You are on page 1of 5

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej Biuro Parafialne czynne:
poniedziałki, wtorki, czwartki
10:00am – 12:00pm
3:00pm– 5:30pm
środy i piątki
3100 - 18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 10:00am – 12:00pm
Tel. :(586) 977-7267 * Fax : (586) 977-2074 3:00pm – 6:00pm
Sala Parafialna (586) 977—7379 soboty
Adres Internetowy: www.olcsh.org Adres e-mail: sekretariat@olcsh.org
10:00am -2:00pm
Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz,
ks. Robert Będziński - wikariusz, ks. Stanisław Jaskólski - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA jesteśmy świątynią Boga, w której od momentu
9 listopada 2008 chrztu świętego przebywa Duch Święty. Mając
zaś tego samego Ducha, stanowimy wznoszącą
się ku niebu świątynię, której fundamentem,
Co w trawie piszczy… kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Wytężając zatem nasze siły we wspólnej
Jezus Chrystus! budowie, której nie widać końca, jesteśmy
zaproszeni, aby wzmacniać się Eucharystią,
gdyż przyjmując Chrystusa, zaczynamy być
Usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii, jak Jezus
do Niego coraz bardziej podobni. Eucharystia
nawołuje do oczyszczenia najważniejszej dla
rodzi Kościół i nigdy na ziemi nie stajemy się w
Żydów świątyni w Jerozolimie. Dziś
takim stopniu Mistycznym Ciałem Chrystusa,
wspominamy natomiast najważniejszą
jak wówczas, gdy uczestniczymy we Mszy św. i
świątynię dla katolików - Arcybazylikę świętego
przyjmujemy Komunię św.
Jana na Lateranie, która nosi tytuł: Matka i
Symboliczna interpretacja budowli kościelnych
Głowa wszystkich kościołów miasta i świata.
dostarcza ogromnego bogactwa mistycznych i
Bazylika Laterańska jest matką wszystkich
moralnych wyjaśnień. Przyjmując w homilii
kościołów Wiecznego Miasta Rzymu i całego
ideę pielgrzymowania ludu Bożego, można
świata katolickiego. Warto, aby w tym dniu
podać taki przykład: przedsionek (kruchta)
nasze myśli zmierzały ku wszystkim tym
wyobraża nieprzeminiony jeszcze świat, nawa
kościołom i kaplicom, które miały jakieś
główna to rzeczywistość przemieniona i wciąż
znaczenie w naszym życiu, niezależnie od tego,
przemieniająca się w drodze do Boga, czyli lud
czy to były wspaniałe, zabytkowe katedry, czy
Boży. Prezbiterium zaś odpowiada niebu i
też zapomniane, ubogie świątynie.
nawet w sensie fizycznym można uważać je za
Dzisiejsze święto może rodzić pytanie o sens
mieszkanie
jego celebracji: dlaczego nasza modlitewna
Boga, gdyż w tym miejscu celebruje się
uwaga ma skupiać się na budynku sakralnym?
Eucharystię.
Odpowiedzi jest wiele, ale szacunek dla
starożytnej
świątyni, choć ważny, na pewno nie wybija się
jako pierwsza z nich, ponieważ nie bazylika, nie
katedra - choćby najpiękniejsza - zaprząta dziś
naszą uwagę.
W świetle odczytanego Bożego Słowa wszelkie
sakralne budowle są mistycznym obrazem nas
samych pojętych jako Kościół pielgrzymujący i
zapowiadają jednocześnie cel naszego pielgrzy-
mowania - Kościół chwalebny - niebiańskie
Jeruzalem. Głos św. Pawła przypomina, że
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna
Sobota/ niedziela 15/16 listopada
Sobota 8 listopada
Lektorzy:
400 ++ Antonina i Stanisław Midura…………………córka
4:00 + Władysław Maleszyk i za zmarłych z rodziny ……. 4:00 - Celina Pultanis, Stefan Gust
4:00 Za zmarłych poleconych w wypominkach............ .... 8:00 - Weronika Kraska, Edward Wajszczuk
Niedziela 9 Listopada - XXXII Niedziela Zwykła 9:30 - Maria Grot, Lucyna Malarz, Karolina Walowicz
8:00 + Joanna Palica i za zmarłych z rodziny .......... córka 11:15 - kl. IVa
9:30 ++ Marcin i Czesława Malarz ................ . A. L Malarz 1:00 - Józefa Hołowińska, Jan Berent , Stanisław Do-
11:15 + Helena Ledzińska ............................ ................... brzyński
11:15 ++ Stanisław Szydłowski i Robert Chagnon ........... 7:00 - Młodzież
...................................................................... ...córka i syn
1:00 O Boże bł. dla ZHP i za zmarłych z Harcerstwa ......
1:00 ++ Zofia i Julian Żółkowscy…………….syn z rodziną Kolektorzy:
7:00 O Boże bł. dla Elżbiety i Joachima w 30 rocznicę 4:00 - Edward Steplowski, Michał Gardocki
ślubu…………………………………………córka z mężem 8:00 - Zbigniew Paluszek, Stanisław Sakowski
Poniedziałek 10 listopada 9:30 - Andrzej Szmyd, Jacek Szwakopf, Marek Wach,
9:00 ++ Bazyli i Katarzyna Warzkiewicz………………….. Zdzisław Wolan
9:00 + Dennis…………………………………………………. 11:15 - Marek Bieciuk, Augustyn Nytko, Jerzy Soko-
7:00 O Boże bł. i zdrowie dla siostry………………………. łowski, Krzysztof Zadrożny
Wtorek 11 listopada - Św. Marcina,
1:00 - Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Janusz Wolko-
9:00 O Boże bł., zdrowie i łaskę cierpliwości dla
Jan Kazimierza Bińkowskiegogo………………….rodzice wicz
10:00 Za zmarłych członków” Złotej Róży”……………….. 7:00 - Kazimierz Modzelewski, Joseph Chagnon
7;00 W intencji Ojczyzny…………………………………….
7:00 + Bogdan Kasza………………………….rodzina Orlik Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
7:00 ++ Maria, Bolesław, Andrzej Woźniak…
………………………………………………...rodzina Robak
Środa 12 listopada Dziś świętujemy rocznicę konsekracji
9:00 + Michał Kretowicz………………….siostra z rodziną Bazyliki Laterańskiej na znak, że je-
5:00 + Danny Żabicki…………………………...dziadkowie steśmy cząstką jednego wielkiego
7:00 ++ Marianna i John Klak………….Siostry Misjonarki Kościoła powszechnego. Przez tysiąc
Czwartek 13 listopada– Św. Franciszka Ksawerego lat koncentrowało się przy niej życie
9:00 ++ Stanisław, Danuta, Mila, Zofia, Kazimierz ...........
Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad
...................................................................... ……rodzina
9:00 + Kazimierz Ulanowicz……………..siostra z rodziną grobem świętego Piotra Apostoła na Watykanie,
7:00 Za Parafian............................................ ................... zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś
Piątek 14 listopada nad wejściem do niej znajduje się napis: „Matka i
9:00 ++ Aniela i Wojciech Mazur ................. ................... Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.
7:00 Za zmarłych członków Rycerzy Kolumba .................
Sobota 15 listopada W listopadzie pamiętamy o zmarłych. Skarbiec
9:00 ++ Stanisław Czartoryski i Mieczysław Opęchowski Kościoła jest bogaty w różnorakie formy tej
……………………………………………….siostra i rodzina modlitewnej pomocy, którą niesiemy zmarłym. Za
10:30 + Czesław Korzycki………………… ... ................... najlepszą z nich uważa się Msze gregoriańskie -
4:00 O Boże bł. dla Gabrieli i Kazimierza Płachta w 40 trzydzieści Mszy Świętych sprawowanych w intencji
rocznicę ślubu ............................................... ...................
zmarłego dzień po dniu. W intencji zmarłych można
4:00 Za zmarłych z rodziny Zaskalskich i Węgrzynów .....
Niedziela 16 listopada - XXXIII Niedziela Zwykła
ofiarować też odpust. Do 8 listopada za pobożne
8:00 + Stanisław Skrzeszowski…...rodzina Szmyd i Teles nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za
9:30 + Henryk Lewkowicz 15 rocz. śm ......... ........... żona zmarłych można było uzyskać odpust zupełny, który
11:15 + Anna Różycka – Wróbel .................. ................... wolno ofiarować jedynie w intencji zmarłych. Do
11:15 + Helena Nytko ................................... ............ mąż innych form pomocy zmarłym należą „wypominki”.
1:00 + Ryszard Basior……………………..żona z rodziną Sens „wypominek” polega na tym, że w modlitwie za
7:00 ++ Tomasz i Bronisława Żak…………………...córka zmarłych uczestniczy cała wspólnota, a Kościół jest
dobrą matką, która pamięta o wszystkich dzieciach.
Przyjdzie w końcu taki czas, że i my będziemy
potrzebowali podobnej pomocy!
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3

KALENDARZ LITURGICZNY OFIARY NIEDZIELNE
W tym tygodniu Patronują nam: Sobota/ niedziela 1 / 2 listopada
Ofiary z 1 listopada $2,793.00
10 listopada - Św. Leon Wielki, Ofiary z 568 kopert- $ 5,174.00
papież i Doktor Kościoła, obrońca Ofiary bez kopert - $ 1,144.00
nauki o dwóch naturach Chrystusa Za wszystkie ofiary składamy serdeczne
boskiej i ludzkiej, i prymatu papieża.

11 listopada - Św. Marcin, żołnierz
OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR
rzymski, który po przyjęciu chrztu
prowadził życie mnicha i został Dotychczas wpłynęło $198,291.00.
biskupem w Tours. Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisywać na:

12 listopada Św. Jozafat, biskup i męczennik, Society of Christ - Building Fund
który nawracał schizmatyków.

13 listopada, Święci: Benedykt, Jan, Mateusz, OGŁOSZENIA RÓŻNE
Izaak i Krystyn, misjonarze działający w okolicach
Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi PARAFIALNY „KLUB MALUCHA”
polscy męczennicy. zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat na
zajęcia , które odbywają się w Domu
pod Aniołami. Klub czynny jest od
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE poniedziałku do piątku w godz. 9:30 -
1:30. Dzieci zapraszamy do wspólnej zabawy i
nauki . Szczegółowe informacje pod nr tel. (586)
MODLITWY ZA ZMARŁYCH
883-4113, (248)790-9350.
poleconych w „Wypominkach”
odprawione są przez cały miesiąc POKOJE DO WYNAJĘCIA były dom „Księży
listopad, o godz. 6:30pm, a w soboty Emerytów” zmienił swój charakter, jest w nim
o godz. 3:30pm. możliwość wynajęcia pokoju do zamieszkania.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z księdzem
proboszczem.
ŚWIĘTO NIEPODLEGOŁOŚĆI we wtorek, 11
listopada, przypada Święto Niepodległości. Niech RYCERZE KOLUMBA zapraszają na zabawę
obok oficjalnych obchodów nie zabraknie pamięci „Jesienny Plon” w dniu 15 listopada.
modlitwnej za tych, którzy oddawali życie za wolność Bilety sprzedawane są w lobby kościoła w ce-
Polski, i za tych, którzy obecnie kształtują jej nie 15.00 oraz w dniu zabawy przy wejściu
współczesność. Msza św., w intencji naszej Ojczyzny $20.00
odprawiona zostanie we wtorek 11 listopada o godz.
KOŁO PRZYJACIÓŁ KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW
7:00pm.
zaprasza na zabawę Andrzejkową 22 listopada.
Bilety w cenie $15.00 sprzedaż 9 i 16 listopada w
SPOTKANIE KOŁA SENIORÓW„ ZŁOTEJ RÓŻY” lobby kościoła lub prosimy rezerwować u Grażyny
odbędzie się w najbliższy wtorek 11 listopada. Msza Tarnicki pod nr tel. (248) 652– 7926.
św. o godz. 10:00am za zmarłych członków Koła
„Złotej Róży” . Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie
i lunch do Sali Jana Pawła II. Solenizantów miesiąca
listopada prosimy o przyniesienie ciasta. Solenizantom i Jubilatom
tygodnia oraz wszystkim obchodzącym
PRÓBY CHÓRU PARAFIALNEGO rocznice i jubileusze
odbywają się w piątki po Mszy św., wie-
życzymy
czornej w Sali Jana Pawła II. Osoby chęt- Bożego błogosławieństwa
ne i z dobrym głosem zapraszam do śpie- wszelkich łask oraz Macierzyńskiej opieki
wania w naszym chórze parafialnym. Maryi naszej najlepszej Matki.
Szczęść Boże !
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr Niedziela - 8:00am, 9:30am, 11:15am (z udziałem dzieci),
s. Bogusława Trus MChR
tel. domu sióstr
1:00pm, 7:00pm (z udziałem młodzieży).
( 586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do piątku - 9:00am i 7:00pm
W soboty o godz. 9:00am, 4:00pm (Msza św. niedzielna)
Program Radiowy Księży Chrystusowców
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota godz. 8:00am - 8:30am
Ze stacji WZNK 690 AM W środy i piątki od 6:00pm - 7:00pm.
prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr. Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00
Liturgia Godzin
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Rada Duszpasterska 8:45am.
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636. Nieszpory - modlitwa wieczorna w piątki 6:45pm.
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707.
Alicja Karlic - sekretarz - (248) 375-8942.
Sakramenty:
pozostali członkowie: Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Antoni i Lucyna Malarz. 1:00pm.
Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Organista trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm w ka-
Lektorzy plicy Św. Maksymiliana.
Józef Ledziński - (586) 726-0636. Bierzmowania - całoroczna katecheza przygotowująca
Kolektorzy młodzież w klasie ósmej.
Albert Ciesielski - ( 586) 247-4217. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Ministranci datą ślubu.
Opiekun - ks. Robert Będziński SChr. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr.
Lider- Halina Kocz - (248) 723-5078.
Linia Modlitewna - (586)- 412- 0581.
Róże Różańcowe GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr. PARAFII
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk - (586) 677-9385 Klub Malucha i Dziecięcy Teatrzyk Parafialny
Koło Seniorów „ Złota Róża” Agnieszka Ubysz - (586) 883- 4113
Franciszek Gac - (586) 268-0765. Iwona Jędrzejczak - (586) 739-1561
Rycerze Kolumba Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Krzysztof Piotrowski - (248) 879 - 0607. Sobota -12 :00pm.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr
Elżbieta Ciesielska - (586) 247-4217. Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731-0355. Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4-5 lat)
Koordynator do spraw Katechezy - Wtorek - 5:30pm - 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
ks. Robert Będziński SChr. Zespół Taneczny „Mireczki „ Grupa II (6-7 lat)
Komitet Rodzicielski do spraw Katechezy Wtorek - 6:15pm - 7:00pm (Sala Jana Pawła II).
Mariola Vanderest - (248) 879-5898 Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-12 lat)
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Wtorek - 7:00pm - 8:00pm( Sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652-1875. Zespół Taneczny „ Dunajec” (13– 18 lat)
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Grupa I środa - 8:30pm, Sobota - 9:00am - 11:00am
Język Polski dla Amerykanów - (Polish for Adults) Grupa II Wtorek - 8:00pm -10:00pm (sala Jana Pawła II).
Antoni Walewander - (586) 751-1224. Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469.
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247-5344. Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337.
Kung Fu -Rafał Nowakowski - (313) 884-8824 Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr.
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel - (248) 628 –0478 Taniec Towarzyski dla dzieci
Grupa AA - Roman - (248) 421-6454. Instruktor - Barbara Słomiński
Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS