Sie sind auf Seite 1von 2

True Colors

Melodi

q=88

&4 &4

but I see your

Soprano

Dm

C/E

Am

j
F/C C

Alto

4 &4
?4

In a ah...

j j

Baritone

Melodi

& & &


F

j
co C

Gsus4

true F

lors

shi - ning Gsus4

through G

I see your true F

j
co - lors C

and

S.

J j j
C

J j j
co lors and
C

Gsus4

A.

Bar.

?
True

co - lors shi-ning trough

True

Melodi

Gsus4

& &
F Gsus4 G

S.

that's why I F

love

you

so don't be a - fraid F C
F C


F C

Am

to

j
let them
F F

show

j j j
to let them Gsus4 show Am
F

your Am
Am

A.

& ?
that's why I 12 F/C

Am

Bar.

Melodi

& j & j j ? J &


true co lors
F/C F/C C

love C

you F/C

true co-

S.

lors C

true co - lors are beau -ti - ful

j j w j J
lors
C

don't be a - fraid C

like a rain - bow.

w
Gsus4 Am

F/C

A.

w w
Ah...

w w

Bar.

true co -