You are on page 1of 36

Grow – 2012

Wood Oriented Furniture Design
Fotograf: Håkan Karlbrand
Grafsk form: Nicola Bergström Hansen
Tryck:Munkreklam
ISBN: 978-91-637-0354-6
Steneby är en internationell lärande-
miljö för mate r ial baserade utbild nin gar
i konst och design. Vi består av två
skolor: Steneby skolan och Steneby –
Institu tionen för Konsthantverk och
Design vid Göteborgs Universitet. Vi
erbju der både högskoleförberedande
och yrkesinriktade utbildningar samt
kandi dat- och masterprogram i metall ,
trä och textil. Kärnan i Stenebys verk-
samhet kan sammanfattas med tre ord:
Undersökande, Material och Skicklig-
het. Vi har den skicklighet som krävs
för att säga nya saker med traditio-
nella material och tekniker, och för att
kombinera traditionella arbetsmetoder
med nya material, processer och idéer.
Under sökandet är essentiellt, genom
mate rial, genom process och genom
sammanhang.
Läs mer om oss på www.steneby.se
Steneby is an international learning
environment for material based art i stic,
design and vocational educations. We
are two schools: Stenebyskolan – host
to university prep aration and voca tional
programs, and Steneby – the School
of Craft and Design – Uni versity of
Gothen burg, the host of BA and MA
programs. The school has a long his-
tory and tradition of working with
forged metal and our educations have
evolved from skills based educations
towards material based artistic educa-
tions – that is not to say that ideas of
craft and skill are less important to us.
We often talk about three key words at
Steneby: Investi ga tion, Material and
Skill. We have the skills to say new
things with tradi tional materials and
techniques, and traditional ways of
working with new mate rials, process
and ideas. Investigation is key, through
material, through process and through
context.
Visit us at www.steneby.se
Steneby
Grow – 2012
Grow – 2012 är ett projekt som handlar
om det gröna i vår omvärld där kloro-
fyll, syre och växter, en förutsättning
för mänskligt liv, på ett lekfullt och
oväntat sätt hittar in männi skors hus
och hem. Utgångspunkten har varit att
på ett utforskande och vision ärt sätt
laborera med möbler, rum och verk-
tyg samt att låta växt lig hetens kraft
styra våra under sök ningar i syfte att
kommu nicera alternativa lösningar.
Genom kunskap om material, ski cklig-
het i utförandet och med utforskande
arbetsmetoder tror vi på en framtid
med möbler som ökar livskvalitén för
brukaren och uppmanar till nya möten
mellan människor, växter och natur.
Projektet har hand letts av avdelningens
lärare Franz James och Åsa Nyström.
Speciellt tack till årets curator Peter
Andersson samt trädgårdsdesignern
Simon Irvine som varit gästkritiker
och inspiratör under projektet.
Mats Aldén
Adj. Professor och konstnärlig ledare
Möbeldesign inriktning Trä
Grow – 2012 is a project about the
gre en in our environment where chlo-
rophyll, oxygen and plants, a pre-
requisite for human life, in a playful
and unexpected way fnds its way into
people’s homes. The starting point
has been to experiment with furniture,
space and tools in a exploratory and
visionary way. We allow the power of
vegetation to direct our inquiries as a
way to communicate alternative solu-
tions. Through knowledge of mate-
rials, skill in execution and explora-
tory methods, we believe in a future of
furniture that will increase the quality
of life for the user and calls for new
encounters between people, plants and
nature. The project has been super-
vised by the teachers at the depart-
ment, Franz James and Åsa Nyström.
A special thank you to furniture desig-
ner Peter Andersson, this years cura-
tor, and landscape architect Simon
Irvine, guest critic and inspirer for this
project.
Mats Aldén
Professor and artistic leader
Wood Oriented Furniture Design
Kacper Adam
En enkel idé om hur man använder
restbitar av trä som fnns i en verkstad.
Restbitarna är svarvade och borrade
till en form som liknar ett provrör. Man
sätter sedan jord i röret med ett frö och
odlar det inomhus. När växten blir för
stor bryter man itu provröret och plan-
terar det utomhus där Moder Natur
förhoppningsvis kommer ta hand om
plantan och låta den växa till sin fulla
potential.
A simple idea of how to use scrap
pieces of wood found in a workshop.
The scrap pieces are lathed and drilled
into a shape which resembles a test
tube. One then puts soil into the tube
with a seed and grows it indoors. Once
the plant becomes too big, one breaks
the test tube in half and plants it out-
doors where Mother Nature hopefully
will take care of the plant and let it
grow to its full potential.
from scrap wood to plant
material
Trä
/ Wood

mått
L 30 x B 30 x H 170 mm.
kontakt
thespecials@hotmail.com
+46 738 991 292
Aron Adobati
För mig är frågan om odling intimt
förkippad med frågan om jord, frågan
om plats och om mark. Och kanske
vikti gast av allt, oss människor. För
mig är texterna på olika sätt männi-
skors relationer till dessa begrepp.
Möbeln är mitt svar på dessa texter,
tillsammans skapar de en vacker dia-
log. Tack till de personer som delade
med sig av sina tankar till en främling.
Till mig.
To me, the question of growing is inti-
mately related to the question of soil,
place and land. And maybe most im-
portant, us humans. To me, the texts are
in different ways peoples relationships
to these phenomena’s. The piece is my
answer to these texts, together they
create a beautiful dialog. Thank’s to
those who shared their thoughts to a
stranger. To me.
soil
material
Björk, metall
/ Birch, metal

mått
L 350 x B 350 x H 830 mm.
kontakt
+46 709 920 241
Juan Cappa
Lusthus och rumsavdelare är inspira-
tionen för denna stol. Huvudsyftet med
detta projekt är att föra in naturen i
huset och tillhandahålla ett enskilt rum
omgivet av växter där man kan njuta
av en fräsch och lugn atmosfär. Tre
faktorer är nödvändiga för att få denna
idé till stånd: växter, krukor och en
träbyggnad som inte bara tillåter väx-
ter att växa och täcka det hela men som
även fungerar som en rums avdelare.
En grön stol skänker oss för delen av
att njuta av naturen inomhus.
Gazebos and space dividers are the
inspi ration of this chair. The main
objec tive of this project is to bring
nature into the house providing indivi-
dual space surrounded by plants where
one could enjoy a fresh and calm atmo-
sphere. Three elements are necessary
to round up this idea: plants, pots and a
wooden structure that not only allows
plants to grow and cover all of it but
also works as a space divider. A green
chair gives us the beneft of enjoying
nature indoors.
gazebo chair
material
Al, metall, bomull
/ Alder, metal, cotton

mått
L 880 x B 760 x H 2080 mm.
kontakt
www.juancappa.com
juancappa1@gmail.com
+46 764 183 746
Björn Ekblom
Sprout, en odlingsställning som spa rar
på utrymmet genom att odla på höjden.
Den är självbevattnande, lätt att fytta
och behöver ingen jord, jordens nä-
rings ämnen tillsätts istället i vattnet.
Bevattningen regleras auto matiskt av en
timer och styrs av en liten tyst energi-
snål luftpump som kan driva två enheter.
På ett nytt sätt väck er den intresse för
odling och genom användandet minskar
den på utsläppen av växthusgaser från
långväga transporter av kryddor, grön-
saker och jord.
Sprout, a growing rack that saves up
space by planting vertically. It is self
watering, easy to move and needs no
soil, the soils nutrients are added to the
water instead. The watering is auto-
matically regulated by a timer and is
controlled by a small silent energy
effcient air pump that can operate two
units. In a new way it inspires interest
in growing and through the use it helps
to reduce emissions of greenhouse
gases from long distance transports of
herbs, vegetables and soil.
sprout – decorative vertical planting
material
Björk, återvunna glasfaskor,
rostfritt stål, mässing
/ Birch, recycled glass bottles,
stainless steel, brass
mått
L 205 x B 200 x H 1300 mm.
kontakt
bekblom@yahoo.se
+46 733 464 090
tack till
Teddington Components
Tebeco
Jun Furukawa
Detta är möbler som verktyg som vi
kan bära och arrangera växter i över-
allt – mellan rum och balkong – för
att ge dem tillräckligt med ljus och
skapa en god miljö för dem. Varje
låda med handtag skapar ett utrymme
för väx t erna när vi placerar lådorna
på varandra. Det är enkelt att ta isär
och stapla dem. När vi bär och staplar
dem måste vi också ta hand om en hel
balans mellan höger och vänster, pre-
cis som ett träd i naturen. Jag hoppas
att vi kan kommu nicera med växt erna
genom att arran gera dem själva.
This is furniture as a tool, in which we
carry and arrange plants wherever – be-
tween rooms and balcony – to provide
enough light and proper enviroment
for them. Each box has handles that
creates a space for plants between the
boxes when stacking them. It is easy
to to take the boxes apart and to stack
them together again. We have to take
care of a whole balance between left
and right like a tree in nature. I hope
that we can communicate with plants
by arranging them by ourselves.
between
material
Trä, metall
/ Wood, metal

mått
L 600 x B 220 x H 500 mm.
kontakt
www.junfurukawa.com
fulljun@root99.com
+46 767 959 693
Jacob Granat
the sound of forest
material
Stål, obehandlad dalsländsk furu, murgröna,
Kasthall Stubb och Moss.
/ Steel, untreated swedish pine, ivy, Kasthall

Stubb and Moss

mått
L 2700 x B 2700 x H 2800 mm.
kontakt
www.jacobgranat.se
info@jacobgranat.se
+46 709 929 747
tack till
Kasthall, Magnus Larsson, Mark & Skog AB,
Theofls, Holm Trävaror/Fanér-Importen AB
Städerna förtätas. Stressen ökar. Det är
dags att ta in träden. Forskning visar att
vistelse i lövskog minskar stress och
mental ohälsa. Enligt tester återhämtar
man sig effektivare från stress i en virtu-
ell lövskog med naturljud än i en van-
lig, lugn inomhusmiljö utan naturljud.
I kontor med mycket växtlighet min-
skade negativa sinnesstämningar och
stresskänslor bland de anställda med
60 procent. Växterna minskade också:
Spänning/Oro med 37%
Depression/Uppgivenhet med 58%
Ilska/Fientlighet med 44%
Trötthet med 38%
Förvirring med 30%
Ljudet av Skog är en lekfull uppm a n-
ing att ta dessa resultat på allvar.
Cities are getting more dense. Stress
is increasing. It’s time to bring trees
inside. Research shows that spending
time in a leaf forest reduces stress
and mental illness. Tests show that
recovery from stress is more effcient
if done in a virtual leaf forest with
sounds of nature compared to a nor-
mal calm indoor enviroment without
sounds of nature. In offces with plenty
of greenery, negative mood states and
feelings of stress was reduced by up to
60 percent. The plants also reduced:
Tension/Anxiety by 37%
Depression/Dejection by 58%
Anger/Hostility by 44%
Fatigue by 38%
Confusion by 30%
The Sound of Forest is a playful call
to take these results seriously.
Lea Hein
Bor du i en lägenhet i stan? Ingen
trädgård, inte ens en balkong? Läng-
tar du också efter en egen trädgård?
Tänk om du kunde odla grönsaker i
din lägenhet? Ja inomhus! Med den
hydroponiska tekniken kan du odla
grönsaker på små utrymmen. Genom
att försköna denna teknik med tradi-
tionella material och en tilltalande
estetik, kommer den att nå ut till fera.
Modulsystemet gör det möjligt att
anpassas till de festa fönster. Lätt att
bygga och lätt att underhålla. Du kan
inte bara njuta av odlingen och experi-
mentera, du får också äta grönsaker
som du faktiskt vet vad de innehåller.
Do you live in an apartment in the city?
No garden, not even a balcony? Are
you longing for a garden? What if you
could grow your own vegetables in
your apartment? Yes inside! The hydro-
ponic (soilless) system allows you to
grow vegetables in small spa ces. By
beautifying this method through tradi-
tional materials and appealing aesthe-
tics it has become more attrac tive. The
modular system makes it possible to
ft almost every window. Easy to build
and easy to maintain. Not only can you
enjoy the growing and the experimen-
ting, you also get to eat vegetables that
you know where they came from and
what they contain.
veggiepot
material
Lönn, keramik
/ Maple, ceramics

mått
L 300 x B 150 x H 1170 mm.
kontakt
www.leahein.dk
hello@leahein.dk
+45 283 561 49
tack till
Nina Lund, www.keramik.dk
www.konstruktioner.info
Per Ingvad
Detta är en historia om samlande,
utbyte och resande med växter. En
modern saga i vår mobila tid med en
antydan om våra rötter. Väskan är en
av våra första och mest betydelsefulla
uppfnningar. Samla växter från när
eller fjärran och odla ett minne. Att
resa med växter är roligt och man är
aldrig ensam. Odla vänskap!
This is a story about collecting, ex-
changing and traveling with plants.
A modern tale in our time of mob i-
lity with a hint of our roots. The bag
is one of our frst and most important
in ventions. Collect plants from nearby
surroundings or from far away and
grow memories. To travel with plants
is fun and you are never alone. Culti-
vate a friendship!
seed of friendship
material
Ask, läder, textil
Common ash, leather, fabric

mått
Växthus: L 150 x B 150 x H 370 mm.
Väska: L 310 x B 100 x H 110 mm.
kontakt
www.peringvad.se
info@peringvad.se
+46 702 789 596
Carl Johansson
Elias Malmberg
I örternas och bärens djungel fann vi
både nyttiga och goda egenskaper. Det
här var vi tvungna att göra något av.
Vi skapade en plats för att torka och
bevara det man odlar hemma, eller vad
den smakrika naturen har att erbjuda.
Systemet kommer i tre enheter och
är stapelvara för att spara plats. Varje
enhet är isärtagbar och sparar mer plats
när torknings perioden är över. Det som
kan torkas begränsas endast av ditt
behov. Örter, bär och fruktskal, vad är
din favorit?
In the jungle of herbs and berries, we
found properties that are both healthy
and tasty. We just had to do something
about this. We created a space to dry
and preserve what you grow at home,
or what the wild has to offer. The sys-
tem comes with three units that are
stackable to save space. Each unit can
be disassembled to save even more
space when the drying period is over.
What you dry can only be limited by
your needs. Herbs, be rries and fruit
peel, what is your favorite?
cooking, tea and healing
material
Trä, metall
/ Wood, metal.

mått
L 500 x B 220 x H 76 mm.
kontakt
carl.h.johansson@gmail.com
+46 768 333 726
eliasmberg@hotmail.com
+46 762 483 350
Jalmari Laihinen
Ett blomsterställ som uppmanar till lek
eller en funktionell skulptur? Detta är
en leksak som förtjänar sin plats även
efter det barnen har slutat leka med
den. FlowerTower uppmanar barn att
leka med och ta hand om växterna på
sitt eget språk, i många generationer
framöver.
A fower stand with a purpose or a
sculpture that is meant to be used? This
is a toy that earns its place even after
the children have stopped playing with
it. FlowerTower encourages children
to play with and care for plants in their
own language, for many generations to
come.
flowertower
material
Al
/ Alder

mått
L 400 x B 400 x H 1300 mm.
kontakt
jalmari.laihinen@gmail.com
+35 844 502 61 25
Lena Louisa Meyer
Sprout Table kombinerar hantverks-
tradition och modern design på nya
sätt. Traditionella vävmönster, lätt-
heten att odla ätliga groddar och livs-
längden hos hantverksmässiga möbler
utgör inspirationen till bordet. Den
dagliga skötseln av växterna stärker
miljö medvetandet. Genom att kombi-
nera nutida design och material med
traditionellt hantverk och de spirande
groddarna lyfts uppskatt ningen för
mat, hantverk och hållbarhet fram.
Sprout Table passar lika bra som
frukost bord hemma i köket som i en
bistro eller ett kafé, varje bord med sin
egen unika “gröna bordsduk”.
The ‘Sprout Table’ combines tradi-
tional craft and contemporary design
in a new way. Traditional weaving
patterns, the easy handling of edible
sprouts and the long lasting life of
handcrafted furniture inspired it.
Inter action with plants strenghtens
the awareness of enviromental issues.
Combining traditional craft, contem-
porary design, material and the grow-
ing sprouts boost the appreciation
for food, craft and sustainability. The
Sprout Table could be used at home
as a breakfast table or in a bistro/café,
where every table could have its own
‘green tablecloth’.
sprout table
material
Furu, corian
/ Pine, corian

mått
L 1000 x B 1000 x H 740 mm.
kontakt
www.leloume.de
hello@leloume.de
+46 768 494 198
+49 171 745 76 04
Anna Månqvist
Detta bord är till för odlaren eller den
som vill börja odla. Bordet har sex
fack varav två är stora och fyra är små.
Facken har vattentåliga zinklådor som
du kan lyfta ur för avhärdning. Du
väljer själv hur många fack i bordet
du vill använda till odling. När det
inte är odlingssäsong kan du använda
bordet för förvaring eller avlastning.
De stora facken är anpassade för
odlingslådor och krukor men rymmer
även tidskrifter. Lådornas lock består
av trä och glas. Glaslocken kan du
använda för att driva upp små frön. Du
kan odla frön till grönsaker, blommor,
sätta sticklingar eller förgro potatis.
This table is for the grower, or any-
one who wants to start growing. The
table has six compartments, two large
and four small. The compartments are
water-resistant zinc boxes that you
can lift out. You decide how many
compart ments of the table you want
to use for cultivation. When it is not
growing season, you can use the table
for storage. The large compartments
are adapted for cultivation boxes and
pots, but can also contain journals or
books. The box lids are made of wood
and glass. Glass lids can be used to
power up small seeds. You can grow
seeds of vegetables, fowers, or pre-
grow potatoes or other plants.
grow
material
Värmebehandlad furu, härdat

glas, zink, laminat
/ Heat treated pine, tempered

glass, zinc, laminate
mått
L 600 x B 600 x H 450 mm.
kontakt
www.manqvist.se
anna@manqvist.se
+46 704 645 169
Felix Wink
Vi roffar åt oss av naturen och föro-
renar vår miljö, trots det delar växterna
osjälviskt med sig av sina ovärderliga
positiva egenskaper till oss. Jag har
försökt hitta en ny, närmare, växtplats
för våra växtvänner för att förstärka
de sinnliga intrycken och de positiva
egenskaperna. Jag ville utforma stolen
så att man kan ta del av detta oavsett
om man sitter i den eller inte, och
därtill ge växterna en chans att ta en
större, mer originell, plats i vår vardag.
We take what we want from nature and
poison our enviroment, despite that
we get invaluable positive qualities
from our unselfsh plants. I have tried
to fnd a new, closer, growth place for
our plant friends to make the sensual
impression and positive qualities even
stronger. I wanted to design the chair
so that you can take part of the plants
whether you use it or not, as well as
give the plants the opportunity to take
on a bigger, more original, part in our
everyday life.
closer
material
Metall, furu
/ Metal, pine

mått
L 430 x B 430 x H 810 mm.
kontakt
www.felixwink.se
winkfelix@gmail.com
+46 738 330 564
tack till
Niro Industrirör AB
Carlssons Handelsträdgård i Ed
mm@eilinen.fi
Mynämäki, Finland
reklamverkstad
Fredrikssons Åkeri
i Torrskog AB

thInk
IndustrIaI
desIgn
www.thInkpower.se
Magnus Larsson
magnus-larsson.com
NINA LUND
www.keramik.dk
S
I
G
NE
R
A
w
w
w
.
sign
e
r
a
.
s
e
®
Peter Andersson
Magnus Carlsson, Carlssons Handelsträdgård i Ed
Dalslänningen
Simon Irvine, Trädgårdsdesigner
Kerstin Ljungquist, Örtagården i Dals Rostock
Nordsjö Idé & Design i Bengtsfors
Axel P
Pia Skoglund, Karlstad Universitet
Niklas Wennberg, Stadsjord
Tack till
www.steneby.se