luchinzi, Lucinczy 1698. i 1702. (Mau-
ran, o.c., p. 352-354; o.c., p. 70, 234, 235).
Selo nei iznad Bratuljevaca.
IM Nepoznato.
97
Sulejmanov, 22
Alija Gazanferov, 22
Jusuf Balijin, 22
4
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Penica, kejla 20
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
2800
88
840
400
28
380
50
i crvenog luka, 360
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 150
Desetina od s porezom na ta piju 150
Vodenica l , porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom 238
Mezra Gornja Vrhovina, u blizini sela
Kaikovci, pripada Orljavskoj
Prihod od desetine i resmova 1850
Selo pripada Orljavskoj
Balijin, 22
Balija Hizrin, 22
Kurd Mehmedov, 22
Alija Balijin, 22
Redeb Abdullahov
Osmana i Mustafe, 22
ivko, doljak
7, muslimana 6, l
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Vratnica l
Penica, kejla 25
Napolice kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Vodenica l, porez
Baduhava s poljarinom i mladarinom
98
1950
liO
40
700
400
49
230
35
150
50
80
16
130
Mezra Dolnja Vrhovina u blizini sela
pripada spomenutom
Balijinog, Husein Abdul-
lahovog, Alij Balijevog, Osmana Husej-
novog, Mustafe, brata spomenutog, i
Balija Hizrovog, 22
Prihod od desetine i resmova 1043
Selo Gornja i Donja Koprivna
165
, s
com Vinar, pripada spomenutoj
!skender Sarudin, 22
Husejn Abdullahov, 22
Hasan Husejnov, 22
Veli Abdullahov, 22
Ibrahim Dursunov, na Vinar, 22
Kurdali Velijin, 22
Alija, 12
V elija Husejnov, 22
Hasan Abdullahov, 22
9
Prihod od desetine i res mova
Zemlj arina
Penica, kejla 32
Napolica, kejla 25
Desetina od konica
Porez na drva i vrt
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
3512
138
924
500
550
21
65
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
400
od slanu tka i boba 187
Desetina od s porezom na tapiju 300
Desetina od mota, pinta l O po 5 50
Vodenica l, kolo l, porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom 321
Selo

pripada Orljavskoj
Husein, ser-oda, 22
Husein Atmadin, 22
Vodenica, objekta 2
Prihod od desetine i resmova 465
rM Nepoznato.
16
s U popisima iz 1698. i 1702. Koprivnik, Koprivnicza
(Mauran, o.c., p. 194, 204, 207, 208, 212, 213;
o.c., p. 204, 207). Selo Koprivnica Poeka
u blizini Bzenice.
166
Borichevacz u popisu 1702. o.c., p. 214,
222, 223). Selo kod
10/57
Selo Drevci, pripada Orljavskoj
Mehmed Uvejsov, ser-oda, 22
Dervi Paajigitov s izgonom Jakoevci,
22
Jusuf Velijin, 22
Nesuh Velijin, 22
Gazija Nesuhov, 22
Kurdali Mehmedov, 12
Memi Abdullahov, 12
Lutfi Ferhadov, 22
Ibrahim Bosna, 12
Hasan Hamzin, 22
10
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Penica, kejla 20
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
2000
190
560
500
70
200
60
80
od slanu tka i boba 59
Desetina od s porezom na ta piju 65
Vodenica l, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 200
Selo Hrasna
167
, pripada spomenutoj
Nesuh Husejnov, 22
Mustafa Velijin, 22
Mustafa Mehmedov, 12
Husejn Hamzin, 22
Balija Bajramov, 22
5
Prihod od desetine i resmova 2000
Zemlj arina l OO
Penica, kejla 25 700
N a polica, kejla 20 400
Porez na drva i vrt 35
Desetina od konica 250
Desetina od sijena 49
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 89
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 59
Desetina od s porezom na tapiju 80
Vodenica l, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 222
Selo Kalenovci
168
, Matkova zemlja, pripa-
da spomenutom
Ali-age, sina irmerdovog, 22
Vodenica l, ruevna
Prihod od desetine i resmova 1500
M ezra Perakovica, pripada spomenutom
Hanife, Siradove, 22
Zemin Izgon /upisan/ na djecu
Paajigita
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Popovite
169
, drugim imenom Popov-
ci, pripada spomenutom
Osman, spahija, 22
Ahmed Hizirov, 22
Abdi-hade
Velija Abdullahov, 22
Mehmed Nesuhov, 22
5
Prihod od desetine i res mova
Zemlj arina
Penica, kejla 20
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
1500
88
560
300
27
220
45
60
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba so
Desetina od s porezom na tapiju 35
Vodenica l, porez 16
Baduhava s polj arinom i mladarinom 99
167
U popisima iz 1698. i 1702. Razna, Hrasna (Mauran,
o.c., p. 342-344; o.c., p. 70, 218, 222). Selo
Rasna kod Deevaca.
168
Kalincz, Kalyncz u Poekoj upaniji (Cscinki, o. e.,
II., p. 413). Pripadali gradu Orljavi, nestali.
169
Vjerojatno Klisa Poeka juno od Krueva.
99
Selo unjevica
170
, u blizini Farka Vrha,
pripada Orljavskoj
Osmana, sina Junusovog, na gra-
nici spomenutog sela, 22
Prihod od desetine i res mova 700
Selo Sirite
171
, pripada spomenutom
!skender-aga
Hasan Abdullahov, 12
Redeb, belija, 12
Piri Timurhanov, 12
Osman Abdullabov, 12
Prihod od desetine i resmova 1800
Selo Kujovci - prazno, pripada spomenu-
tom
Prihod od desetine i resmova l 000
Mezra Pavkovci, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 800
Selo Pribinje
172
sa zeminom i Kaku-
lovci, pripada spomenutom
Mustafa Jusufov, 22
ehsuvar i Zunnun, sinovi 22
Arslan Sinanov
Mustafa Mahmudov, 22
Kasim Abdullahov, 22
Pervane Hasanov, 22
Mustafa Abdullahov, 22
Omer Abdullahov, 22
Mahmud Abdullahov, 22
Imerah Hasanov, 22
Mustafa Hasan ov, 12
Ferhad adijin, 22
Osman, faris, 12
Mehmed Abdullahov, 22
Bali Bosna, 22
aban Abdullahov, 22
Hasan, pridolica, 22
Mustafa Hasanov, 22
18
Prihod od desetine i resmova 2568
Zemljarina 354
Penica, kejla 27 756
Napolica, kejla 32 640
Porez na drva i vrt 224
100
Desetina od konica 200
10/58
Desetina od sijena 50
Desetina od lana, konoplja i crvenog
luka, kupusa i repe 90
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 80
Desetina od s porezom na tapiju 65
Baduhava s polj arinom i mladarinom l 07
Selo Farka Vrh
173
, s Osmana,
spahije, pripada Orljavskoj
Redeb Abdullahov
Kurd Bosna
Memi Hamzin
Prihod od desetine i resmova 800
Selo Obradov Vas'", s mezrom Srednica,
Jelka, Koroeva, Suhodol i Bila Draga
Vukdrag
Vuk
Radul
Radosavov
Vukobrada
Radibrada
Miklo Radibrada
Milo Ivaniev
Ivanko
Milo
Miloj
Radovan
Ivan Milosavov
Vujin Bogdanov
Ivan
Pava!
Jovan Milosavov
Pavun Radkov
17
" Moda unjari Kamenski sjeverno od Krueva.
111
Vjerojatno selo Saije zapadno od Amatovaca.
172
Prybyna, Pribinye, Pribinya, Pribynya u Poekoj u-
paniji (Cs<inki, o. e., Il., p. 423). Pripadalo gradu Velikoj.
Nestalo.
m Farkashegy u Poekoj upaniji (Csanki, o.c., Il., p.
407). Vucsak, Vucsiak, Vuchiak 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 346, 348, 350; o.c., p. 70,
74, 231, 233). Selo Kamenski sjeverno od
Krueva.
174
Villa Obradwelgye, Obrodfalwa u Poekoj upaniji
(Csanki, o. e., ll., p. 419). Pripadalo gradu Velikoj. Ne-
stalo.
18
Livada Drinka, u posjedu Sulejmana ?
Prihod umjesto uura, u novcu 3678
18, po 200 3600
Porez na tap iju l O
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 68
Mezra Bozdanci, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Smoljan Kulagi:iz
Prihod od desetine i res mova 140 l
Mezra Gorna Velika Orlavica, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova l 000
Mezra Gornji i Dalnji Boguevci, dio li-
vade, pripada spomenutom
Pavkov Vrh, pripada spomenutom
adije na granici spo-
menutog, 22
Batina Tahija J anoevog, na granici spo-
menutog
Prihod od desetine i resmova 420
D
175
Selo Benakova raga , s mezrom
Vec'kovci i Kozodol pripada spomenutoj
Milo
Pava! Radmanov
Vukosav
Petar Vukmanov
Mihal Radovanov
Pavo
Vuk
Vukain
Bogdan Radosavov
Milija /Mileta!/ Radmanov
Vujica
ll
Prihod umjesto uura /zamjena za
desetinu/, u novcu 2450
ll, po 200 2200
Vodenica, kola 3, porez 48
Porez na tapiju 15
Baduhava s poljarinom i mladarinom 197
Selo u blizini sela Benkova
Draga, pripada Orlovskoj
Vukaina Vladkovog, 22
Vuka 22
i Bogdana 22
Prihod od desetine i resmova 1750
Selo Strievica, Orljf!vac, s mezrama
Crninica, Celavci, Zagrina,
Bila i Brankov Vrh, Markov Dol i Turo-
glav, pripada spomenutoj
Dragojlo
Radoje Blaev
Slavoj Ivanov

Pavun Radkov
Vira
Vu j in
Vuk Radovanov
Ilija
Drakula Kulagoz /Kalauz/
10
Prihod umjesto desetine, u novcu
l O, po 200
Porez na tapiju
3060
2000
30
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l 030
M ezra Pavkov Vrh s livadom Tahi Jano,
u blizini spomenutog sela, pripada spo-
menutom
Prihod od desetine i res mova 100
Selo Slobotina
177
, pripada spomenutoj
Ejnehan irmerdov, 22
Kurd-Ali Mustafin, 22
Ibrahim Husejnov- 22
Kurd Balijin, 22
4
Prihod od desetine i resmova 2532
Zemljarina 88
m Benkfalwa, Benkefalwa, Benkowdol u Poekoj u-
paniji (Cs<lnki, o. e., II., p. 400). Nalazilo se u okolici Ve-
like. Nestalo.
17
b Hernyechewcz u Poekoj upaniji (Cs<inki, o.c., II.,
p. 411). Hernye, Hernyevacz, Hemitza 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 311, 313; o.c., p. 70,
160-162). Selo Hrnjevac.
177
Zlobochyna u Poekoj upaniji (Cs<inki, o.c., II., p.
427). Szlobostina, Szlobosztina u popisima iz 1698. i
1702. godine (Mauran, o.c., p. 350, 351; o.c.,
p. 70,220,236, 238). Selo Slobotina juno od Crljenaca.
101
Penica, kejla 27 756
Napolica, kejla 34 680
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 300
Desetina od sijena 58
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 69
Desetina od s grabom, desetina
od slanu tka i boba 89
Desetina od s porezom na ta piju 85
Baduhava s poljarinom i mladarinom 279
10/59
Selo Ugarka"', drugim imenom Kandin-
ci, pripada Orljavskoj
Mustafa Abdullahov, 22
Behram- 12 ser-buljuk (ser mie!)
Memi Martolos, 12
Beir Mustafin, 22
Kurd Jusufov, 22
Alija Jusufov, 22
Alija Hasanov, 22
Hasan Abdullabov, 22
Mehmed Atidullabov, 12
Memi Abdullahov, 22
Hajdar Abdullahov, 12
Mehmed, 12
Omer, Memije
13
Prihod od desetine i res mova
Resmi kejla 25
Penica, kejla 25
Napolica, kejla 23
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grabom, desetina
1850
214
700
500
101
100
45
30
od slanutka i boba 47
Desetina od s porezom na tapiju 30
Vodenica, /radi/pola godine, l, porez 16
Baduhava s poljarinom i mladarinom 66
Zemin u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 150
102
Selo

pripada spomenutoj
22
Ibrahim-age, sina ejh Ahmedo-
vog
Vodenica l, ruevna
Prihod od desetine i res mova 2490
Izgon i mjesto Podpapuk, s liva-
dom i vrtovima u blizini Kamen-
te zemin Slopna i Jajlak Papuk,
pnpada spomenutom /Jajlak-ljetno
ispaite/
Prihod od desetine i resmova 40
Meua Utorkovite, pripada spomenutoj
Dervia Pir-Mezidovog- 22
Seferajahje, ser-oda- 2
Vodenica l, ruevna
Prihod od desetine i resmova 1300
Selo Gardanovci'", pripada Orljavskoj
Hasan Hamzin, 22
Ali Gazanferov, 22
Bali irmerdov, 22
Jusuf Abdullahov, 12
4
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Penica, kejla 18
Napolica, kejla lO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
lOlO
78
504
100.
30
50
25
lO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 25
Desetina od s porezom na ta piju 30
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 20
Baduhava s poljarinom i mladarinom 38
178
Wgrinocz u Poekoj upaniji (CsB.nki, o.c., Il., p.
429). Vgarz, Vgarzi, V gard u popisima iz 1698. i 1702.
godine (Mauran, o.c., p. 333, 336; o.c., p. 70,
147,227, 230). Selo Ugarci sjeverno od Nove Lipe.
m Ime mjesta moralo je glasiti.
nu Gradusolcz, Gardwsolcz u Poekoj upaniji (Cs<lnki,
o. e., II., p. 410). Gdje se spomenuto naselje nalazilo nije
poznato.
Selo Gornje i Dolnje s Trpni-
kom, u blizini Kamengrada, pripada
Orljavskoj
Osman-age i Mustafa-age
Prihod od desetine i resmova 1700
Meua Vraneva, drugim imenom Vrano-
dol, pripada Orljavskoj
Prihod od desetine i resmova l 000
S l T
Vt 182
e o rgov1s e , spomenuto, pripada
spomenutom
Muslimanskih 29
da spomenuti posjeduju carsku
odredbu da su im oproteni divanski na-
meti i porezi, u novi carski defter
uvedeno je prema uzvienoj carskoj
odredbi.
Prihod od voskarnice u kadiluku Poega,
izuzevi hasove mir-i live, pripada spome-
nutom, godinje 150
181
Szecsevo, Vechevo, Szvecsevo, Zvetkovo zabiljeeno
1698. i 1702. kao naputeno selite. (Mauran, o.c., p.
346.350.490. 491; o.c . p. 70.231. 234). Selo
Novo dosta udaljeno od Kamenskog.

Possessio Thergowyschye u Poekoj upaniji (Cs<in-
ki, o. e., II., p. 429). Pripadalo nasljednicima Beke
Nestalo.
103
10/60
V. NAHIJA BROD, U SANDAKU POEGA
KASABA BROD, s trnom pristojbom
trgovanja
Mahala damije
Alauddin, hatib i imam
Ibrahim, mujezin
Husejn Umurov
Pervanov
Hasan Abdullahov
Hasan Pirijin
Jusuf Sufi
Husejn, ser-oda
Mustafa Ferhadov
Husejn Ferhadov
Mustafa Hasanov
Balija Hasanov
Durgud, neddar
Ali Sulejmanov
Kurd, spahija
Isa Balijin
Ilijas Ahmedov
Hizir Ahmedov
Mezid, neddar
Sejdijev
Hizir Timurov
Emir Ferhadov
Zulfikar Abdullahov
Mehmed Abdullahov
Kurd,
Ali Abdullahov
Hasan Timurov
Mehmed Balijin
Mehmed Karadozev
Hadi Alijin
Behram Alijin
Hasan Mehmedov
Nesuh Ferhadov
Hadi Memi
Mustafa
adi Mehmedov
Pervane,
Piri Nesuhov
104
Ali Nesuhov
Mustafa Abdullahov
Ibrahim Alijin
Kurd Ahmedov
Memija Hamzin
Mustafa ehsuvarov
Jusuf,
Mustafa,
Jusuf,
Kurd Hasanov
Omer,
Omer Timurhanov
Osman Ferhadov
Osman Ejnebegijin
Ali Ivezov
Bali, mujtafi
Sefer Balijin
Ali, mujtafi
Mehmed,
Ibrahim,
Husejn, halvadija
Husejn,
Mustafa, samardija
Sefer Abdullahov
Musa, mesar
Hasan Abdullahov
Mahala mesdida Tuzdu Balije
Redeb-hade, imam
Hasan, mujezin
Balija Tuzdu
Piri, ser-oda
Kurd, pisar
Memi,
Osman,
Hasan Balijin
Nesuh Mustafin
Ejnehan, zidar
Ramazan, trgovac
Timur Mehmedov
Omer,
Veli Abdullahov
Sefer, zidar
Drugi Hasan Balijev
Gazi, zidar
l vez Junusov
!skender, Hurremov
Mehmed Abdullahov
Sefer, svilar
Hasan Abdullahov
Mustafa Behramov
Abdija Behramov
Ferhad Mustafin
Mahmud Abdullahov
Memi Alijin
Hasan Abdullahov
Ali Hizrin
Sefer Abdullahov
Hasan
Ferhad Abdullahov
Mehmed Abdullahov
Mahala mesdida Mehmeda
Ali-hade, imam
Uvejs, pisar
Bali Muruvvetov
Ramadan Mahmudov
Husejn Mustafin
Hadi Alijin
Memi Turhanov
Hasan Mehmedov
Danija! ? Abdullahov
Aliah Mustafin
Kurd, svilar
Kurd, Mustafin
Ali, ser -oda
Sufi Veli
Sufi Veli
Lutfi Kurdov
Ibrahim Abdullahov
Ibrahim Mehmedov
Jahja, trgovac
Ali
Jahja Ismailov
Ahmed, ser-oda
Hurrem Abdullahov
Gazi Abdullahov
Hasan Bosna
Sefer Ferhadov
ahman Alijin
Mehmed Hizirov
TimurBosna
Murad Mustafin
Mehmed Alijin
Mezid Husejnov
Kurd Abdullahov
Kurd Jahjin
Hurrem,
Mustafa Mezidov
Hasan Hamzin
Ferhad Abdullahov
Ali Muradov
Firuz Sufi
Osman Ferhadov
Ahmed, trgovac
Mustafa Halilov
Hamza irmerdov
Perviz,
Memi,
Ferhad, kalaji
Hamza Davudov
Ibrahim Pirija
Ibrahim,
Ahmed Ilijasov
Mahala
Vuk Petrov, knez
Mika, pridolica
Petar, njegov brat
Luinac
Bla
Martin Matijaev
Mihal Blaev
Grgur Mihalov
Tomaev
Ivan
I van V
Pave Vuka
Ivak
Stevan
Mika

Petar
105

Itvan Gala
Andrija, pridolica
ivko Vargin
Petre, pridolica
Milovan, pridolica
Martin
Bla
Matija Radetov
Mihal Radkov

Stevan
Ivak
Imrin
Mati Imrin
Mika Vargin, na batini Ive Grgurovog
Martin Radenov

Itvan
Itvan
Itvan
Pava!
J anak, pridolica
Mika
Mihal
Toma
Berta, pridolica
Filipov
Vuk, pridolica
Toma
Imre

Itvan, pridolica
Petar lvakov
Ostoja Agoton
Ivan Vargin
Blaev
Matija, pridolica
Vuk Martinov
Mihal
Mati
Mikula Vuka
Filip imunov
Petar
Dabiiv Imrin

106
Benac
Itvan
Ivak, pridolica
Matija
Mihal Agotonov
Petar
Martin
10/61
69, knez l
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 69, po 40
Penica, kejla230, po 27, iznos
Napolica, kejla l OO iznos
23049
2760
6210
2200
Porez na drva i vrt, muslimanski dio
Desetina od konica
462
155
300
410
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 111
Desetina od s porezom na ta piju ll O
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje, 350
Vodenice na rijeci Savi, objekta
4,porez 200
Desetina od ribe iz rijeke Save 1000
Pristojba na sijeno muslimana 215
-Prihod trne pristojbe Broda 500
- Prihod od bejtul-mala, od imetka odsut-
nih osoba /MiHi gajbi, od imetka nestalih
osoba /mali mefkud/ amme i hassa, od iz-
gubljene stoke /juval i odbjeglih robova
u kadiluku Brod 2500
Mehmeda abanovog, na granici
varoi Brod
Zamjena za desetinu 50
Hasana i Huseina, sinova Hadi
Ibrahima, i Mehmeda i Ahmeda, sinova
Abdije, na granici spomenute varoi
Zamjena za desetinu 50
Katiba Uvejsa na granici spome-
nute varoi Brod, pripada spomenutoj
Zamjena za desetinu 40
Timura sina Mustafinog, na gra-
nici varoi Brod, pripada spomenutom
Zamjena za desetinu 50
Livada Despot, koriste je stanovnici kasa-
be Brod kao panjak
Zamjena za desetinu 50
Livada Hadi Ibrahima, Stari
Resum 5
Livada Belu Hasana, zemlja l,
od desetine 5
Baduhava s poljarinom i
mladarinom 5310
Prihod od monopolije carskih hasova
koja se po dri sedamdeset
dana, godinje 10.000
Prihod od skele Brod s carinom 45700
Prihod od desetine od ribe iz rijeke
Mrsunja 500
irovina iz uma oko rijeke Mrs un ja 2000
Selo sa zaseokom
i pripada Brodu
Marko Galov
Ivani
Matija Stevanov
Pero Posavac
Pava!
I v ko
Marko
Vuk
Andrija
Itvan
Matasov
Mihal Blaev
Matija
Nikola
Matija
ivko
Toma Pejakov
Ivani l
Stevac l
Pava!

Mika Obradov
Bla Ferencov
22
Hajmanegan /nomadi/:
V
Martinov
Ivan
Ivani Stipanov
Marko Tomaev
Pava!
Ivak, pridolica
Petar
Mika, pridolica
Vuk
Marko
Mati Andrakov
Mihal
Nikola ?
15
Prihod od zamjene za desetinu, u
gotovom novcu 6584
22, po 201 4412
Hajmane 15, po Ill
Vodenica, 5 rvnjeva, po 50, porez
Porez na tapiju
1665
250
50
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 207
Hudaverdija, u blizini sela
-22
Prihod od desetine i resmova 720
Selo Laga tor"', pripada spomenutom
Blaev
Jerak Antolov
Levaklvanov
Vuk
Itvan
Pavo, pridolica
Toma
Gal
Itvan
Itvan
Mihal
Mikola Antolov
Petar Lorincev
18
) Koczanawcz, Koczanolcz, Koczanowacz, Koczawcz,
Koczanocz, Koczanowcz u Poekoj upaniji (Csanki,
o.c., IL, p. 414). Posjed pripadao katelu Tomici. Danas
rudina Koarevac zapadno od Tomice.
tu Lagtur u okolici Sikirevaca i (Engel, Pal,
Valk6megye tOrtenelmi fOldrajza, rukopis, p. 108). Ra-
seljen.
107
Matija
Petar
Filipov
Itvan
Pava!
Itvan
Filipov
Hajmanegan /nomadi!:
Marko Tomaev
Pava!, pridolica
Antolov
Toma,
Marko Filipov
10/62
Vuk
Balo Itvanov
Itvan Blako'\
Prihod od zamjene za desetinu u
gotovom novcu
19, po 201
Hajmane 8, po Ill
Porez na tapiju
4698
3819
888
lO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 24
Selo pripada Brodu
Marko Vladkov
Jerak Vladkov
Toma Cvitkov
Ivani
Mika
Ivani
Pava!
Mika Vuka
Ive na batini Nesuha Alijinog
Martin, pridolica
Hajmanegan /nomadi/:

Ivani Pavlov
Itvan Mrgudov
Batina Ivania u posjedu
stanovnika spomenutog sela, filurija, 201
Batina Stipana
u posjedu stanovnika spomenutog,
fil urija,
Prihod umjesto desetine
108
201
4158
ll, po 20 l, u gotovom novcu 2211
Haj mane 4, po ll l 444
Porez na tapiju 250
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 1273
Selima, u blizini granice spome-
nutog sela
Prihod od desetine i resmova 250
Selo Kopanica'", sa zaseokom Bradci
/Brav ci?/ pripada Brodu
Filip Imrin
Mikula Li vagan
Pavle
Anbru Itvanov
Andrija /iz Mirkovcal
Martin
Jerak
Mihal
Grgur Itvanov
Mihal
Mikula Vuka
Matija
Ilija
Balo Mitrovac
Ivan
Mato Blaev
Bla Mikulov
Itvan
Mika
Jakob
Ivani
Gal
Vuk Andrijaev
Vuk Matijaev
Bla
Hajmanegan /nomadi!
Palo, pridolica
I van, pridolica
Vuk
Mihal
imun, pridolica
rudina od sela Sapci.
Kopanicza, 1698. (Mauran, o.c., p. 120, 121, 124).
Selo Kopanica zapadno od Divoevaca.
Mato Itvanov
ivko Krstoev
Prihod, zamjena za desetinu 7220
25, po 201, u gotovom novcu 5025
Haj mane 7, po ll l, u gotovom novcu 777
Porez na tapiju 320
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l 09
Mezra Vukovije u blizini spomenutog
sela, pripada Brodu
Batina Gala na granici
spomenute mezre, u gotovom novcu 161
Batina Andrijaa i Matijaa, na
granici spomenute mezre, u gotovom
novcu 161
Antola temeljem sud-
skog huddeta, pripada Brodu, 22
Prihod od desetine i resmova 950
v 187
KASABA DUBOCAC , pripada spo-
menutoj
Mahala damije
Feridun, hatib
Memi, mujezin
Husejn, mujezin
Ali, hatib
Bekir, mujezin
Ali, mujezin
Mustafa, pisar
Mehmed Ismailov
Jusuf Ismailov
Husejn
Firuz Sajineov
aban,
Hubjar Hasanov
Piri, zidar
Ali Abdullahov
Mehmed Hasanov
Bali,
Ejnehan,
Ramazan Mahmudov
Husejn sufi
Nesuh Balijin
Behram Velijin
Hasan Umurov
Pervane,
Memi,
Gazi, samardija
Hajdar, zidar
Memi, pisar
Bali, skeledija
Kurd Alijin
Ajas, zidar
Ferhadov
Mehmed Pervanov
Memi Kurdalijin
Ejnebegi Nesuhov
Memi,
Bali,
Hurrem, divane
Kurd Mehmedov
Mehmed irmerdov
Ali, bakkal
Ibrahim, mujezin
Ali, mujezin
Pervane Ferhadov
Hasan, kr o j a
Kurd Muradov
Behram Abdullahov
Husejn, zidar
J u suf Hasan ov
Memi,
Aliah
Haj dar Kurdov
Hasan Abdullahov
Beir,
Hasan, nalbant
Firuz,
Turhan, sufi
Piri Bilalov
Turhan Alijin
Turhan Pervanov
Ferhad Sajinov
Osman,
Mustafa Hajdarov
Aliah Mehmedov
Kurd Velijin


Dobochacz u Poekoj upaniji (Cscinki, o.c., Il., p.
405). Dobocsacz 1698. (Mauran, o.c., p. 158, 172, 176,
178, 182, 186, 201). Selo juno od sela

109
Kurd Pirijin
Mustafa Uvejsov
irmerd, sufi
Jahja, zidar
drugi Jahja, zidar
Husejn, zidar
Mustafa, zidar
drugi Mustafa, zidar
Ibrahim Velijin
Mustafa Velijin
Osman Muradov
Behram, frizer
Ali Velijin

Turali Pervanov
Ferhad, zidar
Veli Ahmedov
Durak, zidar
Mehmed,
Kurd Hamzin
Ali, buzadija
Piri irmerdov
Ali Hamzin
Osman Balijin
Ali, reis
Mustafa, Firuzov
Jusuf Abdullahov
J ah ja J us uf ov
Mustafa,
Sulejman Mahmudov
Ejnehan,
Aliah, zidar
Mehdi, zidar
Mahmud,Ejnehanov
Abdurrahman Hasanov
Memi, frizer
Mehmed, zidar
Osman,
Timurhan,
Ali Ferhadov
Memi Husejnov
Merdan,
Ferhad,
Durak Festin
Ali, tadija
Memi Timurhanov
110
Osman Behramov
Behram Balijin
Hasan Balijin
Irahim-hade
Mehmed Abdullahov
Ramadan,
drugi Jusuf Abdullahov
Memi Ferhadov
Ferhad Ramadanov
Ali Muradov
Mezid, frizer
Kurd, zidar

Osman Muradov
Mustafa Muradov
Mehmed Balijin
Uvejs Hasanov
Zulfikar
Ramadan Ferhadov
Memi Ferhadov
Musa Ismailov
Ramadan Balijin
Memiah Ejnehanov
Piri Alijin
Piri Ferhadov
Mehmed adijin
Mustafa Ahmedov
Mahala
Grgur

Stipan
Grgur
Toma
Bla
Pava! Filipov
Ostoja
I van
Ivani Matijaev
Stenko ivkov
Ivani
Marko
Hajmanegan /nomadi!:

Mihal
Petar Mihalov
Mato Margarita
Toma,
tefan Cvetiin
Ostoja,
Vujica,
Vukovoj, pridolica
Toma Bartolov
imun,
Ostoja
Ivan,
Nikola, sokolar
Pava, hajmane
Filip, pridolica
Prihod: zamjena za desetinu izuzevi
mulkove Sulejmana kapetana 9970
13, po 201, u gotovom novcu 2613
Hajmane 16, po lli, u goovom
novcu 1776
Vodenice na rijeci Savi, objekta
2, po SO 100
Porez na vinsku burad SOO
Porez na tapiju 211
Od muslimana:
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 324
Desetina od konica 3SO
Desetina od sijena 38S
Desetina od lana konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe S42
Desetina s grahom, slanu tka i boba 64 7
Desetina od vrtova 482
Sulejman-bega, izmedu
i sela Janovci, pripada spomenutom,
zamjena za desetinu 100
Osmana, emina, izmedu
i sela Janovci, umjesto desetine 50
Baduhava s poljarinom i
mladarinom 1890
Prihod skele s kopnenom
carinom lbad-i sij ah!, carinom
/resmi dumruk/ i pristojba na
prodaju robova?... 100.000
Selo Slobodanci'", pripada spomenutom-
pusto
Prihod od desetine i resmova 623
Selo Migalovci, pripada spomenutoj
Mate
Matija Petrakov /Siraka/
Bla Gojkov
Ostoja
Itvan Markov
Marko Ivakov
Toma Nikoev
Ivani Filipov
Matija Blaov
Martin Matijin
Martin
Martin Mihalov
Itvan Dabiiva
Mati
Marko Matasov
Ivani
Petar
Anto! Kozarac
Filip
Hajmanegan /Nomadi!:
10/64
Jakob Posavac
Nikola
Petar
Mihal
Mika Tomaev
Vuk
Marko Gojkov
Martin
Zemin Ive Kodobca s brdom Mahan,
uiva ga spomenuta raja
Prihod od desetine i res mova S361
19, po 201, u gotovom novcu 3819
Haj mane 8, po lli, u gotovom novcu 888
Porez na tapiju 120
Vodenica, S rvnjeva, po SO, porez 2SO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 284
Selo Strug'", pripada Brodu
Miklo Antolov
Toma Vrganov


Zobodnicza, Zlobothycha u Poekoj upaniji (Cscin-
ki. o.c . 11. p. 427). Szlobodnicza 1698. (Mauran. o.c ..
p. 100. 170. 176. 178). Selo Slobodnica kod Broda.
189
Selo Strug (Istru g) u okolici Kopanice (Engel, p. 187).
Nestalo.
Ill
Imre Blaev
Pava! Martinov
Ivani Galov
Itvan, pridolica
Marko Pavlov
Marko ?
Batina Vuka Matkovog, u posjedu sta-
novnika spomenutog (sela)
Batina Petra Galovog, u posjedu stanov-
nika spomenutog
Batina Hrelje Matijaevog, u posjedu sta-
novnika spomenutog
Memi Abdullahov, 22
Hajmanegan: /nomadi/
Bogdan Matijin
Matija
Ivan
Senko Matijin
Antolov
Mihal
Marko Pavalov
Ivani Andrijaev
Prihod od zamjene za desetinu 4524
s batinama ll, po 20 l, u
gotovom novcu 2211
Hajmane 8, po Ill, u gotovom novcu 888
Porez na tapiju 50
Prihod od spomenutog Memija, od
desetine zemlj arina i drugog 600
Ibrahima, u posjedu Ferhada
Husejnovog, prihoda od desetine 350
Bad uha va s polj arinom i mladarinom 425
Selo Sopot'"', pripada spomenutom
Itvan
Vuk
Pava! Imrin
Pava!
Grika, pridolica
Marko
Ivak
Vuk Matijin

Pava!
Jakob
Radko
112
Mihal Petrov
Mihal
Ivak
Ivani
Petar Borjanov
Matija, pridolica
Itvan, Egyedov
Marko Ivaniev
Itvan
Marko
Itvan
Milanov
Mika Martinov
Andra Tomaev
11147 od pola
Petar Pa valov
Pava!
Petrov
Hajmanegan /nomadi!:
Grubia
Mihal na batini Ivania Marti-
novog
Mati Galov
Mati Koroac
Itvan
Ivan, pridolica

Ivak Jerlak
Lore
Radein
ivko B
Itvan
Vuk
trubac Ivaniev

Mika Bu
Livade s poljoprivrednim zemljitem Bo-
lovi, koriste ih stanovnici spomenutog sela
Zemin mlinovi Ivana Markovog, na rijeci
Savi, u posjedu Ivana, sina spomenutog
Prihod od zamjene za desetinu 10661
29, po 20 l, u gotovom novcu 5025
l 'lO Raseljena.
Hajmane 14, po 111, u gotovom
novcu
Vodenice na rijeci Savi 17, po 50
Porez na tapiju
1554
850
250
Zemin Sopot, u posjedu Selima sina
Alijinog, od desetine 50
irovina planine koja pripada selima
Sopot, Lagator i drugim,
carski has 1400
Baduhava s poljarinom i
mladarinom 1532
Selo Dolnji Brtan'", pripada Brodu
Itvan
Pave
Toma Koro
Itvan

Petar
Petar
Marko Tvrdkov
Radojev
Pepelka, na batini Papasa
Miklo
Anto!
Mata Grgurov
13
Prihod od desetine i resmova 6230
Vratnica 13 480
Penica, kejla 85 2125
Napolica, kejla 90 1620
Porez na drva i vrt 84
Desetina od konica 350
Desetina od sijena 60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 315
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 102
Desetina od s porezom na tapiju 150
Desetina od mota, pinti 20 400
Desetina od ribe iz jezera na granici
spomenutog sela 120
Prihod trne pristojbe trnice i
/godinjeg/ sajmova 150
Pristojba na svinje sa pristojbom
za klanje 142
Baduhava s mladarinom i poljarinom
i porezom na vinsku burad 220
Vodenice 2, porez 32
Huseina, u blizini granice spome-
nutog sela, 22
Prihod od desetine i resmova 750
Kurda Hamzinog, u posjedu raje
spomenutog sela Dolnja Brten, pripada
spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 500
10/65
/11148/
Selo Kut'", pripada Brodu
Mihal
Martin

Nikola Stojanov
Petar imunov, hajmane (nomad)
I van i
Gal Bonjak
Pava!
Toma
Prihod: zamjena za desetinu
8, po 201, u gotovom novcu
l, po Ill
Porez na tapiju
2377
1601
ll!
65
Baduhava s mladarinom i poljarinom
i porezom na vinsku burad 60
irovina spomenutih sela Kut,
Kopanica i Strug, pripada Brodu 370
Varo Novigrad'", pripada spomenutom
Pavo
Andrija
Petar Pa valov
Toma Filipov


Possessio Borostian, Borosthyan, ville Borostyan et
Borostyanowcz u Poekoj upaniji (Cs!inki, o.c., II., p.
401, 402). Vjerojatno selo Bartolovci zapadno od Gro-

'" Kuti, Kutti 1698. (Mauran, o.c., p. 102, 107-109, 112,
114). Selo Kuti Trnjanski sjeverno od Donje Bebrine.
ln Castrum Wywarm Novum Castrum u Poekoj upa-
niji (Cs3.nki, o.c., II., p. 394). Novigrad na Savi juno od
Male Kopanice.
113
Mika Andrakov
Toma Markov
VukMihalov
Sila Jakobov
Andrija Itvanov, na batini Margote
(Hrgote?) Palovog
Lorinac !Lorenci
Stipan
Loro Martinov
Martin Bartolov
Hajmanegan /nomadi!:
Janak Pavalov
Bla

Dula Jakobov
Petar Matijin
Bla Milinov
Kara Bla Milinov
I vani
Marko
Prihod: zamjena za desetine 4849
13, po 201, u gotovom novcu 2613
Hajmane 9, po ll l 999
Vodenice na rijeci Savi, objekata 17,
porez 850
Porez na tapiju 51
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 336
Ivana Markovog, u blizini sela
Priputevica, pripada Brodu, 22
Prihod od desetine i res mova 1180
Selo pripada spomenutom
Marko
Matak Blakov
Ilija U gljeev
Pava!
Itevanov
I vaniev

Ostoja
Mika Andrijaev
Bla
Mikula I vaniev
114
Mihal na vlastitoj batini
Petar Lipoevac

Radmio
Toma Radulov
Oruan
Novak
Lipoevac /Lubrievac/
Itvan Andrijaev
Batina Marka u posjedu stanov-
nika spomenutog sela
Batina Milovana Imrinog, u posjedu sta-
novnika spomenutog sela
Hajmanegan /nomadi!:
Itvan
Anto!
Marko
Mikula J ovakov
Grgur Martinov
Ivan
Sefera, ser-ode, zemljite
Domkovog
Prihod: zamjena za desetinu 5957
s batinama 22, po 20 l, u
gotovom novcu 4422
Haj mane 6, po ll l, u gotovom novcu 666
Vodenice na rijeci Savi 8, po
50, porez 400
Porez na tapiju 52
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 4 70
Selo Gornji Brtan'", pripada Brodu
Mika
Itvan
Fere Antolov

Pera
Mati
Stipan Itvanov
biljeku 124.
19
sVidi biljeku 132.
Grgur
Mika

I vani Matin
ll
Batina Marka u posjedu sta-
novnika spomenutog
Batina u posjedu sta-
novnika spomenutog
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Penica, kejla 85
Napolica, kejla 90
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
6480
440
2125
1620
77
350
55
315
od slanu tka i boba l 02
Desetina od s porezom na tapiju 154
Desetina od mota pinta 20, po 20 400
Vodenice, objekta 3, ruevna 2, porez 48
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 344
Mustafe, Hasana, Huseina, Hali-
la, Alije, Zulfzje, Aie, Fatime, Sakine i
Azize, djece Ferhadove, pripada spome-
nutoj- 22
Prihod od desetine i resmova 354
11149 Novac koji se ubire sa Mu-
stafe i drugova jest samo od irovine koja
se kupi u granicama sela Gornji Brtan,
godinje 350
10/66 na ime umrlog Meh-
med-pae, pripada Brodu Hassa i
vodenica u spomenutom kadiluku- poz-
nati su kao despotove zemlje. da
je u starom defteru upisano da se koriste
kao vakufsko /dobro!, i u novi carski def-
ter upisane su na prethodni
Prihod umjesto desetine, u gotovom
novcu 150
Vakufi Sulejman-kapetana, u kasabi

Trgovina 25
Vodenica, rvnja 5
Stupa, rvnja 2
Vinogradi s jednom livadom, dijelom
tluka i zemljom za vrt u blizini
starog i zemljite Iza koje se
odsjekom, na kojem se stanuje na
temelju vrenja vojne slube.
Spomenute trgovine, vodenicu i ostalo
spomenuti /kapetan/ je uvakufio za dami-
ju u spomenutoj kasabi. To je uvakufljeno
i upotrebljava se kao vakuf, pa je u novi
carski defter upisano na prethodni
/kao vakuf/.
Zamjena za desetine i resmove, u
gotovom novcu, godinje 200
Pripada dravnoj blagajni (miri)
115
Vl. NAHIJA VRHOVINE, PRIPADA
KADILUKU BROD
S l B
vo 196
eo rcm,sa zemljom
Zavrje, Mirlodol
Ejnehan Alijin, 22
Ive Dombajev
Ivani Dombajev
Mreta
Bogdan Markov
Petar Dimitrov

Grikin
Matija Grikin
Marko Petrov
Mihal Mikin
Petar tefanov
tefan
Matija
Mika 672?)
Fere
Mihal
Itvan
Matijin
Marko
Ivan
Marko Itvanov

Ivan
23, musliman l
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
10420
Vratnica 23
Penica, kejla 70
Napolica, kejla 90
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
22
920
1750
1620
168
100
120
250
Desetina od s porezom na tapiju
Pristojba na sitnu stoku s torarinom
220
200
450
116
Desetina od mota pinta 200
Vodenice 6, porez
Porez na svinje
4000
192
200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad . 220
Mustafe, u posjedu Jusufa spahi-
je, u blizini spo"!enutog sela pri-
pada spomenutoJ, 22
Prihod od desetine i resmova l 000
Janoa temeljem sud-
skog huddeta, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova l 000
Petra Dimitrovog, u blizini spo-
menutog sela 22
Prihod od desetine i res mova 900
Memije arpa, u blizini spomenu-
tog sela, 22
Prihod od desetine i resmova 600
Janoa temeljem sud-
skog huddeta, u blizini sela 22
Prihod od desetine i res mova 350
Duraka i Memije, sinova Jag-
ma-age, u spomenutom selu pripa-
da spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova soo
Vodenica, ruevna l
Mezra Furidol, u blizini spomenutog
sela pripada Vrho vinama
Prihod od desetine i resmova l 050
Selo Zdenci
197
, pripada Vrhovinama.
Piri Kurdov, 22
Drugi Piri, 22
Sefer Hasan ov, 22
Dafer Alijin, 22
Ferhad Bosna, 22
Kurd Bajezidov, 22
196
Berchin, Berchyn u Poekoj upaniji (Cs3.nki, o.c.,
II., p. 400). Varcino 1660. o.c., p. 10). Ber
csino 1698. (Mauran, o.c., p. 275). Selo zapadno
od Zdenaca Brodskih.
197
Zdencz, Izdencz u Poekoj upaniji (Cscinki, o.c., ll.,
p. 432). Zdnczy 1698. (Mauran, o.c., p. 164, 167, 170,
199). Selo Zdenci Brodski sjeverno od Glogov1ce.
Memi Bajezidov, 12
Hasan Bosna, 12
8
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Penica, kejla 30
N apo lica, kej1a 25
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
3000
156
750
450
56
290
40
190
od slanu tka i boba 190
Desetina od s porezom na tapiju 260
Vodenice 3, porez 48
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 70
Baduhava s polj arinom i mladarinom 400
Balije vojvode, u blizini sela
Zdenci, 22
Prihod od desetine i resmova 885
Pirije Kurdovog, u blizini spome-
nutog sela, 22
Prihod od desetine i res mova 200
Memije, sina Mustafinog, u blizi-
ni spomenutog sela Zdenci, 22
Prihod od desetine i res mova 200
Memije, sina Daferovog, u blizi-
ni granice spomenutog sela sa dijelom
mezre Vrhovina, 22
Prihod od desetine i resmova 350
Pervane, sina Abdullahovog, u
blizini sela Zdenci,- 22
Prihod od desetine i resmova 375
Jusufa Abdullahovog, u blizini
spomenutog sela, 22
Prihod od desetine i resmova 412
Sefera sina F erhadovog, u blizini
Zdenaca, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
Pirije, ser-ode, u blizini sela zden-
ci, 22
Prihod od desetine i res mova 200
Mehdija, sina Alijinog, u blizini
spomenutog sela Zdenci, pripada spome-
nutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 200
Selo Pocrkavlje
198
, sa irovinom u grani-
cama spomenutog sela, pripada Vrhovina-
ma

Mikaivakov
Marko
Petar
Anto! I vaniev
Mika Tomaev
Ivanov
I vani
tefan
11151
Matija
Petar
Niko
Mihal
Filip
Boljak, pridolica
15
Prihod od desetine i resmova
10/68 Vratnica 15
Penica, kejla 30
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Desetina od mota pinta 20
Vodenice 5, porez
Porez na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
3781
600
750
450
105
250
75
290
175
260
400
80
146
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 20
Selo Duga
199
, sa zemipom Markov Dol i
izgonima Kneeva, Zupanica, Krajnak,
i irovinom u granicama spome-
nutog sela, pripada Vrhovinama
Toma Pejakov
1
,
8
Poczerkavie, Podczerkavie 1698. (Mauran, o.c., p.
158, 160, 162, 163 ). Selo Pocrkavlje od Glogovi-
ce.
1
9\1 Nepoznato.
117
Ive s vlastitom batinom na zemini-
ma Markov Dol i Kneeva
Martin
Itvanov
Martin imunov
pridolica
Mika I vaniev
Mati
Martin
Mihal
10
Mate to su njive i dvije
livade pod imenom Marinovci,
Selite, Liica, Luka, Stenice,
unevje, pripada spomenutoj porez na
zemlju, 22
Prihod od desetine i resmova
/cijelog sela!
Vratnica JO
Penica, kejla 45
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
4846
400
1125
630
70
250
50
270
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog Juka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 250
Desetina od s porezom na tapiju 200
Desetina od mota pinta 20 400
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 300
irovina planine pripada
spomenutom selu 20
32 Vodenice 2, porez
Porez na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
394
te porezom na vinsku burad 455
Selo s mahalom Stenevac i iro-
vinom u granicama spomenutog sela, te
Mladi Gaj, Kunovac, Zavre,
i Grabarje, pripada spomenutoj
Vale
Mika, sin spomenutog
Pava! Blakov
Toma
118

Itvan
Vuk
Petar Andrijaev
Petar Grgurev
Mihal Radovanov
Petar Radinkov
Toma Grgurev
Pava! Krajinik
Ivani
Stepan, pridolica
Mika
Martin
Dimitre
Vuk
Petar tefanov
Toma
Mika, pridolica
Ali Abdullahov
22, muslimana l, 21
Zemin U gar, Kresta i
Zemin Matije Vladkovog, u posjedu Alije
Abdullahovog, novog muslimana
Abdije, u posjedu Vuka
Prihod od desetine i resmova 8113
Vratnica 21 840
Penica, kejla 85 2125
Napolica, kejla 90 1620
Porez na drva i vrt 14 7
Desetina od konica 350
Desetina od sijena 105
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 199
Desetina od s porezom na ta piju 290
Desetina od mota pinta 30 600
Vodenice, rade cijelu godinu 2, porez 64
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 545
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 490
200
Possessio Pechna, possessio Pethna, Pethne, Pethina,
Pethnewar, possesio Felseew et Alsowpethnye u
Poekoj upaniji (Csanki, o.c., Il., p. 421). Posjed i
katel Petnja u okolici Tomice. Ime mjesta u
nazivu potoka Petnja.
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 560
Vladka u blizini spome-
nutog sela pripada spomenutoj,
22
Prihod od desetine i resmova 210
Tomaa u blizini gra-
nice spomenutog sela, 22
Prihod od desetine i resmova 250
irovina planina s Motajcem,
Dolnjim Brtanom, Andrijev-
cem i i Brtanicom, pripada
Vrhovinama 4000
Vuka u blizini spomenu-
tog sela pripada Vrhovinama
Prihod od desetine i res mova 300
Selo Kandereva"', sa zeminom Braznik,
pripada Vrhovinama
Toma
I vani Grgurov
Bene

Andrija Vlah
Peterko Itvanov
Nikola Mihalov
Lorinac
Toma
Itvan
imun
Mati
Petre, pridolica
Mihal
Mika
Andrija Pribidko
Grgur

18
Prihod od desetine i resmova 5545
Vratnica 18 720
Penica, kejla 45 1125
Napolica, kejla 35 630
Porez na drva i vrt 119
Desetina od konica 350
Desetina od sijena 90
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog Juka, kupusa i repe 340
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 290
Desetina od mota pinta 30 600
11152
Vodenice 4, pristojba 64, ruevna 2
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 490
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 207
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 26
Mustafe i Mahmuda, sinova Sina-
na spahije, temeljem sudskog huddeta i
tgpuname vlasnika zemlje koja je zemljite
Zivka i 22
Prihod od desetine i resmova l OO
10/69
Selo Dolnji Slatinik
202
, pripada Vrhovina-
ma
Gabrijan tefanov
Mihal, brat spomenutog
Mihal Benedikov
tefan, brat spomenutog
Martin Mihalov
Ferenc
Matija
Ivani, brat spomenutog
5
Muse, Abdurrahmana i Ramada-
na, u spomenutom /selu/
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Penica, kejla 25
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
2400
200
725
270
35
Desetina od konica 200
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 21 O
Desetina od s grahom, nohuta,
bakle 140
Desetina od s porezom na tapiju 190
Kindrovo 1698. (Mauran, o.c., p. 156, 162). Selo
Kindrovo sjeverno od Jeevika.
202
Zalathnok, Felsewzalathnok, Alsozalathnok u Po-
ekoj upaniji (Csanki, o.c., Il., p. 426). Selo Donji Sla-
tinik kod Dubovika.
119
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 205
Matijaa i Ivania Inje-
govog brata/, temeljem sudskog
huddeta, u blizini granice spomenutog
sela, 22
Prihod od desetine i resmova 395
sina Timurovog, u blizini
granice spomenutog sela, pripada Vrho-
vinama, 22
Prihod od desetine i resmova 150
Selo Dolnja Glogovica'", sa irovinom u
granicama spomenutog sela, pripada spo-
menutom
tefan na batini Mike
Mika Itvanov
Itvan
Bala Martinov
Matija
Mate
Mihal na dijelu /batine/ svog brata
Tomaa
V ale, pridolica
Mati Mihal ov, na Muminovoj batini
Petre

Mika
I v e
Lorinc
Bogdan Li
ivko na batini svog oca
16
Prihod od desetine i resmova 6720
Vratnica 16 640
Penica, kejla 85 2125
Napolica, kejla 90 1620
Porez na drva i vrt 112
Desetina od konica 250
Desetina od sijena 70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 250
120
Desetina od s porezom na tapiju 290
Desetina od mota pinta 30 600
Vodenice 5, porez 80
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 230
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 203
Mike iz sela pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 533
Mehmeda, sina Sinana spahije, u
blizini granice spomenutog sela, 22
Prihod od desetine i resmova l 000
Ibrahima Abdullahovog, hizra
Mustafe, Demile i Hume, djece Jusufa,
brata spomenutog, u blizini granice spo-
menutog sela, pripada spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 625
Selo sa Dukovci,
batinom i Ciftlukom AliJe, ser-ode,
pripada Vrhovinama
Petar
Mihal imunov
imun Balaev
Jakob
Atlu Abdullahov
5, muslimana l, 4
Livade izvan sela, na granici spomenutog
Prihod od desetine i resmova 4350
Zemljarina 22
Vratnica 4 160
Penica, kejla 45 1125
Napolica, kejla 35 630
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 382
Desetina od sijena 60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 335
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 300
Desetina od s porezom na tapiju 296
Vodenice 2, porez 64
w' Vidi biljeku 146.

Graborya, Grabarya u Poekoj upaniji (Cscinki, o.c.,


Il., p. 409). Grabar (Mauran, o.c., p. 157, 158). Selo
Grabarje Brodsko sjeverno od Rastuja.
Stupa, objekat l, porez 16
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 436
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad 480
Kasima, Memiaha i Tenzile, dje-
ce Kurdove, u blizini !granice/ spomenu-
tog sela Grabarje, 22
Prihod od desetine i res mova 368
Ivana u blizini granice
spomenutog sela, 22
Vodenica l, zemljarina- 22
Prihod od desetine i resmova 150
Selo Gornja Glogovica'", sa
pripada spomenutom
Alije sina Mustafinog, u blizini
spomenutog- 22, Vodenica l
Muse, Abdurrahmana i Ramada-
na s dijelom Alije sina Mustafinog, u bli-
zini /granice/ spomenutog sela, 22
Prihod od desetine i resmova 2000
22
865
480
4
150
161
Zemlj arina
Penica, kejla 35
Napo lica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na ta piju
Vodenice 2, porez
Baduhava s polj arinom i mladarinom
11/53
!OO
116
50
32
170
Selo Brtanica", pripada spomenutoj
Imre
Vale Luljanov
Mate Pejakov
Ivanko Luljanov
Andrija Luljanov
Mika
Mika, pridolica
Grgur Itvanov
Marko na batini
Agotona
Pava!,
Toma
Petre Luljanov
I van Nikolin
13
Prihod od desetine i resmova 4160
10170
Vratnica 13
Penica, kejla 50
Napolica, kejla 40
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
520
1250
720
91
100
65
60
liO
Pristojba na sitnu stoku s torarinom
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 90
Desetina od s porezom na tapiju 140
Desetina od mota pinta 20 400
Vodenica l, porez 16
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 250
Baduhava s poljarinom, mladarinom
i porezom na vinsku burad 248
Muruvvet-age, u blizini granice
sela Brtanica
Prihod od desetine i resmova l OO
Mustafe Abdullahovog, temeljem
sudskog huddeta, u blizini spomenutog
sela
Prihod od desetine i res mova 500
Selo Gornji s batinom
Dol i irovinom u granicama spomenutog,
pripada spomenutom
Marko
Pejak Markov
Martin Mihalov
Ivani, brat spomenutog

Golgoa, Golgoua, Golgowa u Poekoj upaniji
(Csanki, o.c., II., p. 409). Glogovicza 1698. (Mauran,
o.c., p. 164, 166). Selo Glogovica sjeverno od broda.
206
Bersanicza 1698. (Mauran, o.c., p. 172). Naselje ne-
stalo.
207
Selo Gornji Slatinik kod Dubovika.
121
Jakob Tomaev
Itvan
Grgur, pridolica, na batini Itvana
Miklo Matijaev, na batini
Bala na batini
8
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Penica, kejla 30
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
3675
320
750
450
56
264
40
205
150
Pristojba na sitnu stoku s torarinom
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 105
Desetina od s porezom na tapiju 200
Desetina od mota pinta 30 600
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 250
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 295
Mehmeda Abdullahovog, 22, Meh-
meda Turhanovog, 22 Ferhada Abdulla-
hovog, 22, u blizini granice sela Gornji
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 1180
Selo Bukova Rika
208
, pripada spomenutoj
Andrija
Petar
Itvan
3
Prihod od desetine i resmova 1760
Vratnica 3 120
Penica, kejla 25 6!5
Napolica, kejla 15 120
Porez na drva i vrt 21
Desetina od konica 50
Desetina od sijena 15
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 60
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 80
122
Desetina od s porezom na tapiju 79
Desetina od mota pinta l O 200
Porez na sitnu stoku s torarinom 60
Pristojba na svinje s pristojbom na prodaju
i na klanje 140
Baduhava s poljarinom, mladarinom i po-
rezom na vinsku burad 200
Selo Orahovac"", sa z;,eminom, poljopri-
vrednim zemljitem Skrivnica, pripada
Vrho vinama
Matija
Pava!
Martin, pridolica
Mika
Ivak imunov
Andrija
ivko
Vale
Vuk Andrijaev
tefan Jakobov
lO
Prihod od desetine i resmova
Vratnica lO
Penica, kejla 50
Napolica, kejla 45
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
4155
400
1250
770
70
25
50
100 i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 90
Desetina od s porezom na tapiju 100
Desetina od mota pinta 30 600
Vodenice 3, porez 48
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 262
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 250
u vlastitom po-
sjedu, na prostoru izmedu Orahovice i
Duboviku, temeljem sudskog huddeta,
203
Nepoznato.
"'Orihovacz 1698. (Mauran, o.c., p. 167, 187, 189,203,
295). Selo Oriovac zapadno od Brodskog Stupnika.
zamjena za desetine i resmove, u gotovom
novcu, SO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 140
Vuka Andrijaevog, u blizini sela
Orahovac, pripada spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 400
Balije, u posjedu Vuka, pripada
spomenutom selu, 22
Prihod od desetine i resmova 250
rm 6501
Badi-trnica /trna pristojba/
i godinjeg trgovanja 200
Mehmeda Sulejmanovog, .u blizi-
ni spomenutog sela pripada
spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 50
Vala u blizini spomenu-
tog sela, pripada spomenutom, 22
Prihod od desetine i res mova 335
Selo Dubovik'" sa Kurda
Abdullahovog, pripada spomenutom
Marko Pavlov, na batini Timura
imun Varga
Bala
Mika
Toma
Mika Markov
Jakob
Bala
Bala
Pava!
Mika
11/54
Martin tefanov
Matakov
Toma ivkov
Martin
Mika Matijin
Toma
Marko
Mihal Virtanov
Ivani
Bartol
21
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 21
Penica, kejla 70
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od i graha, slanutka
7145
840
1750
1080
147
250
105
220
i boba 150
Desetina od s porezom na tapiju 225
Desetina od mota pinta l OO 2000
10171
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 250
Vodenice 3, porez 48, ruevna 4
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 345
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 455
Ferhada, sina Mustafinog, u bli-
zini spomenutog sela Dubovik, pripada
Vrho vinama
Prihod od desetine i resmova 31 O
Timura Davudovog, u blizini spo-
menutog sela, 22
Prihod od desetine i resmova 450
/samo u TD 650/
irovina s Motajcem i
Ranim Grmom i Garetom- 400
Selo Zavrje
211
, sa zeminom Greda, pripa-
da spomenutoj
Toma
Grgur Martinov
Mika
Itvan
Mihal
Petar Di
"" Dobowyk u Poekoj upaniji (Csanki, o.c., Il., p.
405). Dubovik 1698. (Mauran, o.c., p. 166, 167, 289,
290). Selo Dubovik od Donjeg Slatini ka.
111
Zawarsa, Zawarsia, Zauersia, Zawersye, Zauerssia u
Poekoj upaniji (Csanki, o.c., Il., p. 432, 433). Za-
verczy (Mauran, o.c., p. 199). Selo Zavrje kod Sibinja.
123
tiva Ivakov
Mati Mikaev
8
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 8
Penica, kejla 30
Napolica, kejla 2S
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
3S30
320
7SO
4SO
S6
2SO
40
190
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 84
Desetina od s porezom na ta piju l OO
Desetina od mota pinta 20 400
Pristojba na sitnu stoku s torarinom l OO
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 34S
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 44S
Selo Suhodol'", sa iro vinom u granicama
spomenutog sela, pripada selu
Martin Ivanov
Ivak
V ale Radin ov

Filip Herak, na batini Herakovog
Mihal
Batina Ivaka Petrovog, u posjedu stanov-
nika spomenutog sela

Prihod od desetine i res mova
Vratnica 6
Penica, kejla 30
Napolica, kejla 2S
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, slanutka
i boba
124
3S40
240
7SO
4SO
42
l SO
30
193
ISO
Desetina od s porezom na tapiju 240
Desetina od mota pinta 20 400
Pristojba na sitnu stoku s torarinom 14S
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 340
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 41 O
Ibrahima, Hasana, Huseina i
Abbasa, zemljite sve-
i Itvana
Prihod od desetine i res mova 600
Selo Hrastua"', pripada spomenutoj
Ivak Tomaev
Hasan Alijin, 22
2, muslimana l, l
Prihod od desetine i res mova 900
Ibrahima, Hasana, Huseina i
Abbasa, u blizini sela Hrastua, pripada
spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 600
Selo Greda"', s travarinom i irovinom u
granicama spomenutog sela, pripada spo-
menutoj
Martin
Fere
Mika Balaev
Grgur Pavalov
Mika Pavalov
Pita

Ive Pavalov
8
Prihod od resmova i desetine 2303
Vratnica 8 320
Penica, kejla 2S 72S
N apo lica, kejla lS 270
212
Nepoznato.
m Raztusse, Rasztusa, Rastusie 1698. (Mauran, o.c., p.
154, 159, 160, 164, 167). Selo Rastuje sjeverno od To-
mice.
21
t3reda 1698. (Mauran, o. e., p. 172). Danas rudina Gre-
da juno od Starog Slatinika.
Porez na drva i vrt S6
Desetina od konica SO
Desetina od sijena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l 07
Desetina od s grahom, desetina
od slan utka i boba 6S
Desetina od i poreza na tapiju 90
Desetina od mota pinta lS 300
Pristojba na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje l SO
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad ll O
irovina planine pripada
spomenutom selu 20
Vodenica ruevna 3
Ive, u blizini spomenutog sela
Greda, pripada spomenutom, 22
Prihod od desetine i res mova 7SO
Selo Andrijevica, pusto, pripada spome-
nutoj
Prihod od desetine i resmova 17SO
ll/SS
Dafera, sina Ferhadovog, ubli-
zini sela Andrijevci, pripada spomenutoj,
22
Prihod od desetine i resmova 7SO
M ezra Gnojnica, i Zdena-
ca, pripada Vrhovinama
Prihod od desetine i res mova 200
Vinogradi Vrbaska Luka i Salajeva Luka,
dio vinograda i poljoprivrednog zemljita
sela Vrhovine, pripada Vrhovinama
Prihod od desetine i resmova ll OO
12S
v v
VII. NAHIJA BREZNA, U SANDZAKU POZEGA
/TD 650 PRIPADA SPOMENUTOM KADILUKU/
Selo Selo"', drugim imenom Jarka,
s desetinom od ribe iz rijeke (Bid), u
granicama spomenutog sela, pripada spo-
menutoj (nahiji)
Anto!
Pavalov
Mikula na batini Petra
Itvan
4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Penica, kejla 50
Napolica, kejla 45
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
3000
120
1250
770
28
60
20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 70
Desetina od s porezom na tap iju l OO
Resum od svinja s pristojbom na
202
prodaju i na klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 240
Selo Zadubravje
216
, sa zeminima-
vim zemljitem raje spomenute na plami!
Dubrava i Popovina, pripada spomenutoJ
Mato
ivko
Pavo, sin spomenutog
Mika
Mihal Ivakov
Levak
Jerak
Jaka
ivko, njegov sin
Ivan
Ivan, njegov sin
Itvan
126
Maro
Vidak
Grgur, njegov sin
Matija
Petar
njegov sin
Ivan
sin spomenutog
Imre
Bala Vuka
Marko efanov
Paval
Mihal
zemin obradivo zeml j ite,
u posjedu spomenutog
Ivak
Andrija
pridolica
Milak
Vuka
Herak
26
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 26
Penica, kejla 123
Napolica, kejla 100
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
10.000
1040
3065
1800
182
600
130
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 511
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 490
Desetina od s porezom na tapiju 456
mlinovi, objekta 2, porez 32
Resum od svinja s pristojbom na
796
prodaju i na klanje
m Bicsko, Bicska, Biczka, Biczko 1698. (Mauran,
o.c., p. 100, 110, 112, 114). Bicko Selo zapadno od
Oprisavaca.
21
"' Zadobravie, Zadobrat 1698. (Mauran, o.c., o. 110,
137). Selo Zadubravlje od Donje Vrbe.
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 888
irovina planine Zadubravje, pripada
B reznoj
Prihod od resmova 500
11/56/10/73/
Selo Slavindol
217
, pripada B rezni
Mihal
Pava!
Pero
J aka
Toma
Marko Tomaev
Mihal
7
Vinograd i spahije Behrama, u
granicama spomenutog sela
za i Behrama spahije
u spomenutom selu
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 7
Penica, kejla 15
Napolica, kejla JO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
2020
328
375
180
56
50
40
50
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 60
Desetina od s porezom na ta piju 50
Desetina od mota, pinta 30 600
Porez na sitnu stoku s torarinom 40
Vodenica l, porez 16
Resum od svinja s pristojbom na
prodaju i na klanje
Resum s poljarinom i mladarinom
75
te porezom na vinsku burad 112
Vinogradi Slavindol s Velikim i Malim
Srbljanom i dijelom breuljka Dragnovac
granicu potok Dragnovac, pripa-
da Breznoj
Prihod od desetine i resmova 2000
Zemin-obradivo zemljite raje sela Vac-
kodol i Andrijaevica, na strani Slavindola
koje dijeli potok Dragnovac
Prihod od desetine i resmova 500
Selo

pripada spomenutoj
Toma Ivanov

Toma
Lazar


Gapar
Petar
Grgur
Pava!
Ivak Lacka
Ivak
Grgur Vujnakov
Ivan Petrov
Grgur
Ivak
Anto! Petrov
Mikula
Berta
Filak
Pejak
Mika
Lorinca
Martin Ivanov
Martin Balenda
Itvan Vuka
Martin Petrov
Mato
Memi Abdullahov, 22
29, 28, musliman l
ahsuvara, u posjedu Grgura
na osnovi sudskog huddeta,
zemljarina, 22
Prihod od desetine i resmova 14000
Zemljarina 44
Vratnica 28 1120
Penica, kejla 200 5000
m Zlauynfalua u Poekoj upaniji (Cs<inki, o.c., Il., p.
427) u okolici Tomice. Raseljena.
m Castellum Garchyn u Vukovarskoj upaniji (Cs<inki,
o.c., II., p. 270). Garchina, Garcsin, Gercsin, Gartschin,
Gerchin 1660., 1698. i 1702. o.c., p. 10, 327;
Mauran, o.c., p. 112, 133-135, 137; Idem, o.c., (1966.),
p. 125; Engel, p. 63). Selo sjeverno od Bickog
Sela.
127
N a polica, ke jia l OO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
1800
196
288
140
3SO
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 2SO
Desetina od s porezom na tapiju 400
Desetina od mota pinta SO l 000
Resum na sitnu stoku s torarinom SOO
Vodenice, objekat l,resum 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje S40
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad S56
Pristojba na i godinju
trnicu 1800
Nesuha Abdullahovog, u blizini
spomenutog sela, pripada spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 700
Kurda u blizini spo-
menutog sela, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova S50
Selo Vratinica'", s jezerom u granicama
spomenutog sela, pripada spomenutoj
Matija s vlastitom batinom
Vujnak s vlastitom batinom
Mihal Ivana, s vlastitom batinom
Ilija s vlastitom batinom
Pava! s vlastitom batinom
Marko s vlastitom batinom
Ivak Durana, s vlastitom batinom
Gal s vlastitom batinom
Martin Radulana, s vlastitom batinom
Mihal s vlastitom batinom
Ivan Pavala, s vlastitom batinom
Matak s vlastitom batinom
s vlastitom batinom
Ivak s vlastitom batinom
Mati s vlastitom batinom
lS
Prihod od desetine i resmova 4420
Vratnica lS 600
Penica, kejla 40 1000
128
Napolica, kejla 45
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
810
105
!OO
75
138
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, slanutka,
boba
100
Desetina od s porezom na tapiju 200
Desetina od mota pinta 30 600
Vodenice, objekta l, porez 32,
ruevna 2
Res um na sitnu stoku s torarinom ISO
Resum od svinja s pristojbom na
prodaju i na klanje
250
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 260
Selo Sapca
220
, s jezerom (Bid) u grani-
cama spomenutog sela, pripada Breznoj
Matija s vlastitom batinom
Vujnak s vlastitom batinom
Mihal Ivana, s vlastitom batinom
Ilija s vlastitom batinom
Pava! s vlastitom batinom
Marko s vlastitom batinom
Ivak s vlastitom batinom
Gal s vlastitom batinom
Martin Radul an ov, s vlastitom batinom
Mihal s vlastitom batinom
Ivan Pava1a, s vlastitom batinom
Matak s vlastitom batinom
s vlastitom batinom
Ivak s vlastitom batinom
Mati s vlastitom batinom
1S
Prihod od desetine i resmova 4420
Vratnica 15 600
Penica, ke jia 40 l 000
Napolica, kejla 4S 810
Porez na drva i vrt l OS
Desetina od konica l OO
Desetina od sijena 75
Vratinici u okolici (Engel, p. 215). Nestalo.
"" Sabcza 1698. (Mauran, o.c., p. 131, 133). Selo Sapci
kod
pesetina od lana, konoplje, bijelog
1crvenogluka,kupusairepe 138
Desetina od s grahom slanutka
boba ' ' 100
Desetina od s porezom na tapiju 200
Desetina od mota pinta 30 600
Vodenice l, porez 32, ruevna 2
Res um na sitnu stoku s torarinom lS O
_s pristojbom na
prodaJU 1 na boz1cno klanje 250
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 260
10174 Mezra /?/, u blizini sela
Stanca, pripada spomenutoj
Prihod od desetine resmova 559
Gazanfera na meui pri-
pada spomenutoj, 22
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Seina'" sa Husreva Jusu-
fov, Sefera i livadom Behrama spahije
pripada Breznoj '
Pava! Radoinov
Marko
Matija Grgurov
Matija
Anto\
Itvan
Mikula
Jakob
ivko
Marko Balaev
10
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 10
Penica, kejla 70
Napolica, kejla 65
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
5980
400
1500
1130
77
468
55
pesetina od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe 340
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 290
Desetina od s porezom na tapiju 350
Vodenica l, resum 32
svinje s pristojbom na
prodaJU 1 na klanje 599
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 699
Ahmeda .u blizini. spomenutog
sela Seina, u posjedu Martina
stanovnika sela 22 '
Prihod od desetine i resmova 600
Selo Mihalovci"', pripada spomenutoj

Lazar, pridolica
Ivakov
Pita, pridolica
4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Penica, kejla 30
Napolica, kejla 20
2110
160
750
360
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
28
60
20
100
pesetina od lana, konoplje, bijelog
1crvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom slanutka
boba ' '
90
Desetina od s porezom na ta piju 120
_s pristojbom na
prodaJu 1 na boz1cno klanje 212
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
lbrahi"!a, sina Mustafinog, u po-
Sjedu .stanovmka spomenutog sela na
osnovi sudskog huddeta, pripada Brez-
no, 22
Prihod od desetine i resmova 560
T?min Kut"' s obradivim zemlji-
ste;'ll raJe na brdu Dubrava, pripada Brez-
noJ
Andrija na vlastitoj batini, sa

Perak
Marko
Zeina u Vukovarskoj upaniji (Cs<lnki, o.c., II., p.
365). Sze!ina 1698. (Mauran, o.c., p. 135, 136, 139,
147). Selo Seina zapadno od

Rudina Migalovci zapadno od


'-'Tominkut, Tominkutt 1698. (Mauran, o.c., p. 137, 138,
150). Selo Kuti Trnjanski sjeverno od Donje Bebrine.
129
Mihal na batini Matijaa
Stojinog
Vujnak
VirtanNrban
Mato
Ivani
Itvan
Lorinc
Anto!
Anto!
Matija
Vladisav
Pava! Antola
15
Zemin l Bikupci u granicama spo-
menutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 15
Penica, ke j la l OO
Napolica, kejla 90
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
7693
600
2500
1620
105
291
75
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 260
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 190
Desetina od s porezom na tapiju 265
Desetina od mota pinta 30 600
Res um na sitnu stoku s torarinom l OO
Vodenice l, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
32
490
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 565
Antola, sina Mikinog, u blizini
spomenutog sela Tomin Kut, 22
Prihod od desetine i resmova 700
Selo pripada Breznoj
Ivaniev
Bla
aval
Petar
Mato Martina
Pava!
130
Jerak Mihala
Mike
Toma
Mihal
Matija Beroev
Marko Peroev
Andrija Beroev
Matija
Mato
Marko na vlastitoj
batini
Andrija

18
Livada Behrama spahije, u granicama spo-
menutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 18
Penica, kejla 80
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
6975
720
1030
118
255
90
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 31 O
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 300
Desetina od s porezom na tapiju 310
Desetina od mota pinta 30 600
Res um od sitnu stoku s torarinom 600
Vodenice l, ruevna, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
450
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 450
Selo Kordoevci"', pripada spomenutoj
Hasan Abdullahov, 22
Petre Mikin
Marko Petrov
Ivani Andrijaev
Ivakov
nJ Klokochewyth, Clokochewygh u Vukovarskoj upa-
niji (Cs3.nki, o.c., II., p. 325). Klokocsevacz, Klokose-
vacz 1698. (Mauran, o.c., p. 135, 137, 146, 149). Selo
od Vrhovina.
m Kordusevczy 1698. (Mauran, o.c., p. 152). Selo Kor-
duevci sjeverno od Jeevi ka.
Gal Petrov
11158
ivko Itvanov
Marko Ivakov
8, muslimana l, 7
10175
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Penica, kejla 70
Napolica, kejla 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
sooo
280
1500
900
49
250
35
209
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 165
Desetina od s porezom na tapiju 260
Desetina od mota pinta 27 540
Resum na sitnu stoku s torarinom 150
Vodenice l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
Baduhava s po1jarinom i m1adarinom
296
te porezom na vinsku burad 344
Selo Ilindol'", pripada Breznoj
Mihal

Martin, sin spomenutog
2
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 2
Penica, kejla 20
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
1768
80
soo
360
14
25
10
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, slanutka,
boba
69
so
180
20
Desetina od s porezom na ta piju
Res um na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 260
Selo Glavica"' sa zeminom, poljoprivred-
nim zemljitem raje spomenutog na brdu
Dubrava i irovina u granicama spomenu-
tog sela
Matija na vlastitoj batini, na
mezri Pozderovica
Imre
Ivani
Virtan
Itvan Balaev

VukLackov
Mato Virtanov
ivko
9
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 9
Penica, kejla 40
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
3320
360
1000
630
63
250
45
260
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 190
Desetina od s porezom na tapiju 150
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 200
Baduhava s poljarinom i rnladarinom
te porezom na vinsku burad 235
Selo Vrhovine"' s vinogradima na obron-
ku Batnodola i obradivim zemljitem i vi-
nogradima raje spomenutog sela u dolini
Vrbaske Luke i Salajeva Luka, pripada
B reznoj

"'Ilin Dol u okolici (Engel, p. 81). Raseljen.
"' Gla vicze 1698. (Mauran, o.c., p. 144). Selite Glavi-
ce kod Donje Vrbe.
218
Werhowyna u Poekoj upaniji (Cs3.nki, o.c., II., p.
431). Borovina, Verhovina 1698. (Mauran, o.c., p.
139, 145, 162). Selo Vrhovina nedaleko
131

Mihal Matakov
Itvan

Toma
Marko
Petar, pridolica
Matija Tomaev
Matas
Petar
Ivak Herakov
Mato
Martin
Toma
Pita Kelemenov
Matija Stojkov
17
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 17
Penica, kejla 100
Napolica, kejla 95
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od si jena
9990
680
2500
1710
119
450
85
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 350
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 290
Desetina od s porezom na tapiju 340
Desetina od mota pinta 90 1800
Res um na sitnu stoku s torarinom 340
Vodenica l, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
16
590
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 720
Selo Priputevica"', pripada spomenutoj
ivko
Martinov
Toma Balaev
Gal pridolica, na batini Lazara
Marko Radinov
J ako b
Mihal
Pava!
132
Toma Mihalov

Ivak
Martin

imun
Jaka

pridolica
Ivan Markov
18, vratnica 17, bir (birov) l
Ridvana spahije, prema starom
de ft eru
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 17
Penica, kejla: 60
Napolica, kejla: 60
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
4860
680
1500
900
119
200
85
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe lOJ
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Desetina od vina pinta 25
Res um na sitnu stoku s torarinom
Vodenica S, ruevna l, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
90
!OO
soo
45
80
240
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 220
Vinogradi Kumsall?/ i Priputevica, nala-
ze se na kosi po imenu Lipova Noga, a put
ovu kosu dijeli od kose Crni Potok, pripa-
da Breznoj
Prihod od desetine i res mova !SOO
Ibrahima, Hasana, Huseina,
Abbasa, sinova Mustajinih, u blizini spo-
menutog sela Priputevica, pripada Brez-
noj
Prihod od desetine i res mova 627
10176/11/59/
!.l
9
Vjerojatno rudina Pribudovci.
Selo Satnica
230
sa zeminom - obradivim
zemljitem raje spomenutog sela, na zemi-
nu Papa pripada Breznoj
Pava!

Matija
Jerlak
Itvan
Luka
Baro
7
Batina Antola Novakovog, u posjedu Ha-
sana sina Timurovog
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Penica, kejla 30
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
2730
280
750
430
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, slanutka,
boba
Desetina od s porezom na ta piju
Desetina od ribe iz jezera (Bid),
u granicama spomenutog sela
Resum na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
49
60
35
100
100
220
60
100
prodaju i na klanje 290
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 256
Selo Bolestavica"', s desetinom od ribe iz
rijeke (Bid), u granicama spomenutog
sela, pripada spomenutoj
Vuk
Matija
Lor(i)nac
Mika
Martin
Mika Matijaev
Pejak
Pava!
Pave Pavalov
Toma, pridolica
Bala Radakov

Laslo
13
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 13
Penica, kejla 80
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
6556
520
2000
1080
91
306
65
250
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 295
Desetina od s porezom na tapiju 250
Resu m na sitnu stoku s torarinom 220
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
706
te porezom na vinsku burad 777
Jezero Boleslavica i
Sela, pripada nahiji Brezna
Prihod od desetine i resmova 350
Kejvana, sina Abdullahovog, u
blizini sela Boleslavica, pripada spome-
nutoj
Prihod od desetine i resmova 900
Selo Crni Potok"', s vinogradima, pripa-
da spomenutoj (Brezi ni)
Ivani Milainov
Miklo

Ivan
Pejak, njegov brat
Itvan Tomaev
Imre

Itvan, njegov brat
Toma
Ivak Glede
l.l!J Zathnycza u Vukovarskoj upaniji (Cstinki, o.c., II., p.
364} nedaleko Tomice. Selo raseljena i nestalo.
m Boleszevacz 1698. (Mauran, o.c., p. 135). Danas vje-
rojatno Botica Gaj iznad Seline.
m Crni Potok Brodski sjeverno od Kindrova.
133
Ivan Ivakov
tefanov
Stevko
Itvan Ivakov
Anto!
Kolesar
Pava!
Bala
Gabrijan Grgurov
18, vratnica 17, samac l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 17
Penica, kejla l OO
Napolica, kejla 90
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
7445
680
2500
1620
119
330
85
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 180
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 190
Desetina od s porezom na tapiju 260
Desetina od mota pinta 20 400
Vodenica 4, ruevna 3, porez 64
Resum na sitnu stoku s torarinom 175
Resum na svinje s pristojbom na
477 prodaju i na klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 525
Hadi Ibrahima, u posjedu Hasa-
na, Huseina, Muhammeda, Ahmeda,
Kurda i Aje, u blizini granica spomenu-
tog sela, pripada Breznoj
Prihod od desetine i resmova 400
Selo Crvci
233
pripada Breznoj
Ivani Petrov
Marko Ivanov
Marko Jakobov
Kasim Divane, zemin, obradivo zemljite,
u vlastitom posjedu, na osnovi sudskog
huddeta
4, 3, musliman l
Prihod od desetine i resmova 1350
Vratnica 3 120
Penica, kejla l O 250
Napolica, kejla lO 180
134
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
21
50
15
90
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 58
Resum na svinje s pristojbom na
150
200
16
prodaju i na klanje
Desetina od mota pinta l O
Vodenica l, porez
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 150
Petra imunovo g, u blizini grani-
ce sela /Crvci/22
Prihod od desetine i res mova 500
Selo unevica"' (unjevci), sa zemi-
nom-obradivim zemljitem raje spomenu-
tog sela, na planini Dubrava, pripada
spomenutoj
Andrica
Marko
Petar
Mihal Martinov
Bala
Imre
Itvan
Toma
Mihal Petrov
Petar
Matak
ivko
I van
Ivak Martinov
Mihajla

na batini
Pava! Jerakov
18
Zemin Bourevci, u posjedu raje spome-
nutog sela, osim batine Matijaa koju
uivaju stanovnici sela Rapaci
Prihod od desetine i resmova 8000

Treba odnosno Cerovce u okolici Kordueva-


ca (Engel, p. 32). Raseljeno.
m Susnyevczy, Susnevczy 1698. (Mauran, o.c., p. 144,
145, 149). Selo unjevci od Jeevika.
Vratnica 18
Penica, ke jia ll O
Napolica, kejla 95
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
720
2750
1780
119
250
90
255
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 250
Desetina od s porezom na ta piju 200
Desetina od mota pinta 30 600
Vodenice 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 658
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 696
Ridvana, sina Ibrahimovog, ubli-
zini granice spomenutog sela unjevica,
pripada Breznoj
Prihod od desetine i resmova 700
Selo ?, pripada Breznoj

Balo Lackov
Jakob Lackov
Martin Pejainov
Ivak
Lacko Tomaev
tefan
Vuk polovica batine Vojnaka
Ambrua, u posjedu spomenutog
Toma Kelemen
Toma Matijin
Gal
Cvetoev
Jerak Cvetoev
ivko Andrijaev
Marko na batini Petra Blaana
Mato na batini Nikole

Mihal Lackov, polovica batine Vujnaka
Anbrua, u posjedu spomenutog
Marko Ilinov
18, vratnica 17, bir (birov) l
Prihod od desetine i resmova 5493
Vratnica 17 680
Penica, kejla 70
Napo1ica, kejla 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, slanutka,
boba
Desetina od s porezom na tapiju
Desetina od mota pinta 25
Res um na sitnu stoku s torarinom
Vodenica 7, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
1500
900
119
290
90
150
130
160
500
250
112
119
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 565
Vinogradi na kosi Krnji Dol, Drakovac i
Bradlovac s dijelom kose Draganovac
koja je potokom Draganovac
pripada Breznoj
Prihod od desetine 2975
Selo Subotina"', sa zeminom-obradivim
zemljitem raje spomenutog sela, na plani-
ni Dubrava, pripada spomenutom
ivko
Lazar
Ivani
Hrelja
4
Prihod od desetine i resmova 1425
Vratnica 4 160
Penica, kejla 20 500
Napolica, kejla lO 180
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 60
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 50
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 60
Desetina od s porezom na tapiju ll O
Vodenica l, porez 16
m Nepoznato.

Nepoznato.
135
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 131
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad ll O
Selo Andrijaevica"', pripada Breznoj

Petar Imroev
Pava!
Anto!
Ivan
Marko Lacka
Mihal Vuka
7
Prihod od desetine i resmova 5400
Vratnica 7 280
136
Penica, kejla 70
Napolica, kejla 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1500
900
49
250
35
liO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 102
Desetina od s porezom na tapiju 130
Resum na sitnu stoku s torarinom 250
Vodenica 4, porez 64
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
240
te porezom na vinsku burad 250
m Adrianowch, Adryanowcz u Poekoj upaniji (Csfi.nki,
o.c., II., p. 398). Andrevczy 1698. (Mauran, o.c., p.
175-178, 182). Selo Gornji Andrijevci zapadno od Sibinja.
VIli. NAHIJA RAVNE, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
Selo Dolnja Biberina'" sa zaseokom Ka-
lakar, pripada spomenutom
Mika imunov
Bala Mihalov
Ivan Marija
Marko Antolov
Petar Mihalov
Anto! Itvanov
Gal
Balo Mihalov
Mika Ivanov
Pava! Mihalov
Vuk Vladkov
Ivan Markov
Imre Tomaev
Mihalov
Andrija
Bala Cvetoni
Itvan Matijin
Petar Mi(i)ladov
I v ak Itvanov
Andrija Tvrdkov
Medoev
Nikola Andrijaev
Matija Pejakov
Grgur Balaev
Petar
Bala
J aka Paprada
Batina Bartola Milanovog, u posjedu sta-
novnika spomenutog sela
Batina I vana u posjedu sta-
novnika spomenutog sela
Batina Balaevog, u posjedu sta-
novnika sela
Batina Jakoba, u posjedu stanovnika spo-
menutog
Hajmanegan (nomadi):
Mihalaov
Itvanov
2
Prihod od zamjene za desetine 7350
s batinama 31, po 201, u gotovom
novcu 6231
Haj mane 2, po Ill, u gotovom novcu 222
Porez na tapiju (res mi tapu) 121
Vodenice na rijeci Savi 4, porez 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 676
Selo s vinogradom na
kosi izuzevi Mehmeda,
pripada spomenutom
Mihal Martinov
Mihal Itvanov
Toma I vaniev
Ivani tefanov
Pervane Abdullahov, na batini Ivana, 22
Jahja Abdullahov, na batini Ivka imuno-
vog,22
6, 4, muslimana 2
Livada Kurda, sina u grani-
cama spomenutog sela
Livada Hadi Memijinog, u granicama
spomenutog
Prihod od desetine i resmova
Zemlj arina
Vratnica 4
Penica, kejla 40
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
4500
44
260 (!)
1000
630
42
54
30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe !OO
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 80
Desetina od s porezom na ta piju 160
Desetina od mota pinta 75 1500
Vil1a Bebrene u Vukovarskoj upaniji (Csanki, o.c.,
Il., p. 293). Dolnya Bebrina 1698. (Mauran, o.c., p. 102,
103, 105). Selo Donja Bebrina juno od
m Cheznek, Chesnek u Poekoj upaniji (Csfi.nki, o.c.,
II., p. 403). Nedaleko Migalovaca, raseljeni nestao.
137
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 350
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 350
11162/10/79
M ezra Priblatje, Jusufa, sina Hu-
seinovog i Kurdalija, sina Nesuhovog, u
blizini spomenutog sela, pripada spome-
nutoj
Prihod od desetine i resmova 50
Mezra Podpolje, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 20
M ezra Satnica, u blizini spomenutog sela
pripada Ravnima
Prihod od desetine i resmova 300
Timura subae, u njego-
vog sina Hasana, u blizini Cenika, pri-
pada Ravnim, 22
Prihod od desetine i resmova 905
Selo Vrba"", pripada Ravnima
Mika
Ivani, sin spomenutog
Martin Pavlov
Toma
Marko, sin spomenutog
Toma tefanov
Ferenac
tefan
Jerakov
Toma
Ivak
Petar
Ferak
Vuk Toli
Mika
Mika

Ivak
Mato
ivko na vlastitoj batini
Bala Pavalov
Anbru
Itvan
Ivak
Mihal
138
J aka
Ivak
Ivak
Itvan Ivakov
Mika
tefan Andrijaev, na batini
Jerak Martinov, na batini lvaka Petrovog
Batina u posjedu sta-
novnika spomenutog sela
Batina Grgurovog, u posjedu sta-
novnika spomenutog sela
s batinama: 32
Hajmanegan (nomadi):
Martin

2
Prihod od zamjene za desetine
s batinama 32, po 201, u
gotovom novcu
8168
6432
Hajmane 2,po Ill, u gotovom novcu 222
Porez na tapiju 120
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 1394
Selo Tomica'", s trnom pristojbom od
tjedne trnice, pripada spomenutoj
Mihal
Toma Martin
Ivanov
Vuk s vinogradom i umom (za
na zeminu
Marko
Petar Vuka
I v ak
Matas
Marko imunov
Grgur Mihalov
Mika
Vuk Vladosavov
240
Barbasfalua, Verbafalwa, Werbafalwa, Werba, Warba
u Poekoj upaniji (Csanki, o.c., IL, p. 430). Verba,
Verbova 1698. (Mauran, o.c., p. 139, 142, 144, 145,
150, 156). Selo Donja Vrba sjeverno od
241
Fortalicium Thomicza u Poekoj upaniji (Cs<lnki,
o.c., IL, p. 394). Tomicza 1698. (Mauran, o.c., p. 150,
154-156, 160). Selo Tomica sjeverno od Broda.

Mihal
Martin
Mika
Mihal Pridolica
Mato
18
Hasana Abdullahovog, u spome-
nutom
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 18
Penica, kejla 70
Napolica, kejla 65
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
6100
720
1500
1130
119
250
90
100
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 150
Desetina od s porezom na ta piju 240
Desetina od mota pinta l O 200
Vodenice 4, porez 64
Res um na sitnu stoku s torarinom 283
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
569
te porezom na vinsku burad 675
Mustafe, Guher i Elvide, djece
Hajdarove, u blizini granice spomenutog
sela Tomica, pripada spomenutom, 22
Prihod od desetine i resmova 259
Isa-a, sina Huseinovog, u blizini
spomenutog sela Tomica, pripada Ravni-
ma
Prihod od desetine i res mova 350
Selo Vranovci'", s obradivim zemljitem
raje na mezri Stari Vranovci, pripada spo-
menutoj
Marko
Radeinov
Pava)
Pero Radakov

Itvan
Mika
Vukasov
Petar
I Radeinov
lO
Ahmeda sina Abdullahovog, u
posjedu Ibrahima Abdullahovog na
osnovi sudskog huddeta
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 10
Penica, kejla 70
Napolica, kejla 65
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
5185
400
1500
1130
70
250
50
145
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 150
Desetina od s porezom na tapiju 190
Res um na sitnu stoku s torarinom 150
Desetina od mota pinta 10 200
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 450
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 500
M ezra Stari Vranovci, u blizini spomenu-
tog sela, dio obradivog zemljita raje spo-
menutog sela Vranovci
Prihod od desetine i resmova
11163
1000
Selo s obradivim zemljitem raje
spomenutog sela na planini Dubrava, pri-
pada spomenutoj
Antol
Vidak Mikloev
Andrija
Matas imunov

Drugi Antol
Toma
Petar Mihalov
,,,
Branocz, Vrenolcz, Wranoucz, Wranacz u Poekoj
upaniji (Csanki, o.c., II., p. 431). Vranovczy 1698.
(Mauran, o.c., p. 139, 149, 150). Selo Vranovci sjever-
no od Donje Vrbe.
w Nepoznato.
139
Imre imunov
Jerak imunov
Anto!
Virtan V
Martin imunov
Petar V
Martin
Pavalov
Pava!
Vujnak
18
Hajmanegan (nomadi)
Toma
Andrija
Mika
3
Prihod od zamjene za desetine 4810
!8, po 20 l, u gotovom novcu 3618
Haj mane 3, po lli, u gotovom novcu 333
Porez na tapiju l OO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 7S9
Selo Bukovje
244
, pripada Ravnima
Petar
Mika
Gal
Itvan
imac na batini Balaa
S
Prihod od desetine i resmova
Vratnica S
Penica, kejla 30
Napolica, kejla 20
2182
200
7SO
360
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, slanutka,
boba
Desetina od s porezom na ta piju
Desetina od mota pinta 7
140
3S
70
2S
40
3S
60
140
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 80
Resum na sitnu stoku s torarinom SO
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 41
Selo Gornja i Dolnja Bratijevica'
45
, pri-
pada Ravnima
Ivani Stipanov

Grgur
Grgur Markov
Itvan
Petar Mihalov
Martin Radovanov
Itvan
I van Bartolov
I vani Matijaev
Marko s vlastitom batinom
Mihal
Nikola
ivko Ivakov
Ivan
Mihal Jerakov
Mika
Vuk, pridolica, na batini Marka, pn-
dolice
Marko Bartolov
Toma
Pavle, pridolica
21
Hasana Jbrahimovog
Ridvana Ibrahimovog
Nikole Petrovog
Prihod od desetine i resmova 89S2
Vratnica 21 841
Penica, ke jia l OO 2SOO
Napolica, kejla 9S 171 O
Porez na drva i vrt 147
Desetina od konica 4SO
Desetina od sijena l OS
244 Bokolya, Bwkowya, Bukoya, Bwkowa, Bwkouye,
Bwkowye u Poekoj upaniji (Csanki, o.c., ll., p. 401).
Bukovie, Bukovye 1698. (Mauran, o.c., p. 152, 156.)
Selo Bukovlje Podvinjsko kod Vranovaca.
Na ime mjesta naziv ume Bratijevice sjever-
no od Vrhov ina.
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe S8S
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 200
Desetina od s porezom na ta piju 490
Vodenica, objekat l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 899
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 91 O
Zemin Okan, u blizini spomenutog sela,
pripada Ravnima
Prihod od desetine i resmova l OO
Selo Sredanci"', s obradivim zemlji-
tem-zemljom Selce i irovinom u grani-
ca.ma spomenutog sela, pripada spomenu-
toJ
Mato Ivaniev
Pava!
Pita
Bala
Nikola
Toma
ivko Itvanov, na vlastitoj batini
7
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Penica, k ej la 20
Napolica, kejla JO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1440
280
soo
180
49
30
3S
60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 30
Desetina od s porezom na tapiju SO
Resu m na sitnu stoku s torarinom 26
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 100
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Selo Oprisalce
247
(Oprisavci), sa zemi-
nom-obradivim zemljitem raje spomenu-
tog sela na mjestu Lipova Greda, pripada
Ravnima
Grgur Tomaev
Ivak Vladi nov
Mihal Jerakov
sin spomenutog
Mihal na batini
Cvjetko, sin spomenutog
Anto!
Pero, doseljenik
Ferenc
Lore Matin
Jakob
Mihal
Grgur Galov

Cvjetko, njegov brat
11/64
Gal Mikloev
Anto! Jerakov, na batini Matijaa Vla-

Matija Hegedoev
IS
Prihod od desetine i res mova
Vratnica IS
Penica, kejla 80
Napolica, kejla 3S
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
4400
600
2000
630
!OS
100
7S
ISO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 7S
Desetina od s porezom na tapiju ISO
Resum na sitnu stoku s torarinom l OO
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 210
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 20S
Selo Jeleevik
248
, s Mumina
zemljite Tomaa pripada
ma
Szredan 1698. (Mauran, o.c., p. 117). Selo Sredanci
od Oprisavaca.
w Opriszanocz, Oprizavacz. Oppriszavacz 1698.
(Mauran, o.c., p. 107, 112-114, 117, 133). Selo Opri-
savci juno od Bickog Sela.

Jalsawyk, possessio Jalsawycha u Poekoj upaniji


(Csanki, o.c., ll., p. 412). Jessevim, Jessevics 1698.
(Mauran, o.c., p. 149-152, 158, 162). Selo Jeevik za-
padno od unjevaca.
141
Petar
Gal

Toma
Martin
5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Penica, kejla 70
Napolica, kejla 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
3780
200
1500
900
35
200
25
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, slanutka,
boba
90
Desetina od s porezom na tapiju 130
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
Vodenica l , porez
250
16
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 350
Hasana Alijinog, u blizini grani-
ca spomenutog sela Jeleevik; batine
Petra Mikinog, Tomaa i Vrba-
na, 22
Prihod od desetine i resmova
Selo Letje"', sa zeminom
pripada spomenutoj
Mihal Pejakov

Itvan Martinov
Andrija
Petar Fabijanov
Margita
Toma
Balo
Petar
Itvan Radojev
Ivak
Grgur Boic'ka

Matak ivkov
Itvan Jurkov
Itvan
142
485
Ljubogota,
Filip Fabijanov
Matija Ivanov
18
Hajmanegan (nomadi)
Mihal Fabijanov
Pavo, doseljenik
Mika
Anto! Balaev
Martin, doseljenik
Pava!

Petre
Stania
9
Prihod zamjena za desetine 4524
18, po 20 l, u gotovom novcu 3618
Haj mane 9, po lli, u gotovom novcu 999
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 180
Vodenica, rvnja 2, po 50-100
Selo

pripada Ravnima
Vladisav knez
Radko
Marko knez
Mitrelja, sin spomenutog
Mika
Mikula
Anto!
Pejak
Matko
Dimitar
Pero
Vuk Matijin

Ivan
Andrija
Toma, brat spomenutog
249
Nepoznato.
1
so Alsoronicha, KOzephrusnicza, HIWsnycza, Hrusticza,
Hrwsycza, Hwsnycza, Hrwschycza, Rwstycha . u
Poekoj upaniji (Csanki, o.c., II., p. 411, 412). Rusctc-
za, Rusics, Ruscsicza 1698. (Mauran, o.c., p. 110, 140,
141. 144). Selo od Broda.
Matija
Ivak
Ivak
Ivanov
Ivak B
Mika Radovanov
Pava!
sin spomenutog
Petar
Martin, sin spomenutog
Pava! Matakov
Mika
Marko Ivanov
Ivak
Anto!
Marko
Anto!
Martin
Radovanov
Vuk
30
Hajmanegan (nomadi)
Toma Mirkov
Pava! I vano v
Grgur
Petar
Itvan

Marko
Matko
Itvan
Mihal Matkov
Grgur, doseljenik
Jerak
Ivan
I vac
Vuk

Pava!
Ivani Pavlov
Pervana subae, u granicama
spomenutog, zamjena za desetinu SO
Prihod zamjena za desetine 10791
30, po 20 l, u gotovom novcu 6231
Hajmane 18, po Ill, u gotovom
novcu 1998
Porez na tapiju 350
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad 20 ll
11165
Selo Podvinje
251
, s trnom pristojbom
tjedne i godinje trnice, pripada Ravnima
na batini Balaa Stupa-

Petar Kelemenov, na vlastitoj batini
Ferenc ivkov
Stipan
Mihal Martinov
Blag
Ivak, doseljenik, na batini Mataka

Mihal ormac
Grgur
Marko
Pejak na batini Tomaa
Marko Mihalov
12
Ramadana sina Gala
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 12
Penica, kejla 80
Napolica, kejla 75
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
7316
480
2000
1350
84
247
60
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, slanutka,
boba
231
liO
200
880
200
Desetina od s porezom na tapiju
Desetina od mota pinta 44
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 679
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 795
251
Podwynia, Podwynnya u Poekoj upaniji (Cslinki,
o.c., Il., p. 422). Podvinye 1698. (Mauran, o.c., p.
152-154, 156, 158, 160, 170). Selo Podvinje kod Broda.
143
na ime Hasana Eminovog, u bli-
zini granica spomenutog sela, pripada
Ravnima
Prihod od desetine i resmova 450
Pervana Abdullahovog, u blizini
granica spomenutog sela Podvinje, pri-
pada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 285
Muzaffera Abdullahovog, u blizi-
ni spomenutog sela, pripada spomenu-
tom
Prihod od desetine i res mova 512
Ridvana spahije, u blizini granica
spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova l 000
Vinograd na kosi Grbavica, pripada selu
Podvinje, pripada spomenutom dunuma
30, po 5
Prihod od desetine 214
Selo Kupina'", sa zeminom
Ivania, pripada spomenutom
Marko Tomaev

Filip Pavalov
Pa val Kolesar
Andrija
Bartol Vrbanov
Beno
Dimitre
Balaj Andraev
Ivani imunov
Ivani

Mihal Dimitrov
Marko
Mato ivkov
15
Prihod od desetine i resmova 5950
Vratnica 15 600
Penica, kejla 80 2000
Napolica, kejla 75 1350
Porez na drva i vrt l 05
Desetina od konica 200
Desetina od sijena 75
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe 260
144
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 100
Desetina od s porezom na tapiju 80
Vodenice na rijeci Savi, nasuprot
spomenutog sela 5, po 60, porez 300
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 440
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 440
Meua Babina Sela, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
Zemin pripada spomenutom
Prihod od desetine resmova 180
Selo Satnica"', pripada Ravnima
Ivak
Ivani
2
Hasana, u posjedu Ivaka Brdl!-
22
Prihod od desetine i res mova 1580
Petra u blizini granica
spomenutog sela Satnica, pripada Ravni-
ma,22
Prihod od desetine i resmova 400
Meua S utiska, pripada Ravnima
Prihod od desetine i resmova 752
11165
10/82
Varo Sikirevci"', pripada spomenutom
Marko

Andrija Galov
Matijaev
Itvan
tefan Pejakov
Pa val Lagahan
Martin Antolov
Marko
Pava! Antolov
"' U popisu 1565. Qupina (Engel, p. 106). Selo Kupina
juno od Divoevaca.
!'
3
O kojoj Satnici je nisam mogao utvrditi.
m Szekerovacz, Szikirevacz, Szekirevac 1698. (Mauran,
o.c., p. 121, 125, 127, 128, 130, 131). Selo Sikirevci
od Jaruga Staro selo Sikirevci nalazilo se na desnoj strani
Save na prostoru dananjeg Bosanskog amca.
Marko
Crni
Petar
Vuk Bartolov
Ostoja Martinov
Mati Filipov
Andrija Ivanov
Ivak Bonak
Anto! Markov
Vuk
Martin
Filip
Bala Tomaev
Mato
Berta
Itvan
Matija, pridolica, na batini Imre
na batini Grgura
i Tomaa Lopa-
u pOSJedu stanovnika spomenutog
(sela)
Batina Ivana i
u posjedu stanovnika sela
Itvana, pridolice, u posjedu sta-
novmka spomenutog
s batinama: 31
Hajmanegan (nomadi)
Matija Jerakov
Anto! Filipov
Matijaev
Ivan
Bala Stupar
Toma Ivaniev
6
Prihod zamjena za desetine 8755
s batinama 31, po 20 l, u
gotovom novcu 6432
Haj mane 6, po Ill, u gotovom novcu 666
'! odenice na rijeci Savi 5, porez 250
Zirovina planine Sikirevci 750
Porez na tapiju 224
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 333
Pr!hod skele Sikirevci i Sapca,
pn pada Ravnima 38650
Prihod od ribolova Trgovita, i
pripada skeli Sapca i Siki-
revci, pnpada spomenutom 1500
10/83
Selo Gornja Biberina'", pripada Ravni-
ma

Marko, sin spomenutog
Petar Novosel
Itvan, sin spomenutog
Itvan
Hrelja, brat spomenutog
Mate
Mihal Novosel
Vuk, brat spomenutog

Petar, brat spomenutog
Pava! Markov
Dimitrov
Mato Martinov
Grgur Mihalov
Petar
Ivani, brat spomenutog
Mika
Mihal
Mate, sin spomenutog
Petar
Marko
Luka
Mika Kapor
Mika
Mika
Bala Perakov
tefan Matijaev
Ivani, sin spomenutog
Mikula
Martin
Imre
Toma
Pal o
Balako V alka
B.atina Vuka u posjedu stanov-
mka spomenutog sela
Bebryna u Vukojskoj upaniji (Cs8nki, o.c., II., p.
293). Gomya Bebrina 1698. (Mauran, o.c., p. 99, 102,
107, 141). Selo Gornja Bebrina kod
145
Batina Marka vlaha, u posjedu udovice
Milice
Ali Abdullahov, 22
s batinama i muslimana: 30
Prihod zamjena za desetine
s batinama 29, po 201, u
gotovom novcu
Porez na tapiju
Sinan-age, zamjena za
desetinu
Prihod od Alija Abdullahovog, od
desetina i resmova
87S2
S829
3SO
so
300
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 2223
irovina planine Lipova Greda, tit i Pu-
pripada Ravnima
Prihod od resmova
Selo Koprivna'", pripada Ravnima
Martin Radenov
Pera Martinov
Ivak
Marko
Ive
Bene, pridolica
Ivani
Marko Grgurov
Vale
Matija
Nikola Borivojev
I v ak
Itvan, pridolica
1S4S
Mika, pridolica, na batini Mike Mili i
Toma
IS
Livada kadije Broda, u granicama spome-
nutog sela
Zemin-obradivo zemljite Mihala Miki-
nog, stanovnika sela Tomica
Prihod od desetine i resmova
Vratnica lS
Penica, kejla 160
Napolica, kejla 100
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
146
9900
600
4000
1800
lOS
4SO
7S
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 400
Desetina od s grahom, slanutka,
boba 2SO
Desetina od s porezom na tapiju 190
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje 760
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 127S
Sefera ser-ode, u blizini granica
spomenutog sela Koprivna; zemljite Iva-
na Perakovog, i Mike pridolice, pripada
Ravnima:
Prihod od desetine i resmova SOO
Zemini polja Mrsulja Polja s jezerom izu-
zev carskih basova, pripada Ravnima
Prihod od desetine i resmova 3SO
Husein i Memiaha, u selu
pripada Ravnima s vinogradima
spomenutog 22
Prihod od desetine i resmova 7SO
Mehmeda sina Mustafinog, u
spomenutom selu, zemljite s vi-
nogradima spomenutog 22
Prihod od desetine i resmova 7SO
Meua pripada Ravnima
Prihod od desetine i res mova 300
Prihod od voskarnice kadiluka Brod 2000
Prihod od ihtisaba i ihzarije
spomenutog kadiluka l 600
Prihod od desetine od ribe iz rijeke
Save, pripada spomenutom
kadiluku SOOO
"' Koprivna 1698. (Mauran, o.c., p. 144). Selite
Vranovaca i nestalo.
IX. NAHIJA PRIPADA KADI LUKU
GO AJAN
KASABA s mahalom Bel-
var, pripada pomenutoj
Mahala mesdida Benlu-age
Hadi Hidr, imam
Hidr Halifov, mujezin
Dafer, pisar
Abdullah, ivi kod njega (hemdem)
Ali, tkalac
Timurhan, Abdullahov
Firuz, Abdullahov
Koda
Memi, hamamdija
Sulejman, Abdullahov
Durak, slijep
Ali, lenk, hrom
tkalac
Memi, tesar
Omer, Mustafin
Ismail, Abdullahov
Kejvan, Abdullahov
Husejn, hamamdija
Jusuf, hadija
Hasan, debeo (i )
Mahala mesdida
Sulejman Hoda, imam
Nesuh, mujezin
Musa, mujezin
Mehmed, posluitelj
Hamza,
Hasan,
Muruvvet, sufija
Husejn,
Memi, karban-saraji (ravnatelj karavan sa-
raja)
Dafer,
Pervane, trgovac
Behram,
Zejnuddin, hadija
Bali,
Mustafa, Abdullahov
Ejnehan Behramov
Mahmud, halvadija
Mustafa, krznar
Iskender, (gruba obrada koe)
Memi,
Kurd,
Bali, Behramov
Ibrahim Kurdov
Memi, trgovac
Drugi Memi, trgovac
Husejn, (trgovac svilom)
Gazi, zlatar (zerger)
tesar
Behram Ferhadov
Kurd Abdullahov
Nesuh Abdullahov
Nesuh, tesar
Hurrem Velijin
Kurd Abdullahov
Lutfi, trgovac
Husejn, Abdullahov
Osman, (haddad)
Abdullahov
Drugi Lutfi, trgovac
N es uh
Jusuf,
Mustafa-dede
Hasan, sakate ruke (kolak)
Ali, baa
Ramadan - dede
Mustafa Abdullahov
Mahala mesdida umrlog Muslihu-
din-hode
Muslihuddin, imam
Musa, mujezin
Kanber
Hajdar Abdullahov
Sefer,
Jusuf Abdullahov
a'ban Emirahov
Pervane, (nalbant)
147
Husejn,
Husejn, tabak (de b bag)
Da'fer,
Sulejman Abdullahov
Bahtijar Iskenderov
10/85
Mahala mesdida Dervi-age
Bali halifa, imam
Bali, mujezin
Kejvan, posluitelj (kajjim)
Jahja, (trgovac svilom)
Ali,
Mehmed,
Mehmed, mesar
Ramadan, hoda
ua j b-dede
Mustafa Abdullahov
Kurd Abdulahov
Kurd, kolar (arabadija)
Mezid, oklopa (debedi)
Mahala mesdida Sari (utog)-age s
Bratov cima
Muhjuddin, imam
Ibrahim, mujezin
Husejn, glavar mahale (ser mahallei)
Pervane, aik
Bali, zidar (neddar)
Mehmed Abdullahov
Jahja Abdullahov
Lutfi, zidar
Bali, novca)
Mustafa Alijin
Nesuh,
Ali Abdullahov
spomenute varoi
Toma
Matija
Ivak
Pita
Matija
Martin Imrin
148
Petar (ili: Petrov)
Pava!, (ili: Pava!,
Mati Ilije
Martin, krznar
Toma
Mihal Pa valov
Mihal Novakov (TD No 6 72: Mihal No-

Pava!
Matija, krznar
Matija
I van, pridolica
imun, (el-hajjat)
Andrija, (sin
Grgur
Martin Tomaev
Bala
Ivan
Vujnak Egedov
29, kapu 28, biro(v) l
Hasana zaima, v u granic'!!'la
zemlje (yerler) Sabaka
Grgura i Lorinca Budu-
da su se odnosile na njega (uzerinde
bulunmagin), tako je zapisano i u starom
defteru. da je UP,ranjena_ i Raki-
ja eva batina, vezana je uz tap z, a spo
menuti je miriji platio .30 tapu_.
Stoga je zavedena daje on uzzva (uhdesz-
ne kayd olundu).
(TD No. 650: Rakiya batinasi, TD No.
672: Rakiya BaJaj batinas
Prihod od desetine i poreza: 8670
Vratnica (resmi kapu) 28, 1120
Penica, kejla 130, 2860
Napolica (mahlut) ke j la l OO, 1200
Porez na drva i vrt, 21 O
Desetina od konica,
Desetina od sijena,
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od graha, slanutka i
boba
260
200
280
140
Desetina od sa porezom na
tapiju, 200
Vodenica, (bab) l, porez 16,
propala (barabe), 2
11168
Resum od tjedne trnice sa sajmovima (s
pristojbom na sajmove)
(TD No. 650. panayir, TD No.
672- panayirha),
Porez na sitnu stoku i torarina,
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
1320
250
300
Baduhava s poljarinom i porezima na
udaju i burad 314
Veli-bega zaima, kod granica
prihod od desetine i poreza, 250
Ejnebega (Ejnebegi), pokraj
varoi izuzevi panjak spome-
nute varoi, 22, prihod od desetine i pore-
za,250
Prihod od trnih pristojbi i globa (ihtisab) i
pristojbi za sudu (ihzarija) i
kadiluka Gorjani kasabe
i onih to joj pripadaju (tevabiiha), pripa-
daju spomenutom, prihod od poreza 400
M ezra Ko/okoica, u posjedu (der tasar-
rufi) Muse Ejnehana, (dri je Musa, ... )
na pripada spomenutom,
prihod od desetine i poreza, 321
Mezra u vlasnitvu Muse ej-
nehana, na (her vec h-i
tlik), pripada spomenutom, prihod od
desetine i porez 370
Dafera u blizini samog
koji je dio mezre Go/enci, prihoda spome-
nutom. Prihod od desetine i poreza, 100
(ki mezrea-i Go/enci hissesidir - samo u
TD No. 650)
Mezra Mihalovci u blizini spomenute
varoi u vlasnitvu Alije, Zulfi
kara, Mustafe i Kamera, ( ili Kamere),
prihod od desetine i poreza, 424
Mezra Islobodanci, dri je Mustafa
Dafera, pripada prihod od de-
setine i poreza, 240
Ramazana i Husein i Alije i nje-
govih drugova (ureka-i o), u blizini
prihod od desetine i poreza, 195
Hasana, spahije, u blizini samog
prihod od desetine i poreza, 400
Mezra pripada pri-
hod od desetine i poreza, 227
Selo Podrovci"', pripada
Grgur Mihalov
Toma
Mato Mihalov

Mihal, pridolica
5
Prihod od desetine i poreza 1350
Vratnica 5, 200
Penica, kejla 15, 3 30
Napolica, kejla lO, 120
Porez na drva i vrt, 35
Desetina od konica, 60
Desetina od sijena, 25
Desetina od lana i konoplje i bijelog
i crvenog luka i kupusa i repe 250
Desetina od i graha i slanutka
i boba 100
Desetina od i porez na tapiju, ll O
Porez na sitnu stoku i torarina 24
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja, 56
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad, 40
Mezra Itribinci, pokraj spomenutog
sela, u vlasnitvu Osmana i Mustafe, na
osnovi sudske odluke (huccet-i er'iyye),
pripada spomenutom, prihodu od deseti-
ne i poreza, 375
mezra Popovci, dre je Mustafa
Husein i Hasanov i ostali (gayru-
hu?), na osnovi temessuka. Pripada
prihod od desetine i poreza, 410
Selo Pavlovci'", pripada
Matija

Matija
Martin Mihalov
Ivan Damjanov
5
Livade (TD No. 672: Livade) Mlaka i Lisi-
ca u vlasnitvu spomenute raje, pripada
spomenutom
m Vjerojatno (Podgorya) Podgorje
klas, o.c., p. 71, 3 15; Engel, p. 153).
m Selo Pavlovci u okolici (Engel, p. 147). Ne-
stalo.
149
Polovica (zemin) Vrbovac, u vla-
snitvu pomenutih
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 5,
Penica, kejla 25,
Napolica, kejla 20,
Porez na drva i vrt,
Desetina od konica,
Desetina od sijena,
Desetina od Jana, konoplje i bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od i graha i slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju,
Porez na svinje s porezom na
klanje za
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaj u i na vinsku burad
1995
200
550
240
35
275
25
250
100
120
125
75
Selo Pridruica"', pripada spomenutom
tefan Antolov
Ivani
Mihal
Ivani
Grgur, pridolica
Ivani Bod
Mihal (TD No. 672: Milain)
Matija
Ivani
Mihal tefanov
Ivak, pridolica
ll
Livade u vlasnitvu spomenute
raje
Prihod od desetine i poreza
Vratnica JJ
Penica, kejla 35
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od Jana, konoplje i bijelog
i crvenog Juka, kupusa i repe
Desetina od i graha i slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
150
3356
440
770
360
77
350
55
352
150
225
327
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 250
Batina Petra na mezri
Golenci, pripada spomenutom,
prihod od desetine i poreza 31
Selo
Pita Balaev
Mikin
Martinov
Mika
Grgur
Itvan Petrov
Andrija Matijaev
Petar
Marko Mikin
Batina Hadi Kurda u spomenutom selu
Livada Uvejsa u granicama spomenutog
(sela), godinje 6
Batina Isa-a (sina) Balijevog, u vla-
snitvu Alije, Zulfikara i Mustafe
Prihod od desetine i poreza 2960
11/69
Vratnica 9 360
Penica, kejla 32 704
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 63
Desetina od konica 255
Desetina od sijena 45
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog Juka, kupusa i repe 300
Desetina od i graha i slanutka
i boba 50
Desetina od i porez na tapiju 150
Vodenica 2, porez 32
Porez na sitnu stoku i na tor 130
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 300
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 211
M ezra Satnica kod spomenutog sela, pri-
pada Livada Alije i Zuljikara i
Mustafe i Kamera, sinova (ebnai-) Isa-a
(sina) Balijevog, godinje- (sijakat)
m Nepoznato.
260
Gyurkethinch u Vukovskoj upaniji (Cslinki, o.e., ll.,
p. 313). Posjed pripadao Bosanskom kaptolu. Naselje ra-
seljena.
Vodenica, oronula
Prihod od desetine i poreza
l
400
Selo Velika Satnica"', pripada
Grgur
Anto!
Mika, pridolica
Matija
Petar, brat spomenutog
Grgur
Mihal
Ivak
Petar
Novak
Ivak
Ivani Markov
Mika
Pava!
Andrija
Mihal
15
(zemin) Veleovci, sijalite(ziraat-
gah) pomenutog sela
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 15
Penica, kejla 30
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
2599
600
660
300
105
Desetina od konica 200
Desetina od sijena 75
Desetina od Jana, konoplje i bijelog
i crvenog Juka, kupusa i repe 120
Desetina od graha i slanutka
i boba 50
Desetina od i porez na tapiju 120
Porez na sitnu stoku i torarina 79
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 290
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad l OO
a'bana Mehmeda, kod granica
spomenutog sela Velika Satnica, pripada
spomenutom, prihod od desetine i poreza
1000
SIMt
. ,.,'d
e o ar move , pnpa a spomenutom
Mika
Pava!
Vale
Mika s batinom i livadama u vlasti-
toj ruci (der yed-i hud)
Vuk
5
Pola Vrbovac u vlasnitvu spome-
nutih
Prihod od desetine i poreza 90 J
(zemin) Vrh, dre je
spomenuti, prihod od desetine i
porez 1000
S l R . ''" o d e o uzmc1 , pnpa a spomenutom
Mihal musellem
10/87
Jakob
Petar

Mihal
Ivani
Ivani Pavalov
Marko I vakov

9 (TD No 650) 8, musellem l
Prihod od desetine i poreza 2249
Vratnica 8 320
Penica, kejla 32 704
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 56
Desetina od konica 50
Desetina od sijena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe ll O
Desetina od graha, slanutka
i boba 56
Desetina od i porez na ta piju 61
Porez na sitnu stoku i torarina 75
261
Szatniza, Szatnicza, Szatnica 1698. i 1702.
o.c., p 71, 308, 315, 322; Mauran, o.c., (1966), p. 94,
l 04, 105, 116, 128). Selo Satnica sjeverno od

261
Selo Martinovci u okolici (Engel, p. 121). Ra-
seljena.
Rusinczi u Vukovskoj upaniji (Csantd, o.c., II., p. 347).
Nalazilo se u okolici (Engel, p. 165). Raseljena.
151
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 217
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 100
Selo Komarovci'", pripada
Mika s vlastitom za sijan-
je (zemini ziraatgah)
Toma Dimitrov
Marko Dimitrov
Matija Dimitrov
Ivak, pridolica
Mihal Novosel
6
Bila vrh i Klapnica u granicama
spomenutog sela
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 6
Penica, kejla 25
Napol ica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe 2
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tap iju
Porez na sitnu stoku i torarina
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad
1738
240
550
240
42
60
30
30
55
100
20
120
51
Selo Betanica'" s Satnica, pripa-
da spomenutom
tefan Balaev
Petar Pavalov
tefanov
Ferenac
Jakob
Marko
6
11/70
Prihod od desetine i poreza 3429
Vratnica 6 240
Penica, kejla 40 880
Napolica, kejla 35 420
152
Porez na drva i vrt 42
Desetina od konica 421
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 352
Desetina od graha, slanutka
i boba 150
Desetina od i porez na tapiju 225
Porez na sitnu stoku i torarina 24
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 325
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 320
Mezra Selarovci kod spomenutog sela,
pripada spomenutom, prihod od desetine
iporez200
Pola na mezri Mojin. Dri je raja
spomenutog sela, pripada spomenutom,
prihod od desetine i porez 150
Selo Jagodinci
266
, pripada
Petar Deja
Martin
Vuk
Mihal

Milo, pridolica
Itvan
Gabrijan Baloev, pola spomenute batine
dri Grga
Gapar
9
Prihod od desetine i poreza 2149
Vratnica 9 360
Penica, kejla 30 660
Napolica, kejla 29 348
Porez na drva i vrt 63
Desetina od konica 130
Desetina od sijena 45
l6-l Komarowcz u Baranjskoj upaniji (Cs<lnki, o.c., II., p.
498). Pustara Komarovci 1702. kod Selca
o.c., p. 329).
l
65
Vjerojatno Bisania, Bianija, Bissania 1698. i 1702.
o.c., p. 333, 334; Mauran, o.c., (1966), p.
135, 136). Selo Bianija nedaleko od
266
Jagodynch u Vukovskoj upaniji (Csfinki, o.c., II., p.
320). Selo Jagodinci od Pikorevaca, na
smjetaj kao 1702. Jagodinsko groblje
(Mauran, o.c., (1966), p. 98). Nestalo.
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 10 l
Desetina od graha, slanutka
i boba 35
Desetina od i porez na ta piju 52
Porez na sitnu stoku i torarina - 30 /u TD
No. 650 ovaj porez izostavljen/
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 230
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 125
Selo Peselnica'", pripada spomenutoj
Marko
I v ak Mikin, sa svojom batinom na
Galdoevica
Bero Grgurev
Marko
Mika
5
Prihod od desetine i poreza 1400
Vratnica 5 200
Penica, kejla 22 484
Napolica, kejla 14 168
Porez na drva i vrt 35
Desetina od konica 41
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od graha, slanutka
i boba 42
Desetina od i porez na tap iju 51
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 104
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad l OO
Selo Bagnica'" (Baginci, Baganica?), pri-

Elu
Vuk
Bala
tefan
Mika
Mika
Martin, pridolica
Petru
8
Prihod od desetine i poreza 2700
Vratnica 8 320
Penica, kejla 42 924
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 56
Desetina od konica 285
Desetina od sijena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 265
Desetina od graha, slanutka
i boba 100
Desetina od i porez na tapiju 120
Porez na sitnu stoku i torarina 30
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 265
Baduhava s poljarinom i porezima na
udaju i na vinsku burad l O?
Selo Budrovci'" sa zemljitem Bokovac,
pripada spomenutom
Matija Bonak
Jakob Bonak
Imre
Itvan
Mikula Matijaev
I van Matijaev
Marko, pridolica
7
Prihod od desetine i poreza 2009
Vratnica 7 280
Penica, kejla 24 528
Napolica, kejla 20 240
Porez na drva i vrt 49
Desetina od konica 130
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od graha, slanutka
i boba 25
Desetina od i porez na ta piju 45
267
Nestalo.

Bagyncz u Vukovskoj upaniji (Engel, p.


7) u okolici Raseljena.
269
Budrovacz, Bodorovczy, Bodorovacz 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., (1966), p. 94-96, 98; o.c., p.
71, 308, 310). Selo Budrovci juno od
153
Vodenica l, porez 16
Porez na sitnu stoku i torarina 150
Porez na svinje sa porezom na
prodaju i klanje svinja 250
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 161
Stanovnici 56 muslimanskih u kasa-
bi koje ne posjeduju prihod timar,
jer su prihvatili sluiti u slubama vezanim
za pohode koji se dogode na
154
i praviti mostove na mjestima
gdje to bude potrebno u spomenutoj kasa-
bi. Tako je upisano u stari carski defter;
su od izvanrednih nameta i
ostalih poreza. da o tome
posjeduju i uzvieni carski ferman, to je
upisano i u novi carski defter, na(gore)
opisani
(10/89, 11171)
X. NAHIJA JOA VA, PRIPADA KADI LUKU
GORJAN
(TD No 672) PRIPADA SPOMENUTOM KADI LUKU -TD No 650)
Selo Berjan(i)ce
270
s Podgajci i
zemljitem U varci?, Abramovci, Pripo-
jovci?, Divoinci, pripada spomenutom
Gal
Anto! Pavalov
Itvan Petrov
tefan
Ivani Zagrad
Ivani Milakov
tefan
Niko
tefan Zagrad, l
Pava!
Andrija, pridolica
efan Pokrajac
Pava! (ili sin
Jakob Poeac

Gal
Korpa Pavalov
tefan Dika
Toma Filipov
Matija
Posavac

Matija Mikaev
TomaLorin
tefan Pejakov
Andrija Vuka
25, vratnica 24, birov l
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 24
Penica, ke jia 7 5
N a polica, ke j la 60
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju
Porez na sitnu stoku i torarina
5810
960
1650
220
175
340
125
230
liO
200
450
Vodenica l , porez 16
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 500
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 350
Meua Pasakovc4 kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
Meua Petroevica, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 400
Meua Vrbnica .... ,pripada spomenutom
(ili: Vrbinci)
Prihod od desetine i poreza 452
Selo s Draganica
(Dragainci) i Dolanc pripada spomenutom
Matija
Mihal Androev
Petar
Ivani Janoev
Marko V
Pava! Ivaniev
Mihal
Andrija
Mihal, mlinar
Nikola
Anto!
Petar Markov
Grgur Mikin
Petar
Dejaev
Pava! Virtanov
Matija Filipov
Ivan
Itvan
Itvan Pejakov
20, vratnica 19, birov l
11/72
Prihod od desetine i poreza 5708
Vratnica 19 760
l
10
O kojem je mjestu posve je nejasno.
271
Vuchevcze, Vuchevczy 1702. (Mauran, o.c., (1966),
p. 129131). Selo od
155
Penica, kejla 70
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od graha, slanutka
1S40
720
140
S72
100
280
i boba IlO
Desetina od i porez na tapiju 200
Porez na sitnu stoku i torarina 4SO
Vodenica l, porez 16
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 470
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 3SO
Meua Julkovica, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova S60
Mezra Kolkoevica, kod spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 9SO
Mezra kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 230
M ezra Topolanice, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova SSO
Mezra Obrevac u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 200
Selo Pavlovci"', pripada J o avi
Ivan
Gal
Bla
Mihal
Martin

Mihal
Itvan, pridolica
8
Prihod od desetine i poreza 1260
Vratnica 8 320
Penica, kejla IS 330
Napolica, kejla lO 120
Porez na drva i vrt S6
Desetina od konica 4S
1S6
Desetina od sijena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l SO
Desetina od graha, slanutka
i boba 47
Desetina od i porez na tapiju 62
Porez na sitnu stoku i torarina 4SO
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja SO
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 40
Vodenica l, porez 16
Livada Feruh Kethode, u granicama spo-
menutog sela (TD 672: Livade)
Prihod u novcu (ber vech-i nakd) l O
Meua Martina Dijaka, pripada spome-
nutom
Prihod od desetine i resmova 213
Selo Mikanovci"' s mezrama Hrvat i Gra-
dac, pripada spomenutom

Mihal Suknari
Mati Duraka
Miklo
Berla, pridolica
I vani
Petar
Istru Mikloev
Vuk
Petru
Marko Laslov
Pava!
Matija
Jakob (sin
Dimitre Posavec
Bala, pridolica
Martin
Balko
Matijaev
Ferenc
Mihal
Fabijan
Kolesar
Ivani
m Selo Pavlovci u okolici Mikanovaca i Vikovaca
(Engel, p. 147). Raseljena.
"Mikanovczy 1702. (Mauran, o.c., ( 1966), p. 134). Selo
Stari Mikanovci kod
Vuk, pridolica
Pejak
Mihal
Nikola
Dula, suknar
pridolica
Marko

Tomaev
tefan
Marko
Vinko Guravec
10/90
36, vratnica 3S, birov l
Batine Metvarovica i Polanica
Prihod od desetine i poreza 68Sl
Vratnica 3S 1400
Penica, kejla 64 1408
Napolica, kejla 38 4S6
Porez na drva i vrt 2S2
Desetina od konica 842
Desetina od sijena 184
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 41S
Desetina od graha, slanutka
i boba 200
Desetina od i porez na tap iju 300
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 404
Desetina od mota, pinta l OO SOO
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 490
Selo Joava'" sa selitima Beanija i Pe-
tanica, pripada Joavi
Ivan

Stipko
Grgur Mihalov
Andrija
Toma
Vuk Vidakov
ivko Matasov
Grgur Matijin
9
Livada Hadi Ferhada, po odredbi tapije
vlasnika zemlje
Vodenica, stupa i ribnjak (balikhane) Fer-
ruha Kethoda, protee se do mlina koji se
nalazi iznad njega i poznato je po nazivu
Vodenica rvnja 2, stupa, rvanj L
Prihod od desetine i resmova: 1320
Vratnica 9 360
Penica, kejla lS 330
Napolica, kejla JO 120
Porez na drva i vrt 63
Desetina od konica 4S
Desetina od sijena 4S
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od graha, slanutka
i boba 47
Desetina od i porez na tapiju 62
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja SO
Vodenica sa stupom Ferruha
Kethode, u novcu 30
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 48
11173
Mezra /zlatnica, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova ISO
ume (brda? - cibal) sela Joave, pripada
spomenutom
Porez od ira 940
Selo Vikovci"' sa selitima (mezari-i)
Andrijaevci kod spomenutog sela, pripa-
da Joa vi
Itvan Balaev
Matija Batlak
Grgur
Arrdrija Pa valov
Ivani
Miklo
6
Prihod od desetine i poreza 1980
Vratnica 6 240
Penica, kejla 22 484
Napolica, kejla 20 240
Porez na drva i vrt 42
214
Staro selo Joava, krajem 17. raseljena, danas
sastavni dio
m Viskovczy, Viskovcze, Viskovce 1702. (Mauran, o.c.,
(1966), p. 129-131). Selo Vikovci zapadno od
IS7
Desetina od konica 150
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 200
Desetina od graba, slanutka
i boba 60
Desetina od i porez na ta piju 80
Porez na sitnu stoku i torarina 20
Vodenica l, porez 16
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 250
Baduhava s poljarinom i porezima
na uda ju i na vinsku burad 168
Meua Polubovci, pripada Joavi
Prihod od desetine i resmova 675
Selo pripada Joa vi
Anto!, doljak
Marko, doljak
Pava!, doljak
Petre, doljak
4
Prihod: zamjena za desetine
(bedel-i a'ar) 875
4, po 200 u novcu 800
Porez na tapiju 25
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 50
Meua Popovci i (mea) kod
spomenutog sela
Prihod od desetine i res mova 741
Selo Dopuanci
217
, pripada spomenutom
Pava!

Ivani Pun
Marko
Bala Grgurov

Matija
Pava! Varga
I v ak
9
Prihod od desetine i poreza 3360
Vratnica 9 360
Penica, kejla 45 990
Napolica, kejla 35 420
Porez na drva i vrt 63
158
Desetina od konica 347
Desetina od sijena 45
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 350
Desetina od graha, slanutka
i boba 47
Desetina od i porez na tapiju 62
Porez na sitnu stoku i torarina 450
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 356
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 320
Meua Gadekovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i poreza 500
Meua Oraanci, kod spomenutog sela
Prihod od desetine i poreza 204
Mostovi na rijeci Joavi u blizini sela
pripadaju Joavi. Spomenuto je
mjesto duine 500 arina, dubo-
ka i velika bara te nema pre-
laenja bez mosta. da je, osim
toga, opasana planina (. .. ) i klanac, bora-
vite je i stanite hajducima( ... ) i razbojni-
cima, koji napadaju putnike
namjernike (ayende ve revende basilip) i
ne usteu se ubijati ljude. da je u
svakom mostova i njiho-
vo i zatita jedna od najvanijih
potreba, nakon to se pogledalo u prepis
sidila, stanovnitvu 50 rajinskih iz
sela Vikovci, Juna-
kovci, Vas i oproteni su iz-
vanredni nameti,
horluke i veslanje Oslo-
su od devirme (gilman-i acemi-
yan'dan), od drva, od sluenja u
i palankama, od poreza za mitro-
polita i od drugih poreza.
da su oni kao svoju dunost prihvatili da si-
jeku umu u spomenutom klancu, otvaraju i
puteve, te vre popravke i ure-
onako kako bude ]?<?trebno, prema vi-
sokoj carskoj zapovijest! izdanoj tim povo-
dom, oni su na navedeni upisani u novi
carski defter kao oni koji popravljaju i
spomenute puteve i mostove.
276
Juriancze, Jurianczy 1702. (Mauran, o.c., (1966), p.
96, 131. 133-135). Selo od
"' Lopusanczy. Lopusancze 1702. (Mauran. o.c . ( 1966),
p. 106. 129-131). Sada selo iroko Polje sjeverno od
Vikovaca.
Xl. NAHIJA GORJAN U LIVI POEGA (TD No. 672)
/NAHIJA GORJAN, PRIPADA SPOMENUTOM KADILUKU- TD No. 650)
11174
VARO GORJAN"' s mahalom Zur-
ja, osim Muhammeda abana
Grgur
Miklo
Ivak, njegov sin
Petar Petora

Mati
Andrija, njegov sin
ivko S
Mihal, njegov sin

Mikula, pridolica
Pava!, njegov sin
Andrija
Dimitar Mikin
tefan
Valpovac
Pava! Posavac
Martin, njegov sin
Toma
Martin, brat spomenutog
Ivan elinac
Pava! Tomaev
Kelemen, pridolica
Vid, sin spomenutog
Dimitar
Bala, pridolica
Pita

Marko
Itvan
Matija
tefan
Martin irak
Petar
Jerak Posavac
Mika, njegov sin
Lacko
Mihal, sin spomenutog
Matija Mihalov
Toma Balaev
Mati
Toma Markov
Petar Tomaev

Ivak Bodiroa
Radosav
Pava!
I v ak
Mika, sin spomenutog

Marko, pridolica
Matok
I vani , pridolica
Mika, sin spomenutog
Martin, pridolica
Vuk
Pava!
Nikola
Martin Radiin
Mihal, sin spomenutog
Matija, pridolica
Toma, sin spomenutog
Toma, pridolica
Birla Mikloev
Pita Eflak
Nikola, sin spomenutog
Martin Posavac
Ivani,
Martin Trgovac
Marko
Itvan Tomaev
57, vratnica 56, biro v l
Kejvana, u granicama spomenute
varos1
Prihod od desetine i poreza 23.720
278
Gara, castrum Gara, civitas Gara, oppidum Gara u Vu-
kovskoj (Csanki, o.c., II . p. 270, 282, 283). Go-
nam, Gonan, Goryan, Gorianny 1660., 1698. i 1702.
o.c . p. 12, 71, 129, 316, 317, 319, 320;
Mauran, o.c., p. (1966). p. 106, 108, 112, 113, Idem,
o.c., p. 97). Gorjani kod
159
Vratnica 56
Penica, kejla 350
Napolica, kejla 250
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanutka
2240
7700
3000
392
2025
280
732
i boba 221
Desetina od i porez na tapiju 321
Porez na sitnu stoku i torarina 255
Vodenica 2, ruevna l, porez 32
Pristojba na tjednu trnicu i sajmove 3500
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad
10/92
1200
1822
M ezra Buhetinci kod spomenute varoi
Livada Mustafa-age, zaima, u granicama
spomenute mezre
Prihod od desetine i res mova 480
Livada !skendera spahije, pokojnog,
Prihod od desetine l OO
M ezra Pasjakovci, kod spomenute varoi
Prihod od desetine i resmova 450
Hassa-livada u blizini spomenutoj varoi
Prihod 450
Porez na ir u umama Gorjana, pripada
spomenutoj nahiji
Prihod od poreza 1500
Mustafe i njegovih drugova
(Sureka-i o), kod spomenute varoi 22
Prihod od desetine i resmova 500
Mehmeda abanova, kod spome-
nute varoi, pripada spomenutom 22
Prihod od desetine i resmova 2500
Selo Gornja i Dolnja Brtanica sa irovi-
nom u granicama spomenutog, i
Hrskovci pripada spomenutom
Pavle Posavac
Vujica
Mihajlo Matijaev
Janka Novosel
Dragojlo Novosel
160
Toma Ivakov
6
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 66
Penica, kejla 30
N a polica, ke j la 25
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad
2551
240
660
300
42
350
30
180
50
120
329
350
M ezra Vatanci pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 470
Selo Popovci s obradivim zemljitem raje
spomenutog (sela) na Medenvrh
pripada spomenutoj
Ivan

Ivani
Vuk (sin) Lackov (u TD no. 672: Lacko-

Imre
Martin V
6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Penica, kejla 25
N apolica, ke j la 15
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
3040
240
550
180
42
400
30
i crvenog luka, kupusa i repe 350
Desetina od graha, nohuta i balde 61
Desetina od i porez na tapiju 145
Porez na sitnu stoku i torarina 250
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 425
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 367
Vinogradi Mehmed-age u granicama sela
Popov ci
Prihod od desetine 50
(u TD No. 650: prihod od desetine i resmo-
va)
Selo sa selitem Vainci i bati-
nom Braj novci, pripada spomenutoj
Mihal
Marko
Mikula
Mihalov
Mato, pridolica
Marko
Lavak, pridolica
Pava
Marko

Petar, pridolica
Marko, pridolica
12
Prihod od desetine i poreza 2070
Vratnica 12 480
Penica, kejla 25 550
Napolica, kejla 15 180
Porez na drva i vrt 84
Desetina od konica 150
Desetina od sijena 60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 100
Desetina od graha, slanutka
i boba 35
Desetina od i porez na ta piju 60
Porez na sitnu stoku i torarina 60
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 150
Badunava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 161
Selo Beketinci
280
sa zemljitem Lukojevac
i pola (zemin na mezri Davidovci i
osim dijela koji uiva raja sela Po-
nitovci na spomenutim
(amme) mezrama, pripada spomenutom
Marko Ivanov
Ili j a
Milin Markov
Milovan, njegov brat
Dragojev
Ora Cvetkov
Ivani, doljak
6
Vodenica sa stupom Ferruha kethode
Prihod od desetine i poreza 1130
Vratnica 6 240
Penica, ke j la l O 220
N apolica, ke j la 15 180
Porezna drva i vrt 42
Desetina od konica 65
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 95
Desetina od graha, slanutka
i boba 45
Desetina od i porez na tap iju 60
Porez na sitnu stoku i torarina 20
11/75
Vodenica sa stupom l, porez 16
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 52
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 65
Selo Opojevci"'?, pusto (hali), pripada
Gorjanu
Prihod od desetine i resmova 525
vodenica l
Selo etika"', pripada spomenutom
Mihal Vinkov (Vitkov)
Kelemen
Matija V
Petar Jakobov
Toma
Domjanov


Postoji i danas rudina izmedu Semeljaca i Ko-
ntne.
lw Bekefalwa u Vukovskoj upaniji (Csanki, o.c., Il., p.
294). Beketincze, Pecketinz 1698. i 1702. (Mauran,
o.c., (1966), p. 103; o.c., p. 314). Selo Beke-
tinci sjeverno od irokog Polja.


Raseljena.
'" estile, estike 1702. o.c., p. 317, 319).
Rudina i livada estike kod
161
6
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 6
Penica, kejla 40
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju
Porez na sitnu stoku i torarina
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad
3000
240
880
420
42
260
30
250
50
150
20
428
230
Selo Matejevci'" s mezrom Mala Vas, pri-
pada spomenutom
Pavko Ivanov
Jovan Ivanov
Ilija Rajakov
Lazar, pridolica
Petrov
Vujica Miloev

7
Dio mezre
Prihod od desetine i res mova 1300
Vratnica 7 280
Penica, kejla 15 330
Napolica, kejla 10 120
Porez na drva i vrt 49
Desetina od konica 126
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 70
Desetina od graha, slanutka
i boba 20
Desetina od i porez na tapiju 35
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 170
Baduhava s poljarinom i porezima
na uda ju i na vinsku burad 65
162
Meua Kestenovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i poreza 625
Selo Kobujovci
284
?, pripada spomenutom
Pava Ivaniev
Vuk Ivaniev
Filip
Mihal Levakov
Pava! Grgurov
Matija
Toma Hanoev
Toma
Toma ivkov
Matin ivkov
Itvan Hanoev
ivko Matijaev
Matija, pridolica
13
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 13
Penica, kejla 35
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju
Porez na sitnu stoku i torarina
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad
Meua Rosa, kod spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova
3786
520
770
360
91
361
65
300
150
250
200
465
250
450
Selo Velika Vas"', pripada spomenutom
Vujica Selakov
lSJ Selite Marijevci 1702. kod Pikorevaca
o.c., p. 312). Raseljena.
234
Raseljeno.
zss Nogfolu, Naghfalw, Magna villa u Vukovskoj upani-
ji (Cs3nki, o.c., II., p. 336). Nalazilo se izmedu Keinaca
i Vrbice. Raseljena.
Milin
Mihajlo
Pavun
Vukdrag Bogdanov
Petre
Vujica oranov
Vuk
Pava! Radovanov
9
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 9
Penica, kejla 20
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sij ena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s polj arinom i porezima
1700
360
440
180
63
150
45
100
45
55
200
na udaju i na vinsku burad 60
Pola na mezri Komnice, dre jesta-
novnici spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 220
Selo Keinci"' s Mokrice, pripa-
da Gorjanu
Vujin
Dragojlo Miloev
Ognan Radulov
Vujin Vukac
Pava! Radulov
11/76
Radosav Ivaniev
6
Prihod od desetine i poreza 1400
V ratnica 6 240
Penica, kejla 15 330
Napolica, kejla 13 156
Porez na drva i vrt 42
Desetina od konica 160
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od graha, slanutka
i boba 50
Desetina od i porez na ta piju 65
Porez na sitnu stoku i torarina 50
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 75
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 52
Selo

drugo ime s mez-
rom Sirovci i irovinom u granicama spo-
menutog sela, pripada GOJjanu
Lacko Martinov
Balakov
Vuk
Mato Balakov

Itvan
Toma Markov
Pava!
8
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 8
Penica, kejla 26
N apo lica, ke jia 19
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sij ena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanutka
i boba
1755
320
572
228
56
160
40
133
Desetina od i porez na ta piju
Porez na svinje s porezom na prodaju
30
55
i klanje svinja 120
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 41
lili Kess e, Keze, Kese u Vukovskoj upaniji ( Csdnki, o.c.,
Il., p. 323). Kesinczy, Kessinzi, Keffenzy 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., (1966), p. 121, 133; o.c., p.
71, 332). Selo Keinci kod Semeljaca.
287
U popisu 1565. pustara u blizini selita Mati-
jevci (Engel, p. 13).
163
Selo Punitovci"' s mezrama Benetnica,
Odvorite i Jasenovci i posjedom (tasar-
ruf) spomenutog sela na mezrama i
Davidovci i irovinom u granicama spo-
menutog sela i mezri, pripada spomenu-
tom
Mikola Radivojev
Raj ak Mirkov
Vuk, njegov sin
Vuk
Vujica, njegov sin
Herak, njegov brat
Vujica Subotin
Vukoje, njegov sin
Lazar Radosavov
Jovan, njegov brat
Vujan Radojicin
Vukdrag, njegov brat
Radman Ivanov
Vukdrag Miloev
Vuk, njegov brat
Ivani Miloev
Vuk
10
Prihod od desetine i poreza 2600
Vratnica 10 400
Penica, kejla 30 660
Napolica, kejla 21 252
Porez na drva i vrt 70
Desetina od konica 300
Desetina od sijena 50
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od graha, slanutka
i boba 35
Desetina od i porez na tapiju 112
Porez na sitnu stoku i torarina 21
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje 300
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 250
Pola (zemin) na mezri Davidovci s
javnim ispaitima na spomenu-
toj mezri, pripada Gorjanu
Prihod od desetine i resmova l OO
164
Selo ebuevci'" (iboevci?), sa irovi-
nom u granicama spomenutog sela, pripa-
da Gorjanu
Vuk Nikolin
Petar Stipanov
Radin
Crni, njegov brat
Novak Radivojev
Milko Petrov
Koj adin
Radovan,
Radosav, njegov brat
Dimitre Jovanov
8
Prihod-ekvivalent za desetine 1450
7 po 200, u novcu 1400
Porez na tapiju 25
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 25
Selo Petevalci s Benedeki, pri-
pada Gorjanu
Martin I vako v
Pero
Itvan
Pejak
Vuk Pavlov
Martin
tefan Koroac
Mato
8
Prihod od desetine i poreza 2800
Vratnica 8 320
Penica, kejla 35 770
N apolica, ke jia 25 300
Porez na drva i vrt 56
Desetina od konica 250
Desetina od sijena 75
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 120
288
Panyt, Panith u Vukovskoj upaniji (Cs<lnki, o.c., Il.,
p. 340, 341). Punyatovczy, Punyatovcze, Punyetovczy
1698. i 1702. (Mauran, o.c., (1966), p. 103, 107;
o.c., p. 315). Selo Punitovcijuno od Krndije.
m uma ebutevci kod Gorjana o.c., p. 317).
Desetina od graha, slanutka
i boba 60
Desetina od i porez na tapiju 21 O
Porez na sitnu stoku i torarina 80
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 309
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 350
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 250
M ezra Dolnja Galoevica, kod spomenu-
tog sela, pripada spomenutom
Murada i Kurda na spomenutoj
m ezri
Prihod od desetine i res mova 240
11/77
Selo Ostroince'"', pripada Gorjanu
ivko Matakov
Petar
I vani
Mikula
I vani Domi
Mika Mihalov
Ivani
Matija
Matok, njegov sin
Toma
Mika
Pava! na batini tef ana
Pere
12
Prihod od desetine i poreza 3171
Vratnica 12 480
Penica, kejla 25 550
Napolica, kejla 20 240
Porez na drva i vrt 84
Desetina od konica 237
Desetina od sijena 60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 230
Desetina od graha, slanutka
i boba liO
Desetina od i porez na tapiju 125
Desetina od mota pinta 200 600
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 235
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 220
Vodenica 3, porez 48
(U TD No. 650 mlinovi nisu upi-
sani)
Meua Gospodinci, kod spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 451
Batina Ivana, (sina) Mikea ... kod granica
spomenutog sela
Prihod od desetine i res mova 220
Vinograd Alauddina hatiba, kod mezre
Gospodinci, pripada Gorjanu
Dunuma (sijakat), porez 28
Batina Di pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 215
Meua ... ,pokraj spomenutog,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 231
10/95
Selo Radeljevci"
1
, pripada spomenutom
Itvan Berte
Mihal, njegov brat
Toma

Matija
Bartol
Mika N ovakov
Mato
Petar Belenda
Novak (Levak)
Ivak, pridolica
pridolica
Mihalov
Pa valov
Martin Novasel
Marko, pridolica
15
Prihod od desetine i poreza 451 O
Vratnica 15 600
Penica, kejla 58 1276
2901
Ostrosyncz u Vukovskoj upaniji (Cs<lnki, o.c., Il., p.
339). Ostrosincze, Ostroince 1698. i 1702. (Mauran,
o.c., (1966), p. 110; o.c., p. 334). Selo
Ostroinci juno od sela Krinci.
m Radinovci 1702. o.c., p. 328), selite neda-
leko
165
Napolica, kejla 55 660
Porez na drva i vrt 150
Desetina od konica 340
Desetina od sijena 60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od graha, slanutka
i boba 90
Desetina od i porez na tapiju 125
Porez na sitnu stoku i torarina 15
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 464
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 480
Mezra Maglotnica ... kod spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
M ezra Brenica,pokraj spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 350
10/95
Selo Husarovci"', pripada Gorjanu
Martin V

tefan Balinda
Berta, pridolica
Itvan, pridolica
Petar Pa valov
Ivani
Mihal
imun Markov
9
Batina Balaarovci, uivaju je stanovnici
spomenutog (sela)
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 9
Penica, kejla 20
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju
166
1650
360
440
180
63
60
45
115
45
90
Vodenica rvanj l, porez 16
Porez na sitnu stoku i torarine 25
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 162
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 65
Mezra Ugar(ov)dol pokraj spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
M ezra pokraj spomenutog
Prihod od desetine i resmova 175
u blizini spomenutog
sela Husarovci, uivaju ga Mustafa,
Kurd i Musa, pripada Gorjanu
Prihod od desetine i res mova 524
10/95
Selo Filipetinci'", sa zemljitem (erazi)
vrh i Tekenci?

Mihal
Grgur
Martin
4
Prihod od desetine i poreza 1900
Vratnica 4 160
Penica, kejla 30 660
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 60
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od graha, slanutka
i boba 65
Desetina od i porez na ta piju 90
Desetina od mota, pinta l O 40
11/78
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 120
291
Uszarevcze, Uszarevczy, Vsarefzi, Husarovczy 1698.
i 1702. (Mauran, o.c., (1966), p. 94, 104, 105;
las, a.c., p. 71, 308, 315, 316). Selo Uarevci sada
Kuevac.
m U tapu defteru iz 1565. u okolici Lipovca
(Engel, p. 57). Raseljena.
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 147
Selo Duga Vas'", s mezrama Bodinci i Di-
manac i pola zemlje na mezri Selidkovce
... , pripada Gorjanu

Vukosav Vukainov, knez
Rajak, njegov sin

Stanka
Milorad
Radko Radosavov
Vuk, doljak
Radoje Radmanov
Dragosav Vuksanov
I vani Se!akov
Radovan Radojev
pridolica
Radak Radinov
Radoje, doljak
Vujica, doljak
15
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 15
Penica, kejla 65
Napolica, kejla 40
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na ta piju
Porez na sitnu stoku od torarine
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
na uda ju i na vinsku burad
10/96
4311
600
1430
480
105
260
75
300
60
190
200
245
366
Selo Miholjanci"', drugo ime
pripada Gorjanu
Bu!
Radoan Vukosavov
Male, pridolica
Ivan
Nikola
VukPejakov
Ilija Vukmanov
Radivoj Radojev
8
Zemljite oronule crkve (kenise-i harabe)
uiva Mustafa-aga, po odredbi (tapuname
ber muceb-i tapuname)
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 8
Penica, kejla 42
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tap iju
Porez na sitnu stoku i torarina
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
2700
320
924
288
56
120
40
215
100
120
165
214
na udaju i na vinsku burad 138
Pola na mezri Kominci, uivaju je
stanovnici spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova
Selo Draevci"', pripada Gorjanu
Mika
Mihal (Vlaic')
Gapar
Anto! imunov
Ive
Pava!
Lua tefanov
Domijan
8
l9-l Raseljeno.
222
29
' Mihanovce nedaleko Gorjana (Engel, p.
123 ). Raseljena.
296
Drasewcz u Vukovskoj upaniji (Engel, p. 49). Selo se
nalazilo blizu Drenjskog Slatinika, o
uma gaj a.c., p. 318).
167
Prihod od desetine i poreza 4150 Mihal Martinov Napolica, kejla 20 240 Selo Pavlovci"' s mezrama i Da-
Vratnica 8 320
Vuk Porez na drva i vrt 49
ni sale i?, pripada spomenutom
Penica, kejla 50 1100
Balind Desetina od konica 60 Petar Obrada, knez
Napolica, kejla 35 420
Ivani Desetina od sijena 35 Ivan, njegov sin
Porez na drva i vrt 63
Petar Desetina od lana, konoplje, bijelog Petrina Radunov
Desetina od konica 162
Martin
icrvenogluka,kupusairepe !80 Radul
Desetina od sijena 45
Desetina od graha, slanutka Petar
Desetina od lana, konoplje, bijelog
9
i boba 55
Vukosav
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Prihod od desetine i poreza 2800 Desetina od i porez na ta piju 60
Vuk Vujinov
Desetina od graha, slanutka
Vratnica 9 360 Porez na sitnu stoku i torarina 55
Aleksa Radojev
i boba 60
Penica, kejla 42 924
Porez na svinje s porezom na
Vujan Vukdraga
Desetina od i porez na tapiju 50
Napolica, kejla 24 288
prodaju i klanje svinja 100
Vuk Selak (sin Selaka)
Porez na sitnu stoku i torarina 60
Porez na drva i vrt 63
Desetina od mota pinta 10 40

Porez na svinje s porezom na
Desetina od konica 250
Baduhava s poljarinom i porezima
Radul prodaju i klanje svinja 400
Desetina od sijena 45
na udaju i na vinsku burad 193
Vuk Vukdraga Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 260
Desetina od lana, konoplje, bijelog
Selo Podgajci
300
s pola (zemin) na Draga
i crvenog luka, kupusa i repe 215
mezri Selidkovci, pripada spomenutom
Radosav
Selo Slatina'", pripada spomenutom Desetina od graha, slanutka
Radivoj Radosavov Rajko
Martin sa svojom batinom
i boba !OO
Vukman, njegov sin Luka
ivko sa svojom batinom
Desetina od i porez na tapiju 120
Vujica Lajo
11/79
Jaka sa svojom batinom
Resum na svinje s porezom na
B ujak Vukosav
Mihal sa svojom batinom
Nikola Bogdan
zet sa svojom batinom
prodaju i klanje svinja 215
Radoje
Bala Brdar, sa svojom batinom
Baduhava s polj arinom i porezima
Jovan
Mato Raksan, sa svojom batinom
na udaju i na vinsku burad 220 Mikula Dragosav
Dragojlo Radivojev Rado Marice
7 10/96
Vodenica Petar Istajin
Prihod od desetine i poreza 1818
Selo Lipovac'", pripada Gorjanu
Raduev, doljak
22, knez: l
Vratnica 7 280
Ivak
!0/97
Penica, kejla 30 660
Gapar
Petar Pavicin
Prihod od desetine i res mova 52!0
Napolica, kejla 20 240 Marko V Vratnica 22 880
Porez na drva i vrt 42 Anto!
!O
Penica, kejla 7 5 1650
Desetina od konica 60 Prihod- zamjena za desetine 2450 Napolica, kejla 60 720
Desetina od sijena 30 Pita Andrijaev l O po 200, u novcu 2000 Porez na drva i vrt 150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
Ivak, njegov brat Porez na tapiju 30 Desetina od konica 340
icrvenogluka,kupusairepe 125
Bala, pridolica Porez na udaju 60 Desetina od sij ena IlO
Desetina od graha, slanutka
7
Baduhava s poljarinom i porezom Desetina od lana, konoplje, bijelog
i boba 60
na vinsku burad 360
icrvenogluka,kupusairepe 240
Desetina od i porez na tapiju 40 Prihod od desetine i poreza 1897
M ezra Bikupci, pripada Gorjanu
Desetina od graha, slanutka
Porez na svinje s porezom na Vratnica 7 280
Prihod od desetine i poreza 150.
i boba !OO
prodaju i klanje svinja 150
Penica, kejla 25 550 Desetina od i porez na tap iju 150
Baduhava s poljarinom i porezima
Selo Mali pripada spomenutom na udaju i na vinsku burad 132
197
Szlatinik, Slatenik 1698. i 1702. (Mauran, o.c.,
(1966), p. 108, 109, 113; o.c., p. 71, 318,
Vukain Radovanov
""Podgaiczy, Podgajci 1702. (Mauran, o.c., (1966), p.
Selo Martinci"', pripada spomenutom 320). Selo Dren jski Slatinik zapadno od Dren ja. 132, 135; o.c., p. 71, 331, 334). Staro selo
298
Crkva sv. Martina i selo Martinci kod Gorjanskih Iva- Gojko Ivanov
Podgajci Forkuevaca i Vrbice. Sada
Vuk Ivakov
novaca o.c., p. 316). Raseljena.
moda rudina Gadsko Polje juno od Keinaca.
zw Lipovacz, Lipovac 1702. (Mauran, o.c., (1966), p. 2
301
Vjerojatno Cerovac od Punitovaca.
Jol Nalazili su se u okolici Beketinaca (Engel, p. 147). Ra-
Itvan
104; o.c., p. 315). Rudina Lipovac juno od
Prihod od desetine i resmova 660 seljeni. Drenjskog Slatinika.
168 169
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 200
Porez na sitnu stoku i torarina 200
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 370
M ezra kod sela pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 50
Meua Elekovci, kod spomenutog, pripa-
da spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
10/97/29
Selo Ivanovci, naputeno (hali), pripada
Gorjanu
Prihod od desetine i resmova 900
Selo Markuevci
303
, s
i irovinom u granicama spomenutih, pri-
pada spomenutom
Pava! Vukov
Kostadin Dragie
Dragoje Stepanov
Vukain Bogdanov
VukRadkov
Radman
Bogdan Jovanov
Vujica
Milo
Novak Radenkov

Radak
Gojko Dragojev
13
Meua Koujevci, uiva je spomenuta
raja
Prihod od desetine i poreza
Vratnica 13
Penica, kejla 35
N a polica, ke jia 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2600
480!
770
240
74
50
60
100 Desetina od lana, konoplje (itd.)
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 30
Desetina od s porezom na tap iju 36
170
Porez na sitnu stoku i torarina 500
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja l OO
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 150
11180
Selo Junakovci
304
s Bratkovci,
pripada spomenutom
Petar

Andrija, pridolica
Mika
Vuk, pridolica
Petar Prijedko
pridolica
Perak
Bala, pridolica
9
Kobilin Dol, uivaju je spomenuti
Prihod od desetine i poreza 2338
Vratnica 9 360
Penica, kejla 30
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
660
240
63
140
Desetina od sijena 45
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od graha, slanutka
i boba 90
Desetina od i porez na tapiju 80
Porez na sitnu stoku i torarina 20
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 200
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 240
M ezra Obrov? u blizini spomenutog sela
Junakovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 113
"'' Naselje Markovci 1702. (Mauran, o.c . (1966), p.
102, 103; o.c., p. 314, 327). nedaleko Tmave.
Raseljno.
)1).1 Innakfalwa u Vukovskoj upaniji (Cs<inki, o.c., Il., p.
319). Junakovczy, Junakovci 1698. i 1702.
o.c.,p. 71,331,334;Mauran,o.c.,(l966),p.l31,132).
Selo Junakovci, sada Forkuevci sjeverno od
10/98
Selo Novoselce"' sa zemljitem Viroevci,
pripada spomenutom
Mihal
Vujica, njegov sin
Jovan
Novak Mihalov
Pop Petko
Jovan Pavunov
V uje Pavin
Jankov
Milia B
Vuk
Radovan Pavunov
Novak Vukmanov
Vukac
Mihajlo
Martinov
14
Prihod od desetine i resmova 3252
Vratnica 14 560
Penica, kejla 40 880
Napolica, kejla 35 420
Porez na drva i vrt 98
Desetina od konica 120
Desetina od sijena 70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 230
Desetina od graha, slanutka
i boba 40
Desetina od i porez na ta piju 88
Porez na sitnu stoku i torarina 320
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 226
Baduhava s poljarinom i porezima
na uda j u i na vinsku burad 200
M ezra Lipovci, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom (tahi m.)
Prihod od desetine i resmova 540
Selo Bartolovci3<J6, s mezrama Zimanovci,
Jakobovci, Tulkovci, i Kmastin-
ci, s livadama i obradivim zemljitem /zi-
raatgah/ raje spomenutog sela na mezri
pripada spomenutom
Radovan Stipanov
Dragia
Vujica
Lazar
arko
Radman
Milia
Radosav Nikolin

Nikola
Blagoje
Dragojla, doljak
Vira
Joe,
14
Prihod od desetine i resmova 2130
Vratnica 14 560
Penica, kejla 30 660
Napolica, kejla 25 300
Porez na drva i vrt 98
Desetina od konica 40
Desetina od sijena 70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 80
Desetina od graha, slanutka
i boba 35
Desetina od i porez na tapiju 35
Porez na sitnu stoku i torarina 152
Resum na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 45
Baduhava s poljarinom i porezima na
udaju i na vinsku burad 55
Selo Podkanija'(J7 .... sa zemljitem (erazi)
Kanica i Popovci pripada Gmjanu
Pava!, pridolica
Miklo Varga
Toma

Mikac
Toma Brdar
Andrija Matkov
Andrija Varga
Nozelcz u Vukovskoj upaniji (Cs3.nki, o.c., ll., p.
338). Nowozelchy, Nowazelchy pustara nedaleko For-
kuevaca (Engel, p. 138). Raseljeno.
}Ot; Vjerojatno rudina i uma lug.
.'0
7
Potkinjane, Potnyane, Potnyach, Potnjane 1702. (Ma-
uran, o.c., (1966), p. 108, Ill; o.c., p. 319;
Engl, p. 157). Selo Potnjani zapadno od Gmjana.
171
Ivaniev
Matok V
Grgur Sabo
ivko
Mati Jakobov
Vuk tefanov
tefan
15
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 15
Penica, kejla 45
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
4100
600
990
420
105
250
75
i crvenog luka, kupusa i repe 360
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na ta piju
Porez na sitnu stoku i torarina
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
100
250
40
450
na udaju i na vinsku burad 460
Objanjenje granica spomenutog sela Pod-
kanija na gorjanskoj strani, na .9snovi
eriatskog huddeta. Od mlina Sabana
spahije, pravo gore do brda (uzvienja)
koje se nalazi usred ravnice te du brda do
staze, s jedne je strane livada Mi-
hala Polj anca, te du spomenute livade od
sredine potoka pravo gore uzduna uz tu
njivu do ume Kanije, te uz jednu livadu
koja ima tri dijela. Zemlja spo-
menutom granicom pripada Podkaniji
(Podkaniya terafina dusmusdur). Od prava
uivanja na mezri Buhetina, kao zamjena
za spomenuti dio, dano je raji Gorjana i za-
mijenjeno. da su oni zadoyol-
jni, na traenje obiju strana upisano Je u
novi carski defter.
Selo s mezrom Hermanci i irovi-
nom u granicama spomenugo sela, pripada
spomenutom
tefan
Vrban
172
Anto!
Antolov

Ivan
Novak
Imre
Martin
Novak
Tomaev
Martin Tomaev
Stipan
Petar, pridolica
Itvan
imun, pridolica
Matija
Pavle
18, vratnica 17, biro v l
Prihod od desetine i resmova 6830
V ratnica 17 680
Penica, kejla 75 1650
Napolica, kejla 63 756
Porez na drva i vrt 126
Desetina od konica 550
Desetina od sijena 94
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 460
Desetina od graha, slanutka
i boba 240
Desetina od i porez na ta piju 340
Porez na sitnu stoku i torarina 574
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 670
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 690
i livade raje spomenutog
sela na mezri pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova 131
Mezra Keinci, kod spomenutog sela
(10199)
Prihod od desetine i resmova 260
Mezra Markovci u blizini spomenutog
sela
Prihod od desetine i res mova 41 O
JOli Ujfalw, Wyfalw u Vukovskoj upaniji (Cs<inki, o.c.,
II., p. 359). U popisu 1565. danas moda selo
Vuka (Engel, p. 201).
Mezra Ivenovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 181
Mezra Ladarovci, u blizini spomenutog,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 44
Selo Krtolanci"" s mezrom Komarovci,
pripada Gorjanima
Ranko (ili: Ratko)
Radosav, njegov sin
Radovan
Milovan, njegov brat
Vujin
Vujica, njegov sin
Radosavov
Radovan, njegov sin
Stipan
Milko Vujinov
Mati, njegov brat
Vujica
Pava!

Vukain, njegov brat
9
Prihod od desetine i resmova 2750
Vratnica 9 360
Penica, kejla 42 924
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 63
Desetina od konica 185
Desetina od sijena 4 5
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 155
Desetina od graha, slanutka
i boba 100
Desetina od i porez na tapiju ll O
Porez na sitnu stoku i torarina l OO
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 285
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 135
Selo Mikloevci'" s Irevar, pu-
sto (nenaseljena) pripada Gorjanima, osim
obradivog zemljita (ziraatgah) raje sela
Balinci
Oronula vodenica l
Prihod od desetine i resmova 1378
Desetina od (ulova) ribe u rijeci Vuki, osim
V alkovara i izuzevi grani-
ce sela Novasel, Balinci, Malo Selievo i
mezri koje pripadaju spomenutim selima
Prihod od desetine 1550
Selo Gornja Galoevica
311
, pripada Gor-
janima
Grgur, pridolica
pridolica
Andrija, pridolica
Gria
Milo Ilijin
I v ak, pridolica
6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Penica, kejla 30
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tap iju
Vodenica l, porez
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
2550
240
660
300
42
250
30
278
90
120
32
200
na udaju i na vinsku burad 295
M ezra Velika i Mala Bratu evac, pripada
Gorjanu
Prihod od desetine i res mova 200
Selo hnrehovci"', ... pripada spomenutom
Marko
)011 Kajtomafalwa u Vukovskoj upanij (CS!inki, o.c., Il.,
p. 321). Pustara nedaleko Gorjana (Engel, p. 89).


Miklosfalwa u Vukov skoj upaniji u blizini Gorjana
(Engel, p. 124). Raseljena.
311
Raseljena.
m Emrehovacz u Vukovskoj upanij (Cs4nki, o.c., Il., p.
307). Imrovce, Imrovci, lmrehovczi 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 296; Idem, o.c., (1966), p. 99, 115,
119; o.c., p. 312, 32 I. 323). Selo lmbrijevci
sjeverno od Pake.
173
!tefan
Pita
Vujnak
Mihal
5
Prihod od desetine i resmova 1652
Vratnica 5 200
Penica, kejla 20 440
Napolica, kejla JO 120
Porez na drva i vrt 35
Desetina od konica 60
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od graha, slanutka
i boba 120
Desetina od i porez na ta piju 160
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja ll O
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 132
11182
Selo Potlehovo
313
?, pripada Gorjanima
Oliver Dragiin, knez
Blagoje, njegov sin
Novak Vukdraova
Vukdrag
Vujica Vujinov
Mladen Vukasov
Jovan Vuka
Vukosav Radovanov
Marko Todorev
Milko
pridolica
ivko Vladojev
Ora Vukdragov
Hodo Vukdragov
Prodan, njegov brat
Vuka
Dragoje
Vukain Todorev
Todor Vukojin
Petar, pridolica
17, knez l
174
Prihod od desetine i resmova 4551
10/100
Vratnica 17
Penica, kejla 64
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju
Vodenice 2, porez
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
680
1408
720
49
300
85
220
112
122
32
438
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 385
M ezra i Koritna, kod spomenu-
tog sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 452
Mezra Seketac s Bak(a)nicom, kod spo-
menutog sela
Prihod od desetine i resmova 300
Mezra Ivanievci u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 474
Selo Vrbanoevci"', drugo ime Podgorje,
pripada spomenutom
Mihal
Andrija
Pava!, pridolica
Pava!
Mihal
Novak, pridolica
Mato

I van Martinov
Danko

Petre, pridolica
Pavlica
13
ll l Rasel jeno.
314
Kokoryacz (Kokorjanc) u Vukovskoj upaniji (Engel,
p. 96, 97). Pustara u okolici Slatinika Drenjskog.
Prihod od desetine i res mova 7240
Vratnica 13 520
Penica, kejla 75 1650
Napolica, kejla 60 720
Porez na drva i vrt 91
Desetina od konica 305
Desetina od sijena 65
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 370
Desetina od graha, slanutka
i boba 290
Desetina od i porez na tapiju 290
Desetina od mota, pinta 250 1194
Porez na sitnu stoku i torarina 490
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 665
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 590
Vodenice 2, porez 32
M ezra kod spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 400
M ezra Kokoravac, kod spomenutog sela
Prihod od desetine i res mova 500
M ezra kod spomenutog, pripa-
da spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
Selo Gorjanci
315
sa Tomaanci i
irovinom u granicama spomenutog sela,
pripada spomenutom
Mahmud Karagozev, 22
Memi, kolar (arabadija), 22
Prihod od desetine i res mova 800
Selo Dobroslavci'
1
', sa zemljitem Bra-
tuevac i
tefan
Jakob
Ivan Setoka
Bogdan
Pita
Ivak Hegedo
6
Prihod od desetine i resmova 2150
Vratnica 6 240
Penica, kejla 30 660
Napolica, kejla 25 300
Porez na drva i vrt 42
Desetina od konica 90
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 10 l
Desetina od graha, slanutka
i boba 45
Desetina od i porez na tapiju l 02
Porez na sitnu stoku i torarina 40
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 250
Vodenica rvanj l, porez 16
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 250
Mezra Od(v)oranci,pripada Gorjanu
Prihod od desetine i resmova 530
Selo Puhovci'
17
pripada Gorjanu
imun Mike
Vuk
Mihal
Itvan
Martin, njegov brat
Ivak, njegov brat
Marko, njegov brat
Filip, njegov brat
4
Prihod od desetine i resmova 1650
Vratnica 4 160
Penica, kejla 25 550
N a polica, ke jia 20 240
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 60
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od graha, slanutka
i boba 80
Desetina od i porez na tapiju 80
Porez na sitnu stoku i torarina 55
115
Rudina kod Tomaanaca (Engel, p. 66).
116
Dobrozlawcz u Vukovskoj upaniji (Cs3.nki, o. e., Il.,
p. 305). Raseljena.
m Raseljena.
175
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 120
Baduhava s polj arinom i porezima na
udaju i na vinsku burad l 37
Mezra Krstur, ... kod spomenutog sela
Puhovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 250
Selo Ivanovci'" s mezrom Peretovci, pri-
pada spomenutom
(starjeina)
Imre
Ivani
Toma, pridolica
Alu
pridolica
ivko, pridolica
Balko
8
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 8
Penica, kejla 42
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju
Vodenice 2, porez
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
2736
320
924
288
64
120
40
215
120
120
32
214
na udaju i na vinsku burad 299
Pola na mezri Moj in, pripada spo-
menutoj
Prihod od desetine i poreza lO
Selo pripada spomenutom
I v ak, pridolica
Grgur, pridolica
Martin I v
Bala
176
Martin
Andrija
6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Penica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na ta piju
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
1430
240
550
240
42
50
30
73
40
45
55
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 65
Mezra Petruevci, kod spomenutog sela,
uiva je raja tog sela
Prihod od desetine i resmova 220
Selo s batinama Pekovci,
Gorovje, i Likina, pripada
spomenutom
Mihal
Matija
Ivani B
Vid
pridolica
Janko
Mihal, pridolica
Marko
Andrija
Bala
10
Prihod od desetine i res mova 3029
Vratnica 10 400
Penica, kejla 35 770

118
Ivanzy, Ivanovczi 1698. i 1702. o.c., p. 71,
315, 316; Mauran, o.c., (1966), p. 105-107). Selo Iva-
novci Gorjanski juno od Tomaanaca.


Dworysche, Dvorite (Odvirite) izmedu Imrijevaca i
(Engel, 9. 51 ). Rasel jeno.
31
u Brachevczy 1698. i 1702. (Mauran, o.c., (1966), p.
107, 109; o.c., p. 71, 317, 318). Selo
sjeverno od Paljevina.
Napolica, kejla 25 300
Porez na drva i vrt 70
Desetina od konica 200
Desetina od sijena 50
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 21 O
Desetina od graha, slanutka
i boba liO
Desetina od i porez na tapiju 125
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 304
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 490
Selo sa zemljitem Vrbanov-
ci, i Dragalinci, pripada
Gorjanu
Pava!
Martin
2
Vodenice: 3
Prihod od desetine i resmova l 000
lOllO!
na ime umrlog Mehmed-pae,
neka muje zemlja lahka, u kadiluku Gor-
jan
Vinogradi Pipovci, Istepkovci, Burkuevi-
ca, Vrnica i ... , zemlja
Vodenica u blizini varoi Nivna, uiva je
(der yed-i) Pero i Grgur, rvnjeva 3
Livada Prkilaci i Islobodanska, zemlja 2
da je u starom defteru zapisano da
se koristi kao vakuf, odsjekom, i u novi
carski defter upisano je na isti
Prihod odsjekom (ber vech-i maktu') 150
Most na rijeci Joavi, u predjelu skela
Brod i Sapca? i Sikirovci. Spomenuti je
most na mjestima duine 340 arina. Kako
je bez mosta izgradnja
mosta je, jedna od najvanijih potreba za
navedene skele i stanovnitvo vilajeta. N a-
kon to je to zabiljeeno, na
stalne zahtjeve i obavjetavanje ajana ista-
novnika pokrajine, 27 rajinskih iz
sela Puhovci, Ivanovci i Baginci prihvatilo
je obavezu sagraditi spomenuti most i
odravati ga onako kako je to potrebno, uz
uvjet da su zbog toga izvanred-
nih nameta i slubenika,
i devirrne te i
slube u i palankama, poreza za
mitropolita i drugih poreza.
Prema uzvienoj carskoj zapovijesti koja
je glede toga stigla, oni su upisani u novi
carski defter kao
spomenutog mosta, uz navedeni uvjet.
Most na rijeci Vuki, u blizini sela Ponitov-
ci. Spomenuta je rijeka barovita,
pa je izuzetno potrebno da se na tom mje-
stu nalazi most duine 227 lakata. Tako je
17 raje sela Ponitovci i Siboevci,
na osnovi visoke carske zapovijesti izdane
u tom upisano kao
spomenutog mosta, uz uvjet da su oslo-
izvanrednih nameta i
slubenika, devirme,
sluenja u i palankama,
poreza za mitropolita i drugih
poreza.
lli Kyckoicz u Vukovskoj upaniji (Cs3.nki, o. e., II., p.
323). Nalazilo se nedaleko Raseljena.
177
10/102
(11/85)
Xli. NAHIJA PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
VARO pripada
spomenutom
Demat muslimana spomenute (varoi)
A1auddin, hatib
Mehmed, mujezin
Musa, mujezin
Sinan, posluitelj (kajjim)
Husejn,
Bekir, spahija
Husejn, spahija
Ali, spahija
Ahmed, spahija
Behruz aga, spahija
Dervi, spahija (TD 672: Dervi-aga)
Hizr, spahija
Ibrahim Hasanov
Bali, ser-buljuk
Mehmed Abdullahov
Behram, subaa
Redep Hasanov
Ibrahim, pukar (hallad)
Mesihulah Alijin
Pervane Abdullahov
Hamza Sinanov
Mustafa Abdullahov
Memiah
drugi Pervane Abdullahov
Kaja
Ibrahim, spahija
Jusuf
Mehmed
Sulejman
Demat mustahfiza spomenute
Piri Aga, dizdar
Ramadan, kethoda
Abdi, zapovjednik buljuka
Hali!, zapovjednik buljuka
178
Kasim Jakubov
Ajdin, Pirijin
ahman Piri j in
Hasan, kul
Behram Alijin
Omer s. Mehmedov
Kurd Ramadanov
Selim Abdullahov
Redep Ramadanov
Ali Nasuhov
Hasan, divane (ludo hrabar)
iermerd Abdullahov
Hudaverdi Abdullahov
Memi, Jusufov
Omer, divane
Ali, Bosanac (Bosna)
Mehmed Alijin
Dervi Abdullahov
Mehmed, zapovjednik tobdija
Hasan Abdullahov
54
spomenute varoi, pripada spo-
menutom kadiluku
Jaka
Ivani na batini Ivania V
Martin Matijaev
Mihal
Ferenac
Martin Matakov
Mikula
Pava!, pridolica
Bala
Matija
m Pagarach, Podgorach, oppidum Pogoraach, Pogarach,
castellum Poygarach u Baranjskoj upaniji (Cs<lnki, o.e.,
II., p. 457, 463). Podracz, Pogoratz, Badoracz, Podgo-
rach 1660., 1698. i 1702. o.c., p. ll, 70, 281;
Mauran, o.c., (1966), p. 121, 143). od
sela Krinci.
Novak Tomaev
Matija
Mihal Egedov sa svojom batinom
Andrija
Bala Ferencov
Toma
Miko Ivakov
Bala
Mihal
19, vratnica 18, birov l
M ezra ]akerevci i Prikrajci, osim
Ahmeda i Mahmuda, uiva je i
koriste) spomenuta raja
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 18
101103
l 11186)
Penica, kejla 64
Napol ica, ke jia 60
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanutka
4610
720
1408
720
133
340
95
210
i boba 150
Desetina od i porez na tap iju 220
Vodenica l, porez 16
Porez na sitnu stoku i torarina l OO
Pristojba od tjednog trnog dana i od saj-
mova (panayir), koji se odravaju na Spa-
sovdan, zatim Vidovdan i Miholjdan
(Mihovil gunu), godinje 280
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 1 OO
Baduhava s poljarinom i porezima
naudajuinavinskuburad 218
Objanjenje o javnom panjaku (m er' a)
koji je nastao od mjesta (yer-
ler) i uma, po imenu Drakenovci, drugo
ime Karalovci, i Doljanci, a koje su u nev-
vrijeme uivali nevjernici po ime-
nu Lua i Bala: da su
spomenuta mjesta i uma ostali naputeni i
i nitko ih nije koristio, a po-
trebno je i pogodno da budu javni panjak,
te je traeno da se uvedu u sidil, upisani
su kao panjak.
M ezra Pirovatnica? kod spomenute varoi
Prihod od desetine i resmova 150
Ahmed i Mahmuda na mezrama
]akerevci i prikrajci, pripadaju Podgo-

Zamjena za desetinu, u gotovom
novcu 100
Bekira spahije, kod granica spo-
menute varoi pripada spome-
nutom
Prihod od desetine i resmova sa irovinom
od ume na mer' i 50
Ahmeda s. pirija, kod granica
spomenute varoi
Prihod u gotovom novcu 50
Selo Ilkovci"', pripada

Petar Radosavov
Martin
Toma
4
Prihod od desetine i resmova 2460
Vratnica 4 160
Penica, kejla 30 660
Napolica, kejla 25 300
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 140
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 190
Desetina od graha, slanutka
i boba 150
Desetina od i porez na tapiju l OO
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 352
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 360
Selo Zuline, drugo ime Zulan (pljan),
Marko, sin Matijaa s batinama Caglin,
sin Radovana i Dulkovac, Potok i
nekoevina, pripada spomenutom. Tevet-
ko
Vukdrag Vukojev
Stipan
m Ilkouch u Baranjskoj upaniji (Csanki, o.c., Il., p.
491 ), pripadalo Naicama. Rase ljeno.
179
Radovan
Jakob Vukdraga
Bala Miloev
Marko Matijaev
Ilija Radovanov
Ilija Lazarov
Cvetko
Radovanov
10
Batina Duman Age TD No. 672: uivaju
je raja spomenutog sela, izuzevi pola li-
vade na toj batini
Pola livade na spomenutoj batini, uiva je
Mehmed, s. Dumana
Prihod, zamjena za desetinu 1800
l O po 160, u gotovom novcu 1600
Vodenica l, porez 16
Porez na tapiju lO
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 174
Mezra Podgajci, kod spomenutog sela,
pripada
Prihod od desetine i resmova 350
Selo Popovci"', naputeno (nenaselje-
na?), pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 1450
Selo Menkovci'", pripada
J ako b
Mihal
Pava!
Mihal, njegov sin
Jakob
Grgur
5
Prihod od desetine i res mova 3013
V ratnica 5 200
Penica, kejla 35 770
Napolica, kejla 25 300
Porez na drva i vrt 35
Desetina od konica 190
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 130
180
Desetina od graha, slanutka
i boba 160
Desetina od i porez na tap iju 135
Desetina od mota, pinta ll O 440
Porez na sitnu stoku i torarina 143
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 201
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 284
Selo Draganovci'" s Hranisalcima?, pri-
pada spomenutom
Mika
na vlastitoj batini

Pava! na batini Novakovci
Martin
imun
Petre
Grgurov
I vani ,
9
Livada Piri Age u spomenutom (selu)
Livada Pervane, u spomenutom
Prihod od desetine i res mova 24 78
Vratnica 9 360
Penica, kejla 30 660
Napolica, kejla 21 252
Porez na drva i vrt 63
Desetina od konica 240
Desetina od sijena 45
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od graha, slanutka
i boba 60
Desetina od i porez na tap iju l OO
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 292
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 257
314
Popowcz u Baranjskoj upaniji (Csoinki, o.c., Il., p.
518). Nalazilo se u okolici katela Subotica.
Nenakouch u Baranjskoj upaniji (Cst'inki, o.c . Il., p.
511 ). Nenakovci u sklopu vlastelinstva Selo
raseljena.
_\.'(> Dragchinafalwa u Baranjskoj upaniji (Cs3.nki, o.c., Il.,
p. 481 ). Selo se nalazilo u okolici Raseljena.
M ezra Radinovci (je) Ahmeda Piri
Age, s livadama Baku/inci, osim livade
Ramadan haje, pripada
Prihod od desetine i resmova 384
Livada Ramadan na mjestu (der
mevzi'i) Bakulinci, s vrtom i drugom liva-
dom na mjestu Piljak, pripada
Prihod od desetine i resmova 50
10/1 04111/87)
Selo Gojanovci
321
, pripada Pod g
Martin Hajo (Hano)
Vinko
Lua
Matko
Andrija Martinov
Matija
Marko B rodan
7
Torijevci sa
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Penica, kejla 35
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanu tka
i boba
Desetina od i porez na ta piju
Desetina od mota, pinta 36
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s polj arinom i porezima
3200
280
770
300
49
320
35
210
135
290
144
317
na udaju i na vinsku burad 350
Mezra Darjanovci u posjedu (der /asar-
ruj) raje spomenutog sela Gojanovci
Prihod od desetine i resmova 734
Selo Erdevalci'"?, s vinogradima Ista-
pripada spomenutom

Andrija
Rojakov
Pava!
Matija

Matija Martinov
7
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 7
Penica, kejla 42
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju
Desetina od mota, pinta 60
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad
Mezra Komina, kod spomenutog
pripada
Prihod od desetine i resmova
2879
280
924
288
49
60
35
150
90
140
240
350
273
sela,
250
Selo Privlaka'", pripada spomenutom
Ivani


Andrija
Balaev
Matija Hajduk
Matija
Bala
Andrija I vako v
Mihal Pa valov
Pa valov
tefan Pavalov
Martin
Nikola
m Goyanouch u Baranjskoj upaniji (Cs<lnki, o.c., Il., p.
486). Pripadali Naice. Raseljeno.
.lx Erdiliouch u Baranjskoj upaniji (Cs<inki, o.c., IL, p.
482). Selo Erdeljevac juno od Naica. Raseljeno.
Prewlaka u Baranjskoj upaniji (Csdnki, o.c., II., p.
518). Selo Privlaka pripadalo katelu Subotica. Raseljeno.
181
14
Batina V elanca (Veljajca, v. i
Pavla u posjedu (der yed-i) raje
spomenutog sela
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 14
Penica, kejla 45
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na ta piju
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
3760
560
990
420
98
232
70
205
100
290
395
na udaju i na vinsku burad 400
(zemin-i ziraatgah) raje
spomenutog sela, kod mezre Luanci, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 122
Livade Bazje i Patraje kod spomenutog
sela Privlaka iskoritava ih raja tog sela i
stanovnici nekih sela iz (njegove) okolice i
daju desetinu vlasniku zemlje (sahib-i
erz).
Prihod od desetine i res mova 521
Selo sa irovinom u granicama
spomenutog sela, pripada
Mika
Martin
Miklo, pridolica
Matija
tefan
Bala
Pava!
7
Rasuica, u posjedu spomenutih
stanovnika
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Penica, kejla 35
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
182
2075
280
770
300
49
Desetina od konica 90
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 100
Desetina od graha, slanutka
i boba 60
Desetina od i porez na tap iju 60
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 129
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 202
M ezra Babjak ... i Tekeica, pripada Pod-

Prihod od desetine i resmova 150
Selo Ledenik'", pripada spomenutom
Vuk

Jakob
Bala

Grgur
Mihal
Nikola S
Posavac
Andrija
Ferenc Markov

107105
(11188)
12
Prihod od desetine i resmova 2600
Vratnica 12 480
Penica, kejla 42 924
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 84
Desetina od konica 95
Desetina od sijena 60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 204
Desetina od graha, slanutka
i boba 50
>.ln Lychan, Lokan u Baranjskoj upaniji (Cs3.nki, o.c., II.,
p. 503). Selo od Ledenika.
m Legene, Ledenyk Baranjskoj upaniji (Cs<inki, o.c.,
II., p. 502). Selo Ledeni k zapadno od sela
Desetina od i porez na tapiju l 05
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 160
Baduhava s polj arinom i porezima na
udaju i na vinsku burad 150
Mezra Trnovci, Bazjanci i Gradanci ...
kod spomenutog sela, pripada u
Prihod od desetine i resmova 522
Planina (cibal) Trnovci, pripada spomenu-
tom
iro vina 550
Selo Mikloevci
332
s obradivom
raje spomenutog sela na mezri Srdiljevci,
pripada spomenutom
Pava!
Martin Vilainov
Mihal Grgurov
Andrija
Bala
Pita Martinov
I van i
7
M ezra s Dol, u
granicama spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Penica, kejla 15
Napolica, kejla 12
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
pesetina od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Vodenica, rvanj l, porez
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad
ume spomenutog sela Mikloevci i
i Dola
1059
280
330
144
49
lO
35
24
15
20
60
16
42
irovina 50
Planina Jelovac, pripada
irovina 480
Selo Brsnica
333
, s obradi vom raje
spomenutog sela na mezri Luanci, pripa-
da
Jako Mike
Mihal

Petar


Mihal
Matija
Matija

Martin
Ivani
Andrija
Mato Vukainov
Ferenc
Ivani, pridolica
Andrija
Martin i j ak
Grgur Balind6v
19, vratnica 18, birov l
Prihod od desetine i res mova 3815
Vratnica 18 720
Penica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 130
Desetina od konica 330
Desetina od sijena 95
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od graha, slanutka
i boba 150
Desetina od i porez na tapiju 220
Mlinova 5, porez 80
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 350
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 360
Mezra kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 380
m Miklosouch u Baranjskoj upaniji (Cs<inki, o.c., Il., p.
507). Rudina Mikluevci kod Naica.
m Vjerojatno Breznica kod Naica.
183
Meua Petrovci, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 250
Mezra Tatarevci kod spomenutog sela pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 250
Selo Penjinci'" s u
blizini i sa irovinom u granicama spome-
nutog sela, pripada
Martin
Martin
tefan
Martin
ivko
Mihal
Matok Filipov


Bala Mikloev
Gal Boic'ka
ll
Batina V aljenovci s
Livade Mehmeda i Husrev-age na mjestu
Pile va
Prihod od desetine i resmova 31 OO
Vratnica ll 440
Penica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 77
Desetina od konica 220
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 220
Desetina od graha, slanutka
i boba 104
Desetina od i porez na ta piju l 06
Mlinova 5, porez 80, oronuo l
Vinogradi dunuma 9 po 5 42! (u oba
deftera)
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 328
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 298
M ezra Kanda/ovci s vinogradima, u blizi-
ni brda Jasen, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 30
184
l 011 06111/89)
Selo Mikinci"' sa irovinom u granicama
spomenutog sela, pripada
Pavlov
Ivani Petrov

Petar s batinom
4
Prihod od desetine i resmova 17 4 7
Vratnica 4 160
Penica, kejla 20 440
Napolica, kejla lO 120
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 60
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l 06
Desetina od graha, slanutka
i boba 99
Desetina od i porez na tapiju 150
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 284
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 280
Meua Ivanovci kod spomenutog sela
Mikinci, pripada spomenutoj ( nahiji) ili
selu
Prihod od desetine i resmova 397
M ezra Draga, drugo ime umokodol? ... ,
kod spomenutog
Prihod od desetine i resmova 396
Selo pripada spomenutoj
(nahiji)
Vinko
Nikola Petrov
Ivani, njegov sin
njegov sin
Marko
Benefalwa u Baranjskoj upaniji (Csiinki, o.c., Il., p.
472). pripadala katelu Selce (castellum Zeglak). Rasel-
jeno.
m Mykofalwa u Baranjskoj upaniji (Cs3.nki, o.c., IL, p.
507). Pripadali katelu Selce. Raseljeno.
.'Jb Gyurghfalwa u Baranjskoj upaniji (Cs3.nki, o.c., IL,
p. 41 0), pripadala katelu Selce. Raseljeno.
Matak
Marko
Ivani, njegov brat
(u TD No. 650 upisan i: Milin njegov sin,
to se sigurno odnosi na Nikolu, sina Pe-
trova, da su i druga dva njegova
sina upisana naknadno)
5
Prihod od desetine i resmova 1750
Vratnica 5 300 (TD 672: 200, ispravno)
Penica, kejla 20 440
Napolica, kejla lO 120
Porez na drva i vrt 35
Desetina od konica 60
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 102
Desetina od graha, slanutka
i boba 88
Desetina od i porez na ta piju 140
Desetina od mota, pinti l O po 4 40
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 250
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 250
Mezra Hlapovci?, kod spomenutog sela,
izuzevi livade, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 450
Livade na mezri Hlapovci, pripada spome-
nutom
Prihod od desetine i resmova 80
Selo Taborovci
337
(Ti boro v ci?), pripada
spomenutom
Pava!

Ivani Pavlov
3
Prihod od desetine i resmova 2200
Vratnica 3 120
Penica, kejla 15 330
Napolica, kejla 13 156
Porez na drva i vrt 21
Desetina od konica 40
Desetina od sijena 15
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 60
Desetina od graha, slanutka
i boba 50
Desetina od i porez na tapiju l OO
Desetina od mota, pinta 225 l 000
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 108
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 200
Selo Krkinci"', pripada spomenutom
Pita, Vuka
njegov sin
Grgur, njegov sin
Pita Kelemen
Ivani, njegov sin
Ivani (TD 672:
Antal, njegov sin
Matija Kelemenov
njegov sin

Vinko na dijelu batine

Ivan
Matija, pridolica
8
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Penica, kejla 30
Napolica, kejla 21
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju
Vodenica l, porez 16, oronuo l
2800
320
660
252
56
120
40
150
!OO
120
Desetina od mota, pinta 50 200 (samo u
TD 672)
m Tiboryouch u Baranjskoj upaniji (Cs<lnki, o.c., ll., p.
531 ). Selo Tiborjevci pripadalo Naice. Raselje-
no.


Kerekschnich u Baranjskoj upaniji (Cs<inki, o.c., II.,
p. 500). Selo Kri nei od Naica.
185
Res um na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 350
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 416
Mezra kod spomenutog sela
Krkinci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 120
Mezra Crnodol 000 U blizini spomenutog
sela, osim livade Abdija buljukbae
(ser-buljuk)
Prihod od desetine i resmova 571
Livada Abdija buljukbae na mezri Crno-
dol
Prihod u novcu (ver vech-i nakd) lO
Selo Vidakovci'", pripada spomenutom
Petar Reetar
Pava!, njegov sin
Mika, njegov brat
Pava! Pavoev (Baroev)
Martin
sin spomenutog
Mihal I vako v
Martin, brat spomenutog

5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Penica, kejla 15
N apo lica, kejla 13
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju
Desetina od mota, pinta 20
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s poljarinom i porezima
1100
200
330
156
35
30
25
50
40
50
80
40
na udaju i na vinsku burad 40
Mezra Tesna .. o kod sela Vidakovci s vi-
nogradima, zemlja (kit'a) 13 (u TD 650
broj upisan sijakatom), pripada spome-
nutom
Prihod od desetine i resmova 750
186
Selo Dimitrovci
340
sa zemljitem Votana,
pripada
Pava!
Radovan
Baro
Toma
4
Prihod, zamjena za desetine l 000
4 po 180, u novcu 720
Porez na tapiju 15
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 265
Selo drugi naziv Vuka, pripada
spomenutom
Balind Ivaniev
I vaniev
Andrijak Vuka
Martin, sin spomenutog

4
Batina u vlasnitvu Hu-
sejna spahije, na osnovi sudske potvrde
Prihod od desetine i resmova 17 45
Vratnica 4 160
Penica, kejla 20 440
Napolica, kejla 15 180
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 100
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 204
Desetina od graha, slanutka
i boba !OO
Desetina od i porez na tapiju l OO
Vodenice 2, porez 32, oronula l
m Wydakauoch u Baranjskoj upaniji (Cs<inki, o.c., II.,
p. 536). Staro selo Vidakovci pripadalo Naice.
Raseljena.
Demethrowcz, Dimitrouch u Baranjskoj upaniji
(Cs<inki, o.c., Il., p. 479, 480). Dva su sela Mitrovac, od
kojih se jedno spominje kod Naica, drugo u sklopu po-
sjeda Subotica. Raseljena.
Powchye u Baranjskoj upaniji (Csinki, o.c., IL, p.
518). Bobuchie, Putschie 1702. o.c., p. 318,
320). Selo sjeverno od B reznice
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje 150
Baduhava s poljarinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 231
Livada Husejna, spahije, u granicama spo-
menutog sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine (u TD 672: i resmo-
va) 25
Selo upkovica
342
, pripada spomenutom
Pava! Antolov
Petar
Marko Martinov
Grgur
Matija
Ivani
pridolica
7
Prihod od desetine i resmova 3050
Vratnica 7 280
Penica, kejla 40 880
Napolica, kejla 35 420
Porez na drva i vrt 49
Desetina od konica 230
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 260
Desetina od graha, slanutka
i boba 90
Desetina od i porez na tapiju 200
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja 250
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 356
Selo Ceremonjak sa zemljitem
ci i pripada
Jakob
Dragoj! o, sin spomenutog
Radosavov
Milko
Nikola Ivanov
Jovan
5
Prihod od desetine i resmova 2037
5 po 200, u novcu 1000
Brda spomenutog sela i zemljita (erazi)
i Valjevci i
selita, irovina 775
Porez na tapiju l O
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 252
Mezra u blizini spomenutog
sela Ceremonjak, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
Selo Koprivnica'" s obradivim zem-
ljitem raje spomenutog sela na spomenu-
toj mezri Cernica (TD 472 ne stoji gdje je
spomenuta) i irovinom u granicama spo-
menutog sela, pripada spomenutom

Toma
Marko, pridolica
Matija
Mihalov
Bala
Pava!
Miklo Andrijaev
Jakob Galov
Miklo
Jakob
Ilija
12
Bostovac, uivaju je spomenuti
stanovnici
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 12
Penica, kejla 64
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
4815
480
1408
720
84
300
60
320
120
117
540
Supkouch u Baranjskoj upaniji (Cs<inki, o.c., Il., p.
529). Naselje se nalazilo u okolici Naica. Raseljena.
J.l) Pustara Koprivnica juno od
187
Baduhava s polj arinom i porezima
na udaju i na vinsku burad 666
ll/91
M ezra Crnac i Struancikod spomenutog
sela Koprivnica, izuzev obradive
raje sela Koprivnica, pripada spomenu-
tom
Prihod od desetine i resmova 655
10/108
Selo

s batinama Dobovalci i Ta-
jevci, drugo ime Grabarje i Lukavci s
Meden vrh i selite, pri-
pada osim (onoga to uiva
raja iz Popovaca na Medenovni)
Toma Mihala, batina uiva je
spomenuti na osnovi eriatske odredbe
l v ak Hrv
Novasel
Mihal, sin spomenutog
Matijaev
Ivak Vuka
I vani ov
Mati, brat spomenutog
Matija s batinom
Ivan, pridolica
Petrea B laov
Martin
Filip, brat spomenutog
Mihal
Ivani, brat spomenutog
Grgur Petrov
Mihal Filipov
13
Prihod od desetine i resmova 4550
Vratnica 12 480
188
Penica, kejla 65
Napolica, kejla 55
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od graha, slanutka
i boba
Desetina od i porez na tapiju
Desetina od mota, sa vinogradima
izvan (ili) u granicama spomenutog
1430
660
84
440
60
280
88
180
sela, (mea bagat haric der hudud-i m),
pinta lO po 4 40
Vodenice 3, porez 48
Porez na svinje s porezom na
prodaju i klanje svinja
Baduhava s polj arinom i porezima
300
na udaju i na vinsku burad 460
Mezra Oraanci, kod spomenutog sela,
pripada
Prihod od desetine i resmova 350
Most na rijeci Br(e)snici. da je
spomenuta rijeka barovita voda, a
na navedenom mjestu je neophodan most,
stanovnitvo 15 rajinskih sela Pon-
jinci i Mikinci u spomenutoj nahiji upisa-
no je kao i ... (Meremmetci) spo-
menutog mosta, na osnovi uzviene carske
zapovijesti, koja je tim povodom izdana, a
pod uvjetom da su (zauzvrat)
od izvanrednih poreza,
davanja djece u
sluenja u i palan-
kama, za mitropolita i drugih
nih davanja.
Vjerojatno selo Gorjansko jugozapadno od

10/109
(1192)
Xlii. NAHIJA KOKA, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
VARO KOKA, pripada spomenutom
Gapar Pa v( e
Sabo tefanov
Petar N ovakov
Petar
Novak

Jakob Pavlov
tefan Kolesar
Mihalov
Berta, pridolica

Matko, pridolica
tefan, pridolica
I v ak
Pava!, pridolica
pridolica
Imre

Matijin
Mihal
Ivani, brat spomenutog
Pa val
Bala Varga
Matijin Cernak
Ivani
Matijinev
25, vratnica 24, birov l
Prihod od desetine i res mova 57 40
Vratnica 24 960
Penica, kejla 64 1408
N apolica, ke jia 60 720
Porez na drva i vrt 168
Desetina od konica 35
Desetina od sijena 120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 360
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 200
Desetina od s porezom na tapiju 160
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 749
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 545
Dio mezre Zadra, koju dijeli potok Aras
Livada Martinovog Ovnuhara?, dri je
Mihal.
Prihod od desetine i resmova 150
Mezra Bene Vas kod spomenute varoi
Koka, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 150
M ezra Ormanovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 455
Selo Mikula Vas'", sa irovinom u grani-
cama spomenutog (sela) pripada spome-
nutoj (nahiji)
Kablar (Kilar) lvaniev
Marko, sin spomenutog
tefan l vaniev
Pavle
Balind
Toma
Baloev
Bala
I vaniev
Pav(i)a
Mihal
Bala
ll
Prihod od desetine i resmova 3999
Vratnica ll 440
Penica, kejla 52 1146
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 77
Desetina od konica 250
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 310
Mykofalwa u Baranjskoj upaniji (Cscinki, o.c., Il., p.
507). Pripadala katelu Subotici. Raseljena.
189
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 135
Desetina od s porezom na tapiju 95
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 5
Vodenica rvanj l, porez
43
16
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 660
Selo

drugo ime Novosel, s
mezrom Komarovci i Obadovci,
pri pada Koki
Gabrijan
Damijan, sin spomenutog
Petar
Marko
Mika, sin spomenutog
Grgur
Matijin Grgurov
Petar Mikulin
I vani
Filip
Vid, sin spomenutog
I vani , sin spomenutog
Grgur
Grgur, pridolica
Mihal, sin spomenutog
Petar Benoev
ll
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Penica, kejla 35
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2400
440
770
360
77
60
55
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od s porezom na tap iju 55
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 153
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 270
Mezra Dubna Vas u blizini spomenutog
sela pripada Koki
Prihod od desetine i resmova 250
190
Mezra Grgurovci kod spomenutog sela,
pripada spomenutoj ( nahiji)
Prihod od desetine i resmova 450
Brda (Cibal) u blizini spo-
menutog sela, pripada Koki
irovina 50
Selo s batinom Blaikovci i
.... obradivom raje spomenutog
sela na mezri Zadre, pripada spomenutoj
Vuk
tefan
Petar
Ivani Mihal ov
Andrija
Mihal, sin spomenutog
Matijin
6
Prihod od desetine i resmova 200 l
10/110
Vratnica 6 240
Penica, kejla 30 660
Napo lica, kejla 25 300
Porez na drva i vrt 42
Desetina od konica 50
11193
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 70
Desetina od s porezom na tapiju 65
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanjem 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
i porezom na vinsku burad 208
M ezra Mikula, kod spomenutog sela, pri-
pada Koki
Prihod od desetine i resmova 300
Selo Kletna Vas"', s batinom
pripada spomenutoj
Pava!
Ferenc
Selo od Koke.
J-1
7
Gywrgfalwa u Baranjskoj upaniji (Cs<ink.i, o.e., IL, p.
487). Pustara u blizini katela Subotica, raseljena.
.\.lx Nepoznato.
Grgur
Bla

Pava!
Mihal
7
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 7
Penica, kejla 35
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2400
280
770
300
49
150
35
130
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 70
Desetina od s porezom na tapiju 65
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 260
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 291
Mezra Zadre (Zadere) kod spomenutog
sela, osim dijela (koji pripada raji varoi
Koka i obradive (koja pripada)
raji sela i koja je podijeljena
potokom, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova
Selo Jelenci'", pripada Koki
Ferenc
Ivani
I vani
Pita, pridolica
Mati
Pava!
Novak Tomaev
Martin, pridolica
Lorenc (Lori nac) imunov
9
300
Prihod od desetine i resmova 2660
Vratnica 9 360
Penica, kejla 35 770
Napo lica, kejla 30 260
Porez na drva i vrt 62
Desetina od konica 150
Desetina od sijena 45
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 100
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 90
Desetina od s porezom na tapiju 75
Porez na sitnu stoku i torarina 142
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 260
Baduhava s poljarinom i mladarinom
i porezom na vinsku burad 245
Mezra kod spomenutog sela
Je/enci, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova 250
M ezra Lazanca (Lazanci) s livadom, kod
sela ]elenci i iro vinom u granicama spo-
menutog
Prihod od desetine i resmova 250
Mezra u blizini spomenutog
sela ]elenci
Prihod od desetine i resmova 268
Selo Tajinci"
0
(Tibinci ??) sa irovinom u
granicama spomenutog (sela), pripada
spomenutom
Grgur tefanov
Pava!
Petar
sin spomenutog
Petro
I vac
Mika
Matijin Varga
Pita
Sabo I vani e v
Toma
Zrman I vaniev
Ivani Petrov
12
Prihod od desetine i resmova 2440
Vratnica 12 480
Penica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 84
_1.
19
Nepoznato.
Thayno u Baranjskoj upaniji (Csfulki, o.c., Il., p. 529).
Pripadalo Naice. Raseljena.
191
Desetina od konica
Desetina od sijena
so
60
140
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 89
Desetina od s porezom na tapiju 79
Porez na sitnu stoku s torarinom 28
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 140
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 160
Mezra Kuninica kod spomenutog sela
Tihine i, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i res mova
Selo pripada spomenutoj
Andrijaev
Matijin (Berl
tefan
tefan
Andrija Balindov
J aka Filipov
6
Laz, dri je spomenuta raja
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Penica, kejla 20
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
350
1700
240
440
240
84
140
40
75
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 105
Desetina od s porezom na ta piju l 05
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 235
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 161
10/111
(11194)
352 v.
Selo Harkanovc1 , sa ztrovmom u gram-
cama spomenutog sela, pripada Koki

Andrija
192
Mihal
Gudus, pridolica
Ivaniev

6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Penica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
2280
240
550
240
42
so
30
i crvenog luka, kupusa i repe 21 O
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba l OO
Desetina od s porezom na tap iju 60
Porez na sitnu stoku i torarina 158
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 250
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 350
Mezra Bakotinci kod spomenutog sela,
pripada spomenutoj
. Prihod od desetine i resmova 350
Selo Tuletova Vas"', pripada spomenutoj
Martin I van
Andrija
ikac Mihalov

4
Prihod od desetine i res mova 1927
Vratnica4 160
Penica, kejla 25 550
N apo lica, ke jia 20 240
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 62
Desetina od sijena 20
Vjerojatno rudina juno od pustare Brezovice.
Harkanfalwa u Baranjskoj upaniji (CsUnki, o.c., IL, p.
489). Harkanofczy, Herkanovszy 1698. i 1702.
las, o.c., p. 39, 123, 124, 131; Mauran, o.c., (1966), p.
39). Selo Harkanovci.
m Vjerojatno Thotfalw u Baranjskoj upaniji (Cs6.nki,
o.c., II., p. 531) u sklopu katela Selce. Raseljena.
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
75
Desetina od s porezom na tapiju 69
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 303
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 300
Selo Pljuskovci"', sa irovinom u grani-
cama spomenutog sela, pripada spomenu-
toj

Grgur, sin spomenutog
Petar
Matijin
Pava!
Mihal
Grgur
Lacko Ivaniev
Andrija Matijinev
Gapar

I vani
ll
Prihod od desetine i resmova 3000
Vratnica ll 440
Penica, kejla 42 924
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 77
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenog luka, kupusa i repe
125
ss
225
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
100
Desetina od s porezom na ta piju ll O
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
Vodenica, rvanj l, porez
Baduhava s polj arinom i mladarinom
250
16
te porezom na vinsku burad 306
M ezra pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
ume (Ci bal) Koke, u kojima se raji
doputa samo (se od
njih uzima) irovina
1350
'"P1uskowacz 1698. (Mauran, o.c., (1966), p. 32). Ru-
dina Pljuskovac juno od Marjanaca.
193
10/112(11195)
XIV. NAHIJA PODLUJE, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
Selo pripada spomenutoj
(nahiji)
Mihal
Mihal
Vinko Tomaev

Mihal
I van
6
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 6
Penica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1450
240
. 550
260
48
40
30
60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 30
Desetina od s porezom na tapiju 20
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 32
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 140
Selo !stipanovci'" s batinom
pripada spomenutom
Bala Fabijanov (Habijan?)
Mike
Petar
Toma Mikloev
Matijin
Anto! Pitin
Ivani Grgurov
Anto! Mihal ov, s vlastitom batinom na
mezri Markovci
Mato
Mato
Martin
ll
Prihod od desetine i resmova 3 726
194
Vratnica ll
Penica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
440
1140
288
77
225
55
200
od slanutka i boba l OO
Desetina od s porezom na tapiju 90
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 445
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 666
Mezra Markovci, kod sela Stipanovci,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 525
Selo Ivkojevci'", pripada spomenutoj
Lua
Marko Vladosavov
J aka Nikolin
I van
Mihal Andrijaev
5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Penica, kejla 20
N apolica, ke jia 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
1500
200
440
360
35
so
25
100
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 40
m Nestalo.
'
56
Stepnouch u Baranjskoj upaniji (Cs<inki, o.c., Il., p.
522). Selo Stipanovci sjeverno od Naica.
m Wkoyovch u Baranjskoj upaniji (CsUnki, o.c., Il., p.
536). Vukoieczy, Wukoieffczy 1698. (Mauran, o.c., p.
96, 97; o.c., p. 70). Selo Vukojevci od
Naica.
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 100
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Selo sa irovinom u granica-
ma spomenutog (sela), pripada spomenutoj
Bla Andrikin
Pa val
Pava!
Matok
4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Penica, kejla 25
N apolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1817
160
550
360
28
so
20
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od s porezom na tapiju 50
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 210
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 229
Vodenica, rvanj l, porez 16
Selo pripada spomenutoj
Mika Grgurov
l
Prihod od desetine i resmova l 049
Selo Votarevce
360
(Votarevica), pripada
spomenutoj
Mato I vani e v
Grgur
tefan

Grgur Martinov
Pava!
Ferenc
Petar

Mihal
10
Prihod od desetine i resmova
Vratnica lO
Penica, kejla 42
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
11196
Desetina od sijena
3300
400
924
288
70
100
so
ISO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 90
Desetina od s porezom na tap iju 75
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 420
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 733
101113
ume Gojanovci, Komina, Bani-
Raskrtje i Kalina Lipa, pripadaju Podluju
irovina 940
ume Podluje, koje se proteu do mjesta
po imenu Bistrica i Panija, koja se nalaze
(voda) i Br(e)snice.
Prihod od desetine i resmova 740
Selo pripada spomenutoj
tefan

Mihal
Mato Grgurov
Toma
5
Prihod od desetine i resmova 2415
Vratnica 5 200
Penica, kejla 25 550
Napolica, kejla 20 240
Porez na drva i vrt 3 5
Desetina od konica 50
Desetina od sijena 25
Gurkfalua u Baranjskoj upaniji (Cs<inki, o.c., Il., p.
487) pripadala Koki. Raseljena.
J$'1 Moda Babyak u Baranjskoj upaniji (Csanki, o.c., II.,
p. 469) u okolici katela Subotica. Raseljena.
x.o Nepoznato.
Raseljena.
195
150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 100
Desetina od s porezom na tapiju 50
Vodenica 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 449
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 534
Selo pripada spomenutoj

Mihal
Ferenc Kramar
Ivan Pavlov
Matijin
Grgur, pridolica, na batini Bartonoevci
6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Penica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2098
240
550
240
42
60
30
150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od s porezom na tapiju 50
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 323
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 353
Mezra Srdilovci, izuzev obradivo zem-
ljite sela Mikloevci koje uiva (der ta-
sarruf) raja spomenutog sela
pripada spomenutoj (nahiji)
Prihod od desetine i resmova 350
Selo Tivanovci"', pripada spomenutoj

Ivani Rogac
Rogac
Petar Ostaje
tefan
196
Rogac
tefan
? , pridolica
Ferenc


tefan
Petar
Mihal
Pava!
Toma Stoj in
Mihal
Marko
Ferenc
Miko Rogac
Matko Stojin

Marko
22, vratnica 21, biro v l
Livada Ramadana sina Ejnehana
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 21
Penica, kejla 42
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
3480
840
. 924
288
154
160
liO
140
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 100
Desetina od s porezom na ta piju l OO
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 264
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 400
VARO s izgonom, pripada
Podluju
Mikula upan
-'b
2
Benichanczy, Benisanczy, Beniczanczy, Benit-
schanczy 1698. i o.c., p. 68, 108-1 10;
Mauran, o.c., ( 1966), p. 35-38, 40). Selo za-
padno od Laci
)<,_1 Tyvanovczy, Tivanovczy 1698. i 1702. (Mauran, o.c.,
(1966), p. 36, 37; o.c., p. 68, 108-1 10). Nekad
selo Tivanovci i Raseljena.

Lorinac
Pita Matijin
Matak
tefan
Vuk, sin spomenutog
Lacko
tefan
Lorincev
Pita Antolov
J aka, pridolica
Eged Petrov
Ivak, prehod
Pita, pridolica
Petar
Petar
Toma, pridolica
Petar
I vani , pridolica
Mate Agoton
Marko Posavac
21, vratnica 20, biro v l
Muslimani spomenute varoi
Ahmed Bosanac (Bosna), 22
Ali Ajasev, 22
Ejnehan Ferhadov, 22
Ejnehan Bosna, 22
Husejn Bosna, 22
Mustafa, 22
Huda verdi Abdullahov 22
7
Prihod od desetine i resmova
11197
Porez na zemlju
Vratnica 20
Penica, kejla 150
Napolica, kejla 80
Porez ua drva i vrt
10/114
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
7190
154
800
3300
960
189
400
140
360
140
Desetina od s porezom na tapiju 148
Vodenica l, porez 16
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 644
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 939
M ezra Komarovci, kod spomenute varoi
Na
Prihod od desetine i resmova 550
Mezra kod spomenute
varoi, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 1200
Vrtovi, livada i posade
(merdan-i kal' a) kod gra-
nica spomenute
Prihod od desetine i resmova 50
Hasanov kethode, u blizini
Na
Prihod od desetine i resmova 50
s kestenovima i drugim
kestane ve gayruhu), u blizini

Prihod od desetine (i resmova) l O
TD672
Privatna (hassa) livada, uiva je zapovjed-
nik live, pripada Podluju
Prihod 250
Mezra Pievdol, drugo ime Fievdol, sa
vinogradima na brdu Pikovci, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova 270
Selo Doljanci'"', pripada Podluju
Petar

Ive, brat spomenutog
Marko
Marko tefanov
brat spomenutog
Toma tefanov
Vladkov

Jakob, brat spomenutog
Andrija
njegov sin
Ivak Andrijaev
Bala
:<M Selo Dolci kod Magadenovca.
197
Ivani
Miklo, sin spomenutog
ll
Batina Vlanak
Livada Emrulaha, koju su uivali sve-

Prihod od desetine i resmova 2918
Vratnica ll 440
Penica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 77
198
Desetina od konica
Desetina od sijena
60
55
140
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od s porezom na tapiju 50
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 406
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 500
10/115
(11198)
XV. NAHIJA PRIKRAJ, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
Selo Godievci, pripada spomenutoj
(nahiji)
Jerak

Ivani
Luka, pridolica
Mato
Matak Hegeduev
6
Batina Julkovac (Bulkovac, Polkovac),
dre je stanovnici spomenutog (sela)
Prihod od desetine i resmova 2240
Vratnica 6 240
Penica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
550
240
42
90
30
150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 80
Desetina od s porezom na ta piju 60
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 323
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 435
Selo pripada spomenutom
Martin
Grgur
Jerak
Ivani
Pava!

Toma Novasel
Toma
Andrija
Matijin
Mihal
Itvan

13
Prihod od desetine i resmova
Vratnica
Penica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2243
520
550
240
91
40
65
90
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 55
Desetina od s porezom na tapiju 50
Desetina od mota pinta 25 l OO
Porez na sitnu stoku i torarina 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
210
te porezom na vinsku burad 200
Selo Andrijaevci"', pripada spomenu-
tom
Kelemen Peroev
Mikal
Pava
Vuk, pridolica

Grgur
Marko
Matijin
Matijin


Palo, pridolica
JM Chaikovczy, Saykouczy, Schaikofczi 1702. (Mau-
ran, o.c., (1966), p. 100, lOl; o.c., p. 75,312,
313). Selo od Donjih Andrijevaca.
J66 Andrejovczy, Andrijevci 1702. (Mauran, o.c., p.
175-178, 182; Idem, o.c., (1966), p. lOl; o.c.,
p. 313, 314). Selo Donji Andrijevci zapadno od
ca.
199
12
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 12
Penica, kejla 92
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
4700
480
2020
360
84
200
60
150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 75
Desetina od s porezom na tapiju 65
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 513
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 677
Selo Hazunica, pripada Prikraju
Matijin
Mati
Hazunac
Mihal
Mihal
5
Prihod od desetine i res mova 1790
Vratnica 5 200
Penica, kejla 25 550
Napolica, kejla 15 180
Porez na drva i vrt 35
Desetina od konica 50
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 40
Desetina od s porezom na tapiju 35
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 250
Bad uha va s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 325
Selo Podgajci
367
, pripada spomenutom
Petar Vukasov
Ivak
Mato
200
Matija, pridolica
pridolica
5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Penica, kejla 25
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1700
200
550
180
35
50
25
!OO
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 270
Selo Dobrun'", pripada Prikraju
10/116

Radko
Mate
Mihal
Imre
11/99
Petar Imrin
Ferakov
Mihal
Itvan
9
Prihod od desetine i resmova 3000
Vratnica 9 360
Penica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 63
Desetina od konica 170
Desetina od sijena 45
)6
7
Podgaiczy, Podgajci 1698. i 1702. (Mauran, o.c.,
(1966), p. 132, 135; o.c., p. 71, 331, 334).
Selo Podgaj ci Posavski sjeverno od Gunje.
;r.s Naselje Dobrun nalazilo se Budrovaca i
na ime i smjetaj Dobrievo bara
o.c., p. 312). Raseljeno.
260
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 80
Desetina od s porezom na tapiju 60
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 312
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 520
Selo Koceljevci"' pripada
Prikraju
Matijin
Petar
Marko
tefan
Bala Egedov
Matijinev
Nikola
7
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Penica, kejla 25
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1860
280
550
180
42
50
35
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 243
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 290
Selo Imrehovci
370
, pripada spomenutom
Mihal Tomaev
Bala
Ivak s vlastitom batinom
Pava!

Jakob
Andrija
Petar
Petre Vladisavov
Vuk Matijinev
10
Livada Hasana, pisara, u spomenutom selu
Zamjena za desetinu u gotovom novcu
(10)
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 10
Penica, kejla 25
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2498
400
550
180
70
60
50
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 40
Desetina od mota, pinta 50 200
Porez na sitnu stoku i torarina 50
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
320
te porezom na vinsku burad 428
Selo Pikorevci"\ pripada Prikraju
Mati
Grgur
Gal

4
Prihod od desetine i resmova 1112
Vratnica 4 160
Penica, kejla 15 330
kejla JO 120
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 40
Desetina od sijena 20
Desetina od !aha, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 50
W! Donjih Andrijevaca i
Budrovaca (Engel, p. 105). Raseljena.
Jro Imrovci, Imrovcze 1702. o.c., p. 312;
Mauran, o.c., (1966), p. 99), rudina kod Pikorevaca.
J
71
Pikorevci 94, 96,98 Piskerefzy, Piskerovczy,
rovczy 1698. i 1702. o.c., p. 71, 308, 310,
311, 329; Mauran, o.c., (1966), p. 94, 96, 98). Selo
Pikorevci juno od
201
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 30
Desetina od s porezom na tapiju 25
Porez na sitnu stoku i torarinu 30
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 150
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 129
Selo Divevica
372
, pripada spomenutom
Martin Stipkov
Bala Ivakov
Marko Stipkov
Stipkov
Matijin
Pejak Stipkov
Martin Matkov

Gal
Matijin
Petar
Mikula Bertalanov
Pava! Bertalanov
Mate
Ivani
Matijin
Grgur
Martin
Bala
Mika

Filip
Gapar
Vujica
24, vratnica 23, birov l
Prihod od desetine i res mova 5009
Vratnica 23 920
Penica, kejla 64 1408
Napo lica, kejla 60 720
Porez na drva i vrt 188
Desetina od konica 290
Desetina od sijena 120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 240
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba l OO
202
Desetina od s porezom na tap iju 60
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 421
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 527
Ribnjak i jezera spomenutog ribnjaka,
u njima se lovi od granica sela
Sapca do rijeke Bosut.
Prihod od desetine od ulova riba 2500
10/117
(111100)
Selo

pripada Prikraju
Petar
Marko Mihalov
Berta V

Novak imunov
Petar Tomaev
Petar

Vinko Katarin
9
Prihod od desetine i resmova 2890
Vratnica 9 360
Penica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 63
Desetina od konica 50
Desetina od sijena 45
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 70
Desetina od s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 413
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 620
m Divosevczi, Divosevacz, Divosefze 1698. (Mauran,
o.c., p. 120, 124; o.c., p. 71). Selo Divoevci
od Kupine.
m Staro selo u okolici Donjih Andrijevaca i
kovaca (Engel, p. 28). Raseljena.
Mezra Memovci, kod spomenutog sela,
dri je Mahmud Dervia, pripada spome-
nutom
Prihod od desetine i resmova 208
Mezra Banjevci kod spomenutog sela, dri
je Ahmed Dervia, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
Selo Srnarovci"', s batinom Hruevci,
pripada Prikraju
Ivak
Mikloev
Marko, brat spomenutoga
Grgur
Mika
4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Penica, kejla 25
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2055
160
550
240
28
90
40
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairep.e
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 40
Desetina od mota pinta l O 40
Porez na sitnu stoku i torarina 90
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 267
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 250
Selo Matajevci"', pripada spomenutom
Toma Balaev
Petar Lorinac
Pava! Agotonov
Pejak Radanov
Palo
5
Prihod od desetine i resmova 2315
Vratnica 5 200
Penica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica
Desetina od sijena
40
20
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od s porezom na tapiju 50
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 320
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 367
Selo Kujovci
376
, pripada Prikraju
Mika N

Berta
Ivak Vrbanov
Itvan
Nikola

Vuk Posavac
Pita Stoj in
Novak tefanov
Miklo Pop
ll
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Penica, kejla 35
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2590
440
770
360
77
50
55
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 40
Vodenica l, porez 16, poruena l
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 310
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 322
m Sedlarovci u okolici Forkuevaca (Engel,
p. 173). Raseljena.
m Selo Matejovce u okolici Budrovaca i Donjih Andrije-
vaca (Engel, p. 121). Raseljena.
'
116
Vjerojatno u okolici Budrova-
ca i Donjih Andrijevaca (Engel, p. 105). Raseljena.
203
Selo Mala Satnica
317
, pripada spomenu-
tom
Marko Matijin
Pero, pridolica
Mika
Batina S i Martinov dri je
spomenuta raja
3
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 3
Penica, kejla 35
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2460
120
770
360
21
161
15
130
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od s porezom na tapiju 50
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 303
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 450
Selo Hranina"' , pripada spomenutom
Martin

Vinko
Matijin
Pejak
Itvan
Jakob
Vuk
Toma
Pava!, pridolica
111101
Matijinev
Martin Markov
Vuk, pridolica
Novak Gorjanac
Pervane Abdullahov, 22
15, musliman l, 14
Livada Gulbad vojvode, sa
Prihod od desetine i resmova 2675
204
Porez na zemlju
Vratnica 14
10/118
Penica, kejla 30
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
22
560
660
300
105
150
75
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju . 40
Vodenica l, porez 16
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 247
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 350
Selo Vidkovci'", pripada Prikraju
Ilija

Jerak
Lacko
Mikula
Bala
Martin
Grgur
Matijin
Ivan, pridolica
Eged
Toma
Martin
Itvan
Matijin Palkov
Mihal Andrijin

Gal

m Pustara u okolici Satnice (Engel, p. 172).
Moda sada trosmajerovac.
m Hranizlawcz u Vukovskoj upaniji (Csoinki, o.c., Il., p.
318). Naselje Hranislavci u okolici Velikog Nabrda
(Engel, p. 79). Raseljena.


Vitkovci 1565. kod Donjih Andrijevaca
(Engel, p. 214). Na smjetaj seJa uma Vitko-
gaj o.c., p. 313).
19, vratnica 18, birov
Batina Tomaeva, dri je Balako
Ilijin
Batina Koprivica
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 18
Penica, kejla 35
Napolica, kejla 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
3980
720
770
360
133
290
9S
250
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 40
Desetina od mota, pinta l OO 400
Vodenica l, porez 16
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
426
te porezom na vinsku burad 440
Selo Vrhpolje
380
, s mahalom i
Likuevci, pripada spomenutom
knez (titula upisana samo u
TD 672)
Mihal Radinov
Martin
Martin
Matijin
Martin
Bala
Itvan, sin spomenutog
Mikula
Mihal
Martin
Grgur

Lacko

Mihal
Mikula
Petar Mesar
16, vratnica IS, birov l
Prihod od desetine i resmova 6980
Vratnica l S 600
Penica, kejla 120
Napolica, kejla 80
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2640
960
112
4SO
120
2SO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 170
Desetina od s porezom na tapiju 157
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje S73
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 87S
Selo Markuica'" (Markuinci?), pripada
Prikraju
Pava!
Martin, pridolica
Itvan
3
Prihod od desetine i resmova 13SO
Vratnica 3 120
Penica, kejla 2S SSO
N apolica, ke jia 20 260
Porez na drva i vrt 21
Desetina od konica 40
Desetina od sijena IS
so
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 40
Desetina od s porezom na ta piju 30
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 60
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 164
Selo Henakovci, pripada spomenutom
Anto! sa zajed-
njivom i vlastitom livadom (Mea
amme-i ziraatgah ve .. )
"" Verpolye, Verpollye 1698. i 1702. o.c., p.
71, 310, 312; Mauran, o.c., (1966), p. 97, 99). Selo
Vrpolje u blizini
Markovczi, Markovcze, Markovci 1762.
o.c., p. 314; Mauran, o.c., (1966), p. 102, 103, 126).
Selite Markovci nedaleko Donjih Andrijevaca.
Naputeno.
20S
Berta sa
i vlastitom livadom
imun sa
com i vlastitom livadom
Jakob sa
i vlastitom livadom
Pejak sa
i vlastitom livadom
5
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 5
Penica, kejla 30
N apo lica, kejla 21
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2469
200
660
252
35
150
25
140
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 47
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 350
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 560
111102
Selo Sirilovci'", pripada Prikraju

Vuk
Luka
Matko
Imre
Novak
Grgur

Petar
9
Prihod od desetine i resmova 3660
Vratnica 9 360
Penica, kejla 52 1144
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 63
Desetina od konica 464
Desetina od sijena 45
206
150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 70
Desetina od s porezom na tapiju 40
Vodenica l , porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 444
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 566
Selo druga Mala Satnica'", pripada Prik-
raju
Marko
Matak N
Balind Tomaev
3
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 3
Penica, ke j la 20
N apolica, ke jia l O
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1210
120
440
120
21
43
15
60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 25
Desetina od s porezom na tapiju 40
Vodenica l, porez 16 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 145
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 165
Selo Dubravnik"' pripada
spomenutom
Itvan
Ferencov
I v ak Radin
Svrblevczi, Surblavci 1702. o.c., p. 314;
Mauran, o.c., (I 966), p. 102). Selite u blizini Donjih
Andrijevaca. Naputeno.
m Vidi biljeku 320.
JIU Dobravinik, Dobrovnik, Dubrasnick 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 133, 147; Idem, o.c., (1966), p. 124,
125; o.c., p. 326, 327). RudinaDubravnik kod
Starog Topolja.
Marko
Grgur
Matijin
Gal
Andrija
Marko
Nikola
Martin
Vinko
Toma
Matijin Mihalov
pridolica
Ferenc
Mihal

Martin Mihakov
Gabrijan, sin Matasov, dri crkvenu batinu
Batina I vanievog, dre je spo-
menuti stanovnici
s batinama: 21, Vratnica 20, birov l
Prihod od desetine i resmova 7760
Vratnica 20 800
Penica, kejla l OO 2200
Napolica, kej1a 80 960
Porez na drva i vrt 147
Desetina od konica 390
Desetina od sijena l 05
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 260
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 80
Desetina od s porezom na tapiju 60
Desetina od mota, pinta 250 l 000
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 721
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l 037
Selo Topolje'", pripada spomenutoj
Vuk (starjeina)
Toma

Matak
Grgur
Gal
Anto!
Toma
Matak
Vuk
Petar
Gal
Pavle
Mika Ilijin
Mihal
Matijin
I v ak tefanov
Toma
Pava tefanov
Mihal
Ferenc

Mihal
Marko B
Mika B
Ivak

Jovan Itvanov

28
Livada Kasimov spahije u granicama spo-
menutog sela, godinje 4 (sij.)
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 28
Penica, kejla 130
Napolica, kejla 80
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
6175
1120
2860
960
189
140
140
200
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 100
Desetina od s porezom na tapiju 90
Resu m na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
Porez na sitnu stoku i torarina
Baduhava s polj arinom i mladarinom
116
!OO
te porezom na vinsku burad 200
M ezra Kukin Vrh, pripada spomenutom
"'Topol ye, Topolie 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 114,
133; Idem, o.c., (1966), p. 102, 125; o.c., p.
314, 327). Selo Staro Topolje zapadno od Donjih Andri-
jevaca.
207
Prihod od desetine i resmova 900
Mezra Galoevci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 700
Planina (cebel) Prikraj, pripada spomenu-
tom
iro vina 1599
ll/103
Most na rijeci da je raja sela
Andrijaevci i Cajkovci u nahiji Prikraj
upisana u starom defteru kao (oni
208
koji odravaju i popravljaju) spomenutog
mosta, uz uvjet da su izvanred-
nih nameta, gostiju,
luka, davanja djece u
sluenja u i palankama,
pristojbe za mitropolita i drugih
nameta, oni su i u novi carski defter upisa-
ni na prethodno navedeni
10/120
(i 117103)
XVI. NAHIJA DRAGOTIN, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
Selo Dragotin"' s pristojbom na
odravanje tjednog sajma (sajam pripada
spomenutoj nahiji)
Markov
I van na batini Dolinci
Mihal
Ivani
Matijin
Matijin
Pava!
Marko
Martin
Grgur
Ferenc imunov
ll
Livada Divane Husreva, na osnovi sudske
odluke i tapije vlasnika zemlje
Prihod od desetine i resmova 3539
Vratnica ll 440
Penica, kejla 52 1140
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
77
250
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 260
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba ll O
Desetina od s porezom na tapiju 90
Od prihoda pristojbe za sajam 200 (TD
672: od prihoda pristojbe za trnicu i sa-
jam)
Vodenica 4, porez 64
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 305
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 260
M ezra Babina Vas s vinogradima Pas
i dijelom (vinograda) Lipovac. Spomenu-
te vinograde i vinograde na brdu Lipo-
vac, koje se nalazi na sela Sve-
toblafje, dijeli potok Lipovac.
Prihod od desetine i resmova 1500
Mezra Dragainci, dri je raja spomenu-
tog sela, pripada spomenutoj (nahiji)
Prihod od desetine i resmova 122
Zemlja - izgon Bikup, u granicama spo-
menutog sela, dre je !tefan i Mihal Bar-
tola, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 131
Selo Radinovci"', pripada spomenutoj
Pa val
l v e Martinov
Ivak Radoev
Martin Radoev
Petrov
Jakob
Mika
Toma
Bala Bra
Pava! Braj
Mihal
Vuk tefanov
Marko
Petar Galijev
14
Prihod od desetine i resmova 3500
Vratnica 14 560
Penica, kejla 52 1140
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 98
Desetina od konica l OO
Desetina od sijena 70


Dragotin u Vukovskoj upaniji (Cs<'i.nki, o.c., Il., p.
306). Dragotino 1660. i 1702. o.c., p. 10,
328). Selo Dragotin kod Novih Perkovaca.


Radinovczy, Radanovczy, Radinovci 1698. i 1702.
o.c., p. 70, 329; Mauran, o.c., (1966), p.
127, 128; Engel, p. 161). Selo Radinovci kod Pikoreva-
ca. Raseljena.
209
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od s porezom na tapiju 50
Resum na svinje s pristojbom na prodaju i
klanje 450
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 584
10/l2l(ll/104)
Mezra Kozinica (Kozinci?), kod spome-
nutog sela, pripada Dragotinu
Prihod od desetine i resmova 50
Selo pripada spomenutom
Martin
Marko

Pava! Matakov
Ivak
5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Penica, kejla l O
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1301
200
220
180
35
40
25
60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 40
Desetina od mota, pinta 25 l OO
Porez na sitnu stoku i torarina 120
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
131
te porezom na vinsku burad . l OO
Mustafe zaima, izmedu sela Svi-
i Hlapje, pripada spomenutoj
Zamjena za desetine i resmove, u
gotovom novcu 96? (sije)
Selo Donja Breznica"' s mezrom Vuko-
vica, pripada spomenutoj
Matijin tefanov
Marko
Matijin
210
Petar
Matijin
Itvan
Mihal
I v ak
Ferenac
Petar
Pava!
Andrija
Petar Perakov
ivko
Mihal
Vuk Martinov
Matijin
Petar
Petar, pridolica
Vuk, zet
Imre
Toma
Filip
23, vratnica 22, birov l
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 22
Penica, kejla l OO
N apolica, ke j la l OO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
6046
880
2200
1200
161
390
115
220
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 100
Desetina od s porezom na tapiju 90
Vodenica 5, porez 80
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 300
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 41 O
Selo Svetoblaje"", pripada Dragotinu
Ivan
Moda selite Svinjarkovci nedaleko Gorjana (Mauw
ran, o.c., (1966), p. 107).
m Breznica, Bresnicza 1702. o.c., p. 321,
322, 324, 326, 328; Mauran, o.c., (1966), p. 114, 116,
118, 119, 123). Selo Breznica Gai naca, Pridvor-
ja i Satnice.
. wo Szvetoblasie, Sveto Blaje 1702. (Mauran, o.c.,
(1966), p. 126, 127; o. e., 317, 328). Selo Sve-
tob la je juno od
Miklo
Matijin
Dijak Matijinev
Matijin
Mihal Matijinev
Jakob, pridolica, na vlastitoj batini
7
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Penica, kejla 70
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
3940
280
1540
288
49
150
35
201
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 140
Porez na sitnu stoku i torarina
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
140
390
te porezom na vinsku burad 677
Vinogradi i Lipovac, u blizini
spomenutog sela. Od vinograda u Trnovi
do spomenutog vinograda Lipovac dijeli
ih Lastin i potok.
Selo Perkovci"', s obradivim zemljitem
raje spomenutog sela na mezri Gaparovi-
ca, pripada spomenutom
Tomaev
imun
Grgur, sin spomenutog
Itvan, Matakov
Anto!
ivko, brat spomenutog
Itvan

Bala
Ivak
Grgur
Marko
Kocijan Lorincov
Matijin
Pejak Kocijanov
Itvan
Lorinc
Itvan
I vani
Ivan
I vani , pridolica
Petar
Pava!, njegov brat
20, vratnica 19, birov l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 19
Penica, kejla 120
Napolica, kejla 120
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
5410
760
2640
1440
133
290
95
250
od slanutka i boba 125
Desetina od s porezom na tapiju 90
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 707
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 720
Mezra i ivkovci
(ivkovica?) s batinama raje spomenu-
tog sela Perkovica, izuzev dijelove koji
pripadaju raji sela Donja Brenica, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 554
11/105
Selo Kan to rovci'", pripada Dragotinu
imun
Mika
Grgur
I v ak, pridolica
Matijin
Balko
6
:oJI Perkovczy, Perkovci 1698. i 1702. o.c., p.
71, 312; Mauran, o.c., ( 1966), p. 99-10 l). Selo Stari
Perkovci sjeverno od .
m Selo Kantorovci u blizini Starog Topolja (Engel, p.
90). Raseljena.
211
Prihod od desetine i resmova 1450
10/122
Vratnica 6 240
Penica, kejla 20 440
Napolica, kejla 10 120
Porez na drva i vrt 42
Desetina od konica 50
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe I OO
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 40
Desetina od mota, pinta 20 80
Vodenica rvnjeva 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje l OO
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 126
S l L '" . d e o apovcr , pnpa a spomenutom
Martin Vuka
Pava!
J ako b
Ilija
Vuk, brat spomenutog
Itvan, pridolica
Mihal
Vuk Filipa

Mihal Andrijaev
Vuk
Matijin
Bala
Grgur, brat spomenutog
Petar, mlinar
Grgur Galov
Toma, brat spomenutog
14
Vinogradi Nabrdjan, i pri-
padaju spomenutom selu
Prihod od desetine i resmova 5000
Vratnica 14 560
Penica, kejla 52
Napolica, kejla 50
Porez na drva i vrt
212
1140
600
98
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Porez na sitnu stoku i torarina
Desetina od mota, pinta 300
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
150
70
200
100
80
150
1200
222
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 430
Selo Trnava'" s mahalo m Podvrje i vino-
gradima i Drenovci, pripada Dra-
gotinu
Pejak (Janak)
Matak
Mika Ivakov
Mika
Pava! Galov
tefan
tefan
Martin Matoev
Ivak Matoev
Gal
Mihal Grgurov
Gal, pridolica
Marko Matijinev
Matoev
14
Prihod od desetine i resmova 7859
Vratnica 14 560
Penica, kejla 120 2640
Napolica, kejla 50 600
Porez na drva i vrt 98
Desetina od konica 200
Desetina od sijena 70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
_w_1L
apovacz, Lapovac 1698. i 1702. o.c., p.
71, 326; Mauran, o.c., (1966), p. 124-126). Selo Lapov-
ci juno od Trnave.
1698. i 1702. o.e., p. 71, 326-328;
Mauran, o.e., ( 1966), p. 123-126). Selo Trnava sjeverno
od Lapovaca.
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 125
Desetina od s porezom na ta piju 90
Desetina od mota, pinta 300 1200
Vodenica, rvanj l, porez 16
Porez na sitnu stoku i torarina 450
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 590
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 970
Selo Markovci"', pripada spomenutom
Mihal Grgurov, s vlastitom batinom
Balak Matijinev, s vlastitom batinom
Pava Ivakov, s vlastitom batinom
imun s vlastitom batinom
Grgur s vlastitom batinom
Itvan s vlastitom batinom
6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Penica, kejla 20
Napolica, kejla l O
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na ta piju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
1600
240
440
120
42
50
30
!OO
50
40
222
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 266
Selo Gornja Breznica'", pripada spome-
nutom
tevko (TD 672:
Pava!
Mika

4
Prihod od desetine i resmova 151 O
V ratnica 4 160
Penica, kejla 20 440
Napolica, kejla 10 120
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 70
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe ll O
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od s porezom na tapiju 50
Vodenica, rvanj l, porez 16, poruena 2
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 211
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 225
111106
Selo pripada Dragotinu
Imrin
Martin
Ivan
3, vodenica, rvanj: l, porez: 16
Prihod od desetine i res mova 1500
M ezra pripada Dragotinu
Vodenica, rvnja 2
Prihod od desetine i resmova 161
10/123
Selo Mikinci"' s mahal om Strievina, pri-
pada spomenutom
Ivani Feren co v
Matijin Mihalov
Pava! Tomin
Ivan
Mati, pridolica
Posavac
Grgur
Toma Domonkoev
Ilija Domonkoev
Toma batina Pavlov Domonkoa,
dri je spomenuti
_ws Markovczy, Markovcze, Markovce 1702. (Mauran,
o.c., (1966), p. 102, 103, 126; o.c., p. 314,
327). Pustara i selite Markovci kod Trnave.
.wr. Vidi biljeku 333.
m u okolici Dragati na (Engel, p. 34). Raseljena.
Mikefalwa, My kefa! ua u Vukovskoj upaniji (Csllnki,
o.c., ll., p. 334). selite u blizini Pikorevaca
o.c., p. 311 ).
213
Mihal Domonkoev
Pejak
12
Zemljite uz Husejna, s i li-
vadom, u spomenutom selu, po odredbi ta-
pije vlasnika zemlje
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 12
Penica, kejla 120
Napolica, kejla 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
5000
480
2640
600
84
180
60
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 40
Vodenica l, porez 16, poruena l
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
310
te porezom na vinsku burad 440
Selo Hlapje"', pripada spomenutom
Ferenac
Bala
214
Grgur
Ivak
4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Penica, kejla 20
Napolica, kejla 10
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1200
160
440
120
28
50
20
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 20
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaj u i klanje 76
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 100
Gazije i Mulzammeda u spomenu-
tom selu Hlapje, pripada Dragotinu
Prihod od desetine i resmova l 000
m Naselje Hlap je nije istovjetno s Lapovcem (Engrl, p.
77).
10/124
(i 111107)
XVII. NAHIJA POLJANA, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
Selo izuzev zemlju tefanova
M( e pripada spomenutoj

tefan Antolov
Matijin Kelemenov
Mihal
Petar Andrijaev
Pava! Imrin
I van
Matijin tefanov
Mihal Posavac
Itvan Mirkov
Imre Andrijaev
tefan, mesar (kass a b)
Stojan Matijinev
13
(zeminha) Dimitrovci i
u spomenutom (selu)
Prihod od desetine i resmova 3560
Vratnica 13
Penica, kejla 60
Napolica, ke j la 40
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
520
1320
480
98
50
70
140
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 322
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 4 70
Vodenica, rvanj, l, porez 16
Mikloev, s livadom, vi-
nogradom i Anaguja, osim iz-
gona, u blizini Poljane
Prihod od desetine i resmova 383
Selo

s mezrom kla-
nac, pripada spomenutom
Dragia (J knez
Radul Vuka
Nikola Radovanov
Bogdan Sladojev

Vukosav
J ovak (Novak)
pridolica
Mikl o
Radosav
Mirko
Jovan, pridolica
Radman, pridolica
12, knez: l
Prihod od desetine i resmova 2343
Vratnica 12 560 (krivo u oba deftera,
treba 480)
Penica, kejla 25
N apolica, ke j la 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
550
240
84
40
60
60
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od s1anutka i boba 30
Desetina od s porezom na tapiju 25
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 354
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 340
da je raja spomenutog sela u sta-
rom defteru upisana kao derbendije i
"'Kl Kuchanczy, Kuchancze 1702. (Mauran, o.c., (1966),
p. ll I, 112). Selo sjeverno od Pre-
slatinaca.
1702. o.c., p. 318,320, 321). Selo
zapadno od
215
nekih vanih mostova,
pod UVJetom. od izvanrednih
eoreza l Ob!CaJmh nameta,
u i
osta_hh potpumh 1 kuluka, i u
carski defter up1sano je na isti
i Podgrada pripadaju Polja-
m,
iro vina
650
Selo Boroyik 'o', sa zaputenim propalim
(hara_be) vmograd1ma i zemljitem Dur-
kove!, pnpada Poljani
Radan, pridolica
Vuksan
Ivani, pridolica
Mihajlo Radovanov
4
M ezra Matijinevci, kod spomenutog sela
Pnhod-zamjena za desetine 900
4 po 200, u (gotovom) novcu 800
Porez na tapiju
20
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad
80
Selo Preslatinci s Vrh
pn pada spomenutom '
Filip
Ivo, sin spomenutog

Petar Radidkov
Matijin Radivojev
Imre Tomaev
Marko

l


Martin Egedov
ll
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Penica, kejla 70
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
216
3080
440
1540
288
77
100
55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
J crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od s grahom desetina
od slanu tka i boba '
50
40
Desetina od s porezom na tap iju
Resum J?a s pristojbom na
prodaJU 1 klanje
120
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad
160
Mezra spomen'!tog sela,
Je (der yed-i) stanovmci spome-
nutog sela
Prihod od desetine i resmova
1
OO
Vat(a)nica, pripada Poljani
Pnhod od desetine i resmova
260
Selo Veliko

pripada spomenu-
tom
Bala Balindov
Dula, pridolica
Grgur Antolov
Mika Tomaev
Ivo
pridolica
Mika, pridolica
Toma Grgurov
Martin
Ivak Matijinev
imun
ll
Vinograd Mehmedov spahije, 2
Livada Jelekunica kod spomenutog sela
111108
101125
Prihod od desetine i res mova
Vratnica ll
Penica, kejla 64
Napo lica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
5540
440
1408
720
77
250
40l Borovick, I 698. i 1702. o.c., .
71: 335; Mazuran, o.c., (1966), p. liO). Selo Borovfk
Jnzno od Podgorja
.un Naberg;e, Naberge, Nabergye u
VukovskoJ upamJI (Csanki o e II p 336) N b .
. . . a ergte
Nabrdre 1698. I 1702. o.c., p. 71, 318 320,
321; Mauran, o.c., (1966), p. 108, 113, 114). Selo, Veli:
ko t Malo kod Levanjske Varoi.
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba l OO
Desetina od s porezom na tap iju 60
Desetina od mota, pinta 200 800
Porez na sitnu stoku s torarinom 250
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 450
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 680
Dio mezre Kaz(a)novje pokraj (der ea-
nib-i) sela (osim) izuzev stranu
prema selu Dobretinci, pripada spome-
nutoj
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Stan(j)evac"', naputeno, pripada
Poljani
Prihod od desetine i resmova 1300
Selo pripada spomenutom
Petar Marto! os
l
Prihod od desetine i res mova 820
Selo Krnadija
406
s batinom Mala V asni-
ca, pripada spomenutom
Vid Petrov
pridolica
Pa valov
Vuk Sabo
Vuk
Grgur
Mihal Radkov
Martin
Mihal
Petre
10
Prihod od desetine i resmova 3780
Vratnica 10 400
Penica, kejla 64 1408
Napolica, kejla 60 720
Porez na drva i vrt 70
Desetina od konica l OO
Desetina od sijena 50
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 92
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 40
Porez na sitnu stoku s torarinom 150
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 300
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 392
Batina raje spomenutog sela, koristi je
(der yed-i) Hodah, kod crkve Kuzme i
Damjana, pripada spomenutom
Komada: 4
Prihod od desetine i resmova 225
Mezra Donji kod spomenutog
sela Krndija, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
M ezra Gornji kod sela Drenje,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 163
Selo Dobretinci
407
, pripada Poljani
Gabrijan
Itvan
Nika
Mihal Sok( o
Ivak Sok( o
Bala, pridolica
Bala
Andrija Grubanov (Grujanov)
8
Prihod od desetine i resmova 2956
Vratnica 8 320
Penica, kejla 35 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 56
4
r'"' Stalinovci u okolici Drenja (Engel, p.
186). Raseljena.

Raseljena .
-Selo Krndija (Qirnadiya) sjeverno od Potnj.ana (Engel,
p. 104).
.j(J
7
Dobrethincz u Vukovskoj upaniji (Csanki, o.c., Il., p.
305). Dobretinc, Doborti ne, u okolici Prid-
vorja i Preslatinaca (Engel, p. 45).
217
Desetina od konica 250
Desetina od sijena 40
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 80
Desetina od mota, pinta 200 800
Porez na sitnu stoku s torarinom 150
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 310
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 420
M ezra Budievac, izuzev zemlje Petrovog
Porkolaba, pripada nahiji Poljana
Prihod od desetine i resmova 898
Dio mezre Kaz(a)novje pokraj sela Do-
bretinci, izuzev stranu prema selu
s vinogradima spomenute mezre,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 1200
Selo Obrov
408
s mahalom Bilanci i Mika-
vaki, pripada spomenutoj
Dula Pavalov
Mihal
Andrija
Mihal
Levak
Mihal Grgurov

Matijin
Mihal
Milak, pridolica
Andrija Grgurov
Marko

Martin
Petar Pa valov
Grgur
16, vratnica: 15, birov: l
Prihod od desetine i resmova SO 18
Vratnica IS 600
Penica, kejla 64 1408
N a polica, kejla 60 720
Porez na drva i vrt 112
218
Desetina od konica
Desetina od sijena
240
80
2SO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, slanutka
i boba 100
Desetina od s porezom na tapiju 90
Desetina od mota, pinta ISO 600
Porez na sitnu stoku s torarinom 144
Vodenica l, porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 308
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 3SO
111109
Mezra Draganci kod spomenutog sela
Obrov, pripada Poljani
Prihod od desetine i resmova IS SO
101126
Selo Pridvorje
40
', pripada Poljani
Mika
Martin
Martin Itvanov
Marko
Dimitre
Miklo
Grgur
Itvan, pridolica
Ivak
V ale, pridolica
Ivani
ll
Batina Jakobov koriste je sta-
novnici spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Penica, kejla 12S
Napo lica, ke jia l OO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
oi08 Nestalo.
6300
440
27SO
1200
77
2SO
ss
1698. i 1702. o.c., p. 71, 320,
322, 335; Mauran, o.c., (1966), p. l 13, 114). Selo Prid-
vorje zapadno od Pres! ati naca.
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 100
Desetina od s porezom na tap iju 90
Desetina od mota, pinta 200 800 (u TD
672 nije upisan)
Porez na sitnu stoku s torarinom 200
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 418
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad S20
Selo Prvoevci'", pripada spomenutom
Matijinev
Jakob
Petar
Miklo
4
Prihod od desetine i resmova 208S
Vratnica 4 160
Penica, kejla 3S 770
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 60
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa j, repe 100
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 4S
Desetina od s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 222
Desetina od mota, pinta 20 80
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Selo Drenje"', pripada spomenutom
Ivo
Mika
Bala tefanov
tefan
I
Imre tefanov
Petar
Martin
Toma
tefan
10
Batine: Domoko Selo i Vrh te
Ivaniev Balkovog, Petra Vukainovog,
Jakoba Hegedoa i
Prihod od desetine i resmova
Vratnica lO
Penica, kejla 64
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
4000
400
1408
720
70
ISO
so
130
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba so
Desetina od s porezom na tap iju 40
Desetina od mota, pinta 120 480
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 220
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 221
Batine raje spomenutog sela u
blizini crkve Kuzmi Domijan, komada 4
Prihod od desetine i resmova 22S
Vinogradi na breuljku Vragonja kod spo-
menutog sela Drenje, pripada Poljani
Prihod od desetine 3SO
Vinogradi na breuljku Pridvorje s vino-
gradima Soldinaca, Krvare i raje izvan tih
sela (reaya-yi kura-i haric), na spomenu-
tom breuljku, pripada Poljani
Prihod od desetine 1467
Mezra s Miketinci i
(k), pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova SOO
Aie i Fatime, koji
zemlju i livade Petrovog Burkulaba u
410
Prvosevczy, Prnoevci 1702. (Mauran, o.c., (1966),
p. 109; o.c., p. 318). Selite Prvoevci kod
Drenjskog Slatinika, nestalo.
411
Drenye, Drennye, Dregna, Drnje 1698. i 1702. (Smi-
o.c., p. 71, 318, 319, 322, 335; Mauran, o.c.,
(1966),p.l08, liO, 112,113, 117).SeloDrenjesjevemo
od Pridvorja.
219
granicama mezre Budi evac, pripada na-
i!iji Poljana. Zemlje, vinograd i livade .
Stefanovog u granicama sela po
imenu i izgoni Mik-
loev u blizini Poljana.
Kada se dizja spomenute live sakupi i pri-
bere, a treba je kupiti svake godine, neka
se poalje u carsku blagajnu.
Zamjena za desetinu - resmovi u
gotovom novcu 100
220
10/127 i
111110
XVIII. NAHIJA NIVNA, PRIPADA KADILUKU GORJAN
(TD 672 l TD 650)
VARO NIVNA
412
, klanac, pripada spo-
menutoj
Mihal
Toma, sin spomenutog
Vujnak
Pejak
I v ak T
Deja
Mihal Grgurov
Marko, sin spomenutog
Ivak Petrov
Ilija
Matijin, zet Peroa
Marijan
Mihal, pridolica
Itvan Ferencov
Petre, doljak
Pavo, pridolica
Bala
Dizja
15, vratnica: 14, birov: l
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 14
Penica, kejla 50
Napolica, kejla 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
3680
560
1100
600
140
340
!OO
!OO
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od s porezom na tap iju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 300
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 340
Uzrok pisanju (ovoga) je
da su stanovnici varoi Nivna, koja se na-
lazi u nahiji Nivna u poekom sandaku,
derbendije, i da godinje po
filuriju od 35 zapisani su tako u sta-
rom defteru. Nakon novog sul-
tana, filurija je za jo 5 a
ostale desetine i resmove kao i
druga raja. daje spomenuto mjesto
zaista straan i teak klanac, raji spomenu-
te varoi oproteni su i izvan-
redni porezi, slubenika,
davanje djece u teki
radovi, porezi za mitropolite te sva druga
davanja, jer su, uz uvjet da za
filuriju daju po 40 od svake te
uz obavezu uma u spomenutom
klancu i popravka puteva, svaki dan po-
stavljaju i tako raz-
bojnike da prolaznicima i ostalima nanose
tetu i gubitak. Stoga su upisani kao der-
bendije i u novom carskom defteru, na
prethodno opisan
Sebastijana i Gabrijana
koristi je Grgur, kod granica spomenute
varoi N ivna, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 450
ume Nivne i uma sela
Bodrovci i i rijeka Joava i Bid,
irovina 553
10/128 i
11/111
Selo Gornja Breznica"', pripada Nivni
Milo Hrankov
Vasko Martinov
Antolov
Radoje Novasel
Niko (Petko) Hrankov
5
Prihod od desetine i resmova 500
m Nivoa, Nevna, Nywna, oppidum Newna u Vukovskoj
upaniji (Csanki, o.c., Il., p. 285). Varos, Varo 1698. i
1702. o.c., p. 71, 323). Selo Levanjska Varo
sjeverno od
m Bresniza, Breznica 1698. i 1702. o.c., p. 71,
322, 324, 326, 328, 336). Selo Breznica
221
..
-
rt
9
_.". _. 'J..
.r-;!j- .J .t '7Si (. <'"'\'t
r, \l'o r\'t ..... {
o

i.; i-J
1lfl _ _,"
J!
-s'
-

..
:,J, J
J;;:.J
.:.-,i\
Vi-J (oi
_.
;:::::!':!;
i:"'w
-=-Y
'
r.;r:cl

\ "'r r
.,. ..
Popis se/a u nahiji Nivna
222
. o
()
("".J h
!",),i)-'


' ..
Selo Markovci'" s upkovci i
Gainci, pripada Nivni
Mihal
Ivak
Pa val

Mihal
5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Penica, kejla 52
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
2103
200
1144
260
35
25
25
60
40
30
109
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 175
Selo Johovci"', pripada spomenutoj

Matijin Novakov
Pava! Fabijanov
3
Prihod od desetine i resmova l 000
Selo s mahalom Grabarje,
pripada spomenutoj
Mihal
Martin Matijinev
Ilija Andraev
Pava]
I v ak
Levak Petrov
Ivani
Ivak, pridolica
Mika
Martin
Andrak
Beno, pridolica
Mihal (sin
13
Batina Valetinci, dri je Ivak
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 13
Penica, kejla 52
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
3680
520
1144
288
91
250
65
150
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 40
Vodenica 3, porez 48
Desetina od mota, pinta 200 800 (U TD
672 nije upisan)
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
240
340
te porezom na vinsku burad 454
Selo pripada Nivni
Matijin
Perak
Martin
3
Prihod od desetine i resmova 900
Selo s mahalom Prh(u)tanci,
pripada spomenutoj
tefan, pridolica
414
Markowcz u Vukovskoj upaniji (Cs<inki, o.c., II., p.
332). Markovczy, Markovcze, Markovcze 1702.
oc., p. 314, 327; Mauran, o.c., (1966) p.
103, 126). Naputeno seliteMarkovci u blizini Trnave.
m Vokonincz, Wkonyncz, Hwholcz, Wkocz, Yhowcz u
Vukovskoj upaniji (Cs<inki, o.c., II., p. 363; Engel, p.
198). Staro selo Uhovci u okolici Selaca
Raseljena.
416
Del, Delacz u Vukovskoj upaniji (Cs<l.nki, o.c., II., p .
303). 1565. (Engel, p. 41). Nalazilo se u okolici
Raseljena.
417
Gyurkowcz, Gyurkocz u Vukov skoj upaniji (Cs<l.nki,
o.c., ll., p. 314). 1565. u okolici Slobodne Vla-
sti (Engel, p. 70). Raseljena.
m Porech u Vukovskoj upaniji (Cs<l.nki, o.c., Il., p. 344).
blizu Hrkanovaca (Engel, p.
156).
223
Marko Jerakov (Perakov)
Mihal
Itvan

Levak Itvanov
Itvan?
Grgur
Mihal Peroev
Imre Vujnakov
JO
Prihod od desetine i res mova
Vratnica JO
Penica, kejla 42
Napolica, kejla 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na tapij u
Desetina od mota, pinta 80
Vodenica l, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
2955
400
924
240
70
100
50
100
50
40
320
16
300
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 340
Selo Svilna"' s vinogradina Veprinjak i
batinom Svilkovci, pripada spomenutom
Pita
Matak Jakobov
Itvan Tomaev
ivko Tomaev
Itvanov
Petar Varga
6
Prihod od desetine i resmova 3604
Vratnica 6 240
Penica, kejla 52 1144
Napolica, kejla 30 360
Porez na drva i vrt 42
Desetina od konica 200
Desetina od sijena 30
224
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od mota, pinta l OO 400
Desetina od s porezom na tapiju 40
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 318
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 5 80
M ezra kod spomenutog sela,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 400
10/129 i
11/112
Selo Luanci
410
s obradivim zemljitem
raje spomenutog sela na mezri Gospodin-
ci, pripada Nivni
Filip
Bala, sin spom(enutoga)
Mihal Grgurov
pridolica
Toma imunov
Perak U
Vuk
I v ak
7
Prihod od desetine i resmova 2899
Vratnica 7 280
Penica, kejla 42 924
N apolica, ke jia 30 360
Porez na drva i vrt 49
Desetina od konica 200
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 70
Desetina od s porezom na ta piju 50
419
Zwilkowcz, Zwylkowcz, Zlywkocz u Vukovskoj
upaniji (Cs<l.nki, o. e., II., p. 354). Selo Svilkovci u okoli-
ci Lapovaca (Engel, p. 187). Raseljena.
42
Kwsancz, Lusanch u Yukovskoj upaniji (Cs<inki,
o.c., IL, p. 328). 1565. u okolici Ra-
seljena.
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 301
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 380
Kondric"'
21
s obradivim zemljitem
raJe spomenutog sela na mezri Go-
pripada Nivni
tefan Kelemenov
Toma Mihalov
Ivani
Itvan Anbruev
Petar
Petar, pridolica
Lacko

I v ak Pr( e
9
Prihod od desetine i resmova 2726
Vratnica 9 360
Penica, kejla 42 924
N a polica, ke jia 30 360
Porez na drva i vrt 63
Desetina od konica I OO
Desetina od sijena 45
Desetina od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe J OO
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od s porezom na tapiju 50
Vodenica 3, porez 48
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 300
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 3 16
Mezra unjevci, kod spomenutog sela
pripada Nivni
Prihod od desetine i resmova 122
Selo Lazanci"', pripada spomenutom
Petar
Itvan
Pejak s Gradite koristi
je spomenuti
Mikula
Matak (sin
Ferko
6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Penica, kejla 35
Napolica, kejla 25
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
2150
240
770
550
42
50
30
80
40
40
100
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 208
Selo Hrkanovci'", sa irovinom u grani-
cama spomenutog sela
Gapar
Marko
I vani , pridolica
Vujnak

Vuk Iliev
Vuk
Anto l
B alko
Paval s vlastitom batinom na
mezri Slavkovci
Pa val s batinom na spomenu-
toj mezri
s vlastitom batinom na
spomenutoj mezri
13
Batina u posjedu
421
Kondorthya, Kondorthia u Vukovskoj upaniji (CsB.n-
ki, o.c., Il., p. 325). Gandrich 1702. o.c., p.
325). Selo od sela Majar.
422
Laczanczi, Lazanczy 1698. i 1702. o.c., p.
71, 325, 328, 329; Mauran, o.c., (1966), p. 123,
126-128). Selo Lazanci drugo ime sela
Herkenovcz, Herkanocz u Vukovskoj upaniji (CsUn-
ki, o.c., II., p. 316). Herkenovcz, Harkanovczy, Hrka-
novci 1698. i 1702. o.c., p. 71, 325, 326;
Mauran, o.c., ( 1966), p. 121, 123). Selo Hrkanovci
zapadno od Trnave.
225
Prihod od desetine i resmova 4520 (u TD
672 stoji: 1520)
Vratnica 13
Penica, kejla 84
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
520
1848
720
91
Desetina od konica 100
Desetina od sijena 65
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 40
Desetina od mota, pinta 50 200
Vodenica 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 304
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 450
Selo Slivnica'" sa zemljitem i vinogradi-
ma Stepkovci, pripada spomenutoj
Mika Mihalov
Ivak
Lorinac

4
Prihod od desetine i res mova 2865
Vratnica 4 160
Penica, kejla 30 660
Napolica, kejla 24 288
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica l OO
Desetina od sijena 20
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 100
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od s porezom na tapiju 40
Desetina od mota, pinta 250 l 000
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 209
226
11/113
Selo Slavkovci"', u TD No. 672: sada u
posjedu raje sela Hrkanovci, pripada spo-
menutoj.
Prihod od desetine i resmova l O
U TD No. 650: naputeno, pripada spome-
nutoj. Prihod od desetine i resmova l 000
10/130
Selo Selci"', s izgonom Bila, pripada Ni v-
ni
Ivakov
I v ak tefanov
Ivak

Jakob s vlastitom batinom na
Vitorovci
Petar
Petar Kelemenov
Mihal Lackov

(TD 672:
Matijin Kokoar
Brada
Ivak
tefan Peroev
Kelemenov
Petar
Matak
17, vratnica: 16, biro v: l
Mar koriste je spomenuti
Livade ?? i ?? u granicama spomenutog
sela
Prihod od desetine i res mova 3650
Vratnica 16 640


Zylonyncz u Vukovskoj upaniji (Cscinki, o.c., ll., p.
365). 1565. (Engel, p. 182). Szilloninczy. Si
lonci 1702. (Mauran. o.c., (1966) p. 120, 121, 124;
o.c., p. 324, 326). Selo Si lonci u okolici Ma ja-
ra. Raseljena.
m Zlakowcz, Zlavkovcz u Vukovskoj upaniji (Cs<inki,
o.c., Il., p. 354). Prema popisu iz 1565.
(Engel, p. 183). Selo Slav kovci u blizini Hrkanovaca Da-
Raseljena.
416
Zelyche, Zelche, Zelcze, Zeelcz u Vukovskoj upaniji
(Cs<inki, o.c., II., p. 350). Szelcze, Szelzan, Szelcza
1660., 1698. i 1702. o.c., p. ll. 71, 322;
Mauran, o.c., (1966), p. 117, 128, 129). Selo Selci
od
Penica, kejla 52
Napolica, kejla 24
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Vodenica l, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
1144
288
119
240
85
200
60
40
16
400
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 418
M ezra zaima Mustafe
zamjene za desetine i poreze u
gotovom novcu 70?
Planina (brdo) Se l Ravan, pripada
spomenutom
iro vina 250
Selo Dimitrovci
421
, sa irovinom u grani-
cama spomenutom selu
Martin
Mikula
2
Prihod od desetine i resmova 1400
Selo Slobodna Vas"' s batinom Dorgo-
lovci i Luanci i pristojbom od sajmova
(panayir), pripada spomenutom
Mato Pavosanov
Vuk
Ivani
I vani Petrov
Filip, brat spomenutog
Martin Cvitoev
Vujnak
I v ak
Andrija
(sin
ivko
Mihal
pridolica
Mihal, sin spomenutog
Ivak Vuka
Marko dri
Lorinca
Toma
Pava!

Vuk
Itvan, brat spomenutog
18, vratnica: 17, birov: l
Batina i Strmoglavski Dol, pri-
padaju spomenutom selu
Batina Popovci, dri je Ivan Markov
Livada koristi je raja spomenu-
tog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 17
Penica, kejla 80
Napolica, kejla 60
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Desetina od mota, pinta 20
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
Vodenica 8, porez
4700
680
1760
720
126
240
90
200
!OO
60
80
300
128
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 344
uma sela Slobodna Vas, pripada spome-
nutoj
iro vina
Selo Lakija"', pripada spomenutom
knez
29


Dimitrowcz u Vukovskoj upaniji (Cscinki, o.c., Il., p.
304). Dodine 1565. (Engel, p. 43). Selo Di
mitrovci u okolici Selca Raseljena.

Zabadfalw u Vukovskoj upaniji (Cslinki,


o.c., ll., p. 349). Szlobodnavlast, Slobodna Vlast, Szla-
bodna Vlaszt 1698. i 1702. o.c., p. 71, 189,
321, 323, 324, 336; Mauran, o.c., (1966), p. I 15,
118-121). Selo Slobodna Vlast jugozapadno od Le.
vanjske Varoi.
429
O smjetaju biveg naselja govori uma Lakye, Lakje
u okolici Ratkova Dola (Mauran, o.c., (1966), p. 121;
o.c., p. 323-326).
227
Marko
Paval

4, knez: l
i Hlabski, s liva-
dom koristi je raja spo-
menutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 3
Penica, kejla 15
Napolica, kejla lO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
1145
120
330
120
28
40
20
80
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na prodaju i
klanje 117
Vodenica 3, porez 48
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad 200
Selo Radkov Dol
430
, s Doma-
evac, pripada spomenutom
Matijin Balaev
Mikloev
Matijin
Mihal, brat spomenutog
Mika Balaev
Viro
5
Prihod od desetine i resmova 3000
11/114
Vratnica 5 200
Penica, kejla 45 990
N a polica, ke jia 44 616
Porez na drva i vrt 35
Desetina od konica 252
Desetina od sijena 25
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 152
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 51
Desetina od s porezom na tapiju 62
228
Vodenica 2, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 231
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 354
10/131
" 431 v.
Selo Kovacevc1 sa z1rovmom u gramca-
ma spomenutog sela, pripada Nivni

Bala
Paval
Radosav, pridolica
Toma Iloev

Martin V
Mihal Pocmjin
8
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Penica, ke jia 36
Napolica, kejla 35
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
2280
320
792
480
56
!OI
45
152
Desetina od s porezom na tapiju
Vodenica 2, porez
21
42
32
30 Porez na sitnu stoku i torarina
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
154
te porezom na vinsku burad 550
Mezra pokraj spomenutog sela
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 320
Mezra Deevalci, pokraj spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 320
''" Radkovdol, Ratkov Dol, Ratkof dol 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 149, 295; Idem, o.c., (1966), p.
119-121; o.c., p. 71, 324). Selo Ratkov Dol
zapadno od Hrkanovaca
4
"
11
Kovachevcze, 1702. (Mauran,
o.c., (1966), p. 117; o.c., p. 322, 335). Selite
kod Preslatinaca.
Selo Bakunovci'", sa irovinom u grani-
cama spomenuto'g sela, pripada spome-
nutoj
Vuk

Luka

4
Batina Vukovinci, koristi je raja spome-
nutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Penica, kejla 23
Napolica, kejla 15
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na ta piju
Vodenica 2, porez
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
1600
160
506
210
28
132
20
100
25
51
32
200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 120
Porez na sitnu stoku i torarina l O
Selo Vinkovci'", s Vinborovci,
pripada spomenutom
Martinov
Mihal Martinov
ivko
Pava! B alkov
Toma
Petar, pridolica, na batini
6
Prihod od desetine i resmova 2135
Vratnica 6 240
Penica, kejla: 31 682
Napolica, kejla: 25 340
Porez na drva i vrt 4 2
Desetina od konica 184
Desetina od sijena 30
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 154
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 35
Desetina od s porezom na ta piju 51
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 170
Selo Filip Dol"', s vinogradima Muljanci i
Bujakovci, pripada spomenutom
Mato Perakov
Toma, spomenutog
Grgur Ivota?
Martin, brat spomenutog
brat spomenutog
Vuka
Damjan, brat spomenutog
tefan Markov
brat spomenutog
Perak Itvanov
Petar Grgurov
Mihal I vano v
Grgurov
Itvan
Lorinac Iloev?
Vrbana
Mihal
brat spomenutog
Ivani
I van
brat spomenutog
Mika, doljak
Milo
17, vratnica. 16, biro v: l
Batine Martin Vas i Borovin Dol, dri ih
raja spomenutog sela
4
"
12
Bakunovcze, Bakunovac 1702. (Mauran, o.c.,
(1966), p. 117; o.c., p. 320). Selite i rudina
Bokunovac kod Preslatinaca.
4
.
1
J Vincowcz, Wyncocz, Wynkowcz u Vukovskoj upa-
niji (Csanki, o.c., Il., p. 362). U popisu 1565. u
okolici Selca (Engel, p. 213). Raseljena.
m Phylipwelge, Phylepwelge, Fylpwche u Vukovskoj
upaniji (Csanki, o.c., Il., p. 309). Filipov Dol 1702.
(Mauran, o.c., (1966), p. 120; o.c., p. 324).
Selite i uma Filipov Dol kod Slobodne Vlasti.
229
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 16
Penica, kejla: 53
Napolica, kejla: 45
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
5050
640
1166
630
114
342
85
254
od slanu tka i boba 100
Desetina od s porezom na tapiju 151
Desetina od vina, pinta 250 l 000
Vodenica B, porez 208
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
304
te porezom na vinsku burad 251
M ezra Lipovci, pokraj sela Filipdol i Bo-
rovci, sa starim javnim putem koji
ide od sela do Poege
Prihod od desetine i resmova 850
111115
Selo Dubovik"', pripada spomenutom
Toma tefanov, na vlastitoj batini
Perak na vlastitoj batini
Mihal tefanov
Lorinac, pridolica
4
Livade Dubovtica i zemljite Rahostinac,
dre ih raja spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 2780
Vratnica 4 160
Penica, kejla: 45 990
Napolica, kejla: 35 490
Porez na drva i vrt 28
Desetina od konica 251
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 225
10/132
Desetina od vina, pinta 50 200
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 55
Desetina od s porezom na tapiju 7 5
230
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 120
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 51 O
Selo Bradaevci'", drugo ime Benkovci,
naputeno, pripada Nivni
Livada Mevlana Hajruddina, hatiba, kori-
sti je spomenuta raja
Prihod od desetine i resmova 140
Selo Orahovac"', pripada spomenutoj
(TD 672: Orahovci)
(TD 672:
Mika
Marko
Pava! I vaniev
Anto!
5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Penica, kejla: 30
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na ta piju
Desetina od vina, pinta 150
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
2775
200
660
280
35
251
30
225
55
71
600
250
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
m Doboyk, Dwbwik u Vukovskoj upaniji (Cs<inki, o. e.,
Il., p. 304). Dubovik 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 166,
167,289, 290; Idem, o.c., ( 1966), p. 122, 123;
o.c., p. 325). Selo Dubovik sjeverno od Glogovice.
Bradosovcz, Bradasevcz, Bradasevcz, Bradosowcz u
Vukovskoj upaniji (Csanki, o.c., Il., p. 297). Bira-
1565. (Engel, p. 25). Pustara i selite Bradaevci
u blizini
4J7 o .
reholz, Orehowcz, Orehawacz u VukovskoJ upa-
niji (Cslinki, o.c., Il., p. 339). Orehovecz, Orahovac
1702. o.c., p. 325; Mauran, o.c., (1966), p.
122). Pustara i selite Orahovac izmedu Dubovika i
M ajara.
SIM
.," 'd
e o aJar , pnpa a spomenutom
Mikl o, pridolica
Bala
2, vodenica: l (vodenica upisana
samo u TD 672)
Prihod od desetine i resmova l 030
Selo Malo Nabrdje'", pripada spomenu-
tom
Martin Itvanov

Marko Martinov
Mati, pridolica
Dalo Matakov
Matijin
6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Penica, kejla: 22
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na ta piju
Desetina od vina, pinta 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
1833
240
484
280
42
150
30
82
25
25
160
200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l OO
Selo Mikovalci''" s Valimirovcima i
com-vinogradom Vukovija?, pripada Ni v-
ni

Pava! Berte
Pavko
Belo
ivko
Toma
Marko
Mika na batini Vakovci?
Bala (samo ime)
Berte
10
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 10
Penica, kejla: 40
Napolica, kejla: 26
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
3400
400
880
360
70
356
55
220
od slanu tka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju l OO
Desetina od vina, pinta 80 320
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 350
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 235
Selo Borov ci"', pripada spomenutom
Bala
Pejak
Lora
I van Matije v
Pava!
Mihal
Mihal Matkov
J ako b, pridolica
Gal Andrijaev
Ivani Itvanov
10
m Mayorfalwa u Vukovskoj upaniji (Cs<i.nki, o.e., Il., p.
332). Majartzi, Majar 1968. i 1702. o.c., p.
71, 320, 323; Mauran. o.c .. (1966), p. 114, 118, 121,
123, 126). Selo Majar zar:.adno od
Nabergye, Naberge, Naburgya u Vukovskoj upaniji
(Csanki, o.c., Il., p. 336). Nabergie, Nabrdie 1698. i
1702. o.c., p. 71, 318, 320, 321; Mauran,
o.c., (1966), p. 108, 113, 114). Selo Veliko i Malo
Nabrde sjeverno od Ma jara.
4-ln Mykolacz, Mykolocz, Mykwalcz, Mykwalcz u Vu-
kovskoj upaniji (Cs<i.nki, o.c., II., p. 334). Mikovalci
1702. o.c., p. 322, 323; Mauran, o.c.,
( 1966), p. 117, 118). Pustara i selite Mikovalci kod
Gai naca.
Boryewcz u Vukovskoj upaniji (Csri.nki, o.c., Il., p.
297). Selite Borovik 1702. kod Podgorja
(Mauran, o.c., (1966), p. 110). Selo Borovik juno od
Podgorja
231
111116
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 10
Penica, kejla: 35
Napolica, kejla: 25
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
3040
400
770
350
70
225
45
120
od slanu tka i boba 25
Desetina od s porezom na ta piju 35
Desetina od vina, pinta l OO 400
232
Vodenice 2, porez 64, poruen l
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 336
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Selo Banci'" (Banice?), pripada Nivni
Pava!, sin
Bejak
2
Vodenica l, porez 16, poruena l
Prihod od desetine i resmova 930
""
2
Raseljena.
10/133 i ll/117
XIX. NAHIJA OSIJEK, PRIPADA KADILUKU
OSIJEK
KASABA OSIJEK, pripada spomenu-
tom
Mahala carske damije
Abdullatif Hadin, hatib
Redep Hadin
Hamdi Halifov, imam
Ali, mujezin
Muharem, mujezin
Sulejman, posluitelj (damije)
Hadi? Dedin
Ahmed sabljar (seyyaf)
Bekir Alijin
Durak, tobdija
Mustafa Baba Hajdarov
(hatun) pir Alijin
Ali, mustahfiz
Hajdar Abdullahov
Ali Balijin
Husein Ismailov
Ali, zapovjednik ode
Mahmud, mustahfiz
Mahmud Velijin
Husein Hadin
Hizr Durgunov
Fazli, zaim
Ali, spahija
Omer Mustafin
Dafer Hasanov
Jusuf Abdullahov
Pervane Abdullahov
Isa
Ahmed
Hadi Ferhad
Husein
Ilijasova ena
Behramova ena
Kalender
Ali, mustahfiz
Veli, tobdija
Mali Hasan
Mustafaspahija Veli, Mahala, mes-
dida Kapetan-bega
Abdurrahman-beg, zaim
Memi, (zamjenik)
Memi, trgovac
Durmu Hadin
Crni Memi
Mahmud, tobdija
Ahmed, azap
Sinan, vojvoda
Ibrahim Abdullahov
Drugi Ibrahim Abdullahov
Ali, zapovjednik buljuka
aban, mustahfiz
aban, tobdija
Meh di
Omer, kalajdija
Mustafa,
Crni Mahmud
Dedo
Sefer Balijin
Hajdar Abdu!lahov
Mustafa Pervanov
Hadi Kasim
Mali Hasan
Hasan, vojvoda
Bali, slui (merd) u spomenutoj
Mehmed, mustahfiz
Bek(i)r, mustahfiz
P erhad
Abdi Hasanov
Bajezid, mustahfiz
Mustafa Abdullahov
Drugi Mehmed, mustahfiz
Ali, vratar (el-bevvab)
Husein Abdullahov
Mahala Age
Ali, imam
Musa,
Jusuf Hamzin
Mehmed Hasanov
Osman Alijin
Hajdar Abdullahov
233
Husein Jakubov
Isa
Mustafa, hadija
Mahmud Abdullahov
aban Abdullahov
Ibrahim Memijin
Sejjid Ahmed sejjida Alijin
Veli Hasanov
Mehmed Nesuhov
Mahala damije umrlog Ka-
sim-pae
Hadi Ahmed, imam
Sulejman, mujezin
Mustafa, mujezin
Hadi Aga
Mehmed Aga, spahija
Bebek? (mali, fini?) Husein
Mustafa, zapovjednik ode
Osman Aga, tobdija
Kurd, lica
Redep, pisar
Memi vojvoda
Dur ak, brij a
Osman, mesar
Mustafa, kolar
Mezid, bakal
Abdi
Hasan Durdoganov?
Hadi, hamza
Jahja, trgovac
Hasan Dedo
?
Hasan-baa, trgovac
Mehmed-baa, tabak
Ferhad,
aban Abdullahov
Kejvan Abdullahov
Ibrahim, kolar
Veli, stolar
vrtlar
Sefer, pozamanterist (kazzaz)
Ferhad, sapundija
Memi, sapundija
Hizr, trgovac
aban Abdullahov
Mehmed, krznar
234
Bali, bravar
Bali,?
Omer,
Aliah,
Hadi Mehmed
Mehmed, mujezin
Mustafa Balijin
Hasan,
Ferhad, vojvoda
Hadi Mehmedova ena
Habul?
Jakubova ena
Ajdinova ena
Jusufova ena
Alijina ena
Mehmed, telal
Jusuf Hajdarov
Hadi Sinan, zapovjednik buljuka
Mahala muslimana izvan

aban Hadin, imam
Veli Hadin, mujezin
Hasan, trgovac
Redep, trgovac
!skender, trgovac
Aliah, trgovac
Husein, trgovac
Dafer-baa, trgovac
Sulejman, trgovac
Bali, trgovac
Drugi Redep, trgovac
Mustafa, trgovac
Memi, sapundija
Drugi Bali, trgovac
ena Hadi Alijin
Osman, trgovac
Huseinova ena
ena
Hadi Mustafina ena
J u suf,
Aia, udovica
Ali, mesar
Memi, mesar
Ali, kolar
Hani, udovica
Bali, (noeva i sl.)
Zejneb, udovica
Kurd, kolar
Zuhra, udovica
Bali,
10/134 i
11/118
Mehmed, kolar
emsa, udovica
Hasan, tabak
Durak Hodina ena
Pervane Dedo
Korkut, trgovac
Drugi Korkut, trgovac
Mustafa, trgovac
Mahmut, kolar
Murat vojvoda, zaim
Mustafa spahija
Gazi Aga, spahija
Behram, havaJe??
Ali Muradov
Kamer, udovica
Bali, sudski pozivar
Jahja, kolar
Visoki Hasan, trgovac
Hasan Abdullahov
Hasan Kolar
Drugi Hasan Abdullahov
Mahmud,
Ibrahim,
Memi,
Firuz Balijin
Osman, mustahfiz
Memiah, reis
Mezir, mustahfiz
Firuz, mustahfiz
Ali, azap
Uvejs, azap
Kurd, azap
Drugi Kurd, azap
Gazi, mustahfiz
Ibrahim, zapovjednik ode
Behram, mustahfiz
Mahala Mustafa-paine damije
Alauddin, imam i hatib
Muslihuddin Hadin
Behram, halif, mujezin
Behram Hadin, posluitelj
Ferhad Hadin
Kurd Hadin
Sulejman
Ferhad, spahija
Ali, spahija
Mustafa, spahija
Memiah, reis
Ibrahim, spahija
Korkut, spahija
Huda verdi, zamjenik zapovjednika azapa
Behram Hadin
ahman, mustahfiz
Ferhad, (Carkci)
Visoki Kurd
Berrak, mustahfiz
Kurd, mustahfiz
Murad, mustahfiz
J u suf, mustahfiz
aban, mustahfiz
Husein, azap
Ferhad, azap
Alijin, azap
Ibrahim, azap
Dafer Ferhadov
Mali Balijin
Hadi Hasan
Osman Umurov
Veli,
Zahida, Ferhadova
akira, ahmanova
Ferhad, pucar
Burrem, pozamanterist
Hasan,
Husrev, stolar
Hani, udovica
Omer,
Bali, stolar
Husein,
Tur-Ali, trgovac
Stari (koca),
235
Selima, udovica
Servi, udovica
Hasan, trgovac
Firuz, stolar
Mahmud, kolar
Memi, pripada Sulejman
Gazi, mustahfiz
Gazi uda'ov
Ahmedova ena
Ferhad, kolar
Gazi, trgovac
Husein, trgovac
Muslihuddin, bakkal
Bajezid,
Bajezid,
Jusuf, trgovac
Jahja? Mustafin
Sulejman,
Kurt,
Kurt,
kolar
Osman Huseinov
Memiah,
Zejneb, udovica
Idrisova ena
Ali-baa
Emina, udovica
Drugi Ferhad, kolar
Ali, (carkci)
Mehmed,
Abdi, zapovjednik, ode
aban, trgovac
Stari (koca), krznar
Hudaverdi, kolar
iermerd, stolar
Abdi Ferhadov
Ali, trgovac
Pir Atlu, kolar
Turhan, stolar
Isa Balijin
Hasan baa
ahi, udovica
Husein, krznar
Bali' Alijin
Hamza
Udovica, majka Ibrahimova
236
Bali, kolar
Hasan, azap
Ahmed, klesar
Hasan, krznar
Ferhad, klesar
Jusuf, kolar
Hasan, kormilar (dumenci)
Hudaverdi, pripada Ali-begu
Bali Abdullahov
J us uf, pucar
Behram? Huseinov
Ali,
Husein, kolar
Udovica, majka Mehmedova
Sinan, bakkal
Nesuh, bakkal
Ahmed, upravnik trga (trnice)
Ali,
Dafer, bakkal
Kurd, subaa
Nesuh Ilijasa
aban,
spomenute varoi
Imre Kolorov
Motar Palov
Mihal Palo v
? Krsto e v, Kerestoev
Petorov

Tot Petorov
Mika Petorov
Itvan Mikloev
Matijin Mihal ov
ivko,
Tot Matijin
Laslov
sin?
Ujvo? Ivaniev
Tot Lorinc
Mojka? Jakobov
V arga Itvan ov
Pap Jakubov
Kojale Palov
? Andraev
Motar Tomaev
Farka Benedikov
Matijin Ambruev
Palfi Mikloev
Pal Jakobov
26, vratnica 25, birov: l
Vrtna zemlja na ime umrlog Kasim-pae,
pripada vakufu. Koristio ju je mutevellija
spomenutog vakufa.
Porez na tapiju l OO
Prihod od desetine i resmova, zajedno
s preko Drave 28.000
Vratnica 25 1000
Penica, kejla: 100 1200
Napolica, kejla: 50 400
Porez na drva i vrt 182
Vinogradi muslimana,
dunuma 225 po 5
Desetina od konica
Porez na sitnu stoku i torarina
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
1125
283
240
255
od slanutka i boba 150
Desetina od s porezom na tapiju 200
Porez na sijeno, muslimani 220
Vodenice na rijeci Dravi, 15 po 50 750
Trna pristojba i pristojba za klaonicu, kod
koje se na dvije ovce uzima jedna
5700
Sajamska pristojba i porez na tezgu 2200
Prihodi od monopola s porezom na burad,
kod kojih se od bureta vina, proizvedenog
u samom (gradu), uzima po 50 od bu-
reta medovine po l O a od bureta piva
po 60 9500
Prihodi od vina, pinta 250 l 000
Sv ad barina muslimana s l 000
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 45
Baduhava s poljarinom 2000
Prihod od skele s carinom i deseti-
nom od riba (ulovljenih) u rijeci Dravi, u
(dijelu) koji pripada
nahiji 50.000
Prihod od ihtisaba (trne pristojbe i globe)
i ihzarije (pristojbe za optu-
enih i osoba sudu) u samom
Osijeku, pripada spomenutom 2200
Jezero u blizini Osijeka
Prihod od desetine 159
M ezra Marko Falo, pripada Osijeku, ko_.
risti je Sulejman po odredbi tapu-
name
Prihod od desetine i resmova 65
M ezra drugo ime pripa-
da spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 55
M ezra Ki Petro, pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 30
Selo Orosin
443
, pripada Osijeku
Sabo Tomaev
Fabijanov
Tomaev
Sabo Orbanov
Ivo Tomaev
Bora (Jure, Joa) Kelemenov
Durka Dimitorev
Va Anbruev
Niko? Matijinev
Sabo Sebekanov?
Toma Andraev
Boro imunov
Balind? Mihalov
Sabo Itvanov
Vid Petorev
Vid Nikloev
Baberko Kalmanov
Pal Vide Petorev
Koro Lazarov
Benek
Tot Janoev
Agoton
Veneg?
Boro
Bora Balaev
Sako? Matijinev
Boro Itvanov
Vid Martonov
Vuk?
Enko? Jakabov
Orozi, Wruzy. Orozy, Oroz, Orosio u Vukovskoj
upaniji (Csanki, o.c., JI., p. 339; o.c., p. 62,
66, 91). Selo Orosinj pokraj Orosinske bare juno od
Osijeka. Danas selo Ivanovac i Antu nov-
ca.
237
Plan turskog Osijeka iz 1610.
238
Tomaev
Garakaa ? J
Garaka Jakabov
Monar Janoev
Evi (Ivi) Imrin
Gaberko? Petruov
Gergelov
ebo Petorev
Iliev
Viro imunov
Domonko Gla
Vid Mihalov
Solo Lorincov
Va Janoev
Sento Matijin
Tot Antalov
E vi Matijev
Martas Fabijanov
Sente?
Janoev
Lil(i)nar Monarov
Kac? Imrin
54, vratnica: (TD 672 '52) 53,
hirova: 2
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 52
Penica, kejla: 400
Napolica, kejla: 300
14.651
2080
4800
2400
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
399
530
270
300
Desetina od s grahom, desetina
od slan utka i boba 150
Desetina od s porezom na ta piju l OO
Porez na sitnu stoku i torarina 300
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 1777
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 1500
M ezra Kuni s /pot, u blizini spo-
menutog sela, pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 1460
Mezra Tot Falo, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 130
M ezra Trnova, pripada spomenutom.
Prihod od desetine i resmova ...
M ezra Ujfalo, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 150
M ezra Aljmaku, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 120
M ezra Tito, izuzev (dijelove) koje uiva-
ju raja Soloa, Novasela i druga (sela).
Od onoga to na spomenutoj mezri koristi
raja sela Orosin, desetinu uzima uivatelj
timara. Desetine i poreze koji preostaju
uzimaju gospodari (ostale) raje. Pripada
Osijeku.
Prihod od desetine i resmova 420
Selo Siil0
444
, s obradivim zemljitem raje
spomenutog sela na mezri Tito, pripada
spomenutom
Itvan Mikloev
V antaro Andraev
V antaro Kerestoev
Hegedo Imrin
Itvan Gergelov
Habo? Balaev
Fekete (Feketo)
Alberd, sin spomenutog
V arga Antal ov
V arga
Kasa?

Sabo Fabijanov
ebo Ambruev
Adam, sin spomenutog
Jakab Martonov
Kase? Galov
Jakab Galov

Santo Tomaev
107136
Ferenc, sin spomenutog
Andra Dijak
Berte
Toma
-'44 Zelwske, Zewlwske, Zewlewske, Zewles, ZOlOsch u
Vukovskoj upaniji (Cs<inki, o.c., Il., p. 355;
o.c., p. 9 I, 93). Selo Sele juno od Antunovca.
239
Vid Tomaev
Santo Galov
Jaka Petorov
Puka Andraev
V arga Martonov
Benedik, sin spomenutog
111120
Orban Lorinca
Domo imunov
Kasa Matijin
Viro Itvanov
V arga Itvanov
Seko!? Janoev

Keresto, sin spomenutog
Solmo Andraev
Saka!
Petar Laslov
Pita Mikloev
Sabo Balaev
Seku!? Domaev
Seku! Matijin
Balaev
Martonov
Kadai Lorinca
Imre Balindov
Imre
Ki Berte
Santo Petorev
Imrin
Orban Janoev
Orban Imrin
Galov
Orban Tomaev
Bak Kelemenov
Domo Adamov
Borar Balindov
Hegedo Gaj arda?
Benko Balindov
Kasa Dimitorev
Berte
Vide Balindov
Petmer Burjaev
Orban Janoev
Jaka Martonov
Bala
Hegedo Janoev
Sabo Dimitorev
240
Tomaev
Pita Maka
69, vratnica 68, birov: l
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 68
Penica, kejla: 357
Napolica, kejla: 300
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
17.285
2720
4284
2400
483
1200
550
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 1000
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 250
Desetina od s porezom na tapiju 450
Desetina od vina, pinta 250 l 000
Porez na sitnu stoku i torarina 248
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 1500
Mezra Ujfalod?, kod spomenutog sela,
pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 250
M ezra Drae, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Livada Ahmedov i Huseina
Prihod od desetine i resmova 550
Mezra u blizini mezre Drae,
pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 535
M ezra Beledvar, kod sela Solo, pripada
Osijeku
Livada Fazli-Age, zaima, na spomenutoj
me zn
Prihod od desetine i resmova 650
Li v ada Alijin i ibrahima na me zri Feled-
var, pripada spomenutom
Godinje 10.
Prihod od desetine i resmova 20
Selo Sarva
44
', pripada Osijeku
Mehmed Iskenderov, spomenutog
(sela)
Mustafa Abduilahov, 22
Zorwos, Zaruas u Vukovskoj upaniji (Cs<lnki, o.c.,
U., p. 350), Zarvasch, Sarvatz, Szuvacz, Zarvach 1698. i
1702. (Mauran, o.c., p. 66, 73, 74; o.c., p. 59,
66, 68). Selo Sarva od Osijeka.
Veli Hajdarov, 22
Ahmed Huseinov, 22
Mehmed Mustafin, 22
Husein Mahmudov, 22
Memi Abduilahov, 22
Ibrahim Jakubov, 22
Mustafa Pervanov, 22
Jahja Timurov, 22
Memi Ali-bain, 22
Mehmed, 22
Bali Mustafin, 22
Kurd Hasanov, 22
Sinan Abdullahov, 22
Ali Hasanov, 22
Jusuf Hasanov, 22
Jusuf Abduilahov, 22
Pervane Mehmedov, 22
Kejvan Abdullahov, 22
Hasan Davudov, 22
Memi s. Alijin, 22
Lutfi Abdullahov, 22
21, l
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Penica, kejla: 316
Napolica, kejla: 130
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
7093
462
3792
1040
147
550
105
150
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 137
Desetina od s porezom na tapiju 60
Porez na sitnu stoku i torarina 150
Vodenice 3, porez 150
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 350
Mezra Varadka, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 352
Selo

pripada spomenutom
Pal Dijak ? (sin Dijakov?)
Pak Dimitorev
Kelemen?
Pal Tomaev
Benedik
Aganci ? Tomaev
Itvanov
Mati, sin spomenutog
Ki Petorev
Hodoi ?
Matijin
Bormi ? Alberdov
Ira Ferencov
ofi Jakabov
Lorinca
Godar?
Keresto Gaparov
Gaparov
Solo Palov
iko! Kerestoev
Bormi Mihalov
David Palov
? Janoev
Toronsa Petorev
Akbo Gaparov
Deo Miloev
J an o, sin spomenutog
Jakab Mihalov
26, vratnica: 25, birov: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 25
Penica, kejla: 200
Napolica, kejla: 200
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
7808
1000
2400
1600
182
550
130
280
Desetina od s porezom na tap iju
Porez na sitnu stoku i torarina
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
120
90
200
600
.j.j6 Bayafalwa, Bolyafalwa u Vukovskoj upaniji (Cs3n-
ki, o.c., ll., p. 292). Barfalva, Barfalu, Bellefafallo, Bel-
lefalva 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 59;
o.c., p. 40, 53, 54, 68, 90, 93). Rudina Barvala izmedu
Bobote i
241
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 656
Mezra Rikac, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 350
Mezra Hasanov zai-
ma, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 441
Selo Ujfalo'", drugo ime Novasel, s obra-
divim zemljitem raje spomenutog sela, na
mezri Tito, pripada Osijeku
Benedik
Pal Balindov
Dobo? Dono Balindov
Gergel Antalov
Mihal Balindov
Filip
Filip ltvanov
Mihalov
Mihalov
Galov
Imre Andrijaev
Keresto Antalov
Pal Itvanov
Sabo Timaov
Mihal (ili: Mihalov?)
Itvan Palov
Jano Mikloev
Maka Fabijanov
18, vratnica: 17, biro v: l
zemlja raje spomenutog sela, u
granicama mezre Mikloevci, s desetinom
od riba (ulovljenih) u rijeci Vuki, u grani-
cama spomenutog sela Ujfalo, s mezrama,
pripada spomenutom selu.
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 17
Penica, kejla: 100
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
242
3840
680
1200
400
118
250
90
100
60
Desetina od s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 302
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 340
M ezra Varja, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova l OO
Jezero Zano, u blizini sela Ujfalo, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova (!) 250
Selo Sen Laslo
448
, drugo ime Sveti Laslo,
pripada spomenutom
Bormi? Balaev
Gal ltvanov
Borba Matijin
Martin Kerestoev
Anbro Las lov
ltvanov
Varga Calov
Palov
Berta J akin
Gergelov
Gergelov
Benedik Jakabov
Tot Lorinca

Tot Maka, sin spomenutog
Edod (Ed'od) Andraev
Mihal, doljak
V enedik Anbroev
Sabal? Adamov
Tot (ili: Tot
Marton Matijinev
20, vratnica 19, birov: l
Prihod od desetine i resmova 7425
Vratnica 19 760
Penica, kejla: 242 2904
Napolica, kejla: 120 960
441
Wyfolw, Ujfalu alio namine Veghfalw, Wyfalw u Vu-
kovskoj upaniji (Csanki, o.c., Il., p. 359). Wyfalu 1698.
o. e., p. 40). Rudina Novo Selo pokraj Laslo-
va.
+Ill Sanctus Ladislaus, Zenthlazlo u Vukovskoj upaniji
(Csanki, o.c., Il., p. 352). Szent Lazio 1698. i 1702.
o.c., p. 40, 44, 67, 89, 90, 92, 93). Selo Laslo-
vo juno od Ernestinova.
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
140
590
150
450
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 211
Desetina od s porezom na tap iju 150
Porez na sitnu stoku i torarina 190
Desetina od vina, pinta 55 220
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 250
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 450
Mezra Marofa/o, drugo ime Marovac,
kod spomenutog sela, pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 614
Mezra kod mezre Marofa/o,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 241
Jezero pripada spomenutom
Prihod od polovice (desetine) riba
(munasafe-i mahi) 550
Selo Tehna
44
', pripada spomenutom
Ahmed Bajezidov,
Abbasov, 22
Dafer Sulejman, 22
Hasan Abdullahov, 22
Husein abanov, 22
Behram Alijin, 22
Osman Memijev, 22
7
Prihod od desetine i res mova
Porez na zemlju
Penica, ke jia: l OO
Napolica, kejla: l OO
Porez na dr v a i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
3000
150
1200
800
49
250
35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od s grahom, desetina od sla-
nu tka i boba 60
Desetina od s porezom na tapiju 40
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 316
10/138
Selo Mikloevci
450
, pripada spomenutom
Ferhad Alijin, 22
Mehmed, spomenutog
Tur Ali Bajezidov, 22
Kurd Bajezidov, 22
Osman Junusov, 22
111122
Ramadan Mehmedov, 22
Mustafa Junusov, 22
Ali Abdullahov, 22
Ali Hamzin, 22
Piri Kasimov, 22
ahman Turhanov, 22
Ali Sulejmanov, 22
Osman (?), 22
12
Prihod od desetine i res mova
Porez na zemlju
Penica, kejla: 44
Napolica, kejla: 40
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
2448
264
968
320
84
150
60
150
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 70
Desetina od s porezom na tapiju 50
Vinograda 6, dunuma 12 po 5, porez 60
Baduhava s poljarinom i
mladarinom 272 (272)
Selo Gatin'" (Getin? Nemetin), pripada
Osijeku
Salih, imam
-1-1v Chehne, Thehne, Tenha u Vukovskoj upaniji (Cs3.n-
ki, o.c., II., p. 356). Teinia, Denia, Tehinija 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 67; o.e., p. 60, 68, 91. Selo
Tenje kod Osijeka.
450
Miklosfalwa, Myklosfalwa, Miklosfalua u Vukovskoj
upaniji (Csanki, o.c., II., p. 334). Miklosfalva 1698.
o.c., p. 41). Rudina Mikloevac juno od
Koprivne.


Treba Nemetin: Nernpthy, Nemethy, Nempti u Vu-
kovskoj upaniji (Csanki, o.c., II., p. 337) Nemethi n, Ne-
metin 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 69, 74;
o.c., p. 59, 68). Selo Nemetin kod Osijeka.
243
Hasan, posluitelj damije
Pervane Ejnehanov, 22
Mustafa Abdullahov, 22
Veli Abdullahov, 22
Hurrem Jusufov, 22
Memi Ajdinov, 22
Hasan Abdullahov, 22
Mustafa Abdullahov, 22
Bajezid Kurd Alijin, 22
brat spomenutog
Ferhad Abdullahov, 22
Mustafa, brat spomenutog
Bajezid Sarudin, 22
Sulejman Abdullahov, 22
Ali Abdullahov, 22
Davud Hasanov, 22
Kurd Pirijin, 12
18
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Penica, kejla: 250
Napolica, kejla: 100
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
5298
342
3000
800
112
150
80
250
od slanu tka i boba l OO
Desetina od s porezom na ta piju 60
Porez na sitnu stoku s torarinom 120
Vinograda 7, dunuma 12, po 5 porez 60
Baduhava s poljarinom i mladarinom 285
M ezra Kovadin, drugo ime Ko, kod spo-
menutog sela, pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 650
Mezra Susek kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutoj (nahiji)
Prihod od desetine i resmova
Selo Petro"', pripada Osijeku
Darveci (Daroci?) (sin?) Itvanov
Anefe? Imrin
Kuzdag Matijin
Benedik, sin spomenutog
Nad Palov
244
440
Lorinc Imrin
Puria (ili:
Petra, sin spomenutog

Jano Martonov
Gapar Petorev
Mati Mihalov
Martonov
Ed' od Agotona
Gotar Lorinca
Varga, sin Petorev
Benoev
Tot Janoev
Janoev
17, vratnica: 16, birov: l
Prihod od desetine i res mova 4180
Vratnica 16 640
Penica, kejla: ll O 900
Napolica, kejla: 85 680
Porez na drva i vrt 119
Desetina od konica
Desetina od sijena
290
80
150
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 25
Desetina od s porezom na ta piju 50
Vodenice na rijeci Dravi, 4 porez 200
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 245
Baduhava s polj arinom i mladarinom
i porezom na vinsku burad 481
Jezero u blizini spomenutog sela Petra
Prihod od desetine 150
M ezra Ambrofalo, kod spomenutog sela
Livada Hadi Dedin na spomenutoj
mezri, godinje (an sene) 7
Livada Abdije, sina Hasanovog,
godinje . 3
Prihod od desetine i resmova 300

Alsopetrus, Peters, Petrus, Petrocz, Petruch u


skoj upanij(Csanki, o.c .. Il., p. 343; o.c., p.
61, 62, 66). Pustara Petrejuno od Retfale, sada dio Osi-
jeka.
Selo Ridfalo "', pripada spomenutom
Medare? Matijin
Medare Benedikov
Somo (Samo?) Dimitorev
Balindov
Kac? Petorev
Kac Janoev
Pak Kerestoev
Pak B laov
Korta Berte
Korta ltvanov
Palok Ibinov
Pemo Kerestoev
Tot Janoev
Tot Mihalov
Mori Miloev

Pak Ilira
Matijinev
Balaev (TD 672: Balaa)
Pak Mihalov
Bae? Ferencov
Sobedi Itvanov
Gosta? Imrin
Ba j tor Kalmanov
Pak Mikloev
Palikna? Balaev
Palikna Andraev
Drugi Pal Kerestoev
Drugi Tot Mihalov
Ferenc Itvanov
Pak Jakabov
Hersek ? ?
Hersek Tomaev
Santo Balindov
Santo Orbanov
10/139
Tot
Somo Tomaev
Tot Tomaev
Bene? Balindov
Nad
Kralj Martonov
Balaev
Pak Alberdov
VargaPavka
111123
Nad Mikloev
Balindfi Gergel
Bene? Galov
Petorev
Mihal, zet B irova
Dijak
Korta Miloev
52, porez vratnica: 51, birov: l
Prihod od zamjene za desetine,
izuzev filuriju
Vratnica 51
52 po 110, u gotovom novcu
Porez na tapiju
10.560
2040
5540
88
Vodenice na rijeci Dravi 10, po 51,
porez 510
Baduhava s poljarinom i mladarinom
i porezom na vinsku burad 2382
M ezra Radovanci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 355
Hassa livada u blizini sela Ridfalo, pripada
Osijeku
Prihod od desetine 120
Tizina, u vlasnitvu Ferhad-bega,
s nomadima, pripada Osijeku
Prihod od zamjene za desetine i
resmove u gotovom novcu 300
Selo Jakobovci'", drugo ime Jakofalo,
pripada spomenutom
Nad Jakabov
Nad Ferenca
Palov
Mati, sin spomenutog
Bako Itvanov
Petar, sin spomenutog
. Matijin
Adam, doljak
Rewfalu, Reefalw, Reufalu u Vukovskoj upaniji
(Csanki, o.c., Il., p. 346). Rietfalu, Retvallo, Rlitfa1u,
Rethfa1o, Refalu 1698. i 1702. o.c., p. 61-63,
68, 87, 127). Retfa1a kod Osijeka, sada sastavni dio gra-
da.
m Jacobfalwa, Jacobfalua, Jacabfalua u Vukovskoj upa-
niji (Csanki, o.c., Il., p. 320). Jakofallo, Jacabfa1va 1698.
i 1702. o.c., p. 62, 66, 888). Selite Jak6falu
juno od rudine Kunovac, na mjestu nekadanje Ilakovac
pustare.
245
Balaev
Kelemenov

Fabijan Imrin
Bako (Niko?)
Ki Janoev
Benedikov
Tot

Bator Mihalov
Alberd Hegedoa
Tot Benedikov
Borka? Ilira
Petor
Nad Dimitrov
Bodizar? Makaov
Borka Mihalov
Anbro, sin spomenutog
Itvanov
Tot Kerestoev
25, porez vratnica: 24, birov: l
Prihod od desetine i resmova 6350
Vratnica 24 960
Penica, kejla: 250 3000
N apolica, ke j la: 100 800
Porezna drva i vrt 175
Desetina od konica 290
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
125
250
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 140
Desetina od s porezom na ta piju 90
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 250
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 270
M ezra Posfalo, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
Mezra Srdevhat? u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Livada Abdija, (sina) Hasanovog, u grani-
cama spomenute (mezre) po odredbi sud-
ske odluke, godinje 10
246
Livada Muradov, sina Kejvanovog, na
mezri Erduhat?, s ... , pri-
pada spomenutoj
Prihod od desetine 10
M ezra kod spomenutog sela Jako-
bovci, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 500
M ezra Selfalo, pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 869
M ezra Majur, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 150
Selo pripada spomenutom
Vukoje
Radul
Dragoje
Radosav Vuka
Cvetko
Radosav
Pavun
Radul Vuka
Radosav Nikolin
Istoj an
Radovac
J ovan
Dabreto Pavunov
Milovan Miloev

Milo
Nikola
Strahinja Vladisavov
Radode, doljak
Vukman Vukosavov
Vuk Radodin
Radovan Borisalov
Radin, doljak
Selak, doljak
24, vratnica 23, birov: l
Prihod od desetine i resmova 4700
Vratnica 23 920
Penica, kejla: 100 1200
Napolica, kejla: l OO 800
m Mochar, Mochary u Vukovskoj upaniji (Cs<lnki, o.c.,
II., p. 335). Mozari, Mozary, Mochary 1698. i 1702.
(Mauran, o.c., p. 66, 73-75; o.c., p. 59, 68).
Rudina kod Nemetina.
Porez na drva i vrt 167
Desetina od konica 250
Desetina od sijena 120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 210
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 40
Porez na sitnu stoku i torarina 200
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 502
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 560
Selo Kuke'" s mezrama Papfalo i Jakab-
falo, pripada spomenutom
Benedik Fabijanov
Domoko Kerestoev
Foto Lorinca
Dimitorev
Lorinc J anoev
Nad imunov
brat spomenutog
Boar Itvanov
Horda Tomaev
Kuzo ? sin Balindov
Tot Las lov (ili: Tot Laslo)
Pap Itvanov (ili: Pop Itvan)
Miklo Dijakov
Barenc Palov
Mihal Kira
14
11/140 i 111124
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 14
Penica, kejla: 80
Napolica, kejla: 80
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
3420
560
960
640
118
240
90
120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od s porezom na ta piju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 290
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 362
Selo Boroba
457
s mezrom Asunfalo,
naputeno (hali), pripada Osijeku
Prihod od desetine i resmova 1450
Mehmedov, sina Mahmudovog, u
selu Boroba i mezri Asunfaloba, pripada
Osijeku
Prihod od desetine i resmova 300
Jezero Asunfalo, pripada spomenutom
Prihod od desetine 195
Selo Trnova"', drugo ime Trnovci, s mez-
rom pripada spomenutom
Mehmed b. Husein, imam
Hasan Abdullahov, 22
Mehmed Abdullahov, 22
Sinan Ferhadov, 22
Drugi Hasan Abdullahov, 22
Bali Bosanac, 22
Osman Sinanov, 22
Pervane Alijin, 22
Hasan Bajramov, 22
Memiah Mustafin, 22
Sefer Jusufov, 22
Nesuh Alijin, 22
Mustafa Daferov, 22
Memi Alijin, 22
Hajdar Alijin, 22
Bali Mustafin, 22
Memi Nesuhov, 22
Kurd Turhanov, 22
Ibrahim Abdullahov, 22
Bajezid Mehmedov, 22
Kurd Hasanov, 22
Nesuh Mustafin, 22
Drugi Mehmed Abdullahov, 22
rudina od Nemetina.
457
Boraba, Boromba, Borroba, Barlaba, Barraba u Vu-
kovskoj upaniji (Csanki, o.c., ll., p. 297). Babobotscha
1698. i 1702. o.c., p. 44, 54, 68). Rudina Sta-
ra Bobota u blizini sela Bobota.
458
Ternovacz 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 64, 73, 74;
o.c., p. 68). Selo Bijelo Brdo pored Drave ne-
daleko od Osijeka.
247
Husein Velijin, 22
Veli Abdullahov, 22
Ali, (halvayi), 22
Jahja Ahmedov, 22
ejin Bosna, 22
(U TD 650 nema upisan porez, ali je
u zbiru)
27
ahmana, Huseinovog, iz samog
Osijeka
Prihod od desetine i res mova
Porez na zemlju
Penica, kejla: 300
Napolica, kejla: 150
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
7100
594
3600
1200
189
250
125
277
od slanu tka i boba 167
Desetina od s porezom na tapiju ll l
Vinograda 6, dunuma 12, porez 60
Baduhava s poljarinom i mladarinom 513
Jezero u granicama spomenutog sela
Trnova, pripada Osijeku
Prihod od desetine (ulovljenih) riba 300
Abdi, spahije, kod spomenutog
sela, ga zemlje (yerler) Jusufa, Ti-
mura, i Velikog Alije
Prihod od desetine i resmova 50
Mezra Kifalo, kod spomenutog sela
Trnova, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 500
Selo Marinovci"' s mezrom Kiboda i po-
lovicom mezre pripada spome-
nutom
Mihajlo Ivaev, (starjeina)
Radul
Vujin, sin spomenutog
Vukosav
Petar,

Vuk, sin spomenutog
Radosav Vukanov
Radman, doljak
248
Filip, sin spomenutog
Manojlo
Radoje, doljak
Toma, doljak
Vujin, sin spomenutog
Rajak
Vuk
Petko Bogovac
Dragojlo (J
Bogdan
Pavle
VukBogavac

Boga vac
Vuksan Herakov
Bojka?

Zorko, doljak
Sanko?
Ivan Pavkov
Toma Pavlov
Radul, pridolica
Petra, brat spomenutog
27
Prihod od desetine i res mova 6300
Vratnica 27 l 080
Penica, kejla: 200 2400
Napolica, kejla: l OO 800
Porez na drva i vrt 189
Desetina od konica 250
Desetina od sijena 135
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 250
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 100
Desetina od s porezom na tapiju 90
Porez na sitnu stoku i torarina 250
Desetina od vina, pinta 30 120
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 31 O
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 326
m Azunfolua, Azonfalwa, Azzonfalwa, Azonfalwa u
Vukovskoj upaniji (Cs6nki, o.c., II., p. 291 ). Marinovcz
1698. (Mauran, o.c., p. 66, 73, 75; o.c., p.
68). Rudina Marinci sjeverno od sela Vere.
Selo Fara
460
s pola zemljita mezre
pripada Osijeku
Vuk Radosavov
Turoje?, sin spomenutog
Cvetko Radulov
Nikola, sin spomenutog
Vujin Goricin

Jovanov
VukRadote
Vujin
Radul
Dimitre, sin
Bogdan, doljak
Radovan Radosavov
Rajak
Radovan Dimitrov
10/141 i
11/125
Bene Vujinov
Vukac Vujinov
Dimitre Vujinov
Ilija Vuka
Vukosav Radosavov

Dobrevoj
Stoja, sin spomenutog

Rade,
22, vratnica: 21, biro v: l
Prihod od desetine i resmova 5880
Vratnica 21 840
Penica, kejla: 160 1880
Napolica, kejla: 120 960
Porez na drva i vrt 154
Desetina od konica 290
Desetina od sijena ll O
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 142
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 62
Desetina od s porezom na ta piju 82
Porez na sitnu stoku i torarina 680
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 422
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 458
Zene/a, zapovjednika ode, koristi
ga raja spomenutog sela Bara
Porez od desetine i res mova 400
460
Werem, Vere u Vukovskoj upaniji (Cs3.nki, o.c., IL,
p. 296). Fera, Ferat, 1698. (Mauran, o.c., p. 75;
las, o.c., p. 48, 68). Selo Vera nedaleko Bobote.
249
..,
.,
<O

-t:!


Ol
ai
"E

.g
.ll!

o
"b
o
-
.,
o
E
"'
o

t:
<tl
.t

Ol
250
10/141
XX. NAHIJA KARA, PRIPADA SPOMENUTOM
KADILUKU
461
Selo pripada spomenutom
sin Andraev
Ivaev
I vaniev
Drema ? Mihalov
Drugi Drema Mihalov
Drema Tomaev
Iveniev
Jakab
Kira! Tomaev
Ferenc Pavlov
Miklo Balindov
Ovan Itefanov
Petra, sin spomenutog
Petar
Itevko
14
Prihod od desetine i res mova 4060
Vratnica 14 560
Penica, ke j la: l OO 1200
Napolica, kejla: 100 800
Porez na drva i vrt 98
Desetina od konica 250
Desetina od sijena 70
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 120
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 81
Desetina od s porezom na ta piju 66
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 400
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 413
Mezra Sobuovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Livada Malog Mahmuda na spomenutoj
m ezri
Prihod od desetine i resmova 415
Polovica mezre V pripa-
da spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 400
Selo Vereut"', pripada spomenutoj
Kasa? Markov
Kasa Andraev
Tot Andraev
... Jano
Varga Itvanov
Dora Endera?
Berta na vlastitoj batini
Kasa Fabijanov
Filipov
Lorinca
Mihalov
Palov
Kolob, sin spomenutog
Rabreg? Matijin
Kasa Domijanov
Barac? Tomaev
Pali Matijinev
Balaev
Abramov
Benedok Petorev
V arga Andraev
? Mihalov
Varga Ferenca
Varga Orbanov
Adamov
Veekar Jakabov
Mati, sin spomenutog
eno Bertin
Mikloev
Pali Imrin
eno Itvanov
Sabo Antalov
Serbov
Kasa Balaev
4
b
1
Za nahiju Karaevo pogledati svakako rad: Engel, Pal,
A DnlvUntlll kozepkori topografi<lja, TOrtenelmi szelme
3-4, Budapest 1997., p. 295-312.
""
2
Brodianzy 1702. o.c., p. 122). Selo Bra-
danci od Habjanovaca.

VOrOsed 1698. o.c., p. 62, 63. Staro selo
na smjetaj Veruanska Bara za-
padno od Josipovca.
251
eno (ebo?) Fabijanov
Benedok Palov
Itvanov
35, vratnica: 34, birov: l
Batina (sina) Berte
Prihod od desetine i resmova 7325
Vratnica 34 1360
Penica, kejla: 235 2820
Napolica, ke j la: 130 l 040
Porez na drva i vrt 245
Desetina od konica 380
Desetina od sijena 180
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 220
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 90
Desetina od s porezom na tapiju ll O
Porez na sitnu stoku i torarina 190
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 41 O
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 280
Mezra Purkovci, kod spomenutog sela,
pripada Karau
Prihod od desetine i resmova 721
Mezra Mala Lekna, u blizini Vereuta,
pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 352
Mezra Medarenci, kod spomenutog sela
Vereut, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 1502
Selo Kuzminci"', pripada Karau
Martin, pridolica
Bala Mikloev
Andra
... Pave?
Miklo Antolov
!tefan, (ili
Pop Paviev
Mihal,
Matijin
9
Prihod od desetine i resmova 2300
Vratnica 9 360
Penica, kejla: 80 960
252
Napolica, kejla: 60
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
480
63
100
45
100
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 90
Desetina od s porezom na tapiju 45
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 50
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 57
Pola na mezri u blizini
sela Kuzminci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 250
Selo Petrovci'", pripada spomenutom
Bere? Balindov
Bene-a?
Vana Galov
Vitaro Mihalov
Mikula, mesar
Ki Gelirov
Sebeno? Matijin
Loa?
Miklo Martonov
Pere Tomaev
Alberdov
B ul gar Lorinca
Tot Mihalov
Kasa? Borbaov
Vida, sin Tota
Zigmun Itvanov
ebo? Balaev
Makar Dimitorev
Tot I vaniev
Kalman
Zigmun Gaberov
Varga Ferencov
-I6J Sanctus Cosma et Damyanus u Baranjskoj upaniji
(Csanki, o.c., II., p. 526). Kusminczy 1660. i 1702.
(Csanki, o.c., II., p. 12, 125, 131). Selo Ladimirevci za-
padno od Satnice.
.U..\ Petrenkzy, Petrovitz, Petrocz, Petrowacz 1660., 1698.
i 1702. o.c., p. 12, 40, 61, 63, 67, 98, 120,
121; Mauran, o.c., (1966), p. 27). Selo Petrijevci
od Satnice.
Peria Dijak?
Gaber
Tomako
Benedik

Balind Matijin
Munar Petorev
Sabo Martonov
Petor?
Iek Itvanov
Tot Mikin
Tot Palov
Marto
Matekov
Mihal Vargin
Lagosov
Hala? Palov
Kerestok Balaev (TD 672: Balaa
Mihal Sible?
Imrin
Mikloev
Nad Fabijanov
Varga Keretokov
Pere? Andraev
Varga Palov
Varga Egyedin
Varga Matijinev
Pavle Matijin
Varga Anbruev
Katona Matijin
Martonov
Nad Janoev
.... Tomaev
111127
Andra Vidiradov
Breko ? Lorince
Drugi Varga Anbruev
Tot ivkov
Imrin
Tomaev
Karto Tomaev
Keresto Melonfi?
ebeno Balindov
Imre Martonov
Ivani
Varga Janoev (TD 650: Jano Gatfi)
Jakob Kolesar
V arga !tefan ov
Mato k
Varga Pite
Tot Itvanov
72, vratnica: 71, birov: l
Prihod od zamjene za desetine,
izuzev filuriju, l 0.815
Vratnica 71 2840
71 po 90, u gotovom novcu 6390
VodenicenarijeciDravi IO,po51 510
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad i na ta piju l 075
Prihod od skele u selu Petrojevci, pripada
Kara u
Godinje 8000
Mezra Bodfalo i Hegedom, kod spome-
nutog sela, pripada Karau
Prihod od desetine i resmova 550
Desetina od riba (ulovljenih) u riJeCI
Kara, od sela Petroje do granica kasabe
Valpovo
Prihod od desetine od riba 725
Selo Sonbotovci
466
s mezrom Benkovci,
pripada Karau
Martin Andraev
Ki Grgurov
Miloje Pavin
Vrban, pripada spomenutom
Bere Balaev
Imre Jakabov
Pavo
Pavo imunov
I vani Eluov
ivko Grgurov
Mihal Tomaev
Matijin Petrov
Matok Petrov
Matijin Pavin
Miklo Tomaev
Maro Matijinev
Ilija, sin spomenutog
Ivani, pridolica
4116
Szomotofczi, Sombotovac 1660., 1698. i 1702.
o.c., p. 12, 64, 70, 120, 127). Selo Samatovci
juno od Petrijevaca.
253
16, vratnica: 15, hirovi: l
Prihod od desetine i res mova 2290
Vratnica 15 600
Penica, kejla: 50 600
Napolica, kejla: 40 320
Porez na drva i vrt 111
Desetina od konica 90
Desetina od sijena 80
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 60
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 25
Desetina od s porezom na tap iju 20
Porez na sitnu stoku i torarina 150
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 114
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 120
Selo Bologovci'" (Pologovci?), s
izgonom, pripada spomenutom
Andra
Jakab, spomenutog
Ivak
Martin Grgurov
Petar J ako bo v
I v ak, brat spomenutog
Gapar, pridolica
N ene Andraev
brat spomenutog
An bro Matijinev
Matok Blain (blaa)
Matok
Mihal I vani e v
Martok?, brat spomenutog
Ferenc, brat spomenutog
Toma Balokov
Petar Kieov
Jakob Gaparev
Pavo, brat spomenutog
Ivak, brat spomenutog
Benakov
Balokov
Ivani Gaparev
Ivak Gaparev
17, vratnica: 16, hirovi: l
Prihod od desetine i resmova 4220
254
Vratnica 16
Penica, kejla: 150
N a polica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
640
1800
400
119
290
85
250
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 100
Desetina od s porezom na tapiju 90
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 223
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 223
101144
Selo Malo Sankovo"', pripada Kara u
Feketo Kalmanov
Kerestoev
Petar Kelemenov
Vig Anbruev
Hegedo Belnarebov
Borba, brat spomenutog
Itvan, brat spomenutog
Dome Kerestoev
Pap Itvanov
Kere Mihalov
Gergelov
Jano, sin spomenutog
enoi? Imrin
Mati, sin spomenutog
Hrvat BaJa (ili: Balaa?)
Nad Galov
Keresto, sin spomenutog
V arga Kelemenov
Fabijanov
Niko J anoev
Goba
Petarek
Dome Itvanov
4117
Bologofzy 1702. o.c., p. 127, 132). Rudina
Bologovce od Bizovca.
4IIH Szank, Czankovo, Szankovo, Zankovo 1698. i 1702.
o.c., p. 61-63,68, 88, 121, 127). Rudina San-
ko od Josipovca.
Varga Benedika
Ferdo Kelemenov
Tot Lorinca
Boko! Matijin
Dijak Gaparov
Dijak imunov
Balkov
Petorev
Dijakov
Tot Matijin
Sabo Imrin
Tot Andraev
Kelemen Andreev
Andraev
Kasa Mihalov
Mihalov
Kot?
Vig Ferencov
Hrvat Jakov
Feketo Mihal ov
Tot Lorinca
Bao
111128
Varga Lorincov
Laslov
Kac Lorincov
Goba Balindov
Vid Gergelov
olok Bertin
Petar Benedikov
Drugi Petar Benedikov
V arga Benedikov
Andrijaev
Sabo Petorev
Goba Itvanov
Goba Balaev
imunov
VigTomaev
Kaka
Tomaev
Feketo Antalov
Mihalov
Petrov
Bravo? Gergelov
Jakabov
Anbru, papas
63, vratnica: 62, birov: l
Poluotok Mrtva (Stara) Drava,
rijekom Dravom i jezerom Mrtva (Stara)
Drava. U posjedu spomenute raje (Tasar-
ruf).
Prihod od zamjene za desetine, izuzev
filuriju, !0.020
Vratnica 62 2480
62 po ll O, u gotovom novcu 6820
Baduhava s polj arinom i mladarinom
i porezima na vinsku burad i
na tapiju 357
Vodenica na rijeci Dravi l O, porez 500
Jezero Ebed sela Petrijevci i Ma-
log Sankova
Prihod od desetine od riba l OO
Selo Veliko Sankovo
469
, naputeno, pripa-
da Kara u
Prihod od desetine i resmove 2730
Selo Ilijaevci"", s mezrama Karevci i Bo-
dila, pripada spomenutom
Nad Laslov
Varga Imrin
Tine? Lorincov
Mati, pridolica
Mikloev
Makaev
Kerestoev
imun Dimitorev
Mati J anoev
Berhad Damijanov
Drugi Mati J anoev
Petra Benedikov
!3
Prihod od desetine i resmova 3420
Vratnica !3 520
Penica, kejla: 100 1200
Napolica, kejla: 50 400
Porez na drva i vrt 91
Desetina od konica l OO
Desetina od sijena 65
.!6
9
Isto.
470
Illiaschewo, Illisfalva 1698. i 1702. o.c., p.
64, 88, 121, 128). Rudina Selite juno od Josipovca.
255
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 150
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 90
Desetina od s porezom na tap iju 50
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 324
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 430
Mezra Vlakci?, kod spomenutog sela Ili-
jaevci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 150
Selo Lipodrvce"', pripada Karau
Pavlov
Kara? Pavlov
ivko Tomaev
Mihal Pitin
Anto! Sajakov
I vani e v
tefan
ivko Petrov
Mihal
oma
Grgur U
Pavia Banedikov
Petar Mikcov
Gapar Mati jinev
Andra Petrov
Toma Balaev
Berta Mihokov
Petar
Toma
Mihal tefanov
Pava? Ivaniev
Nikola ivkov
22, vratnica: 21, biro v: l
Prihod od desetine i resmova 5828
Vratnica 21 840
Penica, kejla: 192 2304
Napolica, kejla: 125 l 000
Porez na drva i vrt 154
Desetina od konica 300
Desetina od sijena 230
256
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 167
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 98
Desetina od s porezom na ta piju 95
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 130
101145
Selo pripada Karau
Bane Varga
Pavek, sin spomenutog
Loa ? (Lua)? Benoev
Kelemen Iliev
Imre
Matijin ?
Miklo, sin spomenutog
Kelemen Imrin
Mikula Mikloev
Bene? Mikloev
Mati Orvanov

Vuk, pridolica
Orvan (Urvan?) Benea
12
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 12
Penica, kejla: 50
N a polica, ke j la: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
2485
480
600
400
84
150
61
100
50
Desetina od s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 330
"'Lepodrefczy 1702. o.c., p. 126, 132). Selo
Lipodrvci u okolici Bizovca, nestalo.
472
Rudina od Bizovca.
M ezra Orean, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 325
Nezirova livada na spomenutoj mezri
Prihod od desetine 4
111129
Selo eljkovcim, pripada spomenutom
Andra
Matijin Ivaniev
B ak?, brat spomenutog
Andra Jakobov
Andra Varge
Petra
Balindov
Bala, pridolica
7
Livada Kalenovci, u vlasnitvu Matoka,
(sina) Gaparevog
Prihod od desetine i resmova
Vratnica
Penica, kejla: 60
Napol ica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Porez na sitnu stoku i torarina
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
2180
280
720
400
49
50
35
120
60
40
100
500
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 176
Pola estice mezre koristi je raja
sela Ze! j kovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 205
Selo Bilanci'", pripada Kara u
tefan na vlastitoj batini s li va-
dom
Matok
Ivaniev
Ivak
imun
Vinko, pridolica, na batini
Grgurov
7
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Penica, kejla: 60
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
2240
280
720
400
49
50
35
100
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od s porezom na tapiju 40
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 201
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 295
Pola Vatnuevci, u posjedu raje
spomenutog sela Bilj anci
Prihod od desetine i resmova 300
D S l K ov ''" d
rugo e o nzevct , pnpa a spomenu-
tom
Balog Andraev
tefan Benea?
Filip

Mihalov
Martinov
6
Prihod od desetine i resmova 2760
Vratnica 6 240
Penica, kejla: 60 720
Napolica, kejla: 50 400
Porez na drva i vrt 42
Desetina od konica 150
Desetina od sijena 30
m Zelzek u Baranjskoj upaniji (Cs<inki, o.c., II., p. 524).
Czelkofczy 1702. o.c., p. 121, 125). Rudina
eljkovac jugozapadno od Ladimirevaca.
m Billiancy 1702. o.c., p. 123, 129). Vjero-
jatno rudina I vance juno od Habjanovaca.
m Chrischefzy, Krischefzy 1702. o.c., p.
120, 133). Rudina Polje od
257
120
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od s porezom na ta piju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 310
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 440
Selo Bozinci"' (Buzinci), pripada spome-
nutom
Martinov
Jakob
Bene? Mikin
Dimi tre Mikloev
Ivani
Bala Matijinev
Bala Grgurov
pridolica
Mihal Kos (sin Kosa?)
Toma Mikloev
101146
Ivani Dikanov
Jakob Balaev
12
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 12
Penica, kejla: 150
N a polica, kejla: 50
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
3680
480
1800
400
160
60
200 i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 35
Desetina od s porezom na tapiju 33
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 228
Selo Satnica"', pripada spomenutom
Mihal
ivko Mihalov
Mihalov
3
258
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 3
Penica, kejla: 45
N a polica, kejla: 25
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1400
120
540
200
21
80
35
49
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 35
Desetina od s porezom na tapiju 33
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 145
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 160
Zemlja - izgon kod spomenutog sela, u
vlasnitvu Hasana, vojvode
Prihod od desetine i resmova
111130
Selo Topolani'", pripada Karau
Toma Petrov
Kelemen
Matijin, pridolica
Petra Balaev
Bala Martinov
tefan, sin spomenutog
I vani , pridolica
tefan Tomicin
Ivani

Makar Petrov
I vani Sen
Miklo Borbaov
ivko
Periin
Ivani Beneov
16, vratnica: 15, birov: l
250
Prihod od desetine i res mova 4040
Vratnica 15 600
Penica, kejla: 150 1800
Napolica, kejla: 50 400
Businczy 1702. o.c., p. 126, 132). Rudina
Buinci Ladimirevaca i Bizovca.
m Satniza 1702. o.c., p. 131, 133). Selo Sat-
nica sjeverno od Bizovca.
478
Rudina Topoljane juno od Samatovaca.
Porez na drva i vrt 112
Desetina od konica 291
Desetina od sijena 80
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 490
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 35
Desetina od s porezom na tapiju 15
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 3 15
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 344
Meua pripada Kara u
Livada Memija, sina Alijina, u granicama
spomenute mezre
Livada Abdurrahman-begova, na spome-
nutoj mezri
Prihod od desetine i resmova l 000
Selo Fabijanovci"', pripada spomenutom
An bro Pavin
Bene? Varge
Petar V arga, sin spomenutog
I vani , pridolica
Ferenc Matijinev
tefan Ivca
sin spomenutog
Grgurov
Egjed, sin spomenutog
Levak ??
Levak?, sin spomenutog
Pita Kolesar
Bala, sin spomenutog
Martin
Martin, sin spomenutog
Bala
Marko Pavin
ll
Livada Grgurovog, u
posjedu (koristi je on osobno)
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Penica, kejla: l OO
Napolica, kejla: 70
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
vlastitom
3140
440
1200
560
77
100
55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 100
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od s porezom na ta piju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 180
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 228
M ezra kod spomenutog sela
Batina Martina Kolesara sa umom za
drva (baltalik) na spomenutoj mezri
Prihod od desetine i resmova 212
Meua Mezakovci, kod spomenutog sela,
pripadn Karau
Prihod od desetine i resmova 432
Mezra Veliki Motarci, kod spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 50
Selo Doljanci"", pripada spomenutom
Bene Imrin
Matok Bertin
Pak?
Ivani Beneov
4
101147
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Penica, kejla: 50
Napolica, kejla: 40
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2000
160
600
320
24
150
20
Ill
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 225
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 300
419
Habianovczy, Habjanofzy 1702. o.c., p.
122, 129, 130). Selo Habjanovci zapadno od
Dolyanczy, Dolyanchy 1702. o.c., p. 106,
188, 125, 133). Staro selo Doljanci u blizini Satnice, ne-
stalo.
259
Mezra Mali mezri
Meakovci i Gredenik, pripada Kara u
Prihod od desetine i resmova 50
Selo Krievci"', s pri-
pada spomenutom
Sabo Balaev
Sabo
Balind Dimitrov
Petar Dimitrov
Matijin
Petar tefanov
Petar
Peja ? Dimitrov
Miklo
Mato Vrbanov?
Petar, sin spomenutog
Andra Mihalov
Novak? Palov
12
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 12
Penica, kejla: 60
N apolica, ke jia: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
2580
480
720
400
84
100
60
100
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 222
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 324
111131
Mezra Satnica, kod spomenutog sela
Krievci, pripada Kara u
Prihod od desetine i resmova 200
Mezra Popovci, kod spomenutog sela
Krievci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 50
Selo Tomaevci, pripada spomenutom
Vuk
Lorenac Andraev
Anbro
260
Pavo, sin spomenutog
Petar
Bodiar
Perica? Ivaniev

Vrban, pridolica
8
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Penica, kejla: 70
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
2846
320
840
400
56
150
40
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od s porezom na tapiju 40
Desetina od s grahom, desetina od sJa-
nutka i boba
Resum na svinje s pristojbom na prodaju i
klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad
Mezra Popovci, kod spomenutog sela
Tomaevci, pripada Karau
Prihod od desetine i res mova 300
Mezra Pasikovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 400
M ezra Velika pripada Karau
Prihod od desetine i res mova 400
Selo pripada spomenutom
Balok Imrin
Ivani Lackov
Vitko Ferencov
Iskola ? Mihalov
Iskola
Iskola Matijinev
tefan Dijakov
Filip
Rade (Radeni?)

Vjerojatno selite Krievci u okolici Tomaanaca.
"' Goritschany 1702. o.c . p. 125-131). Sta
ro selo iznad Satnice, danas moda rudina
Selite.
Grgur Tomaev
Grgur
Martin, govedar
13
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 13
Penica, kejla: 150
Napolica, kejla: 150
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
4486
520
1800
1200
91
150
65
102
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 45
Desetina od s porezom na tapiju 55
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 256
Mezra Markovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 810
Selo s mezrom pri-
pada spomenutom
10/148
Balog I vaniev
Pavle Matijin
Bala, sin spomenutog
Vinko (Vitko?) Matijin
tefan Mihalov
tefan
Pe ja?
Imre
Mihal, pridolica
Grgur
.. sin spomenutog
Pavle Matijin
ivko tefanov
Itvan, sin spomenutog

Pavo
Mihal
tefan
Hegedo ivkov
Vinko Petrov
Ribar?? Pitio
Balok, sin spomenutog
Jakob
Dimitor
Mika
Bala Imrin
Martin, pridolica
ivko
24, vratnica: 23, birov: l
Prihod od desetine i resmova 6960
Vratnica 23 920
Penica, kejla: 250 3000
Napolica, kejla: 200 1600
Porez na drva i vrt 168
Desetina od konica 290
Desetina od sijena 120
Desetina od Iana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 112
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 66
Desetina od s porezom na tapiju 44
Porez na sitnu stoku i torarina 244
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 146
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 150
Mezra Poljin, kod spomenutog sela, pri-
pada Karau
Prihod od desetine i resmova 500
Selo s jezerom, pripada spome-
nutom
Mihal Ivaniev
Ivani Galov
Grgurov
Pava! Mihalov
Martin
Pava!, plemeniti
Gapar, plemeniti
Mihal
I vani , sin spomenutog
48
"
1
Kubschinofczy, Kepchin 1698. i 1702.
o.c . p. 62, 64, 120,121, 127). Rudina
od Petrijevaca.
484
Zulchyn u Baranjskoj upaniji (Cs<lnki, o.c., ll., p.
529). Selczin 1702. o.c., p. 112, 124). Selo
juno od Bocanjevaca.
261
Ivani Matijinev
9
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 9
Penica, kejla: l OO
Napolica, ke jia: l OO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
3100
360
1200
800
63
100
45
Ill
60
41
179
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 141.
Hamze, spahije, kod granica m ez-
re Mali Pikorovci, pripada Karau, 22
Prihod od desetine i resmova 344
Selo Bizovac"', drugo ime Bizovci, pripa-
da spomenutom
Andraev
Ivak avin
Petar Pavlov
Ivak Andraev
Pavak? Imrin
Andra Petrov
Pitin
7
Prihod od desetine i resmova 2557
Vratnica 7 280
Penica, kejla: 90 1220
Napolica, kejla: 50 400
Porez na drva i vrt 49
Desetina od konica 136
Desetina od sijena 35
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 160
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 112
262
Selo Vladimirovci'", pripada spomenu-
tom
Kapalin (katalin) Pavin
Divn? Pavin
Filip, sin spomenutog
Petar Benoev
Balaev
Pavlo Petrov
(Mikica?) Mihalov
Mihalov
Mihal Balaov

9
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 9
Penica, kejla: 60
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na ta piju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
2210
360
720
400
63
50
45
!OO
50
39
140
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 240
Mezra Laslovci, kod spomenutog sela,
pripada Karau
Prihod od desetine i resmova 440
VARO KARA'", s Papas,
izuzev dio koji uiva Hasan vojvoda, pri-
pada spomenutom
Ivan, pridolica
sin spomenutog
Lorinac
Mihal
Bisofzy 1702. o.c., p. 126, 132). Selo Bi-
zovac zapadno od Samatovaca.
4116
Ladmerfalua u Baranjskoj upaniji (Cs<lnki, o.c., Il.,
p. 501 ). Ladimirovcz, Ladimirovicz, Ladimirefzy 1698. i
1702. o.c., p. 38, 39, 67, 95, 125, 131). Selo
Ladimirevci zapadno od Satnice.
-111
7
Carascevo, Karasevo 1660., 1698. i 1702.
o.c., p. 12, 120-127, 133; Mauran, o.c., (1966), p. 40).
Rudina Karaevo od Petrijevaca.
Vesak?
10/149
I vani
Pita?
Matijin, pridolica
Matijin
8
Hasana, vojvode, u granicama
spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Penica, kejla: l OO
Napolica, kejla: !OO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na ta piju
Resum na svinje s pristojbom na
4500
320
1200
800
48
200
40
100
50
42
prodaju i klanje 350
Pristojba od tjedne trnice i od sajma l 000
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 350
Prihodi od ihtisaba (trne pristojbe i
globe) i Ihzarije osoba
sudu) u spomenutoj varoi
Selo Prisletinci'", pripada Karau
Mihal tefanov
Mihal B udai
Petar
Anto!?
BaJa Kaninov
imun Perin
... Matijinev
Pejo
pridolica
Stefanov
Kraja? Mihalov
Sokac Petorev
12
500
Prihod od desetine i resmova 4230
Vratnica 12 480
Penica, kejla: 150 1800
Napo lica, kejla: l OO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
800
84
250
60
200
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od s porezom na tapiju 42
Vodenica 4, porez 64
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 192
Pola na mezri Zabolovci, kod spo-
menutog sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 589
Selo Otok"', kod spomenutog sela Prisle-
tinci, pripada spomenutom
I vani Martinov
Petra, zet I vaniev
2
Prihod od, desetine i resmova 650
111133
Jezero Mrtva (Stara) Drava, u blizini Male
Sankove i Petri j evaca, pripada Karau
U vlasnitvu raje sela Mala S ankova- dije-
lova 2
lJ vlasnitvu raje sela Petrijevci, u predjelu
Cudian?, dio l
Prihod od desetine (ulovljenih) riba 400
M ezra u blizini sela Mali Mo-
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 95
Selo Ivanovci, Novakovci i Preevinci'
90
?
s mezrom Velika Pikorov(i)ca i
Hranievci, pripada Karau
Breslatinzy 1702. o.c., p. 125, 131 ). Selo
Prislatinci nalazilo se u blizini Ladimirevaca, nestalo.
.13
9
Nepoznato.
w Uvanofzy 1698. i 1702. o. e., p. 38, 39, 67,
95, 124, 130, 131 ). Selo Ivanovci od
Nowacky 1702. o.c., p. 126, 132). Selo No-
vaki juno od Bizovca. Paulofzy, Paulinczy,
Pavlotzi o.c., p. 123, 126, 129, 130, 132).
Rudina Pavlovci izmedu lvanovca i Bizovca.
263
Imena raje iz Ivanovaca
tefanov
uvak, sin? Matijin(a)
Vuk, sin spomenutog
tefok Petorev (ili:tefok petor)
tefok Matijin(a)
Pava! Itvanov
Mato ..
sin? Ivaniev
Pavlo ivkov
Dur ko I vaniev
sin spomenutog
Vrban?
Pavle
Mato
sin spomenutog
... Ivani
Mihal Matijinev
Ivo Dime? Livada Kut s obradivim zem-
ljitem Kut, koristi je spomenuta raja
Imena raje iz Novakovaca
Petar Radojev
Toma?
Beno Pavlov
Sabor? Mikulin
Toma
Balind Martinov
Lorinc Pite?
imun, sin spomenutog
Ferenc tefanov
pridolica, na vlastitoj batini
Mihal Lorinca
Gergel Vrbanov
Lekoev
J.mena raje iz Preevinaca?, sa umom
Cered? i livadom malog Mahmudov
Ivani, pridolica
Pavle
Anto!
Mikin
Egyed Galov
Ferenc
Grgur

Petar
Petar Markov
tefan Pitin
264
39
Livada Delnica, koristi je raja spomenutog
sela Preevinci
Livada Abdija, sina Hasanovog, na mjestu
Crna Mlaka
Prihod od desetine i resmova 12.045, s
brdima Medo, Gaj, i Zaglavlje
(Zaglavina) sve do mjesta po imenu Zaton.
Vratnica 39 1560
Penica, kejla: 400 4800
Napolica, kejla: 300 2400
Porez na drva i vrt 279
Desetina od konica 590
Desetina od sijena 195
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 390
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 169
Desetina od s porezom na tapiju 90
ume (cibal) koje pripadaju
Ivanovcima, Novakovcima i
Preevincima, sirovina 500
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 521
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 551
10/150
Most na rijeci Kara u blizini varoi Kara.
da je raja sela Sonbotovci, Ili-
jaevci, i Dolanci upisana u starom
defteru kao (oni koji poprav-
ljaju i odravaju) spomenutog mosta, uz
uvjet da su im oproteni izvanredni nameti i
gostiju, i davanje
djece u i sluenje u
i palankama, porez za mitropoli-
ta i ostala davanja, na isti su
upisani i u novi carski defter.
Most na rijeci Kara, ispod kasabe Valpo-
vo. Po odredbi visoke carske zapovijesti,
raja sela Ivanovci, Novakovci i Preevin-
ci?, upisana je kao spomenu-
tog mosta u novom carskom defteru, uz
uvjet da su im oproteni izvanredni nameti,
gostiju, davanje
djece u sluenje u
i palankama, porez za mitropoli-
ta i ostala davanja.
10/150 i 111134
XXI. NAHIJA PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
VARO pripada spomenutom
Pava! Matijinev, knez
Kole? Itvanov
Bisak Tomaev
Nad Itvanov (Nad Itvan?)
Miklo, sin spomenutog
Perak Imrin
Toma, sin spomenutog
Hegedo, sin Benedika
Vuk Janoev
Mato, sin spomenutog
Kole? Tomaev
Matijinev
Pridolica Miklo
Mati, sin spomenutog
Farkaev
Perak Palov
Pal, sin spomenutog
Niko? Matakov
Mikloev, sin spomenutog
Pali Andraev
Petor, sin spomenutog
Vid? Martonov
Ki Mihal ov (Ki Mihal?)
Jakab, sin spomenutog
Bora
Dija!?, sin spomenutog
Ivani Itvanov
Gergel, sin spomenutog
I vani Antal ov
Pal, sin spomenutog
Imrin
Itvan, sin spomenutog
I vani Ben
Jano, sin spomenutog
Parka
Petor, sin spomenutog
ebo? Anbroev
Kasa Imrin
Mihal, sin spomenutog
Kasa Itvanov
Kasa Galov
Keresto Borbaov
Perenc, sin spomenutog
Pal Dijakov
Gal Itvanov
Balind
Silan (Sebelan?) Gapar
Jano?
Miklo, sin spomenutog
Varga (Varga
Se belan? Mikloev
Sebelan Mihal ov
Odo? Gaparov
J an o, sin spomenutog
Varga Itvanov
Sabo Tomaev (Sabo Tomaev)
Toma, sin spomenutog
Mati
Ferenc
Mihalov
Belko, sin spomenutog
Ledak?
J an o, sin spomenutog
omo Janoev
Toma, sin spomenutog
Sanko? Palov
Itvan, sin spomenutog
Valfai Farka
Valfai Farka
Jano, sin spomenutog
Fak? Matijin
Matijin, sin spomenutog
Pal Varge (Pal Varga?) (TD 672: Pava!)
Gargel, sin spomenutog
Ferencov
Benedikov
Nad Andraev (Nad Andra?)
Papa Mihal
Balko, sin spomenutog
Perak Matijinev


Kendchapa. possessio Chapa, oppidum Chapa u Vu-
kovskoj upanij(Csank.i, o.c., Il., p. 280, 281). Chepin,
Chapa, Czepin 1698. o.c., p. 60-62, 68, 88).
nedaleko Osijeka.
265
Benok Janoev
olmo Balaev
Pita?, sin spomenutog
J an o Ferencov
... ? Balaev
Golobenc? Benedikov
Golobene? Galov
Andraev
V arga Bala (V arga Balaev?)
Mikoli, sin spomenutog
Dikan? Ferencov
Perak Itvanov
... Jakabov
Gal Imrin
Tot Jano (Tot Janoev?)
Ivani
10/151
Pap Ibrak?
... ? Bala
68, vratnica: 67, birov: l, knez: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 67
Penica, kejla: 622
Napolica, kejla: 322
19.648
2680
7464
2576
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na ta piju
Porez na sitnu stoku i torarina
Resum na svinje s pristojbom na
476
848
340
280
214
299
944
prodaju i klanje 172
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 180
M ezra Hedremovci, pripada
Prihod od desetine i res mova 300
M ezra Mrtovci?, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
M ezra Kipapfalo, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 800
Mezra Nadpapfalo, drugo ime Popovci,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 550
266
Mezra drugo ime
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 1200
M ezra Dr( e )ovci, drugo ime Dr( e )e, pri-
pada spomenutom
Livada Benedika, (sina)
na spomenutoj m ezri, godinje 5
Prihod od desetine i res mova 400
M ezra drugo ime
Prihod od desetine i resmova 350
Mezra Ladimirovci, drugo ime Ladimir-
falo
Livada Mahmudov sina Muradovog na
spomenutoj mezri, godinje 5
Prihod od desetine i resmova 421
M ezra Ivanovci, drugo ime lvanfalo, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 431
M ezra Ambroevci, drugo ime
Ambrofalo, pripada spomenutoj
Prihod od desetine i resmova 600
Selo sa irovinoru u granica-
ma spomenutog sela, pripada Cepinu
Pavo
Gal tefanov
Ferenc tefanov
Ivak tefanov
ivko Mihalov
Petar
Gal
Andra Pitin
Bala
Lakazo? ? Markov
Lakazo Vinko?
ll
Prihod od desetine i resmova 2440
111135
Vratnica ll 440
Penica, kejla: 60 720
N a polica, kejla: 50 400
Porez na drva i vrt 77
Desetina od konica 100
Desetina od sijena 55
491
Chokchafalwa u Baranjskoj upaniji (Cs3.nki, o.c ..
II., p. 478). Selo juno od Martinaca
skih.
90
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od s porezom na tapiju 40
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 148
Porez na sitnu stoku s torarinom
Baduhava s poljarinom i mladarinom
10
te porezom na vinsku burad 200
Mezra Ilinci, kod spomenutog sela, sa
zemljama ( erazi) Jasenovci, Golen ci,
Zavjeta,? Mekota? ... , u vlasnitvu.sta-
novnika spomenutog sela, pripada Cepi-
nu
Prihod od desetine i resmova 1018
Selo s jezerom i mezrama No-
vakovci i pripada spomenutoj
Vukman Vukdragov
Dragoj lo
Brajak, doljak
Jovan Milkov
Radak Martinov
5
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 5
Penica, kejla: 50
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1825
200
600
400
35
50
25
92
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 49
Desetina od s porezom na ta piju 29
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 135
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 220
Selo Subotica'", s batinom Dimitrovci,
pripada
Ivak Benedokov
Matijin Kolesar
Mati
Uar (Oar) Mika
Grgur I
Griban?
Martinov
Grgur
Pavo

I v o Mihal ov
ll
Prihod od desetine i resmova 1879
Vratnica ll 440
Penica, kejla: 40 480
Napolica, kejla: 40 320
Porez na drva i vrt 77
Desetina od konica 50
Desetina od sijena 50
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 90
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 90
Desetina od s porezom na tapiju 15
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad l 07
M ezra Nemilovci s livadama zapovjedni-
ka live, kod spomenutog
Prihod od desetine i resmova 300
M ezra Petri(s)lavci, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 221
M ezra Grabenica, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 350
Mezra Vas, kod spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 220
ume (oko) Subotice, u kojima.nije za-
branjena pripadaju Cepinu
irovina 4020
49
' Vjerojatno rudina zapadno od sela Novaki.
4
9-1 Zambathhel, oppidum Zombathel, castellum Zombat-
hel u Baranjskoj upaniji (Csanki, o.c., ll., p. 466). Sobo-
tizza 1702. o.c., p. 123, 130). Nekad
trgovite i utvrda Du botica, sada uma i rudina
Lug Keke i sela Poganovci.
267
Selo Koprivna'" s mezrom Hrvatska i
u granicama spomenutog sela,
pnpada spomenutom
Ivani ipkovac?
Ivani
tefan
Kolesar
Ivani
Pavosiromah? (eli bo)?
Matijin Ben( e
... Petorev
Matijin ...
Mihal
Matijin urdo?
imun
Ivani
Grgurov
Katena Vrbanov
Varga Petrov
Matok
PavalJakobov
Vekar? Balaev
Matijin
Gal Intoev
Ivani Jakobov
Puka Andraev (Puka Andra?)
Andra Dimitrov
Martin Sudarov

V arga J anoev (V arga J an o?)
Mihal, pridolica
28, vratnica: 27, biro v: l
Prihod od desetine i resmova 8000
Vratnica 27 l 080
Penica, kejla: 233 2796
N apolica, kejla: 200 1600
Porez na drva i vrt 196
Desetina od konica SOO
Desetina od sijena 140
Desetina od lana, konoplje, bijelog
1 crvenog luka, kupusa i repe 331
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba lli
Desetina od s porezom na tapiju 99
Desetina od vina, pinta 30 120
Vodenica l, porez 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje S4S
268
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 4SO
Mezra Poljana, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 3S9
ipkovci, kod spomenutog sela,
pnpada spomenutom
Prihod od desetine i resmova SSS
11/136
Selo Poznanovci
496
, pripada
Andra Varge

Anto!
Andrija Imrin
BaJa I vaniev
Pavo, pridolica
6
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 6
Penica, kejla: SO
Napolica, kejla: SO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2600
240
600
400
42
l SO
30
161
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 4S
Desetina od s porezom na tapiju 2S
Res um na sitnu stoku s torarinom l SS
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 400
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 3S2
Selo Budinci
497
s batinama Golubovci
Vandikovci, Mar:
Mastinci, Bakulovci, Katojevci i
Grgurainci, pripada
"'e aporna, Kapurna, Kapama, possessio Kaporna u Vu-
kovskoj upaniji (Csfinki, o.c., II., p. 321 ). Capoma, Ka-
pomak 1698. i 1702. o.c., p. 41, 42, 60, 67,
89, 91 ). Selo Koprivna izmedu Hrasti na i Koritne.
'%p
aznanfalua u Baranjskoj upaniji (CsUnki, o.e., II., p.
515). Bosnanofyz, Poznanovac 1698. i 1702.
o.c., p. 39, 124, 125, 130, 131). Selo raseljena i nestalo.
m Budinzy 1702. o.c., p. 130). Selo Budimci
nedaleko Poganovaca.
Martinov
Berla Ivakov
Antol Tomaev
Pita

Grgur Lisica?
imun Istokov
Mihal Mikloev
Anbro
Jakob Vida
Pavo
Jakobov
Petar Veltarac (Velnarac?)
Mihal Itvanov

Martin
Filip Matijinev
Martin

Vid
Mikula
pridolica
22, vratnica: 21, birov: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 21
Penica, kejla: 200
Napolica, kejla: l SO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
6340
840
2400
1400
!S4
290
liO
2SS
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 112
Desetina od s porezom na tapiju 92
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 40S
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 282
Mezra Pelteovci (Plebeovci?), kod spo-
menutog sela
Prihod od desetine i resmova 300
M ezra Sankovci, kod (spomenutog sela-
TD 650) Budinaca, pripada spomenutom

Prihod od desetine i res mova 330
M ezra kod spomenutog, pripa-
da spomenutoj
Prihod od desetine i resmova ISO
M ezra s livAdamov, izuzev obradi-
ve raje sela pripada spo-
menutom
Prihod od desetine i resmova 700
Selo sa zemljama (erazi) Mik-
loevci, i obradivim zemljama
raje sgomenutog sela na mezri pri-
pada Cepinu
Bala Dijakov
sin? Petor(a)
Balindov
Gal
Nad Laslo (sin Laslov?)
Rac Ferenc (sin Ferenca?)
Gergelov
Varga Matijin
Borba Itvanov
Keresto Itvanov
Vin? Tomaev
Urban Gergelov
Gal Balaev
Imre ...
Urban Balaev
Pak Balaev
Perak ?, ( sin) Benedikov
17, vratnica: 16, birov: l
Prihod od desetine i resmova 3180
Vratnica 16 640
Penica, ke j la: l OO 1200
Napolica, kejla: SO 400
Porez na drva i vrt 119
Desetina od konica 140
Desetina od sijena 8S
99
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetil)a od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 39
Desetina od s porezom na tapiju 29
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 229


Rudina sjeverno od Dopsina.
269
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Mezra Silofalo, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 220
Mezra Kolesarovci, kod spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 120
Selo Hrastin"', pripada spomenutom
Varga Jakabov (Varga Jakab?)
Petar Pavkov
Bala Balekov
Borbaov
V arga Andraev
Adam Kabanov
Ferenc
Bor Matijinla
Benedok Kabanov
Vajda Janoev
Palov
Balog Benedik
12
Prihod od desetine i res mova 21 OO
Vratnica 12 480
Penica, kejla: 40 480
Napolica, kejla: 40 320
Porez na drva i vrt 84
Desetina od konica SO
Desetina od sijena 60
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 92
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 49
Desetina od s porezom na tapiju 29
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 220
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 230
M ezra Vojvodinci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 420
M ezra Komarovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 311
270
11/137
Selo Lanka"JU, pripada
Makar Itvanov
Nad Itvanov
Grgur Itvanov
Kaban Laslov?
ebo Kelemenov
Ivan
Jaka Tomaev
7
Prihod od desetine i resmova 1700
V ratnica 7 280
Penica, kejla: 30 360
Napolica, kejla: 40 320
Porez na drva i vrt 49
Desetina od konica 90
Desetina od sijena 3S
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 69
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 29
Desetina od s porezom na tapij u 19
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 239
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Mezra Golanci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 62S
Selo Galoevci"", pripada spomenutom
Mati
Mihal, sin spomenutog
Pejak, pridolica
Pavo I vaniev
Martin Galov
Matijin Itvanov

Harazthy, Harasthy, Harazth u Vukovskoj upaniji
(C_sri.nki, o.c., II., p. 315). Selo Hrastin sjeverno od Ko-
pnvne.
u Vukovskoj upaniji (CsUnki, o.c., IL, p. 328).
Lamka, Lanka 1702. o.c., p. 89, 91). Staro
selo Lanka kod Dopsina.
-"''Galosfalwa, possessio Galosfalwa u Vukovskoj upa-
niji (Csinki, o.c., IL, p. 31 0). Rase ljeno, danas vjerojatno
rudina Galoevci zapadno od Poga novaca.
Ivani Benka?
Andrija Ferenca
Martin Levakov
ivko Pavin
pridolica
ll
Prihod od desetine i res mova
Vratnica ll
Penica, kejla: SS
Napolica, kejla: SO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
29SO
440
660
400
77
2SO
ss
262
99
69
330
Bad uha va s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 308
Mezra kod spomenutog sela
Galoevci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 320
Mezra pokraj spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 440
10/IS4
M ezra kod spomenutog sela
Galoevci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova lS O
Mezra Benete[?, u blizini spomenutog
sela, pripada Cepinu
Prihod od desetine i resmova 23S
Selo Tepeenovci'
01
?, sa zemljama (erazi)
Satnica, Buzinci i Senoevci,
pripada spomenutom
Mihal, pridolica
Imre (J
Matijin
I vani
Pavo, pridolica
Ivani, pridolica
Bala, pridolica
Matijin, pridolica
Marko, pridolica
9
Prihod od desetine i resmova 2000
Vratnica 9 360
Penica, kejla: 40 480
Napolica, kejla: 40 320
Porez na drva i vrt 63
Desetina od konica SO
Desetina od sijena 4S
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 92
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 42
Desetina od s porezom na tapiju 22
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 313
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 213
Selo Domanovci"", s (zemin)
Crnkovci, pripada spomenutom
Miklo Pavalov
Mihal, sin spomenutog
Mika Matakov
Dimi
J an i Grgurov
4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Penica, kejla: 30
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
14SO
160
360
240
28
62
20
Ill
49
39
241
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 240
kojem je selu nisam mogao utvrditi.
Domanofzy 1702. o.c., 123, 129). Vjero-
jatno rudina Domanovci sjeverno od Novaka Bizo-

271
Selo Koinci
504
, pripada spomenutom
Anbro tefanov
Petar, pridolica
Bala Antolov
Toma
4
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 4
Penica, kejla: 50
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
111138
Desetina od lana, konoplje,
2825
160
600
400
28
250
20
lli bijelog i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 60
Desetina od s porezom na ta piju 49
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 97
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 400
Porez na sitnu stoku i torarina 250
M ezra Podun, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Livada Hemdema? sina Abdullahov,
godinje 5
Prihod od desetine i resmova 362
Me7,!a Nova Vas, kod spomenutog, pripa-
da Cepinu
Livada Hemdema Abdullahov
Prihod od desetine i res mova 303
Selo Dubin
505
, pripada
Grgur
Andrija Segedi?
Benko (Niko?) Urbanov
Keresto imunov
Tot Matijinev

Zigmun Mihalov
Zigmun Balaev
Safal? Itvan ov
Zigmun Gergelov
272
Segedi, sin? Jakobov
Segedi Mihalov
Petor Balaev
Eli Ba1aev
Marot?
(Sebekan?), pridolica
Marton, doljak
Tot Marton Matijinev
Kolesar

Dobo Janoev
Segedi, sin?
Toma
Dobo Makaa
Kral Gergelov
Varga Jakobov (Varga jakoba)
Itvan Bertoev
Mato Dijakov
Balaev

Duri? Itvanov
Vinic? Balindov
... Antalov
tefan J anoev
sin? Petoro v
Fabijanov
Ba1a Gerge1ov
38, vratnica: 37, birov: l
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 37
Penica, kejla: 200
N apolica, kejla: 240
10.220
1480
3000
1920
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
259
500
290
320
119
94
selo Koritna jugozapadno od Koprivne.
s-
15
Dubza, Dapza, Dobza u Vukovskoj upaniji (Cs<inki,
o.c., ll., p. 305). Dobsza, Dopszin, Topsin 1702.
o.c., p. 60, 62, 68, 89, 91, 92). Selo Dopsin
sjeverozapadno od Hrastina.
l
;
Porez na sitnu stoku i torarina 450
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 979
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 900
Mezra kod spomenutog sela
Dubin, pripada L'epinu
Prihod od desetine i resmova 42 (ili: 412)
Mezra Slamirovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 900
101155
Mezra Tekeinci, kod spomenutog sela,
pripada
Livada tefanov iz spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 250
Mezra Rahovci, u blizini spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 450
M ezra Sluden, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 321
Mezra Ivanovci, kod spomenutog sela,
pripada
Livada Mlaka, u vlasnitvu Sefer Age
Prihod od desetine i resmova 450
Selo Martinci"", pripada spomenutom
tefan
Bere? Matoev
Toma
Mati
Anbro
5
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 5
Penica, kejla: 60
Napolica, kejla: 50
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2870
200
720
400
28
250
25
119
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 79
Desetina od s porezom na tapiju 49
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 560
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 440
M ezra Direg?, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 400
Selo Moun
507
?, pripada spomenutom
Perak Bertin
Peto? ltvanov
Petor
Pehar? Palov
Bama Petorev
Bama Mihalov
Tot Mihalov
BaJe Ferencov
Bali
Dobo Balaev
Bo Janoev
Tot, sin? Benedikov
Tot, sin? Ambroov
Kasa
14
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 14
Penica, kejla: 150
N a polica, kejla: 60
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
4200
560
1800
480
98
269
70
211
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 90
Desetina od s porezom na tap iju 49
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 321
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 252
111139
M ezra Korpa, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
.M Martinzy 1702. o.c., p. 121, 122). Selo
Martinci u blizini
'
07
Mosson, Moschon 1702. o.c., p. 60, 89,
92). Rudina Marica juno od Dopsina
273
Prihod od desetine i resmova 14 25
Zemlja Okorua?, drugo ime Okoruanci?,
kod spomenutog
Prihod od desetine i res mova l OO
Selo Bahuninci"' s batinom Naselec
(Naselci) i Jasenovci, pripada
Balind Markov
Andra Markov
Pita Grujanac
Matijin Pavlov (Pavlo)
Fabijan Mikloev (Habijan??)
Imre, prlac
Grgur Mihalov
Gal, sin spomenutog
7
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 7
Penica, kejla: 50
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1930
280
600
240
49
50
35
49
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 29
Desetina od s porezom na tapiju 39
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 329
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 250
Mezra Puinci?, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 100
Meua Volarovci?, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
Selo Raanci"', naputeno, pripada spo-
menutom
Livada Sejjid Hasanov Sejjid
Jusufov, godinje lO
Prihod od desetine i resmova 775
Selo Vojnovci"", drugo ime Vojnovac,
pripada spomenutom
Varga I vaniev
274
Mihal Ivaniev
Andrija Mikin
Varga Markov
Mihal, sin spomenutog
tefan
ivko
Gal Grgurov
Matijin, brat spomenutog
Ozimko Ivakov
Ivak Lue?
tefan, brat spomenutog
Ivak Grujanac
10
Prihod od desetine i resmova 3615
Vratnica l O 400
Penica, ke jia: l OO 1200
Napolica, kejla: 50 400
Porez na drva i vrt 70
Desetina od konica 150
Desetina od sijena 50
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe l OO
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 50
Desetina od s porezom na tapiju 40
Porez na sitnu stoku s torarinom 400
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 400
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 355
Meua Vojanovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Livada Mustafe, sina Mehmedovog
Prihod od desetine i resmova 300
Meua kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 166
Meua Fentanci (Fentinci?), kod spome-
nutog sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 50
Baconyk, Bahonyafalwa u Vukovskoj upaniji (Cs<ln-
ki, o. e., ll., p. 292). Staro selo Bakunovac, nalazilo se bli-
zu Habjanovaca, nestalo.
Nepoznato.
"" Woinofzy 1702. o.c., p. 123, 129). Na
smjetaj sela rudina i uma Lug ju-
gozapadno od Habjanovaca.
M ezra Torkuinci (Turkuinci), pripada
spomenutom
Livada Alijin
Prihod od desetine i resmova 300
Selo Ivanovci"' s mezrom Mala Vas, pri-
pada spomenutom
Lujica? Mihalov
Ki Pavin
Jakab, sin spomenutog
Mika Filipov
I vani Pa pas
Jakab Blaov
Mihal Varga
Marko, zet Matijinev
Fer(e)nok?
Blaov
Vuk tefanov
10
Prihod od desetine i resmova
Vratnica lO
Penica, kejla: l OO
Napolica, kejla: 60
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina o4 sijena
3050
400
1200
480
70
150
50
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 61
Desetina od s porezom na tapiju 32
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 243
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 253
Meua Hrukanci, pripada
Livada Bajezidov sina Abdullahovog,
godinje 4
Prihod od desetine i res mova 450
Livade stanovnika sela Orosin na brdu
pripada
Prihod od desetine 40
Selo Fil(i)petinci"', pripada spomenutom
Jaka
B Pita??
Ivaniev
3
111140
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 3
Penica, kejla: 40
N apo lica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
1400
120
480
240
21
40
15
50
od slanu tka i boba 25
Desetina od s porezom na tapiju 21
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 198
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 190
Meua Mala Fikorovica, izuzev
Hamzin spahije, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 913
Selo Tabalci'"? pripada
Petar Mihalov
tefan Martinov
Jakob Filipov
Tomaev
4
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 4
Penica, kejla: 50
Napolica, kejla: 30
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1736
160
600
240
28
160
20
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 40
Desetina od s porezom na tapiju 22
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 203
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 203
Selo (Lekanci ?), pripada spo-
menutom
s
11
Raseljena.
m Vjerojatno rudina juno od
""'Nepoznato.
s
14
Moda rudina Lesovac sjeverno od Marti-
naca.
275
Ivani Matijinev
Mihal
tefan
GrgurLue?
4
Prihod od desetine i res mova
Vratnica 4
Penica, kejla: 20
Napolica, kejla: 20
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
1156
160
240
160
28
50
20
100
42
Desetina od s porezom na ta piju 64
Vodenica l , porez 16
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 143
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 133
10/157
Mezra Malo u blizini sela
pripada Cepinu
Prihod od desetine i resmova 278
Erdut, kasaba u istoimenoj nahiji
276
10/157 i 111141
XXII. NAHIJA ERDUT, PRIPADA SPOMENUTOM
KADI LUKU
KASABA ERDUT"', pripada spome-
nutoj
Mahala muslimana
Ali Aga, dizdar
Hasan, zamjenik
Hamza, zapovjednik buljuka
Husein Mehmedov
Ahmed Daferov
Mehmed Divane
Hasan Abdullahov
Kurd Abdullahov
Husein Osmanov
Ajas Abdullahov
Jusuf Bahtijarov
Ali Hasanov
Husein V elijin
Mehmed Nesuhov
Mustafin
Omer Hudaverdijev
Memi Gazijin
Ismail Abdullahov
Dafer, vratar
Mezid' Jahjin
Osman Hudaverdijev
Osman Abdullahov
Ahmed,

spahija
Husein, spahija
Ibrahim, spahija
Hasan, konjanik (atlu)
Mustafa
adi Dursunov
Abdullahov
Kurd Ejnehanov
Mehmed Jusufov
Memi Velijin
Husein Pirijin
Gazanfer Nesuhov
Hasan Kurdov
Mustafa irmerdov
Ali Sulejmanov
Veli Memijin
Kerni Abdullahov
Hasan Abdullahov
Ibrhim Jusufov
Mezid Hasanov
Bajezid Abdullahov
Memi Ajdinov
Firuz Abdullahov
Memi Durakov
J u suf Abdullahov
Ismail Daferov
Mehmed Mustafin
Kurd Abdullahov
Sinan Daferov
Mahmud
Kasim Dursunov
Hasan Abdullahov
varoi Erdut s mezrama Hrvat,
Darovci, Sala? i s Vaarhedom i
Iloom, Ki Pita, Nad Pita
Mahala Srba
Ilija Markov
Vuksan Vukainov
Todor ivkov
Radosav Vladisavov
Vuk Brajanov
Stanko Radulov
Dabrenov? Cvetkov
Jovan
Pavun
Jovan
Radovan
Vuk, (sin ) Radovanov
Vuka
m Erdeud, possessio Erdeud, oppidum Erdewd u Vukov-
skoj upaniji (Csanki, o.c., p. 270). Erdod 1687., 1698. i
1702. o.c., p. 21, 32, 48-50, 60; Mauran,
o.c., p. 62, 63, 66). Selo Erdut pored Dunava.
277
(
Radode? Radosavov
Jovan Kostadinov
Ivera? Radenov
Vukac Mihajlov

Vuk Jovanov
Niko? V
Niko
10/158
Petra Miloev

23
Mahala
Berta, doljak
Jan Alberda
Boseno? Andraev
? Imreov
Hudai Toma (sin Tomaev?)
Sobodi Berta (sin Berte?)
Rika? Balindov
Pap Mati
Dobo Tomaev
Sabo J anoev
Dale? Ferencov
Puka Urbanov
Erdo Alberdov
?
Berta Farka (sin Farkaa?)
Berta Mihalov
Dao Sebekanov
Budan Balaev
Goa? Banedikov

Bator Martonov
Dula Mihalov
B udai (sin
Beneto?? Laslov

Mihalov
Ferenc Kate? Tomaev
27
Ukupno 50, vratnica: 49, birov: l
Prihod od desetine i resmova 23.960
278
Vratnica 49
Penica, kejla: 300
Napolica, kejla: 250
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
1960
3600
2000
350
985
350
465
Desetina od lana, konoplje, bijelog i
crvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grabom, desetina
od slanutka i boba
210
Desetina od s porezom na tapiju 350
Resu m na sitnu stoku s torarinom 290
Vinogradi muslimana, dunuma 160
po 5, porez 800
Desetina od vina, pinta 2250 9000
Pristojba za odravanje godinjih
sajmova s pristojbom za klaonicu
(kanare) i porezom na tjednu
trnicu (resum-i sergi)
Resu m na svinje s pristojbom na
prodaju i na klanje
1500
200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Prihod od erdutske skele s desetinom
od riba (ulovljenih) u Dunavu (u
dijelu koji) pripada spomenutoj
skeli 29.731
Prihod od ihtisaba i ihzarije kasabe
Erdut i Dal j 700
Ribnjaci Sa vela?, B ajin Fok? i jezero kraj
utvrde (hisar golu), Nad Urvin? i jezero
Jama, nasuprot Borheva? (Borovo) pripa-
da Erdutu
Prihod od desetine (ulovljenih) riba 4000
Ribnjak Varula?, Alma i Ekinita?, rib-
njak kraj sela Kestenci, od desetine riba
(ulovljenih) u rijeci Dravi pripada spome-
nutom
Prihod od desetine (ulovljenih) riba 2000
Ribnjak Topolija i Mali Dunav, u granica-
ma Erduda, pripada spomenutom
Prihod od desetine (ulovljenih) riba 350
11/142
Prihod od vodenica na nJeC! Dunavu,
(koje su) nasuprot Erduta
Prihod od poreza 500
Meua Ajto? ... u blizini Erduta, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova 300
rro
t _..;;:r
J..
"td .e
_"p
_...
'!!:d
- --:r:A
--"'J
Ul..._ -v.':i
!Il.
-% ul ...:%
::a-
.:::;::#
-vr.:t


......
ifl' __::4.;.- lo& t:.t
JJ/!.!
,..".
.
_::J:
d..
,.:;.:
l
J
.. "tJJ

::?,} ..... ,
.J. l ,, __....,.,
Jo l
l
...-d1

d,! .:1/J.,.J
j;
.... ",.,


/
.--i- , ...
.:;J.,,J
....
Popis stanovnika Erduta
279
{i
Selo Gabo'", pripada Erdutu
Toma Mikloev
Jakob Matijin
Mika Vrbanov?
ivko Jakobov

Bala Vinkov
tefan Martinov
Petar Ivanov
Pita
Ivani
Mikula
Petar Matijin
Andre Petrov
Dimitar
Pava!
Berta Balaev
Pava!, (derzi)
17, vratnica: 16, birov: l
Prihod od desetine i res mova 5059
Vratnica 16 640
Penica, kejla: 150 1800
Napolica, kejla: ll O 880
Porez na drva i vrt 119
Desetina od konica 290
Desetina od sijena 85
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 220
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 111
Desetina od s porezom na tapiju 51
Desetina od vina, pinta l OO 400
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 231
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 230
Mezra kod spomenutog sela,
pripada spomenutom (Cepinci)
Prihod od desetine i res mova 720
Meua Meslenovci, kod spomenutog sela,
pripadn spomenutom
Prihod od desetine i resmova 600
Selo pripada spomenutom
Pavalov
Anto!
280
Raden Petrov
Hegedo Petorev
Anto! Mikloev
Joar (Boidar?) Martinov
Talo Alberdov
Benoke? Kerestoev
Varga Itvan
Joar Itvanov
Grgur, pridolica
Kabedi Mihalov
Gal, pridolica
Palov
Galo
Boar Vinko (sin Vinka?)
Boar Matijin (sin Matijinev?)
Boar Nad Grgurov
Toma ltvanov
Balind Andraev
Boar Mihal
Boar Pal
Baro Gal ov
Tot Miklo (sin Mikloev?)
Andrija Petrov

Benoko; Petorev
Grgur, sin spomenutog
Anbro, dijak (diyak- pisar)
Kantor Palov
10/159
File?
Danko Matijin
Andrija Itvanov
Tot Marton (sin Martonov)?

Nad Toma (sin Tomaev?)
pridolica
Imrin
Boar Itvan( a)?
Boar Petor
51
b Gabos u Vukovskoj upaniji (Cscinki, o.c., II., p. 309).
Gabos, Gabosch 1698. (Mauran, o.c., p. 59;
o.c., p. 45, 47, 68). Selo Gabo nedaleko Vinkovaca.
m Korongh, Korogd, Kelges Korogh, Kyskorogh, ChaM
zar Korogh, KOlgeskorogh u Vukovskoj upaniji (CsanM
ki, o.c., Il., p. 326). Koroggy, Korut, Korogy 1698. i
1702. o.c., p. 41, 44, 45, 60, 68, 90). Selo
ili Korog sjeverno od Antina.
39, vratnica: 38, birov: l
Livada Orbana i (sina) Balindo-
vog
Livada Andrijaev (sina) Balindovog i Sa-

Prihod od desetine i res mova
Vratnica 38
Penica, kejla: 200
Napo lica, kejla: l OO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
6160
1510
2400
800
273
260
195
130
od slanu tka i boba 50
Desetina od s porezom na ta piju 25
Resu m na svinje s pristojbom na prodaju i
klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom te
porezom na vinsku burad
Pola Petrovci
Prihod od desetine i resmova 350
Mezra Okuzovci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 450
Zemlja Rid, kod spomenutog sela, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i res mova 40
Meua ldoevci, kod Koroga, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova 295
Meua Bozja, pripada Erdutu
Prihod od desetine i res mova 300
Selo pripada spomenutom
Radosav Jovanov
Ivan
Boa (Jura?), sin spomenutog
Vukdrag
Jovan Smolanov
Radoje, sin spomenutog
Dragojlo Ivanov
Ilija
Bogoje ? -V
Novak, brat spomenutog
Draga Vukdraga
Damijan
Vukobrad

Vukdrag
Vujin (Vojin?) Jovanov
Radoda, brat spomenutog
Ilkea? Cvetkov
Lazar
RajakPavin
Milija, brat spomenutog
Martin Nikolin
Vujica
Vukain
Bile?
Sekula, brat spomenutog
Ognan Radivojev
Vuk, sin spomenutog
Dragojlo
V ulina
Milak, sin spomenutog
Miloev
Rado Vukmanov
Jovan Vuka
Dragojlo Cvetkov
Vrane
Nenko Radulov
Radosav Vukainov
111143
Pejak Vukainov
Pejak Radosavov
Radosav
ivko??
Vukain

Komlen? Radojev, doljak
sin spomenutog
V uja Radohne
Radobrad Radojev
Ilija, brat spomenutog
Novak,
Pop Nikola
Pop Pava!
Radko Vujanov
m Pachunta, Pachyntha u Vukovskoj upaniji (Cs<i.nki,
o.c., IL, p. 286). Batschatin, Pachetin 1698.
o.c., p. 53, 68). Selo zapadno od Bradina.
281
Dragojla Radmanov
Jovan Radmanov
Vrane, doljak
Nikola Radevac
Cvetko
Radosav Jovanov

Nikola Vukosavov
Radohna Cvetkov
52, vratnica: 51, biro v: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 51
Penica, kejla: 440
Napolica, kejla: 442
16.624
2040
5328
3376
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Desetina od vina, pinta 25
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
364
625
260
400
Ill
139
!OO
913
prodaju i klanje 1568
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 1400
Mezra Tomainci, drugo ime Tomain,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 620
M ezra Ivanin, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 150
M ezra Sek Falo, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 200
M ezra Andrinovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 200
M ezra Godfalo, pripada spomenutom
Livada Ilije Vukovog
Prihod od desetine i resmova 270
M ezra Malo Godfalo, pripada spomenu-
tom
Prihod od desetine i resmova 27 4
Mezra Koedin? s vinogradima, pripada
spomenutom
Prihod od desetine i resmova 552
282
M ezra Jar(e)dan, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova ll OO
M ezra Lazarovci, pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova 150
M ezra Gacka, kod sela pripada
Erdutu
Prihod od desetine i resmova 1200
10/160
Selo Lovac'", pripada Erdutu
Radivoj Vladisavov
Marko Grgurov
Vid Grgurov
tefan
Nika
Novak Martinov
Matijaev
Jovan Lubinkov
V ulina Petrov
Grgur, doljak
Janko
Marko, brat spomenutog
ll
Livada Abdije Ibrahim-begovog
Prihod od desetine i resmova 2008
Vratnica ll 440
Penica, kejla: 50 600
Napolica, kejla: 30 240
Porez na drva i vrt 77
Desetina od konica 50
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 50
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 20
Desetina od s porezom na tapiju 15
Porez na sitnu stoku s torarinom !OO
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 200
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 161
Pola na mezri Sek? Sa vela?, pripa-
da selu Lovas
Prihod od desetine i resmova 775
s
19
Louaz, Lowaz, Lowazy u Vukovskoj upaniji (Cs<in-
ki, o.c., ll., p. 331). Lovass, Lovas 1698. (Mauran, o.c.,
p. 72, 75; o.c., p. 68). Rudina Lovas
od Vere.
Selo Trpinja'", s Lapanci l
Grgurevci, pripada spomenutom
Dragojla, doljak, knez
Laza, sin spomenutog
Jovan
Ivan, sin spomenutog
Radman Ivanov
sin spomenutog
.... Vranea
Perina, doljak
ivko
Vujica Bogojev
Rado Radosavov
Vujica Cvetkov
Petar Vuka
Ilija Radovanov
ll, knez: l
Naputena je zemlja na koritenje stanov-
nicima (koriste je) spomenutog sela. S po-
menuti su ondje ranije umu i
napravili a sada je, kako su oni otili
i preselili se na drugo mjesto, zemlja ostala
naputena.
Prihod od desetine i res mova 5200
Vratnica ll 440
Penica, kejla: 200 2400
N apolica, ke j la: 150 1200
Porez na drva i vrt 77
Desetina od konica 72
Desetina od sijena 55
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe !OO
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 52
Desetina od s porezom na ta piju 42
Porez na sitnu stoku s torarinom 262
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 300
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Obradi va zemlja raje spomenutog sela na
mezri Gornja Trpinja
Prihod od desetine i res mova 100
11/144
Selo Doman"' (Doman?), pripada Erdutu
Vujin Radovanov, knez
Ilija Strahinje, knez
Manojlo, brat spomenutog
Jaka
Mita?
Dragia Miloev
Draga
Jovan, sin spomenutog
Resan Dragaev
Milo
Jovan Grgurov
Peria?

Radojka
Radivoj
!stepan, doljak
Radin, sin spomenutog
!stepan,
Vuka
Smoljan Vuka
Vukdrag Pavuna
Nikola J
Koja Hreljin
Ostoja Hreljin
Todor Radovanov
Stojan Todorov
Radovan, doljak
Cvetko Kalinov
Vukas??
Kostadin
Radohna, doljak
Mihajlo Vuka
Milat, doljak
Petar Radosavov
29
Prihod od desetine i resmova 5904
Vratnica 20 1160
Penica, kejla: 200 2400
Napolica, kejla: 160 1280
Porez na drva i vrt 169
Desetina od konica 50
s
2
n Terpune, Terpenye, Terpena, Terpine u Vukovskoj
upaniji (Csanki, o.c., Il., p. 357). Terpinia 1698.
(Mauran, o.c., p. 71; o.c., p. 53, 54, 60). Selo
Trpinja od Bobote.
Doman, Daman u Vukovskoj upaniji (Cs8.nki, o.c.,
Il., p. 305). Selo Doman nalazilo se blizu i zapadno od

283
Desetina od sijena 145
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 56
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 21
Desetina od s porezom na ta piju 45
Porez na sitnu stoku s torarinom 200
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 200
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 178
M ezra Bobota, kod spomenutog sela, pri-
pada spomenutom
Livada Ilije Strahinjinog
Prihod od desetine i res mova 480
Mezra Ferefin? (Mezejin?), kod spome-
nutog sela Do man, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 450
Mezra Gornja Trpinja, pripada spome-
nutom, izuzev obradivu raje sela
Trpinje
Prihod od desetine i resmova 740
Mezra Podoraje, izmedu
i Trpinje, pripada Erdutu
Prihod od desetine i resmova 250
Mezra Vojvodinci, u blizini rijeke Vuke,
pripada Erdutu
Prihod od desetine i resmova 300
10/161
KASABA DALJ'" s mezrama Jama i
Nemetin i pristojbom od tjedne trnice
i (godinjih) sajmova, porezom na kla-
onicu i Alije, zaima, pripada
Erdutu
Mustafa-beg, zaim
Behlul-beg, zaim
Ali,
Jusuf, spahija
Husrev Kurdov, spahija
Jusuf, zapovjednik ode, spahija
na batini Alijin, sa umom
za (batine mea baltalik)
Sinan, na batini sa liva-
dom i ostalim zemljitem (erazi-i sayire)
Bali, spahija
Husein, spahija
Husein, spahija
284
Mehmed Huseinov
Hamza, zapovjednik buljuka
Huda verdi, hatib (propovjednik)
Jahja, imam
Bajezid hade Balija
J unus, mujezin
Ahmed hade, mujezin
Dervi, kajjim (posluitelj)
ejh Husein
Ali, reis
Memi, (zamjenik)
Pervane, hamamdija
Husrev, telal
Osman Abdullahov, trgovac
Mustafa, trgovac
Piri Mahmudov, trgovac s vlastitim
kom
Dafer Abdullahov, trgovac
Ramadan Abdullahov, trgovac
Mustafa Kurdov
Ferhad aga,
Ahmed baa, bakkal, s vlastitom
(mea ziraatgah-i hud)
Kurd, mesar
Kasim, dede
Husein, dede
Bali, dede
Timur, dede
Omer, dede
Hasan, dede
Memi, vlasnik karavan-saraja
Hudaverdi, ribar
ribar
Husein Alijin
Ibrahim,
Memi,
Bajezi,
Mahmud,
Ahmed, mutabdija
Nesuh, mutabdija
Husein,
Ferhad,
Ibrahim,
"'Dalyo u Vukovskoj upaniji (Csanki, o. e., II., p. 303).
Dalja, Dal, Dallia 1698. (Mauran, o.c., p. 63, 75;
o.c., p. 48, 50, 61, 67). Dalj pored Dunava
juno od Aljmaa.
Mustafa,
Kurd,
Mustafa,
Firuz,
Memi, krznar
nesuh, krznar
Evrenos, brat spomenutog
Ali, tesar (neccar)
Husein,
tesar
Bali, tesar
Musa, tesar
Husein,
Ali, (comlekci)
Mehmed, (comlekci)
Timur, staretinar (eskici)
Husrev Mahmudov
Nervane Abdullahov
Ahmed, ribar
Dafer, trgovac platnom (basmaci)
Dafer, sin
Osman Abdullahov
Kurd baa Abdullahov
Mustafa Kurdov
Hemdem?, pisar
Mehmed Huseinov
Zulfikar Abdullahov
Crni Jahja Abdullahov
Memi
Mahmud, zapovjednik buljuka
Ali Arslanov
Memi Hamzin
Veli irmerdov
Gazi Balijin
Behram Abdullahov
Hasan Balijin
Hamza, baa, Alijin
Murad Jusufov, bozadija
Mustafa
Ibrahim Abdullahov
Osman Abdullahov
Mustafa, kalajdija
Hasan, tesar
Omer Velijin,
Kurd Mehmedov
Hasan Mehmedov
ahman, teknedija drvene po-
sude raznih
Bali Ejnehanov
Ibrahim Alijin
111145
Osman Mehmedov
Osman Abdullahov
Behram Divane
Ferhad, pastir (sigirtmac)
Turhan Huseinov
Dafer Abdullahov
Abdurrahman, kirdi (kiridija)
spomenute kasabe, koja pripa-
da Erdutu
Jakab, doljak
Dula, doljak
Dimitar, doljak
Vuk
Pavle
Radovan, doljak
doljak
Andrija,
8
Mustafa-vojvode, zaima; to su li-
vada, njive, mala uma i s
trenjama (kiraslik), koje on uiva na
osnovi erijatske dozvole i tapije vlasnika
zemlje, a u granicama kasabe Dalj. Gra-
nice svakog od njih poznate su i upisane
u njihovim buddetima i temessucima
(potvrde i priznanice ).
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 8
Penica, kejla: 559
Napolica, kejla: 450
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
15.400
320
6708
3600
56
450
235
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe 352
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Porez na sitnu stoku s torarinom
Vodenica, 3, porez
Vinogradi muslimana, dunuma
70po 5
ISO
200
350
150
350
285
Desetina od vina, pinta 25 l OO
Pristojba od tjedne trnice i sajmova 1500
Res um na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
Prihod od spomenutog
Mustafa-vojvode, zaima, zamjena
za desetine i poreze u gotovom
novcu
30
250
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 599
Ahmed-bega, uz granice spome-
nute kasabe
Prihod u gotovom novcu !OO
Mezra Kivarula?, spomenutog
Ahmed-bega
Prihod u gotovom novcu 200
M ezra Bugarda?, kod spomenute kasabe,
pripada Erdutu
Zemlja Mustafa-vojvode, zaima, u grani-
cama spomenute (mezre)
Prihod od desetine i res mova 1810
Selo Barfalo'" s mezrom Bilanci, pripada
spomenutom
Mihalov
Vujin (Vojin) Miloev
Vukdrag Vuksanov
Pejak Vukmanov
Radman
Pavun Sodar?
Vuk Vuksanov

Vukosav Smolanov
Perosav?
Vujica Radovanov
Cvetkov
Vuk Rankov (Rajkov)
Milija
Vrane Cvetkov
15
Prihod od desetine i resmova 514 7
10/162
Vratnica 15 600
Penica, kejla: 160 1920
Napolica, kejla: 150 1200
Porez na drva i vrt l 05
Desetina od konica 66
Desetina od sijena 75
286
200
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba 100
Desetina od s porezom na ta piju 60
Porez na sitnu stoku s torarinom 121
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 450
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 250
Mezra Gabuna, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 244
Mezra Grgurevci, kod spomenutog sela
Barfalo
Prihod od desetine i resmova
Selo Mezoboroba'", pripada Erdutu
Male, redovnik
sin spomenutog
Vuk trbac(sin trbca?)
Mitrain Radenkov

Radivoj
Herak Radivojev
Vujica Radovanov
Pavun Elkiin
Pop Lazar
Elkia?, sin spomenutog
Vukdrag
Hrelja Radulov
Prodan, sin spomenutog
Nikola
Vukoje, doljak
Vujica Jovanov
Rajin, doljak
Milija Milkov
16
120
Prihod od desetine i res mova 5520
Vratnica 15 600
m Barfalwa u Vukovskoj upaniji (Cs3.nki, o.c., Il., p.
293). Barfalva, Barvala 1698. (Mauran, o.c., p. 59;
o.c., p. 53, 54, 68). Rudina Barvala
Bobote i

B artaba, Boraba, Boromba, Baraba u Vukovskoj


niji (Csanki, o.c .. ll., p. 297). Babotscha 1698.
o.c., p. 44, 54, 68). Selo Bobota juno od sela Vere.
Penica, kejla: 165
N apolica, kejla: 160
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na ta piju
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
1980
1280
111
300
80
211
60
80
343
275
te porezom na vinsku burad 200
Mezra Kabalak, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 880
M ezra Balindfalo, kod spomenutog sela,
pripada Erdutu
Osim? (cuz) Livade Murad vojvode,
ZaJma, u granicama spomenute
mezre, godinje 5
Prihod od desetine i resmova 350
Mezra Modruka, pripada spomenutom
Livada Veli, hade, tobdije u Osijeku (an
topcuyan-i Osijek)
Prihod od desetine i resmova 400
11/146
Selo Malo Seli s desetinom od riba
(ulovljenih) u rijeci Vuki i jezeru, u grani-
cama spomenutog sela; pripada Erdutu
Kaber? Andraev
Miko
Bered? Ferkaev
Virtan Balaev
Mika, doljak
... tefanov
Jano
Grgur Mikloev
Vikom Andraev
Grgur J anoev
Bala Fabijanov
Miklo Andraev
Dijak (pisar?) Jano
Dijak Itvan
Ki, (sin?) Milainov
Dobo Alberdov
Mato Pitin
Maker? Balindov
Jano Jankov
Vitor? Alberdov
Andraev
Keresto
Bala
Palov
Janoev
25, vratnica: 24, birov: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 24
Penica, kejla: 170
Napolica, kejla: 160
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
pesetina od lana, bijelog
1 crvenog luka, kupusa 1 repe
6250
960
2040
1080
175
390
125
229
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
!OO
Desetina od s porezom na ta piju 60
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
591
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad SOO
Mezra Veliko kod spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova ll OO
Mezra u blizini spomenutog
sela
Prihod od desetine i resmova 1500
Zemlja Despotov izgon, kod mezre Veliko

Prihod od desetine i resmova 281
Livada Abdurrahmana na mezri
Veliko pripada Erdutu
Prihod od desetine i resmova 20
Livada Murad Vojvode, kod granica mez-
re Balindfalo, pripada spomenutom
Prihod od desetine 20
Selo?, pripada spomenutom
Ilija tefanov


Nalazilo se nedaleko Bobote, nestalo.
287
Radovan
Niko, sin spomenutog
Vukainov
Jovan, sin spomenutog
Raleta? Radanov
Rajak Vukainov
Vujin Vukojev

Mihal Rajakov
Niko, brat spomenutog
Petar
Vuk Milinov
Petar Pavlov
Mihajlo

Vujin Miladinov
Raja? Nike
Obrad Stankov
Vukain MiJatov, knez
16
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 16
Penica, kejla: 160
Napolica, kejla: ISO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
10/163
S2SO
640
1920
1200
112
!OO
80
Ill
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 60
Desetina od s porezom na tap iju 40
Porez na sitnu stoku s torarinom 400
Resu m na svinje s pristojbom na
387 prodaju i klanje
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
Selo Kestenci'", pripada Erdutu
Vujin knez
Vujin
Rajak

Raden
sin spomenutog
288
ivko Radovanov
Raden
ivko
V uja
Milo
Milija
Nike
Vujin Vujice
12
Prihod od desetine i resmova 384S
Vratnica 12
Penica, ke jia: l OO
Napolica, kejla: SO
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od Jana, konopi je, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na tap iju
Desetina od vina, pinta SO
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
480
1200
400
84
2SO
60
190
40
30
200
270
341
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 300
Meua Sirdumen?, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i res mova so
Selo Aljma"' s Drava Sad, pri-
pada spomenutom
Radohna
Radu(k)o Subotin
slh Kerene, Kerchene, Kechenye u Vukovskoj upaniji
(Cs3.nki. o.c., II., p. 322). Kezin, Kestenche, Kesztenk
1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 63, 72; o.c., p.
50, 59, 60). Selo Kestenje pored Drave, na smjetaj
rit zapadno od Aljmaa.
m Hagamas, Hagmas, Agmas, oppidum Hagmas, Hag-
hmas u Vukovskoj upaniji (Csanki, o.c., Il., p. 283).
Almasch, Alma 1698. i 1702. (Mauran, o.c., p. 63, 73;
o.c., p. 50, 51, 68). Selo Aljma na utoku Dra-
ve u Dunav.
Drawazad, Drazaad, Drazad ... ubi aqua Draue cadit in
Danubium, oppidum Drazaad u Vukovskoj upaniji
(CsUnki, o.c., II., p. 281 ). Dravasz3.j u
Drave. Nestalo 1526. godine.
Radosav Vladkov
spomenutog
Radi voj, zapovjednik ode
VukCvetkov
tefan
Vlajo? Vukosavov

Marko
Bala
Belav?, sin spomenutog
Milo
Jovan, sin spomenutog
Milo Prilinov
ivko
Nedelko Vladisavov
Pe ja
Radosav
Vuk, sin spomenutog
11/147
Lalin? Vuksanov
Jovanov
Jovan Uglein

Vukdrag Radojev
Petrina, sin spomenutog
Vuk
Ilija Janice?
Pavo
Radoje
Bogdan Vuka
Vuk Stojin
Radoje Vukdraga
Mihal Matijinev
Radoje Ivanov
Miloev
Anto! Balaev
ivko Miloev
Radoje B makov
Cvetkov
Pavo, brat spomenutog
Vuk, lupe (haramzade-kopile)

Radin Vuka
Ilija Rajakov
Kelemen
Toma Bra jakov
... Pavlov (Pavlo)
42, vratnica: 41, birov: l
Batina Kasim-pae, dre je Musta-
fa-vojvoda, zaim, i na osnovi
sudske erijatske odluke
Batina (bag ce) s vinogradom,
za spomenutog zaima, na osnovi sud-
ske odluke, u granicama spomenutog sela
Prihod od desetine i resmova 9000
Vratnica 41 1640
Penica, kejla: 182 2184
Napolica, kejla: 222 1676
Porez na drva i vrt 294
Desetina od konica 300
Desetina od sijena 220
Desetina od Jana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 222
Desetina od s grahom, desetina
od slan utke i boba 92
Desetina od s porezom na tap iju 89
Porez na sitnu stoku s torarinom 740
Desetina od vina, pinta 1SO 600
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 413
Prihodi od s vinogradom i
spomenutog zaima i
zamjena za desetine i
poreze u gotovom novcu, godinje 30
Baduhava s poljarinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad SOO
Selo Velika Torda'", drugo ime Uzun Ki-
lisa (Druga Crkva), pripada Erdutu
Rajak Milakov
Cvetko Jovanov
Vukosav Radojev
Vranje, sin spomenutog
Ivani
tesar (neccar?)
Milak
Milovan Radkov

Sanctus Salvator, possessio Wylak alio nomine


Zenthsaluator, Zenthsalwator, oppidum Zenthsaluator u
Vukovskoj upaniji (Csanki, o.c., II., p. 287). Klissa,
Kliza (Mauran, o.c., p. 69, 75; o.c., p. 54,
68). Za turske vladavine nazvano Uzun Kilisa = Duga
Crkva. Danas selo Klisa od Osijeka.
289
Radul, sin spomenutog
Vujica
Bogdan
Dragoje
Milo, sin spomenutog
Radoje Radosavov
Vukoman Radovanov
Radosav, doljak
Radul Radovanov
Gvozden Radosavov
Jaka, zidar
Rajak, doljak
Manojlo, doljak
....
N knez
19, knez: l
Livada Mahmudov Murad-bega, po od-
redbi tapuname vlasnika zemljita
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 19
Penica, kejla: 170
Napolica, kejla: 160
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
647S
760
2040
1080
133
soo
9S
244
od slanutka i boba 102
Desetina od s porezom na tapiju 49
Porez na sitnu stoku s torarinom 300
Resum na svinje s pristojbom na
S06 prodaju i klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 676
10/164
M ezra Kolud s livadama pokraj spome-
nutog sela Velika Torda, pripada Erdutu
Prihod od desetine i res mova 82S
Selo Borheva'" s mezrom Irik i
obradivim zemljitem raje spomenutog
sela na mezri Mala Makovci, pripada
spomenutom
Radoda (starjeina)
Vukaa Jovanov
Radosav, doljak
290
Marko Jovanov
Herjak?, sin spomenutog
Dimitre Kragujev
Vujin Jovanov
Dragina Pavkov
Rajak, sin spomenutog
Cvetko Vuka
Vuka Mrkin
Vuk, sin spomenutog
Dragojlo Vujanov
Pa val
Manojlo, doljak
Vukdrag
Nedelko Vuka
Radoje
Cvetko
Jovan Vuka
Pavko Vladisavov

Manojlov
Radul
Cvetko
Radan
Vujica Raduev
Smol(j)an
. Mihajlo,
2S, (starjeina): l
Prihod od desetine i resmova 6000
Vratnica 2S l 000
Penica, kejla: ISO 1800
Napolica, kejla: ISO 1200
Porez na drva i vrt 181
Desetina od konica 240
Desetina od sijena 130
Desetina od lana, konoplje, bijelog
i crvenog luka, kupusa i repe 200
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 100
Desetina od s porezom na tapiju 60
Porez na sitnu stoku s torarinom 2SO
Boroth, possessio Borh, oppidum Borok, Boroh
u Vukovskoj upaniji (Cs3.nki, o.c., Il, p. 280). Borovo
1698. i 1702. o.c., p. Sl, 60, 67, 69). Borovo
u blizini Vukovara.
Irygh, lrugh, Wrwgg, Irwg u Vukovarskoj upaniji
(Cs3.nki, o.c., ll., p. 319). Selo Irig u blizini Borova, ne-
stalo.
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 439
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 400
Pola mezre Se k? Savula?, pripada Erdutu
Prihod od desetine i resmova 77S
Selo Liget'
30
? s m ezrom Benievo, pripada
spomenutom
Radota Cvetkov
JovakVuka
Ivan Ilijin
Vukain Radivojev
Radovan, sin spomenutog
117148
Petar Radojev
Jovan, sin spomenutog
... , pridolica
Radivoj Vuka
Milosav, brat spomenutog (Radivoja)
Nikola Anto lov
tefan
Lazar Milosavov
Ilija, sin spomenutog
Movak Ilijin
ll
Prihod od desetine i resmova
Vratnica ll
Penica, kejla: 69
Napolica, kejla: 70
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
2640
440
828
S60
77
ISO
ss
4S
od lana, konoplje, bijelog
1crvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba so
Desetina od s porezom na tapiju 40
Porez na sitnu stoku s torarinom 6S
Resu m na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje 130
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 200
M_ezra kod spomenutog sela
Lzget
Prihod od desetine i resmova 7S4
M ezra Belina, kod spomenutog sela, pri-
pada Erdutu
Prihod od desetine i resmova 4S2
Selo Palagar'" s mezrom Veliki Nakov-
ci, pripada Erdutu
Husein Hamzin, 22
Firuz Alijin, 22
Husein Hizra, 22
Mustafa Abdullahov, 22
Sefer Iskenderov, 22
ivko Stojanov, knez
Ilija, brat spomenutog
Dragoj lo, brat spomenutog
Nikola Bartolov
Ostoja, sin spomenutog
.... Vukaina
Vujan Markov
Vujin (Vojin?), sin spomenutog
Pridrag Radosavov
Gojko Karanov
Radoje
Radota
V rane
Radoje Radkov
Vuka
Radosav, doljak
Petar
Cvetko, brat spomenutog
Radi voj
J ovan, sin spomenutog
Vujica Bogdanov
Cvijan, sin spomenutog
Mihajlo Radmilov (Radmil)
ivko, sin spomenutog
V uja (Voja), doljak
Radovan, sin spomenutog
Radoje Vukosavov
Vujica, sin spomenutog
Radovan
Jovan
Lygeth, Liget Pacsinta u Vukovskoj upaniji (Cs<lnki,
o.c., II . p. 330). Ligeth, Liget 1698. i 1702. (Mauran,
o.c., p. 70 .. 72; o.c., p. 53, 60). Staro selo Liget
kod danas vjerojatno rudina Staro Selo
od
5
'
1
Pargar, Palo gar, Polgar u Vukovskoj upaniji
(Csankt, o.c., IL, p. 344). Staro selo Palagar sjeverno od
nestalo.
291
Vukdraga
Petar, sin spomenutog
Petar
... , brat spomenutog
Milija
Mileta?, brat spomenutog
Radan Borovac
Vukdrag T odora
Vuk, sin spomenutog
Obrad Ivanov
Dobrica
Jovan Radovanov
Pop Radovan
Rajin, doljak
34, 29, muslimana:
5, knez: l
Prihod od desetine i resmova
Porez na zemlju
Vratnica 29
Penica, kejla: 170
Napolica, kejla: 160
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
Desetina od s grahom, desetina
od slanutka i boba
Desetina od s porezom na tapiju
Porez na sitnu stoku s torarinom
Resum na svinje s pristojbom na
7000
liO
1160
2040
1080
238
515
170
222
62
44
502
prodaju i klanje 532
Baduhava s polj arinom i mladarinom
te porezom na vinsku burad 325
101165
Selo Tordinci"', pripada Erdutu.
Pitin
Toma Makarov
Fare? Bradaev
Vinko Tomaev
Vinko Tarvaev
Fare? Tomaev
Matijin
tefan Romanov
Fabijan Filipov
Bala, sin spomenutog
292
Balaev
Grgur
Bala?
VukMatijin
Andra Adamov
Imre, sin spomenutog
Fabijan
Grgur, sin spomenutog

Marko
pridolica
Mata Iliev
Ivani Dimitrov
... Sabo
Lore?
tefan
Pavo
Tomaev
Matijin Mikloev

Toma
Grgur Karaevac
Pavo
Vuk, sin spomenutog
... Balaev
Petar Antolov
Andrija I vojev
Pavo
Mihal Dikanov
Pavko, pridolica
Anbru Golovec?
.... Adamov
Ferencov
Vuk
Mihal, pridolica
Stevan (Itvan?) Mikin
tifa? Pitin
Jano Ambruev
sin spomenutog
Miklo
Anto!
m Possessio Thord, Tard, Tardh u Vukovskoj upaniji
(Csanki, o.c., IL. p. 356). Tordincz, Tordinz, Tardinze,
Turdincz 1698. i 1702. (Mauran. o.c., p." 56-59, 70;
o.c., p. 44, 45, 47, 53, 61, 67). Selo Tordinci
sjeverno od Ostrova.
Vuk Petrov

Toma
imun ltvanov
Mika Grgurov
Nemre??, doljak
Dula, pridolica
53, vratnica: 52, birov: l
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 52
Penica, kejla: 282
Napolica, kejla: 222
Porez na drva i vrt
Desetina od konica
Desetina od sijena
Desetina od lana, konoplje, bijelog
icrvenogluka,kupusairepe
9700
2080
3384
1676
371
540
265
150
Desetina od s grahom, desetina
od slanu tka i boba 100
Desetina od s porezom na tap iju 40
Desetina od vina, pinta 50 200
Porez na sitnu stoku s torarinom 299
Resum na svinje s pristojbom na
prodaju i klanje
Baduhava s polj arinom i mladarinom
296
te porezom na vinsku burad 300
11/149
Pola na mezri Petrovci, kod spo-
menutog sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 400
Mezra kod spomenutog
sela, pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova 450
Mezra Lovetinci, kod spomenutog sela,
pripada spomenutom
Prihod od desetine i resmova l 000
Mezra Felkuevci, u blizini spomenutog
sela
Prihod od desetine i res mova 500
Selo Ontin
533
, sa zemljom Selite i
mezrom Hrepan?, pripada Erdutu
Toma
J aka,
Mata, sin spomenutog
... Farkaa
Petar, sin spomenutog
tefan Galov
Toma Balaev
Matijin
Martin
Abram
Mata
Mihal
Gapar
Mata, pridolica
Mika Martinov
Jakob Grgurov
Pitin
Egyed, sin spomenutog
Lora? Dimitrov
Toma, sin spomenutog
Ilija Tomaev
Ferenc
J aka tefan ov
tefan
Grgur, pridolica
Virtan
Gal Mihalov
MataLackov
Virtan
Mika
Toma Balkov
tefan
Varga (Varga
29, vratnica: 28, birov: l
Ahmeda, sina Mustafinog, ugra-
nicama spomenutog_ sela. Ranije su to
bile zemlje i livade Stefana i
Po odredbi tapuname vlasnika zemlje i po
sudskoj odluci.
Li v ada Mustafe, spahije, u granicama spo-
menutog sela, godinje
Zemlja No(e)kovci, u granicama spome-
nutog
Prihod od desetine i resmova
Vratnica 28
Penica, kejla: 150
Napolica, kejla: 120
6200
1120
1800
960
''"' Onth, Onoch, Anth u