Sie sind auf Seite 1von 9

BIBLIOGRAFIJA radova vojnokrajike tematike u digitalnom katalogu NSK (1981.-2012.) Bach, Franz.

Povijest Otoke pukovnije: o nastanku ovoga kraja, njegovim iteljima i njihovim sudbinama. Preveli Manuela Svoboda, Milan Kranjevi. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2011. Beri, Duan M. Slavonska vojna granica Zagreb: Prosvjeta; Sarajevo: Institut za istoriju, 1984. u revoluciji: 1848-1849.

Buczynski, Alexander. Organizacijski oblik vojnog komuniteta Bjelovara.Bjelovarski zbornik 4/5 (1994): 9-18. Buczynski, Alexander. Organizacija policije i pravosu a u Vojnoj krajini.Povijesni prilozi 13 (1994): 77-109. Buczynski, Alexander. Gradovi Vojne krajine. Sv.1, 2. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 1997. Buczynski, Alexander. Stvaranje vojnih komuniteta Bjelovara i Petrinje. Povijesni prilozi 10 (1991): 83-102. Ceri, Lidija. Varadinski generalat u slubi apsolutistikih tenji Bekoga dvora.Povijesni prilozi 28 (2009): 109-127. ebotarev, Andrej. Gra a za prouavanje upravnog sustava krajikih pukovnija (17461873) s posebnim obzirom na Ogulinsku krajiku pukovniju br. 3. Arhivski vjesnik. 3435 (1991-1992): 195-212. ebotarev, Andrej. Statistika djelatnost Ogulinske krajike pukovnije i njezina dokumentacijska gra a: (1746.-1873.).Povijesni prilozi 11 (1992): 113-176. orali, Lovorka. Barun Maksimilijan Gall i Brinjsko-lika buna 1746. godine. Godinjak Njemake narodnosne zajednice (2002): 45-51. osi-Bukvin, Ivica. penzle - doprinos obrtnika Nijemaca u proizvodnji tradicionalne odjee okaca - Graniara u Cvelferiji, tj. Brodskoj i Petrovaradinskoj pukovniji. Godinjak Njemake narodnosne zajednice .... (2005): 239-252. osi-Bukvin, Ivica. Preustroj Slavonsko-srijemske granice. Hrae 8 (2003): 57-62. osi-Bukvin, Ivica. Slavonska Vojna krajina i selo Stroinci kao njen dio : (I.). Hrae (1997): 49-63.

Dubravica, Branko. Politiko-teritorijalna podjela i opseg civilne Hrvatske u godinama sjedinjenja s vojnom Hrvatskom 1871.-1886. Politika misao 38 (2001): 159-172. ami, Antun. Graniarski vojni slubenici zabiljeeni u maticama upa Vrhovine i Garina.Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 1 (1991): 119-156. Egger, Rainer.Dvorsko ratno vijee i Ministarstvo rata kao sredinji upravni organi Vojne krajine. Arhivski vjesnik 34-35 (1991-1992): 139-155. Moaanin, Fedor, Mirko Valenti. Vojna krajina u Hrvatskoj: [katalog izlobe: Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb, 1981]. Zagreb: Povijesni muzej Hrvatske, 1981. Fras, Franz Julius. Cjelovita topografija karlovake vojne krajine. Prevela Zlata Derossi; prijevod redigirao, preveo latinske tekstove i prepjevao njemake stihove Anton Benvin. Gospi: Biblioteka Like upe, 1988. Gavrilovi, Slavko. Gra a za istoriju Vojne granice u XVIII veku. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 1989. Golec, Ivica. Banska krajina u djelima sveenika Josipa Maria (1807.-1883.) i Pavla Lebera (1844.-1919.). Croatica Christiana periodica 30 (2006): 155-176. Golec, Ivica. itaonica Banske krajine u kontekstu sazrijevanja stranako-politike scene na krajikom podruju : (1873.-1881.). asopis za suvremenu povijest 38 (2006): 267-296. Golec, Ivica, Damir Matanovi. Problem ukidanja vojnih komuniteta u Vojnoj krajini na primjerima Broda na Savi i Petrinje. Povijesni prilozi 25 (2006): 183-192. Golec, Ivica. umarski odnosi u Banovini : vaan segment razvoja umarstva Vojne krajine (1787.-1871.). Povijesni prilozi 25 (2006): 169-202. Golec, Ivica. Vojni komunitet Petrinja kao gospodarsko i prosvjetno-kulturno sredite Banske krajine: (1777. - 1871.). Sisak: Dravni arhiv u Sisku Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2003. Golec, Ivica. Cehovsko obrtnitvo Banske krajine i vojnog komuniteta Petrinja : (1777.1871.). Povijesni prilozi 21 (2002): 109-129. Golec, Ivica. Gra anska policija (Buerger-Militz) i Streljako drutvo vojnog komuniteta Petrinje : (1808.-1871.). Petrinjski zbornik 2 (1999): 17-27. Golec, Ivica. Prilog poznavanju poljoprivredno-umarskih odnosa u vojnom komunitetu Petrinja: (1777-1871). Radovi 30 (1997): 49-63. Grnfelder, Anna Marija. Grad Senj u europskoj kartografiji 16. i 17. stoljea. Senjski zbornik 27 (2000): 47-172.

Grnfelder, Anna Marija. Senj i njegovi kapetani: prilog povijesti austrijske uprave u Vojnoj krajiji u 16. stoljeu. Senjski zbornik 23 (1996): 141-160. Holjevac, eljko, Nenad Moaanin. Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i Hrvati pod vlau Osmanskoga Carstva u ranome novom vijeku. Sv. 2. Zagreb: Leykam International, 2007. Holjevac, eljko. Vojnokrajiko ustrojstvo kao imbenik mentaliteta stanovnika Like. Rijeki teoloki asopis 13 (2005): 175-184. Holjevac, eljko. Brinjsko-liki ustanak 1746. godine. Samobor: Meridijani, 2004. Holjevac, eljko. Gospi u Vojnoj krajini: (1689.-1712.-1881.): (prilog slici gospike prolosti). Samobor: Hrvatski zemljopis; Gospi: Matica hrvatska; Zagreb: Institut durtvenih znanosti "Ivo Pilar": Zavod za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu, 2002. Holjevac, eljko. Gospi u Vojnoj krajini. Lika revija (2001): 13-23. Horvat, Darko. Vojna krajina u doba francuske vladavine. Lucius 1 (2002): 101-113. Ivanevi, Nikola. Slobodan seljak i vojnik: socijalna istorija Vojne krajine prema istoimenom djelu austrijskog istoriara Karla Kasera. Ljetopis Srpskog kulturnog drutva "Prosvjeta" 3 (1998): 443-502. Ivelji, Iskra. Banska Hrvatska i Vojna krajina od prosvijeenog apsolutizma do 1848. godine. Zagreb: Leykam 2010. Ivetic, Egidio i Drago Roksandi, ur. Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium : approaching the "Other" on the Borderlands Eastern Adriatic and beyond 1500-1800 / Fourth International Conference of the International Research Project "triplex Cinfinium"-Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium-Religions, Cultures, Societies, political Structures of the"Other" in the Eastern Adriatic (15th-19th Centuries), Padova, 25-27 March 2004. Padova: Universita degli studi di Padova, Dipartimento di storia; Zagreb: Sveuilite u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zavod za hrvatsku povijest, 2007. Jovi, Spiridon. Etnografska slika slavonske vojne granice: [posveeno 200-godinjici Prvog srpskog ustanka]. Preveo s nemakog Strahinja K. Kosti. Beograd: igoja tampa, 2004. Jurii, Ivan. Karlovaki generalat u reformama Habsburkoga dvorskog apsolutizma. Primjer Hildburghausenovih reformi (1737-1749.). Ph.D. diss., Filozofski fakultet u Zagrebu, 1998.

Jurii, Ivan. Financiranje Karlovakog generalata za njegova preustroja, 1746. godine. Radovi 30 (1997): 43-47. Jurii, Ivan. Ekskorporacije (1784-1793) i reekskorporacije (1793-1795) prekokupskih dobara. Historijski zbornik 48 (1995): 255-259. Jurii, Ivan. Saeci spisa o organizaciji Karlovake Vojne krajine od 1733. do 1763. iz Ratnog arhiva u Beu. Radovi 28 (1995): 264-265. Jurii, Ivan. Dva priloga o razgranienju Zagrebake biskupije i Banske krajine potkraj 18. stoljea. Radovi 26 (1993): 305-322. Jurii, Ivan. Primjedbe krajikih vlasti na popise teta prouzrokovanih u prekokupskom dijelu posjeda Zagrebake biskupije u razdoblju od 1784. do 1793. kad je bio inkorporiran u Bansku Krajinu. Radovi 24 (1991): 217-228. Karaula, Ivan. Temeljni zakon Vojne krajine 1807. i imovno stanje slakovakih seljaka graniara. Hrae (1997). 93-98. Karaula, eljko. Neki prilozi povijesti Varadinske krajine i Vojnog komuniteta Bjelovar do 1848. godine i uloga nekih istaknutih pojedinaca. Podravina 7 (2008): 112123. Karaula, eljko. Vojni komunitet Bjelovar u proljeu naroda 1848.-1849. godine. Cris (Krievci) 8 (2006): 146-153. Kaser, Karl. Slobodan seljak i vojnik: [povojaenje agrarnog drutva u Hrvatskoslavonskoj Vojnoj krajini (1535 - 1881.). Preveo Josip Brki. Zagreb: Naprijed, 1997. Kljaji, Josip. Vojnokrajiki ardaci u Slavonsko-srijemskom Posavlju u 18. i 19. stoljeu. Povijesni prilozi 21 (2002): 131-158. Kljaji, Josip. Zapovjednici brodske tvr ave i naelnici grada Broda u 18. i 19. stoljeu. Scrinia Slavonica 2 (2002). 16-45. Kljaji, Josip. Ustroj slavonske vojne granice u 18. stoljeu. Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 6 (2001): 193-222. Kovaec, Deana. Carsko kraljevsko glavno zapovjednitvo u Zagrebu kao krajika zemaljska upravna oblast. Arhivski vjesnik 34-35 (1991-1992): 165-172. Kruhek, Milan. Krajike utvrde i obrana hrvatskog kraljevstva tijekom 16. stoljea. Zagreb: Institut za suvremenu povijest, 1995. Kruhek, Milan. Izgradnja obrambenog sustava Slavonske granice u tijeku 16. stoljea. Povijesni prilozi 11 (1992): 3-38.

Kruhek, Milan. Obrambena arhitektura Hrvatske i Slavonske Vojne krajine u 16. stoljeu. Ph.D. diss., Filozofski fakultet u Zagrebu, 1989. Kudeli, Zlatko. Isusovako izvjee o krajikim nemirima 1658. i 1666. godine i o maranskom biskupu Gabrijelu Mijakiu: (166.-1670.). Povijesni prilozi 26 (2007): 119182 Kudeli, Zlatko. Maranska biskupija : Habsburgovci, pravoslavlje i crkvena unija u Hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini : (1611.-1755.). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2007. Kuenzl, Rudolf. Povijest Krievake i ur evake graniarske pjeake pukovnije. Prevela: Danijela Marjani. Bjelovar: Dravni arhiv u Bjelovaru, 2008. Kussan, Paul. Kratka povijest Tree ogulinske narodne graniarske pjeadijske regimente / prema sabranim spisima i poveljama Paula Kussana, upravnog kapetana. Prevela Sonja Perkovi. Zagreb : Srpsko kulturno drutvo "Prosvjeta", 2010. Landeka, Marko. Zakonodavstvo u Vojnoj granici od 1871. do 1881. godine.Hrae12 (2008): 65-74. Landeka, Marko. Prilog za povijest upanje u XVIII stoljeu. upanjski zbornik (1992): 47-52. Lazanin, Sanja. Grof Josip Rabatta i slika hrvatskih krajinika (kraj 17. i poetak 18. stoljea). Migracijske i etnike teme 19 (2003): 413-432. Ljubovi, Enver. Senjska kapetanija od 1470. do 1746. godine. Usponi (Senj) (1997): 189-197. Martinovi, Ivan. Iz povijesti Vojne krajine. Vinkovci: "Privlaica", 1994. Marjani, Danijela. Izvjee o evidentiranju izvora za povijest Vojne krajine: fond Militaria u tajerskom zemaljskom arhivu u Grazu: Graz, rujan-listopad 2002. Arhivski vjesnik 45 (2002[i.e. 2003]): 317-325. Matanovi, Damir. Grad na granici : slobodni vojni komunitet Brod na Savi od sredine 18. do sredine 19. stoljea. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, Podrunica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2008. Matanovi, Damir. Nametnuta dvojnost: nastanak slobodnog vojnog komuniteta Vinkovci (1765.-1787.). Scrinia Slavonica 6 (2006): 183-193.

Matanovi, Damir. ivot uz obale Save od 1750. do 1850. Kolo (1995) 13 (2003[i.e. 2004]): 351-358. Matanovi, Damir. U izbore radi novca ili financijsko poslovanje uprave vojnog komuniteta Brod na Savi 1753.-1787. Scrinia Slavonica 4 (2004): 149-160. Matanovi, Damir. Tvr ava Brod i vojni komunitet Brod na Savi kao paradigma odnosa vojnika i civila u Vojnoj krajini. Povijesni prilozi 21 (2002[i.e. 2003]): 193-202. Matanovi, Damir. Vojni komunitet Brod na Savi : drutvena i ekonomska struktura vojnokrajikog grada : 1753.-1848. Ph.D. diss. Filozofski fakultet u Zagrebu, 2003. Matanovi, Damir. Naela funkcioniranja unutranjeg pukovnije: (1769.-1857.). Povijesni prilozi 21 (2002): 97-108. trita Brodske

Matanovi, Damir. O osnutku vojnog komuniteta Brod na Savi. Scrinia Slavonica 2 (2002): 7-15. Matanovi, Damir. O nekim aspektima sanitarnog kordona u Babogredskoj satniji. Godinjak za kulturu, umjetnost i drutvena pitanja (2001[i.e. 2002]): 113-123. Matanovi, Damir. Novaenje u Brodskoj pukovniji po popisima mukaraca pukovnije od 1755. do 1808. godine. Scrinia Slavonica 1 (2001): 43-57. Matanovi, Damir. Trgovina u sustavu Vojne krajine: 7. brodska pukovnija 1807.1850. Acta historico-oeconomica (Zagreb) 23/24 (1996/1997): 100-106. Mati, Tomislav. Severinska buna 1755. : uvod u povijest grada Bjelovara. Hrvatski sjever (akovec) 11 (2006[i.e. 2007]): 55-60. Mauran, Ive. Osnivanje vojne granice u Slavoniji 1702. godine. Osijek: Dravni arhiv, 2005. Miculian, Antonio. Gli Ausburgo: i confini militari: Vojna Krajina e le fortezze venete in Dalmazia in eta moderna. Atti (Centro di ricerche storiche, Rovigno) 33 (2003[i.e. 2004]): 193-226. Milkovi, Kristina. Poloaj asnika prema zakonskoj regulativi za Vojnu krajinu: Krajika prava (1754.) i Osnovni krajiki zakon (1807.). Povijesni prilozi 25 (2006): 161-182. Orban Kljai, Mica, Josip Kljaji. Statistiki opis brodske pukovnije iz treeg desetljea 19. stoljea. Scrinia Slavonica 3 (2003): 567-635. Pavlievi, Dragutin. Elaborat Mojsija Baltia o kunim zadrugama u Hrvatskoj. Arhivski vjesnik 33 (1990): 9-29.

Pavlievi, Dragutin. Krajiko zadruno zakonodavstvo : 1807-1889. Radovi 25 (1992): 149-162. Peters, Marc Stefan. Varadinska Vojna krajina: poseban razvoj jedne mikroregije u Podravini. Podravina (Samobor) 3 (2004): 16-21. Petkovi, Danijel. Putne oznake iz razdoblja Vojne krajine. Godinjak za kulturu, umjetnost i drutvena pitanja (2001[i.e. 2002]): 175-182. Petri, Hrvoje. Varadinski generalat i Krievaka upanija u 17. stoljeu: okoli, ljudi i naselja . Ph.D.diss., Filozofski fakultet u Zagrebu, 2008. Petri, Hrvoje. O Krievakoj natkapetaniji u 17. stoljeu. Cris 5 (2003): 36-45. Planini, Silvana. Krajiko okruno upraviteljstvo (distrikti) i krajike imovne opine u Hrvatsko-slavonskoj krajini. Arhivski vjesnik 34-35 (1991-1992): 173-183. Potrebica, Filip. Brodska pukovnija u zbivanjima 1848. godine. Zlatna dolina 2 (1996): 29-47. Potrebica, Filip. Gradika pukovnija u zbivanjima 1848.-1849. Zlatna dolina 1 (1995): 91-106. Re ep, Milivoj, Olivera Ister. Usporedni prikaz nekih gospodarskih karakteristika Vojne krajine i Provincijala u vrijeme sjedinjenja, a na osnovi popisa stanovnitva iz 1880. Radovi Zavoda za znanstveni rad Varadin 8/9 (1996): 185-193. Roksandi, Drago. Posavska krajina: granica od 1718. do 1739. godine. Ekonomska i ekohistorija 3 (2007): 62-82. Roksandi, Drago. Imperijalna granica i sanitarni kordon u 18. stoljeu. Ljetopis Srpskog kulturnog drutva "Prosvjeta" 9 (2004): 123-141. Roksandi, Drago [et al.], ur. Triplex Confinium (1500.-1800.): ekohistorija: zbornik radova s me unarodnog znanstvenog skupa odranog od 3. do 7. svibnja 2000. u Zadru. Split: Knjievni krug; Zagreb: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveuilita, 2003. Roksandi, Drago. Prirunik o vojnim krajinama u Dalmaciji iz 1783. Ljetopis Srpskog kulturnog drutva "Prosvjeta" 4 (1999): 11-41. Roksandi, Drago, ur. Microhistory of the Triplex Confinium: international project: conference papers / [Colloquy "Triplex Confinium" after the Vienna War (1683 - 1699)], Budapest, March 21 - 22, 1997. Budapest: Institut on Southeastern Europe, 1998.

Roksandi, Drago. Vjerske podjele i (ne)snoljivosti u Vojnoj krajini : hrvatski i srpski etnokonfesionalni nacionalizmi u povijesnoj perspektivi (XVI-XIX. stoljee). Ljetopis Srpskog kulturnog drutva "Prosvjeta" 2 (1997): 62-101. Roksandi, Drago. Vojna Hrvatska = La Croatie militaire: krajiko drutvo u Francuskom Carstvu (1809-1813). Zagreb: kolska knjiga: Stvarnost, 1988. Sekula, Janja. Poeci Vojne krajine : formiranje Krajine u 16. stoljeu. Lucius 4 (2005): 71-102. Slukan-Alti, Mirela. Teritorijalni razvoj i razgranienja Varadinskog generalata (1630.-1771.). Podravina (Samobor) 4 (2005): 7-31. Slukan-Alti, Mirela. Sv. Ivan abno uoi ukidanja Varadinskog generalata. Cris 5 (2003): 7-15. Slukan-Alti, Mirela. Razvoj i izgradnja Virja od reorganizacije Varadinskog generalata do ukidanja Vojne krajine. Podravski zbornik 29 (2003): 87-94. Sran, Stjepan. Naslov Inkorporacija Srijema i donje Slavonije Hrvatskoj ili uspostavljanje civilne vlasti 1745. godine: gospodarsko i politiko stanje u prvoj polovici XVIII. stoljea. Godinjak za kulturu, umjetnost i drutvena pitanja (1994): 65-82. Sran, Stjepan. Instrukcija o razdiobi vojnog zemljita u Krajini 1783. godine. Godinjak za kulturu, umjetnost i drutvena pitanja (1992): 135-156. tefanec, Nataa. Drava ili ne: ustroj Vojne krajine 1578. godine i hrvatsko-slavonski stalei u regionalnoj obrani i politici. Zagreb: Srednja Europa, 2011. Tkalac, Krunoslav. Privlaica, 1994. Babogredska kompanija.Vinkovci: Slavonska naklada

Turkalj, Jasna. Pravaka Hervatska o prilikama u Vojnoj krajini 1871. godine. asopis za suvremenu povijest (1998): 277-290. Utjeenovi Ostroinski, Ognjeslav. Kune zadruge. Preveli Josip Brki, Sr an Joka, Fedor Moaanin. Zagreb: kolska knjiga: Stvarnost, 1988. Valenti, Mirko. Temeljne znaajke povijesti Vojne krajine / Mirko Valenti.Povijesni prilozi 10 (1991): 1-36. Valenti, Mirko. Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom: 1849-1881. Zagreb: Sveuilite, Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest: Institut za historiju radnikog pokreta Hrvatske: kolska knjiga, 1981.

Virc, Zlatko. Brodska imovna opina u Vinkovcima. Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 7 (2003): 271-300. Vukasovi, Ivan. Zemljopisni i povijesni novi opis Karlovakog generalata u Kraljevini Hrvatskoj (1777.). Gospi: Dravni arhiv, 2005. Virc, Zlatko. Izvori za gospodarsku povijest na primjeru Brodske imovne opine u Vinkovcima. asopis za suvremenu povijest 33 (2001): 853-856, 882. Zatezalo, uro. Mihajlo barun Mikainovi od Zmijskog polja. Zagreb: Euroknjiga, 2011.

Ivana Beljak